Voldmester Verden

Page 1

VOLDMESTERS VERDEN

1


2


VOLDMESTERS VERDEN

1


VOLDMESTERS VERDEN Tekst: Henrik Vilhelm Voldmester Layout: Henrik Vilhelm Voldmester og Mette Voldmester Tryk: Lasertryk 2021 © Forlaget Henrik Vilhelm Voldmester 1. oplag 1000 stk. ISBN 978-87-991345-3-3 Copyright: Alle fotos er taget af Henrik Vilhelm Voldmester og må frit kopieres og anvendes med angivelse af kunstnernavnet. Udgivet i forbindelse med billedhuggeren Henrik Vilhelm Voldmesters 75 års jubilæumsudstillinger i 2021 i Vestjyllands Kunstpavillion, Videbæk og Kulturhuset i Ølgod. Adresse: Sognegårdsvej 1, Husby, 6990 Ulfborg Tlf: 2887 1218 web: voldmester.dk email: henrik@voldmester.dk

2


3


Kuglefragment med hånd og ansigtsfragment, brændt ler ca. 1979

Personalia -ultra kort

- og lidt længere

Født: 29. maj 1946 i København. Af uddannelse er jeg murer, bygningsingeniør og sidst folkeskolelærer som jeg afsluttede i starten af 1980. Som billedhugger er jeg selvlært, så man kan sige, at

Som 30-årig startede jeg på Nr. Nissum Seminarium

det har taget mig 12 års uddannelse, at blive autodi-

og der fandt jeg ud af, at der var noget der hed kunst

dakt billedhugger.

-og man kunne lave det selv, og inden jeg afsluttede, havde jeg fået en enkelt skulptur antaget på Limfjor-

Debuterede på Limfjordens Censurerede udstilling

dens Censurerede udstilling og havde hugget de første

1979 og på Kunstnernes Sommerudstilling i 1980

skulpturer i granit. Og det fortsatte jeg med de næste 22-23 år, men deltog så i et symposium vi havde i Dansk Billedhuggersamfund som handlede om at eksperimentere med bronzestøbning i sand. Det var vildt spændende og en utrolig intens uge, og jeg lagde stenhuggerværktøjet til side og har støbt lige siden, mest i bronze men i de seneste år også lidt i aluminium.

4


5


HavPegasus på Stridsvogn, 2009

Østen for solen -og vesten for månen, -lige der hvor Mælkevejen slår et knæk-, ligger der nog-

Og det er jo grunden til, at jeg bor på dette vidunderli-

le små landsbyer midt mellem det barske Vesterhav,

ge sted, Husby, hvor man kan undre sig over, hvad man

den milde Nissum Fjord og Husby Klitplantage og der

dog har gjort, siden man har fået det privilegium at bo

begynder eventyret. En af landsbyerne hedder Husby

her i dette fantastiske landskab.

og her er jeg så heldig at bo. De fire kilometer klitter og klitplantage mellem Husby og Vesterhavet bliver af zoologer sammenlignet med Galapagos, for ligesom på øerne i det sydlige Stillehav har dyrelivet udviklet sig helt forskelligt fra resten af verden i denne afsides og isolerede vestjyske egn. Her møder man i skumringen mange forskellige Einbeins, der hopper rundt. Man kan også være heldig at se Havpegasusser flagre hen over trætoppene, og om aftenen ved fuldmånens skær kan man tilmed ofte høre de Månesyge Søhestes trompeteren over havet, eller man kan får et glimt af Nålefiskene på deres vogne. Man skal stå meget tidligt op for at oplevede disse skabninger, men oplevelsen er besværet værd, - det er ganske vist.

6


7


Jeg leger! Der findes mange forskellige slags kunstnere. Nogle har

Når jeg siger, at jeg arbejder med en skulptur passer

en meget filosofisk tilgang til det at frembringe kunst-

det faktisk ikke. Jeg leger! Jeg fabulere og digter histo-

værker, men selv er jeg som billedhugger en ”tingfrem-

rier, mens skulpturen vokser frem og bliver mere og

stiller”, der har valgt at forholde mig lidt naivt til den

mere tydelig og får personlighed, ”snakker” jeg med

kunstneriske proces.

den for at finde ud af hvem og hvad den er, og hvis jeg ikke kan få en meningsfuld samtale med den, får den

Som den slags billedhugger jeg er, skal man være en

ikke liv, og så må jeg opgive den.

habil håndværker, som kender sine værktøjer til bunds så mejsler, hamre, knive, og hvad jeg ellers har brugt

I den kreative proces forsøger jeg at bibeholde skitsens

af værktøjer, bliver til tankens forlængelse, så det man

friskhed i den færdige skulptur, så jeg foretrækker at

tænker sker næsten af sig selv, fordi hånden automa-

udtrykket står med en rå forarbejdning og en levende

tisk tager fat i det rigtige værktøj og udfører det, man

overflade frem for at skulpturen bliver for ”pæn” og

havde i tankerne.

”parfumeret”.

Det forudsætter et stort kendskab til forskellige mate-

Jeg tror ikke, at jeg ændre verden med mine arbejder,

riale, for jo bedre man teknisk behersker dem, jo bedre

men jeg håber, at mine skulpturer er med til at sprede

mulighed har man for, at de skulpturer man skaber

lidt glæde og positivisme omkring sig.

bliver som det var tænkt, og ikke begrænset af mangelfulde håndværksmæssige færdigheder.

8


9


Store billede: ”Månesyge Søhestes Urmoder” modelleret 1990. Lille billede: En meget tidlig søhest, 2002.

Noget om søheste Mine erfaringer med søheste startede med en gave jeg

En solid søhest på 150 cm blev hugget og senere efter-

fik. En lille indtørret en af slagsen, som de fleste nok

fulgt af et par mindre, men det var først, da jeg begynd-

har ser på er eller andet tidspunkt. Det er mange år

te at støbe i bronze, som kunne bruges til spinklere

siden, og på det tidspunkt arbejdede jeg udelukkende

skulpturer, at de mange forskellige udgaver og deri-

med granitskulpturer, men jeg ville alligevel gerne om-

vater af søheste opstod.

sætte den lille skrøbelige, indtørrede søhest til granit. Min model til søhesten i granit havde nødvendigvis Granit er ikke velegnet til énbenede balletdanserinder

snuden bøjet ned til kroppen, så den var tilstrækkelig

og andre spinkle figurer. De er ikke ”materialerelevan-

hugbar i granit, men jeg modellerede også en portræt-

te”, før de er oversat til ”granittisk”, og sådan var det

buste af en søhest hvor snuden pegede opad. Den så

også med den lille tørrede søhest: den skulle ”oversæt-

ud til at skue ud i verdensrummet - op på månen, så

tes til granittisk” inden jeg kunne begynde at hugge i

den blev betitlet ”Månesyg Søhest”, men efter en lang

stenen, jeg havde valgt. Den blev først modelleret i ler

række søheste, hvor snuden blev mere og mere trom-

og derefter omsat i gips, men så kom jeg i tvivl. Var den

petformet pga. ”månesygen” hos søheste, blev den

nu kun min egen opfattelse, eller var jeg kommet til at

omdøbt til ”Månesyge søhestes urmoder”.

lave en skulptur, der var for tæt på en anden søhest jeg kendte til, en fin skulptur af Eigil Westergaard som står

Jeg er blevet spurgt om hvor længe, jeg vil blive ved

udenfor Lemvig kirke?

med at bruge søhesten som motiv, og mit svar er, at der er ingen søheste med respekt for sig selv, der ser ud

Det hænder man bliver snydt af sin hukommelse, så

som mine udgaver, der er fabelvæsner, som vi for nem-

man uforvarende kommer til at skabe noget, man har

heds skyld kalder søheste, og så længe jeg kan blive

set eller andet sted. Billederne kan ligge gemt i bagho-

ved med at udvikle figuren og finde på nye historier, så

vedet og kan dukke op, så man tror det er ens egen ide,

længe har jeg det sjovt med at lege med temaet.

så jeg tog turen til Lemvig, og kunne heldigvis se, at der ikke var familieligheder mellem Eigils og min søhest.

10


11


2 Dansende Søheste danser ”Dragens Dans”, et kendt og elsket nummer blandt søheste, 2019

Månesygen! Musikalitet og læselyst

Det er vist ikke almindelig kendt, at søheste, - når månen er ved at blive fuld, - rammes af månesyge. Dette viser sig ved, at søhestens ”snabel” vokser og bliver mere trompetformet, så når fuldmånen står lysende på nattehimlen, stiger søhestene i store flokke op til havets overflade, hvorfra de trompeterer op mod fuld-

Det er nok heller ikke almindelig kendt, at søheste og

månen. En helt unik lydoplevelse. fortælle de, der har

havpegasusser er både musikalske og videbegærlige.

haft den lykke at høre det.

Nogle af dem er så optagede af musikalske frembringelser, at deres kroppe er blevet delvist omdannede til

Det samme hænder for HavPegasusserne, der flakser

instrumenter eller dele af dem. Man kan f.eks. møde en

i luften langt fra land, og også de trompeterer mod

del, hvis haler er blevet omdannede til mundstykker,

fuldmånen.

der minder meget om de mundstykker, der kendes fra

Det fortælles at i de områder, hvor der lever havfruer,

messingblæseinstrumenter.

kommer disse ind imellem op til overfladen og synger kor til søhestenes og havpegasussernes musikalske

Andre snor og vrider sig som svejende siv i danse-eks-

udfoldelser. Den samlede lyd betegnes af kendere som

tase og sætter et spørgsmål ved vores forestillinger

meget lig Sirenernes sang.

om søheste, som vi tror kun kan bevæge sig stift og hæmmet. Men også på andre områder overrasker de med deres store læselyst. Det er et helt almindeligt syn at se søheste og havpegasusser med en bog, som de enten fordyber sig i alene, eller læser højt for yngre udgaver ad deres slægt, som sikkert er deres børnebørn, (eller man skulle måske kalde dem for følføl al den stund, at en ung søhest kaldes søhesteføl?)

12


13


Valentine Søheste, 2018

14


Siddende Søhestefamilie

15


16


Bedstemor læser højt, 2019

17


Læsende Søhest, 2018

18


Højtlæsning inden sengetid, 2019

19


Søhest med bog på Solvognen, 2021

20


Læsende Søhest med tekop og bogstabel, 2021

21


NavySeahorse ved Strandingsmonumentet, 2016

22


Hornblæser Søhest, 2019

23


Flyvende HavPegasus set ved klitterne i Husby, 2018

Havpegasusser og Atlantdrager Havpegasusser er en udvikling af søhesten som fabel-

Nå, det skriver han så ikke, men det kunne han må-

dyr, der nu har fået vinger, og det giver muligheder for

ske have gjort, hvis han havde set dem. Teksten fandt

nogle andre historier, som bl.a. den følgende:

jeg på ud fra Thorkild Hansens bøger om Jens Munk i forbindelse med en udstilling på Masnedø fortet, hvor Dansk Billedhuggersamfund havde en udstilling i Re-

RENÆSSANCEN er også tiden for mange af de store op-

næsanceåret 2006. På udstillingen skulle alle skulptu-

dagelsesrejser, hvis formål var at finde nye handelsveje

rer have en tilknytning til renæssancen.

og evt. bemægtige sig herredømmet over nye områder. Fra dansk side udsendte Christian 4. i 1619 en ekspedition for at finde Nordvestpassagen,- den hurtige vej til

Havpegasussernes vinger bruges til andet end at flyve

Indien. Ekspeditionens leder var Kaptain Jens Munk,

med! De er bleve brugt i andre sammenhæng til f.eks.

og det er fra ham, vi har de første iagttagelser af havpe-

at holde en bog eller andre elementer, som indgår i

gasusser.

forskellige skulpturer.

Han skriver i sin logbog d. 19.11.1619 på vej til Hudson Bay: ”Vi så for første gang i dag en flok på omkring 10 af de sagnomspundne Hav-Pegasusser i luften omkring skibet. Den største målte vel 3 alen i højden og havde et vingefang på ca. 10 fod. Den mindste var vel kun en alen høj. Et betagende syn.”

24


25


Trommeslageren fra skulpturgruppen ”De 3 musikanter”, 2021

26


Hvilende HavPegasus, 2018

27


Stolt HavPegasus kikker mod himlen

28


Deklamerende HavPegasus, 2018

29


Atlantdrage, ca. 2017

30


Lille HavPegasus ved Husby Klit

31


Bamse på Tøjhund, 2020

Tøjdyr Ja hvad er det nu med mig og tøjdyr? Jeg ved det ikke,

Alle disse tøjdyr i granit havde en stilstand over sig.

men det er et emne, jeg har taget op en del gange i

Som tøjdyr skulle de ikke illudere nogen bevægel-

tidens løb.

se - ikke noget liv. Disse to serier var alle skabt først

Den første omgang var i min granittid, og bestod i en

som skitser i ler og derefter hugget ud af passende

række glatslebne granittøjdyr, og jeg husker en sidden-

stenblokke. Så - efter endnu nogle år - fik jeg lyst til

de elefant, en siddende bamse og en flodhest. Senere

at prøve på at arbejde med temaet igen, men denne

kom er par andre granitserier med tøjdyr, hvor temaet

gang skulle de hver for sig hugges ud af en istidstrans-

blev bearbejdet ud fra andre skulpturelle tilgange.

porteret sten, en sten der havde en afrundet form. Så »dyret« skulle opstå direkte i stenen, som jeg plejede,

Der er et eller andet ved de bløde bamser og andre dyr

og derved få tilført temaet et dynamisk udtryk, som

i stof, der udstråler ro, tryghed og venlighed, og som

kan opstå, når skulpturen er begrænset af en given

har gjort, at jeg har haft lyst til at bruge dem skulptu-

sten og må føje sig efter den.

relt. Nu er det ikke i sig selv interessant blot at gengive en eller anden genstand i sten, men med tøjdyr begi-

I 2019 kom jeg tilbage til emnet, men denne gang var

ver man sig ind i et spændingsfelt, der opstår mellem,

det i støbninger, dels i aluminium og dels i bronze, og

at man dels kan genkende en figurativ genstand, -som

ideen om dualiteten mellem det bløde og det hårde,

man ved er let og blød og rar at røre ved,- og dels, at

mellem tøjdyrets blødhed og granittens hårdhed,

man også kan genkende genstanden som værende et

kunne ikke længere bruges i skulpturerne, men til

objekt i sten, som man jo ved er hård og tung.

gengæld kunne der som noget nyt indføres bevægelse

Med forskellige indgangsvinkler har jeg gennem årene

i skulpturen.

arbejdet med temaet. De har alle været let kendelige

Frem for den stillestående granitskulptur blev det til

som tøjdyr ved, at man har kunnet se sammensynin-

en række skulpturer, der var i gang med en eller anden

gerne hugget i stene. Der var først en række glatte, - så

aktivitet, og de blev også større og større. Lige nu (pri-

kom nogle år senere nogle »lodne« bamser, der sad

mo 2021) har jeg støbt en Bamse, der er 110 cm høj,

med en bold eller en anden lille bamse foran sig.

ogsom skal stå på et skateboard i granit.

32


33


Læsende Bamse, 2020

34


BamseKerub ved Husby Kirke, 2020

35


2 badedyr ved Vesterhavet

Badedyr ”Badedyrene udgør en særlig klasse indenfor bløddy-

Denne meget ”videnskabelige” artikel er historien bag

rene orden.

mine badedyr, som jeg fik ideen til i min granittid uden

De er karakteriseret ved hverken at have et egentligt

at få gjort noget ved den.

skelet eller et udvendigt kalkskelet, men derimod en

Først med den fremgangsmåde jeg anvender til mine

kraftig ham, som virker blød og gummiagtig.

bronzeskulpturer lykkedes det at få lavet de første badedyr, og det er et tema jeg er vendt tilbage til nogle

Badedyrene lever i de frie vandmasser på det dybe

gange.

vand, hvor de føres fra sted til sted af de undersøiske havstrømme. De har ligesom goplerne kun få muligheder for ved egen kraft at bevæge sig rundt i vandet. Ved sammentrækninger og udspilinger kan de dog – ligesom goplerne – bevæge sig en smule rundt i vandet, men om egentlig svømning er der ikke tale. Badedyrene skifter ham én gang om året, og det er de tomme, afstødte hylstre, der kan minde om en gummiagtig ”hud”, man af og til finder skyllet op på strandene, hvor børn og barnlige sjæle puster dem op og bruger dem til legetøj.”

36


37


Fragmenter af Badedyr, ca.2016

38


2 Badedyr, 2019

39


UgleungeEinBein

EinBeins Historien om EinBeins starter egentlig med nogle løbe-

På den måde opstod EinBein’nene, og hvorfor de fik

høns, jeg havde set nogle billeder af. Det er nogle fugle

navnet ved jeg faktisk ikke, men EtBen lød for fjollet.

med meget lange ben og store fødder, som kan gå på

Om EinBeins naturlige habitatsområde, Husby Klit-

store blade fra vandplanter. De er ikke voldsomt store

plantage, kan man læse om på side 8.

og jeg tog til Zoologisk have i København for at kikke på dem, og da jeg kom hjem begyndte jeg at snitte

Senere opstod en serie andre fuglederivater, som

indtrykket i det skummaterial, jeg skærer alle mine

fik navne Wheelers, da de i et forsøg på at efterligne

skulpturer i.

hovedrovdyret i byerne, bilerne, havde udviklet hjul i

Det gik ikke godt!

stedet for ben.

De fine lange ben og fødder blev alt for klodsede når de blev skåret i skum, så jeg måtte tænke om igen. Og hvad var det nu lige der havde facineret mig? Det var at der var en lille smule fugl på så lidt ben som muligt. Så lidt fugl som muligt ? Det måtte blive til kun at være fuglehovedet eller måske kun et fragment af hovedet, og så lidt ben som muligt blev til kun ét ben.

40


41


Lannæbbet EinBein

42


Maskeret EinBein

43


Langsnudet bille, 2016

Biller og den slags: I 2000 fik jeg anskaffet en del mindre granitsøjler, og jeg

tænkte, at de andre biller, fluer, insekter kunne være

fik ideen til at udhugge en bille i toppen af hver sten.

hans venner, og dermed blev hele projektets navn:

På grund af stenens form blev det nu til en flue på den første sten, og så var konceptet udvidet til ikke kun at

”Bille August og hans venner”

rumme biller, men også andre insekter eller fragmenter af insekter. Den næste sten fik en bille på toppen, og da jeg altid

Projektet udviklede sig og i 2002 havde jeg en udstilling

har ført en samtale med mine skulpturer, tænkte jeg:

i Æglageret i Holbæk, som bl.a. endte med, at de 7 søj-

”og hvad hedder så du?”. Svaret var ”August”, og jeg

ler med biller og lignende, der var en del af udstillingen, blev købt til Holbæk Naturkirkegård, som var under opbygning. Senere ville de af flere omgange have nogle flere søjler og de sidste 7 blev med bronzebiller på toppen. Der er på naturkirkegården nu ialt 19 af disse skulpturer foruden en række fine skulpturer af andre billedhuggere. Den er et besøg værd.

Den Langnæsede bille på modsatte side er en del af et par biller, der blev lavet til en udstilling i hvor skulpturerne ikke måtte være ret høje. Emnet ”Biller” er jeg flere gange vendt tilbage til, med de har ikke været en del af Augusts vennekreds.

44


45


”Whats Up?” Guggergruppe i skovbund

Guggere For mange år siden, det har vel været i stenalderen,

Mange år senere fik jeg lyst til at give det et skulpturelt

eller i hvert fald i mens jeg huggede i granit, stod der

udtryk, og udviklede Guggerne.

pludselig en lille familie og kikkede ind gennem vores

De er meget enkle i udtrykket. Ingen arme, kun en krop

vinduer ud mod vejen. Der er 4 vinduer og det passde

med stærkt forenklede ben og et hoved, som er en

lige med et vindue til hver - far, mor og to børn. De var

kugle, et øjeæble.

stærkt optagede af hvad vi havde af ting i vindueskar-

De kan ikke tale, men kun kikke sig omkring.

mene og billeder på væggene, og i mellemtiden sad

For at give skulpturen noget struktur er de skåret i Sty-

min lille familie lige indenfor og spiste frokost.

ropor, også kendt som Flamingo.

Nu kan man jo nok synes, at det var en lidt socialt

Nogle er blevet støbt i aluminium bl.a. et skulpturpro-

grænseoverskridende måde at være på, så jeg gik

jekt, ”Dialog”, som består af 8 søjler 20x20x120 cm hver

udenfor for at hilse på dem, men som de sagde:

med en Gugger ovenpå. Da de ikke kan tale sammen,

” Wir gucken nur”.

men kun kikke på hinanden er navnet ”Dialog” ,-også en kommentar til samtalens vanskelighed.

Senere omtalte vi folk, der uden at hilse gik rundt på vore enemærker kun for at kikke for ”Guggere”.

46


47


Denne side: 2 Guggere på skovtur

Næste side: Detaille fra skulpturprojektet ”Dialog” der består af 8 søjlermed hver sin Gugger

48


49


Helleristning med løs sol

Helleristninger For nogle år siden besøgte jeg Bornholm og blev opta-

Jeg har tilladt mig at digte videre på ristnigerne, løfte

get af helleristninger og ikke mindst nogle skibsristnin-

dem op og gøre dem rummelige og lade soltegnet få

ger på Madsebakke og i nærheden af skibsristningerne

forbindelse med ”skibet”.

var afbilledt nogle skål- og soltegn. De første helleristninger er fra stenalderen, men disse er fra bronzealderen og derfra har vi ingen rigtig viden om deres verdensbillede eller religiøse ritter, kun at det må have været en kult, der dyrkede solens tilbagevenden. Solen har man nok tænkt blev transporteret på en vogn, feks. Solvognen fra Trundholm mose, eller sejlet over himmelhvælvet med skib som blev illustreret med skibsristningerne.

50


51


Helleristningskriger

52


55


Billedhugger Henrik VilhelmVoldmester ISBN 978-87-991345-2-6

9 788799 134533

56