Issuu on Google+


---------------------------------------SISÄLLYS: Piirinjohtajalta ...................... 5 Visiomme, tavoitteemme ja tehdyt toimenpiteet ................ 6 Kuinka onnistuimme ................... 32 Talous ja kiinteistöt ................ 34 Liitteet ............................. 49 Eteenpäin! ........................... 58 ----------------------------------------

Tekijät: Anna Munsterhjelm, Riikka Nenonen ja Johanna Junkkari Kuvat: Elina Haavikko, Antti Kurkinen, Otso Nuotio, Susanna Oksanen ja Timo Vehviläinen Graafinen suunnittelu: Eeva Kangas Paino: Vammalan kirjapaino

Painos: 500 kpl

Julkaisija: Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry


4


Piirinjohtajalta

Mitä partiossa jää viivan alle?

N

eljätoista prosenttia enemmän partiolaisia kuin viime vuonna. Kolme uutta lippukuntaa. 80 ohjelmatapahtumaa, 90 koulutusta. Pääkaupunkiseutulaisen partiohistorian suurin päivätapahtuma. Melkein 7000

alakoululaista ja 3000 eskarilaista tutustui partioon. Yhteensä yli 23 000 pääkaupunkiseutulaista lasta, nuorta ja aikuista sai henkilökohtaisen kokemuksen partiosta vuonna 2013. Komeat numerot eivät ole itsetarkoitus, mutta ne kertovat, että partiolla on yhä enemmän merkitystä pääkaupunkiseudun hyvinvoinnille. Tässä vuosikertomuksessa haluamme kertoa erityisesti siitä positiivisesta vaikutuksesta, joka partiolla on ympäristöönsä, tekijöihinsä ja kokijoihinsa. Positiivisella vaikutuksella tarkoitan esimerkiksi niitä satoja sudenpentuja, jotka partiossa oppivat ottamaan kaverin tunteet huomioon ja tekemään ruokaa itse. Niitä pikkuisen epävarmoja teinejä, jotka ovat löytäneet partiosta oman paikkansa, jossa onnistua ja epäonnistua – olla ihan rauhassa vähän nolo. Tai niitä nuoria, jotka ovat partiossa päässeet vetämään jalkaansa hitusen liian suuret saappaat ja kasvaneet sen takia viisaiksi, arvonsa tunnistaviksi ja niiden mukaan toimiviksi johtajiksi. Tarkoitan sillä myös kaikkia niitä partiovapaaehtoisia, jotka panevat itsensä ja aikansa arvelematta likoon mahdollistaakseen lapsille ja nuorille maailman parhaan harrastuksen. Partio tarjosi vuonna 2013 mielekästä tekemistä ja hyvää seuraa yli kymmenelle tuhannelle pääkaupunkiseutulaiselle. Olipa partiolainen nuori tai vähän vanhempi, tekemällä oppiminen, vastuun ottaminen, turvallisessa ympäristössä onnistuminen ja epäonnistuminen kasvattivat hänen itseluottamustaan. Ja kun ihmisellä on itseluottamusta, hän osaa ja haluaa tehdä hyvää itselleen, muille ja maailmalle. Siksi uskallan väittää, että kymmenen tuhannen itseluottamuksen voimalla tehtiin koko pääkaupunkiseudusta aika paljon parempi paikka. Anna Munsterhjelm Piirinjohtaja

5


Visiomme, tavoitteemme ja tehdyt toimenpiteet Tässä vuosikertomuksessa kerromme, miten olemme saavuttaneet vuodelle 2013 asetetut tavoitteet. Visiomme Pääkaupunkiseudun Partiolaiset on pääkaupunkiseudun merkittävin nuorisojärjestö. Partioliikkeen arvopohjaan ja paikalliseen partioperinteeseen perustuvan piirin toiminnassa on mukana erilaisista taustoista ponnistavia nuoria, jotka yhdessä tekevät partiopiiristä voimakkaan toimijan ja nuorten tukijan pääkaupunkiseudulla.

Pääkaupunkiseutulaisen partion suunta eli strategia 2011–2014

Partiotoimintaan on helppo päästä mukaan kaikkialla, taustasta riippumatta

Kaikki lippukunnat tarjoavat hyvää partioohjelmaa

Partio ja partiolaiset näkyvät monipuolisesti pääkaupunkiseudulla

• Lippukunnille tarjotaan

• Piiri tukee lippukuntien

• Lippukuntia tuetaan

lippukunnan tarpeisiin

paikallista näkyvyyttä

ottamaan uusia jäseniä

räätälöityä tukea partio-

koulutuksella ja kontakteilla

kaikkiin ikäkausiin sekä

ohjelman toteuttamisessa ja

mediaan

rekrytoimaan aikuisia

lippukunnan johtamisessa

• Piiri tuo partiotoimintaa esille

mukaan toimintaan

• Piirin koulutukset ja

panostamalla piirin paino-

• Lippukuntia kannustetaan

ohjelmatapahtumat tukevat

pistetapahtumien ulkoiseen

ja tuetaan eri taustaisten

partio-ohjelman toteuttamista

viestintään

lasten ja nuorten mukaan

lippukunnissa.

• Piiri järjestää lippukuntien

ottamisessa, erityispaino-

• Piiri kehittää koulutusta ja

toiminta-alueilla näkyviä

pisteenä monikulttuuriset

tukea lippukuntien

tapahtumia lippukuntien

lapset ja nuoret

järjestämiin tapahtumiin

kanssa ja lippukuntia

• Valittuihin piirin tapahtumiin

(esim. maastoretket, pt-kisat,

motivoidaan markkinoimaan

kutsutaan myös partion

kesä- ja talvileirit)

toimintaansa

ulkopuolisia

• Lippukuntien vertaistuki-

• Piiri ja SP tukevat partion

• Piiri varmistaa, että partio-

muotoja kehitetään, hyvät

ja lippukuntien näkyvyyttä

toimintaa on tarjolla moni-

ideat jaetaan ja laitetaan

internetissä ja muissa uusissa

puolisesti ympäri pää-

kiertämään lippukuntien

kanavissa

kaupunkiseutua

välillä

• Piirin sisäisiä viestintä-

• Piiriin on helppo tulla

kanavia kehitetään ja

mukaan lippukunnista ja

viestintää kohdennetaan

lippukuntiin piiristä

6


KUVA Antti Kurkinen

Tavoitteemme vuonna 2013 Tavoite nro 1: Jokainen 7–22-vuotias pääkaupunkiseutulainen partiolainen kuuluu ryhmään, joka tekee oman ikäkautensa ohjelman aktiviteetteja. Tavoite nro 2: Partio on yli 22-vuotiaiden pääkaupunkiseutulaisten silmissä haluttavin vapaaehtoistyö. Tekijöiden puute ei ole este partio-ohjelman toteuttamiselle lippukunnissa eikä piirissä. Tavoite nro 3: Partio tarjoaa eri-ikäisille ja eri taustaisille pääkaupunkiseutulaisille avoimia kohtaamispaikkoja. Tavoite nro 4: Jokainen alue toimii aktiivisena alustana lippukuntien yhteiselle tekemiselle ja jakamiselle.

7


8

KUVA Susanna Oksanen


TAVOITE NRO 1

Jokainen 7–22-vuotias pääkaupunkiseutulainen partiolainen kuuluu ryhmään, joka toteuttaa oman ikäkautensa aktiviteetteja.

9


Teimme partiota paremmin Kun lippukunnissa ja piirissä toteutettiin entistä laadukkaampaa ja kiinnostavampaa partio-ohjelmaa, yhä useammat lapset ja nuoret pysyivät mukana menossa. Pestasimme lisävoimia ohjelman toteuttamiseen

tuotimme kaikille ikäkausille vuosikellot, joita noudattamal-

Meillä on mahtava ja monipuolinen partio-ohjelma, joka tar-

la partio-ohjelman vaatimukset täyttyivät. Myös lippukunta

joaa mielekästä, eri ikäryhmille räätälöityä tekemistä suden-

ja partioaikuiset saivat omat tarjoiluehdotuksensa. Edellise-

pennuille, seikkailijoille, tarpojille, samoajille ja vaeltajille.

nä vuonna lanseeratun, valmiita kokousohjelmia tarjoavan

Toteuttamalla partiokasvatusta entistäkin paremmin vuon-

toimintavinkit.fi-sivuston ja -uutiskirjeiden päivittämistä

na 2013 onnistuimme tekemään partiosta lapsille ja nuoril-

jatkettiin, kunnes se päätettiin siirtää kaikkien Suomen par-

le innostavamman harrastuksen ja aikuisille helpommin

tiolaisten käyttöön ja yhdessä ylläpidettäväksi.

hanskattavan vapaaehtoistyön. Tavoitteemme oli ja on, että

Rohkaisimme lippukuntia soveltamaan partio-ohjelmaa

jokainen 7–22-vuotias kuuluu ryhmään, joka toteuttaa oman

parhaaksi katsomallaan tavalla. Jollei esimerkiksi samoajia

ikäkautensa ohjelman aktiviteetteja.

tai vaeltajia ole riittävästi mielekkään ohjelman toteutta-

Lisää painoarvoa partio-ohjelmalle tarkoitti myös lisää re-

miseen, kannattaa se tehdä yhdessä naapurilippukunnan

sursseja partio-ohjelmalle. Vuoden 2013 alussa piirissä aloit-

kanssa. Halusimme myös vahvistaa erityisesti vanhempi-

ti partiokasvatuksen toiminnanala, jolla oli oma ryhmänsä

en ikäkausien identiteettiä järjestämällä heille koko piirin

ja edustajansa hallituksessa. Heidän tehtävänään on tukea

kokoisia tapahtumia. Samoajat saivat muun muassa omat

lippukunnissa tapahtuvaa partiokasvatusta, kun taas partio-

seinäkiipeily- ja leikkikurssinsa, jonne ei vanhempia partio-

ohjelmasta vastaava toiminnanala vastaa piirin järjestämis-

laisia päästetty. Samoajat Gone Wild! -bileet keräsivät Glori-

tä ohjelmatapahtumista ja taitokoulutuksista. Loimme myös

aan 150 15–17-vuotiasta juhlijaa.

lippukuntaan uuden ohjelmavastaavan pestin. Ohjelmavastaavan tehtävänä on johtaa lippukunnan toimintaa yhdessä

Partiotaidot kasvoivat koulutuksissa ja talvileirillä

lippukunnanjohtajan ja koulutusvastaavan kanssa ja varmis-

Piirin luottikset järjestivät vuoden aikana kymmeniä oh-

taa, että partiokasvatus toteutuu ryhmissä ja lippukunnassa.

jelmatapahtumia ja taitokoulutuksia. Esimerkiksi sadat

Ohjelmavastaavat saivat pestiinsä tukea alueelliselta ohjel-

sudenpennut seikkailivat omassa SuperSupe-päivässään,

maohjaajalta ja naapurilippukuntien kollegoiltaan. Heille

tällä kertaa toimittajan roolissa. Tarpojilla oli oma meripar-

järjestettiin vuoden aikana koulutusta ja sekä alueellisia että

tioaiheinen taitopäivänsä ja seikkailijoille alueelliset tapah-

piirin laajuisia tapaamisia.

tumansa. Satoja samoajia, vaeltajia ja aikuisia koulutettiin muun muassa erätaito-, ensiapu-, kiipeily-, partiotaitokisa-

10

Vuosikellot ja toimintavinkit tekivät ryhmänjohtamisesta helpompaa

ja leikkikursseilla.

Partio-ohjelma on laaja kokonaisuus, oikea mahdollisuuk-

voimin Evolle viettämään ensimmäistä talvella järjestettyä

sien laari. Etenkin uusille johtajille sen haltuun ottaminen

piirileiri Helmeä. Tarkoituksena oli vahvistaa pääkaupunki-

ja ryhmän toiminnan suunnittelu voi olla haastavaa. Siksi

seutulaisten partiolaisten talviretkeilytaitoja ja sytyttää talvi-

Hiihtolomalla kokoonnuttiin yli kolmensadan hengen


leirikipinä yhä useampaan lippukuntaan. Halusimme ottaa leirille mukaan myös nuorimmat partiolaiset, jotka usein jäävät kotiin vanhempien suunnatessa talvileirille. Helmelle

Vuoden aikana perustettiin kolme uutta lippukuntaa: Timanttipartio Kivistöön, Merilokit – Seagulls Jätkäsaareen ja Fisut Kalasatamaan.

valmistauduttiinkin huolella: kaikki osallistujat saivat opastusta ja koulutusta talvileirin arjesta, muun muassa oikeanlaisesta pukeutumisesta. Itse leirillä päästiin kokeilemaan tavallisempien talvitekemisten lisäksi jääkiipeilyä, ratsastusta ja jättimäisten lumilinnojen rakentamista. Kaikki leiriläiset viettivät tietysti yönsä lämpimissä kamiinateltoissa – ja pitivät omalla vuorollaan tulta yllä!

Uudet lippukunnat ottivat alueensa partiokasvatuksen hoitaakseen Pääkaupunkiseutu kasvaa ja kehittyy koko ajan, ja me halu-

Kaikki vapaaehtoiset perehtyivät partio-ohjelmaan

amme tarjota partiota myös uusien asuinalueiden lapsille,

Piiri on olemassa, jotta lippukunnilla olisi parhaat mah-

nuorille ja aikuisille. Vuonna 2013 perustettiinkin kolme ko-

dolliset edellytykset järjestää partio-ohjelmaa kaikille

konaan uutta lippukuntaa. Vantaan Kivistössä aloitti tuorei-

alueensa 7–22-vuotiaille, lippukunta taas sitä partio-oh-

den partiolaisten vetämä Timanttipartio, Helsingin Ruoho-

jelmaa järjestääkseen. Näitä perustehtäviä on vaikea to-

lahdessa ja Jätkäsaaressa myös englanninkielistä toimintaa

teuttaa, jollei tiedä, mitä partio on. Vuonna 2008 käyttöön

tarjoava meripartiolippukunta Helsingin Merilokit – Helsin-

otettu ohjelma on monelle vapaaehtoiselle vielä vieras,

ki Seagulls ja Kalasatamassa toinen meripartiolippukunta

sillä emme ole itse päässeet sitä kokemaan tai aina edes

Fisut. Perustamistyö tehtiin alueen uusien ja vanhojen par-

johtamaan. Siksi haluamme perehdyttää kaikki piirissä ja

tiolaisten yhteistyönä, ja toimiston lippukuntatyöntekijät

lippukunnissa toimivat aikuiset partio-ohjelmaan vuosien

auttoivat vapaaehtoisia urakassa. Lisäksi kokeilimme uutta

2013 ja 2014 aikana. Koulutus aloitettiin syksyn luottisse-

toimintatapaa: pestasimme osa-aikaisen työntekijän vas-

minaarissa rautaisannoksella, kun Suomen Partiolaisten

taamaan partiotoiminnan käynnistämisestä Herttoniemen-

kasvatusvaliokunta veti yli sadalle piirin luottamushen-

rannassa. Keväällä ja syksyllä järjestettyjen markkinointi-

kilölle Partiokasvatuksen Road Show’n. Opettelimme eri

tempausten ja uusien lippukuntalaisten rekrytoinnin myötä

ikäkausille tyypillisiä piirteitä ja tarpeita ja mietimme, mi-

Rantasipit-lippukunta herätettiin hiljaiselostaan henkiin ja

ten partio voi kussakin ikävaiheessa olla lapsen tai nuoren

se pääsi aloittamaan toimintansa tuorein voimin vuoden-

kasvulle parhaaksi tueksi. •

vaihteessa.

11


---------------------KOULUTUKSISSA OPITTIIN UUSIA TAITOJA ---------------------- 511 nuorta ja aikuista koulutettiin johtamaan omia ryhmiään, lippukuntiaan ja projektejaan - . 3 296 koulutusvuorokautta, joiden .. aikana 1 232 osallistujaa opetteli partio-ohjelman eri osa-alueita Koulutusohjaaja Meira ”Wilma” Hakulinen kertoo: ”Lippukunnanjohtamiskurssilla viime vuonna tehtiin muun muassa kaikille osallistuville lippukunnille pitkän tähtäimen suunnitelmat, joiden avulla lippukunnat voisivat suunnitella toimintaansa useammankin vuoden päähän. Muita tärkeitä käsiteltyjä asioita

Nimi ja ikä: MEIRA ”WILMA” HAKULINEN, 31 Lippukunta: Vuokot

oli esimerkiksi aikuisten motivoiminen ja johtaminen sekä kiittäminen. Kurssi on kyllä kokonaisuudessaan täyttä asiaa! Ikäkausivastaava-kurssin puolella kaikki osallistujat ovat viime vuonna pohtineet muun muassa lasten ja nuorten kasvun tukemista partio-ohjelman aktiviteettien ja kasvun osa-alueiden näkökulmasta. Lisäksi on vaikkapa tutustuttu haastaviin tilanteisiin, jotka liittyvät päihdekasvatukseen ja erilaisiin lippukuntien toimintaympäristöihin. Kurssi on ollut ihan huippu ja siellä on syntynyt todella

Mikä oli sinun vapaaehtoistyösi partiossa vuonna 2013? Olen koulutusohjaaja piirin koulutusryhm ässä. Vastaan siellä yhdessä Päivi Ormion kanssa jatkoko ulutustason koulutuksista ja lisäksi ohjaan partionjohtaja -jatkokurssia eli KoGia suorittavia. Viime vuonna johdin molemmat piirin lippukunnanjohtaja-ikäkausivastaava -kurss it. Lippukunnassa toiminta on jäänyt, koska en enää asu pääkaupunkiseudulla. Mitä teet partion ulkopuolella? Työskentelen aineenopettajana yläkoulussa, jossa opetan uskontoa, terveystietoa ja elämänkatsom ustietoa. Mikä tekee partiosta mielekkään vapaae htoistyön sinulle? Partio on minulle rakas harrastus ja antoisa vapaaehtoistyö, sillä koen partion arvojen olevan minulle tärkeitä. Lisäksi tapaan partiossa kavereita sekä kivoja uusia ihmisiä. Saan myös partion kautta mahdollisuuden tarjota omaa osaamistani muille.

syvällisiä keskusteluja.” ** PARTIOVAPAAEHTOINEN **

12


-------------------VUODEN 2013 AIKANA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA -------------------23 133 lasta, nuorta ja aikuista sai partiokokemuksen 81 erilaisessa ohjelmatapahtumassa 271 nimetyn

Nimi ja ikä: AARNE LINDéN, 27 Lippukunta: Kartanopartio

luottamushenkilön järjestämänä. Mikä oli sinun vapaaehtoistyö si partiossa vuonna 2013? Toimin Kartanopartiossa sude npentujen laumanjohtajana ja lippukunnan nettisivujen ylläp itäjänä. Piirissä toimin leikkitoimikunnan puheenjohtajan a. Mitä teet partion ulkopuolella? Tällä hetkellä olen töissä Vanta alla iltapäiväkerho-ohjaajana. Valmistuin keväällä 2013 medi anomiksi Metropolia Ammattikorkeakoulusta ja suunnitelm issani on päästä muutaman vuoden sisällä jatko-opiskelem aan käsikirjoittamista. Tavoitteena on, että pystyisin jonak in päivänä elättämään itseni taiteen ja median alalla. Parti on lisäksi harrastan monipuolista teatterin tekemistä Tikkurilan Teatterissa.

Nimi ja ikä: 18 ” RAINIO, AAPO ”API : Lippukunta jat Po Toimen

? vuonna 2013 si partiossa paaehtoistyö va n nu n si nä i tin Mikä ol ulkoisen vies imin piirin tintää koko styönäni to ulkoista vies in Vapaaehtoi Te a. an htaj jo en lun vieshe ai lp pu n ten ki toimikunna pesteissä, ku . elyvideoita onenlaisissa itt m es an aj on rti en ia pa vuod järjestähden erilais n te te ja us nä ko kö ko kuului tintäpäällik htajuuteen jaaminen. n puheenjo ttiläiden oh Toimikunna n medialähe te is ila nk äkaupu minen ja pä

Mikä tekee partiosta mielekkää n vapaaehtoistyön sinulle? Yhdessä suunnitteleminen ja tekem inen ovat minulle partion suola. Tässä harrastuks essa olen päässyt toteuttamaan itseäni, sekä kokemaan ja kokeilemaan uskomattoman hienoja asioita, kuten kuva ssa ollessani vuoden 2012 piirileiri Sarasteella yksi leirin maskoteista. Partiossa olen solminut elämän mittaisia ihmi ssuhteita sellaisten ihmisten kanssa, joihin tuskin olisin muis sa yhteyksissä törmännyt. Ja kyllä, olen myös ”syönyt kuor masta”, sillä kihlattuni on partiolainen.

** PARTIOVAPAAEHTOINEN

**

olella? rtion ulkopu uri Mitä teet pa ja kirjoitin ju ulin lukiossa ta pystyin ra olella opiske ut pu m ko a, ul ka ai on n Parti paljo vaamista oon käytän Ku rti . si Pa . ak si m ak lo luku ylioppila opiskelulle allani hyvin aikaa rtiossa saam hoittamaan puolella. Pa viko ul on rti in Solar-tele s pa ih yö tö m sä n ke ta as in äs harr muksella pä ke ko ly te en videotyösk entiksi! kaajan assist sionille leik ? styön sinulle vapaaehtoi mielekkään a st yös io m rt ee pa tta ja pääs Mikä tekee na oppii uu onim siksi, kun ai ä lla st de kä to le ie löytyy Tämä on m an. Partiosta ikki aa osaamista tekijänsä. Ka alueelle on jakamaan om aos le el is a myös joka sa ja ä iä ns is ke m äl ih denj puolisia ita! Oman kä motivoitune ovat todella aan. et st vo ar tä e ja si helposti esill OINEN ** IOVAPAAEHT ** PART

13


KUVA Susanna Oksanen

14


TAVOITE NRO 2

Partio on yli 22-vuotiaiden pääkaupunkiseutulaisten silmissä halutuin vapaaehtoistyö. Tekijöiden puute ei ole este partio-ohjelman toteuttamiselle lippukunnissa eikä piirissä.

15


Annoimme mahdollisuuden auttaa Partio tarjoaa pääkaupunkiseutulaisille mielekästä vapaaehtoistyötä hyvässä seurassa. Tähän tarjoukseen tarttui vuonna 2013 ennätysmäärä uusia nuoria ja aikuisia.

Nostimme vapaaehtoistyön sille kuuluvaan

sä potentiaaliset partiolaiset liikkuvat: esimerkiksi keskellä

arvoon

kaupunkia, koululaistapahtumissa, esikouluissa, messuilla

Partiossa ollaan siksi, että oppisimme tekemään tästä maail-

ja kylätapahtumissa. Jäsenhankintaryhmä tukee lippukuntia

masta vähän paremman paikan – olipa mittakaavana sitten

partion markkinoinnissa ja yrittää tehdä siitä mahdollisim-

oma ryhmä, koulu, kaupunginosa tai vaikka pääkaupunki-

man vaivatonta muun muassa valmiita materiaalipaketteja

seutu. Tutkimusten mukaan aika moni ei-vielä-partiolainen-

tarjoamalla.

kin olisi valmis osallistumaan niihin talkoisiin. Siksi pää-

Aikuisryhmä vastaa kaikkien yli 22-vuotiaiden, piirissä

timme kutsua heidät mukaan tekemään pieniä tai isompia

ja lippukunnissa toimivien aikuisten osaamisesta ja hyvin-

hyviä tekoja. Ja koska haluamme tarjota partiota kaikille

voinnista. Ensimmäisenä toimintavuonna ryhmän johdolla

kiinnostuneille, tarvitsemme myös lisää aikuisia, jotka teke-

laadittiin vapaaehtoistoiminnan linjaukset ja aikuispartiolai-

vät tämän maailman parhaan harrastuksen mahdolliseksi

sen oma suorituskirja, jotka luovutettiin lippukuntien käyt-

yhä useammille lapsille ja nuorille. Siksi vapaaehtoistyö, sen

töön. Aikuiset pääsivät myös tapaamaan toisiaan noin kerran

parantaminen ja näkyvämmäksi tekeminen oli yksi vuoden

kuukaudessa järjestettyjen iltanuotioiden yhteydessä. Nots-

2013 painopisteistämme.

ki-iltojen ohjelmassa oli yhdessäolon lisäksi uusien taitojen

Nuoret ja aikuiset vapaaehtoiset ovat partion tärkein resurssi. Haluamme tehdä partiota isommin ja paremmin kuin

opettelua ja yhdessä tekemistä: vuoden aikana kokeiltiin esimerkiksi boulderointia, yösuunnistusta, purjehdusta.

ennen, joten meidän on myös opeteltava pitämään vapaa-

Aikuisryhmän alla toimii ansiomerkkitoimikunta, jonka

ehtoisistamme enemmän ja parempaa huolta. Vuonna 2013

tehtävänä on tarjota mahdollisuus eri tavoilla ansioituneiden

ryhdyimme valmistelemaan ja johtamaan kulttuurinmuu-

partiolaisten kiittämiseen ja kannustamiseen. Virallisten

tosta, jonka tarkoituksena on tehdä Pääkaupunkiseudun

merkkien rinnalle lanseerattiin vuonna 2013 Kiitospinssit,

Partiolaisista Suomen paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä.

jotka on tarkoitettu partiolaiselta toiselle kiertäviksi pieniksi tunnustuksiksi.

Uudet toiminnanalat ottivat vastuun jäsenhankinnasta ja vapaaehtoisista

16

Vuoden alussa piirissä aloittivat jäsenhankinnasta ja aikuis-

Uusia partioaikuisia koulutettiin enemmän kuin koskaan

ten tukemisesta vastaavat hallituksen jäsenet, heidän ryh-

Kiinnostavammalla toiminnalla ja reippaammalla näkyvyy-

mänsä ja palkattu vapaaehtoistyön koordinaattori. Jäsen-

dellä onnistuimme houkuttelemaan joukon nuoria ja aikui-

hankintaryhmän tehtävänä on vastata siitä, että osaamme

sia mukaan partioon – jopa niin hyvin, että muutama käveli

myydä partiota oikeanlaisessa paketissa oikeille kohderyh-

suoraan Partioasemalle ja kysyi, miten pääsisi mukaan.

mille. He huolehtivat, että partio näkyy ja kuuluu siellä, mis-

Partioon liittyneille vapaaehtoisille järjestettiin vuoden


aikana neljä Tervetuloa partioon -iltakurssia, joille osallistui yhteensä yli sata tuoretta partiolaista. Koulutuksen aikana vapaaehtoiset perehdytettiin partion arvoihin ja toiminta-

Partiojohtajille nimettiin mentorit, joiden kanssa kehittää omaa johtajuuttaan.

tapoihin. Samaan iltaan mahtui niin partion historiaa kuin retkikeittimen kokoamista! Otimme käyttöön Partiotutor-mallin, jossa uudelle partioaikuiselle nimetään oma kummi kokeneempien partiolaisten joukosta. Samalla tehtiin ohjeet, joiden avulla lippu-

Silja Kanervan opastuksella, kuulemaan kansainvälisestä

kunnan on helpompi rekrytoida, perehdyttää ja pitää kiinni

partiosta ja osallistumaan kavereiden kanssa maailman no-

uusista aikuisistaan.

peimpaan partiotaitokisaan tai Tervetuloa partioon -kurs-

Erityisesti vapaaehtoisten johtamispesteissä onnistumista tukemaan luotiin myös mentorointijärjestelmä: piirihallituksen jäsenille ja esimerkiksi viestintäryhmäläisille rekrytoitiin mentorit, joiden kanssa kehittää omaa johtajuuttaan.

sille. Vaeltajat viettivät kololla yhden yönkin – ja heräsivät aamutelevision kameroihin. Partioviikolla uusia vapaaehtoisia tavoiteltiin myös radiomainoksella.

Mentorit olivat toiveiden mukaan joko johtamisen tai tietyn alan asiantuntijoita, joista osalla on partiotausta. Kaikki uudet ja vanhat piiriluottikset koottiin kaksi kertaa

Haastoimme kaupunkilaiset mukaan hyvien tekojen talkoisiin

vuodessa omaan seminaariinsa. Viikonloppujen aikana kes-

Pääkaupunkiseudulla käynnistettiin vuonna 2013 ensim-

kityttiin muun muassa johtamiskoulutukseen ja pääkaupun-

mäisenä Suomessa partion maailmanjärjestön luoma Mes-

kiseutulaisen partion tulevaisuuden suunnitteluun.

sengers of Peace -toiminta. Ohjelman tarkoituksena on tehdä näkyväksi niitä pieniä hyviä töitä, joilla maailmaa muutetaan

Partioviikolla esittelimme partion monipuolisuutta

paremmaksi. Messengers of Peace -ryhmä tarjosi partioryh-

Vuonna 2013 keskitimme partion näkyvyyden kahdelle vii-

mille toimintavinkkejä erilaisiin palvelutehtäviin ja kutsui

kolle: huhtikuussa Partioviikolle ja syyskuussa Seikkailuvii-

partiolaisia muun muassa toimimaan rasismia vastaan ja

kolle. Partioviikolla halusimme kertoa erityisesti nuorille ja

siistimään kolon lähiympäristöä.

aikuisille, kuinka monipuolinen harrastus ja vapaaehtoistyö

Konkreettisesti haastoimme Kampissa kulkevat työ- ja

onkaan. Jotta viestimme näkyisi mahdollisimman monille,

koulumatkalaiset mukaan hyvien töiden talkoisiin, kun

pystytimme Kampin Narinkkatorille pop up -kolon ja sen

Partioviikon aamuina jaoimme ohikulkijoille satoja kuppeja

ympärille kuusimetsän. Kololla pääsi muun muassa opet-

kuumaa kahvia. Pahvimukissa oli teksti Tämä on partiolais-

telemaan jollapurjehdusta maailmanmestari, partiojohtaja

ten hyvä työ sinulle. Mitä hyvää sinä voisit tehdä tänään? •

17


Nimi ja ikä: 33 ANNIKA STUBBE, Pesti: hmä

Jäsenhankintary piirissä

3? tiossa vuonna 201 aaehtoistyösi par Mikä oli sinun vap mikuussa tam n tioo par in tauon jälkeen takais äistä Palasin 20 vuoden Partioviikolla ensimm iin heti vetämään pin 2013. Minut pestatt ojektia, jossa Kam opr kol rtio -pa up Pop oli kertaa toteutettavaa o viikoksi. Projekti kok olo tiok par tytettiin Narinkkatorille pys i. Lisäksi liityin uus an aiv oli ti ntiin ja konsep na. lähtenyt vasta käy sen puheenjohtaja ryhmään ja toimin piirin jäsenhankinta ulkopuolella? Mitä teet partion tkitutkinto kulttuuritu ulla on kandidaatin Olen tradenomi, min ta ja valmistuin tos pis ylio n lmö ologiasta Ma Töissä muksesta ja antrop tosta kesällä 2012. si Helsingin Yliopis sä, jossa ses filosofian maisterik tyk yri n ala sainvälisessä kaupan olen suuressa kan men osalta. n viestinnästä Suo tällä hetkellä vastaa ? aaehtoistyön sinulle ta mielekkään vap Mikä tekee partios rashar Partio on loistava tiossa oppii uutta. itseään an ma Partio on kivaa. Par sta haa see , sillä joka päivä pää tus myös aikuiselle dessa luonut uusia a ihmisiä. Olen vuo ja tapaa uusia hienoj pistourani aikana ylio n kui än mm teja ene sosiaalisia kontak än ystävänkin. Se hyv ein oik n ma jo muuta yhteensä ja saanut ammattitaitoani, ttää käy n saa pidän siitä, että on hienoa. Lisäksi kuin suoraan ita mu ään staan myös tekem esti paras mutta minua rohkai ais ert ink yks ä asioita. Partio on ammattiini liittyvi . harrastus minulle AAEHTOINEN ** ** PARTIOVAP

Koulutusten määrä 100 90 80 70

Piirin järjestämien koulutusten määrä kasvoi kaikilla mittareilla. - 92 koulutusta eli - 253,5 koulutusvuorokautta eli - 4668,5 osallistujavuorokautta

18

60 50 40 30 20 10 0 Vuosi 2010

Vuosi 2011

Vuosi 2012

Vuosi 2013


-------------------------UUSIA PARTIOVAPAAEHTOISIA KOULUTETTIIN JATKUVASTI -------------------------Vuonna 2013 järjestettiin viisi Tervetuloa partioon -kurssia, joissa 44 uutta ei vielä partiossa olevaa aikuista sai partiosta perustietoja ja pääsi myös heti mukaan partiotoimintaan. Piirissä vuoden 2013 alusta aloittanut vapaaehtoistyön koordinaattori Elina Heinonen kertoo: ”Piirin järjestämien Tervetuloa partioon -koulutusten määrä nostettiin edellisen vuoden kahdesta kurssista viiteen, mikä johti osallistujamäärä yhdeksänkertaistumiseen. Kurssit tarjoavat uusille ai-

Nimi ja ikä: JULIA SAHRAMÄKI, 26 Lippukunta: Kulosaaren Meriparti o

kuisille perustiedot ja kokemuksen partiosta sekä vertaisryhmän muista aikuisena partioon liittyvistä tai palaavista partiolaisista. Vuoden aikana suunniteltiin myös lippukuntien toiveesta ensimmäisen englanninkielisen koulutuksen järjestämistä.”

Mikä oli sinun vapaaeht oistyösi partiossa vuonna 2013? Piirissä olin jäsenenä vast aperustetussa aikuisryhmä ssä, jossa toimin esimerkiksi kouluttajana Tervetuloa part ioon -kurssilla. Lisäksi toimin ensiaputoimikunnassa ensi apukouluttajana. Toimin myö s oman lippukuntani hall ituksessa sekä lippukunnan ohjelma vastaavana. Mitä teet partion ulkopuo lella? Olen ammatiltani terveyde nhoitaja ja teen töitä Hels ingin kaupungilla terveyskesku ksessa. Pian tosin jään äitiy slomalle! Mikä tekee partiosta mie lekkään vapaaehtoistyön sinulle? Kaikkiin partiopesteihini on liittynyt toimiminen hyv än ryhmän kanssa. Yhteishenki ja ryhmässä toimimisen fiilis ovat mahtavia! Partion paras ominaisuus on ehdottomas ti sen mukanaan tuoma hyvä poru kka, jossa saa toteuttaa itseä än.

** PARTIOVAPAAEHTOINE N **

19


KUVA Susanna Oksanen

20


TAVOITE NRO 3

Partio tarjoaa eri-ik채isille ja eri taustoista tuleville p채채kaupunkiseutulaisille avoimia kohtaamispaikkoja.

21


Partio kokosi ihmiset yhteen Vuonna 2013 veimme partion sinne, missä pääkaupunkiseutulaiset jo ovat: kouluihin, eskareihin, kaupungille ja metsään. Kutsuimme ei-vielä-partiolaiset mukaan ja järjestimme kaikille avointa yhteistä tekemistä.

Pyysimme kaverit mukaan partioon

koituksena oli kertoa partiosta aikuisen näkökulmasta ja

Partiossa oppii kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja ottamaan

houkutella myös vanhemmat mukaan toimintaan. Koulu-

kaikki huomioon. Tiedämme, että isommalla jengillä on pa-

jen 1.–3. luokat saivat myös tilata itselleen Seikkailuviikko-

remmat bileet ja yhdessä saa aikaan enemmän kuin yksin.

paketin. Sen materiaalien ja lippukuntavierailujen myötä

Yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä kaipaa koko pääkau-

230 ryhmällistä koululaisia oppi muun muassa ryhmässä

punkiseutu. Siksi halusimme tarjota vuonna 2013 eri-ikäi-

toimimista ja kaverin auttamista. Seikkailuviikko päättyi

sille ja eri taustoista tuleville helsinkiläisille, espoolaisille,

Nuuksiossa ja Sipoonkorvessa yhdessä Uudenmaan Par-

vantaalaisille ja kauniaislaisille avoimia kohtaamispaikkoja

tiopiirin kanssa järjestettyihin koko perheen seikkailuret-

ja tapoja tehdä yhdessä.

kiin. Rastiradalla lapset pääsivät testaamaan esimerkiksi

Koko vuoden ajan rummutettiin ei-vielä-partiolainenkonseptin puolesta. Lähes kaikkiin piirin ohjelmatapahtumiin sai ottaa evp-kaverin mukaan, ja samaa mallia suositeltiin lippukunnillekin. Ystävänpäivän aikaan vietimme porukalla Kaveri partioon -viikkoa. Kutsuimme ystävän tai vaikka sisaruksen mukaan viikkotoimintaan tai retkelle – osa tutustujista jäi joukkoon pysyvästi.

dessä vanhempiensa kanssa.

Ei-vielä-partiolaiset retkeilivät kanssamme Pääkaupunkiseudun Partiolaiset lanseerasi valtakunnallisen Retkipäivän ja isännöi sitä kahdesti vuonna 2013. Retkipäivänä kuka tahansa voi järjestää retken, jolle kuka

Eskarilaisten Partioviikko tavoitti kolmanneksen ikäluokasta

tahansa voi osallistua. Kannustimme lippukuntia järjestä-

Partioon pääsevät ekaluokkalaiset, mutta kipinä harrastuk-

ja kokosimme kaikkien retkien tiedot nettiin.

mään esimerkiksi partiota esitteleviä retkiä lähiluontoon,

seen on hyvä sytyttää jo ennen koulun alkua. Nyt toista ker-

Väkimäärältään suurimman retken teimme partiolais-

taa järjestettyyn Esikoululaisten Partioviikkoon osallistuikin

ten ja evp-kavereiden voimin Linnanmäelle ja Stadionille.

noin 2 900 lasta, yli kolmannes kaikista pääkaupunkiseu-

Partioviikko huipentui siellä Kohtaamiseen, joka oli yli

dun esikoululaisista! Eskarit pääsivät kokeilemaan parti-

6 000 osallistujallaan piirin historian suurin yksittäinen

olaisena oloa viikon ajan ja tutustumaan partiotapoihin ja

tapahtuma. Ensin kiepuimme vain meille varatun huvi-

-symboleihin sekä oman opettajansa että lähilippukunnan

puiston laitteissa aamupäivän ja juhlimme lopuksi yh-

kanssa.

dessä Stadikalla. Ministeri Paavo Arhinmäki piti puheen,

Syksyllä kutsuimme koko perheen partioseikkailuun.

ansioituneet partiojohtajat saivat tunnustusta ja tuhansien

Jokaiselle ekaluokkalaiselle lähetettiin kotiin oma partio-

partiolaisten huudot ja laulut panivat Töölön tärisemään.

lehti Heppu, jossa kerrottiin kesän leirikokemuksista ja

Illalla muutama sata samoajaa pani vielä jalalla koreasti

pyydettiin uudet kaverit mukaan. Hepun välissä toimitet-

omissa bileissään.

tiin vanhemmille suunnattu vapaaehtoisliite, jonka tar-

22

luonnontuntemustaan ja ongelmanratkaisukykyään yh-


Päiväleirit ja Haukkalampi tarjosivat lapsiperheille tekemistä ja nuorille töitä Uusia kohderyhmiä tavoittaaksemme kokeilimme uudenlai-

Partiopiirimme historian suurin tapahtuma Kohtaaminen kokosi yli 6 200 juhlijaa Linnanmäelle ja Olympiastadionille.

siakin toimintamuotoja: päiväleirien järjestämistä ja Nuuksion-kävijöiden opastamista. Partioon tulemisen kynnys on usein korkea, jollei omassa lähipiirissä ole partiolaisia. Erityisesti maahanmuuttajille partiotoiminta voi olla täysin vierasta. Halusimme tehdä partioon tutustumisen sudenpentuikäisille helpommaksi, joten järjestimme kesäkuussa viikon mittaisia päiväleire-

muistivat ja kiittivät omia partiotyöntekijöitään adventtika-

jä 8–10-vuotiaille lapsille. Samalla pystyimme tarjoamaan

lentereilla.

turvallisesta ja mielekästä tekemistä niille lapsille, joiden

Lokakuussa vietimme onnistuneen kesäkauden päät-

vanhemmat viettivät päivänsä töissä. Päiväleirit työllistivät

täjäisiä Nuuksiossa. Haukkalammelle letunpaistoon saa-

parikymmentä pääkaupunkiseutulaista nuorta, joista suurin

puivat niin kaupunkien kuin Metsähallituksen edustajat.

osa toimi leiriohjaajina, muutama leirinjohtajina ja yksi päi-

Aurinkoista iltaa emännöivät kansallispuistokummi ja kau-

väleirikoordinaattorina toimistolla. Päiväleirien perusteella

punginvaltuutettu Fatbardhe Hetemaj ja piirinjohtaja Anna

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset valittiin Suomen Vastuul-

Munsterhjelm.

lisimmaksi kesätyönantajaksi pienten yhteisöjen sarjassa. Hurraa!

Partion sisäisten sidosryhmien, esimerkiksi Pääkaupunkiseudun Partiosäätiön, Vähäkallio-säätiön ja Helsingin

Nuuksion Haukkalammella teimme kesä- ja syyskauden

Partiopoikain Kannatusyhdistyksen väen kanssa juhlis-

ajan yhteistyötä Metsähallituksen kanssa. Vastasimme kan-

timme elokuussa partion perustaja lordi Baden-Powellin

sallispuiston opaspalveluista, annoimme vierailijoille luon-

Suomen-vierailun 80-vuotispäivää. Päivä eteni samaan

to- ja retkeilyneuvontaa ja järjestimme päiväkotiryhmille ja

tyyliin kuin 1930-luvulla: Tapaaminen Mannerheimin ko-

koululaisille luontoretkiä.

timuseossa, kävely Kaivopuistossa ja illallinen ravintola Kappelissa.

Partion tekijät ja tukijat kokoontuivat yhteiselle nuotiolle

Kiljavan leirikeskuksen remontti valmistui. Paikalla oli

Vuonna 2013 pidimme tiiviisti yhteyttä yhteistyökumppa-

myös Urlus-Säätiö, joka tuki alakämpän korjaamista erit-

neihimme ja taustajoukkoihimme. Partioviikolla tapasimme

täin merkittävällä panoksella. Entistä ehompi alakämppä ja

seurakuntien luottamushenkilöitä ja työntekijöitä, ja saman

keväällä valmistunut hieno keittiörakennus pesutiloineen

porukan kutsuimme joulun alla laulamaan Partiolaisten

pääsivät saman tien lippukuntien ja erilaisten kurssien

kauneimpia joululauluja Agricolan kirkkoon. Lippukunnat

käyttöön. •

Yhteistä juhlaa vietettiin myös syyskuun lopussa, kun

23


Nimi ja ikä: MIKKO JALO, 18 Lippukunta: Maahiset

13? tiossa vuonna 20 aaehtoistyösi par Mikä oli sinun vap i Hepun eht enl jäs ten ais kiseudun Partiol Toimin Pääkaupun a lippukunnassani okuvaajana. Omass i toimittajana ja val ja toimin jäsenleht aa um ula sudenpent otusMaahisissa vedän tied e mm nta uku ittajana sekä lipp Maahisen päätoim vastaavana. ulkopuolella? Mitä teet partion laaksi Oulunkylän ä keväänä ylioppi Kirjoitan juuri tän yhteiskoulusta.

e? aaehtoistyön sinull sta mielekkään vap Mikä tekee partio tyn pys us: isu nipuol on ehdottomasti mo Partiossa parasta bileitä Gloriassa, sadan partiolaisen den kah an ma vaa valoku maan nuotion istu ja in ttuja kotoa käs kirjoittamaan lehtiju porukan ja vän Hy . enpentujeni kanssa ääressä omien sud sinaisesti työltä. var nu tun a ain ei partio kaverien ansiosta tä teen. nautin itse siitä, mi ksi Tärkeintä onkin, että kin koko ajan tehnee ten kui en tul lla Hauskanpidon ohe vasti siihen, että vah on Usk tä. tys rki asioita, joilla on me kuva ja lapsille ani juttu, ottamani jokainen kirjoittam oman jälkensä t oppuretki jättävä järjestämäni viikonl . tähän maailmaan AAEHTOINEN ** ** PARTIOVAP

Nimi ja ikä: JOUKO RAUDASOJ A, 28 Lippukunta: Kivenlahden Pi ilevät

Mikä oli sinun vap aaehtoistyösi par tiossa vuonna 20 13? Niitä oli taas kou rat täynnä. Merip artiolippukunna Kivenlahden Piilev ssa mm e issä toimin mm. huolto, merikoulut ja kipparointihom usmeleissa. Meripart iol ais ten yhteisellä kesäleirillä, Sataha ngalla, pyöritin joh tajaviihdykettä ja lisäksi johdin Pää kaupunkiseudun Partiolaisten me tapahtumia, Kevät rellisiä - ja Syysregattaa . Ja näiden lisäksi läjä kaikkia muitak on in partioon liittyv iä säätöjä. Mitä teet partion ulkopuolella? Opiskelen Turun Taideakatemiassa animaatio-ohjaa vaikka koulun vir jaksi, allisiin papereihi n taitaakin tulla titt seni jonkinlainen elikmediatonttu. Mikä tekee partio sta mielekkään vap aaehtoistyön sinulle? Monipuolisuus, mo kaamisen helppou s ja jos sattuukin oppimaan huonoil le tavoille niin op pii sentään hyväs seurassa. sä

** PARTIOVAPAAEHT OINEN **

24


---------------------------PARTIO VIETIIN SINNE MISSÄ EI-VIELÄ-PARTIOLAISET OVAT ---------------------------- Huhtikuussa Esikoululaisten Partio- viikko tavoitti yhteensä 2 865 . esikoululaista ympäri pääkaupunki- seutua - Syksyn koululaisten seikkailuviikko pisti vielä paremmaksi ja yhteensä 6 772 alakoululaista pääsi kokeilemaan mitä partio on - . 125 leiriläistä kesäkuun aikana ... Pääkaupunkiseudun Partiolaisten avoimilla päiväleireillä -------------------------------MUITA KOHTAAMISIA VUODEN AJALTA -------------------------------- 754 käyttäjää lippukuntien ja piirin luottamushenkilöiden yhteisessä intranet Purkissa, joka otettiin käyttöön vuonna 2013 - . 2 retkipäivää (www.retkipaiva.fi) - . 430 sivutykkäystä vuoden alussa ja .. 1225 vuoden lopussa Pääkaupunki- seudun Partiolaisten Facebook sivulla - Jäsenlehti Heppu lähetettiin 9 185 pääkaupunkiseudulla asuvan ekaluokkalaisen kotiin - . 130 laulajaa ensimmäisissä partion .. joululauluissa - . 6 201 osallistujaa Kohtaamisessa .. partioviikolla.

25


26

KUVA Susanna Oksanen


TAVOITE NRO 4

Jokainen alue toimii aktiivisena alustana lippukuntien yhteiselle tekemiselle.

27


Teimme enemmän yhdessä Naapurilippukuntien kanssa tekeminen on paitsi kivempaa, myös helpompaa, nopeampaa ja fiksumpaa kuin yksin. Vuonna 2013 käänsimme koko piirin palvelemaan lippukuntien välistä yhteistyötä.

Uudet aluetiimit takaavat lippukunnille

lippukunnan kouluttautumissuunnitelman rakentaminen

entistä paremman tuen

ja ohjelmavastaavat taas suunnittelivat yhdessä alueen mui-

Piiri on olemassa, jotta lippukunnilla olisi parhaat mahdol-

den ohjelmavastaavien kanssa ne tapahtumat, jotka alueella

liset edellytykset järjestää partio-ohjelmaa jäsenilleen. Siksi

tehdään seuraavana vuonna yhdessä. Näihin tapahtumiin

päätimme, että vuonna 2013 piirin luottikset ja työntekijät

budjetoitiin piiriltä myös taloudellista tukea. Lisäksi ohvat

eivät mitään, mikä ei tue lippukunnan toimintaa tai takaa sen

tuumivat, miten partio-ohjelmaa voisi soveltaa juuri heidän

elinvoimaisuutta tulevaisuudessa. Sitä työtä varten meidän

lippukunnassaan.

piti muuttaa myös organisaatiotamme ja luoda kokonaan

Semmassa pantiin myös hyvät kokemukset ja opit kier-

uusi, tehokkaampi malli lippukuntien tukemiseen. Aiem-

toon: muun muassa suuren lippukunnan johtaja ja menes-

min yhden alueen 5–10 lippukuntaa tuki kaksi alueohjaajaa.

tyvän samoajatoiminnan toteuttaja kertoivat muille onnis-

Vuoden 2013 aikana ryhdyimme perustamaan jokaiselle

tumisistaan.

alueelle omaa aluetiimiä. Tiimiin kuuluu kaksi alueohjaajaa, alueellinen ohjelmaohjaaja sekä alueellinen koulutusohjaaja, ja heistä yksi toimii porukan nokkapentuna. Aluetiimi vas-

Valmiit markkinointimateriaalit innostivat alueellisiin näkyvyystempauksiin

taa yhdessä siitä, että partiokasvatus toteutuu alueen lippu-

Partio ei kiinnosta, jollei siitä tiedetä. Lippukuntien omia ja

kunnissa ja että niiden välinen yhteistyö tekee toiminnasta

alueen yhteisiä markkinointitempauksia varten toimistolta

sujuvampaa.

saikin lainata partiokuosisia katoksia, erilaisia katupelejä ja

Lippukunnissa aluetiimien vastinpareina toimivat lippu-

banderolleja. Vuoden mittaan Partio kuuluu kaikille -telt-

kunnanjohtaja, koulutusvastaava ja uutena pestinä ohjelma-

toja pääsikin bongaamaan ja yleisölle tarjottavien lettujen

vastaava. Kun viestin vastaanottajia on molemmissa päissä

tuoksua haistelemaan pitkin pääkaupunkiseutua kyläjuh-

aiemman yhden sijaan kolme, kulkee tieto ja palautekin pii-

lilla ja kaupunginosatapahtumissa.

rin ja lippukunnan välillä kevyemmin.

Tempauksiin lainattavien materiaalien lisäksi lippukuntien käyttöön tarjottiin omilla teksteillä varustettuja julis-

28

Lippukunnat tekivät alueelliset

teita, esitteitä ja käyntikortteja partiosta kiinnostuneille

toimintasuunnitelmat

jaettavaksi. Loppuvuodesta otettiin käyttöön verkossa toi-

LPK2030-seminaarissa lippukuntien johtajat, koulutusvas-

miva materiaalipalvelu, jonka kautta lippukunnat voivat

taavat ja ohjelmavastaavat kokoontuivat ensimmäistä kertaa

rakentaa juuri itselleen sopivia markkinointi- ja muitakin

yhteen. Viikonlopun aikana lippukunnanjohtajat keskittyivät

materiaaleja valmiin pohjan päälle. Palvelulla varmistam-

lippukunnan johtamiseen ja tekivät lippukunnalleen laatu-

me, että esimerkiksi julisteiden tekeminen on helppoa ja

suunnitelman: näillä toimenpiteillä teemme toiminnastam-

partio näyttäytyy koko pääkaupunkiseudulla visuaalisesti

me entistä parempaa! Koulutusvastaavien tehtävänä oli

yhtenäisenä. •


29 KUVA Antti Kurkinen


---------------------TUKEA YHTEISTYÖLLE! ---------------------Alueellisten ohjelmatapahtumien tukemiseen panostettiin erityisesti vuoden aikana. Alueet saivat esimerkiksi anoa piiriltä taloudellista tukea sellaisille tapahtumille, jotka oli suunnattu koko alueen lippukunnille. Yksi viidestätoista tuetusta tapahtumasta oli Espoonlahden Rynnistys. Tapahtuman johtaja Niko Rantanen kertoo: ”Rynnistys on Espoonlahden Lippukuntien perinteinen erätaitokilpailu, joka vietiin vuonna 2013 aivan uudelle asteelle. Kilpai-

Nimi ja ikä: ANNA HAAVIKKO, 25 Lippukunta: Helsingin Hakatytöt

lun toimikunta koostui pääasiassa ”kokemattomista” samoajista, jotka vastuun edessä saavuttivat erinomaisia tuloksia! Kilpailussa muun muassa nikkaroitiin kuormaautoja, väkerrettiin viiden karkin karkkilautasia, yösuunnistettiin ja fileroitiin ahvenia. Kilpailuun ilmoittautui ennätykselliset 19 vartiota, joka vastasi noin 100 kilpailijaa”

Mikä oli sinun vapaaehtoistyösi partiossa vuonna 2013? Vuonna 2013 olin mukana useassa partiop rojektissa, joista yksi oli piirin toimintakokemus-kurssi, jolla toimin kurssinjohtajana. Kurssilla osallistujat pääsivät tekem ään erilaisia harjoitteita, joissa tavoitteina olivat esimer kiksi tutustuminen, luottamuksen vahvistaminen ja yhteishengen parantaminen ryhmässä. Mitä teet partion ulkopuolella? Partion ulkopuolella opiskelen yliopistossa metsien ekologiaa ja käyttöä. Sen lisäksi teen opintojen ohessa opettajan sijaisuuksia mahdollisuuksien mukaan. Partios ta saatu kokemus lasten ja nuorten ohjaamisesta on ollut suurek si eduksi niissä hommissa. Mikä tekee partiosta mielekkään vapaae htoistyön sinulle? Partion monipuolisuus ja kaverit saavat minut pysymään mukana toiminnassa. Tällä hetkellä oman alan töitä hakiessa ansioluettelossa tuntuu työkokemusta enemm än painavan se, mitä olen oppinut ja päässyt kokemaan partios sa. Ihan missä tahansa järjestössä ei pääse päätoimittajaks i lehteen, jonka levikki on 10 000 tai johtamaan 7 000 ihmise n päivätapahtumaa. Pestit ovat olleet paitsi opettavaisia, mutta hauskoja, kasvattavia ja antaneet mahdollisuuksia tutustu a uusiin ihmisiin. ** PARTIOVAPAAEHTOINEN

30

**


Nimi ja ikä:

TANEN, 21 NIKO ”NIPPE” RAN

Lippukunta: Karhunvartijat

sa vuonna 2013? aaehtoistyösi partios Mikä oli sinun vap alueellisen ohjelmm. Espoonlahden Vuonna 2013 toimin jana, monessa hta njo tyksen kilpailu matapahtuma Rynnis uessa, esimerkiksi tiot Par oon Esp ja ssa pestissä lippukunna Toimin myös viime rin huoltojohtajana. kesän 2014 Väiski-lei titiimissä kilpailijek ari TV-ohjelman pro vuoden Partiomest joiden mentorina. opuolella? Mitä teet partion ulk ennustekniikkaa, len Metropoliassa rak Varsinaisesti opiske elujen ohella isk Op ri. nöö ennusinsi eli minusta tulee rak sliikkeessä. nnu ake asentajana maanr toimin raskaskoneen htoistyön sinulle? ta mielekkään vapaae Mikä tekee partios en ja uusien kun saa tehdä vanhoj Partiossa parasta on, ta parhaimmalta kis Kai . teja jek pro kavereiden kanssa uman eteen ja paljon vaivaa tapaht tuntuu, kun näkee ohjelmaan ja ään t tyytyväisiä hyv kaikki osallistujat ova kun homma , soa kat ilo On . ihin käytännön järjestely kaikki se, mitä ös tärkeätä opettaa rullaa! Minulle on my ällä oppii ja em mille eteenpäin. Tek itse osaan, nuorem aa! jak eä tärk on sitä si, kun oppia on tarpeek

AAEHTOINEN ** ** PARTIOVAP

Nimi ja ikä: ELINA WESTERSTRÅHLE, 31 Pesti: Alueellinen ohjelmaohjaaja Mikä oli sinun vapaaeht oistyösi partiossa vuonna 2013? Minut pestattiin kesällä 2013 Länsi-Vantaan alueellliseksi ohjelmaohjaajaksi eli AOO :ksi. AOO:n roolissa olen päässyt tapaamaan ja pestaamaan lippukuntien ohjelmavast aavia sekä auttamaan heitä suh t uuden pestin käynnistämi sessä. Mitä teet partion ulkopuo lella? Partion ulkopuolella työs kentelen asiantuntijana sekä projektipäällikkönä isossa kan sainvälisessä IT-talossa. Työ ja partiotehtävistä voi siis löyt ää jotain samankaltaisuuk sia :) Mikä tekee partiosta mie lekkään vapaaehtoistyön sinulle? Itselleni partiossa tärkeint ä ovat sen mukanaan tuom at partiokaverit sekä yhteisöllisyy s ja tekemisen meininki. Olen myös päässyt tekemään partiossa monia sellaisia asioita, joita ei työelämässä tai mui ssa harrastuksissa tule vast aan. Aina kaikki ei tietysti ole pelkkää ruusuilla tanssim ista, mutta esimerkiksi tapahtum issa kohdatut iloiset ilme et ovat iso kiitos kaikesta jaksami sesta.

** PARTIOVAPAAEHTOINEN

**

31


Kuinka onnistuimme TAVOITE 1: Lippukuntani saa tarpeisiimme räätälöityä tukea partio-ohjelman toteuttamisessa ja lippukunnan johtamisessa

”Aluetapaamiset, joihin en ole vielä kertaakaan ehtinyt mukaan, kuulostavat hyvältä tavalta pitää yhteyttä! Tarvitaan aina henkilökohtainen kontakti ja sopiva ryhmä, jossa on helppo kysyä saada tarvitsemansa info, tai vihje mistä vastauksen löytää. Eli pelkkä nettisivu tai puhelinpäivystys ei ole sama asia.” 2,6 / 4 TAVOITE 2: Lippukuntani saa tukea partio-ohjelman toteuttamiseen piirin koulutuksista ja ohjelmatapahtumista

”Lippukunnanjohtamiskurssi keväällä oli loistava! LPK2030 hyvä myös.” 2,8 / 4 TAVOITE 3: Lippukuntani saa koulutusta ja tukea järjestäessään esimerkiksi maastoretkiä, pt-kisoja, kesä- ja talvileirejä

”Lippukunta itse kouluttaa näitä ”näin on aina ennenkin tehty” meiningillä, onko olemassa jotain leiri/maastoretki koulutuksia tms teemailtoja? Tekis varmaan gutaa vähän vaihdella ajatuksia.” 2,6 / 4 TAVOITE 4: Lippukuntani on hyötynyt muiden lippukuntien hyvistä käytännöistä sekä jakanut myös omia hyviä ideoitaan eteenpäin

”Hauska olisi esimerkiksi niksipirkka -tyylinen palsta Heppuun, josta voisi lukea, miten muissa lippukunnissa hoidetaan asiat :)” 2,8 / 4 TAVOITE 5: Lippukuntani on saanut piiriltä tukea toiminta-alueellaan näkymiseen (esim. koulutuksella ja kontakteilla tiedotusvälineisiin)

”Markkinointimateriaalit ovat hyviä.” 2,6 / 4 TAVOITE 6: Lippukuntamme on ollut mukana järjestämässä muillekin kuin partiolaisille näkyviä tapahtumia omalla toiminta-alueellamme

”Nuorisotilalla järjestetty yhteistapahtuma ja eskarikamppis!” 2,6 / 4

32

Kysyimme lippukunnilta, miten he asteikolla 1–4 kokivat piirin strategian toteutuneen vuonna 2013. Vastaajia oli yhteensä 63.

TAVOITE 7: Lippukuntamme on saanut piiriltä tukea ja motivointia toimintamme markkinointiin

”Melko riittävästi. Voisiko alueella olla yhteinen markkinointisuunnitelma?” 2,8 / 4 TAVOITE 8: Lippukuntamme on saanut internetissä ja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa näkymiseen tukea piiriltä

”Some-kurssi olisi hyvä!” 2,3 / 4 TAVOITE 9: Piirin eri viestintäkanavat (www-sivut, Facebook, Heppu, sähköpostilistat) tavoittavat lippukuntamme

”On hyvä, että sähköposteja kohdistetaan henkilökohtaisesti eri ikäkausien jäsenille.” 3,2 / 4 TAVOITE 10: Lippukunnassamme oikeat henkilöt saavat tietoa piirin tapahtumista ja käynnissä olevista asioista

”Miksi lippukunnanjohtajalle tulee kaikki tiedot kaikesta?” 3,1 / 4 TAVOITE 11: Lippukuntaamme on tuettu ottamaan uusia jäseniä kaikkiin ikäkausiin

”Esimerkkejä markkinointikampanjoista, miten esim. tarpojaikäisten ryhmiä on täydennetty?” 2,7 / 4

partiossa on kyse. Voisi järjestää esim. monikulttuuristen alueiden ala-asteille vanhempainillan, jossa kerrottaisiin vanhemmille mitä partio on.” 2,3 / 4 TAVOITE 14: Lippukuntani on kutsunut partiotapahtumiin myös ei-vieläpartiolaisia

”Mahtavaa kun piiri on tehnyt ohjeet siitä mitä pitää huomioida tapahtumassa, jossa on EVP:tä mukana!” 2,5 / 4 TAVOITE 15: Lippukuntani alueella partiota on tarjolla tasapuolisesti kaikille (esimerkiksi sekä tytöille että pojille, kaiken ikäisille, eri taustaisille)

”Partio on halpa harrastus, mikä tarjoaa kaikille mahdollisuuden osallistua toimintaan taustasta riippumatta. Monikulttuurisista taustoista tulevien vanhempia voisi yrittää vielä paremmin tavoittaa.” 3,4 / 4 TAVOITE 16: Lippukunnastamme on helppo lähteä piirin luottamushenkilöksi ja toisinpäin

”Piirin avoimista luottamustehtävistä tulee melko vähän tietoa, jos ei sitä erikseen osaa etsiä.” 2,7 / 4

TAVOITE 12: Lippukuntaamme on tuettu aikuisten rekrytoinnissa

TAVOITE 17: Piirin luottiksilta ja työntekijöiltä saa apua aina, kun pyytää

”Ehkä me tarvittaisiin jotain kädestä taluttamista, kun ei itse olla saatu kovinkaan paljon aikaiseksi.” 2,3 / 4

”Aluetiimien puuttuvat pestit täyteen, niin tämä nousee neloseen.” 3,3 / 4

TAVOITE 13: Lippukuntaamme on tuettu eri taustaisten lasten ja nuorten mukaan ottamisessa, erityispainopisteenä monikulttuuriset lapset ja nuoret

TAVOITE 18: Piiristä ollaan lippukuntaan säännöllisesti yhteydessä. Tuntuu siltä, että piirin luottiksia ja työntekijöitä kiinnostaa lippukuntamme hyvinvointi

”Tukea on tullut ja monikulttuurisia lapsia on kyllä tavoitettu, mutta vielä tärkeämpää olisi tavoittaa heidän vanhempansa, jotta myös heille syntyisi kuva siitä, mistä

”Asiassa on menty eteenpäin hyvin. Piirin pitää jatkossakin vielä enemmän ajatella lippukuntia yksilöinä ja antaa jokaiselle tarvittua tukea.” 2,9 / 4


KUVA Susanna Oksanen


Talous ja kiinteistöt Vakaa talous luo perustan kasvulle, olemassa olevan partiotoiminnan kehittämiselle sekä uusille tavoille tehdä partiota. Vakavarainen partiopiiri ylläpitää laadukasta partiotoimintaa alueellaan ja tarjoaa lippukunnille tukea ja apua haastavimmissa tilanteissa.

34


35 KUVA Otso Nuotio


Talous

P

Kiinteistöt

iirin tilinpäätös 2013 osoittaa alijämää -66 306,74 € (89 877,35 € vuonna 2012). Alijäämäisestä tuloksesta huolimatta piirin maksuvalmius pysyi koko tilikau-

den vakaana.

linnoivat kiinteistöt olivat lippukuntien leirien ja retkien käytössä sekä palvelivat piirin koulutustar-

peita. Vuosi 2013 oli kiinteistöillä uudistusten vuosi.

Tilikauden alijäämän selittää se, etteivät tilikauden 2013

Kiinteistöjen markkinointia tehostettiin ja varausmah-

aikana saadut yksityiset ja julkiset avustukset vastanneet

dollisuuksia helpotettiin vuoden 2013 aikana avautuneella

budjetoitua.

kaikki piirin kämppiä markkinoivalla partiokämpät.fi-netti-

Itse varsinainen toiminnan kulujäämä noudattaa budjetoitua. Suhteellisesti eniten nousua on tapahtunut henki-

sivustolla. Vuoden 2013 lopussa nettisivusto avattiin myös aluejärjestöjen kämpille.

löstökuluissa ja jäsenmaksutuotoissa. Henkilöstökulujen

Kavalahden leirikeskuksessa remontoitiin kauttaaltaan

nousun selittävät piirin uudet avaukset. Haukkalammen ja

molemmat sähkösaunat. Lisäksi keittiökeskuksen kokous-

päiväleirien kausityöntekijöitä ei ollut sisällytetty vuoden

tilaan ja saunatupaan asennettiin kiinteät valkokankaat ja

2013 budjettiin. Jäsenmaksutuottojen kasvun taustalla on

dataprojektorit. Saunan edustalle perustettiin kiinteä tuli-

piirin kasvanut jäsenmäärä.

paikka.

Piirin oma varainhankinta onnistui hyvin. Onnistumisen

Kiljavan leiri- ja kurssikeskuksessa saatettiin keväällä

taustalla oli adventtikalenterikampanja. Vaikka kalenterin

2013 valmiiksi uusi saniteetti- ja keittiörakennus. Toimin-

myyntihintaa nostettiin, kasvoi myytyjen kalentereiden

nallisesti uudisrakennukseen siirtyivät alakämpästä keittiö

määrä kuitenkin 4 %. Kampanjaan osallistui 111 päpalaista

ja elintarvikkeiden säilytys. Samalla rakennukseen saatiin

lippukuntaa, jotka myivät kalentereita yhteensä 66 014 kap-

nykynormien mukaiset sosiaalitilat keittiöhenkilökunnal-

paletta. Valtakunnallisesti partiolaisten adventtikalentereita

le. Alakämpän muutostyö valmistui loppuvuodesta. Vanhan

myytiin 263 068 kappaletta, joista PäPan myymä osuus oli

keittiön tilalle saneerattiin alakämpän perinteistä henkeä

25 %. Adventtikalenterimyynti oli merkittävin omatoimisen

kunnioittava Urlus-kokoustila. Kiljavan perusparannus-

varainhankinnan muoto sekä lippukunnille että piirille.

hanketta tukivat avokätisesti Kai, Eeva ja Aarne Vähäkalli-

Julkisia

avustuksia

PäPa

sai

236

235,05

euroa

on Muistosäätiö, Urlus-Säätiö sekä Helsingin Partiopoikain

(289 363,25 €). Julkisia avustuksia tukea piiri sai Helsingin

Kannatusyhdistys ry. Pääkaupunkiseudun Partiosäätiö

kaupungin nuorisoasiainkeskukselta, opetus- ja kulttuuri-

kiittää kaikkia hanketta tukeneita tahoja. Ilman heidän huo-

ministeriöltä ja OK-opintokeskukselta. Julkisen rahoituk-

mattavaa tukea ei hanketta olisi tässä laajuudessa voitu to-

sen osuus piirin kokonaistuotoista oli 15,2%.

teuttaa.

Muita suoria tukia piiri sai yhteensä 288 000,00 euroa (319 783,65 €). Nämä tuet saatiin Urlus-Säätiöltä, Pääkaupunkiseudun Partiosäätiöltä, Helsingin Partiopoikain kannatusyhdistys ry:ltä ja Tunkelon säätiöltä.

36

P

ääkaupunkiseudun Partiosäätiön omistamat ja hal-


Adventtikalenterimyyntituottojen jakaantuminen pääkaupunkiseudulla, 462 098 €

Myynnin muutos pääkaupunkiseudulla % Kalenterin hinta €

Suomen Partiolaiset ry

10%

9€

9%

8€

8%

7€

27%

41%

10€

7%

6€

32%

2010

5€

Pääkaupunkiseudun partiolaiset ry

Pääkaupunkiseutulaiset lippukunnat

2011

2012

4%

3€

3%

2€

2%

1€

1%

0€

0%

Kulut

Nuorisotoiminnan tuotot 182 087,25 € 12 %

Henkilöstökulut 703 354,81 € 43 %

Yksityiset avustukset 288 000,00 € 19 % Jäsenmaksutuotot 519 915,80 € 33 % Myyntituotot 325 398,90 €

Muut varainhankinnan tuotot 2 100,00 € 0% Muut tuotot 17,77 €

0% 9%

47 %

Varainhankinnan kulut 147 363,92 € 9%

19%

21%

21 %

Muut Kulut 763 544,92 €

12%

15%

Poistot 5 797,86 €

0%

Myynnin muutos

5%

4€

Tuotot 0% 0%

6%

2013

Hinta

44% 47%

Yhteensä 1 620 061,51 € 100 %

33%

0%

Yleisavustukset 236 235,05 € 15 % Yhteensä 1 553 754,77 €

100 %

Pääkaupunkiseudun Partiosäätiön kämppien ja kurssikeskusten käyttöaste viikonloppuisin

100

80

60

40

20

0

1

2

3 4

8 5

7 6

9

10

11

Kiljava 1. Alakämppä 2. Yläkämppä 3. Kassu

92 % 85 % 90 %

Kavalahti 4. Lassila 5. Palintupa 6. Piventupa 7. Urkintupa

73 % 54 % 48 % 58 %

Nuuksio 8. Korvenkolkka 69 % 9. Mörrimöykky 60 % 10. Piilopirtti 60 % Kuusitupa 11. Kuusitupa

60 %

37


Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2013

TOTEUTUNUT TALOUSARVIO TOTEUTUNUT 2013 2013 2012

Varsinainen toiminta Oma nuorisotoiminta Tuotot Osanottomaksut Muut tuotot Muut avustukset

180 332,25 1 755,00 0,00

131 450 0 0

628 066,85 3 210,80 3 000,00

182 087,25

131 450

634 277,65

Kulut Henkilöstökulut Palkat -577 592,66 -508 830 -505 088,27 Henkilösivukulut -125 762,15 -112 670 -93 886,00 Henkilöstökulut yhteensä -703 354,81 -621 500 -598 974,27 Poistot -5 797,86 -5 800 -5 797,86 Muut kulut Vapaaehtoiset sosiaalikulut -42 862,08 -31 000 -41 659,46 Vuokrakulut -144 474,85 -95 850 -128 376,48 Ulkopuoliset palvelut -130 962,74 -115 000 -200 355,15 Matkat, majoitus ja ruoka -127 675,64 -173 800 -379 054,81 Materiaalikulut -109 208,55 -117 750 -210 151,49 Muut toimintakulut -373 828,70 -355 850 -395 839,06 Kulukorvaukset 165 467,64 155 850 157 199,02 Muut kulut yhteensä -763 544,92 -733 400 -1 198 237,43 Kulut yhteensä -1 472 697,59 -1 360 700 -1 803 009,56 Varsinaisen toiminnan kulujäämä -1 290 610,34 -1 229 250 -1 168 731,91 Varainhankinta Tuotot Jäsenmaksutuotot 519 915,80 516 200 462 174,00 Myyntituotot 325 398,90 182 000 374 289,11 Lahjoitukset ja avustukset 288 000,00 343 000 319 783,65 Ilmoitus- ja mainostuotot 2 000,00 11 500 6 800,00 Muut varainhankinnan tuotot 100,00 0 60,00 1 135 414,70 1 052 700 1 163 106,76 Kulut Ostokulut -146 199,26 -91 200 -193 636,95 Muut kulut

-497,29 -146 696,55

-500 -91 700

-5,18 -193 642,13

Varainhankinnan tuottojäämä 988 718,15 961 000 969 464,63 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Korkotuotot 17,77 0 126,39 Rahoituskulut -667,37 0 -345,01 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuottojäämä Omatoiminen kulujäämä

-649,60

0

-218,62

-302 541,79

-268 250

-199 485,90

Yleisavustukset Kaupungin avustukset 95 099,00 87 250 149 183,00 Valtion toiminta-avustus 120 970,17 116 000 116 943,46 Valtion erityisavustus 20 165,88 17 000 17 236,79 Muut julkiset avustukset 0,00 48 000 6 000,00 236 235,05 268 250 289 363,25 Tilikauden tulos -66 306,74 0 89 877,35 Tilikauden ali-/ ylijäämä -66 306,74 0 89 877,35

38


Tase

VASTAAVAA

31.12.2013 31.12.2012

PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 960,07 6 757,93 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 960,07 6 757,93 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Tarvikevälitysvarasto 40 134,27 24 142,03 40 134,27 24 142,03 Saamiset / lyhytaikaiset Myyntisaamiset 64 068,72 35 819,96 Siirtosaamiset 38 741,60 18 033,55 102 810,32 53 853,51 Rahat- ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset 356 270,45 434 421,71 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 499 215,04 512 417,25 VASTAAVAA YHTEENSÄ 500 175,11 519 175,18

VASTATTAVAA

31.12.2013 31.12.2012

OMA PÄÄOMA Vapaa oma pääoma Käyttöpääoma 41 352,34 41 352,34 Edellisten kausien ylijäämät 179 192,57 89 315,22 Kauden yli-/ alijäämä -66 306,74 89 877,35 112 885,83 179 192,57 Vapaa oma pääoma yhteensä 154 238,17 220 544,91 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 154 238,17 220 544,91 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot 100 532,40 93 029,00 Ostovelat 186 195,26 138 584,97 Muut velat 8 119,54 13 222,80 Siirtovelat 51 089,74 53 793,50 345 936,94 298 630,27 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 345 936,94 298 630,27 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 500 175,11 519 175,18

39


Tuloslaskelman liitetiedot Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan määräisenä. Vaihto-omaisuuden arvoon on sisällytetty hankinnan välittömät menot. 1. Kokonaistuotot ja -kulut Kokonaistuotot Kokonaiskulut

2013 1 553 754,77 -1 620 061,51

2012 2 086 874,05 -1 996 996,70

-66 306,74 89 877,35 3. Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 581 082,52 519 172,42 Lomapalkkavaraus 2 500,44 -10 931,00 Palkkojen oikaisuerät -5 990,30 -3 153,15 Eläkevakuutukset 105 976,39 77 533,24 Muut henkilöstösivukulut 19 785,76 16 352,76 Vapaaehtoiset sosiaalikulut 42 862,08 41 659,46 746 216,89 640 633,73 Henkilökunnan määrä Vakituinen työsuhde 11 11 Määräaikainen, yli 6 kuukauden työsuhde 6 4 Kausityöntekijät, alle kuuden kuukauden työsuhde 21 4 Freelancer 1 1 Yhteensä

39

20

Henkilötyövuosina 17,0 12,8 4. Vuokra- ja vastikekulujen erittely Tilavuokrat 111 382,31 56 455,12 Laite- ja tarvikevuokrat 33 092,54 71 921,36 144 474,85 128 376,48 5. Jäsenmaksut Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n osuus jäsenmaksuista 249 278,80 232 573,00 Suomen Partiolaiset ry:n osuus jäsenmaksuista 270 637,00 229 601,00 Jäsenmaksut yhteensä 519 915,80 462 174,00 6. Yleisavustukset Kaupunkien avustukset H:gin kaupungin palkkausavustus 82 145,00 80 535,00 H:gin kaupungin kuljetusavustus 1 200,00 400,00 H:gin kaupungin leiriavustus 1 754,00 42 248,00 H:gin kaupungin projektiavustus, KAMU-hanke 0,00 11 000,00 H:gin kaupungin projektiavustus, Vapaaehtoistyö 10 000,00 0,00 Espoon kaupunki / EPT ry, Saraste 0,00 10 000,00 Vantaan kaupunki / Saraste 0,00 5 000,00 Ely-keskus, KAMU-hanke 0,00 6 000,00 Valtion toiminta-avustus 120 970,17 116 943,46 Valtion erityisavustus, OK-Opintokeskus 20 165,88 17 236,79 236 235,05 289 363,25 7. Yksityiset avustukset Urlus-Säätiö 160 000,00 160 000,00 Helsingin Partiopoikain Kannatusyhdistys ry 75 000,00 75 000,00 Pääkaupunkiseudun Partiosäätiö 50 000,00 80 000,00 Tunkelon säätiö 3 000,00 3 000,00 If turvallisuusrahasto 0,00 1 000,00 Fazer Makeiset Oy 0,00 783,65 288 000,00 319 783,65 8. Poistot Toimistokalustosta seitsemän vuoden tasapoisto. Tietokoneet ja elektroniikka kolmen vuoden tasapoisto. Kalustosta 5 797,86 5 797,86

40

5 797,86

5 797,86


Taseen liitetiedot 2013 2012 1. Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Hankintameno 1.1. 6 757,93 12 555,79 Hankintameno 31.12. 6 757,93 12 555,79 Poisto -5 797,86 -5 797,86

960,07

6 757,93

2. Oman pääoman muutokset Vapaa oma pääoma Käyttöpääoma 41 352,34 41 352,34 Edellisten kausien ylijäämät 179 192,57 89 315,22 Kauden yli-/ alijäämä -66 306,74 89 877,35

112 885,83 179 192,57 Oma pääoma yhteensä 154 238,17 220 544,91 3. Annetut pantit, kiinnitykset ja takaukset Vuokratakuu Varasto, As Oy Humalistonkatu 3 900,00 900,00 Leasingvuokravastuut 3 Step IT Group Oy / Nordea Rahoitus Suomi Oy 1.1. – 31.12.2014 10 227,27 0,00 1.1.2015 – 31.12.2017 7 510,17 0,00 17 737,44 0,00 Yhdistyksellä ei ole muita annettuja pantteja, kiinnityksiä tai takauksia.

41


Toiminnanalakohtainen tulos

KOULUTUSTOIMINTA

TO 2013

TA 2013

TO 2012

Varsinainen toiminta Oma nuorisotoiminta Tuotot 18 047 19 680 11 755 Kulut Henkilöstökulut -37 134 -35 959 -40 297 Muut kulut -31 574 -42 541 -26 461 Kulut yhteensä

-68 708

-78 500

-66 758

Varsinaisen toim. kulujäämä

-50 661

-58 820

-55 003

Omatoiminen kulujäämä

-50 661

-58 820

-55 003

Tilikauden tulos -50 661 -58 820 -55 003 OHJELMATOIMINTA TO TA TO

2013

2013

2012

Varsinainen toiminta Oma nuorisotoiminta Tuotot 26 845 38 346 31 505 Kulut Henkilöstökulut -39 289 -37 893 -40 247 Muut kulut -36 775 -65 184 -52 819 Kulut yhteensä -76 064 -103 077 -93 067 Varsinaisen toim. kulujäämä -49 219 -64 731 -61 562 Omatoiminen kulujäämä

-49 219

-64 731

-61 562

Tilikauden tulos -49 219 -64 731 -61 562

AIKUISET

TO TA 2013 2013

Varsinainen toiminta Oma nuorisotoiminta Tuotot 811 200 Kulut Henkilöstökulut -23 381 -22 862 Muut kulut -18 041 -19 010

42

Kulut yhteensä

-41 422

-41 872

Varsinaisen toim. kulujäämä

-40 611

-41 672

Varainhankinnan tuottojäämä

20 000

20 000

Omatoiminen kulujäämä

-20 611

-21 672

Yleisavustukset

0

15 000

Tilikauden tulos

-20 611

-6 672


Toiminnanalakohtainen tulos

ALUETOIMINTA

TOT TA TOT 2013 2013 2012

Varsinainen toiminta Oma nuorisotoiminta Tuotot 160 0 190 Kulut Henkilöstökulut -80 033 -74 923 -64 389 Muut kulut -14 489 -20 368 -9 401 Kulut yhteensä

-94 522

-95 291

-73 791

Varsinaisen toim. kulujäämä

-94 362

-95 291

-73 601

Omatoiminen kulujäämä

-94 362

-95 291

-73 601

0

1 500

0

Yleisavustukset

Tilikauden tulos -94 362 -93 791 -73 601

PROJEKTIT

TOT TA TOT 2013 2013 2012

Varsinainen toiminta Oma nuorisotoiminta Tuotot

130 913

65 000

3 000

Kulut Henkilöstökulut -133 903 -88 827 -98 894 Muut kulut -182 920 -143 520 -50 581 Kulut yhteensä -316 823 Varsinaisen toim. kulujäämä -185 910 Varainhankinnan tuottojäämä Omatoiminen kulujäämä Yleisavustukset

-232 347

-149 475

-167 347

-146 475

89 642

58 000

94 000

-96 268

-109 347

-52 475

1 754

23 250

17 000

Tilikauden tulos -94 514 -86 097 -35 475

VIESTINTÄ

TOT TA TOT 2013 2013 2012

Varsinainen toiminta Oma nuorisotoiminta Tuotot

15

624 260

Kulut Henkilöstökulut -70 029 -59 076 -57 906 Muut kulut -66 997 -86 682 -65 666 Kulut yhteensä Varsinaisen toim. kulujäämä

-137 025

-145 758

-123 572

-137 010

-145 134

-123 312

2 000

11 500

6 800

Omatoiminen kulujäämä

-135 010

-133 634

-116 512

Tilikauden tulos

-135 010

-133 634

-116 512

Varainhankinnan tuottojäämä

43


Toiminnanalakohtainen tulos

JÄRJESTÖTOIMINTA

TOT TA TOT 2013 2013 2012

Varsinainen toiminta Oma nuorisotoiminta Tuotot 0 0 -104 Kulut Henkilöstökulut -296 348 -253 254 -253 598 Poistot -5 798 -5 800 -5 798 Muut kulut -335 862 -290 400 -360 785 Kulut yhteensä Varsinaisen toim. kulujäämä

-638 008

-549 454

-620 181

-638 008

-549 454

-620 285

Varainhankinnan tuottojäämä

1 440

0

0

Rahoitustoiminta

-650

0 -232

Omatoiminen kulujäämä Yleisavustukset

-637 218

-549 454

-620 518

82 145

80 500

82 479

-468 954

-538 039

Tilikauden tulos -555 073

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

TOT TA 2013 2013

Varsinainen toiminta Oma nuorisotoiminta Tuotot 0 0 Kulut Henkilöstökulut -36 553 -42 375 Muut kulut -3 691 -3 400 Kulut yhteensä Varsinaisen toim. kulujäämä

-40 244

-45 775

-40 244

-45 775

Omatoiminen kulujäämä

-40 244

-45 775

Tilikauden tulos -40 244 -45 775

IKÄKAUSITOIMINTA

TOT 2013

TA 2013

TOT 2012

Varsinainen toiminta Oma nuorisotoiminta Tuotot

5 296

7 600

1 021

Kulut Muut kulut -9 455 -14 352 -1 138 Kulut yhteensä -9 455 -14 352 -1 138 Varsinaisen toim. kulujäämä -4 159 -6 752 -117

44

Omatoiminen kulujäämä

-4 159

-6 752

-117

Tilikauden tulos

-4 159

-6 752

-117


Toiminnanalakohtainen tulos

VARAINHANKINTA

TOT TA TOT 2013 2013 2012

Varsinainen toiminta Oma nuorisotoiminta Tuotot 0 0 Kulut Henkilöstökulut -11 096 -15 768 Muut kulut -1 056 0 -15 768

0

-977 -201

Kulut yhteensä -12 152 Varsinaisen toim. kulujäämä -12 152

-1 178

-15 768

-1 178

Varainhankinnan tuottojäämä

855 636

851 500

783 096

Omatoiminen kulujäämä

843 484

835 732

781 918

Yleisavustukset

142 336

133 000

132 637

Tilikauden tulos 985 821 968 732 914 555

JÄSENHANKINTA

TOT TA 2013 2013

Varsinainen toiminta Oma nuorisotoiminta Tuotot

0 0

Kulut Henkilöstökulut -18 452 -21 563 Muut kulut -16 539 -16 360 Kulut yhteensä -34 992 -37 923 Varsinaisen toim. kulujäämä -34 992 -37 923 Varainhankinnan tuottojäämä

20 000

20 000

Omatoiminen kulujäämä

-14 992

-17 923

Yleisavustukset

10 000

15 000

Tilikauden tulos

-4 992

-2 923

PARTIOKASVATUS

TOT TA 2013 2013

Varsinainen toiminta Oma nuorisotoiminta Tuotot Kulut Henkilöstökulut Muut kulut

0

-1 344 -1 938

0

0 -583

Kulut yhteensä -3 282 -583 Varsinaisen toim. kulujäämä -3 282 -583 Omatoiminen kulujäämä

-3 282

-583

Tilikauden tulos

-3 282

-583

45


Allekirjoitukset

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry Hallituksen ja toiminnanjohtajan allekirjoitukset

Helsingissä, 27.2.2014

Tilinpäätösmerkintä

Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

46

-

päiväkirja pääkirja sinetöity tasekirja myyntireskontratositteet ostoreskontratositteet palkkatositteet kassatositteet muistiotositteet


Tase-erittely VASTAAVAA Aineelliset hyödykkeet Konttorikalusto 6 757,93 - poisto, seitsemän vuoden tasapoisto -5 797,86 960,07 Vaihto-omaisuus Tarvikevälitysvarasto kpl hinta varaston arvo Sudenpääsolki 135 10,95 1 478,25 Ansiosolki 74 12,06 892,44 Tarpojasolki 256 13,63 3 489,28 Pronssinen ansiomitali 49 12,91 632,59 Hopeinen ansiomitali 17 12,08 205,36 Kultainen ansiomitali 57 12,08 688,56 Hopeinen ansioristi 24 40,26 966,24 Kultainen ansioristi 23 41,48 954,04 Pronssinen ansiomitali nauhalaatta 86 7,76 667,36 Hopeinen ansiomitali nauhalaatta 33 8,42 277,86 Kultainen ansiomitali nauhalaatta 66 8,42 555,72 Hopeinen ansioristi nauhalaatta 30 7,20 216,00 Kultainen ansioristi nauhalaatta 34 7,20 244,80 Kilpailumitalit 459 1,06 486,54 11 755,04 Koulutustarvikevarasto Konehihna 100 2,20 220,30 Partiojohtajan käsikirja 52 15,40 800,80 Johtajakansio 0 0,00 0,00 1 021,10 EA-todistusten varasto EA 1-todistukset 430 7,00 3 010,00 EA 2-todistukset 536 7,00 3 752,00 6 762,00 Joulukortit Joulukortit 123 154 0,17 20 596,13 20 596,13 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Liite 64 068,72 Siirtosaamiset Siirtosaamiset Siirtosaamiset 15 212,38 Vuokratakuu 900,00 Henkilökunta 424,68 Partiolaiset, kuluennakot 2 012,99 Luottokortti tilitykset -184,60 Edelleen laskutettavat 576,15 Ennakkomaksut 19 800,00 38 741,60 Rahat ja pankkisaamiset Kassa 138,60 Lounassetelit 6 813,00 6 951,60 Nordea FI77 1228 3000 0328 29 0,00 Nordea FI50 1021 3000 5031 41 349 318,85 356 270,45

VASTATTAVAA Vieras pääoma Lyhytaikainen Saadut ennakot Jäsenmaksut 100 532,40 Ostovelat Liite 186 195,26 Muut velat Ennakonpidätysvelka 7 318,97 Sotu-velka 800,57 8 119,54 Siirtovelat Siirtovelat 611,84 AY-maksuvelka 277,11 Palkkavelat 5,40 Työttömyysvakuutusvelka 1 426,94 Muut sosiaalikulujen velat 16,17 Lomapalkkavelat 39 806,21 Lomapalkkavelkojen sosiaalikulut 8 946,07 51 089,74 Vieras pääoma yhteensä 345 936,94

Helsingissä 14.2.2014

Ville Salo, talous- ja hallintopäällikkö

47


48


Liitteet Järjestön johtaminen Piirin toimielimet eli piirin kokous, piirineuvosto, piirihallitus ja toiminnanalat, ovat osa piirin johtamisjärjestelmää, jonka kautta piirin toiminnan tavoitteet viedään käytäntöön niin, että ne vaikuttavat lippukuntien toimintaan, toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan ja arvioinnin kautta toimintaa kehitetään.

Piirin kokous Piirin kokous on piirin ylin päättävä elin. Piirinkokouksessa piirin jäsenet käyttävät päätösvaltaansa piirin asioihin. Piirin kokous määrittelee piirin toiminnan tavoitteet ja painopisteet nelivuotiskaudeksi kerrallaan hyväksymässään strategiaasiakirjassa. Piirin kokous järjestettiin maanantaina 14.10. kulttuuritehdas Korjaamolla. Kokous täydensi piirineuvostoa kaksivuotiskaudelle 2013–2014 puuttuvilta osin. Kokous hyväksyi myös piirihallituksen esityksen sääntöjen muuttamisen siten, että hallitus voidaan valita yhdellä kerralla. Aiemmin hallituksen jäsenistä osan tuli vaihtua vuorovuosin. Uusi sääntömuotoilu mahdollistaa molemmat tavat. Hallituksenjäsenet valitaan edelleen aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Piirineuvosto vuonna 2013 Piirineuvosto käyttää kokoontuessaan piirin päätösvaltaa. Piirineuvosto on piirin kokousten välillä piirin ylin päättävä elin. Piirineuvosto seuraa ja valvoo strategian toteuttamista ohjaamalla piirihallitusta sekä toiminnan ja talouden suunnittelua sekä päättää laajakantoisista tai lippukuntien toimintaa merkittävästi koskevista asioista. Piirineuvosto edustaa lippukuntien ääntä piirin organisaatiossa. Piirineuvosto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Sääntömääräisten asioiden lisäksi piirineuvoston kokouksissa käsiteltiin mm. KAMU2-projektin päättäminen, seurattiin piirin uuden organisaation jalkautumista ja hyväksyttiin piirille vapaaehtoistoiminnan linjaukset. Vaikka piirineuvostoa

täydennettiin muutamilta osin piirin kokouksessa, jäi se edelleen vajaaksi yhden jäsenen ja kolmen varajäsenen verran.

Piirineuvoston jäsenet vuonna 2013 (suluissa varajäsenet) Mikko Leppänen (Pj) Sanna Räty (Juho Uotila) Martta Jämsèn (Teemu Penttilä) Juuso Nisula (Visa Jokelainen) Anu Kononen (Leo Lehtinen) Nuutti Lehtikuja (Heidi Taskinen) Emilia Knaapi (Tapiolan Metsänkävijät) Minna Vääräniemi (Antti Vuorela) Kirsi Salo (Mikko Jakobsson) Lauri Uusivuori (Tero Honkaniemi) Eino Mäkitalo (varajäsen puuttuu) Melina Hiltunen (Juha Paloviita) Suvi Viljaranta (Mika Hållfast) Mikko Jokinen (Piia Purho) Anni Karsma (Otto Korhonen) Sara-Liina Leppikorpi (Leo Jäppinen) Jani Peltola (Liisa Malinen) Sakari Leino 14.10.2013 alkaen (Heidi Korhonen 14.10.2013 alkaen) Lauri Pankka (Olli Aimola) Nelli Heikkinen (Tomi Nieminen) Mikko Mulari (Teemu Kujala) Netta Nevalainen (varajäsen puuttuu) Antti Malin (Marianne Oksanen) Eeva Riivari (Sofia Polichronidis) Teemu Saksala (Ville Kallis) Ilari Immonen (Julia Sahramäki) Hanna Laine (Heidi Mod) Pyry Rajatammi (Markus Lindqvist) Ines Huhta (Nora Jokinen 14.10.2013 alkaen)

Piirihallitus vuonna 2013 Piirihallitus vastaa piirin toiminnan johtamisesta. Hallituksen käsiteltäviksi kuuluvat useampaa kuin yhtä toiminnanalaa koskevat asiat sekä poikkeamat toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Myös sellaiset asiat, jotka kuuluvat vain yhteen toimialaan (esim. koulutus, talous), mutta vaikuttavat laajasti piiritoimintaan tai sisältävät monitahoisia sidoksia, tuodaan hallituksen käsiteltäviksi. Hallitus vastaa toimistaan piirineuvostolle. Piirihallitus piti vuoden 2013 aikana 9 kokousta, ja kokoontui kaksi kertaa viikonloppuseminaariin.

Kokoukset valmisteli piirinjohtajan ja toiminnanjohtajan muodostama työvaliokunta. Piirinjohtajien ja piirineuvoston puheenjohtajan muodostama puheenjohtajakokous kokoontui 2 kertaa. Piirin toimintaa toteuttavat toiminnanalat piirihallituksen alaisuudessa. Toiminnanalojen toimintaa johtavat hallituksen jäsenet apunaan ryhmät. Ryhmä koordinoi toiminnanalansa toimintaa ja seuraa toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumista. Toiminnanalan tehtäviä toteuttamaan voidaan perustaa ryhmien alaisia toimikuntia. Piirin toimielinten toimintaa tukee ja päätöksiä toimeenpanee toimisto, jonka toimintaa johtaa toiminnanjohtaja. Puheenjohtaja toimii toiminnanjohtajan esimiehenä.

Piirihallituksen jäsenet ja vastuualueet vuonna 2013 Anna Munsterhjelm, piirinjohtaja Mikko Kytö, piirin varajohtaja Susanna Oksanen, partioohjelmasta vastaava ministeri Juha Salminen, aikuisista vastaava ministeri Leea Seppänen, aluetyöstä vastaava ministeri Tommi Luostarinen, viestinnästä vastaava ministeri Tanja Malo, toimintaympäristöstä vastaava ministeri Laura Saarikoski, koulutuksesta vastaava ministeri Helka Otsolampi, jäsenhankinnasta vastaava ministeri Jenny-Maria Bjårs, partiokasvatuksesta vastaava ministeri

tarjoaminen partiotoiminnan käyttöön. Säätiön ylin päättävä elin on hallitus. HALLITUS Nino Ilveskero (pj) Teppo Salmikivi (vpj) Sirpa Isotupa Timo Kankuri Arto Lyytinen Kai, Eeva ja Aarne Vähäkallion muistosäätiö Arkkitehti Väinö Vähäkallio määräsi testamentissaan 1956 huomattavan suuren rahasumman lahjoitettavaksi Kiljavan partiokämpän ylläpitoon. Hänen edesmenneitten lastensa nimeä kantava Kai, Eeva ja Aarne Vähäkallion Muistosäätiö on perustettu vuonna 1958. Säädekirjan mukaisesti ”Säätiön tarkoituksena on tukea ja ylläpitää Pääkaupunkiseudun Partiosäätiön omistaman Hyvinkään kaupungin Kytäjärven kylässä Kalkkivuori-nimisellä tilalla sijaitsevan partiolaisten koulutuskeskuksen ja retkeilymajan kunnossapitoa myöntämällä varoja alueella olevien rakennusten ja laitteiden kunnossapitoon ja korjaukseen sekä uusien rakennusten ja laitteiden rakentamiseen”. Vuosittain säätiö jakaa Pääkaupunkiseudun Partiosäätiölle avustuksen säädekirjan mukaisesti. Säätiön ylin päättävä elin on hallitus. HALLITUS Vesa Vepsä (pj) Mikko Ilomäki (vpj) Teppo Malmi Mikko Sirkiä Penna Urrila

Säätiöt

Edustukset

Pääkaupunkiseudun Partiosäätiö Pääkaupunkiseudun Partiosäätiö on perustettu vuonna 2003. Säädekirjan mukaisesti ”Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää pääkaupunkiseudun partiotoimintaa”. Säätiö hallinnoi ja ylläpitää Pääkaupunkiseudun partioyhteisön eri yhdistyksille aiemmin kuulunutta omaisuutta. Keskeisimpinä tukitoimintoina avustuksen ja Pääkaupunkiseudun Partiolaisten stipendirahaston lisäksi ovat leirija kurssikeskusten, kämppien ja retkialueiden ylläpito sekä niiden

- Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry, partioneuvosto: vpj Anna Munsterhjelm - Partiotyönantajat – Scoutarbetsgivarna ry, hallitus: Tapani Tulkki - Helsingin Nuorisoyhteistyö – Helsinki-Team ry, puheenjohtaja: Riikka Nenonen - Helsingin kaupungin nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, jäsen: Riikka Nenonen - Vantaan Nuorisojärjestöt ry, hallitus: Linda Manner - Kansallinen metsäneuvosto, jäsen: Tapani Tulkki

49


- Ulkoilufoorumi, puheenjohtaja: Tapani Tulkki - Suomen RetkeilymajajärjestöSRM ry, hallitus: Ville Salo

Jäsenyydet - Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry - Suomen Partiomuseoyhdistys – Finlands Scoutmuseiföreningen ry - Leirikesä ry - Helsingin Nuorisoyhteistyö – Helsinki-Team ry - Aikakauslehtien liitto ry - Kierrätysliike / Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - Partiotyönantajat – Scoutarbetsgivarna ry - Veronmaksajain Keskusliitto ry

Piirin henkilöstö Työsuhteessa piiriin oli vuoden 2013 aikana poikkeuksellisesti yhteensä 39 henkilöä, joista 11 vakituisessa työsuhteessa, kuusi määräaikaisessa, 21 erilaisissa tehtävissä kausityöntekijöinä sekä yksi freelancer-työsuhteessa. Lisäksi perhevapailla oli yhteensä 3 henkilöä. Piirin toimistolla työskenteli vuoden 2013 aikana Tapani Tulkki, toiminnanjohtaja Ville Salo, talous- ja hallintopäällikkö Tuire Halonen, taloussihteeri 12.7.2013 asti Hanna Johansson, taloussihteeri 1.7.2013 alkaen Marika Toivonen, toimistosihteeri Anna Kolehmainen, aluepäällikkö Linda Manner, järjestösihteeri (Partiokannus ry) Susanne Nylund, järjestösihteeri 30.8.2013 saakka (Espoon Partiotuki ry) Aapo Kiilunen, tietokoordinaattori 20.8.–22.11., osin järjestösihteeri (Espoon Partiotuki ry) Tarja Vartiainen, järjestösihteeri 18.11.2013 alkaen (Espoon Partiotuki ry) Hanna Hietikko, järjestösihteeri Ville Jokinen, koulutussihteeri Riikka Nenonen, järjestöpäällikkö Johanna Junkkari, tiedottaja Elina Heinonen, vapaaehtoistyön koordinaattori Riikka Mykrä, päiväleirikoordinaattori 27.2.2013 ja Espoon Partiotuki ry:n projektisihteeri 1.9. alkaen Eeva Kangas, taittaja (freelancer) Haukkalammen opastuvan oppaat Ulla Värre, opastoiminnan koordinaattori Ulpu Mankinen Magda Horvath

50

Risto Ilomäki Tom Granroth

vapaaehtoisten kouluttamisesta ja tukemisesta.

Päiväleirien kausityöntekijät Pääkaupunkiseudun Partiolaisten avoimet päiväleirit valittiin Vastuullisin Kesäduuni 2013 -kilpailussa, alle 50 työntekijän sarjassa, Suomen vastuullisimmaksi kesätyönantajaksi.

Ansiomerkkitoimikunta Toimikunta käsittelee ansiomerkkihakemukset. Toimikunta myöntää Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ansiomerkit ja antaa lausunnon Suomen Partiolaisten ansiomerkeistä. Toimikunta kouluttaa ansiomerkkiasioita lippukuntien johtajistolle ja piirin luottamushenkilöille.

Oona Jaatinen, leirinjohtaja Marianne Oksanen, leirinjohtaja Aino Melkas, leirinjohtaja Teemu Väisänen, leirinjohtaja Jacob Tufaah Abdirahmaan, leiriohjaaja Kia Einola, leiriohjaaja Risto Ilomäki, leiriohjaaja Mia Peltoniemi, leiriohjaaja Pääkaupunkiseudun Partiosäätiön palveluksessa: Antti Kohonen, isännöitsijä 3.12.2013 asti Työvapaalla: Susanna Kantola, tiedottaja Aliisa Kujala, järjestösihteeri 9.7.2013.asti Eveliina Kutila, tiedottaja 31.10.2013 asti Toimihenkilöiden työpanoksesta 1,8 henkilötyövuotta kohdistui Espoon Partiotuki ry:n ja Vantaan Partiokannus ry:n tehtäviin. Pääkaupunkiseudun Partiolaisten talousja hallintopäällikkö toimi myös Pääkaupunkiseudun Partiosäätiön ja Kai, Eeva ja Aarne Vähäkallion Muistosäätiön asiamiehenä. Partiosäätiön isännöitsijä neuvoi lippukuntia kiinteistöihin liittyvissä asioissa.

Toiminnanalat, ryhmät ja toimikunnat, sekä projektit: JÄRJESTÖN JOHTAMINEN Toiminnanala vastaa piirin hallinnosta, johtamisjärjestelmästä ja asioista, jotka kuuluvat piirin kokouksen, piirineuvoston, piirihallituksen ja puheenjohtajiston tehtäviin. Vastaa piirityön käsikirjan Hallinto-toiminnanalaa. Toiminnanala vastaa myös piirin taloudellisesta turvallisuudesta, piirin talouden suunnittelusta ja seurannasta sekä partioyhteisön ohjaamisesta. Järjestön johtaminen vastaa Suomen Partiolaisten talous-toiminnanalaa. AIKUISET Toiminnanala vastaa pääkaupunkiseudulla toimivien vapaaehtoisten aikuisten tukemisesta ja osaamisesta. Toiminnanala toimii yhdessä alueen ja koulutuksen kanssa

ALUE Toiminnanala vastaa piirin lippukuntien hyvinvoinnista ja yhteydenpidosta lippukuntiin sekä kerää tietoa lippukuntien toiminnasta ja niihin vaikuttavista muutoksista. Toiminnanala kehittää lippukuntien toiminnan laatua ja ohjaa lippukuntien johtajia. Toiminnanalan tehtävänä on myös perustaa uusia lippukuntia ja tarjota tukea lippukunnille, jotka tarvitsevat tavallista enemmän tukea piiriltä. Kaupunkitoimikunnat Kaupunkitoimikuntien tehtävänä on oman alueensa lippukuntien tukeminen, alueellisen yhteishengen luominen sekä yhteydenpito piirin ja lippukuntien välillä. Tehtäviä hoidetaan muun muassa järjestämällä aluetapaamisia ja lippukunnanjohtajaklubeja ja –seminaareja sekä olemalla suoraan yhteydessä lippukuntiin. Heppa – helsinkiläiset lippukunnat Kekäle – espoolaiset ja kauniaislaiset lippukunnat Valtti – vantaalaiset lippukunnat Espoon ja Vantaan kaupunkitoimikunnat toimivat sekä alueryhmän että oman aluejärjestönsä toimikuntina, Kekäle Espoon Partiotuki ry:ssä ja Kannuksen aluetiimi Vantaan Partiokannus ry:ssä. Sisutoimikunta Sisutoimikunta tukee partiolaisten mahdollisuuksia sisutoiminnan toteuttamiseen sekä yksilöllisten tarpeiden ja erilaisten tilanteiden kohtaamiseen partiotoiminnassa. Sisupartiolaisia ovat liikunta-, aisti ja kehitysvammaiset partiolaiset. JÄSENHANKINTA Toiminnanala vastaa lippukuntien jäsenhankinnan ja paikallisnäkyvyyden tukemisesta. Toiminnanala varmistaa, että lippukunnilla on käytössään eri kohderyhmille soveltuvat työkalut jäsentenhankintaan sekä vastaa erilaisista markkinointikampanjoista ja -materiaaleista. KOULUTUS Toiminnanala vastaa piirin koulu-

tustoiminnan kokonaishallinnasta siten, että jokaisessa lippukunnassa on riittävästi innostuneita ja koulutettuja johtajia pitämässä lippukuntien toimintaa laadukkaana ja elinvoimaisena. Toiminnanala varmistaa, että lippukunnat ja piirin luottamushenkilöt saavat piiriltä tarvitsemansa koulutuksen. PARTIOKASVATUS Toiminnanala vastaa siitä, että partio-ohjelma toteutuu lippukunnissa mahdollisimman hyvin. Tätä toteutetaan lippukuntien suoran tukemisen sekä alueellisen yhteistyön keinoin. PARTIO-OHJELMA Toiminnanala vastaa partio-ohjelman toteuttamisesta piirin alueella sekä piirin tehtäväksi määriteltyjen ohjelmatapahtumien ja taitokoulutuksen järjestämisestä. Sudenpentu- ja seikkailijatoimikunta Toimikunta toimii sudenpentu- ja seikkailijaikäkauden äänitorvena ja sudenpentu- ja seikkailijaohjelman asiantuntijana piirissä. Toimikunnan tehtävänä on seurata sudenpentuja seikkailijaikäkauden sekä näiden ikäkausien ohjelman muutoksia ja kehittymistä piirin lippukunnissa. Toimikunta järjestää lippukuntien sudenpentu- ja seikkailijaohjelmaa tukevia tapahtumia ja vastaa piirin vuotuisesta sudenpentutapahtumasta. Toimikunta välittää sudenpentukilpailujen materiaaleja alueille ja tukee niiden järjestäjiä sekä pyrkii edistämään sudenpentukilpailujen järjestämistä alueilla, joilla kisoja ei järjestetä lainkaan. Lisäksi toimikunta tukee piirin kevät pt-kisojen päiväsarjoissa kisaavien seikkailijoiden kisaamista. Tarpoja- ja samoajatoimikunta Toimikunta puuhaa tarpojaikäkauden (12 – 15) ja samoajaikäkauden (15 – 17) supersankarina ja vapaustaistelijana ja heidän ohjelmansa asiantuntijana piirissä. Toimikunta seuraa ikäkausien sekä niiden ohjelman muutoksia ja kehittymistä piirin lippukunnissa saamiensa tilastojen tai muiden kanavien (mm. SP:n vuosiselosteen, piirineuvoston tai puskaradion) avulla. Kiipeilytoimikunta Kiipeilytoimikunnan tavoitteena on järjestää Suomen Kiipeilyliiton normien mukaista kiipeily- ja laskeutumistoimintaa kaikenikäisille partiolaisille. Toimintaa järjestetään ryhmille, lippukunnille ja osana suurempia tapahtumia. Kurssit tarjoavat myös yksittäisille henkilöille


mahdollisuuden tutustua kiipeily- ja laskeutumistoimintaan. Ensiaputoimikunta Ensiaputoimikunnan tehtävänä on lisätä ensiaputaitoisten partiolaisten määrää pääkaupunkiseudulla järjestämällä SPR:n standardien mukaista ensiapukoulutusta. Toimikunta tukee partion ikäkausiohjelmaa tarjoamalla koulutusta lippukuntien kaikissa johtajatehtävissä toimiville. Kilpailutoimikunta Kilpailutoimikunnan tehtävänä on kehittää, koordinoida ja tukea piirin partiotaito- ja suunnistuskilpailujen järjestämistä. Toimikunta kouluttaa tulevien kilpailujen järjestäjiä sekä kannustaa lippukuntia osallistumaan kilpailuihin. Leikkitoimikunta Toimikunnan tehtävänä on kouluttaa lippukuntiin johtajia, jotka osaavat käyttää leikkiä ohjelman ja koulutuksen välineenä. Erätaitotoimikunta Erätaitotoimikunnan perustehtävä on vastata piirin erätaitokoulutuksesta järjestämällä laadukkaita ja kohdennettuja kursseja eri ikäryhmille. Meripartiotoimikunta Toimikunnan perustehtävä on kouluttaa veneilytaitoja sekä pitää yhteyttä meripartiotoimintaa toteuttaviin lippukuntiin sekä piiriin ja SP:n meripartioryhmään. Meripartiotoimikunnan tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää meripartiotoimintaa pääkaupunkiseudulla. Toimikunta keskittyy etenkin koulutukseen ja lippukuntien tukemiseen. Turvatoimikunta Turvatoimikunnan perustehtävänä on lisätä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten turvallisuusosaamista pitämällä koulutuksia, tuottamalla materiaalia sekä tukemalla turvasta vastaavia pesteissään. Toimikunnan tavoitteena on auttaa piiriä ja lippukuntia toteuttamaan turvallisia partiotapahtumia. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toiminnanala hoitaa ja koordinoi pääkaupunkiseutulaisen partion edunvalvontaa ja vaikuttamista niin, että lippukunnilla on parhaat mahdolliset toimintaedellytykset ja että partio näkyy pääkaupunkiseudulla vahvana toimijana ja nuorten puolestapuhujana. Toiminnanala toteuttaa piirin yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja edunvalvonnan tavoitteita.

VIESTINTÄ Toiminnanala vastaa piirin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Toiminnanalan keskeisenä tehtävänä on edistää partio-ohjelman toteuttamista lippukunnassa viestinnän keinoin ja vastata partiotoiminnan ulkoisesta kuvasta ja partiotoiminnan yleisen tunnettuuden lisäämisestä piirin toiminta-alueella. Heppu Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n jäsenlehti Heppu on piirin tärkein sisäisen tiedotuksen väline. Hepun tehtävänä on informaation jakaminen, partiotapahtumien markkinointi ja uutisointi, keskustelun herättäminen sekä pääkaupunkiseutulaisten lapsi- ja nuorisokysymysten huomioiminen. Ulkoisen viestinnän toimikunta Toimikunnan tehtävänä on tuoda medianäkyvyyttä lippukunnille ja partiolle pääkaupunkiseudulla yhdessä osana piirin muuta viestintää. IT-toimikunta IT-toimikunta koordinoi ja kehittää piirin sähköisen viestinnän keinoja ja järjestelmiä sekä kouluttaa näiden käyttöä.

Ryhmien, toimikuntien ja projektien jäsenet ALUEJÄRJESTÖT Espoon Partiotuki ry, hallitus Emilia Knaapi (pj) Meri Tanner Mikko Jakobsson Mikko Leino Noora Hellström Mimi Rantanen Otto Sihvola Veli-Pekka Peltola Kirsi Heiniö Vantaan Partiokannus ry, hallitus Hanna Laine (pj) Lauri Hållfast Elina Hiltunen Melina Hiltunen Eija Hirvonen Mia Hämäläinen Lauri Lehmonen Erja Parvio AIKUISRYHMÄ Salla Lainevirta (pj) Aleksi Ceder Eemeli Kantola Maria Laine Jani Malmström Lina Munsterhjelm Julia Sahramäki Juha Salminen

Tuuli Siiskonen Kaisa Voutilainen Ansiomerkkitoimikunta Saara Heinänen (pj) Timo Järvenpää Leena Lakka Akseli Meskanen Vesa-Pekka Murtovaara Mikko Nousiainen Anniina Salenius Maija Salmiovirta Tarja Vuorio Mikael Wathén ALUERYHMÄ Netta Nevalainen (pj) Leea Seppänen Petteri Hyvärinen Nora Jokinen Lauri Linkosalmi Katja Turpeinen Tatja Ikonen Anu Autio Kekäle (EPT) Petteri Hyvärinen (pj) Anna Cajanus Noora Hellström Anna Luostarinen Hannele Mikkonen Riikka Mononen Jutta Schmidt Petra Turtiainen Sonja Vilpas Valtti (Partiokannus) Katja Turpeinen (pj) Elina Göransson Anu Koskela Piia Purho Saija Santavirta Katja Turpeinen Elina Westerstråhle Johanna Raita Maria Lallukka Helsinki-toimikunta Anne Asiainen Nora Jokinen (pj 31.10. asti) Anni Karsma Maria Kautto Kristina Lagerroos Lauri Linkosalmi (pj 1.11. alkaen) Heidi Mod Matteus Pentti Sofia Polichronidis Ringo Puurtinen Eija Rissanen Henni Varhimo Johanna Vesterinen Sisutoimikunta Anu Autio (pj 1.11. alkaen) Annukka Helander Tatja Ikonen (pj 31.10. asti) Katri Koivumäki Anu Lönnrot Liisa Malinen Kaisa Pasanen Jani Peltola Jenni Timonen

JÄSENHANKINTARYHMÄ Annika Stubbe (pj) Reetta Grönlund Mikaela Metelinen Katja Muranen Helka Otsolampi Viivi Suominen KOULUTUSRYHMÄ Pekka Kantola (pj) Meira Hakulinen Anne Kantola Hanna Lempiäinen Anu Lönnrot Minna Martikainen Elina Norros Anna Nukari Päivi Ormio Lasse Roiha Laura Saarikoski Martti Suontausta Anna Voutilainen Mari Voutilainen PARTIOKASVATUSRYHMÄ Sanna Räty (pj) Jenny-Maria Bjårs Saana Laukkanen Sanna Lehmusvirta Oona Parviainen Aura Suviranta OHJELMARYHMÄ Laura Kabata (pj) Sari Arponen Liisa Elo Anni Gunnari Anniina Hämäläinen Pauliina Kiilava Aarne Lindén Susanna Oksanen Teemu Penttilä Johannes Raunio Taija Saaristo Riikka Väliahde Sudenpentu- ja seikkailijatoimikunta Anni Gunnari (pj) Antti Järvenpää Mikaela Metelinen Mari Pääkkönen Elina Westerstråhle Tarpoja- ja samoajatoimikunta Anniina Hämäläinen (pj) Henrik Aalto Aku Hormaluoma Siiri Kihlström Katriina Koivula Juho Lintinen Tiia Merenheimo Eero Saari Sini-Pilvi Silén Kiipeilytoimikunta Taija Saaristo (pj) Janne Antson Mika Pursiainen Timo Pääskynkivi Teemu Saksala

51


Ensiaputoimikunta Sasi Arponen, (pj) Anssi Ahtiainen Reijo Aittola Oskari Kokko Sami Kuivalainen Arri Niemenmaa Heikki Otsolampi Irmeli Pusa Matti Riekkinen Julia Sahramäki Leea Seppänen Kilpailutoimikunta Teemu Penttilä (pj) Roope Heinonen Marja Juvonen Martta Jämsen Taru Kankainen Jukkis Kantokoski Emilia Knaapi Jan Lundström Tuomas Seppänen Leikkitoimikunta Aarne Lindén (pj) Helena Meriläinen Oona Heiska Pentti Hämäläinen Mikko Jakobsson Kanerva Jääskeläinen Kaisa Kyrö Joni Loikkanen Karri Lumivirta Silja Markkula Jenni Mellavuo Kirsi Salo Jemima Sinisalo Asta Tukiainen Meripartiotoimikunta Johannes Raunio (pj) Joran Hasenson Jesse Kivialho Juuso Mikkola Jukka-Pekka Nikulainen Jouko Raudasoja Satu Raudasoja

52

Tuuli Siiskonen Venla Viitanen Erätaitotoimikunta Liisa Elo (pj) Jarno Anteroinen Niina Johansson Visa Jokelainen Ville Juhantalo Petri Kovacs Pirjo Lundén Salla Malin Anna Mannerkoski Anna-Riina Mustonen Juhani Ojala Timo Piepponen Hanna Rinne Jussi Sipilä Sami Tarkiainen Markus Vuorinen Turvatoimikunta Pauliina Kiilava (pj) Tero Honkaniemi Mia Hämäläinen Teemu Nieminen Antti Seppänen VIESTINTÄRYHMÄ Tommi Luostarinen (pj) Anna Haavikko Pentti Hämäläinen Ville Miettinen (pj 14.12. alkaen) Pihla Pitkänen Aapo Rainio Hanna Virtanen Antti Vuorela Heppu Anna Haavikko (pj) Hanna Virtanen (pj) Esa Eteläaho Mikko Jalo Oona Kantele Saila Karesniemi Silja Lehti Thomas Liljestrand Jenni Malila

Netta Nevalainen Krista Nyström Jouko Raudasoja Kirsi Verna Ulkoisen viestinnän toimikunta Aapo Rainio (pj) Maija Arimo Reetta Grönlund Pauliina Halttunen Mikko Jalo Jenna Kallunki Siiri Kihlström Sanna Koste Hanna Leinonen Saana Sundberg Kasperi Tulkki Melina Weckman IT-toimikunta Mika Hållfast (pj) Eemeli Kantola Sami Kiesiläinen Arttu Voutilainen Antti Malin Aleksi Viitamäki Pentti Hämäläinen TOIMINTAYMPÄRISTÖRYHMÄ Tanja Malo (pj) Henri Haaksiala Niilo Ikonen Kimmo Kotro Jani Peltola Katri Pesonen Arttu Piipponen Aapo Rainio Daniel Sazonov Anna Suntio Pääisännistö Arttu Juvonen pj Juho Juntunen Jari Kainuvaara Markus Kuosmanen Marko Läärä

Isännistö Tony Johansson Atte Kononen Toni Konttinen Ilona Laine Jasmine Lehtonen Jani Peltola Olli Rantala Niko Rantanen Ville Söderlund Lauri Uusivuori Mika Åhlfors

Projektit ja niiden tekijät PIIRIN TALVILEIRI HELMI 2013 Henni Varhimo (leirinjohtaja) Anna Haavikko Timo Järvenpää Pauliina Kiilava Kristina Lagerroos Lauri Linkosalmi Ilkka Mikkonen Emmi Putkonen Jari Toivanen PARTIOVIIKKO 2013 Pop up partiokolo Annika Stubbe Helka Otsolampi Reetta Grönlund Kohtaaminen 2013 Essi Tarvonen (Pj) Jonni Ahonen Neetta Eriksson Pauliina Kiilava Maija-Reetta Mannismäki Ilkka Mikkonen SEIKKAILUVIIKKO 2013 Elina Koskela Hanna Lempiäinen Maiju Vaiste


Vuoden 2013 tapahtumat osallistujamäärineen TAMMIKUU 23.1. 23.1. 24.1. 24.1. 29.1. 31.1. HELMIKUU 1.–3.2. 1.–3.2. 3.2. 5.2. 8.–10.2. 9.–10.2. 11.2. 13.2. 14.2. 20.–24.2. 26.2.

KV-samoajatreffit (Partiokannus) Vaeltajailta (Partiokannus) Akelailta (EPT) Samoajat gone wild -samoajatapahtuma Viestinnän ABC Nettityöpaja Aluetapaamiset, Espoo Aluetapaamiset, Helsinki Aluetapaamiset, Vantaa

4 10 10 152 8 6 48 105 28

1.luokan loppukoe (EPT, alue) Luottamushenkilöseminaari Piirineuvosto Pre-VOK Leikkikurssi Ensiapu 1 Tervetuloa lippukunnan hallitukseen Viestinnän ABC Ensiapu kertauskurssi Helmi-talvileiri Majakkakoulutus

21 93 35 28 46 30 15 7 15 347 11

MAALISKUU 3.3. Lumiveistoskisa (EPT) 4.3. Lippukunnan viestintä 4.3. Seikkailijaohjelma 4.3. Sudenpentuohjelma 4.3.–14.5. ROK (EPT) 6.3. Vimma -ilta 7.3. Vaeltajailta (EPT) 8.3. Ikäkausivastaava 8.3. Lippukunnan johtaminen 8.–10.3. Kisatoimitsijakurssi 8.–10.3. Veneenohjaajakurssi 8.–24.3. Ryhmänohjaajakurssi (Partiokannus) 12.3. Hygieniapassikoulutus 16.3. KITT (Partiokannus) 16.–17.3. Ensiapu 1 17.3. Untuvikko-ilta 17.3. Sählyturnaus (EPT) 18.3. Seinäkiipeilykurssi 19.3. Viestinnän ABC 21.3. Ryhmänohjaajakoulutus lippukunnassa 22.–23.3. Piirineuvosto 22.–24.3. Ensiapu mammutti 28.3.–1.4. Partiojohtaja peruskoulutus Aluetapaamiset, Espoo Aluetapaamiset, Helsinki Aluetapaamiset, Vantaa

139 8 9 28 61 42 17 8 12 7 25 29 69 9 15 10 100 11 7 2 35 80 34 42 61 15

HUHTIKUU 2.4. Sisujohtajien Get Together 10 7.4. Lippukunnan näkyvyys -koulutus 9 13.–14.4. Ensiapu 1 17 13.–14.4. 2. luokan loppukoe (EPT, alue) 36 13.4. Tarpojaluotsi 11 13.4. 3. luokan loppukoe (EPT, alue) 35 13.4. Tarpojien taitopäivät 61 13.4. Sudenpentukilpailu 4 124 18.4. Samoajaohjelma 6 18.4. Tarpojaohjelma 13 19.–21.4. Retkeilyn erikoiskurssi - ET 3 12 19.–21.4. Vimma, kevät (EPT) 43 20.4. Sudenpentutapahtuma 362 23.4. Aikuisten iltanode: maailman nopein pt-kisa 68 23.4. Yrjönpäivän kirkko 47

25.4. 26.4. 26.4. 27.4. 28.4.

Lippukunnan talous Tervetuloa partioon kurssi Kohtaaminen Johtajabileet 2013 The Amazing Törmä 2013 Esikoululaisten partioviikko

4 9 6221 627 150 2865

TOUKOKUU 3.–5.5. Leikkikurssi 4.5. Meriretki (EPT) 4.–5.5. Heureka kevät-pt-kisat 9.5. Pesisturnaus (Partiokannus) 10.–12.5. Ömeising Reissu (Partiokannus) 14.5. Vaeltajailta (EPT) 15.5. Ensiapu kertauskurssi 15.5. Vaeltajaohjelma 17.–19.5. Kalliokiipeilykurssi 17.–19.5. Ryhmänohjaajakurssi 17.4.–22.5. Ryhmänohjaajakurssi 18.–22.5. Partiojohtaja peruskoulutus 19.5. Espoon vihree 25.–26.5. Peikonpuikaus 13 (EPT, alue) 25.–26.5. Kevätregatta 26.5. Purjehdi partiossa -kurssi 26.5. Eliittiretki 27.5. LPKJ-klubi kevät (EPT) 28.5. Aikuisten iltanode: laskeutuminen

34 162 168 83 100 10 19 12 17 32 45 34 18 45 5 6 17 6 13

KESÄKUU 7.–9.6. Luottamushenkilöseminaari 29.6. Pride kulkueen partio-osasto 3.–28.6. Päiväleirit 8.–17.6. Partiorippikoulu Vantaa/Saariselkä 14.–16.6. Veneenohjaajakurssi

26 30 134 40 38

ELOKUU 14.8. Kannustajaiset (Partiokannus) 16.–25.8. VJ-kurssi (EPT, alue) 17.–18.8. Syysregatta 25.8. Rantalentis (EPT) 26.8. Ohjaajakoulutus 31.8. Tervetuloa partioon kurssi 31.8. Koko perheen seikkailuretki 31.8. Espoo-päivä (EPT:n toimintapisteet) Koululaisten seikkailuviikko SYYSKUU 3.9. Aikuisten iltanode: melonta 6.–8.9. Luottamushenkilöseminaari 8.9. Piirineuvosto 10.–19.9. Ensiapu 1 11.9. Tervetuloa partioon kurssi 13.–15.9. Eeppisen Värisyttävä Vaeltajakisa 14.9. KITT (Partiokannus) 21.–22.9. Ensiapu 1 21.–22.9. Punkku 24.9. Isännistökurssi 25.9.–1.12. Partiojohtaja peruskoulutus 26.9. Seikkailijaohjelma 26.9. Sudenpentuohjelma 27.–29.9. Johtajapäivät Tanskassa 27.–29.9. Retkeilyn peruskurssi - ET 1 27.9. Ryhmänohjaajakurssi 29.9. Seikkailijatapahtuma Aluetapaamiset, Espoo Aluetapaamiset, Helsinki Aluetapaamiset, Vantaa

17 40 15 66 9 10 240 400 6772

21 104 27 23 6 18 17 19 348 8 18 33 42 6 25 25 269 44 72 18

53


54

Jäsenmäärä 31.7.2013 jäsenrekisterin mukaan

LOKAKUU 2.–27.10. Partiojohtaja peruskoulutus 3.10. Kalenterimieskoulutus 4.–5.10. Partiokouluttaja 5.10. Sudenpentukilpailu 3 5.10. Sudenpentukilpailu 1 5.10. Sudenpentukilpailu 2 6.10. Sudenpentukilpailu 5 7.10. Viestinnän ABC 8.10. Nettityöpaja 8.10. Tervetuloa partioon kurssi 9.10. Tervetuloa lippukunnan hallitukseen 10.12. SamoajaTreffit (Partiokannus) 10.10. Vaeltajailta (EPT) 10.10. Ensiapu kertauskurssi 11.–13.10. Sampo 11.–13.10. Suunnistuskurssi 11.–13.10. Akela 11.–13.10. Sapeli (EPT, alue) 12.–13.10. Espoonlahden Rynnistys 2013 (EPT, alue) 13.10. Haukkalammen päättäjäiset 13.10. Lippukunnan näkyvyys -koulutus 14.10. Piirin kokous 17.10. Samoajaohjelma 17.10. Tarpojaohjelma 18.–19.10. Lippukunnanjohtajaseminaari 25.–27.10. Leikkikurssi 26.10. Laten Laukka (Partiokannus) 28.10. SamoajaTreffit (Partiokannus) 22.10. Aikuisten iltanode: boulderointi

35 10 10 89 116 179 707 11 11 15 17 22 12 26 9 13 16 24 105 42 8 134 11 27 170 26 63 11 11

MARRASKUU 2.11. Samoajaluotsi 3.11. Tervetuloa partioon kurssi 3.11. Seinäkiipeilykurssi 6.11. Vaeltajailta (Partiokannus) 6.11. LPKJ-klubi Helsinki 8.–10.11. Toimintakokemuskurssi 8.–10.11. Ryhmänohjaajakurssi 8.–10.11. Vimma, syksy (EPT) 9.11. Eldis partion ja seurakunnan yhteistyöpäivä 11.11. Sulkasato 12.11. AkSa Bar 13.11. Lippukunnan talous 13.11. Ryhmänohjaajakoulutus lippukunnassa 13.11. Vaeltajailta (EPT) 13.11. Vaeltajaohjelma 15.11. Ikäkausivastaava 15.11. Lippukunnan johtaminen 15.–16.11. Piirineuvosto 15.–17.11. Ensiapu 1 15.–17.11. Ensiapu 1 16.11. Meripartiokouluttajakurssi 16.–17.11. Ensiapu 2 19.11. Hygieniapassikoulutus 19.11. Aikuisten iltanode: yösuunnistus 20.11. Vaeltajailta (EPT) 20.11.–15.12. Partiojohtaja peruskoulutus 22.–24.11. Kisatoimitsijakurssi 25.11. Viestinnän ABC 27.11. Lippukunnan viestintä 29.11.–1.12. Leikkikurssi 30.11. Sepeli Aluetapaamiset, Espoo Aluetapaamiset, Helsinki Aluetapaamiset, Vantaa

10 8 13 7 15 17 50 103 10 8 7 9 10 20 18 11 12 36 20 20 7 16 38 48 14 39 11 11 7 41 52 41 59 19

JOULUKUU 16.12. Partiolaisten joululaulut 19.12. EPT gaala

130 123

Piirin suorat jäsenet 50 Aarnikarhut 10 Aarnivalkeat 92 Aviapartio 73 Erämetsot 102 Espoon Leppäversot 9 Espoon Metsänkävijät 123 Haagan Eräveikot 97 Haagan Sirkut 92 Haapakertut 10 Hakasiskot ry 53 Hallainvuoren Haltiat ry 23 Haukkavuoren Haltiat 106 Helsingin Eräkaverit 59 Helsingin Erä-Leijonat ry 46 Helsingin Erä-Majavat 48 Helsingin Hakatytöt ry 59 Helsingin Kalevan Pojat ja Tytöt ry 52 Helsingin Kiehiset 1 Helsingin Kotkat ry 71 Helsingin Metsänkävijät 113 Helsingin Metsänpojat 3 Helsingin Sinihaukat 17 Helsingin Siniset 29 Helsingin Versoveikot ja Siskot 61 Hespartto ry 70 Hippiäiset 2 Huipunvaltaajat 51 Ilvesveikot 74 Jeanne d’Arc ry 117 Jokihiset 16 Jyrin Sissit 1 Järvihaukat 120 Kaarnapartio 19 Kaivokselan Delfiinit 53 Kallion Kaiut 5 Kara-Karhut 105 Karhunvartijat ry 107 Karhu-Veikot 72 Kartanopartio ry 93 Kaskenpolttajat 55 Kaskipartio 190 Katajanokan Karhunkaatajat ry 52 Kauka-Kuutit ry 82 Kehäpartio ry 9 Kelotytöt 87 Kelovartijat 50 Keronkävijät ry 34 Kilon Kipinät 109 Kirisiskot ry 82 Kivenlahden Piilevät 110 Koivusissit ry 1 Kolmiapila-Treklöver 57 Kontupojat ry 2 Kontutytöt 61 Korson Honkaveljet ry 23 Korven Koukkaajat 143 Koskenhaltiat ry 81 Koudat ry 168 Kuksat ry 133 Kulman Kiertäjät ry 33 Kulosaaren Meripartio 138 Kurkisuon Rusakot 30 Käpytytöt ry 71 Laajalahden Eräveikot 55 Lauttapartio 69 Lauttasaaren Lainepartio ry 3 Lauttasaaren Luotsitytöt ry 99 Leppäpirkot 54

Leppävaaran Korvenkävijät 74 Lounapartio ry 74 Maahiset ry 148 Majakka 1 Mankkaan Eräsudet 131 Mastonvartijat 105 Merimetsot ry 155 Meritähdet ry 131 Mesikämmenet 31 Metsolan Pojat ry 12 Mustat Veljet ry 47 Muuttolinnut ry 65 Myyrpartio ry 94 Navigatores 38 Niipperin Nuolihaukat 97 NMKY:n Katajaiset 6 NMKY:n Rastipartio 104 Nuuksion Eräkarhut ry 96 Olarin Eräkotkat ry 36 Olarinmäen Samoojat 144 Oravanmarjat 79 Otavaeltajat ry 104 Oulunkylän Virkut ry 117 Partiolippukunta Tavastit ry 64 Pitkäjärven Vaeltajat 160 Pohjois-Espoon Kalahaukat 40 Puropartio 6 Pursitytöt 5 Pyhän Laurin Ritarit (PäPa) 50 Rantasipit ry 4 Rekolan Metsäsiskot ry 107 Rekolan Metsäveikot 128 Saharan Sissit 96 Simometsot 21 Siniritarit ry 13 Sinivuoren Tytöt 41 Sipoonkorven Haltiat ry 75 Sisulippukunta Onnikit 1 Suomenlinnan Merisudet ry 31 Suosirrit 60 Susiveikot ry 145 Suvelan Samoojat 38 Tammisalon Metsänkävijät 114 Tapiolan Eräpojat 27 Tapiolan Metsänkävijät 90 Teepakki 4 Tellervoiset ry 8 Tikkurilan Siniset ry 77 Timanttipartio ry 14 Toimen Pojat ry 86 Toimen Tytöt ry 56 Tuikku-Tytöt ry 74 Töölön Nuotioveikot 62 Töölön Siniset ry 84 Töölön Tähystäjät ry 67 Vaaran Vaeltajat ry 140 Vantaan Jokiversot 24 Vantaan Metsänkävijät ry 263 Vartiovuoren Pojat ry 116 Vartiovuoren Tytöt ry 175 Viestitytöt ry 102 Viherlaakson Peurat ry 114 Viikin Vesikot 89 Viipurin Metsänkävijät 24 Vuokot ry 49 Vuoren Valppaat 66 Vuorenhaltiat ry 122 Vuosaaren Vesipääskyt ry 75 Yhteensä

9 481


Myönnetyt ansiomerkit 2013 PäPa sudenpääsolki Bergman Aaron, Kulosaaren Meripartio Haapkylä Anton, Töölön Siniset Huopaniemi Adele, Sipoonkorven Haltiat Iloniemi Aamo, Kaivokselan Delfiinit Jenu Ilari, Maahiset Jääskeläinen Leena, Helsingin Erä-Leijonat Kallio Henri, Töölön Siniset Kivimies Iris, Lauttasaaren Luotsitytöt Kuki Kia, Otavaeltajat Kukkonen Emilia, Viikin Vesikot Lehtoranta Emilia, Karhunvartijat Levomäki Kalle, Otavaeltajat Linnakangas Taru, Aviapartio Mentula Salla, Merimetsot Mikkelä Matilda, Hespartto Mustonen Valtteri, Otavaeltajat Nyholm Lenni, Maahiset Ojala Heidi, Haagan Sirkut Pirhonen Viivi, Myyrpartio Saario Lauri, Sipoonkorven Haltiat Salokangas Laura, Hespartto Sillanpää Linnea, Kaivokselan Delfiinit Suomisto Otto, Pitkäjärven Vaeltajat Syrjäsuo Aino, Aviapartio Tiusanen Jami, Vartiovuoren Pojat Vesala Saara-Emilia, Karhunvartijat Virtanen Eero, Myyrpartio Vähätalo Leevi, Aviapartio

PäPa tarpojasolki Hakala Samuli, Vaaran Vaeltajat Hukkanen Emilia, Vartiovuoren Tytöt Jääskeläinen Veikko, Helsingin Erä-Leijonat Karkinen Ville, Kaivokselan Delfiinit Kivialho Oona, Kulosaaren Meripartio Kohtamäki Ella, Käpytytöt Lankinen Emilia, Vartiovuoren Tytöt Lappeteläinen Ilkka, Mankkaan Eräsudet Lappi Jenni, Vaaran Vaeltajat Nerola Anna, Myyrpartio Ott Saana, Vaaran Vaeltajat Pihlajamaa Lotta, Merimetsot Pitkänen Joel, Vaaran Vaeltajat Simola Sara, Huipunvaltaajat Särkilampi Noora, Vuokot Tyyskä Laura, Tapiolan Metsänkävijät Von Hertzen Camilla, Lauttasaaren Luotsitytöt Vuori Ville, Pitkäjärven Vaeltajat

PäPa ansiosolki Akkanen Viivi, Tapiolan Metsänkävijät Asikainen Ella, Haagan Sirkut Barta Onni, Mastonvartijat Brax Arttu, Töölön Nuotioveikot Gatevi Adel, Helsingin Kotkat Holm Petrus, Pitkäjärven Vaeltajat Ihalainen Erkko, Töölön Nuotioveikot Inti Mery, Viikin Vesikot

Jaakkola Juuso, Järvihaukat Jokivuolle Minea, Kulosaaren Meripartio Juhala Riina, Haagan Sirkut Lahtiharju Arttu, Kaivokselan Delfiinit Leino Emma, Haagan Sirkut Nummela Katja, Mastonvartijat Riihelä Pauliina, Käpytytöt Suomalainen Janne, Kurkisuon Rusakot Tammelin Verneri, Maahiset Tammisalo Katja, Vantaan Metsänkävijät Tammisalo Tytti, Vantaan Metsänkävijät Tanner Lari, Vaaran Vaeltajat Tulkki Kasperi, Pitkäjärven Vaeltajat Väre Milla-Mari, Vuokot Österman Mirja, Kaskipartio

PäPa pronssinen ansiomitali Aaltonen Pyry, Helsingin Kotkat Aaltonen Katariina, Lauttasaaren Luotsitytöt Airola Taru, Korven Koukkaajat Brännare Vappu, Korven Koukkaajat Eskelinen Vesa, Vartiovuoren Pojat Hautala Tommi, Kaivokselan Delfiinit Huhta Ines, Kontutytöt Hämäläinen Hannes, Susiveikot Härkönen Auli, Helsingin Erä-Leijonat Keijonen Emilia, Viestitytöt Kilpi Julia, Korven Koukkaajat Koskinen Olli, Korven Koukkaajat Lilja Eero, Helsingin Kotkat Lindström Niklas, Kaskipartio Lönn Shira, Huipunvaltaajat Malm Raine, Töölön Nuotioveikot Malo Tanja, Käpytytöt Mutanen Saara, Viestitytöt Mäkitalo Eino, Aviapartio Saarikoski Pauli, Helsingin Kotkat Sahlberg Eerika, Pitkäjärven Vaeltajat

PäPa hopeinen ansiomitali Himberg Pertti, Töölön Nuotioveikot Joensuu Juha-Pekka, Tapiolan Metsänkävijät Johansson Niina, Meritähdet Johtimo Nina, Järvihaukat Kononen Anu, Espoon Metsänkävijät Lempiäinen Hanna, Sinivuoren Tytöt Nousiainen Maija, Töölön Tähystäjät Olasvuori Larissa, Mastonvartijat Taipale Joni, Espoon Metsänkävijät Vartiala Lauri, Vartiovuoren Pojat Voutilainen Mari, Helsingin Kotkat Voutilainen Anna, Otavaeltajat

PäPa kultainen ansiomitali Lehto Sami, Vuosaaren Vesipääskyt

PäPa kultainen ansioristi Nyberg Eero, Laajalahden Eräveikot

PäPa standaari Espoon Tuomiokirkkoseurakunta Haagan seurakunta Stiftelsen Brändö Hembygdsfond - Kulosaaren Kotiseuturahaston säätiö rf

SP Collanin solki Forsman Maria, Vuokot Gunnari Ville, Korven Koukkaajat Hyötyläinen Marianna, Käpytytöt Koivunotko Kale, Mesikämmenet Nevalainen Hanna, Viestitytöt Nurkka Saila, Kulosaaren Meripartio Pitkänen Timo, Vantaan Metsänkävijät Sahlberg Aino, Pitkäjärven Vaeltajat Tervo Juhani, Susiveikot

SP Louhisuden solki Fröberg Christina, Vuokot Kettunen Pauli, Kivenlahden Piilevät Kuha Miro, Viikin Vesikot Palviainen Terhi, Viikin Vesikot Ritvala Maria, Lauttasaaren Luotsitytöt Silvonen Marikka, Kulosaaren Meripartio Stenberg Iita, Vuokot

SP Pyhän Yrjön solki Järvinen Teemu, Rekolan Metsäveikot Lindholm Olli, Karhu-Veikot Merenheimo Tiia, Haukkavuoren haltiat Raitio Olli, Töölön Siniset Vanonen Maria, Helsingin Hakatytöt

SP Mannerheim-solki II Alonen Eetu, Tikkurilan Siniset Bäckström Soile, Vaaran Vaeltajat Darth Moona, Kauka-Kuutit Grönlund Reetta, Maahiset Haltia Essi, Tuikku-Tytöt Harve Liisa, Kilon Kipinät Jalo Mikko, Maahiset Jokivuolle Fiona, Kulosaaren Meripartio Jormakka Johanna, Kivenlahden Piilevät Kanninen Laura, Vaaran Vaeltajat Katajarinne Anni, Vuorenhaltiat Kihlström Iiris, Tuikku-Tytöt Konttas Lotta, Haukkavuoren haltiat Korelin Aleksander, Koskenhaltiat Korvenoja Pinja, Hespartto Lebedeff Tuomas, Katajanokan Karhunkaatajat Lehtonen Aleksi, Tikkurilan Siniset Leino Jesse, Haagan Eräveikot Leppänen Henri, Susiveikot Liljestrand Mikael,

Vantaan Metsänkävijät Liljestrand Thomas, Vantaan Metsänkävijät Rantaniemi Juuli, Viestitytöt Rauhala Elina, Kilon Kipinät Rekola Siiri, Helsingin Metsänkävijät Rotko Iida, Järvihaukat Setälä Laura, Haukkavuoren haltiat Silfverberg Paula, Kivenlahden Piilevät

SP Mannerheimin-solki I Kaivosoja Joona, Otavaeltajat Kortelainen Taru, Koskenhaltiat Leino Mikko, Otavaeltajat Lähteenaro Inka, Helsingin Metsänkävijät

SP pronssinen ansiomitali Autio Anu, Sinivuoren Tytöt Jaarva Meeri-Maria, Suomenlinnan Merisudet Jyrhämä Jarkko, Jeanne d`Arc Mielonen Antti, Töölön Siniset Munsterhjelm Anna, Olarinmäen Samoojat Vuorinen Annukka, Niipperin Nuolihaukat Sazonov Daniel, Huipunvaltaajat

SP hopeinen ansiomitali Hannikainen Matti, Töölön Nuotioveikot Peltola Veli-Pekka, Niipperin Nuolihaukat

SP Hopeajoutsen Lehikoinen Leena, Sipoonkorven Haltiat

SP Hopeasusi Teppola Kari, Töölön Siniset Muttonen Timo, Olarin Eräkotkat

SP Pyhän Yrjön plaketti Tikkurilan Paino Oy Tuominen Anneli, Mastonvartijat

KOLMIAPILA-GILWELL -SUORITUKSET VUONNA 2013 Susanne Nylund, Pitkäjärven Vaeltajat Riikka Rahtola, Aviapartio Pauliina Pietilä, Maahiset ry Anna Haavikko, Helsingin Hakatytöt ry Laura Saarikoski, Helsingin Kotkat ry Olli-Pekka Aimola, Helsingin Metsänkävijät Teemu Virtanen, Lauttapartio Mirka Juntunen, Kelotytöt Essi Tarvonen, NMKY:n Rastipartio Pirkko Lares, Kulman Kiertäjät Johanna Airola, Hespartto ry Tommi Luostarinen, Lounapartio ry

55


PARTIOJOHTAJAVALTAKIRJAT MYÖNNETTY VUONNA 2013 Jenni Etelävuori Krista Kallio Iida Lahdenmäki Riikka Mertanen Marie Mod Nina Pitkänen Victoria Wolfram Henrik Vuornos Antti Jalo Henna Lehtikuja Satu Wessman Linda Livola Noona Rautajärvi Ella Tarvonen Jari Kaponen Onni Lampi Anni Lindén Noora Nisula Salla Salokanto Riku Virtanen Ossi Tiainen Henrik Aalto Thomas Liljestrand Veera Nissi Alma Rista Milka Räisänen Teemu Siitonen Katri Vappula Sanna-Maria Vähäaho Katariina Aaltonen Juulia Partanen Reija Parvio Tuomo Aho Reetta Grönlund Essi Haltia Kiia Huttunen Ilona Laine Mikael Liljestrand Kalle Majamaa Tilma Nieminen Elina Rauhala Jenna Suominen Tiia Suominen Verneri Tammelin

Erämetsot Saharan Sissit Vantaan Metsänkävijät ry Meritähdet ry Meritähdet ry Tammisalon Metsänkävijät Kulosaaren Meripartio Pitkäjärven Vaeltajat Maahiset ry Niipperin Nuolihaukat Merimetsot ry Vartiovuoren Tytöt ry Kelotytöt NMKY:n Rastipartio Pohjois-Espoon Kalahaukat Helsingin Kotkat ry Pohjois-Espoon Kalahaukat Haagan Sirkut Kaskipartio Olarin Eräkotkat ry Lounapartio ry Karhu-Veikot Vantaan Metsänkävijät ry Kirisiskot ry Kulman Kiertäjät ry NMKY:n Rastipartio Kara-Karhut Helsingin Eräkaverit Kontutytöt Lauttasaaren Luotsitytöt ry Meritähdet ry Vantaan Metsänkävijät ry Vantaan Metsänkävijät ry Maahiset ry Tuikku-Tytöt ry Lauttasaaren Luotsitytöt ry Kartanopartio ry Vantaan Metsänkävijät ry Siniritarit ry Vuosaaren Vesipääskyt ry Kilon Kipinät Vaaran Vaeltajat ry Vaaran Vaeltajat ry Maahiset ry

PARTIOTAITOKILPAILUJEN PIIRIMESTARUUDET 2013 Reindeer Stopping Vihreä Kobra Punainen Haastaja Ruskea Käpylehmät Harmaa Ravut, Pitkäjärven Vaeltajat The Amazing Törmä Oranssi Vihreä Turkoosi Lila

Kultakalat, Kelotytöt Suurpedot, Niipperin Nuolihaukat Ketut, Viestitytöt ry Kavioeläimet, Helsingin Hakatytöt ry

Heureka Sininen Punainen Ruskea Harmaa

56

Erämursu-tytöt - NMKY:n Rastipartio Ruokahuolto - Niipperin Nuolihaukat Team Awesome - NMKY:n Rastipartio HK:n Sininen - Helsingin Kotkat

------------------------------

KIITOKSET -----------------------------Piirin käytössä oli Helsingi n kaupungin nuorisoasiainkeskuks en osoittama nimikkotila Partioas emalla. Julkista tukea piiri sai Helsingin kaupungin nuorisoa siainkeskukselta, opetus- ja kult tuuriministeriöltä ja OK-opintokes kukselta. Lisäksi piiri sai suoraa tukea Helsingin Partiopoikai n Kannatusyhdistykseltä, Pääkaupu nkiseudun Partiosäätiöltä, Urlu sSäätiöltä ja Tunkelon säätiölt ä. Partiotoimintaa ja lippukuntiamme ovat tukeneet monin tavo in myös Helsingin, Espoon, Vant aan ja Kauniaisten kaupungit, seurakun nat sekä erilaiset vanhempainja kannatusyhdistykset sekä kill at. Erityisen kiitoksen ansaitse vat kolotiloja lippukunnille tarj oavat seurakunnat ja muut tukiyhte isöt. Ilman kolotiloja vapaaehtoist oiminnan vetäminen olisi erittäin hankalaa. Lämmin kiitos heil le ja kaikille muille tukijoillemm e!

------------------------------


Organisaatiokaavio PIIRIN KOKOUS

PIIRINEUVOSTO pj Mikko Leppänen, työntekijät Riikka Nenonen ja Tapani Tulkki

PIIRIHALLITUS pj Anna Munsterhjelm, vpj Mikko Kytö, työntekijät Tapani Tulkki, Riikka Nenonen

Viestintä

Partio-ohjelma

Partiokasvatus

hallituksen jäsen: Tommi Luostarinen työntekijä: Johanna Junkkari Heppu: pj Hanna Virtanen, pj Anna Haavikko Ulkoisen viestinnän tmk: pj Aapo Rainio IT-tmk: pj Mika Hållfast

hallituksen jäsen: Susanna Oksanen työntekijä: Ville Jokinen

hallituksen jäsen: Jenny-Maria Bjårs työntekijä: Anna Kolehmainen pj Sanna Räty

Jäsenhankinta hallituksen jäsen: Helka Otsolampi työntekijä: Elina Heinonen pj Annika Stubbe

Aikuiset hallituksen jäsen: Juha Salminen työntekijä: Elina Heinonen pj Salla Lainevirta Ansiomerkkitoimikunta pj Saara Heinänen työntekijä: Hanna Hietikko

SuSe pj Anni Gunnari TaSa pj Anniina Hämäläinen Kiipeily pj Taija Saaristo Ensiapu pj Sasi Arponen Kilpailu pj Teemu Penttilä Leikki pj Aarne Lindén

Koulutus hallituksen jäsen: Laura Saarikoski työntekijä: Ville Jokinen pj Pekka Kantola

Alue hallituksen jäsen: Leea Seppänen työntekijät: Anna Kolehmainen, Linda Manner, Susanne Nylund, Tarja Vartiainen, Aapo Kiilunen, Hanna Hietikko, Riikka Mykrä pj Netta Nevalainen

Erätaito pj Liisa Elo

Helsinki pj Nora Jokinen (31.10. asti) pj Lauri Linkosalmi (1.11. alkaen)

Meripartio pj Johannes Raunio

Kekäle (Espoo) pj Petteri Hyvärinen

Toimintaympäristö

Turva pj Pauliina Kiilava

hallituksen jäsen: Tanja Malo työntekijä: Riikka Nenonen

Helmi-leiri leirinjohtaja Henni Varhimo

Pääisännistö pj Arttu Juvonen

Kohtaaminen johtaja Essi Tarvonen

Valtti (Vantaa) pj Katja Turpeinen Sisu pj Tatja Ikonen (31.10. asti) pj Anu Autio (1.11. alkaen)

Talous

Toimisto

Partiokannus, Vantaa

Espoon Partiotuki

Ville Salo, Hanna Johansson

Marika Toivonen

pj Hanna Laine, työntekijä: Linda Manner

pj Emilia Knaapi, työntekijät: Susanne Nylund, Aapo Kiilunen, Tarja Vartiainen, Riikka Mykrä


Olemme onnistuneet, jos jokainen partiolainen tuntee itsensä innostuneeksi osallistuneeksi voimautuneeksi

Eteenpäin! Rinkka takaisin selkään, matka kohti aina vaan parempaa partiota jatkuu. Vuosina 2015–2016 pääkaupunkiseutulainen partio tulee nimittäin näyttämään tältä: Partio kuuluu yhä useammille • Jäsenmäärän kasvu jatkuu. Pääkaupunkiseudulla jokainen

tekijälleen motivoiva ja että partiossa opitut taidot tunnustetaan myös työelämässä.

partiosta kiinnostunut pääsee mukaan. Siihen tarvitsemme

• Lippukunnanjohtaja, koulutusvastaava ja ohjelmavastaa-

ovien avaamista, matalia kynnyksiä ja tervetuliaishymyjä.

va ovat partion tärkeimmät ja arvostetuimmat pestit. Tämä

Perustamme lippukuntia sinne, missä partiota ei vielä ole.

kolmikko vastaa siitä, että lippukunnassa tarjotaan hyvää

Pidämme huolta, että partio näkyy ja kuuluu niin, että se

partiotoimintaa yhä useammille lapsille ja nuorille. Siksi he

houkuttelee yhä uusia jäseniä joukkoomme.

ansaitsevat ja tarvitsevat kaiken tuen, mitä voimme antaa.

• Jäsenistömme on yhtä moninaista kuin pääkaupunkiseu-

• Lippukunta toimii aktiivisesti yhteistyössä alueen muiden

dun väestö. Partio ei saa olla oma kuplansa, vaan yhteiskun-

lippukuntien kanssa ja aluetiimin ohjaamana. Alueet suun-

ta pienoiskoossa. Siksi teemme harrastamisen helpommaksi

nittelevat ja toteuttavat toimintaansa yhdessä ja jakavat sekä

ja kiinnostavammaksi myös niille, jotka eivät vielä tunne

hommia että hyviä käytäntöjä keskenään. Kaikilla alueilla on

partiota. Jatkamme yhteisiä projekteja esimerkiksi maahan-

aluetiimi, joka varmistaa, että partiokasvatus toteutuu alueen

muuttajajärjestöjen kanssa ja rakennamme partiosta paikan,

lippukunnissa.

jossa erilaiset ja eritaustaiset lapset, nuoret ja aikuiset voivat

• Huolehdimme partion edunvalvonnasta ja näkymisestä

toimia yhdenvertaisina – ja pitää hauskaa!

pääkaupunkiseudulla niin, että lippukunnilla on riittävät

• Mahdollistamme ja hyväksymme erilaiset osallistumis-

resurssit hyvän toiminnan järjestämiseen. Pystyäkseen tar-

tavat. Kaikkien ei tarvitse harrastaa partiota samalla tavalla

joamaan alueensa lapsille ja nuorille laadukasta partio-ohjel-

kuin Reino-setä harrasti 1980-luvulla. Tarvittaessa voimme

maa lippukunnat tarvitsevat rahaa, tilaa ja tekijöitä. Haluam-

järjestää partiota vaikka iltapäivisin kouluilla, Skypessä,

me varmistaa yhdessä pääkaupunkiseudun eri toimijoiden

tietyillä painotuksilla tai koko perheelle. Muistamme myös,

kanssa, ettei tärkeä työ tyssää resurssien puutteeseen.

että jokainen vapaaehtoistyötunti on yhtä arvokas – olipa se sitten yksittäinen tai osa kahdenkymmenen tunnin viikkopanosta.

Partiolaisilla on pokkaa pelastaa maailma • Tarjoamme jokaiselle lapselle, nuorelle ja aikuiselle yhtei-

• Haluamme, että partio on paras paikka tehdä vapaaehtois-

sön, johon kuulua. Joka viides lapsi ja nuori kokee olevansa

työtä. Pyydämme jatkuvasti uusia vapaaehtoisia joukkoom-

yksinäinen. Joka kolmannella ei ole yhtään kaveria. Parti-

me. Partiota ei olisi ilman vapaaehtoisia. Jos vapaaehtoiset

ossa löydämme jokaiselle oman ryhmän, jossa voi käyttää

voivat hyvin, partio voi hyvin. Jos ja kun haluamme tehdä

kykyjään yhteisön hyväksi ja ihan vain viihtyä.

partiota entistä isommin, täytyy meidän pitää myös vapaaehtoisistamme parempaa huolta. Siksi jatkamme johtamisemme parantamista niin, että tavoitteemme olla Suomen paras vapaaehtoistyöpaikka täyttyy.

• Partiolla on positiivinen vaikutus ympäristöönsä. Teemme yhteistyötä muiden samoja arvoja edustavien toimijoiden kanssa. Partiolaisella on pokkaa pelastaa maailma – olipa mittakaavana sitten oma luokka, kaupunginosa tai vaikka työpaikka.

58

Partiossa on helppo johtaa hyvin

• Vaikutamme nuorina nuorten puolesta. Partiossa nuoret

• Koulutamme ja ohjaamme nuoria ja aikuisia johtajia

päättävät ja toimivat yhdenvertaisina aikuisten kanssa. Siinä

pesteissään tavoitteellisesti. Varmistamme, että pesti on

haluamme näyttää mallia koko yhteiskunnalle. •Papa Vuosikirja 2013