Page 1

VISION

MAD OG MÃ…LTIDER 2018-2020


VI HÆVER BARREN Vi vil være med til at gøre Odense landskendt som den kommune der systematisk arbejder med mad, måltider og ernæring i det rehabiliterende samarbejde med borgerne.


INDHOLD I dette hæfte præsenteres Mad og Måltiders vision. Den første del omhandler den overordnede vision for hele Mad og Måltider. Dernæst præsenteres visioner fra vores afdelinger: Byens Køkken, Ernæringsfagligt team, måltidsAkademiet og Cafeerne.

Vi LØFTER BLIKKET FRA TALLERKENEN Mad og måltider er en vigtig del af det gode liv. Kroppen har brug for ernæring for at kunne fungere. Mad kan også give nydelse, og måltider kan give fælles oplevelser. Derfor har vi mad, måltider og ernæring med i alle forløb og ind¬satser for borgerne. Mad er meget mere end det, der ligger på tallerkenen. Både mad, måltider og ernæring har stor betydning for borgernes helbred, livskvalitet og evne til at fungere godt i hverdagen. Derfor bestræber vi os på at løfte blikket fra tallerkenen og se på omgivelserne og rammerne for det gode måltid.


FAGLIGHED FOR FREMTIDEN Maden er udgangspunktet for vores arbejde. Vi har en håndværkerkultur, hvor vi går efter kvalitet, hvor maden vækker sanserne og giver energi. Vi arbejder hver dag på at blive bedre i dialog med hinanden, på tværs af fag og med borgerne. Medarbejderne i Mad & Måltider bygger deres faglighed på eksisterende og erhvervet viden, forskning og erfaring. Vi er nået langt, når det gælder at indarbejde sundheds¬fremme og den rehabiliterende tankegang i det daglige arbejde. Vi indsamler vores viden og erfa¬ring, og bidrage til forskning på flere områder.


DET VI VIL: •

Være konsulenter og invitere til samarbejde på tværs af forvaltningerne.

Søge projektmidler til udvikling af faglige indsatser.

Vores chefer skal sige: De har vendt en skude, de gør det virkelig godt! De tænker anderledes, brænder for deres fag, har styr på økonomien – og så har de hjertet med.


SAMMEN OM MÅLTIDER SOM STJERNESTUNDER Vi arbejder sammen med borgerne om mad, måltider og ernæring med udgangspunkt i den enkeltes hverdagsliv, sociale betingelser og kulturelle sammenhæng. Vi arbejder som kolleger tæt sammen på tværs af alle fag om, at give hver enkelt den bedste mad og måltider, der bliver stjernestunder i hverdagen.


DET VI VIL: •

Styrke samarbejdet med praktiserende læger og hospitaler, så borgerne oplever sammenhæng og får den ernæring, de har behov for.

Styrke samarbejdet med erhvervsliv og uddannelsessteder om at udvikle nye metoder og ny viden, som kan hjælpe os til at støtte borgerne til et hverdagsliv med gode måltider.

• Understøtte frivilliges initiativer til spisefællesskaber. Ingen skal være nødt til at spise alene.

Medarbejder i mad og måltider skal sige ”I Mad og Måltider er vi fælles om madopgaven, lige meget hvor vi er ansat. Vi bruger hinandens stærke og svage sider til udvikling. Vi rykker os hele tiden, og borgerne er glade for os. Det er et fedt sted at arbejde.”


ALLE KAN IKKE ALT – MEN ALLE KAN NOGET

Vi bruger mad og måltider i samarbejdet med borgerne for at fastholde den enkeltes færdigheder og oparbejde nye i hverdagen. Alle kan ikke alt, men alle kan noget. For os hører arbejdet med mad, måltider og ernæring med til at bevare og udvikle den enkeltes identitet, færdigheder og sociale kontakter. Vi understøtter borgerne i at leve det liv, de selv ønsker.

SAMMEN KAN VI MERE

Vi er mange faggrupper der sammen med hinanden og borgerne skal sikre, at mad, måltider og ernæring bliver en del af den rehabiliterende indsats Når vi lytter til hinanden og bidrager på tværs af fagligheder, kan vi løse opgaverne intelligent. 


DET VI VIL: •

Insistere på at blive inddraget i det tværfaglige samspil, dialogen og samarbejdet med:

-

ledere, personale, borgere og pårørende i plejecentre og bosteder samt borge re i eget hjem.

Vores kollegaer i ÆHF skal sige:

I mad og måltider tænker de udefra og ind og tager udgangspunkt i vores motivation. De har fokus på vores arbejde. De er modige og ikke bange for at prøve nye ting.


SUND SAMMEN Det er en vigtig del af Odense Kommunes sundhedspo¬litik, at alle borgere skal tage mest muligt ansvar for egen sundhed. Målet er, at flest mulige borgere har et selvstæn¬digt og meningsfuldt liv. Mad og måltider er en uundværlig del af indsatsen for at fremme sundhed og forebygge sygdom. Medarbejderne i Mad & Måltider skal være med til at forebygge, at borge¬re svækkes og bliver syge. Det Ernæringsfaglige Team tilbyder vejledning og dialog med medarbejdere og borgere om maden fra Byens Køk¬ken, og om hvilke rammer, der kan være med til at gøre måltiderne til en god oplevelse.


DET VI VIL: •

Udvikle måltidscertifikat til ældre borgere – gerne i samarbejde med andre kom muner og med frivillighedsorganisationer

Tilbyde alle kommunens ældre borgere et måltidscertifikat.

Borgerene skal sige: ”De ved, hvad de snakker om i Byens Køkken. Personalet er veluddannet, og maden er altid lækker.”  


BYENS KØKKEN BÆREDYGTIGHED OG KVALITET I Byens Køkken laver vi 2.500 måltider hver dag. Vi laver hverdagsmad fra bunden af de bedste råvarer og med professionel omhu. Vi bruger stadig flere økologiske og fynske råvarer. Vi udvikler menuer i dialog med de borgere, der skal spise maden, og sætter menuerne sammen efter bor¬gernes forskellige behov. Vi er eksperter i at lave individuelt tilpasset mad til borgere med særlige behov. Alle i køkkenet er professionelle madhåndværkere. Vi går lige så meget efter duft og smag, der vækker sanserne og lysten til mad, som efter at lave ernæ¬ringsrigtig mad til borgerne.


DET VI VIL: •

Udvikle ”Odensemodellen” for mad på plejecentre, i dialog med borge re, ledere, plejepersonale og pårørende.

• Samskabe og udvikle ”Odensemodellen” for Danmarks bedste Madse vice – gennem udviklingspanel og tæt samarbejde med andre kommu ner. •

Samarbejde med lokale producenter og købe flere fynske råvarer.

Udvikle fleksible og intelligente løsninger på levering af mad.

Arbejde for, at plejecentrene får ernæringsassistenter, som kan hjælpe med at planlægge og give råd om dagens mad, måltider og ernæring.

Diætister i Byens Køkken skal styrke de tværfaglige rehabiliterende ind satser for borgere der får Madservice.

Medarbejderne i Byens Køkken skal sige:

Vi elsker vores håndværk. Det kan smages og duftes i den mad, vi laver. Og det smitter af på vores samarbejde med borgerne.


ERNÆRINGSFAGLIGT TEAM REHABILITERING I MAD, MÅLTIDER OG ERNƬRING I vores Ernæringsfaglige Team arbejder 6 kliniske diætister og 4 Mad- og Måltidsmentorer sammen med de kollegaer, der i det daglige arbejder tæt sam¬men med borgerne om mad, måltider og ernæring. Ligeledes underviser de i MåltidsAkademiet. Diætister – stadig en ny faglighed De færreste af os tænker nok over, hvor svært det kan være med maden og måltiderne under sygdom, og hvor svært det er at opretholde den gode ernæring. Mad bør være en nydelse og måltidet en stjernestund, for god ernæring er afgørende for vores sundhed og livskvalitet. Hvordan kan man i hverdagen genfinde madglæden og energien til livet? For som bekendt: ”Uden mad og drikke duer helten ikke”. Vi kan ikke leve uden mad, og når sygdom spænder ben for den rette ernæring, er det nødvendigt med en ekstra indsats. Her kan diætisten med sin faglighed og relation til hvert enkelt menneske hjælpe ernæringen på rette vej, skabe samtaler om måltidet og give en forståelse for madens næringsindhold.


DET VI VIL: •

Udbrede indsatsen for mad, måltider og ernæring til relevante målgrupper. Behovet for diætister i ÆHF skønnes at være 12.

Vi har særligt fokus på demensområdet. Vi indsamler viden og udvikler de rette tilbud og indsatser til denne målgruppe. Vi er godt på vej, med bl.a. det faglige værktøj Mad og Minder samt vejledning i demensvenlige køkken/alrum.

Vi samarbejder tværfagligt med brug af funktionsevnevurdering som en del af FSIII, for Mad, Måltid og Ernæring, for at sikre rette rehabiliteringsindsatser.

Vi arbejder for, at diætisten kan indgå som central fagperson, samt faglig spar rings partner i udredningen i myndighedsfunktionen.

Lederne i plejecentrene skal sige:

De er gode til at lytte til vores ønsker og til at finde løsninger. De er tilgængelige og fleksible og de ved, hvad de snakker om. De er lidt nogle fagnørder der brænder for deres arbejde.


VI ER GODT PÅ VEJ I ÆHF har vi siden 2017 arbejdet frem mod, at alle borgere på plejecentre og i hjemmeplejen opfordres og støttes i, at blive vejet 1 gang om måneden, for tidligt at kunne opspore underernæring. Vi mangler i Én Plan et målingsmodul til registrering af data, for løbende at følge populationens udvikling. Ved vægttab bør der udredes yderligere vha. EVS (ernæringsvurderingsskema), der er elektronisk i Én Plan, og som hjælper medarbejderne til at identificere indsatsområder og mulighed for handlinger. Iværksættes en ernæringsindsats kan diætisterne inddrages i indivi¬duelle borgernære indsatser, der kan kvalificeres. Diætisternes indsatser afsluttes med en evaluering i Én Plan, hvor borgerne evaluerer graden af målopfyldelse.


NY FAGLIGHED I DEN TVÆRFAGLIGE REHABILITEENDE FORVALTNING Vi er på vej men ikke i mål endnu. Ernæring, mad og måltider anvendes ikke systematisk i rehabilitering- og genoptræningsindsatser, og ses ikke i sammenhæng med behandling og pleje; dermed er madens og måltiders forebyggende og rehabiliterende effekt ikke i fokus. Der kan være meget langt fra køkken til mave. I ÆHF har vi lagt en ambitiøs linje, og sat visionerne højt. Det er ikke kun Odense, der ser potentialet. I en nylig udført rundspørge blandt ældreche¬fer i kommunerne svarer hele 64% ”ja” til, at der er behov for tiltag for, at mad, måltider og ernæringsindsatsen i kommunen kan blive forbedret. Vi arbejder bl.a. med videns- og kompetenceløft lokalt og på MåltidsAkademiet.


MÅLTIDSAKADEMIET

VÆRKSTED FOR ALLE FAGGRUPPER MåltidsAkademiet er et innovativt læringsmiljø med moderne køkkenværksteder og fokus på oplevelseslæring. Formålet er, at alle uanset fag forstår, hvad mad, måltider og ernæring betyder for den enkelte. De skal kunne tale med borgerne om maden og sætte rammer for måltidet sammen med borgeren, så maden bliver spist, og borgeren får den nødvendige ernæring. Mad & Måltiders egne medarbejdere underviser og udvikler læringskoncepter, med inspiration fra hverda¬gen og nyeste viden, ud fra alternative vinkler. MåltidsAkademiet understøtter Odense Kommunes bevægelse fra personlig til professionel i arbejdet med mad, måltider og ernæring. Aktiviteter i MåltidsAkademiet er med til at fastholde fokus og sikre implementering af tværgående strategier: ”bæredygtighedsstrategien”, ”forebyggelses og sundhedsstrategien” og særligt den tværgående mad og måltidsstrategi ”Sam¬men om bedre måltider”. MåltidsAkademiet er helt unikt for Odense Kommune. Kommuner fra hele landet kommer og lærer af os.


DET VI VIL: •

Fortsætte det gode arbejde og komme i mål med, at alle har gennemført mål tidscertifikat og alle arbejdspladser har måltidsiværksættere.

Holde gryden i kog lokalt og i Akademiet med netværk og inspiration

• Sikre videreudvikling og fastholdelse af kompetencer i Mad, Måltid og Ernæ ring • Udvikle Måltidscertifikater til SOSU-elever i samarbejde med skolerne. •

Udvikle en specialuddannelse for diætister i rehabilitering gennem mad, målti der og ernæring i samarbejde med Kliniske Diætister og Professionshøjskolerne.

Kursisterne skal sige ”De har nogle skønne ideer – man bliver vildt overrasket! Altid brugbar viden formidlet på en anderledes måde.”


EVALUERING Vi ved at vores kursister er positive overfor vores uddannelser. Efter hver undervisningssceance skal kursisterne svare på en spørgeskemaundersøgelse. De oplever temaer om mad, måltider og ernæring som relevante for deres arbejde. MåltidsAkademiet opleves også som værdiskabende for undervisningne.


CAFÉERNE – MAD- OG MØDESTEDER FOR MEDARBEJDERNE Caféerne er mad- og mødesteder for ansatte i Odense Kommune. De er indrettet med hyggelige, fleksible rum med plads til dialog, fordybelse og ar¬bejde. Her kan administrationernes medarbejdere få en sund og smagfuld frokostbuffet hver dag. De kan også spise deres madpakke i caféerne og bruge dem til møder og arbejde. Hver café er indrettet med fantasi, og har sin egen stemning.


DET VI VIL: •

Udvikle sund, fleksibel og lækker mødeforplejning.

Videreudvikle ramme for sund frokost for alle ansatte.

Cafeens brugere skal sige:

”Der er hyggeligt og rart i cafeen. Også altid noget spændende og varieret på buffeten, og salatbaren er der vist ingen der savner… Også fedt at bruge cafeen til møder i stedet for de traditionelle mødelokaler.”


PIPELINE •

Oplæg til skolemad Rosengårdsskolen BUF efteråret 2018 (opmærksomhed på puljer til dette projekt).

Holde gryden i kog i forhold til Odense Kom- munes strategi ”Sammen om bedre måltider”

Søge midler fra Nordea-fonden til projektet Sammen om måltider.


UDVIKLING/PROJEKTER Vi er gode til at skabe faglig merværdi med fokus på tværfaglige helheder i organisationen, ved at få ekstern finansierede projekter (ca. 50 mill de sidste 4 år).

HVILKE PROJEKTER ARBEJDER VI MED NU •

Projekt lokal madlavning på 2 plejecentre (afsluttes december 2019)

Projekt Intet hjem uden køkken (Afsluttet, fokus på implementering af målti der med demens som medspiller)

Mad og Minder implementering (daglige driftsmidler)

Appetit på måltidet (værdighed samt Måltidspartnerskabet m.fl.(afsluttes med udgangen af 2018))

Måltidsguide (Værdighedsmidler – (afsluttes med udgangen af 2018)

Prøvehandling i samarbejde med myndighed ”Styrke rehabiliteringsindsatser for borgere med ny madbevilling” (økonomi er en del af daglig drift)

• En prøvehandling vedr. afdækning af mindre diagnosegruppers rehabilite ringsindsatser, herunder behov for diætist (fx kronisk træthedssyndrom, fi bromyalgi) •

Samskabende madservice/MinMenu (elektronisk bestilling af mad)

• Lille projekt Havebæk (150.000 kr. til kolonihave og brug af bl.a. Mad og Min der) •

Projekt MET – Mere Ernæring i Træning (Et samarbejde mellem 5 kommuner (afsluttes med udgangen 2021)).

HVAD DRØMMER VI OM •

Tæt samarbejde med universiteterne om forskning.

Tæt samarbejde med OUH vedr. ernæring i sektorovergangene.

Projekter/indsatser rettet mod forløb for medfødt hjerneskade og sindslidelse.

Projekter med forebyggende indsatser.


KONTAKTOPLYSNINGER Mad og MÃ¥ltids chef Gitte Breum gibre@odense.dk 30120696


Vision - Mad & Måltider  
Vision - Mad & Måltider  
Advertisement