Page 1

Forum LAURY 2013

OPOLSKIEGO BIZNESU

Miesięcznik Samorządu Gospodarczego ISSN 1732-4505 nr 1 (93) styczeń 2014

1

Elżbieta Bieńkowska

wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju

Laury

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


LAURY 2013

2

nr 1 (93) styczeń 2014


LAURY 2013

SŁAWA I BOHATERSTWO DLA NAJLEPSZYCH prof. dr hab. Marian Duczmal Przewodniczący Rady Opolskiej Izby Gospodarczej Przewodniczący Kapituły Laurów 2013

L

aury Umiejętności i Kompetencji, które są przyznawane od 1992 r., stały się doniosłym i prestiżowym wyróżnieniem dla ludzi, instytucji, firm i organizacji. Przyznając Laury doceniamy ich sukcesy i osiągnięcia w biznesie, w życiu gospodarczym i społecznym, nauce, edukacji, medycynie, kulturze i sporcie. Nagradzamy Laureatów za łączenie osiągniętego sukcesu gospodarczego lub zawodowego z działalnością publiczną, kiedy to wykazują się wyjątkową postawą etyczną, aktywnością społeczną i odpowiedzialnością oraz działają dla dobra społeczności lokalnych i godnie reprezentują nasz region. Laury to – od starożytności – symbol sławy i bohaterstwa. Zdobyć Laur, to znaczy cieszyć się uznaniem i powodzeniem, odnosić sukcesy, być odpowiedzialnym za sukcesy, które mają służyć dobru społeczeństwa. Najważniejszym wyzwaniem, jakie stoi przed naszym regionem, jest zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacji, realizacja kompleksowych działań wspierających rodzinę, nowe inwestycje, przedsiębiorczość i innowacyjność, a także tworzenie nowych miejsc pracy. Każdy Laureat, jego osiągnięcia i sukcesy, podnoszą prestiż przyznawanego przez nas wyróżnienia. To m.in. tegoroczni Laureaci realizują te cele. Kapituła, której mam zaszczyt przewodniczyć, po raz kolejny starała się dostrzec nie tylko ludzi i instytucje odnoszące sukces w swoich dziedzinach, ale także potrafią się nimi podzielić poprzez aktywność społeczną w swoim środowisku i wspierać różnorodne akcje charytatywne i inicjatywy lokalne. Zdobywcy Laurów, swoją codzienną działalnością pokazują, że także w trudnej rzeczywistości systematyczna praca, rzetelność, aktywność, szukanie nowych innowacyjnych rozwiązań, stała współpraca z otoczeniem, prowadzi do sukcesu jednostki zespołu organizacji. Gratuluję tegorocznym laureatom i życzę by ich przykład zyskał licznych naśladowców. Jestem przekonany, że tegoroczne Laury Umiejętności i Kompetencji dostały się w ręce najlepszych. Zdobyli je Ci, którzy radzą sobie w każdych uwarunkowaniach społeczno – ekonomicznych i którzy sukces oparli na trwałych podstawach, nie zaś na umiejętności wykorzystania krótkotrwałej koniunktury. Wszystkim Laureatom, członkom Opolskiej Izby Gospodarczej i sympatykom życzę dalszych sukcesów w nowym 2014 roku.

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

3


LAURY 2013

KRYSZTAŁOWY LAUR

ELŻBIETA BIEŃKOWSKA wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju

4

N

ominacja Elżbiety Bieńkowskiej na stanowisko wicepremiera odbiła się bardzo głośnym echem w mediach. O Bieńkowskiej mówiono nie tylko w kontekście jej awansu, kompetencji, ale także… tatuaży, które nie uszły uwadze dziennikarzy. W polskiej polityce od lat nie mieliśmy kobiety na tak wysokim stanowisku. Elżbieta Bieńkowska jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła także Krajową Szkołę Administracji Publicznej oraz podyplomowe studia MBA Szkoły Głównej Handlowej. Przez całą karierę zawodową związana jest z wdrażaniem funduszy europejskich. W latach 1999-2007 była dyrektorem Wydziału Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. W 1999 r. pełniła funkcję pełnomocnika wojewody katowickiego ds. strategii rozwoju województwa. Wcześniej pracowała w Wydziale Gospodarki Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, gdzie uczestniczyła m.in. w pracach nad kontraktem regionalnym dla województwa. Od 2007 r. pełniła funkcję ministra rozwoju regionalnego, aż do chwili powołania jej na stanowisko wicepremiera i ministra

nr 1 (93) styczeń 2014

infrastruktury i rozwoju. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego było strategiczne dla rozwoju kraju, ponieważ zajmowało się efektywnym wydatkowaniem funduszy europejskich. Podczas kadencji Elżbiety Bieńkowskiej, Rada Ministrów przyjęła „Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie”, nowatorską „Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” oraz „Średniookresową Strategię Rozwoju Kraju 2020”. Doprowadziła do pełnego wykorzystania funduszy unijnych z budżetu na lata 2004-2006 i rozdzielenia prawie 68 mld euro, które Polska otrzymała na lata 2007-2013. Odpowiada za przygotowanie do sprawnego wdrażania funduszy z kolejnego budżetu UE na lata 2014-2020. Elżbieta Bieńkowska jest dobrze znana i pozytywnie kojarzona na Opolszczyźnie. Chyba każdy ma w pamięci zdjęcie, na którym wspólnie z byłym marszałkiem województwa Józefem Sebestą, na scenie Filharmonii Opolskiej, trzyma w rękach symboliczny czek. Czek był nagrodą w ramach konkursu o Krajową Rezerwę Wykonania, nagrodą, która Opolszczyzna dostała za najefektywniejsze wydawanie unijnych pieniędzy.


LAURY 2013

KRYSZTAŁOWY LAUR Nasz region - w nagrodę za pierwsze miejsce - dostał 64 mln euro. Filharmonia, w której odbywała się wspomniana uroczystość, została rozbudowana dzięki unijnym dotacjom. Podobnie jak amfiteatr, czy Jurapark, które powstawały dzięki unijnym funduszom. Lista obiektów jest na Opolszczyźnie znacznie dłuższa. Elżbieta Bieńkowska jest ekspertem w projektach międzynarodowych. Wykładała na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim oraz w Szkole Głównej Handlowej. Jest ceniona za swoje osiągnięcia zawodowe w Polsce i zagranicą. Jest również laureatką wielu prestiżowych wyróżnień,

m.in. Nagrody Kisiela, Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji. Otrzymała odznaczenie Wielkiego Oficera Królewskiego Norweskiego Orderu Zasługi, przyznane przez króla Haralda V za zaangażowanie w budowę przyjaznych relacji i współpracy między Polską i Norwegią oraz skuteczne wdrażanie Norweskich Mechanizmów Finansowych. Zna biegle język angielski. Jest mężatką i ma troje dzieci. Uchodzi na jedną z najbardziej wpływowych Polek. Po nominacji na stanowisko wicepremiera tygodnik „Newsweek” umieścił ją na okładce, ustylizował na królową i podpisał: „Elżbieta I”.

5

Kapituła Laurów Umiejętności i Kompetencji 2013 Ryszard Wilczyński, wojewoda opolski; Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego; Józef Sebesta, laureat Platynowego Lauru 2010; Krzysztof Kawałko, wiceprezydent Opola; Marian Duczmal, przewodniczący rady OIG i przewodniczący Kapituły Laurów 2013; Karol Cebula, laureat Kryształowego Lauru 2010; Władysław Sztefic, członek rady OIG; Andrzej Rybarczyk, członek rady OIG; Zdzisław Bąk, laureat Złotego Lauru 2010; Henryk Galwas, prezes zarządu OIG, sekretarz Kapituły.

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


LAURY 2013

KRYSZTAŁOWY LAUR

RYSZARD ZEMBACZYŃSKI prezydent Opola

6

R

yszard Zembaczyński zasłużył na Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji nie tylko sprawowaniem funkcji prezydenta Opola przez trzy kadencje z rzędu, ale również całym swoim życiorysem zawodowym i prowadzoną od wielu lat działalnością publiczną. Decydując o przyznaniu Kryształowego Lauru Kapituła wyraziła wielkie uznanie dla jego odwagi, rzetelności i uczciwości w działaniu oraz kierowanie się zawsze dobrem społecznym. Zembaczyńskiego doceniono za szerzenie wzorców demokratycznych i wolnorynkowych oraz promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego. Ryszard Zembaczyński może się poszczycić skutecznym wykorzystywaniem środków unijnych i dbałością o zrównoważony rozwój zarówno Opola jak i całego regionu, zarówno w wymiarze społecznym, kulturalnym, jak i gospodarczym. Nie bał się podejmować licznych inicjatyw gospodarczych i proekologicznych oraz konsekwentne wdraża strategię rozwoju Opola.

nr 1 (93) styczeń 2014

Dzięki jego zaangażowaniu Podstrefa Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park może się poszczycić inwestycjami o łącznej wartości ok. 327,3 mln zł, a zatrudnienie znajdzie w niej 1730 osób. Mimo początkowej krytyki i mówienia o tym, że po opolskiej strefie ekonomicznej hula tylko wiatr, dziś tereny te przeżywają swoisty boom. W mieście co chwilę pojawia się nowy inwestor, w tym tak znaczący jak amerykański Polaris. W mieście w ostatnim czasie pojawili się również: Pasta Food Company, Capgemini. Nowe zakłady stawia Kamex, a niedawno do użytku oddano nowoczesną halę holenderskiej firmy HFG. Przy wykorzystaniu unijnych dotacji Ryszard Zembaczyński doprowadził do gruntownej przebudowy i modernizacji opolskiego amfiteatru, gdzie co roku odbywa się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Dzięki unijnym dotacjom w Opolu powstaje również Centrum Wystawienniczo-Kongresowe oraz Park Naukowo-Technologiczny.


LAURY 2013

KRYSZTAŁOWY LAUR

Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W czasie studiów działał w Zrzeszeniu Studentów Polskich. W 1974 r. rozpoczął pracę w Wojewódzkim Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w Opolu. W 1981 r. został dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenowej Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, a później kierował Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w tym urzędzie. W 1985 r. objął funkcję wicewojewody opolskiego. Stanowisko to zajmował przez pięć lat, do momentu mianowania go na wojewodę, którym był w latach 1990 - 1998. Od 1998 do 2002 r. działał jako radny Sejmiku Województwa Opolskiego, w strukturach którego przewodniczył Komisji Polityki Regionalnej i Współpracy z Zagranicą. W latach 1999-2001 pełnił funkcję dyrektora oddziału Banku Ochrony Środowiska w Opolu. Od 2001 r. działa rów-

nież w Platformie Obywatelskiej, gdzie pełni funkcję wiceprzewodniczącego zarządu regionu opolskiego partii. Przed objęciem urzędu prezydenta miasta Opola, który piastuje do dziś, prowadził działalność gospodarczą jako doradca inwestycyjny. Jest autorem licznych analiz i artykułów oraz uczestnikiem międzynarodowych szkoleń w USA i we Francji. W 1992 r. został laureatem Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji, a dwa lata później członkiem Kapituły Laurów Umiejętności Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Jest zaangażowany w szereg przedsięwzięć gospodarczych oraz proekologicznych, m.in. jest założycielem Agencji Poszanowania Energii w Opolu. Ryszard Zembaczyński jest osobą wrażliwą na potrzeby drugiego człowieka i jest ogromnie zaangażowany w niesienie pomocy innym.

7

Forum Opolskiego Biznesu Wydawca: Opolska Izba Gospodarcza 45-075 Opole, ul. Krakowska 39 tel./fax. 77 44 17 668, 77 44 17 669 e-mail: oig@oig.opole.pl www.oig.opole.pl Redaktor naczelny: Maciej T. Nowak e-mail: igimedia@op.pl tel. 604 64 92 42 www.igimedia.pl

Foto: Witold Chojnacki

Skład, łamanie, reklama:

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.

Znajdź nas na: www.forumopolskiegobiznesu.pl

agencja komunikacji marketingowej

45-272 Opole ul. Sosnkowskiego 29 tel. 77 456 95 29 e-mail: biuro@komunikatorpr.pl www.komunikatorpr.pl

Polub nas na: www.facebook.com/ForumOpolskiegoBiznesu

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


LAURY 2013

PLATYNOWY LAUR KATEGORIA: NAUKA I INNOWACYJNOŚĆ

PPUH FILPLAST

8

P

rzedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Filplast z Głogówka doceniono za zachodnioeuropejski poziom produkcji, utrzymanie jakości i bogatą różnorodność produktów: drzwi i okien, które spełniają oczekiwania klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Filplast wspólnie z Politechniką Opolską oraz notyfikowanymi jednostkami badawczymi opracował nowe wzory drzwi i opatentował technologię ich produkcji. Zaprojektowane wzory przemysłowe zostały również zastrzeżone w Unii Europejskiej. Firma Filplast została założona w 1990 r. Główną siedzibę ma w Głogówku. Przedsiębiorstwo dysponuje obecnie halami produkcyjnymi o łącznej powierzchni 10 tys. metrów kwadratowych. Filplast zajmuje się głównie produkcją drzwi, okien i rolet. Od lat wyroby z Głogówka podbijają europejskie rynki. Najważniejsze rynki zbytu to kraje sąsiednie - Niemcy i Czechy. Znaczna część produkcji trafia również na rynek krajowy. Filplast jako jeden z nielicznych producentów okien w Europie może się pochwalić własnym laboratorium do badania stolarki okiennej. Ma także najnowocześniejszy park maszynowy, który na bieżąco jest nadzorowany przez specjalistów. Przedsiębiorstwo dysponuje obecnie halami produkcyjnymi o łącznej powierzchni 10 tys. metrów kwadratowych. Aktualnie zatrudnia ponad 250 pracowników. Jesienią 2013 r. firma oddała do użytku nową halę produkcyjną wraz z częścią biurowo-socjalną. Budowa nowego zakładu składała się z dwóch etapów: badania i rozwój nowego produktu, którym są drzwi wejściowe oraz budowy hali.

nr 1 (93) styczeń 2014

Łączna powierzchnia użytkowa nowej hali to ponad 4,6 tys. metrów kwadratowych. Obiekt powstał w ciągu 12 miesięcy. Zagospodarowano teren w postaci parkingów, placów manewrowych i załadunkowych oraz rampy wyładowczej o łącznej powierzchni ponad 20 tys. m2. Zainstalowano również magazyn wysokiego składowania dla 300 tys. mb profili PCV. Podczas prac zaangażowano kilkanaście lokalnych firm podwykonawczych, w sumie ponad 150 osób. Podczas budowy zużyto m.in.: 40 km kabla, 40 tys. ton pospółki i 400 ton stali. Firma z Głogówka dba o ergonomię pracy oraz środowisko naturalne. Zamontowała m.in. oświetlenie LED, kolektory słoneczne, separatory substancji ropopochodnych z placów manewrowych i maszyny minimalizujące ilość odpadów podczas procesu produkcyjnego. Filplast kupił również nowoczesną, w pełni zautomatyzowaną linię technologiczną, która pozwala na zwiększenie wydajności o ponad 30 proc. Dzięki niej wdrożono również oprogramowanie zarządzające procesem produkcyjnym, co pozwoliło zastąpić używaną dotychczas papierową dokumentację. Firma uruchomiła także nowoczesną lakiernię wraz z suszarnią. Całą inwestycję zrealizowano dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Jej wartość to ponad 16 mln zł. Nowa hala produkcyjna została tak zaprojektowana, aby można było ją w przyszłości rozbudować i powiększyć powierzchnię produkcyjną pod następne linie.


LAURY 2013

PLATYNOWY LAUR KATEGORIA: PLATYNOWE LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

ANDRZEJ DROSIK dyrektor Nutricia Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.

Na co dzień kieruje się zasadą „Niemożliwe nie istnieje”. Zawsze pamięta, że jego sukces jest wypadkową działań zespołu, który buduje.

A

ndrzej Drosik jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu oraz Wrocławskiej Szkoły Biznesu. W firmie Nutricia Zakłady Produkcyjne pracuje od 1982 r. W 1999 r. został naczelnym inżynierem firmy, a rok później objął funkcję dyrektora zakładu. Od 2008 r. jest dyrektorem Zakładów Nutricia w Polsce, w skład których wchodzą zakłady z Opola i Krotoszyna. Od 2010 r. Andrzej Drosik jest dyrektorem przemysłowym Wschodniego Centrum Produkcji Dywizja Żywności dla Dzieci, a od 2012 r. pełni to stanowisko także na obszarze Europy Centralnej. Andrzej Drosik w firmie Nutricia Zakłady Produkcyjne podejmuje kompleksowe działania na rzecz produkcji odpowiedzialnej, przyjaznej i bezpiecznej. Tylko takie działania gwarantują sukces firmy. Zaangażowanie Andrzeja Drosika sprawia, że ma on ogromny wkład w dynamiczny rozwój firmy. Najświeższym dowodem efektywności i profesjonalizmu Andrzeja Drosika jest inwestycja w rozbudowę zakładu w Opolu, która podniesie zatrudnienie w firmie oraz zwiększy moce produkcyjne o 25 proc. Firma Nutricia zamierza zainwestować 12 mln euro, czyli ok. 50 mln zł i zatrudnić 100 nowych pracowników. Ma to pozwolić na zdobycie rynków w Azji i Afryce. Nowy wydział w opolskiej Nutricii będzie produkował mleko modyfikowane dla dzieci, w puszkach. Inwe-

9

stycja jest związana z rozwojem firmy, która w Opolu będzie już zatrudniać w sumie ponad 600 osób. Rozbudowa ma się zakończyć na początku II kwartału 2014 r. Andrzej Drosik zasłużył na wyróżnienie Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji dzięki: - zaangażowaniu w kierowanie zespołem ludzi w oparciu o kompetencje, kodeks postępowania etycznego i budowanie wysokiej kultury organizacyjnej firmy; - profesjonalizmowi w zarządzaniu firmą Nutricia Zakłady Produkcyjne, w tym konsekwentne rozszerzanie wachlarza usług, wprowadzanie nowych rozwiązań organizacyjnych i podnoszenie konkurencyjności firmy na rynku; - dbałości o innowacyjność i najwyższą jakość produktów, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań konsumentów; - realizacji polityki Odpowiedzialności Społecznej Biznesu, angażowaniu się w pomoc dzieciom potrzebującym, a także w inicjatywy wspierające realizację potrzeb lokalnej społeczności. Andrzej Drosik jest laureatem wielu prestiżowych nagród, w tym: ambasadora Polskiej Gospodarki w kategorii Eksport, Opolskiej Marki w kategorii Dużych Przedsiębiorstw i w kategorii Eksport, Medalu Europejskiego za kaszki mleczne dla dzieci bez dodatku cukru. FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


LAURY 2013

PLATYNOWY LAUR KATEGORIA: PRO PUBLICO BONO

DR N. MED. DARIUSZ ŁĄTKA ordynator Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu

10

Naczelną dewizą swej aktywności zawodowej uczynił kształcenie młodych adeptów neurochirurgii. Uważa, że w życiu miał szczęście trafić na wspaniałych nauczycieli i czuje się w obowiązku spłacać zaciągnięty u nich dług.

L

ekarz neurochirurg, ordynator Oddziału Neurochirurgii WCM w Opolu, konsultant wojewódzki w zakresie neurochirurgii i neurotraumatologii dla województwa opolskiego, inicjator powołania i prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii na Opolszczyźnie „Neuro”, inicjator powstania uniwersalnej platformy internetowej dla specjalistów i pacjentów drkregoslup.pl. Członek Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów (PTNch), Polskiego Towarzystwa Chirurgów Kręgosłupa (PTChK), AO Spine Foundation, North American Spine Society (NASS) i World Spinal Column Society (WSCS). Uczestnik wielu staży i kursów krajowych i zagranicznych w zakresie pełnoprofilowej neurochirurgii, anatomii mikroneurochirurgicznej, neurochirurgii onkologicznej, neurochirurgii naczyniowej oraz licznych specjalistycznych szkoleń z zakresu dostępów operacyjnych i instrumentacji wewnętrznej kręgosłupa. Ma tytuł European Board in Neurosurgery. Ogromnym osobistym sukcesem Dariusza Łątki jest wdrożenie w Opolu szeregu nowych, często unikalnych w skali kraju technik operacyjnych. Opolska neurochirurgia stała się ośrodkiem zajmującym wysokie miejsca w krajowych rankingach jednostek opieki zdrowotnej, obleganym przez pacjentów. Jest współautorem dwóch podręczników i ponad 150 publikacji w fachowej prasie krajowej i zagranicznej; ma na koncie kilkadziesiąt przeprowadzonych wykładów i prezentacji na światowych sympozjach.

nr 1 (93) styczeń 2014

Nagrody i wyróżnienia: Medal Śląskiej Akademii Medycznej „Przodujący w nauce i pracy”. Wyróżnienie Dyplomu Ukończenia Akademii Medycznej. Wyróżnienie Dyplomu Specjalisty II Stopnia. Wyróżnienie Rektora Pracy Doktorskiej. Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji Opolskiej Izby Gospodarczej 2010. Wyróżnienie Kapituły Konkursu Opolski Hipokrates 2011. Nominowany został za: - zmiany oblicza neurochirurgii opolskiej poprzez wdrożenie szeregu nowych, często unikalnych w skali kraju technik operacyjnych, w tym nowoczesnych procedur protezowania i stabilizacji wewnętrznej kręgosłupa, ale także w zakresie mikroneurochirurgii i wykorzystania neuronawigacji operacyjnej; - wyjątkowe zaangażowanie w kierowaniu Oddziałem Neurochirurgii poprzez uzdrowienie finansów oddziału przy jednoczesnej poprawie wszystkich ilościowych i jakościowych wskaźników medycznych, jak również zakupu ultranowoczesnego mikroskopu operacyjnego i przeprowadzenie z jego wykorzystaniem unikalnych w kraju operacji w podczerwieni i ultrafiolecie; - koordynację projektów badawczych realizowanych we współpracy z Politechnika Wrocławską; - ogromne zaangażowanie w kształcenie kolejnych lekarzy specjalistów w dziedzinie neurochirurgii.


LAURY 2013

PLATYNOWY LAUR KATEGORIA: PRO PUBLICO BONO

DR N. MED. WŁADYSŁAW PLUTA ordynator Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu

11

„Ten kardiolog ma serce do leczenia” – piszą o nim pacjenci na forach internetowych.

J

est absolwentem Akademii Medycznej Wydziału Lekarskiego w Krakowie. Od 1998 r. pełni funkcję wojewódzkiego konsultanta ds. kardiologii województwa opolskiego. W 1980 r. na podstawie rozprawy pt. „Echokardiograficzna ocena stopnia zwężenia lewego ujścia żylnego” uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Jako adiunkt rozpoczynał pracę w I Katedrze i Klinice Kardiologii Śl. Akademii Medycznej w Zabrzu. Brał aktywny udział w organizacji powstającego Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii w Zabrzu, obecnie to Śląskie Centrum Chorób Serca. W 1994 r. przeniósł się do Opola, organizując od podstaw najpierw przychodnię kardiologiczną w powstającym WCM, a następnie oddział kardiologii, pełniąc do chwili obecnej obowiązki ordynatora oddziału. Kierowany przez niego oddział swoją opieką otacza mieszkańców całego województwa. Oddział jest ośrodkiem referencyjnym w dziedzinie kardiologii. Dysponuje pełną diagnostyką kardiologiczną, zarówno inwazyjną, jak i nieinwazyjną. Pełni całodobowe dyżury kardiologiczne, z możliwością 24h dostępu do diagnostyki inwazyjnej i angioplastyki wieńcowej. Jest ośrodkiem wszczepiającym układy stymulujące serca. Od 2010 r. na oddziale znajduje się między innymi nowoczesny aparat do wykonywania zabiegów ablacji. System Carto, wart milion złotych, służy do leczenia różnego typu zaburzeń rytmu serca, w tym najbardziej skomplikowanych. Taki sam system Carto 3 w momencie jego wprowadzenia w WCM miały w Polsce oprócz Opola tylko dwie kliniki w Warszawie.

Władysław Pluta został nagrodzony przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne za prace „Ostry zawał serca ze wstrząsem, tromboliza dowieńcowa” oraz „Wstrząs kardiogenny, koronaroplastyka przy niepowodzeniu trombolizy dowieńcowej”. Jest bardzo lubiany przez pacjentów i ceniony przez środowisko medyczne. W 2009 r. otrzymał honorową statuetkę „Opolski Hipokrates 2009”, przyznawaną za nadzwyczajne osiągnięcia w ochronie zdrowia na rzecz mieszkańców Opolszczyzny. Wyboru dokonuje kapituła plebiscytu, w skład której wchodzili przedstawiciele opolskiego oddziału NFZ i „Nowej Trybuny Opolskiej”. Laureat Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji. Nominowany został za: - organizację od podstaw oddziału kardiologii w Opolu i działalność na rzecz powstania oddziału kardiochirurgii w Opolu; - opracowanie strategii inwazyjnego leczenia zawałów serca w regionie opolskim, - wprowadzenie całodobowego zabezpieczenia hemodynamicznego dla ostrych stanów kardiologicznych dla województwa opolskiego; - udział w międzynarodowych badaniach klinicznych; - autorstwo licznych prac naukowych publikowanych w zagranicznych i krajowych czasopismach naukowych i współautorstwo podręcznika „Chirurgia naczyń wieńcowych”.

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


LAURY 2013

PLATYNOWY LAUR KATEGORIA: PRO PUBLICO BONO

DR N. MED. JANUSZ PICHURSKI ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

12

Pacjenci cenią go za niezwykłą troskliwość. Lekarze – za profesjonalizm. Przełożeni – za wzorową pracę. Koledzy z lodowiska – za zachowania fair play.

Dr

n. med. Janusz Pichurski jest znanym specjalistą chirurgii ogólnej z ponad 30-letnim stażem w zawodzie, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chirurgii ogólnej. Jest biegłym sądowym w dziedzinie chirurgii ogólnej, członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich i Zarządu Oddziału Opolskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Sekcji Wideochirurgii i Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej TChP. Jest konsultantem z zakresu chirurgii ogólnej w Wojewódzkim Szpitalu Ginekologiczno – Położniczym w Opolu. Doceniany przez pacjentów – zajął II miejsce w plebiscycie czytelników NTO „Opolski Hipokrates ” w kategorii „Lekarz roku 2010”. W tym samym roku został nagrodzony „Srebrnym Laurem Umiejętności i Kompetencji” w kategorii „Pro Publico Bono” przyznawanym przez Opolską Izbę Gospodarczą, a rok później „Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji”. Jest członkiem Rady Biznesu przy Prezydencie Miasta Opola. Główne zainteresowania zawodowe dra Janusza Pichurskiego to chirurgia laparoskopowa i chirurgia endokrynologiczna. Przeprowadził pierwszą w województwie operację guza nadnercza metodą laparoskopową i pierwsze w województwie operacje tarczycy z zastosowaniem neuromonitoringu nerwów krtaniowych. Kierowany przez niego oddział jest jednym z trzech w Polsce, gdzie neuromonitor stosowany jest rutynowo podczas każdej operacji tarczycy. To właśnie w Szpitalu Wojewódzkim, gdzie kieruje Oddziałem Chirurgii Ogólnej, wykonuje się najwięcej operacji z zakresu chirurgii ogólnej w województwie opolskim. Największa jest również liczba zabiegów laparoskopowych. Od 2013 roku wykonywane są też operacje bariatryczne. Janusz Pichurski znany jest też z miłości do sportu i jak sam mówi, to tajemnica jego dobrej kondycji. W 1987 r. był animatorem powstania amatorskiej drużyny lekarzy „Lancet”. Dziś jest prezesem klubu hokeja na lodzie THL „Lancet” przy opolskim Toropolu. Jest też prezesem klubu windsurfingowego „Ekosurf” nad Jeziorem Dużym w Turawie. Pasjonują go podróże i ma słabość do kuchni azjatyckiej. Platynowy Laur otrzymuje za: - wdrożenie szeregu technik operacyjnych, w tym operacje tarczycy z zastosowaniem neuromonitoringu nerwów krtaniowych, co poprawia bezpieczeństwo pacjentów i komfort pracy lekarza; - utworzenie oddziału - jednego z trzech w Polsce - gdzie neuromonitor stosowany jest rutynowo podczas każdej operacji tarczycy i gdzie wykonywane są operacje bariatryczne; - wyjątkowe zaangażowanie i sprawne kierowanie Oddziałem Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala w Opolu; - wrażliwość i serce, jakie wkłada w wykonywanie zawodu lekarza.

nr 1 (93) styczeń 2014


LAURY 2013

PLATYNOWY LAUR KATEGORIA: INNOWACYJNOŚĆ

NB POLSKA SP. Z O.O. FABRYKA W NAMYSŁOWIE

13

F

irma NB Polska Sp. z o. o. Fabryka w Namysłowie należy do światowego lidera produkcji okien połaciowych na świecie, firmy VELUX. Produkcja spełnia najwyższe kryteria jakościowe, przy jednoczesnej dbałości o środowisko, a także bezpieczeństwo i higienę pracy, co potwierdzają certyfikaty ISO i OHSAS. Fabryka w Namysłowie istnieje od 10 lat, a na świecie historia firmy VELUX sięga ponad 70 lat. W Namysłowie produkowane są okna poliuretanowo-drewniane oraz kołnierze aluminiowe. Fabryka składa się z dziewięciu hal. Siedem z nich to hale produkcyjne o łącznej powierzchni 45 tys. mkw. Pozostałe dwie hale, ok. 16 tys. mkw., stanowi centrum dystrybucji oraz magazyn wyrobów gotowych. Centrum dystrybuuje okna oraz inne produkty VELUX takie jak rolety, świetliki tunelowe do Polski oraz do innych krajów europejskich. W 2012 r. w związku z wprowadzeniem na rynek nowej generacji okien do poddaszy w Namysłowie rozpoczęła się rozbudowa fabryk i modernizacja linii produkcyjnych. Była to największa inwestycja VELUX w Polsce, a jej wartość wyniosła 120 mln zł. Zmiana dotyczyła przede wszystkim wymiany 80 proc. maszyn i urządzeń. Przy zmianach wykorzystano wszystkie już wdrożone i wpisujące się w kulturę oraz wartości VELUX innowacyjne narzędzia Lean manufacturing - VSM, SMED, JIT, 5S, TPM, KAIZEN etc. W ten sposób udało się zwiększyć efektywność wykorzystania powierzchni produkcyjnej oraz w najbardziej optymalny sposób ustawić

strumienie przepływu w całej fabryce. Dodatkowym atutem było zautomatyzowanie najtrudniejszych czynności podczas procesu produkcji okien czy kołnierzy aluminiowych. W miejscach największego narażenia człowieka na prace w warunkach dla niego uciążliwych ulokowano roboty. Nowoczesne energooszczędne, zaawansowane elektrotechnicznie i elektronicznie maszyny zastąpiły mniej zaawansowane maszyny o napędzie hydraulicznym. Zmiany ustawień maszyn pozwoliły na utworzenie prawidłowych dróg komunikacyjno- transportowych w namysłowskiej fabryce. Miało to ogromny wpływ nie tylko na poprawę efektywności pracy, ale również na bezpieczeństwo. NB Polska Sp. z o. o. to przede wszystkim bezpieczne miejsce pracy. Dzięki szkoleniom zwiększyła się świadomość w zakresie kultury bezpieczeństwa w Fabryce w Namysłowie. Miały one również uświadomić wszystkim, iż bezpieczeństwo powinno być stawiane na pierwszym miejscu. Fabryka w Namysłowie po wdrożeniu standardów, systemów i zasad bezpieczeństwa skupia się obecnie na obserwacjach behawioralnych i prawidłowych nawykach pracowników. NB Polska Sp. z o. o. Fabryka w Namysłowie w ostatnich dwóch latach dała miejsce pracy dla ok. 200 nowych pracowników. Od 2012 r. zatrudnia również pracowników w ramach pracy tymczasowej, tym samym dała kolejne miejsca pracy ok. 70 osobom. W chwili obecnej zatrudnia w sumie 750 osób. Procentowy udział kobiet w ogólnej liczbie zatrudnionych stanowi 31 proc., natomiast średnia wieku to 34 lata. FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


LAURY 2013

PLATYNOWY LAUR KATEGORIA: DOSKONAŁA ZAŁOGA

TAURON DYSTRYBUCJA ODDZIAŁ W OPOLU

14

E

nergetyka Śląska Opolskiego istnieje od ponad stu lat. Przez wszystkie dekady charakteryzowała się dbałością o region i jego mieszkańców. Załoga wielokrotnie wykazywała się profesjonalizmem i dużym poświęceniem dla Opolszczyzny. Szczególnie jest to istotne w sytuacjach powodzi, śnieżyc i innych klęsk żywiołowych. TAURON Dystrybucja Oddział w Opolu jako kontynuator misji Zakładu Energetycznego Opole SA, funkcjonuje 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu. Dzięki tej pracy w ostatnich latach dostawy energii stały się jeszcze lepsze, co potwierdza wiele wskaźników (w tym Saidi i Saifi określające czas trwania przerw w zasilaniu). W dobie całkowitej elektryfikacji ma to ogromne znaczenie dla każdej dziedziny życia, która jest uzależniona od prądu. Sprawnie przebiega także likwidacja awarii, co można było zaobserwować chociażby podczas ostatniego huraganu Ksawery, który na początku grudnia nawiedził Polskę. TAURON Dystrybucja Oddział w Opolu ma niezwykle istotne znaczenie dla wsparcia działalności samorządów przedsiębiorców, stref gospodarczych i wielu innych instytucji i podmiotów. Duże nakłady finansowe związane z infrastrukturą energetyczną zwiększają możliwości realizacji nowych inwestycji gospodarczych na terenie naszego województwa. TAURON Dystrybucja może się poszczycić: - wnoszeniem dużego wkładu we wsparcie gospodarcze rozwoju Śląska Opolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem

nr 1 (93) styczeń 2014

stref gospodarczych; - efektywną współpracą z instytucjami, samorządami, przedsiębiorcami i wieloma innymi podmiotami związanymi z funkcjonowaniem regionu. Przykładem może być współpraca przy organizacji listopadowego I Opolskiego Kongresu Energetycznego; - sprawnym przeprowadzaniem procesów inwestycyjnych na terenie województwa opolskiego; - pozytywnym udziałem w życiu opolskich powiatów i gmin oraz postawą przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie. Istniejąca struktura sieci elektroenergetycznej na terenie województwa, jak również plany inwestycyjno-rozwojowe TAURON Dystrybucja S.A. na najbliższe lata, w zakresie rozwoju i modernizacji sieci dystrybucyjnej, stwarzają dobre warunki dla zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej odbiorcom. Tym samym przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionu. Przyjęta przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu prognoza na lata 2014-2020 zakłada, że średnioroczny wskaźnik wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną na terenie województwa opolskiego będzie wynosił 0,1-0,3 proc. Bodźcem do rozwoju sieci elektroenergetycznej jest przede wszystkim: wzrost liczby odbiorców, wzrost zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, rosnące wymagania odbioców dotyczące jakości dostaw oraz powstanie nowych źródeł energii. Spółka realizuje także wiele przedsięwzięć prospołecznych, w tym również akcje ukierunkowane na dobro dzieci jak „Bezpieczniki Taurona” czy „Domy Pozytywnej Energii”.


LAURY 2013

ZŁOTY LAUR KATEGORIA: FIRMA RODZINNA

GALMET SP. Z O.O.

15

P

oczątki firmy Galmet z Głubczyc to 1982 r. Wtedy Stanisław Galara, obecny współwłaściciel i prezes firmy założył przydomowy, jednoosobowy zakład rzemieślniczy… w garażu. Zakład produkował grzejniki centralnego ogrzewania. Później asortyment rozszerzono o bojlery centralnego ogrzewania i elektryczne ogrzewacze wody. Garaż zrobił się za ciasny. Stanisław Galara kupił wtedy stary magazyn, wyremontował go i wyposażył w maszyny potrzebne do zwiększenia i usprawnienia produkcji. Przyjął nowych pracowników. W II połowie lat 80-tych, przy domu rodzinnym wybudował pierwszy warsztat o powierzchni 150 m2. Kilka lat później produkcję przeniósł do obiektów po upadłym Państwowym Ośrodku Maszynowym. Zakład rzemieślniczy przekształcono w rodzinną spółkę – Galmet. Do rodzinnej spółki Stanisław wprowadził żonę Danutę i dwóch synów: Roberta i Karola. Dziś młodszy syn Karol prowadzi własną firmę Galon, która zajmuje się handlem paliwami, a także posiada stacje kontroli pojazdów oraz myjnie. Galmet jest zarządzany przez Stanisława i Roberta Galarę. Jako kierujący firmą ojciec i syn muszą się wzajemnie uzupełniać. Stanisław Galara trzyma pieczę nad inwestycjami i sprawami techniczno-produkcyjnymi, a Robert Galara współdziała z kadrą inżynieryjno-techniczną, buduje relacje handlowe,

koordynuje sprzedaż na rynkach krajowych i zagranicznych, a także reprezentuje firmę na zewnątrz. Galmet dynamicznie się rozwija. Jest największym w Polsce producentem ogrzewaczy wody. Jego wyroby obecne są w największych hurtowniach i sklepach instalacyjnych na terenie całej Polski, jak również Europy Zachodniej i Wschodniej. Produkcja w Galmecie odbywa się w halach o łącznej powierzchni ponad 25 tys. m2. Firma zatrudnia ok. 700 pracowników i jest największą w powiecie głubczyckim. Poprzez cyklicznie szkolenia mające pogłębić wiedzę pracowników oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych dba o rozwój zasobów ludzkich. Firma Galmet posiada dobrą sytuację finansową, tworzy nowe miejsca pracy. Udziela się również na rzecz społeczności lokalnej poprzez np. darowizny na rzecz przedszkoli, szkół, domów dziecka, szpitali, OSP, domów samotnej matki z dzieckiem, ZHP, PCK, Fundacji Pomocy Dzieciom, Kościołów i innych instytucji pożytku publicznego. Współpracuje na różnych szczeblach z uczelniami wyższymi oraz daje zatrudnienie ich absolwentom. Wsparciem obejmuje także stowarzyszenia historyczne, np. Stowarzyszenie Historyczne Legionów Polskich i Mazurka Dąbrowskiego, Bractwo Kurkowe z Głogówka oraz kluby sportowe - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, LKS Technik Głubczyce, LZS Start Bogdanowice i dziecięce zespoły taneczne.

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


LAURY 2013

ZŁOTY LAUR KATEGORIA: PRO PUBLICO BONO

KSIĄDZ INFUŁAT EDMUND PODZIELNY proboszcz parafii katedralnej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu

16

Jak mówi - odkąd przyszedł 11 lat temu do katedry, ciągle coś remontuje, choć jego poprzednik, ks. Stefan Baldy też dużo zrobił.

P

osługę duszpasterską pełni od 1965 r., najpierw jako wikariusz w parafiach w: Krapkowicach, Zabrzu i Opolu-Szczepanowicach, a następnie jako proboszcz w Tułowicach, Kluczborku i do dziś w Opolu. Oprócz parafialnej posługi duszpasterskiej pełnił funkcję wicedziekana dekanatu niemodlińskiego, dziekana dekanatu kluczborskiego, dziekana duszpasterskiego rejonu kluczborskiego, dziekana dekanatu opolskiego i nadal dziekana duszpasterskiego rejonu opolskiego. W latach 1991-2003 pełnił obowiązki dyrektora Caritasu rejonu kluczborskiego. W tym czasie we współpracy z dyrektorem Caritasu diecezji opolskiej zorganizował biuro rejonu, stacje opieki, gabinety rehabilitacyjne, kuchnię „na kółkach”, z której korzystali m.in. bezdomni, a także chorzy i seniorzy, którym obiady dowożono do domów, małą fabrykę makaronu na potrzeby kuchni Caritasu i do sprzedaży detalicznej. Dochód służył działalności dobroczynnej w rejonie. We wszystkich parafiach, gdzie pracował, prowadził prace remontowe i renowacyjne kościołów, cmentarzy i budynków parafialnych. Od 2003 r. jest proboszczem parafii katedralnej. Oprócz regularnej posługi duszpasterskiej, wiele starań poświęca wysokiej klasy zabytkom znajdującym się w parafii. Poddano renowacji wszystkie barokowe ołtarze w nawie głównej i w na-

nr 1 (93) styczeń 2014

wach bocznych katedry. W ostatnich 5 latach przeprowadzono remont kapitalny wież katedry, wymieniono instalację elektryczną, zamontowano nowe tablice rozdzielcze i instalację p.poż. Wykonano renowację dużych XIX-wiecznych witraży w prezbiterium świątyni, a także renowację trzech witraży w prawej nawie bocznej, w pobliżu zabytkowego ołtarza Matki Boskiej Opolskiej (przy pracach skorzystano z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta w Opolu). Dokonano gruntownej renowacji zniszczonej płaskorzeźby „Ogrójec”, znajdującej się w południowej części zewnętrznych murów katedry. To nie koniec, ponieważ trzeba jeszcze zadbać o mury katedry. Kosztorys budowlany przekracza 10 mln zł, ksiądz planuje wystąpić o dotację z Programu Norweskiego. Trzeba jednak zebrać 15 proc. wkładu własnego, czyli ponad 1,5 mln zł. Inwestycja ma trwać od 2014 do 2016 r. W ostatnich latach w dzielnicy Opole-Zakrzów przeprowadzono gruntowny remont kościółka pw. św. Anny, a koszt całości – 60 tys. zł – pokryli parafianie. Regularnie, 13. dnia każdego miesiąca celebrowane są uroczyste msze święte za ojczyznę. W ramach działalności parafialnego Klubu Seniora odbywają się uroczystości kombatanckie dla seniorów i kombatantów.


LAURY 2013

ZŁOTY LAUR KATEGORIA: POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

PKS INTERNATIONAL CARGO S.A.

17

F

irma powstała w 1995 r. z inicjatywy dawnych Przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej, po to by zintegrować działania w zakresie międzynarodowych przewozów towarowych i spedycji samochodowej. Z upływem czasu działalność poszerzono o usługi celne, spedycję kolejową, usługi magazynowe i przeładunkowe oraz o prowadzenie kantorów wymiany walut i sprzedaż ubezpieczeń granicznych. W ciągu 18 lat działalności udało się stworzyć dobrze zorganizowane, prężne i rozpoznawalne na rynku międzynarodowym przedsiębiorstwo, zatrudniające ponad 180 osób. Firma ma nowoczesną siedzibą w Opolu oraz dobrze wykształconą, dynamiczną kadrę pracowniczą zatrudnioną w 16 agencjach celnych, siedmiu oddziałach -agencjach celnych i ośmiu oddziałach spedycyjnych. Od 2000 r. przedsiębiorstwo realizuje przewozy ładunków również własnymi środkami transportowymi. Przedsiębiorstwo od początku działalności, co roku, również w latach „kryzysowych”, generowało zyski, które w całości przeznaczano na rozwój firmy. Zobowiązania wobec podwykonawców regulowane są terminowo, w ciągu 14 dni, podczas gdy u innych spedytorów jest to ok. 40 dni. Zarząd przedsiębiorstwa i pracownicy dużą wagę przykładają do jakości usług. Wyrazem tego jest wdrożenie i utrzymywanie od 2002 r. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001-2008 w obszarze spedycji oraz krajowych i międzynarodowych usług transportowych. W 2009 r.

przedsiębiorstwo, po przejściu procedury weryfikacyjnej przeprowadzonej przez Izbę Celną w Opolu, uzyskało status Upoważnionego Przedsiębiorcy potwierdzony certyfikatem AEO, co uznawane jest przez klientów i organy celne Unii Europejskiej jako dowód bezpiecznej firmy. Główne obszary działalności pozwalają na sprawną i kompleksową realizację przez przedsiębiorstwo zleconych mu zadań, w optymalnym czasie dla klientów. Takie połączenie wzajemnie uzupełniających się obszarów działalności sprawia, że przedsiębiorstwo jest postrzegane jako wszechstronny partner logistyczny. W obszarze agencji celnych przedsiębiorstwo jest jednym z największych i najbardziej doświadczonych „operatorów” w kraju. Posiada agencje celne na wszystkich przejściach granicznych i wewnątrz kraju, które proponują klientom zgłoszenia celne we wszystkich procedurach. W obszarze transport i spedycji drogowej, przedsiębiorstwo oferuje przewozy ładunków w ruchu krajowym i międzynarodowym własnymi lub będącymi w posiadaniu podwykonawców środkami transportowymi. Mogą to być przewozy cało pojazdowe lub częściowe, w tym ładunków niebezpiecznych, chłodniczych. Terytorialny zasięg to Europa i Azja. Przedsiębiorstwo oferuje również klientom wykonywanie przewozów ładunków ponadnormatywnych. Spółka podejmuje się też kompleksowej współpracy z klientami w ramach spedycji kolejowej. Klientom udostępniane są punkty przeładunkowe i terminale normalnotorowe i szerokotorowe. FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


LAURY 2013

ZŁOTY LAUR KATEGORIA: MENEDŻER, LIDER SPOŁECZNO-GOSPODARCZY

JOACHIM GREGER prezes Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem

18

J

oachim Greger stanął na czele Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem w grudniu 2006 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z bankowością. W czasie siedmioletniej pracy w bankowości spółdzielczej dał się poznać jako znakomity menedżer, bankowiec, handlowiec oraz marketingowiec, dbający o dobro i rozwój lokalnej społeczności i gospodarki. Od początku pracy w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem nastawiony jest na rozwój i wdrażanie nowoczesnych usług bankowych dla wszystkich grup klientów i segmentów rynku. Kierując bankiem wprowadził do jego oferty szeroką gamę produktów związanych z bankowością elektroniczną, działalnością depozytową i kredytową, zarówno dla osób prywatnych jak i dla biznesu. Udostępnił klientom rozliczenia pieniężne w walutach wymienialnych. Konsekwentnie wdraża nowoczesne rozwiązania informatyczne zapewniające bezpieczeństwo prowadzonej działalności, wspomagające zarządzanie bankiem i jednocześnie usprawniające i podnoszące jakość oferowanych usług. Od początku pracy w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem, w głównej mierze nastawiony był na działalność kredytową, która jest najbardziej dochodowa. Mimo ogromnego ryzyka nie obawia się go ponosić i to mu się opłaca. Ma nosa do klientów i ich biznesów i nie boi się otwarcie z nimi o tym rozmawiać.

nr 1 (93) styczeń 2014

Joachim Greger to osoba, która bardzo angażuje się w życie lokalnych społeczności jakimi są gminy. Nie obce są mu problemy jednostek samorządu terytorialnego jak również ich mieszkańców. Wspiera lokalne inicjatywy, kulturę, oświatę i sport. Suma bilansowa, obligo kredytowe oraz stan depozytów Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem w okresie prezesury Joachima Greger ponad dwukrotnie zwiększyły swoją wartość, co należy uznać za sukces w czasie spowolnienia gospodarczego. Za sukces należy uznać także to, iż wszystkie jednostki organizacyjne banku mieszczą się we własnych i nowoczesnych obiektach. Budowanie mocnych kapitałów to główne motto prezesa. To ich posiadanie gwarantuje bankowi szybki, stabilny i bezpieczny rozwój. Ranga udziałowca banku ma również duże znaczenie. Ma on świadomość, że przywiązanie i zaangażowaniu członków banku ma niewątpliwie wpływ na osiągnięte przez niego wyniki. 2013 r. to czas dalszej wzmożonej walki o nowego klienta, wzbogacanie oferty o nowe produkty bankowe, budowanie silnych kapitałów i wyniku finansowego. Joachim Greger jest osobą uczciwą, kompetentną, kontaktową, potrafiącą bezkonfliktowo kierować zespołem, rozwiązywać problemy pracowników oraz klientów banku. Jest zawsze pomocny, wyciąga rękę do ludzi w potrzebie, nie zostawiając ich w trudnych sytuacjach życiowych.


LAURY 2013

ZŁOTY LAUR KATEGORIA: SAMORZĄD TERYTORIALNY, ZAWODOWY I GOSPODARCZY

SABINA GORZKULLA-KOTZOT wicestarosta krapkowicki

19

S

abina Gorzkulla-Kotzot wspólnie ze starostą krapkowickim Maciejem Sonikiem prowadzą wiele działań i projektów, które wspierają pracowników samorządu terytorialnego i jego jednostek w codziennym wypełnianiu misji służenia mieszkańcom i wszystkim innym klientom. Z drugiej strony pokazują mieszkańcom ile można osiągnąć poprzez partycypację społeczną. Sabina Gorzkulla-Kotzot od 20 lat związana jest z samorządem. Najpierw gminnym (gmina Gogolin), potem wojewódzkim (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego), a obecnie powiatowym (powiat krapkowicki). Jest absolwentką Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji. Wciąż jednak podnosi swoje kwalifikacje zawodowe w kolejnych kursach i studiach podyplomowych, m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Komunikowanie i Kreowanie Wizerunku Publicznego oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, na kierunku Akademia Liderów Samorządowych. Współpracuje i wspiera w działaniach wiele środowisk, organizacji okołobiznesowych i pożytku publicznego. Zajmuje się promocją możliwości pozyskiwania funduszy unijnych oraz innych środków spoza budżetu na rozwój istniejącej już przedsiębiorczości, a także aktywizacji sektora małych i średnich firm. Od

wielu lat prowadzi działania dotyczące ożywienia strefy ekonomicznej, lepszego wykorzystania atutów naszego regionu, a obecnie powiatu. Była i jest pomysłodawcą wielu udanych imprez o charakterze kulturalnym oraz przedsięwzięć targowo-wystawienniczych w gminie Gogolin (w latach 19922004), w województwie opolskim (w latach 2005-2010) oraz w powiecie krapkowickim (od listopada 2010 r.). Do niewątpliwych sukcesów należy zaliczyć prezentację województwa opolskiego podczas targów Grüne Woche w Berlinie (2010 r.) oraz podczas Światowej Wystawy EXPO w Szanghaju (2010 r.), organizację obchodów 10-lecia Obrony Województwa Opolskiego. Jest jedną z pomysłodawców materiałów promocyjnych „Opolskie - region otwarty na inwestycje”, „Tylko u nas... są takie miejsca, imprezy, tradycje”, „Smak tradycji polsko-czeskich”, „Wędrówki krajoznawcze”. Sama stawia sobie wysoko poprzeczkę i tego samego wymaga od innych. Zadowolenie klienta jest dla niej największą nagrodą. Sama często powtarza: „Nigdy nie chciałabym, aby moja praca była odseparowana od ludzi, bo to dodaje człowiekowi szlifu. Bycie wicestarostą to dla mnie przede wszystkim współdziałanie dla dobra społeczności lokalnej”.

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


LAURY 2013

ZŁOTY LAUR KATEGORIA: PRO PUBLICO BONO

DR CZESŁAW MILEJSKI ordynator Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Krapkowickiego Centrum Zdrowia

20

Twierdzi, że poród nie jest karą i nie musi boleć. To m.in. dzięki temu coraz więcej Opolanek jeździ rodzić dzieci do szpitala w Krapkowicach.

A

bsolwent Akademii Medycznej w Krakowie, gdzie w 1982 r. uzyskał tytuł lekarza medycyny. Po ukończonych studiach podjął pracę w Zespole Opieki Zdrowotnej jako lekarz-stażysta. Po ukończeniu stażu podyplomowego w 1983 r. pracował jako młodszy asystent Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Dyplom I stopnia specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii uzyskał w 1987 r., a w 1995 r. uzyskał II stopień specjalizacji. Od grudnia 1995 r. pełni funkcję ordynatora Oddziału Ginekologiczno – Położniczego. 27 września 2009 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych. Ma liczne certyfikaty z zakresu laparoskopii i histeroskopii, a także z ginekologii operacyjnej, cytodiagnostyki i kolposkopii. Wykonuje USG w zakresie ginekologiczno – położniczym, a od 1988 r. USG sutka. Od lipca 1997 r. wykonuje operacje laparoskopowe. Zorganizował trzy posiedzenia szkoleniowo – naukowe we współpracy z Opolskim Zarządem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego: - w 1996 r. w kooperacji z Kliniką Ginekologii i Onkologii CM UJ w Krakowie; - w 1999 r. w zakresie analogii prostaglandyn w indukcji porodu i zastosowań krążków naszyjkowych w położnictwie, - w 2000 r. z uczestnictwem prof. J. Woytonia z Kliniki Rozrodczości i Położnictwa AM we Wrocławiu. nr 1 (93) styczeń 2014

Pod jego kierunkiem specjalizacje uzyskało czterech lekarzy, obecnie dwóch jest w trakcie. Krapkowickie Centrum Zdrowia nie narzeka na brak pacjentów, a stało się to dzięki gruntownemu remontowi placówki i ściągnięciu do niej uznanych specjalistów. Ma to również odzwierciedlenie w pracy oddziału ginekologiczno-położniczego, którym kieruje dr Milejski. Na ciężarne czekają tam trzy pojedyncze, przytulne i zarazem fachowo urządzone sale porodowe. Każda z nich ma własny węzeł sanitarny, co gwarantuje pacjentkom pełną intymność. Przyszłe mamy, jeśli nie ma przeciwwskazań medycznych, mogą liczyć na znieczulenie zewnątrzoponowe przy porodzie lub mogą skorzystać z gazu rozweselającego, za co nie jest pobierana żadna opłata. Nie obowiązuje żadna rejonizacja. Dyrekcji i personelowi szpitala zależy na tym, żeby pacjentki chciały w nim rodzić. W czasie sprawowania przez dr Milejskiego funkcji ordynatora nastąpiła znaczna poprawa wskaźników umieralności okołoporodowej. Oddział ma 30 łóżek, a pacjentki mają do dyspozycji pokoje 1-, 2- i 3-osobowe. Wykonuje się pełny zakres operacji związanych z kobiecymi schorzeniami. Dr Czesław Milejski cieszy się ogromnym poważaniem i uznaniem wśród personelu oraz pacjentek. Te ostatnie chwalą go za stworzenie na oddziale przyjaznej atmosfery pacjentkom, kompetencję i indywidualne podejście do chorych.


LAURY 2013

ZŁOTY LAUR KATEGORIA: OSOBA WSPIERAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARKI RYNKOWEJ LUB EDUKUJĄCA NA POTRZEBY FIRM

PROF. DR HAB. INŻ. MAREK TUKIENDORF rektor Politechniki Opolskiej

21

J

est zwolennikiem „złotego trójkąta”, opartego na synergii biznesu, uczelni i samorządu. W 2012 r. prof. Marek Tukiendorf został wybrany na rektora Politechniki Opolskiej. Prowadzi politykę edukacyjną opartą na współpracy z biznesem, samorządami i szkołami ponadgimnazjalnymi. W ostatnim roku podpisał 65 umów o współpracy z partnerami społecznymi. Dał zielone światło dla wykładów otwartych, w których biorą udział przedsiębiorcy. Od 2012 r. kieruje zespołem ds. współpracy międzynarodowej w Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Doprowadził do podpisania przez KRPUT porozumienia z konferencją portugalskich uczelni technicznych, która zasięgiem działania obejmuje również Brazylię. Rozwija współpracę z ambasadą Chińskiej Republiki Ludowej. Prężnie działa Instytut Konfucjusza, którego był współzałożycielem – to opolskie okno na azjatycki biznes. Jest inicjatorem i uczestnikiem wielu ważnych przedsięwzięć naukowo-gospodarczych, takich jak ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje „Biologizacja rolnictwa wsparciem dla biogospodarki” czy „Wpływ innowacyjnych technologii produkcji pasz na żywienie zwierząt”. Był organizatorem seminariów na Politechnice Opolskiej: „Transfer nowoczesnych technologii informatycznych”, „Innowacje w przemyśle rolno-spożywczym”, „Odnawialne źródła energii w przemyśle rolno-spożywczym”.

Politechnika Opolska za jego kadencji stała się bardziej rozpoznawalna na Opolszczyźnie i w kraju. Rektor Marek Tukiendorf jest członkiem prestiżowych instytucji, korporacji i organizacji naukowych, m.in.: Komitetu Techniki Rolniczej Polskiej Akademii Nauk; Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej; Rady Naukowej Instytutu Konfucjusza w Opolu. Jest autorem serii wykładów w ramach programu Sokrates/Erasmus na wielu zagranicznych uczelniach, m.in. w Szkocji, Hiszpanii, Portugalii i Finlandii. Współpracuje z zagranicznymi uczelniami: Utah State University, College of Science, Departament of Mathematics & Statistic, Česká Zemědělská Univerzita w Pradze, Mendel University w Brnie, University of Applied Sciences Stuttgart, Scottish School of Forestry-Inverness College, Universidad Politécnica de Palencia, Instituto Politecnico de Braganca w Portugalii. Prof. Marek Tukiendorf jest laureatem nagród i wyróżnień, m.in.: Srebrny Laur Umiejętności Kompetencji w kategorii Osoba lub Instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm w 2010 r.; medal Politechniki w Bragancy 2013 r., medal Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 2013 r.; medal im. G.J. przyznany przez Mendelova Zemêdêlská a Lesnická Univerzita, w Brnie.

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


LAURY 2013

ZŁOTY LAUR KATEGORIA: MENEDŻER, LIDER SPOŁECZNO- GOSPODARCZY

KARINA BEDRUNKA dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego w Opolu

22

Koordynuje prace nad przygotowaniem województwa opolskiego do nowej perspektywy finansowej 2014-2020, kiedy to będziemy mieć do wydania ponad 759 mln euro.

K

arina Bedrunka odpowiada za podział milionów euro unijnych dotacji, które przypadły Opolszczyźnie. „Gazeta Wyborcza” w rankingu na najbardziej wpływowe kobiety Opolszczyzny umieściła Karinę Bedrunkę na drugim miejscu, za europosłanką Danutą Jazłowiecką. Jest osobą, której zawdzięczamy zwycięstwo województwa opolskiego w konkursie o Krajową Rezerwę Wykonania organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. To w dużej mierze dzięki niej jesteśmy regionem najszybciej wydającym unijne dotacje. Dzięki temu sukcesowi otrzymaliśmy dodatkowe 67,3 mln euro. W tym samym konkursie, w ramach wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, regionowi przypadło trzecie miejsce i nagroda w wysokości 52,3 mln euro, będąca równocześnie najwyższą z możliwych do uzyskania kwot. Karina Bedrunka od 2004 r. kieruje Departamentem Koordynacji Programów Operacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim. Odpowiedzialna jest za wdrażanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz koordynację realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na poziomie regionalnym. Karina Bedrunka pełniła również obowiązki dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, w którym była odpowiedzialna za nadzór nad zadaniami wynikającymi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów

nr 1 (93) styczeń 2014

rybackich 2007-2013”. Aktywnie uczestniczyła w pracach nad aktualizacją Regionalnej Strategii Województwa Opolskiego do 2020. Współpracuje również przy pilotażowym Programie Specjalnej Strefy Demograficznej dla Województwa Opolskiego oraz przy tworzeniu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2020 r. - To nie są moje pieniądze. Wraz z moim zespołem pracuję dla zarządu województwa. Te pieniądze dostaje region i ktoś za nie musi odpowiadać. Czuję bardzo dużą odpowiedzialność i nie traktuję ich jako swoje. Mam duże poczucie odpowiedzialności. Mamy je jak najefektywniej wykorzystać. My tu jesteśmy po to by ludziom pomagać, by jak najlepiej mogli te pieniądze wydatkować i osiągnąć jak najlepsze efekty. Ktoś nad nimi musi czuwać, padło na nas – powiedziała w wywiadzie dla FOB w marcu ub.r. Mimo absorbujących zajęć znajduje jeszcze czas na karierę naukową. W 2008 r. uzyskała tytuł doktora na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jest autorką ok. 40 artykułów, publikacji oraz analiz naukowych.


LAURY 2013

ZŁOTY LAUR KATEGORIA: FIRMA RODZINNA

ADAMIETZ SP. Z O.O.

23

S

półka Adamietz jest typową firmą rodzinną, gdzie praktycznie cały kapitał jest zgromadzony w rękach rodziny Adamietz, a w firmie są zatrudnieni przedstawiciele dwóch pokoleń rodziny. Powstanie firmy na polskim rynku datuje się na 1995 r. Jej początkowa nazwa to Adamietz Light Sp. z o.o. Pierwsza siedziba mieściła się w Kadłubie, ale wkrótce została przeniesiona do Strzelec Opolskich. Początek firmy w Polsce nie odzwierciedla pełnego potencjału doświadczeń gromadzonego w firmie. Rajmund Adamietz w znacznej części wykonywał usługi na terenie Niemiec, gdzie zdobył doświadczenia dotyczące budownictwa przemysłowego, kubaturowego, halowego i konstrukcji stalowych. Aktualnie potencjał wiedzy jest rozbudowywany przez wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę inżynierską. Jednocześnie firma zatrudnia wykwalifikowane brygady w zakresie prac żelbetowych, montażu konstrukcji, dachów i ścian. Własne zasoby pozwalają firmie być elastyczną i skoncentrowaną na końcowym zadowoleniu klienta z realizowanych projektów. Podstawowym obszarem działania spółki jest budownictwo kubaturowe, ogólne, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa przemysłowego oraz komercyjnego (obiekty biurowe, zaplecza socjalne fabryk). Spółka ma własną fabrykę profili zimnogiętych, tak konstrukcyjnych (płatwie) jak i wykończeniowych (obróbki). Jednocześnie w ramach Grupy Adamietz (spółka jest współwłaścicielem Formopex Sp. z o.o.) funkcjonuje pełnowymiarowa wytwórnia konstrukcji stalowych stanowiąca

zaplecze konstrukcyjne. Ostatnio firma Adamietz realizowała następujące inwestycje: - wysokiej klasy biurowiec z halą produkcyjną dla firmy Selt Sun Protection w Opolu - obiekt dla holenderskiej firmy Heerema Fabrication Group w Opolu - budowa obiektów dla nowej linii produkcyjnej firmy Nutricia w Opolu - obiekt logistyczny dla firmy PSL Property w Krapkowicach - basen w Strzelcach Opolskich Do sukcesów firmy należy zaliczyć inwestycję własną pod nazwą „Wytwórnia Płyt Warstwowych”, która będzie produkować nowoczesne elementy obudów hal przemysłowych i logistycznych, na bazie najwyższej jakości technologii niemieckiej firmy Hennecke. Planowany wolumen produkcji to 1-2 mln m.kw płyt rocznie z rdzeniem z poliuretanu i wełny mineralnej, co odpowiada ok. 80–180 mln zł przychodów rocznie. Wartość hali to ponad 15,8 mln zł, a wartość linii technologicznej to 6,1 mln euro. Cała inwestycja jest więc warta 41 mln zł. Projekt jest dofinansowany ze środków unijnych poprzez PARP. Spółka Adamietz Sp. jako firma rodzinna bardzo mocno zwraca uwagę na dobre relacje pomiędzy pracownikami, w tym między managmentem a pracownikami produkcyjnymi. Tradycją są świąteczno-noworoczne spotkania. Co roku organizowany jest firmowy spływ kajakowy Małą Panwią. Każdy pracownik wie, że zawsze może przyjść do przełożonych ze swoimi problemami, tak zawodowymi jak i życiowymi. FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


LAURY 2013

ZŁOTY LAUR KATEGORIA: FIRMA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA

PUHP EJK SP. Z O.O.

24

P

rzedsiębiorstwo EJK z Żędowic powstało w styczniu 1999 r. Zatrudnia przeciętnie 30 pracowników. Jest firmą o zróżnicowanej działalności. Przeważa jednak towarowy transport drogowy. Transport jest podstawą działalności przedsiębiorstwa. Spółka EJK zajmuje się przewozem ładunków ponadgabarytowych z Europy Zachodniej do Azji oraz do Europy Wschodniej. Firma ma dużą bazę transportową i co roku stara się kupować nowe samochody Volvo. Drugim filarem działalności żędowickiej spółki EJK jest sprzedaż paliw płynnych na wybudowanej w 2006 r. nowoczesnej stacji paliw EJK, przy której znajduje się również duży parking. Inwestycja okazała się trafiona, głównie z dwóch powodów: w okolicy brakuje zarówno dużej stacji paliwowej jak i parkingów dla kierowców TIRów. Oprócz transportu i sprzedaży paliw przedsiębiorstwo dysponuje również tartakiem. Zajmuje się produkcją wszelkiego rodzaju tarcicy iglastej. Produkuje na zamówienie więźby dachowe, wraz z możliwością dowozu do klienta. W swojej ofercie sprzedaży ma belki, krawędziaki oraz deski w różnych wymiarach, jakich tylko zapragnie klient. Zarządowi firmy EJK udało się stworzyć pozytywny wizerunek przedsiębiorcy-pracodawcy. Przedsiębiorstwo wciąż się rozwija, stale tworzone są nowe miejsca pracy. Prowadzone działania dostosowane są do warunków gospodarki rynkowej. Szefostwo EJK systematycznie inwestuje w rozwój firmy. W ubiegłym roku, w zakup środków trwałych zainwestowano

nr 1 (93) styczeń 2014

ponad 628 tys. zł. Za znaczący sukces – mając na uwadze panujący kryzys – uważa się także wypracowany zysk. Firma chce chronić środowisko naturalne inwestując w odnawialne źródła energii. W 2013 r. spółka EJK rozpoczęła przedsięwzięcie polegające na budowie elektrowni słonecznej z paneli fotowoltaicznych. Ma to być pierwsza tego typu inwestycja w województwie opolskim. Kupiono 3 tys. paneli słonecznych, które zamontowane zostaną na nieruchomościach o powierzchni 2 hektarów, w najbliższym sąsiedztwie tartaku. Ich moc jest taka, że powinny wystarczyć do zasilenia nawet 150 domów jednorodzinnych. Panele mają wytwarzać energię zarówno w dni słoneczne, jak i te pochmurne (choć w tym przypadku ich wydajność oczywiście będzie niższa). Wytworzona energia ma trafić do sieci dystrybucyjnej, którą zarządza zakład energetyczny. Co ciekawe przedsiębiorstwo zbuduje swoją farmę słoneczną bez korzystania z unijnych pieniędzy. Według biznesplanu, inwestycja ma się zwrócić w ciągu 10 lat, a później będzie już po prostu na siebie zarabiać. Fotowoltaiczna farma ma zacząć działać już w tym roku, kiedy to do sieci dystrybucyjnej trafią pierwsze kilowatogodziny energii. Właściciel firmy ma nadzieję, że poprzez różnicowanie działalności, przedsiębiorstwo z Żędowic będzie liderem w nowoczesnej gospodarce rynkowej.


LAURY 2013

ZŁOTY LAUR KATEGORIA: PRO PUBLICO BONO

KSIĄDZ PRAŁAT MIKOŁAJ MRÓZ proboszcz Katedry Nyskiej

25

Ks.

Mikołaj Mróz pochodzi ze Staniszcz Wielkich. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie w 1971 r. i w tym samym roku otrzymał w Opolu święcenia kapłańskie. Magisterium z teologii uzyskał w 1981 r. na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie, a trzyletnie studia specjalistyczne na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu zakończył egzaminem licencjackim w 1984 r. W latach 1977-1986 był ojcem duchownym i wychowawcą w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie. Lata 1986-1987 to administrowanie parafią św. Jakuba w Nysie, gdzie od 1987 r., po śmierci ks. prałata Józefa Kądziołki jest proboszczem. Od tego roku jest również dziekanem rejonu nyskiego i dziekanem dekanatu Nysa. Ks. Mikołaj Mróz jest również członkiem Rady Kapłańskiej Diecezji Opolskiej, a od 1992 r. członkiem Kolegium Konsultorów Diecezji Opolskiej. Pełni funkcję Diecezjalnego Duszpasterza Mężczyzn. Od 1987 r. jest kapelanem szpitala miejskiego w Nysie. Do najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w czasie, od kiedy ks. Mikołaj Mróz jest proboszczem, zaliczyć należy budowę Domu Parafialnego „Pojednanie” im. Księdza Klemensa Neumanna, ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w latach 1993-1995. Budynek ten został w 2008 r. laureatem konkursu Perły Nysy w kategorii „Obiekt użyteczności publicznej”. W 1997 r. ks. Mikołaj Mróz powołał Fundację

Ratowania Zabytków Katedry Nyskiej. W 1998 r. zorganizował jubileusz 800-lecia poświęcenia pierwszego kościoła parafialnego pw. św. Jakuba i z tej okazji odbyła się również w muzeum miejskim wystawa historyczna „Ze Skarbca św. Jakuba”. Dzięki niemu w Nysie ruszyły Jarmarki Jakubowe, nawiązujące do średniowiecznych tradycji jarmarków. Adaptował wnętrza gotyckiej dzwonnicy na Skarbiec św. Jakuba, który w kategorii Obiekt Zabytkowy dostał Perłę Nysy 2008. Budowa galerii „Skarbiec św. Jakuba” została sfinansowana przez osoby prywatne, fundacje i stowarzyszenia z Niemiec, dzięki osobistym staraniom księdza proboszcza. Obecnie na trzech piętrach galerii, w specjalnych gablotach, prezentowane są dzieła sztuki złotniczej nyskich złotników. W 2007 r. odbyły się uroczystości beatyfikacji Marii Luizy Merkert, nysanki, współzałożycielki i pierwszej Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Szarych Sióstr św. Elżbiety. W 2009 r. kościół św. Jakuba uzyskał papieski tytuł „Bazyliki Mniejszej”. W ciągu 25 lat przeprowadzono liczne remonty konserwatorskie budowli czterech kościołów należących do parafii oraz dzwonnicy, jak również konserwacje licznych zabytków ruchomych. Kwoty, które sięgają blisko 20 mln zł, pozyskiwane są z dotacji samorządów, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Funduszu Kościelnego, od prywatnych darczyńców, a przede wszystkim składek parafian.

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


LAURY 2013

ZŁOTY LAUR KATEGORIA: PRO PUBLICO BONO

JAROSŁAW KIELAR burmistrz Kluczborka

26

J

arosław Kielar swoją pracę zawodową rozpoczął w 1986 r. jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 5 w Kluczborku. Pracując jako nauczyciel, a także dyrektor w Zespole Szkól Ogólnokształcących im. A. Mickiewicza w Kluczborku angażował się w działalność samorządową na rzecz gminy. W latach 1994-2002 był radnym, a od 2002 r. pełni nieprzerwanie funkcję burmistrza miasta. Burmistrz wspiera i promuje rozwój kultury i sportu w gminie. Angażuje się w pomoc przy organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych. Znacząco wspiera aktywność stowarzyszeń pozarządowych działających w gminie. Od kiedy Jarosław Kielar objął stanowisko burmistrza, nastąpiła poprawa kondycji finansowej gminy, budżet gminy zwiększył się z 48 mln zł w 2002 r. do 117 mln w 2013 r. Jednym z największych osiągnięć burmistrza jest pozyskiwanie inwestorów. Dzięki staraniom burmistrza utworzono pod Kluczborkiem Podstrefę Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzięki tym działaniom udało się pozyskać włoską firmę Marcegaglia. Oprócz tego w Kluczborku zainwestowali również: Protea, Stegu, czy Ocynkownia Śląsk. Pozyskanie inwestorów ma znaczący wpływ także na poprawę zatrudnienia w regionie. W 2003 r. z inicjatywy burmistrza powstał klub sportowy MKS Kluczbork – który zaczynając od piłkarskiej IV ligi awansował do I ligi (2009 r.). Na bazie istniejących w Kluczborku obiektów sportowych powstał Wojewódzki Kampus Sportowo-Rekreacyjny „Stobrawa”. Gmina zdobyła szereg certyfikatów, m.in. „Przejrzysta

nr 1 (93) styczeń 2014

Gmina”, „Przejrzysta Polska”, „Gmina Atrakcyjna dla Inwestora”, „Opolska Nagroda Jakości”. W Urzędzie Miejskim wdrożono System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. Burmistrz nie zapomina o obszarach wiejskich. W niemal wszystkich sołectwach funkcjonują lokalne programy odnowy wsi, a gmina dofinansowuje najciekawsze projekty. Jarosław Kielar dba także o środowisko. W 2004 r. wymieniono w mieście oświetlenie na energooszczędne. Powstało także nowoczesne wysypisko śmieci. Realizowany jest projekt przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina Kluczbork zrealizowała wiele projektów dofinansowywanych z Unii Europejskiej. Do najważniejszych zaliczyć należy: Rewitalizacja Miasta - wartość projektu 7,2 mln zł; budowa obwodnicy Kluczborka wartość projektu 10,3 mln zł; przebudowa drogi dojazdowej do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ligocie Dolnej; przydomowe oczyszczalnie ścieków. W 2009 r. Jarosław Kielar otrzymał Złotą Spinkę 2009, w kategorii samorządność. W tym samym roku został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Rozwój Gminy Kluczbork w czasie kadencji Jarosława Kielara jest wielopłaszczyznowy. Praktycznie każda sfera życia publicznego uległa poprawie. Jarosław Kielar jako burmistrz stawia sobie coraz większe wymagania i coraz to nowe zadania, mające na celu zwiększenie atrakcyjności regionu i poprawę warunków życia w gminie. Stara się zaspokoić wszystkie potrzeby jej mieszkańców.


LAURY 2013

SREBRNY LAUR KATEGORIA: FIRMA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA

KATEGORIA: MENEDŻER, LIDER SPOŁECZNO-GOSPODARCZY

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH ADRIAN BĄK

P

odstawowym obszarem działalności Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk jest budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa instalacji wszelkiego typu rurociągów przemysłowych. Zakład położony jest w miejscowości Zubrzyce w powiecie głubczyckim. Firma działa na rynku budowlanym od 1991 r. Zaczynając od podstaw, ale kierując się wizją rozwoju, szybko stała się przedsiębiorstwem o mocnej pozycji na rynku w branży drogowej i inżynieryjnej. Systematycznie zwiększany park maszynowy oraz doskonalenie kadry pracowników gwarantuje fachową i solidną realizację każdego zamówienia. Firma pracuje na nowoczesnym, specjalistycznym sprzęcie i zatrudnia wykwalifikowanych pracowników. Gwarantem najwyższej jakości jest wprowadzenie i uzyskanie w 2006 r. Certyfikatu Zarządzania Jakością ISO 9001. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk ma własną kopalnię kruszyw Zubrzyce 2, dzięki której oferuje sprzedaż piasku i pospółki innym podmiotom. Posiada także własny transport samochodowy zdolny do przewozów każdej ilości kruszyw na miejsce wskazane przez zamawiającego. Po upadku niektórych firm drogowych działających na polskim rynku, w 2013 r. firma dostosowała swoje działania do warunków gospodarki rynkowej poprzez utworzenie nowego działu, związanego z układaniem nawierzchni bitumicznych. Dostosowano się także do nowoczesnych technologii poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i zatrudnienie wyspecjalizowanej kadry technicznej, zwiększając tym samym zatrudnienie w przedsiębiorstwie. Obecnie firma współdziała z różnymi samorządami terytorialnymi i gospodarczymi nie tylko w woj. opolskim, ale też dolnośląskim i śląskim. Firma specjalizuje się w kompleksowej budowie dróg, mostów oraz obiektów inżynierskich, budowie sieci kanalizacji deszczowych, sieci kanalizacji sanitarnych oraz wodociągowych.

fot. OODR

GERARD KOSYTORZ

G

erard Kosytorz pochodzi z Zawadzkiego, tam też uczęszczał do miejscowych szkół. Po ukończeniu Technikum Hutniczego pracował w Hucie „Andrzej” w Zawadzkiem, w pionie energetycznym. W trakcie pracy w hucie złożył kilkanaście wniosków racjonalizatorskich z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi wraz z ich wdrożeniem, poprawiających komfort pracy pracowników. Po utworzeniu NSZZ „Solidarność” we wrześniu 1980 r. został przewodniczącym związków czterech wydziałów pionu energetycznego tej huty. Był również w tym czasie inicjatorem i projektantem hutniczego sztandaru z wizerunkiem św. Floriana. Przed i po wprowadzeniu stanu wojennego prowadził tzw. Akcję Witamina, sprowadzając dla hutników i ich rodzin owoce. Wtedy też zaczął wytwarzać pierwsze nalewki na bazie spirytusu owocowego. W 1982 r. zrezygnował z pracy w hucie i został prywatnym przedsiębiorcą, najpierw w branży metalowej i przetwórstwa tworzyw sztucznych, a następnie w hodowli szynszyli, dla których w 2002 r. wybudował najnowocześniejsze w Polsce hale do hodowli. W 2011 r. w Opolu-Bierkowicach po raz pierwszy wystawił do konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” swoją nalewkę orzechową, w której skład wchodzą m.in. zielone orzechy włoskie, najwyższej jakości miody pszczele, sok z brzozy oraz naturalny spirytus owocowy. Od tego czasu, za ten mistrzowski produkt „Orzechówka z Piotrowiny +Pietrasovka+” otrzymał sześć dyplomów z Polskiej Izby Produktu Regionalnego, w tym dwa pierwsze miejsca – w 2012 i 2013 r.

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

27


LAURY 2013

SREBRNY LAUR KATEGORIA: POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

SENTREX SP. Z O.O. 28

P

oczątki firmy Sentrex sięgają 1994 r. Jej powstanie było podyktowane potrzebami rynkowymi związanymi z uruchomieniem profesjonalnej drukarni, specjalizującej się w zadruku i produkcji opakowań papierowych - torebek. Kształtowanie się przedsiębiorstwa przebiegało etapami. Swoją działalność firma Sentrex rozpoczęła od wykonywania projektów graficznych na worki papierowe. Kolejnym krokiem było rozszerzenie oferty o handel artykułami papierniczymi oraz biurowymi. W międzyczasie zmieniono siedzibę na Krapkowice. Od 1998 r. zaczęto zajmować się procesem drukowania. W 2002 r. Sentrex przekształcono z osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wtedy też rozpoczęła się produkcja torebek. W 2006 r. zdecydowano o budowie nowego obiektu i kupiono ziemię w Gogolinie. W styczniu 2007 r. w nowej hali postawiono pierwszą maszynę drukującą. Dzięki unijnym dotacjom możliwe było podniesienie standardu technologicznego przedsiębiorstwa. Od początku funkcjonowania przedsiębiorstwo starało się podnosić poziom technologiczny produkcji. Firma zdobyła ugruntowaną pozycję rynkową oraz uzyskała status lidera regionalnego w zakresie druku i produkcji torebek papierowych. Wybór najlepszych i najnowocześniejszych technologii druku oraz produkcji torebek znacznie unowocześniło przedsiębiorstwo. Od 2003 r. Sentrex ma certyfikat ISO 9001: 2000, a od 2009 r. system HACCP. Firma zatrudnia 110 osób. W skład parku maszynowego wchodzi sześć maszyn drukujących papier w rolach, które umożliwiają druk od 1 do 10 kolorów oraz sześć maszyn do produkcji torebek. Odbiorcy Sentrex pochodzą głównie z krajów Unii Europejskiej. Eksport stanowi około 80 proc. produkcji. W szybkim tempie poszerza się krąg klientów zagranicznych, co zobowiązuje do ciągłego doskonalenia procesów i wyrobów oraz wzrostu pozycji rynkowej.

nr 1 (93) styczeń 2014

KATEGORIA: PRO PUBLICO BONO

DR HAB. MIROSŁAW LENART dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu

M

irosław Lenart urodził się 27 kwietnia 1969 r. Jest absolwentem II LO w Opolu. Studiował filozofię w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie, teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. W 1999 r. obronił doktorat na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Na tym samym wydziale w 2010 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego. Od 2011 r. zatrudniony jest na stanowisku profesora Uniwersytetu Opolskiego. Obecnie jest kierownikiem Pracowni Literatury Epok Dawnych w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. W 2001 r. wygrał konkurs na stanowisko lektora języka polskiego na uniwersytecie w Padwie, gdzie pracował na stanowisku adiunkta do 2005 r. Wykładał język i kulturę polską na studiach podyplomowych, prowadzonych na Uniwersytecie Bolońskim. W latach 2006-2010 pracował na stanowisku profesora kontraktowego Uniwersytetu Padewskiego z powierzonymi zajęciami z historii i kultury Polski. Trzykrotnie wygrywał konkursy na indywidualne granty naukowo-badawcze, zwieńczone publikacją kolejnych książek. Jest uczestnikiem licznych projektów badawczych, prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim, Jagiellońskim oraz Wrocławskim. W trakcie kariery naukowej otrzymał wiele stypendiów fundowanych przez m.in.: Fondazione del Bianco we Florencji, Uniwersytet w Bambergu, Uniwersytet w Lipsku, Uniwersytet w Sienie. Jest członkiem wielu międzynarodowych towarzystw naukowych. W grudniu 2012 r. objął stanowisko dyrektora Archiwum Państwowego w Opolu. W czasie sprawowania funkcji zrealizował z pracownikami tej instytucji wiele projektów, zmieniających jej dotychczasowy charakter. Archiwum zyskało nową witrynę internetową dającą możliwość publikowania informacji o zasobie, wystaw wirtualnych, a przede wszystkim polepszającą komunikację z użytkownikami.


LAURY 2013

SREBRNY LAUR KATEGORIA: PRO PUBLICO BONO

STOWARZYSZENIE KLASTER DOBREJ ŻYWNOŚCI „OLESKI KOSZYK”

I

nicjatywa klastrowa „Koszyka” powstała w grudniu 2012 r. Za cel postawiono sobie doprowadzenie do sformalizowania struktury Klastra oraz określenia kierunków i sposobów jego działania. Na spotkaniach konsultacyjnych z udziałem 12 przedstawicieli lokalnych firm z branży spożywczej i przetwórstwa rolnego przy współpracy Starostwa Powiatowego w Oleśnie i Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki opracowano projekt statutu, przyjęto nazwę oraz logo stowarzyszenia. Zebranie założycielskie 15 firm odbyło się w czerwcu 2013 r., przyjmując wszystkie uchwały konieczne do rejestracji Stowarzyszenia Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”. Celem stowarzyszenia jest podejmowanie działań marketingowych dla promocji znaku towarowego Klastra i oznakowania nim produktów; udział w tworzeniu sieci współpracy pozwalającej na efektywne wykorzystanie potencjału przedsiębiorstw; zawiązywanie, rozszerzanie i wzmacnianie więzi kooperacyjnych przy udziale instytucji otoczenia biznesu oraz władz samorządowych. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie certyfikacji produktów zgodnie z regulaminem, monitoring jakości certyfikowanych produktów, organizację akcji promocyjnych, spotkań dyskusyjnych i wyjazdów studyjnych oraz udział w branżowych wystawach i targach. Inicjatywa klastrowa wydała 27 certyfikatów produktowych. Klaster brał też udział w targach i wystawach. „Oleski Koszyk” pojechał do Portugalii, Szwecji, Czech, na Słowację, na targi Grune Woche do Berlina oraz na finał Agroligi do Prezydenta RP. Największą imprezą Stowarzyszenia „Oleski Koszyk” zorganizowaną we współpracy ze starostą oleskim była wystawa Dobrej Żywności „Oleski Koszyk” podczas Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Oleśnie. „Oleski Koszyk” poprzez swoje działanie dokonuje integracji lokalnych firm we wspólnych działaniach marketingowych, dzięki czemu wspiera rozwój przedsiębiorstw na poziomie gminy, powiatu i regionu.

KATEGORIA: FIRMA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA

MIECZYSŁAW LIPIŃSKI właściciel gospodarstwa agroturystycznego w Przysieczy

L

ekarz weterynarii i znany społecznik, który po przełomie politycznym 1989 r., w pierwszych wolnych wyborach do samorządu terytorialnego został wybrany przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej w Pawłowiczkach. Za zaangażowanie i dokonania w trakcie pełnienia funkcji uhonorowano go odznaką ,,Zasłużony dla Opolszczyzny”. Aby dorastającym dzieciom ułatwić dostęp do studiów, rodzina Lipińskich przeniosła się do wsi Przysiecz, gdzie kupiła dom i budynki gospodarcze wraz z kilkoma hektarami ziemi uprawnej. Po niezbędnych przebudowach i modernizacji urządzono tam gospodarstwo agroturystyczne, w którym rodzina Lipińskich mieszka i przyjmuje gości. Atrakcją ich gospodarstwa jest zwierzyniec, składający się aż z 26 gatunków zwierząt. Nowoczesna infrastruktura turystyczna powstała dzięki wsparciu uzyskanemu z funduszy europejskich. W 2006 r. w wojewódzkim konkursie pn. „Najpiękniejsza Zagroda w Województwie Opolskim” gospodarstwo zajęło I miejsce. Zostało też laureatem ogólnopolskiego konkursu na najlepsze konne gospodarstwo agroturystyczne. W 2012 r. w konkursie Agro-Eko-Turystycznym „Zielone lato 2012” zostało przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie uznane za najlepsze opolskie gospodarstwo, w którym dodatkowym źródłem dochodu są usługi turystyczne. Uzyskało wówczas status Gospodarstwa Edukacyjnego z zakresu hodowli zwierząt i tradycji regionalnych. Gospodarstwo tylko w 2012 r. odwiedziło ponad 6 tys. osób. W ośrodku dzieci i młodzież poznają życie zwierząt. Uczniowie szkół średnich odbywają tu praktyki zawodowe o profilu hodowli zwierząt domowych. Przysiecz, w której mieści się gospodarstwo agroturystyczne Mieczysława Lipińskiego, zdobyła tytuł ,,Najpiękniejszej Wsi Opolszczyzny” w 2003 r. Dzięki staraniom Mieczysława Lipińskiego, w 2011 r. powstała w Przysieczy lokalna Izba Regionalna – „Dom u Blychorza”. Ma ona charakter wiejskiego muzeum, gdzie gromadzone są pamiątki dziedzictwa kulturowego, a młodzież zapoznaje się z dawnym życiem na wsi. FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

29


LAURY 2013

SREBRNY LAUR KATEGORIA: POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

ATLANTIS DEWELOPER

F 30

irma rozpoczęła działalność na opolskim rynku we wrześniu 2006 r. Wizja zakłada dostarczanie lokali w optymalnej cenie i najwyższej jakości. Dotychczas spółka zrealizowała dwie inne inwestycje: Osiedle Rodzinne I i II, które stały się wizytówką solidności i wiarygodności. To projekty obejmujące odpowiednio 37 i 13 domów w zabudowie bliźniaczej i szeregowej. Pierwszy etap ukończono w 2009 r., a drugi w 2012 r. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem klientów. W 2012 r. rozpoczęto inwestycję „Generalska 2 Apartamenty”. Jest to kompleks czterech budynków o wysokim standardzie. Każdy z nich zawiera 40 lokali. Pięciokondygnacyjna konstrukcja zapewnia przestronność i funkcjonalność na wszystkich piętrach. Kluczową wartość projektu stanowi lokalizacja. Design to kolejny mocny punkt inwestycji. Nawiązuje on do tradycyjnego wzornictwa, jednak oferuje przy tym zupełnie nowe, świeże i ponadczasowe koncepcje opracowane przez projektantów. Komfort, prestiż i bezpieczeństwo klientów są dla firmy Atlantis Deweloper priorytetem. Wszelkie działania podejmowane w obszarze inwestycji mieszkaniowych mają na celu zagwarantowanie realizacji potrzeb i zapewnienie pełnej satysfakcji przyszłym użytkownikom. Spółka bardzo starannie wybiera lokalizacje, szukając atrakcyjnie położonych działek z łatwym dostępem do centrum miasta. We wznoszonych budynkach stosuje najnowsze rozwiązania funkcjonalne i technologiczne. Dbając o najdrobniejsze szczegóły już na etapie planowania oraz w trakcie budowy, wybiera tylko innowacyjne rozwiązania i materiały najwyższej jakości. Dzięki temu realizowane inwestycje charakteryzują się niebanalną, ponadczasową architekturą oraz wysokim standardem wykonania. Sprawdzone technologie pozwalają uzyskać wysoką sprawność energetyczną, charakteryzują się niskimi kosztami eksploatacji, a zarazem są przyjazne dla potencjalnych mieszkańców oraz dla środowiska.

nr 1 (93) styczeń 2014

STADNINA KONI PRUDNIK SPÓŁKA Z O.O.

S

tadnina Koni w Prudniku należy do grona spółek hodowli zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, których właścicielem jest Agencja Nieruchomości Rolnych. Spółka powstała w 1994 r. po przekształceniu Państwowej Stadniny Koni. Zatrudnia obecnie ok. 100 pracowników. Spółka gospodaruje na areale ok. 2,5 tys. ha. Na gruntach prowadzona jest zarówno wysokotowarowa produkcja roślinna, jak i produkcja roślin paszowych niezbędnych dla zaspokojenia własnych potrzeb hodowlanych. Uzyskiwane wyniki produkcyjne stoją na ponadprzeciętnym poziomie. Prowadzona jest hodowla bydła rasy PHF odmiany czerwono-białej oraz hodowla zachowawcza bydła polskiego czerwono-białego. Dzięki odpowiedniej polityce hodowlanej uzyskiwane są wysokie wydajności w produkcji mleka, które jest jednocześnie najwyższej jakości. Stado bydło liczy ok. 1400 szt., w tym ok. 700 krów. W hodowli koni celem stadniny jest zachowanie najcenniejszego materiału genetycznego - owocu pracy wielu pokoleń hodowców oraz utrzymanie najlepszej puli genowej w hodowli koni w Polsce w rasie małopolskiej, angloarabskiej czystej krwi oraz szlachetnej półkrwi. Jednym z głównych zadań jest także hodowla koni sportowych na sprzedaż. W całym procesie hodowlanym bardzo ważne jest utrzymanie stada matek najwyższej wartości hodowlanej. Stadnina Koni Prudnik odgrywa ważną rolę w hodowli koni w Polsce, przyczyniając się znacznie do jej postępu hodowlanego. Hodowane konie mają być skoczne, obdarzone bardzo dobrym ruchem, łatwe do jazdy, ale i odważne w terenie. Maja mieć również łagodny, ale waleczny charakter. Powinny dobrze galopować. Stadnina planuje utrzymanie źrebności na poziomie ponad 80 proc. oraz odchowu źrebiąt na poziomie 100 proc. Stado koni liczy ok. 150 szt., w tym ok. 42 klacze zarodowe.


LAURY 2013

SREBRNY LAUR KATEGORIA: MENADŻER, LIDER SPOŁECZNO – GOSPODARCZY

MARIAN PŁACZEK właściciel Przedsiębiorstwa Usług Technicznych DEMPOL – ECO w Opolu

M

arian Płaczek jest absolwentem AGH i właścicielem Przedsiębiorstwa Usług Technicznych DEMPOL ECO w Opolu, które zajmuje się produkcją innowacyjnych w skali kraju środków do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków o handlowej nazwie FLOKOR. Jest także autorem technologii produkcji tych środków oraz głównym pomysłodawcą projektu linii do ich produkcji. Systematycznie, konsekwentnie, z uporem realizuje szeroko zakrojoną koncepcję rozwoju firmy. Gdy w Europie i w Polsce nastąpił punkt kulminacyjny kryzysu, on - wychodząc naprzeciw potrzebie podnoszenia jakości produktów i usług - wybudował nowy zakład produkcyjny, wyposażony w unikalną i w pełni zautomatyzowaną linię produkcyjną. Współpracując z jednostkami naukowymi, w tym Politechniką Opolską, stworzył znakomicie wyposażone laboratoria badawcze. Dzięki temu powstały nowe miejsca pracy, których liczba stale rośnie. Nie byłoby to możliwe gdyby nie współdziałanie z lokalnym samorządem terytorialnym i gospodarczym oraz innymi lokalnymi instytucjami. Wszystkie wymienione inwestycje zrealizowano dzięki współpracy z jednostkami naukowymi, w tym Politechniką Opolską oraz z udziałem środków publicznych z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013. Otrzymanie dotacji było możliwe, ponieważ doceniono wkład firmy we wzmocnienie gospodarki regionu. Realizacja koncepcji rozwojowej i instynkt menedżera nie przesłoniły Marianowi Płaczkowi spraw pracowników i konieczności budowania pozytywnego wizerunku jako pracodawcy. Trwały rozwój przedsiębiorstwa i jego stabilizacja są możliwe tylko przy pełnym poparciu pracowników. Postawa taka nie wynika z kalkulacji, ale z wewnętrznego przekonania o odpowiedzialności biznesu za rozwój regionu, a także tego, że biznes ma zobowiązania wobec społeczności lokalnej, wobec czego powinien ją wspierać najlepiej, jak umie. Marian Płaczek od wielu lat jest także laureatem wielu nagród i odbiorcą licznych podziękowań od wspieranych instytucji, stowarzyszeń oraz osób.

KATEGORIA: UDANA INWESTYCJA

PAUL SCHOCKEMÖHLE LOGISTICS POLSKA

P

oczątki firmy sięgają 1966 r. kiedy to jej założyciel Paul Schockemöhle po sukcesach w międzynarodowym sporcie jeździeckim zdecydował o stworzeniu przedsiębiorstwa zajmującego się spedycją i handlem rolniczym. W 2002 r. firma rozpoczęła swoją działalność w Polsce. Pierwsze biuro mieściło się w kontenerze na terenie jednego z klientów w Zdzieszowicach. Początkowo była to tylko działalność spedycyjna. W rok po rozpoczęciu działalności w Polsce kupiono dwa pierwsze auta. Powiększanie floty trwa do dziś. Głównym profilem działalności spółki jest transport międzynarodowy i krajowy, a także logistyka magazynowa. W 2005 r. firma Paul Schockemöhle Logistics Polska kupiła w Krapkowicach, w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4, teren pod nową inwestycję. W 2007 r. działalność spółki przeniesiono właśnie do Krapkowic. Nowa inwestycja obejmowała pomieszczenia biurowe, halę magazynową o powierzchni 2 tys. mkw., którą podzielono na część blokową i wysokiego składowania, stację paliw, a także plac manewrowy. Właściciele koncernu Paul Schockemöhle Logistics postanowili ponownie zainwestować w rozwój firmy córki. W sierpniu 2013 r. oddano do dyspozycji nową halę magazynową o powierzchni 6 tys. mkw. Tym samym powierzchnie magazynowe zwiększono do 8 tys. mkw. Lata doświadczenia zdobyte w branży logistycznej pozwoliło firmie na ugruntowanie pozycji na rynku polskim i międzynarodowym. Firma oferuje klientom profesjonalną obsługę i doradztwo w logistyce. Nowoczesny park samochodowy, a także nowoczesna hala magazynowa pozwala na zaoferowanie kompleksowej usługi logistycznej obejmującej transport i magazynowanie. Obecnie firma zatrudnia ok. 60 osób. W skład parku samochodowego wchodzi 60 zestawów (auta własne i auta podwykonawców jeżdżących na wyłączność Paul Schockemöhle Logistics Polska). Dysponując znaczącą liczbą aut, a także sprawnie prowadzoną działalnością spedycyjną, przedsiębiorstwo obsługuje klientów rynku krajowego i klientów zagranicznych. FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

31


LAURY 2013

SREBRNY LAUR KATEGORIA: UDANA INWESTYCJA

KATEGORIA: UDANA INWESTYCJA W POLSCE

METSÄ TISSUE HFG POLSKA SP. Z O.O. KRAPKOWICE SP. Z O.O. 32

M

etsä Tissue to wiodąca firma produkująca papiery higieniczne oraz papiery do gotowania i pieczenia. W związku z jej ciągłym rozwojem, dąży do silnego wzrostu w Polsce i na pobliskich rynkach, gdzie popyt na nowe produkty papiernicze znacząco wzrasta. Odnowiona fabryka w Krapkowicach to najnowocześniejszy zakład papierniczy w Europie. Inwestycja ta jest ważna dla Grupy Metsä ze strategicznego punktu widzenia, ponieważ umacnia pozycję i konkurencyjność na polskim rynku papierów higienicznych. Program inwestycyjny o wartości ponad 55 mln euro został rozpoczęty trzy lata temu i jest największym tego typu programem w historii Metsä Tissue. Dzięki niemu powstały dwie nowe, nowoczesne maszyny papiernicze, nowa linia przetwórcza dla papierów do użytku pozadomowego oraz stworzono nowe, efektywne z punktu widzenia logistyki obiekty przetwórstwa oraz hale magazynowe. Dzięki zastosowaniu najlepszych technologii Metsä Tissue zmniejszyła emisję CO2 wytwarzanego przez zakład o 60 proc., emisję tlenków azotu o ponad 50 proc. i zasadniczo wyeliminowała emisję tlenków siarki. Dzięki poważnym usprawnieniom w wykorzystywaniu i oczyszczaniu wody, ilość ścieków została zmniejszona o 42 proc. Nowy zakład został oficjalnie otwarty na początku października ub.r. W uroczystości uczestniczył m.in. wicepremier Janusz Piechociński oraz minister rolnictwa i leśnictwa Finlandii Jari Koskinen. Metsä Tissue inwestycję w Krapkowicach rozpoczęła trzy lata temu. Inwestycja zwiększa zdolność produkcyjną zakładu w zakresie papierów higienicznych do 85 tys. ton rocznie, a wydajność działu przetwórstwa do 50 tys. ton. Zakład w Krapkowicach produkuje najbardziej znane marki Metsä Tissue: Lambi, Mola i Katrin, zarówno dla konsumentów, jak i na rynki papierów higienicznych do użytku pozadomowego. Stosuje zarówno celulozę, jak i włókno pochodzące z recyklingu. Metsä Tissue działa w Polsce od 1997 r. i zatrudnia 320 osób.

nr 1 (93) styczeń 2014

S

półka HFG Polska zajmuje się produkcją elementów platform wiertniczych. Pod koniec listopada ub.r oddała do użytku nowy zakład mieszczący się na opolskim Metalchemie. Obiekt składa się z hali produkcyjnej o powierzchni ok. 4 tys. mkw, pomieszczeń socjalno-biurowych (ok. 900 mkw) oraz wiaty magazynowej (ok. 1 tys. mkw). Powierzchnie są kalkulowane na zatrudnienie w zakładzie na produkcji trzech zmian po 35 osób na zmianie. Dziś firma zatrudnia 161 osób i poszukuje pracowników. Ważną cechą nowego zakładu jest dbałość o ochronę środowiska. Inwestycja jest przyjazna środowisku i stawia na zielone źródła energii: oświetlenie LED, gazowa pompa ciepła. Konstrukcja hali jest przewidziana pod montaż paneli słonecznych. Dziś HFG Polska jest w trakcie przygotowywania strategicznego planu rozwoju firmy w Polsce. Plany do 2020 r. obejmują wzrost zatrudnienia i wyprodukowanie ok. 3 tys. ton konstrukcji stalowych. Zakładany jest również rozwój działu inżynierskiego i działu zakupów. Produkty obecnie wytwarzane w HFG oraz planowane do wdrożenia są określane jako produkty z branży „off-shore”, która w Polsce nie jest jeszcze rozwinięta, a tym samym produkty te noszą znamiona innowacyjnych. HFG Polska jest pracodawcą, który prowadzi i rozwija system szkolenia oraz umożliwia uzyskiwanie certyfikatów spawaczy dla zatrudnianych pracowników. HFG Polska skupia swoją uwagę także na kadrze inżynierskiej. Praca w HFG gwarantuje możliwość szkoleń i zdobywania doświadczenia także w zagranicznych oddziałach Heeremy. Dla firmy najważniejsze jest bezpieczeństwo pracy i pracowników, w związku z tym w szkoleniach pracowników kładziony jest bardzo duży nacisk na bezpieczne zachowanie podczas pracy swojej i kolegów. Firma HFG Polska jest członkiem Parku Przemysłowego Metalchem, a co za tym idzie, czynnie wspiera działania samego stowarzyszenia, jak również władz lokalnych w celu poprawienia infrastruktury.


LAURY 2013

SREBRNY LAUR KATEGORIA: KULTURA

KATEGORIA: NAUKA I INNOWACYJNOŚĆ

MARIA OŁDAK

MOVIEBIRD INTERNATIONAL SP. Z O.O.

skrzypaczka

N

ie wyobraża sobie życia bez muzyki, choć nie lubi określenia „muzyka poważna”. Marzy o organizowaniu w Opolu muzycznych imprez. Opolanka, grę na skrzypcach rozpoczęła w wieku pięciu lat. W 2005 r. ukończyła z wyróżnieniem Warszawską Akademię Muzyczną i otrzymała pełne stypendium w Royal Academy of Music w Londynie. Ukończyła je w czerwcu 2007 r., otrzymując prestiżowy tytuł DipRAM oraz nagrodę specjalną prorektora za wybitny recital dyplomowy i liczne osiągnięcia. Jest laureatką ogólnopolskich oraz międzynarodowych przesłuchań i konkursów. Do ostatnich sukcesów należy I miejsce oraz nagroda specjalna za wykonanie utworów K. Szymanowskiego na konkursie „Allegro Vivo” w Austrii, a także tytuł finalistki oraz laureatki nagrody publiczności na prestiżowym konkursie „Wigmore Award” w Londynie. Wielokrotna stypendystka Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz Prezydenta Miasta Opola. Otrzymała także Nagrodę Miasta Opola w dziedzinie kultury. Koncertuje na międzynarodowych festiwalach, m.in. Leeds International Chamber Music Festival, Julian Rachlin & Friends Festival, Norfolk & Norwich Festival, Śląskie Lato Muzyczne, Warszawska Jesień. Jako kameralistka oraz jako muzyk orkiestrowy występuje z największymi gwiazdami. Współpracuje regularnie z pianistą, Jamesem Baillieu i harfistką, Malwiną Lipiec. Jest solistką programu Live Music Now, zainicjowanego przez Yehudi Menuhina. Maria Ołdak jest prezesem Towarzystwa Muzycznego w Opolu, dyrektorem artystycznym Festiwalu Muzycznego „W Oparach Dźwięków” oraz cyklu koncertów „Wędrowna Pracownia Muzyczna”, a także asystentką prof. Tomasza Tomaszewskiego podczas Międzynarodowych Kursów Muzycznych w Głuchołazach. Współpracuje również jako gościnny koncertmistrz z Filharmonią Wrocławską oraz Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej w Krakowie, regularnie występuje ze Scottish Ensemble, London Sinfoniettą oraz Royal Philharmonic Orchestra w Londynie.

F

irmę założył w 2001 r. jej obecny prezes - Piotr Adamiec. Spółka zajmuje się produkcją sterowanych elektronicznie teleskopowych dźwigów do kamer filmowych i telewizyjnych, które są wykonane w technologii technocrane i bazują na opracowanych we własnym laboratorium elektroniki prototypach oraz na wysokiej wiedzy fachowej pracowników obsługujących proces produkcyjny: od fazy projektowej do efektu finalnego. Początkowo firma wynajmowała halę produkcyjną w Opolu, w której zatrudniała 6 osób. W związku z rosnącymi zamówieniami, w 2004 r. kupiono 3-kondygnacyjny budynek. Systematycznie wprowadzano do oferty kolejne produkty. Obecnie firma zatrudnia 28 pracowników, a w planach ma zakup gruntu i budowę nowej hali produkcyjnej. Firma ma własną komórkę badawczo–rozwojową,w której prowadzi prace związane z udoskonalaniem oferowanych produktów, w szczególności dotyczące nowych dźwigów kamerowych opartych na autorskich rozwiązaniach chronionych patentem. Patent dotyczy napędu linowego, dzięki któremu ramiona wysięgnika wysuwają się równomiernie i bez „szarpnięć”. Prace badawczo-rozwojowe dotyczą elementów elektronicznych i silników sterujących napędem, to znaczy nadających prędkość wysuwu i eliminujących drgania. Elektronika sterująca, silniki oraz opatentowany napęd stanowią całość mechanizmu wysięgników. Opatentowany napęd linowy po raz pierwszy ma być wykorzystany właśnie w nowym wysięgniku, który ma również mieć szybsze prędkości wysuwu. Cały czas prowadzone są również badania nad różnego typu silnikami, w związku z niewystarczającymi parametrami obecnie dostępnych na rynku. Silniki powodują drgania ramienia co przenosi się na drgania obrazu, a to jest niedopuszczalne przy produkcji telewizyjnej i filmowej. Z produktów Moviebird korzystają m.in.: telewizja Polsat oraz TVN. W ubiegłym roku wysięgnik MB24 obsługiwał razem z naszym pracownikiem plan filmu „Mission Immposible 4”. Sprzęt z Opola wykorzystywany był również przy wielu innych dużych produkcjach filmowych takich jak „Spiderman”, „Godzilla”, „Harry Potter” czy „Matrix”. FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

33


LAURY 2013

SREBRNY LAUR KATEGORIA: INSTYTUCJA FINANSOWA

KATEGORIA: PRO PUBLICO BONO

Bank Pekao S.A.

B

34

ank Pekao S.A. działa od ponad 80 lat. Jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Pod względem wartości aktywów jest drugim co do wielkości bankiem w Polsce. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao S.A. jest liderem wśród dużych banków w Polsce. Bank dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów - 1000 placówek w całym kraju oraz o feruje klientom dostęp do sieci ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i ok. 20 000 w 22 krajach Europy. Zadowolenie klientów jest priorytetem w strategii Banku Pekao S.A. Zadowolony klient oznacza długoterminową współpracę, która przynosi korzyści obu stronom. Klienci są najcenniejszą wartością banku. Bank Pekao S.A. osiągnął w trzecim kwartale 2013 roku skonsolidowany zysk netto w wysokości 655,4 mln zł, co pozwoliło na osiągnięcie zwrotu z kapitału (ROE) na poziomie 11,6%, utrzymując jednocześnie bardzo bezpieczny poziom współczynnika adekwatności kapitałowej na poziomie 19,4%. Bank Pekao S.A. na bieżąco wprowadza innowacyjne rozwiązania produktowe dla poszczególnych segmentów. Przykładowo, w czerwcu br., wprowadzono pierwszy w Polsce kompleksowy system płatności i akceptacji płatności mobilnych – PeoPay oraz aplikację do akceptacji płatności mobilnych dla punktów usługowo-handlowych PeoPay mPOS. Dzięki niej płatności bezgotówkowe mogą być akceptowane za pośrednictwem telefonu, bez konieczności posiadania terminala POS. Wysoka jakość oferowanych usług, spełniających oczekiwania i potrzeby klientów wielokrotnie została doceniona przez środowiska biznesowe. Bank jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.

nr 1 (93) styczeń 2014

HENRYK LAKWA starosta opolski

S

tarosta Opolski od 1998 r. Założyciel i działacz Stowarzyszenia „Braterstwo” zajmującego się współpracą gminy Prószków z gminami w Austrii, Czechach i Niemczech. Założyciel zespołu „Echo Prószkowa” i jego wokalista. Współautor publikacji o historii Prószkowa „Prószków. Miasto z nutką nostalgii”. Aktywny członek Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. Pasjonat i znawca lokalnej historii. Za jego kadencji powiat opolski zajął pierwsze miejsce w rankingu „Wspólnoty” na najtańszy urząd władzy lokalnej i znalazł się na 27. miejscu najlepiej inwestujących w Polsce (2001 r.). W 2003 r. Lakwa został uhonorowany Laurem Samorządowym za dbałość o doskonalenie kadry urzędniczej. W 2013 r. Starostwo Powiatowe w Opolu otrzymało wyróżnienie Opolskiej Izby Gospodarczej – Opolską Nagrodę Jakości. Mimo zaciągniętych zobowiązań kredytowych prawidłowo prowadzona polityka finansowa zaowocowała jednym z najniższych w Polsce wskaźników zadłużenia – poniżej 10 proc. Zaangażowanie i skuteczność w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych oraz polityka inwestycyjna zaowocowały m.in. poprawą warunków bytowych podopiecznych DPS-ów, domów dziecka i poprawą zaplecza dydaktyczno-sportowego placówek oświatowych i infrastruktury drogowej. W 2004 r. Henryk Lakwa podjął pionierską w skali kraju decyzję o sprywatyzowaniu Publicznego Szpitala św. Rocha w Ozimku. Uratowało to zadłużoną jednostkę przed likwidacją. Mimo bardzo trudnej sytuacji demograficznej i konkurencji, powiat opolski nie zlikwidował żadnej placówki oświatowej. W 2013 r. podpisano porozumienie między powiatem, Uniwersytetem Opolskim a gminą Prószków w celu utworzenia na bazie Pomologii centrum badawczo - naukowego dla rolników i sadowników, a na bazie arboretum – ogrodu botanicznego. Powiat opolski podpisał cztery umowy o współpracy międzynarodowej. W 2008 r. z inicjatywy Henryka Lakwy zorganizowano pomoc humanitarną dla dotkniętej powodzią ukraińskiej Doliny, której wartość materialną oszacowano na ponad 165 tys. zł.


LAURY 2013

SREBRNY LAUR KATEGORIA: UDANA INWESTYCJA

KATEGORIA: PRO PUBLICO BONO

PAŁAC PAWŁOWICE

KLUCZBORSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

P

P

ałac Pawłowice świadczy usługi gastronomiczno-hotelowe, organizuje i obsługuje imprezy rodzinne, organizuje również szkolenia, konferencje i spotkania integracyjne. Pochodzący z II połowy XIX w., niszczejący i opustoszały pałac, został odrestaurowany przez Ewę i Beniamina Godylów. Do użytku gości oddano go w czerwcu 2010 r. Było to możliwe dzięki realizacji projektu pn. „Zabytkowy pałac w Pawłowicach – adaptacja na hotel wraz z centrum rekreacji i odnowy biologicznej”, który był współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. Pałac Pawłowice ma ponad 100 miejsc noclegowych w 32 pokojach i 6 apartamentach, w tym w 2 pozbawionych barier architektonicznych. Do dyspozycji gości jest restauracja, strefa SPA, sala bankietowa z tarasem, sala konferencyjna, sala bilardowa, winiarnia i izba regionalna. Inwestycja przyczynia się do promocji regionu oraz wsi Pawłowice. Dzięki nowym, atrakcyjnym miejscom pracy oraz możliwości skorzystania z proponowanych atrakcji wokół przedsięwzięcia zintegrowana została lokalna społeczność wsi. Powstało 20 nowych miejsc pracy, choć początkowo planowano, że będzie to 8–10 stanowisk pracy. Pałac Pawłowice jest członkiem Kluczborsko – Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej KOLOT, Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, sieci Dziedzictwa Kulinarnego Województwa Opolskiego i klastra spożywczego „Oleski Koszyk”. Ewa i Beniamin Godyla z dziećmi angażują się w przedsięwzięcia gminne i powiatowe, dla dobra lokalnej społeczności. Do najważniejszych w ostatnim czasie można zaliczyć cykliczną już organizację we własnych obiektach imprezy kulinarnej „Smaki Europy” wspólnie z OCRG, Ogólnopolskiej Gali Orkiestr Dętych „Złoty Suzafon” oraz Festiwalu Piosenki Religijnej „Barka” organizowanego wspólnie z miejscowym Caritasem. W 2011 r. właściciele otrzymali nagrodę starosty kluczborskiego „Plaster Miodu” w kategorii turystyka, a w 2012 r. Opolską Nagrodę Jakości nadawaną przez OIG.

ierwszy Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości, założony w 2012 r. okazał się na tyle dobrym pomysłem, że szybko zabrakło miejsca dla chętnych, młodych firm. Starostwo Powiatowe w Kluczborku postanowiło więc zbudować drugi inkubator, by ułatwić wykluwanie się kolejnych nowych biznesów. Powiat kluczborski złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji i otrzymał 3 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Całkowity koszt inwestycji oszacowano na 5,7 mln zł. Budowa nowego inkubatora rozpoczęła się w połowie 2013 r., a jej finał jest zaplanowany na maj 2014 r. Drugi inkubator powstaje przy ul. Moniuszki, w miejscu dworca PKS. Parterowy budynek dworcowy rozebrano, a plac dworca jest na nowo zagospodarowywany. Powstaje na nim obiekt o powierzchni 1200 m kw, który będzie łączył dwie funkcje: dworca z poczekalnią dla pasażerów, kasami biletowymi, salonikiem prasowym oraz powiatowego inkubatora przedsiębiorczości, w którym będzie 15 pomieszczeń do wynajęcia. Lokale będą miały od 40 do 50 m. kw i osobne wejścia. Jak twierdzi starosta kluczborski Piotr Pośpiech, będzie to miejsce nastawione na wsparcie lokalnej przedsiębiorczości, teren zyska na estetyce, a dworzec ma szansę należeć do najładniejszych w województwie. Pierwszy powiatowy inkubator przedsiębiorczości działa w Kluczborku od kwietnia 2012 r. Mieści się przy ul. Sienkiewicza, a swoje siedziby znalazły tam m.in. gabinety kosmetyczne, biura rachunkowe, sklep odzieżowy, gabinet fizjoterapii czy biuro reklamy internetowej. Wszystkie pomieszczenia są wynajęte, choć wciąż pojawiają się kolejni chętni. Początkujący przedsiębiorcy mogą tam liczyć na wsparcie nie tylko przy wynajmowaniu pomieszczeń po preferencyjnych cenach, ale także na pomoc przy zakładaniu firmy. Przy wynajmie pomieszczeń w nowym inkubatorze będzie ważne kryterium innowacyjności proponowanej działalności. Placówka będzie oferować wsparcie początkującym przedsiębiorcom przez 10 lat. FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

35


LAURY 2013

SREBRNY LAUR KATEGORIA: PRO PUBLICO BONO

KATEGORIA: SYMBOL ZMIAN

ZOFIA KUCHARSKA

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KLUCZBORKU

lekarz med.

36

N

ieprzerwanie od października 1979 r. Zofia Kucharska pracuje w Samodzielnym Specjalistycznym ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu. W latach 1979 -1999 pracowała w oddziałach Szpitala Dziecięcego i w tym czasie uzyskała z tytuł lekarza specjalisty w zakresie pediatrii. Od 1999 r. pełniła funkcję zastępcy ordynatora w Oddziale Noworodków i Wcześniaków Szpitala Ginekologiczno – Położniczego, a w 1991 r. objęła funkcję ordynatora tego oddziału. W 1994 r. z wyróżnieniem otrzymała tytuł specjalisty w zakresie neonatologii. Niezwykle zaangażowana, z ogromnym oddaniem zajmuje się noworodkami i wcześniakami. Ceniona jest przez młode matki za okazywaną im życzliwość i profesjonalizm. Lek. med. Zofia Kucharska wykorzystuje umiejętności organizacyjne do prowadzenia oddziału. Nieustannie dąży do wprowadzania nowoczesnej terapii. Dużą wagę przywiązuje do podnoszenia kwalifikacji swoich, a także podległego personelu i neonatologów całego województwa. Jest organizatorką Opolskiej Sekcji Neonatologii Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i pełni funkcję przewodniczącej. Organizowane przez nią konferencje szkoleniowe w ramach Sekcji Neonatologii PTP z udziałem wybitnych specjalistów różnych specjalności służą podnoszeniu kwalifikacji neonatologów i pediatrów z całego województwa. W latach 1993 – 1999 była przewodniczącą zespołu ds. Programu Upowszechniania Karmienia Piersią. Od 1991 do 1998 r. pełniła funkcję Wojewódzkiego Inspektora ds. Neonatologii. W 1998 r. objęła stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neonatologii. Rok później otrzymała nominację ministra zdrowia na wojewódzkiego koordynatora programu poprawy opieki okołoporodowej w dziedzinie neonatologii. Jest autorką wielu publikacji dotyczących metod leczenia noworodków i wcześniaków. Obecnie uczestniczy w realizowanym przez zespół projekcie utworzenia banku mleka kobiecego w ramach Programu Norweskiego.

nr 1 (93) styczeń 2014

Z

espół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kluczborku dąży do tego, aby być szkołą bezpieczną i przyjazną uczniowi. Stara się tworzyć klimat zrozumienia i kreatywności, wspierać uczniów w pracy nad sobą, w dążeniu do doskonałości oraz osiągania sukcesów. W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kluczborku wchodzą: Technikum Nr 3, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 i Policealna Szkoła dla Dorosłych, w których młodzież kształci się w zawodach: technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, technik hotelarstwa, technik organizacji usług turystycznych, technik ekonomista, technik administracji, technik rachunkowości, technik organizacji reklamy, technik handlowiec, sprzedawca. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kluczborku uczy się 527 uczniów oraz pracuje 44 nauczycieli i 23 pracowników administracji i obsługi. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ma pracownię ćwiczeń praktycznych, która stwarza warunki do organizacji praktycznej nauki zawodu w zawodach gastronomicznych. Działalność pracowni ćwiczeń praktycznych obejmuje nie tylko praktyczną naukę, ale również usługi bufetowe, realizację stałych umów oraz organizację imprez okolicznościowych. Od 2005 r. pracownia zajmuje się przygotowaniem i dostarczeniem posiłków na oddziały szpitalne Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku oraz Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Wołczynie. Żywienie to opiera się na dietach stosowanych w szpitalach. Od 2006 r. pracownia przygotowuje także posiłki profilaktyczne dla firmy WAGREM, codziennie dla ok. 180 osób. Od 2008 r. świadczy podobne usługi dla firmy PREFABET.


LAURY 2013

SREBRNY LAUR KATEGORIA: FIRMA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA

KATEGORIA: POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

FOTOGRAFIKA MIROSŁAW DEDYK

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO USŁUGOWE VENUS SP. JAWNA

F

P

otografika została zarejestrowana w 1993 r. Zakład od pierwszych dni oferował klientom szeroki wachlarz usług fotograficznych, od zdjęć identyfikacyjnych przez wywoływanie filmów i odbitek, po zdjęcia ślubne i reportaże z uroczystości i wydarzeń. Od samego początku zakład pracował na materiałach gwarantujących najwyższą jakość wywoływania filmów i odbitek. Dbając o najwyższy standard usług korzystał tylko z oryginalnych odczynników. Fotografika przystąpiła do Klubu Fuji zrzeszającego laboratoria fotograficzne pracujące na maszynach, odczynnikach, filmach i papierach Fuji. Członkostwo w Klubie Fuji oprócz prestiżu, reklamy i rabatów zakupowych obligowało także do ustawicznej kontroli jakościowej procesów chemicznych i kontroli densytometrycznej odbitek. Odpowiadając na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku fotograficznego znacznie poszerzono spektrum usług oferowanych przez zakład. Firma ma dwa zakłady w Oleśnie. Zajmuje się również fotografią przemysłową: (fabryki, urządzenia, budynki, zdjęcia grupowe załóg) oraz prowadzeniem szkoleń z zakresu fotografii w szkołach, firmach, domach kultury i na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Oprócz tej działalności współtworzy lokalne czasopisma („Oleska Gazeta Powiatowa”, „Olesno Info”) zapewniając serwis fotograficzny. Mirosław Dedyk regularnie publikuje zdjęcia reportażowe w lokalnych wydawnictwach. W ciągu 20 lat wydał kilka dużych publikacji z autorskimi zdjęciami: „Sanktuarium św. Anny w Oleśnie” 1995 r., „Klasztor św. Franciszka w Borkach Wielkich” 1997 r., „Parafia Zborowskie” 1998 r., „Olesno róża wśród lasów” 2007r., „Kościół św. Rocha, Rozalii i Sebastiana w Grodzisku” 2008 r., „Wielka Księga Ziemi Zębowickiej” 2010 r. Piętnaście lat temu Mirosław Dedyk wymyślił i zorganizował Oleski Konkurs Fotograficzny. W 2013 r. odbyła się już jego XV edycja. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, a co roku ok. 80 uczestników nadsyła kilkaset prac w trzech kategoriach.

rzedsiębiorstwo Venus powstało w 2001 r. w wyniku przekształcenia działającej wcześniej spółki cywilnej Venus. Spółka cywilna Venus powstała z kolei w 1990 r. z połączenia trzech niezależnych podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie produkcji i usług budowlanych. Siedziba firmy mieści się w Łowkowicach. Venus od początku prowadzi działalność usługową dotyczącą robót budowlanych w pełnym zakresie: ogólnobudowlanych, inżynieryjnych, drogowych i brukarskich. Zajmuje się także produkcją betonu i wyrobów betonowych, wdrażając sukcesywnie kolejne wyroby budowlane produkowane z betonu i żelbetu. Właściciele i pracownicy posiadają doświadczenie i kwalifikacje wymagane do prowadzenia działalności. Spółka dysponuje też wyposażeniem technicznym, sprzętem oraz środkami transportu niezbędnymi do realizacji produkcji i robót budowlanych, a także budynkiem socjalno-administracyjnym. Obiekt produkcyjny składa się z zabudowanej wiaty wyposażonej w dwa węzły betoniarskie i dwie niezależne linie produkcyjne wyrobów wraz z placami składowymi oraz zapleczem warsztatowym. Obecnie przedsiębiorstwo Venus działa na rynku budowlanym wielobiegunowo, zajmując się produkcją betonu i różnej galanterii betonowej, takiej jak bloczki, pustaki ścienne, pustaki stropowe, kostka brukowa i obrzeża. Równocześnie sama wykonuje usługi brukarskie i deweloperskie, co ma duży wpływ na obniżenie kosztów działalności, jak również utrzymanie stałości zatrudnienia. Realizując strategię rozwoju, w 2012 r. firma kupiła nowe tereny wraz z magazynem i pomieszczeniem biurowym w celu prowadzenia działalności handlowej - hurtowej i detalicznej wyrobów ogólnobudowlanych. Od 2006 r. Venus może się pochwalić systemem zarządzania jakością oraz zakładowej kontroli produkcji. W tym samym czasie firma otrzymała złoty certyfikat przedsiębiorstwa Fair Play, a w 2008 r. statuetkę przedsiębiorstwa Fair Play. W ubiegłym roku została wyróżniona w X edycji konkursu Opolska Nagroda Jakości. FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

37


LAURY 2013

SREBRNY LAUR KATEGORIA: MEDYCYNA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

KATEGORIA: AMBASADOR SPRAW POLSKICH

IRENA SUCHORĘBSKA–KUDYBA

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „GWIAZDA”

lekarz med.

38

Dr

Irena Suchorębska-Kudyba jest absolwentką Akademii Medycznej we Wrocławiu. Pracowała w oddziale chorób wewnętrznych Szpitala Wojewódzkiego oraz w przychodni PKP w Opolu. Od 1976 r. pracuje w Przychodni Rehabilitacyjnej Spółdzielni Odnowa (od 2004 r. spółki Odnowa) w Opolu. Najpierw na stanowisku lekarza zakładowego, od 1998 r. jako zastępca kierownika Przychodni Odnowa. W 2002 r. objęła obowiązki dyrektora przychodni. Jednocześnie wypełnia obowiązki lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla pacjentów przychodni oraz obowiązki opieki medycznej nad osobami niepełnosprawnymi zatrudnionymi w spółce Odnowa. Sprawuje również obowiązki członka komisji BHP i Komisji Rehabilitacyjnej spółki Odnowa. Z chwilą powstania kas chorych podjęła skuteczne starania o pozyskanie kontraktu na świadczenia medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, stomatologii oraz rehabilitacji, czyniąc tym samym przychodnię dostępną dla mieszkańców Opola, a nie tylko dla pracowników i osób niepełnosprawnych spółki Odnowa. Kontrakt jest kontynuowany z Opolskim Wojewódzki Odziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Przez 10 lat była członkiem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 6 lat była też w składzie Opolskiej Rady Osób Niepełnosprawnych. W 2000 r. przychodnia otrzymała certyfikat „Przychodnia Roku” w kategorii na najlepszy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej przyznany przez Opolską Regionalną Kasę Chorych. Pani doktor za sukces uważa możliwość świadczenia usług medycznych nie tylko dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w spółce Odnowa, ale też dla ogółu społeczeństwa Opolszczyzny oraz to, że jej całe życie zawodowe związane jest z pracą na rzecz osób najbardziej potrzebujących, to jest niepełnosprawnych.

nr 1 (93) styczeń 2014

K

lub UKS „Gwiazda” powstał w 1996 r. w Oleśnie jako jedyny w woj. opolskim uczniowski klub gimnastyki artystycznej. Zawodniczki klubu reprezentują gminę i województwo na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym na licznych turniejach i zawodach, osiągając bardzo dobre wyniki. W UKS „Gwiazda” działają trzy sekcje: taneczna, gimnastyki artystycznej i pływacka. Dwie pierwsze trenują w Zespole Szkół nr 2, a pływacka w Oleskiej Lagunie. Prezesem klubu jest Jacek Bąk. Wizytówką klubu są gimnastyczki. Prowadzi je Alla Potapova, profesjonalistka, która na treningi do Olesna przyjeżdża z Wrocławia oraz Agata Bąk, zawodniczka klasy mistrzowskiej i asystentka trenerki. Agata Bąk to również najlepsza zawodniczka, która startuje w klasie mistrzowskiej i rywalizuje z najlepszymi polskimi gimnastyczkami. W klubie trenują dwadzieścia cztery gimnastyczki, baletnice i ponad stu pływaków. Ostatni rok był bardzo intensywny dla zawodniczek i zawodników klubu. W grudniu 2012 r. UKS Gwiazda zorganizowała klubowe zawody w gimnastyce artystycznej oraz występy dziewczynek z sekcji tańca klasycznego. W zawodach wzięły udział 32 zawodniczki. W lutym ub.r. gimnastyczki dały pokaz na wyborach Miss Polonia Ziemi Oleskiej 2013. We wrześniu w Katowicach na IV Międzynarodowym Turnieju Gimnastyki Artystycznej Agata Bąk zajęła trzecie miejsce, a Ewelina Szulc szóste. Młodsze gimnastyczki zaprezentowały się z układem taneczno-akrobatycznym, a starsze wystąpiły w układach z przyborami. W październiku z sukcesami startowały na X Międzynarodowym Turnieju w gimnastyce artystycznej, który odbył się w Poznaniu. W zawodach brały udział zawodniczki z klubów z Polski, Ukrainy i z Australii. UKS Gwiazda Olesno reprezentowało dziewięć gimnastyczek. Najlepiej wystąpiły najmłodsze zawodniczki, z których większość stanęła na podium. W I kategorii drugie miejsce zajęła Joanna Pietruska, a trzecie Kinga Baron. W kategorii II zwyciężyła Aleksandra Bąk, a trzecie miejsce zajęły Julia Hęcińska i Kinga Lorek.


LAURY 2013

SREBRNY LAUR KATEGORIA: ZAŁOGA WSPÓLNY SUKCES

KATEGORIA: MEDYCYNA I INŻYNIERIA MEDYCZNA

KRAPKOWICKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.

RAFAŁ SWATON

K

rapkowickie Centrum Zdrowia rozpoczynając działalność w 2009 r. przejęło po zlikwidowanym SPZOZ w Krapkowicach także problemy finansowe i kadrowe. Dziś jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem, z nowymi poradniami i oddziałami, stając się wiodącym powiatowym szpitalem w woj. opolskim. W KCZ działają oddziały chirurgiczny, internistyczny, ginekologiczno-położniczy, pediatryczny, noworodkowy, okulistyki i urologii. W ciągu trzech lat wzrosła o 70 proc. liczba urodzonych dzieci w oddziale położniczym, o 48 proc. wzrosła wartość świadczeń na oddziale chirurgicznym na przestrzeni dwóch lat. O ponad 4 mln zł zwiększono łączną wartość rozliczeń z płatnikiem, czyli NFZ. Na każdym z oddziałów odbywa się kształcenie lekarzy, a personel pielęgniarski uczestniczy w kursach specjalizacyjnych. Systematycznie wzrasta zapotrzebowanie na usługi świadczone przez oddziały szpitalne i poradnie oraz ZOL w Krapkowickim Centrum Zdrowia. Pacjenci spoza powiatu krapkowickiego to ok. 30 proc. ogólnej liczby leczonych. Zwiększono ilość zakontraktowanych świadczeń na oddziale chirurgicznym. Wprowadzono bezpłatne znieczulenia na oddziale położniczym. Zwiększono także dostęp do badań laboratoryjnych, otwarto punkt pobrań w soboty i niedziele. W 2013 r. oddział ginekologiczno-położniczy wyróżniony został przez kapitułę konkursu „Opolska Marka” w kategorii usługa „Rodzić bez bólu”. Spółka zajęła 4. miejsce w plebiscycie „Opolski Hipokrates” dla przyjaznej placówki medycznej. W 2011 r. oddziały świadczące usługi w zakresie chirurgii jednego dnia otrzymały certyfikat PN-EN ISO 9001:2009. Krapkowickie Centrum Zdrowia zakończyło także proces wprowadzania standardu ISO 9001:2009. Po przeprowadzonym audycie przyznany został certyfikat jakości ISO 9001. W KCZ działa największa na terenie Opolszczyzny poradnia medycyny sportowej.

lekarz med., Szpital Wojewódzki w Opolu

O

laureacie dużo można poczytać na forach internetowych poświęconych lekarzom. Danuta z Kędzierzyna- Koźla napisała krótko, ale bardzo wymownie: „Lekarz - człowiek. Dzięki niemu chodzę.” Rafał Swaton jest ordynatorem Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. Pełni również funkcję regionalnego konsultanta w tej dziedzinie. Prowadzi także prywatny gabinet. - Często zdarza mi się nie brać pieniędzy w ogóle. Na przykład wówczas, gdy okaże się, po wywiadzie czy badaniu, że chory przyszedł do mnie z dolegliwością, która nie mieści się w mojej specjalności urazowo-ortopedycznej, na przykład z bólami stawowymi. Wtedy zapłaty nie biorę i kieruję go do odpowiedniego specjalisty. Czasem biorę mniej, kiedy widzę, że pacjenta po prostu nie stać na wydanie takiej sumy – mówił kiedyś w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”. „Doktor, który najpewniej z powołania został lekarzem... Jego stosunek do pacjentów jest godny podziwu i naśladowania, to wspaniały, ciepły i bardzo mądry lekarz, który zasługuje na pełne uznanie. Jestem niesamowicie zadowolona z wizyt u niego, to złoty człowiek” – to kolejna z opinii jakie można wyczytać na forach w Internecie. Rafał Swaton w 2010 r. przeprowadził opisywaną przez prasę operację przyszycia dłoni kilkuletniemu Grzesiowi. - W całym nieszczęściu tak się szczęśliwie złożyło, że wprawdzie kciuk z dwoma palcami został odcięty, ale nadal trzymał się dłoni Tu nie było szans na szycie naczyń krwionośnych. Rana ręki u tego chłopca była zbyt ogromna: szarpano-miażdżona. To były uszkodzenia wielotkankowe: naczyń, ścięgien, kości. A bardzo rzadko się zdarza, żeby pacjenci z tak dużymi urazowymi ranami rąk – dzieci jak i dorośli – mogli być wysyłani do ośrodków replantacyjnych. W takich przypadkach jak ten, gdy dochodzi do ran zadanych piłą tarczową czy siekierą, stosuje się tzw. zaopatrzenie chirurgiczne – relacjonował przebieg operacji Rafał Swaton. FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

39


LAURY 2013

SREBRNY LAUR KATEGORIA: POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

EUROSYSTEM POLSKA SP. Z O.O.

S

40

półka Eurosystem Polska jest producentem membran i akcesoriów dachowych marki Eurovent®. Firmę założono w 2007 r. Także wtedy wykreowano markę premium wyrobów przedsiębiorstwa - Eurovent®. Początkowo były to głównie trójwarstwowe membrany dachowe o wysokiej paroprzepuszczalności, przeznaczone do stosowania w budownictwie do dachów skośnych wentylowanych. W 2008 r., dzięki zaangażowaniu najlepszych fachowców z branży izolacji dachów, firma wzbogaciła ofertę o nową grupę produktów do dachów – akcesoria dachowe do wentylacji i izolacji dachu i poddasza. W 2010 r. Eurosystem Polska Sp. z o.o. wprowadziła do sprzedaży produkty do ochrony przeciwśniegowej oraz komunikacji dachowej. Z roku na rok sprzedaż produktów marki Eurovent® rośnie, ciesząc się coraz większym uznaniem wśród dekarzy. Spółka charakteryzuje się szybką reakcją na zmiany otoczenia, o czym świadczy nieustannie poszerzana linia produktów oraz wzrost zatrudnienia powiązany z ciągłym inwestowaniem w rozwój firmy i bazy technologicznej. W rezultacie stałej reakcji na zmiany rynku, w 2011 r. firma wprowadziła do oferty nowe produkty: folie fundamentowe Eurovent® oraz

nr 1 (93) styczeń 2014

grupę produktów do ochrony i wentylacji dachu. Firma obsługuje bezpośrednio i pośrednio ponad 300 partnerów handlowych z trzech kontynentów. Ma szeroko rozwiniętą sieć dystrybucji w Polsce i Europie, a do krajów tych należy Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Słowacja, Estonia, Finlandia, Węgry, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Montenegro, Holandia, Norwegia, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowenia, Ukraina, Hiszpania, Grecja, Cypr. Rozwija także dystrybucję w Azji w Kazachstanie, Uzbekistanie, Tajwanie i Korei. Co roku firma notuje wzrost przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów. Regularnie uczestniczy w targach budowlanych o zasięgu krajowym i europejskim, dzięki czemu aktywnie promuje swoją działalność.


LAURY 2013

GALERIA SPONSORÓW Bank Spółdzielczy w Leśnicy Bank Spółdzielczy w Namysłowie Bank Spółdzielczy w Łubnianach SOLUTION Sp. z o.o. Multiserwis Sp. z o.o. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr P.W. ZBRYK Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych „SOMAR” s.c. Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. Bet CH&L s.c. Energopol Trade Opole Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej „ECOKOM” Sp. z o.o. PIOMAR Sp. z o.o. GNIOTPOL Sp. z o.o. LESAFFRE POLSKA S.A. MEXPOL Sp. z o.o. ODRA Sp. z o.o. KANO Sp. z o.o. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Oleśnie Browar Namysłów Sp. z o.o. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych „RUDATOM” ZND CE Sp. z o.o. Siegenia Aubi Sp. z.o.o. Cuprod Sp. z.o.o. „EUROHEDAS”Przedsiębiorstwo Logistyczno - Produkcyjne Piekarnia Wąsicky IMEX- PIECHOTA Sp. z o.o. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Praszce

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

41


LAURY 2013

Punkty Obsługi Kasowej: Opole, ul. Ozimska 19, (1 piętro), tel. (77) 423 16 85 Opole, ul. Sosnkowskiego 6/18, (pasaż handlowy Skaut), tel. (77) 402 88 15 Opole, ul. Fieldorfa 14, tel. (77) 402 83 45 Opole, ul. Cieszyńska 7, tel. (77) 402 73 72 Turawa, ul. Opolska 39c, tel. (77) 421 22 35 Murów, ul. Wolności 36, tel. (77) 427 02 72 Stare Budkowice, ul. Ogrodowa 6a, tel. (77) 427 66 65 Jełowa, ul. Opolska 4, tel. (77) 427 00 00 Kadłub Turawski, ul. Główna 24, tel. (77) 421 35 20 Osowiec, ul. Oleska 5, tel. 601 836 030 Szczerdzyk, pl. 1 Maja 18, tel. (77) 415 50 01 Kup, ul. Rynek 1, tel. (77) 454 60 37 Luboszyce, ul. Opolska 7, tel. (77) 434 20 02

42

nr 1 (93) styczeń 2014


OPOLE – INWESTUJ BEZ GRANIC Łączna wartość inwestycji ulokowanych w Opolu w ostatnim czasie to ponad 347 mln zł. Pozwoli to na stworzenie 1630 nowych miejsc pracy. Dziś już nikt nie powie, że opolska podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej stoi pusta. Zaczyna w niej brakować miejsca.

POLARIS

Światowy lider produkcji quadów specjalizujący się również w produkcji skuterów śnieżnych, motocykli czy pojazdów elektrycznych, stawia w Opolu zakład produkcyjny, w którym w pierwszym etapie inwestycji znajdzie pracę 350 osób, a docelowo ok. 600. Koszt budowy nowego zakładu to blisko 100 mln zł. To największy inwestor jaki w ostatnim czasie ulokował się w Opolu. Mamy nadzieję, że przyciągnie za sobą następnych.

HFG

Holenderska firma produkująca konstrukcje stalowe wykorzystywane na platformach wiertniczych na całym świecie. W listopadzie 2013 r. ukończyła budowę nowego zakładu na opolskim Metalchemie. Wartość inwestycji to blisko 20 mln zł. W 2014 r. HFG planuje zwiększenie zatrudnienia – nawet do 200 osób.

PASTA FOOD COMPANY

Fot. Jarosław Małkowski

Aby produkować i sprzedawać w Europie Środkowo-Wschodniej schłodzone lasagne oraz dania z makaronem Pasta Food Company wybrała Opole na miejsce swojej działalności. Przedsiębiorstwo jest to joint venture belgijskiej firmy Ter-Beke (notowanej na belgijskiej giełdzie) oraz Stefano Toselli z Francji. Inwestycja opiewa na 100 mln zł i ma dać pracę 100-150 osobom. To pierwsza firma z branży spożywczej, która inwestuje na terenie opolskiej podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY

Inwestycje ulokowane w ostatnim czasie na terenie Opola podnoszą jego atrakcyjność dla biznesu. Jeszcze bardziej ma ją podnieść Park Naukowo-Technologiczny. Będzie on platformą współpracy dla środowisk biznesowych i naukowych i przyczyni się do utworzenia nowych miejsc pracy dla absolwentów opolskich uczelni. Dzięki powstaniu Parku proinnowacyjne firmy uzyskają dostęp do nowoczesnych laboratoriów badawczych, zaawansowanego środowiska teleinformatycznego, pomieszczeń biurowych o wysokim standardzie. Realizacja tego projektu jest ważna dla rozwoju Opola i całego regionu.

CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE

Szczególną uwagę Opole przywiązuje do działań związanych z szeroko pojętym marketingiem gospodarczym. Organizowane są wydarzenia mające animować życie gospodarcze. W przyszłości planowana jest m.in. organizacja targów dla przedsiębiorców oraz Forum Innowacji w CWK. Centrum rozpocznie działalność na początku stycznia 2014 r. od imprezy „Expo Opole - biznes bez granic”. Będzie można zobaczyć na niej potencjał regionu oraz poznać jego najsilniejsze marki. BIZNESU FORUM OPOLSKIEGO

43


LAURY 2013

Szczęśliwego Nowego Roku

2014 Niech Nowy Rok przyniesie Wam radość, miłość, pomyślność i spełnienie wszystkich marzeń, a gdy się one już spełnią nich dorzuci garść nowych marzeń, bo tylko one nadają życiu sens!

44

Forum OPOLSKIEGO BIZNESU

nr 1 (93) styczeń 2014

Fob styczeń 2014 Wydanie specjalne Laury Umiejętności i Kompetencji  
Fob styczeń 2014 Wydanie specjalne Laury Umiejętności i Kompetencji  
Advertisement