__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


B R A N D E V O O R T


5


Te r he r r i n e r i n g aan m i jn m o e d e r

Copyricht Š 2006 , 2010 UgurOzdemir.nl , Helmond, Nederland www.ugurozdemir.nl www.brandevoor tfotos.nl

Teksten : Š Ugur Ozdemir, Vivianne van Bijster veld, Henriette Bongenaar Ontwerp : Ugur Ozdemir, Sevde Ozdemir, Milhan Ozdemir Eindredactie : Vivianne van Bijster veld Dr uk- en bindwerk : van Grinsven dr ukkers

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de ze uitgave mag worden ver veelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van dr uk, fotokopie, microfilm of op welke ander wijze en / of door welk ander medium ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Met uitzondering van quotes in de boekbesprekingen. ISBN : 978-90-814824-1-7


B R A N D E V O O R T 2 0 0 6

-

2 0 1 0


U G U R

O Z D E M I R

11


inleiding preliminary

exclusief exclusive

markthal m a r k e t

zwart b l a c k

h a l l

wit

w h i t e

b r a n de vo ort others

rob

krier

&

about

christoph brandevoort

biografie biography

kohl


Brand e voor t i s a m od e r n e x am p le of an authe nti c b ra b a n t i a n vi l l a g e. It i s com f or tab le , p le as ant and comf or t a b l e. The Brandevoor tse dwel l ing s to re f e r to the clas s i cal archi te cture of the 1 9 th c en t u r y, a n d b rea t h e t h e a i r o f a by g o n e era .

14


B R A N D E V O O R T Br a nd evoor t i s e e n m o d e r n e vo r m van e e n kl as s i e ke n e d e r ze tt i n g t u s s e n s t a d e n l a n ds c h a p. Tradi t ioneel va n bouw, ma a r ei ge n ti jd s van kar akte r. In Br an d e vo o r t i s he t r u i m w o n e n i n de ‘Bu i t e n s’. De h u i ze n e n p l e i n e n , om ri ngd d oor groen a d emen een s f e e r van we l e e r. Br an d e vo o r t kl o p t, zowe l i n s t e de n b o u w k u n di g a l s a rc h i t e c t o n i s c h o p zi c h t .

15


p re l imin a ry Bran d e vo or t. T he most beau tifu l pa r t of He lm ond . T he mos t b e auti f ul p ar t of Brab an t . Fo r m e, i n f a c t , t h e m o s t b ea u t i f u l n ew b u i l di n g d ist ricts of the Netherl ands. Ever y d ay, i f I le ave the Hous e I Ve s te w i th my he ad u p o n c l o s er ex a m i n a t i o n , a n d o rder det a i l s i n t h e archi te cture of thi s s p e ci al d i s tr i ct . The se d e t ail s whic h I enj oy ever y da y of your one d ay s hare w i th many othe r s w ho, by a n y rea s o n w o u l d b e w ro n g . Th a t i s t h e rea s o n w h y many b rand e voord e nare n I am of te n w i th m y c a m era . Wit h t h is book, I shou l d l ike a l l thes e p e op le f rom thi s are a b ut als o outs i d e thi s are a t o s h ow h ow b ea u t i f u l a n d p ower f u l i s t h e a rc h i t ec t u re of Brand e voor t. Th is p ho t o book is c omposed with the f oto´ s I b e twe e n 2 0 0 6 and 2 0 1 0 . Wi th the hop e t h a t yo u w i l l en joy t h i s f o t o ´s , I w i s h yo u a l o t o f f u n w i th thi s p hoto b ook of Brand e voor t .

16


I N L E I D I N G Brande voor t, d e mooiste w ij k va n He l m o n d , we l l i c ht d e m o o i s te w i jk van Br ab an t, vo o r mi j de mo o i s t e n i e u w b o u w w i j k va n Ne de rl a n d. Ie de re dag weer, a ls ik mij n huis i n d e Ve s te ve r l aat, l o o p i k o m ho o g ki jke n d e n zo e k e n d, n a a r de de t a i l s i n de a rc h i t e c t u u r va n de ze b i jzo n d e re w i jk. Zo’ n s choonheid in a rchitektuur, w aar i k i e d e re d ag we e r van g e n i e t, w i l je to c h m e t ve l e n de l e n di e h e t a n de rs , o m we l k e re de n da n ook, zoud en mislopen. Dat i s d e re d e n w aaro m ve l e Br an d e vo o rd e n are n mi j va a k me t mi j n c a me ra zi e n l o p e n . Me t di t boek w il ik a lle mensen uit d e ze w i jk, m aar o o k d aar b u i te n , l ate n z i e n ho e m o o i e n k ra c h t i g de a rc h i t e c t u u r va n Bra n de vo o r t i s . Dit f ot oboe k is sa mengesteld uit foto’s d i e tu s s e n 2 0 0 6 e n 2 0 1 0 he b ge m aakt. Me t d e h o o p da t u zu l t g e n i e t e n va n de ze fo t o’s , we n s i k u ve e l p l e z i e r m e t d i t f o to b o e k van Br an de vo o r t . Ug u r Ozd e m i r He l m o n d , Br an d e vo o r t

17


The cit ie s o f veste is inspired by the quali ty of the clas s i c Europ e an ci ti e s and tow ns i n t h e 1 7 t h c en t u r y. A n o t t o o t i g h t , b u t o rdered s t r u c t u re o f main st reets a nd squ a res. Door we ve n w i th a comp re he ns i ve s ys te m of s e cond ar y s tre e t s . Th e ro u t e o f t h e ex i s t i n g ro a d, b eg i n n i n g w i t h a n e ye - cat ch ing c u r ve throu gh the hea r t of ve s te , i s cle arly i d e nti f i ab le . T he s tre e t p rof i le s a re rel a t i vel y n a r row a n d b es t ra a t h o t vowel s o u n ds , an d p rovid e signific a nt trees. A s in pre v i ous ye ar s i n i nne r ci ti e s , the hom e s ow n s toe p e n . Th ere i s a c o m p l et e s ep a ra t i o n o f p r i va t e a n d p u b l i c b i nne nte r re i ne n Stre e t, us ually w i th p or ts i f c o n n ec t i o n . In t h e f ac ades, the individu al prem i s e s and cle arly i d e nti f i ab le , b ut by the ap p li cati on o f a l i m i t ed ra n g e o f m a t er i a l s a n d c o l o r s , a n d o n t he basis o f the a rc hitec tu re l ines, shap e s , the w alls i s a uni t of m e as ure . All roof s are sl i p p er y a n d c overed w i t h p a n . In t h e m a i n s t reet s a n d s quare s , the d e e p e ni ng , he i g ht of g round f loor hi g h er t h a n u s u a l . Th e e d ge s of the nea rby sharp signe d of f tow ard s the op e n g re e n S chote ns e f i e ld aroun d t h e ves t e. Th e c o n t ra s t i s ex t en ded by t h e n a r row p assage way s or a t the points where yo u w ant the Ce nte r ar r i ve s . Around the e d g e of the ves t e i s a ‘ b u i t en s t ra a t “ , w h i c h o f f er s a w i de t i m e o n t h e we bbing and the Sc hotense fiel d . T he trans i ti on f rom the we b b i ng around the s m al l t ow n t o t h i s s t reet , va r i es f ro m a s t y l e t a l u d w i t h a Hag u e a qu ay wa l l . T he qu ay w all i s locate d i n the f or tre s s e s on the cor ne r s of th e p o p u l a t i o n a n d t h e w a l l o f t h e ves t e en t rees . All p ublic rooms a re deter mined by c onti nuous hab i tati on. In the s quare s i s the oms loten h ei d o f t h e a rea . Sl i g h t b en ds , n o ddi n g a n d a dva n c e p lan n in g to strengthen this enc l osed i n ang le . In the ve s te i s a p r i m ar y s chool. Shop s , c a f és , res t a u ra n t s a n d s er vi c es f o c u s i n g o n t h e c en t ra l sq uare . In addition, a freestanding multi f uncti onal m ark e t Hall. T he s quare s are f ully h a rden ed a n d o f f er a p l a c e f o r b en c h es a n d, o p t i o n a l l y, a we e k ly mark e t. The varie t y of different pu bl ic spa c es i s e nr i che d by a p aralle l s w i tche d d ur i ng tak e - of f o f t h e Sc h o t en s e t o t h e i n s i de o f t h e Cen t re i n t h e f o r m of a s mall tre nch. Th e st re e t s is not domina ted by park e d car s , b e caus e m os t of the p ark i ng s p ace s are loca t ed w i t h i n t h e b u i l di n g b l o c k s i n t h e b i n n en t er rei n . St re e t s an d squ a res a re prima ril y seen as tour i s t are a. S o the b i nne nte r re i ne n d ayti m e pl a c e f o r ea s y. An d s p eel vel djes i n t h e Sc h o t en s e f i el d.

18


D E

V E S T E

Voor De Ve ste wa s va na f het begin de ro l we gge l e gd al s kl o p p e n d har t van Br an d e vo o r t . Me t zi j n s ma l l e s t ra a t j e s e n s t a t i g e w o o n h u i ze n , om ringd door w a ter en groen is De Ve s te ge ï n s p i re e rd o p e e n kl as s i e ke Eu ro p e s e s tad me t e e n b i j zo n de r ri j k ve rl e de n . Ho o g t e p u n t e n u i t e e n 17de e euws ver led en in combin ati e m e t d e n i e u w ve r w o r ve n i n z i c hte n van d e l aa t s t e j a re n , h e b b e n e l k a a r g e vo n de n i n e e n s y n t h e s e van arch itectonische hoogsta nd j es m e t d e n ad r u k o p d e g e m o e d e l i jke Br ab an ts e i n s l a g . He t b e e l d va n e e n ‘o u d’ n o s t a l g i s c h do rp j e ont s t aat . De combina tie va n een een he i d s s tr u c tu u r, d o o r ge d re ve n ve r s i e r i n ge n te r u g g a a n de n a a r de k l a s s i e k a rc h i t e c t u u r dra g e n b i j t o t ve l e ve r r as s e n d e s tad s ve r f r aai i n g . Me t e e n opva llend e bocht loopt de ho o f d we g d o o r he t c e n tr u m van De Ve s te . Ho g e b o me n s i e re n de zi j de n va n s ma l l e s t ra a t j e s di e be s t raat zi jn met geba kken klinker s. In De Ve s te he b b e n d e w o n i n ge n ve r s c hi l l e n d e g e ve l s me t i e de r h a a r e i g e n h e rk e n b a re e n t y p e re n de k e nm e rk en. Ofte wel, ied er huis he e f t e e n e i ge n ge z i c ht. Zo al s d e w o n i n ge n van v ro e g e re b i n n e n s t e de n h e e ft i e de r p a n d e e n ‘e i g e n’ s t oe pje voor d e d eur, wa t het ver sc hi l tu s s e n p r i vé - e i g e n d o m e n o p e n b are we g ve rk l e i n t . De ve rb o n de n h e i d l i g t i n de p o o r t e n di e De Ve s t e rijk is en d oor het gebr uik van d e ze l f d e m ate r i al e n e n kl e u re n i n d e af we rki n g va n i e de r p a n d. De w o n i n g e n i n De Ve s t e zi j n t radi t ioneel va n bouw, ma a r eigen ti jd s van kar akte r. He t s tr aatb e e l d i s c o m p ac t, d e w o n i n g e n zi j n di c h t e r o p e l k a a r g e b o u wd. A l l e af lop e nde da ken z ij n a fged ekt met pan n e n . In d e ho o f d s tr ate n e n aan d e p l e i n e n i s d e ve rdi e p i n g s h o o g t e va n de b e g a n e g ro n d h o g e r da n ge b r u i ke l i jk. De Ve s t e i s d é ge zellige ker n va n het w o o n ge b i e d , m e t e e n ho ge b o u wd i c hthe i d o m g e ve n do o r r u i me e n g ro e n e b u u r t e n . L i c h t e b o c h t e n , k ni k ke n en voor uitgeschoven hoekb e b o u w i n g ve r s te rke n d i t o m s l o te n b e e l d . Stad e n g ro e n s l a a n de h a n de n i n e e n : He t o p e n g ro e n e Sch ot e ns e veld d a t De Veste omr ing d i s d aar e e n g o e d vo o r b e e l d van . Ro n d o m De Ve s t e l o o p t e e n ‘b u i t e n s t ra a t’, w a a r j e w i j ds we g k i j k t ove r de s i ngel en het Schotense veld . In he t re c re ati e ge b i e d ku n je f i e ts e n , w an d e l e n , s k a t e n , s p e l e n e n n o g ve e l me e r. He t n a t u u r- e n ontspa nningsgebied ma a kt d e e l u i t van e e n b re d e e c o l o g i s c he zo n e tu s s e n h e t Ei n dh ove n s K a n a a l e n h e t C o ove l s B o s . In De Veste vind j e rond het hoo f d p l e i n vo o r z i e n i n ge n al s e e n s c ho o l , e e n w i jkc e n t r u m, e e n g e zo n dh e i ds c e n t r u m, di ve rs e w i n k e l s e n hore cagelegenhed en, een ma rkthal e n e e n N S- s tati o n . Ei ge n l i jk i s i n Br an d e vo o r t a l l e s a a n we zi g o p h e t g e b i e d va n de da g e l i j k s e le ve ns behoeften. De ver schillen d e p u b l i e ke r u i m te n m i d d e n i n he t c e n tr u m l o pe n p a ra l l e l a a n e e n s ma l l e g ra c h t , e e n a ft a k k i n g van de Schotense loop. Str a ten e n p l e i n e n w o rd e n vo o r al b e s c ho u wd al s ve r b l i jf s g e b i e d, e r i s ve e l s p e e l r u i mt e vo o r k i n de re n e n pa rkeer gelegen he i d i s e r vo l d o e n d e te vi n d e n b i n n e n d e b o u w bl o k k e n o p h e t b i n n e n t e rre i n .

19


Th e S ch ut sb oom shows a pa tter n of ro ad s w hi ch or i g i nate s i n the d i re cti on of e x i s ti ng co u n t r y ro a ds . Wi t h t h e a ddi t i o n o f m a i n s t reet s i n t h e sp irit o f t h is patter n, is a typic a l str ucture of i r re g ular thre e and v i e rhoe k e n. T hi s has a g reem en t s w i t h t h e l i b era l s t r u c t u re o f a b ra b a n t i a n village . In al l of these segments, refer to the p lants oe ne n i n the re g i on, i n the com m on Br i n k h o r s t do r p s k er n en : p l ei n t je o r t h e Cen t ra l l o c a t ed on a d i v i s i on of road s . It is lo cated on the ma in c rossroa d s i s f or m e d by the Anthoni us b os j e , i n w hi ch the s m a l l c h a p el o f St . An t h o n i u s l i es u n der h i g h t rees . Th e mast e r and woonstra ten ha ve a prof i le that i s s i mi lar to the one f ound i n the countr y s i de vi ew s . Th e m a i n s t reet s h a ve g rea t r i p a r i a n t rees an d an a sphal t l ane. T he woonstrate n have only on one s i d e of tre e s . T he w oons tra t en a re c a r r i ed o u t i n a b et o n k l i n k er verh a rdi n g . In re lat io n to water ma nagement in s ome p rof i le s of mai n road s i nclud e d a g re p p e l. T h e m a i n s t reet s di s t i n g u i s h ed by a b ro a der p ro f i l e a n d gre at er l ength. T he woonstraten are s hor t and com p arati ve ly nar row. A lar g e p ar t o f t h e p a rk i n g i s l o c a t ed o n t h ei r ow n h er i t a g e. Th e wid e sp read voor tu inen deter mine to a lar g e e x te nt the v i e w of the ne ar d or p s e . Is s u a n c e o f rel a t i vel y b ro a d l o t s b et ween m a n y h o u s i n g a se e - t hro ug h b id on the Green behind t he hous i ng . T he m ai nte nance of a lar g e p ar t of b o s s a g es , o rc h a rds a n d f a r m s a l s o h i g h l i g h t s t h e n a t i o n a l p ict ure . Fu r ther more, there is c l ose to the m os t i s olate d d we lli ng s hous i ng half v r i j s taa n de a n d s w i t c h ed o n t h e b ro a d l o t s . In Gen era l , t h e ap p licat ion of heel ing Pan roofs. Als o i n thi s v i ci ni ty i s a g re at d i ve r s i ty i n archi te ctu re, w i t h i n t h e r u l es t h a t t h e u n i t o f m ea s u re o f t h e ove rall p roj e ct. In p ar ti cular, to the e d g e s all d we l l i n g s o f i n t eres t . Aro un d t he brinken a re the rows of conti g uous f am i ly home s are p roj e cte d . T he re i s a l s o t h e s p a c e f o r a l a r g er q u a n t i t y o f p a rk i n g o n t h e s tre e ts .

20


S C H U T S B O O M Schut boom w a s d e eer ste Buiten d i e we rd g e re al i s e e rd . In Sc hu ts b o o m i s he t o n d e rs c h e i de n d w o n e n , w a n t o o k i n de ze r u i m o p g e ze t t e wijk is geen ĂŠĂŠn huis hetzelfd e. Do o r haar r i jk g e var i e e rd e s tr aatb e e l d e n e n e e n gro t e di ffe re n t i a t i e i n w o n i n g t y p e n i s S c h u t s b o o m ge worden tot een vr iend elij ke, d o r p s e w o o n o m ge vi n g m e t e e n ho g e kw al i te i t. De w o n i n g e n p a s s e n o o k h i e r p e r fe c t b i n n e n de t radit ione le Br a ba ntse kla ssieke bou w s ti jl , m e t e e n z we e m van vro e g e re ti jd e n . De h o o fds t ra t e n zi j n b re de r e n l a n g e r da n de i e t s k o r t e re e n s m alle re woonstr a ten en z ij n vo o r z i e n van b e to n kl i n ke r ve r hard i n g . So m m i ge ho o fdwe g e n h e b b e n e e n g re p p e l l o p e n e n o o k i n de ze w i jk he b b e n d e s tr ate n aan we e r s z i jd e n ho g e b o me n s t a a n . Je p roe f t i n Schutsboom d uid elij k de s f e e r van e e n Br ab an ts d o r p. De b u u r t b e s taat vo o r h e t g ro o t s t e de e l u i t a l l e e n s t a a n de w o n i n g e n , h alf v ri js t aand e en gescha keld e woni n ge n , vo o r z i e n van he l l e n d e p an n e n d ake n . He t g ro o t s t e g e de e l t e va n de p a rk e e rr u i mt e i s o p e i g e n er f. De ve le voor tuinen geven het d o r p s e kar akte r we e r. Tu i n e n e n e r f af s c he i d i n g e n zi j n a l s e e n h e i d a a n g e l e g d e n g e ve n zo do e n de de wijk e en per soonlij k ka r a kter. Do o r d e b re d e kave l s o n ts taat e r e e n d o o rki jk tu s s e n de w o n i n g e n o p h e t g ro e n . Me de da a rdo o r ade m t Schutsboom sterk een la nde l i jke s f e e r, o o k d o o r he t b e ho u d van e n ke l e b o s s a g e s , b o o mg a a rde n e n b o e rde ri j e n . Ma a r o o k de a ppa r temen te n ge b o u we n E s s e n ho r s t e n Ei ke n b u r g m o g e n o p ve e l w a a rde ri n g re k e n e n . He t groe n en vele pla ntsoenen ver wi jze n n aar d e i n d e re g i o vo o rko m e n d e b r i n k i n de do rp s k e rn e n . Ee n h o o g t e p u n t vo rmt h i e rb i j h e t Bi e s ve ldje ; een fr a a i ensemble w onin g e n ro n d e e n ty p i s c he Br ab an ts e b r i n k m e t i n h e t mi dde n e e n mo n u me n t a l e b o o m. He t p l a n t s o e n op h e t ce ntr a le kr uispunt va n wegen w o rd t g e m aakt d o o r he t An tho n i u s b o s je . Daar k u n j e de k l e i n e k a p e l va n Si n t A n t h o n i u s v i n de n , o n d e r d e s c had u w van e n ke l e ho g e b o me n . In Sch ut s boom is net zoa ls in heel Br an d e vo o r t ve e l aan d ac ht b e s te e d aan p re tti g e n du u r za a m b o u we n e n w o n e n . De b a s i s s c h o o l k ri j g t e e n c e n tr al e p l e k i n he t har t van d e ze w i j k .

21


Ne ar ‘ Brand “is typed by the wedge b e twe e n the Brand e voor ts e d rove and e colog i cal zon e t h a t p rovi des s y n c h ro n o u s w i t h t h e Sc h o t en s e f i el d. Th is lo cat ion and orienta tion of the m ai n s tre e ts on the land and w ate r e s tab li s hm e nt f o r t h e Ei n dh oven s c h a n n el , t h e n ea r by w i t h reg a rd t o str u c tu re and archi te cture to d i s ti ng ui s h i t f rom the ad j ac en t n ea r t h e Sc h u t s t ree. The wo o n stra ten a re shor t. T hey are of te n, w i th s li g ht var i ati ons i n the e x act d i re cti on , o r i en t ed o n t h e Green edg es o f t h e n ea r by. Va l u a b l e hist o rical l ots with hoeves, smal l tre e g rove s and b os s ag e s i n the p atte r n. T he s tre e ts i s t y p i c a l l y a n a r row ro a d b et ween g reen ver g e o n al ter na ting sides trees row. T he tw o long or i g i nal road s w i ll re tai n the i r n a t i o n a l p ro f i l e w i t h l o c a l di t c h es . In re lat io n t o the distric ts and Stepel kolk S chuts tre e are f ar m ore conti g uous hom e s i n s h o r t b l o c k y. Al s o i n t h i s “over” i s t h e s y s t em o f r u l es o f ap p lication arc hitec tu re tha t c ohe s i on w i th d i ve r s i ty. T he ve rhard i ng s m ate r i aal o f t h e s t reet s w i t h t h a t o f t h e n ea r by Sc h u t s t ree.

22


B R A N D De buur t ‘Br a nd’ is gesitueerd tuss e n d e Br an d e vo o r ts e d re e f e n d e g ro e n e s tro o k, h e t S c h o t e n s e ve l d. Bra n d i s de b u u r va n de w i j k Schut s boo m, en ligt het d ichtst tege n d e Ve s te aan . Br an d he e f t z i jn e i g e n kar akteri s t i e k e e i g e n s c h a p p e n di e mi n de r da n de re s t va n Brande voor t typisch Br a ba nts z ij n , m aar e e rd e r d e g r an d e u r van he t b u i te n w o n e n o n de rs t re p e n . De b o u w s t i j l va n de w o n i n g e n i n Brand be nader t d e kolonia le stij l. De ze w i jk i s he t ‘m e e s t’ e xo ti s c h van al l e w i jke n do o r e e n n e t i e t s a n de re o p ze t . Da t zi e j e t e r u g i n de e rke rs , houten per gola’s en ba lkons, s to e re b aks te n e n i n c o m b i n ati e m e t ve r s c hi l l e nde g e ve l a fwe rk i n g e n a l s h o u t e n p a n e l e n e n s t u c - o f schild er werk. In Br an d z i e je o o k ve e l w o n i n g e n m e t ve r an d a’s e n ve rs i e ri n g e n a a n de g e ve l s . De s t rat e n zij n voor zien va n betonkli n ke r ve r hard i n g e n z i jn ve e l al s m al l e we g ge tje s t u s s e n g ro e n e b e rme n me t a a n w i s s e l e n de k a n t e n e e n rij bomen. De twee la nge o o r s p ro n ke l i jke we ge n zo r g e n vo o r e e n l an d e l i jke g e vo e l do o r de a a n we zi g h e i d va n g re p p e l s . Brand i s vo or a l ger icht op het groen van he t Ei n d hove n s Kan aal . Dat b e te ke n t van u i t j e a c h t e r t u i n g e n i e t e n va n w a t e r, h e t b u i t e n l e ve n en d e na tuur. Wa a rd evoll e hi s to r i s c he p e rc e l e n m e t ho e ve s , kl e i n e b o o m g a a rde n e n b o s s a g e s p a s s e n da a r g o e d i n .

23


Nea r Stepel kol k is a n imp or tant p ar t i n the land us e p lan b ound ar i e s and i s des c r i b ed h ere, es p ec i a l l y a s a w h o l e. St e p e k o lk ha s in his hea d a regu l ar b ui ld an i nte r nal ci rcular onts lui ti ng s we g aantakt t o t h e b r i g h t . Th e p a t t er n o f w o o n s t ra t en o u t s i de t he ro ad is to foc u s on the qu al ity o f the i m m e d i ate e nv i ronme nt: a var i e d p i cture of o r i g i n a l a n d n ew l a n ds c h a p s i n r i c h t i n g . It i s w i t h i n t he o n s l u itingsweg woonstraten p atte r n s ur p r i s i ng nod d e d and d i s tor te d . T hi s i s a c o m b i n a t i o n o f ex i s t i n g y a rds a n d b o s s a g es , a n d a n e w lan gza amverkeerrou te orga ni c ti s s ue . T hi s route i s the channe l i n the S outh to t h e h ea r t o f ves t e a n d p rovi des a wea l t h o f va r y i n g perspec ti ve s on the ne ar by and the countr ys i d e . T hi s route h a s a do u b l e row o f t rees . Distribu ted by the region a n um b e r of p lants oe ne n. T he long locate d on the we s t s i de p l a y s a ro l e i n w a t er m a n a g em en t . Th e verh ard i ng s mate r i aal of the ne ar - and w oons trate n cons i s t s o f b et o n k l i n k er s . A s in t he other distric ts, there is a road p rof i le of the w oons trate n f rom a nar row road b et ween m et a l l ed ver g e, w i t h a s i n g l e row o f t rees . T he on ts lui ti ng s we g has a b road e r p rof i le and i n i ts e ntiret y o n t w o s i des t rees .

24


S T E P E K O L K St e pe kolk is een va n d e buitens tege n d e Ve s te aan . De Br ab an ts e l an g ge ve l b o e rd e r i j h e e ft mo de l g e s t a a n vo o r de a rc h i t e c t u u r i n h e t de e lp lan Stepekolk. De vr iend elij ke , l an d e l i jke s f e e r d i e hi e r van u i t gaat ko m t te r u g i n de me e s t zu i de l i j k e Bu i t e n va n Bra n de vo o r t . Ee n bre de re gevel, la ge goten en e e n ho o g, ro o d d ak ke n m e rke n d e w o n i n g e n i n d e ze w i j k , w a a r o o k g e e n e n k e l h u i s h e t ze l fde i s . De s f e e r e n architectonische unifor mit e i t b l i jf t e c hte r g e w aar b o r g d . De w i jk Ste p e ko l k b i e dt e e n g e va ri e e rd b e e l d va n o o rs p ro n k e l i j k e e n nie uwe lan d scha psinr ichting en ke n m e rkt z i c h d o o r d e r u i m e o p ze t e n d e l an d e l i jk e u i t s t ra l i n g . In St e p e k o l k h e b b e n ve e l k o p e rs va n vr ij e ka vels zelf hu n w o n i n ge n l ate n o n twe r p e n , w at zo r g t vo o r di ve rs i t e i t i n s ma a k e n l e ve n s s t i j l . De ont s lu itingsweg sluit a a n op d e Vo o r t e n he e f t e e n l an d e l i jk kar akte r. De o n ts l u i t i n g s we g i s b re de r da n de w o o n s t ra t e n e n b e i de n zi jn ge legd met betonklinker s. De w o o n s tr ate n b e s taan u i t s m al l e we gge tje s m e t ve rh a rde b e rme n , me t e e n e n k e l e b o me n ri j . De ont s lui tingsweg is bred er profie l e n he e f t aan twe e kan te n b o m e n s taan . zo r gt vo o r e e n a fw i s s e l e n de ove rg a n g va n de b e b o u wde omg e vi n g n aar d e l an d s c hap p e l i jke c o r r i d o r van he t Ei n dh ove n s K a n a a l .

25


26


e x c l u s i e f e x c l u s i v e

27


28


29


30


31


32


33


38


39


40


41


48


49


50


51


52


53


64


s n e e u w s n o w

65


66


67


68


69


70


71


82


83


86


87


90


m a r k t h a l m a r k e t

h a l l

91


94


95


102


z w a r t

w i t

b l a c k

w h i t e

10 3


104


10 5


106


10 7


108


10 9


110


111


112


113


130


b r a n d e v o o r t b r a n d e v o o r t o t h e r s

131


132


133


1 46


147


1 48


149


1 54


155


156


157


1 82


183


1 84


185


1 86


rob

krier

&

christoph m a s t e r p l a n

kohl

d e s i g n e r s

187


1 88


Bra nd e vo o r t , He l m o nd , Ne t h e rl a n ds A tow n for some 20,000 re s i d e n ts i s b e i n g b u i l t o n a 3 6 5 - he c tare s i te o n t h e o u t s k i r t s o f t h e t ow n o f He l mo n d in the Dutch province of Br ab an t s i n c e 1 9 9 6 . T he Ei n d hove n – Dü s s e l d o r f ra i l t ra n s i t c o rri do r c ro s s e s t h e s i t e , s o tha t the ne w town will have i ts ow n tr ai n s tati o n . T he n o r the r n s i d e o f t h e s i t e i s b o u n de d by a du a l c a rri a g e w a y linking Helmond a nd Ei n d hove n . Te n ki l o m e tre s f u r the r s o u th i s the mo t o r w a y t o t h e Ru h r re g i o n . T h e s i t e is therefore outsta nd in gl y l o c ate d f o r i n te r - re g i o n al c o n n e c ti o n s . In ad di t i o n , a w a t e r w a y t h a t r u n s a c ro s s t h e souther n pa r t of the site w i l l b e re c o n s ti tu te d f o r re c re ati o n al p u r p o s e s . A h i g h - t e n s i o n p owe r l i n e a n d a g a s p i p e have al s o had to b e take n i n to ac c o u n t . As the proper ty d evelo p e r, the Co m m u n i ty o f He l m o n d s p e c i f i e d that t h e y w a n t e d a de s i g n fo r a t ra di t i o n a l Br a ba ntia n town. In spit e o f the 5 0 ap ar tm e n ts p e r he c tare re q u i re d by t h e de ve l o p me n t p l a n , t h e b u i l di n g s we re to slow d ow n the flight o f the we al thi e r c l as s e s to the s u r ro u n d i n g vi l l ag e s , i f n o t h a l t i t e n t i re l y. L o u i s Ja n s ma , t he d irector of Bouw fond s , the p ro je c t d e ve l o p e r re s p o n s i b l e f o r i t, s ai d t h a t h i s mo s t i mp o r t a n t p l a n n i n g g o a l w a s to sed uce people into movi n g to a p l ac e that the y w o u l d n o t o the r w i s e h a ve move d t o b e c a u s e o f t h e He l mo n d’s ima ge, which w a s still n e g ati ve at the ti m e . T he c o m m u n i ty o f He l m o n d a w a rde d t h e b ri e f t o t h e l a n ds c a p e pla nner Pa ul va n Beek (Pau l van Be e k l an d s c hap p e n B N T ) , the p l an n e r Ma a r t e n Ou we n s fro m t h e u rb a n p l a n n i n g o f f i c e Wi s s i n g s te d e b o u w e n r u i m te l i jke vo r m g e v i n g a n d t o u s . T his proj ect ga ve us the u n i q u e o p p o r tu n i ty to d e s i g n an u r b an b o d y as a w h o l e , w h i c h i s t o s a y a c e n t re a n d t h e neighbour hood s a tta ch e d to i t. T he s ke tc he s o f the Br ab an ti an tow n s s h ow s o me o f t h e Du t c h t ow n t y p e s t h a t inspired our d esign. The f o l l ow i n g d e s i g n p has e s gi ve s o m e i n d i c ati o n o f t h e ma n y a ve n u e s o f a p p ro a c h t h a t we re tr i e d o u t b e f o re we ar r i ve d at the f i n al de s i g n . T he esta blishment of the ro ad n e tw o rk w as the f i r s t ac t i n f o u n d i n g Br an de vo o r t . A s t h e i n i t i a l s t a r t i n g p o i n t s , we sought topogr a phic f e atu re s that we l i n ke d to ge the r s o that the m a i n ro a ds we re c e n t ra l l y p o s i t i o n e d. Without question, the st ati o n w as to b e p l ac e d at the to p e n d o f the c e n t re . T h u s t h e i rre g u l a r fo rm o f t h e c e n t re fitted into the na r row s p ac e b e twe e n the r ai l w ay l i n e , the hi g h- te n s i o n p owe r l i n e , t h e g l a c i a l s p ri n g a n d t h e subter r a nea n ga s pipe. A n o l d c o u n tr y ro ad r u n s i n a s o f t c u r ve thro u g h t h e c e n t re fro m e a s t t o we s t . T h e ma rk e t pla ce w a s situa ted perp e n d i c u l ar to i t i n the tow n c e n tre , the re f o re res u l t i n g i n a c l a s s i c C a rdo - De c u ma n u s situa tion; the blocks a re o r gan i ze d c o n c e n tr i c al l y i n a r ad i al m an n e r aro u n d t h e ma rk e t p l a c e . T h e s u p e rma rk e t , other s ho p s , a c ove re d m arke t, the c hu rc h an d the s c h o o l a re s i t u a t e d h e re . This ma in squa re wa s t o b e f l an ke d by i r re gu l ar l y an gl e d l ate r al f aç ad e s. A l o n g t h e v i e w a x i s t o t h e n o r t h , t h e covered ma rket ca tches the e ye ; to the s o u th, tow ard s the s u n , the c hu rc h fo rms t h e p e rs p e c t i ve p o i n t . Tw o impor ta nt functions, the m e rc an ti l e an d the re l i gi o u s , f o r m the re s p e c ti ve c o n c l u di n g a c c e n t s o f t h e s p a t i a l fi g u re . A ca na l flows nor th-south al o n g the m arke tp l ac e . T he c i ty gate s f ac i n g i n t h e fo u r di re c t i o n s e a c h h a ve di ffe re n t g e o m e tr i c al c o m p o s i ti o n s i n o rd e r to f ac i l i tat e o ri e n t a t i o n . The neighbour hood s – the re w i l l b e f i ve by the ti m e the l as t d e ve l o p m e n t s t a g e i s re a c h e d – a re a l s o de s i g n e d a s clea r ly bound ed ur ba n d i s tr i c ts , e ac h w i th a n e tw o rk o f hi e r arc hi c al l y ar r a n g e d s t re e t s a n d c e n t re s i n t h e fo rm o f a tow n c o m m o n . T he centr a l ma in street i s m o re d e n s e l y d e ve l o p e d , w hi l e the s u r ro u n d i n g b l o c k s w i t h fre e - s t a n di n g du p l e xe s o r sin g l e - f am i l y ho u s e s are m o re w i d e - s p ac e d an d g e n e ro u s l y p l a n t e d.

189


Profile for Helmond.Next

Fotoboek Brandevoort  

Fotoboek Brandevoort

Fotoboek Brandevoort  

Fotoboek Brandevoort

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded