Page 1

Ψαλτήριον

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ISBN 978-618-5078-15-7

cover PSALMS.indd 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

9/8/15 4:49:46 PM


PSALMES1-792.indd 1

9/15/15 11:59:47 AM


PSALMES1-792.indd 2

9/15/15 11:59:47 AM


ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ

PSALMES1-792.indd 3

9/15/15 11:59:47 AM


Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Μιχάλης Χατζηγιάννης Σχεδιασμὸς ἐξωφύλλου: Βάσος Βενέρης ISBN 978-618-5078-15-7 © 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ἐμμ. Μπενάκη 50, 106 81 Ἀθήνα - www.greekbibles.org Μὲ τὴν ἐπιφύλαξη παντὸς δικαιώματος. Άπαγορεύεται ἡ ἀναπαραγωγὴ καθ᾽ οἱονδήποτε τρόπο τοῦ συνόλου τοῦ περιεχομένου χωρὶς γραπτὴ ἄδεια τῆς ἰδιοκτήτριας τῶν δικαιωμάτων.

PSALMES1-792.indd 4

9/15/15 11:59:47 AM


ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ Κείμενο τῶν Ο´ & Μετάφραση στὴν Νεοελληνική

PSALMES1-792.indd 5

9/15/15 11:59:47 AM


PSALMES1-792.indd 6

9/15/15 11:59:47 AM


Πρόλογος

Τ

ὸ βιβλίο τῶν Ψαλμῶν συγκαταλέγεται στὰ πλέον γνωστὰ καὶ ἀγαπητὰ κείμενα τῆς βιβλικῆς γραμματείας. Ὅλα τὰ ἄλλα βιβλία τῆς Γραφῆς διαβάζονται στὴν Ἐκκλησία ἀποσπασματικά. Τὸ βιβλίο τῶν Ψαλμῶν ὅμως διαβάζεται ὁλόκληρο καὶ κατ᾽ ἐπανάληψιν. «Τί οὖν εἰπεῖν ἔχω πρὸς τὸν μακάριον Δαβίδ, ὅπως ἡ τοῦ Πνεύματος χάρις ᾠκονόμησε καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν τε καὶ νύκτα αὐτὸν ἀνακηρύττεσθαι;» – σημειώνει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος. «Πάντες γὰρ αὐτὸν ἀντὶ μύρου διὰ στόματος φέρομεν. Ἐν ἐκκλησίᾳ ... καὶ πρῶτος καὶ μέσος καὶ τελευταῖος ὁ Δαβίδ»1. «Πᾶσα Γραφὴ Θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος»2, διδάσκει καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος3, μὲ σκοπὸ νὰ προσφεύγουμε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι σὰν σὲ κοινὸ ἰατρεῖο τῶν ψυχῶν. Ἄλλα λοιπὸν διδάσκουν τὰ προφητικά, ἄλλα τὰ ἱστορικὰ βιβλία, ἄλλα τὰ νομικά, καὶ ἄλλα τὸ εἶδος τῶν παραινετικῶν Παροιμιῶν. «Ἡ δὲ τῶν Ψαλμῶν βίβλος» ἔχει συμπεριλάβει «τὸ ἐκ πάντων ὠφέλιμον». «Ψαλμὸς γαλήνη ψυχῶν, βραβευτὴς εἰρήνης, ... φιλίας συναγωγός, ἕνωσις διεστώτων, ... εἰσαγομένοις στοιχείωσις, προκοπτόντων αὔξησις, τελειουμένων στήριγμα, Ἐκκλησίας φωνή. Οὗτος τὰς ἑορτὰς φαιδρύνει, οὗτος τὴν κατὰ Θεὸν λύπην δημιουργεῖ. Ψαλμὸς γὰρ καὶ ἐκ λιθίνης καρδίας δάκρυον ἐκκαλεῖται· ψαλμὸς τὸ τῶν ἀγγέλων ἔργον, τὸ οὐράνιον πολίτευμα, τὸ πνευματικὸν θυμίαμα». Ὅλα ἔχουν ἀποθησαυριστεῖ στὸ βιβλίο τῶν Ψαλμῶν σὰν σὲ μέγα καὶ κοινὸ θησαυροφυλάκιο, τὸ ὁποῖο, παρ᾽ ὅλο ποὺ ὑπάρχουν 1. PG 64, 12. 2. 2Τι 3:16 3. PG 29, 209 κ.ἑ.

7

PSALMES1-792.indd 7

9/15/15 11:59:47 AM


πολλὰ μουσικὰ ὄργανα, ἡ βιβλικὴ παράδοση τοῦ ἔδωσε τὴν ταιριαστὴ ὀνομασία τοῦ ψαλτηρίου. «Ἡ δέ γε βίβλος τῶν Ψαλμῶν οὕτως ἔχει τινὰ πάλιν χάριν ἰδίαν», γράφει ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, «καὶ ἴδιον ἔχει τοῦτο θαῦμα, ὅτι καὶ τὰ ἑκάστης ψυχῆς κινήματα, τάς τε τούτων μεταβολὰς καὶ διορθώσεις ἔχει διαγεγραμμένας καὶ διατετυπωμένας ἐν αὐτῇ»4. «Ὡς παράδεισος τὰ ἐν αὑτῇ φέρουσα μελῳδεῖ, καὶ τὰ ἴδια δὲ πάλιν μετ᾽ αὐτῶν ψάλλουσα δείκνυσι»5. Κατὰ τὴ γνώμη τοῦ ἱεροῦ πατρός, περιέχει «τὸν πάντα βίον τῶν ἀνθρώπων, τάς τε τῆς ψυχῆς διαθέσεις καὶ τὰ τῶν λογισμῶν κινήματα· καὶ μηδὲν πλέον τούτων ἐν ἀνθρώποις» εὑρίσκεται6. Οἱ Ψαλμοί, ὡς ποιητικὰ κείμενα, διακρίνονται γιὰ τὴν ἰδιαίτερη ἐκφραστική, τὸ βάθος, τὴν παραστατικότητα καὶ τὴ διεισδυτικότητά τους. Εἶναι πηγαία γλώσσα ἐπικοινωνίας μὲ τὸν Θεό, ἡ ὁποία συχνότερα αἰνεῖ κι ἄλλοτε δέεται, ἐξομολογεῖται, στοχάζεται ἢ προτρέπει σὲ αὐτοκριτική. Εὔστοχα μᾶς ἔχουν παραδοθεῖ ὑπὸ τὴν ὀνομασία τοῦ μουσικοῦ ὀργάνου τοῦ προφητάνακτος Δαβίδ, διότι τὸ μέλος συναρμοσμένο μὲ τὴν ποίηση συνιστᾶ κατ᾽ ἐξοχὴν ἔκφραση τῆς ψυχῆς. Μόνο χαρὰ λοιπὸν δύναται νὰ μᾶς προσφέρει ἡ νέα ἔκδοση τῶν Ψαλμῶν ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Βιβλικὴ Ἑταιρεία μὲ βάση τὸ νέο κείμενο τῶν Ἑβδομήκοντα. Χαιρόμαστε καὶ ἡμεῖς μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν συνεργατῶν της, εὐχόμενοι τὸ βιβλίο αὐτὸ νὰ γνωρίσει εὐρεῖα εὐόδωση καὶ ὁ χρόνος νὰ ἀναδείξει, σὺν Θεῷ, τὴν ἀξία αὐτῆς τῆς προσπάθειας, ποὺ συμπληρώνει, μετὰ τὸ Ἐκλογάδιον καὶ τὸ Προφητολόγιον, τὴν τριλογία τῶν λειτουργικῶν ἐκδόσεων τὶς ὁποῖες εἶχε εἰσηγηθεῖ πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο ἡ Εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως. Καὶ ἰδοὺ ἡ νέα αὐτὴ θεοφιλὴς καὶ ὑπεύθυνη μεταφραστικὴ ἐργασία παραδίδεται εὐλογητῶς πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς ἀναγνῶστες, τοὺς λειτουρ4. PG 27, 20. 5. Αὐτόθι, 12. 6. Αὐτόθι, 41

8

PSALMES1-792.indd 8

9/15/15 11:59:47 AM


γοῦντες στὸ ἅγιο θυσιαστήριο καὶ τοὺς διακονοῦντες στὸ ἱερὸ ἀναλόγιο, μὲ τὴν προσδοκία νὰ συντελέσει «πρὸς καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ»7. Κατὰ τὴ χρυσοστομικὴ ἔκφραση, «ὅταν δὲ γλῶττα ἑρμηνευθῇ εἰς ἑτέραν γλῶτταν, πολλὴν ἔχει τὴν δυσκολίαν»8. Τὸ πρωτότυπο μεταφραστικὸ κείμενο τῶν Ἑβδομήκοντα, ποὺ συνοδεύει τὴν ἔκδοση, παραμένει ἀσφαλῶς ἀναντικατάστατο. Αὐτὸν τὸν σπουδαῖο καὶ ἀνεξάντλητο πνευματικὸ θησαυρὸ ἡ Ἐκκλησία τὸν διαφύλαξε ἀνὰ τοὺς αἰῶνες, προσφέροντάς τον κάθε φορὰ στὴν ὑπηρεσία τοῦ ἀνθρώπου, μὲ σκοπὸ τὴ διευκόλυνση τῆς μελέτης, τὴ βαθύτερη κατανόηση καὶ ἀμεσότερη πρόσβαση τοῦ ἱεροῦ κειμένου. Μείζων, ἑπομένως, ἡ πνευματικὴ ἀξία τῆς ζημίας, «πλείων ὁ πλοῦτος». Γι᾽ αὐτὸ καὶ τὸ Ψαλτήριο ἀγαπήθηκε σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ ὅλους τοὺς καιρούς, διότι ἀπευθύνεται πρὸς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. «Ἄσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ, τῷ Θεῷ μου, ἕως ὑπάρχω»· «καὶ οὐ παύσομαι εὐλογῶν σε μετὰ ψαλτηρίου πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου κατέναντι τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ»9.

7. Εφε 4:12 8. PG 56, 178. 9. Ψαλ 103:33

9

PSALMES1-792.indd 9

9/15/15 11:59:47 AM


PSALMES1-792.indd 32

9/15/15 11:59:49 AM


ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ

PSALMES1-792.indd 33

9/15/15 11:59:49 AM


ΚΑΘΙΣΜΑ Α΄ [Ψαλμοὶ 1 – 8]

1

Διδακτικὸς Ψαλμός* Μακάριος ἀνήρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη καὶ ἐπὶ καθέδρᾳ λοιμῶν οὐκ ἐκάθισεν. 2 ἀλλ᾿ ἢ ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ μελετήσει ἡμέρας καὶ νυκτός. 3  καὶ ἔσται ὡς τὸ ξύλον τὸ πεφυτευμένον παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων, ὃ τὸν καρπὸν αὐτοῦ δώσει ἐν καιρῷ αὐτοῦ, καὶ τὸ φύλλον αὐτοῦ οὐκ ἀπορρυήσεται· καὶ πάντα, ὅσα ἂν ποιῇ, κατευοδωθήσεται. 4  Οὐχ οὕτως οἱ ἀσεβεῖς, οὐχ οὕτως, ἀλλ᾿ ἢ ὡσεὶ χνοῦς, ὃν ἐκρίπτει ὁ ἄνεμος ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς. 1 

* Ὁ πρῶτος Ψαλμὸς ἐπέχει θέση εἰσαγωγῆς ἢ προλόγου σὲ ὁλόκληρη τὴ συλ-

λογὴ τῶν Ψαλμῶν. Πρόκειται γιὰ ἕναν διδακτικὸ ψαλμό, ὁ ὁποῖος ὑπενθυμίζει στοὺς ἀναγνῶστες τοῦ βιβλίου τὴν ὑποχρέωσή τους γιὰ μελέτη τοῦ Νόμου τοῦ Θεοῦ καὶ τοὺς προειδοποιεῖ γιὰ τὶς συνέπειες τῆς μὴ συμμόρφωσής τους πρὸς τὴν ὑποχρέωση αὐτή. Ὁ ψαλμὸς ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο στροφές. Ἡ πρώτη (στχ 1-3) ἀναφέρεται στὸν εὐσεβὴ ἄνθρωπο περιγράφοντας αὐτὰ ποὺ ἀποφεύγει (στχ 1) καὶ αὐτὰ ποὺ ἐπιδιώκει (στχ 2), καὶ τέλος τὸν παρομοιάζει μὲ ἕνα ὑγιὲς δέντρο (στχ 3). Ἡ δεύτερη στροφὴ (στχ 4-6) ἀναφέρεται στὸν ἀσεβὴ ἄνθρωπο παρομοιάζοντάς τον μὲ τὸ σκύβαλο ποὺ τὸ παρασέρνει ὁ ἀέρας (στχ 4) καὶ περιγράφοντας τὴν ἀπόρριψή του ἀπὸ τὸν Θεό (στχ 5-6).

34

PSALMES1-792.indd 34

9/15/15 11:59:49 AM


ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ [Ψαλμοὶ 1 – 40]

1

Ὁ δρόμος τῶν δικαίων καὶ ὁ δρόμος τῶν ἀσεβῶν Χαρὰ στὸν ἄνθρωπο ποὺ δὲν πορεύτηκε καταπῶς θέλουν οἱ ἀσεβεῖς, δὲν πάτησε τὸ πόδι του σ᾽ ἁμαρτωλῶν τὸν δρόμο, καὶ συντροφιὰ δὲν ἔκανε μ᾽ ἀνθρώπους ποὺ δὲν λογαριάζουν Θεό1. 2 Ἀντίθετα, στὸν Νόμο τοῦ Κυρίου βρίσκει ὅ,τι ἐπιθυμεῖ, ὁλημερὶς κι ὁλονυχτὶς στὸν Νόμο ἐκείνου ἐμβαθύνει. 3  Θὰ μοιάζει μὲ τὸ δέντρο τὸ φυτεμένο πλάι στὰ τρεχούμενα νερά, ποὺ τὸν καρπό του δίνει στὸν καιρό του καὶ ποὺ ποτὲ δὲν πέφτουνε τὰ φύλλα του· ὅ,τι κι ἂν κάνει αὐτὸς αἴσιο τέλος θά ᾽χει. 4  Δὲν εἶναι ἔτσι οἱ ἀσεβεῖς, δὲν εἶναι! Ἀλλὰ εἶναι σὰν τὸ σκύβαλο, ποὺ τὸ σκορπίζει ὁ ἄνεμος πάνω στὴ γῆ. 1 

1. δὲν λογαριάζουν Θεό: κ.λ. «εἶναι μιάσματα» (= εἶναι ἐπικίνδυνοι νὰ «μολύνουν» μὲ τὶς ἰδέες τους τὴ σκέψη τῶν εὐσεβῶν)· ὁ ἀντίστοιχος ὅρος τοῦ Μ δηλώνει τὸν ἄνθρωπο ποὺ χλευάζει τὸν Θεό, ποὺ θεωρεῖ ὅτι δὲν τὸν χρειάζεται στὴ ζωή του.

35

PSALMES1-792.indd 35

9/15/15 11:59:49 AM


Ψαλμὸς 1ος

διὰ τοῦτο οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν κρίσει, οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ ἐν βουλῇ δικαίων· 6 ὅτι γινώσκει Κύριος ὁδὸν δικαίων, καὶ ὁδὸς ἀσεβῶν ἀπολεῖται. 5 

36

PSALMES1-792.indd 36

9/15/15 11:59:50 AM


Ψαλμὸς 1ος

Γι᾽ αὐτὸ δὲν θά ᾽χουν παρρησία ὅταν κριθοῦν2 οἱ ἀσεβεῖς οὔτε οἱ ἁμαρτωλοὶ ὅταν βρεθοῦν σὲ σύναξη δικαίων. 6 Γιατὶ ὁ Κύριος φροντίζει τῶν δικαίων τὴ ζωή3, ἐνῶ ἡ ζωὴ τῶν ἀσεβῶν πάει χαμένη. 5 

2. δέν … κριθοῦν: κ.λ. «δὲν θὰ σηκωθοῦν σὲ δίκη». 3. φροντίζει … τὴ ζωή: κ.λ. «γνωρίζει τὸν δρόμο».

37

PSALMES1-792.indd 37

9/15/15 11:59:50 AM


2

Βασιλικὸς / Μεσσιανικὸς Ψαλμός* Ἱνατί ἐφρύαξαν ἔθνη, καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά; 2 παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ Κυρίου καὶ κατὰ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ. 1 

Διάψαλμα

Διαρρήξωμεν τοὺς δεσμοὺς αὐτῶν καὶ ἀπορρίψωμεν ἀφ᾿ ἡμῶν τὸν ζυγὸν αὐτῶν.

3

Ὁ κατοικῶν ἐν οὐρανοῖς ἐκγελάσεται αὐτούς, καὶ ὁ Κύριος ἐκμυκτηριεῖ αὐτούς. 5 τότε λαλήσει πρὸς αὐτοὺς ἐν ὀργῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ θυμῷ αὐτοῦ ταράξει αὐτούς. 4 

* Ὁ δεύτερος Ψαλμὸς εἶναι ὁ πρῶτος ἀπὸ τοὺς λεγόμενους «Βασιλικοὺς Ψαλ-

μούς», καὶ ἔχει ὡς θέμα του τὴν ἐξύμνηση τῆς ἐνθρόνισης τοῦ βασιλιᾶ τοῦ Ἰσραήλ, ὁ ὁποῖος περιγράφεται ὡς ἐκλεκτὸς τοῦ Θεοῦ, καθ᾽ υἱοθεσίαν γιός του καὶ ἐκπρόσωπός του πάνω στὴ γῆ. Ὁ ψαλμὸς συγκροτεῖται ἀπὸ τέσσερεις στροφές. Ἡ πρώτη (στχ 1-2 καὶ 3) περιγράφει μιὰ παγκόσμια ἐξέγερση κατὰ τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ βασιλιᾶ, ἡ δεύτερη (στχ 4-5) ἀναφέρεται στὴν ἑτοιμότητα τοῦ Θεοῦ νὰ ἀντιδράσει, ἐνῶ στὴν τρίτη (6-9) διατρανώνεται ἡ πεποίθηση τοῦ βασιλιᾶ ὅτι ὁ Θεὸς θὰ ὑποτάξει τοὺς ἐπαναστάτες στὴν κυριαρχία του. Στὴν τελευταία στροφή (στχ 10-12), οἱ ἐπαναστάτες προειδοποιοῦνται νὰ ὑποταχτοῦν στὸν Θεὸ προκειμένου νὰ ἀποφύγουν τὶς συνέπειες τῆς ὀργῆς του, καὶ ὁ ψαλμὸς ὁλοκληρώνεται μὲ τὸν μακαρισμὸ ὅσων, σὲ περίπτωση ὀργῆς τοῦ Κυρίου, προσφεύγουν μὲ ἐμπιστοσύνη σ᾽ αὐτόν.

38

PSALMES1-792.indd 38

9/15/15 11:59:50 AM


2

Ὁ ἐκλεκτὸς τοῦ Θεοῦ βασιλιάς Γιατί λυσσομανοῦν τὰ ἔθνη καὶ οἱ λαοὶ βυσσοδομοῦν; 2 Τῆς γῆς οἱ βασιλιάδες παρατάχτηκαν κι οἱ ἄρχοντες στὸν ἴδιο τόπο συναχτῆκαν ἐνάντια στὸν Κύριο κι ἐνάντια στὸν ἐκλεκτό του. 1 

Παύση ἐγχόρδων

«Ἂς σπάσουμε», λένε, «τὶς ἁλυσίδες τους, ἂς πετάξουμε ἀπὸ πάνω μας τὸν ζυγό τους».

3

Θὰ τοὺς περιγελάσει αὐτὸς ποὺ στὰ οὐράνια κατοικεῖ, θὰ τοὺς χλευάσει ὁ Κύριος. 5 Τότε ὀργισμένος θὰ τοὺς ἐπιπλήξει καὶ στὸν θυμό του πάνω θὰ τοὺς συνταράξει. 4 

39

PSALMES1-792.indd 39

9/15/15 11:59:50 AM


Ψαλμὸς 2ος

Ἐγὼ δὲ κατεστάθην βασιλεὺς ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐπὶ Σιὼν ὄρος τὸ ἅγιον αὐτοῦ 7 διαγγέλλων τὸ πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος εἶπε πρός με· Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε. 8  αἴτησαι παρ᾿ ἐμοῦ, καὶ δώσω σοι ἔθνη τὴν κληρονομίαν σου καὶ τὴν κατάσχεσίν σου τὰ πέρατα τῆς γῆς. 9  ποιμανεῖς αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ, ὡς σκεύη κεραμέως συντρίψεις αὐτούς. 6 

Καὶ νῦν, βασιλεῖς, σύνετε, παιδεύθητε, πάντες οἱ κρίνοντες τὴν γῆν. 11 δουλεύσατε τῷ Κυρίῳ ἐν φόβῳ καὶ ἀγαλλιᾶσθε αὐτῷ ἐν τρόμῳ. 12  δράξασθε παιδείας, μήποτε ὀργισθῇ Κύριος καὶ ἀπολεῖσθε ἐξ ὁδοῦ δικαίας. 10 

Ὅταν ἐκκαυθῇ ἐν τάχει ὁ θυμὸς αὐτοῦ, μακάριοι πάντες οἱ πεποιθότες ἐπ᾿ αὐτῷ.

40

PSALMES1-792.indd 40

9/15/15 11:59:50 AM


Ψαλμὸς 2ος

«Μὰ ἐγὼ1 ὁρίστηκα ἀπὸ κεῖνον βασιλιὰς πάνω στὴ Σιών, στὸ ὄρος του τὸ ἅγιο, 7 τὸ πρόσταγμα νὰ ἐξαγγείλω τοῦ Κυρίου. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μοῦ εἶπε: “Ἐσὺ εἶσαι ὁ γιός μου, σήμερα ἐγὼ σὲ γέννησα2. 8  Ζήτα μου, καὶ λαοὺς θὰ σοῦ χαρίσω, στὴν κατοχή σου θά ᾽χεις τὰ πέρατα τῆς γῆς. 9  Μὲ ραβδὶ σιδερένιο θὰ τοὺς κυβερνήσεις, θὰ τοὺς συντρίψεις σὰν νά ᾽ταν σκεύη πήλινα”». 6 

Τώρα, λοιπόν, συνετιστεῖτε, βασιλιάδες, ὅλοι σας διδαχτεῖτε οἱ κυβερνῆτες τῆς γῆς. 11 Τὸν Κύριο μὲ φόβο ὑπηρετῆστε, μὲ δέος χαρεῖτε τὴν παρουσία του. 12  Ἀδράξτε τῆς παιδείας τοὺς καρπούς3, μήπως καὶ ὀργιστεῖ ὁ Κύριος, καὶ φύγετε ἀπ᾽ τὸν ἴσιο δρόμο καὶ χαθεῖτε. 10 

Ὅταν σὲ λίγο θὰ ξεσπάσει ὁ θυμός του, χαρὰ σ᾽ ὅλους ποὺ θά ᾽χουν προσφύγει σ᾽ αὐτόν4. 1. Μὰ ἐγώ: Ἀπὸ τὸ σημεῖο αὐτὸ (στχ 6) ἀρχίζει, κατὰ τὸ Ο´, ἡ ἀπάντηση τοῦ βασιλιᾶ στὰ λόγια τῶν ἐχθρῶν του. Ἀντίθετα, κατὰ τὸ Μ, στὸν στχ 6 ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς διαβεβαιώνει τοὺς ἐχθροὺς ὅτι τοποθέτησε τὸν βασιλιὰ στὴ Σιών, ὁπότε ἡ ἀντίδραση τοῦ βασιλιᾶ ἀρχίζει ἀπὸ τὸν στχ 7. 2. Ἐσύ … γέννησα: Μὲ τὴ συγκεκριμένη φρ ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸ τυπικὸ υἱοθεσίας τῆς ἐποχῆς, ὁ βασιλιὰς κατὰ τὴν ἀνάρρησή του στὸν θρόνο ἀναγνωρίζεται ὡς κατὰ χάριν «υἱὸς» τοῦ Θεοῦ, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς βασιλιάδες τῶν γειτονικῶν μὲ τὸν Ἰσραὴλ λαῶν ποὺ λατρεύονταν σὰν θεοί. 3. Ἀδράξτε … καρπούς: Κατὰ τὸ Μ «Τὰ πόδια του (Θεοῦ) φιλῆστε». 4. Τὰ δύο τελευταῖα ἡμιστίχια τοῦ στχ 12 ἀριθμοῦνται σὲ παλαιότερες ἐκδόσεις τοῦ Ο´ ὡς στχ 13.

41

PSALMES1-792.indd 41

9/15/15 11:59:50 AM


3

Ἱκετήριος Ψαλμός* Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ, ὁπότε ἀπεδίδρασκεν ἀπὸ προσώπου Ἀβεσσαλὼμ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ.

1

Κύριε, τί ἐπληθύνθησαν οἱ θλίβοντές με; πολλοὶ ἐπανίστανται ἐπ᾿ ἐμέ· 3 πολλοὶ λέγουσι τῇ ψυχῇ μου· Οὐκ ἔστι σωτηρία αὐτῷ ἐν τῷ Θεῷ αὐτοῦ. 2 

Διάψαλμα

Σὺ δέ, Κύριε, ἀντιλήπτωρ μου εἶ, δόξα μου καὶ ὑψῶν τὴν κεφαλήν μου. 5 φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα, καὶ ἐπήκουσέ μου ἐξ ὄρους ἁγίου αὐτοῦ. 4 

Διάψαλμα

Ἐγὼ ἐκοιμήθην καὶ ὕπνωσα· ἐξηγέρθην, ὅτι Κύριος ἀντιλήψεταί μου.

6

* Ὁ

τρίτος Ψαλμὸς ἀνήκει στὴν κατηγορία τῶν ἀτομικῶν θρήνων, ἕνα λογοτεχνικὸ εἶδος στὸ ὁποῖο κατατάσσονται 40 περίπου ἀπὸ τὰ ποιήματα ποὺ περιέχονται στὸν Ψαλτήρα. Μετὰ τὴν ἐπιγραφή (στχ 1), ποὺ συνδέει τὸν θρῆνο μὲ τὴν ἀφήγηση τοῦ 2Βα 15–16, ὁ ψαλμωδὸς ἐκφράζει, στὴν πρώτη στροφή (στχ 2-3), τὸ παράπονό του γιὰ τὴ δεινὴ θέση στὴν ὁποία βρέθηκε, ἐνῶ στὴ δεύτερη (στχ 4-5), τὴ βασιζόμενη στὴν ἐμπειρία τοῦ παρελθόντος ἐμπιστοσύνη του στὴ θεία προστασία. Στὴν τρίτη στροφή (στχ 6-7), ὁ ποιητὴς διακηρύσσει τὴν πεποίθησή του ὅτι καὶ πάλι ὁ Θεὸς θὰ παρέμβει γιὰ νὰ τὸν σώσει, καὶ στὴν τέταρτη (στχ 8) προσεύχεται γιὰ τὴ θεία ἐπέμβαση. Ὁ ψαλμὸς ὁλοκληρώνεται μὲ τὴ διαβεβαίωση πὼς αὐτὸς ποὺ τελικὰ θὰ ἀποφασίσει γιὰ τὴν ἔκβαση τῶν πραγμάτων εἶναι ὁ Κύριος, καὶ μὲ τὴν προσευχὴ τοῦ ποιητῆ πρὸς τὸν Θεὸ νὰ εὐλογήσει τὸν λαό του (στχ 9).

42

PSALMES1-792.indd 42

9/15/15 11:59:50 AM


3

Ἔκφραση ἐμπιστοσύνης στὸν Θεό Ψαλμὸς τοῦ Δαβίδ. Τότε ποὺ ἔφευγε γιὰ νὰ σωθεῖ ἀπὸ τὸν γιό του, τὸν Ἀβεσσαλώμ.

1

Κύριε, γιατί πλήθυναν αὐτοὶ ποὺ μὲ καταπιέζουν; Πολλοὶ ξεσηκωθῆκαν ἐναντίον μου. 3 Πολλοὶ γιὰ μένα λένε: «Αὐτὸν δὲν πρόκειται ποτὲ ὁ Θεός του νὰ τὸν σώσει». 2 

Παύση ἐγχόρδων

Ἐσὺ ὅμως, Κύριε, εἶσαι ὁ ὑπερασπιστής μου, ἐσὺ εἶσαι ἡ δόξα μου καὶ μὲ κάνεις περήφανο. 5 Ὕψωσα τὴ φωνή μου κι ἐπικαλέστηκα τὸν Κύριο κι ἀπὸ τὸ ὄρος του τὸ ἅγιο μοῦ ἀποκρίθηκε. 4 

Παύση ἐγχόρδων

Πλάγιασα καὶ κοιμήθηκα· ξύπνησα, βέβαιος πὼς ὁ Κύριος θὰ μὲ βοηθήσει.

6

43

PSALMES1-792.indd 43

9/15/15 11:59:50 AM


Ψαλμὸς 3ος

οὐ φοβηθήσομαι ἀπὸ μυριάδων λαοῦ τῶν κύκλῳ συνεπιτιθεμένων μοι.

7

Ἀνάστα, Κύριε, σῶσόν με, ὁ Θεός μου, ὅτι σὺ ἐπάταξας πάντας τοὺς ἐχθραίνοντάς μοι ματαίως, ὀδόντας ἁμαρτωλῶν συνέτριψας. 8

Τοῦ Κυρίου ἡ σωτηρία, καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου ἡ εὐλογία σου.

9

44

PSALMES1-792.indd 44

9/15/15 11:59:50 AM


Ψαλμὸς 3ος

Πλήθη λαοῦ δὲν μὲ τρομάζουν ποὺ μὲ κυκλώνουνε κι ὅλοι μαζὶ μὲ πολεμοῦν.

7

Ὀρθώσου, Κύριε, σῶσε με ἐσύ, Θεέ μου, γιατὶ ἐσὺ τσακίζεις ὅλους ὅσοι δίχως λόγο μ᾽ ἐχθρεύονται, τὸ μένος1 τῶν ἁμαρτωλῶν συντρίβεις. 8

Κύριε, ἀπὸ σένα ἡ σωτηρία ἔρχεται. Ἂς ἔρθει ἡ εὐλογία σου πάνω στὸν λαό σου.

9

1. μένος: κ.λ. «τὰ δόντια»· στὰ ἑβρ συχνὰ ἀποφεύγεται ἡ χρήση ἀφηρημένων οὐσιαστικῶν, καὶ στὴ θέση τους τίθεται κάποιο συγκεκριμένο οὐσιαστικὸ ποὺ ἀποδίδει συμβολικὰ τὸ νόημα μιᾶς ἔννοιας (π.χ. κέρας ἢ βραχίων = δύναμη, μάχαιρα = πόλεμος, κ.ἄ.).

45

PSALMES1-792.indd 45

9/15/15 11:59:50 AM


PSALMES1-792.indd 778

9/15/15 12:01:30 PM


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

PSALMES1-792.indd 777

9/15/15 12:01:30 PM


Πρόλογος Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Τοῖς ἐντευξομένοις Σύντομη Εἰσαγωγὴ στὸν Ψαλτήρα Ἡ ἔνταξη τῶν Ψαλμικῶν Ἀναγνωσμάτων στὴ Λατρεία τῆς Ἐκκλησίας Βραχυγραφίες

7 11 15 23 29

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ

ΚΑΘΙΣΜΑ Α´ [Ψαλμοὶ 1 – 8]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ [Ψαλμοὶ 1 – 40] 34 Ὁ δρόμος τῶν δικαίων καὶ ὁ δρόμος τῶν ἀσεβῶν 35 Βασιλικὸς / Μεσσιανικὸς Ψαλμός 38 Ὁ ἐκλεκτὸς τοῦ Θεοῦ βασιλιάς 39 Ἱκετήριος Ψαλμός 42 Ἔκφραση ἐμπιστοσύνης στὸν Θεό 43 Ἱκετήριος Ψαλμός 46 Ἡ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὴ θεία προστασία 47 Ἱκετήριος Ψαλμός 50 Ὁ Κύριος προστάτης τῶν δικαίων 51 Ἱκετήριος Ψαλμὸς Μετανοίας 54 Ἔκκληση γιὰ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν καταδίκη 55 Ἱκετήριος Ψαλμός 58 Ἔκκληση γιὰ ἀπόδοση δικαιοσύνης 59 Δοξολογικὸς Ὕμνος 64 Ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ μεγαλοσύνη τοῦ ἀνθρώπου 65 ΚΑΘΙΣΜΑ B´ [Ψαλμοὶ 9 – 16] Εὐχαριστήριος καὶ Ἱκετήριος Ψαλμός 68 Ὁ Κύριος σωτήρας τῶν φτωχῶν καὶ τῶν κατατρεγμένων 69 Ἱκετήριος Ψαλμός 80 Ἡ ἀκλόνητη ἐμπιστοσύνη στὴ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ 81 Διδακτικὸς Ψαλμός

779

PSALMES1-792.indd 779

9/15/15 12:01:30 PM


Ψαλμός 11 Ἱκετήριος Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου σ᾽ ἕναν κόσμο διαφθορᾶς Ψαλμός 12 Ἱκετήριος Ἔκκληση γιὰ γρήγορη σωτηρία ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς Ψαλμός 13 Διδακτικὸς Στηλίτευση τῆς διαφθορᾶς Διδακτικὸς Ψαλμός 14 Ἡ ἀληθινὴ λατρεία τοῦ Κυρίου Ἱκετήριος Ψαλμός 15 Ἐμπιστοσύνη στὴ θεία φροντίδα Ἱκετήριος Ψαλμός 16 Ἔκκληση τοῦ δικαίου γιὰ βοήθεια

84 85 88 89 90 91 94 95 96 97 100 101

17 18 19 20 21 22 23

106 107 118 119 122 123 126 127 130 131 138 139 142 143

24 25 26

ΚΑΘΙΣΜΑ Γ΄ [Ψαλμοὶ 17 – 23] Βασιλικὸς / Μεσσιανικὸς Ψαλμός Ἐπινίκια εὐχαριστία στὸν Θεό Δοξολογικὸς Ὕμνος Ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ στὴ δημιουργία καὶ στὸν Νόμο του Βασιλικὸς / Μεσσιανικὸς Ψαλμός Προσευχὴ γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ βασιλιᾶ Βασιλικὸς / Μεσσιανικὸς Ψαλμός Ἡ βοήθεια τοῦ Κυρίου στὸν βασιλιά Ἱκετήριος Ψαλμός Θλίψεις καὶ δόξα τοῦ δικαίου Εὐχαριστήριος Ψαλμός Ὁ Θεὸς ποιμένας καὶ οἰκοδεσπότης τῶν πιστῶν Δοξολογικὸς Ὕμνος Ὁ Κύριος, ὁ δοξασμένος βασιλιάς ΚΑΘΙΣΜΑ Δ΄ [Ψαλμοὶ 24 – 31] Ἱκετήριος Ψαλμός Ἔκκληση γιὰ καθοδήγηση καὶ λύτρωση Ἱκετήριος Ψαλμός Ἔκκληση ἑνὸς ἀθώου γιὰ δικαίωση Ἱκετήριος Ψαλμός Ὁ Κύριος ἐγγυητὴς τῆς ἀσφάλειας τῶν πιστῶν

146 147 152 153 156 157

780

PSALMES1-792.indd 780

9/15/15 12:01:30 PM


Ψαλμός 27 Ἱκετήριος Ἡ ἀγωνία τοῦ πιστοῦ γιὰ λύτρωση Ὕμνος 28 Δοξολογικὸς Ἡ φωνὴ τοῦ Κυρίου Ψαλμός 29 Εὐχαριστήριος Προσευχὴ γιὰ ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας Ψαλμός 30 Εὐχαριστήριος Προσευχὴ ἐμπιστοσύνης στὸν Θεό Εὐχαριστήριος Ψαλμὸς Μετανοίας

31 Μετάνοια καὶ ἄφεση 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

162 163 166 167 170 171 174 175 182 183

ΚΑΘΙΣΜΑ Ε΄ [Ψαλμοὶ 32 – 36] Δοξολογικὸς Ὕμνος 186 Ὕμνος στὸν Δημιουργὸ καὶ Κύριο τοῦ κόσμου 187 Εὐχαριστήριος Ψαλμός 192 Ἐγκώμιο στὴ θεία ἀγαθότητα 193 Ἱκετήριος Ψαλμός 198 Ἔκκληση γιὰ ὑπεράσπιση ἀπὸ τὸν Θεό 199 Διδακτικὸς Ψαλμός 206 Ἡ ἀνθρώπινη κακία καὶ ἡ θεία ἀγαθότητα 207 Διδακτικὸς Ψαλμός 210 Ἡ καταδίκη τοῦ ἀσεβοῦς καὶ ἡ σωτηρία τοῦ δικαίου 211 ΚΑΘΙΣΜΑ Ϛ΄ [Ψαλμοὶ 37 – 45] Ἱκετήριος Ψαλμὸς Μετανοίας 220 Θρῆνος καὶ ἐξομολόγηση ἑνὸς ἀρρώστου 221 Ἱκετήριος Ψαλμός 226 Ἡ ἀσημαντότητα τοῦ ἀνθρώπου μπροστὰ στὸν Θεό 227 Εὐχαριστήριος καὶ Ἱκετήριος Ψαλμός 230 Εὐγνωμοσύνη καὶ παράκληση 231 Ἱκετήριος Ψαλμός 236 Προσευχὴ ἑνὸς ἀρρώστου καὶ ἐγκαταλειμμένου 237 ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ [Ψαλμοὶ 41 – 71] Ἱκετήριος Ψαλμός 240 Ἡ νοσταλγία ἑνὸς ἐξόριστου Λευίτη 241 Ἱκετήριος Ψαλμός 244 Ἡ νοσταλγία ἑνὸς ἐξόριστου Λευίτη 245

781

PSALMES1-792.indd 781

9/15/15 12:01:31 PM


Ψαλμός 43 Ἱκετήριος Ἱκεσία γιὰ ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ / Μεσσιανικὸς Ψαλμός 44 Βασιλικὸς Γαμήλια ὠδὴ γιὰ τὸν Μεσσία Δοξολογικὸς Ὕμνος 45 Ὁ Θεὸς καταφύγιο καὶ ἰσχὺς τοῦ λαοῦ του

246 247 252 253 258 259

46

262 263 266 267 272 273 278 279 284 285 290 291 294 295 298 299 302 303

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

ΚΑΘΙΣΜΑ Ζ΄ [Ψαλμοὶ 46 – 54] Δοξολογικὸς Ὕμνος Κύριος ὁ ὑπέρτατος βασιλιάς Δοξολογικὸς Ὕμνος Ἡ δύναμη καὶ ἡ ὀμορφιὰ τῆς Ἱερουσαλήμ Διδακτικὸς Ψαλμός Ἡ ἀπατηλὴ ἀσφάλεια τοῦ πλούτου Διδακτικὸς Ψαλμός Ἡ ἀληθινὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ Ἱκετήριος Ψαλμὸς Μετανοίας Ἔκκληση γιὰ συγχώρεση Διδακτικὸς / Ἱκετήριος Ψαλμός Ἡ κρίση καὶ ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ Διδακτικὸς Ψαλμός Στηλίτευση τῆς διαφθορᾶς Ἱκετήριος Ψαλμός Ἔκκληση γιὰ προστασία ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς Ἱκετήριος Ψαλμός Προσευχὴ ἑνὸς προδομένου ἀπὸ τὸν φίλο του ΚΑΘΙΣΜΑ Η΄ [Ψαλμοὶ 55 – 63] Ἱκετήριος Ψαλμός Προσευχὴ ἑνὸς κατατρεγμένου Ἱκετήριος Ψαλμός Ἔκφραση ἐμπιστοσύνης στὴ σωτήρια ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ Ἱκετήριος Ψαλμός Ἔκκληση γιὰ συντριβὴ τῶν τυράννων Ἱκετήριος Ψαλμός Ἔκκληση γιὰ προστασία ἀπὸ ἐχθρούς

308 309 312 313 316 317 320 321

782

PSALMES1-792.indd 782

9/15/15 12:01:31 PM


Ψαλμός 59 Ἱκετήριος Προσευχὴ τῶν ἡττημένων γιὰ ἀνανέωση τῆς θείας βοήθειας Ἱκετήριος Ψαλμός

60 Νοσταλγία γιὰ συμμετοχὴ στὴ λατρεία τοῦ Ναοῦ Ἱκετήριος Ψαλμός 61 Ὕμνος ἐμπιστοσύνης στὴ θεία προστασία Ἱκετήριος Ψαλμός 62 Ἀγωνιώδης ἀναζήτηση τῆς θείας εὐσπλαγχνίας Ἱκετήριος Ψαλμός 63 Ἱκεσία γιὰ ἀπαλλαγὴ ἀπ᾽ τὴ διαπλοκὴ τῶν πονηρῶν 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

326 327 330 331 334 335 338 339 342 343

ΚΑΘΙΣΜΑ Θ΄ [Ψαλμοὶ 64 – 69] Εὐχαριστήριος Ψαλμός 346 Εὐχαριστία γιὰ τὶς θεῖες δωρεές 347 Εὐχαριστήριος Ψαλμός 352 Ὕμνος στὸν Θεὸ ἐλευθερωτή 353 Εὐχαριστήριος Ψαλμός 358 Ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ πάνω στὸν κόσμο 359 Δοξολογικὸς Ὕμνος 362 Ἡ νίκη τοῦ Θεοῦ 363 Ἱκετήριος Ψαλμός 374 Ἀγωνιώδης κραυγὴ γιὰ βοήθεια 375 Ἱκετήριος Ψαλμός 382 Παράκληση γιὰ ταχεία ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ 383 ΚΑΘΙΣΜΑ Ι΄ [Ψαλμοὶ 70 – 76] Ἱκετήριος Ψαλμός 384 Παράκληση γιὰ ταχεία ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ 385 Βασιλικὸς / Μεσσιανικὸς Ψαλμός 390 Ὁ βασιλιὰς τῆς εἰρήνης καὶ τὸ βασίλειό του 391 ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ [Ψαλμοὶ 72 – 88] Διδακτικὸς Ψαλμός 396 Ὁ θρίαμβος τῆς θείας δικαιοσύνης 397 Ἱκετήριος Ψαλμός 402 Ὁ θρίαμβος τῆς θείας δικαιοσύνης 403 Δοξολογικὸς Ὕμνος 410 Ὁ Θεὸς κριτὴς τῆς οἰκουμένης 411

783

PSALMES1-792.indd 783

9/15/15 12:01:31 PM


Ὕμνος 75 Δοξολογικὸς Ὁ ἔνδοξος καὶ φοβερὸς Θεός

Ψαλμός 76 Ἱκετήριος Ἀνάμνηση τῶν θαυμαστῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΑ΄ [Ψαλμοὶ 77 – 84] Διδακτικὸς Ψαλμός Οἱ ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ στὴν Ἱστορία τοῦ Ἰσραήλ Ἱκετήριος Ψαλμός Ἔκκληση γιὰ ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ τῆς Ἱερουσαλήμ Ἱκετήριος Ψαλμός Ἔκκληση πρὸς τὸν Θεὸ γιὰ ἀποκατάσταση τοῦ Ἰσραήλ Δοξολογικὸς Ὕμνος Προτροπὴ γιὰ πραγματικὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ Δοξολογικὸς Ὕμνος Ὁ Θεὸς ἐγγυητὴς τῆς δικαιοσύνης γιὰ ὅλους Ἱκετήριος Ψαλμός Ἔκκληση γιὰ ἀπαλλαγὴ ἀπ᾽ τοὺς ἐχθρούς Δοξολογικὸς Ὕμνος Λαχτάρα γιὰ τὸν οἶκο τοῦ Κυρίου Ἱκετήριος Ψαλμός Προσευχὴ γιὰ τὴν εὐημερία τοῦ λαοῦ ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΒ΄ [Ψαλμοὶ 85 – 90] Ἱκετήριος Ψαλμός Ἔκκληση γιὰ θεία παρέμβαση Δοξολογικὸς Ὕμνος Ἡ Σιὼν πνευματικὸ κέντρο τοῦ κόσμου Ἱκετήριος Ψαλμός Ἀπεγνωσμένη ἔκκληση γιὰ βοήθεια Δοξολογικὸς Ὕμνος / Ἱκετήριος Ψαλμός Ἡ Διαθήκη τοῦ Θεοῦ μὲ τὸν Δαβίδ ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ [Ψαλμοὶ 89 – Ἱκετήριος Ψαλμός Ἡ αἰωνιότητα τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ μηδαμινότητα τῶν ἀνθρώπων Βασιλικὸς Ψαλμός Ὁ Κύριος προστάτης τῶν πιστῶν

414 415 418 419 424 425 440 441 444 445 450 451 454 455 458 459 462 463 466 467 470 471 474 475 478 479 484 485 105] 494 495 500 501

784

PSALMES1-792.indd 784

9/15/15 12:01:31 PM


91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΓ΄ [Ψαλμοὶ 91 – 100] Δοξολογικὸς Ὕμνος 504 Ὕμνος στὴ Θεία Δικαιοσύνη 505 Δοξολογικὸς Ὕμνος 508 Ἡ μεγαλοπρέπεια τοῦ Θεοῦ 509 Ἱκετήριος Ψαλμός 510 Ὁ Θεὸς τιμωρὸς τῆς ἀδικίας 511 Δοξολογικὸς Ὕμνος 516 Παροτρύνσεις γιὰ προσφορὰ λατρείας στὸν Θεό 517 Δοξολογικὸς Ὕμνος 520 Ἡ μεγαλοσύνη τοῦ Κυρίου 521 Δοξολογικὸς Ὕμνος 524 Ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ ὡς βασιλιᾶ 525 Δοξολογικὸς Ὕμνος 528 Ἡ δικαιοσύνη τοῦ Κυρίου 529 Δοξολογικὸς Ὕμνος 532 Τὸ μεγαλεῖο καὶ ἡ ἁγιότητα τοῦ Θεοῦ 533 Δοξολογικὸς Ὕμνος 536 Πρόσκληση γιὰ ἐξύμνηση τοῦ Θεοῦ 537 Βασιλικὸς / Μεσσιανικὸς Ψαλμός 538 Οἱ ὑποσχέσεις τοῦ βασιλιᾶ στὸν Θεό 539 ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΔ΄ [Ψαλμοὶ 101 – 104] Ἱκετήριος Ψαλμός 542 Ἀπόγνωση καὶ ἐλπίδα 543 Εὐχαριστήριος Ψαλμός 548 Εὐχαριστία γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ Πατέρα 549 Δοξολογικὸς Ὕμνος 554 Ὁ Θεὸς δημιουργὸς καὶ συντηρητὴς τοῦ σύμπαντος 555 Δοξολογικὸς Ὕμνος 562 Ὁ Κύριος προστάτης τοῦ λαοῦ του 563 ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΕ΄ [Ψαλμοὶ 105 – 108] Ἱκετήριος Ψαλμός 572 Ἡ ἀπιστία τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ἡ πιστότητα τοῦ Θεοῦ 573

785

PSALMES1-792.indd 785

9/15/15 12:01:31 PM


106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ [Ψαλμοὶ 106 – 150] Εὐχαριστήριος Ψαλμός 584 Εὐχαριστία στὸν Θεὸ ἐλευθερωτή 585 Ἱκετήριος Ψαλμός 592 Προσευχὴ γιὰ νίκη κατὰ τῶν ἐχθρῶν 593 Ἱκετήριος Ψαλμός 596 Ἔκκληση γιὰ θεία ἐπέμβαση ἐνάντια σὲ συκοφάντες 597 ΚΑΘΙΣΜΑ ΙϚ΄ [Ψαλμοὶ 109 – 117] Βασιλικὸς / Μεσσιανικὸς Ψαλμός 602 Ὁ αἰώνιος βασιλιὰς καὶ ἱερέας 603 Δοξολογικὸς Ὕμνος 606 Τὰ θαυμαστὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ 607 Διδακτικὸς Ψαλμός 610 Ὁ ἔπαινος τοῦ δικαίου 611 Δοξολογικὸς Ὕμνος 614 Ὁ Κύριος βοηθὸς τῶν ἀδυνάτων 615 Δοξολογικὸς Ὕμνος 616 Εὐχαριστία καὶ προσευχὴ πρὸς τὸν Θεὸ γιὰ τὴν παρέμβασή του στὴν ἱστορία τοῦ λαοῦ του 617 Εὐχαριστήριος Ψαλμός 622 Ἔκφραση εὐγνωμοσύνης γιὰ σωτηρία ἀπὸ τὸν θάνατο 623 Εὐχαριστήριος Ψαλμός 626 Ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό 627 Δοξολογικὸς Ὕμνος 630 Παγκόσμια δοξολογία τοῦ Θεοῦ 631 Δοξολογικὸς Ὕμνος 632 Τὸ λυτρωτικὸ ἔργο τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ του 633 ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΖ΄ [Ψαλμὸς 118] Εὐχαριστήριος Ψαλμός 638 Μυστήριο καὶ ὑπεροχὴ τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ 639 ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΗ΄ [Ψαλμοὶ 119 – 133] Ἱκετήριος Ψαλμός 670 Προσευχὴ γι᾽ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ ἄδικες κατηγορίες 671 Ἱκετήριος Ψαλμός 674 Ἐμπιστοσύνη στὴ θεία βοήθεια 675

786

PSALMES1-792.indd 786

9/15/15 12:01:32 PM


Ὕμνος 121 Δοξολογικὸς Ὕμνος στὴν Ἱερουσαλήμ Ψαλμός 122 Ἱκετήριος Ἡ προσδοκία τῶν ταπεινωμένων Ψαλμός 123 Εὐχαριστήριος Ὁ Κύριος ἐγγυητὴς τῆς ἀσφάλειας τῶν πιστῶν

124 Ὁ Κύριος προστάτης τῶν πιστῶν Ψαλμός 125 Ἱκετήριος Ὁ Κύριος εὐεργέτης τοῦ λαοῦ του Διδακτικὸς Ψαλμός 126 Ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ στὴν οἰκογένεια Διδακτικὸς Ψαλμός 127 Ἡ εὐημερία τῶν πιστῶν Ἱκετήριος Ψαλμός 128 Προσευχὴ γιὰ τὴ συντριβὴ τῶν ἐχθρῶν τοῦ Ἰσραήλ Ψαλμὸς Μετανοίας 129 Ἱκετήριος Προσευχὴ ἐκ βαθέων Ψαλμός 130 Ἱκετήριος Ἔκφραση ἀπροϋπόθετης ἐμπιστοσύνης στὸν Θεό Ὕμνος 131 Δοξολογικὸς Ἡ Σιὼν αἰώνιο κατοικητήριο τοῦ Κυρίου Ψαλμός 132 Διδακτικὸς Ἡ εὐλογία τῆς ἑνότητας Δοξολογικὸς Ὕμνος 133 Νυχτερινὴ δοξολογία

676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 700 701 702 703

134 135 136 137

704 705 710 711 716 717 720 721

Ἱκετήριος Ψαλμός

ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΘ΄ [Ψαλμοὶ 134 – 142] Δοξολογικὸς Ὕμνος Ἐξύμνηση τοῦ μεγαλείου τοῦ Θεοῦ Δοξολογικὸς Ὕμνος Ἡ σωτήρια ἀγάπη τοῦ Κυρίου Ἱκετήριος Ψαλμός Ὁ θρῆνος τῆς αἰχμαλωσίας Εὐχαριστήριος Ψαλμός Εὐγνωμοσύνη γιὰ τὶς θεῖες δωρεές

787

PSALMES1-792.indd 787

9/15/15 12:01:32 PM


Ψαλμός 138 Ἱκετήριος Ὁ παντεπόπτης Κύριος

142 Προσευχὴ γιὰ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ κίνδυνο

724 725 730 731 734 735 738 739 742 743

143 144 145 146 147 148 149 150

746 747 752 753 758 759 762 763 766 767 768 769 772 773 774 775

Ἱκετήριος Ψαλμός

139 Προσευχὴ γιὰ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ συκοφάντες Ψαλμός 140 Ἱκετήριος Ἑσπερινὴ ἱκεσία Ψαλμός 141 Ἱκετήριος Ἑσπερινὴ δέηση γιὰ προστασία ἀπὸ τὸν Θεό Ἱκετήριος Ψαλμός

ΚΑΘΙΣΜΑ Κ΄ [Ψαλμοὶ 143 – 150] Ἱκετήριος Ψαλμός Ἡ προσευχὴ ἑνὸς ἡγέτη Δοξολογικὸς Ὕμνος Ἡ μεγαλοσύνη καὶ ἡ εὐσπλαγχνία τοῦ Κυρίου Δοξολογικὸς Ὕμνος Ὁ Κύριος προστάτης τῶν ἀδυνάτων Δοξολογικὸς Ὕμνος Ἡ ἐξουσία τοῦ Θεοῦ στὴν Ἱστορία καὶ στὴν κτίση Δοξολογικὸς Ὕμνος Ἡ σχέση τοῦ Θεοῦ μὲ τὸν λαό του Δοξολογικὸς Ὕμνος Ἡ παγκόσμια δόξα τοῦ Θεοῦ Δοξολογικὸς Ὕμνος Ὁ θρίαμβος τοῦ Ἰσραήλ Δοξολογικὸς Ὕμνος Πρόσκληση γιὰ δοξολογία τοῦ Θεοῦ

788

PSALMES1-792.indd 788

9/15/15 12:01:32 PM


Ψαλτήριον

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ISBN 978-618-5078-15-7

cover PSALMS.indd 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

9/8/15 4:49:46 PM

Ψαλτήριον (Κείμενο Ο΄ & μετάφραση στη δημοτική)  

Το βιβλίο των Ψαλμών συγκαταλέγεται στα πλέον γνωστὰ και αγαπητά κείμενα της βιβλικής γραμματείας. Οι Ψαλμοί, ως ποιητικὰ κείμενα, διακρίνον...

Advertisement