ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

Page 1


Επ ι σ τ η μ ον ι κ ή Επ ιτρ ο π ή Α ι δ . Γε ώ ρ γ ι ο ς Α δ ά μ Ποιμένας στη Β΄ Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Αθήνας

Χρήσ το ς Καρ ακόλης

Καθηγητής στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

π. Μάρκο ς Φώ σ κολο ς

Ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας Νάξου – Τήνου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Επιμέλεια ΚΩΣΤΑΣ  Γ. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑ ΣΙΚ

ΑΘΗΝΑ 2021


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος.............................................................................................. 11-14 Συντομογραφίες ................................................................................... 15-16 Α΄ 1. Ιστορία Βιβλικών Εταιριών Σπύρος Π. ΓΑΟΥΤΣΗΣ, Ειδήσεις γύρω από την ίδρυση και δρα­στηριότητα της Ιονικής Βιβλικής Εταιρίας στην Κέρκυρα.... 19-38 Βασιλική Γ. ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ-ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗ, Ελληνική Ευαγ­γε­λική Κοινότητα και Ελληνική Βιβλική Εταιρία: Σκέψεις και Εκτιμή­σεις με αφορμή μια Επέτειο....................................................... 39-68 Μιλτιάδης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Αναζητώντας την ενότητα: Το έργο και οι στόχοι της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας.................. 69-88 Simon CRISP, Eugene Nida and the UBS Greek New Testament... 89-105 Α΄ 2. Ιστορία βιβλικών μεταφράσεων Σταύρος ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ, Μία ποιητική «Βίβλος» στην καρδιά της Αγίας Γραφής: Με αφορμή την έκδοση του Ψαλτηρίου της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας......................................................... 109-129 Άννα ΚΟΛΤΣΙΟΥ-ΝΙΚΗΤΑ, Οι πρώτες ανώνυμες λατινικές μεταφράσεις της Βίβλου και η μετάφραση του Ιερωνύμου....... 131-146 Δέσποινα Στεφ. ΜΙΧΑΛΑΓΑ, Ευαγγελικά: «η βεβήλωσις του Ιερού Ευαγγελίου» πρόξενος των αιματηρών γεγονότων του 1901................................................................................................ 147-174 Αικατερίνη ΤΣΑΛΑΜΠΟΥΝΗ, Διὰ νὰ ἐγνωρίζει πᾶσα μικρὸς ἄνθρωπος μέρος ἀπὸ τὴν ἁγίαν γραφήν: οι πρώτες απόπειρες μεταγλώττισης της Αγίας Γραφής κι η μετάφραση του Μάξιμου Καλλιουπολίτη................................................................................. 175-202


8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γιάννης ΤΣΕΒΑΣ, Η μετάφραση της Καινής Διαθήκης από τον Μάξιμο Καλλιουπολίτη και οι εκδόσεις της από τη Βιβλική Εταιρία............................................................................................... 203-222 Γιάννης ΜΑΡΑΓΚΟΣ, Βιβλικές μεταφράσεις στη λατρεία της Καθολικής Εκκλησίας. Α΄. Από την αποστολική εποχή ώς τη Σύνοδο του Τριδέντου.................................................................... 223-244 Μάρκος ΦΩΣΚΟΛΟΣ, Βιβλικές μεταφράσεις στη λατρεία της Καθολικής Εκκλησίας. Β΄. Από τη Σύνοδο του Τριδέντου στη Β΄ Βατικανή. Η ελληνική περίπτωση............................................ 245-271 Gerald BRAY, Creating the English Bible.......................................... 273-286 Lee GATISS, The Engine of the English Reformation: Wyclif, Tyndale, Cranmer and the Word of God...................................... 287-304 Robert  P.  GORDON, Interpreters, not Prophets: Soundings in the Work of  “The Seventy”.................................................................... 305-320 Manuel PASI, Tradurre la Bibbia in sanscrito................................... 321-358 Giovanni RIZZI, La versione siriaca di Peshitta [1-2] Re................. 359-387 Β΄ 1. Μεταφραστική πράξη Χαράλαμπος Γ. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ, Μετανεοτερική απόπειρα μετάφρασης των όρων πρεσβύτερος και πρεσβύτεροι στα Β΄ Ιω 1, Γ΄ Ιω 1 & Απ 4,4.................................................................................... 391-426 Παναγιώτης ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ, Το υπόμνημα του Θεοδώρητου Κύρου στο βιβλίο του προφήτη Ησαΐα......................................... 427-448 Ιωάννης ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ, Σημαίνοντα και Σημαινόμενα στην Καινή Διαθήκη: Το πρόβλημα της Νεοελληνικής μετάφρασής τους..................................................................................... 449-459 Χρήστος ΚΑΡΑΚΟΛΗΣ, Η προΰπαρξη του Ιησού στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο υπό παλαιοδιαθηκικό πρίσμα...................... 461-470 Σωτήρης ΜΑΥΡΟΦΙΔΗΣ, Ο μυστηριώδης ουράνιος προστάτης του Ιώβ.............................................................................................. 471-478


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

9

Στέφανος ΜΙΧΑΛΙΟΣ, Σημασιολογία: η σημασία μιας λέξης και η απόδοσή της στη μετάφραση..................................................... 479-500 Jeffrey W. BALDWIN, Διακειμενικότητα και βιβλική θεολογία: μεταφραστικά προβλήματα στο βιβλίο της Γένεσης................... 501-518 Otfried HOFIUS, Die sechste Bitte des Vaterunsers in neugriechischen Übersetzungen.......................................................... 519-533 Craig S. KEENER, The Meaning in Paul of Christ-Faith (Galatians 2:16; 3:22; Romans 3:22)................................................................. 535-547 Myrto THEOCHAROUS, The Septuagint and Its Long-Awaited Descendant: The Modern Greek Translation of the Old Greek Bible................................................................................................... 549-573 Jeffrey A. D. WEIMA, Was Paul “gentle” or an “infant” in Thessalonica? The Problem of Translating 1 Thessalonians 2:7............ 575-597 Β΄ 2. Εφαρμογή στο σήμερα Γεώργιος ΑΔΑΜ, Η χρήση της μετάφρασης της Βίβλου στο κήρυγμα. Η περίπτωση της Νέας Μετάφρασης στο κήρυγμα στην Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία: προκλήσεις και οφέλη...... 601-623 Θανάσης Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Βιβλικές και θεολογικές όψεις της ανθρώπινης όψης...................................................................... 625-635 Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης ΣΠΙΤΕΡΗΣ, O Λόγος του Θεού στη σύγχρονη Καθολική θεολογία......................................................... 637-648 Archbishop Savio HON Tai Fai, God Speaks in Chinese: A Missionary Perspective of Blessed Gabriele Maria Allegra OFM (1907-1976)............................................................................. 649-666 Archbishop Makarios TILLYRIDES, On Biblical and Liturgical translations in Kenya & Africa: enculturation and contextualization................................................................................................ 667-685 Ευρετήριο βιβλικών χωρίων................................................................ 687-703 Συνεργάτες του τόμου......................................................................... 705-725


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.