Fotoboek Brandevoort

Page 1B R A N D E V O O R T5


Te r he r r i n e r i n g aan m i jn m o e d e r

Copyricht Š 2006 , 2010 UgurOzdemir.nl , Helmond, Nederland www.ugurozdemir.nl www.brandevoor tfotos.nl

Teksten : Š Ugur Ozdemir, Vivianne van Bijster veld, Henriette Bongenaar Ontwerp : Ugur Ozdemir, Sevde Ozdemir, Milhan Ozdemir Eindredactie : Vivianne van Bijster veld Dr uk- en bindwerk : van Grinsven dr ukkers

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de ze uitgave mag worden ver veelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van dr uk, fotokopie, microfilm of op welke ander wijze en / of door welk ander medium ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Met uitzondering van quotes in de boekbesprekingen. ISBN : 978-90-814824-1-7
B R A N D E V O O R T 2 0 0 6

-

2 0 1 0U G U R

O Z D E M I R

11inleiding preliminary

exclusief exclusive

markthal m a r k e t

zwart b l a c k

h a l l

wit

w h i t e

b r a n de vo ort others

rob

krier

&

about

christoph brandevoort

biografie biography

kohl


Brand e voor t i s a m od e r n e x am p le of an authe nti c b ra b a n t i a n vi l l a g e. It i s com f or tab le , p le as ant and comf or t a b l e. The Brandevoor tse dwel l ing s to re f e r to the clas s i cal archi te cture of the 1 9 th c en t u r y, a n d b rea t h e t h e a i r o f a by g o n e era .

14


B R A N D E V O O R T Br a nd evoor t i s e e n m o d e r n e vo r m van e e n kl as s i e ke n e d e r ze tt i n g t u s s e n s t a d e n l a n ds c h a p. Tradi t ioneel va n bouw, ma a r ei ge n ti jd s van kar akte r. In Br an d e vo o r t i s he t r u i m w o n e n i n de ‘Bu i t e n s’. De h u i ze n e n p l e i n e n , om ri ngd d oor groen a d emen een s f e e r van we l e e r. Br an d e vo o r t kl o p t, zowe l i n s t e de n b o u w k u n di g a l s a rc h i t e c t o n i s c h o p zi c h t .

15


p re l imin a ry Bran d e vo or t. T he most beau tifu l pa r t of He lm ond . T he mos t b e auti f ul p ar t of Brab an t . Fo r m e, i n f a c t , t h e m o s t b ea u t i f u l n ew b u i l di n g d ist ricts of the Netherl ands. Ever y d ay, i f I le ave the Hous e I Ve s te w i th my he ad u p o n c l o s er ex a m i n a t i o n , a n d o rder det a i l s i n t h e archi te cture of thi s s p e ci al d i s tr i ct . The se d e t ail s whic h I enj oy ever y da y of your one d ay s hare w i th many othe r s w ho, by a n y rea s o n w o u l d b e w ro n g . Th a t i s t h e rea s o n w h y many b rand e voord e nare n I am of te n w i th m y c a m era . Wit h t h is book, I shou l d l ike a l l thes e p e op le f rom thi s are a b ut als o outs i d e thi s are a t o s h ow h ow b ea u t i f u l a n d p ower f u l i s t h e a rc h i t ec t u re of Brand e voor t. Th is p ho t o book is c omposed with the f oto´ s I b e twe e n 2 0 0 6 and 2 0 1 0 . Wi th the hop e t h a t yo u w i l l en joy t h i s f o t o ´s , I w i s h yo u a l o t o f f u n w i th thi s p hoto b ook of Brand e voor t .

16


I N L E I D I N G Brande voor t, d e mooiste w ij k va n He l m o n d , we l l i c ht d e m o o i s te w i jk van Br ab an t, vo o r mi j de mo o i s t e n i e u w b o u w w i j k va n Ne de rl a n d. Ie de re dag weer, a ls ik mij n huis i n d e Ve s te ve r l aat, l o o p i k o m ho o g ki jke n d e n zo e k e n d, n a a r de de t a i l s i n de a rc h i t e c t u u r va n de ze b i jzo n d e re w i jk. Zo’ n s choonheid in a rchitektuur, w aar i k i e d e re d ag we e r van g e n i e t, w i l je to c h m e t ve l e n de l e n di e h e t a n de rs , o m we l k e re de n da n ook, zoud en mislopen. Dat i s d e re d e n w aaro m ve l e Br an d e vo o rd e n are n mi j va a k me t mi j n c a me ra zi e n l o p e n . Me t di t boek w il ik a lle mensen uit d e ze w i jk, m aar o o k d aar b u i te n , l ate n z i e n ho e m o o i e n k ra c h t i g de a rc h i t e c t u u r va n Bra n de vo o r t i s . Dit f ot oboe k is sa mengesteld uit foto’s d i e tu s s e n 2 0 0 6 e n 2 0 1 0 he b ge m aakt. Me t d e h o o p da t u zu l t g e n i e t e n va n de ze fo t o’s , we n s i k u ve e l p l e z i e r m e t d i t f o to b o e k van Br an de vo o r t . Ug u r Ozd e m i r He l m o n d , Br an d e vo o r t

17


The cit ie s o f veste is inspired by the quali ty of the clas s i c Europ e an ci ti e s and tow ns i n t h e 1 7 t h c en t u r y. A n o t t o o t i g h t , b u t o rdered s t r u c t u re o f main st reets a nd squ a res. Door we ve n w i th a comp re he ns i ve s ys te m of s e cond ar y s tre e t s . Th e ro u t e o f t h e ex i s t i n g ro a d, b eg i n n i n g w i t h a n e ye - cat ch ing c u r ve throu gh the hea r t of ve s te , i s cle arly i d e nti f i ab le . T he s tre e t p rof i le s a re rel a t i vel y n a r row a n d b es t ra a t h o t vowel s o u n ds , an d p rovid e signific a nt trees. A s in pre v i ous ye ar s i n i nne r ci ti e s , the hom e s ow n s toe p e n . Th ere i s a c o m p l et e s ep a ra t i o n o f p r i va t e a n d p u b l i c b i nne nte r re i ne n Stre e t, us ually w i th p or ts i f c o n n ec t i o n . In t h e f ac ades, the individu al prem i s e s and cle arly i d e nti f i ab le , b ut by the ap p li cati on o f a l i m i t ed ra n g e o f m a t er i a l s a n d c o l o r s , a n d o n t he basis o f the a rc hitec tu re l ines, shap e s , the w alls i s a uni t of m e as ure . All roof s are sl i p p er y a n d c overed w i t h p a n . In t h e m a i n s t reet s a n d s quare s , the d e e p e ni ng , he i g ht of g round f loor hi g h er t h a n u s u a l . Th e e d ge s of the nea rby sharp signe d of f tow ard s the op e n g re e n S chote ns e f i e ld aroun d t h e ves t e. Th e c o n t ra s t i s ex t en ded by t h e n a r row p assage way s or a t the points where yo u w ant the Ce nte r ar r i ve s . Around the e d g e of the ves t e i s a ‘ b u i t en s t ra a t “ , w h i c h o f f er s a w i de t i m e o n t h e we bbing and the Sc hotense fiel d . T he trans i ti on f rom the we b b i ng around the s m al l t ow n t o t h i s s t reet , va r i es f ro m a s t y l e t a l u d w i t h a Hag u e a qu ay wa l l . T he qu ay w all i s locate d i n the f or tre s s e s on the cor ne r s of th e p o p u l a t i o n a n d t h e w a l l o f t h e ves t e en t rees . All p ublic rooms a re deter mined by c onti nuous hab i tati on. In the s quare s i s the oms loten h ei d o f t h e a rea . Sl i g h t b en ds , n o ddi n g a n d a dva n c e p lan n in g to strengthen this enc l osed i n ang le . In the ve s te i s a p r i m ar y s chool. Shop s , c a f és , res t a u ra n t s a n d s er vi c es f o c u s i n g o n t h e c en t ra l sq uare . In addition, a freestanding multi f uncti onal m ark e t Hall. T he s quare s are f ully h a rden ed a n d o f f er a p l a c e f o r b en c h es a n d, o p t i o n a l l y, a we e k ly mark e t. The varie t y of different pu bl ic spa c es i s e nr i che d by a p aralle l s w i tche d d ur i ng tak e - of f o f t h e Sc h o t en s e t o t h e i n s i de o f t h e Cen t re i n t h e f o r m of a s mall tre nch. Th e st re e t s is not domina ted by park e d car s , b e caus e m os t of the p ark i ng s p ace s are loca t ed w i t h i n t h e b u i l di n g b l o c k s i n t h e b i n n en t er rei n . St re e t s an d squ a res a re prima ril y seen as tour i s t are a. S o the b i nne nte r re i ne n d ayti m e pl a c e f o r ea s y. An d s p eel vel djes i n t h e Sc h o t en s e f i el d.

18


D E

V E S T E

Voor De Ve ste wa s va na f het begin de ro l we gge l e gd al s kl o p p e n d har t van Br an d e vo o r t . Me t zi j n s ma l l e s t ra a t j e s e n s t a t i g e w o o n h u i ze n , om ringd door w a ter en groen is De Ve s te ge ï n s p i re e rd o p e e n kl as s i e ke Eu ro p e s e s tad me t e e n b i j zo n de r ri j k ve rl e de n . Ho o g t e p u n t e n u i t e e n 17de e euws ver led en in combin ati e m e t d e n i e u w ve r w o r ve n i n z i c hte n van d e l aa t s t e j a re n , h e b b e n e l k a a r g e vo n de n i n e e n s y n t h e s e van arch itectonische hoogsta nd j es m e t d e n ad r u k o p d e g e m o e d e l i jke Br ab an ts e i n s l a g . He t b e e l d va n e e n ‘o u d’ n o s t a l g i s c h do rp j e ont s t aat . De combina tie va n een een he i d s s tr u c tu u r, d o o r ge d re ve n ve r s i e r i n ge n te r u g g a a n de n a a r de k l a s s i e k a rc h i t e c t u u r dra g e n b i j t o t ve l e ve r r as s e n d e s tad s ve r f r aai i n g . Me t e e n opva llend e bocht loopt de ho o f d we g d o o r he t c e n tr u m van De Ve s te . Ho g e b o me n s i e re n de zi j de n va n s ma l l e s t ra a t j e s di e be s t raat zi jn met geba kken klinker s. In De Ve s te he b b e n d e w o n i n ge n ve r s c hi l l e n d e g e ve l s me t i e de r h a a r e i g e n h e rk e n b a re e n t y p e re n de k e nm e rk en. Ofte wel, ied er huis he e f t e e n e i ge n ge z i c ht. Zo al s d e w o n i n ge n van v ro e g e re b i n n e n s t e de n h e e ft i e de r p a n d e e n ‘e i g e n’ s t oe pje voor d e d eur, wa t het ver sc hi l tu s s e n p r i vé - e i g e n d o m e n o p e n b are we g ve rk l e i n t . De ve rb o n de n h e i d l i g t i n de p o o r t e n di e De Ve s t e rijk is en d oor het gebr uik van d e ze l f d e m ate r i al e n e n kl e u re n i n d e af we rki n g va n i e de r p a n d. De w o n i n g e n i n De Ve s t e zi j n t radi t ioneel va n bouw, ma a r eigen ti jd s van kar akte r. He t s tr aatb e e l d i s c o m p ac t, d e w o n i n g e n zi j n di c h t e r o p e l k a a r g e b o u wd. A l l e af lop e nde da ken z ij n a fged ekt met pan n e n . In d e ho o f d s tr ate n e n aan d e p l e i n e n i s d e ve rdi e p i n g s h o o g t e va n de b e g a n e g ro n d h o g e r da n ge b r u i ke l i jk. De Ve s t e i s d é ge zellige ker n va n het w o o n ge b i e d , m e t e e n ho ge b o u wd i c hthe i d o m g e ve n do o r r u i me e n g ro e n e b u u r t e n . L i c h t e b o c h t e n , k ni k ke n en voor uitgeschoven hoekb e b o u w i n g ve r s te rke n d i t o m s l o te n b e e l d . Stad e n g ro e n s l a a n de h a n de n i n e e n : He t o p e n g ro e n e Sch ot e ns e veld d a t De Veste omr ing d i s d aar e e n g o e d vo o r b e e l d van . Ro n d o m De Ve s t e l o o p t e e n ‘b u i t e n s t ra a t’, w a a r j e w i j ds we g k i j k t ove r de s i ngel en het Schotense veld . In he t re c re ati e ge b i e d ku n je f i e ts e n , w an d e l e n , s k a t e n , s p e l e n e n n o g ve e l me e r. He t n a t u u r- e n ontspa nningsgebied ma a kt d e e l u i t van e e n b re d e e c o l o g i s c he zo n e tu s s e n h e t Ei n dh ove n s K a n a a l e n h e t C o ove l s B o s . In De Veste vind j e rond het hoo f d p l e i n vo o r z i e n i n ge n al s e e n s c ho o l , e e n w i jkc e n t r u m, e e n g e zo n dh e i ds c e n t r u m, di ve rs e w i n k e l s e n hore cagelegenhed en, een ma rkthal e n e e n N S- s tati o n . Ei ge n l i jk i s i n Br an d e vo o r t a l l e s a a n we zi g o p h e t g e b i e d va n de da g e l i j k s e le ve ns behoeften. De ver schillen d e p u b l i e ke r u i m te n m i d d e n i n he t c e n tr u m l o pe n p a ra l l e l a a n e e n s ma l l e g ra c h t , e e n a ft a k k i n g van de Schotense loop. Str a ten e n p l e i n e n w o rd e n vo o r al b e s c ho u wd al s ve r b l i jf s g e b i e d, e r i s ve e l s p e e l r u i mt e vo o r k i n de re n e n pa rkeer gelegen he i d i s e r vo l d o e n d e te vi n d e n b i n n e n d e b o u w bl o k k e n o p h e t b i n n e n t e rre i n .

19


Th e S ch ut sb oom shows a pa tter n of ro ad s w hi ch or i g i nate s i n the d i re cti on of e x i s ti ng co u n t r y ro a ds . Wi t h t h e a ddi t i o n o f m a i n s t reet s i n t h e sp irit o f t h is patter n, is a typic a l str ucture of i r re g ular thre e and v i e rhoe k e n. T hi s has a g reem en t s w i t h t h e l i b era l s t r u c t u re o f a b ra b a n t i a n village . In al l of these segments, refer to the p lants oe ne n i n the re g i on, i n the com m on Br i n k h o r s t do r p s k er n en : p l ei n t je o r t h e Cen t ra l l o c a t ed on a d i v i s i on of road s . It is lo cated on the ma in c rossroa d s i s f or m e d by the Anthoni us b os j e , i n w hi ch the s m a l l c h a p el o f St . An t h o n i u s l i es u n der h i g h t rees . Th e mast e r and woonstra ten ha ve a prof i le that i s s i mi lar to the one f ound i n the countr y s i de vi ew s . Th e m a i n s t reet s h a ve g rea t r i p a r i a n t rees an d an a sphal t l ane. T he woonstrate n have only on one s i d e of tre e s . T he w oons tra t en a re c a r r i ed o u t i n a b et o n k l i n k er verh a rdi n g . In re lat io n to water ma nagement in s ome p rof i le s of mai n road s i nclud e d a g re p p e l. T h e m a i n s t reet s di s t i n g u i s h ed by a b ro a der p ro f i l e a n d gre at er l ength. T he woonstraten are s hor t and com p arati ve ly nar row. A lar g e p ar t o f t h e p a rk i n g i s l o c a t ed o n t h ei r ow n h er i t a g e. Th e wid e sp read voor tu inen deter mine to a lar g e e x te nt the v i e w of the ne ar d or p s e . Is s u a n c e o f rel a t i vel y b ro a d l o t s b et ween m a n y h o u s i n g a se e - t hro ug h b id on the Green behind t he hous i ng . T he m ai nte nance of a lar g e p ar t of b o s s a g es , o rc h a rds a n d f a r m s a l s o h i g h l i g h t s t h e n a t i o n a l p ict ure . Fu r ther more, there is c l ose to the m os t i s olate d d we lli ng s hous i ng half v r i j s taa n de a n d s w i t c h ed o n t h e b ro a d l o t s . In Gen era l , t h e ap p licat ion of heel ing Pan roofs. Als o i n thi s v i ci ni ty i s a g re at d i ve r s i ty i n archi te ctu re, w i t h i n t h e r u l es t h a t t h e u n i t o f m ea s u re o f t h e ove rall p roj e ct. In p ar ti cular, to the e d g e s all d we l l i n g s o f i n t eres t . Aro un d t he brinken a re the rows of conti g uous f am i ly home s are p roj e cte d . T he re i s a l s o t h e s p a c e f o r a l a r g er q u a n t i t y o f p a rk i n g o n t h e s tre e ts .

20


S C H U T S B O O M Schut boom w a s d e eer ste Buiten d i e we rd g e re al i s e e rd . In Sc hu ts b o o m i s he t o n d e rs c h e i de n d w o n e n , w a n t o o k i n de ze r u i m o p g e ze t t e wijk is geen ĂŠĂŠn huis hetzelfd e. Do o r haar r i jk g e var i e e rd e s tr aatb e e l d e n e n e e n gro t e di ffe re n t i a t i e i n w o n i n g t y p e n i s S c h u t s b o o m ge worden tot een vr iend elij ke, d o r p s e w o o n o m ge vi n g m e t e e n ho g e kw al i te i t. De w o n i n g e n p a s s e n o o k h i e r p e r fe c t b i n n e n de t radit ione le Br a ba ntse kla ssieke bou w s ti jl , m e t e e n z we e m van vro e g e re ti jd e n . De h o o fds t ra t e n zi j n b re de r e n l a n g e r da n de i e t s k o r t e re e n s m alle re woonstr a ten en z ij n vo o r z i e n van b e to n kl i n ke r ve r hard i n g . So m m i ge ho o fdwe g e n h e b b e n e e n g re p p e l l o p e n e n o o k i n de ze w i jk he b b e n d e s tr ate n aan we e r s z i jd e n ho g e b o me n s t a a n . Je p roe f t i n Schutsboom d uid elij k de s f e e r van e e n Br ab an ts d o r p. De b u u r t b e s taat vo o r h e t g ro o t s t e de e l u i t a l l e e n s t a a n de w o n i n g e n , h alf v ri js t aand e en gescha keld e woni n ge n , vo o r z i e n van he l l e n d e p an n e n d ake n . He t g ro o t s t e g e de e l t e va n de p a rk e e rr u i mt e i s o p e i g e n er f. De ve le voor tuinen geven het d o r p s e kar akte r we e r. Tu i n e n e n e r f af s c he i d i n g e n zi j n a l s e e n h e i d a a n g e l e g d e n g e ve n zo do e n de de wijk e en per soonlij k ka r a kter. Do o r d e b re d e kave l s o n ts taat e r e e n d o o rki jk tu s s e n de w o n i n g e n o p h e t g ro e n . Me de da a rdo o r ade m t Schutsboom sterk een la nde l i jke s f e e r, o o k d o o r he t b e ho u d van e n ke l e b o s s a g e s , b o o mg a a rde n e n b o e rde ri j e n . Ma a r o o k de a ppa r temen te n ge b o u we n E s s e n ho r s t e n Ei ke n b u r g m o g e n o p ve e l w a a rde ri n g re k e n e n . He t groe n en vele pla ntsoenen ver wi jze n n aar d e i n d e re g i o vo o rko m e n d e b r i n k i n de do rp s k e rn e n . Ee n h o o g t e p u n t vo rmt h i e rb i j h e t Bi e s ve ldje ; een fr a a i ensemble w onin g e n ro n d e e n ty p i s c he Br ab an ts e b r i n k m e t i n h e t mi dde n e e n mo n u me n t a l e b o o m. He t p l a n t s o e n op h e t ce ntr a le kr uispunt va n wegen w o rd t g e m aakt d o o r he t An tho n i u s b o s je . Daar k u n j e de k l e i n e k a p e l va n Si n t A n t h o n i u s v i n de n , o n d e r d e s c had u w van e n ke l e ho g e b o me n . In Sch ut s boom is net zoa ls in heel Br an d e vo o r t ve e l aan d ac ht b e s te e d aan p re tti g e n du u r za a m b o u we n e n w o n e n . De b a s i s s c h o o l k ri j g t e e n c e n tr al e p l e k i n he t har t van d e ze w i j k .

21


Ne ar ‘ Brand “is typed by the wedge b e twe e n the Brand e voor ts e d rove and e colog i cal zon e t h a t p rovi des s y n c h ro n o u s w i t h t h e Sc h o t en s e f i el d. Th is lo cat ion and orienta tion of the m ai n s tre e ts on the land and w ate r e s tab li s hm e nt f o r t h e Ei n dh oven s c h a n n el , t h e n ea r by w i t h reg a rd t o str u c tu re and archi te cture to d i s ti ng ui s h i t f rom the ad j ac en t n ea r t h e Sc h u t s t ree. The wo o n stra ten a re shor t. T hey are of te n, w i th s li g ht var i ati ons i n the e x act d i re cti on , o r i en t ed o n t h e Green edg es o f t h e n ea r by. Va l u a b l e hist o rical l ots with hoeves, smal l tre e g rove s and b os s ag e s i n the p atte r n. T he s tre e ts i s t y p i c a l l y a n a r row ro a d b et ween g reen ver g e o n al ter na ting sides trees row. T he tw o long or i g i nal road s w i ll re tai n the i r n a t i o n a l p ro f i l e w i t h l o c a l di t c h es . In re lat io n t o the distric ts and Stepel kolk S chuts tre e are f ar m ore conti g uous hom e s i n s h o r t b l o c k y. Al s o i n t h i s “over” i s t h e s y s t em o f r u l es o f ap p lication arc hitec tu re tha t c ohe s i on w i th d i ve r s i ty. T he ve rhard i ng s m ate r i aal o f t h e s t reet s w i t h t h a t o f t h e n ea r by Sc h u t s t ree.

22


B R A N D De buur t ‘Br a nd’ is gesitueerd tuss e n d e Br an d e vo o r ts e d re e f e n d e g ro e n e s tro o k, h e t S c h o t e n s e ve l d. Bra n d i s de b u u r va n de w i j k Schut s boo m, en ligt het d ichtst tege n d e Ve s te aan . Br an d he e f t z i jn e i g e n kar akteri s t i e k e e i g e n s c h a p p e n di e mi n de r da n de re s t va n Brande voor t typisch Br a ba nts z ij n , m aar e e rd e r d e g r an d e u r van he t b u i te n w o n e n o n de rs t re p e n . De b o u w s t i j l va n de w o n i n g e n i n Brand be nader t d e kolonia le stij l. De ze w i jk i s he t ‘m e e s t’ e xo ti s c h van al l e w i jke n do o r e e n n e t i e t s a n de re o p ze t . Da t zi e j e t e r u g i n de e rke rs , houten per gola’s en ba lkons, s to e re b aks te n e n i n c o m b i n ati e m e t ve r s c hi l l e nde g e ve l a fwe rk i n g e n a l s h o u t e n p a n e l e n e n s t u c - o f schild er werk. In Br an d z i e je o o k ve e l w o n i n g e n m e t ve r an d a’s e n ve rs i e ri n g e n a a n de g e ve l s . De s t rat e n zij n voor zien va n betonkli n ke r ve r hard i n g e n z i jn ve e l al s m al l e we g ge tje s t u s s e n g ro e n e b e rme n me t a a n w i s s e l e n de k a n t e n e e n rij bomen. De twee la nge o o r s p ro n ke l i jke we ge n zo r g e n vo o r e e n l an d e l i jke g e vo e l do o r de a a n we zi g h e i d va n g re p p e l s . Brand i s vo or a l ger icht op het groen van he t Ei n d hove n s Kan aal . Dat b e te ke n t van u i t j e a c h t e r t u i n g e n i e t e n va n w a t e r, h e t b u i t e n l e ve n en d e na tuur. Wa a rd evoll e hi s to r i s c he p e rc e l e n m e t ho e ve s , kl e i n e b o o m g a a rde n e n b o s s a g e s p a s s e n da a r g o e d i n .

23


Nea r Stepel kol k is a n imp or tant p ar t i n the land us e p lan b ound ar i e s and i s des c r i b ed h ere, es p ec i a l l y a s a w h o l e. St e p e k o lk ha s in his hea d a regu l ar b ui ld an i nte r nal ci rcular onts lui ti ng s we g aantakt t o t h e b r i g h t . Th e p a t t er n o f w o o n s t ra t en o u t s i de t he ro ad is to foc u s on the qu al ity o f the i m m e d i ate e nv i ronme nt: a var i e d p i cture of o r i g i n a l a n d n ew l a n ds c h a p s i n r i c h t i n g . It i s w i t h i n t he o n s l u itingsweg woonstraten p atte r n s ur p r i s i ng nod d e d and d i s tor te d . T hi s i s a c o m b i n a t i o n o f ex i s t i n g y a rds a n d b o s s a g es , a n d a n e w lan gza amverkeerrou te orga ni c ti s s ue . T hi s route i s the channe l i n the S outh to t h e h ea r t o f ves t e a n d p rovi des a wea l t h o f va r y i n g perspec ti ve s on the ne ar by and the countr ys i d e . T hi s route h a s a do u b l e row o f t rees . Distribu ted by the region a n um b e r of p lants oe ne n. T he long locate d on the we s t s i de p l a y s a ro l e i n w a t er m a n a g em en t . Th e verh ard i ng s mate r i aal of the ne ar - and w oons trate n cons i s t s o f b et o n k l i n k er s . A s in t he other distric ts, there is a road p rof i le of the w oons trate n f rom a nar row road b et ween m et a l l ed ver g e, w i t h a s i n g l e row o f t rees . T he on ts lui ti ng s we g has a b road e r p rof i le and i n i ts e ntiret y o n t w o s i des t rees .

24


S T E P E K O L K St e pe kolk is een va n d e buitens tege n d e Ve s te aan . De Br ab an ts e l an g ge ve l b o e rd e r i j h e e ft mo de l g e s t a a n vo o r de a rc h i t e c t u u r i n h e t de e lp lan Stepekolk. De vr iend elij ke , l an d e l i jke s f e e r d i e hi e r van u i t gaat ko m t te r u g i n de me e s t zu i de l i j k e Bu i t e n va n Bra n de vo o r t . Ee n bre de re gevel, la ge goten en e e n ho o g, ro o d d ak ke n m e rke n d e w o n i n g e n i n d e ze w i j k , w a a r o o k g e e n e n k e l h u i s h e t ze l fde i s . De s f e e r e n architectonische unifor mit e i t b l i jf t e c hte r g e w aar b o r g d . De w i jk Ste p e ko l k b i e dt e e n g e va ri e e rd b e e l d va n o o rs p ro n k e l i j k e e n nie uwe lan d scha psinr ichting en ke n m e rkt z i c h d o o r d e r u i m e o p ze t e n d e l an d e l i jk e u i t s t ra l i n g . In St e p e k o l k h e b b e n ve e l k o p e rs va n vr ij e ka vels zelf hu n w o n i n ge n l ate n o n twe r p e n , w at zo r g t vo o r di ve rs i t e i t i n s ma a k e n l e ve n s s t i j l . De ont s lu itingsweg sluit a a n op d e Vo o r t e n he e f t e e n l an d e l i jk kar akte r. De o n ts l u i t i n g s we g i s b re de r da n de w o o n s t ra t e n e n b e i de n zi jn ge legd met betonklinker s. De w o o n s tr ate n b e s taan u i t s m al l e we gge tje s m e t ve rh a rde b e rme n , me t e e n e n k e l e b o me n ri j . De ont s lui tingsweg is bred er profie l e n he e f t aan twe e kan te n b o m e n s taan . zo r gt vo o r e e n a fw i s s e l e n de ove rg a n g va n de b e b o u wde omg e vi n g n aar d e l an d s c hap p e l i jke c o r r i d o r van he t Ei n dh ove n s K a n a a l .

25


26


e x c l u s i e f e x c l u s i v e

27


28


29


30


31


32


33


38


39


40


41


48


49


50


51


52


53


64


s n e e u w s n o w

65


66


67


68


69


70


71


82


83


86


87


90


m a r k t h a l m a r k e t

h a l l

91


94


95


102


z w a r t

w i t

b l a c k

w h i t e

10 3


104


10 5


106


10 7


108


10 9


110


111


112


113


130


b r a n d e v o o r t b r a n d e v o o r t o t h e r s

131


132


133


1 46


147


1 48


149


1 54


155


156


157


1 82


183


1 84


185


1 86


rob

krier

&

christoph m a s t e r p l a n

kohl

d e s i g n e r s

187


1 88


Bra nd e vo o r t , He l m o nd , Ne t h e rl a n ds A tow n for some 20,000 re s i d e n ts i s b e i n g b u i l t o n a 3 6 5 - he c tare s i te o n t h e o u t s k i r t s o f t h e t ow n o f He l mo n d in the Dutch province of Br ab an t s i n c e 1 9 9 6 . T he Ei n d hove n – Dü s s e l d o r f ra i l t ra n s i t c o rri do r c ro s s e s t h e s i t e , s o tha t the ne w town will have i ts ow n tr ai n s tati o n . T he n o r the r n s i d e o f t h e s i t e i s b o u n de d by a du a l c a rri a g e w a y linking Helmond a nd Ei n d hove n . Te n ki l o m e tre s f u r the r s o u th i s the mo t o r w a y t o t h e Ru h r re g i o n . T h e s i t e is therefore outsta nd in gl y l o c ate d f o r i n te r - re g i o n al c o n n e c ti o n s . In ad di t i o n , a w a t e r w a y t h a t r u n s a c ro s s t h e souther n pa r t of the site w i l l b e re c o n s ti tu te d f o r re c re ati o n al p u r p o s e s . A h i g h - t e n s i o n p owe r l i n e a n d a g a s p i p e have al s o had to b e take n i n to ac c o u n t . As the proper ty d evelo p e r, the Co m m u n i ty o f He l m o n d s p e c i f i e d that t h e y w a n t e d a de s i g n fo r a t ra di t i o n a l Br a ba ntia n town. In spit e o f the 5 0 ap ar tm e n ts p e r he c tare re q u i re d by t h e de ve l o p me n t p l a n , t h e b u i l di n g s we re to slow d ow n the flight o f the we al thi e r c l as s e s to the s u r ro u n d i n g vi l l ag e s , i f n o t h a l t i t e n t i re l y. L o u i s Ja n s ma , t he d irector of Bouw fond s , the p ro je c t d e ve l o p e r re s p o n s i b l e f o r i t, s ai d t h a t h i s mo s t i mp o r t a n t p l a n n i n g g o a l w a s to sed uce people into movi n g to a p l ac e that the y w o u l d n o t o the r w i s e h a ve move d t o b e c a u s e o f t h e He l mo n d’s ima ge, which w a s still n e g ati ve at the ti m e . T he c o m m u n i ty o f He l m o n d a w a rde d t h e b ri e f t o t h e l a n ds c a p e pla nner Pa ul va n Beek (Pau l van Be e k l an d s c hap p e n B N T ) , the p l an n e r Ma a r t e n Ou we n s fro m t h e u rb a n p l a n n i n g o f f i c e Wi s s i n g s te d e b o u w e n r u i m te l i jke vo r m g e v i n g a n d t o u s . T his proj ect ga ve us the u n i q u e o p p o r tu n i ty to d e s i g n an u r b an b o d y as a w h o l e , w h i c h i s t o s a y a c e n t re a n d t h e neighbour hood s a tta ch e d to i t. T he s ke tc he s o f the Br ab an ti an tow n s s h ow s o me o f t h e Du t c h t ow n t y p e s t h a t inspired our d esign. The f o l l ow i n g d e s i g n p has e s gi ve s o m e i n d i c ati o n o f t h e ma n y a ve n u e s o f a p p ro a c h t h a t we re tr i e d o u t b e f o re we ar r i ve d at the f i n al de s i g n . T he esta blishment of the ro ad n e tw o rk w as the f i r s t ac t i n f o u n d i n g Br an de vo o r t . A s t h e i n i t i a l s t a r t i n g p o i n t s , we sought topogr a phic f e atu re s that we l i n ke d to ge the r s o that the m a i n ro a ds we re c e n t ra l l y p o s i t i o n e d. Without question, the st ati o n w as to b e p l ac e d at the to p e n d o f the c e n t re . T h u s t h e i rre g u l a r fo rm o f t h e c e n t re fitted into the na r row s p ac e b e twe e n the r ai l w ay l i n e , the hi g h- te n s i o n p owe r l i n e , t h e g l a c i a l s p ri n g a n d t h e subter r a nea n ga s pipe. A n o l d c o u n tr y ro ad r u n s i n a s o f t c u r ve thro u g h t h e c e n t re fro m e a s t t o we s t . T h e ma rk e t pla ce w a s situa ted perp e n d i c u l ar to i t i n the tow n c e n tre , the re f o re res u l t i n g i n a c l a s s i c C a rdo - De c u ma n u s situa tion; the blocks a re o r gan i ze d c o n c e n tr i c al l y i n a r ad i al m an n e r aro u n d t h e ma rk e t p l a c e . T h e s u p e rma rk e t , other s ho p s , a c ove re d m arke t, the c hu rc h an d the s c h o o l a re s i t u a t e d h e re . This ma in squa re wa s t o b e f l an ke d by i r re gu l ar l y an gl e d l ate r al f aç ad e s. A l o n g t h e v i e w a x i s t o t h e n o r t h , t h e covered ma rket ca tches the e ye ; to the s o u th, tow ard s the s u n , the c hu rc h fo rms t h e p e rs p e c t i ve p o i n t . Tw o impor ta nt functions, the m e rc an ti l e an d the re l i gi o u s , f o r m the re s p e c ti ve c o n c l u di n g a c c e n t s o f t h e s p a t i a l fi g u re . A ca na l flows nor th-south al o n g the m arke tp l ac e . T he c i ty gate s f ac i n g i n t h e fo u r di re c t i o n s e a c h h a ve di ffe re n t g e o m e tr i c al c o m p o s i ti o n s i n o rd e r to f ac i l i tat e o ri e n t a t i o n . The neighbour hood s – the re w i l l b e f i ve by the ti m e the l as t d e ve l o p m e n t s t a g e i s re a c h e d – a re a l s o de s i g n e d a s clea r ly bound ed ur ba n d i s tr i c ts , e ac h w i th a n e tw o rk o f hi e r arc hi c al l y ar r a n g e d s t re e t s a n d c e n t re s i n t h e fo rm o f a tow n c o m m o n . T he centr a l ma in street i s m o re d e n s e l y d e ve l o p e d , w hi l e the s u r ro u n d i n g b l o c k s w i t h fre e - s t a n di n g du p l e xe s o r sin g l e - f am i l y ho u s e s are m o re w i d e - s p ac e d an d g e n e ro u s l y p l a n t e d.

189