Zebedeus Zielknijper

Page 1

Leuke

weetjes over Zebedeus Zielknijper link naar de persoon http

Tom Poes en de partenspeler https

verhaal situatie bijzonderheden link naar het verhaal bijzonderheid in de tekst drs. Zielknijper is voorzitter van de voogdijraad. Hij wordt op de meest eervolle wijze van zijn ambt ontslagen en gaat met pensioen.

dinsdag 10 januari 2023 Pagina 1 van 1

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.