Issuu on Google+

EJOFYLLO BIBLIKH PAIDIKO

25-01-07 14:30

™ÂÏ›‰· 1

∆· ·È‰È¿ ‰È·‚¿zÔ˘Ó ÙË µ›‚ÏÔ

∆· ·È‰È¿ ‰È·‚¿zÔ˘Ó ÙË

µ›‚ÏÔ


BIBLOS GIA PAIDIA

9/1/2007 04:18 µµ

Σελίδα 1


BIBLOS GIA PAIDIA

9/1/2007 04:18 µµ

Σελίδα 2


ƒ ⁄ „

¢„ £‚”‚

19-07-2005

21:55

Æ3

∆· ·È‰È¿ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÙË

µ›‚ÏÔ


BIBLOS GIA PAIDIA

30/1/2007 09:50 πµ

Σελίδα 3

ISBN: 978-960-7847-49-2 ©2005 EÏÏËÓÈ΋ BÈ‚ÏÈ΋ EÙ·ÈÚ›·, Aı‹Ó· ©Coloured maps UBS 1997, 2000 GrBS − UBS - EPS − 2007 − 3.1Κ − GRC473IL

EÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË: M¿Úı· K·ÂÙ·Ó¿ÎÔ˘ - •˘ÓÔÔ‡ÏÔ˘ EÈ̤ÏÂÈ· ÎÂÈ̤ӈÓ: K·›ÙË XȈ٤ÏÏË K·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·: ¶fiË K·ÏÔÁÈ¿ÓÓË

M ÙËÓ ÂÈʇϷÍË ·ÓÙfi˜ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ηı’ ÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ‹ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· Ù˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·˜ ÙˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ.


ƒ ⁄ „

¢„ £‚”‚

19-07-2005

21:55

Æ5

∆· ·È‰È¿ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÙË

µ›‚ÏÔ

∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË:

ª¿Úı· ∫·ÂÙ·Ó¿ÎÔ˘ - •˘ÓÔÔ‡ÏÔ˘

∂§§∏¡π∫∏ µπµ§π∫∏ ∂∆∞πƒπ∞ ∂ªª. ª¶∂¡∞∫∏ 50, ∞£∏¡∞


ƒ ⁄ „

¢„ £‚”‚

19-07-2005

21:55

Æ6

¶›Ó·Î·˜ ¶ÂÚȯÔÌ¤ÓˆÓ ¶·Ï·È¿ ¢È·ı‹ÎË ___________________________________________________________________15 √ £Âfi˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ (°¤ÓÂÛȘ 1– 2) .................................................................................17 √È ¿ÓıÚˆÔÈ ·Ú·ÎÔ‡Ó ÙÔÓ £Âfi (°¤ÓÂÛȘ 3) .................................................................................21 O K¿ÈÓ Î·È Ô Õ‚ÂÏ (°¤ÓÂÛȘ 4) ............................................................................................................................ 23 ∏ ηΛ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙË ÁË (°¤ÓÂÛȘ 6 – 9) .......................................... 24 √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔÓ £Âfi (°¤ÓÂÛȘ 11) ..................... 28 ŒÓ·˜ ‚ÔÛÎfi˜ ˘·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔÓ £Âfi (°¤ÓÂÛȘ 12 – 17)................................................................. 29 √ ∞‚Ú·¿Ì Î·È Ë ™¿ÚÚ· ·ÔÎÙÔ‡Ó ÁÈÔ (°¤ÓÂÛȘ 18 – 21) .................................................... 31 √ πÛ·¿Î ·ÓÙÚ‡ÂÙ·È ÙË ƒÂ‚¤Îη (°¤ÓÂÛȘ 24) ............................................................................ 34 ¢‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·‰¤ÚÊÈ· (°¤ÓÂÛȘ 25 – 27) .................................................................................... 37 √ π·ÎÒ‚ ‚ϤÂÈ ¤Ó· ·Ú¿ÍÂÓÔ fiÓÂÈÚÔ (°¤ÓÂÛȘ 28) ............................................................... 41 √ π·ÎÒ‚ ·ÓÙÚ‡ÂÙ·È ÙË ƒ·¯‹Ï (°¤ÓÂÛȘ 29 – 30) ...................................................................... 42 √ π·ÎÒ‚ ʇÁÂÈ ·fi ÙÔÓ §¿‚·Ó (°¤ÓÂÛȘ 30 – 32) ..................................................................... 45 √ π·ÎÒ‚ ·Ï‡ÂÈ Ì ÙÔÓ £Âfi (°¤ÓÂÛȘ 32).......................................................................................... 47 ∆· ‰‡Ô ·‰¤ÚÊÈ· Û˘ÌÊÈÏÈÒÓÔÓÙ·È (°¤ÓÂÛȘ 33) ............................................................................ 49 √ πˆÛ‹Ê Î·È Ù· ·‰¤ÚÊÈ· ÙÔ˘ (°¤ÓÂÛȘ 35 – 37) ............................................................................. 50 √ πˆÛ‹Ê Ô˘ÏÈ¤Ù·È ·fi Ù’ ·‰¤ÚÊÈ· ÙÔ˘ (°¤ÓÂÛȘ 37).......................................................... 52 √ πˆÛ‹Ê ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ (°¤ÓÂÛȘ 39).................................................................................. 54 √ πˆÛ‹Ê ÂÍËÁ› fiÓÂÈÚ· (°¤ÓÂÛȘ 40) ......................................................................................................... 56 √ πˆÛ‹Ê Î·È Ô º·Ú·Ò (°¤ÓÂÛȘ 41) ........................................................................................................... 57 ∆· ·‰¤ÚÊÈ· ÙÔ˘ πˆÛ‹Ê ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ (°¤ÓÂÛȘ 42) .................................... 60 ∆· ·‰¤ÚÊÈ· ÙÔ˘ πˆÛ‹Ê ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙË Ã·Ó·¿Ó (°¤ÓÂÛȘ 42 – 43).................................................................................................................................................................... 63 √ πˆÛ‹Ê ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ·‰ÂÚÊÔ‡˜ ÙÔ˘ (°¤ÓÂÛȘ 43) .................................................... 66 ∆Ô ·ÛË̤ÓÈÔ ÔÙ‹ÚÈ (°¤ÓÂÛȘ 44) .................................................................................................................. 68 √ πˆÛ‹Ê Û˘Á¯ˆÚ› ÙÔ˘˜ ·‰ÂÚÊÔ‡˜ ÙÔ˘ (°¤ÓÂÛȘ 45 – 47) .............................................. 69 √ Ï·fi˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï ˘ÔʤÚÂÈ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ (ŒÍÔ‰Ô˜ 1)................................................. 72 ªÈ· ÌËÙ¤Ú· ÛÒ˙ÂÈ ÙÔÓ ÁÈÔ Ù˘ (ŒÍÔ‰Ô˜ 2) ........................................................................................ 73

6


ƒ ⁄ „

¢„ £‚”‚

19-07-2005

21:55

Æ7

√ ªˆ˘Û‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ʇÁÂÈ (ŒÍÔ‰Ô˜ 2 – 3) ...................................................................................... 75 √ £Âfi˜ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ªˆ˘Û‹ ÌÈ· ÂÓÙÔÏ‹ (ŒÍÔ‰Ô˜ 3 – 4)......................................................... 76 √ ªˆ˘Û‹˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ (ŒÍÔ‰Ô˜ 4) ................................................................... 78 √ ªˆ˘Û‹˜ Î·È Ô ∞·ÚÒÓ ÛÙÔÓ º·Ú·Ò (ŒÍÔ‰Ô˜ 5 – 7) ......................................................... 79 √ £Âfi˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ (ŒÍÔ‰Ô˜ 7 – 8)........................................ 81 √ £Âfi˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ (ŒÍÔ‰Ô˜ 10 – 12) ..................................... 83 √È πÛÚ·Ëϛ٘ ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ (ŒÍÔ‰Ô˜ 13 – 14) .......................................... 85 ∏ ‰È¿‚·ÛË Ù˘ ∂Ú˘ıÚ¿˜ £¿Ï·ÛÛ·˜ (ŒÍÔ‰Ô˜ 14 – 15) ........................................................ 86 √ £Âfi˜ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Ï·fi ÙÔ˘ (ŒÍÔ‰Ô˜ 16) ......................................................................... 88 ¡ÂÚfi ·fi ÙÔÓ ‚Ú¿¯Ô (ŒÍÔ‰Ô˜ 17Ø AÚÈıÌÔ› 20).................................................................................. 90 √ ªˆ˘Û‹˜ ÛÙÔ fiÚÔ˜ ™ÈÓ¿ (ŒÍÔ‰Ô˜ 19 – 20Ø 24) ............................................................................ 91 √È ‰¤Î· ÂÓÙÔϤ˜ (ŒÍÔ‰Ô˜ 20) .............................................................................................................................. 93 √ ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ˜ ıÂfi˜ (ŒÍÔ‰Ô˜ 32) ............................................................................................................... 94 √ ªˆ˘Û‹˜ Û˘ÓÔÌÈÏ› Í·Ó¿ Ì ÙÔÓ £Âfi (ŒÍÔ‰Ô˜ 33 – 34Ø ¢Â˘ÙÂÚÔÓfiÌÈÔÓ 6Ø §Â˘ÈÙÈÎfiÓ 19) ...................................................................................... 96 H ™ÎËÓ‹ ÙÔ˘ M·ÚÙ˘Ú›Ô˘ Î·È Ë ∫È‚ˆÙfi˜ Ù˘ ¢È·ı‹Î˘ (ŒÍÔ‰Ô˜ 25Ø 35 – 40) .......................................................................................................................................................... 97 O A·ÚÒÓ Î·È ÔÈ ÁÈÔÈ ÙÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÈÂÚ›˜ (§Â˘ÈÙÈÎfi 8Ø AÚÈıÌÔ› 6).................................. 98 O Mˆ˘Û‹˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ Î·Ù·ÛÎfiÔ˘˜ (AÚÈıÌÔ› 13) ...................................................................... 100 ™·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ (AÚÈıÌÔ› 14) ................................................................................... 101 TÔ Ê›‰È Ô˘ ÁÈ·ÙÚ‡ÂÈ (AÚÈıÌÔ› 21) ........................................................................................................ 102 O Mˆ˘Û‹˜ Âı·›ÓÂÈ (¢Â˘ÙÂÚÔÓfiÌÈÔÓ 31 – 34) ............................................................................... 104 O IËÛÔ‡˜ ÙÔ˘ ¡·˘‹ Ô‰ËÁ› ÙÔÓ Ï·fi (IËÛÔ‡˜ ÙÔ˘ N·˘‹ 1)............................................. 105 T· Ù›¯Ë Ù˘ IÂÚȯҘ ¤ÊÙÔ˘Ó (IËÛÔ‡˜ ÙÔ˘ N·˘‹ 6) .............................................................. 105 H ÁË Ù˘ Â·ÁÁÂÏ›·˜ (IËÛÔ‡˜ ÙÔ˘ N·˘‹ 24) ..................................................................................... 108 √È ∫ÚÈÙ¤˜ (∫ÚÈÙ·› 2) ................................................................................................................................................... 109 ∏ ¢Â‚fiÚ· (∫ÚÈÙ·› 4 – 5) ......................................................................................................................................... 110 √ °Â‰ÂÒÓ (∫ÚÈÙ·› 6 – 8)........................................................................................................................................... 112 √ ™·Ì„ÒÓ (∫ÚÈÙ·› 13 – 16) ................................................................................................................................. 115 ƒÔ˘ı Î·È ¡ˆÂÌ›Ó (PÔ˘ı 1 – 4) ......................................................................................................................... 118 O ÚÔÊ‹Ù˘ ™·ÌÔ˘‹Ï (∞’ B·ÛÈÏÂÈÒÓ 1 – 4) ..................................................................................... 120 √ ™·Ô‡Ï Á›ÓÂÙ·È ‚·ÛÈÏÈ¿˜ (∞’ B·ÛÈÏÂÈÒÓ 8 – 10) ........................................................................ 122 ™·Ô‡Ï Î·È ¢·‚›‰ (∞’ B·ÛÈÏÂÈÒÓ 16)............................................................................................................ 124

7


ƒ ⁄ „

¢„ £‚”‚

19-07-2005

21:55

Æ8

¢·‚›‰ Î·È °ÔÏÈ¿ı (∞’ µ·ÛÈÏÂÈÒÓ 17) .......................................................................................................... 125 ¢·‚›‰ Î·È πˆÓ¿ı·Ó (∞’ µ·ÛÈÏÂÈÒÓ 18 – 20) ......................................................................................... 128 √ ¢·‚›‰ ÁÏÈÙÒÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ™·Ô‡Ï (∞’ µ·ÛÈÏÂÈÒÓ 22 – 24Ø µ’ µ·ÛÈÏÂÈÒÓ 1) ............................................................................................................. 129 √ ¢·‚›‰ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ (µ’ µ·ÛÈÏÂÈÒÓ 5) ........................................................................................................... 131 √È „·ÏÌÔ› ÙÔ˘ ¢·‚›‰ ............................................................................................................................................132 ¶ÔÈ̤ӷ˜ ÌÔ˘ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ (æ·ÏÌfi˜ 22) ............................................................................................. 132 •¤ÚÂȘ, ∫‡ÚÈÂ, ÂÛ‡ ÁÈ· Ì ٷ ¿ÓÙ· (æ·ÏÌfi˜ 138) .......................................................... 134 √ £Âfi˜ Â›Ó·È Ô ·ÏËıÈÓfi˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ (æ·ÏÌfi˜ 144) ........................................................... 135 √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ™ÔÏÔÌÒÓ (°’ µ·ÛÈÏÂÈÒÓ 3Ø 6Ø 8) ........................................................................................ 136 ∏ ‚·Û›ÏÈÛÛ· Ù˘ ™·‚¿ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙÔÓ ™ÔÏÔÌÒÓÙ· (°’ µ·ÛÈÏÂÈÒÓ 10)............................................................................................................................................................... 138 ™ÔÊ¿ ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ™ÔÏÔÌÒÓÙ· (¶·ÚÔÈÌ›·È 10 – 16)...................................................................... 139 √ ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ (°’ µ·ÛÈÏÂÈÒÓ 16 – 17).......................................................................................... 141 √ ∏Ï›·˜ Î·È ÔÈ ÚÔÊ‹Ù˜ ÙÔ˘ µ¿·Ï (°’ µ·ÛÈÏÂÈÒÓ 18) ....................................................... 143 √ ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Û·˝·˜ (∏Û·˝·˜ 6) ............................................................................................................... 145 (∏Û·˝·˜ 7) ......................................................................................................................................................................... 145 (∏Û·˝·˜ 9) ......................................................................................................................................................................... 145 (∏Û·˝·˜ 53)...................................................................................................................................................................... 146 √ ÚÔÊ‹Ù˘ πÂÚÂÌ›·˜ (πÂÚÂÌ›·˜ 1 – 18)............................................................................................. 146 (πÂÚÂÌ›·˜ 31) ................................................................................................................................................................... 148 √ ÚÔÊ‹Ù˘ πˆÓ¿˜ Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ „¿ÚÈ (πˆÓ¿˜ 1 – 2) ..................................................... 148 √ πˆÓ¿˜ ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙË ¡ÈÓ¢‹ (πˆÓ¿˜ 3 – 4) ................................................................................. 150 √ ¢·ÓÈ‹Ï Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ (¢·ÓÈ‹Ï 1).................................................................................................... 151 √È ÙÚÂȘ Ê›ÏÔÈ ÛÙÔ Î·Ì›ÓÈ (¢·ÓÈ‹Ï 3) ..................................................................................................... 152 √ ¢·ÓÈ‹Ï ÛÙÔÓ Ï¿ÎÎÔ ÙˆÓ ÏÂfiÓÙˆÓ (¢·ÓÈ‹Ï 6)......................................................................... 154 √ ¢·ÓÈ‹Ï ‚ϤÂÈ ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi ÙÔ˘ ™ˆÙ‹Ú· (¢·ÓÈ‹Ï 7) ..................................................... 156

∫·ÈÓ‹ ¢È·ı‹ÎË ___________________________________________________________________ 159 √ Ï·fi˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔÓ ™ˆÙ‹Ú· ..................................................................................................................161 ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ Î·È ∑·¯·Ú›·˜ (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 1) ........................................................................................... 162 √ ¿ÁÁÂÏÔ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË ª·Ú›· (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 1) ..................................................................... 163

8


ƒ ⁄ „

¢„ £‚”‚

19-07-2005

21:55

Æ9

√ ¿ÁÁÂÏÔ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ πˆÛ‹Ê (∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 1) ............................................................ 165 ∏ ª·Ú›· ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙËÓ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 1) .................................................... 165 ∏ Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 1) ........................................................................................... 166 ∏ Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ πËÛÔ‡ (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 2) ............................................................................................... 168 √È ÛÔÊÔ› Ì¿ÁÔÈ (∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 2) .......................................................................................................... 170 ™˘ÌÂÒÓ Î·È ÕÓÓ· (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 2) ............................................................................................................ 173 ∏ Ê˘Á‹ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ (∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 2) ........................................................................................ 174 √ πËÛÔ‡˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ Ó·fi (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 2) .............................................................................. 175 πˆ¿ÓÓ˘ Ô µ·ÙÈÛÙ‹˜ (∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 3Ø ∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 3) .................................................. 177 ∏ µ¿ÙÈÛË ÙÔ˘ πËÛÔ‡ (∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 3) ......................................................................................... 178 (∫·Ù¿ πˆ¿ÓÓËÓ 1)......................................................................................................................................................... 178 (∫·Ù¿ πˆ¿ÓÓËÓ 8)......................................................................................................................................................... 178 √ ‰È¿‚ÔÏÔ˜ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔÓ πËÛÔ‡ (∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 4) ......................................................... 180 √ πËÛÔ‡˜ ÛÙË Û˘Ó·ÁˆÁ‹ Ù˘ ¡·˙·Ú¤Ù (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 4) .............................................. 181 √ πËÛÔ‡˜ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 5) .......................................................................... 182 √ Á¿ÌÔ˜ ÛÙËÓ ∫·Ó¿ (∫·Ù¿ πˆ¿ÓÓËÓ 2).................................................................................................. 184 √ πËÛÔ‡˜ ıÂÚ·‡ÂÈ ¤Ó·Ó ·Ú¿Ï˘ÙÔ (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 2) ................................................. 187 √ πËÛÔ‡˜ Î·È Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ π·Â›ÚÔ˘ (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 5) ............................................................ 188 √ πËÛÔ‡˜ Î·È Ô ÂηÙfiÓÙ·Ú¯Ô˜ Ù˘ ∫·ÂÚÓ·Ô‡Ì (∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 8) ......................................................................................................................................................... 189 √ πËÛÔ‡˜ Î·È Ë ÙÚÈÎ˘Ì›· (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 4) ..................................................................................... 190 √ πËÛÔ‡˜ Î·È Ô πˆ¿ÓÓ˘ (∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 11 – 14) ................................................................... 192 ∏ Â› ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ÔÌÈÏ›· (∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 5) .................................................................................... 193 ∞Á·¿Ù ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ Û·˜ (∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 5).................................................................. 193 ∏ ·ÏËıÈÓ‹ ÚÔÛ¢¯‹ (∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 6) .................................................................................... 194 ∆Ô ¿Á¯Ô˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ (∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 6) ....................................................................................... 195 ∂ÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔÓ £Âfi (∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 7) ............................................................................. 196 ∏ ·Ú·‚ÔÏ‹ ÁÈ· Ù· ‰‡Ô Û›ÙÈ· (∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 7) ....................................................... 196 √ πËÛÔ‡˜ ¢ÏÔÁ› Ù· ·È‰È¿ (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 10) ........................................................................ 198 ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ·ÓÒÙÂÚÔ˜ (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 9) ......................................................................................... 199 √ πËÛÔ‡˜ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 2 – 3).......................................................................... 200 √ ηÏfi˜ ™·Ì·Ú›Ù˘ (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 10)............................................................................................... 202 √ £Âfi˜ ·Ó·˙ËÙ¿ÂÈ ÙÔÓ Î¿ı ¿ÓıÚˆÔ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÛÒÛÂÈ ........................................204

9


ƒ ⁄ „

¢„ £‚”‚

19-07-2005

21:55

Æ10

∆Ô ¯·Ì¤ÓÔ Úfi‚·ÙÔ (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 15) ................................................................................................ 204 ∆Ô ¯·Ì¤ÓÔ ÓfiÌÈÛÌ· (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 15) .................................................................................................. 207 √ ¯·Ì¤ÓÔ˜ ÁÈÔ˜ (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 15) .............................................................................................................. 207 √ πËÛÔ‡˜ ‰›ÓÂÈ ÙÚÔÊ‹ Û ¤ÓÙ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ (∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 14) ...................................................................................................................................................... 210 √ πËÛÔ‡˜ ÂÚ·Ù¿ ¿Óˆ ÛÙ· ÓÂÚ¿ (∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 14) .............................................. 211 √ πËÛÔ‡˜ ıÂÚ·‡ÂÈ ·ÚÚÒÛÙÔ˘˜ (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 6) ............................................................ 213 √ ¿ÚÙÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ (∫·Ù¿ πˆ¿ÓÓËÓ 6) ....................................................................................................... 214 ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹ (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 14) ......................................................................................................... 216 «∂Û‡ Â›Û·È Ô ÃÚÈÛÙfi˜» (∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 16) .................................................................................... 217 √ £Âfi˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô πËÛÔ‡˜ (∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 17) ........................................... 217 ¢‡Ô Ì·ıËÙ¤˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 10) ............................... 219 √ ηÏfi˜ ‚ÔÛÎfi˜ (∫·Ù¿ πˆ¿ÓÓËÓ 10) ......................................................................................................... 220 √ πËÛÔ‡˜ ıÂÚ·‡ÂÈ ‰¤Î· ·ÚÚÒÛÙÔ˘˜ (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 17) ........................................... 221 √ πËÛÔ‡˜ ıÂÚ·‡ÂÈ ÙÔÓ Ù˘ÊÏfi ˙ËÙÈ¿ÓÔ µ·Ú̷ٛÈÔ (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 10) ..... 222 √ πËÛÔ‡˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ ∑·Î¯·›Ô (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 19)............................................................... 224 ª·Ú›· Î·È ª¿Úı· (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 10) .................................................................................................... 226 √ §¿˙·ÚÔ˜ (∫·Ù¿ πˆ¿ÓÓËÓ 11) ........................................................................................................................ 227 ∏ ª·Ú›· ·Ï›ÊÂÈ Ì ̇ÚÔ ÙÔÓ πËÛÔ‡ (∫·Ù¿ πˆ¿ÓÓËÓ 12) .............................................. 229 ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ πËÛÔ‡ ÛÙ· πÂÚÔÛfiÏ˘Ì· (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 11) .......................................... 230 √ πËÛÔ‡˜ ‰ÈÒ¯ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ Ó·fi (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 11) ................. 232 √ πËÛÔ‡˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 13) ................................. 234 ∏ ÚÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ πÔ‡‰· (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 14)...................................................................................... 236 √ πËÛÔ‡˜ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÙÔ ¶¿Û¯· (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 14)........................................................................................................................................................... 236 √ πËÛÔ‡˜ ϤÓÂÈ Ù· fi‰È· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ (∫·Ù¿ πˆ¿ÓÓËÓ 13) .................................... 238 √ πËÛÔ‡˜ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰Â›ÓÔ (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 14)........................................................................................................................................................... 240 √ ¶¤ÙÚÔ˜ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔÓ πËÛÔ‡ ÌÈ· ˘fiÛ¯ÂÛË (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 14) ............................... 242 √ πËÛÔ‡˜ ÚÔÛ‡¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ Î‹Ô Ù˘ °ÂıÛËÌ·Ó‹ (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 14)........................................................................................................................................................... 243 ∏ ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 14) ....................................................................................... 247 √ πËÛÔ‡˜ ·Ó·ÎÚ›ÓÂÙ·È (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 14) ........................................................................................ 248

10


ƒ ⁄ „

¢„ £‚”‚

19-07-2005

21:55

Æ11

√ πËÛÔ‡˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ¶ÈÏ¿ÙÔ (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 15, ∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 27) .......................................................................................................... 249

√ πÔ‡‰·˜ ÌÂÙ·ÓÈÒÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ (∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 27) ..................... 252 √ πËÛÔ‡˜ Âı·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÛÙ·˘Úfi (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 15) ........................................................... 253 ∏ Ù·Ê‹ ÙÔ˘ πËÛÔ‡ (∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ 15Ø ∫·Ù¿ πˆ¿ÓÓËÓ 19) ....................................................... 255 ∏ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ πËÛÔ‡ (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 24)....................................................................................... 257 ™ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂ÌÌ·Ô‡˜ (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 24)................................................................... 259 √ πËÛÔ‡˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ (∫·Ù¿ πˆ¿ÓÓËÓ 20) .......................................... 261 √ πËÛÔ‡˜ Î·È Ô £ˆÌ¿˜ (ηٷ πˆ¿ÓÓËÓ 20) ....................................................................................... 262 √ πËÛÔ‡˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙË Ï›ÌÓË °ÂÓÓËÛ·Ú¤Ù (∫·Ù¿ πˆ¿ÓÓËÓ 21) .......................................................................................................................................................... 263 √ πËÛÔ‡˜ Î·È Ô ¶¤ÙÚÔ˜ (∫·Ù¿ πˆ¿ÓÓËÓ 21) ...................................................................................... 264 ∏ ·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ πËÛÔ‡ (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 24Ø ¶Ú¿ÍÂȘ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ 1)................................... 265 ∏ ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ‹ (¶Ú¿ÍÂȘ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ 2)................................................................................................... 267 ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ Î·È ™·‡ÏÔ˜ (¶Ú¿ÍÂȘ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ 6 – 8) ....................................................................... 269 √ ™·‡ÏÔ˜ ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙË ¢·Ì·ÛÎfi (¶Ú¿ÍÂȘ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ 9) ............................................ 272 √ ∞Ó·Ó›·˜ ‚ÔËı¿ÂÈ ÙÔÓ ™·‡ÏÔ (¶Ú¿ÍÂȘ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ 9)..................................................... 273 √ ™·‡ÏÔ˜ ÎËÚ‡ÙÙÂÈ ÙÔÓ πËÛÔ‡ (¶Ú¿ÍÂȘ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ 9) ....................................................... 275 √ ™·‡ÏÔ˜ ·›ÚÓÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ fiÓÔÌ· (¶Ú¿ÍÂȘ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ 11 – 13)....................... 277 √ ¶·‡ÏÔ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (¶Ú¿ÍÂȘ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ 16).............................................. 277 √ ¶·‡ÏÔ˜ ‰ÈÒ¯ÓÂÈ ¤Ó· ηÎfi Ó‡̷ (¶Ú¿ÍÂȘ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ 16) ................................. 278 √ ¶·‡ÏÔ˜ Î·È Ô ™›Ï·˜ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ (¶Ú¿ÍÂȘ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ 16) ...................................... 280 √ ¶·‡ÏÔ˜ Ù·Íȉ‡ÂÈ ·fi ÙfiÔ Û ÙfiÔ (¶Ú¿ÍÂȘ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ 17) ......................... 281 √ ¶·‡ÏÔ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· (¶Ú¿ÍÂȘ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ 17) ................................................ 283 √ ¶·‡ÏÔ˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙ· πÂÚÔÛfiÏ˘Ì· (¶Ú¿ÍÂȘ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ 20) ........................ 286 √ ¶·‡ÏÔ˜ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È (¶Ú¿ÍÂȘ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ 21).............................................................. 287 ∆Ô Ù·Í›‰È ÛÙË ƒÒÌË (¶Ú¿ÍÂȘ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ 24 – 28) ...................................................................... 288 √ ¶·‡ÏÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÂÈÛÙÔϤ˜ .......................................................................................................................291 √ πˆ¿ÓÓ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ (∞’ πˆ¿ÓÓÔ˘ 4)............................................................................................................. 292 √ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ (∞ÔÎ¿Ï˘„Ș 7) .................................................................... 294

ÿÚÙ˜ _____________________________________________________________________________________ 297 11


ƒ ⁄ „

¢„ £‚”‚

19-07-2005

21:55

Æ12

¶ÚfiÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ∏ µ›‚ÏÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ‰È·‚¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÌÔÓÔÌÈ¿˜, fiˆ˜ ¤Ó· Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·. ∂›Ó·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘, Ë ¶·Ï·È¿ ¢È·ı‹ÎË, ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 49 ‚È‚Ï›· Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘, Ë ∫·ÈÓ‹ ¢È·ı‹ÎË, ·fi 27 ‚È‚Ï›·. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· 76 ‚È‚Ï›· ÂÚȤ¯Ô˘Ó Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ·fi ÈÛÙÔڛ˜, ÔÈ‹Ì·Ù·, ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ÂÈÛÙÔϤ˜. ∞˘Ù‹ Ë ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓË ¤Î‰ÔÛË ÛÙfi¯Ô ¤¯ÂÈ Ó· ÂÍÔÈÎÂÈÒÛÂÈ Ù· ·È‰È¿ Ì ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ ·˘ÙfiÓ. £· ‘ıÂÏ ӷ ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ȉ¤· ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È Ó· ͉ÈÏÒÛÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜, ¤ÛÙˆ Î·È Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ̤۷ ·fi ÙȘ ÛˆÙ‹ÚȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ ÚԤ΢„ ÌÈ· µ›‚ÏÔ˜ ÁÈ· ·È‰È¿ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÌÈ· ·Ï‹ Û˘ÚÚ·Ê‹ Ù˘¯·›ˆÓ ‚È‚ÏÈÎÒÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓØ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÙȘ ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï, Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ ˆ˜ ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ıÂ˚ÎÒÓ ˘ÔÛ¯¤ÛÂˆÓ Ì ÙÔ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ÛˆÙËÚ›·˜, ÙÔ ∂˘·ÁÁ¤ÏÈÔ, Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô πËÛÔ‡˜ ÃÚÈÛÙfi˜. ŒÙÛÈ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ·È‰È΋ µ›‚ÏÔ, fiÔ˘ ÔÈ ‚È‚ÏÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ‰È·Û΢·Ṳ̂Ó˜, Ù· ·È‰È¿ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ ÛÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô Î›ÌÂÓÔ, ÙËÓ ∞Á›· °Ú·Ê‹. ∞˘Ù‹ Ë ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓË µ›‚ÏÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ Û ¤Ó· ÂÍÂÚ¢ÓËÙÈÎfi Ù·Í›‰È ̤۷ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ µ›‚ÏÔ˘. √È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ Î·È ÁÓˆÛÙfiÙÂÚ˜ ‚È12


ƒ ⁄ „

¢„ £‚”‚

19-07-2005

21:55

Æ13

‚ÏÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì ·Ïfi Î·È Î·Ù·ÓÔËÙfi ÙÚfiÔ. ∏ ‰È‹ÁËÛË Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÛÙÂÓ¿ Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ µ›‚ÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·Ï¿, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ٷ ·È‰È¿ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÔ‡Ó. ŸÔ˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ, ‰›ÓÔÓÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‹ ÂÍËÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÙÔÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ Î·È Ù· ¤ıÈÌ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ∆· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ·È‰È¿ ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ·Ú¯Èο ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÈ. ªËÙ¤Ú˜, ·Ù¤Ú˜, ·Ô‡‰Â˜ Î·È ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó Ù· ΛÌÂÓ· Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÙÔ Î¿ı ·È‰›. ŸÙ·Ó Ù· ·È‰È¿ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·È‰È΋ µ›‚ÏÔ, ı· ¤¯Ô˘Ó È· ÚfiÛ‚·ÛË Û fiÏÔ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ. ŒÙÛÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ı· ÌÔÚ› Ó· Û˘Óԉ‡ÂÈ Ù· ·È‰È¿ Û fiÏ· Ù· ÛÙ¿‰È· Ù˘ ·È‰È΋˜ ÙÔ˘˜ ËÏÈΛ·˜, ÚÔÛÂÏ·ÔÓÙ·˜ οı ÊÔÚ¿ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ Ù˘ µ›‚ÏÔ˘ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÌÔÚÔ‡Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÔÏÏ¿. ªÔÚ› Â›Û˘ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‚È‚ÏÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi Ù· fiÚÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘. ø˜ ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÔÚ› ÙfiÙ ӷ ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙËÓ ∞Á›· °Ú·Ê‹ Î·È Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ·˘Ù¤˜ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘˜ ‰È·Ù‡ˆÛË. ∆· Û¯ÂÙÈο ¯ˆÚ›· ‰›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘ÙfiÓ Û‡ÓÙÔÌ· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ οı ÈÛÙÔÚ›·˜, Î·È ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÙˆÓ ÂÚȯÔ̤ӈÓ. ∆ËÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ·Ó¤Ï·‚ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ Ë ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ª¿Úı· ∫·ÂÙ·Ó¿ÎÔ˘ - •˘ÓÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ë ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ – ÏÔÁÔÙ¤¯ÓȘ ∫·›ÙË ÃȈ٤ÏÏË. 13


ƒ ⁄ „

¢„ £‚”‚

19-07-2005

21:55

Æ14


ƒ ⁄ „

¢„ £‚”‚

20-07-2005

09:35

Æ15


ƒ ⁄ „

¢„ £‚”‚

20-07-2005

09:35

Æ16


ƒ ⁄ „

¢„ £‚”‚

20-07-2005

09:35

Æ17

√ £Âfi˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ô £Âfi˜ ¤Î·Ó ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Î·È ÙË ÁË. ∏ ÁË fï˜ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌ· ¤ÚËÌË. ◊Ù·Ó ÛÎÔÙ¿‰È Î·È ÓÂÚ¿ ·ÓÙÔ‡. ∆fiÙ ›Â Ô £Âfi˜: «¡· Á›ÓÂÈ Êˆ˜!» ∫È ¤ÁÈÓ ʈ˜. √ £Âfi˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ıËΠÔ˘ ›‰Â fiÙÈ ÙÔ Êˆ˜ ‹Ù·Ó ηÏfi. ∆Ô Êˆ˜ ÙÔ ÔÓfiÌ·Û "Ë̤ڷ" Î·È ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ÙÔ ÔÓfiÌ·Û "Ó‡¯Ù·". ŒÂÈÙ· ›Â Ô £Âfi˜: «¶¿Óˆ ·fi ÙË ÁË Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ıfiÏÔ˜, ÙÔ ÛÙÂÚ¤ˆÌ·, ÁÈ· Ó· ¯ˆÚ›ÛÂÈ Ù· ÓÂÚ¿». ŒÙÛÈ ÎÈ ¤ÁÈÓÂ. ∫È ÔÓfiÌ·ÛÂ Ô £Âfi˜ ·˘Ùfi ÙÔÓ ıfiÏÔ "Ô˘Ú·Ófi". 17


ƒ ⁄ „

¢„ £‚”‚

20-07-2005

09:35

Æ18

ŒÂÈÙ· ›Â Ô £Âfi˜: «¡· Ì·˙¢ÙÔ‡Ó Ù· ÓÂÚ¿ Ô˘ Â›Ó·È ¿Óˆ ÛÙË ÁË Û ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ Î·È Ó· Ê·Ó› Ë ÛÙÂÚÈ¿!» ŒÙÛÈ ÎÈ ¤ÁÈÓÂ. ∆Ë ÛÙÂÚÈ¿ ÙËÓ ÔÓfiÌ·Û "ÁË" Î·È Ù· ÓÂÚ¿ Ù· › "ı¿Ï·ÛÛ˜". √ £Âfi˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ıËΠÁÈ·Ù› ÎÈ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ηÏfi. ŒÂÈÙ· ›Â Ô £Âfi˜: «¡· Ú·ÛÈÓ›ÛÂÈ Ë ÁË: Ó· Ê˘ÙÚÒÛÔ˘Ó ¯ÔÚÙ¿ÚÈ· Î·È ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È ‰¤ÓÙÚ·. ¡· ‚Á¿˙Ô˘Ó ÛfiÚÔ˘˜ Î·È Î·ÚÔ‡˜!» º‡ÙÚˆÛ·Ó ÙfiÙ ·fi ÙË ÁË Ú¿ÛÈÓ· ¯fiÚÙ· Î·È ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È ‰¤ÓÙÚ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ. √ £Âfi˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ıËΠÁÈ·Ù› ÎÈ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ηÏfi. ∫·È › ÙfiÙÂ Ô £Âfi˜: «¡· Á›ÓÔ˘Ó ÊˆÙÂÈÓ¿ ÛÒÌ·Ù· ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Ô˘ Ó· ÛÎÔÚ›˙Ô˘Ó Êˆ˜ ÛÙË ÁË Î·È Ó· ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË Ì¤Ú· ·fi ÙË Ó‡¯Ù·, ÎÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÔ¯¤˜ Î·È Ó· ÌÂÙÚÔ‡Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ·!» ŒÙÛÈ ¤Î·Ó ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÁÈ· ÙË Ì¤Ú· Î·È ÁÈ· ÙË Ó‡¯Ù· ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ Î·È Ù’ ·ÛÙ¤ÚÈ·. √ £Âfi˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ıËΠÁÈ·Ù› ÎÈ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ηÏfi. ∫·È › ÙfiÙÂ Ô £Âfi˜: «¡· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó Ù· ÓÂÚ¿ ÎÈ Ô ·¤Ú·˜ Ï¿ÛÌ·Ù· ˙ˆÓÙ·Ó¿!» ŒÙÛÈ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ٷ 18


ƒ ⁄ „

¢„ £‚”‚

20-07-2005

09:36

Æ19

„¿ÚÈ· ÎÈ fiÏ· fiÛ· ˙Ô‡Ó ÛÙ· ÓÂÚ¿. ∫·È Ù· Ô˘ÏÈ¿, ÌÂÁ¿Ï· Î·È ÌÈÎÚ¿. √ £Âfi˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ıËΠÁÈ·Ù› ÎÈ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ηÏfi. ∫·È › ÙfiÙÂ Ô £Âfi˜: «¡· ÁÂÌ›ÛÂÈ Ë ÁË Ï¿ÛÌ·Ù· ˙ˆÓÙ·Ó¿!» ŒÙÛÈ ¤Î·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ˙Ò· Ô˘ ˙Ô‡Ó ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿: ‹ÌÂÚ· Î·È ¿ÁÚÈ·, ·fi Ù· ÈÔ ÌÈÎÚ¿ Ò˜ Ù· ÈÔ ÌÂÁ¿Ï·. √ £Âfi˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ıËΠÁÈ·Ù› ÎÈ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ηÏfi. ∫·È › ÛÙ· ˙Ò· Ù˘ ÛÙÂÚÈ¿˜ Î·È ÛÙ· Ô˘ÏÈ¿ Î·È ÛÙ· „¿ÚÈ·: «¡· Á›ÓÂÛÙ fiÏÔ Î·È ÈÔ ÔÏÏ¿ Î·È Ó· ÁÂÌ›ÛÂÙ fiÏË ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÎÈ fiÏË ÙË ÁË!» ŒÂÈÙ· ›Â Ô £Âfi˜: «∫·È ÙÒÚ· ı¤Ïˆ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ûˆ ÌÈ· ‡·ÚÍË ˙ˆÓÙ·Ó‹ Ô˘ Ó· ÌÔ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ. £¤Ïˆ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ûˆ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ». ∫·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ô £Âfi˜ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·, ÙÔÓ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¿Ó‰Ú· Î·È Á˘Ó·›Î·. ∆fiÙ ÙÔ˘˜ ¢ÏfiÁËÛÂ Î·È ÙÔ˘˜ ›Â: «¡· οÓÂÙ ÔÏÏ¿ ·È‰È¿, Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ›ÙÂ Î·È Ó· ÁÂÌ›ÛÂÙ ÙË ÁË! ¡· ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ ٷ „¿ÚÈ·, Ù· Ô˘ÏÈ¿ ÎÈ fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ˙Ò·. ¢Èο Û·˜ Î·È Ù· ‰¤ÓÙÚ· ÎÈ fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÔÈ Î·ÚÔ›. ∆· ÂÌÈÛÙ‡ÔÌ·È ÛÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Û·˜». 19


ƒ ⁄ „

¢„ £‚”‚

20-07-2005

09:36

Æ20

√ £Âfi˜ ›‰Â fiÏ· fiÛ· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÎÈ Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ıËÎÂ. ◊Ù·Ó fiÏ· ¿Ú· Ôχ ηϿ. ªÂÙ¿ Ô £Âfi˜ ÍÂÎÔ˘Ú¿ÛÙËÎÂ. ∫È Â˘ÏfiÁËÛ ÙË Ì¤Ú· ·˘Ù‹ Ô˘ fiÏ· È· Ù· ›¯Â ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ, Î·È ÙËÓ Í¯ÒÚÈÛ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÙÈÌÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. ¡· ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· ‰ÔÍ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ £Âfi ÁÈ· fiÏ· Ù· ˆÚ·›· ¤ÚÁ· ∆Ô˘. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ô £Âfi˜ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Î·È ÙË ÁË. √ £Âfi˜ ʇÙ„ ¤Ó·Ó ΋Ô Û ÌÈ· fiÌÔÚÊË ÂÚÈÔ¯‹, fiÔ˘ ¤‚·Ï ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ›¯Â Ï¿ÛÂÈ. √ ΋Ô˜ ›¯Â ‰¤ÓÙÚ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ì ˆÚ·›· ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È Ì ηÚÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ˆÚ·›· Á‡ÛË. √ £Âfi˜ fï˜ ¤‚·Ï ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ¤Ó·Ó ÂÚÈÔÚÈÛÌfi: ÙÔ˘˜ ··ÁfiÚ¢Û ӷ ÙÚÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ΋Ô˘. ( °¤ÓÂÛȘ 1 – 2)

20


ƒ ⁄ „

¢„ £‚”‚

20-07-2005

09:36

Æ21

√È ¿ÓıÚˆÔÈ ·Ú·ÎÔ‡Ó ÙÔÓ £Âfi ∞’ fiÏ· Ù· ˙Ò· Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ô £Âfi˜, ÙÔ Ê›‰È ‹Ù·Ó ÙÔ ÈÔ ·ÓÔ‡ÚÁÔ. ∂› ÏÔÈfiÓ ÙÔ Ê›‰È ÛÙË Á˘Ó·›Î·: «∞Ï‹ıÂÈ·, ›Â Ô £Âfi˜ Ó· ÌËÓ ÙÚÒÙ ·fi ÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ;» ∏ Á˘Ó·›Î· ÙÔ‡ ·¿ÓÙËÛÂ: «ªÔÚԇ̠ӷ Ê¿Ì ηÚÔ‡˜ ·’ fiÏ· Ù· ‰¤ÓÙÚ·. ªfiÓÔ ·fi ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ΋Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Ê¿ÌÂ. √ £Âfi˜ ›Â: "∞Ó Ê¿Ù ÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ ı· Âı¿ÓÂÙÂ"». ∆fiÙ ÙÔ Ê›‰È ›Â: «Ÿ¯È ‚¤‚·È·! ¢ÂÓ ı· Âı¿ÓÂÙÂ! √ £Âfi˜ ͤÚÂÈ ˆ˜ ÌfiÏȘ Ê¿Ù ·fi ÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘, ı· ·ÓÔȯÙÔ‡Ó Ù· Ì¿ÙÈ· Û·˜ Î·È ı· ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÙÔ Î·Ïfi Î·È ÙÔ Î·Îfi. £· Á›ÓÂÙÂ Û·Ó ıÂÔ›».


ƒ ⁄ „

¢„ £‚”‚

20-07-2005

09:36

Æ22

∏ Á˘Ó·›Î· ÎÔ›Ù·Í ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ: ÔÈ Î·ÚÔ› ÙÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·Ó ÁÏ˘ÎÔ› Î·È ˙Ô˘ÌÂÚÔ›. ¶‹Ú ÏÔÈfiÓ ¤Ó·Ó ηÚfi ÎÈ ¤Ê·ÁÂ. Œ‰ˆÛÂ Î·È ÛÙÔÓ ¿Ó‰Ú· Ù˘ ÎÈ ¤Ê·Á ÎÈ ·˘Ùfi˜. ∆fiÙ ¿ÓÔÈÍ·Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ù¿Ï·‚·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó Á˘ÌÓÔ›! ∆Ô ·fiÁÂ˘Ì· Ô £Âfi˜ ÂÚ·ÙÔ‡Û ÛÙÔÓ Î‹Ô. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔÓ ¿ÎÔ˘Û·Ó, ÊÔ‚‹ıËÎ·Ó Î·È ÎÚ‡ÊÙËÎ·Ó Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ‰ÂÈ. √ £Âfi˜ ÙÔ‡˜ ÊÒÓ·ÍÂ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÒÙËÛÂ: «ª‹ˆ˜ Ê¿Á·Ù ·fi ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ Ô˘ Û·˜ ›¯· ··ÁÔÚ¤„ÂÈ Ó· Ê¿ÙÂ;» √ ¿Ó‰Ú·˜ ·¿ÓÙËÛÂ: «∏ Á˘Ó·›Î· ÌÔ‡ ¤‰ˆÛ ¤Ó·Ó ηÚfi ÎÈ ¤Ê·Á·!» ∫·È Ë Á˘Ó·›Î· ›Â: «∆Ô Ê›‰È Ì ÍÂÁ¤Ï·Û ÎÈ ¤Ê·Á·!» ∆fiÙÂ Ô £Âfi˜ ÙÈÌÒÚËÛ ÙÔ Ê›‰È Ó· Û¤ÚÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÎÔÈÏÈ¿ ÛÙÔ ¯ÒÌ·. ∫·È ÛÙË Á˘Ó·›Î· ›Â: «£· ¤¯ÂȘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ fiÓÔ˘˜ fiÙ·Ó ÁÂÓÓ¿˜ Ù· ·È‰È¿ ÛÔ˘». ªÂÙ¿ › ÛÙÔÓ ¿Ó‰Ú·: «£· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛ·È ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· Ó· ηÏÏÈÂÚÁ›˜ ÙË ÁË Î·È Ó· ÙÚˆ˜ ÙÔ „ˆÌ› ÛÔ˘». √ £Âfi˜ ¤ÊÙÈ·Í ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÚÔ‡¯· ·fi ‰¤ÚÌ·Ù· ˙ÒˆÓ. ªÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ¤‰ÈˆÍ ·fi ÙÔÓ Î‹Ô Î·È ¤‚·Ï ¤Ó·Ó ¿ÁÁÂÏÔ Ó· Ê˘Ï¿ÂÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ΋Ô˘. (°¤ÓÂÛȘ 3)

22


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

12:00

Æ159


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

12:00

Æ160


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

12:00

Æ161

√ Ï·fi˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔÓ ™ˆÙ‹Ú· ¶¤Ú·Û Ôχ˜ ηÈÚfi˜. √È πÛÚ·Ëϛ٘ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ·ÎfiÌ· ÙÔÓ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ô˘ ÙÔ˘˜ ›¯Â ˘ÔÛ¯Âı› Ô £Âfi˜. √È ÚÔÊ‹Ù˜ ¤ÏÂÁ·Ó ˆ˜ ·˘Ùfi˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ı· ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜. ∞˘Ùfi˜ ı· ¤Ûˆ˙ ÙÔÓ Ï·fi ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ ÙÔ˘ Î·È ı· ¤ÊÂÚÓ ÂÈÚ‹ÓË Î·È ÂÏ¢ıÂÚ›·. ∞˘Ùfi ÙÔÓ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ô˘ ÙÔ˘˜ ˘ÔÛ¯¤ıËÎÂ Ô £Âfi˜, ÔÈ πÛÚ·Ëϛ٘ ÙÔÓ ÔÓfiÌ·˙·Ó ªÂÛÛ›·. ∫È fï˜, ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ πÛÚ·ËÏÈÙÒÓ Î˘Ú›·Ú¯ÔÈ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌ· ͤÓÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜. ∞Ó‹Î·Ó ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ƒˆÌ·˚΋ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·. √ ∫·›Û·Ú·˜ ÛÙË ƒÒÌË ‹Ù·Ó Ô ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜ Û’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∞˘Ùfi˜ ¤Î·Ó ÙÔÓ ∏ÚÒ‰Ë ‚·ÛÈÏÈ¿ ÛÙËÓ πÔ˘‰·›·, Ô˘ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï. ∞fi ÙÔ fiÓÔÌ· πÔ˘‰·›· ÔÈ πÛÚ·Ëϛ٘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó Â›Û˘ πÔ˘‰·›ÔÈ. √ ÈÔ˘‰·˚Îfi˜ Ï·fi˜, fï˜, ‰ÂÓ Û˘Ì·ıÔ‡Û ÙÔÓ ∏ÚÒ‰Ë. √È πÔ˘‰·›ÔÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÁÂÌ¿ÙÔÈ Ï·¯Ù¿Ú· ÙÔÓ ªÂÛÛ›· Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÓÂ. 161


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

12:00

Æ162

∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ Î·È ∑·¯·Ú›·˜ ∆ËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË, ÛÙÔÓ Ó·fi Ù˘ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì ÈÂÚ¤·˜ ‹Ù·Ó Ô ∑·¯·Ú›·˜. ∏ Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÏÂÁfiÙ·Ó ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ. √ ∑·¯·Ú›·˜ Î·È Ë ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ‹Ù·Ó ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ Î·È ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·È‰È¿. ªÈ· ̤ڷ ‹ÁÂ Ô ∑·¯·Ú›·˜ ÛÙÔÓ Ó·fi. ¶ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ Ó·fi Î·È ÚÔÛ‡¯ÔÓÙ·Ó. ªfiÓÔ Ô ÈÂÚ¤·˜ ÂÈÙÚÂfiÙ·Ó Ó· ÌÂÈ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Ó·Ô‡, ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯Ëı› ÁÈ· ÙÔÓ Ï·fi Î·È Ó· ı˘ÌÈ¿ÛÂÈ. √ ∑·¯·Ú›·˜ Ì‹Î ̤۷ ÛÙÔÓ Ó·fi. ŸÙ·Ó ÛÙ¿ıËΠÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ı˘ÛÈ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ÙÔ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠͷÊÓÈο ¤Ó·˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜. √ ∑·¯·Ú›·˜ Ù·Ú¿¯Ù��ÎÂ.


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

12:00

Æ163

√ ¿ÁÁÂÏÔ˜ fï˜ ÙÔ˘ ›Â: «ªË ÊÔ‚¿Û·È ∑·¯·Ú›·! √ £Âfi˜ ¿ÎÔ˘Û ÙËÓ ÚÔÛ¢¯‹ ÛÔ˘Ø Ë Á˘Ó·›Î· ÛÔ˘ Ë ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ı· ÛÔ˘ ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ ÁÈÔ, Î·È ı· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂȘ ÙÔ fiÓÔÌ· πˆ¿ÓÓ˘. ŸÙ·Ó ı· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ, ı· ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜: "∂ÙÔÈÌ·ÛÙ›ÙÂ! √ £Âfi˜ Û¿˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙÔÓ ªÂÛÛ›·!"». √ ∑·¯·Ú›·˜ › ÛÙÔÓ ¿ÁÁÂÏÔ: «∏ Á˘Ó·›Î· ÌÔ˘ Ë ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ÎÈ ÂÁÒ Â›Ì·ÛÙ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ËÏÈΛ·˜. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠È· Ó’ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ·È‰È¿!» √ ¿ÁÁÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÔÎÚ›ıËÎÂ: «∂ÁÒ Â›Ì·È Ô °·‚ÚÈ‹Ï, Î·È ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ £Âfi. √ £Âfi˜ Ì’ ¤ÛÙÂÈÏ ӷ ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ Î·È Ó· ÛÔ˘ ·Ó·ÁÁ›ψ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË Â›‰ËÛË. ∂Âȉ‹ fï˜ ‰ÂÓ ›ÛÙ„˜ ÛÙ· ÏfiÁÈ· ÌÔ˘, ·’ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ı· ¯¿ÛÂȘ ÙË Ï·ÏÈ¿ ÛÔ˘, Ò˜ ÙË Ì¤Ú· Ô˘ ı· ÁÂÓÓËı› ÙÔ ·È‰›». √ Ï·fi˜ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ÂÚ›ÌÂÓ ӷ ‚ÁÂÈ Ô ∑·¯·Ú›·˜ ·fi ÙÔÓ Ó·fi Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ¢ÏÔÁ‹ÛÂÈ. ŸÏÔÈ ·ÔÚÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÁÔÔÚ›· ÙÔ˘. ŸÙ·Ó fï˜ ‚Á‹ÎÂ, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔ˘˜ ÌÈÏ‹ÛÂÈ, Î·È Î·Ù¿Ï·‚·Ó fiÙÈ Î¿ÔÈÔ fiÚ·Ì· ›¯Â ‰ÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔÓ Ó·fi. √ ∑·¯·Ú›·˜ Á‡ÚÈÛ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. ∏ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ Û‡ÓÙÔÌ· ηٿϷ‚ fiÙÈ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·È‰›. ÿÚËΠ¿Ú· Ôχ Î·È Â›Â: «√ £Âfi˜ ‰ÂÓ Ì ͤ¯·ÛÂ! ∞˘Ùfi˜ ÌÔ˘ ¯¿ÚÈÛ ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ·È‰›». (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 1)

√ ¿ÁÁÂÏÔ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË ª·Ú›· ™ÙËÓ fiÏË ¡·˙·Ú¤Ù ˙Ô‡Û ¤Ó· Ó·Úfi ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ ÏÂÁfiÙ·Ó ª·ÚÈ¿Ì. ◊Ù·Ó ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·Ṳ̂ÓË Ì οÔÈÔÓ Ô˘ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ·Ó πˆÛ‹Ê. ªÈ· ̤ڷ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ô ¿ÁÁÂÏÔ˜ ÛÙË ª·ÚÈ¿Ì Î·È Ù˘ ›Â: 163


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

12:00

Æ164

«Ã·›Ú ÂÛ‡, Ë ÚÔÈÎÈṲ̂ÓË Ì ÙË ¯¿ÚË ÙÔ˘ £ÂÔ‡!» ∏ ª·ÚÈ¿Ì Ù·Ú¿¯ÙËÎÂ, Ô ¿ÁÁÂÏÔ˜ fï˜ Ù˘ ›Â: «ªË ÊÔ‚¿Û·È, ª·ÚÈ¿Ì. £· ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ ÁÈÔ Î·È ı· ÙÔÓ ÔÓÔÌ¿ÛÂȘ πËÛÔ‡. ∞˘Ùfi˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÔ˘‰·›Ô˜ Î·È ı· ÔÓÔÌ·ÛÙ› ÀÈfi˜ ÙÔ˘ À„›ÛÙÔ˘». ∏ ª·ÚÈ¿Ì ÙfiÙ ÚÒÙËÛÂ: «¶Ò˜ ı· ÌÔ˘ Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ˆ Û˘˙˘ÁÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó ¿Ó‰Ú·;» √ ¿ÁÁÂÏÔ˜ Ù˘ ·¿ÓÙËÛÂ: «∆Ô ÕÁÈÔ ¶Ó‡̷ ı· ¤ÚıÂÈ ¿Óˆ ÛÔ˘ Î·È Ë ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ı· οÓÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ı·‡Ì·Ø ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ ¿ÁÈÔ ·È‰› Ô˘ ı· ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ ı· ÔÓÔÌ·ÛÙ› ÀÈfi˜ £ÂÔ‡. ª¿ı ·ÎfiÌ· fiÙÈ Ë Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÛÔ˘ Ë ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÎÈ ·˘Ù‹ ·È‰›, ·Ó Î·È Â›Ó·È Ôχ ËÏÈÎȈ̤ÓË. °È· ÙÔÓ £Âfi Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ». ∏ ª·ÚÈ¿Ì ÙfiÙ ›Â: «∂›Ì·È ÌÈ· ‰Ô‡ÏË ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘. ∞˜ Á›ÓÂÈ ÙÔ ı¤ÏËÌ¿ ÙÔ˘ Û’ Â̤ӷ fiˆ˜ ÌÔ˘ ÙÔ Â›˜». (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 1)


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

12:00

Æ165

√ ¿ÁÁÂÏÔ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ πˆÛ‹Ê √ πˆÛ‹Ê, fiÙ·Ó ¿ÎÔ˘Û fiÙÈ Ë ª·Ú›· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·È‰›, ‹ıÂÏ ӷ ‰È·Ï‡ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÚÚ·‚ÒÓ·. ŒÓ·˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜ fï˜, ÛÙ·Ï̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ £Âfi, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ›Â: «πˆÛ‹Ê, ÌË ‰ÈÛÙ¿ÛÂȘ Ó· ¿ÚÂȘ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘ ÙË ª·Ú›·Ø ÁÈ·Ù› ÙÔ ·È‰› Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Â›Ó·È Ô ÀÈfi˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡. £· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂȘ ÙÔ fiÓÔÌ· πËÛÔ‡˜, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ: √ £Âfi˜ ÛÒ˙ÂÈ. °È·Ù› Ô £Âfi˜ ̤ۈ ·˘ÙÔ‡ ı· ÛÒÛÂÈ ÙÔÓ Ï·fi ÙÔ˘». ŸÙ·Ó ͇ÓËÛÂ Ô πˆÛ‹Ê ¤Î·Ó fiˆ˜ ÙÔÓ ÚfiÛÙ·ÍÂ Ô ¿ÁÁÂÏÔ˜ Î·È ‹Ú ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÙË ª·Ú›·. (∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ 1)

∏ ª·Ú›· ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙËÓ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ù¿, Ë ª·Ú›· ÂÈÛΤÊıËΠÙËÓ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ. ¶‹Á ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ∑·¯·Ú›· Î·È ¯·ÈÚ¤ÙËÛ ÙËÓ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ. ªfiÏȘ ÂΛÓË ¿ÎÔ˘Û ÙÔÓ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Ù˘ ª·Ú›·˜, ÙÔ ‚Ú¤ÊÔ˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙ· ÛÏ¿¯Ó· Ù˘ ÛΛÚÙËÛ ·fi ¯·Ú¿. ∏ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ÙfiÙ ÊÒÓ·Í Ì ‰˘Ó·Ù‹ ʈӋ: «∂˘ÏÔÁË̤ÓË Â›Û·È ·’ ÙÔÓ £Âfi, ª·Ú›·, Î·È Â˘ÏÔÁË̤ÓÔ ÙÔ 165


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

12:00

Æ166

·È‰› Ô˘ ı· ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ. ¡·È, ÂÛ‡ Â›Û·È Ë ÌËÙ¤Ú· ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ı· ÛÒÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ Ï·fi ÙÔ‡ πÛÚ·‹Ï. °È·Ù› ÌfiÏȘ ¿ÎÔ˘Û· ÙÔÓ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÛÔ˘, ÛΛÚÙËÛ ·fi ¯·Ú¿ ÙÔ ·È‰› ÛÙËÓ ÎÔÈÏÈ¿ ÌÔ˘. ¡· ¯·›ÚÂÛ·È Ì ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· ˆ˜ fiÏ· ı· ÂÎÏËÚˆıÔ‡Ó, fiˆ˜ ÛÔ˘ Ù· ›Â Ô £Âfi˜». ∏ ª·Ú›· ÙfiÙ ‰ÔÍÔÏfiÁËÛ ÙÔÓ £Âfi: «∏ „˘¯‹ ÌÔ˘ ‰ÔÍ¿˙ÂÈ ·fi ¯·Ú¿ ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔ. ∏ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿. ∞˘Ùfi˜ ÂÎÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙÔÓ ™ˆÙ‹Ú· ÙÔ˘˜». ∏ ª·Ú›· ¤ÌÂÈÓ Ì ÙËÓ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜, Î·È ‡ÛÙÂÚ· Á‡ÚÈÛ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘. (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 1)

∏ Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË ™‡ÓÙÔÌ· Ë ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ Á¤ÓÓËÛ ÙÔ ·È‰› Ù˘. ◊Ù·Ó ·ÁfiÚÈ, fiˆ˜ ÙÔ Â›¯Â ÂÈ Ô ¿ÁÁÂÏÔ˜. √È Á›ÙÔÓ˜ Î·È ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ‹Úı·Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔ ·È‰› Î·È Ó· ¯·ÚÔ‡Ó Ì·˙› Ì ÙËÓ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ. ∆Ë ÚÒÙËÛ·Ó: «¶Ò˜ ı· ÔÓÔÌ·ÛÙ› ÙÔ ·È‰›; ™›ÁÔ˘Ú· ∑·¯·Ú›·˜, fiˆ˜ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘». ∏ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ fï˜ ·¿ÓÙËÛÂ: «Ÿ¯È, ı· ÔÓÔÌ·ÛÙ› πˆ¿ÓÓ˘». ∆fiÙ Ù˘ ›·Ó: «ª· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ·’ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÛÔ˘ Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ 166


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

12:01

Æ167

·˘Ùfi ÙÔ fiÓÔÌ·». ƒÒÙËÛ·Ó ÙfiÙ ÙÔÓ ∑·¯·Ú›· ÙÈ fiÓÔÌ· ‹ıÂÏ ӷ ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ ·È‰›. √ ∑·¯·Ú›·˜ ‹Ú ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Ͽη Î·È ¤ÁÚ·„Â: «πˆ¿ÓÓ˘ Â›Ó·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘». ªfiÏȘ ÙÔ ¤ÁÚ·„Â, Ô ∑·¯·Ú›·˜ ÌfiÚÂÛÂ Î·È ¿ÏÈ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ. ∞̤ۈ˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰ÔÍÔÏÔÁ› Î·È Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔÓ £Âfi. ŸÏÔÈ ÔÈ Á›ÙÔÓ˜ ı·‡Ì·Û·Ó Î·È ¤ÌÂÈÓ·Ó ¤ÎÏËÎÙÔÈ. ¶·ÓÙÔ‡ ÙÔ Û˘˙ËÙÔ‡Û·Ó ÎÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ·Ó·ÚˆÙÈfiÙ·Ó: «∆È ı· Á›ÓÂÈ ¿Ú·Á ·˘Ùfi ÙÔ ·È‰›;» (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 1)

167


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

12:01

Æ168

∏ Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ πËÛÔ‡ ∂ΛӘ ÙȘ ̤Ú˜, Ô ƒˆÌ·›Ô˜ ∞˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ∫·›Û·Ú·˜ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ ‰È¤Ù·ÍÂ: «ŸÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÌÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó. ∆· ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÚ·ÊÙÔ‡Ó Û ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›·. ∫·ı¤Ó·˜ Ú¤ÂÈ, ÁÈ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, Ó· ¿ÂÈ ÛÙËÓ fiÏË ·’ fiÔ˘ ηٿÁÂÙ·È». ŒÙÛÈ Î·È Ô πˆÛ‹Ê ¤ÚÂ ӷ ¿ÂÈ Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ‡ ¢·‚›‰, ÙË µËıϤÌ, ÂÂȉ‹ Ë Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ¢·‚›‰. •ÂΛÓËÛ ÏÔÈfiÓ ·fi ÙË ¡·˙·Ú¤Ù Ì·˙› Ì ÙË ª·Ú›·, ÁÈ· ÙÔ Ì·ÎÚ‡ Ù·Í›‰È ÙÔ˘˜. ™ÙË µËıÏÂ¤Ì ‰ÂÓ ‚Ú‹Î·Ó ¯ÒÚÔ ÛÙÔ ·Ó‰Ô¯Â›Ô. ∏ ÌÈÎÚ‹ fiÏË ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙË ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∆ÂÏÈο ‚Ú‹Î·Ó Ó· Ì›ÓÔ˘Ó Û’ ¤Ó· ÛÙ¿‚ÏÔ. ∆Ë Ó‡¯Ù· Ë ª·Ú›· Á¤ÓÓËÛ ÙÔ ·È‰› Ù˘, ¤Ó· ÁÈÔ. ∆ÔÓ Û·ÚÁ¿ÓˆÛÂ Î·È ÙÔÓ Í¿ψÛ ے ¤Ó· ·¯Ó›. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÂΛÓË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÌÂÚÈÎÔ› ‚ÔÛÎÔ›, Ô˘ ¤ÌÂÓ·Ó ÛÙÔ ‡·ÈıÚÔ Î·È Ê‡Ï·Á·Ó Ù· Úfi‚·Ù¿ ÙÔ˘˜. •·ÊÓÈο ¤Ï·Ì„ Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ ʈ˜, Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¤Ó·˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜. √È ‚ÔÛÎÔ› ÙÚfiÌ·Í·Ó, Ô ¿ÁÁÂÏÔ˜ fï˜ ÙÔ˘˜ ›Â: «ªËÓ ÙÚÔÌ¿˙ÂÙÂ! ™·˜ ʤÚÓˆ ¤Ó· ¯·ÚÌfiÛ˘ÓÔ Ì‹Ó˘Ì·. √ £Âfi˜ Û¿˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔÓ ™ˆÙ‹Ú· Ô˘ Û·˜ ›¯Â ˘ÔÛ¯Âı› –ÎÈ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÃÚÈÛÙfi˜, Ô ∫‡ÚÈÔ˜. ™‹ÌÂÚ· ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË µËıϤÌ. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌ¿‰È ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÙÂ: 168


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

12:01

Æ169


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

12:01

Æ170

ı· ‚Ú›Ù ¤Ó· ‚Ú¤ÊÔ˜ Û·ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Î·È Í·ψ̤ÓÔ Ì¤Û· Û’ ¤Ó· ·¯Ó›». •·ÊÓÈο ÙfiÙÂ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ¿ÁÁÂÏÔ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÏ‹ıÔ˜ ·ÁÁ¤ÏˆÓ, Ô˘ ˘ÌÓÔ‡Û·Ó ÙÔÓ £Âfi Î·È ¤ÏÂÁ·Ó: «¢fiÍ· ÛÙÔÓ ‡„ÈÛÙÔ £Âfi Î·È ÂÈÚ‹ÓË ÛÙË ÁË. ∞Á¿Ë Î·È ÛˆÙËÚ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜!» √È ‚ÔÛÎÔ› ‹Á·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙË µËıϤÌ. ∂Λ ‚Ú‹Î·Ó ÙË ª·Ú›· Î·È ÙÔÓ πˆÛ‹Ê, Î·È ÙÔ ‚Ú¤ÊÔ˜ Í·ψ̤ÓÔ ÛÙÔ ·¯Ó›. √È ‚ÔÛÎÔ› ‰ÈËÁ‹ıËÎ·Ó Ù· ÏfiÁÈ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ›Â Ô ¿ÁÁÂÏÔ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ·È‰›. ∏ ª·Ú›· ‰È·ÙËÚÔ‡Û fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÏfiÁÈ· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ Î·È Ù· ÛÎÂÊÙfiÙ·Ó Û˘Ó¯Ҙ. √È ‚ÔÛÎÔ› Á‡ÚÈÛ·Ó ›Ûˆ ‰ÔÍ¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È ˘ÌÓÒÓÙ·˜ ÙÔÓ £Âfi ÁÈ· fiÏ· fiÛ· ¿ÎÔ˘Û·Ó Î·È Â›‰·Ó. ∏ ª·Ú›· Î·È Ô πˆÛ‹Ê ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔ ·È‰› ÙÔ fiÓÔÌ· πËÛÔ‡˜, fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ Â›¯Â ÂÈ Ô ¿ÁÁÂÏÔ˜. (∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó 2)

√È ÛÔÊÔ› Ì¿ÁÔÈ ŸÙ·Ó ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô πËÛÔ‡˜ ÛÙË µËıϤÌ, ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙ· πÂÚÔÛfiÏ˘Ì· οÔÈÔÈ ÛÔÊÔ› Ì¿ÁÔÈ ·fi ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹. ¶‹Á·Ó ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ∏ÚÒ‰Ë Î·È ÚÒÙËÛ·Ó: «¶Ô‡ Â›Ó·È Ô ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜; ∂›‰·Ì Ӓ ·Ó·Ù¤ÏÏÂÈ ÙÔ ¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ Î·È ‹Úı·Ì ӷ ÙÔÓ ÚÔÛ΢ӋÛÔ˘Ì». ŸÙ·Ó ÙÔ ¿ÎÔ˘Û ·˘Ùfi Ô ∏Ú҉˘ Ù·Ú¿¯ÙËΠÔχ, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜. ºÒÓ·Í ÏÔÈfiÓ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÔÊÔ‡˜ ¿Ó‰Ú˜ Ô˘ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ηϿ ÙȘ ¿ÁȘ Áڷʤ˜. √ ∏Ú҉˘ ÙÔ˘˜ ÚÒÙËÛÂ: «¶Ô‡ ı· ÁÂÓÓËı› Ô ªÂÛÛ›·˜; ™Â ÔÈ· fiÏË ı· ÁÂÓÓËı› Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ô˘ ˘ÔÛ¯¤ıËÎÂ Ô £Âfi˜;» 170


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

12:01

Æ171

∞˘ÙÔ› ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ·Ó: «™ÙË µËıÏÂ¤Ì Ù˘ πÔ˘‰·›·˜, ¤ÙÛÈ Ï¤Ó ÔÈ ÚÔÊ‹Ù˜». √ ∏Ú҉˘ οÏÂÛ ÎÚ˘Ê¿ ÙÔ˘˜ Ì¿ÁÔ˘˜ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘. ◊ıÂÏ ӷ Ì¿ıÂÈ fiÙ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ê¿ÓËΠÙÔ ¿ÛÙÚÔ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. ŒÂÈÙ· ÙÔ˘˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙË µËıÏÂ¤Ì Î·È ÙÔ˘˜ ›Â: «∂ȉÔÔÈ‹ÛÙ Ì fiÙ·Ó ı· ‚Ú›Ù ÙÔ ·È‰›, ÁÈ· Ó· ¤Úıˆ ÎÈ ÂÁÒ Ó· ÙÔ ÚÔÛÎ˘Ó‹Ûˆ». √È Ì¿ÁÔÈ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔ ·ÛÙ¤ÚÈ ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙË µË171


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

12:01

Æ172


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

00:23

Æ297


∏ ∞ƒÃ∞π∞ ∞¡∞∆√§∏

KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

00:23

Æ298


∏ ∞™™Àƒπ∞∫∏ ∞À∆√∫ƒ∞∆√ƒπ∞

KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

00:23

Æ299


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

00:23

Æ300

∞π°À¶∆√™ ∫∞π ™π¡∞


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

00:23

Æ301

∏ ¢π∞πƒ∂™∏ ∆ø¡ ºÀ§ø¡ ∆√À π™ƒ∞∏§


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

00:23

Æ302

∆∞ µ∞™π§∂π∞ ∆√À ™∞√À§, ∆√À ¢∞µπ¢ ∫∞π ∆√À ™√§√ªø¡∆∞


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

00:23

Æ303

∆∞ µ∞™π§∂π∞ π™ƒ∞∏§ ∫∞π π√À¢∞


∞À∆√∫ƒ∞∆√ƒπ∞ µ∞µÀ§ø¡π∞∫∏, ¶∂ƒ™π∫∏ ∫∞π ∂§§∏¡π∫∏

KAINH ¢„ £‚”‚ 20-07-2005 00:23 “ Æ304


∏ ƒøª∞´∫∏ ∞À∆√∫ƒ∞∆√ƒπ∞ ∆∏¡ ∂¶√Ã∏ ∆√À Ãπ™∆√À

KAINH ¢„ £‚”‚ 20-07-2005 00:23 “ Æ305


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

00:23

Æ306

Ã∞ƒ∆∏™ ∆∏™ ¶∞§∞π™∆π¡∏™


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

00:23

Æ307

∏ ¶∞§∞π™∆π¡∏ ∆∏¡ ∂¶√Ã∏ ∆√À Ãπ™∆√À


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

00:23

Æ308

∏ π∂ƒ√À™∞§∏ª ∆∏¡ ∂¶√Ã∏ ∆∏™ ¶∞§∞π∞™ ¢π∞£∏∫∏™


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

00:24

Æ309

∏ π∂ƒ√À™∞§∏ª ∆∏¡ ∂¶√Ã∏ ∆√À Ãπ™∆√À


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

00:24

Æ310

∞’ ¶∂ƒπ√¢∂π∞ ∆√À ∞¶. ¶∞À§√À

µ’ ¶∂ƒπ√¢∂π∞ ∆√À ∞¶. ¶∞À§√À


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

00:24

Æ311

°’ ¶∂ƒπ√¢∂π∞ ∆√À ∞¶. ¶∞À§√À

∆√ ∆∞•π¢π ™∆∏ ƒøª∏


KAINH ¢„ £‚”‚

20-07-2005

00:24

Æ312


EJOFYLLO BIBLIKH PAIDIKO

25-01-07 14:30

™ÂÏ›‰· 1

∆· ·È‰È¿ ‰È·‚¿zÔ˘Ó ÙË µ›‚ÏÔ

∆· ·È‰È¿ ‰È·‚¿zÔ˘Ó ÙË

µ›‚ÏÔ


Τα παιδιά διαβάζουν τη Βίβλο