Προφητολόγιον

Page 1

B PROFITOLOG cover

15/5/2009

02:20 μμ

Σελίδα1

Ta §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎa \AÓ·ÁÓÒÛÌ·Ù· àe ÙcÓ ¶·Ï·Èa ¢È·ı‹ÎË E§ §∏¡π∫∏ Bπμ§π∫∏ EΔ∞πƒπ∞ ISBN: 978-960-7847-67-6

E§ §∏¡π∫∏ Bπμ§π∫∏ EΔ∞πƒπ∞


1PROF B EKDOSH i-xxiv

15/5/2009

03:20 μμ

ΣελίδαIV

E¶IME§EIA EK¢O™H™:

MπÃ∞§∏™ X∞Δ∑∏°π∞¡¡∏™ ™XE¢IA™MO™ E•øºY§§OY:

B∞™√™ B∂¡∂ƒ∏™

Aã EK¢O™H: OKTøBPIO™ 2008

© 2008 E§§HNIKH BIB§IKH ETAIPIA ISBN: 978-960-7847-67-6

Mb ÙcÓ âÈʇϷÍË ·ÓÙe˜ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜. \A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È ì àÓ··Ú·ÁˆÁc ηı’ ÔåÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ ÙÔÜ Û˘ÓfiÏÔ˘ j ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔÜ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ¯ˆÚd˜ ÁÚ·Ùc ô‰ÂÈ· Ùɘ å‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·˜ ÙáÓ ‰ÈηȈ̿وÓ.


1PROF B EKDOSH i-xxiv

7/5/2009

05:07 μμ

ΣελίδαV

Ta §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎa \AÓ·ÁÓÒÛÌ·Ù· àe ÙcÓ ¶·Ï·Èa ¢È·ı‹ÎË

Bã ò EΉÔÛË

E§ §∏¡π∫∏ Bπμ§π∫∏ EΔ∞πƒπ∞ A£HNAI 2009


1PROF B EKDOSH i-xxiv

7/5/2009

05:07 μμ

ΣελίδαVI


1PROF B EKDOSH i-xxiv

7/5/2009

05:07 μμ

ΣελίδαVII

VII


1PROF B EKDOSH i-xxiv

VIII

7/5/2009

05:07 μμ

ΣελίδαVIII


1PROF B EKDOSH i-xxiv

7/5/2009

05:07 μμ

ΣελίδαIX

IX


1PROF B EKDOSH i-xxiv

7/5/2009

05:07 μμ

ΣελίδαX


1PROF B EKDOSH i-xxiv

7/5/2009

05:07 μμ

∂åÛ·ÁˆÁ‹

ΣελίδαXI


1PROF B EKDOSH i-xxiv

7/5/2009

05:07 μμ

ΣελίδαXII


1PROF B EKDOSH i-xxiv

7/5/2009

05:07 μμ

ΣελίδαXIII

«¶ÚÔÊËÙÔÏfiÁÈÔÓ» çÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ùe ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎe ‚È‚Ï›Ô Ùɘ \√Úıfi‰Ô͢ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÛÙe ïÔÖÔ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Ôî ÂÚÈÎÔb˜ àe ÙcÓ ¶·Ï·Èa ¢È·ı‹ÎË Ôf ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·È Î·Ùa Ùd˜ îÂÚb˜ àÎÔÏÔ˘ı›Â˜ ÙÔÜ âÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔÜ öÙÔ˘˜, âÂȉc ̤۷ àe Ùa ΛÌÂÓ· ·éÙa àÔηχÙÂÙ·È Ùe Û¯¤‰ÈÔ ÙÔÜ £ÂÔÜ ÁÈa ÙeÓ ÎfiÛÌÔ Î·d ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÙ·È ì ÛˆÙËÚ›· Ôf ÌĘ ʤÚÓÂÈ ï ÃÚÈÛÙfi˜. ^∏ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔÜ £ÂÔÜ ÛÙcÓ ^πÛÙÔÚ›· ^ ∏ ÂÔ›ıËÛË ¬ÙÈ ï £Âe˜ ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ âÓÂÚÁa ̤۷ ÛÙcÓ àÓıÚÒÈÓË ^ πÛÙÔÚ›· Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ìb ÙÔf˜ àÓıÚÒÔ˘˜ ÂrÓ·È ì ‚¿ÛË Ùɘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘ ›ÛÙ˘ Ôf Ùc ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂÖ ÔéÛÈ·ÛÙÈÎa àe ¬Ï˜ Ùd˜ ıÚËÛÎÂÖ˜ ηd Ùa ÊÈÏÔÛÔÊÈÎa Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ^ ∏ ·Ú¤Ì‚·ÛË ¬Ìˆ˜ ·éÙc ÙÔÜ £ÂÔÜ ‰bÓ ÂrÓ·È ·éı·›ÚÂÙË, àÏÏa ηıÔÚ›˙ÂÙ·È àe ÙÔf˜ ¬ÚÔ˘˜ ÌÈĘ Û˘Ìʈӛ·˜, ì ïÔ›· Ìb ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔÜ ú‰ÈÔ˘ ÙÔÜ £ÂÔÜ Û˘Ó¿ÙÂÙ·È àÓ¿ÌÂÛ· Û’ ·éÙeÓ Î·d Ûb ÚfiÛˆ· j ïÌ¿‰Â˜ ÚÔÛÒˆÓ, ηd ì ïÔ›· ÚԂϤÂÈ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ηd ñÔ¯ÚÂÒÛÂȘ ηd ÁÈa Ùa ‰‡Ô Û˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓ· ̤ÚË. ∞éÙe ÛËÌ·›ÓÂÈ g˜ ï £Âe˜ Ùɘ μ›‚ÏÔ˘ ‰bÓ ÂrÓ·È ≤Ó·˜ Ù˘Ú·ÓÓÈÎe˜ ‰˘Ó¿ÛÙ˘ Ôf âÈ‚¿ÏÏÂÈ Ùc ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔf˜ àÓıÚÒÔ˘˜, àÏÏa ≤Ó·˜ £Âe˜ ï ïÔÖÔ˜ ˙ËÙÄ ÙcÓ âχıÂÚË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ, ηd Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÈa Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ôf ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ¿Óˆ Ûb Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ¬ÚÔ˘˜ ëÓe˜ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘. ªb Ùe Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ·éÙe ï £Âe˜ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È Óa ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÈÛÙe˜ ÛÙd˜ âÍ·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘, Óa àÁ·Ä ÙeÓ Ï·fi ÙÔ˘ ηd Óa ÙeÓ ÚÔÛٷهÂÈ, âÓá XIII


1PROF B EKDOSH i-xxiv

7/5/2009

05:07 μμ

ΣελίδαXIV

¶ÚÔÊËÙÔÏfiÁÈÔÓ

ï ôÓıÚˆÔ˜ ñÔ¯ÚÂÔÜÙ·È Óa àÁ·Ä Ìb ¬Ï˜ ÙÔ˘ Ùd˜ ۈ̷ÙÈÎb˜ ηd ÓÂ˘Ì·ÙÈÎb˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙeÓ ≤Ó· ηd ÌÔÓ·‰ÈÎe £Âe ηd ÙeÓ Û˘Ó¿ÓıÚˆfi ÙÔ˘. °Èa Ùc ‰‹ÏˆÛË Ùɘ Û˘Ìʈӛ·˜ ·éÙɘ Ôf ‰È¤ÂÈ Ùd˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔÜ £ÂÔÜ Ìb Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ àÓıÚÒÔ˘˜ ηd ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙc ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙáÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ ÁÈa Ùc ÛˆÙËÚ›· ïÏfiÎÏËÚ˘ Ùɘ àÓıÚˆfiÙËÙ·˜, ì ‚È‚ÏÈÎc ÁÏÒÛÛ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂÖ ÙeÓ ¬ÚÔ «¢È·ı‹ÎË». ^ √ ¬ÚÔ˜ àÔÙÂÏÂÖ àfi‰ÔÛË ÛÙa ëÏÏËÓÈÎa ÌÈĘ ë‚Ú·˚Îɘ Ϥ͢ Ôf ÛËÌ·›ÓÂÈ «Û˘Óı‹ÎË», «Û˘ÌÌ·¯›·», «Û‡Ì‚·ÛË» j «Û˘Ìʈӛ·». ^ √ ú‰ÈÔ˜ ¬ÚÔ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Î·d ÙcÓ îÂÚc μ›‚ÏÔ Ùɘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜, Ôf ÂÚȤ¯ÂÈ Ùd˜ ÁÂÓÈÎb˜ àÚ¯b˜ ηd ÙÔf˜ ¬ÚÔ˘˜ Ùɘ ¢È·ı‹Î˘ ·éÙɘ j àӷʤÚÂÙ·È ÛÙd˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ôf àÔÚÚ¤Ô˘Ó à’ ·éÙ‹Ó. ^ ∏ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎc μ›‚ÏÔ˜ Û˘ÁÎÚÔÙÂÖÙ·È àe ‰‡Ô âÈ̤ÚÔ˘˜ Û˘ÏÏÔÁb˜ ‚È‚Ï›ˆÓØ Ì›· àÚ¯·ÈfiÙÂÚË (¶·Ï·Èa ¢È·ı‹ÎË), Ìb ‚È‚Ï›· Ôf ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÚdÓ àe ÙcÓ âÔ¯c ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ, ηd Ì›· ÓÂfiÙÂÚË (∫·ÈÓc ¢È·ı‹ÎË), Ìb ‚È‚Ï›· Ôf ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó Î·Ùa ÙcÓ ÌÂÙa ÃÚÈÛÙeÓ ÂÚ›Ô‰Ô. √î °Ú·Êb˜ àӷʤÚÔÓÙ·È ÛÙeÓ \πËÛÔÜ ÃÚÈÛÙfi ^ ∏ ÚÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎc ÚԤϢÛË ÙÔÜ ÚÒÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ Ùɘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘ μ›‚ÏÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂÖ Ûb ÔÏÏÔf˜ ÙcÓ âÓÙ‡ˆÛË ¬ÙÈ ì ¶·Ï·Èa ¢È·ı‹ÎË ÂrÓ·È ≤Ó· åÔ˘‰·˚Îe öÚÁÔ Ôf âÏ¿¯ÈÛÙË Û¯¤ÛË ö¯ÂÈ (j ηd ηıfiÏÔ˘) Ìb ÙcÓ \∂ÎÎÏËÛ›·. ªÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙe ÙáÓ çÚıfi‰ÔÍˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓáÓ ıˆÚÔÜÓ ¬ÙÈ Ùe ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔÜ öÚÁÔ˘ ·éÙÔÜ ‰bÓ àÊÔÚÄ ÛÙc ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎc ›ÛÙË Î·d àÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂrÓ·È Ùe ÔÛÔÛÙe âÎÂ›ÓˆÓ Ôî XIV


1PROF B EKDOSH i-xxiv

7/5/2009

05:07 μμ

ΣελίδαXV

EåÛ·ÁˆÁ‹

ïÔÖÔÈ Ùe àÁÓÔÔÜÓ ·ÓÙÂÏá˜. ∫·d ¬Ìˆ˜, ¬ˆ˜ ï ú‰ÈÔ˜ ï \πËÛÔܘ ÃÚÈÛÙe˜ ‚‚·ÈÒÓÂÈ ÙÔf˜ àÎÚÔ·Ù¤˜ ÙÔ˘:

h∞Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÈÛÙ‡·Ù ¬Û· öÁÚ·„Â ï ªˆ˘Ûɘ, ıa ÈÛÙ‡·Ù ηd Û’ â̤ӷ, àÊÔÜ ÁÈa ̤ӷ âÎÂÖÓÔ˜ öÁÚ·„ (\πˆ. 5, 46). ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο, iÓ ıa õıÂÏ Óa ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ Î·ÓÂd˜ Û˘ÓÔÙÈÎa Ùc ‰Ú¿ÛË Î·d Ùc ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔÜ \πËÛÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ, ‰bÓ ıa Â≈ÚÈÛΠηٷÏÏËÏfiÙÂÚ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ àe ·éÙb˜ Ôf ηd ï ú‰ÈÔ˜ â¤ÏÂÍ ÁÈa Óa ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙeÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘ ηd Ùe ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔÜ ÎËÚ‡ÁÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ìb ÙcÓ «‰È‹ÁËÛÈÓ» ÙÔÜ Âé·ÁÁÂÏÈÛÙÔÜ §Ô˘ÎÄ (4, 16-21), ¬Ù·Ó ï \πËÛÔܘ âÌÊ·Ó›ÛÙËΠÁÈa ÚÒÙË ÊÔÚa ‰ËÌfiÛÈ· ÛÙc Û˘Ó·ÁˆÁc ÙÔÜ ¯ˆÚÈÔÜ ÙÔ˘, Ùɘ ¡·˙·Ú¤Ù, ÙÔÜ ˙ËÙ‹ıËΠÓa ‰È·‚¿ÛÂÈ Î¿ÙÈ àe Ùe ‚È‚Ï›Ô ÙÔÜ ÚÔÊ‹ÙË ^ ∏Û·˝·. ∞éÙe˜ àÓ·˙‹ÙËÛ ηd ‰È¿‚·Û ÙcÓ ëÍɘ ÂÚÈÎÔ‹:

Δe ¶ÓÂÜÌ· ÙÔÜ ∫˘Ú›Ô˘ Ìb η٤¯ÂÈ, ÁÈ·Ùd ·éÙe˜ Ìb ö¯ÚÈÛÂØ Ì’ öÛÙÂÈÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯·ÚÌfiÛ˘ÓÔ Óa ʤڈ ÛÙÔf˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜, ÙÔf˜ Û˘ÓÙÚÈÌ̤ÓÔ˘˜ „˘¯ÈÎa Óa ıÂÚ·Â‡ÛˆØ ÛÙÔf˜ ·å¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜ Óa ÎËڇ͈ g˜ ıa Ï¢ÙÂÚˆıÔÜÓ Î·d ÛÙÔf˜ Ù˘ÊÏÔf˜ ¬ÙÈ ıa ‚ÚÔÜÓ Ùe ÊᘠÙÔ˘˜Ø Óa ʤڈ Ï¢ÙÂÚÈa ÛÙÔf˜ ÙÛ·ÎÈṲ̂ÓÔ˘˜, XV


1PROF B EKDOSH i-xxiv

7/5/2009

05:07 μμ

ΣελίδαXVI

¶ÚÔÊËÙÔÏfiÁÈÔÓ

Óa àÓ·ÁÁ›ψ ÙÔÜ Î·ÈÚÔÜ ÙeÓ âÚ¯ÔÌe Ôf ¯¿ÚË ‰›ÓÂÈ ï ∫‡ÚÈÔ˜. ≠ √Ù·Ó ÙÂÏ›ˆÛ ÙcÓ àÓ¿ÁÓˆÛË, ôÚ¯ÈÛ Ùe ΋ڢÁÌ¿ ÙÔ˘ Ìb Ùc ‰‹ÏˆÛË:

™‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙcÓ âÎÏ‹ÚˆÛ‹ Ù˘ ì ÚÔÊËÙ›· Ôf ÌfiÏȘ àÎÔ‡Û·ÙÂ. ∫·d ÂrÓ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎe ¬ÙÈ Ìb ÙcÓ àÓ¿ÁÓˆÛË Ùɘ ú‰È·˜ àÎÚȂᘠÂÚÈÎÔɘ ηÙa ÙeÓ ëÛÂÚÈÓe Ùɘ 1˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ àÚ¯›˙ÂÈ ¿ÓÙ· Ùe Ó¤Ô âÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎe öÙÔ˜. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ï Âé·ÁÁÂÏÈÛÙc˜ §Ô˘ÎĘ Ùc ‰È‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘, àӷʤÚÂÈ g˜ ¬Ù·Ó àÚÁfiÙÂÚ· οÔÈÔ˜ ÚÒÙËÛ ÙeÓ \πËÛÔÜ Ù› Ú¤ÂÈ Óa οÓÂÈ ÁÈa Óa ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙcÓ ·åÒÓÈ· ˙ˆ‹, âÎÂÖÓÔ˜ ñÂÓı‡ÌÈÛ ÛÙeÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔ˘ ÙÔf˜ ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔf˜ ¬ÚÔ˘˜ Ùɘ ¢È·ı‹Î˘, ¬ˆ˜ ·éÙÔd ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È Ûb ¯ˆÚ›· àe Ùa ‚È‚Ï›· ¢Â˘ÙÂÚÔÓfiÌÈÔÓ (6, 5) ηd §Â˘ÈÙÈÎfiÓ (19, 18):

¡a àÁ·Ę ÙeÓ ∫‡ÚÈÔ ÙeÓ £Âfi ÛÔ˘ Ì’ ¬ÏË ÙcÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ ηd Ì’ ¬ÏË ÙcÓ „˘¯‹ ÛÔ˘, Ì’ ¬ÏË Ùc ‰‡Ó·Ì‹ ÛÔ˘ ηd Ì’ ¬ÏÔ ÙeÓ ÓÔÜ ÛÔ˘Ø Î·d ÙeÓ ÏËÛ›ÔÓ ÛÔ˘ ¬ˆ˜ ÙeÓ ë·˘Ùfi ÛÔ˘ (§Î. 10, 25-27). ∫·d ÛÙe Ù¤ÏÔ˜ ÙÔÜ ∫·Ùa §Ô˘ÎÄÓ ∂é·ÁÁÂÏ›Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ‰‡Ô Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔÜ àÓ·ÛÙË̤ÓÔ˘ \πËÛÔÜ Ìb Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘. ∫·Ùa ÙcÓ ÚÒÙË (24, 13-35), ï \πËÛÔܘ, XVI


1PROF B EKDOSH i-xxiv

7/5/2009

05:07 μμ

ΣελίδαXVII

EåÛ·ÁˆÁ‹

àÚ¯›˙ÔÓÙ·˜ àe Ùa ‚È‚Ï›· ÙÔÜ ªˆ˘ÛÉ Î·d ¬ÏˆÓ ÙáÓ ÚÔÊËÙáÓ, ÙÔf˜ âÍ‹ÁËÛ ¬Û· àӷʤÚÔÓÙ·Ó ÛÙd˜ °Ú·Êb˜ ÁÈa ÙeÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘ ηd ηÙa Ùc ‰Â‡ÙÂÚË (24, 36-49)

ÙÔf˜ ÊÒÙÈÛ ÙeÓ ÓÔÜ, ÁÈa Óa ηٷϿ‚Ô˘Ó Ùd˜ °Ú·Ê¤˜, ηd ÙÔf˜ ÂrÂ: «√î °Ú·Êb˜ ϤÓ ¬ÙÈ öÙÛÈ öÚÂ Óa Á›ÓÂÈ...». ^ ∏ Û˘ÏÏÔÁ‹, ÏÔÈfiÓ, ÙáÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ·éÙáÓ, Ôf ÛÙc ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎc ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙáÓ ÚÒÙˆÓ Ì.Ã. ·åÒÓˆÓ ‰ËÏÒÓÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ìb ÙeÓ ¬ÚÔ «°Ú·Ê·›», àÔÙ¤ÏÂÛ Ùc ÌÔÓ·‰ÈÎc μ›‚ÏÔ Ùɘ ÚÒÙ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ÔÏf ÚdÓ ‰È·ÌÔÚʈıÂÖ ì ∫·ÈÓc ¢È·ı‹ÎË. ^ √ ú‰ÈÔ˜ ï \πËÛÔܘ ÈÛÙÔÔÈÂÖ Ùe ÁÂÁÔÓe˜ ¬ÙÈ ÂrÓ·È ï ÃÚÈÛÙe˜ Ìb ‚¿ÛË Ùa ΛÌÂÓ· ·éÙáÓ ÙáÓ °Ú·ÊáÓ. ≠ √Ù·Ó ï ‚·ÙÈÛÙc˜ \πˆ¿ÓÓ˘ öÛÙÂÈÏ ‰‡Ô àe ÙÔf˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Óa ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ó ÙeÓ \πËÛÔÜ iÓ ÂrÓ·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·éÙe˜ ï ªÂÛÛ›·˜, âÎÂÖÓÔ˜, àÓÙd ôÏÏ˘ ‰È·‚‚·›ˆÛ˘, ÙÔf˜ Âr Óa ÄÓ Óa ÙÔÜ àӷʤÚÔ˘Ó ¬ÙÈ

Δ˘ÊÏÔd Í·Ó·‚ϤÔ˘Ó Î·d ÎÔ˘ÙÛÔd ÂÚ·ÙÔÜÓ, ÏÂÚÔd ηı·Ú›˙ÔÓÙ·È Î·d ÎÔ˘ÊÔd àÎÔÜÓ, ÓÂÎÚÔd àÓ·ÛÙ·›ÓÔÓÙ·È Î·d ÊÙˆ¯Ôd ‰¤¯ÔÓÙ·È Ùe ¯·ÚÌfiÛ˘ÓÔ ôÁÁÂÏÌ· (ªÙ. 11, 5), οÓÔÓÙ·˜ Û·Êc àÓ·ÊÔÚa Ûb ¯ˆÚ›· àe Ùe ‚È‚Ï›Ô ÙÔÜ ^ ∏Û·˝· XVII


1PROF B EKDOSH i-xxiv

7/5/2009

05:07 μμ

ΣελίδαXVIII

¶ÚÔÊËÙÔÏfiÁÈÔÓ

(35, 5Ø 61, 1) Ôf ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È àe ÙcÓ ú‰È· Û˘ÏÏÔÁ‹. ∫·d àÚÁfiÙÂÚ· Û’ ·éÙc Ùc Û˘ÏÏÔÁc öÚÁˆÓ, ì ïÔ›· ÛÙe ÌÂÙ·Íf Âr¯Â ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÂÖ ÛÙa ëÏÏËÓÈο, ÛÙËÚ›¯ÙËÎ·Ó Ôî \AfiÛÙÔÏÔÈ ÁÈa Óa ‰È·ÎËÚ‡ÍÔ˘Ó ÛÙa ¤Ú·Ù· Ùɘ ÙfiÙ ÁÓˆÛÙɘ ÔåÎÔ˘Ì¤Ó˘ Ùe Eé·ÁÁ¤ÏÈÔ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ Î·d Û’ ·éÙa Ùa ΛÌÂÓ· àӷʤÚÔÓÙ·È ¬Ù·Ó ÌÈÏÔÜÓ ÁÈa Ùe ÚfiÛˆÔ Î·d Ùe öÚÁÔ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ «Î·Ùa Ùa˜ °Ú·Ê¿˜». ^ √ àÏËıÈÓfi˜, ÏÔÈfiÓ, \πÛÚ·‹Ï, ‰ËÏ·‰c ï àÏËıÈÓe˜ Ï·e˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ, ÁÈa ÙeÓ ïÔÖÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ Ôî Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ °Ú·Ê¤˜, ÎÈ ëÔ̤ӈ˜ ηd ï ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˜ ÙáÓ â·ÁÁÂÏÈáÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ Úe˜ ÙeÓ Ï·fi ÙÔ˘, ‰bÓ ÂrÓ·È, ¬ˆ˜ ‚‚·ÈÒÓÂÈ Î·d ï àfiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÜÏÔ˜ ^ ‚Ú·aÌ j ÙeÓ \π·(ƒˆÌ. 9, 6), ¬ÛÔÈ Î·Ù¿ÁÔÓÙ·È àe ÙeÓ ∞ ÎÒ‚, àÏÏa ¬ÛÔÈ àÓ·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ì¤Û· à’ ·éÙb˜ Ùd˜ ú‰È˜ °Ú·Êb˜ ÙeÓ \πËÛÔÜ ó˜ ÃÚÈÛÙe ηd ∫‡ÚÈÔ. ^∏ ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙáÓ ^∂‚‰ÔÌ‹ÎÔÓÙ· \∞ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎc ÛËÌ·Û›· ÛÙc ‰È¿‰ÔÛË ÙÔÜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔÜ ÌËӇ̷ÙÔ˜ ÛÙeÓ ëÏÏËÓÔڈ̷˚Îe ÎfiÛÌÔ ö·ÈÍÂ, ¬ˆ˜ àӷʤÚıËÎÂ, ì ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ùɘ ¶·Ï·ÈĘ ¢È·ı‹Î˘ ÛÙa ëÏÏËÓÈο. Δe àÚ¯·ÖÔ ëÏÏËÓÈÎe ΛÌÂÓÔ Ùɘ ¶·Ï·ÈĘ ¢È·ı‹Î˘ ôÚ¯ÈÛ Óa ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÙeÓ Áã .Ã. ·åÒÓ·, ÁÈa ÙcÓ â͢ËÚ¤ÙËÛË ÚÔÊ·ÓᘠÙáÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎáÓ àÓ·ÁÎáÓ Ùɘ ÔÏ˘¿ÚÈıÌ˘ åÔ˘‰·˚Îɘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ì ïÔ›· qÙ·Ó âÁηÙÂÛÙË̤ÓË ÛÙcÓ \∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· Ùɘ ∞åÁ‡ÙÔ˘ ηd ÌÈÏÔÜÛ ëÏÏËÓÈο. ™‡Ìʈӷ Ìb ÙcÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ÛÙc ‰È¿ÚÎÂÈ· Ùɘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔÜ ¶ÙÔÏÂÌ·›Ô˘ μã ÙÔÜ ºÈÏ¿‰ÂÏÊÔ˘ (285-246 .Ã.) âÎÔÓ‹ıËΠÛÙcÓ \∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· ì ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔÜ «¡fiÌÔ˘» (ÙáÓ 5 ÚÒÙˆÓ XVIII


1PROF B EKDOSH i-xxiv

7/5/2009

05:07 μμ

ΣελίδαXIX

EåÛ·ÁˆÁ‹

‚È‚Ï›ˆÓ Ùɘ ¶·Ï·ÈĘ ¢È·ı‹Î˘) àe 72 ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ¤˜. \∞e ÙeÓ ıÚ˘ÏÔ‡ÌÂÓÔ àÚÈıÌe ÙáÓ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙáÓ Ôf Û˘ÌÌÂÙÂÖ¯·Ó ÛÙcÓ âÎfiÓËÛË ÙÔÜ öÚÁÔ˘, ·éÙe çÓÔÌ¿ÛÙËΠ«ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙáÓ ^ ∂‚‰ÔÌ‹ÎÔÓÙ·» ηd ‰ËÏÒÓÂÙ·È ÛÙcÓ ëÏÏËÓÈÎc ηd ‰ÈÂıÓc ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Ìb Ùa ۇ̂ÔÏ· «√㻠ηd «LXX» àÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™ÙÔf˜ ·åáÓ˜ Ôf àÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó, ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙËΠÛÙa ëÏÏËÓÈÎa Ùe Û‡ÓÔÏÔ Û¯Â‰eÓ Ùɘ àÚ¯·›·˜ ë‚Ú·˚Îɘ ıÚËÛ΢ÙÈÎɘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜, âÓá Ó¤· öÚÁ· öÎ·Ó·Ó ÙcÓ âÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÚ·Ì̤ӷ ÚˆÙÔÙ‡ˆ˜ ÛÙa ëÏÏËÓÈο. ò ∂ÙÛÈ, Ìb ÙeÓ ¬ÚÔ «ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙáÓ ^ ∂‚‰ÔÌ‹ÎÔÓÙ·» ηd Ùa àÓÙ›ÛÙÔȯ· ۇ̂ÔÏ· (√ ã ηd LXX) ‰ËÏÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ùe Û‡ÓÔÏÔ ÙáÓ ëÏÏËÓfiÁψÛÛˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ôf ì ëÏÏËÓfiʈÓË åÔ˘‰·˚Îc ‰È·ÛÔÚa àÓ·ÁÓÒÚÈÛÂ ó˜ ‚È‚ÏÈÎa öÚÁ·. ^ ∏ ÊÈÏÔÏÔÁÈ΋, ıÚËÛ΢ÙÈÎc ηd ıÂÔÏÔÁÈÎc àÍ›· ÙÔÜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙáÓ √ã ÂrÓ·È àÓÂÎÙ›ÌËÙË. ^ ∏ ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙáÓ √ã àÔÙ¤ÏÂÛ Ùc μ›‚ÏÔ Ùɘ à‰È·›ÚÂÙ˘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜, Ùe ΛÌÂÓÔ ¿Óˆ ÛÙe ïÔÖÔ ÛÙËÚ›¯ÙËÎ·Ó Ôî \AfiÛÙÔÏÔÈ Î·d Ôî âÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔd Û˘ÁÁÚ·ÊÂÖ˜ ÁÈa Óa ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ó Ùc ıÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜, Ùe ΛÌÂÓÔ Ôf ‰È¢ÎfiÏ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ àe ïÙȉ‹ÔÙ ôÏÏÔ ÙcÓ âÍ¿ψÛË ÙÔÜ XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔÜ ÛÙeÓ ëÏÏËÓÔڈ̷˚Îe ÎfiÛÌÔ, Ùe ΛÌÂÓÔ Ôf ö·ÈÍ ÚfiÏÔ ÚˆÙÔÙ‡Ô˘ ÁÈa ÏÉıÔ˜ ôÏÏˆÓ àÚ¯·›ˆÓ âÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎáÓ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂˆÓ Î·d àÔÙ¤ÏÂÛ ËÁc öÌÓ¢Û˘ ÁÈa ÙcÓ ñÌÓÔÁÚ·Ê›· ηd ÙcÓ ÂåÎÔÓÔÁÚ·Ê›· Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜. ΔcÓ ú‰È· ·éÙc ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂÖ Î·d ì ëÏÏËÓfiʈÓË \√ÚıÔ‰ÔÍ›· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙc Ï·ÙÚ›· Ù˘.

XIX


1PROF B EKDOSH i-xxiv

7/5/2009

05:07 μμ

ΣελίδαXX

¶ÚÔÊËÙÔÏfiÁÈÔÓ

^∏ ¶·Ï·Èa ¢È·ı‹ÎË ÛÙc £Â›· §·ÙÚ›· \∞e ¬Û· Û˘ÓÔÙÈÎa âÎÙ¤ıËÎ·Ó ·Ú·¿Óˆ ÚÔ·ÙÂÈ Û·Êᘠ¬ÙÈ ì ÌÂϤÙË Ùɘ ¶·Ï·ÈĘ ¢È·ı‹Î˘ ‰bÓ Û˘ÓÈÛÙÄ ≤Ó· êÏá˜ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi, ÌÂÙ·Íf ôÏÏˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎáÓ ñÔ¯ÚÂÒÛˆÓ, ηıÉÎÔÓ ÙÔÜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔÜ, àÏÏa ÌÈa âÎ ÙáÓ zÓ ÔéÎ ôÓ¢ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈa ÙcÓ ÔéÛÈ·ÛÙÈÎc Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ìb ÙeÓ ÃÚÈÛÙfi. ∞éÙe˜ ÂrÓ·È ï ÏfiÁÔ˜ Ôf ì \∂ÎÎÏËÛ›· âÓۈ̿وÛ ηÙa Ù¤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÙcÓ ¶·Ï·Èa ¢È·ı‹ÎË ÛÙc Ï·ÙÚ›· Ù˘, œÛÙ ۇÓÔÏË ì ñÌÓÔÏÔÁ›· Ù˘ Óa âÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‚·ı‡Ù·Ù· âËÚ·Ṳ̂ÓË àe ÙcÓ ·Ï·ÈԉȷıËÎÈÎc ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ηd ÊÚ·ÛÂÔÏÔÁ›·, âÓá Ûb ¬Ï˜ Ùd˜ âÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎb˜ àÎÔÏÔ˘ı›Â˜ ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ· j ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· àÔÛ¿ÛÌ·Ù· àe ÙcÓ ¶·Ï·Èa ¢È·ı‹ÎË. \π‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔf˜ ëÛÂÚÈÓÔf˜ ÙáÓ ‰ÂÛÔÙÈÎáÓ ëÔÚÙáÓ, àÏÏa ηd ¬ÏˆÓ ÙáÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ëÔÚÙáÓ ÙÔÜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔÜ öÙÔ˘˜, ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·È âÎÙÂÓÂÖ˜ ÂÚÈÎÔb˜ àe Ùa ‚È‚Ï›· Ùɘ ¶·Ï·ÈĘ ¢È·ı‹Î˘, œÛÙ Óa ‚ÔËıÔÜÓÙ·È Ôî ÈÛÙÔd Óa ηٷÓÔÔÜÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚ· Ùe ‚·ı‡ÙÂÚÔ ÓfiËÌ· ÙÔÜ ëÔÚÙ·˙fiÌÂÓÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ηd Ùc ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙe Û¯¤‰ÈÔ ÙÔÜ £ÂÔÜ ÁÈa Ùc ÛˆÙËÚ›· ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘. Δe ¶ÚÔÊËÙÔÏfiÁÈÔÓ ^ ∏ ·ÚÔ‡Û· öΉÔÛË ÙÔÜ «¶ÚÔÊËÙÔÏÔÁ›Ô˘» Ôf ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î›ÌÂÓÔ Î·d ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙáÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎáÓ àÓ·ÁÓˆÛÌ¿ÙˆÓ àe ÙcÓ ¶·Ï·Èa ¢È·ı‹ÎË* ¬ÏÔ˘ ÙÔÜ âÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔÜ öÙÔ˘˜, âÈÛÊÚ·Á›˙ÂÈ –Ì·˙d Ìb ÙcÓ àÓ¿ÏÔÁË ÁÈa Ùd˜ * ™ÙcÓ ·ÚÔ‡Û· öΉÔÛË ‰bÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ùe æ·ÏÙ‹ÚÈÔÓ, Ôf Û˘ÓÈÛÙÄ àÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎe ‚È‚Ï›Ô Î·d ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ ì öΉÔÛË ıa àÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ.

XX


1PROF B EKDOSH i-xxiv

7/5/2009

05:07 μμ

ΣελίδαXXI

EåÛ·ÁˆÁ‹

ÂÚÈÎÔb˜ àe ÙcÓ ∫·ÈÓc ¢È·ı‹ÎË öΉÔÛË ÙÔÜ «\∂ÎÏÔÁ·‰›Ô˘»– Ùc Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË àÁ·ÛÙc Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ùɘ ^ ∂ÏÏËÓÈÎɘ μÈ‚ÏÈÎɘ ^ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ìb ÙcÓ ^ πÂÚa ™‡ÓÔ‰Ô Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ùɘ ^ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ôf ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙcÓ ·Ú·ÁˆÁc âÈÛÙËÌÔÓÈÎa ηd ıÂÔÏÔÁÈÎa àÍÈfiÈÛÙˆÓ âΉfiÛÂˆÓ Î·d ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂˆÓ ÙÔÜ ‚È‚ÏÈÎÔÜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, Ôf ıa ηχÙÔ˘Ó Ùd˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜, ηÙ˯ËÙÈÎb˜ ηd ÏÔÈb˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎb˜ àÓ¿ÁΘ ÙÔÜ çÚıfi‰ÔÍÔ˘ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜, ÙfiÛÔ ÛÙcÓ ^ ∂ÏÏ¿‰· ¬ÛÔ Î·d ÛÙc ‰È·ÛÔÚ¿. ªb ÙcÓ öΉÔÛË ÙÔÜ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÙfiÌÔ˘ ïÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ì ÚÒÙË Ê¿ÛË ëÓe˜ ÂéÚ‡ÙÂÚÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ùɘ ^ ∂ÏÏËÓÈÎɘ μÈ‚ÏÈÎɘ ^ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ôf ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙc ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Û‡ÓÔÏÔ˘ ÙÔÜ àÚ¯·›Ô˘ ëÏÏËÓÈÎÔÜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ùɘ ¶·Ï·ÈĘ ¢È·ı‹Î˘ ÛÙa Ó¤· ëÏÏËÓÈο. ^ ∏ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ·éÙc ÂrÓ·È, àÎfiÌË Î·d ÁÈa âΛÓÔ˘˜ Ôf ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·Ïc ÁÓÒÛË Ùɘ àÚ¯·›·˜ ëÏÏËÓÈÎɘ, ≤Ó· à·Ú·›ÙËÙÔ âÚÁ·ÏÂÖÔ ÁÈa ÙcÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔÜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙáÓ √ã, Ùe ïÔÖÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ûb ÔÏÏa ÛËÌÂÖ· àÓ˘¤Ú‚ÏËÙ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ηıg˜ ì ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ âÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ûb ÛËÌ·ÓÙÈÎe ‚·ıÌe âËÚ·Ṳ̂ÓË àe Ùc Û‡ÓÙ·ÍË Î·d Ùe ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Ùɘ ë‚Ú·˚Îɘ j Ùɘ àÚ·Ì·˚Îɘ ÁÏÒÛÛ·˜. ò ∂ÙÛÈ, Ìb Ùc ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔÜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙáÓ √ã ÛÙa Ó¤· ëÏÏËÓÈο, ì ^ ∂ÏÏËÓÈÎc μÈ‚ÏÈÎc ^ ∂Ù·ÈÚ›· ÊÈÏÔ‰ÔÍÂÖ Óa ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙcÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÙáÓ ëÏÏËÓfiÊˆÓˆÓ àÓ·ÁÓˆÛÙáÓ Ûb ≤Ó· ΛÌÂÓÔ Ôf àÔÙÂÏÂÖ àÔÊ·ÛÈÛÙÈÎɘ ÛËÌ·Û›·˜ ÛÙ·ıÌe ÛÙc Ì·ÎÚ·›ˆÓË ÔÚ›· âͤÏÈ͢ Ùɘ ëÏÏËÓÈÎɘ ÁÏÒÛÛ·˜, Óa ÚÔÛʤÚÂÈ Ùc ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÏËÚ¤ÛÙÂÚ˘ ηٷÓfiËÛ˘ ÙÔÜ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ηd Óa ñÔ‚ÔËı‹ÛÂÈ Î·d Óa âÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ Ùc Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË Î·d ÔéÛÈ·ÛÙÈÎfiÙÂÚË ÌÂϤÙË ÙÔÜ ÏfiÁÔ˘ XXI


1PROF B EKDOSH i-xxiv

7/5/2009

05:07 μμ

ΣελίδαXXII

¶ÚÔÊËÙÔÏfiÁÈÔÓ

ÙÔÜ £ÂÔÜ Î·d ÙcÓ âÌ‚¿ı˘ÓÛË ÛÙe Û¯¤‰Èfi ÙÔ˘ ÁÈa Ùc ÛˆÙËÚ›· ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘. ^ ø˜ ‚¿ÛË ÁÈa Ùc ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÙe ΛÌÂÓÔ ÙáÓ √ã Ùɘ öΉÔÛ˘ Ôf âÈÌÂÏ‹ıËΠï à›ÌÓËÛÙÔ˜ ηıËÁËÙc˜ Ùɘ £ÂÔÏÔÁÈÎɘ ™¯ÔÏɘ \∞ıËÓáÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÚ·ÙÛÈÒÙ˘ ηd ΢ÎÏÔÊÔÚÂÖ S˜ Û‹ÌÂÚ· Ìb öÁÎÚÈÛË Ùɘ ^ πÂÚĘ ™˘Ófi‰Ô˘ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ùɘ ^ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ^ ∏ âÈÏÔÁc ·éÙc ÛÙËÚ›¯ÙËΠÙfiÛÔ Ûb âÈÛÙËÌÔÓÈÎÔf˜ ¬ÛÔ Î·d Ûb Ú·ÎÙÈÎÔf˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∫·Ùa ÙcÓ â·Ó¤Î‰ÔÛË ÙÔÜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ªÚ·ÙÛÈÒÙË àe ÙcÓ ^ ∂ÏÏËÓÈÎc μÈ‚ÏÈÎc ^ ∂Ù·ÈÚ›· öÁÈÓ·Ó Û’ ·éÙe ïÚÈṲ̂Ó˜ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ, Ù¯ÓÈÎɘ ΢ڛˆ˜ ʇÛˆ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÁÈa Ùc ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙÔÜ àÓ·ÁÓÒÛÙË Î·d ÙcÓ Èe ôÓÂÙË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ùɘ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘ Ôf ï‰Â‡ÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· Úe˜ Ùe ΛÌÂÓÔ, ·éÙe ‰È·ÈÚ¤ıËΠÛb ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜, âÓá ÛÙa ÔÈËÙÈÎa ̤ÚË âÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ ì ‰È·›ÚÂÛË Ûb ÛÙ›¯Ô˘˜ ηd ìÌÈÛÙ›¯È·. ¢ÈÔÚıÒıËÎ·Ó â›Û˘ Ù˘ÔÁÚ·ÊÈÎa j ôÏÏ· à‚ÏÂÙ‹Ì·Ù· ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ âΉfiÛˆÓ, ηd Ûb ïÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ôf ÎÚ›ıËΠàÓ·ÁηÖÔ öÁÈÓ âÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌe˜ Ùɘ ÛÙ›Í˘. ΔcÓ Âéı‡ÓË ÁÈa Ùd˜ ÌÈÎÚÔÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ·éÙb˜ Âr¯Â ï âÈÛÙËÌÔÓÈÎᘠñ‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔÜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ùɘ ^ ∂ÏÏËÓÈÎɘ μÈ‚ÏÈÎɘ ^ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÁÈa Ùc ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔÜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙáÓ √ã, ηıËÁËÙc˜ Ùɘ £ÂÔÏÔÁÈÎɘ ™¯ÔÏɘ ∞.¶.£. ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ™Ùc ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙáÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Ôî ηıËÁËÙb˜ ÙáÓ £ÂÔÏÔÁÈÎáÓ ™¯ÔÏáÓ \∞ıËÓáÓ Î·d £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¢·ÌÈ·Óe˜ ¢fiÈÎÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫·˚Ì¿Î˘, ò∞ÓÓ· ∫fiÏÙÛÈÔ˘-¡È΋ٷ, ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, \πˆ¿ÓÓ˘ ªÔ‡ÚÙ˙ÈÔ˜, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ \√Ï˘Ì›Ô˘, K˘ÚÈ·ÎԇϷ ¶··‰ËÌËXXII


1PROF B EKDOSH i-xxiv

7/5/2009

05:07 μμ

ΣελίδαXXIII

EåÛ·ÁˆÁ‹

ÙÚ›Ô˘, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, μÂÏÔ˘‰›· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘-™È‰¤ÚË Î·d ï îÂÚÔÌfiÓ·¯Ô˜ ∂éÛ¤‚ÈÔ˜ μ›ÙÙ˘. Δe ÙÂÏÈÎe ΛÌÂÓÔ Ùɘ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘ âÈÌÂÏ‹ıËΠÊÈÏÔÏÔÁÈÎa ηd ñÊÔÏÔÁÈÎa ì ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ ∫·›ÙË ÃȈ٤ÏÏË. ^ ∏ ^ ∂ÏÏËÓÈÎc μÈ‚ÏÈÎc ^ ∂Ù·ÈÚ›·, Ìb Ùc Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ›ڷ Ù˘ Ûb ı¤Ì·Ù· ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂˆÓ Ùɘ ∞ ^ Á›·˜ °Ú·Êɘ, Ìb ÙeÓ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎe âÍÔÏÈÛÌfi Ù˘ ηd ÚÔ¿ÓÙˆÓ Ìb Ùc Û˘Ó‰ÚÔÌc ÙáÓ ‚È‚ÏÈÎáÓ âÈÛÙËÌfiÓˆÓ ÙáÓ £ÂÔÏÔÁÈÎáÓ ™¯ÔÏáÓ \∞ıËÓáÓ Î·d £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Óa âÚÁ¿˙ÂÙ·È Ìb ñ„ËÏe ·úÛıËÌ· Âéı‡Ó˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙcÓ ·éÁc Ùɘ Á ã Ì.Ã. ¯ÈÏÈÂÙ›·˜ Óa ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ‰˘Ó·Ùc Ûb οı âӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ ÙcÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙe ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·d ÛÙe ÓfiËÌ· ÙÔÜ ÌËӇ̷ÙÔ˜ Ùɘ ∞ ^ Á›·˜ °Ú·Êɘ, ÙÔÜ ÌÔÓ·‰ÈÎÔÜ öÚÁÔ˘ Ùɘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎɘ ÎÏËÚÔÓÔÌÈĘ Ôf ‰È·ÙËÚÂÖ âd ‰‡Ô Û˘Ó¯ÂÖ˜ ¯ÈÏÈÂٛ˜ ÙcÓ âÈηÈÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ηd Ôf ‰›Î·È· ‰ÈÂΉÈÎÂÖ ÙeÓ Ù›ÙÏÔ «§fiÁÔ˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ». ªπ§Δπ∞¢∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∫·ıËÁËÙc˜ TÌ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂÔÏÔÁ›·˜ A.¶.£.

XXIII


1PROF B EKDOSH i-xxiv

7/5/2009

05:07 μμ

ΣελίδαXXIV


2 PROF B EKDOSH 1-245

7/5/2009

05:10 μμ

Σελίδα1

ΔÚÈÒ‰ÈÔÓ Ùe K·Ù·Ó˘ÎÙÈÎfiÓ


2 PROF B EKDOSH 1-245

7/5/2009

05:10 μμ

Σελίδα2

TÚÈÒ‰ÈÔÓ

∂μ¢√ª∞™ ∫·d ÓÜÓ Ù¿‰Â ϤÁÂÈ ∫‡ÚÈÔ˜ ï £Âe˜ ñÌáÓØ \∂ÈÛÙÚ¿ΔÀƒπ¡∏™ ÊËÙ Úfi˜ Ì âÍ ¬Ï˘ Ùɘ ηډ›·˜ ñÌáÓ Î·d âÓ ÓËÛÙ›÷·

Δ∏™

ΔÂÙ¿ÚÙË Ùɘ Δ˘ÚÈÓɘ ηd âÓ ÎÏ·˘ıÌˇá ηd âÓ ÎÔÂÙˇáØ Î·d ‰È·ÚÚ‹Í·Ù Ùa˜

ηډ›·˜ ñÌáÓ Î·d Ìc Ùa îÌ¿ÙÈ· ñÌáÓ. ∫·d âÈÛÙÚ¿ÊËÙ Úe˜ ∫‡ÚÈÔÓ ÙeÓ £ÂeÓ ñÌáÓ, ¬ÙÈ ¶ÚÔÊËÙ›·˜ \πˆcÏ âÏÂ‹ÌˆÓ Î·d ÔåÎÙ›ÚÌˆÓ âÛÙ›, Ì·ÎÚfiı˘ÌÔ˜ ηd ÔÏ˘¤Ùe àÓ¿ÁÓˆÛÌ· ÏÂÔ˜ ηd ÌÂÙ·ÓÔáÓ âd Ù·Ö˜ ηΛ·È˜. Ù›˜ Ôr‰ÂÓ Âå âÈÛÙÚ¤„ÂÈ Î·d ÌÂÙ·ÓÔ‹ÛÂÈ Î·d ñÔÏ›„ÂÙ·È ç›Ûˆ ·éÙÔÜ ÂéÏÔÁ›·Ó ηd ı˘Û›·Ó ηd ÛÔÓ‰cÓ ∫˘Ú›ˇ ˆ Ùˇ á £Âˇ á ñÌáÓ; ™·Ï›Û·Ù ۿÏÈÁÁÈ âÓ ™ÈÒÓ, êÁÈ¿Û·Ù ÓËÛÙ›·Ó, ÎËڇͷÙ ıÂÚ·›·Ó, Û˘Ó·Á¿ÁÂÙ ϷfiÓ, êÁÈ¿Û·Ù âÎÎÏËÛ›·Ó, âÎϤͷÛı ÚÂÛ‚˘Ù¤ÚÔ˘˜, Û˘Ó·Á¿ÁÂÙ ӋÈ· ıËÏ¿˙ÔÓÙ· Ì·ÛÙÔ‡˜, âÍÂÏı¤Ùˆ Ó˘ÌʛԘ âÎ ÙÔÜ ÎÔÈÙáÓÔ˜ ·éÙÔÜ Î·d Ó‡ÌÊË âÎ ÙÔÜ ·ÛÙÔÜ ·éÙɘ. àÓa ̤ÛÔÓ Ùɘ ÎÚËÖ‰Ô˜ ÙÔÜ ı˘ÛÈ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÎÏ·‡ÛÔÓÙ·È Ôî îÂÚÂÖ˜ Ôî ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔÜÓÙ˜ Ùˇá ∫˘Ú›ˇˆ ηd âÚÔÜÛÈØ ºÂÖÛ·È, ∫‡ÚÈÂ, ÙÔÜ Ï·ÔÜ ÛÔ˘ ηd Ìc ‰ˇá˜ ÙcÓ ÎÏËÚÔÓÔÌ›·Ó ÛÔ˘ Âå˜ ùÓÂȉԘ ÙÔÜ Î·Ù¿ÚÍ·È ·éÙáÓ öıÓË, ¬ˆ˜ Ìc ÂúˆÛÈÓ âÓ ÙÔÖ˜ öıÓÂÛÈØ ¶ÔÜ âÛÙÈÓ ï £Âe˜ ·éÙáÓ; ∫·d â˙‹ÏˆÛ ∫‡ÚÈÔ˜ ÙcÓ ÁÉÓ ·éÙÔÜ Î·d âÊ›۷ÙÔ ÙÔÜ Ï·ÔÜ ·éÙÔÜ. ηd àÂÎÚ›ıË ∫‡ÚÈÔ˜ ηd ÂrÂ Ùˇá Ï·ˇá ·éÙÔÜØ \π‰Ôf âÁg âÍ·ÔÛÙ¤Ïψ ñÌÖÓ ÙeÓ ÛÖÙÔÓ Î·d ÙeÓ ÔrÓÔÓ Î·d Ùe öÏ·ÈÔÓ, ηd âÌÏËÛı‹ÛÂÛı ·éÙáÓ, ηd Ôé ‰ÒÛˆ ñÌĘ ÔéΤÙÈ Âå˜ çÓÂȉÈÛÌeÓ âÓ ÙÔÖ˜ öıÓÂÛÈØ Î·d ÙeÓ àe μÔÚÚÄ âΉÈÒ͈ àÊ\ ñÌáÓ Î·d âÍÒÛˆ ·éÙeÓ Âå˜ ÁÉÓ ôÓ˘‰ÚÔÓ Î·d àÊ·ÓÈá Ùe ÚfiÛˆÔÓ

∂π™

Δ∏¡ Δƒπ£∂∫Δ∏¡

2


2 PROF B EKDOSH 1-245

7/5/2009

05:10 μμ

Σελίδα3

TÂÙ¿ÚÙË Ùɘ T˘ÚÈÓɘ

ΔÒÚ·, ÏÔÈfiÓ, ï ∫‡ÚÈÔ˜ ï £Âfi˜ Û·˜ ϤÂÈ Ùa ëÍɘ: «\∂È-

\πˆcÏ 2, 12-26 ÛÙÚ¤„ÙÂ Û˘ÓÂȉËÙa1 Û’ â̤ӷ, ÓËÛÙ‡ÔÓÙ·˜, ÎÏ·›ÁÔÓÙ·˜ ηd ıÚËÓÒÓÙ·˜. ªÂÙ·ÓÈáÛÙ Ú·ÁÌ·ÙÈÎa àÓÙd Óa ÛΛ˙ÂÙ Ùa ÚÔܯ· Û·˜ 2». \∂ÈÛÙÚ¤„ÙÂ, ÏÔÈfiÓ, ÛÙeÓ ∫‡ÚÈÔ ÙeÓ £Âfi Û·˜, ÁÈ·Ùd ÂrÓ·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜ àÁ¿Ë Î·d ηÏÔÛ‡ÓË, ÂrÓ·È àÓÂ͛ηÎÔ˜ ηd ÔÏ˘Â‡ÛÏ·¯ÓÔ˜ ηd Û˘Á¯ˆÚÂÖ Ùd˜ η˘. ¶ÔÈe˜ ͤÚÂÈ; ò πÛˆ˜ ÌÂÙ·ÛÙÚ·ÊÂÖ Î·d àÏÏ¿ÍÂÈ ÁÓÒÌË Î·d âÈÙÚ¤„ÂÈ Ó¿ ’ÚıÂÈ Î·d ¿ÏÈ ì ÂéÏÔÁ›· ÙÔ˘ Û’ âÛĘ, œÛÙ Óa ÌÔÚÂÖÙ Óa ͷӷʤÚÂÙ ÛÙeÓ ∫‡ÚÈÔ ÙeÓ £Âfi Û·˜ ı˘Û›Â˜ ηd ÛÔÓ‰¤˜. ™·Ï›ÛÙ ÛÙc ™ÈÒÓ! ^ √Ú›ÛÙ ̤Ú˜ ÓËÛÙ›·˜ ηd âÍ·ÁÁÂÖÏÙ ۇӷÍË Ï·ÙÚ¢ÙÈ΋! ™˘ÁÎÂÓÙÚáÛÙ ÙeÓ Ï·fi, âÍ·ÁÓ›ÛÙ Ùc Û˘Ó¿ıÚÔÈÛËØ Û˘Ó·ıÚÔÖÛÙ àÎfiÌË Î·d ÙÔf˜ Á¤ÚÔÓÙ˜ ηd Ùa Ó‹- 1. Û˘ÓÂȉËÙ¿: ∫·Ùa È· Ôf ıËÏ¿˙Ô˘ÓØ S˜ ηd Ùa ÓÈfi·ÓÙÚ· ˙¢Á¿ÚÈ· i˜ ‚ÁÔÜÓ Ï¤ÍË: «àe ¬ÏË ÙcÓ à’ ÙÔf˜ ÎÔÈÙáÓ˜ ÙÔ˘˜! ™Ùe ÏÈıfiÛÙÚˆÙÔ Ôf ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ Ùe ηډȿ Û·˜»Ø ì ηډÈa âıˆÚÂÖÙÔ Î·Ùa ı˘ÛÈ·ÛÙ‹ÚÈÔ i˜ ÎÏ¿„Ô˘Ó Ôî îÂÚÂÖ˜ Ôf ñËÚÂÙÔÜÓ ÙeÓ ∫‡ÚÈÔ, Ùd˜ àÓÙÈÏ‹„ÂȘ Ùɘ ÎÈ i˜ ÔÜÓ: «§˘‹ÛÔ˘, ∫‡ÚÈÂ, ÙeÓ Ï·fi ÛÔ˘, ÌcÓ ·Ú·‰ÒÛÂȘ âԯɘ ΤÓÙÚÔ Ùɘ ÛΤ„˘ ÙÔÜ àÓıÚÒâΛÓÔ˘˜ Ôf Û’ âÛ¤Ó· àÓ‹ÎÔ˘Ó ÛÙeÓ âÍ¢ÙÂÏÈÛÌfi! ªcÓ âÈ- Ô˘, ëÔ̤ӈ˜ ηd ÙÚ¤„ÂȘ Óa ÙÔf˜ ΢ÚȤ„Ô˘Ó Í¤ÓÔÈ Ï·Ô›, ÁÈa Óa ÌcÓ ÙÔf˜ ÂÚÈ- ÙáÓ Û˘ÓÂȉËÙáÓ âÈÏÔÁáÓ ÙÔ˘. ÁÂÏÔÜÓ Ôî Ï·Ôd ηd ϤÓÂ:“¶ÔÜ ÂrÓ·È ï £Âfi˜ ÙÔ˘˜;”» 2. ªÂÙ·ÓÈáÛÙ ... ^ À¤ÚÌÂÙÚ· àÁ¿ËÛ Ùc ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ï ∫‡ÚÈÔ˜, ÙeÓ Ï·fi ÚÔܯ· Û·˜: Δe ÛΛÙÔ˘ ÙeÓ Ï˘‹ıËÎÂØ Î·d à¢ı‡ÓıËΠï ∫‡ÚÈÔ˜ ÛÙeÓ Ï·fi ÙÔ˘ ÛÈÌÔ ÙáÓ âÓ‰˘Ì¿Î·d ÂrÂ: «∫ÔÈÙ¿ÍÙÂ, âÁg ÛĘ ÛÙ¤ÏÓˆ Ùe ÛÈÙ¿ÚÈ, Ùe ÎÚ·Ûd ÙˆÓ àÔÙÂÏÔÜÛ ÁÈa ÙcÓ âÔ¯c ¯·Î·d Ùe Ï¿‰È, ÁÈa Óa ¯ÔÚÙ¿ÛÂÙ ̒ ·éÙ¿Ø ‰bÓ ıa àÊ‹Ûˆ Èa Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎc âÓ¤ÚÓa ÛĘ ÂÚÈÁÂÏÔÜÓ ْ ôÏÏ· öıÓË. ΔeÓ â¯ıÚe Ôf öÚ¯ÂÙ·È ÁÂÈ· ‰ËψÙÈÎc ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¤ÓıÔ˘˜, à’ ÙeÓ μÔÚÚÄ ıa ÙeÓ ‰ÈÒ͈ Ì·ÎÚÈ¿ Û·˜, ıa ÙeÓ àˆ- ıÏ›„˘, àfiÁÓˆı‹Ûˆ Ûb ÙfiÔ ôÓ˘‰ÚÔØ ÛÙc ¡ÂÎÚa £¿Ï·ÛÛ· ıa àÊ·Ó›Ûˆ Û˘ j Êڛ΢. 3


2 PROF B EKDOSH 1-245

7/5/2009

05:10 μμ

Σελίδα4

TÚÈÒ‰ÈÔÓ

·éÙÔÜ Âå˜ ÙcÓ ı¿Ï·ÛÛ·Ó ÙcÓ ÚÒÙËÓ Î·d Ùa ç›Ûˆ ·éÙÔÜ Âå˜ ÙcÓ ı¿Ï·ÛÛ·Ó ÙcÓ âÛ¯¿ÙËÓ, ηd àÓ·‚‹ÛÂÙ·È ì Û·Ú›· ·éÙÔÜ, ηd àÓ·‚‹ÛÂÙ·È ï ‚ÚfiÌÔ˜ ·éÙÔÜ, ¬ÙÈ âÌÂÁ¿Ï˘Ó Ùa öÚÁ· ·éÙÔÜ. £¿ÚÛÂÈ, ÁÉ, ¯·ÖÚ ηd ÂéÊÚ·›ÓÔ˘, ¬ÙÈ âÌÂÁ¿Ï˘Ó ∫‡ÚÈÔ˜ ÙÔÜ ÔÈÉÛ·È. ı·ÚÛÂÖÙÂ, ÎÙ‹ÓË ÙÔÜ ‰›Ô˘, ¬ÙÈ ‚‚ϿÛÙËΠÙa ‰›· Ùɘ âÚ‹ÌÔ˘, ¬ÙÈ Í‡ÏÔÓ õÓÂÁΠÙeÓ Î·ÚeÓ ·éÙÔÜ, Û˘ÎÉ Î·d ôÌÂÏÔ˜ ö‰ˆÎ·Ó ÙcÓ åÛ¯fÓ ·éÙáÓ. ηd Ùa Ù¤ÎÓ· ™ÈÒÓ, ¯·›ÚÂÙ ηd ÂéÊÚ·›ÓÂÛı âd Ùˇá ∫˘Ú›ˇˆ £Âˇá ñÌáÓ, ‰ÈfiÙÈ ö‰ˆÎÂÓ ñÌÖÓ Ùa ‚ÚÒÌ·Ù· Âå˜ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓËÓ Î·d ‚Ú¤ÍÂÈ ñÌÖÓ ñÂÙeÓ ÚÒ˚ÌÔÓ Î·d ù„ÈÌÔÓ Î·ıg˜ öÌÚÔÛıÂÓ. ηd ÏËÛı‹ÛÔÓÙ·È ·î ±ÏˆÓ˜ Û›ÙÔ˘, ηd ñÂÚÂί˘ı‹ÛÔÓÙ·È ·î ÏËÓÔd ÔúÓÔ˘ ηd âÏ·›Ô˘. ∫·d àÓÙ·Ô‰ÒÛˆ ñÌÖÓ àÓÙd ÙáÓ âÙáÓ zÓ Î·Ù¤Ê·ÁÂÓ ì àÎÚd˜ ηd ï ‚ÚÔܯԘ ηd ì âÚ˘Û›‚Ë Î·d ì οÌË, ì ‰‡Ó·Ì›˜ ÌÔ˘ ì ÌÂÁ¿ÏË, mÓ âÍ·¤ÛÙÂÈÏ· Âå˜ ñÌĘ. ηd Ê¿ÁÂÛı âÛı›ÔÓÙ˜ ηd âÌÏËÛı‹ÛÂÛı ηd ·åÓ¤ÛÂÙ Ùe ùÓÔÌ· ∫˘Ú›Ô˘ ÙÔÜ £ÂÔÜ ñÌáÓ, L âÔ›ËÛ ÌÂı\ ñÌáÓ Âå˜ ı·˘Ì¿ÛÈ·, ηd Ôé Ìc ηٷÈÛ¯˘ÓıFÉ ï Ï·fi˜ ÌÔ˘ Âå˜ ÙeÓ ·åáÓ·.

∂¡ Δøπ Δ¿‰Â ϤÁÂÈ ∫‡ÚÈÔ˜Ø \∂ÍÂÁÂÈÚ¤ÛıˆÛ·Ó ηd àÓ·‚·ÈÓ¤∂™¶∂ƒπ¡øπ ÙˆÛ·Ó ¿ÓÙ· Ùa öıÓË Âå˜ ÙcÓ ÎÔÈÏ¿‰· \πˆÛ·Ê¿Ù, ¶ÚÔÊËÙ›·˜ \πˆcÏ Ùe àÓ¿ÁÓˆÛÌ· ‰ÈfiÙÈ âÎÂÖ Î·ıÈá ÙÔÜ ‰È·ÎÚÖÓ·È ¿ÓÙ· Ùa öıÓË Î˘-

ÎÏfiıÂÓ. âÍ·ÔÛÙ›ϷÙ ‰Ú¤·Ó·, ¬ÙÈ ·Ú¤ÛÙËÎÂÓ ï 4


2 PROF B EKDOSH 1-245

7/5/2009

05:10 μμ

Σελίδα5

TÂÙ¿ÚÙË Ùɘ T˘ÚÈÓɘ

ÙcÓ âÌÚÔÛıÔÊ˘Ï·Î‹ ÙÔ˘ ηd ÛÙc ªÂÛfiÁÂÈÔ ÙcÓ çÈÛıÔ- 3. àÎÚ›‰Â˜ ... âÓ·ÓÊ˘Ï·Î‹ ÙÔ˘. ^ ∏ ‰˘Ûˆ‰›· àe Ùa ÙÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ıa êψ- Ù›ÔÓ Û·˜: ªb Ùd˜ ú‰È˜ ÂåÎfiÓ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓıÂÖ ·ÓÙÔÜ, ıa ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙeÓ à¤Ú· ì àÊfiÚËÙË Î·ÎÔÛÌ›· ÙÔ˘˜, Ù·È Î·d Ôî â¯ıÚÔ›, Ôf ηÙa ·Ú·âÂȉc ÂÚËÊ·Ó‡ÙËÎ·Ó ÁÈa Ùa ηÙÔÚıÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜». ¯ÒÚËÛË ÙÔÜ £ÂÔÜ ÃˆÚ¿ÊÈ·, àÓ·ı·ÚÚÉÛÙÂ! ÷ÚÂÖÙ ÎÈ ÂéÊÚ·ÓıÂÖÙÂ, ÁÈ·Ùd ï ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ùc ∫‡ÚÈÔ˜ οÓÂÈ ÌÂÁ¿Ï· öÚÁ·! ¶¿ÚÙ ı¿ÚÚÔ˜, ˙á· ÙáÓ àÁÚáÓ, ¯ÒÚ· (‚Ï. 1, 4). ‚Ï·ÛÙ·›ÓÔ˘Ó Ôî ÛÙ¤˜! Δa ‰¤ÓÙÚ· οÓÔ˘Ó ηÚfi, Ôî Û˘ÎÈb˜ ηd Ù’ àÌ¤ÏÈ· ‰›ÓÔ˘Ó ÏÔ‡ÛÈ· Ùc ÛÔ‰ÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ∫È âÛÂÖ˜, Ôî οÙÔÈÎÔÈ Ùɘ ™ÈÒÓ, ¯·ÚÂÖÙ ÎÈ ÂéÊÚ·ÓıÂÖÙ ÁÈa ÙeÓ ∫‡ÚÈÔ ÙeÓ £Âfi Û·˜, ÁÈ·Ùd ÛĘ ö‰ˆÛ ÙÚÔÊ‹, àÔ‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ öÙÛÈ ÙcÓ àÁ¿Ë ÙÔ˘, ηd ıa ÛĘ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙcÓ ÚÒÈÌË Î·d ÙcÓ ù„ÈÌË ‚ÚÔ¯‹, ¬ˆ˜ öηÓ ·ÏÈ¿. £a ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ْ êÏÒÓÈ· ÛÙ¿ÚÈ, ıa ͯÂÈÏ›˙Ô˘Ó Ùa ·ÙËÙ‹ÚÈ· àe ÎÚ·Ûd ηd Ï¿‰È. «£a ÛĘ àÔ˙ËÌÈÒÛˆ, ÏÔÈfiÓ», ϤÂÈ ï ∫‡ÚÈÔ˜, «ÁÈ’ ·éÙa Ôf ÛÙa ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Ùa ηٷʿÁ·Ó Ôî àÎÚ›‰Â˜, Ùa ηٷÛÙÚÂÙÈÎa öÓÙÔÌ·, Ôî ̇ÎËÙ˜ ÙáÓ Ê˘ÙáÓ Î·d Ôî οÌȘ, ¬ÏÔ âÎÂÖÓÔ Ùe ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÔ˘ ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì· Ôf öÛÙÂÈÏ· âÓ·ÓÙ›ÔÓ Û·˜3. ΔfiÙ ıa ÊÄÙ ¬ÛÔ ı¤ÏÂÙ ηd ıa ¯ÔÚÙ¿ÛÂÙ ηd ıa ‰ÔÍÔÏÔÁ‹ÛÂÙ ÙeÓ ∫‡ÚÈÔ ÙeÓ £Âfi Û·˜ ÁÈa ¬Ï· Ùa ı·‡Ì·Ù· Ôf öηÓ ÁÈa ÛÄ˜Ø ÔÙb Èa ‰bÓ ıa âÍ¢ÙÂÏÈÛÙÂÖ ï Ï·fi˜ ÌÔ˘».

^√ ∫‡ÚÈÔ˜ ϤÂÈ Ùa ëÍɘ: « h∞˜ ÛËΈıÔÜÓ ¬ÏÔÈ Ôî Ï·Ôd ÎÈ i˜

\πˆcÏ 4, 12-21

öÚıÔ˘Ó ÛÙcÓ ∫ÔÈÏ¿‰· ÙÔÜ \πˆÛ·Ê¿Ù, ÁÈ·Ùd âÎÂÖ ıa ηı›Ûˆ ηd ıa ÎÚ›Óˆ ¬ÏÔ˘˜ ÙÔf˜ Á‡Úˆ Ï·Ô‡˜. μ¿ÏÙ ‰ÚÂ¿ÓÈ! ^ ∏ âÔ¯c ÙÔÜ ÙÚ‡ÁÔ˘ öÊÙ·ÛÂ. ªÉÙ ÛÙe ·ÙËÙ‹ÚÈ ÎÈ àÚ¯›5


2 PROF B EKDOSH 1-245

7/5/2009

05:10 μμ

Σελίδα6

TÚÈÒ‰ÈÔÓ

ÙÚ˘ÁËÙfi˜Ø ÂåÛÔÚ‡ÂÛıÂ, ·ÙÂÖÙÂ, ‰ÈfiÙÈ Ï‹Ú˘ ì ÏËÓfi˜Ø ñÂÚÂίÂÖÙ Ùa ñÔÏ‹ÓÈ·, ¬ÙÈ ÂÏ‹ı˘ÓÙ·È Ùa ηÎa ·éÙáÓ. o ∏¯ÔÈ âÍ‹¯ËÛ·Ó âÓ ÙFÉ ÎÔÈÏ¿‰È Ùɘ ‰›Î˘, ¬ÙÈ âÁÁf˜ ì̤ڷ ∫˘Ú›Ô˘ âÓ ÙFÉ ÎÔÈÏ¿‰È Ùɘ ‰›Î˘. ï ≥ÏÈÔ˜ ηd ì ÛÂÏ‹ÓË Û˘ÛÎÔÙ¿ÛÔ˘ÛÈ, ηd Ôî àÛÙ¤Ú˜ ‰‡ÛÔ˘ÛÈ Ê¤ÁÁÔ˜ ·éÙáÓ. ï ‰b ∫‡ÚÈÔ˜ âÎ ™ÈgÓ àÓ·ÎÂÎÚ¿ÍÂÙ·È Î·d âÍ ^ πÂÚÔ˘Û·ÏcÌ ‰ÒÛÂÈ ÊˆÓcÓ ·éÙÔÜ, ηd ÛÂÈÛı‹ÛÂÙ·È ï ÔéÚ·Óe˜ ηd ì ÁÉØ ï ‰b ∫‡ÚÈÔ˜ Ê›ÛÂÙ·È ÙÔÜ Ï·ÔÜ ·éÙÔÜ, ηd âÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔf˜ ˘îÔf˜ \πÛÚ·‹Ï. ∫·d âÈÁÓÒÛÂÛıÂ, ‰ÈfiÙÈ âÁg ∫‡ÚÈÔ˜ ï £Âe˜ ñÌáÓ ï ηٷÛÎËÓáÓ âÓ ™ÈgÓ ùÚÂÈ êÁ›ˇˆ ÌÔ˘Ø Î·d öÛÙ·È ^ πÂÚÔ˘Û·ÏcÌ êÁ›·, ηd àÏÏÔÁÂÓÂÖ˜ Ôé ‰ÈÂχÛÔÓÙ·È ‰È\ ·éÙɘ ÔéΤÙÈ. ηd öÛÙ·È âÓ ÙFÉ ì̤Ú÷· âΛÓFË àÔÛÙ·Ï¿ÍÂÈ Ùa ùÚË ÁÏ˘Î·ÛÌfiÓ, ηd Ôî ‚Ô˘ÓÔd ®˘‹ÛÔÓÙ·È Á¿Ï·, ηd ÄÛ·È ·î àʤÛÂȘ \πÔ‡‰· ®˘‹ÛÔÓÙ·È ≈‰·Ù·, ηd ËÁc âÍ ÔúÎÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ âÍÂχÛÂÙ·È Î·d ÔÙÈÂÖ ÙeÓ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘Ó ÙáÓ Û¯Ô›ÓˆÓ. ∞úÁ˘ÙÔ˜ Âå˜ àÊ·ÓÈÛÌeÓ öÛÙ·È, ηd ì \π‰Ô˘Ì·›· Âå˜ ‰›ÔÓ àÊ·ÓÈÛÌÔÜ öÛÙ·È âÍ à‰ÈÎÈáÓ ˘îáÓ \πÔ‡‰·, àÓı\ zÓ âͤ¯Â·Ó ·xÌ· ‰›Î·ÈÔÓ âÓ ÙFÉ ÁFÉ ·éÙáÓ. ì ‰b \πÔ˘‰·›· Âå˜ ÙeÓ ·åáÓ· ηÙÔÈÎËı‹ÛÂÙ·È Î·d ^ πÂÚÔ˘Û·ÏcÌ Âå˜ ÁÂÓÂa˜ ÁÂÓÂáÓ. ηd âÎ˙ËÙ‹Ûˆ Ùe ·xÌ· ·éÙáÓ Î·d Ôé Ìc àıˆÒÛˆ, ηd ∫‡ÚÈÔ˜ ηٷÛÎËÓÒÛÂÈ âÓ ™ÈÒÓ.

6


2 PROF B EKDOSH 1-245

7/5/2009

05:10 μμ

Σελίδα7

TÂÙ¿ÚÙË Ùɘ T˘ÚÈÓɘ

ÛÙ Óa ·ÙÄÙÂØ ÂrÓ·È ÁÂÌ¿ÙÔ. ∫¿ÓÙ Ùd˜ ÁÔÜÚÓ˜ Óa ͯÂÈÏ›ÛÔ˘Ó àe ÙáÓ âıÓáÓ Ùe ·xÌ·, ÁÈ·Ùd ö¯Ô˘Ó οÓÂÈ ¿Ú· ÔÏÏa ηο». o ∏¯ÔÈ ‰˘Ó·ÙÔd àÓÙ˯ÔÜÓ ÛÙɘ ‰›Î˘ ÙcÓ ÎÔÈÏ¿‰·, ηıg˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ âÎÂÖ ì ì̤ڷ Ùɘ ÎÚ›Ûˆ˜ ÙÔÜ ∫˘Ú›Ô˘. ^ √ ≥ÏÈÔ˜ ηd ì ÛÂÏ‹ÓË ıa ÛÎÔÙÂÈÓÈ¿ÛÔ˘Ó, Ù’ àÛÙ¤ÚÈ· ıa ¯¿ÛÔ˘Ó Ùc Ï¿Ì„Ë ÙÔ˘˜. ªa à’ Ùc ™ÈgÓ ıa àÎÔ˘ÛÙÂÖ ì ÎÚ·˘Ác ÙÔÜ ∫˘Ú›Ô˘, àe ÙcÓ ^ πÂÚÔ˘Û·ÏcÌ ıa ñ„ˆıÂÖ ì ʈӋ ÙÔ˘ ηd ıa ÛÂÈÛıÔÜÓ ï ÔéÚ·Óe˜ ÎÈ ì ÁÉ. ≠ √̈˜ ï ∫‡ÚÈÔ˜ ÙeÓ Ï·fi ÙÔ˘ ıa ÙeÓ Ï˘ËıÂÖ, ıa âÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔf˜ \πÛÚ·Ëϛ٘. «ΔfiÙ», ϤÂÈ ï ∫‡ÚÈÔ˜, «ıa Ì¿ıÂÙ ¬ÙÈ âÁg ÂrÌ·È ï £Âfi˜ Û·˜, Ôf ηÙÔÈÎá ÛÙc ™ÈÒÓ, ÛÙe ±ÁÈÔ ÌÔ˘ ‚Ô˘Ófi. ΔfiÙ ì ^ πÂÚÔ˘Û·ÏcÌ ıa Á›ÓÂÈ Î·d ¿ÏÈ ‰È΋ ÌÔ˘4Ø Í¤ÓÔÈ ‰bÓ ıa ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Èa à’ ·éÙ‹Ó. Δc ̤ڷ âΛÓË ÌÔÜÛÙÔ ıa ÛÙ¿˙Ô˘Ó Ùa ‚Ô˘Óa ÎÈ àe ÙÔf˜ ÏfiÊÔ˘˜ ôÊıÔÓÔ ıa Ú¤ÂÈ Á¿Ï·. ™’ ¬Ï· Ùa ¯·ÓÙ¿ÎÈ· ÙÔÜ \πÔ‡‰· ıa ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÓÂÚ¿, ηd ÌÈa ËÁc à’ ÙeÓ Ó·e ıa àÓ·‚χ˙ÂÈ ÙÔÜ ∫˘Ú›Ô˘ ηd ıa ÔÙ›˙ÂÈ ÙeÓ Ã›̷ÚÚÔ ÙáÓ ™¯Ô›ÓˆÓ. ^ ∏ ∞úÁ˘ÙÔ˜ ı’ àÊ·ÓÈÛÙÂÖ ÎÈ ì \π‰Ô˘Ì·›· öÚËÌÔ˜ ıa Á›ÓÂÈ ÙfiÔ˜ ÁÈa Ùd˜ à‰È˘ ÙÔ˘˜ ηÙa ÙáÓ \πÔ˘‰·›ˆÓ, âÂȉc ·xÌ· àıÒˆÓ ö¯˘Û·Ó ÛÙc ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜. \∞ÏÏa ì \πÔ˘‰·›· ·åÒÓÈ· ıa ηÙÔÈÎÂÖÙ·È, ÎÈ ì ^ πÂÚÔ˘Û·ÏcÌ Û’ ¬Ï˜ Ùd˜ âÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜. Δe ·xÌ· ÙÔ˘˜ ıa ¿Úˆ ›Ûˆ, ‰bÓ ıa ÙÔf˜ Û˘Á¯ˆÚ‹Ûˆ. \∂Ág ï ∫‡ÚÈÔ˜ ÌfiÓÈÌ· ıa ηÙÔÈ΋ۈ ÛÙc ™ÈÒÓ». 4. ηd ¿ÏÈ ‰È΋ ÌÔ˘ : ∫·Ùa ϤÍË: «êÁ›· (= ͯˆÚÈÛÙc ÁÈa ÙeÓ £Âfi)».

7


2 PROF B EKDOSH 1-245

7/5/2009

05:10 μμ

Σελίδα8

TÚÈÒ‰ÈÔÓ

Δ

¿‰Â ϤÁÂÈ ∫‡ÚÈÔ˜ ·ÓÙÔÎÚ¿ÙˆÚØ \π‰Ôf âÁg ÛˇÒ˙ˆ ¶·Ú·Û΢c Ùɘ Δ˘ÚÈÓɘ ÙeÓ Ï·fiÓ ÌÔ˘ àe Áɘ àÓ·ÙÔÏáÓ Î·d àe Áɘ ‰˘ÛÌáÓ

∂¡ Δ∞π™ ηd Âåۿ͈ ·éÙÔf˜ ηd ηٷÛÎËÓÒÛˆ âÓ Ì¤Ûˇˆ ^ πÂÚÔ˘øƒ∞π™ Û·Ï‹Ì, ηd öÛÔÓÙ·È âÌÔd Âå˜ Ï·fiÓ, ÎàÁg öÛÔÌ·È ·éÙÔÖ˜

¶ÚÔÊËÙ›·˜ ∑·¯·Ú›Ô˘ Âå˜ £ÂeÓ âÓ àÏËı›÷· ηd âÓ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓFË. Ùe àÓ¿ÁÓˆÛÌ· Δ¿‰Â ϤÁÂÈ ∫‡ÚÈÔ˜ ·ÓÙÔÎÚ¿ÙˆÚØ ∫·ÙÈÛ¯˘¤ÙˆÛ·Ó

·î ¯ÂÖÚ˜ ñÌáÓ ÙáÓ àÎÔ˘fiÓÙˆÓ âÓ Ù·Ö˜ ì̤ڷȘ Ù·‡Ù·È˜ ÙÔf˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ‡ÙÔ˘˜ âÎ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ÙáÓ ÚÔÊËÙáÓ, àÊ\ w˜ ì̤ڷ˜ ÙÂıÂÌÂÏ›ˆÙ·È ï ÔrÎÔ˜ ∫˘Ú›Ô˘ ·ÓÙÔÎÚ¿ÙÔÚÔ˜, ηd ï Ó·e˜ àÊ\ Ôy ˇèÎÔ‰fiÌËÙ·È. ‰ÈfiÙÈ Úe ÙáÓ ìÌÂÚáÓ âÎÂ›ÓˆÓ ï ÌÈÛıe˜ ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ ÔéÎ öÛÙ·È Âå˜ ùÓËÛÈÓ, ηd ï ÌÈÛıe˜ ÙáÓ ÎÙËÓáÓ Ôé¯ ñ¿ÚÍÂÈ, ηd Ùˇá âÎÔÚ¢ÔÌ¤Óˇˆ ηd Ùˇá ÂåÛÔÚ¢ÔÌ¤Óˇˆ ÔéÎ öÛÙ·È ÂåÚ‹ÓË àe Ùɘ ıÏ›„ˆ˜Ø ηd âÍ·ÔÛÙÂÏá ¿ÓÙ·˜ ÙÔf˜ àÓıÚÒÔ˘˜, ≤ηÛÙÔÓ âd ÙeÓ ÏËÛ›ÔÓ ·éÙÔÜ. ∫·d ÓÜÓ Ôé ηÙa Ùa˜ ì̤ڷ˜ Ùa˜ öÌÚÔÛıÂÓ âÁg ÔÈá ÙÔÖ˜ ηٷÏÔ›ÔȘ ÙÔÜ Ï·ÔÜ ÙÔ‡ÙÔ˘, ϤÁÂÈ ∫‡ÚÈÔ˜ ·ÓÙÔÎÚ¿ÙˆÚ, àÏÏ\ j ‰Â›Íˆ ÂåÚ‹ÓËÓØ ì ôÌÂÏÔ˜ ‰ÒÛÂÈ ÙeÓ Î·ÚeÓ ·éÙɘ, ηd ì ÁÉ ‰ÒÛÂÈ Ùa ÁÂÓ‹Ì·Ù· ·éÙɘ, ηd ï ÔéÚ·Óe˜ ‰ÒÛÂÈ ÙcÓ ‰ÚfiÛÔÓ ·éÙÔÜ, ηd ηٷÎÏËÚÔÓÔÌ‹Ûˆ ÙÔÖ˜ ηٷÏÔ›ÔȘ ÙÔÜ Ï·ÔÜ ÌÔ˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ù·ÜÙ· ¿ÓÙ·. ηd öÛÙ·È nÓ ÙÚfiÔÓ qÙ âÓ Î·Ù¿Ú÷· âÓ ÙÔÖ˜ öıÓÂÛÈÓ, ÔrÎÔ˜ \πÔ‡‰· ηd ÔrÎÔ˜ \πÛÚ·‹Ï, Ô≈Ùˆ˜ ‰È·ÛÒÛˆ ñÌĘ ηd öÛÂÛı âÓ ÂéÏÔÁ›÷·Ø ı·ÚÛÂÖÙ ηd ηÙÈÛ¯‡ÂÙ âÓ Ù·Ö˜ ¯ÂÚÛdÓ ñÌáÓ. ¢ÈfiÙÈ Ù¿‰Â ϤÁÂÈ ∫‡ÚÈÔ˜ ·ÓÙÔÎÚ¿ÙˆÚØ l √Ó ÙÚfiÔÓ ‰ÈÂÓÔ‹ıËÓ ÙÔÜ Î·ÎáÛ·È ñÌĘ âÓ Ùˇá ·ÚÔÚÁ›Û·È 8


2 PROF B EKDOSH 1-245

7/5/2009

05:10 μμ

Σελίδα9

¶·Ú·Û΢c Ùɘ Δ˘ÚÈÓɘ

^ √ ·ÓÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ∫‡ÚÈÔ˜ ϤÂÈ Ùa ëÍɘ: «¢ÂÖÙÂ, ıa âÏ¢ıÂ-

∑·¯·Ú›·˜ 8, ÚÒÛˆ ÙeÓ Ï·fi ÌÔ˘ àe Ùd˜ ¯áÚ˜ Ùɘ \∞Ó·ÙÔÏɘ ηd Ùɘ 7-17 ¢‡Û˘. £a ÙÔf˜ ʤڈ ηd ıa ÙÔf˜ âÁηٷÛÙ‹Ûˆ ̤۷ ÛÙcÓ ^ πÂÚÔ˘Û·Ï‹ÌØ ıa Á›ÓÔ˘Ó Ï·fi˜ ÌÔ˘ ÎÈ âÁg ıa ÂrÌ·È ï £Âfi˜ ÙÔ˘˜, Ôf Ìb ÈÛÙfiÙËÙ· ηd Ìb ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ıa ÙÔf˜ ΢‚ÂÚÓá. ^ √ ·ÓÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ∫‡ÚÈÔ˜ ϤÂÈ Ùa ëÍɘ: «μ¿ÏÙ Ùa ‰˘Ó·Ù¿ Û·˜, âÛÂÖ˜ Ôf ÛÙ’ ·éÙÈ¿ Û·˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ä¯ÔÜÓ ·éÙa Ùa ÏfiÁÈ· Ôf öÏÂÁ·Ó Ôî ÚÔÊÉÙ˜ àe ÙfiÙ Ôf ıÂÌÂÏÈÒıËΠï ÔrÎÔ˜ ÙÔÜ ∫˘Ú›Ô˘ ÙÔÜ ·ÓÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·, ηd ôÚ¯ÈÛ Óa ÔåÎÔ‰ÔÌÂÖÙ·È ï Ó·fi˜. \∂Âȉc ÚdÓ àe ÙcÓ âÔ¯c âΛÓË, ì ‰Ô˘ÏÂÈa ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ ‰bÓ à¤ÊÂÚ ΤډԘ, ηd ÁÈa Ùa ˙á· ‰bÓ ñÉگ ÙÚÔÊ‹Ø ÁÈa ïÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈfiÙ·Ó Ûb ï,Ùȉ‹ÔÙÂ5 ‰bÓ ñÉگ àÛÊ¿ÏÂÈ·, âÍ·ÈÙ›·˜ Ùɘ ηٷ›ÂÛË˜Ø ÙÔf˜ ¿ÓÙ˜ Âr¯· àÓ·ÛÙ·ÙÒÛÂÈ, ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙeÓ ≤Ó·Ó âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔÜ ôÏÏÔ˘». «™Ùe ëÍɘ ¬Ìˆ˜ ‰bÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Óa ÊÂÚıá ¬ˆ˜ ·ÏÈa à¤Ó·ÓÙÈ Ûb ¬ÛÔ˘˜ à¤ÌÂÈÓ·Ó àe ÙeÓ Ï·e ·éÙfiÓ», ϤÂÈ ï ·ÓÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ∫‡ÚÈÔ˜. «\∞ÓÙ›ıÂÙ·, ıa ʤڈ ÂåÚ‹ÓË: Δ’ àÌ¤ÏÈ· ıa ‰›ÓÔ˘Ó ÙeÓ Î·Úfi ÙÔ˘˜, ì ÁÉ Ùa ÁÂÓ‹Ì·Ù¿ Ù˘, ï ÔéÚ·Óe˜ ıa ‰›ÓÂÈ Ùc ‰ÚÔÛÈ¿ ÙÔ˘, ηd ¬Ï· ·éÙa ıa Ùa ÎÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ûˆ Ûb ¬ÛÔ˘˜ ıa ö¯Ô˘Ó àÔÌ›ÓÂÈ àe ·éÙeÓ â‰á ÙeÓ Ï·fi ÌÔ˘. ò ∂ÙÛÈ, ¬ˆ˜ õÛ·ÛÙ·Ó ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ηٷڷ̤ÓÔ˘ Ï·ÔÜ àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙa 5. ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈöıÓË, Ï·b ÙÔÜ \πÔ‡‰· ηd Ï·b ÙÔÜ \πÛÚ·‹Ï, ηÙa àÓ¿ÏÔÁÔ ÙÚfiÔ fiÙ·Ó Ûb ï,Ùȉ‹ÔÙÂ: ∫·Ùa ϤÍË: «öÌ·ÈÓ ıa ÛĘ οӈ, âÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ¿˜ Û·˜, ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂéÏÔÁË̤ÓÔ˘ ηd ö‚Á·ÈÓÂ»Ø ë‚Ú·˚Ï·ÔÜ. ¶¿ÚÙÂ, ÏÔÈfiÓ, ı¿ÚÚÔ˜ ηd ‚¿ÏÙ Ùa ‰˘Ó·Ù¿ Û·˜». ÛÌe˜ Ôf ‰ËÏÒÓÂÈ Ùe Û‡ÓÔÏÔ ÙáÓ àÓıÚˆ°È·Ùd ï ·ÓÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ∫‡ÚÈÔ˜ ϤÂÈ Ùa ëÍɘ: «≠ √ˆ˜, ›ÓˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔ¬Ù·Ó Ôî ÚfiÁÔÓÔ› Û·˜ Ìb âÍfiÚÁÈÛ·Ó, àÔÊ¿ÛÈÛ· Óa ÛĘ ًوÓ. 9


2 PROF B EKDOSH 1-245

7/5/2009

05:10 μμ

Σελίδα10

TÚÈÒ‰ÈÔÓ

Ì ÙÔf˜ ·Ù¤Ú·˜ ñÌáÓ, ϤÁÂÈ ∫‡ÚÈÔ˜ ·ÓÙÔÎÚ¿ÙˆÚ, ηd Ôé ÌÂÙÂÓfiËÛ·, Ô≈Ùˆ˜ ·Ú·Ù¤Ù·ÁÌ·È Î·d ‰È·ÓÂÓfiËÌ·È âÓ Ù·Ö˜ ì̤ڷȘ Ù·‡Ù·È˜ ÙÔÜ Î·ÏᘠÔÈÉÛ·È ÙcÓ ^ πÂÚÔ˘Û·ÏcÌ Î·d ÙeÓ ÔrÎÔÓ \πÔ‡‰·Ø ı·ÚÛÂÖÙÂ. ÔyÙÔÈ Ôî ÏfiÁÔÈ, ÔR˜ ÔÈ‹ÛÂÙÂØ Ï·ÏÂÖÙ àÏ‹ıÂÈ·Ó ≤ηÛÙÔ˜ Úe˜ ÙeÓ ÏËÛ›ÔÓ ·éÙÔÜ, àÏ‹ıÂÈ·Ó Î·d Îڛ̷ ÂåÚËÓÈÎeÓ ÎÚ›Ó·Ù âÓ Ù·Ö˜ ‡Ï·È˜ ñÌáÓ, ηd ≤ηÛÙÔ˜ ÙcÓ Î·Î›·Ó ÙÔÜ ÏËÛ›ÔÓ ·éÙÔÜ Ìc ÏÔÁ›˙ÂÛı âÓ Ù·Ö˜ ηډ›·È˜ ñÌáÓ Î·d ¬ÚÎÔÓ „¢‰É Ìc àÁ·ÄÙÂ, ‰ÈfiÙÈ Ù·ÜÙ· ¿ÓÙ· âÌ›ÛËÛ·, ϤÁÂÈ ∫‡ÚÈÔ˜ ·ÓÙÔÎÚ¿ÙˆÚ.

Δ

™¿‚‚·ÙÔÓ ¿‰Â ϤÁÂÈ ∫‡ÚÈÔ˜ ·ÓÙÔÎÚ¿ÙˆÚØ ¡ËÛÙ›· ì ÙÂÙÚa˜ Ùɘ Δ˘ÚÈÓɘ ηd ÓËÛÙ›· ì ¤ÌÙË Î·d ÓËÛÙ›· ì 낉fiÌË Î·d ÓË-

∂¡ Δøπ ÛÙ›· ì ‰ÂοÙË öÛÔÓÙ·È Ùˇá ÔúΡˆ \πÔ‡‰· Âå˜ ¯·ÚaÓ Î·d ∂™¶∂ƒπ¡øπ ÂéÊÚÔÛ‡ÓËÓ Î·d Âå˜ ëÔÚÙa˜ àÁ·ı¿˜, ηd ÂéÊÚ·Óı‹ÛÂ-

¶ÚÔÊËÙ›·˜ ∑·¯·Ú›Ô˘ ÛıÂ, ηd ÙcÓ àÏ‹ıÂÈ·Ó Î·d ÙcÓ ÂåÚ‹ÓËÓ àÁ·‹Û·ÙÂ. Ùe àÓ¿ÁÓˆÛÌ· Δ¿‰Â ϤÁÂÈ ∫‡ÚÈÔ˜ ·ÓÙÔÎÚ¿ÙˆÚØ ò ∂ÙÈ ≥ÍÔ˘ÛÈ Ï·Ôd

ÔÏÏÔd ηd ηÙÔÈÎÔÜÓÙ˜ fiÏÂȘ ÔÏÏ¿˜, ηd Û˘ÓÂχÛÔÓÙ·È Î·ÙÔÈÎÔÜÓÙ˜ ¤ÓÙ fiÏÂȘ Âå˜ Ì›·Ó fiÏÈÓ Ï¤ÁÔÓÙÂ˜Ø ÔÚ¢ıáÌÂÓ ‰ÂËıÉÓ·È ÙÔÜ ÚÔÛÒÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ηd âÎ˙ËÙÉÛ·È Ùe ÚfiÛˆÔÓ ∫˘Ú›Ô˘ ·ÓÙÔÎÚ¿ÙÔÚÔ˜Ø ÔÚ‡ÛÔÌ·È ÎàÁÒ. ηd ≥ÍÔ˘ÛÈ Ï·Ôd ÔÏÏÔd ηd öıÓË ÔÏÏa âÎ˙ËÙÉÛ·È Ùe ÚfiÛˆÔÓ ∫˘Ú›Ô˘ ·ÓÙÔÎÚ¿ÙÔÚÔ˜ âÓ ^ πÂÚÔ˘Û·ÏcÌ Î·d âÍÈÏ¿Û·Ûı·È Ùe ÚfiÛˆÔÓ ∫˘Ú›Ô˘. Δ¿‰Â ϤÁÂÈ ∫‡ÚÈÔ˜ ·ÓÙÔÎÚ¿ÙˆÚØ âÓ Ù·Ö˜ ì̤ڷȘ 10


2 PROF B EKDOSH 1-245

7/5/2009

05:10 μμ

Σελίδα11

™¿‚‚·ÙÔÓ Ùɘ Δ˘ÚÈÓɘ

ʤڈ Û˘ÌÊÔÚ¤˜», ‚‚·ÈÒÓÂÈ ï ·ÓÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ∫‡ÚÈÔ˜, «Î·d 6. √î ÓËÛÙÂÖ˜ ... ‰bÓ ôÏÏ·Í· ÙfiÙ ÁÓÒÌË, öÙÛÈ àÌÂÙ¿ÎÏËÙ· àÔÊ¿ÛÈÛ· ÙÒÚ· Ì‹Ó·: ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈa ÓËÛÙÂÖ˜ Ôf ηıÈÂÓa ʤڈ ÂéÙ˘¯›· ÛÙcÓ ^ πÂÚÔ˘Û·ÏcÌ Î·d ÛÙeÓ Ï·e ÙÔÜ \πÔ‡‰·. ÚÒıËÎ·Ó Î·Ùa ÙcÓ ¶¿ÚÙ ı¿ÚÚÔ˜! ¶Ú¤ÂÈ ¬Ìˆ˜ Óa οÓÂÙ Ùa ëÍɘ: ¡a ÌÈÏÄÙ ÂÚ›Ô‰Ô Ùɘ ‚·‚˘ÏÒÓÈ·˜ ·å¯Ì·ÏˆÌb ÂåÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ï ≤Ó·˜ ÛÙeÓ ôÏÏÔÓ, ηd Óa ‰Èο˙ÂÙ Ìb ÂåÏÈ- Û›·˜. ΔeÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÎÚ›ÓÂÈ· ηd åÛÔÓÔÌ›· ÛÙa ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ¿ Û·˜. ªc ۯ‰ȿ˙ÂÙ ̋ӷ, àÚ¯b˜ ÙÔÜ Î·Î·Îe ï ≤Ó·˜ âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔÜ ôÏÏÔ˘ ηd àÔʇÁÂÙ Ùd˜ „¢- ÏÔηÈÚÈÔÜ ÙÔÜ 587 .Ã., öÁÈÓ Ùe ÚáÙÔ ‰ÔÚ˘, ÁÈ·Ùd ¬Ï· ·éÙa Ùa à¯ı¿ÓÔÌ·È», ϤÂÈ ï ·ÓÙÔ- ÚÉÁÌ· ÛÙe ÙÂÖ¯Ô˜ Ùɘ ^ πÂÚÔ˘Û·ÏcÌ Î·d ÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ∫‡ÚÈÔ˜. ÙeÓ ¤ÌÙÔ Ì‹Ó· ÙÔÜ ú‰ÈÔ˘ öÙÔ˘˜ η-

^ √ ·ÓÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ∫‡ÚÈÔ˜ ϤÂÈ Ùa ëÍɘ: «√î ÓËÛÙÂÖ˜ ÙÔÜ Ù¤-

∑·¯·Ú›·˜ 8, Ù·ÚÙÔ˘, ÙÔÜ ¤ÌÙÔ˘, ÙÔÜ ≤‚‰ÔÌÔ˘ ηd ÙÔÜ ‰¤Î·ÙÔ˘ Ì‹Ó· ıa 19-23 ÌÂÙ·‚ÏËıÔÜÓ Ûb ̤Ú˜ ¯·ÚĘ, Â鯷ڛÛÙËÛ˘ ηd ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌáÓ ÁÈa ÙeÓ Ï·e ÙÔÜ \πÔ‡‰· ηd ıa ˙ÂÖÙ Ìb ¯·Ú¿Ø ηÏÏÈÂÚÁÉÛÙÂ, Ù·ÛÙÚ¿ÊËΠì fiÏË ÏÔÈfiÓ, ÌÂٷ͇ Û·˜ ÙcÓ ÂåÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ηd Ùd˜ ηÏb˜ Û¯¤ÛÂȘ». ηd ï Ó·fi˜. ΔeÓ ^ √ ·ÓÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ∫‡ÚÈÔ˜ ϤÂÈ Ùa ëÍɘ: «£’ àÚ¯›ÛÔ˘Ó ≤‚‰ÔÌÔ Ì‹Ó· ÙÔÜ ¿ÏÈ Óa öÚ¯ÔÓÙ·È ÛÙcÓ ^ πÂÚÔ˘Û·ÏcÌ ÔÏÏÔd Ï·Ôd Ôf η- 586 .Ã. ‰ÔÏÔÊÔÙÔÈÎÔÜÓ Ûb ‰È¿ÊÔÚ˜ fiÏÂȘ. √î οÙÔÈÎÔÈ ¤ÓÙ fiÏÂˆÓ ıa Ó‹ıËÎÂ ï °Ô‰ÔÏ›·˜, ÙeÓ ïÔÖÔÓ Ôî μ·Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Ûb Ì›· ηd ıa ϤÓÂ: “¶ÄÌ Óa ÚÔÛ¢¯Ë- ‚˘ÏÒÓÈÔÈ Âr¯·Ó ÙÔıÔÜÌ ÛÙeÓ ∫‡ÚÈÔ, Ó’ àÓ·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙeÓ ·ÓÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ∫‡- ÔıÂÙ‹ÛÂÈ ó˜ ‰ÈÔÈÚÈÔ! ò ∂Ú¯ÔÌ·È ÎÈ âÁÒ!” ıa ϤÂÈ ï ≤Ó·˜ ÛÙeÓ ôÏÏÔÓ». ò ∂ÙÛÈ, ÎËÙc ÛÙcÓ \πÔ˘‰·›·. ΔeÓ ‰¤Î·ÙÔ Ì‹Ó·, ıa öÚ¯ÔÓÙ·È ÔÏÏÔd Ï·Ôd ηd ‰È¿ÊÔÚ· öıÓË, ÁÈa Óa àÓ·˙Ë- ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ÙÔÜ 588 Ù‹ÛÔ˘Ó ÙeÓ ·ÓÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ∫‡ÚÈÔ ÛÙcÓ ^ πÂÚÔ˘Û·ÏcÌ Î·d Óa .Ã., ôÚ¯ÈÛ ì ÔÏÈÔÚΛ· Ùɘ ^ πÂÚÔ˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙcÓ ÂûÓÔÈ¿ ÙÔ˘. Û·Ï‹Ì (‚Ï. ¢ã μ·^ √ ·ÓÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ∫‡ÚÈÔ˜ ϤÂÈ Ùa ëÍɘ: « ≠ √Ù·Ó ı¿ ’ÚıÂÈ ÛÈÏÂÈáÓ, ÎÂÊ. 25). 6

11


8 PROF B EKDOSH 715-728

7/5/2009

05:29 μμ

Σελίδα728


8 PROF B EKDOSH 715-728

7/5/2009

05:29 μμ

Σελίδα715

¶EPIEXOMENA ¶PO§O°O™ ÙÔÜ M·Î·ÚȈٿÙÔ˘ \AÚ¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ \AıËÓáÓ Î·d ¶¿Û˘ ^ EÏÏ¿‰Ô˜ Î.Î. ^ IÂÚˆÓ‡ÌÔ˘ Bã ...............................................vii EI™A°ø°H ÙÔÜ Î·ıËÁËÙÉ TÌ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂÔÏÔÁ›·˜ A.¶.£. Î. MÈÏÙÈ¿‰Ë KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ......................................................................xi TPIø¢ION TO KATANYKTIKON EB¢OMA™ TH™ TYPINH™

TÂÙ¿ÚÙË Ùɘ T˘ÚÈÓɘ........................................................................................ 2 Eå˜ ÙcÓ TÚÈı¤ÎÙËÓ .....................................................................................2 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .....................................................................................4 ¶·Ú·Û΢c Ùɘ T˘ÚÈÓɘ ...................................................................................8 \EÓ Ù·Ö˜ ≠ øڷȘ ............................................................................................8 ™¿‚‚·ÙÔÓ Ùɘ T˘ÚÈÓɘ ....................................................................................10 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá ...................................................................................10 ¶PøTH EB¢OMA™ TøN NH™TEIøN

¢Â˘Ù¤Ú· Ùɘ Aã ^E‚‰ÔÌ¿‰Ô˜...........................................................................12 Eå˜ ÙcÓ TÚÈı¤ÎÙËÓ ...................................................................................12 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá ...................................................................................16 TÚ›ÙË Ùɘ Aã ^E‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ...............................................................................22 Eå˜ ÙcÓ TÚÈı¤ÎÙËÓ ...................................................................................22 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá ...................................................................................26 TÂÙ¿ÚÙË Ùɘ Aã ^E‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ...........................................................................32 Eå˜ ÙcÓ TÚÈı¤ÎÙËÓ ...................................................................................32 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá ...................................................................................34 ¶¤ÌÙË Ùɘ Aã ^E‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ............................................................................40 Eå˜ ÙcÓ TÚÈı¤ÎÙËÓ ...................................................................................40 715


8 PROF B EKDOSH 715-728

7/5/2009

05:29 μμ

Σελίδα716

¶ÚÔÊËÙÔÏfiÁÈÔÓ

\EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá ...................................................................................44 ¶·Ú·Û΢c Ùɘ Aã ^E‚‰ÔÌ¿‰Ô˜.....................................................................50 Eå˜ ÙcÓ TÚÈı¤ÎÙËÓ ...................................................................................50 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá ...................................................................................54 ¢EYTEPA EB¢OMA™ TøN NH™TEIøN

¢Â˘Ù¤Ú· Ùɘ Bã ^E‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ...........................................................................62 Eå˜ ÙcÓ TÚÈı¤ÎÙËÓ ...................................................................................62 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá ...................................................................................66 TÚ›ÙË Ùɘ Bã ^E‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ................................................................................70 Eå˜ ÙcÓ TÚÈı¤ÎÙËÓ ...................................................................................70 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá ...................................................................................74 TÂÙ¿ÚÙË Ùɘ Bã ^E‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ...........................................................................76 Eå˜ ÙcÓ TÚÈı¤ÎÙËÓ ...................................................................................76 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá ...................................................................................80 ¶¤ÌÙË Ùɘ Bã ^E‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ............................................................................84 Eå˜ ÙcÓ TÚÈı¤ÎÙËÓ ...................................................................................84 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá ...................................................................................88 ¶·Ú·Û΢c Ùɘ Bã ^E‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ .....................................................................94 Eå˜ ÙcÓ TÚÈı¤ÎÙËÓ ...................................................................................94 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá ...................................................................................96 TPITH EB¢OMA™ TøN NH™TEIøN

¢Â˘Ù¤Ú· Ùɘ °ã ^E‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ .........................................................................102 Eå˜ ÙcÓ TÚÈı¤ÎÙËÓ .................................................................................102 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................106 TÚ›ÙË Ùɘ °ã ^E‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ..............................................................................112 Eå˜ ÙcÓ TÚÈı¤ÎÙËÓ .................................................................................112 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................116 TÂÙ¿ÚÙË Ùɘ °ã ^E‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ .........................................................................120 Eå˜ ÙcÓ TÚÈı¤ÎÙËÓ .................................................................................120 716


8 PROF B EKDOSH 715-728

7/5/2009

05:29 μμ

Σελίδα717

¶ÂÚȯfiÌÂÓ·

\EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................122 ¶¤ÌÙË Ùɘ °ã ^E‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ..........................................................................126 Eå˜ ÙcÓ TÚÈı¤ÎÙËÓ .................................................................................126 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................130 ¶·Ú·Û΢c Ùɘ °ã ^E‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ...................................................................138 Eå˜ ÙcÓ TÚÈı¤ÎÙËÓ .................................................................................138 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................140 TETAPTH EB¢OMA™ TøN NH™TEIøN

¢Â˘Ù¤Ú· Ùɘ ¢ã ^E‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ........................................................................146 Eå˜ ÙcÓ TÚÈı¤ÎÙËÓ .................................................................................146 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................148 TÚ›ÙË Ùɘ ¢ã ^E‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ .............................................................................154 Eå˜ ÙcÓ TÚÈı¤ÎÙËÓ .................................................................................154 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................158 TÂÙ¿ÚÙË Ùɘ ¢ã ^E‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ .........................................................................162 Eå˜ ÙcÓ TÚÈı¤ÎÙËÓ .................................................................................162 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................166 ¶¤ÌÙË Ùɘ ¢ã ^E‚‰ÔÌ¿‰Ô˜..........................................................................172 Eå˜ ÙcÓ TÚÈı¤ÎÙËÓ .................................................................................172 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................174 ¶·Ú·Û΢c Ùɘ ¢ã ^E‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ..................................................................178 Eå˜ ÙcÓ TÚÈı¤ÎÙËÓ .................................................................................178 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................182 ¶EM¶TH EB¢OMA™ TøN NH™TEIøN

¢Â˘Ù¤Ú· Ùɘ Eã ^E‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ .........................................................................186 Eå˜ ÙcÓ TÚÈı¤ÎÙËÓ .................................................................................186 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................188 TÚ›ÙË Ùɘ Eã ^E‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ..............................................................................192 Eå˜ ÙcÓ TÚÈı¤ÎÙËÓ .................................................................................192 717


8 PROF B EKDOSH 715-728

7/5/2009

05:29 μμ

Σελίδα718

¶ÚÔÊËÙÔÏfiÁÈÔÓ

\EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................196 TÂÙ¿ÚÙË Ùɘ Eã ^E‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ .........................................................................200 Eå˜ ÙcÓ TÚÈı¤ÎÙËÓ .................................................................................200 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................202 ¶¤ÌÙË Ùɘ Eã ^E‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ..........................................................................210 Eå˜ ÙcÓ TÚÈı¤ÎÙËÓ .................................................................................210 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................214 ¶·Ú·Û΢c Ùɘ Eã ^E‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ...................................................................226 Eå˜ ÙcÓ TÚÈı¤ÎÙËÓ .................................................................................226 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................228 EKTH EB¢OMA™ TøN NH™TEIøN

¢Â˘Ù¤Ú· Úe ÙáÓ B·˝ˆÓ...............................................................................236 Eå˜ ÙcÓ TÚÈı¤ÎÙËÓ .................................................................................236 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................238 TÚ›ÙË Úe ÙáÓ B·˝ˆÓ ..................................................................................248 Eå˜ ÙcÓ TÚÈı¤ÎÙËÓ .................................................................................248 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................250 TÂÙ¿ÚÙË Úe ÙáÓ B·˝ˆÓ ..............................................................................258 Eå˜ ÙcÓ TÚÈı¤ÎÙËÓ .................................................................................258 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................262 ¶¤ÌÙË Úe ÙáÓ B·˝ˆÓ ...............................................................................268 Eå˜ ÙcÓ TÚÈı¤ÎÙËÓ .................................................................................268 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................272 ¶·Ú·Û΢c Úe ÙáÓ B·˝ˆÓ .......................................................................278 Eå˜ ÙcÓ TÚÈı¤ÎÙËÓ .................................................................................278 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................282 ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔÜ §·˙¿ÚÔ˘ .................................................................................292 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................292

718


8 PROF B EKDOSH 715-728

7/5/2009

05:29 μμ

Σελίδα719

¶ÂÚȯfiÌÂÓ·

H A°IA KAI ME°A§H EB¢OMA™ MÂÁ¿ÏË ¢Â˘Ù¤Ú· ............................................................................................302 Eå˜ ÙcÓ TÚÈı¤ÎÙËÓ .................................................................................302 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................306 MÂÁ¿ÏË TÚ›ÙË .................................................................................................312 Eå˜ ÙcÓ TÚÈı¤ÎÙËÓ .................................................................................312 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................314 MÂÁ¿ÏË TÂÙ¿ÚÙË.............................................................................................318 Eå˜ ÙcÓ TÚÈı¤ÎÙËÓ .................................................................................318 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................320 MÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË .............................................................................................326 Eå˜ ÙeÓ ò OÚıÚÔÓ......................................................................................326 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................330 MÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢c ......................................................................................340 ≠ øÚ· ¶ÚÒÙË ............................................................................................340 ≠ øÚ· TÚ›ÙË...............................................................................................342 ≠ øÚ· ≠ EÎÙË ................................................................................................342 ≠ øÚ· \EÓ¿ÙË ............................................................................................348 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................348 M¤Á· ™¿‚‚·ÙÔÓ ..............................................................................................354 Eå˜ ÙeÓ ò OÚıÚÔÓ......................................................................................354 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................356 ¶ENTHKO™TAPION XAPMO™YNON TÂÙ¿ÚÙË Ùɘ MÂÛÔÂÓÙËÎÔÛÙɘ ...................................................................434 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................434 ¶¤ÌÙË Ùɘ \AÓ·Ï‹„ˆ˜ ..............................................................................440 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................440 K˘ÚÈ·Îc ÙáÓ ^AÁ›ˆÓ TIHã £ÂÔÊfiÚˆÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ ÙáÓ âÓ NÈη›F·................................................................................446 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................446 719


8 PROF B EKDOSH 715-728

7/5/2009

05:29 μμ

Σελίδα720

¶ÚÔÊËÙÔÏfiÁÈÔÓ

K˘ÚÈ·Îc Ùɘ ^AÁ›·˜ ¶ÂÓÙËÎÔÛÙɘ ...............................................................450 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................450 K˘ÚÈ·Îc ÙáÓ ^AÁ›ˆÓ ¶¿ÓÙˆÓ .......................................................................456 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................456 MHNAIA MHN ™E¶TEMBPIO™

Aã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ .......................................................................................466 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................466 Hã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ ......................................................................................472 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................472 I°ã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ ......................................................................................476 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................476 I¢ã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜......................................................................................478 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................478 IEã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ ......................................................................................484 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................484 I∑ã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ ......................................................................................492 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................492 MHN OKTøBPIO™

IAã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜......................................................................................494 \EÓ Ùá MÂÁ¿Ïˆ ^ EÛÂÚÈÓá ..............................................................494 K™Tã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ ..................................................................................496 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................496 KHã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ ....................................................................................502 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................502 MHN NOEMBPIO™

Hã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ ......................................................................................506 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................506 720


8 PROF B EKDOSH 715-728

7/5/2009

05:29 μμ

Σελίδα721

¶ÂÚȯfiÌÂÓ·

£ã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ ......................................................................................516 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................516 I°ã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ ......................................................................................518 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................518 KAã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ ....................................................................................524 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................524 KEã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ .....................................................................................528 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................528 MHN ¢EKEMBPIO™

¢ã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ .......................................................................................530 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................530 Eã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ .......................................................................................530 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................530 ™Tã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ ....................................................................................532 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................532 IBã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ ......................................................................................534 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................534 I™Tã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ ...................................................................................534 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................534 I∑ã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ ......................................................................................536 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................536 K˘ÚÈ·Îc Úe Ùɘ XÚÈÛÙÔÜ °ÂÓÓ‹Ûˆ˜ ........................................................538 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................538 KEã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ .....................................................................................538 \AÎÔÏÔ˘ı›· ÙáÓ MÂÁ¿ÏˆÓ ^ øÚáÓ ...................................................538 ≠ øÚ· ¶ÚÒÙË ............................................................................................538 ≠ øÚ· TÚ›ÙË...............................................................................................540 ≠ øÚ· ≠ EÎÙË ................................................................................................540 ≠ øÚ· \EÓ¿ÙË ............................................................................................544 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................544 721


8 PROF B EKDOSH 715-728

7/5/2009

05:29 μμ

Σελίδα722

¶ÚÔÊËÙÔÏfiÁÈÔÓ MHN IANOYAPIO™

Aã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ .......................................................................................556 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................556 ™Tã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ ....................................................................................560 \AÎÔÏÔ˘ı›· ÙáÓ MÂÁ¿ÏˆÓ ^ øÚáÓ ...................................................560 ≠ øÚ· ¶ÚÒÙË ............................................................................................560 ≠ øÚ· TÚ›ÙË...............................................................................................564 ≠ øÚ· ≠ EÎÙË ................................................................................................564 ≠ øÚ· \EÓ¿ÙË ............................................................................................566 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................568 \EÓ Ùˇá MÂÁ¿Ïˇˆ A ^ ÁÈ·ÛÌˇá ................................................................584 IAã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜......................................................................................590 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................590 I∑ã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ ......................................................................................590 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................590 IHã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ .....................................................................................592 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................592 Kã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ .......................................................................................594 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................594 KEã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ .....................................................................................594 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................594 K∑ã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜.....................................................................................596 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................596 §ã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ .......................................................................................598 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................598 MHN ºEBPOYAPIO™

Bã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ .......................................................................................600 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................600 ™Tã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ ....................................................................................604 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................604 722


8 PROF B EKDOSH 715-728

7/5/2009

05:29 μμ

Σελίδα723

¶ÂÚȯfiÌÂÓ·

Iã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ ........................................................................................606 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................606 I£ã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ .....................................................................................608 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................608 MHN MAPTIO™

KEã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ .....................................................................................610 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................610 K™Tã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ ..................................................................................612 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................612 MHN A¶PI§IO™

Iã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ ........................................................................................614 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................614 K°ã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ .....................................................................................616 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................616 TÚ›ÙË Ùɘ ¢È·Î·ÈÓËÛ›ÌÔ˘..............................................................................616 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................616 MHN MA´O™

IAã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜......................................................................................618 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................618 KAã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ ....................................................................................620 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................620 K∑ã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜.....................................................................................620 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................620 MHN IOYNIO™

K¢ã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ ....................................................................................622 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................622

723


8 PROF B EKDOSH 715-728

7/5/2009

05:29 μμ

Σελίδα724

¶ÚÔÊËÙÔÏfiÁÈÔÓ MHN IOY§IO™

Aã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ .......................................................................................630 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................630 IAã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜......................................................................................632 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................632 K˘ÚÈ·Îc ÙáÓ ^AÁ›ˆÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ Ùɘ ¢ã OåÎÔ˘ÌÂÓÈÎɘ ™˘Ófi‰Ô˘ ....................................................................632 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................632 Kã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ .......................................................................................634 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................634 KEã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ .....................................................................................652 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................652 K∑ã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜.....................................................................................652 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................652 MHN AY°OY™TO™

™Tã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ ....................................................................................654 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................654 IEã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ ......................................................................................662 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................662 K¢ã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ ....................................................................................662 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................662 K∑ã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜.....................................................................................664 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................664 K£ã ÙÔÜ ·éÙÔÜ ÌËÓe˜ ....................................................................................666 \EÓ Ùˇá ^ EÛÂÚÈÓˇá .................................................................................666 ¶INAKA™ ANA°Nø™MATøN .............................................................675

724


8 PROF B EKDOSH 715-728

7/5/2009

05:29 μμ

H Bã EK¢O™H TOY BIB§IOY ¶POºHTO§O°ION–TA §EITOYP°IKA ANA°Nø™M ATA A¶O THN ¶A§AIA ¢I A£HKH ME ¶PO§O°O TO Y MAKAPIøTATOY APXIE¶ I™KO¶OY A£HNøN KAI ¶ A™H™ E§§A¢O™ IEPøNYM OY TOY B ã EI™A°ø°H TOY KA£H°HTH MI§TIA¢H Kø N™TANTINOY ºI§O§O°IK H E¶IME§EIA KAITH™ XIø TE§§H ™XE¢IA™H E•øºY §§OY BA™OY BENEPH KAI E¶IME§EIA EK¢O™H™ MIX A§H XATZH°IANNH ™TOI XEIO£ETH£HKE KAI ™E§I ¢O¶OIH£HKE ™TO TY¶O° PAºIKO EP°A™THPI TH™ I N¢IKTOY TON MA´O TOY 2009 °IA §O°APIA™MO TH™ E§§HNIKH™ BIB§IKH™ ETAIPIA™

Σελίδα727


B PROFITOLOG cover

15/5/2009

02:20 μμ

Σελίδα1

Ta §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎa \AÓ·ÁÓÒÛÌ·Ù· àe ÙcÓ ¶·Ï·Èa ¢È·ı‹ÎË E§ §∏¡π∫∏ Bπμ§π∫∏ EΔ∞πƒπ∞ ISBN: 978-960-7847-67-6

E§ §∏¡π∫∏ Bπμ§π∫∏ EΔ∞πƒπ∞


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.