Lanpraktiken triptikoa / Triptico prácticas en empresas

Page 1

LP

LH Duala

ENPRESETAN PRAKTIKAK EGITEKO PROGRAMA LP LH Duala HIRU+ LEHEN AUKERA

HIRU+

Lehen Aukera

Enplegura ko Prestakun tzako Praktikak

EHAA

Enpresa

Ezaugarriak

Lanbide Heziketako zentroa

Aldia / Iraupena

Ikasleak

03/07/24

Instruktorea behar du. Honek ikaslearen ebaluazioa egin, eta Gai/Ez gai dela adieraziko du. Ez dago finantziaziorik. Ikaslea trebatu egingo da. Ez da kontraturik egingo.

Edukiak eta gaitasuna ikasteko plan bat egingo da. Ikaslearentzako prestakuntza da. Prestakuntza-zikloko beste modulu bat da.

Tutore batek ikaslearen jarraipena egin beharko du. 3 aldiz egongo da enpresan, gutxi gorabehera.

Martxoa eta ekaina bitartean. Eta batzuetan, irailetik abendura ere bai.

Ez du dirurik jasotzen. Erdi edo Goi Mailako zikloko 2. mailan dago.

12/10/05

Instruktorea behar du. Honek ikaslearen ebaluazioa egin, eta tutoreari helarazten dio. 2.000 â‚Ź-ko finantziazioa dago. Ikaslea trebatu egingo da, zenbait lan eginez. Ikaslea kontratupean egongo da.

Edukiak eta gaitasunak ikasteko plan bat egingo da. Ikaslearentzako prestakuntza da. Zikloko curriculumeko modulu oso bat edo zati bat izan daiteke.

Tutore batek ikaslearen jarraipena egin behar du. Ikaslearen ikaskuntzaplana enpresarekin adostuko da, dagokion zikloko curriculumean oinarrituta. 3 aldiz egongo da enpresan, gutxi gorabehera.

Ekainetik ekainera. Urtebeteko kontratua egingo da gutxienez, baina gerta daiteke ikasleak denbora hori guztia ez ematea enpresan.

Soldata bat jasoko du, enpresan ematen duen denboraren arabera. Enpresaren hitzarmena hartuko da aintzat. Erdi edo Goi Mailako zikloko 2. mailan egon beharko du.

12/10/05

Instruktorea behar du. Honek ikaslearen ebaluazioa egin, eta tutoreari helarazten dio. 2.000 â‚Ź-ko finantziazioa dago. Ikaslea trebatu egingo da, zenbait lan eginez. Ikaslea kontratupean egongo da.

Edukiak eta gaitasunak ikasteko plan bat egingo da. Ikaslearentzako prestakuntza da. Zikloko curriculumeko modulu oso bat edo zati bat izan daiteke. I+G+Bko zentro batek ere parte hartuko du.

Tutore batek ikaslearen jarraipena egin beharko du. Ikaslearen ikaskuntzaplana enpresarekin eta I+G+Bko zentroarekin adostuko da, dagokion zikloko curriculumean oinarrituta. 3 aldiz egongo da enpresan, gutxi gorabehera.

Ekainetik ekainera. Urtebeteko kontratua egingo da gutxienez, baina gerta daiteke ikasleak denbora hori guztia ez ematea enpresan.

Soldata bat jasotzen du, enpresan ematen duen denboraren arabera. Enpresaren hitzarmena hartuko da aintzat. Erdi edo Goi Mailako zikloko 2. mailan dago.

14/08/11

Enpresak kontratuagatik hobaria jasoko du (soldataren araberakoa). Arduradun bat izendatu behar da. Burokraziaren bat betetzea beharrezkoa da.

Ikasleak lanaldi osoko edo laburreko (%70 baino gehiagokoa) praktika kontratua izango du. Aukeraketa Lanbidek egiten du.

Lanbide zentru laguntzailea izango da eta erakartze, erregistro eta hautagaien kudeaketaz arduratuko da.

Urria edo azaroa aldera hasiko da eta gutxienez 6 hilabeteko iraupena izango du.

16 eta 30 urte bitartekoa izatea. Praktika kontratuarekin hasi aurretik 30 egun natural lan egin gabe egotea.

13/03/21

Instruktorea behar du. Honek ikaslearen ebaluazioa egin, eta tutoreari helarazten dio. Lanbidek finantzazioa eskaintzen du (deialdi bakoitzaren arabera). Ikaslea ez dago kontratatuta.

Tutore batek ikaslearen jarraipena egin beharko du. Zentroak ez du finantziaziorik jasotzen.

Eskuarki, prestakuntzajarduerak bukatutakoan hasten da. 200 orduko iraupena izango du. Enpresako egonaldia (2-3 aste) lanaldi osokoa izan daiteke.

Enpresak ez dio dirurik emango. Zenbait kasutan, laguntza ekonomiko bat jasotzen da, Eusko Jaurlaritzak finantzatua (lekualdaketarako beka).

Profesionaltasun Ziurtagiriari dagokionez, curriculumeko beste modulu bat izango da.


FCT

FP Dual

PROGRAMAS DE PRÁCTICAS EN EMPRESA

HIRU+

BOPV

Empresa

Características

Centro FP

Periodo Duración

Alumnos/as

24/07/03

Tiene que tener un instructor. Realiza la evaluación del alumno declarándole Apto/No apto. No hay financiación. El alumno se está formando. No hay contrato.

Hay un Plan de aprendizaje de contenidos y competencias. Se trata de Formación del alumno. Es un módulo más del Ciclo Formativo.

Tiene que tener un tutor quien realiza el seguimiento del alumno. Visita la empresa unas 3 veces.

De Marzo a Junio. Y, a veces, también de Septiembre a Diciembre.

No percibe dinero. El alumno está cursando 2º de Ciclo Medio o Superior

05/10/12

Tiene que tener un instructor. Realiza la evaluación del alumno trasladando esa información al tutor. Hay una financiación de 2000€. El alumno se está formando mediante la realización de tareas. El alumno está contratado.

Hay un Plan de aprendizaje de contenidos y competencias. Se trata de Formación del alumno. Puede tratarse de un módulo completo o parte de un módulo del currículo del Ciclo.

De Junio a Junio. El contrato es como mínimo de 1 año aunque la estancia en la empresa puede no ser homogénea a lo largo del año.

Percibe un sueldo en función de su estancia en la empresa. Se rige en función del convenio de la empresa. El alumno está cursando 2º de Ciclo Medio o Superior

05/10/12

Tiene que tener un instructor. Realiza la evaluación del alumno trasladando esa información al tutor. Hay una financiación de 2000€. El alumno se está formando mediante la realización de tareas. El alumno está contratado.

Hay un Plan de aprendizaje de contenidos y competencias. Se trata de Formación del alumno. Puede tratarse de un módulo completo o parte de un módulo del currículo del Ciclo. Participa también un Centro de I+D+i

De Junio a Junio. El contrato es como mínimo de 1 año aunque la estancia en la empresa puede no ser homogénea a lo largo del año.

Percibe un sueldo en función de su estancia en la empresa. Se rige en función del convenio de la empresa. El alumno está cursando 2º de Ciclo Medio o Superior

11/08/14

La empresa recibe bonificaciones por el contrato (en función del salario bruto). Hay que designar una persona responsable. Hay que cumplir cierta burocracia.

El alumno/a tiene un contrato en prácticas a jornada completa o parcial (mayor que el 70%). La selección la realiza Lanbide.

Es un Centro Colaborador de Lanbide (se responsabiliza de La captación, registro y gestión de candidatos)

Comienza hacia Octubre, Noviembre y dura al menos 6 meses.

Tiene que tener entre 16 y 30 años. No haber trabajado en los 30 días naturales anteriores a la fecha de inicio del contrato de prácticas.

21/03/13

Tiene que tener un instructor. Realiza la evaluación del alumno trasladando esa información al tutor. Hay financiación por parte de Lanbide (diferente en función de la convocatoria). El alumno no está contratado.

Tiene que tener un tutor quien realiza el seguimiento del alumno. El Centro no recibe financiación.

Comienza normalmente tras la finalización de las acciones formativas. Dura hasta 200 horas. La estancia en la empresa (2 a 3 semanas) puede ser de hasta jornada completa.

No percibe dinero por parte de la empresa. En algunos casos percibe una ayuda económica financiada por el GV (beca de desplazamiento).

FCT DUAL HIRU+ LEHEN AUKERA PRACTICAS DE FpE

Lehen Aukera Prácticas de Formación para el Empleo

En Certificados de Profesionalidad, es un módulo más del CP

Tiene que tener un tutor quien realiza el seguimiento del alumno. Consensua con la empresa el plan de aprendizaje del alumno basándose en el currículo del Ciclo correspondiente. Visita la empresa unas 3 veces. Tiene que tener un tutor quien realiza el seguimiento del alumno. Consensua con la empresa y con el Centro de I+D+i el plan de aprendizaje del alumno basándose en el currículo del Ciclo correspondiente. Visita la empresa unas 3 veces.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.