Kikkut vedlegg

Page 1

Vedlegg

Komplett kjøperinformasjon ved kjøp av prosjektert bolig i prosjektet: KikkUt Husbyåsen

Komplett kjøperinformasjon ved kjøp av prosjektert bolig i prosjektet:

KikkUt Husbyåsen

INNEHOLDER

Leveransebeskrivelse og romskjema

Leilighetstyper bygg A og B

Etasjeplaner

Garasjeplan

Fasade

Snitt

Arealoppgave

Utomhusplan

Matrikkelbrev for gnr. 102 bnr. 1008 i Stjørdal kommune

Forslag

03.01.2023

07.09.2023

07.09.2022

Rev. H 29.06.2023

Rev. D 11.01.2023

07.09.2022

07.09.2022

Rev. D 11.01.2023

Rev. H 29.06.2023

02.03.2022

Rev. A 12.09.2022

02.03.2022

Rev. D 11.01.2023

02.03.2023

Rev. A 12.09.2022

23.01.2023

02.03.2022

Rev. C

Forslag til vedtekter eierseksjonssameiet Ikke datert

Vedtekter Hulderveien velforening Ikke datert

AltiBox – TV og internett Ikke datert

Budskjema Ikke datert

Finansieringsbevis Ikke datert

Dato: 29.02.2024

DATERT
31.03.2022 Reguleringsbestemmelser 27.02.2018
til reguleringsplan 27.02.2018
Plankart
28.02.2024
til driftsbudsjett for eierseksjonssameiet

Leveransebeskrivelse og romskjema *

Hu sby åsen - KI KKUT BT1

Innl edni ng

Prosj ekt et ligger i Huldervegen som er en del av Husbyåsen Prosj ekt et vil bli f ordelt på 2 bygget rinn Bygget rinn 1 (BT1) blir blokkene lengst vest , bet egnet som A & B Bygget rinn 2 (BT2) bet egnet som C & D

BT1 best år av t ot alt 34 leilighet er Det blir oppf ørt t il sammen 4 blokker f ra 4 – 5 et g Parkeringskj eller bygges i et t nivå, og deles i Bygget rinn 1 og 2. Det vil inneholde parkeringsplasser og t eknisk rom

Gener el t

Boligenes innredning og kvalit et er kommer f rem i leveransebeskrivelse og romskj ema, samt kjøkken- og baderomst egninger I t ilf elle konf likt mellom t egninger og t ekst gj elder allt id t ekst f oran t egning Byggherre bet inger seg ret t en t il å f oret a mindre endringer i mat erialvalg og/ eller løsninger på konst ruksj oner e l som er nødvendig et t er hvert som prosj ekt et det alj prosjekt eres, også et t er of f ent lig godkj enning Disse endringer skal ikke redusere bygget s eller leilighet ens kvalit et av bet ydning.

Byggherr e

Husbyåsen Utbyggingsselskap AS

Kont akt person: Joar Winther

E-M ail: j oar@husbyaasen no

Telef on: 913 11 919

Henvendel ser vedr oppgj ør / tingl ysi ng / sal g

Heimdal Eiendomsmegling AS

Kont akt person: Nils Borgar Husby

E-M ail: nbh@hem.no

Telef on: 957 37869

Henvendel ser vedr endri nger bol i ger :

Husbyåsen Utbyggingsselskap AS

Kont akt person: Joar Winther

E-M ail: j oar@husbyaasen no

Telef on: 913 11 919

Husbyåsen Kikkut Leveransebeskrivelse og romskjema av 03.01.23 - 1 -

Ar ki t ekt

Norgeshus

Ei erf or hold/ or gani ser ing

Husbyåsen - KIKKUT er planlagt bebygd med t o bygget rinn, hvor hvert t rinn vil bli organisert som egne eierseksj onssameier

Det vil bli parkeringskj eller under hele prosj ekt området , som vil bli f radelt som egen anleggseiendom (volumeiendom). Parkeringskj elleren vil bli organisert som et realsameie hvor de som har parkering vil f å t inglyst en ideell andel.

Fellesareal som best år av blant annet int ernveier, lekearealer, renovasj on m.m. vil bli t inglyst som et eget realsameie hvor den som skal ha andel vil f å t inglyst dett e på den respekt ives seksj on/ mat rikkel.

Utbygger f orbeholder seg ret t en t il å endre organisering underveis, avhengig av of f ent lig f orhold og salg-/ utbyggingst akt

Par keri ng/ boder

Enkelt e leilighet er (iht kjøpekont rakt ) f år rett ighet t il parkeringsplass i lukket parkeringskj eller. Utbygger f orbeholder seg rett en t il å f ordele parkeringsplassene. Boder ligger på de enkelt e sameienes f ellesareal og vil bli t ildelt av ut bygger Utbygger f orbeholder seg ret t en t il å omorganisere parkeringskj elleren og boder. Det blir f orberedt f remf øring av st røm f or el-billading i P-kj eller

Renovasj on

Ut vendig avf allspunkt nedgravd.

Post kasser

Post kasser plasseres ved hovedinngangspart iet , eller der arkit ekt f inner det mest hensikt smessig

Ut vendi ge f ell esar eal

Det henvises t il egen ut omhusplan. Ekst eriørmessig ut t rykk kommer f rem av perspekt ivt egninger/f asadet egninger f ra arkit ekt Endelig f asademat eriale og f asadeutt rykk vil bli best emt senere i prosj ekt eringsf asen. Enkelt e endringer f ra f asadet egninger kan derf or f orekomme.

Husbyåsen Kikkut Leveransebeskrivelse og romskjema av 03.01.23 - 2 -

Var me

Vannbåren varme i gulv på st ue/ kjøkken. El-varme i gulv på bad.

Bod og soverom i leilighet er har ikke egen varmekilde

Forbruksvann avleses på egen måler per leilighet Det et ableres en f elles abonnent sent ral for sameiet på parkeringskj eller, f ellesareal og bodareal.

Balansert vent ilasj onsanlegg. St yringsskap f or det t e plasseres i bod eller et t er anbef aling f ra rørlegger og vent ilasj onsf irma, t akmont ert Ev. i vent ilat orskap på kjøkken f or de minst e leilighet ene.

Nøkkel syst em

Samme nøkkel t il leilighet sdør, post kasse og bod Evt dør v/ p-kj eller og inngangsdører i 1 et asj e låses med chip/ kodelås (skallsikring). Det leveres 3 syst emnøkler, 3 chip og 1 port åpner t il hver leilighet

Si kker het sanl egg

Følgende er medt att f or leilighet ene:

Det leveres port t elef on med åpningsf unksj on og t o-veis kommunikasj on med skj erm t il ut vendig t ablåer ved hovedat komst t il leilighet ene. I t illegg mont eres ringeknapp ved dør inn t il hver leilighet med annen ringelyd enn ved hoved t ablået

Brannslukningsut st yr iht forskrif t er Det er krav om boligsprinkling

Egen avst illingsknapp f or brannalarm i hver leilighet .

Lever ansest andar d l eil i ghet er

Fli s

Leveres med plassbygde bad hvor f ølgende f lis legges:

Gulv; LB (Lasselsberger) Ext ra 30x30 i 4 f orskj ellige f argevalg 10* 10 i dusj sone

Vegg; LB (Lasselsberger) Ext ra 30x30 i 4 f orskj ellige f argevalg. (samme som gulv)

Plat ehimling evt gips i t ak

Par kett

Eikeparket t 14 mm st andard 3-st avs, hvit lasert . Overgangslist er kan f orekomme ved lange st rekk

Li st verk

Overgang t ak/ vegg leveres list ef rit t Innvendig dør/ vindus karmer leveres f erdig hvit malt f ra f abrikk med synlig innf est ing. Lakkert e gulvlist er i hvit olj et eik med synlig innf est ing.

Husbyåsen Kikkut Leveransebeskrivelse og romskjema av 03.01.23 - 3 -

Husbyåsen Kikkut Leveransebeskrivelse og romskjema av 03.01.23

Hi mling

Sparklet og malt . Der t ekniske inst allasj oner krever det , vil det dels bli nedsenkede himlinger, dels innkassinger av kanaler og rør Disse innkassingene er ikke nødvendigvis vist på t egning

Innkassinger kan ha inspeksj onsluker

Vinduer

Vinduer leveres i t re, f erdig malt med hvit e karmer på innside og f arge valgt av arkit ekt på ut siden Ut vendig aluminiums beslag

Vegger

Bindingsverksvegger med plat ekledning, sparklet og malt . Leilighet skiller i bet ong eller bindingsverksvegg, sparklet og malt Ingen synlige sprang mellom overgang bet ong og t re vegger. Oppsprekk i overgang vegg-vegg og vegg-t ak kan påregnes, og er ikke ubet inget reklamasj onsberet t iget Overgangslist er må regnes med

Det leveres spikerslag i vegg bak TV på st ue der det er t revegg med gips. St andard st ørrelse er B120 cm, H: 80-120.

Ytt er dør

Ferdigbehandlet av t ypen Swedoor eller t ilsvarende i malt utf ørelse Farge velges av arkit ekt Kikkhull mont eres dersom døren leveres t ett .

Bal kongdør

Slagdører/ skyvedør avhenger av t ype leilighet Ikke mulig å endre dørt ype Ferdigbehandlet av samme leverandør som vindu, eller t ilsvarende i malt ut f ørelse med dørblad i glass.

Innvendi ge dør er

Ferdigbehandlet av t ype Swedoor St able eller t ilsvarende. St andard hvit f arge, med dempelist og dørvridere i f ormpresset f orkrommet ut f ørelse Leveres med f lat t erskel, eller med overgangslist i met all der det er nødvendig.

El-anl egg

Leveres som skj ult anlegg med unnt ak av inst allasj on ved lydvegger og deler av bet ongvegger/himlinger Komplet t underf ordeling med sikringskurser All belysning best år av lysarmat ur enøk t ilpasset milj ø og innredning. Leveres ett er den t il enhver gj eldende NEK.

Egen kurs for induksj on på kjøkken.

Ventil asj on

Til leilighet ene leveres separat balansert vent ilasjon M ont eres over himling eller så høyt mot himling som mulig Ev. synlige rør kasses inn For mindre leilighet er kan vent ilasj onsaggregat bli plassert i vent ilat orskap på kjøkken

- 4 -

Husbyåsen Kikkut Leveransebeskrivelse og romskjema av 03.01.23

Bal konger

Balkonger har bet ongdekker. Der det leveres impregnert t revirke, må kundene regne med å behandle det t e selv når det er godt utt ørket Himling i t ak over balkong leveres ubehandlet

Glassrekkverk med klart glass.

M arkiser eller annen t ype solskj erming leveres ikke av ut bygger der det ikke er krav. Det leveres 1 st rømpunkt ved/ over st ort stuevindu f orberedt t il solskj erming Balkonger anses som ut vendig konst ruksjon og mindre ansamlinger av vann vil kunne oppst å på overf lat en ett er regnvær

Lysut st yr

1 st k t akbeslag med lyskilde i bod, alle soverom, vaskerom og kjøkken Ut enpåliggende lamper, LED.

1 st k. ut elys + 1 st k. st ikkont akt på balkong/ t errasse. Nedad lysende ut elampe bredst rålende, LED

St ikkont akt ved t ak, 1 st k på st ue, med dimmebryt er

1 st k ledst ripe over kjøkkenbenk

Tel e/ TV i t ill egg t i l el punkt er : Skj ult anlegg f or 2 st k. punkt f or TV/ dat a/t elef on f erdig m/ kont akt .

Utbygger har skrevet avt ale på 5 år med NTE Bredbånd. Inngår som en del av f elleskost naden Hver enkelt beboer st år videre f ritt t il å velge oppgradert TV-pakke og hurt igere int ernet t mot en ekst ra kost nad.

Nedfor inger / i nnkassinger

Normalt vil ikke t akhøyden være mindre enn 2,4 met er Takhøyden i nedf oret areal i ent re, bad evt bod kan avvike i forhold t il det t e, dog ikke mindre enn 2,2 met er For å f å f rem f øringer f or avløpsrør og kanaler kan det være akt uelt å et ablere mindre vert ikale/ horisont ale kasser på vegg

Gener ell VVS

Innvendig vannledninger legges som i rør – i – rør syst em. Fordelerskap plasseres synlig på vegg i bod eller bad Sirkulasj onsanlegg på varmt vann med f orbruksmåler i hver leilighet.

Leilighet ene leveres med sprinkelanlegg og det vil i hvert rom være synlige sprinkelhoder i himling eller vegg

- 5 -

Romskj ema f or Husbyåsen – KIKKUT

Rom Gulv Innvendig skil levegg

Ev ent re/ hall inngang

Parkett - Eik 14mm, hvit pigmente rt matt lakk.

Gips sparklet og malt . Betong sparklet og malt

Kjøkken Parkett - Eik 14mm, hvit pigmente rt matt lakk.

Gips sparklet og malt Betong sparklet og malt

Hi ml ing

Betong malt, Evt . gips, sparklet og malt

Betong malt, med synlig v f uge Evt gips, sparklet og malt

St ue

Bad 1/ vaskerom (leilighet er med 1 bad)

Parkett - Eik 14mm, hvit pigmente rt matt lakk.

Gips sparklet og malt . Betong sparklet og malt

Flis Flis

Betong malt, med synlig v f uge. Evt . gips, sparklet og malt

Elekt r o

Lyspunkt i tak med armat ur.

-Ledst ripe over benk -Opplegg f or hvit evarer.

-Kurs f or induksjon -St ikk ved tak m/ dimmebryt er over kjøkkenbord -Eget takpunkt m/ armat ur v/innredning

-Punkt f or kabel TV, t elef on

-St ikk ved tak m/ dimmebryt er

Plat ehimling eller gips, sparklet og malt

-1 st ikk f or vaskemaskin og 1 st ikk f or t ørket rommel

-Lyspunkt i tak

-Lys i speil over vask m/ st ikkontakt

Sanit ær

Annet

Benkbatt eri m/ avst engnings kran, Oras Saf ira m/ høy t ut el. lign

Kjøkken med int eg. hvit evarer. Se eget pkt vedr. innredninger

Det lever es spikerslag i vegg bak TV. B120, H 80120 cm f ra gulv

-Armat ur håndvask Oras Saf ira El. lign

-Dusjgarnit yr og

t ermostat regule rt dusjbat t eri av t ype Oras Saf ira el. lign

-Veggmont ert

WC, Laufen Pro m/ demping på plast lokk.

-Opplegg f or vaskemaskin

-Dusjvegger

Se eget pkt vedr.

innredninger

Rør i rør skap

Soverom

Parkett - Eik 14mm, hvit pigmente rt matt lakk.

Gips sparklet og malt Betong sparklet og malt

Betong malt, med synlig v f uge Evt gips, sparklet og malt .

Innvendig bod Belegg eller parkett

Sport sbod ut vendig

Gips sparklet og malt Betong sparklet og malt

Betong malt med synlig v/ f uge Evt gips, sparklet og malt

Betong Ubehandlet Ubehandlet

Lyspunkt i tak med armat ur.

Lyspunkt i tak med armat ur.

Felles belysning. 1stk st ikkontakt .

El-skap, rør-irør-skap og vent ilasjonsag gregat, mm

Uisolert

Husbyåsen Kikkut Leveransebeskrivelse og romskjema av 03.01.23 - 6 -

Innr edni nger

Innredninger vil være omt rent t ilsvarende som vist på plant egninger Egne t egninger f or kjøkken og bad/ vaskerom. Det t e vil bli en del av kont rakt sgrunnlag.

Farget møblement = forslag t il møblering (medf ølger ikke i handelen).

Gar der ober

Det leveres ikke garderobeskap Garderober i gang medf ølger ikke selv om disse er t egnet på plant egning.

Kj økken

Front er leveres i malt hvit utf ørelse f ra Norema, HTH eller annen kj ent leverandør.

Benkeplat er leveres i høyt rykkslaminat

Håndt ak leveres i st ål.

Følgende hvit evarer leveres int egrert : kombiskap, oppvaskmaskin, induksj onst opp og ovn av merket Elect rolux el lign.

Det leveres vent ilat or, med komf yrvakt

Se egne t egninger f ra leverandør.

Bad

Det leveres baderomsinnredning, se egne t egninger f ra leverandør

Leveres med heldekkende vask med skuf f er under Inkludert speil med innf elt belysning (LED).

St ikkont akt mont eres på vegg i nærhet t il speilet Ca høyde 120cm

For behol d

Alle opplysninger i denne beskrivelsen er git t med f orbehold om ret t t il endringer som er hensikt smessig og nødvendig, ut en å redusere den generelle st andard.

Det t as f orbehold om skrivef eil i romskj ema og leveransebeskrivelsen. Alle illust rasj oner benyt t et i markedsf øring av Husbyåsen - KIKKUT er kun ment å være av illust rat iv karakt er og avvik kan f orekomme. Det gj elder også salgst egninger der det kan f orekomme små j ust eringer på areal et t er hvert som prosjekt et det alj prosj ekt eres

Hvit evarer og møbler som er vist på t egninger og illust rasj oner inngår ikke i st andardleveransen med mindre det st år i leveransebeskrivelsen eller romskj ema. Rørf øringer o l er ikke vist på plant egningene M indre avvik kan f orekomme På illust rasj oner av ut omhusanlegg er det t e vist som mer t ilvokst enn det vil være ved overlevering.

Husbyåsen Kikkut Leveransebeskrivelse og romskjema av 03.01.23 - 7 -

Lever ansest andar d f ell esanl egg

Fasade/ f ell esanl egg

Ekst eriørmessig ut t rykk på boligbygget kommer f rem av f asadet egninger f ra arkit ekt Trepanel har t oppst røk malt på plassen. Innvendige korridorer overleveres med sparklet og malt e vegger og t ak, f lis i gang v/ inngang og vinyl/ belegg i t rapp Andre gulv i impregnert bet ong. Vinduer i t re. Inngangsdører i aluminium.

Hei s og tr app

Det leveres båreheiser i lukket heissjakt av bet ong. Heissjakt ene st øvbindes iht . krav f ra heisleverandør Trappehuset overleveres med vegger sparklet og malt

Bel ysing

Ut vendig f ellesareal, innvendig korridorer, inngangspart i, heis og t rappesjakt skal ha t ilst rekkelig belysning. Innvendige f ellesareal skal st yres av bevegelsessensorer.

Allmennbelysning i f ellesareal med enøk-armaturer, t rapperom, boder og p-kj eller.

Adkomst

Asf alt eller bet ong nedkjøring t il parkeringskj eller Ut vendig belysning v/ port

Vegger i ganger vil være malt Bet onggulv leveres impregnert

- 8 -
Husbyåsen Kikkut Leveransebeskrivelse og romskjema av 03.01.23

Ti l l eggs og endr ingskont r akt er

En egen kundekoordinat or vil veilede kjøpere i f orbindelse med event uelle endringer. Alle avt aler om endringer og romskj ema skal inngås skrift lig i endringskont rakt

Ved st andardleveranse signeres kun romskj ema med de valg kjøper t ar ut f ra vår st andardleveranse, se under.

Ved t illeggs endringer skrives en endringskont rakt . Byggherre t ar også 10 % påslag på alle endringer, unnt at t kjøkken der de t ar 7,5%

Det t i ll at es i kke endr inger på f øl gende:

• Bærevegger/bærekonst ruksj on

• Fasader

• Vent ilasj onsanlegg

• Ut vendige lyspunkt og st ikkont akt er

• Vann og avløp, sluk og oppst ikk

• Just ering av romut f orming

Føl gende kan endr es i al l e l ei l i ghet er :

• M alingsf arge på vegger

• Parkett , f ra vår leverandør

• Innredning kjøkken, bad og garderobe f ra vår valgt e leverandør

• Flis f ra vår leverandør

• St ikkont akt er i let t vegger, dels i bet ongvegg

• Innerdører

• Blandebat t erier

Ønsker ut enom st andardleveranse blir priset særskilt og lagt inn i endringskont rakt

Innenf or st andar dl ever anse kan kj øper f or et a f øl gende val g f ar ge på vegg (hel e r om):

Farger på vegg:

Bomull (S0502-Y)

Blek Sand 1016

M ohair 1233

Washed linen (2303-Y14R)

Hvit Lin (1902-Y42R)

- 9 -
Husbyåsen Kikkut Leveransebeskrivelse og romskjema av 03.01.23

Vask

ENTRE

OPPHOLD

TERRASSE A: 10,3 m2

Leilighetsbygg:

Soverom: Leilighetstype: Antall:

A 1 2 Blokk A

PROSJEKT:

Kikkut

STATUS:

64,8 m 2 57,7 m 2 7,1 m 2

BRA: P-ROM: S-ROM: MUA : 75,0 m²

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

Stjørdal

ADRESSE:

Hulderveien

102/1008

POSTNR:

7506

POSTSTED:

Stjørdal

MOH:

PROSJEKTNR.: Salgstegning

TILTAKSHAVER:

Husbyåsen Utbyggingsselskap AS

TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

20-0373

MÅLESTOKK: 1:66,667, 1:300 TEGNINGEN

FORMAT:

DATO:

68 moh A3

MLM 07.09.22

RAa

ARKITEKT
NORGESHUS TEGNINGEN
BRA A: 64,8 m2 A: 23,3 m2 GANG A: 6,1 m2 SOV A: 6,5 m2 SOV A: 11,0 m2 KOTT A: 1,9 m2 A: 2,5 m2
W-I
A: 4,6 m2 BAD A: 5,2 m2
N

MERKNADER:

Forbehold:

Tegningen

TEGNINGEN

Norgeshus

Rev. Endr. Dato Beskrivelse Sign. Kontr. C D H 03 06 07 12 04.01.2023 11.01.2023 29.06.2023 Nye balkonger Endret salgstegninger Fjernet spiler Oppdatert planer MLM MLM JW JW ARKITEKT: REV. INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00 TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE. TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM BYGGEMELDING/ARBEIDSTEGNING.
er utarbeidet for salg og kan innebære avvik iht. TEK 17.
SKAL IKKE BRUKES TIL BYGGESAK ELLER ARBEIDSTEGNINGER.
har ikke ansvar for eventuelle avvik i denne fasen iht. TEK 17 da dette enda ikke er ferdig prosjektert. H

Vask

SOV

Leilighetsbygg: Soverom: Leilighetstype: Antall:

BRA: P-ROM: S-ROM: MUA : 75,0 m²

POSTSTED:

OPPHOLD

PROSJEKT:

Kikkut

STATUS:

POSTNR:

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

7506 Stjørdal

ADRESSE:

Hulderveien

102/1008

Stjørdal

MOH:

PROSJEKTNR.: Salgstegning

TILTAKSHAVER:

Husbyåsen Utbyggingsselskap AS

TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

20-0373

MÅLESTOKK: 1:66,667, 1:300

FORMAT:

DATO:

68 moh A3

MLM 07.09.22

RAa

ARKITEKT
TEGNINGEN NORGESHUS TEGNINGEN
BRA A: 40,5 m2
A: 22,9 m2
A: 7,7 m2
ENTRE A: 2,8 m2
BAD A: 5,2 m2
10,3 m2 N 40,5 m 2 40,5 m 2 0 m 2 B 1 1 Blokk A
TERRASSE A:

MERKNADER:

Forbehold:

Tegningen

TEGNINGEN

Norgeshus

Rev. Endr. Dato Beskrivelse Sign. Kontr. C D H 03 06 07 12 04.01.2023 11.01.2023 29.06.2023 Nye balkonger Endret salgstegninger Fjernet spiler Oppdatert planer MLM MLM JW JW ARKITEKT: REV. INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00 TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE. TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM BYGGEMELDING/ARBEIDSTEGNING.
er utarbeidet for salg og kan innebære avvik iht. TEK 17.
SKAL IKKE BRUKES TIL BYGGESAK ELLER ARBEIDSTEGNINGER.
har ikke ansvar for eventuelle avvik i denne fasen iht. TEK 17 da dette enda ikke er ferdig prosjektert. H

GANG

Vask BRA A: 58,8

Leilighetsbygg: Soverom: Leilighetstype: Antall:

BRA: P-ROM: S-ROM: MUA : 75,0 m²

POSTNR:

POSTSTED:

PROSJEKT:

Kikkut

STATUS:

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

7506 Stjørdal

ADRESSE:

Hulderveien

102/1008

Stjørdal

MOH:

PROSJEKTNR.: Salgstegning

TILTAKSHAVER:

Husbyåsen Utbyggingsselskap AS

TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

20-0373

MÅLESTOKK: 1:66,667, 1:300

FORMAT:

DATO:

68 moh A3 MLM 07.09.22

RAa

ARKITEKT
TEGNINGEN NORGESHUS TEGNINGEN
m2
OPPHOLD A: 22,3 m2
A: 6,1 m2 SOV A: 10,1 m2 SOV A: 6,8 m2
W-I
ENTRE A: 2,5 m2
A: 3,3 m2
BAD A: 4,6 m2
N 58,8 m 2
m
3,7 m 2 C
Blokk
TERRASSE A: 10,3 m2
55,1
2
1 2
A

MERKNADER:

Forbehold:

Tegningen

TEGNINGEN

Norgeshus

Rev. Endr. Dato Beskrivelse Sign. Kontr. C D H 03 06 07 12 04.01.2023 11.01.2023 29.06.2023 Nye balkonger Endret salgstegninger Fjernet spiler Oppdatert planer MLM MLM JW JW ARKITEKT: REV. INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00 TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE. TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM BYGGEMELDING/ARBEIDSTEGNING.
er utarbeidet for salg og kan innebære avvik iht. TEK 17.
SKAL IKKE BRUKES TIL BYGGESAK ELLER ARBEIDSTEGNINGER.
har ikke ansvar for eventuelle avvik i denne fasen iht. TEK 17 da dette enda ikke er ferdig prosjektert. H

Vask

ENTRE

W-I

Leilighetsbygg:

Soverom: Leilighetstype: Antall:

D 3 2 Blokk A

PROSJEKT:

Kikkut

STATUS:

64,8 m 2 57,7 m 2 7,1 m 2

BRA: P-ROM: S-ROM: MUA : 75,0 m²

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

Stjørdal

ADRESSE:

Hulderveien

102/1008

POSTNR:

7506

POSTSTED:

Stjørdal

MOH:

PROSJEKTNR.: Salgstegning

TILTAKSHAVER:

Husbyåsen Utbyggingsselskap AS

TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

20-0373

MÅLESTOKK: 1:66,667, 1:300 TEGNINGEN

FORMAT:

DATO:

68 moh A3

MLM 07.09.22

RAa

ARKITEKT
NORGESHUS TEGNINGEN
BALKONG A: 10,3 m2 BRA A: 64,8 m2 OPPHOLD A: 23,3 m2 GANG A: 6,1 m2 SOV A: 6,5 m2 SOV A: 11,0 m2 KOTT A: 1,9 m2 A: 2,5 m2 A: 4,6 m2
N
BAD A: 5,2 m2

MERKNADER:

Forbehold:

Tegningen

TEGNINGEN

Norgeshus

Rev. Endr. Dato Beskrivelse Sign. Kontr. C D H 03 06 07 12 04.01.2023 11.01.2023 29.06.2023 Nye balkonger Endret salgstegninger Fjernet spiler Oppdatert planer MLM MLM JW JW ARKITEKT: REV. INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00 TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE. TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM BYGGEMELDING/ARBEIDSTEGNING.
er utarbeidet for salg og kan innebære avvik iht. TEK 17.
SKAL IKKE BRUKES TIL BYGGESAK ELLER ARBEIDSTEGNINGER.
har ikke ansvar for eventuelle avvik i denne fasen iht. TEK 17 da dette enda ikke er ferdig prosjektert. H

SOV A: 7,7 m2

BAD A: 5,2 m2

Vask

BRA A: 40,5 m2

ENTRE A: 2,8 m2

OPPHOLD A: 22,9 m2

BALKONG A: 10,3 m2

Leilighetsbygg: Soverom: Leilighetstype: Antall:

BRA: P-ROM: S-ROM: MUA : 75,0 m²

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

Stjørdal

ADRESSE:

Hulderveien

102/1008

POSTNR:

7506

POSTSTED:

Stjørdal

MOH:

PROSJEKT:

Kikkut

STATUS:

PROSJEKTNR.: Salgstegning

TILTAKSHAVER:

Husbyåsen Utbyggingsselskap AS

TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

20-0373

MÅLESTOKK: 1:66,667, 1:300

FORMAT:

DATO:

68 moh A3

MLM 07.09.22

RAa

ARKITEKT
TEGNINGEN NORGESHUS TEGNINGEN
N 40,5 m 2 40,5 m 2 0 m 2 B 3 1 Blokk A

MERKNADER:

Forbehold:

Tegningen

TEGNINGEN

Norgeshus

Rev. Endr. Dato Beskrivelse Sign. Kontr. C D H 03 06 07 12 04.01.2023 11.01.2023 29.06.2023 Nye balkonger Endret salgstegninger Fjernet spiler Oppdatert planer MLM MLM JW JW ARKITEKT: REV. INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00 TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE. TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM BYGGEMELDING/ARBEIDSTEGNING.
er utarbeidet for salg og kan innebære avvik iht. TEK 17.
SKAL IKKE BRUKES TIL BYGGESAK ELLER ARBEIDSTEGNINGER.
har ikke ansvar for eventuelle avvik i denne fasen iht. TEK 17 da dette enda ikke er ferdig prosjektert. H

SOV A: 10,1 m2

GANG A: 6,1 m2

BAD A: 4,6 m2

Vask

Leilighetsbygg: Soverom: Leilighetstype: Antall:

BRA: P-ROM: S-ROM: MUA : 75,0 m²

POSTSTED:

OPPHOLD A: 22,3 m2

BRA A: 58,8 m2

BALKONG A: 10,3 m2

PROSJEKT:

Kikkut

STATUS:

POSTNR:

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

7506 Stjørdal

ADRESSE:

Hulderveien

102/1008

Stjørdal

MOH:

PROSJEKTNR.: Salgstegning

TILTAKSHAVER:

Husbyåsen Utbyggingsselskap AS

TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

20-0373

MÅLESTOKK: 1:66,667, 1:300

FORMAT:

DATO:

68 moh A3 MLM 07.09.22

RAa

ARKITEKT
TEGNINGEN NORGESHUS TEGNINGEN
SOV A: 6,8 m2
W-I
ENTRE A: 2,5 m2
A: 3,3 m2
N 58,8 m 2
55,1 m 2 3,7 m 2 C 3 2 Blokk A

MERKNADER:

Forbehold:

Tegningen

TEGNINGEN

Norgeshus

Rev. Endr. Dato Beskrivelse Sign. Kontr. C D H 03 06 07 12 04.01.2023 11.01.2023 29.06.2023 Nye balkonger Endret salgstegninger Fjernet spiler Oppdatert planer MLM MLM JW JW ARKITEKT: REV. INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00 TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE. TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM BYGGEMELDING/ARBEIDSTEGNING.
er utarbeidet for salg og kan innebære avvik iht. TEK 17.
SKAL IKKE BRUKES TIL BYGGESAK ELLER ARBEIDSTEGNINGER.
har ikke ansvar for eventuelle avvik i denne fasen iht. TEK 17 da dette enda ikke er ferdig prosjektert. H

SOV A: 6,6 m2

BAD A: 4,6 m2

ENTRE A: 2,3 m2

GANG A: 5,7 m2

OPPHOLD A: 12,5 m2

BRA A: 33,7 m2

TERRASSE A: 9,2 m2

Leilighetsbygg: Soverom: Leilighetstype: Antall:

BRA: P-ROM: S-ROM: MUA : 75,0 m²

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

Stjørdal

ADRESSE:

Hulderveien

102/1008

POSTNR:

7506

POSTSTED:

Stjørdal

MOH:

PROSJEKT:

Kikkut

STATUS:

PROSJEKTNR.: Salgstegning

TILTAKSHAVER:

Husbyåsen Utbyggingsselskap AS

TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

20-0373

MÅLESTOKK: 1:66,667, 1:300

FORMAT:

DATO:

68 moh A3 MLM 07.09.22

RAa

ARKITEKT
NORGESHUS TEGNINGEN
TEGNINGEN
Vask
N 33,7 m 2 33,7 m 2 0 m 2 G 1 1 Blokk B

MERKNADER:

Forbehold:

Tegningen

TEGNINGEN

Norgeshus

Rev. Endr. Dato Beskrivelse Sign. Kontr. C D H 03 06 07 12 04.01.2023 11.01.2023 29.06.2023 Nye balkonger Endret salgstegninger Fjernet spiler Oppdatert planer MLM MLM JW JW ARKITEKT: REV. INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00 TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE. TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM BYGGEMELDING/ARBEIDSTEGNING.
er utarbeidet for salg og kan innebære avvik iht. TEK 17.
SKAL IKKE BRUKES TIL BYGGESAK ELLER ARBEIDSTEGNINGER.
har ikke ansvar for eventuelle avvik i denne fasen iht. TEK 17 da dette enda ikke er ferdig prosjektert. H

SOV A: 6,8 m2

ENTRE A: 2,3 m2 2,3 m2

BAD A: 4,7 m2

GANG A: 5,7 m2

OPPHOLD A: 12,7 m2

BRA A: 33,9 m2

TERRASSE A: 9,0 m2

Leilighetsbygg: Soverom: Leilighetstype: Antall:

BRA: P-ROM: S-ROM: MUA : 75,0 m²

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

Stjørdal

ADRESSE:

Hulderveien

102/1008

POSTNR:

7506

POSTSTED:

Stjørdal

MOH:

PROSJEKT:

Kikkut

STATUS:

PROSJEKTNR.: Salgstegning

TILTAKSHAVER:

Husbyåsen Utbyggingsselskap AS

TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

20-0373

MÅLESTOKK: 1:66,667, 1:300

FORMAT:

DATO:

68 moh A3 MLM 07.09.22

RAa

ARKITEKT
NORGESHUS TEGNINGEN
TEGNINGEN
Vask
N 33, 9 m 2 33, 9 m 2 0 m 2 H 1
Blokk B
1

MERKNADER:

Forbehold:

Tegningen

TEGNINGEN

Norgeshus

Rev. Endr. Dato Beskrivelse Sign. Kontr. C D H 03 06 07 12 04.01.2023 11.01.2023 29.06.2023 Nye balkonger Endret salgstegninger Fjernet spiler Oppdatert planer MLM MLM JW JW ARKITEKT: REV. INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00 TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE. TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM BYGGEMELDING/ARBEIDSTEGNING.
er utarbeidet for salg og kan innebære avvik iht. TEK 17.
SKAL IKKE BRUKES TIL BYGGESAK ELLER ARBEIDSTEGNINGER.
har ikke ansvar for eventuelle avvik i denne fasen iht. TEK 17 da dette enda ikke er ferdig prosjektert. H

SOV A: 7,7 m2

Leilighetsbygg: Soverom: Leilighetstype: Antall:

OPPHOLD

BRA: P-ROM: S-ROM: MUA : 75,0 m²

POSTSTED:

TERRASSE A: 10,5 m2

PROSJEKT:

Kikkut

STATUS:

POSTNR:

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

7506 Stjørdal

ADRESSE:

Hulderveien

102/1008

Stjørdal

MOH:

PROSJEKTNR.: Salgstegning

TILTAKSHAVER:

Husbyåsen Utbyggingsselskap AS

TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

20-0373

MÅLESTOKK: 1:66,667, 1:300

FORMAT:

DATO:

68 moh A3 MLM 07.09.22

RAa

ARKITEKT
TEGNINGEN NORGESHUS TEGNINGEN
Vask
BRA A: 39,7 m2 BAD A: 5,2 m2 A: 22,2 m2
2,3
N 3 9 ,7 m 2 3 9 ,7 m 2 0 m 2 I 2 1 Blokk B
ENTRE A: 2,7 m2
m2

MERKNADER:

Forbehold:

Tegningen

TEGNINGEN

Norgeshus

Rev. Endr. Dato Beskrivelse Sign. Kontr. C D H 03 06 07 12 04.01.2023 11.01.2023 29.06.2023 Nye balkonger Endret salgstegninger Fjernet spiler Oppdatert planer MLM MLM JW JW ARKITEKT: REV. INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00 TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE. TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM BYGGEMELDING/ARBEIDSTEGNING.
er utarbeidet for salg og kan innebære avvik iht. TEK 17.
SKAL IKKE BRUKES TIL BYGGESAK ELLER ARBEIDSTEGNINGER.
har ikke ansvar for eventuelle avvik i denne fasen iht. TEK 17 da dette enda ikke er ferdig prosjektert. H

SOV A: 6,8 m2

ENTRE A: 2,5 m2

BAD A: 4,6 m2

Vask

BRA A: 58,8 m2

GANG A: 6,1 m2

Leilighetsbygg: Soverom: Leilighetstype: Antall:

BRA: P-ROM: S-ROM: MUA : 75,0 m²

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

Stjørdal

ADRESSE:

Hulderveien

102/1008

POSTNR:

7506

POSTSTED:

Stjørdal

MOH:

OPPHOLD A: 22,3 m2

SOV A: 10,1 m2

TERRASSE A: 10,3 m2

PROSJEKT:

Kikkut

STATUS:

PROSJEKTNR.: Salgstegning

TILTAKSHAVER:

Husbyåsen Utbyggingsselskap AS

TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

20-0373

MÅLESTOKK: 1:66,667, 1:300

FORMAT:

DATO:

MLM 07.09.22

RAa

68 moh A3

ARKITEKT
NORGESHUS TEGNINGEN
TEGNINGEN
W-I A: 3,3 m2
N 58,8 m 2
2 J 1
55,1 m 2 3,7 m
2 Blokk B

MERKNADER:

Forbehold:

Tegningen

TEGNINGEN

Norgeshus

Rev. Endr. Dato Beskrivelse Sign. Kontr. C D H 03 06 07 12 04.01.2023 11.01.2023 29.06.2023 Nye balkonger Endret salgstegninger Fjernet spiler Oppdatert planer MLM MLM JW JW ARKITEKT: REV. INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00 TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE. TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM BYGGEMELDING/ARBEIDSTEGNING.
er utarbeidet for salg og kan innebære avvik iht. TEK 17.
SKAL IKKE BRUKES TIL BYGGESAK ELLER ARBEIDSTEGNINGER.
har ikke ansvar for eventuelle avvik i denne fasen iht. TEK 17 da dette enda ikke er ferdig prosjektert. H

SOV A: 6,6 m2

BAD A: 4,6 m2

ENTRE A: 2,3 m2

GANG A: 5,7 m2

OPPHOLD A: 12,5 m2

BRA A: 33,7 m2

BALKONG A: 9,2 m2

Leilighetsbygg: Soverom: Leilighetstype: Antall:

BRA: P-ROM: S-ROM: MUA : 75,0 m²

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

Stjørdal

ADRESSE:

Hulderveien

102/1008

POSTNR:

7506

POSTSTED:

Stjørdal

MOH:

PROSJEKT:

Kikkut

STATUS:

PROSJEKTNR.: Salgstegning

TILTAKSHAVER:

Husbyåsen Utbyggingsselskap AS

TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

20-0373

MÅLESTOKK: 1:66,667, 1:300

FORMAT:

DATO:

68 moh A3 MLM 07.09.22

RAa

ARKITEKT
NORGESHUS TEGNINGEN
TEGNINGEN
Vask
N 33,7 m 2 33,7 m 2 0 m 2 K 2 1 Blokk B

MERKNADER:

Forbehold:

Tegningen

TEGNINGEN

Norgeshus

Rev. Endr. Dato Beskrivelse Sign. Kontr. C D H 03 06 07 12 04.01.2023 11.01.2023 29.06.2023 Nye balkonger Endret salgstegninger Fjernet spiler Oppdatert planer MLM MLM JW JW ARKITEKT: REV. INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00 TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE. TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM BYGGEMELDING/ARBEIDSTEGNING.
er utarbeidet for salg og kan innebære avvik iht. TEK 17.
SKAL IKKE BRUKES TIL BYGGESAK ELLER ARBEIDSTEGNINGER.
har ikke ansvar for eventuelle avvik i denne fasen iht. TEK 17 da dette enda ikke er ferdig prosjektert. H

SOV A: 6,8 m2

ENTRE A: 2,3 m2 2,3 m2

BAD A: 4,7 m2

GANG A: 5,7 m2

OPPHOLD A: 12,7 m2

BRA A: 33,9 m2

BALKONG A: 9,0 m2

Leilighetsbygg: Soverom: Leilighetstype: Antall:

BRA: P-ROM: S-ROM: MUA : 75,0 m²

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

Stjørdal

ADRESSE:

Hulderveien

102/1008

POSTNR:

7506

POSTSTED:

Stjørdal

MOH:

PROSJEKT:

Kikkut

STATUS:

PROSJEKTNR.: Salgstegning

TILTAKSHAVER:

Husbyåsen Utbyggingsselskap AS

TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

20-0373

MÅLESTOKK: 1:66,667, 1:300

FORMAT:

DATO:

68 moh A3 MLM 07.09.22

RAa

ARKITEKT
TEGNINGEN NORGESHUS TEGNINGEN
Vask
N 33, 9 m 2 33, 9 m 2 0 m 2 L 2 1 Blokk B

MERKNADER:

Forbehold:

Tegningen

TEGNINGEN

Norgeshus

Rev. Endr. Dato Beskrivelse Sign. Kontr. C D H 03 06 07 12 04.01.2023 11.01.2023 29.06.2023 Nye balkonger Endret salgstegninger Fjernet spiler Oppdatert planer MLM MLM JW JW ARKITEKT: REV. INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00 TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE. TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM BYGGEMELDING/ARBEIDSTEGNING.
er utarbeidet for salg og kan innebære avvik iht. TEK 17.
SKAL IKKE BRUKES TIL BYGGESAK ELLER ARBEIDSTEGNINGER.
har ikke ansvar for eventuelle avvik i denne fasen iht. TEK 17 da dette enda ikke er ferdig prosjektert. H

SOV A: 7,7 m2

Leilighetsbygg: Soverom: Leilighetstype: Antall:

OPPHOLD

BRA: P-ROM: S-ROM: MUA : 75,0 m²

POSTSTED:

BALKONG

PROSJEKT:

Kikkut

STATUS:

POSTNR:

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

7506 Stjørdal

ADRESSE:

Hulderveien

102/1008

Stjørdal

MOH:

PROSJEKTNR.: Salgstegning

TILTAKSHAVER:

Husbyåsen Utbyggingsselskap AS

TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

20-0373

MÅLESTOKK: 1:66,667, 1:300

FORMAT:

DATO:

68 moh A3 MLM 07.09.22

RAa

ARKITEKT
TEGNINGEN NORGESHUS TEGNINGEN
Vask
BRA A: 39,7 m2 A: 10,5 m2 BAD A: 5,2 m2 A: 22,2 m2
2,3
N 3 9 ,7 m 2 3 9 ,7 m 2 0 m 2 M 6 1 Blokk B
ENTRE A: 2,7 m2
m2

MERKNADER:

Forbehold:

Tegningen

TEGNINGEN

Norgeshus

Rev. Endr. Dato Beskrivelse Sign. Kontr. C D H 03 06 07 12 04.01.2023 11.01.2023 29.06.2023 Nye balkonger Endret salgstegninger Fjernet spiler Oppdatert planer MLM MLM JW JW ARKITEKT: REV. INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00 TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE. TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM BYGGEMELDING/ARBEIDSTEGNING.
er utarbeidet for salg og kan innebære avvik iht. TEK 17.
SKAL IKKE BRUKES TIL BYGGESAK ELLER ARBEIDSTEGNINGER.
har ikke ansvar for eventuelle avvik i denne fasen iht. TEK 17 da dette enda ikke er ferdig prosjektert. H

SOV A: 6,8 m2

BAD A: 4,6 m2

Vask

BRA A: 58,8 m2

ENTRE A: 2,5 m2 W-I A: 3,3 m2

SOV A: 10,1 m2

GANG A: 6,1 m2

Leilighetsbygg: Soverom: Leilighetstype: Antall:

BRA: P-ROM: S-ROM: MUA : 75,0 m²

POSTSTED:

OPPHOLD A: 22,3 m2

BALKONG A: 10,3 m2

PROSJEKT:

Kikkut

STATUS:

POSTNR:

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

7506 Stjørdal

ADRESSE:

Hulderveien

102/1008

Stjørdal

MOH:

PROSJEKTNR.: Salgstegning

TILTAKSHAVER:

Husbyåsen Utbyggingsselskap AS

TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

20-0373

MÅLESTOKK: 1:66,667, 1:300

FORMAT:

DATO:

68 moh A3

MLM 07.09.22

RAa

ARKITEKT
TEGNINGEN NORGESHUS TEGNINGEN
N 58,8 m 2
m
m 2 N
B
55,1
2 3,7
4 2 Blokk

MERKNADER:

Forbehold:

Tegningen

TEGNINGEN

Norgeshus

Rev. Endr. Dato Beskrivelse Sign. Kontr. C D H 03 06 07 12 04.01.2023 11.01.2023 29.06.2023 Nye balkonger Endret salgstegninger Fjernet spiler Oppdatert planer MLM MLM JW JW ARKITEKT: REV. INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00 TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE. TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM BYGGEMELDING/ARBEIDSTEGNING.
er utarbeidet for salg og kan innebære avvik iht. TEK 17.
SKAL IKKE BRUKES TIL BYGGESAK ELLER ARBEIDSTEGNINGER.
har ikke ansvar for eventuelle avvik i denne fasen iht. TEK 17 da dette enda ikke er ferdig prosjektert. H

ENTRE A: 2,6 m2

SOV A: 6,6 m2

GANG A: 6,0 m2

BAD A: 4,6 m2

BALKONG A: 18,5 m2

SOV A: 12,2 m2

VASK A: 3,3 m2

OPPHOLD A: 25,8 m2

BRA A: 70,0 m2

W-I A: 4,7 m2

Leilighetsbygg:

Soverom: Leilighetstype: Antall:

O 2 2 Blokk B

PROSJEKT:

Kikkut

STATUS:

70,0 m 2 61,7 m 2 8,3 m 2

BRA: P-ROM: S-ROM: MUA : 75,0 m²

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

Stjørdal

ADRESSE:

Hulderveien

102/1008

POSTNR:

7506

POSTSTED:

Stjørdal

MOH:

PROSJEKTNR.: Salgstegning

TILTAKSHAVER:

Husbyåsen Utbyggingsselskap AS

TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

20-0373

MÅLESTOKK: 1:66,667, 1:300

FORMAT:

DATO:

MLM 07.09.22

RAa

68 moh A3

ARKITEKT
NORGESHUS TEGNINGEN
TEGNINGEN
Vask
N

MERKNADER:

Rev. Endr. Dato Beskrivelse Sign. Kontr. C D H 03 06 07 08 12 04.01.2023 11.01.2023 29.06.2023 Nye balkonger Endret salgstegninger Fjernet spiler Større veranda BH0401 og BH0501 Oppdatert planer MLM MLM JW JW ARKITEKT: REV. INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00 TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE. TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM BYGGEMELDING/ARBEIDSTEGNING.
Tegningen er utarbeidet for salg og kan innebære avvik iht. TEK 17. TEGNINGEN SKAL IKKE BRUKES TIL BYGGESAK ELLER ARBEIDSTEGNINGER. Norgeshus har ikke ansvar for eventuelle avvik i denne fasen iht. TEK 17 da dette enda ikke er ferdig prosjektert. H
Forbehold:

ENTRE A: 2,5 m2

SOV A: 10,6 m2

SOV A: 7,1 m2

BAD A: 5,2 m2

GANG A: 6,5 m2

BRA A: 82,4 m2

VASK A: 3,7 m2

W-I A: 5,1 m2

BALKONG A: 21,4 m2

OPPHOLD A: 36,9 m2

Leilighetsbygg:

Soverom: Leilighetstype: Antall:

P 1 2 Blokk B

PROSJEKT:

Kikkut

STATUS:

8 2,4 m

BRA: P-ROM: S-ROM: MUA : 75,0 m²

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

Stjørdal

ADRESSE:

Hulderveien

102/1008

POSTNR:

7506

POSTSTED:

Stjørdal

MOH:

PROSJEKTNR.: Salgstegning

TILTAKSHAVER:

Husbyåsen Utbyggingsselskap AS

TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

20-0373

MÅLESTOKK: 1:66,667, 1:300

FORMAT:

DATO:

MLM 07.09.22

RAa

68 moh A3

ARKITEKT
NORGESHUS TEGNINGEN
TEGNINGEN
Vask
N
2
2 5 , 7
2
7 6,7 m
m

MERKNADER:

Rev. Endr. Dato Beskrivelse Sign. Kontr. C D G H 03 06 07 11 12 04.01.2023 11.01.2023 02.06.2023 29.06.2023 Nye balkonger Endret salgstegninger Fjernet spiler Endret leilighet P Oppdatert planer MLM MLM MLM JW JW JW ARKITEKT: REV. INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00 TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE. TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM BYGGEMELDING/ARBEIDSTEGNING.
Tegningen er utarbeidet for salg og kan innebære avvik iht. TEK 17. TEGNINGEN SKAL IKKE BRUKES TIL BYGGESAK ELLER ARBEIDSTEGNINGER. Norgeshus har ikke ansvar for eventuelle avvik i denne fasen iht. TEK 17 da dette enda ikke er ferdig prosjektert. H
Forbehold:

Leilighetsbygg: Soverom: Leilighetstype: Antall:

BRA: P-ROM: S-ROM: MUA : 75,0 m²

POSTNR:

POSTSTED:

PROSJEKT:

Kikkut

STATUS:

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

7506 Stjørdal

ADRESSE:

Hulderveien

102/1008

Stjørdal

MOH:

PROSJEKTNR.: Salgstegning

TILTAKSHAVER:

Husbyåsen Utbyggingsselskap AS

TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

20-0373

MÅLESTOKK: 1:200

DATO:

FORMAT:

68 moh A3

MLM 07.09.22

RAa

ARKITEKT
TEGNINGEN NORGESHUS TEGNINGEN
Vask BRA A: 58,8 m BRA A: 40,5 m BRA A: 64,8 m2 OPPHOLD A: 23,3 m2 OPPHOLD A: 22,9 m2 OPPHOLD A: 22,3 m2 GANG A: 6,1 m2 GANG A: 6,1 m2 SOV A: 6,5 m2 SOV A: 11,0 m SOV A: 7,7 m2 SOV A: 10,1 m2 SOV A: 6,8 m2 KOTT A: 1,9 ENTRE A: 2,5 m2 ENTRE A: 2,5 m2 ENTRE A: 2,8 m2 W-I A: 3,3 m2 W-I A: 4,6 m2 BAD A: 5,2 m2 BAD A: 5,2 m2 BAD A: 4,6 m2 TERRASSE A: 10,3 m TERRASSE A: 10,3 m TERRASSE A: 10,3 m H01

MERKNADER:

TEGNINGEN

Rev. Endr. Dato Beskrivelse Sign. Kontr. C D H 03 06 07 12 04.01.2023 11.01.2023 29.06.2023 Nye balkonger Endret salgstegninger Fjernet spiler Oppdatert planer MLM MLM JW JW ARKITEKT: REV. INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00 TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE. TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM BYGGEMELDING/ARBEIDSTEGNING.
Forbehold:
er utarbeidet for salg og kan innebære avvik iht. TEK 17.
Tegningen
SKAL IKKE BRUKES TIL BYGGESAK ELLER ARBEIDSTEGNINGER.
har ikke ansvar for eventuelle avvik i denne fasen iht. TEK 17 da dette enda ikke er ferdig prosjektert. H Vask Vask Vask BRA A: 39,7 m2 BRA A: 58,8 m BRA A: 33,7 m2 BRA A: 33,9 m2 BRA A: 39,7 m2 TERRASSE A: 9,2 m TERRASSE A: 9,0 m TERRASSE A: 10,5 m TERRASSE A: 10,5 m TERRASSE A: 10,3 m BAD A: 5,2 m2 OPPHOLD A: 22,2 m2 SOV A: 7,7 m2 ENTRE A: 2,7 m2 BAD A: 5,2 m2 OPPHOLD A: 22,2 m2 SOV A: 7,7 m2 ENTRE A: 2,7 m2 OPPHOLD A: 22,3 m2 GANG A: 6,1 m2 SOV A: 10,1 m2 SOV A: 6,8 m2 ENTRE A: 2,5 m2 W-I A: 3,3 m2 BAD A: 4,6 m2 BAD A: 4,7 m GANG A: 5,7 m SOV A: 6,8 m2 OPPHOLD A: 12,7 m2 BAD A: 4,6 m GANG A: 5,7 m SOV A: 6,6 m OPPHOLD A: 12,5 m2 ENTRE A: 2,3 m2 ENTRE A: 2,3 m2 1:200 VEDLEGG E1
Norgeshus

POSTNR:

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

ADRESSE:

MOH:

PROSJEKT:

Kikkut

STATUS:

PROSJEKTNR.: Salgstegning

TILTAKSHAVER:

Husbyåsen Utbyggingsselskap AS

TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

20-0373

MÅLESTOKK: 1:200

FORMAT: DATO:

ARKITEKT
POSTSTED: 68 moh A3 MLM 07.09.22 Hulderveien Stjørdal 102/1008 RAa
TEGNINGEN NORGESHUS TEGNINGEN
Stjørdal
7506
Leilighetsbygg: Soverom: Leilighetstype: Antall: Vask BALKONG A: 10,3 m2 BRA A: 58,8 m BRA A: 40,5 m BRA A: 64,8 m2 BALKONG A: 10,3 m2 BALKONG A: 10,3 m2 OPPHOLD A: 23,3 m2 OPPHOLD A: 22,9 m2 OPPHOLD A: 22,3 m2 GANG A: 6,1 m2 GANG A: 6,1 m2 SOV A: 6,5 m SOV A: 11,0 m SOV A: 7,7 m2 SOV A: 10,1 m2 SOV A: 6,8 m2 KOTT A: 1,9 m2 ENTRE A: 2,5 m2 ENTRE A: 2,5 ENTRE A: 2,8 m2 W-I A: 3,3 m2 W-I A: 4,6 m2 BAD A: 5,2 m2 BAD A: 5,2 m2 BAD A: 4,6 m H02
BRA: P-ROM: S-ROM: MUA : 75,0 m²

MERKNADER:

Forbehold:

Tegningen

TEGNINGEN

Norgeshus

Rev. Endr. Dato Beskrivelse Sign. Kontr. C D H 03 06 07 12 04.01.2023 11.01.2023 29.06.2023 Nye balkonger Endret salgstegninger Fjernet spiler Oppdatert planer MLM MLM JW JW ARKITEKT: REV. INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00 TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE. TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM BYGGEMELDING/ARBEIDSTEGNING.
er utarbeidet for salg og kan innebære avvik iht. TEK 17.
SKAL IKKE BRUKES TIL BYGGESAK ELLER ARBEIDSTEGNINGER.
har ikke ansvar for eventuelle avvik i denne fasen iht. TEK 17 da dette enda ikke er ferdig prosjektert. H BRA A: 39,7 m2 BRA A: 58,8 m2 BRA A: 33,7 m2 BRA A: 33,9 m2 BRA A: 39,7 m2 BALKONG A: 9,2 m2 BALKONG A: 9,0 m2 BALKONG A: 10,5 m2 BALKONG A: 10,5 m2 BALKONG A: 10,3 m2 BAD A: 5,2 m2 OPPHOLD A: 22,2 m2 SOV A: 7,7 m2 ENTRE A: 2,7 m BAD A: 5,2 m2 OPPHOLD A: 22,2 m2 SOV A: 7,7 m2 ENTRE A: 2,7 m OPPHOLD A: 22,3 m2 GANG A: 6,1 m2 SOV A: 10,1 m2 SOV A: 6,8 m2 ENTRE A: 2,5 W-I A: 3,3 m2 BAD A: 4,6 m BAD A: 4,7 m2 GANG A: 5,7 m SOV A: 6,8 m2 OPPHOLD A: 12,7 m2 BAD A: 4,6 m2 GANG A: 5,7 m SOV A: 6,6 m2 OPPHOLD A: 12,5 m2 ENTRE A: 2,3 m2 ENTRE A: 2,3 m2 1:200

BRA: P-ROM: S-ROM: MUA : 75,0 m²

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

ADRESSE:

Hulderveien

POSTNR:

POSTSTED:

Stjørdal

MOH:

PROSJEKT:

Kikkut

STATUS:

PROSJEKTNR.: Salgstegning

TILTAKSHAVER:

102/1008 RAa

Husbyåsen Utbyggingsselskap AS

TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

20-0373

MÅLESTOKK: 1:200

DATO:

FORMAT:

68 moh A3 MLM 07.09.22

ARKITEKT
TEGNINGEN NORGESHUS TEGNINGEN
7506 Stjørdal
Vask BALKONG A: 10,3 m BALKONG A: 10,3 m BALKONG A: 10,3 m BRA A: 58,8 m BRA A: 40,5 m BRA A: 64,8 m2 OPPHOLD A: 23,3 m2 OPPHOLD A: 22,9 m2 OPPHOLD A: 22,3 m2 GANG A: 6,1 m2 GANG A: 6,1 m2 SOV A: 6,5 m2 SOV A: 11,0 m SOV A: 7,7 m2 SOV A: 10,1 m2 SOV A: 6,8 m2 KOTT A: 1,9 m ENTRE A: 2,5 m2 ENTRE A: 2,5 m2 ENTRE A: 2,8 m2 W-I A: 3,3 m2 W-I A: 4,6 m2 BAD A: 5,2 m2 BAD A: 5,2 m2 BAD A: 4,6 m2 H03
Leilighetsbygg: Soverom: Leilighetstype: Antall:

MERKNADER:

Tegningen

TEGNINGEN

Norgeshus

Rev. Endr. Dato Beskrivelse Sign. Kontr. C D H 03 06 07 12 04.01.2023 11.01.2023 29.06.2023 Nye balkonger Endret salgstegninger Fjernet spiler Oppdatert planer MLM MLM JW JW ARKITEKT: REV. INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00 TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE. TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM BYGGEMELDING/ARBEIDSTEGNING.
Forbehold:
er utarbeidet for salg og kan innebære avvik iht. TEK 17.
SKAL IKKE BRUKES TIL BYGGESAK ELLER ARBEIDSTEGNINGER.
har ikke ansvar for eventuelle avvik i denne fasen iht. TEK 17 da dette enda ikke er ferdig prosjektert. H Vask Vask Vask BRA A: 39,7 m2 BRA A: 58,8 m2 BAD A: 5,2 m2 OPPHOLD A: 22,2 m2 SOV A: 7,7 m2 ENTRE A: 2,7 m2 BRA A: 33,7 m2 BRA A: 33,9 m2 BRA A: 39,7 m2 BALKONG A: 9,2 m BALKONG A: 9,0 m BALKONG A: 10,5 m BALKONG A: 10,5 m BALKONG A: 10,3 m BAD A: 5,2 m2 OPPHOLD A: 22,2 m2 SOV A: 7,7 m2 ENTRE A: 2,7 m2 OPPHOLD A: 22,3 m2 GANG A: 6,1 m2 SOV A: 10,1 m2 SOV A: 6,8 m2 ENTRE A: 2,5 m2 W-I A: 3,3 m2 BAD A: 4,6 m2 BAD A: 4,7 m GANG A: 5,7 m SOV A: 6,8 m2 OPPHOLD A: 12,7 m2 BAD A: 4,6 m GANG A: 5,7 m SOV A: 6,6 m OPPHOLD A: 12,5 m2 ENTRE A: 2,3 m2 ENTRE A: 2,3 m2 1:200

Leilighetsbygg: Soverom: Leilighetstype: Antall:

BRA: P-ROM: S-ROM: MUA : 75,0 m²

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

POSTNR:

7506 Stjørdal

ADRESSE:

Hulderveien

POSTSTED:

Stjørdal 102/1008

MOH:

PROSJEKT:

Kikkut

STATUS:

PROSJEKTNR.: Salgstegning

TILTAKSHAVER:

Husbyåsen Utbyggingsselskap AS

TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

20-0373

MÅLESTOKK: 1:200

DATO:

FORMAT:

68 moh A3

MLM 07.09.22

RAa

ARKITEKT
TEGNINGEN NORGESHUS TEGNINGEN
Vask Vask BALKONG A: 10,3 m2 BALKONG A: 10,3 m2 BALKONG A: 10,3 m2 BRA A: 58,8 m2 BRA A: 40,5 m2 BRA A: 64,8 OPPHOLD A: 23,3 m2 OPPHOLD A: 22,9 m OPPHOLD A: 22,3 m2 GANG 6,1 GANG A: 6,1 m2 SOV A: 6,5 m2 SOV A: 11,0 m2 SOV A: 7,7 m2 SOV A: 10,1 m SOV A: 6,8 m2 KOTT A: 1,9 m2 ENTRE A: 2,5 m2 ENTRE A: 2,5 m2 ENTRE A: 2,8 m2 W-I A: 3,3 m W-I A: 4,6 m2 BAD A: 5,2 m BAD A: 5,2 m2 BAD A: 4,6 m2 H04

MERKNADER:

Forbehold:

Tegningen

TEGNINGEN

Norgeshus

INGENIØR-

enda ikke er ferdig prosjektert.

1:200

Rev. Endr. Dato Beskrivelse Sign. Kontr. C D H 03 06 07 08 12 04.01.2023 11.01.2023 29.06.2023 Nye balkonger Endret salgstegninger Fjernet spiler Større veranda BH0401 og BH0501 Oppdatert planer MLM MLM JW JW ARKITEKT: REV.
OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00
ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE.
GJELDER IKKE SOM BYGGEMELDING/ARBEIDSTEGNING.
TEGNINGEN
TEGNINGEN
innebære
er utarbeidet for salg og kan
avvik iht. TEK 17.
SKAL IKKE BRUKES TIL BYGGESAK ELLER ARBEIDSTEGNINGER.
TEK
Vask Vask BRA A: 70,0 m BAD A: 4,6 m2 OPPHOLD A: 25,8 m2 GANG A: 6,0 m2 SOV A: 6,6 m2 SOV A: 12,2 m2 W-I A: 4,7 m2 VASK A: 3,3 m ENTRE A: 2,6 m BRA A: 39,7 m2 BRA A: 58,8 m BRA A: 39,7 m2 BALKONG A: 10,3 m2 BALKONG A: 10,5 m BALKONG A: 10,5 m2 BALKONG A: 18,5 m2 BAD A: 5,2 m2 OPPHOLD A: 22,2 m SOV A: 7,7 m ENTRE A: 2,7 m2 BAD A: 5,2 m2 OPPHOLD A: 22,2 m SOV A: 7,7 m ENTRE A: 2,7 m2 OPPHOLD A: 22,3 m2 GANG A: 6,1 m2 SOV A: 10,1 m SOV A: 6,8 m2 ENTRE A: 2,5 m2 W-I A: 3,3 m BAD A: 4,6 m2 H04
har ikke ansvar for eventuelle avvik i denne fasen iht.
17 da dette
H

Leilighetsbygg: Soverom: Leilighetstype: Antall:

BRA: P-ROM: S-ROM: MUA : 75,0 m²

POSTNR:

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

ADRESSE:

Hulderveien

PROSJEKT:

Kikkut

STATUS:

TILTAKSHAVER:

Stjørdal

MOH:

POSTSTED: 68 moh

PROSJEKTNR.: Salgstegning

102/1008 RAa

Husbyåsen Utbyggingsselskap AS

TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

20-0373

MÅLESTOKK: 1:200

DATO:

FORMAT:

ARKITEKT
A3 MLM 07.09.22
TEGNINGEN NORGESHUS TEGNINGEN
7506 Stjørdal
H05

TEGNINGEN

MERKNADER:

Forbehold:

Tegningen

TEGNINGEN SKAL IKKE BRUKES TIL BYGGESAK ELLER ARBEIDSTEGNINGER.

Norgeshus har ikke ansvar for eventuelle avvik i denne fasen iht.

17 da

INGENIØR-

Henda ikke er ferdig prosjektert.

Rev. Endr. Dato Beskrivelse Sign. Kontr. C D H 03 06 07 08 12 04.01.2023 11.01.2023 29.06.2023 Nye balkonger Endret salgstegninger Fjernet spiler Større veranda BH0401 og BH0501 Oppdatert planer MLM MLM JW JW ARKITEKT: REV.
OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00
ER BESKYTTET ETTER
OM OPPHAVSRETT
NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL
BENYTTES
GJELDER IKKE SOM BYGGEMELDING/ARBEIDSTEGNING.
LOV
OG EIES AV
IKKE
UTEN VÅR TILLATELSE. TEGNINGEN
er utarbeidet for salg og kan innebære avvik iht. TEK 17.
TEK
dette
Vask BRA A: 58,8 BRA A: 70,0 m2 BRA A: 82,4 m2 BAD A: 5,2 m2 BALKONG A: 10,3 m2 BALKONG A: 18,5 m2 BALKONG A: 21,4 m2 OPPHOLD A: 36,9 m2 GANG A: 6,5 m SOV A: 7,1 m SOV A: 10,6 m W-I A: 5,1 m2 VASK A: 3,7 m ENTRE A: 2,5 m2 OPPHOLD A: 22,3 m2 GANG A: 6,1 m2 SOV A: 10,1 m SOV A: 6,8 m2 ENTRE A: 2,5 m2 W-I A: 3,3 m2 BAD A: 4,6 m BAD A: 4,6 m OPPHOLD A: 25,8 m GANG A: 6,0 m SOV A: 6,6 m2 SOV A: 12,2 m2 W-I A: 4,7 m VASK A: 3,3 m2 ENTRE A: 2,6 m2 1:200
Husbyåsen Utbyggingsselskap AS Husbyåsen BB2 Plan U01 TILTAKSHAVER: BYGGEFIRMA: PROSJEKT: STATUS: PROSJEKTNR.: TEGNINGEN VISER: REV. Byggemelding 20-0373 ARK-2-1-01 TEGNING NR.: MOH: BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR: FORMAT: DATO: TEGNET AV: KONTROLLERT AV: POSTNR: ADRESSE: POSTSTED: A3 MLM 02.03.22 RAa MÅLESTOKK: 1:250 TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE. TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING. BRA U01+H01+H02+H03+H04+H05+OA: Oppvarmet BRA: BYA: VOLUM: BRA TOTALT: P-ROM: S-ROM: %BYA: UTM-32 NN2000 MUA : K oordinatsystem : H øydesystem : A 68 moh Hulderveien Stjørdal 102/1008 2673,8+823,6+815,0+815,0+815,0+646,1+1470,7 m² 3672,1 m² 8059,2 m² m³ m² m² 22,2 % 75,0 m² 1271,8 m² 7506 Stjørdal 1 2 5 3 4 A A B B C C J J D D F F E E H H I I G G 130 200 21 000 12 plasser plasser 1sp 1sp 1sp 1sp 1sp 1sp 1sp 1sp 2 2 2 2 2 2 2 1sp 1sp 1sp 1sp 1sp 1sp 1sp 1sp 1sp 1sp Sportsbod 3,2 Sportsbod 3,2 Sportsbod 3,2 Sportsbod 3,2 Sportsbod 3,2 Sportsbod 3,2 Sportsbod 3,2 Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Parkering A: U01
INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00 MERKNADER: Forbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga. tekniske føringer. Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgitt iht. NS3940. Tekniske forhold bygningsmessig utførelse kan påvirke arealer i mindre grad. Det er beregnet sikkerhetsglass på vinduer/balkongdører med brystningshøyde mindre enn 0,8 m områder der det er angitt terrasser/uteplasser. Dette kan fravike fra perspektiver i huskatalogen og det kommer fram av dør- og vindusskjema hvilke vinduer/balkongdører dette gjelder. Sikkerhetsglass leveres ihht. Plan og bygningsloven og glassbransjens anbefalinger. Prosjektering iht TEK 17 NB! Før bestilling av kapitalvarer som vindu, precut, takstoler etc. vil det være behov for en arbeidstegning slik at underlaget er gjennomprosjektert for best mulig sikkerhet forhold til riktige leveranser. Norgeshus AS kan ikke ta ansvar for evt. feil som kan oppstå hvis bestillinger blir gjort på et underlag ikke er detaljprosjektert. R R Q Q 1 2 5 3 4 K K L L M M S S N N P P O O T T 200 12 plasser plasser 1sp 1sp 1sp 1sp 1sp 1sp 1sp 1sp 1sp 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1sp 1sp 1sp 1sp 1sp 1sp 1sp 1sp Teknisk A: 24,2 Sportsbod 3,2 Sportsbod 3,2 Sportsbod 3,2 Sportsbod 3,2 Sportsbod 3,2 Sportsbod 3,2 Sportsbod 3,2 Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Sportsbod Parkering 219,2 Rev. Dato Beskrivelse Sign. Kontr. A 12.09.2022 Fire blokker MLM RAa U01 1:250

Oppvarmet BRA: BYA: VOLUM:

BRA U01+H01+H02+H03+H04+H05+OA:

BRA TOTALT:

P-ROM: S-ROM: %BYA:

POSTNR:

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

ADRESSE:

K oordinatsystem :

UTM-32

øydesystem :

NN2000 MUA :

POSTSTED:

MOH:

PROSJEKT:

Husbyåsen BB2

TEGNINGEN VISER:

Fasader A-B

STATUS:

Byggemelding

TILTAKSHAVER:

Husbyåsen Utbyggingsselskap AS

TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

PROSJEKTNR.:

20-0373

TEGNING NR.:

ARK-2-3-01

MÅLESTOKK: 1:200

DATO:

MLM 02.03.22 RAa

FORMAT:

A3

BYGGEFIRMA:

TEGNINGEN NORGESHUS TEGNINGEN
68 moh Hulderveien Stjørdal 102/1008 2673,8+823,6+815,0+815,0+815,0+646,1+1470,7 m² 3672,1 m² 8059,2 m² m³ m² m² 22,2 % 75,0 m² 1271,8 m² 7506 Stjørdal
H
Fasade Sør

BYGGEFIRMA: REV.

TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE.

TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.

MERKNADER:

Forbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga. tekniske føringer. Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgitt iht. NS3940. Tekniske forhold bygningsmessig utførelse kan påvirke arealer i mindre grad.

Det er beregnet sikkerhetsglass på vinduer/balkongdører med brystningshøyde mindre enn 0,8 m i områder der det er angitt terrasser/uteplasser. Dette kan fravike fra perspektiver huskatalogen og det kommer fram av dør- og vindusskjema hvilke vinduer/balkongdører dette gjelder.

Sikkerhetsglass leveres ihht. Plan og bygningsloven og glassbransjens anbefalinger.

Prosjektering iht TEK 17

NB! Før bestilling av kapitalvarer som vindu, precut, takstoler etc. vil det være behov for en arbeidstegning slik at underlaget er gjennomprosjektert for best mulig sikkerhet i forhold til riktige leveranser. Norgeshus AS kan ikke ta ansvar for evt. feil som kan oppstå hvis bestillinger blir gjort på et underlag som ikke er detaljprosjektert.

INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00

Rev. Dato Beskrivelse Sign. Kontr. A C D 12.09.2022 04.01.2023 11.01.2023 Fire blokker Nye balkonger og detaljert utomhusplan Fjernet spile og større veranda BH0401 og BH0501 MLM MLM MLM RAa JW JW
D
Fasade Nord 1:200 1:200

Oppvarmet BRA: BYA: VOLUM: BRA TOTALT:

BRA U01+H01+H02+H03+H04+H05+OA:

P-ROM: S-ROM: %BYA:

POSTNR:

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

ADRESSE:

øydesystem :

POSTSTED:

MOH:

PROSJEKT:

Husbyåsen BB2

TEGNINGEN VISER:

Fasader A-B

STATUS:

Byggemelding

TILTAKSHAVER:

Husbyåsen Utbyggingsselskap AS

TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

PROSJEKTNR.:

20-0373

TEGNING NR.:

ARK-2-3-02

MÅLESTOKK: 1:200

DATO:

MLM 02.03.22 RAa

FORMAT:

A3

BYGGEFIRMA:

TEGNINGEN NORGESHUS TEGNINGEN
UTM-32
H
68 moh Hulderveien Stjørdal 102/1008 2673,8+823,6+815,0+815,0+815,0+646,1+1470,7 m² 3672,1 m² 8059,2 m² m³ m² m² 22,2 % 75,0 m² 1271,8 m² 7506 Stjørdal
NN2000 MUA : K oordinatsystem :
Fasade Øst A-B 1:200

TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV

BYGGEFIRMA: REV.

NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE.

TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.

MERKNADER:

Forbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga. tekniske føringer. Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgitt iht. NS3940. Tekniske forhold bygningsmessig utførelse kan påvirke arealer i mindre grad. Det er beregnet sikkerhetsglass på vinduer/balkongdører med brystningshøyde mindre enn 0,8 m i områder der det er angitt terrasser/uteplasser. Dette kan fravike fra perspektiver huskatalogen og det kommer fram av dør- og vindusskjema hvilke vinduer/balkongdører dette gjelder.

Sikkerhetsglass leveres ihht. Plan og bygningsloven og glassbransjens anbefalinger.

Prosjektering iht TEK 17

NB! Før bestilling av kapitalvarer som vindu, precut, takstoler etc. vil det være behov for en arbeidstegning slik at underlaget er gjennomprosjektert for best mulig sikkerhet i forhold til riktige leveranser. Norgeshus AS kan ikke ta ansvar for evt. feil som kan oppstå hvis bestillinger blir gjort på et underlag som ikke er detaljprosjektert.

INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00

Rev. Dato Beskrivelse Sign. Kontr. A C D 12.09.2022 04.01.2023 11.01.2023 Fire blokker Nye balkonger og detaljert utomhusplan Fjernet spile og større veranda BH0401 og BH0501 MLM MLM MLM RAa JW JW
D
Fasade Vest A-B 1:200

BRA

P-ROM:

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

ADRESSE:

PROSJEKTNR.:

PROSJEKT:

Husbyåsen BB2

TEGNINGEN VISER:

Snitt A-B

STATUS:

Byggemelding

TILTAKSHAVER:

POSTNR:

MOH:

BYGGEFIRMA:

20-0373

TEGNING NR.:

ARK-2-2-01

MÅLESTOKK: 1:200

Husbyåsen Utbyggingsselskap AS

TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

DATO:

POSTSTED: A3

FORMAT:

MLM 02.03.22 RAa
TEGNINGEN NORGESHUS TEGNINGEN
U01+H01+H02+H03+H04+H05+OA:
BRA: BYA: VOLUM: BRA TOTALT:
Oppvarmet
S-ROM: %BYA: UTM-32 NN2000 MUA : K oordinatsystem : H øydesystem : 68 moh Hulderveien Stjørdal 102/1008 2673,8+823,6+815,0+815,0+815,0+646,1+1470,7 m² 3672,1 m² 8059,2 m² m³ m² m² 22,2 % 75,0 m² 1271,8 m² 7506 Stjørdal 12,3 m 16,2 m Snitt
BYGGEFIRMA: REV. INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00 TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE. TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.
Forbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga. tekniske føringer. Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgitt iht. NS3940. Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke arealer i mindre grad. Det er beregnet sikkerhetsglass på vinduer/balkongdører med brystningshøyde mindre enn 0,8 m i områder der det er angitt terrasser/uteplasser. Dette kan fravike fra perspektiver huskatalogen og det kommer fram av dør- og vindusskjema hvilke vinduer/balkongdører dette gjelder. Sikkerhetsglass leveres ihht. Plan og bygningsloven og glassbransjens anbefalinger. Prosjektering iht TEK 17 NB! Før bestilling av kapitalvarer som vindu, precut, takstoler etc. vil det være behov for en arbeidstegning slik at underlaget er gjennomprosjektert for best mulig sikkerhet i forhold til riktige leveranser. Norgeshus AS kan ikke ta ansvar for evt. feil som kan oppstå hvis bestillinger blir gjort på et underlag som ikke er detaljprosjektert. A 2,4 m 2,4 m 2,4 m 2,7 m 2,4 m 2,4 m 15,3 m Rev. Dato Beskrivelse Sign. Kontr. A 12.09.2022 Fire blokker MLM RAa Snitt A-B 1:200
MERKNADER:

1.

2.

3.

4.

Blokk A LeilighetstypeSoveromBRA m2S‐ROM klassifisering S
etasje A101 A 264,8Garderobe, kott A102 B 140,5 A103 C 258,8Garderobe
etasje A201 D 264,8Garderobe, kott A202 E 140,5 A203 F 258,8Garderobe
etasje A301 D 264,8Garderobe, kott A302 E 140,5 A303 F 258,8Garderobe
etasje A401 D 264,8Garderobe, kott A402 E 140,5 A403 F 258,8Garderobe Sum 656,4
S‐ROM m2P‐ROM klassifisering P‐ROM m2Bod i kjeller m2Veranda m2 7,1Stue/kjøkken, sov, bad, entre 57,7 5,010,3 0,0Stue/kjøkken, sov, bad, entre 40,5 2,510,3 3,7Stue/kjøkken, sov, bad, entre 55,1 5,010,3 7,1Stue/kjøkken, sov, bad, entre 57,7 5,010,3 0,0Stue/kjøkken, sov, bad, entre 40,5 2,510,3 3,7Stue/kjøkken, sov, bad, entre 55,1 5,010,3 7,1Stue/kjøkken, sov, bad, entre 57,7 5,010,3 0,0Stue/kjøkken, sov, bad, entre 40,5 2,510,3 3,7Stue/kjøkken, sov, bad, entre 55,1 5,010,3 7,1Stue/kjøkken, sov, bad, entre 57,7 5,010,3 0,0Stue/kjøkken, sov, bad, entre 40,5 2,510,3 3,7Stue/kjøkken, sov, bad, entre 55,1 5,010,3 43,2 613,2 50,0123,6
Blokk B LeilighetstypeSoveromBRA m2S‐ROM klassifisering S 1. etasje B101 G 133,7 B102 H 133,9 B103 I 139,7 B104 I 139,7 B105 J 258,8Garderobe 2. etasje B201 K 133,7 B202 L 133,9 B203 M 139,7 B204 M 139,7 B205 N 258,8Garderobe 3. etasje B301 K 133,7 B302 L 133,9 B303 M 139,7 B304 M 139,7 B305 N 258,8Garderobe 4. etasje B401 O 270,0Garderobe, bod B402 M 139,7 B403 M 139,7 B404 N 258,8Garderobe 5. etasje B501 O 270,0Garderobe, bod B502 P 381,7Garderobe, bod B503 N 258,8Garderobe Sum 1036,1 Totalt for blokk A og B 1692,5 Dato: 23.01.23
S‐ROM m2P‐ROM klassifisering P‐ROM m2Bod i kjeller m2Veranda m2 0,0Stue/kjøkken, sov, bad 33,7 2,59,2 0,0Stue/kjøkken, sov, bad 33,9 2,59,0 0,0Stue/kjøkken, sov, bad, entre 39,7 2,510,5 0,0Stue/kjøkken, sov, bad, entre 39,7 2,510,5 3,7Stue/kjøkken, sov, bad, entre 55,1 5,010,3 0,0Stue/kjøkken, sov, bad 33,7 2,59,2 0,0Stue/kjøkken, sov, bad 33,9 2,59,0 0,0Stue/kjøkken, sov, bad, entre 39,7 2,510,5 0,0Stue/kjøkken, sov, bad, entre 39,7 2,510,5 3,7Stue/kjøkken, sov, bad, entre 55,1 5,010,3 0,0Stue/kjøkken, sov, bad 33,7 2,59,2 0,0Stue/kjøkken, sov, bad 33,9 2,59,0 0,0Stue/kjøkken, sov, bad, entre 39,7 2,510,5 0,0Stue/kjøkken, sov, bad, entre 39,7 2,510,5 3,7Stue/kjøkken, sov, bad, entre 55,1 5,010,3 8,3Stue/kjøkken, sov, bad, entre 61,7 5,018,5 0,0Stue/kjøkken, sov, bad, entre 39,7 2,510,5 0,0Stue/kjøkken, sov, bad, entre 39,7 2,510,5 3,7Stue/kjøkken, sov, bad, entre 55,1 5,010,3 8,3Stue/kjøkken, sov, bad, entre 61,7 5,018,5 8,5Stue/kjøkken, sov, bad, entre 73,2 5,021,4 3,7Stue/kjøkken, sov, bad, entre 55,1 5,010,3 43,6 992,5 75,0248,5 86,8 1605,7 125,0372,1
Husbyåsen Utbyggingsselskap AS Husbyåsen BB2 Utomhusplan TILTAKSHAVER: BYGGEFIRMA: PROSJEKT: STATUS: PROSJEKTNR.: TEGNINGEN VISER: Byggemelding 20-0373 ARK-2-0-02 TEGNING NR.: MOH: BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR: FORMAT: DATO: TEGNET AV: KONTROLLERT AV: POSTNR: ADRESSE: POSTSTED: A3 MLM 02.03.22 RAa MÅLESTOKK: 1:500 TEGNINGEN NORGESHUS TEGNINGEN BRA U01+H01+H02+H03+H04+H05+OA: Oppvarmet BRA: BYA: VOLUM: BRA TOTALT: P-ROM: S-ROM: %BYA: UTM-32 NN2000 MUA : K oordinatsystem : H øydesystem : 68 moh Hulderveien Stjørdal 102/1008 2673,8+823,6+815,0+815,0+815,0+646,1+1470,7 m² 3672,1 m² 8059,2 m² m³ m² m² 22,2 % 75,0 m² 1271,8 m² 7506 Stjørdal 7 577,9 Friområde 1:50 1:50 +67,85 +67,85 +67,85 3 m 67 67 66 686970 71 72 66 67 67 67 67 73 68 HC HC Nedkjøringparkeringskjeller A A B B C A Snøopplag Snøopplag B Renovasjon Parkeringskjeller Fast dekke Fellesbod/ gapahuk Sandkasse Huske Betongmur Plen Asfalt Fast dekke Plen Gangbaneheller P-plasser som tildeles enkelte enheter Busker N ÅGØ/MLM

BYGGEFIRMA: REV.

TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE.

TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.

MERKNADER:

Forbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga. tekniske føringer. Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgitt iht. NS3940. Tekniske forhold bygningsmessig utførelse kan påvirke arealer i mindre grad. Det er beregnet sikkerhetsglass på vinduer/balkongdører med brystningshøyde mindre enn 0,8 m i områder der det er angitt terrasser/uteplasser. Dette kan fravike fra perspektiver huskatalogen og det kommer fram av dør- og vindusskjema hvilke vinduer/balkongdører dette gjelder.

INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00

Sikkerhetsglass leveres ihht. Plan og bygningsloven og glassbransjens anbefalinger. Prosjektering iht TEK 17 NB! Før bestilling av kapitalvarer som vindu, precut, takstoler etc. vil det være behov for en arbeidstegning slik at underlaget er gjennomprosjektert for best mulig sikkerhet i forhold til riktige leveranser. Norgeshus AS kan ikke ta ansvar for evt. feil som kan oppstå hvis bestillinger blir gjort på et underlag som ikke er detaljprosjektert. C 577,9 m2 1:50 1:50 +67,85 +67,85 Gangforbindelser tilpasses terreng 3 m 69 68 69 68 68 68 HC HC Eksisterende mur C D D Snøopplag C D Renovasjon Plen Asfalt Plen Sandkasse Dobbel huske Balanse Busker P-plasser som tildeles enkelte enheter Rev. Dato Beskrivelse Sign. Kontr. B C 27.09.2022 Under arbeid Synliggjort renovasjon Nye balkonger og detaljert utomhusplan MLM MLM RAa VEDLEGG D2

Stjørdal kommune

Orientering om matrikkelkart

Matrikkelen ble etablert ved overføring av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet nøyaktighet på grensepunktene som standardavvik i cm. I tilknytning til arealberegning blir det angitt hvilken nøyaktighet det er på de registrerte grensene. Grønne grenser er mest nøyaktige, og derfra

MATRIKKELENHET Kommune GnrBnrFnrSnr 5035 - Stjørdal kommune 102100800
31.03.2022 16:35:16

Matrikkelkart

disse dataene er med hensyn på fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Matrikkelkartet angir en angitt dersom arealet begrenses av ulike typer hjelpelinjer. Fargene på grensene i kartet forteller derfra blir de gradvis mer unøyaktige mot rød, som er skissenøyaktighet.

Side 1 av 5
31.03.2022 16:35:19
Side 2 av 5
31.03.2022 16:35:19
Side 3 av 5

Areal og koordinater

Areal: 7548,30

Arealmerknad:

Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32 Nord: 7040193,77

Ytre avgrensning

Grensepunkt/Grenselinje Merke nedsatt i/Grensepunkttype/ LøpenrNord Øst LengdeHjelpelinjetype

17040225,71597360,64Fjell Offentlig godkjent

142,53

Ikke hjelpelinje

27040192,57597499,27Ikke spesifisert Umerket

28,19

Ikke hjelpelinje

37040186,02597526,68Ikke spesifisert Umerket

60,34

Ikke hjelpelinje

47040136,00597492,93Ikke spesifisert Umerket

6,47

Ikke hjelpelinje

57040140,68597488,46Ikke spesifisert Umerket

2,47

Ikke hjelpelinje

67040139,00597486,65Ikke spesifisert Umerket

51,22

Ikke hjelpelinje

77040164,07597442,82Ikke spesifisert Umerket

31,59

Ikke hjelpelinje

87040171,16597412,04Ikke spesifisert Umerket

4,50

Ikke hjelpelinje

97040175,53597413,13Ikke spesifisert Umerket

5,01

Ikke hjelpelinje

107040176,66597408,25Ikke spesifisert Umerket

4,50

Ikke hjelpelinje

117040172,29597407,17Ikke spesifisert Umerket

1,31

Ikke hjelpelinje

127040172,58597405,89Ikke spesifisert Umerket

2,50

Ikke hjelpelinje

137040175,01597406,49Ikke spesifisert Umerket

7,00

Ikke hjelpelinje

147040176,58597399,67Ikke spesifisert Umerket

31.03.2022 16:35:19

Øst: 597379,36 avgrensning i/Grensepunkttype/ LengdeHjelpelinjetype Målemetode NøyaktighetRadius godkjent grensemerke96 GPS kinematisk (Real time kinematic)10 hjelpelinje 10 18 Tatt fra plan 10 hjelpelinje 10 18 Tatt fra plan 10 hjelpelinje 10 18 Tatt fra plan 10 hjelpelinje 10 18 Tatt fra plan 10 hjelpelinje 10 18 Tatt fra plan 10 87,00 hjelpelinje 10 18 Tatt fra plan 10 hjelpelinje 10 18 Tatt fra plan 10 hjelpelinje 10 18 Tatt fra plan 10 hjelpelinje 10 18 Tatt fra plan 10 hjelpelinje 10 18 Tatt fra plan 10 hjelpelinje 10 18 Tatt fra plan 10 hjelpelinje 10 18 Tatt fra plan 10 hjelpelinje 10 18 Tatt fra plan 10 Side 4 av 5
7040193,77

2,50

Ikke hjelpelinje

157040174,16597399,07Ikke spesifisert Umerket

63,89

Ikke hjelpelinje

167040188,50597336,81Ikke spesifisert Umerket

4,86

Ikke hjelpelinje

177040189,46597332,05Ikke spesifisert Umerket

7,12

Ikke hjelpelinje

187040196,57597331,71Ikke spesifisert Umerket

4,72

Ikke hjelpelinje

197040201,28597331,49Ikke spesifisert Umerket

8,37

Ikke hjelpelinje

207040206,71597336,56Ikke spesifisert Umerket

4,32

Ikke hjelpelinje

217040205,69597340,76Ikke spesifisert Umerket

4,89

Ikke hjelpelinje

227040204,54597345,51Ikke spesifisert Umerket

7,91

Ikke hjelpelinje

237040212,25597347,28Ikke spesifisert Umerket

18,96

Ikke hjelpelinje

31.03.2022
16:35:19
hjelpelinje 10 18 Tatt fra plan 10 hjelpelinje 10 18 Tatt fra plan 10 88,00 hjelpelinje 10 96 GPS kinematisk (Real time kinematic)10 hjelpelinje 10 96 GPS kinematisk (Real time kinematic)10 hjelpelinje 10 96 GPS kinematisk (Real time kinematic)10 5,00 hjelpelinje 10 96 GPS kinematisk (Real time kinematic)10 hjelpelinje 10 96 GPS kinematisk (Real time kinematic)10 hjelpelinje 10 96 GPS kinematisk (Real time kinematic)10 hjelpelinje 10 96 GPS kinematisk (Real time kinematic)10 hjelpelinje 10 Side 5 av 5

PlanID: 1-120C

Saksnr: 2017/9575

Planbestemmelser for Husbyåsen, etp.2.

Planforslag er datert : 27.02. 2018

Dato for siste revisjon av plankartet : 12.10.18

Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 12.10.18

Planutvalgets endelige vedtak : 31.10.2018

§ 1 AVGRENSNING OG ANVENDELSE

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Norgeshus Ingeniørog Arkitektkontor AS og datert 27.02.2018, sist revidert 12.10.18.

§ 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN)

Formålet med planen er tilrettelegging av ny boligbebyggelse i tråd med gjeldende reguleringsplan for Husbyåsen, godkjent 18.12.08. Disse bestemmelser utfyller gjeldende reguleringsbestemmelser av samme dato.

Området reguleres til følgende arealformål i.h.t §12-5

 Bebyggelse og anlegg, herunder:

-boligbebyggelse

-energianlegg

-renovasjonsanlegg

-lekeplass

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, herunder:

-veg

-fortau

-gatetun

-annen veggrunn – grøntareal

-kollektivholdeplass

 Grønnstruktur, herunder:

-grønnstruktur

-turveg

Følgende hensynssoner gjelder for reguleringsplan, jfr §12-6

 Sikringssoner, herunder frisiktsone

 Støysoner, herunder gul sone i.h.t. T-1442

 Faresoner, herunder høyspenningsanlegg

§ 3 GENERELLE BESTEMMELSER

3.1 Plankrav

Sammen med søknad om tiltak innenfor områdene BKS1 –BKS14 skal det foreligge en samlet plan (situasjonsplan) for hvert felt. Situasjonsplan skal vise plassering av ny bebyggelse inkl. plassering av energianlegg (trafo). Den skal også vise plassering av felles nedgravd avfallsløsning der slik løsning er vist på plankartet og opparbeidelse av fellesareal for eksempel avkjørsel og gatetun. Eventuell detaljert utforming av lokal støyskjerming og

opparbeidelse av tilstøtende felles lekeplasser, offentlig grøntstruktur og turveger skal vises. Situasjonsplan skal være høydesatt med koter.

Sammen med søknad om tiltak innenfor områdene BB1 og BB2 skal det foreligge utomhusplan for områdene m/tilstøtende felles utomhusareal. Utomhusplan skal vise plassering av ny bebyggelse inkl. plassering av energianlegg (trafo), eksisterende og fremtidig terreng, lekeplasser med møblering, gangveger, opparbeidelse av atkomst, parkering for bil og sykkel, felles uteplasser/lekeplasser, forstøtningsmurer, beplantning og opparbeidelse av felles uteområder. Utomhusplan skal også vise plassering av felles nedgravd avfallsløsning der slik løsning er vist på plankartet. Der det er aktuelt skal utomhusplan vise detaljert utforming av lokal støyskjerming. Utomhusplan skal være høydesatt med koter .

Ved utarbeidelse av situasjonsplan og utomhusplan kan anvist plassering av renovasjonsanlegg (f_REA) og energianlegg (E) justeres av hensyn til adkomstforhold, planløsninger, uteoppholdsareal og lignende.

3.2 Universell utforming

Alle uteområder inkl. lekeplasser skal være universelt utformet. Alt gangareal må ha fast dekke som ikke gir for stor friksjon eller nivåforskjeller for rullestolbrukere og personer med ganghjelpemidler.

Fortau og andre gangarealer innenfor samferdselsanlegg skal belegges med asfalt eller annet belegg med tilsvarende jevn overflate. Kantsteinen skal kunne fungere som ledelinje for blinde. Derfor skal avslutning av fortau mot kjøreareal utføres med kantstein. Utearealer som er forbeholdt fotgjengere skal utformes slik at de fungerer tilfredsstillende for alle grupper fotgjengere, inkludert personer med bevegelses- og orienteringsnedsettelser.

3.3 Utomhusarealer for lek og opphold

Alle boliger skal ha tilgang til utomhus lek innen felles - eller offentlig uteareal hvor det skal bygges anlegg for variert lek for alle aldersgrupper.

Det skal avsettes minst 150 kvadratmeter til sandlekeplass pr. 4-25. boenheter i fellesareal. På sandlekeplassene skal det være sandkasse og huske beregnet på små barn og sitteplasser for voksne. Det skal være innslag av vegetasjon med planert gressoverdekket areal for ball - leik og noe fast dekke for sykkel, barnevogn, rullestol osv. Opparbeidelse av lekeplass skal skje ut i fra prinsippene om universell utforming.

Plassering, kvalitet og funksjonskrav skal legges frem ved søknad om tiltak. Møblering av lekeplassen skal godkjennes av kommune før brukstillatelse gis.

3.4 Støy

Bebyggelse og anlegg som skal nyttes til støyfølsomme bruksformål skal oppfylle anbefalte grenseverdier i T-1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging for utendørs støynivå.

Ved overskridelse av grense for flystøy (Lden<55dBA) skal det innenfor areal avsatt til felles lek og opphold bygges gapahuk eller annet takoverbygg for støyskjerming. Utforming av denne skal tilpasses planområdets øvrige bebyggelse i formspråk og materialbruk. Maksimalt tillatt bebygd areal BYA for gapahuk el.l. er 12m2.

Innendørs støynivå skal tilfredsstille NS 8175 klasse C. Dokumentasjon skal fremlegges ved søknad om tiltak.

3.5 Terrengbearbeiding

 For delområdene BB1-BB2 og BKS1-BKS6 gjelder tegningene C_LA_01 02, datert 25.07.13, sist revidert 21.11.2013 som skal være bindende mhp. terrengbehandling og høydefastsetting av nye bygg.

 For delområdene BKS7-BKS12 skal tegning ARK_2_0_01 datert 11.10.18, være bindende mhp terrengbehandlig og høydefastsetting av nye bygg.

 For delområdene BKS13-BKS14, skal tegning ARK-0714, datert 27.10.16, sist revidert 16.03.17, være bindende mhp. terrengbehandling og høydefastsetting av nye bygg.

 For BF1 skal tegning titulert Terrengforming for BF1, datert 06.05.14 være bindende mhp. terrengbehandling og høydefastsetting av nye bygg .

 For BF2 skal tegning titulert Terrengforming for BF2, datert 22.01.15 være bindende mhp. terrengbehandling og høydefastsetting av nye bygg.

3.6 Kulturvern/kulturminner

Dersom det under arbeidet oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull eller uventede steinkonsentrasjoner må kulturminnemyndigheten underrettes umiddelbart, jfr. kulturminnelovens §8-2.

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG

4.1 Plassering og utnyttelse

 For byggeområdene er maksimal tillatt utnytting angitt i % BYA på plankart.

 Topp grunnmur skal ikke være høyere enn angitt på terrengplan. Det tillates avvik på +/0,5m. Før avvik kan tillates, skal tilstøtende bebyggelse/gruppe inngå i vurderingen. Alle endringer av plassering og utnyttelse skal geoteknisk vurderes.

 Avkjørselspiler sin viste plassering er veiledende.

4.2 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse, felt BF1 og BF2

 Bebyggelsen skal utformes som frittliggende eneboliger m/ev. ut leiedel, og tillates oppført i maks 2 etasjer. Der terrenget ligger til rette for det, tillates bebyggelsen oppført i maks 2 etasjer + 1 underetasje (sokkel).

 Bebyggelsen skal utformes med saltak med maksimum takvinkel inntil 40 grader, alternativt med flatt tak.

 Bygninger i 2 etasjer (2) tillates oppført med maks gesimshøyde på 6 meter eller maks mønehøyde på 8.5 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Flate tak tillates oppført med maks gesimshøyde 6.5 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng.

 Bygninger i 2 etasjer + 1 underetasje (2+U) tillates oppført med maks gesimshøyde 5.5 meter og maks mønehøyde 8.0 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Flate tak tillates oppført med maks gesimshøyde på 8.0 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng.

 Frittstående garasje tillates oppført med maks BYA 50 kvadratmeter, maks gesimshøyde 3.0 meter, maks mønehøyde 5.0 meter og maks takvinkel 30 grader.

4.3 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse, felt BKS1 – BKS14

 I felt BKS 1- BKS 6 og BKS 11- BKS 14 skal bebyggelsen utformes som rekke- eller kjedehus m/ev. utleie del, og tillates oppført i maks 2 etasjer. Der terrenget ligger til rette for det, tillates bebyggelsen oppført i maks 2 etasjer + 1 underetasje (sokkel).

 I felt BKS 9 og BKS 10 skal bebyggelsen utformes som flermanns-boliger, rekke- eller kjedehus m/ev. utleie del, og tillates oppført i maks 2 etasjer. Der terrenget ligger til rette for det, tillates bebyggelsen oppført i maks 2 etasjer + 1 underetasje (sokkel).

 Bebyggelsen skal utformes med flatt tak.

 Bygninger i 2 etasjer (2) tillates oppført med maks gesimshøyde på 6.5 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng.

 Bygninger i 2 etasjer + 1 underetasje (2+U) tillates oppført med maks gesimshøyde 8.0 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng.

 For bygninger i felt BKS 8 skal øverste gesimshøyde (overkant parapet) ikke overskride kote +90 m.o.h.

 For bygninger i felt BKS 13 skal øverste gesimshøyde (overkant parapet) ikke overskride kote +107 m.o.h.

 For bygninger i felt BKS 14 skal øverste gesimshøyde (overkant parapet) ikke overskride kote +107.5 m.o.h.

4.4 Boligbebyggelse, blokkbebyggelse, felt BB1 og BB2

 Bebyggelsen skal oppføres som blokkbebyggelse med variasjoner i høyde og volumoppbygging.

 Alternativt skal planlagt bebyggelse i 2 etg. over parkeringskjeller utformes som rekkehusbebyggelse og tilpasses den øvrige bebyggelsen innenfor byggeområdet.

 Bebyggelsen skal utformes med flate tak. Utvendige boder, overbygd parkering- og sykkelparkering kan ha annen takform.

 Byggehøyder skal ikke overstige angitte kotehøyder fastsatt på plankartet.

4.5 Tilgjengelighet

Alle boliger m/tilh. utearealer skal ha god tilgjengelighet for bevegelses- og orienteringshemmede.

4.6 Energianlegg

Nettstasjoner skal plasseres innenfor området som er regulert til energianlegg.

4.7 Renovasjonsanlegg

Renovasjonsanlegg f_REA1- f_REA7 er felles for bebyggelsen innenfor planområdet som naturlig sogner til disse. Renovasjonsanlegg skal være nedgravd.

4.8 Lekeplass

Lekeplasser (f_LEK) er felles for hele området. Innenfor f_LEK1- f_LEK5 skal det avsettes areal for sandlekeplass på minst 150 kvadratmeter som skal utformes ihht. det som framgår av disse bestemmelsenes §3.

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR.

5.1 Veg merket o_V Gjelder offentlig veg.

5.2 Veg merket f_V1 - f_V7 Gjelder felles veg. Vegene er felles for ny bebyggelse som har adkomst til disse.

5.3 Gatetun merket f_GG1, f_GG2 og f_GG3 Gjelder felles gatetun. Gatetunet er felles for ny bebyggelse som har adkomst til gatetun.

5.4 Fortau merket o_FTA

Gjelder offentlig fortau.

5.5 Annen veggrunn – grøntareal merket som o_VT Gjelder offentlig veggrunn.

§ 6 GRØNNSTRUKTUR

6.1 Grønnstruktur, merket G1 og G2 Gjelder offentlig grønnstruktur.

6.2 Turveg, merket som TV

Gjelder offentlig turveg. TV1 og TV2 skal gi allmennheten rett til fri ferdsel.

6.3 Sikkerhetsavstander

Helling mindre enn 1 meter fra vegkant til TV 1 og TV2, skal ikke overskride 1:4. Der nivåforskjell mellom vegkant og underliggende terreng (< 1 m fra vegkant) er mer en 0.5 meter med fall brattere 1:4, skal det etableres rekkverk med høyde på minst 0.75 meter.

§ 7 HENSYNSSONER

7.1 Sikringssone

Gjelder frisiktsone i vegkryss. I sikringssonen skal det være frisikt i høyde 0,5m over tilstøtende veger.

7.2 Støysone

Er sammenfallende med planens begrensning. Krav om tiltak, se disse bestemmelsenes §.3.4.

7.3 Faresone

Gjelder rundt eksisterende energianlegg (trafo).

§ 8 REKKEFØLGEBESTEMMELSER

8.1 Geoteknikk

Ved søknad om tiltak innenfor byggeområdene skal det foreligge geoteknisk vurdering av tiltakene.

8.2 Felles lekeareal

 Brukstillatelse til bebyggelse i BKS1og BKS2 kan ikke gis før f_LEK1 er opparbeidet i tråd med disse bestemmelsenes §3.

 Brukstillatelse til bebyggelse i BKS3-BKS6 kan ikke gis før f_LEK2 er opparbeidet i tråd med disse bestemmelsenes §3.

 Brukstillatelse til bebyggelse i BKS7-BKS10 kan ikke gis før f_LEK3 er opparbeidet i tråd med disse bestemmelsenes §3.

 Brukstillatelse til bebyggelse i BKS11-BKS14 kan ikke gis før f_LEK4 er opparbeidet i tråd med disse bestemmelsenes §3.

 Brukstillatelse til bebyggelse innenfor BF2 kan ikke gis før f_LEK5 er opparbeidet i tråd med disse bestemmelsenes §3.

8.3 Strøkslekeplass

Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse i planområdet, skal strøkslekeplass (vist som f_LEK i detaljregulering av Husbyåsen K1-Barnehage datert 30.11.2012) være ferdig opparbeidet.

8.4 Rigg – og anleggsplan

Ved søknad om alle tiltak skal det følge en plan for anleggsvirksomheten og oversikt over transportbehovet. Kommunen kan stille krav om trafikksikkerhetstiltak i anleggsfasen som skal ivareta den generelle trafikksikkerheten.

8.5 Sikkerhetsavstander, TV1 og TV2

Når det er avgitt brukstillatelse til ny bebyggelse (første byggetrinn) innenfor områdene BKS7-BKS14, skal bestemmelsenes §6.3 være dokumentert oppfylt og eventuelle avbøtende tiltak skal være etablert.

---------------
102/211 102/868 102/886 113/65 102/995 102/891 102/339 102/307 101/10 102/743 102/952 102/983 102/892 113/29 102/69 102/384 102/953 102/1002 102/955 101/34 102/896 113/30 102/886 102/886 102/983 102/291 101/36 101/33 102/888 102/220 102/85 102/949 102/889 102/292 102/916 113/64 102/982 102/1003 102/506 102/282 102/305 102/890 102/982 102/982 102/887 102/968 102/1004 102/966 102/1 101/2 101/2 102/96 113/20 102/993 102/169 101/47 102/2 101/42 101/53 101/19 101/157 101/46 102/993 101/2 101/40 102/692 101/45 101/12 101/54 101/37 101/62 101/158 101/150 101/51 101/49 102/848 102/798 102/1 101/50 101/41 101/1 101/43 101/149 101/32 101/48 101/27 101/35 102/976 101/58 101/50 101/39 101/50 102/2 101/52 101/13 101/131 101/38 101/132 102/703 102/915 102/333 102/280 101/50 101/50 101/44 101/26 102/785 101/14 101/135 101/2 102/130 102/1000 102/313 101/50 101/2 102/1008 101/159 102/2 101/1 99.4 24.4 18.1 Husby Husby Blakstad Ø=597100 Ø=597200 Ø=597300 Ø=597400 Ø=597500 Ø=597600 BKS6 BKS2 BKS7 BKS8 BKS4 BKS1 BF1 BKS3 BB1 BKS6 0.4 daa 0.2 daa f_LEK1 0.5 daa f_LEK2 f_LEK3 TV1 o_V +85.5 (4-5 etg) +85.5 +85.5 (2 etg) +69.5 BYA=45% BYA=40% f_V2 f_V1 +76.5 BYA=40% A=1,5daa BYA=40% A=1,9daa BYA=40% BYA=60% A=1,0daa BYA=60% A=2,7daa BYA=50% G1 A=1,8daa BYA=60% A=1,3daa BYA=60% A=2,1 daa A=0,92 daa o_ f_REA5 f_REA6 f_V3 +68.0 f_GG1 f_V4 f_REA7 f_V5 f_REA4 +81.0 +84.0 (4-5 etg) (3-4 etg) +68.5 (4-5 etg) +69.0 +69.5 (3 etg) (4-5 etg) A=1,9daa BYA=45% A=7,6daa A=4,0daa G2 6m f_REA1
G24T0291 113/31 113/30 113/39 101/3 101/3 101/15 101/3 101/64 113/33 113/32 101/17 101/60 113/36 101/16 101/29 113/26 101/18,24,28 113/34 113/35 113/59 113/56 101/63 113/66 101/11 113/27 113/1,43 113/6 113/51 113/28 113/13 113/1 113/7 113/21 113/7 100 75 50 125 150 125 170.9 145.8 111.7 Reberg Storhaugen Husbyaunhåmmåren Rehåmmåran Ø=597700 Ø=597800 Ø=597900 Ø=598000 Ø=598100 Ø=598200 N=7039700 N=7039800 N=7039900 N=7040000 N=7040100 N=7040200 N=7040300 N=7040400 BKS9 BKS14 BKS10 BKS11 BKS12 0.1 daa f_LEK4 f_LEK4 0.4 daa BF2_2 0.5 daa f_LEK3 BKS13 0.6 daa f_LEK5 H140_2 H140_1 f_REA2 BYA=60% A=0,7daa BYA=60% A=0.7daa BYA=60% A=2,2daa BYA=60% A=2,4daa BYA=60% A=2,7daa BYA=60% A=2,4daa f_GG2 f_GG3 f_GG1 f_V6 f_V7 BYA=40% A=5,2daa Frisikt4x34m Frisikt4x34m Frisikt4x34 5m 5m 4m 4m H140_3 Frisikt4x34m Frisikt 4x34m 4m Kartopplysninger Kilde for basiskart: Dato for basiskart: Koordinatsystem: Høydegrunnlag: Kartmålestokk: Ekvidistanse 1 m 1:1000 m (A0) NN1954 UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84 29.09.17 Stjørdal kommune Tegnforklaring Reguleringsplan PBL 2008 §12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse BF2_2 Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse BKS1 Boligbebyggelse-blokkbebyggelse BB1 Energianlegg E3 Renovasjonsanlegg f_REA4 Lekeplass f_LEK3 §12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Veg o_V Fortau o_FTA Gatetun f_F_GTT1 Annen veggrunn - tekniske anlegg o_VT Kollektivholdeplass o_KHP §12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur Grønnstruktur G2 Turveg TV1 §12-6 - Hensynssoner Frisikt Gul sone iht. T-1442 Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) Linjesymbol Grense for sikringssone Planens begrensning Formålgrense Regulert tomtegrense Byggegrense Regulert senterlinje Frisiktlinje Regulert kjørefelt Grense for støysone Grense for faresone Punktsymboler Avkjørsel - både inn og utkjøring Regulert møneretning DATO SIGN. Dato Revisjon Merknad 12.10.18 Flytt av renovasjon, nye byggegrenser, frisiktsoner 12.10.18LN Beskrivelse A N Mindre reguleringsendring for: Nasjonal arealplanID: Saksbehandling følge plan- og bygningsloven Nabovarsel / høring Administrativt vedtak Plankart datert Bestemmelser datert Saksnr Revisjon: Plansjef Det bekreftes at plankartet er samsvar med fullmaktsvedtak Utarbeidet av: Tegner: LN Stjørdal Kommune Detaljregulering for Husbyåsen, Etp. 2 1-120C A 04.10.17 02.11.17 27.02.18 27.02.18
BKS BKS10 BKS9 BKS7 BKS8 95 6 + + 93 0 + 93 0 92 5 + 92 5 92 5 95 27 95 27 95 27 95 77 95 77 +94 6 +92 0 +92 0 +91 5 +91 5 +91 0 +91 0 93 77 93 77 94 27 94 27 94 77 94 77 94 0 93 0 92 0 91 0 92 0 92 0 93 0 94 0 94 5 93 5 92 5 + + 92 0 91 0 90 0 890 88 0 87 0 86 0 85 0 92 0 92 0 92 0 91 5 910 91 9 89 23 + 89 23 + 89 23 + 89 73 89 0 91 0 920 90 0 90 0 90 0 90 5 90 5 91 0 88 23 87 73 87 73 87 23 87 23 + + + + + + 88 0 890 880 87 0 86 0 85 0 84 40 +84 50 +84 40 +84 40 +84 50 +84 40 84 50 85 0 84 20 84 90 860 85 0 840 83 0 82 0 83 77 81 0 80 0 81 0 81 0 81 0 81 0 83 77 83 77 83 77 840 83 77 83 77 83 77 81 0 81 0 81 0 81 0 80 0 800 80,0 83,77 8277 8277 8377 83 82 81 83 82 81 + 81, 48 93, 0 92, 0 91, 0 90 , 0 89 , 0 88 0, 87 0, 86 , 0 85, 0 84, 0 83, 0 82, 0 75,0 76,0 77 0 78,0 79,0 80,0 81,0 A C B 810 810 835 835 825 8275 8275 + Snitt A Snitt B Snitt C
MERKNADER: LOKALISERINGSFIGUR KARTUTSNITT AV PLANKART: Husbyåsen utbyggingsselskap/Primahus Husbyåsen etp 2 Terrengplan og snitt BYGGEFIRMA PROSJEKT PROSJEKTNR MÅLESTOKK TEGNINGEN VISER: REV Mindre endring av plan 1:500 17 -0367 ARK -2-001 TEGNING NR.: Land INGENIØRMOH: BYGGEKOMMUNE GNR BNR FORMAT A 0 11 10 18 DATO TEGNET AV KONTROLLERT AV Husbyåsen POSTNR ADRESSE POSTSTED Stjørdal TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV NORGESHUS AS TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE Stjørdal MSB LN BKS12 BKS11 96 0 97 0 +94 5 97 +97 9 +98 4 98 9 98 5 99 1000 101 0 101 0 +101 0 1020 101 0 +101 100 65 +100 99 +100 65 100 0 990 98,0 98 0 97 0 96 0 95 0 98 0 96, 0 95, 0 94, 0 97, 0 98, 0 99, 0 100, 0 a c b 98 50 98 50 99 99 0 99 0 98 0 98 98 0 98 0 98 0 100 77 100 77 100 77 100 77 101 27 101 27 101 27 98 50 98 50 98 50 98 50 98 0 98 0 98 0 98 0 101 27 1:500 1:500 1:500

Felleskostnader: Driftsbudsjett er forslag og basert på mottatte opplysninger fra megler/utbygger. Alle felleskostnader er fordelt etter brøk (BRA), foruten kontingent til velforeningen, avregning vannbårenvarme og Kabel-TV/Bredbånd som fordeles flatt. I tillegg kommer kostnad vannbåren varme. Kostnaden her vil avhenge av forbruk. Det betales en akonto pr mnd med utgangspunkt i stipulert forbruk. Vedlagte driftsbudsjett er forslag. Endelig budsjett besluttes av styret.

Startkapital på 10 000kr pr seksjon betales inn ved overtagelse.

Bygningsforsikringspremie er stipulert. Innboforsikring kommer i tillegg, og ordnes av hver enkelt seksjonseier.

Antatt kostnad knyttet til vannbåren varme er estimert til 12kr/m2 pr mnd (akonto).

Kabel-TV/Bredbånd er estimert til kr. 460,pr. enhet pr. mnd For de seksjonseiere som har kjøpt parkeringsplass inne vil det være et tillegg i felleskostnadene på 310,pr plass pr mnd.

Kommunale avgifter (vann,avløp,eiendomsskatt) og renovasjon er ikke inkludert i felleskostnadene og forutsetter dette blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte.

Under driftsog serviceavtaler er det tatt høyde for avtaler knyttet til renhold og vaktmestertjenester.

Endringer i felleskostnadene: De fleste postene er satt opp med bakgrunn i erfaringstall og estimat. Det er budsjettert med lik forventet prisutvikling. Endringer organisering, areal opp mot seksjonering eller uforutsette/større service og vedlikeholdsbehov vil medføre endringer i felleskostnadene.

Kontingentene til velforening og realsameie kan også bli endret når disse kommer drift.

Utarbeidet

Boligbyggelaget TOBB SAMEIET KIKKUT BT1
FELLESKOSTNADER FOR SAMEIET KIKKUT
DRIFTSBUDSJETT OG
BT1
av Boligbyggelaget TOBB Trondheim, 28/02/2024
for sameiet Kikkut BT1
av Boligbyggerlaget TOBB. Trondheim 28/02/2024 Boligbyggelaget TOBB SAMEIET KIKKUT BT1 BUDSJETT ÅR 1ÅR 5 Antall leiligheter: 90 Prisutvikling i %: 2,5 INNTEKTER År 1År 2År 3År 4År 5 BUDSJETTFORUTSETNINGER Innbetaling startkapital 900 000 Felleskostnader drift 402 731412 799423 119433 697444 540 Velforeningskontingent 51 00052 27553 58254 92156 294 Kostnad garasjeanlegg 174 840179 211183 691188 284192 991 Kabel-TV/Bredbånd 187 680192 372197 181202 111207 164 Vannbåren varme (12kr/m2) 244 944251 068257 344263 778270 372 Sum inntekter 1 961 1951 087 7251 114 9181 142 7911 171 361 KOSTNADER Forretningsførerhonorar 51 00052 27553 58254 92156 294 Revisjon 9 0009 2259 4569 6929 934 Styrehonorar 58 19159 64661 13762 66564 232 Løpende vedlikehold 115 000117 875120 822123 842126 938 Driftsog serviceavtaler 114 540117 404120 339123 347126 431 Velforeningskontingent 51 00052 27553 58254 92156 294 Kostnad garasjeanlegg 174 840179 211183 691188 284192 991 Bygningsforsikring 55 00056 37557 78459 22960 710 Kabel-TV/Bredbånd 187 680192 372197 181202 111207 164 Vannbåren varme (12kr/m2) 244 944251 068257 344263 778270 372 Sum kostnader 1 061 1951 087 7251 114 9181 142 7911 171 361 DRIFTSRESULTAT 900 000 0 0 0 0 ÅRSRESULTAT 900 000 0 0 0 0 Årsresultat 900 000 0 0 0 0 Disponible midler 01.01 0900 000900 000900 000900 000 Disponible midler 31.12 900 000900 000900 000900 000900 000 Antatt endring FK fra 01.01: 0,00 2,50 2,50 2,50 2,50
Driftsbudsjett og felleskostnader
Utarbeidet
Boligbyggelaget TOBB SAMEIET KIKKUT BT1 DRIFTSBUDSJETT OG FELLESKOSTNADER FOR SAMEIET KIKKUT BT1 Utarbeidet av Boligbyggelaget TOBB Trondheim, 28/02/2024 Driftsbudsjett og felleskostnader for sameiet Kikkut BT1 Utarbeidet av Boligbyggerlaget TOBB. Trondheim 28/02/2024 Boligbyggelaget TOBB SAMEIET KIKKUT BT1 Avregning Areal Felleskostn. P-plass Boder Kabel-TV/ Velforeningsvannbåren Est. Kostnad Totale Leilnr BRA drift inne Bredbånd kontingent varme vannbåren varme felleskostnader m2 pr mnd pr mnd pr mnd pr mnd pr mnd pr mnd pr mnd pr mnd A101651 282 310 155 460 125 85 780 3 197 A10241 809 310 155 460 125 85 492 2 436 A103591 164 310 155 460 125 85 708 3 007 A201651 282 310 155 460 125 85 780 3 197 A20241 809 310 155 460 125 85 492 2 436 A203591 164 310 155 460 125 85 708 3 007 A301651 282 310 155 460 125 85 780 3 197 A30241 809 310 155 460 125 85 492 2 436 A303591 164 310 155 460 125 85 708 3 007 A401651 282 310 155 460 125 85 780 3 197 A40241 809 310 155 460 125 85 492 2 436 A403591 164 310 155 460 125 85 708 3 007 B10134 671 0 155 460 125 85 408 1 904 B10234 671 0 155 460 125 85 408 1 904 B10340 789 310 155 460 125 85 480 2 404 B10440 789 310 155 460 125 85 480 2 404 B105591 164 310 155 460 125 85 708 3 007 B20134 671 0 155 460 125 85 408 1 904 B20234 671 0 155 460 125 85 408 1 904 B20340 789 310 155 460 125 85 480 2 404 B20440 789 310 155 460 125 85 480 2 404 B205591 164 310 155 460 125 85 708 3 007 B30134 671 310 155 460 125 85 408 2 214 B30234 671 310 155 460 125 85 408 2 214 B30340 789 310 155 460 125 85 480 2 404 B30440 789 310 155 460 125 85 480 2 404 B305591 164 310 155 460 125 85 708 3 007 B401701 381 310 155 460 125 85 840 3 356 B40240 789 310 155 460 125 85 480 2 404 B40340 789 310 155 460 125 85 480 2 404 B404591 164 310 155 460 125 85 708 3 007 B501701 381 310 155 460 125 85 840 3 356 B502821 618 310 155 460 125 85 984 3 737 B503591 164 310 155 460 125 85 708 3 007 170133 5619 3005 27015 640 4 2502 890 20 412 91 323

SAMEIET KIKKUT BT1

1 BESKYTTET

Nedenstående vedtekter er et foreløpig utkast til vedtekter for første salgstrinn i prosjektet Kikkut, utarbeidet av utbygger/selger i forbindelse med salg av leiligheter og parkeringsplasser i prosjektet. Utkastet må således oppfattes som en overordnet ramme for å gi et bilde av kjøpers rettigheter og plikter, og kan bli betydelig endret i forbindelse med ferdigstillelse av prosjektet, kommunale vedtak m.v. Det tas uttrykkelig forbehold om oppdeling av andre byggetrinn i antall eierseksjonssameier og eierseksjoner. Det vises for øvrig til de forbehold som er tatt inn i prospekt og annet salgsmateriell. Endelige vedtekter fastsettes av utbygger.

V E D T E K T E R for

<Sameiet Kikkut BT1>, org. nr.

Vedtektene er fastsatt i forbindelse med seksjoneringen av sameiet. (Endret på årsmøte __.__.____.)

1. Innledende bestemmelser

1-1 Navn og opprettelse

Sameiets navn er Sameiet Kikkut BT1 (navnet kan endres) og er opprettet ved tinglysing av vedtak om seksjonering fra kommunen, tinglyst __.__.____.

1-2 Hva sameiet omfatter

(1) Sameiet er et eierseksjonssameie som består av boligseksjoner på eiendommen gnr. , bnr. i Stjørdal kommune.

(2) Den enkelte bruksenhet består av en hoveddel. Hoveddelen består av en sammenhengende og klart avgrenset del av en bygning, med egen inngang.

(3) De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er fellesareal.

1-3 Sameiebrøk

(1) Sameiebrøken er seksjonseiers forholdsmessige eierandel i sameiet. Sameiebrøken fremgår av seksjoneringssøknaden.

(2) Sameiebrøken bygger på hoveddelens BRA areal. Balkonger/terrasser/uteareal/boder og parkeringsplasser er ikke med i hoveddelenes BRA. Bruksareal fra tegning kan avvike og kan ikke legges til grunn for enhetens faktiske areal.

2. Rettslig disposisjonsrett

2-1 Rettslig disposisjonsrett

(1) Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon og kan fritt selge, pantsette og leie ut denne med mindre noe annet følger av lov, avtaler eller disse vedtektene.

2 BESKYTTET

(2) Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner. Dette gjelder tilsvarende hvis et erverv av en boligseksjon eller av aksjer eller andeler i et selskap fører til at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har slik tilknytning til hverandre, som beskrevet i eierseksjonslovens § 23.

(3) Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende.

(4) Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold utover det som inngår i (3) ledd. Det samme gjelder ny seksjonseiers/leietakers navn og kontaktinformasjon. Ved eierskifte betales et eierskiftegebyr.

(5) Nye begrensninger i rettslig disposisjonsrett krever samtykke fra de som berøres.

2-2 Kikkut Garasjesameie

Samtlige seksjoner i Sameiet Kikkut BT1 vil i form av tinglyst realkobling, eier ideell andel i garasjesameiet, gnr. bnr. som består av innendørs parkeringsplasser i kjeller og boder.

Garasjesameiet vil bli forvaltet av Kikkut garasjesameie. Det vises til egne vedtekter for realsameiet i forhold til rettigheter og forpliktelser knyttet til eierandel i garasjesameiet, herunder plikten til å betale felleskostnader.

2-3 Hulderveien Velforening og Husbyåsen Driftsforening

Samtlige eiere er til enhver tid av eksisterende eller regulerte bo- eller bruksenheter innenfor velforeningenes områder forpliktet til å være medlemmer i Hulderveien Velforening og Husbyåsen Driftsforening.

Velforeningene sørger for brøyting, felles renovasjonsløsning og ellers vedlikehold av eiendommene i henhold til fastsatte vedtekter og definerte ansvarsområder. Medlemmene er forpliktet til å følge foreningens vedtekter og vedtak fattet i styrende organer. Velforeningen Hulderveien og Husbyåsen Driftsforening har egne vedtekter og fastsetter medlemskontingent som sameierne til enhver tid må forholde seg til.

3. Seksjonseierens rett til å bruke bruksenheten, fellesareal og utomhusområde

3-1 Rett til bruk

(1) Seksjonseieren har enerett til å bruke sin bruksenhet. Seksjonseieren har også rett til å bruke fellesarealene til det de er beregnet til, eller vanligvis brukes til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.

(2) En seksjonseier kan med samtykke fra styret gjennomføre tiltak på fellesarealene som er nødvendige på grunn av seksjonseierens eller husstandsmedlemmenes nedsatte funksjonsevne. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.

(3) Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres skade eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte.

(4) Bruksenheten kan bare brukes i samsvar med formålet. Endring av bruksformålet krever reseksjonering etter eierseksjonslovens § 21 annet ledd.

3 BESKYTTET

(5) Seksjonseier har ikke rett til å foreta arbeider som påvirker/berører sameiets fellesarealer, fellesanlegg og utvendig tilleggsareal uten forhåndsgodkjenning fra styret/årsmøtet.

Dette gjelder tiltak som:

• Alle installasjoner, herunder oppsetting/montering av antenner, varmepumper, sol/vindavskjerming, skillevegger/gjerder, plattinger, flislegging eller annet fast belegg på balkonger/terrasser, innglassing, boblebad/badestamp, fastmontert belysning og lignende

Endring av utomhusplanen som anleggelse/utvidelse av plattinger, heller, flytting av eksisterende beplanting, nyplanting og lignende skal på forhånd godkjennes av styret/årsmøtet. Dette gjelder også innenfor tilleggsdel til den enkelte seksjon. Styret kan gi bestemmelser om høyde på hekker og annen beplantning også innenfor tilleggsdel.

(6) Kostnader til de- og remontering av installasjoner/utstyr som nåværende eller tidligere seksjonseier har montert, slik som nevnt i (5) 2. avsnitt, må ved rehabilitering og andre felles tiltak på eiendommen, belastes den seksjon installasjonen tilhører. Styret/årsmøtet avgjør om remontering skal tillates.

(7) Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter og andre offentlige bestemmelser er ikke tillatt.

3-2 Ordensregler og dyrehold

(1) Årsmøtet kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.

(2) Dyrehold er tillatt så lenge dette ikke på en urimelig eller unødvendig måte er til skade eller ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen.

4. Vedlikeholdsplikt og erstatningsansvar

4-1Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten

(1) Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og andre bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler til bruksenheten.

(2) Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt som

a) inventar

b) utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker

c) apparater, for eksempel brannslukkingsapparat

d) skap, benker, innvendige dører med karmer

e) listverk, skillevegger, tapet

4 BESKYTTET

f) gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk

g) vegg-, gulv- og himlingsplater

h) rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring

i) innsiden av vinduer, veranda- og ytterdører til boligen

(3) Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.

(4) Vedlikeholdet omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt ovenfor, men ikke utskifting av sluk, vinduer, veranda- og ytterdører til bolig. Seksjonseier er likevel ansvarlig for utskifting av ødelagte vindusruter (f.eks punkterte), dersom dette er et teknisk og økonomisk forsvarlig alternativ til å skifte ut hele vinduet.

(5) Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette gjelder også sluk på balkong eller lignende, som ligger til bruksenheten.

(6) Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner.

(7) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader som er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk.

(8) Oppdager seksjonseieren skade i bruksenheten som sameiet er ansvarlig for å utbedre, plikter seksjonseieren straks å sende skriftlig varsel til styret.

(9) Seksjonseieren skal holde bruksenheten fri for insekter og skadedyr. Ved mistanke om innsekter og skadedyr plikter seksjonseier straks å sende skriftlig varsel til styret.

(10) Ny eier av seksjonen har plikt til å utføre vedlikehold, inkludert reparasjoner og utskifting i seksjonen, selv om vedlikeholdet skulle vært utført av den tidligere seksjonseier.

(11) En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten, skal erstatte tap dette påfører sameiet eller andre seksjonseiere, jf. eierseksjonsloven § 34.

4-2 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m.

(1) Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og felles installasjoner, forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på fellesarealene og de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den enkelte seksjonseiers vedlikeholdsplikt, jf. punkt 5-1. Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon og utskifting når det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader.

(2) Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom bruksenheter, slik som rør, ledninger, kanaler og felles varmeanlegg inklusive radiatorer. Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom bruksenhetene hvis det ikke skaper vesentlig ulempe for den aktuelle seksjonseieren. Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utvendig vedlikehold av vinduer, veranda- og ytterdører til boligene

5 BESKYTTET

(3) Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også slikt som utskifting av sluk, vinduer, veranda- og ytterdører til boligene eller reparasjon og utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.

(4) Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og kontrollere felles installasjoner. Kontroll og arbeid i bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig ulempe for seksjonseieren eller andre brukere.

(5) Et sameie som ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, skal erstatte tap dette påfører seksjonseierne gjennom skader på bruksenhetene, jf. eierseksjonsloven § 35.

5. Felleskostnader, pantesikkerhet og heftelsesform

5-1 Felleskostnader

(1) Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er felleskostnader. Felleskostnader skal fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken med mindre annet følger av disse vedtektene.

(2) Dersom særlige grunner taler for det, kan kostnadene fordeles etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk.

Følgende kostnader fordeles med likt beløp pr. seksjon

Kostnader forbundet med kollektivt bredbånd/TV og kontingent til velforeningen fordeles, med en lik andel pr. tilknyttet seksjon.

Følgende kostnader fordeles etter forbruk

Kostnader til oppvarming inngår i felleskostnadene, herunder kostnader til varmt tappevann i leilighetene, radiatoranlegg etc. Det er installert individuell måling for hver eierseksjon. Kostnadene fordeles iht. målt forbruk. Det kreves inn et månedlig akontobeløp som avregnes iht avtalt periode.

(3) Dersom de seksjonseierne som berøres, uttrykkelig sier seg enige, kan det i vedtektene fastsettes en annen fordeling enn den som følger av (1).

(4) Enhver endring av fordelingsnøkkelen som utføres i strid med denne bestemmelse er ugyldig.

5-2 Betaling av felleskostnader

(1) Den enkelte seksjonseier skal forskuddsvis betale et akontobeløp som fastsettes på årsmøtet, eller av styret, for å dekke sin andel av felleskostnadene.

(2) Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til framtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen dersom årsmøtet har vedtatt slik avsetning. Midlene skal settes på egen bankkonto. Avsetning til vedlikehold er en felleskostnad og innbetalingene skal følge sameiebrøk.

5-3 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse

6 BESKYTTET

De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonslovens § 31. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det er kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.

5-4 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelser utad

Den enkelte seksjonseier hefter for felles ansvar og forpliktelser etter sin sameierbrøk.

6 Pålegg om salg og fravikelse av bruksenheten (utkastelse)

6-1 Mislighold

Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk og brudd på ordensregler

6-2 Pålegg om salg av seksjonen

Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jf. eierseksjonsloven § 38. Advarselen skal opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. Styret kan uten varsel pålegge erververen å selge en boligseksjon som er ervervet i strid med eierseksjonsloven § 23.

6-3 Pålegg om fravikelse av bruksenheten (utkastelse)

Hvis seksjonseierens eller brukerens oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller seksjonseierens eller brukerens oppførsel er til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13, jf. eierseksjonsloven § 39.

7. Styret og dets vedtak

7-1 Styret – Sammensetning, valg, tjenestetid og vederlag

(1) Sameiet skal ha et styre. Styret skal bestå av en leder og to til fire andre medlemmer. Det kan velges inntil 2 varamedlemmer.

(2) Styremedlemmene tjenestegjør i to år hvis ikke årsmøtet har bestemt noe annet. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.

(3) Årsmøtet skal velge styret med vanlig flertall av de avgitte stemmer. Styreleder skal velges særskilt.

(4) Årsmøtet skal fastsette eventuelt vederlag til styret for foregående styreperiode, med mindre noe annet besluttes av årsmøtet. Styret bestemmer fordelingen av vederlaget.

(5) Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å fratre før tjenestetiden er ute. Styret skal ha et rimelig forhåndsvarsel om fratredelsen. Ved fratreden må forretningsfører varsles.

7 BESKYTTET

(6) Årsmøtet kan med vanlig flertall beslutte at et medlem av styret skal fratre.

7-2 Styremøter

(1) Styreleder skal sørge for at styret møtes så ofte det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.

(2) Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er valgt noen nestleder, skal styret velge en møteleder.

(3) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Beslutninger kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for en beslutning, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene

(4) Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de fremmøtte styremedlemmene skal undertegne protokollen. Protokollen kan undertegnes elektronisk. Protokollen skal sendes til forretningsfører.

7-3 Styrets oppgaver

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet.

7-4 Styrets beslutningsmyndighet

(1) Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av styret om ikke annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte tilfelle.

(2) Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

7-5 Inhabilitet

Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.

7-6 Styrets representasjonsadgang og ansvar

(1) Styret har rett til å representere seksjonseierne og forplikte dem med sin underskrift i saker som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter. Dette omfatter også å gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet eller styret, og rettigheter og plikter som ellers angår fellesareal og fast eiendom.

(2) Styret kan også gjøre gjeldende krav seksjonseiere har mot utbyggeren dersom kravet knytter seg til mangler ved fellesarealene eller forsinket ferdigstillelse av disse.

(3) Seksjonseierne forpliktes ved underskrift av styreleder og ett styremedlem i fellesskap.

8 Årsmøtet

8-1 Årsmøtets myndighet og mindretallsvern.

(1) Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet.

8 BESKYTTET

(2) Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning

8-2 Tidspunkt for årsmøtet

(1) Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.

(2) Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to seksjonseiere som til sammen har minst ti prosent av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

8-3 Innkalling til årsmøte

(1) Styret innkaller til årsmøte med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Styret kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel, men varselet kan aldri være kortere enn tre dager. Innkallingen skal samtidig sendes til forretningsfører.

(2) Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon.

(3) Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal behandle. Skal årsmøtet kunne behandle et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmene, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.

(4) Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen i vedtektenes punkt 9-2 (1).

8-4 Saker årsmøtet skal behandle

(1) Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet.

(2) Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære årsmøtet:

• behandle styrets årsrapport

• behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående kalenderår

• velge styremedlemmer

• behandle vederlag til styret

(3) Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært årsmøte sendes ut til alle seksjonseiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige i årsmøtet.

(4) Bortsett fra saker som skal behandles av ordinært årsmøte, kan årsmøtet bare ta beslutning om saker som er angitt i innkallingen til møtet. Hvis alle seksjonseiere er til stedet på årsmøtet og stemmer for det, kan årsmøtet også ta beslutning i saker som ikke står i innkallingen. At saken ikke er nevnt i innkallingen, er ikke til hinder for at styret beslutter å innkalle til nytt årsmøte for å avgjøre forslag som er fremsatt i møtet.

8-5 Hvem kan delta i årsmøtet

9 BESKYTTET

(1) Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale- og stemmerett. Ektefelle, samboer, eller annet medlem av husstanden til eieren av en boligseksjon har rett til å være til stede på årsmøtet og uttale seg.

(2) Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å være til stede på årsmøtet og til å uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til stede med mindre det er åpenbart unødvendig eller de har gyldig forfall.

(3) En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. Fullmakten kan ikke angi hva fullmektigen skal stemme. Seksjonseieren har rett til å ta med en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det.

8-6 Møteledelse og protokoll

(1) Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. Møteleder behøver ikke å være seksjonseier.

(2) Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles, og alle beslutninger som tas på årsmøtet. Møtelederen og minst én seksjonseier som utpekes av årsmøtet blant dem som er til stede, skal underskrive protokollen. Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne.

8-7 Beregning av flertall og opptelling av stemmer på årsmøte

(1) I årsmøtet har hver seksjon én stemme, og flertallet regnes etter antall avgitte stemmer.

(2) For en seksjon med flere eiere kan det bare avgis en stemme.

(3) Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning.

8-8 Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet

(1) Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke annet flertallskrav er fastsatt i eierseksjonsloven eller vedtektene. Vedtektene kan ikke fastsette strengere flertallskrav enn det som er fastsatt i loven.

(2) Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet for å ta beslutning om

a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet

b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter

c) salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjoner i sameiet som tilhører eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap, eller andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning

d) samtykke til at formålet for én eller flere bruksenheter endres fra boligformål til annet formål eller omvendt

10 BESKYTTET

e) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonslovens § 20 annet ledd annet punktum

f) samtykke til sammenslåing av eierseksjonssameier som nevnt i eierseksjonslovens § 22a

g) ombygging eller annen tilrettelegging som fører til at bruksenheten kan brukes som bolig for flere personer enn det som er vanlig for bruksenheter med tilsvarende størrelse og romløsning

h) overføring av vedlikeholdsplikt fra seksjonseier til sameiet, jf eierseksjonsloven § 32 åttende ledd.

i) endring av vedtektene

(3) Vedtak om overføring av vedlikeholdsplikt fra sameiet til en eller flere seksjonseiere kreves i tillegg til to tredjedeler av de avgitte stemmer, også samtykke fra de berørte, jf eierseksjonsloven § 33 tredje ledd.

8-9 Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak

(1) Tiltak som har sammenheng med seksjonseierens bo- eller bruksinteresser, og som går ut over vanlig forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mindre enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, besluttes med vanlig flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet. Hvis tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, kreves det flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

(2) Hvis tiltakene fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for enkelte seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tiltaket besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne uttrykkelig sier seg enige.

8-10 Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseiere

(1) Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg enige hvis sameiet skal kunne ta beslutning om

a) salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen

b) oppløsning av sameiet

c) tiltak som medfører vesentlig endring av sameiets karakter

d) tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, uavhengig av størrelsen på kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort økonomisk ansvar eller utlegg tiltaket medfører for de enkelte seksjonseiere.

8-11 Inhabilitet

Ingen kan delta i en avstemning om

a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående

b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet

11 BESKYTTET

c) et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen interesse i saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser

d) pålegg eller krav etter eierseksjonsloven §§ 38 og 39 som er rettet mot en selv eller ens nærstående.

Dette gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig.

9 Forretningsfører, regnskap, revisjon og forsikring

9-1 Forretningsfører

Sameiet skal ha forretningsfører. Styret ansetter forretningsfører og andre funksjonærer i samsvar med eierseksjonsloven § 61.

9-2 Regnskap og revisjon

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel.

Regnskapet skal revideres av en revisor valgt av årsmøtet. Revisor tjenestegjør inntil annen revisor blir valgt.

9-3 Forsikring

(1) Styret er ansvarlig for at eiendommen til enhver tid er forsvarlig forsikret i et godkjent forsikringsselskap. Forsikringen skal også omfatte huseieransvarsforsikring, styreansvarsforsikring og rettshjelpsforsikring. Innboforsikring er den enkelte seksjonseier selv ansvarlig for å tegne

(2) Selv om sameiets forsikring brukes, skal styret pålegge seksjonseier å betale egenandelen dersom skadeårsaken ligger innenfor seksjonseiers ansvar.

10 Diverse opplysninger

10-1 Definisjoner

I disse vedtektene menes med

a) eierseksjon: eierandel i en bebygd eller planlagt bebygd og seksjonert eiendom, med enerett for eieren til å bruke en bestemt bruksenhet i eiendommen.

b) bruksenhet: et avgrenset areal av en seksjonert eiendom som en seksjonseier har enerett til å bruke til bolig eller annet formål. En bruksenhet består av en hoveddel og kan også ha tilleggsdeler. Bruksenheten må ha innvendige arealer og kan også ha utvendige arealer.

c) bruksenhetens hoveddel: en sammenhengende og klart avgrenset del av en bygning, med egen inngang.

d) bruksenhetens tilleggsdel: de delene av bruksenheten som ikke er hoveddel.

e) fellesareal: de delene av eiendommen som ikke inngår i bruksenhetene.

f) boligseksjon: en seksjon som skal brukes til helårsbolig eller fritidsbolig.

g) sameiebrøk: seksjonseierens forholdsmessige eierandel i sameiet.

12 BESKYTTET

h) seksjonering: å dele en eiendom i flere bruksenheter etter reglene i eierseksjonsloven

i) reseksjonering: en ny seksjonering av en eller flere seksjoner i en allerede seksjonert eiendom.

j) sameiet (eierseksjonssameiet): fellesskapet av alle seksjonseierne.

10-2 Hjemmelshaver til formuesgode

Sameie kan registreres som hjemmelshaver til et formuesgode som er registrert i et realregister.

10-3 Endringer i vedtektene

Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av årsmøtet med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer om ikke disse vedtektene eller eierseksjonsloven stiller strengere krav.

10-4 Generelle plikter

Seksjonseierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av kommunens seksjoneringsvedtak, lov om eierseksjoner, disse vedtekter samt eventuelle ordensregler fastsatt av årsmøtet. Dersom ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr 65

11 Prosjektet Kikkut

Prosjektet er planlagt gjennomført i flere byggetrinn, med en planlagt bebyggelse på ca. 71 boliger.

Selger/utbygger fastsetter egne vedtekter for garasjesameiet. Sameiet Kikkut BT1 vil være forpliktet av disse vedtektene, herunder forpliktet til å betale sin andel av kostnadene til drift og vedlikehold av anleggseiendom, enten det dreier seg om arealer som er permanent eller temporært opparbeidet. Sameiet andel av disse kostnadene vil inngå i felleskostnadene, jf §

5

Inntil utbyggingsprosjektet «Kikkut» er ferdig utbygget er Sameiet forpliktet til å yte nødvendig medvirkning til at utbygger, evt den utbygger utpeker, kan gjennomføre en helhetlig utbygging i samsvar med Selgers planer og med de endringene som evt blir gjort underveis. Sameiet er herunder forpliktet til å la Selger vederlagsfritt benytte deler av Sameiets utvendige fellesarealer midlertidig for adkomst, plassering av utstyr/rigg med mer.

Sameierne må påregne at det kan bli rokeringer av tildelte parkeringsplasser på grunn av bygningsmessig arbeid i parkeringskjeller.

Denne vedtektsbestemmelsen kan ikke endres uten samtykke fra utbygger eller utbyggers rettsetterfølger. Denne vedtektsbestemmelse bortfaller uten behandling i sameiermøtet når utomhusanlegg, anleggseiendom og fellesarealer er overtatt for siste byggetrinn i prosjektet.

Vedlegg:

13 BESKYTTET
o0o

VEDTEKTER for Hulderveien Velforening

1. FORMÅL

Velforeningens navn er Hulderveien Velforening og ligger i Stjørdal Kommune.

Velforeningen skal ivareta vedlikehold og drift av de gjeldende eiendommenes arealer og anlegg. Eiendommene tjener som fellesareal for beboerne innen planområdet etter reguleringsplan.

Velforeningen er ansvarlig for drift og vedlikehold av fordrøyningsbasseng , samt felles vann og overvannsledninger som ikke er det offentliges ansvar. Definert i vedlegg 2 og 3. Tinglyst ansvar på den enkelte matrikkel anses ikke som Huldreveien Velforening sitt ansvar.

2. VELFORENINGENS FYSISKE ANSVARSOMRADE

Velforeningens fysiske område er nærmere definert i vedlegg 1, områdekart, til disse vedtekter.

3. EIERSFORM

Samtlige eiere til enhver tid av eksisterende eller regulerte bo- eller bruksenheter innenfor velforeningens område er forpliktet til å være medlemmer i velforeningen.

Medlemmene er forpliktet til å følge foreningens vedtekter og vedtak fattet i styrende organer.

4. KONTINGENT

Hvert medlem skal betale kontingent fastsatt av årsmøtet eller styret.

Kontingenten skal som et minimum dekke velforeningens forpliktelser til drift og vedlikehold av fellesarealer, samt eventuelle avgifter mv. Kontingenten er lik per husstand innenfor velforeningens område med mindre annet følger av disse vedtekter.

Kostnader påløpt i forbindelse med drift og vedlikehold av arealer påheftet bruksrett i form av parkeringsrettigheter eller lignende, skal dekkes av innehaveren av bruksretten.

5. STYRET

Velforeningen skal ha et styre som skal bestå av en leder, samt fra 2 til 5 styremedlemmer. Styreleder velges særskilt. Det kan velges valgkomité. Styremedlemmene tjenestegjør i to år med mindre annen tjenestetid blir bestemt i årsmøte som foretar valget. Også andre enn medlemmer kan velges. Kun fysiske personer kan være styremedlemmer.

Styrevervet er personlig. Styret er vedtaksdyktig dersom minst tre medlemmer er til stede.

6. STYRETS PLIKTER

Styret skal administrere velforeningen og fremme dens formål etter disse vedtekter og de beslutninger som er fattet på årsmøte. Styremøter holdes når styreleder finner det nødvendig

Hulderveien Velforening

eller når minst to medlemmer av styret forlanger det. Styret er ansvarlig for den daglige drift og forvaltning av velforeningen.

Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over de saker som behandles og alle vedtak som treffes.

I felles anliggender forplikter styreleder og ett styremedlem i fellesskap velforeningen og tegner dets navn. Styret kan gi prokura.

Styret velger/ansetter forretningsfører til innkreving av kontingent, føring av regnskap, utarbeidelse av årsbudsjett samt betaling av løpende utgifter til vedlikehold eller lignende.

7. ÅRSMØTET

Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av juni måned. Alle medlemmer skal kalles inn til årsmøtet. Før innkalling til årsmøte sendes, skal styret fastsette en frist for når forslag til vedtak på årsmøtet må være sendt styret.

Årsmøtet innkalles skriftlig av styret med minst 8 og høyst 20 dagers varsel.

Innkallingen sendes alle Medlemmene i Velforeningen. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet, samt de saker som skal behandles. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige på årsmøtet.

Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen skal det ordinære årsmøtet behandle:

• Styrets årsberetning

• Regnskap for foregående kalenderår

• Innkomne saker

• Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsetting av kontingent

• Valg

Stemmer avgis slik at hver husstand i velforeningen har én stemme.

På årsmøte treffes alle valg og avgjørelser ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet blir avgjørelsen foretatt ved styreleders dobbeltstemme. Votering skal skje skriftlig hvis en eller flere stemmeberettigede forlanger det. Vedtektsendringer, større investeringer, eller andre tiltak av særlig inngripende karakter krever to tredjedels flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det påkrevd, eller når en eller flere representanter som alene eller til sammen representerer minst 20 % av Medlemmene kommer med skriftlig krav om det.

8. OPPLØSNING; SAMMENSLUTNING; DELING

Velforeningen kan ikke oppløses uten samtykke fra samtlige medlemmer.

Sammenslutning med andre lag/foreninger eller deling av velforeningens anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendig vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring. Styret skal i den forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra Velforeningens kreditorer.

9. DIVERSE BESTEMMELSER

Ved salg av eiendommer plikter selger å informere kjøper om disse vedtektene.

Hulderveien Velforening

10. VEDLEGG

1. Områdekart som velforeningens ansvarsområde med tekniske vedlegg.

11. PROSJEKT HUSBYÅSEN

Prosjektet er planlagt gjennomført i flere byggetrinn.

Selger/utbygger fastsetter vedtekter for felles utomhusanlegg og fellesarealer Medlemmene vil være forpliktet av disse vedtektene, herunder forpliktet til å betale sin andel av kostnadene til drift og vedlikehold av anleggseiendom og opparbeidede utomhusarealer, enten det dreier seg om arealer som er permanent eller temporært opparbeidet.

Inntil utbyggingsprosjektet er ferdig utbygget forpliktes det til å yte nødvendig medvirkning til at utbygger, evt den utbygger utpeker, kan gjennomføre en helhetlig utbygging i samsvar med Selgers planer og med de endringene som evt blir gjort underveis. Herunder forpliktet til å la Selger vederlagsfritt benytte deler av utvendige fellesarealer midlertidig for adkomst, plassering av utstyr/rigg med mer.

Denne vedtektsbestemmelsen kan ikke endres uten samtykke fra utbygger eller utbyggers rettsetterfølger. Denne vedtektsbestemmelse bortfaller uten behandling når utomhusanlegg og fellesarealer er overtatt for siste byggetrinn i prosjektet.

Hulderveien Velforening

Usikker på hva som passer best av Fiberaksess og Flex? Skann QR-kode for å se video:

Fellesavtale:

Altibox Flex M

Altibox Flex M er vår mest populære løsning, tilpasset borettslag med behov for god bredbåndskapasitet, og ønske om en fleksibel tv- og underholdningspakke. Hver boenhet kan selv velge om de vil ha kun bredbånd, eller begge deler.

Med Altibox Flex M kan beboer velge mellom:

Tv og internett Tv og internett Kun internett

√ Internett 200/200 Mbps

√ Tv med 10 poeng

√ Et utvalg faste kanaler

√ 50 timer opptak

√ Programarkiv

√ Start forfra

NB: Vi tar forbehold om endringer faste kanaler.

√ Internett 50/50 Mbps

√ Tv med 50 poeng

√ Et utvalg faste kanaler

√ 500 timer opptak

√ Programarkiv

√ Start forfra

√ Internett 500/500 Mbps

Alternativt kan beboer oppgradere til:

Altibox L Altibox XL 199,- pr. md. 399,- pr. md.

√ Internett 500/500 Mbps

√ Tv med 50 poeng

√ Et utvalg faste kanaler

√ 500 timer opptak

√ Programarkiv

√ Start forfra

Foto: Line Owren ©Altibox

√ Internett 1000/1000 Mbps

√ Tv med 100 poeng

√ Et utvalg faste kanaler

√ 1000 timer opptak

√ Programarkiv

√ Start forfra

Det er også mulig å oppgradere med:

Fasttelefon – fra kr 120,- pr. md.

25 poeng – kr 59,- pr. md.

50 poeng – kr 99,- pr. md.

75 poeng – kr 139,- pr. md.

100 poeng – kr 179,- pr. md.

150 poeng – kr 269,- pr. md.

200 poeng – kr 349,- pr. md.

Kjøpetilbud på prosjektert leilighet i KikkUt Husbyåsen

Kjøpetilbudet gjelder på følgende leilighet i prosjektet KikkUt Husbyåsen:

Undertegnede inngir herved bud på ovennevnte eiendom, Pris kr _____________, - + omkostninger.

Dokumentavgift av andel tomteverdi kr , -

Innskuddskapital velforening kr 8 000,-

Startkapital sameie kr 15 000,-

Stiftelsesgebyr sameie kr 3 000,-

Tingl.gebyr skjøte kr 585,-

Tingl.gebyr pantedokument kr 585,-

Panteattest kr 172,-

Totale omkostninger

* Se prisliste for sum dokumentavgift per leilighet.

Kjøpesummen blir ikke indeksregulert. Kjøpesummen skal i sin helhet innbetales ved overtagelse av boligen.

Kjøpet vil bli finansiert slik:

Låneinstitusjon: Evt.referanse:

Egenkapital kr. , -

Eventuelle forbehold:

Ønskes uforpliktende finansieringstilbud fra Melhusbanken? Ja Nei

NÆRVÆRENDE BUD ER BINDENDE FOR UNDERTEGNEDE FREM TIL OG MED DEN KL.16.00. (MINIMUM 3 DØGN)

Kjøpsbetingelser / krav til finansiering

Undertegnede er kjent med at budet er bindende for meg/oss når det er kommet til selgers kunnskap. Bindende avtale er regulert iht. Lov om avtaler av 31. mai 1918. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen.

Budet er gitt med bakgrunn i prosjektets standardkontrakt, salgsoppgave med tilhørende deklarasjon, tegninger. Disse dokumenter er lest og akseptert av kjøper.

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud.

Dersom budet blir akseptert må kjøper på eget initiativ fremlegge en godkjent finansieringsbekreftelse til megler innen 21 dager etter selgers aksept iht. Bustadoppføringslova § 46 2. ledd. Dersom kjøper innen fristen ikke overholder sin forpliktelse med tilfredsstillende finansieringsbekreftelse iht. prosjektets standardkontrakt, er kjøper allikevel bundet og selger vil kunne påberope avtalen som vesentlig misligholdt og heve avtalen. Kjøper samtykker til at omkostninger knyttet til heving og dekningssalg i så fall dekkes av kjøper.

Heimdal Eiendomsmegling AS | Telefon: 73 87 15 70 | Epost: post@hem.no | www.hem.no

Sted/dato:

Navn:

Fødsels- og person nr.

Adresse:

Postnr./sted:

E-post:

Signatur:_

mobil:

Jeg samtykker til at mitt navn, adresse, telefonnummer og e-post deles med nødvendige underleverandører, forretningsfører og samarbeidspartnere i prosjektet for min kjøpte bolig. Kontaktinformasjonen kan bli brukt til å ta kontakt med meg på telefon, e-post eller SMS. Samtykket er gyldig frem til overlevering av boligen.

***

Navn:

Fødsels- og person nr.

Adresse:

Postnr./sted:

E-post.:

Signatur:

mobil:

Jeg samtykker til at mitt navn, adresse, telefonnummer og e-post deles med nødvendige underleverandører, forretningsfører og samarbeidspartnere i prosjektet for min kjøpte bolig. Kontaktinformasjonen kan bli brukt til å ta kontakt med meg på telefon, e-post eller SMS. Samtykket er gyldig frem til overlevering av boligen.

Heimdal Eiendomsmegling AS, Søndregata 6B, 7500 Stjørdal

E-post: nbh@hem.no // as@hem.no

Tlf: 95 73 78 69 // 47 82 04 82

Legitimasjon kjøper 1

Legitimasjon kjøper 2

Heimdal Eiendomsmegling AS | Telefon: 73 87 15 70 | Epost: post@hem.no | www.hem.no

Husbyåsen utbyggingsselskap as

c/o Heimdal Eiendomsmegling AS Vestre Rosten 69 7072 Heimdal

FINANSIERINGSBEVIS

4-22-9003

er innvilget finansiering i vår bank med kjøp av bolig i Stjørdal kommune.

Prosjektet: Kikkut Husbyåsen, leil.nr. .

I følge anmodning fra kjøper, bekreftes herved at kroner (+ omkostninger)

er reservert for utbetaling til Husbyåsen utbyggingsselskap as ved Heimdal Eiendomsmegling AS, klientkonto 42305501500, i henhold til bindende avtale mellom partene. Dette finansieringsbeviset er bindende og irreversibelt.

Det forutsettes at Heimdal Eiendomsmegling AS innestår for tinglysing av skjøte i henhold til bindende avtale mellom partene og evt. pantedokument.

Denne bekreftelsen er betinget av at det blir stilt sikkerhet for deres forpliktelser etter kontrakten i henhold til Bustadoppføringslova av 13 juni 1997.

Sted/dato

Navn + stempel

Heimdal Eiendomsmegling AS | Telefon: 73 87 15 00 | Epost: post@hem.no | hem.no | Orgnr: 976232909
______________________ __________________________

95 73 78 69 nbh@hem.no

47 82 04 82 as@hem.no

Nils Borgar Husby Eiendomsmegler/Jurist Andreas Sandem Eiendomsmegler
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.