ACTIVITEITENKALENDER-CULTUURRAAD BEERSEL 1981-1990

Page 1

N° classeur : 27

Nom du PDF: ACTIVITEITENKALENDER-CULTUURRAAD-1981-1990


10 JAAR

AKTIVITEITENKALENDER

N U MME R S

J A NUA R I

n~1.'l'f"/9-'~

1

1 9 8 1

T 0 T

-

E N

ME T

N O V E MB E R

4 6

1 9 9 0

Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel


------ --- -----------1 . J :.r.u:::~·j - f•~ ~ r· :.i ~ :· i - :1.•-,;:: c t ~ • • • ,,. ," n.., 2 • ,:, i ril - me l. - J û n 1 . .._, ' 1 • • .3 . JU :l.. · .•-.\l ~ U ....1 • U.~ - ..., (; r .... d . .. ... J€ . L

,.

"

L

,_, \

••

:ê1 ~ v ? ~ • .,. ' · '

4 . Ol-:tob~ :· - n u v c~" 'o ·~ !· i~:f1 5 . De c ~ ir.be r 1 :; ('1 - janu~~:i 17f2 6 . Fe br uê11·1• - n;i-· ~ ·r 1... "· "~: c,,_.., 7 . Arril - ~ei - juni 1982 . E. Juli - a u gu s lu ~ - septembe~ 1022 s; . C•kt o ber - nov e:nbe!· 1se2 10 . De c ember 19P2 - j anuar i 1983 11 . êebr u o.ri - ::1ua rt 1 7~~ 12 . Anril - mei - juni 19E 3 13 . J~li - a u g u st u s - september 19E3 14 . Oktober - november 1983 15 . Dece mbe r 1983 - januari 1984 16 . F'ebruari - maart 1984 17 . April - mei - juni 1984 18 . Juli - augustus - september 1984 19 . Oktober - november 19ê4 20 . December 1984 - januari 1985 21 . Februari - maart 19e5 22 . April - mei - juni 1985 23 . Juli - augustus - s eptember 1985 24 . Oktober - noverr.ber 1985 25 . December 1985 - januari 1986 26 . Februari - maart 1986 27. April - mei - juni 1986 28 . Juli - augustus - sep tembe r 1986 29 . Oktober - november 198 6 30 . December - 1986 - Januari 1987 31 . Februari 19E7 - maart 19~7 32 . April - mei - juni 1987 33 . Juli - augustus - septemb er 1987 3L1 . Oktober - november - de c emb e r 19ê7 35 . Januari - f ebruari - maart 1988 36 . April - mei - juni 19é8 37 . Ju l i - augustus 1988 38 . Septe mber - oktober - november - de cember 19e8 39. J~nuari - februari - maart 19e9 (niet gapubliceerd) 40 . April - mei - juni 1989 (niet gepubliceerd) ~1 . Juli - augustus - sept ember 1989 (niet g e publiceerd) 42 . Oktober - nov ember 19e5 43. December 19f9 - januari - febrtlari 1990 44 . Maart - april - mei 1990 45. Juni - juli - augustus 1990 46. September - oktober - november 1990


Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel A KT I V I T E I T E NKA L E ND E R le Jaargang nr.l

)RIEMAANDELIJKS

DATUM

J

A N U A R I

ORGANISATIE

PLAATS

AKTIVITEIT

UUR

JANUARI-FEBRUARI-MAART 1981

1981

De Alsembloem Alsemberg

vr 30 za 31

20 u 20 u

Toneela~ond

za 31

10 u

Kennismaking met computers (inschrijving noodzakelijk)

Control Data

B

Davidsfonds Beersel

KVS Brussel

A

Davidsfonds Alsemberg

'Lieve Francis'door J.C. Gemeent.feestz. A regie: Rik Dhond t " " A

l

vr

6

20 u

F E B R U A R I 1981 KVS 'Lijf en Ziel' van James Saunders

za

7

20 u

Toneel . 'Lieve Francis 'c eu 1 emans . regie Rik Dhondt

Gemeent.feestz. A

za 14

19 u

Parochiekerk Dworp

D

St.Ceciliakoor Dworp

wo 11

15 u

Opluistering Avondmis met meerstennnige muziekwerken De 6 beren van clown Cibulka

Onze kring

L

Jefiklub

wo 11

20 u

Diaklub

Onze Kring

L

Diaklub

12

20 u

Dansles

Onze Kring

L

za 14

19.30

Kaartavondprijs~amp

B

wo 18

20 u

EHBO kursus l eLes Huisapotheek

Mat ton stw.Ukkel 75 Ons Huis

KAV Vriendenkring Beerselse Sch. KAV Dworp

vr 20

20 u

D'ia ' s

en film ove~ ' Egypte' door hr.en mevr.Dierickx-Debast

Onze Kring nworps estr.

L

Davidsfonds Lot

za 2 1

14.30

Filmvertoning : Martijn en de Magiër

Vrede zaal

D

Jefiklub Dworp

za 21

19.30

Familieconcert met Kon.Fanfare St.Cecilia uit St.Pieters Leeuw

Au gr. salon H. Teirl .pl .4

B

Kon.Fanfare St .Lambertus

L

Judo groep

D

µv Dworp

L

KAV

H

Huizingse kult. Kring

ldo

zo 22 wo 25

20

do 26

20 u

za 28

20 u

V~rantw.uitg.

(Koejonspel)

Paviljoen Judodemonstratie EHBO kursus 2·el.Kunstmatige ademh. · Ons Huis onze Kring Dansles Toneel 'Het Lijk is zoek' Zaal Union komische trill er dr.TIJL uit Tern. Torleyl.62

D

De Alsembloem Alsemberg

.

Lot

André PENNE, Houtveldlaan 2 , 1641 Alsemberg Tel. 358 04 39 Dienst Cultuur, Gemeentehuis, Brusselsesteenweg 196,1641 Alsemberg T.358 35 03

1


Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetij~besteding van Beersel A K T 1 V 1.T E 1 T E N K A L E ND E R DATUM

UUR

AKTIVITEIT

ORGANISATIE

PLAATS

1

MAART

~

1981

zo

l

9 . 30

Gesprekken met verloofden tot 17 u

Destelheide Dworp

vr

6

20 u

Gemeente!.. feest A Davidsfonds zaal Alsemberg

do

5

20

Teater Antigone :'Niemandsland' van Harnold Pinter Dansles

za

7

19.30

Familiefeest met optreden van Brassband en De Alsembloem

Gemeentel.feest A Kon.Fanfar Laurier zaal Chêne

zo

8

20 u

Winterkoncert Kon.Fanfare Sint- Jozef + Balletgroep

Alcazar Dworpsestr.190

L Kon.Fanfare Sint-Jozef

vr

6

20 u

Uni on

H Kunstvrienden

za zo

7

Vernissage van Tentoonstelling Tentoonstelling Tentoonstelling

Union Torleylaan 62

H Kunstvrienden van Huizingen

Film : 'Het Dorp van Oetka' Dansles

Onze Kring

L Jefiklub Lot

Onze Kring

L KAV - Lot

Tentoonstelling Tentoonstelling

Zaal Union Torleylaan 62

H Kunstvrienden van Huizingen

Onze Kring

L KAV - Lot L Chiro Lot

u

8

wo 11

15 u

do 12

20 u

za 14 zo 15 do 19

20 u

Dansles

za 21

15 u

za 2 1

19 u

Voetbal Chiro tegen LrS.Don Bosco Eucharistieviering met Ko n.Fan f • Sint-Jozef

zo 22

10.30

Eucharistieviering met de nieuwe Fanfare Sint-Jozef

wu 25

20 u

vr 27

Onze Kring

Voetbalterrein

D Verloofdenontmoeting-Huwelijkssch.

L

KAV - Lot

L Kon.Fanfare Sint-Jozef

Diamontage

St.Jozefkerk Lot St.Jozefkerk Lot Onze Kring

L Diaklub Lot

20 u

Bezinningsavond

Onze Kring

L

za 28

14.30

Fi.lm : ' De zes beren van clown Cibulka'. '

Vredezaal

D

Jef iklub Dworp

za 28 zo 29

17 u 12 u

Gezellig samenzijn pensenkermis

Palmolive Beerselstr .8 1

H

Kon.Fanfare Vrijheidsvrienden

za 28

19.30

Jaarlijks Familieconcert . _ gevolgd van bal

De Feestzaal Hoogstr.10

B

Kon. Harmonie 'Gretry's Kring'

pensenkermis

~

L Nieuwe Fanfare Sint-Jozef

Al de gegeven informatie werd ons medegedeeld door de organiserende verenigingen. TYPo-Offset R. Wautera-Mlchlola. Lot. T. 376.30.58


=

Pli!

Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel A KT I V I T E I T E N KA L E ND E R le Jaargang nr. 2

DRIEtvl.AANDELIJKS DATUM

AKTIVITEIT

UUR

A P R I L

VTB-VAB Beersel

" De Drie Zusters" van Anton Tsjecho-.;.; KVS - Brussel

2

2Q u

do

2

Voordracht : "Onkerkelijk e!"l andersge lov ig" door E. Schoo·.:aerts

vr

3

" De 3 Zusters" van Anton Tsjechow

vr

3

19,30

za zo vr

4

j

14.00 ~Initiatie koordv lechten 10 . co ~ d. '

za

4

9

za zo

4 5

17 u

~Boeken-

20 . 00 u

en pl atenbeurs

A

Davidsfonds Alsemberg

KVS - Brussel

A

Davidsfonds Als.

Zaal "Union"

H

Huizingse Kulturele Kring

Torleylaan 62

Voordracht met ia s : "Eindelo ze Energie morgen ?"

Gemeent e lijke feestzaa l

B

Davidsfonds Beersel

Tombola der C. M. ten voorde l e van de z i eken van Dworp

Dworp

D

Ziekenzorg Dworp

Kloosterstraat 33 - 35

L

Chiro Eureka en Fantomas Lot

"De Seinwachters" van Brian Phelan

KVS - Brussel

D

BGJG Dworp

9-daagse voettocht tot zo 19

Noord-Wales

A

De Sippels Alsemberg

~Se

Spaghettikermis met Wijnkot

11, 30 '

20 u 19,30

ORGANISATIE

PLAATS

1 98!

do

wo 8 vr IO

APRIL-MEI-Juni I98I

B. N .

Hoogmis met muziek van Pe rosi , Hou s- Parochiekerk sieau , Jacobs en Gregoriaans St- Gurik

D Paro chi aal StCeciliakoor

zo 19

Bedeling Paaspaketten aan de zieken van Dworp

Dworp

D

ziekenzorg Dworp

19/4 31/8

Doorlopende t entoonstel ling van obussen, fo to's, boeken (1914- 1918)

Huiz e Sluys Ukkelsestwg.26

B

Ten Huize Sluys

zo 19

IO u

di 21

18 u

Bl oedinzameling

Gemeent e lij ke fees t zaal

B

Vri endenkring KCB

vr 24

20 u

Al gemene vergadering Cultuurraad

Gemeentelijke fees t zaal

B

Cultuurraad

zo 26

14 u

H

Vlaams e Vriendenkring Huizingen

di 28

20 u

A

do 30

20 u

Vl. Nat. zangfeest.- inschrijving Sportpaleis Demeur s l aan 24 Huizingen (356.39.99) Antwerpen Brief schrijfavond Gemeensc~aps­ centrum " De Seinwachters" van Brian Phelan KVS - Brussel

Amnesty Internat. Beersel VTB-VAB Beersel

vr

7. JO B.N.

vr

14 u

ME I 198! 3-daagse voettocht tot zo 3 Hyacintenwandel ing

JH St-Remy A De Si ppels Alsemberg Pays Gaumais Hallerbos/Hall« B VTB-VAB Be ers e l

Informatie medegede e ld door de organiserende ve r e ni gingen. Verantw. uitg . André PENNE, Houtveldlaan 2, 1641 Al semb er g t el . 358.04 . 39 Dienst Cultuur, Geme e nte huis, Brusselse steenweg 1 96 , 1641 Alsemberg te l. 358 . 35.03


)ATUM

UUR

/\KTIVI'I'EIT

PLAATS

ORGANISATIE

:a

2

Me t vissersboot op Noordzee Inschrijving noodzakelijk

!O

J

Wandeling OF-leden Alsemberg Vroenenbos

'10

6

20 u

"De Pani ekzaa ier" van P. Koeck

KVS - Brussel

BGJG Dworp

za

9

20 , 30

BRT-Omroepkoor o.l.v . Vic Nee s

kerk Lot

Muzi ekacademie A-H

za

9

I9 u

4e kwistornooi (inl. W. Vanderrusten K.Fabiolalaan 9 Huizingen

zaal "Union" Torleylaan 62

1:1

Huizingse Kring

9

19 u

Ton . "Een inspecteur voor U" thea ter Antigene (zieken gratis toeg

Geme.e ntel ij ke feestzaal

B

Ziekenzorg Beersel

Visvangst op zee met sleepnetten

Breskens

B VTB-VAB Beersel

Breskens

B

Davidsfonds Beerse 1

A "Dav idsfond s Alsemberg

Kulture l ~

za

9

zo

IO

11, 30

H. Mis voor afgestorven leden, opgeluisterd door de harmonie

St-f:ambertus kerk

B

Kon. Harmonie "Gretry's Kring"

IS

21 u

Concert Muziekkorps Gidsen o.l . v. St-Lambertus Majoor Kapelmeester Y. Oucene kerk

B

Kon. Harmonie "Gretry's Kring"

za

16

16 u

Concert K.F. St-Lambertus (B) De Eendracht (D) De Vrijheidsvrienden (H)

Gemeentelijke feestzaal

B

Kon. Harmonie "Gre try ' s Kring"

zo

17

16 u

Concert K.F. Eendracht maakt Gemeentelijke Macht (L) Se-Jozef (L) Brass Band feestzaal (A) Gretry's Kring (B)

B

Kon. Harmonie " Cre try 's Kring"

1 zo

17

9, 52

Ee ndagswandel ing, aanbevolen nie uwelingen

Heide/kalmthout

A

De Sippels Alsemberg

Heide zo

17

14 u

Feest van de Vr ijzinnige Jeugd Plechtigheid voor de 12-jarigen

RBS Halle P. Bernaertsstr

za

23

15 u

Bezoek a/d kassen van de Rijksplantentuin o .l.v. een gids

Meise

Briefschrijfavond

Gemeenschapscentrum

A Amnesty Interna t.

:i i

26

20 u

HVV.VG Beersel OVM Halle

B Davidsfonds Beerse l Beersel

:io

28

10 u

Opluistering hoogmi s met muziek van Moort gat en Gregoriaans

Parochiekerk St-Gurik

D

Parochiaal St-Ceciliakoor

:io

28

20 u

"De Paniekzaaier" van P . Koeck

KVS-Brussel

B

VTB-VAB Beersel

ia

28

8 u

4-daagse fietstocht

Zeeuws-Vlaanderen

A De Sippels Alsemberg

B. Z.

J

za

6 6 7

•za

7.IS B.C. 10 u

U N I

198I

4-daagse voettocht, aanbevol en nieuweliógen (tot di 9) 3-daagse autocartrip naar Parijs Opluistering hoogmis met muziek van Stolte en Gregoriaans 2-daagse voettocht

13

13.30

20

16 u

za

20

lwo

24

7 u I9.30

vr

26

19.30

za

27

IO u

concert leraars muziekacademie en prijsuitreiking 2-daagse kampeertocht conc ert leraars muziekacademie e n prijsuitreiking H. Hart avondmis voor en bloemenbedeling aan zieken v. Dworp 2-daagse fietstocht + barbecue

20 u

54e Ijzerb edevaart - inschrijv. Demeurslaan 24 Huiz.(356 . 39.99) Briefschrijfavond

~a

Il

28

30

i"ukkcrll R Wou1ers·Mlchlol s. lol . Tel. 376 30 58

JH Oberhundem Sauerland Parijs Parochiekerk St-Gurik JH. Fierte l Ron.se gem. feestzaal

A

VTB-VAB Beersel Parochiaal StCeciliakoor De Sippels Als emberg Muziekacademie Als .

Ardennen zaal centrum

A H

De Sippels Alsemb . Muziekacademi e Hui2 .

Parochiekerk St-Gurik Halle/Booienhov e

D

Ziekenzorg Dworp

A

De Sippels Alsemb. V.V.K.H.

A B D

A

H

Gemeenschapscentrum

De Sippels Alsembe~g

A

Amnesty Internat. Beersel ~


Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel AKT I V I T E I T E.NKA L E ND E R le Jaargang nr . 3

DRIEMAANDELIJKS DATUM

Al<TIVITEIT

UUR J

wo

U

L

I

JUL I-AUGUSTUS-SEPTEMBER 1981 PLAATS

ORGANISATIE

l 9 8 1

Begeleiden v an zieken naar AverbQde

Huizingen Averbode

H Ziekenzorg Huizingen

Gemeentelijke feest zaal

B Cultuurraad Gemeentebestuur

vr

10

20 u

Il j uli-viering te Beersel

za zo

11

12

B.Z. 7 u

Tweedaagse fietstocht + volksdans

Jeugdhe rb erg Zoersel

De Sippels Alsemberg

za

18

B.Z. 7 u

Vierdaagse fiet stocht

JH Kleve BrÜggen Sittard

De Sippels Alsember g

Bo s bessenweekend (ver trek vrijdagavond)

Halconreux

De Sippels Alsemberg

t/m di 2 1 za zo

25 26

door plaatselijke verenigingen

A U G U S T U S za

1

t/m zo 16 ma 3

1 9 8 1 De Sippe l s Alsemberg

Veer tiendaagse fiets tocht (vri jdag 3 1 juli vertrek)

Denemarken

Kulturele reis naar Koksijde en vi sserij museum te Oostduinkerke

Koksijde Oostduinkerke

D Social .Gepens. Staf Revier s

za

22

IS u

Diavoors telling

JH Huizingen

H De

zo

23

9.30

Eendagstocht : Lot - Vlezenbeek en Sint-Pie ters-Leeuw

Lot

L

vr

28

Beersel

t/m 30

B Jumelagecomité Beersel

zo

Traditionele Jumelagefeesten met de gemeenten : Blokker (Ned.) Wormeldange (Lux.) en Kanton Mirebeau (Frankrijk) Tweedaagse fietstocht

Jeugdherberg Kortrijk

Sportdag Ziekendag

K.A.J.domein Ons Huis

za zo

30

B.Z. 7. 30

zo zo

30 30

14 u 14 u

29

S E P T E M B E R ma wo

7 9

vr

Il

t/m zo

13

za

12

za zo

12 13

vr

18

za za za zo

19 2'6

20 u

26

u

27

7

Alsemb.

De Sippels Alsemberg

De Sippels Alsemberg D BGJG Dworp D Ziekenzorg Dworp

1 9 8 l

Week van de derde leeftijd Aangeboden c ulturele reizen

Ardennen

Gemeentebestuur Baersel

Jumelagefeesten in de gemeente Blokker (Ned.),zustergèmeente van Beersel.

Nederland

J umelagecomité Beersel

Geleid bezoek aan Amsterdam en Volemdam + boottocht Amstel Tweedaagse voettocht

Nederland

Vl aamse VriendenKr . Huizingen De Sippels Alsemberg B. G.J.G . Dworp

" 20 u

Sipp~ls

Il

Scouts heem Overpelt

Startvergadering Diaclub

Ons Huis

D

Z~ekendag

centrum

H

Huizingen Dia-avond over Indonesie Tweedaagse voettocht

Wandel heem Boekhoute

H

Ziekenzorg Huiz. VVKH Huizingen De Sippels Alsemberg

Informatie medegedeeld door de organiserende vereni gingen . Verantw. uitg. André PENNE, Houtveldlaaan 2, 164 1 Alsemberg tel. 358 04 39 Dienst Cultuur Gemeentehuis Brusselsesteenweg 196, 1641 Alsemberg 358 35 03


=

Vrijdag 10 juli 1981 Gemeentelijke Feestzaal Herman Teirlinckplein te Beersel, om 20 uur.

*'

Optredende verenigingen : Koninklijke toneelvereniging " De Alsèmbloem" uit Alsemberg

* Koor " Plicht en Plezier " uit Huizingen * Voordracht en Ballet

van de Rijksakademie uit Alsemberg en Huizingen

* Kristelijke Bond Gepensioneerden uit Dworp * Koninklijke Fanfare ' 'De Vrijheidsvrienden" uit Huizingen

* Vlaamse Nationale Jeugd uit Dworp en Beersel * Koninklijke Fanfare "Sint-Jozef" uit Lot * Sint-Cecili akoor uit Lot Opstapplaatsen en uren van de speciaal Ingelegde autobus : Vertrek Kerk Lot : 19 u Brug V aucampslaan Huizingen : 19.10 u Gem eentehuis Huizingen : 19.15 u Yyauweringen : 19.20·U Kerk Dworp : 19.25 u Winderickxpleln A lsemberg : 19.30 u Gemeentehuis A lsemberg : 19.35 u Rood Kruis : 19.40 u Beerse l aankomst : 19.45 u 0

Organisatie : Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel met medewerking Gemeentebestuur Beersel

(/)

'-

Q) Q)

al

c co

>

Typo.Qflse1 R WnutCr$·Mochicls, Lot 1 376 30.58


Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel P R IJ S, TER BEVORDERING VAN DE AMATEUR ISTISCHE PLAST ISCHE KUNSTBEOEFENING VAN DE GEMEENTE BEERSEL . Het gemeentebestuur van · Beersel en de gemeen~elijke cultuurraad reiken op 18 december 1981 een prijs uit ter bevordering van de amateuristische plastische kunstbeoefening van de gemeente Beersel . Voor 198 1 wordt enkel schilder - en tekenkunst aanvaard. Deze werken zu11Jn tentoongesteld worden in de gemeentelijke feestzaal van Beersel op 19 en ' 20 december 1981 van 10 tot 20 u. De werk e n dienen door dé• kunstenaar ingeleverd te worden in de gemeentelijke feestzaal van Beersel op 21 november 198 1 . Het reglement kan vanaf 1 november 198 1 aange~raagd worden bij - Dienst Cultuur, Frans Samyn, Gemeentehuis, Brusselsesteenweg 196 Alsemb - of bij voorzitter gemeentelijbcultuurraad Andri Penne,Houtveldln.2 Al;

A KT 1 V 1 T E 1 T E N KA L E ND E R PLAATS

AKTIVITEIT

!>ATUM UUR

ORGANISATIE

do

5

19 u

n o v e m b e r KVS Brussel ' Passies'

Wo

4

D P.A.C. Dworp

7

Bijbelavond Jeugdfilm: ' Het meisje op de bezem '

Ons Huis

za

20 u 14.30

Vredezaal

D Jefi Dworp

za

7

7 u

Eendagstocht

MÜtzenich

A De Sippels Als.

Dia-avond over ingerich te reizen

Au Gr. Salon

B VTB- VAB Beersel

~r 13

19. 30 20 u

Gemeentel.feestz B Filmclub Beersel

di 10

20

Film 'Interiors'(Woody Al len) ' KÖigl iches Männerquartett ' Eupen

di 10

u

141 B.N.

za zo 15

7

vr

20

20

di 17 ~r 20

u

13.30 20 u 19 u

1 9 8 1

Wahlerscheid

Tweedaagse voettocht Land van Edingen Voordracht:'Socialisme en de Vlaams e · g ' door Prof .J.Baerten Bewegin Gebruik en onderhoud : houtmaterialen

19 u

zo 22

16 u

Kerkconcert:Bersalikoor+fanfare Sint- Lambertus Jeugdfilmvoorstelling KVS: Passies van Peter Nichols

25

14.30

~r

27

20 u

Gemeentel.feestz.A Davidsfonds Als. Bever A De Sippels Alsemberg Gemeentel.f eestz .B Vermeylenfonds Gemeensch.centruniA K. V. L.V. Als.

Ons Huis D BGJG + KWB Diaclub Fanfare luistert euchatistieviering op St.Jozefkerk Lot L Eendr . maakt macht

za 2 1 za 2 1

\olo

Vertr.Gildenhuis D B. G. J . G. Dworp

MeeTstetmnig opluisteren eucharistiev.

.

St. Gurik Dworp

D St.Ceciliakoor St.Lambertuskerk B Bersalikoor Beersel St.Lambertus fanf. Onze Kring L Jefi Lot KVS Brussel

B VTB-VAB Beersel

za 28 } B.N. zo 29 7 u

Twee daagse voettocht Overnachting te Froidchapelle

Froidchapelle

A De Sippels Alsemberg

zo 29

Bijeenkomst voor weduwen en alleenstaanden

O.L.Vr.centrum Halle

A K.V.L.V. Alsemberg

14-17


Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel A KT I V I T E I T E NK A L E ND E R le Jaargang nr . 4

lIEMAANDELIJKS •TUM

AKTIVITE I T

UUR

0 K T 0 B E R

ORGANISATIE

19 81

14, 30 Jeugdtilm 'Boskaatje'

Vredezaal

D Jefi Dworp

3

15 u

Twaalfde b oeken b e u rs

Gemeent.feestz. B VTB-VAB Beersel

4

15 u

Koncert te Hekelgem

Heke 1 g.em

L Eend r. maakt macht

{.

JO u

Twaalfde boekenbeurs

Geme ent.f ees t z .

B VTB - VAB Bee rsel

7

20

Gesprek : ' Gewoonte of v e rslavin g '

Ons Huis

D KAV Dworp

Alsemberg Allstars

tent Handelsb.

A Chiro Alsemberg

2-daagse voet t och_t

Prov.Jeugdh u is Mirwart

A De Sippels Alsemberg

L

3

1

u

)

o} 10 "':r B.N . 110} l

)

l 1

14 u

1

11

14

13

20 u

15

14

16

20 u

l

1981

B VTB-VAB Beers e l

20 u

)

PLAATS

NOVE~BER

KVS Brussel

2

OKTOBER -

1

1.4

11

KVS Brussel 'Agamemnoon '

4

7. 15

u

u

17

O. L. Vrouwcentrum Vergadering voor mensen Ha ll e met een zorgenkind Gemeent.feestzaal Grote Jeugdnamiddag Beerse l voordracht-opstel-tentoonstelling Auditiezaal Si ntDiamontage : 'Brussel door de Vi ctor Alsemberg eeuwen heen' Jan Dekoster

K.V . L. V. Al semberg B Cultureel Comi té Beersel A Davidsfonds Alsemberg

Thema: 'Verbonde n met jeze lf '

Gemeensch.cen t rum

A K.V.L.V.

n·i aclnb Bezoek : Champagnestreek- Reims

Ons Hui s

D BGJG + KWB

Frankrijk

H DF -Hui z ingen

,Kerk St . Gurik Dworp

D Sint-Ceciliakoor Dworp

18

10 u

Meerstemmig opl ui s t e r en van de eucha ristieviering

i.

20

18-20

Bloedinzameling 198 l

Gemeentel . feestz .

B K. C. B. Beersel

i

20

13. 30

c ursus : Bloemenschikken

Gemeensch . centrum

A K.V.L.V. Alsemberg

21

15

Jeugdfi lmvertoning_

24

14 u

Kinde rtekenwedstrijd . ' Bezoek Brusse l ' Binnenstebuiten . d voor n ieuwe leden Wervings ag cursus: Bloemenschikken Voordracht: ' 18 jaar facili t eiten

)

25 :>

25

14

i

27

13.30

29

20 u

t

30

a

31

a

31

u

20 u 7 u

Onze KJ; in,g

L. Jefi Lot

Ons Huis

D B.G.J . G.

Brussel

A Davidsfonds +VTB

Chi r oheem

A Chiro Alsembe rg

Gemeensch.centrum

A K.V.L.V . Alsemberg

Parochiehuis Rode

DF - Alsemberg

Toneel 'Ingebeelde Ziekte ' Molière Gemeentel . feestz. Visvangst op zee roet sleepnetten Breskens

B 'D. F. + K. A. V.

3-daagse voettocht: 3-landenpunt

Duren

B VTB +VAB Beersel A De Sippels Alsemb.

nformatie medegedeeld door de organiserende verenigingen. :rantw. uitg. André PENNE, Houtveldlaan 2, 1641 Alsemberg Tel. 358 04 39 lenst Cul tuur, Gemeentehuis Brusselsesteenweg 196, 164 1Alsemberg Te l. 358 35 0 3


-

---

Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel A K T I· V 1 T E 1

le Jaargang nr. 5

DRIEMAANDELI JKS .TUM

UUR

t

--

DECEMBER 81 - JANUARI 82

PLAATS

AKTIVITEIT

D E C E MB E R

t

T E N KA L E N D E R ORGANISATIE

1981

1

9 u

Kursus Weven en verven door

Gemeenschaps-

Mevr. J. Depauw

centrum Alsemberg

2

14.30

A Davidsfonds Alsemb . Kerstdemonstratie bloemenschikk. Gemeenschapscentrum A K.V .L.V . door Mev.Houbracken-V.d . Bossche Alsemberg Alsemberg Kinderprograrruna LOREJAS

Gem.feestzaal

KVS Brusse l

A

K. V.L . V. Alsemberg

3

13 u

3

19 u

Gildenhuis:KVS ' Trap op trap af'

3 5

20 u 20 u

Wijnavond ' Bordeaux ' J.Vanbergen R.M . S. Alsemberg Palmolive Huizingen Kabaretavond met 'KOMMA'

6

20 u

Toneel ' Liefde half om half'

Gemeentel.feestzaal

A De Alsembloem

8

9 u

weven en verven dr.Mv.Depauw

Gemeensch.centrum

A KVLV Alsemberg

9

20 u

'De psychologie van de omgang met het geld ' door prof. Claes

Destelheide D-worp

D C.M.B . V. Beersel

9

19.30

Koncert met Zuid- Afrikaans Koor 'Die goeie hoop ' jeugdkoor

zaal ' De Leeuw' Wijnegem

L Kon.fanf . St.-Jozef

11

19.30

Schaaktornooi

Gravenzolder

D Schaakc lub Dworp

12

14 u

Jeugdfi l m:De trein naar het station hemel

Vrede zaal Dworp

D Jef i Dworp

13

15 u

bezoek aan H.Teirlinckhuis

H. Teirlinckhuis

B Willemsfonds

13

9 u

Eendagstocht:Heverleebos

Meerdaalwoud

A De Sippels

15

9 u

17

14 u

18

20 u

18

19.30

19

20 u

19

Kursus:Sp innen en weven (Depauw) Gemeensch.centrum

D BGJG Dworp A Willemsfonds H Davidsfonds Hu-Bu.

A KVLV Al s emberg

Algemene feestvergadering in het teken van Kerstmis

Geme.e nsch. centrum

A K.V.L.V.

Toneel ' Liefde half om half ' van A. Ayckbourn Diaclub Toneel 'Liefde half en half'

Gem.feestzaal

A De Alsembloem

Ons Huis

D KWB- BGJG Dworp

Gem. feestzaal Alsemb A De Alsembloem

15 u

Kerstfeest met filmnamiddag

RMS Alsemberg

19t 20

7. 15 B.N.

Tweedaagse voettocht

N.V.-huis Han s/Lesse

20

19 u

Jaariijks -winterkoncert

19

18 u

Kerstkoncert Eucharistieviering met Kerstliederen

19} 10 u 20 t/20

Tentoonstelling: Schilderen tekenkunst

A 't Eekhoorntje

A De Sippels Alsemberg Lokaal,Sashoek 3,Lot L Eendracht maak t Macht - fanfare St.Lambertuskerk B Kon.fanfare Beersel St.Jozef Gemeentelijke feest- B gemeentel ijke zaal van Beersel cultuurraad

formatie medegedeeld door de organiserende verenigingen. rantwoordel.uitg . André PENNE, Houtveldlaan 2, 1641 Alsemberg Tel. 358 04 3 9 enst Cultuur, Gemeentehuis, Brusselsesteenweg 196, 1641 Alsemberg Tel. 358 3S 03


T VAN EEN

N T 0

E

SELECTIE

VAN

N

0 DE

s

E

T

INGEZONDEN

L

I N G

L

SCHILDER- EN TEKENWERKEN

PRIJS TER BEVORDERING ~AN DE AMATEURISTISCHE PLASTISCHE KUNSTBEOEFENING VAN DE GEMEENTE BEERSEL ,

VOOR DE

I

Het gemeentebestuur van Beersel en de gemeentelijke cultuurraad reiken op 18 december 1981 een prijs uit ter bevordering van d e amateuristische plastische kunstbeoefening van de gemeente Beersel . Voor 1981 werd enkel êÇB!~Q~g=-~~-~~~~~~~~§~ aanvaard. Deze werken zullen tentoongesteld wordert in de gemeentelijke feestzaal van BEERSEL op zaterdag 19 en zondag 20 december 1981 van 10 tot 20 u . Iedereen is vriendelijk uitgenodigd. A

K

T

I

V

I

T

E

I

T

E

N

K

A

PLAATS

AKTIVITEIT

L

N D E RGANISATIE E

ÜM

UUR

;~1

Driedagen Ardennen ontspan- vertrek:Europapl . L Vrijzinnige Harre bij Chevro ·gemeens c hap ningsvakantie kinderen aankomst Lot Beersel 18.30 basisonderwijs vanaf 3ejaar Onze Kring Lot L J ef iclub Lot filmvoorstelling voor jeugd 14.30 Parochiekerk D Ceciliakoor Meerstemmige opluistering 10 u Dworp Dworp van de parochiale hoogmis

23 23

25 30

R

8. 1 5

20 u

KVS'Trap op, tra p af ' Ayckbourn

KVS Brussel

B VTB - VAB Beersel

Driedaagse voettocht

Jeugdheem Cornimont

A De Sippels Alsemberg

JANUARI

1 9 8 2

5

19 u

Kursus : meerkleuren breien

Gemeensch . centr .

A KVLV Alsemberg

9

14.30

Driekoningenfeest met poppenkast van ' Het Volkske'.

Gemeentel.feestzaal Beersel

B Davidsfonds

12

19 u

Kursus Jacquard breien

Gemeensch.centrum

A KVLV Alsemberg

15

20 u

Sportavond met Sportvedetten

Gemeent~feestzaal

B 't Eekhoorntje

16

14.30

16

20.30

Showprogramma 'Waar is de Ti~~· door Converar voor 3de leef tiJd

Deerse1 Gemeent.feestzaal Alsemberg

A Davidsfonds Alsemberg

Show-avond met Will Tura

RMS Alsemberg

A Willemsfonds

16} B.Z. 17 8.18 16 14 u

Tweedaagse voettocht

N.V. -Huis Grandglisse

A De Sippels Alsemberg

Jeugdfilm: Janko en Mariska

Ons Huis·

D Jefi Dworp

20

Kursus:Noors breien met rondbreinaalden Toneel'Omdat mensen belang~ijk zijn' door de zwarte comedie

Gemeensch . centrum

A KVLV

Harmonie:samenkomst Europaplein Lot

19 u

Mazen _ siersteken - instoppen aaneennaaien van breiwerk

Gemeensch.centrum Alsemberg

20

KVS 'Fin de carr ièr e v.T.Bernhard ·KVS Brussel

B VTB - VAB

Tweedaagse voettocht

A De Sippels Alsemb.

19 u

21 u

u

B.N.

Alsemberg

J.H.Eupen

Feest met Volkskunstgroep'Zakdoek Don Boscokelder

L Vrijzinnige Gemeensch . Beersel A K.V.L.V . Alsemberg Beersel

B Davidsfonds Ru+Bu.


Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel A KT I

V

I T E I T E ~ KA L E ND E R

UEMAANDELIJKS \TUM

AKTIVITEIT

UUR 1

1

20 u

)

4

20 u

r

5 5 5 5

20 u 20 u 20 u 20 u 14 u

l

l l

)

.a

*\6

19

:a 6

u

Opze Kring Dworpsestwg . 90 Lot Ons 'Huis Dworp Uni on Torley 62 Moes jebaaz Gravenhof Vredezaal Union Torley 62 St . Gurik Dworp

L

H B D D H ID

Mande rfeld

u

1a}

di 16

9 u 20 u

wo 17

17u30

vr 19

20 u 10-1 2} 14-1 9

za 20 } zo 2 1 Wo 24

15 u

vr 26

20 u

27 19 u 27 l 9u30 27 } 28)' N. S. 7 28 14u30 28 9u30

HUL P

Kunstvrienden Moesjebaaz Dworpse schaakkr . Jefi-club Dworp Kunstvrien<len St . Ceciliak.Dworp

I

DF Alsemberg

LJ K. W.B .

Lot

VTB - VAB Beerse l

Koken en voed ing 'Rondom de KnapzaK Gemeenschapscentr. A KVLV Alsemberg Gemeentel . feestzaal A DF -Alsemberg Initiatie tot de Pantomime door Mechelse Mimeschool H OF Huizingen KVS 'De Blauwe Maarschalk ' Boonen KVS Brussel Toneel gaan zien

+

etentje Brus se l vertr .centr. s tation A De Sippels Alsem .

Wandeltocht voor Beginnelingen

H Kunstvrienden Union Torle y 62 Gemee nteschool Hu i z H OF- Hui zingen Zoniënwoud Groenend A De Sippels Alsem.

Koken met Kruiden

Centrum Huizingen

Bloed inzame ling tot 20 u ALGEMENE VERGADERING CULTUURRAAD

Gemeenteschool Huiz H Rode Kr uis Gemeentel.feestzaal B Cultuurraad

INFOBEURS van cult.verenigingen

Gemeentel.feestzaal B Cu l tuurraad

Tentoonstelling M.Gijsels

Gravenhof Dworp

D ·OF- Huizingen

~nzeKring

L Jeficlub Lot B VTB - VA8 Beer s el

Tentoonstelling Kunstvrienden Jaarlijks opstelwedstrijd

zo 14

Davidsfonds Lot

D Lr. - KJ..J en KWB

Geleid week-end in de Ardennen

20 u 17u30

za za za zo zo zo

Schat plic htig v·l aand e t en met Dia 's door Maurits Van HAEGENDORE N Avond rond SPORTVISSERI J Verniss age van Tentoons telling Film ' Mara thon Men ' met Hoffman Ti ende ronde club Jeugdf i lm ' Daar komt de kermis ' Tentoonstelling Kunstvrienden Meerstemm.opluistering Eucharistie

Geme ente bestuur

Dia-avond over TYROL

vr 12 za 13

za 20

F E B R U A R I 1982 Voorbereidende vergadering ' POLEN ' Gemeentehuis Alsemb

20 u

20

zo 14

ORGANISATIE

Anc . Belgique Brusse~A Gemeente l . f ee stzaal

do Il

~3

PLAATS

Qperette 'Op de Purperen He i '

13u30

8

FEBRUARI - MAART 1982

20 u

~} na

2e Ja arg a ng nr . l

film : Het gebochelde paardje

Lot

KVS Brussel

KVS ' De blauwe m~arschalk ' Boenen

B St. Lamber tu s Au Grand salon Gemeentel . feestzaal A Brass Band Alsem. ~.V . Huis Arimont A De Sippels Alsem.

Familieconcert door Fanfares winterconcert Ski+wandeltocht in Hoge Venen

Prov.Mu ziektornooi COOVI Anderlecht Ge s prekken met verloofden tot 17 ~ De stelheide Dworp

1

AAN

H CMBV Huizingen

L . Eendr.maakt macht D v,rloofden9ntmoeti.ng-Huwe lijkssch-

p OL E N

Ook onze gemeente BEERSEL .wil een konkrete bijdrage leveren om het Poolse Volk te helpen. . . · plaats he bben op zaterdag 6 februari 1982 . 1 De l.nzame 1ng za 1 Om de praktis c he organisatie op . punt te stellen \~Ordt een ~~~gg.!:!L~~~Q~QERINC geoland op !!'.?~~d_ag _l_ f_e~r~a_r"Î:, ..?Il!. ~0- !:.1 • in he t gemeente huis Rondenbos,, Brusselsestëën~ëg 196 Alsemberg-Beersel. . . Hierop zijn u itgenodigd : de voorzitters, seclredtarissen, afgevaardigden van de Beerselse Culturele verenigingen en andere belangstel en e n.


DATUM

AKTIVITEIT

UUR

MA A R T ma Il" ~a

19u00 5 6

vr za

20 u

14 u

PLAATS

ORGANISATIE

1 9 8 2

Cursus 'Spinnen e n Weven' ' Nieuwe

Ge meenschapscentr.

rPP.k~)

~iro

Film: 'Taxi Drive r' met R. De Jeugdfilm ' Inktvlek '

20 u

Toneel ' Slissen en Cesar' van Jeroom Verten en Jos Gevers

A KVLV Alsemberg

Moesjeb;iaz B Moesjebaaz Vrede zaal D Jeficlub Dworp Gemeentel,feestzaal A De Alsembloem Alsemberg Alsemberg Palmolive H De VrijheidsBeerselstr . 81 Huiz vrienden Huizingen Kapellekerk Bersalikoor Brussel Geme~nschapscentr . A KVLV Alsemberg

za

6

20 u

K.F . De Vrijheidvrienden en kopersextet 'De Vlaamse Ardennen'

zo

7

10 u

ma

8

19 u

wo 10

20 u

vr 12 vr 12 %a 13} zo 14 zo 14

20 u 20 u

TV-MIS door Bersalikoor Beersel (rechtstreeks uitgezonden) Cursus 'Spinnen en Weven' D C.M . B.V. Newman en de evolutie van de Christ. Destelheide· Beersel leer door pater IMBERECHTS s.j . Dworp Toneel 'Slissen en Cesar' Gemeentel . feestzaal A De Alsembloem KVS 'Luv' van Murray Schisgal KVS Brussel H DF Huizingen

N.S . 7

wandeltocht twee-daagse

14u30

ma I S

19 u

Prov.tornooi C. O.O.V.I.Anderlecht voor Muziek-en zangverenigingen Cursus 'Spinnen en Weven'

za 20

18

Gîte d'Etape Chateau de Wanne

Eucharistieviering met fanfare

u

A De Sippels Alsemb.

Lijsterstraat Anderlecht Gemeenschapscentr.

A Brass Band Alsemb. H De Vrijheidsvriend. A KVLV Alsemberg

St. Lambertuskerk

B St.Lambertusfanf .

Toneel 'Slissen en Cesar'Verten Regie: Rik Dhondt Cursus 'Spinnen en Weven ' verven, vernissen en houtveredeling

Gemeent.feestzaal Alsemberg Gemeenschapscentr. Gemeenschapscentr.

A De Alsembloem Alsemberg A KVLV Alsemberg A KVLV Alsemberg

15 u

Film : ' Twee jongens en de mus'

Onze Kring

L

vr 26

20 u

KVS 'Luv' van Murray Schisgal

KVS Brussel

B VTB - VAB Beersel

za 27

19u30

De Feestzaal

B Gretry's Kring

za 27} zo 28

N.S.7 Br .

Muzikaal familiefeest 2-daagse voettocht + dia Denemarken Vissersmuseum in Oostduinkerke

Jeugdherberg Oostduinkerke

A De Sippels Alsemberg

ma 29

19

Gemeenschapscentr.

A KVLV Alsemberg

u

di 30

14

Gemeenschapscentr.

u

A KVLV Alsemberg

di 30

20 u

Auditorium van St.Victorinstituut

A Davidsfonds Alsemberg

za 20\ zo 21 ma 22

20 u 19 u

di 23

19

Wo 24

u

Cursus 'Spinnen en Weven' Algemene Feestverg. Pasen Voordracht ' Kerk in Polen' door Tony Van den Bosch

ALtEMENE VERGAIIRING

VAN

CULTUURRAAD

EN

Jeficlub Lot

1 NF 0 B E U R S

Op vrijdag 19 februari 1982 heeft de algemene vergadering van de gemeentelijke Cultuurraad Plaat · t · ·ke feestzaal van Beersel om 20 u. · ie · d ereen d ie · geinteresseerd is in de werking van Deze s in de d gemeen . . e 1 iJ baar Derhalve is verga ering is open · de Cultuurraad van harte welkom. Bij deze gelegenheid wordt tevens een IN F? BEU R.s geopend . De deelnemende verenigingen d g hun werking aan een ruimer publiek bekendmaken. ~illen 1angs eze we . d · d· · · Y~~~ll.de verenigin$en gingen reeds in op e uitno 7g7ng tot dee:neming : Jeugdkoor BeerselC.M. B. v :- Beë~sel-- oé Sippels (A) .- Scouts voor Meisjes (B) ... ~hlac (A) - K.A.V . (B) -D.F.Lot Ouderkomitee Rijksscholen (A) - NieuQ!Fanfare St.Joz7f (L) - Ziekenzorg (B) -K.B.G. Lot l<abaretgroep Komma (A) - Scout~ v?or Jongens (B) - ~il~emsfonds (B) - Sint-Ceciliakoor (D) Jumelagecomite (L) _ 't EekhoorntJe (B) - Gemeent.B7b~1otheek (B) - Cult.Comité (B) _ Ver~oofdenontmoeting Huwel~jksschool (A) - Oudercomite G~m:~gde.Geme7nteschool (D) _ Davidsfonds (A) _ Vrijzinnige Gemeenschap (B) - Oudercomite s ~int-Victorgemeenscha (A+D+B) _ Davidsfonds (B) _ K.V . L;V. (A) .-. V.T.B . en V.A.B . (A+B+D):-Jefl. (~)-KBG (D)- VW De INFOBEURS is tevens toegankeliJk op ~ë!~EQêS_fQ_f~QE~~!!_l2§f lO de gemeentel ijke fee s tzaal te BEERSEL van 10 u tot 12 u en van Jq u tot 19 u. Rarte 1 iJ .. k welkom y

(B)

-

-

Informatie med egedee ld door de organiserende ve renigingen . Vera ntw . uitg. André PENNE, voorzitter G.C.R. Houtveldlaan 2 , 1641 Al semberg Tel . 358 04 '39 Dienst Cultuur. Gemeentehuis, Brusselsesteenweg 196, 1641 Alse mberg- Beersel Tel. 358 35 03


Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel A KT 1 V l T E 1 T E N K A L E N D E R 2e Jaargang nr . 2

!:MAANDELIJKS JM 1

UUR 19 u

3

AKTIVITEIT A P R I L 1982

APRIL, MEI,JUNI 1982

PLAATS

ORGANISATIE

KVS Rose

Ons Huis Dworp 1. D BGJG Dworp

JOe Europamars naar Strasbourg

B"eersel

B Jumelagecomité

3

19 u

Eucharistie overleden leden VVKH

Kerk Huizingen .H VVKH Huizingen

3

20 u

Filmavond Noorwegen en Nederland

Gemeenteschool

3

16 u

50-jaar DF-Ruisbroek-aan-de-Rupel

Ruisbroek

4

14.30

Alsembergwandeling o . l.v. D. Raes

Parking Gemhuis 1A Natuurgidsen

9

19 u

'open ' schaaktornooi

Gravenhof

9

20 u

KVS-bezoek "Rose" van A. Davies

KVS - Brussel _ H Davidsfonds

10 12

B.N. 7. 10

Driedaagse voettocht langs de Semois (JH Herbeumont + Chiny)

Jeugdherbergen

A De Sippels Alsember g

16

20 u

Ons Huis Dworp

D KWB - BGJG

17

20 u

Diaclub "De Harem van een vrijgezel" door Kon.Ton . Lustig en Vrij "Eerst een goede daad" "Opsporing verzocht "

Zaal Al cazar Dworpsestr.208 Lot

L Kon . Ton. Lustig en Vrij Jeugd toneelkring Hoop op de Toekomst

Uitstap naar Keukenhof (bloemenveld.) Nederland

18 19

19 u

19

18/20

20

9

2o

20 u

21

13. 15

22

13.30

23

20 u

u

25 25

9.30

25 25

9.30

26

19 u

27

19.30

f.7

20 u

27

9

29 29 I

u

19 u

cursus Weven - RANU weefsel

De Gr. Sleutel

H VVKH Huizingen :A Davidsfonds Alsemb . D Dworpse Schaakkring

H DF Huizingen A KVLV Alsemberg

B Civ.Bescherming Gem.Feestzaal Bloedinzameling A KVLV Alsemberg Cursus Weven - Spinnen (Nieuwe curs.) De Gr.Sleutel Audit.St.Victor A Davidsfonds Alsemb. voordracht ' Toekomst Kath.Sec . Ond.' Interscholenschaaktornooi m.o.Brab.

OLV-CollegeHall D Dworpse Schaakkring

Bloemenschikken _

De Gr.Sleutel

A KVLV Alsemberg

KVS:Rose van Andrew Davies

KVS-Brussel

B VTB-VAB Beersel

45e Vlaams Nationaal Zangfeest

Antwerpen

H VVKH Huizingen

Gesprekken met verloofden tot 17u

Destelheide

D Vèrloofd.ontmoeting

Uitstap A.N . Z.-Zangfeest

Antwerpen

H Davidsfonds Huiz.

Eendagsvoettocht (Station Halle)

Hallerbos

A De Sippels Alsemb.

Cursus weven - Vierschachtsgetouw

De Gr.Sleutel

A KVLV Alsemberg

Info Reuma 'De Kerk in Polen' dr Tony V.d.Bosch

Ons Huis Dworp

D KAV - KWB

Cursus Spinnen en Weven

De Gr.Sleutel

A KVLV Alsemberg

KVS: Kind e ren van mindere God

Ons Huis Dworp

D BGJG

Bezoek tapijtweverij(Rode :9 .08)

Mechelen

A KVLV Alsemberg

Audit.St.Victor A Davidsfonds Alsemb.

Lformatie medegedeeld door de organiserende vereni ginge n !rantw.uit g. André PENNE, voorzitter G.C.R. Houtveldlaan 2, 1641 Alsemberg Tel.358.04.39 .ens t Cultuur, Gemeen tehu1 s, Brus se 1 ses teenwe g 196, 164 1 Alsemberg-Beerse 1 Te 1. 358 ·~


"

-

-

;';:::

-

·~~·

~

c~

·-

-

=

-=

-

-~

.

-

UUR 15

u

1

2

PLAATS

AKTIVITEIT MEI 1982

ORGANISATIE

Prov.domein

H Prov. Bestuur

Tentoonst e lling De Vrijheid-svri e nden vroege r en nu

Oud-gemeentehuis

H K. F. De Vrijhe·idsvrienden Huizingen

Openluchtconcert

2

10 u

Kinderkoetsentocht Bloesemstreek

Landen

A De Sippels Alsemb .

2

9.30

Gezins-scouts-hindernissentocht

H.Teirlinckpl .

B VVKM Beersel

2

15.30

Volksdansoptreden 'De Vlaschaard'

H.Teirlinckpl .

B VVKM Beersel

2

14.30

Hallerbos/hyacinten (P . Onnock~)

Achtdreef

D Natuurgidsen

2

14

Hyacintenwandeling Hallerbos

Halle rbos

H VVKH Huizingen

2

10 u

Muzikaal opluisteren eucharistie

Parochiekerk

H De Vrijheidsvr.

3

19 u

Cursus Weven-Verschillende techn.

De Gr . Sleutel

A KVLV Alsemberg

4

9 u

Cursus Spinnen en Weven

De Gr .Sleutel

A KVLV Alsemberg

5

17.30

Bl oedinzameling tot 20 u

Gem. school Huiz . H RODE KRUIS

8

Se Kwistornooi

Zaal Union

H H.K.K. Huizingen

8 9

Tentoonstelling De Vrijheidsvrienden vroeger en nu

Oud-Gemeentehuis

H K.F.De Vrijheidsvrienden Huizingen

8

Visvangst op zee sleepnetten

Breskens

B VTB - VAB Beersel

Naar Belgisch Luxemburg

JH Grumelange

A De Sippels Alsemberg

u

8

B.N.

9

7 . 10

9

13 . 30

Wegom Basiliek Halle

Halle

D

10

19 u

11

9 u

Cursus weven - Bandweefsel Cursus Spinnen en weven

De Gr.S leutel De Gr.Sleutel

A KVLV Alsemberg A KVLV Alsemberg

Visvangst op zee sleepnetten

Breskens

B VTB-VAB Beersel

Gem. school

D Oudercomité

15

KAV-KWB

15

14.30

Volksschoolfeest gemeenteschool

16

14

u

Fees t vrijzinnige Jeugd

18

9 u

Cursus Spinnen en weven

De Gr.Sleutel

A KVLV Alsemberg

l

20

12 u

1

23

Foyer jeunes Epernay

A De Sippels Alsemberg

21

Culturele tocht omgeving van Reims Wegom, bezinningswandeling

20

Jumelagefeesten MIREBEAU

Frankri j k

L

KVS-Brussel

B VTB-VAB Beersel

1

1

l

1

-

~

TUM 1

-:;--~~

~

B Vrijz.Gemeenschap

tot 23

H Davidsfonds Huiz. Jum~lage comit é

21

20 u

KVS: Kind eren van mindere God

24

7.30

Ons Huis Dworp

D KAV Dworp

24 25

19 u

9

u

Reis Cursus Spinnen en weven. Cursus Spinnen ~n weven

De Gr.Sleutel De Gr.S leutel

A KVLV Alsemberg A KVLV Alsemberg

27

19 u

KVS: De Methode Zachtman

Ons Huis Dworp

D BGJG Dworp

29

Halle 9.30

Fietstocht Z-W-Brabant Vlaamse Ardennen , N-Henegouwen

JH Ronse

A De Sippels Alsemberg

31

Geraardsbergen

A Davidsfonds Alsemb. 14 u Wandeling Groenendaal (Ruusbroec) Groenendaal --l_~~J_~~~~~~~~--:JrrufliNJïir-11~9D8t2,-~~~~~~..L__L-~~~~~~~-1~ .,; :;; Schaakkr . D Dworpse Gravenhof 4 'open' schaaktornooi 19 u

31

s 6

A De Sippels Alsemberg

Voettocht langs de boorden van de.Schelde Bornem

St . Bernardus heem

Gem.schoo l Dworp D Oudercomité D Natuurgidsen Gem.huis Dworp

6

J4 u

Voetzoektocht Dworp

6

14.30

Steenput/Meigemheide

6

14 u

Diamant- en modeshow

Palmolive

H Vrijheidsvrienden

7 u

Reis Fie tsendag

Jeugdheem Dworp Dworp

D BGJG Dworp D BGJG Dworp

26 2. 7

J.Boone

--JL_~__i_::_:::.:._::_::._:..=_:_:.~~~~~~~~...L-=-:__~~~L-L~~~~~---'

....ë

o

~

c5


Gemeentelijke Raad.voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel A KT 1 V I T E I T E N K A L E N D E R DRIEMAANDELIJKS

2e Jaargang nr.

3

JULI, AUGUSTUS? SEPTEMBER 1982

r--D_A_T.-U_M_l-u_u_R-l-----A-K_T_I_v_I_T_E_I_T_ _ _ _ _ __ t-:-:--P-L_AA-:. -:-T_s_

zo

1,

7 u Kerk

zo

4

zo

4

7.55 Kerk 14.30

Met OF naar de IJzerbedevaart Terug tussen 16 en 17 u Wandeling in Sint-Pie t ers-Leeuw vertrek gemeentehuis S-P- L.

vr

9

20 u

Il JULI-VIERING te BEERSEL door plaatselijke verenigingen

za

10

20 u

zo

11

9.30

zo

11

17.30

wo

14

17 . 30

zo

18

10

zaJ zo

24 25

10 u

di

27

18/20

zo

1

14.30

za} zo

7

u

8

JH Brugge

A De Sippels Alsemberg

Herfelingen

H Vrijheidsvrienden

Gem. School Hui.z H Rode Kruis Westmalle A De Sippels Alsemberg JH Maldegem A De Sippels Alsemberg Gem.feestzaal B Civ. Bescherming

Wandeling in het Zoniënwoud

Middenhut Rode D Natuurgidsen

.. oworpse feesten met diverse feesteliJkheden

Vrede zaal Dworp

D Paroch.Aktiecomité Dworp

'Kosmos' Rode Berg

A De Sippels Alsemberg

Fietstocht Frans- en WestVlaanderen vertrek station Kortrijk

vr

20

20.30

Tiroleravond

zo

22 22

16 u

Fusieèoncert

Vredezaal Dworp Feesttent in de Beemd

oworpse feesten met feestelijkheden

14 u

27 1 J 20. 30

za

28

8 u

zo

29

14 u

B Cultuurraad Gemeentebestuur A Davidsfonds Alsemberg

Concert Bloedinzameling tot 20 u. Kinderkoetsentocht omgeving trappistenabdij Westmalle Fietstocht Oost- en West Vlaanderen vertrek station Deinze Bloedinzameling te Beersel

za} zo

vr t/m zo 29 zo 29 vr 27

'

Zoektocht te Brugge

14 15

16

ORGANISATIE

H 1 Vl. Vriendenkring 1 Huizingen B Davidsfonds Beersel

Guldensporenviering met cabar etgroep Komma

15

+JO u

IJzer toren Diksmuide

_J !

D Natuurgidsen o . l.v . Ch . Ramrnant

zaJ

1l+

Diksmuide

Sint-PietersLeeuw Gemeentelijke feestzaal Grote markt Brussel

zo ma

zo

)

55e IJzerbedevaart met bezoek aan Frans-Vlaanderen

Open-deur dag Traditionele JUMELAGEfeesten · ente Beersel in de fusi.egeme

D Paroch.Aktiecomité Dworp H Kon. f anf. De Vrijheidsvrienden Feest tent !leem: H Vrijheidvrienden De Gr.Sleutel A KVLV Alsemberg Fusie Beersel

B

Jumelagecomité Lot

B Jumelagecomité Gala-avond met Severs,Christy , Det\ijs Feesttent &eind H Vrijhe idsvrienden Grote Spelen zonder grenzen

Fusie Beersel

Garnaalvissentocht (Terneuzen)

Wester~chelde A De Sippels Alsemberg

Gezinssportnamiddag

K.A.J.domein

o

KVS Brussel Antwerpen

A De Sippels Alsemberg o Natuurgidsen o .l. v . P.Onnockx D B.G.J.G. Dworp B VTB-VAB Beersel A De Sippe ls Alsemb.

Ge leid bezoek jumelage gem7e~t e worme lcla nge .(ve rtr.Kerk Hui.zingen)

Wormelda nge

H

zal zo

4 5

+JO u

Voettocht Kalmthoutse Heide Vertrek Centraal Stat.Antwerpen

JH B~rgen-opZoom

zo

5

14.30

Wandeling zevenbronnen vertrek : restaurant Zevenbronnen

Zevenbronnen

di

7

20 u

Startavond Verbruikersclub KVS 'De Geschiedenis v . e.Paard'

Gildenhuis

BGJG Dworp

za

11

10.30

zo

12

+10 u

18

6 u Kerk

18

8 u

Twee-daagse wandeltocht Ver trek Sta t ion Brusse l-Zuid

N.V.-hui s Gr andglise

A De Sippels

14 u

Lede nvergadering 'Ons dorp, een een plek om te l even'.

De Grote Sleutel

A K.V . L.V. Alsemberg

za

za} zo di

19 21

Kinderkoetsentocht

Linkeroever

Vl. Vr i e nde nkring Hu iz ingen WW \JI \JI ()) ())

wo \JI """

ow

w..o


Vriidag 9 iu\i 1982 Gemeente\ijke Feestzaa\ Herman Teir\inckp\ein te Beerse\, om 20 uur .

Treden op :

* * * * * * * *

Groot Koperensemb\e Giovanni Gabrië\i Jeugdkoor van Beerse\ Oe Rijksrnuziek akadernie van Alsemberg en Huizingen Orffensemb\e Scheppersnorrnaa\schoo\ Davidsfonds Verrney\enfonds Wi\\emsfonds Chirojeugd Eureka

Halten .en uren van de speci aal ingelegde autobus (gratis) Vertrek Kerk Lot : 19 u 19.10 u Brug Vaucamps\aan Huizingen Gemeentehuis Huizingen : 19.15 u

Wauwering~n : 19.20 u Kerk Dworp : 19 .25 u Winderickxplein A\semberg : 19.30 u Gemeentehuis Alsemberg : 19.35 u Rood Kruis : 19.40 u s eersel aankomst : 19.45 u Organisatie : Gemeente!Uk• Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel met medewerking Gemeentebestuur Beersel en onder de auspiciën van het Ministerie van Nationale Qpvoedlng en Nederlands• cultuur. Dienst voor de Muziek. t ypo-Offset R. Wnuters·Mlchels. \.ot. l. 376.30.58


Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel_ A K T I V I T E 1 T E N KA L E N D E R 2e _Jaargang nr. 4 OKTOBER - NOVEMBER 1982

DRIEMAANDELIJKS .

AKTIVITEIT f UUR 1 lza 2 10 u Boekenbeurs OK'IûBER

P ATUM

1

1982

3

14.30

2

14 u

zo

3

10 u

za} zo

2 3

10 u Brus .

do

7

19

u

Wandeling Hallerbos Film : 'Al s zes vingers aan een hand ' Boekenbeurs Viering IO-jarig bestaan Wandelia I e cursus Kantklossen

vr

8

20

u

Open schaaktornooi

9

10 u

Fiets-eendaagse 'Aspergepad ' l e les Cursus

zo

za

za

Kantklossen

ORGANISATIE

,PLAATS Gemeentelijke feestzaal

B

VTB - VAB Beersel

Achtdreef

D Natuurgidsen

Vred e zaal

D Jefi Dworp

Gem.feestzaal

B VTB - VAB Beersel

JH Brueghel Brussel

A De Sippels Alsemberg

De Gr.sleutel

A K. V.L.V. Alsemberg

Gravenhof

D Dworpse Schaakkring

St.Agatha Berchem

A De Sippels Alsemberg

De Gr . Sleutel

A K.V.L.V. Alsemberg

De Gr .Sleutel

A K.V.L . V. Alsemberg

Gildehuis

D BGJG Dworp

Ons Huis

D KWB - BGJG Dworp

Cli

12

9 u

do

r:

14

19

14

19 u

Kantklossen MMT : Dokteressen

IS

Za

16

20 u 18 u

Diaclub Viering 200 j St . Pieter

6 . 45 B.N. 14 u

Z-daagse trektocht langs de Ourthe Ploegenschaaktornooi

Huizingen

H

Kult.Huizingse Kring

Gem.feestzaal

18/20

Herfstwandeling Bloedinzameling te Beersel

B

Civ.Bescherming

Wedstrijd roens(en) in landschap

Onze Kring Lot L

Diaklub :Linnen Venster

Gem.feestzaal Beersel

B

Davidsfonds + KAV Beersel

KVS Brussel

B

VTB - VAB Beersel

17

u

17

19 do

r: di

21 22

20

22

20 u

24

9 u

24

17 u

26

u

13.30

'Bossemans en Coppenolle ' r reizend volksteater To nee 1 doo KVS : De metode zac~tman van • Françoise Dorin

St.Pieterskerk B Bersalikoor Ukkel Marcourt A De Sippels Alsemberg Gravenhof D Dworpse schaakkring

Bo erderij - Wijverkens Hallerbos - gids Kerkconcert

Stat. plein Hile B Vrijzinnige Gemeensch .

Japan se kunst bloemenschikken

Destelheide

D CMBV Beersel

les: ' Onze huid,kw;tsbare beschermlaag

De grote sleutel

A K.V.L.V. Alsemberg

St.Lambert.kerl B Bersalikoor Beersel

:::::::--~.L_~~.J_~~~:=.:~-::::::==============:;::====================~::::::===============-~~J Informatie medegedee~d door de organiserende verenigingen. Verantw. uitg.

Andre PENN~,

Houtveldlaan 2, 1641 . Alsemberg

te l .358 04 39

-----~~D~i~e~n~s~t~C~u~l~t~u~u~r~,__::G~e~m=e~e~n~t~e~h_u_i_s_.!._,_B_r_u~s-s_e_l_s_e_s_t_e_e_n_w~e~g;!,__l~9~6~,t...-~ 1 6~4~1-B:::....:.e~e~r~s~e~l~~3~5~8:........:3~5:_:0~3::._~~~


----=---

Gemeentelijke Raad voor Cultuur en . Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel A KT I V I T E I T E N KA L E ND E R UM

UUR 20 u 17 . 30

19 u 20 u

30 BI

Figuren met brooddeeg Bloedinzameling tot 20 u Kantklossen 'Open' schaaktornooi

10 u

Tekenwedstrijd Visvangst op zee met sleepnetten

8 . 30 B. N. stat.

Drie-daagse voettocht Ardennen

N O V E MB E R

Allerheiligen eucharistieviering 2

9 u

4

19 u

Kantklossen KVS Hedda Gabler

4

19 u

Kantklossen Gala-avond

6

ORGANISATIE

PLAATS

AKTIVITEIT

Ons Huis

D JKAV

Gem.school fuiz H

Dworp

Rode Kruis Huizingen

Grote sleutel

A KVLV Alsemberg

Gravenhof

D Dworpse s <haakkr ing

Ons Huis

D BGJG Dworp

Breskens

B V.T . B. - V. A.B. Beersel

~elais-Randon-

A De Sippe l s Alsemberg

neur Borzee

l

9 8 2

Bersalikoor Beersel

St . Lambertuskerk

B

Grote sleutel

A KVLV Alsemberg

Ons Huis

D BGJB Dworp

Grote sleutel

A KVLV Alsemberg

Onze Kring Dworpsestr.90

L

Vrede zaal

D Jefi Dworp

Diaklub: ' Linnen Venster ' Lot

6

14.30

· in de straat ' Film: 'Vakantie

7

14.30

Kesterbeekwandeling

K.A.J-domein D Natuurgidsen Bruine Put U\IO o.l.v.Cyriel Meurisse

20 u

Verbruikersc l ub

Ons .Huis Dworp

D BGJG Dworp

to IQ

13.30

Bloemenschikken met droog materiaa l

Grote Sleute l Aisemberg

A K.V.L.V . Alsemberg

6.30

Vie r-daagse voettocht Eifelgebied

B.N.

station

J.H.Altenahr A De Sippels Alsemberg " " Bad -MÜns ter eifel J.H .Blankenheim


Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijet.ijdsbesteding van Beersel AKT I V I T E 1 T E NKA L E ND E R ~TUM

N 0 V E M B E R

16

17

9 u

Kantklossen

19 . 30

Voordracht Kunststroming door Marcel Duchateau Recepten uit de vlugge keuken Wedstrijd portret van mannelijke

18

persoon 19

20 u

19

20 u

19 19

20 u

20

18 u

20

19. 15

21

14 u

23

13.30 20

u

25

19 u

26

20 u

27

14 u

27

20

28

19.30

30

9 u

u

PLAATS

AKTIVITEIT

UUR

Diaclub · Grote Oostenrijkse Avond met muziekkapel Salzburgerland Filmavond KVS ' Hedda Gabler' Hendrik Ibsen

1

1

ORGANISATIE

9 8 2

Grote Sleutel

A KVLV Alsemberg

Destelheide

D CMBV Beersel

Ons Huis

D KAV Dworp L

Diaclub' Linnen Venster' Lot

Ons HUis

D

BGJG + KWB Dworp

Gemeentelijke feestzaal

B Davidsfonàs + K. A.V. Beersel

Onze Kring , Dworpsestr.90

H Kul.Huizingse Kring KVS Brussel

A Davidsfonds Alsemb.

St.Lambertusk. B Bersalikoor Eucharistieviering Gemeentelijke B Bersalikoor Vooravondkoncert - optreden Beersel pianiste (Kon.Elisabethwedstrijd) feestzaal Gravenhof D Dworpse schaakkring Ploegenschaaktornooi Gerechten met l ams- en schapevlees

Grote Sleu tel

Grote sleutel

A

KVLV Alsemberg

KVS Brussel

B

V. T. B. - V.A.B. Beersel

A

De Sippels Alsemberg

B

Bersalikoor Beersel

A

De Sippels Alsemberg

JH Westerlo Diamontage over de Walestocht . van 1981 Gemeentelijke Viering 15 Jaar feestzaal Bersalikoor 'Mensen van bij ons maken muziek' Westerlo Eendags- voettocht Omgeving Westerlo Kantklossen

KVLV Alsemberg

B Vrij z innige gemeensch.

Voordracht:Kernwapens & vrede Kantklossen KVS toneelbezoek '.Hedda Gabler' van Hendrik Ibsen

A

Grote sleutel Alsemberg

A K. V.L . V. Alsemberg

J


Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beers~I

PRIJS TER BEVORDERING VAi"'f DE A.l\;IATEURISTISCHE PLASTISCHE KUNST VAl~ BEERSEL

Het gemeentebestuur van Beersel en de gemeentelijke Cultuurraad reiken op 17 december 1982 een prijs uit ~e r bevordering van de amateuristische plastische kunstbeoefening. · Voor 1982 wordt aanvaard : lino, l itho, etsen, zeefdruk en glasramen. De werken zullen tentoongesteld worden in de gemeente lijke feestzaal te Reerse l op 18 en 19 december van 10 tot 20 u. De werke n dienen door de kunstenaars in de gemeentelijke feestzaal te Beersel ingeleverd te worden op zaterdag 20 november 1982 tussen 10 en 12 u. Het reglement kan vanaf heden aangevraagd worden bij : Di~nst Cul~uur, Frans Samijn, Geroeentehui.s , Rrussel sesteenweg 196 Alsemberg Coördinator : Karel Baeyens, Goudkasteellaan 16 - Hui z ingen zoals in 1981 zal er een tentoonstelling doorgaan van de laureaten in het Herman Teirlinckhuis te Beersel, gedurende <le maand februari 1983 . Al deze aktiviteiten gaan door Me t med ewe rking van het Gemeentekrediet.


g

r=

Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel A KT I V I T E I T E NKA L E ND E R 2e Jaargang nr . 5 DECEMBER 82 - JANUARI 83

DRIEMAANDELIJKS

DATUM

UUR

AKTIVITEIT D E C E M B E R

Wo :io

2

l.7r

3

~r

3

za za zo

4 5

7.20 B.N.

Tweedaagse voettocht vertrek Brussel-Noord 7.20 u

ia

5

17 u

Kindertoneel!Slachter en Sint Sinterklaas' Reiz.Jeugdteater

vo

8

19 u

Verbr.klub:Klus jes in huis

lo

9

19 u

Kantklossen film: 'Witte Bim zwartoor .. +proklamatie tekenwedstriJd

14.30

:a l J :o 12

9 u

:o 12

10. 30

Rondleiding Parlement o .l.v. ouchateau

ia 13

14 u

Kerstfeest K.V.L.V·

20 u

Voordracht Heraldiek

16

·r

17-

r 17 ·r 17

Ons Huis Grote sleutel

Herfstfeesten :bakschieting Sint-Victor Aj.Oudercomité BLO Kinderstoet sint-Niklaas St. Victor centrum Alsemb. •A,BLO St.Victor Alsemb. Sinterklaasfeest

.Q

1

Dl BGJG Dworp A: Davidsfonds Alsemberg

16

15

!

19 u l KVS 'Stilte a. u.b.' 20 u Adventsconcert koor:'Die Kele'

4

'O

1 9 8 2 A: KVLV Alsemberg

za

.i 14

ORGANISATIE

13 . 301 Les Bloemschikken droog materiaal Grote sleutel

4

:a 1 1

PLAATS

9 u 20 u

20 u 20 u 20 u

Hobbybeurs Knutselvoorstelling

ID K.A.V. Dworp ~A De . Sippels 'Alsemberg

Sint-Victor Alsemb erg

A Oudercomité B.L.O. Alsemberg

Ons Huis

D BGJG Dworp

:De Grote sleutclA KVLV Alsemberg Vredezaal Dworp

D Jefi Dworp H HKK

Huizingen

Oud Klooster

L K. A.V. Lot

Parlement Brusse l

B C. M.B.V. afdeling Beersel

Grote Sleutel

A KVLV Alsemberg

Don Bosco Buiz.

H DF Huizingen

Gote Sleutel A KVLV Alsemberg Kantklossen . ·: Oud Klooster lotL J.K.A.V. Lot Gastvrij ontvangen Lot Wedstrijd eigengemaakte publicit. Onze Kring Lot L Linnen venster . .k. . PRIJS TER BEVORDERING Gemeent.feestz. B Cultuurraad Uitrei ing. Beersel Gemeente bestuur AMATEURISTISCHE PLASTISCHE KUNST Ons Huis Dworp D BGJG + KWB Dworp Diaclub KVS Brussel A Davidsfonds Alsemberg KVS toneel:'Stilte .a.u.b. Frayn Tentoonstelling:lino,litho,etsen Gemeentel.fees~B Cultuurraad B 't Eekhoorntje Beers. De Feestzaal Kerstfeest St.Lambert.kerk B Bersalikoor+St.Jozeff.

a 18 a 18 a 18

15 u 18 u

Eucharistieviering:koor~fanfare

a 18 -...:::::::::

20 u

Diamontage Rwanda

10-20

Ons Huis JH Champlon

Gemeenteschool

H VVKH Huizingen

organiserende verenigingen. Informatie med egedeeld door de Houtveldlaan 2. 1641 Alsemberg Tel. 358 04 39 Verantw. uitg. André PENNE, Brusselsesteenwe 196, 164 1 Beersel 358 35 03 Dienst Cultuur, Gemeentehuis,


A K T I TUM UUR

v

1 T E 1 T E N

KA L E ND E R ORGANISATIE

PLAATS

AKTIVITEIT

Gemeent e l . fees ~

R Cultuurraad

10 u t . 20u

TENTOONSTELLING : Lino, Litho, e t sen, ze efdruk e n glasramen

zaal Bee rs e l

7 u B.N.

Tweedaagse voettocht Hoge Venen vertrek Brussel-Noord 7 .u

NV-huis Jalhay

A De Sippels Als emberg

19

9 u Lot

Va kantieverblijf Harre tot 21XII Kindere n van 8 tot 12 jaar

Vertre k Europaplein

B VGB Vrijzinnige Gemeenschap

19

10 . 30

19

11

L K. A. V. Lot Oud Klooster Eucharistieviering-Kerstfeest Kerstviering met blinden Chr . Mut . Pleti~cxstr.Br. B Bersalikoor

~

9 u Lot

18

19

18

19

1

~2

20

u

~4

20

u

~s

10

u

31 19 u Jan

Vakantieverblijf Harre to t 23 dec Vertrek Europap B VGB Vrijzinnige Kinderen van 13 J • ·• Lot om 9 u Gemeenschap KVS Brussel B VTB - VAB Beersel KVS ' Stilte a . u . b . ' M. Frayn St . Lambert.Kerk B Bersalikoor

Kerstviering Muzikale opluistering Hoogmis Viering Nieuwjaar + voettocht samenkomst Zoersel vrijd . 19 u

J

A N U A R I

19

8

20 u

12

u

u

14

20

u

14

20

u

IS

18 u

16

9. 15

18

14.30

18

18 u

19

19 u

19 1

20 u 20 u 20 u

n

20 u

~s

14.30

Dia club Kabaret-show met Wiggel-Waggel

~6

19

J acquardbreien-Breien or.patroon

18 ~

u

~7

ALGEMENE VERGADERING CULTUURRAAD Jaarlijkse Sportavond Opluistering Eucharistieviering

A De Sippels Alsemberg

Raadzaal Alsemberg

Gemeent . feestz. B Cultuurraad B 't Eekhoorntje Beers . De Feestzaal

St . Lambert . Kerk B Bersalikoor A De Sippels Alsemberg voett~cht vertrek station Terhtil{EnTerhulpen D K. B.G. Dworp Kabaret-show met Wiggel-waggel Vredezaal Bl oedinzameling tot ZO uur

Gemeent . feestz". B KCB-Rode Kruis Beers. A KVLV Alsemberg

D BGJG Dworp L Davidsfonds A Davidsfonds Alsembe rg

Verbruikersklub : Woonomgeving ' De Les van 1935' dr.Pro~ . Janssens KVS-toneel: ' Season ' s greeting'

wedstrijd vrij

Ons Huis Dworp

D BGJG + K.W . B.

Vredezaal Dworp

D

Grote Sleutel

A KVLV Alsemberg

Onze Kring Lot

L Linnen v enster Lot

K. B. G.

0 worp

B C.M. B. V. Beers e l

20 u

Spaanse feestavond KVS 'Seasonn's Greeting Ayckbourn KVS Bru sse l

20 u

Toneelgeze l scha p Jan Declei r

B VGB Vrijzinn.Gem.Beers.

20 u

-

JH Zoersal

A KVLV Alsemberg Jacquardbreien - breien nr . patrror Grote Sleutel Don Bosco Buiz . H VVKH Huiz i ngen Driekoningenviering A KVLV Al semberg Jacquardbreien-Breien or . patroon Grote Sleutel Technische Avond Onze Kring Lot L Linnen Venster Lot

19

13

D St . Ceciliakoor

1 9 8 3

2 1 10 . 301 Installatievergadering GEMEENTERAAD in Gemeentehuis : 5

Parochiekerk

Harmonie Ha l le

B VTB - VAB Beersel

__J


Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel A KT I V I T E I T E N KA L E ND E R Ui

UUR

PLAATS

AKTIVITEIT J AN

ORGANISATIE

~

u AR I

1 9 8 3

29 30

7 u

Tocht Hoge Venen vertrek Station Brussel-Noord

30

15 u

Ledenfeest o·a vidsfonds Huizingen - Buizingen

Gîte d'étape Ovifat Don Boscozaal ·Buizingen

A

De Sippels Als embe rg

H

Davidsfonds Huizingen

Het Gemeentebestu ur, i n samênwerking met de Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel. reikt een prij s uit ter bevordering van de amateuristische plastische kunstbeoefening in onze gemeente.

PRIJS TER BEVORDERING VAil\J DE "\J\tL-\TEURISTISC~IE PLASTISCHE KUNST

De bedoeling is de amateurkunstenaars aan te moedigen met hun werk voor het voetlicht te treden. Het publiek, dat steeds meer belangstelling aan de dag legt voor kunstuitingen, wordt vriendelijk uitgenodigd kennis te maken met onze schilders en tekenaars die, puur uit liefhebberij, hun talent willen ontwikkelen en hun werk op een peil wi llen brengen waardoor het meer erkenning en waardering krijgt.

\.~\i~ BEERSEL.1

VooR

1982 : LINO - LITHO - ETSEN - ZEEFDRUK EN GLASRAMEN.

DEZE WERKEN ZULLEN TËNTOONGESTELD WORD~N IN DE GEMEENTELIJKE FEESTZAAL TE BEERSEL OP .18 ' ÉN

19 DECEMBER 1982 VAN 10 TOT 20 UUR .

kOSTELOZE TOEGANG. HARTELIJK WELKOM . met medewerking van het Gemeentekrediet.

_J


l

Gemeentelijke Raad voor.Cultuur en Culturele Vrijetijdsoesteding van Beersel Het decreet op de gemeentelijke cultuurraden van 12 december 1974 vermeldt twee gro t e opdracht en voor dit adviesorgaan - het tot stand brengen van ~~~E!~~-~~-~~~~~~~E~i~S tussen de organisaties voor sociaal-cultureel werk - en het ~~~i~~E~~-~~~-~~-g~~~~~~~lii~~-~~~E~~i~ inzake culturele aange legenhe de n en culturele infrastruktuur.

ook

u

kunt meewerken in de cultuurraad .

Voorwaarden : - in Beersel woonachtig ziJn; afgevaardigd worden door een van de 162 erkend e verenigingen.

Als afgevaardigde kunt U zich kandidaat ste llen voor het bestuur van de gemeentelijke cultuurraad. Kandidaturen indienen vóór 10 december 82 bij de voorzitter van d~ cultuurraad. Volgens de voorschriften van het decreet dient na e l ke gemeent eraad s verkiezing het bestuur van de gemeentelijke cultuurraad herkozen te worden .

voor onze gemeente Beersel grijpt dit plaats tijdens de

.

Algemene van vrijdag

vergadering

14 _januari

1983

om 20 uur

in de gemeentelijke feestzaal te Beersel.

DEZE VERGADERING IS OPENBAAR EN ELKE INWONER VAN BEERSEL IS HIEROP DAN OOK UI TGENODIGD. Het uittredend bestuur van de gemeentelijke cultuurraad Voorzitter André Penne, Houtveldlaan 2, 1641 Alsemb erg Tel.358 04 39 Ondervoorzitter Johan Geerom s • secretaris Anita Malfliet- De Vis, Penningmeester Karel _Baey e n s • V~orzitter Erkenningsconunissie Walt er Ondervoorzitter Erkenningscommissie Marcel Van Cauwelaert, . he 1 s M ic ' . . . Secr etaris Erkenn1ng~comm1ssie Hugo Vandael e, Le den : Edgard De Mol, Willem Fehs, Freddy Haas, Gi lb ert Houben en Erik Marckx.


-Gemeentelijke Raad voor Cultuuren Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel A K T I V I T E. I T E N K. A L E N D E R 3e Jaar0ang nr .

IEMAANDELIJI<S

··--- - ---··-- --------------UUR

AKTIVITEIT

l FEBRUARI - MAART. 1983

~---- -·----··----,-~-

F E B R U A R r'

l 9 8 3

2

19 u

Jacquardbreien - breien nr. patroon. Grote Sleutel

s

19

s 8

20 u 20 u

Meerstemmige opluistering feestmis Parochiekerk Vredezaal Winterconcert

8

13 . 30

Creatief handwerk

8

14.30

Kabaret - Show

9

19.30

9

19

u

u

"Vrede en kernwapens"

ORGANISATIE

PLAATS

. V. L.V. Alsemberg St.-Ceciliakoor Dworp . Fanf. De Eendracht

Onze Kring

avidsfónds Lot

Parochiezaal

.A.V. Beersel

Vrede zaal

. B.G. Dworp

Parochiezaal Creatief handwerk Jacquardbreien - breien nr . patroon Grote Sleutel Vooropening boekenbeurs St.Viktor St . Viktorinstit.

. A. V. Beersel .V.L.V. Alsemberg Alsemberg

IQ

20 u

l J

I0- 21u

Boekenbeurs ~ t . Viktorin stituut

St. Vikt orinstit .

Alsemberg

Boekenbeurs St. Viktorinstituur

St. Viktorinstit .

Alsemberg

I0-21u

12

Alsemberg

Oostenrijk

· e.m.

22

12

B. N. 14.30

Film: 'Peter de kat zonder staart' Vredezaal

Jefi Dworp

IS

19.30

Kookles:'Zelf bakken:goedkoop en

K.A.V. Dworp

u

Skivakantie Ramsau

Ons huis

lekker ' IS

14.30

IS

13.30

Kabaret - Show Creatief handwerk

IS

9 u

Weven voor gevorderden

19.30

Creatief handwerk ht tot weefsel voor ieder. Van vac " Wer ken aan j ezel f"Mw • .Hellemans

16 16 16

19 u 20 u

22

9 u

22

13.30

23 23

19 u

Creatief handwerk Van vacht tot weefsel

19 . 30

Crea tief handwerk

24

Weven voor gevo r derden

13.30 Kookles Melkdesserten 19.30

Vredezaa l

. Parochiezaal

D

B K.A.V. Beersel

Grot e Sleutel Parochiezaal Grote Sleutel

K.B . G. Dworp K.V.L.V. Alsemberg

.

B K.A.V. Beersel

A K.V.L.V. Alsemberl!

Centrum Huizinge H C.M.B.V. Grote Sleutel A K.V . L.V. Alsemberg Parochiezaal B K.A.V. Beersel <?rote Sleutel Parochiezaal Parochiezaal

A K.V.L.V. Alsemberg B K. A.V. Beersel B K.A.V. Beersel

Beersel

Informatie medegedeeld door de organiserende verenigingen. Verantw. uitg. André PENN~, Houtve ldlaan 2, 1641 Alsemberg Tel. Dienst Cultour, Gemeentehuis , Brusselsesteenweg 196, 1641 Beersel

358 04 39 358 35 03


1

1

Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel A KT 1 V 1 T E 1 T E N KA L E ND E R

l

AKTIVITEIT

1 ORGANISATIE

PLAATS

1

1

MA A R T

8

20 u

KVS "Moordzaken" van Harris R.

9

18 u

Eucharistieviering overledenen Kon . Fanf. Sint-Lambertus

13.30 9 u

Creatief handwerk Weven voor gevorderden

~3

19.30 19.30

Naailes Creatief handwerk

~3

19 u

van vacht tot weefsel

24

14

25

20 u

25 26

20 u

Paasfeest ·· de weg. " d0or "De mieren Wl.J zen F. Van Deuren Toneel : 'De Spaanse vlieg ' Regie Rik D'Hon~t

'.3

u

20 u

26 26

27 28

29 29

14 .30

9.45 20.30

13.30

9

u

29 29 3Q

3o

~

19.30

l 9 8 3 KVS Brus sel

B

VTB-VAB Beersel

St. Lambertuskerk Beersel

B

Kon. Fanf. SintLambertus

Parochiezaal

B

K.A.V. Beersel

Grote Sleutel

A K.V.L . V. Alsemberg D K.A.V . Dworp

Parochiezaal

B K.A.V. Beersel

Grote Sleutel

~

Grote Sleutel

A K.V.L.V. Alsemberg

K.V.L . V. Alsemberg

Gemeentelijke Feest z . Blokbos L Davidsfonds Lot Gemeentelijke Feestzaal

IA

De Alsembloem

Muzikaal familiefeest

Feestz. Beersel B K. Harm."Gretry's Kring"

Diamontage over Wales & Himalaya

Grote Sleutel

A De Sippels Alsemberg

Eendagstocht (vertrek stat. Edingen Edingen Grote Sleutel Bloedinzameling

A De Sippels Alsemberg

Creatief handwerk Weven voor gevorderden "Gelovig zijn, heeft dat nog zi.n in deze tijd?" Voordracht : "Christen zijn, heeft .. d?" dat nog zin in deze tiJ ·

19.30

Creatief handwerk

19 u

Van vacht tot weefsel

A

V~.K. Civ. Bescherming Alsemberg

Parochiezaal

B K.A.V. Beersel

Grote Sleutel

~

Parochiezaal Beersel

B

K.V.L.V. Alsemberg K.A.V . Beersel

Parochiezaal Beersel

B

K.A.V. Beers el

Parochiezaal

IB

K.A.V. Beersel

Grote Sleutel

A

K.V.L.V . Alsemberg


Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele. Vrijetijdsbesteding van Beersel . B E S T UURS L E DE N Op de algemene vergadering van 14 januari 1983 werd het volgende bestuur verkozen :

André PENNE voorzitter

Houtveldlaan 2 Vormingswerk (Davidsfonds OF-Alsemberg) Rooms-Katholieke strekking

1641 Alsemberg Tel.358 04 39

Christiane Mosselmans-DEBREMAEKER Klutsweg 2A ondervoorzitter Vrijetijdsbesteding (Vriendenkring Geen strekking (Civiele Bescherming)

1512 Dworp

Agnes VANDENDOORENT Laarheidestraat 148 secretaris Jeugdwerk(Vlaams Verbond v. Kath.MeisjesRooms - Katholieke strekking (gidsen VVKM)

1650 Beersel Tel . 376 97 82

Jean-Pi erre AGNEESSENS Oemeurslaan 24 bestuurslid Vrij etijdsbes teding(Vl aamse Vriendenkring Geen strekking (Huizingen VVKH)

1511 Huizingen Tel .356 39 99

Karel BAEYENS bestuurslid

Goudkasteellaan 16 vormingswerk (Ouderbestuur Gem. Scholen) Geen strekking

1511 Huizingen Tel.356 04 73

Edgard DE MOL bestuurslid

oestelheidestraat 24B vormingswerk (Kulturele Kring Dworp KKD) Socialistische strekking

1512 Dworp Tel.380 23 31

Maurits KELLAERT bestuurslid

Petrus Dewildestraat 42 vormingswerk (Milac-Lotgevallen) Rooms-Katholieke strekking

1660 Lot Tel.356 58 28

Leo SLEUWAEGEN bestuurslid

Torleylaan 6 Vormingswerk (Davidsfonds OF-Huizingen) Rooms-Katholieke strekking.

1511 Huizingen Tel.356 23 04

vanderveldenlaan 33 Vormingswerk · (Willemsfon~s WF-Beersel) ~iberale strekking

1641 Alsemberg Fusie Beersel Tel.358 24 94

Gemeenveldstraat 31 Actieve Kunstbeoefening (Komma) Geen strekking Brusselsesteenweg 79 Vormingswerk (Karel Bul~fonds Beersel) Vlaams-Nationale strekkLng

1641 Alsemberg Tel.358 71 20

René

SPILIERS bestuurslid

Adri THEYS bestuurslid Jos VANDENBERGEN bestuurslid Luc VANDERLEYDEN bestuurslid

Krauwenberg lD Vormingswerk (Parochi aal Aktiecomité PAC) Rooms-Katholieke strekking

1641 Alsemberg Fusie Beers e l Tel.358 11 50 1512 Dworp


Gemeentelijke Raad voor Cultuur eri Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel A K T I

v 1 T E 1 T E N K A L E N D E R '3e Jaargang nr. 2 APRIL - MEI ·_ JUNI 198:3

IEMAANDELIJKS UM

AP R I L 3

10 u

5

19-20

8

PLAATS

AKTIVITEIT

UUR

1 9 8 3 Kerk St. Gurik

ORGANISATIE

D Ceciliakoor Dworp

Opluistering hoo gmis Tussen Zenne en . Zoniën: . cult. . ,soc.G roo t - Beerse 1 en verenigingsnieuws via Radio Ro met Roland en Roper elke dinsdag

B Zenne en Zon i ën i . s . m. Radio Ro ( 100 . 4)

20 u

Toneel : " Sch immenspel " Cristofer

A Davidsfonds Alsemberg

8

20 u

9

14 u

KVS "Schimmenspel" van M. CristoferKVS Brussel Cult . Centrum Film : " Aster ix de Galliër"

9

16.30

Sportnamiddag chirojeugd-ouders

9

19.30

Film : " Woodstock "

9

19 u

9

Mis afgestorven leden Gezell i g samenzijn

0

14 . 30

0

16 u

2

18.30

4

20 u

Volksdans Bloedinzamel i ng Portretfotografie in studio

6 7

14 u 10 u

Tentoonstelling Kreatieve vrijetijdsbesteding + oude ambachten

7 o, r

8 u

20 u

1

9 9 19

20 20 20 21 21

13 u 9 u

13 . 30 19 u 19.30

19 . 30 20-21 20

u

Volksspelen

Geleid bezoek stad Gent Voordrachtavond : Reinaer t De Vos d~or Tine Ruysschaert Bezoek planetarium Weven Creatief handwerk Weven Lentefeest Creatief Handwerk

KVS Brussel

B VTB- VAB Beersel H Chirojeugd Huizingen

Beemd

H Chirojeugd Huizingen

Cult. Centrum

H Chirojeugd Huizingen

Kerk Huizingen

H V.V.K . M.

Ons Huis

D Jong-K.A.V. Dworp

Cult . Centrum

H Chirojeugd Huizingen

Cult. Centrum

H Chirojeugd Huizingen

Gem . Feestzaal

B Vriendenkring Kl.B Beer.

Onze Kring

L Diaclub Het linnen ven.

Feestzaal Beersel

B Vrijz . Gemeenschap Beers. en Brabant Kreat

Vertrek kerk H.

H lv.V . K. M.

Cult. Centrum Rode

A

Brussel

H K. A.V . Huizin"Ren

Grote Sleutel

A K.V.L.V. Alsemb e r g

ti>arochiezaal

B ll< . A. V.

k;rote S-leutel

A K. V.L . V. Alsemberg

Dns Hui s

D K.A.V . Dworp

!Parochiezaal

B K.A.V. Be ersel

eginners gevord."laats. zwembad Start zwemcursus b ' Voordracht a.h.v. videofilm i.v.m . BLO St. Viktor "llw kind kan het zelf" dr- dr~ H. . h dagoge AZ Gasthu1sberg BlSSC op, pe

D~vidsfonds

Alsemberg

B ee r~el

L K.A.V. Lo t A Dudercomi té BLO Si nt Viktor

Inf · d d ld door de o r ganis e r e nd e ve r e ni g ingen . o rmat1 e me ege ee 64 Te 1. '358. 04. ·39 Verantw. uitg. Andr i PENNE, Houtveldl a an 2, 1 1 Bee r se l '.15 8 . 3 5 . C) 'l Di e n .~" ,.. ,.. t "' huis B rnssels e sr ee nwe~ 196, 164 1 B<"ersel .... , • •11 1 t our, " emee n ..• --------~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~--


1

t.(

Jumc la ge f e esten

25 20 u

De mi e r e n wijzen de weg. d r . F. Van De ur e n

20 U Kopers in concert

Kinderkoetsentocht omgev i ng Geraa r1 bergen, beginp . JH ' t Sc hi pken

14 u

16de Vlaams Nat. Zangfees t Film : Dhaulagiri 100 dagen i n de Himalaya Familiewandeling naar Gaasb e ek

8 . Jo

aan Hui s

B Jume la p,ecomi té L Da vid s fonds Lot D

Oud~ r- be stuurs c omit é St .- Viktor

Zaak Union

H Huizing se Kult . Kring

JH ' t Schipken

A De Sippels Alsemberg

Gera~rdsbergen

2 daagse voettoch t

10 u

17 . JO

Mir e beau Frankrijk Gemeentelijke Feestza al Hui~

vanaf 9 Schoolfeest

en B. z. 8 . IS

OR\./\NISt\TIE

PLAATS

/\KTI VITEIT

UUR

A De Sippels Al s emberg Vertrek Kerk H.

H V.V . K.M .

Gemeentelijke Feestzaal

B Davidsfonds Beersel

.. Ij

Vlezenbeek Gaasbeek

L KWB - KAV Lot K. A.V . -K.W . B. Dworp

namidd . Bedevaart naar Ha l le ' weg om '

..

Informatievergadering " De andere geneeswijzen." Weven Creatief Handwerk •

Centrum

H K.A . V. Huizingen

Grote Sleutel

A K.V.L.V . Alsemberg

Parochiezaal

B K.A . V. Beersel

Grote Sleute l

A K.V.L . V. Alsemberg

Destelheide

D CMBV

20 u

Weven " Haïti" Or. Ohr. Theys

Parochiezaal

B K. A. V. Beersel

19 . JQ 20 u

Creatief Handwerk WedstriJ'd : o nderwe rp : Mis t

Onze Kring

L Diac l ub Het l innen ven .

\l\

20-2 1

Zwemc ursus

Pl aats . zwembad

L K. A. V. Lot

~

20 u 9 u

13.30 l9 u

f

- - ' - - - - - + - - - - - -- -- - + - - - - + - + - - -- -_j M EI

1 983

Grote Sleutel

A K.V.L.V . Alsemberg

9 u

Weven

Grote Sleutel

A K.V.L.V. Alsemberg

19 u 20-21

Weven

Plaats.zwembad '

L K.A.V. Lot

Zwemcursus

Kerk St. Gurik

D K.F. De Eendracht

St. Lambertus kerk

B K. A.V. Beersel

19 u

Zaal Union

H Huizingse Kult . Kring

Breskens

B VTB - VAB Beersel

H. Teirlinckpl.

B Davidsfonds Beersel

Destelhe ide

0 Ve rloofdenontmoeting

9.JQ

Opvoering kerk Dporry Mis voor overleden leMoederdag : den 6de kwistornooi Visvangst op zee roet sleepnetten . · n en om Beerse l Lentewande 1 111~ 1 Ontmoeting met verloofden

Kerk St. Rochus

H V.V.K.M.

14 u

Onbekend HallerboS

Grote Sleutel

Weven

Grote Sl eut el

A K· V· L· \' . Al semb e ri~ A K· V· L · V. Al sem b e r g

Weyen Be zoek Ko ninklijke serres Oplui s t·erin g hoogmi s

Lake n

H N.S . B. Hui z ingen

St. Gur i k kc>r k

D Ccci 1 i a koor Dworp

De r t i ende nacht van H. Br e ot e n

!KVS Br ussf'1

'.3 \"TB - \/AB Bee r sel

18 u

19 u 14. 30

9 u 19 u

13 u IQ 11

20 u

----------1~~~~~----------~_._~~~~~--'-~~~~~~~·

'


UM -

UUR

5

16

5

j

u

4 u

.e.m. B.N. 7 . 15

6

Feest van de vrij zinnige jeugd

:( . A. Halle

4-daagse voettocht in het Hertogdom Luxem burg

.IH Hollenfels

7

9 u

8

19 u

~even

9

20 u

Techn ische avond : bespreking resu ltaten van de portretfotografie in de studio Zwemcursus

20-21

9

· e .m .

9 u

a.z. 7.45

2 3

5 6 '.6

'. 8

!9

io

3-daagse fietstocht Opluistering hoogmis

12 u

Proces si e St. Vincent

.4

)

6 6 ?

8

~.V.L.V.

Alsembe r g

Grote Sleutel

A

~.V.L . V .

Alsemberg

Onze Kring

L Diaclub Het linne n venster

Plaats. zwembad

L .~ • A. V.

Lot

Huis Emmaüs Weelde

A De Sippels Alsemberg

St. Gurik kerk

D Ceciliakoor Dworp

Zinnik

Zinnik

A K. V.L.V. Alsemberg

20 u 19 . 30

Me iavond : Het wonder van het fees Cult. Centrum

H K. A.V . Huizingen

vieren

L K. A. V. Lot

20-21

6.45 16 u 11-20 IO u

DJ - K.J\. V. Dworp

Plaats. zwembad

Zwemcursus 8endagsuitstap Groot - Hertogdom Luxemburg Conce rt Domein Huizingen

L O. F. i.s.m . Bond g rote en jonge gezinnen Prov. Domein

H Provincie Brabant

')on Boscb Halle

A I . V. L. V. Alsemberg

Tentoonstelling handwerken Kinderkoetsentocht Dagui tstap naar Parijs Uitstap met gele ide bezoeken

uNI

1 9 8 3

1

20-2 1

Zwemcursus · · " Goldoni 20 u Toneel : "Het pleintje 20 u KVS " Het pleintje" c. Goldoni 8 u

B .~.

7. 15

8 u

11 u 13.Jo

'---.__

Reis naar Antwerpen 2-daagse fietstocht + BBQ Toeristische reis Processie Sacramentsdag ;erechten met aardb e i e n De economi e in de j aren BO door Dhr Dieri ckx

A

~e

L

;z•A • v. Lot

a

K. V.L. V. Alsember g

Sippels Alsemberg

KVS Bru ssel

L KA · · v. Lot A David sfonds Alsemberg

KVS Brussel

B VTB - VAB Beersel

Plaats. zwe.mbad

20 u

....

A

Weven

J

3

Grote Sleutel

Grote Sleutel Weven Demonstratieles "Schilderen op gla~ Ons Huis

19 u

8-20

3

Alsemberg

A K.V.L.V . Alsemberg

11

2

s·ippels

Grote Sleutel

9 u

!9 !9

Ettelbrück Vian- A De den

Dworp

Uitstap

10 u

4

5

B VGB & OVM Bee r se 1 Hall e

K. A. V. Dworp

Reis Weven

9

VGB Beersel

:3

Po ppenkast : Malp e rtuus : "Alfred tn het jaar omega"

B K.A.V. Beersel Tenten in Hall e Booienhoven

A De Sippe ls Alsemberg

Normandië

H K.A.V. Huizingen

a ui zingen

H E.H. Pastoor Parochie

Grote Sleutel

A K.V.L.V. Alsemberg

restelheide

~ .M . B . V.


20 tDemons trati e l es schilderen op glas

9

20-21 Zwemles

9

16

1 1 u Proces sie Kermis

18 tot

19

20 2B

1<erk S t. Gur ik Pla~t s . zwembad

20-2 1 Zweml es

19

l9

n. N. 7

Huizingen Kamperen ergens . in Ardennen

u 2-daagse voettoc h t

10 u Kinderkoetsentocht in de t uin en 18 . 30 20 . 0 Bloedinzameling 3 20-21 Zwemles

~ezel lig

25

17 u

26

10-2 1 bp en deurdag handwerkdemonstraties

26

14.30 Schoolfeest St. Viktor Dworp 10 u (Gent St . Pieters) Stadszoektocht

26 3Q

Ons Huis Plaa ts. zwembad

10 u iluwelijksmis van lid

11

ORGANISATIE

PLAATS

AKTIVITEIT

UUR

samenzijn (Gent station)

f>

.T-K.A.V . Dworp

L K. A. V. Lot D K.F . De Eendracht L I< • A • V • Lot !I E.H.

Pastoor parochi e

A De Sippels Alsember g De Sippel s Alsemberg

Ann evoie

A

Grote Sleutel

A Civi ele Bescherming A.

Plaa t s . zwembad

L K.A . V. Lo t

JH Gent

A De Sippels Alsemberg

Grote Sleutel

A K.V.L .V. Alsemberg

Speelplaats

D Oudercom it é St. - Viktor

Gent

A De Sippels Alsemberg

Plaats . zwembad

L K.A.V. Lot

20-2 1 tZwemles

PRIJS TER BEVORDERING VAN DE

AMATEURISTISCHE PLASTISCHE KUNST VAN BEERSEL

Het gemeentebe~ tuur van Beersel e n de gemeentelijke cultuurraad reiken op 16 december 1983 een prijs uit ter bevordering van de amateuristische plastische kunstbeoefening . voor 1983 wordt enke l drie dimensioneel werk aanvaard beeldhouwen, kunstsmeden, pottenbakken e.d .. Deze werke n zullen tentoongesteld word en in de gemeent elijke feestzaa l te Beersel op 17 en 18 december van 10 tot 20 u. De werken dienen door de kunstenaars in de gemeente lijke feestzaal te Beers el ingeleverd te worden op zaterdag 26 november 1983 tuss~n 10 en 12 u . Het r eglement kan vanaf heden aangevraagd worden bij Dienst Cultuu r , Frans Samyn, Gemeentehuis, Brusselsesteenweg 196 Als emberg - Coördinator ~ Karel Baeyens, Goudkasteellaan 16 . - Huizingen

zoals in 1982 za l er een tentoonstelling doorgaan van de lau rea ten i n het Herman Te irl inckhuis te Beersel, gedur ende de maand februari 1984. Al deze aktiviteiten gaan door met medewerking van het Gemeentekred ie.t ·


r

Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel A K T 1

V I T E 1 T E N KA L E ND E R 3e Jaargang nr. 3 JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER 1983

DRIEMAANDELIJKS

UUR

'

AKTIVITEIT J UL I

2 3

B.Z. 7.oo

3

7. 00

3

15.00

8

20.00

13

17.30 20 . 00

21 24

-

B.Z. 6 . 30

3o 30 31 31

1 :3

é3

2-daagse fietstocht + diamontage Ivoorkust , Oppervolta en Niger op zaterdagavond 56e IJzer bedevaart Diksmuide " Juul Koncert door de jeugdfanfar e Spr ingael GULDENSPORENVIERING Bloedinzameling 4- daagse f ietst~c h t van Pas de Calais

in de streek

_ amusement

PLAATS

ORGANISATIE

3 JR. Westerlo

Pe Sippels Alsemberg

Kerk Huizingen

H

~.V.K.H.

Kasteel te Kessel-Lo

fedekam Brabant - Vzw Nc Kon . Fanf . St . Jozef

Kasteel Beersel B

~ultuurraad

Vaucampslaan 80 H

~ode

gî tes d ' etappes Nabringhem Wissant Fiennes

~e

L

Hoeve Cuvry Kester beek

Beersel

Kruis

Sippels Alsemberg

~zw N. Kon . Fanf . St. Jozef

20 . 00

Licht koncert

11.oo

lij ksmis . . Oplu istering huwe

St. Marten skerk Pepingen

10.00

Kinderkoetsentocht

Provinciaal Domein

H De Sippels Alsember g

l J .OO

Koncert tijdens de H. viering

Hoeve Cuvry Kesterbeek

L Vzw- N-. Kon . Fanf. St. Jozef

Eucharistie-

St . Ceciliakoor Lot

-L_J__ _ _ _ _ _ __..___ _ __ ...

~----1

NG r.ULDENSPORENVIERING "' zeer hartelij k uit op de GULDENSPORENVIERING op het 1 nodigen · van Beerse · S JU · 1 i· 1983 om 20 uur. lenpl . a 11 e inwoners Beersel op vrijdag ein van het kasteel van UITNODIGI

(;en

mee •

~Sku

• met volksdans en vendelzwaaien - Koor PICHT EN PLEZIER J~uin~tgroep NELE uit Grimbe~~e~uizingen - Nieuwe Fanfare Sint-Jo zef uit Lot - RijksrnuziekÎem· zin?en - Koperensembl~ ~ et voordracht en ballet - ORFF-ENSEMBLE JENLO uit Lotink~~.uit Alsemberg ~n.Huizin~~~e:bloem uit Alse~berg - Were Di uit Lo t - VTB uit Alsembe r g toj 1 Jke toneelvereniging De p 1 Degueldre eugd Eureka uit Lot - Decor au - vrije toe gan g


1

i

PLAATS

AKTIVITEIT

UUR

A UC US T US

1 9 8 3

Dworps e feesten 1983

5

19.00

Avond

6

20 . 00

Concert

J

20.00

"Parking Meters·' ' Concert Kampeerfietstocht van 3 dagen in de streek van Maldegem

B. Z. 7.00

" Arb eid Adelt "

Ons Hui s

D P .A. C. Dworp

Vr e dezaa l Dworp

q P.A.C. Dworp

Vredezaal Dworp

D P .A . C. Dworp

Kampeerterrein Axel, Zeeland

D P.A.C . Dworp

Gilde,nhuis

D K.F. De Eendracht

St. Gurikkerk

D St. Ceciliakoor Dworp

15.00

Vrij podium

5

18.JO

Dworpse feesten

5

10.00

Op l uistering meerst emmige hoogmis

16.30

15j jumel age met Blokker - _NL_en Fusie Beersel met Wormeldange Lux. - 10 J· Jumelage met Mirebeau F. Koncert tijdens de H. Eucharistie- Kerk Al semberg

11.00

viering Opluistering huwelijksmis

~8

-

27 27 28

14- 17. . org. J·eugdcomité • Vlaamse kermis 17 30 15 . 00 Opluistering huwelijksmis 10.00

Kinder koetsentocht

St . Pieterskerk Leerb.eek Lot St . Jozefske rk Provinciaal Domein Hof·stade 't Gravenhof

16 . 00

28

26 4/9

Herfstconcert _ ~andel- en wieleruitDe Gordel w s t ap

13 .oo. Spor tdag doorheen de B. z. 8-daagse fietstoc h t 22.00 Lüneburger Heide

De Sippels Alsemberg

Vredezaal Dworp

4

)

ORGANISATIE

Sint-GenesiusRode KAJ Domein Undeloh - Gr ünhagen - Suderburg - Wahrenholz - Lachendorf

Jumelagecomi t é

A Vzw-N. Kon . Fanf . St.-Jozef St. Cecil i akoor Lot L Jumelagecomité L St. Ceciliakoor Lot De Sippels Alsemberg D K. F . De Eendracht Bloso sport + klas siekers D B.G.J . G.-Dwor p De Sippels Alsemberg

lJREE:t BELEID 65 af loten culturele verenigingen werden op 11 april ll. aanhrev gevaardigden van de aange~ l en te doen ten einde het cultureel beleid af te stemmen en met het verzoek voorste .e · kunnen alle geïnteresseerde in, nod_en en behoeften van d e gemeen krte· i jgen v~nuit de basis 0 !~sr~lm mogelijk i nformatie te ve:. via de aangesloten cu l turele verenigingen hetzij tts t un suggesties Övermaken hetz~J aan de voorzitter van de cultuurraad. !en ~eeks aan de dien st cu ltuur 0 en voorste l len besproken worden op het vlak van de lg ater stadium zu ll en de ontvang : ~~:enten . lJ Voorbaat voor de medewerking.

----

de organi sereride -vereni~ingen. Informatie medegedeeld dooEr H tveldlaan 2 t 64J Beersel Tel. V . . pENN • ou , :rantw . uitg. Andre ! Brusselsesteenweg 196, 164 1 Beersel D1enst Cul tuur, Gemeentehuis,

380. 29.97 358 . 35. 03


~--

UM

PLAAT~

AKTIVITEIT

UUR

S E P T E M B E P. 4 0 1

10.00

B. Z. 7.00

6

20 . 00

7

14.00

7

14.00

Ja

11.00

8

Kade

Oplui s t e ring me erstemmige hoogm i s

.8

~o

~4 ~s ~6

15.00

9.oo B.z.

7.oo

1 9 8 3 St. Gur i kkerk

D St. Ceciliakoor Dworp

De Sippels Alsemberg 2-daags e voettocht in de streek van Kasteel te Nois) Dinant Ons Huis D B. G. J.G . +KWB Dworp Dia - club Dierentuin Festivai te Antwerpen - Koncert Stad Antwerpen Antwerpen door Vzw. N. Kon. Fanf . Se . Jozef H Ziekenzorg Centrum Ziekenontmoetingsdag Si nt -Jan-Baptist inKoncert tijdens de jubil e urnm is door O.L . V. Midd e lastituut nf. St . Jozef res kerk Se . Jans v zw . N. Kon . Fa Molenbeek garnalenvangst op de Wester schelde

Terneuzen 8

ORGANISATIE

Muziekwedstrijd Koncert door Vzw. N. Kon. Fanf. St. Jozef Kantklossen 2de reeks in de provincie 2-daagse voettoc h t Luxemburg

18 · 30 Bloedinzamelingen te Alsemberg 20 .30 9.00 Kantklossen 2de reeks

Westerschelde

De Sippe l s Alsemb e r g

Leest

Gemeente Leest

Tuinen va n het St . Jan-Baptist instituut:

St. Jan-Baptist instituut St . Jans·-Molenbeek

Grote Sleutel Cultureel Centrum Mirwart

A K. V. L.V . De Sippels Alsemberg

Grote Sleut el

A Vriendenkring Civiele Bescherming Alsemberg

Grote Sleutel

A K.V . L . V.

Grote Sleutel

A K. V. L . V.

19.00 Kantklossen 2de reeks

PRIJS

I ER BEVORDERING VAN DE !\MJ\TEURIST ISCl·IE PI .11\ STISCHE KUN~I 'h\N HEERSEl.1

Het gemeentebestuur van Beersel en de gemeentelijke Cultuurraad reiken op 16 december 1983 een prijs uit eer bevor dering van de amateuristische plastische kunstbeoefenin g . voor 1983 wordt enkel drie dimensioneel werk a a nvaard beeldhouwen, kunstsmeden, pottenbakken e.d .. Deze werken zu l l en ten toongesteld worden in de gemeente l ijke feestzaal te Beersel op 17 en 18 december van 10 tot 20. u. De werken dienen door de kunstenaars in de g~meentelijke feestzaal te Beersel ingeleverd te worden op zaterdag 26 november 1983 tussen 10 en 12 uur . • He t reglement kan vanaf heden aangevraagd worden bij Dienst Cultuur, Frans Samyn, Gemeentehuis, Brusselsesteenweg 196 te 164 1 BEERSEL Coördinator : Karel Baeyens, Goudkastee llaa n 16 te 1511 Beersel voorafgaande inschrijvingen v6ór 1 okto ber a. s . in t n sturen bij de voornoemde dienst cultuur .

·n 1982 zal er een tentoonst e lling doorgaan van de laur ea t e ·1 zoa 1 s l. . . in het Herman Teir l1nckhu1s te Beers e l, gedurend e de ma and febr uar i 1984. Al deze aktiviteiten gaan door met medewerking van het Gemeentekre diet.


.

GULDENSPOREN·

VIERING

~rijdag, sjuli 1983 om 20 uur.

KASTEEL BEERSEL steun gemeentebestuur en . cultuurraad.


Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel I

is.oo 10.00 20.00

20.00

19.oo 20.30

B. z.

v

I

T E I

Tentoonstelling Ensor Opluistering hoogmis door koor "Singet ende Weset vro" uit Landen Meerstemmig Voordracht door Maurice De Wilde over "De Nieuwe Or de" Technische avond Kantklossen Il Toneel "De Leeuw van Vlaand ren van H. Consc ience Wagentocht Pajottenland

7.09

2- daagse voettocht

lo.oo 9.oo 19.oo

Kinderkoetsentocht

Robo~... st

20.00

13,45

Io.oo 13,30 18 .... 20

20.00

19 .oo l<Vs l 9. l S

T E N K A L E N D E R

Antwe~pen

A

DF Alsemberg

St. Gurikkerk

D

St. Ceciliakoor Dworp

De Kring Lot

L

Grote Sleutel Teater Toone Brussel Vl . Br abant

A

WF Beersel - VF Beersel HV Beersel - CSC Beers el Diaclub "Het Linnen Vens ter" Lot K.V.L.V. Alsemberg

B

VTB-VAB Beersel

L

OF Lo t

Cult . Centrum St. Genesius Rode

De Sippels Alsemberg

Harzé

De Sippels Alsemberg

Zwalmstreek

Kantkl ossen Kan tklo ssen Toneel : reizend volkstheater : "Wat do en we met opa' , Geleid bezoek .' Kasteel Beersel F De0. L. Vrouw Kerk Alsemberg , · boeckmuseum Drogenbos . . . ·ge hoogmis 0 P~yistering meer sterorni De"'nstratie taart en bakken Bloedinzameling ubwedstrijd Wedstrijd : portret kl bakken Demonstratie taarten Tonee l voorste ll ing : "Pas op j e dochter s " . sleepnetten Vi svangst op zee met h·iderijenGeleid bezoek aan de se i E sor tentoonstelling van J ames n

Grote Sleutel Grote Sleutel Gemeentelijke feestzaal Kasteel B<eersel

A A

K. V.L . V. Alsemberg K. V.L . V. Alsemberg

B

Krist . gepens ., OF en K.A . V. Beersel

B

VTB-VAB Beersel

Grote Sleutel

D St. Ceciliakoor Dworp A K.V.L.V. Alsemberg Vriendenkring korps Civiele Bescherming Beersel L Diaclub "Het Linnen Venster" Lot K.V . L.V. Alsemberg A

KVS

B De Sippels Alsemberg

Breskens

B

museum ~ntwerpen Grote Sleutel

A De Sippels Alsemberg

St . Gurikkerk Grote Sleutel Gemeentelijke feestzaa l De Kring Lot

. .

VTB-VAB Beersel

A K.V.L.V. Alsemberg

Kantkl ossen

tie med ·serende verenigingen. · Uit egedeeld door de organi 164 1 Beersel :-... g. AnA ... ;; uc-11n.10 1.trrnveld laan 2 ' . , at. 1 F.4 1 Beersel

Tel. 380 . 29 .9 7 358.35.03

1


r

ORGANISATIE PLAATS AKTIVITEIT UUR ----.-~~-+-~~~~~~~~~~~~--~-- ~~--'~~~.--;-~~~~~~~~~~~ A K.V.L.V . Alsemberg Grote Sleutel 27 19 . 00 Kantklossen Fedekam Vlaanderen Kampioenschap van Brabant Fedekam Leuven 30 door VZW N. Kon . Fanf. St. Jozef ATUM

29

1/11

5 6

10.00

Opluistering meerstemmige hoogmis Dia-festival met wedstrijduitslag van de 6de grote wedstrijd - voor iedereen - voor jaarlijks e deelnemers

20 . 00

14 . Jo

15

9.oo 19.oo

B.z. 7. 10 19.Jo 13. 30

l7

19

20 . 00

19.oo

19 1 19 . 30 19 20.00 20.00

9. oo 19.oo Viel-

salm

Bezoek basiliek Halle · ertrek J4 . 00 Herfstwandeling : v 1 1 ·d·ng kerk St. Rochus Halle - ei Emiel Vandercammen Kantklossen Kantklossen l angs de 3-daagse voettoc h t Semois Toneelvoorstelling "Maak plaats Mevrouw" Demonstratie visrecepten _ clubwedWeds trij d : landschap strijd . . f ee stmis 1l1aJaarlijks Ste . Cec rdt . . "De feeks wo Toneelopvoering · re getemd" van W. Shakespeka pl aats " Maa . Tonee l voorstel 1 ing Mevrouw" Toneel Were Di Kantkl ossen Kantklossen 2-daagse voettocht

19 .oo Concert in de kerk 19.oo 13.30 19.30

Sippels Alsemberg

N o V E MG E R

19 . 22

20 . 00

LJe

:~anne

4-daagse voettocht Luxemburg

6

8 Jo 11 13 13

in de provinci e ~îte d'etapp e

\.Jann e 11·30

. " Een babY bevan · · Toneelopvoering ht in 3 van 1000 weken" · K~~~na drijven door Hans elver"d en nag Demonstratie hul zorging . " Film " De Witte

1 9 8 3 St. Gurikkerk

D St. Ceciliakoor Dworp

zaal·· Blokbos Lot

Diaclub "Het Linnen L Vens ter" Lot

Halle

A VTB-VAB Alsemberg

Halle

H

V.V . K.H.

A K.V.L.V. Alsemberg Grote Sleutel A K.V.L.V . Alsemberg Grote Sleutel NatuurvriendenDe Sippels Alsemberg huis Chiny Onze Kring Lot

L Toneelkring Were Di Lot

Grote Sleutel

A K. V. L. V. Alsemberg Diaclub "Het Linnen L Venster" D St. Ceciliakoor Dworp

De Kring Lot

st. Gurikkerk De Meent (nieuwe A De Alsembloem zaal) onze Kring Lot L Toneelkring Were Di Lot Onze Kring Lot Grote Sleutel Grote Sleutel lr1es Doyards" Vielsalm

L DF Lot A K.V.L.V. Alsemberg A K.V.L . V. Alsemberg De Sippels Alsemberg

Huizingen

H Fanfare D.V.H.

zaal Alcaz..i;ir Lot

L Kon. Toneelkring "Lustig en vrij" Lot

Grote Sleutel

A K. V.L.V . Alsemberg

Onze Kring Lot

L DF Lot

--

PLASTISCHE KUNST VAN BEERSEL

MATEUR1sr1scHE

VAN DE A

. n ingestuurd voór 1 oktober 1983 bi j k diene . ioneel wer voor drie d1roens lsesteenweg 196, J641 Be ers e l. srusse gemeentehuis,


Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel A K T I V I T E 1 T E NKA L E ND E R Jde Jaàrgang nr. 5 December 1983 - Januari 1984 DRIEMAANDELIJKS ORGANISATIE

PLAATS 1 9 8 3

Onze Kring L Diaklub Dworpsestraat 90

Diaclubavond Toneelopvoering "De feeks wordt getemd" w. Shakespeare · . " S eler" Toneelvoorstelling . De P Toneel opvoering "De feeks wordt getemd" w. Shakes peare

De Meent

A De Alsembloem

·KVS Brussel

B De Sippels Alsemberg

De Meent

A De Alsembloem

L B. G.J.G. Onze Kring Centrum Hu i zin- H K. A. V. Huizingen gen

Sinterklaasfeest door Luc Lev.en smoed bij tegenslag Bo one in de deel- Lot Sinte r k l aas : rondgang gemeente Lot Grote Sleutel n1enu ! Zet eens vis op h e t Lokalen Rij ksDemonst ratie school Sinterklaasfeest Parochiezaal Handwerkles : Haken

Onze Kring

Adventconcert

G·em . feestzaal Sint-Elooifeest Kwi s onder nieuwe . dvorm van 5 jaar Gem · f eestza~l Jeugdknutselnam1d ag St -Niklaas · tot ••. met bezoe l< van . Gemeenteschool l6 jarigen Tekenwedstrijd voor 6 Hu izingen

Is 16

~

~'--... ~~

B. z. 7 .oo 14. oo

io. 00 io . 00

~ ~ëtt· ~ti. l.e

La Reid 2-daagse voettocht Kerstf ees t Diaklubavond K. V. S. : "Een vlo G. Feydeau

A

K. V.L.V .

A Vriendenkring Rij ks-

schol en Alsel!lber g B K.A.V . Beersel

B K. A. V. Beersel Parochiezaal o. L. Vrouwekerk A D. F . Alsemberg

Handwerkles : Haken

13

L

Grote Sleutel Onze Kring K.v.s. Brussel

L

A.G.V . - K.W.B.

B D.F. - V. A. B. Beersel B D. F. Beersel H D.F. Huizingen - Buizingen A De Sippels Alsemberg K.V.L . V. L Diaklub B V.T.B.-V.A.B. Beersel A

1·n het oor" van _

-::::::::::::::::=----------------------------------,

verenigingen . Tel. 380.29.97 1• serende 358.35.03 ~ti. tw. u · ~edegedeeld door de organ 2 1641 Beersel Beersel ~t c"~ l.tg. André PENNE, Ifoutveldlaan 'nweg !96, 1641 tu elseste.e-~_:__--------------..-:.--------~----~----~--~--~ 1 ur, Gemeentehuis , sruss _

., --=

-=


Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel AKTIVITEIT

ORGANISATIE

PLAATS A Komma

A De Sippels Alsember g

Centr. Stat.

14 . 45 18 . oo 1?

ia ia la

20.00

15 . oo 15 .oo llalle Stat.

Conc e rt door

v.z.w.

voor kerstmis

Kerstf ees t Kerstevocatie - Kerstconcert Wereldsolidariteit Ledenf ees t Eendagsvoettocht

9. IQ

20.00

Winterconcert

19.30

Kerstfe est - Tentoon werk

St. Lambertuskerk Beersel

B V.Z . W.N. Kon . Fanf. St. Jozef

Paviljoen Kerk Huizingen

L S . V.V. - S .W.B. H K.A.V. Huizingen

Onze "Kring

L K. A.V.

Halle - Edingen

A De Sippels Als emberg

Paviljoen

L K. F. De Eendracht

stelling hand- Parochiezaal

18 . 30 Bloedinzameling 20 . 30 19

Grote Sleutel K. A. Halle

B K. A.V. Beersel

A Vriendenkring Civiele bescherming Alsemberg V. G. Beersel jong.

+

Hum.

14.oo

Taptoe

Onze Kring

L K.B.G.

l J • 30

Kerstfeest

KVS Brussel

B De Sippels Alsemberg

I< .v.s. 19.30 8 . 30 18.30 lioudetnont

18.oo

.. "Een vlo in Tonee lvoorstellin~ het oor" .. Bomal. Voor Verblijf te Harre bi~ derwijs . h t basison dkamP k inderen van e en l ste en 2de vso. Jeug + Silvesterfees

Harre - opstapplaats Lot-Euro- B V.G. Beersel pap l ein Houdemont prov. Luxemburg

A De Sippels Alsemberg

2-daagse vo e ttocht 1 9 8 4

l (}

Grote Sleutel

A K.V.L.V.

l~

13 . 30

Tapisserie

Onze Kring

L Diaklub

lJ

120.00

Diaklubavond

KVS Brussel

B V.T.B. - V.A.B. Beersel

13

Qo.oo

centrum Huizingen

H K.A.V. - K.W.B. Huizingen

De Moelie Linkebeek

A De Sippels Alsemberg

~ 0 .oo 14 l~/ Is Is

"''-'Ult ..., --ent

.

ts.oà

K• V. S. : Zomer

van E. sond

Nieuwjaarsreceptie fietstocht Diamontage over onzeH ·ae door d e Lü n enbu r~er. ei Fusieconcert

"'-.... '-'lllois "'-....... 9. Eendagsvoettocht 30

De Meent

Alle muzi ekverenigin A gen van onze gemeente

Lillois-Dworp

A De Sippels Alsemberg


=

Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel M

UUR

AKTIVITEIT

PLAATS Grote Sleutel

7

13.30

7

20.00 18.oo20.00

7 ~

14.30

}

20.00 13.30 20.00 17.oo 14.oo

/

B.z. 8.oo

i

Tapisserie Diageluidsserie van Zaire en Rwan- Grote Sleutel da dr . Jacques Boone Gem. feestzaal Bloedinzameling Zaal Blokbos Film : "Als zes vingers aan een hand" De Belgische Frank door Prof. Levy Onze Kring Grote Sleutel Tapisserie ?" Gem . feestzaal Toneel : "Wat doen we met bompa (als hij niet ziek is) Lokalen RijksFeest geïntegreerde werkweken school (bos-, zee- en sneeuwklassen) Don-Bosco kelder Ledenfeest met o.a. optreden van Buizingen Volkskunstgroep Il Za kd oe k" Jeugdherberg 2-daagse voettocht

13.30

Tapisserie

20.00

Filmvoor stelling - nabespreking Bezoek crematorium Antwerpen

Ronse Grote Sleutel

ORGANISATIE A K. V. L.V. A D. F. Alsemberg B Vriendenkring Civiele beschermi~ g Beersel L Jefi-Lot L D. F. Lot

A K. V.L.V. B Df. - K.A.V. - K.B.G Beersel A Vriendenkring Rijksscholen Alsemberg H D:F· Huizi~g~ - Buizingen A De Sippels Alsemberf. A K.V . L.V . B Vrijzinnige gemeenscha Beersel

Vertrek te Lot en Beersel

B V.G. Beersel


Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel :i~ ministerieel besluit van 1 februari 1983, verschenen in het staatsblad van 1J v=~ 1983, werd de gemeentelijke raad voor cultuur en culturele vrijetijdsbesteding Beersel erkend , op advies van de Hoge Raad voor Volksontwikkeling.

Het d e k reet op de gemeentelijke cultuurraden van 12 december 1974 gaf volgende op:iracht en aan de cultuurraden : ~ ··· Een cultuurraad heeft tot doel overleg en samenwerking tot stand te brengen nder de verenigingen instellingen en diensten voor sociaal-cultureel werk en culUl:'ele ·· ' · · · · d e ruimste · e . vriJetijdsbesteding . Hij öevordert d eze a k ti.vi.teit~n in óetekenis, " ~ ~nbegrip van de cultuurspreiding, de voortdurende vorming en de vrijetijdsbegeeiding. PlJ ~i· a~viseert de gemeentelijke overheid inzake culturele aangelegenhed en en inzake anning en bouw van culturele infrastruktuur ... " (artikel 2). n het dekreet worden bijgevolg twee belangrijke doelstellingen aangegeven

1) het aktiveren van het plaatselijk cultureel leven en het stimuleren en coör-

dineren van het plaatselijk cultureel werk gemeenteliJ. k cultuurbeleid (o.m. inzake planning en a viseren van het bouw van culturele infrastructuur). ilet Plurali"st· h · ·· k bestuur op de algemene vergad ering van vrijdag 14 januari 1 iJ 8) . isc ver ozen . · · k 1 dient vol . k 1 13 van het huishoude reg ement en volgens de voorschrif19 en " gens arti e 1 ui· t te brengen over de werk· •uu.·an het vermeld dekreet elk jaar vers ag ing van cul. . raad in . de gemeente. .. d 1· t plaats tijden s de 0 ol:' on ze gemeente Beersel griJPt 2) het d .

Algemene

vergadering

van vrijdag 3 februari 1984 om 20 uur . d emeentelijke feestzaal te Beersel. i.n e g elke inwoner van Beersel is hierop dan ook uitgenois openbaar en . t best .. 1 tuurraad : ~ uur van de gemeenteliJke cu :fol:'z· 1641 Alsemberg tel. : 380.29.97 2 st'der~tter.André Penne, Houtveldlaan -oebremaeker, Dworp; . hecret 00 rzitter Christiane Mosselmans . Penningmeester Maurits Kellaert, Lot· 1 'Il ~rànt a ris · Agnes Vandendoorent, B.eerse ' Hui. ' van de amat. plast. kunst Karel 1 Baeyens, ~nge ~ rdelijke prijs ter bevord:ri~g Jean-Pierre Agneessens, Huizingen; ondervoor• . comroissM ie . k . . . .tll tten ' v oorzitter erkennings 1 Dworp; secretaris er enningscommissie Luc

00

r•n~er erkenningscommissie &dgard De o ' ,~~•n'~eyden, Dworp; . . n· René Spiliers, ' ~ro

<:>

Leo Sleuwaegen Huizinge ' en J os Vandenoergen,Atsem ' b e rg ·

Alsemberg

.;

Adri Theys, Alsem-


i

Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel A KT I V I T E 1 T E NKAL E NDE R 4de Jaargang nr.

DRIEMAANDELIJKS

UUR

20 . 15

Gesp reksavond : Uw geloof heeft U gered.

2

14.oo

Gezellig samenzijn

2

20.00

Diawedstrijd : Regen en /

2

20.00

Koor "Wienersängerkna b en"

20. 15 14 . oo

Vooropening boekenbeurs Algemene vergadering met pannen-

20.00

koekenbak M·11 r KVS : De jaren 30 van A. i e

12 3 3 3

4 4 5 5 5 5

s 5 7 7

of wind

Onze Kring

L K.A.V. Lot

Tenbroek

A Bondsleden .K .B.G.

De Kring

L Diaclub : "He t Linnen Venster" Lot

Westrand Dilbeek D De Sippels Alsemberg Sint-Victor

Io- 1a

Boekenbeurs + posters

13,30

Les tapisserie d van edelPendelen en de invloe • h 8Jll s tenen op ons lic a . adering Algemene bestuursverg

20.00 20.00

Bruss e l Sint-Victor

sint-Victor e Grote Sleutel

~

B VTB - VAB Beersel A Davidsfonds Alsemberg

B De Sippels Alsemberg D Soc.Gepens. Dworp Staf Revier~

A Davidsfonds Alsemberg D Dworpse schaakkring B VTB - VAB Beersel Bloso + sportraad Vrij zinnige Gemeenschap B Beersel ·

H

.~. De Vrijheidsvrienen. avidsfonds Alsemberg

. V. L.V. Alsemberg .A.V. Huizingen i

aal PalmoliVie older Gravenhof

20 . oo

A Davidsfonds Alsemberg

De Grote Sleutel A K. V.L.V. Alsemberg

Boekenbeurs ·n KVS Brussel . 30" toneelopvoeri 19.30 KVS : "De Jaren Lokaal bij Elza 17.oo Ontspanningsnamiddag Sint-Victor 10-18 Boekenbeurs + posters zolder Gravenhof . · schaken 14.oo Vierploegentornooi . e Vos' Brussel . . "Reinaert d 15.oo Tine Ruyschaert · . . Hoge Venen 7.oo Ski-wandelen (vertrek kerkplein Gemeentel ijke Dworp) 1 poppenk.ast14.30- Groot kinderfeest :. • · - dans - feestzaal . 2 animatie eersel 18 . oo voorste 11 ing, · Kameleon, 3. spel door Malpertuus .. d. Laat kleur- en teRenwedstriJ • nderlecht COOVI ons een oloem ••• Provinciaal Tornooi

1984

'1 9 8 4

10-22

14,30

~Maart

ORGANISATIE

PLAATS

AKTIVITEIT

F E B RUAR I

2

Februari

.F. De Vrijheidsvrien- f ~

schaàkkring

f

~

~

Open schaaktornooi

~e

.

~-~r-

verenigingen. medegedeeld door de organisen 2 J641 Beersel Tel . 380.29.97 ~ St èu~itg. André PENNE, Houtveldi::ste~nwegs ~l~9~6~,~I-6_4_I_B_e_e_r_s_e_1____~~~--~3_S_a_._3_s_._o_3___....=-•

~t~ tle

~' Gemeentehuis, Bru~ -


13 . 30

2

B. Z. 7. 15

J e f i filmc lub 2-daags e voettocht in de provincie Luxembur g

4

14 . 30

KBG Algemene bijeenkomst

5

17.3020.00 Bloedinzamelingen

7 8

20 . 00 20.00

Diaclub Concert door Brass band Alsemberg

8

20 . 00

Het leven en werk van de beiën

14.oo

Dworp - Brussel schaakkampioenschap

9

9 .9 .9 ~l

~2 ~2 ~2

7.oo lO.oo

H

Rode Kruis afdeling Huizingen

Gildenhuis

D B.G.J.G. + K.W.B. Dworp

K.F. Lembeek

Lembeek

D Landeli] ke gi1.de Dworp-

Huizingen

Zolder Gravenhof D Dworpse schaakkring

1 b Gildenhuis

D B.G.J.G. + K.W . B. Dworp

Hoge Venen

Bloso + sportraad

Samenkomst kerk Vlezenbeek

De Sippels Alsemberg

Lokaal Klooster- L J Lot straat .-K.A.V.

15.oo

Zanguitvoering onderwijs Interscholen middelbaar Zuid Brabant 111even met een zie- Lokaal Kloosterstraat Gespre k savond : ke in huis" De Kring Lot : hoofddeksel Diawedstrijd Zaal Palmolive Huizingen Gala-concert Buizingen

14.oo

20.00

13 .oo

{s 20.00

11

Ledenfe~st V. V.K.R· · g RijksFeest van de vriendenkr 1n scholen Alsemberg in bet oosten 2-daagse voettocht rvan België

15 · 00 Toneel .MAART

<

Vaucamps laan 80

Film : "De koning en de voge 1

~s

l

K~B.G.

Grav,enhof

Ski- wandelen (vertrek kerkplein Dworp) Kinderkoetsentocht door het Pajottenland

met

ntspanningsnamiddag ef i - f ilmclub

Blok.bos Lot Rode T.I. Don Bosco Halle

L Jefi Lot Zanger K.B..G. H

De Dworpse schaakkring

L K.A. V. Lot L Diaclub : "Het Linnen Venster" Lot H K. F. De Vrij heidsvrien-

den B Vlaamse Vriendenkring Huizingen

Lokalen Rij ks..'. scholen gite d ' etappe ovif at

A Vriendenkring Rij ksschol~n Alsemberg

Dworp

D K. B. G. Dworp

De Sippels Alsemberg

.

l 9 8 4

14 ·00 Gezellig samenzijn 19.oo ~VS : De zotten van chaillot. 2o . . " 1e 0 pen1ng ·00 Wernissage of offici~e l ling rvan de Kunsttentoons 20 • 0 0 ~pén schaaktornooi de sippe 1 s

2~:~o ~intersportvakantie

Alsemberg

A

14 .30

20.00

<a

De Sippels Alsemberg

M~riazaal

Macramé

~3

~()

.

Jeugdhui s Mirwart

20.00

20.00

{6

.

D B.G . J .G. Dworp

Vred ezaal

Foto-uitstap, a:ans.lu.i .tendop diac u

~3

~s

ORGANISATIE

PLAATS

AKTIVITEIT

UUR

Bondsleden K.B.G .

renbroek KVS Brussel

B B. G.J .G. Dworp

zaal Union

H Kunstvrienden van Huizingen

zolder Gravenhof D Dworpse schaakkring overnachting Ram~ sau (Oo s tenr ijk~

De Sippels Alsemberg

Lokaal Bij Elza D Soc .Gepens ; Dworp Staf Reviers Vredezaal Dworp D B.G.J.G. Dworp

i


... JM

3 ~

;)

)

l

UUR

ORGANISATIE

PLMTS

AKTIVITEIT

Zaal Union

20 . 00

Kopers i n concert

15 .00

Bondsverbroedering

13.30

buffetten Demonstratieles : Koude het jaar rond !

.20.00

Technische avond

20.00

Open schaaktornooi

19.30

Muzikaal familiefeest

H Huizingse Kulturele Kring met medewerking K.F. De Vrijheidsvrienden Gemeentebestuur

Rode

De grote sleute] A K. V. L. V. Alsemberg De Kring Lot

L Diaclub "Het Venster" Lot

L~nn en

Zolqer Gravenho1 D Dworpse schaakkring Gemeentelijke feestzaal

B Kon . Harmonie Gretry's Kring

************ *****

erenigingen van de cultuurraad worden vriendelijk Alle leden van de erkende uitgenodigd op de

V

VE RGADE R I NG

ALGEMENE

00 uur in de gemee~telijke feestzaa l te

zo.

Van vrijdag 3 februa ri 1984 om Beersel. .

nder meer een toelichting gegeven worden

0 1·lJdens · za 1 met het oog op het formu l eren van een addeze algemene vergade ring k roep over h et opr ichten · g schepenco ' 11ege. v· van een wer r het les door de cu ltuurraad voo l hn dit advies kunnen alle

• • voorstellen brengen met betrekking tot reni.gi.nge 0 · f ~~kiog stellen van de gemeente1.iJ· k e in rastructuur ten

1

et gebruik en/of terbe 5 ch • 0 b ehoeve van a l onze veren 1·g1nge ·

IEDEREEN IS WELKOM

*********

********


Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding yan Beersel I V 1 T E 1 T E NKA L E ND E R

A K T

4deJaargang nr . 2

DRIEMAANDELIJKS

A P R I L 8 · 30 14.30 2

9.oo 14.00 13.30 19 . 00

3 3

3 3

s ~o

abant Br 1 Eendacswandeling in Waa s Wandeling "Dworp-Alsemberg:' verza• melpunt : gemeentehuis Dworp o.l . v. Jacques Boone Bezoek koffiebranderij en kaasafde linP, Colruyt Bezoek Brouwerij Van der Stock Kookles : biscuit en bladerdeeP,

. )

Bestuursvergadering

6

l 9 8 4

Station Gastuche A De Sippels Alsember~ Natuurgidsen Zuid- '-' worp-Alsemberg west Brabant A

K.B.G. - Tenbroek

Kloosterstraat

·L

K. A.V. - Lot

Tenbroek

A K.B.G. - Tenbroek D K.B.G. - Dworp

Halle Brussel

l 4.00 14 · 00

Maandelijkse vergadering

rredezaal arochiezaal

l9.30

Weven : lampekapje

retersblok

Il

20 . 00

Film : "The warri.ous

18,45

Mechels Miniatuur theater · d s" "De moeder van oavi.

"ildenhuis

zaal "Union"

19.30 14.oo

Boekenbeurs

e Meent

a

17.oo

"naar gaat de Toneelopvoering bruid" "Harnlet" van ff, Claus . 3de en 4de Open schaaktornooi. ronde Gezellig samenzijn

a

.9,30

Verloofdenontrooeting

lo.oo

lo

14.oo

Kinderkoetsentocht in van Zoutleeuw · - es -Ronqui.er Fietstocht Alsember g ·

ariazaal

to

14,30

AlP,emene vergadering

~emeentelij ke

ta .oo

Bloedinzameling

20 . 00 6

20.00 20.00

I

a

~~ ~ ... t'tn"'t •

ORGANISATIE

PLAATS

AKTIVITEIT

UUR

April - Mei - Juni 1984

de streek

~ende

B K.A.V . - Beersel D H.J . A. - Dworp D B. G.J . G. - Dworp

H Huizingse Kulturele Kring

A De Alsembloem

B VTB- VAB Beersel .v.s.-Brussel older Gravenhof D Dworpse schaakkring rogrès-Dworp estelheide

D Soc.p,ep.Staf Reviers B Huwelijksschool Beerse

a lle/Booienhove

De Sippels Alsemberg

1semberg

Davidsfonds Alsemberg

feestZ • Beersel

K.B.G. - Alsemberg B Vriendenkring Civiele ; Bescherming 1i ~

i

-

verenigingen. i.ser 1 Tel. 380 . 29 . 9 7 l.e d organ 2 1641 Beerse l~ "Qt~ .medegedeeld door e ldlaan ' 358 . 35 .03 196 , 1641 Beers el llst c ·U l. tg . -André PENNE, Hou tve e tcs~e=s~t~e~e~n~w~e~g~:_:_~:.------------------=~ Ultuur, Gemeentehuis , Bruss ·: . 'q

Q


UUR 19.30

11

7.00

0

5

18.00

IS

10.30 13.30

Wandemkoncert Lentewandeling voor het ganse gezin / vertrek aan de kerk

14. 30

Optreden groep van K.B.G.

19.30

Demonstratie

14.00

GewestV.ergadering

20.00

Foto-diaclub · trum Paasweekend - vakantiecen A.B.V.V. · de Eifel 3-daagse voettoc h t in

IS

17 18 20 0 /ina

:2/23 ·O/tn

'

s . oo

a

·2/23 22 22 23

2s 2.7 .

:a/ 2:0

K.F. St-Jozef K. A.V. - Lot

Lot

L

Vr ~ dezaal

D K. B.G. - Dworp

Centrum

H K.A .V. - Huizingen

Vredezaal

D K.B.G. - Dworp

Ons Huis

D B.G.J.G. - Dworp

Borzee

D M. J.A. - Dworp

Overnachting jeugdherberg Prüm Ons Huis

A De Sippels Alsemberg

D B.G.J.G . - Dworp

St-Jozefkerk

L

Vredezaal

D K. B.G. - Dworp

Mariazaal

A K.B.G. - Alsemberg

K.V . S. Brussel

B VTB-VAB Beersel

20.00

"Klei" van P. Whelan G H Luxemburg ht · • 4-daagse voettoc , . . dherbergen overnachting Jeug h Grevenrnacker en Echternac

Station B.Z .

A De Sippels Alsemberg

Halle Gem. feestzaal Beersel

A K.B.G . - Tenbroek

7 . 15

Lentekoncert

17.30

Bloedinzameling

20.00

Film "Escape from

19 . QQ

Toneel "Hamlet

11

Alcantran

11

H· claus

van d . - sde en 6 e 20.00 Open schaaktornooi ronde sokrijk ar oaar 1.00 Uitstap per ~~toe 0 zolder en de kolenrniJ 0 va d 0 l eden · ls . oo Mis voor overle e dag V~e~ing moederkens 19.30

7de kwistornooi 'onaal zanp,feest

G

14.oo

G

L Levet Scone

Paasviering Mis en paasviering

ME I

s

Sportzaal Anderlecht

A De. Sippels Alsemberg

11 .00 11.30

19.30

s

Station B.Z.

B K.A.V . Beersel

itstap foto-diaclub - meerstemmige zang Hoogmis Pasen

Dekanale bedevaart

s

Parochiezaal

9.0o 10 .30

!9/3o

i

"Leven met stress" uiteenzetting door een huisarts 2-daagse voettocht doorheen de Venen - overnachting N.V .-huis te Hockay Jaarlijks turnfeest

14

IS

ORGANISATIE

PLAATS

AKTIVITEIT

14 .oo

47ste Vlaams Nat~ikking Kaarten ter besc Wandeling "HallerboS "

St- Ceciliakoor Lot

B K.F. St-Jozef

1 9 8 4

Gemeenteschool Pretersblok 1

H Rode Kruis afd. Huiz. M.J.A. - Dworp

K.v.s. Brussel

De Sippels Alsemberg

Zolder Gravenho

Dworpse schaakkring

Bokrijk en Zolder Kerk Beersel Parochiezaal Zaal Union Antwerpen Hallerbos

B VTB- VAB Beersel B K.A.V. - Beersel Huizingse Kulturele Kring v.v.K.H. D . F.Huizing en-Bui z i r-~et


ZM'

: ~--1·~U~UR:---r--~~~~----~~~~~~---r----~----~·~-r--~---------------=-· ~ ~

l ...l..._-r~~--t-~~~A_K_r_1_v_r_T_E_I~T----------------t-~P~L~AA::.:TS=-~---i-i~~O:R~r.AN~I~S~A~T~I:E~~~_J 5

14 . 30

8

14 . 00

8

14.30

8

20.00

1 1

3 7

8 8 8 9 9

Wandeling "Hallerbos" verzamelpunt Achtdreef / o . l.v. Piet Onnockx e.a. Maandelijkse verRadering Algemene vergadering Voordracht.;..f ilm-debat "Wij kunnen de kernoorlog overleven" door ir. M. Vanden Bosch 2-daagse fietstocht / samenkomst Vierarmen Tervuren

14.oo

Lentewandeling - Dworpse escapade

19 . oo

"Potiche" van Barillet en Gredig

19.30

"WEG-OM" St-Vincentiuskerk

20 . 00 20.00

"WEG- OM" Basiliek

14_.30 20.00

0

Foto-diaclub Fusiekoncert in samenwerking met K.F . St-Jozef Muziekavond - jubileumviering Brass-band en Gognio-Brass

Natuurp,idsen Brabant

Hallerbos

z.w.-

Vredezaal

D

K.B.G. - D·.10rp

Mariazaal

A

K.B.G . - Alsemberg

r.emeentelijke feestzaal Beersel

B

VTB-VAB Beersel

Overnachting jeugdherberg Nijlen

A

De Sippels Alsemberg

Dworp

H V. V.K.H.

K.V.S. Brussel

D B.G.J.G. - Dworp

Buizingen

A D.F.Huizingen/Buizingen

Halle

A D.F. Alsemberg

Gildenhuis

D B.G.J . G. Dworp L s·t-Cecil iakoor Lot

Zaal Blokbos Lot De Meent

A D.F. Alsemberg

Waals Brabant

A De Sippels Alsemberg

Kinderkoetsentocht / samenkomst kerk Lasne Chapelle St-Lambert

L

K.A.V . - Lot

Luxemburg

A K.B . G. - Tenbroek D K.B.G. - Dworp

Kapellekensweg / mei-onuneganp,

r.ehuchten van Dworp

H KAV + jong KAV Huiz .

19.30

Een meiavond met Paul severs

Centrum K.v.s. Brussel

B

VTB-VAB Beersel

20.00

"Potiche" van Barrilet en Gredig

Boven Lesse

[.

Davidsfonds Lot

Linkebeek/St.Genesius-Rode/ Alsemberg

De Sippels Alsemberg

Eendagsreis Uitstap naar Luxemburg

13,30

7. oo

9 .00

Tr ektocht boven-Lesse I verzamel en : kerk Lot. ·n de streek van Eendagsvoettocht l. Zenne en Zoniën de wadden4-daagse voettocht op Haven Holwerd eilanden / samenkomst

Overnachting jeugdherberg !tllleland Bretagne

De Sippels Alsemberg

A De Sippels Alsemberg

Il-daagse culturele tocht in Bretagne

.

1 9 8 4

J

~

u NI

:

io.oo Open Schaaktornooi : ?de en Sste 3

14 . 30 J 19 . 30

~

.ronde " erzamelpunt Wandeling "Linkebeek v Koenraad ke r k Linkebeek - o. l.V · Cooman "Eurodag 1984" Amusementskoncert

~

Zolder Gravenhof D Dworpse schaakkr ing Linkebeek

Na t uurgidsen Z. W. Braban.t

..• . • :; 1

Feesttent St Martens-Lennik

H K.F. De Vrijheidsvrien- ~ den - Hui z in8en 1

1 j


-------

3

F ~UM

UUR

Pl.AATS

AKTIVITEIT

ORr;ANISATIE

De Grote Sleute A C.B . - Alsemberg

4

18.30

Bloedinzameling

5

14.00

Vredezaal

D K.B.r. . - Dworp

5

20.00

Maandelijkse ver~adering Film " Hollywood wordt dol"

Pretersblok

D M.J.A. - Dworp

6

14.30

Tuinfeest

Rij.ksschool Alsemberg

A Vriendenkring rijksscholen Alsemberg

zo/m 0/ 11

8 . 30

3-daagse fietstocht / samenkomst Antwerpen Centraal

Overnachting jeugdherberg Bergen.:...op-Zoom

A De Sippels Alsemberg

11

Processie St-Vincentius

Soignies

H

12.00

12

Mariazaal

A K. B.G . - Alsemberg

14.30

Algemene vergadering

Kerk S.G.R .

A D.F.

17

lO.oo

~a/

lila

jubileumvie-

11. 00

Eucharistieviering ring Academi sche zitting

13.oo

Samenzijn

.16. 00

Traditioneel jumelagefeest

Processiecomite StVincent-Soignies met medewerking v . d. K.F. De Vrijheidsvrienden Alsemberg

Oös Parochièhui A D.F. - Alsemberg A D.F . - Al semberg Grote Sl eutel Mi re beau-Frank- B Jumelagecomité rijk

23/

2s 23

16 . oo

11. 00

prijsuitrei-

Leerlingenauditie en king in de Ar2- daagse kampeertocht dennen Nationale fietsendag Kinderkoetsentocht Processie St-Jan-Baptist .

19,30

.

Gem. feestzaal Alsemberg

A Rijksmuziekacademie Alsemberg

Ardennen

A De Sippels Alsemberg

Gildenhu is

D B.G.J.G. - Dworp A De Sippels Alsemberg

Huizingen

H

nuitslaµd

A K.B.G. - Tenbroek

cultureel Centrum

H Rijksmuziekacademie Huizingen

Parochie Huizingen met medewerking v.d. K.F. De Vrijheidsvrienden .....

1 nd : Eupen -

Uitstap naar Duits a , Niddegem - Altenaen en prijsuitreiLeerlingenauditie king

-

NSPORENVIERING GULDE ------------ - . t de cultuurraad van BEERSEL de guldensporenorganiseer 7 juli 1984 20.00 uur, =_ENT te Alsemberg. d e nieuwe • ' om polyvalente zaa1 DE hi::.d beroep gedaan op bekende ensembles en groepen satn aroma "7er enstelling van het progr

-----

~

lt allle'tk S ~ ~~stg 0 Perkwintet THEO MERTEN ~~'~'toep ALKUONE uit Aalst

ha'tet~lAASKOOR uit Essenbeek

~~t •

.

teksten

tgroep KOMMA uit Alsemberg L DUBOIS . "'~. DE R oHO"mT ~v en · viering. ~wo GUELDRE regie · . nodigd op deze ~ers harte uitge ~orden dan ook van .J·e toegang- vri

U. DEBECKER en J. THEY$


Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel AKTIVITEITEN

KA L ENDER

4de

Jaargang

nr. 3 Juli- augustus-septenber 84

DRIEMAANDELIJKS

~UUR (

1

AKTIVITEIT J

UL I

l

9 8

PLAATS

ORGANISATIE

4

Kerk Huizingen vertrek 7 uur Sanatorium Als .

H V.V.K.H . Huizingen A Natuurgidsen

Ons huis

D B. G.J . G.Dworp

Parochiezaal

A K.B.G. Tenbroek

l

14.30

57e IJZERDEVAART Diksmuide + gele id bezoek Alveringen Wandelingen 0.1.v. C.Meurisse

l

14

Poppenkast viering SSj . B.G.J.G.

14

Mededelingen-kaartspel-koffie

Beer~el

Op verkenning in Beersel

met gids

D Gepensioneerd enbond Staf Reviers

De MEENT Alsemberg

A Cu ltuurraad Beersel

J .H. Zoersel

A De Sippels Alsemberg

Grote markt

A OF-Alsemberg

Gildenhuis Dworp Weiland-Alverdries- ' t Geer

D Davidskornuiten Dworp

Wijgmaal

A De Sippels Alsemberg

Hoogstraat Beersel Gildenhuis vertrek 7 uur

B Rode Kruis D Davidskornuiten Dworp

·weiland- Alverdri es-' t Geer

D CSC- V Dworp

Jeugdherberg Maldegem

A De Sippels Alsemberg

7

s 7 7 7 8 9 I1 13

14

Is 17

<8 <8 <8 <9

11 . 30

20

GULDENSPORENVIERING BEERSEL Theo Mertens-Alkuone-koor-Konuna

Kinderkoetsenfamilie wee~end + bijwonen Volksdansfest ival J1l Zoers. te Schoten 20 Guldensporenviering Brussel lO

18, 30

Volksdansf estival te Schoten vertrek Gildenhuis te oworp

14

Leernamiddag Macrameren

· omgeving . Kinderkoetsentocht in . 10 u) "to/ij~. Wijgmaal (vertrek: station ·

Kasteel

IQ

18

Bloedinzameling Beersel tot 20 uur in feestzaa l

7

Afdaling van de LESSE Natuurwandeling in Kayak

14

Leernamiddag Mar~rameren

lo

D CSC-V Dworp

leder een

29 97 34 30


- -

.

Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel UUR

PLAATS

AKTIVITEIT

A u G u

s

u s

T

Bellewaerde te Ieper

B Sport & vakantieclub ' t Eekhoorntje

Zomerfeest

De progrl!s Wauweringen

D Gepensioneerdenbond Staf Revi ers

Kerk O. L. V.

A Parochiegemeenschap

Parochiezaal

A K.B . G. Tenbroek

Kerk O.L.V. Alsemberg

A Paroc hiegemeenschap verenigingen

De Grote Hut

B Natuurgidsen Zuid-West Brabant

Aviflora te Ingelmunster

B Sport & vakantiec lub 't Eekhoorntje

Gravenzolder Dworp

D Davidskornuiten Dworp

Halleröos

D CSC-V Dworp

JR : Oostduinkerke Vleteren Kortrijk Geraardsbergen

A De Sippels Al semberg

3

8

4

l7

1

14.30

Kaa~jesproc essie - 'Weg om 1934 Herdenking Kroningsfeesten Bestuursvergadering · · viering Herdenkingseucharistie Kroningsfeesten 1934 ··· woud' Wandelingen 'Zooien o . l . v. Victor Vandervl oet

8

Eendaguitstap

20

Hing Staf Opening Kunsttentoonste 84 Timmers v an JO tot 19 aug.

14

Schattenjacht

7 u 5-daagse fie t s toc ht 1h."us doorheen west- en oosts. ZUid Vl aanderen "el:"trek

13

8 u

.-

A De Sippels parochiezaal

A K.B . G. Tenbroek

weiland- Alverdries-' t Geer

D CSC-V Dworp

Vrij etijdstènt

weiland-Alverdries- ' t Geer

D CSC-V Dworp

Vrijetij d stent

Antwerpen

. . ntuin Reis naar d e Diere · en voor jonge gezinn

KAJ-domein

B K.A.V. Beersel D B.G.J.G. Dworp

Kinderkoetsentocht Eendaguitstap naar Brugge en verder naar de kust

14

4

Eendagsuitstap

Kaartspel-mededelingen - koffie

ll

8

A K.B . G. Tenbroek

14

14

9

Parochiezaal

2

20

1

ORGANISATIE

Sportnamidd ag Eendagsuitstap

Bobbejaanland te Lich taart

B Sport & Vakantieclub 't Eekhoorn t jB. Jumelagecomitee

N AGEFEESTE Traditionele JUMEL 1 in de fusie ~B~e~e-r_s_e____;___________..J..________________.-....i.._________________=§~

.•• 1


____ __ _ ..,....

S E P T E MB E R Offici~le overhandiging v.h.Europese Erevàndel 1984 van de Raad van Europa aan de gemeente Beersel 2

PLAATS

AKTIVITEIT

UUR

9u

Reis met begeleiding

14.30

Wandelingen Buizingen Voetrally door deelgemeente Beersel

2

9

8

ORGANISATIE

4

polyvalente De Meent Alsemberg Xoris-Du rbuy Kerk Buizingen

A Jumelagecomité Beersel D Staf Reviers Dworp B Natuurgidsen

Beersel

B Jeugd-jumelagecomit é

Medisch centrum

L Rode Kruis

P~arochiezaal

A K. B.G. Tenbroek

Onze Kring Lot Dw<11rpsestwg . 90

L Diaclub 'Het Linnen Venster Lot

4

17

Bloedinzameling tot 19 uur te Lot

6

14

Mededelingen-kaartspel-koffie

6

20

Inleidingsvergadering : introduktie tot onze aktiviteiten Mode def ilee met medewerking van ' Ans itex' Halle Geleid bezoek Maastricht en de Voerstreek 0 . 1.v. Guido Sweron

Gemeentelijke feestzaal

B K.A . V. Beersel

vertrek kerk Huizingen Gemeenteschool

H V.V.K . H. Huiz ingen

18.30

Bloedinzameling tot zo . 30 uur

Bosmuseum Hall e

D CSC-V D-worp

14

Geleid bezoek bosmuseum te Halle

7 8

20 8 u

Kinderkoetsentocht

7

20 u 20

18,30

in de Ardennen Tweedaagse voettocht om 7 uur Vertrek Brussel Zuid 'vrij'onderwerp Eerste clubwedstrijd Foto en diaclub 30 Bloedinzameling tot 20 · uur .. ouw-B.okriJk Uitstap Hageland-Haspeng de omgeving Eendagsvoettocht in van Fosses-la-Ville

PRlJS TER BEVORDERING

VAN DE

,~fATEURlsTISCHE PLASTISCHE KlJNsf VAN BEERSEL

D Het Rode . Kruis A De Sippels Alsemb erg

Patro-Natoye

A De Sippels Alsemberg

Onze Kring

L Linnen venster Lot

Ons Huis Dworp

D BGJG + KWB Dworp

Grote Sleutel

A Civiele Bescherming

Parochiehuis

A K.B . G. Tenbroek

A De Sippels Alsemberg

Het gemeentebestuur van Beersel en de gemeentelijke cultuurraad · reiken in december 1984 een prijs uit ter bevordering van de amateuristische plastische kunstbeoefening. voor dit jaar wordt gedacht aan de jeugd tot 25 jaar. onderwerp : fotografische opna".e n verdere toelichtingen in volge~de aktiviteitenkalender.


zaterdag 7 juli ·a4 om 20 uur

J<AMERKOPERKWINTEJ' THEO MERTENS KuNsTGROEP ALKUONE

JAN -NtKL.AASSîlCHTING KABARE'fGROEP KOMMA BINDTEKSTEN JOÎ rHEYS EN URBAAN DE eeCKER

org ..... _.,,......,,, "" "" _...,.,......" _.., niSlltle gemeentelijke OJl!l.lurr1111d

11

Druk. R. Wautors·Mtchlos, 1 Lot • Tel. 376 SO.~


Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel A K T 1 V I T E I T E NKAL E ND E R 4de Jaargang n r . 4 oktober - november 1984

DRIEMAANDELIJKS

iJ

UUR

ORGANISATIE

PLAATS

AKTIVITEIT

9 8 4 O K T 0 B E R

14.oo 20.00

maandel . vergadering met koffietafel . vooropening Felix De Boeck tentoonstelling · kursus : wegwijs maken in de werel d van de informatica

vredezaal cult . centrum Dilbeek vrije basisschool Beersel

D K. B. G. Dworp Davidsfonds Alsember g B V.T. B. -V.A . B.Beersel

progres Wauwer ingen

D S. B. G. Staf Reviers

de meent

A Kon . Brass Band Alsemb.

aperitiefconcert - etentje

Hallerbos

B natuurgidsen

open wandel ing Hallerbos verzamelpunt : Achtdreef

gravenhof

D Dworpse s chaakkring De Sippels Alsemberg

ontspanningsmiddag - free podium

open schaaktornooi . g ourthe Maboge 2- daagse voettocht omgevin vertrek : Brussel Noord vrij e basis schoo l Beersel kursus : wegwi js maken. in de wereld van de informatica jaarlijks feest paranormaal genezer hypnotber apeut , kinderkoetsentocht

parochiezaal Tenbroek zaal Blokbos kerk Huldenber g parochiezaal Tenbroek

j aar lijks feest

B V.T . B. - V. A.B.Beersel A p l aatselijke org . Tenbr L

D.F. Lot De Si ppels Alsemb:rg plaatselijke org. Tenbr K. B.G. Dwor p

bezoek uitstap naar Otegem met "kaas maken" te Lo bloedinzameling ledenfeest Eucharistieviering herfstwandeling open schaaktornooi

f eestzaal Beer- B Rode Kruis sel gemeentelijke feestzaal o . L.Vrouwekerk

D. F. Alsemberg Kon. Br a ss Band Al=:em.

kerk Dworp

Huizingse kul t.kr~

gravenhof

Dworpse sch?akkri~

vaucampslaan80

Rode Kruis

bloedinzameling

·l\e :~~~tlll&t.

'\

· ~t l e ~t\a \.l, u . llled egedeeld

. d verenigingen. 8 29 97 5 l i se r en • Tel. 3 o. . door de o rgald\aan 2, J64 119B6eerl6e41 Beersel 380.34.30 t Cuil t g . André PENNE, Hou tve t uur, Gemeentehui s , srus s e

ises~t~e:e:n~w~e~g~.:..:,.~'_:_:_:..~:..:...----------------------~~--~


-

"

'

"

UUR 12.00

AKTIVITEIT

/za 3/4

IQ

. oo

14.o 0 17.oo 14.30 14.oo 19.oo 14.oo 20 . 00 )

1 l

l

prop,res Wauweri ngen

mo sse lf eest N 0

4-daagse voettocht vertrek : JH Voeren vierploegentornooi ontspanningsnamiddag met toneelopvoering open wandeling Oudenaken verzamelpunt : kerk Oudenaken maandelijkse vergadering met koffietafel textiel (Belgisch of van overzee) met bespreking maandelijkse vergadering

20 . 00 l0..,. 12 14-19

tentoonstelling plaatselijke kunst (60-jaar Alsemberg-Rode)

14 . oo

tentoonstelling Afrikaanse kunst en handwerk/boterhammen, wafelsen pannekoekenkermis herfstwandeling Hallerbos

07.is

8

2-daagse voettocht - Lessestreek vertrek Brussel Noofd herfstfeest

a, 19a

jaarlijks feest

"8

ledenreis (Jachtfestijn)

~

14 : 00 20.00

interploegenkampioenschaP KVS "Het Gouden Meer" E.Thompson

IQ ·DO

demonstratie bladerdeeg bakken

15 ·DO 14 . oo

jaarlijks feest

IQ .oo

eendagsvoettocht golvende Brabant

17 00-

bloedinzameling

()

19: oo

8

20. oo

0

l 7. 00

k erkconcert

"

Dworps~

D

Soc.Gep. Staf Reviers

doorheen

pen schaaktornooi

het

Schaakkring

Natuurgidsen

vrede zaal

D

K.B.G.-Dworp

Dworp

D

C.S.C.-V Dworp

parochiezaal

A

K.B.G . Tenbroek

gravenhof cult.centr.Rode

D

Dworpse .Schaakkring

cult. centrum Rode socio-cultureel centrum

D.F. Alsemberg D.F • Alsemberg H

Vriendenkring zuster De Baerdemaeker Vl~ai:ise

Vriendenkring Huizingen De Sippels Alsemberg

Halle

de grote sleutel A Kon . Brass Band Alsembe D

gravenhof KVS Brussel

K.B.G. - Dworp Huiz. Kult. Kring

Ardennen

hobbybeurs

s s

D

Ouden~ken

vredezaal

'Oftn,

~

gravenhof progres/Wauwer.

Les se/Redu

'()

~

De Sippels Alsemberg

JH Voeren

0

8

D S.B .G. Staf Reviers

1 9 8 4

V E l\f B E R

open schaaktornooi vooropening Kunsttentoonstelling

14.oo

ORGANISATIE

PLAATS

D

Dworpse Schaakkring D.F. Alsemberg ._, De Sippels Als~be~

JH Huizingen

Huiz. Kult. Kring

zaal uoion Torleylaan

H

parochiezaal

A K.B.G. Tenbroek

JH Huizingen medisch centr. Europaplein

De Sippels Alsembe-g L Rode Kruis

D Dworpse Schaakkri ,,u::> Sïht~La.rohertus- B Bersalîkoor en K .~. St..-Lambertus:.

gravenhof k.eTk

~


in dgemeentebestuur van Beersel en de gemeentelijke cultuurraad re·k

ecemb er 1 984 een prijs uit ter b evorderin& . i en llet last• van d e amateuristische P

ische kunstbeoefen1ng . ·

it jaar wordt gedacht aan de jeugd tot 25 jaar.

Voo:r d'

Onderw erp : fotografische opnéllllen· Verd

ere toelichtingen in de volgende

aktiviteitenkal~nder.


GULDENSPORENVIERING 1984 - BEERSEL

De guldensporenviering van 7 j uli ll. te Alsemberg was ook dit jaar weer een voltreffer ! De zeer talrijke opkoms7 van.rui~ 650 mensen niett~gen­ staande de volle vakantieperiode, het prachtige dekor van Pol Degueldre, de fijne muziek van het kamerkoperkwintet Theo Mertens, _de stijlvolle kunstgroep Alkuone het Jan Niklaaskoor, kabaret Komma, de bindteksten .... ' het vormde één harmonisch~geheel, een vlot progranmia vol afwisseling dat op elk ogenblik onze cultuur uitstraalde in al haar facetten. Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik om alle medewerkers , de mensen uit de werkgroe p, het gemeentebestuur van Been~el en h:t pe:sone: l ~ Were Di uit Lot en de Vlaamse Vriendenkring uit Huizingen , speciaal te danken. rogramma, een fees t •.• , onze Vlaamse Vo lksP Het was een waardig ! gemeensc h.aP

J9 Plurai · . de algemene vergadering van vrijdag 14 januari ij~t die 1 st1sch verkozen bestuur op h 'shoudelijk reglement en volgens de voorv 8 èitt nt volgens a rtike l 13 van het verslag uit te brengen over de werking

•eo3 qtt

.~~r 3 cu1~n van h et vermeld dekreet elk

Ooè onze uurraad in de gemeente. . plaats tijdens de gemeente Beer sel grijpt dit

Algemene

vergadering

. uari 1985 om 20 uur vrijdag 25 Jan Bolsstraat 37 te Alsemberg . Van pastoor in de Gro t e s1eute 1 ' van Beersel is hierop dan ook uitge- .

b •••

Oqi ~eègad elke inwoner ""'gd . ering i s openbaar en

t

•ste11·

.

n erkenningscommissie. 41 Alsemberg - t el . :

o~qt~ ing b estuur cultuurraad e J'lt:i. St c-en (\) . ne'D voorzitter, . Hou tveldlaan .1~tt~ tane 'tter2 ' h

.

16 (D wo rp) ·

K llaert

380.29.97

penningmeester (Lot)

~~<!. s V ebremaeker ondervoorzi l) - t.fauri.ts e . ! ) ~ógar tt-...}:> . andendo ' is (Beerse . ommissie (Huizi.ngen terre orent, secretar. er erkenn1ngsc derleyden, secretaris

v~orzit~Il"orpl -,Luc.v~:rs

(Dwo<p); . M Agneessens, (Alsemberg) ; Adri Theys (Alsem. Rene Spili 0 : L ol, ondervoorzi.tter ~t·'is beo Sleuwaegen (Huizingen)(;1seniberg)· erg) en Jos vandenbergen fening Karel Baeyens (Huizingen). ter . ·sche kunstbeoe Druk. R. Wt1utors·M ichlols. Lot - Tol. 376.30.58 bevordering amateuristl.

•u. d ne


Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beerse! IV I T EI TEN KA LENDE R

A KT

4de Jaargang nr. 5 december 1984 - januari 1985

DRtE liAANDELIJKS PLAATS

ORGANISATIE

AKTIVITEIT

DECEMBER 20.00

11. oo

1 9 8 4

de meent

concert : mu ziek en koorzang misviering opluisteren

ouderl ingentehuis Meise ons huis

14.oo 20.00 13,30

14.oo 20 . 00

to. o

Sinterklaasfeest JI<AV-l<WB . .. si'nt-Niklaasgezelli.g samenzi.Jn feest (uitdelen geschenk) open kern. - bezinning met Luc Boone kookles : alles in een korstje . st-Niklaas maande!. vergadering en k?" feest toneel ''wie slaapt er op de ban · ~heater Antigone ht Hoge venen 2-daagse voettoc d tation vertrek : Brussel Noor s · kinderkoetsentocht Hageland

()

l

18,30

14 .oo 20.00 20 . 00

bloedinzameling tonderzoek ? Hoe zelfkontrole bors . ge gezin Kerstmis in het JOn ,, (met . d . . 'd "landschaP d i.a-we s tri.J water)

20.00 20 . 00

vredezaal

19.30

14.oo

drieploegentornooi

18.30

bloedinzameling

D JKAV- KWB D KBG Dworp

centrum Huizin- H KAV gen A KVLV Alsemberg grote sleutel A KBG Tenbroek parochiezaal gem. feestzaal Beersel overnachting JH Monschau (kerk) Kapellen Brabant gero· school

B DF Beersel A De Sippels Alsemberg ,.., A De Sippels Alsembera

D Rode Kruis Dworp A KVLV Alsemberg

grote sleutel centrum Huizin- H jong KAV gen L Het linnen venster onze kring l{VS Brussel Eldo Halle

open schaaktornooi judodelllonstra t'l. intern.catchgala &

K. F. De Vrijheidsvr. koor "Pl.i.cht &- Plezier B Bersalikoor

H

de meent Eldo Halle grote sleutel

B VTB-VAB Beersel D Dw. schaakkring A VZW 't Eekhoorntje Beersel D Dw. schaakkring A Rode Kruis Alsemberg


----. ORGANISATIE

PLAATS

AKTIVITElT

l edenvergadering Kerstfeest bakdemonstratie : brood - koekjes kerstgebak Kerstfeest toneel : "maak plaats mevrouw " (Cooney & Champman) / koor / Kerstevocatie met f anf are Were di en organisaties eendagvoettocht omgeving Bornem / klein Brabant

grote sleutel

KVLV Alsemberg

centrum Huizin- H KAV gen D KAV ons huis A Davic;lsfonds Alsemberg KVS !}russel kerk Huizingen

H ACW

(station) Borpem kerk Huizingen

A De Sippels Alsemberg

middernachtmis Kerstviering 4-daagse voettocht vertrek : Brussel zuid

A

H koor plicht & plezier Huizingen .

kerk Beersel

B Bersalikoor

overnachting CBTJ-huis Arbrefontaine

A De Sippels Alsemberg

parochiezaal

A KBG Tenbroek

Don Bosco Buizingen

H Vlaamse vriendenkring

vredezaal

D KBG Dworp

onze kring

L

Rijksschool Alsemberg Eldo Halle gem. feestzaal

A Vriendenkring Rijksschqlen

l 9 8 5

r<erstmaandel. vergadering roet en nieuwjaarsreceptie 19 . 30

driekoningenviering

11. 30

misviering in lokaal Kerst- en nieuwjaarsmaal

io.oo io.oo

dia-wedstrijd: " sport werkvergadering geïntegreerde werkperiode

Il

19.30

<0.oo

openschaaktorno 01 voor jeugd Driekoningenfeest Beersel nieuwjaarsreceptie . rrouziek d kl av1e geschiedenis van Me rsmans (klavecimbel) J. ee

18.oo

blo~dinzaroeling

13.30

kookles : nieuwe

17 ·30

bloedinzameling

18.oo <0 .oo 01.30

14.oo lo.oo <o.oo 14.oo

g roenten

kennen

werkers . or med e onderonsJe vo (p .Guard) . d 1. opzet toneel : misda ht g omgev1·ng 2-daagse voettoc trek : BZ d - ver Hertogenwou . t rnooi vierploegen ° tocht kinderkoetsen · BFFK - selekt1e techn· avond rkproblemenen hand we samenkorost :

Het linnen venster

D Dw . schaakkr i ng B DF Beersel

centrum Huizin- H KAV jong KAV-KWB gen A Davidsfonds Alsemberg grote sleutel gem . feestzaal

B eiv.

·hes cherming

grote sleutel

A KVLV Alsemberg

H Rode Kruis Huizingen gefll· school vaucampslaan 80 D KBG Dworp vredezaal B VTB-VAB Beersel KVS Brussel overnachting JH Eupen Eldo Halle onze kring grote sleutel

A De Sippels D Dw. schaakkring A De Sippels L Het linnen venster A KVLV Alsemberg


DNruM r 2!i t

2s

t

17 3t

() 31

ORC:ANISATIE

PLAATS

AKTIVITEIT

UUR

Davidsfonds ~Al semberg

KVS Brussel

A

atoneel ll .." Tl1omas Mo r e 'n man voor wi. e tLJd en (R . Bolt) Jnavond met H. De Schepper oenologg coovi-And erlecht

zaal Union Torleylaan 62

k

kerk Beersel

B

Bersalikoor

l J • 30 14.QQ

opluister en misviering

grote sleutel

A

KVLV Alsemb erg

onze kring

L

DF Lot

20.00

voordracht Poverello

20 . 00 20 . 00

Lichtmis) lede nvergad ering (OLV

Hu~zingse kultu~el e kring

huishoudelij~a~.v~i<-

Het pluralistisch verkozen bestuur op de algemene vergadering •. dag 14 januari 1983 dient volgens art. 13 van het 974 en volgens de voorschriften van het dekreet van 12 december 1 e ~emeente. g ement verslag uit te brengen over de werkin& van de cultuurraad in d elk Jaar De opdracht van' een gemeentelijke cultuurraad omvat: ren1grn1° coördinatie overleg en sa'11enwerking tussen de aangesloten ve . . ° 1" e e vlak. totstemmen stand op te de brengen. 20 gen het af behoeften van de bevolking op het Cultur 1 1 een adviserende funkti• naar de Jk• overheid toe. 43 participatie aan en in de culturele 1nfrastruktuur.

geme~nte

0

Deze werking van de cultuurraad wordt toege licht tijdens de

vergadering

Algemene ··dag 25 januari 1985 om 20 . 00 uur . dvri.JA,,,eentell.J van .. {<.e feestzaal te. Beersel i.n e g.,_ en elke inwoner van Beersel is · Deze vergad ering is openbaar hierop dan ook van narte uitgenodigd·

.

. •. ~~g pRIJS .AMATEURKUNSTENAARS 1984

Vooraf om J9 .30 uur: ui.trel.J:'.»'" 2134S67-

verwelkoming . 1984 84 verslag .dienst) aar financiëel 19 .. . verslag . sari.ssen . coilJllll.ssi.e aanstelli.ng co[llllll.s ~ ~ verslag erkenói.ngs 1eden . . • we &es cuurs ver1<1ez1ng nieu · ctuur door schepen J. Debremaeker

1 •i• f •

.•

1

gemeentelijke ïnfrastru

8- rondvraag CJ- slotwoord

il

----------------


~et gemeentebestuur van BEERSEL en de gemeentelijke cultuurraad reiken op 25.1.1985 de prijs uit ter aanmoediging van de amat eurkunstenaars jaar 19.84 in de gemeenteli jke feestzaal tte B"eersel.

voor dit jaar werd de priJs ingericht voor de jeugd van 12 tot 25 j in net genre fotografische opnamen .

~e ' \.ledstl:'ijd omvat 3 l eeftijdsgroepen:· ' &toe . r &t p 1: van 12 tot en met J4 Jaa · '{) Oep 2: 15 met 18 jaar· ~to 0 tot en hve "'P 3 : van van 19 tot en me t 24 jaar. ~rden strikt toegepast _. leef . . lde groepen v, d als volgt verdeeld: h" ttJdsgrenzen van voo1; rme l>ti· .: rbonden wor en ~'to Jzen aan deze wedstriJ ve el> l: van 2.000 fr. een l e prijs een 2e prijs van J . 250 fr. een 3e prijs van 750 fr . ~l'o 3.000 fr. el> 2: een Ie prijs· van 2.000 fr. een 2e prijs van i .ooo fr • een 3e prijs van een Ie be. et\ lt\l

~

·· van 5,oOO fr· pr1JS 3.000 fr. een 2e prijs van een 3e prijs van 2.ooO f r. J9.85 tot en met JI.I.1985, tussen 13.30 t van 7 ,J. tehuÏS te Alsemberg, Brusselsesteen-

l / e"er.

van de foto's gebeurr in he.t geilleen . op de dienst c ultuu . hriJ~vîngsformulier telefonisch aan6• ~ e lt het insc l'<l <:\t\d. 1ernent en J 9. dnr. F. samyn. ~ ~et\ ldaten kunnen het ·r:g toestel D ingezonden foto's moeten het () eqe-... 0 P net nummer 380.3 · 30 , s inzenden· e rp is vrij. De ma:x. afmetingen o't "e k • l:let onderwe . 3 foto ~t.~l>t andidaat mag maxJ.1JlUIIl r zijn· Jt\ vonkelijk en enig eXempla~O tnlll• 2 as tgesteld op I 50 ro1ll J<

·Oo uur, ing ~e~ , 19

Druk. R. w outors-Mlchfofs, Lot • Tol. 376.30.58


,.-

---~-

Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetjjdsbesteding van Beersel 8

OPGAVE AKTIVITEITEN KALENDER 5 JAARGANG - Nr 1

~~~~~~-M-A_A_N_D--~F~E~B~RU~A~R~~-:-::19~8~5~~~~~-=-~~~

~M-----~A r---=:==;::::============::::::::::::==------r-~~-::;:-----i--r~=-:~--=-====; AKTIVITEIT PLAATS ORGAN ISATIE

~~~~~~~~-----1----~~11~~~___;_:..=.._----J A Vriendenkring AS · Rijksschool

<12 <12 l)

312

la1< 312 S;<

S12 );< )12 )12

Feest en tentoonstelling geïntegreerde werkperiode

17.oo 20.00

Winterconcert Eucharistieviering «week van de soldaat» na alle missen verkoop soldatenbiad «extra-rantsoen» Langlauf-"Ski-wandelen (Hoge venen)

9.oo

7.oo 19.oo

Kantklossen

14.30

Bestuursvergadering

20.30

Lopen

Kerkplein

0

Grote Sleutel

A

Sportraad Beersel 380 39 24 KVLV Alsemberg

Mariazaal

A

KSG Alsemberg

zonnelaan

0

KWB Dworp

Tenbroek

A

KSG Tenbroek

A

DF Alsemberg

onze Kring

L

Diaclub Linnen Venster Vermeylenfonds Beersel

Wedstrijd : Stilleven met eetwaren .. . r Leo Ravest11n Dia-reportage «China» doO

Grote Sleutel

A

20.00

B

VTB VAB Be·ersel

D

KWB Dworp

A

OF Alsemberg

0

BGJG Dworp

D

Soc. gepens. Staf Reviers

A

OF Alsemberg

B

VTB VAB Beersel

L L

K.F. St.Jozef Kesterbeek

20.00

i

Toneel : leder zijn waarheid

19.30

Kaartavond

10.00

Boekenbeurs

17.oo

~I<

14.30 9.30

St-Victor Vredezaal Progres

Jefi-filmclub : De Plank

St-Victor

Gezelligsamenzijn met show ersbos» . Poppentheater «Het StroP tronornisch Geleide wandeltocht/gas

Robertville zaal Alcazar zaal Alcazar

weekend

191<

17.oo 12.00

KVS Ons Huis

(l. Pirandello)

Q'<

~

Milac Alsemberg

Vooropening boekenbeurs lithografie Willy Wouters

13.30

01< 91< 10,< 10,<

A

20.30

QI<

lol<

O.L.Vrouwkerk

St-Victor

20.00

612 612 91< QI<

K.F. De Eendracht

. ·aarsfeest Vergadering Kerst- en NieuWJ

14.oo

)12 612 612

D

Vredezaal

NV Huis Logbierrne A

Eetfestijn Eetfestijn

7.30BN

2-Daagse voettocht

10.00

Boekenbeurs

St-Victor

A

K.F. St.Jozef Kesterbeek

lJlti11 lr r-nmo.<:>ntehuis, srusse

1

De Sippels

I!

OF Alsemberg

~··

~1~,"1 de :erenigingen. i''<1 <ltie rganiseren 1 seersel . • Tel. 380.29.97 ;,~ ~t" ."1edegedeeld door de 0 Id iaan 2, 164 96 1641 Beersel. - Tel. 380 .34.30 '- ·~t 6lJ1tg. André pENNE. Houtve 1sesteenwe_g _ :_ 1 _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,,, '

.

-

z I


--

JM UUR ---f--..__ 012

2.12

<12 312 412 4/2

t12

tt2 512

7.00

Kerkplein

D

Sportraad Beersel 380 39 24

Grote Sleutel

A

KVLV Alsemberg

Mariazaal

A

KBG Alsemberg

KA Halle

H

Dworpse schaakkring

Graven hof

D

Bedrijfsgilde Beersel

Graven hof

D

VfB VAB Dworp

Grote Sleutel

A

KVLV Alsemberg

Zonne laan

D

KWB Dworp

Langlauf-ski-wandelen (Hoge Venen)

14.00

Handwerkproblemen

14.30

Algemene vergadering met koffietafel

14.00

Schiftingen schoolschaak PR-514

20.00

Alternatieve teelten

20.00

Dworpse praatshow : gekende Oworpenaren op de praatstoel ~

19.oo

Kookles : zelf pastei maken

20.30

Lopen

Ons Huis

D

KWB Dworp

20.00

NatuuNriendelijk tuinieren

Ons Huis

D

BGJG/KWB Dworp

20.00

Foto dia club

Taverne Eldo/Halle

20.00

Open Schaaktornooi

Parking Europ

A

VfB VAB Alsemberg(

3- 0aagse reis naar Parijs

De Lork Kemmel

A

De Sippels

Ramsau Oostenrijk

A

De Sippels

l/2

>12 312

Î/2 ''2 Î/2 ·12

ORGANISATIE

PLAATS

AKTIVITEIT

8.oo 11.00

Kinderkoetsenw~ekend 8-Daagse skivakantie

'< '<

14.oo 9.oo

Vierploegentornooi

Ons Huis

Foto uitstap

zoniënwoud

14.0o

Winterwandeling

20.00

1ste les : cursus wijnproeven

20.ao

Lopen

20.00

Techn. avond - portret

voor gevorderden

'2

'<.

'< '<.

Feestavond

19.ao

Familieconcert

7.oo

'<.

< ~ ~

19.oo <o.oo

Ledenvergadering Langlauf-ski-wandelen (H

j

09

'-...._

" ven voor9 2de les : cursüs w11nproe

19.oo

Toneel-KVS: De Grote

KWB Dworp

onze Kring

L

Diaclub Linnen Venster

A

De Alsembloem

B

K.F. St-Lambertus en Eendracht Haren

Grote Sleutel

A

KVLV Alsemberg

Kerkplein

D

Sportraad Beersel 380 39 24

zaal Alcazar

L

Chiro Lot

Grote Sleutel

A

KVLV Alsemberg

Graven hof

D

VfB VAB Dworp

zo.i:inelaan

D

KWB Dworp

Ons Huis

D

BGJG Dworp

KVs

B

VTB VAB Beersel

.

evorderden

(

fabriel<

MAART

(D MameO . Toneel : Glengarrv 1selle Mademo Toneel : Traafeest va;n en f. Wichelen) Beu lemans (F. Fons Gfen Ross

19.ao

D

e venen)

Kantklossen

Lopen

<o.oo

zonnelaan

Groepsfeest

<o.ao

~

VfB VAB Dworp

.

'<. 19.oo

D

1Gravenhof

Au Grand Salon

14.oo

BGJG/KWB Dworp CSCV-Dworp

de Meent

Karnaval te Mirebeau (F) 20.00

D

Jeugdjumelagecomité

'<.

'<

Dworpse schaakkring

Taverne Eldo/Halle

'12

12

Dworpse schaakkring

An cienne Belgique

VfB VAB Beersel

"-"'

~ é

F

:=-

~


---

1/3

2/3 3/3 1/3 2/3 213 313 313 513

20.00

20.00 20.00 17.0o 7.oo

ORGANISATIE

PLAATS

AKTIVITEIT

Zaal Union

H

Kunstvrienden Huizingen

Taverne El<:Jo/Halle

D

Dworpse. schaakkring

Zaal Palmolive

H

K.F. De Vrijheidsvrienden

Progres

D

Soc. gepens. Staf Reviers

Kerkplein

D

Sportraad Beersel 380 39 24

Taverne Eldo/Halle

D

Dworpse schaakkring

Tentoonstelling : ofl. opening

Propagandaschaaklornooi vrije toegang en deelname (1 ste ronde) Win tercon eert Wintersamenzijn met show Langlauf-ski-wandelen {Hoge Venen)

14.00

Vierploegentornooi

Graven hof

D

Bedrijfsgilde Beersel

20.00

Spuitkalender

,Gravenhof

D

VTB VAB Dworp

20.00

3de les : cursus wijnproeven voor gevorderden

Mariazaal

A

KSG _Alsemberg

14.30

Bestuursvergadering

Tenbroek

A

KSG Tenbroek

14.00

Vergadering : ontspanningsnamiddag

Grote Sleutel

A · KVLV Alsemberg

19.oo

Kookles : alles in een korstje

onze Kring

L

Diaclub Linnen Venster

20.00

Wedstrijd : onderwerp vrij

KVS

A

VTB VAB Alsemberg

20.00

Toneel : Ik en gij, hij en zij

Taverne Eldo/Halle

20.00

Propagandaschaaktornooi (2de ronde) vrije toegang en deelname

KVS

513 513

r13 r13 r13 813 813 813 20.00

Theater Glengarry Glen Ross (D. Mamet)

913 10;3 B1a9.3o 2-Daagse voettocht nden 9;3 10;3 Tentoonstelling

Dworpse schaakkring A

Blanden Ekstermolen· A

zaal Union Grote Sleutel

OF Alsemberg De Sippels

H

Kunstvrienden Huizingen

A

Civ. Bescherming

A

KBG Alsemberg

A

KVLV Alsemberg

D

VTB VAB·Dworp

D

KWB-KAV Dworp

A

KVLV Àlsemberg

D

KWB Dworp

D

BGJG/KWB Dworp

1113 1 8120

Bloedinzameling

Mariazaal

14.30

. t koffietafel Algemene vergadering me

Grote Sleutel

1213 1213

1213

13/3 1<t;3 l<t13

15/3 15/3 l {S;3

~!:113 l)/3 1)/3

,Graven hof

19.oo

Kantklossen

20.00

4de les : cursus wijnproeven

20.00

voor gevorderden

Samen leven kan je leren Handwerkproblemen

18.30

Bezoek Fabrieken Renault

ons Huis

Oworpse schaakkrinf'

Taverne Eldo/Halle

20.00

Foto dia club

20.00

Idem {3de ronde)

20.00

. r) Toneel : Blaise (Claude Magnie

10.00

Grote Sleutel ons Huis

14.oo

18.oo

ons Huis

onze Kring

Eucharistieviering met Fanfare

9.oo

1~/3

10.00

Ki nderkoetsentocht

<o.oo

Hoe zelfcontrole borsten

Kerk Lot

0 ns Huis

Eucharistieviering

l)/3

St-Larnbertuskerk

Ka ulille

Foto uitstap

Grote Sleutel derzoek

L

Were-Di Lot

B

K.F. St-Lambertus

L

K.F. St.Jozef Kesterbç.3k

D

BGJG/KWB Dworp

A

De Sippels

A

KVLV Alsemberg


.........

~----_-,--. . - --=-:-:-: " ~.... ~~-- ~ PLAATS

ORGANISATIE

AKTIVITEIT

19/3 2113 2213 2313 2313 2313 2313 2313 2413 2313 2413 2313 2413

20.00

Gravenhof

D

VîB VAB Dworp

onze Kring

L

Diaclub Linnen Venster

Aula St-Victor

A

VîB VAB Alsemberg

de Meent

A

K. Brassband Alsemberg

Gem . Feestzaal

B

VîB VAB Alsemberg

L

Chiro Lot

Sde les : cursus wijnproeven voor gevorderden

20.00

Wedstrijd : sport

20.00

Diavoorstelling Jeruzalem

20.00

Winterconcert

21.00

Sde H. Tei rlinckbal

Soc. gepens. Staf Reviers

a.oo

Papierslag

Antwerpen

11 .00

Seminarie Toneel : Blaise (Claude Magn~er) Toneel : Blaise (Claude Magnier)

L L

Were-Di Lot Were-Di Lot

20.00 19.30

Onze Kring Onze Kring YMCA-Huis Mirwart

A

De Sippels

Zaal Centrum

H

Ziekenzorg Huizingen

Parochiezaal

B

Gidsen Beersel

8.00BN

15.oo

<413

2-Daagse voettocht

Vieruurtje

14.30 19.30

Scoutsfeest - Kindervertonin9 . Scoutsfeest - Algemene vertoning

Grote Sleutel

A

KVLV Alsemberg

19.oo

Grote Sleutel

A

KVLV Alsemberg

Kantklossen

.D

BGJG Dworp

t t ken van Pasen Ledenvergadering in he e

ons Huis

19.oo

Toneel KVS : De Moeder (David)

Taverne Eldo/Halle

20.00

Idem (4de ronde)

20.00

A Capella Koor uit de Dolomieten

14.00

(Trente - Italië)

19.30

Jaarlijks

familieconc~rt

7.oo

Uitstap naar Breskens netten Visvangst op zee met sleeP

15.oo 20.00 19.30

Jeugdjumelagekarnavalbal r Wilchar Namiddag bij kunstenaa d Magnier) Toneel : Blaise (Claude Magnier) Toneel: Blaise (ClaU e

17.oo

Spaghetti-kermis

12.00

o.L.Vrouwkerk Feestzaal Hoogstraat 10 Breskens paviljoen Alsemberg

Dworpse schaakkring Á

Zangkoor-VîB Álsemberg

B

K.H. Gretry's kring

B

VîB VAB Beersel

L

Jeugdjumelagecomité

D • CSCV-Dworp

(

Were-Di Lot Were-Di Lot

Heist o/d Berg Heist o/d Berg Lokalen Kloosterstr.

(

L

Chiro Lot

L

Jeugdjumelagecomité

e1age '8 5 seersel Verkiezing Miss Jum 10-12 j. tussen Uitwisselen kinderen en Mirebeau

OrukkCllJ R WJUIC•S-M1c/11ols. lol

T~I 3763058


-----

Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijebjdsbesteding van Beersel 5 8 JAARGANG - Nr 2 MAAND : APRIL 19.85 ÎlJt...,

UU~R-l---~~~~~A~KT~IV~IT~E~IT'.__---------t-~-P_L_AA_T_S__--!"-t-----0-R_G_A_N~IS~A~T~IE=-~ L

Jumelagecomité

Gem. School Huiz. Vaucampslaan 80

H

Rode Kruis

Parochiezaal

A

K.8 .G.-Tenbroek

Onze Kring

L

Diacl. «H~t Linnen Vensten>

Steinebrück

A

De Sippels Alsemberg

St-Lambertuskerk

B

Bersalikoor

st-Jozefkerk Lot

L

St-Ceciliakoor Lot

Kerk Dworp

D

Ceciliakoor Dworp

Uitwisselen van kinderen tussen

1O en 12 jaar uit Beersel en Mirebeau 17.30 20.00

Bloedinzameling

14.00

Paasfeest Wedstri jd-onderwerp : vreugde of verdriet

20.00 07.30

3-Daagse voettocht

az. 20.30

Paasviering

10.30

Hoogmis Pasen - meerstemm

st-Lambertuskerk

B

Bersalikoor

10.00

M eérstemmige opluistering hOogmis

L

St-Ceciliakoor Lot

11.30

Hoogmis Pasen

St-Kwintenskerk Leuven

1s.oo

Opluistering huwelijksmis

K.V.S. Brussel

B

V.T.B.-V A.B. Beersel

20.00

Toneel : «Ik en jij, hij en zij»

de Meent

A

Komma..

De Grote Sleufel

A

K.V.LV.-Alsemberg

1 ~,4

20.00

van N . coward Première van Komma's Regenboog

L

D.F.-L.ot

1)/d,

19.oo

Kantklossen

L

Diacl.«Het Linnen Venster»

1 ia,4 ~ 1~,4

20.00

· Rusian d » Diavoorstelling : «De kunst in

H

H.K.K.

<o.oo

Technische avond

De Grote Sleutel

A

D .F.-Alsemberg

1~,d,

<o.oo

Filmavond Première klank- en dia-shOW «De kerk van Alsemberg» d " Noël cowar Toneel : «Ik en jij. hij en ziJ» ton Mirebeau

K.V.S.-Brussel

A

D.F.-Alsemberg

Mirebeau (Fr.)

L

Jumelagecomité

A

De Sippels Alsemberg

·ge liederen 1

1<,d,

1~,d,

1

} 1~ t\~ '1

' fli ~q_ ~~ «

1

<o.oo

<o.oo

onze Kring - onze Kring zaal Union

J umelagefeesten in hel Kan

J.H. Logne

<1

/~

2-oaagse voettocht

1v \Jtl'ti .~~ ~~'lt 'lt;

erenigrnge • n· v B el • Tel. 380.29.97 e ."ledegedeeld door de aan 2, 1641 1 641 Beersel. - Tel. 380 .34.30 C lJitg. André PEN N E, HoU •- - - - - - - - - - - - - - - - - 1585 teenwe:..9_ _ lJltuur, Gemeentehuis, Bru~se -

I~~~ll.,. ~t

; erende 30 5

~~dl

;6er~


<014 21

~

<114

<214 <314 <314

<414

l

<414 <714

t

20.00

Klank- en dia-show : «De kerk van Alsemberg»

10.0 0

Kinderkoetsentocht - vertrek : kerk Zaventem

20.00

Klank- en dia-show «De kerk van Alsemberg»

<214

ORGAN ISATIE

PLAATS

AKTIVITEIT

Bezoek aan de Gentse Floraliën

De Grote Sleutel

A

D.F.-Alsemberg

Omgeving Zaventem A · De Sippels Alsemberg De Grote Sleutel

A

D.F.-Alsemberg

Gent

D

KAV.-Dworp

Luxemburg

A

K.B.G.-Tenbroek

08.00

Reis naar Luxemburg

De Grote Sleutel

A

K.V.L.V.-Alsemberg

14.00

Ledenvergadering; thema: «Wat staat er op het etiket»

Feestzaal Beersel

8

Vriendenkring korps civiele bescherming

Sint-Genesius-Rode

A

K.B.G.-Tenbroek

centrum te Rode

Ons Huis

D

KAV.-Dworp

19.30

Lentefeest

de Meent

14.30

B Optimisten 3de leeftijd-Beersel

Toneel: «îraafeest van Mademoiselle Beulemans»

18.00 20.00

Bloedinzameling

15.00

Ontspanningsnamiddag in het cultureel

<a,4

Fietstocht 80 km

<a,4 <a,4 10.00 <a,4 14.30

18.oo

+ gezinsfietstocht :t

30

km

A

Als. Wielervr. en St-Victorinstituut

vertrek : St-Victorinstituut

o.L.V.-kerk

A

St-ceciliakoor

H. Mis uitgezonden door de 8.R.T.

Sportpaleis

A

D.F.-Alsemberg

Vlaams zangfeest Antwerpen

O.L.V.-kerk

A

St-Ceciliakoor Als. Ceciliakoor Dw., en Bersalikoor

De Grote Sleutel

A

K.V.L.V.-Alsemberg

H htel Dilbeek Mariahulde door de koren van ec Al ' mberg Beersel, Dworp, Huizingen, Lot en se

( ·

3014 19.oo

Kantklossen

MAAND: MEI 1985

Achtdreef Hallerbos D V.T.8.-VAB. Dworp Land van Saeftinghe A

14.00

Hyacintenwandeling

14.30

Gele.ide wandeling in het verlore

'1/S

A

K.B.G''.-Tenbroek

. koffietafel Ontspanningsnamiddag en

vauthierstraat

A

De Sippels Als.

09.30

Bezoek natuurkundig museum en

sportzaal Lot

L

LevetScone

zaal Union

H

H.K.K.

A

De Sippels Als.

A

De Sippels Als.

L

Jeugdmuziekschool 25 j. Orff-Ens.-Jenlo

A

K.8.G.-Tenbroek

A

K.B.G.-Tenbroek

koninklijke serres

18.oo

Jaarlijks turnfeest

18.oo 09.30 10.00 10.30 e,s

parochiezaal

14.0o

c.s.s.

11 .30 09.oo 14.oo

os.se <o.oo

(

n 1and van

Saeftinghe

'1

D.F.-Alsemberg

· · gen ?de Kwistornooi van Hurzrn

Stadsbezoek O.L.V. Gids Doornik eving van Kinderkoetsent9cht in de omg Engelsmanhoven . terd door ·Kaal opge1u1s . Eucharistieviering muzr het Orff-Ensemble..Jenlo Feestzitting tdelin9 co1ruY' .. en Kaasa Bezoek koffiebran d enJ

ooornik Limburg Kerk Lot Feestzaal Blokbos Halle

D Parochie Dworp te Halle .. n der stock B V.T.8.-VAB. Beersel Bezoek erouwenJ va rpenheuvel rt naar scne Parochiale 8 ·_ M. _ Ko1tes Toneel : «DeBedevaa Afrikaanse Nacht»_ _ _-1________.__.__________ 4

,. ~

~


---,

1915

20.00

Concert en jeugdmusical : «De wonderlijke machine van professor Knap

07.30

4-Daagse voettocht in de Eifel

~315

~/5

A De S.ippels Als.

St-Ceciliakoor Dworp

D

Gildenhuis Dworp

D V.T.8 .-K.W.B . Dworp

Over de Vaart

L

Kon.· Fanf. St-Jozef Kesterbeek Lot

Brussel

A

K.V.L.V.-Alsemberg V.T.8.-V AB. Als.

A

K.V.l.V-Alsemberg

A

De Sippels Als.

Engeland

B

v.t.8.-V AB.-8eersel

Kerk Dworp

D

St-Ceciliakoor Dworp

Meerstemmige opluistering hoogmis ·

Parochiezaal

A

K.8.G.-Tenbroek

Bestuursvergadering

Lokaal N.W .K. Europaplein

L

Rode Kruis Lot

Sint-Genesius-Rode

A

K.B.G.-Tenbroek

D

J.-KAV.

8

V.T.B.-VA.8. Beersel

A

De Sippels Alsemberg

zennevallei

H

H.K.K.

De Grote Sleutel

A

Vriendenkr. civ. besch. Alsemberg

A

K.V.L.V.-Alsemberg

Limburg

A

V.T.8.-V AB. Alsemberg

Parochiezaal

A

K.8.G.-Tenbroek

L

Kon. Fanf. St-Jozef Kesterbeek-Lot

Nederland

L

Jumelagecomité

zu id-Tirol

A

v.T.B.-VAB. Alsemberg

Ard ennen

A

De Sippels Alsemberg

Meerstemmige opluistering hoogmis

13.00

Voetzoektocht «Ken. uw dorp»

15.00

Opening wijkkermis \

Bezoek aan het Museum voor Schone Kunsten Vertrek : parking Europ

De Grote Sleutel

Kookles : zuivelprodukten 3-Daagse fietstocht

' ~Sts

2-Daagse autocaruitstap naar Kent

~615 -

~815 ~815

J ..H. Hellenthal . Gem°l:ind Rur6erg

Jeugdmuziekschool 25 j. Orff-Ens.-Jenlo

Kerk Dworp

10.00

13.30

L

Feestzaal Blokbos

BZ.

13.30

ORGAN ISATIE

PLAATS

AKTIVITEIT

1o.oo 14.00 17.oo 19.oo 15.oo 20.00 20.00

Bloedinzameling . . . h 1cult centrum Ontspanningsnamiddag 1n e ·

ons Huis te Rode . an te trekken» K.V.S.-8russel Gespreksavond : «Ik heb niets oma R GuerneY A Toneel : «De eetkamen> van · ·

MAAND: JUNI 1985 <is <is·

10.00

Kinderkoetsentocht

14.30

Wandeling door de zennevallei vertrek : zaal Union

~16 ~16

~16

1a.oo · 20.00 oa.30 oa.ao

6113

'>is

14.oo 19.30

~IS

~

'~

oa.oo

Bloedinzameling king EuroP Dag uitstap - vertrek : par 11eeuw- · Eendagstrip naar Limburg (l.~~ parking Europ ·d ) vertre · Tongeren - St-Tru1 . en en Koffietafel Ontspanningsnamiddag . . B eedveld Opening wijkkermis r . Blokker Jumelagefeesten in · . naar zuid-Tirol busreis Vertrek 1Q-daagse vertrek : parking EuroP ertocht 0 Avontuurlijke kamP

Lot


AKTIVITEIT

9/6 12/6 17/6 18/6 18/6

10.00 20.00

Openluchtmis voor de wijkkermis Breedveld. opgeluisterd door de Kon. Fanf. St-Jozef n» Gespreksavond : «Ik heb niets om aan te trekke

07.30

Bezoek aan Maastricht en Limburg

13.30

Kookles : bakken van taarten

13.30 18.00

18/6

L

Ons Huis

D. J.-KAV. Dworp

De Grote Sleutel Ons Huis

A

K.B.G.-Tenbroek

A

K.V.L.V.-Alsemberg

" D

~

Kon. Fant. St-Jozef Kesterbeek-Lot

Speelplein Lot

K:A.V.-.Dworp

St-Lambertuskerk

B

8ersalikoor

tel. 980.17.86

A

V.T.8.-VA.8.-Alsemberg

D

KAV.-Dworp

J.H. Domburg zeeland

A

De Sippels Alsemberg

Feestzaal Beersel

8

Kon. Fant. St-lambertus

Sint-Genesius-Rode

A

K.8.G.-Tenbroek

A

De Sippels Alsemberg

Opluisteren plechtige kommunie 1nschrijv. reizen : Santiogo di Compostella/Elzas

e n Vogezen/Spanje en Portugal

<116 20.00

Lourdesavond 2-0aagse fietstocht

<a,6

<sis

ORGANISATIE

PLAATS

Demonstratieles : «Hand- en voetverzorging»

& 19.20

18/6

~

"-

;;;

11 .00

Aperitiefconcert 11 o j. K.F. St-Lampertus

1s.oo

Ontspanningsnamiddag in het cult. centrum te Rode

3o1s 10.00

Ons Huis

( '1

Kinderkoetsentocht

(

'

* * *

* *

Ol\J~Ko111 R. Wnu1ers-M1cr1iols. Lol ·Tol 376.30.SS


Gemeentelijke Raad vo0r Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van f.3eersel 8

OPGAV E AKT IVITEITEN KA LENDER 5 JAA RGANG - Nr 3 MAAN D : JU LI 1985 AKTIVITEIT

6

~07

%1 ~

.., 10

~

'~Ro,~,11

'

ORGAN ISATIE

PLAATS

is

~

Vrede zaal

0

K.B.G.

Ten broek

A

K.B.G.-Tenbroek

koffietafel

De Meent

B

Cultuurraad

20.00

GULDENSPORENVIER ING Beersel

J H Herbeumont

A

De Sippels

07.15 8.N.

2-daagse voettocht JH Zoersel

A

De Sippels

14.00

Grote Sleutel

A

Davidsfonds Alsemberg

Kinderbarbecue

14.10

Opening Constant Theyswandelpad

Gemeenteschool Huizingen

H

Rode Kruis

, 7.30 20.00

Bloedinzameling

20.00

Guldensporenviering

g7.3o .Z.

2-daagse fietskampeertocht

18.oo 20.00

Bloed inzameling

14.00

Gezellig samenzijn met koffietafel

14.00

Maandelijkse vergadering met kaartspel en

~

14.oo 10.30

.., a.oo 16.oo 1~

Tenbroek

A

De Sippels

B

Vriendenkring C.B.

A

K.B.G .-Tenbroek

A

De Sippels

D

K.B:G.

et kaartspel en

Maandelijkse vergadering m

Tongeren

. g der Stadsrondleiding ll in .. d·avoorste 1 Gezellig samenz11n ontspanningsnamidda9 1·ngsreis Eendags-0ntspann

Domein Zilvermeer

B

C.VJ.M.-huis Fahlenscheid

A

vzw 't Eekhoorntje sport- en vakantieclub De Sippels

Vakantie met de families

Ten broek

A

K.B.G.-Tenbroek

Kerk Dworp

D

èeciliakoor Dworp

Taverne De zwaan

A

Alsemb. Wielervrienden

Cambron-Casteau

B

vzw 't Eekhoorntje sport- en vakantieclub

· g 1(8.G·

14.oo

Bestuursvergad enn

10.00

Opluistering meerstemm

8.oo

~,1

M AAND : AUGUSTU S 1985

vredezaal

14.oo

15

Feestzaal

koffietafel

04

Os

Tierache

.

01

Davidsfonds Alsemberg

Grote Markt Brussel

·

. ige hoogmis

Fietstocht tussen <<lenne . gsrels Eendags-ontspannin

v~1 c:it

...

& zon1en»

de verenigingen. "iq ; organiseren 41 Beersel. - Tel. 380.29.97 6 1 e .medegedeeld d oor de tveid 1aa n 2. 1 196 1641 Beersel. - Tel. 380.34 .30 ti~t . lJttg. André pENNE. Hou 1sesteenweg -- · _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____.,.

~i~~~I\\,

Cultuur, Gemeentehuis, grusse


fi4

~=---u_u_R--r~~~~~-A_KT_l_V~IT~E~IT~~~~~-f-~-PLA~- A_TS~~-t-+-~---~~R=G~A~N~IS~A~T~IE:_ ~_

k125

10.15

De Sippels

+ barbecue

A

De Sippels

KAJ Domein

D

B.GJ.G. Dworp

Beekse Bergen N L

B

vzw 't Eekhoorntje sport_- en vakantieclub

Kerl< oworp

D

Ceciliakoor Dworp

Europaplein Lot

L

Rode Kruis

D

K.B.G.

A

K.V.L.V. Alsemberg

A

K.B.G.-Tenbroek

onze Kring Lot

L

Diaclub Het Linnen Venster

Brussel srussel-Lakenstraat

B A

VTB-VAB Beersel OF-Alsemberg

JH Brugge

A

S.G.R. station

'I

b

2-daagse fietstocht

A

JH Westerlo

25

10.00

Kinderkoetsentocht

25

14.00

Sportdag - jong en oud

28

a.oo

Eendags-ontspanningsreis

MAAN D: SEPTEMBER 1985 01

11 .30

Opluistering meerstemmige mis voor overleden leden

03 03

Os Os Os

17.oo 19.00

Bloedinzameling Vredezaal

14.00

Gezellig samenzijn

11.00

Eucharistieviering Namiddag ledenvergadering

14.00

Kerk Alsemberg Grote Sleutel Tenbroek

lntroduktieavond - Kennismaking met nieuwe leden en het jaarprogramma

0( 0( ~

toa

-

Maandelijkse vergadering met kaartspel en koffietafel

20.00

-

..

10.00 1 o.oo-

Geleid bezoek KVS opendeurdag Geleid bezoek KVS opendeurdag

09.30

Viering 25-jarig bestaan .

.

De Sippels

D

Ceciliakoor Dworp

D

B.GJ.G.Dworp

de Kermis Kerk oworp

11.30

Opluistering meerstemmige mis t.g.v. Autocarreis - Limburg Luxemburg

Kerk Pepingen

D

Ceciliakoor Dworp

07.oo

Opluistering huwelijksmis

segijnhofkerk Lier

D

Ceciliakoor Dworp

14.oo

A

De Sippels

Grote Sleutel

A

Cultuurraad

Grote Sleutel

A

K.V.L.V. Alsemberg

onze Kring Lot

L . Diaclub Het Linnen Venster

c.B.T.J. Stavelot

A

De Sippels

A

De Sippels

Grote Sleutel

A

Vriendenkring Civiele Bescherming

Grote Sleutel

A

Gemeen!. Cultuurraad

A

K.V.L.V. Alsemberg

10.00

Vrijd.

B.z.

f ooruitstap - Optreden te Lier

pyreneeën

1 4-daagse wandelvakantie

20.00

et Resultaten» Vormingsavond «Vergaderen m

13.30

Kookles : nieuwe. groenten in opmars

20.00

Oiawedstrijd - onderwerp vrij

07.15

2-daagse voettocht

B.N. 10.00

Kinderkoetsentocht

1a.oo 20.00

Bloedinzameling

20.00 13.30 14.00 1s.oo

vormingsavond «Verga

t Resultaten» deren me heids-en

Bloemenschikken : gelegen geschenkversiering · g KB G. Bestuursvergad enn · · Ontspanning .in cultU reel centrum

'

1

.

Il!' .:11

Grote Sleutel Tenbroek · R d st-Genes1us- o e

. •"

",,, or

'I

il

11

A

K.B.G. Tenbroek

R

K.B.G. Tenbroek

_____J-_ _ _ __ _ _1---.L----- -- -- - -.J


BEERSEL

----------~----------~---~~~·~~~~~~~~

VLAANDEREN

KIJKT NAAR ONS Nu meer dan ooit kijkt VLAANPEREN naar' ons. Naarmate wij naar een zelfstandig VLAANDEREN evoluere

5'.RlJD zich toespitsen op het centrum ven Belgenland zi1n zeer ruime omgeving.

:Î zal de VLAAMSE • Brussel en

De kapitale vergissing van ffERTOGINNEDAL moet· ongedaan e Faciliteiten geven aan een onbetrouwbare partner is eeng maakt worden. onvoorwaardelijke overgave !! !

DIT MAG NIET MEER GEBElJREN· In de euforie van een welvarend VLAANDEREN ·zoudeO we wel vergeten dat wij nog steeds eisende partij zijn ! (meer eens kunnen qua centen dan qua taal). Op een bewuste, volwassen manier onze nationale feestdag S is eenvoudigweg onze plicht· AMEN VIEREN Wars van alle holle b . retoriek en afstand•• romantiek lijkteewerken. dan normaal dat onze gehele bevolking kan meevieren en m et ons meer

~

0 maard ee Een welvarend VLAANDEJ!Eli in· eennten Vereni Euro a is geen utopi sche slogan van overjaars• f 1""insa • n w.,.overwogen visie toekomst . P de

-Daaraan meewerken goede komt. -dit initiàtief steunen - uw sociale omgevingplicht motiveren is een die alle lagen van de bevolking ten De VLAAMSE HANDDRUJ( van flanders TecJmologie kan en moet een

menselijke handdruk worden'cbtvaardigheid een handdruk van socialelreuitbloei culture e . .. econ()llll.sche ontplooiing. en d drukken i Mogen wij U ook de 118°

de werkgroep


BEERSEL

zaterdag 6 juli '85 om 20 uur

JEF

suRM

KUNSTGROIP ALKUONE ·AALST

JAH

CAALS

l(OPEfllOVINTET KON· s1HT·""'911:INUS FANFARE HALLE BINDîEt<STEN ANfON vP<N w 1LDERODE roEGANG VRIJ


=

Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijebjdsbesteding van Beersel AKTIVITEITENKALENDER 58 JAARGANG - Nr 4 MAAND : OKTOBER 19B 5__,-----=------PLAATS AKTIVITEIT

D A A

KSG Dworp KVLV Alsemberg KBG Ten Broek

G.E. Han/Lesse

L D D A

Linnen Venster KBG Dworp KBG Dworp De Sippels

Parochiezaal

A B

B rsel en muteum Geleid bezoek: kasteel van ee . F De soeck van kunstschilder · n met resultaten» Vormingsavond «Vergadere

Beersel en Drogenbos Grote sleutel Grote Sleutel Blokbos

Alle verenigingen Ten Broek VTB-VAB Beersel

A A L

Cultuurraad KVLV Alsemberg Altruata Lot

Kookles De zin van het Leven t door Noud Van oen Erenbeem

Kerk

D

Concert fanfare-koor

Breskens

B

KF De Eendracht Ceciliakoor Dworp VTB-VAB Beersel

A A B L L B

Cultuurraad KVLV Alsembe,rg Civ. bescherming KSG Lot Linnen Venster VTB-VAB Beersel

Algemene vergadering Bloemenschikken Maandelijkse vergadering

03 04

Os Os Os Os Os

20.00 16.00

Tech . avond contre type Eucharistieviering afgestorven leden

07.15

Uitstap naar Otegem 2-daagse voettocht Jaarlijkse pensenkermis

07

19.30 13.30 20.00

oa 11 1<

20.15 1<

14

is is is

19.30 13.30 18.0Q 14.0Q 20.00 20.00

17

ie

19.15 14.00 11.00

io.oo 10.45

.oo 1O

1'\1 1

Vrede zaal Grote Sleutel Parochiezaal Ten Broek Onze Kring week kapel

BZ.

14.30

'°'

"~ Clrrn

13.30 1 7.30 15.oo 1e.00 .

or visvangst op zee Uitstap naar Breskens vo met sleepnetten ren met resul\aten» Vormingsavond «Vergade Bloemenschikken Bloedinzameling derinQ Gewestel. bestuursverga t dieren» Oiawedstrijd «landschaP me broek van Tirso de groene . KVS: Don Gil met de Molina Toneel Kinderrommelmarkt

· Grote Sleutel Grote Sleutel Gem. Feestzaal Parochiezaal Onze Kring Brussel KVS Gemeenteschool oe Meent Rotselaar/Heikant Tongeren Gemeenteschool

Aperitiefconcert Kinderkoetsentocht

Kerk Grote Sleutel Gemeenteschool Cultur. centr" Rode Grote Sleutel

Stadsbezoek Jaarmarkt info-stand . Meerstemmige hoogmis Bloemenschikken Bloedinzamelin9 ·ddaQ 1 Ontspanningsnam

A

A A

D D A H

A A

De Sippels VTB-VAB Dworp Kon. Brass Band De Sippels De Sippels VTB-VAB Dworp Ceciliakoor Dworp KVLV Alsemberg Rode Kruis KBG Ten Broek KVLV Alsemberg

Haken

~· t~rq atie medegedeeld door d '~l')s \/v. uitg

- --_J

ORGANISAT I E

e

André pENNE. Hou

de verenigingen . o rganiseren 41 Beersel. - Tel. 380.29.97 16 tveldlaan 2. 196 1 541 Beersel. - Tel. 380.34.30

1 Cu1tu~r. Gemeentehuis . sru

ssetsesteenw_e~g--·------------------

--....


... NOVEM BER 1985 ".

1

01 01 01 01 02 03

1 1 1

os os

1 1

06

1

0( 07

1

0(

Oa 09 10

09 ~

11 1< 13 15 15

l

1

16 16 16 16 16

1

10.00 11 ,30. 10.00 10.00 14.00 14.00 19.00 20.00 13.30 14.00 20.00 20.00 20.00 07.15

l l

19 <o <o

« <3 <a

«i

<6 <6

l l

<r <r

l

1

Herfstrestaurant 3-daagse voettocht semois

19.45 14.30 10.00 19.oo 20.00 20.00 20.00 10.00

c lubkamp. · ade Wandeli ng oworpse escaP Kinderkoetsentocht Haken sade) Cursus wijnproeven .. "n Turkse ambaS Dia-avond Turkije (auspicieHarro Roos KVS : In liefdesnaam va;ezoek 1eper 2-daagse_voettocht en

20.00 19.oo 19.oo

17.oo 14.00 19.oo 17.oo 20.00 15.oo 20.00 1a.oo

~

handwerken Algemene vergadering Haken Cursus wijnproeven Bloemenschikken Mis overleden leden + maandelijkse vergadering d uen Techn. avond - portret met ~o e Astrologie door Alfred Morsink

Mis oudstrijders Haken Cursus wijnproeven Toneel . lle scholen Voordrachttornooi voor a 1 Lager Onderwijs van Beerse zakdoek» t groeP « Kaas- en wijnavond me Ceciliafeestmis Ceciliaviering . 3-daagse mosselk~rm~s. nat. wedstrijd/ Gala avond - prijsu1tre1k1n9

<a

3o 3o

".

8.Z. 10.00 19.oo 20.00 19.15 13.30

17 l[

Meerstemmige hoogmis Allerheiligenviering Kinderkoetsen W.E. 3-daagse voettocht G.H. / Tentoonstelling Afrikaanse kunst

Pannekoekenkerm!s Pannekoekenkermis Haken Bloedinzameling Cursus wijnproeve~daQ Ontspanningsnami de Kinderen 5 ~ Wedstrijd - spelen eekJen d 2-0aa9 wandl gastron. w ceciliavierin9

Kerk Kerk Filot J.H. Beaufort Centrum

D B A A H

Vredezaal Grote Sleutel Gravenhof Grote Sleutel Kerk+ zaal Onze Kring Blokbos Grote Sleutel

D A D A A

Ceciliakoor Dworp Bersalikoor Beersel De Sippels De Sippels Kring Zuster De Baerdemaeker KBG Dworp KVLV Alsemberg VTB-VAB Dworp KVLV Alsemberg KSG Ten Broek

L L A

Diaclub Linnen Venster Altruata Lot Kon. Brass Band

CBTJ huis Cornimont Kerk Grote Sleutei Graven hof KVS Blok bos

A

De Sippels

B A D A L

Bersalikoor Beersel KVLV Alsemberg VTB-VAB Dworp De Sippels Cultuurraad

Mariazaal Kerk kerk Vredezaal onze Kring

A D H D L

Davidsfonds Alsemberg Ceciliakoor Dworp Koor Plicht & Plezier Huiz. KSG Dworp Diaclub Linnen Venster

Graven hof

D A A D D B A

VTB-VAB Dworp De Sippels KVLV Alsemberg VTB-VAB Dworp VTB-VAB Dworp VTB-VAB Beersel De Sippels

A A A L

KSG Ten Broek KBG Ten Broek KVLV Alsemberg Rode Kruis

A

VTB-VAB Dworp KBG Ten Broek

Grote Sleutel GravenhOf Graven hof Brussel oe Lork Kemmel CJT huis Parochiezaal Parochiezaal Grote Sleutel Lokaal NKW Europaplein Graven hof Cultureel centrum Rode onze Kring Virelles/Chimay Kerk

De Meent

i---.._---l------cot-JCERî» 15.0o Het« GULDEN n t<oren van

.D

.

L B

Diaclub Linnen Venster VTB-VAB Dworp Bersalikoor Beersel

A

Cultuurraad

ERSEL 9Et:~~=---_J_-------'-J..------------i

door fanfares e Dtuk~Oril R Wou1ors·Mlch1cls. Lot ·Tol. 376 30 58


Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel 8

A KTIVITEITENKALENDER 5 JAARGANG - Nr 5 1985 MAAND : DECEMBER AKTIVITEIT

03

05

13.30 19.oo 14.00

Kookles : alles met soezendeeg Haken

llla

08.46 Berch .

Grote Sleutel Grote Sleutel

A A

KVLV -Alsemberg KVLV - Alsemberg

Parochiezaal

A

KSG - Tenbroek

A

De Sippels - Alsemberg

Sinterklaasfeest Prov. dom. de Hoge Rielen Lichtaart

~()

2-Daagse voettocht

KVLV -Alsemberg n geschiedenis

Oa

e

1 s.00

Bezoek museum voor kunst

15.oo

Geleid bezoek tentoonstelling , «De vrouw in het rijk der Farao s»

Oa

A

OF +VTB + KVLV

Grote Sleutel

A

KVLV -Alsemberg

Musea

10 19.oo

Haken

Tenbroek

A

KBG - Tenbroek

14.00

Bestuursvergadering

Grimbergen/kerk

A

De Sippels - Alsemberg

10.00

Kinderkoetsentocht

Grote Sleutel

A

Civiele Bescherming Alsemberg

18.oo 20.00

Bloedinzameling Grote Sleutel

A

KVLV -Alsemberg

14.00

Kerstvergaderin9 voor a

KVS - Brussel

A

De Sippels - Alsemberg

Gravenhof Dworp

D

VTB-VAB Dworp

l< is 16

~

\

ORGANISATIE

PLAATS

11e 1eden

17

"'n been» waan rn 11

<o

~~'<l ()

19.15

Toneel : «Een vrou

1

l

tschilder Tentoonstelling : kuns Piet Mox uit oworp

' '<< <, 20.00

t~ftit ~, "1ou

D

VTB-VAB Dworp

. verbeeck Lezing door Louis «Mijn werk. mijn 1even»

.

nde verenigingen. . Beersel. - Tel. 380.29.97 41 16 0 9 e .medegedeeld doorHde rvetdlaan 2, 196 1641 Beersel. - Tel. 380.34.30 . Urtg. André pENNE. ou 1sesteenwe9 ___ • ----------------Cultuur, Gemeentehuis, srusse -

~i~~f'ltw t'\~t

Gravenhof Dworp

,

an1sere

ti

-~

~ 4


--

"UM

-

1

AICTIVITEIT

UUR

ORGÄN ISATI E

PLAATS

~

H

KF De Vrijheidsvrienden Koor Plicht en Plezier

A

De Sippels - Alsemberg

Gravenhof Dworp

D

VTB-VAB Dworp

Kerk Lot Kerk Huizingen

L H

St-Ceciliakoor Lot Koor Plicht en Plezier

D

St-Ceciliakoor Dworp

L

St-Ceci liakoor Lot

C.B.T. huis Bruly de Pesche

A

De Sippels -Alsembe(

parochiezaal

A

KSG - Tenbroek

Grote Sleutel

A

KVLV Alsemberg

Gem. Feestzaal

B

Civiele Bescherming Beersel

vaucampslaan 80

H

Rode Kruis Huizingen

A

De ~ippels -Alsember(·

Kerk H. Carolus Molenbeek

D

St-Ceciliakoor Dwo-rp

Cult. centr. ~ode

A

KSG - Tenbroek

westrand Dilbeek

A

De Sippels - Alsemberg

A

De Sippels - Alsemberg

A

De Sippels - Alsemberg

Kerk Huizingen

22

15.00

Kerstevocatie Zoniënwoud

22

09.45

"

Eendagvoettocht

Linkebeek s1a1ion

22 24 24

11.30 24.00 24.00

Aperitiefconcert piano. zang. volksmuziek,".

Middernachtmis Middernachtmis

' Kerk Dworp

25

10.00

Meerstemmige hoogmis Kerk Lot

25

10.30

Hoogmis

()

d naar nieuw 12.00

4-Daagse voettocht van ou

MAAND 02

: JANUAR I 1986

14.00

Kerst- en Nieuwjaarsfeest

14.00

Driekoningenfeest voor a

1a.oo 20.00

Bloed inzameling

17.3Q 20.00

Bloedinzameling

0 1.30

2-Daagse voettocht

0(

11e1eden

14

15

-

G.E. Ovifat

l ~

.i:~ (t'

B.z.

19

«

10.00

Meerstemmige hoogmis

ls.oo

Ontspanningsnamiddag

19.15

IJslandsuite - Vol

<1

k 5 muziek

<e 10.00

renen» 13.30

() 20.00

<~

~

KVS Brussel

Jeugdtheater

<e

14.oo

Toneel : «De 12 gezwo · van «De geschiedenis Jos Meersmans

Antwerpen

Grote Sleutel

.

. . h tteKen vergadenng in e

1 i

i A

Davidsfonds

~'

.' . .' i

1

·errnuziek» de Klav1 .s - alle Jeden van uchtf1'll

.. 1

1

Grote Sleutel

A

KVLV Alsemberg

'

i

.

t


Gemeentelijke Raad voor CultUur en Culturele Vrijeti jdsbestedingvan Beersel

Het pluralistisch verkozen bestuur op de algemene vergadering van vrijdag 14 januari 1983 dient volgens art. 13 van net huishoudelijk.reglement en volgens de voorschriften van het dekreet van 12december 1974 elk 1aar verslag uitte brengen

over de werking van de cultuurraad in de gemeente. De opdracht van een gemeentelijke cultuurraad omvat: 1° coördinatie, overleg e.n samenwerking tussen de aangesloten verenigingen tot

2° stand h t f te t brengen. d b hoetten van de bevolking . op het culturele vlak. e a s emmen op e e t l"ke overheid toe 3' een adviserende tunktie naar de ek:luur. · 4' participatie aan en in de culturele infras ru dt toegelicht tijdens de

g~mee~

Deze werking van de cultuurraad wor

Algemene vergadering " ·anuari 1986 om 20.00 uur 17 van vnJdag .l l"ke feestzaal te Beersel. in de gemeente IJ Ik inwoner van Beersel is hierop dan ook van

Deze vergadering is openbaar ene e harte uitgenodigd.

verwelkoming verslag dienstjaar 1985 financiëel verslag .198~ sanssen aanstelling comrn 1s ·ssie verslag erkenningsc~rn~' 9 unt : bijzonder belangstellin ,nPgen en sabarn ·· erzeken - toelichting bil v 7- rondvraag 8- slotwoord

123456-


Wij nodigen U uit op het

GULDEN CONCERT VAN FANFARES EN KOREN VAN GROOT-BEERSEL

OP ZONDAG 1 DECEMBER OM 15 UUR IN «DE MEENT»

,,s

130 zangers

.

(

lt1id:uzikanten . directeur . . t:J n gezamenlijk op o.l.v. A. Langendnes, Muziekacademie

~'l

de . de K. F. St.-Jozef uit Kesterbeek-Lot tl d K.F. De Eendracht uit Dworp t:J K.F. St.-Lambertus uit Beersel tl det Ortt-ensemble uit Lot K. Brass-Band uit Alsemberg 't Lot . 0 het St.-Ceciliakoor UI 0 h t St-Ceciliakoor uit Dworp e ·-C ciliako.or uit Alsemberg D het St. ~oor Plicht en Plezier uit Huizingen D het koor 't Beersel D het BersalikOOr UI .

ti!

(.

~~"erid· "<1 . de voordrachtwed stnJ"d onder de leerlingefl 1) <l.ll 1en kunt U de finale van _geersel bijwonen.

.

'v ~r

e basisschülen van Groot

Iet ~~ Oegang. t1e1··IJk welkom.

~

'' • ~I ·

ardeerde medewerking van het Gemeentebestuur. en o

d met de gewa rgan isatie van de cu11uurraa '

_...

Ocukk<mr R \V,1utcrs-Mrefloels. Lol. Ter 37630 SE


Gemeentelijke Raad voor Cultüur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel ~ORIAM VOOR H. MEERTS. BURGEMEESTER VAN GROOT-BEERSEL lN A1 bie . woensdagmorgen luidden de- doodsklokken uit alle torens van onze ge,,,eWlfte <1li ente ·. de burgers vroegen : « rrr.· rr 1e IS . de mens d.ze gest01ven is ? ».

"0n7en strovuur ging de droeve tijding van mond tot mond: ~ burgemeester is deze morgen van ons heengegaan». tn~~o~nderden en honderden stonden wij gesla~en en sprakeloos geschaard laa1;s de lijkbaar van onze geachte en populaire burgervader om hem een t,., te hulde van liefde, dankbaarheid en bewondqring te brengen. · 11-zers 1Yn · : Hubert «had· de zware Jast op zzc· h geladen een eer1IJ··k mens te 'oo, tn. Woord en daad». Hij was goed en rechtvaardig, niet. om te eisen <Je ee <•chzelj, maar om het recht van anderen te. hlJ verstootte h. tzvoudz:ae . t .. d ". hz;; hoorde geduldig aan wie tot hem kwam "'li. " " me van zlJn eU•, " " . " . · IQ>-. ZlJn m b h bb hem in de dagelijkse omgang, zn ZlJn 1aren .t ·1ge eue urgers, l ,,. toew··d· d b el en n Huizingen en Groo t-Beersez as rvq~ Y mg aan e e angen va . 1/ van dag tot dag, van jaar totJaar. q,. lv1e~ gevolgd _ . ,"" ~ _ vriend of tegenstrever - heeft in hem •riet Hubert zn. contact.d ~rra,,. - en de zngoe · de, hartell)ke ·· mens el-Ic "flparti·d· · b rgemeester 0 en,r IJ zge en /uisterberei e u , ~ de ~h gewaardeerd. heeft dat gulden hart het begeven en l11 ~:'>, de o//e kracht van zij~ /even 10t zith. Zijn wil geschiede... er is een ed,,., Almachtige Zijn dienaar estorven ens en een rechtgeaard burgemeester g · .

verdedt~en;

re~ht

. ,J

Laat alles zijn 1 den, voorbij, gedaan, "er dat afscheid tussen t· en diepe k{o'fen span j a"ond,a laat morgen. etreden, dat heen010.et. ?e~cbt laat uw one1ndig , 't Vader1and 1. 11 ) 01ij zien, 111 (G· aeze .e

:os

i" p ter en familieleden, ~~q~t. '\l l\a.a. llte ~... u~ ell e ' . ,"evrouw Meerts, ""a Groot-Beersel betuigen we hierbij onze

~ll

ltQ.. tn. van alle verenigi.tlgell vall "erJies dat u treft. \,;td . . h t ~are v

e deelneming 1n e

f.J"'


Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetjjdsbesteding van Beersel 8

AKTIVITEITENKALENDER 6 JAARGANG - N r 1 MAAND : FEBRUARI 1986

ORGAN ISATIE

PLAATS AKTIVITEIT 7.oo 20.00

<

6

6 ~

a a a

Bloso/Sportraad

Baraque Fraiture

Langlaufen voor iedereen

Vredezaal

D

Ceciliakoor en K.F. De Eendracht

Moesjebaaz

B'

Moesjebaaz

G.E. wanne

A

De Sippels

Moesjebaaz

B

Moesjebaaz

Kooroptreden en winterconcert

20.00

Themafuif «'t Rouw»

7.30 BZ.

2-0aagse voettocht

19.oo

Namen

D

Schaakkring Dworp

Video-film

14.00

l nterclub Namen-Dworp

Kasteel Beersel

B

Natuurgidsen Z.W. Brabant

14.30

Wandeling in Beersel

7.0o

Langlaufen voor iedereen

14.0o

Kindertekenfilm

20.00

Techn. avond selectie BFFK

14.00

Kaartspel - Koffietafel

20.ao 9.oo

Vooropening boekenbeurs Boekenbeurs 3-c1aagse

14.oo

l"ke vrienden» Poppentheater <Nro 11

20.öo

Beter één dan geen fuif

7.oo 17.oo

Langlaufen voor iedereen 2-Daagse stooMeesfestijn Themafuif «no ~ay»

10.00

4-Daagse kinderkoetse

l s.oo

,<

7.oo 14.oo

,< 20.00

Eikenhouw 1

D

CSCV Dworp

Onze Kring

L

Linnen Venster

Tenbroek

A

KBG Tenbroek

St-Victor

A

D.F. Alsemberg

St-Victor

A

D.F. Alsemberg

Paviljoen

L

Chiro Fantomas Eureka Bloso/Sportraad

earaque Michel

<o.oo

Q

Bloso/Sportraad

Baraque Fraiture

ntocht

8-Daagse skivakantie middag Gezelschapsspelna Lang laufen voor iedereen · en Kleurfilm voor 6-12 jarig De bende van hiernaast

zaal Alcazar

L

K.F.•St-Jozef

Moesjebaaz

B

Moesjebaaz

JH Westerlo

A

De Sippels

I

Ramsau Oostenrijk

A

De Sippels

11

Moesjebaaz

B

Moesjebaaz

earaque Michel

8

Bloso/ Sportraad

onze Kring

L

OF Lot

onze Kring

L

OF Lot

Gildenhuis

•~, "1qti

D

BGJG Dworp

seersel. - Tel. 380,29.97 1641 tveldl••" 2, 196, 1641 Beersel. - Tel. 380.34.30 · U1tg. André pENNE. Hou e1sesteenwe_g_ -- - - - - - - - - - - - -- - Cu1tuur, Gemeentehuis. sruss -

"i~q~\\v e.rnedegedeeld door d l')~t

nde verenigingen .

0

1

~

~

i

Kleurfilm : Gandhi

e rganisere

.•' .• 1

Toneelvoorstelling KVS 1 'v~fl:)~

1

f


r-c__

_

u UR

--~

-

ORGANISATIE

PLAATS

AKTIVITEIT

Moesjebaaz

B

Moesjebaaz

Sam ree

B

Bloso/Sportraad

Grand Salon

B

KF Sint-Lambertus

L

Chiro Fantomas Eureka

Sint-Valentijnpartijn

7.00 19.30 16 16

18

19

<o <1 <a <1

t

« <a 22 <1 23

22 22 <a <a <a

Langlaufen voor iedereen Familiefeest - Concertavond

8.30

Papierslag

7.0 0

Langlaufen voor iedereen

Moesjebaaz

Dworpse schaakkring

Eldo Halle

14.00

lnterclub Dworp/Zaventem lnterclub Dworp/Leuven

Grote Sleutel

A

KVLV Alsemberg

Moesjebaaz

B

Moesjebaaz

14.00

Vergadering «Het heilig land»

19.00

Striplezen

a·nze Kring

L

linnen Venster

20.00

Wedstrijd «aktie»

Gildenhuis

D

BGJG -KWB Dworp

20.0o

Dia-avond Aperitiefconcert met Brass Band Union Buizingen

zaal Union

11.30 19.00 20.00 1s.oo 7.0o 20.00 19.oo

))

Xhoffraix

))

Langlaufen voor iedereen Vernissage Vlaams Nationale Boekenbeurs

10.00 .

Graven hof zaal Rio Robertville

Familiefeest

· h week-end Geleide wandeling - gastronom1sc Xhoffraix

in de Ardennen

7.oo

Moesjebaaz

Langlaufen voor iedereen Kinderkoetsentocht

··d ns de farao's» Tentoonstelling «De vrouw til e

st-Gertrudis Pede Museum van geschiedenis J ubelparkt Brussel

l0,30 ls.oo

Eucharistieviering - 30 Ï· bestaan

~o.oo

Herman Candries: . . Vlaanderen De derde industriële revolutie in

KVS

20.00

Toneel «hora est» R. Coppens

vorst Nationaal Moesjebaaz

1s.oo 19.oo

Schaatsen Gezellig etentje

Muzikaal chirofeest

MAART 19.oo

Huizingse Kulturele Kring B

Moesjebaaz

B

Bloso/Sportraad

D

Vlaamse Kring G.B .

L

Oudstrijdersbond 40-4S

B

VfB VAB Beersel

B

Bloso/Sportraad

A

De Sippels

A

De Sippels

L

L

Chiro Fantomas Eureka Chiro Fantomas Eureka

L

OF Lot

B

VTB VAB Beersel

B B

Moesjebaaz Moesjebaaz

L

Hoop op de Toekomst

L

Lustig en Vrij

H

KF De Vrijheidsvrienden

Iers week-end dia's - eten - fuif ...

Kunstkeramiek D. van den Broeck

~

«t

BlokbOS

zaal Alcazar

w Kramer

WinCk~erp» Edelenbosch

Toneel «Witte Roos» · protestactie «O.PA «De prijs in bloed en Ketc u

z aal Alcazar zaal Palmolive

~

<o.o 0

Winterconcert

D Kerk oworp H prov. Domein Kasteel

~ ~

19.oo 14.30

Meerstemmige avondmis . Huizingen Natuurwandeling in

Gildenhuis Grote Sleutel

10.00

Dia-uitstap

Gilden huis

< <

\ et \ s

13.30

e

19.oo

e

14.oo

..,

Moesjebaaz

Volleybal

Kerk Lot BlokbOS

i

B

15.00

9.30

<'t

Bloso/S portràad

Sam ree

20.oo

· rmand Kookles : uit de eie T oneel KVS K0 tretafel 1 ,Agfaspeed Kaartspel nstratie chn. avond demo Te nee l «11ora est» To

Ceciliakoor Dworp Natuurgidsen ZW Brabant

D

BGJG-KWB Dworp

A

KVLV Alsemberg

0

BGJG Dworp

Tenbroek

A

KB G Tenbroek

onze Kring

L

Un nen Venster

KVS

A

De Sippels


-

-

-

8 8 9

10 15 15

18

<o <1 << <3 <1 <1

De Meent

A

K. Brass Band Alsemberg

Zaal Alcazar

L

KF St-Jozet

20.00

Winterconcert

18.00

Familiefeest

14.30

Natuurwandeling in Lembeek

18.00 20.30

Bloedinzameling

14.00

Wandeltocht in 't Hallerbos

JH Westerlo

A

De Sippels

2-Daagse voettocht

Anderlecht

H

KF De Vrijheidsvrienden

14.30

Prov. tornooi-ereafdeling

Eldo Halle

14.00

1nterc lub Dworp-Anderlecht

St-Victor audit.

A

D.F. Alsemberg

20.00

Voordracht «Geloven nu» H. Mertens

onze Kring

L

Linnen Venster

20.00

Wedstrijd «Stilleven»

zaal Union

9.30

16 16

ORGANISATIE

PLAATS

AKflVITEIT

Sas kanaal

Natuurgidsen ZW Brabant

Grote Sleutel

Civ. Bescherm. Alsemberg

A

CSCV Dworp

Gemeentehuis Dworp

Dworpse schaakkring

Huizingse Kulturele Kring

Boeken- en posterbeurs Dworpse schaakkring

EldO Halle

<< << <3 <3 <3 <s <a <a

20.00

Propagandatornooi

Gildenhuis

20.00

Dia-avond

vredezaal

13.30

Jefi film

19.30

Hoogstraat 1O Kerk Lot

Familiefeest en bal f Misviering opgeluisterd KF St-Joze

Kerk Mollem

10.00

Kinderkoetsentocht Mollem

Gem. Feestzaal

21.00

H. Teirtinck dansfeest

14.oo

Ledenvergadering in het teken v

20.00 ?.30

ao ao

Grote Sleutel

an Pasen

Kerk Huizing~n

3-Daagse voettocht

Gildenhuis

Meerstemmige Hoogmis Pasen

BGJG-KWB Dworp

D

.BGJG Dworp

B L

K.H . Gretry's kring KF St-Jozef Lot

A

De Sippels

B

VfB VAB Beersel

A

KVLV Alsemberg Dworpse schaakkring

EldO Halle Rocherath

Open tornooi

D

Kerk Dworp

A

De Sippels

H

Koor Plicht en Plezier

D

BGJG-KWB Dworp

D

Ceciliakoor Dworp

Dia-uitstap Meerstemmige Hoogmis Pasen

Algemene IJ

e~e

verga d e

1986 om 20.00 uur 14 februari uaal te eeersel. ~ van vriJd~eenteliJke tees is hierop ctan ook van harte uitgenodigd. 1 In de ge•" . er van aeerse

Vergadering is openbaar en e

1ke inwon

"

6-

1,

~

rin9 cultuurraad

"e

l'Wetkoming a,"' "fi~rstag dienstjaar 1985

~, q qnciëel verslag 1985

.

~, "qnstelling commissarissen. 1985

der belangstellingspunt :

btJZ~n . g biJ' verzekeringen en Sabam

-toelrch 1in ruitzichten 1986 1- v~ °.aar aktiviteitenkalender 8- VIJ J _ rondvraag 9 1O- slotwoord

1

erstag erkenningscommissie Qrukkefil R.Wauters -Michiels, Lol· Tel.376.30.SS

1

;

l' 1 1

i!

1


-·· - - -

1

!

Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel

1

I'l

:

8

AKTIVITEITENKALENDER 6 JAARGANG - Nr 2 MAAND: APR IL 1986 AKTIVITEIT

02 02 03 04 04

05 05 05 05

Oa

17.30 11.30

20.00 14.00

16.oo 17.oo 12.00 19.30 14.30

10 11

14.00

12

20.00

12 13 13 13

io.oo

16.oo

1~

ia ia

'<1

14.30

13.oo 20.00 20.00 20.00 20.00

1~

2()

<o 22

))

Toneel r Gaasbeek Wandeling Domein Groenenbe g Bezinningsnamiddag . . idatie op hel werk Gespreksavond : sexuele int1m Open tornooi (1 e r) 2-0aagse voettocht

12.00 10.00 10.00

<s 18.oo <s 20.00

Vieruurtje

20.00 20.00 13.oo

7.3Q

BZ 14.oo 13.oo

14.0Q

Wandeling in Rode 2-Daagse voettocht Uitstap Brouwerijbezoek nu» door H. Mertens n Voordracht «ge1ove Wedstrijd «kleur» Open tornoÇ>i (2e r) . A f sjechOV Toneel «De Kersentuin» · (F) Jumelagefeesten Mire~e~u l1'"kSVlenn9 Opluistering huwe 1 Kinderkoetsentocht GezinsrallY··· Opendeurdag vvKSM Bloedinzameling Open tornooi (3e r) Sportavond 't

Eekhoorntl~r van sëersel) .

voe~b~nKa

(verkiezing beste Film- en dia's over sri (Vlaamse Ie Bakschieting ten He Koor Plicht en Plezier · 2-Daagse voettocht . pajottenland bus) Geleide wandelin9 feest (met Vlaams Nationaal. zang 9 Bestuursvergadenn

exploratoren~ v~or

Gemeenteschool Vredezaal onze Kring Ten broek Weekkapel-Dwo'r'p Lok. Kloosterstr.33/35

H D L TB D L

Rode Kruis Huizingen KGB Dworp Oiaclub Linnen Venster KGB Tenbroek KGB Dworp Chirojeugd Lot ))

))

KVS Brussel Cafe Oud Gaasbeek Ons Huis Cafe Sportwereld EldO Halle Baljuwhuis Galmaarden zaal Centrum

D D D A

De Slppels Natuurgidsen ZW-Brabant KGB Dworp CSCV Dworp Dworpse schaakkring De Sippels

H

Ziekenzorg Huizingen

A

Natuurgidsen ZW-Brabant De Sippels

A

»

))

10.00 14 17 17

Bloedinzameling Paasfeest . Tech. avond reisdia's +bespreking Maandelijkse vergadering . b r Eucharistieviering Spaghettikermis en streekbieren a

ORGAN ISATIE

PLAATS

Station Rode Baljuwhuis Galmaarden Kerkplein Dworp Auditorium St-Victor onze Kring EldO Halle KVS Mirebeau (F) Kerk ·Oworp Kerk Essenbeek Gem. Feestzaal .• Gem. Feestzaal EldO Halle zaal Union Huizingen

H

KGB Dworp OF Alsemberg Oiaclub Linnen Venster Oworpse Schaakkring VTB VAB Beersel Jumelagecomité Lot Ceciliakoor Dworp De Sippels VVKSM Beersel KCB Beersel Oworpse Schaakkring Sport- en vakantieclub 't Eekhoorntje Vlaamse Kring / OF Alsemberg Koor Plicht en Plezier

A

De Sippels

D A L D B D A B B D

.

Grote Sleutel Café Tijl Provinciaal Domein Chevetogne Parking Europ sportpal. Antwerpen Vredezaal oworp

A

A A D

OF Alsemberg Vlaamse Kring KGB Dworp

• l

1l

J 1 J J J

_.

" i i

'

l


--

-JM

01 02 04 04 04

os 06

os os oa St11 09

11 15 16 16 1119

18 23 24 '2s 24 2s

<7 (9

05

Oe

Os

Os Os Os

~,a ~,a

Oa

14.00 16.00 10.00 14.30 14.30 09.00 14.00 15.00 20.00 10.00

Maandelijkse vergadering

Ten broek Weekkapel-kerk

Eucharistieviering Verbroedering met OF Koksijde

Beersel

Toneel Hyacintenwandeling Bezoek aan Colruyt/uitstap Algemene Vergadering Splnaziekermis Tech. avond jaarafsluiting Meerstemmige Hoogmis 4-Daagse voettocht Open tornooi (4e r) wandeling Heikruis/Bogaarden

20.00 14.30 07.00 20.00 20.00 07.00

Bedevaart Scherpenheuvel R Hawdon bonden» van . Toneel «Verkeerd ver Open tornooi (Se r) 3-Daagse voettocht

BZ Meerstemmige hOogmis

10.00 20.00 18.30

Open tornooi (6e r) Jaarlijks turngala Bokrijk M ijnbezoek/museum Hommage aan LP Boon film / toneel /boekenbeurs".

13.00

14.00

Hyacintenwandeling

14.00 14.00

Bestuursvergadering Bestuursvergadering

14.30 18.00 14.00 14.00 20.00 16.00 20.00 19.30 19.00

14.30

Oa o~

15

<< <e ~a

""-

.

MEI

JUN I 01 01 0( 03

ORGANISATIE

PLAATS

AKTIVITEIT

UUR

09.00 14.00 14.30 07.15 14.00

j

. 1binnenste buiten

Stadsbezoek : Brukse ~ Linkebeekwandeling

Halle Vredezaal Dworp Over de Vaart Onze Kring K~rk Dworp JH Terschelling NL

Dworpse Schaakkring Natuurgidsen ZW-Brabant Parochie Dworp VTB VAB Beersel Dworpse Schaakkring De Sippels

Eldo Halle Kerk Heikruis Kerk Dworp KVS Eldo Halle Provinciaal Domein Roisin Kerk Dworp

Ceciliakoor Dworp Dworpse Schaakkring Levet Scone Lot

Eldo Halle Sportcentrum Vogelenzang Kolenmijn Zolder zaal Blokbos

De Sippels CSCV Dworp

Hallerbos (vertrek : kerk Dworp}

Vlaamse Kring

Tenbroek Vrede zaal

KGB Tenbroek KGB Dworp

Centraal Station Kerk Linkebeek Grote Sleutel Vredezaal Dworp Tenbroek

Eucharistieviering Open tornooi (Ter)

KVS

KVS weekkapel kerk Eldo Halle

Toneel Aqueduc kermis ;seauliéu . Argonne week-end in kker spel zonder grenze~ B~~okker (Westfriese gem.

Blokker NL Kerk Alsemberg

Concert koor p1yrnn1a

voetbalplein

-

De Sippels Natuurgidsen ZW-Brabant · KGB Tenbroek KGB Dworp KF SI.Jozef Kesterbeek Oiaclub Linnen Venster Ceciliakoor Dworp De Sippels

KVS Hallerbos (8-dreef}

Bloedinzameling Algemene Vergadering. " gadenng Maandell1kse ver E Aobles Toneel «Montserrat» van .

zangvereniging) Mis in openlucht a Bezoek Schilde/Bred Wandeling Steenput hl Ardennen peertOC 2-o aagse karn . adenng sestuursverg Kinderpromenade

KGB Tenbroek KGB Dworp OF Beersel

A A D TB B D D A L L L L

Gemeentehuis Dworp Station BZ vredezaal Dworp

A D

De Sippels Natuurgidsen ZW-Brabant Civ. Bescherm.,Alsemberg KGB Dworp KGB Tenbroek VTB VAB Beersel KGB Dworp Dworpse Schaakkring De Sippels KF Sh.Jozef Kesterbeek Natuurgidsen ZW-Brabant Jumelagecomité Lot J umelagecomité Lot

.

.

KF St.Jozef Kesterbeek KGB Tenbroek Natuurgidsen ZW-Brabant De Sippels KGB Dworp CSCV Dworp

OrukkoriJ R. Wauters4.11Clllols, Lot · Tel 376!!0.58


C22&2±L

Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel 8

AKT IVITEITENKALEND ER 6 JAARGANG - Nr 3 MAAND· JULI 1986

,____

JM

ORGANISATI E

PLAATS AKlïVITEIT

---.:._ UUR t--__

1

2 IJc 3

4

s 'St6 6 l\q?

l1

't

13

14.00 17.30 14.00 16.00 17 .oo

9.30 14.30 8.30 20.00 14.30

15

18.00

ia

8.0o 11 .00

19

'll)tl

7.45

'<1

)<)

BZ.

31

10.00 14.00

Algemene vergadering Bloedinzameling en opendeurdag Maandelijkse vergadering

Vredezaal Vaucampslaan 80

D KBG Dworp H Rode Kruis

Ten broek Weekkapel kerk

A D

KSG Tenbroek KSG Dworp

Eucharistieviering Koffietafel . ( t ron Halle) 1 2-Daagse fietstocht s a Wandeling in Eigenbrakel Reis naar Schilde en Breda Gulden sporenviering

Progrès Wauweringen

D

Soc. Geperis. Bond Staf Reviers

J.H. Diest Kapel Terkluizen

A

De Sippels Alsemberg Nat. Gidsen ZWB

Schilde

A

KSG Tenbroek

De Meent

A

Cultuurraad Gemeentebestuur Nat. Gidsen ZW Sr.

Oud Gemeentehuis

· · gen Natuurwandeling in Buizin

Feestzaal

8

KCB Beersel

Bloedinzameling (tot 2o.oo u.) de te weer Uitstap naar uer +show . . r·k (T'llS Meerstemmige huwe IJ s

Kerkplein

D

KBG Dworp

Kerk Lembeek

D

Ceciliakoor Dworp

3-0aagse voettocht Kinderkoetsentocht Bestuur (af te spreken)

De Sippels

Jeugdheem Willancourt Basiliek Kortenbos

A

Alsemberg

Vredezaal

D

KSG Dworp

Vrede zaal

D

Wiggel-Waggel

De Sippels Alsemberg

Herhalingen ~

AUGUSTUS

1

16.00

< 17.oo 3

'~ '1

14.30 8.00

1~

14.00

())

"

1 4 ,lid

Weekkapel kerk

Eucharistieviering Koffietafel Mosselfestijn . . !(ester Natuurwandeling in mme een 8ozoo l< oon erugg

oa

Alçiemene vergadtJrln 9. MrtaHd e lljkse verg

Ctfti

.

,1t~l)th~

KSG Dworp

Progrès wauwer!ngen

Soc. Gepens.~Bond Staf Reviers

Kerk Kester Brugge

A

Vrede zaal

D

Nat. Gidsen ZW Br. KSG Tenbroek KSG Dworp

Tenbrook

A

l<O~

0 rganise~

do eee(sel. TeL 380 29.97 1 641 medeged eeld d 00 'Ho lltveld laar1 2 • HJG, 1641 e aersel. - 1 el. :380.34.30

~~~ w. uitg. Andró PENN r..

Tenbroel< --

adenng

ende verenigingen.

1

D

russefsa.s__ie_ en_w _e__g_ __ _ _ t Cultuur, Gem eentet1u1s, 8 _ -

-


AKTIVITEIT

l/r/io

15117

23 23 23 ~24 24

25

<a

14.30 10.00 10.00 15.00 14.00 11.00 10.00 14.00

9.oo 14.00 14.00 10.00 15.00

ORGANISATIE

PLAATS

Jeugdkamp te Neeroeteren Oimburg)

Neeroeteren Kamppl. Oeterheem

inlichtingen bestuur Natuurwandeling in Alsemberg

Sanatorium Kerk Dworp

Meerstemmige hoogmis

CSC Dworp t

1

A

Nat. Gidsen ZW Sr.

l1

D

Ceciliakoor Dworp

'

Emmaüsweelde

De Sippels

3-0aagse kinderkoetsenweekend

prov. Anlwerpen

Alsemberg

Meerstemmige huwelijksmis

Kerk Dworp Centrum Huizingen Kerk Alsemberg

Ziekendag Meerstemmige huwelijksmis

J .H. Maldegem

2-Daagse fietstocht (station Knokke)

KAJ Weide

D

:1 '

:

Ceciliakoor Dworp

H

Ziekenzorg Huizingen

A

Ceciliakoor Dworp De Sippels Alsemberg

D

BGJG Dworp

Sportnamiddag en spel

Mechelen

8

VTB-VAB Beersel

Boottocht Mechelen-Leuven

Vrede zaal

D

KBG Dworp

Bestuur uitstap naar Westmalle Vierde kinderspelen van Dworp

Kerkplein Jeugdheem Dworp

D

Wiggel-Waggel

D

CSV Dworp

Hallerbos

A

De Sippels Ceciliakoor Dworp

Kerk Beersel

Eendagsvoettocht Meerstemmige huwelijksmis

SEPTEMBER 8.00 14.00 14.00

Bezoek aan Leuven en de brouwerij Artois

Oaguitstap nog te bepalen

8.oo

7

ia

~ 14 \) 14

~'<a

KSG Dworp

A D

Verbond Brussel

D

KBG Dworp

weekkapel

D

KBG Dworp

Gemeentehuis

D

Soc. Gepens. Bond

Dworp ProgresWauweringen J.H. Huizingen

Staf Reviers A

De Sippels Alsemberg

Marktplein SKL

Nat. Gidsen

Kerk Dworp Bricout-Beertstr.Halle

D

Ceciliakoor Dworp

Vielsalm

A

Nat. Gidsen zw Br. Davidsfonds

aan De Gordel

~~<:> 617

Eucharistieviering Ontspanningsreis Amsterdam

10.00 14.30 10.00 14.30 7.15

· d 1name 2-Daagse fietstocht ee Sint-Genesius-Rode . . tens-Lenn1'K Wandeling in Srnt-Kwrn. n.a v kermis . · gmrs ·· Meerstemmige hOO Wandeling Halle/Beert . t Vielsalm Geleide wandeling e . k' g EuroP verzameling par in

KSG Tenbroek KBG Tenbroek

Kerkplein

Maandelijke vergadering

A D

Tenbroek

Algemene vergadering Reis naar Zuid-Frankrijk

16.00

Leuven Vredezaal

zw Br.

Alsemberg Gem. Feestz. Beersel

B D

VTB-VAB Beersel Ceciliakoor Dworp De Sippels Alsemberg

<o

10.00

Boekenbeurs hetkOOr EendagsuitstaP van

C.J.T. huis Overpelt

'<1

10.00

2-Daagse fietstocht

Grote Sleutel

A

Civ. Bescherming

Bloedinzameling

De Meent De Meent Vo etbalplein Dworp

A

Gemeentebestuur

18.00 20.30 14.00 14.00 9.30 7.00

A

Epermay

B

Gemeentebestuur Nat. Gidsen ZW Sr. VTB-VAB Beersel

~~<:>

«

~\)

lit <s <~

<7 <7

<a

Feest 3de leeftijd Feest 3de leeftijd ndeling . Paddestoelenwa . naar Re1ms arurtstaP Tweedaagse autoc en 0 mgevin9

1


ORGANISAT.IE : GEMEENTELIJKE C ULTUURRAAD GULDENSPORENWERKGROEP MET MEDEWERKING VAN HET GEMEEN VAN BEERSEL TEBESTUUR

IN HAND EEN ZELFSTANDIG EN WELVA~END VLAANDERLAND. Na anderhalve eeuw Vlaamse Beweging zijn wij, Vlamingen, er ons eindelijk van bewust dat wii· b h tot . . h d k t e oren een volksgemeenschap die haar lot in eigen an en an en moe nemen. Jan Frans Willems, kanunnik David en Augus~ Vermeylen h~bben in moeilijke tijden opgeroepen tot de strijd voor erkenning van onze Vlaamse taal binnen het Belgisch Staatsverband. In onze gemeente ijverden pastoor Bols, Herman Teirlinck en Renaat Van Elslande voor culturele autonomie in een gefedereerd Belgie.

In het spoor van deze illustere voormannen witten wij, Vlamingen uit het taalgrensgebied -solidair met het hete Vlaamse volk- ertoe bijdragen om de droom van een echt en vottedog zelfstandig Vlaanderen te realiseren. Da .. . Jkaar -over alle politieke, sociale en levensbeschouwelijke verschil! h •rom slaan w•t de handen on. e eensgezind 11 juli -onze naUonale feestdag- te vieren en

w·een- om op een volwassen manrer en de

· klaagmuur staan. Wij kunnen en moeten onze toekomst als

ij willen vieren en niet langer aan Volk zelf bepalen. Vvat we zelf doen, doen we beter. w··

tijk technologisch en economisch vlak al heelwat veoweze n 'J hebben op cultureel, wetensch•PP:en' dal het doel bereikt. is. Wij zijn nog steeds eisende n 'lrtt:1 "1aar we mogen niet zetJvoldaan den maken met de eogemoswekkende Belgische misstand pa ' en .zijn vast besloten schoon t:Oivarend Vlaanderen binnen een Verenigd Europa na

sch~n

t."~at~~

U•teondelijk onze kinderen een vnt

·

Veie handen maken dit heerlijke werl< licht. de werkgroep

Reikt U ons ook de hand ?

-

ERE KOM IT~

(+)HUBERT MEERîS NGEN ,.,... scoau1z 1 0 . . . , GARAGE [)ON NDE NOTARIS JOS VAN PIET DEMOL 'T GRA U CLERCKX sruo1eauREA BAKKERIJ PAEA::t: ~ ST-PIEîEAS-L

° ~~~OF

~

®

WILLY MICHIELS

----

~

KREDIETBANK DWORP & LOT

ASllf8

ALSEMBERG, BEERSEL, DWORP & LOT

~BRANDSTOFFEN

,/StUt

BAILLENS

ffc~~/~/im

'10:LV0 Vofvo Europe Truc k NV


VllLL FERDY DE ALSotBERGSE BRASS BAND dirige_nt : Gust Langendries

SIDHARTA dansgroep o.l.v. Gerd Holvoet

HET ALSotBERGS KOPERKWINTET o.l.v. peter savenber9 REGIE : R. DHONDT DECOR : P. DEGUELDRE VRIJE TOEGANG rganisatie gemeentelijke cultuurraad • gu1densporenwert<groep rnet medeweri<in9 van 11et gemeentebestuur van t>eersel 0


Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel 8

AKTIVITEITENKALENDER 6 JAARGANG MAAND: OKTOBER 1986

Nr4

ORGANISATIE

PLAATS AKTIVITEIT

2 2 3

14.00 14.00 16.00 19.45 9.30 20.30 14.00

3 4 6

..,

Bestuursvergadering Vergadering met kaartspel en Koffietafel Eucharistieviering Lesavond Voettocht Hallerbos

+ paellasouper · · van

Yoga les Algemene vergadering met vienng drie negentigjarige leden

D A D D A A D

KBG Dworp KBG Tenbroek KBG Dworp Dansclub Beersel De Sippels Als. Surya Beersel KSG Dworp

Kerk Dworp

B D

Dansclub Beersel Ceciliakoor + fanf. De Eendracht

Hoge Venen

A

De Sippels Als.

Gem. School Ruisbr.

D A B B A B D D D A A A

Dworpse schaakkr. Surya Beersel KCB Beersel Dansclub Beersel De Sippels Als. VTB-VAB Beersel Oudercomité Ceciliakoor Dworpse schaakkr. De Sippels Als. Surya Beersel KBG Tenbroek

Vredezaal Ten broek Weekkapel Destelheide Hallerbos Grote Sleutel Vredezaal Gem. Feestzaal

Les avond Gezamenlijk kerkconcert 2-Daagse voettocht Hoge venen Propagandatornooi Yoga les Bloedinzameling Le sa vond

Tone~lopvoerin9

KVS f" Toneel «De Koopman van vene ie? KinderrommelmarKt Meerstemmige hoogmis lnterclub Charleroi-Dworp Kinderkoetsentocht f(eerbergen Yogales erren te overijse,

Grote Sleutel Gem. Feestzaal Gem. Feestzaal KVS Brussel KVS Brussel Gemeenteschool Kerk Dworp Charleroi Keerbergen Grote Sleutel overijse Gemeenteschool Gem. School Huiz.

Bezoek aan wijnkelders en s Hoegaarden en Tienen Jaarmarkt-infostand Bloedinzamelin9 dracht Felix Timmermans - voor Lesavond Kaas- en wijnavond Luxemburg 2-oaagse voettocht prov.

Grote Sleutel oestelheide Mariazaal Mirwart Vredezaal

D

VTB-VAB Dworp

H A D A A

Rode Kruis OF Alsemberg-Beersel Dansclub Beersel OF Alsemberg De Sippels Als.

D

KSG Dworp

Bestuursvergadering

~'"1

.

~l)s

· uitg . André

11'\f

\,

~~,~~t!t'

nde verenigingen .

de rganisere Beersel. - Tel. 380.29.97 0 1641 e medegedeeld d otHoutveld 1aan 2 • 196 1641 Beersel. - Tel. 380 .34 .30

pENN : e russelsesteenwe g_ _ _ • - - - - - - - - - - - -- - - - - -

t Cult uur, Gemeenteh uis.


AKTIVITEIT

MAAND 19.00 1

3 4

s s 6 7 7

avrn 11

8 10 10

11 l1 1(

1( 14 15 16

17 16 16 17 19 19 <1 <1 <1 <1

« << <a <a <ei <6

<6 (7

<e <e

D

25 jaar «Gravenhof»

Parochiecentrum

H

R. De Baerdemaeker

Grote Sleutel Vrede zaal Graven hof Giqvenhof Ten broek Destelheide

A D D D A D

Sl.Jrya Beersel KSG Dworp VTB-VAB Dworp VTB-VAB Dworp KSG Tenbroek

Weekkapel

D

Dansclub Beersel KSG Dworp

Maria-Laach (W-D)

A

De Sippels Als.

De Meent Grote Sleutel Boortmeerbeek

A A A

Kerk Lot

zaal Rio Lot Gravenhof GravenhOf Destelheide

D D D

Alsem bloem Surya Beersel KSG Tenbroek os. 40-45 Gemeentebestuur o.s. 40-45 VTB-VAB Dworp VTB-VAB Dworp Dansclub Beersel

Lesavond

Vredezaal

D

KSG Dworp

Mosselkermis

Kerk Dworp

D

Eldo Halle Grote Sleutel

D A D D A A

Meerstemmige mis met Kon. Fanf. «De Eendrachb> Kerk Dworp

20.30 14.00 15-18

Yogales Algemene vergadering Kleurwedstrijd (-12 jaar)

20.00

Cursus Wijnproeven . f 1 Vergadering met kaartspel en koffleta e

14.00 19.45 16.00

Lesavond Eucharistieviering

11 .00

4-Daagse voettocht Moezelvallei eooneY en Chapman Toneelvoorstell. «Te Bont» v.

20.00 20.30 9.00 10.30 13.00 15-18 20.00 19.45 16.30 11 .30 11.30 10.30 14.00 20.30 15-18 20.00 20.00 19.30 20.00 19.45 19.00 20.00 10.00 14.30 20.30 15-18 20.00 14.00 19.45 20.00

(9 (9

ao ao

NOVEMBER 1986

en het «St-Ceciliakoo0> Tentoonstelling Afrikaanse kunstboterhammen- pannenkoekenkermis

2

10-12 14-17 14.00

ORGANISATIE

PLAATS

Yogales . k . Bezoek melkerij en koffiefabne overledenen Hulde aan gesneuvelden en -St "d s 1914-18 en 40-45.. 0 ud n1 er Feestmaal en gezellig samenz11n . Kleurwedstrijd (-1 2 jaar)

L

Cursus wijnproeven

D D A A D A D D D D

Gemeentebestuur os. 4G-45 Dworpse schaakkr. Surya Beersel VTB-VAB Dworp VTB-VAB Dworp Alsem bloem De Sippels Als. VTB-VAB Beersel Dansclub Beersel Ceciliakoor Dworp Alsem bloem De Sippels Als. _VTB-VAB Dworp Surya Beersel VTB-VAB Dworp VTB-VAB Dworp KSG Dworp Dansclub Beersel

de Dynastie Te Deum t.g.v. Feest van J nterclub

Dworp-Anderlecht

Yogales . Kleurwedstrijd (-l 2 1aar) Cursus wijnproeve~ cooneyen Chapman Toneelvoorstell.«îe bont»"· 1 . KVS srusse Toneelopvoenn9 Toneel «Agnes en God» Lesavond Cecilia-Feestmis cooneyen ChaPman Toneelvoorstell. «Te bont>> v. Kinderkoetsentocht ad oworp cienceP Wandeling cons Yogales .. 2 1·aar) KleurwedstnJd (-l cursus wijnproev~n Bestuursvergadenn9 Lesavond onstellin9 Vooropenin9 tento Alsemberg» eekend · Rode en «Kunst in tronornisch w Alsemberg» Wandel- en gas t in Rode en . g «Kuns Tentoonstelfin 1nterclub

owo

"el rp-N1JV

Gravenhof Graven hof De Meent KVS Brussel KVS Brussel Destelheide Kerk Dworp De Meent Graven hof Grote Sleutel

8

Graven hof Graven hof Vredezaal Destelheide Cultureel Centrum St-Genesius-Rode Vresse/Semois Cultureel Centrum St-Genesius-Rode

A D

OF Alsemberg VTB-VAB Dworp

A

OF Alsemberg

EldO Halle

D

Dworpse schaakkr. O.ukkcn1 R wnu~~1oeniels. LOi ·Tel 37630S8


Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrije~ jdsbesteding van Beersel 8

AKTIVITEITENKALENDER 6 JAARGANG - Nr

Daverdisse

6

..,

7.oo Bz

2-Daagse voettocht

19.00

Oemonstratieschaak

EldO Halle St-Rochusstr. 56 zaal Centrum hel Kind der Goden»

8 9 11 l< l<

20.0Q

13.30

l <l

1<I

door R. van Dyck . t andtaart. Kookles : kreat1~f me z kruimeldeeg of broKKeldeeg

10.00 20.00

propagandaschaak

20.00

Toneel «Spionnen» va

19.45

Lesavond

15.QQ

2de Gulden concert rn · ·ngen en muziel<Verenigi

10.00

Kinderkoetsentocht parking Roodebeek

10.00 13.15

15 18.00

Dworpse Schaakkring

H CM BV Beersel

Grote Sleutel

A KVLV Alsemberg

Ten broek

A KBG Tenbroek

KVS Brussel n woodY

De Sippels Alsemberg

Huizingen

EldO Halle

Bestuursvergadering

l(

1<l

Causerieconcert «Mozart,

s

Gem. Feestzaal De Meent

Dw. Schaakkring VTB VAB Beersel ' B Dansclub Gr. Beersel A Cultuurraad

t elijke koren .mv p1aa s -

··

wen tabak» Tentoonstelling «5 eeu

Brussel

Brussel Grote Sleutel

De Sippels Alsemberg

De Sippels Alsemberg A Civ. Besch. Alsemberg

+KVS bezoek Bloedinzamelin9

ende verenigingen. ~l~I~,il\ de ,ganiser 641 aeersel. - Tel. 380.29.97 0 1 ~\'~"'s~tw.aueuitg medegedeeld do0 'Houtveldl••" 2. 196, 1641 Beersel. - Tel. 380.34.30 . André PEN N E.' russelsesteenwe9_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __

1

t Cultuur, Gemeentehuis, B

_ _ __ _ __.


r16 20.00

Poëzieavond door Michaël De Man

16 14.00

Kerstfeest

19

Johan Verminnen

20 1.00

sz

A

OF Alsemberg

Grote Sleutel

A

KVLV Alsemberg

De Meent

A vzw De Meent

21 14.00

Vierploegentornooi schaken

Parochiezaal

21 15.00 22 14.00

Pannekoekenkermis ))

Kerk Lot

3Q 4

De Sippels Alsemberg

Marcourt Eldo Halle.

25

"

Grote Sleutel

2-Daagse voettocht

24 24.00 25 10.30

---

ORGAN ISATI E

PLAATS

AKTIVITEIT

UUR

~--=

-=

~

Middernachtmis

Ker~

Plechtige Hoogmis

Kerk Dworp

10.00

Allen meerstemmige hoogmis

Herbeumont

16.00

Nieuwjaarsweekend

Lot

Dw. Schaakkring A KBG Tenbroek

L St-Ceciliakoor L St-Ceciliakoor D St-Ceciliakoor Dworp De Sippels Alsemberg

+ voettochten

Herbeumont

JANUARI 1987 Dworpse Schaakkring

Eldo Halle -Brasschaat

4

6

8

14.00

Schaakkampioenschap owofP

14.00

Driekoningenfeest . t Kerst- en Maandvergadenng me

14.00

13 14

20.00

Propagandaschaak

1a.oo

Bloedinzameling

20.00

. Spreekbeurt : «Hoe nieu

le

17.30

Bloedinzameling

14.00

SchaakkarnpioenschaP Dworp 1 - Namen Dworp 2 - Anderlecht

la la <o <o

10.00

<s ~,

Parochiezaal

A

KBG Tenbroek

B C.S. Beersel

Centrum Huizingen

H CM BV Beersel

Kinderkoetsentocht

Rode Kruis

School Huizingen vaucampslaan 80

Dworpse Schaakkring

EldO Halle

De Sippels Alsemberg

Zoutleeuw vr. meisjesschool

De Sippels Alsemberg

KVS Brussel

13.15

Toneelbezoek

Grote Sleutel

10.00

Bestuursvergadering . muziek» . de Klavier «Geschiedenis van JOS Meersrnans met clavecimbel door

De Meent

20.00

Dworpse Schaakkring

Gem. Feestzaal

Ten broek

<<1 <<1

KVLV Alsemberg

. media» w zijn nieuwe

door L. De Lentdecker

14

A

EldO Halle

nieuwjaarsfeest

9

Grote Sleutel

Oostkantons

A

KSG Tenbroek

A

OF Alsemberg

Deelname Fagnarde

BZ 2-oaagse voettocht

Re1axhoris

--.-... ..,. ~

A vzw De Meent De Sippels Alsemberg

Will Tura

7.oo

....-"....

De Sippels Alsemberg


Wij nodigen U uit op het

VAN MUZIEKVERENIGINGEN EN KOREN UIT GROOT-BEERSEL

Op ZONDAG 14 DECEMBER 1986 OM 15 UUR IN «DE MEENT» 145 zangers - 138 muzikanten

K.F. DE EENDRACHT K.F. SINT·LAMBERTUS K.F. VRIJHEIDSVRIENDEN ORFF·ENSEMBLE. CHORAL·BRASS

DE NACHTEGAALTJES HET SINT-CECILIAKOOR HET SINT-CECILIAKOOR HET KOOR PLICHT EN PLEZIER

fiartelijk welkom. C)

uit Dworp uit Beersel uit Huizingen uit lot uit Groot-Beersel

uit Dworp uit Dworp uit Alsemberg uit Huizingen

Programma: 50 fr.

rganisatie : de Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Vrijetijdsbesteding van Beersel met de gewaardeerde medewerking van het Gemeentebestuur.


Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel

~et Pluralistisch verkozen bestuur op de algeme~e vergadering van vrijdag 14 Januari 1983 dient volgens art. 13 van het huishoudelijk reglement en volgens de ~oorschriften van het dekreet van 12 december 1974 elk jaar verslag uit te rengen over de werking van de c ultuurraad in de gemeente. De Opdracht van een gemeentelijke cultuurraad omvat : 1 ° Coördinatie, overleg en samenwerking tussen de aangesloten vere~igingen tot stand te brengen . 0 ~ het afstemmen op de behoeften van de bevolking op het culturele vlak. 40 een adviserende funktie naar de gemeentelijke overheid toe. Participatie aan en in de culturele infrastruktuur.

0

Deze werking van de cultuurraad wordt toegelicht tijdens de

Algemene ·vergadering VAN VRIJDAG 30 JANUARI 1987 OM 20.00 UUR IN DE GEMEENTELIJKE FEESTZAAL TE BEERSEL.

Deze vergadering is openbaar en elke inwoner van Beersel is hierop dan k van harte uitgenodigd.

00

AGENDAPUNTEN 1. 2. 3. 4.

s.

6. 7. 8. 9.

verwelkoming verslag dienstjaar 1986 financiëel verslag 1986 aanstelling commissarissen verslag erkenningscommissie 1986 afsprakennota en beleidsnota gebruiksvergoeding gemeentelijke infrastruktuur toelichting door schepen van cultuur rondvraag slotwoord


IS

Gemeentelijke Raad voor CultUur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel AKTIVITEITENKALENDER 7e JAARGANG - Nr 1 MAAND : FEBRUARI 1987 PLAATS

AKTIVITEIT

)

ORGANISATIE

1feb.

14.30

Wandeling Zevenbronnen

Plein F.C. Dworp

10.00

Bestuursvergadering

Ten broek

A

KSG Tenbroek

14.00

Ledenvergadering (O.L.V. Lichtmis)

Grote Sleutel

A

KVLV Alsemberg

14.00

Algemene vergadering

Vredezaaf

D

KGB Dworp

13.45

Prov. schifting schoolschaakkampioenschap

KA Halle

Natuurgidsen Z.W.-Brabant

a,eb. 3teb. 3teb.

~leb.

Dworpse schaakkring Liga Brabant

s,eb. s,eb.

~'%.

14.oo

Ontspanningsnamiddag

Ten broek

A

KSG Tenbroek

20.3o

Vooropening boekenbeurs met Hugo Bousset

Zaal St-Victor

A

OF Alsemberg

Boekenbeurs

Zaal St.-Victor

A

OF Alsemberg

Eucharistieviering

Weekkapel

D

KSG Dworp

Kon. Ballet van Vlaanderen

De Meent

A

VZW De Meent

Winterconcert

Vrede zaal

D

KF De Eendracht Dworp

Poppentheater «Vrolijke vrienden»

Zaal St.-Victor

A

OF A lsemberg

Wandelski

Ardennen

B

VTB-VAB Beersel

Boekenbeurs

Zaal St.-Victor

A

OF Alsemberg

9.oo

6

î leb > ' >leb. leb > . 1 leb > .

21 .o 0 . 16.oo

20.00

'% 14.30 " 1'%. 10-12 / 1> .

))

~

1 eb

~

1~

1~

.

'eb

14-1 s

))

. 'eb

20.00

Propagandaschaak

Eldo Halle

Dworpsa schaakkring

\ 'eb

8.oo

2-Daagse voettocht

Au biin

De Sippels Alsemberg

8.oo

2-Daagse voettocht

Aublin

De Sippels Alsemberg

10.00

Kinderkoetsentocht

Gent

De Sippels Alsemberg

12.00

Pensenkermis Rode en

Ten broek

A

KSG Tenbroek

Voordracht c<Alles over kruiden»

Zaal Centrum

H

CMBV

door Marechal

Huizingen

~

l~

.

1~

l~

'eb

.

.

'eb.

uitstap naar Winksele

~o.oo


UUR ~let>

'1 1eb.

18.00

ORGAN ISATIE

PLAATS

AKTIVITEIT

Modedefilé

De Meent

A

KAV Beersel

Kaas- en wijnavond

Zaal Blokbos

L

Jenlo

met optreden Jenlo en St.-Ceciliakoor

~leb. ~leb.

~'et>.

KSG Dworp

14.00

Bestuursvergadering

Vredezaal

19.00

Feestmis en ledenfeest

Kerk Dworp

11.00

3-Daagse kinderkoetsentocht

De Winner Overpelt

De Sippels Alsemberg

Dobpiaco Zuid-Tirol

De Sippels Alsemberg

Srnrt

D

St.-Ceciliakoor Dworp

))

~leb.

8-0aagse wintersportvakantie

8rntt ))

MAAND· MAART 1987 l llitt

14.30

Wandeling Beersel

~ 'lltt

19.oo

Demonstratieschaak

~ ll111

14.30

Cabaret voor de bonden

slll11

14.0o

Algemene vergadering

~

14.oo

Ontspanningsnamiddag

/~ ~

16.oo

Eucharistieviering

Qlti

<o.oo

Tentoonstelling schilderkunst

l 'lltt

~ 'lltt

14.oo

Dworpse schaakkring

Vredezaal

D

Wiggel waggel groep

Vredezaal

D

KSG ·Dworp

Tenbroek

A

KSG Tenbroek

Weekkapel

D

KBG Dworp

Zaal Union

H

De Kunstvrienden

Kooratelier voor koren Beersel

Grote Sleutel

A

<o.oo

9.3Q

~ lti Q

De Meent

A

W. Vandenbroeck

ltitt \

«Au Bouillon Beige»

Start cursus natuurgids

Koor Plicht en Plezier · Huizingen

samenwerking met A.NZ.

1\) t\

KT De Alsembjoem

NatuurgidseCl Z.W.-Brabant

Gemeentehuis Rode -

tt.

1 l'titt ~

1 l'titt l

1 l't\'1

1 1 l'titt ~ ~

Eldo Halle

))

1

l

Natuurgidsen Z.W.Brabant

Huizingen

) '1 lt\11

t,

Kasteel

l'tit-t

1ql'titt '))tt

9.3o

Eendagsvoettocht Rixensart

18.oo

Bloedinzameling

14.30

Cabaret voor bonden

14.30

Cabaret voor bonden

14.oo

Poppenspel «De Computer Lekt»

<o.oo

Propagandaschaak

19.15

Toneel «De kleder van kultuur»

9.3o

Inleiding tot plantenwereld

De Sippels Alsemberg

Waals-Brabant Grote Sleutel

A

C.S. Alsemberg

Vredezaal

D

Wiggel waggel groep

Vredezaal

D

Wiggel waggel groep

Onze Kring Lot

L

Davidsfonds Lot

Eldo Halle KVS Gemeentehuis Rode

Dworpse schaakkring De Sippels Alsemberg Natuurgidsen Z.W.-Brabant


-ORGANISATIE

PLAATS

AKTIVITE IT

• I~ l'flrt

20.00

Concertavond

Zaal Palmolive

H

KF De Vrijheidsvrienden / Koor Plicht en Plezier Huizingen

14,

Tentoonstelling schilderkunst

Zaal Union

H

1Srnrt

De Kunstvrienden Huizingen

))

ISmrt

Cabaret gratis toegankelijk voor iedereen

Vrede zaal

14.0Q

Match Dworp-Roque Anderlecht

Eldo Halle

Dworpse schaakkring

14.30

Cabaret voor de bonden

VreÇezaal

Wigge! waggel groep

De Meent

vzw De Meent

IS mrt I?lllrt I?flirt ia flirt

la

llirt

Paul Van Vliet

14.30

Cabaret voor de bonden

20.00

Voordracht «Druggebruik bij jongeren»

~1 ,

qlli

7.15

flirt

9.30 10.00

19.15

~ rt 20.00 'lirt

~'))

2-0aagse voettocht

Winterconcert

~ rt 20.00 'llrt

~ Il)

D

Wiggel.waggel groep

Zaal Centrum

H

CMBV

De Sippels Alsemberg

Awenne

))

lil)

~Il)

Vredezaal

door Jan Baert

~ rt ' rii ~ rt

~ rt

D Wigge! waggel groep

14.30

9.3o

~ rt 19.30 'l)rt 15.oo

Lente-exkursie Zoniënwoud Kinderkoetsentocht «Au Bouillon Beige» W. Vandenbroeck Toneel «De Tuinman)) Toneel «De Tuinman» P. Coppens Weerkunde Familiefeest en dansavond Operette «De klokken van Comeville» vocaal ensemble De Munt

~l

De Meent

A

Brass Band Alsemberg

M iddenhutparking

Natuurgidsen Z.W.-Brabant

Overijse

De Sippels Alsemberg

De Meent

A

KT De Atsembloem De Sippels

KVS KVS Brussel

B

Natuurgidsen Z.W.-Brabant

Gemeentehuis Rode

"

Feestzaal Hoogstr.1 0

VTB-VAB Beersel

B

K.H. Gretry's Kring OF Alsemberg

Kon. Circus Onderrichtstraat 21 Brussel

'litt 10.00

Bestuursvergadering

Tenbroek

A

KSG Tenbroek


.--_

13 FEBRUARI 1987 OM ·20

u.·

TONEELFESTIVAL voor prettige eenakters 1 REDEN OP:

«HOOP OP DE TOEKOMST» uit Lot lllet «Het pad langs de rivier» door A. Wildonck «K.T. DE ALSEMBLOEM» lllet «De brief van Don Juan»

uit Alsemberg door L. Treves

«LUSTIG EN VRIJ» uit Lot lllet ((De harem en een vrijgezel»door P.J. Doven boom «WERE Dl» tliet «Help, ik leef» ·

uit Lot door J. Tolly

t0EGANGSPRIJS: 120 FR. PARTERRE - 160 FR. TRIBUNE

~RTEN:

De Meent : tel. 380.23.85 Cultuurraad - Rik Dhondt : tel. 380.17.86 Dworp - Luc De Koninck : tel. 380.30.22 Alsemberg - Jan Brigou: tel. 380.19.78 Lot-Beersel - Jan De Belde_r : tel. 356.48.60 Huizingen-Lot - Jan Cornellssen : tel. 376.33.02 St-Genesius-Rode - Bert Demunter : tel. 358.00.01

'n Organisatie van de Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel '11et steun en medewerking van het Gemeentebestuur.

"-.

~R Wautors~le;hiob. LOl

• Tol 37030.58

-

de meent 0

=


ONZE GEMEENTE BEERSEL

AKTIVITEITENKALENDER TOT c/NDE JUNI 1987.

Zaterdag 28 maart, 19.30 uur. Kompetitiewedstrijd Alsemberg BC - Elewijt BC (re serven). Alsembergse Basket· balclub, De Meent, Alsemberg. Zaterdag 28 maart, 9.30 uur. Weerkunde. Natuurgidsen Z.W. Brabant, Gemeentehuis Rode.

PROGRAMMAT\E Zaterdag 21 maart: winterconcert Brass Band Alsemberg Vrijdag 27 maart: Toneel K.T. Alsembloem Van 28 maart tot 5 april: Tentoonstelling Vriendenkring Zuster R. De Baerdemaeker. Vrijdag 10 april: De Kreuners. Zaterdag 18 april: Concert Johannes Passie Vrijdag 24 april: Ballet van Vlaanderen Zaterdag 25 april: W. Vermandere Zondag 26 april: De Puppetsjouw Vrijdag 8 mei: Jan De Wilde Zaterdag 11 juli: Guláensporenviering

Maart Zondag 22 maart, î 5 uur. Wedstrijd F.C. Dworp-Verewlnkel. Terrein F.C. Dworp. Zondag 22 maart, 14.:;u uur. l:iroepsfeest VVKMS-Beersel. VVKMS Beersel, Paro· chiezaal, Beersel. Maandag 23 maart, 20.30 uur. Yogales. Yogaclub Surya Beersel, Grote Sleutel, Alsemberg. Maandag 23 maart, 20 uur. Gespreks· avond: 11 Weersvoorspelling vogelpik". of ,..,,,..h•""'·,.. .•• _, ____ .... __ . , •• ,_ -

Zaterdag 28 maa.rt 14 uur, tl m 5 april, 21 uur. Tentoonstelling Balinese kunst. Vriendenkring Zuster R. De Baerdemaeker, De Meent, Alsemberg. Zondag 29 maart, 15 uur. Operette «De Klokken van Cornéville n van R. Blanquette. Davidsfonds Alsemberg, Kon. Circus. Zondag 29 maart, 15 uur. Voetbal V.C. Lot Rebecq. V.C. Lot Sportief, Sportcomplex, Vogelenzang, Lot. Maandag 30 maart, 20.30 uur. Yogales. Yogaclub Surya Beersel, Grote Sleutel, Alsemberg. 1 Di nsdag 31 maart, 13.30 uur. Cursus: rok en broekrok. K.V.L.V., De Grote Sleutel, Alsemberg.

April

Zaterdag 4 april, 21 uur. H.Teirlinck dans· feest. V.T.B. · V.A.B. Gem. Feestzaal, Beersel. Zaterdag 4 april, 15.30 uur. Voetbalwedstrij d VTC Sol·ZSV Overijse. Veteranenvoetbalclub VTC Sol, Sportcomplex Vogelenzang, Lot. Za!erdag 4 april, K.W.B.-dag. K.W.B. Kerkstraat, Dworp. Zaterdag 4 april, Zondag 5 april, 2-daagse voettocht in Waals Brabant. De Sippels, Pastorie Malèves-Ste·Marie Zondag 5 april, 10 uur. Bezinning + sobere maaltijd. Parochieraad Huizingen, Centrum, Huizingen. · Zondag 5 april, 14 uur. Aktlviteiten In de plaatselijke groep. Chiro Eureka lot. Zondag 5 april, 14.30 uur. Natuurwande· ling Lembeek. Natuurgidsen Z.W. Brabant, Sas kanaal Lembeek. Zondag 5 april, 7.30 uur. Ie rit DworpSeneffe. WTC-cVooruit11 van Dworp, Café Progres, Dworp. Zondag 5 april , 15 uur. Wedstrijd F.C. Dworp-AMA Tubize. Terrein F.C. Dworp. Maandag 6 april, 20.30 uu r. Yogales. Yogaclub Surya Beersel, Grote Sleutel, Alsemberg.

Woensdag 1aprll,17.30 uur. Bloedinzameling. Bloedinzameling Huizingen. Woen sdag 1 .april, 22 uur. Zaalvoetbal Beersel B-Pajot. Lennik. Zaalvoetbalclub E3eersel, Sporthal! Drogenbos. Donderóag 2 april, 20 uur. Technische avond. Diaclub Het Linnen Venster, Onze Kring, Lot. Donderdag 2 april, 19 uur. Lentefeest. K.A.V. Beersel, Parochiezaal, Beersel. Donderdag 2 april, 14 uur. Bestuur. v on n ... _"_

''--...J----•

r"'\ ••• _ _ _

1

"î\' '.i".~~ ~~ ,J ..

);'."'

'

.;)

Dinsdag 7 april, 14 uur. Ledenfeest voor "" - --- ,,,,, ,, "' - "'"' , _

Maandag 13 apr il, 13.00 Uitstap naar brouwerij. K.B.G. Dworp, Kerkplein. Dinsdag 14 ap ril, 14.30 uûr Bestuursvergadering. K.8.G. Lot. Onze Kring · Lot. Dinsdag 14 april, 13.30 Cursus: rok en broekrok. K.V.L.V De Grote Sleutel · Alsemberg. Woensdag 15 april, 22 uur. Zaalvoetbal veteranen. Zaalvoetbalclub veterarren. Sporthaal Drogenbos Donderdag 16 april, 13.30 uur, Kaartspel. K.B.G. Lot. Chalet · Lot Donderdag 16 april, 17 uur Volksdans les 7. K.8.G. Lot. Chalet · Lot Donderdag 16 aprll, 10 uur. Met Sippelfamilies naar zwembad In St-LambrechtsWoluwe . De Sippels, Woluwe. Donderdaa 16 :rnri l. ?. O 1111r 1 occonrooltc


~.::r-r,rV_,, ~~,_..__,,,,/ ~-

~"~ ~

a. "' e;:z

=-=-

.....,,,.Jc:.t"~ ...C:--Y -~~......,_ ~

,éd/.

L7/nsd8g ?4 moor/,

~.Z.7tl

RoA' en broekrok. K V.L V. Oe Grote Slev· tel, Alsemberg.

Donderdag 26 maart, 20 uur. Lessen· reeks "voel je thuis in je eigen lichaam». K.A.V., zaal jeugdherberg, Huizingen,

Vrijdag 27 maart, 22 uur. Zaalvoetbal Beersel B·Joepie Oudergem. Zaalvoet· balclub Beersel, Sporthall Drogenbos. Vrijdag 27 maart, 19.15 uur. K.V.S. bezoek toneelvoorstelling 1tOe Tuinman11. De Sippels, K.V.S. Vrijdag 27 maart, 19.45 uur. Lesavond. Dansclub Gr. Beersel, Destelheide.

Zaterdag 28 maart, 19.30 uur. Familie· feest + bal. Kon. Harmonie Gretry 's Kring, Feestzaal, Beersel. Zaterdag 28 maart, 21 uur. Groot bal met Bart Kaël en DJ Marc. F.C. Dedelux, Vredezaal, Dworp. Zaterdag ,28 maart, 15.30 uur. Voetbalwedstrijd VTC Scol·Sparta ten bos. Vete· ranenvoetbalclub VTC Sol, Sportcomplex Vogelenzang, Lot.

·1

,,,.~---

r.7UO:

r .cJ'... Clls

-· ~"

~..,..,,.4:no­

Gn:>ro

.S/o vr o/.

Donderdag 9 apr!!, 20 uur. Lessenreeks

vur. Cv,rsvs.·

Vri.jdag 27 maart, 20 uur. Toneel uDe Tuinman11 P. COPPENS. V.T.B. · V.A.B., K.V.S. Zaterdag 28 maart, 21 uur. Kompetitiewedstrijd Alsemberg BC · Elewijt BC (1 ste ploeg). Alsembergse Basket·balclub, De Meent, Alsemberg.

__......--

.,...,..n"/. .ooAvn..Vo A/sen?óery.

Donderdag 2 april, 20 uur. Lessenreeks "voel je thuis in je eigen 'llchaam n. K.A'>/. Zaal jeugdherberg, Huizingen. Vrijdag 3 april, 19.45 uur. Lesavond. Dansclub Gr Beersel. Gem. Feestzaal Beersel. Vrijdag 3 april, 23 uur. Zaalvoetbal Beersel A·L.D. Koekelberg. Zaalvoetbalclub Beersel, Sporthall Drogenbos. Vrijdag 3 april, 19.30 uur. Eerste ploegSV• St. Jozef Moortsel. Volley Huizingen. Gemeenteschool Huizingen. Vrijdag 3 april, 16 uur. Eucharistie. K.B.G. Dworp. Weekkapel Dworp. Zaterdag 4 ap ril, 9.30 uur. Dodenkunde geologie. Natuurgidsen Z.W. Brabant, Gemeentehuis Rode. Zaterdag 4 april, 9 uur. Huis aan hul s· verkoop tombola C.M. Ziekenzorg Dworp. Bijeenkomst wijkkapel Kerk, Dworp.

Bericht aan de voorzitters en secretarissen van de verenigingen De volgende aktiviteitenkalender verschijnt ongeveer half juni. Uw akti· viteiten tot en met einde september dienen ons uiterlijk op 15 mei te bereiken. Gelieve hiervoor de speciale formulieren te gebruiken die nog steeds te bekomen zijn op het gemeentehuis te Alsemberg, dienst Sport en Cultuur.

"voel je thuis ln j e eigen lichaam". K.A.V Zaal jeugdherberg, Huizingen. Vrijdag 10 april, 19.45 uur. Lesavond. Dansclub Gr. Beersel, Destelheide, Dworp. Vrijdäg 10 april, 19.45 uur. 2e Provi nciale Lot·RMS Unlvil. Volley Lot. Sportzaal, Huizingen. Zaterdag 11 april, 11 uur. Meerstemmige opluistering huwelijksmis. St CeciliaKoor, Parochiekerk, Dworp. Zaterdag 11 aprll 17 uur en zondag 12 april, 12 uur. Spaghettikermis. Chiro Eureka Lot. Zaterdag 11 april 9 uur tot zondag 11 april. Basketbaltornooi. Alsembergse basketbalclub, De Meent, Alsemberg. Zaterdag 11 april, 08 uur. Viering 15-jarig bestaan meisjesgidsen, spel & vermaak aan kust. VVKMS Beersel. De Duinhoek. Zaterdag 11 april, 14 uur. Knutselnamid· dag. Jong-K.A.V. Beersel. Zaterdag 11 april, 20 uur. Werken in be· schutte werkplaats door Dhr Tordeur. K.V.G. Beersel. Halle Floere. Zondag 12 april, 7.30 uur. 2e rit Dworp· Ronquières. WTC-cVooruih van Dworp, Café Progres, Dworp. Zondag 12 april, 14.30 uu r. Natuurwan· deling Sint-Genesius-Rode. Natuurgidsen Z.W. Brabant, Kerk Den Hoek. Zondag 12 april, 15 uur. Eerste ploeg Lot· Leopold. V.C. lot Sportief, Sportcomplex. Zondag 12 april, 14.30 uur. 3e reg. dames Lot-Liedekerke. Volley Lot, Sport· zaal, Lot. Zondag 12 april, 10 uur. Klnderkoetsentocht. De Sippels, Vorselaar.

Maandag 13 april en dinsdag 14 april, Paasbezoek aan alle zieken. Ziekenzorg Huizingen

Bijlage uOnze Gemeente Beerselu maart 1987, nr. 28.

L/nnon Vsn.sror.

A_,.-,,,,.

,,_,,,4°irN4JU #'-f'q ~

On.zo KrlnQ " LDt

Donderdag 16 aprll, 12 uur. Paasfeest

K.B.G. K.B.G. Tenbroek

Vrijdag 17 april, 19.45 uur. Les avond. Dansclub Gr. Beersel. Gem. Feestzaal ·

Beersel Vrijdag 17 april, 19.45 uur. Aanmelding en open schaaktornooi 1ste ronde. Dworpse schaakkring. Taverne Eldo Vanaf zaterdag 18 ap ril tot maandag 20 april, 3-daagse voettocht Echter· nach. De Sippels. Gr. Hertogdom Luxemburg Va naf zaterdag 18 april tot 25 april, k i nderuitw isseling .Jumelagecomité. Mirebeau Zondag 19 april, 10 uur. Hoogmis van Pasen. Koor Plicht & Plezier. Kerk · Huizingen Zondag 19 april, 10 uur. Meerstemmige PaashoogmisSt·Ceciliaxoor Dworp. Para· chiekerk · Dworp Zondag 19 april 10.30 uur. Meerstemmige hoog mis Pasen. St-Ceciliakoor Lot. St-Jozefkerk · lot Zondag 19 april, 14 uur. Aktivlteiten in de plaatselijke groep. Chiro Eureka Lot. Zondag 19 april, 7.30 uur. 3° rit Dworp· Tervu ren . WTC- «Vooruit > van Dworp. Café Progres · Dworp. Maandag 20 apri l, 14 uur. Paasfeest · Ontspanning • etentje:Zlekenzorg Dworp. Ons Huis · Dworp Dinsdag 21 april, 18 uur. Bloedinzame· ling. C.B. Beersel. Gem. Feestzaal Beersel Dinsdag 21 april, 14.30 uur. Hobbyclub· • les 4. K.B.G. Lot. Chalet · Lot Dinsdag 21 april, 13.30 uur. Bloemenschikken. K.V.L.V. De Grote Sleutel · Alsemberg Woensdag 22 aprll , 11 .30 uur. Paas feest. K.B.G. Dworp. Vredezaal · Dworp. Donderdag 23 april, 11 .30 uur. Paasfeest. K.B.G. Lot. Onze Kring · lot Donderdag 23 april, 20 uur. Le ssenreeks 11 voel je thuis In je eigen lichaam 11, K.A.V.


--- -· ?!.- '#~~ ~ f.. (i; -~-7 ,.:_f-_):--~~;- ..f_/: ~' ,-""';.

~ ~

.....

K°:r"

- :\ 'i;

. ··f : Y.-·i' .\

. (°/

I

...- '/

~W;" - . -.:pr

-_;--;:;:;...-:,;~~"' ---~~-~-:-~~---

./-.

.

• -

.

=',..\ ;

:- ;.'

r-- -

·'·

.: !..

- .

-

·-

.,,

.\ ;:/ 7 ~') !f

.

·h~i

/: \ ~

"'·--' · ·~ /. •.·: ~ •"'''~t•~·_: J.. -.-.

~.\:· ~; ~,-~~

l

•'.#"'.

- ·~;

....

f·~ ~J.

....,, · _~i - .

.·y?

~~~~~ .••;~ -.~~ ~..·' ~:~ ~

1;'< t ·,·

1

••

-

ijdag 24 april, 19.45 uur. Lesavond. insclub Gr. Beersel. Gem. Feestzaal · ?ersel ·ijdag 24 april , 19.15 uur. K.V.S. bezoek ntoonstelling. u Mijnheer Halverwege». e Sippels. K.V.S rijdag 24 april, 20 uur. Open schaak>rnool 2de ronde. Dworpse schaakkring. averne Eldo 'rijdag 24 april, 20 uur. Diáclub. K.W.B. )ns Huis · Dworp frljdag 24 april , 20.30 uur. Voetbal. S.V. : Geer. F.C. Dworp · Dworp /anaf vrijdag 24 april tot zaterdag 26 1pril. Bakschieting ten voordele koor >licht & Plezier. Koor Plicht &Plezier. Cafè ïjl ·Huizingen ·/anaf vrijdag 24 april tot maandag 27 1prll. Jumelagefeesten. Jumelagecomitè. Airebeau ~aterdag 25 april , 9.30 uur. Evolutieleer 1edrag der dieren. Natuurgidsen Z.W. Bra· iant. Gemeentehuis Rode ~a t e rdaij 25 april, 14 uur. Voetbalmatch Chiro Eureka Lot. Vogelzang · lot

~;/4'.rdlg-;;;,,;;;-;;:..;;'7~Hp

T0"7#/.. ?'0-'1'6

vvr. 7énJ'oonsJ'o///ng /nsoklon on andoro

ongeweryelde dieren. Wielewaal afdeling

Halle. Jachtpaviljoen Hallebos.

Zondag 10 mei. 14.30 uur. Natuurwandeling Elingen. Natuurgidsen Z.W Brabant. Kerk Elingen Zondag 10 mei. 15 uur. 20 km van Brussel. Davidskornuiten Dworp. Brussel Maandag 11 mei. 20.30 uur. Yogales.

Yogaclub Surya Beersel - Alsemberg Dinsdag 12 mei. 8 uur. Bloementocht door de Voerstreek. K .B.G. Dworp. Kerkplein Dinsdag 12 mei, 14.30 uur. Natuurwandeling Rode. Natuurgidsen Z.W. Brabant. Kerk De Hoek Dinsdag 12 mei. 14.30 uur. Bestuursver· gadering. K.8.G. Lot. Onze Kring · lot Dinsdag 12 mei. 13.30 uur. Bloemen· schikken. K.V.L.V. De Grote Sleutel · Alsemberg Vrijdag 15 mei, 20 uur. Open schaaktor· noo i 5de ronde. Dworpse schaakkring. Taverne Eldo Vrijdag 15 mei, 20 uur. Diaclub. KWB. Ons Huis · Dworp Vrijdag 15 mei, 19.45 uur. Lesavond. In de loop van de maand mei, verbroedeDansclub Gr. Beersel. Destelheide · ring met andere werkgroep van vakantieDworp genoegens. Vakantiegenoegens Beersel Vrijdag 15 mei, 20 uur. De alleenstaande Alsemberg. vrouw. K.A.V. Beersel - Beersel Vrijdag 1 mei, 20 uur. Toneel IC Mijnheer Zaterdag 16 mei, 9.30 uur. Inleiding tot Halverwege D. Turner. V.T.B. · V.A.B. K.V.S. . ecologie. Natuurgidsen Z.W. Brabant. Gemeentehuis Rode Vrij dag 1 mei, 20 uur. Open schaaktor· nooi 3de ronde. Dworpse schaakkring. Zaterdag 16 mei, 10 uur. Voettocht + Taverne Eldo bezoek Afrikaans museum Tervuren. De 1 Sippels. Zoniënwoud + museum Tervuren. Vrljdag.1 mei, zaterdag 9 mei en zondag 10 mei, 10 uur Tentoonstelling insekten en Zaterdag 16 mei, 20 uur. Einde seizoensandere ongewervelde dieren. Natuurgidsen fuif. Alsembergse Basketbalclub. Gem. Z.W. Brabant Jachtpaviljoen Hallerbos. Feestzaal · Beersel Zaterdag 16 mei, 14 uur. Ziekendag . Zie· Vrijdag 1 mei tot zondag 3 mei , 9.30 uur. kenzorg Beersel. Parochiezaal · Beersel 2-jaarlljkse wisselbeker voor ploegen van Zondag 17 mei, 10 uur. Brukselbinnens· Beersel: pupillen, miniemen, kadetten, te buiten IC Zicht op de stad n, De Sippels. scholieren, junioren, veteranentornooi. S.V . Alsemberg. Voetbalplein· Alsemberg. Centraal Station. Zondag 17 mei. Begeleide vliegtuigreis Van vrij da g 1 mei tot zondag 3 mei. naar Ibiza (14d) 23.340 F. Leiding : R. ' ·"':

::7.~

~

"'

111'

D/r7.sdng 2 0 'no/.

, 3" 3 0 uu,.." K"1orl-'OdS-

rrl/d. K.B.G. Lor. Onze l<rln9 · Lot

Dinsdag 26 mei. 14 uur. Zangles. K.B.G .

Lot. Onze Kring - Lot

Dinsdag 26 mei, 15 uur. Ledenvergadering. K.B.G. Lot. Onze Knng · Lol. Donderdag 28 mei. 13 uur. Voetzoek· tocht. K.W.a Ons Huis · Dworp

Donderdag 28 mei. 14 uur. Bestuur. K.B.G. Dworp. Vredezaal ·Dworp Donderdag 28 mei. 10 uur. Meerstemmige opluistering hoogmis. St · Ceciliakoor Dworp. Parochiekerk · Dworp Vanaf donderdag 28 mei tot zondag 31 mei, 4-daagse voettocht. De S1ppels Duitsland

(t~{ ~·"~ ·~·-~· •..- :'i:...t. " .•• "

Mei

Vanaf donderdag 28 mei tot maandag 8 juni. 11 ·daags bezoek· aan Wenen. De Sippels. Wenen Vrijdag 29 mei, 20 uur. Open schaaktornooi 7de ronde en laatste ronde. Dworpse schaakkring. Taverne Eldo. Zondag 31 mei, 10 uur. Rerum Novarummis. A.C.W. Huizingen. Kerk · Huizingen

Juni


._..... ::,,,.:;.ii-~~~ :.,:_...-....;.rAfi\ -

.;,,-,&;.-/.$"-~- P/2?~

"

-.

.~

~ ~ ~,,e, ~/.

,pqpfpg.?ê4',P//4 .1'.4VV/: HVS6'V/77Ó6'~0DK

Nel'/onea/ Woponmvsevm;.

//3kantle-

1enoegens Beersel -Alsemberg tfaandag 27 april, 20.30 uur. Yoga/es.

~ -----

~...-

---.......---

~-- ~.,..:;.o

V-.ç,,,,,-_,,,_~,,,,w • 47~~=.;;;:o ZondHg .7 /776'/, 1'4. .7(7 vvr. HyHc/nJ'en·

wandeli ng Halleróos. Nalvvrgidsen Z. W Brabant. Achtdreef Maandag 4 mei, 20.30 uur. Yoga/es.

'oç;aclub Surya Beersel · Alsemberg Yogaclub Surya Beersel · Alsemberg Aaandag 27 april, 9 uur. 1 /2 dag reis Dinsdag 5 mei, 9 uur. Dagexcursie. lrussel binnenste buiten. K.A.V. K.B.G. Lot. Ukkel en Laken •insdag 28 april , 13.30 uur. BloemenDinsdag 5 mei, 10 uur. Bestuursvergadering K.B.G. K.B.G. Tenbroek chikken. K.V.L.V. De Grote Sleutel . lsemberg. Dinsdag 5 mei. Europadag. Jumelage· linsdag 28 april, 13.30 uur Kaartspel· comité. Blokker i edstrijd • 14 uur Zangles· 15.00 LedenDinsdag 5 mei, 13.30 uur Bloemenschik· ergadering. K.G.8. Lot. Onze Kring · Lot ken. K.V.L.V. De Grote Sleutel · Alsemberg Voensdag 29 april , 20 uur. ThulsverzorDinsdag 5 mei, 14 uur. Algemene ve rga1ing Wegwijs In het OCMW. CMBV Grootdering. K.B.G. Dworp. Vredezaal. Dworp 3eersel. Zaal Centrum· Huizingen. Woensdag 6 mei, 19 uur. Natuur en Voensdag 29 april, 7.45 uur. Dagexcur· Milieu-edukatie. Natuurgidsen Z.W. ile. K.B.G. Lot. Haspengouw · Borgloon Brabant. Gemeentehuis Rode Yoensdag 29 april, 22 uur. Zaalvoetbal Woensdag 6 mei, 22 uur. Zaalvoetbal le~ rsel B ·Tori no Mollem. Zaalvoetbal· Beersel B • S.S. Dilbeek. Zaalvoetbalclub :lub Beersel. Sporthal! Drogenbos Beersel. Sporthal! Drogenbos Yoensdag 29 april, 13.30 uur. Kookles: Donderdag 7 mei 20 uur. Selektle reeksen gala-avond. Diaclub Het Linnen Venster. tierbereidingen. K.A.V. Beersel. Parochieaal · Beersel 1 Onze Kring . Lot. >onderdag 30 april 14 uur. Bestuur. Donderdag 7 mei, 13.30 uur. Kaartspel. ~ . B.G . Dworp. Vredezaal · Dworp K.BG. Lot. Chalet· Lot Don derdag 7 mei, 14 uur. Ontspanningsnam id dag met koffietafel. K.B.G. Ten broek Vri jdag 8 mei, 20 uur1 Open schaaktornooi 4de ronde. Dworpse schaakkring. Taverne Eldo Vrijdag 8 mei, 19.45 uur. Lesavond. Dans· club Gr. Beersel. Gem. Feestzaal · Beersel Vrij dag 8 mei, 23 uur. Zaalvoetbal ploeg A. Zaalvoetbalclub Beersel. Sporthall ::·;:::~. Drogenbos Vrijdag 8 mei, 20.30 uur. Voetbal. S.V. 't Geer. F.C. Dworp Zaterdag 9 mei, 9.30 uur. Bezoek tentoonstelling lnsekten. Natuurgidsen Z.W. Brabant. Jachtpaviljoen Hallerbos Zaterdag 9 mei, 13.30 uur. Nationaal schoolschaakkamploenschap. HTIKM m.m.v. Dworpse schaakkring . Cultureel Centrum Brussel

Jt:7/""'7.sd"'""'.J7 /.9 '7T""/, _..,o

~~r..

L7/nc/~b.

-'<. VY.'O

Ons Hv/:S · Owr vp

Olnsdag 19 mei, 14.30 uur. Hobbyclub ·

les 5. KB.G. lot. Chalet · Lot

Dinsdag 19 mei. Jaarlijkse reis. K.A.V Beersel. Rijsel Donderdag 21 mei, 19 uur. Meifeest. K.A.V. Zaal centrum · Huizingen Donderdag 21 mei, 13.30 uur. Kaartspel. K.B.G. Lot. Chalet · Lot 17 .00. Vo lksdans · les 9. K.B.G. Lot. Chalet· lot Donderdag 21 mei, 20 uur. Techni sche avond. Dlaclub Het Linnen Venster. Onze Kring· Lot Vrijdag 22 mei, 19.45 uur. Lesavond. Dansclub Gr. Beersel. Gem. Feestzaal · Beersel Vrijdag 22 mei, 20 uur. Open schaaktornooi 6de ronde. Dworpse schaakkring. Taverne Eldo Vrijdag 22 mei, 19.15 uur. K.V.S. bezoek tonee lvoorstelling ci Oe revisor 11. De Sippels. K.V.S. Vrijdag 22 mei, zaterdag 23 en zondag 24 mei gezinsweekend in Soli Cress. K.W.B. · Spa

Vanaf vrijdag 22 mei tot zondag 24 mei jume lagefeeste n. Jumelagecomité. Blokker Zaterdag 23 mei, 9.30 uur. Planten deter· mineren met flora. Natuurgidsen Z.W. Brabant. Gemeentehuis Rode Zondag 24 mei, 9.30 uur. Lentebloei In de Duling Natuurgidsen Z.W. Brabant. Duling · Dworp. Zondag 24 mei, 14 uur. Feest van de eigenzinnige jeugd. Vrijzinnige gemeen· schap Beersel. K.A. Halle. Zondag 24 mei. Kinderkoetsentocht. De Sippels. Vlaamse Ardennen. Zondag 24 mei, 13.30 uur. Voetzoektocht doorheen de deelgemeente Lot. K.W.B. Lot. Parochiekerk · Lot Zondag 24 mei, 9 uur. Dagexcursie. K.B.G. Lot. Mechelen Maandag 25 mei, 20.30 uur. Yogales. Ynn~dt th S1 trv::i RAP.r~P.I • Al~P.mhPrO

-4/~.jiji;,11L7~,Q

~onna'og

T

/uni,

20.30

uur.

Yogolos.

Yoga/es Surya Beerse l · Alse mberg

D insdag 2 juni, 14 uur. Algemene verga-

dering K.B.G. Dworp. Vredezaal ·Dworp Dinsdag 2 juni, 8 uur. Dagu itsta p onder leiding K.V.L.V. Parking Europ · Alsemberg Donderdag 4 juni, 13.30 uur. Kaartspel. K.B.G. Lot. Chalet · lot 17.00. Volksdans - les 10. K.B.G. Lot. Cha· let · Lot Donderdag 4 juni, 14 uur. Ontspanningsnamiddag met koffiet afe l. K.B.G. Ten broek

Vrijdag 5 juni, 16 uur. Eucharistieviering. K.B.G. Dworp. Weekkapel · Dworp Va nat zaterdag 6 juni tot maandag 8 juni. 3-daagse fietstocht i n Noord-Brabant. De Sippels. Nederland Zondag 7 juni, 14.30 uur. Natuurwande· ting in Linkebeek. Natuurgidsen Z.W. Brabant. Kerk Linkebeek. Zondag 7 juni, 10 uur. Meerstemmige Pinksterhoog mis. St·Ceciliakoor Dworp. Parochiekerk - Dworp Maandag 8 juni. Uitstap minder· validen. K.V.G. GR. Beersel. Domein Wachtebeke.

Zondag 14 juni, 14.30 uur. Natuurwandeling in de Steenput. Natuurgidsen Z.W. Brabant. Gemeentehuis · Dworp. Zondag 14 juni. Begel.eide vliegtuig- en rondreis Hongarije (15d) 45.590 F. R. Dhondt. V.T.8. - V.A.8. Alsemberg. Vanaf zondag 14 juni tot 21 juni. Vakan· füwerbliif. K.8.G. Lot. Spa Maandag 15 )una, 20.30 uur. Yogales. Yoaaclub Surya Beersel ·Alsemberg. Zondag 21 juni, 10 uur-12 uur. Inschrijving Hobbytentoonstelling. V.T.8. · V.A.B. Gemeentelijke Feestzaal - Beersel


l.

/

KTEZ'ENENIWEEDOEIV ONZE GEMEENTE BEERSEL

Woensdag 1 juli, 17.30 uur. Bloedinzameling. Rode Kruis afd. Huizingen, school Huizingen. Donderdag 2 juli, 14.00. Maandelijkse ontspanningsnamiddag met koffietafel. KBG Tenbroek. Parochiezaal Tenbroek. Donderdag 2 juli, 18.30 uur. Kaatsen kadetten KPHC • Cité Buizingen. KP Huizingen center, kaatsplein Huizingen. Zaterdag 4 juli. KWB-dag. KWB Dworp , Kerkstraat Dworp.

AKTIVITEITENKALENDER TOT 15 SEPT. 1987

Vrijdag 27 juli, 20.00 uur. Toneelvoorstelling • De tuinman ". OF HuizingenBuizingen, Brussel K.V.S. Zaterdag 1 augustus, 20.00 uur. Optreden Toast. PAC Dworp in Vredezaal Dworp. Van 1 tot 9 augustus, Vakantietornooi In Luik. Dworpse schaakkring, Luik. Zaterdag 1 augustus, 09.30 uur. 2-daagse fietstocht "De riante B.B.C. route". De Sippels Alsemberg, JH Boutersem.

Zaterdag 15 augustus tot maandag 17 augustus, 08.30 uur. 3-daagse fietstocht provincie West-Vlaanderen. De Sippels Alsemberg, JH Vleteren. Zaterdag 15 augustus, 10.00 uur. Meer· stemmige hoogmis O.L.Vr. Hemelvaart. Ceciliakoor Dworp, Parochiekerk Dworp. Zondag 16 augustus, 15.00 uur. Kaatskampioenschap 11 de lagere KPHC - Marc Vrienden. KP Huizingen center, kaatsplein Huizingen.

Bijlage uOnze Gemeente Beerselu van juli 1987

Dinsdag 1 september, 07.45 uur, Dagex· cursle. KSG Lot, Ardennen. Donderdag 3 september, 13.30 uur, Kaartspel en H.00 uur Volksdans - les 13. KBG Lot, Chalet Lot. Donderdag 3 september, 14.00 uur, Maandelijkse ontspannlngsnamldd1Jg met kof· fletafel. KBG Tenbroek, Parochiezaal Tenbroek.

Zondag 5 juli t/m 12 juli, Kinderuitwlssellng (10-14-jarigen) uit Mirebeau (Fr). Jumelagecomité, Beersel.

Zondag 16 augustus, 15.00 uur. Wielerkoers Intern. Liefhebbers BWB. Dworp Sportief + PAC Dworp, Centrum Dworp.

Zaterdag 4 Juli , 14.30 uur. Kinderbarbecue met de Slppelfamilies. De Sippels Alsem- ' be(g, Zoersel.

Zondag 16 augustus, 11.30 uur. Eetfestijn PAC Dworp. PAC - Dworp, Ons Huis Dworp.

Donderdag 3 september, 20.00 uur, Intro· duktleavond: uitleg bij alle onderwerpen en aktlvltelten. Het Linnen venster, Onze Kring Lot.

Dinsdag 18 augustus, 14.30 uur. Hobbyclub • les 6. KBG Lot, Chalet Lot.

Vrijdag 4 september, Modeshow K.A.V. Beersel, Alsemberg De Meent, Alsemberg

Donderdag 20 augustus, 08.00 uur. Reis naar Nederland. Sport & Vakantieclub 't Eekhoorntje V'l>N, Pretpark De Efteling.

Zaterdag 05 tot zondag 20 september, 10.00 uur, 14-daagse fietstocht doorheen de Franse Bourgognestreek. De Sippels Alsemberg, Bourgondië.

Zondag 5 juli. (04 tot 12 juli), Vakantietornooi in Parijs. Dworpse Schaakkring, Bagneux (Parijs). Zondag 5 Juli , 21ste Internationale Motorcross. AMC De Toekomst Dworp, Kesterheide te Kester. Zondag 5 juli , 15.00. Kaatsen kampioenschap Bevordering KPHC - RC Halle, KP Huizingen center, kaatspleln Huizingen. Woensdag 8 Juli , 08.00 uur. Reis naar WDultsland. Sport & Vakantieclub 't Eek· hoorntje VZW, Fanthasialand Bruhl.

Donderdag 20 augustus, 13.30 uur. Kaartspel en om 17.00 uur, Volksdans· les 12. KBG Lot, Chalet Lot. Zondag 23 augustus, 10:00 uur. Monumententocht. Kon . Boud. Stichting & Gemeentebestuur Beersel, Herisemmolen Alsemberg.

Donderdag 9 jull, 16.00 uur. Kaatsen internationaal tornooi KPHC · Wonsera (Deel • Friesland). KP Huizingen center, plein of Torleylaan Huizingen.

Dinsdag 25 augustus, 13.30 uur. Kaartwedstrijd en om 15.00 uur, Ledenvergadering. KSG Lot, Onze Kring, Lot.

Zaterdag 11 juli, 10.30 uur, Voettocht in het Pajottenland met geleid bezoek kas-

Vrijdag 28 tot zondag 30 augustus, Jumelagefeesten (BLOKKER. NL.• MIREBEAU • FR. - WORMELDANGE • LUX. - OSTHOFEN • D.). Jumelaaecomlté Lot. Beersel.

+cot uon t"!ooohooll o~ 11 h1lLulo•I""' D•t •c-

Zondag 6 september, 10.00 uur, WIJ doen mee met "De Gordel" wandelen en fletsen. VTB-VAB Alsemberg, Gemeentehui,5 Sint-Genesius-Rode. Zondag 6 september, Eendagsultstap met optreden In de St.-Pauluskerk te Gent. Ceciliakoor Dworp, St.-Pauluskerk Gent. Maandag 7 september, 08.00 uur, Uitstap naar zee. KBG Tenbroek. Zaterdag 12 september, Concertavond. V • lnfo-5, De Meent, Alsemberg . Zaterdag 12 en zondag 13 september, 2daagse fietstocht Zeeland, Nederland. De

7


~-<l{l/T -Jl>

..o'.&?-'~A""§

..r""'"4?'.V.l/UI,

P.4; PPUL'/: .Oag1....rcur-

s /e. KBG Lo/, ZIYD/n7S//OOk.

Don derdag 6 augustus, 13.30 u ur, k aartspel en om 17.00 uur, Volksdans - les 11.

KBG lot, Chalet lot. Donderdag 6 augustus, 14.00 uur. Maandelijkse ontspanningsnamiddag met koffietafel. KBG Tenbroek, Parochiezaal Ten· broek

Donderdag 6 augustus, 18.30 uur. Kaatsen· Kadetten KPHC • RC Halle. KP Huizingen center, kaatsplein Huizingen.

" 1 0 .1

:.1,

_) Zaterdag 11 juli, 20.00 uur. Guldensporenvlerl ng. Cultuurraad-Gemeent'ebest uur, Alsemberg De Meent. Dinsdag 14 juli, 18-20 uur. Bloedinzameling. Vriendenkring KCB Beersel, gemeentelijke feestzaal Beersel. . Zaterdag 18 juli, 14.00 uur, Macrameren. C.S. C.V. Dworp, Eikenhouw 1, Dworp . Zaterdag 18-21 juli , 09.30 uur, 4- daags fietsweekend. De Sippels Alsemberg. JS Diest - JH Voeren . JH Maastricht. Zondag 19 juli, 9·daagse reis naar het Britse merengebied. VTB-VAB Alsemberg. Zondag 26 juli, 10.00 uur. Hoogmis en Te Deum - Nationale feestdag. Gemeentebestuur en Oudstrijders. kerk Huizingen. Zaterdag 25 juli, 14.00 uur, Macrameren. C.S.C.V Dworp, Eikenhouw 1 Dworp. Zondag 26 juli, 14.00 uur. Grote prl)s van Huizingen kaatstornool KPHC • Sollem· beemd - Cité Buizingen. KP Huizingen center, kaatsplein Huizingen. Zondag 26 juli, 15.00 uur. Wedstrijd 25 m 3 Pijlen. Arrow Star Beersel. provinciaal domein Huizingen.

Vrijdag 7 augustus, 19.30 uur. Kaart· avond. PAC - Dworp, Ons Huis Dworp. Zaterdag 8 augustus, 15.00 uur. Dworpse Jogging. PAC -Dworp. Vertrek Ons Huis Dworp. Zaterdag 8 augustus, 20.00 uur. Fuif met DJ New Line. PAC • Dworp, Vredezaal Dworp. Zaterdag 8 augustus, 15.00 uur. Kaatskamptoenschap llde lagere KPHC · Aurora. KP Huizingen center, kaatsplein Huizingen.

-Z:6/1/'1:7'1g .28 1ugu11"u1,

1'4"QO uur.. K ./ndsr-

.spe /en. C. .S. C. V. Dworp to Dworp.

Zaterdag 29 augustus, 17.00 u ur. Paro-

chiefeesten. Paroch. verenigingen en werkgroepen, zaal centrum Huizingen.

Zaterdag 29 augustus, Volksfeest. K.F. De Vrijheidsvrienden Huizingen, Herne. Zaterdag 29 tot zondag 30 augustus, 07 .30 uur. 2-daagse Initiatietocht kaartlezen. De Sippels Alsemberg, JH Herbeumont. Zondag 30 augustus, 10.00 uur. Omgeving Leuven Klnderkoetsentocht. De Sip· pels Alsemberg. Zondag 30 augustus, 10.00 uur. Grote prijs Burgemeester Hugo Casaer, Petank tornooi. De Vierkanters + Sportraad Beersel, Goutstouwersstraat Lot. Zondag 30 augustus, 14.30 uur. Parochiefeesten. Paroch. verenigingen en werkgroepen, zaal centrum Huizingen.

"_,,,

o,,.... oo __"" ,..,_,,oRogor V orl'toovon

_P,_,_~,"

na.ro Srr.,.,ddag

380.28 .99 .

.rn'o:

Val<ontlogonoegens

Beersel•

Alsembe1g .

Zondag 13 september, 08.00 uur, Deel· name aan Nationale Ziekendag In Ban· neux. Ziekenzorg Dworp, ve rtrek aan Kerk Dworp.

Zondag 13 september, Omloop WTC· Vooruit 65 km. WTC-Vooruit Dworp. café Progres. Zondag 13 september, 10.00 uur, Meer· stemmige hoogmis t.g.v. kermis . Ceciliakoor Dworp, Parochiekerk Dworp. Zondag 13 september, 15.00 uur, Concert. KF De Vrijheidsvrienden, Huizingen, Dworp. Dinsdag 15 september, 14.30 uur, Ho bby· club • les 7. KBG Lot, Chalet Lot. Dinsdag 15 september, 11 .00 uur, Bezlnningsdag. KVLV Alsemberg-Dworp in de Grote Sleutel Alsemberg .

Zondag 9 augustus. 8-daagse reis naar , Normandië en Bretagne. VTB-VAB Alsemberg. Zo ndag 9 augustus, 15.00 uur, Free Podium. PAC - Dworp, Vredezaal Dworp. Zo ndag 9 augustus, 18.30 uur. Concert KF. De Eendracht. PAC ·Dworp, Ons Huis Dworp. Zondag 9 augustus, 11 .30 uur. Eetfestijn PAC Dworp. PAC. Dworp, Ons Huis Dworp. Maandag 10 augustus, 08.00, Uitstap . KBG Tenbroek, nog te bepalen. M ~andag 10 tot zondag 16 augustus. Jeugdkamp te Chevetogne. C.S.C.V. Dworp. Chevetogne.

Zaterdag 15 augustus, 15.00 uur. Wielerkoers • Juniores BWB. Sportcomité Huizingen, te Huizingen. Zaterdag 15 augustus, Eetfestijn PAC Dworp. PAC - Dworp, Ons Huis Dworp.

11 juli 1987 4 september 1987 12 september 1987 24-25 september 1987 27 september 1987 1·4 oktober 1987 6-13 oktober 1987 17 oktober 1987 18 oktober 1987

K.A.V. Beersel V · INF0-5 Gemeentebestuur Beersel Brass-Band Alsemberg Verenigde Handelaars Verkoopzaal Benelux V.Z.W. De Meent 'V.Z.W. De Meent

25 oktober 1987 Brass-Band Alsemberg 30-31 oktober 1987 V.Z.W. De Meent 7, 10, 13, 14 november 1987 K.T. De Alsembloem 28 november 1987 V.Z.W. De Meent 4 december 1987 V.Z.W. De Meent 5 december 1987 V.Z.W. De Meent 12 december 1987 31 december 1987

Cultuurraad M. Desmedt

Guldensporenviering. Modeshow Concertavond Feest van de derde leeftijd Festival van Brass-Bands Handelsbeurs Verkoopdagen (kleine zaal) Chansonavond Kinderpr.ogramma Bibbedie-babbedie-show Aperitiefconcert Brasil Tropical Toneelvoorstellingen De Nieuwe Snaar Dansers uit Oekraïne Toneel "Den Dopper" van A. Willequet 3de Gulden concert Oudejaarsavond


KIEZENE/fl MEEDOEN ONZE GEMEENTE BEERSEL

SEPTEMBER Dinsdag 1 september, 07.45 uur. Dagexcursie, KBG Lot, Ardennen. Donderdag 3 september, 13.30 uur, Kaartspel en 17.00 uur Volks· dans - les 13, KBG Lot, Chalet Lot.

AKTIVITEITENKALENDER TOT EINDE DEC. 1987

Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel

Donderdag 3 september, 14.00 uur, Maandelijkse ontspannlngsna· middag met koffietafel, KBG Tenbroek, Parochiezaal Tenbroek.

Vr\}dag 18 september, vrij schaken en demonstratiepartijen in Eldo te Halle om 20.00 uur. Org. Dworpse schaakkring .

Donderdag 3 september, 20.00 uur, lntroduktleavond: uitleg bij, alle onderwerpen en aktiviteiten , Het Linnen Venster, Onze Kring Lot.

Zaterdag 19 september, 14.00 uur, ziekendag In zaal centrum Huizin· gen, ziekenzorg Huizingen.

Vrijdag 4 september, Modeshow K.A.V. Beersel , Alsemberg De Meent, Alsemberg.

VAN 5 SEPT. TOT 11 OKT.

Zaterdag 5 tot zondag 20 september, 10.00 uur, 14-daagse fietstocht doorheen de Franse Bourgognestreek, De Sippels Alsemberg, Bourgondië.

7 CHINESE KUNSTENAARS UIT TAIWAN

Zondag 6 september, 10.00 uur. Wij doen mee met " De Gordel " wandelen en fietsen, VTB-VAB Alsemberg, Gemeentehuis SintGenesius-Rode. Zondag 6 september, Deelname aan " De Gordel' te Slnt-GeneslusRode , VTB-VAB Beersel. Zondag 6 september, Eendagsultstao met octreden In de Sint·

HERMAN TEIRI.JINCK . HUIS

~~

BEERSEL Gemeentelijk museum en galeriJ · Uwenberg 14, Beersel 1650 · tel. 02/376.45.57 Dagelijks van 11 tot 12.30 en van 14 tot 17 uur. Gesloten op woensdag

Zaterdag 10, zondag 11 oktober, 7.21 uur. 2-daagse voettocht, De Sippels Alsemberg, JH Champlon. Dinsdag 13 oktober, 19.00 uur. Inzicht in combinatie stof en brei· werk, K.V.L.V ., Grote Sleutel Alsemberg.

Vrijdag 25 september, 14.00 uur, Feest van de derde leeftijd in De Meent. Vrijdag 25 september, 20.00 uur, voetbalwedstrijd SV 't Geer, Rilroheide Dworp. Zaterdag 26 september, 14.00 uur, blinden Integratie schaaktornooi in Gent, Dworpse schaakkring. Zaterdag 26 september, 09.00 uur, JAARMARKT LOT. Zaterdag 26 september, 17.30 uur en zondag 27 september, 11.30 uur, Twaalfde mosselkermis van de Davldskornuiten, in zaal Ons Huis te Dworp. Zaterdag 26 september, 20.00 uur, een avond In Joegoslavië, folkloristische avond in café de Feestzaal te Beersel. Org. CSC Beersel. Zaterdag 26, zondag 27 september, 9.30 uur. 2-daagse voettocht, n" · Qlnnol o A lcu:imhi:irn 1-11'.\.RtlÀrA nite

Dinsdag 13 oktober, 18-20 uur, bloedinzameling Civiele Bescher· ming in de gemeentelijke feestzaal te Beersel. Zaterdag 17 oktober. Chansonavond, VZW De Meent, Alsemberg. Zondag 18 oktober. Aperitiefconcert, VZW De Meent , Alsemberg. Zondag 18 oktober, 14.00 uur, vlerploegen-schaaktornooi In EldoHalle. Org. Dworpse schaakkring. Zondag 18 oktober, 14.30 uur, Herfstwandeling In de Zennevallei, vertrek H. Teirlinckplein, Org. CSC Beersel. Zondag 18 oktober, 10.00 uur, Klnderkoetsentocht, De Sippels Alsemberg, Hingene. Dinsdag 20 oktober, 19.00 uur, (vervolg) cursus brelen, K.V.L.V., Grote Sleutel Alsemberg.


~/~,...?IJ"" .....-.J""'"d'..-:. ....,-.,,,er~ ~'7'~~..-'-:

Z.e/ero'.eg /.? se,O/e/nóer, Concen-

avond V-ln/o 5; Oe Meen/, Alsem-

berg.

Zaterdag 12 en zondag 13 september, 2-daagse fietstocht Zeeland, Nederland. De Sippels Alsemberg. JH Bruinisse.

Zondag 13 september, studiereis, KWB Beersel. Zondag 13 september, 07.00 uur, Nationale Stranddag Info : Roger Verhoeven 380.28.99 Vakantiegenoegens Beersel, Alsemberg . Zondag 13 september, 08.00 uur, Dee\name aan Nationale Ziekendag in Banneux, Ziekenzorg Dworp, vertrek aan Kerk Dworp. Zondag 13 september, Omloop WTC-Voo ruit 65 km , WTC-Vooruit Dworp, café Progres. Zondag 13 september, 10.00 uur, Meerstemmige hoogmis t.g.v. kermis. Ceciliakoor Dworp, Parochiekerk Dworp. . Zondag 13 september, 15.00 uur Concert. KF De Vrijheidsvrienden, Huizingen, Dworp.

~_;;;.-~~ -~~-.,......,

~n7,o'.O'S/d'/ ~

l/7°0-1/,:40

A/.s6V7'70tVJ;7.

Zaterdag 19 september, Boeken-

beurs In de gemeentelijke feestzaal. Org. VTB-VAB Beersel

Zondag 2Ó september, 15.00 uur, Koncert door de KF De Vrijheidsvrienden in de Kerk te Huizingen. Zondag 20 september, 10-20 uur, Boekenbeurs in de gemeentelijke feestzaal. Org. VTB-VAB Beersel. Zondag 20 september, 11.00 uur, Aperitiefconcert, muziek en dans in de gemeentelijke feestzaal te Beersel. Org. VTB-VAB, Kon. Fanf. SintLambertus, Dansclub Groot-Beersel. Zondag 20 september, 10.00 uur. Klnderkoetsentocht, De Sippels Alsemberg, Schaffen-Vleugt. Maandag 21 september, 18-20 uur, Bloedinzameling Civiele Bescherming in de Grote Sleutel te Alsemberg. Maandag 21 september, 19.30 uur, vooropening hobbytentoonstelling, in de gemeentelijke feestzaal Beersel. Org. VTB-VAB Beersel.

~6'~b7.-.U/r...,.r_.,p

- • -,,,,.,..,."

door do KonTpon "

Cl!"-

~""''A"'-r

ro Bree.

Org.

CMBV Groot-Beersel.

Zondag 27 september. Brass-Bands festival, De Meent Alsemberg.

Dinsdag 29 september, 19.00 uur. Vest :.deels breiwerk - deels stof, K.V.L.V., Grote Sleutel Alsemberg.

OKTOBER Donderdag 1 oktober, 10.00 u. Bestuursvergadering, K.B.G. Tenbroek, Parochiezaal. Donderdag 1 oktober, 14.00 u . Ontspanningsnamiddag, K.B.G. Tenbroek, Parochiezaal. Zaterdag 3 oktober, 14.00 u. Wandeling Prov. Domein, KVG Groot-Beersel, Huizingen. Dinsdag 6 oktober, 08.00 u. Uitstap, K.B.G. Tenbroek, Diksmuide

Dinsdag 22 september, 09.00 uur, JAARMARKT BEERSEL.

DJnsdag 6 oktober, 13.30 uur. Kookles : gerechten voor het week-end, K.V.L.V. , Grote Sleutel Alsemberg.

Dinsdag 15 september, 14.30 uur, Hobbyclub - les 7. KSG Lot, Chalet Lot.

Dinsdag 22 september, 10-20 uur, Hobbytentoonstelling en boekenbeurs in de gemeentelijke feestzaal te Beersel. Org. VTB-VAB Beersel.

Dinsdag 6 oktober tot dinsdag 13 oktober, Antiekbeurs, Verkoopzaal Benelux, De Meent (kleine zaal), Alsemberg.

Dinsdag 15 september, 11.00 uur. Bezlnnlngsdag. KVLV AlsembergDworp ln de Grote Sleutel Alsem- • berg.

Dinsdag 22 september, 19.00 uur. Brelen : fantasiesteken met 2 kleurep draden, K.V.L.V., Grote Sleutel Alsemberg.

Donderdag 8 oktober 20.00 uur, diawedstrljd - onderwerp : landschap, in zaal Onze Kring te Lot. Org. Het Linnen Venster.

Donderdag 17 september, 20.00 uur , dlawedstrljd. Onderwerp : vrij. Zaal Onze Kring Lot. org. Het Linnen Venster.

Donderdag 24 september, 14.00 uur, Feest van de derde leftijd in De Meent.

Vrijdag 9 oktober, 20.00 uur, voetbalwedstrljd SV 't Geer, Rilroheide Dworp.

Zondag 13 september. Bedevaart naar Banneux, KVG Groot-Beersel.

.......-.o;..,;n.,.;o,•g---.J.r---, ~,,..,_.o_,~ , .,,-._,...,_..,,..,. "'~ B'o•dlnza1T10,,ng In clo

uur,

gemeenteschool t e Huizingen, Vau-

camps/aan BO.

Donderdag 22 oktober, 20.00 uur, Poppentheater Toone " Tij/ Uiienspiegei " te Brussel, met VTB-VAB Beersel.

Vrijdag 23 oktober, 20.00 uur Propagandaschaak door de Dworpse Schaakkring in Eldo Halle. Zaterdag 24 oktober, 20.00 uur, gala-avond dlaclub het Linnen Venster met projectie en prijsuitreiking in zaal Ons Kring te Lot. Zondag 25 okober. Aperitiefconcert, Brass-Band Alsemberg, De Meent Alsemberg. Zaterdag 24, zondag 25 oktober, 7.30 uur, 2-daagse voettocht, De Sippels Alsemberg, gîte d'étape Mormont CBTJ. Dinsdag 27 oktober, 19.00 uur, (vervolg) cursus brelen , K.V.L.V., Grote Sleutel Alsemberg. Woensdag 28 oktober, 20.00 uur, Voordracht "Humor in het dagellj ks ieven " door Piet Van Otterdyk, Parochiecentrum Huizingen. Org . .CMBV Groot-Beersel. Vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober. Brasll Troplcal, VZW De Meent, Alsemberg. Zaterdag 31 oktober - maandag 2 november, 9.30 uur, 3-áaagse voettocht', De Sippels Alsemberg , Gemmenich étape de la route . Zaterdag 31 oktober - maandag 2 november, 10.00 uur. 3-daags verlengd klnderkoetsenherfstvakantleweekend, De Sippels Alsemberg, Rochefort CBTJ gîte d'étape.

I'

i.


~~~~~~~

Zondag 1 november, 14. 00

UUfi

wedstrijd 25 m met 3 pijlen Alsembergsesteenweg 352-354 te Beersel.

Org. Arro w Star. Dinsdag 3 november, 13.30 uur. Alles rond biscuit : kookles, K.V.L.V., Grote Sleutel Alsemberg. Donderdag 5 november, 20.00 uur, Technische avond: portretstudie met modellen in zaal Onze Kring te lot. Org. Het linnen Venster. Donderdag 5 november, 10.00 u. Bestuursvergader\ng, K.B.G. Tenbroek, Parochiezaal. Donderdag 5 november, 14.00 u. Ontspanningsnamiddag, K.B .G. Tenbroek, Parochiezaal. Zaterdag 7 november, 20.00 uur. Toneel " Trap op , trap af " van Alan Ayckbourn in de Meent te Alsemberg door KT De Alsembloem.

..P.R<7G.R.A~~A Vrijdag 20 november, 20.00 uur

propagandaschaak in Eldo Halle. Org. Dworpse schaakkring.

Zaterdag 21 november, 21 u. Bal van de Burgemeester, Meent, Alsemberg.

De

Zondag 22 november, 14.00 uur, lnterclubkamploenschap in Eldo Halle. Org. Dworpse schaakkring. Zondag 22 november, Viering 60 jaar OF Beersel met H. Mis in de Sint-Lambertuskerk en academische zitting in de gemeentelijke feestzaal' te Beersel. Zondag 22 november, 10.00 uur. Klnderkoetsentocht, De Sippels Alsemberg. Dinsdag 24 november, 13.30 uur. Kerstkaarten en kerstmenu's zelf maken, K.V.L.V., Grote Sleutel Alsemberg.

1

Zondag 8 november, 14.00 uur, ploegenkampioenschap in Eldo Halle. Org. Dworpse schaakkring. Dinsdag 10 november, 20.00 uur, Toneel " Trap op, trap af" van Alan Ayckbourn in de Meent te Alsemberg door KT De Alsembloem. Dinsdag 10 november, 19.00 uur, (vervolg) cursus brelen, K. V.L. V., Grote Sleutel Alsemberg. Woensdag 11 november, 10.3t> uur. Bezoek tentoonstelling PSK ude schatt en van het Gulden vllesu De Sippels Alsemberg, Paleis va~ Schone Kunsten Brussel. Woensdag 11 november, Hulde aan gesneuvelden en overleden oudstrijders in de O.L.V. Kerk te

Woensdag 25 november , 20.00 uur, Voordracht "Maakt geloven mij meer mens" door E.H. Lefebvre, Parochiecentrum Huizingen , org. CMBV Groot-Beersel. Zate.rdag 28, zondag 29 november, 7.30 uur, 2-daagse voettocht, De Sippels Alsemberg , Willancourt. Zaterdag 28 november. De Nieuwe Snaar, VZW De Meent, • Alsemberg.

,_"

~~{! '~'~:~, ~'·.···-· .....~•::;.}. ~~-~ l"-::"or·~~ "" .c.~:_ ._,-"..1 _. ;~,;;~~:- -"'.:_.'Y ". ... '/-:-,~·~

~,

JUMELAGEFEESTEN 87 vrijdag 28 tot en met zondag 30. 8 vrijdag 28 augustus om 18 uur vanaf 20 u.

• aankomst van de jumelagegasten uit Blokker (N) en Mirebeau (F) • aankomst van de delegatie uit Osthof en (0 ). • speciaal voor de jumelagegasten en de gastgezinnen te Lot op het petanqueplein van de Vierkanters : Petanquewedstrijd «Grote Prijs Burgemeester Casaer" met medewerking van de Gemeentelijke Sportraad .

zaterdag 29 augustus vanaf 10 u. tot 17. u. om 17 u30 om 21 uur

zondag

• Groot lnterné:itiona.al Spel zonder grenzen te Lot in het Sportcomplex, organisatie Jeugdjumelage • te Lot in de zaal Blokbos : Gezamenlijk eetmaal. • te Beersel in de Gemeef)telijke Feestzaal : Gezellige avond met dans • D.J. ferry Collins

·ao augustus

om 10u30 • te Lot in de St. Jozefkerk : Plechtige H. Mis. vanaf 11 u30 •te Beersel in het Kasteel , org. Kiwanisclub Beersel Aperitiefconcert : Kon. Harmonie St. Cecilia - Asse . Optreden Jachthoornblazers • · Optreden van Vendelzwaaiers Optreden van een goochelaar voor de jeugd. Barbecue met Belgische· bieren vanaf 14 u. • te Lot op het petanqueplein van de Vierkanters vanaf 20 u.

vervolg Petanquewedstrijd «Grote Prijs Burgemeester Casaer" • vertrek van de Nederlandse jumelagegasten naar Blokker.

maandag 31 augustus l"'l m

Q 111 1r

e VArtrolt \J o n,.. '°' C"""-"'"" ;, , _ ...,. j ___ -- - •


..&'..::-/.

l'l-~PH.9'

f.Y /70Y lf?/'77Óer,

voetbalwedstr~d S V

...?t7.PP vvr,

't Geer, terrein

Rilroheide Dworp.

Vrijdag 13 november en zaterdag 14 november, 20.00 uur. toneelop· voering " Trap op, trap af" van Alan Ayckbourn in De Meent te Alsemberg door KT De Alsembloem.

Zaterdag 14 november, 20.00 uur en zondag 15 november, 19.30 uur , Toneelopvoering "Wat doe jij hier?'' van A\do De Benedettl door Toneelkring Were Di in zaal Onze Kring te Lot. Zaterdag 14 november en zondag 15 november , 08.00 uur, Week-end In Ter Helme te Oostdulnerke. Org. CMBV Groot-Beersel. Zondag 15 november, 1O.00 uur. Te Deum ter gelegenheid van het feest van de dynastie in de Sint· Gurikkerk te Dworp. Dinsdag 17 november, 19.00 uur. Kerstversi erin g : b et eke ni s, K.V .L.V., Grote Sleutel Alsemberg. Woensdag 18 november, 19.30 u. Gespreksavond uOe erfe\ljkheidn, KVG Groot-Beersel, Parochiecentrum Huizingen. Donderdag 19 november, 20.00 uur, dlawedstrljd - onderwerp: portret, in zaal Onze Kring te Lot. Org. Het Linnen Venster.

. ,~

Programmatie

. , .. . -",--.,, , . ".·• . ,.

... ... '""'·· ·

J

.

Burgemeester Meerts (t) ontving in 1984 namens zijn gemeente de Europese vlag.

DECEMBER Dinsdag 1 december, 13.30 uur. Boetseertechn\eken , K.V .L.V ., Grote Sleutel Alsemberg. Donderdag 3 dece,mber, 10.00 u . Bestuursvergadering, K.B.G. Tenbroek, Parochiezaal. Donderdag 3 december, 14.00 u. Sinterklaasfeest, K.B.G. Tenbroek, Parochiezaal. Donderdag 3 december, 20.00 uur, Technische avond in zaal Onze , Kring te Lot, Org. Het Linnen Venster. Vrijdag 4 december. Dansers uit Oekraïne, VZW De Meent, Alsemberg. Zaterdag 5 december. Den Dopper, v.zw De Meent, Alsemberg. Zondag 6 december, 14.00 uur, lnterclubkamploenschap ~ in Eldo Halle. Org. Dworpse schaakkring.

Vrijdag 20 november, 20. 00 uur. Toneelopvoering "Rennen" van A. Velghe in de KVS te Brussel, VTB-V t\B Beersel.

Dinsdag 8 december, 13.30 uur. Kerstversiering van het interieur, K.V.L.V., Grote Sleutel Alsemberg .

Vrijdag 20 november, 20.00 uur . voetbalwedstrijd SV 't Geer, terrein Rllroheide Dworp.

Woensdag 9 december, 20.00 uur, Bloemenschlkken, Parochiecen trum Huizingen, org. CM BV GrootBeersel.

4 september 12.se~tember

24·25 september 27 september 6·13 oktober 17 oktober 18 oktober

KAV Beersel

V ·Info 5 Gemeentebestuur Beersel Brass· Band Alsemberg Verkoopzaal Benelux VZW De Meent VZW De Meent

18 oktober VZW De Meent 25 oktober Brass-Band Alsemberg 30 -31 oktober VZW De Meent 7, 10, 13, 14 nov. KT De Alsembloem 21 november 28 november VZW De Meent 4 december VZW De Meent 5 december VZW De Meent 12 december Cultuurraad 31 december M. Desmedt

Vrijdag 11 december, 20.00 uur, toneelopvoering 11 Kortsluiting'' van P. Schatter in de KVS te Brussel VTB-VAB Beersel. Zaterdag 12, zondag 13 december, 2·daagse voèttocht, De Sippels Alsemberg, Noirefontaine. Zaterdag 12 december. 3• Gulden Concert, Cultuurraad, De Meent Alsemberg. Zondag 13 december, Klnderkoet· sentocht, De Sippels Alsemberg.

Modeshow

Concertavond Feest van de derde leeftijd Festival van Brass-Bands Antiekbeurs (kleine zae!) Chansonavond Aperitiefconcert - Damenkapelle Wiener Walzermädchen Kinderprogramma • Bibbedie-Babbedieshow Aperitiefconcert Brasil Troplcal Toneelvoorstellingen Bal van de Burgemeester De Nieuwe Snaar Dansers uit Oekraïne Den Dopper van A. Willequet 3• Gulden Concert Oudejaarsavond

Dinsdag 15 december, 14.00 uur. Jaarlijks kerstfe.est , K.V.L.V., Grote Sleutel Alsemberg. Woensdag 16 december , 20.00 uur, Bloemenschikken, Parochiecentrum. Org. CM BV Groot-Beersel. Donderdag 17 december, 20.00 uur, dlawedstrljd - onderwerp: tra-. vel (fotojou rnalisme) in zaal Onze Kring te Lot. Org. Het Linnen Venster.

Zondag 13 december, 14.30 uur, rood kerstfeest in café de feestzaal te Beersel. Org. CSC en FSMB Beersel.

Zaterdag 26 december. Kerstfeest. KVG Groot-Beersel, Parochiecentrum Huizingen.

Maandag 1'4 december, 18-20.30 uur, bloedinzameling in de Grote Sleutel te Alsemberg.

Donderdag 31 december. Oudejaarsavondfeest, De Alsemberq .

Meent


KTEZENEltlM§§Mf!EIV

1ior 16 MAART 1988

ONZE GEMEENTE BEERSEL Woensdag 30 december 1987 tot zondag 3 Januari 1988, Maboge, Elnde)aarsweek· end met wandeltochten. De Slppels Alsemberg.

AKTIVITEITENKALENDER

Zondag 17 Januari, 10.00 uur. Klnderkoet· sentocht. De Sippels Alsemberg. Woensdag 20 lanuarl, 13.45 uur. Schlftln· gen aehoolaehaakkamploenschappen. Dworpse schaakkring, Koninklijk Atheneum Halle.

Zondag 7 februari, 14.00 uur. Nationale ontmoeting Dworp 1 • Nlvelles/Dworp 2 • Westland. Dworpse schaakkring, Eldo Halle.

Dinsdag 1 maart, 13.30 uur. naad = knip· pen bloes of kleed. KVLV, Grote Sleutel Alsemberg.

Dinsdag 9 februari, 13.30. Naailes · bloes of kleed. KVLV, Grote Sleutel Alsemberg.

Vrijdag 4 maart, 19.45 uur. Lesavond. Dansclub Groot-Beersel, Sint-Viktorinstituut Alsemberg.

VrlJdag 12 februari , 19.45 uur. Lesavond. Dansclub Groot-Beersel, Sint-Viktorlnstituut Alsemberg.

Zaterdag 5 maart, 19.00 uur. Meerstemmige feestmls. St-Ceciliakoor Dworp, Parochiekerk Dworp.

Zondag 10 Januari, 14.00 uur. Sterzlngen In de parochie. Parochieraad Huizingen.

Vrijdag 22 Januari, 19.45 uur. Leaavond. Dansclub Groot-Beersel, Slnt-Viktorinstituut Alsemberg.

Zaterdag 13 februari tot woensdag 17 februari. Extra verlengd crocusweekend + extra verl. klnderkoetsenweekend. De Sippels Alsemberg, Oost-België.

Zaterdag 5 maart en zondag 6 maart, 07.30 uur. 2-daagse voettocht. De Sippels Alsemberg, Han sur Lesse .

Dinsdag 12 januari, 18.00 uur. Bloedinzameling. Rode Kruis Beersel. Gem. feestzaal Beersel.

Zondag 24 Januari, 10.30 uur. Bezoek met gids aan de tentoonstelllng over de AZTEKEN. De Sippels Alsemberg, K.MKG.

Dinsdag 16 februari, 13.30 uur. Naad + modieuze chemisier of kleed. KVLV, Grote Sleutel Alsemberg.

Woensdag 13 januari, 17.30 uur. Bloedln· zameling. Gemeenteschool Huizingen.

Vrijdag 29 januari, 19.45 uur. Lesavond. Dansclub Groot-Beersel, Sint-Viktorinstituut Alsemberg.

Vrijdag 19 februari, 1.9.45 uur. Lesavond. Dansclub Groot-Beersel, Sint-Viktorinstituut Alsemberg.

Dinsdag 2 februari, 14.00 uur. Feestvergadering Lichtmis. KVLV, Grote Sleutel Alsemberg.

Zondag 21 februari, 14.00 uur. Vierploegentornooi. Dworpse schaakkring, Eldo Halle.

Woensdag 3 februari, 20.00 uur. Voor· dracht: "Kunnen en willen persoon Ijk zijn " door Dhr. Lagae. C.M.B.V. Groot· Beersel, Parochiecentrum Huizingen. ·

Dinsdag 23 februari, 13.30 uur. Naad patroonopbouwbloes. KVLV, Grote Sleutel Alsemberg.

Dinsdag 5 \anuar\, 14.00 uur. Dr\ekonln· genfeest. 'r\:l/LV Alsemberg, de Grote Sleutel Alsemberg. Zaterdag 6 Januari, 11.00 uur. Meerstem· mlge opluistering HuwellJkamla. St· Ceclllakoor Dworp (op aanvraag), St· Vlncentluskerk Buizingen.

Vrijdag 15 januari, 20.30 uur. Opendeur· en oefenavond. Dansclub Groot-Beersel, Slnt·Vlktorlnstltuut Alsemberg. Zaterdag 16 Januari, 16.00 uur en zondag 17 tanuarl, 14.00 uur. Pannekoekenfeest. Oudercomité Alsemberg gemeenteschool in de kleine zaal de Meent Alsemberg. Zaterdag 16 Januari, 20.30 uur. SVA·fulf. SV Alsemberg Gem. Feestzaal Beersel. Zaterdag 16 en zondag 17 januari, 07.30 uur. 2-daagae voettocht, bij sneeuw mogelllkheld wandelakl. De Slppels Alsem· • · · berg, Eupen.

Woensdag 20 lanuar\, 20.00 uur. Voor· dracht door Mevr. Deproost "Kind In nood • akt\e vierde wèreld". C.M.B.V. Groot· Beersel, Parochiecentrum Huizingen.

VrljdaQ 5 februari, 19.45 uur. Lesavond. Dansclub Groot-Beersel, Slnt·Viktorinstltuut Alsemberg. Zaterdag 6 februari en zondag 7 februari, 07.30 uur. 2·daagse voettocht. De Sippels Alsemberg, La Reid.

.- .

"·'"'

Zondag 6 maart, 14.00 uur. Nationale ont· moetlng Dworp 1 • Charleroi/Dworp 2 • G~nt. Dworpse schaakkring, Eldo Halle. Dinsdag 8 maart, 13.30 uur. Naad = pas· sen van kleed of bloes. KVLV, Grote Sleutel Alsemberg. Vrijdag 11 maart, .19.45 uur. Lesavond. Dansclub Groot-Beersel, Sint-Viktorinstituut Alsemberg.

=

=

Dinsdag 15 maart, 13.30 uur . Naad eigentijdse afwerkingen. KVLV , Grote Sleutel Alsemberg. •

Vrijdag 26 februari, 19.45 uur. Lesavond. Dansclub Groot-Beersel, Sint-Viktorlnstituut Alsemberg.

Woensdag 16 maart, 20.00 uur. Voor· dracht: " Familienamen " door Dhr. Laureys. C.M.B.V. Groot-Beersel, Parochiecen· trum Huizingen.

Vrijdag 26 februari, 20.00 uur. Toneel " Romeo en Julia " van W. Shakespaere. VTB-VAB Beersel en Dworp, KVS Brussel.

...".. .

~

." ····-

··------· ·- ~

._,ij


ONZE GEMEENTE BEERSEL

AKTIVITEITENKALENDER TOT 6 JUNI 1988

Gemeentelijke raad voor cultuur en cu\ture\e vr\ jet\ jdsbestedh°'g van Beerse\ . .

Zondag 17 april, 14.30 uur. Thuiszorg en huwelijksrelatie. K.V.L.V., Kester. Maandag 18 april, 08.30 uur. Reis naar Luxemburg. KElG Ten Broek. Maandag 18 april . 15-daagse reis naar de Azoren. Inlichtingen bij reisleider R. Dhondt. VTB-VAB Alsemberg.

Zaterdag 26 maart, vanaf 17.00 uur. Jaarlijkse Viskermis. CVP Alsemberg, in de Grote Sleutel. Zondag 27 maart, van 12 tot 17 uur. Jaarlijkse Viskermis. CVP Alsemberg in de Grote Sleutel. Aansluitend: aankomst Brabantse Pijl. Maandag 28 maart, 20.30 uur. Yogales. Yoga Surya , Grote Sleutel Alsemberg. Dinsdag 29 maart, 14.00 uur. Paasfeest met Lourdestrekking voor alle leden. K.V.L.V., Grote Sleutel Alsemberg. Wonesdag 30 maart, 17.30 uur. Bloedinzameling. Rodt; Kruis afd. Huizingen, school Huizingen. Donderdag 31 maart, 12.00 uur. Eucharistieviering • Paasfeest. KBG Ten Broek te Ten Broek.

Maandag 18 april, 20.30 uur. Yoga Surya, Grote Sleutel Alsemberg. Dinsdag 19 april. 18.00 Bloedinzameling. Rode Kruis Beersel, Gem. Feestzaal Beersel. Woensdag 20 april. 20.00 uur. Gespreksavond. KWB Beersel, Parochiezaal lotstraat 2, Beersel. Vrijdag 22 april, 19.45 uur. Lesavond. Dansclub Groot-Beersel, St.-Viktorinstituut Alsemberg. Zaterdag 23 april. 14.00 uur. Hyacintenwandeling. KVG Groot-Beersel, Hallerbos. Zaterdag 23 april, 09.30 uur. Provinciale VTB-VAB dag te Brussel. VTB-VAB Beersel en Dworp, Brussel.

Vrijdag 1 april, 20.00 uur. Demonstratie & onthaal. Dworpse schaakkring, Eldo Halle.

Zaterdag 23 april, 16.00 uur. Groots Zangevenement 10 jaar schoolkoor. Oudercomité Alsemberg, De Meent.

Zaterdag 2 aoril. VIRrrt22n"" .... ".______ , _

Zaterdag 23 april, 14.00 uur. BoekRnh"11ro

Zondag 24 april , 11.00-12.00 uur. Inschrijving Hobbytentoonstelling, jaarmarkt Beersel. VTB-VAB + Gemeentebestuur. Gem. Feestzaal Beersel. Zondag 24 april, 16.00 uur. Lentevieruurtje. Onderwijz. personeel + ouderraad.Huizingen, Gemeenteschool Huizingen. Zondag 24 april. 14 uur open jeugdschaaktornooi. Vertrek Dworp 13.00 uur, vertrek Halle, 13.15 uur. Dworpse schaakkring, Strombeek-Bever. Maandag 25 april, Brabant, Pro.vlnclale dag. C.M.B.V. Groot-Beersel, De Meent Alsemberg. Maandag 25 april, 20.30 uur. Yogales. Yoga Surya, Grote Sleutel Alsemberg. Dinsdag 26 april, 19.00 uur. Marlale bezinning. KBW Beersel, Kerk Beersel. Dinsdag 26 april. 13.30 uur. Produkten bewaren, diepvriezen. K.V.L.V., Grote Sleutel Alsemberg. Vrijdag 29 april, 19.45 uur. Open tornooi 1ste ronde. Dworpse schaakkring , Eldo Halle. Vrijdag 29 april, 19.45 uur. Lesavond. Dansclub Groot-Beersel, St.-Vlktorinstituut Alsemberg.

"


." . -n.mswm41

nm

1

"",/ JMP>,;"' 7 -

\tt

·wu

~/l~Dp,-? L0/7o'4'g.?unHT8Bno'#,t;r-4'"apr/~ P?. rs VV/". 3-o'aagse voeJ'.tochr. Oe S?opels

,... (.

~OMM~

komt in de Gemeentelijke Feestzaal te Beersel op vrijdag 8 april om 20 uur.

Vrijdag 25 maart, 19.30 uur. Algemene jaarlijkse vergadering. Kegelvereniging De Meiboom, De Grote Sleutel Alsemberg.

Alsemberg. N. V.-/Ju/s Ie Chiny.

Zondag 3 april. 10.30 uur. Paasviering. St.Ceciliakoor Lot, St-Jozefkerk te Lot.

Zondag 3 april, 10.00 uur. Meerstemmige paashoogmis. St.-Ceciliakoor Dworp, Parochiekerk Dworp.

ZH/6n:l'og .,,?3

.up.n'~

'6.00 uur;

L.oni-ov/or-

uun/e. Onderwfjzend personeel + ouder-

raad, gemeenteschool Huizingen.

Zondag 1 mei. Marlastoet · concert. Brassband Alsemberg , trappen van de kerk. Zondag 1 mei, 14.30. Hyacintenwandeling Hallerbos. Natuurgidsen, 8-dreef Hallerbos.

Vrijdag 8 april, 20.00 uur. Kleinkunst met " Komma". Gem. Cultuurraad , Gem. Feestzaal Beersel.

Maandag 2 mei, 20.30 uur. Yogales. Yoga Surya, Grote Sleutel Alsemberg. Dinsdag 3 mei, 20.00 uur. Wat Is "new age" . Bijbelkring Beersel, Boesdaalveldweg 23 Alsemberg. Woensdag 4 mei, 20.00 uur. Koken, door mevrouw Chr. Mosselmans. C.M.B.V. Groot-Beersel, Parochiecentrum Huizingen.

"zondag 10 april, 14.30 uur. Wandeling door Sint-Geneslus-R~de. Natuurgidsen, Vrijdag 25 maart 19.45 uur. Lesavond. kerk Den Hoek. Dansclub Groot-Beersel, St-Viktorinstituut Alsemberg. Vrijdag 15 april, 19.45 uur. Lesavond. Dansclub Groot-Beersel, St.-Viktorinstituut Vrijdag 25 maart, 20.00 uur. Filmavond Alsemberg. amateur smalfilm. B.G.J.B. Dworp. Ons Huis Dworp. Vrijdag 15 april, 20.00 uur. Dlaclub. KWB/BGJG Dworp, Ons Huls Dworp. Zaterdag 26 maart, 21.00 uur. Achtste Herman Telrlinck dansfeest. VTB-VAB Vrijdag 15 april, 19.00 uur. Derby HuizinBeersel en Dworp. Gemeentelijke feestzaal gen 1 • Kruikenberg Ternat, Volley HuizinBeersel. gen, Sportzaal school Huizingen. Vrijdag 15 april, 20.00 uur. Demonstratie & onthaal. Dworpse schaakkring, Eldo Halle.

Zaterdag 26 maart, 14.30 uur. Jefl club. B.G.J.G., Vredezaal Dworp.

Zaterdag 16 april, 10.00 uur. Nat. Evangel. Vrouwendag. Bijbelkring Beersel , Heverlee.

Zondag 27 maart, 14.00 uur. Nat. KWBcross (deelname). KWB Dworp , domein Coloma SPL. Zondag 27 maart, 13.00 uur. Sippelvergaderlng over het komende jaarprogramma. De Sippels Alsemberg te Alsemberg.

Zaterdag 16 april, 20.00 uur. Lenteconcert. Brassband Alsemberg, De Meent AlseJTiberg. Zondag 17 april, 14.30. Wandellng In De Grote Zenne. Natuurgidsen, Sas kanaal, Lembeek.

Olil. t6

van Edingen. De Slppe/s Alsemberg, JIH.

Geraardsbergen. Zondag 24 april, 10.00 uur. Klnderkoet. senwandeling. De Sippels Alsemberg, { Zondag 1 mei, 14.00 uur. Mariastoet van Balem. Beersel naar Alsemberg + stoet te Alsemberg. Mariacomité + K.W.B. Beersel te Alsemberg.

Vrijdag 8 april, 19.45 uur. Lesavond. Dansclub Groot-Beersel, St.-Viktorinstituut Alsemberg.

Zaterdag 26 maart, 19.30 uur. Familiefeest + bal. Kon. Harmonie Gretry's Kring, Feestzaal, Hoogstraat 10 Beersel.

- - -- -- - - --- -------,-------=

~arordag 30 apr// on zondag -,, rno,,

uur. 2·daagso voottocht In hot Oudo land

Donderdag 5 mei, 10.00 uur. Bestuursvergadering. KBG Ten Broek. Donderdag 5 mei, 14.00 uur. Ontspan. nlngsnamlddag. KBG Ten Broek. Vrijdag 6 mei, 19.45 uur. Lesavond. Dansclub Groot-Beersel , St.-Vlktorinstituut Alsemberg. Vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 mei, 20.00 uur. Familieweekend. KWB Dworp, Zon en Zee (Westende). Zondag 8 mei, 14.30 uur. Wandeling In S 1nt-PI eters-Leeuw. N atu u rg id sen, Gemeentehuis St-Pieters-Leeuw.

Op zondag 1 mei gaat om 15 uur de driejaarlijkse Mariastoet door onze straten.

Maandag 9 mei, 20.30 uur. Yogales. Yoga Surya, Grote Sleutel Alsemberg. Dinsdag 10 mei. 11.00 uur. Gewestelljke vergadering onder leldlng van 11-17 uur. K.V.L.V., Grote Sleutel Alsemberg.


.... :!2

Tentoonstellingsprogramma 1988

Donderdag 12 mei , om 13.00 uur. Voetzoektocht. Ons huis. KWB/VTB.VAB Dworp. Donderdag 12 tot zondag 15 mei, om 09.30 uur. Internationaal tornooi voor preminiemen. SV Alsemberg, FC Dworp, HO Huizingen, VC Lot Sp. SV Alsemberg Donderdag 12 tot zondag 15 mei om 10.00 uur. 4-daagse voettocht in de buurt van de Franse Somme. De Sippels. Alsemberg.

Maandag 16 mei, om 08.30. Uitstap naar St-Nlklaas. KGB Ten broek.

26 maart - 25 april Fred Bervoets vernissage: donderdag 24 maart om 20 uur gastspreker: Julien Schoenaerts

Zaterdag 21 tot maandag 23 mei, om 10.00 uur. 3-daagse voettocht In de Schnelfel. Jugendlager Bleialf. De Sippets Alsemberg. Zaal

Zondag 22 mei, om 10.00 uur. Meerstemmige hoogmis Pinksteren. Parochiekerk. C• f"" .... _..ui""'-""'*"'•

"'·••"• ....

CJ_\_ ,

Openingsplechtigheid: 12 juni '88 Voorstellingen: 26 november '88 3 en 10 december '88 14, 21 en 28 jan uari '89 Slotvoorstelllng: 4 februari '89

BEERSEL

Gemeente, VZW de Meent en K.T . de Alsembloem.

JUMELAGEFEESTEN 1988

Maandag 16 mei, om 20 uur. Voordracht: "Hou je gezondheid In het oog" door D'hr. Rolles. Parochiecentrum. C.M.B.V. GrootBeersel.

Zondag 22 mei. Streekwandeling. Union. Huizingen.

Z. M. Koning Boudewijn.

Organisatie:

Zaterdag 14 mei concertavond. Zaal Union. K.K. Huizingen.

Vrijdag 20 mei, om 20 .00 uur. Dlaclub. Ons Huis. KWB/BGJG Dworp.

~,~

54ste tornooi voor amateurtoneel onder de hoge bescherming van

e.c. DE MEENT

Vrijdag 13 mei, om 19.45 uur. Open tornooi 2e ronde. Eldo Halle. Dworpse schaakkring.

Vrijdag 20 mei, om 19.45. Open tornooi 3e ronde. Eldo Halle. Dworpse schaakkring.

~@":~~ ~~~~

••• 30 april - 24 mei Beeldhouwwerk: academie GentAntwerpen en Sint-Lucas Instituut Brussel Beeldententoonstelling in de tuin tot _, _. _."."_ ._ __

_

1988 moet het Jumelagejaar voor iedereen worden! 20 jaar verbroedering met BLOKKER (Nederland)! 20 jaar verbroedering met WORMEL· DANGE (Luxemburg)! 1s 1aar verbroedering met het KANTON MIREBEAU (Frankrijk}! Al deze Europese feesten kunnen wij niet ongemerkt laten voorbiijgaan. Wij rekenen op de medewerking van alle mensen uit onze gemeente om er grote leesten van te maken. Daarom geven wij U hierbij een overzicht van de aktiviteiten 1988. Inschrijven kan nu al door de respectievelijke formulieren ingevuld en ondenekend terug te b&zorgen bij de Voorzitter of biJ een van de leden van het Jumelagecomité.

1. JUMELAGEFEESTEN TE MI AEBEAU (FRANKA.) van vrijdag 3 Vm zondag 5 juni 1980 Ik ondergetekende (naam+ voorn.) ... "" "." .". "" .. ." " .... " .. "" " .... .. . (adres) (beroep)

(leelt1jd)


.,.....,.

·~~ :;;::;;..-~........

lr~dlp-27/776,? D/77îP.ddvvr. Ton11/m de

KYS "Hel Oekkenhv/s " van H. Pr/nier.

Brussel. VTB-VAB Beersel.

Zaterdag 28 mei, om 10.00 uur. Uitstap naar Averbode. KVG Groot-Beersel. Zondag 29 mei, om 14.00 uur. Petanquetornooi. Naast gemeentelijke feestzaal 1650 Beersel. KWB Beersel. Zondag 29 mei, om 10.00 uur. Klnderkoetsentocht. De Sippels Alsemberg. Maandag 30 mei, om 18.00 en 20.30 uur. Bloedinzameling. Alsemberg. Civiele Bescherming en Bloedgevers. Zaterdag 04 en zondag 05 \uni , om 10.00 uur. 2·daagse fietstocht In Waals Brabant. Prleuré Malèves ste Marle. De Slppels.

.S"<=>?#d'd'-o/'d'n•• IYHUHÇ6' C/aas

Oee/ct'en.· Lvc Van Rvy.seve/a'e

4 juni· 4 jul/ Wiiiem Paere/s (retrospéctlve)

4 juli • 26 augustus Gesloten

26 augustus - 12 september Franse en nederlandse kunst (jumelage) 17 september - 16 oktober Hilde Van Sumere 22 oktober -14 november Keramiek - Bronsky 18 november - 19 december Exllbrls

Zaterdag 04 juni, van 15.00 tot 22.00 uur. Tornooi met zes ploegen. Itterbeek Spor· thal. ZVK Willemskouter.

Gesloten

Maandag 06 juni, om 20.30 uur. Yogales. Grote Sleutel. Yoga Surya.

7 januari - februari Surrealisme

24 december - 2 januari '89

Schooltoneel. Zoals vorig jaar mochten weer alle kinderen die school lopen in Beersel op 1o en 11 maart een fijn toneelstuk genieten in De Meent. Het gemeentebestuur nodigde hiervoor het schooljeugdtheater uit. Onder de leiding van Jan Savenberg bracht dit gezelschap "Wie stopt de tijd?" voor 2e en 3e graad, en "Hoe heet de maand tussen december

en januari?" voor de 1e graad. Een lessenpakket rond die onderwerpen en toneel In het algemeen werd door Rik Dhondt samengesteld. Elke klastitularis kan dus de kinderen voorbereiden en met de leerlln• gen napraten.

'

Zo wordt onze Beerselse jeugd jaar na jaar begeleid tot beter toneel kijken, begrijpen en aanvoelen.

Programmatie 26 maart: Civiele Bescherming, Bar 2 april: Brass-Band, Avondconcert 9 april: PVV.Jongeren, Dansavond 15 april: VZW de Meent, De frivole Framboos Lenteconcert 16 april: Brass-Band, 25 april: CMBV-Beersel, Provinciale dag 29 en 30 april: Oudercomité S.G.R" Toneel 4, 6, 7 mei: Oudercomité S.G.R" Toneel 4 juni: Brass-Band, Concert 16 juni: VZ.W de Meent, Nationaal Orkest v. België 11-juliviering 9 juli: Gemeente Beersel, 2 september: Kon. Oud-Leerl.-bond St·Victor Groep Clouseau 4 september: KAV Beersel, Modeshow 10 september: KF De Vrijheidsvrienden, Italiaanse zangavond 22 en 23 september: Gemeente Beersel, Feest van de derde leeftijd 24 september: Vernieuwing, Soc. cult. avond 29 september· 3 oktober: Verenigde Handelaars Handelbeurs (optie) 7 oktober: Bal van de burgemeester (optie) 23 oktober: Brass-Band, Aperitiefconcert 11, 12 november: K.T. De Alsembloem, Toneel 18, 19 november: K.T. De Alsembloem, Toneel .. 26 november: K.T. De Alsembloem, Koninklijk landjuweel 28 november · 9 december: Gemeentebestuur, Verkeerspark 3 december: K.T. De Alsembloem, Koninklijk Landjuweel 5, 6 december: BRT, Schoolslag 10 december: K.T. De Alsembloem, Koninklijk Landjuweel 17 december: Cultuurraad, Gulden concert 1989 14 januari: K.T. De Alsembloem, Koninklijk Landjuweel 21 januari: K.T. De Alsembloem, Koninklijk Landjuweel 28 januari: K.T. De Alsembloem, Koninklijk Landjuweel 4 februari: K.T. De Alsembloem, Koninklijk Landjuweel 18 februari: VZW de Meent, De Nieuwe Snaar

JUMELAGEFEESTEN TE BEERSEL. 2.

van vrijdag 26 t/m zondag 28 augustus 1988 Ik ondergetekende (naam+ voorn.)."""""""."."."""""."""""" ."" (adres) ... " ... " ." .... " .... ".""."" .. ""."""""""""." ."""""""""." ... " .. ""(tel.)."" ." ........... "" .... ".". (beroep)".""""""""."". (leeft.) wens logies te verschaffen aan """"" personen. Mijn voorkeur gaat naar: JEUGD Nederlanders-Fransen of Duitsers VOLWASSEN Nederlanders-Fransen of duitsers (")

Volgende gasten(naam +voorn.)""".""""."""" uit..""""."."""."." .""."".hebben mijn voorkeur of maakten reeds een afspraak met mlj.( 0

)

Speciale wensen:.""" .. "" .. "".""."""" .. ""." ... " (") het overbodige schrappen Handtekening.

3. JUMELAGEFEESTEN TE BLOKKE~(NEDERL.) van vrijdag 21 t/m zondag 23 oktober 1988 Ik ondergetekende (naam+ voorn.) ."."" ... "" ............""""."."" .. "". {adres) · (beroep) wens deel te nemen aan de Jumelagefeesten te BLOKKER. Ik zal vergezeld zijn van personen • Naam+ voorn. " .""""". ,"."" leeft Speciale wensen .. .."" ... " ..."""" .. ........ """ .. .. " .. Handtekening Antwoorden: Voorzitter Jumelagecomité Jean·Plerre LAPOATE Steenweg op Ukkel, 11 1650 BEERSEL (tel: 02/376.26.15)


KTC"'CNCNMEEOOCN ONZE GEMEENTE BEERSEL

AKTIVITEITENKALENDER TOT 25 SEPT. 1988

Gemeentelijke raad voor cultuur en culturele vriietiidsbesteding van Beerse\. . Zaterdag 25 juni om 8.00 uur. Uitstap naar Dinant met de fiets. Het Paviljoen Lot. W.T.C. De Sastrappers. Zaterdag 25 juni om 20.00 uur. Optreden en fuif. Gemeentelijke leestzaal (B). VZW Jeugdclub Moesjebaaz. Zaterdag 25 juni om 15.00 uur. llle Nationaal K.P. Huizingen C - Tangissart. Gemeenteplein Huizingen. KPHC. Zaterdag 25 en zondag 26 juni. 2daagse kampeertocht. Ergens in de Ardennen. De Sippels Alsemberg. Zaterdag 25 en zondag 26 juni. 2daagse fietstocht. Woutershof Molenbeersel. De Sippels Alsemberg. Zondag 26 juni. Turnmanifestatie. Sportplein Lot. K.F. Eendracht maakt macht + Level Scone. Dinsdag 28 juni om 18.30 uur. Junioren K.P. Huizingen C - A.R. Buizingen. Gemeenteplein Huizingen. K.P.H.C. Zondag 29 juni.om 17.30 uur. Bloedinzameling. School Huizingen. Rode Kruis Huizingen. Zaterdag 2 juli om 7.00 uur. Reis Efteling. Dwor~. B.G.J.G. Dworp. Z~hirdaa 2 lull om 10.00 uur. Miniemen

Zondag 24 juli om 10.30 uur. Te Deum Nationale Feestdag. Gemeentebestuur o.s. 40·45. Zondag 31 juli om 15.00 uur. llle Nationaal K.P. Huizingen C - Walhain. Gemeenteplein Huizingen K.P.H.C. Zondag 31 juli om 11.00 uur. Kinderkoetsentocht. De Sippels Alsemberg. ·Wrijdag 5 augustus om 20.00 uur. Grote koejonavond. Ons Huis Dworp. PAC Dworp. Zaterdag 6 augustus om 20.00 uur. Party met : To late for Jane • Family Duck -· DJ Pig Bag. Vredezaal Dworp. PAC Dworp. Zondag 7 augustus. Beerselse Pijl. Café Au Grand Salon Beersel. T.C. Wielerenthoesiasten Beersel. Zondag 7 augustus. Free Podium. Vre· Óezaal Dworp. PAC Dworp. Zondag 7 augustus. Restaurant Ons Huis. Ons Huis Dworp. PAC Dworp. Zondag 7 augustus om 10.00 uur. Junioren K.P. Huizingen C - Stehoux. Gemeenteplein Huizingen. K.P.H.C. Zondag 7 augustus om 15.00 uur. llle Nationaal K.P .Huizingen C - Marbissou x. Gemeenteplein Huizingen.

Zaterdag 27 om 17.00 uur en zondag 28 augustus om 15.00 uur. Parochiefeesten. Parochie Centrum Huizingen. Pare· chiale ver. Huizingen. Zaterdag 27 en Zondag 28 augustus. 2daagse fietstocht. J.H. Harbalorita Valkenswaard. De Sippels Alsemberg. Zondag 28 augustus. Uitstap met kooroptreden. Kempen. Ceciliakoor Dworp. Zondag 28 augustus om 14.30 uur. Kaatstornooi - Grote Prijs van Huizingen. Gemeenteplein Huizingen. K.P.H.C. Zondag 28 augustus om 10.00 uur. Kinderkoetsentocht. De Sippels Alsemberg. Donderdag 1 september. Bestuursvergadering om 10.00 uur. Ontspanningsnamiddag + koffietafel om 14.00 uur. Tenbroek. K.B.G. Tenbroek. Vervolg aktiviteitenkalender op keerzijde

Programmatie. 25 juni: Rijksmuziekacademie

Prijsuitreiking

9 juli: Gemeente Beersol + Culluurraad 11 ·juli viering 2 september: Kon. Oud-Loerlingenbond Groep Clouseau St·Victor 9 september: K.A.V. Beersel Modeshow 10 september: K.F. De Vrijheidsvrienden Italiaanse zangavond 16 september: l<.T. De Alsembloem Poësieavond 22.en 23 september: Gemeente Beersel Feest 3de Leeftijd 24 september: Vernieuwing Soc. Cultur. avond

Gebed voor het Vaderland Heer, laat het 'Prinsenvolk der oude Nederlanden niet ondergaan in haat, in broedertwist en schande: maak dat uit d'oude bron nieuw leven nogmaals vloeit, schenk ons de taaie kracht om hier vol vroom vertrouwen, met nooit gebroken moed ons land herop te bouwen: tot statig als een eik voor U ons volk herbloeit.

~

.

..

· ·r,.,.,·

~

,,,.

,,:~-


lli~--~ ----::::::::;;~~----=;;;~~~,;;;;;;. ;=:.;;:~~-::;;::----~-:-;;;;;:;::=:·~~-:.="......:::--? ' ~ .....~=·-~:;;:: "~~-~ ..,.,....,...~...,,_-"'9'.a--.Onpo..?! ~-./>rc. ~{j'o'ag

,....

,;;-..,.,,,,,.... ordog 2 en zondag .7 /v//. K/nder-

koetsenbarbecue. J.H. Gagel/Jo/ Zoer-

se/. De Sippels Alsemberg.

;r; ougus/us q.rn J'D..70 uur. M/n/en7on K.P. Hu/zingen c - Cité Du/-

zingen.

Gemeenteplein

Huizingen.

K.P.H.C.

Zondag 3 juli om 15.00 uur. Kaatswedstrijd 11/e Nationaa l K.P.Huizingen C Genappe. Gemeenteplein Huizingen. K.P.H.C.

Zaterdag 13 augustus. Wielerwedstrijd Liefhebbers BWB. Kring Dworp. PAC Dworp m.m.v. Dworp Sportie/.

Zaterdag 13 augustus. Party met Discobar New-Line. Vredezaal Dworp. PAC Dworp.

Donderdag 7 juli om 9.00 uur. Reis Walibi en Aqualibi. Waver. Sportvakantieclub 't Eekhoorntje B.

Zaterdag 13 augustus om 15.00 uur. Wielerwedstrijd voor nieuwelingen . Dworp. Dworp Sportief.

Donderdag 7 juli om 10.00 uur bestuursvergadering en om 14.00 uur ontspanningsnamiddag + koffietafel. Tenbroek. K.B.G. Tenbroek.

Zaterdag 13, zondag 14 en maandag 15 augustus. 3 -daagse fietstocht. Roesbrugge-Haringe. De Sippels Alsemberg.

Vrijdag 8 juli om 18.30 uur. Junioren K.P .Huizingen C - B\anmont. Gemeenteplein Huizingen. K.P.H.C. Vrijdag 8 juli om 11.00 uur. Meerstemmige huwe\ljksopluisterlng. Kerk Dworp. Ceciliakoor Dworp. Zaterdag 9 juli vanaf 12.00 uur. Grote barbecue. Optreden 13.00 u . Jan Declerck, 22.00 u. Rockfort. Moesjebaaz St. op Ukkel 201. Moesjebaaz. Zaterdag 9 en zondag 10 juli. 2-daagse voettocht. Foyer San Damiano Awenne. De Sippels Alsemberg.

Zondag 14 augustus . Restaurant Ons Huls. Ons Huis Dworp. PAC Dworp. Zondag 14 augustus. Volleybaltornooi. Sportschuur Dworp. Prijsuitr. Ons Huis om 17.30 uur. PAC Dworp m.m.v. Volleybalclub Dworp. Zondag 14 augustus. Optreden Koninklijke Fanfare De Eendracht. Ons Huis Dworp. PAC Dworp m.m.v. K.F. De Eendracht.

Zaterdag 9 juli om 20.00 uur Gul,densporenviering. De Meent Alsemberg. Cultuurraad Gemeentebestuur.

zondag 14 augustus om 15.00 uur. llle Nationaal K.P. Huizingen C - Loupoigne. Gemeenteplein Huizingen . K.P.H.C.

Maandag 11 juli om 20.00 uur. Guldensporenviering. Grote Markt Brussel. Kabaret Komma. Guldensporenkomitee Brussel.

Maandag 15 augustus om 15.00 uur. Meerstemmige hoogmis O.L.V. Hemelv. Kerk Dworp. Ceciliakoor Dworp.

Maandag 11 juli om 8.00 uur. Rondrit Noorder-Kempen + Scherpenheuvel + Schilde. Schilde. K.B.G. Tenbroek. Dinsdag 12 juli om 18.00 uur. Btoedlnzameling . Gemeente!. leestz. Beersel. Rode Kruis Beersel.

Van 17 tot 31 juli 14-daagse vakantie in Noorwegen. De Sippels Alsemberg.

~ ""'

Guldensporenviering Beersel. op zaterdag 9 juli 1988 om 20 uur in de Meent . Op zaterdag 9 juli om 20 uur viert de Beerselse bevolking het Nationaal Feest van de Vlaamse Gemeenschap. De Gemeentelijke Cultuurraad, de Guldensporenwerkgroep en het Gemeentebestuur nodigen u allen zeer hartelijk uit op deze viering. Hel programma brengt voor elk wat wils: • de stille gratie van een ingetogen pasde-deux en de wervelende onstuimigheid van door elkaar bewegende jonge lichamen met de internationaal bekende Brugse balletgroep Olivia Geeroll.

De chansons van Leen Pers1jn ...

- de dynamische en meeslepende muziek van de Koninklijke Fanfare De Vrijheidsvrienden uil Huizingen (gouden medaille in ere-afdeling) ·de pitligo, lustige, deugnietachtige chan· sons van de talentrijke cabaretière Leen Persijn. Dil alles voorgesteld in een spellerend decor van Paul Degueldre en in goede banen geleid door regisseur Rik Dhondt. Toegang vrij.

Maandag 15 augustus van 11 .30 tot 15.00 uur, Restaurant. Ons Huis Dworp. PAC Dworp. Dinsdag 23 augustus om El.00 uur. Reis Meli-Adinkerke-De Panne. 't Eekhoorntje Beersel. Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 26 augustus. Grote prijs Burgem eester Petank Tornooien. Lot. De vierkanters + sportraad.

"

. ..de onstuimigheid van de Brugse balletgroep Olivia Geeroll.


KIEZEN EN MEEDOEN ONZE GEMEENTE BEERSEL

AKTIVITEITENKALENDER TOT 30 DEC . 1988

Gemeente\i\ke raad voor cultuur en culture\e vriietiïdsbesteding van Beerse\. Donderdag 18 augustus. Inrichten klndervakantles aan zee Home Emile Vandervelden te Oostduinkerke. Plaatselijk bestuur S.V.V. Lot. S.V.V. Lot.

Woensdag 14 september om 20 uur. " Pels In de kleding". Voorstelling door Dhr. Debie. Parochiecentrum Huizingen. C.M.B.V. Groot-Beersel.

Dinsdag 23 augustus om 8.00 uur. Reis Mell-Adlnkerke-De . Panne. 't Eekhoorntje Beersel.

Donderdag 15 september om 8.30 uur. Bezoek aan sorteercentrum van de post te Brussel X. Brussel. K.B.G. Tenbroek.

Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 augustus. Grote prijs Burgemeester Petank Tornooien. Lot. De vierkanters + sportraad.

Donderdag 15 september om 8.00 uur. Bezoek aan de post Brussel X en Mont St. Gulbert. Brussel. K.B.G. Tenbroek

1

Vrijdag 16 september om 20 uur. Dia·

Zaterdag 27 augustus van 14u tot 18u Sportdag. K.A.J. Domein Dworp. B.G.J.G. Zaterdag 27 augustus om 14 uur. Kegeltornooi. Kegelvereniging De Meiboom. Elsemheide Alsemberg. Zaterdag 27 om 17.00 uur en zondag 28 augustus om 15.00 uur. Parochiefeesten. P·arochie Centrum Huizingen. Parochiale ver. Huizingen. Zaterdag 27 en Zondag 28 augustus. 2daagse fietstocht. J.H. Harbalorita Valkenswaard. De Sippels Alsemberg. '

\

=tnndon. !Jo_ •• "....._. •• _

''·

1· klub. Gildenhuis Dworp. B.G.J.G.

Dinsdag 20 september. Jaarm arkt Beersel. Zaterdag 17 en zondag 18 september. 2-daagse fietstocht. J.H. Maastricht. De Sippels Alsemberg. Zondag 18 september om 19.30 uur. Komma's Kommervolle Komedie. Tent Zoniënwl. Rode. Kabaret Komma. Drie dolle dagen D.D.D.

Zondag 18 september om 10.00 uur. Kinderkoetsentocht. De Sippels Alsemberg. ._____.___.~.-.•---Lj- - -- - -

Petanque: wie ligt waar?

Zondag 25 september. "Antwerpen Averechts". Antwerpen. De Sippels Alsemberg. Zondag 25 september van 11 tot 20 uur. Muzikale Happening + Muziek· beurs. Gemeentelijke Feestzaal Beersel. Choral Brass. Dinsdag 27 september om 1O uur. Bezoek tentoonstelling "China, hemel en aarde". Museum voor kunst en Geschiedenis • Brussel. C.M.B.V. Groot· '"'-

-'--·-· --- --.._~ .

Dinsdag 18 oktober om 18 uur. Bloed In· zameling. Gemeentlijke Feestzaal Beersel. Bloedgeverscomité Beersel. • Dinsdag 18 oktober om 18 uur. Bloedin· zameling. Gem. f=eestzaal Beersel. Rode Kruis Beersel. Zaterdag 20 oktober om 10.30 uur. Geleid bezoek tentoonstelling China. Kon. Museum voor Kunst en Geschiede· nis. De Sippels Alsemberg. Vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 oktober. Provinciaal Week-End Brabant in Ter Helme . Oostduinkerke. .--C....J-A_Q~U

"' -

-•

n - -

-- •


--

'

BBm•~'e/flkD FB='-

/ ,.;;;:;;;,r.,.;.;;,.-;;;;.;,._;;;;-á.,.-;;,:;,

'

Zondag 29 augustus. Llltslap met koor-

zaal te Beersel. K.F. St. Lambertus Beersel. VTB- VAB Beersel.

optreden. Kempen. Ceci/iakoor Dworp.

-d//•ko=erl.

Zondag 28 augustus om 14.30 uur. Kaatstornooi - Grote Prijs van Hu/zin· gen. Gemeenteplein Huizingen. K.P.H.C.

Zondag 18 september om 10 uur. Misviering 25 jaar bestaan. Kerk Don Bosco Buizingen. Parochie.

Zondag 28 augustus om 10.00 uur. Kinderkoetsentocht. De Sippels Alsemberg.

Maandag 19 september van 18.00 tot 20.20 uur. Bloedinzameling. Alsemberg. Civiele bescherming en Bloedgevers.

Zondag 28 augustus. ljzerbedevaart. Diksmuide. OF-Alsemberg.

SEPTEMBER Donderdag 1 september om 10 uur. Bestuursvergadering. Parochiezaal. K.B.G. Tenbroek. Donderdag 1 september om 14 uur. Ontspanningsnamiddag en kottletafel. Parochiezaal. K.B.G. Tenbroek. Zaterdag 3 septemoer. Volleytornooi. Sportplein Lot. Lavet Scone.

Donderdag 22 september om 19 uur. K.V.S. " Alice" . Vertrek Gildenhuis Dworp. B.G.J.G. Vrijdag 23 september om 14 uur. Show in de Meent. Alsemberg. K:B.G. Tenbroek. Zaterdag 24 september. Kroegentocht. Antwerpen. De Sippels Alsemberg. Zaterdag 24 september. Jaarmarkt lot.

~,,,,,;;::,,_,_

-

Vrijdag 30 september, zaterdag 1 on

zondag

2

oktober.

Handelsbeurs

Alsemberg. De Meent.

OKTOBER

--·w ---·___.

Gildenhuis Dworp. B.G.J.G.

Zaterdag 22 en zondag 23 oktober vanaf 10 tot 20 uur: Speelgoedbeurs. Ons Huis Dworp. 8.G.J.G.

Maandag 24 oktober om 18.30 uur. Kleuterzwemmen. Zwembad· en watergewenning. Zwembad Rode. 8.G.J.G.

Zaterdag 1 oktober om 13.30 uur. Jeugdfilm. Vredezaal Dworp. Jefi Dworp. Vrijdag 2 oktober om 17 uur, zaterdag 3 oktober om 17 uur en zondag 4 oktober om 12 uur. Mossel- en steakkermis. Het Paviljoen Lot. W.T.C. De Sastrappers.

Woensdag 26 oktober om 20 uur. Voordracht door Mevr. A. Deman-ColruY1 "Ouder worden, bedreiging of kans". Parochiecentrum Huizingen. C.M.B.V. Groot-Beersel.

Maandag 3 oktober om 18.30 uur. Kleuterzwemmen. Zwembad- en watergewenning. Zwembad Rode. B.G.J.G.

Zondag 9 oktober. Gemeenteraadsverkiezingen.

Vrijdag 9 september om 20.00 uur. Komma's Kommervolle Komedie. K.0.C. De Bres Halle. Kabaret Komma. Halse Kulturele raad.

Maandag 10 oktober om 18.30 uur. Kleuterzwemmen. Zwembad- en watergewenning. Zwembad Rode. B.G .J.G.

Zaterdag 10 september om 16· uur. Keartavónd. Parochiezaal Beersel. Mariastoetcomité Beersel.

Zaterdag 15 oktober om 19 uur. Meerstemmige opluistering avondmis t.g.v. de kermis. Dworp Kerk. Ceciliakoor Dworp.

Zaterdag 10 september om 15.00 uur. Wlelerw!3dstrljd voor nieuwelingen. Dworp. Dworp Sportief.

Zaterdag 15 en zondag 16 oktober. 2daagse voettocht. Wéris. De Sippels Alsemberg.

Zaterdag 10 september vrtnaf 20 uur. Kasteelfeest. Kasteel van Beersel. Moesjebaaz.

Zondag 16 oktober om 10 uur. Klnderkoetsentocht. De Slppels Alsemberg.

Zondag 11 september om 10 uur. Meerstemmige opluistering hoogmis. Dworp. St Ceciliakoor Dworp.

Maandag 17 oktober om 18.30 uur. Kleuterzwemmen. Zwembad- en watergewenning. Zwembad Rode. B.G.J.G. Dinsdag 18 oktober. Jaarmarkt Dworp.

Kegelen vereist een scherpe blik en een vaste worp. En natuurlijk base bal/ schoenen.

0

Zaterdag 1 oktober om 13.30 uur. Jefi. Film 'Samson en Sally'. Vredezaal Dworp. B.G.J.G.

Vrijdag 7 oktober om 21 uur. Bal Bûrgemeester Beersel. De Meent Alsemberg.

Zondag 4 september om 10 uur. Gordel. Sint-Genesius-Rode. OF-Alsemberg.

0

Maandag 24 oktober om 12 uur. Uitstap naar Izegem (Vandemoortele). Izegem. K.B.G. Tenbroek.

Donderdag 6 oktober om 14 uur. Ontspanningsnamiddag en koffietafel. Parochiezaal. K.B.G. Tenbroek.

Zondag 4 september. " Brussel Jugendstil" Brukselbinnenstebulten. Brussel. De Sippels Alsemberg.

0

Zaterdag 1 oktober om 14 uur. Wandeling Provlnc. Domein. Huizingen. K.V.G. Groot-Beersel.

Donderdag 6 oktober om 10 uur. Bestuursvergadering. Parochiezaal. K.B.G. Tenbroek.

Zaterdag 3 september. Wandeling tussen Zenne en Zonlën" J.H. 't Golvende Brabant .Huizingen. De Sippels Alsemberg.

0 000 0 -

Vrijdag 21 oktober om 20 uur. Disk/ub.

Woensdag 26 oktober om 17.30. Bloedinzameling. Gemeenteschool, Vaucampslaan 80 te Huizingen. Zaterdag 29 oktober om 9.30 uur. Tekenwedstrijd. Ons Huis Dworp. B.G.J.G . Zaterdag 29 oktober om 9.30 uur. Tekenwedstrijd. Ons Huis Dworp. Jefi Dworp. Zaterdag 29 oktober om 9 uur. Tekenwedstrijd Ons Huis. Dworp. 8.G.J.G. Dworp. Van zaterdag 29 oktober tot zondag 1 november. 8-daagse voettocht. Morvan Frankrijk: De Sippels Alsemberg. Van zaterdag 29 oktober tot zondag 1 november. 3-daagse kinderkoetsen herfstvakantie. Daverdisse. De Sippels Alsemberg. Maandag 31 oktober om 14 uur. Meerstemmige opluistering huwelijksmis. Begijnhofkerk Lier. Ceciliakoor Dworp (op aanvraag).

NOVEMBER. Dinsdag 1 november om 10 uur. Meerstemmige opluistering hoogmis. Kerk Dworp. St. Ceciliakoor Dworp. Donderdag 3 november om 10 uur. Bestuu rsvergadering . Parochiezaal. K.B.G. Tenbroek. Vervolg aktivite1tenkalender on kPPniirlo


6 ' Ve!Yo@ aA1!Wle1le11kale11der

HET KONINKLIJK LANDJUWEEL PLM TSELIJK GOM/TE BEERSEL 54e TORNOOI 1988-1989

Donderdag 3 november om 14 uur. Ontspsnnlngsnsmlddsg en koffietafel. Parochiezaal. Tenbroek.

BEERSEL-ALSEMBERG Secretariaat: De Meent Brusselsesteenweg 77 A 1641 Beersel-Alsemberg. Tel. 02/380.23.85 ·

Maandag 7 november om 18.30 uur. Kleuterzwemmen. Zwembad- en watergewenning. Zwembad Rode. B.G.J.G. Woensdag 9 november om 19.30 uur. Koken, door Mevr. Chr. Mosselmans. Parochiecentrum Huizing.en. C.M.B.V. Groèt-Beersel.

54ste KONINKLIJK LANDJUWEEL (1988-1989) PROGRAMMA.

Woensdag 9 november om 19 uur. Toneel M.M.T. "Verwarringen" . Vertrek Giidenhuis Dworp. B.G.J.G. Vrlldag 11 november om 10.30 uur. Hulde aan Gesneuvelden en overleden O.S. 1914-18 en 1940-45. Gemeentebestuur 0.S. '40-45.

26 november '88 Theatergezelschap Sjato '84 uit Machelen (Brabant) "De koning sterft" van Eugène tonesco.

Vrl)dag 11 november om 13 uur. Feestmaal en gezell\g samenzl)n O.S. 40-45. Lot zaal Rio. O.S. 40-45. Van vrijdag 11 tot zondag 13 november. 3-daagse voettocht. Noirefontaine. De Sippels Alsemberg.

3 december '88 Toneelkring "Kunst en Geest" uit Westerlo

Zaterdag 12 november om 17 uur en .zondag 13 november om 15 uur. Pannekoekenkermls. Parochiezaal. K.B.G. Tenbroek.

"De Caraïbische Zee" van René Verhezen. 10 december '88 Koninklijke Toneelkring " Kunst Adelt " uit Steenbrugge

Zaterdag 12 en zondag 13 november. Mosselkermls Ons Huls Dworp. Dworp. B.G.J.G. Dworp.

" Het belang van Ernst " van Oscar Wilde.

Zaterdag 12 november om 13.30 uur. Jeugdfilm. Vredezaal Dworp. Jefi Dworp.

7 januari '89 "Toneel Heverlee" uit Heverlee

Zaterdag 12 november om 13.30 uur. Jefl. Film: 'Peter en de vllegende autobus'. Vredezaal Dworp. B.G.J.G.

Vervolg op bladz. 1O

''Je moet ons nu eens zien' ' var:i Peter Tinniswood.

Zaterdag 12 en zondag 13 november. Eetfestijn. Ons Huis Dworp. B.G:J.G. Maandag 14 november om 18.30 uur. . Kleuterzwemmen. Zwembad- en watergewenning. Zwembad Rode. B.G.J.G. Dinsdag 15 november om 19.30 uur. Alles over Krulden. Parochiecentrum Huizingen. K.V.G. Groot-Beersel.

1

.

14 januari '89 Koninklijke Toneelvereniging " Verenigde Vrienden" uit Rumbeke. "De eetkamer" van A.R. Gurney Jr. \

21 januari '89

1

·r

r · , . ..J!.aninlcllilca Aln11no Ronorilln:!lroln 11mcu•

"no l"oth i:u•l" lota""

11it

Ben demunter, secretaris van het plaatselijk comité en voorzitter van de K. T. De Alsem· bloem.


10

Ve!Yo/g aktiv11eilenkalender.

Vrijdag 18 november om 20 uur. Dia· klub. Gildenhuis Dworp. B.G.J.G. Zaterdag 19 november om 17 uur en zoncf'ag 20 november om 12 uur. Bro· chettenkermls. Parochiezaal Beersel. Zaalvoetbalclub Beersel. Zaterdag 19 november om 19 uur. Cecllla-feestmls gevolgd door jaarlijks ledenfeest. Kerk Dworp. Ceciliakoor Dworp. Zondag 20 november om 10 uur. Kin· derkoetsentocht. De Sippels Alsemberg. Zondag 20 november om 10.30 uur. Te Deum, Feest van de Dynastie. Gemeentebestuur O.S. 40·45 Maandag 21 november om 12 uur. Mos· selkermls te Dworp, nadien verras· slngsultstap. Dworp. K.B.G. Tenbroek. Maandag 21 november om 18.30 uur. Kleuterzwemmen. Zwembad- en water· gewenning. Zwembad Rode. B.G.J.G. Van zaterdag 26 tot zondag 27 novem· ber. 2-daagse vQettocht. J.H. De Lork Kemmel. De Sippels Alsemberg. Maandag 28 november om 18.30 uur. Kleuterzwemmen. Zwembad- en watergewenning. Zwembad Rode. B.G.J.G.

DECEMBER

Gordelen moet je doen! HOLLAND HEEFT ZUN ELFSTEDENTOCHT, NEW YORK ZUN MARATHON... EN VLAANDEREN HEEFT DE GORDEL. Voor meer Inlichtingen en Inschrijvingen : bel 02/380.44.44. De Gordel, Dorpsstraat. 1640 Slnt-Geneslus·Rode.

KIASSIEJ(ER.

Gordelen moet je doen. De gordel is een unieke vierseptemberhappening voor vinnige medaillejagers en pittigblije opa's, voor zinderende jeugdclubbers en romantische fietslieven, voor spetterende kinderen en zachtmalse

oma's, voor collegiale bedrijfssporters· en hun rasechte baas, voor rare vogels, gewone mensen en voor alle sportiefmuzikale families uit Vlaanderen en de rest van Europa. Er is keuze tussen de 90 km fietstocht rond de hoofdstad, een 40 en 20 km fietstocht, de 28 km ytoudwandeltocht, de 14 en 7 km wandeling, de 6 en 12 km eigen-

ritme jogging of het actief luisteren naar BRT 2 en de gordel van muziek op de 90 km vertrek-, aankomst- en animatiepun· ten Sint-Genesius-Rode, Dilbeek Westrand en Zaventem Marktplein. Voor meer inlichtingen bel " De Gordel" 02/380.44.44 of BRT 2. En schrijf nu inl De Gordel, Bloso Sport+ Klassieker. Dorpsstraat, 1640 Sint·Genesius-Rode.

Van zaterdag 10 tot zondag 11 decem· ber. 2-daagse voettocht. J.H. "De Drossaard" Diest. De Sippels Alsemberg. Donderdag 15 december om 19 uur. K.V .S. " Hotel ParacAlso" . Vertrek Gildenhuis Dworp. B.G.J.G . Vrijdag 16 december om 20 uur. Dia· klub. Gildenhuis Dworp. B.G.J .G. Zaterdag 16 december om 13 uur. Inrichten kerstfeest. Zaal paviljoen. S.V.V. Lot. Zaterdag 17 december om 13.30 uur. Jeuadfllm. Vredezaal Dworo. Jefi Dworo.

\emoer '\ gss. . oe gotdel 4 set> c\a\e ~er1<eersrege·

~oor sl'~\u\\el\

Ol'ge\e\ de die door de \il\9 en ·"ar~~erb~~ en voor een ~\o\ ~er· l'o\i\ie u•\ ~e•l•9M 1z.u\\el\ genoll\el\ \oo~ oo\{ \t'\ nee\ aeetse

~otdet'\~·:. . 1 z:1 ra;~~i}~~~~!

f.J· ~

t-U


,,....-

~ .,,.,,.,....-2:l""'~

,,,,- ~..e-.v....-

~/J?

".,.

~~

~.Dn1u1g~.4r

,,.,,,,,,,,. a'nn;.t>1vy1n, A~ en Sterrewechr. Gnmbergen. C.M.B. V.

Groot-Beersel.

Zaterdag 17 december om 13.30 uur

Jefi. Fiim: "Sneeuwbal/enoorlog" + prijsuitreiking · Tekenwedstrijd. Vrede· zaal Dworp. B.G.J.G. Zondag 18 december om 10 uur. Kin· derkoetentocht. De Sippels Alsemberg. Zondag 18 december. Eendagstocht. Bezoek Herisemolen + kerk Alsemberg. De Sippels Alsemberg. Maandag 19 december om 18 en 20.30 uur. Bloedinzameling. Alsemberg. Civiele Bescherming en Bloedgevers. Maandag 26 december om 14 uur. Kerstfeest. Parochiecentrum Huizingen. K.V.G. Groot-Beersel. Van vrijdag 30 december tot zondag 1 januari 1989. Nieuwjaarsweekend . C.B.T.J .-huis Hastière. De Sippels. Alsemberg.

Het volledige programma van de Jumelagefeesten vindt u op bladzijde 9

Derde leeftijd." Schenking Hess·de·Lilez te Beersel. De ministriële d iensten onderzoeken onze aanvraag voor een rusthuis met 50 kamers en paviljoenen voor 30 flats. De voorstu· die inzake architektuur is ook gestart.

Onder auspiciën van Kiwanis· Beerse/ wordt in het Kasteel een groot openlucht/eest gehouden. Iedereen mag meedoen. en er is speciaal aan de kinrleren gedacht


Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel AKTIVITEITENKALENDER 9de JAARGAN G

AKTIVITEIT

UUR

PLAATS

Nr3

ORGANISATIE

MAAND : OKTOBER 1989 <s

3019

De Meent

Verenigde Handelaars Alsemb.

verzamelen op de parking Beemd Huiz. Doornik Halle «'t Vondel» Grote Sleutel. Bolsstr.

Ziekenzorg Huizingen

Handelsbeurs

1 1

3

s s 6 6 6

..,

.., ..,

14.00

Met ziek en gezond Pajottenland rond

10.15 19.oo 19.00 10.00 14.00 20.30 20.00 19.45 11.00

Bezoek Doornik

Concert Breiles - Modieuze trui Bestuursvergadering Ledenvergadering .. De frivole framboos Toneel bijwonen «Cocu Magnifique» Lesavond : dansen . tot 15/10 Opening Milieu !~ntoonstell~g 14 .oo - 20.00 u. Academische z1tt1ng - elke ag

14.30

Wandeling

10-18

Dworp

= 1 dag Kunstambachtendag

De Meent KVS Brussel Zaal Blokbos Gem. Feestzaal Beersel Provinciaal Domein (Huizingen) Dworp Mariazaal

Pensenkermis

>

a

1() 1() 1() 1() 11

11 1< 1< 13 13 13 13 lq lq lq lq lq lq

is

07.30 14.00 19.oo 19.oo 20.00 20.00 19.30 19.30 20.00 13-1 5 20.00 19.45 20.00 14.oo 13.30 13.30 20.00 19.oo 20.00 11.0Q

2-Daagse voettocht Namiddag uitstap Breskens Dagexcursie Boekhou~e en Breiles - Modieuze trui an Gerben Hellinga M.M.T.I. Kees de jonge~ vt r Leefmilieu Gespreksavond : Bond e e Werkvergadering Voeding ". wat weet je ervan ? dance tor you» Kookles 1 Groep 1 Ballet van Vlaanderen «a W.E. «Verwen jezelf» h akliefhebbers Opendeurdag voor se a Lesavond eace Gespreksavond : Greenp Familiewandeling ± 7 km Toren» Geleid bezoek_<<Japans: i<Japanse Toren» Europalla : geleid bezoe Muzikale avond . t rinQ avondmis Meerstemmige opluis e Bis-concert iwoordel v/d streek Debat met milieu veran . Sluiting tentoonstelling

Champlon J.H. Huizingen Grote Sleutel, Bolsstr. Vertrek Gildenhuis Dw.orp Gem. Zaal Beersel Mutualiteit Zaal (laarheide) Kloosterstraat Ons Huis Dworp De Meent Oostduinkerke Tn de Kl. Ardennen. Buiz. Zaal Blokbos Gem. Zaal Beersel H. Teirlinckplein Brussel Van Praetlaan. Brussel De Meent Parochiekerk Dworp Ternat «De Ploter» Gem. Zaal Beersel

De Sippels - Alsemberg K.F. De Vrijheidsvrienden KVLV Alsemberg KBG Ten Broek KBG Ten Broek VZW De Meent VTB-VAB Dworp Dansclub Groot Beersel CSC-Beersel Katholiek Verbond

voor Gehandicapten (KVG) VTB-VAB Dworp F.C. Alsemberg De Sippels Alsemberg Ziekenzorg CMBV Beersel KVLV Alsemberg Bond G.J.G. Dworp CSC-Beersel Beersel Zîekenzo('9 KAV Lot KWB Dworp VZW De Meent CM BV-Beersel Oworpse Schaakkring Dansclub Groot Beersel CSC-Beersel Cultuurraad De Sippels Alsemberg Davidsfonds Alsemberg Fanfare Lot St-Ceciliakoor Dworp K.F. De Vrijheidsvrienden Huiz. CSC-Beersel


AKTIVITEIT IS 15 15

IS IS 17 17 18

I~ <o (~Q

<o <o <1 <1

<1 <1 <1

««

« << « «1

13.20

Uitstap Nijvel - geleid b ezoek kerk

14.00 14.00 9.45 17.00 14.0 0 9.00 18.00 19.00 19.30

Ploegenkamp1oenscl1ap - Dworp-Antwerpen

Lesavond Parochiefeesten

19.30 19.4 5 9.30 14.00 tot 18.00 18.30 19.oo 11- 13 17-22 10.00 11 .00 13.30 12-18

Ledenvergadering «Filteren

19.oo

(13

19.30 19.30 19.45 9.30 20.00

<~

<e

«Wandel mee» actie Info-stand Jaarmarkt Dworp Breiles - Modieuze trui Voeding ... wat weet je ervan ?

19.45

<1 <s

<a

Familiewandeling ± 7 km Wandeling 20-25 km

<e <~

+

Bottelen"

Lesavond Tekenwedstrijd Boekenbeurs

In de kl. Ardennen Buiz. Gravenhof Station Lot

Dworpse Schaakkring Cultuurraad Cultuurraad De Sippels

Verrassingswandel Beers. Turnzaal Gemeentesch. Dworp Grote Sleutel Bolsstr. Kloosterstraat

Cultuurraad + KWB Beers VTB-VAB Dworp KVLV Alsemberg KAV Lot

Gem. Feestzaal Beersel Mariazaal

Dansclub Gr.-Beersel Parochie OL.Vr. Alsemberg De Wijngeuzen Dansclub Gr.-Beersel B.G.J.G. Dworp Leerkrachten en Oudervereniging KWB Dworp

Destelheide Dworp Gem. Feestzaal Beersel Ons Huis Dworp Vrije Basisschool Hoogstraat 52

Aperitiefconcert . Wandeling - Hallerbos (met gids) Ziekenzorgfestijn «Wekelijkse H. Kommunie ronddragen»

Grote Sleutel Bolsstr.

Breiles - Modieuze trui . Uitstap naar Beerse (plastiekfabnek) Voeding ... wat weet je ervan ? Kookles 1 Groep 11 Lesavond Tekenwedstrijd Harmonie Muziekfestival voor Fanfare en

Kloosterstraat Ons Huis Dworp Blokbos Lot Ons Huis Dworp Quenast Salle Communale Rue d u Croly Belg. Ardennen

We ek-end in de Ardennen & Jachtmenu 12.00 19.30 14.oo

4-Daagse K.K.T. Zelf sierspeldjes maken fnterclub Dworp - Soignies

ORGANISATIE

Davidsfonds Huizingen/Buizingen

Gem. Feestzaal Beersel Parochiezaal Gravenhof Dworp De Meent Vertrek kerk Lot Parochie zaal

Posterbeurs Ziekenzorgfestijn 10de Sint-Hubertusviering Dworp

Vertrek : Don Boscokerk Buizingen

Ons Huis, Dworp Statutaire vergadering Kaasavond met optreden «Pinel»

<a

<~ <~

PLAATS

J.H. Champlon Kloosterstraat In de kl. Ardennen Buiz. •

C.M.B.V. Groot-Beersel De Sippels Alsemberg K.A.V. Lot Dworpse Schaakkring

MAAND : NOVEMBER 1989 10.00

< < ~

<\

10.00 14.0o 19.45 20.00

<\

<1.00 <\

<o.oo <\

s s IS

17.oo 1s.oo 14.oo 20.00

IS <o.oo

. · g hoogmis Meerstemmige opluistenn 5-Daagse voettocht . Weserbergland - Duitsland

Bestuursvergade~ing Ledenvergadering Lesavond Line Jazmama fuif met DJ Ne~ optreden van Mama's Jasie Bal Burgem eester Orgelfestival zenneval:~6e Sangghesellen (koor) Paul De Maeyer (erge kermis Pannekoek- en Boterham · 8 terhamkerm1s Dworp - Anderlecht Pannekoek- en o PloegenkampioenschaP Lessenreeks : beleggingsmogelijkheden Beleggen, Spaar- en_ 1 fo 356 82 94 Beleggingsavonden n

Parochiekerk Dworp J.R. Bodenwerde Polle - Holzminden

Gem. Feestzaal Beersel Vredezaal Dworp De Meent Basiliek-Halle

In de kl. Ardennen Buiz. Boesdaalhoeve Rode Boesdaalhoeve St-Genesius-Rode

c-1

Davidsfonds Beersel Ziekenzorg Beersel St-Hubertusver. Dworp Brass-Band Alsemberg K.A.V. en K.W.B. Ziekenzorg Beersel Ziekenzorg Beersel KVLV Alsemberg KGB Ten Broek K.A.V. Lot KWB Dworp Dansclub Groot-Beersel B.G.J.G. Dworp K.F. Eendr. maakt Macht Lot

Ceciliakoor Dworp De Sippels Alsemberg KSG Ten Broek KSG Ten Broek Dansclub Gr.-Beersel Chiro Dworp Vriendenkring Burgemeester Beersel Restauratiecomité + De Sangghesellen KBG Ten Broek KBG Ten Broek oworpse Schaakkring Davidsfonds Alsemberg Davidsfonds Huizingen/Buizingen

c


-

~

~~ UUR

---

1)

T.V. opname Cijfers en Letters

'~10 7 7

7

'

a a 9 10 10 IQ

11 11 '

11 11 1< 11 1

1

1< 11 1< 11 1() 11 12 11

13.30 19.00 20.00 19.30 20.00 19.30 20.00 20.00 19.45 10.00

Schilderen op zijde - lessenreeks Breiles - Modieuze trui Kernvergadering Voeding . . wat weel ie eNan ? Dia-avond over Joegoslavie Kookles 2 Groep 1 Integratieavond amateurschakers K wis met Jeugdverenigingen Lesavond Opluistering zielemis t.g.v. wapenstilstand

10.00

Officiële herdenking van de Wapenstilstand Eucharistieviering - Hulde gedenkteken Filmvertoning «De Beer> Theateravond «Groenten uit . . . W. Van Den Broeck Tentoonstelling «Honger== Onrecht» als CSC deelname aan de 11. 11. 11 Aktie in Beersel Mossel- en Haantjeskermis Mossel- en Haantjeskermis Up ~th People 11.11.11 actie

13.30 20.00 19.30

18.00 12.00 20.00

De Meent

Parochiekerk St·Gurik Dworp Vrede zaal Onze Kring Lot

C.M.B.V. Groot-Beersel KVLV Alsemberg Ziekenzorg Beersel KAV·Lot VTB:VAB Dworp KWB Oworo Oworpse Schaakkring 11-11-11 komitee Dansclub Groot-Beersel Ceciliakoor Dworp Gemeentebestuur Vlaamse Oudstrijders van Dworp Jefi Dworp Weredi-Lot

Gem. Feestzaal Beersel

comité

De Grote Sleutel Als Grote Sleutel Bolsstr. Mutualiteit Zaal Laarhe1de Kloosterstraat Gravenhof Dworp Ons Huis Dworp In de kl. Ardennen Bu1z. Feestzaal Beersel Blokbos Lot Parochiekerk Dworp

Ons Huis Vroenenbosstr. 1A De Meent Alsemberg

Parochiecentrum Huizingen

20.00 15

Spreekbeurt door dhr. J. Felis, kinesitherapeut over •<Osteopathie»

Brussel

Film

15

1

1

i

la la la la ia la 1~ la la

1~ (()

1

(o (o <o <1

<~

(~

1

«1

1

(<l

<<1 (<l (5

<s <s <s , <s

19.30 19.30 19.45 20.00 20.00 19.00 19.00 20.00 21.00

Voeding ... wat weet je ervan ? Infoavond - Microgolfoven Lesavond Toneel bijwonen «Chaos» . Toneelopvoering «De Ueverd1es» Jack Poppelwell Plechtige Cecilia-feestmis met led.enfeest Meerstemmige mis bij het ~1-Cecdiafeest Theateravond «Groenten uit · · ·" ?de Dansfeest

18.00 11.30 19.30

Brochetten- en Kipkermis

14.00 20.00 20.00 13.30 10.00 13.30 19.30 19.30 19.45 20.00 20.00 20.00 19.oo 19.0o

Gildefeest 2-Daagse voettocht langs de Lesse PloegenkampioenschaP [)worp-Leuven Hoe vrij zijn de kinderen en • Beleggen met aandelen Belegg Lessenreeks: Bezoek Brouwerij Vieux Temps Patchwork en Quilten . . 1 n» Geleid bezoek aan tentoonstelling •....,apa Schilderen op zijde - lessenreeks . n fruitbomen Kookles 2 Groep Il Ledenvergadering - snoeien va Lesavond . • De ueverd1es>> Jack Fbppe1well Tconee1opvoering " Opendeurdag Schaakliefhebbers ·ng «De ueverdjes>> Jack R::>ppelwell 1 Tconeeopvoen St-Ceciliafeest . Opluistering van de H. Mis .. ter gelegenheid van s1.-eecilia

Ju-Kermis

<~

~

11 .11.1 1 al<tie

B.G.J.G. Dworp Kiwanis Beersel OF Alsemberg

De Sippels Alsemberg

15

17 17

V.T.M. Spelprogramma met Zaki

Voettocht in het kader van «Brabant sportieve provincie»

1

lE)

ORGANISATIE

PLAATS

AKTIVITEIT

20.00 13.30 19.oo

en - Beleggen in obligaties Belegg Lessenreeks: Patchwork en Quilten Busrit naar toneelopvoering «Burger Edelman»

Kloosterstraat Dworp - Ons Huis Gem. Feestzaal Beersel KVS Brussel De Meent Parochiekerk Dworp Kerk Huizingen Onze Kring Lot Gem. Feestzaal Beersel Parochiezaal Beersel Zaal Atlanta-Lembeek Rochefort In de kl. Ardennen Kloosterstraat Boesdaalhoeve Rode Grote Sleutel Bolsslr. Brussel De Grote Sleutel Ons Huis Dworp Oestelheide Dworp Gem. Feestzaal Beersel De Meent In de kl. Ardennen. Buiz. De Meent Huizingen Zaal Palmolive Lot

Ons Huis Dworp Boesdaalhoeve Rode Grote Sleutel. Bdsstr. KVS Brussel

C.M.B.V. Groot-Beersel Katholiek Verbond voor Gehandicapten (K.V.G.) K.AV. Lot B.G.J.G. Dworp Dansclub Gr.-Beersel VTB-VAB Dworp De Alsembloem Ceciliakoor Dworp Koor Plicht en Plezier Huiz. Weredi Toneelgezelschap Oudervereniging en Leerkrachten Zaalvoetbalclub Beersel De Wijngeuzen De Sippels Alsemberg Oworpse Schaakkring KAV. Lot OavidsfoRds Alsemberg KSG Ten Broek KVLV Alsemberg C.M.B.V. Groot-Beersel C.M.B.V. Groot-Beersel KWB [)Norp De Wijngeuzen Danselub Gr.-Beersel De Alsembloem DNorpse Schaakkring De Alsembloem K.F. «De Vrijheidsvrienden» K.F. Eendracht maakt Macht Lot KWB·KAV [)Norp Davidsfonds Alsemberg KVLV Alsemberg B.G.J.G. DNOIP


Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturefe Vrijetijdsbestedi.ng van .Beersel

UITNODIGING VOOR TWEE FANTASTISCHE WANDELDAGEN

l~

~tii OKTOBER A.S. ~ ~<l u familiewandeling

~l'r) ? km in de ~t "~nten Beèrsel~~~teAlsemberg. ~e k en aankomst erse1, H. Teirlinckplein.

15 .OKTOBER A.S. Om 14 u familiewandeling ( van + 7 km in de gemeente Dworp. Vertrek en aankomst te Dworp, Gravenhof.

Voor de globetrotters : op 15 oktober a.s. wandeling van 20-25 km. Vertrek om 9 u 45 aan station te Lot. Aankomst, ook te Lot, rond 17 u Pic-nic meebrengen. Orukkeni R w.10~·M1cfuels. Lor · Tel 376 30 58


Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding va·n Beersel AKTIVITEITENKALENDER 9dé JAÄRGANG . - Nr 4 organiseert het

5de

GUL\DE i CO iCE~T booR -........_:_

MUZIEKVERENIGINGEN EN KOREN UIT GROOT-BEERSEL .

OP ZATERDAG 2 DECEMBER 1989~ 0M 19.30 UUR IN «DE MEENT» ! reden op:

ft.F. SINT·LAMBERTUS

Beersel

o.1.v. Daniel Demunter

SINT·CECILIAKOOR

Dworp

O.l.v. Raf Huybrechts

~.F. EENDRACtJ:r MAAKT MACHT ·I.v. Jan Loris

Lot

.

()~FF-ENSEMBLE JENLO

Lot

o.1.v. Alfons Vandenplas

SINT-CECILIAKOOR 0

Alsemberg

·1.v. Adolf Vandeperre

l(.F. DE VRIJHEIDSVRIENDEN

Huizingen

o.1.v. Eric De Vis

-------~~~~-----~~====--==--=~~~~~~~ Wij steunen onze lokale verenigingen en zij verdienen het. Vrije toegang.

Organisatie : de gemeentelijke cultuurraad . . met steun en medewerking van het gemeentebestuur Beersel.


..

·['..... ~

Z_UUR

19 :-.. l-12 !-12 19 U. 45 1 IS-1 9 u. 45 20 U. 30 ~-( 19 U. 45 9-( 19 u. 45 :s.2 1 9 u. 45 <3-2 l9 u. 45 ~1( :·12 l4 U. 00 è-1 l4 u. 00 is., 14 u. 00 ~-1 14 u. 00 '3.1 l4 u. 00 14 u. 00

~·12 ~·12 ~12 ~12

\,< ~-1

~-1~ 11.,<

~l(

14

AKTIVITEIT

l Df\_N.S .". Danslesavond Danslesavond Opendeur- en oefenavond Danslesavond Danslesavond Danslesavond Danslesavond Dansclub KBG Dansclub K BG Dansclub K BG Dansclub K BG Dansclub K BG Dansclub KBG

l,,f:~§f~N:~tt:&IM~fl$:;:/'il1îlil;!illîBl

U.

00 l5 u. 00

Sint-Niklaasfeest Sint-Niklaasfeest

14 u. 00 18 u. 00 10 u. 00

Sinterklaasfeest

00 00 14 u. 30

Verrassend Bak- en boterhammenfestijn ~root Kinderkerstfeest '89

14 u. 00

«Het mooiste geschenk» Kerstmusical .BS-Fuif Biskwis (Show. intellect & Humor)

l5 lS

U. U.

~< 20 u. 00 20 u. 00

Sint-Niklaasfeest

l~

1~< ,~ ,

<

20 u. 00 20 u. 00 20 u. 00

Diaclub Diaclub Diaclub

1 :,wg~1mi~11~§t1~,~1i;11!!~!~!~!!F

Deelname aan Nation. Kampioe -

· e mis Caldara) Ste-Ceciliaviering (4 stemmig Kerstevocatie-concert

19

1

~,

U.

00

2o u. 30 10 u. 00 ~~ u. 00 2 u. 00 0 u. 00

;~ u. oo <o U. 00 2 u. 00 0 u. 30 19 u. 18 u. 19 U.

00 00 30

Winterconcert Kerstviering . Opluistering Kersthoogmis Nieuwjaarsconcert «Muziek en Zang" era Het Koor van de Vlaamse Op

Boudewijn De Groot Misviering Clouseau Berdien Stenberg . met ledenfeest Meerstemmige avond~is Meerstemmige misviering Familiefeest - Muziekcon~e~tustermaatschappij met gastoptreden van ee

1;~f;[~î-OY~li~f!N§,~Nill!Îii!llîl;KI Hilde Van Summere . _ wit marmer 14 staties van de kruisweg Kerstmarkt

PLAATS

ORGANISATIE

Gem. Feestzaal Beersel Blokbos Lot Gem. Feestzaal Beersel Gem. Feestzaal Beersel Gem. Feeslzaal Beersel Gem. Feestzaal Beersel Gem. Feestzaal Beersel Parochiecentr. Huizingen Parochiecentr. Huizingen Parochiecentr. Huizingen Parochiecentr. Huizingen Parochiecentr. Huizingen Parochiecentr. Huizingen

Dansclub Groot-Beersel Dansclub Groot-Beersel Dansclub Groot-Beersel Dansclub Groot-Beersel Dansclub Groot-Beersel Dansclub Groot-Beersel Dansclub Groot Beersel KSG Huizingen KSG Huizingen KSG Huizingen KSG Huizingen KSG Huizingen KBG Huizingen

Ons Huis Dworp Lot (enkel leden) Onze Kring

KWB - JKAV Dworp BGJG - Lot

~loosterstraat

Chirp Fantomas en Eureka Oudervereniging St.-Vic tor - Dworp Oudercom. Gemeenteschool Alsemberg CSC-Beersel

33-35

Lot St.-Victor, Kerkstr. 16 Dworp «De Meent» (foyer) Zaal, café «De Feestzaal Beersel Kleine zaal «De Meent» «De Meent» Alsemberg Parochiecentrum

Oudercom. Gemeenteschool Alsemberg Brass Band Alsemberg Oudleid. Chirojeugd Huiz.

Ons Huis Dworp Ons Huis Dworp Ons Huis Dworp

KWB-BGJG Dworp KWB-BGJG Dworp KWB-BGJG Dworp

Zaal Conservatorium Brussel St-Lambertuskerk Beersel • Kerk Huizingen

Het Paviljoen Sashoek 3, Lot St-Lambertuskerk Beersel Paroohiekerk Dworp Gravenhof Dworp De Meent

De Meent St-Lambertuskerk Beersel De Meent De Meent Parochiekerk 'Dworp St-Lambertuskerk Beersel Zaal «Au Grand Salon» Beersel

H. Teirlinckmuseum Beersel, Uwenberg 14 De Meent

Brass Band Alsemberg Bersalikoor K.F. De Vrijheidsvrienden Koor Plicht en Plezier Solist : Jan Oaals K.F. Eendracht maakt Macht - Lot BersalikOOL St-Ceciliakoor Dworp OF Huizingen Buizingen - Dworp - Lot K.T. De Alsembloem Brass-Band Muziekacademie Alsemberg vzw De Meent Bersalikoor vzw De Meent vzw De Meent St-Cecitiakoor Dworp Bersalikoor K.Fanfare St.-Lambertus Beersel

Lionsclub Rode


.

~~

~--~U~U~R~~~~~~A-K-Tl_V_ IT-El-T~~--:-~---.~~-PLAA~-TS~~_;..~-0-R_G_A_N_IS_A_Tl-E~~

~i:it

Marcel Van Maele · objeclen

·~. ~1

1·2 l 4.2

13 u. 30 20 u. 30

Geleid bezoek «De Katten van de Farao» Vooropening boekenbeurs Boekenbeurs

H. Te1rl1nckmuseum Beersel. Uwenberg 14 K.M. Natuurwe1enschap. Sint· Vic1or·lnslituu!

OF en De S1ppels Alsemberg Dav1dslonds Alsemberg

KVS Brussel Sint·Victor·lnstituui KVS Brussel Zaal «Alcazar» Lot

VTB-VAB Dworp Davidsfonds Alsembera VTB·V.AB Dworp «Hoop op de Toekomst"

Grote Sleutel. Als. H. Teirlinckplein 3 Ons Huis, Dworp De Grote Sleutel Als. Grote Sleutel Als. Parochiecentrum Huizingen

KVLV Jong-CMBV Beersel KWB - Dworp CMBV Groot-Beersel KVLV CMBV Groot-Beersel

Zaal Centrum Dworp Boven Turnzaal Lot Boven Turnzaal Lot Grote Sleutel Als. Ons Huis Dworp De Grote Sleutel Als. Onze Kring Lot Parochiecentrum Huizingen Destelheid Dworp

KAV Huizingen CMBV Groot-Beersel Jongerenparochie Lot J ongerenparochie Lot KVLV KWB· Dworp CM BV Groot-Beersel BGJG - Lot CMBV Groot-Beersel

De Grote Sleutel Als. Beersel Boven Turnzaal Lot Boven_Iurnzaal Lot Ons Huis Dworp Grote Sleutel ex. Balletzaal Parochiecentrum Huiz.

CMBV Groot-Beersel CMBV Groot-Beersel Jongerenparochie Lot Jongerenparochie Lot KWB· Dworp K.T. De Alsembloem

.

.>12

1

20 U. 00 ,,~-< :i-2 l4 U. 30 14.2 20 U. 00 l9 u. 00

'·12 l3 u. 30 ).12 20 u. 00 »12 l9 u. 30 ~·12 l3 u. 30 1).1< \1< Ç.1<

~12

~1«

l3 u. 30 20 u. 00 l9 lO 10 12 l4 l6

u. 30 U.

00

u. 00 u. 00 u. 00

9.1 U. 00 11.l l3 u. 30 11,1 1 9 u. 30 1\ <-1 l3 u. 30 1).1 2 0 u. 00 20 U. 00

il '·

~1 9.~

\ ~<

\< 1~

l9 u. 30

l3 u. 30 lO U. 00 10 u. 00 12 u. 00 14 u. 00 l6 u. 00 l9 u. 30 14 u. 30

< ~<

20 u. 00

~

19 u. 30

~q,<

10 u. 00 12 u. 00 14 u. 00 16 u. 00 19 u. 00

q,<

~

t<

l3

u.oo

11 u. 30

·.·:

Toneelvoorstelling «Burger Edelman» Poppantt1eater Toneelvoorslelling «Arena» Jeugdtoneelfeest

I:

~12

TONEEL .

v69~ oR~cHT$N: &.:=: <?.Y.B.'.êy~E~'.' ]

Pa1chwork en Quilten Schoonheidszorgen en make-up voor feestdagen Kookles Cursus «Schilderen op zijde» Patchwork en Quilten Voordracht door E.H. Albert Lefebvre «De Christelijke Cultuur in Europa>> Demonstratie «Kerstmenu» . . . Cursus bloemschikken «Kerstvers1er. in de woning» Themabespreking Thema : Ik trek het me aan Themabespreking Thema : Vriendschap Alles over Microgolven Kookles Cursus «Schilderen op zijde» voordracht Gezinsvakantie Voordracht door dHr. Baeke «Diamanten en edelstenen» . . .. n «Macération Carbonique» op Beau1ola1sw11ne en toepassing op onze f~.uitwijn Cursus «Schilderen op z11de» Cursus bloemschikken Themabespreking Thema «De K van ... Themabespreking Thema : Vertrouwen Kookles " . · n v h. Honderdjarig Voordrachtwedstrijd 1n het teke · bestaan van K.T. De Alsembloer:i rt W it · d Be1rnae Voordracht door dHr. 1 nek. op de arbeidsmarkt» «Gevolgen v. de Europese eenma. ~n. 1ste les Beginners : Algemene begnpp .. Gevorderden : Klaren van de w11n Themabespreking Thema : Geloof !! Themabespreking Thema : Samen

i1;~~~it~~l~l~Iá~Itl!~;;~Wî.iÊ::I Rondrit in Waals-Brabant

lO 0 u. 00 6 u. 49

Uitstap st • 7 dagen Reis naar Wenen en Budape 380 17 86 Reisleiding : Rik Ohondt • Inl. Kinderkoetsentocht 2-Daagse voettocht

17 u. 00

Nieuwjaarsweekend

l() u 0

· grad - 8 dagen Reis naar Moskou en Lenin 380 17 86 1 Reisleiding : Rik Dhondt • In· Eendagsvoettocht Kinderkoetsentocht 2-Daagse voettocht

lQ

. 0

0 u. 00 6 u. 49

Destelheide Dworp Boven Turnzaal Lot Boven Turnzaal ·Lot Ons Huis Dworp

De Wijngeuzen

CMBV Groot-Beersel De Wijngeuzen Jongerenparochie Lot • Jongerenparochie Lot KWB · Dworp

Nijvel-Waver & omstreken Huizingen Alsemberg

KBG KBG VTB·VAB Alsemberg

Ceroux-Mousty Logne

De Sippels Alsemberg

Moulin de Rensiwez

De Sippels Alsemberg

Alsemberg

VTB·VAB Alsemberg

Meldert

De Sippels Alsemberg De Sippels Alsemberg

Aublain

De Sippels Alsemberg

De Sippels Alsemberg


AKTIVITEIT

PLAATS

.ORGANISATIE

Vacantiebeurs

Jezus-Eik - Bosuil

KSG - Alsemberg

2-Daagse voettocht

St-Gérard de Elrogne

De Sippels Alsemberg

W1ntersponvacantie

Saalfelden Oostenrijk

De Sippels Alsemberg De Sippels Alsemberg

Eendagsvoettocht

,. VERQAP!=~.f.N G~.N.>:;,;;::::::)\.:.:.:: .~. ·::: ,. :-: :. ./ Bestuursvergadering Bestuursvergadering Ledenvergadering Koffietafel Vergadering Ledenvergadering Videoreportage van alle aktiviteiten van 1989 Kerstfeest Kerstfeest voor de leden Kerstfeest Bestuursvergadering Bestuursvergadering Ledenvergadering Nieuwjaarsreceptie Koffietafel Hobby-club Vergadering . Algemene vergadering van het oudercomité Algemene jaarvergadering Bestuursvergadering Ledenvergadering BestuursvergaderinQ . Algemene ledenvergadering Koffietafel Vergadering

19 u. 30 17 u. 00 12 u. 00 12 U. 00 18 U. 00 18 17 20 19 17

u. 00

30 U. 00 u. 30 u. 30 11 u. 30 U.

13 u. 30 20 u. 00 19 U. 30 18 u. 00 12 u. 00 18 u. 00

~

Kaartavond Jaarlijkse pensenkermis

de Vrede»

Kaar1avond Mossel- en frietkermis

"

))

Pensenkermis Pensenkermis Pensenkermis Pannekoekenfestijn (les) Mossel-Eetfestijn Chirofuif 111 Kaartavond Pensenkermis Pensenkermis Pensenkermis

~'neentelijke

KSG Jongerenparochie Lot De Wijngeuzen

Groie Sleutel Alsemberg Centrum Huizingen Mariazaal Alsemberg Mariazaal Alsemberg Parochiezaal Tenbroek

KVLV KSG Huizingen K BG Alsemberg KBG Alsemberg KSG Alsemberg

Zaal Centrum Mariazaal Alsemberg Centrum Huizingen Bij verantw. thuis SI-Victor, Kerkstr. Dworp

KAV-KWB Huizingen K BG Alsemberg K BG Huizingen Jongerenparochie Lot Oudervereniging St-Victor Dworp KSG Huizingen KSG

Centrum Huizingen Parochiezaal Tenbroek Mariazaal Alsemberg Zaal, café «De Feestzaal» Mar iazaal Alsemberg Bij verantw. thuis

K BG Alsemberg CSC-Beersel KSG Alsemberg Jongerenparochie Lot

Ons Huis Dworp Centrum Huizingen

KWB-Dworp KSG Huizingen )) ))

De Grote Sleutel Als.

-

Krakmoment «Kaarsen voor Bloedinzameling

Mariazaal Alsemberg Bij verantw. thuis Destelheide Dworp

))

»

Bloedinzameling

KSG KSG

»

l>

» »

Mariazaal Alsemberg Parochiezaal Tenbroek

Parochiekerk SL-Jozef Gemeenteschool Huiz. Ons Huis Dworp Zaal Ons Huis Dworp Zaal «Alcazar»

r Grote Sleutel Als. Zaal «Alcazar» Lot Zaal «Paviljoen» Lot Ons Huis Dworp Het Paviljoen Sashoek 3, Lot

Civiele Bescherming en Bloedgevers Chiro Nationaal Afd. Rode Kruis Huizingen KWB-Dworp Chiro Dworp • K.Toneelkring «Lustig en \/Jij» KVLV Als.-Dworp BGJG Lot Chiro Lot KWB - Dworp K.F. «Eendracht maakt Macht» Lot

Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel ALG EMENE VERGADERING -

VAN VRIJDAG

JANUARI 1990 OM 20.00 UUR IN DE GEMEENTELIJKE FEESTZAAL TE BEERSEL en elke inwoner van Beersel is hierop dan ook van hane uitgenodigd. Deze vergadering is openbaar

v

~\q , 1)1 1 I\~ ""· \

"-

26

. d1 an 2 1541 Beersel · Tel. 380 29 97 11 • 1 ~l.1~ 9. André PENNE. voorziuer. Hourvel , : 60 B~ersel . 1el. 377 49 33 l'i tuur. Gemeentehuis Lot. Europaplein. 1

Il

IV

allt~~·Mcn.ets. lOI. Tel 376 30 !>8

3 3

"

"3

..3

1

-"'

"==

= ~

1


Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel AKTIVITEITENKALEN DER 9de JAARGA.NG

Nr 5

"1f0r ~----------------------------------~ ~e ;a11e medegedeeld door de organiserende verenigingen.

11 1Cultuur. Gemeentehuis. Europaplein 1. 1660 Beersel · Tel. 377 49 33

Cultuurraad Rik Ohondt. Brusselses1eenweg 90. 164 1 Beersel • Tel. 380 17 86

'N WOORDJE VAN DE VOORZITTER. André Penne opvolgen als voorzitter is zeker geen sinecuur en geen haar op mijn hoofd denkt eraan onze betreurde Vriend na te bootsen; dit zou trouwens onbegonnen werk zijn. Maar zijn rechtlijnig, onpartijdig en verzoeningsgericht optreden zullen mij wel tot voorbeeld strekken. Als voorzitter zal ik zeker dikwijls in mijn eentje aan mijn werktafel zitten denken. lezen. documenten inkijken en plan· nen maken. Een adviesraad leiden is echter een collectief gebeuren en daarom moet de voorzitter kunnen steunen op een sterk gemotiveerde en dynamische ploeg bestuursleden. De Cultuurraad mag en zal geen administratieve winkel zijn of een doorgeefkast van betQelagingsformulieren. Hij zat en moet een stimulerende raad zijn die zijn verantwoordelijkheid opneemt binnen de perken van zijn bevoegdheid. In samenweking met de bestuursleden wil ik -boven alle partijpolitieke, ideologische en filosofische verschillen- mijn Uiterste best doen om het culturele leven in onze gemeente nieuwe impulsen te geven. het te stuwen naar meer en vooral naar beter. Een van de stiefkinderen vo.n de begrotingen is doorgaans de cultuur. Ik schiet hier niet op een minister, een bur· Qemeester of een schepen. want de cultuurbegroting is een zaak van alle partijen, van alle burgers. Wie dacht dat de culturele autonomie die Vlaanderen nu al meer dan 30 jaar verworven heeft. zou bijdragen tot een grotere belangstelling voor ons cultureel erfgoed en onze culturele toekomst voelt zich een bedonderde naïeveling. Er is geen cultuursector of men staat aan de klaagmuur : opera. toneel, musea, monumentenzorg, onderwijs, enz. enz.

Er is geen culturele bedrijvigheid of men beschikt over te weinig middelen. Maar onze Vlaamse cultuurgemeenschap blijft dapper doorvechten om te overleven. Wat de steun aan het cultuurleven betreft mogen we ons gemeentebestuur niet met de vinger wijzen : wij kunnen steeds rekenen op de hulp en de medewerking va~ het schepencollege en de v.z. w. De Meent. En nu de Cultuurraad ook medezeggenschap heeft in het bestuur van de Meent en het Teirlinckhuis, kunnen wij ook onze stempel drukken op de programmatie van deze__besturen. Maar . .. wij zullen als c;ultuurraad blijven s~aa~ op de spijker van de centrale biblioth~ek die er hier in onze gemeente rnet meer dan 20.000 inw. nog steeds met is. . In Nederland en Vlaanderen zijn er 10 tot 2096 ~emi~analfabeten, d.w.z. mensen van wie de leesvaardigheid ap het

niveau van het 5de leerjaar in de basisschool is bl1Jve~ hangen. • In Amerika zijn tot 30% van de volwass~nen functioneel analfabeet, d.w.z. 50 m1'ljoen m~nsen d~e niet op hun 13 rno "k . · het dageliiks teven functioneren, omdat ze zelfs een eenvoudige tekst met begn;pend kunnen ge1IJ rnveau m 1 " lezen, laat staan schrijven. . .. .. _ . . Uit een rapport van minister Uonel Jospm van Frankrijk blijkt dat 20% van de teerlingen na de basisschool absoluut met kan lezen. . . . De Unesco heeft besloten 1990 tot «Jaar van de Alfab~t1zering» uit te roepen. Onder analfabeet wor~t internationaal verstaan diegene die niet in staat is een korte, eenvoudige verklaring over het alledaagse leven «begrijpend» te lezen en te schrijven. .. . . · fa/leerde minister Coens een stuurgroep om dit jaar in Vlaanderen voor te bereiden. 12 1an. f1. ins I . t allee d . d Rik OhOndt. Wij zijn de bouwers van de (lees)tempe me · n e s1ouwers van e stenen.

Op

AKTIVITEIT

·~~~~lfff.f~lîftl!:~~Jti~t~!;fuj'@l;f!lii!@1

PLAATS

Gem. Feestzaal Beersel

ORGANISATIE

Dansclub Groot-Beersel

Cursus dansen

23·3 30·3 6-4 13-4 20·4 4-5 11-5 18-5 25·5 Ballet Ballet Oanslab

De Meent De M eent Kleine Zaal «De M eent»

Pirouette Rijksmuziekacademie Als. Oudercomité Gemeenteschool Als.


UUR 1 10 u.00 19 u. 30 20 u. 30

'F~Eqis~ ·:;~·:.!\&tM~f:j§;!~li lil;t!;)t;: ;~;.\{)~: , :;:;: 1

Seniorendag Familiefeest gevolgd door dans Afrikaanse groep Mwenzo-optreden gevolgd door Afro-fuif -.·.·:·:

[ FILM & DIA lQ.3

'

j

j

. 1

14 u. 30

3-3 3-3 11.3

20 u. 00 20 u. 00 14 u. 00

11 ~3

± 15 u. 00

1?.3 <3-3 <<1-3 <s.3 31.3 l-4 6-4

15.4 6-s <o.s <<1-5

21 u. 00

19 u. 00 20 u. 00 14 u. 00 20 u. 00 11 u. 00 21 u. 00 10 11 10 10

u. u. u. u.

00 00 00 00

11-12 u. 30 14- 17 11-12.30 14- 17

u.

20 u. 00 11

u. 00

vanaf 9 u. 14

PLAATS

AKTIVITEIT

u. 00

·.

u. 00

De Meent Gem. Feestzaal Beersel Gem. Feestzaal Beersel

KSG-gewest Brussel Kon. Harmonie Gretry's Kring 11 11 11 komitee Beersel

Vredezaal Dworp

BGJG Dworp

-:

-:···.

Jefl-Fllm : Koenar. de trouwe lynx

Winterconcert Will Tura Deelname aan Provinciaal Muziektornooi Afd. Uitmuntendt1eid Provinciaal Tornooi 1ste Jazzavond met . The Jeggpap New orle~ns Jazzb~nd Meerstemmige opluistering feestm1s Pater Bners Lenteconcert met solist Mark Watters (G.B.) Slow-Melody-Wedstrijd voor solist-koperblazers . De Nieuwe Snaar Aperitiefconcert met duo Van Weyenberg (viool)

Zaal Palmolive Huizingen De Meent K.C. De Ploter Ternat Ternat «De Ploter» Cafe «De Feestzaal» Beersel Parochiekerk Dworp De Meent Alsemberg Audiliezaal Rijksmuziekacademie Alsemberg De Meent Gem. Feestzaal Beersel

Morai (piano) Concert

Herfelingen

Meerstemmige opluistering paashoogmis

De Meent

Aperitiefconcert Kooroptreden . Meerstemmige hoogmis O.H.Hemelvaart

Abdij Averbode Kerk Dworp

~îW§Nt!i~ll!!in~ltl!ll\Jl;!il!!!ll

Kerk Dworp

K. F. De Vrijheidsvrienden VZW De Meent

Brass Band Alsemberg K.F. De Vrijheidsvrienden Huizingen CSC-Beersel St.-Ceciliakoor Dworp Brass Band Alsemberg Brass Band Alsemberg VZW De Meent

Davidsfonds Beersel K.F. De Vrijheidsvrienden Huizingen St.-Ceciliakoor bworp De Sangghesellen De Sangghesellen St.-Ceciliakoor Dworp

H. Teirlinckmuseum

Collectie Min. Vlaamse Gemeenschap Luc Van Cauter

Parochiecentrum Huizingen

De Kunstvrienden van Huizingen

Tentoonstelling «Uilen"

Kleine zaal «De Meent» Bosmuseum Hallerbos

Oudercomité Gemeenteschool Alsemberg Natuurgidsen Z.W. Brabant +Wielewaal

Tentoonstelling «Uilen»

Bosmuseum Hallerbos

Natuurgidsen Z.W. Brabant +Wielewaal

De Meent

De Atsembloem

Dworp vertrek 19 u. Gildenhuis De Meent

BGJG-Dworp

H. Teirlinckmuseum

Zeefdrukaffiches Zwarte Panter Aquarellen (gesloten op di-wo) . Vernissage : tentoonstelling Tentoonstelling Paas-knutselbeurs

18 u.00 14

ORGANISATIE

18 u. 00

20 u. 00 19 u. 00

20 u. 00 15

u. 00

20 u. 00 19 u. 00

Toneel KVS : oooendans Toneel

"" pvoeringen van 4 verschillende Jeugddag : .onee1o jeugdgroepen , «Schat. je bent een schat•

Zaal Alcazar Zaal Alcazar De Meent (schooljeugdto.neeldagen)

20

u. 30

b lijspel Paul CoPP~~~terr Propop De Beer (poppentM chels JeugdtheaterHongermonsters - e ooma mia Schooltoneel Kabaret

19

u. 00

KVS : Lulu

Dworp : verlrek 19 u. Gildenhuis Grote Sleutel

20 u. 30

Kabaret

Grote Sleutel

20 u. 30 20 u. 00

Kabaret

De Meent De Grote Sleutel

.

De Alsembloem Hoop op de Toekomst en Lustig en Vrij K. Toneelkring Lustig en Vrij Cultuurraad VZW De Meent Gemeentebestuur Vermeylenkring Kabaretgroep Komma BGJG-Dworp Kabaret Komma Kabaret Komma


PLAATS

AKTIVITEIT

VOÇ>RDRACHTEN

&éqfi._$ÜSS$.~?I

6-3 6-3

13 u. 30 20 u. 00

Nie t 1ong. nie t oud. juist tussenin Beveiliging 1egen diefstal

:2() 6~3

14 u 00

Medisch turnen

16.3 <7-4 18-5

19 u. 30

Zelf lru1tw11nen maken

19.3

20 u. 00 19 u. 00 19 u. 00

Wa t vloeit er door mijn afvoerbuis - bespreking Mijn huishoudelijk werk goed organiseren Voordracht door Prof. Mertens (KUL) «Pasen. het Christlijke Heil» Medisch turnen

•c7

<0-3 <7-3 ~ 3-4 . 17.4

<4-4 <S-4 <6-4

1.Qa-5 ·29

10.5 16.5 16.5 17.5

14

u. 00

20 u. 00 20 u. 00 20 u. 00 13 u. 30 20 u. 00 20 u. 00 20 u. 00 20 u. 00

4-3 9-3 '0-3 11.3 12 9-3 11.3

14 u. 30 16 u. 00 16 u. 00 10 u. 00 10 u. 00 18 u. 30 station 10.3 Brussel Zuid 1 11 7.3 17.3

13 u. 30

13 u. 30

la.3

10 u. 00 (4.3 aan de kerk <s.3 08 u. 15 station <e.3 Brussel zuid l-4 14 u. 00 {4 Luchthaven <-4 Zaventem 8-4 8-4 1().4 1a.4 14,4 ie.4

~1-4

~-4

(a.4 1-s

(~-4

~-s

'~-s

14 u. 00 14 u. 30 08 u.00 19 u. 00 07 u. 15 station Brussel Zuid 14 u. 00 10 u. 00 an de kerk 14 u. 30 Nationaal Park de Hoge Veluwe 14 u. 30 14 u. 30 08 u. 15

Bijbelstudie : De opstanding : Feit of fictie Europa op je bord en in je glas Voordracht door Ir. 1. Lindemans uGedragstoornissen bij kinderen» Bloemenschikken lnlo·avond : Belastingen De zevende dag Voordracht door Mevr. Mieke Ooucy Automekaniek Info-avond : Belastingen

f:(tYl~iliä~il~l~'f~§ig'IJi!~{li@il Natuurwandeling Buizingen . . Weekend te Opoeteren met uitgestippelde wandelingen en bezoek aan Maaseik 2-daagse voettocht in het spoor van tsaar Peter de Grote Ontspanningsweek·end Geleid bezoek tentoonstelling «De Paaseilanden» . k n de tentoonstelling over het Geleid bezoe aa B bant Paaseiland Kinderkoetsentocht Waa1s ra . d provincie Namen 2-daagse voettocht in e 8 dapest - 7 dagen Reis n_a~r W~nen en ~ Inl. 380.17.86 Reisle1d1ng Rik Ohondt zellig samenzijn Wandelzoektocht + _gpoe rtieve vakantie 14-daagse culturee1s in Andalucia Wandeling Natuurwandeling Pepingen Uitstap naar Luxemburgparochie gevolgd door H. Stille tocht door onze Mis . h t Groot-Hertogdom 3-daagse voettocht in e Luxemburg Lentewandeling ht provincie Antwerpen KinçjerkoetsentoC ht +bezoek 4-daagse voettoc . otterloo Van Goghtentoostelhng Natuurwandeling _ow~~llerbos Hyacintenwan?el~n? met eigen wagen - Begeleide Bezoek aan Dbieoodsi·esmaaltijd incl. 400 fr. bezoeken+ r Inschrijven : Rik Ohondt

ORGANISATIE

Huizingen

KVLV Alsemberg BGJG-Lot Landelijke Gilde Lot C.M.B.V. Groot-Beersel

Oesielhe1de Dworp

De Wijngeuzen

Grote Sleutel Onze Kring Lot

KAV-Lot KVLV Alsemberg OF·Alsemberg

Kloosterstraat KAV·lokaal Grote Sleutel Grote Sleutel Alsemberg Huizingen

C.M.B.V. Groot-Beersel

Boesdaalveldweg 23 Als. Huizingen Vrije Basisschool Hoogstr. Beersel Grote Sleutel

Bijbelkring Beersel Jong C.M.B.V. Groot-Beersel Davidsfonds + Oudercomité Vrije Basisschool Beersel KVLV Alsemberg

«Ons Huis», Dworp Huizingen

BGJG-Dworp Jong C.M.B.V. Groot-Beersel KAV-Lot BGJG-Dworp

KAV·lokaal Kloosterstr. «Ons Huis« Dworp

St.-Vincentiuskerk Opoeteren

Natuurgidsen Z.W. Brabant Davidsfonds Huizingen/Buizingen

Overnachting : Chátooiment. Spa

De Sippels Alsemberg

Houffalize

C.M.B.V. Groot-Beersel

Kon. Musea voor Kunst & Geschied. Jubelpark 1040 Brussel K.M.K.G. Jubelpark Brussel Rosières

OF-Alsemberg

Overnachting Oomaine de Mozet

De Sippels Alsemberg + OF-Alsemberg De Sippels Alsemberg De Sippels Alsemberg

Alsemberg

VTB-VAB Alsemberg

Grote Sleutel Als. Ov~rnachting te Ronda. Sevlla. Cordoba, Cazorla. Granada. Malaga Dworp : vertrek 12 u. _«Ons Huis» Kerk Pepingen Clervaux Vertrek:

BGJG-Atsemberg De Sippels Alsemberg BGJG4..0worp Natuurgidsen Z.W. Brabant KBG-Tenbroek KWB

H. Teirlinckplein Overnachting J.H. Wiltz

Ald. Beersel De Sippels Alsemberg

Dworp Lier

KVG Groot-Beersel De Sippels Alsemberg De Sippels Alsemberg

Overnachting Jeugdhuis Amerongen Oud gemeentehuis Dworp Achtdreef Alsemberg Parking De Meent 8 u. 15

NatuurgidSen Z.W. Brabant Natuurgidsen Z.W. Brabant VTB-VAB Alsemberg

i


~"-------------------~~. f'..-_ .-~~-+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·_J_~~~~~~~ 12.5 13.5

Familreu1tstap : Een dagje Limburg ! cc8ilzen» K1nderkoetsentocht langs de Schelde

08 u. 00 10 u. 00 aan de kerk 1a.5 08 u. 00 19.5 09 u. 00

vanal

13 u. 30 11 u 15

20.5

2o. Waucquetl1u1s 5 vanaf

2?.5

l-3 21.3 J1.3 2·4 S-4

11 u. 00

4-daagse fietstocht in Frankrijk. Cap Gris Nez & Cap Blanc Nez BRT bezoek

14 u. 03

Natuurwandeling Beersel

14 20 15 20 14 14

u. u. u. u. u. u.

00 00 30 00 00 00

18 u. 12 u. 18 u. 20 u. 19 u.

00 00 00 30 45

3-5

3-3 ~-3

S.3 8-3

'0..3

11. 3 1

vanaf 17 u. 00

ia.3 <a.3

16 u. 00 15 u. 00 14 u. 00 17 u. 30

1?.~

<~.3 ~1-3

17 u. 00 12 u. 00 12 u. 00 voormiddag

a.4 <a.4 ~-s s.4 la.~·s5

20 u. oo 17 u. 00 14 u. oo 10 u. oo 19 u.

oo

\,

~IJ

18.00

I

Overnachtingen N-Frankrijk Brussel Kèk Beersel

CSC·Beersel De Sippels Alsemberg K.8.G. Tenbroek K.V.G. Groot-Beersel VTB-VAB Alsemberg

Sportraad. oudervereniging Leerkrachten De Sippels Alsemberg KWB-Nationaal en mi:dewerk1ng van K.W.8. afd. Beersel De Sippels Alsemberg Davidsfonds Huizingen-Buizingen Natuurgidsen Z.W. Brabant

j N~fl§aQ§fll~,@i~'!~;#, )';!')~' ' i!)]Jîfäi Parochiezaal Tenbroek Parochiezaal «De Kring» Lot St.-Victor Dworp Parochiezaal Tenbroek Parochiezaal Tenbroek

Ledenvergadering en koffietafel Ledenvergadering Ledenbijeenkomst . Vergadering van het oude_rcom1té Ledenvergadering en koH1etafel ..

~~ii~iiilii1iWi;iiiiii111-i11111,;;1

KBG Tenbroek KWB Beersel KAV en JKAV Lot ·Oudervereniging St.-Vîclor KBG Tenbroek KSG Tenbroek

Parochiecentrum Huiz.

Chiro Huizingen

Grote Sleutel Alsemberg Gem. Kleuterschool Huizingen Parochiezaal Beersel

Civiele Bescherming en Bloedgevers Alsemberg BGJG Lot

Lentebuttet Bloedinzameling Yoga 17 31-5 15, 22. 29-3. 5, 26-4. 3. l O. · Teerfeest

Leerkrachten en Oudervereniging

Centrum Huizingen

Ziekenzorg Huizingen

Grote Sleutel Gem. school Huizingen Zaal Palmolive Huizingen Chirolokalen Lot

KVLV Rode Kruis Huizingen K.F. De Vrijheidsvrienden Huizingen Chiro Lot

Vieruurtje Paasfeest Bloedinzameling Pensenkermis ))

28·4 <~'4

~

Vrife Basisschool Hoogstr.. Beerse: Waucquethu1s ASLK Brussel Park van Brussel

12 u. 00

2~-s

2?.5 2s.5

1.4 ~-4

Chimay Vertrek kerk Lot

Uitstap naar Lac d"Odeur Reis Vlregtu1g- en autocarreis 12 d . Italiaanse kunstsleden : 59.920 Ir. Re1sle1d1ng · Rik Ohondt - Intekenen bij hem Fotozoektocht daarna Kaas- en Pannekoekfest11n Geleid bezoek aan het museum v. h. Beeldverhaal + tentoonstelling «Van Rank tot Drank» Nationale KWB· Fietsdag '90

19.5 19.5

Bilzen Hamrne

Spaghettikermis )) lt""d Eucharistieviering en teestmaa IJ Mattetaartenverkoop

Parochiezaal Tenbroek St.-Victor Dworp Kekstraat 16 Gem. Feestzaal Beersel Café «De Feestzaal» Beers. Parochiezaal Beersel

Solidariteitsavond .. Feest Derde Leeftijd . ·ering waarna vieruurtje Ziekendag : euchanstie~ Provinciale ontmoet~l v~iuw van Alsemberg Meibedevaart naMar. ·!daar gevolgd door _H. is a Bloedinzamehng

~u~

Vertrek H. Teirlinckplein Grote Sleutel Alsemberg

KSG Tenbroek Oudervereniging St.-Victor Dworp OF Alsemberg CSC-Beersel Ziekenzorg Beersel C.M.8.t'. KWB afd. Beersel Civilile Bescherming en Bloedgevers Alsemberg

ANDAË PENNE . d é _hij kloeg over ademhalingsmoeilijkheden en vermoeidheid - toch dachten we nooit dal het fatale ogen· tiqe ~ v r de gezondheid van An r ~ ebij wa~orgen maakten e . lle kracht en neurigheid van zijn drukke leven. 1i:e1 : Wij· i hem nog een bloeiend man in ~e v~ar een vormingscursus, va~ een bestuursvergadering van zijn Davidsfonds naar de werkgroep van h.~t 'tl.~~ type/~en n pasi·esliephijvaneenvergadenng dering van de 11.11.11.·aclle. van de Narafi in het Dudenpark naar het ziekbed van een van z11n renc e e sne 11e R d naar een verga \1~ ~,"~rsie~mité. van de Oekanale aa nooit voor zichzelf. nooit uit eerzucht of ambitie. maar steeds uit 'n onblusbare religieuze. sociale of

~11"ono

°

"'ll... "" Slee~n. 1:1,"l fl~re

s o~ weg van

of naar iets of iemand. maar . . nden en met vlammetjes in de ogen en 1n het hart.

•'~~ venheid. . met de zon in b~1de ha hï nooit verborgen noch afgezwakt. André bracht evenwel overal en altijd eerbied op vOOf andere ~~~. l!lii~e was A~~é in d~ ~ermsgezinde 0 vertu1g1ng he:s ~oor hem geenszins een voorwendsel om lauwheid van eigen overtuiging te verdoezelen of goed

"·

l~~; ~1-io 1e_vensv1s1e. en z11n. aa luralistisch denken '~ uwingen en 1deotog1et!n. maar P . in smetteloos leven. in zijn jarenlange toewijding aan de godsdienstige. sociale en culturele belangen ~ ~I) A- . . . .. r·kse omgang. 1n Z 1 ~ ."..~~~bré aan 'I werk gezien 1 n ~~~~~~~sch8P· · 'd . de uren heeft hij nooit geteld en wlj zullen maaien wat hi1 al die jaren heelt gezaaid. ff\'llrii 1\ ~e ergse en Beerselse ~~ n in alle oprechthe1 w1 hier de waarheid spreken. 1.\~ b~ria99en - zonder o~~rdn1ving e enstrevers • allen weten dat 1ar de kille herfst heeft hem de adem afgesneden ~\'il' derde - medestnjders '?_f reg ft de blaren nog zien vallen. ma r na in hel boek van ons maatschappelijk leven. \: 11e ~e vroeg heengegaan. HIJ ~e~ar zijn leven iaat een guldenh~ wen. maar in de harten van alle Beerselaars zal z11n naam geschreven staan. 111l ~~en ageraad niet meer g7haa · niet af : hij was nog volop ~an e n~baar eerbiedig en zacht om zijn rust niet te verstoren. \r°' . \~ ~li\v lllaat gemeten was z n werk erl<t zullen stil z'n naam lluisteAndren. ~~ en ~atste Gulden Concert zullen begeleiden naar 'n ereplaats op de tnbune VOOf· \~ rt~<l lllet hem hebben samengew rfzenis koren en fanfares r in e ":i~ "11 overtuigd dat op de dag va~ de h~r ~aar steeds voor anderen hebben geleefd. Cultuurraad Beersel. 13 december 1989 · A..l\ctOor diegenen die niet voor zichze · 1 é en tot ziens.

!

1

"'

<?

-

~R 1 AM

"'"'

0

<=;

_,ö !ti

"'

:E

Il

::E

i!

s"

~

a:

~

~


.

Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel AKTIVITEITENKALENDER 9de JAARGANG · - Nr 6 ~11'\atie medegedeeld d~r de organiserende verenigingen.

Cultuurraad Rik Ohondl. Brusselsesleenweg 90, 1641 Beersel . Tel. 380 17 86 1Cultuur. Gemeen1ehu1s. Europaplein 1. 1660 Beersel - Tel. 377 49 33

IN HET PROVINCIAAL DOMEIN VAN HUIZINGEN PROGRAMMA 15 u. 00 Begeleide wandeling door het domein 15 u. 30 Meespeelkindershow van de TV met Jacobus en Corneel 18 u.00 «Rond de Kiosk» met de Vrijheidsvrienden van Huizingen 19 u. 00 Ballon gaat de lucht in · 20 u. 00 Optreden van de kabaretgroep «Komma» 21 u. 00 Guldensporenworp 21 u. 30 Ten dans met DJ MARK

.

·vruJE TOEGANG

' Gu1nENSPOREN V1ERING VAN BEERSEL Zaterdag 7 JULI 1990 Q

eentelijke Cultuurraad en Guldensporenwerkgroep rgan1sat1e Gem n het Gemeentebestuur en de Provincie met steun va •

"


WooRo VAN DE VOOR Z IITER

q> zate rdag 7 1ull vteren alle inwoners van onze Beerse/se buurtschappen het feest van d e Vlaamse Gemeenschap. Die dag organiseert d e Cultuurraad. met de hulp van de werkgroep Guldensporenviermg. l1e t gemeentebestuur en de provincie . een GROOTS VOLKSFEEST in he t PROVINCIAAL DOMEIN van Huizingen. E~n welvarend en ontwikkeld volk wil leven en werken in een Vlaanderen : waar iedereen de riJkdom van d e eigen cultuur eerbiedigt en verdedigt tegen verloedering en verbastering: waar iedereen ongedwongen en onverzwld zichzelf kan ziJn; waar oud en IOng, arm en rlJk. arbeider en intellectueel. minister en burger leven met eerbied voor ieders geloof en overrwging: waar eigenbelang l'loo1t voorrang krijgt op sociale rechtvaadigl1eid. 4/s we feestvieren roeren wc met de grieventrommel, al moet de derde fa ze van de staat§hervorming nog heel wat misstanden en Onrechtvaardigheden rechtzetten en verhelpen. Daarvoor rek enen we op ons eigen Vlaamse vertegenwoord igers en gezagsdra9ers. WIJ doen het nu immers allemaal zelf ? ! Daarom vragen we alle inwoners van onze gemeente met aandrang : kom naar Hwzmgen en vier met ons mee. voor meer biezonderheden leest u /1et programma. Er is echt voor elk wat wils. Vnïe toegang. Drank en belegde broodjes tegen matige prijzen. We heten u allen zeer hartelijk welkom op 7 juli: Rik Dhondt.

Wilt u volgende data noteren ? Zult u er ook zijn ?

Al<TIVITEITEN :

7-7-'90 : Guldensporenfeest van de Vlaamse Ger:i~enschap - Provinciaal Domein van Huizingen (voetbalveld) . . . 30-9-'90 : Wandeling door Alsemberg. Beersel, Huizingen. Wandeling door Dworp en Lol. 7-10-'90 : 20-11-'90 : Schooltoneel voor alle leerlingen van het 21-11-'90: Basisonderwijs in B~ersel. 22-11-'90 : i.s.m. hel gemeerit.ebestuur. de v.z.w. De Meent. 8-12-'90 : 6de Gulden Concert in De Me~~t. - Uitreiking van de H. TeirlinckprtJS .. . van de uitslag van de Fotowe.dstnJd 1990. k - Bekendma ing v ·· ··d b t d. Dag van de Beerselse Verenigingen voor n1et11 s es e ing. 22-03-'91 Tentoonst~Uing in «De Meent». 23-03-'91

UUR

14 u. 00 10 u. 00 20 u. 00 14 u. 00 18 u. 00

l'N!,fl.i~î@~l1À~l~iî1JllfJ:!1!i!lî&\t!l,%!lli1 Kegelfeesten E,lsefl'.heide Kegelfeesten Marokkaans .eten · hcioljaar Schoolfeest . Schoolfeest + receptie einde se Parochiefeesten

a,6 1},6

ll!~Ï~i~tl~fitl~î%B~:iilîfliîf@lll

Avondconcert Koffieconcert ert door de K.F. St-Jozef + optreden Muziekfeest mei conc 2000 Lot + Disco Bar Focus ~q,6 zan~er Yves Segers Young Big Band Muz1ek~ees~ met TheC Pedaal Lot 15 u. 00 Ballet L1mehght - WT + slotconcert door de Turnkring Level Scone · l,} . Fanfare Zomerconcert 16 u. OQ l,} . 1 authentiek 'Aperitiefconcert med Piotto's 11 u. 00 Zigeunerensemble e . mis Î,} Opluistering gedachtenis } ,Î 15 u. 30 11-1'uli viering . 19 u. 00 f'k 1 mis 1<'} 15 u. 00 Opluistering huwe 1 s Kerkconcert 1<-e 20 u. 00 Amusementsconcert . i~-e mige Hoogmis f'ksmis 1~-e 10 u. 00 Meers tem Meerstemmige huwe IJ ~~'e 11 u. 30 Weideconcert Clouseau l a 20 u. 30 Amusementsconcert 20 u. 00

~'6

~()'}

20 u. 00 15 u. 00 19 u. 30

PLAATS

AKTIVITEIT

Hoek Elsemheidelaan en J.-8. Wautersstr. Als. KAV lokaal Kloosterstr. Dworp Vrije Basissch. De Meent Parochiecentrum Huizingen

Kerk Rochehaut Don Bosco Buizingen Sportplein Vogelenzang Lot Sportplein Vogelenzang Lot

Gravenhof Dworp Kasteel Domein van Huizingen Kerk Dworp Domein Huizingen Emmaüskerk Halle Kerk Rochehaut Hof ten Blote Parochiekerk Dworp Parochiekerk Dworp Fabriekstraat 20 Als. Centrum Huizingen

ORGANISATIE

pe Meiboom K.A.V.-Lot Oudercomité VBS Dworp Oudercomité Gemeenteschool Als. Paroch. verenigingen Huizingen

Choral Bràss (~~egem) Choral Brass K. Fanfare Eendracht Maakt Macht Lot K. Fanfare Eendracht Maakt Macht Lot ,.., Kon. Fanfare De Eendracht Dworp Davidsfonds . Huizingen-Buizingen Ceciliakoor Dworp K.F. De Vrijheidsvrienden Ceciliakoor Dworp Choral Brass K.F. De Vrijheidsvrieriden Ceciliakoor Dworp Ceciliakoor Dworp . vzw Herisemvrienden K.F. De Vrijheidsvrienden


AKTIVITEIT

UUR

ORGANISATIE

PLAATS

TONEEL 4·6 7-7 8-6

19 u. 00 20 u 00 var,af 17 u

14·6

10 u. 00 19 u 30 20 u. 00

22·6 22·6

Kabaretopvoer1ng · Kabaret Komma Kabaretopvoenng - Kabaret Komma lnfo·avond over studierichtingen Schilderen op zijde - oefenles Vervolg lessenreeks wijn maken Jeugd lnfo·Avond : Thema Aids

1 07 u. 30

<·6

Koksijde. Reigersnest HtJ1z1ngen Prov. Dom. Panoramalaan 26. Als. Grote Sleutel Als. Deslelheide Dworp Refter Gem. Lagere School. Schoolstr. 1 Beersel

B.G.J.G. Cultuurraad Beersel Panoramaschool met medewerk. v. Vriendenkring C.M.B.V. Groot-Beersel De Wijngeuzen CSC-Beersel

WANÓ.Sb!~~E.N : ~f:f:lê1~§f!,l;l,Jl'if~'I

3·daagse voettocht in de Oostkantons

4·6

station Brussel/Zuid 9-6 14 u. oo Wandeltocht 10·6

14 u. oo

Klutswandeling

10·6

14 u. 30

Open wandeling

10·6

1j u. 30

Geleid bezoek aan de tentoonstelling

Rank tot Drank» ASLK Brus. «Van Boottocht van Mechelen naar Planckendael 8 u. 00 met een bezoek aan de zoo van Pl~nckendael Geleid bezoek aan het waucquethu1s 10.6 10 u. 45 Uitstap naar Vlaamse Ardennen 1<-6 8 u. 30 2-daagse kanotocht op 'de Ourthe 16-6 )) )) 17. 6 T in de omgeving van Asse . . 17.6 K · · · · prov1nc1aal Domein K 10 u. 00 Kinderkoe tsentocht omgeving 17.6 10 u. 00 Hofstade

Overnachting Montenau Missionshaus St·Raphael

De Sippels Als.

Alsemberg ~ omgeving

Oudercomité .Gemeenteschool Als. Davidsfonds Huizingen-Buizingen

Start : achter Seca-station vóór De Eekhoorn Kerk Lembeek ASLK Brussel Mechelen

10·6

Waucquethuis Brussel Ronse Overnachting in tentjes langs de Ourthe Omgeving Asse Zemst

Natuurgidsen Zuid-West Brabant De Sippels Als. Bond van Grote en Jonge Gezinnen (Afd. Huiz.) De Sippels Als. K.B.G. De Sippels Als. De Sippels Als. De Sippels Als.

'-----_!_~_J_--------------~~~~~~~..'..-~~~1 AAN DE BEELDENDE KUNSTENAARS VAN BEERSEL . . e eerste uitgave van de «Biografi~che Encyclo~~die v;:i11 Belgische beeldende kunstenaars». Graag 'Id beeldhouwers. glazeniers en karamic1van onze gemeente hun juiste adres de artistieke Einde 1990 verschijnt d kregen we van de kunstsch1 ers'rnenstellers van het naslagwerk zullen zich dan met de kunstenaars in verbinding stellen functie en geboortedatum. 0 e sa voor nadere inlichtingen. Gemeentehuis Lot. Dienst Cultuur. t.a.v. Frans Samijn. Europ~plein, 1660 Lot. voor 30 Gegevens door te spelen aan juni. Dank voor uw medewerking.

·· voor beeIdende kunst toekennen aan grafisch werk. d driejaarlijkse pnJS 1990 De provincie Brabant zal in e Prijs : 100.000 Fr. . . Ie Commissie voor Cultuur en Schone Kunsten. Eikstraat 22. 1000 Brussel. tel. 219.24.80

LET WEL !

.

Nadere inlichtingen : Provincia (dienst 53).

1

'

\

2o.6 2s-6 29.6 0 1.7 30.5 3o.6 01 . 7 9-7 14.7

8 u. 30 19 u. 30 17 u. 00 Logbiermé 7 u. 30 07 u. 30 parking A.Z. Jette 8 u. 30

lS-6 <e.7 <9-7 29.7

10 u. 00

Jaarlijkse reis Oorpswandeling 2-daagse K.K.T. barbecue in de Ardennen oaguitstap tocht ergens in de 2-daagse kampeer Ardennen ourbUY en La Roche Uitstap naar kend in de provincie 2-daags fietswee West-VJaa~deren hl naar de bronnen van de 2 -daagse f1etstoc Scheld_e eving van Leie en Schelde K.K.T. 1n de omg

Vertrek Speelplein Overnachting N.V.-Huis «Les Gattes» Logbiermé Vertrek Gildenhuis Dworp Overnachting in tentjes

Ziekenzorg Huiz. KAV en JKAV Lol De Sippels Als. B.G.J.G. Dworp De Sippels Als.

K.B.G. Overnachting Scoutsheem. Zedelgem Overnachting Velaine. klooster Paters Oblaten omgeving Leie & Schelde

De Sippels Als.

De Sippels Als. De Sippels Als.


~

UUR

6-8

8 u. 30

15·8

19·8 25·8

26-8

14 u. 30

3o.8

?-6

S·? <·8

AKTIVITEIT

12·daagse aulocarreis naar z.-w. Engeland Reisleiding : Rik Dhondl Reis naar Zelzare en Breskens 5-daagse minivakanlie op hel Waddeneiland Texel. Nederland K.1<.T. aan het Canal du Cenlre met bezoek aan de hydraulische lillen Open wandeling

14 u. 00 14 u. 00 14 u. 00

Ledenvergadering + koffietafel Ledenvergadering + koffietafel Ledenvergadering + koffietafel

14 u. 30

Fietsendag

3-6 4-6 3-6

15 u. 00 12 u. 00 10 u. 30

16-6

19 u. 00 20 u. 00 13 u. 00

Processie Processie Rochehaut Eucharistieviering 25 j. priesterschap Eucharistieviering Souper en dansavond voor de 1:den Interscolaire atletiekdag onderw11snetten

<?-6 <a-6 1-?

<<-?

17 u. 30 tot 20 u. 18 u. 30 13 u. 30 inschrijving 14 u. stipt 10 u. 30

<s-8

13 u. 00

<s.a

13 u. 00

~~

ORGANISATIE

V.T.8.-V.A.B. Alsemberg K.B.G. De Sippels Als.

Overnachting kampeerboerderij Canal du Centre

óe Sippels Als.

St-Genesius-Rode (kerk - Oen Hoek)

Naruurgidsen Zuid-West-Brabant V.T.B.-V.A.B. Alsemberg

Vertrek voor 8 of 15 daagse reis naar Mallorca Reisleiding : Rik Dhondl

3·6

<3-6

PLAATS

r-----ir-------------=-------1--...:__:::...:..:.:..~-~-~~~~=--_J

3.:-8

Beersel Bloedinzameling Eindejaarsreceptie schooljaar '89-'90 Petanque tornooi

Tenbroek Tenbroek Tenbroek

14 u. vertrek Parking BAC Dworp Halle Soignies Parochiekerk Rochehaut Parochiecentrum Huizingen Prov. Domein Huizingen Gem. school Huiz. Vaucampslaan. Huiz. De Meent Pleinen naast Gem. Feestzaal Beersel

K.B.G. K.B.G. K.B.G.

. B.G.J.G. Dworp K.F. De Vrijheidsvrienden K.F. De Vrijheidsvrienden Choral Brass (Parochiegemeenschap) C.M.B.V. Groot-Beersel Gem. sportraad ism Olympic EH. Rode Kruis Huizingen Oudercomité Gemeenteshool Als. K.W.B. Afd. Beersel

'"'

~ ö

-'

J6

Eucharistieviering

. ·d :~a~ g.;) env . Brood bakken - kaas en Opende ur · maken . B ood bakken - kaas en · zuurkool Opendeurdagen · r zuurkool maken

Parochiekerk Alle c/Semois St-Annalokalen Essenbeek St-Annalokalen Essenbeek

Choral .Brass -

De Wijngeuzen

"

i!

Il

.:;:

f?

s"'

3" ei

De ·wijngeuzen

TRIJD 1990 VOOR ALLE INWONERS VAN GROOT-BEERSEL ~GLEMENT FOTOWEDS GEORG '(~EN MOOI HOEKJE VAN JE GEMEENTE!> . ANISEERD DOOR DE CULTUtlRRAAD. '-.....::,: . fotowedstrijd waar alle inwoners van Groot-Beersel kunnen aan deelnemen 1. De Cultuurraad organi~e~rt-~,f n mooi hoekje van je gemeente». · Thema van de wedstnJd is · ~ Id door een deskundige jury. 3. Alle inzendingen wo~d~n _be:a~t-~~t en kleur. 4. Er zijn twee categ~neën . z d volle prijzen voorzien voor een totaal bedrag van 20.000 BF. met als hoofdprii·s in elke S. Er worden verscheidene waar e categorie 5000 BF. . foto's (vergezeld van de negatieven) insturen, waarvan tenminste 2 uit de eigen 15 6. Elke deelnemer mag max1rnaa "_ deelgemeente. t dient een gesloten omslag gekleefd waarin de naam en het adres van de inzender 0 ' Aan de achterkant van de 10 vermeld wordt. worden eveneens duidelijk leesbaa~. op de achterzijde van de foto vermeld. Plaats en datum van de. opnar:n~ al 18 bij 24 cm en maximaal 30 b11 40 cm. 8. Het formaat v~n. de foto s is min~m:an wordt n:et alle voorwaarde~ van ~e wedstrijd. Tevens verklaart de deelnemer dat hij/zij 9. Deelnemen sluit 1n ~at é!kkoord ~e~ft van het ingezonden werk, inclusief de toestemming tot publiceren van eventueel het volledige pubhcat1erecht nodig. . afgebeelde personen. v~r z~~~rrecht voor. de ingezonden werken. mits bronvermelding, te allen tijde te publiceren in de 10. De Cultuurraad b~houdt zich meente Beersel. . . . culturele publicaties vé!n de ge bekroonde werken komen n_1et 1n aanmerking voor ~e wedstrijd. 1 0 et zorg behandeld. De organisatoren kunnen echter met aansprakelijk gesteld worden voor 11. Reeds vroeger gepubliceerde 12. Alle foto's en negatie~en worden ~zendingen. verlies of beschadiging van dedt een tentoonstelling in «De Meent» gehoud~n van 9 november tot 8 december 1990. Hel 13. Met geselecteerde we~ken wor b kendgemaakt in ccDe Meent» ter gelegenheid van het Guldenconcert op 8 december 1990. resultaat van de wedstrijd wor~~neniet worden gecorrespondeerd. In gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet. beOver de uitspraak van de iury tember 1990 geadresseerd aan. of afgegeven bij de «Dienst Cultuur" van de Gemeente slissen de organisatoren. 14· Inzendingen dienen vóór 30 sep Beersel. Europaplein Lot. De coördinatoren : Ann Geens. Magda Vervaeke _ .. .•• M n . ne voorzitter, Rik Ohondt

<.

""' "'0

;;

a

~

es


Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van Beersel AKTIVITEITENKALENDER 9de JAARGANG - Nr 7 ~forma11e medegedeeld door de organiserende verenigingen.

1 Cultuurraad Rik Ohondt. Brusselsesteenweg 90. 1641 Beersel . Tel. 380 7 86

ens1 Cultuur. Gemeentehuis. Europaplein 1. 1660 Beersel • Tel. 377 49 33

UUR

14 20 20 21 21 22

9-9 l<t.11

u. 30 u. 00 u. 00 u. 00 u. 00 u. 00

12 u. 00

13 u. 30 13 u. 30 13 u. 30 19 u. 00 13 u. 30

PLAATS

AKTIVITEIT

Volksdansen Jazz-ballet Jaarmarktbal - D.J. Top Sound Canta Brazil Show met orkest Kris Berry Dansfeest Fuif

Kasteelfeesten - Barbecue Feest van oma's en opa's

Jefi-film . . Film «Mijn vader woont in Rio» Jefi-Film Film Film «Stefan»

Opluisteren van eucharistieviering 1-9 /'.9 8-9

18 18 20 9-9 16 9-9 10

~ ~ ~

~

u. 30 u. 00 u. 00 20 u. u. 00

lE).9

'

~ ~

. ·'~

<<-9 15 u. 00 <9-9 14 u. 30 <9-9 namiddag 30.9 19 u. 00 3o•9 19 u. 00

·~ ~~·10

I' < ~

1·-10 10 , _11

• 1()

\ '11 . 16 '~• 1~ '11 ·' ,~·11 ~ 1~ ., , ~ '11 <l-11

20 19 11 10

u. 00 u. 00 u. 00 u. 00

18 u. 00 20 u. 00

Opname C.D. Opname C.0. Opname C.0.

.

·

Meerst~mmige ?pluistenng hoogmis

waarna pr?cessie et muziekoptreden te Kuurne Eendagsu1tstap m . " en bezoek aan Kortrijk . Opluisteren_ huwelijksinzegening . . Huwelijksmis Jaarmarkt - Prijsuitre1k1ng C t 0 LV -kerk Alsemberg t oneer · · · «In Concert» Lustrumconcer

Kerkconce~ ndmis t.g.v. de kermis Meerstemmige avo · · · fconcert Wensapentl~ hoogmis van Allerheiligen Meerstemmige ht van 2 meesters De knec De knecht van 2 meesters De knecht van 2 mee~te.rs . s ·nt-Ceciliav1enng 1 6 :~i~~~:e~tmis en jaarlijks ledenfeest Sint-Ceciliafeest

ORGANISATIE

Mariazaal - Alsemberg Grote Sleutel. Als. Zaal Alcazar. Lot 't Vondel. Halle Gemeente!. Feestzaal Vredezaal

K.B.G. Alsemberg Jong-C.M.B.V. Gr.-Beersel K.F. St-JÓzef Kesterbeek De Wijngeuzen Oudercomité-Leerkrachten K.F. De Eendracht Dworp

Kasteel Beersel St-Victor, Dworp

Kiwanis Beersel Ouderver. V.B.S. Dworp

Vredezaal. Dworp Vredezaal Dworp Vredezaal Dworp Brussel Vredezaal Dworp

B.G.J.G. Dworp Jefi-Club Dworp B.G.J.G. Dworp Kath. Verb. v. Gehandic. Jefi-Club Dworp

Kerk Alsemberg Kon. Muziekconservatorium Brussel Parochiekerk Dworp

Brassband Alsemberg Medewerking door «De Sangghesellen» Ceciliakoor Dworp

Kuurne-Korjrijk

Ceciliakoor ~orp

Kerk Alsemberg Rochehaut Europaplein Lot Alsemberg O.LVrouwkerk Als. Parochiekerk Huizingen Parochiekerk Dworp De M~ent Alsemberg Paroçbiekerk Dworp De Meent Alsemberg

Medew. «De Sangghesellen» Fam. Joly K.F. St-Jozef Kesterbeek Medew. «De Sangghesellen» Choral Brass 5-jar. bestaan K.F. De Vrijheidsvrienden Ceclliakoor Dworp Brassband Alsemberg Cecilial<oor Dworp Afsembfoem - Academie Brassband

Parochiekerk Huizingen Parochiekerk Dworp Zaal Palmolive Huiz.

.

Koor Plicht en Plezier Huiz Ceciliakoor Dworp

K.F. De Vrijheidsvrienden Huiz.


<4-11 ~S-11

20 u. oo 19 u. 00

6-9

8 u~ 30 18 u. 30 19 u. 15 17 u. 30 18 u. 30 19 u. 30 18 u. 00 19 u. 15 20 u. 00

6-9 7-9

20 u. 00 20 u. 30

7.9 7-9

20 17 18 19 10 20

u. u. u. u. u. u.

20 20 19 19 19 19 14 20 20

u. 00 u. 00 u. 45 u. 45 u. 30 u. 45 u. 00 u. 00 u. 00

1-9 3-9

5-g 6-9

9-9 l<-9 13.9 17.9 ) -1-9

~8-9

:8-9 )-10 3-10 l-10 l-10

30 30 30 30 00 00

20 u. 00 19 u. 30

)

-·10 >·10 l-11 l-11

19 19 19 19 19

i-1 1 -11 -11 1-11 1-11

19 20 20 19 19

~-10

1-11

u. u. u. u. u.

Turnen jongens -10 jaar Turnen jongens + 10 jaar Turnen meisjes 10-14 j. Turnen juffers + 14 j. Turnen keurgroep Turnen jongens -10 j. Turnen jongens + 10 j. Turnen Volley Mannen

Turnen Dames Opendeur- en Oefe~avond Turnen meisjes -10 J. . Turnen meisjes 10 - 14 J. Turnen juffers 14 - 18 j. Turn-Volleybal mannen . Voorstelling jaarprogramma en demonstratie; aperitiefhapjes nd h Nieuwe Testament Bijbelstudie : Achtergro v. · . . ) De vrouw in de. zending (m1ss1e . Lesavond

~~:r~~~~ appelwijn (door Mr Francq Wim) Lesavond lle soorten fruit Malen en persen va~ ~ie ook u aanbelangt Milieuzorg : een zaa LTane Stynen over 11 Gespreksavond met «Rozalie Niemand» hten Kookles : éénmansgere~ruitwijnen Aperitieven maken van

Lesavond . oousy «De zevende dag» u . 45 Voordracht d. Mie~e cht v. het positief denken» u. 00 Spreekbeurt «De ra u. 00 " klaren van de wijn u. 45 Lesavond b 1 Problemen J . u. 30 door FrancQ Wim Lesavond 19 u. 45

10 u. 15

8-9

06 u. 00 7 ,, nn

~-0

Watergewenning en zwemles voor kleuters

45 Lesavond 45 Lesavond 45 Lesavond k van fruitwijnen 45 Lesavond Aperitieven ma en 30

<-9 <-9

Fabriekstr. Alsemberg

vzw Herisemvrienden

Zaal Alcazar

K.T. Lustig en VriJ ))

))

(Marc De Bie)

Bijbelstudie : Achtergrond v.h. Oude Testament

>

-10 ~-10

Toneel «Ontvoering van de President»

ORGANISATIE

PLAATS

AKTIVITEIT

UUR

.,,., ·n oost-Vlaanderen 1 EendagstOC6 del - wandelen-Fietsen De Groene or . . _ Luxemburg G1ldere1s aar wijnstreek in Luxemburg Tweedaagse n

Zwembad Lot Turnzaal Vogelenzang Lot Turnzaal Vogelenzang Lot

Jong C.M.B.V. Gr.-Beersel Turnkring LevetScone Turnkring LevetScone ))

))

Turnzaal Vogelenzang Lot Turnzaal Vogelenzang Lot Evangel. kerk Halle Turnzaal Vogelenzang Lot Gem. Feestz. Beersel Turnzaal Vogelenzang Lot

Turngroep Levet Scone Lot Turnkring Level Scone Lot Bijbelkringen Beersel-Halle Turnkring Levet Scone Lot Dansclub Groot-Beersel Turnkring Levet Scone Lot

))

)) 1.

))

))

Parochiecentrum Huizingen Evangel. kerk Halle Evangel. kerk Halle Gem. Feestz. Beersel Gem. Feestz. Beersel Deste!heide Dworp Gem. Fee~tz. Beersel Bellingen-Pepingen Parochiezaal Beersel Parochiecentrum Huiz.

C.M.B.V. Groot-Beersel Bijbelkringen Beersel-Halle Bijbelkring Beersel-Halle Dansclub Groot-Beersel Dansclub Groot-Beersel De Wijngeuzen Dansclub Groot-Beersel De Wijngeuzen .K.W.B. afd. Beersel C.M.B.V. Groot-Beersel K.A.V. Lot De Wijngeuzen

Kloosterstr. Lot Vergeet-mij-nietje Kerk Essenbeek Gem. Feestz. B.e ersel Gem. Feestz. Beersel G~m. Feestz. Beersel Gem. Feestz. Beersel Vergeet- mij- nietje Kerk Essenbeek Gem. Feestz. Beersel Parochiecentrum Huiz. Kloosterstraat Lot Gem. Feestz. Beersel Destelheide Dworp

Dansclub Groot-Beersel Jong C.M.B.V. Gr.-Beersel K.A.V. Lot Dansclub Groot-Beersel De Wijngeuzen

Gem. Feestz. Beersel

Dansclub Groot-Beersel

Oost-Vlaanderen St-Genesius-Rode Destelheide Dworp (vertrek) " · ·-·-

1u

7norci:>I

Dansclub Groot-Beersel Dansclub Groot-Beersel Dansclub Groot-Beersel Dansclub Groot-Beersel De Wijngeuzen

De Sippels Alsemberg V.T.B.-V.A.B. Alsemberg De Wijngeuzen De Wijngeuzen OP. Siooels Alsemberg


~~TUM

14 u. 30 10 u. 30 Stefaniepl Brussel 11-9 8 u. 30 15-9 7 u. 00 vertrek kerk 15-9 16-9 16-9 22-9 14 u. 30 25-9 29-9 30-9 30-9 15 u. 00 30-9 14 u. 00

Open wandeling Bezoek in het raam van de «Open Monumentendag» aan Brussel

6-10 6-10 7-10 6-10 7-10 7-10

14 u. 00 14 u. 00

Ledenwandeling Viering 30-jarig bestaan «Sippels» .. Geleid bezoek openlucht museum BoknJk

7-10 7- 10

14 u. 00 14 u. 00

9-9 9-9

14 u. 30

Uitstap naar Limburg Jaarlijkse gegidste studiereis en bezoeken -

2-Daagse fietsweekend langs d. Heuvellandroute ))

K.K.T.-GR-dag Brabant Wandelen - Kennismakingtocht Oaguitstap - Mechelen ~ bezoek met gids Ontmoetingsweekend S1ppels-Ronsers zondag geleid bezoek aan Mons Met ziek en gezond de streek rond Wandeling door Alsemberg - Beersel - Huizingen

Trein-tram-busweekend omgeving Bouillon Open wandeling Ziek en gezond de gemeente rond wandeling door oworp en Lot Vertrek voor S-daagse reis naar lstanbul

13-10 . 14-10 19-10 <0-10 <1-10 <0- 10 <1-10 <2- 10 2s-10 2-11 27-10 29- 10 <8-10 4-1 1 S-11 l 1-11

16-11 17-11 18-11 18-11 ~ 4-11 ~S -11

<- 11 1-9 2-9 9-9 11-9 1A n

10 u. 00

K K T omgeving Diest . · · · . elf-week-end in Ter Helme Verwen-1ez

ORGANISATIE

PLAATS

AKTIVITEIT

UUR

Kerk Linkebeek Brussel

Natuurgidsen Z-W-Bra De Sippels Alsemberg

Hasselt Gr. Hertogdom Luxemburg Moezelvallei Provincie West-Vlaanderen Provincie Brabant Gemeenteschool Als.

K.B.G. Tenbroek K.W.B. afd. Beersel

De S1ppels Alsernberç De Sippels Alsemberg Oudercomité Gem. Al~ K.AV. Lot De Sippels Alsemberg

Overnachting Oom. Prov. Roisin

Ziekenzorg Huizingen Cultuurraad V.T.B. - VAB. werkt m( Kath. Verb. v. Gehandi' De Sippels Alsemberg

Alsemberg Prov. Domein Huiz. Overnachting J.H. Bokrijk overnachting J.H. Bouillon Hallerb os Achtdreef Huizingen Dworp

De Sippels Alsemberg Natuurgidsen Zuid-West-Brabant Ziekenzorg Huizingen Cultuurraad V.T.V.-V.A.B. werkt mee V.T.B.-V.AB. Alsemberg De Sippels Alsemberg C.M.B.V. Groot-Beersel

Reisleiding : R. Dhondt Diest Oostduinkerke

»

2-Da;gse voettocht in de Ardennen »

13 u. 00

oo :

14 u. 14u.30

12 u. 00 10 u. 15 station Linbebee

Bezoek aan Brouwerij oettocht in het Natuurpark 8-0aagse v «Bayrische Wald» . . d K K T -herstvacant1e 1n e 3-Daagse · · · provincie Luxembur~ Paddestoelenwandeltng Open wandeling

Verrassingsuitst~~g gemeente sportief «Wandel-mee» . . al week-end in Ter Helme proy1nc1a

overnachting ergens in de Ardennen Mont-St.-Guibert overnachting verschil. plaatsen overnachting J.H. Bouillon Hallerbos Kerk Rink • SI-Pieters-Leeuw

.

Groot-Beersel Alsemberg

10 u. 0 0

7 u. 15

d . deringswandeling tussen e Verbro~ Trekkersgroepen verschillende tt cht in de Ardennen 2-Daagse voe o

K.B.G. Tenbroek De Sippels Alsemberg De Sippe!~ Alsemberg C.S.C.-Beersel Natuurgidsen Zuid-West-Brabant K.B.G. Tenbroek De Sippels Alsemberg

Oostduinl<erke

C.M.B.V. Groot-Beersel

Geraardsbergen

De Sippels Alsemberg

overnachting G.E. Wanne

De Sippels Alsemberg

))

))

De Sippels Alsemberg

station arusseVZuid

oudercomité . 3de Ribbetjeskerm1s

17 u. 00

oo oo

12 u. 10 u. 11 u. 00 17 , , 00

». kendag _ Eucharistieviering

Nat. zie . omgaan met welvaart Startdag· · 2de Reuze Mosselkermis

SI-Victor Dworp Zaal Alcazar Lot ))

Kerk Huizingen Grote Sleutel Zaal Alcazar Lot

Ouderver. V.8.S. Oworr Voetbalclub Veteranen ))

Ziekenzorg Huizingen K.V.L.V. Alsemberg K.F. Sint-Jozef Kesterbeek-Lot

~I


r--__

~UM ~ ~ ~

~

n ~

ij Po

15-9 15-9 16-9 17-9 15 -9 16-9 17-9 10 -9 22-9 22-9

14 u. 00

18 12 12 13

u. 00 u. 00 u. 00 u. 30

14 u. 30

's morgens

25-9

13 u. 30 18 u. 00 9 u. 00

29-9

10 u. 00

29-9

17 u. 00 19 u. 00

Ziekendag + ziekenzalving HaantJeskerm1s

Pensenkermis

29-9

s,6 en ?- 10

\

S-10 6-10 ?-10 9-10 \ 12- 10 13-10 ' 16-10 1 19-10 ~

~~:1100

vr. 18 u. za 18 u. zo 12 u. 17 u. 0 0

17 11 13 20 19 13 20

u. 00 u. 30 u. 30 u. 00 u. 00 u. 30 u. 00

1

13 u. 30 9 u. 00

[ <7- 10 <a-10 ~ <9-10

15 u. oo 15 u. 00

k 11- 11 k 13-11

14 u. 00 13 u. 30 17 u. 30 11 u. 30 19 u. 00

k ~0- 10 ~ 6- 11 ) 10-11

<0- 11

t <3-11

, <3- 11 <3- 11 ; t <4 - 11

ORGANISATIE

l<erk + centrum St-V1ctor Dworp

Zi~ke nzorg Huizingen Ouderv. V.B.S. Dworp

Manazaal Alsemberg

K.B.G. Alsemberg

Grote Sleutel Groot-Beersel Vnie Basisschool Beersel Hoogstr. Beersel naast Cera-bank Grote Sleutel Dorpskern Beersel Dorpskern Beersel Jaarmark t Lot

K.V.L.V. Alsemberg C.M.B.V. Groot-Beersel Oudercomité - Leerkrachten

)) ))

Bloemschikken - Droog en blijvend nieuw Bloemenakt1e «Dag van de Middenstand» K ermisjogging (vrij vertrek) Jaarmarkt Beersel - Stand in een tent Bloemschikken - Droog en blijvend nieuw Deelname aan h. jaarmarktspel met een ploeg Infostand op de jaarmark t Pannekoekenverkoop Folkloristische avond «Italië» Boterhammen-. Pannekoeken- en Wafelkermis

30-9

1

PLAATS

AKTIVITEIT

"

25-9

25-9 25-9

~

UUR

18

u. 00

oo

19 u. 20 u. 00 9 u. 00 17 u. 00 22 u. 00 12 u. 00

Tentoonstelling Grote Jaarlijkse Mosselkermis

Café «De Feestzaal» Beersel Parochiecentrum Huizingen Mariazaal Alsemberg

S.K. Beersel M. Heymans 377 08 81 K.V.L.V. Alsemberg C.S.C.-Beersel C.S.C. Beersel K.A.V. Lot C.S.C. Beersel Vriendenkr. Zuster Rachel Jef Maerten 356 67 06 Voetbalcl. S.V. Alsemberg

»

))

Het Paviljoen Lot

W.T.K. De Sastrappers Lot

Mossel- en steakkermis ))

))

Eenvoudig haken c tavond met ouders : kleuterklassen . .. C on ta Kwis voor Lotse verenigingen Eenvoudig haken Contactavond met ouders : lagere school Eenvoudig haken Tekenwedstrijd Pannekoekkermis

Grote Sleutel Grote Sleutel Blokbos Lot Grote Sleutel Grote Sleutel Grote Sleutel Ons Huis Dworp Parochie zaal Tenbroek

))

Grote Sleutel Grote Sleutel Ons Huis Dworp

))

Vrije tijdsbesteding " Kookles - sausenfest11n Eetfestijn

Grote Sleutel Grote Sleutel Gravenhof Dworp Kerk Dworp Drie Bronnen Hoogstr. Beersel

))

Dynamisch ontspannen Dynamisch ontspannen Sint-Ceciliafeest Mis overled en leden Spaghettikermis t.v.v. de jeugdploegen

~~-~1~1_L~19~u~.~OO~~D~yn~a~m~i~sc~h~o~nt:sp~a:n~n~e_n

K.V.L.V. Alsemberg Leerkrachten · Lotgevallen K.V.L.V. Alsemberg Leerkrachten K.V.L.V. Alsemberg B.G.J.G. Dworp K.B.G. Tenbroek

K.V.L.V. Alsemberg K.V.L.V. Alsemberg B.G.J.G. Dworp K.V.L.V. Alsemberg K.V.LV. Alsemberg K.F. De Eendracht Dworp K.F. De Eendracht :_)Worp SK Beersel M. Heymans 377

o:i 81

K.V.L.V. Alsemberg

==========~================~============::::==~ Grote Sleutel

»

______

WANDELT U OOK MEDE ?Meent»_ door Alsemberg. Beersel en Huizingen - o.l.v. een ervaren gids. 1· 30 sept. : 14 u. 30 aan «S e ctschuur - door Dworp en Lot - o ..1v. een ervaren g1·d s. 7 okt. : 14 u. 30 aan de po . . .· .. " WEDSTRIJD ? " · ? · C 1 F S .. (L t) 2. EN DE FOTO , . nden tot september. 811 wie . Drenst u tuur t.a.v. rans am1in o . 3 U kunt nog foto s inze IS UW VERENIGING ER OOK . . BIJ·n?«De Meent» op 19 - 20 - 21 april. 1991. de s eerselse verenigingen i 3. <<Dag van 4 6de GULDEN CONCEA.T De Meent» om 19 u. 30. Bent U er ook ? · op zaterdag 8 d e cember 1n « · -=A Dit zijn organisaties van UW Cu1tuuri~

o


)