Bal A, Onomastische lijsten deel 1, 110p

Page 1

BAL A. Onomastische lijsten deel 1: 110 p.


/

/" ) \. :

.-

Augustin Michel Maria BAL

HUIZINGE~

ONOMASTISCHE LIJSTEN DEEL: 1

'

~

\

.

I

.

.

.ONOMASTISOHE

LIJSTEN.

_______ ..

HUIZINGEN

VOORWOORD Veel jaren werden besteed. aan opzookingen in verband met de groe~ van de parochie en van do gemeente Huizingen,alsook aan de ~schiedenis en de gebeurtenissen die hier in de loop van de voorbije eeuwen plaats grepeneOngehoord veel namen van families werden aangetroffe~. ,. Deze namen werden op steekkaarten gebracht en in bijgaande lijst3n alphabetisoh verwerkt. Deze tabellen kunnen voo:r;-zeker nog kleine leemten vertonen,alhoe·..rel het gekend arohief,de schepenrollen en- brieven,do klappers,de belastingrepe~toria,alle~

lai~dveston 1 leenhofbrieven,lijsten van volkstellingen en grotendeels bt kerkelijk a.,róhief · geraé\dpleegd werden die in het algemeen rijksarchief te Brussel berusten. . · ·

. ..

·Het archief da.t in de gemeente Huizingen zelf voor handen is,alemede enkele .

.

dokuiDènten die in de pastorij bewaard worden,werden benut • .i ·Hot is niet mogelijk volledige stambomen aan te .treffen 1 noch alle verwant- · sob:a:P:P6.n. terug te v~nden,alhoewel voor sommige familit;n hier verschiller.d~ tientallen· vei~tl3genwoordigers vermeld zijn.

x

x

, Tot op het einde van de IIe en het begin van .de I2e eeuw werden de personen slechts aangeduid bij middel van hun voornaam, meestal gevolgd door de naam van hun · st.~~-~un. dorp of hun paroohic of nog door deze van gehuoht .,,.'.

of woonpla.a•s.Hei; lopend

:··

ge1Jrj.Ûk va.n familienamen gebeurde sleohts omstreeks I200.De a.d.el voegde bij zijn .

·~:.:·.,,!·.·.

voornaam de naam va.n zijn leen vb Gysekinus de Honsegein(II37),Iva.nus d~ Hussinghen

I276~nd gewono bU:Z.gers namen later dit gebruik over en lieten hun voorn-3.alll v:olgen d()i?r. ~on bepalend woord, soms door een bi jnaam.Later bleek het nodig de ;:>areo:::1en na'.lW_.i.c(;i1JXi.~r aan te duidenoDe elliptische genitieve vorm op S werd dan a.angawend,vb de zbon·yá.n. Jan werd Ja.nszoon ~ok Jans.Zowel de namen ·.ran vroawen,als deze van mannen . werde:Ji gebruikt om een afst.a.mmoling na.d.er te bepalen • . .. · ·>'. Later werden tal van plaatsnamen gebruikt om de families ..te vereenzelVigen •. ,·

Iri clo meeste gevallen zijn zulke narrien gemakkelijk te onderscheiden. gezien _ze vooraf

~gaan zijn door Vl~-VANDE VANDER dooh sommige eigennamen verloren dit voorzetsel. rn·sommige gevallen wardon de voorzetsels in het frans vertaald vb Van Va.riok werd de Va.rick,De No~f Neefs Het vertalon vari familienamen gebeurde o~k wel eens;Doms werden ~e eelati~iseerd om belangrijker te doen vb.Van Groanberghe werd de Monteverde,Ja.nsen werd J~;

senius. Sommige familianamon werden

afgelei~

van een beroep bv Smit,De

1 ..

Wa~~hekaeoker 1

van hun functie bv De Clerok,De Sohipper,Damman,Melters,Sohoutteet·.Namen van planten zoals Eyokmans,Rozen,Lindemans,namen van woonplaatsen vb·Va.n Antwerpen,Brabant, Dogaert,Borgers of van een hoedanigheid vb De werden gebruikt.

Groo~,De Langhe,De Witte,Coenen·enz·

I

i

i

.·~'


Zoals reeds gezegd is deze lijst niet

volledige~

zal hij het ook nooit kun-

nen worden,gezien niet alle bewoners van het vroegeBe Huizingen personen waren die eigendommen bezaten,akten lieten opstellen om eigendomsrechten te bevestigen,Ook-waren het geen schurken of booswiohten,noch misdadigers dia een zekere 11 beruohtheid 11 ver·"ri erven en als veroordeelden te boek kwamen.

Benevens die heerschappen leefde hier een menigte kleine mensen,naarstige werkers en goede ouders waarvan nooit iets gemeld werd in processen of die geen aanzien hadden bij gebrek aan bezittingen. Voor zoveel er te Huizingen v~or I680-90 parmchiale registers bestonden waarin de dopen,huwelijken en begrafenissen geschreven waren,zijn die vernietigi of zoek geraakt en verdwenen aldus de meeste familienamen van v~or die jarena Toen in I695 oorlogsgewelddaden en dreigende gevaren de pastoor van Huizingen er toe dwongen naar Brussel te vluchten, nam hij bedeelde registers mede .Ingevolge de bèschieting van de stad werden die boeken ongelukkiglijk vernisld.Later werd een nieuw register gemaakt waarin de volgende tekst: Veteri libre baptismali in bombardatione Bruxellensis igne absumpto novus hic ( quanturn possi.bile fui t )diligenter collectus est o" In I794-96 werd het de priesters verboden nog sakramenten toe te dienen. · varboden Bij dekreet van 20-9-I792 was het aan de geestelijken nog registers te behou~lon

waz.rin dopen,huwelijken en begrafenissen aangetekenë. werden.Dit dekreet WBrd in

onze gewesten in Juli I796 slechts van toepassingfdeze registers moesten aan de ''municipaal" afgegeven worden. Sommige registers van de parochie werden in de grond of op vochtige.plaatsen. verborgen ten einde ze aan de franse bezetters te onttrekken.Die dokomenten kwamen hotzij niet meer aan hot licht of waren ze zodanig beschadigd dat de teksten praktisch onleesbaar geworden waren. x

x

Het dekreet van 23 augustus I794 verbood de fam~lienamen nog te wijzigen of andere dan de oude benamingun in akten van de burgerlijke stand te gebruiken.Bij dekroet van 7 pluviose jaar 5(26-I-I797)werd dit van 6 ~ructidor jaar 2 van kracht~ Hot volstaat deze onomastische lijsten te doorblal2eron om te zien dat dez'e voorschr::" ten niet steeds,door alle ~btenaren van-de burgerlijke stand,stipt nageleefd werden. Dikwijls werd in eon zelfde akte de eigennaam op verschillende wijzen geschreven, vb.Automne,Authom,Authon,Anthm(sic)Anthons,Anthoon,Antoons

De redenen daarvan? Bij gebrek aan geschreven bescheiden moesten de pastoors,bedienende priesters,griffiers van de sohepenbank,opstellers van notariale akten en later van akten van de burgerlijke stand,miar beste vermogen en noodged·.-Tongen op de ui tapraak vw de familionam'-ln voortgaan.To moor waren de opstellers v3ri a.kton tussen I796 en I8I5 franssprekenden,of.franse ambtenaren.Vb.Birmansse voor Biermaas De Broeder,De

Brey~r,Tiroyers,De

Broijer voor De Broyer

Goyscls I734,Geyzcls I847,Gheysels,Gheyssels I887,Geysens I84I,Goyssens I83I Ghysens I853,Gbyssens De spellingen van familienamon,zoals ze in·deze lijsten opgenomen zijn, zijn geschreven zoals ze in de teksten voorkomen-.Het gebruik van kleine of van hoofdletters voor of in een patroniem is dus geen fout. Allerlei vergissingen en letterverschuivingen werden aangetroffen.Voor vol-


gende bestaat er nog enigo gelijkenis! Eauwens voor Pauwels Pauwels voor Panneels

Pelo~en

voor Plouokens

Do Barluij voor Berlowie

Loris voor Rolliers Het gebeurde dat familienamen zo maar doodgewoon ver~ort werden bijv.Cortstr. voor Van Cortenstraeten. In"Gesohiedenis van Huizingen en van het kasteel"hadden we het in het bijzonder over de edelen die het kasteel bezaten 1 over de gezagbekleders van de heerlijkheid en van het dorp( me i ers, burgernee st ers 1 sohepen 1bedezei;ters 1 pret ers )alsook over de beambten en bedienden zoals griffiers;selcretarissen,collecteurs en ontvangcrs 1 ond:Jrwijzend personeel enz.Het komt ons overbodig voor 1 ontrent deze personen nog breedvoerig te spreken.Hun namen wordon nog slechts toevallig vermeld. Familien kwamen te Huizingen tot stand of lcre~n er hun naa.m,andere gezinner. vestigden zich hier 1 stierven volledig uit of vertro:<ken. De opstellers van akten begingen soms grove f:Juten;verwisselen van eigennamen gebeurde ook!bljv op 8-2-IBIO Lippens.voor Peetraons De Voster voor Parijs De akte van overlijden van MIOHIELS Jan 1 Martin te Parnel geboren op 9-I2-I8I2 en te Bnussel overleden werd hier ten onrechte ingeschreven gezien hij te frNorp-Loth woonde.Dergelijke fouten zijn slechts te verklaren door onaohtzaamheid,gebrek aan errist of nalatighoid.Dergclijke verwarringen werden meermalen begaan met è..e naam van natuurli~ke

kinderen die,vroeg of laat,de naam be}~amen van de man welke met hun

moeder in het huwelijk trad. Een akte van overlijden werd opgemaakt en la•er bleek het dat de jonge man nog leefde en hier in het huwolijk trad. In een andere akte van geboorte is ui t~elijk vermeld dat een jongen"hier geboren en getoond werd".Later bleek dat het kind ie meisjesnaam Lauren~ine droeg in plaats van Laurent. Ouderdom of geboortejaar waren in ~eel gevallen geschat en foutieve geboorteplaatsen werderr vermeld. In sommige nota 1 s 1 door pastoors in het parochiaal register geschreve~ 1 zijn onvoldoende inlichtingen aanwézig zodat het onmogelijk is te weten of het c-m de begrafenis van een kind of va.n een volwassene gaat .Noor. ouderdom,nooh ouders,noch enige verwantschap is genoteerd. eel\. Niettegenstaande dat iederoenteenzelvigheidskaart moet bezitten en dat er om zeg6~ns geen ongeletterden meer zijn 1 worden er nu nog,doch dan in zeer geringe w.aat,

vergissingen vastgesteld. De eerste formulieren die hier gebruikt werden voor het opmaken van akten van geboorte 1 huwelijk en· overlijden dagtekenen van I798-I800.We .hebben in de meeste_ ge-

vallen ~e verschillende aangetroffen grafiën van 3en zelfde familienaam vormel~,ten

einde verwantschappen gemakkelijker terug te vinden. Alhoewel de gebruikte spellingen soms zeer uiteenlopend zijn en vrij merkelijk verschillen,is zulks qua genealogie van minder bEllang1 wa.nneer de data van goboorte,of hmvelijk of overlijden overGenstemmen. Daar voorhoen het merendeel van de bewoners noch lezen,nooh schrilvan kon en zich ook ~inder verplaatste: ,werd ook veel mi~der belan~ gehecht ·aan de spelling van een familienaam,die overigens ook zelden gebruikt werda


Bijn~ iouoroen hud oon toonaam welke van vader op zoon,of van moe~or op dooh-

"jer overging bijv.Trinne van Mette(Ea.tharina van Maartcn)Trinne van Kawet,'2dn."'le vun 't Seyp,.Het gebeurde zeer dikwijls dat een bewoner slec-hts met zijn bijnaan gekand •..ras Bijv.Bene Job,Lomme Loezje,Witte Penne. x

x

Deze lij~ten bevatten duizenden familie- en voornamen en betekene~,zo -~een ik, een belangrijke documentatie on een stevige basis "!oor demogra:p hisohe studie van HuizingeneTalrijke inlichtingen liggen voor handen dia,voor wat de drie laatste 0euwen betreft,het~.leven van de parochie en van de geJleente belichten. Het publiceren van deze onomastische lijsten is,wegens financiele redenen, niet te verwezenlijken. De mogelijkheid bestaat meer bepaalde onderwerpen te behandelenJ~ermelden we ten titel van vb.:ouderdom van ongehuwde moeders ouderdom bij het sluiten van het huwelijk ouderdom van de ouders bij het Ie en het laatste kind ouderdom bij het overlijden van: vondelingen en uitbestede kinderen natuurlijke kindéren ouderdom van de overledene gedurende oorlogen of vrede bij ongsvallen(drenkelingen ouderdom van overleden parturienten,bij Ie,2e ·•• kind juiste verhouding per kunne van de geborenen gemiddelde levendduur per kunne aantal kinderen per familie

\

enr~

x x De in de loop van jaren aangetekende toponiemen konden,d.a:nk zij deze te..bellen,nog aangeVEld worden zodat we nu · nagenoeg jOO plaatsnamen gevo~den hebben die voorheen gebruik-t worden en die veelal niet meer gekend zijnoDe studie v:m die toponiemen zal het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke bijdrage tot de gssohienis van Huizingen. Het ware nochtans te betreuren geweest 1 indien dit alles verloren gi.I::g Allerlei opzoekingen omtrent bewoners die ~ier leefden of verbleven,zijn voorzeker nu vergemakkelijkt.Op zeer korte tijd kan de zoeker of de genealoog zich vergewissen of hier ooit vertegenwoordigers van eon bepaalde familie gekend waren. Indien de gezochte patroniem in deze lijsten niet voormomt,dar. bestaat er nog slechts een zeer geringe kans dat hier een persoon geloefd heeft we.lke ë.e gezcchte famil~enaam droeg. Konden later nog andere gegevens of familienamen gevonden woréen ootrent de periode die 3I-I2-I900 voorçfgaat,dan zou het voorzeker nuttig zijn de gemeentelijke overheid van Huizingen daarvan kennis te· willen geven. . De bijgaande lijsten werden met een strenge,kritisohe geest op59steld.Nooit werden verwantschappen,zonder voldoende beirijzen vermeldJdit sluit noo:1.tans niet uit dat hier of daar een onjuistheid kan gevonden worden. Ik bedank de Hoer Burgemeester en het personeel van de gemeente Huizingen

voor de bokomen hulp,de dienstvaardigheid bij het aftrekken van de stencils en de zorg waarmede de kopijen gemaakt werden. Zonder deze· hulp zou het ueer moeilijk,zo niet onmogelijk geweest zijn dit werk op een vo0rtrcffelijko wijze to voleinden en aan te bie"den. Buizingen I5-2-I973• A.M.M.BAL


TOELICHTINGEN.

- - -- - - - - Het nalezen van deze lijston maakte het mogelijk wat volgt to noteren en het b::..0ek nuttig volgGn.le toel i c:htingen te bezorgen .. I.Dopen,huwolijken en sterften.

--------------a.V~or I695-I696 zijn· geen juiste

data te vinden omtrent dopen,huwolijken en begrafenissen, gezien de parochiale noti tieboekon,d:.c door de pastoors gehou::ler, werden:gedurende de beschieting van Brussel vernietigd of verlor0n gingen; b .voor de ·tiun volgonde jaren(üus 1676-I706)zijn enkele aantokeningen v:>·Jr handonj c.omstre0ks 1705-I706 worden aantekeningun g~dne~,die nochtans berusten op varklaringen van oude,geloofwaardigu personen van :le parochio.Het langwerpig schrift van de pastoor,waarin die nota's zich bevinden,wor:lt bewaard in de dienst van 1e burgerlijke stand van Huizingen4Dit schrift draagt de vermelding: Liber parochianorum De Huijssingen.Item baptismalis,matrimonialis et sepultcrum oiusdem. Deze notà's hadden v~or 1797 geen enkel~ war-rde in zake gerechtJze konden gebeurlijk slechts als geschreven getuigenis dienen. De parochiale registers werden,ingevolge de franse wet van 29 prairial jaar IV(I7-6-1796ppgeeist.De burgerlijke stand was aldus in het leven·geroepen an de voormelde registers kregen dus een grote wanrele voor de gemeente; doOmtrent do jaren 1705 tot 1796-1797 beschikt nu de gemeente over de inlichtingcm door de pastoors,of pla.:-.tsvervangendo prir.:sters,opgetokend voor wat de 1open, de huwGlijken en de begrafenissen betreft. Ander0 kerkelijke registers bleven van I792-1796 tot I8I4 op.vochtige ~laatsen of in de grond vcrborgen en werden zodanig beschadigd dat yeel teksten vernieti~J of nog nauwelijks te lozen waren; e.,Van 1797 tot 1800-1802 weraen de eorsto akten van g0boorte .,huwelijk cf sturfte op losse formulieren opgesteld waarvan con groot doel verdween. Wc verwijzen naar onze bijdrage versohenen in nr 147 van Sept .196::> "Br2..bant se folklore"nl do hoofdstukken "REG1ST'"'.::.RS en AKTEW'' en 11 BEVOLK1NG" we.arin tal van J.emographischu "inlichtingen (van 1435 tot 1956)gepubliceeri zijn; f.vanaf hot jaar IX van do ropubleinse kalender(1801-02)tot I836 inbegrepen bc;staan afzonderlijke registGrs; g.vanaf 1837 tot heden bestaen nog alle akten van gGboorten,huwolijk~~ en sterften in hot gemeentebestuur 2 .Niet ingeschreven dopen( later geboorten), huwelijken on beer :1.fenissen( le.t;:;r __________________________________ sterftan) a.Wanneor een wicht niÇ)t ton doop gebracht WGrd 7 kon natuurlijk ook niets door de pastmor in hGt parochi~al register genoteerd worden.Het kind bestond dus ~iet voor cle kerk. Zulks w~s voorhoon een zeer grota uitzond€ring.Wilclo lator die jonge mens-de niet gedoopte dus-voor de kërk in het huwelijk treden,dan.moest hij eerste ged.oopt worden.De getuigenis van vooraanste~nde parochianGn moest ingeroepen worden c~ te bc•r:stigDn ·de.t hot wel do{:olijk een kincl vnn cloze of cene oudars was b.Het gobeurdo wel meer dat,ingevolge vergetelheid 7 de doop,het Luwelijk of de bagrafenis do·Jr de pastoor of de desservi tor niet ingeschreven warcl.Zulks k\>?..::1 soms voor wanneGr ..le pastoor ziGk of afwezig was,of :tog wanneer de pastoor overleien was en clat er nog gc<m plaatsvcrvanger ter pla<J.tse -;.,as. Nadien werd.en deze nalatigheden soma vastgosteld.Het volstond dan oen v;;rmelding tussen do andere notities in te lassen. c.In andere aantekening"dn word soms do familienaam,de voornaam,de ou:.<.er:lom of an<lere noodzak.:Jlijke inlichting omtrent de overledene vt:Jrgeton.1n feite was zulks van weJ.nig belang voor de kerk, gezien de betrol<"kano niet meer tot de parochie behoor de.

In het begin (omstreeks 1705 )waren de nota's zeer eenvourlig,daar ze meest:J.l slechts de naam en datum van geboorte,huwelijk of begrafenis omvatten. Na elk bezoek van de aartsprie$tor van het distrikt M.Van der Elst kw~~en telkens bijkomende inlichtingen in de nota's van de pastoor voor. bijv.naam v~~ de peter on motor,kun woonplaats,plaats van geboo~te van de ouders,n&'l.ffi van gatUigon on parochie van herkomst en zo meer.Vanaf 1774 zijn ·cle nota's voel vollediger en


worden cle genealogische opzookingen veel gemakkelijk.3r o cl.Vanaf I797 moesten dus de. akten van geboorte,huwelijk of overlijden door de gemeentelijke overheid opgesteld worden.De toestand verbeterde voorzeker niet veel omtrent vergissingen en grove fouten,Ten bewijze.de talrijke akten die tussen I797 on I802 verdwenen en de vonnissen die later uitgesproken moesten worden om het laattijdig inschrijven van geboorten en sterften toe te latene Wanneer verdwenen die akten;welk was er de oorzaak van.Slordigheid?Opzettelijk verwijdoren als blijk van verzet tegen de fransen? Enkele voorbeelden: I.SIMAER Fïl.hier geboren op I5-II-I849.Geen geboorteakte werd opgesteldeGezien in I878 het huwelijk moest gesloten worden,werd vast gesteld dat er geen akte van geboorte bestond.Dank zij het vo.nnis van 9-9-1878 door de bank van Ie aanleg "te Charleroi genomen,kon te Goeselies in het huweli~k getreden worden. 2.WAUTERS Jan Bapt.hier op 2-8-!884 gaboren,zoon van Edward en van Paulina WETS.De inschrijving van geboorte werd toegelaten door vc·nnis van I6-I-I904 3.ELSOCHT Jan Bapt.gehuwd mot VAN HAELEN Coletta.Hij overl~ed hier op I6-ID-I888 doch daarvan werd geen akte.opgemaakt.Door vonnis van 9-9-I893 werd de inschrijving van overlijden toegelaten 4.DENAYER Maria kwam hier ter wereld op 6-5-I89I,doch slechts in I902 werd de geboorte ingeschreven onder nr 56 5.Tussen 7-6-I759 en .4-5-I762,alsook tussen I0-5-I768 en IB-2-I770 werden er geen huwelijken ingesohreven.Het is nochtans bewezen dat tussen die data bewoners van de parochie in het huwelijk traden.

x

x

GEBOORTEN I.Moeilijke geboorten. Zulks deed zich meer voor,met het gevolg dat kinderen dood ter wer~l~ ~amen,of dat ze slechts enkele uren in leven bleven. Een enkel ui tzond.erlijk geval is gemeld nl geb:>orte met"keizerlijke snede" 2.Doodgeborenen - - -Tälri}kë gevallen zijn vermeld,dooh er schijnt ge&n wanverhouding te bestaan. Dergelijke gevallen kwamen wel meer voor in bepaalde familien dan in andere.Bij eerste geboorten troffen we meerdere gevallen aan 0 . Slechts het natellen van alle geboorten zou toelaten over juiste cijfers te beschikken. 3.Tweelingen. --We-vër'Wijzen naar de voormelde bijdrage versohenen in nr I47 van Sept I960 va.n "Brabantse folklore .Er werden een veertigtal tweelingen aangegeven tussen I7I7 en 3I-I2-I900. Nooit kwamen hier drie- of vierlingen ter wereld. 4oNatuurlijke kinderen. --Hier werdën-zëer veel natuurlijke kinderen var. ongehuwde meisjes,vrouwen of weduwen geboren.In de meeste ge!allen nochtans werden deze kinderen,kort na hun geboorte door huwelijk van de ouders in de huwelijksakte erkend en gewettigd. · Zelden kwam het niet tot het huwelijk,~an de cuders zodat de voorhuwelij:<ae kinderen niet door de vader erkend werden. Dergelijke kinderen werden bijna'allen'bij de geboorte of even later door de moeder erkend.Een paar maal slechts erkende de moe~er haar kind tientallen jaren na de geboorte (I865-I89I).· · Zelfs wanneer een man. het of de natuurlijke kinderen van zijn toekomende echtgenote niet verwekt had,werden ze 1 in de meeste gevallen,door.hem als de zijne erkend en gewettigd ter gelegenheid van het huwelijk. Bij ons weten Werd slechts een enkele maal een wicht nooit door de moeder erkeLd In een aangifte van geboorte werd de naam van de vader uitdrukkelijk vermeld.Aoht jaar later trad de moeder met een. ander man in het huwelijk 1 welke het voo~melde kinë als hetzijne wettelijk erkende. : Sommige ongehuwde meisjes of weduwen hielden het niet steeds bij_een of twee natuurlijke kinderen.We vonden o.a.dat twee weduwen elk vijf natuurlijke kinderen het licht gaven,voor ze andermaal in het huwelijk traden. Dergelijke geboorten kunnen ten dele te verklaren zijn door gebrek aan welstand en het feit dat in grote families de oudsten van het gezin,lang moesten wachten yoor ze de toelating tot trouwen bekwamen.De oudsten moesten eerst werken voor het onderhoud van het gezin en helpen inzake familiezorg.


Het verwekken van eon natuurlijk kind was toen misschien een mogelijkheid om de toestemming van de ouders te bekomen. De jongere znaters traden te Brussel in dienst als meid on waren aldus aan allo -toezicht van de ouders onttrokken.Veol van deze meisjes kwamen even voor de g·3boort3 terug naar Huizingen,waar ze bij hun ouders of bij familieleden bevielen.Warilleer de moeder weer uaar Brussel vertrok en het wicht hier te Huizingen liet,dan stierven er zeer veel van ècze kinderen.

2.. Vondelingen

------Bij mijn weten werd te Huizingen

nooit een kind ge·1onden. De vondelingen die in deze tabellen vermeld ·zijn,werden bijna allen te Brus sel gevonde.r1 c::l werden hier uitbesteed. Deze kinderen werden stadskinderen of vaderl~dskinderen genoemd.Gedurende de franse bezetting was er ook wel sprake van enfants d3 la patrie,enfants de troupe, enfants de 1 varmée,pupilles of stadskind van het gesticht der vondelingen. Bij gebrek aan familienaam werd· aan de ze kin::leren ongelukkiglijk soms een smadelijke of een schimpnaam gegeven vbJBierre,Cadavre,Mors,La Joie,Maneohot,Voirie, Schandevijl 0 Pijnwater 7 L' anep Fïoelle,He':t'nie,L'amiral ,Vlec, Vondel(afkortir.g van vondeling)Papier7Boven,Sigaer enz. Soms getuigen de namen die dergelijke kinderen kregen,va.n vrienëelijY~eid of medelijden vb Bonté,Bedroeft,De Bernauwt,De Dieu. Het ldr,d kreeg ook wel eens de naam van: a.de plaa-ts 1ra.ar het gevonden was:Rapenhof 7Dorckens,De Carreau, De la Haie,Delheid Lanihaegen 1 Dupont 7 Breda.l, D::-ooghveldt, ·· - , Porte-els ,Droogstra.et ... boiets da.t b~.j het kind lag toen het gevonden werd vb Goudoos,La.fleur~Paternoster, De Kat 0Kru;)·sheer(missohien omdat. bij het kind een 11 kruis lieve heer11 of een gekruisigde l'.:ristus gevonden werd) · c.de vinder CJf van de veronderstelde vader:Antigee.,Baillieu ,euvelier,De Prieste:d.een bepaalde eigenschap van het kind:De Groote,Debot,Legros ••• e.de heiligerdie die dag vereerd werd bviAlbert,Gustave,Bertrand,Dési:-é,Medaer, Cristophe,Moïs,Charlette, ••• Deze uitleg aan vondeiingen gegeven is vooral niet bewezen.In de meJste gevallen is hetvbij gebrek a bewijzen of getuigenissen onmogelijk een juiste V3rklaring van de namen te vinden. namen van · x x

S T E R F T E N. I .Kinderen. a.In zekere families overleden bijna alle kinder3n,kort na hun gebocrte.Dergelijk verschijnsel deed zich hier een paar maal voor; · b.zeer veel kinderen overleden gedurende de eerste weken na hun gebcorte.De oorzaken hiervan kunnen nu niet meer bepaald worden,dooh in de meeste gevallen zullen ze wel 'b'erband houden met: . I)gebrek aan hygiene bij de geboorten ten huize 2)gebrek aan afdoende geneesmiddelen en onvoldoende toelichting i~ z~<e kinderverzor&;:,':!.8 3)talrijke 7vlug op elkaar volgende geboorten 4lonvoldoende rust van de moeder vÖor de geboorte

5 ~

voeding~ziekten,bijgeloof

besmettelijke ziekten.Het gezin Jan Baptist MICHIELS- Barbara GERREBOSCH Yerloor in Juli I747 drie kindoren op zeven dagen. De mensen waren gelaten in hun lot en droegen 1 net als hun ouders en hun 'lOoroudcrs dergelijke onheilenDZelden kwam het tot bitterheid en steeds hoopten Z8 hun huwelijk gezegend te zien met nieuwe goboorten.Hun diepe go~svruoht on· geloof s~erkte hen en gaf hen hoop op meer geluk. . . WanneEr geloof aan het wankelen ging,wannecr ëe afgesmeekte hulp ofveranuerinc, U1tbleef,dan grepen de mensen aarzelend naar al wat hulp of uitleg bre~gen kon.Soms verlieten ze het dorp en familie;ze gingen zich el~ers vestigen wannee~ ze aan de "kwade hand11 enig geloof hechtten of wanneer er gezegd of gedacht werd iat han een 11 sleoht lot 11 geworpen waso Onverklaarbare feiten leiden tooh zo gemakkelijk naar bijgeloof. 2 .Vondelingen. - - -Hët-is opvallend dat het grootste deel van de brilaselee vondelingen 1die hi·3r uitbesteed wertlen,zeer korte tijd na hun geboorte, overleden. Naar het schijnt wer.d'en de vondelingen toeve:-trouwd aan de minst eisende families en dat het overeengekomen bedrag in twee maal gestort werd.De eerste helft van


de som word gegeven bij de ontvangst van de vondoling 1 wijl de andere helf1 zes maand later geteld werd. Het ware uiterst interessant dit probleem gr:ondig te bestuderen en in 't 'bij' zonder te onderzoeken hoeveel vondelingen hier na een,drie of zes maand nog in leven waren 3~Sterften ten gevolge besmettelijke ziekten. -·---We ve'f'wijze'iî 'iîaar-dë bi}drage-vërsche'iîen in nr I38 van Juni 1957 van "Brabant se folklore"Besmettelijke ziekten". Verschillende malen hraken te Huizingen en in de omliggende dorpen cholera, typhus en pest uit.In sept•I7I7 stierven hier zeven kinderen op acht dagen.Op 2I-IOI859 stierven de broertjes Judoous en Ba.rtholomeuE Barremans aan cholera 1 terwijl op I9-IO-I86I Barremans Arnold ten· gevolge ·typhus ove-rleed. Enkele malen bezweken beide ouders en ten ~ele ook de kinderen van een zelfde gezin.Alhoewel zulks niet steeds uitdrukkelijk vermeld werd 1waren die sterften aan besmettelijke ziekten toe te schrijvenoDe overlauende weesjes werden door familieleden of geburen verzorgd.Onderlinge hulp en mensli.evendheid lenigden veel leed.In dergelijke gevallen namen de geburen 1 de bewoners van een gehucht,een parochie of een klein dorp innig deel aan andermans wee en verdrièt. x x x

8

HUWELIJKEN

r·.Huwelijkeu tussen leden van zelfde familien. Het gebeurde wel meer dat verschillende h·~welijken gesloten werden tussen kinderen van twee zelfde familien.Zulks bevestigd3 het oude spreekwoord"van een bruiloftsfeest komt een bruiloftsfeest".De families k3nden zich onderling;iedereen wist wat in de andere familie gebeurde ,"hoe de leden si::lb. gedroegen.Voor gelu.lddge huwelij ken was dit voorzeker een waarborg. 2.Hertrouwen van weduwenaars en weduwen. ---.-soms-trad ëen weduwen~r-or ëen weduwe tot vier maal in het nuwelijk•In een kroostrijk gezin was de nood soms groot. In de I8e eeuw was het nog niet gè::>oden dat een weduwe een tiental maand (300 d.)moest wachten 1 na het overlijden van haar echtgenoot,om andermaal in de echt te treden. na . Verschillende malen werd vastgesteld dat weduwen of weduwenaars twee maand of minder weduwschap hertrouwden.Teunis Paul,Jozef overleed hier op 25-5-I753.Zijn weduwe Van Elewijok Anna hertrouwde hier op 9-7-1753 met Loux Peter.Lodewijok Eerthel verloor zijn echtgenote Anna TEMPS op 20-5-1742 en op Iû-6-1742 trad hij in het huwelijk met Asselberg Anna(dus 2I dagen later). Alhoewel sommige weduwen niet zeer vlug r~ het overlijden van hun gezel hertrouwden belette zulks tooh niet dat ze soms min dan een jaar later een natuurlijk kind ter wereld brachten. Wanneer een weduwen~r of een wedu~~alrijke jonge kinderen te z~rgen had, moest noodgedwongen aan hertrouwen gedacht wordenoDe hulp van de "Tafel van de H~Geest" of van het"weld.adigheidsbureel" en van geburen verhielp wel .in zekere mate aan de dringendste noden 1 dooh dit volstond niet om jonge kinderen te helpen, het gezin te besturen en te verzorgen. Bedelen of leuren was een andere uitweg vanneer de kinderen jong waren,doch daarvoor deinsden de mensen terug.Werden de Huiz::ngenaren niet de 11 Heren van Huidngcn 11 genoemd?. 0

0

3.Huwelijken met bewoners van andere dorpen. - - - -Dë meëste-hÜwëlijken werdën-~gegaän met personen die hier geboren waren of hier woondeneDe gewoonten,gebruiken en wijze van leven stemden overeen.Gcede verstandhouding en aangenaam buurschap waren een ze~ere waarborg voor gelukkige huwelijken.Huwelijken hadden wel meer plaats tussen jon.:?;Oren uit Dworp,Buizinger. en Sint Pieters Leeuw.Minder vaak kwam het tot huwelijke~ tussen huizingenaren e~ mensen uit Halle en Beersel.Enkele malen traden bewoners va.~ Beert,Lembeek,Pepingen en Ballingen in de echt mot inwoners van Huizingen.In éj.e meeste gevallen werkten deze "vreemden'' hier als hovenier,dienstmeid, knecht,smid of stielman.Soms ging het ook om kinderen waarvan de ouders zich hier. gevestigd hadden. · Zelden kwam het tot een huwelijk tussen Huizingenaren en Walen.Alhoe~l de taalgrens niet zo ver verwijderd is,moet wel de taal de grootste hinder geweest zijn. Dergelijke huwelijken hadden soms plaats tussen iienstpersoneel dat in het kasteel werkte en waar ook wel vreemden te werk gesteld wareneZelden vestigden deze familien zich hier 0 Edelen die het kasteel bewoonden,verbonden zich met afstammeliugen van andere


adellijke familion.Meor bogoodo burgora,uit andere gomoonten,traden ook wol oone in de eoht met dochters van molenaars,brouwers 7papierfabrikanten en andere welstelle~do familien. 4.Huwelijken mot vreemden.

9

------------·zeer zelden kwamen vreemden zich hier vestigen;we troffen slechts eon paar

fransen,enkele duitsero en nederlandera aan. Tussen 1850 en 1890 gingen Huizingenaren ir. NaFrankrijk in wever- en in spinnerijen w3rken 1 waar ze als vaklieden zeer gegeerd vrerdenoZe vestigden zich vooral te RoubaixoSoms vertrokken hier· ganse families naar die streek en bleven er wonen. Kinderen van deze familien kwamen soms terug naar Hui~ingen en trouwden er~dère jonge lui trouwden hier en vertrokken met hun echtgenote naar het N.van Frankrijk;andere van deze uitwijkelingen traden met fransen in het huwelijk en keerden niet meer naar hun geboortedorp.terug. NAMEN EN VOORNAMEN • !.Voornamen - - - v~Ör 1'792 werd doorgeens geen t.weede voornaam aan de kinderen gegeven.Enkele samengevoegde voornamen werden wel eens gebruikt nl Jan-Baptist,Anri~aria,Maria The resia,Maria-imna en Anna mB.tharina.Bij de adel kregen de kinderen drie en meer voormen.In burgerfamilien gebeurde zulks ·ook wel eens~ De voornaam van vader of grootvader werd wel eens aan de zoon of kleinzoen gegeven.Het schijnt hier later een gewoonte te zijn geweest de naam van v~er of grootvader aan de oudste zoon te geven.Van daar vergisseneTen einde te weten wie bedoeld we..s, werd de voornaam meer bepaald door toevoeging van"den ouden"ofl'ë..en jor.ghen". Tot omstreeks I890 kregen de dopelingen meestal twee voornamenJdit aantal verhoogde tot drie in het begin van de XXe eeuw. Belangrijkere familien vonden het voorname~ aan de pas geborene,meerdere voornamen te geven.sommige kinderen kregen negen en tien namen.Het werd eer soort snobisme. Gedurende een paar honderd jaar was het ee~ algemeen gebruik àan een pasgeboren wicht,de voornaam(voornamen)te geven van een overleden broertje of zus jc.Wilde men aldus de dood uit een gezin weren?Dit hardnekkig verzet tegen het noodlot,dat de ouders zou diep getroffen had 7 gold als een bewijs van diep geloof en onwrikbare wil,zich niet modeloos neer te leggen bij het smartelijk verlies van een geliefd wicht. 1h worden er weinigcr voornamen en ook vaal vreemde noornamen gegeven bijv.. · Sally,Yvan,Astrid 1 ••• Het gebeurde zeer dikwijls dat een persoon een andere voornaam koos,Qan deze welke hem bij de doop gegeven werd. · Afkortingen van voornamen of het gebruik V9ll toenamen vcxr vader of moeder bemoeilijkten soms het v.§:stleggen van verwantscha.ppenBijv.De voornaam Jan werd soms Joost 1 Jors,Joes 1 Judocus,Jan· BaptfJozef werd Joachim of Joehem wijl Aillbert.ine ve~ meld werd als Tinnc,Norbertine. · Voornamen kregen eem andere vorm Heinrieken voor Hendrik Marteynckan voor Mertmn;Martin(e) Jennaken voor Joanna Maeycken voor Maria Bene voor Jacoba MYntie voor Jacomijne Nollekeen Otteke voor·Arnold Belle voor Isabel Berber voor Barbara Soise voor Françisca No~e voor ? Aernde voor Adriaen(Adriaan) 2.Familienamen - - -Niet ~lÏcen werden voornamen veranderd 1 doch gat verwisselen van familiena~en gebeurde ook wel.Voorheeldenwerden reeds hoger g~even. Het verwarren van familienamen moet steeds aan anaohtzaamheid toegeschreven · worden,hetzij vanwege de opsteller van·de akte,hetzij van de verklaardsr.Misschien hielden sommige voorhuwelijkse kinderen,waaneer ze volwassen geworden waren 1meer aan de familienaam die ze eerst droegen,dan aan deze die ze moesten dragen ingevolge erkennir"g van een "waarschijnlijke"vader. ·


10

NARICHT

-------

r ..wanneer een jaartal in de tekst vermeld is,is zulks als een aanduiding bij benadering te besohauwen.Soms troffen grote verschillen in twee of meer teksten of akten aan, . we . . . Hetzelfde geldt wanneer het een ouderdom betreft vb 65 j,is te lezenanagenoeg 65 jewant de meeste mensen kenden hurt juiste ouderdom,np een of twee jaar na,niet.Grotere verschillen in ouderdom werden honderden malen aangetroffen. . Wanneer eeil datum(cia.g;ma.e.nd en jaa.+" )aangegeven ia,dan werd hij uit oen dokument of uit een e.kte .overgenomen,fen is d\l.S als juist te beschouwen. Een vermelding11 •• .X uit Dworp" (of elders )betekent niet dat X te Dworp geboren werd.Het ~ zijn dat hij te Dworp geboren ·was,dooh de vermelding bevestigt het verblijf te Dworp voor X zich hier kwam vestigen,voor hij hier in het huwelijk trad of voor hij hier overleed~ 2.De geboorten die in deze lijsten voor .Huizingen vermeld zijn 1hadden :plaats v~or 3I-I2-I900~eestal was het mogelij~ de juist~ datum van het doopsel (vc!Jor I796-9!$)of van de geboorte te vin·ien,tuseen I796-I797 en I802) Het is noc11.tans zeer goed mogelijk dat eommige kinderen van gehuwde koppels niet vermeld zijn,of dat slechts het jaar van h~ geboort9 gekend is.Zulks is mogelijk wanneer kinderen elders geboren waren,vdor dat de ouders hier woonden,of na.cle.t ze uit Hui~mgen vertrol4cen waren. Kinderen die te Huizingen ria. 3I~I2-I900 geboren zijn,zijn om zeg~ns nooit in deze lijaten vermeld 1 gezien de tabellen slechts tot 3I-I2-I900 door me opgesteld werden. De huidige bewoners van de gemeente kunnen zeer gemakkelijk 1met ie . hulp en het geheugen van ouders of familieleden,de gewenste inlichtingen en verwantschappen optekenen, 3.Kruisjes onder akten. . De kruisjes onder honderden·akten geplaatst bewijzen hoe· weinig mensen konden sohrijven.SommigEn waren bij machte h\Ul familienaam C·p zeer or.behendige manier en foutief te sohrijven.Wat·hielp of betekende in feite het plaatsen van twee gekruiste,meesta.l kr·:>nune streepjes.Een formalite~1: l 4v0pzoekingen in de lijsten .• Ten einde alle mogelijke inlichtingen uit deze lijsten te kunnen halen is het nocliga · aede familienamen van beide ouders op te zoeken; b okennis te nemen van· de inlichtingen omtrent alle eigennamen die aldus aangetroffen worden; oede verschillende schrijfwijzen var. die namen op te zoeken en de gevonden inlichtingen streng te beoordele~ ten einde grovefoutante voorkomen. 5•Tal van inlichtingen werden reeds bijeengebracht dqch dienen nog aangevuld worden.Het betreft nl: . to a.namen van pastoors 1 kapelanen 1 ooadjutoren,desservitoren van de parochie bekesters in dienst te Huizin~n o.religieuzen die hier onderwijs gaven d.bewoners van Huizingen die in het franse leger ingelijfd werdEm en in dienst,in vreemde landen.overledenf eebelgisohe soldaten die vbor I900 ~~ dienst overleden feverongelukten geberaepen door Huizipgenaren v~or I900 uitgeoefend, 6.Verkortingen in t~kst& geb. voor geboron(na I796) ged~ voor gedoopt(vdor 1796) 0 · voor gehuwd ·met + voor overleden wedwe voor weduwe wedr voor weduwenaar SPL voor Sint Pieters Leeuw SGR voor Sint Genesius Rode Bxl voor Brussel Dw voor Dworp

Buiz~

Eohtg. E)ohte of eohtgte

.voor Buizingen voor echtgenoot voor echtgenote voor zoon van voor dochter van voor ~atuurlijk(e) voor .AlgellllBen rijksarchief te Brussel.


0 N 0 MA S T I S C H E

LI J S TEN

HUI ZI NGEN •

-------ADDENDA BELS!I.CK Anna, Catha.rina geb te Beersel,O met DENAYER Nicolaas,hier geb op I8-4-I853 waarvan: I.Virg·inia, Bla.nka hier geb 27-II-I889. 2.Ma.ria,Cath~ina,Monica hier geb·4-5-I89I 3.F.rancis hier geb II-9-!893 in de"Duitsohat~" 4,Sabina hier geb 29-8-I895 5•Constant,F.rans hier geb 4-2-I898.Het is mogelijk dat er na 3I-I2-I900 nog kinde~ ren in deze familie geboren werden. BONNEWIJN Leenart moest een "ordinaria bede"betalen kermis !707 tot kermis !708 op allo gronden 1huizen,landen,bossen 7weiden,beemden,vijvers en OOk de"neringdoenders brouwers,tappers,enz" COOM.llNS Catharina 6-IO-I676.Gehuwd met CLERENS Merten"moilder op Sollemberge 11 .Hun d, Maria was wedwe v.VAN HAELEN Peter.Ze hertrouwde hier op !6-I-!682 met BONNEWIJN Michiel,wedr v.DE GREVE Maria 1 d.v,Hendrik en v.INCKELEERS Maria. Dfi.Y Peeter hier ged.27-5-I720,z.v.Peeter"den jonghen"en v.VAN VOLSUM Mc.ria;hij Held · hier in I794 gronden in huur uie toebehoorden aa.n"de Clarissen Urbanisten binr"en Brussel"(S.G.8924 in A.R.A.B.) . DE BitST Maria was op 24-6-!629 te Halle gehuwd met HAECK -Gillis,welke v-roeg +.Ze hertrou\vde met PLA'PrEAU Joaohim,paohter te Huizingen . DE BERNAUWT Elisabath ook Bernauwt bXl.vondel.geb 3/I830,hier + op II-I2-I830 bij SPRINGäEL Peter,geb I794 DE BIE Alexander bx1.vondel.geb I8-IO-I8I8,hier + bij Jan DE WANDELEER op I8-II-I838 DE·GREEF Frans geb te Halle op 30-3-I808,hier vermeld als sekretaris 24-8-!869/ DELEENER Gillis 0 met VANnEVELDE Joa.nna,Maria geb te SPL 8-2-I8I6ihier + cip 20-IOI8957d.v.Jan Bapt en v.KEYAERTS Elisabath · DE ROM Jan 1 Frans geb I845~woonde te Ruisbroek en déed hier in !866 dienst als schrijver FIEFVEZ Jan,Nioolaes landbouwer !840-42 ,Ç:ODDOU Joes werkman in het kasteel I780 GOUDOU Margaretha wasvrouw in het kastcel van IO-IO-I78I tot 27-7-1763 HAUWAERT Christoffel hier geb II-I-I8I5 als ELSOCHT Christtbffel,Op I6-6-I8I7 erkend en gewettigd als HAUWAERT.Overleed hier op 5-2-I85I als veldwachter HUYGENS Jozef, Cyriillle geb-te St Gillis IO-IO-I904 7hier + op II-I2-I970o0udstrijder · I940-45,echtgt v.GERMIS Maria.Ouders van een dochter die 0 is met GORGON.Felix KLEREOUT zie ook CLEREBAUT Jadoous(in pl.v.Judocus)werkman in het kasteel !780 KOCK Anna ook KOCH Anna,Loïse wasvrouw in het kasteel van 5-II-I78I tot 3-3-!782 en van 28-5-!782 tot 7-8-!783 . MEHOUDENS Clement geb te Maroq(Heneg.)op. 9-II-IBI5,hier + op 27-9-IB44,me~ser te Beer · · SÉJ.. z.v.+ Egide en v.STRUELENS Anna,Catharina geb I792,fruitverkoopster te Beersel 7 · Clement 0 hier 8-8-I84I met DE SMEDT Joanna,Maria hier geb 4;..a..IBI7 ,hier + op 26-I-I846,arbeidster d.v.+ Peter en v.SPRIN·J.fi.EL Joa.nna geb I78I.Ouders van: IolUUla,Catharina hier geb 8-6-I842,hier + ~5-!2~!844 · 2.Frans hier geb 3/I844,hier + op 20-I2-I844 3.Catharina hier gcb 4-I2-I845 · PLATTEAU Joachim panhter te Huiz.O met DE BAST Maria,wedwe v.HAECK Gillis 1 welke redelijk vroeg na hun huwelijk over16n waarmede ze te Halle gehuwd was op 24-6-!629• SNEVAER Melshor,ook SNERVAER Malhor en SNEEUWAERT Melohior I780-8I werkman in het kasteel STOFFELS Francis I78I-82 werkman in het kasteel THIELEM!I.NS Maria,~eresia geb I849oEohgte v.NILENS Nicelaas geb te Vilvoorde I840 VAN DEN BOSCHS Catharina werkvrouw in het kasteel van IO-IO-I78I tot I4-8-I783 . V!Jr DER ELST fl.driaen pachter alhierjhuurde in I594 gronden te Buizingen Vh.N MULDER Egide hier geh IO-I-!860;0 met DEMESMAEKER Maria, Catha.rina hier geb I9-2I867 .Hun huwelijkskontrakt werd op 23-8-!89! opgemaakt.Ze 0 vl!lor 26-IO-I89I V!ill NEROM Marianna was- en kuisvrouw in het kasteel van IO-Iû-I78I tot 4-6-I785 WAUTERS Ma.ria,Magdalena geb in I849;0 met GRIJSELS Jan,Joz.ef,hier landb in I880 en · geb te Waterloo in I850 WETS Henri hier ge·b 2().;..2-1837 ,hier veldwachtsr.Tekende verschillende akten v.gebcorten als getuige tussen I7-6-I87I en 22-I2-I885 WINTIERICKX. ook WINDERIXKX Barlo,ook OOo,Barlom en Bahlorneus maa.kte 1:1 I78I-82 hetsels(houtbussels) tegen I3 stuivers de IOO ·


r·.I \ C..

ONOMASTISCHE

LIJST

HUIZINGEN

----------------------JillS Jozef.Onder-onderwijzer(sio) te Huizingen in I880.Na 6 maand gaf hij ontslag

Charlotte ,Maria, Theresia te Blcl geb .Aug, I86Co,d.v .Jan,:Bioolaes 7 A".1gust geb I32ü2I en v.wijlon FOUCART Ootavie.Jan woonde te BlC.l.Charlotte +hier bij VIERD:!1ELS Jozef ook VIERENDEELS Jozef,hier gob !836-37• .tJl.á:MS Robert bxlse vondel.ge·b 8-II-I792,hier + op Iü-7-I8!6 bij Jan Bapt :BTIET smid, waar hij uitbesteed was JJ)!J.iS Jules eeb te \"lingene I848 7hovenier in dienst v.het kasteel I89::>-9I.Eo:'ltgt v. GUNST Virginia geb te Zeveoote I854-62,0uders Yanl r.:Maria,Julia hier geb 24-7-!890 . 2,Frans hier geb I-9-I89I.Hovenier.Nu boomkweker te Ruisbroek bij het kerkhof

.!i.ÏJ.(I.M

J;.D!JIG Ludovioa te Bx:l geb I85I.Nat.d.v.ADANG Reg'_na,meid te Bx:l en d.~r geb I825 7

hier + op 9-5-I853 bij DENEU Jan Bapt. AELGOET zie J~GOED en ALGOET AELGOET Viotorina ook Victoria geb te Halle 24-I-I87I.D.V.Juliaan en v.Hf~UWAERT Barbara,hier landbouwers I893.Hier 0 op 6-4-I893 net Hll.UWAERT Felix,eoms ook Frans geb te Halle 7-7-I872.Hij woonde te Halle en was spoorwegaabeider.Zoon v.David,landbou. warsgast te Halle,wonend te Hoogstraeten en v.GHYSELS Maria,Christina te Halle + 8-3-!880 d'AERSCHOT-SCHOONHOVEN Margaretha ook Eleonora en Katharina was geh<:wd met Nic.ola.e..s, Frederik van VARICK zoon v.Nikolaas en van MIC~ULT Anna,Maria.Fïlippina dochter van deze oo~tgonoten stierf op jeugdige ouderdom. !l.ERTS Judoous I4-II-I77I.Was gehu'Q;tlfuet DAY Joan.1a JlERTS :Maria,Clementina geb te Vertrijk op 22-I -I853.Dochter v.Jan,Frans,Benoit;beambte in I822.Woonde te St Joost ten Node.in !879 en v.DEHERTOGH Eleönàra,Francisca ge'at te Elsene op I3-3-I869.Maria,Clementina woonde in !882 op E.olleoberg te Huizingen.Van !890 tot 9/!894 was ze herbergierstier te Neerdorp Huidngen.ze. was ge huwd met Jozef VAN ROY geb te Halle op I2-5-I852.Zoon v.Antoon geb in I8I8 en van DEVAERT Maria,A.nna.Maria Clementina + hier op Iü-4-I878.Haa.r broeë.er A:..fons uas kos ter te Bautersem in I878;hij was geb.in I848.VAN ROY Jozef was 11 conduo~eur"I819-83 AERTS Melanic,zuster v.voorgaande,Gaf te Elsene ~mstreeks I6-9-I874 het leven aan een na.t.dochter Gabriella,die hier op II-2-I900 ongehuwd overleed,bij haar oom VAN ROY Jozef die toen veerman was. AESSLOOS Maria te St Joost ten Node geb in Jan I876,dochter van Hendrik geb in !849 en v.LEUNENS f~a,Maria die beiden te Bx:l woonden,Het kind overleed hier·op 3I-I2I876 bij LmmfGNS Frans geb I822 7welke denkelijk haar grootvader ~as. AGNEESSENS Maria geb te Lembeek I9-9-I828,dochter v.Veronus geb !804 en v.VO!ELEER Joanna geb I799 beiden te Pepingen gevestigd.Maria was hier dienstmeid en t~ad op 4-8-I857 in_de echt alhier met ELSOUCHT Jan Bapt ook ELSOCHT,hie~ geb 2-9-!825, zoon v.Jan Bapt en v.DEMOETERE Maria,Anna gcb ·!799 ook DE MUNTER,Haar natedochter Victorina te Pepingen geb.op Iü-I2-I854 werd ter gelegenheid v.h~hu~elijk v.d.ouders door Jan Bapt ,erkend. . · AGNEESSENS Jan Bapt.geb te Bxl 25-3-I843 zoon v.Jan, Vincent en v.~FEBRE Melanie, Constantia,Charlotte geb I8I2.Melanie was rentenierster in I866:·djl Ja.n Bapt dan te Bxl 11 monteu:~ in brons 11 was .Hier herbergier in !867 en op 6-I-·!866 gehuwd met NEETENS Barbara,landb.hier geb I6-I2-I844;dochter v.Hendrik 'en VoMERTENS Maria 7Mag· dalena hier geb !806 beiden landb,in I866.Bar·bara was een zuster v.Willem :'lier geb 8-4-I839.Volgende kinderen v.Jan Ba,t en Bartara werden hier gebo: I,Jozef,Karol geb 6-8-I866 2,Felix geb I3-I~I867 3.Charlotta,Ludo'vica geb 5-3-!8~9 4.Jan Bapt I8-2-I87I• ALBERT Jozef bxlse vondel.geb 6/I807 hier opgevoed bij VANDER RUST3N Nicolaes en daa' overleden op 26-3-!808 ALEBITS Jan 8-I-!757 zie ook ALlBITS AL.EX.ANDRE Joan.na kokin of meid in het kasteel C·p IS-4-!755 ALEX.ll.NDRE Leen geb te Holilf .op 4-5-!909 jeugdhe~bergvader in het provinciaal domein te Huizingen sinds I-8-I946.Gehuwd met GENESSE Serafien ALGOET Ghislain ook Jul~an I893eTe Halle geb 22-I2-I84I zoon v.D~~iel,bo3waohter geb I799 en v.DEMOL Elisabath geb I800.Hier gehuwd op 4-Iü-!864 ~et EAlfdAERT Barb& ra geb te Buiz.28-8-I84I,dochter v.Frans geb !802 en vaDE LEU Maria geb !806 landb


Huica.in I86tJ..In I885 wordt z? So.bina genoemdaGhielo.in en &.r~n.ra. woondGn to H~ll(l ij.·, in r887 en kwamen zich te Hu~z.vestigen ale landbaVol 0 ende kinderen warer. te f~le geb.: I .Elisabeth op 2I-6-I866 ,hier 0 op 8 IO-I885 met DERICK Sebastiaan ·te I'W ~b op 28-5-I865,zov.Rioha.rd geb te I:w I838 en v.DEBELDER Anna 1 Catharina geb I836 2 .Frans op 29-4-IG67 .Koetsier I888, landb I896.Hier 0 ::>p 23-2-!896 met CLER.EBAUT Maria,ElisabetÀI hier geb I3-7-I867.Ze woonde eerst te Beersel en was wedwo v. DEVROEGH Louis te Beersel + op 8-3-I895·Maria 7 Elisabeth was d.v.Karel,Louis te Bellin&en geb I8I8 en v.VAN BELLINOHEN Anna 1 Catharina geb I839 7 landb.a:hier. Mario.,Elisabeth gad het leven aanz a.Ghislain hier geb I-2-IG97 b.Jan Bapt.hier geb !6-8-!899 3.Peter in Sept I868;hier + op Iü-4-!887 4.Viotorina op 24-I-I87I 7hier 0 op 6-4-!893 met HAUWAERT Frans te Halle gob op 7-7-I872,spourwegarbeider wonend te Halle z.v.David 1 landbouwersgast te Halle en er wonend te Hoogstraeten en v,GHYSELS Maria,Catharina te Halle + op 8-3-!880. Virtoirna + hier op 2-9-!896 ~LIBITS Jaoob !753 0 met BONNEWIJN Maria,Anna d,v,Leonard en v.DERl•UW Maria ook DERC DEROUW DEREU.Maria,Anna was hier ged.op 3-5-!704. ALSCH!~T(d'-)V,P.reoolleota communitalis hallensis,ocadjutor v.d zieke pastooD v. 4-9-!794 tot 22-9-!794• .AMELCERK !499 t.MEYS Maria,Philippina ook Maria Philomena I896 hier wcnend,Geb te Beert O? 30..4!866 d.v.Fïlips te Halle+ op !2-6-!872 en·v.DESMET Philomena,landb te Halle. Maria 0 hier op 2I-8-I886 met VAN ZEEBROECK Jan Bapt landb.alhior;geb te Huiz.op . I7-8-I843 z.v.Laurent hier + I0-4-I88I en v.GHEYSELS Catharina lnndb.alhier,geb I8I5.Jan Bapt was wedr v.HiiliSSEN~ Paulina hier + I6-t-I886 in de Doodtst~aet ANDELBERG !893 zie Handelberg en PELLICAEN ANDERLECHT Jan.Zijn dochtertje Maria,Anna geb I736,overleed hier op 25-II-I738 bij LOCUS Antoon waar het uitbesteed was. ANDRIEUX Em.gemeenteraadslid in I926.Ga~ ontslag op 29-Iü-!93! ingevolge V3rhuis, ANNEZ door vonnis van h,tribunaal v.Ie aanleg te Ex:l v.I2-II-I898 1;erd de :'amilienaam gewijzigd en werd ANNEZ DE TABOADA, . . . . ANNEZ DE TABOADA Alfons,Maria,Jozef,Constant geb te Ex:l op 30-IG-!844 "fabdkant van geschilderd papier ~te Bx:l.z.v.Judoous,Frans 1 Berriard ANNEZ en v.r'UlUS Maria Henri·ca Josephina geb I8I5 wonend te Bx:l.Alfons 0 hier op 23-6-!868 met LEMEURS i:u;r~e;nia, Ferdinanda,Julia,Ado~phina ~eb te Dwai7-3-I849 zonder beroep d.v,.Gustaaf,Eugeen DEM~S geb.I8I7 pap~erfabr1kant en v.PARENT Euphemi~,Elisabeth,Theresia geb te Berl~Jn -Duitsl.op I6-8-I8I2.Alfons had volgende kinteren: I.Robert,M~ia,Gu~taaf te St Gillis-Bx:l geb op 5-9-I672,hier nog in 1eve::1 in !899 2.Josse 7 Mar~e,Eugene 7 0ctaaf te Bxl geb,I9-Iü-I879,onterofficier i~ I898, · Hierna een gedeeltel~~ke stamboom v.ANNEZ Pierre,François,Aimé welke tot d 3 adel verheven werd bl,J patentbrieven van I3-3-I7I4.Geb.te Gent I678,T 3 La Gorro na le~s. LA. CORTln'A in Spanje 0 op 5-8-!700 met TABCADA Y LANDAS Franço i se., c:1.a.rlo te,Ph~l~pp~ne ouders van: I.Jaoques,Georges,Aimé overgrootvader v.Alfons,Maria,Jozef,Constant. Jaoques,Georges liet volgende kinderen na: a.Jean,François JlliiNEZ DE T.II.BOADA ged te Antwerpen in de St J;l.oobsp~oohie op 7-II-I752.Te Bxl .in de St Niklaasparochie 0 or 30-8-!785 b.Emmanuel 1 Jozef . . . Jean,François hiElrvoren was grootvader v.Alfons 7 Maria 7 Jozef_ Constant en had_; I)Anne,Claire,Elisabeth ged, te Bxl in de St Niklaaskerk op !4-7-~786 2)Emmanuel 7 Jozef in zelfde kerk ged,op 9-I2~I787 3~Willem,Henri in zelfde kerk ged.op 2I-5-I790 4lFrans id op 30-7-1792 . 5 Theodoor,Frans id 30-3-!794 6 Jósse,Frans 1 Bernard id 3G-5-I795.Deze was de vader v.Albons,M~ia,Jozef, Constant .Josse Frans ,Bernard was 0 te Ex:l op I7-~I835 met MAU8 Maria,.H.; ANNON Hermanus bezat hier gronden in I709e0ok Hanen I8I2,HANNON I8I'i' en Hl\.:-.J'ON I707 ANNON Jan Bapt.geb ~826 7 hier winkelier in I850o ANSENS Katlijne zie HANSSENS Catharina ANTHEUNIS Lodewijk,Jan ged.in de St Fie~ersparoohie te Gent en in de ST Michielsparoohie 0 met COOLS Catharina.Ouders van: I.Jan,Arnold hier ged 25-I-!786 2.Josepha tweeling ged op 6-Iü-!787 3.Petronella id op zelfde dag ANTHONS Karel zie ook fiNTHOON en /...NTOONS soms ook AUTO:!;!.NE geb te Halle 8-3.-1790 z .v. Jaoob en v.PARIDAENS Maria uit Halle.Hier 0 op I-2-I8I5 met de BUSSCHER ~aria 7 Eli­ sabeth te Halle geb 9-6-I789,d,v.Ja.n en v.Josine de KONINCK ANTHOON Ledewijk 1750 0 met MEEHTS Maria,Anna.Ouders v.Geroom hier ged 3G-II-I750 f...NTIGES Theodoor,bxlse vondel?geb omstreeks I-4-I792 1 hier + I5-5-I792


APERS Monioa te Hingene + op 20-4-I87I,eohtgte v.VEru~IREN Hendrik APPER Carolina geb.te Dw I857,eohtgte v.VAN BELLINOHEN Lambert te Beersel geb I845• Schrijnwerker I895 1 woonden hier in de Doodstr,in !895 ARGOLIS Catharina I720 . ARCQ I8I7 zie ook ARICQ 1 HARC I8I6,ARIK I798,ARIQ 1758 ARICQ Maria-Catharina hier 0 op 7-IO-I798 met (de)VLEESHOUWER Jacques ook Jan Bapt hier ged I5-IO-I765.Ze was geb te Eigenbrakel tussen I77I-76.Woonden hier in I8I7 ARILLE Karel geb te Bxl omstreeks I838,hier denkelijk als vondel.uitbesteed,Woonde in I847 bij STERCKX Peter,hier + 2-9-I85I ASSELBERGS zie ook HASSELBERGH,VAN ASEELBERGH I7II,HASSELSBERGH I74I,ASSELBEP.GH, ASSELBERGHS en andere spellingen · ASSELBERryrl Cornelis bezat hier grond I709~II.Hier + v6or I3-4-I74I.Tweede eohtgt v. GERREBOS Antoinette waarmede hij hier op II-IO-I7C8 gehuwd was.Ze was wedwe v. WEEMAELS Nicelaas hier + en waarmede ze hier gehuwd was op 26-IO-I700,Antoinette + hier op I9--8-I756; ze gaf Ni colaas: I.Joes Bapt hier ged I5-8-I70I 2.Catharina hier ged 24-I2-I703 3.Joachim hier gedoi2-8-I707. Deze drie kinderen woonden bij haar en bij Cornelis.Van Cernelia had ze:· . I•Maria hier ged 25-8-I709oNog vermeld in I720 2.Anna hier ged 29-~-I7II.Hier 0 op I0-6-I742 met LORREWIJCK Berthel,ook LODEWIJC( Ze + hier in Juli I767 3 .Barbara hiez• ged I9-2-I7I3 4oCornelia hier ged 22-8-I7I7 5. Jaspar hier ged 8--8-I7I4 · .ASSELBERG Miehiel geb omstNeks I692.Wr:·onde in I7I7 hier bij GERREBOS Hendrik ASSELBERGHS Peter vermeld op 24-2-I72I ASSELBERGH Joanna,Maria hier 0 op 25-4-!728 met BONNEWIJN Leonard,waarvan ze de 3e echtgte was doch hem geen kinderen schonk. ASVELD Karel geb te .Antwerpen 20-5-I845.Hier onderwijzer I877-79,hoofdonderwij:zer I!84.Tevens gemeentasekre+.aris vanaf einde I884 er. gaf als sekretaris ontslag op -3I-I2-I89I.Ech·~gt v.DANDOY Carolina geb I845-48.Ze woonden hier 11 in lOt dorp 11 ,CaroH na gaf rder les van I-7-!877 t~t I902 in brei- en handwerk.Het gezin bestond uit: I,Adelia 1 Maria hier geb 2::.-3-I879 2,F.r>ans,Louis~Omer 1,5.er· gob I8··6-I883 . __ . 3 .Karel, Eugeen hier geb 21.).-I-·I885 hier + I9-3-I88; .Hij werd dan vermeld als Karel Augustin,Eugeen AUTO:IIINE Alexandre,And..'eas Henri geb te Hennuyères IE25-27 z.v.Jan Bapt en v.Elisa.beth BIRMANSSE(BIEPJlANS~Hij 0 met DENAYER Joanna,Y.aria geb te Dw.27-II-I828/Hij + hier op het Zenneveld op 27-8-!888 en werd vermeld als Alexis,Andreas,Henri. Joanna;Maria +hier op 23-4-I899;ze was d.v.Egide en v.CUVRY Elisaheth.Alexander was fabriekwerker en landb.in I872-88.0uders van volgende kinderen: I.Elisabeth geb te Alsemberg 8-7-I856.Hier 0 op 29-I-I885~t HAMELRIJCK Edward geb te Kester 8-6-!858 z.v.Peter,Jazef te Dw + c~ 8-8-!872 en v.BORREMANS Joannt~ geb te Halle I83I. 2.Francisoa geb I866-67.Gaf hier op het Zenneveldeen levenloos kind op !6- 9-!881 en werd vermeld als .ll.UT::::oM.In Maart !892 gaf ze het leven aan een nat.z.Jan Bapite Ruisbroek en hier op het Zenneveld + op I3-8-I892;ze was dienstmeid te Ruisbroek 3.Peter,Jozef [ö..ier geb I7'-IO-I868 7 hier + I8-8-I872 4oJan Bapt hier geb I8-I-I87I.Maohinist I895-I900.Hij schreef zijn naam ANTHM J.B Zijn naam werd ook nog .ll.U'lliOM I899 en AUTHON I9W.Was 0 met DE COSTER Isabella geb te Buiz.I870-7I.Het gezin telde volgende kir.deren: a.Joanna op het Zenneveld geb I5-II-I892 b.Maria hier geb I8-3-I895 o.F.r>ancisoa hier ge'b I8-3-I897 d.Anna,Maria hier·geb 3-7-I899.Mogelijk dat er r.a 1900 nog andere kinderen gobo· ren werden~Deze lijst gaat slechts tot 3I-I2-I900. · BAELs Jan 11 den jonghen" I508 · BAILLIEU Monique bxlse vondel, geb 7/I8I8,hier + op 7-I2-I8I8 bij VERSTELD Gerard BAKKERmrtholomé frater minor hallensis.Verving pastoor A.J.STEEM.ANS gedurende de ziekten en afWezigheden in I794o BAL Augustin 7Michel,Marie geb te Wijneghem-Antw.3I-é-I907oZ.v.Viotor,Miohaël ~b te Ath 8-3-!879 1 + te Berchem-Antw.I953.en v.MUSYCK Maria Louisa geb te ·Tongeren 28-3· I880 nog in leven in Jan.I973.Lioenoiaat in koloniale en bestuurswetenschappen, diploma v.d.Koloniale hogeschool te Antwerpen;lioenoiaat in politieke en administrative wetenschappen toegepast op de ontwikkelingslanden.Gewezen gewestbeheerder v.Ie klasse in Belgisch Kongo van Oktober I930 tot Feb,I938.nl te Lisala,Nieuw-1~ werpen,Mankandja,Bumba,Modjamboli en Bombema distr.der Bangala's en Congo-Ubangi. Directeur v.h.provinciaal domein te Huizingen v.I-I-1939 tot I-I-I970.Dan advise~ voor de provinciale domeill4v.Brabant bij het prov.bestuur.Opsteller v.deze onomastische lijsten.Sohreef "Geschiedenis van Huizingen en van het kasteel" en11 Les


Naombe-Likungu de l'a.noien territoirede Nouvolle-JI.nvors", Gewezen reserve officier van de zware artillerie. · Echtgt v,GISLEN Regi1ta,JI.lbertine 1 Marguerite 111.gnès,Eghia,Victorine,Maria 1 Dorotháe 1 Ghislaine geb te Elsene IO-I2-I904 d,v.Albert politiecommissaris te Elsene geb te court st ~ienne-Faux op 30-4-!872 en + te St Pieter Jette op 3-7-1939 z,v,Theodore.Albert was 0 met KRAU Marguerite geb te Luxemb·.li'g-sta.d,Grund in I873 1 te Etterbeek + op 4-II-!944• Bt.NDE Josephine ge'b te Halle !783.\·loonde te Halle.Donkelijk moeder v.violoncellist SERVAIS Adriaa.n,Frans bij dewelke ze inwoonde,Vertrok met zijn familie in Nov.IB47 . uit Huizoen ging zich te Hallo vestigen, BARBARIN Madeleine geb te Bergen-Heng,in 2/!798 d,v.Claude hier + !798-!803 en Vo VANDERELST Anna,Catharina.Madeleine + hier op 9-II-!809 BARBIER Leonie,Josepha geb te Beauvechain I-3-!860 d,v,H~ppolite te Beauvechain + op 5-5-!877 en v.FRIX Catharina-Barbara ook aldaar + op I-2-I882.Kleindoohter van: a:Lambert en MALCORPS Maria,Josepha b,Jan Frans en v.VJ~ CASTER Charlotte,Viotcria Leonie had 2 broeders nl ELie geb !862 Gustave beambte geb !847 Ze woonde te St Joost ten Node I883,Hier 0 op I5-6-I883 met DECOSTER Peter 1/uoïs h~er gob I8-II-I854 1 beambte !885 z.v.Jan Bapt geb I8I8 en v.Barbara VAN ROY geb. I83I. BARDIJNPeter,Jan geb I843 1 fabriekwerker I879oEoht~ v,VANKEERBERGEN /mna,Maria geb I846,waarvan . !.Peter te Dw geb Jan I878,hier + op 27-5-!879 · 2.levenloos jongentja op 3I-5-I880 BARTHOLOM:É Jan Bapt gob te Robecq,hier + in Juli I-302,Hij was hier 0 op 4-2-!799 met PAESMAN~ Anna,Catharina uit Dw.Geen akte v,huwelijk alhier, BARTHOLOME Catharina Anna hier geb I8-5-I799 1 hierv~n geen akte,D.V,Jan Bapt en v. PAESMANS Anna,Catharina,Ze 0 hier op 25-I0-!8!7 net OST Michagl,geb te EOCl op 4-3I7941hier + op IO-I2-I863,Werkman en papierbewerker I860.Anna,Catharina was hier landb,I867-68 doch is hier niet +.Mich~~l was z.v.Pieter te Bxl + op IO-II-!8!4 en -s,SEGHERS Barbara welke in I8I7 te B:s:l woonde, · · B/iliTHOLOMÈ Barthélémi ·geb te Bxl 4-3-1794 broeder v.Anna;Catharina BASTELEURS Joanna, Cathá.rina ook PASTELEUS geb I842-5I.Overleden v~or Okt,I884,Gehuwd met MERCKX Jacob geb te Dw I4-6-I834 1hier te Neerdorp + op I8-3-I893,landb !878-84 z.v.Frans en v.VEN DER HELPEN Catharina.In Maart I887 en in !893 werd de naam v,Joanna 1 Catharina BASTELEUS geschreven, BASTELEUS Peter,Jozef BASTELEURS I892.Geb te Beert I-7-!866 z.v.Hendrik env.Apolonia BANCKAERT geb te SPL.landb aldaar.Peter 1 Jozef w~s borsteimaker;hier 0 op I6-7-I89J mEt TIEDOBBELEER Anna, Catharina,hier naaister,hier geb 8-3-I859oD.v.Jan geb te Nie'.:. werkerken op 23-I-!832 en v.SOLJ~ Carolina hier geet.5-Iü-I888 DASTIN Etianne,Constant,Benjamin hier geb 25-7-I83I.Vermeld op I8-9-I~04.Soms vermeld als mekanieker en soms als ingenieur I3AUDEWIJN .Anna,Maria geb I847 Eohtgte v.STERCK Désiré te Ezy"ghem geb !848 BAUDIER Frans priester 1 werd in de St Leenarduskapel v.d.oude kerk begraven op 3-Iû!748 nabij het graf v.d.kasteelheren v.Huizingen.Baudier was geen pastoor v.d.parochie. · BAUDODIN Walrandus hier O·op I9-4-I7I4 met MATTRY Maria,Anna,denkelijk in dienst iû het kasteel. BAUDUWIJN Anna,Catharina geb te Halle 2-3-I82I,dienstmeid dov 0 Gillis,Jozef geb I77Ç eh v. BORREMANSAnna,Philippina geb I778.De oude:-s waren landbete Buiz,in I849 Anna,Catharina + hier op 9-I2-I849oZe was hier 0 op I8-4-I849 met DEPEYPER Jozef hier geb I2-2-I82I z.v.Hendrik en v.HELSOUCHT JL.na 7Maria landb alhier.Op 9-II-!849 werd ze nog vermeld als Anna,Catharina en op I2-I2-I849 werd.ze Maria,Anna genoemd BADWENS Joanna,Maria geb te Dw d.v.Karel geb !795 en v.MICHIELS ElisabethoZe 0 hier op 22-9-!865 met NEETENS ·Laurent,Edward hier geb II-3-!837 z,v:Hendrik geb !799 en v.MERTENS Maria,Magdalena geb I806 1 landb.alhier.Denkelijk ~ter v.Christiaan. Bii.UWENS Christiaan ook Sebastiaan in I876-82-9I en BODWENS in I898 geb te Dw.IB39-4I Hier herbergier I868-98 1 landb I888.Eens werd hij zelfs PAUWELS genoemd . Gehuwd met WAUTERS Sophia ook WOUTERS,hier geb I4-3-I84I d~v.Hendri~ geb te Dw 2?!2-!800 en v.BIERMJI.NS Joanna te Dw geb op 27-4-I80I.Ouders vanz I.Joanna,Maria hier geb 2-6-I86I,Haar nat.d.Maria,Joanna werd hier op 27-5-!885 geb.ten huize v,Sebastiaan.Ze was fabriekwerkater.Het kind werd gewettigd op 25-!2-!886 of 25-II-!887 als D~uumcER toen de moeder hier 0 met DERAEMAEKER Sebastiaan geb te Halle op 3-9-I862,wonend te Buiz,Zoon v.Jan Bapt iandb te Essenbeek1te Hallo geb I83I en v.DEMESMAEKER Meria 1Arina te Halle overleden 2.Christina geb I6-8-I862,De moeder wordt dan \''fl.UTERS Sophia genoemd,geb I840o Christina 0 hier op 25-9-!884 met HOFMANS Jar. Bapt .hier geb 5-3-!860 z •"'•Filip3 hier landb,geb !826 en v.PAUWELS Catharina hier geb !827 3oJacob hier geb 5-6-I865.Hier 0 op !9-4-!888 met PELOKEN ook PLOUCKENS Joanna,Cstharina geb te Dw op 6-6-I863,daar naaister D.v.Ferdinand landb.geb te Dw.I826


en vaPEETROONS Pe.ul:'.na. g. b te Dw.I834,Ha.ar oom Jan Bapt was sohilcier te Dw ISÓI Volgende kinderen YoJaooj en Joanna werden hier 6EJbo: a..Christiaa.n op 25·"5 ....1888 b.Ferdinand op 23-7-!889 c.Maria,.Anna op II.,5-1891 1 hier + op I4-5··I89I 4.Rosalia hier geb 26-8-1868.• Hicr 0 op II-6.-1891 m3t LEFEBURE ook LEHIDUR Jan Bapt hier geb 6-4-1868 7 werkm~1 in oen zagerij 189I Zo7oPeter,Jozef metser geb I843 en v.CH.IlNTRAIN Pa.ulina geb r-:6-5···I843oRosalia en Jan Bapt woonden in 1892 in 11 dorp" 5.Jan Bapt hier geb 22-II<L87I 6.Dorothea hier geb 3I-3-I874 do vader werd vermeld als BOmiENS.Dorothea was hier kleermaakster in I898.zo· 0 hier op 26-6-1898 met DE TROCH Désiré geb te VOSSEM op 3I-1D-I87I;hij was steenkapper,daarna voerman te St Gillis.z.v,Jan Bapt landb te Vossem en veBELYN Anm:t~Mada ook .BELYM 1898 te Vossem + op 13-II-1883 7.Willem hier geb op Stuyvànberg 4-6-1876 8.Me.ria,Adolphina hier geb 30-5··1879• DECKMANS Jan vermeld op 2Q-10-1743,ook BEECKMANS BEDROEFT Christina geb in I793 .Gehuwd met HAUWAERT Jan Dapt in I790 waa....--van: r.Peter te Dw geb 5-8-I8I3 0 hier 0 op 26-8-!835 met VANDERRUSTEN Anna,Maria d.v.Nicolaas en v.RAES T"aeresia geb te Eigenbrakel I782-83.Anna,Ma.ria was hier geb O:;:> I6-II-I8IO. 2.0atha.rina geb te Dw.hier + op 27-7-I873,eohtgte v,SIMILON Filips hi·3r + 28-I-I87l BEEGKMANS J.I823 BEELEN Antoinette geb te Audenaken I859.Gehuwd tussen !880-82 met Vl~ LlET Willem te Dw geb 3D-1I-I849,hier berbergier I883,wagenmaker I884.Wedr v.LIEVENS Joenna,Maria hier + I9-8-I8~0 nEERENS Dorothea geb te Tilburg Nederloop 24-9-I8I6.Meid bij VAUCàMPS v~f I5-7-I85I voorheen te Bxl gehuisvesdoDovoHendrik en v.BERIS Huberdine(sio)geb I777rvi~rerkoop ster te Til burg in I854oDorothea 0 hier op 5-8-!8~4 met W.AUTERS Norbed hier geb I7-3-1824,dienstbode alhieroZevoHendrik te Dw geb 27-!2-!800 en VoDIERMANS Joanna te Dw geb 27-4-I801 1 landbouwers alhier. BEESEMJ\.NS Alfons,Julius geb ~;e Bxl 4-6-I853 nat.z.v.BEESEMANS Anna,Ca.th3.rina.Alfons +hier op 26-6-!853 bij PILLET Leonard op Stuyvenberg,waa.r .hij uitbesteed was BEGAER en BEGAERT BEGAERT Miehiel geb te Dw I825oWas 0 met SLEEWAE~T.ook SNEEUWAEGEN Maria,Anna geb I832 1waarvan hij verschillende !cinderen hield,nl: · · 1.Jeanne,Ma.rie BEGAER te Dv1 geb op 9-2-I85I 2.Frans I3EG.ARD hier geb I4r·4-I852o Be familie b1am v.Dwoen vestigtl.G zich hier op 26-8-1851,doch vertrok naar Anderlecht op 29-3-I853.Mogelijk dus dat nog andere kinderen geboren werden. BEGARD Jan Bapt. te Dw geb I855~56.Kan een z.zijn v.Miohiel,Hij was 0 rr·et Me.ria.,Anna VAN DELLINGHEN hier geb 21-·4-!853 d.v.Willam en v.LINNARTZ Maria,Sophia..Me..ria,.tuma + op de Menieberg op I5-3-I890,haar naam werd dan VANDELLINGHEN gesor~even.Jan DapJ was spoorwegarbeider in !886 en woonde in de Molenstr.Jan Bapt en Maria,Anna hadde!. 1.Sophia hier geb !2-2~!880 2.Frans hier geb 8-8--!881 3.Joanna. hier geb 20~4-I883,hier + op II-6-!886 4aWillem hier geb 27-II-!8~4 5oRosalia hier geb 30--11-1886.Naast de akte v.geboorte is een vermelëing te lezen volgens dewelke BEGARD·to schrappen is en vervangen moet worden docr ROELhND Urbaan 1 Ma.ria,Ernest hier geb op 3-5-I848 koopnan.De vermelding is r.iet getekend en de naam veEEGARD is niet gesohrapt,zodat het kind dus wettelijk de naam v. DEGARD moet behouden. 6.Antonia hier geb 20--!2-1888 BELLEMANS Jan Bapt geb te Leerbeek !839-42 .Elders werd vermeld dat hij te St Kwinten!' Lennik geb was.in I84I.Gehuwd met FOERS Veronica ook PUERS in· !879-B~.• geb I844. Deze ouders hadden volgende kinderen verwekt: I.Joanna hier geb 2Ó...7-I870 1 hier + op I5-9-I87I 2.Maria,Catharina hier geb 1-I2-1872,de moeder hettte dan PUERS 3.Ka.rel,Louis hier geb IB--I-!876 4oAntoinette hier geb 4-2-I878 hier + 29-7-!879 5 .Fa.nnlt, Theresia hier geb 4~·1-!883 BELLEMANS Ma.ria,Theresia te St Ma;;:·liens Lennik- geb I0-5-!845 d.,v.Judocus en v.SEGHERS Petronalla qok SEGERS .Maria Thei'esia. woonde hier 3n 0 hier op I2-7-I864 met Frans DEQUICK geb te Beert 24-3-1833 z.v.Jan Bapt en v.DANNAU Joanna geb I798.Frans was wedr v.DEBAST Joanna geb te LEMDEEK,hier + I5-I2~I862.Frans en Ma.ria 1 Theresia leefden hier nog in Okt, !895 . BELBACK ook BELS~CQ DELSACK Franoisca. uit Beersel ~Was in I762 reeds geh·.lwd met DE N.AYER hans uit Huiz. Francis genoemd op 2I-7-I758.Hun z.Daniel 0 hier op I-2-1779 met VAN HAELEN Marie hier geb 4-6-1755• BELSACK Pieter geb te Beersel I782-85 9 echtgli v.DE M3JSMAECKER Joa.nna. te Beersel geb. I78I-83eHij was hier dagloner 1ÜI2,landb v.I8I3 tJt 1Ü44eHij + op So:lemberg op

'tb


I7-II-I04J).o:6nvoJw D.:1.pt.on v.DUEL1NCKI. ook DUL1NCKX Annn,Catharina.Joanr.a + hier 0p 9-2-I355;zo wno DoveJan Dapt on voDE SOLLIEn ook DESOLLIER Mari&,Catharina De echtgenoten verwekten volgende kinderen: I.Annn 1 Cathnrina te Beersel geb 26-I0-1809 1 hier in do kring+ op 14-8-I879·Z·3Has hier 0 op :ë:7-II~I833 met V./I.N PEE Augustin,Adriaan hier geb I2-1-I805 ,hier + op 6-4-1889.1Lnna,Cntharinn was landb 0n woonde bij haar ouders.VAN PEE Aûgustin, Mriaan Has ZoVoAdriaan en VnMASSART Cornelia.Hij was tevens herbergier bij de kerk I835-49 7 landb"bij do kerk I847 7 woonde op "de plaets 1849,woondo in"de kring'' I849o 2.Joanna,~~ia zonder andere inlichtingeneDenkelijk ook te Beersel geb. 3.Sebastiaan te Beersel geb en hier + op 27-9-1813 4.Daniel hier gob 9~2-18I3;hier landb I834.Hier 0 op 9-4-1834 met DEMESYl./I.ECKER Mnt,rdalena hier· geb 5·~7-I8I3 7 landb.alhier d.v.Willam en v.GAUDOOS Joanna,Maria Deze echtgenoten verwekten: a.Joanna 7Maria geb 1-8=-1834 b.Joanna 7 Catharina geb 23-2-1836 CoPetronella geb 14-9-1837 d.Jan Dapt geb 9-·2·-1840 · 5 .Jean, François ~i er geb 16-2-18I5,hier + op 23-5-1915 6.Jan Dapt gob 2-5 -·1816 hier -:- 14-7-1816 7 .Jan Dapt hi.er gob 14-6-1816 hier + 17-II-1844 û.Joanna.,Maria hier geb I5-5-I820,hier + II-2-1825 9.Mar:i.a 7 Anna hier €,"13b 27-lJ.-1822 hi~r + op 10-3-!825 IO.Anna 7Mari& hier geb ar-8-1824.Haar natodoCatharina werd hier op deSollemberg b~j haa:r:' oude:'~ op 14~II-!847 geb.Het kind +hier op 23-9-I848.Ze trad h:.er in de echt op 2F:II-I855 met DEDODDELEER Engel geb te Et Kwintene Lennik op 23-2-I8I4 1 vle0shouwe1· te St Pieters Leeuw en wedr VoHOUSSib.U Maria.Engel was z .v.Jan en v: DETITIST Pe~:ronellaoJnn -:- :\. op 20-7-1856 te St Pieters Leeuw. Anna 1 Mal"ia hertrouwde hier op I4-1-I862 mot WESPENNING Egide hier geb ~0-4I822~hicr + op 27~II....1882;hij was een z.voKarel te Ilxl geb op 16-1-178.:3 en v. i:1ILLáER'I' Joanna 0 Catharina uit SGR.Geb.1782-83;. Anna Maria +hier ~p de Menieberg op I-4-1877• IT.Frans hier geb 22~4-I827.Hier 0 op10-I-1854 met WETS Maria,Darbara nier geb op II-2-I830,naaistor?hier ·:· S.·aii-I859 7 naaister d.v.Jan Dapt hier geb I9...-12-:t8"05:, ze was oen zuster voFrans vlETS hi.er geb 27-4-I82ó veldwachter en v.WETS Matheus geb 10-5-I832 7 mandenmaker alhier.Ze schonk Frans de volgende kinderen

a.:r

a.Danicl hier gob op 20-5-I854 7 hier + op 9-1ü-I859 b.Rrans hier geb 1-I0~1855 7 echtgt v?SURKEYN Mari9.,Elisabeth te Dw geb I355 en te Ibcl + op 3-8-1892 d.v.Frans en v.SvUlliS Maria.Frans was dagloner ir. I833 en de echtgtenovmonden op het Zehneveld 1 in I886 was hij werkman "aen der. ijz•3ron weg" Hun zoon Henri vrerd hier geb 25·-I-1883 en + hier op I4-2-I8l33 c.Joanna,Maria hier gcb 22-9~I858,hier + I2-I-1860~Haar moeder was dan naaister. I2Joanna,Maria DELSl\.CQ ook'Anna,Maria in I861)..Hier geb op 22-5-1829."Koopvrouw in boter"in 1855 .Hier 0 op 25-6--1855 met DEDEOQ Karel ook DEDEEOK in 189"' Denedikt geb te Dierkop I6-4-I825 wonend te D-Jersel z.v.Donedikt,Jozef en v.DEIJI.TTRE Victoria geb in I79IoJoanna 7Maria + hier op 20-9-IE-93 DELSACK Gillis geb I82I-28.Was hier gemeenteontvanger op 20-6-!895 DELSACK Gillis denkelijk dezelfde als hierboven.te Beersel geb 30-4-1823 zoo~ v.Co~­ neelen vnVANDEPLAS 1\.nna 7 Cathnrina.In I869 7 IÜÜI en 4/Iü84 was hij hier herbargier Hij + hier op 23~3-IU99 en was gehuwd geweest met: . I.FIGEYS .1\.nnavOathari'!Oageb te St Gen.Rode in I826 d.v.Frans en v.HEYM.lNS Maria geb IGOO.Anna 7 Catharina +hier op 14-9-1866 ook verneld als +op I7-10-Il366. 2.DERIDDER MariavOatharina denkelijk te Dw ~huwd.Te Dw geb op 6-7-IÜ28 è.v.Jozof en v.Rl\.ES Joanna;.Maria 7 Catharina was hior herbiilrgierster en wodwe V'.W!.UTERS Jan Dapt. Van FIGEYS ./l.nna, Catharina hield hij I.Cornool hier geb I3-3-I856ifruitkoopman in IÜÜ9-9I 7 koopman in I885-99.Hier 0 op 6~8-!884 ROELANDT ook ROELANT Emerentiana,landbouwster te Dw en hier geè 6-IIIÜ55 d.v.Frans hier + op 7-6-1876 en v?Franscis•::Ja VAN DEN HOVE landb.alhier,geb te Denderhoutem tussen I808en Iûii.Ouders vnn volgende kinderen: . a.Egide hier geb I9-7-IG85,te Ukkel + op 20-4-I754.Hier 0 op 6-5-!509 met MATTON PauJ.ina geb te Drr 20....8-1887 .Schepen te Huiz .vanaf 25-6--I92I tot I932 .Burgemeester vanaf 9-3-1934 tmt I952~Lid Vchet hulp- e~ voedingskommiteit alhier gedu rende de oorlog I9I4-I8.Herd als burgemeester V8I'Vangen door GOO~SENS Pierre vanaf okt a I952 n b.Jo.zoft 7 Einmanuol hier geb op8-I0-18G6aDe vp.der wordt in de akte v·.geboorte Karel genoemd. · 2 .Anna, Catharina hier geb 20·-I0-1057 QDe moeder was dan herbergierstor en de vader was dan landb.


1B f3.AnnapCatbp.rina geb I8-7-I859oHier 0 op Iû-9-I884 mot UYLENDROECK Ja.."1. 7 Fcrdinan<l hier gob 9-12-186Izoon van Frans,Ferdinëmd hier gastpop 2-12-1864 en van CAMMAER'l' Joanna 7 Maria hier overl.op 4-6-1867 Lj..Poter,Jozof hior go·b 6-2-I86I.Hier 0 op 4-3-18116 met DEVJ~T Joa.nna,meid· alhier1t,reb te Halle op 8-4-1864 d.v.Cerncel te Halle + op 25-8-1882 en v.Elisabeth P~~EELS 1 krankzinnige verzorgd in hot ~t Dominious gesticht te Tirugge. Poter Jozef was brouwersgast in 1û86-93o0uders van volgende kinderen di~ allen hier ge·boren werde:tj!.: a.Elisabeth 16-8-1886 boMaria II-3~Iû88 C.Corneel 24-I2-IÜ89 doFilippina 10~4~1893 e.Jan Tiapt 14-5-1895 f .Levenl'oos jongcmtje te Neerdorp ter wereld gekomen 7-5-1892 g.Antoinetta 7-8-1897 hoMaria 5~6-1898 de vader was dan landbouwer i.Emerentia 30-I0-1899 N.D.De mogelijkheid bestaat dat na 1900 nog andere kinderen het gezin kwamen vergroten 7dooh deze lijsten ~erden ,zoals vroeger vermeld sléohts tot en met 3I-I2-I900 opgesteld. 5.Maria 9 Franoisoa hier gcb 24-5-1862.De vader was dan hier herbergier.Ze 0 hier op 31~7~1879 met Roelant Peter 9 rademaker in"de kring".Peter was hier ge·:::~ op 18-1-1854,zoon v.Frans hier +.op 6-8-1876 en voVANDENHOVE Franoisoa hier geb I8I1 en hier wonend I879o 6.Joanna,Catharina hier geb 6-3-·IÜ64 en hier +op II-7-I873.In I864 was da vader hier landb o 7 .Mathilde hier ge·b I865,hier + op Iû-9-1868. De tweede eohtgte nl DE RIDDER Maria 9 Catharina hier + op I6-6-I896 scho~ hen: G.FilipspAntoon hier gob 18-4-1û69.Hier 0 op I4-8-I890 met ECKER Deorothem hier geb I7~6-I866,dovoNiko::i.aas geb te Dw IÜ37 ,hier + op II-II-1889 en v.vlE'IS Joanna,Maria hier geb I4-5-1Ü40 en hier overleden op 3-3-I874.Wets was d,v.Egiè..e hier geb 3-·3-1801 en voWOUTERS Catharina geb.alhier 3-1-1806 en hier + op 5-10-1ÜG2.Deze WOUTERS Catharina was d.v.Jan Tiapt.te Dw geb 1773-77 en v. FOURR1ER ook FERRIEREoTer gelegenheid van zi.jn huwelijk wettigde Fi:ti.P,s ·' Imtocn haar natuur·l okinderen nl: . . .. a.Jan TiaptaECKER hier geb op 29-6-1888.De meeder was landb.en woonde te Neerdo:i'.p b.Christi'l.O.nECKER hier geb I7-II-IÜÜ9o Na het huwelijk werden nog volgende kinderen geboren: o.Romalia hier geb 24-6-1892 d.Egide hier geb 25-4-1Ü9I e.Jaoob hier geb I8-1-IÜ94 f.Feter hier geb 8-4-1095 goFrans hier geb 23-10-I896 h.Maria hier geb op 5-6-1898 i.levenloos jongentje op 29-5-I900a Deze ouders woonden te Neerdorp ep de vader was steenkapper DELSACK Joanna,Maria ovcrl.vóor Iû64 was gehuwd met Peter DEPUE te Dw geb I702,z::>on v.Jan Dapt en v.STROOTI.ANT Anna.,Maria.Peter over:eed hier op 20-5-IC-64 JJELSACQ Joanna,Maria geb te Deersel I826-27 dochter van Sebastiaan en va.n Ma.:"ia, 1\.nna :i30LL.ANGERnJoanna 7 Maria + hier op 5-2-1807 on was toen de 2e ec.htgte v.Petër DENAYER te Dw ge·b 16-1-1025 zoon van Nicelaas te Dw geb I797 en hier + op 5-IOI0779en van VOETS .Anna?Catharina te Halle geb.I796.Petcr was wedr v.A.nna,Maria DE VLEESOHOUWER die hier + op 16-2-IÜ66.Het huwelijk van P~ter en Joanna,Maria TIELSACK werd gosloten voor de geboûrte van hun zoon Felix,Nioolaas(op II-8-1068) Na het overlijden van Joanna,Maria trad Peter andermaal in de echt nl met .~a,Ca­ tharina MEURRENS tussen I0-5-1ÜÜ7 en I2-I1-1887.Dezo laatste eohtgte was gab te Dautersem op 3I-1-I832~dochter v.Frans en van NOË Maria.MEuRRENS Anna 7 Catharina was wedwe VnHAVET Jan Dapt hier + in 't Dorp op 17-7-1805 . DELSACK Jozef te Duizogeb IÜ39 7 workman I866.Gehuwd met DEPYPER Maria 1Anna geb.IÜ40o Hun zoon Jacob werd hier geb op 14-6-1866 DELSACK Maria~Anna te Duiz.geb I5-3-·IÜ45 dochter -van Jan Dapt o en van IIDJNICKX Joanna,Catharina geb in I805 landbouwers te Duiz.Ze 0 hier op 17~5-1870 met Jan Dapt ~ GODEAU hier geb 2I-2~1841 landb .zoon v .Fer-iinand hier geb 2I-3-IÜI4 en van VANDERRUSTEN Maria 7 ll.nnéj. geb I008 DELSJ\.CK Egide geb I040-50 gemeenteraadslid van Iû69 tot 1Ü71;werd daarna gemeenfeontvangcro . DELSli.CK Anna,Catharina ge·b te Deersol IÜ55 1 gehuwd met DENAYER Nikolaas hier geb.op 113-4-1053. ~ELSACK Egide IÜ93ozonder andere inliohtingen.Was hier landb.en vraohter In I9I5 word hij in het hulp- en voedingskommtoit vervangen door WOUTERS Jaak DELSJ\.CK Pioter,lid van het woldadighoidsburcel te Huizimgen I9II-I9I6


DEMONTE Jan ~~pt.pnstoor te Buizoverving pastoorMEYERSop 17-5-17~0. DERCKMANS ook DERGKMllN I720 9 DERGHMANS I727 ,DERKM.il.NS 1756 Dli;RCKMAN Peter 1720 woonde hier bij HEYMANS Poter DERCKMANS Peetoren 1529 DERCKMANS PetGr 1630.'1-ias gehuwd met HANNll.RT Kathelijr:e .Hun dochter Kathelijno was gehuwd met GLEEREN Jan 1 hier molenanr.Jan en Kathelijr:o stichtten hier ee:1 jaargetijde in I663.HANNART Catharina 0 later met GOETHALS Jaak DERC:Kr.W.NS Maria geb 1703 1 overleed hier 09 12-7-1717 DERCKMANS Joanna was in 1717 moid bij NEETENS Jan. DERCIQII!I.NS Maria te St Pieters Leeuw 1726ogeb.Hier 0 op, 25-1 -1756 met PL.lTTE!J.U Joaohim,welke v6or haar stierf.Maria overleed hier op 15-12-1796 en was W3dwe. DEflCKMANS Frans ook DERGHMANS hier gehuwd op 3-5-I750 met VAN HEMELRIJCK Anr!a. DERCKMANS Jan Geb omstreeks I738.Woonde hier in I758 BERGKMANS Jan~Filips geb te Beersel 16-I0-1796phier gehuwd op II-II-1820 met Suzanna VAN HEMELRIJCK te Halle geb op 20-1-I795 7 naaister 7 dochter van Jan Bapt geb I767 schoenmaker en van PATERNOT Anna,Maria.Jan Fïlips was leurder zoon van Jan Bapi; en van DAIJ Catharina geb I764oJan en Suzanna hadden een zoon,hier geb op 4-5-I82I nl Jan Bapt o · BERC:Kr~NS Barbara geb te Alsemberg I~OO;hier + op Iü-3-I873 bij haar zoon Willem 1 welke in I820 geb wasoBarbera was dochter van Jaoob en van GOOSSENS Catharina;ze was wedwe van V.ANBELLINGHEN Engelbracht . · .. · · .. ,.., J.,.r.~· BERCI<lilANS Elisabeth geb te SGR I829o..30 1hier + op I9-5-I866 dochter yan Feter en van VAN EECKHOUT Maria~Anna geb I798 die 'te SGR lfOOnde ~Elisabeth 0 met DEPYPER Jozef hier geb 12-:~-1821 zoon van Henri hier geb 24-9-1794 en van HELSOUCHT Anna 1Maria Jozef was wedr van BA.UDEWIJN Anna 1 Catharïna hier o·rerleden op 9-I2-I849~JOzef trad .daarna in de echt met CUVELIER Rosalie~b:x:lse vondel~geb 2-~I847 en hier +op 2I-7-I873oJo~ef was werkman 1858ó BERCKMANS Anna 1 Catharina geb I834~gehuwd met DERAUW ook DEROO Peter te Beersel geb · I834cmetser ·te Huizoin 1858 . BERCI<1>1l!NS Maria, Louiza echtgte van Sltll.tl!:R Antoon :'lier geb I6-I2.;.I847 ,te Roubaix overleden op 25-9-1926 1 zoon Jan Peter,Jozef geb te Dworp op I5-12-I8I8 en van Joe.n na Maria,PEET~OONS geb op r&--ro~-I8I9 en hier +. o'b. 2~Io.:..r864; Kleinzoon van a.Albsrt geb I793 èn van ·DENEYER Catha;r-ina geb in I797 b.Jan Bapt en VoVAN UKKEL Livina ·geb in I798 BERCKMANS Pete:..• te Th~ geb II-4-I87I.ebeni.Bt Û1 Mei I896;zoon van Frans :te Ikl + I7-I2I890.en van PEETROONS ElisabethoP~ter 0 hier op ~-I896 met THIELEMJJTS Maria te Thr geb op 3-8-I874,dochter van Judocus 1 landb.alhier 1 geb te Dw.op 4~3-:837 en Tan DE GREEF Maria 7 Anna hier geb 2-II-I837,hier \'Tonend I896.0uders van: I.Judoous hier geb 23~5-1896 2.Jan Bapt.hier geb 25-4-!898 BERDEN Victor,Nicolas,Franoois·geb te Kerkrade-Limburg op 26-ti-Ï820.önderzoeksrech· ter te Bxl zoon van Ja~ 7 Jourdain en van FRISSEN Jeanne,Dieudonnée geb I788 1 éigenaarster en rentenierster in I859 te Bxl ~Hij 0 hier o:r: I2-7-I859 met VAUC.U4P$ Maria, · Louise 9 Cathérine,Felicie hier geb 6-8-I833;eigenaarster te Huizingen.Joohter van Karel en van SIMONS Maria 1 Magndalena.Kleindochter van : a.Antoon 7 Jozef en van FOUCART Augustina b.Gerard en van VANDIONANT Mar~a 1 Agnes geb I766.rentenierster te B:lCl.:tn . I87I was BERDEN Victor,Nicolnas 1 François 11 dirocteur de la sureté publLrus" .De get·.ligen bij dit huwelijk waren: BERDEN Othon,Jan,Jourdain,Simon geb I820;offider te Gent BERDEN Jul es, Frans, Gerard kap i toin te Viivoorè..e ; geb I822 VAUCAMPS Edouard 7Engel,Karol 7Maria hier geb I833;onderoffioier te Leuven VAUCAMPS Karel,Henri 1 Leo 1 Christiaan hier geb I836.Eigenaar alhier BERGHMANS I7~7.Drie kinderen zijn vermeld I.Gillis zonder andere inlichtingen 2 .Magadalene. t'las in I764 reeds gehuwd met MEEHTS David 3.Ka.tharina. 1'las in I764 reeds gehuwd met de GREEF Christiaan,geb in Ió89,zoon van Gillis DE GREEF en van Marcalle VANaSTERDAEL BERGHliiANS Francis eohtgt voDE BROYER Anna beiden hier nog ill leve~ op 5-6-I750,dochter van DE BROYER Maria 7Anna en van VAN HEMELRIJCK F1lips(sic) BERKMANS Daniel uit St Genesius Rode hier overleden op I-3-1756 BERKMANS Catharïna geb te Dw I877 echtgte van LEUNEt1S Jan Bapt te Dw geb I875 1 sohrijn werker alhier in I900 BERLIJN Jan Bapt.zie ook BORLYN geb te Halle op I~I-I832 1 zoon vanWillemen Anna Catharine. VAN LOVEN.Hij +te Drogenbosch op 2I-3~I875 BERLOWIE ook BERLOWIES I845,DE BERLAY en DE BERLUY I783 BERLOWIE Elisabeth,vaderlands kind te Bxl geb.I779-83oWas gehuwd met ·s~lillmn~JJffiT Melchior1hier overloden op I2-II-18I6.Elisabeth overleed hier op 2-3-:t8:=5oH~t bxlse vondel. PAGE lilltoine dat bij haar uitbesteed was o•rerleed bij haar op 5-:t-I8I8. Elisabeth had een hier op I4~I-I820 het leven gegeven aan een nat ,;doc.hter Filippina die op 27-8-!845 te Brussel iti het armenhuis verbleefo

19

van


BERNARTS Kathelijnen I450 BERTRAND Ale:x:andrino,bxlse vondel .. geboren in augustus I807 7hier overleden op 24-2I808 nETSCH Frans, Jozef vermeld op 8·~IO-I905, als mekanieker alhier BETTEN Heyne~do.vrome I46I BEUDIN Arthurvl!ubert 7 Jozef 9 Antoon 'l;e Bxl geb op 3-7-I877,hier uitbesteed en hier c-p Sollemberg overleden op 9~,IO~I877 .Onwettige zoon -;.BEUDIN Valentine,Karia 1 Cathérine,zondcr be~oep te Brussel wonend.Het kind was bij DUFLON Jan Bapt.geplaatst. Duflon was geb I820 en uas schoenmaker BEUKELAER Nicelaas h:ter 0 op 5...,5···1796 met VERVACK B3.rbara BIEREBANS I835, ook BIERMli-NS I845, BIEREM!l.NS I84I en !'3IERREMANS I838 • BIERMA.NS JoannavCatharina te Dw geb 27-4-I801.Hier 0 op 16-7-1823 met HOUTERS Hendrik ook Peter genoemd.Ze was meid en dochter v.Nioolaas en v.SABLEMONT Elisabe~h beiden te Dw ·wonend 9 doch ooro:1ronkelijk utt Bx:l .,Hendrik was te Dw geb .op 27-12raoo,zoon v.Jan Bapt geb te Dwoen Vo:FERIER Maria,Catharina geb te Tubize BIERRE Brigi tte 9vaderlands !'.::ind te B:cl geb 1812,meid alhier.Hier 0 op 2-7-1834 met EENENS Peter?Jozef hier geb I&-7~I80~,wever 7 zoon van Jan Bapt.cn v.ROSE Anna,Joze...; fa geb I78I" . BIESEMA}TS Joanna?Catharina geb te Dw op I1-6-I862,dochter Volaidoor + te ·sPL.op 6-3-I89I en "To~LA.NS Catharina 7 Anna welke hier '1-'0onde in I898.Joanna~Catharina 0 hior op I6--·1·J~-I898 mot RINGOET Willem hier geb I&-2-I878,zoon v.!Tan3 7 voddenkop3r te Huizingen en VcPAESMANS Catharina hier + op IL-5-I89Q.De jonge ec.:1tgtnoten vestigden zich 'Ühiero BILLARD Frans 7 2eter zoon v.,Peter,Michaël ontvanger generaal van de koning te ROUEN . Hier 0 op 25·~II-I776 met R:iîllATI-T Maria, Francis ca uit Bx:l ,dochter van + Jan e::1. Vo LAUWERTS Joz-3fa 7 1sabGlla., BINGHSKENS Maria lüer -:- op 28~5~I769aZe was 0 met DE BAST Jan geb te I:wphier + or: I7-2-·I770o BLIIMPAIN Leopo:Ldvgemeenteraadslid te Huizingen I92I-24 BJ:ERREtfJ\.NS I83) ook BIERMANS I845~BIE.B..EM1l.NS I84I,BIERREBANS I838 BLli.NCKART Jo I32I en Jl.rnold zoon van Joo BLINDENBERG Ma;,•ia~ Catharina~Rosalia geb I844-46 7 hi·3r gehuwd met P.A.UWEI-S Ferdinanè. hier geb I843 ;beiden "I-TOOnden hier in I893 .Ferdin3lld was zoon v .Jan, ,:'ozef te Dw geb I8-9--I8I4,hi·.:Jr -:- op 30·-8~I895 en vei.u:ERTS Joanna,hier geb 20-4-I82Q~hier ne-g woon achtig in Fe':Jr.I900ndoohte:;.• ïtaaJacob en voDE SMEl'H Anna,Ma.ria. BLOMMAERT Maxi:nil:i.aan gehm-rd met "1'/EDL.-.ELS Maria~hier geb II-8-I7IO.Hi~ + hier op 4-7 -I747 .Maria vms doohJGer v.,.~·an en voVli.N ELEWIJCK Catha.rina waarvan 3 kinè.eren: !.Martin hier gedcop IO~I2·-·I742 2oJan hier g"::ldaop I7·~3~-Iï44 3oCatharina hier god I3--9·-I746 BLOMMli.ERT ''onder-onderwijzer,; te Huizoop I~I-I880.Vertrok later naar ~ling·3n. BLOMMART Martin ook BLOM1UJITRT 7 denkelijk vader van Maximiliaan BLOSSIER Marie,Josephine vaderlands k.i.nd geb op 22-3-I832,hier +op 24-4-1832 bij DENE Jan Bapt o~;.mar ze -u.i tbesteed was .Jan Bapt '1-·as geb in I80I BOCQUET Elisabeth geb I838oeohtgte van DENEEF Peter 7 Jozef hier + op 3i-I-I884 BOCQUET Joannap Catharina J~e SPL geb 5~5-I839 1 dochter va.ri. Jan (geb I8I5 en van Joa.nna Catharina DEMESMllEKER hiér wonend.Jo~a 9 Ca·l;harina dochtotrad hier in de echt op 27-8-1872 met Jan l3ap·i;. v.:•.NHJI.ELEN h:j.er geb op I-6-1844 zoon v.Jan BJ.pt en vaBarbf'.-ra VANDERKELEN hier geb I804o BODSON Thérèse geb te Jl.rnallo(??)in I8IO.Ze was 0 met DOSOGNE Enmanuel~Jan Ba.pt geb~ te Arnalle I802 · BOECKX Marie?Josèphe bxlso vondelngeb I790 1 ijier + op 21-1-IBII bij DEPYPER Hendrik landb.geb 1755 BOELS Joes zie ook BOLS I57I . . BOES Suzanna 1 Christina geb in I/I886 denkelijk te Bxl.natodoohter van BOES Catharina geb :::864 dienstmeid ·i;e Bxl I886 .Het wicht was ,li tbesteed bij DEVILLÉ Frans geb · 1 1852pen het overleed bij hem t~ Nee:::-dorp op 28-5-1886 BOIDELEZ Maria,Theresia geb te Pepingen op I4-I2-I828,dochtér v.Jan Iapt gel: I792 en v.BOIR!• .A.nna~Maria geb I798 7beiden wonend te Bogaorden.Ze 0 hier op 8-4-1856 met DAIJ Poter te Buizogeb op 13-3-I83I,dienstbJde I856;zoon v.Jaocb hier geb I783 on v.WAUTERS Joannao.r~ria.MariaoTher~sia was hi3r dienstmeid. BOIRA Anna,Maria zie BOIDELEZ . BO~S Coletta bxlse vondclogeb op 3~3~I8I6 en hier + op 27-8-I8I6 bij SNEEUWAERT Melsen die zelf een vondel.was.en -!;e Bx:l geb op 7...;.I-I755o0ok SLEEW.LGEN Melsen geooe~.

7

·

BOISOT do BOISOT 7 BOISOTH;BOISSOT~cn andere spellingen.Zie "De Heren ;;an Huizingen 7 en het kasteol"door AaMoMoBfi.L 7opsteller van deze onomastische lijs•eno BOLLE Jan hier gehuwd op3-3-·I742 met SCHOO:NliEIDT Maria BOLLE Willem~koetsier te Hallc~daar geb op 2I-I2~I858,zoon v.Jan Bap• te Halle +op 3-2-1875 en v.MOSTINCKX Maria~C~the..rina te Halle geb I82I en er wonend.Willem 0 hier op I7-5-·I888 m,>t PILLET Joanna te Dw wonend hier geb I9-5-I85·5;doohter van


Loonn.rd 1 landb to Dw. 9 gob I8I2oen v.Til.MBUYSER Julia gob I:3I7,wonond to Dw. Willom'l' was getuige van het huwelijk van BOLLE Petrus,wonend te nallo BOLOE IÜII . BOLCE Marie,Louise vaderlokind te Bxl gob 2I-3-I8II 1 hier +op· I0-4-I8II bij Fil~ps CRISPEELS dagloneroBOLS zie ook BOELS I57I BOLS Petronalla geb te Buekon bij Vilvoorde op 29-I-I779 1 hier 0 met JUDO Jaak geb alhier op 5-9-I774 7 hier + op I-·7-I825oPetronella was hier dienstmeid .en ze over::,. leed hier· in het kraambed op 8·=2-!823 ingevolgd.e"de keizerlijke snede 11 ,Ze was d.v. Jaoob kuipmaker + op 8~4·-!804 en v.FEYAERTS Catharina,ne.aister.Jaak was· z .v.Engelbert uit Anderlacht en v~VJJ.NDER KELEN Elisabath BONNEWEYS Jeroen I686 . BONNEWIJN Wouter I462 BONNEWIJN Peter I673,sohopen en bedezetter alhiero BONNE\HJN Miehiel I67I-76,gehuwd met de GREVE Marie.Hij was wedr v.INCKELEERS Mar:.a en huwde h::.or op I8-I-I682 met CLERENS Maria 1 doohter VoHert<m en VoCOOMANS Cathari~· na .Maria· CLERENS was wed"l-re Vo VAN HAELEN Petrus .Maria was in I7I7 reeds overleden, BOID~EWIJN Jan huurde op I"5 ·I696 en I72I kerk- en armgoederen van Huiz.Vadep van:· I.Leonard 1 grondbezitter alhier I709-46.Hier schepen en bedezetter I703 1 herbergie~ I700-IO.Geboren omstreeks I662.Hier als wedr + op II-9-I753 · Hier leefde een andere Leonard BONNEWIJN welke omstreeks I685 geb.was.en hier in I77I schepen was. De eerste trad vervolgons in d-3 echt met: ; A.DE Rli.UW Maria ook DE RArJ,DE ROUW,DE REUW 1 DE REU j>)<-{~~.>t'e~e B.FRfl..NCOIS Maria, GenovevaoHun huvrelijk had hier plaat3 op 2-5-!709 ""1. vc;J_;:_tf ...,J.i.J.J-4..- .~& qft C.ASSELBEF..GH Joanna,Maria hier 0 op 25-4-I728o IJ"';'"·"U-'"J"' ~ 4. :t.? .~• BONNEWIJN Leor.ard. en DE RAUW Mari~.hier + op I6-2-I709 verwekten_1. fl1 · V r · · I.Miohaê'J. hier gedo22..;.I-I698.Hij was te Beerseî géhuwd en overleed op I8-8-I720 2.Anna hier gedoi-8w·I700 7 overleden v6or I753oGehuwd met DE N.ll.EIJER Jan 3 oMaria hier ged oOp 9~6--!702; zeer jong overleden 4.Maria,Anne hier gedo3-5-I704;echtgte v.ALIBITS Jacob I753o . s-.Louiza hier gcd.27~2~·I706,eohtgte VoMORI.JI..U Joos hier overleden V~or I5-7-I753 6.Mar~ella hier ged.22~I~I708 1 denkelijk hier nog in I7C8 overleden.In I708 stierf hier een wicht BONNEdiJN 7 doch er werd geen voornaam,noch ouderdom,noch geslacht noch naam vndoouders vermeldo . . 7.Jru1 hier ged 2-2-I709 7 hicr +op 6-9-I7I9o B.Met FRANCCIS Maria~Genoveva had Leonard de volgende kinderen: 8.Jan hier gedo24-6-I7IO 9.Catharina hier gedoi~I2-I7II,hier begraven qp 7-9-I7I9 IO.Jncoba,Rosalia hier ged.4-9-I7I3,hier begraven I4-9-I7I9 II.Joanna hier gedoi2~·3~I7I5~hier overleden op II-9-I7:9. N.ID.Op te merken dat vier van zijn kinderen in· sept~mber I7I9 hier overledcn,nl Ja,Catharina,Jaooba en Roàalia en denkelijk ingevolge_ een besmettelijke ziekte. I2~Joanna hier ged I-3-I7I7 I3.Barbara hier ged.27-II~I7I8.Ze 0 hier op 26-I-1745 met DENAYER Hendrik.Beiden waren hier nog in leven in I753o I4.Jan hi0r gcd.I3-5-I72I.In I748 moest hij,dienst doe~ als pionnier voor doortrekkende strijdkraëhton.In I794 werd hij Jan"den ou·ien"genoemd ter gelegenr_eid van de volkstelling;zijn gezin bestond toen _uit 7 personen.Had trad·aohtereenvolgens in het huwelijk met : I.Mli.SSAER Elisabath Uit St Pieters Leeuw,hier +op I7":"II-I758 IT.PAUWELS Catharina ook PI~LS·uit St Benesius Roie · III.missohicn ook 1 dooh zonder de minste zekerheid met COCK Catharina uit Sint. Genesius Rode. I5 .Willem hier god. op 28-3-1723 I6.Emerentiäna hier ged.28-II~I725o C.Leonard en ASSELBERGH Joanna hadden geen kinderen. In 1753 zijn nog slechts ,wat de kinderen van FRANCOIE'Maria ?enoveva betreft,G.e kinderen nrs 8-I3-I4-I5-en I6 in leven. BONNEWIJN Jan zie nr I4 hierboven. Zijn eerste echtgte Mf•SSAER schonk hem I.Peter hier ged I5-~I748. 2.Anna 7 Maria hier gedoi4-I2~I749 3.Jan hier ged.I-6-I75I.Hier gehuwd op 2ü-Iü-I778 met DE KONINCK Joanna,ook de HONINCK uit Halle.In 1794 bestond dit gezin uit 3 personen.Ouders van a.Joanna 1 Catharina hier geb in I780,Ze werd ook vemeld als NONNEWIJN.Ze was hier 0 op I~8-I805 met Hendrik DEMESMAECKER ook de MESSEMAEKER genoemd,te Beersel geb op 3-4-·I780nDoze echtgenoten verwekten een z"'on Wi).lem,hier gei. op 20-7-!805 4.JoaP~a hier ged.op 7-I0-1752 5oMaria 7 Elisabeth hier ged.25-8-I754 6.Leonard hier gcd.,6-II~I756c Van zijn 2e eohtgte ·hield hij~PAffifELS Catharina): ?.Frans hior ged.2I~3-I76I

,...,J


22 8.Elisaboth hier ged.op 23-3-I762 9.Maria 1Magdalcma hier god 19-3~1764,hior + op I-2-1835 .ze 0 hier op 12-7-17E•9 met V!iN NERUM Jan Bapt zoon v.Jan en v.DEVLEES]OUWER Maria.Jan Bapt was te ))y7 geb in I762 en + hier op 27~2-I836.Bij hen + O:;J 28-II-I806 DA.LEGOM Br-Ll!la , bxlse vondel.geb in I78I. . IO.Willem hier gedo2I-2~I768 II.nnna·hier gedn24-I2-I773,hier overleden op 5-3-I838.Ze was hier 0 op 22-4-:800 met WETS Frans geb te SGR tussen 1775 en I778;soms werd ook gemeld d~t hij te Dw.geb.was.Zoon v.Gillis en v.BERCKMANS Catharina.Frans overleed hier op I8-IO- · 1847;hi~ was l~ndb.Anna gaf het leven 'aan: a.WEETS(sic)Jan Bapt.hier geb 21-I0-1804 en hier gehuwd met VAN VOLSEM Elisabeth b.WETS(sic)Jan,Frans hier geb 6-3-I806 en hier op I8-5-I842 gehuwd me-t Catharina SCHáUMANS c.WETS Maria,Dorothea hier geb I3-IO-I808,op ~enisberg overleden op 2I-9-I883. Wedwe .voPEETROONS Daniel waarvan ze 6 kinderen had. C.Misschien ook COCKX Catharina ook COCK nu COCKX uit St~~n.Rode. He4r eerste kind nl GILLIS werd hier ged.op I~-9-I77I.Het is mogelijk dat ze op die datum reeds het leven gaf aan een voorhuwelijks kind wijl de vorige echtgenote nog leefde en die zelf op 24~I2-I773 haar dochter Anna ter wereld bracht. Het kan ook dat de geboortedatum van Anna qua het jaar I769 of 1770 moet zijn. Mogelijk ook dat het om een andere BONNEWIJN J~ gaa~. Het kind BONNEWIJN Gillis is denkelijk voor 1775 overleden gezien dezelfde voornaam a~n een ander wicht gegeven werd en d3t hier geboren was op II-I-1775 Ee~. derde ~oon werd door COCK Catharina ter wereld gebracht en hier ged.op Z3-4I776 doch het kind stierf hier dezelfde dag,nl Christiaan BONNEWIJN Philippo,vermeld op I-5-I732.en hier overleden v~or I774~Hij had verschillende kinder3n 0 die denkelijk elders geboren werien en wae~an er slechts een vermeld is nl F.Ll:!.pspJozef,f.I-5-1774) BOmrnJIJN Leonard;tweede met zelfde naam en voorn~~.Geb.omstreeks I685,zou in I77I ·schepen geweGst zijnollier gehuwd. · ~n~ BONNEWIJN Willem geb in I777oHier schoenmaker in I805 BONNE\HJN Joes waarvan de eC:htgte VAN VOLSUM Petronalla hier op I2-2-I76C overleed. BONNE\HJN Joes;ook Jan.Kind hier -:- op I-IO-I748.Het is m0 gelijk dat het het eerste kind is van ~~SSAER Elisabeth en Jan.De pastoor die het overlijden meldde,gaf geen enkele aanduiding omtrent de ouderdom van het kinipnoch de naarnamen van de ouders noch de familienaam van de moeder. BOIDJEWIJN Jan hier overleden op I2-II-I799aDe datQ~ is vermeld in de ·deoenale ta~el­ len doch de akte van overlijden verdweenoO&k in het paleis van justitue te Brussel bestaat geen kopij meer. BONTÈ Louis 0 bxlse vondelogeb I8I3-I4 7 hier overleden op I7-8-I866.Hier gehuwd op 4-I2-Iû39 met VANHAELEN Barbara hier gob 24-2-I8I6,doohter v.Laurent en van Barbara Joanna DENAYER.In I8.39 was Louis hier dienstbode en in I84I woonden d~ echtgenoten te Sollemberg.Het gezin telde volgende kinderen: !.levenloos jongentje op I6-I2-I839 · 2.a.tweeling Laurent hier geb.op 20-3-I84I;hier 7 dagen later overledenoDe akte v. overlijden besta~t hier te Huizingen;het kind is dus officieel overleden doc~ •• o even officieel trad Laurent hier !bp · I-I0-!878 in het huwelijk met SW:rmlEN Einilia n:>.aister te Halle en te Hebbekom geb op 9-3-I842.Einilia was wedwe veLA...'lCKMANS Fïlips te Halle +op 9-4-I877.Ze was dochter v.Frans te Halle gest.8-I2-I877 en v.VAN NUFFELEN Petronalla te Halle Overleden op I7-I-I855oKleindochter va."l · a.Miohiel en v.PANTENS Joanna,Maria b.langs moeders zijde ,niet vermeld. 2.b.Peter 7 Jozef zelfde dag geboren en 5 dagen later overleden. 3.Laurent hier gebo26-8~I842.In 1847 is hij vermeld als Laurentine(sio).Donkelijk zal het deze Laurent zijn welke hier op I-IO-I878 met SWINNEN Emilia trouwde. 4.Jan Bapt.hier geb IO-IO-I845·Gehuwd met BRANTS Elisabeth,te Hoeleien gab;op I5I2-I845oHier werd het huwelijk op 3I-I-I87I gesloten.Eli·sabeth was dcohter v. Frans geb I82I 7 kareelbakker te Hoeleden en VoLOGIST Barbara~Elisabeth was hier dienstmeid en schonk·het leven aan volgende kinderen: · aoJoanna,Maria hier geb op 3I-5-I87I b.Ludovious hier geb I6-IO-I874 c.Peter hier geb op 20-II~I876 d.Maria hier geb op I8-II-I879 e.Catharina hier geb op 24-8-!883 foBarbara hier geb op I7-6-I882 en hier overleden op I8-9-I882 5 .Jan Bapt hier geb op 20-3-I849.Hier gehuwd op 3-8-I869 met Maria, Ludovica BORRm~S te SPL geb op 25-9-I847 en wonend te Dw.Ze overleed hier op 27-9-1678 dochter VoFïlips gob I8I8 en v .DEPAUW Anna 7 Catharina ge·b I8I5 .Bij her. overlead ~TCJLRT Jozef,Ernest geb te Bxl in Febr.I872,onwettige zoon v.FRANCAR~ Autoinette geb te Geldenaken in I843· Jan Bapt verwekte volgende kinderen: a.Nicolaas hier geb 26-3-1874


23 b.Catharina,Antonia hier geb 20-I-1870 o.Filips,Jozef hier gob 29-IO-I87I,hier overlede~ op 22-5-1873 doJosephina hier geb .24-·12~1875 e.Maria,Theresia hier geb Iü-9-1877 en hier + op 29-9~1878 6.Barbara hier geb 3~~I852 7 fabriekwerkster hier gehuwd op 16-6-1874 met LEFEBURE Willem,Adolf geb te Vlezenbeekii·~6-.185I 1 woonde te Dw I874 1 fabriekwerker,metser I874 dagloner 1882 7 brouworsgast 1882-85-87)zoon v.Frans en van CORTELINCKX Aldo1 gonde oo~ KORTELINCKX geb 1808-.12. . .. . ·· 7 oTheresia hier geb 28--7-1857 oHier gehuwd. op 14..;.5-1878 uet DEl CORT Henri geb te Gaasbeek op 24-6-I85.-hs6hoenm8.kèr te St Pieters Lceuw .. Zoon v.Peter geb IS26·, schoenmaker en -.roBORRENANS Cat~ina ·geb I8.28.De ouders van Henri woonden in 1878 te Ruisbroek . . 8.Willem hier.gob op 18-6-1861 . . BONTE LaUren~ zie nr 2' hierbovtinoZoon v.Lodewijk en VoBarbara VANHAEtEN•Hier geguwd op 1-10-1878 met S~TEJN.Elmilia,wedwe v.LANGKMANS Fïlips BOLS Ján ÏS47 ook BOOLS BOOMS Jaoob 1610-15 gehuwd, met BOOTE Catharina.Zie ook Geschiedenis van HuiZ'ingen en , van het kasteel door A~M.M.BA.L~verscherien in 'de B::-abantse folkloreÇi:lrs I3( eiÎ velgende . · '· · · ·' . · · DOON Ellisabeth. !"666.;.1702 e~htget:llilte van LOOCIO( Antoön,hier "begraven op &:.!16-17!8 BOON Hendrik van 1709 tot· 1762fhier bO:dezetter in I7_14 1 huurde 4ier kerk- en. armgoederene . DOON Anna,Catharina ge.b te SPL in 1836 dochter v.E;gide·'en v.DAMMll.NS Juma 7Maria,Catha. rina.Anna,Catharina overleed hier op6-9-1890• · · BOON Paulina geb te SPL.in dec.1838 landbouwster doohter ·van Frans en v.BORREJMll.NS Maria,CatharinaoKleindochter van a.Henri en v.SLEEUWAE~~ Joanna b .BORREMANS Frans en v aSLUYS. El.isabeth Paulina trad hier op 21-4-1863 in de echt met VAN PEEl Peter,hier .ieb.31-5-I834 z. van August in geb 1805 en VoBElLSACQ Anna, Cathéi.rine. geb te Beerselop 2~IO-I809 herbergiers en landbouwers te Huiz. · BOON Jozef te St Pieters Leeuw, geb ::.n 1844vP.i€}r verbonden met BRIÓF~U Mar€:9-rethal.geb ouders van: loFrans hier geb 30-.4-1869. . .: · i::l I84I BOON PhÜom~na geb te SJi'L I852-53, gehuwd me·t. WALRA.INENS Frans geb t~ ~Ç!lle. IB47 .Fhiloinéna en ·.Jfians waren hier b~i9-en n0g in t~ye:n in· !887 en Jan werd "dari '\rérmald als Jrui Bapt ~Philç:>mena was zl.ister vari' Ann<?~ Catharina BOON. . : . DOON Elisabath ~.? tè St Cfen.Rode 1837 oZe bracht h::..er OP·. 2~-3-1861 ep het 2-enneveld een leven:Coös zoontje ter wereld. ; . . .. BOON Willem geb te St Pieters Leeuw 1830p gehuwd me-;; VANDENBEO IN Maria,Alexandrine. geb 1Ü32,hier overleden op 1I~IC 1I863 e~ ze werd dan vermeld. als VANBEGINNE Alexandrine.Ouders van : · ·1 · I.Jan Bapt hier geb 7~7-1862 . ,; 2.Barbara hier geb 22~I2-1864;de moedor w.ordt da_"'l VKN BËGrN Maria,Alexandrine gen. BOON Coletta te Dw geb I866,gohuwd met FASTEJNAEKELS Jan Bapt te St Gen.Roie·geb 1864 Z~ woonden hier te Neerdorp in 1892 BOOTEJ ook BOOTS on BOOT Cornelis 1499oDit geslacht trok hier renten,die later op 1 DOISOT Pieter overgingen.Jan Bapt BOOTE was erfgenaam van DOOTE Lanoelot en had op 27-12-1627 een testament doen opstellen. DOOTEJ Jer66m eohtgt v.CROCKAERTS Elisabath die een testament opmaakten op I3-8-15I3 BOOTEJ Jerooffiirdo jongho 11 was broeder van Jan Bapt en v.Catharina BOö'TEJ BOOTEJ Catharina gehuwd met de BOOMS Jabob I6Iü-16I5-I627• BOOTEJ DE MONTEVERDEJ.Deze familie was bezitter van gronden alhier in 1610.Een deel Ve deze gronden werden in 1666 gekocht door PAUWELS Jacob en zijn echtgenote KEYAERTS imthonetta.De gekochte gronden lagen op het Huyssinghenveld BORLIN Maria;Elisab.eth te Hallo geb en te Bx:l overleden op 1&:-I-I821.Ze \-Tas 0 met VAN ERF Jan,Frans geb te .Overijssche op I1-4-1783;zoon v.+ Jaak te Humbeek geè en te Qverijssche + 27:..3-1808 en van wijlen VAN EI.SEN Clara te Evere geboen te Over~ ij~~ohe + op 25-3-I"8I2.VAN ERP Ja_'lpFrans trad h:.er later in do a::ht op IE-7-1822 met DENEYER Jrnna Catha.rina t.e 'Dw gab II-8-I789 7 dochter v.Daniel en v.Vk.N H.li.EIEN Mar• 7 ria. · ~ DORLYN Jan Bapt.ook DERLYN te Hallo geb 1-1-1832 en te Drogenbosch overleden op 21-3-1875 7 lmooht.Zoon v:Willem en v.VAN LOVEN Catharina.Kleinzoon van a.Willem en Catharina TORDEURS . b.goen _grootouders vermeld. Jan Dapt 0 nier· cip 25-E·I859 met TREUTTENS Elis:J.beth ook TRUTTEN"S geb te Tollembeek op 24-8~1832,meid.Doohtor VoPeter Frabs en'v.BILTEJRIST Rosalia geb 1805oWOnend te. TollembeckElisabeth woonde hier nog in·okt.I893~ÖUders van: aoFrans hier gebo4-9-I860 en hier + op 3I-Iü-I860 . b.Maria,Adela ·:fiier' g13b op I5-3-I863 1hier overleden op ,5-9-1864 c .Frans hier geb o.p 29-3-Il365 ~ Fabriekwerker in I895 .Hier gehuwd op !5-II-1894 met HElRINCKX Joanna hier gcb op 27-3-:C866,doohter v .• Henri hier wonend en v.tuma,Catharina BUSSElLOT geb te Halle op "14-1-1841 er. hier + op II-2-I894e0uders van: I)Henri hier geb 3-9-1895 1 hier overleden op 27-9-!895


21

2 )IIortonGin hior {f,jb op 30-9-Iû97 i4 3)i:lnri•' hier geb I0-4-I899e Mogelijk dat er na I900 nog andere kinderen in dit gezin geboren werden. 4oHortensia hier geb I6-I-I869 hier gehuwd op I8-IO~I893 met DAY Jozef hier geb op I7-6-I868rzoon v.Peter hier + op 2I~4~I870 en v.LEFEVER Juliana te Dworp overl. op I3-7-I887 5.SERVAAS hler geb op I3-6~I872 6.Elisabeth hier geb 26-6-I~74~de vader heette dan BERLYN.Ook zij werd in !900 als BERLYN vermeld.Ze trad hier in de echt op 2I,;..,;:tO-I900 met DEKEMPENEER Jan,Egide geb te SPL op I2-9~I875 zoon v.Karcl en v.smoN Joa.nna,Catharina die beiden te SPL.woonden. :\..: ·Dij Jan Dapt BORLYN en TREUTTENS Elisabeth waren volgende kinderen uitbesteed: a.LECLERCQ Adela dochter v.onbekende ouders.Te Exl geb.in Juni I860 en hier overle·· den op IO-I2-I862 b .BUQUESNOY Maria, Junelia te Bx:l geb.in ll.pril I8é3,hier overleden op I5-Iü-I863,na~ dochter VeBUQUESNOY Victorina,Francisca c.SCHNEIDEWIND Emilia,Arsena te Bxl geb.op 25-4•I864thier overleden op I4-IO-I864 d.WEDER ErnestpArthur te Bxl geb.3ü-II-I869 1 hier + op 3-I-I870• e .DEMUYLDER Henri te Bx:l geb .op 4-II-!8157 hier e-verleden op 28-9-!868 DO~~~~-..Jlll.meid bij WedweDE MOL Peter.Joa.nna.trad hier,il;l h;3,tfhuwolijk op I3-2-I727 mot DE GREVE JanoZe overleed hier omstreeks I7ê7 en Jan hertrouwde hier dan met THIDAUT Maria. DORR])V~S Peter 7 hier vermeld op 7-5-~72! DORREMANS Anna 9 meid bij llii.IJ Poter in I7I7 .In I726 was ze reeds gehuwd met VAN UERU::. . Jan zoon v.Hillem en v.Catha.rina DE MULDER.Anna liet drie kinderen na. DORREMANS Maria,hier op I-5-I746 gehuwd met LOCUS Daniel DO~~rs Darbara uit Beersel trad.hior in de echt oP I5-2-I733 met VANDERKELEN Hendrik uit Dworp. DORREMANS Frans !783 DORRJ!MANS Jan Dapt .geb te Hc.·üle I80Iphier als wedr overleden op 2I-5-I868.Zoon v •.Jan Bapt.en v.DIRICKX Anna,Maria.Hij was gehuwd geweest met DE JONGHE Maria;Theresia waarvan een zoon Nioolaas welke te Halle geb was in I836.Nioolaas was gehuwd met DUDOIS Joanna, Catharina te SPL geb.op 2-I2-I836a:Ucolnas overleed hier op 7-2-I:373~ wijl Joanna,Catharina hier nog woonde in Augustus I892.Ze verwekten : · I.Maria,Theresia geb te Halle in I862,hier' gest.op I2-2-I866 2.Elisabeth hier geb 3-5-I866phier te Neerdorp o-.rerleden·op 27-8-I892.Eohtgte.v. DEI<NOP Corneel met dewelke zo hier 0 was op 26-Iü-I89I;hij was wever te Ruisbroek waar hij op 24-7~I86I geb was.Zoon v.Isidoor l~db.geb I832 en v.VAN LIER Joanna• Catharina geb !835· 3oMaria 1 Christina ook Maria,Theresia genoemd.Hie~ geb op I6-I-I869.Hier C op 5-I2-. I892 met WYNS ll.ntoon geb te Duiz.op 2-5-I869,weveroZqon v.Miohael te Buiz.+ cp I3-2-I870 en v.DEVOG~ Maria,Theresia geb in I829 en hier wonend in I892 4oJan Dapt hier geb I-6.:..I87I,hier + op 2I-2-I872.De moeder werd dan Catharina ge . noemd. DORREMllNS Antoinette geb I8I2.In I866 was ze hier landb.en weduwe v.DE GREEF Judc.ou~' In I879 woonde ze te Dworp .-He.ar dochter Petronalla geb te Halle op II.;..IO-I840 t-rad hier in het huwelijk op 7'-8-I866 met ~AESMANS Jan Bapt hier cab op I8-I-I834 DORREMANS Joanna 7 Maria geb I823 was gehuwd met GOIEAU Peter hier geb I9-I2~I82I;zoon va.n Jan I3apt en v.COCKM.LillTIN Joanna,_Cornelia DORREMANS Hendrik geb te Halle op 6-6-I809 knecht alhier in I838.Zoon v.Jan Dapt en v.TORDEURS Maria,Anna.Kleinzoon van a.Martin en v.WYNS Maria · boniet vermeld Hier gehuwd op I2-9-I838 met VAN CUTSEM Maria;.är.na geb te Buiz.op 7--3-I809 1 meid en nat .dochter voVAN CUTSEN Barbara die te SPL \-'oonde. DORREM.ANS Petronalla geb te SPL op 25-II-I8I5,naaister te Huiz .• in I838eDoohter y. Pieter,veldwaohter te SPL,er geb I789 en v.HENDP.ICKX Barbara.Petronella 0 tier op 26-9-I838 met TAMBUYSER DamienpJozef,wover alhior.Geb,te Rebeoq-RoGflon op 28-9-IBif; zoon v.Daniel,Jozef geb in I794 en v.SANTOIS Maria,Augustina ook SANTOOS,SJ~S TOIT en andere spellingen. DORREMANS Arnold te Halle geb in I82I,hier ten ge\·olge typhus overleden op I9-Iü-I86I Was hier landb.Zoon van Jan Dapt geb in I793 en v.HUWAERT Joanna,ll.nna~nold was gehuwd met DEMESM1\EICI!lli Norbertina geb op 22-I2-:832 1 doohter v.Willemen YoGOUDOOS Joanna, Catharina geb in I7&8.Norbertina overleed hier ~p 28-I0-I868.0uders van : I.Joanna,Maria hier geb op I5-IO-I860 · 2oElisabeth hier geb I7-IO~I86I 7 dus twee dagen v®or het overlijden van haar vader. De geboorte had plaats bij de grootmoeder GOUDGOS Joanna,Catharina DEMEsMAEKER Norbertina trad daarna in het huwelijk (hier •op I8-II-I862 met.Sebastiaa.n DORREMANS. DORRJ!Nl\.NS Sebastiaan geb.te SPL op II-5-I827 ,zoon v.Henri geb in I794 _en v ..LIE'lENS Joanna,Maria geb in I798 beiden landb te SPL. Van Norbertina hield Sebastiaan de volgende kindere-n:


··\

J:,

~ . ~~·,

!:Maria Ca'l;hurin~ hier· geb ~P· ..I9-&.I863 . . . , 2;,Jan Thq:>t)üer g)!b op 3-4-I865.De moe~er wer·~ dan Aloortina. geno~~d .3.Henr.~.1Xavi~r J:lier geb: op I4~I866~hier overlede~ op ·.I9-II-I866 4.Joanna hier geb I4~I867,hier overleden op 3~IO~I867. DORREMANS Maria,Catharina geb in I824.W~s gehuwd met TAS~OE Jacob geb te SPL I82426.Hier schoenmaker in Iû53.De familie kwam zich hier ·vestigen op I·1-I2-Ii352 DORRD~S Sebastiaan te Dw geb Ii325-26 7 hier + op 7-I2~Iû76 _zoon v.Egide en van Cecilia VAN CAT.Hij was 0 met DEN1YER Cernelia ook IENEYER geb I826-27,waarvan: IoJan Dapt geb te Dw in NovoiÜ52 7 hier + op 3-!1~1856 2.Maria geb te Dw 5/I854~hier .gest.3-II-I856 . 3.catharina hier geb op 28-4-l857,hier' +op 23-ro....:r859;ze werd dan Anna,Catharina genoemd · 4.Anna 7Maria hier geb op 23-I-I859-Hier gehuwd cp 2~5-1880 mot SIMON·Edmond;Grégoire ook SIMONS in I893 7 geb te Ilx:l,óp 17-II-l855;hierwonend zoon v.La.urent te Ilx:l overleden op 3I-8-I866 en v.VANDENSAVEL iuma;Margaretha. te Ilx:l overl.op I42-I863.Langs moeders zijde is Edmond kleinzoon van Jaoob en v.RASQUIN Christina. 5.Anna 7 Catharina hier geb I0-4-I86I 7 hier gest o~ 23~5-!862 ze heette dan Ca.tharina 6.Anna,Catharina hier geb 22-4-!863 . 7 .Maria,Anna hier geb op 24-4-I865 7 hier + op 22-8-!866 . •••·i'•l"t' 8.1toB'a:l:terhi-er··geb-o1f'27.:..IO-I867 ;hier overleden op 6-I0-!868, DORREMANS Catharina geb te Halle in !828-30'dochter v.Jozef geb in I790 en v.The~esa CROCKAERT geb in IÜOO.Catharina overleed hier o~ 27-I-I858;een andere ~aal is· gemeld dat ze ~p 27-I-1859 over~eden·wa.s~Gèhuwd met HANSSENS Peter,Jozef geb te Halle op 2-6-I82I,hier· overl.op. 20-6-I892'~Hij woonde te Neerdorp en was· ze-on v.Nico~ laas en v.RAVETS Joanna,Maria.Peter,Joz.ef trad later ·'in de eoht met STRUELENS Johanna,Elisabeth · . DORREMANS Louis ge b te Halle op 20-5-1844, overleden op 6-6-!897 ,Zoon v .Henri en v. POQJET Sabina.Kleinzoon van:a Jan Bapt en v.SEGERS Ca.tharina · · b.Jan Da.pt en v.HUWJ.ERT Maria. Louis woonde hier en was werkman toeii hi:g.: hier c-p 8-I-1867 trouwde met HEYSELS Maria,Anna ook HYSELS hier geb op 29-8-I842,dool'.tcr van Judocue geb in· 11302 on va.."1. DER1DDER Anna 7Maria geb I797 9 landb te Huiz.Louie en Mà.ria,Anna woonden hier no3' in · 1895 .ze hadden volgende kinderen: · · ... . . . . I.Hendrik;Louis ook Karel,Louis genoemdfin Nov.I895).Hier geb op I2-IO-I867.Hier gehuwd op 7-II-I895 met DERDELINCKJC Maria,Mela.nia hier geb op 2..;,2-!865tdochter Vo SebastiM.n hier+ op 25-5-1895 en v.WISPENNINGS Maria,Anna.hier wonend,tJit het huwelijk werden voor 3I-I2-I900 voihgende kinderen geboren: · a.Ma.ria,Anna hier geb 24-13-1896 hier· overleder. op 25-I-!898 1 b·.Frans hier geb 3-I2-I897 · · · ' 2.Judocus hier geb 25·-3-I870 7 hier overl.op I0-5-I894 1 Vrijgez~l 3.Maria hier geb op 12-2-!873 4.Maria 7 Anna hier geb 3~7-11375 5.Michael hier gob 29-4-1878 · 6.Alfons hier geb 2-II-!880 7.een tweeling Jan Dapt hier geb op 28-4~I883;op Sollamberg overl•op 3..:.2~!885 8. id .Al bert , Henri i ei · 9.Maria,Lou~za hier geb 22-I2-I835 . .. Dij noRREMANS Louis overleed op .2-7-!882 VAN KLAn:REN Cornelia,MariajElisabeth geb te Bxl op 28-4-!882 nat4dochter v.VJJr KLAVEP~ Ma.ria,Elis~beth geb 18~l en wonend te Boschvoorde. .. · · · · · DORREMANS Louiza geb te SPL.op 25-9-I847 in 1875 ·:rviaria,LudoVica.Gehuwd met DOm Jan Dapt geb alhier op 20-3-1849 zoon v.Louis"en v.V.l).NHAELEN Barlba.ra hier geb op 24-218I6.Het huwelijk had hfer plaats op 3-8-I869J.Tn I869 woonde Louiza te Dw en was dochter v.F.I.lips geb ..in I8I8 en v~DEPAUW Joanna., Catharina geb in I8I5, beiden l9.ndb te SPL. . · ·· ·. DORREMANS Maria geb te Ilx:l ~P 6-1-I854,onwettige en niet erkende dochter v.130Rfu...""'v1ANS Theresia die ze nooit kende .Maria 0 hier op I7-!0-I877 met ·OST Jan Bapt.te Dw ·geb op 23-1I-I853 pla.fonrteerder;zoon V•F.I.lips te Itter overl.op 24-7~!856 en v.DUD1CQ Joanna geb 1815 Maria en Jan Bapt~vestigden·zich bie~ te.Huiz. · · DORREMANs Judocue geb te SPL 3":"3-I8I7jte Duiz.overleden in Okt I85·9,dagloner;zoon v. Peter en v.Hll.ZART An.na,Maria ·geb I79I,'wasseres" te ·Duiz.in I848 .. Judocus woonds in · !848 te Duiz.biJ zi~n moeder.Hier gehuWd op I6-_5;;-I848 .met OST llirbara hier geboren op 22~I-1828,dochter v.Michel geb te Bxl iri I796 en v.DARTHOLOMË Catharina .Op 29-7-!851 vertrok de familie DORREMANS naar Duiz.dooh kwam'zioh terug te Huiz.vestigen.Het gezin telde volgende kinderen: · ·· . · ·· I.Joanna,Maria hier geb op I9-8-I548 .· . . . 2.Jczef hier geb op :r8-I2-I850;hier overleden ingevolge cholera op 2r..:.ro-1859 3.Matheus geb te Duiz in I854,hier ook gest.ingevólge cholera op 21-IO-IÜ59 4oJcsephina hier geb 2-2-1860 . DORREMANs Jan Dapt geb te Elsene op 2ü-2-I854,wonend te Halle natozoon v.DO~~S Petrcnella geb I818.Hier op 2I-4-I888 gehuwd met SPRINGAEL Darbara,Josephina hier


~-" t:...' c::o

geb I5-Iü-I063 dochter vaFrans hier + op 2-7-1076 te Neerdorp en v.NEETENS Anna, Maria hier geb I3-Iü-!834•Toen ze hier p:e'bvwerd werd me I3arbara;Joaephina gen~9pd Ter gelegenheid van hun huwelijk wettigtJan Dapt haar nat ;,zoon wnlem SPRINGAEL welke hier geb was op I5-2-I804;hij werd c1.a.n Willam BaRREMANS genoemd., noRREMANS Alfons I9IO gemeentebediende •In I9I3 Uit de dienst ontslagen door de gemeenteraad, doch deze 'beslissing werd door de bestendige deputatie van de provincie la raad nietig verklaard,;In I9I4 was hij hier lid V:l.ll het hulp- en voedinggkomiteit nösGHMANS Felix,fabriekwerker geb te Lembeek op I9-8-I839 zoon v.Jan te Lembaok + op 2-2-IÜ7I en v.!YlAGNUS Maria;Josepha te tembeek overlóop 3I-5-I857 .IG.e:l.n:z;oon van: a.Jan Dapt en.voGEERAERTS Joanna beiden overl• beFeter en VANDE VELDE Maria,Josepha beiden o~erl~ Felix was wedr v.LA.US Maria, Catharina overlëte Lembeek op 8-6-I876eRij trad hier op 14--5-':1078 in het huwelijk met PLATIAU Joanna,Maria geb te Dw~op 28-6-I045ydochter v.Jan I3apt overl op 3-4-!867 en VeVKNDENDERGEN Joanna ~e Dw gest op 29-4-1863 Ze was kleindochter van~ a.Gillis en Van STRAET.MANE Ernarentie beiden overl. b.Gabriel en PEETROONS JoGnna beiden overie PlJ•TIAU Joanna was wedwe VeJan Dapt LEUNENS hier o~arl.op 5·3-1876 nOSMANS Joanna,Maria·ook Maria,Catharina in I868,woonde hier in 1860oGeb te SPL op 4-9-1025 dochter v.Frans en v.VAN NYVEL Darbara geb 1703 wonend te SPL iri 1068 Joanna was gehuwd meta · A.DAMMANS Peter,landb.geb te Dw in Il322,hier overl.op 24-8-1866rzoon v.Jan Bapt geb 1783 en v·MOSSELMANS Clara. n.Later met haar schoonbroeder D~S Kaprel;Louis hier werkman,geb te Dw op 14-3-I834 wedr v.SPRING.AEL Petronella.Dit huwelijk werd toegelaten door Kon.besluit van 25-7-I868.Karel 7Louis overl.hier te Ne~rdorp als landb,op 8-6-!877• Het huwelijk werd voltrokken op !6-8-!868 · DOSMANS Anna 7 Catharina te Pepingen.geb.op 25-1I-1826.Ze was hier dienstmeid in 186264ydochter v.Jan Bapt geb te Pepillgen 1784 en er W:lnend en v.HA.NSSENS I3arbara 1 .. ~ . !nna 1 Catharina trad hier in het huwelijk op 13-5-186~ met HOLLEMANS Jan Dapt hier geb ao-1-1823 landb,:z;oon v.Engel en v.DE COSTER Petr6nellaJhij + te Vorst op ·25-6-!862 en was voorheen getrouwd geweest met PANNEELS Joanna,Catharina hier + op I4-5-1855 • . . . . Anna,Catharina BOSMANS trad daarna in de eoht te Huiz.op 26-4-1864 met PEETERS Jan Da.pt.geb te Dogaarden 2-9-1820 11 aohe,ptrekker 11wonend te SPL,wedr. v.troRDEURS Joanna,Catharina.Jan Dapt was :z;oon v.Peter en v.DE CORTE Anna,Maria geb in 1782 BOSMANS Anna,Catharina geb te Duiz 1828,hiertoYerleë.en op 22-I2 ...186Irdoohter v.Ja.n Dapt geb in 1797 en v.GADRIELS Maria,Anna geb in 1796,Ze was hier herbergierster en eohtgte v.nREYSSENS Jozef geb te Heikruis op 4-Iü-1829.Jozef trad hier op 25-2-1862 in het huwelijk metOCULA Maria,Elisabeth geb te Halle op 13-!2-1832 BOSMANS Henri geb te SPL op I3-~I830 zoonv.Jczef geb in !799 timmerman te SPL en v •. CLERENS Anna,Catharina.Hier oop I3-I-I857 met ~~ Joanna,Maria geb te Dwor~ 3-I2-I83I dochter v.Willem geb in 1806 en v.]LAMAID) Catharina geb te Illcl in 1803-04 landbouwers alhier. DOSMANS Egide landb te SPL geb op I3-I2-Iû62 zoon v.Jan Dapt geb in 1827 en v.LIEVli:l>\ Joanna,Maria geb 1832 landb.te SPL.Egide 0 hier o::;> 25-6-1889 met DEPUE Virginia hier wonend geb te Dw op 17-6-1859;doohter v.Willem te Dw geb I824,hier overleden op Iû-5-!868 en v.PORTAEtS Maria,Anna.te Dw geb o::;> 24-ó-!823 landbouwster alhier DOSMANS Jan Dapt te Buiz geb op 7-5-1864 zoon v.Jozaf,Albert te Duiz.+ op 14-4-!875 en v.LUYCKX Thereuia landb geb te Buiz in 1830.Jan I3apt was hier 0 op 14-7-!892 met VAN HAELEN Joanna,Oatharina hier geb I5-4-1866 1 dochter v.Pieter,Jozef geb i~ 1038 en v.JiRANOICEN Joanna,Maria geb in 183I,hier wonendeOuders van; · I.Peter,Jozef hier te Neerdorp geb op 23-10-!892 2.Jozef,Juliaan hier geb op 26-2-I894.De vadel;' was dan11meka.niekma.ker" 3.,Jan Dapt hier geb op 0-3-I896;de vader was "aju.steur" 4.Antonia 7 A.nnè. .. , Catharina hier geb op 2&-12-1897 5.Arthur hier geb 29-4-1900 Het is mogelijk dat na 1900 nog andere kinderen V~ deze ouders geboren werden. DOSMANs Edmonigeb in 186o.Woonde in 1893 te Anderleoht.Tekende hier de eerste akte als gemeentesekretaris op 9-3-1893.Voor hem werd dit ambt waargenomen door Filips DEWACHTER welke zijn:laatste akte tekende op 21~I2-I892eDEWACHTER deed daarna hier dienst als bediende.DOSMANS was hier nog in dienst in 1915 DOSQITE F1lips was voor 5-6-1750 gehuwd met VAN OOT~ Catharina.Dij hen was Elisabath VAN HEMELR1JCK uitbesteed DOULENGER Alt'red,Leon,Jozef,hier hove.nier lhp IB-9-1~04 BOUtENGIER Peter,Jozef geb 1824 wonend te Halle 1 werkte hier als landmeter en wegen· oommis·sà.ris in 1854 BODLENGIER Jan Dapt.hier gemeentesekretaris.Vanaf 11~3-1819 tot 30-I2-I873 zijn bij-· na alle akten van geboorte door hem ondertekend alhoewel . in geen enkele akte Zijn naam venneld ia als getuige .Hij woonde te Halle en was hier tevens ontvanger van het bureel v.weldadigheid.Hij Wa.s waarschijnlijk verwa.'lt met de landmeter DOULENGIEReJan Dapt werd ook vermeld als sekretaris te Halle{van 1032 tot 1836)


27

DOUQUD\.UX Maria geb te Halle I866 7 dooht0r v~l ouis ge·::J in IG26 7 sohosnme..'cor te Halle en v.DE GREEF Maria.Het kind overleed hier op 22-2-1867 bij RINGOET Jan Dart te Gooik geb in Iû03 DOURGOIGNON Anna I676 wedwe v.SCHOONAERTS Anthoon noUWENS ook Ill\..UWENS Christiaan geb te Dw I840,hier h3rbergier I86G en landb ini888 DRANS ook DRANTS Darbara echtgte v.DE GODDER Jan Dapt griffier van de schepeLbank v. Huizingen,Duizingen en Eizingen,Hij overl.vöor 2-6-1767 BHANTS Elisabeth geb te Hoeleden op I5-I2-11345 7meid alhier;doohter v.Frans geb in IG2I,kareelbakker ie Hoeleden in Limburg(bij Glabbeke-Zuurbemde)en v.LOGIST Darbara Frans schreef ~ijn naam als DRAMS.Elisabeth trouwde hier op 3I-1-II37I met DONTÈ Jan Dapt.hier geb op 10-10-IÜ45,hier landb.Zoon v.Louis en v.VANHAELEN Darbara geb in IÜI4 7 lanàbouwster alhier. nRAQUENIER Angelica geb.te Trayennes denkelijk Tronohiennes I778.Hier gehuwd met Aimable GRUGEON geb.tussenrm-û7"ondet'paohter"in het kasteel te Huiz.tussen IfJ?9-40. Dochter van Kwinten en v•DELADY Marie~nne hier + op 28-2-1840 DRAS Joanna,Maria te Halle geb I803-05vhier + op 26-4-I873;dochter v.Jan Dapt en v. DEDELDER MariapAnnaoGehuwd met SCHEUT Peter te Dw geb in I803-05,hier wever in I842 woonde op de Menieberg en overleed hier op 22-5-It65 DRASSEUR Maria~Darbara geb I697 dienstmeisje in het kasteel van I7I7 tot I726 DREDAL Margaretha bxlse vondel.Tweede echtgte v.TRECTTENS Jan Dapt hier geb in I763 zoon voFrans uit Kester en v.DE VLEESHOUWER Darbara DREEGKMAN Gillis 30-5-1620 DREEMDOS 182! ook BREMDOS 1Ü26,DREMDOSCH I894,DREEMLOSCH I8I8 en I859 DREE:MDOS Alberj; geb te Dx:l 1785-88 gehuwd niet MY Ar.na,Catharina te Dw geb in I786 wei·kman alhier I8I9, landbouwers te Dw in 1G49 .neiè.en overleden vóor Mei !862. Ze gaven het ieven aan: I.Petronella hier geb.op 20-II-I8I9.Ze woonde in !849 bij haar ouders te Dw en t~ad hier in het huwelijk op 2I-8-I849 met LIEVENS Peter,hier geb.op 6-9-I8I6,hier + op 4-8-Iû55 7 sohaapherder op Sollemberg.Op 7-7-!850 werd ze vermeld als Elisabath Petronalla ~OSCH · ·2.Jan Dapt hier geb 20-9-Iû2I 3.Frans hier geb 6-4-I825,hier als vrijgezel gest.op 4-5-I882;landb.alnier in !1352 4.Jacob hier ge·b 23-3-IÜ2Ü DREEMDOSCH Maria geb te Dw op I7-5-Iû59,landb aldaar dochter v.Jacob te Dw + op 3-4IGû2 en v.VANROY Catharina landb te Dw. ,geb in I83I-34.Maria werd hie-::- op· 8-ï..:.IOG5 verenigd met TROCHS Jan Dapt fruitverkoper alhier,hier geb op 4-7-135?,zoon v.Karel hier geb 3I-7-I824 hier herbergier en v.DEPYPER Anna,Catharina hier geb op 3-û-I826.Maria had een nat .dochter die të Dw ·op û-2--I8û4 geb was en door TROCHS ter gelegenheid van het huwelijk erkend werd. ·· DREMDOSCH en DREEMDOSCH Jan Dapt geb te Dw op 7-4-I866,broeder van Maria hierboven Hij woonde op het Huyssinghenveld en was in I893 brouwersgast.Hier ge~uwd op I-9-· !892 met SLUYS Elisabath fabriekwerkster hier geb 4-6-Iû69 1 doohter v.Peter te SPL. geb op I6-II-I830 en v.DERJ~ Anna,Catharina geb te Lembeek op 3o-8-I833;Anna Catharina DERAEMAEKER was wedwe v.Jan Dapt.VANDENJACK hier overl.op I2-û-Iû6~. Elisabath en Jan Dapt verwekten: !.vrouwelijk levenloos wicht op I8-6-I893 2.Peter hier geb op 27-~!894 DREINAERT ook DREYNAERT DREINAERT August geb te Kester op I7-û-Iû5I,hier dienstknecht I8G4;zoon v.Jan Dapt te Dw overl.op I7-6-I873 en v.VANDERLEENE Paulina geb in I826Un IÜÜ4 woonde ze te Dw.Op 9-IO-I8G4 bracht LEEMANS Joanna,Maria te Lembeek geb op I4-4-Iû62 een net.z. hier ter wereld welke door DREINAERT August,in de burgerlijke stand opgegeven werd als zijnde zijn kind.LEEM.ANS Joanna,Maria was doo:1.ter v.Jan Peter geb I830,ls.nd1::. en v.LEUNENS Josina geb in II33I.Het wicht werd ge·J.bij PANNEELS Peter in bijzijn van TROCHS Maria,denkelijk baker. DREINAERT August en LEEMANS Joanna 1 Maria traden hier mp 26-II-!085 in de echt en het kind werd dan door August gewettigd als DREINAERT Jan. DREINAERT Joanna,Maria geb te Kester op 8-Iü-!856 W3.S eohtgte v.ViiliDEN DORRE Jan Dapt geb te Halle in I856.Het gezin woonde in Augustus I893 te Sollamberg DREMAEKER Thérèse-!803 ook DE DREMAEKER Theresia was gehuwd met DE LEU Gabriel DREYSENS Iû26 ook DREYSSENS I862,DRYSENS Iû60 DRYSENS en DREYSENS Josephina ook Jacoba geb te Hei~uis op I0-3-1û28;ze groeg vervolgens de namen:DRYSENS Jaooba 7 Fransoisca !860 DREYSENS Angelica I86I DREYSSENS Angelina Iû62 DREYSENS Magdalena I862 . DRYSENS J~ooba I857 Hier gehuwd op I6-9-Iû57 met DROMEZ Felix geb te Duiz.28-IO-IÜ30 zoon v.Nioolaas geb in IÜOI,zager te Halle en v.DE PROOST Maria,Filippina.DREYSENS Josep~ina was dochter v.Peter geb in Iï98 en v.DE SLODDERAERE J~anna,catharina. DRYSENS en DREYSSENS in I862 1 DREYSENS in I865 Jozef geb te Heikruis op 4=IO-IÜ29 houtzager te Huiz.in Iü62;zoon v.Peter geb in IÜO::l en v.DE SLODDERAERE Joanna,Gatha


2'8

Jozef trad in het huwolijk mot: A.De§MANS AnnapCatharina geb te Duiz IÜ28ydochter v.Jan Dapt geb in I797 en v.Maria Anna'àfJJRIELS gob in I796.Anna 1 Catharina was hier herbergierster en stierf hier op 22-I2-IÜ6I.Volgende kinderen zijn gekend: r.Maria,Viotorina geb te Duiz.in Febr.I859 1 hier overl.op 7-I0-1059 2.Maria Victorina hier geb op 27-4-Iû60,hier overleden op 12-6-Iû6I 7 3.Jan Dapt.hier geb op 2-7-1û6I hier overl.op 4-7-Iû6I n.ocuiJ~ Maria,Elisabeth te Hallo geb op 13-12-1032 7 meid te ·lbcl.doohter v.Jan Dapt geb in 1ÜOI schoenmaker en v.WAUTERS Maria geb in I80I beiden te Dw wonend.Het huwelijk had hier plaats op 25-2-IÜ62.Ze schonk hat leven aan: 4.Felix hier geb op 23-II-I862 5/Jan Dapt hier geb op 5-2-1865 DRIC~U IÜ4I ook DRICHAUD, DRICHAUT en DRICHll..UX DRICHl~oU Margaretha geb in I84I gehüwd met BOON Jozef geb te SPL in 1844 DRICHAUT Filippina geb tussen 1834 en 1Ü50 sio.Hier gest.te Neerdorp op 2-3-I806 Op I-8-I893 werd ze nog vermeld als DRICHAUX· .Ze was gehuwd met STERCKX Dés:ré geb te EYgen ook Aygew en Egem op I4-I-I848,hier te Neerdorp + op I-8-Iû93;Désiré was dan gehuwd met PALMHOUT Joanna 1Maria.Hij was zoon v.Lodewijk,dagloner te Thcl en v. li.ntonia VAN KEYMOLEN .Désiré werd ook vermeld als STERK in Iû84 1 STERCK in IÜ72 en STERKS in 1074 DRICHAUD Libert;hovenier alhier;geb te SPL in I742;zoon ,v,Peter en v.DE WEECK Maria, Anna.Wedr v.VA~ SNICK Livina uit Pepingen en later van LISEN Maria,Elisabeth uit HennuyèresoTrad later in het huwelijk met MAMPAEY D.ymp~ ook MAMPOIE in I834ouit Doomgeb in I76I en hier in 1 t Dorp·overl.op 9-I-Iû4I,dochter v~dréae en v.Anna, Catharina 1 zonder vermelding ven familienaam).Oudera van : I.Nicolaas te Halle geb I799•1800 1 hier +op ~I836.Hovenier in Iû22-29 1 boo~noei­ er in 1027 .Hij was hier gehuwd op 31-!2-1834 met DE SMET .Theresia uit Ukkel ge·b in I808;doohter voHenri en voGOESEL Maria.Ze hadien een dochter ~tharina hier geb op 9-1I-Iû35• 2.Michel geb tussen 1801-03.Hior achtereenvolgens vermeld als1 schoolmees·ter 1829 grafmaker !826-27 koster Iû25 tot !829 en van !834 tot 1837 onderwijzer van 1824 tot 1835 landbouwer 1036o DRICHAUD J~toon,Jozef te Halle geb I8I4 zoon v.Willem en v.LUYCKX Maria;Theresia Antoon,Jozef was hier dienstknecht in I836 en overleed hier op 2~1-1836 bij Gillis VAN DIONANT,molenaar op Sollomberg DRISAER Marie,onderwijzeres te Huiz.Gaf ontslag op 3I-I2-I945•Ze werd vervangen door VERLINDEN Marcel vanaf I-1-1946 DROECMA}T Feeter I596 1 pachter van het hof Ten Dloote DROEYER Iûi4 ook DROYER,DROYAT,DE DROYER,DE DRUYER,DE DRIJER en andere. DROTCORNE Jan Dapt geb te Wodeoq bij Vleesberg en Oeudeghièn in Henegouwen in I003 Tiediende aan de spoorweg in I840;zoon v.Jan Dapt 69b in !776 en v.POTTIER Maria, Paulina geb in 1772.Zijn ouders waren herbergiers te Wodeoq,in IÜ42oHier gehuwd op I2-I-I84I met VANZEEDROECK Joanna,hier geb 1~IO;d·Jchter v.Hendrik en v.Anr.a,)laria DEMONCEl~oU.In !847 woonde. DROTCORNE te Halle en was opzichter van de spoo~eg 11 DROUWERS Joffe I746 werd bij haar overl'ijden"virgo 9.tltiqua genoemdtll .BROUWERS Jan. 29-7-1766 . DROYAT JofCe;ze huurde .hier kerk-en armgoEderen tussen !727 en I746,Kan wel dezelfde juffrouw Drouwers zijn. · DROYER Miehiel vermeld in 1739 DROYERS ook DE DROYER Catharina hier overl.op 3-5-I766,eohtgte v.WEEMAELS Joïe DRUECKE Cornelius ·ook de DRUECKE in I32I . DRUNE:E:L Karel,Lodewijk schoenmaker alhier !004-07 •.G-eb te Ronse op I3-2-II360;zoon v. Rudolf te Dw + op II-7-IÜÜ2 en v.Theresia VANDERlUWAERT,herbergierster geb in I8I9 wonend te Dw.Karel trouwde hier op 21-û-!885 ·met WETS Joanna,Maria hier gab op 20-9-Iû63,dochter v.Matheas(broeder v.veldwachter WETS Hendrik)mandenmaker,hier geb op I0-5-1832 en hier overlooP 25-8-1898 en v.CALLE!lll.UT Veronica te Dw geib op 30-I0-1835 en hier overloop 14-IO-Iû87J[arel overl te Dw op I5-9-I8û9~WETS Joanna ook WETS Paulina genoemd trad hier op 20-6-1892 ~n de echt met DANNAU Désiré.Ze + hier op 23-2-1899 en ze was toen hier herbergiereter.Désiré was té a~.geb op I5-5-I878 en was zoon v.Karel,Louis en v.TlMMERMANS Maria,Darbara DRUSSELAERS I779 ook DRUSSELAR !804 en DRUSSELEERS DRUSSELAERS Maria bxlse vondel.geb tussen I773-77oHier + op I-1I-IÜI2,ze werd vermeld als "werkster" en was gehuwd met V.AN DER HELPEN Gillis ook VAN TER HERPEN geb te SGR in 1778 DRUSSEIMANS .Adriaan,Jozef gehuwd met LA .ono.IX Maris.,Anria te Tubize geb.Oudera var. volgende kinderen die hier geb.werde~z I.Jacob 1 Jozef ged OP 2I-I1-I773 2.Maria Theresia id op II-3-1775


3ofJma 7Maria hier ged op 3-5-I?76 4.Adriana 1 Jozefa hier gcd op 15-9-1777 DRYSENS ook DREYSSENS en DREYSENS nur. UJCI<X 1006 ook DUEL.IN!:KX 17 01 DULINGS I762 nUELINCKX Jrnna 1 Catharina gehuwd inet DELSACK Jen ]Jo.pt ..Oud<dre van I ,Jan 1 Peter geb in I7ÜI en gehuwd met DEMESM1\.EKER Joanna hier gçat op 9-.}-IJ!::>:> dochter v.Jan Dapt en v.DE SOLLIER Maria;Catharir~ oqk DERALLIER geb te ll<l~ JiTJLINGS Juma,Catharina was in I762 reeds gehuwd met V.s\NSINTEJAN Petér DULINCKX Ros:llia vaderlands kind geb op 1-B-11330 en l:oij DESMEDT Filips overl,::~p 6-4-1033• DULINCI<X Ferdinand geb te Dxl 11336.Woonde in 1047 bij SPRINGAEL Filips nuFFEN Ceoilia,Eulalie geb te Dxl in Febr II369.Ze woonde bij de wedwe VAN SINTEJAN Jan Dapt.bij dewelke ze hier overl.op n-ó-I069.Het was een nat.dochter v.DUFFEN Anna,Maria keukenmeid te Dxl 11 geb in !035 DULTERYS ook DILTER1JST 1 DILTEREYS 1EUTERL1JST DULTERYS August in geb te Meerbeek op 3-I-!068 hier "vlekslager"in I/394-95 .Woonde voorheen te ST Jans Molenbeek en Koekelberg.Zoon v.DULTEREYS (sio)Frans overl.te Ninove op 22-I-!890 en v.PLETINCKX Philomena wonend te St Jans Molenbeek.Hij 0 hier op I5-II-I894 met LIECHTEERD ook LICHTHART Joanna 1Maria 1 Josepijina geb te Anderlecht op II-IO-I/375 dochter voWillem 1 hier wonend en v.TONDEUR Joanna,Isabella hier overl.op I2-II-II392.In 11392 werd ze LIEGTHEERE genoemd· .Verschillende andere spellingen werden aangetroffen.Ouders van volgende kinderen: 1.Willem hier geb op 23-I2-I894 9hier overl.op 29-6-!095 2.udolfina hier geb op 3-9-11397• . Het is mogelijk dat na 1900 nog andere kinderen van.hen geboren werden. ·DUQUESNOY Maria,J~elia te Dxl geb in april 11363 1nat.doohter v.DUQUESNOY Victorina, Francisca.Het kind was bij DORLIJN Jan Uitbesteed(geb op I-I-1832~en het overl.hi<'":. op 15-I0-1063 DURSENS Judith overl.v~or april 1869.Gehuwd met VERGAUWEN Peter,Jozef geb in !829. Peter hertrouwde met VAN STALPOORT geb in 1827.Ze overl.hier als ·wedwa op I4-IOIû97 • DUSELOOR ook DUSELOTS 1 DUSELOT 7 IJUSSELOO~DORLOTS 1 DUSLC·T en VAN DUSSELOT DUSELOOR Heynric 1450-56 . DUSELOTS Marcella I705 1 was gehuwd met CALLEDERGH Anèreas ook VAN·&~LLENDERGH,Later trad ze in de .echt(opt I7-5-17II)met SPRINGAEL Christiaen ook SPINAEL.Ze stierf hier op 29-13-I723.Ze werd varmeld als DURLOTS in :71I,DOURLOT in I7I7,Christiaen verbond zich nadien met HARCY Elisabetho DUSEM.ll.NS 1023 DUSLOT Maria,JUtna geb te Dw in I72û.Hier gehuwd op 3-7-1749 met DE LEU Jacot ook DE LEENER hier geb op 29-3-I728 7hier + op I0-3-I79I.Maria woonde hier nog op 24II-1009 DUSLOT Gabriel denkelijk broeder van Maria,Anna.Hij overl.hier op 19-5-I745.Hij w~s hier op û-2-1735 in het huwelijk getreüen met DE ~EU Joanna,Catharina hier overl. op I9-10-I782.Ze hadden de hierna vermelde kinder9n: I.Maria 1 Anna hier ged. op 9-2-I736 7hier overl.op 23-3-1742 2.Judocus,Josephus hier ged. op Iû-9-!737 3.Anna hier ged.4-12-1739 4.Gabriel hier ged.op 29-4-!742 5.Maria,Anna hier ged. op ~5-!745 Joa.nna 7 Catharina trad. .op .2I·*II-I745 in de echt met VANDENBOSCH Louis waarvan ze een zoon René hield welke hier geb was op 25-!2-!750• DUSSELOT ll.nna 1 Catharina te Halle geb op !4- 1-Iû4I 1 hier overl.op II-2-Iû94oD.Y .Ja..'-1 Da.pt.en v.DERAES Joa.nna.Hier gehuwd met HERINCKX Henri geb te Dw op I9-9-Iû40 1hier + op IO-I2-Ill99;zoon v.HEERINCKX (sio)Matheas en v.RAIS Joanna.Toen hij hier op 29-II-1094 hortrouwde met KILLAER Maria werd hij vermeld al.s HEERINS.Kilher Maria was ~b te Huizoop I5-II-Iû4I en woonde te Dxl.Ze was weduwe van: á.PARIDAENS Jaoob'geb te SPL op 29-5-IÜ37,~aar +op 3-5-II366.Ze waren hier gehuwd op 14-6-I/364. n.SPRINGAEL Urbaan hier geb in I045,te St Gillis-Dxi overl.op 2û-6-1û93 KILLAER Maria was dochter v.Hendrik hier + op I-2-I07G en v.EENENS Catharina hier + op 28-7-1093· . DUSSCHOTS Désiré bxlse vondel.geb in Juni 1038 7hier hij SPRINGAEL F1lips overl.op 7-!2-I/339· DUTTERLIN Jules fabriekwerker ~n II39I.Geb te Colmar(Fr.)in Iû69wonend te ST.Etienne, (Fr).zoon v.Luo en v.HIRTZMAN.Hij +hier voor de woonst v.D.AY Jozef pachter (!&46) DuYS Maria,Darbara echtgte v.TORDEUR Nicelaas geb -;;e · Lembeek 7 hier bij GiiUGEON overl. op II-5-IÜ29o DuYS Peter was vbor 2~Iû57 reeds gehuwd met CAL~UT Darbara DUySELA.ERT Heyne I49û BuY SSELEERS Kathelijne 1491 DuYENS I..ouiza te St Gillis(Dendermonde )geb in I/352 ;echtgte v ~CLYMANS Ja.n te \\'ille· broek geb in !1352


GADAVRS I8I7 GALEBAUT Jan I789 ook GALLEBI1.UT GALLEBJ..UT Cornelis I684·-I70I-I72I-I7I6 1 hier grondbezitter CALLEBAUT Cornelis 2Ü-Û··I'757 .I-las gehuwd met PA~LS Catharina dochter v.Willem en 'lo VAN VOLXEr.! LouizaoHij overl .vóor Augustus 1757oCatharina schonk hem r.cornelis 2 ~Jan echtgt VoMEEDS Cathariha wa:'-.rvan a.Hendrik bnBarbara gehuwd met BUYS Peter c.Catharina hier gehuwd op 28-8-I757 met Aclriaen de VEYT do Joachim 3 .Anna gehuvrd met MOMMilERT Gi;J.lis waarvan a.Joanna getrouwd met ROCK Peeter~weduwe in 175~ b.,Joannes c.Catharina gehuwl met Pauwel CAREL'3 d.Cornelis ve1'':>onden met FOOT Elisabeth 4.Joachim overlot'lssen 27-5·-1740 en Augustus 1743.~/as op 29-9-1729 gehuwd met Anna, Catharina DE BR01JER 7hier ged op 22-û-1703 7 doch~er van Miehiel en v.PUI.~~~U Catharina.Ze verwek-ben volgende kindereng acMichiel '!'rj•··~.J~ · b .Philippe CoElisabe~;h

d.Joannes e. Gornel iE • Deze vi;'f kinderen stonden onder de voogdij v.GHYSELS Jan. Ann3. 1 CathaJ·ina trad op 29-8~1743 in het huwelijk met V.ANDENBROECK Steven,welke hier overl, op 28-.8-1757 r.Op 4-10·-I7 48 had ll.nna, Ca tharina een testament gemaakt o 5. Ca tharina welke op 28-8-1757 reeds overl .was .ze was gehuwd geweest met P.AES Hendrik waarvan: a.S:enclrik b.Joannes c.Joaohim . d.J1aria 11\r.na C!!.LLEB..''l.UT Maria 7 Anna hier overloop I6-4-1750;zonder nadere inliohtinge.n.. . . CALLEB..I\.UT Jan geb in 1729oin leven in 1750oKa.n misschien wel Jeannes zijn welke hier-boven vermeld is sub 4ndn CALLEBAUT Jozef geb te Dw I833.In I847 knecht bij molenaar VAN DIONANT Gillis CALEBJ.UT Jacoba geb te Dw iri I8I2 .Gehuwd met STRUEI.ENS Carolus geb te Dw in 18I2, smid in Iû4I.Zoon v~Frans en voLEF~S Francisoa geb te Dw 1794 en hier + op 29I2·-I8647dochter VoJudocus en v.V.h..lf ROY Elisabeth Cil.LLEBJ.UT Jan Bapt.denkelijk te Dvr gob I797-I800.In I86I schoenmaker te Dw.Gehuwd met lJI.~lBOTTE Paulinaîwoonden te Ukkel in I869o0uders van: !.Veronica te Dw geb op 3ü-IOM1835oHier gehuwd OJ: I9-6-I86I met WETS Ma~heas 7 hier geb op Iü-5-I832,mandenmaker.Zoon v.Jan Bapt er: VoVANVOLSOM Elisabath hier ge~J op I9-I2-I805,linnenblijkster te Huiz.en hier + op 4-3-I882.Verdmioa werd, bij haar overlijden op IO:.-IO-I887 Victorina genoemd.Matheus overl.hier op 25-8-!898 Hij was broed~r vun veldwachter WETS Hendrik geb in I837 CALLEBJ~.UT Iuma:Maria geb te Dw op 6-2-!844 en hier overl.op 28-5-!883 ,maaister in I869.In IÜ73 en 1875 werd ze Maria genoemd.Ze trad hier in het huweliUk op 2I-9I869 met HAUWJ~T Jan hier geb op 22-9-I844,landb.alhier;zoon v.CHRistoffel en v~ VIlNZEEBROECK Elisabeth geb in I820 hier landboüwers.Jan was hier dagloner in 1833 CALLEBAUT Jan Bapt metser geb te Dw op 2I--8-I839;zoon v.Peter te Dw overl.op I0-9I862 en v.HAUWAERT Joanna i;e Dw overl.op I4-I-I8L4.Jan Bapt was weclr v.Virginia CHRISTif.ENS te Dw overloop I6-5-1886;hij hertrou~de hier op I2-I-I888 met Maria, Elisabeth DEWJJfJDELEER hier geb op 20-1!-1843 en hier overl ·op I1-û-I88û,landbouw~ ster dochter v.Judoous hier geb op 2ü-I-I796 1 hier overl. op· 22-6-Iû48 er~ v.Maria DEYJEESHOUWER ook Maria~Jmna geb o:: 26-II-I80IDEVLEESHOUWER Maria 1Anna was wedwe VaGEERTS Alfred overl op II-3-1887.Van zijn eerste vrouw had Jan Bapt een dochter l.Catharina geb te Ek•lle in I872 en hier overl Op 3~5-I88ü CALLEBERGH ook VAN Cl~.LLEBERGH CALVAER Frans uit Ukkel ;hier gehuwd op 3ü-II-I863 net MEDilER Margaretha bxlse vondel n CALVERDOS ook Gt1WERTOS 1 KALVERTOS, KALVERTGOS en CALEERTHOT CALVERTOS Jan 1 Arnold geb te r.tenken bij KeuJ.en ook Meuken 7Mentien en Meroken,Zoon v. Jan en v.WAKENJ3ERGElisabethoWas "meestergast bij borger van GAVER;fabrlbkeur van papier".Hier gehuwd op 3~5··179I met Maria 7 Johanna DECUNSEL geb te Hekelgem bij Ninove-Aalst .Ouders va::-, volgende kinderen: I.Theresin. hier ged.op 29-·I-I792 2.Jan,Frnns hier ged op 3-IO-I793~later priester gewijd 3.Filips hier ged op 20-6-I795 CALVERTOS. Jeanne~Therese geb op I-6~I799.Denkolijk een dochter van Jan.Hiervan is nergens een akte v.geboorte te vinden.· CN~MAERT Karel geb.te Beersel in I75I-55ïzoon YoC~istiaen en VoGERREBOSCH Barbara


Karel was bedezetter in I785 7 m~~i~ipael en herbergier in I794-95,kerkmeester in I809 7 paohtor in 1807-08 7 landbouwor in I8I2,t>lu.,j overl.hier op 29-I2-18I8 en was hier gehuwd met: iiiö1énaár in"·'rt'94" . A.ELSOCHT Maria 7Magdalena geb te SPL I753 7hier overloop I9-4-I80I 7doohter v.Jan e~ v.CROCKAERT Jrnna 7 Maria . . B.HANSENS Joanna ook HANSSENS geb te Dw op I4-II-17777hier + op 25-3-1:847 bij haar zoonJan 7 Fordinand.Na he·!; overl nVoKarel trad zo h:::.er in de eoht op I-2-I82I- met Vlill LA.THEM Jeroom 7 hier geb op 4-12-1777 en hier + op 8-3-I838,zoon v.Hendrik en v.DAY Maria,Aniia hier geb op 2I···4-I740,hier + óp 4-Iü-I822.Het huwelijk van Karel mGt Joanna 'l'rerd .denkelijk te Dw gezegendvze was dochter v.Daniel en v.Catharina LORIS., Van ELSOCHT Maria,Magdalena hield Karel: I.Ba.rbara hier ged op I'{···2·~I780 7 hier overloop I5-6-I795 2.JoannayMaria hier g~d 20-3-I78I;hier gehuwd op 2I~8-I806 met MERTENS Lambreoht geb te Beersel op 2-II·-1747 2 smidïzoon voJan ·Bapt en v.HEREMJ\.NS ll..nna 7Marie. uit Pepingen 3.Jan Bapt hiar ged op 23-3-I783ïhier 11 lé'a,rrevraohter"in !805 4oAnna 7 Catharina hier ged II-5-·!785 ·"' 5.Hendrik hier god op II-2-!787 _6.Gabriel Jan,hier god op 2q-2--I789oLandb.,te Huiz.in I8I3-I4 ·····~h.:.F:L-l·lps 1 Jac.oh...hier.:.ge4,;;i!i-I2-I790 ....... , .... ",.. . ..... ,.....• ......,....,••........,.•. 8.Jan Bapt hier.ged op 10-6-I793 7 hier nog in leven in I850.Sohoolmeest~r op 20-II8I7,landb.in I8I6.Gehuwd met DE·SNEDT Maria,Thesesia hier geb 26-II-I789,dochter van Jan 7 Bapt.en v.oSCHOONHEYDT· Maria,~a hier overl.pp 29-7-1815o0udere van: a.Karoi,Jozef hier.geb I3-I-I8I7 b .. Joanna 7 I,1aria hier .geb I8-8-18I8 9.Jan 1 Frans h:!.el' ged op 22-II-I796oDe qud.ers woonC..ert dan óp Sollemberg. Het is op'··allend dat omtrent a.l deze· kinderen weinig of niets gekend is, behalve -gpor Jan Bapt e . Ter gelegenheid van de volkstelling van I794 we:rd vastgesteld dat het gezin van Karel uit I5 personen bestondvkinderen,verwanten en dien~tpersoneel inbegrepen Van HIJmENS Joanna hau hij: IO li.nna 1 Catharina hier geb op 3~7-1803 1 hier ovorl.op 14-5-1808 II.JearmepMIU'ie hiel' geb op I7~9-I805 1 hior overl.op 26-2-!808 12.Laurent hier geb op 28-9-!807 hier -:- op 12~4-1808 I3~Maria 7 Anna~Juliana hier geb op 10-8-180~ 7 hier gest.op 2-2-I83I 1 ongehuwd I4.J'an 7 Ferd~.nand hier geb"op 2I-6-I8I2,hier ••op 3-8-1873.Zie verder I5.Lambert hier gab op 9-I2-I8I4 7 hier overl.op 23-3-1829 16eCornelia hier geb op 29-4-I8I7 7naaister hier g9huwd op 23-6-!858 met WETS Fr~1s hier geb 27-Iï-I828 1 veldwaohter zoon·voJan Bapt.en v.VAN VOLSOM Maria,Elisabeth geb in I806 7 Hjnwaadblijkster.Frans overleed hier op 28-I-II37I en Cernelia op· 4-4-1876. In ha.a.x· overlijdensakte is gemeld dat ze een dochter was v.Jan Bapt, Hli.NSENS Joanna schankVJIN LATHEM Goroom een dochter Anna,Catharina hier geb op I6-4-I82I uellce gehuwd was met Hil.UWAERT Christd>ffel geb -in I815. · Toen Joanna 1 weduwe was werd het kind VAN LINT Karel te Bx:l geb in I035,bij haar opgeyoedo (c' . C!~r~UITRT Ferdinand ook Jan 1 Ferdinand.Zie I4 hiervoren.Gemeenteraadslid van I849 tot I852,schepen van I852·.tot 'I866 7 burgeineester van !866 tot I873 1 lid v.h.weldadigheidebureel van I853 tot I868~paohter in I86I.Hier op 23-9-!835 gehuwd met LIEVENS Barbara hier geb 3-:0-I809 1 hier .overl~op 27-3-!879 dochter VoF1lips geb mn !786 en v.DEMONCE.ll..U Barbara.Jan Ferdinand· en Barbara woor:.den hier te Sollamberg e~ waren landb ... fr11der:3 van: · I oJcanna hi·Jr geb op 25-2-1836 en hier ovorl.op 28-2-!836 2. Joanna hi·Jr ge bi~·· ::.:.>-II337 hier overl.op 9-6-!8.)8 3.JcannapMa:~ia hier geb.op 2I-8-I839,hier + op 4-6-1867 .Hier gehuwd met AcUY'LENBR')ECK Fer·dinand op 3..·5:-1859oHià.r geb op I-9-1838,landb.alhier.Werd hiar op I-I2· ·11364 opgehangen aangetroffen· in zijn boomgaard op Sollemberg.Hij" was hier he:~bergiel' in 11362.,ltèrdinand was een zoon v.J'an· Bapt hier ge'b in I800 pachter en burgemeester hier overloop I9-I1":"!870 en ·v~DE GREVE Jo.anna,Maria B.,TROCHS 1.lillio op II~IO-I865. 7 hier geb op 28-8--I828,hier + op 22-5-I895 9 zoon v. Ferdina~1d geb op 2~5-1790 en v.VANBELLINGHEN Anna 7 l~ia geb in 1794 TROCHS Gillis hertrouwde hier op 3I-I2-I867 net SCHOBBE Cathar.ina a·ok HOrtensia geb te Bierbeek op II-1-1844 dochter v.Peter en v.VERMAELEN Maria,C~rolina 4oHenri 7 Leopold hier geb 22·-I2-I84I,hiel' overl .o:p II-r..:..f845 · · 5aCornelia )lier geb op 29-8-1844 1 hicr gest.op 22-I2-II361 6.Fïlips doch in feite· Fïlippj,na hier geb op I~II347 .Hier gehuwd op 27-I-!869 met DJINNAU. Jan Bapt.geb ·te Dw op 7-6-I84I,iand·:> aldaar·.Zoon v.Gillis gob in IBO:r en v.BONNEWIJN Franscisoa geb te Dw Il305 1 landbouwers •.. 7 .Barbara hier geb 30-9-!849 ··p~ohteref:!- 1 hier gehu·..td ·op 7-I-1873 met MERT.illNS Karel, Frans gob te St Pieters Leemi op I-3-I850 1hior + op_ IQ-;8-1879 zoon v .. Jan Bapt gob in I8I8 en v.DURY Mari~,.Theresia,Charlotta.Ba.Dbara ging· later een tweede hu~ welijk aan op 14-7-1080 met \HJN.tlNTS Jan,Bapt landb te SPL 1 daar geb op 8-6-!854


zoon v.Jan, Jozef geb in IÜ26 en v.WAUTERS Joanna,:,1aria geb in !1325 lEndb~to SPL. 13.Anna 7 Ma.ria hier gob I0-7-I852 7 hier pachteres in I889.Hier gehuwd 01= I0-6-!874 met EYLENBOSCH Martin,Jozef te SPL.geb op I2-6-I848 1 landb.te Huizirgen in !875 zoon v.Jan Bapt geb in IIJI2 en v.VAN CUTSEM Bar·::Jara geb in IÜ20 7 lar.dbouwers te Sint Pieters Leeuw. cAMMAERT Maria 7 Juma zister van Karel en dochter v,C~istiaan.Zo was gel:- in !755 en overleed .v(~or !807 .Eohtgte v.WYNS Jaak.Hun•· zoon /lYNS Frans + hier Of• I6-:II~I807 uM@1AERT Jan Bapt geb in I8I2 was hier landb in IÜ33 cAMMAERT Fïlips geb omstreeks I8I2oLandb.op Sollemb3rg in April I847 CAMPO Alfred was gehuwd met VAUC~J[PS Mathilde,Marie 7 Agnes 7 Charlotte.Ze was hier gEb op I5-2-IG32 dochter. v.Karel en v.SIMEONS Maria,L~uiza,Magdalena CAPFELLE Jan Bapt te Belli.ngon geb.omstreeks J;78I 7 li.erbergier te Huiz.in I8II.Soms vermeld als geb te Halle of te Bellingen.Was gehuwd net HENSDAEL ook HElriSDAEL Jearille, Catrine geb te Halle in·I788.In I83t: woonden het gezin hier nog en Jc..n Bapt.v;as dan dagloneroOuders v~: InA.ntoon hier get op 2I-I2-I8II 7wever te Buiz~latar hier landb.Hier 0 op 9-4-I834 metDEVmESHOUI"iER El~säbeth hier geb op 8-2-IÜIO en hier + op 28-3-:835,doohter v~ Jozef geb in I768.J~ Bapt zoon v.A.ntoon en v.Eaisabet~ overl:hier op I2~3-IÜ35 2.Marie,Henriette hier geb op I0-3~IÜI4 . CAPELLE Jozef ook CAPFELLE overl.vóor !865 was gehuwd met WAUTERS Catharina hier geb I9-IO-I826 7 dochter v.Hendrik te Dw geb op 27~!2"':"!800 en v.BIEREM.ANS Joanna ook BIERMANS geb te Dw op 27-4-IÜOI.VTAU'l'ERS Katharina gad hier op 3I-IO':":':T65 het leven aan een natozoon Jozef. CAPITTE Jozef ook CJ~.PITE in IG7I.Geb te Ukkel op I~~I84I.Woonde in I87I te :Beersel. zoon v",'Jaoob en v .STRUELENS Regina geb in I8I6 o.Hij 0 hier op !8-I-IÜ""I me-t GODEAU Norbertina ook GODii.U Albertina hier geb op 30~3-!842 lci.ndb~doohter v~Ferd.inand hier ge·boop 2I-3-.C8I4 en VoVANDERRUSTEN Maria,Anna geb in IGII.landbouwers te Huiz. Ouders van Kil.rel hiel' .gèb .ol;fi28-6."iiS73 CARDYN Petrone~la uit Halle-·Breedhout,doohter v.Jan en v,ELSÇ)CHT,Gehuwd met Pe~er DEMESMJ~R uit ~.wedr v.NEEF Elisabath ook DE NEEF hier overl.op 25-~!756 Peter en Petronalla tradm,hier in de eoht op I2~I2-I756o · CARDYN Peter 7 Jozef geb 'te Buiz.-Eizingen op 6-û~I79Irhier herbergier in I842!il'edr Vn HENDERDAEL il.nna.Maria CARDIJN IÜ07 ook èORDIJN Cii.RDIJN Fïlips:1 Jozef geb te Halle I852,woonde hier in I885 ClillELS Elisabe7,h hier gehuwd I70I met LEDNIS Joes,troeder v.Nicolaus CARELS Gillis hier gehuwd op 27-4-!745 met NEEF Petronella hier. god 2'4~I7IG dochter van Jan en v.VAN VOLSUM Catharina hier over.op 3~2~I747 Cf.HELS Pauwel hier vcrmeld op 2ü-8-I757 .was gehuwd met MOM11lli.ERT Cathar:.na,dochter v. Gillis en VqGALLEBAUT Anna · Cil.RLIER,Jill.ANS,Leopold ge'b te Halle I846-48.Hier metsersgast in IÜÜI 1 st~ker in Iû92 vloende hier in de"Doodstraat"en was gehuwd met CORNELIS Maria,Ludovi~a geb -te SPL. IG40-43~0uders van I.A.nna 7Maria hier geb in I86ü,hier overl.op I3-2-IÜ90 en woonde ook in zelfde straat. · . 2~Jan Bapt te SPL gob op. I7~4"':"I870;hij woonde hier op 5~I~I893 toen hij in de echt trad met SLUYS Maria,Antoinett-a geb te liJkkol op 2~~!869 doChter v,Hillem 1 Frans wonend te Linkebeek en v.COUDRON Joanna,Catharina· te Ukkel o~erl~op 28-IIG72.Jan Bapt was hier 11 plekker 11 in I896 en"ste€mzager"in I900.Maria: 7 1mtoinetta. had hier op I5~5~I893 het leven gegeven aan een nat.zoon Leopold 1 Fr?ns welke ter gelegenheid van het huwelijk door Jan Bapt gewettigd en erkend werd~ Hot gezin had volgende kinderen die hier geboren werden voor I900o a.Leopold 1 Frans geb op-I5-5-I893 · b.Maria 1 Louiza hier geb op I~5-I894 c.Hortensiarirma hier_geb op I3-6-:-I895 hier ovorl~op I7-4-I896 d.Jan,Frans hier geb op rr-rr~r896 e,Elinaboth hier geb op 23-5-I89G,hier + op 3-I-I900 3,Antonia hier geb op 2Ü-4·-I872 7 te B:x:l in hèt St Pieters hospitaal cverl op I8-2II392 4.Maria 1 hier geb op 2I-3-IÜ74 7 hier gest.op 29-7-I878 5.Karol 1 Eugoen hier geb op 2I-3-I876 1 hier ovorl~op 2~3-!877 6.Jan,Frans hier geb op 9-4-I878~Hier gehuwd op I7-6~I900 met KELLAERT Kethsxina hier geb op 8-7-!878 die hier woond~;doohter v~Felix 1 Hendrik en v.FASTENAEKELS Joanna geb !847-48 7.Elisabeth hier geb op· 5-I-Iû84 . 8.Rosalia hier geb 2I-4-I890 hier overloop 20-I~I898 CARLIER Henriette ge'b te Lembeek in Iû50 dochter v.,Egide en v.STEVENS Anna 1 Maria gel:· in I8I4.Heduwe v.TERTOLEN Jozef hier overl.op I4-7-IÜÜ3 OiRLIER Rosalia geb te Halle in Mei I86? 7hier overl~op 3~Iü-I867bij ELSOCn~ Jan Bapt. Natodochter v.CARLIER Fïlip~ina geb te St Job in I843 CASSELOT MevrouHe - I762, bezat grond<.m te Huizingen


33 ili~UDRON zie ook GOUDRON IÜII-IÜ25 cAUDRON ook GOUDRON Willom 7 zoon v.Honri en v.DE BUSSCHER Elisabeth 1 geb ;e Beersel I772-74phior overloop 23-7-IG25.Workman te Huiz.IûOG;gehuwd met GODEAU Margarethn hier geb op 26-·5-1777 hier overl .op I4-I~I8313.Hun zoon Jan Bapt word hier geb op 2ü-6-IIJOÜ CAUDRON Jan 1 Urbaan geb in I/3013-II.Woonde hier in Juni I/340 op Stuyvenbe::-g 7 we::-kman rG48.Donkelijk bro ·der van Jan Bapt. eAUWENBERG I693 . cEULEMANS JoannavMaria uit Balder ( Iteghem)geb in I754 1hier · overl.op 24-Iü-I.3I3 .Hi•3r 0 op 7-I-1773 met DE GREVE Jaoob hier overloop 24-I2-IÜ26;koster te H·Jiz.van I77I tot IÜ22.o0udors van I.Imna 7Maria hier geb op 5~6-1776 .ze woonde in de Bergstraat te Brus:3el dooh ze overlohier.op I5-II-I03û bij Peter DEMESMAEKER geb in I789 1 herbel'gi~r alhier.Za was weduwe V cDESMEDT Henri CEUPPENS ook COPPENS 9 KUPPENS en CUPPENS CEUPPENS Inghel ook Engelbreoht woonde in I660 11 in den pampiermolen te 3olle:nberghell Eohtgt voHOLLEMfl.NG Mayeoken.Hij huurde hier kerk- en mr.rogcederen van het. godshuis van Groot~BijgaardenoSoher,en alhier in I666 en bedezetter in I65I• CEUPPENS Wouter hier op 6-II-!735 gehuwd met WEEMAELS Catharina dochter voNioolaas en VoGER.H.EBOS lmthonetta ·' - - "-to:w''A".~': cro:P:P:rn-s...J\iles ;·vëriiîëta· '8P'2b-6-:;:9r7 GEUTEN Jan 1 Pctrus uit Gulpen.Gehuwd met LAMAL Maria,Josepha waarvan r.Joanna,Maria hier ged.op 7-3-1704 CHfl.NTR.l.IN Jàn Bapt ook CHtJ.TTRIN in IIJ4I 7 geb te Koster op 6-2-I8I5 on hier gest.op I6-3 ..ri3G7;zcon v.Jacob geb in I783,landb.te Kestèr in I84a en v.VANRO.SSUM ook VAN ROSSUM Maria Catharina geL :i.n Ili33.Jan Bapt trad hiur in h~t huwelijk op II-5-IÜ42 met LAMBOTTE Joanna 1 Veronioa hier geb op 26-I-!009 hier overl.op 30-I-Iûû9;dochter v.Jan,I<lartin geb te Eigenbrakel in 1769 en v.wijlen MERTENS Catharina geb te Dw in I776 .. Kleindoohtcr van: a.Maximiliaan en VoWEIRET Josepha b.Jan en v.Maria VANDERVELDEN·. Jan Bapt was hier kn0cht in I842 7 landb in I.04611 op de plaets 11 .Ouders van:. IoPaulina oo~ Apolina.Hier geb 26-5-IP143oHier 0 op 25-6-!067 met LEFEBUR ook LEFEBURE in I083pgcb te Vlezenbeek op 23-I-IÜ42 Peter,Jozef,m.etser IC67.:.,IûS9 brouwersgast in IÜÜ7 goon v.Frans,Jozef en VoCORTELINGS Allegondis~Hij everleed hier op 3-3-!899~ 2.Peter hier geb op 4-II-I846 7 rentenier te Bxl in IÜÜ7 3.1lnna 7Maria hier geb 26-(l....:I;85I,hier overl I}-[\-1853 Bij CHriNTRll.IN Jan Bap~G overloop I0-8-Iû79 PA.TERN"OS'::ER Frans nat.zoon v.PATERNOSTER Isabella.Het kind was te BY.l geb in Maart !075 CHANTRl~IN Henrioa ook Henriette geb te Pepingen in :835-40,te Neerdorp alhier overlo op20-6-Iû82 dochter v.Filips en v.BORREMûNS Anna,Catharina.Henrioa was geLuwd m6t DEVALCK Louis 1 Karel ook soms Karel genoemd geb te Herfalingen in Iû27,somE ook gemeld als geboren te Gooick in.IÜ27,vermeld in I863),hier overl.op 2I-Iü-Iû97 CHf~TRAIN Jan geb te St Laureys Berchem in I868.Hier landbouwersgast in I895.Gehu~u met MOT Philo:·~·l:u.:J. gcb te Elingen in IÜ72o0uders van: I.Victorina hier geb op 23-I2-IÜ95 2oEmile gep te Elingcn op II-5-I894~hier overl. op 2-7-IÜ95 3.Zaoharias hiJr geb op·I7-3-IÜ97 4oViotor,Jaoob hier geb op 12-I-1899 5.Catharina hier geb op 21~.3-I!)OO CHARLETTE Karel socialistisch gemeenteraadslid op I5-I-I953 te Huiz. CHEV.t..LIER Jan hier gehuwd op I-4-I746 me·t PIJ~TTJOU (sic)Joanna,hier goèl 22-7-!727 CHEVhLIER Caoilia 1 Hermanoe te Rijssol geb op 29-I"IÜ57,nat.doohter v~fred,Clement geb in IÜ40 on voPINET Sophie 9Maria,lunna die te ~jssel overl.was op I3-6-I057o Cecilia gaf. cp haar beurt te Rijssel hot leven aan een nat .zoon . ·.. · ,Jozef geb op 29-9-IûOO gewettigd als PILLET , , Jozef i.~govolge do vérlq.äriq~ afgelegd door PILLET Daniel Jpzef ter gelegenheid van zijn huwelijk met Ceoilia.PILLET Daniel,Jozef was hier geb op 27-3-I/350 was gaswerker te R:j.jssel in ID85,zoon·v. Leonard geb in I8IO en vc-TAMBUYSER r.iaria 7 Jul ia geb in IÜI7 THOME CHIMONE DE KESTERBEKE lees Sirnon of Sirnone de Kesterb"eek I32I CHR!STIAENS Jozef geb ~Ge Thv op 5.:..II-I85I zoon v.Jozef geb in IÜI4 en v.WETS Maria 7 lurna geb in IÜI6oHij was.hier gehuwd op 27-II-!879 met LIMBOURG Mari~,Elisabeth hier geb op I3-I2-I853 dochter voJan Bap+. geb te SPL op 20-2-!824 ,h:l.er overl. op Iû-9-1859 en v.vlETS Joanna, geb op 26--.5-IÜ2Üo0uders van volgende kinderen: · I.Joanna,Maria hier geb op 29-I2-I800 · . 2.Mariu,Anna hier geb op 22-2-II3û2 7hier overl.op 5-5-IÜÜ2 ûHRISTill..ENS Jozef te Buizingen geb op I-4-I862 7 zoön v.Frans te Buiz.gest.op ü-7!863 en v.DESCM~PS Tneresia herbergierster te Buiz.geb.in IÜ37oin 1897 werd hij hier vermeld als beambte.Hier gehuwd op 20-II-IÜ90 met DEBREMAEKER Arna 7 Catharina ook Anna,Maria h:l.er geb 2~6-!863 dochter v.Frans hier gest op 27-I-:872 en Vo Joanna TROCHS hier gc·b op 29-4-I/322 en hier gestoop 2~5-!097 eOuders van: · 0

in


r.Jan Bapt hior geb op 6-6-I09I 2.Theresia hier gàb op 3-6-I896 Jozef woonde hier nog in I9096 cHRISTI!LmNS Willom vormeld op 0-5-1904 cHRISTIAENS Frans metser alhier .op 0-5~1904 ~clRISTIAENS Lid van het weldadigheidsbestuur in I9I3.In I9I7 vermeld alE lid van het armbestuur OtliSPIELS 7 CRISPEELS ook CRISPIET4S?CRISPELS en CRISPILS CRISPIELS Franois?ongoletterdoTGl' gelegenheid van de volkStelling van I'i94 werd vastgesteld dat zijn gezin uit 5 personen bestondo . cHRISTIN Jozef te Dx:l geb in Ifl27 7 hier landb in IÜ5I-54,slaohter in I/347 .Woonde in IG47 bij DENAYER Jacob oJozef was gehuwd met COUDRCN Elisabeth geb in :027 v1aarvan I.Cornelis hi ;r geb op Ü-·7-IÜ5I · 2 oMar;La, Jacoba hier geb 7-·I-I054 cHRISTOPHE Jozef,Frans bxlse vondelogeb in Iûi6 en hier als vrijgezel +op 23-l~IGûi CLABOS Cornolius >~e Dw geb üp 0--·7w•II30ü,zoon van Jan geb in I765 en iroVA!IDER LINDEN Emerentia geb te Dw in I764.Hij trad hier in de <: cht op I4'-9--Io3I met SMITS Catharina hier geb op ü-I-I006;doohter VnToussaint geb in I774 en v.SPRINGJJffiL,Jqanna geb I777oin IG66 word Cornelius,Daniel genoemdoDe echtgenoten had~en een zoon Mart.lirtf..•9M:BPSCH rq?.~ ~q1~e .. :t~ Dw geb was in IÜ35 .Martin ove~l.hier ()P 77.9r;.~Q.Q.9,,}Iij was gehuwd met DEMOL Maoria geb tussen IÜ3I-35o0uders van: r •.Willem hier gob op I0-3-I863 7 hier overl. op &-9-II366 2 .Maria,lrnna hier geb 0-9-I865 hio;r- overl. op 9-9-!866 CLli.ES :Fï en I483 CUES Marie h:~er gehuwd op I5-I~I7I9 met DE RIDDER Laurent CL!l.Es F.i.lips v~rmeld op 24-2·,1783 . CIJ1.ES Filips te Halle geb in IG24,woonde in I847 bij SERVAIS ll.d..riaan, Frans violoncellist en vertrok in Novomber IÜ47 met deze familie naar Halle. CLAES Er-nest h:i..er vermeld op 0-5-I904 CL[1.ESSENS Sob~stiaan gcb ·in I705phier vcrmeld van I746 tot I763.Hier gehuwd op 2-IOI729 met MICHIELS Joanna,Maria hier gt:lb I4-9-I703rhier overl 24-3-I7fl4.Dochtor Vo Nicolaas en voPAUWELS li.nna •.Sebastiaan was hier herbergier !755-59• CLll.ESSENS Jan I763 . . CIJ~.ESSENS J.driél.an gcb te Stoclilicim-·Limburg op 27-9-I862.Hier hoofdonderwijze:- vá.ri Iû93 tot I903 QGaf ontslag en ··rerd overgeplaatst :rtc.a.r lmderleoht CLáiRENS ook CWEERENS,CLERENS?CLEERE 1 CLEilmN 1 CLEEREN CIJ~IRENS 1\.nna, Catharina ge·b in IG2I Weduwe voTREUm·s Henri .Hier landbo":J.wste::- in !070 Ze woonde te Buizoin IG46 CLEE&~N Jan hier molenaaroGehuv~ met BERCKMJ~NS Kathelijne.Doze eohtgeno•en hebben in !663 hier een jaarge·~ijde gestiohtoZe was dochter v.Peter en v.HANN.llR':' Kathelijne. C~~ENTElisaboth ze was hier overl~vöor December Iû58 Eohtgte v.HfJrSENS Filips hier gcbai0-3-Ii33I,znon VaKarel hier geb op 29-2-I7G4 en v.Vl!.N DELLINGEN JQanna,hioar geb op 5-IO-IGOI GLEERENS Cornelis maart I7I4 GLEERENS Jan I769 CLEREBAUT ook CLEREDOUT maatt !785 CLEREBAUT Karel, Louis ook Corneel 1 Louis. in I890·.lanC..b alhier·,geb te Her::'eling-en op I-7-IÜI7 oök soms IüiO.Woonde hier nog in I097.Zoon v·.Marceü.nin(sic) en v.Maria 1 Catharina Vll.NDERSCHUEREN .Kleinzoon van a.Nicolaas en vc.DIRICKX Maria,.Anna b.Peter er. v·.DRUEZ Carola Hot gezin kwam v.SPL.en vestigde zigh hier op 5-7-IÜ53oHij was gehuwd ·met Joanmi., Maria SCHOREELS geb.te SPL op 2I-4-IÜ27 dochter v~Jan Bapt on v.DE SM3DT Barbarao Joa1ma 7 Maria overl hier op 3I-IO-IG62.Karel Louis hertrouwde hier op 2I.;IO-Iû63 met Vl!.N BELL::NGEN Jmna 7 Catharina geb te Beersel op I2-I2-IÜ39,meid aLJ.ier .Dochter v.Peter en v .•Vll.NDEVELDE ClaraoKJ..eindochter Voa ••• en VAN DELLINGEN Ca.tharina onge. · huwd boV.IU'ffiERVELDEW J.rnold(si:l) en v.There-· sie MERTENS Hij was gemeentèraadslid in IG67 en v.,Iû76 tot Iûû4 Van zijn Ie echt~e hield hij I oJoanna hier go'b 26-5-Iû54oHier op 29-4-IûG5 gehuwd met DENAYER Jan ~b te SPL op 20-I2-IÜ55 zoon v.Fïlips en VJJr SINTJAN 1\.nna 1 Maria 2 .Maria, Rosalia hier ge'b 6-6-Iü 55 en hier gestoOp 5-9-IG55 3.Jan Bapt kor geb op 6-·9-Iû56 4.Peter 7 Jozef gcb to SPL op 5-6-IG5I;leofde hier r.og in I897 5oEdouard hier geb op I9-II~Iû5G 6.Maria,Rosalia hier geb op I0-3-I86o 7.Frans hier geb op 25-IO-·IÜ62 .Hier overl .op I5-6-I863 op Solleberg bij VA'f. DEN BOSCH Frans .De vader was pach·l;er De moeder overleed zes dagen na de geboorte. Van zijn 2e echtgtenote hield hij: 8.Ludo1:eica hier gob op 3-9-I864 hier gestoop I4~I-.Iû70

.


9.Philomena ook Petronella hior geb Iû-I-Iü66.De naam v.d.moeder w0rd dan VAN BEL-

LINGHEN .Pctronella was nanis:tcr in IG90 en trouwd3 hier op I5-IO-Iû9C me"':; 1\.l3Xandor R1~NDEHS ook Alexandrc 9 Eugène 1 voorman te Vlozenbeek 1 daar gob op IL-7-IC64 zoon v.Nioolaas te Vlezenbock overlo op 9-9-IÜ7"2 on v.VAN OBBERGEN Virgin:l.a ook te Vlezenbeek overl.op 27-0-IIJ75 .Klein~<won Vo: Pe.ter on v~VAN CUTSEM Petronclla Jan Bapt.en.v.VJLN LAETHEM Anna,Catharo ro Maria 7 Elisa.beth hier gob I3~7-I067 .Hier gehuwd op 3-I2-IÜ9I met DEVF.OEGH Louis dekkor te Beersel Gob :::;, ·IO.Io?I,or +..·op 13-3-·1895 ;z eVaJozef ge? te Beersel' I64[ én v.Ji;.COBS lmc;,Jlin~'l;.: go·o I033~allon wo.onèlen~ i.o Do:: ers el •• Elisabeth hErtro1:.wde :i. hier op· 23-2-I096 mot ALGOET FJ.,ans gob te Halle op 29-7-!067 7 hier lar.dbouv:ersgast in IG96;z.oon v.Ghislai:n ·i;e Halle geb !hp 22-I2-IG4I en v.Hll.UW.b.ERT Sabina gélb te · Buiz .op 20-ü-IG4I vlandbouwers ·i;e Hu.iz ~ II .Paulina hier ge·b op 5-5--1069 .Hier gehuwd op I0-6-Iû97 met DAY 'Jan Bs.pt .hier ge b op 20-2-I062 7 hier wonend 1 zoon v.Peter,Jozef en v.UYLENBROECK Rosalia,landbouwers r2.Frans hier geb op 6-4~IÜ7I 7 landb in IÜ99,hier gehuwd op û-I-1899 met Victorina VJJf.DERBEKF~ hier g8b I3-I•IÜ72~dochter v.Felix te Neerlinter geb op 9-4-ID38 en V oDEKEGEL .Anna 7 ~,iaria geb op 3 ·~IÜ42 landb.alhier. I3 .Emile hier geb II-9·-IÜ72, hier ge st op 2-I-IÜ90 I4.Joanna hier geb op I9-·3c•IÜ75 7 hier gehuwd op 6-I-II398 met MES Willem 7 schrijnwerr• · ker te Alsemberg geb te Th-1 .op 2I-5·-~Iû7I zoon v "Henri en v.DE HAES fllll,a;Maria, Catharina lru1dbouwers te Alsemberg I5.Karel hier geb op 6-II-IÜ76pmonde hier nmg in IÜ9Ü I6.Jules hier geb op 3Q.....7-IÜ7G.In Mei 1901~ was hij picoher aan def.3poorv1eg en woonde op de Kesterbeeklaàn bij de Menisberg 'cLEREN Merten ook CLEHENS;was 11 moilder te Sollemborg11in I637oBedezetter in IS49.Hij was gehuwd mc·h COOMfLNS Ca·~h.."l.rina· waarvan volgende kinderen:· · I.Maria.Was in I676 reeds gehuwd met VAN HAELEN Peter~Op I8-I-I682 was ze reeds hertrouwd met BON}~iiJN Michel wedr v.DE GREVE Maria.In I7I7 was hij wedr v.hlaria CLEREN 2.Cornelia gest cp I3-·4-I700 was gehuwd met GERDOSCH Merten den 11 ouden•· oo~ GEnREBOSCH genoemd. 3.Jan stierf v~or I676 welke drie minderjarige kinderen achterliet en waarvan Steven TASSINOU voogd was,nl: a.Jan b.Jaak c.An-toon 4.Gislijne gehuwd met VANDER ENGKEN Frans~waarvan ze zes kinderen hield: a.Cathelijne b.Merten stomme c.Cornelis minderjarige d.\villthm id 0 .Frans id f .Elisabeth id 5oPoter overleed voor I676 waarvan: a..Cornelis b.Jan c .Françoi·se OLIJr•1ANS Jan geb te ~Tillebroeok IÜ62: Was gehuwd mot EUYENS Louiza geb te St Gillis bij Dendermonde.in IÜ62.0uders van: I.Victorina hier ~b op 25-7-Iûüü 2 .Judocus hier geb op 26-5··IÜ90 Karel 7 Louis geb te NGcrdorp op 27-6-Iû92 4.Mnr:La, Cesarina hier gob op I5-I2~Iû99oDe vader was 11 inpakker 11 CLOBOS •X·k CLll.IOS IÜ23 . CLOCKf..ER.T ook CROCKAERT Hennen I50Ü CLOCQUE Iû44 7 CLOQUET IÜ/1.,4 1 CLOQuÉ I844, CLOQUE IÜ5I CLOCQUE Joanna,Catharina te Lombock geb op 29-I~IÜ20tmoid te Huiz.in Iû~~ dochter v. Jan Bapt gob in I7l32 en v.DE GREEF Joanna geb in I792oHaar ouders woonden in IÜ44 te QUIEVRAm ,Ze trouwdE hier op I4--2-Iû44 met VANDERRUSTEN Gérard hier geb 2S1-IIÜI51hililr gcstoop 25-4~Iü6G zoon VoNioolaas geb in'I7ûi en VoRAES Joanna g3b in I7û6.In Iû47 woonde Gerard en Joanna op Sollemberg;ze vertrokken mp I0-7-In55 naarDw CLOOSTEill"l.li.NS · P.J.coadjutor v-an de pastoor van Juli ·I784 tot maart :rû5 7 9.lsook gedurende de vier l~atsto maanden ·van I7Ü5.We~d ook verschillemde malen ~ermeld van I7G6 tot I793 o CLOOSTERS Christina bxlse vondslogeboren omstreeks Juli I795,hier overloop 6-ü-!795 CLOP Theresia 7 wicht dat hier overloop 6=5-I7I9 · . COBBEGHEM Frans bxlsc vondel.Was slechts enk~le dagen geboren toen hij h~er op 22-!2~ I7û6 overl o de COBENZL Maria,Thoresia echtgenote v VAN VARICK Fîlips,Roger 7 Jozef.Hij ovorl.bier 6-4-I7134oZio Geschiedenis van het kasteel en de kasteelheren te Huizingen 11 versohe~ nen in de Brabantse folklore I947 on later. .


36 COCHY ,Josophino te Drussol gub op 3-3-IÜ!).O?hior uitbG3tElod bij ELSOOHT Henri ~el:• to SPL in I798,Henri was gehuwd met DEMUNTER Maria 1.û.nn01. ook DEMOOTER on DE MOETF.P.E in Ii154oJoscphina was eon dochter van oen onbokencle COCHY Maria,Cl:ara.Josophina 0 hier op 2l-I-II36û mot OST Jan Bapt .hier geb 6-4-Iû33 zoon VoMiohael geb te· Rx.l op_ 4·-3-1794 on v.DARTHOLOME Jmna 1 Catharina hier geb op Iû-5-I799o0st J9..'1 J:.apt was hier landbe ()QCK IGI3-JÜ32-IIJ4û ook COCKM.li.RTIN 1795, COCI<MJ\.RTIJN, COGKX ,DECOCKMARTIJN 1795 ,KOOK, KOCKX,DE COCK,KOCM.li.RTIN I794 7 KOOHMARTIN Iû99 9 COQMli.RTIN, COCK=MARTIJN,KOKMJUi.TIN IIJ05 COCKM.i\.RTIN ook KOOKMARTIN on KOOK Hendrik te Lembeek geb en hier overl.tusscm 26-6 en 20-I2-I764oHier gehuwd op 23~5-I75I met VEN NERUM Jaoomijne ook Magdalena.Zo hertrouwde hier op 7·"I····I766 JJE FUE JanoZo had Hend.Yik 7 kinderen ge~ohonken: I.Frans ook Francis KOOK en DE UOCKM!JRTYN hier god op I4-2-I752 9 hior + op 14-5IÜOI.Was op IÛ··II..,I773 gehuwd met :cRISPIELS .Anna 7 Catharina ook GRISPILS Iû40o Ze ovcrl .hier op 9·-5·-IÜOI 7doohtor -..r oFilips hier cverl op I6-5-I793 en v .GOD30 Cornelia.Zio verder voor do kindoren van Frans e~ v.Anna,Catharina 2.hior ged op 30·-II···I753 3ol.drie.an hier geel. op 29-2-·1756 4.Jan hier ged op I6-I-I75û · 5 .Anna, hier god op IT-I-I759;hier gohmrd op 6-5-!7813 met HOLLEMANS Willom 6.Maria hier god~22-2·-.I76I 7.Maria,Anna hier ged zelfde clag als Maria.Tweeling COCKM!JRTIN Frans zie hiervorenoen CRISPIELS Anna 7 Catharina hadden volgende kindere~: I.Paul hier god IÜ-I2·-I774 7 hier ovorl.op 29-5-IÜOI . 2.Jan hier god op I9-2-I776 denkeiijk hier overl op IO-IO-I7Û3 3 .Anna hier god op I0-9·~!777 en hier overl op I7-IO-I7û3 !',.Frans hier ged op 6-·I~I7Ü0 7 hier overl 30-4-IG60.Hoonde in I047 bij WINDERICKX Jan Dapt h:i.er gcb op 17--6--IGOG en bij GODEAU Elisabeth 1 d6ohter van Jan Bapt en v. COCKMl\RTIK Joanna.Fra:ns \·Tas ongahm.;d. 5oJoanna 9 Catharina hier ged 9-·2-I7Ü2 1 hier overl op 2I-û-IG27 .Werd vermeld als KOCK,KO~M1RTIN~COO~~·~TIJN en ook als Joanna~Cornelia.Hier gehuwd op I-7-I805 met GODDl\.U Jan Daptohier gcd.,op 25-4....!783 zoon v,Paul en voMEERTS Darbara uit SGR.Joanna~Catharina had een oom Francis hior geb in I77I wefuko hie~ in IÜII werkman was., 6.Hendrik hier ged op 29~12-!7135 en hier overlnop 2-5---!707 7.Jan,Frans hier god op 26-I2·~I'?û7.In IÜIÜ werd ve~meld dat hij zes jaar gediend had in het f:::-ans logereHier gehui.;d op I3~9-IÜ20 mèt \VEEMl\.ELS Joanna,Francisoa · geb in I797ïdoohter v.Jan Bap·:; hier ge·b in !764 :m VoMaria,Juma DEN.'\YER geb te Dw.in I769~70~Jan Frans was hier papierbewerkor.Tieide echtmlingen overleden hier op 3-IO~I832-:.Ze was een :mstcr v.Pc·~er welke hier op ·23-II-Iû77 pverleed. Ouders van: a.Peter hier geb op 22·~2·-II32I;~hier op Neekersput overl .op I6-4-IIJ46,als vrijgezel(bij zijn oom S~ii'.EivAEGEN J~ b .Maria 7Anna hier gel1 op 20-I2-IÛ22 c.Petor 7 Jozef meestal als COCK vermold.Hier geb ~P 30-3-!025 hier ovorl. op 9-5II3û6.In IÜ47 verbJ.eof hij bij GOUDRON Willem en DEDOBBEI..EER Joanna en Nerd dan COIC;vll\.RTIN genoGmd.Hier gehuwd op I9-7-Iû56 met VllN CUTSEM 1\.nna,Catharina ook VANCUTSEN hier geb op :;:5-3·~I025 7 J,;~ Dw overloop 6-3-Iû9I 1 doohter v.Sebastiaan en voDEWfJlDELEER Joanna hier ged op 29-I0-1786 en hier + op I2-4-IG66 1 landbo alhicroZie v-erdor voor de kinderen van dit gezin. d.Jan Bapt hier gob op Iû-3-··IÜ2G.In Iû47 woonde hij Jan Bapt UYLENJ3ROECK,knecht en overloop 2I~·Û-IÛÛOoHi~ was hier gehuwd op 26-II-!062 met WETS Joa.nna,Maria hier gcb op 26~5-IÜ2Ûvvmduwe v., LIMBOURG Jan Bapt te SPL geb op 20-2-IÜ24 en hier aan cholera overloop Iû-9-I859vdoohter.v.Jan Bapt ·hier geb op 2I-IO-I0C4 en v.Marla 7 Elisabeth VAN VOLSOM blijkster hier geb op I9-2-IÜ05.\<lETS Joa..'1lla 7 Maria was een zuster VoWETS Frans veldwachter alhier;,Ouders van: I) COCK Joanna 7loiaria hier gob .,op 29-3-!1363 hier overl .als COCKMARTIN op J::Jannay Maria op 6-3-Iû64 . 2lJozof hier ge·b op ü--3-I065 7 hier gest op I8-5-Iû65 ·. · ) KOCKM!JlTIN Maria 1 Rosalia hier gob op Iû-IO-I066,hier overl op 7-l2-I86ü 4 COmGMiRTIN Jan Dapt hier geb op 2I~3-Iû74 7 hcutzager.Hier gehuwè op I4-I-I900 met V.fu'IDENDOSCH Franoisca hier geb op-I9-2-Iû74,doohter v .. Egide te Beersel geb op 4-2-Iû20 9 op Sollamberg overloop I-II-Iû90 en VoHYSELS Anna,Ma.ria hier geb II·~3-II336.Ze hadden .Oen zoori Arthur welke hier gob was op 9-6-!900 5 )Maria 9Anna hier geb op 26-û-Iû7I~hier op 30-I2-IÜ72 e .Jan Dapt hier geb op 5-·5-IÜ30 \'l'elke in !847 bij SPRINGAEL Joanna woonde G.J1<J.ri~j~- 1 Anna hier ged.26-··IO-I7û3 1 hior ovorl I5-3-IG6I;hior dienstmeid.Trad vervolgens in het huwelijk met i>oLANDERS Louis op I2-IO··IÜI7,bxlse vondol.geb op 25-3-1787 en hier overl op 27-~IO~IÜ23 D.SLEEWAGHEN Jan D~pt.op 3I-G-IG24.Dan werë ze COGK genoemd.Jan D~pt was te SPL geb J~I2•wi7 139 en hier go st op I3-I2-IG60; zoon v.Sebastiaan uit SPL.


On te Ruisbroek overl.op I2-3-IÜ2I en v.DE GREEF J.ntonia. In I060 worcl .ll.nlm,:Maria vermeld als COCKMART1N. 9.Maria ook Maria 7 Thorosia hier god op II-9-1790,r..ior ovorl op 21-9-17:10 IO~Op 20-0-1'(90 overlood hier een andere Maria,Ther·esia 17 jooud en ni•3t in de re. gis"ber van de pastoor vermeld als geboren of ·gedc-opt ..Missohien werd z.e elders geboren 11 of werd _zo ingevolge vergéteUieid niet ir,gosohreven.Het gebo·..l.I'de: ook dat kinderen die niet ter doop gebracht werdenp:>ok niet. door de pastoor ·lli "è.e regis ter dor gedoopten opgetekend werdeneHiervan bestaan voorbeelden te Hxizir.gen. Wanneer deze kinderen later voor de kerk wilden huwen(de burgerlijke huvrclijken bestonden hier niet voor 1796-97 )moesten getuigen bijgero·epen worden ~om :te bevestigen dat ze hier gebciren waren on dat hun ouders hier·. go~d· gokend ~.raren .• II .Peter cecKM.ARTYN 1824 hier gea~op II-3-1792.,bier overl .op 4-1-1û30.Voroold .als "papiermaekersgast"in 1023-27 en Jû.Hier gehuwd op B-1~1023 met SPRINGl\.EL Jo.anr.a geb te Dw 17G0-01o 7 hier overloop Etn;yve:hberg op 2~-1052.Hun kinderen z~jn .verdor vermeldo · · 12 .Je room hier geb., 15-3-1795, hier ovarl .27--4-1795·.:Je vader ~erd d;;m DE ·:coqt:MlillT1.::N Frans b~hetan. · COCK Peter,Jozef zie hierboven hier ged.)ü-)-18"25,hi::lr overl op 9-5-1GG6,ge~·1Uwd mot Anna, Catharina VJ!N CUTSEM te IM + op 6:-3-1Ü91 •.0uders van: 1 •.-2 .Een levenloze twe_el:~n~ (jongen en meisje O!J. ~-2-1057) ·"'''3'~'ê'191't"""l'ëvenlao·s: 'jongerrt~Lop 6~1-:10513 - ·· • · ., ... •· « ,,,., · • .·Jk,Ji.v~·"" 4.JoannauMaria COC~TIN hier gob op ~9-1Ü59,hier gohuwd op 5-2-1GG5 met Engelbort VANDERRUSTEN hier geb op 20-:-9-11357 ,zoon v.Pater,Jozof hier ge"b in 1·335 on v.MEERTS JurrnagCatharina hier geb 10-10-1025.De vader van Joanna,Mar~a werd verschillende malcri v~rmeld als •COCK . . 5oFilippii1.c1. hier geb 15·-II-1062,-hier overloi4-7-1û96~Hie;r gehuwd op .2'""-12-11394 met DE GREEF Henri te Dw wonend~plekkor 1 hier geb op 7-4-!1367 wedr v.DENEYER ·Joanna, Maria te Dw overl.û-IO-Iû94oZoon vaJan Bapt hier geb op 4-1I-1Ü33 1 .Iw overl. op 19-7-18<31 en voGHYSELS ook GHYSENS Elisabeth hier gest op 16-3-1·3139• . 6 .Cl ara hier geb op 15-10-11365, hier gostoOP I4-6-1û92 · COCKMARTYN Peter hier geb op 11-3-I792,hier ovorl.o~ 4-1-1Ü3û.Gehuwd op 8-1-1023 mat SPRINGAEL Joruma.Oudors van: 1.Frans hier geb op 1-10-IÜ2t1, 7 echtgt VoV.AN DYCK Jc.anna te Beersel gobein 103I.Frans en Joanna woonden hier in Juni Iû32 doch ze hadC..on voordien te Boer3eT gewoonçl. Kwamen zich hier vostigen op 23-7..;1G55o0p I6-6-I556 overleed bij hen hat b:<:l·s vondol.GEERTS Leontine geb in Deca1G55.0uders van: aeJoanna 1 Maria COCKMARTIN hier geb op 1&-4-1û52.Hier gehuwd op 19-6-113132 ·m·at .. _. DE COCK Louis 1 Felix geb te BlCl 24-7-1054 nat. .. ~oon v.DE KOCK(sio)EJ.isabeth geb in 1Ü3I,herbergierstor te Bxl.Louis 7 Felila was wedr v.VAN CRAENEM Joanna 1Maria t:.e IM overloop 26-4·-1080,plekker te IM in 18G2,en te Huizingen in 1005.De ec-htgenoten woondon op de Menisnerg in 1892.Een v~hun kinderen nl Henri werd hi~r geb op 14~12-11392 . . 2.Jan Dapt.denkè~J1cte IM geb in Augustus 1054,hier gestop 11j.-4-1056.Volgens de é.kte van overlijden zou hij hier gebozijn 1 dooh daarvan is niets te vinden tussen 1051 en 1857 . . 3.Peter COCQMARTIN 10Ü2oHier geb op 5-11-1056,hie~· overl.op·-7-9-1097oZijn ouders waren hier landb in Iû89nHij was gehuwd met VAU CLEEMFUT Maria,Frar.oisoa geb te Bazel of te Beersel op 15-8-10571 doohter .v.B~neà,ikt ,te_Dw o;~Jerl.op 7-1-IOSO en VoVERW1MPT Maria 7 Livina te Dw gest. op 29-I-I866.Maria,Fbmoisca tr&d hi·3r op 21)...7-1898 :".nthet huwelijk met VAN WYNEND.Li.EL Leopold,kasseier geb te IM op 20-II!856 er wonend~zoon v .. Jan te IM overl.op 23-9-1!386 en, v.W4U~S Joc..rma 1!1!aria -i;e Dw.gest op I4-3~I892.Maria 7 Francisca soholJ.l< Peter v'olgende ·:kindere~: · a.Alfons hier geb op 24-û-.,.!889 . · · ·. · · · . b. Juli a hier ge·b op 3-1-189! . . . o:Joanna hier geb I6-5~1894;de moeder was dan herbergierster alhie~ doGustaaf hier geb op "9-4-1897 7 hier overl op 19-10-1897 4~Elisabeth hier geb op 9--.3-Iû59 7 hier ovcrl op ~4~5-IÜ75;f'abriekwerkster 5.Karel 7 Louis hier geb.op 9· I11861,hier + op 13-~18613. . 6.Henri hier gel;> op 20-6-I864,hier overl op 20-il-1865 7 .Jan Bapt .COCcy.ffi.RT1N I899,hior geb op 21-3.;.11366 .Hier op 14-II-1809 .sehu;..u net TROCHS Joanna hier geb op 15-4-10613 en in de"Duitsohstraat"overl.o:;> 4-2-11393· Dochter v.Jan I3apt,landb hier gob op 3-7-!820 En v.DEMESMAEKER Maria,Anna,herbergierste~ hier geb op 22-4-1030 7 hier overl.or·. 5-II-IÜ92,de ouder3 wocnden nog .te Huizoin 1û89.Jan Bapt verwekte bij Joanna: a.Maria,li.nna hier geb.op 26-5-IÜ90 b~Margaretha,Maria hier ge·b op II-II-1892,hier gest.op 30-7-1096. Ja,n Bapttrad(denkelijk te IM)in het huweihijk met. COOSEMANS Joanna gab te Dfl' in I869-71 die hem twee kinderen gaf nrunelijk: c.Peter hier_geb 20-2-1895 7 hier gest op ..)-3...!895 d.Joanna,Maria hier geb op 26-2-1096 .. . 8.Rosalia hier geb op 25-2-IÜ69,hier overl.op II-1ü-I899;vermeld als "mutsenmaakster en· als hoederunaaksteri'.De. vader werd in de akte Voeeboorte KCCKMlillTIN genoemd.Ze was hier gehuwd op I6-IO-Il19û met OSSELil.ER Jan I3apt ogeb te Th-t op 25-2-

•e

37


38 Iü73 zoon v.Frans en v.V1NDERHAEGEN Theresia 9.Ferdina:.nd hier geb 7-II-IÜ?I,hior gast op I4-I=Ii>76 on werd dan Joanr.es genoemd Zijn ouders woonden op Neekersput · . cocKAERT Jans I3-9~I563 ook CROCKAERT cocKAERTS Geeraerts zondur datum cocKAERTS. Elisabeth eohtgte v.DOOTS Jeroom 'I3-ü-I6i3 cocKX ook COCK 1KOCK 9 KOCKX en·zelfs KOCtl~TIN cocY~ Catharina I775 uit St Gen.Rode.Kan de derde ecttgenote zijn v.DONNEWIJN Jan, welke zes kideren ter wereld bracht. GODRON zie ook GOUDRON IÜ69 en CAUDRON coENE Jan Dapt geb te Daasrode op 7-6-1Ü41,hier overl.op 3-7-1896 zoon v.Karel en v. VAN KEER Maria~JosephinaoWás1 gohuwd met LAUVrnRS M~ia,Clementina geb -:;e Eaasrode in 1846 · coENE Hendrik geb te Baasrode op 5-3-Ï863 9 woonde te Halle in I892;zoon v.Jan Bapt geb in 1836 en vaVERD1CKT Maria 7 Judoca geb in I834 die beiden ook te H~lle woonden.Emilien COENE broeder VaRendrik woonde ·in ·r892 te Buiz.Hendrik trai hier het huwelijk op op 30-4-1892 met WETS Theresia hier geb op 25-4-I870,d::>cht.er v. Matheas hier geb op I0-5~I832,hier mandenmaker in :892 en v.CALLEBAUT 7eronica te Dw geb op 30-IO-I835 1 hier overl • .Jp 14-IO-I88?.Hendr.ik was vader van: · I .Maria, Joanna hier geb op II-1-1897 . · . ·· ·· ' · · 2 .Jozef hier geb op ~5-2':""~899 ,hier + op I5-:-9-_;J:9,QO.. · · ·. · · . . .· . . d~·-".1'·1> ëöBNEN"'Uitl3üia;'''ox1§èt' vSti:M.\~lf~~b op· I4-1ü-I8I5, dooh"t~'r\'vän Mä:H.a:;uro~a 'CoDrfniet verder bekend.De dochter was hier meid in I84I .én·-:;rad·in:.de echt op I5-9-I84I met DE WANDELEER Henri,hior ged op I3-3-I8o9,zoon v•Û~·'Bapt en· v.DE FYPER.·Maria, Anna Wedr v.VERSTELD Joanna,doohter v.;Gerard en<vo1T~ERRÛSTEN Joan..,YJ.a,Catharina. COENEN Patriae geb te Zout Leeuw op 22~7-1842 gehuwd.met ·REINHARD Elisateth geb te I7 -8--1850, onderwijzeres o Coenen w;s.s- rentmeester v.V.d.UCA.MPS ~1 bert , kasteelheer. In I880 woonde COENEN te ·AiJ.deri~oht en· kwam zich te Huiz.vestigen in I881.0uàers

in

van: I.~ile geb te Bxl op 15-5-1875 .2.Adolf geb te Anderlecht op·2..:.6-I880 en te BJCl oyerl~op·I2-7-I880 3.Juliette te Anderlecht geb· op 30-4-1882 · COFERNIELS ook COFFERNIELS 1 COFF,ERNEELS,COFFERNILS,COfERNILB. COFERNIELS Barbara 1 meid bij GERREBOS Joachim. in; I7I7 èh DAY Anna(geb in··I68.3)doohter v;.Peter"den ouden"en v.DE GREVE .Anna<iBarb~rá tt>ad hier in het ,huweliJk op · II-5-!718 met LUYCKX :Gillis;ze ·bverl.hiel:<op 28-I2-I763~GÜlis was hie:r.overl.op 28;..8-1761. . ,, . . . . · . . . . ·:· COFERNIELS Elisabeth hier gehuwd op 5;:..6-!725 :met. DE·BEGKER Ernest ook DE BACKER Arnesti,sohepen van 1690 tot.17I6,geb in I666.Wêdi-y~TORI>EuR Christine..;hij stierf hier op I-4~1746.Elisabeth overl.hier ·op 2~l726. · :. ·:·.:. . : ·; L. · • ,1;. COFFERNEELS Nioolaes I684 en .COFFERNILS Claes · I682:· .'. ' · · COINS Antoon 17-8-1755 . .... COL/I.S Anna h~/~J:'. ovc;:.>l.op.·25-8-I794aEohtgte v.SPR1NGAEL Jan geb te Dw.,zoon.v.Egidius en v.Catharina VEN BELLING"EN ·· · ··· ·' COLLAERT 1804 1 ook COLLARD en COLLART COLLAERT Anna 20-3-1749.0p I-3...oi'769·is ze- verenigd rret LOCUS Antoon,paoil.ter.Ka.n misschien ook dezelfde zijn als. COL/1.8 .llnria.'die .. hier op :25..:..a;..1794 ovar:. .Zie hoger. COLLART Anna,CathB.rina hier op 26-<r:2..:.I8o4 doöd ·aaiigetroffen.ze· was te 11 H·~o'orgne 11 bij Luik geb in I754.Dochter v.Jo·zef en v.FERÖU Mari(;l;;Joanna COLL.llRD Berna.rd; Jozef, geb te Ocquier in I832 ;hier keetsier in 1885 .Gehu·vd met lolargaretha SCHLESSER geb in I838.0uders van:··- · I.Nicolaas,Jan Bapt hier geb ~P J8~7~I881 COLLEE Einile,Maria,Antoon geb te lintwerpen op IB-7-1884.'1-Terd hier hoofdJnder·.djzer in April I922.Gehuwd met RENWART Maria geb te Glai."ien ·bij Tongeren op 2I-I2-I883 en te Bxl overl .op 29-1ü-I958.0uders i.rart: · · · · I.Jozef,Maria,Gaspar gehuwd met V.till BRABANDT a.Einile · · ·· · · · b.Lutgart. . . Jozef was hier onderwijzer· en later hoofdonderwijzereReserve offici3r v.in:anterie.Woont nog. te Huiz.in !973., ::. . 2 .een doohtc7:-· gehuwcl~:me~ L9on PEETROONS · w~rvan·- ·. :_ · ·• ' · a.Herman b.Hilde c.Suzanna d.Christiaan 3.Albert gehuwd met DE $CHREYVER waarvan .a·.MarÜme b.Axel 4oJeanne ongehuwd (~Yvcnne ongehuwd De oudste zoon Jozef ,Maria, Gaspar was geb te Uklce:. op 26-9-19IO o COLOMBIER ook COULOMBIER 1888 en COULEMBIER in !890 '

waar\;an


39 COLOMBIER Iiosalie,Pauline hier naaister in Jnni I890-94oGeboren te RoubaiX op 29-IIr8667hier gest.op IO-IO-I894?dochter v.Jan Bapt welke te RoubaiX ovorl~Nas en v. nEWJllillELEER Paulina hier geb op I8-I-I838 en te Roubaix ovcrl .. q:> I4-7-I867;ze werd hier in IO-I894 vermeld als DE V/ACHTER .Rosalia, Paulina was kleindocht-3r va...'1: auPeter en v.GRIMONPREZ Reinolde 7 Constantia boDEWANDELEER Jacob hier geb op 20-6-I796 en v.DEVLEESHOUvffiR M~ia,llnna hier gob op 26-II~180I. Rosalia,Paulina trad hier in de echt np 4-8-1890 met VAN HllECK Jan,Fra...îs blikslager te"Loth~Dworp 11 daar geb op I3~I-I866 zoon v/Leopold Frans geb te Blankenberg op 18-8-I83IQblikslager en v.DEVffiNDELEER Anna 1 Catharina hier geb op I5-6-I834 wonend te Thvo1n 1894 werd de vader vermeld als V~~ HAECKE coLON 1822 ook COULON 1799 en 1848,COLLON 1807-41 . coLON en COULON Elisabeth 1822 echtgte v.SPRINGAEL Peter.Ze + hier op 21-7-1873 COLLON Frans geb in 1807 coNNETUS August I805 9 hier werkman in I802-03 COOLS Catharina I786-87.Geboren ~ Gent,st Michielsparoohie.Gehuwd met ANTHEUNIS Lode wijk: Jan caoMANS PeeJ.;ors 1491-'1563 COOMANS Catharina 6·~IO-I676 was gehuwd met CLERENS Merten11 moilder op Sollemberge". Hun dochter Maria CLERENS was hier gehuwd op !8-I-:682 met BONNEWIJN Kiehiel OOGRENS Henriette geb te Pepingen.Kwam zich hier op 3û-9-I854 vestigen als mEid. COOSEMl~S Engel getrouwd met DllY Elisabeth hier geb op 7-2-1734 dochter v.Gillis eL v.GERREBOSCH Anna,Maria.DAY Elisabeth werd nog veroeld op 14-11-1771 · COOSEMANS Pierre 9 Jan geb te Savanthem in 1775-78.Was hier"directeur papetier1: in ·, 1813-2I.Echtgt VoOHIJSELS Cathal•ina geb te Dw in 1~87-89.0uders van: 1.Barbara,Julia geb te Huiz.op 24~5-1813 2.Anna.Carolina hier geb op 15-II-1814 3.Egid~,François hier geb op 31-12-1815 4oFerdinand,Jozef hier geb 4-2-18!8 .5.Jan Bapt.,Leonard hier geb op IO-II-18I9 COOSEMANS Laurent hier geb op 1-1-II-1771 gehuwd met DAY Elisabath geb in 1773oûp 20-10-I84I was Elisabeth weduwe te Ukkel.Ouders van: 1.Engelbreoht geb te Dw op 20-4-I798.In 1841 was hij dienstbode te Dw.en trad hier op 20-10~1841 in het huwelijk met VANDERRUSTEN Maria hier geb op 14-9-1802,hier op Sollemberg gest op 3I-I2-I892adochter Vowijlen Poter en v.NOORDEMJ~S Norbert~­ na geb in 1782.Wedwe v.DE GREEF Jaoob hier gest op 4-3-1839.Engelbrecht overl. voor zijn echtgte.en had van haar: a.Antoon hier geb op I2-3-1843oHier gehuwd op 19-5-1868 met Maria,Josepha,Clementia LEFEBUR geb te Vlezenbeek op 14-5-1844 doo~ter v.Frans,Jozef hier overl. op 6-8-!866 en Voil.ldegondcCOR'I'ELINCKX geb in I-308-12 en te ll.nderlecht gest op· I8-I2-I879o1n I867 woonde Alltoon te Dw.doch in 1868 woonde zijn familie hier te Huiz oûuders van· . 1)Jan Bapt hier gcb op .3I-5-I868 · · 2)Maria~Anna hier geb op 27-2-I874vhier o~erloJp 19-6-1875.De naan van de moeder werd dan LEFEBURE geschreven. COOSEMANS Jossc herbergier. ie Huizomp 8-5-1904 COOSEMANS Joanna te Dw geb in 1869-7IoDenkelijk te D-..t en v13or 20-2-1895 gehm·1d met COCKMARTIN Jan Bapt hie:.' geb op 21-3-1866 .Ze woonden beidon hier in I-395 .Hij eer3t · gehuwd geweest met TROCHS Joanna hier geb op !5-6-1868 en hier overl.·Jp 4-2-:893 COPPELEYS Margrieten I49I-1563 COPPENS ook CEJPPENS 1 KUPPENS 1 CUPPENS 1 KOPPENS COPPENS Catharina vermeid op 26-I-1747.Was gehuwd met TROCH Jan ook 'I'ROJHS hier+ ~p 28-II-1752 w~arvan ze twee kinderen had nl Gillis en Maria. Ze èertrouwde hier op 11-2-1753 met GERREBOS Ferdinand hier geb op I2-9-I72I Ze was te Dw geb omstreeks I7I9 en stierf hier op 22-9-1795 COPPENS Engel ".:ledezetter i'n 165I~sohepen VoHuiz.in !666 COPPENS Jacob geb te BeerseloEohtgt v.SPRINGAEL Joanna hier- geb.Ouders 7an I.COPPENS Pi3ter hier gell.op I6-I··I803 COPPET,COPPEY I864 7 COPPEE I898pCOPPYE 1840 COPPEY Antoon geb te SPL op I7-I-I864 woonde te SPL.in 1893.zoon v.Piet3r te SPL + op 29-7-1889 en·vnAnna,Catharina VANHAELEN landb.tc SPL in 1893.1lntoo~ trouwde hier op 8-·6-I893 met SPRINGAEL Joanna,Maria te Dw geb op 25-12-1864 7 hier w:mend in 1893 dochter v.Hendrik landb te Dwoen v.SWAELENS Maria,Catharina De Dw,gest.op 3-5-!885 Ook soms Si1ALUS genoemdeVolgende kinderen werden hier geb.: I.Catharina I9-5-I894 2.Jan 9 Bapt IO-II-1895 3 .. Trinette 22-4-!897 4oFranoisca 6-6-!898 5.Peter 20-8-I899o Gezien deze onomastische lijst slechts tot 3I-I2-I500 opgesteld \'terd,is het mogelijk dat nog andere kinderen het gezin kwamen vergroten.


40 OPPYE Elisabeth geb in 1840.gehu•m met WALHAVENS Maximiliaan geb in 1840oZe waren c in r864 him· gcvestigd.toen hun zoon vlillem hier op 27....8--1864 geb.werde COQ)'illi.RTIN Jan Bapt oHOonde hier op 26-6-1917 coRDI~~ petronella geb te Halle in 1733,hier overloop 27~9=1807.Was hier gehuwd op I2-I2-I756 met DEMESMAEKER Peter ook MESMAKER.,wedr voDE NEEF Elisabeth hier + op 2 5-9~1756.Petronella was dochter VqJan en y.ELSOCHT beiden te Halle ove~l.Zie ook OJUIDIJN o . coRDIJ1J Barbar a uit Halle ,hier gehuwd op 3-2-1759 met de BUE Jan ook DE YJE uit Beersel • ooREM!JrS Joffe 1769 ooRNEL1S Maria 9 Ludovioa geb te SPL in 1840-43.Woonde hier nog in Okt.1893 nl in de "Doodstraet".Gehuwd met CARLIER Fre.nspLeopoihd geb te Halle in 1846-48, stoker in I892-93 .In ilpril 1870 t'{Oonden ze tl SPL. ooRNEL1S geen voornaam vermeld.Hj.Gr onderwijzeres :ili<E925.Denkelijk zuster v.de Con. gregatie van do Zusters van de Ho.ll.ntonius v.Padowa CORNET Maria,Catharina geb te Home op 1-7-1828.Meid bij landb GRUGEON AL~able(geb in 1775-86~ vanaf 16-.8··1848 en kwam van Keikruis .GRUGEON Aimable was "onderpachtor" op de boerderij van hot kasteelçhij was gehuwd met BRAQUENIER Angelica geb te TROYENNES in 1778 en ze overlohier op 2~2-1840 OORTELINCKX 1808 ook CORTELINGS 1867,KORTELINCKX 1874 CORTELINGS Aldegonde ook Allegonde.gob tussen 1808-12Gok Algondin genoemd.Woondo in I867 te Huizoen was wedwo VcLEFEBUR ook LEFEBURE Frans,Jozef hier gest..op 6_~81866.rn 1843 woonde Aldegonde te Vlezenbeek en in 1874 verbleef ze te Iw.Zr stierf te Anderlecht op 18-12-1879~ · . ·coRTSTRllET Dorothea ook CORTSTRAETENrVAN CORTENSTRJ~EN en zelfs CORTSTRÇsio)Vaderlands kind te Bxl geb op 2I-3-I787 .Hier gehuwd op 14-2-1819 met V.lili AUIENRODEN F.ilips gebate Dw 13-9-1787 zoon v~Peter en VoVAN STl~LLEN Catharina COTEREAU Meester Jan 1491 co~.u Row,Y 1485 COTTRAU Robbreoht 1499 eigenaar alhier . COTREAU 1563 1 zonder andere inlichtingen COTTEGHEM Philippina bxlse vondelogeb 1788,hier gast op 20-1-1790 GOUDRON zie ook CAUDRON en GODRON GOUDRON Willom geb te Beersel 1772-78,overledén.· vóor 1835 .Hic~ daglonei· 1812,landbouwer 18I8 j zoon v eliendrik en V oDE BUSSCHER Elisabe-:ïh geb te Beersel.Hi j was gehuvrd met GODEAU Margaretha~in 1864 Jmna,Catharina genoemdoHier ged.op 26-5-1777 dochter v.Paul hier ged.op 4-.S-1749 en Vol-lEERTS Maria uit SGR.Margaretha was hier 11 koo:pvrouw11in I833 en ze overl ohier op I4-I-1838.0uders 'Ta.n: I.Nicolaas te Dw geb in 1800 7 hier overl op 19-3-1833;landb in 1833;eor.tgt v HAUWAERT Petronalla geb in 1805 2.Willem geb te Dw op 1~·2-I806 7 hier gestoop I-II-I864~hier landb.in I8.)6-47,vrever in I838.1n I817 woonde OOKMARTIN Peter,Jozef bij hem .Willem was gehLw~ ~e Huiz. op 8-7-1835 met Joanna,Catharina DErr8BBELEER te Halle geb op 2I-I-1804 1 meid alhier ;dochter v.Martin en voDE KONINCK Carolina.Hillèm en Joanna,Catharina hadden volgende kinder·en: a.Jan Bapt hier geb 8-IO-I836,hier + op 6-9-1838 b.levenlqos jongentja op 13-3-1841 · c.Maria,Anna hier geb· op 7·-II-1847 .Hier gehuwd op 5-1-I864 met Henri GEYSENS hier geb op 26-3-184Ivop Sollomberg overloop 21-10-1889.0ok GEYSELS in I86o, GHYSSELS in 188I;landb in 186I,boswachter in 18<3;I,paohter in 1889.Zoon v.Judoous GHYSENS in 1854 en GEYSSENS in 1864.hier o·1erl.op 6-II-1857 en v.Rosalia VANSINTJAN hier geb op 21-I-1809 7 hier gestoop 23-12-1887 1 landbouwster te Euiz. op Stu;rvenberg. 3.Jan Bapt. hier geb j_n Okt.1808 1 hier overl op 9-4-1810 4.Jan Urbaa.h hier geb op .20·~8-18II 1 hier overloop 25-5-I855,piocher aan de spoorweg I855 7 spoorwegarbeider I848 7 landb.I835-4I;wever 1838.Woonde op Stuyvenberg in I844 In 1847 woonde PERMENT Filips bij hem,welke te Bxl gebwas in I837• Jan Bapt trouwde hier op 13-4•1836 met DENEU Emer~ntia ook DENEE in :875;geb te Dw in 18I3-M dochter v..,Thomas gcb in 1779 hier O"J'erl.op 4-2-1845 <pn v.SWJi.Ll'S Elisabeth geb in 1783~hier overl.op 22-7-1843oOud•3rs van volgende kit1deran die allen hier geboren werden: a.Barbara 12-2-I837,hier gest~op 20-1~1838 · b .Joanne. 7 Catharina I9-I2-I838, te Ukkel overloOp 2.3-1-I872 .Weefster te Huiz .in : I860.Hier gehuwd op 24-4-I860 met SLUYS Willem,Frans geb te SPL op 17-12-1832 zoon v.Jáoob en v.Maria 1 Jozefa SERMON geb 'I8or.:.o6.Willem woonde te Linkebeek in 1893 . c .\'lillem7-I0-184I 7 hier gest .op 26-9-1844. d.Elisabeth 23-9-1844 hier gestoop 23-2-1875oHier getrouwd op 3-9-1867 met Eenri Felix KELLAERT hier geb op I4-3-I844,hier ovcrl.op 1-2-1878 zoon v.Henri te . Beersel geb .op 5-3-·I82ö on v .EENENS Anna, Catharina te Dw geb op 25-IO-I8I6. li..nna,Catharina was eon nat.dochter v.SPRINGAEL Maria,Jo.~efa doch was erker.d ~­ weest als EENENS ter gelegenheid van het huwelijk v.haar moeder (op ~I-I8I7)


41 s.Antoon hier geb 19-6-1848' f,Willem hier geb op 8-9-I85I 7 in de 11 doode straat' 1overleop 24-2-I890,Hij "·as barbier in !889-90 en woonde bij zijn moodcr.DE GREEF Maria,Alfonsina geb ie Dw in r869 baarde op 23-1-1889 bij DE NEU Emerenti~ een nat zoon DE GREEF Willam welke op 17-8-1889 door Jules,Jozef WILLEMS gewettigd werd.WILLEMS was te Wasquehaldépartement du Nord~Fr.geb op II-4-!868 en de erkenning van Wi~le~ werd gedaan bij 11 notariele akte 11 van I7-8-1889eTe dier gelegenheid werd :DE GREEP Maria,Alfonsina vermeld als gob te Roubaix op 22-4-1869~ze was dochter van Peter en v.PEPYN Melanie 5 .JoaJma, Catharina 27 -7~I815, hier ge st .op 9-4-1833, was ongehuwd. GOUDRON ElisabethoKan een zuster zijn v.Willem(zoon v.Henri en v.DE BUSSc][ER 3lisabeth ••Hun dochter Elisabath was 11 frui tverkoopster 11 en was gehuwd met DE LE'J Jaco'b hier geb op 29-9-1798,hier gest op· 22-4-I862 hier -v;ever in I828-39 7 katoenwe7er ·in I833sbarbier I8!,J.Jacob was gehuwd geweest met GODhU Maria,Elisabeth ~b in 1799 en hier overl.op 30~9-I850o GOUDRON Elisabath geb in I827 7 gehuwd met CHRISTIN Jozef geb te Brussel i~ I82],r~er. landbouwers in I85I COULOMBIER Jacob geb te ROUBAIX in 1834,schoonbroeder v.DEWANDELEER Mari~ 7 Elisabeth hier gob op 20-1I-I843,dochter voJudocus hier geb op 20-I-I796;hier + op 22-6. 1848 en v.DEVLEESHOUWER Maria,Anna hier geb op 26-I1-I80I 7 hier gest op II-8I888.Zo was hier op 22-5-·1849 gehuwd met EENENS Henri hier geb op 27-I0-1795 COULON ook COLON I822 e COLLON I8I7 COULON l.nna, Catharina geb te Dw in 1797 gehuwd met PYNWATER Ni colaas geb te Exl in

nm

·

COULON Elisabeth geb te Dw 7--6-I799,hier + op 21-7-I873.Dochter v.COLLON (sic~Adric. aen en v.TOitDEURS Joanna.Ze was. gehuwd met SPRING~L Peter,zoon v.Jan en v.Joanna DENEillF.Peter was hier geb op 23-7-I797 ,c'berlohier op 3I-IO:..I848.DEN'EEF Jcar.na stierf hier bij haar schoondochter Elisabeth.op 27-I-I85I. COURAINE Ma.rit'. gehuwd met VAN KILDONCK Peter te Leuven geb in 1808 en hier + op 7-5-1842 bij DE NAYER Gillis CRAELS Anna I7I7 7 gehuwd mat DE BEER Jan waarvan een dochter Josina gebomstreeks I698o , CRáS.L\ERT Marie. geb omstreeks I8I5oVerenigd met M.A.TT0:.-1' Bartholomé geb te Dw in I9I5 In I846 woonden ze in 11 den blijk 11 . CREVECOEUR Hortense geb in_I827 verbonden met PEETER3 Frans geb te Waver in :827 In I859 werd hij vermeld als geb te Basse-Wavre en was paardensmid. CRICKE Jan I49I-I563 koster te Huizingen. CR1CKE Aleyt 7 zuster van voorgaandeoGehuwd met VbN EERTSS~rBORRE Gillis :499-:563 CRAMAET Victoire bx:lse vondel.geb in mei I804 7 hier gast op 26-3-1805 CRli.MMAERT 1807 7 ook C.AMMAERT I807 Clli•SSAERT Maria I8I5 7 gehuwd met MATTON Bartholomeus.Gemeenteraadslid in I852-54,zie hoger. CRICKELLON I825 7 ook CRICKILLON I832 7KRICKILLON I840,CRICKILION en a.m. . CRICKILLON Judocus,Theodore gcb te Thollembeek op 3ü-9-I796,hier + op I7-8-[843 Hier knecht in I832 7 woonde te Henne in I830.Zoon v.Frans en v.VANDEROOST M~ia,l~­ na geb in I765 spinster te Oetingen.Judocus trad hier op I2-IO-I83I in het huwe lijk met Joanna 7 Maria Hl!NSSENS hier geb op 24-I-Iê08,landbouwster in I83I,-iochter v~ Karel 'te Dw geb op.29-2-I784 (soms ook 3-6-I7t4)on v.wijlen GOUDDOS Fetronel:a Antonia hier gcb en stierf hier op 2-2-I823.Judoous was wever in !835-42 landbouwer in I832 en woonde op de"de plaats 11 .H.AN~SEN:S Joanna,Maria hartro·.1wè.e hier op 2I-8-I844 met VAN SINTJAN Jan Bapt te Dw geb op 2-10-I796,wed.r v,)1EERTS Joanna.Uit het eerste huwelijk hield ze: I.Willem hier geb op I9-5-I833 2.Joan Bapt hier geb op I5-4-I8ó5,hier gestnop 6-I0-!835 3.f~a,Maria hier geb op I8-I2-I836 4.Joanna,Maria hier geb·op II-3-I832,hier overl.op 3I-3-I832 5.Karel hier geb op 4-4-I840,hier overlamp I2-6-I84I . . 6.Jan hier geb op 30-8-1842 · · CRISPEELS 1802-1803,1823 7 CRISPILS I84I, CRISPELS I8I9, CRISPIELs I80I-I813. CRISPEELS Fïlips uit St.Gen.Rode,hil:lr overl op I5-4-I766.Hier getrouwd op 8-I-I736 met GODEO Oomelia hier overl op I6-5-I793oVolgende kinderen~rden hier geboren: I.Jaspar op 27-I-1736 2.Peter 7 Joze~ op 4-2-I737 7 hier gest I3-IO-I74I 3.Cornelia op 22-2-I738 · 4.Maria 7Anna op 7-5-I739 7hier overloop I3-I0-I741 5.Maria 7 Jozefa op 29-II~I740 .t r, . ..... . 6.Joanna,Maria op 31-7-1742 ·· · 1 7oFrans hp 4-5-I744 7 hier gest op 30-7-1747 8/Elisabeth op 31-II-1745 9.Karel op I3-6-I748 IO Catharina op I5-IO-I75I,hier overloop 9-5~180I.Was hier gchm'd op I8-1:-I773 metKOOK ook COCK,COCKMARTIN enY. Frans hier geb op 14-2-I752 7 hier overl~op I4-5-180I.Hun dochter Joanna,Cathariaa was hier geb op 9-2-1782 en trad hiar

-


op I-7-I805 in hot huwelijk mot GODEAU Jan Bapt hier ged op 25~!783 zoon v. paul en voMEERTS Barbara uit SGRode.Joanna,Catha=ina overl hier op ~I~I827 GRISPEELS Filippina uit SGRode hiur gehuwd op I5=Iü-I75I met GODAU Cornelis . CRISPEELS Frans bxlse vondelogob in 1746-49,hier gest op 4+I8I9.Hier werkman in r808rdagloner in I8IO.Hier op 6-5-1772 gehuwd met MlTI'ON Maria,Anna geb op :22-!1:0· I743,hier + op 2I-I-I8I2tdoohter van Willom en v.DE BECKER Joanna.OUders van: r.Willem hier geb op 24-3-1773 2.catharina hier geb op 31-3-1774 3.Jan Bapt hier geb op I0-10-1775 hier overleep 6-12-~776 Jl..Frans hier geb 26-II-1778 . 5.catharina CRISPILS hier geb op 24-6-1780 1hier gest.op 27-I0-1833eHie~ g~bu~ op · 23-2-!808 met TORDEURS Willom te Dw geb op 30-3-1771 aan dewelke ze yersó~illende kinderen sohfunk. · 6.Filips hier geb op II-7-I785;dagloner te Huiz in I8II 1 papi~rbewerker in I3I8. Hier gehuwd op 1-6-1809 met LUYCKX. Maria ook LEUCKX geb te IM.op 3-E}=-I789.Bij hen overleden de volgende uitbestede kinderen: AoBOLOE Maria~Louise te Blcl geb op 23-3-IBII,hier gest.op Iü-4-I3II.Vader· lands kind BoVERHiillGEN Frans baderlands kind geb te Blcl :Ln Maart I8II,hier gest op I3-2-I8I2 Filips en Maria vetwekten volgende kinderen: a.Frans hier geb .op 2-2-I8IO · · b.Elisabeth hier geb op I7-9-I8II 7hier overl op Is-8-1815 coJeanne 7 Cathérine hier geb op 29-I~I813 1 denkelijk kort daarna overleden gezien dezelfde voornaam uan het daarop kind gegeven werd. d.Jeanne 1 Cathérine hier geb op 22-I0-1815 e.Theophile hier geb op 2I-8-I8I9 1 hier gest.op 2~~1822 foHendrik hier geb op I8-3-I8I8,hier gest.op I-IO-I8I8 goLambert hier geb op 29-7-I82I 1hier gest.op I2-4-I822 h.Peter 1 Jozef hier geb in Maart I823 1 hier + op 26-7-!823 CRISPEEL'3 Frans en MATTON .Anna hadden nog andere lC.nderen ,waarvan one. de geboortedatum niet bekend isoMisschien werden d4e elders geboren,nl: i.Jan-prolis(dus zeer jong kind)begraven op I4-4-1774eHet kan een b·eelings'broer · zijn van Catharina die hier geb was. op 3I~3-T774 j .Maria hier overleep 2-7-I778.Ze was 4 j oud en zou dus in I774 ge'boren zijn. Het gaat misschien om Catharina hier geb op 3I-3-T774aDe voornamer. worden zeer dikwijls veranderd ,hetgeen honderden malen in.deze lijsten vermeld werd. CRISPEELS Camelia eerste eohtgte v.EENENS Jan,Jozef kleermaker alhierJbier'gest op 9-7-I840.Soms ook vermeld als THIELEMANS Cernelia . · CRISPIELS Jan Bapt 11 verslui!!er" geb te Halle op II-9-I876 zoon v.Filips en veOcrt.avia Vl~LEN herbergiers te Halle.Jan Bapt trad hier ·in het huweiijk op~25-Iû-I900 met GHYSSELS Elisabeth hier geb op 28-7-I873,doohtar v.Jan Bapt hier geb.in I84546 en v.WETS Rosalia hier geb op Iü-II-I844,herbergiers te Huize · CRISTOFFEL Frans 1 Jan Bapt.te Blcl geb in I82I 7hier dagloner in !847 CROGKAERT I521 1 CROCAERT I7I6,KROCKAERT I734 CROCAERT Maria I7I6 eohtgte v .. GOOSSENS Àndries geb in I688-9I 1hier + op I7-5-I769,z• v.Nicolaus hier + !p Sept.17I4 en v.WILLEMS Gertruiis.Ze hield vaNioo~aus een zestal kinderen waaronder Catharina hier geb op I2-7-I7I6 CROCKAERT Gerard had in 1521 moeilijkheden omtrent het kaprecht in h.Bulzingenbos. CROCKAERT Maria omstreeks 1670 gehuwd met DE GREVE Willem CHOCKART Anna,Catharina geb I734 0 met VAN ZEEBROJ)::CK MiohieleBeiden war3n c-verl.voor I819.Hun zoon Hendrik was gehuwd met DUMONCEAU Maria,Anna CROCKll.ERT Felix hier landbeep 5-2-!905 . CRUISHEER ook KRUYSSEER Norbertina geb te Bxl.I792-5~denkelijk boclee v~ndele CUPPENS ook CEUPPENS,COPPENS 1 KUPPENS . . CUijgENS Heynen 1539 CUVELIER Rosalie ook CUV1LIER on ·CUVEILLER,boclse vo~del.geb mp 2-9-I847,hier ovarl. op 21-7-I873oHiér gehuwd op 2I-I1-I866 met DIDPYPEfi Jozef(soms ook Jan Bapt)landb. te Huiz thier geb op 2I-2-I821,op Sollemberg overl.op 28-I-I887.Zoon v.Henri hier ged op 24-9-1794 en v.HELSOUCHT Anna,Maria hier geb op 7-3-I798,hier overl.op 7-4-1856.Jozef was weduwenaar van ll.~Bll..UDEW1JN ook B.l'l.UDUW1JN Jlnna? Catharina te Halle geb op 2-3-I82I,hier gest .op 9-12-1849,doohter v.Gillis en v.BORREMANS Anns,Filippina B.BERCKMANS Elisabath ·geb te St~Gen.Rode 7 hier overleep 19-5-1866. C.. Na de dood v.CUVELIER Rosalie trad hij in de e.àht te ;HU1Z.op 3~9-1873 met WOUTERS Magdalena 9hier geb op 8-Iü-I82I 8doohter voJan Bapt en VeFERRIER iuma, Catharina GUYPERS Elisabath !650


OCOUl ---

--

- ...

--

-----

DAB ous:r:-·· Fr·~-~ G :. GRb r i 0 l \ .,s-e.b..._.1t_fSrp_ .--l?-~lMaf..9.lll'.ll.;~..n..·v-;-H-(!~~1Hl--e--lri-ë3 rrs--17 i - - JACHBMONT zi~ Tassienon(l5S3) 1 Tassieneu(J5G31,Tassin•(l678) 1 Tassiri•i · (I697)TassinQn(l6di)TasslnQo(I69R)~Tassin0~{I783),Tastence(I~26I 8 6 9 ) , Ta sten bi n (I 7 3 IS ) r Ta _s-i:: ~ ll c u (I '19 I ) r T,:; o-: i rio u s ( : 7 8 Q.... S 4) 1 Tg aten en { · · { 1 7 I 0 ) 1 T ~ s t en ~ u ( I 7 lH • ·U 2 ) ~ '!' e 5 t e:- d u ( :;: n 8 ) 1 1' e .;~ t e r d ;:~ u {I 7I 8 ) • . :»ACHEMONT Bne elb ert ( ?:7!:'2) oox. :Dache:J.Gt•.t ~ Ta·~h-c::J...;u.(:l':Z-8.o-s2j_ 1 Ta..é3enon (I67.6.-96)Tassenl!lu (l7?ü·~'lG) i. DAEGENS I80I-I825)zie ook DAGENS .AELlJB.d.S Michiel}bxl. vondel~ng ( I~-~·I-I 791) in cle Chrietinastras. t•H:f,.er .land~(I8I5) ,dagloner(I81~-lr.) dtl:~er 0 (30 ..... 8-IBI4)met MliRTENS 'fletrè..:. nella(ge~.te Dw,26-7~1771 1 hier + 8-4-IB27)weda van ~illem VAN BBL~ LINGBN{uit Dw.hier +~7~II-I8I3).Petronella was d.v.Niko~aaa(ge~ te .S~P.L,I73?) en v.Clara VAN ~ENEDEN DA~MEN.Arn~ld(I7I5-~0)woonde ~ij zijn zoon kap~laari DAE~EN J,Bapt.Arnold was wedr.(I7I7)v.JAN38BNS Anna(geb.I6~9,hier + 29-?-I?I?)ou-

ders van: I,Jan Baptokipelaan alhier~t700 tot I4-J~J750)Hier + en t~ee dRgen later i..egT.'a\'en i~1 het k::>or'v.d.kapelB.lil,V.@eata M~riae \:.irgine) Bij was tevens ~upep~an in de a~~ G~ad~le kar~ te ~xl~ !J,l3lisabeth ~o~s DABNBN)kapelaan ~a~ ~~~ v.d. 3 kinderen van Willem »AEl!IBN en \.',L.ê.itBBJTS Cathar:lna{br;dGen reeg's + :{I7.50}nls

DABMEN J,Bapt. (ook !,Jan Bapt,

2 ,Hendrik welke in de meierij v. "Den Bbssche"(denl,<el.ijk 's. ·Hert~_genbosch)verbleef; · Ca tharina ,wonend :Li Gelderland en 0 met HOBUS Th~ma:s DAENEN zie

cok_DABMB~

DA~NS.Prans(3I-5-I7~2)

DAGENS zie ook DAEGFNB (~BOI~45) Drominique,Sar.l.rir .• o~~.l vo:nd81:!..llg(('3b l2-6·-l'78I 1 hier + 9-J ...I85l) op liiall en berg) K:18<.h ~ c? ~ln :i 1 e.-1 o ..H:· c i. 9 ... 4 .J.s:-.6) , pap iBrb ewerker (IBI 6-I 9 34) 1 dagloner{IRIRj: t,~9...-:•.~..t-·~..er· :l..ntr.;-cn pup.l..crfahriek"(I82ü-.26}Hier 0 (6-4-It\O~)met VA~L;.RJl'.T3T.tH: l>nnJ.(Catha.<'i.na'l (hier geb,2.z_.....4-:786)d.v. Jacob en v.DBNAY~rl ~ili~pina.O~d~rs v.l .

DAGEN~

I.Pi~rr~(hier

geb

Iû-5-!807

1

~ier

+ II-6-I334)engèhuwdJ

2.Anna Catharina(uok Joanna Catharina I851)(hier geb,II-1-IBIO)Hier 0 (I4-9-IB36)met PIE1{ ...<1:;-rx J.Bapt. (ook. D'3PUU~UX) {geb.te 3allei0..4I13IO). Timmerman (XC J6) 1 landb. (18 54), In 18 SI Hoonden de echtel..i..Agen op 5ollenberg,.Nikolaas YANDE~1.-lUSTiiN(geb I78I)bi'oeder v.Anna was getuige bij de g i3boor·te V. hE. a r.• :1ochtertj e .An.na Ca tharina; 3.Anna Maria(hiei' _gebq5·-·!0-I8I2 1 h:.er +. 5····9-·1815.). DAG~1N Alexandre b~~l vcnd8ling ( g eb l2-I3 3 5) hier + ( .20-4-18 37) bij WINDE.RICKX Jan,Ux-b.sèlv.(l'ie-:' c,eb.I-'J-4-Iflii)en DEMOL ~.. nna Cat.h..ari.na.

DAHY zie eok DAY.Aud~ies(I670)waa 0 met SCHhPER8. Anna DALBGOM eok DALEGON(I306)Bruna 7 bxl vcndaling(gev.I78I en hier+ 28-III806,wei'kman1ongehuwd,OpgttVGted bij VA;:-{ i:m.RONi Jan Bapt~landb,al.Jlie.r

. .

~W)

DAMMJI.N-!5 zie sok DAMl'iiENS 7 DAMMAN 1 DAMUS(I6!33)

·

DAMnANS Arneld(geb.te S.P.L., 1 hie~ + !5-8-1794) 0 met HOLLB~:ANS M.ariEo (hier geb. 1 hier +als wadwe ga-12-1795) liAMMANS J.Bapt, (geb "r783,)h:ler nog in.lever. tiB66)0 met MO~:.SELMANS Cl a r a • 0 u d e r s V • t l

8

Peter(geb.te Dw,JB2~··2"~ 1 hier + 24-8-11166}0 met B~HlMANS Joanna 7 Maria(geb.te S.P.L.41-9-·I8!?.5)c1.v-.Frans en v.VAN NIJVBL Barbara(geb. I7B3)wonend. te S.P.L.Na de + v.Peter hertrouwde ze h.Le.I'-JTie-t .7.J..-:}n breed er Karel ~LJ ie ~z~.\3 hiex-.ua). Van .P-eter.. hi.el.d., ..zet


cuoc~ -·- --...

~. ~--·

.

a ,Petronella (t;eb. te S,P, L, l6-1.2~is;f8) .-ili..-e;···~. (16-6-I8..74..;mc•t J·o .. ·· . ._ :>:ef VL!.N ZELDH05CK(hie::- geb.5·-5-I845~z.v... L-aurcnt,herbergiër(gcb. ···.1 ~IJ) 3n v._ GIIY~L~a t.ha_r-in~ ( eeb. te 181 S). La uren t ~ n Ca thn. x·, r.d;l ..:rJ0~ûl~n h:i.n~·Uiûp ue à!erasbere,waur du echt~te +;

·n.w,

lbp~. (Debot8 S,PoL.30~IO-I3G4) .Hier 0 (!:a3-6-I879}m-€t Joanna C!' ·tt·"-1 ~' :lna VERSTFLUT { g eb • te Dw" 1:.- ·l!'I~I 8 62.} fa b:t-i.ek\'l'e.rka t e.r-...nlili_er Do...,.... l"'t.-?-:~;;> ( e.on·s De::·vc as) (eet>. I 8 2 ~}en ·va..:J.. ~llTB..._Bli.sa beth{ e c b. te Dl.-7, b.,.:fln

JC~7)ba{Ce~ h:e~ ~~na?d(l879)

Cd't•.n Bu,?to

{e~.-b. ·te.

?.,:tJ.,.G,lflGI

d.,Pe>r-cli.l-:.ta0.(bi.E- .. f:"·h.:J:J._.;J.-I864

c~1 ·S':-1

hier -t- !:l.....J0-1873); llicr +

~I6-4-I11G4}j

U.~ i '-'Y.' g c b c :I 0-~1 0· ..r g I:.Hi} o ~J:I. <: r 0 {2_&-.6--i 8 :10 }-rne t Jan Dapt.DENAYFIH(süms Nikolaas}wonend t9 D1-.1, (geb.t:e Bet.'rsel 24--91EJ64).Z.v?'-Pr-n-n-e{_gcb,te Dw.I836)en van THYS Dorothen{ecb !3!24)

so. i'. lar ia·-T!le reE i a"

lundb~~o-bw.I890~

·

2.Karel,Louie(eab,te Dwol4-3-I834 en hier te Neerdorp + 8-6-!877) lund;;te NeerdorpoTierst 0 mot SPtUNGAEL B6.Jr'b.ara(te Dw,geb.I322 en hie:r + 26-1 1-Ifl65}. Nn huur + ia ze ve:rmold als 'SP~lNG..\.nL_:.>zytx-ono.l, la.Ynn Dnrbaru hield h~jr · n.Jan

Bapt,(geb~tc S.P,L.l862

en hier+ 29-8-1866); . . b.Joanna{hicr geb.,20-.I2-I864 en hier E:eet.I-4-1865);

Ilij KarelfLouis + iWUSSE.A.UX Louis~Victor(gob.te Bxl::.2-1865 +G-4-I865J~.v.Frane{gcb l839)en q.LUS~INASSE(geb.I832:uit on hier Bxl !(~rel~ LCluis hertra uw de hie::o (I 3-sO:.:rn 6~} ln~t zijn schoonzustor JCllln·~ na Maria (soms JoannarCatharina)BOSiilANS (zie hierbove:n t;eb. 4--9-1 1825) .Dit huwel.ijk werd toeeelaten dooi- Kon.Beeluit Vc23-7-II3G8) eir hier + 29-6-,1899) 0 n.et DUBOIS CornE;el(geb.te Halle ?'-7-I809)ectioepmnker~JdL't~r+sP.t- (I8:::6)er. t'e Huizingen (!877) .Hij t-1et-d op 17-4-1877 te 5u 'e mor.gene te ELizineen dood aangetroffen.Z~ Vu Gillis en v .. DBHO.N.IJ.-.Bt'·i.eitte

DAI\!l.:ANS BuJ.'bara(geb,:te S.P,L.IBil

Petro:Jelll'.(gebu~fl~0-31) oHier landb. (188:3-94) 0 met WEEMAI3LS Loui e ~hier g<:~:.:," ·.:.•métroèei!.s ~6-2-~I 82S 9i1 t:t.cr v 99-l.-!Ei 9~..-v;p~t·<:1r en v.l\ll:lria 1 Eli;;ub eth LIEBBNS ,__.-

DAML'.lANS

DAMMANS Karel 1 Louie(geb.te S~P.L.I8~8-60).rs denkolijk ee~ z.voPeter of v.Karel,Louia.Hij 0 met VU.NDELINCKX Marin,Bn~b-ara{ook -sorrs ~n,.I'Ül. Anna VINDBL1NCKX) (gebQte SoP.L~IB58-6ü_)__Q_u_d.e.r-s--v·.: I .Rosalin(hier geb.IB-4-1889) 2, Joarna (hier gcb. in de Mol.·enstraa_t .I.-.7-I89:.l). 3.An,toniu{hier geb.IC>-I-1895) d.Irmn(hier geb.9-2-I09?)

Dw. 4-6-18 68) Zu v .l-a. LLem{ e,e.b. I 829) en v. VERLAET Barbara(eeb,I827)landbouwers te Dw~I89l,Hi.er 0 {I4-!3-189I}·m~t Jo~­ na TUI ELE;.iANS (Eli -'lab cth) hier wonend (te Dw. geb _.l-7-3-I.U-70-}A. v. Jud.c-··· cus (~eb.I83?)hier lundb, en v.DE GUEHF Hnria Anna(8eb.I3J5). 1 DAl\[,:ANS Louis,lid v.h.weldadiBheidabureel 1902-!2 DAl\lMANS Frans ( eeb. te

D.:\i.::''ANS Jucob

1697 ook DAl.IUSfi68J)pachter v.~~HOPP ~IULJiL.OOTEN

DAMS Theresia(eeb.te Dw,I863) 0 met .RUYCKENS DAI\lUS Jacob I68J zie hierboven DAMMANS

DANDOE 1781-1842 zie DANDOI(I855)

J,o.z-e.f(~eb,te

Hal::..e 186?

1 DANDOOY(I846},DANDOY(I83C)

S~ G,. i.{.I 781-8.3) • Hier 0 rr.~J;.-LU.YCK.X --CaJ;h.o.r.ina..:. Anna (L~eb,tc Dw. I779}ouders v. .........----·-

l.JANDOU Frans ( geb. te

I.Jacob(hier geb.5-4-IH~2) 2.Pilipe(eebate S.,G.~.I8I0 .... en.hi.o1""·+ I'l-7··Hl2!2)

Dwo4-ll·~I89I)emidegas; ~ ..... D~.:J%~2~~.vuJacobppanrdensmid to Dw.(e~b.I782) ~n v:?BNEE~ ~~~a~ } •i·J.._ ·.,'. Pl=>lï·cl. i na nd 0 hi.. or,( 20--4.-.10..42-1 t>.\.et. .--13J'.R.&.~1(Y, •.Je ~~_.~..li·~-~. ~•..., " .•· '~",~~·-··•··c . 1 ,., ._,.._, ·n-:' n 4'

DA!'IlJQD !'e-:•Jj_nund Ifl•Hlr.emid nlhier(ceb.te

uJt

~WwO~d~~c

~3n~

(lC'..


r,

Ot; OP~~ 1. Jucob ( hit~r u eb. u-6 ... -x-8~~

.... ,-.•. ---,;...... ···-- --- ~. · ·

zich hier ~ct ~ij~ L&4 Veatigcle zin( 11-.!,-la5G}en ve('t.t•ok '\;1 !056 nilur Halle .. Bchtct v.SLCYS.-BAJ.""barn (te ~jo IJ. L. z; t:Zb .l !l .a 4J \o-!~l ke hE:m vo lg.ond~. k.i.ndo..r'i}tl .. gn.l:' .1 1 • c.~~ ••u: ü::v ( i.l'~è. te >-J;~ ·.n.E: r e--B rfl kel. 13 413) ;

DANUOI Jon Bupt.smid[ta Dw.aeboiGI6)

2.Ma~iu-The~eoi~{e~o.t~

::J. J

.)~Hî ~u

r Ma l'.Î. r:~ ( ~:~; >o

d~ • ~ftu~u'oc~ ~ ·~ . "-~ <. "' !..l

4

·~ ""-

~

u

- " " .,.

WJuters-Brdke1 1849);

:•l :...h.;,c t:o~&-!iJrull.~l .).8

ót·);

•q-t'') J.l -~

. . . .,.- 1) ....

r..,Pecdint..nd(Cth.te S.,J·.L.in

~iJB54).,

DAhDOY Ca~alino:uct.IB15~denkelijk d~v.Jan Bupt.en SLUY$ Bcrbura~le 0 met AS VEL U Y.nr-·cl t:eb. te Antwerpen {l34E) Ht>ofuon.dorwijzex- nl.Qicr. Ze gu f' lus in brei- en hundwerk aon de tr.E-is jee van de genuHHlt.G{ vnn I-?-lfi77 tot 1902).

,. .

'

.

IWt

l·t.C.

171~

DANDOY Jozer(ueb.te Dw.2I-lC-18S4)hoefaMid nlhier{IB32-83).0 met Bli sobeth LBLNli~(te Dw.gob.3-B-I8SS)dienatmeid alhier,d.v9E&idc{te Dw,

-v-21-4-1861) en v. VANSl·NTJAN Joanna (geb.I8~0) ou wonend te Uw. Jozef + hier in de Kr!.ne (2··4-1884) z., v. Joe ob {te Dw.+ !U-I-18 56l en vun · P.OND.BNUOSCll Eli.:u.tbetll(Bcb. te Dw • en daar lanüb oi 832) • ~NB.K Elieu-·~ beth 0 hi€:r daarna {l~-4-l885)met DB GI.\BBP Jan Bapt(bivr gob-.. 39··~-· lB63}z.v~Jan Bnpt,(hier eeb.t~II-l833)en v.GHYSENS Bl~sobetb{hi~r + ·I ó-.. 3.;..1 8C9) " ..Tozef en liliutJ.b eth ver~elc.t.en l..a.abel.la, Motlli 1\l.a ( Jti.(á"' gcb.,l?·-·1 ....1833 C41 lliE:;o..;.. l:t·9-l683) 4

DANllv<JY Aueueti:J(ecb.t.e J..eE:rbee!< l846)we:-d hier opgevoed b:.j Jan Bapt f,tONHAE i.{T (I 3 4C-·l7) DANDOY Poter(geb.te D"'· .. r?-?-·18!8 en hier+ 2Q-3-I895)z.v"P:-ans en v. LntJct~x Catharino.Petcr was 0 mot MOSSEU!.A.NS Jo~llnll(Beb,.l8l9)welke

vèor hem

~.Ouders

Vat

l,. Pil il)t-ino-eoms ook Philomena {~eb. te Dw.- !17-Il-1861) fabr ::.ekwerk.-• eter,Hiur 0 18-2-11382 met DliYlLLÉ Pilips(i'liexo geb~?-5-:856)apoor•o vegarht::f~ûet' z, •.- ••!eroon (hier + ~1-·II-18 68) en v.DUNEM Jo.anna.( .hier üE'b 1 4-:::o-.! ::n I; d ~ v .. Do;.1:i. ~iq~a 1 bxl .. vond~ë:l.i.ng {gat>--..Io-7-17.3 3) en v.

WOUTUIS JoennopMariu,~iE~r ~onend in 1882. DANDO'l Joanna,Marill 0 met JOUtON Peter(aeb,.te St Martene Lï.?nnik 1835 en op het Zenneveld + l6-5-I889)z~v.lan en v.~ALRAjYBNS :atharina. DANDO'l l'etronella woonde hier in I2-1898.Wedwa)v.Banedikt 'VAN CLEBMPU1'(l:i+e'r~ .7-I-l890).Ze was llier,landb\""'tl 0 later met VANHAll.t.B..N Pcter,Jozef{hier eeb.26-IO-l84I en hier+ 13-l-1895)z,v.Jan Bapt en v.VANDE~KELBN Burbara • . DANNAU.lB2I,DANNBAU Joanna,Cntharina(eeb.te leste~ l321-2J en hier + 28-9-l369)d,v.Jan en v.TKBUTTENS Joei.na 0 Ze wae 0 met SIMlLON Wil-

lcr.t(Sli\!ILOUN l824 1 SIMBLON l860}(hier gab.26-7-I1324)z.v.Jan Bapt{tt:S~PL,geb.I7133 en hier + If> ... •l-l859)en v.GOOSSBNS Joanna{!)<:boto S,F., L.I79I en hier+ 4-l0-l359).Willem 0 bie:--(l-5-I860)rnet L..BUCKX 1\inria Theresia {LBUCX l82tf en LllUYCKX 1798 ~ geb. te BelU.ngcu {14-.2-· I83J en nier +1Q-12-l8G8).In 1.~.$} woonde l-lUlem te 1lef:lrdorp en J..:'n' wevor .In 1876 woonde hij te Vorst ·en -was._or l.andb.-.Zi.jn b;r-o.t)dar ....F::..~· lips SHilLON (géb.l323,+ hier 28-I-1676) • UANNAU Jan 1\apt.{gcb.to Dw.7-6-164I)Landbotu Dw.z.v.Gilli&(t:;ob l80XJ en .v.BONNEWlJN Pranciaca(aeb.l605)beiden landb.te Dw.Jun Dapt hier 0{ 27-I-I 869}met CAMMABl{T Pilip~ina \hier geb .I0-4-1647) d.....:v ...Jo'n 1 Fe~ dinutnl(bcb.l3IJ}en v.LIBVBNS Bllrbara{h!.e:r s~b.3-1Q-.l~09 en hier+

27-J-I879)pachters alhier. IJ.:\1\NA'J Deeir'á(geb.te S.P.L.I868) 0 met VAN RBi.:PING.BN.-Cl..ernentioa{8eb, to St hwintens Lennik l870)0uOara V9l

I.Antoon(hier

u~b~25-B-1900).

DANNAU Déeirs('ceb.te S.P;L. 1G-5-!868twoonde te Dw~{l89~)z.v,Ka.relt Louis(to Dw..+· 15-9-lHt\!l)en Vo'l"ll,!i,;EHMANS Mu:-ia,Uarbora(geb.lU34)-.;; ...· Dw.~;n:>E>r•d_.0èsiré waa hier voorman{l89?)eo hier 0 (20-6-13~:-J)met / W~:·r3 ..iount:l:l ~ll!?.ria (hier gebo ~8-9-l863)we0we YoKarel~Louia H!dl.NSl.l;...-· (t<J ~);.~.,+ 16··ll-l68V)d.v.Matbeaa(hier g'eb.'lo-5-1832 en hier •.· !15-8"" - ••••

•••

j

@


. ... ...... ··-

-

... ..... -·- ...

1898) mo.ndenma.}.~ alhier en· -v.,.CAI.I.EB.AUT Ver-oni.ca(-n-OO .. ..t:e..-Dw...JO-I0!835 en hier.' + !.4-~0--·1887) .1,.nns Joanna,Mar-ia wus hi~;r herbercic"'"" ste~(hier + 23-2-l89D).Oudevs v.: . I. Matheus (hier te Neordo;r~ ü eb. 4-J-189-J -er.... hier +- te_ Neerd{).rp- .. l_l~:6-1893}w

2.Jan(hier

ge~.21-I0-~894)~

3.F:.:ot:s{hier ceb.30·-·4···1896}r 4.Jozef(hier g~b.6-!0-1897 en hier+ 19-1:-1897). DANYS Gillis 1692-9J.Werd in 1691 opgaeist als voerman door voorbijtrekkende troepen en in 16~2 moest hij dienet doen als picnnier~ DAY zie D'AY,D 1 AIJ,DAIJ,DAII en andere epe~:ingen DAVIA An tonia ( gob. te Bxl I 796} 0 met SIMON le(geb.1799).

Petrua.,~adernake.r-.'t-e..._Eal­

d'AIJ Peter 1685-95)in 1684 DAY 1 in 1678 d'AY DAY Andriee(ook DAHY 1670)~Decd(15-1-1671}met zi. jn .e-ch_tg·t€ -SCHEP US-__ Anp~en een t~sta~nt opetellcn.Oudere v.: .At. (NU) e,.,.. cukjt{l~/"() l.GI LI~ . 2.Peter"den Ouden"l655.Meicr v.,Huizingen van 1700 tot 1740qHij 0 achtereenvo~gens mat A.DE GREEP Anna{hier + ametreeks I700)wuorvan: a.Anna(geb 1688) b.Barbara(ceboplm 8-6-I 'i 51)

1691}~0

c.Peternden jonghen 11

met VAN VCLXEM Adriaan.Ze +

h~er(v6or

-- -...._ 1

hier geb .. l_i>-3--.l694}_,..Z.Le verder

d.Gillis(geb.tussen 1687-97) e.Jan{eeb plm 1698). B.,DE EEE.i.{ M.ariu(hier !Jest.26-2-1751)waarvan:

f. Hubert (hier ged. I 0-3-I 702) 0 met VANDER ELST Joanna' s~b. s . .P. L. en hier+ 2?-6-1759).Hubert + hier 29-8-1776~ a.Joahna 7 (bier ged.2-I1-1704}o DAY GILLIS(zie hierboven~eeb plm I68?-9~}.Hier 0(2B-4-I729)met Anna, Nuria GEddtBOSCH{hier ged.3-5-1706).~1lie verving. zijn v~dor o.ls meie,r ( 21-I-17 38 'en 7-2-I? 3~). C~llecteur nlhier (1712) .Kci.chten ( 2?-91? 54) hier .oP het Driesvelo vijf clagw, grond v.PARIDAENS Jo:1nne.e 7 wel· ke zelf die grond geerfel had v.Giilie VA~· GLABJ'.B:BK en v.PAiUD.O.ENS Elieabeth.Op 25-5-I?JO was hij hier diene.tdol;}.n.d.e erifficr v.de schepenbank; meier VoBuizin~Jen (17 49) •.Gillie en Anna Mar~l..i}den beiden vöor 1~1I-177l.Ouders v. 1.Peter(hier gcd.I3-3-I?30 en hier'+ 30...;9-1?46) 2.Blisabeth(h~er eed.~-2-1734). 0 met COUSBM~NS Bneel.Ze was hier nog in leven·op 14-11-1771 0

3.Joanna (geboortedatum niet gekend). 0, met -.A.El{TS.J.u.d..o-C.u,s,.Ze was hier rioe in loven op 14~11-1?71; <1, Sebaetiuan (hf•er gcd.G·-10-1736.); 5~Annn(hier eed.26-11-I737); 6,Luureys{geboortedatum niet gekend),Hier noe in leven op 14-II-?I

7,Gillis(eaboor~eäatum niet geken<l)!-!ier in leven op 14-11-.l.??I.

ü,Mur:La-Anna(hier ge<l.3I-I2.<:1731 en hier + 7-3-1738) 9,Pete:r(gecn geboortedatum vermeld)Hier in leven 14-II-17'71, DAY PetJt :.;x-"d en jone;~en" zie hierboven, { hic::o ged. I 5-3-169 4i tier ·f- 1 'J .•, 5-1751) .nier U(l8-3-l720)met VAN VOLSUM (ook VAN VOLSOM)~.ar:!.;::(i:·.iç_,~' ce~t.lY-12-1762).Ze hud da volgende nazaten bet licht gueevenK I.Petor(hier ged.27-5-l?~O).Sfh~pon alhier(I759 en I77B)oMel~~ ~c <lP """"~\l.t~f:W:7G3) .m~ni.citHiul(p_edurende de franee bl:lzett.ing;;l7.9V


( j}(l0(1\" .i \.. tJ

;f91

.

en ook meier.Hij wns(op 9-8-1764 reeds) Q met DB MBS~AECKEd Anna. (hier ged.4-6-1747) d,v.Jan(hier geb.17C6.)en v.LillllJ$5Jens(hier eeb 1709).ilij v~rvine verschillende molen de meier MARAS tussen I75[l en 71; .2 .Petro nella (hier eed. 20-I .2-17.2 3 )'Ze overleed denkelijk niet t,e Huizineen eezien d~arvnn aeon vermeldinc gevond0n werd.Hie~ 0 (4-5I749)met VAKDE,{ HELST CarE:l(uit Uk!.e:l) ,w€llke ~ooz·I?-2-1·757 stierf Ze 0 dunrnamet MICHIELS.Jon(hier + 7-7-!774)0p 31-1-17?.2 was ze bi~r noc in leven; . 3.Antoon(hior ecd.15-3-I725 en de~elfde daH +); 4.Murio-Anna(hier geü.11-5-17.26 en hier+ 5-5-1'l·H); 5.Jan(hicr Bt?û.20-I-1730 on·hie:r + 30-9..;..J.746); 6.Mriria-Anna(hicr ged,.2I-3-I732); 7.Anun(hiur eed,.21-2-1731); 8.Gillis(hier eed.2B-5-17JG); 9.Elisubeth(ueboc.'lrted.utum· niet vermeld,hier + 2<-l-I-1729); 1C.In Jun.1737 + hier een van hun zeer jonHe kinderen~zonJ~r dot de datum,nocb de voornaurn v~h.kind door de postour vermeld werd); DAY Jnn(hior geb.plrn IG9S)z.v.Pe.etcr"üen ouC:.en 11 en v.nn G!m'ltll(ook DE G~EEP)Anna,Ma~ia.Hier 0(27-Il-l734)met DE RAUW Anna(bier seb.I7IO) d.v .. Tobias en v.Mfjt.i'fAE~{T Joanr..a,Jan was hi~r noe in leven in 17~17. Ouders v.: I.Peter(hier t.;ed.23-2-l735); 2.Pilips(hic:r 0(:.:0-4-ln4)met DE WANDBLBtR Ánnn(ook Cnthar-i·na) (hier ged.3-8-I7GO)d.v.Jan uit Alsembere en v.LEUN~S Cat~orina uit Dw. Pilips was wedr v .. Dil HAUW Cotharina(ook DE LWUW}w01arvnn hij Anna lli eld die hier 0 ( :30-4-·1001) met VAN HAELEN Sebas ti oen. DAY Anna,zuster v.vooroannde.Hier eubf 168~ en hier + l8-l-I?25)Hi&r 0(9-II-1709) met GEi{.mBOSCH Joachim 11 d-en··ouu.e.n-1Laan . .clewolko ze B.. ki.n d<:.-ren schonk nl: I.Petor 1712 2.Maria(eed.C-I-17II)O met KEYAEHT Francis 3.Egide(hier iled,2I-l-I715) 4,Petronella(hier eed.30-4-I7I?)O met NEETENS Peter

5.Anno~Mnria(ccd.3-5-l7I9) o·met DB LBhUW Gillis 6.Ferdin~nd (hier ged.l2-9-I72I); 7.Joonna(hier ged,20-II-I72J); D.Hubert(hier eed,l0-l-I725), In 1717 was COPL ..tNlELS Darb~ra bij Joachim en Anna meiu(hier + 28-12-I76J)hiur O(II-5-17IB)met LUCKX Gillis DAY Burbnro(~eb.plrn 169I)d,v.Pe~Jter"àen ou<len",Hier 0 (17-II-1715) rnet VAN __yOLSU!.I (ook V~N VOLXE!.I) Adriaen. Ze + vbur 8-6-I 7 51. Otult!rs v. ) 11 ,?n.d; ~e- <.uu.v C!j.;(ti, · ) Maria-Anno,~t~r,Gillis en Joanna welke 0 was met PLAS Jan,

·

DAY Hubert(ziê hlbervoor-hier eed.I0-.3·~l702,hier + 29--S-1776) :i (plm l748)met VANDER ELST Joanna(Beb,te S,P,L.en hier+ 27-6-I759).Nudien zou hij een 2e huwelijk oungeuaan hebben.Joanna schon~ hem; l.Anna Cotharina(hior ged,6-3-l749 en h~er + 18-I0-1783); 2.Marin-.Anna(hier god,2I-4-I?50 en hier + 4-IO-IB22)Hior 0 (6-2177 5) met VAN LATimt.: Hendrik 1 pachter, In l8 27 wordt ze DI JE ucnoemc:\ Hendrik+ hi~r(2!2-2-I826)Hun zoon COi~ND:..".L VtHi LATHEM(Beb.-:e LcElr· bo~k)stierf in het fran~ lesor als kanonn~er(3-2-Inos), Hun dochter Joanna-l{osn(hier geb.·1.-9-I'1.94)wns hier 0 (3-8IB27)met DE BRU~N Prons(ccd,tc Bxl 6-5-I?87)pnchter,welke haar nat.zoon Filips (hiur eeb,28-G-l3I3)erkende. Hu.n ondore zoon Jero:om -0. hier{1-.2-I82l) U.ilf':SSilNS Joannn' geb, te


.

........

- - -- ·>.:::-....

. ·-·-

'

········---......

f('t;-p··~

-- - \_. t.

tl

Dw •.I.?? 7-'7u-)-w-edw;··v-"f"C:U<t.J.1AE-RT:-- Ïfà1:.:-él.J"€tl'-Q")m + hier ( 2 5-J-.I .j <17) ;

J.Joa~~a{hier ged.5-I2~I?53);

4,Burbura{hi0r eed,28-I-I755); 5,Elil>ubeth{hier eect.B-6-.1756), ?.Joannu(hier eed,2-.IT-l7U4ll\i.~r 0

V4NDll.tL.E.:r,..9_T (22-II-I7".33}met... Wi.llem

DAY Anna(hier seb.plm 1729 1 hier + 'a--..I.I.-l..B.O-g_; .Zuster v,~eter en denkEI-· 11 lijk dochter v,Peeter dEln jonehen" .Hier 0·~~.7'S2)met VAN HAELI:N Jaspnrt 1 z.v,Fruns.Jaspart was eeb,te Drogenbosch {l.?.l91_... Ze euf het leven aan ten minste dertien kinderen~ DAY Anna-Maria(cob.te Dw.plm I752)D.v.,Pieter(hier ged,27-5-tl.7'2-0}€ri v. DB MESI•IAHCt~E.d. Anna.Anna-Maria was"religieuee -supy.rimée de. Ste El)--' sabeth"te Brussel e·n ze+ hier (3-0-S-I8I9)bij huar zuster Cathnr-i.D..a" DAY Ca tharina 1 zuster v. voorgaande. Wed we v...HU~t-et'{hi-e.r + 2-IIBIJ)waarmede ze reeds in 1798 gehuwd was,

DAY Petrus hie;:o 0{20;..5-1764)met DE NAYE.a Catharina(uit Huiz.Ln..ger..}_L.Denkelijk eon zoon v.l'ieter en v.Maria VAN VOLSEM, DA Y Peet er hier coll ect.eur ("I 703+09 en I-'72.0) ,. J;l"T-Gte r-{I 7..2-9---J..O--Z. 5) kuip er alhier{I?I6). · DAY Anna 0 met GODIJBAU Hubert.Hun dochter Mar-La-Anna 0 hier(9-4-I?l32} met WEEKilMANS Thomaa(ook VEimMANS).Anna en Hub-er-t -war-en teen reod.e+ 11

DAY Jan üe jongetr V(:rbleef c;erst hier 7 1ater te Lot(I762). DAY Anna 7 Ca tharina (gebate Byesinshen plm 1760 7 hier· .+9-3-Ifl3'i). Ze ··was!.A1J.r Omet DE MESl\IAECl\ER Fl~ans(hier ged.26-I-I760)?fehsaka_l:J'!H: ..:4Yp . Peter en v,NELP Eliaabeth(hier + 25-9-1756)o0uders Vol I. Joanna ( eeb. te Byssi.nghen 1..2-2-1790-) 0 snet DE GREE"F Hendrik (hie-r G eb. 2 G-1-1 792) 2.Peter,Jozef( · geb.6-.8-179I t~ B~l~i~gen-BysBinchen en hier + 12-1-1874) .Tapper alhier(1037); 0 (-I-6-182 5)met DE Gt{EVE Elsab.eth 3, Anna, Ca tharina (hier seb. I 7-4-180!) 0 met VAN DEi~ VBLD.B-N ...P-et~r (~eb.te Vlezenbeek 31-5-1799); 4.Jean 7 André(hier eeb.5-6-I804)

s=6:7

Drie andete kindoren zonder andere inLichtinGen.

DAIJ Catharina(g8b.I?G4) 0 met BE~CKMANS Jan Dapt. DAY Elisabeth(geb.plm 1772-73).0p :;!0-I0-1841 vermeld .als wed:w€ v. COUSEi.ió.NS LaUL'ent.( hier ~ed 14-Il--1771) .ze woonde in 1?98 t-e Dw.en in IG41 te Ukkel. · DAY Petronella( + v6or 6/1848) 0 met DDW.ANDELEUR Jan~rs·v. Judocus(hier geb.I793). . . DAY Catharina(geb 4 1?8l) Wedwe v.VANDEdSTBGDN Hen~rik.Woonàe te Buizint:;en(IO·i?). DAY Anna~Cathnrino(geb.te Dw,l786) 0 met-BRE~~~ Bxl gcb 178 5-!Hl }dasl.on~r,_.al.hi-ell' ..o-uders v. -l_. _ _ _ · .........._...__ I .Petronella (hier geb. 20-t.:r:......~~~~----:;: .. Frans;

·-

-

3.Jacob DAY 1-'eter(geb.te Duiz1neen IB"f8.Woonde in I846 alhier bij VA~ ZEDBROECl: Laurent DAY Jaak(hier Beb.I?8J)z.v.Gillis en v.VANVOLSEi.i Adriuna,lan·jb.alhie.:-· (I li!I 3) • Eche t. v • WOUTERS Joanna {hier B eb .• I792··~9..:}_)~:'~-a.rk~-tall-I'"Van: I.Maria,Maedalen~(hier g~b.I9-1-Il3IJ)

2,Peter(geb.te Buizingen 13-3-I83I)dienstbode alhier(l856) .Hier 0 ( 8- 4·-IB 5 6) met 1301 DELllZ Ma ril:l, Th.e:r es ia { [; o!J. te Pep i.ng en I 4MI2-I 13213 ~ dienstmeid te Huizineen 1 ü.v.Jnn Bapt(eob I792)en v.llûl..aA Ann.a_,_,M.nr ria(geb I79B)beiden won~nu te B"O-[J.D.elNl~t\--<._'!...a.~\J?'"'O-t<a.~-'W~d-.<:1 b:'..j VAN ZDUBKODCK Louront{!u46), ·


__ ________ --·.

DAY

'•.

--

--

0 (.' J {}'{

....

Ánnër""pCa·t.ha~i.n.n.{JÜ

..-t'"t'- nub...rn-a.'}-ë,;v.Yilipe en v.DE HOUW Catharina. Hier 0 (J0-4-IBOI}inct VAN HAELEN Sebiletiuen.Hier bestond Jeen akte meer.Een fot6-kopij kori in het ge~echtsho~ te Bxl bckom~n worjen.

DAY Peter(geb.te S.P,L.

I9-IU-Iü34 1 ~ier

+ 24-4-I870)z,v.Jan Rapt.

v~DOSMANS.Jo~nna,Hier 0 met LEPEBRC Juliana(in 1868 vermc:d als LEPEDER)~eb,ib IB41,tc Dw. + IJ-7-IBH?).Ou~ers v,: I,Joanna,Catharin~(hier geb,B-6-1366 en hi~r + J-J-I870)t

en

2,Jozef(hier ecu,I7-6-ICl60).'Woonde hier ir. IS93.IIiur 0 (H-It;-Ifl9J) met ÜORLIJN Hortensia(hier er:b.IG-I-l86~:)hier woncnd·,d.v.Jau Bapt (te Hall~ e~b.I-1-1832 en te Drogenbcset +2I-3-ID75)en v.Eli~u­ bcth T~EUTTENS (eeb.tc Tollenbl:.'ek 24-8-IBJ2)hier wonenu (I89J)d. v.P~tcr,Frans en v.DlLTDUIJST ~osalie(geb I805).0udore ~.: a,Petor(hier eeb,30-II~l39J) b.Maria(hier geb,4-I2-I896) c.Philomena(hier e~b.II-I-!899). DAY Petur(te Dw,seb,24-2-I8J4)landb.albier 1 schepen v.Huizin~en(Iü9599).Z.V,Petor,Jozef en v~GHEYSELS hlaria-Annn(aeb IUO~) pach~eres to Buizingen. Hier 0 ( 23-10-I 861) met UYLENB!WECI\ Joanna ,~osalia (hier cleb.22-6-ID36)d.v.Jnn Bapt.(aeb I799)landb.alhie~ en burge~eestor (ICl63)en v.DE G.;.UJVE Joanna(some lvlaria),Oud;rs .v.: I .. Jan Bap t. ( hi~·r eeb. 20-2-!862) landb. alhie.:- (1897-93). Hier ) (I 0-6I897)met CLEREBAUT Paulina(hier geb.5-5-I069).1andbouwst~r,d.v. l(arel, Louis (te Erft~lingen g(:b 1818) en van VANBELLINGHEN .Anna Ca1 tllarina(gob I839)1andb,alhier.Een broeder~van Pa~ina.,~.nl_.?ra..:ts was hier geb.6J&·,87I),Oud~rs v.: a,Joauna,Catharina(hier ccb.I9-I-1898) 2.!\laria,Cal'olina{hier eeL.I6-3-In63) 3,Pelix(hicr geb,9-I-ICl7I).De vader was dan hier

4,Ma~ia-Thcresia(hiûr

hcrbvr~ior

gcb.7-G-Iü71)de ouJcrs zijn herbereier S,Willem{hi~r eeb,28-9-I8?6) 6,Hendrik,Jozef(hior op de "kasseide.,;

eub~G-2-I874)landb.(I9C4),Dc ou~ers

wconden

7.Victor(hier eeb.B-6-18?9), DAY Cotharinu(aeb,tu Dw~4-II-l83l)pacht~re~ te Dw,zust~r v.Peter,Jo~· zof(eeb.te Dw.24-2-18J4)d.v,Poter 1 Jozef on v,GHYSELS Maria A~na (eob,ICIOI).Haar broeder Peter,Jozef was 0 met UYLENDROECK Joanna Rosalia{hier geb,22-6-I036), · . Catharinu 0 hier(I9-6-I854)met UYLENBROECK Pelix(hier geb.5-1:;J~ I83I)broedcr van l{of:ialiu 7 Joanna{h.ierboven)zov.Jan Bapt4 (gcb,l?9~) en v.DE Gl{EVE Jounna,ë.iarü.. ·

1

DAY Jozef(g~b,te Bergen 1860),0 met PELT~OUNS Joann~(geb.to B~izin­ sen l864).Ze woonden hier op ue Uenisburu t~en hun zoon Pra~s ucbmren werd(22-7-I892), DAY Jozef(misschien dezelfde als hierboven)geMuenteraadslid(lBBI-92) In I 917 werd hij gekozen als lid v, h, weldad:.ehei.rl.sb.u~e1 ( t.o:: I 924) DAY Jan Bapt. (zonder andere vermoldinsl.B.....S-I90;t:t-- · DE l.IACK(IG75) ,PB BA.ECK.(l675J_,~~ _E_ACt.-fl70U) DE DACK Andriee(I686),

-~-

DE BACK (ook soms DE BAST} Jan weduwenaar, hier tertrouwd (29-s....I 738 )met LEUNENS Maria(ook soms LENIS),Deiden hier neg in leven in 1;47

~n. ~.. LEMANS Elisab oth. Hi.j was 0(22-6-IB03)met LIEVENS Maria,Magdalena(hier ceb,en hier + 26II-IBOS)d.v.Jan Bapt, (geb plm I7<16)en v.VANDENBlWECK llarbe.Mnria 1 Magdalene schonk Peter en dochter Barbera(sic)op 7~2-1004. Pet et' he::"trou-.:<.le hiG: ( !:! 3···8-.. :;: JOG) met ME.ncNS Jonnna, Murièl (hier geb,I9-4-I778 en hier + 20-6-IB25)wedwo V 0 'WAL~AEVENS en div~Jab~e~ (hier g ed • I B-B-I 7 42) en V. PLATTEAU Petronel1a.{hJ.ar _+.•..2.0-~.-::: .•'l.ö ) •. Van Joanna hiold hij do volgende kin~er~n:

Dn BACK· Peter (hier. gebo.I 5_;9 ...1-?§:ti; .v .. Pran.SJo

4~.


L Jo~:~ n n e Sup hi tl (::...h!>r' "1'.;-....b...~?~S<.~I_aro-;·hiu r + 2. Je :n T'h,J t. ( ld. 01:"

gt2 b o

5-·7--I GI ~

en

:;>.

5-2-~lül 6) ;

·ru.e.- ·-;.· ,20-3-IIU 6);

::;.Mamr.:r·tas~h:l.er g•.:L .. II·~5·-Il3!1 1 hie:- gcst 2-4-Ifllü); P~~cr + nu 1850 e~ DafanJe de veleende stielen uit:

d GPr.take;• (I 808-I 5--1 G-I7 ... I8-l.9-.2.Q-.2I-2.2 en 2 5) de panicr IeiJ d ..l{;lonor rnrc landbouwer ]822-23~25 en 27. De dochter.- \"an zijn tweede echt.c-t.e.verblccf bij hcm,nl Wt'l.LR.A~Vi.NS Joanr.u,~lu~ia d,v~Jan llapt (hier + ·l-E-l.,-8.04i .... .Ioa.nJl.:0-.1 Ala.r-i..D....:w!IS .hi.c.r 8Cb, (13-8-IGOO}.

itlRil

fai~~ur

UD DAChEa zie DE DECKLH Hernest

DE BAECI', Hendrik"J'tcrok DB BACK) 0 met DTI BOECIC Joanna,z,v.r.1at-:I•eus (1620)en v.VAN Oil~EBGHBN Joanna.DD BOECK Joanna wus zuster v~Mi­ chiel1Gillis,Elisubeth(O v.de G.REVB Gillis),Anna( 0 DE nu...,q,~H3.L'... Will em) en v ~wijlen Mo.riu ( 0 VA.N DH.R BYCKEN 'L.eo.nar-d_}.t-to.il....""Vnn .Ja'2.1 :.'!>• hunna,Maria en Joesu DE

~.1\ET~I;Lbl.. . <." LOU~ZA ~~E1b. t3

Esscllc:n: I0-..2-1~76 ~ .,D~nkcl:i. j~:. ~·'f\ ~"&' vun ·~t ü~tor~~s.~u~ Padowa~.ze werc hLe~ti-lU-lYO-Jboa4d­ onfi•)l'\·'i~ze'"'ee \·.u3 NC!isje.sachool on ze was hier no 1; in diP.LLt:'t '\1>1\

g~e~ue

·

I 907.

DE BACl~ Jcn,•::lt::r-·clc ecl'ltB .. VQLBUNBNS Maria(hier. 0 12-1?·17). Voo:'heoe.:l >-IIH.i

ze

~e~uwd

d~Wo~st

we~

LP"aroe \-J!l':.,;~.1 ..~Lr.. S(!.';H'~ Jr ::rl··9-l7JI~.,::~k .W~~~-U)~ANS~WEIREM.ANS N:. M3·{:J-· Mi':.!'! S g ~n o er••.d ; :.n.l "'':..: :· '~:rJ ~~i.<..: r 0.( ~.&-·!.·l-l.!10'i'_) .....F:c.a!l..a_ ..wu e z. v .......N.i..c·~~.ÄJ:l. :;,~ (lf-64) en v~!··'lNNl; ·r.1(Ço...b·nl:.•. 2,Dr: C~!:;l:P Lkn~(_/..i..tA o ~J-.t..lff-t-.J.,)

Jan Dl'. fiAGi: !~en n.:.r:::

l~na

~r.

"!.70~

;;:::<.'t;.r<:ln::le .dr.l.e wel(en tó Tiouen

;:·t01H'.iC.-~· VtH:;r~". V$~1tt.~ck.

r-t.:.f.': ..:e..!l-~~r-.

!l~X'.i-:\ë.l.<ra.-:h•&l'!o

DE IJ A. S'!' ( 3- ~! ·~l Gii!: } P::- o ::1 ,.,, w \2:.:\ f' i::;:r t t< ,):.1'" ~1 '~ :n~· ~ ~0i..LAN.D.3.o.:..2· t.: 01 r-l a_, w~-. ..u·vu n h!. "j F.:·l::D z. ~:i.>:ld o D::: :.:oc,n :.:;~.::..~.is .:;,vut•l.:•oJ. ·..·1!-t;r.· ;r.i j:< moetjf:ll>:J697) o F1·~n.s r,rus

ili~..;r .;;chG}•er.

(169U tot ·;,:;.).Hij had e<)n br·c.edoro Gillis(Aól'")

DE Bl1ST Joanna,zuste.!:' van Gillis en Frune,Eerst 0 met LEPEB'i:J.RE Ro~­ land(hicr + 20-7-17C5).Danrna 0 (I7-II-1709)met ULAIN Mut-:heus·

UD BAST Joanno(uit Dw.)hier 0 deze hierboven vermeld?

{5-5-I?35)met SWALENS Tobius.:s

h~t

DI:: BAST Jan 0 met BINGllSKENS ï,;nria(hier + 28-5-I769),Jan + hie:-(I7·~ 2-I??O). DE BAST Jan (ook soms DE BACK Jnn)hier 0 (29-S-1738}-met LEU.!-4IS Mu.·ria(hier + 6-12-1?40)

DE BAST Jan hier 0 de tweclin~:

(2G-I0-.1.734)rnet LiVi!J-a LEEMANS,d.v.Jan.mocd8r

v~

·.

Jan en Antonett.n{hicr ge!:l. 27 . . . .7-1735) .In 1 ..7-~·-(t hi.~m.e_t-trr::-cHI..EL.S.-Mariu,waurvan hij de volsendc k.i.nd~en... ho.d: -l,Jan~Juzef{biur

ged,9-I2-I7~2)~

2.A'lnu,Maria(hi.er Becl.IS-12.-1'745); 3.Jo~n~a(hiér 4.Ja~o~(biur C~ï

DE P..AJT I';ltj:J~.

ged.24-3-I?48)~

ced.30-6-I752}.

thllrino. .. hi e.:- C ( .:1-'.7-1.?16) me~ VAN NE ROM Govaert ( hLe.r...-+

~hl~

·

30·-6-·I?!JB} oG..een andere ·:,rP.r·mcldin~.aa.n,g.e-:-z-c.ff:'"!t\.. of het vol';olaasene of e~n ld.::td bet.J:'o.E-t:.

DE B.àS'f ï·,Je:t'in (!1iur +

·-wt:: DE

;.;r-:tc)x.

BAS~

r.i

'~'-::

AonolMorin(~a~.te

Helle 1779-En,ook soms gemeld a'a

u~t .•

t:

~ ,. F. L .I~;· [1. :L ~ h:!. ·x•· + op Dn ll t:tiilb ~:!• g g .... 4~··~ B1j :9) 1. ·,-.Pet ·é)X' er.: v. l\la.L·it1·~.!i.-, . :lv. l;YLfi~i:tiP.()J.<Cl~.lA Fns 0 mPt DE!'·lAYJ..tE Jlne.'..:...,:-0"').:.(.<:f~l.<:>.nclb.:gcb.tü Hu:;.U::-!ff~ "~. 11" "! ;.1z L;-;:~:;Je :,ö t <:. s ,, }'u L" r '7,,f\' en ze 1 E's t 0 \J;dc..s.l I..,') o1:" td.<n~- ..+ ,..F ...ü.k..e . ,.;I ·~

.

'-'

~

•• ..

~~r~~~GJcr

D!: I:AS':" ::, 0 ,,: i.:~: •.· o

wa~ '.1 (

ur

:;.or

~!I

J~:l~~b~~a.

::> r, :;, ~.lü r!.. u: !.Pb. I 3 3 ·l v<,.1\. •.o.r.-ie- .h.-lf.'.r !

V fd.\1 CU';\SEh~ ~)::>tl'=!r(t·

te L;.•.-1.-2-1373),

.

n9 ~.;.

I(

.- -.:. :i~

~ ~:·. ~.,

·:-'

.t.:: . ( ~ o


.~ l'A~T JoonrH~-(iob~-të

'fènibë'öiC'In:S·o ën hier+ I5-I2-!8~)d.v.Ntkolnos en v.DESMEDT Joanoa,Cothnrina(oDb 1?9'7).0 mot DBUUICK Prane(geb.te Bocreel ~4-3-lB35)~knccht olhier,z.v.Jan Bapt.on v.DANNAU Joonnn (oeb.I'79B).Hij hertrouwde hior(I2-7-I864)mot BELLEMANS Maria-Therosia ( eeb. te St, Martene tennik Iü-6-18 45) d, v, Judocue en v. SEGJIBHS Petronella. ·

9

r· ( '.·:./i l: t. '· . DE BECKE~ Herncst(geb.I666)zie DE BACKEa Arnesti O(I?OI)met TOU~DEUH Christina.Ouders v.J DEBECK ,DBBECQ,DE BEECK (1864-9?) en DE BACKER.

I,Joanno(hier gcq.I9-I-I?02),Hier 0 (2-l0-I739)met MATTON \.lillcm,Zo + hier(3-I~(l7?J).Hij moest in 1743 dienst doe~41s pio~nicr bij vreemde strijdkrachten; ; 2,Hendrik(hier ceb.!?05 1 hi.er + I?-10-1?22),

~---•~··i''-:.( ·. )

Efoeet was schepeh~f690-I?i6}.~e ~c~tge;oten 6ezaten hier gronden (1'709),Hij + hier(1-·4-l'746)en was wedr.V6or .d.at hij 0 met i1IATTON Maria 7 was hij gehuwd eewe~st mot COPEaN1ELS(5-6-1725)Eltsabcth wolkc hier +(20-B-1726)na op 21-6-1726 het leven te hebben gecoven aan een zoontje Hendrik(hier + 24-I-1729). DB BECKER Myntie 1 ooJ Jacoba en Jècomijn bier 0 (~9-5-l?40)m0t SOPRIB Pcrdinand,wedr v,GE~SIN .Anna(hier + 29-3-1?40) •• Haar.eerste echG~ + hier ( 1 0-4-·l ~7 44) en zo hertrouwde bi er reeds op 2 9-5-I?-.44--J~tet-Jan. __ NILS(ook Neels),Ze + hie~(28-9-I??O}. . DE BECKER Peter(+ hie::- .25-&-.I'4G.lnl.3 wedr Vo-lolALRAVENS .Anna"ltaria(eeb 15-2-I699)en schonk het licht aan mi.J:I-o-t-cl.n&-2-ki..nd.G-I'.e11: 1,Nicoloas(geb plm 1?2!}; 2.Jan Bapt~{geb.plm 1723).

DEBEC~ Korel,Benedikt(geb.te Bierk 16-4-1825)dicnstbode te Beersel~ dan landb.alhier(I90U)z9v~Benedikt,Jozef en v.DELATTRD Victcrin~ (geb I?9I)9Hij 0, hier( ~5-6-I855)met BBLSACQ Joanna,Mn.ria{hic:r 0·-:?!;_ ~2-5-1829 en hier+ 20-9-l393)koopvrouw in boter d~v~Peter.en v. 1 + 9-2-IC55) DEMESMAECKER Joanna(ceb.te Beersel 178!-83 en hier kleinelochter enerzijds v.Jan Bapt.en v.BUBLINCKX Anna Cath!lrina, 1 anderzijds van J.B,DEi·.IESMAlH~ER en v,DB ~OL!..IBi~ Mnria Cathnrina, 7 Ouders vant I,Doniel(hier geb,23-3-I856 en hie~ g~~I-Iû-1856); 2.Doniel(hier geb.12-1-1358); J,JoaLna 1 Mnria(hier geb,2I-?-1860 en hier ~ 15-4-1861) 4.l,Jnria(hier geb,2S-1I-I86I)hicr 0 (:J:8-I0-:899)met MERTENS Pet-er Jozef,Felix(geb,te S,P,L,23-1+-1862}hier wonend.Hij·-w.a.a wedr v.1 DEQU.ANTB1{ Joanna,Catharino( + te S,P.L,I9!1"3-I890).Petcr woe z. Felix,Jnn en v,PATERNOT Joanna,Cv.thuroinn 1 4-ndb .. -ta S.P,L, 5,Augpstin(hicr iJCb,G-5-1864) De meeder wordt dan Anna,Ma.ria .JJe .... noemd,ln 1997 ·ie ze vermeld als DEBEECK, 6,Jacob(hier geb,2-3-I86?); ?,Joanna(hier geb,9-4-18?0)bijgcnaamd WANNE.Hier U(25-I0-1SOO>met TASThNOE Jozef(Jefke)z.v,Jacob en v,BOH~EMANS Maria.Jozef wne schrijnwerkcr(geb.te D~.25-8-1B59)~n hevige duivenmelker.Ze woun den hier in het Oud Dorp(1943)in een zeer oud huisje dat zich op de rech.ter oever van de Meerbeek ·~-d(vlak tegenover het kle:l.n ezelebratgje).Jo.zet' TAST.ENOB _w.a.s wedr v,Dl,{~lOk :a~@.l.ia,.f.t.e D~i •. <>. .24~ ?-1898). .. DEBECQ Jaa~(mieschien Jacob hiurbpven)wae hier herbergie.rt9-I904), de BEECKMAN de SCHORE(kasteelheer alhier I8I6Jzie Geschiedenis vun Huizineen en v~n het kuetecl}dopr .A,BAL 1 dirccteur van het domein en adviseur in het provinciaul beetuur van Brabant.Een huis van de BBECIU·.tAN de SCHD..RE, ve.r-h.u1.1rd aan WINDBd1CKX .Ile-N;h..e.l... ~ ·.zij·n_~ch.-tz;te DOSSE Josephina,brandde af (23-12~1813) • ·. · DE BEL.i.~ Maria(1?06-·hier + 26-2~?5I)wae de 2..e echtgt~ v.DAY Peter ~den Ouden"meier v,lluizincenji?08~I?22),

~


00010 DD BE~R Jon I7I'l, 0 met CRAELG Anna,Huu do~btur Josino werd uc~.JG93 DB BELUB.o:~

Jan huurd0 hier kerk- en ormcoed3rcn(·-1-·I'ï·H)

DE f.ELDB~< Cotharino(Eeb.te Holle ISiü-IA)m•Jid bij UYLIH·;P.t{0'3CK (I~if]j Ze vertrok nuur Exl 19-Iv-1352). DEBELDE,{ Prans (ilCb te Hallo l[l,JS-37) 0 met VANZEE~iWilCI. Co-:harinn (CLb,l~ii)oudcrs van: I • A n n a 1 (.[ar i a ( h i er.

ce ~ • I 9-3- I 13 G 5 ) ;

2.Jozcf(hicr cob,23-IU-I867

bier + !2-I2-IE67);

en

"""'DilP.l:.LDBl.{ Joannu([.;cb 1840-H)llcrb.t;rt,;iürst<:r(IC:\2 en II-139:})·. 0 met c~1· Filips(hier ccb.~G-5-l339),W0ondcu op de Ucniabereh(l37§).toon v ,ll'ii eh i el ( eub, te I::xl "!···J ... I7!'.il/) pap iürbewcrk.er en v .BA~{TliOLOI11J ~n nu Cutharina(hie:r getJ,l3-5-179~)d,v,Jan nopt,en v.PAES:il.t\NS l.nno Cotllo:.. ~e schonk Filips 10 kind~ren.Michicl vudcr + hi0r(l0-12-ICG3:. DLDELDEJ Juzef( 0 eb.te Halle 1&~3-54),spoorwegorb~ider(I890~9I)O me~ DEF.0NINC1~ Joonua,l;ioriu(Lvb tü .i. h~,IU:55)ouders v.Vital(hier f,E>b.:&7-6l00U en hier+ 27-3-!99!), DI.i.:JLL.JJ:l"{ Jan,boc.li<:nde v.u.be:voorrodin 1 ~tHlic·nst tE:l Huizin 1,en.TraC.:. uit

dicnst(JI-l-1917),

DUHEYSEJ hluria,Cnthorina(ook Mqrin,Albertina) ocb,te 8xl(I87I).D,Vp Jonnnn 1 Cathurina(t& Dxl + 13-G-IS76.De docht~r 0 hier(IU-lL-1394) met DUHOIS Nicol~ns(hier 3~b.l-Iû-ID70)bli~ker alhicr(I39D)z,v, horLl,Louis(ceb.tc Holle 4-5-I84l)schoenmaker(In6G-1900)en V, DDGl~LL i"' .. :u ria ,Anno (.;;eb, te Halle!33-9-I8 38). do BB.ï.{GES(Prino~;: ..~)HliNSES Gillio(I70I-O·l)maukte deel uit v,d.militio

v,d,prins.Is vcrschillenue malen vcrmeld als J•NSDENS Oillis,londb. LOECRX Nicoll:las(l?OI-Oá')diende in het regir.1ontv, rt.prins du BB~GES . DEEIE Mathilde(eeb,I859) 0 met DE VOS Pie 1 geb.te Stcenhuysc-Wijnhuy sc(IU51) 1 hiur hoo.f'smid(l335).Hun d.IDA werd h.icr gE::bu(23-l-IC85). DEBI SSB1{ zie DE BOUSCHE.q I 705) ,DEBUESCHElqi 740) DE BUSSCJ·Ir:a ( I7.'\ 5-f.DB I! U YSS Cl-LEl{ (In 61) DEOLINDEN Jon Bnpt,(I360)no~ vcrm~ld in 139~-90)zie ook DEN3LINUEN. LEELINT Sachario(IGYJ)ook DEN BLINDE Zochorius(I69G),Word(l69I)opL! ee is t a 1 s voerman 1 door v.o orb.ij tr ekl~o n d·e . str ij clkro eh t1:10. DE ROCt !Ieinrich(l5SJ). ! lJil J30E Cl·, (I G20) ook Dil B.'JCI: ~.;o t t h E.:UG 1 land b, alhier •

DE ECECl Lli~ubeth,~chtLte v,Gillis DE GaLVE(behuwd v6or I66?)z.v. llcnLril<, en v.Il\CI.ELIJ; .•{S L\1oria. DL

EOECt Johonllo(IS75) 0 met DL BACK Hendrik 1 Jan,·z.v.f;1Elttheus en v. VAr> OB!~E.RGHliN Johonno,:le is zustr.r v,vourguondc en v.Michiel 1 .tr~no ( echdt;e: v .DL BUSGCHLlUi Willcrt1) en v ,wijl.c::n--lllá'riu ( echr; te v. Lconard VAN DliR EYCKEN

UEBOELlJAIÜ"E Henri,Jan,Nicolaas(t;r:b.te Bxl 3/I37I en hie:r +1G-?-Ifl7I) bij SIMBONS Willem,Henri wos z.v,Mortin(2cb I832)schoenmuker en v. SIMON Maria(Leb IBJ4)~onend te Bxl. lJE BONTlUD!JlJ.{ Willcm(t;eb,te LernbE:H~k IBJ6) 0 met. D.Ucoa.T--IiR.Enl..ll..iD..DOBJ-á) Ouders v.: I,Cuthorina.(llier g~b.I3-IO-lG59 en hie..r.+--2..6-I-I.-860); 2.~oaalio(hior 8eb,2-I2-1360); 3.Kor~l,Louis(hicr

4.Judoc~s(hior

gcb,3C-IO-IDG2);

cob,?-9-1865 en hi~.:r + 9-9-!865);

S,Jan Bopt.(hior g~b.I1-9-IDGS en G.Alexunde:r(hier geb, 10-8-ICGR).

hier~

27-II-1066)

du BOONS t.1oria (IGGS) 0 met dt: l.1El~Il:U Hendrik,Jan. de BOa~s Isabclla(IGGS) de !.\001\18 Jacob(I627) C.. met .BOOTE Catharinu ~EBOT Livinus(c0b,te St Kwintcns-Lehnik 24-I-Ifl30)wedr v.ROOBAEaT An,.' .. 1 ._ ... - I .. ".l_ ·~ ••

, •

1

0 .,

,..,


( (l fJ 1 J 0

J

na 1 i1·;oriu ( + :W-?-18? 5) hi0r dienetkncch.t 1 z. v.l-'eter 1 An.dri·0&; landb. tu St l•w. Lennill ( geb, I BOl) en v .• EYLENllOSCld Joanu_a, lilaria 1 Frnnçisc~ ~~G St I;\ol Lennik + 26-II-1134!)) [d.'t, '/'ef«.[dd. á:.?..c-M8c-Ut. ·'jf"t,,.."""-r'Y/..r:II}JJ• • · • lol'-t\ !J> f! l1 <if/fi lH. "f~,. ..-n...tf.d I fL .:ft-.1/.,_ t-. '.to ./f61)~ Li vin u a 0 (hier I-9-I.fWO) met STBVliNS P <:>tronella (u eb. te 1ia1.Hil612-I026)kleindochter enerzijds v.Jan Dapt.en GEERAEaT8 Petro~ella anderz.v.Jozef en van LJiUS Marin.Petrone.lla STEVTINS was wedw~ v. LEUNBNS Frone(geb.te Dw.I823 en hier te :'-lt:erdorp + :i-6-18'7?) .Ze had een nat.d.Vhilomena(te Hallo oeb.I9-12-l862). DEBOT Louiza(bxl.vondel.gcb.l8-2-I862Juicr + 2-IU-ID?2)bij Jan Dapt.(ccb ICOB). , DE

BOUSSC:ïE.~ zie ook DE BOUSCHER 1 DE SCHE<(I?D5),DE DUYSSCHBB(IGGI)

BISSTIR 1 DilBUESCHE.~(I?40:

WIN~E~ICtX

DE DUS-

l.JE BOUSCJIE,{ Gillis 1 familielid v.DE B.tWYI.lR /flichi el en v.PLA'-~TEAU Cathor i na bij dewelken hij woonde{I?05).Hier 0 (G-5-I708)met Anthonnetta SPE~CKADJT DB

DaEEMAEtE~(IUOD),DH BHS-MAEtDH(I79?)DE~~DE~AEKER(IU09),ce G~~EhlAE­

CKE.i{ (I? G 5) DE BKLit!.ó.EKERS (I 79 7) • I

DE BUEt.lAI, IL.~S Jan 0 111et POLLE Mariu 1 Anrwj ze woCinden hier ( 1-.;-I ?97). DE 1!.i:UH.!AEKE~ Thérèse

(ook r.;ari<l 1 Thereaia) (~ttb.te Älsembcrg I?G5 e:n hier +23-3-1809) 0 met DDLEU Gabri~l{hiûr geb.23-3-I76? tn hier + 25-J-1BJI) 1 wever,z.v.Jncob(hier god,29-J-I728)hi~r +10-J-1?91) en v.BUSLOT Murio,.Anna(IJel.l,te DIJ.l72C). Gabr:Lel daarna hier 0 met:

1,WE:E:i',IAELS Catharina(geb,te Dw.G-9-176-1 en hier +24-5-I825),Hier 0 (.2-1-II-1309) ;wodwc v.TAMBUYSB.{ Paul,Karcl {hier + IG-II-1307) 2.DE SliiEDT Joanrla 1 Cotharina hit.~r 0(2-2-IU.27)hier geb.·i-9-I?tli)d.v. Jan Bapt.en v.SCijqcNHDYDT Noria.

lE

BREMAE~BH Jan Frans(cub,te Dw.25-8-I820 en hier+ 27-I-I872).lcndb ouwer z. v. Jozef en v .Petronellu l'E!T•WON:;J( ..;eb. 1?89) .)·Ii j :> hier ( 2 JIO-If3.19) mE;t THOCHS Joanr.a (hier eet?. 29-··1-13.2; en hier +29-5-.LH9?) ~· d/ V • Peru i nu nd ( ciCb .1 ?8 g,..!J(;) on v, V~NBliLLir~GEN Anna 1 ;;:ari.a ( guJ I 794). ~e was hier londb.(l8?8-BO).Ouders v.: ·

I.Cathorina(hier

gub.~G-8-1850).

2.Peter([.!eb.te Dw.:30-5-I853)hier 0(.21-IO-IllBO)met DBPUB l';Julina (ecb,t(: Dw.2?-fl-I850)d.v.Willem(hier + 18-5-1868). e,n v.:.. ario,Anna PONT4ELS (ceb.to Dw.21-G-I82j en hior gob.I2"1~-I897~.Paulina had c~n zuster Vireinia.Oudcrs v.: a.Jan napt. (G0b.hier I·l-7-IP.RI en te Neerdorp + !.l?- ..l-In:;1); b.Jan Dapt,(hier gob.I2-J-IC3~ en hier- 22-9-1888);· c. Jo a n na ( hitir ecb. 4-I I-11313 ·1 v.tl,bcnd v.h,H.Hart; · d.Catharino(hiur

ep,•

hier + 294-I.9S1) o.nnollu:wé...Eral.:ld'

ccb,17-~l8~6);

c,Yireinia(hior eeb.C-I-IOC3)J f.Snbina(hier geb,C-3-1090). 3.Annu Catharino(gGb,te Dw 1864 en hier +23-IG-1867); 1.Joanr,a,Maria{te Dwob,JQ-3-I86fl).Hier 0 (IB-6-IB?U)mc::t SWALUS Clement 7 plokker.(te gcb.I6-I-I85J)z.v.Prc.ne(te Dw.+ 29-5-lf.lEfi)en v ,lJeJó.RGANCI. Anna, Ca tha.rina ( geb. !809} ~..fA .lz;~ '(t-r;r'Y) r.:.r:t ::"..è,":Paaa,Jese!' .Yl.:N OSl:l::BLê.:E«{seb.'lïe Gttlpeft,Jfeclerl.H l:J l2'i~) :. '~ct;d te Helle 2l.v.Le~f'~lcl"fendleat•dct 11 (geb,te lfa1lu I.'13I) ct. v r.;..... :·mN.Pottlifla l.ettreteF(te Halle eeb,I866) ... In IG9ó 9G was Les pu1·~,·.'PaRs 1 JQ:4~f a;i.e;p eteléel',Pa~:tlintt llQerd Ot:lk l'hilonlöO: j fi.JoanLb MariQ(tob.te Dw,I3-IC-l8GO)bier 0 I?-II-lflBG)mot Leopold Frons;Jo~cf VAN USdlJLAER(geb,te Gulpen,Nedf::.rl.3I-l2(I13G2)wonencl te Halle z.v.Leot'old"rondlc::urdcr 11 (te Halle geb.IB3l)en v.ST~UI­ VEN Paulina(ook Phil~mena)l~urstar(te Halle g~b.If.l38).In 1393 is Leopold,Frans,Jozcf hier stokerJ

~··Anna Cn tho.1•ir1a ( h.ie r ueb. 23 ... 6-I B6 3} colt. . .Atlna, Mo.ritl (I fl90). II;.c~ Q U®-fi-I890)met; CI-laiS<fl.A'BNS JDzortgvb. tt Eui:z:inüen I.,.{.:.l8~)J!S.

v.

I\"&1ne(.uep.t" ~IA;i.Z~i\fSO.n l.3-7-.J..3?~)l'P Yel).~M}JS Ttt~~o,~HIW~ ~;~.~quob, ~e B$t~21~Puen :ro 311 }Jo~~& ~As. ni.ç11 ~l~ iP ]:n9,,


DEllHEMAEJiBR Will0m(r,ob,tc Dw,II:\'11)0 mot Wl3TS .i.{osalia(gebo23-l.I-IU41) Ze woonden hier op d~ Stt\yvenbo.r.ug~I.-.7...1) .-Ouders van: I, Willur:t( hier-._geb. 27-!_I.. ,IQG?); 2, Fran e:; (hier go.b....U-1 l-lfl69) 1 J.Antonio(hier G0b,2J-3-IG?2). DTIUREMAEKBR Christiaon(cob,te DI~,27-J-ID5l)londb.z,v~Willem(ueb,Inl2) en v.VANDBNBOSCH Anna 1 Catharina(aeb.18I5)landbouwcrs te Uw.Christiaun hier 0(23f?-IC?3)met WBTS Philippina(ook Maria Philipvina) (hiur ~cb.I-8-I847)d.v,Gillis(eeb,3-3-IDOI)e~ v,WOUTnas Catharinv (ook hlaria,Catharina) (hier 80b,3-I-18U6 en hier + 5-10-l8R2)d.v. Jan nopt. (ecb,to Dh,l7GG-6~)en v,FBd.~1ER ~nna Catharina(eub,tc TuM bizo I??3-?9) 1 landbouwcrs alhier,Hendrik WETS 1 veldwuchtcr alhier was kozijn van hlariu,Filippina, Christiaun en Anna Filippina verwoktens I,Antoinctta(bi~r ueb,l0-9-18?3); 2.Maria Chrietina(geb.te HuizinGen 27-10-13?4);de vader was plekkor 3,Clementina(hier geb,17-6-I87B),De moedor was herber.gicrster. DEDRLMAEtER Jan Bapt,wonend te Dw,(geb.te Dw,27-12-l866)z.v,Willem (te Dw,+ 24-I0-1869)an v,_DENAYIJl~ Anna 1 Maria wonend te Dh,Hier 0 (9-5-l:l96)met DDVI).LCK Joanna,Catharina(hi~r geb,28-IO-IB69),d.v, Karel,LRuis(geb.te Harfelinaen l826 1 eome ook gezegd seb.to Gooik IB27),landbouwersgast hier wonend(geb,I82i}e~ v,CHANTaAIN Henr~ca (hier +"'20-G-!382 te Neardorp:geb,te l>epingen 1ü36),0udera ... van: 1,Lodcwijk(hier geb,JI-5-1896); 2,Peter(hier geb,I-6-1093), DE DREMAEKER Pietcr,v~rmcld 8-5-1904 DEDREMAEREN grafmak~r alhier 19ZG-19I9), DEBREYE.q1768) zia ook DE BROEYEK (I828}DE BROIJE1~ 1 DE BROYE.((I76II825)1BROIJERS,DE BHUIJERtDE BROEDER,de DR01JEa 1 DEBROYEU en misschi~n ook wel DE BROUWER, . DE

B~EYE~

woonde

Jncobue(1?68)woonde in 1?05 bij Gillis bij Jacobus,

DEBROYE~ Michi~L.1n

!731

MOM;·.JAEi{T

BROEDEd Jacoba1hier 0(25-9-I79I)met WLEMAELS Jan Bap~. DI: DHOEliBi~ Jacomijne(uit S,P,L,t;eb.plm I?J? en hier + 10-8-1787)0 met WEEi1lAELS Filips(hier_geb,I?J:J),Hij + hier(.l-3-l..IiiO) •. DL BROEYEa Miehiel zie ook DB BRUYER(geb I650)hier meier(I592-I70~) DL llROBYER,wedwe,huurdo hierkork-en armn~ederen(l?~?-60), Dt BROEYl3rl. Jacob bier 0( I8-B-I789)rnet L<ry"S Joanna;z,v,Jun en v,Elisab eth VANDE.t< J?ER REN (uit Huisb-ro.ek). hier + DE BROEYDK Gillis(ook UH BROYEN)ceb,te Bui~innen(2-12-I?99),0 m~t GER~EBOSCH(ook GBN~hBOS)Anna,Maria(geb,te Eizingen 1750 en hier + I 0-I-I 3 32) • Rent èniers ter ( IU 32 )'bij de keri'J d, v. Hendrik en v. C.a thorina DE PROvST,Zc huddcn de volsende naz~tena I,Anna,Francisca(geb,plm 1785 en hier + 20-1I~Ifli4)n&ois;er; 2,Anna,Catharina(·geb.te S,P.L.I?86 en hier ongehuwd + 24-6-!325);. 3,Cornclius(gob,te Eizingen 6-2-1792) 0 met DE GiBVE Josapijina (hier geb,IO-IO-I?85).Corneliue + hier(I3.-6-IOG2 'op de .MJ.'luate") Bij de geboorte v,Joeephina ie ze ~crmeld aL&.Annn,Mario 1 Jozefa, Coroelius was gemecnteraodslid(I!J36 to:: !BEI en 1.8.5-6... t.Dt 1358) echepen(I85I tot 1356); lid v,h,weldadigheidsh~~l (1B60), en hij oef'endc do volgende stielen uit 1 • · p apierbewerkcr (I BI 4~·181?) landbouwor(1828-3I) winkelier(I834-49) hanuelaar(IC35-38) rentenier op de "plante" 1862 DD

Cé~rt:eJ.i•Jn.

~nlfJ

e~hoonbr.r.>P.dE•::-

!.'Ein DEMESr.-l.'!.E!~B~~ 1-'eter

.r::J.zct'

DE BROUWE.ï.{ Jounnu,Joffe(hier + 9-1-I768)cn is vermeld ols

tiquu".

~vi~so

nn•

®


0 0 01 ;~ D!i BROYil.i.~ Jont b.ozet..to.r+l..G-4?) ~.g eh epen (I 6 51) hier + ( tussen 2 .J- 4-I Gfllt en 1655).Tweode echt&t van Vli.N ISTB.Wll.E_L__M.a.r..i.a,wt.urvan 1.Jan(d:i.t kan een zoo:1·.:::ijn,vi!.n_ d-e.. Ie echtnt._v •..M.aria,nl VAN OBDERGEN

J.un);

2.Ja~k;

3.Mittheus(hier + 29-I0-169?); 4.Gillis(l-.U:r• + 5~·5··1·705); 5,Mar:!.a(hicr + I2-IJ.-I?55),Zc was vbor ~I-3-1?18 0 met PLAT'llJAU Pe~ ter 6.Michiel(hior ec::b~20-l.l·-I6?8 en hier+ JO-I-1740).Hier 0 (2ü-2-. l69C)met PLATïBli.U(ook PLATT10U}Catharina(hicr + 15-12-I?JG);"'lij was puchter en gronclbczitter.IIij was een half' broeder van Jr.n. VAN OBEErlGEN en was tevens schepen (I697-I755)Hier nog vermeld in I705-l73J en 1735. Catbarina gaf hem 9 kindoren nl: a;Annu Catharina(hier ged,25-2-I70ü).Denkelijk jon~ Eest. b.Mllria,Anna(hier ged,2?-2-I70I) .Hier 0(6 1 4.-I723)met Pilips VAN HEMELlUJCK.Beiden waren reeds ovarl. op 5-ó-I 750; voor hun nazaten zie verder. c.Joannes,Bapt.(hier eed.~2-8-1702); d.Anna Catharina(hier·eed.22-8-I703)PHier O· (29-9-I?29)met Joachim CALLEBAUT(hi~r +tussen ·27-5-1?40 en ~9-8-I743),Anna Catharina had een testament cem~akt(4-:0-1748)en hertrouwde (29-8-I7~l3)met VANDENB.ROECK Steven,welke vl!lor 28-B-!'?57 overl.

e~Joachim{hier ged,~-~-1705 en hier + 22-12-1733); f.Philippina(hier gcd,I-5-1706 on hier + 23-6-1726); e.Petronclla(hier ged.IJ-3~·1708 en.hier +rtG-l750).Zij. ook had e~n testament gemc~kt(20-6~1742) 0 Ze wus 0 met VANDEi STEBNEN Willem(ucb,te Halle),Hun zoon Miehaal werd Jesuïe1; h,Elisabeth(hier e~d.2-IO-I7IO) 0 met{23-5-I734)GEYSELS (GHEYSSELS) Jan.Beiden waren hier nog in leven op 5 ....6~50; i,Joanfia{hier geö,24-12-I7I6).· Valeende personen woonden bij Michiclr 1,UYLENUROECK Peter(I705)famil(~lid; 2,GODD1AU Maria(I?Uè) ze + hier(26-3-I~I4) 3.DE GREbF J~anna 1 was ~eid bij hem(17I7). ·1.DB· BREYER·, Jäco·bus(I705} .

5. DE130USCHEl{ Gillis ~familielid .Hie.r 0 (6'-5-1 708) met SPECCKAEln Anthonett.n. DE BR.OYEl{ Maria;Anna (zie hlberbove:n) ü met VAN I~BMBLiU:.JCK · Pilips waar ... van: a .Anna 0 met BEHGHMANS Frailcis, beiden hier in leven ( 5-6-.1.?50); b,Elisabeth; c.Petronella;

d,Jacque~ijne{hicr god,2-1.-.5-I714)hier 0 (~-7-"r734)met VAN DIEST Jan.Beiûen hier in leven op 5-6-I?50.Ze + hier(30-10-I7EI)ale weduwe,ln het register wuarin de heeralenissen vermeld zi:o,is uezccd dat uit S,P,L,wae, DE HROIJER. Maria(overl,in 1699); DE BROYEi~ Joee Bapt. (hier + tussen 17-3-171.5. v-o 12-.6-.1715). DE BROYER Joauna hier + (12-4-1716). DE BROYER Jounna hier+ (2-12-1716). de BlWI JEd Jacobus 0 met DE ROUW Anna ( 2 ... 17 57). Hier arondeit;e,nuéU'"(I.?G~) De wodwe vun DE BROYtR Jan en DB BaOYBi Michiel schepen(I7?I-l7~8) huurden hier· er<Jnden van do kerk-. en nrm.go-adex-en(I754. tot 1760) o

1

(~~

~


óo DE

I3ROYE.~ Oillie.ln EOIJE~

1?9·1 boetor.cl zijn f'omilio uit !,3:

~s.

Ü(} Û1 q

Pnbl 1?09

de BRUECKB Corneliu~(I3~!),

DE r.Hu::~ ~.,rnns,wns revus d(!

·~rDr::hie".

::>.E :P,.J:{TJY."'i I-J-1769

op I·-'l-l6G6 + en had

1:14.-~ 11 C:Ilf!'~~p~l:.'!;)o .Qint.0n

on-:::~:.;?

DL llRUIN P~on6~unb.to Lxl 6-5-I'lC?)pocht8r te S,P,L.,z.v. !rans en v. üL NL\".[H:L J'iJ.\.iOc~.([.;.;b 175!::) ,!H:j C hier(J-r: -1327)r;ret Vll.N L.ATHlli\1 Joon·.. nn, . .~o . .H•.(hi~'t;' r.:c·:h. 4--l1,;_l?!.d)à.v.Hernlrik(L:üi::,·;;c Lt:crb\..ûl~ en hiur + ~:,;. 2·-l<!26)en v.viJL (!Juij)l,·.ariu-..\nr.u(hiE::r g(:;d,2l-5-l?Gu}.DE li.WYN c.•rkcncle en wetdgtle haar nat,.z.Pilipe VáN Ltl.TliEh!(hior clüb.28-G-IG13), 1)};:

B~mYN i'.iariu 1 i~nna 1 Pr~lOciscn(l.lDb.tc S.P.L.2·-l--!I-I~54)cl,v.Feli:x;P:::-nr.s

(ecb,tc Holle 1-J-J.. :u~..sJ)en v.!.:>U.:.n .inna 7 Jvsephina r.Juriu(~eb.IUJtt) landbouwers te S.P.L. Ze hnd oe~ nat,z~Bumonu DD D~UYN(ucb.te S.P,L, ~I-i-IB?D).Z~ 0 hier ( l r,. ·0-·I fJ ~;r) m1.: t lWDLl'i:311CH ~.lar tin (LiD k soms lWNlJBI'fBÄCH o.n .Wl'l ...)~N-· EOSCH(t;eb.~o Dc::c:rs0l ü-·l-I:55~)pl(;!kker te; 1:fuizini_;en{I3::2-3G)z.v, Prnns,fruitkoupman{L;uu lül9-2J)en v. VL\LBB-.{GH t.iar.ia(t;ub.ICI:J). Na de+ v.Martin(hier in 1 t Uorp I-5-·lC~G) 0 ze hicr(G-ll-lG91) met V.lNZli:.:BlWECI':. Pet er·: Jozef (hier [; <.Jb. I C-f- 5· -In 50 en hier + 20-· 5-·9 n) wonend te ~:uizit.t;en 1 z,v.Laurentfecb.IGI:& en hi0r + 10-4-I:J:;r)en v. GIIlJGbLS Cotharina(h:Ler +'2J-l-Ifl37) .Peter,Jozef was hier herber[:.ier(IB9E:) ~

1

lJJJlLWYN Jozef(~.,;ub.te !Jw.I~-I-:Ul70)hicr wunc:1d z.v.Pcter(te .:M.+ :1-Dlfl??)cn v.UÖlUU.JA.NS Mariu 1 •.o~on~nd te Dw.üij 0 l:ior(2J-·II-I.~93)mct DEPIJPE ..< Joan;Jc.(hier [;cb.l7-C'-l~\70)d.v.Hei1ri(hicr +op !\le1~.sberu 2I-Il-IG92) en v.llET::.l i1:aria··Ther.csia hier. wone;n.ö.lJEPI,TPE~~ JoontJa +hier 9- 5--l9GO).IIenri was hier geb\J.5-2·-::G~k0) hij was wcdr v. S~~INGll.liL Joauua{geb~l01J te Dw.cn hier i~ [t kraambod + ~~-7-IJ~s: Hij hortrou\vde hier(5....;.I-l[i69)met WETS Joar.t.n~ (!i.&..v. rv,t_ ..tY.J,1J?Y.<) Jozef DEB.•\TTYI'' en DIJPIJPE:.{ ,Toanna ·•eJrwcktfJn: f

1

I.l.Ji::i..lcm(hi.:.::r ec..b~I1··IG-Iö9·'l); 3,Jnn Bnpt.(hicr t;e::L~I9.:...J .. lQ!'j7)j 4.lfcndrik(hicr t;tL.lrl-l··I:!% en hie::r + G-~~IfJU!>);

LU BUD zie ock UE PUE en DB LHU{so~s) DE HUB Co.thurina hier..() {•l-9~l?Iu}rnot 1rl.E~.Cl~X. Adi-J....ue;n.Cf-.LJ;~~ + ~r (J<'J...-J-1754).

do BUI.: Jan(u:i..t Ih.c:rsel}hior O(J-·~-1759) mot .G<4{.1JX.&B~~.4.lit hall.o) zie ouk Cal{Jl Jl'.

Dii

.CUBSqm.~,zie ook 'de 3I.S.-.il.i~{ 1 DD BU68GH.EJJ.(l7D!rj jDI.; JWYS.JCHL~~(l(:GI) i/13 [.CU s CHL r{( 1? () 5) ).;}.; lJ u S:.m:r.; .~ ! 1 7 y!)) A -ZL c/;.f.IA4,./.l..t;; ,;/'! r

DL 13UESCHE~{ Anoa(I?,W)·echte v.i.lÀIW ?ucob,wedr.v • .Z-IJJ.{.UJ.MAW~~ri-a. ~ +{I~~Il-I?38),Anna wus d.v.Joos llapt.DEBUD9GHE~

~lJ.S.S.Cllll~< Filips(gt1b.te Lembeek pir.t l7~)~rk.niun alhit::r 0 met Joannn VANDE,{ tWSTJ.;N(ouk V.D.N liE.{ HUS~)DN I'7G'? eo VAN ,DB~{ HUST,;,.N l/70)d.v, Jacob en v,DENAYlJ.{ Filippina) .Joannil Waf;:!. lli..~ geb. (6-~-17?-1}.0uders van

vol~ende

kinderen:

I.Anna,Catharina{hier eob.I-IO-I-3-CJ en hier + 24-2.-ll!-04.};; 2 • Anna

1 ;,; ar in

( ll i c r

[;eb • ·1-'7 -I 3 0 5) j

3.Christophc{hier etb,I-3-100~); DB 0

TJUSSC!IE~~ t.Iari<' 7 Anuu{ueb.tc neereel 1?52 en hier+ 30-5-ID~lf).'.-Jns {plm I77U)mct LCCUS llill~m(hier + J-I-In:o) ,Mad,.-..pAnnu l·ua ..:J.vQ

Fruns en v, r-.IOHMAE.{T Ca thar·ina. DD

l<USiiCl-r:f,,i.~ Anno Mu~?ia(~cv.tc DQGl:"fiel} 0 {kllr·t !7~5}r-r.~t IlENlJNS J~n ~ .. {eob,t(;? Hallq I1!6·'7.r) .z~ ulol.r Ja~ l.\ii1pt.vB>~~ch~.ll9r.üe k~nd~!'dl ~'U. ?.1.~ + voox- ICOqhij ~a§ ~~.}Ir v~TII:U.::tPMA~~ CornE~lia clie ip 1 t kraamtred &"" Hij 0 UL?r H·eer { 2!-i;-J..~-00 .~ t:.R'(t"l.; .tl!Oi}:U .A·:},J.t~~fol{k]'=i;~.


0001S

UD DUSSCHER Gillis(Bob 1792)wos hier ü~tuiae in lOJC.

VE BUSSHDR Annn.Zc is hier + in Maart I?99,1och doorvan bestuut ceun

ovorlijdensokte,Is denkelijk de echate v.Eenens Ja~ Jozef kieermo7 kor nlhier,Ze werd ouk vcrmeld als DB BUS~CHE~

DI:P-USSCHDi{ Anno,Cnthnrino(t.;eb,t~ Dw.9--·J-ln:30 en hier + I3-2-I:.:95)Wedwe. ,.d.v.Fruns en v.IIAUWAE_{T Uorin-Annu,ln 120~ vermeld a:..s Jonnr.e:.. Cntharina en in lOG~ als Cothorin~.Echote v.GT~UDLUNS Jon n~p~. (ceb,to Dw.1027-~G en hier te Neerdorp + :s-J-1G90) smid(:~57)en hoefsmid(ID~5-9U)z.v.Frnns en v.LEfhlANJ Frbnciscn.

DEnussc~un I:.t;i'-<c 7 Jozef(uc-b.te Dw. II-H-lfl69:·kleernwker (I:.!9I)te D~J. z.v.Petor 7 Jozef'(te Dl.+ 20-9-1[)79) en v.HANS:_,Lr\S Annu,·.:;uthurinu, Philomena(te !J1 .+ IJ-6-Ifl73) lHeinzoon v.Gillis E:n v.HV1N .... Pt/EL Dlisabeth en v.IIAI\08LNS Frons en v.PÉ f1ilipvino(~_;cb.IC0[~)li._,it.e Prons 0 hier(IG-?-l~9I)met DCKE~ Moria,Annu(hier ü0b,I3-IL-l8G?)d.v.Nicolans(hier + 11-li-1Cü!J) en v.WBTS Jounnt: 1 t .. ariu(hiL:r t;cb,l<J-5Jl:-w en hi&r + J-J-IG?I/)kleiudochtor v.ECh.E"{ Vincent en y,LEI.:M~NS Dorbarn en v.WETS haidc(hier c~b.J-J-l301)hier wonend en v.~Drio Cntharin •. WOUTL.W(hie.r + 5-10-11~~;2).

1

DL BUS;.;Ci-IEJ.~ Sebustiunn sruid (I9t;4-I9I7) IJL JJUSSCIIE-<L Willom 16? 5 U met DIJ BOEG}\ Anna zuster van Elisabeth

diu 0 wus met de G~llVH Gilli~.

1

DL BUYS;_;CHE~ Mnria,Louiza(~eb.~o Bxl.of te Beer~el lDSI)en 0 met Gustaof iriOEl{i,JANS(uob,te Moorbeke 13SI)werkmah uon spourwe~.;(lûDG)hier wonend.

UE DUSSCHEd Moria,Elibobuth(seb.te Holfe 9-6-I?D9)d.v.Jan en v.Josi-

n& de hONINCK (beiüen uit Hal1e).Hie~ 0 (1~~-IniG)met ANTHJNS Karel ( ;jeb. te llnlle ü-3-1790) z. v. Jucob en . v.PA.UDAI::NS 1.ioria

D:. BUS3CHBl{ Ent::elbr echt (~;;eb I ?9~--9 ·1) o· ntet IUUYSSJ.m.{ (u uk C.WYS!!SE->{) Norbertina(eeb.I?92}.neiJen woonden op Sol1e~berG(1U17),H~j werd vermeld nls opzi eh ter (I a 31) 1 pop i erb ewérkor {I 3 3 ·1) meest'urpupierM-aker 1 (I~32-3G)surveillant(IP.J9),We kennen Vol~ende kinderen:

I.Jon Bapt. (Leltl.te D11~I8Iû .en ...hit:r· +···5--:.t.--.1-a-·;3-J)'; 2,Uenri(L!eb.te Dw.1~!20}. De familie vettrok huo~ Itter op IG-I-1319.

D~ CLEdC~ Eliwabeth(I670)d.v.Filips en v.Maria WALRADVI::NS, DB CANI';J::;.L Marü. 1 Jonnna hier 0 (3-5-I 7~1 ) met· CAL Vli~no.s Jnn, Arn ol d. de CLE;~C.J Anna(1G?9)et:hgtc v.GAU!JAbN Jan,i.J.v,l.'lurtin er, v.WA.L..i;_ALVENS Paesschijno.Arina. vbrl<ocht [Jronden alhier aan SG!IOVM!EYT~ i'.Jnr[;riete wedwc v.WALdALVD~S Gielis,

DE CVCh,s.ÇJms DL

I.OCI~fl.UCh,tOCK;:iA,{TYN 7 COCKMLü<TI~;cte

IJl::- COCE Jun nupt..bxl- VohdclinL.;(ceb.9..;.r::ro en hier+ D1 WA!"i~,LLH~"{ Jan l:ulJ t •

CvJt .. :AlniN •·•·••

~ .... 12-IniJ)bij

Dli CUCh(ook D..... Id..iCK)Lou:i..t:J 7 3eli.x(t.;eb.t(: Bxl 2-!..;,7~IB54)hier 0 (ID-51U~2)mct COChMAHTI~ Joanna,~otin(rii~~ IJ&b.IG-4-IB52)d,v,Frans(hier ~eb I-1~..,-It24).env.:Vll.~ DljCJ. Jonnnu 7 !·.iaria(cub.~~ Beersel IE13I)bei·· don hier woheud,Lo~is;Feli.x was plekker te Dw(lü~2-85),wedr v.Joan na,.:taria VAN C.aAEl'llH.l (te Dw.+ 26-4-Int~O) ,H:i.j wus een nat,er:<.ende. z. v.Dli KUCK Eli.;;abcth(iJ&b 13Jl)herber.<Jierater te B.xl, Vàn COC!~.·.IA1{T1N Joanna 7 t.,ariu hiE.ld hij vol<:;ende nazuten: I.Sobina(hicr ccb.2~-B-I83J)r 2.Leopold(hier eeb,2-4-18C5); 3.Jon Bapt.(hier BLb,26-4-l890}; 4.Henrihie:r geb. op l!.lenFfisbere (I 1-I 2-IG 92). DL COCL Rosalie(eeb,te St Niklnas-~aes I5-1-1n71)woonde te Dw.d.v. Pieter,Jan(te Dw.+ ~...:.2-·1~::2)en v .. Hü!JlUGO lJominica(t~ Dw.+ 1~-7. IA~1) 1 kleindochter enerzijds v.Pieter Augustin(ge~t.te St Niklaas 21-12-Ins~)en v.PALMEl': Clt.ru 1 Anna(te St Nikl..-.s + 27-!2-IüJl)nnd crzi jr.~ s v, .t.WD.a.UGO H.ot:ïali.ol Frnnci.scn. liic r . .0 -(.:1-1-I 9 :1J met· Pi ct er.

1

a


OOOlü LEPDEUJL(ccb IO-~-I073)houtzaucr,hi~r wonend 1 z.v.Pictor,Jo~ef(ceb. te Vlczcnb0ek 20-I-18&2 en hier+ J-J-1n9~)en v.CHANTJA1N Paulina ( hier g c: b • !<! 6-5 ·-1 [~ 1,\) b o :i. c: u n h i~;: r won t: n G (I 3 9 ~1} • Dil COCKI-.lt.~nYN Frans{ook C6CI~~.ill.HT1N)hicr gcj.l,1·-2·-1752 en hier+ 154-IHtil) .Wus 0 met. C:USPL1LS l.iuria.Oudors van 12 kindecen,zio COCI.i\!/,HTIN hiervoor. i

UE COEN JounLn vad~rlands kinG(ueb.t~ Bxl lOCO) SCHliUT Jan Dopt.

hier + ?-1-lDIC)bij

Dli CUE~,Lli~abeth(uit St Gillis B~l).Leefde h~er iri IGU2,o~hgtc ~. VAN PEt; llendrik(welke + voer IBC.:2).1:Iun z.VAN PEil Adriuan{üt:L.tc St Gillis29-4-1756 on hier +. 9-~-In15)wns in dienst v,do kustu~lhuren v.IIuizinLcn {I ?/9-GO). b.driuan 0 hier 1.:ot IJl; NAYE~{ JJli.:.t~IJc::h { :.-1-:.·-·. I?G·l)cn nudion(30-1I-I~l!..:2)Jr.et t.i.AS;...A:~T Co:rnl:!lill(hicr + ~6-G-I:l5J). D~ CONINCh zie U~ h0~lNCt

DE CO~INCt Jun.Upcc:eist(I69I)als voermun door voorbij trukkende tree pen.Was 0 m~t BNGDLS Jncoba(hier + I8-4~l727)o lJL COl'iiNCh. Eli::oubeth V~ur 1708 recü.3 0 met ~WE'hli>.l~Lö Jan(ceb 1G6J-G5 en hier+ I7-~-I~U9).Wus in I71J heeds h~rtrou~d n•et SCHOUWKDNS Jun(hicr + 2l-~-I7G~).Ze was hier +(20-9~1744). Db CONlNCL r.w_rin(uuk DE

DE LEE'UW

l~Ul'!INCI.)hier +(lü-4-17I.J)echt~te \·.Jucob

1 Joahnu(ook Dl.i KL'NINC[)Leb."te Halle .. .() met VflN 1-IO~;.ENBil::=:CI~ Joos(Jeb.te.Bo~rtmecrb~ok en hier+ 7-4-1777)~

lJL CONINC1

COl~T l!endrik(ucb.te Goesb~H;k 2·1-G-1854)schoenrnol<er t<:: S.J.J.L, z.v. 1 l?otcr(Bcb.IS2G)schoonmukE:r en v.nu.UJ...t.l.Ä.NS Cuthorina(Leb ,n!211}bciden wone:nd te l{uisbroekohenri 0 hier(l,Y·5-l1i7ü)met I30t-:TE Theresia (hier oeb.2D~7-1C57)d.v.Louis{hicr + I7~n-IRG5)en v.VAN HAELEN Bor baru(hiur ecb.2~-p-Ini6 1 d.v. Laurent en v.DBNAYD~ Burbt~ru,lundbou­ wers alhier.Louis DONTE was eun bxl vondclinc(seb IRI3-I1) DL COSTE~ zie ook DI.; KOSTLJ lJD

DL

CCST~R

JoanLo hier

O{JI-7-I7I~)m6t

de NAYE_{ Petcr(hicr ecb IS9I)

z.v.DLNEYE,~ Willcm(hicr + :51-Iü~I740}en v.HANS~LNS Cotlijn.

DE COSTER Adrioen(overl.v6or I. Clüro

IJ-5-I729)ech,e.v.WILLE~IOT Ann~ wuo~van

2.J:arel J.Jacobs(wus. + v6Lr IJ-5-17~9)

D:. COSTr; { kuriti 1 Ahno 0 met HANI\ON Nicoluus{Gob.te Ei.7~inut:n :7GI en hier + 20-5~182l)z.v.Jan Buvt.cn v.~OUTE~S Jconnc

D~ CLSTU~ Cnth~rina(~ob.te s.~.L.l75~ en hier + 2G-5-l3I3)d.v.Niculaos en v.J.iLSOCIIT .l\nnE~ 1 Cathurinu,wodwe v ...:TUDO Bn~.;;<::l(I7ll5-9G)uit Andcrlecht.Hij was eûrst 0 geweest met VANDERKELEN Ulibub~th ~it !lUl~!

NOEN.

lJL COSTUd Petroncllu(L01J.te Halle I?n3-B7 en hi&r + 12-4-IUS~ op Me~ nisber<;) 1 d.v.Jncob en v.l>EPYlJE~{ Catilurina.PetronL-lla wus Herkvrouw (IüiJ) en 0 met HOLLUI.IANS IJngeblbrccht(hier g'eb.I5-J-l?n6 en hier + ~5-7-IIiGO)dat:loncr,z.v.lJeter en v.T01U>tURS illurio.Petrone-lla en ~nbelbrecht ~ijn hi~r l~ndbouwers {I84G). DE COST1J Joannn,bxl vondelin~c(~eb.IBI6-17 VER~TLLD Gcrnrd).

eri hier + 25-7-Ibl7 bij

DB COST!Jl{ lllari._,Ho,oliu(nE..b.te l'e:pingcn1;1-4-Ifl32)d ic:nstmeid te Dw. (Ifl63)d.v.J?ct·cr(~.,;eb llll'l)schoE::nmuker te Bo2unrdl:n(l86~) en van Ca··· tharina .PUELAB.n. l;iaria, J{o ~ulia 0 hier! 7-I 1:-Ir. 6 J met PANl\1l.lLS .,fp,;t or· (ool~ PANNEF.@)klccrmuker hl.cr uc.b.(I2-I2-I8~7)~.v.Jan Enpt:f.?ri',v.AnnD Cathorinu VANDLNBCSCH(ecb.I7B·1) .De ouders van 1'et~r Pf.NJ;DE\;l ~u­ ren hier 1andbouwers(I86J).Hij wus landb.(In69)cn du~lonur(l87I). DE COSTD~~ Paulina(~..:cb.IfiJ··~) (I~~ 6).

0 rnot DBBONTlUD:.;:::;.{ Willcm([lûb.te Lombeek

DE CCSTDU Pierre,Ant~ino te Bxl O(I6-6-I347)met VB~STELD llur~ara en


00017 \H:!tt..it.:t h. é.lr nt,t.zouu Frans YB-<vT:....L:.J (hi3·r [.;cb,lFi-5-XP.4C.)nls D1·: COS STIU Fruns (hier + 20·-'1-·I<l5G), DE

COSTL~ Mnrin,Anha(o~t TU57) 0 met PliLLlCAUN Frans(LLL IJ5c).Zc wooneen te Buizinee;!p-,IB7?)en kwamen zich hier vestiLcn:IG-·5-l[i?7)

UE

COSTU~ Jnn Dapt.aem~cnternadslid (I85?-9G).Op ~6-11-1362 +hier in zijn he:rbe:r& DL ÏIIJ3SMAECJo.E·.~ Jean 1 André 0 net VAN LALT Anna Catharinn

Lb CCSTEJ Louiza{aeb.tv BuizinJe& 1B-5-18GC) 0 mat HLMJLMANS (geb.te Buizin~en IH65).Ze ~o~ndçn hier in de Duitschst~aat(I~93: DD CCSTEJ Pilips(~eb.te Halle en hier + 2J-5-190l)werkman,:eurdor.Z; v.Jozcf en v.EE~CKI·lllY'..:N Albcrtino.IIij was 0 r,lût WALRL\IlVlilïS Joataw, f.iaria([;vb.te liallc r::Jc) ,In 6-I90o woonde zijn ccht~;tc te Hu.:.le DU CûST!lll Louis 1 larcl(G0b.to Belli~Lun I?-ll-In6J)won0nd ~~ Bollin~en z,v.Petcr(Geb It:!::G)en v.l.fUONS Ani..ielica(t:;t:b.1f:26) bcit:e:n Huondon 1 te Bcllin~..;~.n.Louis,l(nre::l 0 hicr(2I-5-I:·:~:J)mct VAN CUTSJJr,l Jouuuu .(1J~::b.te Dw.~9-4-1PJGU)d.v,Peter(t& DIJ,+1-~-L;7J)cn v,lJilHAET t.l<=.riu, Louiza (IJ ob. rr: J"f) r.;ariu I Luuiza WC•tlnde hier in I :I 92. DL" CUSTL.{ Willer,l(te lluizin,;L"n L,tb,2.'l-5-I::Gr.)en

er worwnà,z,v.Pc-t<;·r (te Buizint;t:n + l~-I1-I:185)en v.LI.!U1Hil'!S Gathurina(te .3uizin ~(;n + 7-l,f-1'2.79) ,Hier 0 {2J-ll-I~i!:>J)met OST Annu Cut.larina(c,eb.te Dl-:.2010-1363)d.v,Filips an v.DbBilLD~J Jounuu hiar·harberuiers(l89J) Tot Jl-I2-19UC heb~en Willom en Anna Cathurina volLende kinderen l.Bmile(4-G-lfl93)hiur tob,

~.Pcter(hior u~b.IJ-5-19<.>. ).De vuder DL

WUB

1

dan plafonneerder

C0ST1~ lsubellu(~eb,t~ Huizineen IG7C).Was 0 m~t AUTUMNE Jan Dapt (hier [:Ub,lU-1-lG?I),Uhk soms AUTl!Ot.l en AUTHUN,Hij zelf t:kende ANTHti(sic),Hij was machinist (spo~rwec),Op 3I-l2-190U woo1de je fnmili~ ~V het ZenneVL"ld en telde 1 kind~ren.

COSTL~ Jon llapt. (&ub.te S,P,L,G-I0-IB74)z.v,Jan,Jozef en v.ta~~li­ ~. tANS M~;~rio 1 Theresio:winkeliers tE: 8,1-'.L.H~er O..(I? ... 5-190C)net Ma:-ia DE ;JUiCK (hier t;e::b.I1-lf'-n175)d,v,Pruns en YrBLL~,EMANS Muriu There siu([.{c.b.te St Martene Lenrdk 10-B·~ln·:l5)d.v.Judocus en v.SDGHlliW Petroriella.Prans was z,v.Jon Dapt. en v.Dl~NAU Jo~nna(geb,I79n)~ Frans was eerst 0 eeweest met DUDAST Jcan~a(Leb ID36 te Lemb~uk en hier + l5-I2-ISG2) .L:ijn 2e huwelijk(mct HELLEMANS ;.:arit:~ Tt.ercsia

DL

werd hier voltrol.ken(I2-?-IU6~).

·

Dr CCSTL.{ Jan Dopt. (gE:::b IG?'l}plof'onnecrder en kandid-..at velëwochter. r.1 C{)STI:!{ Cnmil.te hier onder-cndorwij;~er(Inr,o) DL

COSTD~ Vibto~ o~tvuneer v,het weldadiGheidGburcel(1YlO)in vervanHin~ ~;n~ COSTDd Willcm,G~àurendc de o~~loc 1914-lC was hij lid v. h.hulp- en voedintscomitcit,

Dl: COSTD.{ André 0 met lJ01{~l:i.iANS Ceciliu.Oudc.·ra v.Jan Bapt(eeb.t<> Hal le ?-5-ISIG en hier + I4-~I893)kuiper on herber~itr op Meniuberu (1G[l(i-f\3)cn later rentcnier.Hij was .Q met VAN ~WY Barbura(t_;eb.te Dw.I::2G-~3 en hier op hlenisbcrg + 1U-6-18fl~).Barbara was d.v.W~l­ lem en v.PEET~UCNS Joanna,Maria,Jun ilopt,e3 Barburo verwek~ent I.ecn mun~elijke ~o~d&cborcn twe~1ing{2?-IO~I853) 2,Willem(t~ Dw,gcb.25-1J-rnqa) 3.Poter Eluts(hier gc.b,ID-Il-1~54). !.JL COSTL.{ Will~m(Zit1 hiarvot.r) (eeb,t<: D;I.25·-IJ-1f;.-l1J) 0 met 1~3Lf.IABLS i·.luria Catharinn{ook Anna)geb,te llecrsel(lUGI-52)d.v.Jacob(t;cb, te Linkcbe~k 23-3-IUI2 1 zuon van Peter en VHn GHYSLLS Anuu hlar~u)e~ v. DLNAYE.{ Annu,Cuthurina.wL.item wns hier kuipc·r(IU::0-93)en.landbo;>uwer(1!Jili) ,De echtûli"r,~..;cn huJJen volLende kinüeren:

1

I.i\laria 1 Burborn(L;~b.to Beersel I8··II-IU7G); 2.een l(:Ycnlous meisje(hier ter wereld gckcmen 25-2-IS:iO) 3,Peter,Jozef(hicr ccb.27-2--lflai) 4.Peter 1 Elots,ook Pcter 1 Eliuius en Isidoor ccnoemd(hiar octol-5-. If\:i2 en hier + 2!l~J-I:_Jr.1);


5,Leonie,Dlol:sn,r.lnthildc:(llit:r uub,I-IJ-1:;~\ 1);

00018

S,Victor,Lol.lio,Frt.ns{ld.cr euboi5·-J··ln87) 7,Mnrin

1

Celina(hie~

~Lb.2~-l2-IHGY);

S.N~stortXavier(hiu~ cp Mcni&~er~ gcb.2G-I-IU9J); 9.lda,Maria(op Meniebere ncb,26-ll-IU95 en hier+

9-G-10~6).

N.O.Gezien ik de opzoekinuen beperk tot 31-12-190~ is het moLolijk dut er DOL andere kinderen deze familie kwamen verGroten. DIS COSTE!{ Xavier,Nestor(hier ~;c.:b.26-I-l:;!:JJ op Nenisberu).VLder v.'JE COSTbJ Mnria,Leb.I922 1 0 met DOSMANS (wonend op de ~enisberg). DB COSTER Peter Elois(hicr ceb~ID-II-IC51)zie hicrbovcn,DeLmbt~(IO~I 95)Hier 0( 15-G-I::SJ)mot üALCHL{ Leonit: 7 Jozefa{ceb,tc LcLuvechnin

I-3-In60)ze wcc;nde te St JnrJst-ton Nodc(:GnJ),D.v.Hit->l'o~ite(- te Denuvcchnin 5-5-ID77)en v.F~IX Cnth~rin~iRorbnra(te Beauveehein + I-2-l882)·.~lc~ndpchtcr v.Lumb~rt en v.M~LCCNPS Worin Jozefa on v. Jnn 7 Pruns en VAr: CA3Tl.l.{ Cha:r.lotte. 1 Vict.ciria.Ze hnüJen : 1. Ilecto r

1

Gustuu f (hier ceb. I

2.Lucicn 1 \1illem,l.:lol:s

·~-IC-I

nn 5);

(hier Leb.I-·l2-I~:1:? en !lier+ I-a .... l88B:•;

J.hlauricc 7 Ernest(hiur Lüb,l2-~-l~YU),In 5-I~~S hulvbediûnJe van het voedincscumiteit,Lutut ontvbncer vun .het w~ldndiGheidsburocl(J1~19)en in IS25 ontvun~er v.d4opènbure ondeist~nd. 4.Gt.ston,i.'uul{hier c;;eb.26...::9·-•l8Y5),Hier nou in lev~::n (:5f7l)Op 9-12-1~23 uanu&stuld als ~u~rl0viu uemetntesocreturis,Lutor hi0~ in vost verb<..nd benu(:.)tnd,~Jue uiteindelijk t;emoenteeccreturis t·~ OverYsHche of floeiloort.

DL CUNSllL Moriu?johatJna(uit HekE.;lnem-Ninc,ve)d.v.Jnn Bapt. (uit Nino•;c~ en v.HO.UBi:Ar~s i;iariu,Theresio uit Meerbo~·k.Hiur 0 met(3-5-I79I)Jun Arn old l~ALVlUTOS (Cal v~rtlie, De Cnl vei;-tus) Leb. te Menken bij lHl•Jlen z.voJnn en v.\Jll.KBNDILW Eiisabeth.Hij was meesteru •. st bij rrbO::'t,..e::' VA!'. GA VIU, popi er fnbrikeur" alhier. DI.i Ct!Ill'E!{(ot~k DI.i l~UYPJ:l.{ en DE CUYPEl~).Poeter,huurde hier kerk.~ en. .. arm bOederen in 1754, DE CUYPEl{ X~ (ueb.te Ande:rlecht 1722 en 11ier + 25-lü--l.DU2)gehuwd met

JA-CO~JS X. (A~

DE GUYPEN Bmerentiona(uit Dw.}eorst 0 met GER~EBOSCH Gnbriel(hier

oed.27-3-17I4 en hier+ 14-IJ-I?45),dan 0 met GBdlLDOSCH Jon{o0k GE!{ {LDOS) op l2-7-171G.Jan werd bijeenuamd"dcn jonuhen". DI.i CUYP}:l.( Mnriu wns rl:c:ds 0 (.I0-4-I7·1I)met Dil 1WUW Bn0el.Ze wo:>ndcn loter ±c Buizin~,;en in de brouwcri·j "DEN BLAUWDN". DI.i CUYPE~{ Pei:ron€:lla wns vbor 27-5-1750 re·~ds 0 met VAN DE"{ l~E:.IlN Hendrik(hier + 1-5-175D)Pctronelln + hi~r(3-4-1759).Ze woün~en hier in"Den achterlap) en hadJen volgende kinderen: I, I.iliGubeth ( hi 0r [,Cd. 27-7-I 7·17) Hier 0 2 • Cn t 11 u r in a ( h i(; r

ge cl~ I ·1-1 G-I 7 :19) ;

J.Josinn(ook Suz·anna) l[n5) DH

CUYPB.~

( 26-3-179 4)-met_JUDO f.n_..;;e.lbr.

hier e~::b.26-4-l75l en hier Or.J.>ehuwd -:- 3·.. 12-

Laurpys I 75'7

DE CUYPEL{ Joes(uit Eizint,~oll)z.v.t.l~:rti.p.(uit Buizint;en)on v.Cat~nrir.a VANlJE.{LILDEN (L;e..b.te S.P.L,)JG"t3B {) hiet\(.3-l-I'J?ó)met VAN MEULLJ(,.sic} hlnriu(hier ueb.)d,v.Pctcr(~eb.te Dw.)en v.Gnd~LBOS Unria:hi~~ ~eb.) DE CUYPE1{ 'Willem(Jcb,te Dw.)z.v.Filips en v.Dl! DOBBELI.i,...{ <br.a.~-iij 0 ( 6-2-1 ?9?) met LlUTLNS r·.luria, Th eresin ( h~ er' Ij eb.) d. v. Gabri :Jl en v. PLAT~EAU Petronclla. DE DECI-.E.t< hwri.:..,ll.nna(L;eb.te S.l'.L.If>G?)O met l!LSOCHT Willem(hiur eub 26-2-leGG)z.v.Jnn Bapt.{hier ueb IC3l)en v.PAB8~ANS Joan~a,Marin de UlEU Willem (oub.te Dxl 2?-12-1365 en bier + l-3-IB6G)w~onde bij DU FLON z, v. Kar el, Lu u:\. a en v .HAS:3CHAB ;{T I.lari u, Thercsiu. D!i lJUW..'ELEL~{ Joannu,Cntl1ar.inu(ceb.te Halle 21-I~IGC·l en hi;)r + 7~·~­ lr170)meid alld.o:r,dov.Mal:·tiu en v.DE CONiiNCl~(DE },QNHiCL )C~roJ.ina


0001U

{

~,-,""'

~

Hie~

O{U-7-l1135)met COUDaON Wiilem(ouk CODdON 1G70) (SLb,tc Dw,l-2If.!Oif) z, v. Willem en v~Q())jDAU r.1urunr~th1:1.Wtllom + _hicr(I-IX-Ir:G-1).

DEDOJmELEl.!{ Dnuol(IScb,te St I~wintc:ne Lonr.ik 23~2-lü14 en te S,IJ,L. + 20-7-IR55}Vleeehouwer te S,P.L.;wedr ~.HOUS~!AU Mnria z,v~Jan en v. onnUYST Petroneila,Kletnzoon van Ar~old en v~Mnriajg1ieabeth GAY cnerzijd~ en V.Pçter eh DIEacx Mnrinjnnd~rzijds,Enuui 0 hicr(21-II IH55)mct BELSACJ Anna,hlarin(hier geb~Jl-D-1024}ln~dbou~stb~Jd•v.~e- I ter en v.DLU:I::ShlAEI:Ei.~ J~Hlhlla(;_,e:b.to nl.erael I7ei-~:3)kleindochter v. ' Jan Unpt.BELSACLen v;~UELrNCKX An~a Catbnrina anderzijde v.Jan en v.DESOLLllil{ llll1riu,Catllarina.Encel + te S,P,L. (20-?-lü56)en Anna Ma ria+ hier (1-4-Ig??),Ze gtd'·Dntiel ei:.n Zt;un DANIBL {ceb,te S,P,L, l:J 66 en hier + I G-1.2-:-13 S6 )OELSAC·J ànnu 1 t.!ariu hertroul4de hier (I4-1IC62}met WESP~NNING Eeidc(hicr gE:b,I0-4-1C.2~ en-hier+ 2?-ll .... lt\G~) z.v,Knrel(geb.te B*l I6-9-17UC)en v.diLLAE~T Johanna Cathariha(eeb te S~G.~oae 1?02-33)~ · ·

1

1

7

DE!JO.B.BELEEl{ Jan Bapt.(oc,k DOBBELEEH I3'7G an DODl\DLAll.~ lUG:J-lflGU-92) Gemold ale komende Van lierfelincien doch u~b,te Ni~Uwerk~rkert(2J-l­ IC32 en hior + 26-~-1UY2)hter wonvnd in de Duitechstr.z,v,harel en v.SCHOLLAEaT Josinu(ook JudocaJ(ceb ICJ2}Kleinzo0n v.Jacob en v~Pe tronella VANHUPl'EL en v.SCHOLLA.n~n Jan en v6DEDOIJCK ~.iar:.a The:-esio .Hij 0 hicr(I-J..;.5-lC55)met SOLL.AD.{S(ock SOLLAlL{TS}C.orolinn(ook lllar_; dnleria hier geb.95-7-IUJI.en hie~ +5-Iu-Inao d.v~Daniel SOL~E~S en v.WINDE.UCKX lJetro_nella(i:;eb.te Vorst 4-l2-I'795)d.v.Antoon en v.lJlJ..., MOL ~aria,Louiza.Volgendo kinderen wer~en hier u&b.: I,Jozef(26-D-ID55 en hier +2G-I2-ID65)~

1

2.Catharinn(I3-3-IU57}Naai~ter olhier.Ze saf(23~Il-I89C)het leve~ aon een n~todochter Jbonna,Catharinn die bij ~ijn w~t~ri n~uit L;ewettied word.

3.Jozef(28-:1-1B59 en hier+ ?-4-11361) 1·;Jan llapt. ( 4--1-1{)62 en hier +20-6-IOG2); 5. Victor ( I -l-6-1C!G3);

6.Filip~.s(1U-l-Iü6~ en hier+ 7_.3-It'lGfl); ?.Catharina(24-I.i..IU69 en hier+ 5-2 .. I3G9) e.Annn Cathariun(C-3 ..!370 en te l{o,ubaix-Frankrijk + 7~2""I9JJ).Zo was wedwe v~BASTELtus Pio~re Jozef(Geb.te B~crt I-7-I83~)z.v.Heo drik en v.BANCKAE~T Apollonia(uit S.P,L.)Ze he~trouwde later met VANDb.aVoun Augusd.n 9. Mnr:f..~..., Joe ephina·( I 6 ... ·1-l e 7 J ~ ,IO,Pnulino{3-B..:..Ir.7G en hier op Sollambert + 24-3-11:?n) Bij Jon Bapt. +-{lCi-6-lü?S)hct nat.dochtertje AIQ.ria Cnthb.tlina SOLAD.tS (ueb.te .t{oub!:d.x J-.l37-5)d.v,S0LAll~S Antoniu,f'abri.ekwerketer te l~oubnix.

DEDOB.BELEE1< CtÏt11n~iniifhier t;cb.I:S.-3-IC.5-7)Nati.$te:r alhicr(';-IU9I} ,In de hier opijt.:stclde huwelijkeakte ia ve-rmeld da_t ze hier ueuorun wus op 8-3-I857,(nkte ~rin I6-1-I89I),Ze Laf hie:r het leven eon een n~t kind Jonnna,Catbarino{hier geb.23-ll-1IT9U en hier+ li-E-159I),Ze 0 hi(::r (I6-7-IB9I)met n.A.STELBUS Peter 1 Jozef wonend te s.P.L. (geb.• tè necrti-6-I366)z.v.IIcll.ri en v.BANCKAE ..n Ap.cl.lonia landbouwers te S,P.L, DEDOB]ELEE1{ Á": toine.tta {l;eb. tu Halle 18 6G) 0 met LONI,:Et.:L (ook LANEtL 1G~0)Leopold(oeb,t~ Bxl ID62)echrijnwerker ulbier(I99U-9I)waarvan ze 2 kinderen hield~ DtDOBBELELa Ddmond,hlnria(cbb.te S,G,d, 27-5-I86H)npoteksr te Schaarbeek,z.v,Aueust,Jozef(te S.G.R.+ 13-I.O-l;ï92)en v.~IÖH.!.;!AE.~ l>iuria, Jon n na, pa eh teree te S.G • .i{, Ddmond 0 .hier·( 30-G-....U9-7).;riat H.A!-lS.:.OiiNS The roGio(hicr 8Cb,l4-9-lfl72)dov.Petor 1 Jozcf(eeb .. tc:: Dw ·ICJ5}en v.Jounno l.JI NDERI Cl. X, pachtere al11ier (I 90v). Voleopd e broede;"~·e z1.. j.o vermold DEDpB~ELELU Alfon~~~eb.IU62}rantepicr te Halle Dl.i::oJ~i~ELELl{ Perpand IS 6 5 [.;eneesnec.r te Ukla~l


D2 DONCh~J (~~k DLDUNCtllJ)Anna Catharina{~cb,te !~ester l?DJ-3? en hier + 20-2-13?0)onLchuwde d.v.Pete~ en v.DD~DJ ~uria.Ze wuundo in I n .J 6 b i j h,. u r b r o c d er c n wa a r en t e n 1 er a t c: r •

pf.;;ot-;CY,lJl( J oss e ( Judocue) brce1 er v. vocrunund e ([;eb~ te 1: es te x' ~I-?-1 ?~I en hier +2~·-?-1G?U.Wos op 2-4-3-1027 rec:d.e pueto(,r van 1-Iuizincen. Lid v.het weldlidit;heideburet.:l(Ifl36-VI) .Zijn neef DEDOI,:CLTI.{ Peter, Jan was landb.te ijerfelin~en(Lvb 1030).

DIWCNCJ'.IL{ Jacob(iJeb,te Gor-ik 14-ll.-II\J·1 on te Dw.+)wounde te S.P.L. Wodr v.SLElUWAEGE~ hlarin,Anna,z.v.Jacob en v.HLLPlbd3 Barbara(o0k

HbJPDLS ID6I)kleinzuun v.Jan en v,WEYS Marin 1 Jo~ina,anderzijde v. Jan Bapt, IU::.rWELS èn v, G.i.U.iV:fNS l.lariu ~ Thcresiu ,ol-Ii j 0 biet ( r:-1-1 U 61) . met VANDidRUSTLN Joan1.a,~~osnlia (hiE.'r 1Jcb.29-l-l[l21 en !Her .j. 7-I-

I888iin de Mulenstr,Wedwe v.DhP~OCST Jon llapt.(ceb,to Al.eemberu I2-1-IU24 eh hier + 30-9-IC59)en met dewe~ke ze hier 0 (I?-9-ID5G) ze was d. v .Petur en v. N<:lWL ..U.!ANS ( ct:-k NO~ULl .. ANS) Norbortino ,l;.le:i nd. v.Jacob en ~.DDNAYD~Pilippinn.Huar urootoudurs luncs moudors zijde zijn niot vermE.-ld.Jac~b verwekte bij Uaria Anna een z.Felix(te S.P. L.ccb.I35C en hier +25-12-InG1)en v~Joan~a,~osulicl hield hij: 1.Albertina(hiur ceb.1~-l-1~62 en hi~r + 1G-J-l~GJ);

1 J-.l etor Jozef(hier ,::;t:b.IO-l.:.I~GJ en hier+ IJ.:._4-l0GG).

Na het öve:.rlijdt:n v,Jacob 1 h~rtrouwde Joanr.a, .<osnlia VANDil~\J.WST:bl\ met DD .. ,ûL Jerr,um ( eeb. 1::20). Joannu 1 .{oilialia h·ad hier ( 20-2-1[1 :LG) bij haar moeder ·Norbt:rtinu ec:n nat.zor,n ter wercld.-<."ub.r.ucht bij oame

Gerard.

lJli DO.NCKE3. Ari:ltJld en

Willem( ·l-9-I?IB).

DD DONCI~l.ü{ Petrus hier U (20-IC-l7-l3)met ;YAN MIIL.(BEE-Cl< A[.nesjwedwo v. HOLLEtM~NS Gillis en lat~r v. VB~(C.ó.IYIMEN Jan ,Petrus huurde hier kurken armLoeder en (tussen 1727 en 1'760).

M~riu hier 0 {19-I-I?t.?)met VAN

DE DUYFP

leefde op

~6-1~I?1n~

VOLSUè.l Filips,wellca hier noë

DE FICHAUX ~etronella ,zie FI CHAUX (te Halle + G-10-1861) d.v.Jozef e·n

V;LAUS Ma~ia,Petrohellu was 0 met ~TEVENS Peter{geb,te Lo~beek 1792 en hier+ ji-5~18?3)~

DL POSSBZ

Ro~land(l69?).

DEPORY Mari6jChrist!na 1358izie ook DB~OiaiE on

VOiaiB

DEFOUi.~NEAUX ook DB F0U•mEAU;(IB09) ,FOUKNAUX ISI7 1 FOU!~NEAUX~DBFIUNAUX Anna Catharinn(ueb,te Beersel 1766-76} 0 omdtroeks 1795 met Ja~k~ (ooms Franè) VAN i\IUYLDL~~ {ook VAN d.JLI..>B.{(hi~:::I' ;:.eb.I/1741.- eB + ·vtH;r r:~13)~0u<..:~:~rs

van~.

1.De twe~line Piete~ 1 Jozcf.(hior ceb~1U-5-I~IU on hi~r + J~6-l~IC) 2,Juliuna(~elfdl: cla1.: t;ebo) 0 met SCIIILTZ~Junk (Frans)wus ziv~Lau,.::; rent en !f.DEi~JLSi.IAEKtR l:mL,dnlena(ze + hüf. 20-12-I'lQ~·.). Annn(CatilarirHJ WOlJnde bij buar dodhter Jul.i.nna en vcrt..ro.lq2G ... :2-

1~1'7)nuar

Ukkel.

·

1 Frans 1 Dóeiré(Geb.te Bxl 15-6-13~0 en hior ~ 26-4l1151)nat,zl;on v,DEFOU.<KI:;AU JrHnr.a.Het kind wo.unue op Sollelóz_bere bij d0 wedwe v.VERSTDLD Gerard,

DLF0URNEAU Hcnri

DI:. F.i.~AYI!

(5-16-i?)t;rifficr v.de bunl< v.IIuiz.in0on,lluizin13~n ei: Eissin ..

[,E:)O

DL FaAYJ.: ·Frans crif'fiur v. zelfde bunlc van 1649 t.ot 2 l-?-I6~E. DH P~AYD G.P,~riffior v,zclf'dc bank van 1696 to~ 1?23

DI.i P.l~AYE Jof'f'e huurde hi~.-r kerk- en nrm~..:oederon (1'714)

Dn

P~tYl'i

A.Hn.r5elbr0cht 1'7t!J

DLGBP Catharina(IC62)zie DL GdtF,DL GdEEP 1 DB GdEVI.i etc. DDGELAI.iN Mortin(seb,te LembLok iH7D)hier plekk~r(1900-01)0 met Rosolio SÜ!EONS(~;:eb,to Uw.I877)w ... urvun Jounna(hier öCbo?-9~19CO)lrlcgo­ lijk dnt hier na 31-12-1900 non andere kindur~n van Mortin en desa lia ter wereld kwamu·n. · ~ ~ ~ 'il /

dL

DE GI.!NST :zie DI.! GEYt-.:ST,UTI GYNST 1 DlJ GliYNST e

I

L

~

;(J._Îf~ t .<~~(.J'

nnde é sp/ell'iflgen

"


·~ll, F'rnn s (u eb. To. S.g._ 4l...l~C} abeni st -~__lj}ier •.Lel~ tl)t v. Y/.Nt:IULlJii.~ Jorvnnn 1 l•lni-:1::ilrfc-ob•tc·l~lsembere ~n_?_:U_~·I.iêers v.: l.lllario(ilier t,;e:b.21l-6-lf:97). MoGolijk dat er na 31-12-IYOL no~ ande~e kihderèn gebur~n w~rdec. d~ GENST Seuar.OpJueist in 169~ als pi6nnier bij het belo~ vun Deinze DB GEYNST Jon Hnpt. (i_leb.tc DH.l?72-?G .en hier + .J-2.l..184G)z.v.Jlln en v.VAN CUTSlilll Joariua,l3chtLt v. WEE:1:Alits Anh<l.;•~iaria{ueb.te Dw.l?7'J en hier + 29-II-lü54)0uders v.: DJ..:GENS"f'

I.Jonnna(~cb~te Dw.Inca en. hier+ 26-3-1~2J)j

2.Jan Ha~t.(G~b,l009).Was hier eetuiüe o~ 1-2-1345 en ve~troi ~p 29-I~l~50 naurlluizin~en.

3.Christianus{hier ~ob.~?-G-ICC'l) ucb.6-9-IniO)

4.Petcr(hi~r

5.Joanna 1 ~athririna(hier ccb.23-Il-13I3).Ulet.O ( G~IO-I~1I)met Jan DHVILLE(G~k Jon Pruns,LuL.to Dw.IG-5~IOI7)z.v,Karel(Get.I77G)en v.DLNAYL.~ Cat.tarinu.Joanun en Jan waren hier no;;; in love:n in IU·19.In H\52 lee:füc zij OOi~·

6.Mario(0~k Anno)hicr acb IC-IO-l~IC,nuuistc~ in In43.Hi&r 0 (17It:·-I:\ ··El) met YSEHMi~N:J ( or,k BYSJ.ü{i\:Al'\8) Frons . (L.<:b. to Pepint_:un-llerin ..

~..;hun sic.29-3-I3I5}lunc;b.z.v.wijlen Jatob(l1~1'l)en van VM-iDEl~VELD(.iU.)

Petronc1la(Lub.I?n5).

7.PetLr (Leb.te Beersel IDJ5 sic).Vcrtrok nnor DuizinBen(29-I-ID50) Ik vrnau me af of die datum(IC35)juist ia~ DE GEY:r•IST i'.ia rio An nu, ( J.;E::b. te D1:1crsel IJ-I-I 797) d. v. Jn~ v. Petron ~1la ii]JSIR!i 1 kleinduchtt:.·r van Jan Bapt.on v.~Iar,~aretha Vfi.N.:J~.~LlNiJBN en

an~crzijds v.onbakendc Gro~toudcrs,Ze C hie:~(30-4-IC31)mo! Policor-

pus ~ORCYENS(ook soms DOREKllNS)bxl vondelibu(ueb.I8IÓ; en hio~ + I3-2-Ll56)Ze 0 nndicn(hivr .t-5-l:!Gl:l)met EYS:ULS Jan Bapt. {ilier neb. 23-ll-ID0L)wedr v.NO~LU~~ANS Norb~rtino z.v~Jan Bapt en v.THIDOUT fllariu 1 Anun 1 klcinzt:t,n v. Judocue HllYSBL.S ~n v. VAN PriESSCilbl\ Frunciscu en nndurzijds v.Jan TlllOUT en v.DUSSE Cathorinn.

Dil GUYTfftE kapeluun t 0 Hnllc ver vin~ puattJr,r MI.:YL!~S in Juni 17 n. · DL GHYNST ;.;ie hiel (ook DE GENST I G92-9 4) • OpJeeist (I 691) o.ls voerman do~r v~~rbijtrck~anuc troepen.Wns ook pionnier in 1690, DL GYNST Muria 1 Anna(zie hierboven,aeb.tc De0rscl I3-I-1a97 en

+ 12-9-1:16-1).

DE

t!er

GUDD1~ Jan

Hnpt.Grifficr v.dc bank ~.Huizingen,Buizinccn en llisin·~~I-I753 tlbt l7Gl.Hij + vbur !l..:.6-I'l67 en wns 0 met Bl~ANS .3arbara.

L;Onv. DL

GOD~E~ Joffo.Grondbczitster nlhic~ l?G2 •.

J. .

DB GLUJ:EF' I694 1 tot 1950 zie ouk DEGliF 7 Dll G,{LVL{I563)Dl3 DLGHTI VE ( 1:117) ..;.17 !> 7-I 1:21 • •• J.JJ..:G.<BE F (I ';790) ~e- e.e..,-e[ "/'U

G1{E~FP de

1

GRLVL

DTI G~DiF Oerbom was in IG94 reLde 0 met PLETINCtX A~na DE GJLEF Pete:r(g~b plm IG95)e~Dndbezitto~ alhier 1?62) ;)1 Gtm.ë:F Adrio.nu 0 met Lcxi: S Laurli:lnt aan c.lcwelke ze tuG en I?I 5 en 1733 e~n tiental kindc~cn schonk.

DE

G~EBF Joanno 1 mcid bij DE BJOYh~ Uichiel(I?I?).

DE G~LLF Adriuun hier in leven 27-2-172~

Dli GREEP Jun hier 0 (27-2-17~~)me:t LBUNENS Mcrio wunend op 1 t Bruxken en wedwe v. 1-lELt'.ll\ELS Fru.ns.wuurvan ze 2 kinderen hield~ I . Joon r.a ( I?I J) 2 • Fr u n s ( 1 ?I G ) • Jntj +hier (3-Il-17JU)en wounde met Zl.Jn familie "up 1 t Bru.xken" (denkelijk het ezolabrucje in het Uuddorp nubij de a~tDsnelwea.Ma­ ria hertrouwde(l2-17~7)met DL BACK Jan. DB GaELF' Judocue hier U (2?-2-1724)met FOSSE Joonna


Dt GREVE Jan hier O(I~-2-!727}mct ROR~DhlANS AnnoJmcid in 17!7 bij de wcdwe v,DE MOL Pctcr,ccwezen koster nlhier.De zoon van.Jcn en'Anno nl feter \-7Crrl te lJizinc.cn r.t(plm I?I? en + hier ·12-B-I'JSO), DD GJEEF Cathor~n& 0 mot WEE~~ELS Frons.z.v.Frnns en v.LtUfTINB M~riu Hun d.~.lo.rio ~·JC:~·r~ llic:r.• IJCb, (G···IO-I7J6 ~n + hioz:- 2'1-2-17~5:1}. DE G:.w;.F 1->ete:-(::::.ic: h:Lerbovcn,z.v.Jon on v.Annn Dorrewans)hier 0 (U-5 I 7 ·19} met l-IOE1~.l NC)\ · ( t. e-lr. Ori n ckx t 0:;:-inx 1 llü.U:X 1 O~U X, OE.{! 1:'1CX, t:C.{L:t'iS 1 HL.UNCXrHLU~~x ~n 0LUC:X:)!.!o::-ia,Theresio 1 (geb.te l~estcr I?Ie en hier

+ 9-II-1?3~)wnd~c v.DE SMJJUT Jocob(u0k Judocus(+ v~cr 1?~C),Van Pe ter en v.Mo~io,Theresia zijri ons velaende kinderen teken~;

1,Jon,Jozcf(llic-r L,;cd.2S-·2-l7Gl} 2.Jan,Pruns(hier J.l'eter(hicr

ued.2~-?-I752);

t;e~.l:.:l-1-175-1)

.0 met SUJJNJ:::NS Jl-nnua -zie hi<:·rno

4. î1iario 1 Auno ( hi.e:r [lCu. 2 5-ll.--l?GG) hier 0 (IC-~-1779) met GOL•:;EáU Hu·bert(hiEJr gud,20-2--1?5·1}z.v.Nicolt~as en v. WH;:OJ.UICl'X t.nna,

5.Mnrit. 7 Cnthnrina (hier L)~u.27-9-l 75r.l )Hier O(IG4.I-I?[;I )met PLATTE.AU Geroom(hicr + 27-5-·l?C1).Hier weor 0 (~-II-I7:14)met PEl·:PET Gillis,Jocob(uit S.P.L~ cn'hicr + I5··6··I792).0P (Ii-!J-179:::}hortrouw de ze met GBRtEBOS Peter(~it Dizin~0~)z.v.Hendrik(uit Euizinaen) Ze werd ouk soms Maria DD GRDBF Genoemd on gnf Peter i~ 1794 en 1796 een kind(zonder n~dere inlichtin~e~. · G. U u ria 1 Th er es ia (hier ~dl

9- 5-·1 ?60)

7,Jucob(hier r;ed.G-5-I762)lnndb.ulhior (uok Anna 1 Mnrin)+ hier (18·-G-1791).

(1nC:9) .Zijn dochtE:·r Lorio ·

DE G ..U:l:'F Peter ( c.t.k DE GRBVb Pier re) z. v.Pete:r en v. HODHINCI~}: i:iarin, Thor csia6 2i~ hic.>rvoor eu IJ 3 .lH.cr ucu 12-I-17 5 ·l en hi or +li 1-I :-1329

!lier 0 (7-3·-I':79I}met SUENENS Joonnn(tiuk ·eoms f,lnriu 1 J~;nnnc.)uit S.P. L(hicr + J0-7-In40).Soms cemeld als beL~I?64-66.Hij was tier lnndb (IUU9-~3 en ~ermicr in IC03-04)en huurde in IG23-2~ Lronccn v,da DEl.. Cl. !;AN. Joannu 7 t,:uria wns d.v.Peter en v. NBl;TBNS Jncoba ( J:.eiden uit S.P,L,JuaLna had een zuster Morin,Anna die non wns.Ter e&lcacnheid v.d.vulkstollin 0 v.I?9~ bestond het gezin uit IO pers~Ou~ers v.: I.Hendrik(hier t::ecl.20-.1-I?92)Lnndb. (IUI1-22)IIier 0 (19--·!-I315)rne.t de io~ESr.IAEldL{ Johnnna{[lcb.te Eizint:;en I~-2-l7!;0)d.v.Prnns en v. DAY Anno.,Catharinn.Hendrik woonde up Sollcmbere en verwekte: I.Pietor(hier ceb.9~5-I8I4 erkend ter celceenheid v.h.huwo~ijk) 2.Prans(hiur t;eb.25-4-1Hl5) 3.Prn?s(hier

geb.

en + op 29-n-le17);

-!.Jennne,t.!nric(hit:r t;eb.IG-7-IHI!l); ....

5.Jozef of' Josc.fa ook Josephc 0enucmd.(hier (;eb. hier + 3l-lO-lBI9)

30:-Io-I:::9.en

6.Perdinund(hier ceb.IG-4-1U2I en bier + 9-2-1324); ?.Sophie(hier eeb.3I-5-1U2~) 2.Fruns(hier geb.3-3-l794)lnndb.I:l2l,Hier 0 (II-9-l~19)met Maria, Theresiu VAN LAtliim(hicr Gcb.l0-3-I7ü5)cl.v.l-lendrik(ucb,I7S~)en v.DAY Mario,Anna(hi"r uei,:H-•1-1760 en hier.+ 1-10-I~:d.v.Hu- , bert(hier + 29-~-1776)en v. VANUlJ~ ~LST Joanna(hier + 2?-6-1759; Prnns en Maric,Theresiu hadden: A.Joanna,i.iurin(hicz:- ueb,25-3-1Q20 en hier+ ?-?-Ir,2o);

J.

b.Pcter{hier uc:b.s-e-l!:2I). Elisabath (hier heb. 29-12-I 796 en hier + 2~-2-1 79?);

~la rio,

1.Joann._.,,.:nriu(hiE::r 11·"l.2J-1-IG06 en hier+ I6-6-I346).Zc 0 jicr ( -1-IO-Iü20) met Jnn Dnpt. UfLEND~WllCl'~ ([:Ob, te Eizi n,3en 27-4-I 799) burgerneust er nlhil:r ( lCGJ) co lnndb, te Neerdorp ( IG 3.8-ó.I'). Zoo::1 V • .t\n4r.éas(gub.tc llizi.n~on 1755}~ v.DBNAYE.~ JQeoba(uel>.I7GS). Hun d • Johnnr.u t l(ot..ull!.a C)lieD Gt:b. ~:J-~13 36) 0 hi.or ( ~ J-10...! :HU~ ~.t DAY Petor .,J~oef (cob 4 to Llt• .~ 4-2 ... 1& J 1.}aobep'QJ!D el.tu\.e~> ~ l ~915-99) z •.l(, Peter 1 Jozof en v. GHLYSn~ Murit~ 1 A.n..uo {l;~t> .l QOU)

5. An t CJO n t .Aue \4loti..n t~cl> ...~1 a~~ll.e~, + al.s \!tl1i :Ît;Qze1 p~2!.l-33).

2~-:4-It. J

-4) .:lU!ldb....-·


C.

I'

• \;,

GlmtF'.Pra.ns(~Je:b.te.D~ ....)O

ur;

met L:l:l LilU Clnrn(hiur

u

.gob.:&-1~I!I:~l'75G

'bi~~ +l?-3-1792}.Hun . . .· ..navermeld~ kinder~n. w~rdun·hiar· ~ad:

'I'I 't.

r...J r ~

en

I . Joanna'(l ?79 en hi~:;r + 3-l-:-I ?B9) 1

~.Jnn D~~t, i~5~I~I73I)~~k

GRDYE~en.DE·G~E~FF.Fueili~r ~n he~ qe

PE

.fr~nee liniorujimont 7 Ie_botnl~oq 7 l~ cpnp.sneuve~do tè A!cantaro (in Sponje)np l2-l-IB09.le vcr~cld ale z.v,Frun'll ,en v.:m LDlJNlJ ..{ Clnrn.Hij wua:o.mot V~N HOVD Elisubeth~Thcrceiu.·

3.Lnurent(5-I-I?i.J); -1.Jo.annes,Fruns(5-5-I?G5);zijn 1'Cter wue Dil G.;.WLF Lnuren-;;(uit Holle) 5.Pcter 7 Jozcf(2J-?-I10?) G.Gabricl(I·h-I2-I'?[i9 on hie~: + G-'I-1?92).

UL G,U~E.P Veronus hier 0 (1 '1-l-I79I)met Gb·L{nBOS Petrt-nelln·:hier ;::ed. 25-8-I?GG).Hij was uen z.~.Gillis en v,WYNANTS Unrio(uit S,P.L.). DE Gl~EEF Frane(uok D!. GR:EVD Fruncis ceb.te Dt>,.I?Gu en hier+ 29-61~06) .i:!ier 0 23-ll-I7GO)mct .DilN.AYB.~ l1lnr~arctha (ook Maruu d~:~ N.tln: ..q

Frans wue knecht(I793-!34)en luter tir.u:wrman(lttOJ).In 1?94 beetünd het ~ezin uit a p~rsunen.ûu~er~ van:

h

l.Pilips(hier uod.?-5-l?9J);

2.hluria 7 Anha(bier

u~:~L.II-II-1796).

.

.

DL G~EEP Pierre-Jozef(hier ~eb.lü-6-l?9S)Van deze ecboorte beetüut · : n o,o.~h .. t·e ·Hui,z.l(ng t:n ;.o CJC,h: .:ii Zl! htet. e e.r è.c.tLta:h.o.f. ;_;'tie i.Bx·l, eoQ :·t;;.ebc v~ ve,ak t.~. D.en.k·ol:l:j·l-...:tlier.::ij .G:-r.~-l.I.>I.·:h-.~:.;.. ~ ~-J.r: .• ,-,,·z.:. ,.,,.!' ..... ;,j · ,.

Db •G~~l.l.~:P. SEtbns"t:ia e.n {t~eb·.l..n,:.:.) e.n ; · •. ) ; + vó or I 3 s'o) • Werkmo n in I 319. ~·~~J~.~·t.:·Yi.~~1~l'{.~1~1-P~~~~1_mil~:(~;e~~-\1-.7 ~!~)'f;~.8 f:'}~~n~,.'1. :7u~! J.i.. .J" i.1 :: .:.

r

~rrro·tfl::~.(.o (/~ . 4~-~ç..lrJ ~~i,er, · g€:b·r~-::1.... ~r·l~ ~.,e~a: ·~J ~r-.~.t -.·~:~7~~~:-~..... ;r._o~n ~ ~:~.q.&;q~ n e~, p.tHl? ).~ l~i, ~ . 'l;lD e :.on&·?-~~ ~~4 ·;-e.tl :<:1\i.lf'~[tl<te: .q.*:~· RAN·llt1 1 tJt+-~· .ll~p t·(:qt~fç r.I>.Ul,'\:6 ).: ~ ~: :lU +6 ~ll:~ 1 V.or,b o.p~ •• ;?~ f·1\.L~v;~n . ~l~~:~,;".. ~m?·'F ;~WMl/.Y<i~~·Pf,l ;:-11?~.~P. ~.~n~ (0 olç .. ,-. Vf\J'f Y9.;9.~~·l), (i:(C:.l?, tè,;.g~ R•,h.~ -~,.IJf~~~ r~p ~:s. ~;!~· t~:P~ ~~p: 5.9) öl p IG?~ lie~q i' Zè "yc'r~e;t.~:,in..+~ ·'V.A~Y4SET,~ 'i.a·t;a 1 Op . :p~r 21~;15~. ,k"tfl~~!'l A;-~otd . fJP, z~ :1 r e~ hit& t: 1 e. '.~,~q:b· iJnet, :h."fl. .t fn~~~*'-a 'J~4 Ç.r..- q·~~·s ~.i·l;fen'!·H P{ ·:f0p11 ~l.l uy-o~!(f1tl.Q.. Jc;i,r,t~. üerpn •

.:· ..~·:: ~ ~ r) .;

-:.·

·

f:: ~···,··1 ,. . .!

:r;·'·F.~q~~~~~~!~~-·~~~_1~.4:~.~~

.

:·i:.r• "'

,. :

.,

·

... : -·,.';',,_\.,

. ;

,

2~J~l1!1R~(ee~,f,o :H~· •.I'H5l,· .·~!l~-.J,h~~,f ,~ -•·L 2.J-..97IB5~} ï. . '•·~ttJ ........ ~·,..ll.ol: . .~.· ··~'-··· l.~·. '"'-' ._ ··.·~ .~ ~ ·.\..j. ~ ~ .:J:o 1:1 n n·a, l.la r i.~. (g·~.~-· rn 5.H )ë~ N~c~. 't- ~ (,:p:\-9,..~3.G:U ,·.~ Etltin~v:~<t.gtf·;,~.}'-R·-J~ e) :.L. : . ··~~Nar:!;.~tA·nnu(;e:t.·b.~p ~lf.l.(.1:~3')<<;.::i:; ·_ •.. L.r.. ·'· ,).'<· ":' ·:~.·:.i'~·:~;~:..-~~-· R_; ,J ~trin~JI:î; ~~.~·~r:i.~~'('ci~i~ ;4~'nn /i\;'~.ii4 ~i'e:i ~6· ~-I ~~:i~~1ri'5? .é'Q . h';f~.r: ,.+::~~·-:-i~· •

..

·"

•.

1,11

:1

...... "'

·

·r~r?'2):ze··r-:lt)·r'i-c'kW:e;'·ltstJr·~·-.·.··~"·

i~_:i.'

_:r-,__l;·t~

!~~.:."!

,.

i.,.. ,,·.,-l 1."...l ~·· ~.

1·i··ii

1 V- ..

):

·;;.~··

.,:t .....·r ....... \ ·

J•!

, .. · •·•··

.

·

'i

c

"1-

·'··

D,c .f.l~od e.r ,.:f ~s.ep.hi na. _o v_orJc:.~q~. hier t eq/4~Yut-ue p.yph u s. Bij ~~,eb,u ~.na en en . Jodepni'rin r.wot'i'n·öc G'BSNE~~l' 'Theresiu ( eèb • te Bxl 7-?-I U .:19) .. ~et)ji.s. ~iqen· •h~rtr o.4d.~.. h~ or (' q-ol.I~l':;tjl·) .. ll)~t SÇHAN~•IiVI JL: lllHpia,ld.~~~;~~ B~J,. i (I J_.:I 1~11~ 31...en ,h~b.~. ·""· ~3-12 (I 0?0) Dl! ~.,,d·'{~h.t .• Y.• s_~tl4tf.PE~;r {~,f~e~es~p, .·' ~: llla·z:i.a,.rne~<:J ;~-~-~l{4l~~~.;6n:,seb,oàti·iïe:rf~ .. ~~.r..~:J~:t·c.·~~?.M!Îi'i)'''':·::·· ~::." •·;, ':1 ,. ·. · · f_._•l~· I'~ IJ!•, ~ •••:1',., r:.J ,;•, ... l.tt,o.L ~·, l.._, ~ .:-.·. \tV··'j'.l_•. '•~·' ·;;:,•, 6.Jun .·llt!'.:P·~.,.-.(hiq·r.. ri~q .. 21-.3-:l.062j . ,:; ':· .;· .} . , ·: .... · . ··· ' ,

:.

,,·

.'

• . .:

.1.1,

••

.

j

-

! dq.n. ;An~O. ; I].O ~~?.~.~~~;.; ~·,;~ . G; J'dzdf (hfG~ ··:t(;:u'~·~~~j.lr~ d'4)'1Ti er.' (4'qJë~r 3'8'4) rr\et TE.:>T,AE.~T )oqr. ~·i '.Ca tlHl'I\i na (t,,cb.• te, .;lJ.w. 2-·~':"'I eG-~) :en ·lli•e.r ii:WO.ne n9' d •' v·.·J u'n .:Dap 1,. en ..V • . MOS8ELl\lANS :An.no., r;!ar.i a ('t.e D:w.·.+<~ 3.-:9~J;LU.l.l ),. J.oz.e f. :,·:wo a ,;9::1:~·r . ~u~d b; , ·; ::tn91~~i:jp;~~t.p.p~'f~~·,;~~.·.~r~ye~ .dor ::Y:.$rrne.J,;u_; .. :," ·,~ ~ .. <~

?. 'Jp zef

'."

•••

(.h,i'~'~ .~et~··-~~~::~.--:l IJ? J~:?-·~;',ïi]._of?q:eR .'-~:~;~.?~

o.'

.~

·'

o

·~

·t . . . ~.

:

I

('

:

.._

•.

~

.·.; .·· :. .·· ·

;• •.

1

,

1

~

,

,

9. Peter·, Jozef(nièr, gc:o;l·4-8-Ifl6? eu 'te ·. Léuv<,;n · + · 31-I<J....:IUQI) uls

v,~.i~[ie~.e.l,

· ...', . ,;:' ~- ··:~~. ,:..: , ;. ,;~:,.~ ~;:,.:· ·. :. , ~.-,,.,· ~.·l. .. ,,.,.';· .• .·;·:·.~,r·.,,:;.i_..: ~L.- ·~•. ;:,· •. IO.Desiré (hier a~b.3-I2-IU70)de moeder.wordt dan hlariu,Thereein.

1

·;'·.:i:

DE GRDlF Jozef O.mq~ .TL~TAlJdT Joanna,Cotbnrina(zio hiervDor sub Z) Voleen~e kindoren werden hi6i gob.: . . . '

.I. çon levenloos voqrkind ( I..;.3....;I iltl4}bi j-JYöVlLl..lLP!l..lip-a1~ ·~ 56 }t..o' · wO·l' e 1 d ur: eb ra ebt.·,· ' · · · · · - •· · ··. ' ~-

~.et: rt J.e'lO.Jll.uüs ·~( 3-?l~·u:: -49

'

;


00024 3,Mnrin(hicr geb.~n-II~IDC5); 4,Prnne(hic~

ccb.I6-II-ICH?)~

6.~otcr,Jozef(hicr

aeb,2fl-?-IU9U en hi~r te Neerdorp + B-I-ICY2)J

6 ~Filippino (hier [leb, 5-9-1!392} de ouderE wubnden don op .Sollemberl5• ?,Clementina(hier. ueb,4-9-I3D4); D.Trinctt~(hicr

9,Marin(hier

ccb.?-12-IU9G en hier+ I4-2-Iü9?);

CE;b,25-2-1098)~

DE GJteF Pctcr(hiEr u~b,lü23-21)was da~lcner(I84G)

Dopt.DENEU,

.

en woonde bij Jan .

.

Dii O.imLP Jncob (~eb. te. Hallo 20_;3-IfiC4 en hier + A-4-.3-Ifl 39). Prui tverkoper(I~J9)cn WOlindo op SollombCrü,:z;.v,Prane (gob te s.l'.L,I?65)en v, LUYCKPAS:3EJ.. L Annn,i.iuria(gcb+te Halle· I?GI),IIij 0 hier(I?-Gif130}r.,et VANJ.)}.:~UUSTiiN Anno, .:a tharinn {hier eeb ...1-4-.180 5 en op Sollember.::; +) d. v. 1-'etvr (hier + I ?-I 2.:.1n26) en v.NO~!JBL:ANS ( oük NOOiiDL.(Mó.NS en N0 ..~­ D1h~liiANS) Norbartion ( eeb. I 'iü2) waurvnn hij volven de l<in<ler e.n hield: ·r

I. Fra.ns (hier cob. :S-?-IB 31, E:h hier +9-2-lB 39 ); O~k soms J:~.n Frans 2,Jan Dnpt,(llier gE:b.·1-I1.~II333 en te D\·<,+ 19-7-IC:~r}zie hicrno 3.l~illem(llier

t;ol>,I9-II-I:::ss en hie:r + 20-~-IB39);

4.~Jnria;Anno(hier ncb.Hl-I::. .. in.3?)Hier 0 (5-8-leG~)met T::II:ELIJMANS Judocue(;;cb,te l>w.•i-:5-IS3'7);,.v,Willem en v.lJDPUlT8 4n:la C:1t!larino (~eb.IGOI);Judocue en Ma~ln;Annu WDLnden.t~ Dw~·3-ID?O dcch war~n hier landb.in o-1091 en llWG. ._.. ·' .. -. . lJE 0-L{EBP Jan. Bapt, (hi~r I;eb.4-il-Iü3J;..en te.Pw.-+ ·:q~:-:?~ia.Ü.l}z, v:.Jacob en v. VANl.>B ...UUSTI.iN .t\nna,Cathnrino(iseb~l30~)·-;:~~,~-·f·O::hJ.~.r(I 5-6':"18·53) .. me~ GliYSl1NS Eli snb eth ( Dtlk OYSJJNS. 1 GHYS~LS ;t~9-~,,9HB~~. ~liLSt ~eb, te .6.9<lcrleeht ( •i-I-IC 32 en eome ook 4-Ii..I~ ;Fi. en ·hier· ·+l6~~.;.IOtl9) u·Jk GHYSSENS (13 6 3) en OHYSELS IUl:l9) <1 ~ v. Judcü~_ua· ·en. v~ i{o.sa~:Lo 'VA.N.S:UTJ.-\N {u eb. lt:u'l).Ze eaf het leven uant '• I.Jon~nn 1 Catharina(hèêr gcb.I2-5-IC5~);

2.i!tntoon(hier oeb,5-I2-1360)~

. . .

.

J, Jan »opt. [hier i)cb,29-:S-I86.3)ko~tei~r{Illa);,~~) ,-u;er o · (I6-4-I!Je5) met LEllNLl~ Blièubotb ( L;eb, te :D~~ J...;.fl•I 0 5!i} l!.i~:~~-':}(10tr5) d. V(Bbiü~ (te. Dw. +21-4-H: C)l) e!l. v. Jonnna VtiN SII':TJÀN t"i.~ridJ>~·'(IÜ~O) • Bb.;;übeth ..wue wed He v.DANJJOY Jozef (hier 2~4-IOC4 ·.:~e_:;·_~KJ:"iÏlB~'.} .-oudere v.s

+

in. "• -::(·:-. tf;·' ... :~

a.Pran~(hier geb_aJ•?~lBtl5)_;

b~Joann.u(hier B(lb~I0-9-Ier.s);

C, Jean na 1 Mo.ria (bic r geb.!.! ?_;I 0-I c:: '7); d. Ca th~1ri na (hier seb t. 5-12-IUf: 9) J e.Adrioen(hier eeu,IO-i2-IC9I); .

4,Catharinu(bier

.

BOb~~G-9-ICG1)~

5. Henri (hier gcb. ?-4-ICG7) plekker.(l fl9û). Zi.jo- e~ra-;e ecbtGte Joanr.a DENAYE.{ p.,aria)was te Dw + {3...;Iv-ln94) ,liiér :dan 0 (2'7.:.12-139.4) met COCI\MAlniN Filippinn (hier e;eb.l6-Il-IüG2) èl. v;. Jozef ,Peter (hiE.lr + 9-5-It.WG)en v.VAN CUTSD-M i\Iaria(te Dw-.+ G-3-IU~l).Pilippi­ nn + hier(I4-?-I396}na een leve-nleve tlc.iS.j~ t_er wervlc te. hebbGn ~cbr&cht-· · 6.-l{osalia(hier t.;eb.I.!-9-1~69) ?.Aut;uetin(4-?-I3?:S). ·. DL GHLLP Prune (~~b. tt:: Halle

e~::h:~j~:;h ~-~i.:3?) · .·

. .

. ,,,.

. _-;~:·~·;:.,,-. ~>~,~:_:;·:,.

. . ._,, .

3o-:s-i8-"4?)~~-o~--~--~t~·~ H~l~:~,.:le 3I

.. ·• \--:~·;,',.> :~-~;~;~.:~;,~ ·

.~Xi~~!~~it'<.

nowocian.t (I !3 31) en kotJpman :·_lUJ4..oJ5: ···: • -::" .+: '' secretarie .18 J? to 1. 30-:-12 (113'73 : r .. · .-~. · · · _,·<:.Jh-?: bedienc.le op ~çt" raedhuya·_,_t~ Halle.~'_.. I C-_32 ·· · cemcynteaokretaris te lJQq.o IliJB .-:;~ .. ·.

: :·. .. ..

ec

vervol·

DE G~tlllt ~ane( b.i. er· 13t.-b.I3-~..:.~!l!! li~gr-D.fnÏa~~r alhier vanof 12-1928 ., -: -~-

•:-~·~:

-.;;·,....

. . ·/>-:"

;~~-:~

~)


DE G.<hBi1'Ferdinund 26-6-1917 DE GRE1F Pierre landbouwer nlhier(ICUJ) DL GaEtP Laurent(oolt DB G~F) (te Dw + IJ-IO-l79'i)O met VAN .t-BlW: .. Clara(hier geb, en hier ++.O~ders ·V.: I.Catharina(geb.te Dw.l785 en hier + C-l-1303); 2.Christiaen(geb.te Dw.s-~~1790 en hier + I3~II-ID23)soldaat militiaan Verklaarde (29-l-IBI?)vader te zijn v,het nnt,kind Jan l3apt z.v.SP~INGAEL Joanna,Catharina(geb I79~)~Het kind werd ook gewettigd ter ~ele6enh~id v.h.huwelijk (30-7-IUI?f. . Op 3-I-IG22 werd hen een zoon Henry geboren. De wedwe baarde hier een nat.zoon (5~6-I0~6)Peter~~erwekt door DLNEU J .n. 3. Joanna, Ca tharin~;., CecÇilia ( geb. te Dw. I?9J. en hi.er + IO-i2-.:1:2n) o met DESWEDT Veter{hier ged,IO-?-I792)schoenmaker(IU20Jlandbouwer (I C2G) z. v, Jan Bap t. en v; SCI·W\.".1\'HLYDT ,.ia ria. Joanna Ca thárina Ce ;:;.t;;.. 1 1 lia werd ook vermeld als Dli.GJ~F. · DE GRDEF Judocue(geb 1CIO)houtzager(IH63),landb.(I~GG) 0 met Antoinetta Bo~~.m;.ïANS(geb •. I~n~) .ze woonde t~ Dw. (1379) ,Ouders v.: I,Anna,Maria(geb.te Halle 23-9-IB3B)hie~:n~~~in leven in l90~,meid (I::J63).1Iier O(I3-IO-I85J)met DUDOIS Kar.'èl 1 Louis(geb.tE1 Hs.lle ~-5 1G1I)wonend te Dw,hi~r schoenmuker (1DG~~I9U~)z.v,Corneel(te Hal le geb '7-7-I:JG9) en te Bui:~ingE:n op .IS-4;_10?? tè Gu · f s mor-gens + aangetroffen,Schoenmaker t~ S~P.L~(f836)~n~~lhier(I863-77}en· v. UA, wANS Barbara(geb,te S.P,L,ICII~hier +29-6-1399); . :J.Petronella(geb.te Halle Il-Iû... Iü40 en hier + I".l.,..f3-IIJ?9) ,I·lier 0 (?-fl-IC6G)met PAEGUA.N~ Jan llapt.(hier geb,ID-l-1834 en hier op Sollamberg + 9-2-IR?6)z.v.Jan Bapt.en v.\'.AN HADLJ.;N Petronalla (g eb.IHII).Petronella baarde hier een nat d~{3-ICG5 hier+ 5-G106.j} I.vervolg.Karel,Louis en Anna,Maria had;:en een z.Edouard(hi-er geb. 2-6-IC66)hier 0 I0-5-I900)met TORDEURS Catharina{geb,te D~.2G­ II-IG65)d,v.Gillis en v.VAN ii!ULDJ..i..~ Annn Catharina Honend te D~~. D~ GRLLF Henri,Peter(hier gcb.I13~~) p met DESMET Dlisabeth(ie~.te S. P,L,I~25),0uders v.: I,Peter,Jozef(geb~te S.P.L. 2-9-IR49);

2. Jan Bapt. (hier g'eb. JI-C-lfl53); DE G;WEP Christiauri(geb.I?-16) 0 met de bONCI>B~~ Anna,t.iar:l.a(geb.·te Ukkel). Hun z. Chris~iaan( geb. te Uk!< el 29i..Io-r ?J 5) was hier 0 (IG-5In2I)met SPrliNGAtL Meria(hie~ geb~I~~P-IDOL)d,v,Jan n,pt.(gtb~~7~G) en v.DENDLP Joan~a(geb,te S.P~L~l?68)rer gelegenheid v?hun o ah~ti~ gen ze haar .nat~kibder&n hl! I.Darbe Springael(hier g~b.3-I-IUI9) 2,SPNINGABL Naria(hicr geb,I2-II-lü20),Nadien werd hen een zoon ge boren nl: _ . ·--· ) J.Christi.aan-(gob-:-te Dt;,?-ll-Ifl2~)en hier·+ <.l-·1.:..1:.:?5 o~ Stuy:enb;~: Hij werd ook Sebastiaan gemoemd(l05J-5?.)we;krnan te D~~.Hie .. _u . .:, G!i:l[15I)me·t VAN(!lUYLDE.~ l\arbara(VAN I"IULD.:..-.~ ·L~9<1}~ier,gcb,(2o 12 Ifl2!:l}dagloonster,d.V,Laurent(te .Bu~:.::in;;~n g~b ••Hlèl2-l?99)en v. WALRAVBNS Joanna)Ze hadden de volgende kinderen•· I.Laurcnt(hier geb,3-B-II:5I en hio.r + IB-6-:IU56); · · a.Joanna(hier g~b;2-D-IU5J en hi~r + 5-I-~D?G~~p hlenisberg); 3,Juliana(hier gob.I2-3-I85? en hier eng~h~~d +.l-I-I3ü2); 4.Josephina (bier geb.9-2-IH6i :en bie~ + ?-3-1862 ale Seraphina) 5,Cathnrina(hier g~b.4-3-ICGJ en hier+ .24-5:--~DGJ.); 6,Jozef'(hier ge::b.6-?~l8G<1 ·en hier ongehu.~d ·+ Il..;.:;7..;..!.8-9-4.)_.s...tal..g.a.st./ DU GHEEF lllariu,Louiza(g~b.t~ Halle I9-I-~n:9 e~ hier + ·~0:-4-~~:~;t woonde bi..; h:.R" o~m !)"~'·· G~Pft! feQäir>ro..l';..j,c-<"-b te l-\~\t~. '1-' .~..t


OC020 schoenmal<or(op l.lenisb0rg)...:e was een·d.i{.Jan Baptdgeb,te Halle H 51) aldaar wonefid en 0 met Bü~~-U:iMANS Eliea~~~h (geb, te IIaile 'in 53) DU .. G~E1F Ferdinand(hie~vtior;geb,t~ ~ail~jhiSr ahh~enm~k~r(~3n~-99)z. t.Jan Jozef(te Halle + 29~1-lH?O) en v.noa~DUAND Jobn~a,C~thariha (te Halle + 9-!J-IIl7J) .Ferdin..:..nd w_a.s ·<? r11et WALKAI~è) lea~ei.la{h:j..er gcb.20-3-If;65)d~v~Jan J>ap1;; {hier+. :p~~n-;re?2f,eh· .. \~.Dhl'{ADI,JAt.J Jo:an'na {ook DiiNANDE"AU bxl.vontlelinge(l?-ll-:i:S28 ·.en· hier t. 2·3~Il..::Ie9U)wedwè ·f.SP~lNGALL Jan Bapt.en v~WALL~IB~.Fe~dinund hud Yd1gende kinderen~ •

l.Jan Dapt(hiar

~

•,

• •

'

r

'

8eb.I2~Y-ICG5)~

2.Karcl(hier _Iü~D-1891); 3 ~ J~annlil. (hier g eb op Sollamberg I 9-.l.~-I C9~) t .

.

J

._.

•••.

·'l.!tran ·(hier gc,. b.e-?--Iq95) ;~

..

5.Sabina{hiir g€b,I~-~~ID9U).Mogelijk dat er late~ nog •ndere kin-

deren gebor-en werden.

·

: · ·

· - · ...

~-

·

·

'·

i:r;. . G.,{ELF f!ioanna ( g·eb 1 n··sn-59)Is :deq):..elf:,·:ik :".een· .ziste~"'1, ... ö J.ti~ Hapt geb I;'.G!J)en v.Adriuan(gcb IUS?).Ze was 0 met 'V.Al': .BlJ';SBl'l Fran6(!11cbac Dvl · In 57- sn) . · ' · ·. · , · ·· · · ·. : · · · ·· · · · · ·. · · · · · DÈ G;{EEP Jeiinne,Largueritc Ó rhet' V~~ :PEIJ. Pr~.ni(Riè'r ~eb~6~$~i:365jnat 0

z.v. VAN

{

PEL Joanlia(hièr geb',2223~IC5ó) •. Hij'".t··•·t·è 'Nanéy{II.l.tS-193"0)

en

~n was dan welïr.In I.:\9(: waë hij 'h~e~·~n~nè;lel$re·:C:?,:i~er· op·![g.:..rr1 ~ f\ 91 werd hij wetteliJk qöc.'r . zi')rt_. mo.èdèi• ./ ~rkeild.fzE! ·~as_' i1i er wint.; e-

wlle

lierster. Na· het.+ \•uil J~annè ~ l.iarsuëri't~· dine · · : •

i

0 n'1è.t' DYEHLBY Cla c-

a met "PilP'iN biela~:i.e(geb.IG!l:<l)Ouders ·,i:· . --,... , ..

DL G.WEF Petcr(geb.te Dw.In30) •

'fli. j

•,

;. t

l.Jozef(hier ge:b.2-l-IB5n);

'

'

'

•. I

'

••

~

~.hlaria 1 Alfonsi~a!aeb.te D~.IGGd-~9)~~e-~~~{2J~I-I389)hi~r ten huize v.COUD ...WI·• Willem en .v.zi)n .-moeder . Dli:N'E'J Bmerentia.:..het··.lëvén aan een nat. zoon .Wi;l.lem. . · . ; ). . •. . ·.. . . . Dit kind werd op I·?-U"'flUU 9) bij .noturie"l t~ çrk,end ais WILLbivi WILLEMS, doo.t: HILLBl.~S Jul~s 1 Jozef ( g·eb ~-té' }1äs·q'üêtiäi ,~Dëp t. du· nor'd .. ' Il-·;l-1369) .·rn de á~t~ ,is ··-vermeld dat Maria,"Alfonsina te i:>ubaix ueb.was 2~-4-1~69! . . . ,·.. ' ' . : ' .·.' .,,,, .\: ;. . '.... .:

e. a_k

DL

G.~EEF Jan Bap t. ( eeb. t.e D~ h f:: s?.) pi a f·o·n·~~:ef;ii è~dó·~_'lf) ·ç ·n;lEh: · äni'tu·i 1 Adolphina ( geb. te· :äx~.. } G 52 l:t_l ~:ri ~i~ w '·Ap"o11onia geno·e:na:~ .. Ze haclderi vol'gendë tiazàt~n~t ·:·· · ·' ·'

n,

r ." Fi 1 i

p s ( geb·.'t: e

oréft zè'

~H ~ I'r. iro · er/ h'i'è~ :;~ ·5.!;i2·-:i:'ó·gr:ff 1

:

2.Petron(;ll"a(ge'b~?~:(B9I :è_.rt;)i;;-e~.:·+;:i~9:~r-2~tlf9;~jJ ..... , •

. •• ,

' .J. ."

••.•

'

j

.. ·~ ..

'

,I I"

""

~

'

.•

•·

:· ,

;,. '-· · ·

3.Louiz·a,Catha.ri.na(op Menieberg geb •. II-~139·~1 en hier-+ 3-2-If:!JS). Db G"<EE'P Anna ,Maria ( geb. te Dw. s;;..Iü-lf\ 6G) winke.Ldochter te St Gillis (IU?6)d.v.Jan Bapt (ueb IB36)wonend te Roub~ix(IS?G)e~ v.Petropella VANDEIUIAEGDN( te• UI,kel + 26..;2..;;1()62) .Hiex' 0 Jl;.i.5-Ifl'7.G met Con 3tuntin DE KINDL'.RlH\{ge:b.te Gent I-G--IC50)beambte,z,·J.Peter(geb.Itl2ûlen v. VANKLAAR5BRGBN Charlottp(+ te Sav~nthem l0-J-IC59}.Constuntin en Peter woonden hier(IG76). DE

G~EEF]=1(ook DE GlUrYB en D1 G~n~EF)Anna.Ie ec:•gte v.DAY Peter den ouden(I69-~}.Alhoewel ze hier+ plm l?üü,is ze hier nog vermcl1(8-S175l)als DlJ GA~LVE.:Peter Day (hier + I4-5-l?-40)was hier mtoie;o (1700!7 W) .lijn. wedwe DL BU~.~ ;./aria + hicr25-2-I?5I.

DL G,<1LFP Gillis 0 met hlarcella VAN HISTb~~UAE:. z. v.H.e,ndri.k.Gilli~ werd opgeeist bij het beleg v.Namen(IG95).0ud~rs v.: I.Christiuan(IGD9)echgt -1764)-v~BE~Ckfi~NS Catha~ina(ook BLdGH~ANS+ zuster v.Gillia en v.Magdalenu. · 2. Anna ( 1705) mei u· bij WDl:JMABLS Nj.colaee 4 \.[)JiiMáBLS Nic.olaas 0 hier {.~.Q..­ ll.i-170(;) met GBLWBOSCII Antoinetta·(.hier .+- ~.9-n-I ?56). NicoL.• as + hier vöor 1I-1U-I7Ün gezien zij,r+. wedwe dan hi.e.r 0 .met ASS3LD.l3.Wl:f Cornelius(hier + vt!Jur- l~·-1-1?41). Willem 'WITTD~{ZBEL woonde hier{I7v5}bi-j D;E Git:E1:FF Gillie. DJJ c~mtF'P Anna i.iariu (1 709) echgte v. HANOI\ Gerrl'la~n van. d ew.elke :Jij ] zonen-.~i~ld nl/Hendrik (1?09) e~ J6ris Dap\.I?I2.


~

~

.

.

-·· ,_ ....,

Df. c;rCIV!i" J.,.U:~_.gro-ndbe.z.it'\...er (1716) .Denkci.ijk dezelfde als deze 1~elkl~ ook g ronG en b cza t op 3tuyvenb erg u lh.ier. Schep en (I 7~ 7) alhi eJ:. WD on de te Ei±ingen~ D~

G~LVB

Willem 1563

DB G~DVE Jan (IGG5 en IG93)grondeigonaar ~p Stuyvcnberg DE GJBVB Hend~ik(IGqs)was reeds 0 met lNCKBLELdS Maria.Ouders v.; I.Gillis(IG35) U met DE HOECh Elidabetb 2.hlaria was 0 fl57I~7~)met DONNEWIJN hlichiel.Na h~ar + vevbond hij zich h~.er(I::l-I-16G2~met CLE~{ENS Maria,d~v.i .• erten en Vo80üMANS Catharina en wedwe v.VA~ HAHLLN Peter. Db GREVE"Willent 0

(plm IG70)met c.wCK..:\.E.a i\laria.Hun z.Fran:3 r:tet VAl'!lJJJN PB:C.'b Cornelia waarvan:

HBS

0

1.Peter 2.Christiuan 3.Darbara hier

~

(18-I2-I727)met MAT Jan

1. Jounna, Francis ca hier G. (I::l-12-1727) met VAND!l.U'OGTEN .{~nier

5. Elisab eth ü met Mü['\M.AEXf Gillis DiiG.O. F Fr a nç o is (I r.uJ) di ene tb ode alhier" LE Gf{!::VB

Jan,be~ett'i:lr(1651)e;l

schepcn(1G7C)O rnet VAfi DL{ 13.:ST Clura het leven gaf san;

(IG72),d~e

1,Blioabeth 0 met LDUNilHS Jan 2.JAn,onguhuwd(+ J.Nicolae~

1

v~cr

vrijgezel(

1574 );

+ v6or I6?4);

4.Anna hier u (20-5-I632)rnet SOPHID Gillis,ook P!aiJS Ge~oemd.Hij ·:· v6or I?·~l~·l7I2 1-1ant dan hertrou~-Jde Anna met HOLLE,;,.ANS Jan(gcbo I6:J5) .Ze werd ook Dl:: GLtm.. F!~ gensamd.Jan was z.v.Gillis en v.Barbnra DE MESf-IAECKB ...~ ~-' · · De~e ar1e I6a~s~a Rinderen s~nden in IG7~ onder de voogd~j YHn Au-

~t.t8-t~t. ~..L~~~~~!'ij Z)e. e!l.etAJe.{l(teJ") ~~(ÛfJ·f'!.l l]_{:E.V~';ancis 1 vermlld in IGB2-6G~92-93-I70I

Dil

. . d_och + v6or 17I:S

Gabriel,grondbozitte~(IGU4)oWas in 167G reeds U met hlichiel~ le VAN ISTE'..WAEL.Mij was hier bezet.ter (IG9C).

DL GJLVH

Dil GJEVE Jan(IG-2-Ij27)hier gehuwd met: l.B(;t:{.W:.~ANS

Anna(plm I715)hier + vl!>or I73?

2.TIUDAJJT •.!aria hier 0 v6or ·5-.:.J.-17J?.ze gtt.f Jan geen kinderen. HO~Ul.i!'.t.ANS Anna had

Jan de volgende kinderen geschonkehg

I.Catharina(geb.17I6)hier nog in leven 5-4-1737; 2.Peeter,zou te Eizingen geb?zijn 17IE en hier + I2-D-1?90)hier 0 ( ü- 5-I 7 ~t9) met liUElU NCK Theresia ( ui.t I( eet er (ook HO.LU NX 1 H0i~.ENS ,II0:3.mNS,HOILUNCX hier ...fl- 9-II-I7Ue}~e.d~e-v.D!l···SMDD1 Jac.ob-,_z.v •.Judocus, Peter was hier gr ondeige!laar (I 7G2) bezetter ( r·?-5.$-..7.3}, schep en (176 46G-I7fl5). Voor hun afstamr.telingen zie DE Gi{Ef:F. 3,Anna; 4o

w~.llem;

5,E.liuabethj: 6.Christiaen; 7.Mar.:i.a.Zo dit de echgte was van STlil.:.N Frans dan is ze hier..,. 2ü·li· .. I75J). DD G.{EVB Jeanr~-l:!.che':.(uit D1 .)griffieJ;> v.d.bank v.Huizingen 1 bui.ziugF}n en Eizingeri van 23-9-1726 tot 17i7.Van 1 1~43 tot 1G-5-I745 werd hij vervangen dout THYS JoannespJudocus.

rt.

.

.

DD G~{LVb Jan schej)en(l71G-<17 en I756}.~~crd vermeld Oj) I-J-I?GJ en. I 7U J. de G.{E YB Jncob ue schep en {177 J-7f\) vermeld_ o{:_ alGook in l7G?.

II~.d,-.1 7,7l __ en._.J0···.1-·:;:_7.zJ


00028 DE GabVU Frans(hier geL,)hier 0 (6-7-Inci)met HEY~4NS Cathe~ijne~Ja­ z-afa(geb.te Bui·zingen)d.v.Jacob en ven HAt.iEL~UJCK.KneclH in 17!:JJ... 9··!f-r~_r,,•"erman (IüUJ}hij werd dan Dh G1~!~F Francais genoemd. Dil G.n:yb Jacques(geb.t:e Bi:tingc;n 17-10-<15 en hier.+ 24-I2-IG25)ko::Jter (clerc d'église de,la paroisse)v.9-~-I77! tot IQ2~.Uentenier(ID20). Hier 0 (7.-I·~I77J)•··;et C13ULIH'1ANS Joanna~Maz:oia(geb.te BaldeJ:•-Itegem en hier +2,J-l(j-IC13) .zo gaE hier het lic~t aun: I.i.lariu(hier ged.2G-·1-I?73); 2.Anna,Catharinu{hic.r geL.2I--t:·-177"l) .Hier J I7··5···IlJI6)rnet ::JLU.;JjJ:E.L{ Peter(ged,tc Alsembc~I5-l-1730}zadelmaker,z.v.Pietc~ en v.A~~~ · SU.i.U.. lJYN 1 lilaria { ·.te A'lser.1bcrg + 7-I 2-I 7.3::,) 3.Anna,Maria(hier ged 5-3-I77G).Ze woonde te Brussel in de bergAtr en was tvedv,e van Dh0r.fllUT Hen<.lrik.~e + hi:lr(IG·-Il-I0J8 !)ij de kerk)bij DEt•llJ;:ihlAEI:.E.L{ Peter(gcb I7?3)·pok soms :Peter,Jozef.: 4.Antoon,Auuu~tin(hier ged.28-0-17?7)Hij vervulde hier volgende l:lntbten.: schoolmeester in I-IUO~.en IU2~~ maître d1Gcole 7-4-IBP?; mu'itre de pension( 12-4·~1807 en 2J-J-I:JI7}; on.derwijzer{lGl~-16-~0~21-22};

raaire(?-·l-1307 tot G ·I.,·ICIJ)Hij stelde de· laatste huwe:ijksak·~ te 6p (9-4-IGI2)en hsd hier moeilijkheden ne. bet ver~rek ven de franse bszetters; landbouwer I~~H-29; Hi) Has 0 met de LOOSD .;eanne Colette(geb.te Harm.e wnarvan hLY V0~schillende kinderen had~ ~.Jacgues,Norbert(hie2

o.v:.

1779)

geb,4-6-~Cr4);

b.~Jari~~,Prançoise(hie::' get.9·-9···1Cl5);

J ennne, Ca tl:é t;'..n e {hier geb o 2 J·-3-IB I 7}' duElisabetJ::t(h~_e!'

gebo9·-3-IQI9);

e.Lucie,Pétronelle(hier geb.l7-12-IC2C). 5.Peter 7 Jo2ef(hier ged.1-6-I779 en hier ongehuwd + 5-4-IBIC);werd als schomlmeeste:;," vermeld van Ifl05 tot 1f;IG;

.

G.Eli.::.abeth(ged.2ü·-I·~I7Gl,hier· +

.

30f1-I342).Hier 0 (I-6-·In::;sjmet DEf>iHö,;lAIH.. TI.t{ ·Peter Jozef, land b. en he·rbergier ( g eb. te Eizin1:. on 6-<J-· 1751 en hier +I2-I-IU74)z.v.Frans(&eb alhie~ 26-I-17ûü)er v.UAY Anna,Catharina(hier + 9-3-183?);Peter,Jozcf hertrouwde hier(~0-7 IU~2)met HENDERbADL Anna 1 hlaria(gcb te Lemb~ok 27-2-1794 en hier + 6- ,1:..... I g 5 3 ) ;

7.Petronella(hier geb.26-ll-1702)J r.:.Anna,i.laria 1 Josepha(hier ged,Iü-Ili-I7r15)Hier û (I6-U-Irl2D)met DE ll~WEYB1~ Cornelius(gcb.te Bizingen 5.;..2...;1n·2 en nier+ l:S·~E-·10~2) landb.z.v.Gillis{geb.te Uuizingen en hier + ~-~~-179Y)e~ v.Anna, irlRriurGIL{,{LDOS{(eb.te Bizingen plm 1?5ü.eh hier+ als rer.tenierster IO··I-lt:32) .Anna 1 Maria werd ter doopvont.. ge.bra.cht docr h1:1ur meter JAC~url Anba,hlaria(geb.te Namen I75U en hier+ I~-9~l793). 9.i·.Iugdalena(hier gelLIC-·2-I7lHl en hier.+. I~-9-I02I) 0 met lUYTEN Gaarses.onJerwij%er te Halle.Ter gelegenheid van de volketelling van I79~·bestond zijn gezin uit IO personen. · Db Gt~LVE Jacoba hie:;:- ü

(3-2-I773')met f.lüSStLM.AN.S Frans

DL Gd~VE Jean,Joseph 1 is denkeli~k dezelfde als Peter,JozeE welke hier geb was(I-G-I79S)Hij wns hier onderwijzer op II-1-IDIO. DIJ G:{LVE Jacque,Jeab.IIier ge!:i.T5...;·7-I'/9.~r}óoch daarvan beEt ... at id.ereeen gel.oc:-tsa.kte.Hij is hier 0 (I?... G.:nl30) DE GUEVE Jean Bapt. (Ut G~HLF 1795) (t~ D1.~Geb I75I.en hier+ 5-IJ-IB:I: Tir.u .. erma n z. v. Jan Bapt en ·.; ~BOCN Jounni:t ,Hier gehuwd ( 12-·-1-I 'IC ti) met GE~~.{EBOS Bax-be.ra(hier geb~G-·12-I753}d~v.Perdinand(hier· geb.I72Ien v.COPl'ENS Cathurina.(geb.te Dw.I7I9 en hier +: 22-9-1795) •-Z-e--w.!l.-l'>è--U.E.d.>·· we v.T1WCII Jan en 0 hier (l1-2-175J)met.GE.LUEB.OS Ferdina.od.Jtl.!l LWCH. + hier. ~Q.D-11-1752) .1n 1794 bestandJno3t gezin v.• Ja.n .lbt;t t:n '!"

(@


00020 Barbara nog •dt 2 pero.Hun kinderen werCen hier l.Joanna plm 17UG en bier+ 2B~G-I79I); 2.Jan Bapt. (15-5-1730 en hier+ DL

GJDY~(geb.I795)molenaur

gebOl'Eltl.

en g.edrJO?t~

2S-3-I7SC)~

te Eizingen(IDIG).

DL GJ~VE Henri(I023-24)huurde hier grondec v.d~knsteelheer de Daec~m. DE G.WVll Joanna 1 l;s1r.ia(geb.IGifl)\..roonde te Anderlecht(IC37)en balll~àe

hier ( 2Q ... s ... r!: 37) bij Dl.:1':1UöMAEKE.{ Jozef ( geb. I 7'J7) landb. op Sollflmber.g een nnt.~ochtcr Lucia(bier.+ ?-10-ICJ7).

DEG~ELF

Fetdinund 25-6-1917.

DDG~WllF Ca tharinu

(ook DL G.WBP) geb. te Ukkel (IC2 ;5-2ü). Meic b:. ~ I.nrcl

YAUCAW-'S(~9-··-J-IC5I).Ve:-trok n<.lar Dxl. (8-7-IB51).

de GJOOTE Jaspar 1759 DD GJvGT~ Auguatinus bxl.vondelinB(geb.I2-lG5G en hier. + ~U-l-lGG5) bij WINDL.nCt.x Jan(hier gcbo·r-6-l~L,·t: en .hier + I3·-I~rcn~.

DB GUILLAU, U Pieter

~6-6-1917

de HAEPB of' de IIAJJJI!. G~.llis· C met VAN D.i.WOGilN31WlJCl( Catheli j.'lE.'~ è" v. Lo~ewijk(IG50)en v.Johanna de NAYB~~waarvan 1 kinderen: I.Ja.:l 2.Giel~c

i . Ï\l.aria

4.

P~ancisca

DL l.'UI! DLHAED Pierrc,Joz0f ' 1 mair·e irv.,IB12 tot .2-2-ICJI.Hij tekende de ·re hu·wel~.jl.sekt<:: op II·-·2···I~a3 An zijn laatste op ·12-I-lf{J!.Zijn benoeming van burcemecster docr de franse bezetter gedaan,werd op 2If9f I ni G bij ko~1inkli jk dekreet Vod. koni::.[l der Nederlanden tTe·jestigd • Ne. de belgischa cmwentelin~ werd hij afBezetqVanaf 2f-9-ICin nam ijlj ook het ambt vqofEicier v.d. buruelijke stand. waar,in plaats bri el l.!TI!.{TTINS

v.qa-

~e

HAESE~EL~

Care~(I5??)

hij + v~or IG94

tJJ..r.I9Y.r)

de. HAD;:.H:LEL.R Ca rel (I ?el)

DD IJ ASPE Emil e 7 b edif:·nd e v. do burgerlijke .atund .1!1.-2.-I 9I 91was tevens koster van I90t tot plm I96ü.IIij deeq geen d:i.finst meer :ln de oude ke~k doch hielp wel aan de ~erhuis ervan D1 IIASPE 'i<ené,z.v.-Emile.Trad( I"\"5-I9·l6)in dienst als tijdelijke EJ-9·~ meentebediendo,Op 5-IU-l9i6 wordt hi1 als gem~entebediende gel~et met de dienst v.d.bevolking en v.d~burgerlijke stand de HAYNIN Bleon.ora, Louiza 2e echt.gte Vó VAN VAiUCI~ Kre1 7 Hysci.nt:he .:C:3~10 HE~TOGE

de

domboude I4S5

Dil HOL i.iichiel(g"·b.te Beersel I"~-8-I?9?)kleermaker 1 z.v.Kare]. en v. :,Ja ria 1 There.sia r Ca tharina VANLA1CK13N ( geb I 769). Hij 0 hier• 1>J... 2."!G27) met Joanna r t.iar•ia E:ENllNS (hiel" geb. 30-·1-IBUI) d. Vci Jozef ( geb., te l!alle I75G en hier+ 9-?-IfltJO)en v.Anna 1 Josephap.K.OSE {!Jeb.te Lillöi.s 177-'1 I

?3<}

DL HLh wedr v.:I Crippicle Corneliu!some ook 2.D~

DUSSCHll~(de

UI3JEd)AnnG

Tl~LEdANS)

1 ~aria.

UL HOE Miehiel en DllNENS Joanna,~ar~a hadden volgende kind~ren:

1 Jo.;;ef(hi~H' gcb.ID07-·08); 2,Janrllil-'L;r_):;_ite(h:'.e!' geb. 13-ll--IUI!J). I,Peter

DLliOLJ..OGNE Petronella(geb.te Llw.9-·1f~6C en hier gest 2I-6-L16I}d.v., Jan Be.pt.(r;eb.IC35)en v.WOUTL.i{S Marin ([leb rn:H!)v· DL Jl)l'!GHB f.iaria,Thei'eSii;i 0 met. BOk{Et,tllNS .Js.n Bapt. (geb.tc Halle I{:C:I en ti~r + 2I~6-IG6C);hij wus wedren z.v~Jan Dapi.~n v.D:RICtX Anna


00030 de

KALCKB~

UD

~~GDL(zie

Jacquemyne 0 JANSShNS o~k.

SKEGELS

Leonard(v~or

17-6~1?!7).

1~9Y)

L:f i'\!::;UEL Willem(l'7!.!6) ouderl"!.ng welke bij PLAT'fEAU Jouchim en zijn -:chtgte Nni{]'(;I~X Anna,f~iaria woonde, BeerAel.z.v.Lauren~(geb te S.P.L,)en v.Anna Catharina GOOSSENS(uit Deersel).Hier 0(24··Ü-17!H)rnet llGUl~~3 Liv~ _ 1 ty~ bxl vondelinge_ en wedwe v. VAN Nl3R~M ~o~chim(ge~ .. te D~ l71j9 en /"lner + 2G-2-179 4) .De Ie echtgte v .. V.A,N NL ..Wl.l Jonch1.m + h1..er I O y I793)nl VAN DLN lWSCH r.!aria,Theresia(geb te ~lsernberg l/G2), Van Livina hield Willem~ · · ·

Df KBGEL Willem(gob,te

r

I.Jacob(hicr

geb.2-I~I796)

2, I•.iari~ 1 Jozef a (hier geb. 2 5-3-I 797) .. De ouders woonde-n op Soller;; berg I n 1 7 9 ·1 b <:::stond het- gezin u i t 4 personen •

DB gfGEL Jozef(hier geb.I2-IC-I?SD)Daarvan bestaat hiEr geen_akte 1 . nocl:. in vina.

he·~:

gerec!~tf;;hof

te BXL.Is denkelijk eun z. v. Hill.er;l en v.Li-

DB I(BGEL ~Jillern(geb,te jJ:.xizingen 27-4-Iüû.2 en hier+ 15-I!:l-·IQY.~)l.nnd­ bou~er te ll~erdorp 1 z.v.Hendrik{geb.te B:.xizingen I?G?)veldwsc~tor aidaar 9n v.TAELDMA~S B~~Hubet~(ceb.I771).W~llem 0 hier(IO-II-ID30) rnet ME.~CKX Maria(hiei" geb.25·-G··IGOI of G~3-IGOI en hier + te Neerf dor~ 29·-I2-·IüG2.;In Ir!JG ~·1erä ze .An.na 1 0athari'ila gcnoernd;in 1G62 en IGC2 heet ze Cat.•arina,d.v.Adriaan(hier geti,I?G·~ en hier +23-3It;J?)en v.DE PAUW Bli~ubeth(geb,te.S~P.L.I755 en hier+ l5-3-IG25) d.v.Peter ~Ca rul ,~{emi (uit S.P. L.) en · v.LUCAS' .'Joanna (uit Lemb e,ek). Willer.• was h~.er lundb .. (Il:3·i-~"12) .In l?~n :ter· gelegenheid van de volk134; tellin~ ~eetond ~ijn ggz!n uit ~- perso~~n.Oudcrs van: ~.~eter · · · l.Adriuau(hier gc-b.2-2-I8J~ en hier,+ 27-3-lBGU},landb.nngehuwd wonend t~ Nee~d~rp; 2.Dened~ktlhie~

geb.IU-4-IG34\;

3.hluri.a

1 l(r.>b<!.l.i.~;~(l:.ier geb.!?.l-3-J.!33G en hier + 4--·4-·GI3JG) 1.Jan Dapt.(hie~ geb.J0-5-IG37 en hie~ + 9-5-104?);

5.hmerentie Apollonia(hier geb,D-2-1840 en hier + 20-G-I389)Hier 0 (2-9-1DG2)met STAS Louis(geb.te St Kw,Lenni~ 2I-II-1339)scbaapherder al.hier,z.v,Sebastiaen(geb.I7s6}en v~VALLYN Anna,Catharina (geb.IUU6}landbouwster te St.lw.Lennik~Lodis STAS was hier n~g in leven op 9-Iû-1890. 5. Joanna 1 !.:aria P·Iier geb. 31-S-1342},.

m: KEGI.:L Ben'edik t ( s.eb. te Buizingen I79ü) br::>eder. v.l.Jillem. DB l<EGJ;L J.o sephina 1 Pa ulina ( geb, te B uizinge:l 30~1 J -I UC'J) zust e.!' .".twee voorg:..anderi i dieristmeid alhier I 83'1, Ze 0 !lier ( 30-7-IG 3l) met Frans

VELLECIIANS(geb.te Halle 4-:.:-IûOl·)wcinend t:;_ Halle z,v.Jan Bapt.en v. VAN ISTlüWAEL Cathari.na 1 kleinz,v.Jan Bapt en v.lHJI<S Cat.har:tna. en ar..derzi jcle v, Gillis en v.Darbara VAN u:;N HB .. ~GiiDN. DE hE GEL .Ap~·loo:i.l:1 ( geb ,!Uv?) 0 met VAN ·HAELEN Jan Bapt. ( g eb. I~WJ) een 1 evenloog meisje werd hier geb ( 4-l~IG.G 3 )y . . . DE I.EGEL .{o<>alia (geb,IUJ()) ook MariEi,l{osali~_(IGGI-65 en 67)

ri niE.nLNS( gèb. te S.);l,L. HIJ·1).

. . . ..

.

0 :ne-,': Hen-

..

DD hEGLL ~artil 1 Louis(gcb~te Halle lC3G)ech~gt.vQ~L~OCHT Barbara ook Apolonia(hier geb.20-2-I843)d.v.Frans en v~WA~NY Maria,h~gdalona. Ze gaf he~ een dochter Darbara(hi~r geb.9-iO-IUG9). Dil KEGliL Joanna~··LD.ria(hier gebo3 ....~.-Iü42)la::ldb.hier 0

(2J~lu-Ifl63)rr.et

VAND~d 2.

DEKTIN Pelix(gob,te Neerlinte~ Y-1-IUJ3}molenaarsgast alhi~r v. Lambert ( g~=:b I r:o1) en v. SAEB.t:NS Ca thaX'ina ·bei den wonend .te St

Tj.{UlDLN .. DL l~BGLL Francii:lcu(gob.te G.:J.J,J.,.

2Jf.5··HlG5)d.v.Jacob (geb.l[;32)en Vo BASTDLEUS t •• urin,.ànn.!l(geb 1UJG)s.1.len wone:1d te Dw.Ze 0 lli~r(l.2~5~­ Inn?)met VAJ\i..l)L(.I{U8TLH Pet<;~·~Jo~ef(hi~i;I' g~b.7-l~--IBGG)wer·l;;li11,;n o~:~an de s 1,porwegpz.v.Peter,Jozef(hier geb~l3-II-l:JJ.~)ook wer,!ur.an a:nn de spourwe~ en v.t.ill:IY..f\'1'$ .Ca.tlta~i.na(h:i.'br s.ib~J:O-.XU-lil2~~d.vde!"oom (geb.I792)en v.hla~ia Dh STdlJCKUJ (hier + l3-1I~IGG9).Cathar~nn .l1:'\J:t:k.TS wordt soms verr.1eld als r.Il3:ëDTS


DB I~'EOBL Sebastinen 0 met VIGNlJ..:.i.{ :{ounlie(gob te Buizingen ICGE)owtl:..~·

van een dochter

Loui~a(hier

Dl! I;Ei'.iPIHnJL< Fruncis:::a (hier

geL,l0-Il-Ir.93),

73

+ G-·G-1721);

DEli.EfliP:Em~EH Jan~Egide{geb.te S.P.L,l2·-9-·Ie?5)z.v.I·:n.rel en v, $i.l'ifj~,· Jo.~nna Catlla;.,~:ï.nu aLLen wonend te S.PoLd-Iij 0 hicr(2I·.·IC···1900jrn~;,t JJl::iiU,LTN Elisab eth (l.W,{_I,IJN IU 9c) hier g eb ( 2 6-6-IB ?-1~ d ~ -" "'hw Ellp ~. (tt;C. Halle geb I-I-1032 An te Droocnb6ech + 21-J-1D75)en v.TRDD!~~S 611snbeth hie:c' wone:.nd en g;._b,te Tollembeek(2·:!··C·-·IGJ:J).

de KESTE•mJJKD l J!.ll (THOi:lD Llli CI-IXMONE DB KlJ8TE •.m:m~lJ) DHhiNDD~ Jan Pete~(ncb ID2G)surveillnnt{IU69)woonde hier en ~as wedr

VoVANl(L.AArU:lE_{GIJN CharJ.otte(+ te Savanthem l<.J-3-1:..:59). DEKINDE~ zie DllhiNDBd~N (1855) en DEaKXNDE~1NflüG2). DEI;Il.'iDE:U.~N Consta.nti.ï:(gübote Gent l-5··Irl5G)beambte z.v.Constantin en v. VAI'il<,LA,\B.:GE;<Giil'!~I-U..j 0 hier ( 3l·-·5-Ifl'7G)met DD G.Wl.'F Anna,:.:aria: w:Ln· · l~elLloch.ter te St; Gi:~lis(eeb.te Dw.5~·l<--·Ifi5G)d.v.Jan Dapt. (get IU36) wc-.'Jc::ld t:e .bubui>.: a.n v. YANDlLü-:AEGLN Petronella(te Ukkel + 2S-2·<1862

DEI'Il'Jü_;u., fl::-ans(geb IGJO)z.v.Jan en v~POLLET Amelia,Jacoba(i:;ebote Gent I:;<;'.i/.IIij wao "conducteu.r"van we1•ktuigen en woonde te NeeX'dnr-p op 27--7 .. 1;~62 toen 2;rbjn rtmeder er. ove:r:·leed.

DE Rl':üP (I t; en) en DEI'.NC'1'{1 31 5) • DE KNOP Jan Dopt.gcb.te linkeb~ek(l78I)werk~an alhier(IOI~)~as 0 Met V8KDD •.~ !~USTllH L e.rb 0 (hier 'ge d. 5-2-·I"7'71:·)-be-l... d-cH'l.-. wo o.n den op ~·Jï:.:... '...i. (U lUG (I8:t5) en verwelk?::ea volgende kinderen~ ·-...

I. Augue ti?) ( hiex· g eb. :w~·6-ICU3) J 2,Ge:.·ard(hier geb.12--9-ICIJ en h:!.e:c"'-9 2-G·-lfii5); j.Joanna,Catharib9(hior geb 2-12-Inl5),

D~ENO~ Cornecl{ceb.te duisbrook~d-7-InGI)~eve~ (IEYI)z.v.1siJ)or(~e~ IUJ~)landb.en VoVAN LIEd Joanna,Catharina(geb.I8!5)Corn~el 0 bie~ 2G-IO~I~9I)m~t: DO;\.mt;!ANS )31:\;:;abeth(hier geb~:l-·5·-If\6.3 en t(-: ·:-Jee::-d::~rp +2?-G-!H92)do•:.Licol<..ae-(~eb.te Hs.lle"IB36 en hier+ 7-!.i-If:?3)en 1. DUUOIS Jo.s.nna Cat:h~.7.'ina(ge!J.te S.P.L.2-12·-I!lJG). -· DL l<üCK Lou:ts~Fel:i.x(z:i.e ook DE COC!()wedr v.Y.AN CL{.ADNEM Jo.:~nn~~~-la.rin (te Dw + 2G-~lJ-.In:~o:·plekker te Dw Ie~.:2-S5 1 (geb.te Bxl 2..:J-7-I2.~·1)~ hjc' 8 IS',. ::: ..l:'.:J)nat.zoon VoDE !(liCK .l:D.:lsabcth(g~b lUJI):1erbergiersteJ~ 'te TIJ:.l.llii "e1a~ (i,;,.nl."r.n_CJ.\m"'t-CüCl<..i .. A~TIN Joanna,l;laria (hier ae·::>. I 6-4--Iü 52 ).~ f(HJFI'.J._) -... . .

DE I:ONINCK zie

oe~

DB

CONI~CK

en DE HONINCK,

DE KONINCX Henen 1194. DE KONINCE t.iaria ( geb te· Halle en hier + I0-4..,..I7I 4) 0 met D3 L:t;LUW Ja-

DB LONINCI~ Blizabeth (tier + 2-0-9-I74i~wedwe v.WE'~i';l.ê.E'LS Jan.:t:J I?IJ was 'ze'recds hert:.-o~.\wd met SCliOUWI~ENS Jan(hier + 22··2··!':'6[\), DB I~ül\I f,C!( Joanna (ook DlJ liONII·:Ch) uit Halle---·hi.-e-r--.0-:{2-ü-:t-0-..::=-'77i:; met IWNI·,EHIJN Jan(hier.- ged.I-6-175I)z.voJen de.:t Ouden {bie·r gE:1 I~·-5··.· I72I)e:1 v.MASSAl:;i{ Elisabeth(uit S.P.L. en hier+' I?~·Il-I7se.:,

DE l':Ul':INCK JQunna 1 i'.lar:i.a(gcb,I355) 0 met DEJJELDE.;l I~~ <13-5 J) spoorwegarbeider hi~r wonend

DE ~O~INC~

(H;90}

Jozef(gebu1'9 lid.:'..~

o

Jes 2G-G-I917

DE J:.CS:'EJ.I. ook DE CUSTEJ\ Petronella,Herlwrouw(geb te Hallo I'J:;s: rio\·"

Jacob sn v ~ DDPYPBi~ Ca th,arina) 0 met HGLL.EW~.NS En,gerA.br·e,~h t (hier· g~!b I?~G)z.v.P~tex• en v.TO.t{DBUL{S Maria(geb.te HaLLe en hier·+ IC-·I-li:I4; DL KWANTL~ Ma~ia Anna,zie DB QUANTEd Q

DE LA HAYb Anna,Thareaia(gcb~te Hxl 1729 en hier + 4-I-I7Z2~W~e denkelijk een bxl vondelinge, ·

de 1"'- TOU.{ DïJ PIN 1 E;!'.!:lV:J.n Ph::_llie 1 Genev:!.èv·€ 0 met VáNDB.W,{ACHT Louis; · Frane,EuGeen,Jozsf(uit D~ornik)moeder v.Brnestina,Philiçpina 1 Ther9 sia~Ghisldna(hier

g~b,4-5-I7Cl)

·

·

·

DE LA U'I,./E.{L Ff.H'd.inand? ,Tos eph, Bug ène 1 Hen i' i. ( geb. te llx~ U-I I-1 e2 9) ren tenier tu St Joost tee Node,z.v.Jo~~P~CcnstantinpFidelius en v.PAJIJS


Anno,t.!&ria.Lleinzoon v,. o)H::!rmnn,Hillem e.n ·;,.UJMG.!)N'f Jac~hn. FI:t··· sabcth en b)v .. r·.I:Lchnel PA.U.JS C'l1 D!, LATJl,.jE,.{;J r;:nl•ie,.Jncobn.Fe.':'(:!.r.u;",J C h·Le'~ Î ~ï--9··-I :-~ ~:r) m<?.t i!I.!.UCM.;ps r,J~•..1.'':l!:i t !.'lueáo lona, Annn, Jol:lépb.-i.nn·~ :"hu :r·1ottc:ll~cr- gl:b .. 26·~.l.!1···l~:Z·J)i:"cnto::ln:i.el'St<;r hier wonend i.o i1et l~aw::.e:.:::. d.v.l.;;;7.'o::J. en v.~n:.io~~:S Ma:--iu 1 t•,lagd!llf.llHl(ee·:,.te Tiene:::~ 2J--9-I79:- en ti-~;.~+ 21·-·2·--I::.t:'.tl:.:!.:..ntlochte!' vc.n .3.j.t\:l.tDJr.: 0n v.POUC.Ln '1.'.1.~1.\.;;'t'a t)v.Sl~:0NS Gé~ar~ eo v.A~nès VANUIONANT.

o,..,k D.u Ll:rct.

d<: LDf..t:::!l

-011

Ja n { + v i; u r

D1 L E :E. Cl< o o k D ll I I E \..': 1:. J,,i,hr::.n.r.ni-:Jt

L1ECL

Vt:;

:;;c~1.r- ';'Z!'/ï,f~l.d

op

I G9 5 ) ~-1 E: 1.1~ ~;; 1 e

~:O·-IG-!G9!.;;ze

~o· 0 1 g end 8

·~af!

dan

1:. i

:110 :'

c,. ,::, .~ ..

ofHo.l +,r_,,".,-?.;!:. 0

J.An:Ja;

Fr.~<'!t,~O'.S(.•.De:.::;::

J~td

D

:::uf:o

e.•.1

vi•'!.':' l<ir.dercn DA··: Pet;:,.r.

.:;~onden

o:iée:r •.::8 voogd:;.:) ._,. _.:_;t: LT.!=(ioé

DE LEECC Jec,~aA kostH~ te hi.:::r (1E54'?)

·)ol~

1

de I ..§i.-lN3l • (I'?Ub;zie

(1740)iJL LE:CJ\:D:E.!\{:t~7 -W)

PJJ

~E"ENB..:(_,~le LDl(!'\AB~~]ëH

LEXEE •.~(J7IG~t>:.

LmJ:N1i~

de LELNE,.{ A!1nn(l";-'C'5):h.ier ·~(2--I0·-·17IS)d"v.Ja:l er: G.GILLI.LBO.S lJ<:•.:!'":"er~zç v.Ch;~·iétiue:• EH'. v.YE::.DEi\"IANS I-;<o!"L·a':"i!,,Pe·te-.:- () lt:7.G1.' J-·5-·I'll'ï}r.Jc>t AL1·· na V à~! (":(;'::'T0M (I.'. i t !L·~ U e} ,

de

LJ'!:NliL~~ J:')anr,e(~i.;;·.~ 1

h.i.u· n;;·b.)ri.v •. Tt:.r.:

ü m<::-t \Ti.eni.ODT G:U.l'.b(:ii.::l•

ectJ.I: --J-l'i'1~ )z,·r.G.'..1.H!:• er. v.DE SHETH L!:l;liz:a.

c"•~~ D.B L:EU Clu:-.u{llit?r ~~0b.~ 1-·IJ .. I756 en b.ie!' ·~ I7··J·<I':-'9~l}r:!vv.~iu.:::'::ü lJ[: I.:S'J{hier gE:·do29-J . .;t:~!:!G)en ".'.llUSLl:T l.!a:-·::.a (r,c-b,tc D\-o? I·~'J!!).C:.t.;:r~?; 0 "JE G.(EiF;ook. de Gl'llifFF)l=<'I't.!OS(geb te DH.) oudf!r.os V•:-'tl DJJ GJI:t:'E)~ .Tan l~:lr'~~h.ie:- l]ecl !.l5-I-I7.'~1)2(::Gneuv~~l~. t:e Al ..

l.JL L:EI;!·E?.J.< Clt,:;·.u z.:i.,:

ca~)1.'~.t·.:.···:i:Ht'lj~; I?--.:J .. :C"gcsj ~chtgt ··'·· VAN HOY~ Illi~.abcth Theresia

DDT..1L!1I:.t .T<!n ;:Bpt(! ":c: D;..· • .:;"g •• r2-l3'79)0 rnet ~..:L.:~OC'l-IT Catharin?.(get:.-;.:'1 S. P, L. I 0·-l \..1--IE S<J·) d, ·:.Her, d::'ik en v. SLL:F.U\..JL'I.L:CISN An t o i net t a. Ca th6l'ina h c rtt' o u;-~cl c hi e;" ( 2I ·-l-18 8 6) met Px·an s VA I-i BELLI NGJJN (hier g et !7-~'-· I:.: ·19) z. v, :~~ 1 ~ em ( h:.cr + 2f-~~·I e ?G ~en v. ~ENI.'.:UT.Z:Sophie (ge~.:' t:e Sa t.tu;m9-,l-L.2J,- .De dochter DE LELNL~{ t.!e.r:La,anna(geb.te Dw.".~.. ... 6 ... f·.Z.7ö,~ U hJ: ero (I G~S-I ~.J ::1e: VANllU'J.iV3HELGI·.. Jan lJap t. w_oncn d te J'J ~:: ::.:~: !: ,ë·:' ·, '"'=· t<: b~Ue 9--l'Ü-·l.:7l)=::.v.Peter(geb Ifl-1~) en v.dOSTlN è~!ar~.!l.:,(.QïA:~

•,·e·7h

?? )

(gcb_I:~5ü)lr:J.ndb.te Eui:.::int;en.Maria .Anna 1.e•,>c~n nun e:>t:n N•.t.c1ochter C!ltharin.a

het W 'el'

à

gaf' 'te Nc--er-cl.orp-{ls... ::;.":~-zg.;:{.' DJJ Ll.L. . NlJ,.<,wP-1.!:.,;! gr,.;.•et"L~g<: ( 16·-G ..-l a 9:.) ter g G ~Gg'dr.ltF..i.d ... --va.t"l.--h-G-t-ü-- Vod. 0 ud eI' S •

DIJLE'EU\J(I'70!:J) flJE LEtmJ(I?5l)Dii L:C'"f'UVJ.;,,DULEUW{l717·--1::) ,1JLI.li:·:c:I7J:ï~, Dl:l..:t..:lJ(l79G) ,DL LI.:U(J~li(I+DLr.LHX(l79G) en zeL:'s DL J3EU(l~l:iitf-~,

DfLEE UVE Ju'"- o !::· r l:J' o ;-,,je i;:; en a ar aJ.h i 9.i.~ ( l 709·-I .;, ) .. Wo. s in I 71!3 _ 1·.,_. ·:::· -~s G•..':'\-E.t. Tidi'!I:.N.~: i.i<J.ri.a(t·lc· "luBs~::. l?IJ ~~n I71'7~o~~J.:=:rs v.:

+

, .•~u,_·c;.ï:•a(;:-:.s::-

3

Dr:

h~rG ~n w~~

s::d • .29--U--l7I:5).De Mr

\'è\~ü!'

nerin~du~oer la 1762.

}iüDnclo(lJ-s ... r7-l.J)o:">

~:.:~;;,:JVE ( O~)}c DH L~HU\.-1 en m. LEU) J<:tcub 'i'U.lS in 1'709 reeds CONlNCL(ce:·l.~.te ::!a}_le e:1 U.er· .- :u..·..·~-·l7I·");.;ac,r·?al':'. hij

DB

I.Hundrtk had(hie~ gcti.I3-I~-I709J,;~co~ v~~ DGLLr~GLN Eli~utetn wuvrva~x J ., i.\:!. •:: :·,_i C 1 ( "· :\. .-;..::·

Dil nr~

i] 0

0

E:tu~.7 V•J.tl

-l':'!~t.

r::er

·1a::·ie.

1

Z)::'i"l

:~ad 1o~ wee~ ~n 0 ~e~

G .J ~ .....r~ ~· '"! 7I 9)

L.l-:;.UtJ Jû--:or.u.s(p.:;;l I75t:)i:.::·.echt i:l l.:Pt k.uF:'l"::e:-::1.,.

LT:fUll G~J~ .. :i,<:-.(hl:·.,. 11.-.r-.-1-_';'~l)hier- 0( :('?-·n ... I?I5."m€~ \.1:\.J:i l/()L·:~.f.\ .:.tr-iro.,kniJ.<:. ,-;,v_.Aj.d.acn ·'!ll ..,,D.t\"Y !"\arh.&.ra(!f.eb9J.GQI) •. G:i. ..ll.:i.'-"'·r:n,-· ·'~··.~ zi ~ ,~ \"fl. ::1 GEQlli.. E (l.J i:l{ An n ;. •.. t.!a ria

+

_

J(~·t._Î'


DllLE:.:..NEi~

Gill:i.e op tJorig bl.in te lassen~was 0 met ·v.ANDBVLtm; J"):.;.':i.>l.~ l:'lar.ia(ge:,.te S.P.L.G--2·-IrJ!.G en h:i..er + 20·.~IO-I3Y5)cl.v.Jan na~t"~):·. ·,-

~~YàE~TS

Elisabeth

DI:LEI;U\-1 Philomena(gobote Ieperen 4··3-IS63)woonde 'ü.or(I2·~1[~;:;s) oZo:: i<:. een ei·kende d.v,DJ.:;L:CLUW X.e.rel(geb.I832)",.lonend te Leu&."en'~.hoo:rr.:.b:'î.HZI'·:·· · bij 1 t leee:':' en -:liet erkende d,v.DrlB>Il;YEH Yirgin.r:l.,Sophial,Vh:i.lo-:·;.).''.'-'· hier o (CJ~·I2-In~5)met HANS:31NS E:nit::l(hier geb,I2···3-·lt;G3) '.>tH:n·n·t:J:;

(I~~G)isurveillunt(I1195}herbergier(I893+I904)z.v.Frana(geb.t~ S~P. L 1q25 en .hier-+- I7·~9..,·IC73)en v.HUYGH Cn';harina{h:J.er ;;er..l.5·S· ..:rt:i3:l};· d.~·.Pcter en v.NBHINCKX Mar:'ia.

DEL5HME coadjutor van de ps~toor in maart DEL~U en DELBN(IGOD en ID23}ook DELEUW.

3n

april 1794.

DD LtU Joost(JudocuePJcee eu Joos)ook Dntnuw fi713 en 4U).Hier + ~QI -1-1?57) ,Cmstreeks 1709-è-IU)gehuwd met de VIS Maria(hier + 4n•?~I75:J} Opgaeist a~e pionnier door voorbijtrekkende troepen(I748J 1 tu~~de hie~·· kc:r!c~.. 0n .r.u··!rt;t;'Je•iere.n ~ussen 172? en I757,kerkrn.eester{I0~4·~ 17 -U) schocJ.!"''eester ( 2 4- 5~1 7<10). Ü\.ldere v.:

I.Joanna,Cotharin~

bier geb.plm I7IO en hier+ (I9-I0-17D2).Eier 0 ('~~-2-·1?.35.\met BUSLuT Gabriel(hier ·l· 19-.5-I'J45}.Ze hertrou\oide

~:Lt:r

( :n.~I!-!7 45 }met VA.NDl:.NBOSCH Louis waarvan J

::~.René(hier ged..:J5~·I2fi7GO)

.c.een •cw~e 1 1ng . ' . il~er

,,

. 't

ge«tiw-·~-

l 'J 4°u • 1

c.Latu'en-::: (hier ged.22·-I2-J753).., 2.Peeter(hier geb.plm I7IJ); 3.Françoiae{hier geb 1715}? bie~

4.Nicolaud (geb.I7I7 en

15-I-1719};

5.Jan Eapt.(hie~ gotl.~6-4-I7IB)Hier 0

(C-2-I7J9)rnet GE~2I~OSCH ~naE ged.3•·5-I?l9)d.v.Joachim den ouden en v.DAY Anna.Jun Bapt.was hier noe in.le?en D-6-1751). Maria(hie~

6,Anna(hier ged.9-5-I?20)r 7. 'Willeru {hier ged. 2··5-I 72~ ; hier

~1og

f.l,Christiffel(hier ged.30-I2-l723)

in leven OkJ

5-~-I

740r

id.;

9.Jacobus(hiEJr gen~29-3-I'.7::G en hier+ I0-3-I79I).Hier 0 '\3-7·~1?··~9) met BUSLOT hlariunna (~eb.te pw 1728 en hier nog ~n leveo 17~4) Jacobus moest (I748)dieDu~ doen ale pionnier I0.Petrovella,ocgeh~wde

DE LEU

Jo~

ech~gte

llopt.(zie

docht~r

hier +(26-3-1777).

5 hiervoor)hie~

I., Jan Ba.pt.{h:i.er ged~ 5·-·10-I'J..!IjWas

2.Anuo

ged.26-4-I7IB verwekte bij zijn

yrylgende kinderen: Ma~ia,soms

hier nog in leveul op 25--I··I?iG

~~ria,Frun~iaca(bier

ged.2-4-I74S en hier + 2-II-

:r·n:.

~~[13J)Hier 0 (28-l-l776)rn'3t SpfiiNGABL Gillia(geb,tf.l lh~ hier + ~0-8-1BI9)z.v.Gillis en v. VAN ~ELLINGllN Catharina.

en

c.Petrocella{bier ·gcd.I2-I-1745 en .hier+ 9-5-1745); d.P'3ter(hier ged.I4-3-l746).

DJ.:; L1U Jucobus(zie 9 b~ervoor~hier ged.2J-3-I7~&lechtgt .v.llUSLO~ Mu~ riu,~ ouder·$ \r. g

I.M~~i~-A~na(hie~

::?. •

M1na

,~ie.d:::~

J.Jan(hi.er

'

ge~.9-J-I750);

\hier gf:'d .20-7-I?SI) p

güd.I9-~5;·175<'l) ~

i.Clora(hier ged.24~II-I75G en hier.+ l7-3-17~2)o0 m8t DE F~ans{ui.t :.l~;.)oTui.isen 25·-·I·-·l'ISI e.:-~ H1-·l2···17S9)g!:lf' C1uN leve~ aan 4 kinderon; ~

""

!">

'""'''

.L"l ".J • "c...

L""··•hu··'""···r·· ·l::- . .,..,.....,.;,,,.t.l .. J.. . 1~s.o~h~e~· ~u ... -.ol ~Jo .~. "J •r.:. • .. 1.n. .... .-, ,.1"'···!J~ ... ~ .. ....

0

l3~:>·-I7J3Imet. .. ~

hi~.:r

J~-ld:.)(.!\)8

DD WAEGPENELll(~it ~alut)~.vuJ~cob(geb.ta Aa1st)en v.DE L.EVANL ~uc4u&lln~j~i~

R~~~a);

het


b)Nicolaua(ook hier gcd.3-IU-I7GI en hier+ 15-6-1?82}; ·

?.Ja~n

Bnpt. (hier ged.I-6-1764 en hier + 2-12-1?04);

~.Gabricl(hier ged.2B-3-I?67 en hier + 25-J-IDJI)Herber~ier alhier, wever(I~;l3-0-i-2ü)barbier(Ir.l:l-19)land), (I~i09) .Hij 1;:raj hj.<:r v-ervolgens in de: ech.t met a.D:... B!~LL!A1CI:IL~ Ther-esia

b.WEEMAELS

Cat~arina

c,DL SMEVT Joanna 1 Catharina,

:JE BRlir.:AECI:.B.< Theresia (ook B.U;M;\El'.IU. (')n n:aE;·.láBCJ•~L-<J

was

ge·:.• t,,;

Alsemberg plm I7G5 en hier + 2U-J-IüG9); HEF:}1\ABLS Catharinu (geb,te Dw 6-!J-l?G·l) d.v.wijlen Jall e"':;;t. r:a v.Clara VAN EENLJJLN(geb.te Dxl 1739) 0 hier met Gnbrie1(2·1-II·· Ij09).Gabriel was ongeletterd en in 1794 bestond zijn g~zin uit 7 pers. Het 3e 0 werd hier gesloten(2-2-IC27)~et DE SMEUT Joanna,Cathar!ha(hier gcb.4-9-I'lHI).Le was hier winkelierster{25-5-l~Jl). Gabrial had volge~de kinderen verwekt: a.Anna 1 1.:aria(hier geö.29-l-I792 en hier+ II-3--179.2); b.Jan Frans(hior eed 13-·9-lnH) ·::.r.:oriu,ánnt.(hier geb.4--l<.;-I?SJ6 .. en hi-::r + :4-3-1301); {l.Jucob(hier geb.2Y-9-I79ü)Hicr ü (2~···-'l···li.::.W)rnet GUDltl;.AU,Jeanne, Elioabeth(zie hie.rna);hij +hier O? ·64 .. j_•. ou.dcrdom(22-:l-Il362). d,Muria-Thcresiu(hier geb.27-9~1DOO en hier + I1-2-I8C5)VRn deze Licuourte besti.int er te llui:.::ingen geen akte. E.:!enri(ook soms Gabriel hier gF;b,9-3-l1\C3)0 met Dl:lNEZ J',;aJ.'ia;~àn·­ na(geb.te Dw.lS06)ook DENEen Df.NBN ·-g-enoemd.Hij leerd"'! !·:i.er. c!r;~. in 1 ;-; •19; hij was katol<lnb1;::"Rerk-er -~. ~·woonde op Stuyvenbe::-~; (V:.:. Aü~J ~:;.Jan(hier geb,G-2-If;OG en hier+ 7-5-l[lCS}, hiervoor),Van zijn geboorte(2S-9-I?~f~)beBtclat ~n1.;;, te Huizint~n,noch te Bxl een akte,Zi~n echtgte GODDEMI JoanLa,1~iN sabetll(oo!. soms ;-,;aria,Elisabeth)was hier geb. (12·-J·"I'/!j~ s:1 l!i~;; 11 JU-9-1 ó 50) b oterkr ar.1erin"-uat-. d. v. GODDBAU l.largaretha (hier gGd ~ 26-5·~ 'I777).Jacob was hier wever(IR2D en v,IH34 tot 3n),lundb. (I24~)ka­ to e nw e v~r (I:\ J 2-3 J) b<..ard s che erd cri~ <lJ-5C-30-6 :J) • De e eh tt!t 3 n ·w o.lJ n den achter c: <..n voleens op de 1 s heer enstracte en dan op Stuyv-c:1bers {.l G -'!~.} Na dö dood van Joanna 7 Elisabeth 0 Jacob met Clara VAN DB~EDLN wedwe v.TALQIUYSER Rarcl.Paul.liaar moeder 0 hier lat~r met COUD10H Willam (aeb,te ~eerse1I7~~-74 en biir + 23-?-I~~5,z.v,Hcndri~ c1 v.ElisaJ ·b-e.th 'DL r.u;:;scHJJ..t{ ·(geo.te Beersel);zc woondeo op Stuyvenl;>:::~~...p::;~!4.~!..., -Na het huwelijk vun COUD~WN Willem met Mar~aretha GODDLA,U werd _Joanna,Eli::.a·beth COUD.-WN genoernd .. Wc weten niet of ze gewe'ca::.ig.d werd c·f dat !:et h!.er e0n i'out betreft. Ya!f Jacob hield ze v:o,l..&im'de l<ind~:

DE.. LEU Jacob(zie d

+

I.Colet\.e{hier geb.I~-J-I:l29)hier 0 ('24-:!,-I:;G2}met TAS:J:GNON Laurent ( geb. te ·Lembu.~k .2?-II~:IHI 0) st:ha.lie.del~: . . er 1 ·zp v.Al.e:xanu~.:r· .en v. CUMDIJN Barbata(g~b 1777). 2.Joanna 7 :•aria(hic.r

eeb.'J,~-9-IU30 eo hier+

2f?J.-IGJ:4);

J.Joanna 7 Catharina(hier gcb.3-II-I;.J2); ~.Jan 7 Urbaan(hier geb.I4-?-l8J4 Gn hier+ I2-9-I8J4);

·s!Bartholomeus,Aimable{hier geb,24-G-lR35)en hier+ Il-I~-I83G!; G.Joanna,Maria([..eb pb1 IJ-IDJ1 en hier+ lû-3-lll.~);

'l.:tLpui a, Henri (hier geb. 2?-Iu-Ig Jfl); ....

~,

:f."P.hilomona{l2-5-l~i42

en hier + 23-12-lS 4J)

f'~hiervoor) .• Hier geb(V-3-lBOJ eq te l{oul:)dx + 3-<1·1 a 77) wever alhier ( IB ~.i~.,-·l6-4?-<11l-·19). DLN}:;Z ( Di.NEU) Maria 1 Lnna zou tQ ;~oubaix + zijn.Tl~LUTTlJNS W:Ulern(hier get;>43J;-I2-lel2)+ hier Q:i,'·j Jf~nri(I7-3-'~:'0·37).al.a vrj..~e~l.hHij W&'l& ~JUl z9v. Jan Eopt.en ..-v'l M<.>s:. ;BLMANS Jo-aann, C~~&the._l:"in.a·9 "

DL LEU Henri(zie

o'ok

Hen~i

en hl~rio,Anna hadden l2·ki~de~eft ~13

I • Ga b r i e 1 ( h i c r

P.

eb • I 2-6- T~ ?.I)' •


~1,

rT

.

2.Joanna,Rosolia(hier geb 6-I-IG98)dneloonster(I849)pgcf ~ier hR~ leven(4-5-lU49)uan een nnt.d.Apollonia/Joanna,~oseliu tic~ 0 ~~~ ..

!J-~I8·19)ntOt JANS.::JENS Willcm(t;:eb.te Dw.~4~7·~H.:!Hi;\welka ~,ût lc:\.nd P.l'··· kende en wettigdeJ~erkman z.v.Willem(geb I7H3) en v.~!UTBRS Ma~ie ( g c b. I 7~1 G) •

als

Apolii.oniH (, met TH.UCI·.ENS J8nr. (H•..tyr.:kons '?)en ze + tc:J i.~oubaix ( 2 /j,.G--.X 9 :Sf/) •

wed~1e

J.IIenr"i(hier geb.23·-7··I~l30 en h:i.e!' + 5-·i-·1~\42);

4,Willem(hior g~b.2G-~-!l:J3);

s.Cath,arina,Cecilia(hie~ geb.g~-Il-1835 an hièr + 2I-I2-In36);

·s. Jounnn ( h~.er :.:::ie

ve!'d~r.

gcb. 3I~I~-Iû 3:/) r.hier. 0

( 7-9·~1 ~; 5G) met FLOlU DOR David

7.~uriB 7 Anna(hier ijOb.I?~I0-!339);

n.Dlisubeth(hier aeb.2G··l2·~II.l<:t2 en .l:.:ler + 2G-·l-I:~1J)

9. Jnlil:l ( tHeeling geb ~G-12-Ie.·J:.; on hie:o

-4-

9- 5·-13 51);

IU,Jun,FranG(hier geb.28~7-IB45); II.Cr.ttharina,Josep.h;;.na(hier geb.Jl··lO-IG,Hl en hier + 6~-'1-IUSI;

I2.Ad~lf(hie~ gcb.27-B-IU5I)Woonde ta Houb~ix{IB77) DELEU Joannu(hier geb.3I-I-I337)zie

6.hiervuor.Hna~ moe1~z N~~~ ~UNDB

geno-emd(l:~5U)en z:>u geb~;~ijn in I30·l.Jo!.nnarWlHl t'ab::·:!.<:k•.v<~l~:,·r:r:-::-­

(:l;'flGU)en but-.:t'de .!üox· ee.n nat.zoon(I4·~3-lü5B)Hct ~::1.r.f) ~:(',:···.! .\:.<:·;.;c·;.. .. ].gd e·n e!'kend ii1 <ie huHeli~ksokte ~ier opgesteld (7~·9·~ltH13) a::!P.'.; i-:lnd .)u." •docus + hier ten cevolgo cholera(23-9-IeG9)

r;~~5 ..·18B:S~t:.•;-.Jncc:b en v. WETS Ann.9.~Cutharinu.~;e 0 met IUUWAB.i{T Pra.ncqgobvt~ Dw.I<~03 en hi.er + I1!-I-Ic:~s):~.v.F:-~na ün v.DE G.mVB ,)oanna.

DE LEU Annarl.lnr:la(geb.te Dw. :noG en hj,.er +

:F~u:i.;dngett-Bizinr;en 23-I--In27 en ·hier nee in leven I/1[~'~5)pio<:!.hG·r 8n B;.ourHor,ax-beider(I~~?9)~z.v.Willem en ~r.Jonnna

DELBU Louis(eeb. te

H ;{AS ( t: eb. I 7rl2) won cn<.l._te Btlizinge n. H:l. j 0 h5-er (I 4-2-·I 8 54) rr et Clara VAN CUTSEM(hier geb-..-·22-I:J·~If122 en hier + !2-4-IIJI)'))d.v.Sebnstinen en v. DLW.ANlJLLE:il~ Jou n11a ( Geb. 29-I 0-I ?B G} landb ou~e.t's. Louis en Clnra kHumen zi-.!h hier vesti8en {IG-5-IS 54 op Men~.sberg). Joanna Dl~WANDE-~

LEL~+ hier~G-2-XD&G}.Ouders van:

.I.Joanna(hior geb.IO-I~-L~5·!)hiel' 0 (?-5··l:\?7)met SPBECK.ABRT (ook SPEr:J~ABKf)Pr.ans{geb.te S.P.t~ I·~9·.. 1G46 en hier+ 7-l-I085)w~rk­ mun aan spoorweg .z.·~·.Eg:i.de(geb I303)en v.DE G.i.{LDF Thcr·nsia{g<öb. I::c:G)landbouwera' ·1;n S.l',L •. Prans vero!lgelukte ~-11 dienr:1tJ 2,Gut'hai·inu(hier ·gob.24-I-·IU57)hier 0 (2G~·II-IB7Yjrnet P-3-::(::J.·~.f.ai: VANDLJjUSTDN(hier C&b. ~5-I2-I049)1andjouwer(ID37-39}~m:~~~~~~-· =? !) . S t• 11 ·~ m0 ~ x'? (I ~ ~ ~: · 5 ·~ ) nu c h t wak; r ~ I S 5 5 } Pp i ~ c h e r { I i3 7 9 \ z .<~' :~ :7 .0 •::,;~: , . . (h:;.<?!r- + 21···11-Io.:.!Jjen v.DhNAYRH n:t..i.Eq~.bethihier ··· r; •.• (;•. .;J6·... :.>QJ~\bln·" zoon v,u.Michael en v.aAES Theresia en v. b.Jaccb en DLDAST aaria,Anna. '. J ••J..~zcf(h L'!r geL ::C···l-l35Y)

':

·J. C-.1[.\ :d. o ( h J. or ;·~ e:b. 3-1·~rt.: G! !~!l h:!.. er + 2 g ..•r ü-I tl é.; J) $

5.i~·:t.u'iu(h:i..P.!' geb • .?.5·<J:···l86G)hier. 0 2?-4-·II:9:S)m~t PAUWEL& Jozef.(geb • ., u G.?. 1. J~. 5--H: 6J: z. v" r<er. di. n1·1 nd ( ~~t. er;:. g eb o 1 fi ,·.lJ) e.n \". ~::,r·~DF..l:'l.'·~ . 1.ic1 ~i. a~ C!:!-:: hL.::' i n.2 , }bs u 1 :i. a ( c u b.! D-!·1-· ~15; • ~,.."..e.I<J « ~W>- 'U.<l~no.dM. (/I l.qYJ.

f".u/

Cathnrina(hi~~ Bch.IB57)waa 0 rnat POOLEN Nicolaae(geb Iü59) W~ondcn hier(In9G).Dot~cft het hior Catherino(hier geb.2~-I-In5?)? We vonden nochtans h~er geen vermeldinc vnn het ovo~lijdcn v.Pete= Ja~ YANDLL-{.<USTLJ.'., noch omtre:1t he·!; hu~eli'jk met POOLEN.

DB LDU

DE LLU Joanna(ook DD LELUW Joanne 1351) (geb.te Buizingen If~O-~I en hier+ IG-4..·IG5J)d.v.Willetn(c.,:eb.!GO~~ en v.POLLJJ flnl"bara!geb~r:;o2) 0 met DEPIJPHl~ Jozcf(geb.IU20-2I)j.ondbout~'.:ir(lfl5I) .Hun zoc·n Willem (hier geb.23-3-ID5I en hier~· IC-II-IBSG)woonde bij zijn oom.

D.!.:LEU •'-inrin(gcb,te B1.1izingenr·!· voor :JI···I0-Iü73).Tweede echtcte.v,Poter,Jozef J?AE.S(IiANS{hier ceb.fl-l-IB24 en+ .op Soller.~bel"f: 1.2-&-...IEU:9): 'z.v~.Jofl Bapt. en v.LIEVENS Joanna.Achterecllvo~ge~e. 0· metl T

(i'll<Tt:'

'--


~.DDLEU

Mnr:l.v.;:

:3'.C.?l-!.i>L8fC:oc:l ::.n feite hef;·tte ze OPHL\L1_rr;l'!S).Jov.nnr.\(se::.te ~3.P,~ .• ~!6~·:­ T~·! ~Jl ). !"i [.1 t. r\ u eh ter V .~.<~.f!IA!J V13H s J 0 n n r, a • Ze v1a s "1-l 8(\-.o/f·) V.~).: Dl\[~_;'"]' ~. ;L è :,:•

r

(g,:b,-cc .S.P.L.2'7-5-l[;·Jo en tn Dw + 4-·9-·I:..:.GG)z,v.JD.Gr~f u: V·J;p:;iVY'f'.<J_. ''" Arc·•"P'J' ~ h<>"'"T' .... I ·•.' . ("I -.L,.·-· . . ,. I"'lJ\ ,.,., . ..1'-,--, .. ,',,,... "1,--,,·J! ··''""' (~. . u +l .... c;.nr·ln·· ~-.•-l:=·' v""' .Lt? .. _. ~-(')Uw-..~e .1 er;.;, .. ,_, ,m.,, ~·-"• •.·.·-•\

PA~S~ANS -~!.+ ~i~r(lS-5-1~93).

DiiLEUSL ·~·hereoiu(~~eb,te l.:.xl)0chtüte v.V.Ah DIL\ I;:E;U~l'~ .J·::"l:z..è·r(w.::v;,:.<,.!:.~. düc'.1tr:?!'tje C.1t 1,arinf:4 1 ,Jozef'n(c;et-.fl-l[!25 ·+ h:!.ei· 5-I--r:;!!.'l). DDLFOS3I.:: Steven(J.664)was 0 met VAN V0LXEtJ ..Jn~q~1cmijne

DEJ... EEU i~:'.lleni 1 Jo:Gcf(hior ged.~9--I-l7J6}. DÉLliEIT) J.<urobara(bxl vondelint;;o o~gc?oed bij 1e McL Gillis

DE LIEC~ ~~n,zia DL L~~G~

~.;eb 1.1~13 en t i e r + 25-~3·--1814' ·•·:.=u.-~1-

1 meior VHn

Uuizingen(l697).

DBL/"l:E. Hr.:-nr.·i(gc~t..t8 ~-Ir,lJ.c-:: 13-:U)~·:onRnd te i-!ulle.t:andidaa!. b.::iGf~_\::·t:i.:,C:':' ( l r!(G"?) z .• v .. ,Toz"l f ( 1.:, .:. 1J :•: ') ~19) r.ta :-, d 8u;::tk'H' en v. YAI·-i MUL DL.{ Jo HllHI i Ca t huri~a(gnb,l799)~oiden w~n0n~ t~ ~nlle.Hcnri ~erdronk in d~ Zenne(te Hui:<:::.n.,çcr. e~1 ,;El!'Ó ~~9'/0:Hl&n op Xt..:--·5--:~:t:67:; b::-ooder v. Nicoljiaa (geb

lJJ:LMQJ"~':' I. a ei a ( g <~b. te :r. . cr.tL N:l. ~ 3--J. .l.-18 38) !d. ~ r ï1le id ( 1 D Gt:) cl o •:. L\1;'. cl:. -a 1 €Hl 'toa Cd0'l'S B ".n~~_, u ::1:1 ,, r..l~J i r:dc c'h ter 'Fan a. F.::-;a: s en LI St:iLNS .Pe-::r o =u:1J. a b.Pe~er en v.ICKX Cut~a~ina Lu·:::~?. ;_,J t.:i.."Jl' 0 {11-Yl·-Ir;G~J)me:-. UST_.:.:•:'l:n:!.:.iqu·~(hie:- geL.l8-~.t-If.;,:l.1) u ju:;;-: G~.:r.· :::.:. 'I. ~-!it·~tel eu v. !.l~:~Tl~OLQM.E Cn tr.a.:o:•:i.nt! ( hiexo RGh ,JG .. ·.'i-1799 R 9cr .;.•;t:l.... {,;~~ :..L4.,.-·..J-alJ.:J ::· 4::·.<}~~41?.<;.. t <Hit Ï'.i<') r· ne Cl! g P':> 0 r~·x· ~~ 0S h. ·t ·::!}!:.i\;- x· ~-;r\)!1 &n dL i,:i .:.h8:. ·;o1!'. :.,: l.,;.t'

DELtt'.S j"r.>!:i!.~~.a e···t.t.[~t? -_,.,_ •.Al": Dl~·LANT ~-la-chüDs.J.L.lr.. zoun GU.li.., :·ce S.,2,. L. ~ e :::J. •.;:, J -7 6) L.i ~r :rt'~ lP.nl• a:r ( 20·-·fi-1 G09) on :nett n ~-er p :::-op ri é ·r ;li~:· .o: { 7-·I 2, •.. I 7.. 9 i hi ~ -:.• ::-.::1 0 mc--:: V .AI-; CDTSLr.IA.::! 11 u J Ma ;:o i a~ :Ie:. ü na ( o o ~< v·.~·.'f': ('tfT·~::;!c\:C: I l c: I~;

8

DL I-ó03:E J•)an:Ja, Cc.,1.etta ( geb. te Har111~e I7?9 .t\ \.1 C 1 t ;• ~- i !' ? ·"' n n :~<i("' :1 '-; 1 ':! r ( 181-:!) • · D[LVAU:: :As~n2~L:e~i~(~0h.te_j~1 IGI6)mef1

VA!T!.E."E.B ROE Cl\ DLL VAUX i.:[l r [: u.• e ·;;ho (~ + ~1.;-;-:.'f..,I :\ GC) 0 met HJ3YSEL S P •.:: ·.:: c i .::,.'_c ;:· :f 1 C· ., :)..,2 Iaii en hiel'+ I7···2-IIl95)lundb. (I:l95)z.v • .Jan ilapt..en ïï.1lC!:J~OU'f l'.)arin 1 Anna.Petm.• :1er·trouwdc; hier(3I-I·-II1GC)met VAN Sli·:TJ;.JAN 1.\t:.i:>Lt····

lia{hicr geb.2I·~·I~·I'~CS ~n il.Ler' ~· 23-1~-I:lfl?)lancbou'''t:J'l:r-::.·s:·;r~ó\o?S v, ;.:.u o c ,_._::; : :. o ~~- UEYSLI<~ EHl G;II J SlJLS) ( g 0 t;. '!. c- W~r.tiJ e et-.g..<tD-·J 806 en hi<:)t.• + 6--IJ.: ... J~5'7) •·!.:>:.;ulill ••ss c::~n :l.\•.NicolnaE! P.:! '.7 0 V"ERDI>ODT ,JO.b:llll.O$ ::-:e ~.:us k:Le~.,l·:~u~ht~i."' :\·E'.rJr·~~~~.;r.ocdt;.~~o z-J.. ;ëo 'loJndocus en ·v·.,J.A.r~::-.J.L..(. F..,.._anGHY .3EhS j ci~~a

uit

An~erle~hto

D1LV~_o\U, .inco.buo !:i€·.~: r;

.

.

( I7-·5-I'ï<10)~ne-:: FBE Guttar:Ln;:.

DI:U.,i1\ E.Gm, ( 168 8) lu n d .. w ter· t ~10 ~;n:\c

ö. <:~n l;..~ :i.i. j l. n ia t

h ie~ 1 do("" h

•Jer·kte: hier·

DEtl:A.iUJ Jun Dai.i1:.. {uit LtJnd:.ee:i.cil•icr 0 { :S:0··4·-l7ÓÓ)met .GO:UAU Ant.o.a {hi.er ge::.• ) d. v. ~H- c olan s en v. ENGELS j,,Ju riu (hier + 20·-·:1-I·7G,~i)

DLqA.~liZ l'·:icoli:<us.{k_,eb.t.e Bxl ll:25 en i:.;.i..-.. ..der~l·ï;;h.crsJaGt

·-+

IG-2-lû~G)z.•.r.A::-rnandt.hoe ...

en v.VAN DBH l.i.AO!l~K lJ).L.:ab8t.h

DE t.IELU:idAh Cccilia,Antonia_(E;ebpte !3::<:1 ::l-If:G2 en·hier -~ I6-.l-I.QG4) Ze+ bij SO!..AEJ.~S Jun B"np1;.;ze was d.v.Jan Prane(geb 1831. e!'l v.Ce~ cil:i.a DhSWEDT(~eb ·r837}winkeliers te St Gillis(Dxl) de. ME.o.UE.~. Ch.arles(ook

:Henri Jun IG\35)0 met de BOOMS Maria

de MESMAI<ERfi726)DE l1ESMAK!l.{ 1 DE i.\:ESl.tAEKErl 1 [·BMESi\IAEKI.L{, de i>1E.SZJáBK!L(;; DE MESi.t.AECli.EHS r DI::Z..IBSi\iAECKE.ï{ 1 DE MI.lSi'.-lAEKEl~E 1 DE MES:>E!II.I}IlCtll.! ~ DD !\D::;Jl:·-· l>IAtl: D:-1., DE rü~3t.1AECL 13!{ 1 MEm;:AECK.E!~S enz, .

de ~ESMADkE~ narbarn(I?05) o met HOLLEMANS Gillis{hier + ~74~J7IG). Ze hertrouwde hier(4-7_I7IG sic. )met HEYMANS Peter en ze·~ .. _j!ier(25G-I7I9).Ze wordt ooms vermeld als MESdAKDaS DL ME3r.:AJ,D;{ Jan !lapt. (geb.te Dw.I'l25 en hier+ als wedr 30-3-1[!03).IIier 0 ( 30-5-17G7)met HBYSLLS Margurethn(hier geb.I2-3-I7,12} ·

DL ;.. ESi.:AE::JJ .W i".·luria ({',cl. I? t.!'?

en hier + 31-12-{-179 5).

DL i'.IESt::AEl~iU Jl.:agd&loi:::a(hie:r + :&0-2···1'192)0 met

VAN MUYLDB.i~ Laurent ouders van Jauk(llie:r ged.I--17-~G)en hier 0 p1m _I795jmet DE· POL'Hl\fEAtX Ann::1 Cotha~inu(go,:,b.t:,'l H~·E:~'êel I7G5--7!>).


UUUJ'l de fviDSi.lA!:E.? .h•.r.

(hier gP-b. I?OG en hie::- + :111 I7GG)h:!.er 0 (14--I<T:?34) P.J~t: l . !"l.!i'·'L~ .J"r:o.n:-J:l(gcb I709 en l::ier ·:· l3···1-·,.17fli).H:!.j huur.-je hier 1\~;-<:-· ~·: '1.~·"~!'r.c';;~·r.:;;, tu.sGr~.J I~727 f=)r.\ l'i'GO.Op G-·9-1'/r:\i HC:.'j :l.n ·z::L:i·: h~~:tö ir:.LC,.J .. ··~)k~~:~,i..u:1gc t:~~,1 ~~.Je::~ ...1g (~ie i~1 de buit0:1t1uur g·~r:~V.-E.!.~~ ~..;uri D8 r.~·.:l:.r· :;...:s V<o~~\'<ln:Yd:~[G t.:.; m:l.dd,~). '.'!:'!!.! w:.!:lhC.LI.t en l;.·~e;~.~l.l:.'u 'l~··! ...,:.;:·.

kil',(\~.{tt:.n(~a&Jct~~~ ·J'~~'r:~t:.·lé:L!l[j VC).n voar·r.CJ.L:.rn) +hier d':.•n i,;(,! :re •. ~ -:'.s vo:'.gcllèe :d.r~dere:::n I.i.;l'>:·ir.(hiel~ get"l.

Q....... l?~~9)D.chtvrli.jk

(~7~J·-·I~·'3r:-·.~Z·•.:! :2:..~!"i.

ld!:ld

!.-•• ,·a·.~ob(Lt··.e·:

ged,. 4···G·~l7.:10 en hier·~ 2!,i.-3-·l834)ln:ld.b.li:l"~.ï~·O:·')ll·t..:·:~· DL p':' y PI; ..{ Barb a!'a ( s ome ook I sa i:> el la~ ( g·~b. i; r:· .iJ:.r, :~~'·43-5-1 en' hier + .12-_:I--1:~23) .In 1794 beotond .zi:;n A<'~~;::,.":.l ~:·i·: q_rt ~- 7:' s . Zie h i c r ~l.t~ •

~ ;H,,.-.~-·J. ·;''/' 3 \ rt,e t

l.~ej,.J... ( ...J743' en 11:!.<..·~· + 2'.i···:1-.. J.r;:J4)z~v.J::.n ez' v.Ll~TJ?,IS ,J':~·"··"'C..!h:,;;:· Ci ( 2()....·1-.. 1?/3'~rr,r;·t DI! PYPE~~ :Carbara(,c0b,te lh: 1 ? ,~~ ~i. . 5 '·1: r~ .:1 h j_ <;: =-- .;. :: Q.- ·~ 7.... : :~ ~ .J j ,. 0 ~l d '~ r ~::; ~·a n :

DD r.:EJ,;[U,;LIL:·: ..Taecb{i.J<...l'

(\1ir,·:·. F_\fd.:J7-.3 ...J:7·7.;1, e:·; tt-~::-

I..Jar.

3-3···1774);

,,,...~ lil' •T·~'".-lT ''-;"'7 .,_j ko·'e·' .'i.C,) ... ,".,-·1"''-.J''.\ ,Q tt',et (T_N.C10N t',la-· .. V • ..._ ... •"• ~ • _. A r U .._, _. ~ia,G~r~~~aa(esb.te 3~i ~G05).Zie hie~na.

2.I'r·t:,.,,.,IJ,:r,,, '

-:-

•·

• ·

...

•••

\

_.

p

..

l...;

,.,

.:,;.• ,...

.O.I.

,j

•- ,t.

,L

r

3,wi.J.J.r:r.t(h:'.f:!;:-· ser1.I9-i'··X7fa en+ i!1 ' t Dol";: ID·-6 ..·IL'.·U)Wns 0 me~ ~···D \..\...=..:::: ..,,.,.. \·c(·nn .. •·<·\J t.al~:'le h1a.t';l..8. ., ' ••· •· I,..,9·I h' 29 -· II .. _I"?") '-"~t-~.u 'IL;..J\.r\,.o, c.; \) 1 ~·1.·.er· .f;~Oo , . . . en ... 1.er + :-:i •,) !:i c :.' :1:..:, li ~t. b~: 2.. vo::1 d oJ.:Lq~ je SiiY!..LI\.lL.~ J &a n n e r.!ar. :i. e ( g eb .I C·-I :n C) 1 on.:r.l ..~E:d. id.c;r· o~.j hem( J ... l:J·-llliC). . .

1.L~nu 1 ~h~~~(hie~ ged.I2-5-I7n~)hier landj. (I~C5)hiev 0 (15-7-IBIB)

mn t I-· i 0·:; e~:<,. an .. S'!'L~~cr;.x 1 !..:lel~::'ma 'H:!:' en vel :h-1n eh ter ( eb. te St(: I: e. !:.!".!~-· i:Ljno Lor:Jt-eekf;-2-I?3G e!:l hier+ 2-·9-I~1E)z.v.Hendrik e:1 v.PAl.Jwl~LG

e

l' c tr· 0 na 11 a.•

4. J ï.'. <i Cl c u. ~3 , ~T o e 0 p :1 u C· ( !~i er g ~ ~ I Gè-7- I ? 8 8 · en

:1 i

er

+ 2 2- 'j ···I Çi DG :

DEi<JEQi.;&~Ptl\,{ I'f:ti"IJS(.!è.ier Bed.:!J-I!-177? en ~lier+ 29-/3-I'fó<i);) !H:_~: i.ie-" d.u,Gcrt:"uóv. GINGOI\(ook GILSON) (geb to Dxl ll.\05 en hi.•~·"' + I~:J .....:Ll[;:·\.1 in ~e krinu).Hij w~s hi8r veldwachter(IOI7 tot I7-?·-~ij49)a~ oefande hier VDr8chillende ~tielen uit nl: eh D. u ss ebt.;_~ r ( l tll c !' ( HL 1 9; .

;.;E· V

J)

'

koueer..\o!E-!'.'0!' (~:i:l(., ... I,~:.:::;;

l~ndhouwar(l~~~

~~t I~4H)

t:LöS(;::>a~.:l de b.us :It;l'lj .:Ii~ ~~~onde

guf bem do volueada kinJ~rEn:

Oil

I·lec;l<.é.'1'r;,;;n;;AI\inr·:i.!l

,G:;.!:'t~·-~d·=

I.A.~.•r..H.!,r.ia::·ic(h:Le.:- t;r:b.l'ï-·J-·Iii~5 en .. hier + ,~(;--11·-I;,'.GG)Hier 0 (2-2.!.'~f.J)met ta::-el Y.Hi co;rn~:8'1\MBTE'.(t:;eb.'!:e S.G •.t~.!?.I-?-Id15 en h:i.er ·r ~'7.-J(J--J.f:59iaän c-h('J.r;·::-a}di.j -;.:a~ cur·\•eillD.nt.Ze he.-rt:oouwde hi8r \27--.!)~.I~lGS)met Gli'.JllO~~S .Tt:.r. l:apt. !~;;eb. te S;G.~~.ISJ!.;) .Ze Hus hi.~.r· \·I in!\ el i e:..•:3'te:r (I:; 59) en hel'b 6-r~;,i.cr::::r.e:::• .La"· el was z. v. J'v.c.ob·('\"'gnd e•" J.in~)en v.DDMUNTDa Elitiubeth d.v.Prun3 ~n v.Cathari~a MEtJTS • .::Ii..l.lc:~s .r.n. ([leb. te S.G.;.{, 5-J-IQ:!2)!:le'3nJ.Jte(If\G5)z.v.Henri(tseh l707)e~l v.!:!VEi:{Af..<T!:i Ba::-bura(eeb.I797)lnnC:b.te S.G • .l~.SHIEONS .T.D •. hert re i.l.,_l~e ;li.cr ( 2--I-13 G7) ~et VAN El.JCI:'HG(T Seraphine. 2.C2tharinu(äier G~t.IB-7-132~ en hier in ~t Do~p + 'Iü-I2-In90) n~aister (I347)herbe~gierster (I059)hier 0 (II-5-I~59)met HUYG3 Jun Dapt. (hier geb.I5~9-IC3J e~ tier + :o-~-InnG)z.v,Pet~r.~t·_~. l'm.ru.·~:c~rx i1ia ria 1 An r. a (ge b. I G05) p ach'.; er es 1ü hier ( ook 1-IE~~u:c!. ~L 'i fl Yt; .. 3 • Wi ll e r.1 ( h i er g 0 => • 2 7-I -I :.: 31 ) 1 e e me e r. t e ra a d o 1 i d ( I 8 8 I ) s c 11 '= ~; (· n ; J 8 8 !:1.-: . Is:··g) .u( II-II-·l~GJ)mct VAN Dl:USEJ.\ Cornelia(f_eb.te Dw. ::;;c--J... J~4L, '· îlauiste~-, C:.v. Pruns(geb I7;1G)en v.VAN !..ÀET 1:ia::oiP. Ann.!l.• H:C.lE:r:1 !Hit; hir.::?:' ook ko:•pmav.(I::n?)her-berBi.er(IGG3)landb. (I:',;~.~l)en + l..:'.'!;)r·[ls-~; 1 ~: ! ~ 9 ) ? ie h i e r• !1 a .

'Ll"auli.l~(hif::·)~ get.:Jfl-li·-I.:-3~ en hie~~ ~2···5~·1G3tl). Dh M~~MAE1~d WiJ.l~m:hie~ ~~d. I9-5-I7nl en hier + ~u 1 t Do~r In-&I r. ·H ) • ,,, <:! ::· }: r:: o. n (1 .~ I ~. \ L. t c:=. .. ~. c: 1: J ;:, .• {I nI ;;; . '· ". .., ::: :~ ;:o: i; ) • G .~; ill: H d rrw ·;: GA UD0C· R ~·.-.--.!.,_ G-QU.Doos ; \·v:-ii,'.'~· i•i;:,:;:'~.::;.;,;..<t;..;:, 'i.:e:.• I'.ï~:::r. sn ld .,". ·+- 29-:J.l-J8roJ • C'.,.;.\.!2l"S

\·u.!'.~

"J


{) I...

I ()

\i

I} \ I t} (.)

{g0b.te S.G.H,IC-12-IüO?)timr.errttan te Dw.z,v,Frane(geb l??OJen V

VANDU~~OUUT~N Cat~nrina{geb ie S.P.L.I?-5-I?GI).

0

2.Aiagdalenu(DUMESMADCCDR en dA hlTIS~E~AE~hd)(hier nob 5-7-IGI3 en hiel:' nu,s in leven in lC.r!O)Sor.~s ouk /.Jaria 1 i.logdalena g~r,c•cr,\ct,J.r.nc; ... bou;vs".:;er(IGJ<'.l)hier 0 (9-~h-Ie3~~)met DELSACl' Daniel(hicr e~:b.q .. ;?, .• r;.:r.})z.v.Peter.(gc:b,te Beersel I7û2···û5) on v.DE f.113$ii/I.I:Ctl~,{ ·\\!hVr'\;;.~. (geb.to Boorsel 17GI-ü3). J J.Annü l·.!aria(ld.<:n.; eeb 26-9-IGI!:i

~1.l-'etronella (hier

eJ hir:r

geb.C-I-1810 en hier ongeiluHd +

7

5.Harin Elizat-e"i:h(hior geb.I5-I!:i-ICI9

~.Jnn no2 7.

+ 14-9-IOIG);.

Darrt. (h:i.cr g(;.b 2-1-0·-IC22) .Ben vcrmeld in IgGü;

011

19-~}-I~·}<):

hier ongchll;.:ö

·!

i

?JO·l'>·:;~~-so;·.

Ja~ Eapt.DEt.ms:.Alil~E.~ ~~l::l h~-er

Pilips(hicr E8b.24-7-IG24 en hier +·23-6-IC27);

:.Hcnd~iL(hicr geL.25-I2-In2c en hier + 9.Ileudx-il~{!.:;;"er aeb.J-~-Iü23);

26-I~-ID~G);

IO.Annn,Cathurinn(Cathar.ina in IOGI en InGG)hior geb(I9-:U-I&3d.en h~. er te NvF!J:·d Ol'p + 3- 5-In~:G) Hier 0 ( 2C-l ü-ID57) r.1et VOGELEE.l Peter Jo:.:::ef(geb,te S.P.L.2-J-l:~J·i)z.v.Pctor en ,r.LE.FEVE~~ Mariu(geb: IC Q.Jf) II.norbertina(ook soms .Albertinu hie:r geL.22-IQ.-I:.;J2 en Lier+ IC-IJGG).Tred in de echt met:

n)~?,~UU.i~.WJ fl.rn~ld~f.:b.te ~Inll~ .l·.Pl)z.v.Jun

b)liO~JL~~NS

JJ!ltll.(f•~if~~J

·:rc-

Iü2I et:. hier aan typhue +19-IG-

v.nUI-lJlli!<T Jonr11.a,Anna.

Gebustiaen(geb,te S.P.L,II-5-IC27)z.v,Henri(teb 1794} en VcLlE'lEHS Jonnna,imria(geb I79C)beiden landb,te S.J.;.L,D:I.t laatste huwelijk werd hier vultr~kken op IO-ll-1~5~.

Dl:i•.lESï.lADKE.? ~Hllem (hier geb 27--I-1331 on hi(:r 9· 15-G-I&ûD) z. \•,h;'LI'U/3 en v .. GH<80N i·.iar·ia ,Gertru.d9.,Hicr 0 (II-II-IGG3)met VAN DlB3m; ~Jorr;e~ lia(eeb.te Dw 20--·1·-I['..:12)l<uopvrouw(IG~l).~U:l..l.em :l.s vr:rrt•eJ.d 1.1:'..;;~ herbarLier in de kring(I3G3-Iü79) handclaax· {J.. ~:bs-o~-0::;) lnndbouwer I.t~t·l koopman IDC.7 Lemeenteraadslid IG8l schcpen(vnn 1822 tot 1084). Ouders von volgen~e kinderenr

I. Frnn s (hier g e-b. 2 ~-~I I-I 864) ~oven i er (I::l CS-91) .!Lier 0 30-l 0-l!.; 90) mot J:·IA,LDRDC·,J(MALB:i.\OECI: in If1.9I)i,:aria,Louiza(geb.te Dw,~5-1I-Ii36-1) wonend te Dw;d.v.Jan Dapt(te Dw + 3-II-IC73)en van ~OND~NBOSCH Iills a..á-beth (ge b I G20) l<:.n db. te Dw. Mar ia 1 Loui<Gil gaf' Frans. (H•n d. Julia1Llisabe'th(hier g~b. 2G~I-I891) 2.Muria,Cotharina(hicr geb.9-!;-ICG7)keukt::r.moid( lü9I),Hier 0 rnet VAN ~iULDEJ Lgide(hier geb 10-I-IüGO)z.v.Jan Dapt.(hier geb.IB-DI8:J5)en v.HAUTB.~S Catharina(l,;ob.I9-IO-I:\2G).D'e huHolijkaakte vun deze ech~genoten draagt geen datum,doch het huwolijk werd hier gesloten tu~scn 2~-8-IG9I en 2G-IO-lC9I).Cathurina w~s d.v.HenOrll\. on v.la:B;.{?,[.A.!-IS Joa•.i.a(geb.te Dw.27-4-I.CC1-}, J.Ferdinund 1 Emile(hier geb.I0-2-1369 on

hier~ IJ-J-I~7G).

4.Jan Dnpt.(hicr geb,I7-J-ID7I)bedicnde(I~~5)en gemeeuteontv~np~~ (IO-IG98)ontvunger von het weldadighoidsburHel(v.I~9G tot !~1§~ secrcturis van dnt bureel(IC95 tot 1903). 5.Pelix 1 Leonard(hier geb.5-G-IH7J) G.Frons Emiel(hier.geb.in de.kring 7.Heuri(hi0r aeb,24-G-I079);

5-G-!37~)

G,Anny,Cattelina(hier gcb,2J-I-I3~3)

P.~WEYr:t:t Gillis(geb_..te Buizingen en hier+ 2-I2-I79~).Gillie was 0 met GB~lDDOS Ann~,~oria (eeb.te Eizingcn l'i'50 en hier+ IO-I-I032),n.v.Ireodr:U. en· \•.Cath!lri nn DD P!{lJ(.ST

bm,;r;SLiAtnu Pctcr,Jozef,schoor.brocder v.Du

-öo


cc oa D DDMDSulABICEH l'oter(geb.te Dw I72l)z 0 v.Andr:"é en v.BELSACK Fr.:ulç.oiaea~Ej buu~de hier ~erk- eZt armgoederen .Hier 9-~'74S)mot NiiLR r:u.,:;n' .. bot~~(~·!;i.(•r g()b.,':'-~4,.17[.1:3 en ~1:!.or. -9 25·... g..... J756)rwk er.)t-:1.'3 Dr. H:Y~P"i~'"''tG•.·:::;,,·~.;. ~oc.h-:;._.or. v.::u N:..;Er.; Ja~ f.'l• vQV,i;,!'! VOLS:JM Ca-:;~a;:o:i..r.a(!li~1l" ~- 'Jr·:~ 'j.Çf..lf":l. J:ii. j '' •Jr. ',.;r \.1 t.::.:.Jd 'J ti ç ::· ( :-: ::J .. I 2·-·J: 7 ij G) r.:et Cl.H:CI .!:.'-! Pet~.· ··:.::1 c :,:.)_,,:~ v..-1.-; P 1:. U ...:~ OCik. <j,ffll';i co~w::..n;"{ ,":__ t; P,;; 8€a,."\)f\,'i;•~He.lle) (1.• "'" J.'ln €:[{). 1{., ~L~Obf(T

o:

..

L-il:LP :·:i:.i..t:!.,b;,)ll~:: [.rd homt

~

7q.'/J·~<·"" -&.J • Jo.~ ...

I.":C) ..

J:.:n

"-.T'"'·1"?C:'r) v- • j,9

Nt:>"" Ó ,•\l:(:o3

r.c·0-:.~ SJ

...

~·vr.:·~t·l;ad :x~

i\-i"'-

f,joJA.;

~na<·

,l.!'... Q,

..

ir.. o

4, P:r;J:w (l::.iB:."' GO~., 2)-4=-;:n;g) p I

5. F;.'!}N$(ti.::~.· D<-'<' •• 2J.S~J.·-"I..16or-fl w.et. DAl'" i'"nna 0 C.~tha!l'inu(geb·;te Ei;zint;r:.ï r.<i.n: :17.60 {;n ~,1-.u~ ~· S·<J"·l$37) o;?.ic bie!.' na. ·-···

G~.J!::.::. I'vp~·.,{h:.er g:?d,9~·5.-~!7~2.};

..

";···

8.ë,l:;:r:'.a~Frml-::iccc.p1:.:.f!r· ge·d.,9··:~~-I~'SG en hie~' ~- 22-4-·1?95); ~.J~un~eihio~ ced,2~-E-176~);

XO~A.:it~,;on(h~.l'.!r ged.n-I-177::! en hier on3ehu1-1d + 5-!0-·I79I)p

II.J~bLna 7 M~r~a(hiar g~d.J-C-I774 on hier + 2G-5-I793E2S ~uotte j ~1 .l

CV. t b.H :...') ~-. r~ L"'

)

~J

Dl::MESi.l'::.hU; ..!. P ..:-::.t:u ( hi :;:~ ped. ;&ó ..·I<t:7GO en t.ie~~ ..;. 22-3~In :!l)) l11:1db. o~· So::..:t~r:~.c·v·g(:.-:,.;:.,:5 ... J.3('1~·(l~j-JJ~Zo'li'"P€te~ e.it. DH en v .. NE:E"P El.:i..(.l:.~!.)tJ';;h

P~u~~ w~& ~~rn !~6~ 0 ~ct DiY Acna,C3ttärino(&eb 1760 ~n hic~ • ~-3-

I:1J':i)Cl~der:! ••.-rn.z

I ••:r ~~-'.I'. na ( g ~~0 .t t) E:\.z :'.ng on X.:J-~ a-I? 90) t.i er 0 ~I 9= . :.',..~I ~I~;: m-:~t f}~ G.Q.:f.Y.; ~~·d7uk(:ü.~.'' g-.;'.J ~0-··l~·I792j ,.In :.i84f ~'OC::ld<:!;1 Z(;~ CP l.?cl:Ll;:;-·r.!;:i-.H'go \\:n.~I.J hc'l nu;:ore.t:~~l :~~.. t;-: ~.:H ~J!..!1~Bf..~ lie:J<lz.~i.!~

~ ~Pc.:'t~'~ l')'J~~( ( t.~.. s;.:~ , . I~or~! ..-.):8 ~"<':

-8!}.

~e l;i.n;i :-.gr~n g;.'\::_. o f, ... 8-·! 79~ j!:-1ier 0 /

{4-~t-{~15~w,~. :.>~~ G;~l-YE :JJ.:.~dlç·;:s!: r:a.~:oJ:.wl: e.:: ...... cm.:unvlA~iS irl!::.:-L!i 1:\..~ t·; ~bot h. ~-?c? :"?.i~ r• g G ".:; po... J-1 ';'<J.I en :r.d. o =' + ~0·-I -r 8 42) • P 3 t. e :- 1 ~oze f

\\,,~.:.;, l..~·r..l':o. (ICI 4···2J 1 fi'!n he::>ber.g:ler "op c!c plaa tan. Zie ver :l_s~-B.'. i l:~<:.':n + b.eJ> ( 7•-±u-l~?".. )op .. Sol.le~1berg Lu.cLa ·DE .BBÇ.lli.\V3 ( geb • fJ-

1:H;n

,..,

3.AnncrCstha~i~a(hier geb.I7 of 20-4-IEOI~.Doarvan bestna~ hier 1 ~:.HH. g t! ).) :)•· t e<J.l;. ~c. Ze bunt'de hi ur ( '7·~9-18 20) een nat, zo on .:?rans. Op !.:J-~:& ...1324 ü ze h:iel:' rr:et V.\N DER VELDEN l~et:er(geb,te Yleze~_beek ., J .., • "T ~ ~ ... ' .. •••~ I 6~; .-~ .,~.~ ·.·-~~i pä<.. rd e~1or.1:i.C 1 z. '' o llen drik { i;O B ogua r.d en geb en .... a a.• • + G-I~l7}e::l '!oPALRá!lVENS A'ln~:-.rCothà:!"ir..a(te VZ.azenbeek + :3-I-!822)o 4 • .:l'?.in ~A;:.ö.,·.'i ( t.:il::l!' gcb. 5-5-l!JQ.·l en h~.er + l G-II-1!362) :n.n· de herbè:t:"g vnu Jan ~u;~,DB COSTER.Hij wae 0 rnet{VAN LAET A~nu~Catharir..a{?ok Jon~nürC~~ta~ina(gcb.tè ~~ IG03 e~.hier + 3-8-IBDO)llij ~es h~Dr 1un.~b.:Ul36-<~~0) en pachteÁ~ op Soller::bcrg(If:l•.l0:-44)~ Ül.tde1... s

·.ra:J.:

a.M~riu,A~ne(hi~~ eeb.~~-4-IBJO en hier + 5-II-IG9D}Hier 0 (14:H;- Iofl ~::i) met T J.{0CilS J 1.1 n Dap t • ( h;.'. e;• ge b o 3-'7-·I !320) la:::o.dh. ~:. 'ïl:. Fr-W·-" ~i~snj(hi~~ gaJ:~-G-I190~en van Anna~~~ria VAN BDLLIN~~~lgeh · I2-2-1.'7 :1!: j Jnr. oé:\pt, on Anoe., hlaX":':..a war€,n _hi ..e!_'_ .. he=-b··:o'Z.,gi.f.:::'~>i.J-!lG-•1-~· :c~~nc.~JJa)"

d ~ Fx·ans ( h:'..et> .geb 1 C-13-I n:;.-.!)I!k j

du ec1 hie:;."' óe voH.:stelli~lE ..i.n .1.n.9a

c. I·I en cl r :l ~~ { ld.. et' g eb 2-·G·-I a 3G en b~~·er

r. Mu~ ia ~.l..nL;.a.

{ 2?..i.,'1.t:·

-1·

?-1 ~·l

€{"<CJ;

g e:L ~ !$--4.."·1 B _3ü};

g. Cor·neli~:~ (hier geb Q.~-6-1{}.4.0 en hier + 30-12-Ii 40); h.Jozef(i.l.:..•H·. geb.I7-9·-ID•t9)j i

i N~1·iu ~2'l::·u·nni.sco:>. {hier

g~~ .. I~- -9 --I a ,:!4) Hier ot. ge 1:1 u~d +

{I 4-1 0-I fl G6) •


0 00.4 0 j.Me.rL!l Y:i.rg:lnia(hier r.:ob.l3 ... p-!SiC! en P.ier + oZe i~. t:::.r;n;' ö(-i··~· 1 ~'(0/ •11y~: T!?-..":"10II.O. Pr~te •., ~U.C!f.' c-:::b •. 2~.-J3<?lS~8) l!l,\tt~'lt.pZ.o V. fl!nit~:l"\ëJ..nd ( ~~ 4 '(f.9) t:•.r.. v:.~n VtDi T:'.ji! L.I :~\J.']~~ . hr:.na îiolur,•:iiq; .3~; L o.Hi.\.r-={..ïr.~'fJS) • 6

w

'fJ\c.,~g {d p ~l •. t. r> a ,F , L • ~ '~~~ 7•,J.? S'1 ' ) :t7l ó ,. 0 ( ~;;a.-c\ï.o-=,.,r. .g 2 6 ) 1r !:t t !) /: lfSi.t/i. ~·IS ,J f'"" !l)n nn c C-'1 "d-ar-i n.J. ( U.c ~. 2"•~!Ja f:(~r.,. 3·~:".: li03} d p-, u O:nn ilap ~ o üu. -:roU. li\•'1::. NS ~ noHl u a o }n~ :n;a 9 ·Ge:1 ·;;t,;./H'Lll..l fH.;ho nk F.<::•.unu cl e t:l't~ lg ç nè f.' !d. •1d ~.~.;~;, & r.c. .. \-· ••.., .' .., "

A,.,"., ';l.; "-. ,...,.. o .... i!o~o~o .. .,.,.p ....~....., ...•.• ~,!• ;.L .. .!ic;.~lt·n '"'·

"'b.c q... -• ..Ta.diJ''• n x·n.u •r,.,. 6)

["' .".,;.

o .:,.,. ~~.,zs ; -; "J) o L~c~e~~ J~o~n~ weM hlo~ g~b.(IO-~~I?GO)

· h • .ï"' r:. ~ P.~.:.! ::n:. ( t ..~ ~) :.' [; 1r. L

G.Jo~Ef(d~~ I7~G 0~ ~p 9~llbmb~~G + g-9-IBG6)Uij was ongetuwd ~ucnde ~i~ ~ij~

0n

broeaor Yete~,Jozpf

.

.

---~

7.J~n Bapt.[geb.I7R9 en hier nog in levon 22-J-~338)~

DE!Il~3SMABI:ER T.'ete:r 1 Je. ze!' ( gcb .. -::e B!Jizingl<ln·~Ei:i:iv..gen

6·.. 8-I ?~I aoms ook 1 gCM9l.éi !l:i'l e.ebo;;•l)n in l77.:t~bet3e~u ni.et ir4oge).ijk is gGzieE: hij h:i.r~1: + !Q.-<l:~·l/374 er.: t;;IO:Eï::l ::oo j ~r.w.a) o.t:e~ti"):.:;g·ie"' .te Bui.ziügen 1a:t.el:'· 9 (IC [!f) .... éJ .i h:l (.)r.' ., e I-!.~i :;>;i rli;l~H• • ~r.h;,.:> en (I 8 32-3 J ~ Vn!l ! 8 ~6-43) g 3l!~-cê:l tee"

·

rt..èlèel iJ p::H:.D- 53) g to.vv ~r b~. j de kel:'k(IG 37) o Wedr v ... D.E GR.B-;"B :B1.isa~~ b·::rtl:p:.ie.:- cr:t1o2:J-J:--I78I en hie!f' + ;5()... l ... :tnt1:J)ze v:aren h~.e:;- {) pr.. t;r--. I S.2.5') • l'h ~ h·;; n1· v o J tl·~~ ëo ( t-9 Si zi ::~g on B eb ! ~7.!,Q.....i 5 er). .1:. i"::- ·:· 2 ·!..... 1.2~:q~ 2 G} !u~;-;~·i.: ('r' (I <~~·::1 82~ ~: e:1 V• C:lU!)~r.:~~.NS .Joeo naP i;lf.lll.'ia (u it. llf:ll~..-:~ :::~ti 4 ~a h~l..)~ + J;,r.J.U~!iJ.(,,, ~ Bi :i i."''r;;r-:;t>; J oz~~' [ ~- hi e;;- (I ::-··II-~ 3 33} DE _G?J.WE .Ann.o ~ M.:.s:'ia· { l:d. Dr g Hd ::;.". 3·<r.::·~'G)w.3dt.·:P. v.:J:GGM!.:DT s~.::-.Crik,wHlOO"' te Bxl-in dt:r 0(~;-;-·gs--;ë'l.l.i!1:r,:;'.>W~

te~

v.ztj~ 0G~tg~e~ _ . Pet e:' ~ Jo"':e f t~d s ook :;,"=~Cl:' v,IHmDE1{D.ö.BL 4~nz:w:; M"-1:d.~.;1 ···:W.I!'r-wr.\?' ~ij 3~.:i.0r{20·<i-~:t~-:l2)0 '1-'!.H?oZ-; T·lUf' g:~'t),,'é.·; Lern;)~.~ok 2'J.,.2 .... :c7!J4, 0:1 r.i€·r.· -!· i3~· 4-<\~b;3)e:! .!-:ëlc z:;l::' ~:e~h··..- ·~· .. ME.R.~·~~ :en l\e;pt. {hi:; .... .;. I:5.~9·-·X'S47.) .. ö ~.'"' ,,.. p ~o:.41 ... ':- (.·.·•: ,• ,_ n -~.. ~-,-~ "-l'• nrr·:~'? ·J I . •.•.. a ~ r . ~ .. . -r. ........ ··- r~ r ..... -~ -':'l'"'t .._.. : - ... ..... 'c•JLt "- ·r..- .. "~·... t; .............. Dr.f;a~.o!o..:. .t..f.'-rli.:.L~1.t... ~.v-...... a.. ... ~ i!'l,o c.~~~~~cnd 0~ CAV~l!~S Mnria t,..}:'.:!1:c:." •.'n C.l(OCX'.á-.L:t.T JC\t>ina~ P\'.te.;•:.:>:·o:,;,~f i)"!·R"\:'::'.;;v,.;,> i"it·:r('1-G~lflS4):.-.et Y.'lll'i VOLE'O:\i rll.::.riu,3a::•ba'"" r.'n { r i\."\' J. ,,.~:·. &1· --1 ;$:o:8 G·.l. :;:\ .•:;:.- + ~4· JI 1 ...1 iJ ft(.•) d. Vo Pwtor· (.~eb~ 11:~ Sv P. L • 1 ".,

T,

:t·-:·;:::)-:.1 .rL~· J.•..Ju:~ ,:.·r··"~;:!l"''··i:.ic.;;·::n :?.1,-9:i;.rH'>och'!:•::::- Y.on

<',Wl(,\,i!l..s;; 1?:-J. G•:.i(',f.,2:L;'3 L'.nr:bh::-HU~cb.t.e i'>mt:ce:<. !4--8-·176:;) t ~ J? ~ ·;-' ;• o•• 1{ ,, :\~; l.'l\l t· !:Ï.!..':';..[~ Yi~~·l ~t.SI·)X 3 Ciq I-/0Ü W:<l V. T.~.r•.m w:s~..~ Pl! ul

Jac.r: :11l J..i)'J.'': ~·let·.J. c-tJl:. v--az:·n~ii!.rl al~ :Lurca~x~

Te.tv~o.w

D:S~WCJf·!.~.:RK:J ..I. ,'I~;..~.\ B"'·k't .. en z~.jn ecr"t::;·;;~ D:ti SOLT.. IER.(o'Jk !.JE Hh.LJSR fi[aria, . .c~~h~rina(Duk Curclina)~ab.te DXL BD ~onon~ te Deersel ve~~ekten~ . l • H'el\d :c..i \('(t:.; :G~0;;· Re :i. g-ad. ~-4---1? 30) td. er 0 ( J. 4-8-I 8 04} met I! ONNE'.J;w'f~· , J O~f.\1'\Q.,_, Cti:t~l?-:i. .~E' 1: t. i(:.'~ c;e r.. ) ao::1e CJC' k NO~f~:St.ll J N gor>. r.:.·~1r.d o !: e r;h <;.~ ... v • ,,.... -~··· """""'·:..• _,._ .t VJ .. 1'\.~"itr,.,..•TT'('l' Vf:,..~V..t ..• ~4·, ·.•u. E~ "- 0 ( .2. tl--7 · -.t ~ 0 5) o • •• ••

7. I ' t. .pA,_: J" ~",,:.l~" ... l!':t&'.\..t.l. • .le ) o-H \,.\;.)

.. ZOO~

'1'11~!11 •. -..",: ;.,..;o.. ~~-'.p-• f"~- r.:-~ . 1 1~~-.""•o ·

.

·..

·

2. J 0&1 f\n~.·; t ~.1 !.) e <:...:'·'SC). [' e!:l.;·I ?CJ-~û 3 t=!4:! hi e;r ~· 9~· J....,I 3 5 5) "El!:":t..~..·ri'"~!.H·' {~:f~: ;r._-;..--·· h . .L-, .• ., 1· ., I T fJ Ar·:) ~ :,.. . ..... . . T r. '? ..: ) 7. • .. ~ "r '-""1 ,/! w .· .' , .. ·lGof··,·~.-···•·<""'-·''-''l\·'<e'•'.-·~i!.\::l~· •.'l•L-:..J".;~e •.'!_-d,...,. . , ....;- v,OCr·;'!Od .... n .\.1.1. ~t:; vp \J~t.~l#o~\Nd))) Cl.fm'): BEL3.~CK .Ptat<r.':<•f·;;e J:l.Gc~r,;öl .2•D'.l:.::?G,J ;ïn· l~~ ..J.. 2.-J.t-.· !l.:. . :t$:,'f~~~,'T.;;~•t a<:~p t, rm •;. Eh.!Bi.ÜK'KX A.::~ na Cl! ~bar it..'J .i)~\>.s:.: Ó •. ~Q!W(.W. l\J-.).:Rk&!._ I'Y\.tA: ~~,{2.2..-·G-I;3:~D ;;n ::dc:l" + . .20~:l-·IC9;r) t,.;D.t; <V\i-~ 0(:,2.-5"-~i .. ~ ltg55) ·r.3·;: [tE:.3.o;:,C~~ I:.~.rE.·l ,Dcuedlk'i:(gcb. te B ~.. e1:-k l ~-· 4·4-%~5>é.X),~-~~ t~ Bae~s~l(lBG~)tin hier l&n~~.(I90C). · -t .. , ...........;

'""'

!I..

DE~!!:Sr.:ll.I:~(J3_·:

.;:0z2f(pc.;b.t<; D:.:~. G-X3'72 oen hi~n· + I4-:ï.3-Ifî'7S 'Jij ~!:.1n B.~!_pt P~:\F[ji··!'''·'·:.lfir..t:~ , . .,. v ~~._ T·Jzn·~'('-'u'' ~T'·"'·n ,.. ~ GrJr·~s.P~"" ·•--..a.~ •'·!Ji-"'.;·-I-.:l·;t·• '0 .. u..., ..~.-, :.t:J~~ ..J\:: .. _;;...L.:..,..,...,.._-..r.. ·J::L··r-i·.., ,;:;..,. .....•.!J_..,.·'n~'ö.~{?liib ....... ~ I 3 j ~) cl u ,:(1. 0 n E:. r z t .~ :C )é l • .•

''$ta..'D

•.I

o..·L.

DEMES~.:.~.DI:.'l~~ ..::~~; Ba.:;t, (te Hu:.lo Beb.X:~-2-IB:;Hl)l.:.ndb.te DuizÜ:.gcn z~v. ,._ wijl~n ~1~ert au ~ob~N8V8~ kona.hlnria{gab IB02)Hier 0 (9-7-I3501~e~ TAfvp UYSJ .{ Vi c·';DJ'.;. i'. a 1• f.:.•:, i! ~~i::: ca { h!. ()::" :. : eb. 2 9- 5-I 8 JO i ~.n nd b.d. v. D.unie .... J J~:<::e! \ .ti?l':'. [!<.::~)? ge.·-·táf.! '793 2~~ v·. $.:':..N~'O~•S ( SAW>TOI_T g SAI~TGI~) Mar:i~a,.Auguo,­ t:-..n;.(t'ci· Jtt~. fi"~•I7~Lf~::'t-j.b.:!. . E::!':' ~.l~nc;bou~wrev'We 'ioole~<:·n aat e~n 14g~.b t·<oé~~i '~i-' 4;t..... :r:J~._::~ ~0. Il!,;t: :; .;,z;lz! •:n•.R.·~tt·ck IH~.:ll" !U~I, ( G- ri-I ü 51} ~OP 30-.9-' I~!j5

"ll?r

1

de il "'

k, ..;·:trr;

'l'!.!i!.l!!Jf:::iW.~ Vj~<r!-:;;:.1::-ir..o z1.ch alleen h:..ex'

V~ ::ms·). ~2

!.\ 2.

~

f't!8,

::1 .t.-Hl $.-.:;w

·

DD rtC8i.iAI.;~-~~~.: -~·a n Hart.

nn

eh l.ll.oi•:i 0.Ui FJ.f3Cb ~. e

f,ir::...;rn.i~.J

Wo!) uwe

DE MET SE.:.U; ( ,H\!.;, .

1

w3el'

w~ 3 hi ~:" ve :Lëw.a.ch tE:~?;' {I 9 32)

~ 3~C.

m:; r~m71':!.B ll..E ~Dt>.ni e.l ~ YI\Oi.i? t: • .~a..L'J.J ..e,r (i 5 70) ~ ,·

..

-- ··--

'

.

.

:

vestigen . . . en

.

pp t:!el•"t.u.s.s-9::..,.JX.9-::lJ.1.&· .g.Pr:-<-~ ..,.. ---~ ,

.

.

.


'•

0004.1

·-DEMDUR~ r.

J!1l6s

.. "t.,,.;,-~.;1 ".l"A,..,." r:.'JI""'~ ~·'.-'•'-(;·,•,~ L,;,..o.<..J, • ··U.l•~· .... ,Li\.\U,_ '·-"~ 'f'"'-t,. ..,.,. (.Uh) ~· A..~U ..t.

Q 0 UQ -'ti"\b

l

J

~

.~.Q.

~.ll.r.ttoo~....0*dinnn0., B~gène ,., .. Ou···!\' .t'..

I,.W(..O

.

0

J,

r

(gob. Iü16) bureoineo6tor v. f:·n te. Dl;1,1V1fJI~q ""4pd..:,..,..l..~ .. T1~•-.J.-l...;;_"-~·~ :..o~1.,· ,:..)~. "~'-· fP · fl~'"" PL~/J~~~

U

/'}

.

DBbBU~J G~s~unftVictor,Ferdincnd~~ugène(geb.to S.G.d. 7~6· IBI7)nijvernu;;:o1hie>:' '!<lOnend~+

t.e 8~ G;.llis l:J-.G ..·l/39.?, e.lo Hedr.Zoon ··•~Ferdinv.nó Jozef 1 4n toon en v.·Bugén;i.e·, Pr.o.nç oio~, Jeanoo ~Pil.~Y'S.B:t:•oodor. v. VO(:r e~~a n de.Gu~tnuf wne hier pupiorra~rik~itfl07I~,woondo in IG49 to ~w 0n l'en 18 Gl3 n11üer: Hij wao 0 met PA,~!3NT Buphérnie 1 :Eliaabeth, Therer:d.. n (gc·'b.te Be1•J.ijn ·~Du:i.tal.lG-.D-I13I.2.)G.v.,.f.a.bert 1 Joz!31' en v. CO~~~y Ml!.''" r· i u~ k.n na, Ma"' f (tl' et ha; Thor ee;,a.. Ou de !"O va ia

r'er~i::uwda p Juli a, Ad o lf'ino ( g eb. te Dw • .ii,..:..$-!8 4S .. E:S.t: !" 1~· (;?.:5--G-·:U.:Ge )T':ïet ANNBZ DE T.ä.BO.ADA &:.lf'ona; !,!~ria g fózei' ,Con<;~tE.rl ~ ~ :~·!.(:

I. B ~tr hé::1.in 1 V'(:~X'd E.'l')

2.G~~taaf 7 Pe~dinnna~Jozef(gob.te Dw.~2-!l-IB41}Bu~ge3e0s~çr alhier (I GGI) i në u s tr ie el (I fHl G j 0 tè Pari:! s (I 5··1~·! n'7 <1) mw::: ((IJ.T.HCf..:É l~'r: ";(-;~.·~

nette:, .Jooéph.i~e·:·eeb e tr~ Pc.:." i j"l 30~I~I347} ei •. v.K;.l:nel~lt!t.:..•!..u 'tcö::.c.mde bij het rn~niet~~~e va~ oorlog on v.BRUN HélèneaAdèla

3. Aug u at, .Jan,;- Jr;.zo.t" (.:;Pb .. to D;-1

r·s 46) 0

met· ,:WUi{EZ JuJ,.ia Joeé-;?hinc {get.>

I054)welke hem volgende ~inderari ~afg ·

1

a, 1 e: c.l.; ol:.il r Ma:~:l u~ J or,; e~) hi.r,r.. ( h:lér.

eeb .. i 7~-G~I CD 5} I856}wooncl~ ·t~ Crainhe~::·(~·n86) .è·n later~~E~G •. RSJIG~J :. . i

4. !lugène (gub

_ _ . . . . . . ·.· "/..,·_,; (!r~·C·U(!) -. ~!:. iha.Wt" DBMEURj Bü.pl!tH.tia, Po!:'d_;.no.nda t> .'rulia ;Adolfinè 0 niet ANNEZ él\l'ii ( c;r:tb. te BXL .30-IO .. ·l8tl4) f.:>'briexa:lt v~g~sc!11.lderd pc.pie~·" te Bxl. Zoon· v. J l!ë o c •Jo ~ fl:rul1.s ?B or n ~~ md4NN)J:l en ~:_.Maria ~ll enr.oica, Joe éphina lil.ANS (.s.a.b I;GI5)en vmncné te nxl

. . .· _.,_,_ ...· · VCH1 {~ aan::.·e_€:". werd Ûe !'amiliennam Ö.!:!or. ANNB:t Dl3 T.à.BOÄJ:)à :{:{~_;II..,I89fl)

Dc.o:r;• vovnt.e v.hd

ANNJ:E Yli::"'",~~':lnren

·_

trihun~ol

DEMBUlitD wrwö ing·ovolge üi tr.opruek ·van het triburilla"l van Ie áanleg te bxl ( ::l.9-? ...I89.5} ~oJord t de nu.r.,m ge~o~i 3z:lgd .. ais dè..MEÜl{S.

O.iUCHt

DEl.tLI URO Gue ·-=HuP., Fe:r é! :Ln.anä, J o?.o f' ~li~;t:".hti:w.eli j~_:m~t . te Pl.~r.i. j r~ voltr•ckk0n wer·d hj.er inges<'!hreven (10.:..4-lü'ï~:l} •Hun tr:i,jf h:i.~r.v.Elve.::·:uJl ....

de ~icde~en ~eX'dun to St·Gilli&•Bxi gebq

·

l.~~arér0uo~uuf~Actoon(I3?~

2~Picr~0,~n~irnotChurlee(IG?7) 0. Ct1.d.r ·a 1 C~u· o1.ino ( Itl79); 5. G-<n.'n:a Lw, .T f..' a n :1 e I IC 3,1) •

DTiM!nJTE~ JJ.?.;:·!':.a~.·ine c· met L!:i.\Yli:t-!8 Jnn Bnb't.,w-e.orvnn ":.Orl .Occh't-éi~ .. J~a.g.de­ lc:d.nnCn:î..cJ (hie::.- gcb.J.'7tl0 en hier

!l4...:r.I..,11JOi!) ..

-}o •...

rw

DilMEUTE'P. ~.b;~.• i. u o c k M~u'i u. Th e ::- e e in Y ,• ~ eÏ, ~te 01..d. e ken 25-2-I 3 :2 3 i land b o \ ' X?ü9/~m ...Vop.ElUfANT \~ ,_, ( geb 1'7"'7\ aldutu•,r!~v.Audroens\g~b Mi:l!':'illpl31:l.:snbeth '-' ; 1

IIi c";. 0 ( 1.7..-6-~855} t:";tat Y.iNDlU.t\USt:Si.'l !ugt.:.Gt:Ln ( hf.er• g~b • I 2-2-1n2 3) z ..._.. Ni :::?L."1. u.s ( l:i.Ün" · +-- ..4:-:l--I. r. 50) en ·" o J~A3S lïl~ ria) Theresia (ge b. te . Ei..gerbroko:i. .èJ ..·'f..J.~?:.'f86 ·en h.teï:;· ·I· 4·3-II-·IGG.O) o

DE MBYD Hcn.:Jri.k(I45''7}zie ook Inm-MAY

DEN MAY J3nne(I455). DEMOBt

2ie

,·_

o~k CEMOL

DBMOH~ Lo~:~.. e8,::ic DEi\'lOL.Op I2-Iloal?62 word·~~ .l31i.oabeth_oà· L!!·::!o-v,i.<e~:L DliMCL Y0~muld nla zijnde huar"moijeu" ·DEMO:i3Tl;fm zi'9 ook D!:trtiOUTii!{ (IB57-·-88~en DEMUNTE.R·Mare;\.a;Anlle.J~_:b~~·~;:~!J) 0 met: EL80CHT Jan Bopt., (BLSOUCI:lT !8,:-lüJool<. II~nqrik(geb So.ll.~ot.••'l""' _ ea ider + .20·-3~-1847) ~voddenl~ooprrian(IU4?)z.voFili!)a en 'Ir. s:H,Ltt:~nn· El:i.8.::tbeth.:r:: Iü25 ~·lOOnde di'; echto.:lur"·nier cn. .•Je.ri . ··Bap"t .. we;.~.d ir. IS45 :Ln het ~~.1.-& te Bxl opgenrim~n ~ · · · C4 o ;';ICliTW,:orn .J aco.t:o·; Hu b En·t, ~ !' ~utlyt er, Na~ hi.e.t _,g'Giui.ge. J.I 6-6-.:7.1 !i)<i·.+t::;....

e\•on vêlor de kornst van Pustoor

M(;).yers

·

Dm.lONCTIAU (I 7·7 7) Dhll.10NGE.t.U(I3 4I_) zie. DW;ION,CBAU · DBMOL zie ook DB MOBL,D:U ·r.ïOL pDL MÖLI.)~ . .-Dnt~QT. ...I ov.k -~e ..;.:rYr. \ P.1 :i·e~.l;',3tll {) m~t· \rA.N . .DEl~:: J3L~'3~r . .

··

:.


J&_ ~:JJ-~~\x\R.c4GG 3>:1 :.; ~-~.!"'I~ (;•

td.r. ..,.. 0

:)

0004:~

"i:·'·· lH: ,; (• , _

~ ~;1§1?J.· ·-~~~~~~ v._tE_ i6.QtVt ~~~ ~ !:;::~:·:lc:? ::; on Anrw. 1 .;,'1..i~tr<l <Jr· jur•l.gu k.ind•.-:l· <:i9. v.'\-.u G<~L \'!i Jan ·P-n v .• VAN DIJ ...~ l3L':d Glal'n., Jun ;e-;.t Nicl)]..a,u.-s (+ . ~ L

10

0 ld. 0!' ( 2Cr»·5~I 6 32) met SOPHUl Gi }.1 is en p-i) (I 7 ....J:--1 712) met IiCLLEi;IJ~..NG Jon,z.V.Gillis en v.DlJMESMáECU.: . .< D~u.DE GtU:Vn Blha .. betll~d.v ..Ton on -v.Clara was 0 mot LEUNENS J,u.n. ·

r 67 4) An nn

M~ ~'zowt:•.·r .nJ.h~.c·r(lG?ti tot ;:o-~l-I?O!J c;n hiel~ + [l.,.;: ...J.709), Ç(~\ : 6"}6) r.;G;L 8?;· (I GG 5) hct'i1l~!·gi_;.)r (I ó9J~tot :t ';70~) l-h;ul~-de ~~~-r..- E'{tr Q--\k~)'!c1.ö 1 alsook· k el'l::.·- on urmgood sr•:-n (X6DG-·IG9 S-J •;og:• ., ~ la~ t .J.

~~ g.r·~.nèa~ HC!.'ÓC!l n-::1. zijn ~r gehuu1'-d do1..·r zijn e<:htgtr,). YJH .J)Q.QKOJif_ 1-odov:i.ca.H.:'..J w::3 ook Kel~kmeostüï.' en bezat te r:te8:..~ eif,~n .f'~~~~~ t.EIJNI%~j M;::--:!.r:r"1·7::\S meid bij Scgc~r en Luuo-... ica.(I70;q_Ab;;•:i..a ;~C_~--~~.~Jan Ci.'. v,DJ.ï G.-cr;•:.· T~lÜlL!uE:tl:. Ludovico VAr~ DOU;h:Oiil + 0/1..-J. J . :K.o>t'o.• <·Jer·ct ld.er· opgevolgd ûoo1• VHWN lJr..!J.lo( t:)::; i.::: ";-171'-). ~ ::o:-: CJ..:.;:-.a b.n(L;nn de volgenr~e kinde\~en: .... ·· ·

.()e..~

/l.:l,'ii-:lov::.cad~+ 3-·3·-1740)~·:01'~

in cr"e kerlc bC[U'UV0n.!.L'.o,~ .. (!;i-·{~-f... ~1@6,} mr:•t ·a~.N CUTSH·l Gabd.el (, :.J.:i._t Ylez.oltb;-,·ol:)_,..zi.<;>~}?t;~;!r..J!3!... Lcd;:;e ~l32.inu~)c:th.(hiez~ ·r ~.S--I74ö)onge~u. . .~,;-d.Op I2--II":"I762 wc<Z1 .z.e nog verI

::w:.<! ;llti ';r.;c,;. j~:" V~J:iii;'lol~).Y..iL Lo•.lis~~-

.

·. •.

·,: :

., ·

.

:soP,:::t.~:::'(n:;.e.r ~- ü-·J>·~r-:i.o:t}l•o::n:e:f.' v.ou1 :H4iz:.\.~.g~ri.(v.,~4--._?oè<I7I2 tot n-13171:4) •. 1-Ja~: 0 u~t: .Q!)NS.~:li~NS ~ikl.:t'ia(l'l.io<i- ·:· .:':lt~~~:l'7QO) .DOlta..E.M.A..NS .A..ti~·1 H'-'.t'>{l7l7)b~.j her: r:wid~ze C> l1icr{I8-~·~I7;17)intit DIJ ..GiUJ.YE Jan .

.

.

..

" ·:

~

.

.

4,.Tch:~~::i..~. 1 c.n~hier + l?~b<-1..l'707)Zc wa.a 0.(\·f>or n-II-!'703)

~- ~~ \t~{.!3-.:h pi~

16/•!) ..

~l·.us~·:>r

van I-!uizlngen(I?I.7-G-4j./ ·. · ..· . . . .

.rse~ ~\1\r-~~ (hi,,l' ·:- 1 o---~···IG95). tiJ /tdl (),(i..b~ ( !:.io:.· god. I 6-.$~IG9L) :::, v.G~b;_:.i~:( 'e·n.:;_v.GFJHtfEBÓS _J.oa.M.e v n:c r--}J.n ë:S ;; den ouden rr en v •.CL~_;lli-1,'-L$,., Col:',P, o-~~..J>.1l.d..e.l':'3->-ta,rcn , <

r8r::ös

v6c-r 1694 -g~huHd

\1:1~....- .~Jl PEL~ (! n til ~ ~ (l 0:,~0) .

., . · · · · ::_. ·. >.:,': · · · ·.. '

· ·

·

11'1\Ct. s-e~ (::>.c mot

\:!7:5-~)s~hopcn

d. ·

.

7) !:.o.D.:tr::.t'.

~

\'o~~r na om) huurüc. hier. l"e:>:>k~··. d._n~~-;.::::'1..-:.""_>

z<::l!de

al!lier(J..79U);

.

·

·

U:J i.! DL F ,-,.ter b.i er {). (I .2···:3-I 7 GJ) met · LUCB:X. f.1nA•io. ï Ann,~ (ook L UY~i~Y.:j Jü.'.")r.:

J8C.(~6-·!:l-.:!.'i24)l·W:!~vc v,LAUS ..Jocob(hier,'+ .I~!1~~7G~) ~cl~v.,GLLl.:t!; .:;~;-;, COPEl~l'ii~LG Daróara·.

Dt-?~7-.:\-179l)oud•~rA

.cle

'h

-~---~-- .. :~ ..- •.•. ·. : : ~ .;.··:: .':: :_. I i-1.2.··~ini I )0 tnrat _PAESU,.ê~NS_.)_IGr_.d~~4:(.g.otj.....t;.e,·...-

: .· ... .=·

DE f,lOLLB Cu tharinn ( t c.

Dw.~

·van J.n.no

·•

· ···--·-.:...-

®ê An~;~(gcb~~c

.,

·'

·

h~eX' ~-:r;o-~s-~If}7),~Dc!-.tgt:ev.i.;)3

DI1.I753 "n P:t:Yi_,mc. à•) r:n' 0r-) Ii"'-';lz:oi ( g eb. to TJw,_p1ï.r··l:75"S·-~r._.t•..i.C.~t;~).:..Hu~ r-:: v.,; rr::-.: l ~ e ki ~l.cl ~ 1• en.• r...z.c.~ ç1 en ,h :l d r all en g ·~ rl • · . · ·· ( r:<ül<.

l.~ll!tq•:l~=.~,'....Hlna(I2-·5-·::."7?~)

:~1ANIHZ~~".H,1~a,..::~an:_~apt,.{g~b.-;;e Ala~·

0 mot·: DL bere 'l-IC-I 73 0 en hl. er + _.2.Q-8··Iu..!W.)..l.an.ç..b ,al.b..i..c.X' _(_I !ió-9~J::~:.zt ,tapt .., . ,J. C!n -,-r: _",., '~ "'T' r, - , ,. ~~ · · . . . · . .· ..... ·· ·... ·_!. .· . ·. ..·:;: .. . : · · ·:· : . ·. . · ·· · -·· · . · ,. '·' .... ?F Bt ·(.~r--d "'"" , ,_ rne .. en ... J..ana ·•·.: .• • ....... . . •

2LJ!).cn~(2.icr. 8ld.I2-·IO--I78I_ e!1.!1i~r + IQ···_9..::.r.~.7}; r) n e :i. J u ( t ~.'- G nil !JLqUI:'.l'E:r::!-;.

-I. 71!. ~·1 . en-· b.:l <H'.~~:o/:._,~S~5.3.7.}-t.~;~~-.J3-0:7 ~~ . · . .. . . .

0 , :F I? t r

4.Jannl~~u~uaa(~I-G-I7D7);

~, r. '"'· r :C n ~· z·.

(I G·-X 0-?: 7 !:' 0) ~J-i..'1-~'7G!)

.. 6~~t~2-<j-9·-..t:9·~ jf:)

e:-1

{.:t ó--·4-·IB09)

.

-~.icr

. .

+

:·.:~t.. ·PI.ll..k'S.~.t F.~:··~.il-'3 ( G"b. ·~ -::•

..!- .. ··

·· ...

'

,'

~!{JL .J')F.l:111t~(dt

~-1~

Vl~r:l

G!e.r·[t.. Vft..:·J

Dw,

.

:9-A..:r~~.:5GJ...:~""'"j.iri·~~i·~20)_~_~u:t-.E!~·eHT· __

·

.,

'I

_.·:

•. :.

:

lJ:;:;f>\OI. Wl;J,\~go0 :ï:'.774.};-7oo~üc b.io!;~Io.<n..:.o2) ·· DJ

~

, ~:··. __·. ·. . . · .. h\IVL _Ta;., t~u<ö·:•m:llcn ·getu.i.gc tusse:1 r:j(J~ .Ön.-1112~~ lu(.l

~~·.LH

~H. ;:;.>.' .. o.

i

I II

fSt ~ Lo:lio(I3-G-I71:0)

DE

1

,

•.

. :-·· -~- --

.

·

.

,

Du.) · 0 GODEAU So.b;estiaun(hi...o!' e.cbD8-I.1.-J.763):z..c.v..,.Jan .'Oh.l~ ELS.T .. . ·. .

1:'3MDL Cnth:Jri.nc.,ë.v. ·.? e::1 ·r.m:tmH.'.u;i, Pi.l.;:.,p.~i.na(ui..~:D~) ,:rti<>.t' · .. _· •. <· ·. i./"7"6)rn~t GOO~~:iJ.'W~l .~·\.~:t.oon,~H0dr.··{•·,it Dw-) 0 . .

O(J.:û-6~..

I

r.


u u u lJ ;s ~E!40!L G:Ll.li.n(gc·!> to Dw l77G-7;~), Vcz•muld op ~-5-IC.07.Gêhl.li·I-·J ~U1.EF i<nl.'~-a(gcb.te Linkebeek 1'/:;2-G 1~.Gilli13 was ~ 1 i L' .• i, '~ u (~ r· I< ,_. l' ( ~- :; l 'l ) • 0 u d Q r 8 v ct n :

I.Domini~uc(hior

2.Cluirn(hier

lil!:t

_it)·~

1--IC .... knwn(r~~1)l·:~

BUb,l2-3-IG04);

geb.I4~4-lG09);

3,J\ntoon(hicr geb.2G--;;~r;;rr). !Iet. :~xl vondE.lingjr~ DELHBID Bo.rbnru(gcb.I-Ir.:l;:: + öij Lo:n .Q,-:5-·Z-11314) DEt·.lC·L i.·in~ie,Lou.isc(to Vor·st!76LJ . .~7G geb .. son1t.. vern1eJ..d nl:::; to .::t Gill.:Lé~ ec'j.en llit::r + IÓ-11.-IG3,1}1a:~db. (I!;3-nd.v.Gillic en v.P.GW:l A~Jn8s. Ze H~ls 0 mut(llJ.r:: 17~7)lül-:DH~ncuc J[tn Ant,:on(ilicr gcd,.$-S-l7.6i!).: :· .... ,A ....... .........,.,.;,.,. ·"' en 11 l .. \..1.,,d,..,-=• •• r.o Vd,_L·t Juc.., 1 r.u.;-:_!.. .a...-l~\ ("r·l,,r 1 ..._ .... g·,eb G-I"-·'"" .a ..L·•. 1'"'v . _'l''·'I' -\";;. + -:~~-.s-~t:J4 '::P J..v ..,, ..J

....

L

DEUUL Catharina(ge~.ta D~)d.v.Gerocm en v.E?RINGäEL Joacna,Wuriu(uit DH .. )hi'.::r 0 (2~,:·-·?:..·l7i).J)met VàN CUTStM .,Tun 13apt. (uit Dw.)z.v,Duniol c~ •,r,l;i:STic :::;l:i.. snbetü(uit I.H~:;cmborL,;)ovk scms PZTHI gcnoe:·tc.. · DI. f'4.Y:'"J FiJ.i!J~{Ld.t DeerGtd.):~.v.F1JV.ns(u.it Dw.jen v.HEHCULIE ..~S Maria ~ui~ S . .l:'.LlEij vlaG hio:- 0 (~·1·-5~17::J4}met SO ..:?.Dl.iL Anna 7 l'.'br:i~,BXL von·C1.c·J.:J.. nr~

J

t:

~ e (, • t n. D~;. ~l ~- ~7 -l ~1 S'8 ) b. "db • (I 8 2 .J) ~. v • .; o u c h im ( te: [;-;,;, (ie b ,. ) 'm ·t. y~·:r:l DE~'< .G~GHT t·:lari~ 1 L!.nna (geb, t1~ 1i~s:;mbcrg), H~e~ ~.,)J6-l-18~3~ 1 rr: ~~li~~~·~-WSTEN ?lar a~ hl.e r û eb. I-7-I n oe) G. V.~ et(~~~ hl. e1: ·-~·}f'n L. en 'v .. f';vl?.Db·.!AI·. S Norb er t l. r. e (u~ t E~(l) , Ze l.rcrwck ten d r ~ c l~l. nd c:n• enA:· . ~~ (.t_ -· -i- 1 I I SJ I.Jonchim(hier geb,I0-3-Ifl23 en hier+ 5-D-ID24);

i)Eli:C L (h.ll :L 8

(

:t:

~.hluria,Anna{hier geb.IG-12-IE24 en hic~ + 10~5-!325); 3vJoar;:·Jr:(h~.er.

güb

25-I~.I~;Q,G).

DLjv\'-t)L Erncl'(H;tia(uit ln-1) 0 met :1.1\UHAIUT Dor.l:i.niqtte(,seb.t~ :Lh-~.14-·!:J-l79J)

DtM.iQh,. Daniel ( g ub. tE: Dw .. If.V~.) landb. 0 met PABSr. !.Aii]'S .f;~u-.a f~~ ;C.~b ·i.: r.

hw I '79 8) w a u r van :

I • .Tan Eapt. (hier uub.I:S-·9--I:i23); 2.Peter,Jo~ef{~i0r

g~b.3-7-~2~7);

3.M<:.riu 1 Thuresia(ld.. :n.' gc:b.l3-:l--I02G en b.i~r + I9-J-·lfoQ.G); -·1.. Ja n

l) a p

t • ( lLL c :· g e b < I 3-2- r.;:; J G ) ,

DLMOL An!1u,,Ce.thariné.(C8b:l8IO)O mr:t WH:DE:..Ü=:tx Jan Urbuan{hi~..:r eeb. 17-~·-I~Il en ·::;r~ H.::~2 . .L.:• -:- I-J-:1 -.:;:;;.17 bij T!G::.<LUT Willem)z.v.l'ict..,.r. ([;Pl.>. 23-J:.--I7:.iJ) c=: ·•• v.:,,r·.Jl.~Ll{ ELST PctrcneJ.l::{hie!"' eed. 31-12--17'72), !n~. Urb.:1:ar: c·n .:'l.n•w w~..:rc.:•: tic.•r lu:l'lc.(-i~J"!··-12)_,hij t.;rns hier schoor.-· Q 4~"~ I '•· ..' a .._, "''·' l . I. I 'C "' - -_. 7 1 •

·'

mr.

Wi~.l2m(gf.:t>.tu D~.rt2~)knccht

MOL

( 1 ~47)

bij mcl;nna~ VLN DIONANT.Cillis

Dlii.IL.:L J ~r'.O or.1 ( z eh. IS 2<D) ('} illet VL!iDL.o.UU S'rm; J nu n na.} ...\os u li a (hier· g eb 29 ··· f-1~~1. en hier "'-.in de :.Iolenstraat 7-I-ISg,2) .Ze we.s voorh<.;t~n 0 !?..8-.• .J 0

<:..: ~

t

~

e ~: :

~.DEFaCJST

2.DEDONCKL{ gcd:,u~~d

Jon Bupt. {hier+ 30-R-1~59)

Jaco~(ceb.t0

Gooik I-l-II-:-If3J<1 er. te Dw

ge~·lCGst rn~t

+)k~ t,N~ -~·

S!.:OEUWAEGEN r-IG!riu JAr.nn e>:J. l·lae (:·Ii.::n 8-r--.!.861) J rnet .Jonnna,!1o:::ulia,.d.v.Pete~ en v.~O::.-:.Dtf.IA~S Niàrl;)~~·CM vond c 1 i :1 g c: [; f: b I 0-l '/ C0) • Pct ar VANDJ:;,'l,J.USTJ:·;ï{ '1-1 n s hieL' (~ 7/--:112:· /.1 ~~ 1.6 ·

t

DB.f'!OL Ju:-1 l3ur:t(ui<: T.'w.en gce. Ul2·a)wcs 0 m0-:.: LUYÇ!Z:~ i'.!:n-J..:.{IO..tL, IB~7) U•.~dc-rs v0.nr. · ~

I • P e t e :r:- , ,r ü z e f ( h i e :· g <: b • I 7- ~ -·I 0 5 3 ) ,. P et c r· LU Y C.:K X ([; c b

.1 ~ C.l _) i.,

.1

s g ."J t

:q; e

2.J:lclix(er.;h.te Dï.~.plta -·~--1~52 en ld.L·L' + :.:;~::S-I!::SJ)

G.~..osoHa(hie;: &•?.b.It'·-7-"ti157) '/.i\Jich-::tel(h:i.P.:::: gE!b.l7-·-1-I1;5!:1) .De r.:ocd8;:- hEet LEUCl>X t'}.nua 7 r!uritt.Het wi~ht ·~ ticr(5-C-IU59).llij het~ van hot kind werd de moea~~ ~a­ '"'in

T;J :: '·'HbE·th

LUYC}~X

genoemd,De vador was ht>ut:..l2:a.àe .,. ..

.


en hier + I-12-IP..G!<)

.'l.Maria 1 Maudalena(hier gcb,2-9-I8GI

9,Michael(hier geb,?-II-J.8G3)De rneoder ~ordt LEDCL}f. Jot!..'l1·;.,l_,,î,'·rJ.·j r gcnoo~d on ze was 3G j,

IO Ma1·iu 1 L\nna(hier [leb.2?-·l-I8GG), DEï.lOL .; o a n na .!-.la r• i a ( e ob. 12-- G-··1 G 56) d. v. Fr n n s ( g (l!) • te D~-1 In ::n:~) l:Lu VAN OOST(geb 1334),

;?. n

•;, n os·"·-

DB~.IOL r.!aria(geh 18JI·-35)In IGC5 ;-:o~·dt ze l.inl'iDránnu g:~nool~1d.'G~.h1;'te v. CLADOS Ma~tin(geb.te Uw 1035 en hi~r + 7-9-I36C)z.v~CGrn~l~u~(~0b, ·i.:cJ hoJ, C-7-lf.OG)en v.Emrrn Cat:h:J.d.na(hiel' ~;eb.B--X··-I805.)d,_,.·,Tou._s···· s::Jint(gei.J.te Vorst ~0-I2--I7.7~l) en v .• SJ?lUHGb.EL Jenune(seb.te fJw-,7~-2-· 17[\0). . . . l ,_ .. ..tC~ A~s-~ . DBa~L Joannu(eeb IC32)echtgte v,VlN CUTSEM Judo~ier geb.I4-0-IO~G) z.v.Sebastiaen(gcb.te B~izi~een 2~-9-1794 en te Dw.+ 1?-H-.IBJJ)en v.DlH!ANDE:SE:3H Joanna(hicr gob,29--l0-l786)d,v.Jan Bapt. (+ ulhier IH-I1-IEI5) en v.SCHORRIBLS Petronella(g~b.te S.P.L.I9-8-l?55), DEMOL Je~oo~(geb,I~32)~or~mun alhier(I032)

DE~CL

LBUCKX Julia(g~~.I847 te Hcll9)0ot LUYCKX genoemd,Oudaru van de ~olgeudo kinderen:

Peter(eeb.te DH.I845)0 met

3oms

I.~:aria,An?u(te Halle g-=u~~~-4.-IC'ï2)Hie:' 0(23-?-:-IGS9):net ~',llVU0 !.•X'L:DSrBm:t..d(t;eb.te

v.~aria,Anna

te: S.P.L.z.v-~·~1~ ~ te S.P.L,

s.P.L.9-3-I8'75)lo70neucl

KEYAERT beiden wonend

2. Anr.a, Mar-ia (hier geb. 7-9:....16 7J) hier G ( 2!\-8-I 900 mE:t DTJ!·i;,y!~ Fj'\;j)IVS· ( e eb. en HOnen 1 te Buiz:i.nsen I g'3b. :;12-7 -I[,'/ 3) z. V. P0tE-1' i !le;.:b:.)~'L:'- :::.-te Bui:zinge:n(I9GO)en v.-ToEintla VANDB.RSM!.S~EN( ",;e Bui:-dnt,:;:Ll Il89G)

+46-4.

3'.-J?::.zcf(h:i.ur LUYCK.X,

ge~.D2--Iû-IG?G

4.j~riao~(hicr

en

~ior

+

3-7-1~?3)

.Do r:veJe.c:

~ ~­

geb.l-II-!G77);

5:LS.Urcnt(hier geb ö ..-3~I3GO) 6.Pilip~i~a(hi~r ~oG.I2-9-I3ü2);

7 ,.\J.~Dn:.inu (hi<q' n~L-o ~Ö-9· -10:~4); 3.Bli!ilab<;)tlt(hi8.' gF:b. 5'. -,;\-·~~c:;.~s)d.:! moeöer Hordt r...,oUcr.X._genoemd

9, een èo·.ld p,c~·O:'en

~Or.Je";~t~ I3-·3 .. lel~9):

:..:u.,.h:;t~(hü:r g':lb, :H-I--lf.:SJJ).

Dili;iOI- FctJ.':'(gt..b 1846)0 met; LUEUC:KX\nic)E1.;;.Fia (g•.)ÏJ l848)0·\ÜI1l'e

v'liH

I.Aöclf(gcb te 'l rond n..:>:GC-~ en hier te Neerdo~·p + 7-4-18~:5). DEft:!O:r. FllGaheth(~ah,te D,..;r :Lt-56)0 met YAND~WL'.Dt-mR Jf'Z<:'f(zeb,te ~Ll:"l".i.'l-1 .. I •.>-..:.v n~7 · ,. 1 I [ ... ,., c' - ) r·· r f ~n "~ r..-o1.e·.;1:c.,. .. . :)..._r:: .. .l,;::o' e;1 L11:.r -:-- •·. -.L''"'" ,z.·-1. ·eter,. oze -r .,

- . ,.,

(All LOuCK

Dll~OLLD

.

zie DEM.:EL en DEM8L

D2t!OT.LF. C'lthl:!.rin~ ('!:(! !Jw + 2'l·-~-I7'JJ.).

:L?-I2-IO!.I )we1we. .. ':.PAS~:IANS He::u..L-:j. .((;\-·t i~W

DBMON~EAU z~e ook DB ~ONCBdU ~n DVMUNCEAil DEhl~NTbR zie ook ~E~O[TE~E,Dr~OOT3R •••

lvl:.rd.a,;\nl1él(l_~eb.tc lleizin3el1 1790-J:[l('l)e'chtg-.:<: v,:~:lloM· (ELEOUCHT)Hendrik(geb.te S.P,L.l?D?-98;en hie~ +·20-3-:D~?)ws~er 1

DBïil<ll Tb,{

(IG35-40)en koopman v.voddec(I347).De ech~genoten woonden eer~t op

Meniebe::-g er. d~n op Stuyventerg 1 z.v.\djlen Filipcjen v.lULLA.El\T Fllibeth~Hendrik word(1845)in het armhuis te Brussel .opgenon~n. DEMOT Prans(geb !84~).

D:ll::ULDE~qonk DEM'JJ.Lï:.\)Cu-t:iu•dna{~~-e ook r,JQLIJER.)hier + (7-5-1720) 0, n8t

VAi'l HElt('~~.! \h2..1cm(ll:i.-:Jx· + 10-'l··l':'~J)g::-ot:dbezitter alhier(I700-.I6)

D:::llliUNTl:.l~ Cort:.t?i:i.:L;~ b:;·~LvGvx.d.rt{:i?'!J:;(g<lb X'l--I-~I':'"ï3)H:1...e:':' O(G-6-If.O?)met

DE FYPE~ Pet~o~ella(hie~ Gob,I?-5-I7S4 en hier op Neekersput + 4-8 Iii'J·7,D.·,roHendrik(geb.te D~·I,I.?55)ws-rkman(HIU) on v.DBMOL .ó.nna{geb. te D\J,:t:'lfi0-57)Ihn d,ll·la::-in~ThereBüt wer1 'hier geb(lS-1-lBIO) .Anna.+ rd at ([C>-G-I.3I7l. . .


,, .·.~

,. ., .. b t:,.;",....OL-\ •••( ·r ,·- ,."- ...~ r: \.T •.1 (-::... rn.;:.. n;

••• 0

l.o.

... ,..

0

J-,

\,;,...

n "' - ·.,. ~ .-

n ..1.. 00 o.e i.f l

,G. ••.

J 0

e ' ·-"" •.&

....

v:.~dcr

\ié.,

::;,.Ju=:::.i::>.u :r.:..c·r g::b,

~0-~ ·i983·

e:l

~:ie;:• te

Ncercto:..'p 4!

l-2--::3·B·t-·

4, PU.ipE•;~nu (hi'?:..' f;f'b .IQ-:L~-If.J8G),

:J.:t-yc.oL.~ac(hiel~ t;;eL.G-6-J.C5G);

j.A,r•i'" 1 r,._..,..lle.t·i·w ~11:.-t::-

r_;;·,;i,> ..

Zb-1f·4J5)) .

.:;;Jtr~~d, 1.:1 c:.· t!."L. '9~l-J1~Go: Amtro"r\ Wr;EJ -g, ~- ~1-i.p,s; t~ 'if,t)tPYPtfl (~~>UJls;.:.:, :_1?91 ):ia.u>h-.·~e s.p.t.

~~--V'~~J1Jv_J;._::_ (;;~ .'-~10 3o--S.}-~~~~ ('~ l-,;...F.;,· ~ -~-':·-1814) C... t •d..(' .~,Hl ;~ _;: .•:·1L.:·.t. L'.-'- ·~! .X !, 11 ~ P:<· _g r1c tJ -·1 ,t,-l "0 3) en u J. c:.r.. f ~ ;:;~ ~ ~ W"<À..~c1;_ -

·rO/IJ' fN· <i!lf•. ~~ !>

;, __ ,

en


LU U 11 h

n-5-Tn~5 hertrouw~ ze hier mot VA~ At JAN Jan Bapt, (to nw,gob, 7-D-lni?)z.v.Jan Bapt, (geb to Dw.~-Iû-I?96)en v.MEEdTS Jo~nna. DEMUNTEH Petronella(geb 1030)0 met Dn SUBDT Nicolaas(a~b lD~G),Ze woonden hier in 10-1856 1 wijl ze iti 12-1055 nog te S,P,L.wocnden

Op

DTIC.IUNTB~~

Jan Bapt. (geb~te Buizine-t• 10.32)0 OCULA Maria(geb.103!J) waarvan Jan Bapt,(hier geb,2n-?-I3GI),

DEMUNTEa Jan ~apt(te Alsemberg gcb l83GJen hier+ 20-6-ICDI),beambte alhicr,Lchtgt v.VANDBdVBLDEN Elisabeth(te Alsemborg eeb n-IU-1045) d.v.Peter en v.HAUWAERT Maria.Jan Bapt.wae z.v.Frans en v.Anna Catharina DUSON,Eliaabeth was hier herbergierster(IGS4)en hertrouwde hier(29-l0-IG~4)met HANSSENS Filips(hier geb,I6-G-IDGO)z.v.Petor, Jozef(eeb.to Halle 2-G-l82l)hicr wonend on v.STBUELEN~ Joauua 1 Blis1fb' e t h ( g eb • t e Dw , I ö 3 J- J 4 ) , Va n J a n B a p t • h i e 1 d El i sa b e t h : I,Anna,Catharinn,Adelals(hier geb,24-IO-IJ69); 2.Jon Hapt. (hier geb 9-U-137I);de vader

w~e

dan herbergier;

J,Ferdinand(hier g~b.J-9-IG73),In 9-1895 ~as hij hier ond~rwijzer en in 5-I89f: werd hij vermeld ale"gemee.nteonderwijzer". 4. Sebn st inaq hier ~eb .I-I 0-I r;7 5) Hier on der·..: ijzer in IC 93;

5,levenloos jonaetje(3ü-G-IJ6D); 6.Alfred(hier

geb.~4-;-1D77

en hier + lG-9-lD7D)

7.Isabclla,Antoniaihier geb,I1-8-I379); ~.Donatille(hier geb,20->!-ItlC1

en hier+ 25-5-1395 ongehu.~d).De va-

der was beambte Diiï-.mrn~.~{

Ferdinand(gcb,te Als ... rriberg 18•!3)0 met DUBAC Angelica(geb Ii46)waarvan de volgende kinderen:

I.Jan,Frans(hic::r geb,IO-I2-Ifl7·l en hier+ 29-IC-1075); 2,Maria 1 Anna(bier J,BADINA(hier

gcb.l~-l-IG77);

geb,!I-JU-1~30)

4.Levenloos jonucntje(hier ter wereld gekomen 20-3-In79) 5,Gustaaf(hier geb.2l-II-IEC3); DmmNTJ.....\ Jon,FrHns(ge!J te Halle 1357 en hie:- + 30-9-IC94)0 ïlet LOCUS Henrica,Theodorina(geb,te DH,IüGO) waarvan: I.Anna 1 Maria(hiur geb.2C-S-1J9I); 2,levenloos mcisje(hier geb,3-II-1D93), lJL,·.iUI\TLL{ LlL;abeth d, v. Prune en· v.MEL.!~TS Ca::harina. Echtgte v. Jacob VAN CCRTENST~ABTEN,vondelinu.De echtelingen woonden hier (1860) DU!Ul\Tb.{ ,Ferdinand(geb.IIJG5) ,w·erkman aan de spoorweg 0 met :JEVIS Filip~ina(geb.te S~P.L.IflG7)Ferdinand was denkelijk een zool van Wii.lem(geb Li2~)hier voerman in 18137 en v.ME~L<TS Barbura,.lij was ook denkelijk een brotider van Dgide(geb.25-4-I359)hier. vo3rman· (1~~:;7) .Ferdinand verwekte bij Filip 1iina o.a.volgende kinderen: I.Tobius(hier

g~b.9-8-IC8?);

d. v. 'k.-z ~~ (~:t. fe f{a.t,& Jrt. 3. •t.r1s1) D~~UNTliR Jan Bapt,(geb.te Aleembcrg~5-~IDG6)sctiilder 1 woonde in de 2. Wi U .. em ( h dle r

g eb, I 3-I 0-I fjlJ9) •

Molenstrnat,z.v.Jacob~ook

schilder(seb I83D). pn v.VANSTENAGEN Elisabeth(te Dw.+ 15-12-IH?4).liier 0 6-G-1092)met SCHEUT Ca:harina ( eeb. te Halle 2-3-I G70) lantlbouwere'0(ri v • DBHDELI l'JCl~X .Anna 1 Ça tharina (geb.te Halle 30-?-ID~s)beiden hier wonend(l892).0uders v~n:

I.Agnes,Joanna(hier geb.I1-9-IP,92) 2.Juliaan 1 Jncob(hier geb 2-IO~IC94); 3,Jonnrlott.. aria(hier geb 2I-I2-IG97). DEI-.lUNTL,~

Mnria,Philomena (geb. te l~uit>b.roek I:: ?4) 0 met LEFEBU~b Henri (gcb.IGG5),Ze woonden hi~r(IG9G).

DmiUYLDE.{ ThLreeia,n'-<aister te Dxl.llracht t"~-öee not.kindercn ter we.~ • reld,nl:


I.Henri(geb.te ilxl 4-II-1867 en hi~r + bij BORLIJN Jan Lapt.op 209-I(~GG)Borlijn was te Halle gel>(I-I-ICï3:.!); '!. 2.M~nri, Victor(te St Gillis Dxl geb 2G-l0-ID7I en hier -t 23--1-1072 b i j VI ElW EL L Jo ze f ( gEl b • I 0 3 7 ) , DL~UYNCt

Alfons,Marie 1 bediende(3-10-1905).

DENADEAU Joséphina(ook 1da ID5I)NADBAU(IG55)DBNANDEAU(Iü35)bxl,vondelinge(geb.I7-I1-lü2D en hier + 24-I1-109G)Hier 0(6-D-ID51)met Jan Bapt.SPR1NGAEL(hier geb,5-2-1D25 en bier +14-I2-ID5D)daGlone~,z.v. Peter en v.COULON Elisabeth(ieb?-6-1799 en hiur + 21-7-1~73)woon­ den alhier~Josephina was(Ih5I)meid bij ETINENS Willem.Na het overlijden v.Jan Bapt.O ze met WALK~IES Jan Bapt(WALKIEKS IG64)z.v,onbekende ouders,zagen.(geb te Bxl IU2J en hier+ 12-D-IC72),Ze schonk Jan Dapt.SPa1~GA.L 5 kinderen; de

NAYE~

zie DE

NAYB~(1309)DBNAYE~(ICOI)DENAEYEJrDE

DD NAIJDd(l30I)DLNAYaB(l81{-J2) 1 DE DD NEYE~(I~2I)DE (Ii:J2) 1

NAEYE~ 1 DENAIJBJ,

NAYdL(I3I1-32)DENLY~2(iC07-26)

NAYE~E(IGC9)DE NAEIJDd,denaijer(I793)~DE

1

NAYEZ

Gezien tot nadenoeg IOOU niet zeer veûl aEndacht geschonken werd aan de spelling van de familtenamen,en GElZien de zeer grote verscheidenheid van de nnnoctroffen eigennamen,zullen we een chronologisch klassement gebriiken welk ook de aangetroffen echrijfwi:ze mog~ zi jnJ DTI de

NAEY~E

Gnbriel(IJ-9-1563).

I~AYB~{ JaL 0 met Ouders vun:

SPILLBMAECl~E.~.{1:i

Cntheli:ne,beiclen +

v~or

2-5-16GO.

I.Adriuan in leven op 2-5-ISGO; 2.Henüril,

id

3.Anna

id ;0 met DE NAYEJ Filipe(+

v~or

167~);

4.Dliöobeth + vbar 2f5-l650 s.Gillis in leven op 2-5-I6GO G.Jsn

id

7,Adriana

id

DENAY~J

Gillis(IGS5)alias CUYPEa

·

)6J,.b

de NAYL:..:{ Hendrik(ock Filipsen Sydra....-ck) C· ders van;

VAimE.( TAELBN.Joanna,ou-

I.Filips(16G5 en+ v6or 1578) gehuwd met de v. Sl'ILLIH.tAECI~E,{S Cathelijne ..

NAYL~

Anno,ë:v.Jan en

2,Jounr:u~.w~dwe van Cornelis VAfi OJ3i:\E~WIILN.In L)7n wordt ze Jenne genoe~<td.lliernn hun kinderen die wc kE:nnen: u.Cornelië b.Nicolaas c. Prune d.Jan e,i;lichiel, f.l.:äria .g.Anna de NAIJE.~ Llisabeth(1GI'lJ)wedwe v.è.;ichiel de NAIJE.t.Eigen~a~s van 11et Hoff ter l';:ott.en .. DL NAIJU.{ Cathelijhe hier 0 (IJ-1-I6üS)met

SPJ.UNGAEi~(sic)lienèrick

de NLYE.{ Willer.1(de NAYE.~ 3-l?I·.l)Hier + (3I-IG...:.1740)0 lilet HANSSENS Cathlijn(hier + J-~-l749)ook ANSDN3 Cathur~na)waarvan::. I.Anna(geb.I683); 2.~eeter(geb.IG9I)hier

0 (3I-7-17I2)met

D~

COSTEa Johunna;

J. An t one t tu (hier ged. 3-3-1 G97) , meid bij GE.U~BOSCll Hendrik (I ?I 7) en bij DE i~0UW Tobius(I720).1Iicr 0 (23-5-I72~)rnet FOSSÉ f-etrua(t;eb. plm I69~)z.v.Joel~nd en v.LENBNS Suzunna. 1.Franciscus(bier geb I?OI); 5.Gillis(hier eed.2~-I0-I70J)Opgeeiet als pionnicir(1715)docr voorbij trekkende troepen hier ~ _ _ 11 9 1753 DE NAYE~ Jan 0 met BONNUWIJN Anna(hier ged.I-D-I?OD)d.v.Leonurd en VI DB ROUW ~~ria(ook DE RAY)hier +(IG-2-17G9).


de NAIJElt Joannn (I'lOS,hier + 4-3-1737) .Eerst 0 met LEDNIS Joeoet(hier +7-8-I725)welke reeds wedr was v.Gooó:Mnria.Vijf maand later(22-lI726) 0 ze met MOSSELMANS Petrus. DE NAI JEt~ Cernelia, meid bij DE BROl JBR r-Ii.chiel (I 705) en PLATTEA U Catharinn. DE NAIJBN Christinen 1 schepen(vermeld in 1705-I~-49).

rt_110 vermeld),Hier. + •7-I0-1762)0 met VAN SCHOONBEI:.E Eliunbeth(hier 0 op I-10-I?IJ) ,d •. v.Hendrik en v YELLTit.lANS lilnrteynken. Willer,, en Elisaber.h bodden volgende kinderen:

DE NAY1"~ Willem den. ouden(IG[H tot

1.Filipe{hier- getl 15-7-1714 en hier als vrijgezel+ 28-4-!775); 2.Jucomijne(hier ged,20-9-I?I3);· 3.~nria,Anna(hier ged,29-9-I7I6 en hier + I5-I2-1780)Hier 0 (IG~I17~0)met LOUX Niciolaae(hier ged. 9-8-I?OG en hier + l9~3-I?79)z,

v.Gillis LOYCKX en v.LEUNDNS Joannn(hier t 22-II-I?4l),Maria,.nna werd ook Catharina genoemd,Haar vuder Gillis was peter. v.haar. le kind(hier ged.3I-5-I?40). a.Jenne,Cutharina(hier ged,23-2-I720 en hier + 27-7-1721);. 5.Jan Dapt. (hier ged,IG-G-1722); 6,Carlo(hier ged.2I-12-I?24)grundeigenaar(I762).Huurde hier. kerken armgoederen(I754~17GO), ?.Willem(gebo~rtedatum niet nangetroffen)Grondeigenaar (I?~2)en vermeld op 5- 5-I ?GU ;; G,Joanna(hier sed.J0-3-1731 en hier + :9-G-IU2G)O met ~OESTBN Chris tiuan(geb 1736-37 te Zavelnor in Gelderland en hier - l-~A~IüJ7) Ze was spinster. ' 9.Elieobeth(llier ged,07-!3-I73·l)echgte '/,VANDBN BiUNDE Sebae;;;!.aen( 1771. . IC.I.laruuretho ('f.f..r/Jf getl,I7J7ze was vbor 30-6-1766 0 met de NAYB.:.~ Guillam(geb,plm 1737). DB NAYEa Anna(hier + I3-IG-I~4I)hier 0 (:I-B-I709)met GODDAU Willam (hier + 27-5-l763)denkelijk z.v,Karel:h~~r 26-4 I694)en v,Ll$SENS Blibabeth . . DB NAYER Jan hier 0 ( 2 6-Il-1723) met VA.N LEEUW l:tlaria DB NAYER Karel(Carlo)hier gecl2I-I2-I724)z.v.Willem en v.Elisabeth VAN SCHOONBBl'~B(zie hierboven sub 6.).Hier.O(I75ll)met bt:CHIELS Cn:;~ . . rina(gch,tc S.P.L.I729 en hier+ 2G-3~:B06),0uclers van. I,E~i~abeth(hier·ged,G-3-1~5~ en hier~ 2,.Jaak(hi~r

9-4-1759)

ged~JI-3-1756);

3,Peter(hicr ged.20-I2-175S); 4,Cathnrino(hier ged,23-~-I7GI); 5,Maria 1 Anna(hicr ged,2-6-I7G4); DE NAYE~ Margueri te (I ?26 )woonde bij MICHIELS Ni.culuos

DLNAYEd Willem z.v.Hendrik en v.DB COEN 3liaabeth,Hier 0( I-I0-1713) met DENAYE.:.{ r.lurgaretha d. v, Willem"den ouden-~' en v, VAN SCHOGNr.EKb Eli6abeth(hier gQb,IG93 en hier + 9-4-1?5~).~0uder~ yan: l.Cathurina(hier ged,24-5-I737)0 (20-~~1764)met DAY P~~rus(waarsclli jnli jk z. v, Peter en v. VAN VOLSEM r.la_ria) .i 2.Maria(hier ged.l?-2-1?39); 3.Gillis(hier ged.2-~-J742 e~ hier + 11-~-1743); l. Anna { h.ier ged, 31- 5-I 745)

5.Peter(hier ged.2ü-IO~I?4G)i G,Filippino(hier ge~.?~II-I74R en bier+ II-5-IAJ2),In de overlijdensakte van haar zuon Nikoluas(4-2-lG50)wordt ze M~1ia genoemd. Ze was hier 0 (I3-2-I770)met Jacob VAN DEH f/USTBN(uit S,P.L.geb 174G en hier+ 23-12-1303); 7-,Jounr,a(hier ged,2'Ï-5-I750)


C004U :\Gillis(hier g~d.21-5-17Ci~); DE NAYEJ Hendrik(nog in leven in 1753),Hier 0 (26-I-1745)met ~orbora BONNEWIJN(hier god.27-II-17IG)d.v.Laurent en v.FHANCOIJ ~.!aria 7 Genoveva. de NAYER Jan(hier O(I4-9-I724)met WALRAEVENS Elisubeth(~ier ged.4-II697 en hier+ v6or I748).Ze hadden volgende nazaten die i~ 1747 denkelijk nog allen in leven waren: I, Nicolaas; 2.Anna,~.laria;

:J.Jacob; ·1.Gillis; 5. David; G • Fr n n ç o i s e i

7.Joanna, DL NAEYDd Jon 0 mot DONNEWIJN Anna(+ -vbor 1753), DE NAIJEJ(ook DU NLIJLd)Cotharina(geb.te Dw.I732 en hier + 20-D-In09) Denkelijk in I7G~ 0 met Jan Enpt.WEDMAELS(hier oed.25-9-I7J3 en hier + I/I7C4)offtcier van Huizingon(veldwochtor)z.V,J~n Bapt.oud ers van.: I.Jan Bapt(hier 2.Gillio(hiur

ee~.17G7

ge~.1775

de NAYHJ Joost .huurde

en hier·+

20-12-IniG)·~

en hier+ 2!-1-1847 als vrijgezel).

.hie~(l754-GO)kerk-

en nrmeoederen

D- Nii.YLL{ orfo~id;"Anna ( geb.~ 't'e DH. I 76 9-70) werk'ilo uw (I DI I) d • v. Jen Bap t. er: v. VANDJ..>N:GEiWiiLN Suzanna(uit lJw.)Hier 0 (24--6-I793)met Jan Bapt·,WUEhlADLS(hier ged.~7-2-I7G6)z.v.Filips(hicr geb 1733 en hier+ 1-31:;IG)en v.DL lll{OEDEi{(DE BlWYJJ.~)Jacoba(uit S.P.L}Jan Bapt.was in 1793 wedr v.VAN HAELEN ~etronella(hier ged~ I5-7-~766)~edwe ·~.Ju­ docus MEl{TIJNS ( 30-9-I nn). Petronella + hier,{ ze WUB d.v.Jaspar (uit Lrogenbosch eeb 1719) en v.DAY Anna(hier + I3-II-IB09). qd.

tt- ,2Sw.

DLNAYLU Fran~(Francis 2I-7-I75C) + vbor 1-2-1779,0 met DBLSAC~ Fruncisca(ook BELSACJ),Oudcrs vun: (uit Beersel] I,Donie1(gcb.te Dw.en hier+ 30-IU-IOOJ)Hier O(I-2-I779)met VAN HAELEN i\:nria{hicr gcd.. -1-6-1755 en hi~::r + 23-2--I797)d,v.Jasper (uit Drogcnbosch)cn v.DAY Annn(geb~alhier},Mar~n ~s een zuster vo~Petronclla,cerste cchetc v.WELMAEES Jan Dnpt.Dan~ol en Maria huddcn de hierna vcrmelde kinderen: I.Elisabeth (hier ged.I5-.1-I779 en hier+ 29-·4-1?79); :-

:-

2.Mnriu,Annalte Dw.ged.I-G-I7f'.O) 0 met VAN DEl~ HULPEN ·Leide(oeb.tc S,G.d.J0-10-I775)wever(1G13-I~),z.v.Jacob en van VELLEMANS Catharina (uit Alse~tbere) Ouders von: a.Prancisque(gier geb.1-4-I3I4); b.Co~harina(hiur

geb.I9-G-I~l6)~

3.Anna,Catharina(&ub.te D1 .I1-fl-17C9)'hier o· ( IU-7-1ü~2)mot Jan Fruns VAN BJP(geb.te Overijsscha II-4-I783)wedr v.no~LIJN hloria Bliaabeth(geb.te Hall~ en t~ Bxl + I6-1-1321)z.v.Ja~k{te Humbevk gcb.en te Overyose + 2~-3-InOJ) o~ ·v.Clara VAN ELSJN 2~Eli~obeth(teb,te s.c.~.I73i en hier +2l-s~IDOI).Hier 0

(5-10I7C4)met VAN PEE Adriaen(eeb.te St Gillis 29-4-1756 en hier + 92-I~IG)

DU NAYLd Willem den uuden(aanvullind).GOD~EAU Cornelia(gcd,24-1-17I2)

woonde bij hem en 0 hier (ü-I-1 736)met GODEO Pilips (),

~Vt + 24-h·IAol2 . Jacob 1 Jozef(ouk DENEYJJ•O (geb,te Halle of Staile,ook soms teV S,P.L, 177•1-73-?5-lRI I )landb.(lül·1-30)horbcrgier(1e32)z.v.Jacob. en v.MEE1n Th.eresin.I:lchtgt v.de BAST Mnrin,Anna(geb.te Halle 1779 en hier+ 9-4-l,'J J9 op Sollemberc;)d.v,Peter en v,UYLENB1WECJ. Maria, Anna.Ouders vnn:

DENAY~U:

\

.

.

I,Mnriu 1 I:llisabeth DJJ NAYJE(hier eeb 25·1--1309 en hier+ 5-6-ID51) IIier 0 (I2-I-l~131)met VANDElUUSTEN Pieter)Jozcg(hhr E.eb,I0-:-10-


00050 ~fL rno? en

hic~

+2I-II-In5a)z.v.Nicoloos(hie~

BCb I7DO )en v.RAES !?02-D& 3n hie~ + I3-II-1DGO)Ma·ria1Elisubeth was herbergierster op SollemberuJ Anna,The~esia(gob,te Eiaenb~akel

2,lllaria 1Theresia(eeb·,tc S.P.L,)O met 9NELL1NCKX Jnn,Frans(neb.,te l3xl)z/v.Jan en v·.DB BIB ll.nna.Hij was wedr v,lmLMAllLS Joo.11na(uit Ifuizingen)en v.GOBLDT Dorothea(uit Anderlues), 3,Pierre 1 Urbain(hier aeb 21-o-1nrr en hier+ 29-10-1314), DDNAYE~ Cotha~ina(gob

1775)d.v.Laurent en ~.H~ON Mariu,Zo 0 mot Ka~ul DE VlLLÉ(,;eb 1776-7?)z.v.Peter en. v,SCHOUI~ENS Antonia,lfun d • .Anna,Cu tharinà was 0 met VANDl.J.:mAtGBN Jan DnptJ,Anna was geb :1110)

DDNAY:!UJ Jacub·, Jozef voedde het kind VAN DAM Frans (geb ,1!32 5 en hier + 21-1-In34)o~;z.v.Leonurd VAN DAM en v.llULLENS Anna 1 Ma~iu, DBNEYE•t Ilurbara(eeb·.te Dw.I?76-71J) 0 met V.AN BELL1NGJIEN Albert(E::~gel­ brecht t;eb.to Dw·~ook soms Eizingen vermeld) .ze eaf' Albert 5 kinderen waaronder: Jeroom(hier geb,9-9-ICIO).Albert was geb 1?76, DD NAY~b hluriu 7 Elisubeth{geb,te IIulle 1779)0 met MERTDNS Pet~r~Jozef liij lee:f'cle hier nog in 1319 en was z.v.Jnn Bupt, en VE.n VAN DD VELDL Waria(uit Dw.)Hij was hier schepon(IC1E). DENA1JEJ Joan~u(ook Burba~a Joanua geb,te Dw.17G9~7? en hi~r + ~0-3I[l!:i!J)d.v,Jan Bnpt en v.EVE~<AE~~TS Suzat~nn,Ze werd ook els DDNEYBH · Jol:nne 1 Barbara(1;;rs)en als DBNE.IliJDi{(I:ll())vermeld.• Ze l-as(p_lm 100102)0 met VAT\ HAELEN Laurent~tonnctc\aker hier ged 2-.J-1';?7 en hier+ 15-7-1~62)z.v.Jnepur en v.DAY Anna, DENAYB~·Margo O(plm 179J)mct DD GUDVll Pr~ncis(geb,te Dw l75G' en hier +29-G-l~iOG)knecht(l?9J-94)en timr.\erm.an(I~OJ)1n 1794 telde het gezin

D personen.

·

DllNAYE~(DDNEYD~ ID5I)Jucob(geb~te Dw,1I-5-I7?D en tiier + 17-5-IGSil landb a..--lhier(1nl6-·-l!J)slnchter(1ü29.:.4~)z.v~Jan llapt(ge.b I7IH)en v. LOTS Joannu(geb,te BeerscllG46 en hier+ ~-3-1D29),Jacob 0 hier

(n-4-1~0-l)met MASSAE~T Anna,Catharina(hier geb~2G-j-I762 e~ hier op Sollemberg + 2J-:3-IIH9)d.v.Pieter en v~MELHTS(MEl:TS)Anna;r.laria( (hier gl:!d.~5-4-17JI)Ouders van: I~Jan

B1.:1pt·, (hier god

20-~l-l'i'O?)en

hier + 1r1-3.:.nno).

.

ClitUSTII'i Jozef(geb •. te DXL I~!.::7).pi~Óh·t~·r woonde .in Ji.:J7 bij Jncob .

'

~

.

DENEYDU Annu,~aria{geb.te Uw I7GI)was 0 met GODDEAU Pete~{geb 1773), DE NTIYDil Gillis(geb.te Dw.1792~94 en hie~ ~ 3~4~11152)her~ergi~r(Ifl3I 52)z,v,Peter en v.COOSLhlANS Joanna.Hij was 0 niet VAN B3LLEWBN Annu lllorin ( geb. t c Dw :j: 79 .;l-9 5) kramerin ( 18 ·16). De echtëlincen. woundetJ. eerl3t bij, de"kerk(I!l·:i3)on dan in ·de kring(1B52) ~Na het overl:..jdcon van Gil lis ging Jonnna· zich te Halle v<.stigtn~~2-ll-185-·1).0ullers V1:1:1: . . I.Jo~nn~(geb~te Dw 2-G-1619) .Hier 0(11-?-I041)mot LÖCdS ~ichial; Frans(hicr geb,J-D-ID19)z.~:Matheas en v.~AUWELS A~na 1 Ca~harina (geb,te Dw 1780 an hier+ 9-U-1853);

nu

2.tliüubeth(hier gel..l,2ü-·1-lP,27 en h"io'~." G_dagen haa'r huwelijk.;in de kring+ op 23-5-1G1B),Ze gaf' hie~(5-2-I&43)het leven aan een riat;dochter Anno~Mo~ia die door hu~clijk(op 17-5-104[)met _GRUGBCN Antoun,Jozef' gewettigd werd als Anna 1 Mnria GdUGEON.A~toun 1 Jozef' was te Havinuas geb(J-D-1H21)z.v.Aimub~e en v.BNA~UEN1E~_Angelicn Ilij Gillis +(hier op 7-5-ltH~)VAN K1LDONCI:.. Peter(geb.t<: Leuven1ü0ti) schilder te Ukkel,llij was 0 met COURAINB Maria(geb 18II),Peter was z,·v.Peter,Simon en v •. BOCKllW Maria.

v.

DBNEXIL< Petl"'U s ( gcb ."te Bccrsel g 4-9:..:..1 7 97) leurder (I :1~1) z. Ju r. Bap t ."en v.,NHIOL Da'rbara(geb.te Dw.);Hier 0 (I7-I-IB21)met V.t~N SINTJAN Catha rino(hier geb.1-II-I794)d.v.wijlen Nicoluas(geb.tc Dw ~?59-62 en hier+ IG-9-1P.I9)en v.Vi..;mOt:D Joanua(hier gcb.1760-66 en hier+ 2G10-I~:.·lfl) ,Ouders vun: · I.Jan Bupt. (hier

L;Cb~I-G.:...In2I)j

2,Cornclis,Sylvcistre(hie~

ceb,J1-l2-ln22);

DENAY1N Nicoluue(gcb;te Dw 1?07 en hier+ 5-Iü-I077)z;v;Lourcnt en v. VAN i\OY Anna,C~tharina,Wedr v.'Vurns Christina(ook Annu,Catharina)te Hallo + v6or 19?7 en geb I?~5)waa~van:·


CU051 DENAYER Peter (geb. te Dw.16.1.1825), landb. te Halle (1852) reepsnijder (1866) landb, ( 1883-87).~ ~ij._,g~ng 3 huwel,.ijken aan nl. met

•l

a) DEVLEESCHOUWER (ook D~VLEESHOUWER) Anna..Mari~ (hier geb. 2.5.1819, hier+

16,2.1~66) naaister, d~v •. Jan Jozef landm. alhier en v. ?EETROO~S Josnna (ged. 17a1). DEYLEESCHOUWER Anna gaf hem·a 1. 2. 3. 4.

Nioolaus (hier geb,18.4JJ'53) ·Zie hierna DENEY'!TIR Anna Catharina (hier geb, 25.7.1854 en hier + 25 .11.1.854) 'Mà.'ri.{c...~.tharina ·(hier geb. 21.9.1855 en hier + 25.11.135~ ï:J.is cbeth ( hiar B'eb. 29,4.1860 en hier+ 8,2.1874)

b) BELSACK Joanna Maria 0~eb. te Beersel 1826-!7., hier + 5.2.1887) d...v. Sebastiaen en v. BOLLANGER Maria Anna. Joanna Maria gaf hem · Felix Nioolaas (hier geb .. 11.8.1868) . . o) MEURREN3 Anna Catharina (geb, ~e Bautersem 31.1.1832):d,v. Frans en v.NrE Maria Catharina wonend te Bautersem.· Het huwelijk met Peter, waarvan de akte geen datum draagt werd hier gesloten tussen 18.5,1887 en 12.1t.t887)• Wede. v. F-AVET J.B. z.v. Jacob en v. Angelica VAN ZEGBROEK (hier in 't d~rp + 17·7.1885) nENAY:.R Nicelaas (hier geb, 18.4.1853) meestergast (1893) z.v. Peter en v. DEVL~SHOUWER Anna Maria, 0 met BELSACK Anna Çatharina (geb, te Beersel 1855) waarvan hij volgende kinderen hield 1 1. Virginia Blanke. (hier geb. 27.11.1889) 2. Maria Catharina Monioa (hier'gebo4•5o1891) 3, Franoisoa (hier in .d:.e Duitsohstr. geb. 11..9.1893) 4• Sabina (hier geb. 29.8.1895) 5• Constant Frans (hier geb, 4.2.1898) . DENAYER Elnerentia (geb. te Dw. 1805 hier + 29.• 12.1879) d,v. Gillis en v .• COO~EMANS Joanna, eohtgte .• v.MERCKX Frans (ged, 25.8.1797 en hier + 3~.6.1883 te Neerdorp) z.v • .Adriaen en v. DE PAUW Elisabath (geb, te S.• P.L. 1755, hier + 15.• 8.1825) wedr.vo VANDERH::!:LPEN Catharina, landb. (1843).;, Ouders v. MERCKX. Jozef (geb.1843) DENEYER J.B.• (geb. te Beersel 18.8.1831) landb.aldaar (1865) metser (1869) z.v. Peter · (ged, 1797) landt, en v. LOUK3NS Maria .Anna. Hier 0 (25o7o1865) met MCTh~UlRT Joanna Maria (geb. te S.G.R. 1.. 8.1830) fabriekwerkster alhier, d.,v. J.B, en v. MERTENS Maria. Kleind.v, a) Frans en RANSSENS Anna b) onbekend want MlJRTENS Maria was een vonielinge. · Ze hadden een zoon Jan Baptist (hier geb. 13.6.1869) DBNAYER Cernelia (geb. 1827) ook D~. Was 0 (v6br 28.4.1857) met BOR~EMANS Sebastiaan (geb. te Dw .. 1825-26 en hier + 9.12.1876) z.v. Egide en ~. CAT Cecilia DENAYER Joanna Maria (geb, te Dw.± 27.11.1828 en hier+ 23.4,1899) d,v. Fgide en v. CUVRY El.isabeth. Ze wa'S 0 met .AUTOli-!NE .Alexander, Andreas, Henri· (ge:l. te Hennuyères (1025-27 "en hier+ op het Zenneveld 27.8.1888). Hij werd bij zijn d:HI,d Alexis 1 Andreas, Henri genoemd; landb •..~( 1888) w~onde hier reeds in. 1872 7 z.-vr._J .B. en v. BIRMANSSE Elisabath (Biermans 1_- ) DJITN.Ar.GR Marie (geb. 1833) 0 met MON~PONT Frans (geb. te Dw. 1828)

Dw.

DZNAYER Elisabath (geb. te 1848-49) 0 met P.A~wELS Henri (h~er geb.14.9.1849 en hi3r + 14.2.1900) z.v, Jozef en v. L"'ERTS Joanna (hier geb. 20,·4.1820), In 1885 woonden ze hier reeds te Neerdnrp. · DENAYER J.B. (geb. te Dw. 1850) 0 met :!JE PErTIRSBOURG (hier geb, 13,4.1898).

.A.nna Maria (1852) auders v, Peter

DENAYER Jan (geb. te S,P,L. 20.12.;1855) 7 z.v. Filips en v, VAN SINTJAN .A:ma M~ia 1 pachters te S,P.L. Hier 0 (29o4o1885) met CL RGBAUT Joanna (hier g3b, 25.5.1854) pachteres alhierJ d,v, Karel Louis (geb, 1.7.1818 te Herfelingen) e~ v. Joanna Maria SCHOREELS \hier+ 1.11.1862) Dr.NAYr::R Petronalla (ge·b. te Vorst 1861) d.v. Peter en v. V?I.IIDERSMIS8EN Joa.nna. (+ te Buizingen 16.4.1898). 0 met VAN'DERRUSTEN Jozef (hier geb. 15.2.1862} schoenmaker z.v. Peter Jozef en v. M.-'.IT.IDTS Anna Oatharina (hier geb. 10.10.1825)


0U05j · DENAYER Jan Baptist (Nioolaas in 10/1897) (geb, te Beersel 24.9.1864) wonend te t.w. z,v, Frans (geb, in 1836) en v. TRIJS Dorothea (ge·b.1824), Hier 0 (26,6,18~0) met DAMi'tANS Maria Theresia (hier geb, 10.;10.1865) d.v. Peter (hier+ 24,8.1866) en v. . BOSMltNS Joanna Maria (gab, te S,P,L, 4.9.1825) landb. • Ouders van ·s 1. Maria (hier geb. 6.5.1891). De geboorteakte werd nooit ~pgesteld, Do geb~orte werd slecht in het geboorteregister aangatekond in 1902 onder nr. 56. 2, Seraphina (hier geb, 28.7.18~2), De ouders woonden dan in de DUitsohstro 3. Ledewijk (hier geb, 6,5.1895) 4• Jan (hier geb. 24.10.1097) 5. Jozef (hier geb, 31.7,1899) DENAYER Henri (geb. te Halle 7.2.1867) ·bediende wenund te Neerdorp (1894-96) bediend6 aan de ijzeren we~ (1892) z,v, J,], (geb, 1845) en v. DEBUSSCHER Thexesia. Hier 0 ( 12,9.1892) met VOG.JLi:l:TIR Barbara (hier gob, 21.8.63) d.v.Petex Jozef (geb. te S.P.L. 2.3.1834) en v. DEMESMA:LXEll Catharimi. (hier ~eb, 19.10.1830 en hier + 3.~.1380). Barbara is zustor v, Henri (hior geb. 1859) landb, (1892), · Hij wettigde, ter gelegenheid van het huwelijk, hun natuurlijk kind, 1. Therosia Vogeloer (hier geb, 21 1 7.1889) wordt DillNAYER Theresia 2. Maria (hier te Ncerdnrp geb. 24.1.1893 hier+ 9.10,1894) 3. Resalia (hier geb, te Neerdorp 16.3.1894) 4• Je~tte Arsena (hier geb. 9.2.1896) 5• Antoinette Catharina (hier g~b, 14o851898) D~JN~ER Jo~a Maria {te Dw,+ 8.10.1394) was 0 met DE GREEF Henri (hier ~eb. 7,4.1867)

plekkor (1896) z.v.J.B, (hier gqb, 4.11.1833) en te Dw• +. 19•7•1801) on v.GHYSENS (Ghijsels) Elisabath (geb, te And·Jrleoht -hier + 16.3.1889). ];!] GREEIF Henri hortrouwde hier 2iJ maand later ( 27 .12.1894) mot OOCKMARTIN Filippina ·(hier geb, 15.11.1862 en hior + 14.7.1896) d,v. ?eter Jozef (hier+ 9.5.1866) en v, VAN CUTS~d Maria. (te Dw. + 6,3.1891) D3NEYER J,B. (gob, te Beersel 16,3.1870) z,v. Frans, plekkor te Beersel (1898) (gob, 1840) landb, te Beersel (18~2) en v. VAlTDSNEOSCH Ann& Maria (te Beersel+ 2.5.1883). Hij 0 hier (24.10.1892) met OST Anna Catharina (hier gab, 6,12.1868) hier wonend, a.v. J.B. (hier geb. 6,4.1833) on v. COCHY Joscphina (geb,te Brussel 3.3.1840) landb, D···:N.A..Y·:R Isabella (Donuyer 1898) (geb, te Beersel 30.1.1875) wonend te Dw. (18~8) zuster v. J.B. hierboven (gob. te Beersel 16.3.1870) ; ze was hier 0 (4.12.1598; met VAN CLEEMPUT Peter AlfÇns (geb, te Dw. 15.11.1874) z.v. Banedikt (te Dw. + 7.1.189D) en v, DANDOY Petronella, · D~1~

Mathaas Jozef (geb, te Linkebeek 18.2.1870) plafonnoorder te Beer3el (1894) z.v.ElioUiud 1 plafonneerder (1894) en v. VANDENBOSCH A.nna., Catharina, ~llon te Beersel wonend, Hier 0 (15.11.1894) met H~IN~ VAria (hier geb. 21,2.1873) d,v, Henri (hier+ 10.12.1899) en v. BUSSELOT Anna Oatharina (geb, te Hall3 14.1.~841, hier +.11.2.1894)

DENAYER Alexander (geb. t.e Buizingen 7.7.1870) z.v, Engelbcrt (te Buizinge.1 + 23oio1890) en v. LOCQ Rosalia (te Buizingen+ 13.11.1895), Hier 0 (28.11.1897) mJt LUYCKX Maria Virginia (geb, te Ballingen 14.10, 1873) 7 d,v. Jan Frans, plekke:- (go"::>,'r834) en v, D~~TOBER (Detobol) Aloxandrina (gub. 1837 - hier wonend). Ouders van I 1. Peter Jozef (hier gob •. 3~.11.1898) . · 2. Frans (hier geb. 16.1.1900) :D'JNAY".::R Frans (gob, te Buizingen 22,7 .1873) z.v, 1'eter 1 herbergier te Buiz:.ngen en v. VANDERSMISSEN Joanna (te Buizingen+ 16.4.1898) 0 hier(23.8o1900) mot JEMOL . .ànna Maria (hier· geb, 7•9.1873) d.v. Peter en v, Lb1JCKX Julia (geb, te Halle 1847)\ Hun zoon Peter werd hier geh. {23,11.1900). . . DENAYER Pioter (gcb. te Dw. 18.é,1876) ajusteur te Dw.(1900) z,v. Peter (meestergast) en v, P.ANNEELS Maria allen wonend te Dw. Hij 0 hier (10,6,19ee) mot T:ELUIANS Jeanna Catharina (geb, te Dw. 26.2.1877) d,v •. Judoous (gab. te Dw. 4o3o1837) en v. DÏD GREEF Maria Anna (hier geb. 12.11.1837)·a.nen hier woMnd, Pieter wettigt en erkent hot zoontje TIELEMANS Jozef (hier gob. 22.10.1899) als ]"":NAY~I:R Jozef. Joanna Catharina tekent de huwelijksakte ~IELEM.A.NS. ]E NEYER Jaoques werkman alhier (1810- 1823)


DENAYEn J::1.o0b 0 hi0r (10.4.1009) mot Dr.NAYER Poter

t'lOilllllO.Ort

<lo.thol'ina.

1050

Dr:HAY3R Jlll-T D:\PTIST molono..'l.l' (3.5.1904 à 26.6.1917)

l)DNAYE.~ Juloe 1 schrijnworkor ( 18.9.1904) D-:=lt\Y'Jl Folix, horbor.::;io:io ( 18.9.1904)

nmr:;u:rt E[;idc,

gemoontcrr.u.\dslid

( 1927 tot 19~)

Ilodeo v~ D.Ji·TAYJ"Jl Horbik (26.6.1817)

D.BNBLIND!::r-T

D·l! DLIIJ'l' ( 169.3)

D~i BLHJ:,)B ( 1696) DI!:llLIND2U ( 1089}

l)BU TILINDEN Potel' (crcb. to DH. 1866-60) njustour 1397, oohtgt • Y• L~S PctNUlo!.lo. (hier geb. 5.2.1070) d.v .. Do.niol on v. PIEFL'IT:UX Jo::uma. Co.tho.l"ina !_geb.1341).

Oudere ~ z · 1. Jan Baptist (hior aob. 28.12.1094) 2. Jozef (hier geb. 27 .1.1396) · 3• Fr:ms Jan )3• (hier {jObo 2Q,7.1897) DtN DLINDL~ J.D. {ook 09l'nuol) (gob. te Buizingen 1055~50) l~ndb. (1089)• 0 P~~r.ROOUS Cnthc.rin,..,_ (;~~ob. 1fl51l-1859) "tln.nl'Van s .

1o NioolC~.US (hior GOb. 2,3,1801) 2. Dal'tholomous (hior GCb, 21.10.1005~ · 3. C<.l.tht'.l'in:~ (hier gob, 2.0.1888) 4• Oornccl (hier r:;;.;b, Hl.4.1~91)

D6,t.f8LIN~tH JM Ba.ptiat (geb, te Buizinsen 16.2.1858) z.v. vlill.em (te Buizineen + 10.9.1364) on v. D.X:ONIHOK I:liso.both (aJb, in 1837) 1/l.tldb. t(;l Buhine;on. 0 hior op 7.11.1891, mot sr~;n.on Jo::1.Mo.l1."..1"ia (hier gob.11.1.18<i6) hier w~nond, d,v. F~~ip:J (hier+ 20._1.1076) en v .. IlAU\iAEHT Oo.thal'ino. (hiOl' + 27•7•137.3)• Getuige b1J dit huHelijk D.;NBLil-t.rtJ J .B. ltmdb, te :OW. (gob. in 1856) In de boord. v.doze huHelijksal:tc io gemold dat do oob.tgt,. de n!'l.tuurlij!;:e Za Fr!'l.lls 1 door SIHILOU Joanno. i::~ia op ,31.8.1088 ten huize v. DB11BLIUDEJT J .B. goba..."U'(.~, t>.ls zijn z. FrMs D 'iiDLIH.O; U erl::ont en \'tottigt • Do wetti~inr; d::tetckcnt w~ 11.3.1900, Duelers van r 1. Albcrt (hior gob. 14·5·1896) 2. Henri (hior gob. 19·7.1097) 3. Fil.ow:\l'd (hier e;ob. 7•5•1899) nnmLIND~ Ja.n Dll.ptiot (eob, to Buizineon 186a) 0 mot SIUILON Anna. Oathu.rillo. {geb, 1862) zijn oudoro vnn 1 1."Viotor (hi~r gcb. 10.10.1092·op hot Zunnovold) 2. U;:.,thilde (hier ecb. 5.4.1895) .. 1-Iier ot.:1.-1.n wo voor con Vl'<:k'"l.gStul~ do.t niet to vorkln.ren aohijnt 1 tonzij G:r oen fnutiovo notie be~~An word. · · Df.T:-T.BLUT.D"E1if J.D. (to Buizingen çob. 1858-65) trad. hier ~P-"1io3•1900 in do acht m.:Jt SiiciiLON Jco.nno l<!a.ric thicr gob, 1866) d. zoals voriao v, Filipe on v. HAU~·f.AERT Cllthr..l'inn.• Zo t;F).f op 31.0.18813 hot loven aan oen n:\tuurl::.jko zoen Frans welke door het huuolijk gewcttiB'Cl word.. · · Anderzijds heb ik ·een gobool'tc r;onotcord. VM Jan Do.]itist (9.8.1692) z. v. zelfde ouders. DCU DECK~

(ook ne n·ecKFR - DEN DECICB" ) Jn.nno 1450 en 14éÎ1

D"!! NE" ( 1832} zie Do Nou ( 1028) - Denen - Dcno ...; DunG - Dun cm - Donoor /

.

D]l}JE JM :J..1.ptist (.~ob • 1801). Hot vaderlendekind TILOSS:r.e~ 11.1.I'ic JosopMnt>. (geb. 21.3.1832) .·+bij J.-:-..n D.:>pt. op 24.4.103.2. · . . Dflf8 ook Donau (1308) i.ic.l'ia Anno. (on Donez) . ((J'üb. to D\1. 1806 1 zo +te Ro:.tbo.ix) 0 mot D!"LfU Henri (hier g0b; 9.3.1803) ko.toonwovor.


Dc3 NT;;CHAUX Jo_n.nna Oooilia Viotorin. (b:x:l. vondelinge ... ~ob. 7.1788 hier t 21.10.1788) Dl':l :m~GK ( 17 38) fu.rb;:wa., 0 mot Plotinoloc Paulus

Dl~ Nt.:DF ook NEEF - DE N.:VE - li'JCFS ... NEEFF- m;; NI::EFF (ook do Noeff 1747 on 1749) Jn.n 1707 0 met Catharina V..ill VOLSU!.l (+ 3~2.1747). Zo hnddcn vol~ondo kindoren J · 1. !drinnna (gcb, rond 1705)on op 9!7.1735 0 mot Jun TASTBNON Joanna (~.op 6w~1706) . 3. ·Joanna. (geb, rond 1707) 4. Ann.'l. (crob. rond 1710) . 5. l1nria. · 6, J.".ll (god. 14.1 ~H14) üonlcelijk + vMr 1720) 1• I.1..'U'in J on.nn:1. (god. 7 ~4 .1716) Pctronello. (~cd. 2.4,1718) OL(-27 ·4.1745) mot OA.R:.JLS Gilis 9~ Jan (god. 1 •. 4.1720 on+ 26,10,1739) · 10 .. Eliso.both (god. 4.7.1722 on+ 25.9.1756) 0 (9.6,1748) mot Peter DJ~ ll:8S!.Uï:~CIC:R

a.

a•.

D:TI NEAF Jo.n +op Sollomborg alo l':ed.r. (3.1.1758). Hij huurde tussen 1727 en 1756 kerk- en o.rmgoodercn te Huizingen. Zie ook Nni!JJ Jan. DE NEEF Jan (+ 3.10.1719)

) 1

(gob~ rond 1708 on + 12.6.1715 ~c. k~:~J (_,.,.~.J.A~...k(Jf.coj cU_,,.J..._~i. .,.a.dt!l r. ~.,J_-~ e~ v. CL« . m~ lfOO Joa.nnn. èr.>}th:·.rinn. uit S~P.·L~ (gob! 1767 9) d •.v, NioolaD.B en v. I:n.rin. Anna VANDRBO'.I.1:.1Rl4ïJRICT. Zo+ hier (27,1.1851) bij haar aohoond. OOULON El:lsab·:)th. Zo "!'ras 0 mot SPHTITGA.-r:L J ,13, (elders Frans) z.v .. ](:'idius en v. Oa.thc.riné!. VAH B~:l.LINGH~'!U (uit Th-.r.) J;D. ~1aa NOdr, v. CÓLi1.S Anno. (hier+ 25 .. 8.1794)'! J!D• +op 25 .. 11'!1795. Ze Hordt soms ook Noof genoemd~

n,e Nea Lh.uront

D6 1Tf.CF Nm-tin (hier+ 20;7~1733) 0 mot HANDUY·r (ook LANDUY'l' on LANTUYT~ .Ann...1. (hier+ 12.9.1707). Oudars ~~ : ·

1. Sob,.,,stit>on (hier crcd. 11.2.1703) · 2. Joo.nna. (hier god. 23.1.1706 on hier + 6.2~1706) N~ hot overlijden VM AnnF.l. trouwde hij mot STr:.:iliS Elieabeth (hier + 14.11.1740) die hem vcroohillonde kinderen ge:.,f.; 1. Cn.thn.rin::1. (hiar c;cd. 23.10.1700- hier+ 22.5~.1742) 0 (15·4•1742) mot GOD:.!:O Potrus 2. I.In.ri.:'. (hier god, 9.11.1710) .), Filips (hier eed. 24.7.1712 on hier+ 13o7o17~7) 4• Joos Ambrosius (hier ~od. 7.12.1714 on hier+ 25.8.1733) 5. Fr.':'J1s (hier c;od. 13.11.1716) Dij En.rtin \toonde ( 1720) do vondeling G~"'URINCKX Poter .. DT~ :rr-rfl:F I!artin is ook 0 .geweest mot DE VLDJSHOt];IJJR (ook de Vlocoh.ot:.Ncr) Uo'\gclr.>.lenn. d.v, Jnn ± 1680 · Dl!: Nii.f!:lil zie ook Noof .... Noofs - Do Nooff - Do Nova DENt'J!JF (ook Neef) Elis<:>.both (hier + 25 .9.1756) .Hier 0 (9.6 .. 1748\DQ-!B'~w:TI<:iSR Pct.cr z.v. Andre on v• DELSACI( Fra.nçoiao uit Dt-1. wclko hem drie ·fcindercn liet. Hij hcrtrou\'ld.o hicr(12.12~1756) mot CARDIJN Pctronalla (uit Breedhout E<1.1le) d.v. Jv,n en v, EL30CHT, · DB111t~F Joann<1. (te S.P.L, gcb.; 1765-60 on hier+ 27.1.1051) d.v. Nioolo.ae on v,

VA.trJ)JmO'l1 ·mi::JRKT- Ó met SPHINGA:!JL J.B. (eob. 1746)! Stierf na Jan Eaptist, Hun d. l:L..,.ri:-;~. w:-1s hier 0 (16.5.1021) mot DE GaEVE Chriatiaon (eob. to Ul~kol 29.10.~~~ z.v. Chrction (~o·b, 1746) en v. do DOl'TCKllR Anna lilarh. (geb. te Ukkel . · · Dl:JN!OBF Leonio (ook Dono: - A.ntonia) (gob. te Bxl, 7 ;3:1035) ~nDonef Rosalia(1063·1t.r:) nlooolc Neef Na.thahc (Hl70) (20.12.1088) nél.tuurhjke d.v. Cath.'ll'ina. Ze lm..s 0 mot VH;HDI.JEL Poter Jozef (Vic;rondool 1385 .... Viorondools 1C-60) (,~ob. te Popingen 1036 on hier+ 3.7.1883) z.v,. Ja.oob (g::Jb~ te Popingon 1811) en v, · MOONS Adolo. ( 1011) • • Zo hJrtrou1rl hier (20.12.1838) met PElRellANS Karel Louist W?nond te Du,(eo·o •. to Dend.erv1indcke 3.10.1038) z.v.J~.B~ (to 3.P!L~ + 30.1.H369J en Vo\ Dt:,VILLE ~~ .... Potronalla (te Brugge+ 30~.10(1071). Karel Loui3 Nas w0dro v.SllALU2 Joa.nnn Cr.th..'U'in:!. (to Dl'l. + 12.0.18137~~j


,.

l

L l..i

ll'' s i~)

DENE.illF Jn.n Ilaptista (gcb. te S.P.L. 1-..5.1864) torra&eior (1884) z.v. Poter Jozef

·

( + 31.1.Hl84) en v. BOCQU'.·T Elisabath (gcb. 1838) wonend te S.P.L. Hier 0 (13.11.1884) met LEI.Jlr:;J.IS S::.1.bin.n. (gob-. te Halle 14.1~1861) d.v.wijlen Frans en v. ~vASTI :.L3 Hendrika (gcb. te Halle 1825) or. hier wonend. Ouder3 VM 1 · 1. Jules (hier gep. 4·3~1885) 2. J~tonia (hier gob. 18.12.1886)

DBNE.i!:S Anna l·i:LI'ill bxl. vondelinge. Ze baarde bij V.Alffil!:RRUSTL'N Nioolo.o.s 3n F.AE~

Ann11 Thoresio. op 9.4.1816 eon doodgeboref1·,doohtertjo. D<;l Vc.d"zr van deze vrucht is niet gekondo · · Dt1illN zie ook Ilonou - Ilcncz .... Duné - .Dunem - Donem - Dun~n

Il&'rJf1-T Jo:umes Bn.ptista. (gob. in 1793) papiormakor 1 woonde no.bij de kerk. Il!1ID~N

- Deze f.:--.milie drnagt. zeer vaak de naam Dunem

IleNEU Thomo.s brusselse voncleling (gob. 1779 en hier + 4.2.1845). 0 met 3H~L1US Elisabath (gob. te Dw. 1771-1781 en hier+ 22.7•1843) d.v. Jan Baptist. en v. Emorontio. n··'l-TL'YER. Ouders van ; 1. Jan Baptist (gob. te Dw. 30~8.1801) landb. (1828) po.piormaker (1845) dagloner (1846) woonde bij de kerk (1849)• Hier 0 (11.9.1826) tn:lt SPRIHGAEL Joo.nna. Catharina (hier geb. 2.9~1795 en to Ho.llc + 28.11.1879 i~ het hospitaal o.ls wede. v. Duné J .. B. Is d. v. Jan Ba.pt. on v. Di:::t~..:r'F Jl'o.nM. (:J."ier + 27.1.1851). Joo.nna SPT.l.INGlCIT. . was hier 0 13.7.1811 met D:GJa:.T.JF C':J.riotio.en (+hier 10.11 .. 1823) z.v. ChristiMn en v. DD DONCICrut Anna Maria:t welke tor geleeenheid van het huwolijk haar natuurlijke zoon Jan.Ba.pt. erkende en wottisde (hier gob. 29~1.1817) Jan Bo.pt. on Joenno. vcrwekten hier : 1. Jan Poter natuurlijke zoon (hier ~ob• 5.6~1826) on gewettigd als nmr.cu ter gelegenheid va.n hot hu".Tolijk (. 11.9 .1826) 2. Hari.1. Ann.-:1. (hier geb. 19.10.1:128) arbeidster (1850) Ze baard:l (15.5.1050) bij hror vader 0en natuurlijke dochtor Joanna 1-Iaria (hier+ 7.2.1851)• Hier 0 13.4.1053 met RAEr:;:omrmc Désiré(geb. te f.Ioorbokc 4·5.1!325) fo.briokvtorker z.v. Eugoon Teedoor on v. \";::RL'UYI!N Maria. Potronalla (go'b.1792 3. Tho~~s (hier gob. 8.8.1031 en hier+ 10.6.1852) 4. Joannn. Ua.ria. (hier gob. 8.-5 .1833) 5. Ln.urent (hier (?;Ob. 25.4.1836. en hier+ 15.4.1841) G. Isidoor (hier z,eb. 20.6.;1839:.:on hier + 0.5,1840) Bij Damu J .B. HOOndon hier : .... 1. IlE GREBF Poter (hier gob. 1823) dagloner (1846) 2. In 1846 D~ GH~EF' Arnold (hier [;'ob. 9.4.1819 en hier+ 17.12.1891 ~p Sollemborg) \rlodr. v. JCHAl-IDlNIJL Maria (brussolso vondelinge 13.11.1834) n::~.t.d. v. SCHlU'lDb'VIJL Therosia i:io.ria. Hij 0 hier (5.11.1861) mot 1-:aria. (hior + 23.12.11370). Arnold was \<lOc'.r, v. V.AJ·T VOLSBH Josephina (hier + 29,9.1059). Arnold ...w.s z.v. Sebo.stiaan (ook Christincn) (gob, Drr. , 5.• 8.1790- hiér + 18.11.1823) en v, SP.LUUGAEL Catharina (geb.• 1791) 3. UARCHAL Josophino. (te Bxl. gob.) '!<Jas meiC:.. bij J .B. DEHI5U en bracht er. eon nat. z. Jan Bnpt. ter vwrold (20.10.·849)• Dit kind word nooit cowettigd. noch erkend. . Josophina kwa.m 'bij JM Bn.pt. ::JJ':Nl.':U Honen en k\'larn va.n l1ate:dM · v~ 11.5.1850 tot 11.3.1851 on vortrok no.ar Drocenbos b vo.n 21.10.1851 tot 2.12.1851 en vortrok naar EicGnbralcol c VM 30.11.1852 tot 15.3•1853 en vcrtrok n~·..ar J;3russel. Haar nr..tuurlijke z. Arnold (hi~r gcb, 12.9.1854 +bij hom op 1.2.1858) d) WUlaf 2~5;1855 . · 4. AillL~iG Ludovica (te Bxl.geb.1051) m•.t. d" "flo.ADAJ::JG Regina.,- meid ie Bxl. en er gob. 1825 .. Het wicht Ludovioa +bi~: 'hem 9·5·1853• 5. IlEN:r..'U Jozef (hier cab, H323) k~-Jarrt van Bxl. (24.4.1849) zich;; .te 1Iuizinge::1. vostic:.Jn on was knecht bij D;.:;IIf:ID' J .B. (g0b. 1801) . 6. H··:lDlliCKX Judocue (to S.P.L. ge·b, 1825). Hij vertrok op 24,3:~1846 naar Strombeolc 7o GITS ll.lfrod (gcb. te Bxl,) on hior bij D:"l·f,.ill J<J..n Bo.pt. opgev::>ed (1846-47)

al

2. Joo.nno. Cn.tho.rin;:.. (ook Dunom en Denen) .(ç·eb. te DH. 1.9.,1308) ~ Hier 0 · (12.5 .. Hl31) mot ·sPRINGAEL Filips l<revcr \ 1[337) (hier gcb ... 3.-2.18J8 en hier+ 22.3.1861) z.v. J,B. en v. Joanna Catho.rina DëNE'fli'• Ze gaf hier 'b(lt leven nanoen no.t. zoon (1.11.1829) Jnn Baptist.

•,

®.


0005G 3,Henri (Dcnez) (geb, te Dw. 1811-14) wever (1845) woonde op StUJvenberg ( 1845....:49) katoenwever ( 1847) • Hier 0 (30.11.1836) met WOUT::JRS Joa."Ula (hier geb. 24.7.1814) d.v. J.B. en v. FORIER (ook F~rrière en Ferier~ .All.'la · Catharim·,, Ouders :van : a) levenloos meisje (27.7.1838) .bl Elisabath (hier geb. 24,10.1839) o Ferdinand (hier geb. 4.2.1844) d Willem (hier geb. 6.8.1847) e Catharina (hier geb. 28.10.1849) Op 21.2.1345 +bij Henri de nat. z. Henri (tier geb. 1842) van zijn schoonzuster WOUTERS Jriagdaleria (hie.r geb, 8.10.1821) d,v. J.B, en v, FERRJ:ER .Anna Catharina. LANCKJr~NS Henri (geb. te Halle 136) woonde lij hem 1836. · 4. Emerentia (ook Denee) geb, te nw. 1813-15). 0 hier (13.4.1846) net GOUDRON Jan Urbaan (hier geb. 20.8,1811 en hier+ 25.5.1855), lanc'ib, al:üer (1835-41) wever (1838) spoorwegarbeider (1848) picoher (1855) z.v. Willemen v. GODEAU Margaretha landb. Emerentia haà. op 6.12.1835 1 bij haar ouders een nat. d, Anna 14a:ia g·Jbaard, die hier op 12.4.1836 +. · Op 23.1.1839 baarde D~ GR~~F Maria Alfonsina (geb. te Dw. 11.4.1868 en soms 22.4.1869) een natuurl. z. Willom bij DENEU Emerentia en haar zoon GOUDRON Will~. . . D~.'! GH~i.Qo' I~arin. CnthE:.rina (gob. te Dw. 1868--6:;1) was d. v. Peter fgeb, te Dw. 1830) en v. Pl:'PYN f..elo.nic ( 1824). Hot kind W-3rd door UILLEi-iS Jules Jozef (gcb. to Nasquohal Dépt, du Nerd) bij noto.ritlle akte van 17 .8. 11'389 1 to Roubah op~ostelU. 1 ork<md o.ls zijn zoon 1-JILL::llJS Willom en v,zijr. toakomende echtgenote DE GR!T;:t, Hr,;rio. Alfonsino.. 5. H.'-I'ia. Arm01. (geb. te DN. 1G04-06). 0 mot DJJL}].J Henri (hier geb, ~·.3.1303) wever ( 1û4D). Zo 1·10ondon hier op Stuyvenberg ( 1841-1849) DI:NBVE zie ook De Noof

1

Donoeff r Hef, Nocff

1

Noofs

De~BVB ( 16913) Joo.nno. 0 met LORIS Latheus (ook. soms ROLLIERS)

DENTITt!.i

(zie D;.-:ïfAY:]H)

D:i3N HERTOGII'G Romboude ( 1450) Dl:.'iHSHonri (1813) trad op n.ls ~otuicc D/ii'II6S Anna. Maria, vad.erlo.ndskind (te Brus:Jel gobo 25.11.18.22 en hier+ 13.12.1822) bij n·:.!_! ShFIDT Piet er. DENIS Jozef (gob. to Bxlo 1856) oohtgt. v. ~!LSOOHT lilaria Anna (gob. to a.P.L~ 1850) wo.a.rvo.n : 1. ~~Baptist (hier crob. 22.11.j085) 2~ Adolfina (hior.aob. 8.4.1899) . Dl/IJIJ JYl:l.cuo.rd (26 .6 .1917) DZN ll.AY Janne ( 14'35) D··;u NAYR""! Jo.nne (1461) - D:::N ~f".'YJ::R Jo.nnc 1457 DT!;NOG'JLLD U~.ria Anna (ee·b. 1815) brusselso vondelinge hier+ 18.7.18181:ij H!.'ITSTLS J o.n , DE NOTE~ Jor:\.!lna. 0 La.nconclries Filips ( 1720) DE NOVILLfPctor (1754) Hier. btpn1.,_a.n (21.1.1766) on werd hier begraven (29.10.1779). Een o.ndcrc do Novillc Ni:\S lo.tcr o:1derpaotoor to Alsemborg on \-Tord dJ.a.r bc6l'a.va:l (30.3.1773) D~ PALLYSTE~e

DEN

SLACH.WQ}.:JLDE':~

Poeten (1498) Janno 14G4

5


0005'7 TIE PAEL (soms D3 Paope) Johanna wede. ± 1719 0 met PLATTEAU Willom (hier ged. 25.2.1684) z.v. Joachim en v. PAUWELS Joanna. Ze tro.d hier nadie."l ir. hot. huv-rolijk m3t TELEi:L'~Ns Hil_lolïl. Zo huurde hier kerk- en armgocder:m ( 1754) D\f PAPB JoffG ( 1760) DJj PALN Joost C:ob •

.:t

zolfdo a.ls hiorvoron. 1722 on hier+ 24.9.1739) vcrbleef bij LOR.f.\HJCK Barthol

D~ P~\PE Filips ( 1547)

Di;'PAHON Serafion (.<job. -~o Hulclanberg H364) was 0 mot DL2UCKX Antoon {geb. te Etter·bec:llc 1864) houtzager alhier ( 1896) Dl;:" PAlJl•l ':-list-bath (1803) (gob. to S.P.L. 1755 en hier+ 15.8.1825) dov. Peter, Carol 1 Romi (uit S.P.L.) on v. LUCAS Joanna (uit Lembeek) 0 met t;-:ncKX Adricn (hier c;eb. 1765 on hier + 28.3,1847) landb. ( 1825-1847) te NTI:1fiDORP. De- PermsDOURG Annr-l 1-la.rb. (gob. te DIV". 1852) Ouders v. Poter (hier geb. 13.4.1890)

o mot

DENAYilR J .B. (gcb. te Th-1. 1850)

DJ~PBIJPER ( 1794) De Poijpcr ( 1794) Do Peyper ( 1794-18.32) De poyper ( 18-21-26) Dopyper (1001-20) De pypor (1794) DB P,ypor (1834) en veel andere spellingen. Ook hier zullen \'te voor wat hot klasseren betreft do meest au.ngct::-offo.'l spelling De Pypor - Dopyper aebruiken 1 doch wo gcvon tolkons de Cl<lllget:::"offen schrijf\V"ijze~

DE PYPER Ba.rbara (hier + 6.1! .1730) echtgte. LEl·1Al'JS Jan DJJPYPER Catht.rina. 0 D'~ COS'l'Th1 Jacob ou.::l.ors v. Petronella (geb·. te Halln 178.3-87 en hier + 12.4.1852). Ze Nao 0 mot HOLL'_;:HAH3 Engelbert (e;eb. 1785 en hiGr + 25.7.1860) · DI'; P'iPEH Bartholomé 0 UOUTEas (ook WAUT:E:RS 1755) e;ebo te Th'l'. In 1755 W<...ren ze reeds 0 èn t-roonden dan te Dw. OtJ.dors v. Hemdrik (ook Ja.ak) geb. te Do'i'· 175.3-57 en hier + 3.4.11332) ook D;~ PEYP"SR landb. (1309-10) werkman (1809) .. Has 0 rr.et de HOL Ann<?. rla1•ia (geh. te Th-r. 1753 en hier+ 11.6.1817). Ze ~toonden op Sollemberr;h (1821). In 1794 bcstor.d zijn familie uit 10 personen. Bij deze fnmilie Hë>.ren \;~lgende kindoren uitbosteed : 1. LILLDSEI1 Frod01•ilc (brussclsc vonclcling gcb. 14 .. 8.1778). Hij ::> hier 2. 9 .11305 met V.Mf.0J'JJID:. 'RGH Ann<1. ~k-1.ria. 2. BO:-:::CKX l-iaria 1 Joscphn (hier+ 21.1.1811) Brusselse vondclin(p gcb.1790 Ouders van : 1. !.aria. .tlnno. (hier god. 12.5.1779 en hier op Stuyvonberg + 3.5.1847) \·terkvroU\'i' (1310), ZG Q).::1.c·:· (12.7.1008) mGt D)~HANDELE'2R J.B. (geb. te Alsemborg 7.10.1780 en hier+ 20.0.1840.) z.v. J,B, on v. SPli'XJKAJ'll'.ll Dmorentiana..· Bij' Jan Bapt. +hier 1) (6.7,1845) het i'Ticht DUCIHDTIERE Victor Amedée 1 (geb. te Brussel 2.6,1045) · 2) (29.11,1353) Stevens Jozef (geb.6/1853) _ 2. Jacob (hier aed. 12.10.1781 en hier + 10.9.1837) vrijgezel wonor:.d te Neerdc-rp 3. Petronalla (hier eed. 17.6,1704 en hier_+ op Nclcl~ersput 4.8.1837), Hier 0 (6.6.1[l07) met D:E HUi~T::H Cornil (geb, 17.1.1773) knecht (1807) \\erklllGlll (1810) NF.L<.ï.l'VM 1-..!l.rio. T'neresia. (hier ~eb. 15.1.1010). · · Toen Petronalla .wede. t-ms 1 gaf ze het leven c.an DZ?YPI1H Frans (hier geb • 26.4.1815. Ze t-roonde bij PILLET Frn.ns, . Petronella werd (4,4.Hl19) moeder van een anderé _ruitlturlijkG zoo:1 Filips.

~-~ Jan Jacob (hior

[('Obo 21.5~1787) Op 6.6.1807 \'1D.S hij getuige J. do Pypeer. Hij \-.ras i'terkroan (1010) en landb., (1818-32)

en t~lce.r..d::l

5· Barbe..ra (hier ged.10.10.1790 on hier nog in leven 5/1839), Zo \'las 0 (24.4.1809) met PILLDT Frans (t;cb. te DN. 30.6.1781 en hier + 29.6.1817) \'i'erbnail, papiermuleer (Hl10) z.v. Fi'ans (te Du. + 24.11~1799) on v. R.AYH,Atl~tnS Jeanne (creb. to Du. on er+ 14.11.1799) Barbarn en Frans hndden een dochter Jeanno l•;nrio Barbara trad hbr Neer in do ocht (23~8.1320) met DE. WANYli-LËH.R J,B. (hier geb. 13.1..1799) z.v. J.B., en v. SCUO::nm,s Pieternelleo ·

~~


( .

(

cccfj· ~j

Hendrik hier god. 24,9.1794 on hier + 19,4.1856) lnndb. 101~2) papierbot-lorkor ( 1020) hier 0 ( 10.4 .11320) mot HJ;L30UOHT (Eloooht 1862) Ann.~. Mario. (hier Gob, 7 .. 3.1798 on hier+ 7.4.1(156) vorkvrouu (~856) d.v. Filips (gob. te :J.P.L. 1747) en v. LliH'fliAG~;rr .Anno. (L::~.ncl.do.eoro) bruosolsc vondelinge (rsob, 1763 1 hier + 12.8.1844) - Oud.oro VM z o.) Jozef (hier aob, 12 of 21.2.1021 hier op Sol1ombera + .20.1.1807) (zie hiorno.) . b) Jnn B~ptiot (hier acb, 2.10.1023 on hier nog in leven in 1073) (zie hiornt:'.) .

a) ll..nn:1. Catharinn (hier aob, 3~8.1826) moid bij VbN DIONANT Gillio (11347)•

Hier 0 (4.6.1052) mJt 'ffi0C~I:3 K..'l.l'cl (hier aob. 31.7.H324 0n hier+ 13.9. 11:194) L:.ndbout-tersgo.st cm horbor.;ior te Huizingen z .v. Fordinand (ccb.17~0) en v, VAH Bf~LLD'JGr.J.{ Ann2.. hla.ria. ~hier ceb. 12.2.1795) la.ndb.ël:lbicr ( 1052)

d) noso.lia. (hier acb. 21.3.1830 on hier+ 1.6.1333) o) Poter JoZGf (hier· gcb• "21.3.1834 en hier+ 4.4.1873) 0 met Julio.nél. VAlT AROKX overloden vMr 1873 - Ouders vo.n J Julos (acb, te Brussel 1066 en hier + 20,4,1873) bij zijn oo~ Jozef, kloorkopor nlhior (t;::Jb,. 12.2.1821) f) Potronolla. (hier gob, 12.12.1036)

e) Henri (hior gcb. 15.2.1040) zie hiornn h).Jan Bnptiet (hi~r crcb. 10.3.1843 on hier+ 14.2.1062) vcrmali o.ls D'JP~~IJP:'.'R• Hij + bij zijn broeder JM Bnpt:i.ot (hier gob. 2.1J.1823)

o./ DE

PYPER Jozef (hi3r aob, 12.2.1021 on hier op SollcmborG + 20.1.1887) lMdb, (1849) uorkrn.".ll (1058) kleerkoper (4-107.3) z.v. Hendrik O"l v, RE,LSOUCHT Ann!:l. k~.ria (hier (;eb. 7 .3 .. 1798 en hi.or + 7 .4.1056) 1 m:::id bij VAN DIOITAN'I' Gillis ( 1û47). 'l'rnd vcrvoleens in ket hu"Tolijk met 1

1. BAUDD\JIJN ll..nn::1. Cr1.tha.rina C~cb, te llo.llo 2.3.1821 on hior + 9•12.1El49) dienstmeid, Hier 0 (10.4.1349) d.v. Gillis Joz-of on v. l30iUII,,lH.S .!nnn Filippinn (3ob, 1770) lo.ndb. to Buizinacn. Zo Gaf Jozef oen zoon (9o11.1f'49) Honri 1 NOlke bij Pioter DJ::: HOL Tc Buizingen over::..eed (13.1~. 1849) 2. Een D'~PYP'::'.~ Jozef (geb, 1020-21) \'la.o 0 mot DlJL:JU Joo.nno. (ook D:.:: L:::llni 1851) e;cb. te Buizingen,.. (1320-.21 on hier+ 16.4.105~) d ..v. w-.:..llom (ceb, 1002) on v, POLLE l3a.rb~xn (1802). Zo h~den oen zoontje Wil~cm . (hior c-cb, 23.3.1051 en hier + 10.11.1856). Hot is mogolijk doch niet zeker do.t D....:r.···u Joo.nna. mot bovonvormolcle Jozef vcrcniB"d \'las.

3• RJiiCKl;it.N:J Elisa.beth (g·cb, te S.G.R. 1829---30 en hier + 19·5•1866) d,.v. Poter on v. VJllT )1!1XICHOUT Mo.rio. Anno. (geb. 179G) moeder van tve.eling a) Jnn Baptist (hier gcb. 27.4.1856 en hier+ 16.5.1858) b) Jeroom (hier gcb. 27.4.1858 en hier+ 30.4.1858) Rosnlio (bruseelse vondelinge gob. 2.9.1047 en hior + 21.741873)~ meid n.lhicr (1847) ook Cuvilicr en Cuvcilior, Hier 0 (21.11.·866).· · Dit hu\-10lijk werd too~oEJtnan door beoluit vo.n 19.10.1866 van do algemen<::' ro..n.d vo.n do godshuizen van Brussel 1 gozion ze een minder jn.rige \-.roes was, Ouders vnn 1 o.) Poter (hier geb. 27.6. 1867) · . b) l:ln.ria. Juliano. (hier gob. 4.3.1868)

4• CUV"LILTI

5· \JOml}'JJlSllo.gdalenn (hier geb., 8;10,1(321 en hier 0 3.9.1873) d,v. J.B.

(gob, 1786-77) en v. ~RRI~11 Anno. Catha.rino. (eeb; te Tubize 177&-80) k_leind. v. o} J ,B, VAtJTJ1ilS en l~ONll.AERT Jon.rulD. b) Georges rotmRif.R. . · . b/ DB pyp·e.'1 Jn.n Baptist (hier &'ob, 2.10.1823 on hier no~ in loven in 1085) Broeder vo.n vorige. LMdb, (.186D-69) ka.ndida:1t veldwo.cht..:r (H351). Eerst 0 met VAN CRAn·fl::J-IDUOECK Joanna (gob. to Boornel 1824 en hior + 25.1.1860) d.v. Antoon (geb. 170B) on v. VANDimPLAS ...'\.nnn. M<l.l'ia. Hun zoontje ll..ntoon (hier gob .. 13.1.1060 + hior 21,6.1060), No.dien 0 ~roTS PGtronollél. (ecb. te Dw. 18.34 en hier + 27.7 ,1875) d,v, Ja.n Bo.ptist an v. l!O~JJ::L!..AN3 Catha.rino. 1. JM Jl'ipt. (hier geb, 1.4.1061)·landb, (1885) ga.st o.an de spoorweg (H389--1B96) Uier 0 -(24.10.1035) met PAUWT:1LS Antonia. gob. (26.4.1061) d,v. jozef on v. lD'::.JHTS Jo;mna. wo.o.rvo.n a.) Jo;J.nna. ï1n.ri"" (hior scb. 29.1.1886) b) J.ÓfU,ina '·Cathn.rina (hier gcb. 7.11 ,1{387) Thercst~ ·(hior geb. 26.4 .. 1889 on to Noordorp + 12.3.189.2) d Roso.lia (hier gob, 13.10.1893) ·

ol

.

r

Ie,'

• '

4

a.

: •, .. tiJ

•"

')

j)


1 (

(·qr--.;n ·' t..; U •Y

e) Jan Frnns (hier gob, 24.3.18~6) f ) Mathilde (hier g0bo ·9·5•1898), 2,Jozcf (hier c;cb. 5.9,1862). wever (1893) landbe (1896) 0 met Vlu! BELLINGHTIN Mathildo, .Petronella (geb 0 te Buize 186~70). Cuders vin a b c

d e

,~ I

Philomona, FÜippina (hier gob. 9.6.1893) Joanna Cathnrina (hier geb. 27.12.1894) Alexandrina (hier geb. 23.1.1897) · Karel (hier geb,·13.11.1898) Leonard.1 Frans (hier geb, 2.11.1900)

3, Dominicue (hier &ob, 14.9.1864_ en hier + 2.12.1865) 4• Frans (hier geb, 18.10~). Hier landb, (1889- 1895) herbergier (8.5.1904) 5• Peter Jozef (hier geb. 23.3.1069 en hier+ 26.1.1871) 6, Maria Theresin· (hier geb. 4.2.1872)

1• Jan Bapt .. (hier geb, 12.6.1874 en hie::- + 12.6.1874). o/ Henri (hier geb. 15.2,1840 on hier op do Manisberg + 21.11.·892) werkman (1869) wedr, v, SPRINGAEL Joanna (geb, te Dw. 1843) d.v.Gillis en v, HOLL"EIUI.NS Maria Anna (geb, 1801) . Joanna gaf hem hier (1ö~0~1864) een zoon Jozef (hier+ 21.4.1865). Zij zelf+ hier (22,7,1865) in 't kraambed, "Hij hertreutroe hier (5 .1.1869) met HETS Mnria 'l'heresia (hier geb,1..ço3o1842) d"v, Jan Bapt. en v. VAN VOLSm.l (hier gen. 22.2.1805) hier vonend .. Ze is een zuster v. vlE'l'S Frans (hier geb, 27o4o1B26) veldwachter alhier. Ouders van f 1. Jozef (hier geb. 21o4t1869 en hier+ 21.1.1870) · 2, Joa.nno. (hier geb, 17.6 .. 1870 en hier+ 9·~·1900), Hier 0 (.?.3.11.~893) met DEDTIUYN Jozef (geb. te Dw .. 19.1.1870} \'lOnend te Dw. StV 11 ?eter (te Dw. + 4•8~>1877) en v, BORREM.llNS lia.ria (nog in leven •e llilo in 189.3) DE PEYP?.R B~baro. (geb. te Dw. 174}-54 en hier+ 12.1.1823) ook DePyper Bar"oaro. soms ook Isabello. (1805 -1808) 0 (20.4,1773) met Jo.ak DE ~CShAJJl<.:ffi 1 landbo alhier (hier gebo 4o6o174.3 en hier + 22,3.1834) .. Hun zoon Judo, J-ozef (nier geb. 1738) overleed hier (22.6.1006) DEPYPSR Elisabath (geb. te Th~. 1812- 1815 en hier+ 13.3.1881) m~id (1837), d.v, Filips (te Dw. + 1.10.1833)~v. HOSSELl·IANS !.;ario.o Ze 0 hier (29·6~ 1 • I 1837) met P:Gm'ROONS Peter (ook Poteroons) (geb. te Buiz, 180·3-11 en hier· + 14.10.1880) landb. (1841-59) houtzager (1843-51) z.v .. Jan 3apt.(geb. te Dw. 1776-77) en v. IiANON Agatha (geb, te Eizingcn 1785)• Ze woonden op het Zenneveld, · D:PYP?.R Anna Maria (geb, te Dt~. 1823) wonend te Dw. ( 1843) zuster v. ELISABETH. . Ze baarde (hier· 13.11.1843) bij haar zuster een natuurl. d. Anna Maria .• . . DEPYP":R Elisabath (geb, te S.P.L. 1821-23 en hier+ 21.6.1875) d,7. Frans en v. Elièabeth VANDER ELST 7 was 0 met ~1A'l'HIJS Joachim (geb, te Halle 1827) DEPYPER Maria Anna (~eb. 1840) echtgto, Bil.SllCK Jozef (gcb, te Buiz.1839) werkman alhier \1866) . . ·

D'~PER Nicelaas (gob& te Dw. 28.7,1846) landb. 1880 z.v. Henri (te~~.+ .30•5

1871) en v. BOU~UETTE Bernardina (geb. 1802) wonend te Dw. Eerst hier C (20,1.1875) met WE]]t.Lu;S Anha Maria (geb. te Huize 1.3.1850 en te Halle + 1_.9.1875) 1 naai~terJ d.v. Hillem (gob, J?w 1805·en hier+ 22o1.H374) en v. r?.~~~ Cathar1na \geb. te Bxl. 1803 h1er + 16.12.1873). ~leind. V. a) Frans en Elisabath GODEAU · b) Nicelaas Jozef en v. VANSTALLE Ba.rbara. Dan 0 hier t9e3t1876) met HANSSENS Maria Filippina (q;eb. te H;alle 24•9• 1848) d, V, Frans (hier+ 17.9,107.3) en v. Anna Cat11è.rina HUYGH (geb. 1823--25) landb. alhier \'laarvan 1 1. Anna c~tharina (hier gebe 13.4·1880 en hier+ 18.10.1880) 2.Joa.nna (hier. geb, 29.6.1803)

Dr.: PON Karel (uit Bxl.) woonde hier (25o8o1797) DEPRETENijs (1485)


( )

.

·

( I

.

{·~ .

D:C PR:C·m Un.ria Thérésia (geb, te r.dingen 11.10.1813 te Bxl,'' Sl.'l het St. Jans hospitaal+ op 17.6.1886~ Ze w~s te Huizingen gehuisv~~d. . DE PRIESTER ( bxl. vondelinee gcb, 24.3.1856) +hier (14.6.1857) bij J.R. HIJYSITINS (geb. 1796) • · DB Pl1INS·.llugustin (geb, te Dw. 4.9.1854) plekkar (1877) z.v. J.B. (geb. te D'I"To 1816) en v. D:JIITAYER Joanna. (geb. 1816). 0 met DL'ITREUIL Josephina (geb. te Bx:l. 27.3,1854) (onwettige en niet erkende dochtor van D WREUIL Charlott e) • Hun dochter Catharina. \-terd hier geb. (21.10.1877) . DF PROOST Ca.thé>.rina 0 met GERilEBOS Henri. Hun d • .Anna 1Iaria. (geb. te Eil>:ingen 1750 en hier + 10.1.1832) \-laS 0 met D!J BROEYER Gillis (geb. te Buh •. en hier + 2.12.1799) DE PROOST Anna l:I['.l'ia (geb~ te .lllsemberg) \-laS 0 met HEERINS J .B. (geb. 1792)

m~ PROOST Barbara. ( 1720 - 43) ook m:: PROST ( 1803) echtgte. v. HEYSELS Jc:.n (aie ook GHYSILS 1 Gheysels enz.) schepen (1726) hier+ (15.3.1758) waarvan 1. I'oargerite (geb. 1721) 2. denkelijk Ja.n D~ PROOST Jnn Bapt. (geb, te Alsemberg 12.1.1824 en hier+ 30.9,1859) weende te Beersel (1856) wedr. v. DEPUE Catharina," kleinz. v. a) Arnold en ·:an L'OTGJl:LET Anna I::Iaria b) tUYCKX Peter en v. Catharina DBNEYT'...R (te Dw. +' 2.9.1027) ze woonden in de Mqlenstra..1.t z.v. l·1atheus en v·. LIDCKX Petronelia (ook LOUCK.X) Hier 0 (17.~.1856) met VANDERRUSTEN J_oa.nna. Rosalia (hier geb. 29.1.1821 en hier +7.1.Hl88) d.v. Pe'ter env. NorbertinaNOIIDEI:lANS (geb. 1778). Joanna Rosalia hertrouwde hier (8.1,1861) met D~IDONCKER Jaoob (geb. te Gooik 14.11,1834 en te Dw~ +)wedr. v. SLEL!."'ffilAEGEN Naria. .llnna 1 z.v,·Jaool: en v~ H::RP::JLS Ba.rba.ra ook H::LP:rr:RS. Na het overlijden van DEDONOI~;::R Ja.êob trad ze hier een 3e maal in de eor.t met DT::lii.OL Jeroom (geb. 1820) . Jan en Joanna Rosalie ho.dden een cloohter .!nna Mn.ria (hier geb, 20.[.1859 en hier + 5.3,1861) n;,~ PUE ( 1863)

DEPU'E

DEPUES ( 1700)

DE BUE DE PUm ( 1794)

n:::; PUES Jan (1697) 0 met LElJt.rfl.TS Barbara 't'taarvan Ca.tha.rina (hier geb. 24•1.1697). D~ PUES Maria (hier+ 24.1.1731) denkelijk zustor·v. Jan.ln 1700 roeels gehu1-td LDUNI~HS

Nicola.as

D~ PU~ (ook De ~) Jan

(Jan Bapt.) ongelette~d (1748) huurde hier (1760) kerken armgoederen. Hier 0 (7.1.1766) met VAN NSRUti Jaco~ne (ook Magdalena) \tede.; v. COC1<l1AR'riN Hendrik Cg-eb. te Lembeek en hier + tussen 26.6. en 20.12.1764) \'taa.rVan ze 7 kinderen had. In 1794 had Peter drie kinderen ten laste.

" D~ Puc Jan (ook de Bue) Jan (uit Beersel) 0 hier Barba.ra uit Halle.

(3.2.1759)

met CORDYN (~arèijn)

DS PUE Arnold (uit DH.) hier 0 (25.10.1757) met LUYCKX Bar.ba.ra uit Huizi:1gen d,v. Gillis en v •. COFBHNIELS Ba.rbara. (hier + 28.12.1763) . DE PU~ Jo.n (geb • .:!: 1754 en hier+ 26.1 .• 1823) · '1-mrkman (.1810--1823) 0 met ~ossm.:.ANS Filippina (gc·b. 1755 en hier+ 5.2.1815) DE PUE. (do BT:to) Catha.rimi (uit Booraol)~.è IDEUNIS Pa.~l (uit Buizingen) 1775 D3 .Ptm Peter (te Dw, geb. 1782-83) en hier+ .30.5.1864) z.v. J.B. en v. 3TROOB.ANT Anna Mc'U'ia 1 wedr. van B:r.LSACK Joanna.

D~ Put Barbam. 7 geb. te Dw. 13.3.11317 en hier+ 17.4e18~n) dienstmeid, d.v. P·Jter .

en v. Bl':LS.llCIC Joanna Ma:da. Hier 0 (27~o7a185.3) met VANSNICK liozaf (gebo te Vollezele 12.2.1827 te Bxl, + 12.9.1882 in het St. Pieters hospitaal) dianatbode en voerman te Ruisbroek, z.v. Niooln.as en v. REBOUVILLE ;.aria .lulna.

{ .: :

~-

/ lj

flo~


CC:Oöl Dll PUE Co.tho.rinn. 0 DB PaOOST J,B, (geb. to .ll.loombo:rg 12.1.1024 on hior + 30•9•1859) z.,v. Natheas en v. L:t::UCIÓC Petronolla. Dn Pl100ST J.B. hertrou\'de later (17.9.1856) hier met VAHDERRU:3•.'EN J.oanna Rosalin. · · ' .

.

Df: PU:C Mngdalom (.~ob. 1025.:..28) d,v. Poter en v. Joannn. lL.'l.l'io. B:'.::LSMK eohtgto. v. ·TERTOL::-::N Laurent (gob. te Du. 1826 - 27. en op Sollomberg + 2.1c2.1876) z.v. Judoous Theedoor en v. DIDICQ SuzélJlile• DB pup, Karel (hier.+ 3,2·.1072) 0 l:OSSELI·IANS Anna. (hier LEEHANS Ba.rbo.ra..

+ 12.9.1El59) z.v.

J,B. en v.

De PUB Karel (geb. DH. 1015 on hier op + 22.1.1-365 stoker J ingcvol~e, eon ongeval in het papierfabriek alhier). 0 mot UOSSELllA:NS Elisabath ook Anna (te Alsemborg gob. 1329 en te D''~• + 12.9.1857) d.v. Antoon en DEGHEL"F Elisabeth, Ze woonden te Th'lorp in 1865. Ouder~ v. :

te

1. Elisabath (~;eb,. te Dvt. 19.3.1853 en hier+ 14.7.1877). •rer geleeenheid VM hn.ar hul·rolijk (hier 16.12.1 075) uordt :'l.ao.r vader Ko.rel genoernd en de . ___,_m~er ..1crJ..J~ P,e voornamen Annn. l.in.ria, in plaats va.n Elisabeth. Hier 0 (1C5.12.Hi75} mot PEtTnOONS Hicolc\co· (hier geb. 2.5.1051) bro'Uu·3rsg<J.St (1875) z.v. Peter (geb. te Buizin;~en 1810-11 hier+ 14.1C,1[38C) en v. DEPYPm Elisabeth (c;eb, 1813) lE'.liÇI.b. alhier. Nicelaas. trad hier (3C.12.1ll77) in de echt met LOCUS Joanna. J:.fu.ria (e;ob, te S,?.L.• 11.·1.·1857)• 2. U~ia. Anna (geb, te Dv-r, 20.7.1856 èn hier+ 24.8.1096). Hier C (16.10,1(377) met Hillem VAN P~ (hier geb, 23.9.1041) Brouvrcrsaa.st alhier ( 1807----9{)). Z 0 v,. AUt.:,"'Ustin Adriacn (geb, 1307) en v. n:·!LS.b.CQ Oatho..riM (te Beersel aeb. 26.10.1009 en in 't kra::unbed +) herbergiers alhier (1077), ·

3. Uaria (te Dvr. gob~ 1864 en hier + 3.2.187<'!~. Da'UT:: rlillêm (gob, te Dll~ 1324 on hier + 18.5,1068) z,v. Fro.Ïls ~n-v, 'IIl!L.A.ND:::ill Carolina_; schri.jmrerkcr, t-Ja.s 0 met PORT~::ts ~~aria .Anna (geb, te Du, 24.6. 1823 en-hier+ 12.12.Hl97) woonde hier. (1889~db• Ouders v.c 1. Paulina. (gob, te DH. 27.0.1050) landbo:·( '97). Hier 0 (21 .. 10é1800) met Peter n:·-:;nn:!Jl.if~nc.:m (e;eb, to Dvr. 30.5.1853) z,v,. Jan Frans (l}"eb, te DH. 25.0.1820 on hier+ 27 .. 1.1872) en v, 'llHOCHS Joa.nna landb .. \hier e;eb, 29 •4 .1 022) on hier vronend. 2. Victor (gob, te DN. 1856) metser (1884-1890). In î8B6 0 met RaO:OAI:RT Aloloni~ (geb. te Dw. 1862) hi~r herbergierster (î091), Ouders v. a . Frans. (hier gob. 20.8.1836) . . b Jon.nna. Ua.rio. (hier geb, 12.11.1887) o Carelinn. (hier gcb, 21,6.1809 en hier + 1.9.1039) d Jan (hier ccb. 26.9.1090 en hier + 18.10,1890) · e en f) een lovenloze vrou\·lelijko tvrecling (hier 17.6,1891)

3· Virginin. (geb,· te Du, 17,6 •.1059) lMdb, (1089). Hier 0 (25.6.1089) met B03I.ifl.NS Ee;ide (te S.P.L. geb. 13.12.1062) landb. (1889) z.v. Ja.oob ook

J.B.

(gob. 1827) en v. Lip"VElfS Jc:ianna Ha.ria (C;"eb, 1Ü32} l::l.ndb. te S.P.L. 4. Jan Bo.pt. (-:;c Dw. geb, H354-o55) sohrijmlc::-I:er 1806-1092. Oro.f'lla.ltor, c:::.f ontsla.e; ( 1928), H:i.cr 0 met VAN VOLSEJ'I ( 1GG.3-1 060) V.ll.NVOLS'Jtl ( 1D53-1066) 3abino. (gob. te DH.). Oudars v. : a Jozef (hier geb. 1.2.1886) · b Louio (hier geb, 6.3.1307 en hier + 0.3.1007) . o Viator (hi~r geb. 13.5.1088) d P.'\ulina (hier gcb. 0.11 .1 089) e I.iario. (geb, te llocr~orp 27.1.1092 en hier-+ -6,2.1092) f lovenloos meisje (hier geb. 21.12.1092). Do f;'liTlilio \'lOont •ian in de -lielonstr. Fr~s (hier gob,·3.1.1094) h 1-inri::~. (hier gob. 26,.7.1096) · i Virt:;inia (hier geb, 30,7.1899)

gl

5. Denkelijk ook D~ PUt: Julien (gcb. 1863) De QUANT!:lH t.;adn Annn (e;eb, to B::èl. 6 .. 12 .. 17·~0) lo.ndb. ( 1040) + vMr 1831• D. v,

Jacob DE KwANTBH (geb. to S.P.L, 1767..;.1770) en v. -Joo.r..no. VANOV:::R3l'RD.D'.fL'N · (aeb, te 3.P~L.• 1767)• Hier ·o (15 .. 6.1831) met Peter, Jozef Viill D'·N BACK (13eb. te Hnlle 14.11,1790 en hier+ 7.1.1851) voncloling, lo.ndb. alhier_


ne QUIIC1C Peter Jozef (~eb, te Dcnder\dndeke) 0 LENe:,liU lb.rir.1. Jum" (eeb, te \l::tnrvun l:&ir. Jozcfa. (hier ~ob. 27.7 .1776)

DB0.UICK Frn.ns {[~eb, te Beert 2~.• 3.H333) lcncoht, \JedcmM (1883) z.v • .:-.B •. on·v. DlüTI·TAU Joo.nnn. \Wncnd te ·B0crt (gob. 1798). Hedr. v. Df'3AST Joa.nnu (gob. te Lcmboek 1036 en hier + 15.12.1862) d,v. NicolMs on v. D"f~SMEDT Jowna Cn.th.3.rina (gob. 1797) . Hij hertrouwt hier (12.7.1864) met BE:LLElill.HSHuria 1J:Ihoresiu (geb. te st. l-lo.rt ons Lennik 10, 5 .1 GL!.)) d. Juc1o cus en v. SEG:cRS ( Seghers) Petronellu (geb. 1Ü09) hier wonend. DEBA3T Johanna e(\f Fra.ns 1. Louisa (te Beersel ecb, 1856· en hier + ·14.10.HJ59) 2. Veronica (hier gcb. 14.4.1861) Van o;x.LBV.AIIS n.'U'ir.\ . '.Vheresia kon.nen \'iO voleeriele ki,nderen : 3a. 1-lariD, OctaViA. (hier :;;eb, 20,f1.,1865 en hier+ 6.691[\65) 11 11 11 11 11 11 3b. I:lisabeth ( 11 + 15.6.1065) 4. Philomenn. (hier geb, 28.9.11366 en hier + 4.10.1866) 5· Ludovica (hier r,ob. 3.12.1867 hier + 12.8.1098) : hier 0 (24-.10,1095) met p·r:emlS Jo.oob (.~eb. te S,P,L. 19.2.10!59) z.v. J.B. (te o.P.L. + 4.6.H386 en v. HvYilÄNS I.lfl.!'ia. Jozefa (te S.P.L. + 20~2.10131) 6. J::m :&'\p~. (hier gcb. 26,8.1870) Hier 0 (13.11,.1090) met 1-iO"fillTill.tllJS Ido. (t;ob. Popingen 21.4.1866) d,v. liO"C/itEi'lAl-JJ Co.tha.rina C~cb. te Pcpingen 1837),. In de hu\~clijksalctc wordt J .B. vermeld uls hier acb. 26.4.1070 wa.arV.;>.J1 a) Frano (hier r,cb. 20.12.1091 en te Neerdorp + 5.11.1092) b) lt"'rans (hier Geb. 30.1)..1ll93) · . 7. n.lmor.d (hier gob. 0.0.1073) · 0. 11-'U'in. (hier ,<Job. 14.10.1075). Hier 0 (17.5.1900) met J,B. De C:>stcr (gcb. te S.P.L. 6,10.1074) Honend te S.P.L.j z.v. Jozef en v, BOilltJJL~AN;J l:taria. Thcrc..:lin. winkeliers te S.P,L. 9• Ca.th~inr.1. (hier cob. 29.12.1(377) 10. Anr.onia (hier gcb. 31.5.1800) 11. Karel (hier ~eb. 17.1 0.1002) 12. Paulinn. (hier ccb. 18.2. 1GG4)

v.

m· RAlJfï.W·:tmn Hor.1baut

( 1450-54)

D"f: RAfF lb.rio

(gcb. te Linkebeek 1782-85) pn.picrbo\-rerkcr

0 D&1{0L Gillis (te Dw. geb. 1776.-70)

DEIL\Er-'L.-tm:eR - ·D:~ R.AEY11A:EC1C(.R m:~ RJlli'Yl1fl.tiCIZil Antoon

hier 0 (21.1.• 5.1762) met /1BeRTJ li..'"U'ina. d.v. David on v. . \JALRA!VE.i'f3 Ca tho.rin~. vtede. v. HEYMAH3 Peter •

Dl::" R.JU:Yl!'JlfKER Arm.:• Cr.1.th::-.rim~ (ccb. te Lombeek 30.ü.H333) d_.v. Henri (ri-eb. 1792) \·roncnd te Lcmbeek -en v. D:~ COdT'.JR i-bria Lur1ovica. Eerst 0 met G.Llf.:HI:TI...S FrtU1S (te lÎalle + 2.4.1062). Hier hortrouvld (22.9.1063) met VAHlt:JIDACK J.D, (hier c;eb. 19.11.1032 en hier+ 12.0.1866) ln.ndb. z.v. Poter Jozef en v. n;J C!U~\N'.r.::;:a Unria Anna.. . Kleinzoon v. t v::>.n onbekende ouders b) vn.n D·e: K'W-UT'rf~ Jn.oob (gcb. S,P.L. 1767-70) en v. Y.é...HOVEH.8'.[TRA8T:etlf JoMn!:h Ze 0 hinr eon 3do ma.äl (2).13.1000) met JLUYS Peter (gob, te S.P.L. 16.11.11330) vronend te s.P.L. z.v.Jacob en v. 1-I.-:>.ria Josopha SE::illiON C~;cb. 1005) en vredr, v. JOMM l ...'U'in. VAN l1.E.U1D1'l1 (hier gf:lb • 1 • 7.1 13.37) d.v. Laurent V.'l.l: 1-!lflLDER en v. WALR.At:.'V:eNS Joa.n.na Cnthnrina. Bcitlo oohtr:-cnoten Hoondon ulhicr. ( 1092)

oJ

D:r~IlAE":JMEïCI:~R 30bn.otia::l.l1 (gcb. te llnlle -- Essehenbeek op .3.9.1062) z.v~ · J .B. ln.ndb. (geb. 11327) en v. DEil1E:SH/l.:EKfR Lari,;~. met BAtJ\I'·:N:3 Joo.nnC~. J.I,.,,rir>. (hier Geb. (e;el.J. 1841) herbergier te Huizin~en ccle[)'enheid WU1 het hmtelijk uordt 27 •5 .Hl35) ge\-rot t ig'ti •

Anna. (+te H~le). Hier 0 (~5.12.HJ86) 2,6.1061) fn.brickHorkator do'Vo Chriatiur>::l en v.. WAUTEH3 3ophin. (aob. 1(.4.1). Ter hnn.r nat. d, Ma.ria... Jo::tn.nu (h:i:or geb,

-D:S RMS (ka.n ool~: w0l Do i1Mf zijn) Haria .lumD. (cob. te Huisbroek 16.1~.1814) meiè. alhier (1840) cl.v. Uillom on v. VAN VOLSCU JoMnë:l. Cathe1.l'in.:> (c;eb. 1790) lrmdb. te Ruisbroek. Hier 0 (.30.12.1840) met :fillRINC1{X Potel' (cob. to D\·T• 17.9.1818) za.1er te Buizin[;'en 1 z.v. Oillio (geb. 1779) zneor en '"• DT!llP3 Jon.nna l-'io.rin 1.,gob. 1776) v1onend tê Buizine-on.


CCOöa DJm.AlHI ( H358)

DE RAlN ( 1778)

DC ROO (1866-75)

D1~0 (1866)

DEROUU

DB ROUH ( 170~12)

DERûO (1865)

@

DE REUW ( 1778)

DE RAIJ

... De lctlen vnn vro.n d0zo fo.milie 1 H:?.O.rvan \·Te oen onderlinge vorv-rantso~1a.p a.a.ntroffen 1 Hordon ontler do pa.tronism D:i RAU'il vermeld, wolk ook de sohrijf\rl.jze van hun nn.a.m \'Tc ze, \"Ie geven nocht<J.ns dn.n do a.a.ncotroffc;n spelling, rnot vermeldinrr v,h,ja.ar DE RA!Y.I Karel ( 1696-17Hn. In 1697 vermolda.!G 11 medegiode 11 v.h. leger v. maarschalk 1rr;; BOUFFLEH3 tot St. Reneldc • Ook ooms De Rou Oo.rol. D ~ RAl lH Ludovioa. ( 1{05) familielid van Gi.'IRR11130S Piot er. DE RAffi-T l~a.rin. {ook DE RAY) (hier + 16.2.1709) 0 met BONl{I]JIJN Leonax-d (hier 11.9.1753) z.v. Jo.n. Hij hortrou1-.de hier 1. (2.5 .1709) .met Ji'RA!!OOI3 ll.'l.ria. Gonoveva. 2. (25.4-1728) met .ll.Sffi:JLB:!HG~I Joo.nnt1. Mn.ria.

+

JE RAUW (ook ~E ROUW) Tobias, bedezetter (1723) grondeiGen~r te Huizingen (vnn 1715 tot 25.5.1730) huurde reeds kerk- en armgoedoren in 1709. Tiezat oen huis en grond in hot Oud.dorp. Hier nog in loven in 1750..Hoonden bij hem i VAN EYCK Ja.cob 7 familielid ~1717) DE HOU\l Willem 1720 en 1736) DE LElJUl1l..nna. 1 meid 1720) ~lmrrL!J.ELS Antoon · 1717-1720) . VLUGGEN Jaoomyney :meid 1720) ·ZEI 0 (7 .5.1720) mot VMJ:!J·O::H LINDEN trlillem m~r.w;;n Àlltoinotte 1 meid ( 1720) Eerst 0 met I'IO~~H'l' Joha.nna (hier + 8,10.1715) 1. /ulnt1. (hier ~ed. 1710) en hier 0 (27.11.1734) nog in 1747) z.v. Peter 11U.en ouden" en v. Dn 2 .. Jan (hier ged. 1713)

wo.a.rvo.n

l

mot D.A.Y Jan (befde hier GR;!Tv~·J Anna. · ·

Tobias hertrouwde met DE SK~fll 14'"\X'ia. Anria waarvan

3• Oatharina. (hier ged. 5.12.1716) 4• Annc1. Haria (hier god. 8,10.1718) 5• Barbara (hier eed. 23.10.1720) 6, Elisabath (hinr ged. 8.7 .1723) 7• Filips (hier tied, 31.3.1726) 8~ Tobias (hier .god, 10.3.17.30) de RAU\v (ook DE ROUW) Poeter 1 vcrmeld op 22.5.17.3.3• Vader v~ 1. Jan , bedezettor 1760. Hior 0 (22.5 .1733) met L!OfliAU Joanna 2. Engel, Verbonden met de lruYPEH (DE CUYPJ:-:H) liariA.. ·Op 10.,4.1741 \·,reenden cze te Buizin8'en in do broui·Jerij 11Den Blcuwen". Hun dochter. ]).nna. was in 2/1757 reeds 0 met de n~wn:R Ja.oobus 1 grondeigcn~ar

alhier,

D~ RAU\-.f JM ( 1757)

DZ RAU\1 Ca.rel (1757~ D"E. RAU\1 Louiza hier 0 (0,7.1109) met '.PI!H"}Llll4.AN3 JoooJ Vcrmeld als

t-~ede,(7.1,1755)

Dl:RAU'.1 Peter (Deroo in 1865) (:;eb. 1034 te Beersel) metoor (1058), 0 met 3I!ll\CK11ANS Anno. Catha.rina (G"eb, 1834) I~oopvrouw. · .

1. Gilio (hier geb, 1.6,1853) 2, Catharina hier geb. (3.0.1065) ten huize v. 1Li.N:.3SEH3 Karel. Is Peter dan reeds overleden ? · Dm.AU\'l J ,B. (Geb. te Dw • 4 .12.1837) bomv'a.ohtor alhier ( 1û78) z •.v. Ja.oob (geb ,1805)

.

gepensioneerd bom·mchter 1 uononcl te Dil. c;m v. D.--il-~OL Emcrentiana (te Du • + 4.1 .1 B70) .. Ilior .0 ( 1.5 • H37û) met THAI-I;~nJ Adolphina., l.Iaria. (geb. te o:a.beoq 27.3.H356) meid a.lhior d.v. Frans, Jozof (gob. 1322) ba.o..nwaohtor en v. RTIN.LJID I.iaria. Louiza (gob. 11125) beiden woonden te Doornilc.

DE!lEU (zie ook DE RAU\'I en DERAUW)


CLOU'! DE R:::tJW (ook De Rouw) Co.tharina 0 liet Dn.y Filips (hier (;ed, 31 • ."h172G). z.v •. Jnn en v. DE RAUVl Anno. (hior eeb, 1710) Hun d.· Anna (s-ob. 1778) 0 hior {30,1)..1801) met VAN HA:·:Lr::l'J Scb~otiaen, . DAY Filips hertrom;de. hier (20,4,1784) met :C:'Ji·/AJITJJJ:J.EEfl Ahna. Oatr.a.rina. (hier ge·b •. 3.8.1760) d,v, Jan (uit Alsemberg) en v, LTJJHIS Oath..'\rina (hier geb. 5.5.1715) . DE RAY (ook De ReuN) llario. (hier+ 16.2.1709) 0 (vMr 1698) met BONN::J\UJN Leonart. m,'RDELINCKX Filips (~eb, te Buizo 20,5.1829 en hier + 1 h10.1863) z.v, J ,Eapt. en v, DAJITS Y.oria (gcb, 1795)r zij woonde te Eiganbrruccl (1863)r 0 met VAl-ID•J.IJ"PLAS Joanna l.'laria (~eb~ te Beoroel 6.9.-182.3 en te Halle in het hospitaal op SOLLElill::~lPT gostorven ~0.7ë·1885) la.ndb,·7· d.vó· Peter en v. DEN.!YJJR Bo.rbara. 8uders van : · · 1,· f.:fari::>. Cath.1.rinn (hier (;Ob. 9.5.1858) fabriekvlerkster (1880). ~ {24~4.1880) met RO .~'LAH'l1 FrMs (hier gcb ,· 11 .-1 0,·1857) z. v .- Corneel (ge b • 1.331) on v. GiiYSELS Jo.:l.llM. Co.tharina (hier aob.: 15,2.1835) beiden hier wonend. ·

a.·

1-La.ri.::l. Anna (hier gob. 11.2,1861).- Ga:f' hier (21•·6.-180.3) het lo•ron aan oen nn.tuurl •. doohter Joa.nna; ze woo~do bij hn..'l.l' zuster Maria Anna.- Het kind ~ord nooit ffewettigd en het +hier (11e11.188J), Ze 0 hier (13.5,1886) met GUILLAUl-E Jcroom (geb. te Jhr. 1.11.1862) z~v~ J ,B, en v. VAN ÓUT::JJ~i Anna.

lin.ria (te Dvr, + 17.11.1873), 3. Ga.tharina (hier gob, 23.8,1(l6} en hier

+ 28•9•1863)

Bij Filips + (.30;6,1861) IIESBLTI-SG .Adolf Er-nest, gob. te 13xl, 4.1861 7 r.n.tuurl. z. v. IICSSLII'iG Theresie. 1 dienotmeid ~e :Bxl. · . D"~ELINmCX Seb~stiaan (geb•

·

te Helle 17.6•1829 on hier+ 25.5,10?,5) 2.v. Pilips en v. VO!ï;T3 Elisabeth. 0 met HISPENNING (WISPENIUNG:3 1861-63) Ua.ria. Ar.nn (hier gob. 28.7;1829 en hier+ 9·8•1896) d•V• Karel (geb. ilxl. 1780) en v. RILLAERT Joanna Catharina (~eb. te S•GaRó 13•5•1705 en hier+ 28•5•1866)~ Ouders va.n f . 1 ~ Peter Jozef (hier geb, 5.2,1859) 0 mot HUJ3LOUX Joanna J.:aria (te .s.a.H. gob.1855) Ouders v. Louiza (hier geb• ·1;.12•1884) Catharinn (hier geb• 2;4.1887) .2. J!:c;ide (hier geb, 7 .2.18_61) 0 met HO:::lF11ANS lik:'l.l'i~ Joanna (geb. to Bazel 1860) Oudoro van : 1~ Jozef (hier geb, 21.1.2.1091) 2, Jo.n Bapt. (h~er gcb • .,30.3;.1894 op Menisberg) 3. Jan Fro.ns (h~or c;eb·. 11.10.1896) 4, Jnoob l!]ueeen (hier geb• 14.6.1899)

3·. Oatha.r;l.na (hier c;eb, 17:.1•Hl63) Hier 9 (19.6·.1.886) mot VERSTELilT li':r'a.ns _(hier gob. 9.3.1859) zw·. Poter (hie: c;eb. 1h10.1825~ tm. v: WE'.PS Kiso.beth (geb, te Th..r.. 1827-18.31)·. Poter on Ehsabeth vierden hJ.er op 2.10.1902 hun gouden bruiloft·. ·

.

'

4~ Mo.ria Melania (gob·. 2,2".1865)• Hier 0 (7•1h1895) mot l30RREl:..A!TS Karel

Louis (ook Hendrik Louis) (hier seb. 12.10.1867 en hier + 6.6.1897) z. v. Louis (te Ho.lle geb.20.5.Hl44) en v.llli"'Y:.LiLS l.Iaria lulna (hièr geb. 29.8.H~42~ hier ~'lonend. · 5a, Jo.n (hier lJElb. 2 • .3·.1867) Hier landb. 8/Îü96 5b. Jan Bo.pt. ~geb", 2.3.1867) ;· DF:RDELIHCTQ: Anna C:J.tharina (crob. te Halle 30,7 ,1035) d.v •. Ii'ilips (geb, 18Ö.3) en v. VOëiT3 ElisP..beth (~b. 1801}, Hier 0 (1.5.1866) met SCHEUT J,B, (gèb. te . Hn.lle31.3.1831) \·revey_ ( 1866) z.v. Pet.er en v. BRAS. Lraria. (geb. f806) la.ndb, alhier. J,B. en .Anna Cntha:dno. Naren hier nog in loven op 6,6.189a. · Hao.r no.tuurl. dochter DEHDZLINCKJC Joo.nna. Maria (te Halle gob, op 16.H!,1859) werd ter gelegenheid v,h, ~uwelijk als SOIDEUT Joanno. ~ia erkend, DE.Rl!INE Ln.uront 1 ra.a.dsheer (.~eb, te Thuin 1790).., 0 mot Ti:JEMEI'f Rooe (gob, te 3lcl. 1794) . Deze familie kv1am van Ibcl. en vestigde zich hier (3.4.1~9) dtoh vertr-ok '"~eer naar :Bxl, ( 14.10.1 051) . Ouders v. 1,Filips Emilo .(geb. H318) ha.ndelereizigo'r. Hij kwn.m vç..n lhcl en ·vestigde zich hier·(9•4,1851) on vertrok op 13,9.1853 r,aar Eigenbrakel .. !

2. Leonie (to :fud, 1831 geb, ) 3• Louis (te Dxl. gob. 1032)

.

.

.

@


00065 '· m::li'!Umn; Lc.url'lnt fA.o~.

\·Je~.lJ.lol

SNY!JHS Joannn. Uaria. (geb. te 1832) meid; tra.d bij in dienst (15.4.1051) en vcrtrok met de fo.milie naar B:x:l. (14.10.1851). DE Rtu Jan

(hier + 7 .2,1095) ..

De RW Karol 1 0 (vMr 1695) met lf.eRCQX I1aria 1 waarvan Jan (hier ged,.:,0.1.1695) 7

(.± 1725) met LISSl.illfS tL"'.l'io. vto.arvan K...1l'ol (hi0r eed. 15 .2. ·725) liiERCQ ( s io) lio.l"io. hortrouvJde mot Pl1I~L;J li':rél.ns

v1as 0

ne m::u I,k1.ria. (hier + 4 .1'0.1697) DP. awser.;ren Frc.na ( + in 1697)

ma

R'.:USL Hele/na 1 bxl. yendeling-a (gcb.

!!: 1783) on hier + (24.2.1785)

Dr nr:uu Josina ( 1695) 0 mot LORI:J I.Io.thous DÊlÜ.CK Seba.stin...111 (geb, te · ·

DH. 28.5 .1{365) z .v, Riohad (Gob. 1838) en v •. I>IillTfli.J):GR Cn.tharin<i. (G'ob. H336) nl:i.en Honend te Duo Hier 0 (8,10.1805)mot ALGO~'l' Elisabath C-:rcb, te lL.•lle 21.2 .. 1866 en hier+ 16.12,1806) d.v.Ghisla:..n (t;·cb. te Halle 22.1:2,1041) on v, HAN'Jl.AEJlT S::>..binc (c;cb. te Buiz. 28.0.1&!.1),

Anna

De Rl1iJJCll L~.urcnt hier 0 ( 15 .1 .17 ~ 9) met CLA'~S Ua.rio.

D'~ UD)Dmt Uicolno.s (c;ob, 1745) leleermaker ( 17613) DT].UD:r>::;R i'lillem (ae·b, te Alsemberg 15·7•1785)

z.v.

Peter (e;ob.1751) e:1 v. DE CUfPj:rrl Hnrio. 1 \Ünkolicr te ;J.G.R. ucdr.v. Cntha.rinaJ ]orothoa. V..'üT GIE;ll;.JDE'RGBN • Hier 0 (4.7,1032) met ttf.1'L''W3Annn. Cn.thn.rinn. (hier geb .. 17.2.17~S) d,v. Ga.briel (hier :;ob. 18.8.1742) en v. Ve:LLE'tWTS Joanno. (gcb, 1760) herbergiers.

D~!~L1)1YI!.11 Anna .

l.L."l.l'b (Ann.~ C~:~.th~:.rin:'l. in 10(0) 11 sto.dzl~inc1 v.h. vóndcli.1c~r.hui~ 11 te llid. (c;ovonc'.cn 13.2.1001) 3 j&"\r 10 mao.nden (ll..Us ceb. + 4-1797). Dochter v. Jo.n o.fHezia en onb~l=end en v. VR-.if.DEUVtiL.C)Ei:f Annr.~. Lnria 1'+ in h3t 11 1Clein · Hospito..o..l 11 op 1]..12.1300). Hier 0 (6.2.1030) mot TAi:SUYSETI Gillis (hier (;"eb. 2.).3.1003) bnnrdscheord0r. Hier 0 (16.1.11331) met EYSlt::LS (ook !Irr{SJJLS) Jud.ocus (hir;;r .:·eb. 16.4,1û02 en hier + 25.3.1074) z.v, Jo.n J3o.pt. (hior (;'Ob, 21.6 ,1757) on v. 'J'HF;]3AUT h~ia A.t111o. (eeb. 1766-67) .In de otorfaktc v.:>..n 25.3.1874 heet hij HY$le:W. De ochtaenoten zijn hier vcrmeld alo l~Uldb. ( 1042-1867} Ouders vnn: HEYSt::LS 1Inrió1, .Annn (hier G'eb. 29.8.11342) en hior 0 :0.1.1067) · mot IJORREH.AH;3 Louis (gcb, te H:?.llo 20.5.1044) z,v, Henri on v,

PAQtrET

~:t.bin.."\.

D~rnD~l Pioter (.~ob, te Alsemborg 15 ,1.17G0) zadelmoleer te illckel ( 1816) 1 z,v, Pieteren v. 3UIUCYN r.1arin Anno. (te Alscmbcr~ + 7.12.1782). Hij 0 hier (17•5· 1016) mot D~ G~e:-ITE' Anno.. Co;~hro-i,nn (hier gob. 21,8.1774) d,v,Jaoob (kootor) en v. c:::tJLlill1ANS Jo.1.nnn. illll'in. (uit· ~1.lcler -,'job. 1754 on hier+ 24-10.1813)

..

DERIDDJ.]t Fro.ns ([)'eb. te Heilcruis 1822) echt. v, V,ü-T::J'rALPOORT U...ria Jozefa. (t!ob, te Bxl.1831). Ouders v. Fro.ncioca (çcb. te Alsemborg 13.7.1855)• De fnmilio b1o.m zich hier V()sticrcn. (20,5.1056). .

-

D'1J1D)D)·;n f.~Cl.rio. Cn.tha.rinc. (gcb. te DH, 6,7 .1828) hcrboraiorotor ( 1009) HOd3, v. \1/AUT :ns Jan Bo..pt. d.v. Jol(,ef en v. RADS Joa.nno.. Ze a· met J3f.L3.ll.CI: Ec;ide (ui"!: Deersol 11320 hier·+ 23.3.1099) k.ooprM.ll (1099) uedr.v. FIGBYS Jl..lll1E. Catharina (gcb. s.G.n. 1026 en hier + 14.9.1866) DEllD!l8l:l Jan Jozef C~cb. te Vlezembeck 10,2.1069) motoer te Ruisbroek (11393) z.v. Cornelis :ba.ni0l (+te 3.P.L. 29.3.1~02) en v. D:'E l·I.t\~XUIT Cn.thnrini:. hcrberciorster te Ruisbroek, Hij 0 hier (29.6.1093) met w·r lb.e;ua.lona. (hier geb. 11.1.1070) d.v. J.Ba.pt. en v. OOCHY Jozefinc (geb,te Bxl. 3.].1840) la.ndb, elhicr. DE RIJCIC FrCl.ns 1ob. te Dtr. 2.4.1901) onderwijzer o.lhier (1.4.1921

tot

1944)

DPi1KDTD~EN Peter (::·;eb, te Gent 1823-24) col~ DEKil[rJe::J.U!lN en DISICUWE!R. C me-t

V-:Ull~LMH.Dfj]Qt,U Charlo·~te (+te 3a;enthem 10.3,1959), Oucl~rs vo.n : Con_e.ta.;tin (gcb, to Gent 1.5.1050) bca.mte 1 h1er 0 (31.5.~816) met D~ GREEJF Annn !•ro'l.O. (gcb. te Dv;, 5.10,1850) winkoldochter te St. Gillis (B:::l) d,v. J.B. (e;cb. te Dvrt1836) · ttonend te Rouba.ix en v. V.·v.rn::.:RH.:\EG:'JN Potronella. (+te .ffickel 26.2.1862).

~


CLCG6

Peter tro.cl lo.tor in hGt hu\I<:Jlijk lalot VJü.fiL'lE JooophiM. (~ob. 1823.1 wollee horn volgende kinderen schonk : 1. Emila (hier acb. 17.9.1862) . 2. 1-~nrio.. Theresic (hier geb. 2.10.1065 en hier+ 19.;11.H368)

Ao~

DE'RO I.io.rin. Theresia. (gob. '!,&14) 0 met VAlmERRUSTl!:N Sorvo..as (hier geb; 9.6.1851) z.v, Gerard cm v.CLOQUill Jon.nna Co.tha.rinao F.':\llriekNerker en kooplll311 in vodden. ( 1875) DE UO Un.rin. Albertino. JozefiM (geb. te Hn.lle 22.8.1866) uoncnd te Ni.:'love, d,v, Jozef Sn.clutrio.s lë.'ildb, en v. \"lijlcn VáH CUTSei/1 :l.1.bina.. Hier 0 (22.10.1900) me~ HAlT3SJI:HS Jozef (hier .::;eb. 21.7.1070) pa.chter, z.v. Peter JoZ3f (aeb. te D:·r. en v. HIHm1RICIQC Jo.:uma; p....,cht_oro nlhier. D1~ HOHCK ( 171 0)

D~~ JtONCK Daniel ( 1724) D1~ ROUH -

zie oolc

n·:

RAUW - DE J'..EUII

D'€1 RCU\T Jan schepen 1672.1 herberc-ior 1685 hier+ (7.-2.1695) DE ROU,!

~lillem

-

.

/

0 met HULE Amero.ntiMa \-tao.rvc.n llnria. A.nrm (hier aod. 14.6.1701)

D~ ROUa~ lCo.rel echtgt. v. GD::TS l~ia. \vaarvan Joze:' (hier ged.- 16.4.-1699) Dg ROUU Engel (hier g~b,·) 0 hier (20.4 .. 1772) V,liiDOODT Anna (hier ged. 4•7 .1723) rneid v. p:-1.stoor ME'YEfl.S denkolijle d.· Vv Vcrdoet Egiclo (hier + 12.4.1755) on V • D:·J Sll:'~TII Louiza D:r:: ROUI-I 1-~a.ria. Anna. (uit Du,) 0 LOUX Nicola.5:(hicr goob ,·) Hun dochtor Jonnna. + hier (13.4~1770) · · · DD S.ÄJ])EL:'}ID Jozef (geb, te ~1Giro 1049) 0 met HOEFI1A.NS Hortensia Co.rolino. . (goob. te J1.1.zel 1135tl). \vo.arDohijnlijk zustor v. de eohttrto• v. DEITÓELUiCKX · Egido. Ouders vn.n: Julcs (gob. toNeerdorp 11.0.1893) DESc:rL'l.liPS Jaoquos 7 Jozef (uit 'l'onc-rinncEJ) (hier + 20.5.1775) vold~ta.ohtor {26,6. 1766) Hier 0 (28.1.~765) met WOUT~RS Anna'(uit BcerDel). Ouders va.n 1 1. 1-la..'dmilio.a.n Jozef (hier c;cd. 6.·11.1766) 2. FrnnD (hier god. 6.0.1768) 3.-Ba.rbnra. (hier god. 2.0.1770) 4• Joa.nnn Co.th~inc. (hier :;cd.7,8.·1771) de SCHUYFF'JL~;;I1 Filips (1720) Nerd

11

ontvnnrsor dor armen to Ho.llo. 11

DJ~ SIEURN Roelnnt ( 1678) echt. v. IEUCICBHS Jonne.·

,

/

I

I

DESIRE Lucic v:l.dorlo.ridslcind (geb. te ~1. 4.1010 en hier + 30.10.181[) bij VeRJTELD Gera.rd. ·

'

D::-1:JU.r:: Frans (e;eb. te l3xl. 1831). Vcrtrok op 1.3 .. 11.1849 na.o.r Duizincc:n •. \-lc·on·:le ( 1846) bij D:!::IJLB}!}SHOU,fJ!lR Jozef (h.ier god.10.3.1775 r + op Sollcrril:err; 16.3. 1848) echtgt. v. P:r:r:TROONS Joa.nna (geb. te D>-t.1776 en hier+ 9.E.1856). DJ::SLAGII"'!UL)J•:UNestorina. (gob. te St. 1:..1.rtens Lennik 1[364-6.9) 0 rnct SElt.lON .A.uguc~.:c (gcè. te Go.asbeek 1865) voerman (1097) D~ SLIJPE Giolyse ( 1508) .

DT":SI:ifoJT 1664-1775-1030 D.J :li.J'!DT (1776) ]'1.1SI2ID'l' (1791-182&- 1040) 1711-1748 DE SU;T3 (1747) DE Sf!IET (1405- 1747- 1775)

DE S;~.::TI:

De verschillenc1o achrijfuijzen van deze nao.m troffen 1-1e bijna. a.llen terug tussen 1600 en 1790. Gezien er geen oenzelvic-hcidsstuaè<en in h~t bezit VM do bclrmghobbond~l·to.ren 1 \·terd de no.am na.o.r e;olo.ngo de uitsprcalc er. nn.o.r do mening v ,d. schrijver wee:rgegevan. · · · Er ma.g zor.'l.ls voor de meeste vc.n do andere fo.Jililien:-;mcn, ·nio·t l:et mins-te 1 belc.ng l)chcoht \·tarden a.an de spelling. Dikl-lijls troffnn 110 in con zelfde akte een f.vnilieno.a.ra o.a.n met tuoe ver,»· schillende rrrafiMn. ·

~


(Cüö?

We houden dus crcen rekenincr mot de achrijfwijze vn.n het ogenblik do.t er oen fn.mimiebnnd bceto.n.t tusoon do vermelde perscn<m.-

D:!.: m..::::nT Nicola.as

grondeigonr:~ar

( 1684-1716)

Dt. SN::-:DT (ook DE SHETH Jacob) Judocue ( + vMr 1748) • 0 Olîix Theresia (ook HOtm.'NS · JICRI!."'HS) (geb. te Koster 17Ü3, hier+ 9.11.1768). Ze hertrou\-Jd.e hier 8.5.1749)

met D~ G~BVE Peter (geb. te Eizingen 1718) bedezetter 1756-78 en schepen (1764-66) .

DE 5MEDT Jn.n Bapt. collecteur alhier (4.8.1731) DE Si1"@T

Joél.l1llo. Uo.ria (hier + 7 .1.1027) 0 (5.7 .1772) liB.inT Ja.'1k (ook teerts en

HBrnTs (+ v~6r 7.1.1827) hier gcb, 19.5•1734 1 z.v. Dà.Vid en v. WJI.LRL:...V;:;rrs

Co.th11.rina D~ ~l'fël>T Jru1

ook De Smets Jo.n Ba.pt, hier ged .. (19.4.1749). Zijn oom Jsn tn1-s · pet~r. Bak.l:cr ( 130_3..:.1813) broodmaecker ( 1GH>-17) hurbergier ( 1775-H32C) l;:..ndb, (1320-27)• Hier 0 (4.11.1775) met 3CIIOONH."!YD 1l' l.o.riü. Anna (::~ok Oarólina. il.nno.)uit Huiz~ngen (hier + 29.7 .1815) d,v, Piotor en v. ~.V.!.'f!.A.1IlnTS Catherine ... IU 1794 bestond zi~n c-czin uit 11 personen Ouders ~~r · Pete.r (acd. 1775-7-:î en hier+ 10.2.1707) b Maria. Thcresio. (hier ged. 5.-9•1177 en hier +.20.),1787) · c JM Bapt, (hier ged. 6,8.-1779) · d Jonnnn Catha.rinn. .(hier e-ed. 4.9.1781) winkellorDter (1827) hic:r 0 (2.2.-181'1) met DE LEU Gnbriel (hier geb, 18 of 28.3.,1767 hier + 25.3.183(• wodr,v. DS 13J~iAKER l:arin. Thcresia. (geb. te lllsemberg 1765 en hi0r + 28.3.Hl09) en v. ~-I::EI-iAELS Co.tha.rina. 1-led\-Te<v. TAHBUYS}~-l Paul Ko.rel (hier + 16.11. H307) z.v. Jacob en v. BU3LOT Maria Anna of) JonnM l-I.:1.rio. (hier god. 13·9•1783) _ . ) Filips (hier ged. 1.1.1786) b~d~er ( 181,3-16) kooprnll.ll in- suikerij ( 1827). Hier 0 1.10.1823 me~ I-L:1.ria lrar~o.retha HEY:3DLS (ged. 21~4•1"799) d,v. · J .13. en v. THI130UT Maria Anno. Ouders va.n : n.ll-ln.ria. Anna (hier ~eb. 16.2 .1824) b Joo.nna. Cn.tharina (aeb. hier 30.12.1825) o r.In.rio. Virginio. (hier c-eb, 20.2.1828) d Judocus (hier geb, 18~2~1830) e Ja.n Fro.ns (hier Geb. 3.12~1832) Bij hem verbleven vol~ende vo.derlo.ndskindcren 1 1. DENF1~S Anno. Maria {geb. te Bxl .. 21j.11 .. 1822 en hier+ 13.12.1322) 2. BUIJDTCICX RosaHa (~eb, 1.8.,1530 en hier+ 6.4.1833) g) !;aria Elisabath (eed. te Dw.23.-2 .. 1788 en hier + 4.-3 .. 1863) Hi~r 0 (31.8.11"\24) met LUYCIOC (LlJUCKX 1863) Peter Jozef (to Dw. ~eb. 10.10.1797) h) il:tl.I'ia 'l'lleresio. (ged. 24.11.1789) hier 0 CAl-diAERT Jn.n Bapt. (hier ge:i., 10.6.1793) lnndb. (1816) schoolmeester alhier (20.1.1017) z.v. Eo.rel (uit 13eersel) ·en v, ELSHOCifT Mt1.ria 1-L.>Cl.elefne (gob, te -s.P.L. 17~-3 en hier· + 19.4.1801). . . i) Petrus (hier god. 10.7.1792) landb, (1022-1835) schoa~~er (1320) wever (1839-1840) (hier+ 24.12.1873) 0 met DE GHEIDF Joanna Cntho.rinn Oecilia geb. te D\·t, 1785-94 en hier + 10.12.1828 d.v. La.ur·cnt en v.- Clara · VAN NEROH. · . Ouders vn.n: 1. Jn.n Bapt (hier geb. 7.3.1820 e::J. hier+ 1.2.1831) . . 2. Jozef Chriati~1.n (hier geb. 2.3.1522) 3. Peter (geb ?) · Peter hertrouwde met s•.rmrs {ook STEENS) Co.tha.rino. (ge'b, S ..P.L., 179~1793) waArvn.n r

n.l

1. levenloos zoontje 16.8.1832

2. lovenloos meisje 15.10.1833 3. Jan Bapt. (hier geb. 9.5.1839) hier 0 (31.0.1869) met HEERINS Änna Catha.rina. (~eb. te Dw.12.12.1838) d,.v. Mo.theus en v. RAIS JoMna. (gob~ 1812) lo.ndb.• te Dw, De nat. zoon HJ::NHI (geh. t!3 Dlf.. 17.11..1865) V(]Jl HE.lliNS Anna CRth .. \'lerd ge111e~tigd in de huvTelijksalcte en -kreeg do no.am DE&m:DT Henri DE St-.\.lJDT Henfrik 0 met PE GHl!:\TE Anna. Maria ·(hier ged~ 5 .3. 1776) wed.we. hier + (15.11.1038) hij DEJiESliAl:KER Petor (geb,. 1773) bij do kerk, Ze \-Toonde to Brussel in de Bereotraat.


l (. l ;()· •1

Q

1

DI:; Sllt'1Y.r Piotor Jn.n (gob. tG SeP.L~ 6.5.1791 on hior + 27 .9.10.21) dr.glo:wr 1 z.v. 1/illem (uit Andarlooht) on v. D:::TI3~10YJ!l1 Joë\nna. uit S.P.L. Hier Ct (6.ï .1017) met SPHINQA:-:I.., Jon.nnn. (gob. to Dw. 7.11.1'700 cm hior + 2~.4.105::). Oudere v. Jeo.nno t.!n.rio (hier geb. 4.8.1817 en hier+ 26.1.1846)., .ze w~s hier 0 (8,8.1841) mot H{HOUfJCN3 (1Ioh."1.udêns) Olomont (gob, to Ma.rorr in Honogóui·ton 9.11.1815) en hier+ 27.9.1844) metsor 1 uoonde te Beorsol 1 z.v. wijlen Gillis on v. S'I'l1lELDNS Ann:>. Cath<:1.rin~ (geb. 1792) :'ruitvorl~oopster te Beerael, Joa.nna. SPRINGA'~=:L hertroutruc hier (8,1.1823) met GOCKlüRTIJN Peter (hio::- gcb, 11.3.1792 en hier+ 4.1.1838) DJÛ31'\IIDT Nicolé\é\s (geb. 1826) 0 D ;l.ruNTEJ.! Pctronalla (geb,18.30) beidan hier in leven in 10/1056. In 12/1855 tvoonden ze te S.P.L. . , Hun dochter Anna l:Iari<:1. (te S,P,L, geb, 12/1855 +hier 20.10,185ö) DESWEDT Frans (geb. te Halle 1846 o;k ge.meld ais te Drlo G'eb. 1845) bostvachter ( 1881-97). Wa.s 0 POH'l'AELS Jos.;;phina (ook Filippino.) (gob. te Dw. ( 184&-50) wonend te Buizinaen. Ouders vrui : 1. Frans Henri (geb, te Dw. 17.2. Hl68) wever wonend te Dtiizinger., hier 0 (18.10.1894) met DE ffi~Jr 1laria, weefster (geb. te Thcl. 29.12.1071) hier t'lonend, d.v, Ferdino.nd (te Thcl. + 24.3.1077) en v. VAN DALJ;E 1-..lariE.. - ·-J·ao~ueline· ·(--be Brlo + 18.3.Hl76). ·· · · -· Hun dochtertje Sern.fien werd hier geb, (20.9.1896) 2. Rosalie (Beb, te DH. 1070 en hier + 16.10.1884 in •t dorp) 3. Jules (hier geb. 1.3.1.1873) 4• Peter ( .. · .. J...A. C. I!/{) 5. Judoou~·(hier geb. 25.3.1078) . 6, I·In.rin Anna. (hier creb. 16.11.-1879) 7. l.Inrio. Thcresia (hier crcb. 26.9.1802) 8, ~ozof (hier geb. 24.2.1005) 9• Elisnbcth (hier geb. 5.6.1888) D~SEF...O'r Henri (gob, te D~t. 1065-66) 0 VEIWAmn::H Fro.ncisoa. (gElb.h Dw. 1(369)' d.v.

Peter Jozef on. v. Haria. VAN STALPOORT (geb, te .Bxl. in 1025-27 on hie:- '+ 14.10.-1097) of v. BURSENS Judith (+voor 4/1869). . . . Hun zoon Jozef dhristio.a.n werd hier geb. (20.10.1096)

· .

TIESt.rEDT Willam Guotaa.f (geb. te Halle 15.2.1069) sohoenmclcer (1899-1900) z.v. wijlen Igno.oc en v. PISiffi.l.":lJ'..{ l-Ia.;-ia Louiza, herbergierster te Halle, Hier 0 16.4.1898 met TnOCHS Joa.nna (geb. 6.1.1877) strijkster alhier (1[·99-1900) d.v. Egide {hier + ..~2.5.1095) en v. SCHOliDE Hortensia (hier geb.) Ouders VM : 1. I.Ia.ri.1. Louiza (hier ccb. 10.4.1899) · 2. Leona.rd. (hier aeb. 16.5.1900) · ·

m;:sr:.no•r Fr.:w1s C~eb. te S.P.L •. 2.2 • .3.1076) z.v. wijlen Hanri en·v. V.ANDti:.1VOR31' Anna.

Haria (\"onend te Dw.). Hier 0 (9.4.1099) met L~~UR:D CatJu..rinà. (:üer bcb. 29.10.187'7) d,v. W~llem, brOU\torseast en v. DONT'S Barbara (hier g<3b. 3.9.1852) d.v. Louis (hier + 17 .6.1866) en v. Vl..N lf.A'ü:L:GH BarbLl.I'a. Ba.rbo.ra \'las dochter Y Laurent en ir. DEUAYDH Bn.rbara, Cathnrinn tekende de huwelijksakte als LmrEBUR Rozalie. Ze is een zuster vnn Henri L:':li':":J3'911E (hiar creb, 10.4.1075) z.v. !i':rD.J:ls r..EFEBURE en v. KOR~INCICX .AldGeonde •

D''"S!.:EDT I.laria Ba.rbara (g~b. te Ha.lle 1876)~ister o.J,hier ( 1Ü96). BrO.ol:t hier een natuurl, d~ Mn.rthe. î.laria ter wereld (26.ü.H39û)._lL"Ul.r brocidor n:.;S12.:WT Gustor1.f c~eb. te H0-llc 1869) schoenmaleer alhier \'iü.S getuige, DE SliT".J)T Frans horbercrier (0,10,1905) n·;~ SI~:•"IDT

Jozef .meestercr.:!.st (9.5.1904)

DV: S1·I:DT F.du.:'1.rd meester13ast (9.5.1904) DB Sf.f":OT Emma C:eb, ·t0 Esaene 6.0.1908) ondor\"rijzcres te Huizingen (va.nE>.f 9/1929) D:CSl·i~:OT

Henri, G'Omcentabodiende voor de ravitailleringadienat 1 bleef in dienst tot 30.6.1946. ~/erd enkele jaren ln.ter ~emeenterao.dslid,

D"t::Sll~T Ja.n lhpt~ Veldwachter te Huizingen (+ 1936 tot 1968), v/Grd (juni 1946) lid van do fiscale commissie te Hallo. -

'

~


A.BAL Steenweg/Alsemberg ~YJ.ZINGEN I5IO

m

Buizingen 1 9-9-I972

Mijnheer de Député,

Ik heb gedurende veel jaren de neeste van mijn vr1Je uren besteed aan allerlei oudheidkundige opzoekingen in verband met de geschiedenis van de parochie en gemeente Huizingen, alsook -met deze van de kasteelheren en van het domein. . Verschillende bijdra~n omtrent deze geschiedenis verschenen reeds voorheen. De volledige' lijsten van patroniemen (A tot ~ van de bewoners van Huizingen die ik gedurende mijn opzoekingen aangetroffen heb en die hier van I32I tot en met 3I-I2-I9QB geleefd hebben,zijn opgesteld. De lijsten van familienamen die met A.B.en c. beginnen werden vroeger reeds afgewerkt. In bijlage verzoek ik U de lijst te vinden van de namen die met n. beginnen.Zo U de overige lijsten van .tm E tot en met Z · interesseren zal ik U die naderhand bezorgen.

-~·~ A.BAL

Mijnheer F.Van Bever Bestendig afgevaardigde 22 Eikstraat BRUSSEL

,,