QM herfst 2013

Page 1

H

É

T

V

A

K

B

L

A

D

V

O

O

R

D

E

M

E

E

T

I

N

G

P

L

A

N

N

E

R

W W W.Q U A L I T Y I N M E E T I N G S . N L

HERFST 2013

110

Meetingdesign ‘HET GAAT UITEINDELIJK OM ECHTE AANDACHT’ Zo geef je congresbezoekers een goed gevoel

EFFECTIEF SOLLICITEREN IN CRISISTIJD Meetingplanners bezitten unieke kwaliteiten

DAGVOORZITTER Lars Sørensen interacteert, abstraheert, concretiseert.

TOEVLUCHTSOORD VAN RADELOZE BOEKERS Vexillologen congresseren in Congrescentrum Engels

Roland Rozenbroek ‘Onze Bentley is een Audi geworden’


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.