'En het dorp zal duren...' nummer 35/36, juli - december 2007

Page 1

LAATSTE ZONDAG VAN AUGUSTUS

Logo van de vereniging "Bloemencorso - Lot".

nr 35 en 36 -juli-december 2007

trimestrieel tijdschrift van het heemkundig genootschap "van witthem" BeerselLAATSTE ZONDAG VAN AUGUSTUS

Logo van de vereniging " Bloemencorso - Lot".

nr 35 en 36 - juli-december 2007

trimestrieel tijdschrift van het heemkundig genootschap "van witthem" Beersel


Inhoud Inleiding JAN Z ELCK

Hietorieche etoet van 1952

•

En het dorp zal duren ...

5

6

De coreo van 1953

28

De coreo van 1954

44

De coreo van 1955

60

De coreo van 1956

76

De coreo van 1957

98

Epiloog

11 8

Colofon

120

juli - december 2007


Voorwoord JAN ZELCK In het jaar 1957, nu precies 50 jaar geleden, trok de laatste "Bloemencorso" door de straten van de deelgemeente Lot. Deze voor die tijd buitengewone realisatie willen w ij dit jaar in herinnering brengen in wat een "dubbelnummer" van "En het dorp zal duren ... " geworden is. Dat we het jaar, waarop de laatste Corso uitging herdenken, is misschien niet erg gebruikelijk. Zeker na het succes van 1957, zou niemand in Lot ooit hebben durven voorspellen dat het de laatste van 6 opeenvolgende jaarlijkse stoeten zou zijn. Maar de grote rioleringswerken, die de overstromingen van Zenne en Vaart moesten helpen voorko men, hebben daar anders over beslist. Samen met heel wat verenigingen uit Lot is het Heemkundig Genootschap "van Witthem" op zoek gegaan naar foto's en verhalen, die ons van de verschillende corso's van 1953 tot 1957, zijn overgebleven. De "buit" was aanzienlij k. Dank aan wie ons materiaal ter beschikking stelde. Speciale dank aan voorzitter, die de honderden foto's heeft verwerkt en gereproduceerd. Evenvee l dank aan Henri Coudron en Mathilde Dekempeneer, die bij tal van Lottenaars op zoek trokken naar de namen van een haast ontelbaar aantal jongens en meisjes, mannen en vrouwen, die op de foto's afgebeeld staan. In wat een "Corso - fotoalbum" is geworden, krijgen (bijna) alle groepen en wagens, die aan de zes stoeten ( 1952 - 1957) deelnamen, een plaatsje. Hun aantal is dusdanig groot, dat we een "dubbel nummer" uitgeven. En niet te missen: nog veel meer foto's zullen te zien zijn op een Corso-tentoonstelling in de Sint-Jozefkerk te Lot, die doorgaat tij dens de jaarmarkt eind september 2007. Voor deze tentoonstelling, bouwen de plaatselijke verenigingen: KAV- OKRA- KWBROND DE VAART - LUSTIG EN VRIJ- WEREDI en DE KUNSTKORF, samen met ons genootschap, maquettes van een vijftal praalwagens. Ook zij verdienen "een bloemetje"! Er wordt beweerd dat "het organiseren van een Bloemencorso, heden ten dage niet meer mogelijk is". Wie weet? Maar wanneer we terug denken aan de historische stoet "Van Steendorp naar Lot, 140 jaar later: .." die we in 2005 met succes organiseerden, blijven we toch wel een sprankeltje hoop behouden. Veel lees- en vooral kijkplezier:

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


Historische stoet 1952 Met de publicatie van een Koninklijk Besluit in het Belgisch Staatsblad, op 8 april 1927, wordt Lot in dat jaar een zelfstandige gemeente . Ze ontstaat uit een deel van Sint-Pieters-Leeuw en een deel van Dworp, telt 341 3 inwoners en is 5 15 ha groot. 25 jaar later is er meer dan reden genoeg om, in het bruisende Lot, uitbundig en langdurig te feesten . We schrijven 1952. De gemeente is opgedeeld in 5 w ij ken, als gevolg van de inplanting van de woningen, zodat de mensen nog leven in kleine gemeenschappen: "Over de Vaart", "de Statiewijk", "Lot-Centrum", "d'Acquaduc en de CarrĂŠ" en "Kesterbeek". ledere wijk heeft een eigen (wijk)burgemeester die als belangrijkste opdracht heeft de (vele) feestelijkheden voor te zitten. De jubileumfeesten van 1952 worden dan ook in iedere wijk volgens eigen tradities en kunnen georganiseerd.

"Over de Vaart" bijt de spits af. Op 25, 26 en 27 mei wordt er; samen met de jaarlijkse kermis, feest gevierd. Het gezelschap "Rust - Roest" speelt toneel op het Haustrateplein; de herbergiers richten loopkoersen in, en afsluitend is er een zangwedstrijd, geanimeerd door de Huizingse humorist Rikske Desmedt. Mevrouw Jasot wint met het lied "'s Avonds als het kamp-

vuur brandt". De wijk is drie nachten feestelijk verlicht en er wordt in echte Breugeliaanse traditie gevierd.

"In de CarrĂŠ" vindt het feest plaats op 7, 8 en 9 juni. Eerst is er een wie lerwedstrijd met niet minder dan 76 renners. Na de wedstrijd wordt oom Sam uit Amerika afgehaald. Nestor Brancart, bijgenaamd "Cheike", speelt de humoristische rol van oom Sam. De tweede dag is er een "attaque" met de duiven op Soignies. Op maandag wordt het feest afgesloten met een jaarmarkt voor huisdieren en tuingereedschap, voorbehouden aan de inwoners van de wijk.

"Lot - Centrum"

organiseert zijn feest op 12, 13 en 14 juli. Hoofdactiviteit is een "prijskamp voor uitstalramen". De fanfare "Eendracht Maakt Macht" begeleidt de jury. Op maandag 14 juli is er de "Prijskamp der misplaatste voorwerpen". Er nemen 206 personen aan deel en juffrouw Christel Magnus wint de eerste prijs. A lles word afgesloten met een zangwedstrijd in "Onze Kring".

En het dorp zal duren ...

juli - december 2007


"Kesterbeek" volgt op 26, 27 en 28 juli. Een wandelconcert met de fanfare Sint-Jozef luidt een sportief en vermakelijk weeke inde 1n.

Het nuttige wordt aan het aangename gekoppeld, want tijdens de feestelijkheden komt burgemeester Renaat Van El slande de vernieuw de Beerselbaan inhuldigen. En daar moet over gereden worden: er worden niet minder dan t w ee koersen georganiseerd, één op zondag en één op maandag. Op maandag zijn er op "den Ast" vo lksspelen. Het zakkenlopen wordt gewonnen door Georges Heymans en het lopen met een brandende kaars door Philip Apper: In café "De Welkom" wordt het geheel afgesloten met een zangwedstrijd, gewonnen door Paula Walckiers.

De dwergen zijn Francis en Willy Uylenbroeck.

"De Statiewijk" sluit de wijkfeesten af op 2 en

3 augustus met een wel zeer bijzonder programma. De wijkburgemeester Jules Hofmans wordt er onder begeleiding van de fanfare "afgehaald". Bij hem zijn ook Sneeuwwitje, de prins en de 7 dwergen. 's Anderendaags wo rdt het pas helemaal duidelijk wat deze laatsten op de feestelijkheden komen doen. De wijk organiseert namelijk een (mini)bloemencorso met 2 wagens en 2 gekostumeerde groepen en I 5 met bloemen versierde wagens. Op het Albert Denyplein wordt in de vooravond een show gehouden van de deelnemende groepen. Na de corso wordt een volksbal gehouden. Wat toen niemand vermoedde:

DE "CORSO VAN LOT" WAS GEBOREN!

juli - december 2007

Sneeuwwitje en de zeven dwergen, geflankeerd door een mooie prins te paard. De wijkstoet van de Statiewijk in 1952 was daarmee de aanleiding voor de latere bloemencorso's van Lot. De rol van Sneeuwwitje viel te beurt aan Ghislaine Grugeon. De prins werd uitgebeeld door WillyTimmermans.

En het dorp zal duren ...


Een plezante noot in de "precorso": een, door een fiets, aangedreven machine die de menigte uitbundig bespuit met confetti. We herkennen: I.AndrĂŠ Uylenbroeck, 2.jean Briers, 3. jeanne Briers en 4. onbekend.

Het jubelfeest voor het 25 jarig bestaan van Lot. 31 augustus 1952, de laatste zondag van die maand, wordt dĂŠ herdenkingsdag met tal van activiteiten. De avond ervoor voert de "Phalange Artistique" uit Brussel, aan het Albert Denypleintje, een jubelconcert op. Op zondag is er 'Te Deum" in de Sint-jozetkerk en academische zitting in de zaal "Onze Kring" in de Dworpstraat Daarna volgt een feestmaal voor de genodigden. En dan is het tijd voor de grote historische stoet 30 groepen en wagens beelden de geschiedenis van Lot en haar inwo ners uit De stoet wordt gevormd in de Stationsstraat ter hoogte van de Steenweg op Bergen. Hij trekt voorbij het gemeentehuis aan de spoorweg, waar heel wat genodigden staan te kijken. Verder gaan wagens en groepen door de Dworpstraat en de Kerkstraat naar de Beerselstraat om dan via de Kerkhofstraat en de Beerselbaan te eindigen aan het pleintje Decort Het feest krijgt een passend slot met een groot vo lksbal, geanimeert door de "Fiiereruiters" uit Brussel. Aan de stoet wordt een prijskamp gekoppeld. Drie kunstschilders, Colruyt, Mathys en Van Vo lsem, zijn de juryleden. De uitslag luidt als volgt: I. De eerste trein en stationschef (groep 15). 2. Met de doop naar Dworp (groep I0). 3. Wagen met smis (groep 23).

En het dorp zal duren...

juli - december 2007


4. De familie van Wolfshagen en de kapel (groep 4) 5. De heren van Gaasbeek innen tol op de Z ennebrug (groep 3). 6. De Muzikale Marine (groep 2 1). Het gemeentebestuur geeft voor de gelegenheid een brochure uit met als tite l:

"Kroniek van vijf en twintig jaar Lot 1927- 1952". Burgemeester Renaat Van El slande schrijft het voorwoord (sic):

'Wanneer wij, naast de schitterend geslaagde jubelfeesten, het vijfentwintig jarig bestaan van onze geliefde gemeente hebben willen herdenken door het uitgeven van deze "Kroniek van 25 jaar", dan was dat vooral opdat onze kinderen de inspanningen, het wel en het wee, van hun ouders en voorouders niet achteloos zouden voorbijgaan. Wij weten zeer goed dat die kroniek verre van volledig is, maar wij hebben een eerlijke poging gedaan om voor het nageslacht een beeld te schetsen van wat Lot geweest is tussen 1927 en 1952. Binnen honderd jaar, wanneer over de autostrade naar Parijs, die nu nog niet eens bestaat, duizenden wagens per dag door onze gemeente zullen snorren en wanneer onze nakomelingen het vanzelfsprekend zullen vinden dat zij over al het comfort beschikken dat thans nog aan mensen van de grootstad is voorbehouden, dan zal men deze eerste periode waarschijnlijk als "de kinderjaren van Lot" bestempelen. Welnu zijn kinderjaren is iets waaraan men graag t erugdenkt en elk kind is terecht fier op datgene wat zijn ouders hebben tot stand gebracht. Mogen wij dan nooit vergeten welk een arm begin wij hebben gekend en welke inspanningen het al gekost heeft om onze gemeente te maken tot wat ze nu is. E.n laten wij, uit die terugblik over het verleden en de reeds afgelegde weg, de wil halen en de moed putten om onze inspanningen te verdubbelen voor het verwezenlijken van een steeds mooier en gelukkiger gemeente. Het weze mij tenslotte toegelaten U allen te danken en geluk te wensen om de zo goede verstandhouding die tussen alle Lottenaars heerst en die zo schitterend tot uiting is gekomen tijdens de jubelfeesten van dit jaar. Die verstandhouding, veel meer dan elke persoonlijke verdienste, heeft het mogelijk gemaakt reeds zoveel te realiseren, en zal in de toekomst de sterke rugsteun zijn voor diegenen die de verantwoordelijkheid van het bestuur op hun schouders zullen laden. Dat Lot groeie en bloeie !"

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


En dan nu de beelden van de historische stoet anno 1952.

Ter verduidelijking:

- tussen de foto•s staat de titel van het tafereel zoals het in het programmaboekje werd aangekondigd en het volgnummer van de wagen of groep zoals ze in de stoet verschenen;

- boven of onder elke foto geven we een korte omschrijving met vermelding van de namen van de personen die na veel speurwerk herkend werden; - in de boven- of onderhoek drukken we een contourtekening af met nummering van de personen.

En het dorp zal duren ...

juli - december 2007


juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


De stoet opent met stijl. Drie als schildknaap uitgedoste jongens dragen het schild van Lot en de schilden met jaartal 1927 en 1952.

I - "Edelknapen met gemeentewapen", 3 - "De heren van Gaasbeek innen tol op de Zennebrug".

De heren van Gaasbeek bezitten het tolrecht op de houten brug over de Zenne in de Xliide en XIV de eeuw. (Uitgebeeld door de Bond der Kroostrijke Gezinnen).

En het dorp zal duren ...

juli - december 2007


Lucas van der Cleren, heer van Wolfshagen,laat in 1606 de kapel herstellen die op 28 augustus 1566 door de geuzen vernield werd. (Uitgebeeld door toneelkring "Lustig en Vrij"). Op de foto: I. niet herkend, 2. Romain Bordo, 3. Rosa Debelder, 4. Gilbert Merckx, 5. Nelly Leunens, 6. Jean Merckx, 7. Jeanne Devogel, 8. Bastien Rigobert, 9. Leonard Bordo, I 0. Jeanne Dekegel, I I. Gustaaf Debelder en 12. Pierre Debognies.

• 5 - "De Boerenkrijg".

Uitbeelding van de roemrijke strijd van de boeren tegen de "Sansculotten" in 1798. I. Felix Wijnants 2. Roger Suenens 3. jozef Buggenhout (?). (Uitgebeeld door de Boerenbond).O

juli - december 2007

En het dorp zal duren. ..


De Steenweg op Bergen, voltooid in 1707, wordt in 1802 door de Fransen hersteld en ver· breed ten behoeve van de legers van Napoleon. (Uitgebeeld door de leden van de spaarkas "De Nieuwsgierige Reizigers" ). I. Remy Lenclud, 2. André Uylenbroeck 3. Cecile Barremans, 4. Mariette Ou rand, 5. José Torrekens en 6. Cl ara Vanseveren .

6 - "Napoleon op doortocht op de Steenweg op Bergen ... 7 - "Hulde aan Pieter van Brouwers, strijder van 1830" (I).

Petrus Ghysels, alias Pietervan Brouwers weet zich als vrijwilliger tijdens de septemberdage n van 1830 bijzonder te onderscheiden door het veroveren van een regimentsvaandel van de Hollanders. Op de foto: I. Solange Uylenbroeck, 2. Adolf Desmedt, 3. Laurent Dernol en 4. Louis Van Cauwelaert.

En het dorp zal duren ...

juli - december 2007


De soldaten uit 1830 verzamelen voor een groepsfoto. Het zijn: I. Jaak Debelder, 2. Roland Van Laethem, 3. Solange Uylenbroeck, 4. Laurent Dernol en S.Adolf Desmedt. (Uitgebeeld door: 'de Vriendenkring der Statiewijk').

•

7 -"Hulde aan Pieter van Brouwers, strijder van I 830" (2).

8 - "Pastoor Goetstouwers en de cholera".

In 1866 heerst er een verschrikkelijke cholera-epidemie in Lot. E. H. Goetstouwers, de eer¡ ste kapelaan in Lot, verzorgt de zieken met dappere toewijding. Hij wordt zelf besmet en wordt zo het laatste slachtoffer van de epidemie. (Uitgebeeld door: K.A.J .). I. Marcel Springael, 2. onbekend.

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


Omtrent 1860 wierf de weverij Scheppers werkvolk aan in het land van Waas. Dezen deden de verhuis per trekschuit over de kanalen en werden gehuisvest in de Carré. (Uitgebeeld door het Kristen Syndicaat). I. Albert Merckx, 3. Rosalie, moeder van Antoon Belsack, 5. Christiane Deneef, 7. Germaine Deneef, 8. Anna Belsack, 9. Gadelieve Belsack, 14. Piet Mathijsen en I S. Felicien Deneef. De anderen werden niet herkend.

9 - "Ze komen per trekschuit vanuit het Land van Waas de Carré bevolken".

I 0 - "Met den doop naar Dworp".

Vóór Lot een zelfstandige parochie is, wordt er gedoopt in Sint-Pieters-Leeuw of Dwor p. Pas als de fabriek Scheppers uitbreiding neemt komt er een kapel in Lot. Voor de officiële aangifte moeten de Lottenaars toch nog tot 1927 naar een ver en afgelegen gemeentehuis. (Uitgebeeld door: de Vrouwengilde). I. Maurice Ghysels 2 en 3 onbekend e n 4 Katrien van Hector Brancart (Cheike).

En het dorp zal duren. ..

juli - december 2007


Omdat Lot geen zelfst andige parochie is, moet, om te trouwen, ofwel naar Sint-PietersLeeuw ofwel naar Dworp "gestapt" worden . De gelegenheidstrouwers zijn Robert (Bob) Jadot (8.) en Louisa Dammans (9.). Verder op de foto: I. Pierre Walraevens, 2. Henri x, 3. Arlette Lefever, 4. Jean Billens, 5. josée Bee ckmans, 6. Emile Devalkeneer, 7. Cesarine Wijns (Uitgebeeld door: de toneelkring: 'Rust Roest').

• 11 -"Te trouwen naar Leeuw" (2).

Groepsfoto aan de herberg "'De Buizerd", in de volksmond: uoen Busard''.

I. Jea n Bille ns, 2. josée Beeckmans, 3. Robe rt (Bob) Jadot, 4. Louisa Dammans, 5. Emile Devalkeneer, 6. Cesarine Wijns 7. Henri?, 8. Arlette Lefever, 9. Pierre Walraevens, 10. Sabine Walraevens, I I. Victor Bosmans, 12. Virginie Van Cleemput, 13. Pol Lefevre en 14. jeanette X (echtg 13.).

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


. .·

De wildstropers van Kesterbeek en Bruineput zijn berucht. In de nacht durven zij de wet stellen aan de late voorbijgangers. (Uitgebeeld door: de Vriendenkring van Kesterbeek) . I. Jean Decuyper en 2. Jozef Debremaeker, de anderen werden niet herkend .

• 14 - "De 'Pensen' van Lot",

Een kring van oude jonggezellen weet de aandacht van de bevolking te trekken door hun grappige streken. Zij kunnen de goede smaak van het bier ten zeerste prijzen. Vandaar de bijnaam "de Pensen". (Uitgebeeld door: de spaarkas ' Vooruitzicht').

En het dorp zal duren ...

juli - december 2007


Op I 7 mei 1840, inhuldiging van de spoorbaan Brussel-Tubeke. De eerste trein rijdt door Lot. (Uitgebeeld door: de firma's Février en Grugeon).

15 -"De eerste trein en stationschef" (2).

Groepsfoto • I. Jan Briers, 2. Guy Février, 3. Raymond Février, 4. Frans Versteldt, 5. Oscar Van Waelem, 6. jeanne Briers, 7. Christiane Haas, 8. Jos Willems, 9. Germaine Briers, I 0. Alice Sols, 11. Lucien Briers, 12. Petrus Vanvlierberghe, 13. lrène Matheus, 14. Germaine Février, 15. Louise Detroyer, 16.Jeanine D'Hooge en 17. Georges Haas.

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


De fabriek Scheppers, gesticht in 1844, groeit uit tot de machtige "S. A. de Loth" . (Uitgebeeld door:V.K.A.J.) .

•

16 - "Ontstaan van de weverij te Lot" (I). 16 - "Ontstaan van de weverij te Lot" (2 ).

De weefsters op de wagen zijn: I. Denise Wayez, 2. onbekend, 3. Marie jeanne Branquart, 4. Rosa Belsack, S.Agnes Degreef, 6. Lea Belsack en 7. jea nne Debrael.

En het dorp zal duren. ..

juli - december 2007


Hoewel Lot nog geen school heeft, is er wel een meester, die mits een kleine vergoeding de kinderen in zijn huiskamer leert lezen en schrijven. (Uitgebeeld door: voetbalclub Lot Sportief). 8. en 9. zijn de gebroeders Michiels (?).

I 1 - "De school en de schoolmeester rond I 880". 2 -"De eerste gendarmerie van Lot te paard (I 886)".

De eerste Rijkswacht van Lot bestaat uit bereden gendarmerie. De stallingen voor de paarden zullen later omgebouwd worden tot woongelegenheden voor de rijkswachters. (Uitgebeeld door: B.J.B.). I., 2., 3., en 4.: onbekend, 5. jan Baptist Govers.

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


Het kanaal van Charleroi, het oude zowel als het nieuwe, is altijd een lokoord geweest voor de lijnvissers. (Uitgebeeld door: de maatschappij 'De Moedige Vissers'). I. en 2. onbekend, 3. Louis Destrijker, 4. ConstantVaeremens, 5. Mijnheer Joseph, 6. (alias Lange Charel), 7. tot 9. onbekend en I 0. Philippe Raes .

• 20 -"Hendrik Consiece op de Ast".

Hendrik Consience, de man die zijn volk leerde lezen, vertoeft menige uren in onze streek voor het schrijven van z ijn boeken "Ene verwarde zaak'' ( 1874) en zijn I OOste roman "Geld en adel" ( 1881 ), die bij de twintig beste van zijn werken mag gerekend worden. (Uitgebeeld door: Het Davidsfonds). Niemand op deze wagen werd herkend.

En het dorp zal duren ...

juli - december 2007


Carnavalgroep uit Lot. I. onbekend, 2. jacqueline Van Roy, 3. Jean Drieghe (alias "Den Beuk") en 4. Marie josée Roobaert.

-o

J

• 23 - "Wagen met smis".

De verering van de patroonheilige van de metaalbewerkers wordt in onze gemeente nog steeds in ere gehouden. (Uitgebeeld door: de Sint·Eiigiusgilde). I. Arthur Lefebure, 2. onbekend en 3. jef Dom pas.

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


leder jaar opnieuw wordt in elke hoeve feest gevierd, wanneer de laatste wagen met de mei de koer oprijdt. (Uitgebeeld door: de spaarkas 'De Plezante Spaarders' ). (De jongema n met de plaat van groep 25 zit toevallig op deze wagen. De andere personages zijn onbekend) .

• 25- "De loting rond 1900".

De loting is voor de lotelingen een gelegenheid van leute en brassen . Men is uerin" of ueruit".

In beide gevallen is er de pint om te vieren of te vergeten. (Uitgebeeld doo r : de Oud-strijders 1914 - 1918). I. onbekend, 2. onbekend, 3. De heer Mertens (directeur Sacna), 4. onbekend, 5. jan Hollemans, 6. Pierre Blyweert en 7. de heer Eeckhout (alias 50).

En het dorp zal duren ...

juli - december 2007


Op Sint-Andries (30 november) komen de boeren hun pacht betalen bij Ridders. Een reden om vies te zijn. (Uitgebeeld door: de handbalclub Lot Center). I. Michel Beeckmans 2. Pierre X (kleermaker) 3. X . Felis, 4. t.e.m . 6. onbekend, 7 François Barremans (kolenhandelaar), 8. François Van Nerom, 9. t.e.m . 12. onbekend.

• 2 7 - "Plechtige communiekanten rond 1900".

Ouden van dagen herinneren zich hun eerste communie met het traditionele hoedje. (Uitgebeeld door: de Vrouwengilde). I.Jeanne Uylenbroeck, 2. Marie-joseph Heremans, 3. Maria Belsack, 4. Rose-Mar ie Huylebroeck, 5. Gadelieve Hofmans, 6. onbekend, 7. Alphonsine Beeckmans, 8. Angèle Bosmans, 9. Magda Beeckmans, I 0. Theodore Drieghe, 11 . Florine Suenens, 12. Gemaine Beeckmans, 13. en 14 onbekend en IS. Hubert Paesmans.

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


In de oorlogsjaren worden de oogstvelden afgelopen door een menigte die de verloren aren verzamelen of de schoven met schaar of mes plunderen. (Uitgebeeld door: de Oud-strijders 1940 - 1945).

28- "Oogsters zonder land" (2).

Tafereel met de champetter die een plezant onderzoek pleegt. I. Jean Speeckaert, 2. t .e .m . 5. onbekend 6. Jozef Christiaens en 7. Fons Dewindt.

En het dorp zal duren. ..

juli - december 2007


Na de oogsters zonder land volgt een fietsenparade. I. Guillaume Van Bockrijk, 2. Frans x, 3. Fons x, 4. Franรงois Michiels en S. Juliette Springael. (Uitgebeeld door: de veloclub 'Pedal Lot').

"Vo/ksbal".

Een zee van volk rondt dansend het feest af.

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


Bloemencorso 1953 In Lot hebben de inw oners een goed gevoe l overgehouden aan de feest en van 1952. Ook het bestuur ziet brood in een vervolg. Het w ijkfeest in de "Statiewijk" w erkt dusdanig inspirerend dat de formule overgenomen w ordt voor het organiseren van een t otaalspektakel, waaraan de vijf w ijken al t e graag meew erken. Het bloemenfeest w ordt als vo lgt aangekondigd (sic):

GE MEENTELOT Groot Bloemenfeest op 30 augustus 1953

Aan de bevolf<jng,

Bij elkeen leeft nog de herinnering aan de geslaagde wijkfeesten en aan de prachtige historische stoet waarmee onze gemeente verleden jaar haar vijfentwintigjarig bestaan heeft gevierd. Velen hebben toen aan mekaar gevraagd: "Wanneer herbeginnen wij? We zullen toch geen 25 jaar wachten?" LOT heeft verleden jaar bewezen wat het kan. Einde en ver heeft men onze lof gezongen. Wij wachten dan ook geen vijf en twintig jaar. Wij willen elk jaar zo iets inrichten.- Geen historische stoet zoals verleden jaar, want dat is iets dat voor de grote verjaardagen moet voorbehouden worden. Maar wanneer de kleine Nederlandse gemeente Zundert elk jaar een bloemenstoet kan inrichten die internationale faam heeft verworven, dan hebben wij gedacht dat Lot dit ook kan. Wij hebben dus de koppen bijeengestoken. Her.haalde keren kwamen de feestcom ités der verschillende wijken, die verleden jaar tot stand kwamen, met het schepencollege samen, en de zaak werd georganiseerd. De laatste zondag van augustus zal dit jaarlijks feest doorgaan : in de namiddag bloemenstoet en 's avonds volksbal. De stoet zal telkens de gehele gemeente doorkruisen, en ieder jaar zal op een andere plaats - door het lot aangeduid - het volksbal doorgaan. En aangezien de wijkfeesten aan het station verleden jaar bewezen hebben dat bloemen en mode goed samengaan, werd er ook beslist, halfweg, een toiletten-dé(ilé te houden. Wij durven dan ook een beroep doen op de ganse bevolf<jng om aan dit initiatief mede te werken. Dit jaar zal het maar een begin zijn. - Rome werd ook niet op één dag gebouwd. - Maar jaar na jaar kan ons bloemenfeest uitgroeien, niet alleen tot een plezierige dag voor Lot en de Zennevallei, maar voor al wie, in het land en in het buitenland, houdt van een mooi feest en een aangename namiddag. Voor dit eerste jaar hebben wij in elk geval al voorzien dat elk wijkcomité één prachtige wagen zal maken. En daarnaast rekenen wij op het initiatief van onze medeburgers om groepen samen te stellen, auto's en wagens in de bloemen te zetten en aldus een traditie te vestigen die de roem van onze gemeente kan worden. En om Lot op dit jaarlijks feest een volledig bloemen uitzicht to geven durven wij U vragen zoveel mogelijk ook Uw huis in de bloemen te zetten. Bloemenmeisjes zullen de vreemde bezoekers aan de grenzen van de gemeente verwelkomen. Al wat in Lot die dag op de been is taaie zich met bloemen! De laatste Zondag van Augustus wordt elk jaar een mooie dag als elkeen, zoals verleden jaar, een stootje aan de kar wil geven. Het College van Burgemeester en Schepenen: R. VAN ELSLANDE, P BARDijN - ). DECUYPER Op bevel: De Gemeentesecretaris ). BEECKMANS.

En het dorp zal duren ...

·-

juli - december 2007


Er wordt dus op zondag 30 augustus 1953 een "Grote Bloemenstoet" ingericht. De stoet wordt gevolgd door een bebloemde "Rec/ameparade". Daaraan nemen talrijke "versierde voertuigen, groepen voetgangers, fietsers, autowagens met dames in toilet" deel . Deze modieus geklede dames nemen, na afloop van de stoet aan het kruispunt van de Beerselbaan en de Dworpstraat, deel aan een "Modeshow'. De stoet wordt gevormd in de Stationsstraat ter hoogte van de Steenweg op Bergen. Daarna gaat hij langs de Dworpstraat en de Beerselbaan naar de Kerkhofstraat en zo via de Beerselstraat en de E. Debusscherstraat terug naar de Dworpstraat, de A Denystraat en de Huysmanslaan om ten slotte te worden ontbonden aan het Stationsplein. Om het geheel "waardig" af te sluiten wordt op dit plein om 20 uur een "Groot Bal" gehouden, dat opgeluisterd wordt door het orkest "De Fliere~uiters" uit Brussel. Gedurende het bal voeren ze als attracties verschillende sketches op.

•

Gans het feestweekend door, is er een "Grote Handelsfoor" in het Patronaat. De eerste Corso van Lot is een succes. Nog beperkt in omvang maar met weerklank tot ver buiten de gemeente. En er komt een vervolg, want zoals we kunnen lezen in de "Praktische inlichtingen" hierna, is er van beginaf sprake van een vijfjarenplan. Voor de feestelijkheden wordt een reglement opgesteld. Op 21 augustus 1954 wordt een belangrijke stap gezet om het voortbestaan van de bloemencorso Lot ve ilig te stellen. Op die dag wordt in het Belgisch Staatsblad de officiĂŤle stichtingsakte gepubliceerd van de vereniging "Bloemencorso-Lot", opgesteld voor notaris Paul Monsieur. Renaat Van Elslande is voorzitter, Joseph Beeckmans secretaris en Ferdinand Blijkers schatbewaarder. De Raad van Beheer bestaat verder uit de heren: Leopold Lefever, Jean Baptist Carolus Maurice Gysels, Frans Delener en Louis Van Cauwelaert. Het hoofddoel van de vereniging is: "het inrichten van een

jaarlijkse bloemencorso". Daarnaast kan de vereniging ook "allerhande feestelijkheden

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


inrichten en het toerisme bevorderen". In Lot was feest vieren nooit veraf!

PRAKTISCHE INLICHTINGEN

I.

•

2.

3.

4. 5. 6.

Mogen aan de stoet deelnemen: -groepen voetgongers (minstens I0 personen). -groepen fietsers, bromfietsers, scooters of moto's (minstens I0 personen); - wagens; - outo's (met dame in toilet en bij voorkeur in de bloemen). De versiering is vrij - ook kunstbloemen zijn toegelaten - Moor het moet iets puiks zijn. Geen twee drie bloempjes a.u.b.! Inschrijving op het gemeentehuis tegen I5 Augustus, met opgave van onderwerp en nomen van deelnemers. (De nomen zijn van belang want na vijfjaar zullen de eerste "bloemendecoroties" (herinneringsmedoil/es) uitgereikt worden aan de regelmatige deelnemers). Het lot heeft dit jaar het Stationsplein aangeduid voor het volksbol. De weg van de stoet zal er dus als volgt uitzien: - vorming in de Stationsstroot aan 't Smis, Stationsstroot Dworpstraat Beerselboon (alwaar mode-show) Kerkhofstraat Beerselstraat Emiel Debusscherstroot Dworpstraat A Denystroat G. Huysmonsstroot J, Huysmonsloon, Stationplein (ontbinding). Voor elke deelnemer is een kleine premie voorzien. 's Avonds volksbol met het orkest "De Fliere~uiters" uit Brussel en met attracties. Achteraan de stoet wordt ook een publiciteitskorovoon voorzien, uitsluitend toegankelijk voor de handelaars en ambachtslui uit de gemeente en op voorwaarde dot ook de reelomewagens degelijk met bloemen versierd zijn. Druk. Eug. Michiels, Statiestraat 49, Lot - Tel. 56.57.55

En het dorp zal duren ...

juli - december 2007


En nu de beelden van de eerste Corso.

De samenstelling van stoet 1953. I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I 0. I I. 12. 13. 14. 15. I 6. 17. 18. 19. 20. 21 . 22. 23 . 24. 25 . 26. 27. 28. 29.

Schild van Lot. Fanfare van Lot. Bloemenregen, groep. Ch., Bertrand , personenwagen. V., Mollaert, personenw agen. De mooie molen, praalw agen. De tuiniers, groep. Frans Van Diest, personenwagen. Jaak Van Heymbeeck, personenwagen. Fran s Borremans, personenwagen. De ooievaar, praalwagen. Felix j'Espère, personenw agen. Renaat Van Elslande, personenw agen. De bijenkorf, praalwagen. De Muzikale Marine. Jan Baptist Dehertogh, personenwagen. Jozef Goossens, personenwagen. Koning Gambrinus in ons midden, praalwagen. 0. en M. Gijsels, personenwagen. Gaston Uylenbroeck, personenw agen. M. De Slachmuilder, personenwagen. Jan De W eerdt en Zoon, personenwagen. Haw aaiaanse dansers, groep. Koninklij ke Fanfare van Kesterbeek. Romain Grugeon, personenw agen. Jan Van der Steen, personenw agen. E. Papasian, personenwagen. Guy FÊvrier, personenwagen. Piraten in Lot, praalwagen.

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


De stoet opent traditioneel. Twee als schildkna ap uitgedoste jongens dragen het schild van Lot. De fanfare van Lot met voor de gelegenheid bebloemde strohoed. I. t .e.m. 6. onbekend, 7. Jan Hollemans, de anderen werden niet herkend .

•

I en 2 - "Schild van Lot." en "Fanfare van Lot". 3 - " Bloemenregen".

Kleurrijk uitgedoste meisjes trotseren de "bloemenregen" met bebloemde paraplu's. I. t.e.m. 6 werden niet herkend).

En het dorp zal duren ...

juli - december 2007


De eerste praalwagen, getrokken door een koppel paarden, stelt een prachtige windmolen voor. De menner is Frans Huybrecht (I.). De wagen wordt gevolgd door " De tuiniers".

• 6-" De mooie molen" (2).

Het wijkcomitĂŠ: I. Victor Bosmans, 2. Ferdinand Suenens en 3. Pol Lefevre.

juli - december 2007

En het dorp zal duren. ..


De tuiniers zijn: I. Pierre Merckx, 2. Jean-Pierre Zelck, 3. Gilbert Hemmerijckx, 4. Teadoor Drieghe, 5. Hubert Paesmans, 6. Marcel Vandenbosch, 7.Aiex Demetser, 8. Edouard Baudelet, 9.WillyVan Geenderhuysen, 10 Julien Vandenbosch en II.JosefVerhaeghe .

• 8 - " De ooievaar".

Aan de kinderen werd vroeger voorgehouden dat kindjes door de ooievaar werden gebracht. Het fabeltje krijgt sprookjesachtige allures. I. Fernand Blijkers en 2. onbekend.

En het dorp zal duren .. .

juli - december 2007


Het wijkcomitĂŠ en enkele figuranten poseren voor hun praalwagen. I. Annette Vander Sande, 2. Fernand Blijkers, 3. Liliane Van Schepdael, 4. Henri Van Schepdael, 5. Solange Declerck, 6. Coleta Borgers en 7. Magda Lapostol.

• 14 - " De bijenkorf". (I)

Deze eenvoudige praalwagen illustreert hoe met beperkte middelen een aangename sfeer kan ontstaan. De Muzikale Marine volgt op korte afstand.

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


Achte~aan

de p~aalwagen zitten als bijen uitgedoste meisjes en dames. I. 2. en 3. onbekend en 4. "Katrien Chei" (echtgenote Hecto~ B~anca~t) .

14 -"De bijenkorf" (2). IS - " De Muzikale Marine".

De ca~navalg~oep "De Muzikale Marine" zo~gde voo~ de muzikale noot. We alleen op J . jean Van Roy en op 7. Ma~ie JosĂŠe Roobae~t.

En het dorp zal duren. ..

r-: .. ..

he~kennen

juli - december 2007


Gambrinus en zijn ruiters en soldaat te voet in Kesterbeek. I. onbekend, 2. Jan Baptist Hubloue, 3. Adolf Desmedt, 4. François Deleener, 5. onbekend en 6. Jaak Debelder.

18 - " Koning Gambrinus in ons midden" (groep ruiters). 18 - " Koning Gambrinus in ons midden" (praalwagen).

Op de praalwagen wordt de toren van de brouwerij Eylenbosch (Sollenberg) afgebeeld. I. Jeaninne Debelder, 2. Celina Van Verre, 3. Elise Vandervelden, 4. Jeanne Debrael, 5. MarieThérèse Deleen er, 6. Martha Debelder-Van Kerckhove, 7. Pierrot (?), 8. Jeanne Vanderrusten, 9. Co lette Herinckx, I 0. Madeleine Timmermans, I I. Celine Desmedt, 12. Jeanne Garcet, 13. Jan Baptist Hubloue (aliasTitte) en 14.Jean Machiels (alias Jean Neigeuse).

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


De versierde wagen van de beenhouwer Uylenbroeck. In de mand zit beenhouwerszoon Willy Uylenbroeck ( 1.) .

• 22. De Weerdt Jan en Zoon, personenwagen.

De prachtig versierde VW kever van de firma De Weerdt en Zoon. Gladiolen vielen toen nog zeer in de smaak.

En het dorp zal duren ..

juli - december 2007


Van deze exotische groep werd niemand herkend.

29 -"Piraten in Lot" (I).

Het absolute hoogtepunt van de bloemenstoet kwam helemaal achteraan. Een heus piratenschip dat de naam ulrèneJJ meekreeg.

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


Het schip staat klaar aan het station om uit te varen .

• 29 -"Piraten in Lot" (3).

De piraten zijn: I. Jan Briers, 2. Ju les Hofmans, 3. Jean Demesmaeker 4. Laurent Demol, 5. JoséTorrekens, 6. Roger Uylenbroeck, 7. Raymond Fevrier, 8.Aiain Gaillard, 9. Danielle Gaillard, I 0. Eugène Uylenbroeck en I I. Francis Uylenbroeck.

En het dorp zal duren. ..

juli - december 2007


Het imposante schip aan het sas van Lot. De afsluiter van de eerste bloemencorso.

• 29- "Piraten in Lot" (5).

Bij het invallen van de nacht wordt het schouwspel nog feeĂŤrieker. Vooral door de prachtige verlichting van het schip.

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


De versierde bedrijfswagen van de gebroeders Cornelis. Op de wagen zien we een vliegtuig, symbool voor hun bijnaam "Ba de vleegers" . I. veldwachter Gerard Bodvin .

• De reclamewagen van bierhandel Ghysels.

De versierde camion van de gebroeders Ghysels. op de foto: I. Willy Ghysels, 2. Ghislaine Ghysels en 3. Remy Lenclud.

En het dorp zal duren ...

juli - december 2007


Het verliep allemaal toch wel ongecomplexeerd. Een maquette van de zaak bovenop een met bloemenslierten versierde wagen.

De reclamewagen van de horecazaak "In 't Wit Huizeke". Modeshow.

Een deelnemer aan de modeshow. I. Maurice Ghysels, 2. lrène Matheus en 3. Guy Février.

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


Bloemencorso 1954

Gemeente Lot Aan de Bevolking,

•

Sedert meer dan acht dagen spreekt iedereen te Lot en in de gehele streek met lof en bewondering over de prachtige bloemenstoet die zondag 30 augustus door onze straten trok. Alle inwoners hebben kunnen vaststellen welk een massa volk er die dag in onze gemeente was samengestroomd. Wij houden niet van overdrijvingen, maar het is een feit dat wij 5.000 bloemen en evenveel programma's hadden en dat we er de helft te kort hadden. Wij danken dan ook alle inwoners die, op gelijk welke manier, aan het welslagen van dat bloemenfeest hebben medegewerkt. Wij verklappen ook geen geheimen wanneer wij zeggen dat iedereen beslist heeft ons bloemenfeest op de laatste zondag van augustus van toekomend jaar, nog puiker te maken, Het is nu al zeker dat er in 1954 nog meer groepen, wagens en individuele deelnemers zullen zijn. Niemand twijfelt er ook aan, dat elk huishouden toekomend jaar nog meer zijn best zal doen om LOT werkelijk op en top in de bloemen te zetten. In elk hofie zullen toekomende zomer bloemen bloeien, bloemen die zullen bestemd zijn om vensters, deuren en voorgevels te versieren en aldus onze gemeente tot een sprookjesland om te toveren. Schepencollege en feestcommissie blijven trouwens ook niet bij de pakken zitten, maar komen nu reeds opnieuw bijeen om het bloemenfeest van 1954 voor te bereiden. LOT heeft eens te meer getoond dat het de meest levendige gemeente is uit de Zennevallei. En we geven niet af De eerstkomende jaren zullen wij ons allen samen inspannen om ons bloemenfeest steeds mooier en aantrekkelijker te maken. Eer er vijfjaar voorbij zijn, zal elke propaganda dan overbodig geworden zijn, want van einde en ver zal elkeen die laatste zondag van augustus vrij houden: ALLEMAN ZAL TE LOT WILLEN ZijN. Aan alle inwoners daarom onze dank en gelukwensen. En nu aan 't werk voor het bloemenfeest van 1954. HET SCHEPENCOLLEGE, Renoot Van Elslande, Burgemeester, Pierre Bardijn en Jean Decuyper, Schepenen. Op bevel : De gemeentesecretaris.). Beeckmans. Druk. P Verheyden, Dworpstraat, 124, Lot Tel. 56.62.34 Bedankingsbrief die het gemeentebestuur na de stoet van 1953 stuurde naar alle inwoners van de gemeente Lot. Meteen wordt opgeroepen zich in te spannen de stoet naar de "de eerstkomende jaren" toe verder uit te bouwen en steeds mooier en aantrekkelijker te maken. Lot had er duidelijk zin in.

De laatste zondag van augustus is het opnieuw zover: De tweede corso is een feit. Na de historische stoet van 1952 en de geslaagde corso van 1953 begint Lot aan de tweede stoet. De burgemeester is ze lfs zo enthousiast dat hij, nog voor de stoet goed en wel vertrokken is, ook die van 1955 aankond igt. In zijn "Groet aan de toeschouwer" is het enthousiasme van de burgemeester haast niet te temperen. We laten hem aan het woord (sic):

En het dorp zal duren ...

juli - december 20 07


"Lot is een jonge gemeente die in 1952 haar 25-jarig bestaan vierde. Bij die gelegenheid werd een feestcomité opgericht dat de prachtige historische stoet in elkaar stak, stoet die de bewondering heeft opgewekt van al die van ver en bij er naar was komen zien. Het succes was zo aanmoedigend en het enthousiasme zo groot dat het feestcomité eenparig besliste voort te doen. Daarmee was de bloemencorso te LOT, in 1953, geboren. fn ook dàt was een groot succes. fen succes onder elk oogpunt: heel LOT stak onder de bloemen, aan alle toeschouwers werd een bloem aangeboden, de praalwagens en groepen waren om ter mooist, de bebloemde personenwagens wedijverden in elegantie met de dames die er in zaten en die aan de modeshow medewerkten, de reclamestoet bracht sensatie en de kijklustigen liepen over de tienduizend ... Ik mag zeggen dat die eerste bloemencorso tot stand kwam door de geestdriftige medewerking van alle inwoners en dank zij de uitzonderlijke toewijding van tientallen vrouwen en mannen, meisjes en jongens, die weken lang rust noch duur kenden om van HUN wagen of HUN groep een topprestatie te maken. Het resultaat van al die inspanningen kan U dan vandaag bewonderen. Ik ben overtuigd dat wie onze corso 1953 heeft gezien, zal moeten getuigen: dit jaar is het nog beter. En al wie thans te kijken staat zal ongetwijfeld bij zich zelf besluiten: toekomend jaar zal het immers nog beter zijn. Maar laten wij niet op de tijd vooruitlopen. Kijk naar de bloemenweelde die aan U voorbijtrekt en laat U door haar simpele schoonheid beroeren. Het spreekwoord luidt: "zeg het met bloemen"- Onze bloemencorso vertolkt dan ook de levensvreugde en het bloeiend optimisme van onze Lotse bevolking.

Moge de corso U in die stralende blijheid doen delen. Dit wenst U: R. Van Elslande, Burgemeester - Volksvertegenwoordiger." De stoet wordt gevormd in de J. Huysmanslaan aan de fabrieken van de "Progrès Industrie/". Langs de Dworpstraat gaat het naar de Kerkst raat e n de Beerselstraat, vervo lgens langs de Kerkhofstraat naar Kesterbeek e n via de Dworpstraat e n de Statio nsstraat naar

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


De bloemenmeisjes boden aan de toeschouwers een bloem aan. Het model van het kleed dat ze droegen werd ontworpen door mevrouw A. de Boudère. Later op de dag namen zij deel aan de modeshow. I. (?) Borremans, 2. Suzanne Oosterbaan, 3. Agnes De Greef, 4. lrène Boon, 5. Lucienne Denayer, 6. Maria Hofmans, 7. Marie Thérèse De Leener, 8. Magda Lapos· tol, 9.An Debusscher, 10. Mia Debusscher en II.Arlette Lefebure.

de Steenweg op Bergen om te eindigen in de Frans Walravensstraat Aan het Haustraeteplein wordt vervolgens de "Modeshow" gehouden. Een reclamestoet met tientallen versierde wagens rijdt mee. De deelnemers aan dat deel van de stoet komen niet alleen uit Lot maar ook uit Brussel, Ruisbroek en Zuun, zelfs eentje komt uit Turnhout Alhoewel de editie 1953 zeer geslaagd was, wi l men de kwaliteit van de corso verder verhogen. Een eenvoudig middel hiervoor is het aanwakkeren van de competitie tussen de wijken. Om dat te bereiken wordt een w isselbeker ingesteld. Tien juryleden, twee uit elke wijk (niet gekend door de tegenstrever), stellen zich op tussen de toeschouwers. Zij geven punten aan de praalwagens en groepen. Die punten worden samengeteld en de wagen, die de hoogste score behaalt, krijgt het kleinood, geschonken door de burgemeester; voor één jaar in handen. Dat de corso's voor langere tijd gepland worden blijkt eens te meer uit het voornemen dat: "wie de wisselbeker driemaal wint hem

ook voorgoed mag behouden". De proclamatie van de uitslag en de overhandiging van de wisselbeker vindt plaats tijdens het "volksbal" in de Carré. De wagen "8/oemenweelde" van de statiewijk kaapt de ereprijs weg en krijgt de beker ('tijdelijk) in bezit Het orkest dat het bal muzikaal verzorgt, is ook deze maal: het

En het dorp zal duren ...

j uli - december 2007


ensemble "de Flierefluiters" uit Brussel. In het Patronaat is er het ganse weekeinde "HANDELSFOOR".

De samenstelling van stoet 1954. I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I 0. I I. 12. I 3. 14.

Schild van Lot. Politie. Ruiters met vlaggen. Ch. Bertrand, personenwagen. J. Van Laet, personenwagen. Koninklijke Fanfare van LOT. Wener meisjes, groep. Walsdroom, praalwagen - Wijk Over de Vaart. Renaat Van Elslande, personenwagen. Frans Van Diest, personenwagen. Koningin in miniatuur, groep. F. j'Espère, personenwagen. Frans Borremans, personenwagen. De Koningin op haar troon, praalwagen -

Wijk Lot Centrum. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

De Muzikale Marine van LOT. J.B. Dehertogh, personenwagen. Wereldsymbool, praalwagen - Wijk Kesterbeek. Gaston Uylenbroeck, personenwagen. Jozef Boon, personenwagen. D e Waterput van de Carré, praalwagen,

Goutstouwerswijk. 21 . 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 3 I. 32. 33. 34. 35. 36.

René Lefebure, personenwagen. Jeugd, groep. De Verenigde Accordeonisten, HALLE. E. Papasian, personenwagen. Romain Grugeon, personenwagen. De gouden Kroon, wagen. Jan De Weerdt en zoon, personenwagen. Emilienne Lefever en zoon, personenwagen. Hollands huwelijk in miniatuur, wagen. 0. en M. Gijsels, personenwagen. Henri Grugeon, personenwagen. Koninklijke Fanfare van Kesterbeek. Chinese taxi's, groep. Guy Février, personenwagen. Raymond Février, personenwagen. Bloemenweelde, praalwagen - Statiewijk

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


De stoet opent met stijl. Twee als schildknaap uitgedoste jongens dragen het schild van Lot. (Namen van de schildknapen zijn onbekend) .

• 2 - "Politie".

De Lotse Rijkswacht in gala-uniform opent mee de stoet.

En het dorp zal duren ...

juli ¡ december 2007


Niets maakt zoveel indruk als het slaan van paardenhoeven op kasseien en het wapperen van feestelijke vlaggen. De 3 ruiters zijn de gebroeder s Van Meulder.

6 - "Koninklijke fanfare van Lot".

De grote trom is versierd met bloemen en de muzikanten krijgen een feestelijk tintje dankzij de met bloemen versierde hoeden.

juli - december 2007

En het dorp zal duren. ..


De eerste verklede groep straalt onmiddellijk gratie en tederheid uit. Zij leiden de eerste praalwagen in .

• 8 - "Walsdroom".

Schitterende praalwagen met viool en harp en een heuse Weense dame. De wijk "Over de voort" kleurt haar artistieke en culturele waarden in met bloemen. I. Victor Bosmans en 2. Monique Wayez.

En het dorp zal d uren ...

juli - december 2007


'"' ~ ~ "~~~Jjj ~,~

L;~·'

\r . .

~:~:. ,:~·;·:

De wagen is prachtig versierd met een notenbalk. Het meisje naast de viool is Monique Wayez.

; .,0

, ( ·\

• 11 - "Koningin in miniatuur".

Een groep mannen draagt de maquette van de volgende praalwagen.

juli - december 2007

En het dorp zal duren. ..


Prachtige praalwagen gebouwd door de wijk "Lot Centrum".

• 11. De koningin op haar troon. (I) 11. De koningin op haar troon. (2)

Het comité van de wijk "Lot Centrum", verzameld rond de praalwagen. I. Fernand Blijkers, 2. Frans Declercq, 3. onbekend, 4. François X (echtgenoot van Louise Jacobs), S. Anna Bel· sack, 6. Maria Denayer, 7. Etelca Szekely (alias Touchi), 8. Solange Declerck, 9. Henri Van Schepdael, I 0. Mevr. Fernand Blijkers, 11. Henri Michiels, 12. Jean Speeckaert, 13. Liliane Van Schepdael, 14. Firmin Schoriels en IS . Nicole Bosmans.

En het dorp zal duren ...

juli - december 2007


De Muzikale Marine, een muziekgroep met carnavaleske ''roots", is altijd een sterkmaker geweest op alle Lotse feesten en mag dus zeker niet ontbreken op de corso. We herkennen op 2. Jean Van Roy.

• 17 - "Wereldsymbool".

Negen jaar na Wereldoorlog 11 is deze wagen, die aan Europa doet denken, een roep naar wereldvrede. De creatie is het werk van de wijk Kesterbeek. I. Mathilde Marcelis, 2. onbekend, 3. Edouard Marcelis, 4. Charlotte De Pijper, en S.jan Baptist Hubloue (alias Titte).

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


·· .r -'' ...··

De praalwagen van de wijk Kesterbeek in de Stationsstraat.

20- "De waterput van de Carré".

Met haar praalwagen verwijst de Goutstouwerswijk naar de 19de eeuwse waterputten, die de huisjes van de Carré bevoorraadden met putwater.

En het dorp zal duren ...

juli - december 2007


Naast de bloemenweelde worden groepen kleurrijk uitgedost. Een groep kinderen krijgt een exotisch tintje, dat doet denken aan het "Koloniale BelgiĂŤ".

• 23 -"De Verenigde Accodeonisten Halle".

Dat de corso snel aanzien krijgt in de streek wordt hier duidelijk aangetoond.

juli - december 2007

En het dorp zal duren. ..


Alle voertuigen worden ingezet. Deze versierde vrachtwagen levert een combinatie van feestelijkheid en reclame. Een geslaagd huwelijk zo te zien.

29 -"Hollands huwelijk in miniatuur".

Een kleine koets getrokken door een klein paardje en een piepjong koppeltje, alles versierd met bloemen, zal de harten van de toeschouwers zeker niet onberoerd gelaten hebben. We herkennen: I. Yolande Torrekens en 2. jean-Pierre De mol. De begeleider werd niet herkend.

En het dorp zal duren ...

juli - december 2007


Schitterend uitgedoste "Chinezen" doen duidelijk denken aan halfvasten en aan car naval. Deze groepen brachten ongetwijfeld sfeer en animo in de stoet. l. jeannine Serkeyn, 2. Marcel Oudaert, 3. Gaston Debognies, 4. Robert Gaudius, S.Jules Hofmans, 6. Francis Uylebroeck, 7. Karel Egels, 8.josĂŠVandermotten en 9.JacquesVan Nerom .

• 36 - "8/oemenwee/de".

Het sluitstuk van de stoet 1954. Deze praalwagen van de "Statiewijk" was een rijdende bloementuin.

De dames op de praalwagen zijn: I. Jaqcueline Weemaels, 2. Mia Meerts en 3. Ghislaine Ghysels.

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


Stralende jonge dames maken het kijkstuk compleet. Achter de wagen wordt een zee van volk meegetrokken naar de modeshow. We herkennen ook hier: I. Jacqueline Weemaels, 2. Mia Meertsen 3. Ghislaine Ghysels.Vooraan links zien we, met strikdas, begeleider José Torrekens .

• Foto rechts (vlnr): Suzanne Hylebroeck, Yolande Torrekens, Jean-Pierre Demol, MarieThérèse Deleener, Paul Huylebroek (in boom) en Lucienne Denayer. Foto links: niemand werd herkend. Trouwers Willy Uylenbroeck en Danielle Gaillard en hun slippendrager Alain Gaillard.

Voor de namen: zie groep 33 -"Chinese taxi's".

"Modeshow": verklede groepen uit de stoet dingen mee naar de eer van de best geklede groep.

En het dorp zal duren ...

juli - december 2007


Huguette Bosmans.

Vlnr: onbekend, Guy Février en Esther Mertens.

Nelly Leunens.

"Modeshow", Niet minder dan 18 privéwagens voerden Lotse "schonen" naar de modeshow.

Carmen Van Ruisbroek en Liliane j'Espère.

juli - december 2007

Vlnr Amalia Lopez, Myriam Torrekensen en Christian Van Keerbergen.

En het dorp zal duren ...

Ghislaine Grugeon.


Bloemencorso 1955 Bij de derde corso mogen w e stilaan het w oord "traditie" gebruiken. De omvang en vooral de kwaliteit van het gebeuren neemt uitbreiding. Het ledenaantal van de vzvv neemt toe en ook de firma's, die w ensen deel te nemen aan de reclamestoet, bieden zich steeds vlotter aan. Alles gaat er duidelijk op vooruit Het is een bew ust streven, zoal s blijkt uit de "Groet van de burgemeester" in het programmaboekje van 1955 (sic):

"Velen onder u hebben onze eerste corso gezien, nu twee jaar geleden. En verleden jaar kwam u met veel vrienden terug want het was u meegevallen. Voor de derde corso staan er weer duizenden meer langs de omloop opgesteld en zij zullen tot laat in de avond te LOT blijven aangezien er nog een bezoek te brengen is aan de handelsfoor, dat al wie jong van hart en benen is naar het Volksbal wil en dat de bebloemde wagens 's avonds, feeĂŤriek verlicht in de verschillende wijken staan ten toon gesteld. En u zijt dit jaar zeker niet teleurgesteld aangezien u met uw eigen ogen kan vaststellen dat er weer vooruitgang werd geboekt. Zo moet het trouwens zijn. En zo zullen wij voortdoen. Deze corso is trouwens niet het werk van enkelen! Tientallen vrouwen en mannen, jongens en meisjes hebben er dagen en nachten voor opgeofferd, maar bijna alle gezinnen hebben er aan mede gewerkt door lid of erelid te worden van onze vereniging en door hun huizen te bebloemen. Met deze jaarlijkse bloemencorso wil LOT getuigenis afleggen van zijn levensblijheid.Ais u vandaag in die vreugde kan delen en ze naar huis meenemen, dan zijn wij gelukkig en tevreden." Aan de corso 1955 nemen 40 w agens en groepen deel. Het aantal praalwagens is verdrievoudigd. Er komen 5 kleine bloementapijten bij en een tiental verklede groepen lopen mee in de stoet Het aantal bebloemde privĂŠw agens neemt daarentegen sterk af.

En het dorp zal duren ...

juli - december 2007


De 3de handelsfoor is flin k uitgebreid. Ze duurt nu drie dagen (zaterdag, zondag en maandag) en is voor het eerst gespreid over drie locaties: het "Patronaat", de "Kring" en in "Het Casino". De stoet wordt gevormd op de Steenweg op Bergen en loopt via de Stationsstraat, de Dworpstraat, de Kerkstraat, de Beerselstraat en de Kerkhofstraat naar Kesterbeek. Daar volgt hij de Kesterbeeklaan en keert via de Dworpstraat, de Kerkstraat en de E. Debusscherstraat terug naar het G. Huysmansplein, waar de Modeshow plaatsvindt. Ook de wisselbeker wordt opnieuw ingezet. Ditmaal wordt de jury samengesteld uit "neutrale kenners". Eén architect, één bloemenkweker en één kunstschilder nemen de honneurs waar: Nieuw is ook dat de praalwagens naar hun wijk terugkeren en daar de ganse avond verlicht "tentoongesteld" worden. Het volksbal gaat door op het Haustraeteplein. Het orkest 'TOR ZELCK" speelt er ten dans. "Wintersport", de wagen van de Statiewijk, wint de beker:

De samenstelling van stoet /9 55. I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I0. I I. 12. I3. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21 . 22.

Bereden Rijkswacht. Schild van Lot. Personenwagen, Henri Grugeon. Bloementapijt Personenwagen, Robert Debacker: Hollandse groep. Personenwagen, Jean Schoriels. Lusthof, praalwagen. Personenwagen, 0. en M. Ghysels. In Tirol, praalwagen. K. F. Eendracht Maakt Macht, Lot. Op weg naar Mars, praalwagen. De Marsianen, groep. Personenwagen, Raymond Février: Wintersport, praalwagen, Statiewijk Bloementapijt Paddenstoel, praalwagen. K. F. Sint-jozef, Kesterbeek. De zwaan, praalwagen, Goutstouwerswijk. Personenwagen, G. Debrael. Bloementapijt Feeënkoningin, praalwagen.

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31 . 32. 33 . 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

En het dorp zal duren ...

De tijd spreekt, praalw agen, wijk Kesterbeek. De ploeg van de Ronde van Frankrijk, groep. Personenwagen, M. Magnus. De Muzikale Marine, Lot. Bonbonnière, praalwagen. Personenwagen, Fr: Desmet Bloementapijt Personenwagen, Renaat Van Elslande. Quo vadis?, praalw agen, wijk Centrum. Vlinder: K. F. "Les vrais amis", Edingen. 'k Zie zo geren m'n duivenkot, w agen. Bloemensymphonie. Personenwagen, Ch. Bertrand. Onvoltooide symfonie, wijk Over de Vaart. Ruiters met vlaggen. Groep der 9 provincies. Eedaflegging van Leopold I

juli - december 2007


juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


De in gala-uniform uitgedoste, bereden rijkswachters, openen plechtig de stoet. De tweede groep "Schild van Lot" volgt onmiddellijk erna (deels te zien op deze foto).

4 - "B/oementapijt".

De kleine bloementapijten, manueel getrokken of geduwd, vormen een nieuwigheid. Hier een ruitmotief, getrokken door 18de eeuws uitgedoste knapen: I. joseph De Neef, 2. Marcel Vandersteen, 3. RenĂŠ Vanderst een, 4. en 5. onbekend.

En het dorp zal duren ...

juli - december 2007


Zoals in 1954 heeft ook deze corso aandacht voor onze noorderburen. Ditmaal met een groep bloemenkinderen.

8 - "Lusthof".

Een wagen met immens veel groen en een heuse schommel. Een wagen met een verliefd koppeltje en lieve kindjes. Is het een lusthof of een kindertuin? I. josĂŠe Van Der Motten en 2. haar vriend. De andere personen werden niet herkend.

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


De koets met paard, die vorig jaar een miniatuur huwelijk in Holland uitbeeldde, is nu voorbehouden voor een accordeonist uit Tirol. Hij speelt vrolijke deuntjes waarop de mooie Tirolermeisjes dansen.

6 - "In Tirol". 13 - "De Marsianen".

De invloed van de oorlog staat nog duidelijk op de raketV7. De mogelijke landing van Marsmannetjes was toen zeer actueel. I. Maurice Van Der Motten, 2. Max Marcel is en 3. jeanine Serkeyn. Onder het marsmannetjeshoofd gaat Louis Van Bokrijk schuil.

En het dorp zal duren ...

juli - december 2007


Van "Sterrenkijkers" kan je niet minder verwachten dat ze de illusie van het bestaan van marsmannetjes aanwakkeren. I. onbekend, 2. onbekend, 3. Maurice Vandermotten, 4. onbekend, 5. Louis Van Bokrijk, 6. Henri Surkeyn, 7. Jeannine Serkeyn, 8. onbekend, 9. Roger Kemps, I 0. Max Marcelis, I I. Victor Mostaert, 12. Marcel Sleeuwagen, 13. Henri Serkeyn en 14. Pierre Vandevelde.

15 -"Wintersport".

Deze praalwagen is een ode aan de wintersport " avant la /ettre". In 1955 was skiĂŤn en alpinisme immers niet voor iedereen weggelegd. De wagen was oogverblindend mooi. I. Jean-Pierre Demol, 2. Solange Uylenbroeck, 3. Alain Gaillard, 4. Jacqueline Weernaels en 5. JosĂŠ Torrekens (achteraan de wagen stonden Francis Uylenbroeck en Jean Briers).

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


EĂŠn van de vijf bloementapijten beeldt het kaartspel uit. We nemen aan dat de vermomde kaartspeler een allusie is op het vals spelen.

17 - "Padden stoel".

Een vrouw en twee kinderen kijken met grote verwondering naar de gigantische rode pad¡ denstoel met witte stippen. I. onbekend, 2. Rachel Lefebure en 3. onbekend.

En het dorp zal duren. ..

juli - december 2007


De Goutstouwerswijk pakte uit met een statig mooie zwaan. In de achtergrond speelt de koninklijke fanfare Sint-jozef uit Kesterbeek. LAgnes Degreef, 2.YvonneVandeneynde en 3. Louis Beulinckx.

2 I - "Bioementapijt".

Wat dit bloementapijt precies uitbeeldt is twijfelachtig. De duwers van het bloementapijt werden niet herkend.

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


Zeer mooie praalwagen van de wijk Kesterbeek. De fee wordt uitgebeeld als een immense vlinder. De kleine tractor zit verborgen in een zee van gladiolen. I. Sylvain Van Zeebraeek en 2. Marie Thérèse De Leen er.

• 23 - "De tijd spreekt",

De praalwagen die de wijk Kesterbeek in de bekerstrijd brengt is een allegorie van de tijd, met twee oudjes en twee kinderen die een immens uurwerk gadeslaan. De figuranten werden niet herkend.

En het dorp zal duren ...

juli - december 2007


jonge "coureurs" met pet en een vracht bloemen op de fiets. Of zijn het de verkopertjes van Rondekrantjes met daarin de afbeeldingen van ''Thomas Pips". I. Gilbert Krachman, 2. Giedo Debusscher en 4. Marcel in Bastir werden herkend.

• 27- "Bonbonnière".

Twee meisjes in een openstaande snoepdoos. Het geheel wordt geduwd door twee Chinezen.

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


Een immense praalwagen waarop een jonge maagd vastgeketend staat aan een paal en aanschouwd wordt door de keizer en zijn gemalin. I. Liliane J'Espère, 2. Rik Serkeyn, 3. Michel Beeckman .

• 31 -"Quo Vadis?"o(2)

.

::-..

.

. . .

-~!

~

,;J,f

.

.

;

,fF

.; .

De jonge maagd heeft haar ketens losgebroken. We herkennen Liliane j'Espère.

,: -~~ ~--~~uc:Ç

f8

·o

~

~

·. . .

_a__ .

.

'0 0

·Qo'

'

·. I

En het dorp zal duren ...

juli - december 2007


De duivensport was toen nog de sport van de nwerkmon" bij uitstek. Twee mannen keuren hun duiven naast het nduivenkot''. I. onbekend 2. Constant Bosmans en 3. alias np;e van MorĂŠe".

• 34 - "'k Zie zo geren m'n duivenkot". (2)

"Arm in arm wachten ze tot de blauwe geschelpte het kot binnenduikt". De personen die op de wagen zitten werden niet herkend.

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...

0


Mooie kleine wagen, met de hand getrokken, waarop een kleurrijke vlinder honig uit de bloemen trekt. Onmiddellijk daarachter de koninklijke fanfare "Les vrais amis" uit Edingen .

• 37 -"Onvoltooide symfonie".

Het comitĂŠ van " Over de Vaart" ging ook in 1955 zijn inspiratie zoeken in de muziekwereld. Een idylle van een pianist en een soliste? 1./acques Roobaert en 2. Monique Wayez.

En het dorp zal duren...

juli - december 2007


Nu vormen de ruiters in tegenstelling tot vorig jaar m e e het sluitstuk van de stoet. I. Felix Van Meulder, 2. René Timmermans, 3. Jan Baptist Govers en 4. Emiel Hemelings.

• 40 - "Eedaflegging van Leopold 1".

Deze statige praalwagen sluit de stoet 1955 af. Het thema, uitgebeeld door de vorige groep (39), "groep der 9 provincies" en deze wagen moeten de eenheid van België symboliseren. I. An Debusscher, 2. Gadelieve Verheyde n, 3. Andreas Schats, 4. Gadelieve Paesmans en 5. Mia Debusscher.

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


Bloemencorso 1956 In 1956 is de bloemenstoet niet meer weg te denken. Lot is ermee vergroeid, kortom het is een traditie geworden. Omdat het vertrouwen in eigen kunnen nu zo groot geworden is, heeft de euforie van de eerste stoeten nu plaats gemaakt voor blijheid en fierheid. De ngroet aan de toeschouwers" van de burgemeester is daarentegen sober geworden en krijgt zowaar een wat oppervlakkige inhoud. Een voorbode? Ziehier zijn betoog (sic): 11

Velen onder u zijn reeds trouwe toeschouwers van elk jaar.

U wilt deze zomergebeurtenis van de Zennevallei niet mis-

sen. Wij heten u dan ook hartelijk welkom, als aan trouwe vrienden en goede bekenden. Maar velen staan ook voor de eerste keer langs onze omloop opgesteld. Welkom ook aan hen, met de zekerheid dat ook zij trouwe bezoekers van de Lotse corso zullen worden. Wat u allen vandaag ziet is een weelde voor het oog en het Volksbal van heden avond is een gezonde vreugde voor oud en jong. Maanden hebben de leden van het comitÊ aan de voorbereiding van deze corso gewerkt. Ontelbaren hebben vrije uren en nachten opgeofferd om de wagens en groepen piekfijn af te werken. E.n haast de ganse Lotse bevolking heeft het hare ertoe bijgedragen, om deze bloemensymfonie mogelijk te maken door hun bijdrage als lid of als erelid van onze vereniging te betalen. U zult deze inspanningen naar waarde schatten en LOT zal zich gelukkig en tevreden gevoelen omdat het u deze enkele uren vreugde en genot heeft kunnen verschaffen. ¡ Uw sympathieke aanwezigheid geeft ons de moed en het doorzettingsvermogen om steeds beter te doen. Daarom dan, niet alleen, WE.LKOM, maar ook DANK.'' Merkwaardig voor deze stoet is de vaststelling dat de de Goutstouw erswijk, de wijk Centrum en de wijk Kesterbeek elk slechts 2 praalwagens leveren. De andere twee w ijken, O ver de vaart en de Statiewijk, leveren er respectievelijk 5 en I I (praalwagen en groepen samengeteld). Mogelijk is hier al enige vorm van ontmoediging te bespeuren, vooral omdat de Statiewijk niet te kloppen 1s. In de stoet lopen ook enkele w ilde dieren mee, die ter beschikking

En het dorp zal duren. ..

juli - december 2007


gesteld werden door de "Dierentuin van Sint-Pieters-Leeuw!' De corso wordt in 1956 opnieuw gevormd langs de Steenweg op Bergen en loopt door het centrum langs de Stationsstraat en de Dworpstraat Dan gaat het via de Petrus Dewi ldestraat en Terlaak naar de CarrĂŠ. Dan langsheen de Goutstouwersstraat terug naar de Dworpstraat Vervolgens via de Kerkstraat, Beerselstraat en de Kerkhofstraat richting Kesterbeek. De stoet gaat dan langs de Kesterbeeklaan en de Dworpstraat naar de CarrĂŠ, waar hiij ontbonden wordt. Aan de ingang van het sportplein vo lgt dan de modeshow. Het avondfeest heeft plaats aan het G. Huysmansplein en wordt opgeluisterd door het ensemble "TORZELCK" (sic) . Aan de formule van handelsfoor en avondverlichting van de praalwagens wordt niets gewijzigd.

De samenstelling van stoet 195 6. I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I0. I I. 12. 13. 14. 15.

Schi ld van de gemeente. Bereden Rijkswacht. Kasteel van Versailles, wagen, Goutstouwerswijk. Negerh ut, wagen, Goutstouwerswijk. K. F. van Essenbeek. Perso nenwagen, Philippe Van Craenenbroeck. Personenwagen, De Padt. Symbool der liefde, wagen, wijk Kesterbeek. Personenwagen, Frans Decuyper. Diana op jacht, wagen - wijk Over de Vaart. De oogsters, groep, wijk Over de Vaart. De toerist, wagentje, wijk Over de Vaart. Personenwagen, Ch . Bertrand. Daar bij die molen, wagen, wijk Over de Vaart. K. F. Sint-J ozef van Kesterbeek.

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


16. 17. I 8. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 3 I. 32. 33. 34. 35 . 36. 37. 38.

•

En het dorp zal d uren...

Bij ons in Holland, wagentje, wijk Over de Vaart. Personenwagen, Vandenbroeck. Personenwagen, HenriGrugeon . Bohemers, groep, wijk Statie Circuswagen, wijk Statie. Circuskunstenaars, groep, wijk Statie. Sim, Sam en Panske, wagen wijk Statie. Texas Boys, groep, wijk Statie. K. F. Eendracht Maakt Macht van Lot. Zwarte Arend (messenwerper), wagen, wijk Statie. Krach en Cie, groep, wijk Statie. Atlas de mensenvreter, wagen, wijk Statie. Circuskunstenaars, groep, wijk Statie. Familie Samu, wagen, wijk Statie. Personenwagen, Raymond FĂŠvrier: De grote vertoning, wagen, wijk Statie. Personenwagen, Renaat Van Elslande . Pagadders, groep, wijk Centrum . Personenwagen, Marcel Magnus. K. F. "Les vrais amis", Ed ingen. Neptunus, wagen Ie deel, wijk Centrum. Neptunus, wagen 2e deel, wijk Centrum. Ruiters met vlaggen.

j uli - december 2007


juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


Traditionele opening van de stoet .

• 3 - "Kasteel van Versa i/les" (I).

De wagen doet enigszins denken aan de winnende praalwagen "Bioemenweelde" van twee jaar tevoren. Een poging van de Goutstouwerswijk om zo een kans te maken op de wisselbeker? I. Rachel Lefebure, 2. Jenny Vanderusten en 3. Yvonne Vandeneynde.

En het dorp zal duren .. .

juli ¡ december 2007


Het comité van de Goutstouwerswijk: I. Eddy Pulinx, 2. Louis Dammans, 3. Louis Van Cau· welaert (burgemeester van de Carré), 4. Ernest Boon, 5. François Lefebure, 6. Romain Bordo, 7. Rachel Lefebure, 8. JennyVanderusten, 9.Yvonne Vandeneynde en I 0. Louis Beulinckx.

3 -"Kasteel van Versailles". (2) 4 - "Negerhut".

De tweede wagen van de Goutstouwerswijk staat in schril contrast met de vorige. Hier worden de Afrikanen nog als kannibalen voorgesteld. Toen kon dat nog. De personen op de foto werden niet herkend.

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


De Koninklijke Fanfare van Essenbeek in actie .

5 - "De Koninklijke Fanfare van Essen beek". 8 - "Symbool der liefde".

De wijk Kesterbeek maakt slechts één praalwagen, die vrij sober is uitgewerkt. Naast de wagen loopt: I. François De Leener. De trouwers zijn: 2. Charlotte De Pijper en 3. Roger Machtelinckx.

En het dorp zal duren ...

juli - december 2007


Een mooi thema dat schitterend in beeld wordt gebracht. Een strijdwagen getrokken door twee herten, een hele opgave gerealiseerd door "Over de Voort". I. Pol Lefevre, 2. Monique Wayez, 3. Fernand Rondenbosch (Beersel).

• 4 - "De Oogsters".

De jeugd van over de vaart trekt mee op, uitgedost als oogsters met strohoed.

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


Fietsenmaker Jean Krachman I. en twee jongens Jean Theunisse 2. en Gilbert Krachman 3. maken reclame voor het wielertoerisme en dus voor de fietsenzaak.

14 - "Daar bij die molen".

De windmolen is onmiskenbaar een symbool vol nostalgie. Haast in iedere corso werd er eentje uitgebeeld. Deze maal is "Over de Vaart" aan de beurt. I. onbekend en 2. Maurice Ghysels.

En het dorp zal du ren ..

juli - december 2007


De Koninklijke fanfare Sint-Jozef uit Kesterbeek.

• 16 - "Bij ons in Holland".

"Over de Vaart" sluit haar bijdrage met een tweede klassieker: een reuzenklomp uit "Holland".

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


Zoals vorige jaren reden heel wat versierde personenwagens mee in de stoet. Hier de wagen van Vandenbroeck, gevolgd door die van Henri Grugeon.

I 9 - "Bohemers".

Bohemers zijn altijd al als een circusvolkje aanzien. Een goede inleiding voor wat de Statiewijk ten tonele zal voeren. Uiterst rechts een ijsventer, zoals er in die tijd wel meer rondtoerden met een frigobak. De ijsventer rechts is Jean-Marie Oosterbaan.

En het dorp zal du ren. ..

juli - december 2007


Een circuswagen, getrokken door een paard en gevolgd door een groep circusartiesten. De menner is Jacques Roobaert.

• 20 en 21 -"Circuswagen en circuskunstenaars". 22 - "Sim, Sam en Panske".

Sim en Sam beelden twee apen uit. Panske is duidelijk een verwijzing naar de spotnaam van de Lottenaars. Sim en Sam werden niet ontmaskerd.

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


In de jaren '50 waren cowboys nog echte heldenfiguren.

25 - "Zwarte Arend".

Het echte circus SAMU treedt aan. Eerst de messenwerper "Zwarte Arend". I. onbekend en 2. Nicole Bosmans.

En het dorp zal duren ...

juli - december 2007


In een circus mogen de clowns niet ontbreken.

• 26- "Kroch en Cie". 28- "Circuskunstenaars".

In deze groep reed een mooi uitgedoste Indiaan, uitgebeeld door Laurent Demol, op een zwarte volbloed.

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


Het durfstuk van de corso. De leeuw Atlas moet het circus levensecht maken. De kooi wordt getrokken door een paard. I. onbekend, 2. Pierre Vandevelde en 3. jaak Mommaert (Beersel) .

• 27- "Atlas, de mensenvreter''. (2)

Deze foto van de "Koning van de dieren" werd genomen bij het begin van de stoet.

En het dorp zal duren ...

juli - december 2007


Nog niet halfweg de omloop moest Atlas afgevoerd worden. Mogelijk had het beest honger en was hij bij het ruiken van paardenvlees niet meer koest te houden. Of was het gewoon stress? De circuskunstenaartjes blijven er vrij rustig bij.

34 - "Familie Samu".

De circusbaas en zijn vrouw volgen de gebeurtenissen vanuit hun koets. I. jeanne echtge¡ note Jean Briers en 2. ju les Hofmans.

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


Het hoogtepunt van de stoet werd onvermijdelijk de praalwagen met de witte olifant en de twee steigerende paarden, bereden door twee knapen. I. tem 6. onbekend en 7.Jean Briers.

31 -"De grote vertoning". (2)

Li u.~, :: ..:·

e

,. ~i

Achter de reuzendieren speelt het circusorkest. De circusgasten loodsen de immense wagen veilig door de smalle Lotse straten. I. Mr. Février, 2. Jean Briers en 3. PietVandevelde.

En het dorp zal duren ...

juli - december 2007


De olifant, die doet denken aan het logo van een chocadefabrikant, werd de blikvanger. Zou dit huzarenstuk ooit nog worden geĂŤvenaard?

31 -"De grote vertoning". (4)

Vanuit de hoogte was het spektakel zo mogelijk nog indrukwekkender.

juli - december 2007

En het dorp zal duren. ..


De achterzijde van de praalwagen moest het publiek een tweede maal begeesteren. I . Marie-Josée Rooba ert en 2. onbekend .

3 I -"De grote vertoning" (5). 3 I -"De grote vertoning" (6) .

We herkennen Marie-Josée Roobaert, zittend voor een zon die haar warme gloed uitstraalt.

En het dorp zal duren..

juli - december 2007


Als voorzitter en grote bezieler was de burgemeester niet weg te denken in de stoet. Rond zijn wagen, jongens uit het centrum met versierde fietsen .

32 - 33 "Personenwagen Mr Van Elslande" en de "Pagadders". 35 - "De koninklijke fanfare 'Les vrais amis', Edingen".

De koninklijke fanfare "Les vrais amis" uit Edingen, ieder jaar op de afspraak.

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


De wijk Centrum deed ongetwijfeld een gooi naar de hoogste onderscheiding met twee schitterende praalwagens rond de figuur Neptunus.

36- "Neptunus" lste deel. (2)

De eerste wagen toont en reuzenschelp getrokken door springende dolfijnen. In de schelp zit een zeenimf.

En het dorp zal duren ...

juli - december 2007


Op de tweede wagen zit vooraan Neptunus, de koning en heerser van de zee, met kroon en drietand. I. Lucien Hollemans, 2. onbekend, 3. Michel Beeckmans, 4. en 5. onbekend.

37 "Neptunus" 2de deel. (2)

Achteraan de wagen, die een soort woonplaats moet voorstellen, maken 2 mooie zeemeerminnen de entourage uit van heerser Neptunus.

juli ¡ december 2007

En het dorp zal duren ...


Bloemencorso 1957 De corso van 1956 was schitterend en overtrof alle vorige. De pracht van de bloemen die feeĂŤrieke taferelen doet ontstaan, is zo kunstig aangewend dat vanaf nu van de bloemenstoet een gebeurtenis wordt die stilaan de grens van haar mogelijkheden nadert En toch, ieder jaar w il men beter doen. Bloemen maken mensen blij en doen ze dromen. Juist daarom kiest het comitĂŠ de uitbeelding van sprookjes, als thema voor de stoet van 1957. De burgemeester vat het schitterend samen 1n ZIJn welkomstwoord (sic) :

"De sprookjes die aan uw ogen voorbijtrekken hebt u allemaal als kind horen vertellen, en als ouders hebt u ze ongetwijfeld reeds meer dan eens aan uw kinderen verteld. Voor dromende kinderhoofdjes is elk sprookje een nieuwe weelde en een diep genot. Maar ook voor grote mensen blijft een sprookje iets toverachtig. Het doet hun jeugd herleven en het geeft aan het leven een nieuwe frisse smaak. Die sprookjes worden uitgebeeld in bloemen met al de fijne kleuren, die alleen de natuur kan toveren, is voor groot en klein een dubbel genot. Onze corso wordt trouwens hoe langer hoe meer een echt sprookje. Van een tastend begin in 1953 is het een zelfzekere kunst geworden die voor geen enkele corso in het land moet onderdoen. Het is alsof tientallen trouwe werkers de kunst hebben geleerd een toverstokje te hanteren en dromen in werkelijkheid om te zetten." De bloemencorso op zijn absoluut hoogtepunt! Er zijn nu maar liefst 46 onderdelen. Een grote verbetering voor het overzicht van de stoet is dat de versierde personenwagens vooraan in de stoet zijn samengebracht ledere wijk vervaardigt 3 of 4 verschillende praalwagens en zet verschillende groepen in om een sprookje uit te beelden. Door ze onmiddellijk op elkaar te laten volgen wordt het een uniek schouwspel.

En het dorp zal duren ...

juli - december 2007


De corso van 1957 vormt zich langs de Steenweg op Bergen en loopt naar het centrum langs de Stationsstraat tot op het einde van de Dworpstraat Dan gaat het via de Kesterbeeklaan en de Kerkhofstraat naar de Beerselstraat en de Kerkstraat terug naar de Dworpstraat richting A. Denystraat en de Zennestraat naar de Huysmansstraat, om te eindigen aan het Stationsplein waar de stoet ontbonden wordt Op het Stationsplein volgt dan de modeshow. Het avondfeest met volksbal en attracties, heeft plaats op het gehucht Kesterbeek. Het wordt opgeluisterd door het "Brussels

Amusementsorkest''. Aan de formule van handelsfoor en avondverlichting van de praalwagens wordt niets gewijzigd.

De samenstelling van stoet 195 7. I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I0. I I. 12. I 3. 14. 15. 16. 17. I8. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Schild van Lot Bereden Rijkswacht Koninklijke Fanfare "Les vrais amis", Edingen. Personenwagen Raymond Février. Personenwagen Philippe Van Craenenbroeck. Personenwagen V. Vanden Elschen. Personenwagen Henri Grugeon. Personenwagen Frans Uylenbroeck. Personenwagen Renaat Van Elslande. Personenwagen Janssens. Personenwagen Decuyper. Personenwagen De Graef Personenwagen De Leener. Personenwagen Kortmans. Personenwagen Vandermaet Personenwagen Helkijn. Personenwagen Govaerts. Mr. . personenwagen. Koninklijke Fanfare Sint-Jozef, Kesterbeek. De schone slaapster, groep. De geboorte, praalwagen. Feeën, groep. De prins met feeën, groep. De ontwaking, praalwagen. Koninklijke fanfare van Essenbeek Halle. Doornroosje, omringd door feeën, groep. Doornroosje, praalwagen.

ju li - december 2007

En het dorp zal du ren ...


28. 29 . 30. 3 I. 32. 33. 34. 35 . 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43 . 44.

•

45 . 46.

En het dorp zal duren ...

De lakeien van het koninklijk hof, groep. De gelaarsde kat, praalwagen. Koninklijke Fanfare "Eendracht maakt Macht", LOT De Muzikale Marine van LOT Wie is het mooiste meisje van het land, groep. Berouw van de boswachter; groep. Sneeuwwitje bij de kabouters, groep. De Heks, groep. Rouw bij de kabouters, praalwagen. Huwelijk van Sneeuwwitje, praalwagen. Koninklijke Fanfare van Vlamertinge. Assepoester; groep. 's Konings afgevaardigde brengt de uitnodiging tot het bal, praalwagen. Ook de notabelen wachten op het Prinsenbal, groep. Oh! Wat een mooie toverkoets, praalwagen. Opening van het bal, balletgroep . Middernacht, Assepoester ontvlucht het bal, praalwagen. Aan wie past het schoentje, groep. Ruiters met vlaggen.

juli - december 2007


Van de bereden Rijkswacht (aangekondigd als groep 2.) is op deze foto geen spoor.

I en 3 "Schild van Lot gevolgd door de Koninklijke Fanfaren "Les vrais amis" Edingen". 20 "De geboorte".

De wijk Centrum opent het sprookjesboek met "De Schone Slaapster". De eerste van drie praalwagens beeldt de geboorte uit. "En eer de lieve meimaand kwam, hield inderdaad de koningin een aardig dochtertje op haar arm". I. onbekend, 2. RĂŠgine Essemaecker, 3. jan Cornelis en 4. onbekend.

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...

•


Twaalf in het wit uitgedoste feeën brengen geschenken aan het prinsesje: uEn toen het feest ten einde lie-p, kwam elk der Toverfeeën naar 't prinsesje, dat in 't wiegje lag, en schonk een kostbaar geschenk aan haar... De dertiende (ongenodigde) boze fee is niet te bespeuren. Deze voorspelde het onheil: "De koningsdochter zal, op haar zestien jaar, zich de hand bezeren aan een spinnenwiel, en sterven!" De twaalfde fee die haar toverwens nog niet had uitgesproken kon het onheil veranderen: uje zult niet sterven aan die wond, maar blijven slapen honderd jaar...

• 2 I "Feeën". (2)

Tijdens de modeshow is er ook tijd voor een groepsfoto. I. en 2. onbekend, 3. Monique Derick, 4. onbekend, 5. Hilda Huylebroeck, 6. Marie-Josée Essemaker, 7. Monique Vaeremans, 8. Hilda Antons, 9. Yolande De Brem, I 0. onbekend, 11 . ? Van Waelem, 12. onbekend en ll.An Debusscher.

En het dorp zal duren...

juli - december 2007


Op een open wagen wordt de betovering van de schone slaapster uitgebeeld: "Dog, moedertje! Wot doe je door? vroeg ons prinsesje oon de vrouw. Ik spin mijn vlos, mijn mooie kind!".

• 23 "De prins met feeën".

Op een vurig ros gezeten en omringd door drie feeën komt de prins aanzetten. "No I 00 joor kwam er toch bij het doornenbos alweer een prins die het vreemde verhooi vernam .. /,

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


De achterzijde van de praalwagen toont de ingang van het kasteel van de schone slaapster waar iedereen, en dus ook de poortwachter, slaapt .

• 24 "De ontwaking", (2)

Vooraan de wagen suggereren groene slingers de doornenhaag die het kasteel verstoppen: "En om het trots kasteel begon een dorenhaag te groeien, jaar na jaar hoger, tot men zelfs geen muur of ingang meer kon zien. En Doornroosje ... wos de naam, die men aan het slapende prinsesje gaf". Alleen 5. Frans Huybrecht, werd herkend.

En het dorp zal duren. ..

juli - december 2007


uEn toen de prins zachtjes nadertrad, viel juist een zonnestraal op haar gelaat. Wat was ze mooi! En bij die zoete zonnekus sloeg zij haar ogen langzaam op, gelijk een roos, die losbreekt uit de groene knop,,.

• 24 "De ontwaking".

De prachtige wagen waarop, onder een rood baldakijn, in een rood bloemenbed de schone slaapster ontwaakt.

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


Er waren geen afspraken tussen de wijken over wat precies uitgebeeld werd. De wijk "Over de Vaart" beeldde eveneens het sprookje "Doornroosje" uit. Hier wordt de geboorte uitgebeeld door de koningin, omringd door de 12 goede feeën .

• 26 "Doornroosje omringd door feeën". (2)

I. onbekend, 2. Leona Loris, 3. onbekend, 4. Marie-Joseph Herremans, 5. Magda Beeckmans, 6. Marie-Jeanne Herremans, 7. Liliane Soetaert, 8.Arlette Hemmerijckx, 9. Christa Vander Motten, I 0. Magda Beeckmans, 11 . Christel Magnus, 12. Edwina Magnus, 13. Sylvia Swalus en 14. Jeannine Vandesijpe.

En het dorp zal duren ..

juli - december 2007


Op deze prachtige wagen wordt de kasteeltoren uitgebeeld waarin Doornroosje zich kwetst aan het spinnenwiel en voor I 00 jaar in een diepe slaap valt.

• 28 -"De lakeien van het koninklijk hof".

De lakeien van de koning die op geroep van de gelaarsde kat, de arme molenaarszoon redden uit het water. I. Luc Magnus 2. Hubert Paesmans, 3. Gilbert Hemmerijckx, 4. Hugo Magnus, 5. Jan Zelck, 6. en 7. onbekend en 8. Francis Herremans.

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


I. Francis Herremans, 2. jan Zelck, 3. jos Soetaert, 4. Hubert Paesmans, 5. Luc Magnus, 6. Hugo Magnus, 7. Maurits Demaeght en 8. Gilber t Hemmerijckx .

• 29 "De gelaarsde kat". (I)

De gelaarsde kat aan het hof van de koning. I. Edouard Baudelet, 2. jos Soetaert (gelaarsde kat) en 3. Monique Wayez.

En het dorp zal duren ...

juli - december 2007


De koning en de koningin ontvangen de gelaarsde kat. I. Edouard Baudelet en 2. Monique Wayez.

• 32 "Wie is het mooiste meisje van het land?''.

De Goutstouwerswijk • Terlaak beeldt het verhaal van Sneeuwwitje uit. Hier de boze koninging en haar magische spiegel, gedragen door een fee.

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


Sneeuwwitje, gekleed zoals in de Disney-film, vergezeld van de zeven dwergen .

• 35 "De heks".

De heks uit het sprookje van Sneeuwwitje. In de mand de giftige appel.

En het dorp zal duren ...

juli - december 2007


De kabouters waken bij de "glazen" kist van Sneeuwwitje. Uitgebeeld door Sonja Debognies (3.). De bestuurder van de (gloednieuwe) tractor is Leon Suenens (6.). De anderen werden niet herkend.

37 "Huwelijk van Sneeuwwitje".

Sneeuwwitje trouwt met de prins, die haar door een kus uit de betovering deed ontwaken.

juli - december 2007

En het dorp zal duren ...


Eind goed, al goed. Sneeuwwitje trouwt met de prins die haar redde. Statig zit ze op de troon, midden twee hofdames en beschermd door twee wapenknechten .

• 38 "De Koninklijke Fanfare van Vlamertinge"

Een fanfare uit het verre West-Vlaanderen.

En het dorp zal duren ...

juli - december 2007


De Stationswijk kiest voor Assepoester. Jonge knapen kondigen het sprookje aan. Ze dragen elk één letter die de naam ASSEPOESTER vormen.

39 "Assepoester". 40 "'s Konings afgevaardigde brengt de uitnodiging tot het bal".

De eerste van drie wagens beeldt de uitnoding tot het prinsenbal u it.Assepoester aanhoort de bode.

juli - december 2007

En het dorp zal duren. ..


Het sprookje kan beginnen. Onverwacht verneemt Assepoester het nieuws van het prinsenbal. Maar hoe zal zij daar naartoe kunnen gaan? I. en 2. onbekend en 3. Firmin Schoriels.

•

40 "'s Konings afgevaardigde brengt de uitnodiging tot het bal". 4 I "Ook de natabelen wachten op het Prinsen bal".

Een groep heren en dames uitgedost in 19de eeuwse balkleren.

En het dorp zal duren. .

juli - december 2007


Van een pompoen tovert de fee een schittere nde koets. De muizen veranderen in twee stoere paarden.

• 42 "Oh! Wat een mooie toverkoets".

Een schitterende koets uit rode, roze en gele bloemen wordt getrokken door twee witte paarden.

juli - december 2007

En het dorp zal duren. ..


De apotheose kan niet prachtiger uitgebeeld worden. Op een rots van witte bloemen staat een schitterend kasteel.

44 "Middernacht, Assepoester ontvlucht het bal". (I) 44 "Middernacht, Assepoester vlucht het bal". (2)

Op een trap met 24 treden staat de prins die Assepoester ziet vluchten. De trap is van rode en goudgele bloemen. I. Willy Ghysels en 2. Lucienne Stoop.

En het dorp zal duren ...

juli - december 2007


Op de toren slaat de klok middernacht. I. Lucienne Stoop, 2. Willy Ghysels en 3. onbekend

juli - december 2007

En het dorp zal duren. ..


Epiloog Het succes van de bloemencorso is immens. De voorbereiding van de editie 1958 is in vo lle voorbereid ing. Net dat jaar bereidt zich op de Heizei te Brussel een nog een vee l grootser spektakel voor: de "Wereldtentoonstelling 1958". In Lot worden grote werken opgestart, die een oplossing moeten bieden aan de steeds weerkerende wateroverlast. Rioleringswerken en vernieuwing van de straten maken het onmogelijk de Corso nog te laten uitgaan. De geplande werken nog langer uitstellen kan niet en daarom stuurt het gemeentebestuur aan de inwoners een merkwaardige rondzendbrief met daarin de verantwoording waarom in 1958 geen bloemenstoet kan uitgaan. De brief vangt aan met de onheilspellende uitspraak: "In Lot kan er niets blijven duren ...". Naar het einde toe wordt dan weer gezalfd: "Zeg het aan de zwartkijkers, maar ook aan alle vrienden en kennissen uit de ronde die ongerust vragen wat er schort met de corso: "de corso is niet

•

dood, hij wacht alleen op berijdbare wegen".

Na de sabbatjaren '58 en '59 wordt er toch nog een poging ondernomen om in 1960 alsnog een bloemenstoet te houden. Maar de fut en het enthousiasme zijn weg. Zo wordt de uitspraak: "In Lot kan er niets blijven duren ..." dan spijtig genoeg toch nog bewaarheid.

Tot in 2005 het Heemkundig Genootschap in samenwerking met de Lotse veren igingen en met de steun van gemeente- en provin ciebestuur opnieuw een historische stoet uit het niets lieten verschijnen.

En wie weet, ooit worden misschien nieuwe plannen gesmeed voor historische stoet of zelfs voor een nieuwe corso. Aan de komende generaties om de luister van de optochten in ere te herstellen.

En het dorp zal duren ...

juli - december 2007


îJ.lce:rne~ccrsc :van ·.f;cf V .Z.W.D.

Aan de bevolking, ••In LOT kan er niets blijven duren ......" En het kan inderdaad niet blijven duren met de achte rstand van onze gemeen te op stuk va n ri olen en stra te n.

Na vier jaar gedwonge n werkloosheid is het gemee ntebestuur nu te rug aan de slag kunnen gaan, dank zij de subsidies door de nieuwe regering ve rleend. D e aanleg va n ri olen in het centrum is begonnen en zal een vol jaa r duren . Daarna ko-

me n de straatwe rke n. Ook aa n de Zennestraat e n Kerkhofberg wordt begonne n. Bijgevolg is geheel dit gedeelte va n LOT voor een bloemencorso onbruikbaar. ten minste voor d it jaar en wellicht ook voor volgend jaar.

Elkeen kan dit nu al met eigen ogen vaststelle n en z. J he t in de komende maanden nog duidelijker kunnen zien. Ons volledig comite is dan ook bijeengekomen en heeft moeten vaststellen dat he t jammer genoeg niet mogelijk zou zijn de corso 1959 te organiseren en wellicht ook in 1960 te moe ten passen. Het Co mité heeft di t eenparig en met spijt moeten ·taststellen, al hoewel het er zich over verheug t da t die openbare werken worde n uitgevoerd. Als die seraarwerken zull en onze Corso uit te rij den.

volt~oid zijn zal het trouwens zoveel te beter gaan om met

Indien sommige me nsen liever geloven dat er ru zie is in het straatje, dan kan niema nd

he n dat bele tte n. maar ons Comité is vast beslist hen volgend jaar of over twee jaa r (naa r gelang de omstand ig heden) duidelijk te bewijzen dat daa r nie ts va n aan is. Na een gedwongen rus tpauze zal de corso. zo spoedig mogeliik. opni euw uit zijn asse verrij zen, prachtig er en kleurrijker dan ooit te voren.

Ook de traditie va n ons bloe menlentebal za l dan hernomen worden. En de lidkaarten zulle n weer aa n alle vensters verschijnen . Het Comite rekent e r nu al op dat elkeen da n een dikkere bijd rage zal wille n betalen aangezien me n twee à d rie jaar za l hebben kun ne n sparen I Z eg het aa n alle zwartkijkers.

~·a:ar ook a;an :alle vrienden en kennissen uit het ronde die

ongerust vragen wat er schort me t de corso: ··de corso is niet dood. hij wac htalleen op be rijdbare w egen :.. '

M et dank om uw sympa thie in het verl ede n en mee vas te hoop op uw mede werking in

de toe komst I NAME S HET COM ITÉ

R . V a n E lsJa nde, Voorzitter. J. B ~e ckm a n s S ecreta ris, F. Blijkers, penningmeeste r. L. Va n Cauwelaert (Goutstouwerswijk) F. ]'Espère (Cen trum) F . D eleen er (Kes terbeek) M . G hysels (Sta tiot ) P. Le fe ver (O ver d e Vaarc).

juli - december 2007

.

En het dorp zal duren. ..


Colofon

En het dorp zal duren ... is het trimestrieel tijdschrift van het Heemkund ig Genootschap "van Witthem" - Beersel juli - december 2007 - nummer 35 en 36 - jaargang 9

voorzitter

Marc Desmedt Dwersbos I 09 I 650 Beersel 02. 377.27.94

ondervoorzitter

Edgard Winderickx Brouwerijstraat 18 1653 Dworp 02. 380.30. 14

secretaris

Michel Vastiau Leeuwerikenlaan I 0 I 650 Beersel 02. 380.54.38

penn ingmeester

Agnes Walschot Lindekensw eg I I 0 I 652 Alsemberg 02.380.67.3 1

Inlichtingen tijdens de kantooruren in het gemeentehuis te Beersel - dienst cultuur A lsembergsteenweg I 046 1642 Alsemberg 02 359. 16. 16 Prijs van dit nummer € 15 - jaarlijks lidgeld bedraagt € 20, te storten op rekeningnum mer 00 1-3 1 1434 1-38 van het Heemkundig Genootschap "van Witthem" Beersel, met vermelding van naam, voornaam en adres, gevolgd door de aanduiding "Abonnement tijdschrift". Werkten mee aan dit nummer: Henri Coudron, Giedo Debusscher, Lydia Denayer, Marc D esmedt, Mathilde Dekempeneer, Liberte Walschot en jan Zelck. Bijzondere dank aan de vele mensen die ons foto's bezorgden of die meehielpen aan het herkennen van personen op de foto's. Samenstelling: de redactieraad. Verantwoordelijke uitgever: Marc Desmedt. Eindvormgeving en druk: Drukkerij BVBA Mariën-Deneyer - Dworp.

En het dorp zal d uren...

j uli - decem ber 2007H~ QeJWots~

('vttJt- Witthem!'