PERSOVERZICHT GEMEENTE ALSEMBERG 1975-1976

Page 1

N° classeur : 19

Nom du PDF: PERSOVERZICHT-ALSEMBERG-1975-1976


"

.

A L

$

E

M

B

1

1 9 7 5

KR ANTE KN OFFIC]ELE

E

~

R

G

9 7 6

P S E L S

MEDEDELINGEN

S T R 0 0 I BR I

~ ~ J

E S


A L S E MB E R G

1. 9 7 5

1. 9 7 6

== = = = ===============~ ============= = == ==

KNIPSELS UIT:

HET NIEUWSBLAD

PUBLI-JOURNAAL DE POSTILJON LE SOIR (partim) OFFICIELE MEDEDELINGEN STROOIBRIEFJES


1\lse111berg 011derzoel<t o-elvestpla11 .

b

---

Tijdens zijn Jongste vergader ing heeft de Alsembergsc go· mcentt>rnnd ook advies ullgc· br11cht o ver hel onlangs bil Ml· nistericel besluit vnstgelegdo ontwerp vnn gewestplan HnlleVllvoordo·Asse. De hele diskussie wns voor het n.n nwc;:i~e publiek erg moeilijk om vo!gt>n Het schepcnkollcc:c hnd do pionnen immers reeds eerder bekeken er. een 11.1\nt.nl bedenkingen geformuleerd in een voor leken onbegrijpelijke kodctanl, met veel cijfers en afkortingen en verwijzingen nnnr de officio?le kleuren die de diverse bestemmingen vnn de gebieden a.o.n: duiden. Voor z.over. wil uil de voorlezing vun de opmerkingen vnn het schcpcnkollcge kunnen opmaken, wenst men in Alsemberg meer woonz.ones i:n een inkrimping vnn de lnndschnppclijk wnnrdevollo gebieden. De gemeenteraadsleden zelf hadden nan de kollegevoorstellen weinig toe te voegen. Alleen Meerts had nog bemerkingen : hîj wil dal de Sanaloriumslru.nl volledig. In plaats van ge. deehelijk bouwzone wordt. dit in . plants van lnndschnppelijk wnnrdevol gebied, Er is Immers bij de aanleg vnn die weg verhMlbelnstlng geheven. Ook de F. De Grecfstrnnt moet nan beide zijden bouwgrond in plnnts van lnndschnppelijk wnnrdevol worden; nnngetien er eveneens verhnnl- · belasti ng is geheven. De opmerkingen van Meêrts werden n.nn hel dossier toegevoegd. De oppositie hnd niets ann le merken. Rubin (Lib. el DèmJ vroeg zich n\. leen erg verbaasd ar wnl al die kleu- . ren op de ministcricle plnnnen te betekenen hebben. De volledige bespreking \'BO het gewestplan nam in totnnl hoogstens 10 minuten in beslag._ _ !sgrl

Het Nieuwsblad, zaterdag 7 & zondag U december 1 974 , p.6 ~

POOLS KUNSTSCHILDER TE ALSEMBERG. _ in de Alsembergse k unstgalerij •ActuaJ Gal/ery., BeerselsestrB.l.lt 95, (nabij de WatertorenJ stelt de Pnnlse

kunstschilder Ludwi.k Cieslik tot 26 december zijn werk ten toon. Openingsuren : 14 tot 19 uur-op dinsdag tot vrijdag en JO tot 18 uur oo zaterdaJI. (sgr)

Het Nieuwsblad, woensdag 18 decem- ber 1~74, p. 6 .

V U-Alsemberg tegen BPA -Waterpoel

gen dit BPA steunt op de overweging dat Alsemberg reeds genoeg vlllo.gronden heeft verkaveld en het grootste gedeelte daarvan onbeenlge tijd ter ndvlcs Is voorso· bouwd blljfL Nieuwe verkavelingen legd nan d e Halse fcderalle· trekken daarenboven slechts knplro. ud. tnalkrachtlge franstalige BrusseHct OPA Waterpoel voorziet in de lnars nnn. Wnl meer is: het grootste ult\Jrei t.ltng vnn hel gebied Wnter- gedeelte van dit verkavellngsplnn poel- en F. De Grecrstrnnt als resl- best.Ml uit landbouwgronden die In dentièle villawijk. Hel \'U-verzet to- het gewestplan als \nndschnppelljk

De J\lsembcrsse Volksunie· afdeling Is tegenstander van het BPA nr. 2 • Waterpoel • dal voor

t Nieuwsblad, waardevol wor~~n a!rngewczen. He zondag Landschnppeh1k wnarde~olle. gezaterd ag 7 &. 6 . bieden zijn volgens de toeh.~ht1~gs8 de C e mbe r 1 9 7 4 ' E_• nota bij het op 29 mnart Il b11 Mmls,

tcriccl Besluit vastgelegde ontwerp..

gewestplan r;ebieden .wnnrvoor bepcrkinucn i;cldon met het doel het lundschnp te beschermen or aan lnndschnpsontwlkkellng te doon •· Het gebied • Waterpoel• nu. dnt aansluit bi! do Mcigcmhcide waarvoor een beschermingsprojekt bestaat. wordt In het gewestplan aangeiien nis een wnnrdcvol landschap met een to behouden agrnrischo bestemming. De VU hoopt dut do rederat1e dit BPA neguucr zal adv1ure1t (sgr)


~

\lJJ.il.\l])

~ Tl 11 " ~ ·- 1 ;a fi\" .., r. -j ~ ~7 ~ Î" ' T.I <l) li .k~~.u._,_l.!i~ .1.1.. ~J.uli'-'. · -L/ -ui.u.

+

u,e

_"J/se111 /Je 1:~· /l·oo1>1

Afa cemlh~wg IESeer§<el efill Dworp~~~~~~!:.:~':'::~~~::-:: .:~.: . ~, <)

. rij~.- 11 Alsembcr~.

tt.~nd WM

In

tY Lou.t v1utS &1 . d.lAr :r" hMnJen dt """'-"""''"\·d· ~" rnu. h tt,fi•n 1kh 3Cht"r bur. ~"'"""'~stt•r Thr)S, dw.• ur&.i.- ebt °"-"'•r1t"t n!t11d n l uuh"'-""Hn h,,.h

kunucn

b..·~t:lr\n

en tJ.H In do

tO<"kom:\t .,.. t'l ven:it1t" NO k unne1l bll)\C!n c'~n..

Ook 1n AbemberM: bhift led~r. Hn I n d~ .:rvud v&n : lin tuu t llf'ht ,.:\n a l Al~HTlhof"rvnMr, Do ('("htrr

rt\ndlloh"CJi.."n sch\"nt•n f'r

•h-«1ul lltA•'t' it.41\. t o•!\.'tl\l" '-"\"ilr 1t~ "" 'l~ Tt•u\11\"'\ t~" h,ct •.h"•11 11a1

' h a.a t_ dtt 0

h<!kl ~:u1 in1.hninr dd.!U" t~ C"V•• ' m •I\ ,,", •bi ttN"n t-nlu:lr \'nn 1S1• hm.ll.c." t:f'fTW"t"n. h•n ,1,. •1·n1rumfuu\.11o• ~•"' 111•

f,.f,.~1-.. h ,,tf',.,,..,,.. tl.-t ,.!.._t."•lt(' nu IJl R.•!• ~·ht"'-••1.. :ou 111.",r tlr f~,·.~u" 0rt1•1p•

r mf"f"nluaa dqltth:ti. 'KUf'Op • lrth\.• -pun\ &.a.Jt d_p Ot'Ch • u , h•t a t d.An n l~I u n\:O<pf'n "'" dll damr1n 8Ur-J"tm~lrr

1•1..,..•tl u.111,•r. h.'11 _.,. 11U1• 11..t.f!••

no 1m,•11 +J1°•u1•11 te

\u• •.:u~ \ n n 11•1 rn h~l In ll.- bt-1o u"1•U't'li.e

llcers1•l ••n Dworp l'l' ll grolt! dan wel een klrlnt! r11Mc? O\·cr die ' vrua~: h<'bben zich nl IW•'•' van do drie ~t!lllt!•'lllcn1den v.cbo1:cn. Alk•:n Dworp moel m1i: nan dl• llt'11 rl l.1111\l'n nu·t d1• bl•:.p1'l•h11!1: van lwt voorstcl- l\fichcl. dnl t!•!ll grntc rus11l bchcl:;t tussen do drie l:enot!mde gemeenten plus danrbij Lol en Huiz.ln~en.

"°'"'

mt.~f.

den

ve1l1.lltn • K1":l-h•1 "'"''k • \'\"tlt'):C"· n."'r hc1 h"\'lllkrin.rni..:~ b:o "" J~ dn.t f:Cm \.~n\t"n

d;1.n.r ' e-rschil!.:n'lo bc>vt..Ktit Een """"'n· ll61e \'C!rcbre b il fusie b VOQC" de. ze po.ulll ~ n tcrondltte rn ve r. rorgd<' rcor~nl.t.tlllC ' "'" hel

-

b1w.evutg - On•

prmè 1 ~if!IO

apcnb<u\r o n the.lt

bu.twl\rcf\

1ln~ 11t0\.'\ \'Qottk.•r-.·\lJt'n llt" C \'P

""'°"'

In het Al1cmbcrgt;.e fuJledc-btLt

~~~~ --;~1!nv::::f:::!t~mt~ }'Orwaarden • de 1pl.ulng vl\n r.et k1n:lrrotWl1~ m..nt BrusselHa.tae.• Vilvoorde. dd oprtchUng

van et"n rf'Ol.•incic \'l&&ms.-Ora.. bant en ttn hen.entre: v:1.0 do

huldlJ • taat.&<m•"l'IO klo.dl•· tnktcn. Do ''OOrgestc!kk rqelinc bet.cke-n: tmm~rs ttn u.nsba etp

de lnlt'Critch van VJu.-ns..Bru. hartl. om c!oordtt.t de z.es f adlt. telf.Sitmttn:en autoooom en aan hun lot 0\--ergetacm bliJvrn. , Onder d ie oms.tand•a~n • •--ens!e Var.dtnberstn C\'UI u ch c dan ook niet over <tttDle ua.men. • vot'git'IJ d"n ook U.ll lll spreken,

Hot CVP.wandpun.t • erd ver. colkl door ra.a.cbHd C&saer: HIJ meende dltt è'o hu~dic.• s:1ruktu.

Do gcm~ntcm...'\d WL.n Alscmbcrs hc-ert op zij ~ tongstc

"-·t.rd beslist de waarborg van de gemccnt4' 1tn belo;ic van lwlr ao.ndttl te \-Cdc.nen voor '2 ~ nlngen ""' As»•r1ec on .' uvupz. lsgrl

\'Cr'W\(icrlng do voorgcst"lde

rusfo mtl Be•=l Dworp.

llulzlngen en l.ot be$proken.

sl:.Cl;,!~~i~i~~~~:~.~,~~~

~'IJddAllncklgro<>dl-rcen t~n "'" f.nio b gekM~ "'•r-

Het

Ui euwsblad t donderdag 10 april 1 975 p . 6 .

n1oe.tli1khoden tn 1 unmerk1na lt'OOmcn.. Een ldcl.

d tn

l"-'tt

\li(àa.1'1\l\ft

nttt wordt

t

no ruJ le Abt-mbera. P.ec.l"HI tn I

si'f'Oen'Qt~ ~em~r:t~~ ~&Al":~ 1 Al!embera hel contrum wu bUJ. ven, or d o vooru-..lokSe 5 \ "&n heel

1erallkl Do ruocUodurauo., Al· ~~;,~~~1":!~nd\'o~:[~8 ~

,,.. __ -

"

"

Alsemberg keurt

begr oting

~g-0ed

n:

Als.rmbcr a:pc rrmecnlc · h ttf& lltdtns 11i- tonpte • R7g..d~rln; f' t-npar-lt de- bc-t1r&-

~~d

..inc 19 1$ ~dgckeurd. Uolk alle over lçti bbhnlniicn kr~gcn ecnp.arfghdd. \'r t~ rnu • •rtn owerJgcns cok In dti: ~"'""'''"' lo • • n nandfn " ot • oprntAn: •c,..

k m • a l aan de orde ~een. Or clJ \lu.n.~ en L,...,..rinccn

Dtn dAAt In bcskAm ln!I; dootWc· .-oetd t:n dur t.lif'I bU1\bu.t CIC\ \'OI. docndo \ .,,,.:-r°"'n:iirn ~" do! c1gt't\111h r.u-1-..i.ltUftO'A nrit:ld· boa ut uer t.nd ~ &.\Clt \trlopm. ~nt ~r..-n bhf'l"t'!'I ktdfdo ah ~ llW. b..Nhr de ~'ie· i rniett oP ~ Oftt\li!~ wnhtff1f\Z d~ ftlt 1rr1J 00 f l<IJ ~ lnt-hl tJa p tl'W'("td" hoort """fCknt' t:d))OO)fr. rll'Cf IAJIO'll\teft kt " "''" v.n '" 1vr" Da C'"trtns&ir CM' oo\ em a.vnru,g Mr-1'\ hli tl!2I hiT,tnt O'i'tttl.tM 'lll'n 6'I ftn....+•titn•f';C ~ wu: Y:ut 1tnnc. va\" ktrn ' ~" larcn to a.hrnhtrns N91-rt f'\h kf de ~r.,.. nJci br11A.eahtgen

'tO

'°

",,,,,,.nu,~td

Do ~ l'kl'I

~ C'UnJc fJl!A

dit: t.111rnt1r.t,

h4..'i W&tl"ri ll"'l lr11f rf;rltd tn t+t-l

p:..ui.t.:,i:n \ Il\ " f.J ~~"'f '.lt \#M l}Je. po1 ~ ~r«140 h• i pltoin1:n!11r"°'f1t•'".lor1.,,

Pl:tU

W,<wfi.,.ld,-.

l".,... . U M UltU

&d..-11!:: ovt r •t"! c.f /lu.Hwç- •ut '"-C'l't l'I dtl0ft•11'f'I IAt l~,...14J. ,.-~ " ('NJ IA b"-rui1 ~h.-vt.• n. t IJf

liet llieuwnblud , vri j dag 2U cuurt 1975 , p. b .

.-·

Wnw-r-lx-drHr

BED 4/nemen. U it verdere bes;ittkint blck.n .5 raad.sh~den bc1: "'IOOt'l\el •.Albc.-rt ,eet-gen. ~r'W1;&1 c.f.e CVP \'QOr hf'C. i:rote tu.stept&n 3 voors:anders

term11n •M e mul\dfn.. tn \"OOr tf" bod rag ' "" «< :tl mlllo<n.

o • llonul mlnl· ba.sktUornooL De' BBC.RMS "'11 Il llChcd. ploegen laten mttdtngen voor de e ~ p rlj s van d e mlnlste:r van t<ultuur. De '\OOrronde vindt op zalerdflll plaal• vanaf IC U. Om 16 u. J5 wordên d et kwantlnales 1 espeeld. De hal.., finill" Mbbcn plaaO op 10nd-. van.al H u. Om IS \L len &lolte vind t de crote nrWo

op 30 IUr. op d.1t (IS'tl'lbhk J a 4 miliwn. 1 ~ hul.d·,e rdd!i"'urd:t uu~n.~t. :.al waard I!Jn. Hq besdlou""de ck aankoop dan oot ah~ \'Oer de s~:c RMc.

pla.&lo.

, -o:ld. Sch~pe.ft Va.ndcnbe~n we.a:etde zJch uil wi spttken. Omdat .no rud>lt-dtn hec met bu~ AJ.tM::t eens wann dat ~ btl •<h1n gc.n

°""'' nltt do "''"''"' 110

tn htl Cf'htcl nJu u 1n lrcttc:ht"nto. Ot l 'm«nttrUd \frpdt.rdo LQ

lf'H acht mul 11.tt Khe~nkoClqt: had htt l\ttlW'Q l dru"let f q ~..w " ""•men d• uhtpcntn "rntn In .,..r. &Mkrlrt;eti dlo CtmldJ.tJd N 1m 4 uur duurdta In IV'14 werd li•n lcnlnc ~

I Mn l:.0<.00 fr YOOt '\trbct.-tlfll"'" ur~~n un ch T\t- i\llllW en "er. den ee \'\'lg\lftft\"f:tn -.f«t-tc-wnt 'tOOr

btt b>41'llrlcn '•n n leu•t wonl"ic.n.

l)AI tlJn d• \'f;!)f,WVnito C:tlf"tfU dil' h itl Cfl:~~n\(llj~ tMntt•lq IV'U

l.fr ktnnh lirencl l•cr1

llc t NiOUWIJ bl n<l -, d 1noon~ 18 mnnr t

totl&rf.n qn.t '~r.d lllM een 1.-u. q :s d,t Opà!r.tl«t!:ltft ,-p ~

t bogHli

raar 1.200 :au 'trifn. Vttêttldbcod b~ de ç-.> At!" •'Ml' de- h. Srvrrü:Kh d" $W!°t11".z......, Ct C\'"P.,~:tddoordeh Ca....1&tt.

De melsjesploc1: van de RloG - ·d d11 ,.... rqionul lt&dd. ccn. ka.m.pjoen. De mlnfs iwerdea p rovinciaal f\oo>.k&mploeo In 1117$ • n f#ll;lsch kampioen der !11kudlol• n In tl17t. - lscrl_,_

~"ul no.lij: blnl .,.n ecnpo.rise 11er.sw1j:e u.n :e klc'' C1\ "' .rd

u1te1nde1tfk ~be ide voor. ~ll•n i.:~ L>n do hopA O\' erheid te~ ~•~aar

"""°'

nos

IÛltt'O ~:m 1t U"O.~: schon~ '"""" de qrp~

• lat ttn

11.t'!i. ?Ot'ldrr cut ui:t1n;;f...·~:\ f'f:). ~""""- ~"n1 ll<1'lkl De -

irung~1~tsl'W'OQnCf:"I'"" meno;>[VU. ~UY&:O~

.\lborl.

He t Ni e uYeblad , Tt'i joag 25 apr il 1975 , p . 6.

"'"'i.c:» ,..,_

co

Ptttontn d1ot In de t C"mc-tnt.. ""trtiblvtn ah ~hcnlandJ am.tun»r. u hun t"tf'dc HrblJJfp1.&a\l htlbcn o(

rond<: bdta!nt ~ h Osau tth:tr Y'l.S t na.n O\'cnuii:d d.1.1 dt aank00;> 1GPder 6t

noc

fo:melo Mm:tm:ln& moest. • or. den a •houdt"n. m het bo\tnch~n -~i "n:n.sieUJlc r.'l&ar nlf'; abso-

noe

sl-c<ht.t

De BOCRMS•tartdit tu.roolt

°"'

Op )1 d«tmbor " " ~ bol aantal tn."lll"Otlffl \n Abtt:\.btt'J o n.

T~riO\tr tm tir... ktnt dit ttn aan1rot1 met m D:.\

°""'

Door & 111t rtll"' t'n Oomt1ntn "-trd het st><d In llin huid~•.,,.., O!l lt miljoe.n ft'('hil!IL Do h 0., >.!oor VO.N:i dat ll.- d•n oo\ dtt btdn&- Ic ltntn

tM.t een xniorenplOC""S- Dur· ~rdc n veel spelen

De eerste wandrla.ars btrclku:n. al 10 mlnutrn na het Jfpla.ndo officftlt_aa.nkom>h•ur \'&n 14 a..lCl,.dt kerk v&n l'tr>IDJ;Cn. 111'1 lutde moedlse- \IC!rtal a&nC'f'\·oerd door flRT-procnur.mamaku R!k Sav• w-cn. lu'-am om 17 u. 1:. tN plrltb. fikt i. tu.t om d• otl1dtl c "uldtgtcg v&A de~• ..-crdif'n~ttft11re •and•lur 10 bet~''<""' D:.e ' -udicnikbtkt "crd i.n dt tnbJ1:up n.n ..., a.:.t\.nce bk:icmcn et:'1et door 1cf-(md~ rril'W\SUf ~neb )".,ad C"mmtft pen Ca.106 "'M de r..-A!1e U&l'ie Dl M~c.t ~""thtr"rntr. df 1:..J&.111' •c$ie ht.t groo(J.t.@ Cf"Je..·'t.e '"" dt Rct.rtfl o. ~t wc As...\illbtotk FÛlüà'A O<'J"..AUn!!• ..... 4"' IOd..t. dl4 . _ k"

Als emb erg

1975, p . 8 .

tcrkonununn.W

ba.skc&klub van do rifb-

mlddc l bare st h ool tt Alscmbcrs org anluerl op uterdag t n. z.oodag ZG tn 2l a p r il hu..r achtste

De ~ne locpt at ~Q.\ "l'UJJVt d.a.Jtde ander~. mur uJtetndellfk beeft met(11;lrUtr 71 i..m &f.

tkh l.riler ult.iprektn. Tt.ruJoUe

..W

1\ng\in nnt; ~ attn rcltulcs .c!in. 8CJ,..~nd1c-n u 1n bl1 lwl In.

OP t W.un.:. r.-J '"' .'1.w1n~it " U U!tto.. M ttO: &&ft'l\l!!food Oftät • !Ofk Yan d• pLu::wt. ._, Of .1 t~.i.

dat hl1 ttn unbod \"'an ~ l~ ' f Eloy had c<llrti."'"' (rldtr · - ...,

de,,.,,.., Alt&... de h. o..i•.

q.néeC\l'JtnSt~n"u

é< Cll!'.çoop. lsvrt

Het Nieuwsblad , 9 maar t 1973 p. 7 . ~ ,- -

~ï ~de :;tm=t~~:"~:

:i

htlt JTOI d c.r· wa..ndclt~prn ffin.1 .-n w~J btl 24. to u-aJt.kt lvao .\J~ =:~~:Bet'~I en Nm.be.re a a.ar Pep.ln:acnJ 'fan d.• DJ\r· Blo.o • lC voe.L door Vl.Nnd4'- domt~n Calmrya. htt fdtx De aocd· n.n • tol ttn cOMS einde ~la~ Hcrm&11 Ttl.JtJnct:pod. ~

°"' , in cijfers

"°'

~

t'IL.\ J \

Trajekt J\ls®mberg-Pepin1gen door !9@ deeh1emers wolt@oid

WM rden VG.n ~ rh ut1nii, cm OV9r

11n mL"-M~

t:"."

s.chvldun do0r de o.urowt')t Orui.

~·""

Ut"'ttl '~

""llrtetn De ~1er '-'h! te "'rtL:m

Alsember g

~~Te voet door Vlaanderen"

mocn"

d r dO"r du hulsllc"-CLR.rtler to •eMcncn diensten ml do ra.ad

" att-ri

tornooi te

15 april 1975, p. 6.

boo\ H•f als o·mnt!:tf(ewonlna "-Otd \'n gicbruHn Ovtr do "·oor.

"'""°"''"

Mirtlbnsk et-

i.'Jn llggtngencrA&kkomrnudtUlo di~ rol kno ,·" ·rwuu,..., Lot 1A ttndcoJ.s \ ' Al\ A ~mbtl")( go.

.lol

l AJ.l;l"f t;lj "" '"' "

~pt.û ~. " '°!Md lf~" r tt:d • ml Ut ttr. ~:-tf!f'N w ~tSC~ ooJ~L

«h:C'l' van cw-tr-,t dA! f'f'ft '~-~ " J. tn d.t' 0nt..'"""'1rl,t \ l.O dt' Gr'f'md ~ dtven:e t'f'C!ft!~n mttr u q e--tlfn t' O.'b. Cuatt "'A> de mrrun.; &Of1."'t• daa."'I d:.lt, tott-e,. ttt "'C"MÀt• b H D s"Jtd L\.n te \~ mtn ttrU f'J"IO«l ~o boe\'nl wb:Wd\• kan • «ótn

t>.·.-.-0..-.....1-°""'l>- AIJ<'m. ~l"\J zou a1J M.'\m lw'houden thw"n. er moirt boH•ndlcn t~~·n ntcuw cent.rum worden ~· ttnL Mf\liCrJt'CI A b.rmbc~ uoor

\a~f'Pilif' m t-r t.' i..J

Het Nieuvsbl ad ,

Doc>dwtl• c kl ; - llc t blllto. bnow van het domein rwnden•

O..UV.n

""°'

rvf'ft!.wJ. ~ , .• " rrn \ W...r-c'I antni= ;9 Atw~Ä. t". t\ ..._,_.~'"

dinsda~

Allee n schepon Vnndcnberghtl sprak t lch prlnclp leel 1caen elke \'Orm van ruslo u1l. omd at VIM.n1s...Oro.bnrH tm lnz.ond1:1r. hciltJ de rnncJ11am ccntcn hier. door. In do hutd161c omst.ttndlg. hl"<lcn en gelet n1l de bc~twindo pollth,ku en ftd mlnbtrnUevo atruk11..1 t11n. niet tcgt:n vcrdure vct fr.-ns lnu worden bovelligd. De rM&d keurdt.1 ook een ver. lfr-cln1: van. buunwe1 IG In het

1 .tn

0

l'u~~ll; · ll1t voMt mttr \'Ol' lr ht'1 ,.,_lr'Jlt""t dal dw> f\i"',:i"4 ht" \'ctc111~11\.t ''"' St.,,t,•n ~·tl C..:. n~"'-·'Hen dHtqdj naar \ Uf't:n s.choot , eitn tt..Wtne (u>le A1.6CÎn·

w:nder wec:I ltl\ates over do waarde d lo awn aan de menJng van do ~ raad dAAr ui h«h14'n.tsorl

Oworp. een1tcts voorgtslckl door d o.r1 l h v 1 '

lcarnkllu nQdll,l zlln. dan de ruad~ledan.

bruek brtr.-r&. ~ C:~··r ""'M . ha"1 "''-'r:t h't \hctw-1 1n :im "~· fk.>Çl f'k>C""~ l\:!.t «1\ltr • Ungt"•

l\\' :\BEO pre...~ l\Jlc\..- n c.fo dri~ .:emet'ntcn ~Hlotcn, lot e n Bus::in~en iltn ~n vtnnoft'n, hotr\••e1 ::e ~I wat~r vtlJ\ l\\IA.

Alseinhergse raa~ b espreekt fu~ie

Alt.wrl •• , \a n m tDl ns dat hel , oncnldde-IUsk n:u>tl •Ans:- "-ocM wordrts. ap d • moet:UiJt.t Atb\t· d lf rtns d oor d t botn• oft'rb.rld k.a a d u ro& dlrprr •ord'~o ln•

UU~~n Al~·n """ het.. -.'Ut \h• &n."\lwchttna nn Î<r'I·

g.r c nun wo rdtn.

Op d it punt werd niet In .

"°"'

• ••Of," ,

Cf'litf'\f'R.

O:l:frntt\t YrU tA! t nJc- :ru "'° df'ft p~ r.u: .un te;dirl U :\ d•

u ah.ul -Y• n "'n nil bt~n

+J,,,

sol-Pnl'lJs. tcrwt1I er mt'l Hul.

• ordt"

L \ ' r. "1n u\ f'n d t

Uru~tebulttn•r1. Dal b bf't: .....,.

Al:Mtm~ra. .itt!:t ''"Sult l':.tn~ • IUS Rl•d"'. l'ftaAI" vu1 ml Hn n.._.-r.

Te n 1hmo wens t do CVP dl\.t een o.nntnl 1trcns.korreklles z.o u. don wor den uitgevoerd. ómdtl..l g:.rote vorlu,"Crsadcri vMk ec.hto

m.Jnlstulc: van Ulnmml&ndso ru ins te vlug "--ON\ doarto.. lak d voerd.. wat schril a!tt«kl t4'gen nA,:l~fi"':!~~::Cc: ;_!~u~În.~~ do 1ltuAtie ln de Bruuell~ Il&· • OOido ttevo.Ucn lOud~n ;rens" slontera.ue.

ln de nlcu•-ó

Gre nskorreklies

Voorwaarde n

beet Kh-t'rcn Va.ndt"nbergcn do

~f"\'Oe r

l'MMhCh Vl> df) llU1lC!r\Jn\C1•

vnn o,,•nut1_td d nt ht t U1nn"•n . s ,)t'\'\"kl 7.U:h Uli C~ll (UlllllC v n n lnndst• 'ZAkctn t'llèn t n s IJ tin d t\l h C'l VOOlll('l·Mlth\l1. 0C ~t'UlO ru . • d.ant~\C I\• nlles wrt tlri<.b ftO• 1 alo Vl\ ll chi $ "''' mc:t'OL1:n br-onçt ruim" 111J if'I kun mm r n l.:rulk«.•n een nieuw ~olu.•e1 h.Jt ltltnd dM l.s. An n het elgf'n Mtv1u W\lrd op olla nuu\l'i1.hnp1'1C:Uiko tcrrcJ. da n ook ni~t 7.wwu· aotlJd ... nen n\cl d!J omllttijCtU.Jo nlcuwo komb1nu1fca zul kunnen k1Jn. kur"IÎJrcn. Hat bclAng van d o toe..

1plu "-' mel een s~n ptin. de-psvcrkl.vi~ Jhj \-end da.t do fu.slu In \'ln,nms..Brtba.nl voor.

'"''Il nll"Uw t.'t•n\rum wor. op de Ln:uhc:'klc.

a.1..:kl

Gunstig

dllnka d a

'°'t"ll• ;.1.anl~ :u1n l.Mru-om

p;«l'\."'('t.~nl

Al• o li?uwa bvnamlr.g • ordt bo-

V1ui1.L\i\r c.ll\l de: CVP· Kmt'P vlndL d.a\ ook Alu mt>on; do achtu\hrr~:n.1tlnt: lll('l li\An ont. Cl\ U'-h

ll'Vln"' l.!Llft·

WIU\t l'C.\.k f'wt tft,~O'\JICoi'h n'll~f · U'-'lµunt " ' " de :. nl'n •1l~rt.

n\ûl-"il h it AndC'f"U)<b kun>IAlCNn.

aopcon

l hn.:.uttt•'U

Het Nieuwsbl ad , dinadag

D on derdag

bi' a

t0mpl&

ftl Dt"Mr

~

Dl\USSEL -

Donderd4g om bcgtlllenL.~

april 1975 , P· 9 .

~,.!,...~~ ~

de ·wnte· bln.ntn~~tt'lffhlf"t°. ~ h. "~ wt S....t(rul~ =et f'tn P"ttUknnmbt-otk O\""U bet ioC'O"'-..rtb\IJ\.Cndcattukdal•-.lftd , C)udc AJ:M~ OYC'f~•Cli ~ mocb.r.t'n tt"'VC'n Hos dan ooL.om- ~:s Xt ~~. dlttnio da.mie dlMRolbfJC'\Oc:Stettallr-~tuv.."d~ ~ \*an den 8'orrsbl. dWt «n ~ ,,..,.• ....,., mod>l .... • ~ .... """""- .....

u.n.

s.ur. d~ ~n ptn)l\.._•fL;n•"c11d:)t \Hl ~.txu ll~n , _,, rr:\.O\r K.t-. Op 1t

murt

u.

u.

&ru\

da kerk

om

Nest Jan~n werd op IS ok.. tnhnr 10::.. te Mc.~du~lt-n cc.boren a,·crtred hll ln hel Lc:u"cn1' o.JuWc mlaèb do.

1111 ~lffd

a. Lev'"'"

Tem.lot:.(! cW btlrrotlUlll ~ tpgl'Ut1't •' l in

a. M«htl"ft op

C.boun

°""~PI

1\ o\Mt-btt tt.o

~ 11:::r:. o. At~"'°'flL .t·1-•4~fd1t• ~ t.t1raflfll•'..,1"'r'tl4~~

~

-"<

t\M:h•11\Hf'•ltr1n.i, t11J ...

OOof'

... ,, ti.bben In d:t 0 L· .ll • a.ot ttU "9 ll """'(. op ~l hrkbot \•ft A

~ttwot.iw ~ JAWlf'l'M>C IACKtn ""JIRMIW U.'11• JA N!fl N'

k'lnhull De produoer wu &&. hl.i'Wd e-n h oah biin dodU.oc'".

tt~IM" llMI Af"tflhfrl'

Do Stundnnr<I, 1975 , p. 9.

~oono<laR

°""'

......11aoci.l(<I

..i..,..,.

tJ"" es. ,~ nn

ts~r n -n

i,•>1.ll t t i

het

(IU'!\I~

•kr·

C.U..r

.,..,'"'""n llO,."t.kt.t

Da.: '•"'"" ,\ '1.-r.t .,,. tttr ·• ·"" t·

D!'rlMIC.

, ••,....,.

._oor

ithi

Gott141C u.~t Alw."" ~ "tl(. t>C'ft

TV. /'/'Odilt'er BnT

7Al.cni3fftlA('h\

Het. Ni euwo blad. d 1no<lag 16 maar t 1975, p. ' ·

..... o...ntM

Ernest JANSEN

plaats ln do o"a.... IC Alsemberc. S...

nHtnlwm~t

M

acon..

t.tots Jofo.:an -"Pur, \an te"t.<'P«' C'a

Vr.,.....kcr~

to

St,..""""'1en-1.Muw

cm:rhandcd cbJr" :c.hc'pèf'I &oliN.ns 0

p-ot1) ~ Ull \'ui M.l.uf'l.·eo rs; de H tt1 1:r fllf•af'

Ut.held V:Ln TV.producer NC-$1

J14ns;:.r.n

~ \-all

W&i ~ eas.ur dt bc!dtnJtlrc onUotc!ed&!ltdm.l~lftdct iUt'dli In t.t.u rctwl ~.: eeG1 ~or em badMm:lms uth~m~d men-

begrafenis Nest J anssen Il u. hcdl de

~~n.Î'J:JttinfQa; tt1 ubû me\ "-""6PC'D tn

ont\-..apt rwmc.n. Andtre gd&1n.:ft'Ck.'1 & ~.a.n. " " ' uit btt l.imbursw fJJ mt.l om

~, • C...:.»1>

19 mnnrt

def. '-\t f•I

' """"' ' U•~r.

\Cl ""'-V ' '" v~•rr" " , " 1 In !-t. Ptr . n ~• " ,"'" " n'lllt~l f'4c1"f\i~• '~' 1-nL, ,..l• • ff fl.c ...tl t Il«' ,,llt,cl.4 ~t !~ lo"t\. •4n [\i;,tl\ ~~teh'rl'•(\

C:)p~~tt.l (

"' ' .:.. ~·

(

. , -. t.

"'

'

~11.,.\Mf \ " " " ' "


'

.. . "

t • ' fJ-;; "

,,.,""'""~" ' 4',_

'

-

Ll •

"'

N.k

p

I~

-

, GAAT AlSEMBSRc BR'ûSSEl.s~(J HERsrELl.EN? - De Brusselse_steenwBg .in Al&emberg ligt Jn ~D slec!JA!J staat'Cfat zolls de gemeenl8rBBdsleden er nog mOóJlijk over boen kunnen: tl/don$ de Jongsteltemeenterssd.zou de begroting 15 Worden ~sproken. Die kesPf'BJ;ibfJ ging BChter.DJet door, omdat de CVP, nse.r ver/uidt.k~Jot'n voè>J."'b~lbêrBtel vntl dia weg JJi de bègrotJ.Jtg wil in plssts van die voorzien VOO/' w~rken die dai8 Plirti/ inlnder prJorJte.ir acht. "Jlsar instemming zou o.ro. ~ alhá.rJ.kelJjk'wof'riM gësz~d Een d~Jfk herstel van de Brusselsesteenweg cou bet Il{ l.atJJi 'h>J)@tiB prcblilem vao de provtact&ltJ weg s.ldoeade oplos.. - ... • • .smt zo ~ V8/en. (StZr} . .

Uet Nieuwsblad , woensdag 17 maart 1975, p. 8 .

Nieuwe ... partij te Alsemberg In Alsemberg i s zopas een a fdeling van de PSC CFranstalige evenknie van de CVP) opgerichl Haar aktiviteit zal zich ook over het gr ondgebied van

het huid ige Beersel uit-

strekken.

Voorzitster van de PSC Al-

semberg-Beersel is mevrouw lsa.. Hnc Sema l. Ziî is niet verwant aun FDF.gem eente. en federatieraadslid Cuy Scmal, eveneens uil Alsemberg.

Het is nog niet bekend o r de PSC-af deling. die overigens nog geen kon tak l heeft gehad met de CVP-Alsemberg. ook van plan Is deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 1976.

.ts.nt-- .. _ Het Nieuwsblad, maandag 24 febru. ari 1975, p. 6.

-

-

-

---

Alsembergse Sippels nooit wandelmoe De trekkersgroep De Slppels die In het Brusselse een zekere bekendheid geniet en onder de leldJng staat van Herman en Marinnne Peetroons uil . biedt de wandellusllgen In de eerstkomende maanden weer een rnlme waaier aan stapmogelljk.heden. Nadat wpns de IOe etappe van Van 31 meJ tot 1-4 juni ia er een de \""01?Uocht van Brussel naar grote wandeltocht door het En-

Bonn Is afgestapt. gaan. de Sip. pels op 19 en 20 april op bloesem. l.ocht door Limburg. Samenkomst voor deze trip In de lokettenmal van Brussel Noord om 7 u 30. Aanmelden voor 11 april. Op 26 april vindt de t ll! etappe plaats van de voettocht van Brus. sel n~ Bonn. Samenkomst aan hel Cenlmal Station om 6 u. 15. Aanmolden voor 15 april Van 1 tot '4 mei ls er een tocht gcpJand doorheen het romantJ. echo Ahrdal Aanmelden voor der.e lrlï> dient te geschieden voor S april De d~lnemJngsprlls be. loopt t.<IOO fr.

gelse merengebied voorzien. De hoogste bergen en grootste meren van Engeland liggen In een natuurreservaat waar de Slppcls 12 van de JO jeugdherbergen gaan bemeken. Hel merengebied bladL oneindig veel mogelijkheden toL wandel- en zwerftochten en per dll8 wordL ongeveer 20 krn afgo. legd. De helo tocht gaat i.esdul. zend frank kosten. Aanvullende inlichtingen en

ln!ChrilYingen bil Herman en Marianne Petroons, Hoogvold . laan 25. UM 1 Alsemberg. tel 02/3511.18.43. fsgrl

Het Nieuwsblad, di n sdag 18 maar t 1975 t p. 8.


·.•

..:..

·. " '

Verval Na de oorlog wurd het kaSte<ll nog

een drie à vier ma..'\Jtt:!en gebc'Zigd als

• dooruo.r-r.skamp voor nussi.sche on. cfcrdancn. Mevr Elo)f, Intussen we. duwo geworden. liet va:1 d an ar het kasteel praktisch ongebruikl Zelf bewoonde de fn millo het niet mror. Zij weigerde echter hel te verkonen. E4n t!Jd lan~ we n! het door de têen. nmlige onde~too r vnn Sint.Goedele, een zeker abbé McerL gebruikt

voor ;eustdka.mcen \•an Brusselse k!ndc.~n. Waar nu het

KOO kantoor Is ondergebrnchl werd toen trr J. WO"-' ron kapel ing1'J"ÎChl Lnter vo ..d do Alsombergse Cbiro er onderdak. In die periode reeds werden kas. teel en andere gebouwe n niet m.cer onderhouden. en uilclndellik bleer bet vele jaren geheel ,·erlntell Vele woan:fcvolle d.lngen zijn trouwens verdwenen Alles wat van waarde. zoals koperen deurkrukken en die. rekoppcn op de trapleuningen en al.e t te zwaar oC te be<:t wo.s. werd

.... . .•

gestolen.

Waardeloos Toen de gemcento Alsemberg bat go,."'<! met het OOI! op de aanl<oop ervan liet schatten. werd de waarde vnn het ka.steel door de ontvanger van ~strsUe trouwens op 0.0 Ir. geschal Het dak !eki<> nn het regende door tot in de kelders. Verder was alles u.itcraard o nbeschrilfl!jk vuil Nu het zaakje door gemeentewerklul volledig is ar~eschrobd en de schilders hier en daar een verfbeurt hebben gegeven. ziel alles er opnleuw erg lu..t ucus uit Bij de bouw werd in 1009 overigens niet op de kosten ge.

_ lel

Trap

De gemeente Alsemberg llot won. der meer de etkeboutcn trap schnt. leo. De huidige "'aarde ervan wardt op 2$ miljoen gernrund. Voor de aan.

Ka.steel Rondenbos bezit merkwaardig interieur:. Sinds kort is de gemeentelijke a.dministratte van Alsemberg ondergebracht in het kasteel van het domein Rondenbos Ja.ngs de Brusselsesteenweg. Het kasteeltj~ is niet erg oucL maar kan niettemiQ bogen op een vrij bewogen bestaan. Veldwachter Karel Houben van Alsemberg heeft het allemaal van nabij meegemaakt en kan er dan ook vlot en uitvoerig over vertellen. tiet boop&rk ulf rorxl hot tui.el. ecbappi~ wum& bet In banden tje la ongovoer 7 ha (rooi. Het kwam v1.11 de Camllle Eloy, tol voor pbouw wtnl opgetrokken In lll09 ellUle ma.andeo alUJd de 11. door eeo Bru...11 koopma11 die het l•na&r. " de eenle wereldoorlO!J al .... • kocht un een lndutltltel die tlch In

"°'

ee1g19dl.xo"'° iemj1rt hlld. one 11\&11 ftrkochl hot op zijn beurt In bet becln der dertlpr !&ton 1&11 een dJ. nikteur ""' een lnt~n re<ds lang ~allloerde ~Dl'w.!_r)>Se ~redJ~

Doorgangskamp

Vanaf 1939 stond het kuteel over1. ~"" ~ Be-gin .o wen! bet door Engelae troepen bet.et dlo bet al

spoedig moest.la ontruimen. want vaneJ IS mol ""' dM laar "enl het lngoPftlmd door do 1>u1i..e..._ die •r tol •IMo '3. begin « onafgebroken. ftrbloven. Hot U..lc<!I was dan bot hoofdkwartier V11n telkens een vol~ dl~ dlvlS1e vsn :n:>a 400 m&n die ook bi) p&rtlkulleren on In do gemeente. ochool onderd&lt h&ddt n. Roadenboo was oen 100rt doorpngskamp voor de Dultae Stormtroepen. Sommigen ervan hadden al In Polen revochteo. andoren twLmon """ Solreu1.aur. S&mbre en ru.sUen uit YOOr bun .,,r. treil naar het RuMllcbo Fronl Vold•aehler Houbon. dlo dlllt'!lljks met de Duitse officieren In kontallt stond. heen na de oorlot met flt'On enkele Duitser nog kontaltt gehad. Geen ftl1 hen hoeft OOIJ ooit een leken v.n leven gegimin of en13 nleuws ~1111on. De ~!sen dlo In 11144 na de Duit.

ae vlucht opoleuw hot ka.steel bezelten. dode n dat wel Met 10mmlgen er. korTMPOndoerde de veldwo.cbter achteraf en oen Ingenieur In bot vUel{We:zeo. die hl) loerde kennen. IJ l>IJ zelCa n>od• verechlllende bren pan opwe~en In Londen. Wal de Enplaen op het i a1teel p~ ultopookten ioo Karel Hou. bon paa na de oorloC ul~n. HIJ wist wol dat de kommandMt oen Maltees en de eenite luitenant 9011 Rodhesl6r waa en d al. er voor de rest mouta.I gegradeerden rondliepen. Do Eng10ioen wonlen ondergebracht bij bul'll"rs en l.n loegstaando villa'• d.le tlj opeisten. l)p oen bopeald m<>mont hadden il) tot 20 ICboonmaaJt. aten In dlOO.Sl aJlemuJ lOlleO van do ~moon te AlsembeJ11. Acblera.C vt>rnam Houben dat op de zolders >an bet wteel tuta1i..1 i •

.a van

op

waren oodergebracbl dle de poelU•

23 en p. 6.

IADg1lYen van do ~be •llogtulgon die vanult dil IMd bombardementen OP l>uit.sland uitvoerden.

leg van Conl<!in en keramlekvloor In de wintertuin. die een voorswlli"i geelt van de dicrenri~m. werd In het Jaar 1009 ongeveer 600.000 rr. beslrod. Dit werk werd ult;;cvocrd door spe. cia.il d:uuvoor uit ltaliil o»ergek<>men mk!ul In de stallen •-an CC>n bij. horend gebouw 7J)n de eetba.'<l<eo der dhlrcn In wit marmer uitgevoerd De niet s;;eci:lal rijke ·çemronte Alscmberi,t kon hot domein kopen va.n de erfgenamen vnn mevr. Eloy die einde "72 overleed. Het goed kon gekocht woréen voor 2S mUJoeo. 1 mil1oon minder dan e.nnvnnkeUJk werd gedacht Dat maJoontle wen! dankbMr i;otrulkt om bet lt"bouw op !O frissen en bet park een beurt te geven.

Bomen Het pal'k z.elC bezit enkele merkw:>ardlge boomsoortoIL Zo wudc.o or 6 uf 7 \"Crschll!er.èr soorten van kll$tn.niclaren staan. verder mnsnoua·s en e<in zeldzame Ktistusboom De kritiek die e r vrneger ge\li"'L'e'Sl is over de knppingen in bet park. is volgens do vcldwochter volledig Oll$'1grDod : :JJ wenlcn ults•'' oerd na konsulllltle eo In overleg met verschillende boswachters en Water$ en Bossen. Waar nu nog: kale plekken zijn ml d11n!< :JI de diensten van het Croon Plrui nieuw gTOOn worden Mn;;eplnnt Alsemberg heeft ovorigcns IJO<do hoop dat ook vl11 Openbare Werken voor bet park. dnt >"OOr bet puhllck wordt Op<lllS'StOld. 7$ '!4> tocia8e wordt getrokl«n. Veldwachter Houben. die weldra met pensioen guat. ziet nu een bl)na persoonlllk• levensdroom In \"CrvulUns go.an : 25 fMr b~Ct bij bil :Jln bGun Mngedro"8'ln dnt Roodenboe toch zou wonl~ n gekocht Nu Is bot

I0\'1lr. bgi-J

Do hufdigp wua.rdo van doze olkebouton trap werd op 2.5 m iljoen ft: [J(>SG"haL DJ{ de bouw fn J!I(){} van hot kasteel werd echt op {fOOn frank gezien. lEigan foto BolsJus)


Het Ni euwsblad , zate rdaF, 23 en zond ag 24 november 1g74, p . 6.

De huid ige waarde van deze eikehouten trap werd op 2,5 miljoen fr. geschat Bij de _ _ bouw in 1909 v~n het kasteel werd echt op geen frank gezien. (Eigen fg!o Bols~'!..sJ t

t:· , .~ . ..,-,. l" . ": • • t

t. ;

~~~"f't· H et ksstee/ Rondenbos 30 jaar geleden nog gebruikt door de Engelse en Duitse troel!!'n herbergt nu._ na een degelijke

opfrissing van gebouw en park, de administratieve diensten van Alsemberg. fElgen foto Bolsius)


•t .J&l§W~rn".? ·&'

u •..1.-;t" W?o

Alsemberg bef~ijl~c ge b-o·uik van gemeentegebouwet i ue ao.nxoop van he t domein de rijksmuzieknkndcmio \'erhui7..en Rondenbos aun do Brussolse. naar do eebouwcn vnn do r;emeent.c· s teenweg te A lsemberg en de !ijke jonge nsschool. wn.ar momenteel over brenging va n de gemeente- doch niet meer voor lnng, de diensten diensten naa r he t kas teel opent vnn Asverlcc iijn ondeq;cbrachl As. voo r deze gemeen te nieuwe pcr- vcrlcc w l wcklrti zelf een eigen ~e ­ spokticven Inzake het gebruik bouw oprichten om de hele streek bevan do gemeentelijke gebouwen. ter te kunnen verzorgen qun elektriTijdens de Jongste raadszllllng clteitsvoorzlenlng. heet Domoor.In dit verband een Tot definitieve beslissingen in veraantal moge lijkheden en voor- band met het gebruik der gemeente. stellen aan zijn kollega's rllt\ds- gebouwen is het evenwel nog niet go. leden voorgelegd. komen. lsgr) -- ·Demoor meenl In de eerste ph1; .ts Het Nieuwsblad, dat hel kasteel niet alleen de gemeentediensten moet her bergen. zaterdag 7 zondag mo.ar bovendien een centrum van 8 december 1974,p.6 ontmoeting moot zijn voor allo Al&embergenaren. Hij hoopt dan ook dat het nieuwe gemeentehuis ml worden opengesteld voor kunstenaars en voor hol Alsembergse verenigingstoven, dat er over vergaderruimte moet kunn en beschikken In het park. dat overigens voor bet publlek opengesteld dient te worden. ziet hl) de aanleg van volley. en basketterreinen mogeUjk. In de keldervenileping van bet kasteel kunnen dan de kleed.ka.. men; worden ondergebracht evenals

&

0

trts

the' -- 377·-

...... -

Alsembergse onbebouwde kavels· brengen geen cent op De belasling op de onbebouwde kavels die na heel veel dlskussles en bespreking In de Alsembergse gemeenteraad word goedgekeurd In het afgelopen voorjaar, zal geen cent opleveren. Het reglement waarbij het belasten van onbebouwde kavels In niet vervallen verkavel!ngen m(). gelijk zou worden, is Inderdaad door de gemeenteraad zodanig atgezwllkt en er zijn z.oveel ult.. zonderlngen in voorzien. dat het door de provinciale overheid werd venvorpen. Er zitten In hot Alsembergs reglement zelfs eon aant.e.l bepalingen die strijdig zijn met de wetgeving op de Stedebouw en de Ruimtelijke Ordening. · · De zaak Is nu ter studie bil de Halse federatieraad. Alsemberg m l ten gevolge van de beslissing van de pro\1nde, In 1074 een paar honderdduizenden fr. mlnder inkomsten hebben. !sgrl

Het Nieuwsblad, zaterdag 7 & zondag d d ecem~er 1974,p.6

stort~n.

"" .

In het oude gemeentehuis kan voorlopig de muziekakademio worden ondergebracht or een gedeelte ervan. De muzlekakndemie hulst momenteel In de gemeentelijke meisjesschoo~ wat niet r.o'n Ideale oplos. &lng is. Verschillende klassen storen elkaar daar Immers bij het werken. Het huls naast het oude gemeentehuis kan het Alsembcrgse jeugdatelier herbergen. In een latere fn.zo kan

Alsembergse Mariagilde houdt algemene ledenvergadering De Alsembergse ·Mariaglldo organizeert op 6 ma.art haar jo.arli jkso a lgemene 11ildenvergadering in d e Mariazaal. We vernemen anderzijds dat de geplande • bezinningsnamiddag• in de lokalen van de zusters aan de P. Bolsstraat nll plaats vindt op Z'l februari. zOa1s eerder aangekondigd, maar op donderdag 13 mnart. Aanvang. 13u.30.

l~r)

Ge,vestplan overtreden te Alse1nberg r eed9 een eerste va n h et gewestp lnu Hallo-Vilvoorde-Asse werd gekonstateerd met de Boersolso Fra nkve ldverkavelint?. 19 nu ook In Alsemberg een tweede, zij bet mlnder orastlge miskenning van bet aewestplan aan het Ucht gak.omen. Ic bet Waterpoelgebied, vlak bij d!I waardevolle Meigemheide. Is namelijk de bouw van een villa aru:igevangen op een perceel waarvoor de gemeente Alsem. berg oen bouwvergunning h1>eft u!&cleverd 20nder het advies in te w\nnen 'an de stedebouwkund. ~e dl~nsten en nadat de gemeentco'-"'l?:held kennis had kunnen nemen van het rondschrij'w-en van su:.:itssekretaris D"hoore in verNadat

~ver1redlng

band met de toepassing van hel gewestplan.

De afgeleverde vergunning Is strijdig met het gewestplan en na bet van kracht worden daarvan

afgeleverd Reden voor fedemt!a. schepen Adang om. na vaststel. ling van de feiten on ondenook van de jurlc:llscbe toostand. tegen deze wetsovertreding op te treden. Na.dat de provinciale d1rekt1e voor de Stedebouw de scborslng van bet werk heeft gewelgeni. berust de zaak nu in handen van het hoofdbestuur ven Stede. bouw dat. In overleg met bet staatssekretarlaat voor Ruimtelijke Ordening eon beslissing moet nemen. Die beslissing kan geen andere tiJn dan bet doen toepassen van de wet. (sgr)

......____.

Het Nieuwsblad, · maandag 24 februari 1975, p. 6.

Nieuwsolaa, zaterdag en zondag 7 on 8 december 1974, p. 6.

H~t


Het Nieuwsblad , vrijdag 14

wil

f~bru a ri

1975 , p. 6 .

eigen~

post= voor Alsembe:rg

j

De Alsembergse CVP is een aktie begonnen om in de gemeente een eigen, geheel zelfstandig postkantoor te krijgen. Deze aktie wordt ondernomen omdat op dit ogenblik een onderzoek aan de gang zou zijn om de postbedeling te Alsemberg - gemeente zonder taalfaciliteiten · - niet meer afhankelijk te stellen van het kantoor te Sint-Genesius-Rode, gemeente die wel faciliteiten toestaat aan franstaligen. Alsemberg heeft momenteel een hulpkantoor aan de Brusselsesteenweg vlak bij het Winderickxplein. Dat kantoor hangt af van Sint-Genesius-Rode. Geruchten nis z.ou Alsemberg vnnnf 1975 van de post van Deersel zou gaan afhangen. verontrusten de Alsembcri;se CVP enigszins. Inderdaad,

nl ligi_le n wMrschijnlijk taalpolitieke overwegingen naii deze transfer ten grondslag. toch meent de CVP dnt de post van llode nan de Alsembcrgse ' bevolking andere dan lnnlfaciliteilon biedt. omdat de dorpskommen vnn .beide gemeenten geen 5 minuten gnnns van meknnr 1-iin verwijderd. De afstand nnnr necrsel beloopt meer dan 5 kilometer en men kan niet op eniue vorm van openbaar vervoer rekenen. De CVP heeft minister Chnbert dan ook venocht de huidige toestand niet te wijzigen in afwachting dal Alsemberg een z.clfstnn~g kant.oor

krijgl Ook' hel korps brievenbestellers steeds van Beersel nnm Alsemberg doen komen zou volgens de CVP niet stroken met een goede orgnnizaLie der diensten. Naar wij van gemeenteraadslid H. Casaer konden vernemen heelt Ministér Chnbcrl toegezegd de w.nk te gaan onderzoeken. Over de plaats waar h!!._ O!'lafhnnke_l!ik _ kantoor

evenwel' zou dienen te word en ge' Li~d. heeft de CVP zich nog niet ui· sproken. or dal nl dan niel in nieuwe gemeentehuis zal zijn. ha volgens Casner van het schepen ~ lege af. lsgr)

ALSEMBERG : zwaar gewonde voetganger Op hel kruispunt steenweg naar Brussel en Senatoriumstraat deed zich omstreeks 18 u. gisteravond een ongeval voor waarbij een motorrijder en een voetganger betrokken waren. De motorrijder was Jean. Claude De Roover uit Brain l'Alleud en de voel{;anger noemde Martine:z, T~rrine uil Alsemberg. Dcz.e laatste werd zwo.ar gewond overgebracht na.ar de kliniek SL.Elisabelh te Ukkel ldsl · _.

Het Nieuwsblad, woensdag 19 maart 19~15 t p. 4.

!Aandacht voor Brabantse 'katedralen en stadhuizen

~.--;

.

'

Straks· nodigt het Kommissariaat-Generaal voor· T oerisme iedereen uil voor een bezoek aan · de kateclralen en sta dhuii zen van onze steden. Tijdens hel komend loeris-

t.isch sejzoen zullen in Anrschol 1 0 .-L.. Vrouwkork . Alsemberg: O.-L-Vro11wkerk . Brn.bant de onderstaande Brussel: SL -Michiclskatedrnnl. monumenlen hun deuren openen. Tegelijk wordt slnclhu is. 0 .-L-Vrou w-l er-Zegcnvnn -dc-Zn vel : St.-Jal<ob.op.Cou een nieuwe toeristische denbcrg. Kapoll cl<erk . Diest : St · film Schallen van Steen • Sulpitiuskerk : Grimbergen : Sl en Goud gelancee rd en Servanskerk : Halle 1 0 -L geeft het kornrnissariaat Vrouwbasiliek • Leuven : SL- Pioeen viertalige affiche uil. lersl<erk. stadhuis : Nijvel : SLdie g ratis kan verkregen worden aan de Keizerin. laan 7, 1000 Brusse l. Brabant pronkl met volgende kaledralen. kerken en stnd huiz.cn

Het Nieuwsblad ,

vrijdag 7 februari 1975, p. 7.

Gertrud iskerk . Scherpenhcu· vel: O.-L-Vro11wbasiliek: Tic· nen : O.L.Vrouw-tcn-Poelkcrk en St Cermnnuskerk. Zou tleeuw : St..Lconarduskerk on stadhuis H1cn·an zegden 1n het eerste stadium al volgende Sl eden en gemoclllen hun medewerk lng toe aan de aklie van hel m inis teric vnn Nodcrlandse Kull uu1· voor hcL /\lonurnen ~en1nar Aar schol. Alsemberg. Brussel. Diest. Cnml.>ergen. Halle en Leuven (plus Heverlee en Kessel-Lol. Zou tl eeuw hoeft d10 nj nu ver. voci,:d mN een pas opgeri<:hte kommlss1e. die z.ich om. zal bcLighouden mN de Cll"(tUmza.til' van con tentoonstelling van ar ch1cfstukken en kunstwerken over on 1n het stadhuis lrbl


·--..,.....-----~·

Te voet door Brabant met i\lsembergse Sippels

ALSEMBERG1

paardrijdster gewond \

Op hel kruispunt van de Vandenbosschest.raal en de Molenstraat te Alsemberg werd de · paardrijdster Annet uit Alsemberg aangereden door een aulo bestuurd door Bob Vandoorne uit Alsemberg. Dtl vrouw viel van het paard en werd gewond. ~ werd na.ar SL-Elisnbelh to Ukkel overgebrachl Cdrt

He t Ni euwsbl ad , drn~dag

22 april

':U 'J, p. 7 .

Alsembergse Sippels op reis De trekkersgrocp de Sippcls heelt alweer een aantal nieuwe wandelakliviteiten op haar programma. staan. ln de eerstkomende weken kunnen wnndclgragen met de Sippels mee voor een tocht in het zuidelijkste deel van België. de Caume, van 8 tol 11 mei. Prijs 800 fr. Va n 17 tot 20 mei trekken de Sip. pels tijdens het verlengd Pinksterweekend dwars door Luiemburg:Samcnkomst In de lokettcnzaal van Brussel Noord op 17 mei O• 6 u. :n Deelnemingsprijs 1.1)5() Van 31 mei tot 14 juni tenslotte is er een veertiendaagse trektocht door het Engelse l.ake Districl AanmeJ. ding dringend door betll!ing van 61XX> fr. Alle verdere inlichtingen over dezo aktivitei_ten bij H. e n M. Pet.room. Hoogveldlaa.n 25, 1641 Alsemberg. tel

rr.

35.18.4l (sgr)

". ÎI~t ".Nie~w-;;~lact,

!-

di nsdag 22 april 1 975 ' 'p. 6 •

1

Kontaktvergadering van Alsembergse Mariagilde De Ma rlagilde - de vrouwenorganlzatie van do 0.-1..Vrouwparochle te Als emberg wil meehelpen de nieuwe bewoners van de Als embergse Grote KapelwtJk fn' de gemeente te In· tegreren. Alle vrouwen die In do Meidoorn., Haagdoorn., Gaspeldoorn. en Grote Kapellaan wonen. worden heden dinsdag 29 april om 20 tL in hel Hoo.. veld verwacht. Brusselscslcenweg 301, waar het bestuur over de aktMtelten van de Mnrlagildc komt pra. ten. Csgrl

Het Nieuwsblad, dinèdag 29 april 1975 . p. 7.

- . ---·····-. -

De Vlnamse trek ke rs1,~roep De stnrtpl:tn.Ls van de wandelin~. Slppcls - konLnkt.ndrcs H. en M. Ete n en drin l<en voor onderweg Petroons. Hoogveldlnnn 25. 1611 e n goede wande lschoenen moAlsomberg - trekt in het ko- gen niet ontbreken. Tijdens de r.1ende nnjnar te voet door Bra- busverplnaLsing is er tijd voor bant Deze ronde va n Brabnnt het doornemen vn n de wnndelg;i.nt van slnrt op 7 septembe r besch ri jvi ng met interessante om 7 u. 45 . in het st.'\tion van besch rijvinr.t van de plekken die Brussel-Contra.al. Vo.n danr vor- worden nnni;odnnn. Do bus zul trok t men met bu~snn na nr rl1• Inter enkele keren de wn.nc.lcllng kruisen. zodat te vermoeide nieuwelingen · do wandeling o Varvolg op Splintertjes va n 4 on 25 juni (deze informa tie is be· kunnen onderbreken. Terugkeer do eld voor de vorzamclaers ven ann het vertrekpunt is voorzien splinto.-s). De anonieme bflelschri/· tussen 10 en 10 u. ver dlo wa t moer wist over do De hele tocht lans~hc.:en de glltela;cn in tiet Grootbos te Al· grenzen van !3rnbnnt zal veersemborg, maakt zich thans bekend tien etappes omvallen van elk en stuurt ons eveneens een . artikel gemiddeld 20 km. De cer·ste keer van vana rts Van Wassenhove dat wordt Zelk-R ijnrode-Rummenonlangs In hot jagerstijdschrift van Binderveld afgewandeld. nadien. de kO!"I. Sint-Hubertusklub van Belop 10 oktober. gnat het van Bin-. gië vorscheen. Daaruit vernemen do r veld over Ossenwes en Zout.we dnt het gebruik van g11feieren leeuw nnnr Wezeren. enz. Do soms minder kwaad sticht dan do deelnemini:rsprljs voor hol ter onervaren jagers die eksters en beschikking s.tellen van de bus kraaion :;chieten want zeer dikwijls bedra~gl 130 fr. per et.:lppe voor /s eon oud kraaienest bezet dooi oen dog· of nachtroofvog el die er wie vooraf inschrij ft voor de .hezijn horst heelt opgeslagen. le ronde; anders is de kostp1'ijs 100 fr. Inlichtingen op bovenDezo dr. d ierenarts r aadt esn staand adres. ook telefonisch: niet 1011eel eieren te leggen en overto//lgo eieren weg te halen: D• 358.10.43. .. (sgrl _ ",

eieren moeten nier op do grond gelegd worden dichtbij een wegel maar wel op een stronk ol knot· wilg on dan nog op moeilijk fe bereiken plaatsen. Het gevaar van gifteieron in de jacht mag niet overdroven worden, volgens dr. Van WassBrihove. Indien men met het oog op het doden ven een bepaald diet nooit meer dan een dubbele dosis gift in een el brengt, kan een mens door het eten van zo·n giltel niet :;tcrvan. In hotzollde jagerstijdschrift van mei 1!175 wordt ook gezegd dat er geen sorake ken van zijn dat honden orven sterven tenzij zij IUln hele ~n gitteieten opeten en dat het nog nooit gebeurd is dat het gebruifr von gifto/erfJn dodell/ktJ gevolgen voor de mensen had. Ons 13 nochtans bekend dat een lnwonar van Alsput zijn dode hond /let onderzoeken in een laborato1lum "" dat het eten van een gittei ali doodsoorzaak weerhouden werd. De dosis gilt was dlJ• waarschijnlijk ovetdreven. Ons ging het ook om spelende kindcr;,.-, die gifteleren gevonden hadden. /lls de jagers de wenken van dr. Van Wassenhove opvolgen, zal vstJ.1 onheil voorkomen worden... want h/jzefl gebruikt alt jager noc11 gilt In de natuur. RontJ13n we deze lange splinter nog al met deze Informatie : op 12 full 1974 werd bi/ de Seneat een wetsvoorstel ingediend 1trtoe strelclcend het gobruik van gift. eieren tol verbiecJen.

Publi-Journaal,

ed:\'tie A, nr 28 woensdag 9 juli

1975, p. 2.

Het Nieuwsbl ad, woensdag 27 august us 1975, p . 6. ALSEMBERG : zware val Op de steenweg op Brussel te Alsemberg kwam bromfietser Jean Lemmens uit Vorst met zijn voertuig ten val Hij werd met verwondingen overgebracht nnar het Sint.Elisabethzlekenhuis te Ukkel (dsl

Het Nieuwsblad, maandag 28 a pril . 1975, p. 6. • Opbouwwerk Zenne en Zoniën vraagt in oen brio/ aan de minister van Nederlandse Kultuur Debacker hoever de klasseringsprocedure gevorderd Is van de volgende monumenten on landschappen, waarvoor sinds geruime tijd dossiers werden Ingediend : Dondorveld (Dworp), hoeve Gohuchtstraat (St-Genosius· Rode), Kluts (Alsemberg), Wijn· borredal (Linkebeek) en Elsemheide (Alsemberg). Voor de klassering van do Mei· gemholde wordt voorgesteld In klei· ne ontitoiton to werken, gellen de grote ui tgestrektheid. Zenne on Zonién zegt dat het klasseren van monumenten en landschoppon nl..,mand scho.adt of benade&/I: het is do gemeenschap die van haar recht gebruik ma:ikt om do dorpen en landschnppen te beschermen togen do wlflokeur on do vernieling van de spokulatlo.

Publi-Journaal, editie- A, nr.37 woensdag 17 septemr ber 1975, P• . 2.


,,

GRANDES FESTMTES

-

- -r.: ...u.->~:--;, a~'

-

• . , "

- DEMm ROUSSOS

VA.rT/AI/ .-•;:·;{ .#IJIJEAQ . - . . -· . .

I •,

. -·· ~

.) J :

' i

LE 2 11A1 1175

. ~f -......

""..

·..;

SHOW WILL ·TURA

ET . -

·.CHRISTIAN VIDAL ORCHESTRE : SERG10 Pè>PoYsla

.

''

- . LE311A11115

ll~!!l!!ll!!lt~I!!

SIEURS ~TIONS LOCALES

• -

)

-"

· Al SffFERG - RHODE-SAINT-GENESE

ELECT10N DElmSS • RODESPCJR.

TEF • (PARIS-BRUXB 1 ES) ,- PRIX : atAllBRE A COUCHER. ET DE NOMBREUX AUTRES PRIX _ DE V~ OONî : 2 SAUJNS. MINJ-TRIP; ETC••• AYEC LA PARTICIPATION DE PW-

r

fRll DESIUICIES : IE - A 4CIO RtAMCS VBnE lll!S CMl'ES Er REIERYATION :

. Îlles "11111" VASllAU-GOOEAU 0 •11 h 111 1111, 1 - ALSEMBERG · ""1WUJE DE "are 1 m - ALSEMBERG - TEL :

aBn.15- (JU DANS lES AGENCeS DE HALLE IW.1.E sr-RQCHJS - IEERSB.. - ...ooe - Ltf. fC&IEBC - llRIXî EJE OS • ST-AETS&l.EEUW -

WÓBl..00-1'&ZE- BRWE l:N 1B10 - RlRT

ANIMA~: WC APPERllONT

.INX)

-

.

"

10US LES .l,OURS A 20 HEUIES'" LEr..a.1115

CLAUDE' FRANÇOIS ET SES a.AllDE 1 ICS SAllAH11tA ET SON ORCHESTRE ANIMATEUR : JAN THEYS

, _V~§ti~ûjgodeau . " 1. r-91 .-.•

-

')

_

~

.. "

-"

...._ ~ ' -.

-

-

-

-------- -

r' BULLETIN DE PARTICIPATION

"

•.u.....a . - . . . falle ,....,...._.

L La Ilias et w

per un tury

e>rganlsées par Rhode Sporttf.

1 Née Ie

. ",,...._... ",;.. - "· .-

deus demolseÎles d"honneur . . . _ . . . - . . , . _

l

è

1 ·'Nonl

. ··,·,

~ ... 'fttes ' . ·

1

."

~

1

-

..

"· i , · · ·. :..:.: .. =.: ••••• " ••• • • ·.: ••• -.. .• '. .. ·: ••.•.•..•.. : • . . .• . . r".. . ..

.....

."

DefTleurAnt . '. - x· à "_ ."." ...... .• • " . " .. ".. r • "". _ •.

"

·

era~ A

.- -,,. : ·..._

. ... "

-

_

"_

!'

1

""",. ~ .".". "..·...~ ..... "

. .. •.•.•• •• . •.•. ;-:·: .. . •.. : •.•.••....•

Rue · "--

;.

" . ··· ··· · ·l··········: .• ,· · · •J..... ~'' ····1··· .• , . - ·~ ,

N° detéléphone .. !~ ! .. ... . .,... . : .. ·,...~ . ...- . ..... .. : . .. .. . .. : . ....... ,·: ..;,;·\ . " .. . ,; ~ • "_, :· · -' .J\1 'h" •

m "*5 wew'fS ~u 11 ~FORMULAIRE A RENVOYER A : . •. ctlaussee de Hal • 1641 ALSEMBERG et " · ' . • 5 1 minl4rip et divers autrea tQts am~.,,::"'PI~ ' ...., • ·~~1 1 utona, I .Rh~e ~portff. rue des Tflleuls, 56, • 1640 Rhode-Salnt-Genèae. ... . . Léa prts seront visibles dans'" uues crup

~lan ,

-

. .

édit ion 1 , 14 ° jrg . 24

2!~i: 1 ~-: , ~~ b~J ,

·

p . 15 .


'

Rattenverdelgers

Alsen1berg Volleyclub een bescl1eid.en leider 2m Janr geleden tterd te Alsomborg een voUnb&lklub bo\-en do c!ooJ190nt g11houden. • Wo llln el dlo laren In dilrdo pruv. bllJvon s~len. Wo hcddon ultalullend unl.5pnnnlng als dool ~rtell Goorgoo Spriet, ~n der ltornapelan. Slnd1 vorledsn Jt:ar kwam R&n~ DelhOtU IRulabroekl bi) ons 1111nkloppcn. Met hi!m macllten wcdndellJk nen knns voor de tllel. Merchwm en Malderen wisten on• do prom~rtna In hal kompetlUeslot al t.o nemon. Momontoel IM.t.n W1! eerste mot 3.'2 punlea. Spljllg dAl we \"alldMS de tef'lllft mtllll hebt.en \~Tiaren. Nu ka.n Dworp 008 t.Mllprao.lit maken op de Utel

Go!ulllg

promo~ren

geren De rllk •mlddelbaro school stelt de mal \or be~hlltlrlng. WBAr Alsemberg ho.ar wed1lrl)den s~.lll en ook oefonl Momen~l

kabel-TV te Alsemberg He& Alsembcrgse provincieraadslid Willy De Saeger beeft bij d e interkommuna le Asvcrlec en bil de gemeenteoverheid d jn beklag gemaakt over de tele-<Jls· lribuUe In do gemeente. In een circulaire aan do bevolking melddo do gemeente Alsemberg Immers dat de r.enders Duitsland 1 en 2 via de kabel uiuden kunnen worden ontvangen. Nadien kwam echter een bericht van Asverlcc r.elf in de Al· •scmbcrgse bussen. waarop deze twee

zenders niet meer werden genoemd ·Ik betreur dat do bevolking op een dergelijke wijze wordt misleidt•. aldus De Sacger. •Ofwel kwamen deze twee zenders wel voor in het kontralct dat Alsemberg met de interkommunale afsloot. on dan komt de-

w IMLste hlU\r vorblntenisson niet na. ofwel werd do bevolking verkeer. delijk door de gcmcenteliïke overheid voorgelicht. wat zeer te bclreu. ren wu zijn•. De &leger heeft belde instanties om opholdcrlngen gewangd. lsgrl

Het Nieuwsblad, donderdag 15 mei 1975, p. 7.

Alsemberg

le!t da klub drie ploeg1in. De

twoo<!e hPrenpJo.,-i speelt In 4e prov. de

do.mm In derdn Aloomberg ho;irt ala kandidaat.kam. ploon g6en ho;JO a.mbllles. Het blllfl 00.. ach1lden In da bjliang nlUlf 20 prov. en hoopt i!ch mor l:etultde IMm te kunnen hlllldbaven. (uC:cl

"'- J

Klacht over

nu in

er twee ploegen.

Te Al$8mberg epe11lt men met eigen Jon.

St.-Gencsius-Rode wil geen grondgebied afstaan · TiJdens een recente gemeecte r nnd brncht raadslid Popleu CCVP) In Sint-Genesius-Rode de

kwestie te berde van de fusies en meer be~Bld van de wens. uitgesproken op een gemeente'Taadszittin[J In Alsemberg, waar de r aadsleden eenparig van mening w~ren dat het gedeelte van de wij!< Tcnbroek dat op Rode ligt. U)tl worden losgeweekt van die gemeente om deel uit te maken van een groter fuslegehecl. Gevrnagd werd dat daartegen zou worden geprotesteerd. l<ultuurr:chepen Clerfayt (F0f1 dnarentogon meende dat Rode A lsembera moet opslorpen. mo.ar nndoro raadsleden meenden do.t cle bevolking noch bet eno. noch het andere op prijs

zou stollen. Burgemc:::stor Clcrcns CPLP> zou Alsemberg ervan op de hoogte brengen dat Rode niet Instemt met do visie van de Al~ embcrgse rn.ad en geen terrlfó. rlul"Q wil afstann. (sgr)

Het Nieuwsblad, donderdag 15 mei

1975' p. 9.

De streek teo zuiden vaa Brussel IB. ondanks aHerlei . nlumerende geruchtE!n oa persberichten daarover, niet tea p rool gevallen a.an eeo rattenln.. vasle. Na Beersel en Dworp werd glsteren Alsemberg onder rat.tenverdelgershandeo genomen. Ook daar vie l n iets biezonders te m elden over deze nktle. Vier lichte vrachtwagens met telkens drie man aan boord, hebben er de o.ktle uitgevoord. die overlngens elk Jaar wordt ondernomen op Initiatief van het provincie. bestuur van Brabcnl · Niemand weet hoe het komt dat de rattenverdelgi03 dit jaar 2.0Veel belangstelling krijgt. In Alsemberg werden zoo.Is ge. woonllJk de riolen anngepakt en de omgeving van de Molenbeek. Hoewel h et gemoentebestuur alle bewoners vl& een cirkulalrw :bad V'erwlttlgd, ontving -.eld·wacbter Houbeo alech&a zeer ""elnlg aa.rtVnipn TOOT een \'erdelgerabe:zoek ten huize ~ partikulJeren.Aangonomen k:Gn dus worden dat er van de pt"88 helemaal geen sprake is. Dat Is ook noa alUtd de mentng van de BeeraeJ. se gcmeeotesekretarfs Irnpens die niets abnormaals beeft be. apeurd In Beersel Daar is wel een ltchttes toesenomeo vraag

naar

nttenvergtt

geweest.

maar 6lln van de verdelgera mettnde er minder ratten te bebbon gezien dM in do meeste andero gemeenteu waar hfJ san be& werit Js ~ (.qr}

Het NieuW"sblad, donderdag 20 fe-

bruari 1975, p . 6.

Herdershonden gestolen te Alsemberg In de Alscmhlncrnlaan Ic Als1~ 111. w1.inlcn t<m nadoln van fièt 1 ~.

hon:

bcrie lWCC hcrdershunècn r.cstolcn \'ol,:cns een nnonicm tclcfoontio ;wuocn d~ dieren 11ch Ic Srnt.Grllis lx:\1nclt!n Oc n1ks1,.1cht stelde Mn onde1"01;k in. Ids!

Het Nieuwsblad , àinsdag 2 0 rnei

1975, p . 4.


- ----"

Al§ce:mherg : verkee:rsr=i p:Irobiem.e:n ·• , ,r ...

'

-

op .Winderickxplein TIJdens een r ecente gem een te- eerste stap nnar een oplosslng van r a.a.dszitti ng we rd In Alsemb erg de verkeersproblertten daar. besloten op d e p rovincieweg te Alsemberg op twco p laatsen parkeerbeperkin gen op te leggen, met n ame in de Pastoor Hoewel de liîdsvenneldingen op de Bolsstraat en aan bet W ind crickxpleln. verbodsplaten ondertussen. overNn enige diskussie war en de eenkomstig de b3slissing van de ge. r aa.dsleden bet er inder daad meenteraad. z.ijn n~mgebracht. is het over eens dat niet alleen d eze parkeerprobleem op het Wîndelaatste plaats, mna.r ook de Bols- r ickxplein verre vàll opgelost. De rijkswachtbrigade van Sint.-. str aal heel wo.t pnrl<eermoelli jl<l1ed e n kent die dringend die- Genesius.Rode beeft daarvan de af_' gelopen weken c!ankbi'.a.r gebruik. nen te worden opgelost · Do gemeenteraad besliste de par- gemaakt om een ware bekeuringsrekeertijd te beperken tol maximum 15 gen over een a.antlll automobilisten minuten tussen 7 u. 's morgens en 20 te doen neervallen. Zelfs op vroege u. 's a vonds. Twee dngen later al zondagmorgens \'/Crd personeel van waren de nieuwe verkeerstekens ge. de ri jkswncht ter plaatse gezonden plaatsL ma.ar zonder de vermelding om fout geparkeerde bakkersklan1 dat ze slechts tussen de genoemde ten de bon op te zetten. Op het Winderickxplein z.ijn nametijdstippen van krnchl z.ijn. Het gevolg was uiternard dat geen enkele lijk niet minder dan 3 verschillende bewoner 's nachts nog zijn wagen bushaltes en daar moet me n telkens voor de deur kon stallen. Provincie- aan beide zijden ' "elgeteld 12 meter. I raadslid De Saeger. die i.elr op de te re kenen van het halteteken. ven betrcrfende raadszitting aanwezig verwijderd blijven. Op de Alsemberg. was als toehoorder. diende dan ook se gemeenteraad werd overigens geonmiddellijk klacht in bij de provin- zegd dat de buurt.spoorwegen do hal- 1 cie en vroeg hel besluit van Alsem- tes op hel asfalt zou afbakenen. maar · berg te vernietigen. to mèer daa r niet dat is intussen no(! niet gebeurd. was gewacht op provinciale goed. Ook bij de gemeenteoverheid weet keuring van de beslissing. men overigens d~t een goede verDe Saeger meent dal de beslissing keersregeling op het plein slechts op aanvrnag vnn èén enkele hande- mogelijk is door de haltes te verlaar is genomen wat het Winde- plaatsen. Men weet er ook dat dit r ickxplein betrc[t.. en bovendien geon zeer goed kan door do haltes te verr ekening houdt met de belangen van plaatsen na.nr bijVt'lOrbeeld het ruime a nde re neringdoenden in Bolsstraat parkeerterrein voor het voetbalveld en op Winderickxplein. Voorts op de 1.onicënwoudlaan. die overivriuiat hij de provincie de wacht.- gens meestal ongebruikt Is. aange. plaats van de bussen op hel plein a! zien twee grootwarenhu iu?n in de te schnrfen en er enkel oon hnl te too onmiddellijke omgeving en een grote Le laten. Dal bes_:~<!uwt h ij al~ een meubelzank over een eigen. voldoende grote parkccrn1imte beschikken. . Het wachthuisjé op hel voetpad aan Het Nieuwsblad, het \\linderick,plcin moet trouwens donderdag 15 me i kontraktuecl worden verwi1derd ro. l 1975' p . 7. dra de erachter brnakhggende grond wordt bebouwd. Op hel parkeerterrein kan een degelijke akkommodatie voor wachtende busgcbrulkers worden gebouwd. Waarom wordt Zaterdag 31 mei- wordt ons ~~W oplossing in die z.in ~ei.ocht? gowest al.'> wandelgobiod voorgo·

Bekeuringsregen

$.

i

-

steld door de gowostofljke verenfglngon voor vreomdollngonverl<oor Zuid-Wostbrabont. Stalt to Alsemberg om 9 u. 30 on atinl<omst to Hafle om 15 u. 30 waar eon bezoek aan do basiliektoren de toeristische dog afrondt.

Publi-Journaal, editie A, nr 22 woensdag 28 mei 1975' p. 2.

ALSEM.a.ERG

- Zaterdag 1 juni om 20 u. 30 ln 'de rijk.smiddelbn re school. Panoramalaan : Ct'telltrt dansen met P. J.

'F. Walliseroup en z.angcrcs M;irleen. Toci:ani:11prijs: 70 Cr. (rechtgevend op ar: lls t'Ombola met als eerste priJS volautomatische wasmac_~lflC):

_

Publi-Journaal, editie A, nr 22 woenedng 28 mei 1975' p. 4.

Autodief stallen· te Alsemberg · Ten na.dele Van M. Londens. Hellestraal te Alsemberg werd een pen;pncnwagen ontvreemd. Het ~ werd later In de Fabrieksstraal. te Alsemberg teruggevonden. In de Putoor Bolsstraat te Alsémberg werd eveneens een personenwagen gest.:>len ten na.dele van Paul Mousty. Ook dil voertuig werd teruggevonden.(drJ -

__ " .

.... L._

Het Nieuwsblad, dinsdag 20 mei

1975, P• 4o

Voorstelling van het gewest als wand~lgebied

door

VVV Zuidwest-Brabant Op uite r dBg 31 ·mei organizecrl de gewestelijke VVV Zuidwest-Brabant een wandeltocht voor a llen die zich inzetten voor de uitbouw van het toerlsme in zuidelijk West-Brabant Om 9 uur vertrekt eon bus op hel Possozpleln te Halle. Om 9u.30 worden de deelnemers aan de wandeltocht verwelkomd door hel gemeentebestuur van Alsemberg in hel ' nieuwe gemeentehuis. Hier volgt een korte uitecnzcUing over de wnndelprojekten in het gewesl Om 10 uur wandeling nnar hel centrum vnn Alsemberg en vandaar langs ui~­ nenwegjcs over de hoogte van Bru. neput nnar het provincinal d?mein van Hu17.ingen. waar hel m1dd&gmaal frenomen wordl Om 14 u.30 vertr ck nMr het toeris. tisch C"Cntrum Halte. Hier wordt een bezoek gepland Mn het nieuwe klokkenmuSl'Uffi. de gcrcstnun.-crdc lx'ianrd. bcin.'lrdbcspcting en beklimming vnn de bRSiliektoren. Om 1su.JO algemene lustrumvergadering van de VVV in hel Jczuictenkollege waarin eerlang een nieuw toerismebureau wordt ingcrichl Gastheer . het stadsbestuur van Halle. Voorstrlling van de nieuwe folder on vnn d11 nktivitritcn In lwl rnnm vl\n hel Europt'<'S hutr voor hrt nrt"hl. lcktunU\I pntrimonlum. Kort or1n11. konC"Crl Omstreeks t7u 30 worden de dcclnrmers Mn de "nndeltochl die uit Alsemberg naar Hnlle waren meegekomen mPl de bus nnar Alsemberg leruggovoord. In govnl van slecht weer wordt de wandeling v~r­ vangen door een busrit door do ompving {dsl

- Het Nieuwsblad, donderdag 29 mei 1975, p . 9 .


f usües van. gemee ten Zoals iedere en wel stilaan weet. wil het Ministerie van Oinnenlandse Zaken de gemeenten Alsemberg, Beersel, Dworp, Huizingen en Lot samenvoegen om er één grote gemeente van te maken. De konsullatieronde voor de gemeenten van Brabant Is ten einde en de ädviezen vnn de gemeentebesturen werden aan de Gouverneur van de provincie Brabant overgemaakt. Het zal de lezer wellicht interesseren te weten welke adviezen boven vermelde gemeenten met betrekking tot de geplande f usie hetJben overgemaakt. Alsemberg: Geen eensluidend ndvles t.t.z. : - eon gedeelte van de gemeenterand (C.V.P.) is voor de geplande fus ie van de vijf gemeenten ; - een gedeelte (Gemeenschapsbelangen en Liberté et Démocratie) is voor een fusie tussen Alsemberg, Beersel en Dworp : - de V.U. (Jos Vandenbergen) -spreekt zich uit tegen olko vorm van fusie, vooral om vlaams-politieke redenen. · Beersel: Tegen de fusi e. wil autonoom blijven. Dworp : Tegen de fusie, wil autonoom blijven. Huizingen : Is wel gevonden voor de fusie van de vijf gemeenten. Indien de grote fusie echter niet doorgaat, dan wil Huizingen eveneens autonoom blijven. Lot: Wil niet weten van een fusie tussen de 5 en wil"enkel fu sioneren met Ruisbroek. De adviezen zijn dus allesbehalve eensluidend en bovendien vooral ingegeven door politiek olgenbe-

. .• .

lang. De P.V.V.-ers en P V.V.-strekte Alsemberg. Beersel en Dworp vrezon de grole fusie omdat d e C.V.P er moor mach! zou hebben (Beersel on Dworp hebben P.V.V.·burgemoesrers.) De C.V.P.ers van Al s ~:mberg . Beersel en Dworp vrez en op hun beurt een eventuele fu sie tussen die 3 gemeenten en willen er absoluut Huizingen en l ot b11 (gemeenten met een C.V.P.-rneerderheid). king

(Uit

Publi--,J ournaal , editie Ap nr 23 woensdag 4 j uni 1 975 p p. 1 8. ALSEMBERG Bruc9e:t"ut. - Znlerdng en zondag

lelkcru \ O.Mr ts u. in hel Si nr. V1rtorln. atuuul grCR)l lt'ntdccsl met volksspelen en b:1I - lsgrl

He t Nieuwsblad, vrijdag 6 juni 1975, p. 6.

en

De federatie Hallo zou van plM zijn eerlang een grote rui mbcurt te houden. lsgrl

.Het Ni euwsblad, woensdag 28 mei 1975' p. 6. ALSEMBERG: lichtgewonde ln de Frans Deneyerstraal te Alsemberg reden de personenwagens bestuurd door Karel Houben uit Alsemberg en Marina Buelinckx eveneens uit Alsemberg tegen elkaar. Laatstgenoemde werd hierbij Jicht gekwetst !dsl

.Het Nieuwsblad,

A lse1n be rgse Sippe Is

weer op stap De Sl ppelstrekkcrsg roep wnnrvnn de :r.elel in Alsemberg i s gevcsll(.td - Hoogveldlaan 2S, tel. 3SS. la43 - plnnt nlweer een aantal r l oue uits tappen. Op 21 on 22 juni is er een ontdekkingsloehl naar de Onbekende Provincie Henegouwen. Inschrijven voor 12 juni. Op 27. 28 on 29 juni volgen bezoeken o.an Brugge biJ feestelijke nacht.verlichtin~

Van 19 lol 21 juli brengen de Sip. . pels een 1.0mcrweckend door in de koele Lux::imburgse bossen. Aanmelden voor r. juli. Door do l<cmpcn trek t men ten slotw op 30 en 31 nuguslus. Meer inlichtingcm en Mnmelding steeds op boven\'.rrneld ndrcs. !sgrl

Het Nieuwsblad, vrijdag 6 juni 1975 , p. 6.

ALSEMBERG lnformolienvond. '- Vrlldtll 20 lunl om 19 u In dil f\MS, Panor11ml\llWJ\, voorlkhllnt:S11vund over hot Vernieuwd ~kundalr Ondo,....lj~ lsgr)_

Het Nieuwsblad, dinsdag 17 juni 1975 t p. 7.

Alle r eglementen en mogelijke hoge boeten ten spijt. blijft Alsemberg door sluikstorten geplaagd. Vooral de twee bossen Clcctbos Grootbos. vertonen aan de rnnd on een triest beeld van allerlei huls-, tuin. en keukenafval: innar ook de Clcertstrant tussen de Ke'rkhonnan en de Brusselsesteenweg blijft een uitgelezen toevluchtsoord voor sluik-

storters.

~

Alsemberg. wat nu 7 • mei 1975, lngondt1allnan 43. Al semberg)

- In het mei-nummer van • Zenne en Zonlën " wordt 3 Jaar aktivl· telt kritisch bokolcen. In dit nummer o.olc het alermarond verslag van da Wlelawaelafdellng omtrent de Inwerking van p esticiden op de fauna en flora van onze streek. Daarnaast ook streeknieuws uit Huizingen, Lot, Alsemberg, Halle, Dworp on St.-Goneslus-Rode. (Zenne en Zoniën, Dostolhoido. Dworp).

Publi-Journaal, editie A, nr 23 woensdag 4 juni 1975 t p. 2 .

Sluiks torten in Alsemberg

.ALSEMBERG O:muv..,ul Lnl"r'dng, .!Cl u 'til llM<;, P1111ur.unr1J1111n. mei mn1tl'•ts .Marlet•rr «'n lr jol J F Wnmlys 11rucp

Het Nieuwsblad, Eaterdae 7 & zondag

8

junt

1<.}7c:;, P. (,.

zaterdag 31 mei & zondag 1 juni 1975 p . 8. • Dat net niet denkbeeldig is, wordt ons zc,pas gesignaleerd uit Alsemberg waar spelende kinderon vorige week vi1I gifeieren vonden in het Grootbos aan de watertoren. Deze gileiercn dragen wel de stempel : " Vergil-po1son •. Maar niet alle kinderen kunnen lezen. Ook honden n iet. Wij hebben reeds eerder gemeld dat in de wijle Alsput (Halle) een hond stierf na het eten van deygeliike gife!eren.

Publi-Journaal, e ditie A, nr 2~ woensdag 4 juni 1975, p.

a.

ALSEMBERG - Zaterdag 7 1un1 om 20 u 30 In de rljksmiddelbare school. Panontmalaan gezellig dansen met P J. F Wall1sgroup en zangeres Marleen ToegangsprtfS 70 tr (recht· .gevend op gratis tombola met als eerste pri1s volautomnl1sohe wasmachine)

Publi-Journaal, edit ie A, nr 23 woensdag 4 juni 1975' p. 4.


ALSEMBERG

1

motorrijder gekwetst Op hel lm1ispun1 vnn de Grootbosstrnnl met de Al semstrnnt te Alsemberg reed een motor. bestuurd door Michel Pink, tegen een personenwa. gen. bestuurd door 1.ijn broer Rudy Pink. Michel werd hierbij zwaar go. ~nd. Ids} _ .•.

Het Nieuwabladt dinsdag 1 juli

1975, p. 4.

Alscmbcrgs KOG-voorzitter voortaan bezoldigd. De voorzitter van .de kommissie vo.n openbnre ondersw.ncl van Alsemberg wordt voortaan· voor zijn werk b ezoldigd. De leden van de kommissic ontvangen ook zitpenningen. De beslissing is gen0mcn tijdens de jongste vergadering van de gemeenternnd van Al semberg en heeft terubn.,·crkcn~re k rncht tot l janunri 197·1. De veri~oedingen zouden r.iosclij\, zi1n doordat GCCn cnltcl vcr1.0ck om een uitkerlnt\ in het mam van do wel op het bestaansminimum 1.ou zijn ontvnngon. lsi;rl

Het Nièuwsblad,

woensdag 2 juli 1975, p. 6 .

Speelplein bij Alsembcrgs gemeentehuis De gemeenteraad van Alsemberg heeft op zijn jongste bijeenkomst besloten 500.0VO Cr. te lenen voor de aanleg van een speelplein in het domein Ronclenbos.

l'I

· De CVP hee ft bij die gelei:cnheld bcnndrukl dnl het ndvics van de dienst vnn hel Crq_~pll\Q zou dienen te worden ingewonnen. voornloor met de annleg zou worden gcstarL Het is immers nog steeds niet zeker of en In wcll<c mnte deze dienst nlsnos do nnnkoop van hot domoin gaat bcloelugen. Oio betoelagini::: is slechts mogelijk als bcpMlde voorwnnrd<'n op het gebied van do g r oonvoorzionins en hel leefmilieu in acht worden ncnome11. Mnl d<' nnnl<'ll van het speelplein Is Intussen een aanvang sc:n111nkL lsgrl

Het Nieuwsblad, woensdag 2 juli 1975, p. 8.

Aij ks--muziekacademie Alsemberg - Prijsuitreiking Zaterdag. 21 juni had in de . Aijksmuziekacademie te Alsemberg de uitreiking plaats van gotuig· schriften en prijzen.

525 leerlingen ol 7~3 cursisten. be·· volking die evenredig verdeeld is

over muziek, taalexpressic en bal· let. ·

Deze academie, die vi1 f jaar go· Deze plechtigheid ging gepaard leden opgericht werd, is actueel met een optreden van de leerlin· uitgegroeid tot een school van gen. Een nokvolle zaal kon genieten van een rijk gevarieerd programma. De balletklas bracht op 26 · muziek van Johann Strauss en P. Tsjaikowsky drie sierlijke nummers. die de lerares. Mevr. Snauwaert 1975, p . 11. alle eer aandeden. De Heer Carre bracht met zijn leerlingen een fragment uit Aeynaert De Vos. in een ... ~ n •· , ... . ~ bewerking van P. De Prins.

Publi - Journaal, editie A, nr woensdag 25 juni

. t:;c n '

.l . 'v' \.V!.tlî!

~ t)•c • ~ ll go H( v ~.c.~ ""\,;

.l

'ü

in Afocr11bcrg De Alsl'1nbc-rgse r:c;uecn ter aad heen lijclcn<J .lijn joncs te verr;n dcrlug een annlnl rel<c· 11i11ge11 O\'er 1!>74 ~Ol'Ut;l'lleunl: die vnn de KOO, die vnn het gemeentelijk watc-rbcclrijf die nfsluîl me! t,7 miljoen rr. winst, en de gcmcent<' r ekening. Voor de n:\Olce van een speelplein in hel domein Rondcnbos wordt 500.000 fr. geleend. De CVP heeft geyrnni;d dal vooraf de diensten van hel Groen f>lnn zuullcn worden ge. rnad plecud.

De llfeiboom\\'cr. wordt lichtjes verlegd, zodnl hij nis '' nndclweg knn bcwa.v d blijvert ' Voor de nnnlct: vnn de l\visL<:trnt\l werd een mecrui~:ave vnn 0.000 fr. nanvnnrd : de lnaeste iMchrij,·cr bil de nanbcsh:dine knn het werk niet uitvoeren 1.0J11t de tweede goedkoop. sLc Cirma wordt n:ingcduld. die o.ooo fr. moet voor de helCt door Alsem~bcrg. voor de helCl door Sint.Genesius.node worden bctnnld. Mnuezien de weg op de r. rens 'nn beide gemeenten liet Dû totale uitgave voor de a:v1lcg van dc-io weg beloopt .ongeveer 900.000 fr. lsgrl

Het Nieuwsblad, vri jdag 13 juni 1 975' p. 6.

Onder de leiding van de Heer L. Schollaerl bracht de klas samen· spel : trio·s. kwartetten en zells een harmonieorkest, samengesteld uit 27 leerlingen. De Heer F. Walgraeve zorgde voor de jonge. moderne noot in • Wij spelen pop • voor piano's, slagwerk, gitaar en waarop teer· lingen uit de balletklas aangepaste dansen uitvoerden. Tot slot zongen de leerlingen notenleer. voorbereid door hun leraren : de HH. Houvenaghel en Truyens. de kindersymfonie van L. Mozart. onder de leiding van de H. Houvenaghel. 47 leerlingen behaalden een diploma : 7 speciale prijzen, waaronder een prijs van de minister -van Nederlandse Cultuur, werden uitgereikt aan leerlingen dio zich bijzonder onderscheidden. (Medeg.)

• In de r/Jksmlddt{llbareschoo/ t• Alsemberg wordt · de stookplsatlil vervangen (653.334 F) en wordt hot dak vernieuwd ven de klaslokalen voorbereidende afdeling (484.163 F).

Publi-Journaal, editie A, nr 26 woensdag 25 juni 1975' p. 6.

Gratis aansluiting

op kabeltelevisie te Alsemberg

Villa uitgebrand te Alsemberg

Tijden s de jongste gemeenteraad van Alsember5 heeft CVP. raadslid Hugo Cnsnor gevraagd dat alle g<'handlcaptcn en per. sonen, vrljgostcld van de beta. ling van TV.taks. gratis een aan. sluitinu wuden krijgen op het kabeltolnvlslonet. De gemeente. raad hoeft hel echopenkollcge volmnchl gegeven om een rcgolinit uii to wc1:kl'!n~ lsgrl

In de Blu1delle nummer l l werd de villa van Verstraete.Eerdckens bijna tot.aal door de vlnmrnen vernield. De brandweer vlltl Ukkel kreeg verster. klng van Brussel om Ie redden wat or nog te redden viel De 001'7.al\k vandde brand 1& niet gei.end. De villa werd totaal vernield Ids)

Het Nieuwsblad, maandag 30 juni 1975, p. 7.

Het Nieuwsblad, dinsdag 24 juni

1975 9 p. 7.


Open-deur in Alscmbcrgsc 0.-L.-Vrouwkerk In d1• 1\l «·nih"•q:'.t· l11x11•1:otische • herto1ti•l1ik•" 0n11· l ll"\l' Vro·1·"l.c·rk bevinden

I\erl{elijk~e

l{unstschatten ·tentoon te Gaasbeek.

Tot 2 1 juli loopt in de Roe- mensen voor hun volgehouden in. lnnlszaal van h e l lrns tecl te spanninge n. \'~'\ h\'' " Gaasb eek een merkwaa rd ige Piet Borremans verwelkomde in 111 lil'! rn11111 vnn dé t~ntvo•l~h:lling •Ars te ntoonste lling van kerkelifkc naa m van de organizatoren het tal. Sa1'" 2 . ,.n hel Eu1 <lf'\'('S 111.1r vnn het kunstschatte n conder d e tite l rijk opgekome n publiek. Spreker bou" riu111h1: r1 fr •""<:! wo1 th'n d ie t11dcns het Ar s S acra Il, geo r ganizee rd wees op de jarenlange voorbereiding wcck"m l 1·111i 14 en l ~• 1u r11 voor hel pubhck door d e A. Masius krin g en het van deze tentoonstelling, de aange. 1tl\'1:.1nl.cl11k e~11·:d d 11<1r de parochie op ini. houden inspanningen en de veelomOude la nd van Edi ngen. tu11tcf rnn de l.!1'" 1·~:cht1'l' VVV Zuidwest. 1lrati.1nt N11d1·ro 1nhdn 111i,:e11 bij pastoor Op de vooropening. bijgewoond vatlende studie. Hij dankte allen die Vnn Wocn:.el. tel 3.'Jll 17 IU t~grl door een honderdvijftigtal personen. op welke manier ook meegewerkt hield senator J. Bascour. tevens voor. hebben aan deze tentoonstelling. Zijn Het Nieuwsblad, zitter van de Nederla ndse Kultuur. dank ging tevens naar kardinaal zaterdag 14 zonraad hel openingswoord. Hij zin- Suenens, die zijn hoge bescherming dag 15 juni 1 97 5 speelde op de grote realizaties van de aan deze tentoonstelling heeft verA. Masiuskring en feliciteerde de leend en aan de minister voor de p. steun die werd toegezegd Het Ni euwsblad, Spreker pleitte voor hel behoud en dinsdag 17 j uni de beveiliging van het kultureel patrimonium en het landschappelijk 1975 , p. 6. . karakter van de streek. Steeds driester. aldus spreker, worden de schaamteloze bandieten die onze kunstschatten roven of gewetenloos verminken. Steeds dreigender word t hel gevaar dat onvervangbare kunst.Z aterdai: 12 en :tondag 13 juli : schallen teloorgaan ingevolge onvolDe 1cntoon.,tdhni; • Ar~ Sacr:i • (i:ew11\lc: k unst uit hel P:1 jo11.:nland). loopt doende beschutting of door het uithooi:go1i~chc S t M a rtcn sbnsiliclt lo< :!l Jllh 111 het k:t,lC<'I van Gaas- "t e H alle, met rijke midJclccuwsc stoffc· blijven van tijdige restauratie. Het is bccl.. Teven' " er i:dc11I bcroc:k aan ring, ori:a nisatie: V. V. V. H alle : . ergerend te moelen vaststellen. aldus ~ erken uit hl.'t i;cwc,l. 1..-th·n< v~n t.i - laacgucische O .L. V.-kerk Ic DdllnPiel Borremans. dat enerzijds de Hll 17 uur . Hierna her >u lkdice pro· i:cn, met renaissa nce orgel en barok. openbare besturen miljarden be~r : 1ntma ,childcrijc:n, o rsanisa1ic : Het Oude Land van Edingen. . schikbaar stellen voor projekten Zaterdag 14 <.'Il wnJai,: 1~ Juni : ZoncJug 20 en m a:rncJag 2 1 juli : waarvan het nut op zijn minst twij. kf:i,•ickl.' ~' Scb:1,1iaankcrk te felachtig moet genoemd worden en 1101i<che en barokke St P ie1ersl .l n!<cb c•·k. roma:in'c doup>'ont. org.-i ni· \:crk te i\l errhckc, biczondcr volledige dat er anderzijds geen doeltreffende ' :' ' " ' ,ucia.11 -J..u ll urck raad : rokokos1o!fcrin11. ori:anisalie: M asiusmaatregelen \vorden genomen om houi:g,•ll\Chc • hc:noi;d1jke • O.L. kring Vrouw- 1.crk · c Al...:1ubcri:. kun11~chal· het kerkmeubilnir van Herfelingen Sluitin~weekeinde van de tentoon· lcll uil al k <'Ctl\•c11, tlr)!:ini,atie : paro· tegen verrotting te beschermen en ,lc llini: in het kas1cel van Gaasbeek. '- 'Hl•. dal parlikulier initiatief aan deze te. korlkoming moet verhelpen. Spreker Z:llcrdai: 11 en iondai: 22 1u ni : Publi-Journaal, deed tot slot een oproep tot alle aan. vroci:i:o1b~hc St P ic1c r,kcr k. 10 editie A, nr 24 wezige gezagsdragers. al hun krachll cm.-. rvkoko,w Hcrinit; - )!Ol l\Chc Sl P ictchkcrk te .St. Plc- woensd ag 11 juni ten in te zetten opdat gans hel patri1rr-.k:1pdfc. krviswci: i:c,chi llJcrd door monium zou gered worden. 1_97 5, p. 2_7_._ __ (.'11n,1ant111 Mt·unicr, o rpni,alic ; Het Prof. dr. Steppe, afgevaardigde van 0 111.Jc Lanll van &Jini;cn. kardinaal Suenens, stelde de vraag / .•acrllai: 29 en LOndag 29 juni : bij hoe de kerkelijke schatten le beveili·• laa1i:oti, d1c S1 Gcrirudis kcrk te gen en te behouden en hoe het in Ternat : kunstiiieubilair in harmonie te bren. - · i:ot"c h(• SI K w1n1cn,kc rk te Se gen met de liturgie? K " i111 cns t.-nn lk, mei kumlkapel, o rga· ni,n1ic · Ma"u,1..rini:. He t Al~cmbc rgse Sint-VlcloMisschien was het goed, aldus Z.11.·rd:ii: ~ en 1ondai: 6 juli : ri n s tiluut orga ni zee rl op zaterspreker. de kunstschatten samen te - vrnci:i:oti-ch c O .L.V.-1.crk te O.l. dag 7 en zondag 8 juni een Breubrengen in een kapel, die dan onder Vrouw l.umhcck (ltoo"h•:û) met o ndcrg e liaans f es tij n, waarvan de be'lll' cr hel hcrucmdc, l:1a1 i:mi sc he ret :ibcl, bege leiding kan bezocht worden. Of1•ri.::111isa11c t.I :_1s_iu_s_k_r1_n.:;l!-:_._ _ _ __ doe ling in ho ofdzaak Is de bewel een bepaalde ker k uit de streek volking in een ontspannen s feer te onttrekken aan de kerkelijke dien. met de school kennis te laten sten en om te vormen tol een ALSE.,lBERG museum. Op dal ogenblik moet er maken. - Vri jdai: 20 juni om 19 u . in de gedacht worden aan een bewakings. Op zat.Prdag zijn er van 15 tot 18 u. r ljksmiddelba rc school, 'Pano ramadienst en aan de nodige subsidiëring. laan : In!o rmalicavond over ihel volksspelen voor leerlingen. ouders Spreker verklaarde dat weldra hier. en al wie verder wil meedoen. Er zijn V.S .O Iedereen welkom. - Zaterdag 2 1 iuni o m 15 IU. In ook go.earl wedstrijden Zaterdag van over een dekreel zal verschijnen. de gemcentclijk1: !el'stzaal. Schiool- 20 tot 1 u disco.bardansavond in de De h. Juwet. afgevaardigde van s traat 3 : prijs uiln•ik 1111: en Jcerminister De Backer. zinspeelde op de li~cc n.k oncl' rl l t'dt·r ct• n . wel~om. feest.zaal. Tocganc i:: r al is . Organ1 sa t1c . n1k stalrijke publikaties van de organize. Verd!!r 1s er zondagnamiddag een muzi c kakadt'mie. rende kulturele kringen. doorl ope nd festival van teke nfilms. Men kan uiteraard ook voor eten en Ten slotte dankte dr. Renson. konPubli-Journaal, drinken m hel volk~kafce en dito res. servator. de iniliatiefnemers voor de editie A, nr 25 enorme inspanningen. Spreker voeltaurunt wrec~L !sg!:_l woensdag 18 juni de zich gelukkig deze tentoonstelling Het Nieuwsblad, binnen de muren van hel kasteel te 1<.:17 5, p. 4. ~oge n laten plaatshebben. - !dsl vrijdag juni 1.11 h , ,",

•,"i.- "'''"'

5-unf.tS<.lml\en uit ullc

&

5.

..

Lentefeesten Sint-Victor Alsemberg

-----

6 1975' p. 6. ----


GEMEENTEBESTUUR van A LSEMBERG

I

Alsemberg, 11 juni 1975

BERICHT AAN DE BEVOLKING

------------------------

DRINKWATER : De Intercommunalé voor Watervoorzi e ning Alsembe rg, Beersel en Dworp (I.WoA.B.E.D.) laat ons weten da t , wegens oorzaken onafhankelijk vao haar wil doch waaraan weldra een bevredigende oplossing zal g egeven worden, de waterbevoorrading ni e t me er op r egelmatige wijze geschie d t ·De thans he er se nd e droog t e. maakt de toestand nog kritieker. DE BEVOLKING WORDT DAN OOK DRI NGEND VERZOCHT HET DRI NKWATER NIET NODELOOS TE VERSPILLEN .

J

Het sproeien van ~ovi ngen e n gr aspe rken evenal s he t wassen van autovoertuigen, s toepe n e . d. zou moe t e n gestaakt worden . Wij verWachten va n ieder inwoner voldoende burg erzi n om ons te helpen deze tijdelijk e moeilijkheden op te lossen.

LOSLOPENDE HONDEN :

-----------------

Er wordt va s t g e steld da t de plaag van de loslopende honden v oortduurt, met al de ongemak.k en en gevaren die hieruit voortvloeien. Aan de politi edien ste n werd opdra c h t gegeve n s t reng op te txeden teg en de betrokken eige naa r s die hun dier e n niet aan de leiband houden. Voor eventuele kla chte n ku nne n de inwoners steed s terech t bi j de g e me e ntelijke p oli t i e• ( tel. 358 . 46. 13 ) . Voor h et College: De s ecre taris i.o.

De bur g emeeste r ,

R. PIETERS.

J • .ALBERT.

ALSEMBERG

- Z aterdag 14 cm zondaa 1!1 Juni va n 14 t ot 17 u. : a eleld b l!iMk ann de he rtogelij ke O.L. Vrouwkerk. Or ga nisatie : parochie. - Vr ijdag 20 juni om 19 u. in de rlJksmlddelbare sC'hool, .Panorama· laan : Informatieavond over het V.S .O . I eder een w elkom.'

Publi-Journaa l 0 editi e A, nr 24 woensdag 11 j uni 1975, p. 4 .

• Onze r edalrtlo ontving een antwoórd op Splintort/es verschenen In Publi Journaal van 4 /uni betref. lende de gllelron • Polson-verglf • die door spalondo kinderen In het Grootbos te Alsemberg gevonden werden. Eon naamloze brief kunnen wij jammo1 genoeg ni et publl· seren. De anonimiteit wordt door pns bewaard moor oon naamloze brief Is __peon brlol.

Publi-Journaal, edit ie A, nr 26 woensdag 25 juni 197 5 , p. 2.

• Alsemberg, Dworp en Hulzf,.,.. gon bleven vorige weelc een tl/dl• verstoken van water Deze gemeenten worden gadeeltelljk bevoorraad dooi lwabed Alsemberg dat ook nog de gemeente Unkebeok bevoorraadt. Omdat Linkebeek vorige week hot krHntjo nogal vet opon· gazet had, bleal er niet voel moor ovo1 voor hogergenoemde gemoon· ton.

Publi-Journaal,

editie A, nr 2,

woensdag 18 juni 1975' p. 2.


~U11e caba:re1tiè1~e

d' Al§e1nbe1~g

_"abaittue IJia1~ so:i1 co11c1utbin · 11 y ;i ~ix rnois e nvirnn. 1111 cnuplc de concul.>ins commenç:dt l'exrloil«lion du café • L a Source •, !l. m e du Cu ré .Jc;i n Bol:<. ~ AlsC'mber,;. Elle. Yvonne S{'dcyns, 31 ;ms. n ée à Wich<'lcn. a\':til p r is Ie commerce à son nom. et lui, Achi lle Van Hèc, 42 :ms. de Wichelen cgalcment, éla il !inanciè· r emcnl inlcrvenu 11our la reprise. . IJ y a quclqucs jours. cc rut 111 rup turc, la femme ayant fait comprendre qu 'cllc e n aim11lt u n autrc avec Jequel e lle ciésira it r cCaire sa '\'ic. Il y cut qu clques explic:Hions. des disputcs nuxq uellcs Van Hèc m it fin en nlla nt h:i bi te r seul, à Molenbeek. Mais il nrrivalt que, Ie solr surtout, il revcn ail à • La

LC'.~ consommatcurs préscnls ou joucr une part ie de carquLttèrc n l précipilammcnl les tes avcc Jes amis quïl s'élait !ails l ic..ix. L'un d'eux prévint Ja gcnd:i rmcrie. d ans Ic qu11rticr. Samcdi. il était encore là. alla· Quand celle-ci arriva à • La blé a\·cc t rois aul rcs partcnaircs, S ource " Van Héc avai l démonté Ie !usil. et il se lais~;i cmmcner son ancicnnc am ie se t1·ouvant sa ns opposcr l:i moindre résistan derr ière Ie comptoir. Soudain. vers 17 h 30. s:i n11 dire ce. Tl élail étonnnmment calme. u n mot. Van Hèe se leva entre Au jugc d'ins lruction qu i l'a indeux donncs e t monta directeterrogè. le mcurtricr a cxpliqué m ent à l'ét :igc ou il av;ii t cu son que c'étalt la perte de l':i rgcnt ;ippartemenl. Il e n rcdesccndi ~ . qu'il avait engagé d:ms l'::iffairc. c l que la victimc re fusail de lui q uelques inst ants plus lard arme re~lituer. qu i l'avait \fait agir bien d 'un fusil de chasse à double caplus q ue l:i jalousie 'Qu Ia dêcep non. Sans hésitcr et sa n~ dirc un tion amoureuse. · mot . il Ji1chn un coup de . feu à Van Hée a été p lacé sous manbout p<Jrtant dnns la nuque dat d 'arrèt. d'Y von ne Scdeyns qui s'écroula, H. V. D. tuèe sur le coup.

Source • pour b;n·ardcr a\'C C Jes clicnt~

Le Soir, zondag 22 en maandag 23 juni 1975, p. 6 • .

Winst voor Alsembergs Water b e drijf Tijdens zijn jon gstè b ij·eenkomst hee ft de Al~em­ b er gsc ge m eenteraad de re. kening 1974 v a n h et g emeent e l i jk waterbedrijf g o edge. l<eurd. Deze reken ing werd afgesloten met een batig saldo van 1.700.000 fr. Bij deze geleg enheid heeft r aadslid De Moor erop gewezen ' d o.t de gemeente zich zijns inziens moet voorbereiden op de centralizatie van de wnterdistributlè. De CVP-frnktîe van ho.ar kant meende dat h el beter Is het lnterkommunaal Water bedrijf Alsember g -Beersel-Dworp· behouden. Het Alsembergse water Is stukken goedkoper dan dat van de Brusselse lnterkommunale Watcrmnatschnµpij. dat de wuterbcdeling i n een groot 'lantal. gemeenten ten zuiden 1an Brl!ssel verzo;gL l!1gr}

te

Het Nieuwsblad, woensdag 2 j uli 1975 , p . 6. 8 Wie wil te voet rond Brabant ? De trekkersgroep " De sippefs • uit . Alsemberg start ·met een voettocht rond Brabant op 5 september. In· flchtlngen bi} Herman en Marianne P.etroons, Hoogveldlaan 25 te 1641 Alsemberg (t~I._ 3~8 ~8 43).

Publi-Journaal,

eai tie A, nr. 33

woensaag· 20 augustus 1975, p. 2.

hiij~~li:. mlce®IL fum ·]ffi cerioba:;Jrg ALSEMBERG - Enkele uren voor hij uit het huis van zijn bijzit zou gezet worden h eeft de 42-jarige Achiel Van Hee haar doodgeschoten. Van Hee woonde ongeveer zes maanden samen met de bazi n van café De Bron in de Pastoor Jan Bolsstraat te Alsemberg. Zij exploiteerden samen de herberg. :àlterdngnamiddag zaten zo- de komst van de rijkswacht van w at dertig klan te n in het café. St-Cenesius-Rode a!gewnchL Onder h en Achiel Van Hee. De Zaterdagavond rond 21 u. man Is rond 17 u. 30 plotseling vond reeds de wedersamenstelvnn het k aartspel opgestann en ling plaats onder leiding van naar een knmer boven de golag- onderzoeks r ech ter Dujardin. za.ul getrokken. Toen hij weer in Dader en slachtoffer zijn beih et deurgat verscheen had hij den afkomstig uit Wichelen biJ eon Jachtgeweer in de hand. AalsL De drijfveer van de misVnnop ongeveer 2 meter nf- d aad zou te ma.ken hcbbon met stnnd heeft hij dnarmee de 31- moeilijkheden In do verhouding: jarige Yvonne Sydeyn. zijn bijzil. de vermoorde vrouw w a.s de ofdie ann de toog glazen stond te ficiólc uitbaatster van het cafè. wa55en, links in de hals getrof- Zij wilde do verhouding mol Vnn fen. De cafébazin wflS. op slng Heo verbreken on zou hom tot doo d. Van Hee. die jnger is. heeft midclornnchl znlordng de LiJd onmiddellijk het wnpën gede- hebben gegeven om zijn pnlckon monteerd - wat door de in pa,. te maken on het cnfé te verlnten. nifk vluchlende klanten werd Vnn Hoc zou vooral woes~ zijn geïnterpreteerd als het herladen gewt.!est. omdnt de vrouw weivan het wapen - en heeft rustig gerde ho.m zijn aandeel in hot cafó terug te geven. Na ondor. vraging werd hij zondag onder annhoudingsmandant geplaatsl

Het Nieuwsblad, "". " --· ....._ maandag 23 juni 1975' p. 3.

.


C::TUDIEMOGELIJKHEDEN ~

KINDERTUIN voor peuters vanaf 2

1 /2

jaar

LAGERE SCHOOL vanaf 6 jaar in aftonderlljke studiejaren, wordt hier uw kind geleld bij zijn eerste schreden J3n voorpereid op secundair onderwijs

SECUNDAIR~

AFDELING - vanaf 12 jaar

VERt~IEUWO

SECUNDAIR ONDERWIJS {V.S.0 .) oprichting van een 1c ObservalleJèar -

een onderwijs aangepast aan de mogelijkheden van elke student uitstel van studiekeuze voortdurende studiebegeleiding ALLE studiemogelijkheden blijven open

TRADITIONEEL ONDERWIJS MODERNE : se en 4e moderne Technische afdeling A3 : - 2~. 5~ en 40 Je~; ~e<:hanir.~

{1f

Hor1tt><;~:~i;l'1!:

ALGEMENE INLICHTINGEN : -

-

volledige eetmalen tegen voordelige prijzen kosteloos alle klailbenodigdheden in de lagere school leerboeken en materiaal gratis in de secundaire afdeling financlöle tussenkomst In vervoer · schoolbussen lar:gs : 1) Beersel - Linkebeek - Rode 2) Lot - Huizingen - Dworp - Alsemberg P.M.S. consultatlekablnet ter plaatse

$92122

1 Verdere inlichtingen en Inschrijvingen :

In eenzelfde gebouwencomplex, gelegen in een gezond en groen kader, vindt U er alle studiemogelijkheden voor uw J<inderer. tot de ouderdom van minimum 14 jaar.

Publi-Journaal, (,

eai~ie

- alle werkr.isgen tijdens het schooljaar ,-- tijdens de vakantie :van 1B tot 29 aug, alle dagen tussen 10 en 12 uur.

A, nr. 33, woensdag 20 augustus 1975, p. 4.

11


,

Het Nieuwsblad, woens da g 27 augustus 1975, p. · 1.

..

·:)Vijk1~«)mitee

wil jachtverbod . .. .. :tÁt'Alsèmbe~gs Gasthuisbos ...:{ ': .

'

1

t.

' .

.

'

.

.

·.

' · D e j ongste m aanden worden de wijken Halsendal en Gr ootveld; in ,de omgevi ng van hel A lsember gse Gaslhuisbos, ger egeld opgeschri kt door alarmer ende voorvallen in verband m et het jagen en 1 het j achtrecht in dat bos. Bewoners va!' die. wijken hebben nu een ; wijkkomilee opgerl chlf n stellen zi ch ten doel de jacht definitief uit hel Gastliuisbos te bannen. Van zijn k ant h eeft ook het Alscm bergse . provincieraadslid, Willy D e Saeger , stappen ondern om en l egen de gevar en van het· j agen In deze dichtbewoonde omgeving. ; '!'.H et Gasthuisbos is eige~dom jaar. De plaatselijke b~volking is ' !: ~an de KOO van Brussel, die de er steeds minder mee opgezet 1achtr echten ervan . ve.rhuurt .dat het bos als jachtgebied wordt aan: H " Van Rossu~ uit Sint-Ge- gebruikt : het is een stuk nanes1us-Rode voor een bedrag luurgcbied dat onm iddellijk van om . en bij_de 60.000 fr. per grens_ t aan ee.!1 _!:>~bouwde ver-

kaveling waar veel kinderen tucht zouden opbrengen om de wonen. rust en de veiligheid van de Er zijn wandelwegen i n die plaatselijke bevolking en van de vóórkomen op de atlas der patiënten van het sanatorium te buurtwegen en waarvan heel r espekteren. wat mensen. ook niet-AlsemberDe plaatselijke bevolking begenaren, genieten. Aan de rand klaagt er zich daarenboven over van het bos bevindt zich het dat de jagers gifeieren i n het bos Brugmannsanatorium. Jagen op verspreiden om ·op die manier zichzelf is daarom in deze buurt hun wild te beschermen tegen allesbehalve e~ n ongevaarli jke ' eksters en gaaien. die f azant- en zaak. patrijseierenrovers zijn. Een Daarbij komt ech ter dat de ja- hond uit de b.uurt kwam ook al gcr of jagers 7,eJf niet de nodige door vergiftigfng i n het bos om het leven. A De plaatseli jke bevolking is ~ zich over deze praktijken gaan ( P AR IJ S -B R US S~t ) ~·. beklagen bij de plaalselijke politie. de prokureur des Koni ngs. de maatschappij tegen Wreedop 1, 2 en 3 mei 1975 te A lsemberg in de SHO PPING VASTIAU- ti heid jegens de Dieren cveewF eyde) en de KOO van Brussel GOD EAU. · · t k · · M · ~ Deze laatste heef t nu toegezegd Gezien het overg roo t su k ses van vorige Jaren erug ver i ezing ~ iss ~ ' de pachter van het jach trecht. ) die in januarie ll. al tot de orde Ro de . Sportief. werd geroepen. opnieuw te zulKandidaten schrijf in ! Leertijd bepaald : 16 tot 30 j aar oud zijn. ongehuwd. 1 len aanmanen de jachtwetgèving te respekleren, evenals de I • veiligheid en de goede nabuurINSCHRIJVINGSFORMULI ER ~ ' schap te willen in .acht nemen. lt Veeweyde beloofde steun in verNaam " ."" .. """"" " . " " """ ." .. "" " " .. " " ". Voornamen ~ band met een even tuele recht~ sprocedure in de zaak van de Geboren te . """ .. " "" .. " . "" op "" """"". Wonende ie § verg iftiging van de hond. Telefoonnummer ~ Van zijn kant heeft provincie.""." ... "" " ""." .. " ." """ " Straal nr IJ ' raadslid Willy De Saeger de ~ 1 staatssekretaris voor Leefmilieu Formulieren te sturen naar : ~ ' Poma. die de bossen. jacht en Rode Sportief, U ndestrant 56 -_ 1640 SINT-GENESIUS-RODE. " visvangst onder zijn bevoegdVerkiezing gaat door onder toezicht van een bestuur. j heid heeft. verzocht op te treden om een einde te maken aan de De Miss + haar twee eredames worden gra1is uilgcnodigd op alle feeslelljkheden van Rode ~ situatie. Hij heeft ook de provinSportief. H ciegoeverneur van Brabant Prijzen : !; aangeschreven met een gelijkZoveel ::ils in BEREND BOUDEWIJN KWIS. Prijzen ten toongesteld in de TOONZALEN VAN ) E MEUBELEN VASTIAU -GOOEAU, Stec n w~g ~ aardig verzoek. (sgrl ~ - - -naar Halle 1 - 1641 ALSEM BERG.

JERI<IEZING MISS RODE SPORTIEF

!

u'

~

l

Publi-J ournaal , editie A , woensdag 16 april 1975 , nr. 1 6,..:_-=.p_. _8_. _ _ __ ALSEMBFRG , wielrenner tegen auto • Wie de " Ronde v 1in Brnbant " te voet wil al/eggen, moet kontakt nemen met de trek kersgrocp "De Sippels " uit Alsemberg (tel. (02) 358 18 43). Start eerste etappe op zondag 7 september.

Publi -Journaal , ed i tie A, nr. 35 woensdag 3 septemb er 1975, P• 2.

ALSEMBERG VJ H·1rckkcrs9rocp Do S1ppcls.

Zal U srpl w;111cld101·ht dt1r•rlwcn hal lt.1ll1•rb<1~ ~1.11·1 nm 10 u n.1n cl' 11·111:d;, hc1 b!'ri: ''l!n 1iui1mHl'n l•,:11

Het Nieuwsblad, woensdag 3 september 1975, p. 7.

Op de St.ccnweg op Brussel te Als.

cmberg reed de wielrenner Van Hautte uil Etterbeek t.egen een perSl)nenwat;en De renner werd met een hersenschudding naar de St-Elisabelklinick van Ukkel overgebra.ctJLJdsl _ . _...._...j

Het Nieuweblact, dinsdag 13 mei 1Q7c:;_ n.

4"


&

Koncert bij Alsembergs Davidsfonds

...,._

r

A LS EMBERG -

;

Als regelmatig medewerker aan de RTB steil Frilz Hoyois er prijs op wei· nig uitgevoerde werken Ie vertolken en premières voor België te brengen waarover steeds met lof wordt ge· sproken. Hoyois. die In 1948 hel Voknal Ensemble van Brussel slichtte. bekend als mede1~orker van muziektlfdschriflen. spreker en voorzitter van de Internationale Zangwedstrijd van Brussel, is op zaterdag 8 mei om 19 u. 30 to gast bij hel Davidsfonds Alsemberg. In de hertogelijke kerk leidt hij zijn koor bij liederen uit hol werk van Bach, de Lassus. Mozart. De Boeck, da Vittorla en andere. Leopold Sluys, kapelmeester-orgelist van de basiliek van Halle, bespeelt bif deze gelegenheid hel orgel. · Het koor bestaat uit twlllllf beroepszangers, treedt regelmatig op voor de dienst Volksopvoeding - ook de opvoering in Alsemberg staat onder de auspiciën van het ministerie - radio en 1V, mlddagkoncerten en alle mo· gelijke belangrijke muziekgebeurtenissen In het land. Ook In hel buitenland Is de groep regelmatig te gasL De toegang is gratis. lsgr)

··w;-

SINT-GENESIUS-RODE

Ter gelegenheid van de meifeesten voor de kinderen op ZATERDAG 3 MEI 1975 van 14 tot 16.30 uur

Verf{ëez9rag << Meu~-)ef i~rnr11se5 }) en << MGube~~lfr"i~~s }) TANTE îER RY samen met

goochelaar LUCKY orgelist Marcel GOOREMANS en de muzikale cl9wns

Trekkersgroep De Sippels uit Alsemberg

BARTHOLET en PONTANY

15 jaar Op w.terdng 20 en zondag 2 1 september viert d e t r ekke1·sgr oep De Sippels m et zetel in Alsemberg, haar tS-jarig beslaan. De vi ering vo.n dit d erde lustrum wordt geh ouden op de terreinen van do Nij lense jeug d. h erberg. waar men 's zaterdags samenkomt tussen tien en lwaatr. Er staat een wandeling in de omgeving op hot programma en een bcwek nan qude en moderne Kempi sche boerderijen en aan een imker. Inlichtingen : H. en M. Pclroons. Hoor.rveldlaan 25. 1&1 t Alsemberg. tel 02/358.10:13. !sgrl

Een

f:e

(Jf[/j

Toegang : 20 F per kind

gratis één coca of limonade gratis tombola - iedereen heeft prijs voetbal voor ieder kind, ouders mogen vergezellen

Publi-Journaal , editie A , nr. 16 woen sdag 16 april 1975, p. 8.

Het Nieuwsblad, maandag 8 september 1975, p. 8. • • In de Schootstraat te Alsemberg ligt reeds jaren een grond· verzakking over de ganse breedte van de weg. Mensen van de der_de teelti/d vragen nu of daar ooit · nog eens een bruggetje gelegd wordt over dat vijvertje orn droogvoets thuis te.· geraken.

Publi-Jou rnaal, ed.A, nr .1 7 , woensdag 28 april 1976, _ p. 2 . --

Alsembergse VU bekijkt gewestplan Bil hel onderozoek vnn hel voorontwerp van gewestplan Halle. Vilvoorde-Asse heelt de Alsembergse VU.afdeling vnslgcsteld dat er rond hel industrieterrein vnn Laore. lee geen bufferzone meer beslaat en d~l heel hel grondgebied dnnr bouwzonc 1s geworden. De VU is vnn mening dnl doic groene bulfe1·Lo11e absoluut moet bewnnrd bli1von en 1.al dnn ook in die iln bezwnur lndlonon bil de provinci~~ove~~r. lsgrl

Het Nieuwsblad, donderdag 25 september 1975, p.6.

In de 5 fusiegemeenten Beersel. Alsemberg . Dworp· Huizingen Lot wegen de olijkerds de kansen af van elke gemeente. Beersel heelt zijn kasteel. Alsemberg heelt zijn gotische kerk. _Dworp heeft zijn GTavenhof. Hwzingen heeft zijn domein. En Lot heeft zijn minister. Wat heeft dan doorgewogen om van Beersel de pilootgemeente te maken ? De (Brusselse) kaas 1 ?

Publi-Journaal, editie A, nr. 32 woensdag 6 augustus 1975, P. 2 •


ALSEMBERG - SINT-GENESIUS-RODE . .

~ 1-f !! I!! I!! '~ !!!

~#~HAii -

"

GtlOEAll

GRANDIOZE MEIFEESTEN

VERKIEZING VAN MISS RODE SPORTIEF ~.,..__

-· ·- - (Pari is - Brussel}

1ste Prijs : SLAAPKAMER en talrijke andere waardevolle prijzen, waaronder : 2 SALONS, MINI-TRIP, enz .•• met de medewerking van verschillende lokale verenigingen.

telkens om 20 uur. 1 MEI 1975

Claude François

t;:

en zijn CLAUDETTES SAMANTHA en haar orkest Presentatie : JAN THEVS 2 MEI 1975 SHOW WILL TURA en CHRISTIAN VIDAl Orkest : SERGIO POPOVSKI Presentatie : LUC APPERMONT 3 MEI 1975

Dem is Roussos TONIA en het Orkest MARC FARREL en zijn BLUE BOYS Presentatie : RO BURMS

Prijzen der plaetaen : van 100 tol 400 Frank. Voorverkoop ,... reservatie: Toonzalen Vastlau-Godoau, Steenweg naar Halle 1. Alsemberg Bij de Bank van Brussel - Alsemberg. Tel. 358 22 15 - of bij de hierna verme lde agentschappen van die bank : Halle - Hallo SI. Rochus - Beersel - Rode - Linkebeek - Drogenbos SI. Plelers-leeuw - Waterloo - Tubize - Braine L"Alleud • Fon Jaco.

~Fourniture. d'~u encore ins.u ffisante Aussi ~trenge quo cela paralsse après les pluies que nous avons reçues plusieurs mais durant, <:el"· taines loealités. notamment du Brabant. connaissent des dütlcultés d'aliroenta Llon depuis les chaleurs actuelles. Pour l'ensemble del! rég.ions desservies par la Compagnie intttcommunale .bruxelloise des Eaux, la situation des réserves s'est considérablement amé!iorëe. Toute· tois, Ie d éficit enregistrè pendant dernières années et jusqu'à l les novembre 1974 n'est pas encore r:ésorbé, nous précise-t-on à la C.I.B.E. Certe,; les nappe~ aquilère~ ont monté mais pas encore 1u.rtisamment. •En outre, ajoute-t-on pour Ie Brabant, l e sous-sol de la province est !ormé de sable recouvert d'une épai!Se couche de liman lmperméable. Si bien quo les nappes ne sont pas encore réalimentccs. Les lnconvénients de cette situaiion se tont particulièrement senlir dans les i·egions qui ne sant pas af!i· liée_, à la C.I.B.E. et dont les nappes et captages ne se au.ffi3ent pas a eux·memes. • C'est le cas du secleur d'Alsemberg. Il y exist.e, enclavé<? aan~ 1

Le Soir ,

za te ~dag

une :r:one deioservie tmr la Aodété b rwcelloise, une petite lntercommunale constttuée d'Alsemberg, de Tourneppe et de B~rsel, et qui alimente Huyzinghen, Lot et Linkebeek. Jusqu'il y a deux ;ins. B uyzini:hen en !aisalt partle. mais s'est, depuis, rallié à la C.I.B.E. afin d'assurer ses besoiru. • P our ces co mmunes, il n'y 11 qu.e deux solutions : ou bien dP,.. velopper leurs captages, ou bien s'affilier à notre société, no~ dit.on encore à la C.l .B.E .. laquelle a entrepris d'assurer des suppléments à ces diverses communes. La situation sel·a normalisée d'ici peu. nous a ssure-t-on. • Ajoutona pour notre part. que Linkebeek éprouve des difficultes d'ordre politique et linguistique : cette •commune à facilités •, en plus d'insu.ffisances techniques. se vt>rrait rêduite à la portion con,l!rue par l'intercommunale d'Al· semberg. Non qu'Alsemberg privera it sa voisine d 'eau, mais ne !ait pas les efforts voulus en cas de dif!iculté. C'est ainsi que le quartier de 't Holleken est actuellement privé d"eau et qu'il a fallu em•oyer des citernes de la Pro· tection civile. R. G.

14 juni 1975, p . 7.

Kaarten verkrijgbaar bij ·: Delhaize, Alsemberg • Halle - Beersel - Ukkel Fort Jaco - Anderlecht Veewevde - Berthelot Vorst - Mozart Ukkel.

l

vastiau;godeau

! .(!

Publi- Journaal, editie A, woe nsdag 16 april 1975, nr . 16 , p . 8 .


l

~

-··

GEr:IEENTEBESTUUR van ALSEMBERG

-----------------

\

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN == ======= ===== ====== ==~= ======

Uw kinderen worden jaarli jks onderz ocht in de scholen; de arbeiders worden geregel d do orge lich t in de Ïabrieken. MAAR DIT IS NIET VOLDOENDE :

(

- Om de tuberkuloze volledig uit t e r oeien, - Om een afdoende medische aktie mogeli jk te maken tegen ' de hartafwijkingen en andere longziekten l\1 0 E T

l

D:C GROOTVADER EN DE GROOTl.IOEDER

'

I>E VADER EN DE i:IOEDER GANS HET GEZIN \ D:ó VRIENDEN,DE GEBUREN, DE KENNISSEN DEELNEMEN AAN HET BEVOLKINGSONDERZOEK - 9 ·-- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - -- - - - - -- - - --

Di:t is volkomen kosteloos. Men moet zich niet ontkle den; enkel moet men a lles wat metaa l i s vermijden, zoals kettingen, meda illes, s pelden, enz. , . also~k alle kledi ngstukken als korsette n, buste h ouders enz •.. .• Het nemen van de foto duurt s l echts één seconde. Indie n men nie ts ontdekt • • .•. des te beter! Indi en men een afwijking vaststelt, kunt U zich tijdig verzorge n. Het resultaat wordt in volkomen vertrouwen aan uw huisdokte r, die U vri j hebt gekozen , overgemaakt . STEEKKAART MEEBRENGEN !

., I

---------------------

Dit onderzoek kan tevens gelden als VERPLICHT JAARLIJKS 3. 1971 ) • · Dit geldt voor winkeli ers en handelaars in voedingswaren, h erbergiers uitbaters en personeel van spijshuizen en fri turen, landbouwers met melkkoeien ,enz. - Getuigsehrift aanvragen tijdens onderzoek. ONDERZOEK inzake VOEDING ( K . B. 17.

HET ONDERZOEK GAAT DOOR : --~--------------------

Maandag 8 Dinsdag 9 september· 1975 telkens van 14 u.J0 1 tot 17 u. en van UREN • 17 u.30' tot 20 u. GemeenteliJkê feestzaal - Schoolstraat, 3 PLAATS : Voor het College : De burgemeester, De secretaris, DATUM :

.

J.

ALBERT.


~ - -

.

'

Dieven----oosten geen tdaap .voor rijke buit -..... -

..--.-.

,!

I;

' •

. . . ·- . . _ --·- . ~'T n ,l"[ ih ( "_ -..: - - ~ ·ut.I;'. ---::: ... ._, ~i :"-.A~J.:1:'.1- .: ~~ -;-----=-.: m"f.-~ .:iiR:·~ - -~ }..~:;~-?_1;_;~~, ~ :---1!'·1,/r;;.~~ ' _:.~ ·_ . . __.. . --:--=- ~- :,.. • ~-,~ ~:::V ---

;...____ 1

- --

'--

s

1

--------

(\(;r . '"

___..,---_ :. L(,· --

--~-

--

~ .---

.'

--~--

1

\ "':'"""-"

".

.11

-

.....,.,

....-- - " -

-

[

. ~\

~

.,~• .. '-.-

---.

'

---- _ * _.,,, " "._r· J . ~ • "

,

i ......

r,,.-- ':"....-~

..,

1

-

-

. ,

, / -,d""'-;.

!

.

" • ....1:

:. t:i:

"

~P."'>t..., . ~ ~ o-..,,.. ~f"

~"

' • .;:

. --....,...~._ -· ~,; 7. t·~-~ · . ............",.:.: :r ""·· lf ' ."!I, • J

-.:. -

;t,:_ '?,< ..: .

,

r-· •"'=, '·~~ )"" ••/~;; . · ~ 'C'.\ "...... ~ .,, " ,, • te" , , . .""•

'.

..

t11'

' < 4,. •

·~ t -

'

Diefstal nummer 1

.,r.

~

~

Ai-~ «:'ll tJf m~hn~A. 1101/tn

in 1.:.n nmut~ Htir ~·11141 m;.rr htu.\t"n ~11 ju~ ,·:~11 ~t"tltieftl lft'I Mt~ ' 1111 th' ta.t.11~ buil \•alt 11"ltl sr.Jt.1u#•n nuuv b•pt /tt ~ hand•·IT!dm ·rl'Jlkn \ltlf.•.s1 J.n ,,,., ~pr:nlf.:-nJ bJ/ d i.•u ~rlrr'l.1rf',._. ,,".~or. J.J hrt !1111 J1t1 Jttv·.-U Mur)f t/1' «rn:Jrlc> tn _• N &"t!.•ul,:d Of- cil't\t•u f~bbm tól.1..t.•ns ~~ wrrli-1 op r-trr. c-,1.·nb'1" dat &.t:'On

n''' ,,.

en\ir:O bcr"u11.c1 .~Nl""'"~11.i ~ Ülá aU df' llo.'"1ln,1 'loch\& \l)OT eon ~Jf uuruo e»n~naJl:l wu.

wisten CdiSackn o;> •~• p-n:c~('t.O otttntrhlt (04,t t(t ~nlln tl.u no; UeurO, ~ tc:.ikt!ns \,·\n oen r &af!\ Qf.,.1l'l '4ond dAI ••ptn, wal os_ 1.1.lk '"~-CflrNLt.:~dl1li1"1" uf~·tt WC.N btt ni.om -n&t.·g.Wtd. Tel· lctcu c.ao~ -...t.JJ«"ft Je d 1eoi.·n wat 1l1 uich""' l1MWt\. And<t• du.

do p!anu , .ru, gebeuren ttn t.~er I U\U(!'IJI \"' D llL~n ~tta.ndc \11111\ rntH

R tl tlln1' t tuk gr vnd e r 1on.cl. Kan.s •>•n J o.Je• Uurr-n te wc1f1lon Ofittem e r kt.. ttak or cJua \"OOr do d11d~n

1\0.u...,cll)ks In. • \ \''il ll ~r c lnc>n ll jk t:(Oll'U\"~e.. ll1kcr d.tri Ci!n v1llA btnnc-ndrlrt·

.

'

~

~

Slnl-ConCj! IU i·Rod~.

Uet

hMr mRn ln het

oildcrwljli workt,, lhol&.

Uh da ltnrog.o hebben do dlo.

' 'On een l&tdel' f\ll}lónum on dlo

~

i

ff!S10!J ftu1 EtJ). IA1rc1tr uit Al· trvontj~s 7,()()IJ F , Wbg, dl.lik

ll/ Z)Jf' vorblulltmdo t11tvaa1dlQheld In ltet T)l ,·Spot Wac11rwco(d.

Pullli-J oiu:naaï;-

editie A, nr. 33 woensdag 20 auguetuo 1975, p. 2.

1

1

-J

Diefstal nummer 3

DIJZONDF.nlltorN ' Al sinds een wook on~uvoer k rq do wur.kVrouw oJko ochtend con tö. lufoont10 vun con frn1lM prc~a n.

Ct!!llo/cn, ,u~·c l cm voor een vitn 100..000 frnnk.

WtLQ l'd ~

OMSTANDIGllrnEN' hel rttnm op do cf:n1tu vtJrdlopln1t

do vrouw dia vroeg wanneer · stond open Do dloV"en rno(Hon vla dt1 dokuoot IJln11ûnMeklnu.

•mtuJi1mc · thuis kwam. Haar td~.nlltOlt hooft de tulafoncrendo dàmu nooit bekend gcrn.n.nkl • Uot 11 porsooolijk,• rrntwounJ. d o zo. , ltien c.hu_ \ro1n gtnllJl.l-Jd

wwrd.

NlJMMl~ll

tol'rl zlln. D.nnr zijn lm mt:r$ spo. l'On vnn inbnwk, Do d1\t ltm1 hr1b. bon de vllla v1.1rll\ton lrll'tg& do kouken DIJZONOl': ntn: ur·:N , Vltlr fua r

~:!'~~~~';'!~~~n"~.~~~~~'~ r~I~~~

UIU'h'TAl. 2 PltMU, do vllla van mevrouw wunor' ve.rmoo.den dnt du du. Mona.y, Oogrrnadlun Z7. dors "lèhlelf ult"c\'en voor ruf. Alscmbtrg. tenwnu ura om op die ni.nnfcr 1't/dJIJp, donderdas n• mlddllg nvuml gemtLkkcHlk en vlnt loc. t\lssen kwa.rl \'OOr v(tr en half· gang hJ kn)gçn. Er wudtm do vlJr. - - - ..,,. J2_nQUo dngou llQKAI c.ll kwljls rul-

lOllWUHCrti G\.'7.iCn t.ljn

In de

DIEt'Sl'AL NUMMP.E S Plnlll.J·, de villn van de heer

~

lcOJtan. To voel outobo-ituurdo11 vorQ110.n dat zlJ niet mogon stt11Jo., noren aan do •uto~vthtJlto, E•n • lotor suooa1ee1t dat Hn Qole 11/rt van u m . op do t:>oo1dsteon un do bushslto oon vo1b0tartno zou

rl/n.

Publi-Journaal, editie A, nr. 37 woensdag 17 september 1975, p. 2,

..., 1

1 Op het kruispunt v·A.n do Steenwtg op Oruascl m-tl de Bols~lNlAl te Ata. 1 embtrg bot.non 1 persoórnwasens bc~luurd dool' F. Crf1Urd uit \Va.ter. '

::l~~~~ti.ndtrguctu uit Sint.Co.. y ~-te lume werd llç:ht s:owond rutJu'

overttob-ratht td#l, J ..,.....L.... _

Het Rieuwsblatt, vrije1ag 5 september 1975, p, 4.

1

\IOrvn(ull1ko

Op hrt

11,

1

VIAll

w ot1 kh~,nd.

fret

dDtnf'i n

Js

Ct'O

pn,·t-·

71/dtllp, d oncitird-a luucn 11 U. Sl t.n 17 U. ID.

Crsloltm, alh: luweol,en bth&I· ve U n tler•~•C'ld . J ~va lll tJ • la dat de l clljk~ tc. -ugt de döehlt'r. Oe bul\ ~·utdl op $00.000 (rank

'l\llJ •'r'l

!•t tm.btre!.lj Op d1n1oe~t.l

M:Jit11nbtr-bren' l dl AJ~ Ma.t l&f(11d1r ttn tcklitk a.an Wu. ven ttt-C>ml(t\'llJJJ M<tn ttrud.1 om 11 \l Il aan bet ri11.rh+r1.ctutil) [&;rop Er IJ Hn

be:1JAk aan d• lftllllOf'l\U!illfl& • fllk.tn •n Btettn . in w•!Mk. dlol &oor;l ,.11 Uli h&nd:'l Ytrà.tn otltJff' f~t V(A~ h btiJVt'ft jitvtA f.s" ttn ltktilt ~fa in (Au. >'l'tn. Pn1t uo f.r (fc1J '

t

Het lfieuwebled, maandag 22 eeptentp. 6 .

. ~ ··.,~

t ,,

j ()

J''4 .:I/ t

l.1,,

nlilv~ld.

K00f)Ond.

1975,

~; , -.~ _

"

. '

.:·t1

' 4 l, .

.

••

r ·t". ~ i li " --\ 'b"'"~.~ l!:!..

u"c:n1 t bad 6n ten l'lg1·n t en ·

OMSTANDICllEOEN, do dl•· ven h<ibbun in een t.lldt\Jr vl\.n do living con ruit Ingegooid. On.nrnn hebben w do deur

ber

"•. .

; it)~: .,·..•~~ 0 \ "~~--:

blttlfun. DI F.rSThl.NUMMF.R t Pla1t O ,de u:er Jtt b11:! vJlla '1an rnt 'lrouw Mlchlefl.. î rllpopJllC:· r eoniftan, ••. Sint G tn t-~lu" •lllrdt".

tuuen

' r>""''*

de EJlsabothkllnlek va.n Ulltl

'~ · .\

~

bf:;c.at tll nd11or trnlie-J en kan eie:cnll)k n1tlt nwe r doen dan

Cc.stulcn, lv\•fcfon voor een bedrag vun 20UOO frank.

' Alsembcrgse , Maria-gilde op uitstap

1"

""

Het Nieuwsblad, zaterdag 4 en zondag 5 oktober 1975, p. 4. A.LSEMBERG', Hebt gewond

'

.1• •

.

DIJZONDCllllEDLN , ~n

Al$emborg.

'Tijd.t llp 1 dl''"dudDR h nlfdr r n hnlh.o\'en.

l

•'t·

f -...

nniut J u v11!u '111 d o IAJrcn. •laol

Dn111H1y In d e crniamc :t'.e\•c nga· 10

...

'l

Diefstal nummer 4

1nrot.1k Mnd.I" or dit wcrkelllk· }mtd or wal v tJt'l~r.hJlng lfl. vnlt moclllilt tu o.chtcr. hnton.

tcrnlllii.n, 37,

li

,tl

"

"

\ , " ·~ l\ . ~.·.}. ~ \ '"',i"f,:. ' ~

• ' n: i

1!11

t

•'

"~· ~~ ..... -, '';•\

ll" . ., Il ~~·.

11

. "

~

•11

.:.

' .•;.t '• •.,

. il

l'ri1 11 !~~jl

,

,,

·, -

. ""C'

t1 111 • i••"·1·1 it•11l 1

-··· .,.,._._.JL-Ï

1.u•

UtnbMp kHDtt \iOJIOC W-'•• zo

mu i

-

. •\·

-1

'""·

" ....j ·

~--·~. ... ..,. '>·"' ·~ \ -t

'\" u

.,l,

t[ r._ ·; u· • 1...' .'.~j:~;:;1~~ le.!i jt....L<JblJ l E:JQ00rJH~

\

,...!";:r'-

• Op h•t Wlndorld'Mpltln t1 Al· , .omlJOffl Ju111 oon Cfo_Od .522 F. •

t

,,..,

η

'"\

.

ruven wrutr Jo :dn In ~~~~::~~~:l~nl ~:~ h:~~l~ ·I hebt ? • vra.ag1 man nu in ft.odo. word met een !itNn Mn n.IU. Mark VJat rcJntk lllKCgoold.

a on on

.

,<'1.

- ", 1

Diefstal nummer 2

d lö nc,1 t nl)

~- . ....,.- -~ -·- - .

- ----~

.........3. bolt

huJ.1 5t&a.l In een i;root pnr-k. Er tlJn hvee V.'&11\khonden mau die Hepen nlol lot In de tuin. Tl/d>ilp, donderd•ann.mlddac 1'U Hen t1 en IS uur." ' Ctti tolrn, juwrltn \\'Dl1ronder een xcer dul'o \'nrlnvlnii>rlng, Duro hi.lrlogl"i blt'Vrtl orinrHIJ.fOroerd. De IJult LOU oplopen tot ffn halr mnro<'n frank. OMSTANOl(;lt~; DF.N, Joa.nno, do werkvrouw. HUnt elko mlmld. dna " '""" h ul$ pm twoo uur" O m drie uur komt muvrouw Oonncn,

re 1pu11vt1 lfo1()QJl ptlth.IC! n) IJto. van ortnarltJtr'uerJ., In alk 'rl.11 dc vlt'tt;t!V:tll•n wns

'" '

"'

~~

~l\\\~·,

i1 '

-

_ .,.. " · - .

verleggen nu nun aktieterrein naar de l<iaarüch1e dag.· llevesLigt men· ons bij de rijkswacht te S1n1-Ge11eslus-Rode. ·Sedert maan.don a l word t de streek' van Beersel. Al sember g en Hode onveilig gcmaa kL door dieven on de drl es1heid neem 1 steeds toe.• nlW

"'

î

#

\i'. /

!Vnn onze verslagi;everl Alsomborg/ Slnt-Geneslus-Rode. - • lnbre, kei:s die \'troegor vooral bij nacht opereerden,

V••r.(!,·nt.1çr..Am1dd.t.;;

J

"? t

.; . r "' .

(.~~ ""

'

lj

t

h fi'T '1' ., 1 .f! . r. J J..

DIEFSTAL NUMMER 1 PIAAl.11 de wlti'o v'llla van Yvc.s Dunnen. 1.onl ~ nwoud l nan l0'1~

~

t ~- J,·!< ,r C

;-,1··.

f

'i"r ..

'

:.:. '

-i . . : ...~·, -~.1 I' " · ~ · y:r·~1 ' • ; ·' i: ~ ~·~ ~· ·-

r" t . t. ' \. ' , • J i ~ ..__

·1

e... ,_,,,,_.. . . ~~·a• ;1

~··

' . • "-

,-

:J

"":7-

~

t"-'1-

1.

"r·~~ · · ~" ·~·.;J, ~,~."!·~-•t'·~~ I ' ' . ,,..)i.:. n ·D~ '-~--- a ....

~ '

t

.

"

:::

~

<

- .

"- .

== ==

• • l.

'

~

j·!~""~.,,. -· ~'. , _ ;· -·~' "

. •". 1 '··

,

= : ;~~~

_,.,,,"41 ·ir:! = "" {.Ît • . ·~ ~;·

....

"~

,

_,...,- - "...,...,.--

"'

~ ... l• .:.-

·-f ...:.·.::::.::::; ,_-_ • l' 'a•~ --~ ~f~· i· :-~~ t;··t

'"?

1 .-.·

-- -__. . ..- _. - _...~· '

~

~· ~ ...• 1~

--·

-------- •

1 ..._,,_~ .~

!

1

-'

b

ij •• ::: <: ~ ~--,,,,_•-:• .... •

r.

t:

r.

·.1

-

J.

•M'-"M

- :::---' -

·;.51

"." ·..:,

"

&:~~-'-~~-~·-~~~ Ree-~<.s inbr~l~~n rond Alsen1l~erg_ steeds overdag ".___-. !· ~ ' ~ ~-=-~=-, --- 't~'1\ ., ~~ . ' 1 "~- .i·g= =1 = = -r- . ·- --... __-.. ~ u· ~! .'-1· r;..:::. :~ :P. ;:J·'itt CJP § l§ = ........ . ---- - ·. l ' • 1: ". "':----::-•, •f!I -· • > = ==·= = --.::- - ..:__-. ~ ~: :.-o/~ ?~ ." --;:::::::..----:-~ ] ' ,= =·= =

.i

,......l

AJ~EMIERC

-

- Op "'Ud•& ) ottobu lr 10 u. )0 In de 1.111 "'" d« lf9ttllfnd11ool &ul.. frn de C'VP-tie-.11.1uf)lcdrn, ltdtt•tlc"•

guumd. mur sommlte.n Ylodtn dit c:lfrer onrdrf'\"tn. .')

OMSTAl'illlGllf'.Dl:N, In ..u ht·t~*" de d JÛVttl een IJ •. teren mt.ddcrkrab!;..:-.r ge:g.ootd. Vin h et A?:!u\ (Jnt!Lllnr ;;&.t. htt;.. t..,.n / j J tl'c dT.Ju,- fSt!'-1f ~rut Du wt,...

Z-ltd<'ur

mn.c "'trd rn i.t1rte tlJ!J grr_..r.a:a; ,,"t h:rl.QCht .... .:..r.t ~ : r ~ t.e1 bed. .SJ !t1.K ~,p <J~ grt•:"~ HU/{)NJJf.IUI J:OtN 1 l >t: lun. dt.'n:n wtJr:on Vlh U .1 !J Om \ll)f ' voor ' 'IJt hoert de klelWSóchur

d..-"1•

sthoord dat er aan de ck~r ~ trd

oma

101 dat er \'f.1(J t lJe "'"ma un do n. "ure ~·nue11 ' V>nc.1 lttit mr.rk. kAtf

f

h1I zi.ch

'

~

Op OlnYl.\;t 1 •l"*'<r br""1 de te bcu.d:

u.n h~'f VtA"11nr.nt...I'\ In Brl.i\.W!l

,

PubÏi- Journaal, editie A, nr . 39 woensdag 1 oktober 1975 , p. 14.

_

t Al \.$n':•JtrJ;'Ao MJ.r-,.t.tflrl~

!

worden,

n it·t h~rtnnl"rtrn.

Alsemli1:rgsc :Mariagildc •Op uils tap

l

Oc nodJ•c pf-&nntft. m do\umel'ltaiMI zultrn ftr pint\~ ku.nnui tctudpltcld

t

' 'A.'1 rl~

0 \ 6 1" ViJr U.~ k hfl rtv,,r~n rr-t.I'~ '

aemctt14tKhrpc·fkn t:n 1t1nunlrn._, · f~en pttwonliJt. uiil!I anm ovtt f'd on1 .... pl:in en Hl&c:n bu.oc. •"ootdtn.

crp•1ewc-.~

Mng o U:id Om

1

t.o....

la.r.;-,1rllewJtn WM dil t.ez!A'k 'kun.. netl \(,h( l( 1t'1.!.<.hnf•l"r. tl'r. tu!.'l.op S okw...tr~ lllt c!t un.1n111·1..«0ct~,1i:~

i

!'

cA vJJ. Ld. !?"A IOti? ~ dft!rittr.lr4;jS~fl V:d!u.c:t tol! fr Vcrntk om Il w r- &all btt µv . kttntrrtln f..uroP Lr"-"'\.HT oP 0..

.~! f6e

$IU :..tn taau:.e~ 19 i. bgl)

Het Hieuweblad, zaterdag 4 & zondag 5 oktober 1975, p.6

1 f1


Alsemberg stukken beter dan Linkebeek De 3-0 zege vnn Alsemberg in hel derby tegen gebuur Linkebeek is in de cijfers geens1.ins overdreven. Een rustig en nutoritair spelend Alsemberg had tegen een onkennelijk zwakke tegenstander weinig moeite om zijn wil op te dringen. Paul Mompers scoorde het eerste doelpunt na een indraaiende hoekschop van Musch. Men speelde toen een half uur. Na de rust leidde een bijzonder goed spelende Jncq\lcs \.ocleau zijn maats nnar Nn lillnkc11do 3-0 ze-ge z~r dat eigenlijk op het gaspednal moest gedrukt worden. Op hU3'1'1(1on 'iM PQllanl knikt" Musch binnen en een kwarlier voor arnuiten ma.nkto t'l'lln.s Lcmmuns er uit een sulonummertie 3-0 van. tpvdbl

Het Nieuwsblad, woensdag 1 oktober 1975, p. 14. ~~~~~~~~-

.Openbare werken in Alsemberg

ALSEMBERG Muziekuitvoering. - Zond. 5 okl. om 14 u. optreden van de fanfare Lnuricr Chéne op de Vegeparkecrterreincn. Met medewerking van het Aarschots majorettenkorps. !sgrl lnfo-ovond. - Vrijd. 3 okl om 20 u.30 In de gemeentelijke feestzaal o,·er het Gewestplan door de lokale CVP-afdeling. (sgrl Pensenkermis. - Zal 5 okL vanaf 17 u. en zond. 5 okl en maand. 6 okL vanaf 12u.: pensenkermis vnn de Kris. lelijke Cepensioneerdenbond in de Mariazaal. !sgrl

' !'iet Nieuwsblad, donderdag 2 oktober 1975, p. 8.

Alsemberg moet op .de pedaal duwen Het wordt h oog lijd dal ook Alsemberg op d e pedaal gaat duwen. Dat a lthans Is de mening van burgemees ter Albe rt van ' di e J gemeente. Met deze uitspraak , gedaan tijdens d e Jongste gemeenteraad, bedoelt de burgemeester d,al h e l moment is aangebr okén om alle rlei werk en uit te voeren e n daarvoor zoveel mogelijk le ningen aan te ga.a n. In hel licht van de nakende fusies, zo blijkt uit geruchten opgevangen bij !ie.andere fusiepartner~ Beersel: Dworp. Lol en Huizingen. wordl ten allen kante even hard • op de pedaal geduwd" Alsemberg heeft speciaal daarom bij het Gemeentekrediet naar het leningsvermogen van de gemeente geïnformeerd. ~~t blijkt momenteel 51 miljoen te z11n op 30 jaar, 50 miljoen op 20 jaar en 36 milJoen op 10 jaar. Er is alvast tijdens dezelfde zitting beslist 11 miljoen fr. te lenen voor werken aan Losseweg. Wielemansstraat. Oude Nijvelsebaan en Onze Lieve Vrouwstrant. Nog een heleboel andere dossiers staan op stapel. Het wordt een drukke tijd voor aanne. mers in Alsemberg. lsgrl

j

~

Het Nieuwsblad, donderdag 16 oktober 1975 , P· 4.

Na een lang e periode van m · aktlvlteit h eeft de Alsembergse gemeenteraad op z'.jn jongste vergadering een uitvoer ige agenda a fgewerkt. Vooral openbare we rken kwamen ter spralte. De raad keurde een belasting ten bedrage van maximum 2.000 fr. op de tweede verblijven in de gemeente goed. Verder werd een uitgave aangenomen van 2.134.800 fr. voor diverse werken: verbetering van de Oude Grote Baan: domein Ronden Bos 11.014.000 frJ. Sanatoriumstraat (41.800 frJ en Cleerlstraat !170200 fr.l Het saldo van 1.101.500 fr. van een lening. inderlijd aangegaan voor de Zoni~nwoudlaan, wenste de raad te bel ~emmen voo r het herstel van de Sanalorlumstraat. Een voorstel in die zin zal aan de bestendige deputatie worden overgemaakl De raad bel sprak ook het ontwerp.gewest plan Halle-Vilvoorde-Asse. In dit verband 1werd met 7 stemmen voor. 3 Legen bij , 1 onthouding. besloten in het ge. 1 meentelijk advies betreffende het gewestplan het projekt van de provincie Brabant in verband met de ; provinciale weg Brussel-Lillois aan te bevelen. Tenslotte werden verschillende ' openbare werken besproken : voor een ontwerp van verbetering van de Losseweg en Wielemansstraat en de aanleg van ri olering in de Oude Nijvelsebaan en een gedeelte van de Onze-Lieve-Vrouwstraat wordt de totale uitgave " op 10,6 miljoen fr. geraamd. Een lening van 11 miljoen zal worden aangevraagd. In verband met de herstelling van de Brusselseslecnweg werd medege. deeld dat op sommige plaatsen de weg zal worden opgebroken : elders zal op het bestaande beton een lnag worden gelegd en zullen de straalborden worden verhoogd. Voor de Sanaloriumstrant zal de herstelling door een lening worden geCinnncierd. Dit is ook hel geval voor de onteigening van de gronden voor het sportcentrum. Men wacht het schaltingsvorslag nr a lvorens voor deze onteigening een lening aan te gaan. !sgrl

Het Nieuwsblad , vrijdag 10 oktober 1975' p . 1.

Suksesvóor Alsembloem in St.-Genesius-Rode Met de opvoering van het boulevnrdstuk Baby Hamilton heert de Alsembergse toneelgroep De Alsembloem In het kultureel centrum van SL-Ceneslus-Rode eens te meer bewezen dat 211 nis amateursgezelschap een meer kan behoorlijk' niveau beert bereikt. • Hoewel het stuk als dusdanig en in zijn genre geen hoogvlieger kon worden genoemd, slaagden de aktcurs er in een regie van Rik Ohondt wel in de vele belangstellenden een aangenaam avondje ontspanning te brengen. Het nkleertalent van Jan Brigou, Lul Wauters en vooral Bert Oemunter stond daar borg voor. Geen enkele van de o"erige medespeelsters en spelers bleef daarenboven onder de maat: Jan Snvenberg, Sonja Brigou. Herman, Jol. An en Frieda Theys. Piet en Marina Buelinckx, Els Huygen. Wim Van Beers. Kristien Wauters en Frank Moerenhout speelden voortreffelijk. : De opvoering vond plaats naar aanleiding van het tienjarig bestaan van Filmklub Projekta en het 25-jarig bestaan van het kinderuur van Nonkel Wim. Willem Saven berg werd voor de vort-Oning gehuldigd door regisseur Dhondt als blijk van waardering van zijn werk ten bate van de jeugd. ontspanning en ook door verschillende verenigingen die daartoe werden uilgenodigd en in de bloemen gezel (sgrl

·Het Nieuwsblad, woensdag 19 november 1975, p. 7 . Alsembergse kerkfabriek verkoopt grond in Dworp De gem een teraad va n Alsemberg h eeft tiîdcn s zijn jongste bijeenkomst eenpa rig een gun· stig advies u itgebracht in verband m et de verkoop va n een grond van t ha O a in do Hoogstraat te Dworp voor d e som van 3.797.000 rr" d oor de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Alsemberg. De waarde van de grond werd officieel op 2.1 miljoen frank geschal Hij zal worden opgenomen in een verkaveling. Omdat deze verkoop niel was verwerkt in de begroting 1976 van de kerkfabriek. die eveneens nan de ge meenteraad werd voorgelegd. werd besloten de ontwerpbegroting nnnr de kerkfabriek terug to zende11. In de buitengewone d1ensl hadden de kerkmeesters immers geen enkele uitgave of ontvangst gebockl •Die verkoop is toch niet gepland voor 1980_• waren de woorden waarmee burgemeester Albert de kwestie naar een lalere zitting verwees. lsgrl

Het- Nieuwsblaa;donderdag 16 okto ber 1975, p. 11 •


~

fs.5 'JA~~-- ~lq~ï~~~~~ :~AL~~M8._LO~l\ll

. . .. . . . . . · Volgende spelers treden voor h~t Zélf stond Rik Dhondt ·reeds als in1hat1ef tot de oprichhng geno- ding in w~arbij ze ~et element voetlicht : Jan Savenberg, Jan Britwaalfjarige knaap op de planken. men hebben. In het reglement werd volksop~oeding ook niet over het gou, Lul Wauters. Sonja Brigou, Dat was. in 1931. Als " Willy" in het bepaald dat er toneelstukken en hoofd zien. Herman Theys, Piet Buelinckx, Bert stuk • Verloren eer "· Wie herinnert blijspelen mochten gespeeld worBESTUUR .,. , Oemunter, Els Huyghen. Wim Van zich dat nog ? Na de oorlog keer- den door · m~nn~n . De " t~neelstuk. . ' Beers. Marina Bueli.nckx, Jol Theys, de hij regelm atig terug als ge- ken" van d1~ l1Jd waren inderdaad Een aktief bestuur dat niets on- Kri stien Wauters. Frank Moerenwaardeerd speler en sedert geruime va.ak drama s waar tranen met verlet laat om " De Alsembloem " hout, An Theys e:n Frieda Theys. tijd als regisseur met gedurfde tuiten gestort werden. Om het pu- een hoge vlucht te verzekeren, Voor de laatste yj er genoemden ideeën. zo werd het souffleurshokje bli~k niet al te neerslachtig naar slaat borg vo~r h~t lang leven van wordt het de v.uurproef. De andetamelijk vlug verbannen. De spelers "huis te sttJren, moesten een paar deze toneelknng die sedert 1953 de ·ren zijn doorgewinterde spelers. van • De Alsembloem " doen hel dolle kluchten voor een vrolijk hap- titel ." koninklijke " draa~t. Het ziet zonder voorzegger : zo verhoogt py end zorgen. er uil als volgt : voorz~tter : Jozef BABY HAMILTON wordt opgehet spelritme en is de toehoorder Demunter: ondervoomtter: Jan voerd in de gemeentelijke feestIK GELOOF, WIJ GELOVEN bevrijd van het vaak storende inHet eerste programma in 1892 Brigou. sekretaris : Piet Buelinckx, zaal te Alsemberg op donderdag 6 Re gi~seur Rik Dhondt is als ge- blazen. Dat veronderstelt natuurlijk vermeldde naast het toneelstuk hulpsekretaris : Yvonne Brigou. pen- en zaterdag 8 november om 20 uur degen toneelrat zo vergroeid met een perfekte rolkennis bij alle ak-' "Het geheim van de veroordeel- ningmeesler : Adèle Van Aerden, stipt. Zéér sttpl ! (Stiptheid, daar het toneel dat je zijn woordenvloe~ teurs en aktrices. Geen nood, na de" ook nog muziek. twee ~lij- regisseur : Alk Dhondt, toneelmees- stààt De Alsembloem op). Er Is haast niet kunt stelpen wanneer h11 maandenlang inoefenen hebben zij spelen en een handvol kluchtlied"e- ter : René Moerenhóut, zaalmees- ook een opvoering in het kult.u1 een boompje opzet over goed to- hun tekst onder de knie. Eénmaal ren. De verloning begon om 18 u. ter : Jef Demunter, afgevaardigde reel centrum Ie Sint-Genesius-Rode neel. Zeg wel : goed toneel. Ver- heeft een speler op amper één en eindigde omstreeks midder- akteurs : Jot Theys, raadsleden : Ro- op maandag 10 november. zorgd. Tot in de puntjes. week de rol van een onbeschik- nacht ! Hoe droeviger het drama ger Van Den Neste en Bert De« Ik geloof in goed toneel" bare speler moeten overnemen. En was, hoe meer vrolijke noten de munter. Toegangskaarten kosten slechts zegt hij. « waarin niet gestreefd nog kaapte " De Alsembioem " uit- avond moesten afronden. Die pio60 F (halve prijs voor studenten, BABY HAMILTON wordt naar persoonlijke uitschieters muntendheid weg in het provinciaal nierslijd van " De Alsembloem " • gehandicapten, houders van kulmaar na~~ h~~ogeen spel: Daaro!11 toneeltornooi ! De vorige jaren wa- in de zalen " Au grand salon " en Het stuk " Baby Hamilton" dat tureel jo-ngerenpaspoort of Plus-3kiezen w11 alll1d een ~tuk in funk!1e ren er bij die ullmunlendhefd ook " De zwaan " sl aat aanschouwelijk volgende week opgevoerd wordt, Pas). van ons spelerspotentieel. Maar niet nog felicitaties van de jury bij. in lijvige en waardevolle annalen. hekelt op luchtige toon de hypoalleen ik geloof er nog in : heel de krisie. Een baby wordt gevonden en Reserveren kan bij Piet Bu~ haar OP· AKTIEVE VRIJETIJDSBESTEDING spelersploeg gelooft Zo heeft " De Al sembloem ~ (van het blijkt dat zo maar eventjes 1 llnckx, Vandenboschstraat 67, Aldracht. Tja. dàt is het : een spein 1911 al gemengd) geschiedenis vijf heren de "vader" kunnen zijn. semberg. Tel. 358 23 09. Doe het, lersploeg met daarin stuk voor stuk Volgens de accuraat bijgehouden geschreven en heeft zij in onze iedereen verdenkt iedereen en zo Indien Je houdt van een deugdentoesiaste mensen die geheel hun archieven, was er op 2 maart 1890 streek een ruime weerklank gevon- zitten de heer des huizes, de drie doend avondje uit ! • hebben en : nouden in hun rol leg- voor· 't eerst . sprake van · « De Al~ •den. Spelers en regisseur vinden zonen en de butler In het. schuitB.v.B. gen. " . sembloem "· Pastoor Bols zou het er thans een aktieve vrijetijdsbeste- je!

De Alsembergse toneelkring " De Alsembloem" heeft er Inderdaad al 85 bloeiende Jaren opzitten. En volgende week staat dit gemengde gezelschap alweer vóór het voetlicht zodat de vlijtige sekretarls Plet ' Buellnckx de kroniek van hel 86ste 1 speelJaar kan aanvatten. 1 Je vraagt Je af : hoe Is een toneelkring nog !eetbaar op onze dagen ? En : spelen die overmoedlge akteurs niet voor lege zalen ?

in

I

Publi- Journaal, editie A, nr.4), woensdag 29 okto.ber 1975, P· 1 4 . . OQ

Q.":::

CD""'

ê:O

0-"ti Q>

3 o;

)>,

~

g iilCb

Cb -·::> (;;Cb""'

s.r~~<g ~cà-~. Q.~ ::.~~

<~ct>1-o!:. äi~"'g:;-<1>:;CT~

rooo.s::

~Q)Q.

... - . ... s Cb t-'-0" 1? :::> - ~<O Q. g O"::S c+I-' 11>:::>" ;:,~ ...... ro co ....,_..,.. )>, Il> Q. ... a. t1 o.. ro 1 Q: :::> ~ <D 0 :i ;;;4

l

p:i .-.O"q

c: -

:::>

ll>Q)

o-

o

~~

ëi:~ a; ~ ~ ~ ~ :::>ëi):::~ ::;· Il> :::::: '< ·~ <o Q. ~ <1> 0

c..,"Q)_ëiiQ.~~~:;;c:~<1>Q; Q)

Q)

:::.

. ;::,

Q. "' c;;- Q) 0 :::> Q) ~ :::> ~s.<:)>, · 3~Q.a.· (/) --J _. li ëii ~ ëi;' O 3 o· <1> <1> n, ~ lll :"= \.111\J::S::S ~=>~<1>Q)~:?:...: ëii 'gS " '-'p.'l -:::..--3-,. Qi~O--,..,!. •• -· ll>o-4'. 3"~:::~ ::: ::S• '1.) ~g:à<1>'....:Q.Q)äi Oai-..o IOO t-J· ::.(/)~· ~:C:'g!!.~!:. l..O

~0

"s::

• l .p." --J \.11

~

!!!

Cll~~"'~:l:~

<0C:Q)~~3Q)-~3ëii ;-cp::;;:c;>a . . 7<t>cn, .

·-

;;-cr

><a...o.. 1 ;;; O <> :. f

1 tÓ ~

~

ro ~ " ~." o' 0 0, 1-d < '.=! N r.~ 3 ë: 0 roro ...,_s:: 5"'go " g t1 :;:$ c+ o' 1 !" fr"' . ~ g 0. co ..... 1-' g--,., ~ g>;; ;; ä. _. o. ro ._.. - :ï-c !l23"' > l.D '1.> --J(JQ \.11

"

V1

)0

> "

:;:$

1'tj ~ t1 •

O•

:::: ~ 3 <

::s

~ !::.Oo-

J::

"c;o m

3ii>og ~

!;. O. ö~ .... 3 ~

SrJ

~J :-:- ...

~~ j

·· c~

a.ö ' " oj~j

13 _p." 1 :ro ID<

o"' -· -.~"O:

?~

~'?:;· ~

1

m

li

< p:i ..P.CD~t-J •

~ g"' i:;;

1 ;i.. "' C-t n~j 0 ~ o. S:: 3: 5·

~r.>

ö- -

:i:.-

1(;) ~

Il>"' . c+~Cbl-03g.:i::

lif::::111 O"C'l>t-'-o- ... ~1 CD !:j c+ f-J <o ~ ib t1 CD t-'- f-1· CT!ll~ 000..S::

o..ro

1-"Pl

>

l..O~ --J " 1V1 I'\)

"\.0:::1

1

~~~

0

~

t;

°'

c... S::

::s

Ö~

111

0ll>o Q)

Q. ~:::i~

t; '1.) l oQ.o IOO• P> ~<1>.., • I'\)

>;'~f-J .,,_~ 1 \>I . :"

.~~ c:

f/> ,.

~ ~.«l

~ ~ g-

fr

:x: s·

..,. CD 3 ~ ~ en j .., ;:;· - ~ 1 <. <T n '/O!:l • ('>l'! CTO °'1-'dö•§ÖÖ ~ ~N CD ro 1-'· s::: " o:i ;; o · 3 - - ...

t; ::S c+ o'?"' :::5" co ..... }-J 1 ~I<' < 0. n n !:l

->O..rop.

\.0

Pl

1

3fr " ... g- 00

0

:::lé o

°'

:i"'

o

-.J ~

>~

\Jl

"

I'\) I'\)

::s

S::: t;

::s

IC t1 • 0 • p:i >; p:i ..... c+ .p. f-J ..0 l\J1

::i:

3 !? ...

Öj;i3::i •

::-~

g

Q.

Co-

0 -

.

S:

"

g ~ ..,

R-ö" n o--" n.g_. N < !:l..,

~80.~ , , n ,

O!! !:!•

~

-

!i ..,

g· -

~ ~ t"

...

0

V\

> f;;

t'1

8o ~ ···<~~<"~ _. 0 og- t'1 0 - ;;:: "

no

=

a="'"i~\:'J"' (')

c :r : . ~ 0 : .n '? ::i 3 "

e!. ~ ...,

3 a..,.o ~c!?.. C "'"' 5·::i.

35·'tl~'-' , e!., "o

-<5::1 w Si! l5 F ë. ,...

)>

ï

S en _. (J"q c+ CD ~ ~· ~ ~ m

Q.

"~.ncn

:=. " ...

P.N

P> PJ l:I:

"° -.J \.11

"

\.11

roc+ 0.. "~";i ~ li !:!. 2: P.!2: "giq1 ~

OP>!-'- ~i;;~S?. :o ë.

>;'O"q CD

'Oc+ ~ o~~ O" Q) 1 O'\ CD Ro O" 1-i r-' N

0

P>

~ C>

rrit: "" c:?-3:..i

~~ < 3_ ~ ... "'&: ~~::g "

<> o." -~;

P.

::sl

°'"

~2~"

i

3:?.~


ALSEMBERG: inzittende overleden Op h.et kruispunt van de Steenweg naar E1genbrak!ll en de Zoniënwoud. laan te Alsemberg kwam het tot een botsing tussen de personenwagens bestuurd door Ch. Berckmans uit Dworp en J.B. Hannaert uit Alsem. b,erg. Een van de inzittenden. Jules · Han11aert. vader van een van de bestuurders. overleed bij zijn over. brenging naar het Sint-Elizabethklinlek van Ukkel. Ids)

--

-

Het Nieuwsblad, maandag 17 november 1975, p;4.

Taalwet overtreden in ~lsemberg

De NV EJectrogai, die In opdracht van de lnterkommunale Asverlec In Alsemberg het telovlsledlstrlbutlenet aanlegt, neemt hel niet erg nauw met de toepassing van do taalwel Tot die vaststelling Is het Alsembergse provincieraadslid Wiiiy De Saeger gekomen. De Saeger bleer niet bll de pakken zitten en diende klacht In bij de Vaste Kommlssle voor Taaltoezicht, die hem prompt In het gelllk stelde. De Saeger baseerde zijn klacht op twee voorvallen die volgens hem evenwel een duldelllk beeld geven van een globale men. tal!teit die getuigt van weinig respekt voor de Vlamingen. In mei j.L stelde De Sacgèr vast dat Electrogaz In Alsemberg gebruik maakte van tweetalige kaarten om de bevolking te verzoeken in kontakt te treden met de plaatselijke, dus In Alsemberg ge. ve.stlgde dienst van Electrogaz. In juni kon hl) hieraan een ééntalig Franse briefkaart van deze firma aan zijn adres loevoegen ! Het leek wel of El'ectrogaz niet wist dat Alsemberg een Vlaamse gemeente is. De vaste kommissie stelt De Saeger vof. ledig In het gelijk ; Electrogaz Is als zaak. waarneemster van lnterkommunale ver. enlglngen een gewestelijke diensL Die ge. westelijke diensten moeten strikt de tllalwet naleven. Tweetalige kaarten mogen in Alsemberg eenvoudigweg niet gebruikt worden, ook e.I zijn ze ln bet Nederland Ingevuld: betrekkingen met partikulieren dienen In Alsemberg altijd in het Neder· lands te geschieden. De vaste kommissie heeft de minister van Binnenlandse Zaken en het gemeentebestuur van Alsemberg een kopie van het advies bezorgd. Electrog~ moet binnen één maand laten weten welk gevolg· aan de zaak wordt gegeven. Csgrl

1

-

Het- Nieuwsblad, donderdag 20 november 1975, p. 8. . ALSEMBERG ·. _ Zalerdag 29 november om 2~ u . in de gemeentelijke feestzaal : 1~ar­ lijks bal. ToeganR : .so F. Organis~· Jie : Ghirojon&ens. Discobar mei Pop . slereo sound. d o . - Zaterdag 29 (18 u.) en zon ag 3 november 112 u.) in de refter van de rijksscholen, Panoramalaan : p~nsenker· mis ten voorde e van de sociale werken. _ .• _ _ .·

-Publi-Journaal, editie A, nr . 47 woensdag 26 november 1975, p. 6.

Ee1rste hulphrevetten uitgereikt te Alsemberg \

De grote meerderheid van de deelnemers aan de onlangs door de KWB-afdeling Ten. broek georganlzeerde EHBOkursus heeft volgehouden en heeft na acht lessen met sukses het eksamen afgelegd voor het verkrijgen van het officiële Rode Kruis-brevet Eerste hulp bij ongevallen. Een en ander moest natuurlijk ge. vlerd worden. De KWB van Tenbroek heeft zowel op het grondgebied van Sint-Genesius.Rode als op dat van Alsemberg leden. Toelagen worden echter alleen van de laatstgenoemde gemeente on tvangen. Omdat voorzit.. 1 ter Star Devillè daar ook gemeenteraadslid is. vond de officiële overhan. diging der brevetten plaats ten ge. meentehulze van Alsemberg door burgemeester Jean Albert. in aanwezigheid van de schepenen Meerts en Vandenbergen en gemeentesekreta, r!~ Pieters. Hoewel de meeste gebrevetteerden inwoners zijn van Rode. enkelen van

Dworp zijn en er maar zweinig Alsembergenaren bij zijn. zo zei burge. meester Albert. is Alsemberg biezonder verheugd de gast te kunnen zijn. · van de KWB. Albert haalde in een korte toespraak herinneringen op aan de tweede wereldoorlog, waarin h ij zelf als brankardier aktief was en wees voorts op het enorme belang van snelle en efficiënte hulp bij ongevallen in de werkplaatsen. De meube. !nijverheid in de streek kan meer speciaal - hoewel ûiteraard g'ehoopt wordt dat het nooit nodig zal zijn van de kennis van de EHBO van de nieuwe gebrevetteerden genieten. Namens de gebrevetteerden sprak Devillè een dankwoord uil aan hel gemeentebestuur. Hel zijn : J. Godeau, S. Devillé. R. Janssens. J. Leemans. G. Hemelinckx, W. De Smaele. F. Debie, F. Berghmans. J. Eker. J. Ma. ton. M. Deri)ck, Snoek. J. Lebleu, Van Gossem. Meerts en A. Verbeurghl De ontvangst op het Alsembergse ge. meentehuis werd afgesloten met een geleid bezoek aan het gebouw. (sgr)

Burgemeester Albert bracht de geb!-evetteerden va.n de EHBO-kursus van KWB-Tenbroek tijdens de ontvangst direl<t in de goede stemming. Dat de meesten geen Alsem berge' naren ma.a.r Rodena.ren waren. deerde hem zichtbaar niet. · Het Nieuwsblad, za(sir} erdag 29 & zondag 30 november 1975, p. 8.

Sippels door . Maasvalléi De Brussels. Vlaamse Brabantse trekk ersgroep • De Sippels . trekt op 29 en 30 november doorheen de Maas. vallei in de beide Limburgen. Wie mee wil is zaterdag 29 om 6 u. 30 in de lokettenzaal van Brussel-Noord. Vertrek naar Hasselt mei de trein van 6 1 u. 53. Langs bossen, Kempi sche hoeven en natuurreservaten gaat de tocht naar Lanaken. waar wordt overnacht Zondag trekken de Sip. pels in een grote tocht via Kanne naar Maastri cht. vanwaar terug. techt ·s avonds. Inlichtingen De Sip. pels. Herman en Marianne Petroons. Hoogveldlaan 25, 1641 Alsemberg. tel. 25~. 18.43. (sgr)

llet Nieuwsblad, vrijdag 28 november 1975, p. 7.

- -- -- ------

ALSEMBERG Bal. - Znl. 20 nov. vanaf 30 u. fn de !!Cmeen1eli1kc fccstznol dansavond mei Pop Stereo Sound Ion voordele van de Chiro ls1trl Pensenkermis. - Znt. en zond. 29 en 30 nov. in de RMS. Panoramalaan ten ,·oordele van de sociale werken der school~

Het Nieuwsblad , zaterdag 29 & zondag 30 november

1975, p. 8 • ALSEMBERG BnUetn~middng. lL

- Zal 22 nov. om 15

1

in de gemeenleliike feeslU\al.School·

s1rnnt 3. orgnnizatle Muziekakademle lsgrl · '

_

Het Nieuwsblad , donderdag 20 novem ber 1975, P. 7.


Dries Va n den • De gemeente Alsemberg zal volgende ·straten verbeteren : Losseweg. J. Wielemansstraat, Oude Nijvelsebaan. O.L. Vrouwstraat, Sanatoriumstraat.

-

Publi-Journaal, editie A, nr.48 woensdag 3 december 1975, p. 6.

Postrover meldt zich gevangen Eén van de qangsters die maandagnamiddag omstr c el<s 15 u . 40 het postkantoo r fHtn de Brusselsesteenweg 11 te Al semberg ging overvallen e n er 60.000 fr. buit m ankte. ging zich o n dertussen gevangen melden bij de politie van Ukkel. Zoals achteraf b leek wa r en d e bandieten naar Alsember g overgekomen met een wagen d ie ze In U kkel hadden gehuurd. Toen ze in het bezit van h et b u i tg.Jmaakte geld met het voer tu ig wilden wegrijden. bl~ek d e k o ntaktsleutel zoek. De twe e k e r els werden dan ook verplicht I c voet w eg te lopen en m et een bus n aar Brussel terug te k er en . ,

-

De ldenditell van de m an die zich ging gev angen meld en wordt in het belang v an het onderzoek geheim gehouden . !ril

Het Nieuwsblad , woensdag 3 december 1975, p. 5 · -~

• De gemeente Alsemberg zal volgende straten verbeteren : Losseweg. J. Wl elemansstraat. Oude Ni/velsebaan, O.L. Vrouwstraat, Sanatoriumstraat.

Publi - Journaa l , editie A, nr . 4U , woensdag 3 dec ember 1975, P. (j • ALSEMBERG Atgevaa·ndi;gde gemeenitebestuur en rvereni.gingeni : Hugo Ca.saer Kiraakbessenlaan. n7 ~tel. 358 37. Al :w.ie n ag 'Wil m eewe r'ken, ~an zidh op .dit adres ~anmel­ den. 'De rvel1koop van de :v.ignotten .ls .gepland op a.atenia'g en czondag. Alle hu:ûzen rvan de gemeente zullen. bezocht iworden. Z:a~rda<g 20 december om 9 u. : afihalen :van de vlignet.ten op het igemeentehuis. Aan de iwJnkel.Cefltra zullen· eveneens vel1koopstands opgerkht woroen.

J4

Publi- Journaa l,

editie A, nr. 50 ,

woensdag 17 december- 1- 975..--, p . 6 .

Broeck stelt tentoon te St.Martens-Lennik Op 1111nodlµi 11µ van her bes tuur \'an hel [)n vldsfonds. afdeling Sr./\l an ens-Lennil<. stel! Dries Van den Oroeck u11 Al semberg zi jn lwnst\·olle tegeltableau s ren too n in ·1 Schuurtje ·1 Schuurlje is het onlangs opge. knaple lokanll je nnnsl de pastorie. dat zich buitengewoon goed leent voor organ11:1t ies al s deze lwnstten. roonst ejlini:. groeps\'ergadcringen. studiekringen. cn z Op zater dag 6 december. om 17 u . zor gt Herman Van Dormael. promo. tor van de plaatselijke jonge Davids. fondsafd eli ng. voor de inleiding van deze tentoonslelling die toegankelijk is op zaterdug'6 december van 11 tot 20 u. en op zondag 7 december van 9 tot 13 en van tl\ tot 20 u. lhbl

Het Nieuwe·blad,

·vriidag 5 december f9 75, p. 6 .

Alsemberg wil grond voor sociale' woningbouw De Al sc mbergso gern eentcrnnd heeft in verband mei hel ontwerp.gewestplan Halle-Vlh·oor de-Assc ge Vlseerd grond en voor te behou en rnor sociale woning bouw door gçwestelijke bulsvesUngsmnatschnppljen. Gr.onden op Ten Broek. nan de Waterpoel' s1raAt. de Wotrpoortslrnat. de Schools1 raa1 en de GalgstrM l en tegenover het gemeen. tehuis \\'crden danrtoc in annrnerking geno. ' men. De rru1d keurde ook cel) mceruîtgave van 1.350.0!JO rr goed V<J!lr de verbel~r.ini; ;•J,an bos~ewcg en Wlclcnmnsstranl , ; · De hets1 ell ing "an de Sanatoriumstraat wordt i;ernnmd op 1062:1 000 rr. \'OOr hel aandeel rnn Alsemberg en 1060000 lr voor dit van Beersel Voor deze " "rkrn •~orrien 2 leningen vun resp. 12 en 12.$ m1l1ocn nangcgaan lsgrl

Het Nieuwsblad, dinsdag 9 december 1975, p. 6. ALSEMBERG - Ma3ndai: 15 d ecem be r VJ n 18: 10 tJ . tol 20 u. 111 he i i:crn ~cnt ehu 1 s : b loedinzam c li nK. OrKanisa l1c : Belg. Rod e Krui s en ko rps civie le beschcr·

Alsembergse Elsemheide on tginningsgebied? De Alsembergse gemeenternacl heeft op zijn jongst e bijeenlwmst een nanvullend advies op het gewestplan Halle-Vil voord e-Asse goedgekeurd. De 11emeente raad van Alsemberg \,·JI de bestemming van de Elsemheide bij deze gelegenheid doen wijzige n in • Ontginnings. gebied ·. l lierdoor zou hel moge. li jk worden dil gebied volledig te lnten uilzavelen door een in 1\lsemberg gevestigd bedrijL Reeds ver schillende malen was er in het verleden trouwem. sprnk e van uitzaveling daar. mnar telkens rees er ook hevig v1~rzel van leefmilieugroepen. Rnndslid Casaer rCVPI was de 1•11ige van de aanwezige raadslerlcn die zi ch in verband mer. deze bestemmingswijziging onthield De anderen stemden voor. lsgrJ

Het Nieuwsblad, donderdag 11 decemb e r 1975, p . 7 . • DE SIPPELS (trekkersgroep uit Alsemberg) houden op 15 februari hun 8ste etappe van de " Ronde van Brabant " te -.oet. Van Edingen gaan zij over Lessenbos, Burg, Embeke naar Geraardsbergen. Voelt u er wat voor? Telefoneer dan op nummer (02) 358 18 43.

- -- -- -Publi - Jou r naal, e ditie A, nr.51, woensdag 24 december 1S' 7?, p. 2 .

• Voor Boemerang verzamel de Alsemberg 81.440 F (5000 F van het Sint-Genegemeentebestuur) en sius-Rode 77.260 F (vignettenverkoop ).

Pu bli- Journàal, editie A, nr. 51, ' woen 8dag 2 4 dece m ber 1975 , p._ 7 .

ming.

~ Publi- Jo urn aal,

editie A, nr.4 9, woensdag 10 de ce m ne r 1 975 , p . 6 • ALSEMBERG Mossalki!rmls. -

Znterdag 17 janu.

ari in de RMS. Panoramalaan grote Mosselkermis mot bakschieten ten voordele van do sneeuwklassen. Vanaf 17 ulsgrl

--i:ïet

Nie uw sbl a d, zaterdaF, 17 & zondag 1 ~ januari Ï<J 7 6 , P ~ ·

AUEMBERG Zntcrdag 20 december 1975 te 20 u" Ile Bnl van de Baske tclub R.S. Alsem N rg m et znnger D aniël en Discobar

Hi-Fi Re tro Sound Music Maker. Toegang 50 F. Zanl : RM.S. Alsem berg, Pnnornmalnnn.

Publ i-Journaal, edi ti e A, nr. 50, woensdag 17 december 1 ~75, p. 6 .

j


Sukses voor Beter Leven te Alsemberg en Sint-Genesius-Rode De nktie Beter Leven Geven te Als. emberg · die gekoördineerd werd door H. Casnor. gemoenlernndslirl, heeft danr Ol.440 fr. opgeleverd Voor een gemeente van nog geen s.ooo inwoners is zulks een merkwaardig resultant dat vooral kon worden be. reikt dank zij de inzet van het Sint. Viclorinstituut, Civiele Bescherming en het kulturele en jeugdvcrenigings. leven. Ook het plaatseli jk aktlekomitec Beter Leven Geven van Sint-Gcnesi. ' us-Rode heeft een schillerend resul. lant geboekt. Onder impuls van Jef Oeschutter, voorzitter van de Kult ure. Ie Rand van de gemeente. werd in totaal 97260 fr. vergaard voor de Boe. merangaktic". en met de nagekomen stortingen hoopt men dus vast de 100.000 fr. IC overschrijden. Velen hebben ook hier hu~ steentje lol dil sukses bijgedrngen. Speciaal dienen te worde n vermeld FC Roda. gemeenteschool Wnuterbos. KA V. O.L V.•instîtuut.Scouts.gidsen en Chi. ro van Centrum en De Hoek. de Bond van Gehandicapten en de Wielerloe. risten De Hoek. naast tientallen me. dewerkers voor de deur- lot-d eur ver. koop. 1 Wie nog wenst te steunen. richt '; zich tot J. Deschuuer. Kerkslraat 92 te Rode : tel. 358.37.49. !sgrl

l1e~ieuwsblad ,

vrijdag 9 januari 19?6 ' p . '1 .

- -----

ALSEMBERG

·

Bloedlnzomellng. - MnandR~~:ec~ in hol gel~!~"tol~h~~ doo:i~l~iatief van bos, van ...,.,., · 1 berg de C!Vlele 8-0schcrmlng A scm .

_lsll!:! - - -

Het Nieuwsblad, zateraag 13 & ~on ­ dag 14 januari 1976 , p. H . ALSEMBERG

.

. ·

de Rijks·

_ Zaterdag 17 1anuari in ossel· 1scholen, Panoramalaan : grote m voor-: 1 kermis me t• bakseh'ie·rin g ten vang dele van de sneeuwklassen. Aan 17 u .

• 1~

8 . Zaterdal! 17 en zondag 1 . 1a·

nua ri in hel Sint-Vikt orinstituut ~~inter: feesten . Zaterdag van 16 t~t , z~;, : restaurant, cafl! tentoonstelling. 1 Oin dag van 12 tot 15 u. : reslauran . e 15 u . film • Kuifie in de zo~~u: tempèl' •. Van 16 t.ot 21 u. : res •ant '!n 1entoonstell1 ng.

l

Publi - Journaa~,

editie A, nr: 2 , woensdag 14 Januari 1 9 7 6 , P • 4 •

Winterf eest bij Sint-Victor Alsemberg Op 1..aterdng en zondng 17 en 18 januari organizecrt het Sint. Viclonn. stituut ann de P. Oolsstrnnt Ic Alsem. berg een groot en gevarieerd winter. feest. znterdng en zondag van 18 tot 21 u. en zondag ook van 12 tot 15 u~ met een restaurant vol worme en koude schotels. Zondag om lS u. is er een filmvoorstelling voor jong en oud : Kuifje en de Zonnetempel. durende het feest loopt ook een door galerij Drieghe uit Wetteren geselekteerde tentoonstelling van grnfick en tekeningen van Octaaf Lnnduyt, Wol. ter De Buck. Luc Hoenract. Hugo Clo. cheret. Jef Wauters en· Jo Delnhnut. - !sgrl

l!e't Nieuwsolaa,

vrijaag 16 januari 19'1b, p . '/. ALSEMBE_RG Winterfeesl - Zilt 17 en zond. 18 jan in hel Sint. VictorinstituuL lsgrl Filmvoorstelling. - Zond. 18 1nn om IS u. · Kuifje in de Zonnetempel · In het ..Sint.Victorinstituul lsgrl Kunsttentoonstelling. - ZllL 17 en zond. 18 jan. 'telkens van 18 tot 21 u en zond. ook \'an 12 lot 15 u grnlleken en tekeningen van l.anduyt, De Buck, en in het Sin1.Vic1onns1ituul lsgrl

Het Nieuwsblad, vrijdap, 16 januari 1976 , p . 6 .

ALSEMBERG: gewond Op de Brusselsesteenweg te Alsemberg reed Gravin de Wayez uit Eise. ne met haar auto tegen een geslalio. neerd voertuig. De gravin werd ge. wond en naar het Sint-Elisabethziekenhuis te Ukkel ge\·oerd. ldsl

He t Nieuwsblad , woensdag 11 februari 1 976 , p . 4 .

ALSEMBERG Pensenkermis. - Znl 20 en zondag 21Ccbr. in De Zwaan. door de l<oninklij. kc Fanfare Laurier Chêne. rsgrJ Kookles. - Dinsd. l7 febr. om 13 u 30 bij de Zusters: Vreemde gerech. ton. Organ. Mariag1 lde. lsgrl

He.t Nieuwsblad, dinsdag 17 febru a r] 1976 , p. 7 .

ALS EM BERG

_ zaicrdag 21 februari ( 17. u.) en z:>ndai: 22 kbrnari ( 12 u.) in ~ D e zwaan • CP:tstoor BolS$traa1). : 1aar..tijk<c pen,enk~rmi<: Organisa11c : kon. fanfare Laune-Ch~ne. _ Z:ilcrdag 21 frhruari om 15 11. in de gcmccn1chjke frco;tzaal : optreden van leerlingen en lcra;i!>- Toeg:i~g gr:l1b. Organi,atic : rijko;m117.1ck:ikadem1e

Pu bli-Journaal, ed.A, nr.7 woens-

dag 18 februari 1 976, p . 4.

ALSEMBERG: val Op de steenweg op Brussel te Als. emberg viel Chantal De Jonge met · haar bromfiets. Ze werd naar het Sint..Elisabethziekenhuis te Ukkel overgebraehl !dsJ

- Het NieuwRblad , maandag 26 janua...: ri 1 976 , p. b. ----o De gemeenteraad van Alsemberg (1 7 februari) zal de verbete· ringswerken bespreken aan volgende straten : Losseweg, Brusselsesteenweg, Sanatoriumstraat (va/.. Brusselsesteenweg • Watertoren) ' en verscheidene buurt· en land· 1 bouwwegen.

· Publi - Journaal , editie A, nr. 6, wo e nsdag 1 1 f e b:r.uri 1 976 , p . 6 . ALSEMBERG

1 _ Zaterdag 21 (17 u.· hn zond:tR ~ 1 b · (12 u ) In , De zwa.rn • 22 fe ruan · I" k pe11scn· !Pastoo r Bolsstraat ) : 1.1.ir •J ;se f laukermis. Organisalle : kon. Jn Jre rier-Chêne.

Publi-Journaal , ecti tie A' nr · 6 ' woensdag 11 fe bruri 1 976 ' P • 6 ·

o Trekkersgroep De Sippels (Al· semberg) vat de 9de etappe van de " Ronde van Brabant" te voet aan op zondag 7 maart. De tocht gaat door Lieferinge, .f?oosdda/, Okegem en Affligem. B11eenkomst aan het Centraal Station te Brussel om 7.45 u. Inlichtingen : tel. 358 18 43.

Publi - Journaal, ed.A, nr . 7, woensdag 18 februari 1976 ' p. 1 9 .

Woningbrand te Alsemberg In de Schoolstraat nr 55 te Alsem. berg brak brand uit in een \\'Oning. eigendom van Filip Delaet. Overver. hilling door de open haard zou de oorzauk zijn geweest van de brand. wunrbij de volledige bovenverdieping is uitgebrand De schade zou ruim 1 miljoen bedragen Ids)

Het Nieuwsbl ad, dinsdag 24 februari 1 976, P. 7.


ALSEMBERGSE DORPSl(OM BLIJFT NOG BEDREIGD De dorpskom van Alsemberg blijft bedreigd door niet nader bekende plannen van de provi.n ciale overheid om de Alsembergsesteenweg langsheen de beschermde gotische 1 0.-L-V.-kerk te verbreden. Het verkeer maakt momenteel nog altijd gebruik van de zogenaamde omleiding langs de Brusselsesteenweg, terwijl de eigenlijke provinciale weg, de 1 . Pastoor Bolsstraat een onbelangrijke zijweg blijft. De gemeenteraad van Alsemberg heeft onlangs beslist deze omlelding, die in een slechte 1 staat verkeert. te laten herstellen. Van een werkelijk verkeersprobleem is op dat moment in Alsemberg absoluut geen sprake meer. De verkeersdensiteit wettigt geenszins een nieuw tracé. Dat zeggen ook staatsselcretaris voor Ruimtelijke Ordening D'.Hoore en Kultuurminister· De Backer in een advies aan de pf·oviocie Brabant in verband met de vrijwaring van de 0.-L-V.1

kerk. Het gemeentebestuur van Alsemberg denkt er niet zo over. Ti j. dens een recente bijeenkomst heeft de meerderheid van de raad - de groep gemeentebelangen van burgemeester Albert en de heren Demoor en Devillé, de fransgezinde raadsleden en VUschepen Vandenbergen op voor. stel van de burgemeester de wens ui tgesproken dat het door de provincie goedgekeurde tracé langs de 0.-L-V.-kerk wordt gerealizeerd. 3 CVP-raadsleden

' '' ' ·~ Rechts va.n de gotische 0.-L-V.-kerk plant het Brabants Pro':_inciebestuur een brF.?1:1~i de weg, die de dorpskom van Alsemberg zou doormifiden sni1den. pe meerderheid '·' .van de Alsembergse raad vindt dit een goede op/ossmg. De.,_federat1e Ha.lle en Zen~ fl · · ne en Zoniën menen het tegendeel. (sor)

1976' p. Bet Nieuwsblad, zaterd ag 17 & zondag 18 januari

(Casaer, Theys en HubloueJ stemden tegen dit voorstel. dat al aan de provincie werd overgemaakt. schepen Meerts (CVPl onthield zich.

Federatieadvies

De federatieraad van Halle heeft van zijn kant in zijn advies met betrekking tot het ontwerp van gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse eenparig geopteerd voor een krachtig kernenbeleid en een evenwichtige uitbouw van een aan de streekbehoeften beantwoordende verkeersinfra.struktuur. Voor het konkrete geval Alsemberg keurt de federatieraad het ontwerp van provinciale weg dwars door de dorpskom af. omdat het onverantwoord is op technisch vlak, wegens te hoge niveauverschillen. maar vooral om estetische en stedebouwkund.ige redenen. Anderzijds meentde federatieraad dat de zogenaamde omleiding best uit de dorpskom wordt verwijderd. De dorpskern zelf. waar zich een aantal winkelbe. drijven. het Sint-Victorinstituut en de Muziekakademie bevin' den. wil men zoveel mogelijk verkeersvrij houden. Het alternatief dat zich over de Beemd en de parkeergelegenheid van een 1 autobedrijf tot de Halsesteenweg zou ui tstrekken. kan gerealizeerd worden zonder dat woningen moeten worden onteigend. Het dient zich te beperken tot twee rijstroken met de nodige ' parkeerstroken. Op lange termijn, en indien nodig, zo meent schepen Casaer. die het voorstel samen met mevr: AJgoet en De- • wit en de H. Moonens, allen federatieraadsleden uit Rode. deed, kan de weg nog worden verlengd van de Halsesteenweg tot het kruispunt Eigenbrakelsesteenweg-Smaragdlaan op het grondgebied van Sii;it-GenesiusRode. Opbouwwerk Zenne en Zoniën van zijn kant vindt het stilzwijgen van de zijde van de provinciale overheid. die niet gewoon is erg open te werken, ver- ontrustend. Deze vereniging t3, blijft gekant tege n elk nieuw tracé en opteert voor de verbetering van de bestaande omlelding als enig gerechtvaardigd alternatief. (sgrl


,~

~

Publi- Journaal, edi~fe -A'~ nr.10, woeiisdag H) màart 1 976~ --p ; ·-·26 . :....

~er.

·:d-

-

.. . ST-GENESIUS-ROOE

OP

-

••

ALSEMBERG

ZONDAG

21

MAART

BRABANTSE VOOR

..

: f

.;

JUNIORES

EN

shopping vastiau/godeau

1976

PIJL

BEROEPSRENNERS

AFWACHTINGSPROGRAMMA TE 12,30 U. JUNIORES EN PUBLICITEITSKARAVAAN

INGERICHT DOOR RODE SPORTIEF

, ~.

--·, ...,.... .

"_ 1~:.;1 'n


Alsemberg gaat heel hard werken

De gemeenteraad van Alsemberg heeft op zijn jongste bijeenkomst een hele reeks wer.ken besproken. De gemeen tebegroting 1976 en de begroting van het gemeentelijk wa terbedrijf over 1976, waarvan de bespreking gepland was, werden daarentegen naar een volgende zitting verwezen. De zitting verliep overigens zeer rustig, met een voltallige raad, waarbij voor hel eerst d.e wegens ziekte l~ng a~~ez ig gebleven schepen Justart. · -... - Voor de verbeteringswerken aan de Losse Weg zullen 3 eigenaars bij spoedprocedure worden onteigend. De Brusselse steenweg. beter bekend als • de omleiding "krijgt weldra een asf alt- in plaats van een betonbekleding. De kostpr ijs voor de verbetering van de in een ellendige staat verkerende Brusselsesteenweg wordt op 8.961.00? f'.. geraamd. De raad stemde pnnctpieel in m et het vooront."".erp en met een lening van O milioen fr. om de kosten te dekken. 'Een aantal wegen. waar nu g rind ligt. worden met asfalt. bekleed. H et betreft onder meer de Galgstraat, dç Cleerstraat, de J an Bapt. Woutersstraat enz. De uitgave wordt op 3 miljoen fr. geraamd. Ook tal van landbouwwegen zullen worden verbeterd. . Een toelage van 35 O/o zal worden aangevraagd bij hel ministerie van LAndbouw voor onder meer de Wolfpoortstraat, de Waterpoelstraat ·en de J. Demeyerstraat. Voor de verbetering van de Sanatoriumstraal. tussen de Brusselsesteenweg en de Water·toren. i s een voorontwerp gemaakt. waarvan de r aming 2 ,089.ooo fr. beloopt. De huidige wegbedding zal daarbij word en geXQlgd. Vorig j aar nog werd ·iit izekasseid gedeelte van 8 ,"

de Sanatoriumstraat 47.000 fr. uitgegeven voor herstellingswerken. waarvan het resultaat eerder gering werd genoemd. De raad keurde nog de belastin~en 1976 goed. Op één verzoek van de provincie, ·Om de belastingreglementen voor s jaar goed te keuren. werd. gelet op de nakende fu sie. niet ingegaan. Wel wil Alsemberg de be- · lasti ngen ook voor 1977 laten gel- · den. D e nan slagvoeten worden niet gewijzigd : 11 00 opcenliemen op de onroerende voorheffing. s O/o aanvullende personenbelasting. 10 0/o aanvullende be-. lastiiig op de motorrijtuigen. 350 fr. per te werk gesteld personeelslid en 350 fr. per kilo-Watt voor de drijfkracht. Voor de begroting 1976 van de KOO stemde CVP-er Hulplou tegen om dat hij gekant is tegen het. verlenen van bepaalde voordelen in natura aan sommige personen. De begroting van de J<OO sluit met een boni van 10 7 .7 3 7 fr. Op de volgende zitting van de gemeenteraad wordt onder meer gepraat over de begroting 1976. de herstelling van de Brusselsesteenweg en de bouw van een gemeentelijk sportcomplex.

Cs~rl

Het Nieuwsblad , donderdag 19 februari 1 976 L..E_. 7. : ALSEMBERG Jukormis. - Zal S. zond. 8 en mnand.

7 maart in café •Football · biefstuk.!~-.

koteletten. pensen- en saucis.scnkerm1s ten voordele van de boys van FC Alsem· berg lsgrl

Het Nieuws blad, dinsdag 2 maart 197_§_, p . 7. 1

o De sportraad van Alsemberg adviseerde gunstig over het v~or· stel een sportkompleks op te nchten in de Beemd (naast Discount).

Publi-Journaal, ed.A , nr.1 0 woensdag 10 maart 1976, p. 2 .

ALSEM BEUG - Zn1crd:ig 13 ma:irl om 20.30 u. in de gemeenlelijke feestzaal : b:il met • The Crai nics " Organis:nic: C iviele Bescherming.· - .M aandng 15 manrt v:in 18.30 u. tot 20 'll . in kasteel Rondcnbos (gemeentehuis) : blocdinz:imclinç. - Do1~:le rd:ig 25, vrijda [: 26 en z:iterdag 27 ma art. telkens om 20 11. in de fcc$lz:ia l van de gemeentelijke school : tonccl op"ocring • K:t\'i:1ar of sp:ighctti • door k.on . rnncc l\'crcnii;ing • De A lscmbloem " Kaarten: 60 F. J lulvc prijs voor jeugd, gepensioneerden en gch;1ndikap1en. - Za terda g 27 maart o m 20 11. in de fcc~t zaa l vrrn de r ijk~~chokn. Pannra· malann : lentel'!ll met het orkc~l • The Carpct llegi::ir< • en .rnngcrcs Pauln J oni:. Gala-nplrcdcn vnn Kalink:i. Serge Dn\'ii;nac. Chti~ Wijnen en J<·rry. Prc~cm111ic: Willy Dcl:1bus1iiu. Toci:nng: 100 F .

Publi - Journaal, ed.A , nr.10, woensdag 10 maart 1976 , p. 6.

• In Alsemberg is er enig e deinil'lg ontstaan over de voorgenomen verbreding tot 9 m. van de Losseweg. De bewoners van deze weg hebben zich in een petitie tegen deze verbreding gekant. Zij zijn wel voor ee11 verbetering. Donderdag 18 maart worden' de meningen gekonlronteerd op het gemeentehuis. De h. De Jonghe van het studiebu•eau Clerckx zal daar toelichtinge'I verstrekken.

Publi-Journaal ,-ed . A, nr.11 , woensdag 17 maar t 1976 , p. 1 9 . • De algemene ofler/e-aan vraag vcor het bouwen van 62 appartementen en 2 winkels met thermische installatie op de wijk " De grote kapel " te Alsemberg kreeg als laagste bod 70.541 .255 F. Dit is 9 miljoen fr. 1 mÉé• dan de raming.

Publi - J ourn-a al, ed.A, nr .1 1 woens dag 17 maa rt 1976, p. 2.

ACV-Alsemberg viert Sint-Jozef #Naar aloude traditie viert ACV-Alsemberg op zaterdag 27 maart hel feest van Sint.Jozef in het Sint-VictorinstituuL De viering wordt ingezet mei een mis ter intentie van overle. den leden in de hertogelijke 0 .-L-Vr.k erk om 18 u. 30. Een gezellig samenzijn. vindt plaats vanaf 19 u. 30. Bij deze gelegenheid zal Pitje Vansintjan een feestrede houden en tevens enkele syndikale eretekens uitreiken. Ten slotte wordt het afscheid als bode gevierd van Felix Vansintjan. die evenwel bestuurslid blijfl Inlichtingen. en inschrijvingen op het ACV-sekretariaat. Bolsstrnal 34. vóór 20 maart 16. lsgrl

Het Nieuwsblad~ ~ woensdag 17 maart 1976, p . 7. ALSEMBER G - Donderdag 25. vri1da1l 26 en zaterdag 27 maart, telkens om 20 in de feestzaal va n de i;cn1cen1elijkc school : toneelopvocrin11 • Kaviaar of spai:helli • door kon. toncelvcrcnigini: • De Al sembloem •. Kaarten : 60 f . Halve pri1s voor ;eugd, 11epen<loneerden en Rehandîkapten . - Zaterdall 27 maarl om 20 u. in de fe estzaal "•'" de n1ksscholen , Panoramalaan : lcn tebal me i het orkest • The Cnrpet Bcg~ars • en z.rn~ercs Paula Jon!l. Gal.-.--0p trcdcri v.ln K,llln. k.1 . Serge Oavignac. Chri< W11ncn en Jt•rry Prescn latic : W1ll1• Oela· baslolJ , Toegan>: : 100 r

u:

Pub li- Journaal-,~

ed.A, nr.12 woensdag 24 maart 1976, p. 8.


Le Soir , wo em:;dag

1

·r

maart

l ":J'{l:J ,

p .- - 4 .

Maigre h11tin (25.000 francs) pour Ie hold-up d'Alse1nherg La poste d'Alscrnberg si;mble devenir une cib le adorée des voleurs à la petite semaine. cc.'J dernle1'8 ten\PS. On s'en souvhmt: Je 2 décembre dernier, un hold-up particullèi'ement maladroit y avait été commis. Son auteur - Léon Delsanne - s'étalt laissé chiper les cle!s de l a voiture de location (prise à son nom D dans laquelle il comptait prendre la fuite. Quand il tenta de s'échapper, quelques milliers de francs en mains, il bondit dans sa voiture ... et se ren· dit compte qu'il n'en avait plus les clef s (restées dans la poche : d'un témoin !). Il s'encourut à toutes jambes, ne fut pas rejoint, mais se livra le surlendemain à la police d'Uccle, taraudé par Ie remords. Il y a un mois, eet- homme - qui n'avai t rien d 'un professionnel: aceablé par une cer taine malchance dans ses entreprises. il avait imaginé que le hold-up pourrait Jo renflouer a été con· damné à trente mois de priso.n : ferme. Mardi matin, c'est un jeune pié· ton solitaire qui a attaqué la

o De gemeenteraad van Alsem· berg k eurde in zitting van 2 maart het ontwerp goed voor de verbet~­ ring van de Brusselsesteemveg. Ut/· gave : 9.244.662 F.

Publi-Journaal , ed.A, nr.10 woensdag 10 maart 1976, p. 2 .

poste d'Alsemberg. située chaussée de Bruxelles. Il était armé d' un pistolet, et s'est fait remettre 25.000 francs, sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. L 'homme paraissait ägé de 20 à 25 ans; il arborait des lunettes

noires.

J. R.

• Alsemberg maakt er werk van ! Op het p rogramma van wegenwerken staan : asfa ltering · van de Waterpoelstraat. Wollspoortstraat, J . Deneyerstraat. J .8 . Wautersstraar, Beukenstraat, Galgstraat , Kleertstraat. Molenstraat, Klutsstraal , Meigemheidestraat. Steenrotsstraa r en Hoevestraa t. Verder word ( de. Sanatoriums/raat (tusseri., de " Keyzer " - gemeentehuis en de Watertoren) grondig verbeterd. Er werd ook beslist de slechte toestand van de a ;usselsesteemveg (betong edeelte) te verhelpen. Binnenkort worden de werken aangeva.r aan de Losseweg en de J. ~ W1elemansstraat. Deze werken werden reeds vroeger aanbesteed.

Pu bli-J ourna al, ed . A, nr.7 woens dag 18 februari _ 1976 ' ~· 2 .

Alsemberg plant sportcomplex Alsemberg plant nog vóór de fusie de bouw van een sportcomplex. De gemeenleraad heeft op zijn jongste bijeenkomst beslist het BPA • Sport. plein · te lillen wijzigen. Voor et grondonderzoek i.v.m. de inplanting van de gebouwen. \'Oor de ruil en de Rankoop van gronden in de Beemd en de sam enstelling van het dossier. wordt 400.000 fr. uitgetrokken. Over de prijs en de inrichting van het com. plex zal pas na het vooronderzoek een d uidelijk beeld bestaan. maar vol1?ens burgemeester Albert moet dat bedrag ergens tussen 12 en 30 miljoen fr. schommelen. Voor de verbetering van de Brusselse steenweg werd het ontwerp ten belope van 9.3 miljoen fr. goedge. keurd. Op aandringen van de burge. meester zullen speciale toelagen bij de provincie worden aangevraagd, omdat de sleenweg al hel groot ver. keer moet ver\\"erken, terwijl de eigenlijke provinciale weg. de Jan Bols. straat. zo goed als onbenul blijft.

~e gemee nle~egroting 1976, die ~luit met een_bom van zowat S0.000 fr. in gewone dienst. werd zonder noe. menswaardige diskussie goedge. l<eurd. Hetzelfde geldt voor de begro. ting van het gemeentelijk waterbe<!_n1f. die in evenwicht sluit. r~gr>

Het Nieuwsblad , vrijdag 5 maart '!276' p. ., .

·----~

---' "'X". 3 AVONDEN ·t oNEEL . BIJ ~~ KAVIAAR •I

Regl11eur Rik Dhondl : " We .oen elk jaar mee aan het provr11c1aa1 toernooi. Tientallen lo· ~eelverenigingen riemen daaraan hee1. De Jaalsle vier j aar be· aaiden we telkens de eerste Prijs in de hoogs te afdeling. mei llelut<wensen van de jury. Dal ~ag wel eens gezegd worden. v'"d ik. Wij beschikken boven· <lie11 over ervaren aktrices en "~teurs voor wie geen moeite or 1 "sPanning teveel Is. Ons doel •s het , beroepstoneel te evena"': 'e11 •." <J -

- Voor:zltler Jel Demunler : ·· Vo rig jaar november speelden \ve " .Baby Hamilton " voor volle ~alen in Rode en Alsemberg_ Er werd veel gelachen. en als de "1ensen zich goed amuseren ko"' "'l'l ze terug. dal slaat vast. Ze ellen hel tegen vrienden en ~ en nissen . ik ben er zeker van

Publi..:.Journaal, ed.A, nr .1 1 DE ALSEMBLOEM woensdag 17 maa rt 1976, p. 26 .

OF SPAGHETTI

dal ze komen kijken naar ons hij of zij bij ons_ Als onze sekrevolgend stuk " Kaviaar or Spataris. Piet Buelinckx, ergens een ghetti " op het einde van deze talenl weet tillen dan gaal hij maand. De • A lsembloem " sluit erop ar. Wij hebben nooit teveel hierm ee het winterseizoen at "· medespelers • . De Kon ink lijke Toneelvereni- Jan Brlgou, ondervoor:zltter : ging " De Alsembloem " speelt " Wij spelen graag toneel, en iels " Kaviaar ol Spaghelli " op 25. wat je graag doe t geelt ve el vol26 en 27 maart. om 20 uur stipt. doening. Wij proberen al onze in de gemeentelijke feestzaal te spelers aan hun trekken te laten komen : we kiezen stukken met Alsemberg (Rijksmu ziekakadem ie. typrsche figuren. k lei~e rollen rechtover St-Viktorinslituu t). soms. maar waar een ionge akIedereen die eens een avond teur ot aktrice iels van kan mahartelijk wil lachten met de klapken. Sommige verenigingen kieloper Papaga tlo. zijn familie en zen hun stukken In funkti e van buren. mei de Italiaanse gravintwee ot drie hoofdrolspelers. en nen en baronnen. is vriendelijk de rest mag de gaten opvullen. uilgenodigd ! De medewerkenden Met als gevolg onlmoediging. gezijn. in volgorde van opkomst : mis aan waardering. en ze gaan Sonja Brigou. Frieda Theys. Jan ergens anders spelen. Want een Brigou. Luc Vasliau. Marina Bueton eelspeler moel op de pl anken. linc kx. Els Huygen. Wim van daar moel hij dan ook de kans . Beers. Bert Demunler. Jot Theys. voor krijgen. En die kans krijgt Herman Theys en Luc De Ko-

ninck. De dekors werden onlworpen door Wim van Beers en uitgevoerd door René Moerenhout. Frank Moerenhout. Felix Demun. te r en Marcel Vastiau. De vakkundige belichting is van Tony Pieters. Grimeur is Valeer Retour. Regie en algemene leiding · Rik Dhondl. Kaarten (60 fr.. kinderen tot 14 jaar 30 fr.) zijn verkrijgbaar te Alsemberg bij Piet Buelinckx. J.B Vanden Boschstraal 67. en te SI-Genesius-Rode bij Projektaklub, Dwarshaagstraat 9. of 111· dens de filmverloningen aan de kas van het Kulturee l Centrum. Kosteloos plaalsbespreken : tele· foon 358 23 09. Op donderdag 25 maart hebben alle gepensioneerden. gehand•· kapten en de schooljeugd toegang voor de verminderde prijs van slechts 30 fr.

----


Het Nieuwsblad, donderdag 4 naart 1976 p. 8

Schepen van Alsemberg in dul;>helzinnige positie

Schepen Justaerl !CVP) van A lsemberg heeft zich nooil in een dubbelzinniger posilie bevo.nden dan in de kwestie van de verhaalbelastingen voor de verbeterin g van de Jan B~p­ ti st Woutersstraat. de Frans Degreefstraat en de Waterpoelstraat. Samen mei alle andere raadsl eden l< eu rd e hij immers het verhaalbelastingreglernent van de gemeente goed. Nadat de bestendige deputatie van de provincie Brabant al heeft gekonstal.eerd dat d e verhaalbelaslingen voor d e bovengenoemde straten inderd aad en zonder de minste uitzondering dienen te worden betaald. h ee ft Justaert niettemin zijn handtekening geplaatst onder h et stuk. waardoor de kerkfabriek van · de 0 .-L-Vrouwkcrk zich in ver. breking tegen deze beslissing wil voorzien. Justaert is nl. tegel i jk schatbewaarder van de kerkfabriek en i n die funktie wil hij de financi ën van die i nstelling zo gezond rnogelijlê houden. Op de jongste zitting vnrl de gemeenteraad molivecrde de schepen zijn tweeziiclige houding door erop te wi jzen dat hij wel akkoord gaat met het princiep d er ver haalbelasting. maar niet met de konkrete interpretat ie ervan. wat de gronden van de kerkfabri ek betreft Zulks belette hem niet mee een supplementaire uitgave van 50.000 fr. goed te keuren om de gemeente in staat te stellen zich in kassntie behoorlijk tegen de k erkfabriek te verdedigen. De kerl<fabriel1 meent dat haar gronden landbouwgron. den zijn, in volle exploitatie en voor die exploitatie ook onmisbaar. Zij wil die gr onden ce.-lang van de hand doen. omdat ze 4 miljoen frank wil uitgeven nis aandeel in de restauralie vnn de golische 0 .-L.-Vr ouwkerk. Van die 4 mil joen zou 3,f> miljoen frank bestemd zijn om het nnndeel van de gemeenle in d ie restaurati ekosten te helpen drukken .. De gronden hebben. aldus de kerkfabriek. dus openbaar nut en vallen b11gevolg n iet onder de verhaalbelasting.

• Een splinternieu1>1 straatnaam· bord krijgen na een splinter is dat dan geen " splinterplaat " ? Jawel, goed gevonden voor de bewoners van de Molenbergstraat in Alsemberg.

Publi-Journaal, ed.A, nr.11, woensdag 17 maart 1976, p. _!_3.

De provincie geeft de gemeente gelijk als die sLell dat alle betrokken gronden in de bouwzon e liggen en het r eglement ~rn -~el toepnsselijk is. lsgrl

ALSEMBERG: vrouw licht gewond Aan het kruispunt van de Waterto. • renstraat en de Sanator iastraat te Alsemberg kwam het tot een aanr ijding tussen twee personenwagens be. stuurd door Pauwels uit Ruisbroek en mevr. NÏ\bos uit Sint.Genesius.Re. de. De vrouw werd hierbij licht ge. \\'0 110

fd.~ l

Het Nieuwsblàct, dinsd ag 9 maart 1976 , p . 7 .

___

_,;;;_

ALSEMBERG Lenlebal - Zaterdag 2i maart om .!O u in de RMS. Panoramalaan · bal 111c 1 P11uln ~ong. Knlinka ea lsi:rJ

Het Nieuwsblad, woensdag 24 maart 1976, p~. • Op 20 april heeft te Alsemberg de aûnbestedlng plaats voor het verbeteren van een aantal buurtwegen. Raming : 2.553.981 F. -

Publi - Journaal ' ed . A, nr.13 woe nsdag 31 maart 1976 , p . 2.

--~

• Wij kregen . kennis van een duel tussen twee broers. Geen duel met de degen maar met de fiets ! Het zijn Po; en Albert Vandervelden (zonen van de vroegere " Zwaan » te Alsemberg) die elkaar op zondag 11 april zullen te ltjl gaan. Zij zullen 80 km. af.eggen over berg en over dal (Bruine Put! Beerse/berg! "Berg van Li11kebeek !). iedere renn er krijgt twee " soigneurs " mee. Een politieman fungeert als ·neutrale koersdirekteur. De verliezer heeft 14 * diners aan zijn been! Start om 9 u. aan " De Zwaan " · Supporters, allen op post !

Publi - Journaaî-,~­ ALSEMBERG - Donderd ag 25. vrijdag 26 en za. terdJg 27 maart , 1etkens om 20 u. in de feestzaal v,111 dt' i;em l' l'ntel i1ke school : ton eelopvoering • Kaviaar of spaghelli • door ko n. IOnec lvere niging • De Al se mblocm •· ~!1ar ten : - 60 F. Ha lve prijs voo r 1eu!ld. ge" pen si oneerden en geha ndikapten. - Zaterdag 27 maart o m 20 u. in de feestzaal van de rijksscholen, Pa. noramalaan : tentebal met het orkest • The Carpet Beggars • en zangeres Paula Jong. Gala-optreden van Kalinka, Serge Davignac, Chris Wijnen en lerry. l'rescntat1c : Willy Detabasti ta. Toellani: : 100 F.

- I>ubli-Journaa1; ed.A, nr.11, woens dag 17 maart 1976, _E.· 6 . ALSEMBERG Toneelavonden. _ Oond 2S 101 znt 27 mnnrt as. telkens om 20 u. in de l!l'lneentetl1ke fees1111nl • Kn,·innr of

Spaghetll • door de A l~cmbloem rsgrl

Het Nieuwsblad dinsdag 23 maa;t _ 1 Y76, p. 9.

ed . A, nr.13 woens dag 31 maart 1976, ~ 2_ .

ALSEMBERG Koncer~ De Brabant.se BrnssBnnd treedt zaterdag 24 april om 20 u. op In de Gemeentelijke Feestzaal. Schoolstrnnt 3

Het NieÜwsblad, woensdag 14 april 1976, p. 6 .

• Te Alsemberg worden tal va.tt buurtwegen verbeterd: Kfeer• straat, Galgstraat, Beukenstraat. Molenstraat, J.B. Wautersslraat, Hoevestraat, Steenrotsstraat, Mal• gemheidestraat en Klutsstraat. De• ze straten zullen voortien worden va11 een . bitumineuze verharding. Het laagste bod hiervoor be• droeg 2.267.111 ll. _

Publi-Journaal, ed.A, nr.17 woensdag 28 april 1976, p. 2.


Beersel,

DAVIDSFONDS - BEBRS~L Secr. Alsembergse steenweg, 307 I6 50 - Beersel

I5

-

J;

-

76,

Beste Modo lid,

Op hot ledenfeest ter viering

~n

hot honderdjarig bestaan

van het Davidsfonds, da t plaats had

t~

Vorst heeft Professor

Dr. Carlo Heyman, Nationaal DF- voorzittcr eon toospraak gehouden die nadien in een gro ot aantal Vlaamse bladen- in

~

helaas samengevatte vorm - word g c __'"'..lbliccerd. Onlangs kwamen wij in het bezit van de intogral0 toespraak. Aangezien

wij U deze teks t

t-

gaarne ter lezing aanbevelen,

zenden wij U hem in bijlage .

Mot zeer vriendelijke groeten, de

~ocretaris,

L. Ravestijn,

~ , do Voorzitter,

\~-1 J. Pauwels,

~

J


t•'

DAVIDSFONDS

ALSEMBERG

nodigt U vriendelijk uit op een

CONCERT door

Het Vokael Ensemble van Brussel Dirigent : Fritz

hTI~OIS

Aan hst orgel : Leopol d SLUYS Kapelmeester-orgelist

-

van de Basili ek Halle

In de Hertogelijke Kerk te ALSEMBERG op zaterdag 8 mei 1976 om 19u30 Vrije

l'l8erstemrr.ige

De Boeck,

liederen uit 1.,rerken van Bac11.

da Victoria

de

toegang

Lassus.

Mozàrt.

e . a.

Dit cc~cert wordt U aangeboden door het

OAVIOSFONOSBESTUUR ALSEMBERG

onder de auspiciën van het Ministerie van Nationale Opvoeding Nederlandse Cultuu r , Oirektie voor de Muziek.

en


ALSEMBERG

RIJKSSCHOLEN ALSEMBERG -

Panoramalaan 26, ALSEMBERG

GROOT LEN"fEBAL op zaterdag 27 maart om 20 u. Orkest : THE CARPET BEGGARS en

zangeres PAULA JONG

1irow.10101,1 ·

Gala optreden van : KALINKA -

SERGE DAVIGNAC -

KJbaretgroep l\o mma r>resenlCCtl haoH nieuw programma : Be gankenis, Gcmccnlcl ijkc fccs1z.1al. Al scmbcrit. Za 1erda1? 15 mei 1976, 20 uur. 60 r. - ZJlcrdal? 15 mei 1976 20 uur CC'ntC<'nlC'ltjkc fce slz.i.11 : ' K.1barc1: ;:1ol·p Komma nresentcerr haar nieuw

CHRIS WIJNEN

JERRY

Presentatie : WILLY DELABASTITA Eerste optreden om 21 uur stipt

Toegang 100 F.

Pu bli-Journaal , ed.A , nr.12 woensdag 24 maart 1976 , p. 8 . & nr.10 woensdag 1_~ maart_ ~_97~ _, p. 6 .

1

1ste KtUBBAL Sport en Vermaak », Alsemberg op 3 april 1976

Opgeluisterd door het orkest

. The

cc

~usical

Frlends "

GEMEENTELIJKE PEESTZAAL . BRUSSEL~ESTEENWEG Ingang 60 F

• De verbetering van de Los- 1 J. Wielemansstraat, O.L. Vrouwstraat en Nijve/sebaan te Alsem_berg werd toegewezen aan de firma Verhaeren (Vilvoorde) voor 11.061.211 F.

~eg,

Publi- Journaal ed.A, nr . 19 wo~ns­ dag 12 mei 1976, p. 2.

G·EME.ENT E ALS1EMB·ERG cc

Bc~~nk e ni ~.

Publi - Journaal , ed . A,nr . 19 woensdag 12 mei 1976 , p. 6.

ALSEMBERG

ALSEMBERG Knbaret - Za1erdag IS mei om 20 tL brengt het kabarctgezelschap • Komma · in de gemeenlelijke feestUUll van Alsemberg de premièr e van • Beganke-

nis ·

Publi-Journaal, . ed . A, nr . 13 woensdag 31 maart 1976 , p . 12.

Het Nieuwsblad , vrijdag 14 mei 1976, p. 6'.

FEE.S TEN VOOR NIEUWE . TURNZAAL ALSEMBERG . (

.Het Alsember gse SinL-Victorinstituut orga~izeert jaarlijl<s schoolfeeslen die moeten m eehelpen de nodige middel en te verzam elen om de schoolgemeenschap vloL te laten •werken. Dit jaar vinden op zaterdag en zondag 22 en 23 m ei alweer 1 Lentefeesten plaats. . De opbrengst daarvan is bestemd voor de samen zowat 300 leerlingen van het lager en biezond ~ r lager onderwijs. die dringend behoefte hebben aan een nieuwe turnzaal.

.

Om het feest niet alleen financieel"'tot een sukses te laten uitgroeien, Is heel wat aandacht besteed aan kulturele en sportieve evenementen. De feestelijkheden gaan zater· dag vanaf 14 u van slart m et de opening van d e gebruikelijke stands en kramen. Om 15 u treedt rond de kiosk de J<onin· klij ke fanfare Laurier Ch êne op. Een uurtje later toont de judo· klub van Sint-Victor haar la.Ion· ten. ·Om 17 u. 30 is hel de beurt aan de Sint·Geneslusturngroep voor een gymdemonstralie en

Het Nieuwsblad !...

een spelprogramma dar u itga· lliend werd door Jef Savenberg en waarbij ploegen van vijf dames en vijf heren elkaar in allerlei praktische en m inder prakti· sch e testen bekampen. Er ko· men tien ploegen. éên uit Alsemberg en 9 uit omliggende gemeenten.

vanaf 20 u. is er volop muziek m et disl<0bar voor de jonget:en, met hammondorgel door Strogier.

In de k•;lturele sfeer Is er verd er nog een tentoonstelling van teken- en schilden,•erk van de leerlingen en een grote tentoon· Zondag is er van 14 tor 17 u. stelling van werk van de portretsportl nitiatie. onder de leiding tist Hern11111 Elsler Deze kunstevan Bloso·monlloren. De leer· naar schetst ook ler plekke lij· lingen van de hoogste klussen dens het feest portretten van voeren vana f 16 u. onder leiding belangstellende bezoekers. van Lieven Dubois een wagenVanzelfsprekend kan men spel op. Dit m1ddeleeuws spel trekl op de kar het feestgebeu· zich tijdens dit feestweekend in ren rond en treedt dan telkens Sint·Viclor uitvoerig laven en d aar op waar VG>ldoende belang- zijn honger stl llen met pannestelling bestaal O m 20 u. 30 ten koeken. boerenhesp of een kom slolle leidt Urbaan Debecker plcte maaltijd lsgrl

donde_~da~

2Q mei 1976, p. 7.


Alleen wat primitief nangebrachte bordfes met •verboden tocgnng. rcslnurntic . in het nummer 20, van de Alsembergse Fabriolcsstraut. laten vermoeden dat op het hof Windenckx belangrijke nieuwe dlnann gebeuren. Het vee in de stallen, nog net nl•!t de wei op. staat c1· wat· onverschillig bij. en er is. op de n ieu we bordjes m\, slechts a.lledangs bocrderij\~·crk. te bcsccuren. Tijdens de weekends hggon de zal<e n emgszms anders. Dir in de eerste plauts dank zij mensen uil de st reek van Alsemberg. hoewe l ook zij hun medewerking niet ontzeg· gen. Vnn de groe p vrijwilligers van her en de r is vooral /\drioan Linters uit Cent de bezielende figuur. De i.ogennnmdc · Molen Ten Droecl< . of • Curtonnerlc Winde· rlck x. tJcvlndl zich op de grens vun Alsl!mbercr en Dworp. H ij guul terug op een voormulige bnnmolen. die sedert 1306 óp deze phrnts verme ld wordt, in 1·101 geschonken werd hel nan het klooster \'nn Zevenbronnen. en tensloltc tijdens de Frnnse revolutie 1n 1801 nis nation aal goed werd verkochl Het compll!:< bestaat momen· teel uit h ocvcgebouwen en in· dustriëlo konstruktles van buk· steen. hoofd7.nkolljk terur,gaun· de tot het begin der 19e eeuw. In los verbond gelegen nun beide zi/den vun de strnnL Het woon· huis Is gedateerd van t802. de eerste lnngschuur bezit de da· lum 1849. De kurtonfabrlok. wanrvnn de sebOU\\'en gegroepeerd liggen aa n belde zijden van de Molen· beek, gnut terug op do Hcrissem· molen, een papiermolen waarvoor In ISSt de vergunning werd afgeleverd aan èen zekere Hen· drlk de Nayer : de opeenvolge n· de eii:cnnnrs zijn In grote lijnen bckeÖd tot en met de huidige familie Wl ndorickx, die om· stre~ks 1 9~0 de produ ktil) van papier stopzette.

18e-19e-eeuws De oudste gebouwen die mo· menteel r echt stnan werden cin· de IBC. b~gln 19e eeuw In ge· bruik genomen. en rusten waar· schij11li1k i::edeeltelljk op oudere urondvei<ten vnn lfzerarndsteen. terwijl ooi< een nuntul binnonmu· ren h1en.11t opgetrokken IJlljken te zijn. Do cartonnerie bestaat uit twee delen : oen ouder deel op cie rechteroever van do deels O\'crbouwde Molenbeek. met el· l<On bnlkwerk, deels op do mur en r·ust('nd. deels op gictlfzcren zullen. De uundrljving vnn do technischo lnsmllulle geschiedde hier door twee overbouwde ijzeren wt1ter wielen. wnurvan

Uniek

Het merkwaardige \'lln heel de cnrtonnc r lc Wlndcrlckx be· staat nu precies hierin, dnt de site een uniek voorbeeld vormt vnn overschak<'llng vnn fysische drijfkracht. met nnme de wuter· wielen. nnnr mechanische drijf· krncht : de stoommachine en de dynamo's. Hoewel de produktie·installn· tie erg verwaarloosd is. bleef zij op enkel e detulls na volledig bewaard. Zij omvat o.m. ean pn· pier-pletmolen. een droogutnl met door stoom verhitte droog· plo.ut. hydraulische kartonpers. snij machines. stoomknlenders, enz. De werkgroep voor' industriê· Ie archeologie vun de rijksunl· versitelt \'on Goni. woar\'Oll Lin· ters een medc,~erker is. wil hel hele hof geklasseerd, gcrestnu· reerd en In 7.ljn oorspronkcll1ke cxploitatluvorm zien herleven. Op l11nge tennijn moet dus de knrtonproduklle weer kunnen h en ·at worden, en moeten de ove r·li;e gebouwen O\'Cnlueel opengesteld worden voor aller· lel ambnchtellfk werk. H et is evenwel niet uitgesloten dat de IJocrderlj verder in cxpioi· talie wordt gelaten. Om het complex zoveel moge· lljk te beveiligen Is een klasse· r ingsproccdure ingezet voor de fabriek. c!c bijhorende hoevcgebouwen en het hele inndsc:hap tot zover het uitzicht rc lkL De betekening daarvan \\'erd on· langs \'errlcht, zodat gedurende 9 maanden gee n onmlddelli1k ge· vanr drulgl voor vcrdeni teloor· gung.

Hopeloze taak? 01' do werkgroep In haar opzet ,.al slagen? Voorlopig moel· lij!< u it tl! maken. 1\lles-1.in~ moeten er vc<>I geld on d eskundi!(o hulp beschlkblmr worden ge· steld. Immer s hel feit dat de lnstallntlo rcecls nagenoeg 35

lh11ns nott é~n In vervallen stnat aunwc11g Is! het verdwenen wu· tcrwiel l1on beurtelings eon gnurnm ol en en si nds hel begin vnn de 200 eeuw. een gelijk· stroom rlynomo nandrlfven. 1fli:rdoor lwn hooi het complex vun clck rrlcltcit wor den voor· zien. Het rcrentiite. gedeelte, op de llnkerorw·r von de Molenbeek opgl!tn>kl11·n. bezi t een In de ge· vel lllJ.;cbouwdo vierkante Schouw. \'<.'rSlerkt mCl ifzeren bunden l ller wordt do d1iff· krucht geleverd door een stoom· machine \•un nugonocg 70 pk. De stoom werd geleverd door cun cvomion s bewuurdo, snme n· uesteldb Slookkc tul.

Het Nieuwsblad, zaterdag 8

jnnr niet meer werd gcbn1lkt, heeft onvermijdelifk zijn sporen vim vervul en roes t nagelaten. liepnnlde gedeelten vun het dak zijn In zeer slechte staat, en de onderllm;cndc bnlken en vloeren 1vordt·n door schimm el en verromng aangetnsL Op somml· ge muren heeft zich vegetatie, 1 voorn! vlier, genesteld, die heeft het moti.elwork ontwrichL Dno.ronbovon heeft zich sedert enke· Ie jaren een steeds dikker wor· 1 dende l ang modder in do loka· len ópi;clu.agd, door h et builen de oevers treden vnn de Molen· beek. De kleine. dichtgeslibde Loure· beek had zelfs con weg gezocht doorheen bepnttlde lokalen. De eigenaar zelf is voor het behoud \'an het complex gewonne)'l en staat positief tegenover d e Ingezette klasseringsprocedure . Nochtans is hij als landbou· wer niet bij machte de voor h em eerder nutteloze ruimten te onderhouden. laat staan te restau· rcren. Een gedeelte ervan g~ brulkt hij momenteel als stal· llng. Voor men aan de eigenlijke rcst.aumtlc knn denken, moet 'ZO snel mogehjk het verdere verval van de site worden tegengegruin. Dlt veronclerstclt het verwifderon van de modder, evenals vun ulle schad elijke ''egetatie. Kapot· te vensters en het dak moeten voorlopig worden gedicht. Be· paalde gedeelten van de muren moeten worden gesteund. enz.

· Vrijwilligers Dit werk kan uitstekend door vri1wilhgers worden opgeknapL liet later nnnpakken van do e1· genlljkc restnurutlc vereist evenwel het udvles en de medewerking van •PCClallsten. zoals lngemeurs voor de tcchnrsche insta!· lutie. nrchlteklen voor de gebou· wen. enz. Bepaalde materialen, zoals plastiek voor hot dichten vnn het dak. cement. glas, hout.. kunnen voorlopig niet worden Mngeschaft. maor hiervoor doet de werkgroep een beroep op vriendelijke schenkers. Aelang$lOllcnden \'Oor dit lnl· Uatlef vun do werkgroep \'OOr inciustni!lc archeologie van de rifksunivcrslleit vàn Gent. kun· ncn op t5 mei u.s. opnieuw moe rum de sing. · Oanmn hervat de akt1vitelt op 1:; 1ulL Wie bereid Is een hundfe toe to stelten. kan n ltl)d kontukt opnemen mot het Scminune voor Goschrcdenls. Blundijnoorg 2. 0000 Geut of 1\drlaan Linters, Mulnkknnl 103, 9000 Gent, tel. 091 1 25.07.25.

l IN Is een unlel<o gelegenheid om aan du komcn<lo geucrulles to Juten 7lcn hoe ook in het \'er!~ ·den wnarcle\•ol indu~tnecl werk kon worden gelC\•01'ri. De bewaring vnn do Cnrtonnerie Winde· r1ckx Is dunrom van uilnomcnd belang. lsgrl

& zondag 9

mei 1976, p.

7.

Plannen vuur rcsta~ratie

van oude '1abrieh te Alsem~erg W.l.A.R.U.G" voluit • Werkg;oep voor lnduslriëfe Archeologie van de Rijksunivcrsilcit te Gent. koestert plannen om een oud~· fabriek. gelegen op do grens der gemeenten Dw:irp en AlsembeTg to .res~auroron. Do oude fabriek, wordt m de streek do • Molen ten B~oek • geheten, alhoewel sommigen. ook wet spreken over de • Cartonnene Winderiekx • naar do laatsre gebruikers van het gebouw. De zaak is voor W.l.A.R.U.G. oen buitenkcnsje. Het geheel gaat terug tot een voormalige banmofen (Van Dale Gro.:it Woorden!:>oek der Nederlandse Taal : banmolen = molen waarop vroe9er de onderhorigen van een grondheer verplicht waren hun koren te doen malen), die seden 1306 op deze plaats vermeld wordt, in 1401 geschonken werd aan hel klooster van Zevenbronnon, en ars nationaal ' goed verkocht werd In 1801. Do thans nog bestaande geb:>uwen dagtekenen van het begin der 19de eeuw. De kartonfabriek, waaNan da gebouwen gegroepeerd llgg&n aan beide zi1den van de Molenbeek. gaal terug tot een papiermolen. waarvoor in 1551 de vergunning werd afgaleverd aan zekere Hendrik De N:iyer; de opeenvolgende eigenaars zijn be-k~nd . tot de huidige familie Wrndenck.~. dia omstreeks 1940 de produklle. stepzette. De gobou~en staen"a!dus in gebrekkige slaat nadat ZIJ 35 jaar ongebrulkl bleven. Het lnttlressante van de zaak van industrieel-archeologische stondpunt is dat de moten (or fabriek) aanvankelijk nanged~avo n werd met een wafermolen, waar· van nog sporen bestaan, moor later omschakoldJ op de s toom· ' machin e. die o.m. ook oen dyna-m? deed draaien voor de elektrlciteitsvoor.donlng van al de gobouwon. Op deze wij~o Is de silo eon uniek voorbeeld van ovorschnkellng v,1n waterwlel naar slo.ommachino ( + dynamo). Vooraleer lot do restaumllo over Ic gaan spant do workgroop zich lhans in om zo spoedig mogelijk hel verdor verval van de inrichting tegen Ie ga:m. In verband hiermee zullen oon oenlal zalerdn!len vrlfwlliigers (iiolsl 00tangslollonde mensen uil de s1reak) dringende werken opknappen ondor leiding van vortegonwoor~lgors vnn de werkgroep. Go1n1ercsseerden nemer• kon· takl .op met W.l.A RU.G.. Somlnario voor Nieuwslo Geschiedenis Biandijnberg '2, 9000 Gent (lol: 091/23 38 21).

Publi-Journaal, ed.A. nr.19 woensdag 12 mei 1976, p. 27.


L

EEN VOLWAARDIGE INFRASTRUKTUUR VOOR DE SPORT TE ALSEMBERG? Op de jongste gemeenteraadszitting van Alsem berg is principieel beslist een sportcentrum op te richten In de Molenbeekbeemd. Alsemberg wordt per 1 janua1!_

1977 een onderdeel van de fusie Groot-Beersel. Of en wanneer de principiële beslissing realiteit wordt, kan als gevolg daarvan moeilijk worden gezegd.

De gemeente wil immers subsidies van het ministerie van Kultuur - In beginsel 60 % van de kosten - en moet vla een princi· piële aanvraag over een ontwerp, naar aanbesteding en uit· eindelijke aanleg. Men f:; pas aan de principiële aanvraag toe. Die geldt voor het geheel. maar bij de realizatie wil men In 2 fazen tewerk gaan. Eerst wil men 2 voetbal- en 2 basketvelden ten zuiden van de Gemeenveldstraat, met daarbij een kleine par,klng en kleedkamers. • Kostprijs 20 miljoen. In een latere faze wil men dan aan de overzijde een sporthal bouwen voor zaalsporten. De Gemeenveldstraat wordt daarbij omgelegd naar de Schoolstraat toe, die alle verkeer voor achterliggende straten verwerken moel De kostprijs hier beloopt 30 miljoen. aldus de raming. De aanvraag van Alsemberg om subsidies te verkrijgen, wordt gestaafd door volgende cijfers : er zijn 145 voetbalspelers in officiële kompetitie. 70 basketters en 50 volleyspelers. Bovendien werd becijferd dat In hel Alsembergse onderwijs. . van kleuter- tot normaalschool, zowat 1.000 scholieren .en leer. Jingen zitten : 130 in de gemeenteschool. 225 in de RMS en 650 in Sint-Victor. Als deze scholieren en leerlingen de aanvraag mee staven kan worden verondersteld dat ook de scholen in de Beemd welko~len _zijn. Csgrl.

Het Nieuwsblad, zaterdag 15 & zondag 16 mei 1976 , p . 6 . - - - -KONIJN: Dirk Gryspeirt.. Winderickxpleîn, 1641 Alsemberg, is op zoek naar klubs van konijnenfokkers in zijn omgeving.

Het Nieuwsblad, woensdag 19 mei 1_976 , P....=_ 11. • Op 3 juni 1976 heelt de ~e­ stendige Deputatie toestemm1!!_g gegeven de Brusselsesteenweg te Alsemberg in herstelling te geven. Een zaak die lang hangend was en al veel besprekingen gekend heeft in de C.V.P.-middens.

Publi - Journaal , ed . A, nr. 24 woens dag 16 j uni 1976 , p . 2 .

----~-

• Op de hoek van de Brussel1 sesteenweg en de Sanatoriums/raat te Alsemberg werd grond aangekocht bestemd voor áe bouw van sociale woningen.

-

Publ i - Journaal, ed.A . nr . 36 woensdag 8 september 1976 , _p . 2.

- -- ALSEMBERG

• Wie het nog allemaal eens uit de mond ven steatssekretaris Dhoore wil horen van rulmtell/ke ordening en leef-milieu en zo van die dingen, kan woensdagavond 29 september om 20.15 u. In het Slnt-Vlktorinstituut te Alsemberg 1 binnenwippen voor een organisatie van het Davidsfonds.

Publi-Journaal, ed.A, nr.38 woensdag 22 september 1976, p. 6.

Zarcrdng 2 okrobcr ( 17 u.). zondn{! J okrober (12 11.) en manndn(I 4 okrobcr (12 tot 22 uu.) in de Mnrinz.inl : pcn~cnkcrmis. Orgnnis111ie : kri~tclijke bond gcpcn<ioncerdcn.

Publi-Journaa l, ed.A.nr.38 woensdag 22 september _ _ TSl76, p. 29.

Herf staktiviteiten bij OF-Alsemberg . De komendè maanden zijn er bij het Alsembergse Davidsfonds drukke akliviteiten. Woensdag 2.9 september om 20 u. 15 spreekt staatssekreLaris . D'Hoore van Streekekonomie en Ruimtelijke Ordening over • Ruimtelijke Ordening en het Gewestplan•. in hel auditorium van het Sint-Victorinstltuut. Zaterdag 23 oktober om t 9 u. 30 is er in de hertogelijke kerk van Alsemberg een koncert door het • Vokaal ensemble van Brussel•. onder leiding van Frltz Hoyols. Vrijdag 19 november om 20 u . . In het auditorium van het Sint· .; Vlctorinstituut is er een spreek- ' beurt met kleurendia's door Jean-Pierre Wouters, hoofdredakleur van Film en Televisie. over • Ik zou Japanner willen worden •. Cs~rl

Het Nieuwsblad , woensdag 22 september 1976, p.__7_·~~ -. In Alsemberg vergaderen de gemeenteraadsleden dinsdag s oktober (20 u.).

P..ubli - Journaal, ed.A , nr . 39 woensdag 29 s eptem_Q_e r 19 7 6 • p • 2 • ALSEMBERG $preekbeurt - \\"ocnsdnu :19 srp. 1c111hrr om !O u 1:; 1n hel Autl11orium 'on hrt 51111 \'1r101·ms111uu1 t1n~nn1t lku~~cl'"~ICl'n"ci:> spn•ck1

sian1~sr.

krernns O'Hoore over het !tC•H'Slpfnn lln fle. \'1tvoorde. op in11îa11ef vun het Da v1dsfonds lsgrl

Het Nieuwsblad, woensdag 29 september 1 976, p . 6. ALSEMBERG

Zatcrdal! 2 oktober ct 7 u.). 7.ondaç 3 oktober (t 2 11.) en maand:ti; ..s oktober Cl:? tot 22 u.) in de Marrnwnl : pensenkermis. Orgnnisatic ; kri~tclijkc bond i;e.pen~ioncer- den.

~ Publi-Journaal,

ed.A.nr.39 woensdag 29 september 1976, p. 32. ALSEMBERG Ponsenkotmls. -

Z11t11rdng, zondns

en m11nnd11~ In de Munnznnl ren voor'rll'f<' ''"n de Bond •·11n Gepeos1oncer. rh•n ''i!rl

Het Nieuwsblad, donderdag 30 septem ber 1976 , p. 6.

---


In wandeling Kesterbeekpad

• Tijdens een uiteenzetting voor de plaatselijke Davidsfondsafdellng te Alsemberg, zegde siaatssekretaris Dhoore o.m. dat de verordeningen van de federatie Halle i .v.m . het bouwen eerlang als Koninklijk Besluit zullen verschijnen. Dit tot groot genoegen van schepen van lee/milieu Casaer.

Zondag 3 oktober 14 u. 30 BRUINE PUT : De aklle " wandelpaden " lnwanêlellng 8 km Keste rbeekpad i Nu het programma voor de uit-1 stippeling en bewegwijzering van de toeristische Bruegel- en Pajottenlandroutes volledig verwezenlijkt is. hebben de Toeristische federatie van Brabant en de Gewestelijke VVV Zuid Westbrabant een aktie van lange adem op louw gezet voor de uitstippeling En bewegwijzering van wandelpaden die het de loeris! mogelijk maken zijn auto aan de kant te zetten en de geafste delen van or:is gewest te doorwandelen. ver van de gejaagdheid en het lawaai van de hoofdverkeerswegen. Deze aktie is al sinds een jaar ingezet met een inventaris van alle wandelpaden die in het gewest voorkomen. op paier en op het terrein. Voor het gebied van de Federatie Halle kon hiervoor aangeknoopt worden bij de aktie van dit bestuur tot invent~risalie . koördinatie en bekendmaking van 1 1 wande lwegen. Î

Publi-Journaäl-,~-

ect. A, nr . 40 woensdag 6 oktober 1976 , p . 8 . ALSEMBERG

• De Vaste ·Kommlssie voor Taaltoezicht heeft in zitting van 7 september vastgesteld dal de klacht van een Nederlandstalig inwoner van Alsemberg tegen een in het Frans gesteld hMinnerlngsschrijven van de N.V. .Jectrogaz I.v.m. aansluitingskosten kabeltelevisie, ontvankelijk en gegrond is. De klacht werd ingediend door Willy De Saeger, provincieraadslid van de Volksunie.

- - Publi-Journaal, ed.A , nr . 40 woensdag 6 oktober 1976,

20

p. 8 .

KnbareL - Zal IS mei om u. in de gcmccn1cll1he fc~s tzanl . Ko mma met • Ocgunkcnis •• tsgrl

Het Nieuwsblad , zaterdag 16 & zondag 17 oktober 197 6 p . 6.

ALSEMBERG. Woensdag rond 1s uur boden twee als bedienden van een gasmaatschappij g eklede mannen zich aan bij mevr. Pee In de Onze-LieveVrouwstraat 118 te Alsemberg. • Ze st.o.ken een pistool onder de .Il neus van de vrouw en drongen de woning binnen. De vrouw vertelde hen dat ze geen geld had. Daarom wachtten de overval lers tot 18 uur, tijdstip dat de echtgenoot terugkeerde van zijn werk.~ De man werd neergeslagen. De twee overvallers sloegen daarna o!lverrichterzake op , de vluchl Met een witte R-4 rede~v~'-!:ichJing Ukkel. Cd~)

Drie paden startèn In Rondenbos (gemeentehuis) te Alsemberg. 1·1 :;ar ook op 3 oktober eerstkornend s voormiddags de pers- 1 voorstelling zal plaatsvinden. Het 7.iin : de DrlehoevenwandellnQ 17 k~) langs Boesdaalhof, Përkhoe·: I ve en St.-Eloois. de Linkebeekw3ndellng (9 kni) met onder ande-

re- het ~erkwaa~dige Wljnbrondal. ' Eerste verwezènllJklng : 6 n de Alsembergwandellng (5 km) het MelgemheldaproJekt. tussen de befaamde kerk van Al· Meerdere projekten ,kom~n in semberg en het Gasthuisbos. aanmerking voor verdere u1tvoeDe andere twee paden hebben ring. Het Meigemheideprojekt is Bruine Put (op de steenweg Lotweerhouden als eerste. ander~ Dworp, aan het KAJ-domein) als zullen volgen in 1977. Het Mei- uitgangspunt en hier start op 3 gemheideprojekt vormt. samen oktober ook het inwandelen. De mot de reeds in deze zone b~- Melgenheldewandelln'g zowel als staande wandelpaden. het sluit- de Kesterbeekwandellng zijn ?n· stuk van de ontwikkeling tot een geveer a km. lang. - - - - -- - echt wandel9ebied. ingezet met ,....-- het oudste VTB-wandelpad. het -' De bewegwijzering omvat een recent heropende Consciencepad. overzichtsbord aan elk .startpunt. en verder de Dworpse eskapade. zeshoekige borden zoals voor de het VTB Teirlinck . Deboeckpad, autoroutes maar van kleiner lorde Linkebeekse wandelingen . en maat voor de voornaamste punandere. Hiermee is het not van ten. gekleurde palen aan de kruistoerist ische wandelingen tussen punten in hel open landschap. De Zenne en Zoniën en benoorden financiering gebeurt door het de steenweg Alsemberg - Dworp • Kommissariaat generaal voor to~­ Huizingen. volledig. · risme de Toeristische federatie De ui tstippeling gebeurde door van Brabant en de Federatie Hal· Alex Geysels op vraag van de Ie. Plaatsing ge~e~rt_ d_o_o! de::_ Gewestelijke VVV Zuid Wes tbra- 1aatste- met de medewerk~ng van banl. die ook de verdere uitwer- de betrokken gemeentediensten. king en de teksten van de. wan- die ook voor het onderhoud van dellolder verzorgde. samen met de wegen instaan. De wandelfolJacques Oebtander en Paula De- der is het werk van de Gewesboeck. Inpassing in het algemene telijke VVV Zuid Westbrabant en plan gebeurde door de diensten 1 de Toeristische federatie en de van de Federatie Halle Voor de Toeristische fede ratie van Bradirekte voorbereiding van de be. wegwijzering klaarde een werk· bant. Feestelijke lnwan dellng : groep van de VVV onder de stuAfspraak aan Bruine Put om w ing van de hh Bert Van .Kerck- 14 u 30 nu zondag 3 oklo· hove (Toeristische federati e van Brabant) en Hugo Casaer. de ber ('stee~weg Lot • Dw?~P, äëh. laatste problemen op. zodat de ter het domein van Hu1z1ngen · t> etrokken gemeentebesturen kon· ingang Kafottersdomein). Terug rond 16 u 30 • 17 . u . den uitgenodigd worden om zo· wel hun toestemming als hun waarna in de Eekhoorn (Karot- 1 boterhammem met aktieve medewerking te verlen en tersdomein) plattekaas en een gueuze naar aan de bewegwijzering waarde kunnen geschat worden -=--=Vijl wandelpade~

Overvallers vangen bot

r

Het Nieuwsblad , donderdag 7 oktober 1976, p . 4. • Herman en Marianne Petroons (Hoogveldlaan 25 te 1641 Alsemberg} trekken met · "De Sippels weer heel 't land rond. Als U er wil, biiziïn. telefoneer dan op num_m~r... 358 t_B_ 43 -'-=" . --....;:;. N

Publi- Journaal, ed . A, nr . 41 woensdag 13 oktober 1976, p. 2 .

I

• In Alsemberg spuit een bron rechtover " De Zwaan in de Pastoor Bolsslraar water dat · al· leen mag gebruikt worden om au.to's te wassen, voetpaden te N

.

!_etnlgen:_ ~z.

Pub 1 i -J:-o_u_r_n_a. al-, . ____. ed.A, nr.41 woensdag 13 oktober 1976 , p. 2 .

- -

Publi-Journaal, e a:-A"., nr. 39 woensdag 29 september 1976 , p . 4 .


:'.ierieente A 1 S E ï·i B

~;

R G IffiIST -~LIJK8

BOiTD VAf! GJPENSIOilEI;i"1DEN

Geachte Medeburgers , \'lij hebben het genoegen U uit te nodisen op onze jc.c.;..'lijkse

P E NS E N~ E R N I S -~n de " Hariazaal " op zaterdag 2 oktober 1976 vanaf 17 uur - zondag 3 cktober 1976 vanaf 12 u. tot 10 uur ' s avonds en maandag 4 oktober 1976 vanaf 12 u . tot 10 uur ' s cvonds.

Hij zi jn ervan overtuigd l.lat alle Alsembertieno.ars hun bejaarden zullen helpen door op één van deze dagen een maaltijd te komen gebruiken. U \·1eze hiervoor reeds bij voorbaat en ve.n harte bedankt . HET BESTUUR.

---·-----------·------··-------------------------·-------------------------··---Alsem.berg wil sportcomplex De gemeenteraad van Alsem· berg heeft in de jongste zitting beslist een principiële aan vraag In te dienen voor de aanleg van een sportcomplex, met 60 pro· cent toelage van het ministerie van Nederlandse Kultuur. In openlucht" tussen Molenbeek· en Gemeenveldstrao.t, moeten 2 voetbalvelden en 2 basketterrei· nen, ook goed voor 3 volleyvelden, worden aangelegd. Kost· prijs : 20 miljoen, een kleine par· keergelegenheid en kl eed· kamers inbegrepen. In een 2de faze komt tu ssen de Gemeen veld- en Schooistraut een sporthal die JO miljoen kost. De gemeenveldstraat wordt dan omgelegd en alle verkeer wordt door de Schoolstruat gekanuli· zcerd. Voor verbeteringswerken aan de Cleertstraat, tussen Galg- en Beuken straat, m oet 4,6 milfoen frank word en ultgegeven. 2,7 mi l· )oen rr. ervan komt echter ten laste van de verkavelaars. Een len ing van 5 miljoen wordt hier· voor aangegaa.n. In de Jan-Baptlsl Wouters· straat ten slotte werd een verka· veling goedgekeurd. Een minie· me weg van ongeveer 50 m. wordt aangelegd, op kosten van de vEîrkavelaar. - lsgrl

liet Nieuwsblad, dinsdag 12 oktober 1976, p. 14.

Koncert bij Alsembergs Davidsfonds Op zaterdag 30 oktober· om 19 u. 30 treedt voor het lokale Davidsfonds Het Vokaal Ensemble van Brussel op In de Alsembergse O.L-Vr ouw-Kerk. Dirigent Is Frltz Hoyols. Aan h et orgel zit Leopold Sl:.iys, kapelmeester-or· geilst van de Basiliek van Halle. Er worden meerstemmige liederen ten gehore gebracht uit werken van Bach, De Lassus, Mozart, de Boeck. da Victoria e.a. Het koncert wordl aangeboden onder de auspiciën van de Direktle voor de Muziek van het Ml11is· terle van Nederlandse· I<ulluur. De toegang 1$ kosteloos. Csgrl

HetNieuwsblad -, vrijd ag 2 9 oktober 1976, p. 6.

ALSEMBERG l~te

h andelsbeurs :

In het St· Vic1orins1i111111, mei de s lcun vnn hel gcmccntcbcs111ur. Donderdng ·11 november o m 14 u. : opening door burgcmce~tcr J. Albert. Om 15 u.: optreden Brnss 'Band Alscmhcrg. - Vrijdn[I 12 november om 20 u. : judo-demonstratie. Zn tcrd:lJ? 13 no~ cmber van 14

• ,,., Alsemberg heelt het werk· l1edenpersonee1 zéll wegmarkenn· gen ;,angebracht o.m. op de Sa· natoriumla an. Eigenaardig genoeg z11n die strepen plots aan ·1 wiebelen voorbii cale Pnns . Schepen van opeflbare werken Jef Meerts : "de l1inen wàren •echt. maar de straat heelt gebo ugeerd "·

Publ i - Journaal, ed . A, nr . 42 woensdag 20 oktober __1976, p. 2 .

-------

Publi-Journaal, ed.A, nr.45 woensdag 10 november 1976, p. 23 ._ tot 18 u.: bailonwcdstrid: om 15 u. : kindc n111r mei nonke l Uoh. - Zondai: 14 nov<'mbcr om 15 ll.: optreden van een goochcl:i:ir: om 16 u. : :i.1nl..on1~1 van Sint-Nil.la:t': um 11 n.: trekking van 1omboh1. aungcbotlcn dour Je httndclnar., . Grn li~ lllcgn ni;. Opcnin {!.~ llrcn: don· dcrd:ig 11 november ''nn 15 tot 211 ll" Hijdai: I.! ll<l\Clllhcr \:lll IX 101 22 11" zatcrd:il! 13 no\'l·mbcr 'an 14 101 20 u" zondag 14 november vun .10 tot 20 u. Op 13 cn 14 novcmbL·r : teven!>. hcrf,tfccst. Re,. tnurant Z.'ltcrdnç open ' 'an IR tot 22 11. en zond:1ç \an 12 tot 21 u. De1:c h:mdd,bcur; \\Ordt gcori;:ini~ccrd dco1 de Al,cmbertz.'c h.111dcln:1r-. Voordracht met kJcurendin·s: - Vrijdni: 19 novcmhc r om 20 u. in het auditorium S1-Vu:torin~Li111111. J~nn-Picrrc Wouters (ri1111 en 1Clc· vi,ic) O\'Cr • 1k zou .t111rn11ncr "itD:l\ "''· lcn "01 tkn •. Orµ.111i,nliL' fmul,,


ALSEMBLOEM ALSEMBERG ZOEl(T TONEELTALENT Alsembergs Koninklijke toneelvereniging • De Alsembloem • wil steeds maar beter presteren; daarvoor rekent ze op de hulp en de steun van de bevolking. Op zaterdag 6 en woensdag 10 november wordt in de gemeentelijke feestzaal weer gespeeld en dat vindt de toneelploeg een geschikte gelegenheid om een nog-mooiere-Alsembloem-aktie in te zetten. Konkreet : Alsem bloem zoekt spelers, werkers en steunpilaren. De Alsembloem bestaat sinds 1890 en Is dus weldra een negentiger. Op toneelgebied blijft ze onverminderd aktief. leder jaar voert de groep - via verscheidene voorstellingen - twee s tukken op, telkens voor een 700-tal r toeschouwers.

Geregeld behaalt de Alsembloem de hoogste onderscheiding in het Brabants Provinciaal Toneeltornooi. Geregeld ook wordt het gezelschap door andere gemeenten uitgenodigd Voor een dorp als Alsemberg een hele prestatie.

ALSEMBERG

St.-Victor Alsemberg houdt Herfstfeest Heden zaterdag en zondag 13 en 14 november organizeert hel Alsembergse Slnt-Vlctorinslituut hel zoveelste HerfstfeesL De opbrengst gaat Integraal naar de vriendenkring van de school. Een grote onderwijsinstelling als Sint-Victor heeft bestendig behoefte aan vernieuwing. Bovendien wordt op de school gezorgd voor een ui~gebreide waaier van sociaal-kulturele en sportieve aktlvllelten. De gelden die door de overheid beschikbaar worden gesteld volstaan .l ang niet om heel dat drukke schoolleven te bekostigen. De vriendenkring staat dan ook in voor of springt bij In de kosten voor leerlingenvervoer, de organizatte van naschoolse akUvitelten, de geregelde vernieuwing en aanpassing van · het didaktisch materiaal, het Boekenfonds enz. .. Om de kas van de vriendenkring opnieuw te spijzen, worden alle vrienden van Sint-Victor op zaterdag en zondag resp. van 18 tot 21 en van 12 lot 15 en 18 tot 21 u. verwacht in het SintVtctorrestaurant, In de bar, waar het personeel een gul onthaal bereidt. Tijdens dit weekend kan tegelijk een bezoek worden gebracht aan de handelsbeurs, die In de zalen van het Instituut loopt. <sgrl

Het Nieuwsblad, zaterdag 13 & zondag 14 november 1 976 t p. 7. - - -- -

Knb3rol - Zal 16 okl om 20 u. in de gcmccntcl feestzaal. optreden van

Kommn ~.!t.~~gankenis. lsgrl .

Het Nieuwsblad, zaterdag 16 & zondag 17 oktober 1976 , p . 6. ALSEMBERG Toneolvoorstcllingen. -

Zal 6 en

woensdag 10 nov.om 20u. voert De Alsemblocm de komedie • Vlinders Zijn Vrij • t'P, ~.J..

_.... . ..:. · __ - -

Het Nieuwsblad,

6

wboensd~g 3 nov~rn­ _ _er 1 97' , p . b.

Er is veel te doen in een toneelgezelschap. Er moet naluurli1k toneel worden gespeeld. De Alsembloem kan je best als akteur gebruiken. als je ook maar een vonkje voelt smeulen voor hel vak van de planken. Je hoert nog nooit gespeeld te hebben. De stiel leer je bij de Alsemg roep zelf wel. 1 Het hoeft geen betoog dat vooral op jonge krachten wordt gerekend Maar wat vermogen akteurs zonder decor, zonder licht, zonder grime? De Alsembloem heeft wel een grimeur en zelfs een kapper. Maar er zijn nog handen te kort bij de AJsembloem, vaardige ha nden voor de decorbouw, handen bestuurd door een vi ndingrijke geest. Wie een hamer hanteren kan of een Ietsje van elektriciteit afweet, behangen kan of alleen maar kladden, Is een welkome versterking \'Oor de technische ploeg. En dan heb je de mensen die geen tijd of gelegenheid hebben om akiief mee te doen. maar die wel hun steun wille n verlenen in de vorm van een kleine geldelijke bijdrage. Met een storting van minimum 200 fr. worden ze s teunend lid en horen ze er helemaal bij, met alle voordelen vandien.

Vrije vlinders ALSEMBERG Herfstfeest - Zondng 7 en donder. dag 11 nov. in de Mnnazaa l · pcnscnker. mis van ACV- Alsemb_erg. lsgr)

Het Nieuwsblad .. vriJdA.g 5 novem-' ber 197_6 , p. 6 . • In Alsemberg Is men er in geslaagd voor de eerste maal een handelsbeurs op te bouwen. Handelaars en gemeentebestuur werkten samen en ziehier het resultaat: van 11 tot 14 novem- 1 ber een puik programma in het Sint-Victor instituut

Pubfi ..:-J ournaal, ed . A, nr.45 woensdag 10 november 1 976' p. 8 . ALSEMBERG Vrijdag 19 november om 20 u. in het auditorium van het St-Victorins1i1uu1 : voordmchl met klcurmdia "s • Ik ,zou Japanner "'ilicn "'Or· den • door J. P. Wouter" hoo fdrc-

daktcur Fil m en Tclcvi~ic. Orgn n lsn-

til' : Davidsfond,.

Publi - Journaal, ed.A, nr.46 woens dag 17 november 1 976 ' p. 2 5.

De komende opvoeringen zijn een gelegenheid voor twijfelaars om zich te overtuigen. Dit keer wordt het een komedie in vier taferelen: • Vlinders zijn vrij •, van Leonard Gershe. Sonja Brigou, Bert Demunter, Els Huygen en Jan Brigou voeren dit stuk op in een regie van Rik Dhondt, Lelkens om 20 u. De toegang bedraagt 60 fr. met 50 pro. cent reduktie voor jeugd en derde leeftijd op 10 november. Kaarten en plaatsbesprelting, evenals alle verdere inlichti ngen over de Alsembloem : sekrelariaat, J.B. Vandenboschstraat 67, Alsemberg: tel. 358.23.09. Csgrl

Het Nieuwsblad, donderdag 4 november 1 976 , p. 7. • In Alsemberg is er een beginselbeslissing voor het bouwen van een sportkompleks in de Schoolstraat, Gemeenveldstraat en Beemd. Ramiflg : 50 miljoen frank~

Publi-Journaal, ed.A, nr.46 woensdag 17 november 1 976 t p . 2 .

- --


PUBLl-JOURNAAL A .~~·...-. rM~·~----

"!' 44 -

..... --~~

,,_..~

~

27

3-1 1- 1976 {C •

J_

~~,_,.......oSf.:.:.....:::...i.:...i:.:.-c:!.".!!~...::..:..:.:::;:.-..~_..~~~-.:....,;.....,.___~.._-~o.__~""""-'......:.~...o..:~:..:.c......_

___ __ - , , , . .,,..,...,...

f

·.) -

::s -

•. :3

r:::: .:;]

j~_LJ

.-1 '-'- _::i

\

~- j . ..:.::i

1"

1 ;.> .J

t.'.::! Il:

STE

n 1·!~ 0 q · :~, --~ ''-j

.<:] r~-~)

i]\J~~-jl(j ~jL. ~~ ~ ~ __)

r-.:i !'":1 "1 j

:::J

1

_,:

j

.

1

L::iJ

\..~

-

;-:"'""'"

.J \

~..i

,.

..\

... _:../

VAN 11 TOT .14_ NO~t~ .:ER 1976 IN HE·T ST-VICTORINSTITUUT TE ALSEMBERG, MET DE STEUN VAN ·HET ·ALSEMBERGS GEMEENTEBESTUUR

PROGRA MMA Gratis toeg'?ng

Donde rdag 11 novembe r : 14 uur : Officiële opening door de Heer Burgemeester J. Alb ert. 15 uur : Optreden Brass Band Alsemberg.

Vrijd a g 12 november : 20 uur : Judodemonstratie.

Het is een organisatie van de 'Alsembergse handelaars. In het St.-Victorinstituut te Alsemberg vindt op 13 en 14 november ook het herfstfeest plaats. Restaurant open op z:itérdag van 18 tot 22 uur en op zondag van , 12 tot 21 uur.

Zate rdag 13 nove mber :

\

14 tot 18 uur : Ballonwedstrijd. 15 uur : NONKEL BOB (kinderuurtje).

Ope ning sure n :

Zond a g 14 nove mber :

Donderdag 11 november : 15 tot 20 uur

15 uur : Optreden van een goochelaar. 16 uur : Aankomst van Sint Niklaas. 17 uur : Trekking 'tombola aangeboden door de handelaars.

Zaterdag 13 november: 14 tot 20 uur

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Vrijdag 12 november : 18 tot 22 uur Zondag 14 nove[Tlber : 10 tot 20 uur

Miriam LOEOKX, Krommedetle 27, Alsemberg K.V.L.V., Brusselsesteenweg 98, Alsemberg V.T.B., Brusselsesteenweg 98. Alsemberg A.S.L.K., Winderickxpfein 6, Alsemberg WASSERIJ ALSEMBERG. Winderickxplein 2, Alsemberg DEMUNTER Felix. Vanderveldenlaan 37, Alsemberg

Import wijnen IJskreem en pannekoeken Reizen en toerisme Spaarkas Wasserij Schilder. behang. glaswerken. vloerbekleding VAN HELLEMONT K" Meigemheidestraat 20. Alsemberg Hout VAN PUYVELDE T., Winderickxplein 23, Alsemberg Bakk er. banketbakkerij HEATSENS A., P. Bolsstraat 4, Alsemberg Juwelier. goudsmid SEMINCKX W., Losseweg 120, Alsemberg Nertstokkerij

11 . RETELET J.-CL., Hoogstraat 28, Alsemberg 12. BANK BRUSSEL LAMBERT CASTEELS L., Steenweg naar Eigenbrakel, Alsemberg Shopping Delhaize 12. VAN DEN BORAE, Steenweg naar Eigenbrakel, · Alsemberg 14. VASTIAU-GODE.A:U. Steenweg naar Halle 1. Alsemberg 15. MEERTS J .. Sanatoriumstraat 197, Alsemberg 16. LOtJVl.t\U A" Bronstraat 24, Alsemberg 17. MOBIL - DEVOS. Brusselsesteenweg 191, Alsemberg 18. VAN MALL'EGHEM P.. Kro mmedelle 28. Al semberg 19. STEVENS. Wind erickxplein 21, Alsemberg 20. BROUCKE, Steen weg naar Eigenbrakel 8. Alsemberg 21 . LONBOIS, Winderickxplein 19, Alsemberg 22. LEBE.t\U, Steenweg naar Halle 285. Alsemberg 23. LIEBERT. Wielemansstraat 3. Alsemberg

358 39 64 358 17 59 358 17 59 358 24 77 358 03 10

Dakwerken

358 06 79 358 29 56 358 05 11 358 02 15 358 09 65 358 46 73 358 65 81

Bank

358 22 15

Elektr. huishoudapparaten radio - TV Meubelen Veevo eders en alles voor de tuin Plaatsing tapi jt Auto' s Dakwerken Speelgoed Tabak en dagbladen Bieren en wijnen Au to's Auto' s

358 45 87 358 35 !'O 358 41 80 358 51 33 358 28 38 358 29 43 358 16 63 358 60 23 358 00 88 358 18 46 358 32 59


<:.H o_ogstaand toneel Alsemberg en Rode \,

.

·. Door negentigjarige Alsemqloem Het amateurtoneel mag zich de jongste tijd in een opnieuw toenemen de belangstelling verheugen. in Alsemberg houdt de bijna 90-jarige Alsem bloem met glans een traditie .v an verfijnd hoogstaand amateurtonf!el h oog, die over de grenzen van d e eigen gemeente r ei kt. De degelijkheid van de Albevolking : een verstandig, sembloem. maar vooral hel .modern tema, uitstekend merkwaardige akteertalent voor het podium geschikt, van de twee h oofdvertolkers, met de nodige humoristische Son ja Brigou en Bert Demunpassages en situaties en lege· ter, heeft ook de voorbije dalijk toch een zeer gevoelige gen alweer aangetoond dnt ondertoon; een komedie dus, het amateurtoneel in Alsemmaar op elk moment tegelijk berg nog lang kan bloeien. Ingetogen. · De Alsembloem heèft wel Het stuk •• Vlinders zijn een goeie n~us voor aangaVrij • van- Leonard Gersche paste stukken. De repertol~probeert de problematiek keuze was met • Vlinders zijn van de fysisch gehandicapVrlj • ook dit keer afgestemd ten te ontdoen van meelijwekop de verwachtingen van de kend sentiment. De hoofdfi·

guur. eon blinde jongeman, vertolkt door Bert Demunter. bleek in de grond heel wat minder gebrekkig dan zijn • normale • tegenspeelster Sonja Brlgou en haar toevallige vriend, waarvoor Jan Brigou de geknipte akteu r bleek en tenslotte voor zijn possessieve moeder. Els Huygen. De regie van Rik Dhondt was •af •. De andere medewerkers achter de schermen Wim Van Beers, René Moe· ren hout, Marcel Vastlau, Felix Demunter. Tony Pieters. Valeer Retour, en Marcel Vasliau gnvén eens te meer blijk van hun vakmanschap. lsgrl

De Alsembloemspelers Els Huygen, Jan en Sonja Brigou en Bert Demunter oogstten met drie opvoeringen van • Vlinders zijn vrij• - t wee in Alsembe1g en één in Rode - h eel wat sukses. fsgr)

Het Nieuwsblad, woensdag 17 november 1976, p. 7.


Sint-Victor ontvangt eerste ,.Alsembergse ·handelsbeurs IJ.

·'

""\·i

Van. 11 tot 14 november.vindt In het Alsembergse Sint-Victor' Instituut de eerste gemeentelijke handelsbeurs plaats. En aangezien \ Alsemberg vanaf volgend jaar een onderdeel wordt van de fusie Groot-Beersel, wordt deze eerste Alsembergse beurs, gemeentelijk bekeken al- . vast, ook de laatste. Wat niet belet dat deze eerste- 1 " llng blezondel' goed werd ver- , ; ·. zorgd. De beurs wordt niet zo- . maar een tentoonsteliing; er zijn heel wat aktlvltelten voorzien, die bulten het zwver commerciële vallen. In de bereidwillig beschikbaar gestelde schoollokalen vindt donderdag 11 november om 14 u . de opening plaats door burgemeester Jean Albert. Om 15 u. volgt een optreden van de Alsembergse Brassband. Vrijdagavond IS er om 20 u. een judodemonstratle, zaterdag 13 november van 14 tol 18 u. Is er een ballonwedstrijd, om 15 u. lreedt Nonkel Bob op voor de kinderen. Ook zondag 14 november is er wat te beleven voor de kleinsten: om 15 u. optreden van een goochelaar, om 16 u. komt Sinterklaas toe. Om 17 uur Is de trekking gepland van de door de handelaars aangeboden tombola. De handelsbeurs Is uiteraard gratis toegankelijk. Hongerigen en dorstlgen kunnen er terzelfder tijd terecht op het Herfst. feest van Sin t-Victor. althans zaterdag van 16 tot 22 en zondag van 12 tot 2 1 u. De handelsbeurs zelf Is donderdag open van 15 tot 20 u, vrijdag van 16 tot 22 u" zaterdag van 14 tot 20 u. en zondag van 10 tot 20 u. 23 Alsembergse handelaars nemen aan de eerste handelsbeurs deel. Daaronder vindt •men de meest uiteenlopende akUvltelten: van meubels tot wijnen en van reizen tol nertsfokkerfJ. Csgr)

Het Nieuwsblad , woensdag 10 & donderdag 11 november _ _ 197~ , p. 8.

-.

• De laagste offerte voor het . bouwen van 62 appartementen + 2 winkels met thermische insta/latte op de wijk " Grote kapel " te Alsemberg,· bedroeg 70.083.772 . F. De raming bedroeg 61.950.000 frank. .

P ubli- tTournaal, ed.A, nr.47 woensdag 24 november 1976, p. 2.

Al.SE:\111ERG

RIJK!'· ~ c H O LEN ALSl::MB ERG op zaterdag vana f en zondag vanaf

27 november 17 uur 26 november

12 uur

GROTE PENS'EN·KERMIS ten l(Oordele van de 1ocla le w erken van d e 1cho len

- verzorgde bed iening - matige p rlJzen - Bodega met dansg elegenheiq

· Panoromalaon -

ALSEMBERG:

• Wie met " tre*kersklub sippe/s » van 't oude jaar _in 't nieuwe wil stappen. ergens in de Vlaamse Ardennen, neme kontakt op met deze Alsembergse trotters. tel. : 358 18 43.

Publi - Journaal, ed . A, nr . 46 woensdag 17 november 1976, p. 6 .

-

Ik Vricndcnl.rin!! ,·an de

'chokn

Ic

Rijk~·

Al-~mhcri: orJ!ani'c~rt up

1.:11crdaJ! 27 novt'mhcr ( '·:in:if 17 u.l t•n 1.0nda!! 2N novemher (vanaf 12 11.) 1ijn jaarlijk'e (lt'n,enkermi' ten h:ite van de ~ocialc werken ('choolhoeken. hu,dicn,1. socio-kuhu relc ak1ivitci1eo, cn1..) Zoal' o,tccds een ,·crrorg.de keukl·n (\ arken<rih. ~pecialc schotel. witte en 1w:ir1e pen-en) tegen matige prij· zen: dm:rlopcnclc tombola. Nieuw : aperitief en d;rnsgclegFnhcid in e~n ' Ym pathieke bodega. l-

Fu

b l i - J ournaal, ed.A, nr . 47 woensdag 24 november 1976 , p . 30. ALSEMBER G - DondcrdJg 6 november en lJterdai;? 10 november om 20 u. stipt in de gemeenlelijke feestzaal : toneelopvoering • Baby Hamilton • door De Ab~mbloem . . Publi-Journaal , editie A. , n r. 43 woensdag, 29 oktober 1975 , p. 4 .

DE SIPPELS

1

;J 1

•I

31 decembe r - 1 en 2 januari 1977 NIEUWJAARSWEEKEND

ALSEM BERG Spreekbeurt. - Vrijd. 19 nov. In hel auditorium vnn hel SL·Victorinstltuul met kleurendin's ·Ik rou Jnpnnner wil . Ion worden• met J.P. Wouters. Orgnnl. wtîe Of.Alsemberg. Csgrl

Het Nieuwsblad, woensdag 17 november 1 976, p. 7 .

J a pan in Sint-Victor Alsemberg Meereizen naar Japan? Wie daarvan droomt en die droom vooralsnog niet kan In vervulling zien komen. kan In Alsem· berg vrijdag om 20 u. terecht In het gezellige Auditorium van het Slnt-Vlctorinstituut. Ingang langs de Brusselsesleenweg. J.P. Wauters. hoofdredakteur van Film en Televisie, gecfl er een voordracht met kleurendia's over dit fascinerend lund van computers en gadgets, van bloemen en. natuurverering, Vtln ge· weid en tegelijk uitzonderlijke verfijning, wnarae.n hij persoonlijk gedurende een · studiereis zl)n hart verloor. De org11nlzutle . berust bil het Davidsfonds. C~grl

Het Nieuwsblad, woensdag 17 november 1 976 , p. 7.

Oudejaarsavond wordt gevierd · In het jeugdheem • De Populler • van Velzeke- Zottegem. Overnach- ·; ting aldaar. , Samenkomst vrljdagavono 31.12 in Brussel Noord om 19u25. Trein vertrekt om 19u40 naar Zottegem. \ Diegenen die met wagens gaan, l samenkost Zottegem Station om 20u30. 11 Wandeling in de Zwalmstreek - i Vlaamse Ardennen, zaterdag en zondag. ; Aanmelden door storting van 1 500 fr. (automobilisten) of 650 fr. • (treinreizigers). (feestmaal, avondmaal, 2x ontbijt, ~x overnachting) 1 op rekening nr 426-2098211-79 van • De Sippels •, c / o Vander Voorde, c/ o KB Personeel vóór 14 december. 14, 15, 16 januari 1977

'

Een bezoek aan Amsterdam Vrijdagavond 14 januari samenkomst te Brussel Noord om 19u. Vertrek van de trein om 19u17. Aankomst te Amsterdam te 22u05. Overnachting vrijdag- en zaterdag". avond : JH Stadsdoelen te Am- · sterdam. Zondag terug in Brussel Noord om 20u15. Prijs van het WE : 900 F (trein 2x overnachting, 2x ontbijt) te storten op rek. 426-2098211-79 ~ van • De Slppels •, c/ o Vander j Voorde. c /o KB Personeel vóór ~ 1 december.

"1

De Postiljon, woensdag 24 november 1 9 7_§_, p • 1 • _


• ALSEM BERG '

Koncert. - Zat 30 okt om 19 u. 30 In door het • Voknal ensemble van Brussel" Organ.: Davidsfonds. !sg~I '· . de Hertogelijke Kerk

Het Nieuwsblad ~ zaterdag 30 & zondag 31 november 1976 ·' ,_P_• _6_.

!

ALSF.MBEltG

december v:in 18.JO 11. 101 20 u" in he l gemeente. hu:s Cbstccl Rondenbos) : bloedinza mclinr_ •Organ i~a lic : Rode Krui~. -

Ma nndai:

• Toen Jean Albert op 1 april 1947 bericht kreeg dat hij tot burgemeester van Alsemberg benoemd werd. kon ilii (en hii niet alleen 1) het niet geloven. Het Staatsbra.d van 4 april bevesllgde · evenwel het 1 april-bericht. zo . bleef de '1. Albert burgemeester . lot va11daag de dag. Op 10 oktober stelde de h. Albert zich niet meer kandidaat zodat zijn politieke loopbaan einde december , een einde neemt. De gemeente/ raad · gaat nu een " ere-burgemeester " kre?ren.

1J

Publi - Journaal, ed . A, nr.48 woensdag · 1 december

p. 2.

_ ]_27§_, p . 6.

- ---

..

Publl.-Journaal ed.A, nr.48 woe~s­ dag 1 december 1976

Publi-Journaal ed.A, nr . 48 , wo~ns­ dag 1 december

_ 1_~7~p . 30.

_IVolleybal

• De gemeenteraad van Alsem- · 1 berg besprak dinsdag 30 novem' ber de verbeteringswerken aan de Kteerstraat en aan de Losse1 weg. Er werd voorgesteld de ti- · tel va'l ere-burgemeester te ver- · 1 lenen aan . burge'T!eester Jean Al- ; bert.

... . -

~

. ,.. ...

---

.

- -- .

~

-

·-. -

TROFEE " PUBLl-JOURNAAL " en REISBUREAU " DE ZWALUWEN " - Halle

.:. Alsem~ergse d~mes:

·"

.« Met of zonder An Theys spelen we 'volgend ioor kompio~n »

Bove:1aan met de bes te mee in echt kunne:i vervangen. Dat waonze t rofee staan de dames .van ren ook ,goede -krachten. An Alsemberg. De cijfers die ze Theys wilde graag nationaal uit· voorleggen liegen er niet om. komen en we lieten haar naar Allemaal 3-0 overwinningen uit- Saco vertrekken, de andere is de. genomen 2: Dat werden zware finitief verloren omdat ze te~ _ver 3-1 en 3-0 nederlagen. Hçe komt afwoont». zo iets, vroegen we aan trainer · Ergens voelt men dar AlsemDelhoux. berg. volgend seizoen althans <t De reeks bestaat uit een . graag de dochter van ~vijlen Piet · hele resem zwakke ploegen en van de BRT terug in de rangen · • een zes, zeven teams, die daar zou krijgen. «An is slechts voor ee:i jaar ~ een heel ei.nd bovenuit steken. naar Saco. Breekt ze daar door Die zes, zeven betwisten el- en \Yil ze liever g inds blijven, dan . kaar de titel, de rest is er voor .mag ze dat gerust. We denken de figuratie. Het legt de vele. er :niet aan de carrière van een vlotte overwinningen ergens u it. talent te stuiten. Daarom lieten we haar ten a ndere ook gaan. Al De cijfers .zijn daar om aan te · tonen dat wij bij die toplopers valt dat uiteindelijk in ons nahoren». Gelooft Alsemberg in zijn ka:l· · sen ? /.· · «Voor dit jaar niet. We heb1. Saco t l 2. Alsemberg · be n r e ed s t w e e p 1oegen "On n. --~ 3. Ruisbroek die duidelijk bov.en ·onze moge4 • Bellingen lijkheden ·· uitg(Oeien.' Malöere:l s, Huizingen hàa lde p~aktisch de ganse ploeg . 6. Ztiu"' vm· Stro11;1beek. van vorig seizoen 7. tennlk 1r binnen err;·cf1e speelden toen nas. Lennik 1 . tiohaal ; Liedekerke heeft intrin9." Livok • i.. ,_ I . h d J " 10. Zllnn· . sie"" o:>"' vee . meer m ou . e zou 1 \. Alsemberg 11 -~rgens )<ui;i:ien hogel) dat. die op· 12: ee11111911 n "eenvoJglng: van ontmoetingen te- "13. Bedro gen . zwalsl<~ . :pfoegen de ·koncën. 1.,_. .. saco , .. · tratie . vort ~fie toppèrs in: yoor- · 15", Ruisbroek' , oame. wedstrijden zou gaaii scha: i6. Dworp · · 17 · • R.uisbroei.. 11 ·'den, .maàr uitehideliJ"k is dat ook ~te, · Dworp • · \roor ons waal" en_ Malderen· VQÖr· . · 19. Lennik ai lijkt . me .eëht· te . rijk, om zich 20. Sollembeemd daardoor uit het'. lood ' te ' laten 21 . Bedro 1 slaan. :-NiJ; ik heb het liever · zo: 22. Lo1 In'. het tussensei.Zoen verloren we 23. Bl?dro 11 twee !basisspeelsters ·en .sl~ctus 24. Af$omborg 1 nu beginnen hun ver vangsters • 25 • Huizingen 26. llvok zich in het spel te integreren. 21. Sollombeemd Zonder dat ze hun· voorgangsters

deel uit. Want ik maak me· sterk "dat we met An dit jaar met Mal- . deren ko!_'!den wedijveren l>. Waarschijnlijk geen titel dit jaar <lus, wel kans om aan de ruif van onze trofeeprijzen mee te delen en de grote . stoot dan· volgend jaar. Met of zont!er An Theys . « Meteen hebben we een jaartje meer .r espijt voor de zaal. In het RMS zitten we wel goed, maar e r ,bestaat nu eenmaal weinig kans dat die gehomologeerd zal worden wanneer we ooit in nationaal zouden geraken. Misschien · hebben we tegen dan een onderkomen gevonden ll. M.D.

STANO· NA 28 NOVEMBER 1976 3·0 3-0 3·0 3· 1 3-0 3·0 3-0 3-1 3·0 2·2 3·0 3-1 3. 0 o-3 3-o 3-o 1.3 3·0 3.0 3.0 3·0 :;.o 3.0 1•.J. . ' (h) 3-0 3·0 3·1.3·0 :l-0 3·0 3·1 3·1 (d)

(dl

;

11

(d)

30

30 21 •

Cl·1 3"0 1·3 3"0 3·0 0·3 0-.3 3"1 3·\...3·0 ·2-2 0-3 3·0 " 21

(Hl 3· 1 2·2 2•2 3-0 3-1 3·0 3·1 2·2 3-0 3-1 2·2 17 . (Hl 3·0 3-0 3-0 2-2 1-3 3-0 1·3 2-2 0-3 3·0 3·1 Ö-3 17 · (H) 2·2 1~3 3-0 2,2 3'0 3·1 3·0 2·2 3-0 2·2 3·1 16 - . (H) 2·2 2-2 3· 1· 3'-0 2·2 3-1 3·1 2: 2 3·1 3-0 3·1 · 16 (Hl 3·0 3-1 1-3 0-3 3·1 ·1·3 3·0 3·0 1·3 3·1· 1-3 15 (DJ 3·0 2·2 1·3 0·3 0·3 3·0 3-0 0-3 1·3 ' 2·2 3-1 3"1.'.2·2 . 13 (Hl"° 2·2 lH 2·2 :J;,O 2·2 3· 1 2-2 "2.2 3,1 2·2 3-0 , 12 (HF" 1·3 Ö-O 2·2 3•1 "2·2 1· 3 3.0 3· 1 3-1 1-3 3·0 ·' •; • 12 (0) 2-ê-2·2 2·2 3·1 3·0 1·3 3·0 2-2 3--0.0·3 TI 101 -:1-1 1·:3 0.3 2-3 3.1 3-o 3·<> · · 10 (Dl· "2·2 ·o:;i 3-0 2-2."S·O 2·t 0-3 2·2 1-J 3-0 1: 3 9 (H) 2-2 2·2 2-2 :!-2 .3·0 3·0. 1·3 2-2 2-2· 3·1 1·3' • . , 9 (Hl 0·3 0·3 3·0 ~·2 S· t "1·3 2-f3-0 ' 8 .(0) 0·3 Ó·3 IJ.3-2'·2 0·3 2·2 =l>1 3-0 3:y. ().3 1·3' ()-3 0·3 r '? · (DJ ·1' 3 0~3 2·2 ·2-2 2-2 f·3 1:3 3·1 3·0 ~·1 • '- 7 (H) 3·0 0-3 2·2 1·3 1·3" 3~1 2·2 0-3 · ' • •· 5 (Hl M 3·l !·3 2·2 '0·3 2:2 0·3 2;2 (·2 ~·O o<i ·s lHJ s,o 3·1 2·2 2·2 0·3 0·3 2·2 2·2 ' ' '~ 5 (H) 0·3 1·3 2-2 2· 2 1.J 0-3 0-3 2·2 ~·O..o-3 2·2 0·3 ' 3 (Hl •. 1-3 2-2..2·2 3·1 1·3. 0·3 0·3 0·3 2-2 O·:Î 2 (DJ 0·3 0-3 0·3 0-3 0-3 1-3 ' 0·3 ~:f 0·3 0-3 o-3 2·2. O (Dl 0·3 O.J 0·3 0·3 0·3 0·3 0·3 0·3 0·3 0-3 0-3 0·3 2·2 O (Hl 0·3 0·3 0·3 0-3 1·3 0·3 0·3 0·3 1-3 0-3 0-3 O

Publi-Journaal, ed.A, nr. 48, woensdag 1 december 1976 , p.36


, D insdag • Vlcinfo gemeometJ~.stu1en kt.Jnnon Z~?gcn dIJt n 1 als .scr\'1• co Ca'I t lJndCUJJ.. ..1ange!c9d /Ji!b·

van oni . uiting yegc"11cn adn 111n vo1ot1tw.u1d1gmg i-fll 11tg1 "" sc1w11t "De 9emecn!C Alsem· ocrg ht)t.:11 4:t!n 30·r.tl i4 r1:19m9c'1

0

! :cn~~"i,~ ~~~,~~~·':1d:~not1m~::

.1.i11

dor dl: Oo11X'l.U!C"ï 'c:;t!t.n >.ui ·

o~

non co Amdcrcn b:llt~n blm en .=polen m de l tl'1dt>al<. Zo:Jls m AIJembo19

tig gcsttuktutcNCI En toe." 1s die 1ond1J.1k er ook

m::tóJr via

ultgravl ng$wC1kt:n I OC$

oc"

Tot:" d'J

b enig

PIOIO$/ ()p omd.11 er

w J rcn, geen

vNgunni"lg voo111tmden w.1s. De t>Ut

moost woei rJ;cfJt. Sc/Jcpcn

vnn oponb;uo wc1kon Jrl Mocrts hot de out dan maar oovu/lan •..

moar mot umc/. Zo 9cr.w 1cto Al· oan ûin l DttdODk. Plo·

·

11c1 ac."ct•vt.:in voorgcsrcto tcdrr;wc ncell er m haar

aoilos een 2(}.tal van ovetgcno·

DiJ.Jt is hcc..·I het do·

m t1m Rondcnbos C1:1"rvoor p13cn°

LChf01poo111c f]Cf..Otlh)ll

1

~ ombo10

1

zant h6 7

Publi-Journaal , ed.A , nr.45 woensdag 10 november 1976' p . 2. • In de voorldotslc gcmc-f!nle• 1aad$l/ltl'ng van Alsemberg v66r dtJ opslorping op 1 januat1 was een en ;,nder te do'Jn over een p101cs1bricl di e het kol· 1oge voo1steld c te sturen nttar do tandtcderatie Halle. En wel in vo1band met het ontwerp gowes:· pion. Do protoslbtlel worcJ goocJ· ookourd mot 9 s temmen. Oc ted'f.m Justoort en Casoor onthiold on

, zich.

.

Ret Nieuwsblad, : woensdag 10 & donder- ! dag 11 noveober 1976, p . 7. ALSEMBERG HetfltfH1l - à terd&; ~n mndq . Il tn I• novtmbcr an tn ;tn voorot:e ' •111 htt Slnt.Vtctcrlnimu\olt. f SjrJ

H1nd• l1b4t'"' - Oond~rd.lg 11 lOt • n mtt tondq J4 tW'it'mber met mecJt. • erklrti W&I\ 23 har?1e!urs In htt Sint.

• ViaorinsUM.- CJirl

men. Votgcnae "1111119m9en Aon do tccJ01at1c niot o\•Crncmen : twtto vcrA'iJVClln9cn o~ Ktuts 1gcseho1· sta en Slllf)l'lCgC/c verA.Jve11n9 Van Compcnollc en verkavc/1119 M octts) : do Oc ukcnsrraat in een 111atcrwmn1ngsgcb;od (bovenste gcaoollo opgenomen m woon·parlt gcblod) ,· do z" nC/wJnmng Oani s (Elzom1101<10 ) : do tntbro1d111g van <Je v o1kovoling Atbc ll op <Je Wa· torpoot: 1101 1ccl1rt1ck1ccn vn'! de Oru:.sotsc:toonweg; de E1ka'I· hoicJe longs <Je Molensttoat (bos viln K.0.0 .) l nn gean "o'nu1tb101dil19S9Cbicd wo1den mJ at moot na1uurgob1cd 011,.,en : ~a bullc110110 1an9s Lat101etu w~ar 66n pc1ccct van de vc11CJve1m9 Albcll Dl bebouwd is. msg geen verdtue bouwzonc wotden maar moet bullc n ono bli1ven: d~ bouwzona "'m de wJte1101en die c.p hot gaw~stplan ots parkwoonzo· no voorkomt en door de gemeen· to 11oorgo=tcld werd ats landa· l/Jko woonzone, mop t V otgèns d iJ tcdc r11t;o 11tnd1JocJ1f1zo11t1 bliiv..en d îa 10 nu uouwons Is . waarà(11 nog die toto op"splng van h~t gomoentobostuur van A1sember9 ?.• En fodoratloschepen Casa''· tevens raarJslld ;n Alsemberg : • Do pionnen zijn bi t m1/ tot i n· zage om oan Je ton~n dat de Ie· <1111//e hot spottvetcJ van Alsem· bttg n iet In 't gedrang b1en9•. Voet do 1echttrckkln9 van <Je Brussolscstetnweg 1i1n zeker al eon handvol v.auamen vocrge· 11eta. V661 ze konden ten ui t· voor gabracltt wordon, waren er •I langsheen hot tracé bouW'Vl!'• gunningen afgetoverd. • • Zoals 10 :Jet. er roert ent· In Alsombc1g. De ,2de ;anua· tl nadert. (Zie vervolg blz. [ BJ

"'" I Publi-J öurnaal ,

ed . A, nr . 49 woensdag 8 december 1976 , p. 12 •

Ve rtraging op Alsembergse Losseweg De verbetering •-an de Losseweg In Alsemberg diende nonna· liter vb6r nteu"1aar 1977 achtrr de rug te zlfn. De kans dM zulks effokllof gebeun. Is echter ge· ring. Het werk heeft Immers al heel wat vertraging opgelopen. Die

vertraging zou te willen :tlfn aan hot feit dat onenli::held Is ge.-... i,en tussen de aannemer van het werk en do e1ektric:iteitsma.at·

schnpplj over hel verplaatsen van een hoogspanntngsknblne. De omwonenden ztnon Intussen mot do ove rlw;~ lsgrl

Alsemberg keurt · b egroting goed

.! 1 1

Jean Albert e r e burgemeester van Alsemberg nfden.t do fongste gemeenteraad vnn Alsemberg ts In do buloten vergadering voorgclleld Jean AJllert de lllel van • Eteburgemeester . te verlenen. J ean Albert Ls sinds 1 apnl UH7 onafgebroken ,·oor-iuer &<>bleven van de ,\liembergso P mecn~re.ad. Zijn benoeming werd een eerste keer gemeld t,n het Belgisch Stnatsblad van 4 april UM7. lsgrl

Het Nieuwsblad, vrijdag 3 december 1976, p . 7.

De jongste gemeenteraad van Alsemberg had slechts 2 agenda· punten In openbare vergarlertng : het jaarYetslag 1976 en de begroting 11177. Het joarverslag b<)v11ne geen wereldschokkend ntouws. Do begroting anderzifds ts. gelei op de fusie per 1 fnnunrt, van erg vorlopende aard. Er word dan ook \'rljwe1 niet O\•er

gcdlSkUll!tlrd. Door ops lorping van de 100 opcentiemen van de federalle worden do gameentehjko opeen· ttamcn van l lOO naor t200 '"er" hoogd Do ovenge bclastlnger. blllven ongewijzigd. Deze bcshs· slng blijkt i;:elnsp1rcerd te zifn door overleg tunen de 5 burgemeesters •11n do toekomstige fu· Slegeme<lnlen. Do bt•!(T'Otlnl! heef't tn gewone dlc11.'>t een bOnt von •.502.000 fr. n1ot 11 Ot6.7D8°fr aan Inkomsten e n 70~000 fr. nun ul4,'UVen. In do bultongowono d ienst IS e r een ovarschot vnn 8&4.000

rr. op con

toll\AI vun om en bil do 34 mil· joon fr. lsgrl

1 j

!

december

1976 - NB_.., P._.__ _ _ _ __ _ __ _ _ _ __

~emee!nterlli1 1Userai.r;~rg

Het Nieuwsblad , materdag 11 & zondag 12 december 1976' p. 6 .

zit

met gewestplan in de maag Randfederatie nogmaals b~j diskussie betrok/f,en

Volgens mndslld Demoor blllkt uit do dlsku•slc h o-: onuN· tend weinl!( de federutte met do gemeente O\'Or dr1.c wini;clcgcn· hede n heeft overlegd

H e l gewestpla n Halle·Vllvoorde· Asse Is te Alsem· b erg een zwaar probleem. Er Is d e afge lo p e n maanden druk over geprunt en gediskussieerd In de gemeenterruid. Enkele weken voor de randfedcrotie Hnlle definl· lief van hel toneel verdwijnt. is ook d eze Ins tantie n og· mnals door het Alsembergse schepenkollege bij d e d is· kussle be trokken. Zowel de gem eentebesturen als de federatie mochlen over hel gewestplun een advies indienen. De federatie hee ft daarbij, zonder daartoe hoe dan ook verplicht te zijn. de gemeentebesture n zelf gekonsul teerd. Alsemberg - In casu h e t schepenkolle· ge. maa r d e m e ning van deze m ensen Is ook door d e m eerderheid van de gemeenteraad ove rgenome n - is nu boos omdat d e fede ratie onvoldoen de re k e n ing zou gehoudcn hebbe n m e l de voors le ll e n van Alsemberg. Van zijn k a nt Is F"rans A d ang, d e fe d eratiesch epe n die . de niimtelljke o rdenin g onder zljn bevoegdheid hee ft. . ' nu n tet bo paa Id opgetogen met d eze 1aa u lj··c1 1ge · k n't'tek · Hot schepenkollege von Al· plex niet worden aangelegd en semberg heeft een hele wa.sUfst moeten nieuw gebouwde "-"Ontn· bezwaren tegen de mening \•an gen worden gesloopL Bo'·endien de federulleroad. Ze Zijn niet kan de rutl vnn gronden In de alle e\'en belnngnjk en bo\'en· · Beemd mei hel huidige \'Detbal· -:hen werden ze op de raadszit· veld oan do Zon1cn"·oudlaan llng zo technisch voorgesteld niet doorgo.a.n en da1 kan voor dat ze voor niemand erg duide· de scmecntcktlS zware r1nanciê· llfk konden zijn Ie gevolgen hebben. Wat hot zwAOrst woog. werd De federutlcmud s1e ldo lm· wel vrij ull\'ocn g uil de doeken mcrs een u ltornn11of trnc6 voor gcd<>an. Dn1 waren de volgende 1v.m. do al Jaren druk bes proken problemen ' nis het rcdernuead· provt ncliilo Bru•solsesrncnweg vtc.s ln verband mot da Brussel· en dnt truc~ zou d oor de Beemd ses1eenwog wordt gcrcallzeerd. nwtr de HnlM>s lconweg toe loklln he1 .gemocntelljk sport<:Om· pen. De gemeente en het s1udlebureau achren dil nu &en niet realistisch ..,oorstel en pletten voor de enige nog resten!nde mogell1kheld , de verbetenng ,.ll{l de best4Ande • omleiding •, waarblf de Bolsstraa~ dce om· • cieel do

Het Nieuwsblad, dinsdag 28 december 1976 . p. 7.

l

14

tfttt w1on: bO\ oa9dt1c1ct a eie "'".1a .ll I C$SOlttOft . fh.' ()11 rrn 0\. Ot~I03rt

pro\1ncu.n"""'~8

as maar

Federatie.schepen Adnng, die de ruimtelijke ordening onder zijn bevoegdheid h C!'Cfl. Uit van :t1Jn kant ook Cl! n.Mr aan de Alsembergsc akue H11 •1nd1 dat 2 •ln beleid en ufn um·or,...,nde <!lenst door de gem~c:itemad van Alsemberg ICn onrechte m diskrediet worden gebl"&ChL Om te beginnen is or wel overleg gewrest 1ussen de gemeente en de fcderutle. Er waren op zi1n minst 4 gemmenlllk• b•l""nkom· sten en op twee daar:nn wus zelfs het studloburcnu aanweui;.

Ad11ng ts hot n1c1 eens met de meeste bezwaren ""n de gemeenteraad. Op basis •·nn de kaarten konkludeert hll dat o"er do muzJekakodemle zo"~I federatie als Alsemberg ee>nzelfde ad· •·les hebben u11gebrachL Voor hel O.·L·V.·mstttuut m~r;.t hll op dat Uitbreiding mogehl4 bhlrt ·maar slechts na acMes •11n de Watennaat.schapptj, omda1 een \\'a!e f"\'.·innlngsgebled sn de on·

mlddellllke omso'"ng ltgt Op SL-C.:neslus·Rodc kllll deze se.hooi wel uitbreiden. Het door de federattc \'OOrges telde tra<"è van nieuwe provfnc1ole \"·es kon

o p dat mome nt. zonder één enke·

Ie woning to mocum slopen. en zorgde ervoor dot ee:ttelfde oppervlakte voor !port •-nf· k"-am als door de gemeente "'tU ge\'l'Bll<;d. Op een ac:hllAI bterondere punt~n is er volgcM •.\dang geen O\"c,...,.,nkomst tussen gemeente en federuue ·de verk&\-. lfng \ an Coppenolle op de Kluts. e,-..nals de landet11ke " -oonzone Meens l\·an 4 haJ op dezellde p:W.ts. Beide voors1ellen "erden door de federatie 1n haar adnes afgewezen. In de ~uk•n•t nult ' '·erd de woonzone 1n3cknmpt vanwege de lund3Chbppelllke 0

niet op d ruk \"Crkeer IS Ingesteld. ongem.ocld wordt gelaten Alsember g n eemt Burgemeester Albert IS altlid voorstander geweest van het •m· afsch eid re dat over de huidige Bols· Do gemeen1eraad van Alsem· s traat na.ar hel Wlndenckxpleln berg hoort zlln nllerlaatste zit· zou lopen en dàt een tijdla ng ung-nu ook nehler d e rug. Enig · door de provtncllllo d iensten nis waarde en d o t\Unwo:J ph~!d vnn agendnpunt 1 goodkeur.ng van het e nig mogolljko Is naar voren ean '"aterwtnnln gsgebtcd. De het verslag vnn do vorige vergago.schoven. Nu s prak hij er zlfn zandwinning op do Al•omhetde. dering. verontwa.o.rc:Ug1ng O\'Or un d nt die de g<lmoonto voorstelde. No. dil ortlcloel gedeelte werd dit plan door locdoon van be- werd d.o or de (edeniue af()C\'1re-nog lllnk op hol afscheld gedron· paalde personen ts gekelderd. zen. De uitbreiding vo.n de bouw· ken. Er wu daan·oor spedaal De pers \'Ol"''COt hlf dll4man te zone aan de Waterpoel naar do veel volk uitgenodigd. Onder hebben meegewerkt. toen een ~letgemhe lde tor. str00kt even· hen Emiel Dieten. raadslid ,.an standpunt van de vereniging m1n met de opvattfnsen \"an do t927 tot t= en ook oud·burgeZenno en Zont&n werd •'T1Jgege- Cederatfe. Voorts was de frdera· m..,ster. Frans Wet.s. .schepen •·en waann deze llet doorsch&- \Ie het met de Jl?meente OnffnS van 1939 101 1970 en Albert Van· meren dat bit hol •'OOrslel van oçer do rechnNkklng '""" de denbroeck. schepen \'Bn t9-t7 tot tracé o•·er de Bolssrraat. waarbij Bolsstmat. de landclljke bouwzo1870. Alle drio kregen :tlf de titel so woningen :ouden moe-- ne die voorgesteld wns door de van ereburger vnn Alsemberg. zowat ten worden gesloop~ pm·~be­ gemeente m de omgtwJng \'An Burgemeeste r Albert werd met langen hol vnn he l &lgemt'en de \\'atcnoran on dfa \"Olgf'nS de de ULcl \!an croburgomeester belang -.ouden hole n. îedernlie l11ndbouwgrond moel van Abcmborg bedach~ Hel prote.st. dnt op aanroden bllfveo. en hel bo5 OP de EJkens· Ook llllo huidige en gewezen vnn h el studlobureau von de helde. Do gemoento "11 d11>1r gomcc ntoro.nds lodon va.n Alsemgemconto aan do fedorntlo woonuttbreldlng. do fcdorutlo b<Jrg werden gehuldigd Allo nog wordt toel!"ZOndon. vonnoldt natuurgebied. Je\•e ndo gowoxon f"ft.l\ds leden waverdor da~ nis do ro orotto In hot Ten slotte wil do fcdoratlo dnt nm ovcrtgons Mnwei.ig : 0 . Vnn deflnlllove gewestplan htl4r :In het eigendom Alben. dat op Als· Hocdonaegho, J. Dtllons. Van krijgt. de Rlf ksmu~Jok11kndemie emberg de bufferzone vonnl tUS· Anrdon. J. van LRuckor, F. Dcen h et Onzo·Uevo-Vrouwln.su~ sen woongebied en tndu.nrie. broel S BcrekmaM en C. Martuut te Sint·Cen0-'1US·Rode niet m et name l.aborelK. buffer-one tens. Voorts waren de ""êduwen meer kunnen \o\"Ordon ultge- blllfl Do gemoonie wilde er tu1.nwnzlg van de overleden bresa. bouwzono van maken nlUdsled•n Dcdobbeleer. Fontal· In een uitvoerig betoog worFederatieschepen Adant: .:let no en O..nteL Toespraken werden do meeste opmorktnsen ,·an ner(:ellS nndel'$ bclangn1ke meden gehouden door burgemeesbet studlobur1!au evenwel voorntnj;S'·erschlllen. Hlf ''erheu8' ter Alben. eerste schepen Van· zien •'lln de nodige tec:hnt.sche er zich ander:tlfds wol over dat denborgen, schepen Meeru.. de ult1e11. wcortegd door macblld de reaen nu " 'Cl tegt'r.sprcken hh. Oemoor, Somnl en Pae1ers. Cnsucr. In •·crbund met hot O.·L· dot de federatie al 10 lonorltfk do gemeonl0$C!kret.ari:I. V.-lnstltuut doelde hll bo\'ondton mening van do gemoon1ebcstu· Oezo laat.ste madsblJcen· mee dat dlo uubnitdlng hoe dnn ren zou hebben overgenomen. koms1en do cropvolgtm<lo rcccpook Juridisch nog "1111d mol!"lljk tsgrl tlo word ook bljgowoond door bUff~ Ch"Cr do provtncialo wog het gomoontoper$onecl on alle mocnde hij dot lttlön e nkel trncö gowo,e n gomoontopersoneelslc· werkelijk voldounlng schen k~ den. (1grl ma.ar dol hot rlldonulo\'OOr.$tC!l - M a:)ncbs tl d~rmt-<'r """ He t Nieuwablad, locn hel werd opgos1~ld. perl'ekl Ut u \0 tOol :o u ~ l.n "'"I ~fméf&o rcnhiecrllllar wu •·oor hot g<>- tthu1\ C"4'-ltd RonJfnti-u\t M1'fJ.,... dinedae 2 ~ deoeodeelte tu<Sen Haltleileen""Cg en u mdi~rpnt\Jltr' Rll'J.: .._,1,11\ ber 1976 , p. 6. .omleldcng •, torwttl blJ d<' bePubli - Journanl, SJll"'ktnsi c"an do fed<'muto. naad>k>den •·M Abcmb<lrs en ed.A, nr . 4Y ~oene­ Rode ....,, &mendemont hobti.n dag 8 decor.iber I~ om \'t"rl~n~nt: O\~r do ~c."t'lnW'f'.: tn do r1c-hung Vftll de- E11i-~nbmlc"!,....tttn'-'~K on~<"ltik "' m1<bn. ODlc de m u:::-1c-latkadf':nie kan '\"rd•r Ull•

.............

1976' p . 32.

.........

~~~~~~~~~~~~~~


Het Nieuwsblad , v r ijdag 24 , zaterdag 2?, zondag 2G december 1976 , p. 7 . ~~~~~~- ~.,,.....~~~

'§iJrlltmVictor'' d oet zijIDJ.

illtrede fu

Groot~Beerse

Het Alsembergse Sint-Victorinstituut is uiteraard n ie t n ieuw · wel nieuw, en sa menvallend met de fusi es va n Alsemb e rg, Bee rse, Dworp, Huizingen en Lot tot één grot~ entlt~it die voorlopig Groot-Beersel wordt genoemd, 1s het t11dsch rift dat luister t naar de simpele naam «Sin t-Victor " e n uitgegeven wordt door d e scholengem eensch a p Sint-Viclor. Hot Alsembergse i nstituu t b eH et n ieu we sch oolblad, wuarschikt inderdaad al enige tijd naast de humaniora, de n ormaulscb ool \'Oor de vor ming vun or:i..derwijzers en de lagere school !()\·er een volwaardige school' voor blezonder lager on~ derwijs, watir leergestoorde en licht mentaal gehandicapte kinderen terecht kunnen. Bij het b egin van dit schooljaai· werd ook de vrije meisjesschool van Dworp aan Sint-Victor toevertrouwd. Ook de vrije school van Beersel viel van toen af onder hel beheer van Sinl-Victor. Een en ander maakt d,at voortaan alle nog bcslnnnde· v r ije scholen in do nlcuwe fusiegemeente onder één enkele i nr ichtende machl vallen: de Sint-Victorscholengemcenschap îs geb o/ ren.

van zopas h et eerste n ummer van de p ers i& gek omen, wil deze nog n ieuwe . scholengemeenschap in de eerste plaats bij alle direk l · b etr okkenen. de zowat 1.000 leer lingen, de vele oud-leerlingen. de 2.000 ouders, in al haar facetten leren kennen. Maar Sint-Victor wil ook builensttmnders i11teresseren. Dal kan dank zij de verzorgde lay-out van Wim Van Beers. die·het blad biezonder auraktief en leesbaar maakl O ok inh oudel ijk bereikt Si.ntVictor een behoorlijk niveau, m et h eel w&.t in formntie, die niet ui tsluitend door insiders is ge-

r icht. Zo is o.m . aan dacht b esteed aa n de ·attitudes• in het secundair onderwijs, h et bel an g van gymlessen bij k leuters, de metodischc aan pak van het onderwijs In de tweede taal in de lagere school en een nieuwe reeks h andboeken geschiedenis voor het lager secundair onderwijs. Verdor is er een speels-historische bijdrage over het ontstrui.n van de school Cop 21 augustus 1061). Aan hj}t eerste nummer hebben, na.ast flink wal leerlingen, zowat 20 leerkrachten meegewerkL Een proefnummer kunnen geïnteresseerden schriflelijk of telefonisch aam·ragen bij Sint-Victor, P. Bolsstraat IS. 1&11 Alsemberg: tel. 358.00.99. In dat nummer zlt ook nog een leuke prijsvrnag die je de kans biedt een mooie pn1s te winnen. (sgrl