Page 1

EJOFYLLO BIBLIKH PAIDIKO

25-01-07 14:30

™ÂÏ›‰· 1

∆· ·È‰È¿ ‰È·‚¿zÔ˘Ó ÙË µ›‚ÏÔ

∆· ·È‰È¿ ‰È·‚¿zÔ˘Ó ÙË

µ›‚ÏÔ


BIBLOS GIA PAIDIA

9/1/2007 04:18 µµ

Σελίδα 1


BIBLOS GIA PAIDIA

9/1/2007 04:18 µµ

Σελίδα 2


ƒ ⁄ „

¢„ £‚”‚

19-07-2005

21:55

Æ3

∆· ·È‰È¿ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÙË

µ›‚ÏÔ


BIBLOS GIA PAIDIA

30/1/2007 09:50 πµ

Σελίδα 3

ISBN: 978-960-7847-49-2 ©2005 EÏÏËÓÈ΋ BÈ‚ÏÈ΋ EÙ·ÈÚ›·, Aı‹Ó· ©Coloured maps UBS 1997, 2000 GrBS − UBS - EPS − 2007 − 3.1Κ − GRC473IL

EÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË: M¿Úı· K·ÂÙ·Ó¿ÎÔ˘ - •˘ÓÔÔ‡ÏÔ˘ EÈ̤ÏÂÈ· ÎÂÈ̤ӈÓ: K·›ÙË XȈ٤ÏÏË K·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·: ¶fiË K·ÏÔÁÈ¿ÓÓË

M ÙËÓ ÂÈʇϷÍË ·ÓÙfi˜ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ηı’ ÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ‹ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· Ù˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·˜ ÙˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ.


ƒ ⁄ „

¢„ £‚”‚

19-07-2005

21:55

Æ5

∆· ·È‰È¿ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÙË

µ›‚ÏÔ

∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË:

ª¿Úı· ∫·ÂÙ·Ó¿ÎÔ˘ - •˘ÓÔÔ‡ÏÔ˘

∂§§∏¡π∫∏ µπµ§π∫∏ ∂∆∞πƒπ∞ ∂ªª. ª¶∂¡∞∫∏ 50, ∞£∏¡∞


ƒ ⁄ „

¢„ £‚”‚

19-07-2005

21:55

Æ6

¶›Ó·Î·˜ ¶ÂÚȯÔÌ¤ÓˆÓ ¶·Ï·È¿ ¢È·ı‹ÎË ___________________________________________________________________15 √ £Âfi˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ (°¤ÓÂÛȘ 1– 2) .................................................................................17 √È ¿ÓıÚˆÔÈ ·Ú·ÎÔ‡Ó ÙÔÓ £Âfi (°¤ÓÂÛȘ 3) .................................................................................21 O K¿ÈÓ Î·È Ô Õ‚ÂÏ (°¤ÓÂÛȘ 4) ............................................................................................................................ 23 ∏ ηΛ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙË ÁË (°¤ÓÂÛȘ 6 – 9) .......................................... 24 √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔÓ £Âfi (°¤ÓÂÛȘ 11) ..................... 28 ŒÓ·˜ ‚ÔÛÎfi˜ ˘·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔÓ £Âfi (°¤ÓÂÛȘ 12 – 17)................................................................. 29 √ ∞‚Ú·¿Ì Î·È Ë ™¿ÚÚ· ·ÔÎÙÔ‡Ó ÁÈÔ (°¤ÓÂÛȘ 18 – 21) .................................................... 31 √ πÛ·¿Î ·ÓÙÚ‡ÂÙ·È ÙË ƒÂ‚¤Îη (°¤ÓÂÛȘ 24) ............................................................................ 34 ¢‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·‰¤ÚÊÈ· (°¤ÓÂÛȘ 25 – 27) .................................................................................... 37 √ π·ÎÒ‚ ‚ϤÂÈ ¤Ó· ·Ú¿ÍÂÓÔ fiÓÂÈÚÔ (°¤ÓÂÛȘ 28) ............................................................... 41 √ π·ÎÒ‚ ·ÓÙÚ‡ÂÙ·È ÙË ƒ·¯‹Ï (°¤ÓÂÛȘ 29 – 30) ...................................................................... 42 √ π·ÎÒ‚ ʇÁÂÈ ·fi ÙÔÓ §¿‚·Ó (°¤ÓÂÛȘ 30 – 32) ..................................................................... 45 √ π·ÎÒ‚ ·Ï‡ÂÈ Ì ÙÔÓ £Âfi (°¤ÓÂÛȘ 32).......................................................................................... 47 ∆· ‰‡Ô ·‰¤ÚÊÈ· Û˘ÌÊÈÏÈÒÓÔÓÙ·È (°¤ÓÂÛȘ 33) ............................................................................ 49 √ πˆÛ‹Ê Î·È Ù· ·‰¤ÚÊÈ· ÙÔ˘ (°¤ÓÂÛȘ 35 – 37) ............................................................................. 50 √ πˆÛ‹Ê Ô˘ÏÈ¤Ù·È ·fi Ù’ ·‰¤ÚÊÈ· ÙÔ˘ (°¤ÓÂÛȘ 37).......................................................... 52 √ πˆÛ‹Ê ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ (°¤ÓÂÛȘ 39).................................................................................. 54 √ πˆÛ‹Ê ÂÍËÁ› fiÓÂÈÚ· (°¤ÓÂÛȘ 40) ......................................................................................................... 56 √ πˆÛ‹Ê Î·È Ô º·Ú·Ò (°¤ÓÂÛȘ 41) ........................................................................................................... 57 ∆· ·‰¤ÚÊÈ· ÙÔ˘ πˆÛ‹Ê ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ (°¤ÓÂÛȘ 42) .................................... 60 ∆· ·‰¤ÚÊÈ· ÙÔ˘ πˆÛ‹Ê ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙË Ã·Ó·¿Ó (°¤ÓÂÛȘ 42 – 43).................................................................................................................................................................... 63 √ πˆÛ‹Ê ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ·‰ÂÚÊÔ‡˜ ÙÔ˘ (°¤ÓÂÛȘ 43) .................................................... 66 ∆Ô ·ÛË̤ÓÈÔ ÔÙ‹ÚÈ (°¤ÓÂÛȘ 44) .................................................................................................................. 68 √ πˆÛ‹Ê Û˘Á¯ˆÚ› ÙÔ˘˜ ·‰ÂÚÊÔ‡˜ ÙÔ˘ (°¤ÓÂÛȘ 45 – 47) .............................................. 69 √ Ï·fi˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï ˘ÔʤÚÂÈ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ (ŒÍÔ‰Ô˜ 1)................................................. 72 ªÈ· ÌËÙ¤Ú· ÛÒ˙ÂÈ ÙÔÓ ÁÈÔ Ù˘ (ŒÍÔ‰Ô˜ 2) ........................................................................................ 73

6


ƒ ⁄ „

¢„ £‚”‚

19-07-2005

21:55

Æ7

√ ªˆ˘Û‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ʇÁÂÈ (ŒÍÔ‰Ô˜ 2 – 3) ...................................................................................... 75 √ £Âfi˜ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ªˆ˘Û‹ ÌÈ· ÂÓÙÔÏ‹ (ŒÍÔ‰Ô˜ 3 – 4)......................................................... 76 √ ªˆ˘Û‹˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ (ŒÍÔ‰Ô˜ 4) ................................................................... 78 √ ªˆ˘Û‹˜ Î·È Ô ∞·ÚÒÓ ÛÙÔÓ º·Ú·Ò (ŒÍÔ‰Ô˜ 5 – 7) ......................................................... 79 √ £Âfi˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ (ŒÍÔ‰Ô˜ 7 – 8)........................................ 81 √ £Âfi˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ (ŒÍÔ‰Ô˜ 10 – 12) ..................................... 83 √È πÛÚ·Ëϛ٘ ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ (ŒÍÔ‰Ô˜ 13 – 14) .......................................... 85 ∏ ‰È¿‚·ÛË Ù˘ ∂Ú˘ıÚ¿˜ £¿Ï·ÛÛ·˜ (ŒÍÔ‰Ô˜ 14 – 15) ........................................................ 86 √ £Âfi˜ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Ï·fi ÙÔ˘ (ŒÍÔ‰Ô˜ 16) ......................................................................... 88 ¡ÂÚfi ·fi ÙÔÓ ‚Ú¿¯Ô (ŒÍÔ‰Ô˜ 17Ø AÚÈıÌÔ› 20).................................................................................. 90 √ ªˆ˘Û‹˜ ÛÙÔ fiÚÔ˜ ™ÈÓ¿ (ŒÍÔ‰Ô˜ 19 – 20Ø 24) ............................................................................ 91 √È ‰¤Î· ÂÓÙÔϤ˜ (ŒÍÔ‰Ô˜ 20) .............................................................................................................................. 93 √ ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ˜ ıÂfi˜ (ŒÍÔ‰Ô˜ 32) ............................................................................................................... 94 √ ªˆ˘Û‹˜ Û˘ÓÔÌÈÏ› Í·Ó¿ Ì ÙÔÓ £Âfi (ŒÍÔ‰Ô˜ 33 – 34Ø ¢Â˘ÙÂÚÔÓfiÌÈÔÓ 6Ø §Â˘ÈÙÈÎfiÓ 19) ...................................................................................... 96 H ™ÎËÓ‹ ÙÔ˘ M·ÚÙ˘Ú›Ô˘ Î·È Ë ∫È‚ˆÙfi˜ Ù˘ ¢È·ı‹Î˘ (ŒÍÔ‰Ô˜ 25Ø 35 – 40) .......................................................................................................................................................... 97 O A·ÚÒÓ Î·È ÔÈ ÁÈÔÈ ÙÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÈÂÚ›˜ (§Â˘ÈÙÈÎfi 8Ø AÚÈıÌÔ› 6).................................. 98 O Mˆ˘Û‹˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ Î·Ù·ÛÎfiÔ˘˜ (AÚÈıÌÔ› 13) ...................................................................... 100 ™·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ (AÚÈıÌÔ› 14) ................................................................................... 101 TÔ Ê›‰È Ô˘ ÁÈ·ÙÚ‡ÂÈ (AÚÈıÌÔ› 21) ........................................................................................................ 102 O Mˆ˘Û‹˜ Âı·›ÓÂÈ (¢Â˘ÙÂÚÔÓfiÌÈÔÓ 31 – 34) ............................................................................... 104 O IËÛÔ‡˜ ÙÔ˘ ¡·˘‹ Ô‰ËÁ› ÙÔÓ Ï·fi (IËÛÔ‡˜ ÙÔ˘ N·˘‹ 1)............................................. 105 T· Ù›¯Ë Ù˘ IÂÚȯҘ ¤ÊÙÔ˘Ó (IËÛÔ‡˜ ÙÔ˘ N·˘‹ 6) .............................................................. 105 H ÁË Ù˘ Â·ÁÁÂÏ›·˜ (IËÛÔ‡˜ ÙÔ˘ N·˘‹ 24) ..................................................................................... 108 √È ∫ÚÈÙ¤˜ (∫ÚÈÙ·› 2) ................................................................................................................................................... 109 ∏ ¢Â‚fiÚ· (∫ÚÈÙ·› 4 – 5) ......................................................................................................................................... 110 √ °Â‰ÂÒÓ (∫ÚÈÙ·› 6 – 8)........................................................................................................................................... 112 √ ™·Ì„ÒÓ (∫ÚÈÙ·› 13 – 16) ................................................................................................................................. 115 ƒÔ˘ı Î·È ¡ˆÂÌ›Ó (PÔ˘ı 1 – 4) ......................................................................................................................... 118 O ÚÔÊ‹Ù˘ ™·ÌÔ˘‹Ï (∞’ B·ÛÈÏÂÈÒÓ 1 – 4) ..................................................................................... 120 √ ™·Ô‡Ï Á›ÓÂÙ·È ‚·ÛÈÏÈ¿˜ (∞’ B·ÛÈÏÂÈÒÓ 8 – 10) ........................................................................ 122 ™·Ô‡Ï Î·È ¢·‚›‰ (∞’ B·ÛÈÏÂÈÒÓ 16)............................................................................................................ 124

7


ƒ ⁄ „

¢„ £‚”‚

19-07-2005

21:55

Æ8

¢·‚›‰ Î·È °ÔÏÈ¿ı (∞’ µ·ÛÈÏÂÈÒÓ 17) .......................................................................................................... 125 ¢·‚›‰ Î·È πˆÓ¿ı·Ó (∞’ µ·ÛÈÏÂÈÒÓ 18 – 20) ......................................................................................... 128 √ ¢·‚›‰ ÁÏÈÙÒÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ™·Ô‡Ï (∞’ µ·ÛÈÏÂÈÒÓ 22 – 24Ø µ’ µ·ÛÈÏÂÈÒÓ 1) ............................................................................................................. 129 √ ¢·‚›‰ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ (µ’ µ·ÛÈÏÂÈÒÓ 5) ........................................................................................................... 131 √È „·ÏÌÔ› ÙÔ˘ ¢·‚›‰ ............................................................................................................................................132 ¶ÔÈ̤ӷ˜ ÌÔ˘ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ (æ·ÏÌfi˜ 22) ............................................................................................. 132 •¤ÚÂȘ, ∫‡ÚÈÂ, ÂÛ‡ ÁÈ· Ì ٷ ¿ÓÙ· (æ·ÏÌfi˜ 138) .......................................................... 134 √ £Âfi˜ Â›Ó·È Ô ·ÏËıÈÓfi˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ (æ·ÏÌfi˜ 144) ........................................................... 135 √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ™ÔÏÔÌÒÓ (°’ µ·ÛÈÏÂÈÒÓ 3Ø 6Ø 8) ........................................................................................ 136 ∏ ‚·Û›ÏÈÛÛ· Ù˘ ™·‚¿ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙÔÓ ™ÔÏÔÌÒÓÙ· (°’ µ·ÛÈÏÂÈÒÓ 10)............................................................................................................................................................... 138 ™ÔÊ¿ ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ™ÔÏÔÌÒÓÙ· (¶·ÚÔÈÌ›·È 10 – 16)...................................................................... 139 √ ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ (°’ µ·ÛÈÏÂÈÒÓ 16 – 17).......................................................................................... 141 √ ∏Ï›·˜ Î·È ÔÈ ÚÔÊ‹Ù˜ ÙÔ˘ µ¿·Ï (°’ µ·ÛÈÏÂÈÒÓ 18) ....................................................... 143 √ ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Û·˝·˜ (∏Û·˝·˜ 6) ............................................................................................................... 145 (∏Û·˝·˜ 7) ......................................................................................................................................................................... 145 (∏Û·˝·˜ 9) ......................................................................................................................................................................... 145 (∏Û·˝·˜ 53)...................................................................................................................................................................... 146 √ ÚÔÊ‹Ù˘ πÂÚÂÌ›·˜ (πÂÚÂÌ›·˜ 1 – 18)............................................................................................. 146 (πÂÚÂÌ›·˜ 31) ................................................................................................................................................................... 148 √ ÚÔÊ‹Ù˘ πˆÓ¿˜ Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ „¿ÚÈ (πˆÓ¿˜ 1 – 2) ..................................................... 148 √ πˆÓ¿˜ ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙË ¡ÈÓ¢‹ (πˆÓ¿˜ 3 – 4) ................................................................................. 150 √ ¢·ÓÈ‹Ï Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ (¢·ÓÈ‹Ï 1).................................................................................................... 151 √È ÙÚÂȘ Ê›ÏÔÈ ÛÙÔ Î·Ì›ÓÈ (¢·ÓÈ‹Ï 3) ..................................................................................................... 152 √ ¢·ÓÈ‹Ï ÛÙÔÓ Ï¿ÎÎÔ ÙˆÓ ÏÂfiÓÙˆÓ (¢·ÓÈ‹Ï 6)......................................................................... 154 √ ¢·ÓÈ‹Ï ‚ϤÂÈ ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi ÙÔ˘ ™ˆÙ‹Ú· (¢·ÓÈ‹Ï 7) ..................................................... 156

∫·ÈÓ‹ ¢È·ı‹ÎË ___________________________________________________________________ 159 √ Ï·fi˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔÓ ™ˆÙ‹Ú· ..................................................................................................................161 ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ Î·È ∑·¯·Ú›·˜ (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 1) ........................................................................................... 162 √ ¿ÁÁÂÏÔ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË ª·Ú›· (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 1) ..................................................................... 163

8


ƒ ⁄ „

¢„ £‚”‚

19-07-2005

21:55

Æ9

√ ¿ÁÁÂÏÔ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ πˆÛ‹Ê (∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 1) ............................................................ 165 ∏ ª·Ú›· ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙËÓ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 1) .................................................... 165 ∏ Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 1) ........................................................................................... 166 ∏ Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ πËÛÔ‡ (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 2) ............................................................................................... 168 √È ÛÔÊÔ› Ì¿ÁÔÈ (∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 2) .......................................................................................................... 170 ™˘ÌÂÒÓ Î·È ÕÓÓ· (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 2) ............................................................................................................ 173 ∏ Ê˘Á‹ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ (∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 2) ........................................................................................ 174 √ πËÛÔ‡˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ Ó·fi (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 2) .............................................................................. 175 πˆ¿ÓÓ˘ Ô µ·ÙÈÛÙ‹˜ (∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 3Ø ∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 3) .................................................. 177 ∏ µ¿ÙÈÛË ÙÔ˘ πËÛÔ‡ (∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 3) ......................................................................................... 178 (∫·Ù¿ πˆ¿ÓÓËÓ 1)......................................................................................................................................................... 178 (∫·Ù¿ πˆ¿ÓÓËÓ 8)......................................................................................................................................................... 178 √ ‰È¿‚ÔÏÔ˜ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔÓ πËÛÔ‡ (∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 4) ......................................................... 180 √ πËÛÔ‡˜ ÛÙË Û˘Ó·ÁˆÁ‹ Ù˘ ¡·˙·Ú¤Ù (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 4) .............................................. 181 √ πËÛÔ‡˜ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 5) .......................................................................... 182 √ Á¿ÌÔ˜ ÛÙËÓ ∫·Ó¿ (∫·Ù¿ πˆ¿ÓÓËÓ 2).................................................................................................. 184 √ πËÛÔ‡˜ ıÂÚ·‡ÂÈ ¤Ó·Ó ·Ú¿Ï˘ÙÔ (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 2) ................................................. 187 √ πËÛÔ‡˜ Î·È Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ π·Â›ÚÔ˘ (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 5) ............................................................ 188 √ πËÛÔ‡˜ Î·È Ô ÂηÙfiÓÙ·Ú¯Ô˜ Ù˘ ∫·ÂÚÓ·Ô‡Ì (∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 8) ......................................................................................................................................................... 189 √ πËÛÔ‡˜ Î·È Ë ÙÚÈÎ˘Ì›· (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 4) ..................................................................................... 190 √ πËÛÔ‡˜ Î·È Ô πˆ¿ÓÓ˘ (∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 11 – 14) ................................................................... 192 ∏ Â› ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ÔÌÈÏ›· (∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 5) .................................................................................... 193 ∞Á·¿Ù ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ Û·˜ (∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 5).................................................................. 193 ∏ ·ÏËıÈÓ‹ ÚÔÛ¢¯‹ (∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 6) .................................................................................... 194 ∆Ô ¿Á¯Ô˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ (∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 6) ....................................................................................... 195 ∂ÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔÓ £Âfi (∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 7) ............................................................................. 196 ∏ ·Ú·‚ÔÏ‹ ÁÈ· Ù· ‰‡Ô Û›ÙÈ· (∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 7) ....................................................... 196 √ πËÛÔ‡˜ ¢ÏÔÁ› Ù· ·È‰È¿ (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 10) ........................................................................ 198 ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ·ÓÒÙÂÚÔ˜ (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 9) ......................................................................................... 199 √ πËÛÔ‡˜ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 2 – 3).......................................................................... 200 √ ηÏfi˜ ™·Ì·Ú›Ù˘ (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 10)............................................................................................... 202 √ £Âfi˜ ·Ó·˙ËÙ¿ÂÈ ÙÔÓ Î¿ı ¿ÓıÚˆÔ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÛÒÛÂÈ ........................................204

9


ƒ ⁄ „

¢„ £‚”‚

19-07-2005

21:55

Æ10

∆Ô ¯·Ì¤ÓÔ Úfi‚·ÙÔ (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 15) ................................................................................................ 204 ∆Ô ¯·Ì¤ÓÔ ÓfiÌÈÛÌ· (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 15) .................................................................................................. 207 √ ¯·Ì¤ÓÔ˜ ÁÈÔ˜ (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 15) .............................................................................................................. 207 √ πËÛÔ‡˜ ‰›ÓÂÈ ÙÚÔÊ‹ Û ¤ÓÙ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ (∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 14) ...................................................................................................................................................... 210 √ πËÛÔ‡˜ ÂÚ·Ù¿ ¿Óˆ ÛÙ· ÓÂÚ¿ (∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 14) .............................................. 211 √ πËÛÔ‡˜ ıÂÚ·‡ÂÈ ·ÚÚÒÛÙÔ˘˜ (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 6) ............................................................ 213 √ ¿ÚÙÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ (∫·Ù¿ πˆ¿ÓÓËÓ 6) ....................................................................................................... 214 ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹ (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 14) ......................................................................................................... 216 «∂Û‡ Â›Û·È Ô ÃÚÈÛÙfi˜» (∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 16) .................................................................................... 217 √ £Âfi˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô πËÛÔ‡˜ (∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 17) ........................................... 217 ¢‡Ô Ì·ıËÙ¤˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 10) ............................... 219 √ ηÏfi˜ ‚ÔÛÎfi˜ (∫·Ù¿ πˆ¿ÓÓËÓ 10) ......................................................................................................... 220 √ πËÛÔ‡˜ ıÂÚ·‡ÂÈ ‰¤Î· ·ÚÚÒÛÙÔ˘˜ (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 17) ........................................... 221 √ πËÛÔ‡˜ ıÂÚ·‡ÂÈ ÙÔÓ Ù˘ÊÏfi ˙ËÙÈ¿ÓÔ µ·Ú̷ٛÈÔ (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 10) ..... 222 √ πËÛÔ‡˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ ∑·Î¯·›Ô (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 19)............................................................... 224 ª·Ú›· Î·È ª¿Úı· (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 10) .................................................................................................... 226 √ §¿˙·ÚÔ˜ (∫·Ù¿ πˆ¿ÓÓËÓ 11) ........................................................................................................................ 227 ∏ ª·Ú›· ·Ï›ÊÂÈ Ì ̇ÚÔ ÙÔÓ πËÛÔ‡ (∫·Ù¿ πˆ¿ÓÓËÓ 12) .............................................. 229 ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ πËÛÔ‡ ÛÙ· πÂÚÔÛfiÏ˘Ì· (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 11) .......................................... 230 √ πËÛÔ‡˜ ‰ÈÒ¯ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ Ó·fi (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 11) ................. 232 √ πËÛÔ‡˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 13) ................................. 234 ∏ ÚÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ πÔ‡‰· (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 14)...................................................................................... 236 √ πËÛÔ‡˜ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÙÔ ¶¿Û¯· (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 14)........................................................................................................................................................... 236 √ πËÛÔ‡˜ ϤÓÂÈ Ù· fi‰È· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ (∫·Ù¿ πˆ¿ÓÓËÓ 13) .................................... 238 √ πËÛÔ‡˜ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰Â›ÓÔ (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 14)........................................................................................................................................................... 240 √ ¶¤ÙÚÔ˜ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔÓ πËÛÔ‡ ÌÈ· ˘fiÛ¯ÂÛË (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 14) ............................... 242 √ πËÛÔ‡˜ ÚÔÛ‡¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ Î‹Ô Ù˘ °ÂıÛËÌ·Ó‹ (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 14)........................................................................................................................................................... 243 ∏ ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 14) ....................................................................................... 247 √ πËÛÔ‡˜ ·Ó·ÎÚ›ÓÂÙ·È (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 14) ........................................................................................ 248

10


ƒ ⁄ „

¢„ £‚”‚

19-07-2005

21:55

Æ11

√ πËÛÔ‡˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ¶ÈÏ¿ÙÔ (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 15, ∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 27) .......................................................................................................... 249

√ πÔ‡‰·˜ ÌÂÙ·ÓÈÒÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ (∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 27) ..................... 252 √ πËÛÔ‡˜ Âı·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÛÙ·˘Úfi (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 15) ........................................................... 253 ∏ Ù·Ê‹ ÙÔ˘ πËÛÔ‡ (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 15Ø ∫·Ù¿ πˆ¿ÓÓËÓ 19) ....................................................... 255 ∏ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ πËÛÔ‡ (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 24)....................................................................................... 257 ™ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂ÌÌ·Ô‡˜ (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 24)................................................................... 259 √ πËÛÔ‡˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ (∫·Ù¿ πˆ¿ÓÓËÓ 20) .......................................... 261 √ πËÛÔ‡˜ Î·È Ô £ˆÌ¿˜ (ηٷ πˆ¿ÓÓËÓ 20) ....................................................................................... 262 √ πËÛÔ‡˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙË Ï›ÌÓË °ÂÓÓËÛ·Ú¤Ù (∫·Ù¿ πˆ¿ÓÓËÓ 21) .......................................................................................................................................................... 263 √ πËÛÔ‡˜ Î·È Ô ¶¤ÙÚÔ˜ (∫·Ù¿ πˆ¿ÓÓËÓ 21) ...................................................................................... 264 ∏ ·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ πËÛÔ‡ (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 24Ø ¶Ú¿ÍÂȘ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ 1)................................... 265 ∏ ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ‹ (¶Ú¿ÍÂȘ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ 2)................................................................................................... 267 ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ Î·È ™·‡ÏÔ˜ (¶Ú¿ÍÂȘ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ 6 – 8) ....................................................................... 269 √ ™·‡ÏÔ˜ ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙË ¢·Ì·ÛÎfi (¶Ú¿ÍÂȘ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ 9) ............................................ 272 √ ∞Ó·Ó›·˜ ‚ÔËı¿ÂÈ ÙÔÓ ™·‡ÏÔ (¶Ú¿ÍÂȘ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ 9)..................................................... 273 √ ™·‡ÏÔ˜ ÎËÚ‡ÙÙÂÈ ÙÔÓ πËÛÔ‡ (¶Ú¿ÍÂȘ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ 9) ....................................................... 275 √ ™·‡ÏÔ˜ ·›ÚÓÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ fiÓÔÌ· (¶Ú¿ÍÂȘ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ 11 – 13)....................... 277 √ ¶·‡ÏÔ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (¶Ú¿ÍÂȘ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ 16).............................................. 277 √ ¶·‡ÏÔ˜ ‰ÈÒ¯ÓÂÈ ¤Ó· ηÎfi Ó‡̷ (¶Ú¿ÍÂȘ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ 16) ................................. 278 √ ¶·‡ÏÔ˜ Î·È Ô ™›Ï·˜ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ (¶Ú¿ÍÂȘ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ 16) ...................................... 280 √ ¶·‡ÏÔ˜ Ù·Íȉ‡ÂÈ ·fi ÙfiÔ Û ÙfiÔ (¶Ú¿ÍÂȘ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ 17) ......................... 281 √ ¶·‡ÏÔ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· (¶Ú¿ÍÂȘ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ 17) ................................................ 283 √ ¶·‡ÏÔ˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙ· πÂÚÔÛfiÏ˘Ì· (¶Ú¿ÍÂȘ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ 20) ........................ 286 √ ¶·‡ÏÔ˜ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È (¶Ú¿ÍÂȘ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ 21).............................................................. 287 ∆Ô Ù·Í›‰È ÛÙË ƒÒÌË (¶Ú¿ÍÂȘ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ 24 – 28) ...................................................................... 288 √ ¶·‡ÏÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÂÈÛÙÔϤ˜ .......................................................................................................................291 √ πˆ¿ÓÓ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ (∞’ πˆ¿ÓÓÔ˘ 4)............................................................................................................. 292 √ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ (∞ÔÎ¿Ï˘„Ș 7) .................................................................... 294

ÿÚÙ˜ _____________________________________________________________________________________ 297 11


ƒ ⁄ „

¢„ £‚”‚

19-07-2005

21:55

Æ12

¶ÚfiÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ∏ µ›‚ÏÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ‰È·‚¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÌÔÓÔÌÈ¿˜, fiˆ˜ ¤Ó· Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·. ∂›Ó·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘, Ë ¶·Ï·È¿ ¢È·ı‹ÎË, ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 49 ‚È‚Ï›· Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘, Ë ∫·ÈÓ‹ ¢È·ı‹ÎË, ·fi 27 ‚È‚Ï›·. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· 76 ‚È‚Ï›· ÂÚȤ¯Ô˘Ó Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ·fi ÈÛÙÔڛ˜, ÔÈ‹Ì·Ù·, ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ÂÈÛÙÔϤ˜. ∞˘Ù‹ Ë ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓË ¤Î‰ÔÛË ÛÙfi¯Ô ¤¯ÂÈ Ó· ÂÍÔÈÎÂÈÒÛÂÈ Ù· ·È‰È¿ Ì ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ ·˘ÙfiÓ. £· ‘ıÂÏ ӷ ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ȉ¤· ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È Ó· ͉ÈÏÒÛÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜, ¤ÛÙˆ Î·È Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ̤۷ ·fi ÙȘ ÛˆÙ‹ÚȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ ÚԤ΢„ ÌÈ· µ›‚ÏÔ˜ ÁÈ· ·È‰È¿ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÌÈ· ·Ï‹ Û˘ÚÚ·Ê‹ Ù˘¯·›ˆÓ ‚È‚ÏÈÎÒÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓØ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÙȘ ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï, Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ ˆ˜ ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ıÂ˚ÎÒÓ ˘ÔÛ¯¤ÛÂˆÓ Ì ÙÔ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ÛˆÙËÚ›·˜, ÙÔ ∂˘·ÁÁ¤ÏÈÔ, Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô πËÛÔ‡˜ ÃÚÈÛÙfi˜. ŒÙÛÈ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ·È‰È΋ µ›‚ÏÔ, fiÔ˘ ÔÈ ‚È‚ÏÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ‰È·Û΢·Ṳ̂Ó˜, Ù· ·È‰È¿ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ ÛÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô Î›ÌÂÓÔ, ÙËÓ ∞Á›· °Ú·Ê‹. ∞˘Ù‹ Ë ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓË µ›‚ÏÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ Û ¤Ó· ÂÍÂÚ¢ÓËÙÈÎfi Ù·Í›‰È ̤۷ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ µ›‚ÏÔ˘. √È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ Î·È ÁÓˆÛÙfiÙÂÚ˜ ‚È12


ƒ ⁄ „

¢„ £‚”‚

19-07-2005

21:55

Æ13

‚ÏÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì ·Ïfi Î·È Î·Ù·ÓÔËÙfi ÙÚfiÔ. ∏ ‰È‹ÁËÛË Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÛÙÂÓ¿ Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ µ›‚ÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·Ï¿, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ٷ ·È‰È¿ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÔ‡Ó. ŸÔ˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ, ‰›ÓÔÓÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‹ ÂÍËÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÙÔÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ Î·È Ù· ¤ıÈÌ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ∆· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ·È‰È¿ ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ·Ú¯Èο ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÈ. ªËÙ¤Ú˜, ·Ù¤Ú˜, ·Ô‡‰Â˜ Î·È ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó Ù· ΛÌÂÓ· Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÙÔ Î¿ı ·È‰›. ŸÙ·Ó Ù· ·È‰È¿ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·È‰È΋ µ›‚ÏÔ, ı· ¤¯Ô˘Ó È· ÚfiÛ‚·ÛË Û fiÏÔ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ. ŒÙÛÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ı· ÌÔÚ› Ó· Û˘Óԉ‡ÂÈ Ù· ·È‰È¿ Û fiÏ· Ù· ÛÙ¿‰È· Ù˘ ·È‰È΋˜ ÙÔ˘˜ ËÏÈΛ·˜, ÚÔÛÂÏ·ÔÓÙ·˜ οı ÊÔÚ¿ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ Ù˘ µ›‚ÏÔ˘ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÌÔÚÔ‡Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÔÏÏ¿. ªÔÚ› Â›Û˘ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‚È‚ÏÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi Ù· fiÚÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘. ø˜ ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÔÚ› ÙfiÙ ӷ ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙËÓ ∞Á›· °Ú·Ê‹ Î·È Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ·˘Ù¤˜ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘˜ ‰È·Ù‡ˆÛË. ∆· Û¯ÂÙÈο ¯ˆÚ›· ‰›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘ÙfiÓ Û‡ÓÙÔÌ· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ οı ÈÛÙÔÚ›·˜, Î·È ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÙˆÓ ÂÚȯÔ̤ӈÓ. ∆ËÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ·Ó¤Ï·‚ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ Ë ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ª¿Úı· ∫·ÂÙ·Ó¿ÎÔ˘ - •˘ÓÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ë ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ – ÏÔÁÔÙ¤¯ÓȘ ∫·›ÙË ÃȈ٤ÏÏË. 13


ƒ ⁄ „

¢„ £‚”‚

19-07-2005

21:55

Æ14


ƒ ⁄ „

¢„ £‚”‚

20-07-2005

09:35

Æ15


ƒ ⁄ „

¢„ £‚”‚

20-07-2005

09:35

Æ16


ƒ ⁄ „

¢„ £‚”‚

20-07-2005

09:35

Æ17

√ £Âfi˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ô £Âfi˜ ¤Î·Ó ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Î·È ÙË ÁË. ∏ ÁË fï˜ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌ· ¤ÚËÌË. ◊Ù·Ó ÛÎÔÙ¿‰È Î·È ÓÂÚ¿ ·ÓÙÔ‡. ∆fiÙ ›Â Ô £Âfi˜: «¡· Á›ÓÂÈ Êˆ˜!» ∫È ¤ÁÈÓ ʈ˜. √ £Âfi˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ıËΠÔ˘ ›‰Â fiÙÈ ÙÔ Êˆ˜ ‹Ù·Ó ηÏfi. ∆Ô Êˆ˜ ÙÔ ÔÓfiÌ·Û "Ë̤ڷ" Î·È ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ÙÔ ÔÓfiÌ·Û "Ó‡¯Ù·". ŒÂÈÙ· ›Â Ô £Âfi˜: «¶¿Óˆ ·fi ÙË ÁË Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ıfiÏÔ˜, ÙÔ ÛÙÂÚ¤ˆÌ·, ÁÈ· Ó· ¯ˆÚ›ÛÂÈ Ù· ÓÂÚ¿». ŒÙÛÈ ÎÈ ¤ÁÈÓÂ. ∫È ÔÓfiÌ·ÛÂ Ô £Âfi˜ ·˘Ùfi ÙÔÓ ıfiÏÔ "Ô˘Ú·Ófi". 17


ƒ ⁄ „

¢„ £‚”‚

20-07-2005

09:35

Æ18

ŒÂÈÙ· ›Â Ô £Âfi˜: «¡· Ì·˙¢ÙÔ‡Ó Ù· ÓÂÚ¿ Ô˘ Â›Ó·È ¿Óˆ ÛÙË ÁË Û ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ Î·È Ó· Ê·Ó› Ë ÛÙÂÚÈ¿!» ŒÙÛÈ ÎÈ ¤ÁÈÓÂ. ∆Ë ÛÙÂÚÈ¿ ÙËÓ ÔÓfiÌ·Û "ÁË" Î·È Ù· ÓÂÚ¿ Ù· › "ı¿Ï·ÛÛ˜". √ £Âfi˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ıËΠÁÈ·Ù› ÎÈ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ηÏfi. ŒÂÈÙ· ›Â Ô £Âfi˜: «¡· Ú·ÛÈÓ›ÛÂÈ Ë ÁË: Ó· Ê˘ÙÚÒÛÔ˘Ó ¯ÔÚÙ¿ÚÈ· Î·È ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È ‰¤ÓÙÚ·. ¡· ‚Á¿˙Ô˘Ó ÛfiÚÔ˘˜ Î·È Î·ÚÔ‡˜!» º‡ÙÚˆÛ·Ó ÙfiÙ ·fi ÙË ÁË Ú¿ÛÈÓ· ¯fiÚÙ· Î·È ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È ‰¤ÓÙÚ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ. √ £Âfi˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ıËΠÁÈ·Ù› ÎÈ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ηÏfi. ∫·È › ÙfiÙÂ Ô £Âfi˜: «¡· Á›ÓÔ˘Ó ÊˆÙÂÈÓ¿ ÛÒÌ·Ù· ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Ô˘ Ó· ÛÎÔÚ›˙Ô˘Ó Êˆ˜ ÛÙË ÁË Î·È Ó· ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË Ì¤Ú· ·fi ÙË Ó‡¯Ù·, ÎÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÔ¯¤˜ Î·È Ó· ÌÂÙÚÔ‡Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ·!» ŒÙÛÈ ¤Î·Ó ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÁÈ· ÙË Ì¤Ú· Î·È ÁÈ· ÙË Ó‡¯Ù· ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ Î·È Ù’ ·ÛÙ¤ÚÈ·. √ £Âfi˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ıËΠÁÈ·Ù› ÎÈ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ηÏfi. ∫·È › ÙfiÙÂ Ô £Âfi˜: «¡· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó Ù· ÓÂÚ¿ ÎÈ Ô ·¤Ú·˜ Ï¿ÛÌ·Ù· ˙ˆÓÙ·Ó¿!» ŒÙÛÈ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ٷ 18


ƒ ⁄ „

¢„ £‚”‚

20-07-2005

09:36

Æ19

„¿ÚÈ· ÎÈ fiÏ· fiÛ· ˙Ô‡Ó ÛÙ· ÓÂÚ¿. ∫·È Ù· Ô˘ÏÈ¿, ÌÂÁ¿Ï· Î·È ÌÈÎÚ¿. √ £Âfi˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ıËΠÁÈ·Ù› ÎÈ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ηÏfi. ∫·È › ÙfiÙÂ Ô £Âfi˜: «¡· ÁÂÌ›ÛÂÈ Ë ÁË Ï¿ÛÌ·Ù· ˙ˆÓÙ·Ó¿!» ŒÙÛÈ ¤Î·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ˙Ò· Ô˘ ˙Ô‡Ó ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿: ‹ÌÂÚ· Î·È ¿ÁÚÈ·, ·fi Ù· ÈÔ ÌÈÎÚ¿ Ò˜ Ù· ÈÔ ÌÂÁ¿Ï·. √ £Âfi˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ıËΠÁÈ·Ù› ÎÈ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ηÏfi. ∫·È › ÛÙ· ˙Ò· Ù˘ ÛÙÂÚÈ¿˜ Î·È ÛÙ· Ô˘ÏÈ¿ Î·È ÛÙ· „¿ÚÈ·: «¡· Á›ÓÂÛÙ fiÏÔ Î·È ÈÔ ÔÏÏ¿ Î·È Ó· ÁÂÌ›ÛÂÙ fiÏË ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÎÈ fiÏË ÙË ÁË!» ŒÂÈÙ· ›Â Ô £Âfi˜: «∫·È ÙÒÚ· ı¤Ïˆ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ûˆ ÌÈ· ‡·ÚÍË ˙ˆÓÙ·Ó‹ Ô˘ Ó· ÌÔ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ. £¤Ïˆ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ûˆ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ». ∫·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ô £Âfi˜ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·, ÙÔÓ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¿Ó‰Ú· Î·È Á˘Ó·›Î·. ∆fiÙ ÙÔ˘˜ ¢ÏfiÁËÛÂ Î·È ÙÔ˘˜ ›Â: «¡· οÓÂÙ ÔÏÏ¿ ·È‰È¿, Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ›ÙÂ Î·È Ó· ÁÂÌ›ÛÂÙ ÙË ÁË! ¡· ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ ٷ „¿ÚÈ·, Ù· Ô˘ÏÈ¿ ÎÈ fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ˙Ò·. ¢Èο Û·˜ Î·È Ù· ‰¤ÓÙÚ· ÎÈ fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÔÈ Î·ÚÔ›. ∆· ÂÌÈÛÙ‡ÔÌ·È ÛÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Û·˜». 19


ƒ ⁄ „

¢„ £‚”‚

20-07-2005

09:36

Æ20

√ £Âfi˜ ›‰Â fiÏ· fiÛ· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÎÈ Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ıËÎÂ. ◊Ù·Ó fiÏ· ¿Ú· Ôχ ηϿ. ªÂÙ¿ Ô £Âfi˜ ÍÂÎÔ˘Ú¿ÛÙËÎÂ. ∫È Â˘ÏfiÁËÛ ÙË Ì¤Ú· ·˘Ù‹ Ô˘ fiÏ· È· Ù· ›¯Â ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ, Î·È ÙËÓ Í¯ÒÚÈÛ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÙÈÌÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. ¡· ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· ‰ÔÍ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ £Âfi ÁÈ· fiÏ· Ù· ˆÚ·›· ¤ÚÁ· ∆Ô˘. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ô £Âfi˜ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Î·È ÙË ÁË. √ £Âfi˜ ʇÙ„ ¤Ó·Ó ΋Ô Û ÌÈ· fiÌÔÚÊË ÂÚÈÔ¯‹, fiÔ˘ ¤‚·Ï ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ›¯Â Ï¿ÛÂÈ. √ ΋Ô˜ ›¯Â ‰¤ÓÙÚ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ì ˆÚ·›· ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È Ì ηÚÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ˆÚ·›· Á‡ÛË. √ £Âfi˜ fï˜ ¤‚·Ï ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ¤Ó·Ó ÂÚÈÔÚÈÛÌfi: ÙÔ˘˜ ··ÁfiÚ¢Û ӷ ÙÚÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ΋Ô˘. ( °¤ÓÂÛȘ 1 – 2)

20


ƒ ⁄ „

¢„ £‚”‚

20-07-2005

09:36

Æ21

√È ¿ÓıÚˆÔÈ ·Ú·ÎÔ‡Ó ÙÔÓ £Âfi ∞’ fiÏ· Ù· ˙Ò· Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ô £Âfi˜, ÙÔ Ê›‰È ‹Ù·Ó ÙÔ ÈÔ ·ÓÔ‡ÚÁÔ. ∂› ÏÔÈfiÓ ÙÔ Ê›‰È ÛÙË Á˘Ó·›Î·: «∞Ï‹ıÂÈ·, ›Â Ô £Âfi˜ Ó· ÌËÓ ÙÚÒÙ ·fi ÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ;» ∏ Á˘Ó·›Î· ÙÔ‡ ·¿ÓÙËÛÂ: «ªÔÚԇ̠ӷ Ê¿Ì ηÚÔ‡˜ ·’ fiÏ· Ù· ‰¤ÓÙÚ·. ªfiÓÔ ·fi ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ΋Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Ê¿ÌÂ. √ £Âfi˜ ›Â: "∞Ó Ê¿Ù ÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ ı· Âı¿ÓÂÙÂ"». ∆fiÙ ÙÔ Ê›‰È ›Â: «Ÿ¯È ‚¤‚·È·! ¢ÂÓ ı· Âı¿ÓÂÙÂ! √ £Âfi˜ ͤÚÂÈ ˆ˜ ÌfiÏȘ Ê¿Ù ·fi ÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘, ı· ·ÓÔȯÙÔ‡Ó Ù· Ì¿ÙÈ· Û·˜ Î·È ı· ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÙÔ Î·Ïfi Î·È ÙÔ Î·Îfi. £· Á›ÓÂÙÂ Û·Ó ıÂÔ›».


ƒ ⁄ „

¢„ £‚”‚

20-07-2005

09:36

Æ22

∏ Á˘Ó·›Î· ÎÔ›Ù·Í ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ: ÔÈ Î·ÚÔ› ÙÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·Ó ÁÏ˘ÎÔ› Î·È ˙Ô˘ÌÂÚÔ›. ¶‹Ú ÏÔÈfiÓ ¤Ó·Ó ηÚfi ÎÈ ¤Ê·ÁÂ. Œ‰ˆÛÂ Î·È ÛÙÔÓ ¿Ó‰Ú· Ù˘ ÎÈ ¤Ê·Á ÎÈ ·˘Ùfi˜. ∆fiÙ ¿ÓÔÈÍ·Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ù¿Ï·‚·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó Á˘ÌÓÔ›! ∆Ô ·fiÁÂ˘Ì· Ô £Âfi˜ ÂÚ·ÙÔ‡Û ÛÙÔÓ Î‹Ô. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔÓ ¿ÎÔ˘Û·Ó, ÊÔ‚‹ıËÎ·Ó Î·È ÎÚ‡ÊÙËÎ·Ó Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ‰ÂÈ. √ £Âfi˜ ÙÔ‡˜ ÊÒÓ·ÍÂ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÒÙËÛÂ: «ª‹ˆ˜ Ê¿Á·Ù ·fi ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ Ô˘ Û·˜ ›¯· ··ÁÔÚ¤„ÂÈ Ó· Ê¿ÙÂ;» √ ¿Ó‰Ú·˜ ·¿ÓÙËÛÂ: «∏ Á˘Ó·›Î· ÌÔ‡ ¤‰ˆÛ ¤Ó·Ó ηÚfi ÎÈ ¤Ê·Á·!» ∫·È Ë Á˘Ó·›Î· ›Â: «∆Ô Ê›‰È Ì ÍÂÁ¤Ï·Û ÎÈ ¤Ê·Á·!» ∆fiÙÂ Ô £Âfi˜ ÙÈÌÒÚËÛ ÙÔ Ê›‰È Ó· Û¤ÚÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÎÔÈÏÈ¿ ÛÙÔ ¯ÒÌ·. ∫·È ÛÙË Á˘Ó·›Î· ›Â: «£· ¤¯ÂȘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ fiÓÔ˘˜ fiÙ·Ó ÁÂÓÓ¿˜ Ù· ·È‰È¿ ÛÔ˘». ªÂÙ¿ › ÛÙÔÓ ¿Ó‰Ú·: «£· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛ·È ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· Ó· ηÏÏÈÂÚÁ›˜ ÙË ÁË Î·È Ó· ÙÚˆ˜ ÙÔ „ˆÌ› ÛÔ˘». √ £Âfi˜ ¤ÊÙÈ·Í ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÚÔ‡¯· ·fi ‰¤ÚÌ·Ù· ˙ÒˆÓ. ªÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ¤‰ÈˆÍ ·fi ÙÔÓ Î‹Ô Î·È ¤‚·Ï ¤Ó·Ó ¿ÁÁÂÏÔ Ó· Ê˘Ï¿ÂÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ΋Ô˘. (°¤ÓÂÛȘ 3)

22


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

12:00

Æ159


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

12:00

Æ160


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

12:00

Æ161

√ Ï·fi˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔÓ ™ˆÙ‹Ú· ¶¤Ú·Û Ôχ˜ ηÈÚfi˜. √È πÛÚ·Ëϛ٘ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ·ÎfiÌ· ÙÔÓ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ô˘ ÙÔ˘˜ ›¯Â ˘ÔÛ¯Âı› Ô £Âfi˜. √È ÚÔÊ‹Ù˜ ¤ÏÂÁ·Ó ˆ˜ ·˘Ùfi˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ı· ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜. ∞˘Ùfi˜ ı· ¤Ûˆ˙ ÙÔÓ Ï·fi ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ ÙÔ˘ Î·È ı· ¤ÊÂÚÓ ÂÈÚ‹ÓË Î·È ÂÏ¢ıÂÚ›·. ∞˘Ùfi ÙÔÓ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ô˘ ÙÔ˘˜ ˘ÔÛ¯¤ıËÎÂ Ô £Âfi˜, ÔÈ πÛÚ·Ëϛ٘ ÙÔÓ ÔÓfiÌ·˙·Ó ªÂÛÛ›·. ∫È fï˜, ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ πÛÚ·ËÏÈÙÒÓ Î˘Ú›·Ú¯ÔÈ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌ· ͤÓÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜. ∞Ó‹Î·Ó ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ƒˆÌ·˚΋ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·. √ ∫·›Û·Ú·˜ ÛÙË ƒÒÌË ‹Ù·Ó Ô ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜ Û’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∞˘Ùfi˜ ¤Î·Ó ÙÔÓ ∏ÚÒ‰Ë ‚·ÛÈÏÈ¿ ÛÙËÓ πÔ˘‰·›·, Ô˘ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï. ∞fi ÙÔ fiÓÔÌ· πÔ˘‰·›· ÔÈ πÛÚ·Ëϛ٘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó Â›Û˘ πÔ˘‰·›ÔÈ. √ ÈÔ˘‰·˚Îfi˜ Ï·fi˜, fï˜, ‰ÂÓ Û˘Ì·ıÔ‡Û ÙÔÓ ∏ÚÒ‰Ë. √È πÔ˘‰·›ÔÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÁÂÌ¿ÙÔÈ Ï·¯Ù¿Ú· ÙÔÓ ªÂÛÛ›· Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÓÂ. 161


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

12:00

Æ162

∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ Î·È ∑·¯·Ú›·˜ ∆ËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË, ÛÙÔÓ Ó·fi Ù˘ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì ÈÂÚ¤·˜ ‹Ù·Ó Ô ∑·¯·Ú›·˜. ∏ Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÏÂÁfiÙ·Ó ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ. √ ∑·¯·Ú›·˜ Î·È Ë ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ‹Ù·Ó ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ Î·È ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·È‰È¿. ªÈ· ̤ڷ ‹ÁÂ Ô ∑·¯·Ú›·˜ ÛÙÔÓ Ó·fi. ¶ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ Ó·fi Î·È ÚÔÛ‡¯ÔÓÙ·Ó. ªfiÓÔ Ô ÈÂÚ¤·˜ ÂÈÙÚÂfiÙ·Ó Ó· ÌÂÈ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Ó·Ô‡, ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯Ëı› ÁÈ· ÙÔÓ Ï·fi Î·È Ó· ı˘ÌÈ¿ÛÂÈ. √ ∑·¯·Ú›·˜ Ì‹Î ̤۷ ÛÙÔÓ Ó·fi. ŸÙ·Ó ÛÙ¿ıËΠÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ı˘ÛÈ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ÙÔ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠͷÊÓÈο ¤Ó·˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜. √ ∑·¯·Ú›·˜ Ù·Ú¿¯ÙËÎÂ.


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

12:00

Æ163

√ ¿ÁÁÂÏÔ˜ fï˜ ÙÔ˘ ›Â: «ªË ÊÔ‚¿Û·È ∑·¯·Ú›·! √ £Âfi˜ ¿ÎÔ˘Û ÙËÓ ÚÔÛ¢¯‹ ÛÔ˘Ø Ë Á˘Ó·›Î· ÛÔ˘ Ë ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ı· ÛÔ˘ ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ ÁÈÔ, Î·È ı· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂȘ ÙÔ fiÓÔÌ· πˆ¿ÓÓ˘. ŸÙ·Ó ı· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ, ı· ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜: "∂ÙÔÈÌ·ÛÙ›ÙÂ! √ £Âfi˜ Û¿˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙÔÓ ªÂÛÛ›·!"». √ ∑·¯·Ú›·˜ › ÛÙÔÓ ¿ÁÁÂÏÔ: «∏ Á˘Ó·›Î· ÌÔ˘ Ë ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ÎÈ ÂÁÒ Â›Ì·ÛÙ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ËÏÈΛ·˜. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠È· Ó’ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ·È‰È¿!» √ ¿ÁÁÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÔÎÚ›ıËÎÂ: «∂ÁÒ Â›Ì·È Ô °·‚ÚÈ‹Ï, Î·È ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ £Âfi. √ £Âfi˜ Ì’ ¤ÛÙÂÈÏ ӷ ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ Î·È Ó· ÛÔ˘ ·Ó·ÁÁ›ψ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË Â›‰ËÛË. ∂Âȉ‹ fï˜ ‰ÂÓ ›ÛÙ„˜ ÛÙ· ÏfiÁÈ· ÌÔ˘, ·’ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ı· ¯¿ÛÂȘ ÙË Ï·ÏÈ¿ ÛÔ˘, Ò˜ ÙË Ì¤Ú· Ô˘ ı· ÁÂÓÓËı› ÙÔ ·È‰›». √ Ï·fi˜ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ÂÚ›ÌÂÓ ӷ ‚ÁÂÈ Ô ∑·¯·Ú›·˜ ·fi ÙÔÓ Ó·fi Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ¢ÏÔÁ‹ÛÂÈ. ŸÏÔÈ ·ÔÚÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÁÔÔÚ›· ÙÔ˘. ŸÙ·Ó fï˜ ‚Á‹ÎÂ, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔ˘˜ ÌÈÏ‹ÛÂÈ, Î·È Î·Ù¿Ï·‚·Ó fiÙÈ Î¿ÔÈÔ fiÚ·Ì· ›¯Â ‰ÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔÓ Ó·fi. √ ∑·¯·Ú›·˜ Á‡ÚÈÛ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. ∏ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ Û‡ÓÙÔÌ· ηٿϷ‚ fiÙÈ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·È‰›. ÿÚËΠ¿Ú· Ôχ Î·È Â›Â: «√ £Âfi˜ ‰ÂÓ Ì ͤ¯·ÛÂ! ∞˘Ùfi˜ ÌÔ˘ ¯¿ÚÈÛ ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ·È‰›». (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 1)

√ ¿ÁÁÂÏÔ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË ª·Ú›· ™ÙËÓ fiÏË ¡·˙·Ú¤Ù ˙Ô‡Û ¤Ó· Ó·Úfi ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ ÏÂÁfiÙ·Ó ª·ÚÈ¿Ì. ◊Ù·Ó ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·Ṳ̂ÓË Ì οÔÈÔÓ Ô˘ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ·Ó πˆÛ‹Ê. ªÈ· ̤ڷ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ô ¿ÁÁÂÏÔ˜ ÛÙË ª·ÚÈ¿Ì Î·È Ù˘ ›Â: 163


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

12:00

Æ164

«Ã·›Ú ÂÛ‡, Ë ÚÔÈÎÈṲ̂ÓË Ì ÙË ¯¿ÚË ÙÔ˘ £ÂÔ‡!» ∏ ª·ÚÈ¿Ì Ù·Ú¿¯ÙËÎÂ, Ô ¿ÁÁÂÏÔ˜ fï˜ Ù˘ ›Â: «ªË ÊÔ‚¿Û·È, ª·ÚÈ¿Ì. £· ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ ÁÈÔ Î·È ı· ÙÔÓ ÔÓÔÌ¿ÛÂȘ πËÛÔ‡. ∞˘Ùfi˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÔ˘‰·›Ô˜ Î·È ı· ÔÓÔÌ·ÛÙ› ÀÈfi˜ ÙÔ˘ À„›ÛÙÔ˘». ∏ ª·ÚÈ¿Ì ÙfiÙ ÚÒÙËÛÂ: «¶Ò˜ ı· ÌÔ˘ Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ˆ Û˘˙˘ÁÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó ¿Ó‰Ú·;» √ ¿ÁÁÂÏÔ˜ Ù˘ ·¿ÓÙËÛÂ: «∆Ô ÕÁÈÔ ¶Ó‡̷ ı· ¤ÚıÂÈ ¿Óˆ ÛÔ˘ Î·È Ë ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ı· οÓÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ı·‡Ì·Ø ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ ¿ÁÈÔ ·È‰› Ô˘ ı· ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ ı· ÔÓÔÌ·ÛÙ› ÀÈfi˜ £ÂÔ‡. ª¿ı ·ÎfiÌ· fiÙÈ Ë Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÛÔ˘ Ë ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÎÈ ·˘Ù‹ ·È‰›, ·Ó Î·È Â›Ó·È Ôχ ËÏÈÎȈ̤ÓË. °È· ÙÔÓ £Âfi Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ». ∏ ª·ÚÈ¿Ì ÙfiÙ ›Â: «∂›Ì·È ÌÈ· ‰Ô‡ÏË ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘. ∞˜ Á›ÓÂÈ ÙÔ ı¤ÏËÌ¿ ÙÔ˘ Û’ Â̤ӷ fiˆ˜ ÌÔ˘ ÙÔ Â›˜». (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 1)


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

12:00

Æ165

√ ¿ÁÁÂÏÔ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ πˆÛ‹Ê √ πˆÛ‹Ê, fiÙ·Ó ¿ÎÔ˘Û fiÙÈ Ë ª·Ú›· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·È‰›, ‹ıÂÏ ӷ ‰È·Ï‡ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÚÚ·‚ÒÓ·. ŒÓ·˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜ fï˜, ÛÙ·Ï̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ £Âfi, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ›Â: «πˆÛ‹Ê, ÌË ‰ÈÛÙ¿ÛÂȘ Ó· ¿ÚÂȘ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘ ÙË ª·Ú›·Ø ÁÈ·Ù› ÙÔ ·È‰› Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Â›Ó·È Ô ÀÈfi˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡. £· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂȘ ÙÔ fiÓÔÌ· πËÛÔ‡˜, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ: √ £Âfi˜ ÛÒ˙ÂÈ. °È·Ù› Ô £Âfi˜ ̤ۈ ·˘ÙÔ‡ ı· ÛÒÛÂÈ ÙÔÓ Ï·fi ÙÔ˘». ŸÙ·Ó ͇ÓËÛÂ Ô πˆÛ‹Ê ¤Î·Ó fiˆ˜ ÙÔÓ ÚfiÛÙ·ÍÂ Ô ¿ÁÁÂÏÔ˜ Î·È ‹Ú ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÙË ª·Ú›·. (∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 1)

∏ ª·Ú›· ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙËÓ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ù¿, Ë ª·Ú›· ÂÈÛΤÊıËΠÙËÓ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ. ¶‹Á ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ∑·¯·Ú›· Î·È ¯·ÈÚ¤ÙËÛ ÙËÓ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ. ªfiÏȘ ÂΛÓË ¿ÎÔ˘Û ÙÔÓ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Ù˘ ª·Ú›·˜, ÙÔ ‚Ú¤ÊÔ˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙ· ÛÏ¿¯Ó· Ù˘ ÛΛÚÙËÛ ·fi ¯·Ú¿. ∏ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ÙfiÙ ÊÒÓ·Í Ì ‰˘Ó·Ù‹ ʈӋ: «∂˘ÏÔÁË̤ÓË Â›Û·È ·’ ÙÔÓ £Âfi, ª·Ú›·, Î·È Â˘ÏÔÁË̤ÓÔ ÙÔ 165


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

12:00

Æ166

·È‰› Ô˘ ı· ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ. ¡·È, ÂÛ‡ Â›Û·È Ë ÌËÙ¤Ú· ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ı· ÛÒÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ Ï·fi ÙÔ‡ πÛÚ·‹Ï. °È·Ù› ÌfiÏȘ ¿ÎÔ˘Û· ÙÔÓ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÛÔ˘, ÛΛÚÙËÛ ·fi ¯·Ú¿ ÙÔ ·È‰› ÛÙËÓ ÎÔÈÏÈ¿ ÌÔ˘. ¡· ¯·›ÚÂÛ·È Ì ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· ˆ˜ fiÏ· ı· ÂÎÏËÚˆıÔ‡Ó, fiˆ˜ ÛÔ˘ Ù· ›Â Ô £Âfi˜». ∏ ª·Ú›· ÙfiÙ ‰ÔÍÔÏfiÁËÛ ÙÔÓ £Âfi: «∏ „˘¯‹ ÌÔ˘ ‰ÔÍ¿˙ÂÈ ·fi ¯·Ú¿ ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔ. ∏ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿. ∞˘Ùfi˜ ÂÎÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙÔÓ ™ˆÙ‹Ú· ÙÔ˘˜». ∏ ª·Ú›· ¤ÌÂÈÓ Ì ÙËÓ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜, Î·È ‡ÛÙÂÚ· Á‡ÚÈÛ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘. (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 1)

∏ Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË ™‡ÓÙÔÌ· Ë ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ Á¤ÓÓËÛ ÙÔ ·È‰› Ù˘. ◊Ù·Ó ·ÁfiÚÈ, fiˆ˜ ÙÔ Â›¯Â ÂÈ Ô ¿ÁÁÂÏÔ˜. √È Á›ÙÔÓ˜ Î·È ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ‹Úı·Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔ ·È‰› Î·È Ó· ¯·ÚÔ‡Ó Ì·˙› Ì ÙËÓ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ. ∆Ë ÚÒÙËÛ·Ó: «¶Ò˜ ı· ÔÓÔÌ·ÛÙ› ÙÔ ·È‰›; ™›ÁÔ˘Ú· ∑·¯·Ú›·˜, fiˆ˜ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘». ∏ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ fï˜ ·¿ÓÙËÛÂ: «Ÿ¯È, ı· ÔÓÔÌ·ÛÙ› πˆ¿ÓÓ˘». ∆fiÙ Ù˘ ›·Ó: «ª· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ·’ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÛÔ˘ Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ 166


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

12:01

Æ167

·˘Ùfi ÙÔ fiÓÔÌ·». ƒÒÙËÛ·Ó ÙfiÙ ÙÔÓ ∑·¯·Ú›· ÙÈ fiÓÔÌ· ‹ıÂÏ ӷ ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ ·È‰›. √ ∑·¯·Ú›·˜ ‹Ú ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Ͽη Î·È ¤ÁÚ·„Â: «πˆ¿ÓÓ˘ Â›Ó·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘». ªfiÏȘ ÙÔ ¤ÁÚ·„Â, Ô ∑·¯·Ú›·˜ ÌfiÚÂÛÂ Î·È ¿ÏÈ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ. ∞̤ۈ˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰ÔÍÔÏÔÁ› Î·È Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔÓ £Âfi. ŸÏÔÈ ÔÈ Á›ÙÔÓ˜ ı·‡Ì·Û·Ó Î·È ¤ÌÂÈÓ·Ó ¤ÎÏËÎÙÔÈ. ¶·ÓÙÔ‡ ÙÔ Û˘˙ËÙÔ‡Û·Ó ÎÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ·Ó·ÚˆÙÈfiÙ·Ó: «∆È ı· Á›ÓÂÈ ¿Ú·Á ·˘Ùfi ÙÔ ·È‰›;» (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 1)

167


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

12:01

Æ168

∏ Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ πËÛÔ‡ ∂ΛӘ ÙȘ ̤Ú˜, Ô ƒˆÌ·›Ô˜ ∞˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ∫·›Û·Ú·˜ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ ‰È¤Ù·ÍÂ: «ŸÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÌÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó. ∆· ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÚ·ÊÙÔ‡Ó Û ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›·. ∫·ı¤Ó·˜ Ú¤ÂÈ, ÁÈ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, Ó· ¿ÂÈ ÛÙËÓ fiÏË ·’ fiÔ˘ ηٿÁÂÙ·È». ŒÙÛÈ Î·È Ô πˆÛ‹Ê ¤ÚÂ ӷ ¿ÂÈ Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ‡ ¢·‚›‰, ÙË µËıϤÌ, ÂÂȉ‹ Ë Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ¢·‚›‰. •ÂΛÓËÛ ÏÔÈfiÓ ·fi ÙË ¡·˙·Ú¤Ù Ì·˙› Ì ÙË ª·Ú›·, ÁÈ· ÙÔ Ì·ÎÚ‡ Ù·Í›‰È ÙÔ˘˜. ™ÙË µËıÏÂ¤Ì ‰ÂÓ ‚Ú‹Î·Ó ¯ÒÚÔ ÛÙÔ ·Ó‰Ô¯Â›Ô. ∏ ÌÈÎÚ‹ fiÏË ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙË ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∆ÂÏÈο ‚Ú‹Î·Ó Ó· Ì›ÓÔ˘Ó Û’ ¤Ó· ÛÙ¿‚ÏÔ. ∆Ë Ó‡¯Ù· Ë ª·Ú›· Á¤ÓÓËÛ ÙÔ ·È‰› Ù˘, ¤Ó· ÁÈÔ. ∆ÔÓ Û·ÚÁ¿ÓˆÛÂ Î·È ÙÔÓ Í¿ψÛ ے ¤Ó· ·¯Ó›. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÂΛÓË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÌÂÚÈÎÔ› ‚ÔÛÎÔ›, Ô˘ ¤ÌÂÓ·Ó ÛÙÔ ‡·ÈıÚÔ Î·È Ê‡Ï·Á·Ó Ù· Úfi‚·Ù¿ ÙÔ˘˜. •·ÊÓÈο ¤Ï·Ì„ Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ ʈ˜, Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¤Ó·˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜. √È ‚ÔÛÎÔ› ÙÚfiÌ·Í·Ó, Ô ¿ÁÁÂÏÔ˜ fï˜ ÙÔ˘˜ ›Â: «ªËÓ ÙÚÔÌ¿˙ÂÙÂ! ™·˜ ʤÚÓˆ ¤Ó· ¯·ÚÌfiÛ˘ÓÔ Ì‹Ó˘Ì·. √ £Âfi˜ Û¿˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔÓ ™ˆÙ‹Ú· Ô˘ Û·˜ ›¯Â ˘ÔÛ¯Âı› –ÎÈ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÃÚÈÛÙfi˜, Ô ∫‡ÚÈÔ˜. ™‹ÌÂÚ· ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË µËıϤÌ. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌ¿‰È ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÙÂ: 168


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

12:01

Æ169


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

12:01

Æ170

ı· ‚Ú›Ù ¤Ó· ‚Ú¤ÊÔ˜ Û·ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Î·È Í·ψ̤ÓÔ Ì¤Û· Û’ ¤Ó· ·¯Ó›». •·ÊÓÈο ÙfiÙÂ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ¿ÁÁÂÏÔ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÏ‹ıÔ˜ ·ÁÁ¤ÏˆÓ, Ô˘ ˘ÌÓÔ‡Û·Ó ÙÔÓ £Âfi Î·È ¤ÏÂÁ·Ó: «¢fiÍ· ÛÙÔÓ ‡„ÈÛÙÔ £Âfi Î·È ÂÈÚ‹ÓË ÛÙË ÁË. ∞Á¿Ë Î·È ÛˆÙËÚ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜!» √È ‚ÔÛÎÔ› ‹Á·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙË µËıϤÌ. ∂Λ ‚Ú‹Î·Ó ÙË ª·Ú›· Î·È ÙÔÓ πˆÛ‹Ê, Î·È ÙÔ ‚Ú¤ÊÔ˜ Í·ψ̤ÓÔ ÛÙÔ ·¯Ó›. √È ‚ÔÛÎÔ› ‰ÈËÁ‹ıËÎ·Ó Ù· ÏfiÁÈ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ›Â Ô ¿ÁÁÂÏÔ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ·È‰›. ∏ ª·Ú›· ‰È·ÙËÚÔ‡Û fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÏfiÁÈ· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ Î·È Ù· ÛÎÂÊÙfiÙ·Ó Û˘Ó¯Ҙ. √È ‚ÔÛÎÔ› Á‡ÚÈÛ·Ó ›Ûˆ ‰ÔÍ¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È ˘ÌÓÒÓÙ·˜ ÙÔÓ £Âfi ÁÈ· fiÏ· fiÛ· ¿ÎÔ˘Û·Ó Î·È Â›‰·Ó. ∏ ª·Ú›· Î·È Ô πˆÛ‹Ê ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔ ·È‰› ÙÔ fiÓÔÌ· πËÛÔ‡˜, fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ Â›¯Â ÂÈ Ô ¿ÁÁÂÏÔ˜. (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 2)

√È ÛÔÊÔ› Ì¿ÁÔÈ ŸÙ·Ó ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô πËÛÔ‡˜ ÛÙË µËıϤÌ, ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙ· πÂÚÔÛfiÏ˘Ì· οÔÈÔÈ ÛÔÊÔ› Ì¿ÁÔÈ ·fi ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹. ¶‹Á·Ó ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ∏ÚÒ‰Ë Î·È ÚÒÙËÛ·Ó: «¶Ô‡ Â›Ó·È Ô ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜; ∂›‰·Ì Ӓ ·Ó·Ù¤ÏÏÂÈ ÙÔ ¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ Î·È ‹Úı·Ì ӷ ÙÔÓ ÚÔÛ΢ӋÛÔ˘Ì». ŸÙ·Ó ÙÔ ¿ÎÔ˘Û ·˘Ùfi Ô ∏Ú҉˘ Ù·Ú¿¯ÙËΠÔχ, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜. ºÒÓ·Í ÏÔÈfiÓ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÔÊÔ‡˜ ¿Ó‰Ú˜ Ô˘ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ηϿ ÙȘ ¿ÁȘ Áڷʤ˜. √ ∏Ú҉˘ ÙÔ˘˜ ÚÒÙËÛÂ: «¶Ô‡ ı· ÁÂÓÓËı› Ô ªÂÛÛ›·˜; ™Â ÔÈ· fiÏË ı· ÁÂÓÓËı› Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ô˘ ˘ÔÛ¯¤ıËÎÂ Ô £Âfi˜;» 170


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

12:01

Æ171

∞˘ÙÔ› ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ·Ó: «™ÙË µËıÏÂ¤Ì Ù˘ πÔ˘‰·›·˜, ¤ÙÛÈ Ï¤Ó ÔÈ ÚÔÊ‹Ù˜». √ ∏Ú҉˘ οÏÂÛ ÎÚ˘Ê¿ ÙÔ˘˜ Ì¿ÁÔ˘˜ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘. ◊ıÂÏ ӷ Ì¿ıÂÈ fiÙ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ê¿ÓËΠÙÔ ¿ÛÙÚÔ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. ŒÂÈÙ· ÙÔ˘˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙË µËıÏÂ¤Ì Î·È ÙÔ˘˜ ›Â: «∂ȉÔÔÈ‹ÛÙ Ì fiÙ·Ó ı· ‚Ú›Ù ÙÔ ·È‰›, ÁÈ· Ó· ¤Úıˆ ÎÈ ÂÁÒ Ó· ÙÔ ÚÔÛÎ˘Ó‹Ûˆ». √È Ì¿ÁÔÈ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔ ·ÛÙ¤ÚÈ ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙË µË171


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

12:01

Æ172


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

00:23

Æ297


∏ ∞ƒÃ∞π∞ ∞¡∞∆√§∏

KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

00:23

Æ298


∏ ∞™™Àƒπ∞∫∏ ∞À∆√∫ƒ∞∆√ƒπ∞

KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

00:23

Æ299


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

00:23

Æ300

∞π°À¶∆√™ ∫∞π ™π¡∞


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

00:23

Æ301

∏ ¢π∞πƒ∂™∏ ∆ø¡ ºÀ§ø¡ ∆√À π™ƒ∞∏§


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

00:23

Æ302

∆∞ µ∞™π§∂π∞ ∆√À ™∞√À§, ∆√À ¢∞µπ¢ ∫∞π ∆√À ™√§√ªø¡∆∞


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

00:23

Æ303

∆∞ µ∞™π§∂π∞ π™ƒ∞∏§ ∫∞π π√À¢∞


∞À∆√∫ƒ∞∆√ƒπ∞ µ∞µÀ§ø¡π∞∫∏, ¶∂ƒ™π∫∏ ∫∞π ∂§§∏¡π∫∏

KAINH ¢„ £‚”‚ 20-07-2005 00:23 “ Æ304


∏ ƒøª∞´∫∏ ∞À∆√∫ƒ∞∆√ƒπ∞ ∆∏¡ ∂¶√Ã∏ ∆√À Ãπ™∆√À

KAINH ¢„ £‚”‚ 20-07-2005 00:23 “ Æ305


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

00:23

Æ306

Ã∞ƒ∆∏™ ∆∏™ ¶∞§∞π™∆π¡∏™


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

00:23

Æ307

∏ ¶∞§∞π™∆π¡∏ ∆∏¡ ∂¶√Ã∏ ∆√À Ãπ™∆√À


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

00:23

Æ308

∏ π∂ƒ√À™∞§∏ª ∆∏¡ ∂¶√Ã∏ ∆∏™ ¶∞§∞π∞™ ¢π∞£∏∫∏™


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

00:24

Æ309

∏ π∂ƒ√À™∞§∏ª ∆∏¡ ∂¶√Ã∏ ∆√À Ãπ™∆√À


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

00:24

Æ310

∞’ ¶∂ƒπ√¢∂π∞ ∆√À ∞¶. ¶∞À§√À

µ’ ¶∂ƒπ√¢∂π∞ ∆√À ∞¶. ¶∞À§√À


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

00:24

Æ311

°’ ¶∂ƒπ√¢∂π∞ ∆√À ∞¶. ¶∞À§√À

∆√ ∆∞•π¢π ™∆∏ ƒøª∏


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

00:24

Æ312


EJOFYLLO BIBLIKH PAIDIKO

25-01-07 14:30

™ÂÏ›‰· 1

∆· ·È‰È¿ ‰È·‚¿zÔ˘Ó ÙË µ›‚ÏÔ

∆· ·È‰È¿ ‰È·‚¿zÔ˘Ó ÙË

µ›‚ÏÔ

Τα παιδιά διαβάζουν τη Βίβλο  

Μια έγχρωμη εικονογραφημένη έκδοση της Βίβλου για παιδιά που θέλει να συνοδεύσει τους μικρούς και μεγάλους αναγνώστες της σε ένα εξερευνητικ...

Τα παιδιά διαβάζουν τη Βίβλο  

Μια έγχρωμη εικονογραφημένη έκδοση της Βίβλου για παιδιά που θέλει να συνοδεύσει τους μικρούς και μεγάλους αναγνώστες της σε ένα εξερευνητικ...

Advertisement