Felles beredskapsarbeid i HALD v/Oddbjørn Lorvik

Page 1

Kommunestyremøte

Herøy, 28. mars 2023

Felles beredskapskoordinator i HALD

Oddbjørn Lorvik

Herøy-Alstahaug-Leirfjord-Dønna

Felles beredskapskoordinator i HALD

Oddbjørn Lorvik

Herøy-Alstahaug-Leirfjord-Dønna

Litt om prosjektet

Felles beredskapskoordinator i HALD

❖ Prosjektet forankret gjennom vedtak i 4 kommunestyrer (desember 2021)

❖ Prosjektets styringsgruppe er 4 kommunedirektører gjennom felles politiråd for HALD-kommunene.

❖ Prosjektets fase 1 er finansiert gjennom tildelte skjønnsmidler fra statsforvalteren i 2022.

❖ Har søkt statsforvalteren om skjønnsmidler for 2023 for å finansiere fase 2 i prosjektet.

❖ Prosjektet delt inn i 3 faser som strekker seg over 3 år.

❖ Prosjektet skal ende opp med en prosjektrapport som anbefaler/ikke anbefaler opprettelse av fast stilling som Felles beredskapskoordinator for HALD.

Felles beredskapskoordinator i HALD

Oddbjørn Lorvik

Herøy-Alstahaug-Leirfjord-Dønna

Beredskapskoordinator i

Herøy

Felles beredskapskoordinator i HALD

Oddbjørn Lorvik

Felles politiråd

Styringsgruppe 4 kommunedir.

Prosjektansvarlig

Komm.dir. i Herøy

Prosjektleder

Felles beredskapskoordinator i HALD

Beredskapskoordinator i Alstahaug

Beredskapskoordinator i Leirfjord

Beredskapskoordinator i

Dønna

Herøy-Alstahaug-Leirfjord-Dønna

Mandat

➢Felles beredskapskoordinator skal i prosjektperioden sørge for økt fokus på beredskapsarbeid generelt, og spesielt ved å øke profesjonaliseringen innen beredskapsarbeid i HALD-kommunene.

➢Dette skal gjøres gjennom økt samhandling mellom HALD-kommunene og øvrige aktuelle instanser. Individuelle kommunale beredskapsplaner skal gjennomgås med tanke på dagens utfordringsbilde og scenarioer framover (f.eks. ekstremvær, leirskred, fare for radioaktivt nedfall, strømstans m.m.). Det skal utarbeides felles overordnet ROS-analyse for HALD-kommunene.

➢Det er også ønskelig at felles beredskapskoordinator har et kritisk blikk på om kommunene oppfyller de lovpålagte kravene til beredskap og beredskapsarbeid.

➢Prosjektet skal ende opp med en anbefaling på om felles beredskapskoordinator i HALD skal fortsette på permanent basis eller ikke.

➢Prosjektleder skal i prosjektperioden involvere og inkludere statsforvalteren.

Felles beredskapskoordinator i HALD

Oddbjørn Lorvik

Herøy-Alstahaug-Leirfjord-Dønna

Hva har skjedd i prosjektets fase 1?

❖ Innhentingsfase og forventnings-/avklaringssamtaler med kommunedirektørene og politistasjonssjefen i Sandnessjøen, oktober-desember 2022.

❖ Fast oppmøte i felles politiråd for å orientere styringsgruppen om status og framdrift i prosjektet.

❖ Knytte kontakter gjennom deltakelser på seminar, webinar, opplæring m.m.

❖ Gjennomført nettverksmøter.

❖ Informasjon om prosjektet i 4 kommunestyremøter

❖ Opplæring av kriseledelsen.

❖ Gjennomføre øvelser.

❖ Bestilt Nødnett terminaler til kommunenes kriseledelse.

❖ Utdanne felles beredskapskoordinator som instruktør innen bruk av Nødnett terminaler.

❖ Foredragsvirksomhet

❖ Starte opp arbeidet med felles beredskapsplaner og helhetlig ROS-analyser i samsvar med DSBs reviderte veileder fra 2022 – versjon 1 og ny fylkes-ROS for Nordland.

Felles beredskapskoordinator i HALD

Oddbjørn Lorvik

Herøy-Alstahaug-Leirfjord-Dønna

Plan fase 2

❖ Studietur til sammenlignbare kommuner.

❖ Etablere interkommunalt beredskapsråd.

❖ Utdanne medlemmer av beredskapsrådet i helhetlig ROS-analyser ved kursing hos DSB.

❖ Ferdigstille oppdaterte ROS-analyser for samtlige HALD-kommuner.

❖ Ferdigstille felles beredskapsplanverk for HALD.

❖ Fast oppmøte i felles politiråd for å orientere styringsgruppen om status og framdrift i prosjektet.

❖ Innføring av Nødnett til kommunenes kriseledelse.

❖ Gjennomføre nettverksmøter med beredskapsrådet.

❖ Sondere muligheter for at Herøy kan inngå i den etablerte interkommunale vakt- og beredskapsordningen øvrige HALD-kommuner har hva angår brann- og redning.

❖ Sondere muligheter for å utvide det interkommunale beredskapsarbeidet ut over HALD.

❖ Oppfølging av de psykososiale kriseteamene i HALD.

Felles beredskapskoordinator i HALD

Oddbjørn Lorvik

Herøy-Alstahaug-Leirfjord-Dønna

Hvem er kommunale beredskapskoordinatorer i HALD

• Herøy HR-sjef

• Alstahaug HR-sjef

• Leirfjord Fagleder teknikk og eiendom

• Dønna Kommunalleder

Felles beredskapskoordinator i HALD

Oddbjørn Lorvik

Herøy-Alstahaug-Leirfjord-Dønna

Dagens situasjon i Europa – påvirker

den oss?

• Krigen i Ukraina

• Ukentlig oppdatering fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) om status på de 6 atomkraftverkene i Ukraina

• Hva hvis ulykken er et faktum; fare for radioaktivt nedfall over Norge og Helgeland

(egenberedskap)

• Trusselen fra Putin om bruk av atomvåpen

• Sabotasje mot infrastruktur

• Ekstremvær (tørke, flom, jordskred, snøskred m.m.)

• Konsekvenser av havnivåstigningen

Felles beredskapskoordinator i HALD

Oddbjørn Lorvik

Herøy-Alstahaug-Leirfjord-Dønna

Felles beredskapskoordinator i HALD

Oddbjørn Lorvik

Herøy-Alstahaug-Leirfjord-Dønna

Hva gjør vi hvis situasjonen i Ukraina eskalerer og NATO/Europa blir enda mer berørt av krigen i Europa?

• Forholde oss helt i ro, vent på informasjon fra kommune, statsforvalter, regjering.

• Hvor får vi informasjon fra? Radio (NRK P1), TV, kommunale internettsider, ta selv kontakt med kommunenes sentralbord (blir oppbemannet ved krise).

• DSB prøver nå ut felles Nødvarsling på mobil til alle innbyggerne i Norge – nasjonal varslingsprøve 14. juni 2023.

• Egenberedskap (se brosjyre fra DSB).

• Hva bekymrer meg aller mest?

Felles beredskapskoordinator i HALD

Oddbjørn Lorvik Herøy-Alstahaug-Leirfjord-Dønna

• BORTFALLAV KRITISK INFRASTRUKTUR ER DEN

RASKESTE VEIEN TIL EN SAMFUNNSKATASTROFE!

• PROBLEMET MED Å TRO AT VI LEVER I

KARDEMOMME BY…

• ER AT VI IKKE LEVER I EN KARDEMOMME VERDEN!!

Felles beredskapskoordinator i HALD

Oddbjørn Lorvik

Herøy-Alstahaug-Leirfjord-Dønna

Kommunal beredskapsplikt.

Hva er det?

• Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven).

• Kapittel V. Kommunal beredskapsplikt

• § 14 Kommunal beredskapsplikt – risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

• § 15 Kommunal beredskapsplikt – beredskapsplan for kommunen

• Forskrift om kommunal beredskapsplikt

• § 1 Formål – forskriften skal sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet

• § 2 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) – den helhetlige ROS-analysen skal forankres i kommunestyret

• § 4 Beredskapsplan – være forberedt på å håndtere uønskede hendelser

• § 5 Samarbeid mellom kommuner

• § 7 Øvelser og opplæring – kommunal beredskapsplan skal øves hvert annet år – ha et system for opplæring

Felles beredskapskoordinator i HALD

Oddbjørn Lorvik

Herøy-Alstahaug-Leirfjord-Dønna

Neste tilsyn med kommunal beredskapsplikt.

• Alstahaug kommune: 13. april 2023 (forrige tilsyn 08.06.2018)

• Leirfjord kommune: 13. juni 2023 (forrige tilsyn 19.03.2019)

• Herøy kommune: 26. september 2023 (forrige tilsyn 08.05.2019)

• Dønna kommune: 27. september 2023 (forrige tilsyn 09.05.2019)

Felles beredskapskoordinator i HALD

Oddbjørn Lorvik

Herøy-Alstahaug-Leirfjord-Dønna

Fokus mot tilsynet.

• Hva er status på helhetlig ROS-analyser?

• Hva er status på beredskapsplanverket?

• Oppdatert med tanke på ansettelser og roller?

• Har kommunen digitalt planverk?

• Hva med uønsket hendelser - dagens situasjonsbilde, nye tiltakskort?

• Nytt viktig dokument: KVU Nord-Norge, Samfunnssikkerhet og beredskap (Oslo 3. januar 2023, Fritjof Wangsvik).

• Er den kommunale beredskapsplikten ivaretatt i henhold til lovkravet i Sivilbeskyttelsesloven?

• Hva med avvik og/eller merknader fra forrige tilsyn?

• Øves det lokalt?

Felles beredskapskoordinator i HALD

Oddbjørn Lorvik

Herøy-Alstahaug-Leirfjord-Dønna

Tilfluktsrom

I flg. opplysninger fra Nordland sivilforsvarsdistrikt er det kun Alstahaug som har tilfluktsromsplikt i HALD.

Vær oppmerksom på at nye næringsbygg på over 1.000 m2 har plikt til å ha tilfluktsrom, men at søknad om fritak ofte blir innvilget.

Se veileder på:

http://www.sivilforsvaret.no/dette-er-sivilforsvaret/tilfluktsrom/

Felles beredskapskoordinator i HALD

Oddbjørn Lorvik

Herøy-Alstahaug-Leirfjord-Dønna

Felles beredskapskoordinator i HALD

Oddbjørn Lorvik

Herøy-Alstahaug-Leirfjord-Dønna

Articles inside

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.