Politie

Page 1

Leuke weetjes

over politie link naar de persoon http

verhaal situatie bijzonderheden link naar het verhaal bijzonderheid in de tekst in dit verhaal is de eerste vrouwelijke politieagente te zien. Het is wel zo dat ze notuleert. Tom Poes en de kleine groene mannetjes https

dinsdag 10 januari 2023 Pagina 1 van 1

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.