10. LOTGEVALLEN 1987-1988

Page 1

N° classeur : 14

Nom du PDF: LOTGEVALLEN-1987 -19883

L 0

T G E

V A L

L

E N

Nr 1 1 I

J A N U A R 1 - F E B R U A R 1

1 9 8 7

Verantwoordelijke uitgever : Roland Lot , Beer se lsestraat 130 , 1660 Lot. Redaktieleden : Jan Blijkers, Jos Blijker s, Frederi k De Wilde, Lucien Lot, Roland Lot , Jan Vandendriessche , Theo Velleman , Edward Verhoeven en Daniël Walck i ers . ABO\NEfVENTEN : 250 Fr . rechtstreeks betalen aan de straatverantwoorde1 i jke of te s torten op nr . 068-0506400-87 of eveRtueel op nr. 833-3441 091-80 van LOTGEVALLEN , Kerkstraat 33 te 1660 Lot . Laatste numner voor code 1 : zie achteraan op de rode kaft .

IN-0..D

Nieuwjaarsbrief Februari Kulturele kalender 10 jaar geleden Wist je dat Burgerlijke stand Af scheid naren van tv'ensen van bij ons 1--et ve loke H.rror

"

Budo Lot Ai ds Pietje puit Volley Lot Wist je dat Mi l ac n iel.M's 1--et linnen venster Uit de oude doos Mi j n t onee lrraand 11-11-11 voettocht tv'et een lottenaar de v.iereld rond Financiële knipperlichten Onze legendari sche heiligen Eendracht rraakt eracht Reuze denk- en puzzelv.iedstrijd

4

5

6-7 8

8

9-11 11 12-14 14 15 16 17 18-19 20 20 21-23 24 25-26 27-28 28 29-31 32-33 34-36

37-3839-40


4

Beste lotgevallen-lezers Nieuwjaarsbri~ven

behoren nu eenmaal tot de goede oude tradities die wij willen i~. ere houden . Weet j~ nog , toen we kind waren moesten we ieder jaar zo'n brief schrijven voor Meter en Peter r Grootouders en Ouders . Het plezantste daärvan was de brief gaan kiezen in de papierwinkel, je weet wel! · met veelkleurige bloemen en blikkers . Maa'r h~t schrijven zelf liep niet steeds yan · e~n leien dakje! Daar kwamen vlekken , foutèn en geknars der tanden aan te pas . Maar de· inhoud kwam steeds op het zelf de neer : vrome belof ten waarvan we goed. wisten dat we ze nooit konden houden (toch niet een héél jaar door) . En dan een hele reeks wensen van goede gezondheid en een lang leven , waarvan we de draagwijdte niet beg!epen Want wat is een wens anders dan een ijdele verzuchting, de vooropzetting van een ideale toestand die we graag zouden willen verwezenlijkt zien en waarvan wij op voorhand vaag beseffen dat hij misschien nooit tot de werkelijkheid zal behoren .. . En zelfs, indien wij datgene konden waarmaken wat wij in onze verbeelding o zo wenselijk achten u zou dat misschien niet eens de voldoening schenken die wij er ons van voorstellen . Want zo is de mens : Onvolmaakt tot in zijn zuiverste st~~ven en onwetend van wat werkelijk goed voor hem zou zijn ... Maar genoeg gefilozofeer , komen wij terzake : "WIJ " , (dat is in dit geval dat handjevol mensen die "Lotgevallen" met veel ijver in elkaar trachten te boksen) . Wij zouden graag aLotgevallen" . zo interessant en boeiend mogelijk willen maken. Wij zouden betere informatie willen geven , meer kwaliteit wat foto's en illustraties betreft, een mooiere prezentatie en alles en alles .••... Maar wij moeten genoegen nemen met de mogelijkheden van onze vrijwillige medewerkers en met de technische middelen die wij ons ·kunnen veroorloven . Wij zullen in geweten trachten er het beste van te maken en wij rekenen op het begrip en de ·goede wil van onze lezers . Wij houden rekening met uw wensen, wil u ook ~ rekening houden met onze beperkte materiäle en geestelijke middelen . En is er iemand onder u die meent ons een handje toe te kunnen steken , dat hij zich kenbaar ~ make, we zullen hem met open armen ontvangen . Vooruit dus, met bolle zeilen het nieuwe jaar in, vol moed , vol vertrouwen en vol begeestering , en aan al onze lezers wensen wij de vervulling van al hun verwachtingen . F . D. W


5

Geen w.<.n.titt nog ge.en le.n;te. , de. :tu61.>e.n,tljd van he...t be.ge.Jte.n van bomen d.i..e. rU.~ doen e.n velden nog rU.et ,fo het gil.oen. En va.ag .ltt onb~.te.mde. mi.J.i.t d1toom.t 1.>.ta.d en land a.lf.i ha.d de. aa.1tde.. U..eh ve.1tg-l1.>.t. Onbe.1.>t.e.mde. tijden in mJ..jn l even waa.Jttoe., wa.aÀvoo1t 1 ge..e..n p~pe.ktie..6. Ve. lange. 1.>i..UÁ..me.Jtt,lj d van J.>fille. 1r.-lj ping ,fo mi.J.i.t ge.huid ál zoveel ja.M ge.:tJwuwd en zoveel ja.1ten di.t beJtoe.p waalt.van mij moeilijk. maalt -leu unn,lg.6 woltdt ontvouwd. Ve.. tijd ga.at doolt en -lk ve..M Uj t e1taan. Ve.. dlwom van v1toe.ge..1t d.JrÁ..j 6t. .6.tee..d.6 mee.Jt van mij vandaan. He..b j.<..j n-let de.ilig ja.all. ,ln 1.iW..te. doo1tge.b1r.a.ch.t

t.o.tda..t Je. ope.nb1tak i n Je.. pll.O 6e..te.nlz.1r.a.cht? '.t Wo~ ge.e..n ve..!r.lo1te..n tijd rnaa.Jt tijd. van wachten en van 1.i.t.<..l be.geiten totdat Uw UWt gekomen WM; ge.duld • . PM na. la.na !t-ljpen wo1td.t de. v1tucht gépi..ukt ' en .6:tlU..e zone.1.i .<..n het le.ve.n ze.t;te.n v!Ulcht d.i..e.. na. lang wa.ch:ten rnoe..iza.am a.a.n het lt-ljpe.n gaa.t, e.e.n .6Mle.. tirmie1trnan die.. wacht :totdat ûjn uite. 1.ilaa.t. ~

zomo.a.Jt


6

7

KLOOSTER

8

ONZE

l b.

Kookles voor mannen.

KWB.

19u30.

KRING : Diaavond. 20 u. .

KIOOSTER

17

18

ALCAZAR

Kookles voor mannen. 9enserikerm~s

KWB. · 19u30

Lustig en vrif.

19 21

KLOOSTER : Kookles voor mannen.

23

ONZE KRING / Diaclubavond. 20u.

KWB.

24 25

Paviljoen : Pensenkermis eolleybal

19u30.

Lot": _..-.

26

?.4 ?.4

Oi'H~E

~8

KLOOS7ER : Kookles voor mannen.

KRING : Vakantiegenoegens. 20 U.

ALCAZAR : Bal met El Bertrando en Benny Michiels van vzw Aktie buurthuis.

30 ."31

ALCAZAR : Mosselkermis .

BGJG.

31 1

ONZE KRING

i=elbruari KLoOS'IBR

Steackkermis.

Biljartclub 68.

Kookleso

5

ONZE KRING : Diaclubavond.

6 7

VOLKShlJIS : Pensenkermis.

?.

.

ALCAZAR

Stoofvleeskermis KF Sint Jozef

_;_1

KLOO~TER

Kookles.

' /

~4

15 :ó

2AVILJOEN : Pensenkermis KF Eendracht maakt macht?

if<

KLOOSTER : Kookles

19

Oi~ZE

KRING : Diaclubavond.

PAVILJOEN : Kaartspel Sastrappers. 22

21

B:::..OKBOS

Kaas en wijnavond.

Vanaf 1P. uur.

21 !~ING

: Wafelenbak CVP

2~

ONZE

?.5

KLOOSTER : Kookles . PAVILJOEN

Voor mannen.

Karnavalbal van het

ieup.d.iumelagecomit~ .


7

maart

28 1

ONZE .KRING : Pensenkermis KBG

2

4

KI.COSTER : Kookles voor mannen. ·

5

ONZE KRING ; Diaklubavond.

6 7 8

7

Haantjeskermis jeugdvoetbal. PAVILJOEN : TO Cgiro Lot.

11

ONZE .KRING : 1 Poppenkast ".de computer lekt" door Repel steel

11

KLOOSTER : Slotsessie van de kookles voor mannen.

14

ALCAZAR :

19 u

ONZE .KRING

Diaklubavond.

26

ONZE .KRING

Broederlijk Delen.

28 29

RIO

Toneelopvoe~ing

door hoop op de toekomst.

14u~

DF •

19u.

Steak en kotelettenkermis. Supportersklub Stephane Demo! - café Solsleutel.

11111111111111111111111

Op 13 februari spelen 3 Lotse tonee lverenigingen samen met de andere toneelkringen uit Beersel eèk een éénakter. Hoop op d e

Lustig en vrij

toekomst en

Were di zijn die avond van de partij in de Meent te Alsemberg. lAisschien toch wel eens een gelegenheid om kennis te maken met de mogelijkheden . van deze gemeentelijke zaalo 111111111111111111111

Dit was mijn laatste editie van deze kalender. Ik heb er nooit een goede laat staan juiste namm

voor gevonden.

Toch de nk ik er 't koJ°st bij te zmtten met de benaming "CULINAIRE KALENDER" Want de oorspronke li j ke naam Kultuurkalender is niet zo erg meer van toepassing.

Maar ook onze gem.e ente evolueert mee en ziezo De helft

van de aktiviteiten zijn eetfestijnen. Een wat langere periode dan 10 jaar zit er op.

Met hoogten en laagten.

Ik heb geprobeerd U alle informaite te bezorgen die ik vonè en zeldzaam toegestuurd kreeg. 'k ben binnengeboldo

Ik ga rentenieren. Brugpensioen .

Alvast wat Lotgevallen betreft.

De laatste jaren dèed ik het nog

voor de stichter van dit blad- Renaat Vandenberckt.


8 •t•

10

1

;-.~

...

1

'·

JAAR GELLDE N_

6 januari ondertekenden 242 intellectuelen in Tsjeckoslowal<ije een manifest, Charta 77, waarin ze onder neer t~passing van de n:ensenrechten in htm land eisen. II januari lietéri' de Franse autoriteiten de Palestijn ~ t'eoed vrij, ,d ie ervài). i '{erdacht wordt' de overval te hebben géorganiseerd "op ae , Israëlisèhe .sportploeg tijdens de Olympische. Spelen van Mfuchen. 20 januari legde JiJrley Çarter de eed af als 39 ste president van de Verenigde Staten. 4 februari werd het Rubensjaar tijdens een aca~mische zitting o~ficieel 1 , geopend. : · · I

;

.~

.

9 februari gaat Spanje over tot het herstel van de diplomatieke betrekkîngen rret de &:>vj~t-lhie,_ die sinds I939 werden verbrç>k~n_. " -I2 en I3 februari stelt . de,• .regering tijdens een oonclaaf het Egrrontplan op • • 1 • ." . . 26 februari maakt het. ~rik~se ruimteveer 'Space Shuttle' op de rug van een Poeing 747 '"zijtf,~erste vrticht. 27 februari ~rd de Gentse onderzoeksrechter G. Jespers aar·gehouden wegens verdenking van diefstal, overval , rroordpoging en rroord op 1 zijn echtgenote. · 1

'

• ..:

. Il

!

..

in januari was er een gemiddelde 24 dagen rret regen, 7 in februari was er een gemiddêlde • . 22 dagen rret regen, 3 'I

temperatuur van 3,I°C, 38 uren ronneschijn, dagen rret sneeuw en IS da~ rret '.A'.>rst. temperatuur van 5 ,3°C, 58 uren zonneschijn, dagen rret sneeuw en 5 dagen rret vorst.

1 • • f

W JT JE DAT. ,

·~

we meer medewerking verwachten van de verenigingen .

de ·voorzitters en sekretarissen hun hulp hierbij onmisb~ar is . - · uw inl{chtirigèn voor de kulturele kalender via de wi)kverant. woorde.li jk~p wor.den verwacht tegen uiterlijk 28 februari 1987 bij Jan Vandendriessche , Fr . Walravensstraat 139 . ' ·. - uw getypte kopij over het verenigingsleven wordt verwacht tegen uiterlijk 18 februari 1987 bij : Edward Verhoeven, Zennestraat 87 . Frederik De Wilde , Kesterbeeklaan 28 . Jan Vandendriessche , Fr . Walravensstraat 139 . -

~e

Lotgevallen 112 samenrapen en nieten op 4 maart 1987 om 18 . 30 in de lokalen van de Kloosterstraat .


9

Welkom lieve kindjes ,· verwarm het grote mensenhart met jullie onschuldige kinderlach .

19/I0/86 PEETROONS Eike , dochtek van GUit.lek en MICHIELS Gk<lta.. HuyJ.ima.M.f.a.an 19 04/11/86 HOUBEN Maëtta, docht~ van M~c en VRANCKEN Janine Vond~veidJ.i:tJr.aat 18 08/II/86 MATHYSSEN Jokg.l , zoon van Hugo en VAN VE WIELE N.lcoie Moie~aat 13 ·· 20/11/86 GIEVORS Jekemy, zoon van Jean-Ciaude en VANUYTRECHT Claud.lne Sta:UOMJ.i:tJr.aa:t II 9 25/11/86 WILLEMS Gun:th~, zoon van V~k en POLLET H.lld~ Sta:UoMJ.i:tJr.aat 28 30/II / 86 CHRISTIAENS L.ieJ.ie , dochtek van Johan en GHYSELS Anne Ha.umv1.t.6:tJr.aat 79 03/12/86 LAERMANS Nico, zoon van Luc en HUBLAU Lydia P. Ve.w.lldeJ.i:tJr.aat 4 07/12/86 VUBOIS 1na,dochtek van W.ll6k.ied en MAGNUS Beknade.tte Langblok 65 07/12/86 VEBREMAEKER Kelly , zoon van Chk.<.J.it.lan en BORREMANS C~.lnne KekkJ.i:tJr.aat 5 09/12/86 BRUNO AWtél.ie, dochtek van Michel en LEFEBURE C~.lne Tvr..f.aak 2

Vaertwel, ende Levedt Scone

12/12/86 VAN ROY Geekt lGoutJ.itouwvr.J.iJ.i:tJr.aat 48) en MATHYSSEN Gketa. lVwMpJ.iu :tJr.aat 51) 11/04/87 FLORIVOR An lZenneJ.i:tJr.cu:vt:~-J-en,---------· VE MESMAEKER Patk.lck uit ZUUN 09/05/87 VECOCK Petek lGoutJ.itouwvr.J.iJ.i:tJr.aat 29) en VUBOIS H.lldeg~de uit Huizingen 30/05/87 VANVEWEYER Patk.lck lVwokpJ.ieJ.ibtaat 176) en VE LEEUW Sonja uit Buizingen


10

27/10/86 VEBUSSCHER Pe.t.1r.u-0, we.duwnaaJr. van He..1r.inckx The.1t.e.-0ia ge.b . , 15/11/189 9 K.f..o o-0tvr.-0t.1r.aat 5 4 07/11/86 GOOSSENS Ho.1r.te.n-0e. , e.chtge.note. van Swa.f..u-0 Victo1t. ~e.b ~ 09/06/1917 Fit.. Se.1t.mon-0t1t.a.at 1 20/11/86 BILTEREYST 0-0ca1t., echtge.noot van Vande.1t.E.f..-0t ge.b . 26/00/1911 22/11/86 VANVENBORRE Victoi1t.e. , we.duwe. van Boutangie.Jr. Loui-0 ge.b ~ 06/10/1895 Vwo1tp-0e.-0t1t.aat 96 20 /12/86 FRANCOIS Je.an - Pie.1t.1t.e. ge.b . 11/05/I937 Huy-0man.6.f..aan 5 37/ 12/86 EHRNE Ge.bha.1t.dine., e.chtge.note. ·0an Waute.1t.-0 ' Ka1te.t ge.b . 0 7/08/I906 P. Ve.wilde.~t1t.aat 61 Mogen z i j rusten in de vrede van de Heer '

..

J AARVERSLAG EN VERGELIJKING MET VORIGE JAREN In 1986 komt e.1t. e.e.n e.inde. aan de. t1t.e.n.d van ge.boo1t.te.daling, we. n.ote..1r.e.n. e.e.n -0pe.ctacula.i1te. -0tijging . 1986 - 56 ge.booJtte.n I985 - 30 ge. boo1t.te.n 1984 - 39 ge.boo1t.te.n 4 3 , ge.b o 01r.te.n I983 I982 - 42 ge.b o oJt.te.n

waalt.van waalt.van. waa.Jr. van waak van waak va.n

30 17 23 22 18

jonge.n.-0 jon.ge.n-0 jonge.n-0 j onge.n-0 jonge.n-0

e. Yl. e.n. e.n e.n e.n.

26 13 I6 21 24

me.i-0 j e.-0 me.i/.> j e.-0 me.i-0 j e.-0 me.i-0 j e.-0 me.i-0 j e.-0

In I986 wa-0 e.Jt. n.e.t al-0 in he.t jaaJt. 1985 , é. é. Yl. twe.e.ting . 0000000000000000 Wat be.t.1r.e.6t de. huwe.lijke.n gaat he.t in onze. ge.me.en.te. ve..1r.de..1r. in dale.nde. tijn. . In 1986 wa.Jr.e.n e.Jt. 13 huwe.tijke.n,t.t ~ z . 6 m~n.de.1t. dan in I98 5 ( 19) e.n 14 minde.Jt. dan in I984 l 27) . In 6 huwe.tijke.n wake.~ e.Jr. Lot-0e. jonge.n.-0 be.t1tokke.n te.ge.n IQ i~ 1985 . In 6 huwe.lijke.n wa1t.e.n e.Jt. Lot-0e. me.i-0je.~ · b~tJt.okke.n te.gen 73 in 1985. In 1 ge.val wa.1r.e.n. zowe.l de. jonge.n al-6 he.t me.i-0je. uit Lot, in te.ge.n-0te.lting tot de. 5 ke.e.1t. in I98Ç. · 000000000000000


Wat z-lj aangaà.n d-i.e On-6 te vJtoeg vvc.l-leten k.Jc.-i.jgen we het volgende. 1986 44 oveJc.iedenen waa.1tvan 24 1985 - 51 ove.Jc.ledenen waaJtvan 21 1984 - 42 ovvc.ledenen waa.1tvan 26 1983 - 59 ove.1ti.edenen waa.1tvan 28 1982 - 42 ovvc.ledene.n waaJc.van 20

mannen mannen mannen mannen mannen

en en en en en

20 30 16 31 22

11

vJtou.wen. vJtou.wen . vJc.ou.we.n . vJc.ou.wen . vJc.ou.we.n .

Ve. gem-lddeide. ieeótljd van z-lj d-le oveJc.ieden z~Jn ~n Lot z-le.t e.1t voolt de iaat-0te ja.Je.en ai.-0 volgt u.-l~ . 1986 1985 1984 1983 1982

- mannen 70j - mannen 67j

-

mannen 72j - mannen 66j - mannen 66j

+ + + + +

9m 8m 6m 6m Sm

I I I I I

v1tou.we.n vJc.ou.we.n vJc.ou.wen vJtouwen vJtouwen

77j 75j 73j 76j 78j

+ Om + lm + 6m + 9m + 2m

Om te. e-lnd-i.ge.n k.Jc.-i.jge.n ju.ii-le nog de. ove.1tiede.nen -lngede.e.ld voige.n-0 oude.1tdom bet.1te.óóe.nde. de. v-i.jó iaat-0te. jaJt.en .

+ + + + + +

100 90 80 70 60 50 50

jaa.Jt. ja.alt ja.alt ja.alt j aaJt. j aaJt. j aaJt.

1986

1985

1984

1983

1i!!

mlv.1t

mlvJt.

mlvJc.

mlv.1t

mlv.1t

OIO 012 719 914 514 110 211

OII 11 7 718 418 311 212 413

OI O 0/1 817 1314 210 212 112

OIO 1/2 5114 10 18 416 510 21 1

OIO 015 316 917 413 110 31 1

Met da.nk aan de aódei-lng bevolk-lng .van het geme.e.nte.hu-i.-0, m-ljnhe.e11. Pa.l.ltoo11. , onze ko.l.lte.Jt. Ach-let en Coteta T.1te-0-lgn-le.

c.r

e.n J.Vdd

000000000000000

Afscheid nemen van .•• Nu Johan van plan is dit jaar definitief het goede oude Lot te verlaten, was het onze plicht te zoeken naar een vervanger voor het samcnzockcn van de informatie voor de kulturele kalender of zoals Johan het zelf zegt: de culinaire kalender. Dat hij bijna onmisbaar was op dat gebied, blijkt uit het feit dat wc die ene (Johan) nu gaan vervangen door een tiental mensen. Het ziet er misschien allemaal eenvoudig uit maar ik weet dat het niet steeds gemakkelijk was om ermee klaar te komen. En toch deed hij het telkens weer. Hoeveel pinten zoo Johan voor het goede doel niet gedronken hebben, zonder ook maar één vergoeding ? En dan zwijgen wc maar van al de kilometers. Ik wil Johan dan ook in naam van het hele team van L. G. danken voor zijn j arenlange inzet. Ook

R~ta

wil ik bedanken omdat zij haar Johan

zove l e uren aan ons heeft afgestaan . Nogmaals dank aan all e bei .


12

11·[)( S[){ Vfl K B U 0}( 5

CA f}( €R JN€ ·v!tN RCC){TO.V[R

Ze heet eigenlijk officieel Mevrouw

~€duw=

Catherine Heyrnans en ·r ret haar rreisjesnaam Catherine Meedts . Ze IM)()nt in het huisje vlak rechtover ons

~

we kennen elkaar al

rréér dan vij f entwintig jaar. Maar nu z i jn we cnze Catherine eens speciaal ga an bezoeken om in "Lotgevallen" wat over haar te kunne n

ve rt~J,.len . Catherine

is één van

die rrensen , zoals er rreer rroesten· zijn : alt ij d goed ge l uirnd ,gedienstig ,probl eernloos . lk heb Catherine nooit weten klagen noch horen roddelen . Ze is

al~ijd

ijverig

bezig in haar hofken of haar huisje. Dik:wijls , in de zorrer ,horen we haar gritsel en of rret ernrrers klotsen ,vroeg i

'

de rrorgen ,als wij nog lang niet

" aan

lil

op-

staan 1denken! Ze houdt van bl oerrcn en alles wast bij haar "van a llie n " ,dat wil zeggen zonder rroeite ,uit zi chzelf. Ze st eekt een scheut of st ek in de grond , zo rna.ar ,en dat schiet wortel ! lk heb haar ooit een rozelaar weten verpl anten in voll e bloei . lk dacht ,die gaat natuurlijk kapot! .

door

vl=l neen ' r:ij bleef

blÖe ièn .al sof er niets aan ç:l.e hand· was! Daarvoor .ID)et je :; .

rréér dun rezegende handen hebben ... Nu ,helerraal hoeft cns dat niet te verwonderen : in hèt Frans bestaat er een spreeklM)()rd dat zegt- "A l a Sainte Catherine t out prend radne " Wet Sinte Katrien sch iet alles wortel ) daar zal dus wel iets van aan zijn ! +

.•

+ +

'

..Onze Catherine werd geboren in Mekingen (nu Sint Pieters Leeuw) in 1893 en als j e goed k unt tel l en ,wil dat zegg~n· d~t ze nu in ma.art toekorrende jaar 94 gaat wjrden . .

Jf :

1

Maar .ze i 1 .

8

• •

nog zo fris en rronter al s j ij en ik en ze 1

•.

1

J<àn nog vertelien ·a l s de

Lest·e . Ze verloor nog zeer j ong haar rroeder en werd verder opgevoeä ètoor haar ·stief-

moeqer ?Johanna Michiel s . Het is toen dat ze naar Lot is korren wonen in een huî s j e roven aan de Kerkhofberg ( achter het hui s van schepe.n Debra.el ) . Ze liep school te . ' Lot bij de zusterkens in de Kloosterstraat.Op vee rtienjarige leeftijd rroest ze gaan . . werken op de Spinnerij-~léverij Huysrna.ns ,nu "den Artic" . Ze beoefende daar rret .,


13 vijfentwmtig andere jonge meisjes een zeer gespecialiseerde arbeid,narrelijk het opzoeken en onzichtbaar herstellen van "défauts" of fouten in de geweven stoffen. Iat was een precies werkje dat veel nauwgezetheid en zorg vereiste, iedereen kon dat niet! Je noest rret een zelfde draad waaruit de stof vervaardip:d was ,met een stopnaald' steekje voor steekje ,de fout "stoppen Il. Dat betekende van zeven uur ' s rrorgens tot zeven uur 's avonds ,met een onderbreking van een half uur ' s middags , he.e l de dag, stil ,ingespannen turen op die stof en het puntje van . ' die ·s topnaald, ... wat een l even voor een dartel meisje van veertien jaar! Iat werk werd betaald per meter en bracht zo iets van 1, 25 fr . op per dag.

~t was a l e~n· rijkeID3fls-loon en dus werden die meisjes met een zekere

af-

gunst de "Madarrirekes" genoerrrl, vemits de andere werksters in dezel fde fabriek, maar één frank per dag verdienden voor een rreer slafelijke arbeid. Iat weet ik van wijn eigen schoon:m::eder,die het gevaarlijke karwei rroest opknappen om onder de weefgetouwen d.OOr te kruipen om gesprongen draden aaneen te knopen, zonder dat de machines werden stilgelegd . +++

Onder de oorlog (van 14- 18) viel de spinnerij en weverij stil en Catherine rroest in het Sint-Pi etershospitaal gaan "dienen" (kuisen en bedden

op~en) .

Ondertussen maakte ze kennis met haren J:olf die ze s jaar onder de wapens was, waarvan vier oorlogsjaren in de loopgrachten aan de IJzer,waar hij drie mitrailleur-koge.ls in zijn bil kreeg. Ze trouwden op 1 mei 1920 en woonden de eerste tijd op de Buysmanslaan . In 1923 kochten zij het huisje t e Kesterteek waar Catherine nu nog v.uont .

Het i s misschien wel 200 jaar oud ,met lemen muren,maar dank zij vele herste llingen is het nog goed bevx:>onbaar. Er i s een flink stuk grond aan ,die Catherine l:ewerkte t e rwijl Dolf als

schrijnwerker in een v.-erkhuis te Bl'.'ussel de kost verdi ende. fut was er een echte kleine boerderij met schapen ,konijnen ,kippen en ganzen en ze slaagden erin

~e

varkens per jaar vet t e nesten .

Ze hadden vier kinderen : Jeanne ;A.dèle ,Nestor en Fanny ,waarvan er nog drie in leven zijn. De tweede, Adèle, overl eed in 1937 ,awper 16 jaar oud. Vader Heymans,die sukkelde .met zijn aderrhal ing .en zijn hart,overleed 1965,vroegtijdig versleten door de oorlog. Sindsdien bereddert

ll1

Ca~erme

zich

dapper ·alleen voort.Ma.ar het dient gezegd ,ze wordt flink bijgestaan door haar drie overblijvende kinderen. Er gaat geen dag voorbij of de een of de andere komt even a anlopen en een handj e toesteken ,hetzij in huis of in de tuin.Ook de schoonzoons en schoondochter l aten zich niet onbetuigd en bij de


14

grote gelegenheden zijn de kleinkinderen eveneens van de partij . ++ +

Als je nu bij . Catherine binnen komt ,dan is het opvallend hoe gezellig en net die oude woning nog is ingericht. Het is er warm en knus en vredig.Aan de muren hangen foto's van de kinderen en kleinkinderen en van Vader I:olf,

gezeten in zijn stoel vMr de deur,zoals ik hem nog gekend heb. Er hangt ook e en foto van schepen Meedts ,de zoon van ha.ar broer,waar ze zeer fier op is. In 1983 ,als ze dus negentig jaar was ,is Catherine nog geopereerd van stenen in de

galblaas. ~

rrogen dat nu wel zeggen,we hebben toen allemaal gevreesd

dat ze daarvan een ernstige kl ap zou krijgen.Ma.ar

zie ,Catherine herstelde

volledig dank zij ha.ar levensmoed en de liefderijke zorgen van haar

familie.

Er is op dit ogenbljk geen enkele reden om ??iet t e rrogen hopen dat ze nog de 100 haalt en dàn is het feest in Kesterbeek ,reken maar! ! F. Cewilde

Mag ik eve n Peter & Jan Pocket voorstellen, het Lotse broederpaar dat het afgelope n wielerseizoen meer dan behoorlijke uitslagen behaalde . Even een blik op hun uitslagen . Petery de oudste (29/ 09 /6 7), betwistte ver leden jaar niet minder dan 75 wedstrijden. Bij de juniores (I7- en I8-jarigen ) behaalde hij 4 overwinningen, zes tweede en veertien derde p l aatse n . De ze meerdere erep laatsen leidden tot een tweede plaats in het regelmatigheidseri terium van het Pajottenland (overkoepe lend e rangsc hikking van een bepaald aantal wedstrijden in het Pajottenland). Op 02/I0/86 betwistte hij te Lond erzeel zijn eerste wedst ri jd t~ssen II2 Internationale Li efhebbers (v an I9 tot 40 jaar). De vooruitzichten voo r I 987 blijven voor het ogenblik vaag en onzeker . Peter zal dit jaar soldaatje spelen . Afwachten hoc sport ief zijn oversten zulle n zi jn. Jan , de jongste (I3/08/69), betwistte afgelopen seizoen 42 wedstrijden bij de nieuwelingen ( IS- e n I6-jarigen ) . Op zijn I7de verjaardag schoof hij een bank voor ui t en belandde bij de juniores . Op zaterdag IO mei , voor eigen deur , verraste hij zijn s uppor ters, met zijn eerste oyerwinning als wielrenner . Te Sint -U lriks-Kapelle op zo nd ag 27 juli, sleepte hij de fel begeerde "Beloften-Trofee voor Nieuwelingen" in de wacht . Maandag I8 a ugu st us te Lennik, mocht hij voor het eerst juichen tussen de juniore s. Deze wedstrijd betwistte hij samen met zijn broer . Peter knapte vee l werk voor hem op en eindigd e nog 4de. In totaal behaalde hij in I986, S o ve rwinningen , t wee tweede en zes derde plaatsen op 57 betwiste wedstrijden . Voor Jantje wordt I987 wellicht de bevestiging van zijn k und e. André

Een kennek vkaagt in de biecht-0toel ·o6 het zonde i-0 am6etamine te neme n tijden-0 de koek-0. »Nee n" zegt de pa-0too k , "in de catechi-0mu-0 4taat nood maa en mo et iedekeen dopen ... ~.

~n


r "-

"

~

·rs

,

."..-··

.. .

il '1

'.

'

.

-. - · En hoe vind je de meester, Jantje ? vraagt vader - Zeer godvruchtig, papa ! - Hoezo, Jantje ? - Op aZZes wat ik zeg en antwoord steekt hij de armen in de Zucht, slaat de handen ineen en roept : ''Mijn God, mijn God! "· - Vader, wat is 'bankroet ? Bankroet, mijn zoon, dat is aZs iemand zijn geld in zijn broekzak steekt en de schuldeiser s zijn jas iaat • . . , Een peuter heeft in de zandlxik van een speeltuin een grote hoeveelheid zand naar binnen gewerkt en de verschrikte en ongeruste moeder belt gejaagd de huisarts en Zegt het geval uit. -Grot~ hoeveelheden water Zaten drinken, raadt de dokter aan. - Moet ik werkelijk niets anders doen , dokter ? vraagt de moeder. - Neen . 0 ja, toch . De eerste uren opletten dat hij niet bij een zak ciment kan komen. - Grootmoeder, ben je toneeZspeeZster geweest ? - Neen, mijn kind, ü:aar0m vraag je dat ? - Omdat, uunneer je bij ons komt, papa altijd zegt : we zullen weer eens een schouwspel beleven. - Dokt er, asjeblief, kom spoedig, m~Jn man heeft I 60 graden koorts ! - I 60 graden, mevrouw, be Z dan liever 'de brandweer op ! Twee jongens ontmoeten elkaar op straat. ~ Heb je ' t aZ gehoord, zegt de ene, da.t ik volgende maand trouuJ ? - He, da.'s Zeuk voor Jenny. - Nee, zwijg, die is razend. I k t r ouw met haa.r moeder. - hàarom .t rouwt dat Schotse koppel op een vrijda.g ? Dat is toch de gewoonte niet ? - Nee, maar ze wiZZen voor hun huwelijksreis van het goedkope weekendtarief genieten . - Gisteren heb. ik in de bioscoop eindelijk eens een realistische f im gezien. - O ja ? - Ja, de held vond geen plaats om zijn auto te parkeren.


16

l8>UDO Judo en Zelfverdediging Geen mystiek doch pure werkelijkheid .

Wat

is

Judo

Zelfverdediging

is de weg die naar de stabiliteit en de harmonie van lichaam en geest ieidt .

is zichzel f in alle mogelijke omstan·digheden te weren tegen aanvallen . Middelen

Middelen De NE WAZA De KATAME

= rechtstreekse techniek (Go Kyo) WAZA = techniek aan de grond

Diverse technieken en grepen ontleend aan Ju Jitsu, Judo , Aikido, Karate, Kung Fu , enz Kleding

Kleding De JUDOGI (kimono) aangebonden met gekleurde gordel volgens verkregen graad . KORT NIEUWS

KORT NIEUWS

Een training outfit . volstaat . Bij BUDO LOT dragen velen de JUDOGI aangebonden met een rode gordel . KORT NIEUWS

KORT NIEUWS

De Judo-Kampioenschappen van Vlaams-Brabant ~ ingericht op zondag 22 november I986 te Tienen , kregen het bezoek van onze An DE MOL . Deze puike judoka ging met knikkende knieën en verschrompeld hart (van schrik natuurlijk - n. v. d. r . ) zich eventjes meten met de grootsten van Brabant . Bij wijze van spreken : met haar twee handen in de zakken , versloeg zij een zware .ZWARTE GORDEL en won hiermee de .vierde plaats in het klassement i nog net geen bronzen medaille maar wel een niet t e noemen troos tprijs van de jury . Voorzitter François Lichtert trakteerde iedereen op een saké . En van saké gesproken : De JAPANSE AVONDEN van Budo Lot van 21 en 22 november ll. werden één groot sukses . Alle bezoekers-eters worden hier dan ook heel hartelijk bedankt en het bestuur hoopt hen volgend jaar weer te zien . De keukenpieten : Marie -Louise , Chanta l , Bob en Jean Demesmaecker gaven een staaltje van hun kunnen en kennis. De fruitmand die aan iedere bezoeker werd gepresenteerd om het gewicht te schatten werd gewonnen door Guy DUFOUR van Lot . Zijn schatting was 6 kg 750 gr en de elektronische balans gaf een gewicht aan van 6 kg 780 gr .

Domo arrigato voor de belangstelling .

Renée Gaillard


17

De allereerste slachtoffers van Aids woonden in Centraal- Afrika . In de Verenigde Staten werd de ziekte opgespoord in 1981 . In Europa is Aids nog vrij nieuw . De ziekte wordt verwekt door een virus . Het Aids-virus werd in 1983 ontdekt . Dokter L. Montagnier en dokter R. Gallo s laagden er vrijwe l terzelfdertijd in het Aidsvirus af te zonderen en te herkennen. De verwekker, het LAV-HTLV III is dus gekend volgens de wetenschappers . Het Aids- virus vernietigt het verdedigingssysteem van het lichaam . Aids -pat iënten zijn dan ook veel gevoeliger voor bepaalde microben die ernstige infecties veroorzaken en die het risico op de ontwikkeling van bepaalde types kanker verhogen .

HOE WORDT AIDS OVERGEDRAGEN? Om het organisme te besmetten moet het Aids-virus doordringen tot in het bloed. Het virus is erg kwetsbaar e n kan niet overleven buiten het lichaam . Naast het bloed is het sperma de gevaarlijkste overdrager . Aids wordt dan ook meestal doorgegeven via seksuele contacten en bloeduitwisseling (bloedtransfusie , zwangerschap bij een besmette moeder , . •. ).

HOE WORDT AIDS NIET OVERGEDRAGEN? Sociale contacten zoals samen eten, dezelfde handdoeken gebruiken, knuffelen, enz •• • zijn niet gevaarlijk. In tegenstelling tot andere ziekten zoals verkoudheid of griep, wordt Aids niet overgedragen door huidcontact, kussen, tranen, zweet, adem, niezen of hoesten .

WAT MOET JE VERMIJDEN? - Vlot e n vaak wisselen van seksuele partner . - Seksuele contacten met onbekenden . Seksuele contacten via de ana le weg zijn gevaarlijk omdat kleine wonden in de anus ervoor kunnen zorgen dat het virus in contact komt met het bloed. Het gebruik van een condoom kan besmetting voorkomen . - Regelmatige ontvangst van bloedplasmadelen die gehaald worden uit het bloed van een groot aantal bloedgevers die ni et gecontroleerd worden. In België worden alle bloedgevers systematisch getest , zodat ieder besmettingsgevaar langs deze weg praktisch uitgesloten i s . - Het gebruik van niet gesteriliseerde spuiten en naalden .

HOE KOM JE TE WETEN OF JE BESMET BENT? Aleen een bloedonder zoek kan aantonen of je besmet bent. Als de test positief i s betekent dit dat er antilichamen in het bloed zitten. Deze mensen, die men sera-positief noemt, kwamen in contact met het virus. Slechts een klein percentage zal tijdens de volgende jaren Aids krijgen. Een iets grotere groep krijgt klachten. De overige twee derden worden niet ziek en zijn""dragers" van het virus. Dragers zijn niet ziek , maar kunnen anderen besmetten. Op dit ogenblik bestaat er nog geen s uccesvolle behandeling of vaccin tegen de ziekte, maar het onderzoek wordt voortgezet. Daarom zijn preventieve maatregelen zo belangrijk .

PREVENTIEVE

HAATRE~ELEN

Op collectief niveau - Bloedcontrole. Met een bloedtest kan nagegaan- worden of je contact hebt gehad met het Aids-virus. Op individueel niveau -Zieken, dragers van het virus , personen met risicogedrag en partners van pers onen met risicogedrag moeten de volgende rege l s in acht nemen : - geef geen bloed - gebruik een condoom bij seksuele contacten . - i nspuitingen moeten alti jd met sterie l materiaa l gebeure n.19 Voor de jeugd en de minder jeugdigen De avonturen van Pietje Fuit

1) _Pietje Puit was op wandel met zijn vriend Pereloogje ,de veldmuis. -"Maar kijk eens wie we dààr hebben,"riep Perelcogje plots. ''M:ijn neef Knagelijn ,de stadsmuis ! " -"Dag Pereloogje ,blij je t e zien! "groette Knagelijn terug . -"M3.g_ ik je mijn ".'riend Pietje Puit voorstellen ., "zei Pereloogje;en tot

.P ietje: "Dat is mijn neef Knagelijn. Erme ,wa-t: nieuws in de stad?" 2) "Niets goeds" ,zei l<hagelijn, "er is haast geen eten ireer voor ons ,muizen. Daarom ben ik naar de tuiten uitgeweken zie-je?"

,.

-"Daar heb je goed aan gedaan, "zei Pereloogje. "Hier is goddank nog eten genoeg!" Mq.ar plots verscheen er een vierde heerschap op het toneel ,en Pietje , Puit en Pereloogje maakten rreteen dat ze w=gkwarren. 3) !-et . was Knotstaart,de gevreesde oude . . waterrat. -"Goedendag,vreemdeling! "ze i Knotstaart met een valse grijns. - "Goe •• ,goedendag, "starrelde Knagelijn geschrokken, "wie tent U?

- ''Men noemt mij Knotstaart ,de waterrat ,omdat

iJ< per ongeluk een ·stukje

van mijn staart verloren ben ,en U?" - "Ik ben Knagelijn ,de sta dsmuis. " -"Zo,zo,ik zag dadelijk v..-el,aan Uw nette kleding ,dat ik met een voornaam ieJTBI1d te doen had.Maar ,eh ... als ik U iets z~f.gen lî'ag? " ... 4) En Knotstaart fluisterde vertrouwelijk in Knagelijns oor: -"Ik zag U daarnet rret Pereloogje en Pietje Puit.Dat is geen gezelschap voor ; ·-Ul."=.Dat zijn rraa.r boertje s,ik zal U met voomamere lieden in aanraking brengen.'' Knagelijn dacht ,die Knotstaart heeft misschien

i-.~l ~lijk. En

voortaan zag

men hem overal met l<hotstaart en zijn trawanten.Maar O,wee,die zo;.genaamde deftige lieden bedi-ogen en bestalen hem op alle JTBI1ieren. 5) Knagelijn ging zijn ncod klagen bij Pietje Puit.Maar deze stak vermanend zijn vinger op en gaf Knagelijn deze les: -''Men .moet zijn vrienden VvBten te kiezen ,want met wie je verkeert ,word

je geërd en beter is het ,om te gaan met eenvoudige eerlijke lieden ,dan met zogezegd "voornaam" gespuis!" F.Dewilde


20

VOLLt:Y LOT PANTA REI, alles is in beweging. Ook een volleybalploeg is aan deze rege l onderworpen, vandaar een oproep tot de jongeren. Het bestuur van VOLLEY LOT heeft na vijf jaar jeugdwerking besloten terug aan de basis te recruteren . Alle jonge mensen tussen 13 en 16 jaar worden uitgenodigd om deel te nemen aan een reeks initiatietrainingen die zullen georganiseerd worden in de maand januari . Elke zaterdag zal een gediplomeerd trainer volleyonderricht verstrekken van 10u30 tot 12u in het sportkompleks, Dworpsestraat 147 ,

Lot~

Wie nadere inlichtingen wenst te bekomen over de hierboven genoemde sportieve happening , kan contact opnemen met de jeugdverantwoordelijke Jules Vanbellingen ( Tel : 377 . 77 . 73 ) . VOLLEY LOT groepeert een 70-tal leden en brengt sinds verscheidene jaren vier ploegen in competitie: een heren jeugdploeg , welke twee jaar geleden kampioen van Brabant werd en thans terug te vinden is in de top van de rangschikking bij de provinciale A-jeugd , een damesploeg , een provincia le en een gewestelijke herenploeg . Laatstgenoemde formatie sleepte het voorbije seizoen de hoogste onderscheiding in de wacht . Naast de gewone wedstrijden schrijven wij ook in voor talrijke tornooien en organiseren wij zelf een vriendschappelijke volleybaldag . Tijdens vrije weekends gaan wij op stage of s kiwandelen wij in de Hoge Venen . Een dynamische bestuursgroep staat in voor de coördinatie van de diverse activiteiten en zorgt voor een levendig beleid . Nanr jaarlijkse traditie hebben de bestuursleden van VOLLEY LOT het genoegen U uit te nodigen op hun pensenkermis . Dit eetfest ijn gaat door op 24-25-26 · januari 1987 in het Paviljoen, Sashoek 3 te Lot . Informatie over bovengenoemde sportieve en "extra" sportieve gebeurtenissen kunnen steeds bekomen worden bij Mr . Willy Dcbocck (Tel : 360 . 09 . 70) en Mr . Bob Guillaumc ( Tel : 376 . 58 . 43)) Het Bestuur 0000000000000000

\J IST JE

DAT

- de kooklcssen van het K. W. B. starten op woensdag 7 januari 1986 om I9u30 . - K. Vdd haar sc hoen nuttige diensten heeft bewezen als versiering in de kerstboom van de EmmaÜskerk . - wc blij zijn U de geboorte te melden van play-backgroep "SQUADRA", ontstaan uit een groep· jeugdigen die U op een vrolijke wijze, een avond vol leute en plezier brengen . Contacteer ons op volgend adres : Zcnnestraat 67 te 1660 Lot Tel : 02/ 376 . 43 . 62


2I

,~

l

:JC: 1

Op het Milacsecretariaat krijgt rren regelmatig vragen van soldaten in verband met hun dienstplicht of bij hun afzwaai . Op d~ .vragen die het meest voorkomen willen we in deze en volgende Lotgevallen een antwoord geven . I. HàEyEEL BÈORAAGT DE SOLDIJ? . De soldij is momenteel verschillend voor twee perioden van je di enst : tot en rre t de ho~derdtweeëntachtigste dag en daarna. Hieronder vind je de bedr:c:;igen vo~genl:? .= de graad. Er werd door de regering beloofd een verhoging van 50~ toe te · staan bij de diensttijd verlenging. Een K.R. Q. krijgt ook nog een soldijbijslag vanaf een bepaalde periode. DAGBEDRAGEN Graad

van Ie tot en vanaf _____ met ..re.2~ çl.a.& ..."---·--·- ... .l8.~e." dag__

met verlenging tot 182 na I83

SDT.

75

IDO

ISO

200

.KPL.

83

I08

I66

216

SGT.

92

II7

I84

234

ADJ.

125

ISO

( =)

OLT.

I55

I80


22 (=)

SOLOIJBIJSLAG VOOR K. R. O. Van af Vanaf ADJ. OLT.

de 244e dag in BSO de 305e dag in België

220 220

2. WANNEER KUNNEN MIJN OUDERS AANSPRAAK MAKEN OP MILITIEVERGOE DING? 2.I . J e ouders kunnen gere chti gd zijn op militieve rgoeding indien voldaan wordt aan de vere i st e voorwaarden. Dit kan : a) soms vanaf de eerste di enstmaand (vb. al s vader is overl eden, of de familie heeft ve rlaten of oude r is dan 35 jaar en minstens 60 dagen we rkloo s in de zes voo r afgaande maanden van j e indiensttreding of onafgezien van zijn leeftijd door ziekte of li chaamsge brek niet in staat is voo r het gezinsonde r houd te zorgen) : b) steeds vanaf de derde dienstmaand . In beide gevalle n moeten zij een inkomen hebben beneden ·ee n bepaald plafond. Het inkomen van ze s maanden vóór de indiensttreding X 2 moet li ggen beneden :

Person en ten laste

J aarlijkse brutobelastbare inkomsten

Jaarlijkse netto-inkoms t en

0

425.IOO F

479. 053 F

I

467.6!0 F

523.800 F

2

SIO . I20 F

568 . 547 F

3

595 .I40 F

4

722 . 670 F

5

850 . 200 F

..

658. 042 F 792.284 F 926 . 526 F

Vraag vader of moeder, zo hun inkomen beneden het voorzien plefond l igt , contact op t e nemen met de gemeente lijke mil itied ienst om navraag t e doen. Wanneer ze ze lf hun i nkomen niet kunne n be rekenen, dan neme n ze het laa tste ·loon strook j e mee van diege ne n die nog thuis zijn e n een i nkomen hebben. De ambten aa r op de gemeente maakt dan we l een berekening voor he n. gQ _~9-~!J_QQg_~ !~!_!Q~~Q~Q-~! _Q~ -~! !i!!~~~ [gQ~Q!Qg ?

Voor de dienstp licht ige krijgen de oude rs geen kinde rgeld mee r e n de mi litievergoeding is soms l aag (min sten s 2 . 080 frank per maand), Hi e ruit kun nen noodsituati e s ontstaan . Weet dan dat ook de "Sociale Dienst van het l eger" kan bijspringen . 2 . 2 Bene de n dezelfde inkomsten gre nzen bestaat ·e.r teve ns recht op militie vergoeding voor : a) je vrouw en je kinderen ; b) jezelf, al s je wees bent of verl aten door je ouders . 3. KAN MIJN VROUW AANSPRAAK MAKEN OP EEN GEEOORTEREGEL ING ? 3 .I. Bij de geboorte van een kind tijde ns je dienstp li cht, kan j e een ge boortepremie aanvragen : - als je werknemer of werk lo ze was : bij het kinderbijslagfonds van je werkgeve r of bij de Rijksdienst voor kinderbij slag voor we rknemers; als je ze lfstan dige was : bij j e socia l e verzekeringskas; als j e ambt enaar bé nt · : biJ je ove rhi3.idsin st e lling·.


23 ·

3.2. Als je gerechtigd bent op een mi litievergoe ding kan je een geboortevergoeding verkrijgen vanwege het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor elk. VJettig kind dat geboren wo rdt tijdens de we r ke lijke dienst. Deze geboortevergoeding moet· we l wo rde n anngevraagd door je vrouw via het gemeentebestuur e n dit binnen de I2 maanden na de geboorte. Wanneer je én een geboortepremie geniet van je kinderbijslagfonds ( zie 3.I.) én in aanmerking· Körilt voor een ge boo rteve r goedi ng, zal het Ministerie van Binnenlandse Zaken e nke l de opleg betalen . Opgelet Indien he t kind zou gebo r en worden in ee n pe riode van onwettige afwe zigheid, wordt geen gebo ortevergoed i ~g uitbetaald ! 4. WAT GEBEURT ER BIJ VERLIES VMJ OF BESCHADIGI NG AMJ MILITAIRE GOECEREN ? De autoriteit die bevoegd is om tot bepalen van de schade over te gaan, brengt haar besliss i ng over aan de korpscorrrnandant. Deze verwittigt de soldaat over het bedrag dat teruggevo rde rd wordt. De so ldaat deel t de korpscommandant mee of hij aanvaardt of hij weigert deze som te betalen. In geval van aanvaarding , kan dit na afspraak, in éénmaal of in meerdere t erugbetalingen gebe uren. Voor de so l dijtrekkende militairen mag de terugvordering van de verschuldigde sommen de dag van bet aling van de soldij geschieden. (Dit na akkoor d van de betrokken dienstplichtige). Wannee r de belanghebbende zich verbonden heeft zi_ch te kwijten door één enke l e storting of door gespreide stortingen, geeft hij kwijting voor het ge hee l van de hem , vo l gens de betaalstaat verschuldigde som; hij tekent tegelijkertijd de staat van de verri c hte stortingen model Nr. 5 7 en ontvangt of betaalt he t versch il. Wanneer een soldijtrekkende militair onderworpen aan de inhouding wegens debet vódr de ·ve reffi ng van zijn s chuld met onbepaald verlof dient geplaatst, blijft de som di e niet kon ingevorderd worden t en laste van de St aat of van de ben adeelde die nst , beha l ve wanneer de bevoegde dienst van het departement beslist dat door a lle middele n van recht he t volledig becirag van de schuld dient ingevorderd . ' (A.G.C. =Burgerlijk Algemeen Bestuur) . Er kan hoe genaamd geen sprake van zijn die mili t air onder de wapens t e houden, t en einde de betaling van zijn schuld te verzekeren . In dit geval zal de 'Dienst Geschillen' een geding aanspannen voor een burgerlijke recht bank " Deze oordeelt dan over eve ntuele schuld . Bij weigering van betaling zal deze Die nst Geschillen ook bij een burgerrechtbank een geding aan spannen. Deze oordee lt e veneens over de even tuele schuld. Behoude ns t egenstrijdige beslissing , be staat er, ter ge legenheid van een we de roproeping, geen reden tot he t hervat t en van de in houdingen wegen s het debet die bij het vertrek met onbepaa ld verlof we rden onde rbroken. In ons vo l gend nummer krijg je antwoord op volgende vragen - Hoevee l dagen verlof e n verg unnj.g heb ik ? Wat mag ik van uit BSO meenemen naar hui s ?

Een kadet van de vliegschool moest een rapport invullen, na een noodlanding gemaakt te hebben. M:inneer hi,j aan de vraag k!JX07l : "Hoe het ongeluk had kunnen vermeden worden 11 antwoord.de hij : "Met bij de Marine te gaan"· Kapitein : Waar is de sergeant ? Soldaat : Als het ijs zo dik is als hij meent dat het is, dan is hi,j aan het schaatsen. Maar is het zo dun als ik vel'IJX1.oht, dan is hij bezig met zwemmen .


24

HET LINNEN VENSTER

Op zaterdag 15 november 1986 werd in de zaal Blokbos naar jaarlijkse traditie de gala-avond van diaclub "Het Linnen Venster" gehouden . Het talrijk opgekomen publiek kon genieten van een welgevuld programma . Er werd begonnen met een aantal diamontages op aangepaste muziek, gerealiseerd door verschillende clubleden . Zo zagen we Texas City, karnaval , flying p Wissant, parade, humorama eri kristin . Het eerste gedeelte werd afgesloten met een

sel~ktie

van

de 9e grote diawedstrijd , waarv oor mee r dan 300 dia ' s ingezonden werden . Het onderwerp v an de wedstrijd werd volledig vrij gelaten om iedereen gelijke kansen te geven . De jury bestaande uit J . P . Decort , Ellie Apper en Paul Seghers kozen de laureaten en de eerste prijs ging naar Willy Debroyer uit Lembeek . Deze laureaten werden met mooie prijzen beloond . Na een korte pauze kregen we van de clubwedstrijd een selektie van meer dan 100 dia ' s . Ook hiervoor werden prijzen overhandigd door de aanwezige prominenten . De diaclub 1'Het Linnen Venster" dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en in het bijzonder de mensen die meewerkten aan het welslagen van deze boeiende dia-avond . Volgend jaar is het de 10e grote diawedstrijd en het bestuur belooft U nu al dat het wel iets speciaals zal worden . Hopelijk tot volgend jaar! M. Detré


25

Wist je datjes van .. . . . . .. • . 50 jaar geleden. Zijne Majesteit Leopold 111 zorgt voor politiek nieuws . In de ministerraad die onder zijn voorzitterschap bijeenkwam ·, heeft . de vorst , als inleiding tot de bespreking ·van het militie-onderwerp het woord gevoerd. De rede van de Koning zegt klaar en duidelijk dat ons land afziet van elke verbondenheid met een andere mogendheid . Wij zorgen voor ons eigen land, zonder toe te geven aa n welke éénzijdigheid ook.

Terug naar het voornemen van Leopold 111 en zijne Belgen om geen militaire afspraken meer te maken . Wij kunnen ons voorstellen dat er a lvast een iemand in zij n baard heeft gelachen . Nu ja, baard, in zijn knevel dan. Deze ma n - Adolf Hitler om hem toch maar te noemen - gaat intus se n ongestoord verder met zijn stiepels te vegen aan weer andere akkoorden, deze van Versailles namelijk . Die week was de FÜhrer in Wilhelmshafen waar het zware pantserschip De Scharnhorst te water werd gelaten. Van de geallieerden mocht dat niet , maar wie had nog de moed om zelfs maar te protesteren . ... .

Luik houdt zich bezig met een grote vergiftigingszaak. Het betreft een reeds bejaarde dam e die er een specialiteit van maakte met andere mensen vriendschap aan te knopen, in hun intimiteit te dringen en ze dan een kopje thee met vergif te laten drinken. Men gewaagt van 21 sterfgevallen . Daarom noemt men die vrouw nu al de grootste giftmengster van onze eeuw .

Een weekbl ad gespecialiseerd in kerke lijk e aa ngelegenheden zet uiteen dat Rome momente e l twee grote zorgenkinderen he eft : Spanje in volle burgeroorlog en Rusland in volle kerkvervoiging •

.. ./ .. .


26 In Spanje, zo · lezen WlJ·, werden opnieuw twee bisschoppen vermoord . Bisschop Olmos van Guadix in Granada w~rd een maand lang gevangen gehouden in e~n spoorw~gw~gen, very plgens met ande~e gevangenen ingescheept en uiteind~lijk weer. aJn Jand gezet:. Zijn lijk werd halfverbrand , en met é en bri é fje era'ar:i · bev·~ ~ tigd, langs· de '"weg achter g_e laten . . ,· · Bisscho~ Milan van Almeria werd niettegenstaande zijn zwakke· gezondhe.td g.edwongen ,la,stig en vuil werk te dàen " .Zijn lljk werd onteerd e ~ onbegraven ~ langs de weg achter gelaten ~ - ~ Dit · t;>rengt. - " al:dus d.i-t weekblad - het aantal v·ermoorde bisschoppen op acht . ~

Dit ~el~ ~~ w~ ~~blad belicht ook de situatie · in . Rusland. Daar werden het ''.] aar te v'0 r. en .J 4 0 0 0 kerken ' . kap e.11 en en s y nag 0 gen ges l 0 ten • vele werd ~ n v~rwoest, andere tot schuur .of opslagpla~ts gedegradeerd. In datzelfde j a ar werden niet minder dan 3 . 687 gee~telijken door de geheime politie ge vonnist en 336 onder hen we~den ter dood veroordeeld. Kan het anders dan dat de POPEN er met een somber gezicht bijlopen . 0

Maar er is ook vrolijk nieuw s uit Rusland. Dit land heeft sedert 25 november I936 een nieuwe grondwet. De tekst werd op I5 miljoen exemplaren gedrukt en onder het volk ve rspreid . En voor wie niet kan lezen , heeft de · radio ge zo rgd. De dagbladen staan vol met geestdriftige b~ieven van het volk dat toch · zo blijde is dat het eindelijk een gr'ondwe-t he e f t . Maar jui s t di e eenparigheid van l o fbetuigingen stemt tot nadenken . De drukpers genie t er niet de minste vrijheïd en wat erin versch i jnt als de zoge z egde mening van he t vol k, is niets anders d a n z ev er van de reg e ring .

In Am e rika i s Roos eve lt tot pr eside nt he rkozen e n in Engeland is men a a n de kroning van Edward VIII to e . De vri j populaire oudste zoon va n wijlen Ge org e s V i s se de r t 20 j a nuari I 93 6 aan het bewind, maar de aan s t a ande kronin g i s letterlijk de kroon op het werk . De ze · aanstaand e k r·"o'ni ng lokt van te voren reed s e en massa bede laars e n kreupel e n n aa r Londen . Hun aantal wordt voor 't ogenblik op méér da n 60 ~ 000 ges chat . De politie he eft de handen vol om deze ongelukkige dbol aa rd s - · d ie z e · e ~gen s onder de blote hemel vinden slapen , of die zonder centen op z ak r onddolen - n a ar e e n be t er en rustiger bes temming te z e nden . Maar 't schijnt he t die me n s en in het bloed te zitt e n , en met bedelen hop e n zij bij de miljoenen be zoek e rs een f ortuintj e aan aalmoezen los t e krijgen . Met het oog op de z e kroning s feesten wordt in Lond e n - in en op het ~l exand e r ~alac e - de eer s t e t e levisiezender gein s talleerd . De beelden z ullen ni e t ve~ d e r reik e n dan Groot-Lond e n , maar da t betekent toch al IO miljoen potentiële k i jk e rs , ouderlingen en kinderen meegerekend, natuurliJk .

De Enge l se vli e ge r Jim Mo li sso n heef t de Atl a n t i s ch e O cea a~ o ve rg e vl oge n in I 3 u~ r e n I 6 minu te ~ e n da a rm ee ee n nieuw r e kord ge ve stigd. Zijn vli egt u ig is het s ne l s t e Am e rika a n se pri vé - vli e gtuig van di t oge nbl i k ; hét is ui t ge ru s t met een mot o r va n 70 0 PK e n h aa l t de 'ongeloo f lijk e s ne lh e id va n 40 0 km per uu r . L. L


27

MIJN TONEELMAAND

November is vomr mij traditiegetrouw de toneelmaand bij uitstek. In het begin van de maand was ik er reeds bij in de K.V.S om te kijken naar de Koopman van Venetië van William Shakespeare, in e en regie van Senne Rouffaer. De rijke Venetiaanse koopman Antonio is bevriend rret Bassanio die dingt naar het hart van de roooie en rijke Portia. Maar om haar te kunnen krijge.n. heeft Bassanio geld nodig. Veel geld. Antonio wil zijn vriend helpen. Hij is bereid borg te staan voor een lening die Bassanio zou aangaan. De jood Shylock is bereid hem 3.000 dukaten te lenen, d9ch op één voorwaarde : het geld moet op een welbepaald tijdstip terugbetaald zijn. Indien aan deze voorwaarde ni et wordt voldaan, dan hee ft Shylock het recht een pond vlees te eisen, gesne.den uit Antonio's lichaam. He t stuk is een klassieker waarin men kan spreken van een grote bezetting en dat, alleen al om de rreesterlijke vertolking van Shylock door Johannes Pauwels, het zien waard is •. Ik geniet echter nie t alleen van top-professionee l tonee l en w.a s half november in 'De Kring' bij de opvoe ring van 'Gieren op 't veilig nest' van Harold Me Pherson in een regie van

~elly

Leunens. In het afgelege n pe nsionne tje 'Het veilig nest'

tracht Jack tot rust te komen. Dit zou geen probleem zijn, mochten er geen diamanten, Jennifer, Frankie, Linky en Dick zijn om de boel op stelten te zetten. Uiteindelijk krijgt hij .toch de we lverdiende rust en de dochter des huizes op de koop toe. Bij deze ve rtolking vergeet ik het fijne decor niet van Marc Chevrolet en zijn ploeg. alsook de buitengewone vertolking van Ludo Vanzeebroeck als .Jack en met veel kunst en vliegwerk als inspecteur Dick. ' Dit wil helemaal niet zeggen dat de ande ren slecht waren. Ver van daar. Een week

la~er

zat ik weer in de ruime K.V.S om er te kijken · naar Agnes .en God

van John Pielmeier in een regie van René Verhezen. Dit mysteri e uze stuk waarvan verleden jäar de filmve rsie uitkwam is één van de meest fascinerende stukken van de laatste tijd.

... / ...


28

De rollen, er zijn er maar drie, werden vertoll<.t door Ann Petersen als moeder-overste, Chris Lamme als ge rechts-psychologe en Mieke Bouve èls 'zuster Agnes. Het mysterie ven Agnes, ee n jonge non, begint met een onde rzoek in een lüooster Wcélr· een dode baby is gevon9en . Agnes is klaarblijkelij k de moeder, maar zij lij kt zich daarvan niets meer te herinneren. Gaandeweg ontwarren zich de raadsels als ·in een s·p-annende detéct.ive,

"

.\

waarin

. ·. ~ \ ' ." -.". .. '.d~ 'psychi"ÇJter--. a~eper ··.

. .

.

" ..

i

1

~

\..

.

{. ·' '.

.

.

to.t ·het rr.y Sit $ rie doordringt • .Tege1ijk komen ook de meest •

\,

"

wezenlijke ;twiJfeis "bovein over ·l even en 'wetenscha'p ,' o_v er ge loof e n ongeloof en over het fra~f e le ~o~~en va~· het; bè. ~ta~n·: · Ee~ - .stuk dat ·J·e ,eeÄ:·.s moet ;g.aan - ...,i.:i~n" . ' Dit. loorit . ... "

.

..

.

( · \' .__(. '\ ,-~ ·- ·-.\., ·.. . .. .. En omdat ik van contrasten hou ben ik e ind no vember in zaal Äic·az ~r o' ök · nog g~a~n. . · '• de moeite .

'

kijken noar 'De kat op het spek ' van John Dale, - vopr tie:t voetlicht gebr_acht doa·r qe /

Koninklij ke

toneel ~ ring

'Lustig en Vrij ', in r eg·i e van Jan De be lder. David en Kate

vormen een gelukkig stel . Zij is ee n ondernemend vrouwtj e, hij een fijn e knul. Op zekere dag besluiten Kat e en haar moe de r om Oma eens t e gaan opzoeken. David maakt gebruik van de ge boden kans om zijn Italiaanse pennevriend uit t e nodigen. Op het ogenblik dat Davids vriend aankomt, blijkt het in plaats ~an Mario een Maria te zijn en beginnen de misverstan de n. De poppe n gingen pas goed aan het dansen als Kate en haar moeder bij hun vroegtijdige terugkee r David e n zijn vriend(in) in een kompromitterende houding aantreffen.Vanaf dan is er een opeenvolgi ng van de dolste situaties, waarbij de badkamer centraal staat. Uiteindelijk worden alle misverstanden opgelost, de s l echten opgepakt en David on Kate blijven smoorverliefd achter. Dirk Merckx gaf aan David gestalte e n deed dit op ee n zeer goe de manier. Zijn spel was af . Zij n echtge note Kate (Myriam Ga illard) bl ee k soms l ast te hebbe n met de t aal. Ik had de indruk dat ze het t e goed wou doen en dus af en toe bleef hape ren . Oo k voor al de ande r en heb ik niets dan l of , zeker voo r Kathl ee n Segers (Maria) die uit eige n kweek is, want zij komt uit he t j eugdtoneel 'Hoop op de Toekomst'. En Lustig en Vrij mag gerust hopen op de toekomst . J . Vdd 000000000000000

11.1 1. 11 . -voc ttocht - FANTOMAS - 11 . 11 . 11 . - voettocht - FANTOMAS Op 9 NOVEMBER 19B6 jongstleden hee f t chiro FANTOMAS een voettocht georganisee rd ten voorde l e van de 11 . 11 . 11 . - aktie in GROOT-BEERSEL . Er hebben zowat 75 mensen gewandeld en dit voor een afstand van 6 km of 12 km . In kleine groepjes ver trokken ze vanuit onze chirolokalen richting Kesterbeek, Alsemberg en Dworp . Onderweg waren er controleposten waar er spee lse aktiviteiten doorgingen . Aan de hand van een st ratenplan en een lijst met stratennamen kon iedereen de juis t e route vinden naar de eindpost . Bij hun aankoms t kregen de deelnemers een l ekkere tas soep , Er was ook gelegenheid om produkten van de we r eldwinkel (ST . ROCHUS HALLE ) te kopen . De opbrengsten bedragen 11 . 031 fen hiervoor wil l en wij alle mensen danken die dit waargemaakt hebben .


29

Meteen Lotte haar 0 de We re Id rond_) z Belem , Brasil , 8 april 1986 Sinds drie dagen liggen we in Belem , poort van de Amazone- rivie r en bijna het e inde van dit winterse izoen. Sinds december varen we in de Caribic rond, en zoals ik vorig jaar al berichtte, i s dat veertien dagen reizen, vanuit Puerto Rico naar de inte ressants t e Caribische eilanden en op de Orinoco- rivier in Ve nezuel a. Dat hoofdstuk verliep zoals vorig jaar , du s daar hoef ik niks meer over te ver tell en. Maar zoals de he le wereld weet was 1986 het jaar van de komeet Halley . En mijn r ederij Sun Line had du s 3 à 4 crui ses onder de noemer "Komeet van Halley Cruises" gepland . En dat bleek ee n schot in de roos te zij n. Sommige van de cruises waren al ande rhalf jaar geleden uitver kocht . Nu moet ge de Amerikanen niks wij s maken hé, als ze op die cruises afkomen is dat niet al l een om de komeet t e

zien ,

maar zeker ook om een paar geleerden en specialis t e n in de s t errekunde aan he t woord te horen en te zien . En van voordrachten zij n deze crui ses dan ook rijkelijk voorzien . Meestal professor s aan een of andere universiteit, dokters en l icenciaten in de astronomie enzo , enfin, gasten met een boel titels voor hun naam . Sommige van die gasten zijn heel interessant maar andere ZlJn dan weer te academi sch e n blijken niet zo'n goei e s preke rs te zijn . Natuurlijk zijn deze passagiers allemaal mani akk en op het gebied van de sterrenwetenschap, dus die vinden dat allemaal prima . Maar zoa ls ik al zei , er zijn goeie en ande r e. De beste totnogtoe 9 was een astronaut , Dokter Lauren Acton, die ook voor één cruise hier was . Niet alleen omdat hij astronaut is, maar hij •

kon het goed uitl eggen en had daarbij heel interessant materiaal meegebr acht • Want zoals julie weten, spenderen de Amerikanen een boel ge ld aan ruimtevaart , met andere woorden, het he le ruimtevaartbudget a lleen al , over treft ve l e mal en he t totale budget van de Belgische staat ! En opdat de belastingbetaler ook zou weten wat er met zi jn geld ge beurt , doet de NASA veel moeite om z'n public r elations t e verzorgen. Zodra die kerels uit de ruimte weer op aarde komen , krijgen ze een contract van een paar jaar aangeboden om overal te landen , en dus ook op schepen, om het publiek over hun belevenissen te ve rtellen . Lauren Acton , vloog mee met-SPACELAB Nr 2 , me t de Spaceshut t l e dus, zo maar eventj es éé n week rond de aarde . Hij is dan ook specialis t in het bes tuderen van de zon, haar stralen en invloe den op onze planeet . En om het allemaal uit de mond van iemand te vernemen di e daarboven was geven de mensen graag geld.


30

Hij bracht ~oer mooie dia's mcc 4 en een: haif uur durende film over zijn reis. Als ·.. zo'n Spaceshuttle ( •t ·zict eruit als een vliegtuig) rond de aarde draait, dan is

.

.· .dat wat anders dan . met een v licgt.µig daa.rbovcn hangen·•. Ontelbare keren sneller vliegt die Shuttle, hèt ene moment · ben je in Cali fornia en c~n p.àar: minuten later . .- \ . .

hang je al boven Europa , en vanop die hoogte kan je prachtige foto's ~aken, dat

spreekt . En dan die gewichtloosheid , ja als je dat op film maar je moet je aanpassen, alle bewegingen die snel zijn ,

~ict ku~

is

je

da~

plezant ,

vergeten~

je moet

alles in slow-motion doen . En alles zweeft: tandpasta , Coca-Cola, je schoenen, je bril • • • enfin een gekkenhuis , als je dat niet gcwoori bent . Laüt6n Acton ·had een beetje las t van maagkrampen de eerste paar dagen en zo had iedereen wel wat, maar dat belette hen niet om hun job te doen . De bemanning (9 man) was ingedeeld in 2 groepen , een blauwe en een rode groep , plus een leider die in blauw-rood uitgedost was . Ze moesten met hun ploeg alles tcsamcn doen , en klopten dienst, 12 uur op en 12 uur af, behalve de leider , die zijn tijd zelf moest indelen . Om te slapen moet je je slaapzak op het bed vastsnoeren anders hang je daar maar te hangen. En de manier waarop die gast dat allemaal vertelde, kostelijk. Pcpsi-Cola en Coca-Cola hadden ieder een aantal bus jes meegegeven, om het effect van die drank uit

~c

pro-

beren . Want vermits er geen aantrekkingskracht is, komen er ook geen luchtbellen uit het busje of flesje , dat wil zeggen veel meer koolzuur in je maag , en dan zie je .hoc ze zo'n busje uitgieten en met de cola een balletje maken en dat dan naar .elkaar toewerpen, en als dat balletje dan

~raait

en vliegt dan komen de luchtbel-

len er wel uit , dus blijf je uiteindelijk met een klein balletje cola dat daar ergens hangt . Ze haalden nog veel meer grappen uit, zoals iemand die zijn busje schccrs~huim

lccgspoot on zo, enfin typisch amcrican , take it easy baby . Maar als

ze dan terug naar de aarde moesten , moest dat wel allemaal opgeruimd worden, want zodra dc., shuttlc binnen de atmosfeer komt heb je wel weer aantrekkingskracht, en stel je voor dat dat daar nog allemaal rondhangt . Hij vertelde ook natuurlijk over de experimenten met de infrarode stralen en de radar om. zonncpluisjcs te ontdekken , enfin allemaal heel interessant . Voor de rest ,. zijn die cruises natuurlijk ook niet zoals de normale trips, iedere avond en iedere nacht kijken ze naar de komeet of speuren ze dé hemel af naar de sterrenformaties , ·en wij doen daar willens nill ens aan mee, 't is geen uitzondering om gewekt te worden om 4. 30 in de morgen om op cx~u rsic te gaan . In Trinidad was er ook een excursie om 3 uur 's nachts naar een vogelreservaat, het Caroni-rcscrvaat, om dan de vogels te bestuderen bij het ontwaken en het verlaten van het nest . Je moet daarvoor wel eerst met een kano. in een moeras varen , maar dat heb ik er wel voor over. Dat hele vogelreservaat (vrij beroemd heb ik vernomen) situeert zich namelijk in een moeras, en als je dan de

zo~

ziet opkomen

tussen de varens en de riet stengels en bomen , tof man , vooral omdat . ik het sinds enige tijd ook allemaal op vi deo 8 mm-films of gewone foto's .

ka~

opnemen, en dat i s veel beter dan de oude


3I De komeet kan je natuurlijk niet op de video zien ~ daarvoor is er te weinig licht in het firmament, maar je kan de komeet wel fotograferen . En dus zijn er ook verschillende excursies speciaal om de komeet te fotograferen , Da ' s dan weer een hoofd~ stuk apart, met andere specialisten in de Astro-fotografie , het wordt de passagiers aan boord nog allemaal een keer duidelijk uitgelegd , wat ze te doen en laten _hebben 9 en -daar. -gàari we· êJgn / aiwee r voor een nachtelijke uitstap . Als er lic.ht in de buurt is, kan je het vergeten , dus zijn die uitstappen ver weg van de bewoonde wereld , ergens naar de hei of in de bossen. En dan zie je daar midden in het-· veld een paar tiëntall~n maniakken met driepoten en sterre.kijkers en dure apparatuur om de komeet te fotograferen . Je doet dat dus niet met een auto~atische camera , je moet de lens minstens een paar minuten open kunnen houden 9 met afstandsbediening natuurlijk en gevoelige film en dan maar hopen dat het lukt •. Heel . ko~isch hoe serieus die mensen dat allemaal nemen . En oh wee als er iemand een sigaret durft aan te steken , of als er iemand te dicht in de buurt van hun camera komt ! Maar ik moet toege ven dat het fascinerend is als je door een tel eskoop, op een camera gemonteerd, de maan ziet , je hebt geen idee hoe goed je dat beestje kunt z1en met een goed.ê. te.~e.skoop, een heleboel kraters en bergen gewoon zo te zien, heel tof, en dan die komeet , ja ik heb ze een paar keer gezien , en ja ze heeft een staart , maar als je het niet wist zou het net zo goed een gewone ster kunnen zijn . Je hebt specialisten nodig om je precies te vertellen waar die komeet te zien is , en als het weer dan goed is, kan je dus inderdaad dat fenomeen daar zien hangen en bewegen . De theorie i s nu dat 65 . 000 . 000 jaren geleden de kometen wel eens verantwoordelijk zouden kunnen geweest zijn voor de uitroeiing van de grote dinosaurussen . In ieder geval werd de komst van kometen meestal met drama's of katastrofen gelijkgesteld . In het jaar '60 na Christus dacht Keizer Nero dat de komeet hem kwam vertellen dat iemand hem wou doden . Dus liet hij zijn opvolger. maar l iever ter dood veroordelen . In I066 voorspelde het ·de komst van de Noormannen, die Koning Harald van de troon stootten . In I53I voorspelde de komeet aan de Inca 's de val van hun koninkrijk . In I682 ontdekte Edmond Halley zijn komeet om 6. 30 . 's morgens , op 22 november , de In I9IO werden in Chicago de vensters en deuren verzegeld morgen na zijn trouwdag tegen het giftige gas dat de komeet zou verspreiden, en de komeetpillen die beschermen tegen de ·stralen van Halley's komeet waren een commercieel succes. I985 , weer is die komeet daar , oiet zo zichtbaar als in I9ÏO maar waarschijnlijk komen we nu veel meer over dat stuk steen te weten , dank zij ~e satelJ~eten die ernaartoe vliegen en de enorme vooruitgang van de Astronomie . Ook deze .cruise ·staat in het teken van Halley en na Belem gaat het over de Oceaan , richting Europá 9 e1'lthuis , als he"l:effe kan ! Dat is het zowat voorlopig , we exploreren ook nog de jungle en de Amazone-indianen maar daarover later meer, nu over naar familie , groet jes vanuit Brasil , eh tot • •• • . ~ülly

Feltman


32

FISCALE KNIPPERLICHTEN.

=======================

Hier volgt wat informatie op fiscaal vlak . Onderstaande punten dient U zeker te weten. Dit jaar blijft de ~!~~~!~-~!!E~k_!~g-~~g~~!~g !~g-~~-~1g~g !~gg22!~~~~E-~~E~B~!~E behouden {inkomsten 198b-aanslag~ 1987 )o - Door de recente daling van de rentevoeten kan het aantrekkelijk zijn om een ~~~!~~g~~-Q~2!Q~2~!E~-!~g!gg met hoge rentevoet !~-~~E!~gg~g door een nieuwe lening met lage rentevoet. De tweede lening wordt dan gebrmmkt om de eerste af t e betalen. Men kan zich afvragen wat e r gebeurt indien de eerste hypothecaire l ening recht gaf op de aftrek van kapitaalaflossingen. omdat ze werd aangegaan om een ~22!~!~_2!-~!~~~!gE2: !~_!2g~gg te bouwen, te kopen of .te verbouwen . Zijn dan de kapitaalaflossingen van de tweede lening ook nog aftrekbaar? Ja, indien de volgende drie voorwaarden zijn voldaan : • de tweede lening moet - evenals de eerste - gewaarborgd zijn door· een schuldsaldoverzekering; • de nieuwe lening mag niet meer bedragen dan het_nog verschuldigd blijvend saldo van de ee rste lening, eventueel verhoogd met de nieuwe levensverzekeringspremie; • de werkelijke duur van h et eerst e leningkontrakt en het tijdperk waarop het twee de kontrakt slaat, moeten samen ten minste tien jaar be reiken. Hetzelfde geldt voor de levensve rzekeringskontra kten. Er moet g!~! opnieuw worden onderzocht welke kwalificatie de woning heeft. De aftrek zal bijvoorbeeld niet worden geweigerd zo het gebouw door verbouwingswerken een "grote" woning is geworden. - ~aE!!a~~~!±2~~ing~n-~~g-~~g_QYI2.2!Q~C~!!~-l~g!gg komen siechts voor aftreK in aanmerKing ais de I en1ng gewaarborgd is do or een ~2Q~!~~~!~2~~E~~~~E!gg. Tot voor kort hield de fiscus staande dat een éénmalige premie die mee wordt ontleend, nie t afzonderlijk in aftrek mag worden ge bracht. Dit standpunt is gewijzigd in die zin dat de mee ont l eende éénmalige premie van een schuldsaldoverzekPring voortaan wel mag worden afge trokk en, eventueel tegelijk en naast dë-kapitaa lafl ossi ngen . - Men kan steeds !~~g~2m~g_22_~~g-~~gg!f!~ zolang de bezwaartermijn niet ver_streken i s en men een vergissing in rechte of in feit e kan bewijzen. Om ge ldig te zijn moet het bezwaarschrift gemotiveerd zijn, door U zijn ondertekend en in beginsel zijn ingediend uiterlijk op JOOapril, volgend op het jaa r waarin de aanslag werd gevestigd. U beschikt nochtans steeds ove r ten minste zes maanden te r e kenen vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet. Voor l outer materiële vergissingen (rekenfouten, schrijffouten, • •• ) kan men een ambtshalve ontl asting bekomen.


33

Hiervoor is de termijn gesteld op dri e jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar waarin de aanslag i s gevestigd. Dit is uiteraard 0ok zo indien de fout nie t door U, maar door de administratie zelf werd gemaakt. Een 'kl eine ' anekdote : onl angs werd een bepaalde persoon bij vergiss ing van de admini strati e belast op een inkomen dat het tienvoudige bedroeg van het aangegeven inkomen. - Bi j het bewijzen van de !~ E~ ~ b!á~ ~ -~~QE~Jf~!~~!~g mag de belastingplichtige de autokosten bereken en op basis van de sne l ste weg naar het werk . Deze snel ste weg hoeft echter niet noodzakelij k de kortste te zijn . - Voor personen die bij hun oppensioenstell i ng g~!_g~~~E!!~: li seers bedrag van hun lijfrente opvragen kan de admini st ra*i ~ v r ag ti e vragen stell en naar de opbrengst van dat kapitaal. Inzake roerende inkomsten bv. i s de roerende voorheffin g wel be vrijdend maar e r dient wel een bi ezondere heffing betaald te worden indi en deze inkomst en een bepaalde drempel overschri j den. In principe is h et de admi nistrati e bi et to egel a t en een dubbe l e v eronderstelling t e doen, bvo eerst ens dat het ka pitaal bv. in roerende waarden zou belegd zijn en ten twe ede dat die roerende waarden een bepaald bedrag zouopgebracht hebben. E~n enkel wettelijk vermoeden daarentegen heeft wel bewijskracht in fiscale zaken. Indien U de verzeke ringsmaatschappij h e t kapitaal op uw persoonlijke r ekening l aat storten (di e uite r aard r oer ende inkomsten opbrengt ) dan h eeft de admini str ati e h e t gemakkelijker; dan l igt de bewij sl as t bij Uzelf om aan te tonen da t U geen roerende inkomsten hebt genoten en kan de administrat i e de voorl egging vnn uw persoonlijke rekening eisen. -bQ~~~rg~~Q~g~bQ betaal d aan ~!~Q~E~g~~-~!g~~E~g i s in de

regel niet aftrekbaar in hoofde van de ouders, omdat de kinderen na hun "kot"verblijf telkens weer naar de ouderlijke woning terugkeren . Zodoende maken zij deel uit van hetzelfde gezin. Een van de voorwaarden opdat onderhoudsge ld zou aftrekbaar zij n, is dan ook ni e t vervuld. - De staat van behoefte di e vereist is bij de onderhoudsge r echtigde opdat het onderhoudsgeld a ftrekbaa r zou zijn in hoofde van de onderhou dsplichti ge is een relatieve behoefte die moet worden beoordelld in functie van de l evensstandaard van de onderhoud sger echtigde. Personen wiens inkomen daal t t en gevol ge van h et bereiken van de pensioengerechti gde l eeftij d kunnen in die zin behoeftig zijn, zelfs wanneer zi1 op dat ogenbrik een kl ein l evensverzekeringskapitaal ontvangen. (wordt vervol gd )35

ONZE_ LEGLNDAR\SCHt· HEll\GEN Sint Sebastiaan ( feest 20

januari

Patroon van menige schuttersgilde , wordt hij bijna altijd voorgesteld gebonden aan een paal of boom en doorschoten met pijlen . In sommige . streken' werd · hij ook aanroepen tegen de · pest . Als je er het "Woordenboek der Heiligen " op naslaat , dan lees je slechts een paar regels : "Martelaar op de Via Appia te Rome omstreeks het jaar 288" ..• • en dat is alles . (De Via Appia is een weg die Rome met Brindisi verbond en waarvan de aanleg plaatsvond onder Appius Claudius in 312 v. Christus . Langs deze weg bevinden zich talrijke graven, onder andere van Christene martelaars en waarvan nu nog overblijfselen bestaan . ) In mijn oud missaal staat enkel geschreven dat hij een Milanees soldaat was en dat zijn relikwieën in het jaar 680 te Rome een pestepidemie deden stoppen . Uit het "Woordenboek voor Kennis en Kunst" vernemen wij iets méér: Hij zou geboren zijn in het jaar 250 te Narbonne in Frankrijk(toen Gallië) en onder keizer Diocletianus hoofdman geweest ~ijn v an een Praetor iaanse cohorte . In die hoedanigheid werd hij ingezet bij de Christenvervolging . Maar zie hoe het kan gaan in de wereld , hij geraakte zelf bekeerd tot het Christendom en men kan veronderstel len (dit staat niet in het woordenboek) dat een en ander gebeurde onder invloed van een jonge Christin , een zekere Irène . Er bestaat namelijk een schilderij van G. de La Tour , voorstellend Sint Sebastiaan , beweend door de Heilige Irène . Het ging zelfs zove r dat Sebastiaan , in plaats van de Christenen te vervolgen, deze onder zijn bescherming nam , t e lkens hij daartoe de kans zag . Wij vind~n ~at riatuurlijk zeer fijn van hem, maar ke izer Diocletianus dacht er anders over! Hij liet Se bastiaan gevangen nemen en, beschuldigd van hoogverraad, door zijn eigen manschappen me t pijlen door schieten . Men liet hem voor dood achter , maar de goede Irène ging hem de daaropvolgende nacht sti ekum losmaken , met de be doeling he m Christelijk te begraven . Maar zie , zij ontdekte nog leven in hem en onde r haar goede verzorging herstelde hij van zijn vreselijke verwondingen . ooo/ • oo


36 (Het is mensel.ijkerwijz e ook mog e lijk dat de manschappen niet té raak hadde n geschoten , omdat zij e rgens toch nog sympathie hadden voor hun g e wez en hoofdman) . Ove r d e goe d e Irène heb ik weinig of niets kunnen vinden v behalve dat ook zij ten slotte de marte ldood zou gestorven zijn in h et jaar 304 . Haar feest zou op 5 april vall en e n zij zou , be halve Sebastiaan ook d e Heilige Evange liën ver-· borge n h e bben gehouden . Nu had Sebastiaan kunnen proberen weg te vluchten om e rg e ns vei li g ondergedoken, nog een g e lukkig be staan t e slijte n , misschien zelfs me t d e goede Irène . (Zo zou ik he t toch g edaan h e bben , maar

ja~

ik

ben g ee n Heilig e , verr e van !) . Doch , hij was nu ee nmaal een onverschrokken krijgsman en ove rtuigde Chr isten . Hij ging de keizer in zijn paleis opzoeken om hem zijn wreedheid te verwijten en om hem, zo dacht hij in zijn geestdriftige overmoed , tot betere gevoelens te breng e n en misschien wel tot h et Christendom t e bekeren . Helaas , dat was we l al te veel stoutmoedigheid, zoals j e wel kunt denken . Sebastiaan werd voor de tweede maal gegrepen en deze keer ter plaatse met stokken voorgoed dood geslag e n . Weerom was er echter een vrouw, een zekere Lucina , evenee ns een Christin, die in het geheim zijn lijk kon wegslepen en begraven . Ook over Lucina heb ik wein ig of niets kunnen vinden, toch niet met zekerheid (maar die Sebastiaan moe t wel veel bewonderaarsters hebben gehad!) . Een eeuw later liet bisschop Damasus zijn stoffelijk overschot opgrave n en te zijner eer een kerk bouwen . Er wordt niet nader bepaald waar, noch wat e r verder met zijn re l ieken is gebeurd . Het is moeilijk om na te gaan wat er in deze geschiedenis echt waar is . Het moet in e lk g eval een dapper e ker el zi jn gewee st om twee keer de marteldood te ste r ven . He t hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat hij in het volksgeloof een belatgrijke plaats heeft ingenome n e n dank zij vele generaties kunstenaars , schil ders e n beeldhouwers is de voorst e lling van zijn marteldood blij ven voortleven . Waarom hij patroon der boogschutters werd , is wee r eens niet geheel logisch 1 vermits hij zelf tot schietschijf heeft gediend! F . D. W

- Toen een everzwijn in de verte de jagers zag naderen, schold hij ze in zijn binnenste uit voor varkens . De oude Belgen Zeefden van de jacht en het spel , zei Joséphine , want overdag joeaen ze herten in het woud, en ' s avonds gingen ze harten jagen in het café.


a

• Koninklijke Fanfare

" EENDRACHT MAAKT MACHT " Het is zeker verantwoord een terugblik te werpen op het Ste Ceciliafeest van 15 november 1986 dat door het aangeboden concert in de kerk, een belangrijke jaarlijkse · aktiviteit is voor onze vereniging. Een opiniepeiling heeft me geleerd dat de gebrachte stukken door hun zachtheid en hoge techniciteit van de solisten Mevr. Rita BELSACK - sax sopraan Mr. Etienne QUINART - trompet Mr. Marc DE COSTER - trompet Mr. Willy GHYSELS - sax alto een muzikale interesse hebben opgewekt bij menige aanwezigen die niet vergeten waren dat een H. Mis opgeluisterd door de K.F. EENDRACHT MAAKT MACHT geen dagelijks spektakel is waarvan de uitvoering door een duwtje op een T.V. knop kan geregeld worden. De felicitaties door E.H. Pastoor MOSTINCK gestuurd aan het adres van de uitvoerder~ ~ogen wij zeker als een stimulans beschouwen om dit feest in die richting verder uit te bouwen. Laat ons ook niet vergeten dat wij een groeiende belangstelling mochten noteren van een geinteresseerd publiek dat stiptheid in acht wist te nemen en waardoor het slaan en gepiep van kerkdeuren tijdens de uitvoering grotendeels werd vermeden. Onze dank aan allen voor deze attentie en ••• Foei!!! ••• voor de telaatkomers. Het feestmaal in ons lokaal dat daarop volgde is ongetwijfel een succes geworden door de kunsten van onze chef kok Patrick en zijn staf helpers. Pat~ick en Olivia zijn tevens de nieuwe uitbaters van "Het Paviljoen". Veel dank voor de inzet en ••• succes met de zaak. De deelneming van een niet gering aantal van onze trouwe steunende leden heeft er toe bijgedragen dat de disco tot in de Troege uurtjes op volle toeren moest draaien.

Het winterconce~t, de hoofdbrok van ons programm~ waaraan praktisch een gans jaar wordt gewerkt, hebben wij zopas achter de rug. Lang voordat onze dirigent de eerste maat aansloeg was de zaal tot barstens toe volzet en de innerlijke blijdschap die ik dan kan voelen overvleugelt alle problemen die, zonder andere uitleg, als een nietig vuiltje worden weggeblazen. Zoals wij reeds menigmaal lieten weten, zetten wij ons met hart en ziel in om muziekonderricht te verstrekken aan de jeugd. Deze jeugd heeft dan oo~ aktief deelgenomen aan de uitvoering van 2 stukken vermeld op het progra mma en ik mag zeker het succes vermelden dat zij mochten oogsten.


'!

Koninklijke Fanfare

" EENDRACHT MAAKT MACHT " Ik hoop, dat zij deze liefde voor de muziek verder zullen bedrijven en dat wij met hen en door hen nog veel plezier mo g en beleven. Het programma werd door onze dirigent afwisselend samengesteld met lichte klassieke-, ~usical- en romantische muziek doorweven met spaans ·vuur. Heer Jan LORIS ik ..dank U in naam van het Bestuur en ~een oo~ dat ik er de dankbetu1· gingen moet aan toevoegen d ie ik van ons publiek in ontvangst mocht nemen. Ne t vooi de pauze we rden eretekens ui tgereikt aan onze verdiensteli j ke muzikanten - Mr. SCHUMANN Robert - 15 jaar muzikant - Mr GRUGEON Jean - 35 jaar muzikant - Mr DUMONT Louis - 55 jaar muzikant - Mr PILLET Gu illaume - 55 jaar muzikant HA~TELIJK

PROFICIAT

De K.F. EENDRACHT MA~KT MACHT blijft er v oor vechten om aan U allen, ook in de toekomst, aangename. momenten te kunnen aanbieden. Dat wij hi erbij uw steun nodig hebben staat als een paal boven water en wij rekenen er op dat het ons zal lûkken cnze kern van steunende leden verder uit te werken. Door lid te worden van de K.F. EENDRACHT MAAKT MACHT ontvangt U automatisch aile informqtie aangaande de aktiviteiten en wordt U in de mogelijkheid gesteld er aktief bij betrokken te worden. Neem kontakt op met een lid van h~t Best u ur en all~ gewenste inlichtingen zullen U doorgespeeld worden. U steunt ons en wij zorgen vo or een fijne afwisseling in uw vrije tijd. Laat er ons nu o ok al nota van nemen dat onze jaarlijkse PENSENY.ERMIS doorgaat op 14/15 en 16 FEBRUARI 1987 in ons" lokaal ''Het Paviljoen". De fanfare zo::-gt voo"!' de muzikale · · sfeer. ii

••• GELUKKIG NIEUWJAAR ***

DE HERAUT.


39 , ..

REU'ZE DENK-EN PUZZELWEDSTRIJD 00000000000000000000000000000

Vooraleerst een dikke proficiat aan de winnaar van dit jaar, met narre de Heer Jozef Foobaert.L'e prijs .voor al het

"

z~et

dat U en de rest van het

deelnemersveld in de loop van dit jaar hierbij gelaten hebt, zal uitgereikt ~rden einde januari, nader :tericht hierover volgt. Vandaag starten ~ met het rrogelijk af te sluiten.

nieu~

puzzeljaar, reden om het voorbije w vlug

L'e oplossing van de voorgaande opgave was de volgende: 1) Biro 2) Semantiek 3) A. Durnas Père 4) koffie verkeerd of russische melk 5) Jarres L'ean 6) St.Elms vuur 7) telgang 8) stop een 9) ~à.di

tijger in uw tank

10) 2 9 4

11) 12) 13)

14) 15)

7 5 3 6 1 8 Dikke Pertha a) 1985: Spanje b) 1987: Oostenrijk extravagant formidabel ganzensp:ü . mandenmaker (hier waren nog andere oplossingen :rrogelijk) L'eze vraag heb ik geschrapt daar niet alle gebruikelijke l::oeken het zelfde antv.nord geven. Sorry! . a) A.Uderzo b) W. Vandersteen c) Franquin d) Seron-Hao e) Peyo f) Morris g ) Gos h) Qiarlier-Hubinon

16) DRADRINGENDRAAR

TINREEARKARAKRE ULAANTAARI'INEEN

RELAASSVENB3NAT ORFKASI'EKERENAR

RAAMREENffiEENlA NUBODDRAVENRID1 AKELEIELANODEUR MEENlliENEI'RETRA

ENTERENMEIERSOP NELTONIONIDROPA TRIESTERKNMPES PAAf"NAAPLESVMT RAAPOffiAANFEZAR EKNADEELSTALENE S1 ) 607 ,5 cm . S2 ) 2217 ptn

~rden~


40

De onderscheiden deelneners

heb~n

1) Rool:aert Jozef 2) Lot Roland Fam. Blijkers 3) Lemart:in D:miel 4) Fam. Iefranc Floridor Luc 5) Fam. VandenDriessche

hiernee cl: volgende punten verdient: 5 0 ptn 46 ptn'

44 ptn

4 3 ptn

31 ptn

Aldus bekom ik als eindrangschikJdng: 1) Roobaert Jozef 2) Ierrartin D:miel 3) Lot Poland 4) Fam. VandenDriessche 5) Fam. Blij kers 6) noridor Luc 7) Fam. Iefranc 8) Fam. Demol 9) Uylenbroeck André 10) Tavano Gert

2 7 3 ptn 270 ptn ) hier heeft de schiftingsvraag 27 0 ptn 258 ptn beslist 254 ptn 25 2 ptn 251 ptn 225 ptn 83 ptn 81 ptn

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooöooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

De start van een nieuw (puzzel)jaar geeft cos de kans om hier en daar wat te

veranderen. Wit betreft .de reuze denk-en

puzzelt~dstrij d

is het de bedoeling

deze neer aantrekkelijk te maken voor niet si;:ecialisten-puzzelaars om alzo een groter aantal mensen aan te zetten om deel te neren. Hiervoor willen we dit jaar uitp:tkken rret een t-:edstrij d met minder vragen i;:er opgave (max 5) , w:i.ar-

mee U in totaal 50 ptn kan verdienen en waarbij iedere aflevering een winnaar zal kennen , welke beloont zal worden rret een boek . In geval van ex-aequo' s

zal het lot beslissen. I:Barnaast maken we , zoals nu reeds het geval vas een algerrene rangschikking op die over het ganse jaar loopt. Bier gaan we - dan!. 10 ptn 1) In de elfstedentocht m:>et men op bepaalde plaatsen het ijs verlaten

en gaan lopen op de schaatsen.Welk wooro YX>rdt voor dit ooort lopen gebruikt? • \<\.,u.nQ.ri 10 ptn 2) ~:elke stad i;.;ero in het jaar 79 na Christus cbor de uitbarsting van de Vesuvius onder een dikke laag as bedolven?. ~~'\:>~ 10 ptn 3) Hoe noemt rren een dee l van een land dat volledig omsloten ,is door een ander land?. ( zo bijv. Eaarle-Hertog) ~~-e_ 10 ptn 4) Hoe leèst U vol~nde droedel?.

G z

10 ptn 5)

v~lke woorden ~ TamaM C'I

zoek ik?.

4i; \C., ertei. ~ ~ S'. li~ !'tdle\~ \1"j~

.... rse .. .

( tweerompentoot) (radioactiviteitsrreter) (leidraad) (soort groente) (gelijktijdig)

De oplossingen word.en verwacht ten laatste ID3.anda.g 2 3 februari op het

volgende adres:

Lot~eerooms

Kerkstraat 2 1660 Lot

Nog veel succes!.3

L 0 T G E V A L L E MA A R î A - p R ·1 .

~

1~

NK1 1 2

L

1 9 8 7

Verantwoordelijke uitgever : Roland Lot , Beerselsestraat 130, 1660 Lot . Redaktieleden: Jan Blijkers, Jos Blijkers , Frederik De Wilde , Lucien Lot, Roland Lot , Jan Vandendriessche, Theo Velleman , Edward Verhoeven en Danièl . Walckiers . ABONNEMENTEN : 250 Fr . rechtstreeks betalen aan de straatverantwoo+de~ lijke of te storten op nr . 068~0506400-87 of eventueel op nr . 833-3441091-80 ·van LOTGEVALLEN, Kerkstraat 33 te 1660 Lot. Laatste. nummer voor code 3 : zie achteraan op de rode kaft . Inhoud Editoriaal Aktiviteitenkalender Burgerlijke stand Wist je dat Is het u al overkomen? Humor Budo Lot

3 3

4-5 6-7 7 8

8

9-10

De computer lekt Mensen van bij ons In de kijker KlPinP. waarheden

12-14 15

Pietje Puit De haas en de pad

16-17 18

11

15

Eendracht maakt macht Milac nieuw s Onzezlegendarische heiligen Humor Uit de oude doos

19-20 21-23 24-28 28 29-30

Derdeleeftijds- of pensioensparen 31-33 Wie vindt de fout? 33 Humor 33 Paddentrek 34-35 Wist je dat ? KWB- nieuws Da vidsfonds Met een lottenaar de wereld rond

35 36 36 37-38

Reuze

39-40

d~nk-

en puzzelwedstrijd

EDITORIAAL Be ste Lotgevallen-lezers Heb je ' tal gezien? Heb je 1 t al gehoord? • . •. De lente is in 't land! De dagèn zijn al een heel s~uk gelengd , de vogels beginnen te zingen en de bloemen kome~ uit ! Misschien kijkt de winter nog eeqs om het hoekje , maar he~ ergste is . door. Weldra gaan de padden weer · trekken en dan kan er niet veel meer gebeuren , want die weten he t door hun onfeilbaar instinkt . Ook wij , schrijvelaars van Lotgevallen, voele n de lenteRrieberg. We kunnen haast niet wachten tot ' t volgend nummer om met alles uit te pakken waar we boordevol van zitten . Maar hé , niet te veel, niet te vlug , anders zouden we wel eens kunnen varen lijk Kriepkriep uit 't verhaal van Pietje Puit !


4

AKTIVITEITENKALENDER maart 4-3 : KLOOSTER : Kookles voor mannen om 19 uur . Org: KWB 5-3 : O~ZE KRING : Toeristische avond om 20 uur. Org : Het Linnen Venster . 6-3 : 7-3: ALCAZAR : Haantjeskermis jeugdvoetbal . 8-3 : 7-3: PAVILJOEN : Tiqafcliqurz fuif met discobar Laser. Org: Chiro Eureka & Fantomas . DE GROTE SLEUTEL-Alsemberg : Samenzang met koren uit de deelgemeente (o . a . het St Ceciliakoor uit Lot ) onder leiding van de He er Urbain Van Assche, dirigent van de "Mechelse liedertafel" en het O. L. Vrouwekoor van Mechelen van 14 tot 17 . 30u. Org : A. N. Z Brabant . 9-3 : SPORTPLEIN : Start van het wekelijks joggen voor dames om 20 uur . Org: KAV . 10-3: GEMEENTESCHOOL : Zelfverdediging om 20 uur . Org: Budo Lot . 11-3 : KLOOS TER : Kookles voor mannen om 19 uur . Org : KWB . ONZE KRING : " De computer lekt" door "Pop- en theater Repelsteel" om 14 uur . Org : Davidsfonds. 14-3 : ALCAZAR : Toneelopvoering door "Hoop op de toekomst" om 19 uur . 15-3 : ALCAZAR : Algemene ledenvergadering en bestuursverkiezing om 15 uur . Org : BGJG . ONZE KRING:"Petrus,de kater zonder staart" om 15 uur voor de kin deren van deBGJG . DE MEENT : Voorstelling door Urbanus om 20 uur . 17-3: GEMEENTESCHOOL : Zelfverdediging om 20 uur . Org : Budo Lot. DE MEENT : Première voor België van de nieuw e show van Paul Van Vliet om 20 uur . 18-3 : KLOOSTER : Kookles voor mannen om 19 uur . Org : KWB . 19-3 : ONZE KRING : Wedstrijd Zonsop- of ondergang om 20 uur . Org : Het Linnen Venster . KLOOSTER: Demonstratie over het maken van een sweater om 19 uur . Org : KAV . 20-3: CHALET : Kaartavond om 20 uur . Drg : KWB . 21-3 : ST LUTGARDIS-Zuun: Tijdens een huwelijksmis zal het St Ceciliakoor uit Lot het "Ave verum" van Mozart en het "Ave Maria" van Arcadelt uitvoeren . H. Mis om 14 . 30u . 24-3 : GEMEENTESCHOOL : Zelfverdediging om 20 uur . Org : Budo Lot . 25-3 : ONZE KRING : Spreekbeurt door Lode Claes over : de Vlaamse zaak , een afwendbare nederlaag om 20 uur . Org : Davidsfonds . 26-3: 28-3 : 29-3: 31-3 :

KLOOSTER : Kookles voor mannen om 19 uur . Org : KWB . ONZE KRING : Rwanda : Project Broederlijk delen om 20 uur . RIO : Steak en kotelettenkermis . Supportersklub Stephane Demol-café Solsleutel . GEMEENTESCHOOL : Zelfverdediging om 20 uur . Org : Budo Lot .


5

april

1-4: 2-4 : 3-4 : 4-4 4-4 :

7-4 : 8-4: 9-4: 10-4 : 11-4 :

12-4:

14-4 : 16-4 : 17-4 : 19-4 : 21-4 : 24-4 : 25-4:

26-4 :

28-4 :

KLOOSTER: Kook.les voor mannen om 19 uur . Org : KWB . ONZE KRING : Technische avond om 20 uur . Org : Het Linnen Venster . HEIST OP DEN BERG : Opvoering van "Gieren op 't veilig nest" om 20 uur door Toneelkring Were Di . CAFE DE LA GARE : Wi e lerwedstrijd voor Internationale liefhebbers Afstand 122 km - 13 ronden - Vertrek om 14 . 30u . Org : WTC Pedaal Lot . GEMEENTESCHOOL : Zelfverdediging om 20 uur . Org : Budo Lot . KLOOSTER: Kookles voor mannen om 19 uur . Org : KWB . KLOOSTER: Demonstrati e over .het maken van een feestmenu . Bestek meebrengen! Org : KAV. Tijdstip 19 uur . DE MEENT : Voorstelling door "De Kreuners" om 20 uur. CAFE DE LA GARE: Brevet 100 km in groep voor cyclotoeristen met start om 12 . 30u . KLOOSTER : Spaghettikermis vanaf 17 uur . Org : Chiro . ~LOOSTER : Spaghettikermis vanaf 12 uur . Org : Chiro . CAFE DE LA GARE : Individueel brevet 100 km voor cyclotoeristen met vertrek tussen 7 en 8 uur . GEMEENTESCHOOL: Zelfverdediging om 20 uur . Org : Budo Lot . ONZE KRING : Wedstrijd KERMIS om 20 uur. Org ~ Het Linnen Venster . CHALET: Kaartavond om 20 uur . Org : KWB . KERK : Opluiste~en va n de Paasvieri ng om 10 . 30 u . Org: St Ceciliakoor. GEMEENTESCHOOL : Zelfverdediging om 20 uur . Org : Budo Lot . DE MEENT : Het Ball et va n Vlaanderen br e ngt MOVES om 20 uur . KERK : Verzorg en van de gezangen tijdens het H. Vormsel om 15 uur . Org : St ceciliakoor . DE MEENT : Voorstelling door Willem Vermander e om 20 uur . KERK : Oplui ~tere n van de dankmis tijden s -de Plechtige H.C ommunie van de kinderen om 10 . 30 uur . MEENT : Theater Taptoe brengt de kindervoorstelling PUPPET om 15 uur . GEMEENTESCHOOL ~ Zelfverdediging om 20 uur . Org : Budo Lot. KLOOSTER : Mezelf word e n , ve randeren en toch dez e lfde blijven . Org: KAV .

mei

5-5 : GEMEENTESCHOOL : Zelf verded iging om 20 uur . Org : Budo Lot. KLOOSTER : Feest vieren met kinderen om 20 uur. Org : JKAV . 6-5 : KLOOSTER: Samenrapen en ni e ten van Lotgevallen 113 om 18 .3 0u . 7-5: ONZE KRING : . Selektie reeksen gala - avond om 20 uur. Org : He t linn e n Venster. 8-5 : DE MEEN T: Voorstelling doo r Jan De Wild e om 20 uur . 12- 5 : GEMEENTESCHOOL : Zelfverdediging om 20 uur . Org : Budo Lot .


6

'

1

··.

Welkom, lieve kindjes ·en . Proficiat aan de gelukkige '

ouders~

'

.

24/12/86 DONNERS Evei-i..ne, doehtek van Je.an-Lou).~ e.n VAN LOO Anne.·Mak-i..e. u-i..t Sa~hoe.~ 16 23/0J/87 DE GELAEN Bkuee, zoon van Ch~-i..~tian en VE VRIES Anne.-Makie. ·uit de Dwokp~e~tkaat 196 04/02/87 COENEN Klm, zoon van Make en BARTHO LOME Nad-i..ne. u..<..t de Be.ek.~el~e~tkaat 28 1

11/02/87 ALONSO Pena, Pablo, zoon van Gonzalez, Guille.kmo en PENA Conee.pe.ion, Cel.ia u-i..t de. · Zenne.~tliaa..t- 7 6

'

'

Wind in de zeilen en veel zon •

., 1

1

22/08/87 BERGHMANS Lue~At~e.mbe.kg~e. ~twg 188 ~n Dwo~pJ en CANONNE Jaequel.ine.{Dwo~p~e~t~aat 931 N.A . Ai~embekg~e ~te.enweg 787A ).~ Vwokp .


7

21/01/87

WE~MAELS Mau~ice,

geb . 02/05/1929

echtgenoot van Sottembe~g

Ma~ia

Vecock

40 Huizingen

23/01/87 CHRET1EN Madeleine, weduwe van Pet~u~ Vevellé geb. 12/02/1914 Vwo~p~e-0t~aat 43 27/01/87 VAN 1SEGHEM Agne-0, weduwe van Van Ven Bo~ch geb. 28/02/7899 Gout-0touwek~~tkaat 44

Atoi~

13/02/87 SONNEV1LLE Ma~ia, weduwe . van A~toi-0 Guiltaume Vwo~p-Oe~tkaat 167 geb . 20/01/1906 17/02/87 VAN CAUWELAERT Pauline , weduwe van Boon Victok geb. 12/04/1898 Gout-0touwek-0~tkaat 35

Rust zacht na volbrachte

t~ak

VIST ~JE DAT we de inlichtingen voor de aktiviteitenkalender via de wijkverantwoordelijken verwachten tegen uiterlijk 1 mei 1987 bij Jan Vandendriessche, Fr. Walravensstraat 139. - we , uw getypte kopij over het verenigingsleven verwachten tegen uit·e rlijk . 18· april !987 bij : Edward Verhoeven, Zennestraat 87. Frederik De Wilde, Kesterbeeklaan 28. Jan Vandendriessche , Fr . .Walravensstraat 139 . - we Lotgevallen 1~3 samenrapen en nieten op 6 mei 1987 · om 18.30u in de lokalen van de Kloosterstraat. - .- .. - we 6 mei 1987 eveneens overgaan tot lottrekking bij meerdere foutloze oplossingen bij de reuze denk-. en puzzelwedstrijd.

.


8 IS

BET

U

AL

OVERKOMEN?

- dat je kontrakt van je huurwoning ten einde loopt en de eigenaar· je waarborg weigert terug te betalen! dat na een eerste stormweer de lekken van het dak van je nieuwe woning aan het licht kwamen dat je problemen hebt met de nieuwkuis, met je gas- of electriciteitsmaatschappij

VOOR AL DE JURIDISCHE KANTEN VAN DERGELIJKE EN ANDERE VERBRUIKERSPROBLEMEN BIEDT DE DIENST RECHTSHULP EEN ANTWOORD OP MAAT: - gratis gemotiveerd advies - gratis tussenkomst bij de tegenpartij - gratis expertenrapport -tussenkomst in de honoraria en de kosten van de advokaat (bouwproblemen uitgezonderd) EEN

NIEUWE

SERVICE

VOOR

HALLE

EN

OMSTREKEN

Elke 1ste en 3de woensdag van de maand van 19u. tot 20u . 0.L.Vr . Centrum - Ninoofsesteenweg 5 in Halle (ACV- secretariaat - 1ste verdiep) Juriste : Lut Verschingel 000000000000000000

Mei-0je Jongen

Hou je van mij ? Je ku-0t me zo vaak . Nee, maak ik vind je 6kambozenlippen-0ti6t zo lekkek Tante Pelagie ging naak de tkekking van de tombola . - Nummek 703 , een antiek meubel, kiep men a6. Vat ben ik , k~ep tante , die heel vekwondekd. wa-0 toen de zaal aan 't lachen ging .. .

Madame L eunen~ -0tapt met haak -Opkuit van 4 jaak op de bu-0 . Aan de chau66euk vkaagt zij : " Een ticket vook mij , a.u . b. " Ve chau66euk gee6t haak een ticket en bekijkt haak zoontje in zijn lange bkoek . "Vat ventje moet een hal6 ticket hebben" , zegt hij . "Waakom" , vkaagt zij, " hij i-0 nog maak uiek jaak . " "Ja maak, met die lange bkoek ziet hij ek wel ze-0 jaak uit ." "Wel 1' , zegt madame Leunen-0 , " al-0 ge kekening houdt met de lengte van de bkoek, dan moet ik maak een kwakt ticket hebben . "


9

In ons vorig nummer bespraken we reeds d e verschillen tussen judo en zelfverdediging wat betreft de middelen en de kleding. we . gaan nu verder met de verschi llen tussen beide waar het gaat om de graden en de inhoud van een doorsnee-les.

JUDO Graden

ZELFVERDEDIGING Graden

Leerlingen

Geen

·'

·, 6de Kyu 5de 4de 3de 2de 1ste

Wit ) Geel ) proeven worden Oranje) afgelegd in de Groen ) club Blauw ) Bruin )

Nadien volgen de examens voor de kommisie van de Zwarte Go rdels . Meesters 1ste Dan 2de 3 4

5 6 7 8 9

10

Zwa rt Zwart Zwart Zwart Zwart Rood/Wit Rood/Wit Rood/Wit Rood/Wit Rose

doorsnee-les

. :-.

doorsnee-les

Alle spieren worden bij de opZoals bij Judo, maar k o rtere tiwarmingsoefeningen aangesproken ming en minder zwaardere oef eninteneinde ongelukken te voorkomen . gen al naargelang van de aanwezige leerlingen . Eigenlijk wordt de oefening aangepas~ aan de l eeftijd UKEMI = het vallen en lichaamsko nditie van de l ee rlingen . MEA UKEMI(voorwaartse val) . USHIRO UKEMI(acht erwaarts e val) YOKO UKEMI(zijwaatse val )


10 ' .. De SENSEI (meester) demo nstreert grepen. di ~ · de j'udo ka, o nder t oeziçht en begeleiding van de Sensei q~ '.ho g,~·r~. 'gordelgraad uitvoert .

~: .:-:-. ~··

\' :1

.

.

. '

Verdedigingstechniekep tegen . : . . . : . ; · aanV,al v6ör · ·. : aanv àl acht.er . aanval zijde

!

:

"·"

Ka't ego r ie : . NE WAZA (staande techniek) . KATAME . ~AZA (gro ndtechniek) · · . ~.RANDÖRi ...: sHIAI (gevechtstechniek) . KATA (techniek voor hogere go rdel·graden)

met blo te hand en/o f gewapen~ met een mes f matrak , vuurwapen , voorwerp (bvb . stoel , bo rstel , bagage, enz) De aanvaller zal in z1Jn o nderneming , dank zij één o f andere greep, o fwel wo rden gestuit EN geïmmo biliseerd, o fwel wo rden bedankt met een ATEMI (vuistslag, knie- o f voetstoot) .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

STRUGGLE

FOR

LIVE : leer

je

te

verdedigen

De afdeling "ZELFVERDEDIGING" van BUDO LOT o rganiseert vanaf 10 maart a.s. een cyclus van 10 lessen "Zelfverdediging voor vo lwassenen'' ( elke dinsdag van 20 . 00 t o t 21 . 15 uur ) . J o nge meisjes vanaf 14 jaar , vergezeld van vader en/ o f moeder, wo rden tevens t oegelaten t o t deze lessencyclus . Prijs

fr . 500 , -

per 10 lessen . ·

Speciale prijs voor 2 o f meer gezinsleden f alsook voor o uders waarvan de kinderen judo lessen vo lgen . Verzekering

Outfit

niet verplicht . Indien gewenst kan een verzekering wo rden afgeslo ten bij de club v oo r een periode van één jaar (fr . 600 , -)

trainingspak, spo rttenue o f judo gi . Gemeenteschool Lo t .

(kleuterschool)

Voo r meer inlichtingen en inschrijvingen kunt u terecht bij Gaillard Renée , Dworpsestraat 218 Co omans Guy , Statio nsstraat 97

tel: 356 . 57. 06 tel : 37 6 . 32.78

Ter kennismaking zal o p dinsdag 3 maart a . s . een ko rte demo nstratie worden gegeven door het bestaande team . Geinteresseerden kunnen ter plaatse inschrijven .


' Davidsfondshoekje • • •

Il

DE CXMJl.JTER LEKT

op tn

11

Il

11 maart

p~aats

van samen te ravotten , zitten ki~deren nu vaak àlleen i~ ~~n hoekje over zo'n dfng gebogen dat hun reeds afgestomptp ~~rbeelding wil vervangen . Computers in het algemeen zetten trouwens al te vaak een punt achter de verbeelding . 000000

Sooi, het hoofdpersonage , is een klein ventje dat dolgraag met de computer van vader wil spelen. Als papa onverwacht weg moet, ziet h i j de k an s s c ho o n • S o o i p r ul s t · aan de c omp u t e r e n v an dan a f 1 o op t alles mis . De computer maakt vreemde geluiden en spuwt gemene, kleurrijke ballonnetjes die mensen en dieren veranderen in computerrobots . Als Sooi ten einde raad i s, wordt kabouter Repelsteen ten tonele gebracht. Deze kruipt in de computer . Na vele spannende avonturen s 1 a a g t h i j e r i n de ' d r o ede 1mi xe r ' t e b erna c h t i gen en u i t e i n de 1 i Jk iedereen zijn normale gestalte terug te geven • • • 0000000

DE COVPUTER LEKT is een meespeelpoppentheaterprogramna.(moeten ' er nog lettergrepen zijn?) Het decor leent zich daar uitstekend toe: het bestaat uit 4"1evensgrote" stukken : een reuze computer is ingebouwd in Soois h~iskamer;deze computerkamer sluit aa~ ·op een "keuken" en naast het theater staat ook nog het "huis van professor Data" . Het tweede deel van het programna speelt zich integraal af in de "computerkamer . Geen klassieke poppen-"kast" dus , maar een complete leefwereld . . Poppenspeler Gert Soullart verschuilt zich niet achter z11n personages : hij speelt zelf mee in de rol van de verstrooide professor. Op die manier legt hij op originele wijze de band tussen de poppen en het publiek. De variatie (in de co rstukken en in scènes van s amen s p e 1 t u s se n pop p e n e n au t e u r ) wo r d t t en t op 'ge d r e ven a i s k i n de ren uit het publiek op hun beurt bij het spel betrokken worden als ' assi st enten' van de professor . Het geheel wordt techriisch feilloos uitgewerkt met lichteffecten en typi s che computergeluiden . 0000000

Het pop.- en theaterstuk : 'DE OJvPUTER LEKT' wordt verzorgde doo·r pop- en theater REPELSTEEL, dat in handen is van Gert Boullart, een 2 7 - j a r i ge o_n_d e rwl j ze r u i t Ename (Ouden a a r de ) •· De computer lekt in Q\JZE KRll\G op wo e ns dag 11 maart '87 om 14 u . 1ede re en we l kom! Ook r i j p e re j e u g d • • • • en . bov e n d i en, k r~ j g t e 1 k e kijker een kleurrifke poster . De toegang bedraagt 40 F


MtNStH . Yfl

N

.

:

o~

s

'

.. """....':-~ "~·

1

\

" .

.. .•

. '..• ·~

.,~,

..

1-F, . .

· " . ~·

.

/

.\

Sommige le21.ers gaan wellicht de .

\

·· · · • ·i· wenkbrauwen fronsen als ze de naam yan

. ·:..::.~ Jllarcel Vanderhulst horen en zi&h afYra) .; i: igen: wie mag hij wel zijn? Toch is hij

··

-:.:.een getogen Lottenaar en geboren toen ' Lot nog niet bestond, namelijk op 9 dec. 1926. Van zijn familie ken je er zeker enkele? Zijn tante Marga.erite Vanderhulst, echtg. Willy Hofmans, woonde op erlaak, een tweede tante is Catheri.n e anderhulst die zich gans haar leven als missionaris in de Filippijnen heeft ingezet en er op 81 jarige l eeftijd nog werkzaam is. Zijn zuster Alice woonde in de Springaelstraat en is verleden jaar veel te vroeg (50j) overleden. Zijn gemoed komt vol als hij haar Johilderwerken in de woonkamer aanwijst en in haar nie1 enkel een zuster maar ook een trouwe verzorgster heeft verloren. Al hoewel Marcel zich op het hoogste punt van Lot heeft ingenesteld, vraagt het voor een toeva llige bezoeker toch wel wat speurwerk. Zo trokken we naar Kesterbeek, en bijna boven de Jerusalemberg (wie kent de oorsprong van deze benaming'?) sloegen we rechts een 2 meter smal baantje in dat zich erg steil naar boven wringt. Daar, omringd door een prachtig landschap reikt van het Sanatoriumbos over de Bruineput naar Halle toe (meester Peetroo~s noemde het 't Klein Zwitserland), daarboven ontdekten we Marcel en zijn trouwe m9eder Maria, Magdalena Sennon, een kranige 86 jarige! Ze wonen er in een kleine, gezellig ingerichte; . woning. Marcel zit al lezend ons op te wachten, "'k vroeg me al af of 't er nog ging van komen!" verwelkomt hij ons; inderdaad, we waren ongeveer een kwartier over .tijd! . . 't Is een struise vent, met grote beweeglijke ogen; zijn pikzwarte haar en zijn effen gelaat zou menige 60 jarige nog jaloers -ma.ken. Met gestrekte benen gezeten op een hoge zetel, overschouwt en overdenkt hij a l wat er z~ch in en buiten zijn omgeving afspeelt. Als onmiddellijke geburen heeft hij zijn broer Leon en sohoon'z uster Alida. Op hen kan hij dagelijks rekenen. Hij is trots op zijn naaste familie en op zijn neven Guy, Bruno en Eddy, zonder natuurlijk hun kinderen t e vergeten die nog zopas een mooie kader met bloemen hebben gemaakt bij gelegenheid van zijn 60 jaar! Hun foto's prijken v66r hem op de TV, naast mooie houten beeldjes, geschonken door tante Catherine. We dachten dat ·hij in het ouderlijke huis woonde, maar "neen", vertelt hij , "mijn jeugd heb ik doorgebracht wat verder op de Kesterbeeklaan , waar nu moeder Debrael woont. Wij zijn naar hier verhuisd op aanraden van de dokt er, dat was in 1941, toen ik ziek geworden ben. We hebben niet zo'n gemakkelijke jeugd gekend, ook al omwille van mijn vader (Filip) di~ veel uithuizig was en in mei 1948 gestorven is. We hebben op de rand'ivan de · armoede geleefd en ons m0eder hier he.e ft hard gezwoegd om de eindjes aan mekaar te knopan· ! · We .wilden ..:toch wet en we lke handicap hij heeft. ''Waar ik mee geplaagd zit, is gewrichtsrheuma. Dat heeft me plots overvallen a ls ik 14 jaar en enkele maanden oud was. Dat begon in mijn rechterbeen en na een 7 t a l weken had zich dat over heel mijn lichaam uitgezaaid. We hebben toen vele klinieken afgereisd en van schoolgaan was er geen sprake meer. 1 t Was oorlog, we hadden weinig eten, geneesmidde l en waren er niet of waren te _duur. 11

tl\t

\

\

1


''Heb je er pijn van? 11 "Al wat beweegt doet konstant pl.Jn; de gewricht en die aaneengegroeid wijn , die voel ik natuurlijk ni et meer. In ' t jaar '50 werd mij een kunstheup ingeplant, maar omwille van afstotingsverschijnselen woekert er een ontsteking, waarvan de wonde tweemaal daags moet verschoond wor den. De lichame lijke pijn vind ik echter minder erg dan de mor ele!" We riskeren ons de vraag of hij zijn handicap kan verwerken. ''Hoe kan ik iets aanvaarden dat me kreupel maakt; dat mijn leve~~ve.rnietigi;"en mill mijn hele leven afhankelijk maakt: ik kan dat a lleen maar haten. Het eni ge dat ik ka n doen i s er t r achten mee te l even , 'k zeg wel trachten, maar tegen mijn zin, dat is a l les. 'k Heb echter gelee rd dat het onnozel is zich t e ergeren aan een toestand die er toch is! 11 ''Heb je dan nog zin kunnen geven aan je leven? 11 '~oilà, maar dat heb ik zelf mo eten doen hé 1 en met de hulp van de mensen in mijn direkte omgeving, want zonder hen zat ik al lang in een of ander t ehuis. 11 ''Hoe vul je je dag op Marce l ? 11 "Zo maar afwachten wat de dag br engt, van dat type ben ik niet. 'k Heb zelf mijn leven geleidel ijk opgebouwd, maar het wordt je niet op een schoteltj e aangebracht! Met de t ijd leer je dat je zo weinig mogeli jk op ande ren moogt ve rtr'ouwen. Help jezelf, zo help je een goede vri end! Ik ben nu zove r dat mijn dag e i genlijk a ltijd te kort is. Ik heb een grot e waai er van int e ressen opgebouwd. Ik heb mijn tijd moeten verdelen: in een stukje natuur bi jvoorbeel d , bij goed weer ga ik, heel rustig aan, met behulp van mijn krukken, naar buit en om te geni eten ; ik beluister muziek; maak wat tijd voor een gesprek; er is de radio; de .TV; een gr ote brok l ektuur; ik ben ook postzegelverzamelaar, och ik kan het a llemaal niet opnoemen. Ik houd ook een dagboek bij want er is alt ijd iets te beleven a l s je er tenminste oog en oor voor hebt. De krant , dat zegt me ni et veel omdat ik a l dat journa listengedoe niet vertrouw." "Trek j e er soms eens uit? 11 "Zeer uitzonderlijk en dan is dat meestal bi j mi jn neven. Vroeger jaren ben ik wel naar Lourdes geweest en naar Bannell{X. Maar reizen, zo maar om te r ei zen dat is niets voor mij. Die lust is mij ontgaan. In de 46 jaar dat ik hier zit krijg ik slechts van 4 personen regelmatig bezoek. De anderen hebben mij geen kwaad gedaan , ook geen goed; ze hebben helemaal niets gedaan. Schrijf maar dat ik geen bezoek wil , ik ben geen circuswonder. 11 Zijn woorden komen nogal hard aan, maar wie kan zich invoelen in zijn bijzondere situat i e en levense rvaring'? '~ oo r mij ligt a lle ellende van eenzame mensen doodgewoon in de onverschillighei d : dat is de oorzaak van alles en een uitvlucht vinden is niet zo moeilijk. lt ''Hoe komt dat denk je? 11 1De mensen zijn te .ego·ist isch ! De huidige maatschappij is daar volgens mij veran+,woordelijk voor. Vroeger k ende i edereen iedereen. De mensen kwamen meer buiten, praatten met elkaar. Na de oorlog · , werd het l even komfort abeler entl jd en afgunst vierden hoogtij. Hier en daar j a ,. vi nd je nog enkelingen die goeddoen, heel gewoon vinden. Tevee l mensen hebben zelf pr oblemen. De vele jaren dat ik over het doen en laten van de mensen nadenk, hoe meer kritisch ik word en ik zeg : naarmate je verstandel i jk ontwikkeld geraakt, hoe arme r j e wo rdt i n levenswijsheid en hoe meer levenswijsheid je opdoet , hoe mee r je verst andelijke ont wikke ling vera rmt. Levenswijsheid leer je niet op school of univer s iteit ! 11 11 Een groot deel van je tijd ga~t naar lektuur. Heb je een bepaalde 11 voorkeur? 11 I k wil al l e soorten boeken l ezen. Ik houd vooral van realistische lektuur en zorg voor afwisse ling: een oorlogsboek, een rust ig verhaal, een wet enschappelijk werk enz. 11 " "Maak je ook zo 1 n keuze voor de TV programma 1 s?" "Eerst wil ik j e zeggen dat de TV er is voor ons en niet omgekeerd. Er mag ge lijk welk pr ogr amma voorzien zijn, na de weerman i s 1 t slapenstijd en gaat hij uit! Mijn moeder wordt ook een dag ouder en ik wil aan niets verslaafd geraken. De prettigste ogenblikken beleef ik trouwens als ik i n bed lig. Dan heb ik de minste pijn. Ik l aat dan mijn gedachten en fantasi~ên. de- vrije. loop en vertoef in een droomwerel d waarin ik mezelf kan zijn. Er heerst dan alom de grootste stilte en daar geniet ik van met volle teugen! 11 I ntussen tracht Frederik onze gastheer op papie r te krijgen maar het valt niet makkelijk om deze vlotte verteller t e fixe r en. 11 'k Zou ee rst je ka r akter wat beter moeten doorgronden ," verontschuldigt hi j zich. Meteen herinneren we ons zi jn kennis ove r fysionomie of gelaatskunde.


VnN

ONS

''Maar dat is een delikate zaak om iemand te typeren enkel op het uiterlijke; er komt nog veel meer bij kijken. Ik houd me daarin lfever op de vlakte en mijn konklusies houd ik voor mij." (wij herademen opgel'~ht ! ) Over liefde wil hij ook nog wat kwijt. ' ''Er zijn veel soorten liefde en 't is al liefde da{ de klok slaat. Spijtig genoeg wordt ze meestal misbruikt. Eén zaak heeft volgens mij de liefde gemeen en dat is eigenbelang. Volgens mij bestaat er geen belangioze liefde. Men. zoekt a ltijd zichzelf; zijn eigen zieleheil, eigen profijt, eigen gemak , e i gen genot en ga zo maar verder. Wat ik zeg is geen evangelie maa r çlat zijn"11Tlijn konklusies. 11 · ''Ben je een gelukkig man? " Onmiddellijk komt het jawoord. "In mijn leven, wel ja. Dat varieert natuurlijk van persoon tot persoon. Ik ben a l gelukkig a ls ik de dag kan doorbrengen met weinig pijn! 't Hangt er a llemaal van af hoe j e verlangens ziJn. Ik weet verdorie goed wat er te koop is in deze wereld,rnaar h•~ ligt toch buiten mijn be reik, laat het dan maar zitten voor anderen. Wat ik samen met mijn moeder heb geleerd, is sober te leven, tevreden zijn met weinig en dat is van onschatbare waarde! Je moet je iets kunnen ontzeggen in 't leven: Kijk, gewoon omdat het mijn moeder stoorde, rook -i k sinds R:ort è.eohts 3 sigaretten per dag in plaats van 8; zo gewoon vind ik dat, dat kost mij geen moeite. Heei mijn l even was één grote beperking. Soms wil ik onbedachts eentje meer nemen , maar dan zeg ik: maar waarom toch? Als je telkens al je behoeften wil bevredigen, dan wordt dat to ch een onmogelijke zaak! We hebben toch nog zo iets als een grijze massa, die ons leert leven niet? 'k Ben nu mijn draad kwijt zie, zijn er nog vragen? 11 ''Wel, heb je bepaalde wensen? 11 "Ja, de rnac.h t te hebben om over mijn eigen leven te beschikken. Dat zal wel een utopie zijn maar zo is het. Ik zou niet graag a ls een wrak wegkwijnen. Het is misschien niet erg kristelijk maar het leven heeft me opgezadeld met veel moeilijkheden en zo is het welletjes geweest. Waar ik ook van overtuigd ben is, dat we zullen sterven zoals we geleefd hebben. Op uitzonderingen na maken brutale mensen een moeilijk levenseinde mee en gaan zachte mensen als een kaar s je uit. ''Wat denk je over de dood?" ''De dood kap je bezien a ls de grootste vijand of als een vriend. Als ik vel'dwijn is er geen l ast en pijn meer want de dood lost alle problemen op. Ik zal wel bang zijn zoals iedere en, maar ik zeg: er is geen dood zonder leven en er is geen leven zonde r dood. Het is een kans die we krijgen en dat moeten we ·waar maken. Mijn moeder zei vroeger: de kaarten zijn uitgedeeld en we moeten ermee spelen. Ook ~e dood is eigenlijk een ego'ist: al ons talent, a l onze k ennis neemt hij mee!" Over politiek zeg ik liever niets. 'k Vind het a lleen spijtig dat een handvol mensen in grote mate je eigen kleine leventje be'invloeden!" . Dit citaat uit zijn dagboek van 12 februari is ons nog bijgebleven: "'t Is met het weer zoals met de mensen: er kan verdorie geen stukje zon gebracht worden. We gaan dood aan ernstigheid!" Onwillekeurig merken we de spreuk van de Bond zonder Naam op de schouw: "Humor: · een goede schokbreker a ls je botst in 't leven!" Na een ogenblik stilte r~~dt hij ons gesprek af: "Mijn woorden klinken misschien wat hard voor j e oren maar het is mijn kleine oorlog geweest in mijn kleine wereld!" W~ zijn stilletjes naar huis getrokken. Toch wel wat uit ons lood geslagen. Marcel. heeft enke le opmerkelijke uitspraken gedaan die nog wat nazinderen en ons doen nadenken.

Waarschijnlijk ook u, beste lezer•••

F. en J. van Lotgevallen.


15

IN VE KIJKER Wielkennek RONNY LEUCKX maakt deel uit v~n de categokie dek Inteknationale lie6hebbek-O en i-0 aange-0loten bij wielekclub Rui-Obkoek Spokti6. Ik ben woonachtig in Rui-Obkoek, maak voel me ook wel een beetje Lottenaak want mijn gkootoudek-O !in de volk-0mond betek gekend al-0 Jeanneke en Jeanke Bolleman ) zijn echte Lottenaken . Ook mijn oudek-O zijn -0ind-0 jaken in Lot tewekkge-0tel d , n . l. in de po-0t. Het i-0 mede dankzij het po-0tpek-Ooneet van Lot dat mijn jaaklijk -0e mo-0-0elkekmi-0 , gehouden in 6ee-0tzaal RIO , een voltke66ek wekd. Zij hebben alle-0 tot in de puntje-0 vook me vekzokgd . Lang-0 deze weg gee6 ik hun dan ook een dankwookdje vook hun medewekking , al-0ook mijn talkijke Lot-0e -0ympathi-0anten die mij dook hun bezoek enokm hebben ge-0teund . Vokig -0chooljaak be~indigde ik mijn midde lbake -0tudie-0 in het Koninklijk Atheneum van Halle waak ik de a6deling boe~houden / in6okmatica volgde . Inmiddel-0 vekvul ik -0ind-0 novembek mijn legekdien-0t te P~utie ­ Vilvookde . Vit valt nog be-0t te combineken met mijn wielkennen, want dankzij de 6aciliteiten die ik ek geniet , -0chiet ek mij nog aakdig wat tijd ovek om dagelijk-0 te gaan tkainen . Ve kan-0 i-0 ook gkoot dat ik in de militaike wielekploeg zal wokden ingelij6d . Maak dit taat-0te zal natuuklijk a6hangen van mijn pke-O~atie-0 in de vookjaak-0we d-0tkijd en, met al-0 hoo6dbkok het militaik kampioen-0chap dat op Z3 apkil in Nandkin bij Luik plaat-0 hee6t . Veze wed-Otkijd wokdt alva-0t mijn objectie6 vook het komende -0 eizoe n. Het pkogkamma : Naakgelang van de vokm zal ik aan de mee-0te kla-0-0iekek-0 dee lnemen zoal-0 de Ronde van Vlaandeken, Gent-Gent, de Akden-0 e Pijl .... En om mijn -0uppoktek-0 te plezieken zet ik ook aan in de talkijk e ko ek-Oen hiek in de -Otkeek . Ve vekwachti ngen : Het nog pkobeken betek t e doen dan vokig jaak en vookai in mijn opzet -0lagen om enke le wed-0tki jden te ~unnen winnen, daak waak ik vokig jaak zo maak dkie maal net naa-0t de bloemen gkeep, waakbij ook nog dki emaal dekd e en viekmaal viekde. Vekd ek keed ik ook nog een-0 39 maal in de eek-0te tien. Specialiteiten en gebkeken : al-0 6ijn ge bouwd atleet moet ik het meek van het klimwekk hebben dan van , zoal-0 men dat in het wielekmilieu noemt, "biliak omlopen" . In zo'n wed-0tkijden -0tokmt de gan-0e gkoep mee-0tal naak de meet en gaan de -0puktek-0 met de bloemen lopen . Spukten i-0 m. a.w . niet bepaald mijn -0tekk-0te punt . Ik moet mee-0tal in bepekkte gkoep 06 alleen kunnen 6ini-0hen. 0 0 0 0 0 0 \) 0 0 0 0

Allen Adam had geen schoonmoeder , hij lee fde dan ook in het paradijs . - Waarom dragen de c hirurgen maskers bij de operatie ? Opdat je ze niet zou herkennen als er iets verkeerd gaat . - Een opera is een stuk waarin de held begint te zingen, als hij een mes in de rug krijgt . - De straf voor BIGAMIE is, twee schoonmoeders

hebb~n .

- Het is een g evaarlijke wereld waarin we l even , weinige komen er l eve nd u it . - Getrouwde manne n zijn d e beste echtgenote n . WIKKES17

De

van Pietje .Puit

avopt~~e~

Ondank is 's werelds loon .

·..". ·:

1) Kriepkriep, de veldkrekel , stond temidden van tal~oze . bewonderaars op zijn viool te spelen , dat het een lieve i . lust was . -"Bravo, bi~ , bis,!" juichte de menigte. Aangemoedigd door zoveel lof , nat van 't zweet en glunderend van . trots, vedeld~ Kr iepkr iep er aldoor onvermoei_d · op los . 2) Maar tegen de morgen ~tuikte hij ?lots doodmoe in . mekaar. De bende bewonderaars droop af, iedereen ging blijgezipd naar huis ~n ze lieten Kriepkriep aan zi.jn lot o.ver. ' . Alleen Pietje Puit , die ook onder de bewonderaars had gestaan , . . ' ' . nam hem medelijdend op en bleef bij hem waken, tot hij h~lemaal uitgeslapen was ~ '.

.,

;(

.

3) -"Hoor eens beste Kriepkriep,"zei Pietje Puit toen, "je spel was wondermooi, je bent voorzeker een groot kunste.naar . . Maar als je, moe van ' t spelen, in slaap bent gevallen, gingen al je bewonderaars ervandoor en lieten je in de steek . Denk eraan , als je zo doorgaat zal je viooltje vlug versleten zijn en zal je op de duur e rgens , helemaal vergeten en verlat~n, omk6men van mizerie en verdriet." .•

·'

4) Dat was een zeer verstandige en welgemeende raad . Maar helaas, Kriepkriep sloeg hem in de wind . Het sukses steeg hem naar het hoofd . Was hij niet de beroemde artiest, door iedereen bewonderd en bemind? . . En zo gebeurde op zekere dag wat Pietje Puit had voorspeld: De snaartje·s sprongen, het vedeltje was stuk e n zweeg •• .. 5) -"Oohh," zuchtten de bewonderaars meewarig. Maar het vedeltje zweeg en bleef zwijgen . Met een snik verliet Kriepkriep het verhoog en de schare bewonderaars week uiteen . . • Kriepkriep ging zijn nood klagen bij Pietje Puit , maar deze kon alleen besluiten met de wijze les g --"De bie t jes vere ren de bloe m zolang ze honig geeft ~~' Ondank is 's we relds loon !" ~

~

"

. ;. 'i .

#

~

'

.-~~

-

F '.

De Wilde


18

DE

HAAS

EN

DE

PAD

(uit de Vlaamse vertelschat)

De haas kon het niet laten de pad uit te schelden en te bespotten. -"Luiwammes " , zei de haas , "je bent zo traag als je lelijk bent". De pad antwoordde ·niet maar zon op wraak . Hij had een verte neef wonen aan het einde van het bospad en met die maakte hij een afspraak om de haas eens flink beet te nemen. Bij de eerste gelegenheid dat de haas hem weer uitlacht~ en voor luiwammes uitschold , zei de pad : "Maak je niet zo dik, haasje, ik wil met jou een wedloop aangaan om het eerst beneden aan het bospad te zijn" . De haas scheurde zijn bovenlip van het lachen en zei -"Akkoord, aangenomen, zullen we dadelijk?" ' -"Goed goed", zei de pad, "ga maar al, ik kom wel" . De. haas huppelde weg zonder zich veel te haasten, maar owee, toen hij beneden aan het bospad kwam zat daar al waarachtig de pad op hem te wachten, rustig, niet eens buiten adem . "Dat kan toch niet'' zei de haas, "zullen we het nog eens overdoen? Voor het eerst terug naar het vertrekpunt" . -"Akkoord", zei de pad, "maar haas-je want ik zal je voor zijn. Deze keer lachte de haas niet meer, maar stapte toch wat vlugger door . Maar toen hij aan het vertrekpunt kwam, zat daar alweer die lelijke pad die zei : "Hewel! Waar ben je zo lang gebleven?" "t Is niet mogelijk, dacht de haas en nijdig riep hij : -"Nog eens en deze keer ben je verslagen lelijke luiwammes!" Nu zette de haas werkelijk zijn beste beentje voor, maar het mocht niet baten, de pad zat al lang voo r hem, fris als een hoentje aan het ~indpunt te wachten . De haas kreeg haast een toeval van woede en onmacht en rende terug ~ en nog eens, en nog eens, en nog eens tot hij er uitgeput bij neerviel en altijd zat die afschuwelijke pad er voor · hem, rustig met zijn keel te klokken, alsof hij helemaal geen inspanning had gedaan. De haas heeft er nooit iets van begrepen , maar hij heeft ook nooit meer de pad durven uitschelden of uitlachen . 0 000~0000 0 00 0000

Ek zijn dkie -0ookten men-0en op de wekeld, dige en onhandige . ··

kecht~handige, link~han-

·

·

Al-0 je kij-0t wil die niet aan elkaak klee6t, moet je iedek kokkeltje apakt koken .


Koninklijke Fanfare

" EENDRACHT MAAKT MACHT " Zondagmorgen 25 janua ri. Elke minuut begint hij te brommen wanneer de cijferpionnen mekaar afwisselen. Onze wekker heeft er moeite mee om geen snerpend geluid te produceren. Voor hem is het niet zo sim p el te begrijpen dat hij zes keer ma g schreeuwen en op rustdag moet zwijgen. Maar ja, de stilte werd hem opgelegd door wat prutswerk aan topjes en ik moet zegg en, hij h e eft zich die dag flink van zijn taak gekweten. Die dag deed hij ••• niks, maar bleef brommen, brommen ••• Gedwongen door krampjes of hoe moet ik het uitle gg en, had ik zopas manneken pis staan na te bootsen en ~a mijn droge mond no g gauw te hebben weggewerkt met een flinke scheut boerenmelk, wil ik met geno t beweren dat koude voeten me weer tussen de lakens dreven. Die morgen moest ik mij niet haasten . 't Was ruim op voorhand gepland dat onze fanfare die namidda g een wandeling organiseerde. 'k Wilde van de partij zijn en met mijn armen achter mijn hoofd, mijn lijf enigszins aan 't rekken, lag ik naar de knoesten in ons houten plafond te staren. Mijn gedachten gingen aan het tollen aangaande het welslagen van dit weeral nieuw initiatief waaraan iedereen mocht deelnemen. Door een kier tussen de overgordijnen begon flauw g rijs daglicht de donkere schaduwen uit onze kamer te verdrijven. Stilaan begon ik opstaanjeuk te krijgen en met nog wat administratief ·fanfarewerk wist ik gemakkelijk de nog vrije voormiddaguurtjes op te vullen. Met een groep van 30 zielen konden wij zoals vo o rzien om 13u30 vertrekken. Onze vaa rtkant, afgeboord met populieren van waaraf we een flinke kijk krijgen op de lager gelegen b e emden, is een landschap dat wij menen te kennen maar waarbij we nooit voldoende stilstaan om het volledig in ons op te nemen. De stekelbaa rs is uit de beken verdwenen en menig watervogèl is noodgedwongen n aa r andere oorden uitgeweken.


Koninklijke Fanfare

" EENDRACHT MAAKT MACHT " Op de vaart dreven nog schotsen ijs waartussen de wilde eenden zich zigzaggend een weg baanden. Langs Brukom, het Kanon en l a ndelijke wegen wisten we de molens van Mekingen te bereiken. Door een vriendelijke bazin werd ons een opkikkertje voorgeschoteld waardoor we over den Top en langs d e vallei van de kronkelende Zuunbeek op de Rink te Sint Pieters Leeuw een kijkje gingen nemen. De reservetanken werden nog eens bijgevuld en op de terugweg mochten we het Domein Coloma ni et vergeten alvorens langs de Hoge Paal en over de Hoge Kouter, opnieuw de oversteek van de steenweg op Be rgen te wagen. Niet later dan vooropgesteld (17u30) Z1Jn we terug in ons lokaal aangekomen waar we met een stevige handdruk van elkaar afscheid hebben genomen. Inmiddels hebben wij ook onze PBNSKER MIS achter de rug en l angs deze weg dank ik, in naam van het bestuur, ie ,e reen die ons een bezoek heeft gebracht en door zijn financiële steun het mogelijk maakt dat wij in deze gemeente verder bouwen aan de bloei van rle fanfare. Alhoewel we wete n dat we nie t ied e reen op de gepaste wijze konden ontvangen of bedienen hopen wij toch dat eenieder voor deze situatie begrip kan opbrengen waarvoor nogmaals onze hartelijke. dank. Ons programma kan verder als

~olgt

sa~ engevat

worden

in april, wandel i n g richting Kesterbe e k/Be e rsel; - Spinaziekermis Over de Va a rt met deelneming van onze fanfare; - 30 mei, opluistering van de huweli jksmis van onze solo bugel Patrick Aerts in de abdij ke rk te Grimbergen; - ZOMERCONCERT op het sportplein te LOT. Wij zullen niet nalaten U uitvoerig in te l ichten aangaande deze aktiviteiten en hopen U ook daa r talrijk te mogen begroeten.

DE HERAUT.

FEBRUARI 1987.


. '·

".

Zoals beloofd gaan we verder met het beantwoorden van de meest voorkomende soldatenvragen. 5. HOEVEEL DAGEN VERLOF EN VERGUNNING HEB IK?

Er zijn soorten verloven : vergunningsdagen, verlofdagen, buitengewoon verlof, verlof voor jeugdleiders- hoofdmonitors, enz. Laten wij ·ze allemaal even. van dich~erbij bekijken. Te beginnen met hetgeen je onmiddelijk interesseert 5 . 1. De weekend-vergunning

'.

Dèze vergunning w~ràt toegestaan zo men niet gestraft wordt of geen specifieke opdrachten of tak~n in de kazerne he~ft (vb . 1 wa'ch~, p ik.e t) van 's vrijdags na het einde van · de ,dierist tot· op zondag om 24 uur . Bovendien Kri]gt men een vergunning, voor de ·dag ti'jdens .dewelke de dienst als .o p zonQag wordt ,geregèld' (vb . fe~stdag) . Wanner men later in BSD is gekazerneerd en de afstand g,een grote hinder is, krijgt men, naast zijn maandelijks verlof, (één verlofdag, twee reisdagen en twee vergunningsdagen) ook de kans om wekelijks op eigen kosten met vergunning naar huis te komen. ~

? . 2. Het gunstverlof

..

~-

.

.

'l

:

·.;

De soldaat kan voor iedere dienstmaand een dag gunstverlof be-, komen . Deze verlofdagen worden berekend in volledige werkdagen f maar het is mits toelating van de overheid ook mogelijk de verlofdag op .te splitsen in twee halve dagen . .

i

5 .·3. Spoed,verlof : · .•

.

. 1

"

't

'

.

·--

Spoedverlof . wordt door de eenhe idscommandant toe ge staan om g e - · wichtige e n onvoorzi ene r e de ne n di e de aanwe zighe id van de milicien in zijn famili e noodzakelijk make n .


22 Deze gewichtige redenen en de duur van het volgende REDENEN

spoedver~of

zijn de

DUUR

110ve~lijden

·van een bloedof aanverwant: - in de 1e graad (echtgenote , -k{nd~ vader, moeder, schoonmoe~er, · schoqnvader,-· voogd, schoondöchtet ~ achoonzoon). - · in de 2e graad (broer, zuster, kleinkind, schoonbroerr schoonzuster, grootvader, · grootmoeder) onder :eenzelfde dak wonend als 4e militair. - in de 2e. graad zoals hierboven, niet onder eenzelfde dak wonend als de militair . - vanaf de 3e graad en onder eerizelf de dak wonend als de militair. · 2) Bijzonder e·rnstige gezondheidstoestand ? ziekte of ongeval van een bloed- of aanverwant : - in de 1e graad; in de 2e graad in 1) hier- .· . boven vermeld en onder eenzelfde dak wonend als de militair . 3)Bevalling van de echtgenote.

4 opeenvolgende dagen die ten laatste de vooravond van de beg~afenis aanvangen.

·· 2 . d~gen onderbtoken of niet ( te ·kiezen in 'de periode die aanvangt ·op de dag van het overlijden en dit eindigt op de dag van de begrafenis) . · 1 dag (de dag van de begrafenis}. 1 dag (de dag van de . begrafenis}. Maximum 4 dagen (niet onderbroken).

4 dagen onderbroken of ni~t (naar keuze van de belanghebbende). 5.4. Verlof wegens buitengewone redenen :

-Dit is een verlof dat door de korpscommandant verleend wordt om de milicien toe te laten het hoofd te bieden aan ernstige, pers9onlijk'e of familiale omstandigheden . Dit verlof wordt .uiterst zelden tijdens de opleidingsperiode toegestaan . Eens de opl~iding achter de rug, is de overheid soepeler . Om dit verlof te krijgen moet de milicien over de gewenste bewijsstukken beschikke~. De ~orpscommandant oordeelt over de gegrondheid van de aanvraag door eventueel een onderzoek te laten instellen door de Sociale Dienst·. De duur van dit verlof is beperkt tot de tijd die nodig is om aan de toestand te verhelpen of om vrijwarende of voorlopige maatregelen te treffen . De korpscommandant kan maximaal 90 dagen verlof wegens buitengewone redenen verlenen. Bov.en de . 90 dagen stuurt de eenheid de aanvraag door naar de . Generale Staf van de krijgsmacht, ter goedkeuring . Let op : Dit v e rlof is een vrijwillige dienstonde rbr e king en telt dus niet als we rke lijke dienst . Hi e ruit vo lgt dat de milicie n die dit verlof bekomt, geen recht op soldij hee ft tijde ns de duur van het ve rlof e n dat de be taling van militie ve rgoe ding ge durende die tijd gescho rst wo rdt .


23 Voor wat de geneeskundige verzorging tijdens'dit verlof betreft, is de regeling van toepassing die gold v66r de milicien in dienst tad . Hij zal de mutualiteit dienen te informeren over zijn 'verlof wegens buitengewone redenen '. Bovendien is de milicien verplicht zijn normale· diensttijd uit te dienen, vooraleer hij met onbepaald verlof kan gezonden worden . Het verlof wegens buitengewone redenen kan bekomen worden om humanitaire redenen of voor het 'afleggen van examens . De duur van dit verlof is beperkt tot de tijd van de af te leggen examens of proeven . Dit verlof kan tevens toegestaan worden teneinde een examen voor te bereiden a rato van 1 week per maand uitge. voerde dienst.. 5 . 5. Medische vergunning _: Deze vergunnig wordt ook ' vergunning voor bloedgevers' genoemd . Op voorstel van de chef van de militaire dienst voor bloedtransfusie, wordt een vergunning van 2 dagen toegestaan aan de militairen-bloedgevers , telkens wanneer zij bloed afstaan aan de militaire dienst voor bloedtransfusie . Deze vergunning wordt, naar keuze van de bloedgever p genomen tijdens de maand die volgt op de bloedtransfusie . Opmerking : In principe wordt een milicien niet aanvaard als gever.

regel~atig

bloed-

5.6 . Vergunning wegens familiale redenen : De dienstplichtige heeft recht op vergunning wegens familiale redenen, die toegestaan wordt door de eenheidscommandant. Deze vergunning houdt een recht in, en wordt in surplus van de normale verlof- en ve rgunningsdagen voorzien . Deze familiale rede nen zijn : 1 . Huwelijk van een militair: 4 dagen onderbroken of niet (naar keuze van belanghebbende , de dag van de plechtigheid inbegrepen) . 2. Huwelijk van een kind : 2 dagen onderbroken of niet (idem). 3. Huwelijk van een bloed- of aanverwant aan de eerste of tweede graad 1 dag (de dag van de plechtigheid) . wordt vervolgd

Tijderz.1.:i een. d11.iedaag-0e oe6e~n.g zit -0otdaa.t BaJr.bé 11.eed-0 twee dagen. ~e:l6 te doen. . Ve -0e11.geant komt voo1tbij en. vil.aagt: - Wat doe je daaJr. BaJr.bé? - N~e:l6 p -Oekgeant, ik ben. ge-0n.euvetd! - Ha! 't i-0 daaJr.mee dat ik je we.duwe. gi-Ote11.en. met een. ande1t -0otdaa.t op -0.ta.p zag! -~

..

"

1

On.deko66iciek t olt 11.ec11.uut : Lage11.e ~chool gedaan.? Rec.11.uut : Zeke1t , daaJr.na humanio1ta en. u~ve11.-0ite.U . Ik heb doc.to11.aa;t wi-Okun.de gedaan. en. ben. 9ep11.omoveekd op een. on.de11.we.11.p dat u waaJr.-Oc.hijn.tijk boven. de pet zat gaan. . Ve o66ic.iek knikt, .ta.cht g11.oen. en n.oteekt : kan tezen en -0c.h.Ji.ijven..


Sint Michiel als zielewe 9er en dui ve lbes tt-ijcle.r naa~ eet'\ O'-td b~ld

àvi de kerk v3\n Mussy nabij Troyes fv.


25

LEGlNDAR\SCHE HEILIGEN

ONZE

Sint-Michiel (feest 29 september)

Er zijn meerdere Heiligen geweest met die naam, maar degene waar wij het zullen over hebben is niemand minder dan de Grote Sint Mich~el,

Aartsengel en dus niet Heilig door verdienste , maar Hei-

lig geschapen . Hij is de Prins der Engelen en zijn naam in het Hebreeuws betekent "Aan God gelijk". Om iets meer te weten te komen over Sint-Michiel moeten we rechtstreeks de H. Schrifturen raadplegen, want er bestaan vanzelfsprekend geen andere geschiedkundige gegevens. Ik

~e~

dan maar begonnen met wat ik me nog herinner uit mijn oude

Bij~else

Geschiedenis die we gebruikten op de lagere school (Im-

pri~atur

1899 van A. H.Boermans , Bisschop van Roermond) .

Daarin staat een indrukwekkend prentje , dat sprekend gelijkt op het beeld boven op het stadhuis v an Brussel . De machtige SintMichiel, gewapend met zijn

vla~mend

zwaard, staat onverschrokken

met zijn blote voeten op de norst van een kruipdierachtig beest met vleermuisvleugels, dat rook blaast uit zijn opengesperde muil . Het illustreert het verhaal van de strijd tegen de opstandige engelen , aangevoerd door Satan, die uit de hemel gedreven worden door Michaë l en de andere aan God trouw· gebleven engelen . Maar in het visioen van de H. Johannes op het eiland Patmos (Boek der Openbaringen of Apocalypsis , hoofdstuk 12) staat het vollediger en meer ingewikkeld : Daar is er sprake· van de Vrouw die belaagd wordt door een rossige Draak met zeven koppen en tien horens , en op zijn kop z even kronen . • .. Michaël met zijn engelen streed tegen de Draak. Maar de Grote Draak , de oude slang die

Duiv~l

en Satan heet en de ganse aarde

verleidt, werd neergesmakt en de boze engelen met hem •. .• ••. . (beknopte tekst) Er is nóg eens sprake van een strijd tussen Michaël en de Duivel

in de brief van de Heilige Judas, vers 9 . Daar staat : -" • .. zelfs de Aartsengel Mikaël durfde geen smadend oordeel vellen, toen hij met de Duivel over het lichaam van Mozes twistte" . Dit slaat op het verhaal

ove~

de . dood van Mozes op 120 jarige leeftijd , zonder

het Beloofde Land te hebben mogen betreden, namelijk in pet land van Moab .


26

Hi.j werd begraven tegenover Bet-Peor en daar zou dan de Duivel het lijk van Mozes hebben willen stelen . Maar gelukkig heeft Michiel dit belet . De Aartsengel Michaäl tr~edt ook op als '' zieleweger" die de uitverkorenen op het Laatste Oordeel het Paradijs binnenleidt.

x x

x

Het legendarische van het hele geval zit echter in het feit dat Sint-Michiel niet de enige is in de menselijke overleveringen en de mythologieän 9 die strijd heeft gevoerd met de Draak, alias de Duivel 9 de duisternis of gewoonweg "het Kwaad" . Bij alle rassen en volkeren en ook bij onze eigen voorouders ; vinden we verhalen terug van ridders, helden 9 heiligen of engelen die gevochten hebben tegen "draken" , die al of niet vrouwen belaagden . Ik heb wel eens gedacht dat die draken een vage herinnering konden zijn aan voorhistorische dieren, waarvan de fossielen getuigen dat zij werkelijk hebben bestaan . Maar het is bewezen dat er, ten tijde van die voorhistorische kruipdieren zoals dinosaurussen v de brontosaurussen, tyranosaurussen of zelfs de iguanodons enz •. , nog geen mensen op de aarde waren verschenen en dus kan niemand daar ook een herinnering van hebben bewaard . De draken uit de sagen en legenden zijn dus we l degelijk produkten van de menselijke verbeelding , vereeuwigd en aanschouwelijk gemaakt door talloze kunstenaars door de eeuwen heen . Vreemd genoeg is de draak niet altijd de v e rpersoonlijking van het Kwaad . Hij kan ook optreden als bewaker van schatten en van de deugd of de wijsheid . In deze laatste betekenis komt hij trouwens voor op vele adellijke blazoenen . Denk maar eens aan de slang van Aesculaap, symbool van de ge neeskunde!

x x x Maar hoe is Sint-Michiel patroonheilige v an de kathedraal van Brussel geworden? (Vroeger samen met Sint-Goedele , maar daarover meer in onze studie over deze Heilige 1 die trouwens ook voor een tijd patrones van Brussel is geweest .

x x

x

Toen in het jaar 1047 graaf Lambert Balderik een eerste kerk deed bouwen op de z andheuvel waar de hoofdkerk v an Brussel nu nög · staat, heette deze heuvel naar het schijnt reeds "sinds onheuglijke tijden" d e Sint-Michielsberg en stond daar reeds een gewijd aan deze Aartsengel .

kap~l


27 Dat was echter lang v66r Sint-Gorik in het jaar 600 een schamele kapel met strooien dak deed bouwen op het eilandje in de Zenne dat nu het Sint-Goriksplein heet(zie onze studie over deze Heilige) Dit zou trouwens bewijzen , dat er op de plaats die later Broekzele, Broeksel of Bruocsala zou heten 1 reeds veel eerder mensen woonden en dat ons Brussel vee l ouder is dan men algemeen aanneemt .

x x

x

Natuurlijk woonden hier mensen en dat waren namelijk de Nerviërs , zoals men ons op de lagere school reeds leerde . Men heeft ons echter altijd wijs gemaakt dat die " oude Bolgs of Belgen" nog . halve wilden

wa~en,

heidenen zonder de minste beschaving . Vergeet

dat echter maar, want toen de grote Julius Caesar dacht die mensen gemakkelijk te onderwerpen met zijn goed gedrild en machtig gewapend leger, heeft hij grote ogen open getrokken . Het is trouwens geen toeval dat onze be ruchte taalgrens nog altijd ten zuiden van Brussel loopt! Die Nerviërs konden niet alleen goed vechten, maar zij hadden een hoge kultuur . Zij konden fraaie stoffen weven, zij konden metalen bewerken en zij onderhielden handelsbetrekkingen met de andere Europese vo lkeren, zowel uit het Oosten als uit het Middellandse Zeegebied (handelsroute Marsale, h e t huidige

Marseille ~

waar de

Grieken nederzettingen hadden) . Daarvan getuigen zeer fraaie juwelen (in goud) en werktuigen in brons , die zowat in heel West-Europa gevonden geweest zijn tot in Noord-Italië toe . Hun priesters , de Dru1den , waren lang geen domkoppen en alhoewel zij een eigen ingewikke lde godenleer hadden , stonden zij open voor andere kulturen , waaruit zij overnamen wat hen goed scheen . Het is dus niet onmogelijk dat zij , langs de Grieken en Joden om , al

~adden

gehoord over het "Oude Testament" en Aartsengel

Michaël (en dit reeds voor het christendom tot in onze streken doordrong) . Het is namelijk zo dat er in de godenleer van de Dru1den ook sprake was van "goden" die draken bevochten, namelijk de draak der Duisternis (winter) die elke lente werd overwonnen door de God van het licht . Dat was onder andere de grote Belenos, zoon van Balor . Te zijner eer werden er op hoog gelegen plaatsen een soort "tempels " gebouwd waar vreugdevuren werden aangelegd (waarvan de SintJansvuren eveneens nog een overblijfsel moeten zijn) . Bij de Germanen was het Odin , die de draak der duisternis versloeg en bij de Grieken waren het Appolo en Hermes .


28

Toen de Druiden dus hoorden over Aartsengel Mikaël werd de zandh~uvel boven Brussel, waar de vreug~evuren werden aangelegd, tot Sint-Michielsberg omgedoopt. Hetzelfde moet trouwens gebeurd zijn met de beroemde "Mont Saint-Michel" in Frankrijk . De namen veranderden naargelang van de tijden en de invloeden, maar dezelfde grondgedachte bleef, tot in de kleinste bijzonderheden1 want als men de mythologieën wat nader best.udeert , dan hadden al die heidense helden of goden reeds de funktie een schakel te zijn tussen de hemel en de aarde , tussen God en de mensen . Vaak traden zij ook op als zielewegers en · bewakers van het licht , de kennis en de deugd . x x x Van de eerste Sint-Michielskerk te Brussel in romaanse stijl is niets overgebleven. Ook niet van de latere kerk uit de 12 de eeuw die in 1072 door brand werd verwoest. Het was onder Hendrik I, hertog van Brabant , dat de huidige gotische kerk werd begonnen in 1226 en het duurde drie eeuwen eer ze voltooid was , echter zonder de torenspitsen die er nooit opkwafuen zoals ze oorspronkelijk waren voorzien . De kerk heeft heel wat oorlogen, opstanden en beelsstormerijen getrotseerd en in 1798 , na de Franse Revolutie, was er sprake van ze volledig af te breken om plaats te maken voor .•.. een schouwburg! In 1800 werd ze opnieuw opengesteld voor de eredienst en sindsdien kreeg ze herhaaldelijk grondige restauratiebeurten . Tegenwoordig heeft ze veel te lijden van de uitlaatgassen en het gedaver van het moderne verkeer. Laten we hopen dat ze ook dit mag overleven en dat Sint-Michiel nog lang zijn licht ov~r Brussel mag laten stralen! F . De Wilde

de meid, k~ bij mev.1touw. -Mev.1touw, zei ze , 't L6 ju66.1touw Le.a met de .1tekerûng. -Goed, b.1teng ze bij mijnheek . -Ve ju66.1touw ? -Nee, de .1tekerûng !

MaJc.,{,a

Pol la.at zich bij de di.ltektetVt aanmelden en (.00Jlnee.1t ~j in zijn ka.ntoo.1t L6 zegt ~j hem : . - Menee.1t de di.ltekteUlt , ik heb het gevoel dat mijn ~alalr.L6 niet in even.1tedigheid L6 met mijn bek«xtamheid. - Vat we.et ik a.ntwo0.1tdt de di.ltektetVt, maaJt ik kan u toch rûet Wen ve.1thonge.1ten ?


Ulc ~re

29

Qî) ~11-cfil ce /~

~@@~ Wist je datjes van

50 jaar geleden.

Voor miljoenen traditieg~trouwe Engelsen p die v an de Koninklijke Familie houden als van hun eigen bloed , zijn de voorbije dage~ bijzonde~ tragisch geweest . Koning Edward VIII P sedert 20 januari 1936 , de officieuze koning van Engeland , heeft voor de officiële troon bedankt . Er waren heftige spanningen met de regering en de kerk van- . wege zijn v oorgenomen huwelijk met de al tweemaal gescheiden Amerikaanse Mrs Simpson , en nu had Eerste Minister Baldwin Edward VIII voor de keuze gesteld g ofwel zijn Amerikaans lief , ofwel d~ Engelse kroon . Op 10 december 1936 heeft Edward VIII lateri w~ten , dat hij het eerste koos , en nog diezelfde dag is hij naar het buitenland vertrokken . Dit unieke feit in de Engelse geschiedenis heeft verdeeldheid gezaaid onder de bevolking , want als Prins van .Wale$ was de aftredende koning nogal geliefd in brede lagen van het volk . Vele gewone Engelsen zijn dan ook van mening dat de opgelegde· keuze overbodig was en dat men hem bete r én zijn lief én de kroon had gelaten . Deze mening wordt alva s t gedeeld door die Belgische glasfabrikant die met het oog op de kroningsfeesten en de export naar Engeland 40 . 000 bekers gemaakt heeft met het portret van Edward VIII erop . Wie zal deze be ker van commercieel lijden v an h e m wegnemen ?

Terwijl vedettes als Koning Edward en Mrs . Simpson zich voor het oog der wereld proberen t e verbergen , zijn er andere die het tegenovergestelde verlangen en geen middel te laag vinden om zich in het schitterend licht der aktualiteit te werken,Zo ' n reklame- en sensatiejag_e r. is de Franse akteur Henri Garat . Verleden zomer g·ing , hij in het Casino van Bagnoles op äe vuist met een bediende van d~ speeltafel , maar deze " serveerde" hem een muilpeer waarvan ~ijn tanden pijn deden tot achter zijn oren . De Casi~odirektie bood ~arat , ~amen met haar ekskus e s, een ruiker bloemen e n 8000 frank aan . De artiest aanvaardde , maar heeft nu tegen de direktie een proces aangespannen en zijn eis v erhonderdvoudigd ; dat is op 8 00 . 000 . frank gebracht. En ?egeen dat de twee ~rootste advokat e n v a n Frankrijk zich hiervoor laten inspannen . Alsof hun talent gee n betere zaak waardig is .


30

.·. \. /

.:·

'

". .

,.,

Wie dezer dag.e n met· de' wagen yan Zuid-f1olland ,naar Nopr.çl-Brabant stuurt _g ede:nke dat. hij ove,r . e~n l;>rug r-i.jdt:,·. àJe." precies 50 jaar gelede,n dodr1 Konin.cjin. Wilhelmina _-werd Xng·ehµl~igd ._... Het is de bekende brug óver hef Hollands Diep i · · o9~ geno~md nà~r _ he~ dqrpje Moerd~jk. Ze is , met haar 1000 me'tér.,, P0.:9 'al,t'i jd , ~err .van; 9e;\lang"."' ste v~m Europa . . :<. . ',-' . .·" ". . ",:": ". -:" _J<:;,__kop -~in. die .da.gen,'>- december 1936 - ir1· ~lié E~talage$\ v~n .Dordrecht en 1 Breda· ~mita:ties .én· andere kleinschaligê -.'afbee~dingen ervan v inden.~ ·E;en"/be\:nqouwer' had ze zelfs na.c;.e maákt · in . re'uzel . : "./

. ..·

.

Te ··Loná.en , waar in' .die dagen al het leed van .de . wereld . als .e en gr.ote . onw~~r:sw~:>lk ~sa~entrok , ging het als achtste".'w~fr_e~_dwondèr · geprez·en> CRYSTAL·~_P.i\LÄCE in de " vlammen op . Dit paleis van glas en metaal - waar Queen Victoria trots · 9p was werd gebouwd teri gelegenheid van de Wereldtentoonstelling van 1851 . Dàt laat~te / · {s dus ook aal een oud gebruik. -

zo

Terwijl Duitsland en Japan in een gezamelijke boodschap de wereld kond doen dat zij het Russisch kommunisme samen zullen bekampen , lezen we dat Trotzky, de wandelende Jood van het kommunisme, "die, - wij citeren - overal buitengestoken wordt · omdat hij alles overeind wil .zetten, de toelating gekregen heeft om zich in Mexico te vestigen." De lezers zullen zich allicht nog herinneren dat Trotzky in datzelfde Mexico vermoord zou worden door een Belgisch kommunist.

Een Belgisch zorgenkind - en dat is hij voor een stuk nog gebleven - was in die decemberdagen van 193 6 Leon Degrelle , de uitvinder exploitant van het Rexisme. Zondag - zo meldt de krant - werd er . te Halle op de wagen van " le beau Léon " geichoten, maar een onderzoek heeft uitgewezen dat de kogel van binnen naar buiten ging . Dat is typisch voor Degrelle : als het te stil wordt rond zijn persoon schiet hij zelf een buischer af .

In Polen werd door de regering een villa ter beschikking gesteld van prinses Juliana van Holland en Prins Bernard , die aldaar op huwelijksreis zijn . Het werd de pers- en andere fotografen verboden - wij citeren - hen lastig te vallen wegens de opnamen van foto ' s .

Uit Amerika is een schip vertrokken naar Le Havre . Het heeft uitsluitend reizigers aan boord die naar Europa komen om hier aan wintersporten te doen . Op de boot werd een kunstsneeuwbaan aangelegd waarop de aanstaande skilopers zich kunnen oefenen . Dat volk ve rliest niet graag zijn tijd .

Shirley Temple , die haar derde werkjaar begint voor de kamer.a's van 20 th Century Fox, heeft onlangs haar zevende verjaardag gevierd. Zij is geboren in Santa Monika en haar ouders kunnen geen uitleg geven voor haar buitengewoon tale nt . L . Lot


31

DERDELEEITIJIS- OF PENSIOENSPAREN +++++++++++++++++++++++++++++++++

Principes 1. Staat open voor elke belastingsplichtige vanaf de leeftijd van 18 jaar tot en ret 64 jaar. In een gezin kunnen beide echtgenoten afzonderlijk een rekening openen ook als één van hen geen eigen inkomsten heeft. 2. re spaarrekening (spaarverzekering) noet r,.K)rden aangegaan voor minimum 10 jaar. Gespreid over de totale looptij d rroeten minstens 5 stortingen gedaan r,.K)rden en dient elke storting gedurende ten minste 5 jaar belegd te blijven. Voor de personen die op 31/ 12/' 86 de leeftijd van 55 jaar bereikt hetten is de minimum looptijd beperkt tot 5 jaar, JIE.ar elke storting dient

~l

5 jaar belegd te blijven (geen minimum aantal

stortingen) • 3. Mogelijke vormen van pensioensparen: a) via een gemeenschappelijk beleggingsfonds; b) via een individuele spaarrekening bij een bank; c) via een spaarverzekering bij een Belgische verzekeringsmaatschappij. 4. - p:r persoon kan slechts één rekening oorden a f gesloten. - er mag niet meer dan 20. 000 frank per persoon en per jaar gesp:tard worren (u kan zelf bepalen

~lk

bedrag u

i~nst

te sp:tren)

- er is mogelijkheid van verandering van jaar tot jaar met transfert van de bedragen binnen elke sector ( transfert van bank naar verzekeringssector en omgekeerd is niet toegelaten zoniet is er taxatie tegen het marginaal tarief) - elke sector rroet de ·administratie in kennis stellen van de opening van elke rekening alsook van de jaarlijkse stortingen. 5. Voor het inkomstenjaar 1986 is maxirm.un 20. 000 frank per echtgenoot aftrekbaar (aftrek per gezin is dus maximaal 40. 000 frank.) Bij Koninklijk Besluit kan deze maxiJIE.le aftrek opgetrokken r,.K)rden tot 40.000 frank. Ieze verhoging zal niet gelden voor diepenen die zullen genieten van sorrmige extra ~ttelijke pensioenen (o.m groepsverzekermg) of een pensioen van ambtenaar. 6. Bij voortijdige pensionering, d.w.z v66r 65 .jaar, kan hij die de vereffening van zijn sp:tar~ening (spaarverzekering) niet -gevraagd heeft, de aftrek nog verkrijgen voor de stortingen die hij verricht tot zijn 64 jaar.


32 7.

re

op een individuele spaarT€kening gestorte l:edragen dienen op een wel-

bê~·dè". wij ze te i.x:>rden belegd.

~ .a. ' - .~~stens 30% in Belgische aandelen •,

t ;' " -

••

- obl_igaties in BF. uitgegeven door de overheid

( . . c~.:: ~ .10.% in bu.itenlandse roen=nde waarden (op de beurs "' r. · •· gertótèeroJ•\'•

~~

\

.

/

•·.

'

··

rra'XÏrilt.Un 10% in gel&riddelen in BF. 8. ~/ opbrengsten van 00 . sPa.?rrekeningen, die telkenjare moeten herbelegd " ·" ~· ' .. ... . 1 • , woroE(h z-l.:j~ ~ijgestéid van roerende voorheffing. ,; . ... : . \ . .._' 9. Pelastmgstelsel van het gespaa!"'de bedrë1.g Voor kàpitalen voortkorrend van spaarrekeningen (financiële sector) mrot het belastbaar inkaren gevorrrd door de stortingen te kapitaliseren tegen 6,25%.

re

sp:iartegoeoon die word.en uitgekeero hetzij op de leeftijd van 65 jaer,

hetzij ~evolge overlijden, worden onderworp=n aan een afzonderlijke relasting tegen het tarief van 16 ,5%. Voor de toepassing van dit tarief is verreist dat rren behalve bij overlij den voldoet aan de voorwaarden uiteengezet in punt 2. Indien deze voorwaarden niet zijrr vervuld, of indien dit kapitaal vroeger dan bij de oppensicenstelling worot geind, zal dit bij de andere bedrijfs-

inkomsten geveegd woroen en gezarrelijk belast worden tegen het _IIBr'ginaal tarief. 10. P.ovendien moeten deze uit de spaarrekenin?: of spaarverzekering voort-· vloeiende voordelen bedongen zijn ten l::ate van de houder zelf in geval van leven, of, :in geval van overlijden ten 00.te van zijn echtgenoot (echtgenote) of van zijn bloedverv.ant tot de tt-:eede graad. 11.re totaliteit van de spaartegceden, pensioenen, enz. is bel astbaar zodra de belastingsplichtige ten minste één van de stortingen (zelfs gedeeltelijk) heeft afgetrokken van zijn belastl:E.ar netto-inkorren. 12. Bij overlijden komt ook nog de storting verricht in het jaar van overlijden in aanrrerk:ing voor de belastingsaftrek . 13. re stortingen die gebeuren v66r 14 febnari 1987 woroen geacht te zijn gedaan in 1986. SLOT BEMERKINGEN

1) Pensioensparen via de financiële sector ( 3a en 3b) is neer voor belei;rgers die hopen een beter renderrent te halen dan de voorziene wettelijke kapitalisatievret van 6,25%; terwijl S:p3.ren via de verzekeringssector duidelijk iets is voor diegenen die op voorhand hun e:indredrag en hun renderrent t-:ensen te kennen. 2) Bij overlijden komt het pensioenspaargeld bekorren via de financiële sector autorratisch :in de erfenis terwijl het rrogelijk is dat, alnaargelang het


33

het afgesloten contract, er via de verzekeringssector geen geld vrijkoJTlt voor de erfenis (de stortingen rroeten beschouwd worden als prerniel:::etalingen die dus geen eigendom zijn van de spaarder).

Met dank aan het ACV sector

CVCc·

.··..

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 1 •

WIE

VINDT

DE

• •

FOUT ?

Als ik mo et o ntvangen : 25 F = 5 F X 5 F =500ct x 500 et =250000ct = 2.500 F Als ik mo et betalen

2 . 500 F = 250000ct = 500ct x 500ct

=

5 F x 5 F

=

25 F

uit "Hoe wo rd ik rijk" .van ROTSCHILD .

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

HUM 0 R In e.e.n tke.inkompaktime.nt make.n twe.e. ke.izige.k-O ke.nni-0 . Zegt de. e.ne. : - Ik ben vade.k van 6 me.i-0je.-0. -Nee. maak, dan heb je. ze.-0 mondje.-0 te. vullen - Twaal6 ! Je. ve.kge.e.t mijn -0ehoonzoon-0 . Ee.n Ame.kikaan in he.t buitenland i-0 zijn Unite.d State.-0 we.e.k e.e.n-0 aan het ophemelen : - We.e.t je. hoe. het komt dat wij in Cali6okni[ zove.e.l goede. zwe.mme.k-O he.bbe.n? Vat komt omdat le.tte.klijk elke. 6amilie. e.e.n zwembad he.e.6t in de. tuin. Alle.en bij de. eeht akme 6amiiie.-0 i-0 e.k een ve.k-Oehil : bij hen wekkt de. zwemme.e.-0te.k maak pakt-time . Ve Makee.i he.e6t weekal e.en-0 te. -0nei ge.ke.de.n . Ve politie. laat hem -0toppen e.n ge.e6t he.m de. ge.bkuikelijke boete . Ve. makee.l betaalt e.n vkaagt wat hij met de kwijting moet doen . "Bijhouden, meneek, al-0 ge ek twintig . hebt binnen de ze-0 maand~ kkijgt ge. van on~ ne. velo!" Ga-0ton en Leo -0tappe.n een mu-0e.um binnen. Kijk e.e.n-0 hie.k . Wat e.e.n vke.-Oe.Ga-0ton lijke. aap ! Le.o Zet maak j e. bki( op . Je. -0taat VOOk e.e.n -O pie.ge.i !


3~

Een oeroud verschijnsel :

D E

P A D D E N T R E K

Onze verre voorouders wisten reeds dat het te voorschijn komen van de salamanders, kikkers en padden , het zeker teken was voor het aanbreken van de lente . De lente! •.• . dat wou zeggen ''herleven" na al de wintermizerie . Dat wou zeggen dat de mooie dagen er terug waren met zon , licht en warmte . Warmte; dat was voor hen gelijk aan vuur . Vandaar de naam "vuur"-salamander en "vuur"-pad die in onze taal nog voort z1Jn blijven bestaan . Vandaar het bijgeloof dat die dieren vuur konden spuwen en vandaar ook, later r tijdens d e Midde l eeuwen, dat de salamanders en padden vereenzel vi gd werden met h e l e n dui ve l . Al dat bijgeloof heeft die a rme dieren spijtig genoeg geen geluk gebracht . Maar vroeger , toe n de mensen nog zuivere natuurkinderen waren, werden de salamanders e n padden met v reugde be groet. Hun ontwaken gaf aanleiding tot

feestelijkheden en ze werden

vereerd als voorboden v an d e v uurgod : d e Zon .

x x

x

Helaas , wat weten wij , h ede ndaagse "beschaafden « nog over de natuur ? Wie komt nog onder de indruk van een r egenboog , een zonsof maansverduistering? Wi e l eeft nog mee met de ter ugkeer van de eerste trekvogels of het ontluiken van de all ereerste wilde bloem? Wij hebben toch h et weerbericht op radio en tel ev isie. Wij hebben toch computers e n s ate li e t en . En de sa lamande rs ? En de

p~ dden ?

Och kom , die rijden we achteloos plat met onze auto's x

x

x

En nochtans, ... , nochtans, ••. er komt e e n tijd dat we onze vergissing, onze verb lindi ng , z ulle n inzien .


35

• •

Er komt een tijd dat we het gejank van onze luidsprekers en het geraas van onze machines zullen moe zijn . Er · komt een tijd dat we zullen verlangen naar rust en vrede en dat we opnieuw gezonde natuurmensen zulien willen worden • •• als het dan maar niet te laat is, als er dan nog maar wat natuur overschiet ! Wat zullen we antwoorden aan onze kinderen r later p als ze zullen vragen : .:.. "wat is dat u een vuursalamander ? Wat is dat u een pad, of een nachtegaal, of een vlinder · .•• ? Daarom , als einde maart , begin april , op een regenachtige a vond bij een temperatuur van minstens 7 graden , de paddentrek begint u wees dan voorzichtig! Rij ·die · dierenr die vrol i jk ter bruiloft gaan; niet roekeloos plat . Zorg dat ze kunnen paren en blijven voortbestaan. Zij zijn zoals wij , schepselen van dezelfde God en ..• zij verkondigen de zon , de lente en het nieuwe leven! x

x

x

Er zijn in onze gemeente nog verschillende plaatsen waar de padd~n over de verkeerswegen trekken " om te gël-an paren en hun eieren af te zetten in vijvers , poelen of beken . Ze worden tijdens die nachten met honderden dood gereden of dodelijk gekwetst . Het gemeentebestuur van Beersel zet waarschuwingsborden en knipperlichten om de voornaamste oversteekplaatsen aan te duiden . Veronachtzaam ze niet . Help de padden liever door hen veilig over te zetten . Wie aan deze overzetakties wil deelnemen, of wie meet inlichtingen wenst , kan terecht bij Frederik De Wilde , Kesterbeeklaan 28 te Lot. Telefoon 356 . 88 . 04 11

• WIST JE DAT - WIST JE DAT - WIST JE DAT - WIST JE DAT - WIST JE DAT

.

'

Er op 14 januari jongstleden een Infovergadering in net kade r---van de aan de gang zijnde verkeersstudie heeft plaatsgevonden . Hierbij werden een aantal mogelijke oplossingen voorgesteld voor de belangrijkste knelpunten in onze gemeente . Geinteresseerden kunnen , voor meer inlichtingen hieromtrent , steeds terecht op het gemeentehuis waar ook de desbetref_f ende brochu;re kan verkreg~n worden • . Deze . laatste kan meri ook ra~dplegen in d~ openbare bibliotheek . ·


36

Wandelliefhebbers, dit is iets voor

u.

Op 24 mei aanstaande richt

de KWB-Lot een grote voetzoektocht in doorheen de gemeente . Noteer

deze datum dus alvast in Uw agenda . Hierbij zullen een aantal vragen gesteld worden over allerle i wetens- en bezienswaardigheden in onze

gemeente . Om het geheel wat te kruiden voorzien we ook een aantal praktische proeven, maar laat U in ieder geval hierdoor niet afschrikken , dez e kunnen nog beter meevallen dan U wel denkt . Prijzen vocirzien we ook, bvb . voor de eerste prijs denken we alvast aan een dames/herenfiets, dus zeker de moeite om deel te nemen! De deelnemers hiervoor worden verwacht tussen 14 en 14.30 uur aan de Chirolokalen in de Kloosterstraat. Daar zult U tevens van alle praktische regelingen op de hoogte gesteld worden . Wij van onze kant zorgen nog voor een goede organisatie en weer, als U dan . voor de rest zorgt dan wordt het zeker en vast een aangename namiddag . We beginnen ook stilaan te denken aan de KWB gezinsr e is in 1988 , maar hierove r ve rtellen we U later mee r Het KWB bestuur .

Het Davidsfonds organiseert een spreekbeurt in ONZE KRING op Woensdag 25 maart 1987 om 20 uur .

LODE CLAES EN DE VLAAMSE ZAAK

~

De Vlaamse ontplooiing v66r, tijdens e n na de oo rlog .

- De Vlaamse be we ging, in opmars, stil s tand of achte ruitgang . - Wat me t

Brusse l e n de Voe r ?

- De ' toc h t'

( ee n d e ur di e toe s l aat) van Lode Cl aes door d e V. U

- De auteur . bespreekt e nke l e va n zijn boeken, o.a. He t ve rdronge n ve rl e d e n - De afwezige meerd e rheid - De afwendbare n e derlaag .


37

MCT Elli I..D'ITENAAR DE WERELD ROND · "V.W A MAN I S TIRED OF LONiûN, HE' S TIRED OF LIFE"

l"f..isschien een ietsje overoreven , naar toch, in deze

grootstad is zoveel leven, dat iemand die zich ·in Loncbn verveelt zich overal verveelt. Alleen al · de mensen, je kan gewoon een hele dag op straat ·lopen of met de "tube" rij den , en al die verschillende rrensen die je ziet , adembenerrend. Er zijn natuurlijk al die verschillende nationaliteiten, rear rreer dan dat, de soorten rrensen, businessrren en secretaresses, punks en h ippies, artiesten en zv.Brvers, boodschappende vrouwen en militairen, je zegt het maar. En vermits de rretro zo efficiënt is, rijd iedereen met de tube. Je vindt er dan ook alles. In de rreeste stations ook straatmuzikanten , niet alleen rret gitaar of saxofoon,

Tflaar

zelfs rret

een ·kompleet orgel. lt>rrenteel voeren ze een actie om zoveel rrogelijk mensen het kanaal te doen oversteken , denk eens aan , vanuit eender v-relk station in België, tot in Loncbn voor amper 1800 frank, heen en terug, en rret de jetfoil 2500 frank, en dat tot maart 87. Een buitenkansje, zeker met de kerst-en nieuwjaarsdagen, shoppen is er echt boeiend. Maar je zou het niet bij shopping alleen rrogen laten , als het effe kan, t och ' s av.onds eens uitvliegen. F.en overvloed aan .k euze, Ballet, Theater en natuurlijk Musical. Momenteel kun je de l evensechte Cliff Richàrd in

re

Musical "TIME" zien acteren

en zirigen, en buiten Cliff, krijg je . er zelfs een vliegende schotel gratis bij , t echnisch onvoorstelbàar knap. Of ·hou je rreer van rolschaatsen? In "STARLIGHT EXPRESS11 ·d efileren alle aktelirs en · aktrices op rolschaatsen , het ·verhaal van locorrotieven. en treinen · die zich met elkaar meten, en de treriselijke treintjes razen echt dwars door de zaal.· Of wou je liever wat anders '-'LA CAGE AUX FOLLES"

"

het verhaal van

t~e

homo's die een jongen grootbrengen en dan tot hun verbazing

vaststellen dat hij met een rreisje wil trouwen. Alle vrouwenrollE:n v.Drden cbor maIUlen gespeeld, heel geestig en goed. Maar ja, dat is een greep uit de doos, vergeet ook niet dat er voor elk wat wils is, Jazz-cafés, cabaret, film en liveshows. En dan de Tramps, ze zijn er natuurlijk in iedere grote s·tad, de ZV\ervers ~ de

· dëiklozen en verslaafden, maar in London toch veel rreer dan bij voorbeeld in Brussel. De "Bagladies" oude vrouwtjes die hun hele hebl::en en houden in een paar plastieken zakken rret zich meesle uren, dakloze alcoholisten die om een reetje geld korren te delen, officieel Jl'ag dat niet , maar als j e een beetje op een


38

hanronika speelt of je doet alsof je viool speelt_, dan mag het wel. En dan de Punks niet te vergeten, ik ben er daar tegengekorren die minstens een paar uur bij de kapper hadden gezeten om hun speciale haartooi te <ben lukken. I:e indianen zouden er jaloers op zijn, m:x:>ie kleuren ook, oranje en groen en rood, en niet te vergeten de tatoeages, zelfs in l:et gezicht dwars over de ogen. En als je daar bent, zeker ook rret de taxi rij den, rren zegt dat de Londense taxic~uffeurs

de beste ter wereld zijn, in ieder geval zijn er 7000 taxi ' s

dan blijkt dat op de spitsuren nog niet

genoe~,

of proteer ma.ar eens een taxi

te vinden ·•als het regent (en dat is dagelijkse kost rond deze wintertijd) of als .

'$

avonds .de theaters uit zijn' dan kun je ook zoeken om er een te vinden, :

dan ·schijnen er ineens maar 700 in plaats van 7000 te zijn. ~s je een ~ boek ~~kt dat hier rroeilijk te vinden is ga dan naar "FDYLES" de

groc)tste . ~kenwinkel in Londen , 5 verdieping.en en alles volgepropt met J:Oe~en. Voor.... p~ater). moet je bij EMI zijn, die hebten ook een ongelooflijke

Collectie, ei{ .de ·. video-en computerwinkels zijn haast niet meer te tellen. . ·, \

En: laat nielÎl:3.nd je·· wertellen dat je in Engeland slecht eet ' zolang je

Italiaans, Chinees, · Indisch, Arrerikaans of Frans eet,. kan je niks geteuren . als j e·· de lligelse keuken wil proteren, j _a, dat is natuurlijk op je eigen ris ico! Het"he_lpt ook, als j e Engels spreekt, want de rreeste Engelsen zijn naar één taal machtig , en zelfs een paar woorden Frans of Duits gaan echt hun petje te boven . Wat mij zo gek l eek, is dat de Engelsen schijnbaar korter bij de Arrerikanen, Nieuw--Zeelanders en Australiërs staan, dan bij de andere Europese landen.

:ce tv-prograrrnra.' s besteden rreer aandacht aan de noden van de

Australische kangoeroe of de prijs van de kiwi's dan de politiek van de EEG. I:e Comrron Market is voor hun nog altijd een soort vijand, en zeker de Fransen

worden als ongewenst en vreemd teschouwd. Het zal v1el nog eert paar Tatchers duren alvorens daar verandering in komt. Ook het voetbalvandalisme is sterk ingeworteld (hoewel de meeste Engelsen doen alsof dat allemaal overdreven is) oh ho, not the British !

Indien j e toch een match wil zien, er is keuze

genoeg, in de hoofdstad zelf kan j e de wedstrijden van WEST .H.AM, WATFORD, WD1BLEOON, ARSENAL etc zien, en regelmatig ook een match op de tv . Maar cricket en rugby zijn er net zo populair. I:e tv vind ik sowieso beter dan de rreeste van de zenders van het vasteland, de

BBC heeft dan ook een sterke reputatie te verdedigen. Ik hoop echt dat die tunnel onder het kanaal er komt, het zal het ons veel makkelijker naken, en misschien de Engelsen een beetje minder wereldvreemd 1Taken, want leven op een eiland heeft natuurlijk ook zo zijn nadelen, of niet ? Willy Feltrnan.


39

REUZE DENK-lli PUZZEI..WEDSTRIJD 00000000000000000000000000000

re oplossing van de eerste puzzel is de \.Olgende:

1) KltD1en 2)

Pompei

3) Enclave

4) Zonderling 5) Katamaran - gei gerteller - handleiding

- peterselie - simultaan VeT'Jllits er rreer dan één foutl oze opl ossing binnengekorren is zijn we rroeten overgaan tot' een l ottrekking om de winnaar van het toek t e kennen , en om alle discussie uit

te sluiten gebeurt deze t elkenmale bij het sarrenrapen van het volgende nr0 van Lotgevall en, dus ditmaal was dat op w:iensdagavond_4 maart . Indien U erbij wilt zijn kom dan maar gerust eens langs; misschien kunt U dan ook nog een handje toesteken bij het sarrenrapen. In ieder geval in de loop van de maand maart zal de winnaar zijn roek ontvangen en zijn naam publiceren we dan volgende keer. re a l gerrene rangschikking ziet er na een beurt als volgt uit : 1) Familie Blijkers

50 ptn

D=martin Daniël

50 ptn

"

Familie refranc Degieter Kurt

"

FaJT1ilie I'errol

Il

Familie Lefever-Minne

Il

Familie Lege in

"

Lot Roland

" " "

Roobaert Jozef Sanders Peter

Il

Srnisrnans .Lieve Uylenbroeck Kris

"

Van Riet Herman

Il

En dan nu over naar de 2de opgave , waarbij de winnaar zoals a f ~sproken aánspraak maakt op een

roek.

10 ptn 1) Het eerste officieele bezoek van e x-President Nixon aan aüna werd voorberei d door het bezoek van een Amerikaanse sp:irtploe g aan ditzelfde China .

\~et

U welke soort sport deze ploeg beoefende?.


40 10 ptn 2)

Van

een aantal (10) rekende spre~rden heb ik alle klinkers

wegge.laten. Ktmt U ze rekonstrueren?. .

1)

.

btmvglndhnddnti:mcllcht

dkttdbmkjkn ·3) wnptmktvrnndrvltrzlfn 2)

4)

nr.gpkmtznnschjn

5) gnrznzndr'èlrnn

6) stwstthsbst 7)

rstrst

8)

lsdktvnhssdnsndmznpd~fl

9)

mtddmhsvlln

10) lkhsjhftzjnkrsj 10 ptn 3) Ditmaal ook een klein kruiswoordraadsel en wel in de vorm van een . ' zandloper. Ieder woord gebruikt daarbij al de letters van het boven/onderstaande t-X)()rd op één na indien het korter is of rret één willekeurige letter rreer indien het langer is. riviervis zeerover emrer vervoermiddel slee klinker familielid dof

ver\Îoermiddel deelteken (taalkundig) roofdier

. . .. . . .

10 ptn 4) P.i0e heet een mannelijk varken;

" "

konijn; schaap;

mannelijke duif; " hond? .• 10 ptn 5) Als ik U opgeef dat een aantal kippen en konijnen samen 56 ogen en 84

poten t:ezitten, hoeveel kippen en konijnen zijn er

dan

afzonderlijk?. De oplossingen worden verwacht ten laatste vrijdagavrnd 24 april óp het

volgende adres:

Lot - Geerooms Kerkstra at 2 1660 Lot

Tot volgende keer.

·~

."

"3

LO T GEVAL L E " E I J U N I

fJR 1 1 3

------ ~ ~ - -- - -- ----- - ~ ----------- - - - -- -----

Vera ntwoordelijke uitgever : Roland Lot , Beerselsestraat 130, 1660 Lot . Redaktieleden : Ja n Blijkers, Jos Blijkers, Frederik De Wilde, Lucien Lot 1 Roland Lot, Jan Vandendriessche, Theo Velleman, Edw~.::d Verhoeven en o'aniël Walckiers. ABONNEMENTEN: 2 5 0 1~~ rechtstreeks betale~ aan de straatverantwoordelijke :>f te storten öp nr . 068-0506-400-87 of eventueel op n ~. 833-344109 .1 -80 van LOTGEVALLEN , Kerkstraat 33 te 16 60 •Ot. La a tste nummer voor C<.èe________________________________________________ 5 : zie achteraan op de rode kaft . ----------------------, , INHOUD

3

f:."' dit oriaa l

3

W. T. C De Sastrappers

4-5

Neem de wereldomroep

6-7

mee op vakantie Waarheden van Wikkes

~k tiviteitenka lender

Bu r gerlij ke st and '

Me ~sen K . W .

va n bij ons ~.- Lot

8-11

25 26-~

-29 ·29

12

Pietje Puit

30-31

13

Eendracht maakt macht

32-33

14-15

Hooikoorts

34-35

Onze legendarische He iliger r "\ d de n trek ·19 87 ~·J ist je dat

16-19

Spinaziekermis

36-37

19-20

Blokbosfeesten

37

Het leger in het jaar 2000

38

Milac nieuw s

2 1 -23

Op ~i t

za~~

n ~a r

STANZAC H de oud e doos

V. C Lot jeugd

20

Reuze denk- en

24

39-

pu zze l wedstrijd

-40

__ __ ____________ , _____________________________________________________ _

t:DITORIML ' Beste Lotgevallenlezers .

·roeg egeven dat we in ons maart-nummer wat te optimistisch waren. Maar j a, het ~erlang e~ naar de l ente was zo groot, dat zelfs de padden zich vergisten; De kr okussen zijn. verw~ lkt zonder zonne zoen en bezoek van biet jes• Maar daar waren vlug~~ tijlozen om ons dat te doen vergeten. Er z ijn al veel trekvo~els terug, er vlogen al vlinders en hommels. De anemonen en ~e boshyacinten bloeien \

He t jaar wendt voorf en wij moeten mee in die onweerstaanbare kr ingloop der getijden . Hoofdzaak is dat we er van genieten . I

' :


4

mei

7-5 : ONZE KRING : Selektie r~eksen gala-a vond om 20 uur. Org : Het linnen Venst e r . 8-5 : GEMEENTE LOT : De Koninklijke fanfare 'Eendracht maakt macht' op stap door onze gemmente . DE MEENT : Voorstelling door Jan De Wilde om 20 uur . 9-5 : GEMEENTESCHOOL : Muziekles voor de jeugd om 9 . 30u . 12-5 : GEMEENTESCHOOL: Zelfverdediging om 20uur . Org : Budo Lot . 13-5 : GEMEE NTESCHOOL : Muziekle s voor de jeugd om 12 uur . 15-5 : CHALET : Informatiea vond over LECHTAL-TYROL in verband met de familie vakantiereis van juli 1988 na a r STANZACH . 16-5 : CAFE DE VOLKSVRIEND : Wielerwedstrijd voor juniores . Afstand 104 km - 13 r onde n - St art 15u . Org : De Pocket vrienden . SPORTCENTRUM : Turnfeest om 18 uur . Org : Le vet Scone . CAFE DE LA GARE : LOT - MAREDSOUS-LOT voor Cyclotoeri s ten . Afstand ± 200 km . Org : WTC Pedaal Lot. Vertrek in groep om 7 uur . 18-5 : 20-5 : 21- 5 : 23 - 5 : 24-5 :

GEMEENTESCHOOL : Muziekles voor de jeugd om BRUGGE : De jaarlijkse K. A. V. reis gaat dit Vertrek omstreeks 7 uur. GEMEENTESCHOOL : Muziekl e s voor de jeug d om HALLE : Jaarlijkse bedevaart naar O. L. Vrouw Org : K. A.V GEMEENTE SCHOOL : Muziekles voor de jeugd om BLOKBOS : Jaarlijk s e wijkfeesten . Voor mee r BLOKBOS : Jaarlijkse wijk feesten . Voor meer

9 . 30u . jaar naar Brugge . 1 2 uur . van Halle~ 9 . 30u . details zie pag 37 detail s zie pag 37


5

24-5 : GEMEENTE LOT : Wandelzoektocht in de gemeente . Org : K. W. B. Start vanaf 13 . 30u . aan de Chirolokalen in de K1 oost.ers tra at . · 27-5 : GEMEENTESCHOOL : Muziekles voor de jeugd om 12 uur . OVER DE VAART : Spinaziekermis . Voor meer details zie pag 36 28-5 : KERK : Gezamelijke 1ste Kommunie om 10 . 30u . OVER DE VAART : Spinaziekermis . Voor meer details zie pag 36 29-5 : OVER DE VAART : Spinaziekermis . Voor meer details zie pag 36 30-5 : GEMEENTESCHOOL : Muziekles voor de jeugd om 9 . 30u . OVER DE VAART : Spinaziekermis ; Voor meer details zie pag 36 31-5 : OVER DE VAART : Spinaziekermis . Voor meer details zie pag 36

2-6 : EUROPAPLEIN : Bloedinzameling in de lokalen van het N. W. K van 17 tot 19 uur . 3-6 : GEMEENTESCHOOL : Mu z iekles voor de jeugd om 12 uur . 6-6 ~ GEMEENTESCHOOL ~ Muziekles voor de jeugd om 9 . 30u . 10-6: GEMEENTESCHOOL : Muziekles voor de jeugd om 13-6 : ALCAZAR : Wieler~edstrijd voor nieuwelingen Afstand 70 km - 13 ronden - Start Org : Wijkcomité 'Aquaduc-Carré ' GEMEENTESCHOOL : Muziekles voor de jeugd om

12 uur . BWB om 15 uur . 9 . 30u.

17-6 : GEMEENTESCHOOL : Muziekles voor de jeugd om 12 uur . 20-6 : GEMEENTESCHOOL : Muziekles voor de jeugd om 9 . 30u . 24-6 : GEMEENTESCHOOL : Muziekles voor de jeugd om 12 uur . 27-6 : PAVILJOEN ~ Met de sastrappers naar Blankenberge. GEMEENTESCHOOL : Muziekles voor de jeugd om 9 . 30u. ZEEBRUGGE : Reis naar Brugge en omgeving met geleid bezoek aan de haven van Zeebrugge . Vertrek aan de kerk om s treeks 7 . 30u . 28-6 : SPORTPLEIN : Zomerconcert door de Koninklijke fanfare 'Eendracht maakt macht' 5-7 : CAFE DE LA GARE : Familieuitstap van ± 25 km . Start in groep om 15 uur . Na de uit s t a p is er een gezellig s amenzijn voorzien op het sportplein te Lot met voor iedere deelnemer een boterham met plattekaas. 10 / 20-7 : WEZEMAEL : Chirokamp voor de jongens. 20/30-7 : WEZEMAEL : Chirokamp voor de meisjes. *********** ** ** ***** ***

- U -6p1te.e.kt me.t Pe.e.tv1..-6 - Me.t wie. ze.gt U?

- Me.t Pe.e.t.e.Jt-6 : Pat1tick , Eddy , Eli~ . , Tonny , E1tik , Raymond , St.e.6aan . - Goe.d maalt wie. van al die. kinde.ke.n he.b ik aan de. lijn? {


6

/

·' / ,

-'11"fr

1

!

Ch1ti~tiane (Station~t1taat 2191 en VEWITTE Venij.6 (Reke1t.6tkaat 75} uit Vlezenbeek.

06/06/87 SUENENS

27/06/87 GHYSELS Ge1tda (Se1tmon.6t1taat 45) en

VAN ISTERBEEK Ronny uit Sint Piete1t.6 Leeuw. N.A. J.B.T1toucheau.6t1taat 16/2-3 27/06/87 WATTY Cathy (Ke1tkho6.6tkaat 102) en

BUV1E Yve.6 uit de Rink Sint PieteJt-6 Leeuw. N.A. Wijk Ve Keize.k 18 ln Al~embe1tg. 04/07/87 VECR1CK Nicole. (Se1tmon-0t1taat 69) en

VE BREMAEKER Be.nny N.A. Se1tmon.6t1taat I

lNinoo6.óe.~twg

·609) uit Halte..

10/07/87 HENVRICKX Ma1tyline. (Be1tgen~e .óteenwe.g 67) e.n VAN WILVEROVE Hugo uit Mei.óe. 22/08/87 VAMMANS Pat1ticia (Station-6t-'laat

STEVENS Wim uit Gooik.

89~

en

26/02/87 STEENS Ludovica, weduwe van P. Ve.valkenee1t geb. 09/09/1903 Station.6t1taat 180 07/03/87 TROUCHEAU Phi~om e. na, weduwe. va~ J.B. Me.1tte.n~ geb. 22/07/1905 Ran~be1tg 11 21/03/87 CLAEYS Pat1tick, zoon van Ludovico en Ch1ti.6tlna Van Gooi. geb. 07/10/1965 Hauwae.1tt~t1taat 24


7 21/03/87 VAN VE WALLE Robekt 9 echtgenoot van Yvonne geb. 21/03/1925 Vwokp~e~tkaat 45

Styvek~

27/03/87 MARCHAL Guiltaume, weduwnaak van Joanna Spkingael geb . 21/12/1900 27/03/87 VAN SEVEREN Joanne~ geb. 26/05/1896 01/04/87 GA1LLARV Eug . 08/09/1914

Jo~ p

Kekk~tkaat

7

echtgenoot van Gi~èle Cuveliek Thevenetlaan 8 in Halle

25/04/87 VANVER VOORVE Joze6 , echtgenoot van Makie geb . 05/08/1923 P. Chevkolet~tkaat 7

Loui~e

Vevelle

*************

Een man zwaak boven z~Jn theewatek , zwijmelt dook een ~tkaat. Hij ziet een agent . - Pakdon, agent , kunt u mij zeggen waak ik ben? - U ~taat hiek op de hoek van de Kekk~tkaat en de Hoog~tkaat . - Geen detail~ al~jeblie6t. In welke ~tad ben ik? 9

- Wat gebeurde er eigenlijk met die komische roman die je ooit geschreven hebt? - Wel, sat is een heel verhaal. De roman was te lang en hij werd steeds meer ingekort tot hij als mop op één van deze bladzijden is verschenen

'n Kleine mui~ zit op de kop van een oli6ant en kkabt die achtek het ook . - Hé p zegt de oli6ant , dat vind ik 6ijn! - Waa~om doe je het dan ook niet een~ bij mij? vkaagt het mui~je. Twee Schotten ontmoeten elkaa r.- Wel, wel, wel! Mijn goede vriend John. Dat is geloof ik 10 jaar geleden dat wij mekaar nog hebb e n ge zien . Daar gaan we een pint op pakken . - Mij go e d , maar de vorige keer heb ik betaald, hoor .


Mf

f~

StN

Vf\

ÓNS

N .

.

Geen ding-dong of bim-bamgelui toen we aanbelden aan het nr.33 van de Kerkstraat. Breed glimlachend en met de onafscheidelijke sigaar in de hand werden we door de koster verwelkomd. Als ook vrouw Hilda ons komt .begroeten wilden we toch weten hoe zij haar man noemt: Aoh1el of Louis, want zo was hij gekend in de GB Drogenb~s. "Ja, Louis is we.l zijn eerste naam maar iedereen noemt hem Achiel. " .- Wfj blijven het dus houden bij het vertrouwde Achiel en koster. •t Was ons al eerder opgevallen dat beiden toch een ander dialekt gebruikten -dan het Lots. Zij zijn overgewaaid uit het Pa·j .o ttenland. Achiel groeide op in wijsheid en ·. deugnieterijen in Leerbeek. Vrouw Hilda heeft hij ontdekt· in het nabije Heikruis. Hun ouders waren boeren en beiden hebben nog een broer en . . . een zuster, hun ouders zijn overleden. ~a:s~~"~......Jd'L ••· '" "Indien mijn zuster vlugger zou gegetrouwd zijn, was ik waarsc~ijnli.jk bo.e r geworden·. " "Allez, wat mag ik u uitschenken?" We vragen een pintje en we krijgen een Breendonkse Duvel voorgezet! (Zijn dat kostersstreken'?) ' · :. . "Waarom ben je koster geworden?" . ''Vanaf mijn 10 jaar was ik al misdienaar in Leerbeek. Omdat onze koster oud was en aan astma leed, hielpen wij hem uit kompassie meezingen. Als hij te ziek werd zongen wij als misdienaars de mis·, zondei- orgelmuziek. Na zijn dood. ·kwam de pa st oor aan mijn oudere vragen of hun zoon niet voorkoster zou willen leren. Omdat toen, 1 ~~ts. weige,ren :aan de pas,to9~ bijna zonde was, stemden zij erin toe. Gedurende twee· jaar reed ik dan met "een stuk van ne velo"naar Halle,naar de muziekschool. Ik lee rde ' ook nóg zes jaar gregoriá.ans bij de zoon van de koste r va n Gooik. Als· koster ben ik gestart toen ik 12 jaar was. 11 We zetten grote dgen óp ' want dat • ·' betekent dat hij dit , jaar 50 jaar koster is! "Ja, maar niet officiee·1 11 7 zegt · hij,• "wa nt voor mijn pensioen heb ik maar sinds '40 gestort! 11 Wij vragen ons toch af of iemand van die leeftijd al serieus genoeg is om koster t e zijn. Want a ls je hem bezig hoort ••• ''Mijne kameraad van 10 jaar moest tijdens het spelen op de blaasbalg sta mpen. Maa r als we ruzie hadden, wou hij niet trapp~n .en ko~ ik niet spe l e n! Na de mis kregen wij natuurlijk een goei sigaar: van de pastoor!" En dan die keer toen hij zelfs in de boom gekropen was en d~ appelen afschudde voor zijn vrienden. '1Wij hebben dan vàn die boer en van thuis een ferme rammeling gekregen. Ook de meester kwam het te weten en ik mocht op mijn blote knie·ên in mijn blokken zitt en. En zeggen dat we thuis ~lf appelen hadden!" En dan die ande r e keer t oen hij al vechtend in de beek vol netels was gerold, en dan nog die veel ande r e keren waarover hij nu zwijgt zoals alleen een koster zwijgen k2-n ! "Hoe . k omt het dat je in Lot aanbeland bent?" ',' Langs ·. Edward Wauteri:i om ,.. was een werkm~~.r te wet en gekomen dat er hier een plaats vri j . k~aQl. Omdat ;er hi~ r twee priesters waren en Lot meer bevolkt was, ~t e lde ik mijn ka ndidatuur. Ma rtin Meerts, die voorzitt er wa s va n de kerkfabriek, hèeft mij aangen omen. Ik moest wel het Lemmensinstituut volgen. 11 . i


9

"Omdat er hier nog geen orge l s t ond, moest ik tijdens de weekends oefenen op het orgel met pedal en in He ikruis. (Het toeval wou. natuurlijk dat ook juffrouw Hilda in Heikruis woonde. nvdr) Hier was enke l een oud harmoni um waarvan het k l avier kon verzet worden om hoger of l ager te spelen. Roger Cockmartin heeft me zo nog een farce gel apt. Als ik van de sakrist.ie naar boven liep en direkt moest beginnen spelen, stond hij toch wel vier tonen te l aag zeke r! Van Roger mocht je ook van al l es verwachten! 1 " k Ben h i e r begonnen op 15 aug. 1956 ; Mr. Mertens was pastoor en Mr. Moons onderpa st oor. 1t Was juist biddag en e r was veel volk inde kerk. Amaai, en a l die ogen di e op mij ge richt war en , ' t gaf een raar gevoe l! Ik heb veel steun gekregen van beide prieste r s . Na Moons is Kar e l Eil e rs hier aangekoment pas van het seminarie. Hij was zo bang voor zijn eerste preekt ''Kijk boven de hoofden van de mensen" zei ik hem , "want ze gaan u allemaal in 't oog houden, je moet doen a lsof je ze niet zietJ"t Is a llemaal verl open zonder haperi ngen. " Na zijn overplaatsing naar Schoten , kwam Mr~ Rockele, ook een brave man, die echter na ko rt e tijd ons weer ve rliet. Daarna kwam dan Renaat Va ndenberckt he. Begin 1968 vert rek Mr. Mertens en werd hij opgevolgd door onze huidige pastoor Mostinckx. Twintig jaar is Renaat hier geweest! Dat was onze beste , het was een goede vriend met veel aandacht v oor de jeugd en de zieken. 'k Heb e r veel aan ve rloren, ook a ls koste r , h "Als kost er moet je ni et all een met priesters om kunnen; maar ook met misdienaars! " 'Wel, die van 1 t eerste uur, waren zeer goeie koorkna~en maar ook de grootste kapoenen. Ze durfden ook aan de wijn zittenl Op Paasdag liet ik ze na de mis wachten en zei dan: Hewel , vandaag moet j e niet aan de wijn zitt e , ik zal u zelf trakteren ! Ze stonden me verstomd aan te gapen en hadden niet vermoed dat ik ze betrapt had! 'k Zie ze nog voor mijn ogen: o.a. Guido Debusscher , Willy Tielemans , Johan Ge eroms , Paul De Turck, de gebroeders Swalus , Jean Marie Oosterbaan en zoveel anderen. ' k Heb e r toch ve el deugd aan beleefd!" "Heb je je werk als koster gemakkelijk kunnen kombint.r en met j e beroep? " 11 Toen ik nog in Leerbeek woonde , werkte ik voor en na nog op de boerde rij. Na de oorl og werkte ik een 4 tal jaar op het gemeentehuis. Dan heb ik in een bedrijf gewerkt waar ik karkassen van zetels maakte. ' k Moest toch zorgen dat ik mij later kon placeren he ~ Onze jonge koster had immers a l enke l e keren gepinkt naar Hilda en hij ging gr aag u i t dansen. 11 ' k Was à peu près de beste wal ser uit de streek zulle !" "Ja , maar hij danste meer met mijn zuste r dan met mij" flapt Hilda er gauw tussen. 11Ja , links en rechts op éne vie rkante meter ! " gaat hij verder. "Als ik in Lot kwam, ben ik beginnen werken bij Catala , zo ' n 9 jaar. Daarna ben ik in de GB begonnen. Ik had nergens geen problemen om te verletten. Ik deed mijn werk a ltijd graag , werkte goed door en rekupereren kon ik dikwijl s zelf rege l en zoals het mij paste." 11 Je bent dus a ls jongma n naar Lot gekomen. Wanneer is Hilda met u meegekomen? 11 "Twee maand l a t er, in oktober zijn we getrouwd en hebben we onze intrek · genomen in huis nr.19 van de Mo l enstré'Et." 11 Herinner je je nog de eerste doop of huwelijk?" 11 Ja , de eerste doop was Lutgarde van Gaby van de Kring. Mijn ee rste begraf enis was gel oof ik moeder Cuvry. De eerste trouw , dat weet ik ni et ..neer. 'k Weet nog we l dat het eens gebeurde dat de bruid all een in de kerk zat en dat de bruidegom niet mee wou komen. Samen met zuster Roberta ben ik ook een paar keren peter geweest t oen de f amilie ze lf niemand vond. Als 1 t doop was grabbelden de meters zo een handsvol suikerbollen uit een grote zak , niet ge lijk a l s nu in een schoon verpakte doos ! Er we r d toen ook meer plezier gemaakt; Bij een trouw trok dikwijls een accordeonist voorop om na de ke rk de café ' s te bezoeken! Tegen dat ze thuis kwamen waren ze natuurlijk a l goed ge lanceerd! ' t Was toen toch gemoedelijker. De mens en zijn nu jal oers en onverdraagzaam geworden. Als ze ons vroeger een farce gebakken hadden , waren we daar niet kwaad om, maar we zochten direkt hoe we een poets konden terugl appen. 11 1


10

\J 'fl

n

1

'

b \)

"Wat is zoal de t aak van een koster?" "Luiden vó6r <l.e mi ssen, begrafenissen enz. Nu is dat enkel nog een knopje induwen m~r vroeger moesten we aan 't klokzeel trekken enwipten we mee omhoog. Als je de koord te hoog vast had, sloeg je met de handen door 1 t gat in 1 t plafond! Ja, en als de koord door je handen schoot waren ze verbrand. En weet je dat ook: als een man sterft luidt eerst de zware klok, dan de lichte. Voor een vrouw is het omgekeerd. Er werd oo~ veel meer en langer geluid. In Leerbeek waren er zelfs k l okkenluiders aangesteld. We moeten ook de kledingsstukken van de priester en de boeken_lsJaarleggen; zorgen voor de kaarsen en voor de wijn; kortom alles in gereedheid brengen. Gelukkig is'tnu veel eenvoudiger." · "Als we hier eerst in Lot aankwamen, dacht ik dat ik hier geen drie dagen zou kunnen blijven. Die verandering van een open dorp op de buiten naar een rijwoning was heel g root, " zucht Hilda nog. Maar gelukkig hebben ze veel l eute gehad in de Molenstraat met al de geburen van "haJfènhalf". "Mens toch, zoals met de trouw van hun zoon. Heel de straat was u i tgenodigd, en er we rd gedronken tot ' s morgens! Je had die suite moeten zien,hoe die uit de kerk van Dr ogenbos kwamen. Dat moest je beleefd hebben! •• " ' k Heb veel gelachen in mijn leven. Zoals die keer met Catherine Ché, zoa ls wij ze noemden. Zij had me al dikwijls liggen gehad !odat lk bes l oot haar ook een poets te bakken. Samen met haar man haalde zij het stoelgeld op. Ik had hun gel dtassen aan mekaar gebonden. Zij kwam eerst naar voor , gooide a ls naar gewoonte met een ferme zwaai haar tas over de schouder en meteen trok ze ook die van haar man mee de lucht in! De ganse kerk schoot in een l a ch; ge lukkig stond de pastoor toen nog aan het hoofda ltaa r met de rug naar de mensenJ Als 't voor een farce was wisten ze me ook a ltijd wonen. Zo hield Marcel van de vliegers mij op weg naar de kerk eens tegen. Hij had een spreeuw gevangen en wou Miel en Mathilde van uit de Kerkstraat eens doen verschrikken. Hij vroeg me zijn lange l adde r t e dragen en ze tegen hun geve l te plaatsen. Dan gooide hij de spreeuw door 't open raam hun kamer binnen ! We hebben er nadien nogal van l angs gekregen , vooral omdat dat vogelke ' t een en 1 t ander had l at en vallen! :Maurice van Nieke heb ik ook eens doen schrikken. Als ik ' smorgens naar de kerk trok , was hi j p~s begonnen het rolluik van ' de deur op t e duwen. Ik zag e r zijn twee benen uitsteken en gr eep ze s tevig vast. Hij slaakte me zo ne schreeuw dat ik dacht dat hij een ge r aaktheid zou krijgen! 'k Heb me dan twee weke.n· niet meer laten zien! Maar ' k heb teruggekregen. Zo vond ik zek ere dag mijn auto n~et meer terug. Terwijl ik in de kerk bezig was , haddenze a..e auto weggeduwd tot in de ·wei van den beuk, a chter de kerk. Emilienne van Niek e en Marcel wisten er meer ove r! 1k Heb mijn l even vanzelf verbeterd doo r naar de Kerkstraat t e verhuizen. Zo dicht bij de kerk kon er niet veel meer mislopen! 11 Waar onze koster ook t erecht fier op is , is het kerkkoor! ·~n Leerbeek moest ik a lles voo rzingen want n~emand kende muziek. Maar de pastoor waardeerde zeer de inspanningen van die mensen , kwam rege lmatig luist er en en betaalrezelfs regelmatig een tournee. Als ik hier in Lot aankwam , hielden de zangers repetitie bij Nieke, maar dat -heb ik niet gewild,zingen met de pint in de hand, dat was toch geen werk he! In 1 t begin waren er 6 à 7 zangers. We zijn nu uit gegr oe i d tot een 30 t a l mensen. De eerste vrouw die kwam aans luiten wa s Coleta Debusscher 1 daarna kwam Maria Van Rolder en zijn er ook heel wa t jongeren komen meezingen. We zijn thans een volwaardig koor dat niet moet onde rdoen voor de omligge~de parochies. Ik ben de eangers erg dankbaar dat ze wekelijks die inspanningen doen. Vooral de jonge elementen hebben mijn bewondering. Ook in de week komen e r koorleden vrijwillig begrafenissen of andere diensten opluisteren. De grote verdienste is de steun en de vriendschap die we van mekaar genieten. Stel u eens een viering voor zonder koor. De mensen zouden nogal verschieten van de stilt e in de kerk. En zangers zijn brave mensen , de meeste toch , behalve dan die sjarel die mijn brilgl azen overplakt had. ·· .Op het moment dat ik moest spel en zag ik geen steek voor mijn ogen. Diezelfde sjarel he eft zo eens samen met zijn spitsbroede r het slot van de koffer ontrege l d. Potverdekke, dan


." 11

was ik kwaad! Drie dagen heb ik er aan gewerkt voor ik hem weer open kreeg. J a , maar zeg, de pastoor mocht dat niet te weten komen he! J a 't is waar dat er op 't hoog~l~een plaatje hangt "verboden t e roken", maar zij die durven zeggen dat zij mijn sigaar tot beneden ruiken, die vertellen leugens!" Aan de muur en op de kasten staan heel wat tinnen voorwerpen tentoongesteld. 'W e houden van tin, 11 zegt Hilda en ze toont ons de ge schenken die ze beiden kregen bij hun oppens i oenstelling en bij gelegenheid van allerlei feesten. Op 't hoekje vande tafel had Achi e l zijn eretekens klaargezet. Oprecht .f ier is hij op zijn Gemeentelijk Gouden Ereteken Ku~st en Cultuur; het Ereteken van de Staatssecretaris Rika De Backer voor meer dan 40 j. lid van het Ste Ceciliakoor; en het Kerkelijk Ereteken: het Gouden SintRomboutskruis. "Dat moet later op mijn kist liggen" voegt hij er aan toe. '~u j e gepensioneerd bent koster, kun je nu je dagen·mog gemakkelijk vullen?" "Luister, het binnen blijven tijdens de winterperi ode , dat vind ik het ergste. Wat ik wel doe is bakken! 'k Heb dat vroeger thuis zien doen en ik ga er nog altijd mee door; ik maak brood, taarten en cake. Ja, zegt Hilda, en eten maakt hij ook. Als we samen werkten , was hij alt ijd eerder thuis zodat hij instond voor ons avondeten. Als hobby, vertelt hij verder, werk ik graag in de tuin, dat is een goed verzet. We gaan ook verschillende keren per week bij ons dochte r Greta en schoonzoon Eddy di e nu in Herfelingen wonen. De kleinzoon Kris is natuurlijk de grote lieve l ing! Ik zou hem al willen leren dansen maar 13 maand is nog een beetje jong geloof ik. Elke week trekken we ook naar mijn schoonbroer in Leerbeek." . Beide houden nog steeds van hun geboortestreek. De schilderij met de kerk van Heikruis is er het uiterlijke teken van, maar ook hun hart hebben ze aan dat mooie stukje Pajottenland verpand. " 'k Heb al tijd gezegd dat ik zou terugkeren" zegt hij. Maar Hilda replikeert: "Dat doe ik niet meer. ' k Heb hier a lles vlakbij en nu we stilaan een dagje ouder worden moet en we...Ugar rekening mee houden."

"Achie l, j e bent nu wel gepensioneerd a ls werknemer van de GB, maar je bent nog a l tijd koster. Hoe l ang hoop je nog dit werk vol te houden?" "Zolang ik gezond mag blijven en de trap nog op kan, zou ik koster willen blijven. Er is wel al sprake geweest dat 't or gel zou beneden komen. Dan zou ik nog langer kunnen spelen." "Zeg koster, uw Hilda heeft gezegd dat je soms nog niet eens weet waarover de pastoor gepreekt heeft. Hoe kan dat nu, je hoort de preek toch wel drie keer!" "liaG~ eens hier he, ik luister naar 't epistel en naar het evange lie en dan lees ik de liederen die we gaan zingen. Aan mij moeten ze de l ez ingen niet uitleggen. Ik heb ik dat direkt verstaan, maar schrijf dat niet op he!" Koster, je had ons eerst geantwoord dat je niet veel te vertellen had maar eens goed op dreef, geraakten we zo geboe id dat het ons moeilijk valt stilaan dit gesprek af te sluiten! Het was ons een waar genoegen u en uw vrouw te ontmoeten. Je houdt van het leven en van je werk. Je kan mensen waarderen en jongeren aanmoedigen. Je bent een Palieter die het l even langs de goede kant bekijkt. Je bent een eerlijk man, met een hart van koekebrood, niet door uzelf gekneed en gebakken, maar door Hem wiens heerl ijkheid ~111r'!t

....

je heel je leven bezongen hebt! Bedankt, en vergeet uw regime niet!

J.en J. van Lotgeva llen


KWB lot

Op 24 mei 1987 Grote gebeurtenis !! ! ! · Een wandelzoektocht .. •• . doorheen ons dorp LOT

De K· W B afdeling Lot organiseert inderdaad op zondag 24 mei e.k . een zoektocht doorheen het dorp.

Vertrek aan de Chirolokalen in de Kloosterstraat vanaf 13.30u. Na het af leggen van het trajekt volgt er een verrassing in de Chirolok a ler1.

Opgepast ! !! !! !!!! Er zijn pracntige prijzen te winnen (een fiets als 1e prijs ).

Dus, allen op pos t en liefs t met zov e el moqelijk natuurlijk.

Tot dan.

- - ---·--- - -····" ·-

·- "·- ····-·-·--·--·-...-.-

·----"-· ... "-- .


.

I , R..- 0 0 l ·

l

/ • ""

----------. . : . ~

,

1

.1

~

~

Ja. hoor h~i ~ is w~er · zo ver We plannen onze 3de familiereis '

1_":.f 7 . : ;

v.oot 1'988 . vadäf :.

. :: ~

"

.

:~

~'.

;

'·. B.~--~ t_eirim i n<i :: .!;r. ~ecii·t'~ 1

pleisterplaats

i

t/m 21 /7 met als

di~maal ,

STANZACH.

I'•.

· VttH!>r ~e · ·we_ét'iJieri.9~ .11 : Er is een ~.

;

~

:

~

~~

r

~ j

~~ • \

ko r't.é '. i''nf" o·r~rrlir·t i ea -~tém d e p 1 5 mei in de Chalet (over de vaart) van de Fr. Walravensstraat om 20 uur.

Inschrijvingen mogelijk op 15 mei of bij Edward Verhoeven in de Zennestraat 87. Tel: 376.22.99 (opgelet, de

plaatse~

zijn beperkt).

Wij verwachten u

Tot dan. K

0

H

P

U

·y

E

R

KWB-Lot start met een komputerlessen .reeks in de maand september 1987 Inschrijvingen bij E Verhoeven G Debognies

Zennestraat 87

Zennestraat 118 Tel 3763025

.:. .: .-----=::_:.~ - - - --- ..... "-....--- ·-

\....

Tel 376229~

1~~~~~~~~~~~-

-~-

-


..

14

:n

Ufc

ce · ®nn~ce

~@@~ In de koude nachten van mei 1937 trok Grammens voor de zoveelste keer de .straat op om sluikwerk te plegen. In tal van steden en gemeenten , waar nog tweetalige straatnaamborden en· opschriften waren overgebleven , werd het frans met een verfborstel overveegd , "dit in den geest der ' toepassing der wet" , schreven onze Vlaamse kranten. En omdat staats- en volksgezondheid hand in hand gaan , ook even aandacht voor het volgende: '' Het is verboden van deur tot deur te gaan met BRILLEN en andere optische instrumenten ." Vijftig jaar geleden kon er inderdaad nog een oogspecialist ~bij je aanbellen met de vraag of je bril nog sterk genoeg was om de kleine letters van je krant te lezen . Indien niet , dan kon je straffere glazen kiezen uit de bak die de gedienstige man op de buik droeg .

En van onze nationale radio-omroep gesproken. Deze baart alvast één extra zuinige krant zorgen . Wij citeren : Het personeel van het Nationaal Radio Instituut neemt een uitbreiding die onrustwe kkende verhoudingen begint aan te nemen. In 1933 waren er 282 personeelsleden, nu - twee jaar later - reeds 413. En er is nog geen sprake van ophouden. Waar gaat ·dat naartoe? Die karneradenrepubliek wordt een niet meer te vullen afgrond, waarin het geld van de belastingenbetaler verzwindt. We hebben het eens uitgerekend : er zijn nu al méér personeelsleden dan ze - per dag - platen kunnen draaien . Tenzij dat ze per plaat één man nodig hebben om ze gereed te leggen en één om de pick-up op te winden .

In het Engelse Southgate werd een hond, die wegens het bijten van een politieagent ter dood w~s veroordeeld , in beroep vrijgesproken . De advokaat van het dier - of van diens eigenaar als je wil - had als pakkend argument aangevoerd dat het dier een paar jaar voordien een mens uit een brand had gered.


15 Te Moskou werden de vonnissen bekend gemaakt d ie uitgesproken werden over zeventien dissidenten , zeg maar sympatisanten van Trotski. Het is bekend dat Stalin in alles en nog wat dat tegenslaat de kwade hand van zijn verbannen rivaa l ziet v en wie ooit maar één pint met de exorganisator v an het Rode Leger dronk ; loopt het gevaar in de gevangenis terecht te komen . En dat j e in dit geval maar weinig verhaal hebt v leren de uitgesproken straf fen . Dertien van de beklaagden kregen de doodstraf , de vier o v erigen komen er al ni et vee l beter van af , want deze kregen levenslang . Onder de ter dood veroordee lden zijn er twee bijzonder grote katten : PJATAKOV , voormalig vice -volkskommissaris van de Zware Industrie en RADEK , een e x -topfunk ti ona r is van de KOMIN ~ TERN . Het is duide lijk : Stalin lus t zijn ex-medewerkers rauw .

Amerika zit dan weer met andere problemen : meer bepaald de grootste overstroming uit zijn geschiedenis . · Over een afstand van respektievelij k 600 en 1000 km zijn de OHIO en de MISSISIPI buiten hun oevers getreden . In een stqd als Portmouth staat het water anderhalve meter hoog in ~e straten . Vandaar dat er nu a l 400 doden en 1 miljoen d ak lozen zijn.

.. '

De Duitse vindingrijk~ei9 kent geen grenzen . Zo heeft de Duitse in~ genieur Rundstatter een fuachine uitgevon~en waarmee muziek kan g eschreve n worden met de snelheid waarmee een dactylo een brief tijpt . De machine tikt zowel de notenbalken a ls de sol- en fa s leutels , zowél de noten van de zangpartij als de ingewikkeldste a kkoorden .

·~

Tn Spanje is er een eing gekomen aan de lange reeks suksessen van gene~aal Franco . In zijn pogingen om Madrid te omsingelen had de generaal nabij het stadje GUADALAJARA een groot offensief ingezetr waaraan deel werd genomen d oor het 35 . 000 . man s terke CORPO TROPPO VOLONTARIE . Maar de Italiaanse v leugel van zijn leger had in deze zin pech : dat het uitgerekend tegen de republikei nse hoofdmacht en sterke International8 Brigades moest optornen . Nadat hij zo'n 2000 man had verloren vond de Italiaanse kommandant dat het tijd was om achter de linies wat te gaan uitblazen .

In Duitsland krijgt de katholieke kerk het hoe lange r hoe meer te verduren . Va ndaar dat de Paus in z ijn pen klimt en een gepeperde encycliek schrijft : "Mit Brennender Sorge "r die in alle kerken van Duitsland wordt voorgelezen . In ·de eerste plaats ontfermt de Paus zich over de Duitse kerk zelf . We kunnen niet langer dulde n , zegt hij , dat onze kerken , scholen en andere insteilingen wor den aangevallen en dat de nationaal-socialistische regering de opvoeding van de jeugd naar zich toetrekt , des te minder omdat het Derde Rijk de god sdienstige gedachte een profane inhoud probeert te geven . Maar_ook_de_ uiilias_sen zelf van de Nazi-pqlitiek worden aangevallen v in d~ eerste plaats de rassenleer en de Blut-und-bodenideologie . " Wie deze dwalingen uitspreekt , verloochent zijn geloof . Voor elke kristen blijft het kruis, waarmee door vijanden van de kerk de spot wordt gedreven , het enige symbool . " L . Lot


--· ~·---

..--

...._ _..

--


17

Onze legendarische Heiligen Sint Gurik (feest 12 augustus)

Deze keer is het een heilige , werkelijk van bij "ons" , maar ik moet eerlijk toegeven , dat ik er nooit had over gehoord , ten minste niet onder die benaming , tot ik op een goede dag naar een begrafenis ging in de Sint Gurikskerk te Dworp . Op een muurschildering in de weekkapel , gemaakt door Maurits Nevens, de voorzitter van onze Lotse Kunstkorf , staat hij naast andere Heiligen afgebeeld als een bisschop , staande op een slang of draak . Mijn nieuwsgierigheid was gewekt ) maar in mijn boeken vond ik niets over deze Gurik . Van de pastoor van Dworp en ook van de koster , kwam ik te weten dat hij officieel eigenlijk Sint Gaugericus heet en dat de franstaligen hem kennen onder de naam "Saint Géry" . Toen was ik nog nieuwsgieriger, want ik herinnerde mij plots het verhaal over de oorsprong van Brussel, dat mij i n mijn jeugd werd opgedist . • Brussel zou namelijk ontstaan zijn op een eilandje in de Zenne ,

omst~eeks

het

jaar 600 , waar onze Gaugericus zich als kluizenaar zou gevestigd hebben . Dat zou de huidige "Place Saint Géry" of "Sint Gooriksplein" zijn geworden en er is ook nog een "rue Saint Géry" (in brussel kennen ze de namen van straten en pleinen inderdaad nog altijd beter onder hun franse benaming) . Maar wat was die Gaugericus in Dworp komen doen? •••• Dan maar snuffelen en zoeken in allerlei boeken en ziehier wat ik uiteindelijk heb gevonden: + +

+

Gaugericus werd geboren rond het j aar 540 te Carignan, vroeger Yvois (Luxemburg) . Hij was een vrolijke , maar ook zeer vlijtige en zeer vrome jongen. De naam van Gaugeric zou betekenen 'rijk aan vreugde ' (gaudeum=vreugde en ric=rijk). Al zeer vroeg werd hij misdienaar en weldra kende hij, dank zij zijn toewijding en goed geheugen , alle latijnse gebeden en litanieën uit het hoofd . Een gewone jongen die latijn kende was in die tijd natuurlijk een opvallende zeldzaamheid . Hij werd dan ook opgemerkt door Magnéricus 1 de bisschop van Trier, tijdens een rondreis. Deze bevorderde hem onmiddelijk tot . diaken en toen in het jaar 585 de bisschop van Kamerijk (Cambrai ) kwam te overlijden , werd hij door het volk en de geestelijkheid spontaan verkozen om deze te vervangen (dat was in die tijd inderdaad allemaal mogelijk ) . Men had-zich- in hem niet vergist , want hij ontpopte zich als een ware apostel en stichtte in zijn bisdom (dat zich tot onze streken uitstrekte ) verschillende kerken en kapellen . Hij onderscheidde zich vooral door zijn liefde en tegemoetkomingen tot de armsten onder de armen, de slaven , de gevanger.en en parias allerhande . Hij overleed omstreeks het jaar 625 .


18

+ +

+

Het is dus niet waarschijnlijk dat Gaugericus in het jaar 600 als kluizenaar zou zijn komen leven op een eilandje in de Zenne , vermits hij toen al .biss?hop . ~as ·. Maar het zal wel waar zijn dat hij hier te lande kapellen en kerken hèeft opgericht of doen oprichten . Te Dworp onder andere , zou er in de 9 de eeuw een Sint Gaugericus-kapel zijn gebouwd , maar dat was slechts een schamel lemen hutje . De eigenlijke 'kerk' dateert uit de 12 de eeuw . Zij stond op de plaats van het ·tegenwoordige gemeentehuis en werd gebouwd uit bruine ijzersteen afkomstig uit de 'bruineput' . De steengroeve is nog zichtbaar 9 gedeeltelijk in het 'kajottersbos' en het 'Domein van Huizingen' . Van die eerste stenen kerk is nog alleen de doopvont en de altaarsteen over gebleven , nu nog ingebouwd in de 'weekkapel' te Dworp (rechts naast de hoofdingang van de huidige kerk die opgetrokken werd in het begin van het jaar 1800 ). De altaarsteen is gebruikt geweest als 'brug' over de molenbeek, maar werd met veel moeite (twee traktors en heel wat vrijwillige mankracht) terug naar boven getrokken en in ere hersteld door de huidige pastoor, Eerwaarde Heer Vanhaecke F Ik heb ook afbeeldingen gevonden van de eerste Sint Gaugericus-kapel te Brussel, maar dat was eveneens een zeer bescheiden bouwsel uit hout en leem en met een strooien dak . Later, omstreeks het jaar 977 deed Karel , graaf van Lotharingen, op het eiland een vesting of 'steen• optrekken en de kapel werd er ingebouwd als bidplaats van het kasteel . Daarvan getuigt een oud volksliedje : Karle ooc in sine daghen Die hertog was van Lothrike Dede te Brusele maken binnen Tusschen twee armen van der Sinnen Sine woninghe alsoe men weet Dat n.u 't Sinte Gurycx heet Dat was sine capelle Het kasteel raakte in verval toen omstreeks het jaar 1100 de eerste vestingmuur rondom Brussel werd opgetrokken , maar de kapel bleef bewaard en werd tot een vrij grote kerk omgebouwd . Deze werd echter verwoest in 1796 (na de Franse revolutie) . Wat die draak betreft 9 die Sint Gurik met de voeten treedt op de muurschildering in de weekkapel te Dworp , er bestaat inderdaad een legende over~


19

De Zennevallei werd . in die tijd geteisterd door een soort watermonster 9 :dat door niemand minder .'dan Sint Gaugericus zou verdreven zijn. Bisschoppen die draken versloegen zijn er meer geweest , onder andere Sint Servatius van Maastricht . We moeten dat natuurlijk symbolisch zien : Die draak of duivel of watermonster 9 of hoe · je het ook wil noemen 9 was het alhier heersende heidendom ; dat door de komst van Gaugericus inderdaad werd uitgeroeid, om plaats te maken voor het Chri~telijk

geloof. Het is wel vreemd dat er in gans Brussel geen enkele Sint Gaugericus-kerk meer is , terwijl Sint Michiel de patroonheilige van onze hoofdstad werd die •• ••• 66k de duivel onder de vorm van een draak heeft verslagen F. De Wilde

PAVVE~rrREK

1987

Oven het algemeen wa.1.> het te die.oog en te koud vooJt e.e.n "nOJLma.le." pa.ddenbtek;

H.lj begon v1toeg op

ge~eet

onve.JtL«lQht en

e.<.gen~jk

te

Za.te.Jtda.g 28 6e.bituatd: Het wa.6 a.i 10 UWt '-6 a.vond-6 a.IA .<.k. toevait.lg vMpte.tde. dat e1t ove1ta.l 1te.e.d-0 heet wat wa.1ten doodge1te.den (- 30J . Zonda.g 1 maallt: 148 padden en 10 b1tuJ.ne. k.lkkvr.-0 . Maandag 2 ma.a.Jtt: 9 pa.dden wa.a.Jtvan 1 paalltje . V.lYl/.idag 3 ma.a.1tt: Ve tJie.k houd,t even pi o:tl.i op aL6 h.<.j v1toeg.tljd.lg begonnen ~ t,o~ Maa.rz4~g 23 ma.a.1tt : 160 padden p 4 k.lkke.1t-0 e.n 4 -0a.i.a.ma.n.de1t-0 . V.le. a.von.d wo1tde.n e.Jt wee1t ± 50 doodgekedenp 30 a.tteen 1teed-6 op de La.kenbe.Jtg . V.lYl/.idag 24 maallt: 438 pa.ddenp 3 k.lkke1t-0 en 5 -0ala.ma.n.de.1t-0 . WoeMda.q 25 maa!l.t: 336 pa.dden , 5 ki.k.ke.1t-0 en 6 J.iafuma.nde.1t-0 . Vondvr.dag Î6 maallt: 119 padden e.n 2 -0af..amande1t-0 . VJt.ljda.g 27 maallt : 36 pa.dde.n; Za.tekda.g 28 maaJLt: 5 pa.d6de.n . Zon.dag 29 maallt: Tempe.Jta.tw.vc. gedaaf.d tot 3° e.n dtv.> ge.en À7t.ek meelt . Ma.an.dag 30 maallt: 4 padden. V.lrt-6da.g"31 maall:t: 38 pa.dden en 1 -00..fuma.ndvr. • Woe.Yl/.ida.g 1 ap1t.ll : 23 padden . Vonde.1tdag 2 ap1ti.i : 36 padden. V1t.ljdag 3 a.p1t.ll: 86 pa.dde.n. Zate1tda.g 4 ap1lit: 92 padden ( 6 ove.Jt.JtedenJ • Zon.dag 5 ap1t.li: 16 po.dde.n d~e. na.all de. paa.1tp.taa...tó :Vc.ekke.n ~ ma.all e.Jt komen eJt d.le. avond m{Yl/.ite.n-0 evenveel te.1tug ) dtv.> de. tVtug:tJr.e.k ~ begonnen.


Maandag 6 apn-i..l :

-0 Mo1t.ge.M m-i..Mte.M 10 padde.n dood, du-6 ~ e.Jt waaJt-Och.<.jn.e.ijk he.e..e. de. nacht te.nu.gtlc.e.k ge.we.e.-0t . 1 -0 Avond.-6 nog 32 padde.n (wa.a.)(onden 1 koppe..l6 ) YUUVt de. vijven toe. ~ ma.all honde.1tde.n te.1tugVc.e.h.k.e.1t-0 . Ik p.f.a.a.;,ó., .6.te.ne.n onde.Jt. het d1ta.a.dJt.Mte.I!. om de. tenu.gbr.e.kke.1t-0 dooit te. f..ate.n . ' .6 MMge.M 16 padde.n dood , maa1l het zijn. n-le.t ai ie.maat te.1wgVr. e.k.k.Vt.6 vvimw e.Jt nog 3 k.oppe.ló b-i..j WM.e.n. . Maait die. zu.tte.n dan we.l tot de. ~~e. tlte.~ke.1t-0 Ylb.iJ.JL de. po.a!tp.e.a.a.t..6 be.hone.n. Venmm etc. zo ' n uäge..6p.1toke.n .te.1tug.tJr.e.k ~ zat Vl in onze. c.<.j6e.Jt-0 wel. n.<.e.t ve.e.t ve.JLande..11..<.ng me.e.n k.ome.vi.. He..:t. :tota.a..e. ~ du-6 t ot nu toe. 1. 578 padde.n (dit ge.tdt e.nk.e.l voo1t de. ove.1t-0te.e.kp~e.n Sot.e.e.nbe.Jtg , Mo f.e.Mtlta.atr Lake.nbeng, Spoo1iwe.g.6tJc.a.a.:t, J . B. W.i.. j nant.6.tttaa.t. Vvige.te.ke.n me.t de. c-i..j6e.1t.6 van ve.nle.de.n jaa1t zulte.n e.Jt zowat 550 padde.n m-i..ndvc. ge.we.ut zJ..j n ( é.é.n viende.) • Va.:t l.<.jk.:t OM ptot.6 e.e.n zé.é.Jt gif.oot 1Je.1t-0ch.<.P.. (de. P...a.o.J"....6.t.e. 4 j aalt bte.ve.n we. -0te.e.d.6 1tond de. 2000) . We. he.bbe.n oob. me.ne.n op te. me.1tke.n dat e.I!. na.all. ve.1thouding ve.e.t m-i.nden man.ne.tju wa.1te.n db::. ja.o.JI. e.n da.;t ze. kle..<.ne.Jt wevte.n dan 1101tmaa..e (jongen? ) . Ve. vJt.ou.wt ju daa1te.nte.ge.n te.ke.n OM zwaaJt. .ü.jv.<.ge.Jt. dan andene. ja;ie.n . E!t U.Wle.n ook ze.e.Jt ve.e..e "dote.nde. 11 diQ.!ie.n , d.u-6 me.t 01t-i..e.rz;t.a;t1_e.-0t o0Jt.ni.6.6e.Y1.c We. be.pe.Jt.ke.n e.k OM vooklopig t oe. de.ze. 6e.ite.n vMt te. -0te.l.le.n , zonde.Jt. e.Jt. vooitbaJti.ge. be..6R..u.<.te.n u.<..t :te. tJc.e.l<.ke.n . Ve.de.n aan de.ze. ove.1tze.ta.k:ti.e. me.e. (nie.t alle.ma.al'. e.ve.n ijve.1t.<.g e.n .Vr:ouw he..f.a.a..6 ) : Natha.Ue. Ph.<..f..ippaJtt, V-i.Jt.k Lu.yck-0 ~ Annie. e.n J~cqu.e..6 Coiwe.tr..6 , Jan e.n He.le.n Ve.vadde.1le., Luc Vande.nb1tande. ~ FJt.e.ddy Vandie.-0t, Jachithe. Vu.mant, F1ia.nci.ne. Vanbuyl.ae.1te., Me.j . Me.e.tld;U , Jan i3Ujk.e.1t1.i e.n doch.telt !le.e.ic..e.e. r JaMJ.ie.M e.n zoon, 1 lan Ha-0-0e.l Je.an e.11. Edw.<.g . Tahon MaJr.n.<.x ? Ju1.ii.e. Ve.cafuLve.. , Vupont. Ha.1t.te.Ujk danlz aan Rad.<.o V.<.cto1t..i.a, de. ge.1.ichJt.e..ve.n pe.1t-0 ~ maalt voOJiaf!. aan de. ge.me.e.n.te.di.e.Yl..6.te.n va.n Be.e.Jt-Oe.i voott. de. te.ch~che. e.n mo1te.te. 1.i.:t.e.un, de. puike. d1ta.a.da6 1ta-0tvting op Sotte.nbe.Jtg e.n he.t p~e.n van de. vvc.ke.eJt.1.ibo1tden. We. he.bbe.n tot n.u toe. we~nig 06 ge.e.n ge.ge.ve.M ove.k de. ande.Jt.e. padde.nove..1t1.ite.e.kpta.a.J.Aen i n onze. ge.me.e.nte. . Zo we.1tde.n e.1t op d~ Lot.6e.. -0:te.e.nwe.g te.tl hoogte. van 'iPadde.n.bo1t1te. n doolt. toe.va.f.Uge. v1t.<.jw.<.ltige.1t1.i 70 padde.n oven ge.ho~pe.n. r ma.aJr. Vl. we.Jtde.n e.k honde.l!.de.n dood ge.Jt.e..de.n op de. avond van woe.Mdag 25 mo..cvr.t . Zo z~e.t me.n da ~, daalt ~ ge.e.n ovenze.t:i:..e.Jt..6 z.<.jn, de. padde.n ve.Jtde.Jt me.e.doge.nf..oM wo1r.de.n p.ea..t gene.de.n é.001t. 1toe.lze.foze. a.u.tobe.1.itu.u1t.de..1t1.i , d~e. z~ch aan di e.1te.n- e.n natuult.buche.1tmi.ng nie.t.6 ge..t'.e.ge.n We.n. 1

p

F. Ve. W.<.f.de WIST JE DAT - WIST JE DA".r - WIST JE DA:I' - WIST JE DA'.r - WIS'l' JE DAT - WIST JE

- we de inlichtingen voor de akti vite itenkalender via de wijkverantwoordelijken verwachten tegen uit erlijk 15 juni bij Jan Vandendriessche, Fr.Walravensstraat - we uw getypte kopij over het ver enigings l even ven.achten tegen uiterlijk 6 juni 1987 bij : F.dward Verhoeven r Zennestraat 87 . Frederik De Wil der Kesterbeeklaan 28 . Jan Vandendri es sche 9 Fr . Wal ravensstraat 139 . - we Lotgevallen 114 samenrapen en nieten op 24 j uni 1987 an 18 . 30u in de lokalen van de Kloosterstraat.


21

J

r

Reeds s vragen kregen hier een antwoord, vele bleven nog onbeantwoord , zodat we niet meer tijd gaan verspillen aan de inleiding .

6. WAARVOOR KAN IK TERECHT BIJ DE SOCIALE DIENST VAN HET LEGER ? Iedere milicien kan beroep doen op de Sociale Dienst . De tussenkomst van de Sociale Dienst kan zeer verscheiden zijn - Indien hij vragen heeft op administratief , sociaal v juridischr gerechtelijk of practisch vlak : dan kan de Sociale Dienst hem de informatie geven die hij nodi g heeft ; - Indien hij persoonlijkef fam iliale of echtelijke mo~ilijkheden heeft : dan kan hij bij de Sociale Dienst gehoor u steun, morele en psyc~ologische bijstand en een psychosociale begeleidïng vinden; - Indien. hij getroffen wordt door ziekte of ongeval of bij het over lijden van een gezinslid : dan is de Sociale Dienst daar om de nodige bijstand te verlenen1 - Indien hij gehospitaliseerd wordt in een militair hospitaal : dan zal hij er een maatschappelijk assistent(e) vinden die hem zal bijstaan om deze moeilijke periode te helpen doormaken; Indien hij moe ilij kheden heeft bij het vervullen van zijn functie of in zijn relatie tot zijn chefs, zijn collega ' s of zijn ondergèschikten : dan zal de Sociale Dienst trachten zijn problemen te helpen oplossen en zulks met de nodige omzichtigheid en met eerbiediging van de militaire structuren ; - Indien hij meer specifieke probleme~ heeft f zoals ·bvb . alcoholisme : dan zal de Socrale Dienst hem hel--p~n v in samenwerking met de meer gespecialiseerde diensten zoals C Mi l A. Je kan met deze dienst zelf contact opnemen v op het adres van de gewestelijke dienst uit jouw provincie. Je kan ook contact opnemen via de eenheidscommandant , en dit gedurende de diensturen .


22

In sommige eenheden komen ook afgevaardigden van ' de Sociale Dienst spreekuur houden . SOCIALE DIENST-GEWESTELIJKE BUREAU ' S 2018 ANTWERPEN - Marialei 53 / 5 8000 BRUGGE - Hooistraat 27 1040 BRU$S·E~ - Tervurenlaan 6 7 '

- Triestlaan 12 - Guf fenslaan 26

9000 .§ÉNT 3500· HAS ~ ELT

03 / 230 . 76 . 6 0 050 / 33 . 13 . 26 02 / 734 . 00 . 69 02/734 . 00 . 96 091/25 . 57 . 93 011/22 . 14 010

WEIDEN Q.Q~·~/221,48 -20 . 33 Toestel 51 "\.'.:-" ··,." =v" D-500Ö ·î(91n~ "4.d' ·:::_. Ghlod~igstras~è. 8; -:: Jön~.er's'd·o!1">... i SPB 7 - 409Ó -"BSD· .:! '.. .:~· ". . " SOEST 0049 / 29i':.'i7 .' 11 ~ '50 D-4 770 Soest. - .Errláen1it.r asse 4 ;" . . SPB 1 _ ! 4o~o: a§D

·,

1

. •

"

\

"

.

7 • WAT MAG IIV\TANT,JtT ".BSD MEENEMEN NAAR HUIS ?

>· : .. " .. ·-·· :

.: ,.

GOEDEREN

BSD-millicien met onbepaald verlof

Onbepaald verlof en zonder aankoopbewijs

BSD-ers met gewoon verlof

a) Tabaksprodukten

300 stuks

200 stuks

100. stuks

300 150 75 400

200 100 50 250

100 50 25 125

sigaretten cigarillo ' s sigaren rooktabak

stuks stuks stuks gram

stuks stuks stuks gram

stuks stuks stuks gram

b) Alcoholische drank niet mousserende wijn en hetzij : gedistileerde of alcoholische drank met een alcoholgehalte van meer dan 22°

4 liter

1 , 5 liter

hetzij : dranken van ten hoogste 22°

3 liter in totaal

c) Parfum

75 gram

2 liter

1 liter

1 fles van 0,7 tot 1 1.

0,50 l iter

2 liter in totaal

0 , 50 liter

50 gram

7,5 gram

d) Toiletwater

0 , 375 1.

e) Koffie + ekstrakten

300 gram

200 gram

200 gram

60 gram

40 gram

40 gram

f ) Thee + g) ANDERE PRODUKTEN 0

0

-

0

0

0

0

o,o

0

Totale maximumwaarde : 7 . 200 frank

·-

- ··

----- -

0,250 1.

0,125 1.

Totale maxi- Totale maximumwaarde : mumwaarde : 1 . 600 frank 800 frank


23

8. IK WORD GEDAGVAARD VOOR DE KRIJGSRAAD. HOE KAN IK MIJ LATEN BIJSTAAN DOOR EEN ADVOKAAT ? Samen met de dagvaarding of enige tijd daarv66r , krijg je een boekje met ins tructies over je rechten en plichten . Daarin staan de verschi llende mogelijkheden opgesomd om je te laten bijstaan door een advocaat . 1 . Zelf de verdediging voeren . Je bent dus niet verplicht een advocaat te nemen . 2 . Zelf een adcocaat kiezen , wat dan ook betekent dat je zelf het ere loon van de advocaat moet betalen . 3 . Bijstand van een advocaat , die aangewezen wordt door het Bureau voor consultatie en verdediging ( de zogenaamde pro deo ..- advocaat ) • Deze vorm van verdediging kan eventueel volledig of gedeeltelijk kosteloos zijn, maar op voorwaarde dat het bedrag van je inkomsten dit r echtvaardigt . Om de minvermogendheid te bewij- · zen , zal je zelf de formaliteiten moeten vervullen ( via het gemeentebestuur en het belastingskantoor) . 4 . Bijstand van een advocaat van het departement van Landsverdediging . Deze vorm van verdediging is vol ledig kosteloos , maar is enkel mogelijk wanneer de belangen van de Staat in de zaak betrokken zijn . Bovendien moet je er uitdrukkelijk om vragen . 5 . Bijstand van een advocaat , die ambtshalve toegevoegd wordt aan de Krijgsauditeur . Dit kan je vragen aan de Voorzitter van de krijgsraad . Deze bijstand is in principe kosteloos. Toch kan een ereloon gevraagd worden wanneer j e voldoende inkomsten hebt . 6 . Verdediging door een niet-advocaat, bvb . een militair of een burger, die je hiervoor geschikt acht . Dit is alleen mogelijk voor de krijgs raad . In geval van hoger beroep tegen de beslissing van de krijgsraad , namelijk voor het Militair Gerechtshof , is de bijstand van een advocaat wel verplich~ . - In het instructieboekje dat je ontvangt, steken twee formuli eren : een origineel en een te bewaren afschrift . Op deze formulieren moet je de wijze waarop je je zal laten verdedigen p aanduiden. Het origineel moet je dan terugsturen naar de Krijgsauditeur (het adres staat op de keerzijde van het formulier) . - Voor informatie , adviezen of raadgevingen kan je steeds terecht bij de Sociale Dienst v an het leger . Ook in de gewestelijke bureau's is er een juridisch adviseur waar je terecht kan voor een consultatie . De Sociale Dienst ve rleent echter geen rechtsbijstand en treedt dus nooit op voor het militair gerecht. wordt vervolgd

************

Ve Ma.1teel hee6t we.ekal een1.> te ~~el gekeden.. Ve po.e..<.t..le la..aJ:.. hem ~toppen. en. gee6t hem de gebkuike.ti..jke boete. Ve Ma.1teel betaalt en. vkaagt wat hij met de kwijting mo'et doen. . "Bijhouden. ~ men.eek , a~ ge ek .tw.foüg hebt b.i.n.n.e.n. de zu maand , kkijgt ge van. On!.> n.e velo !"


24

V.C. L 0 T

JEUGD

Het seizoen 1986-1987 ·1oopt stilaan op zijn einde ; daarom dit korte overzicht van de resultaten van dit voorbije seizoen (met nog 1 kampioenschapswedstrijd te spelen) . Onze ploegen deden het dit jaar in het algemeen niet slecht . De Preminiemen staan op de 8ste plaats . Na een moeilijk seizoenbegin met slechts 8 à 9 spelertjes, werd de ploeg geleidelijk aan kompleet door nieuwe aansluitingen. Nu op het einde hebben wij zelfs heel goede wedstrijden gespeeld en gewonnen. Het Preminiemen B kampioenschap ingericht door Groot-Beersel, waaraan : LotHuizingen - Dworp - Alsemberg - Rode en Den Hoek deelnamen, op de zondag na de middag , als voorwedstrijd van deze eerste ploegen, werd door onze spelertjes glansrijk gewonnen . De talentvolle Miniemenploeg staat momenteel op de 3de plaats en moet nog 1 wedstrijd spelen tegen Linkebeek , hetgeen voor deze jongens geen enkel probleem zou mogen zijn om deze wedstrijd te winnen en zo hun derde plaats te behouden of eventueel nog 1 plaatsje vooruit te schuiven . Hopelijk lukt dit op 29/4 om 18u. op het plein van Lot , evenals de Preminiemen . De Kadetten staan op de 5de plaats. Zij spelen zondag 26/4 hun laatste wedstrijd op Liedekerke . De Scholieren staan 6de . Hun laatste wedstrijd wordt zondag voormiddag gespeeld op Lot tegen Oviedo . Deze beide ploegen hebben eveneens een goed seizoen afgewerkt . Dan blijft nog onze oudste jeugd : de Junioren - Deze vinden wij in hun reeks terug op de 7de plaats juist achter Huizingen en Dworp. Enkele spelers werden reeds opgeroepen voor de eerste ploeg van VC . Lot en sommige daarvan hebben met sukses deze proef doorstaan en hebben hun vaste plaats in de ploeg afgedwongen , zoals Stefan Verhaeghe en de doelwachter Patrick Thibaut , anderen speelden enkele wedstrijden goed mee , terwijl nog enkele goede spelers klaar staan om op hun beurt een plaatsje te bemachtigen . Dan nog een woordje van dank aan al degene die hun steentje hebben bijgedragen voor het welslagen van onze Haantjes en Staekkermis van 6 - 7 en 8 maart 1987, aan de kaartenverkopers, ai degene die zijn komen eten en vooral de mensen die hun diensten hebben aangeboden om t e helpen tijdens deze drie dagen . Onze hartelijke dank daarvoor . Het bestuur van VC. Lot Jeugd dankt eveneens al z1Jn oefenmeesters en afgevaardigden voor hun inzet tijdens dit seizoen ; de spelers voor hun sportieve inzet op de velden en al de helpers in de kantine tijdens de jeugdwedstrijdeh. Wij hopen dat wij toekomend seizoen eveneens op hen zullen kunnen rekenen . Wat betreft de preminiemen : hopen wij op talrijke nieuwe inschrijvingen om . volgend seizoen met meer brio te kunnen aanpakken en zeker met een voltallige ploeg te kunnen starten op ons eigen jeugdtornooi van 22 en 23 augustus 1987. Deze inschrijvingen voor jongens vanaf 7 jaar, kunnen gebeuren bij de oefenmeester Clement Lissens - Albert Denysstraat 35 - 1660 Lot , dit vanaf heden , wanneer men wil . ***************

- WaaJtom al dat. gezewr. ovek d~e kekna6val ~ en wat we.et ~k al LutgMt SimoeM van BRT2 Antwvipen ,{,.)., mé.é.Ji dan 30 jaM kad~o-ak~e6 en ze z~et ek nog ~teecl6 ~ch~g ~ !

-

W~e

gee6t wat

h~j

heeét ,

~ ee6t ~e~

meVi !


25

Wielertoeristenklub ' DE SASTRAPPERS ' uit Lot Het wordt stilaan een traditie dat de wielertoeristen begin maart hun stalen ros van stal halen , om na een lange winterslaap de. spieren weer los te rij den . Dit deed de wielertoeristenklub 'De Sastrappers' uit de Sashoek ook , en dit reeds voor de derde maal . Met zo'n 20 tal aktieve leden rijden wij elke zondagmorgen, van begin maart tot einde oktober , dit wi l zeggen t 35 zondagen per seizoen met als uitschiet er een jaarlijkse trip , door aktieve leden per fiets en fami~ieleden en supporters met de autocar . Een kleine terugblik geeft het volgende : - onze vereniging werd opgericht op 5 december 1984 met citroengele truien als kleuren , ons lokaal ' Het Paviljoen ' Sashoek 3 te Lot ? vandaar onze naam 'De Sastrappers'. Naast onze zondagse ritten hadden wij als uitschieter voor ons 1e jaati ~en gezamelijke uitstap naar de Arqennen 9 namelijk Hastière , gelegen langs de Maas tussen Dinant en Givet , + 100 km . Voor enkelen onder ons was dit wel de eerste maal dat zij zo een afstand ondernamen , maar met volle moed zijn wij er aan begonnen en hebben wij het tot een goed einde gebracht . Na een gezamelijk middagmaal werd onze reis verder gezet met de bus naar Givet en een bezoek aan de Barrage de L'Eau d'Heure, nabij Philippeville . Na een gezellige dag werd er huiswaarts geblazen , waar wij bij een lekkere pint onze belevenissen hebben nagepraat . Om het eerste jaar te voleindigen organiseerden wij een jaarlijks souper waarop de· aktiefste leden van het voorbije seizoen beloont werden met een beker of blijvende herinnering en verder een dansavond met disco-bar . Graag wil ik dan ook onze eerste kampioen bekend maken , namelijk Elsoucht Francis , tevens onze wegkapitein , die met een 34tal ritten aan een totaal van 2078 km kwam , t . t . z . een gemiddelde van+ 60 km per rit . Tweede werd onze voorzitter Borremans Paul met 1684 km en derde Massaer François met 1553 km . Na ons geslaagd eerste jaar zijn wij met veei moed aan een nieuw seizoen begonnen en naar jaarlijkse gewoonte met het organiseren van een kaartwedstrijd voor saucissen en kotel~tten . Zoals vorig jaar organiseerden wij opnieuw e~n ééndagsreis voor fietsers en gezin . Ditmaal ging het naar KANNE , gelegen in de provincie Limburg nabij Maastricht op ongeveer 125 km_ van Brussel . Met vol le moed vertrokken wij op zondagmorgen 29 juni 86 om 6u . s tipt , richting St Genesius Rode met het idee , "ja , naar Limburg dat wordt zeker en vast èen gemakkelij ke klus , eens Leuven voorbij is het allemaal plat", maar èens voorbij Borgloon-Tongeren richting Riemst kwamen wij in de streek van Voeren terecht ~n werd het nog fel trappen om tegen de middag KANNE te bereiken , Toegekomen waren we eigenlijk tevreden, want we waren nog voor de bus ter plaatse . Na verfrissing en gezamelijk eetmaal hadden wij besloten van met begeleiding de mergelgrotten van Kanne te bezoeken . Het was de moeite waard in deze gangen van kalkhoudend~ klei , vroeger gebruikt voor cementfabricage en nu uitgebaat voor paddestoelenteelt . Daarna bleef er ons nog geruime tijd over om het openluchtmuseum van Bokrijk· te bezoeken met zijn vele recreatiemogelijkheden zoals: speeltuin, wandelpark, plant~ entuin en vijvers, zodat ieder het naar zijn zin kon hebben . Het was een fantastische zomerdag en wij waren nog net op tijd in ons lokaal om de finale van de wereldbeker voetbal 86 mee te maken . Natuurlijk werd ·er dan ook van het voorbije seizoen een rangschikking opgGmaakt ~ waarvan hieronder de uit s lag : Gedurende 35 zondagen bereikten wij een totaal van 2. 277 km , d. w. z . ongeveer 65 km per rit . Als eerste kregen we onze kampioen van vorig seizoen Elsoucht Fr. Proficiat en wij wensen hem dan ook veel sukse s om een de rde titel te veroveren . Tweeóe werd Muylle Edouard gelij k met Borremans P en als derde onze benjamin Muylle Gunther met 29 ritten en een totaal van 1. 838 km . Langs dez e weg willen wij dan ook onze lokaalhouders Olivia & Patrick bedanken om de goede ontvangst en de geurende kop koffie die ons elke zondagmorgen wordt aangeboden . Het derde seizoen kondigt zich intussen hoopvol aan met 5 nieuwe leden . Naast onze traditionele zondagvoormiddag-trippen 9 worden er reeds druk plannen gemaakt voor een nieuwe uitschi eter van het s e izoen, met een trip naar zee . Hee l waarschijnlijk wordt het Blankenberge , en dit op 27 juni zodat elk van ons de tijd heeft zich daarop voor te bereiden en probleemloos deze rit uit te rijden . Tot besluit danken wij allen die jaarlijks hun steentje bijdragen bij kaartspel en mosselkermis en hopen het nog vele j aartj es vol te houden. Sportieve groeten. Het trapperke


26 Neem de Wereldomroep rree op vakantie! 0000000000000000000000000000000000000

Wat is de ·werelcbmroep?

re

BRI'-Werelcbmroep verzor~ uitzendingen in het Nederlands, het Engels, het

Frans~ ·het Spaans en het Duits. re prograrrena.' s worden uitgezonden naar Europa, Afrika, Noord- en Zuid-Arrerika en Zuidoost-Azië. Met de uitzendingen in vreemde talen wil de Wereldomroep de Vlaamse Gerreenschap teter bekend maken bij anderstaligen in het buitenland. re uitzendingen m het Nederlands hebben tot doel de band rret het rroederland te bewaren bij Vlamingen die gedurende een tepaalde tijd in het buitenland verblijven. Hieronder volgen enkele toelichtingen voor vakantiegangers. We beperken ons daarbij tot de uitzendingen in het Nederlands, bestem:l voor Euro:Pa. Nederlandstalige uitzendingen in Europa. In Europa is de WerelctOmroep zo~l op de midden - als op de korte golf te

beluisteren. re middengolfzender op 1512 Khz is vooral na zonsondergang goed te beluisteren: in principe rroet de onvangst in een straal van 800 km rond Brussel ongestoord zijn. Maar de wereldomroep is vooral een kortegolfO!Tll"'Oep: de prograJim:3. 1 s voor Europa worden uitgezonden in de 25 , de 31 en 49m band . Programrra-aanbod.

re

uitzendingen in het Nederlands ZJ.Jn in de eerste plaats een vorm van

dienstverlening voor landgenoten in het buitenland. In bijgevoegde tabel vindt U een lijst van de belangt'ijkste programma's met het uur van uitzending en rret de rrogelijke frequentie' s waarop U kunt afstemren. Naast de Belgische tijd ( BT ) vindt U in deze tabel ook de aanduiding van het uur in

ure.

Die afkorting staat voor Universal T:i.rre Cbordinated en vervangt

de oude benaming

Q1T (

Greenwich Mean Tirre ) •

opm: de I?elgische zorrertij d = ure + 2 uur, het grootste gedeelte van Europa heeft in de zorrer dezelfde tijd als België, indien dit niet het geval is dan dient U zelf de omrekening te maken.

Naast die vaste prograrrrnatie testeed de V..èreldomroep in de zorrer ook aandacht aan een aantal sportnanifestatie's. Tijdens de Fonde van Frankrijk ( van 1 t/m 26 juli ) treft de Werelcbmroep bijzondere schikkingen om het programna " Radio Tour " van BRI'-1 over te nerren en uit te. zenden richting Afrika-Europa om 15 . 30-16. 30 uur BT ( frequentie 17. 5 95 Khz ) . U krijgt eveneens in het nieuwsbulletin van 22 uur BT een samenvatting van de rit van de dag. Op zondag neemt de Werelcbmroep het pro~ " Radio Tour " over van 15 . 30 tot 18 uur BT ( frequentie: zie he.t programna " Sportmarathon " op zondag in de tabel. SOS BeriChten-Dringende tooàschawen. . Nogal wat toeristen die met vakantie naar het buitenland gaan zijn daar niet te l:ereiken door familie of vrienden. Iaarom kan de Werelebmroep in bijzondere omstandigheden - dringende boodschappen omroepen ( de uitzend-


27 uren vindt U in de tabel ) . Eelangrijk: wie een dringende boodschap wil doen uit zenden, met zich wenden tot de politie , de rijkswacht of het gerreentetestuur, die de mededelin!l dan cborgeven aan de Regie van de Wereldomroep. Daarnaast teschikt de

~'ereldornroep

over een autorratisch

an~ro­

apparaat l angswaar gewone groeten kunnen overgem3.akt woroen. Deze groeten rroeten binnenlopen voor vrijdag en worden uitgezonden, in geval van groeten aan vakantiegangers , in het programma " Muziekmixer " op zondag. Het t elefconmmrer hiervoor is 02/737. 38.10 en U krijgt 1 minuut de tijd om Uw l:oodschap in te lezen. D. m. v ditzelfde telefoonnumrer ktmt U e\leneens de groeten overbrengen aan Zeelieden - Missiewerkers e .d. , deze groeten oorden dan uitgezonden in de ·daartoe speciaal voorziene programrra' s. Met v.iell< toestel ktmt U de Werelcbmroep teluisteren?. Voor de beluistering op de middengolf volstaat een gewoon radiotoestel. ( aanduiding op de radio: M - M3 - MW of OM en afstemren op 1512 Khz of 198,4 m. De cntvangst van de korte golf is enkel rrogelijk als Uv (auto)radio daarvoor is uitgerust. ( aanduiding: KG,

SW~

OC of KW ) .

De teste cntvangst wordt tereil<t rret een toestel met een goede selek-

tiviteit , d . w. z een radio rret zo breed rrogelijke gespreide KG banden of een toestel met digitale (rret cijfers) aflezing van de frequentie. Tjps voor de telui.st ering: - Als de cntvangst binnen te v.iensen overlaat, proteer dan eens buiten (op een terras b.v) - Experirr.enteer rret de antenne: duw ze wat in of trek ze wat uit of verdraai ze. - Plaats uw radio e l ders in è-e kamer. - Maak een eindje strooJTldraad of luidsprekerdraad aan de antenne vast

en hang het andere eind naar buiten: dat kan soms wonderen doen . - Soms verbetert de an vangst als het toestel wordt omgeschakelt van netvoeding' op batterijen of omgekeerd. · Nadere inlichtingen - cbcurrentatie. Het volledige zendschema van de Werelcbrnroep alsook een vergelijkende tabel (met prij sverrrel ding en technische gegevens) van de meeste KGontvangers alsmede een brochure over een optimale KG-ontvangst kan U verkrijgen bij de dienst Public Relations van de Werelcbmroep. Het adres hiervan is het volp;ende:

B RI' W:!reldomroep Postbus· 26 B-1000 Brussel Gelie ve -wel duidelijk t e vermelden wat U juist v.ienst te bekomen.


28

Beluisteringsschema (geldig t/m 26/09/1987) V..eekdagen frequentie(Khz)

uur

programma

ure 08.00-08. 55

06 . 00- 06 .55

9. 855

09 .00-09. 55

07 . 00- 07.55

13.00-13.25

11.00-11.25

19.00- 19.25

17.00-17.25

20. 00- 20.59

18.00- 18 .59

22.00- 22 . 25

20 .00-20. 25

23.30-23.45

21.30-21.45

6. 035 9. 855 6. 035 11. 695 5 . 910 9. 855 MG 1.512 5.910 MG 1.512 5. 910 l".tG 1. 512 tv(; 1.512

nieuws-pers-sos-refionaal-europees weerkroniek ( 1 )-sport herhaling van 08.00-08.55 uur BT nieuws en al<tueel nieuws en aktueel

kort nieuws-serviceprogr'amrna ( 2 )-sportkroniek (1)-truckersinfo wo nieuwsmagazine-regionaal- sos berichten ~-nieuwsmagazine

Zat erdag BT

ure

08.00-10.05

06. 00- 08.05

10.10-11.55

08 . 10-09.55

13.00-13.25

11.00-11.25

18. 00-18. 25 19. 00-19. 25

16. 00-16. 25 17.00-17.25

20. 00-2 o. 59 18. 00-18. 59

9855 9.855 11. 695 6. 035 11. 695 l":G 1. 512 5.910 9.855 MG: 1. 512 5.910 l'i; 1. 512 5.910 MG 1.512

22.00-22 . 25

20 . 00- 20.25

23 . 30- 23.45 Zondag BT 08.00-10.05 10.10- 10.55 11.00-12.55 13.00-13.25

21.30- 21.45 MG 1.512

nieuws-te bed of niet te bed(BRT2) (juli+aug.:wat èoen we rret het weekend) de week in èelgië- de korte hitte golf (om 8.30 ure speciaal voor toeristen) nieuws-buitenlands persoverzichtfinanciël e informatie ni euws-sos berichten nieuws- sos berichten-lotto

serviceprogramna

zeelieden-~icrocosrros

nieuws-europees v..~erbericht- lottosos berichten-financiële infonnatie nieuws

ure 06.00-08.05 08 .10-08.55 09.00-10 . 55 11.00-11.25

9.855 11. 695 11. 695 6.035 11. 695

nieuws-ontbijt op bed(BRT1)- de taalstrijd verlies het noorden niet nieuws-muziekrnixer nieuws- onderons


29 BT

ure

15.30-17.55 13.30-15.55

11.695

18.00-18.25 16.00-16.25 M3 1.512

sportrnarathon(BRT1)rret nieuws om 14 en 15 uur ure nieuws-sos b=richten-nationale en provinciale voetbaluitslagen de week in relgië nieuws-sos rerichten-voetbaluitslagen (nationaal en provinciaal)

18.30-18.55 16.30-16.55 :r1G 1.512 19.00-19.25 17.00-17.25 5.910 9.855 MG 1. 512 serviceprogramna missi~rl<:ers-onder 20.00-20.59 18.00-18.59 5.910 cris-vragen staat vrij CBRT2-18.40 ure) MG 1.512 21.00-21.59 19.00-19.59 5.910 vragen staat vrij (vervolg) M3 1.512 22.00-22.25 20.00-20.25 5.910 nieuws-vragen staat vrij (vervolg) M3 1.512 23.30-23.45 21.30-21.45 MG 1.512 nieuws ( 1) kroniek ( 2 ) seviceprograrrma I@..! •.•P\.!).tµJJr~ni~k ma: zeelieden di: europakraniek di: missiewerkers woe: toerisrrekroniek woe: ontwikkelingshelpers do: kabine do: afrikakroniek vr: ecooomie vr: rrediakraniek D: aangegeven frequentie's vindt U terug op de volgende KG-rreterbanden: 5900-6200 l<hz: 49 m tand 9500-9900 l<hz: 31 m band 11650-12050 l<hz: 25 m band Lot ,Lucien·

************* WAARHEVEN van WIKKES - WAARHEVEN van WIKKES - WAARHEVEN van

WI~KES

- Hoe .kan je zien dat ~k een tkein vookbijkwam? Hij laat gewoonlijk -0poken na . - Wanneek ben je oud? Al-0 je een ku-Otpauze moet inleggen tijden-0 het tandenpoet-0en . - Uw kat maakt zoveel lawaai de l~at-0te. tijd! Ach ja, -0ind-0 ze de kanakie opgegeten hee6t, denkt ze dat ze kctn. zingen .

Vie nieuwe zeep dkij6t niet alle.en, ze zwemt zel6-0 naak je. tee al-0 je 6luit .31

De avonturen van Pietje Puit DOE WEL EN ZIE NIET OM 1) Pietje Puit zat glunderend te kijken naar de eitjes die vrouwlief zo juist gelegd had . Hij droomde reeds van de mooie flinke puitenkindertjes die er stellig zouden uit groeien . Maar daar kwam Kwetter , de mus , voorbij en die sprak : 2) _i: zeg Pietje , van die eieren zal niets terechtkomen weet je , als je er

niet bovenop gaat zïtten om ze uit te broeden! 11 -"Op gaan zitten?" vroeg Pietje verwonderd ,

11

Moet dat heus?"

-"Natuurlijk , "zei Kwetter , "Zo doe ik dat ook en iedereen die verstandig en zorgzaam is, doet dat zo . " -"Welbedankt voor de raad , hoor, Kwetter" zei Pietje en ging meteen boven op het pakje eieren zitten . " 3) ;oen even later Schitterschub , de hagedis , hem daar zo zag op zijn eitjes

tronen , viel hij haast om van het lachen . -"Wel jij domkop , " zei Schitterschub , "wat zit jij daar te doen?" -"Broeden , " zei Pietje , "zo doet Kwetter het ook. " -

11

Natuurlijk gaat Kwetter op zijn eitjes zitten om ze warm te houden . Maar, jij , met je koud bloed , kunt dat immers niet. Laat de zon je eitjes uitbroeden!"

4) Dat is ook weer waar , dacht Pie t je , dankte Schitterschub vcor de goede raad en kroop weer aan land . Op dat ogenblik stak Slingelslang, de salamander , zijn kop boven water en die sprak : -"Van die eieren komt niets terecht als je ze zo op een hoop laat liggen . Je moet ze afzonderlijk leggen zoals ik, anders kan de zon er immers niel

b~j

om ze uit te broeden!"

5) - 11 Ach wat is kinderen groot brengen lastig , 11 zuchtte Pietje en hij zette zi~h

aan het werk om de eitjes van elkaar los te maken .

-"Wel jij domme Pietje , 11 zei Natte Lies , de huisjesslak , die dat allemaal gezien en gehoord had . Luister toch niet naar ·al die zotte- praat van- Jan en Alleman . Luister naar wat Moeder Natuur je ingeeft en voor de rest : DOE WEL EN ZIE NIET OM! F. D. W


Koninklijke Fanfare

" EENDRACHT MAAKT MACHI " In de vorig<t uitgave van "LOTGEVALLEN" 11oeht ik U Yertellen over onze uitstap naar St. Pieters L'eeuw en tevens had ik het genoegen U ons verder programma te kunnen voorstellen waaronder een wandeling naar Beersel en Kesterbeek. Met een rondschrijven gericht aan de inwoners van Lot en waarTan alle leden van onze fanfare een ·exemplaar kregen toegestuurd, bracht ik U ter kennis dat onze uitstap gepland werd op zondag 5 april jl. Fooi aan degenen die weeral zouden beweren dat zij hierYan g6en bericht kregen. Stiptheid ia een deugd waardoor je veel moeilijkheden kunt vermijden en derhalve, om 13.45 u stipt, .vertrokken we uit ons lokaal langs de Welkom richting Beersel. Met enige blijdschap kon ik 32 stappers tellen en }4 zielen. Onze bende had immers bet gezelschap gekregen van twee kinderwagens met evenYeel fijne peuters . De modder die wij bij h et begin van de Zenneweg (waar i s die ook weer gelegen) Toorgeschoteld kregen werd met de glimlach overwonnen en dra konden we een blik wer~~n op de grillige kronkels die de Z~= ~ ~ ~ .... - ~~ ;;:- ~~:-:".' ~~e::::!:-=. ~ ::-e!~~ , M~n kon zien dat zij nog niet zo l a ng geleden zinDens was de weiden met haar niet alti jd helder water te bevloeien. De vogels hebben volop hun zotte kuren en het was niet moeilijk oen prachtig exemplaar te ontdek.ken van Tinken en k'C'ikis taarten. De Konijnenberg is nog zo een punt dat steeds door wandelaars wordt geprezen en van waar we op speelse wijze de Zennevallei in ons konden opnemen • .Het panorama gevormd door rijen kanadabomen. afgewisseld door a kkers en weiden waartussen hier en daar een kerktoren is neergezet, werd door Teirlinck het BreugelreserYaat genoemd. Sindsdien kan het betonnen lint dat er werd doorgetrokken moeilijk als een J;!.·J~ ~'-!~ "." ~~se~r"._.." ,.,nrden. De St. Lambertus kerk beschermt. naast een barok hoofdaltaar en een gotisch doop•ont, de graven van de heren van Withe• (1~44 - 1454 en 1454 • 1515), kasteelheren van Beersel. Hendrik lI I van Withem werd zelfs verheYen tot de waar• digheid van Ridder van he t Gulden Vlies. Haar toren dat eerd ait de 15de eeuw en in zijn schaduw vonden wij het fijn een •erfrissing te gebruiken~ Langs de Beuken zijn we de Karpat.ten ingeduikt en langs vi jvertjes die een bijkomend element vormen van een al praci-.:..:..;;

-:i~ ..........

k1Jn.d~!:. 111~ dé

Laa rheido

~er3iken .


~

·'

. c.

• • ""

• ..•. .

-~·

~~

'

Koninklijke Fanfare

" EENDRACiil MA,Hl MACHT " Het Rode Kruis en Den Bolleman zijn de toegangspoorten geweest langswaar we van de Zennevallei in ecze van de Kesterbeek zijn overgestapt. Op Den Ast bleven we even staan om naar mijn weten, het oudste huis van Lot te aanschouwen waarvan de lemen muren al vele jaren bol staan en de indruk geven te bezwijken onder het gewicht van de enorae dakkap. Het Consciencepad en de Bauwaertstraat bra chten ons op de Ransberg. De winkel en café onder één dak is voor ons een nieuwe rustplaats ·geworden, en alhoewel de uitbaters de indruk hadden te zijn overvallen, kregen we met een beetje hulp van onzentwege, eèn kloeke pint voorgezet. De ~~~~~e die de kachel uitstraalde was n~et afgesteld op het prachtig weer waar•an we die dag mochten genieten en saunateaperaturen lieten zweetdruppeie langs onze wangen ~~,,~n. Met de Spoorwegstraat als aanl<>op konden we zonder t'.~'!'~. te Lot doorkruisen om weer op tijd (17.30 u) ons lokaal te vervoegen . De nieuwe gezichten di e ik moc ht ontmoeten zet ten me er toe aan om nu reeds aan ~en herfstwan deling te denken waaraan zoais steeds. i edereen kan en mag deelnemen. Verder rekenen wi i ~ " "- ~ ~ 1 --~ ~ ·_,,, _ _ - - - - -~1 !~~ d~ agenda.punten :

- SPINAZIEKERMIS ·- OVER DE VAART met concert door onze f a nfare op Yri jdag 29 mei 1987 - aan~ang 19.JO u.

ZOMERCONCERT op het sportplein te LOT op zondag 28 juni 1987.

APRIL 1987.

.

.: ~


34

----

.,,,.. ~ ~ ,.,~

~ 17 ~ ·' /

l/ -'--'\ .

y,;

1~ } / ~~~

Behoort u ook tot diegenen voor wie

een weekendje op de buiten onmiddelijk

het çloembeeld van niezen, tranende ogen r krampachtig hoesten en een eeuwig verstopte neus oproept? Moet u zich ook herrretisch van de buitenwereld afzonderen tijdens de hondsdagen, ten prooi aan die onverbiddelijke hooikoorts? Het zal u een magere troost wezen •• •. maar u bent niet de enige! Tienduizenden hebben met dit soort allergie af te rekenen ~ WAT IS HOOIKCX>RTS ?

Hooikoorts veruitwendigt zich in de eerste plaats in een allergische neusverkoudheid: verstopping van het neusslijmvlies en neusl oop. Daar komen soms hoestaanvallen en/of ontsteking van het oogbindvlies bij, maar deze aandoeningen kunnen evengoed geïsoleerd opkomen. Slechts in drie percent van de gevallen lokt de hooikoorts astmatische aanvallen uit. Hooikoorts heeft eigenlijk niets met hooi te maken (behalve dat de ziekte zich vaak tijdens de maaiperiode manifesteert. WAT IS DE OORZAAK ?

O::>rzaak van de ziekte zijn de stuifmeelkorrels - thans ook heel frequent pollen genoerrrl - en de zwamsporen, met andere wcorden, de voor het blote oog praktisch onzichtbare voortplantingscellen van planten . Op bepaalde tijdstippen van het jaar nl . in de bloeitijd of de tijd van de verstuiving r hangen die in grote .-.volken boven de grond. Van die twee minuscule deugnieten is de pollen het aktief st. Gelukkig is daarover ook het meest geweten. Experimenten hebben aangetoond dat één enkel stuifmeelkorreltje voldoende is om bij een gevoelig per soon al een reaktie van het neusslijmvlies uit te l okken . Je bent ook niet allergisch voor de pollen van één bepaalde plant, maar voor alle pollen van één plantenfamilie : grasachtigen, bomen of netelachtigen. Sorrmige mensen zijn allergisch voor diverse plantenfamilies , wat hun jaarlijkse lijdensweg aanzienlijk verlengt. In ons land zijn de grasachtigen en in het bijzonder het veldgras de grootste boosdoeners . Februari-maart is de periode van de boompollenallergie, die gelukkig relatief weinig voorkomt. De verstuiving van de grapollen begint op vijftien mei; het neusslijmvlies van hun slachtoffers wordt dan uiterst gevoelig. De grapollen en allergieexç.losie situeren zich in de eerste week van juni . Qnstreeks twintig juni is er even stilte voor een nieuwe storm •• • de tweede grote piek op het einde van de maand. Tijdens deze tweede verstuivingspiek blijken de hooikoortslijders echter toleranter, alsof de eerste pollenexplosie voor een zekere irrrnunisatie zorgde . De verstuivingstijdstippen blijven steeds dezelfde maar de vrijgekomen pollenhoeveelheden zijn aan ernstige variaties onder.-.vorpen.


35

Ook zwamsporen kunnen hooikoorts veroorzaken. Hoewel de sporenverstuiving van zwammen over het algemeen tientallen of honderdtallen keren groter is dah de pollenverstuiving van planten, zijn de gevolgen minder ernstig.

Het lijkt misschien een onmogelijke zaak zich tegen de onzichtbare pollenwolken te beschermen. Toch kunnen er enkele efficiënte maatregelen genomen worden. In een aantal landen (waaronder België) worden de pollen- en sporenverstuivingen irrrrei;-s nauwlettend in de gaten gehouden. F.en afdeling van het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie brengt ze voortdurend in kaart en verstrekt regelmatig informatie aan dokters die erom vragen. Aldus heeft deze minder ióentif icatiewerk en kent hij op voorhand de kritische verstuivingsperioden \vaarin maatregelen noodzakelijk zullen zijn. De eenvoudigste maatregel is het slapen met hermetisch afgesloten ramen. Dit is echter niet nodig als het regent of als er mist hangt, vermits beide natuurverschijnselen de pollen en sporen doen neerslaan. Tal van personen organiseren hun jaarlijkse vakantie in funktie van hun kritische periode . Zij vinden verlichting en opluchting aan zee of in het hooggebergte (een verblijf op 1500 meter en hoger kan spectaculaire resultaten opleveren) . Indien je zeker wil zijn, uw'geliefde spoor of pollen' niet opnieuw op het lijf te lopen in uw Frans of Italiaans vakantieverblijf : volg dan de raad van het Instituut voor Hygiene en Epidemiologie (uw arts kan u hierbi j helpen) .Dit instituut heeft imrers een verspreidingskaart van alle sporen- en polleninvasies voor gans Europa. DE BEHANDEL.IN.; VAN HCOIKOO."f{I'S

"

Hooikoorts kan met een soort vaccinatiebehandeling bestreden worden. De resultaten zijn zelden even voll edig als bv. die van een pokken- of tetanusvaccinatie. Daarom is het juister t e spreken van hyposensibilisatie of van desenbilisatie (het minder gevoelig maken) door het inspµiten van kleine hoeveelheden sporen of pollen. F.en dergelijke behanäeling veronderstelt in eerste instantie de precieze of althans zo precies mogelijke identificatie van de allergieverwekker (s) . De arts voert een ernstig gesprek met zijn patiënt en vraagt vervolgens bepaalde labotests aan . De eigenlijke behandeling is vri j omslachtig . In de maanden die aan de kritische periode voorafgaan worden een serie injecties toegedienQ.; aldus zal het organisme van de patiënt langzaam aan st eeds hogere..xiosissen wennen. De hoogst rrogelijke verdraagbare dosis moet vlak voor de kritische allergieperiode worden ingespoten en zowel de begin- als einddos is mogen net geen allergische reakties veroorzaken. Vaccinatieber.andeling zou efficiënt zijn voor 80 à 90 procent van de gevallen van pollenallergie. De resultaten bij sporenallergieën l iggen echter gevoelig lager . De graad van bescherming verschilt van individu tot individu: in het beste geval kan de patiënt zich in een totaal uitblijven van zijn ongemakken verheugen. Anderen hebben minder krisissen en een derde klasse patiënten.vertoont minder erge krisissen. F.en vaccinatie kan mislukken omdat de verantwoordelijke pollen of sporen niet geîndificeerd zijn, of omdat de patiënt zich niet kan of wil onderwerpen aan de strikte jaarlijkse desensibilisatie. Ook blijkt de irrmunisatie in sarmi.ge gevallen ontoereikend. In dergelijke orrstandigheden is men aangewezen op een aantal medicijnen. Zij zijn niet preventief maar kunnen de hooikoortsaanval eventueel verkorten of temperen. De hooikoortslijder mag deze meaicijnen ec ter in geen geval de hele zomer innemen.

Aan

hooikoorts valt wat t e doen.


..

36

L 0 T

' ' '-

SPINAZIEKERMIS

WAftNEER ? ? ?

11

LOT"'

L 0 T " '

L 0 T

1 ''

LOT"'

L 0 T "

0VER DE VAART" EN DIT ••••• VOOR DE TIENDE MAAL ·

VAN WOENSVAG 27 MET TOT ZONVAG 31 MEI 79 81

========

WAT GEBEURT VAAR ALLEMAAL ???

EVEN MELVEN

~

!!

16 Uult :

MEI Gezel.ltge

Rond 18 UWt

OptJte.de.n van onze. bekende zangeA BERTRANVO me,t V.ióc.obM "THE NEW SOUNV"

OP WOENSVAG 21

ri.a.m-i..ddag voolt gepe.n6loneeJtde11 a.Lt G}t()ot-Be.e!L6ei. T!r.a.dd;,le.g e;tJw WAJ : v e.el gJULt.i,,6

OP VONVERVAG 28 MEI 15 UWt

OptJtede..n van de. Kon.A..n.W.jk.e FANFARE SINT JOZEF me,t me.de.we1t.k.in9 van een ma j Olt e.fte.ngM e.p ui.;t AndeJIÎ.e.c.h.t.

16 UUlt

OptJte..de.n van de. .tone.elktUng "HOOP OP VE TOEKOMST"

20 UW!.

Op:tte.de.n van de. k.R..uc.ht.tge LUGV, bekende. BANV-PAROVIST a.Lt Ron.6 e. me;t oml<.j1.>.Ung van onze. be.k.e.nrlf!.. :angeJt BENNY MICHIELS - BERTRANVO en VISCOBAR "THE NEW scu:Jv::

OP VRIJVAG

29 MEI met luizen- en

14WJJt30 :

K..i..ndeJtnamidda.g

Vana6 15 UWt

Vodden-

Ie.deJtee.n welkom.

roodeAn

poppen6pei. en ki.e.uJwJed6Wjd.

avondmaltk.t. HeJ:. zal de. roo<Ut.e. lone.n .

Kom e.ve.n fUjk.e.n

Rond 19uuJt30

OptJte.de.n .in de Sp.i..e.geftent van de. Kon.A..n.klijke. FANFARE "EENVRACHT MAAKT MACHT". Zij b1tengen een c.on.c.eltt om even b..i..j ó:tU .te. 1.>.taa.n.

21WJJt :

PLAYBACK SHOW 1981 on.6 ge.bM.c.ht doOll. de. gMe.p "SQUAVRA" doolt BERTRANVO en V.<A c.oba.1t "THE NEW SOUNV".

OP ZATERVAG 30

met

omU.jh.Ung

MEI leden van Ka.na.ale.lub Ha.t.e.e. - 14 ]aalt

14uwr.30 :

Loopkoe.M voo1t nÁ.e.t-aangu.e.o.tene.n en

15 uult :

LoopkoeJU; voo!L n,i.e,t-aange.ölo.tene.n en leden van Kana.ai.ce.u.b Halte. Jwû.óM - SènWM - Ve..teJLane.ri 1>» VJtoWAJen A6-6.ta.n.d we1td aange.pa.6.t

a..an de wen.6 en de.1t lop<Ut.6 :

+- 8, 5 km

VU ,V., .:te.ve;v.i de. 1Ode. GM.:te. PtUj-6 "RICHARV VAN VE BROEKE", onze. be..tltewui.e .6Mme.u:teJ!. en vtUend van LOT. Vana.6 16 UUJt

PETANK voo!L ie.deJtee.n. MEL1-MELO IM c.h!vi.jving vana6 14 uuJI. in de. .tent : eJt zijn enkei.e. plt..i..jzen :te w.lnne.n. La.at U n.A..e..t pita.men en • • • • doe mee !

OP ZONVAG 31

MEI

9uwr.30

Hei.L<.ge. M<.6 opge.dtta.ge.n.

14

Ul(/[.

:

15uuJt30 :

..i..n de. CHALET CHIRO LOT 01tgaYIÁ.6e.eltt e.e..n g1too.t .ópe.l Maak ha pte.zant en ne.e.m de.et 1vooJt .le.de1t.e.e.11) Opbt.ede.n. van BUVO- LOT.

Z.lj b1tengen hun dentJn.6.tlta..ti.e. op

e.en andeJte.

IAJ/. .f 7" dool!. de t.oe.voe.girr.g van de. zei.6ve1tde.cügi ng.6:ta.k.ü.e.k dle. me.eA a6gu-t:er1-... _ .... " ,·~.. , ,,,.rn-r 7 o f70Jt de. mo<Ute. ~ ! !

... / ...


.../ .. .

37

Ve11..geet voo11.ai rU.et een bezoek te b11.engen a.a.n de tentooMtei.li.ng van. onze PLAATSELIJKE KUNSTENAARS en dä van VONVERVAG 28 tot ZATERVAG 30 MEI . Elke dag kan e11. ook gedan.6t wMden op de gezei.Uge tonen van een KRIKA ORGEL ..i.n de -0p..i.egeitent van KAREL LAROCHE . Het b~te komt nog : VOOR AL VEZE AKTIVITEITENP BINNEN EN BUITEN VE TENT, VIENT ER GEEN FRANK TE WORVEN BETAALV . ALLE INKOM IS GRATIS Tot met het weekeinde van ••• ••• ONZE LIEVE HEER HEMELVAART. Name.M het w..i.jk.komäee "OVER VE VAART" BERT Rogek .

*********************** BLOKBOSFEESTEN - BLOKBOSFEESTEN - BLOKBOSFEESTEN - BLOKBOSFEESTEN - BLOKBOSFEESTEN

Op 23 mei beginnen onze wijk.6e~ten dä jaak. We zijn ek v11..oeg bij doch dit moet, om de kaiende11. van de ande11.e w..i.jken rU.et ..i.n de wall. te ~:tuJten . Vit wo11.den de ee11..-0te g11..ote wijk6ee-0ten, aan.gezien we -0ind~ enkele maanden de bewonvc.~ van het rU.euwe. gedeelte hebben bijgek11.egen, al6 ..i.n.wonek-O van de wijk "BLOKBOS". 1

Wat houden deze wijk.6ee-0ten in?

• "

Wei , vana6 14 . 00 u.uJI. wo11.dt u op zatekdag 23 mei Vek«Xte.ht f T11.aditioneei gaat dan de ioopk.oek-0 doo11. , en onze d~c.o - bak ~ natuuJc..li.jk. ook. van de paküj. Zoal6 eik. ja.a.11.. zijn e11. ook. de gakage-0peien. 1 -0 Avo~ te 20 . 00 u.uJI. beleven we dan een p11..emiè.Jte voo11. onze wijk . We k.11..ijgen dan de p11.emiè11.e van Hoge11.-Lage11. , ec.hte11. zonde11. Waitek Cap-i.a.u. . Het zal wel onnodig zijn u de -0pe.i6Mmu.le voo11. te -0te.f.ien. Kandidaten kunn.en de dag zei6 ..i.Mc.hll...i.jven·. Natu.uJl.t-ljk. zo11.gen we voo11. da~ , dil.ank., b11.oodje~ en piezie11. zoal6 gewoon.lijk.. Tot welk UUll.? Vat zal van het wede11. a6hangen 1 en van u J • Op zondag 24 mei p11.obe11.en we van. het nog bete11. .t.e doen . Vana6 10. 00 u.uJI. mak.en wij de wijk.bewonek-O «klkk.e11. met o.a. k.indekll.ommef.mcvc.k.t en paakdenmof.en (-0011..11.. y p -0p11.ingk.a-0teet) met hopelijk. toc.h iet-0 bete11. we.e11. dan ve11.ieden ja.a.11.. . Rond 14. 30 ~ e11.. optil.eden van PEPIJN a6gew~-0eid met een optil.eden van de dan.6g11.oep LIMELIGHT, g11.oep die u 11..eed-6 zag ma.alt zo goed zijn dat ze mogen tekugkomen. Zoal6 naak goede en zee11.. -0üpte gewoorz:te wo11.den de 6e~.t.en a6ge6ioten op zondagavond om 20 ;00 uuJc.. Wij vekwa.c.hten u af.ten in de w-i.jk. BLOKBOS op 23 en 24 mei.


38 HET

LEGER

IN

HET

JAAR 2000

Een onderzoek door de R. U. Z. (Rijksuniversiteit Zoetenaaie) wees uit dat de milicien i~ het jaar 2000 heel waars~hijnlijk een aangename legerdienst staat te wachten . Het dagprogramma wordt dan : ."!.

1 . Wekken

Tussen 8 en 8u30 zal een speciaal aangestelde officier door de kamers gaan en beleefd vragen of er milicièns zijn die reeds zouden willen opstaan . 2 . Eten

Het restaurant is open vanaf 8 tot 10 u . Voor zij die het nog niet zien zitten om op eigen kracht dit restaurant te bereiken , wordt het morgenmaal op het bed gebracht. ,~1.i.14'1

'

J.

~

.

J

\" .~

••

·'· ·

.

3. Vfagge-ngÏ:·oet

Dit gebeurt om 10u30 en tegen die tijd moet dan ook iedereen uit zijn bed zijn. De officier van wacht zal met de vlag rondkomen zo dat i~dereen de kans krijgt ze te groeten . ,.

Morgengymnas~iek

4.

~n het jaar 200Q wordt noch met ransel , noch met geweer en . zware ' botinnen rondgelopen . Wel worden disco- en breakdansen a angeleerd . .

.. ) . ~ ·, .. · 5 .' Dr i-l~ . .:". "'.'.. ·. \

: ·"... " .. .·; ···r "~ · "" .

D ~ , ·b èveÎe~·-.z ui"l ~.n n.i et meer zo luid gegeven worden . De officier zal bele e fd vrage n om een beetje acht te geven . Bij rust ter p f aa t se , za l men ·kunnen gebruik mak e n van clubzetels. •.

!

••

6 • .T<h<'tiek . A~'n h~t · l ~:11è n 1·van ·ct:e kàmel eon en aan de psychologie van de . . •\

· "s..t_r.,uij3v og·e ! j wo/dt veel aandacht bes teed . .. . . ~"

f

7:,: Ui tga'an

i"

(,

f

">:..::.·· . . : ~:·' : 'i/ ~ ;

. De mili c i e ns · word ~ n ' verplicht om 's avonds om 20 u ten laatste de kazer ne te ver lát en . Aan d iege~e n die .-het langst wegblijven zullen speciale onderscheidingen word e n to e gekend voor hun uithoudingsvermogen .

8 . Straf

Köekje s worden opg e diend met naar keuze rofe of witte wiJn . Piket hier is men wel verplicht te slapen tot de middag en i n de namiddag te wandelen . Zwaar arrest me n mag voor de tijd van de straf de kazerne niet me er betreden . 9 . Wacht De wachthokj es zullen voorzien worden van dubbel glas en isolatie : Er wordt centrale verwarming voorzien e n een gemak~ kelijke zetel " Om de tijd a angenaam door t e br e ngen is er een stereo-installatie met ee h grote keuze aan · platen . Ook boeken zijn voorz ien .

uit 'E xtra Rant s oen' van mei 87


39

REUZE DENK-EN PUZZELWED3TRIJD 00000000000000000000000000000

Da oplossing van puzzel nr0 2 is de wlgende:

1) Ping-pong of tafeltennis 2)

beter een vogel in de hand dan tien

in

de lucht - de kat uit de room kijken - wie een put maakt voor een ander valt er zelf in - na regen korrrt:

zonneschijn - geen ro~n zonder doemen - oost ·~st thuis best -

"

rust roest - als de kat van huis is dansen de muizen op de tafel - rret de deur in huis vallen - elk huisje heeft zijn kruisje 3) karper - kaper - aker :. kar - ar - a -

ma- JIB.t - tram - trema - marter 4)

beer - ramrrelaar - rarn - eb f fer - reu

of rekel 5) 14 kippen en 14 konijnen . . Allereerst wil ik venrelden dat dhr Daniël Darnartin, na lottrekkinp:, de winnaar geworden is van het roek verbonden aan de 1 ste opgave , de lottrekking op woensdagavcnd 6 rrei heeft reeds een 2 de gelukkige winnaar aan~~zen maar deze naam kunnen we pas :in het volgende nr publice.r en, OOf? even afwachten dus. Of U kans rr.aakte kan U ·afleiden uit de uitslag van puzzel nr 2, deze is narrelijk de volgende: 1) Familie Datogpies G. Familie .L'efranc DaJMrt:in Daniël Familie L'errol Familie I.egein Familie l.efever-Minne Lot Foland Roobaert Jozef Sanders Peter 10)Familie Blijkers Uylenbroeck Kris

• •

50

ptn '

" " " " " " " 40 ptn ". Il

L'e algerrene rángschikkin~ ziet er dan als vo).gt uit: 1) Familie Dafranc 100 ptn Il L'errartin Daniël Familie Daool " Familie I.egein "Il Familie l.efever-Minne Lot Foland " Roobaert Jozef " Sanders Peter " 90 ptn 9) Familie Blijkers Uylenbroeck Kris " 50 ptn 11)Familie Datogpies G. Dagieter Kurt " Smismans Lie ve " Il Van Riet Herm:m


40 ~gen

En dan nu de

10 ptn

~

1)

\ .

van de 3de opgave :

P:eatles zijn iedereen welbekend om hun talrijke hits die zij ooit

ge~akt

hebben, re hebben echter ook een paar films op hun aktief;

weet U nog welke hun eerste film was? 10 ptn

"

2 ) H=t is reeds een tijdj e gel eden dat we uitgepakt hebben rret naam-

,. :

, kaart j es , daarom deze 2 , waarin telkens een reroep verborgen is. RIEI' TELDEK URSEL·'

a)

10 ptn

b)

HENK LAUDA RANST

3) Lettergreep-spel: met de onderstaande 55 l ettergrepen zijn woorden t e vonren, waarvan hieronder de omschrijving is

aange~ven.

(elke

"

l ettergreep is slechts eenmaal te gebruiken) De beginletters van de gevonden woorden vorrren dan ,van boven naar onder een spreekwoord dat l etterlijk wil zefgen: "Korren als het eten op is " .

10 ptn

1) knecht De te gebruiken l ettergrepen zijn : 2) kunsttaal A - BOL - BOND - DAii - DI - DIG 3) midden amerikaans land DIK - ))IÊ - IX)E - DON - DU - EEN 4) soort gebakken koek ER - ES - FI - GE - GO - HON - I 5) soort bontjas IN - JA - KER - KER - LE - LI 6) opschepper LIE - MAN - MOED - NAAR - NACHT 7) soort 1:..l auwe kleur NER - NERTS - NEU - NO - 0 - OOT 8) aantekeniDg PA - PE - PRO - PON - FAN - FAS 9) bl oem REN - RO - SE - IT - TE - TEL 10) ongekunstelt TI - TIE - THIT - TO - VA - VOOR 11) voordeel trekken van VOU 12) nederigheid 13) geda.chtenovertrenging 14) schooier 15) elpenteen 16) sl aapkleed 17) duister 18) uittouw 19) zenuwziekte 4) 35 voetbalploegen spelen een t ornooi, wie een partij verliest is uitgeschakelt; hoeveel wedstrij den dienen er gespeelt te

~relen

vooraleer de winnaar gekend is?. 10 ptn

5) Om a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

af te sluiten een vraag over J. F Kennedy: wanneer is hij '-€rmoord? waar is hij \emoord? door wie is hij venrc.ord? door wie werd deze moordenaar op zijn beurt '-€rrtlCX)rd? welke cormnissie onderzocht deze rroordzaak? ( deze van J .F. Kennedy) hoeveel maal is hij president geweest? welke historische uitspraak deed hij in Berlijn? ret wie was hij getrouwd? (rre i s jesnaam + voornaam) geef mij de naam van zijn ~e kinderen wie was zijn opvol ger?

De oplossingen V\!Orden verwacht ten l aatste vrijdagavond 19 juni op het

volgende adres :

1.Dt - Geerooms Kerlcstraat 2 1660 Lot

tot de volgende keer , Lot, Lucien3

L 0 T G E V A L L E N J U L l - A U G U S T U S

"r

Nr 1 1 4 1 9 8 7

Verantwoordelijke uitgever: Jon V~ndendriessche, Walrovensstroat 139, Lot . Redoktieleden : Jan Bli j kers , Jos Bl i jkers , Fre de rik De Wi lde, Lucien Lo t, Roland Lo t , Jan Vandendr i essche , Theo Ve l leman, Edward Verhoeven en Daniël Walckiers . ABONNEMENTEN : 250 Fr . rechtstreeks be t alen aan de straatverantwoordelijke of t e storten op nr . 06 8 -0506400- 87 of eventueel op nr . 833-3 44 1091 -80 van LOTGEVAL LEN, Ke r kst r aat 33 te 1660 Lo t . Laatste nummer voor code 7 : zie achte r aan op de r ode kaft .

.

)

INHOUD

3

Edi t oriaal Ak t iviteitenkalender Burgerlijke ~tand Me nsen van bij ons Brief uit Serra Redonda Blit zkrieg in Lot Wandeltocht van de kunstkorf Met K. A.V op re i s 1ste K. W. B wandel z oek t och t K. W. B oktiv i teiten Dav id sfondsho ekje: Kanovaren Tu r nkr i ng Levet Scone Mi l ac n ie uws De avonturen van Pie tje Puit De Haan Eureka Proef van de wereld ..• en .. . genie t e rvan! Fontomas nieuws Eendrach t maakt mach t Lege ndar ische hei l i gen : Sint Goedele Pe tankk lub "De v ierkan ter s 11 Wi st je dat Me t ee n l ottenoa r de were l d r ond Ui t de vergeethoek Reuze denk- en puzzelwedstrijd

4

5-6 6-7 8-11 12 13 14 15

16-17 17 17-18 19-20 21-23 24-25 26 27 28 29 30-31 3 2-3 4

34 34

35-38 38

39 - 40


4

E D 1 T 0 R 1 AAL

't I-0 niet te geloven hoe -0nel de tijd vookbijvliegt. We hadden nog niet-0 gezien van de lente en het wa-0 al zomek •.. En nu l4 het zovek Ve vakantie -0taat vook de deuk! We hebben on-0 moeten haa-0ten om vookdien nog een nummek van "Lotgevallen" klaak te 4tomen en we kunnen u zel64 vekktappen dat we al denken aan het nummek van " na de vakantie " ! .•. Ja , zo gaat dat at-0 je vekantwookdelijk bent vook de uitgave van een tijd4chki6t , hoe be4chelden het ook l-0 . We zouden daakom gkaag onze medewekkek-Okklng wat witten ultbkelden . Niet dat we aan de gkond zitten , gelukkig nog nlet, maak het kan niet 4teed4 uit dezet6de bkon komen . Vaakom , al4 je ek wat vook voelt , al-0 je nieuwe ideeën hebt 06 let~ te vektellen hebt , maak je bekend, kom bij on4 en laat zien wat je ln je mak4 hebt . Onze kedaktiekaad zat met je vook4tet gkaag kenni4maken . Maak lk wou nog even tekug komen op die tijd die zo 4net vookblj vliegt : "Vliegt " de tijd wel vookbij? Ik heb ekovek nagedacht en lk geloo6 dat die uitdkukking niet helemaal jui~t i4 . Ve tijd i4 eeuwig want hij hee6t geen begin en geen einde en beweegt du4 niet . Het zijn veeleek wij en de gebeukteni4-0en die aan de tijd vookbijgaan . Ve oude Gk ieken hadden, om de tijd te vekpek-0oontljken, een god bedacht : zij noemden hem Chkono-0 . Vaakvan behouden wij nog vek4chitl ende wookden zoal-0 " kkoniek" ltijdgebeuken), "chkoni4ch" (een min 06 meek kegelmatig weekkekend vek4chijn-0el zoat-0 bvb . een chkoni4che ziekte) , " chkonometek " {zeek pkecie4 uukwekk) enz . Hij wa-0 de oppek-god waak alle andeke goden uit ont-Otaan waken len de oude Gkieken hadden een heet legektje goden en godinnen!) . Hij wa4 gkenzeloo4 en onvekandeklljk maak hij had de onhebbelijke gewoonte meteen alle-0 week te vek-Oilnden wat uit hem vooktkwam (de t ijd vek4lindt de -0teden!) ... Nu i~ ek lndekdaad iet-0 zeek geheimzinnig4 met die tijd : Hij i4 teven4 vekleden , heden en toekom-0t . Maak het vekleden be-0taat niet meek, want het i-0 vookbij en de toekom-Ot be-0taat ook nog niet want zij moet nog komen . En het heden? Welnu dat be4taat in 6eite ook niet want het i-0 het vooktdakend vekglijden van de toekom4t ln het vekleden die beide onbe-0taande zijn .... Al-0 je "tijden-0 " je vakantie even de "tijd" mocht hebben , tekwijt je ligt te -0oezen in het zonnetje 06 ekgen-0 aan een tekka-Oje ondek een pakadotletje genoeglijk een ij4je -0noept, om daakovek na te denken , zal het je gee-0t veel ku-Ot -0chenken ~ Maak denk ook een-0 na 06 je niet een4 "let-0" kunt doen vook "Lotgevallen".

F. V. W.


5

juni

juli

augustus september

oktober november juni

27-6 : PAVILJOEN : Met de sastrappers naar Blankenberge . GEMEENTESCHOOL : Muziekles voor de jeugd om 9.30u . ZEEBRUGGE : Reis naar Brugge en omgeving met geleid bezoek aan de haven van Zeebrugge . Vertrek aan ~e kerk omstreeks 7. 30u . Org: C. V. P 28-6: SPORTPlEIN : Zomerconcert door de Koninklijke fanfare 'Eendracht maakt macht' 29-6 : GEMEENTESCHOOL : Judotraining van I9 tot .20 uur ( - 14 jaar) van 20 tot 21 . 30u .(+ 14 jaar) Org: Budo Lot 30-6 : GEMEENTESCHOOL : Training voor zelfverdediging van 20 tot 21 . 15u . Org : Budo Lot juli

5-7 : CAFE DE LA GARE:

Familieuit~tap van ± 25 km . Start in groep om 15 uur . Na de uitstap is er een gezellig samenzijn voorzien op het sportplein te Lot met voor iedere deelriemer een boterham met plattekaas .

10/20-7 : WEZEMAEL:Chirokamp voor de jongens - Vanaf 16 tot 20-7 Afdeling Speelklub 20/30-7 ; WEZEMAEL : Chirokamp voor de meisjes - Vanaf 26 tot 30-7 Afdeling Speelklub Elke dinsdag : PARKING KLEUTERSCHOOL: jogging om 19 uur . Org : Budo Lot. - hardlopers doen aan jogging en volgen opgelegde routes. marcheerders doen aan "speed march" ( in wandelpas) - een BUDO LOT-lid vergezelt de beginners. augustus '

Kanovaart op de Lesse . Org : Davidsfonds en Chiro . Jeugdtornooi V. C Lot 23-8 : Jeugdtornooi V. C Lot 29-8 : 1ste grote prijs H. Caesar voor petanqueploegen . Org : De Vierkanters 22-8 ~

30-8 : 1ste grote prijs H. Caesar voor petanqueploegen . Org : De Vierkanters Elke dinsdag : PARKING KLEUTERSCHOOl : . jogging om 19 uur . Org : Budo Lot . Voorzie maar een paar centen voor de eventuele dorstlesser.

......

---- ,

\ !

\

....


(,

[lke woens dag: GEM[ENTESCHOOL: Judotraining voor allen van 19 tot 20.30u . Org: Budo septembet'_

1-9: EUROPAPLEIN: Bloedinzameling in de lokalen van het N.W.K. van 17 tot 19 uur. 9-9: KLOOSTER: Samenrapen en nieten van Lotgevallen Nr 11S om 18.30u. 2S-9: GEMEENTESCHOOL: Boekenbe11rs en Kunstkorftentoonstelling 26-9: GEMEENTE: De traditione l e jaarmarkt (meer informatie in het volgend nummer) GEMEENTESCHOOL: Boekenbeurs en Kunstkorftentoonstel]ing

....."

27-9: GEMEENTESCHOOL: Boekenbeurs en Kunstkorftentoonstelllng Judotrainig ln de gemeenteschool e lke maandag en woensdag op volgende uren: maandag van 19.00 tot 20.00 uur (-14 jaar) van 19.00 t ot 20 . 30 uur (+14 jaar) woensdaq

van 19.00 tot 20 .00 uur van 20.00 tot 21.30 uur

(-14 jaar) (+14 jaar)

fraining voor zelfverdediging elke dinsdag van 20.00 tot 21.15 uur verdeeld in cycli van 10 lessen + 2 lessen gratis. Men kan deze maand ook met K.W. B naar de Deltawerken in Nederl and, enook starten i n de l essenreeks over de komputer. oktober

Bezoek aan Grimbe rgen. Org: Davids fonds november 24-11: ElJHOPAPLEIN: Bloedinzameling i n de lokalen van het N.W.K. van 17 tot 19 uur. We s tarten weer met de kookl essen voor mannen . Org: KWB Roger Hoedemaekers projecteert dia' s . Org: Davidsfonds

* * ** * * * * * *

-. 27./04/87 VANGEENVERHUYSEN Kk.ihtoó, zoon van

VELVEMAN

Jo~éph~ae

uit

V-i.~tok

de. A.Venyl.>-6.tltaat 31

er.

23i04/87 VENAEGHEL Gke.g01t.y, zoon van Arn:lké en VAN ELSCHEN KaJt.ü1. tt-i.t de. Vwokp~e.-6tJr.aat 234

25/04/87 LAUWEREINS Me.l.ih-6a., dochtek va.n An..6èke en SEMPELS Mak-i.a uLt de Fka~ Wal!r.ave~tJr.aat 62 09/06/87 CATTEBEKE Ta.nguy, zoon van Se.r..ge. en

VLAEMYNCK Mt:vt-i.e-Paul u.i.t. de A.Ve.ny-M.tltaat

59

"


7

10/07/87 VAN WILVEROVE Hugo lNieuwela.an 102 ln Mei.1.>e) en

HENVRICKX Ma.kyline l8e4gen..6e .1.>twg 67) 28/08/87 HOEVEMAEKERS Bakt ITe1tlaak 14) en

VE BLOCK Mi1tellle lHeldeveld 8 ln Hulzlngenl

11i09/87 PORTAELS Rudy

lJ.Sp1tüigaei..6t! 11taa:~

VOGELEER Katla lKlakl.1.>..6enbo.1.> 9)

28 ) en

27/04/87 VE LANVTSHEER Makia, weduwe van Backae1tt Lode geb. 27/08/1895 Bee1t.1.>el.1.>e.1.>t1taat 47 04/05/87 VANVERHOUWELINGEN geb. 13/03 / 1922

echtgenote van Se1tmon Gulllaume Te1tlaak 27

Ma~tha.,

OS/05/87 SICHlN Th eo6let, echtgenoot van Gee1tael{t Ma.kla. geb. 13/07/1912 GoutJ.>touwe1t.1.>.1.>t1ta.at 39 14/05/87 VE BUCK Paula, ~chtgenote van Schockae1tt Raymond geb. 19/03/1904 Se1tmonJ.>t1ta.a.t 29

."

27/05/81 V LASSE NB ROEK #.(al{ i.e., weduwe. va.n B1ta.e c.kman.1.> P.ü gèb. ?3/11/1913 Beek.1.>el.1.>eJ.>t1ta.a.t 47

.1t1t e

02/06/87 BDRCSOK Joze6, echtgenoot van Steel.1.> Ma1tia geb. 06/01/193• Vwokp.1.>e.1.>t1ta.at 113 10/06/87 WlTTERZEEL A4thu4, echtgenoot va.n Gaytant Adile geb. 21/03/1920 Beemdweg 5

" i·


8

\J~

N

0 N5

Zou er ·iemand in Lot rondlopen die hem niet kent? We betwijfelen het sterk want Frans of gemeenzaam Sus is zijn hele leven zo 'n bedrijvige doeal geweest dat hij niet weg te denken valt uit het Lotse l even. Nu hij de laatste jaren een wat rustiger leven l eidt , vonden we het een goed ogenbl ik hem thuis eens te gaan opzoeken. Ve rscholen,achter een ·machtige l ork, wat achteruit gebouwd in de Frans Walravensstraat, be l den we aan. De deur stond al op een kie r en Zorro, de lievelingshond van de familie, snorde ons tegemoet. Van het weleer druk bewoonde huis zaten voorwaar vader en moeder all een thuis! Ze wonen in een gezell i g huis van de Kleine Landeigendom. Sus is een geboren(nog i n Dworp) en getogen Lottenaar. Zijn ouderli jk huis stond in de Kerkstraat , waar nu kapper Nardo woont. Dan zijn ze verhuisd naar à e Em; Debusschèrstraat, naast Louis zaliger en Marie Antons. Zijn vader werkte in ' t zeepfabriek van Vorst. Al s we hem vragen met hoeve len zij thuis war en, raakt hij even de tel kwijt, uiteindelijk komen we aan acht , waarvam.:er nog zes in leven zijn : Leonie , Marie , Ge·rmaine, Julia, Maurice en hijzelf. Al s hij ons vertelt dat alleen hij in Lot woont, stonden we toch even verbaasd. Is er dan geen enkel broer of zuster bij de vele Magnussen die hier in de gemeente wonen? 1 'Neen" r eplikeert zijn vrouw , "da:t zijn allemaal nichten en koz ijns. En a l s ze goed op mekaar ge li jken moet u dat niet verwonderen want hun ouders waren broer en zus wederzijds. 11 Het blijkt al sne l dat mevrouw Magnus zeer goed t er tale is , ook al wil ze zi ch ver ontschul digen omdat haar Nederlands niet perf ekt is. We kunnen het ons n i et laten en wil l en toch weten hoe Frans zijn Française heeft ontmoet. Misschien in Parijs of aan de Cote d 'Azur? Ze schi eten a llebei in een: l ach! 11Maar neen , we hebben .mekaar leren kennen in de ACEC waar we b e iden we rkt en! 11 l acht mevrouw. 11 Mijn moeder was Française en ik ben in Frankrijk geboren, vader was Belg en ik w woonde al l ang in Bel gi'él' Ik heb er nog een zuster wonen , zi en we mekaar niet veel , we telefoneren en schrijven toch r ege lmatig. In St Pi eters- Leeuw woonde nog een broer di e verladen j aar overleden is." ''Uit welke streek komt Madeleine Tolbecq? 11 11 Van Ardres , een 20 km van Pas- de-Calais." Frans: ''Na een korte tijd bij Demoor gewerkt te hebben , ben ik naar ACEC -.. overgestapt. Ik ben er 40 jaar gebl even en heb er me ;van Chef Verificateur tot kaderlid opgewerkt. Maar ' k heb me toch niet t e moe gemaakt zulle!"flapte hij er nog gauw bij. 11 Enfin 1 luister he , ge moet uw stiel kennen, ge moet een goed kopke " hebben , maar dat hier zi e , dat telt ook veel , en hij wijst zijn tong aan. Ge moet het vooral kunnen eksplikeren! 11 'We zijn getrouwd in ' 42 en hebben ons 40 jaar jubileum gevierd in het Paviljoen want dat is hier thuis veel te klein geworden ! Als jong koppel hebben we in de Chevroletstraat gewoond , naast Victorine Hermans. Hier hebben we gebouwd in 1 49. Pas op he , ik heb de hel ft zelf gedaan! 11 Màar Madeleine komt iussenbeide : 11 J a , 11 zegt ze , "die baie daar in de hall en nog wat kle inigheden, dat is a lles !" 11 Heb je die foto daar a l zien hangen, met a l ons kinderen? 11 vraagt hij, zo fier a l s een gieter! 110h maar daar ontbreken er nog veel , " haast zijn vrouw zich, 1 !want dat is in '80 genomen. 11 Met trots toont ze haar kinderen: Hugo(heeft 2 kinderen), Edwina (2 k.), Luc (3 k.), Martine (3 k.) , Christel (3 k. ), Dami (3 k.) ' Bernadette (2 k. ) en onze ben,i=in Dir k zonder .on.ze scho-0ndoo-hte1·s en .zoons te ve:r-


9

•"

geten! J a, 18 kleinkinderen, dat kan nog~l tellen! Om die mooie gezinsgroep goed bij t e houden heeft Dami een mooie stamboom gemaakt: een prachtig werkje op natuurzijde geschilderd, dat maakt het t ellen gemakkelijker. Behalve Hugo zijn het allemaal inwoners van Lot! ' W e kennenu vooral als een zeer bedrijvig en alomtegenwoordig man die lid was van hee l wat organisaties.'' '"lan in mijn kaj ott e rtijd,met pastoor Mertens en onderpastoor Van Deun, speeldenik al toneel, vooral komedies en ik ben dat blijven doen • • • thuis! " "De Grote Gez innen en de politiek hebben het grootste deel van mijn leven gevuld. Onlangs werd ik gevie rd en gedekoree rd door burgemeester Casaer en Mr. Grijsee ls voor de diensten bewezen aan de Bond. Dat heeft me echt plezier gedaan• Ik heb de Bond eigenlijk uit de grond gestampt. De pioniers waren Pierre Bardijn, Jan Denayer , Marcel Magnus, F e rnand Suenens en Spl ingaer. Dank zij de Bond kwam ik veel in kontakt met ons mensen. Ve rminderingskaart en en zege l s moesten uitgedeeld worden en vee l geloop naar Brussel. ' k Heb er zelfs nog een aan de deur gehad die voor deze l f de na middag een nieuwe ve rminderingskaart kwam vragen! Ja, en a ls goeie stommerik, ben ik toch nog naar Brussel gereden om dat in orde te brengen! Daarbij was ik ook nog lid van het Gewest Ha lle-Vilvoorde !" "Dan was uw man zeke r niet veel thuis'; ' Madeleine?" "Oh nee, " roept ze uit, "maar met de politiek was ' t nog vee l e rge r! Mijn man . was a ltijd weg. Ik had geen tijd om met de kinderen te gaan wandel en, of om een babbe ltj e te slaan met de geburen. Ik kon niet zo vlot Vlaams spreken enben eerder timide. Ik kwam dus niet vee l buit en , alleen om met de kleine kinderen naar 1 de weeg ' t e gaan, om Ts zondags naar de mis te komen en wat boodschappen te doen en dat was alles!" "Je zegt dat je niet gemakkelijk Vlaams spreekt, ho e praatte je dan in huis met de kinderen?" ''Wel 7 ik heb a l tijd Fra ns met hen gesproken en mijn man sprak a ltijd Vlaams. En dat is tot op vandaag zo gebleven. Als ze heel klein waren , benoemden ze veel zaken tweetalig. · De deur bijvoorbeeld dat was "de deur-la porte" We 7.ijn daar zo in opgegroe id en a l onze kinde ren kennen vlot de twee t a l en en zelfs meer. Ik hoorde ve el Lot s spreken en ik onderscheidde niet a ltijd het beschaafd van het dialekt en dat maakte het wel lastiger." "Daarstraks, Sus, is het woord politiek gevalle n? Wanneer ben je ermee begonnen?" "Dat was in 1946l' Uit zi jn archieven heeft hij nog een verkiezingspamflet gediept waarop de foto's van de toenma lige kandidaten. Eerlijk gezegd, we ha l en hem er direkt uit. Nog steeds dezelfde : een vinnige blik en het sche rp afgetekend profie l, haast identiek zoals hij nu voor ons zit. Flink opgekl eed met hemd en das, a llez ne ch i cken type. Met hem moet je toch a ltijd op j e hoede zijn want hij heeft zo van dat aangebor en r aadselachtige. J e kan nooit voors pellen wat of hoe hij j e zal antwoorden. Wel recht voor de vuist, dikwijls met een beeldspraak en soms nogal kordaat en kortaf. Soms sta j e ve rbouwereerd en slaan j e he r senkronke l s te knipperen om uit te maken of hij het nu meent of dat hij j e op de r oost er l egt , benieuwd of j e wel snapt wat hij zopas heeft uitgefl apt en dat a l tijd met een uitgestreken, onbewogen gezicht! We gaan even mee het rijtje kandidaten af: Van Elslande, Ba rdyn 7De Leene r, Van Cauwelae r t L., Roobaert Th. ,De Turck, Schats J . ,Vanzeebroeck ,Hollemaas L. Dr. Holemans. Hij haalt nog het boekje boven uitgegeven bij de viering van 25 jaar Lots bestaan. "Heb j e veel voldoening gehad van je politieke carrière? " "Ik mag niet ki. klagen, maar ook kritiek en miserie zijn mijn deel geweest. Maar hier thuis heb ik daar nooit over gesproken! S inds 1946 was ik gemeent eraadslid en van 1958 tot met de fusie in '76 was ik schepen, a ltijd van openbare werken. Vooral a l s schepen heb ik vee l goed kunnen doen. Gelukkig hadden wij goede werklieden waar je steeds kon op rekenen, zelfs ' s nachts, denk maar aan Albert Me rckx, Karel Faignart 7 Michel Verheyden ! Voor de grote werken , de plannen en de kontakten met de overheid deed sekretaris Beekmans het be l a ngrijks t é deel. Ook op hem k on je a l tijd beroep doen, zonder natuurlijk Renaat Van Elslande t e ve rgeten. Het belangri jkst e was dat we in het college veel hulp aan mekaar hadden e n dat er een goe de verstandhouding heerst e. Al wat we dede n was g roepswe rk!" Als we overschouwen we lke bel angrijk werken gerealiseer d we rden onder zijn impuls e n tijdens zijn mandaat a l s schepen, moeten we toch ve rmelden: de bouw van de meisjesschool; de ombouw van het patronaat tot gemeent ehuis; de inrichting van het sport- en spee lple in met zwembad;de woningbouw in Blokbos;


1 1

10

Vîl N

p ~j

·het rechttrekken van de Zenne; de aankoop en inrichting van het speelplein met chal et over de vaart ; het verbeteren en asfalte r en van haast a lle Lotse straten. Hij reagee rt heftig a l s we dit will en neerschrijven maar met een blancoblad, met enkel de woorden 'uit sympatie " zouden we :hem toch tekort doen, is 1 t niet? ."J e hept natuurlijk nog de tijd gekend dat Lot r egelmatig blank stond!" \I:k kan 1 t geloven! Toen ik -nog in a'.e Kerkstraat woonde hadden wij a llemaal 1 t Gebeurde wel ne k ee r of tien per jaar dat het hoog water was. ho~€ botten. Het begon aan de Kring of aan de post of het kwam zo uit de f abriek gelopen naar het centrum tot aan de Welkom. Als 1 gamins 1 waren we er natuurlijk graag bij. Sommige ~inde ren maakten zèlf een bootje met een wa stobbe. Ze klopten er een paar planken onder en duwden zich vooruit met twee borstels. We k onden dan ook een centje bijverdienen. We deden bo odschappen voor de mensen die niet uit hun huis k onden of durfden komen. Na de werken in Lembeek is aan die wateroverlast verholpen. 11 "Heb je de oorlog meegemaakt, Sus?" 11 Ve rschrikkelijk wat ik meegemaakt heb!" Algemene stil t e. Zijn Madeleine schudt weer met het hoofd en zegt stilletjes : "maar neen, hij is geen s ol daat geweest want hij was de eerst opgeroepene van zes." 1 Van in 't begin van de oorlog ben ik we l met ACEC verhuisd naar Frankrijk, tot in Bagnères-de-Bigorre. Ik ben daar 4 à 5 maand gebleven." "Heb j e bepaalde liefhebberijen? Ik zi e dat j e een grote tuin hebt of doet uw vrouw dat?" 1r Zij'? 11 Z\9. weet nog niet waar hij ligt!" Weera l groot prot est. "Ja , gr0ent en zetten, dat doet hij wel maar 't onderhoud is voor mij!" "Dus geen hobby?" "Wablieft? Neen, neen uit verplichting!" '~ og a ndere ' verplichtingen' dan? "Ik speel we l zondags eens met de kaart en, na de mis. " "Zeg maar a ltijd" springt Madeleine t u ssen. 1Kommandant Vandenneucker is ~en verwoe d speler en zou aan één stuk doorgaan, echt een ma r athonspe l er. Toen ik nog in ' t bestuur van de Bond was, spee l de ik veel meer. Feite lijk was het zo dat we na~r .de kaa rtav ond gingen met wat vergade ring tussendoor! Onte lba re uren heb ik doorgebracht met J uul Spruyt, Pit Hollemans, de kommandant en Kami el." "Ja !" zucht z ij, 11 de avonden dat mijn man thuis was wa r en uitzonde rlijk. Hij kwa m nog juist et en en weer weg !" "Is er een bepaa ld figuur die j e bijzonder bewonderd hebt?" ·~ ee , dat ka n niet, ze bewonde r en a llemaal aan mij!" f l apt hij er uit en schiet dan in een luide schaterlach. "'t I s n i et er g modest" zucht zijn vrouw weer die hem ge lukkig al l anger kent dan vandaag! "De he l e week was mijn man in de weer voor anderen en ' s zondagsnamiddags bleef hij dan liever eens thuis zodat ikze lf weinig kans had om met hem eens uit te gaan. Alleen op stap gaan heb ik nooit gedaan. Maar t och ben ik el k jaar op vakantie naar zee getrokken. Hi j kwam dan in de weekends op. François r eist niet gr aag , maar ik, ik zou ze lfs naar China willen gaan! Ik wil er eens uit zijn. Vakantie thuis , .dat is geen vakantie ! Maar hij blijf t liever in Lot!" · ''Waar om wil j e niet mee Frans?" "Ze kunnen me in Lot inet missen" is zijn antwoord. 'k Zou in geen ander e gemeent e willen woneru;i. n ooit! 1

"Een groot s tuk van je leven heb je je ingezet voor · de Lott enaars. Ben j e er miljonair mee geworden? " "Ja , maar j e moet k:Ünnen zwijgen!" r eplikeert hij onmiddellijk. Madeleine gaat verder: "Och , ze hebben over ons geba bbeld. Omdat we nogal vroeg een auto ha dden en een t e l e f oon werd ge zegd: j a , met het ge ld van de gemeent e en met zoveel kinder en is h et gem~e lijk. Hij droeg zich dat niet aan maar ik had het niet gr aag. " ~.' : _, :. "Oèh, da t aanta l kinde r en i s niet t e zwaar, a ls j e maar met twee ge zond mag bl.i jven en j e werk kan houden. Nu i s het we l a llemaal moeilijker geworden!" "Ben j e een huisvrouw? 11 "Ik mat}lcte toch a l les zelf , breien en naai en, her stellen, wassen. Ik vraag me nu af hoe ik het allemaal gedaan gekr egen heb. En zeggen dat we enke l e ja r en nog z ijn moeder en de zoon van z_ijn broe r hebben opgepast. Ik weet niet meer hoe ik z.e ge logeerd heb! 11

"

.

-


1\tlf\(Jf~LJ)

11

"Als ik zo mager was, kwa m het wel door het werk en ni et omdat ik regime volgde ! Ik ben ook hee l nerveus." Tiens, en wij dachten dat Fra ns een zenuwachtig . man was. " Oh nee , " zegt zij , " hij is zee r aktie f maar doet a lle s op zijn gemak, hij is nooit gehaast." ''Na de e i gen kinde r en zorgen we nu voor de kleinkinderen. Ik zou het niet gewoon worden, zo a ll een, zonder kinderen r ond mij! 'k Heb ze bijna a llemaal opgepast. Nu heb ik e r nog twee , waarvan eentje a l bij juffrouw Alice naa r school gaat." ''Komen ze g r aag hij Marra ine?" "'t Is Mammy"antwoordt ze. "Ik ben geen mete r va n mijn kleinkinderen. Ik v ond meze lf daarvoor te oud en heb het a an jonge ren ge l a ten. Nu ben ik voor i e dereen ge lijk!" "~n jij Fra ns: Pa ppy'?" ''N een , ik ben Pieter, op zijn Essenbeeks, vanwaar mijn g r oot oude rs a fkomstig zijn." "Je hebt j e hele l even zovee l aktiviteiten meegemaakt in Lot. En toch woon je nochtans een e indje van het centrum!" "Ja , hier zeggen we dan: we gaan naar Lot. Nog vroeger zegden de mensen: wij gaan a chte r 't f a briek. En a ls ze t e rug kwamen: we gaan ove r de vaart of we gaan naar 't rijk Lot." We kijken ve rwonderd op. "Ja , 't is zo, ik de nk omdAt hier ve el rijke boeren woonden en ook de familie Huysrna.ns!" "He b j e dat niet ge zien a ls j e hie r binnen kwam? J e ziet dat toch aan de mensen! 11 "Hel a , hela, niet ove rdrijven!" v e rweren we ons. "Moest j e je l even kunnen herbeg innen, zou je het opnieuw zo doen?" "Ja !" antwoordt hij a l s de bliksem. "'k Heb h et g raag gedaan ook! 11 "Mi sschien t och wa t meer thuis zijn? " riskeren we even. Protest t' a llenk:a nt e ! "Ah nee he , vli egt hij uit, juist op de ze lfde manier anders is 't niet he rbeginnen! 11 En Made l eine: " dat was voor hem het plezant s t e , 't was goe d zo, heel goed!" Opnieuw s t eekt hij de zov eelste s i gar et op. "J a , 11 zegt zij, " hij zou niet mogen roken. Hi j heeft a l een paar maal gestopt maa r hij k a n het niet uithouden." "En snoepen doet hij ook g r aag!" "Ja " antwoordt hij, 11 en als ik een sigaret rol, dan doe ik er een beetje suike r op! " "Hoe s t aat het met de ge zondhe i d? " ""Nu gaat het r ede lijk goed" zeg t Made l e ine , "maar hij is ver geweest! " "Ja , antwoo r dt hij direkt, " t ot in Kest e rbeek ! " Ook wij b eseffen: Su s zal niet meer veranderen! De tijd vliegt e n wij kijken naar de prachtige houten staanklok. Mevrouw glundert: "Ah, die i s van mij. Het is nog een ges chenk: va n mijn g r ootnonke l!" Be dankt Frans en Made 1 e ine ! We hebben e~ n man ontmoet die zich geheel heeft ingezet voo r het welzijn van zijn Lott enaar s ; een man die Lot a ls zijn g r ot e f a milie heeft beschouwd. We hebben een vrouw ontmoet die me t grote en stille t oe.1wijding haar t a lrijk ge zin door wel en wee h eeft ge l oodst e n zich vee l

h~eft

ontzegd opdat haa_l'_ma n

zi~h

t en _volle

dienstbaar zou k unnen maken. 't Zi jn twee gelukkige mensen die eensgezind kunnen zeggen: "'t Was goed zo , hee l goed! 11 J . en J. van Lot geva llen.


12 Serra Redonda 3 mei 87 Beste vrienden en vriendinnen van KWB en KAV en Lotse bevolking Na. 3 reizen naar Cabadebo heb ik na betaling van 20. 000 Cz het goude goedje in ontvangst mogen nemen. De kisten vertoonden tekenen van in'braak maar alles bleef onaangeroerd. Een kist hebben wij moeten operuna.ken om het tmnsport te vergemakkelijken. De mannen van -de haven zegden dat zij de armen zijn en dat alles voor hen bestemd ltXls. Met een paar kleedjes en 5 voetballen ltXlren ze zeer tevreden. · Wij unren meer dan tevreden

~neer

wij

met onze vraeht thuis kivamen . De laatste 12 kilometer hebben wij kunnen .afleggen in één uur om reden van de zeer slechte ·toestand van de weg. Wij dachten dat alle moeilijkheden voorbij waren~ nr:tar deze begonnen pas. Ik dacht dat de mensen de pastorij. zouden "bestormen, m:iar tot zover kuxun het niet. On de gemoederen te bedaren heb"ben wij de uitdeling voor 14 dagen uitgesteld. De 12 kapellen (uxiaronder die van St Jozef Lot) mogen nu reeds ieder één doos afhalen voor de meest behoeftigen. · De welstellende burgers zouden graag gehad hebben dat wij de kler en zouden verkopen en het geld aan de armen geven .•.. Nu gaat het gebeuren dat het 1

arme vrouwke uit de hut beter· zal gekleed gaan dan de madam uit de winkel •• en .zo zal het gebeuren. Er zijn versehillende meisjes die met de tranen in de ogen r eeds denken aan de dag dat ze voor de eerste rmal een kleed gaan dragen dat niet "afgedragen" is, en d.at zij nu naar de kermis zullen kunnen gaan. U ziet dat de uitdeling zeer emotioneel geladen is. Onze drie politiemannen zullen versterking moeten vragen om die arme sukkelaars in goede orde te houden. Maar de tijd geeft raad en maakt veel goed. De heer Kivibi (KWB) ,zij denken dat dit één persoon is, kan zich moeilijk inbeelden hoe veel lof hij ontvangt. De uxirme hartelijkheid ltXlarmee die lofprijzingen geladen zijn, kan ik niet vertolken, maar iederee~ die geholpen heeft aan dit projekt heeft ons wereldje hier blijer gerraakt. Zelfs de zorg die aan de verpakking werd "besteed getuigt van vakira.nschap, liefdB en ee:ribied voor de arme mens. Meer dan eens heb ik hun gezegd

'~ ie

eens hoe dat dit alles in fijne ordB

werd verstuurd • ••• enz. Ik zoek woorckn om U allen te bedanken en vind ze niet .••• Wat ik wel vind . dat U allen een ganse garve lieve mensen zijt . GOD ZAL HET HUN BETAALD ZETTEN zegt ons volkje hier. De beste groeten aan de ganse paroehiegemeenschap van St Jozef get . Pad.re Jan Geeroms P. S. Zo pas stond er een kleine jongen aan de deur, die een uur ge leden kuxun vragen uxinneer hij een lJroekje . zou krijgen. Ik zei: volgende week. Hij dacht dat die "week" nu al voorbij uns.


13

B L I T Z KR I E G

·-

I N

L 0 T

Wanneer de jongeling de mantel van zijn prille jeugd afwerpt , komt hij plots oog inoog met de dag van zijn eerste communie . Nadien zal zijn leven zich verder oriënteren tussen twee mijlpalen : de paal van zijn eerste communie en de paal van zijn plechtige . Om het over het eerste te hebben en het erbij te houden: met velen waren ze die dag naar de kerk getrokken. Geregelde kerkgangers zowel als sporadische kerkvliegers . Dit keer werden ook wij meegetrokken in het eerste communiezog. Toen we de puntjes van onze schoenen hadden bestoven met een laatste wolk schoenspray , waren we klaar voor de mis . Zit mijn dasje goed ? Zit mijn jasje goed ? De familie gaat op stap op het uur u, naar de kerk k , met pastoor p. Bij het binnenkomen mochten de eerste-communiekantjes hun zelf geschilderde huisjes naar het altaar dragen . Er heerste een feestelijke sfeer toen de feestelingen hun naam door de luidspreker mochten jagen . Het was me al opgevallen dat gedurende het ganse gebeuren een zwerm fotografen zich nogal veel voor het voetlicht waagden . Meer nog : zij waren niet weg te slaan uit het kerkelijk halfrond met hun 'blitzlicht' dat de eerste communiemis enigszins overschaduwde. En toen gebeurde het . Na afloop werden de communiekinderen opgesteld voor de groepsfoto . Na wat ordenen en schikken werd het startsein gegeven . Wat een reeks weerlichten ! En geen enkel van de weerloze kinderen had een zonnebril meegebracht ! De fotografen gooiden zich overvloedig op hun prooi . Van alle kanten blitsten de flit se n, minuten lang . Een persconferentie met vedettenparade op het jaarlijks filmfe s tival van Cannes zou er door in de schaduw ·geraken . Het was alsof het bliksemde zonder donders lagen . All e donders , Harry Donckers en Joost Licht wat zullen ze ve rblind en verschrikt hebben toegekeken ! Onze vervangpastoor keek wat beduusd toe . Men voelde dat hij zou ingrijpen . Na enkele minuten 'blitzkrieg' vroeg hij : "Is het gedaan ?" Maar de fotografen . • . zij flitsten voort • . . Ze stoorden zich niet aan de pastorale wens . Mens , ik wrong me in alle mogelijke bochte n om ook aan de bak te kunnen komen , wart ook ik had een fotot oestel meegebracht . Het was niet mak kelijk . I edereen wou immers op het beste plaatsje s taan om kiekjes te nemen . Neen , een gel:mproviseerde persconferentie hebben de "laureaten van de dag" niet gegeven zoals op het einde van het Eurosongfestival , want buiten in de opdringerige menigte wachtte n mams en paps en eventueel de meters en de pete rs . Deze waren voor de gelegenheid eens overgekomen van een ande r dorp . Toen de 'ki nderen-van-de - dag' dan uite indelijk op de trappen van de kerk waren beland , stonden ze voor een zee va n mensen . Het deed me denken aan het huwelijk van prinses Paola Ruffo di Calabria . Hier op het kerkplein was het weer 'stampen en dagen' om zich een weg te banen naar de bewoonde wereld . Thuis wachtte een lekkere dis met l ammetje van ijskreem, met of zonder bloed . Wat was dat goed • • • En wat met de zelfgeschilder de huizekens ? Waar zijn ze gebleven ? Met innige droefheid werd vernomen dat de huiz ekens allemaal in de brand zijn omgekomen . Geen enkel was verzekerd . Waar achtig , op mijn eers t e-communi eziel tje : volgend jaar moeten ze worden gered van de brandstapel ! Daniël Walckiers

**************************

Agent

Hei~

VJiouw

Ma.alt je ziet toch wei dat .ik n.i..et .in -0:taa:t ben om te voet naaJt huL6 te gaa.n ••• !

! Ik zie j e da.alt .in j e auto -0.ta.ppen en je bent dil.on.ken •••


14 LOTSE KUNSTKORF

9-5-1987

VERSLAG over"de wandeltocht van de kunstkorf op 26 april 1987. Bij een drBigende lucht trd<ken de rreeste der leden naar de Eikenbosstraat te Sint-Genesius-Rode bij gastheer Jacob de Vries voor een speurtocht in bos en teerrd naar planten, bloerrekes en vogelgeluiden onder vakkundige leiding van ons aller Frederik Iewilde. Eerst ging het bergaf naar de bronnen van de Kwadereek, maar bij de klim zagen we op het Vàterloosveld duidelijke erosieverschijnselen waar de vruchtbare aaJXl.e geregeld door regens de helling wor'Clt afges!X)eld. Random deze laatste bufferzone tussen Brussel en Wallon:ie , waaronder resten van oude nederzettingen gevonden werden, ontmoeten we prachtige bomen zoals de hagebeuk rret sprookjesachtige vormen en rreestal geplant op de scheiding van eigendorrrren. Thans dcet onze rreerpaal deze functie. Op de bomen zien we de marentak en heksenbezem op wilde kerselaar, terwij 1

dè bodem ons

allerlei te bieden heeft. Zo zien we de zachte ooiervaarsbek, stamvader van onze geranium , de plantjes met pittige narren als de vroegeling (=eerste lenteblcem) , de bij voet (door Rorreinse soldaten in de sandalen gestopt) , de hondsdraf, het speenkruid met witte bollekes in de oksels, de in de kloosters eertijds tot zalf veTherkte smeerwortel tegen tran<M:nden en bij beenbreuken toegepast, de stinkende gauwe, klaverzuring , Pinksterblcem en een zeldzaam boterbloerreke, akkerho0rnbloem en zevenblad. Ondertussen beluisteren we de zang, gefluit, gepiep en de ld<-of angstràepen van het goudhaantje, roodborstje, zwartkopgrasmus, de kwikstaart, de winterkoning, tjiftjaf, de pimpelmees,

geelgors~

fitis en kcekcek,

terwijl op het water een eenzarre blokeend ronddobbert. Tenslotte krijgen

\.1E?

nog een brok inforna.tie langsheen reek en vijver om-

trent de uitgestorven concertkikker en de vroedrreesterpad die het prettig vindt de eitjes op zijn rug te versjovt-.en. De tocht werd afgerond over tuinen en dwars door de ruinen der vroegere brouwerij . Ie prettige voormiddag \>.erd afgerand bij Jacob waar de echtgenote nadien een reusachtige afwas aan drinkglazen overbleef. Met dank hierbij aan Frederik Dewilre en Jacob Devries

M. Nevens


15

HET K . A.V OP REIS

·-

Ieder jaar organiseert KAV in de maand Mei haar grote reis. , :s·oms , tot over de grenzen, dit jaar werd het Brugge . . ' Met een volle b~s plu'·s een personenwagen reden we met somber weer maar met de zon ip .··het " hart naar het "Venetië van het Noorden" zo bezongen en toch zo wei~ig be kend. Op de bus werden· we door de reisleidster har tel ijk verwelkomd en ze gaf een beetje uitleg over het opgestelde programma. Bij onze aankomst te Brugge werd ons een tas koffie aangeboden door KAV en kwamen onze gidsen ter plaatse. we gingen in twee groepen langs de Brugse bezienswaardigheden die Wè hier niet gaan beschrijven want daar zijn dikke boeken over geschreven en in iedere encyc l opedie staan bladzijden vo l over die enig mooie stad die nu in oude stijl terug geres~aure erd werd en ge moogt alle~ ove~ Brugge gelezen hebben en fot o's bekeken; pas als ge het gezien hebt, spreekt het u aan. Het is zoals in het liedje van Joe Harris "Eerst zien en daarna geloven, nooit geloven zonder zien." We hebben gen oten, en dat onze gidsen niet zo maar amateurtjes waren·, ze konden ons echt warm maken, die ene met zijn uite rmat e diepe kennis deed ons aanvoelen wat er in dat 700 jaa r oude Brugge heeft geleefd, de andere op een mèer scha lk se manier maakte ons geestelijk weer zo veel rijker . We kregen zelfs de gelegenheid het relikwie met het Heilig bloeq te mogen vereren. Dan de beste restaurantjes opgezocht, want ee n goed etentje is altijd een punt dat de rei s goed gelukt is, dan de winkelstraten gaan bekijken en nog altijd geen zeer voeten , hoor, om 3 uur terug samen om de kantschool en kan ttentoonstell ing te ga; i . bekijken . Ook kant kan een hele geschiedenis vertell en over oorlogen, k o ninginnen, landstreken, onge looflijk wat die "gidse", dat was een dam e , ons allemaal uit die kan ten doeken heeft gedaan. Dan het plezierigste : in de plassende regen een boottocht op de "Brugse reien", hoe harder het regende hoe groter was 't plezier, par aplu 's waren er genoeg maar ook die goten beken water over onze kl eren, dan t e rug naar een goed verwarmde bus die ons naar Blankenberge bracht naar een vakantiehuis "Duinse polders" waar koffie en boterhammen op ons lagen te wachten Rosa Blijkers die da a r zeven jaar gewerkt heeft liet ons de flats bekijken die vakantiegangers daar kunnen huren. Terug bus die me t ons langs de haven reed waar de " Herald o f free gemeerd lag. Onder het vertellen van e e n mop en in de beste terug naar huis.

mooie naar de enterprise" stemming

Met besten dank aan alle lieve deelneemsters want zonder hen bestaat er geen groepsreis, een speciaal dankwoord aan onze reisleidster Jenny Van Haecke die alle.s tot in de puntjes voorbereid had en ook aan "m onske" de chauffeur die ons veilig terug naar onze familie bracht . een deelnee ms ter die altijd blij is dat ze er bij mag zijn .

Me n ho e ft de wereld niet rond te reizen om te begrijpen dat de heme l over a l blauw is. (Goethe)


16

0(-('° ";il

,:1,;,~'1_ 'H P•

~"

:"

~~;:1,u, "

-.>.~~~-~~:~:~ ~ :~ :_:~: .:;Y::_ -~.<l'· . ;s~·~ ,..

·~'~

24-5-1987

. t..;~ ." t. t~ ~t!:~f .":

1ste K.W.B

wandelzoektocht

Onder een stralende zon kwamen 'n 40 tal deelnemers in aktie. In onze parochiekerk ontdekterl velen voor het eerst de gedenkplaat voer de gesneuvelden van wereldoorlog I. Waarom zijn er binnen in de kerk twee doden minder dan op het standbeeld buiten ? üat zal misscl1ien

~en

vraag zijn voor onze volgende uitgave, daar niemand de echte reden kende. Heel verwonderlijk hoorden wij vele dames zeggen ''in Blokbos was de opdracht het moeilijkst". "Een geluk dat wij es 'n babbelke met Giedo gingen doer1, nummer vonden".

all~

ook met Marjolein, en z o het gevraagde

Aan den Artic werd er duchtig met balletjes gesmeten . Velen scoorden hoge punten tijdens de opwarmingsoefeningen, maar faalden als het om punten ging. Bij Willy waren er verschillende dames die het verschil proefden tussen Wiel's en andere pilsbieren. Enkele deelnemers waren zich zo druk aan het concentreren op hun papier dat ze er 't Noorden bij verloren, en in Ruisbroek uitkwamen . De pétanque-proeven waren een welgekomen afwisseling. [en treurwilg herkerlnen is kinderspel. Maar die andere treurboom was toch wel even yokken . In de Molen s traat z ag ied e reen dat Bolsmanneke staan in zijn bar, maar om de voornaam van dat meneerke te kennen moest men loch eens naar zijn borstbeeld gaan kijken. Bij het ring-over-fles-werpen speelde de wind ook zijn rol. De meeste ringen vlogen naast de fles, maar Jeannine kreeg er toch twee over. Tussen 'n koele pint en een boterhammetje met plattekaas of hesp konden de deelnemers rustig de tijd nemen om nog wat te vertellen over hun belevenissen. Onze burgemeester en E.H.Baert kwamen de deelnemers een bezoekje brengen, en alzo konden ze ook nog wat van de gezellige sfeer genieten. Daar deze tocht zo'n sukses -was, kunnen we reeds verklappen dat er volyend jaar een nieuwe uitgave zal komen. Datum en plaats zullen terug zorgvuldig uitgestippeld en -getest worden. Henri Vaeye


17

Nog. even verpozen·I. no

"-

de zoekto~ht '

'

·.

t!.

:;

••

~

' "

KWB-Lot

Aktiviteien .....

Aktiviteiten Alvorens met verlof te ~aan in juli en ; enkele dato mee om te onthouden .....

august~s,

delen _ w~j no~ . ~J~g

·

In septe.mber '87 plonne-n wîj e ,e n eendogsreis n9or.. ,.d.e. Deltqwer_ken .. Ook in september '87 storten wij met een lessenreeks over beginselen van de komputer . Op de jaarmarkt van Lot staan wij traditie getro~w met onze ajuinsoep. ' In november '87 storten wij opnieuwmet onze kookle~sen voor mannen. 1

We vergeten vooral niet Oostenrijks Tirool.

o~ze

fomiliereis ' von 11-7-88 tot 21-7-88 naar

Voor alle inlichtinge~ en inschrijvingen · kunt u terecht' bij W. Verhoeven, Zennestroot 87 Tel ; 376.22.99 G. Debognies, Zennestraot II8 Tel: 376.30.25 KWB-Lot wenst u

oll~n

nog een ontsponnen en rustig verlof." Tot don. ***************

Dovidsf ondshoekje

."

Kanovaren De weken voor de geplande afvaart was er zon in overvloed. Ko~ovoren was plots een .. ; • • .: ' ·l> ". populoi-re-Beigi-sche sport- geworden-.- Gp- het- e·inde van de- inschrijvingsperiode, kon . " .-' . ik slechts ten koste van veel aondring~n voldoende kano's voor 50 moedig.en 'reserveren. . . Op de dog van de of voort hadden de weergoden echter hun klok gedraaid. De boeren zul!en wel blij zijn geweest, moor de kanovaarders in spe 'trokken bezorgd de wenkbrauwen ~

op bij de bewolkte lucht en de regen.


18

Bij de inschepingskode werden improvisotieregenjossen klaargemaakt. Slechts weinig deelnemers waren ervan te overtuigen dot een ofgesneden vuilniszak een of doende regenkledij was . Een kwestie van het water buiten en de lichaamswarmte binnen te houden . De meeste jonge dames goven er echter de voorkeur aan om met hun helgekleurde spor tkledij te pronken .•••• of was het om de zon van achter de wolken te lokken . Eenmaal te water begon het avontuur - en de pret pos goed . Onze wandelaars op de oever deelden de kanovaarders in een aantal kotegorieën in : De optimisten die no één keer kopje onder meteen hun enige reservekledij aantrokken, in de overtuiging dot dit hen geen tweede maal kon overkomen . Zij kwamen bedrogen uit . De okroboten die een salto maakten bij de stroomversnelling, zij kregen applaus van de kijklustigen op het droge . De blijmoedigen die ondanks één of twee tegenslagen bleven lochen . De verwittigden die no een eerste tuimelpartij toch moor een zwemvest gingen huren. De drogen •••• moor zij waren met weini g . Er werd gelachen en iedereen beloof de volgend jaar weer van de partij te zijn . * * * *

*

* * * * * *

*

*

*

*

Konovoort op de Lesse : zaterdag 22 augustus 1987 Organisatie : Dovidsf onds Lot met medewerking van Oii ro Fontomos en Eureka . Vertrek met de autocar aan de ke rk van Lot om 7 . 30u en terugkeer omstreeks 20 uur . Wij nodi gen ook de wandelliefhebbers uit om alles van op de oever t e bekijken . Wij plannen dit jaar een ontspannende wandeling . Inschrijving met voorafbetaling bi j : Tel : 356. 30. 75 Fee Borremons Terl oak 21 Tel : 380.34.07 Rudy Coone Houwoertstroot 22 Daniël Wolckiers Loorheidestroot 308 Tel: 380 . 02 .43 Vooraf betaling 500 fr (O'liroleden 350 fr) Kanovaarders 250 f r Wandelaars (Bij de i nschrijving kri j g je een folder met praktische i nlichtingen) Tot dan . Fee *

*

* *

* * *

* * * *

*

*

* *

*

M<?.ute1t : Pol , vvivoeg het wvr.kwoo1td ".6.fa.c.h:t.en"

Pol: Ik .6.f.acht, ik -0.f.acht-te, ik heb gufuc.ht. Meute1t : Goed . En ru.t de toekomende tijd. Pol : Ik zal -0pek eten.

*


19

TURNKRING l[VET SCONE .~- · " ~"--·- --·

16 mei om zes uur klokslag wer d hel voor ons de grote dag met de pl o eg van LEVET - SCONE z oud en w'onze kunste n ve r tonen maa r pas was 't n ieuws bekend of we kregen al ne konkurr e nt Ur banu s h ad die dag besloten 6 6 k 'n beroep te doen op onze dorpsgenoten

" vol k gevraagd", stond hij uit te kra a ien wa n t ik ga noq wat aan m'n filmke draaien riepen dààrop de Poketten WI J zijn hier vandaag de vedetten "HE L A-H ELA"

kom liever kijken naar onze koers me n ziet i mmers niet elke dag

11

FIUSENDE BROERS"

s p ijts al dat gedoe kwa m ons t r ouw publiek toch naar ons toe ee nm aal de zaal bezet we rd 't feest ingezet als opP. n ing kregen we 'n modeshow i eder een i n 't roze en 't blauw a l léén de vrouwen waren iets apart zij kozen voor roze en zwart g oed tegen 't vuil en bovendien kwestie van er wat slanker uit te zien o nz e kleinste meisjes brachten met succes hu n n ummertje met "so u plesse" ze draaiden vliegensvlug r ond die hele hoge brug e n was er soms eentje minder sterk d uwde de meester wel aan haar achterwerk a ls elfjes liepen ze over de balk en g één één die riep "straks val'k" z e draaide n er zelfs op rond

ik du rf da t nog niet eens o p de grond na h un oefeni ng op de lange mat Le i de speaker heel geval " oo k gr o te atleten zijn zo klein hegonnen" -j a , ze hadden ons aller sympathie gewonnen de 10-tot 14-jarigen kozen 'n num mer op muziek d a t was zéér naar de zin van Jan Publiek ma zei tegen pa "awel, onder ons de beste da was die va n on s" .

... ~ -·· ·-- - -- .....-

·.


20

de juffers doen het altijd piekfijn ze weten wel dat ze de besten zijn hun eerste dansje was vo lmaakt 't werd door Nancy zelf gemaakt wat 'n inspiratie heeft dat kind de groep , door 't succes verblind zorgde voor nog méér animo we kregen nog 'n Jazz-dans kado ook de dames hadden iets ingestudeerd ziJ waren echter gekostumeerd in witte bloes en zwarte strik vrouwen denken immers steeds aan hun opschik maar de mizerie begon pas nadien gelukkig heeft 't publiek dat niet gezien ze stonden zeker nog 'n kwartier te beven hun knieën hadden ' t van "DEN TRAK" begeven de kerels mogen we zeker niet vergeten ocharme , de meester deed hen zweten ze liepen op 'n draf banken op en dan weer af zonder schrik en zonder vallen en gelukkig zonder ongevallen ze vo lgden d e instrukties ha ar fijn later zullen 't goei soldaten zijn de lee r meesters kozen met hun loep de beste elementen uit elke groep zo werd 'n keurgroep geboren en gaat er geen tal e nt verloren zij hadden voor 't mo e ilijkste gekozen en toonden ons zonder blikken of blozen hoe je op de lange mat 'n flik-flak doet of 'n rad of 8 l s 'n hazewind kunt vliegen over de plint allen verdiene n ze d e tit e l va n SUPERMAN of -VROUW doch de kleine KIRSTEN stal de s how zo 9 dit wa s

'n klein verslag van ons feest

spijtig voor diegenen di e niet zijn geweest wil je in 't vervolg géén buit e nstaander meer lijken kom d a n volgend jaar zel f ee ns kijk e n of beter nog luister naar mijn oproep SLUIT AAN BI J ONZE GROEP . Levet-Sco n e reporter Rosette


21

r-

0 -f

.Ç)

1-n.

<

:u ï

r

L

rn

z:

We vervolgen nqg , even de zwarte p~riode die je eventueel tijdens je legerdienst kaq meemaken en wat je ertegen kan doen . 9 . KAN IK IN BEROEP GAAN TEGEN EEN TUCHTSTRAF ? Tegen elke tuchtstraf kan je in beroep gaan . Je mag je laten bijstaan door een militair van je keuze , maar niet äoor een advokaat . Het beroep schorst de uitvoering van je straf , tenzij je gestraft wordt in de laatste 15 dagen van de werkelijke dienst 1 of tijdens een wederoproeping . - Vooraleer in beroep te gaan, moet je vragen om gehoord te worden door diegene die de straf opgelegd heeft ~ of door zijn plaatsvervanger . Dit moet je v ragen ten vroegste de 1e dag en ten laatste de 2e dag na deze waarop de straf je werd medegedeeld . (er wordt :· · geen rekening gehouden met zat'erdagen , zondagen en feestdagen) . Je straf kan altijd gewijzigd of v ernietigd worden .

* Daarna heb je recht op beroep tege n de ' definitieve beslissing ' genomen door de chef die j e gestraft heeft en die je terug gehóord hee ft . Dit beroep kan je aantekenen de dag nadien , of ten laatste de 2e dag na de betekening van deze laatste beslissing . Het beroep teken je aan bij d e meerdere van diegene die je gestraft he e ft (dit is in de regel je korpscommandant) . 10. WAT MOET IK DOEN OM IN ORDE TE ZIJN MET MIJN ZIEKTEVERZEKERING ? Tijdens je legerdienst k a n j e al s verzek erd e o f r echthe bbe nde ni e t g e ni e t e n v a n ge lde lijke tussenko mste n van h et z i e k e nfonds . All e g eneeskundige zorge n ontva ng j e . imme r s bij d e ge n eeskundi ge di e n s t e n v an h e t l e g e r . Bij h e t b e gin e n h et e inde van j e l e g e rdienst 9 moet j e h e t zi e k enfond s v e rwitt ig e n . Even een s wa nnee r j e 've rl o f we g e ns buite nge wone r e d e ne n ' be kome n h e b t .


22 Hiervoor ontvang je bij de aanvang van je legerdienst en bij je demobilisatie, een attest van de militaire overheid . Zowel bij de aanvang van de dienst als bij j e demobilisatie dient het attest bij je ziekenfonds in~edi~~d te w6rden . .. '

,.

11. MAG IK TIJDENS MIJN LEGERDIENST li:ERKEN? ; t?estaa~· immers ·geeD" wet of regle~~n~ die je verbiedt te · buit.en · Ae diensturen .~" Er is zel.f s ·: geen enkele toestemming vèreist. Zo kan je na de diensturen , . bvb ".. je· prakt.i jk als geneesheer of architect verde~ · zetten ~ : helpen bij een bloemis~ of bakker ç • •. Dit kan echter voor : problemen zorgen wanneer je in Duits"": land gekazerneerd bent . .· " " · .·Je moet er wel rekening ~ee ~hóuden dat de militaite , overheid op elk ogenblik de aanwezigh·e j._d '.OP je post kan eisen . ·

Ja ;, er

~.e;kep

"

- Als je bezoldigd werk verr icht (dus als lóontrekker) zijn bijdragen voor de soçi~le zekerheid verschuldigd . Zowel de werk. ·gever:s- ,als de w.e.rknemersbi jdrage . Voor inli'chtingen ·betreffen- .: · "'." de je eigen bi jd'r áge , wend je je tot je z iekenfonds . - A~s :je ais zelfstandige werkt , moet je aangesloten zijn bij een kas voor zelfstandigen . Opmerking 'Zwart werk' is steeds verboden . Je moet derhalve steeds in regel zijn met de belastingen' >

12. WAT MOET IK DOEN ALS IK NA MIJN VERLOF OF VERGUNNING NIET NAAR DE EENHEID KAN ? Wanneer je ten gevolge van overmacht (bvb . staking van het openbaar ver voer , uiterst barre weersomstandigheden}, je niet naar je eenhe id kan begeven ~ moet je onmiddelijk je eenheid verwittigen . Deze boodschap naar de kazerne kan je ook laten doorseinen via het provinciecommando of een rijkswachtpost . Tevens ben je verplicht je provinciecommando te bellen . Vervolgens dien je je te schikken naar de aldaar gekregen richtlijnen . Bovendien moet je de onmogelijkheid om in de kazerne op te dagenv bewijzen . Indien er een kazerne is in je onmiddelijke omgevingç meld je je daar aan. Als deze kazerne beschikt over eigen vervoer en als er versch illende soldaten zich aanmelden , zal je samen naar de eenheid gebracht worden met militair vervoer .

13 . REGELMATIG HEBBEN MIJN VRIENDEN EN IK KLACHTEN IN VERBAND MET HET ETEN. WAT KUNNEN WIJ DAARTEGEN DOEN · ? Wanneer je k lachten hebt over h8t eten , kan je deze melden aan de huishoudbemiddelaars . Zij vertegenwoordigen alle soldaten van je eenheid en hebben als taak de officier of onderofficier die belast is met het behee r van de huishouding , in te lichten over de wensen en de voorkeur van de soldaten . Deze huishoudbemiddelaars vermelden elke dag in een boek de voorstellen , wensen of klachten van de soldaten in verband met de hoeveelheid, kwaliteit en bereiding van het eten . Het is belangrijk hiervoor de juiste formulering te gebruiken . Zomaar schrijven dat het eten slecht is r brengt niets op, want het eten is nooit slecht . Het kan wel te zout zijn of smakeloos ~ het kan te weinig gevarieerd zijn , of ongenietbaar . Doe misschien eens een suggestie en vergeet ook niet een proficiat te schrijven als het eten excellent· is .

:


23 14. IN WELKE GEVALLEN IS HET .LEGER VERANTWOORDELIJK VOOR DE SCHADE DIE IK GELEDEN HEB ? In bepaalde gevallen kan het leger (met name de Belgische Staat , vertegenwoordigd door de Minister van Landsverdediging) burgerlijk verantwoordelijk zijn voor de schade die j e berokkend wordt tijdens de diensttijd . Je kan eisen dat de Staat de geleden schade vergoedt , maar dan moet je het volgende kunnen bewijzen

.-

dat de schade veroorzaakt is door de fout die iemand begaan heeft . vb . - een vergissing van een andere soldaat tijdens schietoefeningen ; - oefeningen houden waarbij de militairen blootgesteld zijn aan onredelijke gevaren. 2) dat deze feut de oorzaak is van de schade. 3) dat degene die de fout begaan heeft , handelde in het kader van zijn functies en binnen de grenzen daar van . Bovendien moet hij de bevcegdheid of de plicht gehad hebben om zo te hand€1en . vb . zo moet het leger niet tussenkomen om de schade te vergoeden als een dronken militair tijdens de dienst een ongeval veroorzaakt . 1)

)',

'.

Hiervoor dien je een dossier te l aten samenstel l en op je compagnie of eenheidssecretariaat.

· 15. WANNEER KAN IK VRAGEN OM OVERGEPLAATST TE WORDEN ?

Wens je overgeplaatst te worden , dan moet je dit v ragen aan je eenheidscommandant, die de aanvraag doorstuurt aan de bevoegde · overheid . Je kan een overplaatsing bekomen , wanneer e r toestanden zijn die een overplaatsing r echtvaardigen , zoals sociale redenen . Iedere aanvraag op sociale gronden moet gestaafd worden door een verslag van de Sociale Dienst , dat zal aangevraagd worden door je eenheid . In dergelijk geval wordt meestal een onderzoek ter plaatse (bij je oude rs p vrouw , ... )gedaan . Dit verslag van de Sociale Dienst speelt een rol bij de beslissing tot overplaatsing p ..maar ui teindeli jk beslist de militaire overheid autonoom . 16. IN WELKE GEVALLEN KAN IK LANGER ONDER DE WAPENS GEHOUDEN WORDEN ?

- Wegens wangedrag of wanneer wegens kennelijke nalatigheid j~· militaire opleiding niet vo ltooid werd f kan j e bij het ver strijken van de werkelijke di e nstermijn onder de wapens gehouden worden totdat de opleiding voldoende geacht wordt. Na het verstrijken van de diensttermijn word je onder de wapens gehouden voor een duur van : * 1 dag per dag zwaar arrest; * 2 dagen per dag onwettige afwezigheid . · (Let wel : e lke dag onwettige afwezigheid , verdaagt vanzelfsprekend ook nog het einde van je normale diensttermijn met 1 nagl Je mag échter nie t langer dan 100 dagen onder de wape ns gehouden worÇen na het verstrijken van de we rkelijke diensttermijn . Bij wederoproeping, mag j e ni e t lange r dan 1/ 3 van de wederoproepingstermijn onder de wapens gehouden worden ,


"


25

re

avonturen van Pietje Puit.

re

haan vergeet licht dat hij ooit kuiken is geweest. .

1)

:

Na lange bange dagen wachten, kwarren eindelijk pietje' s eitjes uit. Ma.ar 0, wat een ontgoocheling! . In plaats van rrooie kikkerkindertjes zoals hij had verv.Bcht , w:tren het krinkelende zv..erte visjes!.

2)

. . . Alle dagen ging Pietje ki jken, of er nog geen verandering

in htm t0estand kwam. Eh ja, ze groeiden wel en ze kregen zovaar al achterpootjes. M..aar die staart, dat was toch geen gezicht en die pootjes bungelden er zo rraar dcelloos en l::elachelij k achter aan! . 3)

Pietje ging zijn nood klagen bij Natte Lies, de huisjesslak. -"Ach, ach, rroet j e zien!. Ik heb rronsters van kinderen. Ze hebben niets dan kop, hangende pootjes en een afschuwelijke staart!. tt - "03.t komt inm=rs w=l in orde , " zei Natte Lies wij s. "P.en je vergeten dat jij ook

~o

l::ent gew=est in je jonge jaren?."

4) -"Zou je denken?"zuchte Pietje en hij ging nog eens naar zijn kroost kijken. Maar het was nog erger geworden: nu hadden ze ook al voorpootjes en een brede rond waan-ree ze htm vader nog uitlachten op de koop toe!. Maar die staart, die ellendige staart zwadderde er nog altijd achteraan. 5) Tot op een goede dag, zie, de staartjes schrompelden weg en de kinderen begonnen flink en guitig rond te springen zoals het echte kikkers past. -"Zie je nu wel hoe vlug een haan vergeet dat hij zelf ook ooit kuiken is geweest !" lachte Natte Lies. - "k' Zal 't onthouden! " zei Pietje en ging fier met zijn kindertjes uit wandelen.

F.D.W


26 KURSIEFJE

DE HAAN

Ve Ha.an, een zateJtdagmoll.gen ht ma.aM. MMt. Koud. AU.H.n de a.utoc.htonen z.lj n a.c.hteJtgeble.ven. En de. rnlddeMtand dlta.a.U op halve lvta.c.ht. Het . z.let eJt een be.etje. btoMteloM e.n de.k.a.de.nt u.lt. - Villa.' .6 ·met gulote.ri lu.lken, e.e.n man met een moll..6.lge hond, e.e.n lege :tJr..am d.le. lande!t.lg' voo1tbij~jdt en b.lj de. .6la.ge1t v.le1t vMuwe.n en. e~ man voolt bou?<..e..ö en beleg. Ik. be.n uägutuuM om ~e.n.. Kil.an.ten z.ljn een vell..6lavhig. Een dag zonde.Il. k.Jtan.t .l-6 b.lj na. zo tJtoo1.>teloo1.> al6 Ve Ha.an op e.en zateJtda.g .l.n. maaJtt. BU.j kba.a1t k.an je .l.n. Ve. Ha.an op de veltk.oop van k.Jtan.ten a.UH.n geen meMwa.a1td.lg butaan bouwen. Ze z.ljn ve.!tk.JUjgbaaJt .ln. een 1.>ma.l, he.el cl.lep whtkeUje, dat volgutouwd zä met de. v1te.emd6te .6puUen. Ik he_b .nog nooä zo'n volgutouwd w.<.nkeUje. geue.n. Het zä uvol met 1.>:tJr..ànd6.toelen, .6tltand6pulien, .6peelgoe.d en alle. opuc.h.t.ige dhtge.n. Waalt badgMten bUjk.baaJt behoe6te a.a.n hebben. V,i.e.p ..in de zaak 1.>taat een man a.c.JiteJt de toog al6 op de bJtUg van è.e.n. ·.6c.h.lp. H.lj he.ent het te enen.ma.te. opgegeven om ..in de 1.>pulie.n d.le h.lj veJtkoopt all.de te 1.>c.heppen, ma.alt toc.h .l-6 z.ljn oogop.6la.g helde1t en. a.le/tt. "Ik we.et niet wat het met d.le. k.Jtante.n. .l-6 vandaag", zegt h.lj tegen m.lj. "Ze vUe.gen we.g". "EJt .l6 een kon.g1tu", zeg -lk.. "Ha", zegt h.lj. Het .l-6 du.ldel.lj k. een. gem.l.6te k.an.6 , ma.alt h.lj la.at het niet a.a.n uj n haJtt komen. "En Waalt gaat het lwng1te..6 ove1t?" - "Een vell.Yl..leuwe.nde .toek.om.6t", zeg .<.k. "Een veil.nieuwen.de toe.kom6t", zegt h.lj nadenk.end. "Ja". Ac.hteJt rtU.j .6:taa.t. ee.n oude1te vMuw, d.le te. kennen ge.e 6t alle.en ma.alt Le Soi.Jt te w.<.U.en hebben. V.le zal ze.kelt ook. nog na.alt d.le. 1.>lage1t moeten. MaaJt de man a.c.hteJt de toog .6c.henkt eJt ge.en a.a.n.dac.ht a.a.n.. "Me.ne.e1t", zegt. fUJ, ",{.k. WeJtk. h.leJt zu e.n e.en halve. dag pelt we.ek. .ln rtU.jn w.l.n.kel e.n ..in de· zomeJt ze.ven. e.n .lk. be.klaag me da.alt niet oveJt. Let op, .lk heb voolt de.ze. zaak ge.bozen. Ik. heb gutude.e1td, .lk z.lt .ln. de g emee.n:teJtaad e.n dat .lk h.leJt heei.deJtda.g en men6 en .6 .ta. te bute.lle.n, vell.h.ln.deltt me. YIÁ.et om na. :te den.ken. " "Vat .l-6 mo.d:<..", zeg ,lk. - "Ja.", zeg:t h.lj, "maaJt· d-le. :tOekom.6.t, d-le z.let eJt n,{.et zo moo,<.. u.,lt. " "M.l.6.6 c.h.le.n n,<..et" , ze.g .lk. vo01tz,i.c.h;tJ9 • "Al.6 -lk al d-le. jonge me.n.6en. z,{.e. 1ton.dha.ngen", zegt h.lj zuchtend. "Gezonde. meMen, me.:t liande.n a.a.n hun Uj 6· En ,{.e.deJte.en wé.é.t dat ze gJta.a.g zoude.n we.Jtken, gJta.a.g, la.at U n..le:t.6 w.lj.6make.n• •• " "Nee", zeg ,{.k.. "TeJl.W,{.jl de dU:(.nen eJt veJtvuild en 1.>me.Jt.lg b,<..jUgge.n.", zegt h.lj. "En eJt oude en z,{.e.ke. me.n.6 e.n op de .6 uk.kei zijn. Ell. .l-6 we.1tk met hopen mene.eJt ! " "Ja", zeg .lk.. Tb k.-ljk 1.>amen· mU hem z.ljn w..ink.el 1tond, .teJWJ.ijl de. Soi.Jtmadam met ha.aJt voden .6.taat te. .6c.hu-l6elen.• - "Ja., eJt .l-6 W.eJtk met hopen." "En. de 1.>ta.at.61.> c.huld", ze.at luj dJt-l6t,{.g, "de .6:ta.at.6.6 c.huld dat .l6 nog .,zo,<..w • Wa.:t be:te.ke.n.t de 1.>.t.'ä.itt.61.> c.huld? H'e.t .l-6 to cih geld dat we."aan me.lia.aJt .6c.huld-lg ujn. Wa.a1tom .l-6 da.:t dan zo'n. Jtamp.?." - "Tja.", zeg .lk. Ik leg ge.id bovenop z,{.jn. ~en en ,in. e.e.n 1.>oolt.t 1r~6lek..6 btek..t h.lj z.ljn la open en zoekt W.l.6.6 e.lgeld. · · · Ib. be.gm voo1tz,lc.hti.g aan e.e.n teJtug:tJr..e.k.ke.nde. bewe.gmg , la.ng.6 e.en. en.o/f.m 1te.k met fiopdltoUen en WaJtm- en koud. "Ga. je. nu te.JtUg na.alt het konglte..6?" v1ta.a.gt h.lj. Ik kn..lk. "Ga. je 't ze. zeggen.?" "Va.:t zal .lk doen," zeg .lk. He.la. Ba..

"


~~ 0

~

(

..

'

(

!

J • . . trekt er op uit !

t~t

bivak gaat dit jaar naar Wezemaal, een deelgemeen-

te van Rotselaar, gelegen op zo'n 65 kilometer van Lot . Daar aangekomen merken we Zerrom op, een glimworm die onder de bivakplaats woont . Zerrom neemt ons mee in zijn wereld, bestaande uit een wirwar aan gangen. In die gangen ontmoaten we ook nog andere wezens: lieve, vriendelijke schepsels , maa"r soms ook vreselijk lelijke en onbetrouwbare gedrochten. Ze hebben elk een andere karaktertrek, waarvan wij zeer veel leren. De tiendaagse tocht is zwaar en vermoeiend maar toch geraken we aan het eind . Zo, dit is een klein voorsmaakje van wat de kinderen te wachten staat, die van 10 tot 20 j uli mee op bivak gaan van chiro Eureka. Een bivak waar veel van verwacht wordt en dan ook door de leiding zeer hard aan gewerkt wordt om alles zo goed mogelijk en tot in de puntjes voor te bereiden. Dit is zeer belangrijk, vooral als er niet heel veel kinderen mee gaan. We vertrekken met een dertigtal mensen. Op 16 juli krijgen we echter versterking van onze jongsten, de speelklubbers, een twintigtal bengels tussen 6 en 9 jaar. Op deze groep kunnen we dankzij de volle inzet van hun

begeleider~,

fier zijn. We hopen met deze afde-

ling verder uit te breiden. Meteen een aanzet voor de ouders van .deze leeftijdsgroep om eens kontakt op te nemen, met het oog op het volgend werkjaar dat in september van start gaat. Natuurlijk mogen we ook de andere afdelingen niet vergeten, want iedereen,

tot~18

jaar:... is van harte welkom i n de chiro. Kom zeker

eens een kijkje nemen op een zondagnamiddag, niemand houdt je tegen en er is ook geen enkele verplichting aan

verbonden~

Meer inlichtingen zijn te verkrijgen

bij elke leider of op volgend adres: Blykers Wirn, E. Debusscherstraat 44.


B.

w .

tfl

2

K

f1

E

E

A

r

R

A

L

N

10.

T

JULI

0

tf

A

s

.-


29

· F.ANTOMASNIEUWS - FPNTOMASNIEUWS - FANTOMASNIEUWS - FANTOMASNIEtNJS

Hallo Allemaal,

..

re rreisjes van Chiro lot gaan dit jaar naar Wezemaal op bivak. Dit is een dorpje dat iets boven Leuven gelegen is. Het is een ruirre bivakplaats rret veel groen, ron<bm ligt er een voetbal- en basketveld. Dichtbij is er een groot tos zodat sport en spel zeker geen probleem zullen w:>rden, ook is er nog een groot neer dat onder toezicht van Bloso staat en waar we bij goed weder zeker een duikje zullen gaan ne:rren. Bij slecht weder kunnen wij nog steeds faan zwemren in het zi;..-embad van ît.€zemaal. Het therra:

"PROEF VAN DE WERELD FN GENIET ERVP.N ! "

We gaan nl. rret Mini & Maxi

(=

onze theJPafiguurtjes) de wereld afreizen.

Elke dag zullen we naar een ander land reizen en tegen het einde van het kamp zullen Mini & Maxi en natuurlijk wij allemaal ervoor zorgen dat

ai

deze landen verenigd zijn! Ter Herinnering:

_,

te rreisjes gaan van 20 tot 30 Juli op bivak naar \.1ezeJT1ëlal . Eet vertrek is voorzien rond 14. 00 uur aan de lokalen, maar we gaan wel verzarrelen rond 13. 30 uur om nog een inleiding en een formatie te <ben. D= koffers moeten

wel op zondag 19 Juli tussen 18. 00 uur en 19. 00 uur naar de chirolokalen gebracht oorden. re speelclubrers gaan van 26 Juli tot 30 Juli op bivak. (uur van vertrek: w:>rdt voor hen nog rreegedeeld) Op het einde van Juni, l::egin Juli korren we iedereen inschrijven.

re i

bivakprij s l::edraagt:

10 dagen:

2000,-

5 dagen:

1000,-

(voor het 2de kind in dezelfde groep is dit 1900,-)

Ook vragen wij 100 ,- waarl:org voor een veldbed.

Tot binnenkort.

re

Leiding.


..

Konin klijke Fanfare

'!

EENDRACHT MAAKT MACHT "

Dat de Spinaziekermis "Over de Vaart 0 sinds jaren de topper is op de aktiviteitenkalender

Ya~

deze wijk

zal stilaan wel door iedereen geweten zija. Voor onze maatschappij is het dan ·ook steeds een eer geweest een programmapunt te mogen innemen in deze festiviteiten. De fijne kontakten die wij met de organisatoren dienaangaande mochten· onderhouden. hebben er one toe aangezet onze

presenti~

in de tent uit te bouwen tot

een waar concert. Door het bestuur werden alle muzikanten aangespoord om een aktieYe deelneming te verzorgen en op enkele onvermijdelijke uitzonderinge~ na, werd ~eze oproep stipt opgevolgd. leken op voorhand werd aan onze jeugd de opdracht gegeven een extra inspanning te leveren om op muzikaal vlak, representatief mee naar Toren te kunnen treden. Ook in deze opzet zijn wij geslaagd, naar one inziens althans en mede dank zij de inzet van onze leermeesters Rita Vandermeirsch en Guillaume Pillet alsook van onze dirigent Jan Loris. Zoals gepland werden om 19u30 de eerste noten geblazen in de oren van een grote publieke belangstelling. Wij vonden het fijn derwijze ontvangen te _worden en hopen dat de gebrachte stukken U zullen doen inzien dat er op repetities duchtig dient gewerkt te worden <>il een fan farepi~ogramma te kunnen. voorleggen •

./ ..


31

Alhoewel de stukken. zonder geluidsinstallatie dienden te worden Yoorgesteld, mag dit zeker niet als een schaduwvlek over de kwaliteit van de muzikale prestatie gespreid worden. Wij zijn erYan overtuigd dat hieraan bij een volgende gelegenheid zal verholpen zijn en vragen U, alvorens te oordelen, niet te Yergeten dat degene die niets doet ook niet in de fout kan lopen. Voor ons werd de aYond afgerond met een bezoek aan Me•r. Berlinda DEWERIE,

..

nieuwe uitbaatster van het ca fé "In den Beuk" en Rita ROELS van het café "Wolfshagen", beiden steunend lid van onze fanfare. Lange deze weg willen we Rita ook nog danken voor de ruimte die zij ter beschikking beeft

gesteld •an onze muzikanten waardoor de koffers van de inetrumenten op een Teilige plaats konden worden opgeborgen. Daags nadien hadden wij een afspraak in GriMbergen waar onze solo bugel Patrick Aerts zijn jawoord wilde schenken aan Hilde De Maeyer. De Koninklijke Fanfare "EEN.DRACHT MAAKT MACHT" werd uitgenodigd om er de huwelijksmig op te

luister~n

in de abdijkerk der Witheren en ook hier

zijn wij •an oordeel dat de onze toevertrouwde opdracht op een degelijke

wijze werd •ervuld. Zonder in detail te willen treden, wil ik toch aanstippen dat de tro•petklanken die als het ware aan de genodigden door onze chef werden geschonken bij het betreden Tan de kerk, het luistergenot van de aanwezigen op een hoog

p~i l

zal hebben geschroefd.

Ik beschouw het ook als mijn vrijheid om hier even de toeristieche toer op te gaan om te melden dat U aan eGn uitst·a pje naar Grimbergen (abdij + kerk) ongetwijfeld een pracht ige herinnering zult overhouden. De muzikanten en hun familie vonden mekaa r weer in ons lokaal om te smullen van een fijn

~aal

dat hen door he t jonge paar werd aangeboden.

Aan Hilde en Patrick zeggen wij - veel geluk, ha rtelijk dank en graag gedaan. Vanwege het bestuur. ha rtelijk dank nogma als aan onze

~uzikanten

voor hun

inzet tijdens dit extra lang week•end. Verder kan ons programma als volgt samengeTat worden : vrijdag 26.6.87 vanaf 19 uur in het lokaal leggen de leerlingen een vaardigheidsteat at in aanwezigheid van ouders en Trienden;

- zondag 2e.6.87 - ZOMERCONCERT op het SPORTPLEIN te LOT - aanTang 15u. aangaande het programma wordt U uitYoerig ingelicht. zondag 13 . 9.87 110 jarig bestaan ·van de K.F. "De Eendracht" uit Dworp me t medewerking en concert door onze maatschappij, waarschijnlijk in 't GraTenhof; - zaterdag 26.9.87 - jaarmarkt te LOT; - november 87 - St. Ceciliafeest met opluistering van de avondmis; - zaterdag 12.12.87 - Gulden concert in de Meent te Alsemberg met deelneming van onze fanfare; - zondag 20.12. 87 - WINTERCONCERT in one lokaal.

DE HERAUT. LOTGEVALLEN, juni 1987.


.

.


33

Chze legendarische Heiligen

. ··.

· Sint Goedele (Feest 8 januari)

..

De Hoofdkerk van Brussel is van oudsher gewijd aan Sint-Michiel. Maar

voor een rasechte Brusselaar is en blijft het de kerk van "Saint Gudule 11 of "Sintergoole". 11

Inderdaad, Goedele is weer eens zo'n echte Heilige van bij ons

en die

Michiel, nu ja, hij mag dan nog .Aartsengel zijn en nog zo schoon staan schitteren boven op het stadhuis, hij is en blijft toch naar een volksvreernde figuur. Goedele daarentegen is van ons ras en daarenboven stamt zij uit een zeer vrorre familie van Vlaamse adel, luister rraar:

+ +

+

Zij werd geboren omstreeks 650 te Hamme bij Aalst. Haar rroeder was de Beilige Amelberga,

echt~note

van Graaf Witger . en zij was . de nicht van .

Pepijn de Korte. Zij werd opgevred in het klooster van Nijvel tot haar 12de jaar, door haar eigen meter, à8 Heilige Gertrudis, die er

~is

was. Paar zuster Begga en haar broer Adelbert (ook soms A.blebert, Aldebert, AJrebert of Thlrrebert genoemd) werden eveneens heilig. Het was bij de laatste dat Goedele ging inwonen om haar broer alhier bij te staan in zijn zware taak van Bisschop van Ka.rrerijk. Zij stond onder het volk bekend qn haar grote liefdadigheid. Zij ging persoonlijk de armen, de gebrekkigen en de zieken opzoeken om hen morele steun en daadwerkelijke hulp te brengen. Zij

hee~

zelfs

verschillende mirakelen op haar aktief: zij genas een lepra-lijder op wonderbaarlijke wijze en een stom geboren meisje vond in haar armen de spraak terug. Goedele wordt afgebeeld met een lantaarn in de hand en dik.wij ls met een duivel achter haar rug, die stiekem tracht die lantaarn uit te blazen.

.'

Inderdaad, (en hier komt de legende! ) op een nacht ging Goedele zoals dat dikwijls gebeurde, een van haar zieken bezreken die op sterven lag . Zij droeg een .lantaarn rret zich om haar weg te vinden in de volle duisternis op de zeer slechte en gevaarlijke wegen van toen. Om haar te treiteren kwam de duivel haar lantaarn uitblazen. --------

-- ---

~-aar

zie,

Goedele vervolgde haar weg alsof er niets gebeurd was. Zij straalde zelf zo'n wonderbaarlijke klaarte uit dat alles om haar heen verlicht was als in volle dag!.


34

+

+ + Zij overleed in 712 op het ouderlijk kasteel te H:irrme en werd begraven m de kerk van de Heilige Verlosser te Moorsel. In 988 doet Karel van Lotharingen de relieken van Sint-Goedele overbrengen

naar de toenmalige Sint-Gorikskerk te Brussel. Maar als in 1047 de Sint-Michielskerk wordt gebouwd door graaf Larrbert

83.lderik," doet deze laatste de relieken van Sint-Goedele naar deze kerk overbrengen.

..

Dit was echter tegen de zin van de Brusselaars, vooral die van de SintGorikswijk. De dragers en de begeleiders werden dan ook de hele weg lang symbolisch "geslagen" met riethalmen die toen nog veelvuldig langs de Zenneboorden groeiden. Ibor het volk wero de Sint-Michielskerk van dan af "SinterC--.oedele" genoemd en werd deze laatste als patroonheilige van de stad vereerd . . Naar het schijnt was het nog tot in de 18de eeuw gebruikelijk op 8 januari

rietr.alrren en broeken aan de huisgevels te hangen als herinnering aan dit heuglijk feit. + + ++ + ++ + PETANKKLUB

DE VIERKANTERS

Tij_dens de wijkkermis "Carré" op 73 en 74 juni 7987 ging traditioneel het grote petanktornooi door. Ondanks het bar slechte weer waren er zaterdag 12 ploegen ingeschreven. Na een spannend tornooi slaagde de ploeg S.A.P. uit Dilbeek erin de eerste prijs te bemachtigen. Zondag was het weer stukken beter. De opkomst was dan ook veel groter met evenwel minder deelnemende ploegen nl. 6. Na een spannende strijd tussen de twee ploegen van Essenbeek behaalde de B-ploeg de eerste prijs.

Proficiat jongens en doe zo voort!

Eind augustus namelijk op 29 en 30 augustus I987 wordt de eerste grote prijs van de Burgemeester ingericht en dit ter gelegenheid van de Jumelagefeesten. Naast deelnemers uit Lot en de omliggende gemeenten worden dan ook Franse, Nederlandse, Duitse en wellicht andere buitenlandse spelers verwacht. Wij hopen van sportieve wedstrijden te kunnen genieten en dat de beste moge winnen. Het bestuur

WIST JE DAT - WIST JE DAT - WIST JE DAT - WIST JE DAT - WIST JE DAT - WIST JE DAT - we de inlichtingen voor de aktiviteitenkalender via de wijkverantwoordelijke verwachten tegen uiterlijk 2 september bij Jan Vandendriessche - we uw getypte kopij over het verenigingsleven ve rwachten tegen uiterlijk · 15 augustus 1987 bij : Edward Verhoeven 9 Zennestraat 87 Frederik De Wilde 9 Kesterbeeklaan 28 . Jan Vandendriessche 9 Fr . Walravensstraat 139 we Lotgevallen 115 samenrapen en nieten op 9 september 1987 om I8 . 30u in de lokalen van de Kloosterstraat .

. ~

'


35 MET

EEN

LOTTENAAR

DE

WERELD

ROND

Ja, en ditmaal is het echt weer, de wereld rond, of toch bijna. Mijn ·gedeelte van de wereldreis, liep van Genua naar Australië, oftewel kompleet naar de andere kant van de planeet. Over het eerste gedeelte hoef ik niet te schrijven, want aandachtige lezers van Lotgevallen, kennen al die plaatsen nu stilaan al. Laten we beginnen aan de overkant van de Oceaan. Je moet natuurlijk door het Panama-kanaal om aan de andere kant te geraken. Ditmaal werd het 's avonds doorvaren. Het is natuurlijk prettiger overdag om foto's te nemen, maar ja, daar heb je niet veel aan te vertellen want ze zetten je in een konvooi, en dan halen ze je wel af, als het jouw beurt is. Zo gaat dat,eo..daar kan geen politiek of steekpenning iets aan veranderen. De passagiers snappen dat niet altijd. Ze denken 0

zo; dat moet die rederij toch kunnen organiseren dat je daar overda g doorvaart, maar zo simpel gaat dat niet. Het is trouwens verwonderlijk dat de meeste mensen niet inzien,dat een reis rond de wereld, toch wel iets anders is, dan in de tuin een sla gaan uitdoen ! Ze willen wel de wereld zien, maar het zou allemaal ook zo comfortabel moeten zijn als thuis. En denk nu niet · dat ik overdrijf. Als je daar ergens ginderachter hangt kan je -

toch niet willen dat die mensen zich aan jou aanpassen, ook al betaal je veel geld. Dan verander je toch de zeden en gewoonten van een vreemd land niet met een vir;igerknip. Enfin, zand erover, het heeft ook zo zijn charme bij valavond. Het blijft altijd een gebeurtenis met die grote sluizen, dat niveauverschil van 9 meter bij ieder van die sluizen, die lokomotieven die het schipdoor de slu izen trekken, en dan die massa's water . die iedere keer weggepompt worde n. Een heel ingenieus geval. Het werd ook allemaal zo stevig gebouwd, dat er buite n de onderhoudswerken, sinds 1914 - toen het kanaal voor het eerst geopend werd - geen veranderingen aangebracht werden. 't Werkt nog allemaal prima, en zoals ik jullie vroeg12r al vertelde, duurt dat bijna een hele dag. Op sommige plaatsen moet je 1g13woon aan de

k~nt

gaan staan omdat de schepen uit de andere richting moe-

ten doorvaren, en dan is het weer onze beurt, enz •••• Je he bt toch zo'n achttal uren nodig, om van de ene naar de andere kant te varens soms is het kanaal breed, maar soms ook zo smal, dat je bijna volledig door het oe rwoud omgeven bent. En dan ben je plots aan de ande re kant. Dit keer ging het rechtsaf, richting MiddenAmerika. Eerst naar Costa Rica, en dat is een meevalle r want het is één van die~be- · '

tere Midden-Amerikaanse lande n. Zoals wij gastarbeiders uit Turkije, Marokko enz •••• hebben, hebben ze daar gastarbeiders uit de omliggende landen, een t e ken aan de wand natuurlijk.


36

Bij aankomst staat er.'" al een t~piscti fólkloreorkest te wachten, en daarbij een dansgroep lmet kar en os en alles erop en eraan, en dat allemaal georganiseerd door de dienst toerisme. Er is een excursie naar de hoofdstad SAN JOSE gepland, en een echte oeroude stoomlokomotief staat op de pier te wachten. Je kan rechtstreeks ven de loopplank op het perron stappen, en de

hel~

trein is versierd met vlaggen, terwijl de dans-

groep zijn nummertjes ten beste geeft. Enfin, we worden verwend tot en met. De 3 uur durende rit met de trein is ook heel mooi, door de bergen, langs steile hellingen, door kleine dorpjes, ov.e r bruggen met diep daaronder een bergstr'oom, en voor de rest een prachtig uitzicht over het. heuvellandschap. Het enige nadeel van zo'n sto·omtrein i's de rook natuurlijk, en vermits de vensters allemaal openstaan, krijgen we regelmatig een portie binnen. In San Jose laten ze ons

w~t

bezienswaardigheden bekijken, er,t. merkwaardig, ook een ' ·'

" &,..;

\

•• •

operagebouw, helemaal in de duitse stijl, gebouwd door een duitser trouwens, · en met kroonluchters en lampen uit Belgie~e ziet, we zijn ook overal geweest. Bij het middagmaal-buffet, worden we nog vergast op een trio met gitaren en Spaanse volksliedjes, en voor de rest een duik in het zwembad voor wie dat wil. Ze verkopen ook prachtige houtsnijwerken, miniatuur karren met heel mooie beschilderi~g, m~ar .

ja_; hoe breng je zoiets mee naar huis ? In ieder geval, Costa Rica, mag

er wezen, de levensstandaard is er erg hoog, de mensen in

go~de

gezondheid, de rege-

ring stabiel, en het hele land straalt rust en vrede uit, wat van vele andere MiddenAmerikaanse staten niet kan gezegd worden. 's Anderendaags"= bijvoorbeeld, zijn we in GUATEMALA, en dat is een ander paar mouwen Hier is geen folkloregroep aan de kaai, alleen een paar grimmige politieagenten, die onder hun dikke snor iedereen stoer aankijken. De havenstad heet ook San José,maar alle v,erdere verwantschap met San José - Costa Rica is uitgesloten. Toen we er zo een beetje rondreden, had ik soms de indruk, in Afrika te zijn. Hier geen verharde wegen, geen lachende gezichten, geen goeddoorvoedde mensen, en zeker geen kalmte en rust. Buiten de hoofdstraat, -·zijn er alleen zandstralen met kuilen van bijna een halve meter diep, geen stoep, geen stromend water in de huizen, geen tuintjes, en vooral veel hopen afval en viezigheid langs de straat. Kinderen zonder schoenen, met kapotte kleren en magere v.u ile gezichtjes. Zowaar geen aped'jtelijk gezicht •om hèt zachtjes uit te drukken. Hoe groot het verschil met gisteren, en nochthans het zijn buren. Vele huizen zijn op korte palen gebouwd, en daaronder lopen dan de varkens en de kippen en de kinderen in de drek. Het was er ook broeiend heet, maar dat leer je wel verdragen. Zo'n reis door het binnenland valt dan ook erg tegen. Afgezien van de straten, die je nauwelijks straten kunt noemen, ziet het er ook allemaal nogal verward uit. Gebouwen, huizen, mensen en dieren, je ·merkt dat het aan orQanisatie ontbreekt. ledervecht voor zijn deel, maar h~t is meer over:l even, dan lev~r:i· Geen wonder dus, dat er zoveel gastarbeiders uit 'Guatemala en Columbia naar Mexico en Costa Rica trekken.


37-

Als ,we terug bij het schip aankomen, hebben ze daar een echte markt opgebouwd, ze verkopen vooral houtsnijwerk, maskers ·en ·scheepjes, en dan ook bont bestikte doeken en kleedjes, en omdat de handelaars af en toe elkaar de loef willen afsteken, moet de politie regelmatig tussenbeide komen. Twee bussen die een excursie naar een bergmeer maakten komen meer dan twee e n half uur te laat aan want sommige be rgwegen waren overstroomt,en dus zat er niks anders op dan 90 kilometer om te rijden "langs smalle wegen. En natuurlijk vind de kapitein dat allesbehalve prettig, hij wil altijd stipt afvaren, want anderskomt de hele planning in de soep. Geloof me, het vraagt veel voorbereiding om dat allemaal volgens plan te laten verlopen, en dan ineens zo'n achterstand van een paar uren ! ACAPULCO - 12 en 13 januari 1987 En dan komen we in Acapulco aan, 200 mensen verlaten ons, en er komen e r 180 nieuwe bij. En Acapulco is voor de Amerikanen zoiets als de azurenkust voor Europa. 't Is allemaal op de Amerikaanse leest geschoeid. Prachtige stad, geweldige stranden, en de baai van Acapulco is e nig. Aande ene kant de bergen, dan de baai en daarachter de wijde oceaan. Je kan het niet mooier bedenken. Er staan prachtige hotels, met alle komfort en een adembeneme nd uitzicht. En als je hotel Miramar vermeldt, ben je ook meteen bij één van de vele attrakties. De waaghalzen die langs de rotsen naar bene-

.

~eh. duiken. .

., ·.;.:

Er zijn twee sessies per dag, je zit rustig bij het middagmaal, als ze om 1 uur langzaam de rotsen be klimmen. Er is een inham van pakweg 50 me te r lang en 20 meter breed, en daartussen slaan dan die golvenheen e n weer. Ze duiken van zo'n 40 meter hoog naar beneden, pats de di epe rik in. Nu is dat makkelijk gezegd, maar er is een maar want ze moeten wachten op he t juiste moment om te duike n. Als e r bijna geen water in de inham is, dan moe t en ze duiken, e n tegen dat ze beneden zijn is er dan weer voldoende water om nie t op de bode m te storten. 't Zijn alle maal jonge knapen, die van geen kleintje vervaard zijh . Eerst bidden zeeoven aan een kapelletje, dan turnoefeningen, en dan de ene na de andere, maakt zich klaar, strekt de armen, haalt nog eens diep ade m, e n •••• duik, recht naar beneden. Als ze niet ver genoeg springen, schure n ze langs de rotsen, e n als ze te ve r springe n riskeren ze aan de ande re kant

..

de rotsen te raken, brrr, inde rdaad.En 's avonds doe n ze dat dan nog eens, maar ditmaal met fakkels, om het nog spektakulairder te maken. Er zijn er al een paar verongelukt, maar het moet blijkbaar een goeie bijve rdienste zijn, want he t ontbreekt ze

t.

c

niet aan kandidaten. He t e nige spijtige aan Acapulco vind ik, dat de grote baan me t een achter he t strand begint. Dat betekentdat je op het strand nog de kamions kunt horen voorpijsnorren, en dat is toch nie t wat je een rustig strandje noemt. En -op de stoep, vlakbij de Ritz en de Hilton, ligge n de sukkelaars, de clochards van Acapulco, zoekend in de vuilnisbakken en in een paar plastie ke n zakke n sle pe n ze hun. hele hebben e n höuden mee. Ik weet het, ze zijn e r bij ons ook, maar toch nie t vlakbij de grotehotels,en op een paar me ter van het strand


38 Aan de andere kant van de baai ligt hotel PRINCESS, en ik heb er al veel gezien, maar dat hote lletje krijgt toch de eerste prijs. En dan vooral. buiten, het zwembad en zijn omgeving. Het is een enorm bad me t daarin een e ilandje waar je langs een loopbrug ~e.. in

opkunt~

glijbanen tot in het wate r, en aan één kant een enormewaterval, en als

he t bad onde r de waterval doorzwe mt kom je bij een bar, verdoke n achter het

watergordijn. Je kan op stenen stoetjes in het wate r zitte n te rwijl voor je, het water naar benede n stroomt, ie ts unieks. En als je dat allemaal be w. bent, kun je nog op het strand parachutevliegen, of zeile n,

."

of surfen e n waterskieën natuurlijk. 't Is natuurlijk nie t voor ieders beurs,want ze kennen de prijzen, geloof me. En dan de tweede dag t egen valavond vare n we uit de have n weg me t op de pier een Mexicaans orkest. J e weet wel, me t de trompe tten en de enorm grote gitaren, e n weg zijn we, over de pacific naar NUKU HIVA, op ·de Marquis eilanden, waar JacquesBrel zijn laatste levensjarensleet.Maar daarover meers irn·aen- volgende bijdrage. Tot ziens. Willy Feltman

In dit hoekj e wil len we trachten uitdrukk ingen , spr euken, bepaalde benamingen uit de vergeethoek t e haleno

I n de l oop van

een gespr ekje links en rechts , horen we soms een ge zegde of woord (a l of ·niet typisch Lots) dat we ni et (meer ) snappeno

We denken dat we

ni et a lleen in dat geval zijn, en zouden het jammer vinden indien die taalschat zou verl oren gaan. Daarom ook willen we op u a llen be roep doen.

Leg uw oor

te l uiste r en , noteer zo n uitspraak en vraag er ook mete en de 1

-·-

betekeni s van.

Al s j e het ons l aat weten , kunnen we het hi er publi-

.. i;

ce r en0 Veel dank vooraf! ~-

"Zijn zeven t eil en!"

Laat ons meteen starten! Weet j ij nog wa t het bet ekent: : aarze l en vooral eer men aan iets begi nt.

~ "Hij of zi j moet it spanuit niet gesneden worden. " : hij( zi j) i s goed ter t a l e.

* "me t de l adde r uitgaan! Il : gaan stelen. * "met de neve lka r vert rekken" : i n st il te ve rhuizen. * "Hij of zij heeft wate r in de ke l der !" ( zee r aktuee l i n ons regenseizoen ~ ) - hij(zij) draagt een t e korte l a nge broek. (wat t egenwoordi g in de mode i s !) En as ge ni wit wa ne

~inko et

es , of ne kramache l eir of ne schabbe rnak

den zal den Brusse l eir a da noste k ie oitlegge ! Zi ezo , dat wa s een ee rste reeks. We hopen van u wat inzendingen t e mogen ve rwacht en en make n afspraak over twee maand! Wilan.

{


39 REUZE DENK- EN PUZZELWEDSTRIJD 000000 0 00000000000000000000000

De winnaar van het boek, verbcnden aan opgave 2, is d i tmaal de f amilie LEFEVER- MINNE. Om nu een kans te rraken diende U het vol gende in te vull en als opl ossing van opgave nr. 3 : "

.

1) A hard day' s night 2 ) a ) kleuterl eidster

b) k\mstha.ndel aar 3)

De hond in de pot vinden

4 ) 34

5) 22 noverober 1963 - I.al las - Lee Parvey Oswal d - Jack Ruby - de

~arren comrnis~ie

- 1 maal - "Ich bin ein Berliner" -

J a cquel ine Lee Bouvier - Carol ine en J ohn - L. B J ohnson Dit geeft dan de vol gende uitslag en voorl opige rangschikking na 3 opgaven : Uit slag 1)

Familie Legein

Fangschikking 50 ptn

1) Familie Defranc

Familie terrol

Derrartin Dmiël

Familie Defranc

Famil ie Derrol

Smders Peter

Familie Legein

Demart:in I.aniël

Roobaert Jozef

P-Oobaert Jozef

Smders Peter

7) Uylentroeck Kris

45

ptn

8 ) Familie El.ijkers 9) Lot Roland

44

ptn

38 ptn

7)

150 ptn

138 ptn

Lot Roland

8) Uyl enbroeck Kri s 9) Familie Plij kers 10) Famil ie l.efever-Minne 11) Familie Deèogni es G.

135 ptn 134 ptn

100 ptn 50 ptn

Degieter Kurt &nismans Lieve Van Riet Ferrran ~

De vakant ie- opgave is de vol gende:

10 ptn

r

1) Kunt U de vijf onderstaande woorden met rehul p van de_tussen haakjes

bijgegeven omschrijvirg terugvinden? a) ·• •TERE. . . . .

(boeiend)

b) ••• MKRU. • • •

( in1. zangvogel )

c) .. CHI'SC..... d ) . •MPE .. .. . e) . .• ENDF. . . .

(eerl ijk) (vrucht) (hoofdzakelijk )

10 ptn 2) Het Eurosongfestival is voor enkelen de start

ge~est

van ee grote

carrière, zo bijvoorreeld voor de greep ABRI\ . Y.eet U nog met r,.elk liedje z i j dit festival gewennen hebt:en en weet U od< voor wat de· naam ABEA staat?


40 10 ptn

3) V.Taar moet ik de plustekens tussen de volgende getallen plaatsen om als resultaat 99 te verkri jgen? 1473692058= 99

1~ ptn

4) \1oord.en als negen, tot, •. . enz. zijn palindrorre t-X)()rden, d . w.z woorden die of men ze nu van voor naar achter leest of net anders-

om, ~--

juist dezelfde blijven. Kunt U mij (buit en de 2 voorbeel den)

er hiervan nog een aantal opgeven? Per goed t-:oord ( = staat in

..

Van Da.el e en zijn geen vervoegingen van een werkw"OOrd) verdi ent U ~cl:i!tinE.s:. 1/2 punt. Indien U er 20 opgee~t dan h~bt U aldus .de 10 ptn binnen, U niag er ook rr:eer geven daar ditmaal hienree de winnaar zal ben:1ald

.

;:r~g

:-

worden in geval van ex-aequo ! 10 ptn .5) Een kruiswoordraadsel mag er ook nog

1 1

2

3

!

3 5 6

5

~1 ~

2 4

4

7

i

8

1

9

~/ 1I

1

1

j

1

1

1 j'i// 1

kJ

1

1/~/1

1

1

Horizontaal:

!

1

I~! 1)

2) 3) 4) 5) 6) 7)

8) 9)

Vertikaal:

8

1

1

~H-

7

I~ 1 ~/I

'ij" 1

l

6

l

~l

eens bij zijn:

9 ,~

l ~//l

~",

1

1 1

l~ I

l

1

1

1 .....~

l 1 1

~

~ 1 gebak - zoogdier duizelig dv.e.rshout van een ~st - persoonlij k vnw souvenir persoonlijk vnw - vcegwoord. stad in Zweden noot - Ned. schrijver eensluidend afschri~ zoogdier - boom

1

1) aanstonds - al lang bestaand 2) wiskundige op~ave 3) noot - zindelijk - famil ielid 4) natuur - hoornachtige verdikking van de oprerhuid 5) roem 6) zuiver - vrou~en volleyballploeg 7) daar - biljartstok - geheel 8 ) persoonsnaam 9) kwanti~atieve eenhei d van erfelijke overdracht aanwijzend vnw

De oplossingen worden verwacht ten laatste vrijdag 28 augustus op het bekende

adres :

Lot - Geerooms Kerl<straat 2 1660 l.Dt

Tot na de vakantie , l.Dt Lucien3

L 0. T G

~

V A.L L E N

S E P T E MB E R

i~R.

0KT0 Bt R

11S

1 9 8 7

· Verantwoordelijke uitgever : Jan Vondendriessche, Wolrovensstroot 139, Lot . Redoktieleden : Jon Blijkers, Jos Blijkers, Frederik De Wilde, Lucien Lot , Roland Lot, Jon Vondendriessche, Theo Vellemon, Edward Ver hoeven en Daniël Wolckiers . ABONNEM ENTEN : 250 Fr . rechtstreeks betalen aan de s tr aatverantwoordelijke of te storten op nr . 068-0506400-87 of eventueel op nr . 833-3441091-80 van LOTGEVALLEN, Kerkstroat 33 te 1660 Lot . Laatste nummer voo r code 9 : zie achteraan . op d~ rode kaft . INHOUD

3

Editoriaal Aktiviteitenkalender Burgerlijke stond Humor Handelsgeest Mensen van bij ons Chiro Eureka & Fontomas Afvaart van de Le sse Budo Lot Uit de oude doos Milac nieuws Restaurati e gemeentehuis Dworp V.C. Lo t Sportief Pietje Puit Uit de vergeeth oe k De surviva l-t rip W.T . C De Sostroppers Het St Ce ci liokoor Ee ndracht maakt macht Legendarische heiligen Wist j e dot Spinozi e ker mis De Vier konters Re uze de nk- en puzzelwedstrijd

4

5-6 7-8 8 7 bis 8 bis-12 13-15 15 16 17-18 19-20 21-24 25 '26-27 28 29-30 30 31 32 - 33 34-36 36 37-38 38 39 - 40


4

EDITORIAAL

Ve.ze. zomeJi i.A vookb..i.jge.gaan me.t hunke.ke.n e.n wachten vÏ.a.aJt mooi. we.e.k . Want op e.nke.le. , dan plotJ.> te. wcvime. dage.n na, he.bbe.n we. omze.gge.n-6 nietJ.i van zomvr.wee.~ . ge.had ~

..-· • .

M.l6~c1Ue.n

komt Vl. nog èe.n moo..i.e. riazpme.k e.n hvr.6-0t, maak dan .l6 vook de. na.tuUk he.t bute. e.ka6 •• •• Tkoo-0t u, Vl. zijn ..i.n he.t vvr.le.de:n nog zuih.e. kotte. zome.k-O gewe.~t ja, m.l6-0chie.n nog -0.e.e.chtvr. l..i.n he.t jaaJI. 1816 he.e.6t he.t naaJl. he.t -0chijnt ..i.n he.t m..i.dde.n van de. zomvr. gune.e.uwd maaJI. d~ zou he.t ge.volg ge.we.e.-0t ûjn van e.e.n uitbM-OUng van de vulkaan de. Kkaka.ta.u. ..i.n Indonu..i.ë). Ee.n me.n-6 .l6 e.chtvr. ge.ne...i.gd z..i.ch a6 te. vkage.n :.l6 zo'n we.Vi zoai-0 we de.ze. zome.k ge.had he.bbe.n nog nokmaai? We.lnu , ai-0 je. be.denkt dat he.t srnokmale. 11 ge.vOltmd wokdt dooit he.t ge.m..i.dde.lde. tu-0-0e.n .twee uäe.k-0te.n , dan Ugge.n we, voOJt l.00-t onze. -0tke.k·e.n be.tke.6t; nog ilüjd ..<.n he.t "n.OJtmaie.". Na.tu.uJr.Ujk. zouden we. we.n-0e.n dat we e.e.n be.e.tje. me.vr. na.aJt de. kant van he.t 11 uävr.-Ote. moo..i.e. we.e.k" zouden op.6chuive.n.. Maa!I. pa..6 op : Van zouden we. he.t vlug te. he.e.t 06 te. dkoog v..i.nde.n én dat zou dan ook. wee.k nie.t goe.d z..i.jn • • •• He.t i-6 e.ve.nwe.l nie.t uitge..t,lote.n dat we. aan de. huid..i.ge. k.Umaat.6chomme.l..i.ng ze.in e.e.n be.e.tje. .óchuid lfe.bben . "We" , dat z..i.jn dan na.tuUkUjk nie.t alle.en w..i.j , Mme. Lotte.naa!l..6 , maak de. he.ie. me.n-óhe...i.d: He.bbe.n we. nie.t te.ve.e.l ontbo.ót? He.bbe.n we n..i.e.t te.ve.e..e. de. luchtlagen guche.ukd e.n ve.k.ótookd me.t onze. vUe.gtu..i.ge.n? He.bbe.n we. nie.t te.ve.e.l pkoe.6ne.m..i.nge.n ge.daan me.t atoombommen , l<Ut:e.k.6to6bomme.n e.n andvr.e. ~pk..i.ngtuige.n? 1.6 vr. · nie.t me.t at onze. te.vr.Ung-tove.naaJt-e.xpe.k~e.nte.n he.t e.e.n en andVt uit de. hand ge.tope.n? · Hebben we. nie.t te.ve.e.i uitiaatgM.óe.n e.n ..i.ndu-0tk..i.uto6 he.t .e.uchtk~ .<:nguUnge.kd? Hebben we de. ozon-k.oe.pe..e. bove.n onze. dampk.k..i.ng nie.t te. 6e.i aange.:ta..ót me.t he.t ge.vaMUjk.~ 6ke.on uit onze. o zo pkak.fuche. .ópuäbu-0ju? He.bbe.n we . . nie.t te.ve.e..e. e.nzovookt, e.nzovookt? we..e. ne.e.n, ze.gge.n de. ge.ie.e.kde.n-d..i.e.-he.t-k.unnen-wete.n me.t e.e.n ge.ku-OtJ.>te..e..e.end .óupe.k..i.e.Uk lachje.! we..e. ne.e.n! •• •• onze. Moe.de.k AMde. k.an ve.ei me.e.k v~kd~age.n dan dat ! Eé.n e.nk.e..e.e. vu.e.k.aanuäbM.óÜng vvr.we.k.t mé.é.k .óto6 e.n iuchtk~vek­ -Otok..i.nge.n dan ai. OM me.n-0e.Ujk. ge.doe b..i.j eik.a.a;d Het i-6 te. hope.n dat he.t wa.aJL i-6 , maaJI. zou he.t t och nie.t kaadza.rr.e.k z..i.jn e.e.n be.e.tje. be.dachtzame.k om te. .ópk..i.nge.n me.t het pi.ane.e.tje. AMde waM w..i.j vooki.op..i.g op ge.vangen z..i.tte.n? Wat dunkt u, vk..i.e.nd Lotge.vai ie.ni.e.ze.k? F.V.W.

'(


5

september

oktober november

december september

12-9 : PAVILJOEN : Gordelfuif om 20 uur . Org : Budo Lot . 13-9 : GRAVENHOF : 110 jarig bestaan van de K. F. "De Eendracht" uit Dworp met medewerking en concert door de K. F. "Eendracht maakt macht" uit Lot. 17-9 : ONZE KRING : Onderwerp - vrij om 20 uur . Org : Het Linnen Venster . KLOOSTER : Druggebruik bij jongeren , speekbeurt door E. H. Jan Baert om 20 uur . Org : K. A, V - K. W. B - CHIRO . 20-9 : STARTDAG CHIRO : I0 . 30 u: H. Mis . 14 . 00 u: Groot spel voor jong en oud aan de lokalen . 18 . 30 u:· dia en filmvoorstelling in zaal Blokbos . 25-9 : ZAAL BLOKBOS : Opening van de boekenbeurs en tentoonstelling met Lotse kunstenaars om 20 uur . Gas tspreker : Frederik De Wilde . Org : Davidsfonds en de Kunstkorf . CAFE VOLKSHUIS : Steackkermis ten voordele van .de wielrenners Peter & Jan Pocket vanaf 18 uur . Org : "Pocket vrienden" 26-9 : JAARMARKT : Voormiddag: - Weds trijden voor paarden , hoornve e , schapen, geiten 9 pluimvee . Prijskamp voor het origineels te en mooiste huisdier 9 alsook voor reisduiven . - Marktkramer s . - Rommelmarkt . Optreden K. F. "Sint-Jozef . - Optreden judoclub "Budo". - Optreden Volksmuziekgroep "Kabberdoech" . Wedstrijd "Koeieninelken" . Namiddag : Auto-expo . - Optreden van Tu rngroep "Levet Scone" . - Optreden van Muziekgroep "Collegians Band" . - Prijsuitreiking dierententoonstelling om 16 uur opgeluisterd door de K. F. "Eendracht Maakt Macht" . - Om 16 . 45 u . Mini-Playbackshow aan het Paviljoen . Om 18 uur stijgt een luchtballon op met passagi er s in samenwerking met de Lotse Handelaar s . Doorlopend : - Eet - en drinkkramen van de Lot se ver enigingen . ZAAL BLOKBOS: Boekenbeurs en t ent oons t elling met Lotse kuns tenaars . Tentoons t elling van de t ekeni ngen van de kl eurweds trijd .


6

26-9 : CAFE VOLKSHUIS : Steackkermis ten voordele van Peter & Jan Pocket vanaf 12 uur . Org : Pocketvrienden . ALCAZAR : Groot Bal met de radio Victoriatrein om 21 uur . Org : K. F. Sint-Jozef. 27-9 : ZAAL BLOKBOS : Boekenbeurs en tentoonstelling met Lotse kunstenaars vanaf 10 u. CAFE VOLkSHUIS : Steackkermis ten voordele van Peter & Jan Pocket vanaf 12 uur . Org : Pocket vrienden . 28-9 : CAFE VOLKSHUIS : Steackkermis ten voordele van Peter & Jan Pocket vanaf 18 uur . Org : Pocket vrienden . 2-10 : PAVILJOEN : Grote mosselkermis vanaf 17 uur . Org : VITC "De Sastrappers" . 3-10 : PAVILJOEN : Grote mosselkermis vanaf 17 uur . Org : WTC "De Sastrappers" . 4-10 : PAVILJOEN : Grote mosselkermis vanaf 12 uur . Org : WTC "De Sastrappers" . 8-10 : ONZE KRING : Onderwerp - landschap om 20 uur . Org : Het Linnen Venster. 9- 10 : ALCAZAR : Eetfestijn "Nostalgie" om 18 uur . Org : VC Lot. 10-10 : ALCAZAR : Eetfestijn "Nostalgie" om 18 DELTAWERKEN : Bezoek met gids . Vertrek Org: KiW. B en K. A. V. 11-10 : ALCAZAR : Eetfestijn "Nostalgie" om 12 17-10 : ALCAZAR : Concert om 20 uur . Org : K. F.

uur . Org : VC Lot. om 7 uur . Terug omstreeks 22 uur . uur . Org: vc Lot. Sint-Jozef.

19-10 : BRUSSEL : Bezoek aan de BRT en de stad Brussel . Vertrek omstreeks 8. 00 .uur . Org : K. A. V en J . K. A. V 21-10 : KLOOSTER : Les over diepvries produkten om 20 uur . Org : K.A . V en J . K.A. V. 24-10: ONZE KRING : Galaavond om 20 uur met projectie en prijsuitreiking . Org : Het Linnen Venster . 31-10 : PAVILJOEN: Mosselkermis vanaf 18 uur . Org : WTC Pedaal Lot. 1-11 : PAVILJOEN : Mosselkermis vanaf 12 uur . Org : WTC Pedaal Lot. 2-11 : PAVILJOEN : Mosselkermis vanaf 18 L•ur . Org : WTC Pedaal Lot. 5-11 : ONZE KRING : Portretstudie met modellen in de zaal om 20 uur. Org : Het Linnen Venster . 11-11 : KLOOSTER : Samenrapen en nieten van Lotgevallen Nr 11 6 om 18.30 u. 14-11 : ONZE KRING : Wat d~e jij KERK : Opluisteren H.Mis 15-11 : ONZE KRING : Wat doe jij 19-11 : ONZE KRING : Onderwerp -

hier? door om · 19 uur . hier? door Portret om

Aldo De Benedetti om 20 uur . Org: Were Di . Org : K. F. "Eendracht Maakt Macht" . Aldo De Benedetti om 19. 30 u . Org Were Di. 20 uur . Org : Het Linnen Venster .

24-11 : GEMEENTESCHOOL : Bloedinzameling in de lokalen van het N.W . K. op het europaplein van 17 tot 19 uur . 28-11 : ALCAZAR : "Nacht in hotel Regina 11 door Wim Bi schot om 19 uur . Org : Lustig en Vrij 29-11 : ALCAZAR : "Nacht in hotel Regina" door Wini Bischct om 19 uur . Org : Lustig en Vrij . ONZE KRING : Onderwerp - Technische avond om 20 uur . Org : Het Linnen Venster . 12-12 : MEENT : ·Gulden concert met deelname van de K. F. "Eendracht Maakt Macht". 17-12 : ONZE KRING : Onderwer~ - travel (fotjournalisme) om 20 uur . Org : Het Linnen Venster . 3~12 :

'

GEMEENTESCHOOL i Judotraining - Elke maandag en woensdag (Uren: zie Lotgevall en 114) " Training voor zel fverd ediging - Elke dinsdag van 20 tot 21.15 uur .


7

19/06/87 VEVILLE Kki4to6, zoon van Johan en van 24/0~/87

26/06/87 01107/87 05/07/87 16/07/87 03/08/87 'l.2/08/87

PERSOONS Ma~~na uit de Fk. Walkaven44tkaat 109 SCHARMIN Aiine, dochtek van Robekt en van SMETS Makguekite uit de Vwokp4e4t~aat 134 MARIN Shakon, dochtek van Jo~4e en van APRIL Lydia uit de Kekkho64tkaat 116 VERAEVEMAEKER Michael, zoon van Eddy en van · WALCKIERS Chantal uit ge Gout4touwek44tkaat 45 ROOBAERT Joni, dochtek van Jean-Piekke en van .VEV1LLE Makleen uit de A. Veny4t~aat 63 CROON Emilie, dochtek van Etienne en van LUYCKFASSEEL Fabienne uit de Beek4el4e4tkaat 108 VANVEN BOSSCHE Mathieu, zoon van Vaniil en van LOUIS Makie uit de P. Chev~otet4tkaat 20 OE BOECK 1.lmmy, zoon van Remy ·en van VANVOnR~N Ch~ntal uit de Vwo~p4e4t~aat 57

04/07/87 VENAYER Jaak, echtgenoot van Sablon Bakbaka geb. 29/06/1913 Ran4bekg 10 09/07/87 PUrPE Mathilde, echtgenote van Letouche Emile geb. 24/07/1908 Sa4hoek 31 11/07/87 FLORZVOR Fkan ~ , e ~htge noot van C~.lel Joanna geb. 08/10/1919 Vwokp4e4tkaat 47 14/07/87 VEHERVER Jeanne, weduwe van Vecoen René geb. 13/05/7909 A. Veny4tkaat 134 29/07/87 TAHON Joze6, echtgenoot van Mo44elman4 Ell4abeth geb. 19/03 / 1934 Vwokp4e4tka.at 8 01/08/87 WANTE Ra.out, echtgenoot van Hubeau Jeanne geb. 11 /03/1906 Sta.tion.ó4tka.at 160


8

09/08/87 WAUTERS Glenn, zoontje van Michel en van MOREELS Mal[.tine geb. 22/07/1987 Kapellel[.ond 37 22/08/87 LIMBOURG Edmond, echtgenoot van Ve Schauwe' MaJtia geb. 05/04/1926

04/09/87 LEROY Ste6aan (Hallel en

BOSMANS Pat.1ticla (Huy~man~laan 541 N.A. H.Con~cie.nce~tJtaat 90 in Halle.

04/09/87 MATHY.SEN Petvr.

(Vw0Jtp~e~t.1taa.t

ROOSENS Ing1tid (Sint Piete.1t~ N.A. KeJtk~tJtaat 9 in Lot

511

en

L~~u.w)

05/09/87 STIENNON Alain (Lembeek) en VAN CUTSEM Annick {Vwo1tp~e~t.1taat 79) N.A. Molen~t..taat 27 in Lot

JALOERSE lnb1tekeJt.6.v.1touw: "Waa..t wa~ je eeJr.g.i~teJtna.cht? EJt .6taa.t n-let.& oveJt ' een inb4aak in de kJtant. 11 . EEN VLO had gewonnen in de lotto. Op de ul[.aag wat hij met al dat geld glng doen zei hij: "Ik ga een hele gJtote hond kopen, vooJt mij alle.en." ZIGEUNERIN tegen haaJt man:

Gee6 me je hand , ~chat. Ik wil nog wat lezen voo~ ik ga ~tapen." 11

IK HEB m~Jn kip gek1tui4t met een papegaai, 11 ve1ttelde. een boeJt aan zijn buul'l.man. "WeJtd het wat?" vJtoeg de buul[.man. "Nou en 06! Al~ de kip nu een ei hee6t gelegd kakelt ze niet, ze kumt het me ve.Jttelte.n. 11 RECLAME in een textielwl nke.l: ''VJtaag 8Jtit.6e. wol - 35 miljoen kunntn zich niet veJtgi.&~en."

~chapen


7 bis

HANDE L S G E E S T Je moet handig zijn in het leven. En wat je niet leert op de schoolbanken, leer je wel op de speelplaats. Door wordt ondermeer de zin · naar commercie van j e kleine ge ~est. Heeft hij dat niet , en dat wordt al zeer snel ondervonden, don komt hij helaas van een kale reis thuis . Ik zal even de zaken toelichten want wie geen kinderen op de lagere school heef t, hoort het waar~chijnlijk in Keulen donderen . Het zit zo. Een rjieuwe rage is als een dief in de nacht de speelkoffers binnenge~ · slopen . Kleurrijke zelfklevers, bij ons thuis met de spelers van eerste npt ~ onole . ~rop ofg~b~~l~ : Ze hadden de eerste prentjes gekregen in ruil voor een koekje . Een goeie zaak dus voor be i de pàrt i jen, want de ene had ze toch in dubbel en mijn kinderen hadden geen ' honger. Eén van de gekregen prentjes was dan wel veel woord in de ogen van een onder kind . Het werd dus geruild voor drie nieuwe klevers, en ondertussen hadden mijn kinderen voor hun ene koekje al een handvol prentjes. Een paar weken is dit ruilhondeltje doorgegaan, en het stapeltje werd almaar indrukwekkender . Don kwam de kat op de koord. Want de ze l fklevertjes horen thuis in een boek , en dot boek kon je krijgen in de dagbladwinkel. Ik zeg, krijgen, krijgen , ik ken dot . Weet je wat boeken vandaag de dag kosten? Moor we gaan er natuurlijk wel naar vragen , tenslotte moet de ontluikende handelsgeest gestimuleerd worden . Ze hebben gelijk, je krijgt dot boekje gratis . Ze kleven heel geestdriftig alle vignetten erin, moor het boekje ziet er heel leeg uit. Alle hoofden van alle spelers in eerste nationale horen er in feite in . Een kop per klevertje, plus don nog eens telkens de ploeg samen . Om het werkje volledig te hebben, moet je over zo'n 150 prentjes b e schikken . En don is er de adder onder het gros , u i teraard . Je kan die noeste voetbalkoppen bestellen, 100 Fr voor 20 pakjes met 4 prentjes erin . Moor je kan dus niet Lozano of Scifo aanvragen . Ne e n, je krijgt zogenaamd een wil l e keurige gr e ep me t een heleboel dubbels . Don kunnen ze op school weer gaan ruilen , bestelt er een ander weer een reeks enzoverder . . .• Kortom een zeer winstgevend zaakje voor de "uitgever van de boekjes . Aan een volgeplakt album gerook je nooit . Het voetbalseizoen zit e r t r ouwens op , spelers worden verkocht en aangekocht, ploegen degrader e n en er komen er n i euwe bij. Met het gevolg dot het boek j e al hopeloos ach t erhaa ld is , voordat ~ e ha l fweg zijn . Geen nood, eind augustus begint het seizoen weer . En don zullen er ongetw ij feld n i euwe boekjes op de mark t komen . Mi j n kinderen hopen dot de oude zelfklevers ook daarin nog zullen pas s en ... Helaas ze onderschat t en de hande l sgeest van de maker van de boekjes . He la . ba . *****************

0 n d vc. w.<. j z etc. : W.le.- we.e..t-h.e.:l.--{J l{,.a n.-0 e-w O-OJt d-J-e. v o oJr. een îJ/ - k..<.. j k. e Jr. î Lee1tl.i..ng Un télé-0pectateu1t . Onde1tw.<.jze1t : Goed zo. En w.<.e weet het á1tan-0e woo1tdje. voo1t w.<.e. naait de 1tad.<.o tu.<.-0te1tt? Lee1tl.<.ng Un Jtad.<.ate.uJt •••


.'

.

, ,,'· ' 1',

!~ ;)

"

l

....

1~ .

~ ···

. ... J l'.


M t N~ t H V-A N

f)

IJ

' 1

OH~

t DWil~ DÎt\ 5TtHOt ons Foto 1: "Leve ~wa:rd met zijn 100 jaar!" Met de flessen Bols van het Gemeentebestuur heeft hij nu genoeg reserve aan levenswater tot de volgende j ubilee! Foto 2: Hier poseert de glunderende feesteling temidden van dochter Jeanine en kleindochter Christiane, geflankeerd door "d'aa.ngetrouwden" Reymond. en Johan·. Dank zij deze mannen en vrouwen van bet :feestkomitee groeide deze viering uit tot een groots en suksesvol wijk:feest! 't Gebeurt niet elk jaar dat er in lot een honderd.jarige gevierd wordt! Alhoewel, drie jaar geleden werd toch ook: Nelleke Deba.en (geboren op 13 nov. 1884) met veel luister gevierd in d·e Stationsstraat! Van waar was Nelleke afkomstig? Juist, van 11 de gooi looht" van Kesterbeek! Wel, nu was het (opnieuw?) de beurt aan Kesterbeek! Voor deze toch wel uitzonderlijke gebeurtenis werd. een heus feestkomitee opgerioht.(foto 2) Vele vriend.en, handelaars en firma's hebben hun daadwerkelijke steun toegezegd! Mensen als Jean Vanderlind.en, Freddy :Berckma.ns, Hugo Va.ndenbergen, Denise Faigrt.a.ert, Rudi Coone en Christian Block staken de koppen-bijeen en de handen uit de mouwen, want hun illustere eeuweling ~·TÄ.RD TAST.ENOE wilden ze met glans in de bloemen zetten! Benieuwd als we zijn, besloten we eens nader kennis te maken met deze Kesterbeekse Jubilaris. Aan het nr. 225 van de Keeterbeeklaan, in de helft van de Jerusalemberg, werd.en we verwelkom door dochter Jeanine en schoonzoon Raïrmond Ide. In de woonkamer treffen we hem aan, blakend van gezond.heid, in zijn .fluweelzachte zetel, zijn geliefkoosd plaatsje naast Molleke, zijn troetelhondje. Is dat die man van honderd jaar? Niet te geloven hoe kloek en jong hij eruit ~iet! Hij heef't zich zowaar flink opgezet en zelfs zijne "snibber" (d&a) aangespannen! Hij beloert ons met zijn vinnige ogen met een af'wa.ehtend.e, wat argwanende blik, . zo van: wat komen die sjarels mij hier afluizen! Maar ais hij ziet dat we "een goei fles" hebben ·meegebracht, voelt hij zich al meer op zijn gemak, want , een druppel is zowat zijn dagelijks opkikkertje! Ook kleindochter Christiane en ha.ar man Johan Decoster voegen zich bij het gezelschap zodat de familie nu volledig is. Ale MolJ.eke zich knusjes naast m:iwa.rd nestelt, willen we toch wat meer over onze honderdjarige vernemen. :EH.w"ard is a.tkomstig van Mek.ingen, St Pieters-Leeuw, waar hij op datum van 6 september 1887 werd geboren. Zijn ouders hadden een klein boerderijtje en vader was naast boer ook nog slager "na zijn uren". Vddr 't slachten van de va.rlcens· sleep hij zijn mes op de wetsteen en zei toen telkens: "kavi tch . kava.tch, ge moet eraan!" Vandaar dat ook ID:lward nog de bijnaam "van kavitch" meegekregen heeft. Hoe moeder de bijnaam ''van sloag doed" kreeg hebben we niet durven uitVl:'agen. In het gezin Tastenoe waren toen acht kinderen, waarvan er vandaag -nog drie· iri leven zijn: na.ast J!li.ward zelf, leven nog twee zusters respektievelijk van 89 en 92 jaar! F.en kloeke familie alvast! Trouwens, Marguerite He;ymans- · Meedts(ook van Kesterbeak!) is een nioht en is er 94! " 'k Was -al nen ouwe pee van 34 ,jaar als ik in 1921 trouwde met mijn Illnmerence Meed.te. (Zij was er 27) en 't jaar daarop zat ik al met "nen kemoevogel" op mijn kot: onze Georges was geboren. " In 1929 is het jonge gezin Ta.stenoe naar lot komen wonen aan de Kerkhofstraat. F.en zwarte dag in hun lei.ren betekende het dodelijk ongeval van hun enige zoon op de leeftijd van 15. j. In Huizingen werd. hij door een vrachtwagen overreden. Dat pijnlijke verlies heeft zijn


Vn N

ON)

hele l even getekend en heeft hem verbitterd. gemankt 1 ook omdat een Q..;1l1wezig priester niet als getuige voor zijn zoon heeft willen optreden. lfa zovele jaren is die wonde nog niet geheeld , Gelukkig heeft de geboorte van zijn dochter Jeanine? twee j aar nadien ? opnieuw wat zonneschijn in hun l even gebracht en hebben ze vele jaren geluk en vreugde bel~efd , Zijn Emmerence is overleden in 1979, Natuurl ijk willGn we bij deze hoogbejaarde mnn informeren naar zijn gezondheid! "Zog Fdwa.rd, wellrn ziekten heb je in uw l even gehad?" Ilij bekijkt ons zo verwonderd. aan alsof hij ' t woord "ziele" niet kent , Schoonzoon Ra.ymond pikt in: "Nu met nieuwjaar zie, is hij beginnen hoesten en hebben wij voor de eerste keer in zijn l even de dokter eens geroepen! 1\iaar op één 7 twee 9 drie "was de rooi van 't gat!"? 't was over, genezen! Ondat de dokter hem toch aanradde liefst geen pijp meer t e roken? heeft hij plots met alle roken gestopt 7 zo van vandaag op morgen!" En hij toont ons zijn vier uitgebluste pijpen en de niet meer gebruikte sign.relido0a. "'Hol ? gij zijt gij ne vent met karakter ? Edward!" loven we hem 7 waarop hij replikeert: "Jamaar 9 ru1ders zou ik ook gene pee van 100 jaar geword.en zijn zulle!" "Is 't waar d at hij nooit ziek geweest is?" "Hij is wel geopereerd. aan de prostaat en moest dan eon maand ü1 hot ziekenhuis. Maar anders heeft hij nooit hoofdpijn 9 nooit eens maagpijn - In zijn linlcerknie heeft hij wel arthrose 7 dat hij niet hGeft willen verzorgen. Hij gaat nog zelf de kippen voederen en zijn koppel pauwen. " "Had.den de mensen vroeger misschien speciale remodics?"wilden we nog weten, Een moeilijke vraag natuurlijk voor z'on kloeke brok, "Als mijn keel pijn deed 7 dan bonden we daar eon l ap spek tegen!" En bij tandpijn? "Onze mond toe houden tegen do trok!" "Tiens 1 hoeveel tanden heb ja nog?" "Nog vier en er is nog ene bi0r bij (maaltàmd)" Dus 9 geen gebit? "Goed gij, on zijn vingers wrijven over elkaar ('t kostte te veel!) "Mi jn slechte tanden trok ik zelf uit!" Met een tang? "Goed gij 9 zie da t ik mijn tong moe uittrok!' "Ja" , zegt Jeanine 9 "o.ls hier eon dokter in huis komt 9 wil hij daar niet veel mee te maken hebben. Al die 'zieveraa' voor in to pal<lcen 9 vindt hij maar niets dat zal wol zonder pillekos genezen! " " 't Is waar" voegt Christiane er nog aan toe 9 " en als de dokter hem vraagt om ondertussen eons zijn bloeddruk te meten 9 dan antwoord. t hij: niets va."1 9 als ik 's morgens opsta en ik bekijk de grond ? dan draait er niets , dus mankeert er mij niets ! Hij denkt zeker dat hij elke maa...!d mot mi jn geld gaat lopen!" J eanine : "Ili j weet niet eens wat een aspirine i s en k an moeilijk arumomen dat een ander klaagt ! " ·nat is dan zijn geheim voor eon goede gezondheid? "Zijn do.g begint mot een goei druppel 9 " antwoordt Raymond. 11 Dru1 een a.pori tiofko met twee boterhéllllmekes 's middags hetzelfd e. 1 s Avonds nog een aperitief en dan warm eten, Ellco avond drink t hij nog oen Palm of twee - 11 "Achter 't gat pakt hi j toch nog eens eon goei druppel extra" verklapt Christiane . "Just maar om do smaak t'hebben" vergoelijkt hij onmiddellijk! ".Als hondord.j a.rigo ; zijt gij al minst ens 35 janr gepensioneerd!" "Ja " zegt J eanine, " en zijn pensiooJ.1 houdt hij goed in ' t oog! Tot op de laatste fra.nlc telt hij het no. en vraagt steevast . •. en is er nog altijd niets bij? Ze peinzen zeker dat ue 't nog altijd met eon halve boestering moeten doen?" "'t Is waar zegt Rayraond 1 hij is er g op zijn geld . Hot zit nog altijd in zijn mouw dat hij in De Klink in St Picters-Leeuu9 eens drinkgeld heef t moeten geven aan de garçon 1 en dat ik in een ander café er geen moest geven !" "Zeg illiwo.rd, nu kijken veel mensen ' s avonds naar do TV, Vroeger, als da t niet bestond 9 waarmee hie lden de mensen zich d an bezig?" ".Ahwel 9 dan speelden we zelf televisie hé!" Iedereen schiet natuurl ijk in een l ach. Het kloindoch~or Christiane rijdt hij naar kapper Piorre 7 telkens op woensdag, want nadien r ijden ze door naar ' t Oud smis van rfokingen ora eon pint to drinlcon met dm brouwe~ die dan komt loveren! Zo uitgeslapen is hij!


f (

V~N

DU

11

11 1Tat was uw 1Jeroep , Edward?" 'k Ben al tijd ajusteur geweest en heb op verschillende plaatsen in de streek gewerk·t : in Lot , lluizingen 9 Rode , Ruisbroek en in de 'kloldcengieterij vaYJ. mijn ko zijn Tastenoe op de Bergensesteenweg, Alles was dan te voet he ! Om 6u 's morgens was het ' j u ' ? de baan op om te werke;.1 tot 7u ' s avonds . 'k Verdiende toe;.1 5 cent per dag, Als ik rond 8 uur thuis k wamï gauw eten en da;,1 ueer aan ·•t werk : fruit plukken on de hof va.n 12 a bewerken? met d 'hand ho, niet met eo;.1 motocul teur zoals nu! 11 "En uerk je nu nog in de ho f?" vragen wo even, "Neen" 9 zegt Raymond 9 "nu kru1 hij zich niet meer zo goed buldrnn 9 maar Jliot voor 3 jaar ging hij nog de bieten krabben en de aardappelen kuilen! Aan onze arm gaat hij nu nog dagelijks een kijkje nemen." "Dn 'k had nog 4 schapen en nen bok" wil h ij er nog bij zeggen, "En ik kru1 u verzekeren dat nen hevige was 9 'k moest al tijd mijne stok meepaldcen ! " "Bon je soldaat geweest?" "ïfoc 7 ik t rok nr 224 en heb er mij uitgeloot , " "Tiln tijdens de oorlog 7 geen armoe gel eden of miserie gekend?" "Omdat 1'1'0 thuis een klein boerderijtje had.don konden wi j onszelf behelpen , Daarbij komt dat mijn vader , als s l ager, links en rechts wat vlee s mee naar huis ko;.1 brengen, " " rfa.g jo a lles eten?" "Ja 7 tamelijk, a l s ' t maar niet te vet is 7 want anders bl;i.jft mijn a chterpoort openstaan!" "\lel IB.ward 9 :rij moeten bekennen , dat ue jaloers op u zi j;.1, Zo'n goede gezondheid 7 je eet en drinkt uat je maar uil , je mag wol boffen!" "Ja maar; nu heb ik iets voor ho, D'or is or één die achter mij begi;.1t to lopen . Ze zou mij gore hebben, maar ' t zal voor 'dat ' zij;.1 11 7 on hij 1rrijft duim on WlJS vingor over c lkaar 1 bedoelend dat het voor zijn gold is . ":!:'.l-ur ik los zo niet ; dat ziedo van hier! " "1hl je daarmGo zoggon dat or iemand op u pinkt?" "Nee; neo , ik niet , zij op mij! " "Zog IB.m1rd 9 je hebt dan toch nog de eerste auto's zien r ijdc:;.1 ! " "Ja, do eerste auto die ik zag ua.s van de graaf' van Erocdhout, D'cerstc vliegtui gen kwar;ion de.n ook over, 'k Heb er nog nooit ingezeten·, wf!.c,r 'k zou ook niet durven, 'k zou do poeper s hobbon!" "Een radio had.do!:. ue thuis ook nie t, dat uas to kostel ijk!" "Vat d enkt gij uel , net a cht kinderen thuis moesten raij;.1 ouders hu;.1 gold good beste1 den! s Zondags kr egen HO nol no 1 eens 1 : oen voor de schaal in de k er k 011 ene om uat snoep to kopen." . "En vortél die historie van die eieren e cms" , vraagt Raymond , ".Ab.wol, a ls ons ma mi.ar do a chturcnnis was, dan bokte ilc mij rap 2 oioron in do pan, Togen het uur d at ze woor thuis kwOL1 7 uas a lles schoon a f gewassen on weggezet on dan trok ik nao..r do i:üs , " Zijn gezicht glundert nog, zo'n dougtl dat hij ervan had! "Ja maar", verdedigt hij zich , " i:mdcr s krogori wc allc011 maar een half ei en eon halve boesterinc~ Thuis moesten 1-rc allemaal ac0h0lpon op ' t Vc;3ld , I.î&.,.,r ik kon hot altijd goed arrangeren d a t d' ander en 'don boor' mot do krû.iwagen moesten vervoeren , In afw.:lchting kon ik uitrusten on moest ik onkel ma.ar hot vat uitgieten en dan opnieuw rusten!" "Ben je a lcens op r ei s gouoost?" Ilij begreep 'Parijs' en zegt: "nee? noc 7 nijn vrouw , dat was Pa.rijs , 'k had thuis al o i jn gerief', 'k moest ilc niet op voyage gaan !" "]fooi t met do duiven gespeeld?" "Nee, 'k had daarvoor de middelen niot"cn hij wr:i,jft neer met do vi;1gors , "Ora op t ' eten ja, daarvoor war en ze good!" "Ja Baar,- non druppel kos t toch ook gold!'.' "Dat maalde ik zolf 1 il1 do oorlog v an '14" Raynond vliegt . e~ r ap tussen: "Pa;) a l uw gchcinon niet vertellen ho!" 11


T f\ ) T t NOf

tDWt1RD

"Do mo~s()n moe·s ten vroeger allóma.àl meer ui ttollon on oplet ten wa t z.:l mot hun gold deden!"

"Als ik er gens 5 of 10 f'rank kon vcrdionon, pakte ik

zo ooo on voel klc inJi;j es tlalrnn oen groot, "EolD. 9 hebbon

1·10

z ' ocms tollen !"

uel goed gehoord?

.Als go nu mijn kas em1s noest .zien! 11

Allez kora, geef ons oaar non n.ro, wc gaan

.AI:lan.i 7 dat is teveel gevraagd·,

"Jo..? kloctcm Hichel!" roept h i j

uit, "Niets van" on hij hokijkt ons mo t con scheef oog ! "1Tol , gewoonlijk s l aap ik goed" 7 zegt hij , "maar doze nacht zeker niot ! " . De gcl dlrnostio is voor hera acht oen dclikao.t punt on Jeanine helpt ons aru1 eon ander Oï1dorwcrp , "'t Is waar ho po. 9 gij hebt da.ar in

II0l.~ingm1

nog iemand 't loven ger ed? "

"Ja " , reageert hij golukkig, "eon jongen val1 15 raed 41et koe on ka.r? volgeladen mot klavers , de helling af, Plots stopte de koe om ta drinken on de km- sloeg or;i , Do jongen viel in da drinkput en word bedolven door do l ading. 'k Ifu.d hot zien gebeuren on heb hem eruit kwmen Ji;r ekken,

Ilij is nog al tijd iï.1 loven !"

"Op TV kij kt hij vooral na.ar koers en vootbcl" vertelt oud-voetballer

Johan, "ma.ar ' t raogcï1 niet altijd dezelfde zijn die "ITÜL."lon!" Edward lacht : "Hior, Johan , pakte a l tijd na.3.st do bal ,

'k geloof dat hij oen stok i n do rug hooft! '"

Al gooeon protest! "Bon je al komen kijken?" "Goed g ij ,woor a.l botnlon zoker!" \Tij heffen nog eens hoJi; glas ,

Hi j bekijkt ons l a.atd1rnkcnd:"Ho dunkt 1 op dat uurko

dat gij hier zijt, d ut go o..l twoo kilo verdikt zijt!" riet vn.sto ha.nd, zonder do minste beving, tikt hij nog omis

0.....1.11 ,

terug to komen. "1!n.blief·t ! n schiet hij

Do.t is ons l.::.á.tsto pin t on beloven nog eens uit ~

:'hij noemt zijne stok, hef t z i jn boen

op. on geba.o..rt ons buiten to uippon! Ho stnnn pcrploks ve"n zijn roclctio on zijn vi tali tcd.t!

J a, velen zullen hoo allicht benijden.

~:'ic

zou zo'n loven n i ot dromen?

Geen no0Bons1ra..:i.rdigo ongoookkon 7 nog goed bij zijn verstand en dan thuis mogen oud worden, onringd. door do zorzon 41.:i.a.r vooral door do G'CnCG'Onhoid vn.n eigen kinderen on kleinkinderen! Do f nLJilio Tastonoe is echt opgc to{S'on or:tdct do goburo;,1 .va:.1 do ui,jlc zich zo spontû.Ui."l hebben iï.lgozot oo een groots foosJli to orga.nisoren tor zij ner ere! I:'l:.1 dat ze op Ke'sterbook kunnen orgo"nisorcn ; foosto:;.1 m1 anbia.nco tJakon bewi jst

do racssn. volle die uorkcl ijk lrno.n ·i;oestr oraen n.'.1...1.r do Ga.ra.ge

Ke stcrboek ~

voor deze

gel egenheid ongetovord in con kleurrijke on stemigo feestzaal . Hot pro..chtigo vuuruerk:1 hot ovor1'10ldigondo

volksbal ~

do ballonnotjesucd·s trijd

on do Llisvicring 7 hebben in do gcnse wijk s tevige band en

Vél.l1.

vricndscho..p m1

s::momrorking ge snood , Do fönilio Tastonoc uil d o.n ook nog langs deze 1·rog .::i.l die gckondo on o:."gokendo nonscn hartelijk bedanken voor o..l hun i nsp c..r.1.llingon ,

Zo voelen

zich so..oen not F.duc.rd. 7 zo goluldcig óod:.::.t dit hondo'.ra.jC!.rig jubileum ook bijgodr:?.gon hooft tot con vreugdevol so.nonzijn op hun geliefde ICostorbook, J , on J , VOJ.1 U> tgcvallcn,


Het zit er weer al eens op, het bivak te Wezemaal. Spijtig da.t het toch alle~l zo vlug moet gaan, ·maà.r ja, schon liedjes... Op vrijdag 10 juli stonden we met · ons allen klaar om omstreeks 14. OOu de wagens in te stappen· die ons naar de kampplaats brachten. Een droom van een kampplaats t rouwens, met alles erop en eraan, fantastisch gewoon ••• a.ls het ma.ar droog bleef' tenminste.

Onmid-

dellijk zat de stemming er r eeds in en de onvergetelijke momenten lieten niet lang op zich wachten : de zangston,de ~"88.1'0P iedereen zioh hees zong, de dagelijkse poppenkast met Zerrom, BS\Yolin, 1m Bottin en de· anderen, de gevreesde voetbalmatch tussen de kerels en de leiding, de verstuikte voet, de vermoeiende tweed~se, slapen onder de blote hemel, de plezante eend.a.agse, de blaren op onze voeten, de afwas van de keuken mogen doen, op de grond eten, bedorven vet voor uw deur 's morgens, de boom die op de bergen stond en afgezaagd.

f

\

.

w~rd,

de pl83'baokshow, de nummertjes bij het kampvuur, de meexkeuze,:.avond., het reuzegroot kampvuur de pletsende regen, opstaan met een volsohilderd gezicht, enz., ••• 't was Bedazikt, epeeJkub, rakkers, toppers, kerels, leiding en kookoud.ere

r! !

Bedankt ook

oud.ers voor uw vertrouven

Het jaar zit er nu op,

maar tijd om te treuren

-

'/' ,

op een zondagnamiddag en

( 1'


14

FANTOMAS ++ FANTOMAS ++ FANTOMAS ++ FANTOMAS ++ FANTOMAS ++ FANTOMAS ++

Vä ,V., On.6 kampve.Mlag op !U..jm me..t he.el veel 1te.gen. en. een. he.el IGle.,i.n be.etje. zonnuc.hijn. Ch-Uto Fantoma6 g.tltg .ui gu.tltefit.e. pa6 naall.. het b.lvak. .ui Wezemaal

en dcta.11. beflon het a.Ue.ma.ai.. Het ltefl ende. b-lj bek.en., onze botten. k.onde.n eJt tefl en.. Ve. kwili wa1te.n h.amp-loen. -lrt boM:telen en vegen.. Hun le.hi6:t.e.M zuilen wel e.e.n pa.alt kilo''-> mlnd.vt we.gen.. Ve. .ü.ppe.M .tiUe.pen .ü.en dagen. .ui hun :t.en:t. en wa1te.n doolt den duwi. het wa:t.eJt ·en de modde.Jt wel ge.wend. Ve. tipti,en..6, de. 61l1..vole. muden. vonden he..t :t.e. voc.h.ü.g -lrt de. natte. wude.n. Ze .tltok..'ien naa.1t b-lrtnen met ko66e.M en. pak.ken en daa1r.. vonden ze 6le..Men d-le. vanzel6 zak.k.e.n. Na v.lj 6 dagen. kwam de. .6pe.e.lcf.u.b op de k.amppi.aa.:t..6 .6tond op z.ljn k.op, en voo1t de. e.e.Jt6:t.e maal WaJc.en. we all ema.ai. .te..6aam. Ve. a.Wväe..äen WeJtde.n aange.pM:t. want de. !te.gen voelde. zic.h .ui zijn .6M. Me..t de. 6a.m.-i.Ue.dag we..11.d eJt b.<.nnen. gupe.e.i.d en n-lemand hee.6t z.lc.h" ve..11.ve.eld. Met .6pel zonde.Il. g1tenze.n en de. ve..11.boJtBen. c.ametta. WeJtd eJt ge.zWoefld en ge.Me.pen met veel .tlta.lai.a. Ondank..6 de. 11.e.ge.n hielden de. lucl6.te.M het vol want hu.rt hu.me.Uit .6lo efJ rt-le;t op hol. KaJvi.n en 1l.6e. ZOJt.gden. a.l.6 moe.de.M VOO!t hu.rt k.ltoo1.>:t en ha.dde.n dan nog .ü.j d voo/t een woo!tdj e. van .tltool:d:.• Anja. en. Ve.e..11.le. ha.dde.n e.e.n g1to:t.e. gM e.p, ma.alt ateu ve.Jl.Ue.p naaJL wen.6 -lrt d-le. to66e. tMe.p. Hilde. e.n Tek.la. zagen ate..u -lrt' .t 1tood en kwamen op' t R.a.a:t..6t met hu.n .6.te.m -lrt de. nood. Ann en ha.alt goe.dM.eke.nde. mude.n mouten bo.6 en e.ve.!tZW.ljnen ~vi..jde.n. En :t.e.Mlotte. wa.1ten de. k.oo kou.de.M met v.leJt ze k~.ten a.ju..tlt met veel zwieJt. Vä Wa6 de. kamp-1.>:t.01ty .ln 1 .t kle..ln ho pei.ij k vond ie.de/te.en he..t .to 6, lvUJl1.tlte.el en 6ij n ! ! ! ! 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Langs deze weg willen v.e iedereen redanken die ons dit prachtig bivak rrogelijk maakte. Ook in het bijzonder de ouders en de kinderen zelf die het vertrouv.en in ons hebben . Bedankt 't was f arreus ! ! ! ! ~

leisters van Fan.tomM


15

CHIRO FANTOMAS EUREKA FJ\NTOMAS EUREKA FANTOMAS EUREKA FANTOMAS Ell'REKA

GRAAG NODIGEN WIJ IEDEREEN UIT ••.••.•••.••.••.••••••. 1) Op_~z~ j_aar±_i_j_k~e_s,!~da~ Zcndag 20 septernl:er met als nieuw jaarthema: VIVIKUNE= Sarren leef je. 10.30: Eucharistieviering. 14. 00: Groot spel voor iedereen.

Vriend, vriendin, ouders, zussen, broers en sympa.tisanten worden uitgenodigd om met ons mee te korren spelen. We starten

aan onze lokalen in

de Kloosterstraat.

Het einde van het spel is voorzien ow.streeks 17. 00. Dus voor iedereen eindigd de chiro die dag om 17.00 uur, want om 18. 30: is er cnze jaarlijkse vertoning van de dia's en film' s van het voorbije kamp in zaal Blokbos. 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

2) Jaarmarkt

Zoals jullie elders in dit boekje v:el ktmnen lezen zijn wij er dit jaar ook v:eer bij . Drank, een boterham met hesp of plattekaas , hot-dogs , en niet te

vergeten cnze chirozakkalenders , ..... Je kan het allemaal bij ons verkrijgen. Tot dan, Chiro [uJte.ka en Fan.toma.l>. 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

De fameuze afvaart van de Lesse. Zaterdag 22 augustus werd het weer een dag vol leute en plezier. Om 7.30 stapten er aan de kerk zo'n 50-tal mensen op de bus. Als we ginder aan~ kwamen maakten we ons klaar om in een 2-zitje te gaan zitten, de stemming was er, want de zon was van de partij . Toen iedereen vertrokken was, reed de bus verder om de wandelaars af te zetten. Ondertussen waren er al enkelen die vast gezeten hadden, maar ze raakten snel weer verder. Als we rond 11 uur allen bijna aangekomen waren aan het "Café de la gare" moesten we nog even wachten· üm ons hongerige magen te vullen . Daarna gingen we snel weer verder om het ander stuk te doen. Hier kwamen de twee watervallen in , die sommigen wat probleempjes heeft bezorgd, er was wat te veel water in hun boot. Opeens begon het te regenen;dit heeft maar enkele minuten geduurd - want daarna scheen de zon weer. Terwijl de ijverigen al om twee uur aan de bus waren, kwamen de laatste rond vijf uur aan. We aten en dronken nog iets en gingen toen de vermoeide wandelaars halen. Op de bus werd er nog wat naverteld over de welgeslaagde dag. Toen we in Lot toekwamen was iedereen tevreden, maar ook wel een beetje moe , en sloten we onze 53e vakantiedag af. een leidster.


.B lJ b 0

l () T

Komaan,.Lottenaars sta op. Een aari.va..1,"e~J:J. agressie, neen dat gebeurt niet alleen bij anderen. Nu dan waarom niet het nuttige en het prettige verenigen. Kom bij ons en doe aan gevechtssport zoals JUDO of ZELFVERDEDIGING, ja bij BUDO LOT JUDO

e--

Dit

kan ~eeds vanaf

7 jaar. De kinderen reren er al spelen en

met een ~eetje moeite een sport dat gezond is voor geest en lichaam. De geest, ja, want zelfbeheersing is de basis voor elk gevechtssport. Het lichaam, natuurlijk, alle. spieren worden lo.~gemaakt en geoefend.Dit alles onder leiding van kundige . . leermeesters en in een gezellige sfeer. Vraag maar eens aan onze allerkleinst.e n wat woorden zoals : liA JlJ.~lE; MAT~, ~ Ül{~ .iii.ATJ:!;, TOKA'rA. willen zeggen Alle les~en worden gegeven in de gemeenteschool Lot. Kom eens een kijkje nemen en schrijf in, of kom met ons kenniamakei:i op onze G0 H D~ 1 F UI F BUDO LOT viert 10 jaar JUDO 12 september 1987 vanaf 20.00 uur in u ' t PAVI LJ.OEN " te LOT met D.J. BENNY ke.arten voqrverkoop 79 frankskens 99 frankskens kassa Tel Guy 6oomans 376. J 2.78 ; 356.57.06 Lichtert Pr Zl!.L:E'VERD.l:Wl Gll" G Leer je verdedigen t egen iedere aanval; maar pas wel op voor de aanvaller loopt schoud·e r. Aanval : iemand grijpt u· bij Verdediging : Atemi (slag) en

Hieronder een voorbeeld, dit uit op een ontwrichtte de schouder. een arm sleute


17

Ulc

ce

(D)M~ce ~l@@~ 10 joor geleden was er de vliegtuigramp op het eiland Tenerife . l:X>ar botste een opstijgende Boeing 747 van de KLM tegen ee.n taxiënde soortgenoot van P.AN /JM. Resultaat : 582 verkoolde lijken . Men sprak van de grootste luchtramp aller tijden.

20 jaar geleden kwam het grote nieuws uit ~Jederland. l:X>ar heeft men berekend dat in het aardgasveld van Slochteren 1650 MILJARD KUBIEKE METER AA~ zitten . En zeggen dot wij het moeten verdienen met s t eenkool kappen. ~~g uit Nederland kwam het bericht dat kortharige matr ozen van de koninklijke marine op eigen houtje en i~itiatief he t Centraal Station van Amsterdam gezuiverd hadden van langharig~ nozems en andere maatschappelijke schipbreukelingen .

30 joor geleden is in het Lunapark van de Prater te Wenen een aapje plots een bezoeker om de hals gevlogen . De man poogde tevergeefs het dier van zich af. t e schudden, tot hij ineens aan een litteken aan het oor de. gewezen mascot t e van zijn Afrikaregi-· ment herkende . Het dier had met hem de terugtocht van het Afrikakorps meegemaakt, alsook de veldtocht in I talië . Pas i n Rome was deze Oostenri jkse soldaat het aapje kwijtgeraakt . Het verloren gelopen dier werd toen door een circus opgepakt en zwierf al die tijd rond . · · De ex-soldaat, een man uit het dorpje Opfenberg, was zondag naar de voetbalmatch Oostenrijk-Zwitserland gaan ki j ken en had nadien met vrienden de Prater bezocht. Hij was zo ontroerd door de t r ouw van het dier, dat hij met de circusdirekteur ging onderhandel en om het aapje af te kopen, wat hem nog lukte ook .

40 joor geleden is Koni ng Christiaan van Denemarken overl eden. Hi j was 76 jaar en zat sedert 1912 op de t roon . Deze goede man was bijna twee meter lang en ging er prot op dat hij, zonder op de tenen te st aan boven de hoofden van bijna ·al zijn onderdanen kon kijken.


18

50 jaar geleden hebben enkele parlementairen gepleit yoor een zelfstandige Vlaamse Radio . Maar. minister Bouchier, onder wiens bevoegdheid het N. I . R. viel, zei dot geen haar op zijn hoofd daaraan dacht. Zo long België één was zou de radio één zijn. Waarvan akte. '

'" 1'

.l

60 joar geleden kwam uit Sofia, hoofdstad van Bulgçrije, volgende nieuws : Gi steren hebben in qe nabijheid van Boergas, zigeuner~ het lijk yan ·een koe opgegraven di e wegens aolheid op bevel der overhede~ was doodgeschoten. De zigeuners, die niet wisten dat de koe dol was, richtten met het dier een uitgebreid feestmaal aan, waaraan mannen, vrouwen en kinqeren deel.nanf?n~· ' Terwij1 ·heel de bende onder gezang en dons te smullen zat, kwom het gebeuren de overheid ter ore. Onmiddelijk werd toen een sterke afdeling politie uitgestuurd di e het zigeunerkamp omsingelde. . 123 zigeuners, die zich aan het vlees te goed hadden gedoon, werden noo.r het ziekenhuis gevoerd, terwijl de honden die van dë resten hadden mee~smuld, _· · ter plaatse .werden doodgeschoten. . · · ·· Intusser'i zijn reeds 70 zigeuners overleden, terwijl van vele onderen de toestond hopeloos is.

".

70 jaar geleden Er was zeker één militair die de vergankelijkheid van de roem aari den lijve orïde·rvonden heeft, meer bepaald de Franse maarschalk Pétoin. Deze grot e veldheer, die tijdens de tweede oorlog, de burgerlijke leiding van het door Duitsland bezette Frankrijk tot zich trok, werd na een tragisch proces a l s een collaborateur van het verfoeilijkste soort ter dood veroordeeld, straf die nadier;-i do.o r De Gaulle in levenslang werd Qmgezet . Diezelfde Pétoin was een .oorlog vroeger Fronkrijks·: held .N° 1 geweest. Op 29 april 1917 - zowat zeventig jaar geleden dus - werd hij benoemd tot opperbevelhebber van het Franse leger, in opvolging van Neuville die het Franse leger op een zo ongelukkige wijze had aangevoerd, dot het, vanwege .de onvoorstelbaar hoge verliezen, aan het muiten ging. In die dogen was Pétai n letterlijk de redder van Frankrijk, reden waarom hij no de oorlog tot de waardigheid van maréchal de France werd verheven .

80 jaar geleden nam het Verbrekingshof betreffende de verkeerswetgeving volgende beslissi ng : de motocyclet ten moeten gelijk gesteld worden met de. automobiel; dot zij dus langs achteren moeten voorzien zijn van eene plaat en van eene lanteerrl"mèt nunmer; en niet mogen rijden op de wegen die uitsluitend voorbehouden zi jn aan de velorijders . Ook zowat rond die periode werd monseigneur Mercier, aartsbisschop van Mechelen door Paus Pius X benoemd tot kardinaal . Als zijn specifieke opdracht ziet hij de bevordering· van het volksonderwijs en de bloei van de vrije middelbare instituten voör de opbouw van een elite uit de middenklasse van de bevolking.

90 jaar geleden verscheen er met goedkeuring der hoogere kri)gsoverheden, een

bundel Vl aamse soldatenliederen .

De Woalsche bladen keuren dat wel niet af, moor wijzen er op dat er in de Franstalige soldotenliederen ·altijd van PATRIE wordt gesproken, terwijl de Vlaamse liederen enkel spreken van Vlaanderen, de Schelde, enz . Jojo, waar is der Walen Belgische fierheid nu gevaren. L. Lot


19

Alvorens verder te gaan met de reeks van 25 vragen en antwoorden voor soldaten wil ik aan de geinte~esseerden toch graag kwijt dat je voor alle mogelijke informatie betreffende de wijzigingen van een groot deel van de artikels van de gecoördineerde dienstplichtwetten terecht kan op de redaktie . In de loop van de maand november zullen we als alles goed mee wil in het bezit zijn van de nieuwe Milac Militiemap, die voor iedereen ter inzage is . 17. WAT GEBEURT ER MET MIJN ARBEIDSCONTRACT ?

.. .. - Wanneer j~ tewerkgesteld bent met een arbeids- of bediendencontract van onbepaalde duur, leerovereenkomst of D. A. C. , dan wordt het contract geschorst voor de duur van de diensttijd (art. 29 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) . De schorsing van het contract houdt in , dat de rechten en plichten van de werkgever en werknemer tijdelijk stopgezet worden. Na de schorsing (d . w. z. na de diensttijd), loopt het contract gewoon verder . - Wanneer je tewerkgesteld bent met een arbeidscontract van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk , kan het contract automat{sch beeindigd worden tijdens de schorsingsperiode . Deze regel geldt o.a . voor stagiairs,tewerkgestelde werklozen en B. T. K. -ers. Eens dat de contractueel overeengekomen termijn ( (bvb . 6 maanden , 1 of 2 jaar) voorbij is , is de werkgever in principe niet verplicht je terug in dienst te nemen . Uiteraard mag hij dit echter wel. vb . Je bent tewerkgesteld met een contract van 1 jaar . Na de 6de maand begin je met je dienstplicht . Na je diensttijd is de werkgever niet verplicht je terug aan te nemen voor de overige 6 maanden , aangezien het contract automatisch beäindigd werd tijdens je diensttijd . Dit is het principe. De werkgever kan je echter altijd terug in dienst nemen voor de resterende tijd . Opmerking : Je kan wel bij een opr.o eping onder de wapens aan de militaire overheid (Dienst van het Personeel S.E . A. M. Kon. Elisabethkwartier , Eversestraat 1 , 1140 Brussel) verdaging van oproeping vragen teneinde je contract te kunnen voleindigen . Deze overheid is echter niet verplicht dit toe te staan .


20 18 . TELLEN DE DAGEN,DIE IK IN EEN MILITAIR HOSPITAAL DOORBRENG, ALS DIENST ?

Hiervoor moet een onderscheid gemaakt worden n~argelabg je in een militair hospitaal wordt opgenomen ten gevolge· 'va·n een ziekte of ongeval van vö6r de dienst of tijdens de dieri-st. - Word je opgenomen in een militair hospitaal , onmiddelijk na de oproeping onder de wapens en dit als gevolg van e~n ziekte of ongeval van v66r de dienst , dan tellen de doorgebrachte dagen in het militair hospitaal niet als dienst . ~ · Op deze regel bestaat slechts één uitzondering.: nl . een ziekte opgedaan of een ongeval overkomen tijdens het c ~'R . S .. - De hospitalisatie telt evenmin als dienst als ze het gevolg is van een ongeval of ziekte opgelopen in een .periode die niet telt als dienst ; vb . onwettige afwezighe~ , . verlof om bui tengewoni:! redenen , hechtenis . · '.· - De. hospitalisatie ten gevolge van een ongeval of ziekte tijdens de dienst , of een verergering van een ziekte of ongeval van v66r de dienst , (nl. vanaf de oproepingsdatum tot de afzwaaidatum) telt als werkelijke dienst . Zelfa al ben je op dat ogenblik met verlof . · Opmerking _: Tellen eveneens als dienst : de dagen doorgebracht. in een militair hospitaal ten gevolge van ziekte of ongeval van v66r de dienst , maar die verergert do~r de dienst . 19 . HEB IK RECHT OP EEN WERKLOOSHEIDSUITKERING TIJDENS HET HERSTELVERLOF ?

Hiervoor moet een onderscheid gema~kt worde~ · irissen degenen die met herstelverlof zijn na ziekte of ongewal en degenen die huiswaarts gezonden worden in afwachting van reform. 1. Als je gewoon met herstelverlof bent : - er is geen recht op werkloosheidsuitkering ; - de soldij wordt verder uitbetaald . 2 . Als j~ huiswaarts gezonden wordt in afwachting van reform : - er is recht op werkloosheidsuitkering p zelfs al heeft de reformcommissie nog geen uitspraak gedaan ; - de soldij wordt verder uitbetaald . ..,,;· De personeelssectie van je eenheid kan je de formulieren bezorgen voor de R. V. A. en de mutualiteit om te bewijzen dát je uitkeringsgerechtigd bent . 20 . KAN IK TIJDENS HET HERSTELVERLOF MIJN WERK HERVATTEN ?

Hiervoor m9et een onderscheio gemaakt worden tus's:e n degenen die met herst.elve.rlof zijn na ziekte of ongeval en degenen die huiswaarts gezonden worden in afwachting van reform . 1 . Als je gewoon met herstelverlof bent : - een winstgevende taak (in België) mag uitgeoefend worden . 2 . Als je huiswaarts gèzonden wordt in afwachting van reform - het werk mag hervat worden , de milicien is aldus uitkeringsgerechtigd voor de mutualiteit . wordt voortgezet


21

RESTAURATIEWERKEN AAN HET GEMEENTEHUIS VAN DWORP .

Dat zou op zichzelf niet zo vermeldenswaardig · zijn in "Lotgevallen", als het niet de voorzitter was van onze Lotse Kunstkorf, de Heer Maurits Nevens, die dat zaakje opknapte .

* Het ging erom, de versieringen boven de hoofdingang en de vensterbogen, helemaal te herstellen en te hermaken in hun oorspronkelijke stijl . Gemakkelijk was dat niet, want het betreft een techniek die vandaag, zo niet volledig verloren is gegaan , toch nog weinig beoefend wordt. Het is de zogenaamde ''sgrafittotechniek" . Het is eigenlijk een reliëftekening die wordt verkregen door cementlagen van verschillende kleur bovenop elkaar aan te brengen, waarna de bovenste laag wordt weggekrabt als het cement nog vers is, zodat de onderste laag zichtbaar wordt om aldus een motief te doen ontstaan. Als het cement goed droog is kan men de reliëftekening ook nog met andere kleuren bijwerken .

* De oorspronkelijke sgrafitto's van het gemeentehuis te Dworp waren al lang in zeer slechte staat . Weer en wind hadden hun werk gedaan en het cement brokkelde af, de kleuren waren vergaan en men kon amper nog zien wat het voorstelde . Maar men vond geen enkele bekwame kunstenaar-vakman om dit zeer bijzondere vernieuwingswerk aan toe te vertrouwen, tot men toevallig vernam dat de Heer Nevens , kunstglazenier van beroep, okk de sgrafitto-techniek beheerste .

* Eindelijk had men dan de man gevonden die dit aankon en aandurfde en weldra was gans het gemeentehuis omringd door stellingen en kon het werk beginnen . Eerst moest getracht worden aan de hand van oude dokumenten en van wat er nog zichtbaar was, de oorspronkelijke tekeningen te rekonstrueren op papier op ware grootte . Pas dan mochten alle brokstukken van het oude bekleedsel en de oude dekoratie weggekapt worden tot op de naakte bakstenen muur . Deze moest op vele plaatsen verstevigd worden want er waren heel wat barsten en afbrokkelende gedeelten . Daarop kwam een eerste stevige basis-laag cement, om een mooie gelijke werkoppervlakte te krijgen . •

0

/

0

••


,,

.". "

·~

1~

22

Op die basis kwam dan de eerste laag van zwarte cement , waarop de . tekening zou ontst"aan . Als · deze voldoende vàst ·was kwam a-a-arover een laag ~kerkleurige cement en dan eerst begon het eigenlijke kunstenaarswerk ... vtug, terwijl . dez~ okerlaag nog zacht maar toch al lichtjes "gepakt" was moest de tekening overgebracht worden en voor de volledige verharding werd met een reeks _speciale snij - en krabmesjes de tekening ingesneden tot op de onderste zwarte laag . Geen denken aan even te . " r. . talmen of te treuzelen . op enkele uren tijd moest alles "af" zijn . Met vaste hand volgde het mesje de zwierige lijnen van _de tekening . Even misse~ , bitvegen en herbeginnen ? . . Vergeet dat_maar! . .•. Regen , wind , felle zon , niets kon of mocht het werk vertragen of tegenhouden . Geen middagpauze , vlug een kommetje soep slurpen en voort, voort krassen en schrapen met de messen en beiteltjes ! En zie hoe het groeide , van dag tot dag . Zie hoe snel en schijnbaar moeiteloos de tekeningen ontstonden '

>

* De stellingen zijn weggenomen .... Boven de hoofdingang en de vensterbogen van het gemeentehuis van Dworp prijken nu triomfantelijk de vernieuwde gevelversieringen in frisse schitterende kleuren ..•. Bij gelegenheid , ga ze eens bewonderen , denk eens aan al het voorberei.dend:e werk dat dit gev.ergd heeft , de vrachten steengruis , cement en andere materialen die op en neder gesjouwd geweest zijn .• (De cementlagen en kleurcement vertegenwoordigen alleen reeds zo ' n 1000 kg mortel!) ... ~ en dan moet ge ' t ook nog mooi kunnen uitsmeren !

* Wat stellen deze tekeningen nu eigenlijk voor? Bovenaan de hoofdingang . : het Belgisch wapenschild geflankeerd döor florale motieven . .

;

Op de linker ·zijgevel links het wapenschild van Brabant en rechts .. .·· . het . ~ap~ A~6hild van de familie Cornet (omdat de toenmalig~ burge.. meester ·é en afstammeling was uit · deze adeli jke familie) . \'

Op de yoorgevel boven de vensternissen. krijgen we dan de symbolen van de vier voor naamste beroepen of ambachte~ di e bij het bouwvak betrokken zijn ~ de smid , de architekt, de metser en de schrijnwer. ker .


RE 5 TAVR/IT IE

.J)WORP

ONTWCJ?.P léff:CNCAI


" . ... - - :

(/ i "-- \·- )

. ' ":-

~

i

1 ••

' l' '

:

'J " .'

•.

1 "

---~~ '\ '- '.\>· .- . ~ .

·· ·-" ~

-

\

'

.

~-

... - - - - - - -

· ~~-

.

, /

1

\

.

'.. l

'

'! ": . " . ·,·

I

."~

eetUTé

13 ElC1sc Il-

...

; " .. .

"

INSN(/j)/N'C

J)EI{ l'töT/êVêA/

WAPEA/ /Je v i::--1/ J.{ooF./J 1NÇ !'IA'<: .

A- F W é !?. K f NC, .


25 VOETBALCLUB

LOT

SPORTIEF

JEUGDAFDELING

Tijdens het weekend van 5 en 6 september 1987 herbegint voor onze voetballende jeugd het nieuwe voetbalseizoen 1987/88 . Wij hopen dat iedereen van een rustige vakantie heeft kunnen genieten (niettegenstaande het niet altijd goede weer gedurende de vakantiestop) en vol vertrouwen en goede moed het nieuwe seizoen zal aanpakken. Ter dezer gelegenheid hebben wij een weinig informatie voor U klaar. Onze preminiemetjes (spelertjes vanaf 8 tot 10 jaar), spelen hun 1ste thuiswedstrijd op zaterdag namiddag om 15 . 30 u tegen Linkebeek. Op diezelfde zaterdag spelen eveneens de miniemen (jongens van 10 tot 1é jaar) om 13 . 30 u en eveneens tegen Linkebeek . U wordt vriendelijk uitgenodigd om een kijkje te komen nemen hoe onze jeugd zich inzet en kan voetballen. De ingang is steeds gratis. Op zondag 6 september spelen onze kadetten (jongens van 12 tot 14 jaar) hun 1ste thuiswedstrijd tegen Huizingen om 9 . 30 u. Tenslotte zijn er nog onze scholieren (jongeren van 14 tot 16 jaar) die hun 1ste thuiswedstrijd spelen op zondag 13 september om 9.30 u tegen Linkebeek . Wij hopen, niettegenstaande het vroege uur , u op deze beide zondagen te mogen begroeten om de prestaties van deze jongeren te komen bekijken en aan te moedigen. De inkomst is hier eveneens gratis . De eerstvolgende weken zullen er kalendertjes te verkrijgen zijn over alle wedstrijden van V.C . LOT - Seniors en jeugd, dit voor het hele seizoen 87/88 . Deze zullen U ofwel aangeboden worden door onze leden of bestuur of ter beschikking liggen in ons lokaal ''Café de la Gare" of in onze voetbalkantine. Tijdens het weekend van 9 - 10 en 11 oktober 87, wordt het jaarlijks eetfestijn ''Nostalgie" gegeven - ten voordele van VC . LOT SP . Op 11 - 12 en 13 december 1987 r zal wederom een ''Cous-cous" weekend georganiseerd worden, eveneens ten voordele van vc . LOT SP . Onze jaarlijkse "Haantjeskermis'' ten voordele van onze jeugdploegen gaat door in de maand maart . Deze datum zal later nog worden medegedeeld. Het jeugdbestuur van VC . LOT, wenst al hun spelers een leerzaam en sportief seizoen 1987/88 en veel aangename uren voetbalgenot aan al onze supporters . Voor het Jeugdbestuur van VC . LOT De sekretaris Yvette Debelder . PS . Indien er nog jongens zijn die zich willen laten aansluiten bij onze ploeg, dit kan steeds op het volgend adres : Clement Lissens - oefenmeester Preminiemen Albert Denysstraat 35 1660 LOT of tijdens de trainig op woe nsdagen tussen 17 u 15 en 18 u 30 in het sportkomple ks vogelenzang t e Lot .27

:ce

avonturen van Pietje Puit.

"Wie z.oekt die vindt". 1) Tegen een dikke paddestoel aangeleund zat Knagelijn, de huismus. Hij zag er erg mistroostig uit. - "Goedendag Knagelijn , hoe gaat het?" groette Pietje Puit , die daar net voorbij kwam. -"Slecht, "zei Knagelijn kortaf, "ik heb mijn schaduw verloren." 2) ·- "Je schaduw verloren? !riep Pietje ontsteld. "Iat kan toch niet! Mijn schaduw gaat overal rret mij mee!" -"Toch toch,"zuchtte Knagelijn. "Hij is weg en blijft weg. Hij is voorgoed verloren. Wat rroet ik nu beginnen zonder mijn schaduw?" 3) -"Kom kom, de rroed niet zo vlug laten zinken jong! Ik zal je · helpen zoeken en ik ben zeker dat we hem terugvinden ! " zei Pietje opgewekt . Hij tegon dadelijk achter alle hoeken en kanten te kijken, schudde de struiken, loerde onder de blaren , zocht in alle gaten en spleten 4) Ondertussen zat Knagelijn daar rraar te treuren en suffen. D:it ergerde Pietje natuurlijk. -"Hee zeg!" riep hij, "meezoeken hoor! wat dacht je? dat ik in jouw plaats al het werk alleen ging cben?

- "Och, och, het helpt toch imners niet ! " j a.mrrerde Knagelijn. 5) -"Vooruit, opstaan, meeàoen!" riep Pietje boos en sjorde Knagelijn overeind. En zie, dààr was de schaduw. Knagelijn had er al die tijd rret

zijn rug tegenaan gezeten! -"Zie je wel!" jui chte Pietje triomfantelijk. "83.d je van in het begin vat rreer rroed getoond ! Wie bij de pakken blijft zitten bereikt niets en wie niet z.oekt niet vindt , onthou dat ! "

F.D. W


En hier zijn we dan weer! Vooreerst had den Brusseleir ons wat uitleg beloofd over: Ne krama.chaleir: iemand met een wankele gezondheid of die zich moeilijk. uit de slag kan trekken lîe linkoeti iemand die niet te vertrouwen is; iemand die vals speelt, een bedrieger. Ue schabbernak:: i emand b,i.J de schabbernak(de kraag) pakken (zoals de boeren vroeger de k wajongens pakten die aan de eerste V'roege kersen zaten! Ze moesten maar zo goed niet zijn!) En ken je het gezegde van onze honderd.jarige IDiwa.r(l? Bij " t bezoek van de dokter zei hij: "de rooi is van 't gat!" De ongemakken zijn voorbij ; 't is voorbij; 'k ben weer genezen! En wie in de vakantieperiode aan 't schilderen gaa.t,moet zijn werk "van boet" doen en dus geen heiligdagen la.ten, zeker niet als de buurvTouwen u in 't oog houden. Betekents geen gedeelten onbeschilderd. laten! Eh wie vermoedt dat. hij buiten de erfenis -oijvoo~beeld zal vallens "We zullen het met one ellebogen kunnen oprapen!" Iemand die zioh daarover geweldig ergert, ja die is natuurlijk "in zijn gat gebeten!" Aangespoord. door dit vergeethoekje heeft Frij den Brusseleir, zijn fantasie de vrije loop gelaten, heeft zich ondergedompeld. in de herinneringen van zijn jeugd.ja.ren en bezorgde one bladzijden vol met spreuken, gezegden, lied.jes enz. Va.n ha.rte bedankt! Nu de sohoolpoorten weer allemaal opengezwaaid zijn en de kind.eren zioh opnieuw kunnen uitleven in allerlei groepa- en balspelen denken We aan de kinderspelen die Frij zich nog herinnert, zoa.ls: stoppenbol, deef en genda.rm, katohen huuger of lieger, posteur sm.ai te, met den do.p ·, broekouverd.raa. .... Alvorens een bepaald spel begon, moest men soms eerst "aftellen" om te zien wie "eraan" wa.s! Hier zo een aftelrijmpjes "'k hem nên ijzel on main hand / Wee zal hem t'ijte gijve? Druugen bruud, sohummelbruud. / Wee zal dat a.llemo dooön? W ëg lieleken ij-ijzel!" Bij 't woord.je "weg" werd de afgetelde achteruit geduw. Wij zijn ervan overtuigd dat nog heel wat mensen van U>t interessante woord.en, zegswijzen, l i ed.jes, aftelrijmpjes kennen. Ieat het ons alstublieft weten, dan kunnen nog vele lezers er genoegen aan beleven! En as ge ni wit wa. ne k:rui snuis es of oemeldoem, den zal den Brueaeleir a da noste kie oitlegge en inienekie kwam doe e va.rke me ne lange snoit•••

-

Wil.an?


De "survival-trip" van

het Davidsfonds-lot.

29

F.en van de negen moedige medewandelaars , die het inderdaad overleefde, heeft deze uitstap aldus gedoopt. Z6 erg was het wel niet p maar het was erg genoeg. Hoeveel kilometer we hebben afgelegd over berg en dal , langs geen te gemakkelijke bospaden, weten we niet precies. Theoretisch waren er dat vijftien, ma.ar praktisch kunnen het er wel twintig geweest zijn •••• F.en derde deel van de trip was goed voorbereid? maar de twee resterende derden werd een zoektocht met de stafkaart in de hand. Gelukkig waren er toch minstens drie ervaren woudlopers in de groep, zodat we heelhuids genoeg tot op het punt zijn geraakt, waar de autobus ons zou komen oppikken. Nadat we de kanovaarders hadden te water gelaten, bracht die bus ons een eind weegs tot in · het dorpje VERRE, waar we gedropt werden en van waaruit we op eigen krachten CHEVEI'CGNE rroesten trachten te bereiken, dwars door de bossen, met slechts de kleine gemeente CUSTINNE daar tussenin, waar niet eens één enkel café te vinden is . Geheel onvoorzien echter vonden we daar de privé-kantine van een plaatselijke sportclub, waar we vriendelijk werden ontvangen en waar we onze boterhamnen konden aanspreken en onze dorst lessen met lekkere "Vieux-Temps en Trapiste de Rochefort" . Voor de rest was het stappen en zweten en pijnlijke voeten en zoeken naar een bruikbaar pad op de stafkaart. Dat ging vrij goed tot we vlak v66r een autosnelweg stondeno? die daar nog niet was toen de stafkaart werd opgemaakt en die ons de weg versperde . Er zat niets anders op dan die baan over te steken met alle risico ' s vandien, 6f een grote omweg maken .•• dan ma.ar liever de risico ' s ••• • Maar het.natuurschoon dat we hebben mogen genieten ma.akte veel goed. Er groeien daar heel wat planten die we bij ons thuis niet hebben en er zijn zelfs speciale vlinders. (Tijdens de voorbereiding van de t ocht zagen we onder andere de keizersmantel) . Hier volgt een kle ine opsorrming van wat we allema.al zagen of hoorden. Als vogels : De alantegenwoordige Vlaamse Gaai (hoe bestaat het in het hartje van Wallonië? En de weinige mensen die we hebben aangesproken om de weg te vragen • ••• waren 66k Vlamingen! ) De bocmklever was zowat ook overal present evenals de goudhaantjes en de mezen. Verder bonte vliegenvanger , vink, buizerd, winterkoning, roodborst en boankruiper . De insecten: Mestkevers bij de vleet, zelfs in hele vergaderingen. Het landkaartje (dat is een vlinder! ) het bruine zandoogje (komt uitsluitend voor in de streek van Rochefort) het koolwitje, het boswitje en het geaderd witje. De Vanessa Atalanta, ook wel schoenlapper genoerrrl en die een trekvlinder is uit het Zuiden ma.ar die in onze streken niet voortkweekt of kan overleven. Veel soorten hamiels en zweefvliegen (niet te verwarren met steekgrage wespen of bijen! ) . De planten ~ Hemelsleutel ~ tripna.dam, heksenkruid, vlasleeuwenbek, hennepnetels in alle soorten en kleuren, lever-of koninginnekruid, boererJVXJrmkruid; bijvoet, rode bergvlier, Sint-Jacobskruiskruid, schaduwkruiskruid, hertshooi , engel....urtel, berenklauw, zandblauwtje, weideklokje, wilde tijm, vingerhoedskruid, steepzaad, ba.1sarnien of groot springzaad, agrirnonie en nog vele andere waaraan we zijn voorbij11

11


~o

gegaan acrlat we te rroe werden om er nog veel aandacht aan te schenken •• •• Zo ging het ook met het ge:denkteken aan de laatste wolf in België, die nota bene werd geschoten door koning Leopold I . En dan was er nog die merkwaardige Byzantijnse abdij met de Sint-Martinuskerk, midden in de bossen • •••• Onze grootste bekcmnernis was toen echter nog alleen rraar hoeveel kilometer we nog te marcheren hadden ! Dat allerlaatste stuk, van aan die abdij tot aan de ingang van het Provinciaal Domein van CHEVEI'CGNE, was er te veel aan en toen waren we er nóg niet , want dat domein is zeer groot, z~t vijf keer zo groot als dat van Huizingen als je dat wat zegt! Het wachten naar de bus werd nuttig doorgebracht met het dri.nken van vele plastieken bekertjes bier en het verorberen van menige hamburger met vette frieten , ijsjes en barbe-à-papa's ••••• Even werd gewanhoopt dat:: de bus ons vergeten was, maar eindelijk kwam hij erdoor en alle leed was vergeten! Velen hebben inwendig gezworen "Nooit meer!", rraar wacht tot de volgende keer, dan laten we ons imners weer vangen ••• .•

******************************* Wielertoeristenklub " DE SA5TRAPPERS " Beste wielervrienden, Zoals reeds eerder in Lotgevallen werd aangekondigd organiseerden wij op zaterdag 27/6 onze uitschieter van het seizoen, nl . onze gezarrelijke eendagsreis, dit jaar naar zee. Fietsliefhebbers met de fiets, gezin en supporters per autocar. Qn 5u30 ' s morgens stonden wij met 13 fietsers klaar an .:·:::~ deze trip aan te vangen. Over Ninove-Zottegem- Deinze-Aalter richting Knesselare langs de historische gemeente Darnne en de voorhaven van Brugge bereikten wij alzo ons einddoel Blankenberge. O ja, wij willen ook de mensen van de C.V.P. afdeling LOT bedanken, die eveneens op uitstap wr:ren te Dàrrrne, voor het luidruchtig aanmoedigen. Het deed ons deugd zcx:lat wij de laatste 15 km met volle voed konden voleindigen. Qn juist te zijn hebben we ± 130 km gefietst, de .wind was~ 'ons gunstig zodat wij rond 11u30 ter besterrming waren. Na verfrissing gingen wij gezamelijk aan tafel waar wij nog even napraatten over onze belevenissen tijdens .de rit, buiten 6 platte tUDes zijn wij er verder goed doorgekanen en verliep alles naar wens • . • • • • • • • • Langs deze weg hebben wij dan ook de eer en het genoegen u van harte te verwelkomen op onze jaarlijkse GROTE

MOSSELKERMIS

Tomaat garnaal & haringlapjes (eveneens steak te ver~ijgen) Dit iq ons lokaal HEI' PAVIIJOEN, Sashoek 3 1660 rm Dit alles gaat door op VRIJDAG 2, ZATERDAG 3 en ZONDAG 4 OK'roBER 1987. Bediening vrijdag en zaterdag vanaf 17 u. zondag vanaf 12 u . Onze specialiteit :

11

MOULES A LA CASSEROLE

11

be mossel en zijn dit jaar l ekker , wij hopen u dan ook te rrogen verwelkaren en wensen u alvast smakeli jk eten. Van harte bedankt op voorhand vanwege DE SASTRAPPERS.


NIEUWS VAN ONS

SI N T-C~CILIA KOOR

He t Sin t-Ceciliakoo r op stap naar

ESS~ N .

Na ar jaarlijkse e ewoonte vertrokken wij , de leden van het SintCeciliakoor, op s ta p. Ve rl eden jaar tro kke n we naar Oostd uin ke r ke , dit jaar g in c de tr ip noordwaa rts naar Bssen. Eijna op tijd vertrokken we op zondag 23 au g ustus aan de kerk met on ge veer 40 personen. Gez ien het ochtendlijke uur (toch voor een zondag), li et onze voorzitt er Gaston De bo s nies ons noe . ~en beetje in onze doez eli ge ontwaakperiode . Op een 20 -tal k ilo meters van de e in dbe stemmin g, maa k te hij echte r een e in de aan die periode. Met een korte en bondi çe uitle g over de gemee nte Essen, de kerk, de 11 Ki e kenhoeve 11 , ~Noed e r ov e rst e" (een p l aa ts elijk bier), •• . , werden de laatst e geeuwen onderdru k t. Daar wij ke rk zanners zijn en g ra ag laten horen wa t we kunne n , is het eerste punt van het programma steeds het opluisteren van een euchar~stieviering . Daar deze slec h ts om 1 0 uur begon, hadden we on ge veer anderhalf uur de tijd om onze benen te strekken en onze stem op te · warmen • 11 e k e r k , ·d i e in 1 9 5 1-1 9 5 2 we :r d her op g ebouwd , wa s voor z ien van een zeer g oed klinkende orgel. Na de eucharist ievierin g 1 werden we <loor he t pl a atselijke koor uitgenodi g d om in de "Kiekenhoeve" een k opje koff ie t e drinken. Na d ie koffie werden we doo r twee gidsen deskund i g ro ndge lei d in het k~rrenmuseum dat zich op hetzelfde terrein bevond t. Meer da n 100 karren gaven een beele van hu n geb rui k weer. Niet enkel de ka rren waren de moei te waard , ook de bijbehorende ambachten werd e n g etoond. De ' wielmaker, de smid, Er was daar echter zoveel ·te zien, dat een vol ge nd be zoek zek e r nodi g is. Da ar de namiddag reeds was in g eluid 1 werd het hoogtijd om aan e ten te denken. De Kiekenhoe v e bood de mogelijkheid tot restaüratie aan . Ne t op tijd war e n we binnen, d e Vlaamse zon verschool zich achter even Vlaams e wol ke n en het du ur de niet la ne 6f de pijp e stel e n kwamen naar be neden. De keuken was e cht er niet be r ekend o p 40 h on ge ri ge lottenaren d{e daa r plot s kwamen binne nvall ~n en ge r aak t e een bee tje ove r haar toeren. Na wat wachten hebb e n we echter goed gege ten . Ma h e t e ten was ~e zon teru g van de partij. Gelukkic maar , want ee n wanóelin g op de Kslrahoutse he i de was het vol ge nd e punt op het p ro g ramma. Na vi a r k ilome t e rs wandelen ov e r, naast, tus se n en in de pl assen was het t ij d om verder te re izen. In de bus werden een paa r liedjes g ezon e ~n, ver ha len vertel d en mopjes ge tapt . We kresen still e tjes aa n d o~st (van het z in g en en het p raten). Als bij wonder (J) br acht Patrick, onze c ha~f feur, ons naar Ma lle ( West mal l e). Daa r d ron ken som,mi g en trap piste nb ier. De bote rha mm en wer d en boven s ehaal d en op 3 epeuzeld. Tot e enied ers spijt tikte de k lok steeds ma ar door 1 het werd tijd om naar lot teruJ te rijden . Al s een vrolijke bende uitse lat en k inderen kwamen we in lot aan. Ee n aan ge nam e dag was we e r t e n e inde. Wanneer de voleende ?

•.'

Eeb je oo k zin om in e en toffe g ro ep toffe g elui de n te maken met je stem ? Tw ijfel je ? Kom eens lanes (o m te luisteren of om te ba bbe len) op bel eens een vrijdasavo_n d rond · 2 0 uur, we re pe ter en in d e ke r k . Of Het lid g eld naar Gasten ~ebog ni es of naa r onze koster Achiel He ymans. He is vast ge legd o p NUL f r a n k en proberen kan zek er ge en kwaad. verwachten U l Ons vol &e nde aktiviteit is ons teerfeest in oktober. toffe 3ebeu rt en is in de volgende Lot g evallen .

Versla g van

die


Koninklijke Fanfare

" EENDRACHT MAAKI MACHT " Wanneer onze leden er in slagen krantenkoppen te holen door een opmerkelijke prestatie , kon ik het mij niet veroorloven als heraut van onze fanfare, het zwijgen hieromtrent te bewaren . Ik beschouw het eerder als een plicht dit nieuws duidelijk te onderstrepen en de belangrijkheid ervan enigszins toe te lichten . Toen we i n 1986 besloten opnieuw met een zomerconcert uit te pokken kon het bestuur het muziekmaken zelf al snel als een tweederangsbekommernis beschouwen . Muzikanten en dirigent werden bereid gevonden om met inzet de ingredi~nten van een muziekprogramma samen te brengen . Het waren eerder de vragen waar , wanneer en hoe die in de schenen van de bestuursleden beten . De laatste zondag van juni werd weerhouden no raadpleging van de oktiviteitenkolender en van het gemeentebestu ~ mochten we gebruik maken van de beschikbare infrastructuur op het spo r tplein . Minder geslaagd was echter de accomodatie die onze gasten voor hun uitvoering aangeboden kregen en waarmee wijzelf ons in de toekomst evenmin tevreden zouden stellen ~ Velen weten zeker nog dat de muzikanten plaats moesten . nemen onder loge, donkere tenten waardoor een groot deel van de fijnheid eigen oon de muziek verloren ging en ~i E door zeker niet op de gewenste manier oon de belangstellender aangeboden werd. Reeds bij de eerste bestuursbespreking voor de samenstelling van het programma van dit jaar werd de wil aangevoeld om achter de afwerking een groter orgelpunt te plaatsen. Zo werc er verteld hoe het vroeger was en steeds weer kwam het woord "kiosk" naar voren. De cultuurraad werd dienaangaande gepols i een buurgemeente werd om uitlening verzocht en bij verschillende firma's werden huurvoorwaarden aangevraagd maar al sne.


33

bleek dot wij met onze betrachting ove r een weg z ouden lopen bezaa i d met longe doo rn en . De t ijd stond echter niet stil en eind opril waren we met onze goede voornemens niet zo ver opgeschoten , de nood was grrot en .•.•• de redding kwam . Begin mei ve rtel~ e Francis VEKEMAN ons dot hij met zijn broer Jean-Louis met de bouw van een kiosk begonnen was . Twijfel en ongeloo f stonden op onze gez i chten te lezen moor de ' konkrete verstrekte gegeve ns zorgden ervoor dot de ze ingesteldheid, no weliswaar enige aarzeling , voor bewonde ring de plaa t s moest ruimen. Met het zomerconcert voor de boeg speelden onze broers het klaar één dog in twee werkdagen om te )toveren . Van vrije tijd kwam er i n d ie weken n iet veel in huis in die mate zelfs dot de ploeg in de voor bleef steken en door voor ee n tijdje wer d vergeten. Thans kon onze f onfore opnieuw gebru ik maken van ee n konjerkiosk met een diamet er van 8m40 waarop zonder veel problemen 50 muz i kanten plaats kunnen nemen . De zondag v66r he t zomerconce rt gingen we ze lfs het sportple i n verkennen om voor d it pronkstuk een geschik te plaats aan te duiden . De douw pingelde nog aan het gros of was het miss chien de nattighe id van de vorige do ge n toen de puzze lstukken van de k i osk op het plein werden opengele gd . De opvatting van di t geheel i s ee n uits tr a li ng van eenvoud eigen zeker aan stie lk e nn i s moor vooral d e ui tstr al ing van de inzet voo r zijn hobby , zijn maatschappij. Tegen de middag konden we op de vlot te opbouw een pintje drinken en nog vl ug ee n kaars aanst e ken en ee n brie f versturen voor wat go e d weer . Vanaf z ondagmorgen werden ook de vrouwen ingeschakeld want afwassen en kuisen doen z ij , volg e ns ons althans , me t maniere n en mee r zw i er . Vooraan t af el s e n s t oele n overdekt met zonnesche rmen van wit me t rood of groen geplant in betonblokken die z onder bedelen van tevoren door een vrie nd werden gegot e n . De uit ho eken werde n door te nt e n ingenomen e n cen t raa l de dansv l oer .•• • de planché . Achteraan, op een p l aats di e, zoals r ee ds eerder gezegd was voorbehouden, de ki os k nu of gewerkt me t lampi ons van vele kl e uren . Op tijd kon onze dirige nt zijn ni euwe tr oon bestijgen . 't Was lang geleden dot on ze muzikanten vano p een v~rhoog een zomer conc e rt mochten spele n . Donk zij de me dewer king van onze Lotse turnkring LEVET SCONE e n het optred e n van de dansgroep LIMEL IGHT hopen wij dat alle aanw ezi gen met ons een fijne nam i ddag mocht e n bele ve n . Ook wille n wi j prof iciot wensen aan onze j e ugd voor he!_i_ij ne _intermezzo_dat zij~ ons he.bben aangebode n . Tot volgend jaar en ••.. misschie n do e n we het no g beter . Veel dank e n nogmaals dank aan a llen die h ier hun ste e ntje hebben bijgedrage n . DE HERAUT

.

juli 1987


..··'......_", . ..

," ~

...

·····~.".

:.'"'·

·.......

··.·

/

-:,~·

~~~~

~~~>-==~~-":--~~-· ., . 1·~~~· ... .-l-::::-î . . "... . •

t

••

'


35 ONZE LEGENDARISCHE HEILIGEN Sint-Luc~s

(feest 18 oktober}

Nu ik het toch op mij genomén · heb regelmatig iets over één' of andere van onze legendarïsche Heiligen te schrijven ~ kon ik toch niet minder doen , als oud-leerling van de Sint-Lucásschool en als i!d van de Kunstkorf, ook eens iets over de Patroon der kunstenaars te ver t ellen. Maar onze Lucas , dat is zomaar geen gewone Heilige . Dat is één van ~ de ~ier Evangelieschrijvers en , niet alleen de schutspatroon van· de kunstenáarsgilde , ' maar ook van de geneesheren . Hij was trouwens geneesheer van beroep . Het tekenen en schilderen zou hij slechts beoefend hebben als hobby . Daarom moeten we zijn talent echter niet o fiderschatten, vermits er zeer verdienstelijke amateur-kunstenaars zijn , kijk maar naar onze Kunstkorf . Men beweert trouwens dat de oudste Russische ikonen die de H.Maagd voórstellen naar het model van een schilderij van Sint- Lucas zijn gemaakt . Op oude schilderijen en prenten zie je Lucas ijverig het portret pens~l~n van Maria ~et het Jezuskind op haar schoot . Dat zal echter wel louter kunstenaarsfantasie zijn , want Lucas bestond eenvoudig nog niet als Jezus een klein jochie was . Hij zal · dus dat portret . u i t het hoofd geschilderd hebben volgens beschrijvingen ' van echte ooggetuigen . Hij heeft Maria nog gekend , maar dan reeds als bejaarde vrouw . Lucas heeft als embleem of symbool (zinnebeeld) een gevleugelde stier . De andere evangelisten hebben eveneens zulke vreemde zinnebeelden waarvan je niet zo dadelijk de betekenis snapt . Marcus heeft een gevleugelde leeuw , Matteus heeft een arend en Johannes moet het met een gewone engel stellen . Gevleugelde stieren , leeuwen en arenden kwamen onder andere ook al voor in het oude Assyrië en Babylonië , waar zij symbolen ~ai:;en "van koninklijke macht en wijsheid . Bij de Assyriërs hadden deze gevleugelde stieren zelfs mensenhoofden , getooid met een zeer mannelijke baard en vijf poten! Voor die vijfde poot bestaat er trouwens een komieke uitleg : Dat was omdat het beeld v ier poten zou hebben om het even of je het van voor o~ van opzij bekeek !. Ik ben dan maar de bijbel zelf gaan raadplegen · en heb in het · visioen van de Profeet Eze k iëT (hoofdstuk Î van vers -5 tot 11 ) de beschr ijv ing gevonden van 4 wezens me~ elk 4 gezichten en 4 vleugels . Een der gezichten was een mensengelaat , de andere 3 gezichten waren een stierenkop, een leeuw en een adelaar .

".. /o oo


36

In het boek der Openbaringen van Johannes (hoofdstuk 4 vers 6-8) is er opnieuw sprake van 4 dieren: het eerste dier is een leeuw, het tweede is een rund, het derde "dier" heeft een mensengelaat en het vierde dier is een vliegende adelaar . Ik heb niet kunnen achterhalen wat de kerkvaders bezield heeft om speciaal dat gevleugeld rund aan onze Lucas toe te schrijven, noch waarom de leeuw aan Marcus enz . Zeker schijnt het echter te zijn dat Ezekiäl zijn profetische werkzaamheden heeft uitgeoefend in Babyloniä en daar hadden ze al gevleugelde stieren, zoals we hoger hebben gezien , dus ...• Zeker is ook dat . de vier "dieren" de verpersoonlijking betekenen van vier engelen of Cherubs (daarom werden.zij dan ook met vleugels afgebeeld en één had zelfs een .heus mensengelaat ! ) . Al bij al moeten het dus zeer oude symbolen zijn van Koninklijke macht en Goddelijkheid . . Ook in het oeroude Tarok kaartspel komen deze 4 symbolen voor onder precies dezelfde vorm . Wie was dan eigenlijk die Lucas? Hij werd geboren te Antiochiä in Syrië. Hij studeerde talen, geschiedenis en geneeskunde en raakte bevriend met Sint-Paulus door wie hij waarschijnlijk tot het christendom werd bekeerd. Samen zwierven zij gedurende een tiental jaren in Griekenland rond om er het Heilig Evangelie te prediken . Toen Sint-Paulus gevangen werd en naar Rome gevoerd, bleef Lucas bij hem (dat was in het jaar 63),0ndertussen stelde hij ijverig alle getuigenissen te boek over het leven van Christus en aldus ontstond het derde Evangelie. Men weet niets meer over zijn verder leven na de dood van Sint . Paulus . Hij zou ook nog de "Handelingen der apostelen geschreven hebben . F. De Wilde

****************

WIST JE DAT - WIST JE DAT - WIST JE DAT - WIST JE DAT - WIST JE DAT we de inlichtingen vdor de aktiviteitenkalender via de wijkverantwoordelijke verwachten tegen uiterlijk 31 oktober bij de redaktie op het stilaan welgekende adres . - we uw getypte kopij over het verenigingsleven verwachten tegen 24 oktober bij : Edward Verhoeven , Zennestraat 87 Frederik De Wilde, Kesterbeeklaan 28 Jan Vandendriessche, Fr . Walravensstraat 139 - we Lotgevallen 116 samenrapen en nieten op 11 november 1987 om 18 . 30u in de lokalen van de Kloosterstraat .


37

LOT ,..

"

10de SP1NAZ1EKERM1S OVER VE VAART

Wa;t vr. a.U.ema.ai gebeWr.de en hoe het vvr.loop vr.van wa.J.> , .tJi.acht.en w-i..j U h-i..etc.na zo goed en zo kwaad mogelijk weeJt te. geven. WOENSVAG ·21 MEI : NAMIVVAG VOOR GEPENSIONEERVEN VAN GROOT BEERSEL Ve opkom6t mogen w-i..j a.l-6. te.ede.lijk buchouwen. Zoa.l-6 .6teeci6, wetc.d het eeJt.6te gl.a.-6 gJt~ aangeboden en Jtond 17u30 we.te.den dan nog gtc.~ botetc.hammen U-lt.ge.deetd . Om 18uwi hadden w-i..j he.t optJt.ede.n van d~cobM "THE NEW SOUNV" met BERTRANVO . Hetgeen wet ~ opgevatten dli jaM , en dit v-i..nden w-i..j zeeJt -Op-i..jüg, wa..6 het ontbJteken van ;.,ommlge borl~e.n van gepeM-i..one.etc.den. Elke. bond wotc.dt U-lt.genodigd doch de leden wotc.den n-i..et ait-i..jd op de hoogte gebtc.acht en kunnen daaJtdootc. n-i..et gen-i..eten van het ;.,pekta.ket da;t hen gJt~ · aa,ngeboden wotc.dt. W-i..j dachten toch da;t ;.,amenw<Vc.k-i..ng het meute aMde. aan de d-i..jk btc.eng~ pm otc.g~at-i..u te doen -0lagen. Etc. wotc.den geen namen genoemd , doch w-i.e het .6choentje pMt, .tJi.ekke het aan. VONVERVAG 28 MEI : . 15uWr. : tc.ondgang van de Fan6Me ST JOZEF met een fiantM~che gtc.oep majotc.etten U-lt. Andetc.lecht. Be;.,~t het hotc.en en z-i.en wa.aJtd . Tvr.zelfidvr.üjd wvr.d doM Tone.e.tgtc.oep "HOOP OP VE TOEKOMST'; een gulaagde opvovr.ing ten bute gegeven. 20uwi gepland op.tJi.eden van LUGI / BENNY MICHIELS met V~cobM "THE NEW SOUNV" . Het U-lt.blijven van het op.tJi.e.den van deze vedetten l1u30 vvr..tJi.aging) viel n-i..et b-i..j ie.detc.een in goede aMde, doch gezien hun geweldig -0uk-0e-0 , wa..6 dit ;.,nel vvr.geten. Om de avond te bulU-lt.en mout zet6~ -0upple.menta.-i.ke tijd aan onze V.J. BERTRANVO aangevtc.aagd wotc.den . VRIJVAG 29 MEI : 14u30 : PoppenkMt vootc. onze kleine. gMten. Het waJ.> wei de e.e1c.-0.te maai da;t e.Jt zoveel k-i.ndvr.e.n aanwezig «k.Vten, ai dan n-i..e.t vetc.ge.zetd van de. oude.Jt-0 . H-i..e.Jt mogen w-i.j eveneeM van een ~u~u -Optc.eke.n. Zoa.l-6 e.ik jaM , wetc.d aan de kindvr.en een gk~ ij-0je aangeboden. 15uwi Ve vodde.kumMkt wetc.d een 6iop van jewe~:te. ondank~ de veie pogingen die~~ den ondvr.nome.n om de. mMk:tktc.amett.6 "Ovvr. de VaMt" te. ktc.ijge.n . . . Bij wie ligt de. ~chutd ??? Ie~ kopen i-6 ze.ke.Jt n-i..et vete.boden. 79uwr Conce.tc.t OM ge.bJtacht. doolt de. FanfiMe "EENDRACHT MAAKT MACHT" · Etc. wvr.d OM muzi~k van de boveMte. plank ge.btc.acht en wij mogen zeggen da;t de tent voOJL dli optJteden ai vol za;t. 21uwi P.f.a.y-back-~how oM ge.btc.acht dootc. de gkoe.p "SQUAVRA'; . Zo~ vvr.teden jaM wvr.d het wevr. een oveJtJtompe.l:lng e.n hebben wi j moeten vM~te.lRen da;t onze tent vootc. de.tc.gei-i..jk op.tJi.eden· VEEL te klein c.<n6 . Wij 6elicite.1c.en de gtc.oep Squadtc.a vootc. hun op.tJi.e.de.n . Een ne.gat-i..e.á puntje dienen wij e.cht.e.tc. te. me.eden : velen van de aanwezigen vonden de :tombola wa;t te. fungdJtacU.g . ZATERVAG 30 MEI : Ve ioopkovr..6en oveJt aite kate.gpJtieé:n We.te.den weetcai e.e.n ovvr.tc.ompe.iend .6uMU. Etc. WMe.n dli jaM n-i..et mindvr. dan 183 topvr.~ komen opdagen, en zoa.l-6 elk jaaJt , wa.J.> de zon ook van de pMüj . Etc. wa1e.en n-i..et mindvr. dan 16 beketc..6 vootc.zien en ·iedvr.een mocht. een pJtij.6je , hoe klein dit .60m.6 ook !M'.:t.6, in de wacht ~ie.pen ~ . Vootc. het e.vr..6t dit jaM, oJtgani.6evr.den w.ij , -i.n .6ame.nwettlûng met de Vivr.k.a..ntvr.-0, een pe:t.ank-wed.-6.tJi..ijd -Meli-Me.to - Ve opkom.6t wa..6 bevtc.ed-i.ge.nd, etc. wvr.d op 4 pi.6ten gupe.e.e.d e.n w.ij danken dan· ook de. V.ivr.kantvr.-0 vootc. hun mede-otc.gan-i...6at-i.e .


0

0

0/0

0

0

Ve. ve.JtdVte. zate.1tdagavond ve.1t.l<.e.p zoal.6 :tlr.a.dilie.ge.bt.ouw, me.t e.e.n da.n.J.ije. op de. :tore.n. van he.t "KRIKA" 01tge.,i , e.n. me.t de. aa.n.lwrMt van de. tlta.dilin.o- . n.e.te. J.>pi.rza.z,i"e.p.f.a.rit, on.J.> ge.b1tac.ht 1ton.d 1 u..uJt 'J.> mo1tge.n.J.> doolt onze. 11 v1ti.e.n.- . de.n.'? van Te.1tn.a.t., !.00..6 de. zaa.k we.e.1t ge.kton.ke.n. e.n. kon.den. wi.j onze. te.rit 1tond 4UUJt 'J.> mo1tge.n.J.> J.>luite.n. . ZONDAG 31 MEI : Om 9u30 we.1td de. He.i.Uge. Mi.J.> , ook 1te.e.d.6 e.e.n. bta.dilie. ge.wo1tde.n., ge.te.t op he.t a.a..n:tai. a.a.nwe.zi.ge.n. - e.tk jM.Ji me.vi e.n. me.e.Jt - , i.n. de. te.rit opge.dltage.n.. Ve. c.hate.t, hie.1ttoe. de.J.>ti.jdJ.> be.J.>te.md, i.J.> i.n.de.1tdaa.d 1te.e.d.6 ve.e.l te. kle.i.n. ge.wo1tde.n.. In de. namiddag b1tac.ht BUVO-LOT dan zi.jn. judo-de.mon.J.>tltati.e. me.t zijn ze.l6ve.1tde.digingJ.>J.>how die. he.ei goe.d in. de. J.>maa.k van he.t pub.fi..e.k vie.l. Eve.n.e.e.n.J.> in de. namiddag vond he.t wike.li.jfv., J.>ame.n.zijn van de. CHIRO op onze. te.1t1te.in.e.n p.eaa...t.6 dat ja.nwne.1tli.jk doolt e.e.n 1te.ge.nbui. ve.1tJ.>too1td wvc.d. Ve.1tde.1t wa-6 e.1t zoal.6 ge.woon.tijk ge.duJte.nde. d1tie. dagen e.e.n te.n:toonJ.>te.tli.ng van onze. p.f.a.a.t.J.>e.J!ijke. kun.J.>te.rza.aJtJ.> in de. c.haf.e.t. Hi.e.1t moe.ten wi.j toc.h we.t ze.gge.n dat de. c.1tL6i..6 zic.h ii.e.t voe.ie.n , de. me.n.J.>e.n ha.dde.n we.i oog voo1t he.t J.>c.hone. wvc.k dat onze. kun.J.>te.rza.aJtJ.> te.ritoon.J.>te.lde.n, doc.h de. po1tte.monne.e. bie.e.6 gewoonweg in. de. zak 06 ha.n.dta.J.> zitten. Zie.zo , di.t

wa-6

he.t dan .

LangJ.> de.ze. we.g wiite.n wi.j nog e.e.n. wooJtdje. van dank J.>tulte.n aan ie.de.1te.e.n di.e. zi.jn 06 ho.aJt. J.>te.e.ritje. he.e.6t bi.jge.d1tage.n tot he.t we.f.J.>.f.a.ge.n van de.ze. 10de. Spi.nazi.e.ke.1tmi..6 . Wi.j ge.ve.n. e..ek.M.Ji nu Jte.e.d.6 a6J.>p1taak volgend jaa.Jt op he.t we.e.ke.n.d van O.H. He.me.ivaa.1tt voo1t de. 11de. SPINAZIEKERMIS .

Roge.1r.. BERT.

PETANKKLUB

"0 E

V I E R K A N T E R 5"

Op vri jdag 28 9 zaterdag 29 en zondag 30 augustus 1987 organiseerden wij de "Eerste Grote Prijs van de Burgemeester 9 waaraan een wisse lbeker verbonden was . Wij mochten rekenen op de steun van de weerman (een uitzondering dez e zomer) zodat er een goede opkomst van deelnemers te noteren viel gedurende deze drie dagen . Na een langdurige strijd (vrijdagavo nd zelfs tot 2 uur 's nachts) werden als overwinnaars gelauwerd : - Vrijdagavond : de ploeg Veldeman uit Ukkel - Zaterdag : de tweede ploeg K. W. B. Sint Pieters . Leeuw - Zondag : de eerste ploeg K. W. B. Sint Pieters Leeuw De wisselbeker "Hugo Casaer"

9

voorbe houden aan de Bee.rsels'e Ploegen 9

ging na een bitsige str i jd · naar de ploeg van Rik Van Bochaute uit Alsemberg . Voor volgend jaar hopen wij op een nog groter succes .


39 REUZE DENK - EN PUZZEL.WEDSTRIJD 0000000000000000000000000000000

Allereerst de oplossing van opgave 4: 1)

interessant - toomkruiper - rechtschapen :r:ompelnoes of pimpernoot - rrerendeels

"

.

2) Waterloo - ~gnetha/Björn/~y/Ann:i,fried

3) 1+4+7+3+69+2+0+5+8=99 4) aga-ara-ene-ere-gag-kok-lel-lol-rrom-nonpa~sas-daad-dood-raar-kaak-neen-lepel­

kajak-leiwiel- enz .•.. 5 ) - VLA-REEDRAAIERIG RA-R-I-GE AANDENKEN -GE~E-EN­

OSTERSUND UI'-E-A-AA

DUPLICAAT -KAT-OLMDe Heer Demartin Daniël stuurde een foutloze

oplossing tinnen en vermits ditmaal de schiftingsvraag beslissend was in geval van ex-aequo en hij niet minder dan 84 palindrorre woorden opgaf is hij de winnaar van het toek; als winnaar van de derde opgave werd de familie Defranc uitgeloot. De volledige uitslag en dito rangschil<king ziet er na 4 opgaven als volgt uit : Uitslag

50 ptn (84) ( 74)

1) Familie 'Cefranc

Familie Legein

( 70)

Familie Legein .

Oosterbaan M.Louise

(65)

Roobaert Jozef

Familie Blijkers

5)

Roobaert Jozef

(54) ( 36)

Uylenbroeck Kris

(20)

7)_ Uylenbroeck Kris

185 ptn

7) Sanders Peter

48 ptn (24)

8) Familie Blijkers

184 ptn

Familie I:errol

(43)

9) lDt Poland

138 ptn

1) Demartin Daniël Familie Defranc

"

F.angschikking 200 ptn

DeJl'.artin Daniël

Sanders Peter

.198 ptn

Familie Derrol

10) Fami.1,ie Lefever-Mirme

100 ptn

11) Familie Debognies G. ·

50 ptn

Degieter i<urt Oosterbaan M.Louise SmiSJl'.ans Lieve Van Riet He:rrran En dan nu de 5 . vrag~ van de Sde en tevens voorlaatste opgave van deze jaargang:

1) hoeveel w=egt een baksteen als hij 1 kg weegt plus de helft van zijn gewicht? 2) wanneer ik in 'e en cirkeloppervlak 7 rechte lijnen trek, niet evenwijdig net elkaar, in hoeveel delen w::>rot dit cirkeloppervlak dan minmaal en maxirraal verdeeld?


40

3) Als U de woorden voor het gelijkheidsteken sarrensrrelt tot één nieuw woord, en hetzelfde doet rret de woorden na het gelijkheidsteken, dan bekomt U

z6 bijvoorteeld:

tv;ee syncni erren.

.

"

CUP .+. MAT + PION = EENS + "WELP + SLAB + SNEDE ."

< PANOPTICUM

Zodus: .a )

=

z~ d~

v.Y\SSENBEELDENSPEL

vijf volgende syncnierren ·

SITAR + MOT·· +

i'IE.T ~

NVPJ.., + DEL + SIDDEREN

b ) TAPE + ES + IRIS = AKI'E + IJK + KPABBEN c ) LEIDER :t HAK

·= DENKEN +

PAUW

d?" GERDA+ VINGER = KEER + FONTEJN e ) ·LICHT + M.AAG : TOEN + MOP + TIN 4) Plaats de vol gende radio- presentators bij hun overeenkomstige omroep: Presentators: Guy de Pré - Vera Plgoed - Rita Jaene~ - Peter Verht.ilst Geert Sege.r s - AnnE::mie Coppieters - Johan de Nayer Luk de Laet - Roger de Knij f - Julien Put - Erik Bayens Paul de Meulder - tv'arl<

Pin~e

- Kathy Lindekens -

tia.rtin de Jonghe - ·Harrie Kremers - Chantal de Neutter Lutgart

Si1n~ns

- Paul de Wijngaert - Petty Mellaerts

ÜITir'Oep: \\est- Vlaanderen / Limburg / Stuàio Brussel / Brabant Oost-Vlaanderen / Pntwerpen en Brt- 1 radi o 5)

~.anneer

rren in de Pop-wereld spreekt van 11The Eoss " ,

~lke

bekende en

beroemde Amerikaanse zanger bedoelt men dan? Schiftingsvraag: !be-vee l goals worden er gescoord op de dertiende speeldag, zat erdag 7 novemter, in de eerste nationale voetbalafdeling? L'e oplossi,ngen worden verwacht ten l aatste vrijdag 6 november op het tekende

adres: Lot - Geerooms · Kerkstraat · 2 1660

Tot in november,

Lot

Lot Lucien

***************** Ve teie6oon b~j de doktek k~nkeit . H~j neemt de hookn a6 en hookt de -0tem van een collega die zegt: - Stan , k om naak ea6i We l kom . We hebben een viekde man nodig om te kaakten . Ve dok tek neemt vlug zijn d·oktek-0ta-0 , zet zijn hoed op en tkekt zijn ja-0 · aan . I-0 het een ekn-Otig geval? vkaagt z~Jn vkouw ongeku-Ot omdat hij zo gehaa-0t i-0 . . - Zou ik geloven, antwookd hij . Ek z~Jn ai dkie dokte k-O bij .

..3

L

0

T

G

E

V

A

L

L

E

N

N 0 V E MB E R - D E C E MB E R

Nr .1 16 1 9 8 7

Verantwoordelijke uitgever: Jan Vandendriessche, Fr . Walravensstraat 139, wt . Redaktieleden: Jan Blijkers, Jos Blijkers, Frederik De Wilde, Lucien wt, Roland wt, Jan Vandendriessche, Theo Velleman, Edward Verhoeven, Daniël Walckiers . ABONNEMENI'EN: 250 Fr . rechtstreeks betalen aan de straatverantwoordelijke of te storten op nr . 068-0506400-87 of eventueel op .nr . 833-3441091-80 van r.arGEVALLEN, Kerkstraat 33 te 1660 wt. Laatste nunmer vCXJr code 11 : zie achteraan op de rode kaft. · INHOUD

3

Editoriaal 4 Aktiviteitenkalender 5-6 Wist je dat 6 Burgerlijke stand 7-8 Paard 9 10-13 Mensen van bij ons 13 Humor 14-15 Pietje Puit 16 Uit de vergeethoek 17 De Lotsekunstkorftentoonstellingslotharingenwedstrijd 18 Kleurplatenwedstrijd Surprise· ~. 87 17a-18a Flitsen 17b Het Linnen Venster 18b Pe rsmededeling 19 Katteleukose of "AIDS" bij katten 20 Milac nieuws 21-22 K. W. B. -nieuws vers uit de korf 23 V.C. -LOT Preminiemen 24 Met K. W.B. naar de deltawerken 23b-24b Davidsfonds ni e uws 24b Ni e uws van het A.C . V.-front 25 Chiro, waar samenleven moet kunnen 26 Tam tam Rwanda : :: -25b Zondagmorgen 26b Waarheden van Wikkes 26b W. T . C. Pedaal Lot 27 Wist je dat 27 Dworpse schaakkring 28 Soldatenhoekj e 29 Koninklijke fanfare "Eendracht maakt macht" 30-31 Sint Nicolaas 32-35 Koninklijke toneelkring "Lustig en Vrija 36 Humor 36 Met ee n lottenaar de wereld rond 37-38 Humor 38 Reuze denk- en puzzelwedstrijd 39-40


4

E D 1 T 0 R I AAL Beste Lotgevallen lezers

De kalender 1987 is bijna versleten. Maar reeds liggen de nieuwe kalenders klaar voor 1988.

·

· :

1

In de ·natuur gaat het net zo : de oude blaadjes zijn afgevallen, maar in de' botten liggen _de nieuwe al gereed voor volgende lente . De bomen zelf, die worden ook oud, maar intussen maken zich zaaisels en nieuwe scheuten klaar om hun eerste keer te bloeien en op hun beurt vrucht te dragen . En wij? kunnen wij ons ook zo vernieuwen? Wel ja, kijk, daar is de jeugd die ongeduldig wacht om in de dans te springen! Hebben wij, de ouderen , dan afgedaan en niets meer in de pap te brokken? Toch niet, op ons rust een zware plicht en verantwoordelijkheid. Wij moeten ervoor :...J:: zorgen dat wij aan de jeugd, de nieuwe generatie, een wereld achterlaten die de moeite waard zal zijn om in te leven ... Het jaar 1987 was het jaar van het leefmilieu. Hebt U er wat van gemerkt? Wat betekende dat eigenlijk? Is er werkelijk iets gebeurd om het leefmilieu te bewaren of te verbeteren? Er is wat meer vuil langs de beken en ri v ieren naar de zee gestroomd, er zijn nog enkele ecologische rampen méér gebeurd, we hebben wat meer kunstmest, herbicide en insecticide gebruikt, we hebben . de ozon-laag wat meer aangetast, we hebben wat meer natuurgebi ed onder het beton begraven . .. Er liep zelfs een propagandafilm op de beeldbuis die er ons van overtuigde dat ons leefmilieu verbeterqe .. . door de aanleg van wat meer

autosnel~egen .

Ge moet

maar durven! Om dit oude jaar te besluiten willen wi j aan al onze lezers, alle verantwoordelijken, staatshoofden, maar ook eenvoudige burgemeesters en schepenen , het

vo1~·2: • '?.

gende ter overweging geven: De Irakezen, een indianenstam ·uit Noord-Amerika, die nu nog slechts voortleven in zogenaamde "reservaten", viant ze werden door de blanke kolonisten bijna totaal uitgeroeid, richtten volgend gebed tot hun stamhoofden.: "Hoofd.mannen, denk niet slechts aan uze lf en uw generatie. Denk aan de generaties die nog komen moeten, aan onze kinderen en kindskinderen en aan diegenen die nog moetep geboren word~n:

,,Z ij ook hebben recht op een wereld zoals wij die ·gekend hebben en die ons

levensvreugde schonk"·. Een thans nog levende hoofdman der Irakezen, Corbett Sundown, verklaarde onlangs nog aan een : Europese journalist.*"Juliie blanken hebben niets begrepen. Jullie denken dat wij arm zijn. Welnu, wij zijn niet arm. Wij z ijn rijk zonder geld . Jullie willen ons aanzett~n om industrieën en fabrieken te bouwen om rijk te worden. Wij hebben jullie rijkdom niet nodig. Aardappelen en koren groeien niet op beton . Jullie hebben de mond vol over "vooruitgang". Vooruitgang is voor ons een vuil woord . Maar ik geef jullie een verwittiging : Als j ullie ermee doorgaan alles te vergiftigen, de bomen uit te roeien en uw eigen kinderen te smoren in de kiem, dan gaan wij er allemaal aan .. . MAAR JULLIE OOK !"

*( overgenomen uit National Géographie september 1987)

-.


5

november

december: .

januari

november

13-11 : RAROCHIESCHOOL BEERSEL: Samenkomst met spreekbeurt voor alleenstaanden om 20 uur . Org: K. A. V. en J.K.A . V. 14-11 : ONZE KRING : Wat doe jij hier? door Aldo De Benedetti om 20 uur . Org: WEREDI KERK : Opluisteren van de H. Mis om 19 uur. Org : K. F. "Eendracht:-maakt macht 11· ALCAZAR : Jaarlijkse ~ensenkermis om 18 uur . Or g: S. P. 15-11: ONZE KRING : Wat doe jij hier? door Aldo De Benedetti om 19.30u. Org : WEREDI ALCAZAR : Jaarlijkse pensenkerm.i s om 12 uur . Org ~ S. P. 18-11 : KLOOSTER : Kontaktavond in verband met de kooklessen om 19 uur . Org : K. W.B. 19-11 : K!OOSTER : Breiles om 9.30u en om 19 uur . Org : K. A. V. en J . K.A . V. ONZE KRING: Onderwerp - Portret om 20 uur. Org : H~t Linnen Venster . 20-11 : CHALET : Kaartavond om 20 uur. Org : K . W.B ~ 21-11 : DE MEENT : Bal van de Burgemeester om 21 uur . ALCAZAR : Japanse avonden vanaf 18 uur . Org : Bu~o Lot . 22- 11 : KERK : H. Mis ter gelegenheid van Kristus Koning om 10 . 30u . Org : CHIRO. BLOKBOS : Knutselatelier ·om 14 uur . Org : CHIRO . ALCA~AR : Japanse ·avonden v~naf 12 uur •._ Org : Budo Lot . 24-11 :· ËÜROPÄPLEIN-:_ Bloedinzäineling in de lokalen . van het N. W. K. van 17 tot 19 uur. 26-11 : BRUSSEL : Bezoek aan Europalia in het Paleis van Schone Kunsten . Vertrek om 8. Sou.. Q~Q: K.~.v. ~o ~ · ~ ~ y. . :; " . . . ..... . . . . ." 28-11 ! ALCAZAR : "Nacht in hotel Regina'' door Wim Bischot om 19 uur . Org : Lustig en Vrij . DE MEENT : De Nieuwe Snaar om 20 uur . 29-11: ALCAZAR : "Nacht in hotel Regina" door Wim Bischot om 19 uur . Org: Lustig en Vrij . december 3-12 : ONZE KRING : Onderwerp - Technische avond om 20 uur . Orc: Het Linnen Venster . BRUSSEL : De ganse dag hulp bieden bij Poverello . Org : J . K. A. V. en K.A.V. :

~

•.

.-

.

'

)


4-12 : DE MEENT : Dansers uit Oekra1ne om 20 uur . 5-12 : ONZE KRING : Sint Niklaasfeest om 15 uur . Org : B. G. J . G. DE MEENT : Oen dopper van A. Willequet om 20 uur . 9-12: KLOOSTER : 1ste kookles voor mannen • Org : K. W. B. 11-12 : KAMPENHOUT : Les over een feestmenu bij Covée (diepvries). Vertrek om 18 . 15u. Org : K. A. V. en J . K. A. V. 12-12 : DE MEENT : 3e Gulden ·Concert om 20 uur met deelname van de K.F. "Eendracht maakt macht" . ONZE KRING : Sint Elooifeest vanaf 18 uur . Org : A. C. V. en K. W.B . ALCAZAR : Cous-Cous om 18 uur . Org : VC LOT Sportief . 13-12: ALCAZAR : Cous-Cous om 12uur. Org : VC LOT Sportief . KERK : Naamopgave voor de kinderen van het 1 ste jaar ·katechese tijdens de H. Mis van 10 . 30u. KLOOSTER : 2de kookles voor mannen . o~ : 19 uur . Org : K. W.B. 17-12 : KLOOSTER : Tafelversiering voor Kerstmis van 9 tot 12 uur . Org : K. A. V. en J . K.A . V. 16~12:

ONZE KRING : Onderwerp - travel (fotojournalisme) om 20 uur . Org : Het Linnen Venster . 18-12 : CHALET : Kaartavond om 20 uur . Org : K. W.B . 20-12: PAVILJOEN : Winterconcert door de K.F. "Eendracht maakt macht" om 19 uur • ..../

KLOOSTER : Kerstfeest voor de kinderen van Chiro Eureka & Fantomas om 14 uur . ONZE KRING : Kerstfeest om 15 uur . Org : K. A. V. en J .K. A. V. januari

2-1-88 : KERK : Kerstspel tijdens de H. Mis van 19 uur door de kinderen van de katechese . 6-'1• - ~; KLOOSTER : Samenrapen en nieten van Lotgevallen 117 om 18 . 30u . 9-1-88 : DE MEENT: Toneelgezelschap Yvonne Lex om 20 uur . 13-1-88 : KLOOSTER~ 3ee kookles voor mannen om 19 uur . Org : K. W.B. 20-1-88 : Klooster : 4de kookles voor mannen om 19 uur . Org : K.W. B. 23-1-88 : DE MEENT : Cirque de Trottoir om 20 uur . 27-1-88: KLOOSTER : 5de kookles voor mannen om 19 uur . O~ g: K. W. B. GEMEENTESCHOOL : Judotraining - Elke maandag en woensdag (Uren : zie Lotgevallen 114) Training voor zelfverdediging - Elke dinsdag van 20 tot 21 . 15 uur . ******************

WIST JE DAT - WIST JE DAT - WISJ JE DAT - WIST JE DAT - WIST JE DAT De inwone rs van de wijk Blokbos jaren hebben moeten wachten alvorens ze in de maand maart hun woning konden betr ekk~ri.S inds kort werkt de huisbel 9 maar het blijft geduldig wachten ·op een brievenbus (vooral bij de verkiezingscampagne kan deze nuttig zi jn ). En het zou ook een stuk prettiger zijn moest e n er huisnummers staa n, want nu is het je r e inste doolhof .


7 · .,

." .\', +

.. . ~

l~:", •

..

..' ..·."

·...

_". .

". 1

·~

"

r '-.

"

~l ' . :

• ... t l;,

"

"

,• "

,

-~

*

.·•

"~,,

"

"··:'. ·..,

. :. :".. . ,.. "

.

·~ •

L6 ·me.n'..6e.i...i.jk. e.n du..6 vv1...6c.he.e.tt hivr. in on..6 vo1t..i.g nu.mm~Jt da.t VANVEN BOSSCHE, Ma.th..i.e.u. op 03/08 en VE BCECK ' J..i.mmy op 22/08 het teven..6.l..i. g~h.t zág~n. 'N':. i.e.t..6 .i-6 m..i.n.dvi. wa.a~ wa.nt de jui..6te da..ta. z.ijn 1te..6pe.ktie.velijk ~03/07 en 22/07 . Waa1tvan a~te..

l.f.i...6..6en

27/08 / 87 ROSSEELS L..i.e.n, doc.hte1t van Se1tae en van HANSSENS Renilda. uit de. Ke1tk4tiaat 31 11/09/87 VAN NIMMEN 1.f.J.>('. , dochtvr. van Rota."nd en van HEMELINGS Agni..6 u..i.t de. Vwo1tp..6e...6t1taat 162 11/09/81 ARNOES C.lndy, doc.hte.Jt van BUELINCKX Son.la uit de. Be.1tg e. n~e ..6teenwe.g 114 15/09/87 VAN ROY Ki m, zoon van Ge. e.1tt en van MATHYSSEN G1teta uit de. E.Ve.bu..6..6c.he.1t..6t1taat ·15 bu...6 2 ' . '12/10187 FIEVEZ Kei.f.y, z oen van E1tic e.n .va.n ENGELS Vomi n~~ue. u~t de Stat..i.on..6 ~ t1ta.a.t 134

.

'\.' , •\ 1· I ./ / / .... \ .\

1 /

/

-' ,_ /

·' /

,

...

\

1Ze.nne...6t~aat 31 e.n Ge.1tda (Vwo1tp..6e...6t1ta.at 1) N. A. Vwo1tp4 e..6t1ta.at 21 te Lo t .

17/10/87 FLORIVOR Luc VANVER- W~éT

.


8

.,;

.-

."

06/09/87 VANVENVRZESSCHE Atbekt, echtgenoot van Spoelde4A Philomena geb. 21/11/1916 Huy~m~n~taan 3 07/09/87 MAGNUS Fkan~, echtgenoot van Totbecq Madeleine geb. 16/04/1913 Fk. Walkaven~~t~aat 67 16/09/87 VEGREEF Eti~abeth, weduwe van Cockmaktin geb. 25/02/1896 Vwokp~e~tkaat 116

Fkan~

19/09/87 BRIERS Michael, weduwnaak van Ve Gkee6 Victokine geb. 21/03/1905 Vwo~p~e~t~aat 34 04/10/87 BREEMBOSCH Jeanne, weduwe van Michiel~ Joze6 geb. 29/10/1906 Vwokp~e~t4aat 170 17/10/87 VANVENPLAS Gabkielte, echtgenote van geb. 21/06/1946 Huy~man~taan 24

Baet~

Robekt

29/10/87 WEEMAELS Petku~, weduwnaak van Hellinckx Maktha geb. 09/08/1909 Vebu~~chek~tkaat 15 31/10/87 LUCAS

Mak~a, weduwe van Bo~man~ Con~tant geb; 16/03/1913 Station~~tkaat 121 ·


P

A

A

R

D

Rechtover het huis is de wei . En in de wei staat soms het paard . Het paard is niet va n dat type waar je geld op vergokt . Het is gekweekt op kracht . Breed en schonkig is het, met zo'n stroomlijn om karren te trekken , onontgonnen land open te scheuren 9 in kultuur te brengen . Zo ' n beest waar Brabant trots op is . Het is raar met de paarden in de s treek . - Iedere boer heeft hier een traktor , maar toch houden ze ook nog paarden . Dat komt omdat he~ land zo laag ligt . In de t'ente, als de beken volstaan met winterregen , ben je hier niks met een trak~ : . tor . Die rijdt hopeloos vast . Een paard ni e t . Er reden hier al paarden toen petroleum nog een me d i c i j n wa s , l a a t s t aan dat iemand eraan dacht om het als brand s tof te gebruiken. De paarden kennen hier de grond , het nat te begin va n elke lente . Het is een và k : paard. Als het paard niet moet werken , staat het in de we i • Ee n v r i e n de l i j k 9 ge du l d i g d i e r i s h e t • Soms staat hij minut e nlang me t z'n kop over de prikkeldraad , roerloos als een beeld . Z'n bruine og e n staan droevig-vochtig . Maa r d e r es t .van zijn lichaam kan he e l olijk doen . Al s er kinderen voorbijkomen, hinnikt hij en loopt een eindje met hem op , tot aa n de meidoornhaag. Hij kijkt hen na en dan , opeens, maakt hij een dwaze spro ng en holt met wapperende grijze manen de wei rond , éé n keer , twee keer , drie keer . Dat is mooi . Soms komt er een ander paard voorbij. Het rekt e en kar met mest of een boer op een fiet s . Begroeten paarden e lkaar, zoals twee fakteurs die elkaar tegenkomen of twee stads bu sse n ? Als ze dat doen is het in ieder geval niet te merken . Daar gaat Ble s , lekk e r mest e n . Daar staat Mie . Alwéér een snipperdag . Dag Bles . Dag Mie . - Zo gaat het niet . Het zou me verwonderen als paarden niet met elkaar konden praten. Aan hun _ogen merk je . dat ze het kunnen . Maar mi ssch i e n zijn · ze het praten voorbij . Be s taat er ee n paardentaal, die o verb odig is geworden, vervangen door een droef soo rt wij s heid , een donkerbruine gelatenheid . Als ik 's morgens de garage uitrij , staat het aan het prikkeldraad en het houdt me na uwk e u r i g i n de gaten • 11 Pr r r r r ! 11 zegt h i j . - I k geef hem een wortel . Die kauwt hij heel aandachtig op , want hij is welopgevoed en daarbij maak t hij moeie raspende geluiden . A.ls ik 's •avonds terugkom , s taat hij me a l op . te wachten . Het 1 ijkt wel of hij blij is , dat ik e r beri ; En "dat geeft me een vreemde voldoening . - Hij i s mijn vr iend . En ik · hebwe~nig vrienden die zov e e 1 wa a r d e-r i n 9- 0 p b r e r.i ge b v o o r é é n wo r t e l •

HELA . BA .


1 1

b 'J

VAN

~

1

1

Bobonne Isabelle met twee van haar achterkleinkinderen Ons Bobonne, want zo noemen wij haar allemaal , heeft haar negentigste verjaardag gevierd in september laatstleden. Ze werd inderdaad geboren te Le~beek op 16 september 1897 . Hoewel ze in baar leven ·veel heeft

~eegemaakt

is ze wonderwel bewaard gebleven naar

geest en lichaam . Als ge h~ar zo . ziet is ze helemail geen oud menske en als we haar· "Bobonne" noemen dan is dat'. omdat ze inderdaad veel kleinkinderen heeft waarvan' ·de meesten Frans spreken, daar ze

in het Luikse, namelijk te Spa, waar haar

opgro~iden

oudste d.o chter Je:anne reeds: woont si nds kort na de oor log. Zoon Jan

verbiij ft' nog

steeds te Lot . in een huis waarvan· de . tuin paalt aan het oudershuis in de Emiel Debuss che r str aat. Haar jongste dochter· overleed nu reeds meer dan 10 jaar ·gelede n

*

* *

Ja , Bobonne heeft veel van haar geliefden heen zien gaan. Ze waren thuis met negenen plus nog een aangenomen kind en hoewe l niet de jongs t e, is zij nog de enige die nvPrh 1 i i ft _


ISABtL~t

T 0 IZ Dt UK,,

Ook haar echtgenoot ontviel haar een goede acht jaar geleden . Ze is enkele keren =

zwaar ziek ge~eest en moest verscheidene ernstige heelkundige ingrepen ondergaan . Maar haar taaie levenswil en onverzettelijke moed deed haar alles te boven komen . Wat zij zich nog herinnert uit haar jeugd? Héél veel! · Haar ogen tintelen. nog van de pret als ze aan haar guitenstreken denkt . Want een guit was zij en geen katje om zonder handschoenen aan te pakken! zij moest in niets voor de jongens onderdoen behalve dan in zwemmen· en koers lopen 9 want in die tijd waren zulke sporten niet voor ordentelijke meisjes . Alhoewel , alhoewel 9 ze kan er zoveel over meevertellen dat ik een sterk vermoeden heb dat ze er dikwijls bij was. Haar broer Fred , die dook van op de sasbrug onder de schepen door! en "onze Louike" , haar jongste broer, die liep in de koers met zijn paternoster in de hand . Hij is trouwens Broeder Visi-

teur geworden en direkteur van de Technische school te Molenbeek . Wat Isabelle be~. treft , die liep koers met haar klompen in haar hand, want op haar blote voeten was ze "rapieter" . Van schoolgaan moest ze niet veel hebben en ze is meer dan eens over het schoolhek geklommen . Ze ging veel liever "met de lemme" naar de wei en "pijeleeën steken" voor de konijnen , of met de jongens aan ' t fruit zitten •. Haar beste bondgenoot in die ondernemingen was haar zuster Julie . De drie andere zusters , Anna 9 Victorine en Siska , waren veel te "serieus" . De twee laatsten zijn trouwens kloosterzuster geworden en vertrokken naar de missies in Brazilië . Bobonne noemt ze een beetje spottend "Ons bogaintjes" . De twee oudste broers , Jozef en Albert zijn naar de missies in de toenmalige Congo vertrokken . Jozef (frère Véron Ignace) heeft ginder vooral scholen gesticht , terwijl Albert (frère Véron Charles ) zich meer bezighield met de aanleg van plantages voor de kloostergemeenschap . Onze Bobonne en tante Julie hadden niet de minste mystieke aanleg . Zij stonden met beide voeten in het leven , en als de handen uit de mouwen moesten gestoken worden op 't veld of voor de huisarbeid , konden zij hun mannetje staan . Zo ging Bobonne iedere dag te voet door weer en wind met 7 of 8 "marmitten" eten voor "de mans" dragen 9 waaronder vader Tordeur .(Pee van Lembeek) , die aan de hoogovens van Clabecq :

~

.

werkten . Hoeveel kilometer dat was, door het veld, in de winter op klompen en in de zomer op blote voeten, weet ik niet . Maar veel tijd voor leren zal er niet overge~ : schoten zijn . Nochtans kan onze bobonne tellen als de beste , behoorlijk lezen en -schrijven en ge zult haar in 't Frans niet verkopen! Als moeder Wantje Tordeur (Mee van Lembeek) een nieuwe gietijzeren kookpot nodig had 9 geen nood. Isabelle "arrangeerde" dat. .met "de mans" en er is meer dan een goede · "casserole" met een klein :''defoosken" aan over de muur van de fabriek gesmokkeld als Isabelle daar net voorbijkwam . Daar zat niets oneerlijks in • . Dat was" je plan kunnen trekken" . Bobonne heeft trouwens al.tijd hare ,plan .getrokken 9 ook in de moeilijkste omstandigheden. Haar levensreç;el is : "In 't lijve moje rapeed zain!" of ook nog : "in 't lijve moje ne wil hemme!" •• ••


1

12

1

[) ~

VAN

Kenschetsend hiervoor is de gebeurtenis met haar eerste-communiehoed in witte kant g 11

't was ne giele schuune mo

1

k moest hem ni hemme!" Ze wou een strooieh hoed , Het

ouderlijk gezag kreeg de bovenhand en ze moest naar de kerk met die fameuze kanten hoed . Maar als ze op de brug van de vaart kwam was er daar nogal veel wind en in plaats van haar hoed vast te houden gaf ze nog een

11

joepke" bij en de mooie hoed

vloog 't water in . Ze zat natuurlijk in de kerk zonder hoed 7 met een neusdoek op haar hoofd 7 o schande! maar haar meter heeft haar daags nadien de zo begeerde strooien hoed gekocht!

* * * Als ze twaalf jaar oud was moest ze al gaan werken. Eerst bij de nonnekens kant uitknippen om gordijnen te maken s daarna in het

11

goudfahriekske" waar ze boekjes

bladgoud moest maken . Ge mocht haast niet ademen en zeker niet niezen of die uiterst dunne blaadjes goud vlogen weg . Ze heeft ook gewerkt in den "bobinage" te Tubeek , Daar had ze een uiterst gevaarlijk klusje 1 dat alleen kon opgeknapt worden door zeer lenige slanke meisjes . Ze moest namelijk de gesprongen draden

w~er

aan elkaar

knopen terwijl de bobineermachines volop draaiden! Tenslotte is ze naar Brussel gaan "dienen" . Daar heeft ze uitstekend leren koken en daar heeft ze dan ook haren· Fons gekend die als loodgietersgast in het huis van haar meesters toevallig een werkje kwam opknappen . Ze trouwden nog onder de oorlog van 14-18 en brachten hun eerste huwelijksnacht door in "den bak"! Dat kwam omdat er door de bezetter een uitgangsverbod na een zeker uur was opgelegd. Maar het feestje duurde tot in de vroege morgen en heel het trouwgezelschap werd door een Duitse wachtronde opgepakt en tot verder verhoor opgesloten! Na de oorlog zijn ze naar Frankrijk uitgeweken waar veel werk was in de verwoeste gewesten ; namelijk te Armentières en Reims . Daar logeerden ze in barakken en sliepen ze onder de trap • .• • die maar een gewone ladder was 7 zodat iedereen die naar boven wou hen in hun bed zag liggen en ze het vuil van de schoenen op hun kop kregen!

1 • •

als dat geen avonturen zijn!

* * * Later zijn ze dan naar Lot komen wonen in hetzelfde huisje waar bobonne isabelle nu nog woont. Hier werden de drie kinderen geboren . Ze sleten er samen vele gelukkige jaren 7 maar ze kenden ook hun zorgen 1 zoals iedereen . Vader Mintiens verloor een oog in een verkeersongeval op de Bergense Steenweg (toen al!) . Hun dochtertje Florentine (ons Titine) werd ernstig ziek en behield er een zware handicap van . Dan is er nog die lelijke Tweede Wereldoorlog geweest met zijn ontberi:ngen 7 werk. ' loosheid en vele angsten . '

~

.


ISABtLlt ·~ ..

-1

0 \Z Dt UI~

13

Ba~f : jong~te br oer Louis in de weerstand , en vlak na de bevrijding zoon Jan die zich

als vrijwilliger liet inlijven bij de Royal Air Force tot grote fierheid van vader Mintiens, .maar tot grote zorg van moeder Isabelle (het was toen nog volop oorlog!) Ja , ja , wat een moeder allemaal te verduren krijgt! ••. *

* * In 1970 beleefde onze Bobonne nog een avontuur van belang : Haar reis naar Congo! Hoe dat gekomen is? Wel dat was op uitnodiging van niemand minder dan President Mobutu! Toen deze namelijk aan het bewind kwam in Za1re , het voormalige Congo 1 wilde hij eer bewijzen aan de Broeders der Christelijke .Scholen en in het bijzonder aan Nonkel Jozef , de oudste broer van Bobonne t waarvan hij een oud-leerling was . Waaraan men ,?iet dat die mensen ginder in Afrika , zeer goed het onderscheid hebben kunnen maken tussen de blanken die hen zijn komen uitbuiten en de blanken die met waarachtige liefde en toewijding tot hen zijn gekomen . De over brenging naar Za1re van het stoffelijk overschot van Broeder Jozef , werd vergeze l d door Bobonne Isabelle en haar twee broers , toen nog in leven , Albert en Louis . Ze zijn daar in het vroegere Congo met veel luister en eerbetuigingen ontvangen , maar tijdens het feest was Bobonne Isabelle plots verdwenen! •• . Men heeft haar teruggevonden , veilig en wel , in druk gesprek met een groep inlandse vrouwen in de ach t erbuurten van Kinshasa , waar zij op eigen houtje een onderzoek was gaan instellen! Zo is en blijft nu eenmaal onze Bobonne Isabelle : zonder vrees , recht voor de vuist , want , "In 't lijve moje rapeed zain en NE WIL HEMME!" Frederik van Lotgevallen **********************

HU M 0 R Ve ~deale paktnek vook m~j , vekklaakt Hilde , moet ek piek6ijn uitzien . Hij moet -Opkaakzaam zijn , jong , van alle-0 op de hoogte en alle-0zin-0 '-0 avond-0 thu·.{..-0 btijven . Wat jij nodig hebt , zegt Makleen ijJ.ikoud , iJ.i geen man maak een tv .

fn een gkote dkukkekij wokdt een ekvaken pekJ.ioon gevkaagd om dkukpkoeven te vekbeteken . -Hebt u al wat ekvaking? vkaagt de pekJ.ioneet-0che6 aan een kandidaat die zich aanbiedt . ~Vat · zat wel! antwookdt de kandidaat . Ik heb dkie jaak in een vekbetekingJ.igeJ.iticht gezeten! .

-~=~....

":z_t'

- ·.15

De avonturen van Pietje Puit. Als twee honden vechten voor een been, dan komt er een derde en loopt er nee heen. 11 11

1) Pietje Puit en Zl.Jn vriend Padje pad lagen vredig naast elkaar onder een brede paddestoel. Ze sliepen echter maar rret één oog. Met het andere spiedden zij steeds naar een of andere buit of nogelijk gevaar. 2) I3oven op de hoed van de paddestoel, kroop Trage Pet, de slak. Zij zag Pietje en Padje niet en deze zagen haar niet ... Tot ze over de rand van de paddestoelenhoed kwam gegleden. Padje en Pietje veerden recht: 3) - 11 Ze is van mij, 11 riep Pi etje. -" Ha neen, 11 zei Padje, '' Ik heb haar het eerst gezien! 11 Even later rolden beide vrienden al vechtend over 't nos , terwij 1 Trage Pet rustig naar beneden kroop, onbewust van het gevaar en het vechtende tweetal. 4) Plots kwam daar Slingelslang, de salamander, voorbij. Hij zag Pietje en Padje vechten, zag Trage Eet en begreep neteen de situatie. -

11

Hap , 11 zei Slingelslang en sloeg Trage Pet smakelijk naar binnen.

5) Toen lieten Padje en Pi etje elkaar -

11

e~

los en zagen Slingelslang.

Waar is Trage Eet?" vroeg Padje.

-" In mijn rraag, 11 lachte Slingel s lang . -

11

Dat hebj 'er van, 11 zuchtte Pietje :

11

Als twee honden vechten voor een

been, dan komt er een derde en l oopt er nee heen! "

F.D.W

******************** HU MO R

Vkiend : Wat? ga je vandaag de _73e vi-0-0en? Je weet dat het een ongetuk-0dag i-0 . Andeke vkiend : Vat weet ik wet . Maak het kan ook een ongetuk-0dag zijn vook de vi-0-0en! In Poten zitten twee -0petden op een bank in het pakk te p~aten ovek de potitiek . - Let op , zegt een van de -0petden . Vaak komt een veiiigheid-0-0peid .


vro~gen

we de

'H eet je 't?

Iets

I ;1 't voorgaande nummer . betekenis van "ne kruisnui s " ,

",.,.

kunnen kopen voor ne kruisnuis 7 is iets verkrijgen

voor zeer ueinig geld 9 graag

7-0

spotgoe~oop-

Iemand .die ook

'n koopje had gedaan maar "tweedes"

zal natuurlijk "biskijre"l

l'TaS 9

die

Geef toe 9 mevrouw of juf;.

frouwk<? 7 dat het toch "biska.nt" is als da.t prachtig kleedje uit de eto.lage vóór je neus verkocht wordt aan .je buurvrouw! Hopelijk is het ook van goede kwa.li tei t , want als het na de was krimpt tot boven uw kousebanden 9 j a dan was .d ie stof toch maar "klodde van den hond" en dan zal de buurvrouw 1 van ergernis , haar handen afeten tot over haar ellebogen! En "oemeldoem"?

Dit komt vnn het Franse woord "Amidon" dat stijfsel

betokento De "cols" en do "manchett en" van de manshemden worden bevochtigd. met c0n mcmgsel van oemaldoem, Bij 't strijken kwaraen die dnn mooi stijf. Er werd dan wel gesakkerd en gedjuud om ze nadien dicht t e knopen raaa.r vroeger moesten ook de mannen kunnen afzien om mooi voor de pinnen te korr.en Stilaan naderen we het jaareinde <m Frij den Brusseleir herinnert zich nog enkele liedjes uit de tijd van toen 9 zoals het volgende niouwjaarsl iodje:

"Op ione nouvejoorsoevend op ieno ncuvejoorsdag den bakker sloog za waif al mè non houte klipper (knuppel) on de klipper daa waa ni brijko en het waif dei waa nie spr;ljko en de klipper d~ano bralc en het waif da sprak on den bakker vee l op za peullek~sgat(achtorwerk vol deeg en bloem) En hier nog een ker s tliedj e :

"Op ione kessoraisoevend op iene kessemisdag da Juuske in za kribbeke lag, in za kribbeke lag 9 'k wa dak Juuslw zo.in schuun krollekes zag(X2) of: 'k wa dak· Juuske zain bluut boukske zag of: 'k wa dak Juuske zain bluut konteke zag, Nu wc net rasse schreden da verkiezingen nader en zullen wc weer overstelpt worden oot bricvenbussenvol beloften over oen vernieuwde en gedurfde aanpak ,:v:an onze

ekon~oische

en politieke probleoen!

Wordt het nadien woor , ,, "Ze droenke e glas 9 ze pisten ne plas en alles blijf zoals hot

w~s??

Uilan


17

DE LOTSEKUNSTKORFTENTOONSTELLINGSLOTHARINGENWEDSTRIJD Het is haasf een woord als de beroemde ''Hottentottent~ntententoonstelling'', maar

dan nog iets langer. Waarover ging het ? De

11

Kunstkorf" ofte Lotse Kunstvriendenvereniging organiseerde

een wedstrijd (de derde in de reeks) ter gelegenheid van de kunsttentoonstelling tijdens de Lotse jaarmarkt 1987 . Zeven leden van de groep schilderden zeven stillevens mef· als

hoofdmotief;~~" j, : .

haring op een schotel. D2t waren dan de Lotharingen . De bezoekers van de tentoonstelling mochten raden wie van de Kunstkorfleden respektievelijk de zeven haringstillevens hadden geschilderd . Om dat uit te vinden , moesten ze zich steunen op : a) de manier van schilderen b) de gebruikte kleurenkombinaties c) de karaktertrekken , eigenaardigheden of persoonlijke aanleg der zeven betrokken kunstkorfleden. Sommige vonden het al van bij de aanvang "te moeilijk" . De zeven haringschilders moesten inderdaad zelf bekennen dat het alles behalve gemakkelijk was . De pronostieken lagen al van bij de aanvang aan de zeer lage kant en algemeen dacht men reeds dat het een reuzeflop zou worden •..• Maar zie, wonder boven wonder 9 de prijskamp kende een ongehoorde en onverwachte bijval! Zevenenzestig bezoekers waagden er zich aan en .•. 16 wonnen het! Dat was zelfs een beetje vervelend , want er waren maar 7 prijzen voorzien! Er moesten dus deelnemers , die nochtans goed geraden hadden , uitgeschakeld

worden~

Daar

zou de schiftingsvraag de oplossing brengen , namelijk het aantal juiste oplossingen . Maar ook dààr waren meerderen raak! Dan maar de dubbels en de ''resquilleurs'' uitgeschakeld 9 want die waren er jammer genoeg ook . Er waren namelijk mensen die hun standpunt achteraf herzagen e n een nieuw deelnemingsformulie r in de bus gooiden . Maar wat was· dan het geldige antwoord? Uiteindelijk waren er zeven winnaars van een der boeken : 1) Annick Sermon uit Sint Pieters Leeuw 2) Aendenboom Alfred uit Zwijndrecht 3) Moriau Lutgarde uit Sint Pieters Leeuw 4) Janssens Sabine uit Balen 5) Severs Carine uit Sint Pieters Leeuw ·· 6 ) Mo ~iau Greta uit Lot 7) Vander Wilt Jos uit Lot Aan allen , ook diegenen die hun best deden maar geen prijs bemachtigden , hartelijk profici~t ,

bedankt voor het meespelen en hopelijk een andere keer meer geluk .

Wat moeten wij nu uit deze uitslag leren? Dat weinige menEen uit Lot zelf, die nochtans de schilders persoonlijk kennen, een juist oordeel hebben kunnen vellen , omdat zij zich lieten misleiden door bijkomstigheden zoals het al of niet drinken van een bepaalde biersoort .door de betrokken schilder , of zijn voorkeur voor antieke potjes of Delftse tegels!

.. ./ ...


18 We stellen dan

verde~ · ook

met verbazing vast hoeveel ·mensen van buiten Lot en soms

van heel ver , onze jaarmarkt en onze tentoonstelling bezoeken . We zullen er voor het vervolg de nodige gevolgtrekkingen uit proberen te halen!

*****************

DE KLEURPLATENWEDSTRIJD VOOR DE JEUGD , ingericht door "Lotgevallen" ter gelegenheid van de jaarmarkt 1987 . Het sukses was onverhoopt : mé ér dan 140 deelnemer s ! Dit natuurlijk dank zij de sc hoolmedewerking! Maar

voor de "jury" , wat ee n karwei!

Zoek het maar ee ns uit , wie is de beste en de meest verdienstelijke , tuss e n 140 deelnemers! Want tenslotte heb je aan een kleurplaatje niet zoveel houvast om de 11

beste" er uit te halen . De zorg? de kleurenrijkdom? d e fantazie in

het gebruik e n verdelen der kleuren? Veel meer blijft er niet over als waarderingsfaktor . Gelukkig waren er drie leeftijdsgroepen , maar tot onze verwondering (e n bewondering) waren er bij de "kleintjes 1' minst e n s even grote, zo niet grotere kunstenaars dan bij de "g roten" . Het was dan ook voor de beoordelaar s , voor de helft "k un stkorflede n 11 en voor de andere helft mensen van "Lotgevallen 11

,

een harde dobb er om de winnaars uit te vis-

sen1 Eerst wer den de "slechtsten 11 ( de minst zorgvuldigen) uit geschak e lk. Daarna we rd onder de overblijvenden d e meest ve rdienst e lijke geselekteerd . In elk geval he bbe n de juryleden meer gezweet dan de d eel n e mer s, om in ee r en geweten een juist oordeel te ve llen en , als het voor de meeste kind ere n een pretje was om mee te doent voor de drie beoordelaars was het een avond v an zware gewetensproblemen . Ook denken we voo r volgend jaar d e wedstrijd grondig te herzi e n : Ofwel een tekenwedstrijd , volledig vrij , zo nder een voorgetekend 11

k1 e u r plaatje 11 "

,

waar maar enkel vakjes hoeven te worden ingevuld ,

ofwel een tekenwedstrijd , d esn oods mét een kleurplaatje, maar dan uitsluitend op school uitgevoerd , zonder de hulp van welwillende familieleden . Wij wensen in de toekomst namelijk een wedstrijd , waar enkel het talent van het betrokken kind tot uiting komt . Misschien zouden de tekeningen zelfs moet e n uitgevoerd worden tijden s d e jaarmarkt en onder toezicht va n bevoegde lieden . We bestuder en ee n en ander re ed s va n nu af aan! F . DW


'\

I

/

\ \

'

'

,,;

\

- I

"

I

/

I

'

\ ~

I

\.

/

'

"

l

\

\

"\

\ ;

\

..,.,,.

'

"' -

\ \

I )

I \/

1

I

/

/

/

'

".

\

I

\

"

\

/

\

/

\

1-

(

J

I - ·- -·-·· ..

--

"

I

" /


-

'

'

- -

... . .

-' -'

.........

"

\

-

\

/

,_,

\

'

\

-

' }

1

I

\

/ /

\

/

'

\

....

/

/

,/

/

\

I

I

'-

'

/ \

\

\

I \

/

-

.._

/

\

I

'\

/

/ \

tl'

'\ /

/

'

/

'

....

'

'\

\~ -

'

\

"

I

\

J"

I

-,

\

'

\

/

\

'

/

\

\.

""

\

\ /

........ /

....._

.,. /

I 1'

-

'

I \

'

/

I

\

..... /

/

I

-

_,

(

I

'

-

/

\

/

, /

-

-

/

'

"'-.

........

\

I

'

'\

' -...

-

...._

./

\

/

\

/

\

\

\

./ I

\

-

/

/

-

\

' ....

/

\

'

\

-

./

\

I

/ /

'

\

"/

"'

\

\

/

\

'

\

-

'\

I

\

\

\

\ \

,,-

'

~

\ ;

/

\

.

l

/

\

I

I

\

/

\

"

-

\

\

\

,,.

\

'

-

'

--

/

1 \

/ /

J

\

I

'

..........

I

J

\

.....

\

'

.... \

I

,_

/

,-

\.

""

\

/ /

.,, '

/

\

'

\ \

/

/

-


Het fameuze zebrapad op Zittert! Het leidt je recht door de beplantingen naar de nieuwe wijk, waar we na nauwelijks 1 maanden al kunnen aanbellen. Gedaan met bonz~n op de deur en tikken op de ruiten. Sommige bewonèrs

verm~eden

nu zelfs

dat St Niklaas nog vddr de eindejaarsfeesten een huisnummer en een brievenbus zal cadeau doen!

De aktie van LOTGEVALLEN om de kind.eren te laten deelnemen aan een grote kleur- en tekenwedstrijd bij ~elegenheid van de Jaa.rma.rkt, werd een groot sukses!. Van de 150 inzendingen werden 'e r 3 0 beloond met een boek! Volgend jaar opnieuw?

In vele Iotse tuintjes konden we

deze zomer deze mooie zonnebloemen bewonderen.

Met deze solidariteits-

aktie van de KAV werd een bedrag van 13 750 F ingezameld ten voordele van een ontwikkelingsprojekt in -Burkina Fa so!


Oo zaterdag 24 oktober 1987 org~niseerde d1aclub " Het linnen Venster " uit Lot voor de tiende maal haar jaarlijkse diaavond in zaal "Blokbos " te Lot. Dit jaar echter mochten zij oo de steun rekenen van APC <Amicale-PhotoCiné> uit Tubize voor het ~elslagen van de avond. Het welgevulde programma ging van star· t met 4 gesonoriseerde diareeksen , gerealiseerd door verschillende clubleden , we kregen beelden te zien van o.a. Hollywood in Spain ,J.8.0. Cdiareporta9e van een rockkoncert) , Levende t'·otsen en het besneeuwde Zwitserland • Het eerste gedeelte werd ~fgesloten door een selectie dia ' s uit de toe grote diawedstrijd , waarvan het onderwerp volledig vrij werd gelaten om aan iedereen geliJke kansen te geven. De jury , bestaande uit J.P.Decort ,Paul Seghers en Lili Buelinck x , k oos ujt d~ ongeveer 200 inzendingen volgende 7 laureaten : 1 Mr. De Crich uit Lembeek 2 Mr. De Broyer uit Lembeek 3 Mr. Van lilborgh uit ·Ruisbroek 4 Mvr. De Bevere u1t Groot-Bijgaarden 5 Mr. De Bevere uit Groot-Bijgaarden 6 Mr. Willot uit Ukkel 7 Mr. Ricci u1t Tubize Na de oause werden 0001· de aanwezige prominenten de prijzen uitgedeeld aan de laureaten van de wedstrijden. Het 2e deel van de avond werd verzorgd door de gastclub. Het aanwezige oubliek kreeg eerst de beste dia·s van d e c Jubwedstt' lJd · a6-8 7 uit Tubize voorgeschoteld en werd d aarna verrast door 4 1mpress1 onerende diareeksen met als titels : Les Oeuts - Autobahn - Sculotures hive r nales et la moto • Tenslotte werd de avond beeindigd met een selekt1e dta · s uit de clubwedstrijd · s6-·87 van" Het Linnen venster- " met a ls laureaten: 1 J.P.Decort 2 P.Seqhers 3 L.Buelinckx 4 R.Calmeyn 5 M.Detré De diaclub dankt langs deze weg de· toeschouwers voor hun aanwezigheid en in het bijzonder de mensen die meewerkten aan het welslagen van de z e boeiende dia-a vond. HooeliJk tot volgend Jadr wan t dan pakken we uit met een diapr0Ject1e van de YLAAMS BRABANTSE F010KH1NGEN ! De secretaris Marc Detré Ter inlichting: De diaclub vergaderd om de 14 dagen , op donderdag om 20 uur in Onze Kr ing 0Horpse straat 90 te Lot. De eerstvolgende vergad~ring gaat door op 19/11/87 met als wedstrijd onderwerp : portret. Op 3 december is et· een technische avond gepland. Gei ntresee rden z1 jn steed·;; welkom en kunnen alle nodige informatie bekomen b1j h et Bestuur· : E.Apper te l: 3 7 6.03.01 J.P.Decort te1:356.05.22 • . M.Oetré te1:~56.9û. 2 6 . F De Greef tel:37 6 .1 0 . 32 G. ·rheunis tel:360.16. 6 3


19

Inwonek~ van de wijk Blokbo~ - Lot keageken TEGEN indu~tkiezone gkenzend aan hun ku~tige woonwijk.

de geplande

---------------------------------------------------------- ·-----------~

Ingevolge een enquête uitgevoekd dook de Vkiendenkking Blokbo~, btijkt duidelijk dat de inwone~~ van de wijk helemaal · niet gediend zijn met de voo~ge~telde in~ichting van een nieuw indu~tkietek~ein vlakbij . hun woonke~n .

Ve bezwaken van de -Oamengevat :

inwone~~

van de wijk kunnen al-0 volgt wokden

de g~oene bu66e~zone tu~-0en de auto~nelweg en de woonwijk dient behouden te blijven en i~ ten ande~e op het gewe~tplan vookzien al~ "waakdevolle land~chappelijke zone " ondank~ het vook~tel om alleen "niet milieuvekvuilende indu~tkie" toe te laten, kkijgen de inwone~~ van Blokbo-0 len niet alleen zij) gegakandeekd lawaai-, keuk- , kook- en vekkeek~hindek .

gezien de be-0temming nl. hoog technologi~che en ek weinig 06 geen wekkgelegenheid in eigen ·

di~tkibutiebedkijven , zal ~tkeek wokden geckeeekd .

daakenboven i~ het voo~ de inwonek~ van de wijk duidelijk dat de nabijheid van een dekgelijke indu~tkiezone een belang~ijke waakdevekmindeking zal betekenen vook hun eigendom.

vekdek menen zij dat ek eek~t en vookal enekgie dient ge~topt in het ~aneken en kenoveken van be~taande indu-0tkiele gebouwen en gkonden in de ~tkeek vookaleek nieuwe gebieden aan te baken . Ek zijn voldoende alteknatieven vookhanden ! wie zijn tenandeke de kandidaat te bezetten ? en . .. wie gaat dit betalen?

indu~tkietekkein

inve~teekdek-0

om dit nieuwe

Ve Vkiendenkking Blokbo-0-Lot EIST , in naam van de inwonek~, dat het be-0luit van de Vlaam~e Executieve van 24 . 10 . 86 wokdt veknietigd en wil het gèbied bewaakd zien al~ waakdevol land~chappelijke zone.

Wetten z~Jn al-0 ~pinnewebben , die mi~-0chien kleine vliegen k~nnen vangen, maak waak we-Open en hokzel-0 dookheen bkeken . lJonathan Swi6tJ Kkacht en kecht kegelen all e ~ in de wekeld;kkacht in a6wachting van het k echt . (Jo-0eph JoubektJ


20

KATTELEUKOSE .•. OF "A I D s• BIJ KATTEN Er is al een tijdlang iets aan het broeden in het kattenwereldje. Een nieuwe ziekte laat van zich horen. Onlangs maakten onderzoe~ers ook cijfers voo~ België bekend · : bijna één kat op tien zou bèsmet · zijn met ·1:1et "katteleukose"-virus, gelukkig niet pesmettelij~ voor de mens! · Toen het virus 25 jaar geleden voor het eerst ge1soleerd werd, dacht men dat het enkel kwaadaardige gezwellen kon veroorzaken . . Vandaag ziet men ·in, . dat dit enkel de top van de ijsberg was. Het virus kan een hele reeks ziekten veroorzaken, doordat het . de afweer · van . de poes gaat ondermijnen. Een huisarts zal dan wel van "immunodeficiëntie" spreken, want dat hoor je ook van AIDS - patiënten vertellen. Inderdaad, een besmette . poes krijgt · nu allerlei uiterst onaangename dingen : buikvliesontsteking, tandvleesontsteking, onderhuidse abcessen, aanslepende verkoudheden en dies meer. Uiteindelijk komt het hierop ne~r d.at .. onze besmette poes, net . zoàls een AIDS-patient, erg gevoelig is geworden voor zelfs banale · microben. In tegenstelling tot wat bij de mens gebeurt, kan een besmette poes haar speelkameraden vrij gemakkellijk besmetten. Dat gebeurt via het speeksel. Spijtig genoeg geeft het sociaal gedragspatroon van de kat daar veel aanleiding toe : likken, kwijlen, aaient wrijven, krolsheid, vecht~n •.••• Een kat hcu je moeilijk binnen. Poezen houden van laatavondwandelingen of vergaderingen bij volle maan. Een eigenaardigheid is wel, dat niet elke kat die · besmet raakt, ook ziek wordt. Op tien katten schat men dat er vier de ziekte· spontaan overwinnen. Bij de overige zes zijn er drie ongelukkige ' die enkele maanden l~ter al zullen sterve~. De laatste drie herstellen eerst schijnbaar, maar leggen P.r dan vroeg of laat toch het bijltje bij neer, vaak tengevolge van kwaadaardige gezwellen, in vaktermen ook wel tumorale aandoeningen genoemd. Vanzelfsprekend lopen niet alle katten echt gevaar, en bestaan ook hier risikogroepen. Dure poezen die mogen meedoen aan tentoonstellingen bijvoorbeeld. Of arme poezen die tijdens de vakantie naar een kattepension moeten. Ook katten die in groep leven, zoals dat soms op boerderijen het geval is. In geen geval kunnen andere diersoorten, zeker niet de mens, door dit kat~evirus besmet worden. . Hoe dan ook, de zie.kte werd ·de laatste jaren belangrijk genoeg . om ook ~e interesse o~ te wekken van enkele farmaceutische bedrijven en universiteiten. Men is erin geslaagd een vaccin op punt te stellen dat afdoende bescherming geeft. Eenvoudige test-kits die een snelle diagnose toelaten, zijn eve~eens op de markt. Hier is de dierenarts blijkbaar een stap v66r op de huisarts •.. 1.

Dierenarts

V~e.ken z~jn

J.D

zutke pkett~ge VJ{~enden:z~j ~tellen geen vkagen, zij maken geen aanmekk~ngen. l Geol{ge. El~ot


21

' '' •

21 • IK BEN ARBEIDSONGESCHIKT TEN GEVOLGE VAN MIJN LEGERDIENST, WAT MOET IK DOEN ? Vooree rst moet duidelijk gesteld worden dat het moet gaan om een arbeidsongeschikthei9 di e te wijten is aan de legerdienst zelf ; d . w. z . een opgelopen ziekte of gevolgen van een ongeval tijdens en door d e dienst . Zodra je ongeschikt wordt tot werken , moet je onmiddelijk je ziekenfonds verwittigen en meedelen dat je arbeidsongeschiktheid te wijte n is aan de legerdienst . Wanneer je voldoet aan de voorwaarden van verzekerbaarheid, kan je dadelijk genieten van uitkeringen voor ziekte en invaliditeit . - In ieder geval moet je per aangetekende brief een pensioenaanvraag richten . aan : Ministerie van Financiën Dienst van de Militaire Pensioenen Jan Jacobsplein 10 1000 Brussel Tel . 02/2 10 . 36 . 24 In deze aanvraag moet je vermelden : je naam en voornamen , geboortedatum e n - plaats , woonplaats, eventueel regiment , mili t aire graad en stamnummer , de verwondingen of ziekten, de omstandighede n waardoor zij veroorzaakt zijn , gene eskundig attest over de aard van het letsel, bewijsstukke n van de oorsprong de r letsels . Elke verklaring , ook deze van ge tuigen en geneesheren , moet eindigen met de formul e : ' ik bevestig op mijn eer dat deze verklaring oprecht en volledig is ' . Waarna betrokkene deze verklaring ondertekent ~ Je . hebt er alle belang bij de aanvraag zo vlug mogelijk in te dienen , want als het pensioen toegekend wordt , is dit slechts vanaf de eerste van de maand van de aanvraag. Daarentegen zal het ziekenfonds de terugbe taling van de toegekende uitkeringen vordere n vanaf het begin ! - Wanneer je pensioenaanvraag aanhangig is , heb je recht op kosteloz e genee skundige verzorg ing , maar op voorwaarde dat het waarschijnlijk is dat het pensioen zal toegekend worden . Hiervoor moet je een aanvraag indienen bij Ministerie van Landsverdediging Algemene Directie van de Gezondheidsdienst Technische , medische en pharmaceutische Directie 3e Sectie Koningin Elisabethkwartier Eversestraat 1140 Brusse l Tel . 02/ 24 3 .30 . 70


22

22 • EENS AFGEZWAAID, BOE LANG BEN IK DAN NOG DIENSTPLICHTIG ? Wil men voor een persoon berekenen hoelang iij~· dienstplicht duurt, dan· ·h.o eft ,men slechts · n9. t,e · gaan : .,

,-- ". .

J

;'/ -

\.

. .~f van weÜce ;:kiasse hij is (zie~ stamnurnmer°>; ·1 \:}:)._) hoe)..Çtng g! j diènst.plichtig. ..ïs f8 .o f 15 jaar); c) het aantal jaren van zijn dienstplicht bij het klassejaar voegen. J

Vb .

Van de Sande van klasse 1986 is M. P. Als M.P. is hij 15 .". jaar dienstp1'ichtig.• ..1986 + 15" = 200.I. Hij is dus dienstplichtig tot 31/12/2000 . ·

Tot op heden gaan de meeste dienstplichtigen binnen met hun leeftijdsklasse (19 j . ) en zijn dus tot 31 december van hun 26e jaar, of tot 31 december van hun 33e jaar dienstplichtig. Voor wie

b~draagt

de duurtijd van de dienstplicht 15 jaar ?

Bij de landmacht, de luchtmacht, de zeemacht en de medische dienst wordt de duur van de militaire verplichtingen vastgesteld op vijftien jaar : a) voor de onderofficieren met onbepaald verlof; b) voor de gewezen vrijwilligers met onbepaald verlof. Bij de landmacht' wordt de duur van de militaire verplichtingen vastgesteld op vijftien jaar voor de volgende. categorieën van militairen : a) het personeel voor de geleide tuigen van de landmacht; b) de chauffeurs alle categorieën ; c) de operateurs van electronisch materiaal; d) de technici, herstellers en mecaniciens; e) het personeel voor trans~ort en controle der bewegingen; f) het personeel voor het benutten en het onderhoud van de pipelines; g) de fuseliers , de verkenners , het personeel van de mortieren en van de gevechtsgenie ; h) het personeel van de militaire politie; ï) de motorrijders; j) de kanonni~rs en het vuurleidingspersoneel; k) dè bakkers en de slagers. Bij de zeemacht wordt de duur van de militaire verplichtingen vastgesteld cp vijftien jaar voor : de marine fuseliers. Bij de medische dienst wordt de duur van de militaire verplichtingen vastgesteld op vijftien jaar voor de volgende categorieën van militairen : a) de chauffeurs alle categorieën ; b) de ambulanciers; c} de "kine?itherapeuten; d~ de logopedisten; e) de .ergotherapeuten; f) de gehooiprothesisten ; g) de optiekers; h) de amanuenses tandheelkundig kabinet; · i) de tandtéchniéi; j) de gediplomeerde verplegers alle categorieën; k) de apotekersassistenten en -amanuenses; 1) de laboranten ; m) de diëtisten. wordt voortgezet


l<olW\r~-~ ·- ·-- - . ."" .

"

t kW 6 .

0

0 •

0

0

O• ._ O •

() ~ "" •

lol:

"

0

••

0

_,

1::-,.;..

• - C>

•• •

""." - -- ·

/

'

'

.


V . C . LOT - PREHINIEHBN

r

Brukom - Lot : 2- 1

Eerste competitiewedstrijd v an onze préminiemtjes. Bij de rust was de stand 1-0 in het voordeel van Zuun . In de t weede helft slaagden onze spelers er in door een knappe akt .i.e van Hel mut Hofman de stand in evenwich t te brengen. Door een geweldig ei ndoftensief kon Brukom door een mooie aanval langs de rechtert.lank uiteindeli_jk de eindcijfers vastleggen. Lot - Linkebeek : 2-0

Wedstrijd die dank zij enkele mooie aanvallen en een goed georganiseerde verdediging eerder gemakkelijk gewonnen werd. Rode - Lot :

1-1

Al vroeg in de eerste helft scoorden onze s pelert jes. Deze voorsprong werd ondanks een ve rwoed tegenoffensief van Rode tot in de tweede helft gehandhaafd, maar uiteindelijk moest onze verdediging het begeven. Verdienstelijk gelijkspel. Lot

Zuun : 2-4

Lot slaagde erin het eerst te scoren tegen de leiders van de competitie, maar diende daarna vrij snel een tegendoelp11nt te incasseren zodat men met· een gelijkspel de rust inging. Na de rust werd het al vlug 1-2 maa r met een rechtstreeks ingetrate hoeks chop door Helmut kwam men terug op gel ijke hoogt e. Het e indotfensie f van Zuun leverde hen nog echter twee verdiende doelpunten op. Drogenbos - Lot : 0-1

Vrij gemakkelijke wedstrijd waarin onze verde di ging wei nig of geen moeilijkheden had. Uit de talrijke doelkansen kon in de t1-1eede helft een doelpunt gepuurd worden zodat onze kleinste spele r tjes met een overwinn.ing naa.r huis teru gkeerden . Lot: -

Ruisbroek : 2-1

Al spoedig in de eerste he l ft kwam Lot op voorsprong , resultaat dat tot aan de rust ongewijzigd bleef. In de t weede helft kon Ruisb roek tegenscoren dank zi j een fout van de doelman maar bij Ruisbroek gebeurde hetze.lfde zodat uiteindelijk met 2 -1 gewonnen werd. Buizingen - Lot: : 1-0 Ondanks een hardnekkig verdedigend spel k on Lo t de d1·uk van Hu izingen niet. blijven verwerken zodat er op het einde van de match nipt verloren werd. Lot: -

Dworp : 0-1

Zelfde scenario al s vorige ma t ch . Goed verdedigen tot bi jna het einde maar uiteindelijk bezwijken met 1 goal. Lot: - Den

Hoek : 1-6

Zeer slechte eerste helft waar alle spelers blijkbaar s liepen zodat men met 0-5 naar de rust ging. Na de koffie ging het heel wat beter en werd er ook meer evenwichtig gespeeld . Halle - Lot : 0-2 Goede wedst rijd van onze pre-miniemen die in de eerste helft reeds voorsprong namen. In de tweede helft was er ook steeds druk vanwege Lot, wat resulteerde in een owngoal van Halle. Verdiende overwinning.

******************* Het leven heeft maar één werkelijke bekoring de bekoring van het spelen. Maar wat, indien het ons niet kan schelen of we winnen of verliezen?

(Charles Baudelaire}


23bis MEI' K.W.B. NAAR DE DELTAWEm<m

1953 : In de nacht van 31 januari - 1 f.!lèruari was er in Z.W.-Nederland een hevige stornrlepressie die 23 uur lang met orkaankracht uit het N.W. joeg. De .w aterstand kwam tussen 50 tot 70 an boven het hoogste tot dan toe gemeten peil te staan en samen met een springtij sloeg het water over de dijken. Er werden 67 grote en ± 100 kleine bressen geslagen in de dijken, waardoor het zeewater over een lengte van 500 km het land binnenspoelde. Deze natuurramp kostte aan 1835 mensen het leven. Meer dan 47 . 000 ~ningen, kerken, scholen en boerderijen liepen grote schade op. Vele dieren, waaronder 20 . 000 koeien en 1750 paarden -werden gedood. Ongeveer 72 . 000 in~ners werden geëvacueerd, waaronder er op 11 oktober nog 11 . 000 niet teruggekeerd waren. Na de ramp zette het Ministerie van Rijkswaterstaat 11 . 500 personen in an samen met "

~.

~

zovele anderen de bressen in de dijken te dichten. Op 6 november werd net gr0otste . . . "" stroargat gedicht bij Ouwerkerk op het zeer zwaar getroffen eiland Schouwen-Duiveland. Qn zulke rampen in de toekanst te voorkomen noest Nederland zijn zoveelste strijd tegen het water beginnen. Al de l:elangrijkste zeegaten in de Zuidwesthoek van Nederland noesten ~rden afgedarrd. De zeer kronkelige kustlijn zou met honderden kilorneters verkort ~rden . All~n de verbindingen met Rotterdam en Antwerpen noesten openblijven. Al deze plannen en werken kregen één naam : DELTA. Delta heeft twee betekenissen. Ten eerste duidt het op de naam v.an de vierde letter van het Grieks alfabet. Delta betekent echter ook een eilandengroep in driehoeksvorm ontstaan door aanslibbing in de monding van een grote rivier . Dit was dan het ontstaan van de DELTAplannen en de DELTA-werken. "

De eerste DELTAdam werd gebou\'rl in 1958, en een van de laatste, de stormvloedkering in de <X>sterschelde werd afgewerkt in 1986 ! 1987 : . Op zaterdag 10 oktober staan een 50-tal Lottenaars naar een stilaan zichtbaar ~rdend zonnetje te kijken aan de kerk. Zeven uur, Ward Verhoeven staat te trappelen van ongeduld. Iedereen is aanwezig, máar er is nog geen autocar. Samen met Willy Dem:>l gaat Edward op zoek naar onze autocar . Enkele minuutjes later kcint er dan eindelijk een autocar. De bestuurder dacht dat hij maar an 7. 30 uur aan de kerk rroest zijn. Dirk Vaeye herkende de bestuurder daar hij reeds met mensen van Lot naar de afvaart van de Lesse gereden heeft. Daar hadden ze ook rroeten wachten. Toeval of geen toeval? E.end op de E17 werd onze gids , de Heer Van de Voorde Erik voorgesteld. Qn het ons gemakkelijk te maken kregen we een brochure. met uitleg over de Delta-werken. Frans De Mey vroeg of de gids 's avonds overhoring zou doen over alle leerstof die ~ zouden krijgen, maar dat was niet de bedoeling. 000 /

000


24 bis Via Antwerpen reden we naar Bergen op Zoan. F.ens België uit merken we aan de smallere wegen dat we in Nederland waren. Onze gids vertelde ons dat de inwoners van de Provincie Noord-Brabant, en zeker het zuiden meer bij België aanleunen dan bij Nederland in hun gewoontes. In Bruinisse vaarden wij net de overzetboot over het Keeten Mi.istgat. F.ens terug aan de wal kreeg Frans De ~y eindelijk zijn kopje koffie, waarvan hij zolang droatrle. Maar •••••••

wat gebeurde er daarmee? Wel dit zal te lezen zijn in de volgende

Intgevallen. f:Ienri Vaeye.

******************

DAVIDSFONDS-NIEUWS

Op woensdagavond 7 oktober had in het harmonicazaaltje van Onze Kring

een ontmoeting plaats tussen een reeks Davidsfondsafdelingen uit het gewest Zennevallei en Druivenstreek. Als onderwerp van gesprek werd het probleem van de verjongi ng of veroudering ) van de besturen aangesneden. Chiroverenigingen of gepensioneerdenbonden zijn we i nig of nooit in dat bedje ziek. Zoals dat gewoonlijk gaat, werd er druk heen en weer gepraat, in en rond de pot· gedraaid. Een toveroplossing kwam er niet uit de bus, zodat menige afdeling zal opgeschept blijven met het spook van de veroudering. We zullen echter in elke vlag van onze afdelingen de verjonging blijven schrijven, zonder echter in een laatste wanhoopspoging te gaan doemdenken zoals het die andere voetbalploeg te beurt viel : " De keeper was reeds 76 e n reeds 60 jaar lid; daarom kon men hem niet passeren" . Hij heeft nog gekeept tot zijn twee en tachtigste. Later hebben ze hem begraven in het strafschopge bied.

*****************

H4ai ziet 6uk6e11. nade11.en: "Wokdt die even keukig ge~e11.veekd. Op een blaadj e en met een 6e11.vet!" - Kijken je ouders ni et zuur als je je verlooft? - Neen, ze zijn elke keer weer blij.


25

NIEUWS VM HET A.C. V. -

FRONT

Zoals in het verleden gebeurde en in de ~oekomst zal gebeuren, gaat dit jaar , . -exis St.• - J;:looifeest cbor, en dit op zaterdag 12 december 1987, rret aanvang

om~·

·

18 uur. Het feest is voortehouden aan de leden van A.C. V. en K. W. B. rret hun

fami,lie. Het programma ziet er als volgt uit: ~lkom

- smakelijk etentje gastspreker - ontspanningsprograima - torrrola en verder nog veel plezier, maar daar roet U zelf voor zorgen.

f .•.

U zult zien·, het loont de rroeite om rret ons deze avond cbor te brengen. Dit

alles w::>rdt U aangel:oden voor een derrocratische prijs van 100 frank voor à: volwassenen en 50 frank voor de kinderen. Er dient natuurlijk ingeschreven te w::>rden, en dit vó6r 6 december 1987 bij een van de volgende personen : - P.ert Poger over de vaart - ~l::ognies Gaston statioo. - Anthoons Marcel centrum - ~villé Jozef kesterteek - Onze Kring centrum

·Het A.C.V.- en K.W.B.- bestuur

******************* YEREDI toneelgezelschap

" WA T

D 0 E

J 1 J

H 1 E R ? "

Toneelgezelschap 'v\EREDI uit Lot speelt dit successtuk van ALiX) DE BEl\EDETTI op · zaterdag 14 november (20.00u) en zondag 15 november (19 ~ 30 u). Dat toneel de mensheid een spiegel voorhoudt, is een oude waarheid. Dat die spiegel onze realiteit v~rvormt , maakt vele tonelen prettig . Dit stuk van De Benedetti is echter meer dan leuk, het is dol• komisch. Alt~~ns zo zien bestuur, spelers en regisseur Lieven Dubois het . Zij hopen - en zijn er zeker van - dat ze jullie met de opgevoerde ( letterlijk en figuurfijk ) huwelijksperikelen eeri denderend~ avond zullen bezorgen . Reservatie is mog e lijk .. ::e dag van de opvoering in· "Onze Kring", D.vorpsestraat nr 90 te 1660 Lot tussen 15 . 00 en 16 . 30u of telefonisch op het numner 02/376.31.75 .


-----------------------------------------·---------------------------------------------------------------------------------------------------------CHIRO, WAAR SAMENLEVEN MO[T KUNNEN •.•.•••. JA, HET KAN !!!!!! --------------------------------------------------------------------------

" " "

Wij zijn blij dat we in Lotgevallen het woord mogen nemen. Wij steunen dit jaar als Chiro opnieuw een project van de 11.11.11.-aktie. Dit kadert namelijk in ons jaarthema. Zo willen wij onder de slogan "VIVIKUNE, SAMEN LEEr JE" werken aan een beter samenleven tussen mensen. Als jonge mensen ervaren wij dal het samenleven niet zo gemakkelijk is. Kijk maar eens hoe het er vaak aan toegaat in gezinnen, op school, in de buurt, en zelfs in het samenleven tussen vrienden. Kijk maar eens hoe vreemde bevolkingsgroepen op voorhand al op wantrouwen stoten. Samenleven met mensen is niet gemakkelijk en dat heeft zeker te maken met onte ·eigen kleine kanten. Elk voor zich is zoveel als een ideaal geworden . Tot zelfs. de vriendschap en de gezelligheid kan je kopen. Met onze Chiro willen we tijdens komend werkjaar werk proberen te maken van een ander samenleven. Wij geloven dat het kan : een samenleven waar mensen thuis zijn bij elkaar ! Het moet kunnen : een samenleving die niet gebouwd is op hebben en winst, maa r op breken en delen van wat men heeft en van wat men is. Binnen ons 11.11.11.-project willen wij delen met de bevolking van de provincie CAJATAMBO in PERU. Men wil de levensomstandigheden van de gemeenschappen daar verbeteren door een s tijging van hel familie-inkomen, sociale ontwikkeling en verstev iging van de plaatsel ijke organisaties. Solidariteit is de "leefregel " van deze mens en . en daar.op is het nieuwe projekt uitgebouwd. Ja, het moet kunnen : een samenlevi ng waar de zwaksten niet meer aan de kant gezet worden, maar waar ze in het midden staan, omdat ze het meest recht hebben op onze zorg. We weten niet of het realistisch is, wat we zeggen. We weten wel dat er velen zijn die hetzelfde gezegd hehben, en voor deze droom geleefd hebben en gestorven zijn. Het was hun levensprogramma, het wordt ons jaarprogramma. En we zien het ook als onze opdracht om binnen onze buurt en onze parochie, mee te ~erken om zo'n samenleven overal ter wereld mogelijk · te maken. Jullie mogen weten waar we mee bezig zijn, jullie mogen ons op ons woord nemen. STEUN 11.11.11.

!!!! !!!

ALVAST HARTELIJK BEDANKT AAN ALLE SPONSORS !! !! ! !!!

============ = ================= == = ===========================~================

EN DAN IS ER NOG : ONZE KREATIEVE KNUTSELNAMIDDAG OP ZONDAG 22 NOVEMBER. Vanaf 14 uur tot 17 uur worden er in de feestzaal "Blokbos" verschillende technieken aangeleerd en iedereen mag zelf proberen te emailleren, te plaasteren, te weven met papier, te schminken, ••• (meer dan 15 technieken). KOM LANGS, IEDEREEN IS WELKOM ! ! ! ! ! ! ! ================= = ======= === = = = =====~= ==~ === ================================


25 bjs TAM TAM TAM •.. TAM TAM ..•• TAMTAAAAM .••..•..•.• TAM TAM TAM RWANDA TAM TAM +++I 1111Il1!+++++++++++++++++++++++++!1111111111111l++++++++I11111111Il1

l~t++

De per i ode van de missiemaand, de 11.11.11.-aktie en later nog broederlijk delen,

is weer aangebroken. D~ "derde wereld", zegt het ons · nog veel ? Een vaak geho~rde kritiek : hoe kun je nu ·mensen s teunen die je niet kent. wiens levenssituatie je niet begrijpt, die zo veraf wonen .. . Het was misschien met die vragen in mijn hoofd, dat mijn interesse voor de rijk-arm-problematiek is beginnen groeien. En hel werd een droom om ooit eens in Afrika samen te leven met de ''zwarten". Een mooie droom ••• die werke lijkheid is geworden. Niet te geloven hé ! Ik kreeg in 1985 de grote kans om mee te reizen naar Rwanda, het land der duizend heuvels. RWANDA, ook een ontwikkelingsland, maar met een fameuze kultuur, we kunnen nog veel dingen leren van die mensen. De voorbereidingen waren spannend : de eerste maal vliegen, op reis samen met e~n

vreemde familie, in een vreemd land, leven tussen mensen met een andere

huidskleur, andere gevoelens, andere gewoonten. De uitdaging was groot !!! De eerste dagen drong alles dus maar langzaam tot ons door. We werden ontvangen door een Rwandese familie, leefde11 drie weken samen met de plaatse.lijke bevnlking en konden ons zo een beetje inleven in hun levensritme. De aanpassing was soms moeilijk. Wij leven hier gehaast, zij yinder kalm, zonder stress en met een groot vertrouwen in God. Niet zozeer in de medemensen, want wie te weinig heeft, is vlugger jaloers en er lopen dan ook veel mensen met lange vingers rond. Bananenbomen worden kaal geplukt , nog voor de eigenaar er zelf een tros bananen van gepl'Oefd heeft. Maar ja, het l e ven is er vaak moej lijk •.• We werden elke dag verrast op een heerlijk etentje bereid met de eigen maniokblaren, het geitevlees, de pindanoten, de sorgobloem, ... Rwanda is een land dat fier is op zijn mooie natuur, op zijn ni euwste projekten zoals een looierij van . . dierehuiden, een kaasfabriek, de aanplanting van rijst en thee, de aanleg van asfaltwegen, • ••• Maar ze hebben te kampen met een enorm probleem: de bodem is niet rijk en er is een stijgend aantal geboorten per jaar. De industrie is er nog niet écht doorgedTongen en daardoor leven de meeste mensen van hun eigen lapje grond. Als de bevolking zo blijft toenemen, zal er een nijpend tekort zijn aan grond in de toekomst. Rwanda is qua oppervlakte onDeveer even groot als Belgi~.

En toch blijkt het een mooi land te zjjn.

Het akagerapark met zijn lee uwen, nijlpaarden, •... de vele blije mensen, de verschillende succesvolle projekten, de moeilijke positie van de vrouw, het. grote feest dat twee dagen duurde (feesten kunnen ze goed en .doen ze graag hoor!), de ontmoeting met de president, de verschil.lende toekomstgerichte projekten van de broeders van Liefde, en nog zoveel meer, het was ALLEMAAL DE MOEITE WAARD OM TE BELEVEN ! ! ! ! ! Anne.


26 bis

Z 0 N D A GH0 R GE N Vroeger was".dé zondagmorgen een witgesteven hemd, met de mouwen opgerold . Het huis r66k ook anders dan op andere dagen . In de opening van de achterdeur zat een klad zonlicht op de tegels en daar stond mijn vader in. Hij floot zachtjes , terwijl hij met zijn handen in zijn zakken de tuin inkeek. Er hing een ijle mist over de tuin e n ov e r alles wat daar groeide. De tuin was eindeloos diep, een ander land . Hij liep tot aan · de ~~hutting . Achter de schutting begon de rest van het heelal . M'n vader rook naar scheerzeep . En in z'n broekzak rinkelde geld . Dat was een prèttig geluid. Binnen aan tafel sneed moeder het krentenbrood . Ze was nog in peignoir. Dan liep ik met vader de tuin rond, met m'n handen op mijn rug , net zoals hij . En we hadden een ernstig gesprek over alles wat er groeide. Helemaal achterin stonden bloemen die je nu niet meer in tuinen ziet . Pioenen . En gladiolen . En dah~ ~ lia's. Als we terug binnenkwamen zette vader de radio aan . De radio was het belangrijkste meubel in het huis. Hij stond op een soort piédestal hoog teg e n de muur , naast de kachel. Als je de volumeknop omfraaide ging er een geel lichtje in branden en na enig zoemen hoord~ je plotseling muziek . Of een ernstige stem , van een meneer die helemaal in Brussel zat. Vijf minuten voor het uur las iemandvoor waar er duiven werden gelost . Een meneer , die zei welk weer het was .en welke wind er waaide in verre steden , in Frankrijk en zelfs in Spanje . "Hoe weet hij dat?" vroeg ik . - · "Uit iedere stad krijgt hij een telegram" zei vader. Overal in Frankrijk en Spanje scheen de zon , net zoals in onze achterdeur . Als de duiv e n los waren , zette vader zorgvuldig de radio weer uit. En hoorde je de stilte buiten ligge, over de hele aarde. De stilte van de zondag. Zelfs de t~ein reed fluisterend v~orbij. Hela . ba . ********** * *******

WA A R H E D E N

V A N

.W I K K E S

Hun meubelen zijn zo modern, dat de enige komfortabele zitplaats, de grond is. Toen mijn hemden van de wasser1J terugkwamen , waren ze allemaal mooi wit , ~elfs de blauwe . - Hij werd geboren op de 2de april , één dag te laát . - Weeslief voor uw schoonmoeder, baby - sitters zijn erg duur . Arm zijn, heeft één groot voordeel , er is niet . veel nodig om je situatie te verbeteren . Een mot is een diertje dat een modern zwempak in twee beten kan verslir.ide~ .

Het grote voordeel van nudist ZlJn , is dat je nooit natte zwembroek hoeft rond te lopen .

m~t

Hij was zo arm dat hi j zijn Cadillac zelf moest wassen .

een


·,.;

._, PEDAAL

1'""111~

l 0 T - Wielertoeristenclub

.,,

-~

~

27

~

N6gmaa1 s is e r een wi 'e 1 e r se i zoen v o o'r b i j . · 0 n ze R1 o eg he e f t een pa ar duizenden kilometers fietsplezier toegevoegd aari ~ijn palmares. Het seizoen begon erg koud met winterwe~r in de maand maart. Een eerste aktiviteit was een gastronomisch weekend in Robertville, waar enkele moed i gen hun wint e r benen p r o beerden . k wi j t t e r aken· e p de " be r gen " r on d het signaal van Botrange . · · In dezelfde periode mochten de affiches voor de volgende Grote Prijs Pedaal Lot reeds worden rondgedeeld. Op 4 april waren ruim 100 liefhebbers aan de slag op de heuvels en kasseien rond en in Lot. Met een Frank Vanden Abeele hadden we een winnaar die later in het seizoen opviel in de nationale Blauwe Garde van Freddy Helsen, als een van onze beste liefhebbers van het voorbije seizoen . De wielertoeristen waren ondertussen reeds de stramme spieren kwijtgeraakt en de tijd was rijp voor het brevet van 100 km. Het weekend van 11 en 12 april organiseerden we voor de K. B. W.B een tocht naar Lombise , in de provincie Hehegouwen . De gezamenlijke tocht van zaterdag verliep onder relatief goede weersomstandigheden, and~rs was het gesteld op · zondag wanneer er in barre omstandigheden individueel werd gereden . Toch mochten we ons verheugen op enkele deelnemers meer dan zaterdag. 130 w1elertoeristen behaalden hun 100 km brevet . Vanaf toen kwam het grotere werk aan de beurt , brevet 150 km, 200 km en de uitstappen over deze afstand. Voor de zesde keer werd Lot-Maredsous-Lot ingericht op 16 mei. Deelnemers kwamen e r uit het ganse · land om deze ontspannende fietsdag mee te maken. Vertrokken werd omstreeks 7 uur aan het lokaal bij Sus en Trees , waar we om 18 uur de felicitaties mochten ontvangen van de B.W . B afgevaardigden voor de organisatie en het mooi parkoers , uitgestippeld door Roland Van Nimmen . In juni stond de organisatie van de Letse Pijl op het programma, een fietsevenement dat reeds startte in het jaar 1970 . Een uitstap over 85 km doorheen het Pajott e nland langs onze vrienden van Herfel ingen . Bij een aangepast zomersweer op het eerste vakantieweekend beleefden we onze eerste familieuit stap . Een 100-tal deelnemers fietsten met ons de 22 km lange tocht. Achteraf liet elke deelnem er zich d e aangeboden boterham met platte kaas lekk er s maken . Volg end jaar zien we elkaar terug op het SpDrtplein Vogelzang voor de tweede uitgave. Buiten onze eigen organisaties wa s er ook onze deelname aan andere proeven en de wekeiijkse clubuitstappen . Deze uitstappen worden georganiseerd over 50 à 90 km elke zondagvoormiddag ~ Belangstellenden kunnen zich stee ds melden in het lokaal "Café de la Gare" aan het station . Het Bestuur.

WIST JE DAT - WIST JE DAT - WIST JE DAT - WIST JE OAT - WIST JE DAT - we de inlichtingen voor de aktiviteitenkalender via de wijkverantwoordelijke verwachten tegen uiterlijk 26 december bij de redaktie . - we uw getypte kopij over het verenigingsleven verwachten tege~ 19 december bij: Edward Verhoeven, Zennestraat 87 Fred erik De Wilde , Ke ster beeklaan 28 Jan Vand en dri essche, Fr. Walravensstraat 139 - we Lotgevallen 117 samenrapen en ni ete n op 6 januari 1988 om 18 . 30u in de lokalen van de Kloosterstraat .


28

Dworp.se Schaakkting 1

Taverne Eldo Sint Rochuset~t 56 1500 Halle

Wij hebben 25 tot 30 actieve leden, zowel leerlingen als geP.ensioneerden, en spelen wekelijks vriendschappelijke partijen in het clublokaal. De club organiseert geregeld schaakcompetities zoals - het clubkampioenschap het snelschaakkampioenschap - het open tornooi (voor iedereen) - het open jeugdtornooi van Halle - schoolschaak zone Halle (in samenwerking met de Ruisbroekse Schaakclub en de Halse scholen). Onze "militante vleugel" neemt regelmatig deel aan tal van schaakactiviteiten : de internationale tornooien van Liège Bagneux . . en in Cappelle-la-Grande, nationale competities individueel en in clubverba~d (derde nationale afdeling!) , provinciale kampioenschappen en diverse tornooien. Hierdoor heeft de Dworpse Schaakkring een ' ' stevige reputatie gekregen . Verplichtingen? Enkele avonden komen. schaken verbindt tot niets . Trouwens, een lidmaatschap houdt slechts éên verplichting in : de leden die zich engageren om een bepaalde competitie te betwisten dienen die partijen dan ook te spelen . Zoniet wordt de club met forfait bedacht en dat kan het doel niet zijn ... De Dworpse Schaakkring : elke vrijdagavond vanaf 20 uur. Welkom"! r . Het Bestuur

**********************

'

.

",.,


**********************************************

29

** ******************* **** *********************

* Na mmand e n va n stilte bl ij kt het da t we terug jongens uit de gemeente hebben di e leren ho e ze hun , en ons vade rland moet e n ve rd e dig e n . Patrick Vi e nne uit de Goutstouwersstraat ver blijft mome nte e l in Arlon . Het eten sc hijnt daar ni et fameus t e zijn en de taalproblemen z~jn ook daar de wereld nog ni e t uit . Al·s je 't mij v r aagt, .denk ik dat Patrick het vertrouwde Lot ver ki est bo ven Arlon . _[n het i s nu niet omdat hij , a l s hij ge s paard blijft va n picket e n dergel ijke, el ke week naar huis komt met d e week - end , je hem daarom ee ns geen brief je mag sch rijv e n . Zoiets do et altijd plezi e r . Ik geef dan ook zijn adres. S. M VIENNE Patrick Kamer T 8 /6 Escadron E. M. S Groep C.V . R. T Kamp Gen e r aa l Bastin 6713 Stockhem (A rlon )

*

Thierry Bo uffiou x van d e Bergense s t wg daarentegen verb lijft in het naar zijn zeggen God vergete n Helcht ere n . Over het eten he eft hij blijkbaar niet zo te klagen maar wel over h e t f e it dat , wat hij er som s mo et doen zo zi nloos is . Met nog anderen s taat hij in vo or het onderho ud van ee n depot. Als j e daar een kraakn e tt e v loer nog maals en n og m aal~ moet kuis e n , e n d a n ook nog de ve r ve ling aa n uw gemoed gaat knage n , dan verdi e n jij wat aa ndacht va n o ns, e n als het eve n kan ook een briefje o p dit adres : S. M BOUFFIOU X Thierr y Kamp va n He l c hter e n Blok B6 Ka mer 264 Ka ze rn e l aa n 3538 Helcht e r e n

* La ngs d eze we g wil ik o n ze dienstplichtigen nogmaals vragen om ons hun soldatenadres te l ate n geworden , e n a l s het eve n kan mi sschien ze lfs wat nieuw s uit d e kazerne . Wi j va n onze kant z ull e n on s best d oe n om h e n r e g e lm a tig Extr a Rantsoen te bezo rgen en tegen d e ei nd ejaa r s f eeste n met ee n speciaal pa kk e t te verrassen .

*

Toekomstige milici e ns d ie graag wat meer in formatie wi ll en over alles wat er bij hun so ld aa t zij n komt kijken , kunn en steeds bij ons terec ht betreffende d e militie wetgevi ng ( het doen e n l ate n van d e die nstp li ch tige ) wan t d e nieuwe volledig bijgewerkte map is t oegekomen .

* De kolon e l hield in spectie . Voor een so ldaat bleef hij staan e n vroe g : - Van Swi ete n , heb je d rie h e md e n ? Ja kolonel . I k h e b éé n aan, éé n is in de was e n h e t ander in mijn ran se l . - Twee paar schoenen ? - Ja kolonel . Een paar aan e n ee n paar in mijn ransel ! Tw ee paar ko use n ? - Ja kolon el . Een paar aa n en een paar in mijn ra nse l ! - Prac ht ig ! En waar is je .ra nsel ? - Weet ni et , kolonel , ik h eb h em verloren

* §roetjes, e n tot in 1988 .


Koninklij ke Fanfare

" EENDRACHT MAAKI MACHT " COONE Manuel - COONE Michael - DE MESMAEKER Christophe DUMOULIN Hervé - DUMOU LIN Olivier • PILLET Geert PILLET Ingrid -SCHUMANN Jessica - SIMON Nancy -

VEKEMAN Hendrik z ij n jonge mensen tussen 10 en 14 jaa r die, reeds meer dan 1 jaar gel eden, het aandurfden de eerste en moeili j kste stappen te zetten in de wereld van de muziek. Deze drempelvrees wordt bi j de me este jongeren ingebouwd, hoofdzakelijk en nNa r . mijn mening althans, doordat ni e t onmi ddelijk zichtba re prestaties kunnen voorgelegd worden enkel door lid te worden van onze m ~ atschappij.

Het is ind er daad zo da t elke stap in de

muziek een ui t da ging blijft waarvoo r een zekere portie van inzet noo dzake lijk is. Of het nu over notenleer gaat, het

bedwin~en

van een instrument of het aanl eren van e en

nieuw stuk, ingewijden

zull~n

bevest i g en dat men nooit is

voll e erd, dat deze hobby juist daa rdoor de mooiste, de schoonste is.

Dez~

superlatieve bewe ringen moet eenieder

echter voor zichzelf uitzoeken maar ik wil er toch de nadruk op leggen dat men een leven l ang muzi ek kan maken en uiteraa rd ook als dusdanig van di e sfeer genieten. Het basisonderricht in de schoot van onze fanfar e berus t nog steeds in handen va n Rita VANDERMEIRSCH en Guill aume PILLET ·-en gaat door

in

de school BLOKBOS te LOT op

woensdag van 12u30 tot 14u}O za terdag van

9u30 tot 11u30.

Belangstellenden kunnen zic h s t eeds wenden voor meer i nforma tie tot e en bestuursli d of het maa.tschappij.

secre~ariaat

va n onze


Onlangs, om er even op teru g te komen, kwam deze groep jongeren de muzikantenrangen vervoegen en kregen zij een vaste plaats toegewezen aan de pupiter. Ik ben

e~

uit eraard e rg blij om en

dank alle mensen die een steentje bijdragen om de kraan van het muziekleven in Lot verder op en te zetten. Wat men er ook Yan moge denken, het dorpsleven dat onze jeugd voorgeschoteld krijgt is te saai geworden, met te weinig pit waa raan ik en j ij misschien wel een dosis sc hul d hebben. Laat je horen en samen kunnen we er zeker iets aan doen. De weg die onze fanfa re gekozen heeft is voor mij, niettegenstaande alle voorziene en onve rwachte moeilijkheden, een bron geworden waaraan ik wekelijks mijn dorst met vreugde kan laven. Moet ik het nog herhalen dat op vrijdagavond eenieder, lid of muzikant, vriend of sympatisant, in ons lokaa l

enke~e

aangename uurtjes

kan doorbrengen. De wekelijkse herhalingen vangen aan om 20u30, de deur staat voor elke burger open. Misschien lukt het me wel

om ook U even te vangen in onze netten gevuld met herinneringen en veel mooie dromen. Nu buiten het de herfst weer lukt me steeds weer met kleur en dauw te bekoren, krijg ik soms wel het gevoel da t ook in ons pavil j oen een stukje Hallerbos is neerge pla nt. De saxen z ij n voor mij de berken, slank gebouwd met hun gele en witte kleuren, de lepels dwarrelen als blaadjes in de wind bij de aanzet van z eg maar alle noten. Achteraan zie je de beuken, de rechte massieve stammen van tuba en bariton met grote kruin ge r i cht naar boven. En daar, een jonge aanplanting van bugels, zi ch opricht end op een wat speelse manier tussen het · loof van pupiters en gelukkig ook wat oude re eta~genoten.

De trompett en bijgesta an door de hoorn zorgen in deze

tijd wel voor he t geschal va n jagers aan wie de dirigent blijft tonen waar al dat wildgedoe moet komen. Door de weerkaatsing van het licht, de spots op al die rare bomen bekomt men de n e ervallende bladeren waardoor de trombone het zonlicht recht in mijn ogen stuurt. Met een opkomende mist wordt dit tafereel omweTen of zi jn het de rokers die meer damp produceren dan noten ?

PROGRAMMA voor NOVEMBER/DECEMBER : 14 NOVEMBER : ST. CECII.IAFEEST met om 19 uur opluistering van de H. mis door onze f a nfare. Deelnemen aan het nog steeds mogelijk.

f~est

is

12 DECEMBER

Gulden Concert in de Meent te Alsember met deelname van onze ma~ tschappij

20 DECEMBER

WINTERCONCERT in 't PAVILJOEN DE HERAUT

Oktobe r 1987.


1· j 1

1 '

!

il l

. ' 1 1 '

1

. j

1

. j


33

Onze legendarische Heiligen. Sint-Nicolaas. ( feest 6 december zoals iedereen weet ) Hoewel er verschillende Sint- Nicolazen zijn geweest

in

de kerkelijke

geschiedenis, toch is er maar één die zo legendarisch is geworoen als onze goede Sinterklaas, de Heilige Kindervriend. Het spijt me daarom werkelijk het te rroeten zeggen, maar het meeste wat we over hem weten te vertellen en aan onze kinderen wij smaken is

niet waar! + +

+

We laten hem van Spanje komen per stooml::oot en over de daken reizen met zijn ezel en zijn zwarte knecht Nicodemus of Piet, om speelgoed in de schoorstenen te v-:erpen. Allemaal verzinsel want hij heeft nooit in Spanje iets verloren gehad en er is nergens sprake van een ezel of een zwarte knecht in zijn

levensgeschied~is .

... + +

+

Wat is er dan eigenlijk wél waar en welk i s de grond van al die taaie legenden? Welnu, het is een typisch voorbeeld van allerlei oude myten en sagen, heidens geloof, bij gel oof , verkeero begrepen of foutief overgeleveroe feiten en de rijke fantazie van het volk.

r.e Sint-Nicolaas waar wij het over hebben is eigenlijk van Turkse oorsprong en moet bisschop geweest zijn t e Myre in de streek van Makri. In het Oosten worot hij vereerd als

11

verkondiger van het wooro Gods '1. bij zou geboren

ZlJn omstreeks het jaar 270 te Patras in lQein-Azië. Bij het overlijden van zijn ouders deelde hij heel zijn erfenis uit aan de behoeftigen. ( Dat schijnt bij veel heiligen het begin van hun roeping gew-eest te zijn) 'lD testeedde hij een groot deel van zijn geld aan het vrijkopen van drie ( volgens hem) onschuldige jonge gevangenen. Er worot eveneens gewag gemaakt van een bruidsschat die hij schonk aan drie anre meisjes, zodat zij een eerbaar huwelijk kooden aangaan en aldus gered v..-erden van de prostitutie. Er loopt ook een verhaal over het afkopen van drie kinderen àie door zeerovers waren gevangen genorren om als slaven verkocht te worden. De heilige Bisschop zou niet geaarzeld hebben daarvoor .de kerkschatten op te offeren . Er is dus wel degelijk ergens iets aan de hand geweest rret drie jonge mensen of ''kinderen" die door de goede Sint zouden gered geweest zijn. Van deze ede le daad wero een prentje gemaakt en onder het volk verspreid.


34

Het stelde zoiets voor als drie mannekens opgesloten in een soort toren . Toen dit prentje hier bij ons in het Westen verzeilde, zagen de rrensen daarin iets dat op een zoutvat geleek waaruit drie hoofdjes te voorschijn kwamen. Vandaar het verhaal over de kinderen in ·h et zoutvat, want van die Turken kon je all es verwachten ... Het prentje en het verhaal errond,

~rden

herzien en her-uitgegeven door de

befaë,mrle "Imrnageries d ' Epinal " en van daaruit verder herw=rkt door all erlei kunstenaars, koekeplankesnij ders, schilders en beeldhouwers. Waarom Sinterklaas uit Spanje noest komen, dat is weer iets heel anders. Spanj e (was vroeger) het land vanwaar de appelsienen kwarren, en hoew=l die vruchten in die tijd nog erg zuur waren en schier oneetbaar, w=rden zij zeer gewaare--'-. deerd omwille van hun kleur en hun exotisch aroma. Het was een dure vrucht die alleen bij rijke rrensen op tafel kwam. Vandaar dat rren aan de kinderen bij het sinterklaasfeest en dus zeer uitzonderlijk, SélJren net allerlei lekkers, ook appelsienen schenk. Vermits · dus die zcnnevruchten door de Sint w=rden rreegebracht rr.oe·st· hij wel uit Spanje korren, nogal logisch niet? Ih dan die ezel? . .. De ezel was toch het ideale lastdier (ook al in Spanje) om er rree over de daken te wandelen. Waarom er over de daken gewandeld noest worden , dat heeft dan alw=er een andere oorsprong waar we wrder op terug komen, evenals op de, een beetje griezelige , "Zwarte Piet" ...

+ +

+

Maar laten we eerst nog wat bij cnze Sinterklaas blijven: Tijdens de algerrene vervol ging der Christenen onder keizer Diocletianus, geraakte hij in de gevangenis, waaruit hij pas werd tevrijd onder Constantijn de Grote; Zij n vel e g:>ede werken SélJren rret het schier mirakuleuze redden van drie kinderen, gaf hem aanspraak op Heiligheid. De Russen maakten van hem hun patroonheilige. en er zijn versChillende Tsaren geweest die Nicolaas heetten en minstens zes pausen. Maar h=t eïgenaardige is, dat Sint Nicolaas niet overal een ·even gevièrde kindervriénd werd°. In sorrmige · streken is het Sint- Maarten (feest op 11 november) . . of ...

ge~'OOTl

het Kerstmmnetje. 't Is dat er van oudsher rond het begin van de

winterperiode een kinderfeest rroet bestaan hebben . Het Ke rstmannetj e is duidelijk een soort goede dt-.:erg met rode pinnemuts, overblijfsel uit de Germaanse mytoologie. Hij kwam uit het Ibge Noorden rret een slede, getrokken door rendieren en bel aden rnet allerlei lekkers en spee lgoed en dit omstreeks de jaarwisseling of winterzonnev..-ende, als verkcndiger van het lengen der dagen,

d~s

van het licht en de komst van de zomertijd. Met zijn slede gleed hij op en af de daken en dat kon in die tijd vrij gemakkelijk gebeuren, omdat de huizen

vroeger zeer laag waren en dat de daken bijna de gn:>nd raakten, vooral als er een goede sne euwvracht l ag. Hij bracht een spar.reboompje rree rret lichtjes die het korrende zonnelicht rroesten verl::.eelden en het lekkers, dat waren toen


~

1

;

..

35

maestai npten en gedroogde vruchten, zo vele beloften van de komende

zorre~elde.

Na de verspi;eiding van het christendom .w:=rd dit heidense feest vervangen cbor een kerkelijk feest, narrelijk l:<erstmis en Sint Nicolaas was net geschikt, met zijn drie kindertjes in het zoutvat, om de heidense kindervriend te verdringen. Hij is daarin echter m;i.ar gedeeltelijk gelukt, want cle

~rstrran

dook taai weer

op en in Amerika kreeg hij zelfs •de naam "Santa Claus"! r Wat Zwarte Piet (§) betreft, dat is ook: al een heidense figuur uit de Germaanse mythologie. In Zwitserland, in Cbstenrijk en in sommige streken in Duitsland heet Zwarte Piet "Ruprecht", "Klabauf" of "Hans Muff" en gaan de sinterklaas- · feesten ge:paard rret het op straat konen van gemaskertle "duivels", "korengeesten 11 of "Wintergeesten" en dit is duidelijk een overblijfsel van heidense gebruiken bij het wisselen der jaargetijden.

re

boze winter of ''het kwaad" rroest .iirurers

verdreven Y..7orden, de naam "Ruprecht" is trouw:ns een verbastering van "Robrecht" of "Robert". In sorrrnige streken in Frankrijk heet de duivel ook "Robert le Diable" en een vlindersoort rret sterk ingesnrden vleugels, die wij de "gehakkelde aurelia" noerren ( v.etenschappelij ke naam "Polygonia album") heet in het Frans "le grand Robert" omdat de duivel ook: dikwijls wordt voorgesteld met diep ingesneden vleugels. D2 ingesneden vleugels herinneren inderdaad aan

vle~rmuis­

vleugels en de vleermuis v..erd van oudsher in verband gebracht mat de "Prins der Dill.sternis". Om de veryarring. en het rrei:gelmoes van sagen en myten, sprookjes en volksgeloof ten top . te drijven, heet de "Prins der Duisternis" ofte "DUivel" ' . soms ook: "Lucifer" en Luci-fer betekent "Licht-drager"! .. Begrijpe het wie .' . . begrijpen kan, ro.aar toch is het interessant over al die verbasteringen en vervormingen die in de loop der tijden in de volksgeest zijn geslopen, wat maer te v.eten. Zo is het bijvoorbeeld wel komisch te bedenken dat onze grede "Zwarte Piet" in feite een duiveltje is, bestraffer van het kinderkwaad en dat Zijne Heiligheid Nicolaas ... een duivel tot dienstknecht heeft! (§)

Voor scmnigen is Piet "Zwart" vanv.ege het kruipen in de schoorstenen. 03.t

komt inderdaad goed uit en er kan een dergelijk verband bestaan. Maar waarom· hij dan tevens de bestraffer is der stoute kinderen en een rrede bij zich heeft? De rrede en de zak kunnen ook attributen zijn van de schoorsteenveger. Maar

in Frankrijk hebben ze tevens een "Père fouettard" (Vadertje zw=ep)

die de

stoute kinderen bestraft. Kortom la.ten we besluiten dat er een wisselv.erking is tussen de "Zwarte duivel" en de "Zwarte schoorsteenveger". Nog later v..erd hij een heuse neger toen bij het rijke volk de mode in zwang kwam van er een afrikaanse huisknecht op na te houden. Vandaar de traditionele naam "Nicodemus" ~

-

-

en het fluv.elen pakje rret pluirrmuts, kort jasje, pofbroekje en s:pannende kousen. F.D.W


36

DE KONINKLIJKE TONEELKRING " LUSTIG EN VRIJ " richt haar jaarlijks toneelfeest in op zaterdag 28 november om 20 u en zondag 29 november 1987 om 19 u in z a al "Alcazar", Dworpsestraat 208 te Lot .

N A C H T

I N

H 0

T

R E G I N A

E L

Blijspel in 3 bedrijven door Wim Bischot . ***************

Het hele gebeuren speelt zich af op een zomernacht in verschillende appartementen van het hotel Regina . De gasten komen door een samenloop van omstandigheden met elkaar in aanraking. We maken kennis met een geheimzinnige heer , een bruidspaar, een echtpaar dat 20 jaar getrouwd is , een artiestenechtpaar , een danseres en e en oplichter . Natuurlijk moeten de kelner, het kamermeisje en de picolo ervoor zorgen dat alles in deze bewuste nacht naar wens verloopt . * **** ** ****** ***

Volgende speelsters en spelers hopen julli e een aangename avond te bezorgen :

Jean-Pierre Machi e ls , Inèz Ma thieu , Theo Christiaens ,

Camiel Dierick x, Rosa Debelder , Dirk Machiels , Kathleen Seghers , Yvan Van Damme , Myriam Caillard , Dirk Merckx , Jenny Van Damme en Marc Machiels .

Jan Debelder zorgt · uiteraard voor de regie.

Wij hopen jullie allen te mogen begroet e n eind november . ****** * *********

Toegang : 120 Fr

Jeugdigen tot 12 jaar : 80 Fr

Reserveren van de plaatsen kan gebeuren in het lokaal , zaal Alcazar, op zaterdag 28 november van 15 tot 17 uur (ook telefonisch op het nummer 356 . 71 . 04 ) . ********* * H

u

M

0

R

Een pko6e-0-0ok in -0cheikunde vkoeg aan een -0tudent: - Wat weet U van amoniak? - Ik moet ek van wenen , zei de -0tudent . - Ik ook, antwookdde de pkoáe-0-0ok, van uw antwookd . Zaktien hee6t een nieuwe meid aangenomen: 1 -0 Mokgen-0 ontbijten we om haláacht . - Goed mevkouw . Mocht ik dan nog -0iapen, beg~n geku-Ot zondek mij .


37

MET

EEN

LOTTENAAR

DE

WERELD

ROND

Mijn naam i s Dimitri Keropopoulos en ik ben uw reisleider, het was een zin die hij al enkele duizenden keren had gezegd, en je zag dat hij he t eigenlijk niet zo leuk vond om met toeristen rond te sleuren. Maar de pensioenen liggen ook i n Griekenland niet hoog en daarom is een bijverdienste als deze lekker meegenomen. Zegt u maar Dimitri, en dot deden we ook want keropopoulos en al die andere Griejse

\

lossen zijn toch Latijn (of Grieks) bezoekers . Hij knikt e naar de chauffeur , ook al een man op jaren, en daar gingen we . Door het Atheense verkeer, en voor je het weet in een heksenketel van auto's en roek e loze chauffeurs . We gaan nu d e Akropolis en h e t omphitheater bez oeken, gelieve niks waa rde vo l s in de bus te loten liggen, e n ols · u de groep v e rliest , zien we elkaar om 4 uur weer terug aan de bus . Eer st voert Dimitri ons door d e PLAKA, d e oude stad en de souvenirshops ~arsten van de adoniss e n e n v e nuss e n e n Gri e ks e vaz e n , knap moor moeilijk om mee naar huis te n e me n . Dimitri blijft even me t d e vrouw van d e wink elier staan praten en ziJ be wondert zijn n ieuwe t un iek, speci aal g e kocht voor d e toeristenrondleidingen . En dan gaat het st ee ds maar hoger e n hog e rop tot aan de Akropolis . Hij verte lt eer st wat van d e geschiedenis van de t e mpel, maar de mee s te bezoeker s, schiet e n foto's van hun vrouw op ee n Grieks e zuil of d e kind e ren ond er ee n z uil ,

t ot

i e plots verder gaat e n

i e der ee n maar acht e r h e m aanholt om ni et verlor e n te lope n . Eenmaal mi dd e n in di e Akropolis, g e loof j e nooit dat dit zoveel hon-

derd e n jare n g e l e d e n gebouwd werd , e n dan nog op d e top van ee n steile heuvel , maar voor d e e r e di e nst e n d e god e n hadd e n d e Gri eke n altijd we l spe c i al e aandacht ov er . Soms, z e gt Di mitri , worden hi e r nog wel eens myth e n e n sag e n opg e voe rd e n hij wijst naar het openluchtthe at e r dat wel plaa t s biedt aan 40 . 000 me ns e n , maar d e s fee r van vro e ger is e r ni et · mee r . En als je go e d r ondk i jkt ,

zi e j e da t ook hi e r vee l

res-

tauratiewe rk nodig was om de t o eri ste n nog ee n d e g e lijk bouws el te kunn e n ton e n . Kijk, z e gt ee n v r ouw t e g en hoo r docht e rtje, dat is nog ee n inscriptie van de e chte Gri e k e n . Wi e wee t wat dot all e maal wil zegge n ?


38 Op de s te en di e ze aanwi j st ,

staat · in mo eilijke

han e ~oten

''Janin e

aime Re né " maar dat is voor ee n Duits e r na t uurl i jk e cht Grieks ! n ee n werkplaats d i ch tbij het Parth ~ non l i ggen oude st e nen en imitatie ni e uw e st e nen op ee n gr oo t droogr e k , en v er der over de o pperv l akt e van ee n gr oot vel d verspr ei d,

re st e n van opgravi ng e n e n door

we er e n wi nd g etei s tér d e ruïn e s .

"

Lat er . gaan we naar ee n Grieks rest au r .an t waar j e voor niet t e v ee l Drachmen, Gr ie ks e hapj e s kri jgt . Op d e muzie k van de bo e zo e ki e n and ere gi tar e n komen ee n paar Griek se volksdans er s ee n d e monstra tie g e v en. En wat vo oral opval t, i s het aantal manne n da t

j e ziet ·

dans e n in Grieke nland . Ze ho e v en maa r ee n paar no te n van ee n sirtak i te horen of z e zijn metee n met zij n v ij f,

ze ss e n op d e vlo e r, om één

van d ie meest erl i jke dans e n ui t t e v o ere n d ie wij kennen van de f il m 11

Zorbo d e Grie k " .

Di mitri z i t ee n beet je apar t, k r i j gt een spe cia le maalti jd e n word t go e d voor zie n va n Griekse r etsin a wi jn , dat mag ook we l als je hi e r dagelijks ee n 40-to l

toerist e n ov e r d e vloer brengt .

De volksdansjong en s g even ee n st e rk staaltje van hun kunn e n weg door met d e t and e n dri a taf el s te gelijk op t e he ff e n e n dan aan elk aar door te g eve n .

I n ee n Br uss el s café kan je iemand ee n grot e

schaal b ier met kl ei n e le v en d e visje s zien u it dr i nk e n, moor met d e t and e n ta f el s ophef f en d aar mo e t ofwe l

je ee n Gr ieks gebi t voor h a bbe n,

John Mass i s hete n .

Na d e koffie h eef t Di mitri opee ns haas t om iederee n weer i n d e bus te k rijge n ; waar sch ij nl ij k h ee f t

ie vanavond wel wa t bet e rs t e doen .

Mi ssch ien i s er v o etb a l op d e tv ? I k d an k u vo or uw aandacht e n hoo p dat het bezoek u b e vall e n h ee f t , e n h ier b ij gli mlacht hij even . Zijn 3.432 st e toer z it e rop ,

nog

5 6 8 erbij e n . d an kan ie ei nd elijk dot grot e ap par t e ment kopen waa r zijn vrouw moor st ee d s om za a gt , e n dan ,

v oo rgoed op rust gaan !

********** ***** *****

H U M 0

R

En zo zei de mini~~ek in z~jn toe~pkaak : Alho ewel we vokig jaak nog aan de kand van de aágkond ~to nd en, hebben we nu een gk ote -0tap voo kwaakt~ gezet . Ve Loui -0 komt nogal laat thui-0 en zegt tegen zijn vkouw : " Onze gebuuk van twee huizen vek de k heeát de lichten van zijn auto laten bkanden". Vko uw : " En ben je da t _dan niet gaan zeggen?" Loui~ : "Neen, maak ik he b een b~i eáje tu-0-0en zijn kuite wi-0~ek ge-0token , dan ziet hij het mokgenvkoeg wel!"


39

REUZE DINK- EN PUZZELWEISTRIJD 0000000000000 ~0000000009000000

IB oplossing van opgave nr. 5 was de volgende: 1) 2 k g 2) minimaal in 8 en rraximaal in 2 9 delen

'

3) a) b) c) d) e)

patriottisrre= vaderlandsliefde patisserie= banketbakkerij heraldiek= wapenkunde vel;gadering= konferentie almachtig= omnipotent

4) omroep Brabant: Guy de Pré ; ·Annemie Coppieters en Julien Put omroep W. Vlaanderen: Vera Algoed en t'iartin de Jonghe omroep Limburg: Rita J aenen; Luk de La.et en Harrie Crerrers omroep O.Vlaanderen: Johan de mayer en Erik . Bayens omroep Antwerpen: Paul de Meulder en Lutgart Si.rroens Studio Brussel : Peter Verhulst; Mark Pinte en Paul de Wijngaert Brt-1 Radio: Geert Segers; Roger de Knijf ; Káthy Lindek~s; Eetty t-'.tellaerts en Olantal de Meutter 5) Brure Springsteen Schiftingsvraag: van geen belang verYPits er maar één foutl9ze oplossing binnengekoiren is. Dit geeft dan als uitslag en rangschikking na 5 opgaven: Uitslag 1 IBrnartin Daniel 2 Fami.li~Bl.ijkers 3 Foobaert Jozef 4 Familie I:Bfranc

Rangschikking 50 46 45 35

ptn ptn ptn ptn

1 2 3 4 5 6 8 9

10 11

"

I:Bmartin D:miel Roobaert Jozef FaJPilie I:Bfranc Familie Blijkers Familie Legein Sanders Peter Familie IBnol Uylenbroeck Kris · Lot Roland Familie Lefüver-Minne Familie I:Bbogni e ' s Degieter Kurt Oosterbaan M.Louise SJnismans Lieve Van Riet Herman

250 245 235 230 200 198

ptn ptn ptn ptn ptn ptn

185 138 100 50

ptn ptn ptn ptn

Dbr remartin Daniel stuurde als enige een foutloze oplossing b;i.nnen. Hij is dus de

winnaar van het toek vertonden aan de vijfde opgave. Iedereen tevreden? Dan i.:ordt het nu stilaan tijd om dit puzzeljaar af te s luiten rret de Vijf laatste vragen voor deze jaargang. 1) Bij deze vraag is het de bedoel ing dat U het linker en rechter lid aan elkaar gelijk ·m aakt door gebruik te maken van de bewerking + ; - ; x en maar U mag in geen geval de cijfers van plaats of van lid veranderen ! 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6

3 4 5 6 7

4 5 6

5= 1 6= 1 7= 1

7 8= 1 8 9= 1

9 9 9 9 9


40

2) lk bevindt mij aan de geografische zuidpool; v..ianneer ik mij van hieruit verplaats , v.:elke r ichting(en) kan ik dan allellB.al uitgaan? U kan kiezen uit : noordoost - oost - zuidoost - zuid - zuidwest - ~ st - noordv.'est en noord. 3) D< bezit 500 fraD.k in s1:ukken van 5 0 ,20, 5 ,1 en 0 , 5 frank. Van ieder· van die stW<;ken heb i'k er minstens 1 en in t otaal heb ik e r 50 . Kunt U mij zeggen hoeveel stukken ik van e.lke soort afzonderlijk bezit? 4) Met de 2 0 gegeven letters dient U een zo l ang rrogelij k \..'Oord te vonren (Van D3.ele = scheidsrech1:er ! ) ; per gebruikte letter verdient ~ 0 ,5 pun.t . D - D-D-D-E-E - G - H - I - I - I - I - K -L-R - R-S-U - U - V

"

5) Autokcnst rukteurs gebruiken dikwijls een kenteken om hun auto ' s te kenrrerl<en. Kan U bij ieder, hieronder afgebeel d teken, het goede autorrerk geven? 1 2 3 i+ ·s

6

7

11

12

9

10

13

14

15

18

19

20

0 16

17

•• •

Schiftingsvraag: Wat is .het puntentotaal van alle deelnerrers tezarren bij het het opmaken van de eindstand.

r:e oplossingen worden verwacht ten laatste zondag

2 7 december op het bekende

adres:

Lot - Geeroorns Kerkstraat 2 1660 Lot

tot volgend j aar Lot Lucien3

L 0 T G E V A L L E N JANUARI-FEBRUARI

Nrl 1 7 1'::9 8 8

----------------------------------------~----

Verarit\\U)rdelijke uitgever: Jan Vandendriessche, Fr. walravensstraat 139, IDt. Redaktieleden: Jan Blijkers, Jos Blijkers, Frederik De Wilde, Lucien IDt, Roland IDt, Jan Vandendriessche, .rr:rieo Velleman, Edward Verhoeven, Daniël Walckiers. AOONNEMENI'EN: 250 Fr. rechtstreeks betalen aan de straatverant\\U)rdelijke of te storten op nr. 068-0506400-87 of eventueel op nr. 833-3441091-80 van LJJIGEVALLEN Kerkstraat · 33 te 1660 IDt. · · Laatste nurrmer voor code 1: zie achteraan op de rode kaft.

INHOUD

:

F.ditoriaal Aktiviteitenkalender Burgerlijke stand M=nsen van bij ons Jongerenparochie Uit de vergeethoek Weredi Lustig en Vrij Davidsfonds Zoekplaatjes Go tell it to the rrountains Redaktienieuws Waarheden van Wikkes M=t K.W. B. naar de Deltawerken Sint Ceciliakoor Langlauf met Vakantiegenoegens Chiro Eureka & Fantana.s vieren Christus Koning Langlauf ski Milac nieuws Wintertypes van A tot G Preminiemen VC IDt Pietje Puit Ons jeugdhoekje Sint Elooifeest Bijbelgroep Burgerlijke stand (vervolg) Mir;:iiemen VC IDt F.endracht maakt macht Legendarische Heiligen Wist je dat Budo IDt M=t een lottenaar de wereld rond Wist je dat Hl.Ilror Reuze~enk- en puzzelwedstrijd

3 4

5-6 6-7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 19a-20 20a21-22 22 23 24-25 26 27 28 28 29 30-31 32-34 34 35 36-38 38 38 39-40


4

E D I T 0 R I AAL .,

. ,, Beste Lotgevallenlezers ,

's -

•)

De drukte van de nieuwjaarsdagen ts weer voorbij . We hebben elkaar veel geluk gewenst en beloften gedaan zoals het hoort . Afwachteh· nu wat - tiet · woräen zal en het b·e ste hbpen !

•'. ~

.

•.' Afwachten? Hopen? ! Is dat ·voldoénde? •,. Hebben~ wij ons geluk · (en ook · da't van diegenen ' die in onze naaste omgeving l

)

••

_...

-:

,•.

;.- ·. !~.v. en.) niet grotendeels in e~gen ha.nden? Moeten wij er niet ze!f wat aan doen om het te bewerken? Eerst en vooral, wat is "geluk hebben"

eh

wat is "gelukkig zijn? '' . ·Daarin

ligt een· groot- verschil dat ih onze Nederlanäse taal niet goed ·tot - iijn recht komt . In het Frans daarentegen wordt dat verschil duidelijker gesteld : "Geluk hebben" is "Avoir de la chance" . "Gelukkig zijn" is

~tre

heureux . "

Met "Avoir de la chance" '·,.:;-doelt men "een meevaller hebben", maar être heureux" is een gemoedstoestand . J

"

J •

Met andere woorden , je kunt ook als het je tegenvalt , dus als je geen "chance" hebt, toch nog "gelukkig" zijn . Alles hangt ' af van de manier ~.

waarop je de tegenvaller relativeert of beschouwt . In onze bpvoeding wordt daaraan onvoldoende aandacht gesch~~ken • . We leren rekenen en schrijven , geschiedenis en aardrijkskunde, maar gewone "levenskunst " leert men ons niet . Nochtans• is l evenskunst niet zo moeilijk , ja ze lfs

~envoudig

en onze

samenleving zou er heel anders uit zi_e n, als deze kunst wat algemener en meer beoefend werd . Een der

ee~ste beginsel~n '

•.; is ! leren hoè je

~nderen

kan

aangehéa~

ziJn .

'

:

Dat vraagt heus geen grote inspanningen . Een eenvoudige gt.oet , een glim•.

lach , eer hartelijk of bemoedigend woord , e;er:i kleine taktvoll'e Öehulpzaamheid , wat belangstelling ••• •• (

.

Als men ..Je groet niet beantwoordt , als je glimlach a fket.s.t op ~~n gesloten gelaat met samengeperste lippen , als men schamper reageert op je bemoediging of men .~~ jst je behulpzaamheid of belangstellf rg af , er niet t e zwaar aan tillen 'en je niet wrokkig afwenden . In tegendeel , bedenk een yerontschuldiging voor' deze houding van de andere en ga opve rstoorb a~r door met vriendelijk zijn Vanzel fspre.kend zal een dergelij ke

le venshoud~ng

i_e dere,en ten · goede komen ,

als iedereen in een zel fde geest zou opgevoed worden. Want ·hoe kan je .·

verwachten zelf gelukkig te zijn als

j~ ~iet . t~acht

ook

d~ _ anderen

gelukkig

te maken? Geluk gedijt niet waar wrok , afgunst en zelfzucht heersen. Neen , noem dit nu geen ijdele zedepreek die in het werkelijke leven toch niet verwezenlijkt kan worden . Probeer het en j e zult zien .•• Dit is de hartelijke en meest welgemeende wens van "Lotgevallen" .

'"


5

januari februari

maart

april

januari 13-1: KLOOSTER : 3de kookles voor mannen om 19 uur . Org : K. W.B. 14-1 : KLOOSTER : Breiclub vanaf 9. 30u :tot 11.30u. Org: K. A.V en J.K.A . V. 16-1 : ALCAZAR : Pensenkermis vanaf 17u. Org : Lustig en Vrij en Hoop op de toekomst. 17-1 : ALCAZAR : Pensenkermis vanaf 12u . Org: Lustig en Vrij en Hoop op de toekomst. 18-1 : ALCAZAR : Pensenkermis vanaf 17u . Org: Lustig en Vrij en Hoop op de toekomst . 20-1 : KLOOSTER : 4de kookles voor m~nnen om 19 ·uur . Org . K.W.B. 21-1 : ONZE KRING: Wedstrijd - Mens in z'n omgeving . Org : Het Linnen Venster . Start om 20 uur. 23-1: PAVILJOEN : Pensenkermis vanaf 17u . Org': Volley Lot . DE MEENT : Cirque du Trottoir om 20u. 24-1 : PAVILJOEN : Pensenkermis vanaf 11 . 30u . Org : Volley Lot. 25-1: PAVILJOEN : Pensenkermis vanaf 17u . Org : Volley Lot. 27-1: KLOOSTER : 5de kookles voor mannen om 19 uur . Org: K.W.B. februari 3-2 : KLOOSTER : Bezinning met Dhr Jan Baert om 20 . 30u . Org: K.A. V. -K.W.B . en J.K.A.V . 4-2 : . 0NZE KRING : Technische avond - Resultaat portret om 20 uur. .. Org : He.t Linnen Venster . 6-2 : PAVILJOEN:. Chirofuif met discoba r Laser om 20 uur . 8-2 : KLOOSTER : Begin van een reeks samenkomsten rond het thema "Vrouwen bewegen de samenleving" vanaf 19 . 45u tot 22 uur . Org : K.A . V. e n J . K~A.V. 10-2 : KLOOSTER : . 6de kookles voor mannen om 19 uur . Org : K.W . B. 13- 2 : DE MEENT : Ballet van Vlaanderen - My fair lady om 20 uur.


6

16-2 : ONZE KRING : Spreekbeurt met dia's over de amfibieën en milieube~cher­ ming door F. De Wilde om 20 uur. Org : Davidsfonds. · SOCIAAL CENTRUM : Bijbelbezinning o . l . v . Dhr Jan Baert om 20 uur. 17-2: KLOOSTER : 7de kookles voor mannen om 19 uur . Org : K.W . B. 18-2: ONZE KRING : Wedstrijd : Onderwerp wolken om 20 uur . Org.· Het Linnen Venster . 20 - 2: PAVILJOEN : Pensenkermis vanaf 18u. Org : Eendracht maakt macht. 21-2 : PAVILJOEN : Pensenkermis vanaf 12u. Org : Eendracht maakt macht. 22-2: Paviljoen : Pensenkermis vanaf 18u. Org : Eendracht maakt macht. 23- 2: KLOOSTER : Demonstratie : "Zomerbloesje naaien" om 19 . 30u . Org : K.A.V. en J.K.A . V. 24-2 : KLOOSTER : 8ste kookles voor mannen om 19 uur . Org : K.W.B. 27-2 : ONZE KRING : Pannekoekenbak vanaf 17u . Org : C. V. P. Lot . DE MEENT : Het verdriet van België om 20u,door Tine Ruyschaert . 28-2: ONZE KRING : Pannekoekenbak vanaf 14u. Org : c ; v ; p; lot . maart

3-3 : 5-3: 6-3 : 7-3: 9-3: 17-3 :

ONZE KRING : technische avond : Reeksen '87. Org : .H et Linnen Venster. ONZE KRING : Pensenkermis vanaf 12u. tot 21u . Org: K. B.G. ONZE KRING : Pensenkermis vanaf 11 . 30u tot 21u . Org : K.B.G. ONZE KRING : Pensenkermis vanaf 11 . 30u tot 21u . Org : K. B.G . KLOOSTER : Laatste kookles voor mannen om 19 uur . Org : K. W. B. ONZE KRING : Wedstrijd : Verkeer in beweging. Org : Het Linnen Venster .

april

9-4 : KLOOSTER: Spaghettikermis . Org : Chiro Eureka & Fantomas 10-4: KLOOSTER : Spaghettikermis : Org : Chiro Eureka & Fantomas.

********************

GEBOORTEN 19/10/87 VIRIX An, dochtvr. van Ja.n e.n

SAE LMAN Jenny u.i.t de.

.._,a.n

Oondvcve..f.d~t11.a.a..t ~o

22/10/87 BELSACK WaJr.d, zoon va.n E11.-i.c. e.n van VANVERMEERSCH R.<.ta u.U de. Sp11..i.n9ae.f4tJta.a.t

56

28/ 10/87 VEBUSSCHER Andy, zoon va.n F'r.e.ddy en van BLONVIAU ChJC.i..ó.üa.n.e. van op de · Be.11.ge.n..be.~te.e.~g 30 / 10./87 VAN BELLE Mal:th"<a~, zoûn van Luc e.n van V' HAESE Vom-ln-i..que. u-i:t de. Be..e.11.'6e.l6u:t11.a.a..t

66

47

14/11/87 RUIZ LOPEZ FRANCISCO, zoon van Ru..iz fe.11.na.nde.z LOPEZ-PEREZ Jo-6e.fia u..it de. Be.e..114e.l6e..ó.:tl!.aa.:t 63 28 / 11/87 MOR IS K..i.mbe.1tf.e.y, dochte.Jt van E11.-lc en van UYLENBROECK VaJ...6y u..it de Vwo1tp~e~t/ta.a..t 147 We. genoten in 1987 van een 7987 - 26 ge.booJtten

1986 1985 1984 1983 -

56 gebooJtte.n 30 gebooJt:te.n 39 gebooJtten 43 ge.booJtten

-6pecta.cu~e. ge.boo11.~da.i-ing.

16 jongeM en jongeM en jonge.M en jonge.M en waaJtvan 22 jonge.M en wa.a~van

l.Q'.Utlrva.n 30 waa.11.va.n 17 wa.aJr.va.n 23

10 me.i..6ju 26 me..i..6ju 13 me..i..6je..6 76 me.<..1.>ju 21 mU.6jU

Ve.11.ge.f.ijk. en. 0011.de.e.·.f. ze.l6.


1·".

HUWELIJKEN:.

:

.

,

.:.

.

.

. .< • :.·

-

. •

. ..

".

.

"

1

<·".

1

5/12 / 87 VAN LEUV.tt.I ka,Oi..len (B<lltgen.6e~tee~g 65 J en : . ~ \~\~\'1°·l· l·, ,'. ~ ~/ .-.:·( / .. VE JONCKHEERE Mtvtc l MooJU>e~utltaat 102, ·Mene.1;1 J . v • \.\ :· .·. : . N.A. MoOJt..6e.lóutltaat 106, Menen .. · " . <i"·_ 30/01/88 BLIJKERS Jo.6 lE.Vebu.46chvr.6tltaat 441 en VERVICKT El~e {Oude Hevrebaan 21", Aa.Ut} " . N.A. Gu.6taa.6 Jean Lectvrcq i, AudVtgem :: · · · ' ~~ 26/03/88 VAN LAETHEM Ma11.te.en (t:Wo!tp.6utltaa.t 4-2 l en , .. ·· .-:· : '· NOYNAERT Mtvtc l Ru4b1toefue .6teenweg 199, RfJÁAbJr:oe.k)· . ·/- I . . .. , \· . N.A. Ke.Jtk.6tltaa.t 13 . -',_1_1 t f f .r 1 ··( { ' ~ /<~." 6/05/88 LEYSSENS Johny l HWJ.6ma.n-6ta.tUt 91 en · · ·-; '_ . ''-"-.·-;· ':;. :::.-:. VEKEMAN Sonja. l VemeuA.ótaan. 2, Hu..iû.n9en} · -~, . ".

-·""

·/

~

.

,

.~

-

In 1987 WM.e.n e.Jt 17 huwel.ljke.n, t.t.z. 4 mee.Jt dan -in · 1986 (-13) e.tL~-:~··mütdvi dàn>ln.- · 1985 u 9}. ' . "';~·---" . ·, .. ln 13 fu.w.>e.Ujke.n ~e.n e.Jc Loue me~ju be.tltokken uge.n. 6 ..l.n .1986-~ .;;~~;.~:\ " · '.' : In 6 huwe.Ujk.e.n ~e.n e.Jt Lot.6e jonge.M bebtokken, :even: vee.l a.û de.· 6._ 'vr.V.f) 986.,, '. "· . In 2 ge.va.tien WM.e.n zowel de. j onge.n a.& het me.l.6je uit , Lot, ·.in t~en4:teUlng -.Z ot:. iife · e1'te. li~e.Jt .in 1986. ' · •

"

,

.

.

!

.':

" .. " . .. . . .

~

·.

,

\.

OVERLIJDENS

.

":. .

·.:

.

.

·.

'•.

5110/81 VE WAEGEMAEKER Ma.wr..lce, we.duwnaM van Va.n _Boc~1r.:tjk ..P~~e . , ..,· ·.·. ,. -~ -~-·. :,·. geb. 11/12/1909 Kute.Jtbee.kliuui 160 . ' ·· < " , · · .- '·":• " .. 11/11/81 VERAUW Jullaa.n, echtgenoot van B.i.e..6eillaJL6 Gvt.ma..Uie ' . ·.· . . '·. geb. 8/09/1928 HWJ..6RltV1..6.i.a.a.n ~7 12/11/87 GRUGEON Rorna.nu..6, we.duwnaaJt. van Vebe.f.de~- E.il6abeth geb. 2/02/1896 A.Veny~tlta.a.t 65 ... ·". 23/11/87 VANVENBOSCH Ma!t.i.a. LeorlÄ..e, we.du.we van P.i.llet Al6ofi.6. geb. 11/05/1899 La.ngblok 9 25/11/87 VENBLINVEN Ba.1tba.1ta., we.du.we va.n Pe.e..tJtoo11~ Petltw., ge.b. 12/03/1896 Goutl.>touwe.Jr..6-6tltaat 15 19/12/87 VECAMPS Be.1ttha Mo.Jc..i.e, weduwe. van Van V.i.e-6.t Gu.6.ta.a6 geb. 5/ o4 / 191 8 Rw.,thui.6 st Piei.e.Jti 'Leeuw 23/12/87 LENCLUV Nelly, weduwe van F!ta.nc.o.l.6 Mruvt.lce geb. 3/07/1904 Sa/.ihoek 9 .. ' 27/12/87 VOOMS Matvt.i.ce, echtgenoot van Ma.Jig.lne.1. MaJt,(.ette geb. 11/09/1923 Kute.Jtbeek·laan 264 27/12/87 FACCHIN G.<.ovan.n.l, e.cht9enoot van C~erz;to Malt.i.tu:t ,· geb. 9/11/1913 · A.Veny~t:Aa.a.t . 10 : ... '• . . .. 30/12/81 VANVERSTEENEN Atoy~, echtgenoot va.n Steven.6 Pau.t.ine ·· geb. 22/10/1916 HWJ~.taa.n 38 ~

I

r .·

·~

l

•.

~

Wa:t.

hen betlte6t d.le on.6 te

1981 1986 1985 1984 1983

-

v~oeg

ve1r.lieten

46 ovvitede.nen ut'.UVl.van 26 mannen 44 ove~ledenen «kiUVl.van 24 mannen

k~~jgen

we.- het

en 20 . v~cuwen. en 20 v~ouwen.

51 ove1tl.edenen ~van 21 mannen en 30 v~ouwen. 42 ove.1r.ledenen ~va.n 26 mannen en 16 v~ouWe.n. 59 ove1r.ledenen ut'.UVl.van. 28 mannen en 31 v1r.oû.we.n.

vol~ ..

. ,•

·. · •.·

'

<

-

Het vvivotg van het j<UVr.v<l.Jr..6ta.g met ve.Jtge.Ujk.lng b~tlte6,ende. voc~gaande jo.1te.n Waa-t hP.-t om ove1tl..i.jden-& ga.at fum je v.lnden op pagbia 28 tu:t het aJtt.i.lz.el ove-t b.ljbe.l.gJto,e p.


:'.:leste Julien en Antoinette "'·''

en

Nel

".t.:.

Toen in 1927 lot op zijn eigen kwam te staan, was burgemeester Huysma.ns heel voldaan en vroeg aan champetter filiga.rd Bod.vin: Uie zou ons eerste koppel kunnen zijn dat wij mogen inschrijven in onzen eersten boek, ."": in ons gemeentehuis over de vaart, in den goeden hoek? D'eersten die zich kwamen presenteren, goed opgelet, was Julien en Antoinette. I!Jen klein beetje verlegen, maar dat was vlug voorbij, trok Julien direkt zijne porte-monnaia. Overgelukkig en zeer tovree trakteerden ze bij tante Victorine in haar staminee. Maar Antoinette had ·van den burgemeester sced verstaan, dat ze overal mot Julien moest meegaan& Zo zijn z'op 19 november '27 getrouwd met koets en paard, enfin, dat was nogal de moeite waard! Dan na.ar 't altaar getreden als man en vrouw om to zweren hün eeuwige tr0uw. Dat was een dag van leute en voel plezier. 't Jong koppel 1ias al tijd aan de zwier? Eindelijk wou Julien de familie vroeg kwijt, want in die tijd was er nog niet veel elektriciteit! :mt1 op don duur was Julie~ dan toch verplicht en a-ebruikte hij zijn pillioht? · Zo begon da.n stilaan hun nieuw leven om elkaar veel vriend.schap en liéfde te gevefü Ze besloten samen voort te gaan werken om hun huishouden wat te versterken. 's Avonds 13elijk in bod, 's morgens samen uit, eten en met 'n dikke kus, vertrokken de geliefden na.ar den autobus. Julien, schoon opgozot en altijd per plastron, Antoinette met haren hoed on schone japon. Zo heeft zij 47 jaar gearbeid in 't zelfdo fabriek, want van werken hadden beiden crone schrik! Maar nu zijn er al 60 jaren voorbij en nog zijn zo er altijd gaarne bij! Alles hebben zij met veol moed gedragen en w'hcbbcn hun nooit horen klagen, want 60 jaar getrouwd en nog altijd bijeen kan niet ze~n iedereen! Daarom wensen wij U van harte gezondheid en geluk, en nog menige jaren aan een stuk!! (One bereidwillig bezorgd door Mw. Juliette Cornelis)


·.

JongerenQoroch1e

9

"

~

'

Om beter kennis te maken met j ; ngerenpa;t'.ochi..:·,. volgt hier een verslag over een bijeenkomst die goed weergeeft wel.k;e vragen de jeugd van Lot bezighouden over het nogal griezelige probleem: dè .doodo Vooreerst werd een bezinningsteks ~ voorgelézen waarin ook gehandeld werd over het leven na de doodo I!lrl toen kwámen de vragen ~os : - Is er leven na de dood? ' - Hoe loop~ het af als ik dood ga? - Waarom leef ik? - Waarom ~orden we niet graag gekonfronteerd met de .dood? - Doe t · het~· ons iets a l s iemand sterft of raakt he-t ons enkel als het goede kennissen betreft? Is de dood een rustpunt of een eindpunt? - De ' ziel, wat is dat? Al deze vragen vormden een echte uitnodiging om eens dieper na te denken over het leven na de dood en een ware discussie ontplo~ide zich tussen gelovigen en nie t-gelovigen. · Verschillende argumenten werden heen en weer geslingerd: - Neen, er is geen leven na de doodo Ik zie mezelf nog niet op de wolken zitten met goud.en theelepel.t jeso - Maar, het leven na de ·dood kan je niet vergelijken met dit leven! - Och, het verzinseltJe van leven na de dood is slechts een zoethoudertje! - Wel, ik heb dat zoethoudertje nodig, het is een noodzaak te geloven in een leven na de dood, een hoop om verder t e leveno - Ik weet het niet! ~le konden besluiten dat ongeveer de helft het niet wist en de andere helft verdeeld was over het geloof in een leven hiernamaalso Maar iedereen was het ermee eens dat hoop en liefde de kracht zijn om verder te leven. De vergadering we:\d voortgezet met een tekst uit "Kerk en Wereld". Het was een verhaal over .een man die zijn vrouw verliest en troost zoekt door zich met de problemen van anderen bezig t e houde~n in het besef dat God zijn geliefde bij zich heeft. · ~è bespraken deze tekst en probeerden ons in de plaats te stellen van deze mano Wij zouden anders .gereageerd hebben, bijvoorbeeld door eerder steun te zoeken bij Vrienden, · familiel eden, kennissen, eigen kinderen. · verder werden nog de uitzonderlijke vormen van dood besproken, zqals : euthanasie, ve~branding i op.v. begraving, afhankelijk zijn van een machine. Er volgde nog een bespreking"llil1. een andere t ekst waarin twee l evensechte voorbeelden stonden over mensen wiens man of vrouw overieden waren en hoe ze dit beleefden. Tot s lot kwam Jan Baert nog even binnenwippén. Hij sprak over Allerheiligen en nam a l s voorbeeld Franciscus van Assisi, die eerst een echte deugniet was tot hij in contact kwam met mel aatsen en zich ten volle gaf aan God. De priaster verduidelijkte de echte betekenis van Allerheiligen. Het is het feest van alle ~verledeneno Wij dachten dat ·Allerheiligen het feest was van die m~nsen die uitzonderlijk geleefd had.den. Ook sprak hij over de dood in het geloof. Vroeger geloofde men in hel, vagevuur en hemel. Jezus heeft wel gesproken over hemel en hel maar nooit over het vagevuur of de voorstellingen die de mensen eraan gegeven hebben, zei hij. Hemel en hel zijn geen plaatsen, maar bekinnen hier op aarde. Met de ze bedenkingen besloten wij onze vergad.eringo Identiteitskaart van JP: - naam: jongerenpa:i;ochie - piaats van vergadering: lokaal boven de turnzaal. - dag en uur: de ouderen van 10 , tot 12u/ de jongsten van 14 tot 16µ Eén zterdag per maand. - g~slacht : jongens en meisjes __::_ -·beroep: katholiek jeugdbeleid - ouderdom: vanaf 12 j. - leidingsploeg: Marleen Schets, Langblok 5 Tel: 377 42 29 Igor van· Pevenage·1 Kesterbeeklaan 32 Tel: 356 47· 78

VoBo


We zitten vo°lop in de Driekoningentijd! Van deur tot deur trelcken de kinderen door de straten, soms met drie, meestal met twee af en toe zelfs alleen.

Hoe meer volk, hoe

kleiner de verdiensten natuurlijk! Jammer dat sommigen zich niet veel insparining getroosten om zich mooi te verkleden of om hun zangrepertorium wat uit te breiden.

De wijsjes uit grootvaders tijd

doen het nog steeds. Zoals: zoete ons varken heeft vier voeten vier voeten en éne staart is dat nog geen (pensje, wafel of centje~ waard?

Nieuwj~arke

- en ook de volgende "evergreen" is onverslijtbaar: Driekoningen, driekoningen, geef mij een nieuwe · hoed mijn oude is versleten, mijn moeder ~ag het niet weten mijn vader heeft het geld, op de rooster geteld! "Op de rooster tellen" betekende waarschijnlijk dat alles er door viel en er van vaders· loon: niet veel overschoot voor het huishouden, of heeft iemand een andere uitleg? . Wij vinden het Driekoningen zingen een mooie traditie! Maar wij denken dat meer zorg zou moeten besteed worden aan het voorkomen en aan de zang.

Welke vereniging durft .eens het initiatie f te nemen een wedstrijd Drie-

koningen zingen te organiseren?

Als gezorgd wordt voor wat prijzen, e.e n objektieve

jury en wat propaganda, voorzien we een groot sukses!

Iedereen zou er wel bij varen

en de kwaliteit zou er merkelijk "op vooruit gaan! Nu nog gauw enkele gezegden: - iemand die onder g'i en kloek gebroed is

iemand die vroeg vrijgevtchten en uitgeslapen is. \

- klok riepe = iemand naar buiten lokken bijv. een paar kinderen die voor je deur staan te draaien en te keren en wat drukte maken om .de aandacht te trekken van hun speelgenootjes binnenshuis. iemand die in zijn vièsem gekapt heeft = iemand heeft een erg stinkende wind laten ontsnappen in plaats van zulks op " •t euske" te regelen! - iemand die op ne wier zit -

~ls

=

iemand die in zijn slaap ligt te snurken (een korte tik met de elleboog helpt meestal)

je iemand in de familie hebt die van de preekstoel gevallen is, ja dan mag je weldra je voeten onder tafel steken (hopelijk)

- en om te eindigen:

Wat betekent "verengelesijre" ?

Wilan.


....------,;--.__

.

11 ........

, ../ L . . ..._go-~

"" -

WERE[)I.

" TONEE LGEZELSCHAP

0

Is het je ook al overkomen dat je je weken voordien zit te verkneukelen op een avondje uit? Meer bepaald een avondje toneel! Ik deel dan in zekere zin mee in de spanning die voor de toneelkring l igt in al het voorbereidend werk en in hel wel of niet slagen van het stuk, een spanning die bij mj j ligt in het nader komen van een ontspannende avond, waarbij ik niet wee t, wel ke waar ik voor mijn geld zal krijgen . Aan de ti t el van een tonee l s tuk heb ik in feite niet zoveel . Het blijft immers telkens een gok of het stuk en de manier waarop het voor het voetlicht gebracht wordt, me wel zal voldoen. Dit was ook zo bij het stuk "Wat doe jij hie r? " gebracht door Weredi tijdens het weekend van 14 en 15 november. Al was dit blijspel nu niet bepaald een dijenkletser, toch heb ik er echt van genoter:i . Het was een fij n stuk , gebracht zonde1· pr etenti e . Het is een fijne ervaring vast te stell en dat i n één stuk ernst en l ol hand i n hand kunnen gaan. Stel je voor hoe Adèle, het dier1s tmeisj e ( Kristien Wauters) en Frans, de huisknecht (Chris Deckx) reageren als Lou ise (Mieke Evenepoe l ) haar echtgenoot paul (Vik De Kempeneer) niet meer herkent. Verwondering , slaafse gehoorzaamheid en pan iek! En wat dan a l s

d~

vri jgezel en zenuwar ts Albert (Fons Van Laethem ) door

Lou~se

als Paul wordt begroet. De echt e Paul wil ze zelfs de deur uit, zodat deze dan maar om bes twil aanvaar dt het spelletje (psychi atri sche behandeling) van de persoonsverwisseling mee te spelen . Als dan ook tante Cla~ d i a ( Nel ly Leunens ) ten tonele verschi jnt wordt het pas echt leuk en s pannend; zij had Paul en Louise voordien nooit gezien. Uiteindelijk valt alles terug in zij n plooi wanneer Louise bekent dat het maar een spel was om haar man te straffen wegens het di kt eren van een brief aan zijn secretaresse (Kris Cornelis) onde r compromitterende omstandigheden. Je begrijpt we l wat ik bedoel! Zoals j e ziet, een doodsimpel gegeven maar op een ver fij nde manier uitgewerkt door Aldo de Benedetti. Wat de ve rtoning betreft kan ik ni ets anders doen dan iedereen proficiat wensen, maar mijn grootste Jof gaat naar akteur Van Laethem in zijn rol van Albert. Natuurl ijk is de r ol van psychia ter de geknipte rol voor Fons, maar een

ro~

moet gespeeld worden en dat deed hij op een grandioze manier .

Eerlijk gezegd , ik ben blij dat jk "Het pl e intje" gemist heb. Kritiekje.


LUSTIG

EN

VRIJ

Amateurtoneel trekt terug meer mensen aan. Is m~n de T.V. en zijn drama's beu of wil men terug kontakt met medemensen? Het was inderdaad voor een overvolle zoal dat eind november de Koninklij V.e toneel~ring Lustig en Vrij "Nacht in Hotel Regino" opvoerde. Voor het eerst werd ~ r gewe rk t met genummerde koart~n, wat soms nog eens monk liep, moor kom, al doende leert men. Re e ds bij het binne nkomen in de zoal werd men direkt in de juiste sf eer gebracht, het onthaal in een hotel, door mooie meisjes in geposte kledij. En ja hoor, het was een driesterrenhotel, met Maître d'Hotel in smoking. Ee n kort e inhoud neerpennen van dit stuk is geen kleine karwei, want stel je voor, kamers in een hotel die allen op elkaar gelijken. Een verscheidenheid van mensen die helemaal nie ts gemeen hebben, moor die bij toeval met e lkaar in kontokt kom~n, wat natuurlijk een boel misverstonden en wantoestanden meebrengt . Gelukkig is er het personeel om olle knopen te ontwarren en iedereen, of bijna, op zijn juiste plaats te brengen. Voor wie aanwezig wa s en alle hotelga sten aan het werk he e ft gezien mag men, denk ik, wel zeggen dot dit puik in e lkaar stok en dot de opvoeringe n met succes zijn verlopen. Voor de afwezigen zeg ik alleen "Les absents ont toujours tort" en wees volgend jaar op post . Het enige wat men opmer k t ls dot de auteur aan tekort aan inspiratie l eed toen hij het einde van dit stu k schr ee f want i e dereen in de zool zot gespannen te wacht e n op een denderende ontknoping moor ••....• die bleef uit. Prof icio t aan de 12 acteurs e n de regisseur . Ook wil ik de technische ploeg in de bloemetj e s zetten. Het decor wa s O.K. 1k was er .. !

- Vo0.1!. de. waJrmte. ze.t aU.e.).) u);t e.n dooJr. de. koude. k.1r..<mpt ai.lu bi., ze.gt de. me.ute.1i ür. de ~ f M. Kan ,te.mand dCUVt e.e.n voo1ibe.e..fd van ge.ven? - Ja, zegt Polle.ke.. In de wintvr. z,i_jn de. dagen ko1ite11. da.n ,i_n de.

zomvr. .


13

DAVIDSFONDS GRIMBERGEN

Aan het Davidsfondsgez a lschap t e z i en, was men niet in dichte drommen opgekomen cm o p die h e rfstzate rdag de Brusselse randgemeente Grimbergen van nabij te bekijken . Ee n ee rder kleine groep heeft het beleefd en zal het later nog wel e e ns overdoen. Een kleine harde kern bood zich aan op de trappen van de k e rk van Lot. Van die trappen reden we dan recht in de armen van de gids op de trappen van de kerk en abdij van Grimbergen. In 't Frans : la trappe. Helaas vonden we in Grimbergen geen Trappisten, maar Norbertijnen. Telkens als ik in Grimbergen aan de kerk kom, weet ik nooit of ik voor een kerk of voor een kathedraal sta. Laat ons afspreken dat het een kathedraal is die niet werd afgemaakt. Het is alsof men de kerk halverwege heeft dichtgemetst met rode bakste en. Met hun typische trapgeveltjes, zadeldaken en witte zandsteen vormden de 17e en 18e eeuwse huisjes op het kerkplein een gezellige omlijsting van abdij en kerk. In de "golden sixties" ~ad men het plan opgevat om de kerk af te maken tot een echte kathedraal. Staat, provincie, gemeente en abdij, allen stonden ze klaar om hun steentje bij te dragen: enkel de toenmalige kardinaal vond dat men het geld elders beter kon gebruiken. Van daar dat de kerk er nu nog bijstaat alsof men ze middendoor heeft gezaagd. Eén van de me est indrukwekkende . "meubels" in h e t kerkinterieur is het orgel dat gedurende ver s cheidene decenia één van de beste van Europa is geweest, tot men het in 1911 restaureerde; van toen af klasseerde men het bij de slechtste van Europa . In de abdij betraden we natuurlijk ook de kapittelzaal. Dit is zowat de gemeenteraads z aal van de abdij: all e b e langrijke beslissingen worde n e r door alle paters e n broe d e r s samen genomen in samenspraak met d e abt. He t was er muisstil, a lsof we het heilige de r h e iligen binnenstapten. Alleen ons Erika vond h e t er niet zo kapittelachtig, want ze maakte er een luidruchtige spee lzaal van. Lustig "kapikke lde '' ze houte n trede op en houten trede af. En al s of dit heiligsche nne nd lawaai nog niet genoeg was, schaterlachte z e e r nog bij ook . De gemee ns c hap t e lt een 40-tal pate rs en broeders. Hun wedde vormt de bron van inkomste n van de abdij. Onder het hoofdschip van de ker ~~ rusten een respektabel aantal gewezen lichamen van afgestorven paters in een krypte. In deze moderne tijd is men niet meer zo scheutig om de kisten vertikaal naar beneden te laten schieten doorheen een gapende opening in het plave isel. De begraving gebeurt dus nu bovengronds. De ganse week ging g e bukt onder wind en regen, doch de z e zaterdag baadde in ee n mooie herfstzon met kle urrijke novembe rbossen. Het was, omringd van deze goudgele kleuren, dat we het vervallen Prinsenkasteel bezochten met in de sta llingen het muse um voo r oude technieken. Daar stond ook nog een bierwagen te pronken met ge span uit Lot-Kesterbeek. Het opschr i ft luidde : VAN ROY. Met nog wat late herfstzon in de rug werden in een draf je nog 2 waterm6lens bezocht : de Tonnemolen en de Liermolen die we dan ook echt hebben zien draaien van binne n e n van buiten. Me n d e ed er namelijk koren op de molen. Het stof v a n de bloem konden we g e lukkigli j k doorspoel e n me t een lekker Grimbe r gs abdijbi e r. En on s Erika blee f maar herhal e n wannee r ze nu op die mo len s mocht z itte n. Dani ë l Walcki e r s


l"

Melanie ·: ~ Jeestuoot' · .aan Groofj e··

.~·f<;:~,:

. "'.

. M~r waar is ._,.,......_;_ Gvoo~j~?.. .~; ....

In de verg ee tho~k h ebben we ee n pakje oude zoekplaatjes wee rgevonden. Weet je wat (~~n zoe kplaatje is? Dat is e~n tekening waarin opzettelijk ee n of andere figu ur werd verbo rgen. Mees tal zit het in de grillige vormen der boomtakken , in de plooien va n de kleren, i n de wolken, of ver nuftig in het lijnen spel van he t hoofdmotief . Àls ~e n het plaatje omkeert, of me n be kijk t het me t halfges l o te n wimpe rs , kan men het verborgene ontdekken . Deze zoekplaatjes z ij n waarschijnlijk honderd tot honde rdvijftig jaar oud. In e lk ge val stamme n zij uit de tijd toen <le me ns a n zich nog met weinig konden vermäken. Toe n was er nog geen radio of televisie en boeken waren zeer duur of nog weinig verspreid onder het ge wone volk. Deze zoekplaatj e s zi jn vaa k kinderlijk na ief, maar geven een vertederend e n duidel i j k bee ld o ver de ma ni e r waa rop onze overgrootouders zich gGzellig in familiekring konden be zighouden . De oplossing vari deze twee zoekplaatjes staat op pag.ina 38 .

************ ******* - Papp-i.e., wa..vwm 1te.i.ke.n pMgehwlJde.ri elk.a.M. de ha.nd vbb!t de bulf.ge.me.e.J.>tVt·? v1taa.gt Twurk.e. a.a.n û.jn va.de1i. -Loute.k :tJi.ad..i..ti..e., jon.ge.n., riet zoaû de. bokJ.>e.Jr..-6 vb6t he.t be.g-ln van de. wed-ótJz..l jd. Vokte.Jt: En he.e.6t uw zoontje. al de. ma.ze.ten gP..ha.d, me.v1touw? Moe.deur. : P11a.a;t a.. u. b. wa..t za.c.h.te.tr. doktvr.. A.f.le.~ wat lt..i_j nog rz...i.e.t. ge.had he.e.M w.U'. h.-f"j he.bb e.11 .


-.

~o

.fiff

~t

K.w. e . ;()0-N\

~~

1

to tk

15

.

. _ _ __

Gt l ~t~ ~

cloti~' -lel h~te -UW(

1q 1>3. -

- Svué Vv.oo~ ~~ b~ . .éope,,,. """'<J tot ~t. /.YléeM

~

ke,<:n~ ~

Wl

. wo~o~~ ~ 19~ (~UOllL~

· Û>w.~&M~ ~op

2

!Jei:,. zg. ~~­

~ .~ /(9it3o. ~~~ ~ E V~ ~VJ~é gl - tel: 3 t'- 22. 99 _ ~~. 16oofe5 . ~ /.)~~ g ~.

vn.

- ~~ 3· ~t~ ~ ki: ~ OUfJt ".i.e.~ - j~ ~ (~~kWB·~)

!1~~ ~ ~

()~~

r -

10/ 1

b/~ 2Dl7 ~ st~d

(M/)· ~ MA!>J ~fu.ck ·~~

~ E. Vt>tk~ .

.

.

Z::> olxt ~ -k~

-

·-...... - ·

-·------ ------------

- ----·--- -·-- -··-- - - - -·

.-.

~--

-·.

-<-ve

~~ U.


16

RBlAKTIENIElMS - REIW<TIENIElMS - REIW<TIENIElMS - REIW<TIENIBMS

- Zij die ons verenigingsnieuws bezorgen kunÎ1en vanaf nu hun artikel opfleuren met een foto (wit-zwart) inzover de kwaliteit voldoet an zonder probleman te worden gefotocopieerd. - Bij het begin van dit nieuwe jaar wens ik er de nadruk op te leggen dat je met klachten betreffende uw Lotgevallen en zijn bedeling terecht kan op de redaktie. Wij doen er dan wat aan. - De bijgewerkte lijst met de namen van de wijkverantwoordelijken en hun respectievelijke sektoren ziet er alsvolgt uit: Jan Blijkers , E.Debusscherstraat 44 : Debusscherstraat en Kerkstraat. Rudy Coone, Hauwaertstraat 22 : Kesterbeeklaan (deel 2) , Hauwaertstraat, r::~:>nder­ veldstraat, Kerkhofstraat (boven de brug) en de H. Consciencestraat. Anna debusscher, Kesterbeeklaan 20 : Kesterbeeklaan (deel 1), Sollemberg, Spoorwegstraat, Ransberg, I.akenberg en de Veldweg. Werner Godeau, Zittert 28: Zittert en Langblok. Ludo liessens, MJlenstraat 36 : J . Springaelstraat en MJlenstraat. Lucien Lot, Kerkstraat 2: I:Morpsestraat met de nunmers 1/ 51 en 2/ 116. Roland Lot, Beerselsestraat 130 : Sashoek, Klarissenbos, Kerkhofstraat(beneden de brug) en Beerselsestraat(boven nunmer 100) . Germaine Ghyssels, Stationsstraat 185: Stationsstraat (over de vaart) . Theo O, Sermonstraat 109 : Senronstraat, Bergensesteenweg (Smis-Brukan) , Nerem en Laak.linde. Florine Suenens, Blokbos 28 : Dworpsestraat met de nunmers vanaf 53 en 118 en Blokbos . Luc Tavano, Kloosterstraat 17: Kloosterstraat en Goutstouwersstraat . Coleta Tresignie, Beerselsestraat 22 : Beerselsestraat (onder nunmer 100) en Kapellerond. Rik Vaeye, I:Morpsestraat 66 : I:Morpsestraat met de nunmers 1/ 51 en 2/ 116. Jan Vandendriessche, Fr. Walravensstraat 139 : Walravensstraat, Dreef, Bergensesteenweg (Smis-Zuun), Grensstraat en Chevroletstraat. Theo Velleman, P. Dewildestraat 17 : Terlaak, Breedveld en Dewildestraat. Edward Verhoeven, Zennestraat 87 : Huysmanslaan, Zennestraat, A. Denystraat en Stationsstraat (centrum) . Luc Hollemans, Zennestraat 85 : Abonnees die hun Lotgevallen via de post ontvangen.

****************** WAARHEDEN VAN WIKKES - WAARHEDEN VAN WIKKES - WAARHEDEN VAN WIKKES - Rembrandt heeft 700 schilderijen gemaakt en de Amerikanen hebben ze allemaal , alle 7000 . - Wat een advokaat, hij bracht de jury zo in de war, dat ze de rechter naar de gevangenis stuurden . - Antiquiteiten zijn dingen die door één generatie gekocht werden , door de volgende generatie weggegooid , en door de vo lgende generatie voor veel geld weer gekocht .


17

MET K.W.B. NAAR DE DELTAWERKEN We pikken terug aan bij d e wal, want daar kr ee g Frans De Mey ei nd e lijk zijn beloofde koffie. Onder een stralend zonnetje ·kwamen wij aan d e Haring v l ie tda m. Voo r inf o rmatie ging ~a we · eerst naar enkele documentaire filmpjes kijken om d e uitl e g van d e ·pla atse lijk e gids beter te be gri jpe n . Binnen in de dam kregen we dan uitleg over de we rking va n de machines . Nie ts werd aan het toeval overgelaten ·om bij eventuele defekten onmiddelijk d e nodige maatr eg elen te nemen om rampen t e voorkome n . Na ee n korte wandeling langsheen de dijk gingen wi j terug naar on ze bus . Maar . . . onz e chauffeur was spoorloos. Sommige mense n hadd e n gezien dat d e Nederlanse bu s , die naast de onze s tond , bestuurd werd doo r ee n dam e . En ... als a ll e gordijntjes d an dicht z i jn kwam en er rare gedacht e n over di e c h a uff eur. Maar gelukkig b l e ken ze ve rk ee rd te zijn . Wan t ..• wie kwam gind s in de ve rte alleen afgewand e ld ? Ind erdaa d , het was onze c hauff e ur . Hij was e fken s gaan wandelen , e n zijn uurw e rk uit het oo g ver lor e n . Toen k wamen de woorden va n Dir k Vaeye terug in her inn eri ng . Met d e af daling va n d e Lesse was die ch auffeur ook te l aat op de afges pro ke n plaats . In d e cafetar ia werd er tusse n pot en pint en bote r ham nog d r u k nag e ~raa t over het s luiz ensys teem , te r wijl een zee mee uw o ns liet genieten va n haar vliegk unst en. Van de Haringvlietdam gi ng het nu richting Sc h o u wen . Lang s deze wegen kwamen wij in de echte pold erv lakte . De ve ld e n ware n hi e r vee l natter da n in d e grensstreek. In d e beken l a ng s h ee n d e wegen st aan vee l ve tp l an t e n . Deze z uig en veel water op , e n dit i s er h ie r ge no e g om d a t de ve ld e n er v lak bijliggen. Het overtollige water moet v ia de grachten en beke n zijn weg vinden naar z 2è. Alle ver hogingen in het l andschap zij n h i er d i jken . Achter de grote zeedi j ke n zijn er imme ~ E no g delen van de po ld e r s di e so ms bij hoge waterstand overstromen . Dit zijn dan nog eens kunstmatige vergaarbakke n voor het overtollige wat er . Hi e r kunn e n faun a e n flora rustig overl eve n. De Ooste r sc h e ld e i s immers de kraamkliniek va n onze no o rdz ee . Om de s to rmv lo e dk er in g te bereiken moeste n we ove r de 3 k m l a n ge Zeelandbr o g . Deze brug i s de e n ige ve rbinding tu sse n het vaste la n d en het kun st mati g aa n gelegde e il and Nee l tje Ja ns. Hier konden wij ee n k i jk j e n eme n in de grote tentoo n ste ll ing over de dij ken van vroeger e n nu , de ve r sc h i ll e nd e uitv oer i ngen van het 6el ta~ plan, en de stri j d van Nederland tege n het water. De reeds ge no emde br ug za l n a de ope nin g va n de ni e uw e rijksweg N57 op 4 n ovem be r 1987 afgebroken worden. De nieuw e ver binding naar het vaste land loop t dan over de st orm v lo e d ke r ing. Graag h a d me n d e brug l aten staa n a l s ee n monument aan de De l ta werken, maar om tec hni sc he redenen was dit onmoge l i jk. Na ee n· kort be z oekje aan h e t s tadj e Zie rik zee re e d onze bu s terug richting Be lgi ë . Wij laten onz e Noor d erbure n n og wat Guld ekens verdienen door ge brui k te mak e n van hun tolweg over het water , en daarna de ferryboot ove r d e Wester sc h e ld e. Na een kwartiertje varen k onden we ve rd e r rij de n met de bus . Al s afscheid aan Neder l and gi ng en we o ns buikje nog 's vu ll e n met heerlijke mosselen . Ph ili p inn e, d e mosse l gemee nt e bij uitst ek moet het hier he b be n va n de Be l ge n . Tw ee o p d rie k l anten zijn Belg, en dank z ij o ns k unn e n h ier 'n vijfta l restaurants hu n kost ve rdienen met mosseken. Enke l e dapperen va n ons geze l schap zonge n van "we gaan nog niet naar h ui s, ons moeder is ni et th ui s " . Maar . . • d~m o eders waren er bij, e n sa me n gingen ze bl ij n aar hui s:-Het wa s ee n fantastische u itstap g eweest va n d e K. W.B . n aa r de De ltaw e rken . H. Vaey e


18. Sint Ceciliakoor Lot

Zoals beloofd in een vorige uitgave van Lotgevallen, weer wat nieuws van ons Sint-Ceciliakoor. Traditioneel houden we ons teerfeest in de maand september, doch om onze aktiviteiten een beetje over het jaar te spreiden, had het dit jaar plaats op 21 novemper, . feestdag van Sint Cecilia onze patroonheilige. Met onze augustus-ui tstap naar Essen nog vers in het geheugen, zie vorige uitgave . van Lotgevallen, werden de voorbereidingen getroffen. Onze vrouwen zorgden, naar jaarlijkse gewoonte , voor het eten. Zaterdag 21 november , 20 uur. Het feest kon beginnen. Een versierde zaal en een prachtig buffet wachtte ons op. Elke schotel van klein tot groot was versierd, en hoe ! Maar . . . we moesten er nog afblijven. Eerst het aperitief. Na het tafelgebed werd het buffet aangevallen. Iedereen kon naar hartelust kiezen tussen het grote aanbod. Voor zover mogelijk was het nog lekkerder dan dat het mooi was . Uiteraard werd er nog gezongen, letterlijk gezongen bedoel ik, niet dat we teveel dronken. Alhoewel het zingen misschien wel gemakkelijker gaat met een Gezongen dus , Freddy onze dirigent gaf ons de begintoon en we glaasje op . brachten voor onze aanwezige familieleden een staaltje van ons kunnen. Ons aller Maria en Co l eta hadden echter voor DE verrassing gezorgd. Zonder ock maar iemand te verwittigen hadden zij onze a llerbeste Vlaamse charmezanger uitgenodi gd : Eddy Wally ! ! l1aria stelde hem het koor voor en tot eenieders vreugde . zong hij voor ons een liedje. Coleta was wel een cijèje spoorloos, maar daar moet de emotie voor iets tussen zitten. Van de emoties bekomen werd overgeschakeld naar het dansgedeelte van de avond . Tussendoor werd nog een paar spelletjes gespeeld. lachkrampen had wel iedereen. In de vroege De klok stond echter niet stil en het werd steeds later. uurtjes gingen we naar huis. We dachten misschien wel reeds aan volgend jaar . -~ -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Onze kalender was hiermee echter niet afgelopen, op 12 december gingen we voor de tweede maal naar het Guldenconcert. De derde uitgave van dit concert, mocht echter niet zoveel publiek ontvangen dan de andere jaren. Verschillende verenigingen konden echter de aanwezige publiek in de ban !1.ouden. - =·-==-=-=-=-=-=-=-=-=- =-=-

Op 19 en 22 december stonden een optreden samen met het ORFF-ensemble van Lot en het Stokkelse Sint- Ceciliakoor op het programma. Eerst in lot en dan in Stokkel. De volledige groep bracht een Kerstevocatie, dit was voor ons iets nieuws. Voor de drie verenigingen was het een aangename ervaring om samen iets te verwezenlijken . Van het talrijk aanwezige publiek kregen we een warm applaus.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Met het Tenslotte nog de Kerstnachtviering en de hoogmis van Kerstmis. verzorgen van deze twee eucharistievieringen eindigde voor elk koorlid het koorjaar 1987. Een van de wensen van elk koorlid, is dat U erbij komt. Een aantal koorleden zijn de laatste jar en getrouwd, sommigen daarenboven verhuisd zodat nieuwe leden een noodzaak zijn geworden. Net zoals in vorige Lotgevallen reeds stond, kom eens babbelen, kom eens luisteren, vraag wat inlichtingen (bvb. aan Gaston Debognies of aan Achiel Heymans of aan .•. ), Zeg nu JA, zelfs als je denkt of zeker zijt dat je niet kunt zingen, en je zult het U niet beklagen. Allerbeste wensen aan alle lezers van lotgevallen voor 1988 Het Sint-Ceciliakoor


BEERSEL

'n Buitenkans voor liefhebbers van een 4agje sneeuwpret. Deelname : Busreis + materiaal Enkel busreis V~rtrek

om 7 uur

aan

leden Vakantiegenoègens niet-leden Vakantiegenoeg~ns leden Vak~tiegenoegens niet-leden Vakantiegenoegens .

.

460 F

530 F .. 26Q · p.

· 330 F

het gemeenteplein te Huizingen.

Reservatie alleen mits betaling van deelnemingsprij·s op rekening nr. 000-0987845-94 of met gekruiste check ·op narun van BUELINOKX J .P., Langblok 15 - 1660 ~t. · · Bij twijfel of er sneeuw ligt, telefoneer in elk geval op ·30/1/88 of 27/2/88 tussen 18 en 20 uur naar volgend telefoonnummer : . 02/377.76.86 en luister eveneens naar Stadsradio Halle FM 105.6 • .

-----------------------------------------·-------~-:x . . ~.

,•

INSCHRIJVING LANGLAUF MEr INITIATIE IN DE HOGE VENEN Naam :

Schrij.ft in met ersonen voor ZONDAG 31 JANUARI 1988 of (* ) schrap wat niet past

Lid Vakantiegenoegens

Naam - - - - - - - - - lichaamslengte

ZONDAG 28 FEBRUARI 1988

(*)

ID"$NQ werkelijke schoen- - - - - - maat

Inschrijving sturen naar J .P. BUELINCKX, ·Langblok 15, 1660 Lot.


CHIRO EUREKA EN FANTOMAS VIERDEN'

KRIS TOS KONING

..·

,.;

Het was op zondag 22 november koud en vooral nat weder, niet de ideale omstandigheàen dus, om zoals andere jaren het geval was, een dorpsspel te spelen of richt ing bos .te trekken, maa.r. gelukkig •• • deze keer was het binnen te doen. Het werd èen reuze knutselnamiddag voor iedereen. Meer dan vijftien weinig gekende knutseltecl;mieken werden door onze eigen leidingsmensen gedemonstreerd en aangeleerd.

Voor elke leeftijd was er wel iets specif±eks te vinden ·an we noemen er

een aantal van op.

Hierboven bijvoorbeeld werden borden door de vlam van een kaars

helemaal zwart gebrand, waarna er zeer mooie tekeningen in konden gemaakt worden. Uit wol en stof konden popjes vervaardigd. worden, je kon schminken of je laten schmin·- · ken, je kon schaduwtekenen, emailleren, klei bewerk~~ onder toezicht van een echte pott~nbakker,

muziekinstrumenten maken met waardeloos materiaal, doekjes bedrukken, papierweven, brief'papier versieren, en nog veel, veel meer.

Meer dan honderd kinderen kwamen met ons mee knutselen en amuseerden zich ~ostelijk, reken maar ! Alsof de gratis toegang nog niet voldoende was, kregen ze naar het einde toe nog zo'n heerlijk warme kop chocolademelk en een pannekoek.

Iedereen

was tevreden, ook wij de leiding, die als enig doel hadden, de kinderen een plezantë namiddag te bezorgen en ook een aantal nieuwe gezichten te ontmoeten. Zowel voor het ene als voor het andere was de Kristus Koning - namiddag een succes ! We kunnen nu reeds vertellen dat we alweer op zoek gaan naar nieuwe methodes om knutselen echt tof ~e maken en je in de toekomst zeker en vast een herhaling van dit geslaagde evenement mag verwachten. Op ·de volgende bladzijde krijg je nog wat meer te zien van wat het op 22 november allemaal geworden is.


leidster Anja leert een

~ta.l

kinderen.hoe. met een houten latje,

een paar na.gels en een handvol k:roo:okurken een heus muziekinstument

Dat het er soms wel wat rumoerig aan toeging, kan je je waarschijnlijk wel inbeelden, maar ja, als 't maar plezant kan gemaakt word.en.

is,· nietwaar ?

Veerle heeft het blijkbaar niet makkelijk bij het uitl~ggen van haar knutselteohniek. Vingerpopjes maken is dan ook helemaal niet zo eenvoudig als het er uit ziet, al lijkt. Iucien "den truuk" tooh va.at te hebben.


_._,

••

·····:t

. ' • • ' .' '.'. F_ -~ ~ ;.'?~:-: ,' " p1cht .P11~. hw~ ·-. ~·;:-:·,<..·~·<." --:.·... . •

." :o p .-.de .I~tt~tj:· ~:,~ " "::·. -; . ,.""~,·.. .:. , • • -·

·~."

"

·

"" r ..;.. " .

·~r- ~; -~·.:. -~ .

":J.j.. -;._".;. "r· ... ~·. ~-,• '__:; ~-~~-· "·

. : ....\"~·:·.:.~.

· 1';,

····.

."~-..•·" 1.:~...:'.

VOLLEY LOT biedt ook dit jaar weer· r:iieuwe... kansen aan voor ·een- dag · sneeuwpret . . . ·in de HOGE VENEN. · <· "

..

~.

Deze uitstappen .staan ~-volg_ende

data:

o~P.n

- ~ ondag

voor

ALL_E._BEL~NGSTEll[NDEN

17 j a nuari 1988;

e n ga a n doo

·.·

-zaterdag 30 januari 1988; -zondag 7. februa~i {988; -zaterdag 27 fe~~uari 1°~86.

.. ,. Deelname: Rei s, fooi buschauffeur, verzekering en . huut":v.an ·het skimateriaal - - - kosten samen 480 fl'. · ,. .. '". " ,. ·. ' Wie e igen materiaal bezit betaalt s l ~cht,s . 2.8 0 fr. voor çje 9~srit. VeI_t!.e~:

om 7 u. stipt op het plein te Huizinge.ri., · terugkeer r ond 19 u •.

_!.nfo_e~ in~c!)_rij~i.!:!_g~n: (tot de a utobussen volzet zijn)

bij Jean Pierre Buelinckx, Langblok 15, 1660 .lnT. tel. 377 .76.86._ .!!_e~ervatie kan al l een mits betaling van de deel nem~ngsprijs •. ··.•.

1 GAAT NIET VOOR BIJ · ONVOLVOENVE

SNEEuW·l ··

Gelieve hiervoor de dag v66r de ui tstap te bellen tussen 19 en 20 uur. Geen s neeuw = geld terug.

naa r ·· J ;P~Bu~linckx~

e n dit

============ == ============ ======:::c::: ========~==========================~=

Inschrijvingss trook·

Naam:

..... .... .... .... ....... .... ..... ....... ..."....................... ... "

Adres : ........ . ..... .. ....... .. . . . ..... . ., ........................... ·...... . schri jft in voor: Datum Werkelijke Naam Lichaamslengte schoenmaat . "

.. ..... .. ...... .•... •

••••

••

'

."" 1

----.....•.. .... " . "

.... .." ~

·---· ..""....., " ...

"

'•

..

(

~.

"

...-

~~

-;;

."

.-

·" . .

. ~ ..·" .

•.,:•


21

1 oc

n1euv3

1

23 • WAT ZIJN DE VERPLICHTINGEN VAN EEN MILITAIR MET ONBEPAALD VERLOF? 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

De militair m~t onbepaald verlof moet zijn militair zakboekje v of het als zodanig geldend document, alsook zijn laatste aanwijzingsbericht voor wederoproeping bewaren. Verliest hij één van deze documenten °dan moet hij zijn korpscommandant daarvan ver'w i ttigen . Er mogen op deze documenten geen wijzigingen worden aangebracht of bladen worden uitgescheurd . De militair met onbepaald verlof moet antwoord geven op elke vraag om inlichtingen die hem door de militaire overheid wordt toegestuurd. Om postzegels uit te sparen , kan je het schriftelijk antwoord afgeven op de dichtsbij gelegen Rijkswachtbriga~ . ~ de , die het dan doorstuurt. De militair met onbepaald verlof die tijdelijk zijn verblijfplaats verlaat maar in België blijft, moet ofwel zijn familie, of indien zulks niet mogelijk is, de burgemeester op de hoogte brengen van de datum van vertrek, het adres en de vermoedelijke datum van terugkeer . Hij mag in geen geval die afwezigheid inroepen als verantwoording , wanneer hij laattijdig aan één van zijn verplichtingen zou voldoen. Kiest de militair met onbepaald verlof een andere gemeente als verblijfplaats dan moet hij het gemeentebestuur · v66r zijn vertrek hiervan in kennis stellen . Binnen een termijn van 14 dagen volgend op de datum van die mededeling, moet hij zich aanmelden bij het gemeentebestuur _van zijn nieuwe verblijfplaats . De militair met onbepaald verlof is voor de goede staat van zijn mobilisatiekledij geldelijk verantwoordelijk . Die kledij mag noch in zijn geheel, noch gedeeltelijk gedragen worden, tenzij hij hiervoor toelating heeft . Hij mag de kledij niet in bruikleen afstaan aan derden . De militair met onbepaald verlof mag zonder toelating van de Minister van Landsverdediging , geen verbintenis aangaan bij een buitenlands leger. De militair met onbepaald verlof mag gedurende ten hoogste 3 maanden het land verlaten zonder daartoe de machtiging te ~ ,: -~· moeten vragen aan de korpscommandant die hem beheert . Hij moet dan echter aan zijn familie , of ~ndien zulks niet mogelijk is, aan de burgemeester mededelen : de datum van zijn vertrek, het adres en de vermoedelijke datum van terugkeer. Voldoet hij laattijdig aan zijn verplichtingen, dan kan hij in geval van nalatigheid dat niet als reden inroepen . Machtiging om het land te verlaten wordt aangevraagd aan de korpscommandant die de militair beheert : -- schriftelijk~ - voor meer dan 3 maanden naar het buitenland; - iemand die aanvankelijk maar voor 3 maanden in het buitenland zou verblijven en die deze periode wenst te verlengen .


22 9. Na ontvangst van de machtiging om het land te verlaten wordt die geviseerd door de burgemeester, behalve indien hij reeds voor een periode van minder dan 3 maanden in het . buitenland verbleef. De militair m.et onbepaald verlof moet echter de burgemeester QP de hoogte ' brengen van zijn machtiging. 10. Beschikt men ·o ver zo een machtiging en gebruikt men die niet bihnen een termijn van 3 maanden, dan verwittigt men opnieuw de burgemeester en de korpscommandant . 11 . Komt de militair met onbepaald verlof met zo een machtiging toe in het buitenland, dan moet hij binnen de termijn van 14 dagen de B'e lgische_ diplomatieke of. co'nsulaire ambtenaar van zijn aanwezigheid in dat iand in kennis stellen . Hij mag dit schriftelijk doen en voegt zijn machtiging erbij . Die machtiging wordt hem geviseerd teruggezonden •. . ' . 12 . 'verandert een militair met on.bepaald verlof , die met een machtiging in het buitenland verblijft , zijn verblijfplaats naar een ander land : da~ moet hij zijn, vertrek en aan~~mst aan de Belgische di~lomatieke of consulaire ambtenaar iri de verschillende landen van verblijf mededelen . 13 . Bij d e finitieve terugkeer naar België ; moet hij zich binnen de 14 dagen aanmelden bij de burgemeester. Hij zelf bre~gt schriftelijk de korpscommandant op de hoogte van zijn terugkomst. 14 . Een militair met onbepaald verlof die naar het buitenland gaat en die op de scheepvaart werkt, moet dezelde formaliteiten vervullen. ~emand die bij de koopvaardijvloot aanmonstert (Belgische of buitenlandse vlag) , zendt een getuigschrift naar de korpscommandant die he~ beheert . Het getuigschrift is te verkrijgen bij de instantie waarvoor hij vaart . De naam van het schip vermelden en de verandering van schip mededelen. 15 . Let wel : de Minister van Landsverdediging kan de militairen met onbepaald verlof verbieden het land zonder machtiging te verlaten . In dit gev~l wordt de weigering met redenen omkleed.

.

(wordt voortgezet)

****************** Wintertypes van A tot G Radio en T V geven in hun wegenberichten telkens ook het "wintertype voor bruggen en wegen" aan met een letter. De mogelijkheden gaan van A tot G. Welke de precieze betekenis is van ~eze letters wordt in onderstaand lijstje vertel d dat ons bezorgd werd door de dienst "bruggen en wegen" bij het ministerie van Openbare Werken. A. Geen wintertoestand . Zeer zacht weer. B.Wint e rtoestand, zel fs met strenge vorst, zonder gevaar voor het ver]f.eer, tenzij een sporadisch e kans op · zeer lokale ijs- of rijmplekken . C. 7.0ch ~~ndkoude met gevaar voor vorming van rijm- of ijzelplekken, lichte snee uwval. c ~ 2.K oude avonden of nachten, met gevaar van vorming ·.van rijm- of ijzelplekken, lichte sneeuwval·. D.Verschillende slechte weertoestanden met beperkte invloed op het verkeer: sneeuwbuien, algimene aanvriezende mist of ijzel, vorst o p natte wegen, enz. E.Harde en bestendige wi n tersituaties : algemene snieuwval o f slecht weer met zwar~ storingen van h e t ve~keer. F. Harde en bestendige winter.situaties; waa~van de · gevolgen een zware ontreddering van de ekonomie van het land ku nnen meebrengen. G.Uit zonderlijke onvoorziene situaties met plots karakter en van korte duur, welke een o nmiddelijk } optreden noodzakelijk maken.


23

PREMINIEMEN

LOT

SpelVt.6 van Lot

Vie.de..kik, He...f.mut, Jukge..n, Johan , Pe..te.k, Gunthe..k, Gunthe.k, Miehae.f, ChkÁJ.:itophe., Ste.phane., Gke.goky, Patkiee. e.n ChkÁ../.:i. T~a.-i..n.Vt

en

~~

LISSENS Cfe..me..nt e..n VEBELVER Yvette.

Lot - Al.6e.mbVtg : 0- 2

Ee..n kfe..in mÁJ.:ive.k.6tand in de. ve..kde.diging van Lot e..n de. te.ge.npMüj kwam aan de. win.6t 0-7. Na 70 minute.n in de. e.e.k.6te. he.i6t kwam Lot bijna aan de. ge.fijkmake.k . Ee.n goe.d e.n kap voe.tbaife.nd Ai.6e.mbe.kg kwam dan aan e.e..n 0- 2 vook.6pkong juÁJ.:it VOOk de. kU.6t. Ve. twe.e.de. he.i6t we..kd gkote..nde.e..i.6 ge..6pe.e.fd op de. he.f6t van Lot, WaM de. doe.fman e.n zijn ve.kde.dige.k.6 ve..khinde.kde.n dat de. .6eoke.. nog zou opfope.n . Op e.e..n uitbke.ke.n na van He...f.mut Ho 6man.6 die. he.t e..e.kvoi doe.ipunt wou make.n, bie.e.6 he..t 0-2. Lot - Bit.uk.om: 1-1

Ve. we.d.6tkijd ve..kioopt he.e.f .6poküe.6. Na vij6üe.n minute.n in de. e.e.k.6te. he.fót dwinge.n onze. kfe.intje..6 e.e.n hoe.k.6ehop a6 op de. ke.ehte.k6fank . He..f.mut- ne.e.mt he.t op zieh om he..m te. gaan .6ehoppe.n. Hij bke.ngt de. baf goe.d vook doe.f, waM Johan Baude.ie.t, he.t fe.de.k vookbij de. be.zoe..ke.nde. doe..f.man .6ehopt. 7-0. Vit i.6 ook de. .6QOke. me.t de. kU.6t. Na de. kU.6t komt Bkukom nog 6e..f opze..tte.n, maM onze. doe..f.man Vie.de.kik i.6 niet van zijn .6tuk te. bke.nge.n , doeh te.ge.n de. ove.kmaeht moe.t hij zwiehte.n e.n Bkukom komt te.kug tot 7-7 . Op he.t einde. ianee.e.kt Gke..goky zijn vkie.nd KkÁJ.:itoó die. nog ge.vaMfijk komt opze..tte.n vook het doe.f van de. te..ge.n.6tke.ve.k. He.t bfijót 7-7 .


~

-----~


25

De avonturen van Pietje Puit

Veel te goed is andermans gek

1) Och , och , wat zag Puntsnuit, de spitsmuis u er berooid uit ! Ze zat rillend van kou en bleek van de honger tegen een paddestoel aangeleund. -"Jij schijnt ook niet in weelde · te zwemmen , wat is er met jou gebeurd om zo aan lager wal geraakt te zijn?" vroeg Pietje Puit bezorgd toen hij haar zo vond .

2) - "Ze hebben mijn hele nest omgespit,'' zuchtte Puntsnuit. "Ik ben alles kwijt en dool al dagen rond." -"Wel arme duts," zei Pietje . "Hier zie 1 neem mijn trui en hier heb ik ook nog een stuk pierenworst voor je er weer wat bovenop

je, dat

~al

he~pen ."

De spitsmuis dankte overgelukkig en ging vol nieuwe moed op zoek naar een andere woonst .

3) Maar Trilvlerk , een jonge. mus , die li ever lui dan moe was , had dat allemaal gezien en

gehoor~ .

Ze kwam v66r Pietjes

voeten gefladderd e n schreeuwde luid : -"Och, Pietje, goed Pi etje, ik heb toch zo'n honger en kou . Geef me dat ándere stuk pierenworst en je hemd!"

4) Pietje vond die manier van klagen wel wat brutaal , maar hij liet zijn goed hart spreken en gaf Trilvlerk zijn laatste stuk pierenworst en zijn hemd . - "Geef me nu ook nog je petje , " zei Trilvlerk , "want ik h eb · zulke koude pootjes.

11

5) Dat vond Pietje echter wat overdreven . -"Wel jij kleine schelm , " zei hij . "Je wilt misbruik maken van mijn goedheid! Hier mijn hemd e n mijn stuk pierenworst terug e n maak dat je weg komt!" Pietje had groot gelijk. We moeten steeds bereid zijn om anderen te helpen, maar er tevens voor oppassen ons niet te laten uitbuiten want : "Veel te goed is andermans gek . " F . DW


Enkele j aren geleden versc heen e r in Lot.gevallen "Ons jeuqdhoekje. Maar door gebrek aan belangs tel l ing vanwege de kinderen van toen , verdween deze rubriek . We willen nu een nieuwe pog:i.ng wagen om u-~ z üm of de heden<'la3gs e kinderen meer tijd hebben en of ze t::en inspünnin9 wil i..en doen om mee te werken.

11

Daarom, beste meisjes en j onge n~ , een 0 p roep om ons moo i e opstel len , leuke gedichten, plezante nï:)ppe ri, moeilijke :c;:iadsE:· l s , en0 .. • • op te sturen of te b ezor ge n. Er zal ook een prij svraa.g

TUssen de verschillende prijzen verloot worden. Jullie moqen kiezen uit

~ijn,

waaraan alle kinderen mogen meed;)en.

.in~encHngen

en juiste oplossingen zull e n e r

boeken , puzzels , speelgoedauto's , po.f.Jpen, ve c EgE~ rief en gezi:ü schapsst:»ell e tjec .

Zieh i er de eerste opg ave

3

4 'S

.......

---~---~--~_...~

t--~+-~-+-~-+-~--4

'

1

I ~ .,,/()

.f.2

", ~~

In één van d e vier grote, verticale kolom men z it een man verborgen . He t enige dui::. \ve ove.r hem kwijt willen, is dat hij een rnuzikant is. Al:3 je wi. l t weten wie we bedoelen, moet je de vijftien h orizon t ale , vierletterwoorà.en invu l" len. Hun omschrijv i ng volgt nu : 1.. Goed qedach t. 2 . Hoofddek sel . 3 . Pr0dukt van de koe. 4. Bloedvat. :::>. Kleur . 6 . Men d rinkt u it een . ... . 7 . Koµ µi q dier . 8 . Lang , dik en s t erk stuk hou~ . 9 • Soort c:rnme.r .

-- -~-----+~--ii----.1

10 . .l. l. 12 . 13 . l·l . 15 .

Broer van Ka1n . Effen , plat. Ko r :( • Ze sterk als • . . . . Om pannAkoeJ<: en te bakken .

Delfstof: d i e mt?taal bevat .

De ;:i.ntwoorden moeten ten 1 aats te vp 2 5 februari Demartin Daniêl , Stationsstraat 11 , 1660

Re ~ rsel

be :.-~o.rgd

worde11 aan

(Lo t ) .

Geli e ve volgende gegevens te vermelden op de :inzend i ngen e n op de antwoorden : - n aam e n voo rnaam , ;i<lres, <Jeboortedatum e n wa t je ;:i ls prijs kie s t . de muz i kant i s een

VEEL ZUEKGENOT •


SINT ELOOl.F EEST Traditiegetrouw vieren wij elk jaar ons St-Elooifeest. Dit jaar waren er 'n negentigtal aanwezige~. ·In aantal verliezen we er elk jaar 'n beetje, maar wij hopen dat de jongeren eens de we g zullen vinden om samen met ons van een toffe familieavond te genieten. Na een gezellig etentje en babbeltje werden er enkele leden in de bloempjes gezet. Walter De Decker en Marcel Moriau werden gedekoreerd met het br onzen ereteken van 25 jaar trouw lid, of 15 jaar militant van het A.C.V. Armand Boon en Jules Degelaen kregen het zilveren ereteken ·van 35 jaar trouw lid of 25 jaar ~ilitant. Jean Pauwels en Lucien Tavano kregen het gouden ereteken van 45 jaar trouw lid of 35 jaar militant opgespeld. Mijnheer Baert, medepastoor te Beersel hield een korte uiteenzetting over het ontstaan van Kerstmis, Kerstfeest en Kerststal. Het komt een beetje vreemd aan, als men dan .eens de vergelijking hoort hoe het in Palestina was, en hoe het bij ons zou kunnen zijn, bijna 2000 jaa~ later. Daarna kwam de Heer Tordeur, afgevaardigde van het A.C.V ons spreken over de reconversie in de Zennevallei. In Sint-Pieters-Leeuw (Brukom) is men· een bedrijvencentrum aan het zetten. Dit is tot nog toe het enige projekt waaraan de firma Michelin meewerkt na de stopzetting van haar werkzaamheden in Sint-Pieters-Leeuw. Deze f irma komt haa.r beloofde verplichtingen niet na, en zo zullen er waa~schijnlijk miljoenen verloren gaan voor reconversie in onze ~ t Lae k. Ann Verhoeven vertelde on~ over het we l en wee in het land van de duizenden heuvels, Rwanda. Ten voordele van deze mensen werden er kerstkaarten verkocht, speciaal door de Rwandezen gemaakt. Voor onze tombola kregen we dit jaar veel plantjes, die de Heer Baèrt ons beloofd had. Sommige firma's geven geen prijzen meer, of maken het ons moeilijk door steeds te beloven, maar niet te geven. Maar ...•.•. ondanks alle moeilijkheden en inflatie hadden we dit jaar nog méér prijzen dan voorheen. Graag willen wij al onze sponsors en leden die hier voor hun steentje bijdroegen nog eens van harte danken. Als ontspanning zorgde de groep "Squadra" uit ons eigen Lot voor een klein kwisje en een formidabele play~back-show. Het was opvallend hoe weinig danslustigen er dit jaar waren. Waarschijnlijk zaten ze met hun gedachten reeds bij de bollekensshow van zondag, of ..•.• worden de kampioe nen van vrager moe? Wie zal het zeggen? Maar ....•. wees gerust Sint-Elooi, wij zeggen nog geen vaarwel in de hemel, maar een tot wederzi e ns bij ons in ' 88. als ge w€gmoogt van Sinte-Pieter. H.Vaeye


Bijbelgroep

28

Vele rrensen vragen : l eer ons hoe wij het evangel ie rroeten l ezen. We kennen de rreeste verhalen wel , maar: we verstaan ze niet altijd we VJeten niet alt ijd wat ze rret ons

leven te maken hebben. Om iets aan het evangel ie te hebben iroeten we het vooreerst verstaan, anders blijft het een dode letter. Dan leest rren wel woorden en zinnen, zonder en:loor aangesproken te worden . Het evangel ie is geen discussielx:>ek , wel een toek dat oproept tot daden. Eerder dan een geschreven en gelezen woord zou het evangelie opnieuw een geleefd en bel eefd woord ooeten oorden. Als dcor één of ander ongeluk all e evangelieboeken ter wereld zouden ver<Mijnen , zou rren het evangelie opnieuw ooeten kunnen schrij ven, all een cbor de christenen te zien leven. Uit het dagel ijks cben en laten zou rren ooeten kunnen aflezen wat christen-zijn betekent en mhoudt. Boeken over Jezus Christus zijn er genoeg, teveel misschien. Wat ons ontbreekt zijn waarachtige christenen, rrensen die enthousiast en metterdaad het verhaal van en over Jezus Chri stus voortzetten en heel concreet gestalte geven. Daarom willen wij binnen onze parochie van start gaan met een bijbel groep.

Wij nodigen hierop alle mensen uit die hun christen-zijn willen verdiepen vanuit de Schrift. Niemand ooet denken dat dit te rroeil ijk is voor hem of haar. teze bijbelavonden IDrden op een eenvoudige wijze gegeven, en IDr<len uiteengezet door Jan Baert , medepastoor van St . Lambertus Beersel . Onze eerste avond heeft als thema: " Het ontstaan van de evangelies ". Wij komen sarren op dmsdag 16 februari te 20. 00 uur m het Sociaal Centrum. Tot dan!

OVERLIJVENS (ve1r.volg van

pag~na

7)

Ve gem~ddelde lee6:tljd van zij die .e.aa.,u,te ja.Ji.en al6 volgt UU..

7987 7986 1985 1984 1983

-

mannen mannen mannen mannen mannen

66j 70j 67j 72j 66j

+ 6m + 9m + 8m + 6m + 6m

/

/

/ / /

ov~ieden

vil.ouwen vil.ouwen vil.ouwen vil.ouwen vil.ouwen

Om te ein~gen k1r.ijgen jullie nog de betl!.e66ende de vij6 .e.aa.,u,te ja.Il.en.

7987 m/vl!. 0/0 2/3 3/9 9/5 6/2 4/0 2/1

79j 77j 75j 73j 76j

zijn in Lot ziet e1r.

VOOI!.

de

+ 5m + Om + : 7m + 6m + 9m

ov~ledenen

ingedeeld volgen!.>

oud~dom

7986 7985 1984 7983 m/vl!. m/vl!. m/vl!. m/vl!. + 100 ja.al!. 0/0 0/7 0/0 0/0 + 90 ja.al!. 0/2 1/7 0/1 1/2 + 80 ja.al!. 7/9 7/8 5/ 74 8/7 + 70 jaaJt 9/4 4/8 13/4 10/8 + 60 jaaJt 5/4 3/1 2/0 4/6 + 50 jaaJt 7/0 2/2 2/2 5/0 50 ja.al!. 2/1 4/3 1/2 2/ 1 Met dank aan de a6deiing bevolking van het gemeen.tehu.-ih, mijn.heel!. Pa..1,;,too1r., onze ko~t~ Achiel en Coleta T1r.~gnie .


29

MINIEMEN

LOT

Spelvi-6 van Lo;t

SIMON Yvan, DRIEGE LaJt-0, DE RO Ekik, LOPEZ ZABALA J o-0e , GOEMAN Sven, WALRAVENS Geekt, LEEMANS BaJtt, SINNAEVE Dikk, LANGHENDRIES Sven, HOFMANS Sieg6kied, DRIESSENS Yvo, KELLAERT S~jn . A6gevaa1tdigden DEBOGNIES Rogek, STENGE L Aiain T~a..i.nvi MATHIEU Jo-0

De miniemen mogen aiiemaai tekugkijken op een -0tekke heenkonde. Tot nu toe wekd maaJt tweemaal vekioken en dat tegen Bkukom en Ai-Oembekg en eenmaal geiijkge-0peeid tegen datzei6de Bkukom, met een doelpunt van Yvo Vkie-0-0en-0. De j ongen-0 -0taan dan ook niet vook niet-0 mee aan de leiding van hun keek-0. Nochtan-0 begon de compe~~e-0takt ~et zo goed met dikect een nedekiaag tegen Bkukom. DaaJt moeten we wei bijzeggen dat Bkukom één van de beteke voetbaiiende ploegen van onze keek~ i-0 . DaaJtna wcw aan de miniemen van Lot niet veei meek te doen. Ze bieven de ene wed-0tkijd na de andeke winnen tot Ai-Oembekg kwam , de ~teikandidaat nummek 1. Tegen Ai-Oembekg begon Lot zeek -0tekk aan de wed-0tkijd , maaJt -0p~j~g genoeg tieten ze enkele kan-Oen onbenut . Naakmate de wed-0tkijd vokdekde kwam Ai-Oembekg meek en meek in de wed-0tkijd en dat ke-0uiteekde in twee doelpunten. Meteen had Lot zi jn tweede nedekiaag vcwt . De ke-Ot van de wed-0tkijden wekd gemakkelijk gewonnen, zodat de tekugwed-0tkijd LOT-ALSEMBERG de be-0ii-0-0ing zai moeten bkengen . Nu iiggen de -0peiek-0 enkele weken -0~i, zodat ze de ~jd hebben om hun battekijen tekug op t e ia.den. Laten we hopen dat ze ek daaJtna tekug met voiie moed tegenaan gaan en hun andeke wed-0tkijden met win-0t kunnen a6-0iui t en .


~n

• l .'

Koninklijke Fanfare

" EENDRACHI MAAKT MACHT " Dahliaknollen zuigen zich nog gauw vol van nattighP.id waarin tulpenboll e n zinds enkele da gen liggen rillen . Narcissen en krokussen houden niet van woningruil en blijven rustig zitten. De lariksnaalden krijgen een bronskleur, de lange blaadjes van de

treur~ilg

dwarrelen nüar beneden en

nestelen zich tussen de grassprietjes van mijn gazon. De nestkastjes had ik al vroeger uitgekuisd en krijgen daardoor weer het bezoek van mezen. Alles wijst erop dat de natuur zich in een fase van stille letargie wenst te begeven. Zo was het ook met mij gesteld na het St. Ceciliafeest dat ik in een familiesfeer met de f3nfare mocht beleven. Bij mijn houterige gewrichten en de tussen mijn haardos verscholen rinkelende belJen, kwam ook voo r mij die zondagrust ach zo gelegen. 't Was een mooi feest geweest (14 novemb e r) dat al om 19 uur begon ~et het oplui s t e ren van de H. mis. On ze pa st0or wedijverde met de muzikanten om een goed figuur te slaan. Ook v o or hem was de inspanning zwaar en voor de· mooie woorden die hij . aa n het adres van onze fanfare h eeft gericht wil ik hem nogmaals hartelijk d a nken. Van het feestmaal dat hi e rop

vol ~d e

wil ik geen

verklappen behalve dan dat er geen plaa tsje vrij da t. indien het mogelijk was, nu reeds reservaties zouden te noteren vallen voor vol g end jaar. ja, de herfst- en winterperiode is een drukke tijd voor de fanfa re en

A~n

een heraut met e e n houten kop kan ze

moeilijk v eel aandacht besteden. Uitstel van aktie was ook niet mogelijk want reeds eerder werd toezegg ing gegeven v oor deelname

~an

het GULDEN

CONC~HT

te Alsemberg op

1 2 decemb er samen met v erschillende andere muziekvereniging en en koren uit de gemeen te Beersel.


Spijtig dat wij vol gi:rns

rle

affiche alth11ns ''DE

heten. DE MF.ENT is zeker v oor onze jeugd ge• ~ est

en wij kunnen enkel

b~treuren

~e n

~:ENDRACHT 1 '

zouden

bijzondere ervaring

dat onze verenigingen van

deze infrastruktuur niet meer gebruik kunnen maken, hoofdzakelijk zware fin:inciële last. Aa n de cultuurraad wil il< als

t~

door een

tip meegeven dat de verhuis van een fanfare

~ebonden

aan een optreden

van 10 min., moeilijk verenigbare componenten zijn v.oor een geslaagd optreden en dat het zeker niet met een koor mag

vergelek~n

De opstelling is eigen aan elke ma gtschappij en ale de

wo~den.

wissel .~ ~an

n og in het donker mo~t gebeurent wordt het een moeilijke karw~i. Al bij al en

niettegenst a~ nde

de negatieve opgesomde punten danken ;

wij het

Gemeentebestuu~

Pas is het

materia~l

en de

Cultuurra~d v~or

dit initiatief.

weer opge borgen of

Koninklijke Fanfare ''EENURACHT !-':AAKT MACHT" - LOT WINTERCONCERT - 20 dec ember 1987 Aan vang 19 uur

Lok~ al

: Het Paviljoen

Vanaf 18 uur noteren wij een .constante toeloop van leden , muzikantP-n,

o uders, muziekliefhebbers en vele vrienden. Toen de deuren werden o pengegoóid waren de veel te weinig stoelen in een minlmum va~ tijd bezet

e~

velen mochten nog tevreden zijn da t zij een

s~aanplaats

k onden veroveren. Aan het h ert immerrt podium en versiering van de zaal hebben velen verschillende uren opgeofferd. Nadat 48 uitvoe~d ~ rs achter hun pupiter hadden pla~tsgenomen we~d, aangesl~gen

traditi egetrouw de c P. rste noot stipt om 19 uur

door

onze dirigent Jan LORIS. Wat net programma en de uitvoering betreft l ~at

jk de appreciatie over aan ons attent publiek dat, nan r mijn

menin ~ alth~ns,

de uitdrager moet zijn van laa t me hopen, eRn fijn

gevoel dat de wi l inhoudt om terug te komen. Tijdens werden eretekenA uitgere ikt aan

verdien~telijke

'!'héo F.V3ÓUCffT

15 jaar muzikant 15 ja·r r.iuziknnt

Roger DE JONGHE

50

j<Hlr muzik:rnt

Philippe BOSMANS

55

j<tar

Luc VANDF.RMERGBL

d~

pauze

muzikanten :

muzik ~nt

Wij danken langs deze weg onze Burgemeester, de Schepenen en Gemeenteraadsleden voor hun interesse in attente aanwezigheid. Na het concert v~n

w~rd

on~e

vereniging en hun

overgeg~an

tot de trekking

de tombola. Lijsten met de uitslag zijn in h e t lokaal te bekomen.

Nogm~~ls

onze dank voor d e r-teun en het beRrip dRt wij bij zo velen

:nochte'l'l vinden. Mogen wij ons ook J ·1:lrlijkse

no~ ve ~ oorloven

~SENK 'l'~RMI S

20, 21 en 22

U nu reeds uit te nodigen op

die doorgaat in ons lokaal op

F~B~UA~l 19 ~8.

DB HERAUT. dece111ber 1987.

o~ze


~

.,

'

\< ' "·

l ..'/

1

: /

r, .

J

..

.. .., ·\.!· . "

-,

'·

'

\

)


33 Onze legendarische Heiligen . Sint Joris feest 23 april) -"Sint Joris geef ons kleren , geef ons soldij en brood

"

Zo klinkt

een oud soldatenlied , wat erop wijst dat hij beschouwd wordt als patroonheilige van de soldaten, vroeger ook van de kruisvaarders. Wie was hij en wat heeft hij gedaan om op "heiligheid" aanspraak te mogen maken? Men weet niet pr~cies , maar hij zou een prins van Cappadocië geweest zijn en de marteldood gestorven onder keizer Diocletianus, omstreeks het jaar 280 . · In elk geval was het een vechtjas die geharnast en te paard ronddoolde en zich ten dienste stelde van al wie onrecht en verdrukking leed . Hij zou aldus de strijd hebben aangebonden met een draak, die een Dame belaagde , en het monster dan ook hebben overwonnen. Het is wel verwonderlijk dat een zo vage figuur zo populair is geworden , tot patroonheilige werd uitgeroepen van Engeland en ook van Rusland omstreeks het jaar 800 en tot inspiratiebron diende van zo vele kunstenaars . Natuurlijk hoeven we die "draak" niet zo letterlijk op te vatten. De draak was gewoon in de oudheid het symbool van het "k\-rnad" dat moest overwonnen worden. Er zijn trouwens verschillende "helden" of "Heiligen" in de overleveringen te vinden die draken hebben overwonnen, waaronder niemand minder dan Si nt-Michiel ~ zoals we reeds zagen . Volk sver halen , die allemaal een zeer oude gezamelijke oorsprong moeten hebben , waarin ridder s, heiligen of helden het opnemen tegen draken, z i f n. èr "bij de vleet . De Ke'l. .·tische mytho.logie heeft -Ons het verhaal nagelaten van he.t ver. schr~~ketij~~ monster dat Ierla~d teisterde. De koning had ten einde ., . . . r a a d i j ~ do èh t er I s o l d e be l o o f d ' a a .d e he l d d i e het 1 and van d i e d r a a k \

z

rr

zou verlos se n. Tristan bood zich aan, maar het mon ste r braakte een vuurstraal die het paard van Tristan

meteen neerbliksemde . Te voet vervolgde onze held

echter het gevecht en plofte zijn zwaard recht in het hart van het ondier . Toen sneed hij het de tong af, om ze als het bewijs van zijn overwinning aan de koning te tonen. Maar intussen had de giftige adem van de draak zijn uitwerking niet gemist en Tristan viel op zijn beurt buiten bewustzijn. Maar !solde di e was gaan kijken naar de uitslag van de strijd, vond hem en kon hem genezen met een kruidendrank door haar moede r berei d . Zo vinden we in de Griek se mythologie bijvoorbeeld het ve rh aa l van Perseus di e Andromeda verloste van ee n gruwelijke draak en d at is toch we l het vertellen waard, omdat het zovee l gelijkenis vertoont met het verhaal van onze Sint-Jori s:


34 Andromeda was naar 't schijnt een beeldschoon meisje , dochter van Cepheus en van Cassiopeia . Zij was zeer trots op haar schoonheid en wou zelfs de Nere1den (nymfen van de Middellandse Zee ) de loef afsteken. Daarover geraakte Poseidon (Neptunus ) vertoornd en hij deed Andromeda aaR een rots vastketenen om haar ten prooi te ge ven aan een zeemonst.er of "draak". Maar gelukkig kwam Perseus , zoon van Ju pi ter en Danae , daar toevallig voorbijgesneld op zijn gevleugeld paard , Pegasus . Hij versloeg het

ze~monster

op het nippertje , verloste de

mooie Andromeda en nam haar tot vrouw . (Dat laatste deed bij mijn weten Sint-Joris niet, en is het misschien daarom dat hij heilig is geworden?) . In de Germaanse godenleer vinden we de draak Fafnir , die de schat van Odin bewaakte, maar verslagen werd door Sigurd , zoon v an Sigmund. Ook in China en Japan spelen draken en monsters een zeer belangrijke rol in al de overleveringen . Hoe ingewikkeld en onwaarschijnlijk al die verhalen ook mogen zijn , zij komen allemaal op hetzelfde neer : De overwinning van het Kwade door het Goede . De deugd en de moed worden verheerlijkt en , .. meestal beloond . Wat mij in al deze sagen persoonlijk steeds heeft verdroten, is dat het "Kwaad" altijd voortgesteld wordt door een dierlijk wezen, alsof er onder de mensen niet genoeg monsters zijn! F.DW

Wi5î

DAî

- we de inlichtingen voor de aktiviteitenkalender via de wijkverantwoordelijke verwachten tegen uiterlijk 2 maart bij de redaktie. - we uw getypte kopij over h e t verenigingsleven ve rwachten tegen 24 februari bij : Edward Verhoeven , Zennestraat 87 Frederik De Wilde , Kesterbeeklaan . 28 Jan Vandendriessche , Fr. Walra vensstraat 139 - we Lotgevallen 118 samenrapen en nieten op 9 maart 1988 om 18.30u in de lokalen van de Kloosterstraat. jij ook welkom bent . - we u en uw huisgenoten het allerbeste wensen voor 1988 .


35

B·UDO

LOT

\'

Onze Japanse avonden van 21 en 22 november 1.1. waren weer een sukses dank zij ouders, vrienden, · kennissen van onze leden en alle s y mpathisanten die ons met een bezoek vereerden. Wij danken hen ·hierbij heel hartelijk en hopen hen volgend jaar weer te zien. Wie een gok hee~t gewaagd vo0r het bepalen van het gewicht van d e hesp "Jambon de Bayonne" krijgt hieronder~ de uitslag Het juiste gewicht bedroeg : 2844 gram. De~ winnaar was de Heer Willy Leijckx uit · Halle en de troostprijs, met nartte een "grillonnade" geschonken do0r GB INNO BM uit Sint Pieters Le euw werd aan de uitbaters Café Solsleutel in Lot overhandigd.

Op 9 december bracht Sinterk l aas ~@e n laat bezoekje aan onz e judoka's en iedereen werd met e en geschenk bedacht . Met een totaal van 3 5 jongens e n meisjes (vanaf de witte tot en met de bruine gordel) waaronder een groot aantal beloftev olle juqoka's ziet BUDO LOT ee n kompetitierijke toekomst tegemoet. Wie geïnteresseerd is mag a ltijd een les komen bijwonen in de gemeenteschool (naast de k e rk) in Lot iedere maandag en woensdag vanaf 19.30 uur. Voor meer inlichtingen kan je steeds terecht bij : Li chtert François Dworpsestraat 218 '.L'e l: 356.57.06 Co omans Guy St ationsstraat 97 'fe l: 376.32 . 78


MET EEN LOTTENAAR DE WERELD ROND We waren weer eens onderweg naar het noorden, en dit keer naar het hoge noorden . Groenland ontbrak nog op mijn lijst van bezochte landen, zie je . Moor ik weet nog altijd niet goed wat ik ervan moet vinden. Als je toevallig ee n kaart bij de hond hebt, of de volgende dogen eens in de atlas kijkt, richt don je bl i k naar het noorden en je zal merken dot Groenland - het grootste eiland ter wereld - bijna niet bewoond is. Zo e e n enorm stuk land, en er wonen amper 55.000 mensen. Het binnenland is imm e rs volstrekt onherbergzaam, en zelfs de plaatsen die wij bezochten waren op het randje. Je moet echt als Eskimo geboren zijn om deze manier van leven aan te kunnen. Overigens horen ze hier niet graag het woord ''Eskimo". Dat betekent immers "vlees e ter", wat een soort scheldwoord is. Iedereen eet hier immers vis , en de Eskimo's werden zo'n beetje als barbaren beschouwd omdat ze vlees aten. Om naar Groenland t e komen h e b je twe e mogelijkheden, of je vliegt erheen, of j e goot per schip zoa l s wij dot altijd doen. Het duurt niet minder dan drie dagen om vanuit Schotland (0 11 --: ~~c:!) bij de eerste Groenlandse hov e n, Nuuk, te komen. ' s A~ ~- ~ e ndoags arriveerden we in Gothoab, en d e de r de · do g in Joco"' -:, ;,aven. Hier was het weer goed, tenminste, wat je go e d noemt : midzomer, en een temperatuur die nooit bo ven de 12 graden uits t ijgt! En don overal dat ijs!

.. \ . ......

"·

,.

--...........' ._

·,--

_-

., .......

.""." ... ... ' r

1._,-~ ___ ;:::

·-

-5-:. - ':- ·-

-:..

lemcnd van d e rederij was naar Jocobshaven g e vlogen om onze uitstapjes te organisere n . Jocobsh ove n telt 4.000 inwoners, en als je door plotseling me t een passagierss chip e n 700 mensen aankomt, stoot heel het dorp (stad ?) in r e p e n roer, zeker als je don ook nog uitstapjes wil maken. De dog voor onze aQnkomst had men met kleine sleepbot e n een paa r grote ij s blokk e n uit d e hov e n g e sleept, anders hadden onze tenders vrijw el g ee n doorgang g e vond e n. Kun je je dat voorstellen, midden i n de hoven zo'n e n or me kolo sse n ijs ? Ho e moet het dan ni et in voll e zee z ijn ?


37 Wel, het is een verbijsterend schouwspel als je nog nooit een i3sberg van dichtbij gezien hebt zoals dot met de meesten van ons wel het geval is . Je verschiet wel even, hoor, want het woord "berg" is zeker n i et overdreven . Som~ige van die dingen zijn mastodonten van een f latgeqouw hoog en breed . Stel je voor hoe je daar tegenaan kijkt, ~en ijsberg zo hoog als de torenspits van de kerk , met een diameter van verscheidene honderden meter , ongelooflijk ! We zijn me t een . vissersslo ~ p tussen de ijsbergen gevaren, en maar fo~ograferen en f i lmen . Ge lukkig scheen de zon toen •

~

WAt je niet zou v e rwacht en is da t die ijsbergen bovenaan meestal vlak zijn . Het i s g e woon ee n vierkante of langwerpige blok die rondd r ijf t. Want ze dr i jv e n dus, nie t waar, soms moor een paar ~ientallen meters per dag , moor als de wind blaast en de stroming goed z it, kunnen dat k i lometers per dag zijn . Je begrijpt direkt h e t g e vaar voor de sc h e e pvaart . Relatief gezi e n n i et ver hiervandaan zonk t rouw e ns d e 11 Titonic 11 , ter hoogte van Newfoundland na t egen zo ' n ding aangevar e n t e zijn . Ik weet nu wel waarom dat enorme "onz i nkbare " schip t och d e diepe rik inging ! Te genwoord i g hebbe n z e e r natuurli j k al heel wa t op gevonden om de schepe n v eil ige r door ee n ijsv e ld te loodsen . Een hele tijd deden z e h et met ver f : e en soort alum i nium verf die vanuit helikopters op de i j s be r gen g e gooid we rd , zoda t de schepen op hun radar de me tal e n re·f l ee t ie van d·e v e rf z· ·gen . Nadelen waren dat je niet alle berge n ka!i 11 ver ven " e n dot dit g'rap je zo kostelijk uitviel. Dus hebben ze nu weer wat nieuws, een radar die koude en warmte r e gistr ee rt 1 da t wil z eggen, je zet di e radar op een zekere tempe ratuur , en all e s wat ond e r di e t e mpe r atuu r komt registreert hij . Vermits zo ' n kolos van ijs v ee l koud e r is don d e omringende lucht e n he t wat e r, kunn e n ze nu o ok i jsbe rge n op hun radar "zien" . Er was ook ee n excu r si e me t h e l i kop t ers naar d e i jsvelden in het b innen l and , en dot sch i jn t ook pr achtig gewe e s t te zijn . Maar ja, j e kan n ie t a l l e s op een d a g do e n , d us , vo l g e nde keer misschien, alhoewel ik er ni et naa r hun ke r om hi er sne l terug te komen . Interessant g e no è g hoo r , ma ar br r rrr . . .• . De Eskimo's v i nd e n h et o ke e , n et als hun . s le dehonde n. Er lag weinig sne e uw, du s h ad d en d e honden hun zomervakantie . Wat doe je echt e r me t e e n paa r hond e rd wer kloze sl e dehonden in eeri plaats~ . · j e a l s Jocobshav e n ? Die b ee s te n liggen overa l tussen d e huizen, vastg e k e tend, be halv e d a n d e jonge d ie rtjes , en h e t geeft echt maar e en vreemd g e vo e l e r zo t uss e n te lopen . I k geloof niet dat z e van bezo eker s h oud e n . Hun kloo r b l auwe ogen kijken je argwanend aan : z e gr om~en e e ns, l at e n hun t ande n zi e n , blaffen je aan . En wij moor bli j zi jn dat de ke t tingen er g stev i g zijn . Ook d e Esk i mo ' s of l i e ve r Groe nlande rs kunnen hun oge n niet gelov e n . Wa t k ome n d ie t o e ris te n hi e r zoek e n? Gek genoeg hebben de " inboor li n gen " al le maal ee n bruin e hu i dskleur, meer zoals de Mexican e n of I ndiane n . Ze zijn ook klein van gestalte, en lief. Echt liev e me ns e n . Wij t erug we g , tuss e n de i jsbe rge n door, maar wel op een veilige afstand . Met zo'n groot schip kun j e n i et zo snel uitwijken of stoppe n . De v i ssersslo e p e n ging e n é r we l dichterbij , moor ook niet di ch ter don een vijftigtal me ter.--Wont- wat zou er gebeuren als er plotseling een stuk van di e ijsbe r g zou afbreken? Dan is het "soofkipe u" want ni e t alleen word j e onder die ijsmassa bedolven 1 maar doo r d e e norm e waterverplaatsing krijg je opeens~ golven di e je bootje gewoon overspoelen . Bov e ndi e n blijft er steeds het gevaar dat d e ijsberg z i ch omdraait ~


38

Vermits het ge dee lte in het water ee n beetje vlugger sme lt don do t boven water , ve rlegt het zwaartepunt zich voortdurend , en als de top t e zwoor geword e n is, draait di e he l e ber g zi ch om . En don is het be t er , ni et in de buurt te zijn ! En te be de nk e n dot wat j e e r van ziet e ige nl ij k moo r ee n stukje van de ijsberg is , wan t drievierde ervan zwemt onder water . Afijn , we he bbe n ijs ge zien voor ons geld, dan weer tw ee dog e n op zee, en landen in Reikjovik/Ijslond . En vermits dit ook moor een stadje i s n ie t grot er don Holle, be grijp je we l dot we het nu al me er don ee n week zonder de ge ne ugt e n van de modern e beschaving mo e ten st elle n . Ik begrijp trouw e ns a bsoluu t ni et waarom dit land I jslond heet, tenm i ns te als ik he t me t Groenland ve rge li jk. Of lot e n ze don tenmins te Groenland her dope n tot Witlond, dot zou al hee l wat dicht e r bij de waa rhei d zij n . Waarmee de lo tten oar zijn dagbo e k sluit voor vandaag, ove r naar .familie , de groet e n thuis e n l e ve Vlaanderen. Willy ****** ***********

ZOEKPLAATJES

(Op lo ssi ng bij de zoekplaatjes op pagina 14 )

De k in va n Me l a ni e is d e n e us va n Gro o tje . Haar oor is h et oog en de mond is h e t zwa t e bandje om haar hals . Het haar en het kap je doen voor beiden dienst. - Om boer Jan us t e vi c1de n , draai d e rechter bovenhoek van het plaat je n aar j e toe. Het oog i s he t mandje op de voorgrond, d e neus wordt gevormd door h e t link erbee~ va n het mannetje recht s e n zijn opgeheve n ar m vormt de mond . Zie j e h e t ?

****************

WIST JE DAT - WIST J E DAT - WIST JE DAT - WIST J E DAT - WIST JE DAT - er op Blokbo s , Zitter t en Langblok mooie t enor - e n basstemmen rondlop e n . Ge h oor d t i jdens de Driekoningen rondga~g. Van harte proficiat met deze stemmen. En wij ma ar z oeken naar tenors in Lot . Voor li efhe bb e rs die me t on s willen meezingen , wij verwachten U. vanwege het St Ceciliakoor Lot.

****************

HUMOR

Een Schot vkaa.gt aa.n de doktek: - I~ het b~t.i...6t noodzake.l<.jk dat. u m..i..jn vJt.ouw opekeekt? Ja zekek , an;twookdt de ~~ . 06 betaa.lt u .l<.evek haaJt. begka6 e~? - Vat. nu we.t Met! MaaJt. ..i..k voet v 1. we.,[n..i..g voOk om é.n de opekaûe en de b egka6e~ te betalen. Ve kelnek komt b,tj de b~ van he:t k~:ta.wr.ant en zegt: - Zeg b~ , de klant die net bu,é.tenging, hee6t m,lj het klachtenboek gevnaa.gd . - Zo? En hee6t hij ek ,te~ in g~chkeven? - Neen, ma.alt hij hee6t ek z,[jn b,[e6~tuk ,é.ng~token. Kk~

Luc

WaaJt. ga je met die haan naa.ktoe, Luc? NaaJt. de hontogemakek , dat. be~t hee6t te laat. gekkaaid

!


REUZE DENK- EN PUZZELWEDSI'RIJD 000000000000000000000000000000

Op de eerste plaats ziehier de juiste oplossmg

van de laatste opgave van onze puzzel e ditie '87 ,.

1) 1 x 2 - 3 + 4 x 5 = 19 2 + 3 + 4 x 5 - 6 = 19 -3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 19 4 + 5 x 6 - 7 - 8 :: 19 5 + 6 + 7 - 8 + 9 = 19 2) de eerste stap kan alleen maar naar het noorden gericht zijn; nadien kan rren terug alle richtingen uit. Probeer dit maar eens uit op een v..re.reldl::ol ! 4) drievuldigheidskruid ( 2 0 letters ) 3) 3 x 50 frank; 14 x 20 frank; 10 x 5 frank; 17 x 1 frank en 6 x 0,5 frank. 5) Subaru-H::na-Peugeot-Tall::ot-Mitsubishi-OpelBedford-Chrysler-J;MW-Leyland-Alpha RareoRenault-Citroën-1'1:rcedes-Lada-Skoda-FbntiacSeat-Auto Bianchi-Volga Schiftingsvraag: 2392 ptn

Vemi ts er geen ex-aequo voor de eerste plaats is , was ook ditmaal de schiftingsvraag overl::odig. :E-2t l::oek vertonden als prijs vcor deze opgave komt dus toe aan de familie ID.ijkers. Deze jaargang sluiten w: af rret de 'VOlledige uitslag van opgave 6 en de eindrangschikking. EilIDRANGSCHIKKING

UITSLAG 1) familie· ID.ijkers 2) familie Defranc

43 Ptn

40 ptn

Denartin D:miël . Foobaert Jozef

1) 2) 3) 4) 5) 6) 8) 9) 10) 11)

Demartin Daniël FDobaert Jozef familie J::efranc familie Bl.ij.J~ers familie Le gein Sanders Peter familie Denol Uylenbroe.ck Kris lot Roland familie Lefever-Minne familie Debogpies ·G. Degieter Kurt Oosterbaan· M.l.ouise Snisrrans Lieve Van Riet Herman

290 285 275 273 200 198

ptn ptn

185 138 100 50

ptn ptn ptn ptn

ptn

ptn ptn ptn

Eindwimaar v.;erd de heer r:emartin Daniël, hartelijk proficiat hiervoor! Uw prij s zal U, alsrrede de rest van het deelneirersveld, eerstdaags ontvangen. 'l/J, dat was dat, dan kunnen w: nu terug starten rret een propere lei. Het systeem

blijft hetzelfde als in '87 d.w.z naast de prijzen verl::onden aan de é:lndrengschikking is èr· ook een prij s voorzien voor de winnaar van elke opgave , ev. na schiftingsvraag en/of lottrekkmg. Het vragensysteem blijft ongeveer hetzelfde, dus een vijftal 10-puntenvragen per opgave; en an te beginnen ziehier de vijf eerste vragen van <E jaargang '88; opgave 1:


40 1)

vervoll edig de volgende verhoudingen: a) m:>tor = ? _ ? auto fiets - -zwe --e ~f~ v~l~1e _gt __ui.....-g b) goal ? ? voetbal = golf = basketbal c) ID3.gma

aarde d) licht -

= _2. =

Î

kers ei ? ? ::-oog oor neus e) keu ? biljart = iJshockey

__

;;;__

?

?

= tenni s = cricket

2) hce heet de officiële luchtvaartmaatschappij van:

a) nederland b) jcegoslavië c) spanje d) israël e ) ~st-duidsland f) hongarije g ) zwitserland h) rusland i) italië j) griekenland

afkortingen zijn toegelaten.

3) hceveel s~lers t e lt een:

a) vcetbalplceg b) zaalhandbalplceg c) basketbalplceg d) volleybalplceg e) ij shockeyplceg f ) cricketplceg g) kaatsploeg h) korfbalploeg i) baseball- of honkl:alplceg j) krachtbalploeg 4) de meeste stoffen krimpen W3ru1eer iren ze afkoelt; maar dit is niet het geval

bij alle stoffen. Kunt U mij één stof opnoemen d i e uitzet bij temperaturBn ander 0° C. 5) in het onderstaande rooster heb ik horizontaal en vertikaal 20 officiële munteenheden vertorgen. Horizontaal zij n ze nonna.al van links naar rechts

l eesbaar; vertikaal zijn ze l eesbaar van boven naar onder.

ZIRTOOPRUAKLBDFPEISFLJEI'J AQKENLEKI..ENUCFARKDHUCKYMO ARI1-WOPASRABCURFQ3ELFIEPF RVOPELILNONPRPSDINARM~US

GUWAAANLSSTIIISMARKAEIBLT RXZRAZQIGIDKlA~HNOFNJGDJ 0 VADOLLJ\RFRANKHBROKQDKRPFL

LNREIYGAHPOPARSRFSPESOLEQ GTABLLTPSARZGTHHDEOSIEQIL

OECENOEGGLGAIRIIJLGCCPFVM

RSI-iLOPCRUZEIROLVEKRUKIBEO Pq1RAGAILZVROVLLFINDKELEV AZEORGEJDRAEDFITKCGQJEDRI'

IPONDLMOEGKROONHDXPEZICHO OFGALRSTNZITI.mWQ~SLERmI

Schiftingsvraag: Hoeveel deelneirers zijn er voor de eerste opgave van de denk- en puzze l wedstrijd?

re

oplossingen worden verw:lcht ten laatste op donderdag 25 febrt.ari op het

bekende adres: Lot - Geerooms Kerkstraat 2 - - - - - - --

-

..... r-r-n

T

-

..&...

Veel succes Lot Lucien3

L 0 T G E V A L L E N M A A R T A R I L

Nr1 1 8 1 9 8 8

"1 Ve rantwoordelij~e

.>;.,

•.~ •

uitgever : Jan Vandendriessche, Fr . Walravensst(aat 139, Lot.

Redaktieleden : Jan Blijkers, Jos Blijkers , Frederik De Wilde , Lucien Lot, Roland Lot, Jan Vandendriessche , Theo Velleman , Edward Verhoeven, Daniël Walckiers . ABONNEMENTEN :

250 Fr . rechtstreeks betalen aan de straatverantwoordelijke qf te storten op nr . 068-0506400-87 of eventueel op nr. 833-3441091-80 van LOTGEVALLEN Kerkstraat 33 te 1660 Lot .

Laat ste nummer voor code 3: zie achteraan op de rode kaft .

INHOUD Ed itoriaa l Aktiv itei tenkalender Burgerlijke stand Mensen van bij ons V.Z . W. Vogelenzang Hu;;ior VC . LOT Kadetten VC.LOT Scholieren Meisjes, gee f t acht Wist je dat Zoekplaatjes ~it de ver geethoek Hoop op de t oekomst Zullen ie trekke n of ni et ? Milac nieuws Sahel -Ethiopië K.W . B. - De tijd van toen Ik wou Ni euws van het St Ceciliakoor Jonc;erenparochie Martha - 50 - Viktor Li ed voor Viktor en Martha Ons jeugdhoekje Pietje Puit Eendracht maakt macht Onze legendarische Heiligen Eureka & Fantomas - Spaghettikermis J umelagenieuws Op lossing zoekplaatjes Reuze denk- en puzzelwedstrijd

3 4

5-6 6-7 8-10 11 11

12-13 14 15-16 16 17 18 19 20 21-22 23 24 25 26 26 25a 26a 27 28-29 30-31 32-36 37 38 38 39-40

AANDACHT: - Wegens een defekte elektronische graveermachine krijg je dit nummer met 1 week vertraging in je bus . Waar voor onze excuses. Op 28 mei gaat er in Lot een grootse kaas en wijnavond door in zaal- Blokbos. Je kan ondertussen genieten van Cabaret Volharding . Meer nieuws hierover in ons volgend nummer maar noteer nu alvast datum en aanvangsu ur , in dit geval 20 uur.


4

JEDI'l'ORIAAJL We moeten wel oppassen dat we van ons "editoriool 0 geen weerpraatje gaan maken. · Moor geef .nu toe dot . er de laatste tijd iets mis loopt met ons weer. Je weet echt niet meer wooroon je te houden. No een rotte zomer.docht iedereen nu krijgen we een harde winter en fffwiet!

't Werd niets! Ik zie hier in een oud ''boeckcxken" dot we in 1530 een "Sloppen Winter haddenN, So dat in 't eerste van den meerte alle pruymeboomen ende krieckboome wit stonden gebloesemt ••. " Zeven jaar daarna, dus in 1537: "In dit jaer was 't zo zoet eenen Winter, dot nooyt man dierghelyck en soch (dus moet het ~69 zachter geweest zijn!) in 1680: "van heel den Winter geen vorst of sneeuw";

1749: ugeen Winter

moa~

vier maanden regen, den 13 den en 15 den

Januari dondert het gelijk in den zomer; 1778 "zog men in Januari en Februari de knoepen in 't velt in hun bloot hemde

labori~ren;

in 1779

was het niet alleen een zeer schone zachte Winter, moor het bleef ook droog en er kwam een zeer vroege Lente; 1798: "zeer zoete Winter"; 1834: "zeer zachte en droge Winter" .... In 1963 herinner ik mij dot ik in Januari in bloot bovenlijf in de tuin werkte tot grote onsteltenis van de buren, die zegden dot ik zot was! Dus je ziet wel, geen touw oon vost te knopen. Zonderling is wel dot we meestal die dingen zo vlug vergeten! Moor als je nu een boom doorzaagt en je telt de jaarringen, dan zie je, vooral bij snel groeiende boomsoorten, een enorm verschil in de breedte van die jaarringen. Zeer brede komen overeen met "goede" groei-jaren, smalle met zeer droge of koude groeiperioden. Het weer in ons land is dus van oudsher zeer wisselvallig. Wil dat nu zeggen dat we er allemaal niet ·zo zwoor moeten aon tillen en dat er niets aan de hond is met onze vervuiling, onze atoom-proeven en dito ongeluk(jes), onze ozon-koepel vernietiging en al het andere geweld dat we bewust en onbewust de natuur aandoen? Ik zou het niet durven beweren, want met dot er nog bij ! ••...

F. De Wilde


5

maart

april

juni

maart 17-3 : ONZE KRING : Wedstrijd - Verkeer in beweging om 20 uur. Org : Het Linnen Venster o POVERELLO : Wie mee gaat om zich ten dienste te stellen is in het station van Lot om 9 uur stipt . Org : K. A. V. 19-3 : LOT : Papierslag door Chiro Eureka & Fantomas vanaf 8 . 30 uur. 26-3 : ALSEMBERG : 3de sessie van "Thuis zorgend omgaan met zieken" in de Grote Sleutel , Pastoor Bolsstraat 37 . 27-3 : LOT : Overgang van zomertijd naar wintertijd om 2 uur . LOT : Wandeling door de gemeente met start aan het Paviljoen om 14 · uur . Terug ten laatste om 17 . 30 uur . Org : Fanfare "Eendracht maakt macht" . april

2-4 : 3-4 : 4-4 : 5-4 : 9-4 :

DIJON : Internationaal tornooi voor miniemen met VC . Lot . DIJON : Internationaal tornooi voor miniemen met vc . Lot. ERMELOO : Internationaal tornooi voor kadetten met vc . Lot. ERMELOO : Internationaal tornooi voor kadetten met VC . Lot. KLOOSTER : Spaghettikermis vanaf 17 uur . Org: Chiro . ALSEMBERG : 4de sessie van ''Thuis zorgend omgaan met zieken" . 10-4: KLOOSTER : Spaghettikermis vanaf 12 uur . Org : Chiro . 14~4 : ONZE KRING: Technische avond om 20 uur . Org : Het Linnen Venster . 16-4 : DE MEENT : Connie Vandenbos om 20 uur . 23-4 : B~ANKENBERGE : Aktiviteiten voor preminiemen en miniemen. 24-4 : BLANKENBERGE : Aktiviteiten voor preminiemen en miniemen. 28-4: · ONZE KRING : Onderwerp Vrij om 20 uur . Org : Het Linnen Venster . 30-4 : KERK : Heilig Vormsel om 15 uur .


6

mei 1-5: ·KERK: Dankrnis ter gelegenheid van de Plechtige Kornrnunie ALSEMBERG: Mariastoet vanaf 15 uur. 12-5: KERK: Eerste Kornrnunie om 10.30 uur. 13-5: OVER DE VAART: Concert ter gelegenheid van de Spinaziekerrnis . Aanvang om 19.30 uur. Otg: "Eendracht maakt macht" 19-5: ONZE KRING: Technische avond of uitstap om 20 uur. Org: Het Linnen Venster .

juni 26-6: SPORTPLEIN: Zomerconcert door de fanfare"Eendracht maakt macht".

************************

GEBOORTEN 24/72/87 VECLEIN Stein., zoon van VENAYER Anne Zittvtt 62 07/01/88 M1LLER I-0obel, dochtVI.. van Stephen en van 09/01/88 14 / 01/88 24/07 / 88

05 / 02 / 88 16/02/88 21 / 02 / 88

21/02/88 09 / 03 / 88

Mej BERRY MaJt.<.an op de. BvigeMute.e.nwe.g 98 KHALIL KHALILI Piiyam, zoon van KHAL1L KHALILI Mohammad e.n van SCHOUKENS Viv.<.ane. uit de A. Ve.n.y-0Vi.aa:t. 22 VIERICKX Ch//.~tophe//., zoon van VIERICKX MMf.een. Vw0'1.p.6UVl.aa:t. 222 ----------, SAUVEMONT Ke.vin, zoon van Rudi e.n van VEVIL LE Matv.<.n.a. uit de. P. Che.v'1.ole.t.6Vi.aa:t. 2 NARVO Sté.pharu.e., doehtvl van PatJi."lck e.n van VOLPHEN Nel.f.y u);t de Ke.'1.kJ.>t//.aa:t. 6 VECUYPER Ludovic, zoon van Alex en van VAN ELSEN Pa.Viicia uit de. Vwoll.p!.>Utll.aa:t. 230 VANVERLINVEN Jana, dochtel(. van Wim en van VESMECHT Be:t:ty uit de. Bee//..6ef..6e.-0t//.aa:t. 3 VESMECHT Eva, doehte.'1. van Wim en van BAUVELET Ch.Jr.~te.t ui:t Heide.veld 4/A GHYSELS Sven, zoon van Guido e.n van MORIAU GJr.e.ta uit de. StatioMJ.>t//.aa:t. 188

HUWELIJKEN 04/06/88 BELLEMANS EJtie {K1t.omJ.>t//.a.at 230 E.6.óe.nbe.e.k) e.n VAN BELLE Kctthy !La.ngbtok 33) 02 / 07/88 WALCKIERS

VAN HOUWE

F//.a.nei~ (Vwoll.p~ut//.aa:t. 210 1 e.n He.dwige (N~noon ~utee.nweg 597 Halte.)


7

.OVERLIJDENS 12/07/88 VENAYER Aln.1r.ed, echtgenoot van Vebeldvi Amet,le geb. 17/05/7908 Bevi.6e.UuttLaat 12 13/01/88 PLASMAN Chalz.lot:te, weduwe van Van Lae.them HectM geb. 03/08/1907 Hu.y.61'1'1Ctn}.)la.a.n 28 16/01/88 TORVEUR I4a.belle, we.du.we van M.lnt.i.en.-6 Alphon.-6 geb. 16/09/1897 E. Ve BU-6.6Ch<M..6:tlt.a.a:t 16 25/01/88 KETS Jeanne, weduwe van Ve Vecke.1r. Albvit geb. 22/02/1920 Ke.6te.1r.bee.k.la.an 177 23/01/88 BRIERS Michel, echtgenoot van Van Ve Ville Myk.lam geb. 11/o8/19 51 Bevi-:Se&e.l.>tltaat 100 29/01/88 HANNAERT Malt-i..a., weduwe va.n Hcuv., Johan.nu geb. 15/10/1902 SpooJtWe.g~a.a:t 11 16/02/88 GAILLARV Yve-:S geb. 26/04/1963

Mole~a.a;t

11

26/02/88 BRIERS N.<.k.laa.6, ech,tgenoot van Van Waelem Mtvtie-Jeanne geb. 03/10/1929 J.Spkin.ga.e.ló:tlt.aat 32 27/02/88 LANGHENVRIES Luc, ech-tgenoot van VebU'6.6chvi MaJz.-i..a. geb. 11/06/1937 Kloo.6tvi-:S:tlt.a.a;t 3 02/03/88 VANVESOMPEL EdgaJtd, we.duwrta.a1t van Peete.IU> Elvike geb. 05/07 /1901 RaYL6be.1r.g 21

'

·~ •\ .,

.. Dag Luc,

.. ;>: . . .. (._ ;.

.{]

F

Wij zagen mekaar niet zo dikwijls, maar we w ~ sten wat we aan mekaar hadden . · Ik moest je nooit telefoneren om je aan te zet t en wat te schrijven, want . met de regelmaat van een klok vond i k een omslag in de bus . Al was je dan geen professioneel à la Gysen of Verbeec k , je teksten waren stuk voor stuk pareltjes waar ik telkens na a r uitkeek . Je was voor vele mensen meneer HELA BA, de man v an die stukjes die de mensen zo graag lezen, waarschijnlijk omdat er zove e l levenswaaihEid- in verweven zat . Voor die j a renlange in z et zeggen we U met zijn all e n dank . I k zal je kursiefjes hard missen Luc, en nog dik wijls aan je denken want, h e en gaa n doe je steeds te vroeg . Jan


8

VAN

DU 0 .

Kf\Mlf~

N) .

MORlt\U

't Geeft toch wel een ongewoon ge-

voelen: aanbellen aan een villa om een bezoekje te brengen aan een boerefamilie. Als we de woonkamer instappen horen we jong leven in de keuken. De donkere kijkers va.n Jonas vragen zich af wat dat vreemd volle hier verloren heeft! Als dochter Frieda en schoonzoon Stefaan afscheid nemen, nodigt Kamiel ons uit tot een babbeltje aan de t afel. ''Ben j e hier in de boerderij geboren? " wïlden we weten. "Neen'', zegt Kamiel, "wij woonden v..roeger in de Sermonstraat, waar mijn oudere broer Marcel woont, dat i s het ouderlijke huis en .da.ar heeft mijn va.der geboerd. Als ik drie ja.ar was , zijn we ria.ar h ier gekomen. ~·fijn va.der heette Jan .Baptist en moeder was Melanie Berghmans. Deze hoeve van de f~~i lie Hemelings was groter en die hebben wi.j dan in huur overgenomene "Je hebt dan de stiel van uw vader gel eerd?" "Ei genlijk niet", antwoordt hi j . ''Mijn vader is in 1944 verongelukt op de Bergensesteenweg, een honderdtal me t er hier vandaan. Een Engelse jeep r eed achteraan op de kar. "Jeze kantelde en de l ading en de kar kwamen op mijn va.der terecht. Ik zat bij · meester Decor t en Ma.reel bij meester Peetroons toen onderpas toor Curias ons kwam zeggen dat er iets ergs gebeurd was. Voor ons moeder was dat een hee l harde slag. X.1et de hulp van da.R"l0ners heeft zij dan vier jaar alleen voortge·w roet. Ik bleef' af en toe al eens thuis van de s chool om een handje te helpen want ook onze grootouders woonden in. Daarbij was ·grootmoeder geamputeerd van een been. 1foeder is dan hertrouwd met Frans Van Volsem uit Vlezenbeek. Ook haar tweede rnan is vroeg overleden, i n mei 1959. Datzelfde jaar in augustus, ben ik getrouwd met Amelie Evens, afkomstig uit Lennik. Zij was de oudste van e lf kinderen en stamde ook ui t een boerenfamilie. Van dan af heb ik de boerderij ook overgenomen. 11 · Wat vind je van ·de boerestiel? 11 " Wel , het is een beroep dat nog sterk onderschat wordt. We horen nogal eens vlug zeggen : "' t is maar nen boe r" of zo. Maar er komt heel veel overleg en inzicht bij te pas. BI' komt tegenwoordig zoveel bij kijken dat ik u hier mijn kast kan laten zien met pakken informatié over spr oei:produkten, zaden, af'stellen van machines, ongelooflijk wat nen hoop. In de week had ik nog kontrole van de BTW. Mijn ouders hi el den eigenlijk geen boeken bij . Ik moet toch één keer per week hier op mijn bureau z it~en om mijn bedrijf op de voet te kunnen volgen: fakturen bijhouden, de identificatiefichen van de koeien nagaa.nr enz. Om de zes maand worden de nieuwe kalfjes geid.entificeerd.. Met de normen van de EEG i s het er zeker niet op verbeterd! · "Verkoop je n og melk of boter op de hoeve?" "N~e , om de twee da.gen komt de melkerij da melk ophalen. Bij elke tankbeurt wordt een staal meegenomen voor onderzoek: in het laboratorium van Drongen. Er wordt ons ook een kwota van melkproduktie opge l egd.: als ~e boven de ons opgelegde ja.a.rproduktie komen , worden we beboet! "Heb ,je veel zorgen met het opkweken van de koeien?" ":S::.;:.::.:!.:!.~!: niet, maar in de periode van het kalven moet ge toch a ltijd in de buur t blijven. Zo is er deze middag nog een kalfje geboren, nogwel nen billeman. En ik ben ~aar een u'Ul:'tje uit huis geweest. Indien ik een minuutjes later was binnengekomen, was hij dood want zi jn kop was overspannen met een vlies dat hem de adem afsneed.

paar


9 "Moet je dikwijls beroep doen op de veearts?" 11 'k Heb t och liever dat hij erbij is als een kalf geboren wordt; ge vo~ l t u geruster. Ze zijn heel gedienstig , en heel vlug ter plaatse, zowel bij dag als bij nacht. Mensen moeten soms langer wachten eer er medische hulp opd.M..gt, echt waar. Hij komt hier regelmatig aan huis. ifat wilt ge met zo ' n 45 runderen is er allicht één die verzorging nodig heeft. liet is ook van belang dat ge uw beesten goed kent. Van 't ogenblik dat ze niet veel eetlust hebben en hun por tie niet opeten, nemen we hun tempera tuur." "Kan j e zelf voldoende vo9dsel kweken voor uw dieren? 11 "Ja, we zetten mais, bieten in mindere mate , graan, aa-'l"Ciap:pelen, winter gerst, haver. De helft wo.rd. t dan aangevuld met korrels. ":&m boer is t och erg afhankelijk van bet weer? " "Ja, d at moogt ge zeggen. Ne goeie prijs k ri jgen van uw k oopwaar is al een goed punt, maar goed weer is nog belangrijker: Want dan is de opbrengst çotar. Geluk hebben speelt natuurli jk ook een grote rol. Zo k an ' ·t vandaag i deaal zijn om te zaaien, maar morgen kan een slagregen alles dichts laan en moogt ge herbeginnen. !!}en boer is e igenlij k d.e enige persoon die onmiddellijk de gevolgen draagt van zijn eigen beslissingen : zowel in ' t goede a ls in ' t sleohtee" "Maar 1 t is toch geweten da.t de boer en altijd klagen?" "Dat is het hem juist, het is ook de man die het meeat gekonfronteerd wordt met het weer! Verleden jaar waa de graanoogst 20 %minder dan normaal. Als 't gedurig regent in de bloeiperiode, moogt ge he t vergeten." "13ij minder opbrengst, krijg ' '7e misschien een hogere prijs?" · 11 Vergeet het maar! Allez, zie nu met de patatten. Er werden er verleden jaar meer geplant maar er is ook veel mi s l ukt. Ze werda.~ minstens t waalf keer gespoten tegen de z iekte en toch krijgen we met moe i te 1, 5F :per kg. van de groothandelaar. "Ja, maar als 't droog weer is, ben je ook niet kontent?" "luis tert he, nen "te" is nooit goed en nu met de :sEG-reglementering, goed of slech t weer, de prijzen l iggen vast. Nog zo een geval: een goeie 15 jaar geleden stond he t brood ongeveer 21' à 22F' en wi j kregen 6F voor de t;arwe . ~Ie l, nu krijgen we ?F, dat is 1F meer en ' t br ood kost nu t ách meer d an 40Ff Ge zoudt u beginnen afvragen of het brood nog :net ta.rwe gebakken wordt. Gelukkig zijn we een gemengd bedrijf, want er wordt we l eens gezegd : Wi e al zijn eieren in dezelfde korf legt, en ermee va.H , is alles kwijt! 11 "luistert een boer naar ' t weerboricht? 11 "Och ja, omdat het een gewoonte is, maar veel wijzer word il< er niet mee ? 'k Vind het a l armerend, met al hun computers waarover ze nu beschil<ken! 'k Gel oof dat die mannen zich dikwijls verschieten als ze buiten hun s~~dio komen en vaststellen dat hun voorspellingen niet kloppen. L'l.c observeer vooral de gecimen teerde puntgevel van de stal. Als die vocht uitslaat, staat e r ons regen t e wachten. Neen, aan de gedragingen van mi jn koeien merk L~ niets." . "Eeb je het al meegemaakt d ê,t je het op een bepaald ogenb lik niet meer zag zitte n?" "Wel, in '64 heb ik een m1ge luk gehad. Met paard en kar ging ik patatten leveren terwijl ik door een 20· tonner, ge laden met gravier, werd aangereden. Een gel.uk dat mijn paard niet op hol geslagen was. Ik dacht: mij gebeurt hier hetze lfde al met mijn vader! Ná.dien kreeg ik de bns om een s elektiemesterij van varkens over ·te nemen. Maar na wikken en wegen heb ik het toch niet aangenomen ma.ar integendeel hebben we deze hoeve gekocht van de familie llemelings. Dat was in 1965. Na zeven jaar ~oe st ze echter afgebroken worden omwille va.n de verbreding van de Bergensesteenweg. Ons buis stond tot op het eerste rijvak. .Ta, en we had.den maar zes maand tijd om op te stappen of we moesten buur betalen. Bovijn heeft dan dit huis in snel tempo opgetrokken. We horen ge frut sel aari de deur. Zijn Amelie komt thuis. Samen met haar gebuur Monique Pier:reux heeft ze zich eindelijk laten overhalen om het zangkoor te verster ken. (tussen h&.skj es , ze zoeken nog ma.nne s temr.ie~1) Eaar kaken blo7.en van de f:risRe buitenlucht. Je zou het haar niet aangeven dat ze reeds haar 25-jarig hu~elijksjubileu.m gevierd heeft. Op de kas t pri jkt het prachtig zilver en boeket dat 7.e bij deze gelegenheid kregen. En zeggen da.t P."I" o l +..r~ e )cle5J>'lr;..,a.erer. rondlo-oeYI P"" ~- ... -·· ~"'t. op he, verklapi, L~~ -~ "b-. "" ... _,_"m 15e:u.1.'u.t<.. 'i; woro t, kan ik al weer grootvader zijn!" I n de grot e woonkamer hangen enkele schilderijen van gebuur Maurice Nevens: de oude binnenkoer en een zi cht op de huidige boerderij. }îog een gebuur kunstenaar, Theo o, vereeuwigde hun laatste paard, da.t hen


10

"Is 't zwaar werken op de boerderi j?" "Och, 't i.s niet :neer te vergelijken met vroeger. Veel is gemeka.niseerd. Het onkruid wordt niet meer :net de hand gewied, maar gespoten. De traktor is een grote hulp. De Koeien melken is ook geen probleem meer." "Hoe moet een goe ~ boer zijn, Kamiel'?" "Hoe moet ik iaar op antwoorden? 3e moet er toch mee opgegroeid zijn. Omdat mijn vader te vroeg overleden is, heb ik veel raad moeten missen. Nu kunt. fS0 veel inf ormati e verkri.Jgen langs de 'Boerenb ond., zowel op sociaal, fisk.aal of technisch g ebie.d. Oo.K. leveranci ers zijn goed georganiseerd. Ik heb ook ku.rsussen ~vo lgd over oemasting, bedrij fsbeheer. boekhouding. Per gemeente bes ta.at ar sen landelijke gilde, i..k ben sekretaris voo:r Lot. De nog aktieve boeren zijn dan nog verenigtl in de bedrijfsgilde van Beersel. Daar komen dan onze specifieke problemen a.aXJ bod. 'Een boer moet dus goed geïn:f'ormeerd z1Jn• Jln vooruitz1end! Naast een goede gezond heid, natuurlijk een grote dosis gezond verstand, handen aan uw lijfs kunnen omgaan roet bees ten en nieuwe werktuigen en methoden. Ge moet kunnen marchanderen bij verkoop van koopwaar en beesten. Ook a l krijgen uw koeien hetzelfde voedsel en dezelf&e verzorging, toch kan er veel verschil in kwaliteit zi jn. De zwaarste kóe geeft niet altijd het grootste percentage r~ee lagen vlees. '' "Heeft een boer nog ti jd voor hobby's of ontspanning?" "Mijn vrouw werkt mee 1n de KAV en lanceert z ich nu in het zangkoor. Met de kind.eren ging ik vroeger naar den Anderlecht kijken. Nu onze Oir~ biJ Brukom speelt, trek ik daar naartoe." ''Neem je vakantie? " ''Dat zegt me niet veel ? Uitzonderlijk, eens voor ~én dag, maar 'k ben toch liefst vroeg iluis, ?.en boer enbedrijf is een l evende bedoening! Dat moet VaJ'l nabij ,g;-evolgd word.en. ' s Nachts s ta ik regelmatig op om !"l~J. te gaan of alles in orde isr "Als de kinderen l<:lein waren, hebben we veel hard.er moe ten werken dan nu, zegt Amelie. Nu ziJn ze opgegroeid en drie van de vier zijn aJ uitgevlogen. Zo volgden nogal kort opeen zodat we het zeer lastig hadden. Ons Frieda is van '60, ons Iutgarde van 1 61, ons ~reta van '62 en onze Di rk van ' 64! "Hebben jonge boeren het tegenwoordig semakkelljker?" "'k Geloof dat het heel moeilijk moet zij n een bed.rijf recht te houd.en als jonge boer. De financiële lasten liggen erg hoog. ~e leven daarbjj in een streek waar veel grond verkocht wordt, zodat uw landeri jen en weider. versnipperd geraken. Als ge het wilt houd.en, moet ge he t kopen, en zo wo'!'d.en da problemen nog groter." "1~at is uw mening over de honger inde wereld, als boer moet u dat voorzeker meer raken dan een and.er?" "Och , :Lk. denk dat ze ons veel zand in de ogen s'trooien. De weinige produktie die ze hebben verkopen ze dan nog aan ons zodat er met dat geld ze1fs wapens worden gekocht. Onze rijke landen zijn zo ver on t wikke ld dat ziJ na.ar de maan kunnen vliegen; maar om hulp te sturen 1la.éU' ontwikkelingsland.en, daar zijn dan zogezegd geen middelen voor. Ook de leidera van deze arme volkeren treft veel schuld! "Gezien de krisis, verkeer je toch in een bevoorrechte positie?" 11 Ik denk het wel. l~e nangen niet af van een baas. Niemand z1 t op onze handen te kijken en we k:tmnen niet ontslagen worden~' "J'e mag j e wel gelukkig achten !" ''Ja, ik heb me altijd gelukkig .~voeld. We hebben zoals iedereen ook wel onze zor gen maar we mogen niet klagen. "Zolang dat ik niet te veel zaag" f l apt Amelie er gauw tussen r Op bezoek gaan bi j een boer en niet eens de koei en gaan groeten zou onge:oast zijn. Kamiel leid.t ons met trots rond door de stallingen. ->te•n .;: Jebouwd.è sohu.:ren met ~ware balken ~ls bomen, beschermen ziJn oo~st an zijn vee. In de hoek horen we plots gewroet. Uit d.e met balen stro gebomde i glo, ontsnapt zowaar de pasgeboren billeman. ''Dat is een kloek ras!" zegt Kami e l en brengt Thea terug op haar plaats. We zijn vo1daan ~uiswaarts .c setrokken. ~1ot de heerlijke geur van Koeien en stallingen aan. onze stad.sschoenen. 't Was al geleden, van onze prille jeugd.j aren, toen we de boeren meehiel"pen bi,j het binnenhalen van het graan en het oprapen van de patatten, alleen a l onrl.at die boerebo ter hammen zoveel beter smaakten als thuis!

J. en J. van r..otgeva.llen.


"~.

vzw·:

·vOGEL:E NZA·N G

_";lo

11

,,

De verhuring van de tennisvelden voor het . zomerseizoen 1988 kon gebeuren bij de huisbewaarder op zaterdag 26 maart van 9 tot 11 uur. maandag 28 maart van 18.30u tot 19.30u en vanaf 30 maart dagelijks in de Dworpsestraat 147 of telefonisch op 356.87 . 72. Ook voor de gewone verhuringen, liefst 1 dag vooraf. De tarieven zijn ongewijzigd. ************************

HUMOR - Wat zou je doen, zegt de Pol tot de Pat, ai-0 je moe4t kiezen tu-0-0e.n een v1iouw en een 6le-0 wijn? Ik, zegt Pat, zou ee4-0t kijken van welk jaak ze

.

'

z~jn.

Se1igeant: Wat doet u in het bu1ig e.1iteven keckuu..t? ·Rec.ku.u..t : 1k. ben bediende -0vr.geant • Sekgeant: Ja, ik ken dat. Zo iemand die de do-0-0iek-O in de bukelen tegt, ze ophaalt, de bukeetbenodigheden uitdeelt en de vuilbakken leegmaakt ... Rec.1iuu.t Ne en! Hiek vook hebben we een gepen4ionee1ide ·-6e.1tgea.nt.

Tijden4 een homilie zegt de pa-0too~ in de kekk "Ie.dek men-0 moet zijn knui-6 dnagen". Fkan-6 ga6 zijn uJiou..w een duwtje en zei : "Vookuit MaJi le, kJiuip op mijn kug!".

---

Rij -ln-Otkukteun tegen- Jûn61iouw die te~ van hem k1iijgt: "1k geloo6 wel dat u.. nu met de auto ove1iweg kunt". Ju..66Jiou..w: 0 zeken mijnheen. Maak ik heb nog een v1iaag. Moet ik de olie en de benzine in hetzet 0de gat q.i..eten?


12

·~

VC LOT--KADETTE-N .

\

Onze kadettenploeg onder leiding van trainer VAN ESBEEN, Alain, bijgestaan door afgevaardigde VANVAERENBERGHE, Jean, zette het seizoen 87-88 wonderwel in met overwinningen in de tornooien van VC Lot en van SV Alsemberg. In beide tornooien grepen we de beker, en de eerste plaats in onze reeks. De competitiestart liep ook vlot van stapel met H.O Huizingen (6-2) en FC Rhodienne (3-5). Maar terugval met verliescijfers tegen FC Leopold en verliep het kampioenschap afwisselend met goede

overwinningen tegen toen kwam er een kleine SV Alsemberg. Achteraf en minder goede resultaten.

Zo bevinden wij ons thans op een verdienstelijke 5de plaats in de rangschikking. Wij beschikken over een homogeen ploegje bestaande uit 10 eerste-jaarskadetten, bijgestaan door 4 jongens die voor hun 2de jaar deel uitmaken van onze ploeg. Voetballend komen wij goed tot ons recht, maar soms worden wij enigzins benadeeld door onze "gestalte". Daar komt wel verandering in na enige jaartjes groeiproces ! Soms, bij: gebrek aan voldoende effectieven, wordt onze ploeg ook aangevuld met de "grootsten" van de miniemenploeg. Deze jongens verrichten prachtig werk bij de kadetten en zullen zeker uitgroeien tot volwaardige voetballers. En, wij hebben .nog een unicum in de kadetten : t.t.z. de enige vrouwelijke voetballer van VC Lot, nl. Nancy DE PUE, die steeds op onze training aanwezig is, maar die, bij gebrek aan een vrouwenelftal in VC lot, niet voor competitiewedstrijden kan opgesteld worden. De trainingen worden over het algemeen stipt gevolgd door alle spelers. Een goede groep, met veel karakter ! Er resten ons nog 6 kampioenschapwedstrijden Ons objectief is : nog een paar plaatsen vooruitschuiven in de rangschikking en het seizoen sterk eindigen in het internationaal tornooi van ERMELO (NL), Daan zullen wij geconfronteerd worden met zeer sterke ploegen uit Nederland, Duitsland, Engeland, Denemarken, e.d. Een ENIGE gebeurtenis voor onze ploeg !

'

..


13 Daar moeten wij een goede prestatie leveren en de Lotse ( en Belgische) kleuren met hand en tand verdedigen Wij zullen er het beste van maken

Kadetten VC LOT 1987-1988 Doelverdedigers

Yves VANDENBERGEN Damien DEMOL Jean-Paul DEVIGNE

Achterspelers

Rony VANVAERENBERGHE Olivier CATHERINE Gunther KEMPS Gunther LAERMANS

Middenvelders

Johan LISSENS Bjorn DRIEGE Roel FREDRIX Jurgen WIJNS Philippe KELLAERT Evert VANNIEUWERBURGH

Voorspelers

Patrick DESMET Wim KELLAERT

Vrouwelijke speler

Nancy DE PUE

Trainer :

Alain VAN ESBEEN

Afgevaardigde

Jean VANVAERENBERGHE


14

VC LOT-SCHOLIEREN --------~

- ." - ...

In-tegenstelling met de kadetten die een echt homogeen ploegje vormen, zijn er bij de scholieren al heel wat wisselingen en strubbelingen geweest. Een beetje in de stijl van de grote ploegen heeft men midden het seizoen een trainerswissel moeten doorvoeren. Er kwamen praktisch geen spelers meer naar de oefenstonden en om de wedstrijden te spelen kreeg men geen elf spelers meer samen, kortom er moest 'iets' gebeuren. Dar 'iets' betekende dat men Francis Debast die tot dan toe als begeleider fungeerde, aanstelde tot trainer en dat Jean Debrael de taak van afgevaardigde op zich nam. Na een week kon men vaststellen dat praktisch alle spelers ·terug op de training verschenen en dat men zelfs bij de zondagswedstrijden kon beschikken over twee wisselspelers. Men kon zien dat de "goeie geest" terug in de ploeg kwam en dat er zelfs met de glimlach kon verloren worden. Want winnen blijft voorlopig moeilijk. Ergens is het wel begrijpelijk als men ziet dat de beste elementen van de ploeg elders spelen, namelijk bij RWDM, bij FC MEISE en bij RODE. Moesten deze vier spelers bij de ploeg zijn, mag men gerust stellen dat VC LOT aan het hoofd van de rangschikking zou staan. De rest van de ploeg.zou zich aan deze vier kleppers kunnen optrekken en dan zou het er helemaal anders uitzien. Maar dit was bij het begin van het seizoen een bewuste keuze en bewijst dat het jeugdbeleid op de juiste manier gebeurt en iedere speler die terecht zijn kans elders wil gaan, ook effektief deze kans krijgt. Tenminste als men ons als gesprekspartner wil erkennen. Intussen mogen wij ons verheugen in het werk dat Francis met zijn scholieren levert. Aan de rangschikking kan men het niet zien, maar wel op het plein. Dus: voortdoen mannen en alles valt terug in de goede plooi ! ! ! ! Jean Debrael.


~

,

15

~eisjes. J'e t ach~

!!

Geboren worden a ls een MAN, is het ergste wat je kan overkomen . Voor jou geen brei of koekepan maar zware taken om · kwalijk van te dromen!

Als baby moet je vóór de me isjes op de pot. Je plast immers met boogjes. De luiers gaan daarvan kapot en moe krijgt water in haar oogjes

Aan Dan met me t

tafel moet je ook de korstjes op . word je een flinke vent twee stalen ogen in je kop punch en manden vol t alent.

~f1'

1

f)t,.-&1 •

üp school doe je enorm je best om aan de toekomst te smeden en t e bouwen. Want l ater moet je, naast a l de rest, het huwelij~sbootje dri jvend hou' en.

De mannen-diskriminatie uit zi ch pas echt al s de militiepapieren, model zes en model t i en , al l een van jongens, kaars en recht, eisen om hun kunstjes in het leger te laten zien

Ook meisjes kunnen het vaderland best di enen. Zij vormen immers het ster ke geslacht . \~e moeten wel nieuwe infrastruktur en uitki enen en sergeant en l eren brullen:"MEISJES, GEEF T ACHT!!"

1/ t

We en Gf en

..

kunnen dan samen door de modder ploeteren s pringen over dezelfde kuil . in stereo morse-seinen toeteren ' s avonds stinken naar hetzelfde vuil •


Als.in de toekomst een lief mondje ''APPEL AAN BED" zingt met een engelengeluid dan . lap ik heel de legerdienst aan mijn kontje Al PERST DE MINISTER ER 24 MAANDEN UIT !

!4 1ft««nden

Ik zou zelfs alle onge lijkheden kunnen vergeten het nachtwerk tot met het pensioen. Als jongens en meisjes , zonder weten samen hun troepken zouden doen. v~naf

Toch zit ik met de handen in de haren. Want in het leger word je echt een manl Hoe zal ons bootje dan nog kindjes kt1nnen baren als het woord 'moeder' niet meer kan . . •• Met dank aan Francis Paesmans.

WIST JE oru - we de inlichtingen voor de aktiviteitenkalender via de wijkverantwoordelijke · verwachten tegen uiterlijk 4 mei bij de redaktie. - we uw getypte kopij over het verenigingsleven verwachten tegen 27 april bij: Edward Verhoeven, Zennes tra at 87 Frederik De Wilde, Kester bee~l aan 28 Jan Vandendriessche, Fr. Walravensstraat 139 - we lotgevallen 119 samenrapen en ni eten op 11 mei 1988 om 18.30u in de lokalen van de Kloos terstraat. - we Luc zijn kursie f jes hard zullen mi ssen. - er op 1 mei een Mariastoet is in Alsemberg, waara an Lot dee lneemt met een wagen en de uitbeelding van 'De bruiloft te Kanna ' . Voel je je een beetje artistiek begaafd en wil je deelnemen, neem dan kontakt met L. Hollemans. - er met de wedstrijd uit ons jeugdhoekje mooie prijzen te winnen zijn. - we graag wat meer nieuws over onze gemeente zouden willen brengen. - we onze redaktie graag zouden uitbreiden. indien je de kriebel krijgt om iets op papier t e zetten, je dat gerust mag doen en ons bezorgen. - we er even stil bij worden als je bedenkt dat de mi l itai r e uitgaven in 1987 in totaal 930 milj ard dollar bedroegen, en er over de hel e wereld 26,6 mil joen mensen onder de wapens waren. je er best voor zorgt dat je niet op je donde r kr ijgt omdat j e geen bliksem hebt uitgevoerd.


17

Z 0 E K 'p LA AT J E S .·Kij k,eeri v(s aa~ de haak":

Maa~ waa.- is de vi sse"'?

~i~

je de haas lopeh '?

We zetten onze reeks oude zoekplaatjes voort met twee nie11we, alhoewel, naa r h e t s chijnt , er nog steeds lezers zijn die de vorige niet hebbe n g e vonden! Nu ja ,

je moet ook we l wat goede wil hebbGn want de tekèningen

zijn niet altijd o verd ui d e lijk.

.

Zoals hier bi j voorbeeld op het plaatje links is er ee n jonge man met een keurig

kostuum~je

aan, die aan de oever van het

water een vislijn ziet ligge n met een vis aan de haak . De v isser schijnt echter ni et in de buurt te zijn~ Nochtani siaat hij goed en wel ten voe t e r. uit op he t plaatje . Het pr e ntj e rechts illustreert het oude v erhaal· van de haas en de schildpad di e ee n

wed~ oop

aangi ngen . De schildpad , hoewel .

traag, ging sta nd v astig haar weg , terwijl de haas, zeker van zijn stuk, onderweg blee f spelen en lan terfanten. Zie nu eens hoe hij moet r e nne n om d e verloren tijd in te halen , maar het zal he m niet bate n. De oplossintj van deze twee zoekpl aat j es staat op pag ina 38


•'

Verleden maand februari stonden onze soldaten in de belangstelling naar aanleiding van de Week van de soldaat. Ter ere van onze landsverdedigers die hun legerdienst kloppen en ook als balsem voor de lieven en verloofden die eenzaam en veil.aten achter blijven, een Brussels troostl1edje uit de gezegende(?) tijd toen "den term" nog drie jaar duurde: "Och ge moeit dovui ni graaize oemdad'hij moo binne goen Och ge moeit dovui ni graize, dra joer es ga gedoen! · Och ge moeit dovui ni graize oemdad'hij moot de woepes froege Dra joer es ga gedoen(x2)"

----

Wat betekende het woord :"verengelezijre"? Iets aan zijn lot overlaten, verwaarlozen. Bijvoorbeeld: Dat huis s·l;aat al twee jaar leeg en geraakt helemaal verengelezijd! Nog andere gezegden: - van iemand die dacht iets te vinden of te krijgen(bijv. een erfenis) en er komt niets van: "hij legde zijn hand op nen ijle nest" - van iets dat niet samengaat, zegt men: "het past gelijk een tang op een varken" "'t is gelijk nen deuvel mè za moerke" wil zeggen: 't gaat heel goed samen. "'t is den deuvel en zijn moerke 11 : zowel de ene als de andere deugen niet. - als men een pintje teveel opheeft , kan het gebeuren dat men "met een dubbe l e tong spreekt!" iemand met grote honger zegt:

11

'k Zou een paard zijn rug kunnen uiteten. 11

- Iemand op het randje van bankroet brengen, daarvan zegt men: "Die zou iemand op een geit brengen."

Waarschijnlijk vroeger gebruikt.

Van een mooie veestapel zodanig verarmen tot alleen de geit overblijft . - Van iemand die bij de

l)inken is, zegt. 1en :

"Die is niet door zijne neus geboord. 11 - Waar er geen orde is, zegt men: "'t I s hier nen echten hannekesnest!" ''Hier vindt een kat haar jongeren niet in terug!" - Van iemand die een goeie job heeft kunnen bemachtigen zegt men: "Die zijn broodje is gebakken." - Binnenkort is het weer Pasen, de hoogdag(!) van de grote kuis! Als alles er weer proper en fris bijstaat, kan men met voldoening zeggen: "'t Hè wei ne ki zain hebbink gat! "

*

En wat betekent: "verdisterweire? 11 "As de winter ne mi te lank bl.aaft dasjtere zulle de kassa.áikes en de pijpels rap oitkomme , en mè posse gomme aare smosjtere!" Wilan.


19

HOOP OP DE TOEKOMST Op zaterdag 5 maart bracht de Jeugdtoneelkring "Hoop op de toekomst 11 weer een fraai stukje toneel. Het programma zag er als volgt uit: Met de allerkleinsten kwamen wij terecht "Bij de kabouterdokter". De kabouterdokter stuurt al zijn kleine kaboutertjes het bos i n om zieke dieren op te sporen. Alle n komen wel met een diertje opdagen , een vis, een beertje, een hond en uiteindelijk een hee l klein mensenkind dat gelukkig slaapt , want onze kaboutertjes zijn al zo bang voor mensen. Wanneer de grootste schrik voorbij is komt er ineens een groot mensenkind opdagen in het kabouterhuisje zodat alle kaboutertjes uiteenstuiven van angst . Nu hun woonplaats ontdek t is door mensen zijn onze kleine vriendjes verplicht te verhui zen. Van het sprookjesdal komen we terecht in de kei harde wereld van de voetbalsport en we l bij "De voetballer van het jaar " . Een topvoetballer wordt door zijn ploeg uitgeroepen tot voetballer van het jaar en ontvangt hier voor 40 . 000 frank. Nu ja, wat kan onze voetballer nu met zijn geld doen? Maar natuurlijk, hij geeft 10 . 000 frank aan zijn vrouw t j e di e altijd zijn voe tbalkledij wast. En ieder van .zijn zusjes krijgt ook 10 . 000 frank want zij komen toegewijd supporter en. Eerlijk verdeeld, vi nd u ook niet? Maar wat, als de kasmeester van de ploeg komt opdagen , en maar klage n dat de kas blut zit . Nu ja , de laatste 10.000 frank gaat dan ook maar uit de hand. Daar staat de gelukkige winnaar nu, blut, maar j a geld is ook niet a l les . Van de akti e nu naar de reaktie met "Moord in de kl eedkamer 11 • Op een a lgemene repetitie van een tonee lstuk waar geen van de akteurs elkaar zelfs maar kunnen zien wordt er een moord gepleegd, een man· met een zwaard in de rug. Ge lukkig zit in de zaal een agent en een commisari s di e dit zaakje eens vlug tot klaarheid zullen brengen. Alle verdachten worden verhoord en de commisaris lost a lles in een ommezien op, of toch niet . De uiteindelijke schuldige blijkt een halfgekke huishoudster te zij n . Een man die haar Pl uskke ( hondje) e en trap geeft , nee dat kan zij niet ongestraft laten. En als toemaatje kregen we dan nog, opgevoerd door "Lustig en vr ij" een geze llige sketch in ons s appige dialekt ,

11

Wedden". Dit was na-

tuurlijk lachen geblazen . Hi er wi l ik nog aan toevoegen dat di t leutig stukj e geschreven werd door onze eigen gewezen speler en nog altijd onze "meneer kastt Pierre Debognies . Proficiat Pierre, een pluim op uw hoed. Ook dank aan alle spelers voor deze plezierige avond . Ik was er.


20

ZULLEN ZE TREKKEN OF NIET DIT JAAR ?

Trekken zullen ze zeker en vast, maar wanneer en hoe l ang, v66r of na het verschijnen van dit blad ? Sinds de zes jaar dat we hier op Kesterbeek e n e lders in Lot e n Beersel , de paddentrek nagaan, hebbe n we nog nooit. zo 'n zacht e winte r gekend als dit jaar. We weten dus niet hoe de padden daarop gaan r eageren. Notmaal werd het startsein voor de trek gegeven, onmiddelijk na de dooi en die viel z owat einde maart beg i n april . Maar dit jaar was e r geen vorst (of hij zou nog moeten komen a ls we dit schrijven op 11 febr uari). Er werd a l áé n pad ove rreden v6br onze deur op 25 januari, maar sindsdien hebben we ni e ts mee r opge merkt. We veronde rstellen dat de trek zeer vroe g kan beginne n, omdat alles zo v roeg is me t d it zachte weer , maar het zou ook kunn en dat er nog een late koudeperiode komt e n dan zal de trek ui tgeste ld zijn tot de normale pe riode. Het zou ook kunne n dat de padden e rg individueel uit hun winte rslaap o ntwaken e n dat ze, de e ne voor, de a ndere na , op t rek gaan over ee n lange uitgerokken periode, zodat er helemaal gee n opvallende tre kbewe ging zal te bespeuren z1Jn zoals d e vorige jaren. Afwachten dus e n ople tt e n. Iede r e avond met zacht regenwe er kan het gaa n beginnen. Mogen we dan ook a an i ede r ee n vrag e n bij zond e r aa ndachtig t e wi lle n zijn 's avonds met winde rig r e genweer e n een temperatuur eve n boven de 7 graden ? I n i e de r geval hebben de ge mee nteoverheden en gemee ntelijke diensten ons hun medewerki ng beloofd en als het ka n, zulle n we op het gepaste ogenblik de ve rkeersborden voor de paddentr ek zie n geplaatst worden . Wees zo goed er reke ning mee t e houden, spaar zo veel moge lijk onze laatste padden en, als je het n6g beter wilt doen , help ons bij de over.. zetaktie ..•.. indie n de trek al niet door i s als je dit l eest ! I n elk geval harte li jk dank voor de goede bedoeling F .DW


21

\/l . I

1

ac n1euvs

Er bleven nog twee vragen over van de 25 vragen voor soldaten . Vooral deze kunnen onze interesse opwekken .

24 . HOEVEEL VAKANTIEDAGEN HEB IK NA MIJN LEGERDIENST? Hoeveel vakantiedagen je hebt , wordt bepaald aan de hand van het aantal dagen dat je het . jaar tevoren gewerkt hebt . Heb je bijvoorbeeld het hele jaar gewerkt v dan heb je recht op tenminste 4 weken verlof . (Staatsambtenaren hebben een ander statuut en vragen best uitleg aan hun vakbond) . De met gewerkte dagen gelijkgestelde dagen tellen ook mee : dagen van ziekte, feestdagen, gedeeltelijke werkloosheid, en ook de periode van dienstplicht of wederoproeping onder de wapens of burger~ dienst . Die periode van leger- of burgerdienst (enkel de laatste 12 maanden zijn voo r gelijkstelling vatbaar) of wederoproeping onder de wapens, wordt voor de berekening van je vakantiegeld en het vaststel len ·van je vakantiedagen slechts meegeteld op voorwaarde dat je als arbeider of leer~ongen in de 28 dagen v66 r het begin van je dienstplicht tenminste eén dag effectief gewerkt hebt . (Hierop zijn wel enkele uitzonderingen , zoals langdu·r ige werkongeschiktheid in de bouwni jverheid wegens slechte weersomstandigheden . Vraag bijkomende inlichtingen aan het vakantiefonds waarbij je werkgever is aangesloten ofwel bij je vakbond) . Als bediende wordt vereist dat je op de vooravond van je legerdienst door een contract v.an onbepaalde duur verbonden was . Kwam je (vorig jaar ) van school u maar ben j e binnen de vier ma·anden na het einde van je studies of van je leercontract aan het werk gegaan, dan krijg je toch vakantie a lsof je het hele jaar had gewerkt . De periode van v ier maanden loopt n i et tijdens j e dienstplicht of burgerdienst . Deze . regeling voor jongeren geldt echter alleen als je nog geen 25 jaar was op het einde van vorig jaar (deze leeftijdsgrens wordt niet ver lengd t en gevolge van l eger - of burgerdienst) , en als je er speciaal om vraagt (aanvraagformulieren te bekomen bij het vakantiefonds van je werkgever of bij je vakbond) . · Je moet echter wel werkzaam geweest z ijn in een onderneming waar de Belgische sociale zekerheid van toepassing is . Jobwerk tijdens de vakantie verricht , komt niet in aanmerking . Als arbeider is bovendien vereist dat je 60 % van de arbeidsdagen werkzaam geweest bent , tussen de datum van je indiensttreding en het einde van het jaar . De dagen van leger- of burgerdienst , of wederoproeping onder de wapens, mogen meetellen om de vere iste 60 % te bereiken ç op voorwaarde dat de periode van leger- of burgerdienst, of wederoproeping onder de wapens, voor ge lijkstelling vatbaar is (minstens één dag effectief wer~zaam in de 28 dagen- die aan deze gelijkstelbare periode voorafgingen) . Vraag bijkomende inlichtingen aan het vakantiefonds waarbij je werkgever is aangesloten ofwel bij je vakbond . Dit punt geldt niet voor jonge bedienden .


22 Als je h et jaar tevor en ni e t g e werkt hebt , kun je geen aanspraak maken op vakantie . Wor d t j e onde rn era\ ng gesloten tijdens de v akantieperiode , dan kun je voo r die p e r iode werk loosheids- of wachtuitk~ring e n aanvragen ~ i j d e R. V . A. : het formulier C 103 moet je lateri invullen door j e we rkgeve r . J e moet we l voldoen aan de ve reisten die gesteld ' z ijn om op werk loo s h e ids- of wachtuitkeringen aanspraak t e kunne n maken . 2 5 • HOEVEEL BEDRAPAGT HE'l' VAY.ANTIEGELD? -----·" - ~-------

- Al s arbe ide.E. i s j e vaka nti e ge ld gel ijk aan 1 4 % van het loon dat je vorig jaar h ebt v er di e nd . Dat loon wordt verhoogd met een effectief loon (op ba si s v a n j e g e middeld dagloon) voor elke gelijkgestelde periode (bvb. dienstplicht , burgerdienst of wederoproeping) . · · · · · · Di e 14 % i s j e b~uto-vakantiegeld . Daarvan worden afgetrokken : · een solida ~ it e it sbijdrage va n 1 % (om het .vakantiegeld van de gelijkg este lde · dag ~ n me e t e betalen) ook wordt 12 , 07 % afgehouden op h e t dubbe le v a kantiegeld van het vakantiedienstjaar (v66r belasting) en e e n belasting v<i n 17 % (v o or ee n ' vakantiegeld van 30.000 frank of minder) of 2 3 % (voor een vakanti~geld v an meer dan 30 . 000 fr) . Het n etto- vaka ntiege l d wor d t j e bet aa ld door de vakantiekas waarbij j e werkssver i s a ange sloten : Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakanti e (R , J . V . ) o f ee n spec i aa l f o nds (Bon.1, Congémetal, • • .• ) Bovend i e n krijg je nog ee n b ijkome nd vakantiegeld (dubbel vakanti egeld v o or twee d agen van de vi e r de week vakantie), gelijk aan 6 , 09 % v ü n je brutova kantiegeld, verminderd met R . S . Z . en belastin~­ e n (voorhe ffi~ g van 34 %) . Da t wordt j e uitbetaald door je werkgever . Als b edi e nde is j e vaka r:ti e ge l d geli jk aa n : je normale maandwedde ( e nkel vakant i e g e l d) op h e t ogenblik van vakantie + 1/16 van je lopende maandwedde p er gewe r ~ te maand h e t jaar tevoren (dubbel vakantiege l d ) + 2/ 15 v a n ~e t dubbe l v akanti e ge ld (dubbe l vakantiegeld voo r t wee dage n van d2 v ie r d0 week vak ant i e ) . Van h et enke l vaka nti 8 g e l d g aa n s ocia l e zekerheid (12,07 %) en belastinge n &f . Var1 het d ubbel v~ka ntiegeld gaan sociale zekerheid (12 , 0 7 %) e n be l as ~ in ~ e ~ af (vc 1gens spec i a l e bare ma 's ) . Als j e bed i ende was u p h et o genbl i k van je dienstplicht, zal je al ·v66r h '2·t ~rert:. !::::..._ nc:..:i:c f:-..::t l ege r van j e werkgever je vakantie~ -: :· '.. geld voor he t ~ol ge ~ó jaar ~nt van g en h e bben (gelijk aan 14 % van het loo n dat :e lijdens liet j vR r v an je dienstplicht verdiend had) . Di e 14 % zull e n a f getrokk e n worde n van h et v akantiegeld dat je het volg e nd jaar nog z ult k ri jge n . Het vakantiege ld voor bedienden wordt rec htstr eek s door d e werkgever betaald . Hi e rmede zi j u de 2 5 v rag e n v a n soldaten dus b e antwoord . Soms krijg ik h et v e rwij t militäri st i s çh te zi jn . Niets is minder waar . Indien h e t k o n d a n mag h et v oor mij zeke r zonder l ege r . Ik beschouw het a ls een Doodz a k elijk kwaad . Ik h e b met Milac nieuws enkel de bedoeling om o nz e d i enstp J. 1cht j ge n t e informeren ove r wat kan en niet kan., e ven t u e el z e l .E s moe t . Ind~en je· echt er be zwaar hebt tege n het militaire of de wapendracht da'n '.kan j e h e t s 7.a t uut aanv r age n van gewetensbezwaarde. En daar wil ik h e t in h e t v o lg end nummer over h e bbe n . Voor ~eer inlichtingen betreffen de de di e nstplicht e n de militiewet kan je steeds terecht op h e t n a ti o naal secretariaat in de E . Maxlaan 57 t e 104D Brussel Te l : 7 36. 7 6 . 86 of 736 . 77 . 01 of bij de plaatselij ke af g evaardigde J . Va nde ndri ess chep Fr . Wa lravens st r aat 139 te2 166 0 Lot Te l : 377 .3 7 . 11.


DEKENAAT SINT-PIETERS-LEEUW ! ·.

Het probleem van de honger blijft erg acuut in AFRIKA

Het probleem van de honger blijft erg acuut in Afrika. Schrijnende beelden bereiken ons de laatste tijd uit het Sahelgebied. Deze zone blijft afrekenen met een oprukkende woestijn en watertekort. Miljoenen mensen blijven bedreigd met hongersnood. In Ethiopië, kostte de grote hongersnood van 1984 aan 200 .000 het l eve n. De catastrofe werd ni et a lleen veroorzaakt door een gebrek aan regen, maar was ook het gevolg van ontbossing, erosie en een scheefgegroeid landbouwbeleid. Broederlijk delen wil deze zwaar getroffen streek ni et loslaten. De Ethiopische plattelandsbevolking, ·di e er in gewone omstandigheden zelf me t moe i te in slaagt te overleven, werd vanaf 1981-1982 door een periode van aanhoudende droogte getroffen. Vele landbouwers slaagden er niet meer in hun familie te voeden. Ze moesten zelfs hun trekdieren verkopen om in l even te blijven. Het graan dat klaar lag om gezaaid te worden werd door de boeren opgegeten of ging kapot op de velden omwille van het uitblijven van de regen. Bepaalde provincies o.a. SIDA~IO, werden door de droogte getroffen. Vanaf eind 1981 heeft het in de streek niet meer geregend. De dienstencoÖperatie kon haar rol niet meer vervullen. De kredietverlening en de graanmolen vielen weg. Vóór de droogte beschikte elke familie nog over 2 ploegossen en 2 melkkoeien. De helft van het vee kwam echter om of werd verkocht . Sinds 1986 stierven ook 1000 me nsen van honger. In 1986 werd de bevolking opnieuw geteisterd door het weer, ditmaal geen droogte ,maar hagel en vorst. Eens temeer ging de oogst verloren. Het herstel blijft afgeremd door gebrek aan zaaigoed en ploegossen. Volgende noden werden door de bewoners zelf aangedui d - de verbetering van de watervoorziening . - zaaigoed voor mals, bonen, aardappel en en sorgho . - meststoffen. - aankoop van ossen. - voorziening van handploegen en andere handwerktuigen. - herstelling van een defecte graanmolen. - vorming van landbouweri, boekhouding, hui shoudkunde en gebruik van verbeterde ploegen. Einde 1986 werd gestart met een integraal project dat o . m. tot doel had de watervoorziening te verbeteren, de landbouwproduktie terug op gang te brengen en de erosie te bestrijden. Broederlijk delen beloofde prioriteit te verlenen aan de vraag voor de aankoop van ploegossen in de vorm van een ~ollend fonds. Tijdens het eerste jaar zul len 300 ploegossen op de plaatselijke markten aangekocht worden . Een os kost 5.500 BFR . De boeren zelf zull en- 10% van de kostprijs contant moeter. betalen- samen met een ver zekerings premie. Terugbetaling van he t kapitaal moet ges chieden over 5 jaar, z onde~ interest. Met dat geld zulle n andere oss en gekocht worden . Het geld zal door de cooperatie ze lf beheerd worden. Wij durven hopen de 700. 000 fr. di e voor he t project ge vraagd w·orden te kunne n i nzamelen.


24

K

w B De tijd van toen

1977

KWB bezoekt de koolmijn van WATERSCHEI

en toch nog aktueel

1988

KWB gaat op reis naar OOSTENRIJK

' 1978

De allereerste KWB kookles voor mannen

1988

Na 10 jaar zijn er nog altijd KWB kooklessen


25

Ik wou da,t ~k nog een k~nd ~ , dan mocht ~ ek onbegken..6d op lo~ na.nt:a.l.>eken, heek.lljk tang ~pelen en kavott.en , wvr.d ~k lekkek vektJr.oeteU , vol zoetigheden g~topt en teld~ ik de dagen an VOOk de kom~t van de S~nt en de klokken . A~ ik nog een kind ~, dan kon ik kollebollen in het gk~ , had geen zMgen en leende van vandaag op mokgen. Wa,t ~ ik getukkig toen ~k nog niet lezen kon, gkotemen..6enpkall-t niet vek~tond en ek vook mij alleen ma.a.1t tekenn~impj~ wallen op tv. Ik wou da,t ~k nog een kind ~ , dan ~peetde ik nu met poppen, en het gk~ wallen nk~etj~ , b.e.aadj~ het vle~ . •. Spijtig dat d,tt all~ VOOk mij vekleden tijd i.A ge.we.~t.


26

NIEUWS VAN HET SINT- CEC ILIA KOOR

===ttÖ==== ========== ================== Hier zijn we a lweer. Si nd s vo rige vertelle n .

Lotgevallen

zijn

er

weer

ee n

pa ar

dingen

te

Ee r st e n v ooral de go uden-bruiloftviering van Victo r e n Martha Bo sma n s . Inderdaad reeds 50 jaar geh uwd , een hele prestatie . Martha en Victor wilden dit niet zo maar v oo rbi j laten gaan (wij ook niet). Met veel plezier lu iste rd e n wij met z'n allen op 28 feb ru ari jon gst leden de eucharistieviering van 10U30 op. Me t deze e u c har istiev iering bedankten zij God v oo r de ve le jaren gelukkig samen. Nad i en was het tijd voor de receptie. We zongen voor de aanwezige n (maa r v oora l vo or Martha en Victor ) naast ons lijfstuk 'De za n ge rsmarsch', ook nog . een liedj e dat voorzien was van ee n g elegenheidstekst. De tekst was uiteraard van ons Pierke. Ma rth a en Victor, nogmaals pr oficia t.

================== Ander zij ds valt nog te v e rmelden dat op 3 april eerstkomend wij op post z ullen z i jn voo r het oplu i ste r en van de 10U30 mis v an Pasen . Aktueel zijn onze ste mm e n de verschille nd e ni e u we liederen volop aa n het inoefe nen . Het defekt aan de verwarmingsinsta ll atie in de kerk verp lic htte ons (tijdel ij k) naar een andere repetitieruimt e ui t te zien . Aktu ee l r e peteren we , dank zij h e t ge meentebestuur, in de jonge nsschool . Ge l ukkig maa r wa nt i n de kerk kr ege n we het sneller koud dan · dat onze stemm e n opgewarmd war e n. Dus gee n gevaar, we zu ll en goed voo rb ereid zijn. Nog s te eds z iJn za ng e rs e n zangster we lk om . Ook zij die ni et kunnen zingen moge n zich onze groep voege n. Me t mee r zielen mee r vreugd. Luc V.P. OoooOoooOooo Ooooüo ooOoo oOoooOoooOoooOoooOoooOoooOoooOoooO JONGERENPAROCHIE OOK VOOR U De volg e nd e ve rgadering waar ee nieder o p is uitgenodig d heeft als th e ma : GEWELD ONDER JONGEREN Wat bedoelt men

h i e rmee ?

Antwoorde n op deze en vo lg e nd e vergade rin g : DATUM

nog meer vragen , open no teer in uw agen da

Gaat dat ons aan ? diskussie o p onze

Zat e rdag 28 Ma art 1988 Oud ste groep J ongste groep

WAAR

Bes taat dat we l ?

In het lokaa1

va n 10 tot 12 uur van 14 tot 16 uur ';:;o·::;>r.

~~

._ ·.;.:;:- n zaa1 "'-'oge l e nz ang" I gor V.P .


25a

Vijftig jaar geleden gaven jullie elkaar het ja woord. Vandaag hebt U dit herdacht in de kerk waar U een halve eeuw geleden als man en vrouw zijn buitengestapt. Vijftig jaar vol goede en ook minder goede herinneringen. Weet ge nog Uw eerste nestje in een huis van Marie plancher. Daarna in het café bij Gust de metser en Marie, waar het goed was te kome n. Viktor in hemdsmouwen aan de tapkast. Het biljart waar we onze eerste karamboles probeerden te maken. Dan in de winkel in de Huysmans l aan en opn ieuw de Stationsstraat. Viktor was ook boogschutter, en hoeveel hoofdvogels hij heeft geschoten weten we niet, maar van één zaak zijn we zeker , me t Ma rtha had , en heeft hij nu nog de hoofdvogel geschoten , dat was een schot midden in de roos. Uiteindelijk gingen Martha e n Viktor naa r Sint Pieters Leeuw wonen en wij verloren Viktor op het hoogzaal, maar ja de man die wikt en de vrouw beslist en godda nk ze kwamen terug naar Lot , en Viktor o p nieuw naar het koor, waar hij ook intussen meer dan 50 jaar kerkzanger is maar daar zullen wij op 19 november wel iets meer over zeggen. Martha wij bedanken U dat Viktor met ons mocht meedoen, ge weet wel de soupees met St Cecilia eerst bij de koster (de oude) dan hier in de Alcazar, die toch soms zo lang uitliepen zodat we juist op tijd waren voor de Hoogmis en het Asperges me. Dan die zware huwelijksmissen in Mollem , Gooik e.a. met hun recepties en daarna .. ho .• ho en Martha misschien weet je het nog niet maar Viktor heeft zojuist met het koor een nieuw kontrakt getekend voor vijf e n twintig jaar, met de mogelijkhe id tot v e rle nging. Martha en Viktor, uit naam van he t Sint Ceciliakoor, hartelijk e n gemeend proficiat. Mogen julli e nog vele jaren samen zi jn met Gods hulp e n dan nu opweg naar het diamant.


26a Lied aangeboden aan Vikt or Bosmans en Martha Denayer t er gelegenheid van hun GOUDEN BRUILOF T

Tekst : Pierre Debognies

Melodie : Que sera, sera

1 . Beste wensen aan 't jonge paar Zo zei men toen over vijftig jaar Zij was van Lot en ! ij van Leeuw Nu na een halve eeuw . Refrein Zeggen wij "VIVAT" Voor Vi ktor en voor Martha Vijftigmaa l 11 HALLELUJ A11 En proficiat ... en proficiat . 2. Werkzaam en vriende lij k , steeds verheugd Dee lde u samen leed en vreugd I n moe ilijke tijden, steeds zij aan zij Ging vijftig jaar voorbij .

Daarom ook

11

Refrein VIVAT 11

Voor Viktor en voor Martha . Vijft i gmaal "HALLELUJA" En proficiat . . . en proficiat . 3. Aanvaardt dees bloemen schoon van k l eur

Ze zijn betaald, zodus fris van geur Omda t g'uw jubelfeest viert vandaag Zingen we nog eens graag. Refrein We zingen 11 VI VAT" Voor Viktor en voor Martha Vijftigmaa l "HALLELUJA" En pr of i ciat . .. en proficiat .

Sint Ceciliakoor - Lot 6 maa rt 1988


0

N

S

J

E

U

G D H

0

E

K

J

E

11

Alle begin is moeilijk, 11 zegt het spreekwoord. We kregen inderdaad geen enkel ops tel, gedicht, mop of raadsel en we ontvingen maar 4 oplossingen voor de prijsvraag. Hierbij was er 1 verkeerd. Daarom besloten we om de 3 anderen hun gevraagde prijs zo vlug moge lijk te bezorgen. Het juiste antwoord was

IDEE - HOED - MELK - ADER - GEEL - GLAS -

EZEL - BALK - AKER - ABEL - VLAK - MJi.ND -IJZER - DEEG - ERTS • De muzikant was dus een DOEDELZAKBLAZER. Spijtig dus voor Ann Uylenbro eck die dacht dat het een doedelzakspeler was. Volgende keer beter. Maar Nathalie Lot krijgt van ons een boek, Laurent Demol een gezelschapsspelletje en Hervé Demol verfgerief. We doen verder en geven een tweede opgave.

D

I

E

R

H

0

0

I

1

Een willekeurig' dier in een eend veranderen en van hooi weer gras maken. Bij ons kan dat al lemaal via 5 tussenstappen die je bekomt door in elk woord telkens één letter door een andere te · vervangen . en zo nieuwe woorden te vormen die aan de volgende omsçhrijvingen beantwoorden.

2

3 4 5 E

E

N

G

D

R

A

S

Van DIER naar EEND via

Van HOOI naar GRAS via

1. insekt

1. niet laag

2. soort binnenzee

2. tapkast

3. vogel

3 . eetbak voor varkens

4. redelijk wezen

4. Nederlandse televisieomroep

5. op een keer

5. twaa lf dozijn

De antwoorden moeten ten laatste op 25 a p ril bezorgd worden aan Demartin Daniël, Stationsstraat 11, 1660 Beersel (Lot ). Gelieve volgende gegevens te vermelden op de inzendingen en op de antwoorden : - naam en voornailln, adres, geboortedatum en wat je als prijs kiest . - je kunt kiezen uit : boeken, puzzels, speelgoedauto's, poppen, verfgerief en gezelschapsspelletjes. VEEL ZOEKGENOT •


.

-~ -


29

re •

avonturen van Pietje Puit.

f.én zwaluw rraakt de zorrer niet! (dit i s een verhaal voor 11gewone •~ winters, niet voor een zoals we nu beleefd hebben) 1) Pietje had zich voor zijn winterslaap diep in een holletje onder de grond teruggetrokken en lag daar lekker warm. Maar Hippeltrip, de onrustige veldmuis , kwam hem op zekere dag wakker schudden net het bericht , dat er- al een zwaluw gezien. was. - " tb lala, "dacht Pietje" , dan is het lente ! " Eh hij naar buiten.

Maar o, wee, er lag zowaar nog sneeuw en er woei een koude wind. 2) - " 't Is niets," zei Pietje, "die sneeuw zal wel vlug gesrrolten zijn en rret zijn jasje aan en een wollen sjerp om zijn korte nek ging hij alvast uit wandelen. En zie, daar had je zowaar een sneeuwklokje! - "Hippeltrip .en de zwaluw

hebt.en gelijk!" juichte Pietje," 't is lente, er zijn al bloerretjes ! " 3) Wat verder ontmoette hij Zevenpunt, het lieveheerèeestje. - "Wel v.-el", schrok Pietje, "als Zevenprnt naar buiten komt, dan is het zeker zorrer en ik sta hier maar te rillen van de kou! Ik geloof dat ik oud èegin t e w:>rden ! . . . Maar ik wil niet oud \..Drden ! Hup, weg mat de kou, stop dat relachelijk geril , ik ben flink, ik neem een bad!" 4) Pietje speel de zijn kleertjes uit en plonsde pardoes tussen de ijsschotsjes . "Brrr . .. " hij sloeg er helemaal blauw van uit! - "Ik ben flink,

ik ben jong, mij deert de kou niet! "klappertandde hij. :Maar hij kroop rroeizaam op het droge en trok stram zijn kleertjes weer aan. Hij strompel de t erug naar zijn winterholletje, stopte de ingang goed dicht iret droge blaren en rolde zijn bedj e in. 5) Nu kreeg hij het warm , zéér warm , rraar hij bleef klappertanden want hij had koorts . P.ij begon lelijk te hoesten , slikte siroop en pilletjes, maar genezen deed hij zo vlug nog niet! Zo zie je wel, dat j e nooit onvoorzichtigheden mag l:;egaan en dat je niet rroet gaan denken, bij de eerst e zwaluw, het eerste bloempje of lieveheersbeestje, dat het Zomer is!

F. D.W


30

·•· •

Koninklijke Fanfare

." EENDRACHT MAAKT .MACH1 " Zo ndagmorg e n, de eerste in het nieuwe jaar . Het druilig we er

~as

de oorzaak van deze weeral sombere morgen en

hét dro eg er to e bij dat ik wat langer tussen de veren stak.

'k Had er deugd van en al 't mijmeren kreeg ik

de synthese voorgeschoteld van alle

voo~bije

feesten .

Ons ma was er al tussenuit geglipt e n na enige tijd was het ve rzamelen geblazen · rond de ontbijttafel . Onmiddelijk werd ze ve rraden door . de fijne reuk die al strelend in onze neusgaten mocht ve·rdwijnen. Door enige toverkunst , eigen aan dit soort princessen , kregen we recht uit de oven , soorten koeken en broodjes voorgeschoteld. Wat later werd .ik door een fanfarevriend opgebeld. "Driekoningen" z ou voor d e jeugd van onze maatschappij een mogelijkheid zijn om uiting te geven aan het verenigingsleven da t in onze gemeente nog verder moet op è nblo eie n . Het overleg van korte duur was tevens het startschot om oud ers en kinderen aan te spreken. De tekst was voorhanden en voor de ve rtaling op notenbal ken liet Jacques DE COSTER z ich niet pramen . Qp di~sdagavond w e r~ in de keuken van Francis VEKEMAN algemene r eµetiti e gehouden . Stoelen en tafel werden opzij g es choven en pupiter s vulden al snel de ruimte op . De hond had zich vlu g hersteld van al dat geweld en kwam er ze lfs tus se n met hoge en lage tonen. Zo kwam het dat op 6 januari enkel e ouderen een uurtje vroeger op hun werk vertrokken om deze koningen en hun g evo lg te

~unnen

scharen . De s toet werd ook nog


31

van de nodige attributen voorzien zoals de ster en een lantaarn . .-'

Het is bijna niet te geloven hoeveel borstels, potloodjes en kleuren de moeders in hun handtassen meesleuren en door daarbij enkele stiften te voegen van een vorige mode, beschikten wij over een rijk palet aan mogelijkheden om de gezichten van al die figuren te voorzien van roze wangetjes , een snor of wat blauws schaduw rond de ogen. Het weer viel niet helemaal mee en alhoewel het niet regende, maakte de felle wind het ons erg moeilijk . Hoeden kozen het hazepad en onze mantels klapperden tegen onze oren . Onze jeugdige muzikale wijzen lieten zich door een- heraut begeleiden die elke aankondiging begon met volgende rede : DAMES EN HEREN , Voor 88 krijgt U van ons de beste wensen Vandaag spelen wij met plezier en zwier Een stukske voor alle mensen . Door inzet en herhaling groeide de vlotheid van onze muzikale voordracht gestaag , 't eerste uur althans want nadien moest elk om beurt toch wel eventjes door vermoeidheid afhaken. De mensen van in hun deuropening, de winkeliers, herbergiers en zeker ook de klanten

liet ~R

hun verwdndering blijken met

dit totaal ongewoon s pektakel waarin Caspar , Balthazar en· Melchior rondliepen zonder pretenti e, als gewone kleine mensen . Inmiddels hebben wij ook onze pensenkermis achter de rug en simpelweg wil ik alle mensen danken van wie wij steun, begrip en vriendschap ."mochten ontvangen. Ons programma kan verder ~ls volgt sameng~vat · ~brden i! - eind maart : wandeling\ dti'o·r, onze gemeente ftèe r informatie volgt; . .,, ··..."'•.. :. . ,. SPINAZIEKERMIS Over de Vaart met om 19 uur >~;t{p 13 me i concert .

.~

•I'

~"

in de tent; ZOMERCONCERT op 26 JUNI - het programma wordt in de eerst volgende weke n

uitgewer~t .

Aan ouders en alle jonge mensen laten wij met plezier weten dat onze leermeest e rs Rita VANDERMEIRSCH en Guillaume PILLET nog steeds instaan voor het muziekonderricht va n de leerlingen. Vrees om met ons kontakt op te nemen moet je zelf overwinnen maar onthoud goed dat je het je nooit zult

beklagen . ~

DE HERAUT februari 1988.

-


32

CDMZlE Ll11EVE VMUW VAN l-lALI.E


33

ONZE LEGENDARISCHE HEILIGEN De Heilige Maria, of "Onze Lieve Vrouw".

(Voornaamst e feesten:"Maria Onbevlekte Ontvangenis" op 8 december en "Maria Hemelvaart" op 15 é:lt::ïgustus. ) -"Waar men gaat langs Vlaanderens wegen , oude hoeve huis of tronk, komt men U Maria tegen, staat Uw beeltenis ten pronk . •• " Zo luidt een mooi oud lied en dat is inderdaad zeer juist . Het is voor ons volk en onze streken zelfs van grote betekenis, we zullen verder zien waarom. Want hoewel de Maria-verer ing in gans Europa, en zeg maar in heel de wereld , zeer sterk is verspreid, zul je wel nergens zoveel Maria-kapelletjes en heiligdommen vinden als bij 1 ons. De laatste tijd echter worden vele van deze kapelletjes wat verwaarloosd of verdwijnen totaal , en dat is wel jammer . x

x

x

Vooraf willen we zegqen dat het een zeer delikate zaak is iets te schrijven over Mar ia, onder de hoofding "legendarische Heiligen" en , misschien is· het zelfs helemaal ongepast . Want, al bestaan er legenden bij de vleet in verband met Haar, en al getuigen zij allemaal van een diepe eerbied en een rotsvast geloof ••• het blijven toch altijd maar legenden . Om iets te schrijven over het ware leven van Maria , achten wij ons niet bevoegd genoeg . Wat Maria in de hedendaagse katholieke kerk betekent kunnen we beter terugvinden in een paar eenvoudige brochures : "Met Maria het jaar rond" van kardinaal Godfried Danneels, te verkrijgen bij de persdienst van het Aartsbisdom op de Wollemarkt 15 te 2800 Mechelen en "Maria, de moeder van Jezus" te verkrijgen bij het Pastoraal informatiecentrum in de Tulpinstraat 75 te 3500 Hasselt . De grote trekken van haar leven zijn ons trouwens allemaal goed genoeg bekend : Het bezoek van de enge l Gabriël , de geboorte van Jezus, de vlucht naar Egypte, het ~~~ken en terugvinden van de twaalfjarige Jezus in de tempel en dan de gruwelijke terechtstelling van haar Goddelijke Zoon met daarna de kruisafneming, de nederdaling van de Heilige Geest over Haar en áe apostelen, om te besluiten met de Hemelvaart. Dat zijn zowat de voornaamste historische feiten . We willen daar enkel nog enige,

het dan ook zeer persoonlijke bedenkingen aan toevoegen: Het meest algemene beeld d~t we van Maria hebben, is he t beeld van de Moeder met het Jezuskindje op de arm, of het toneel van de geboorte liefst nog met Jozef erbij, de herders en de Drie Koningen en de onafscheidelijke os en de ezel , de schaapjes en één of meerdere · ZlJ

engelen er rond . Soms wordt : Maria ook alleen voorgesteld, maar dan meestal als verschi j ning, als "de mooie Dame" van Lourdes, Beauraing of Fatima. Zeldzamer , zien we haar met Jezus als knaapje, of met haar grote zoon zoals op de bruiloft van Kana , of bij de t erechtstelling van Jezus , onder het kruis, samen met Johannes , of dan helemaal op het einde , als "Pieta" met haar dode zoon op de knieën • Het ideale beeld is en blijft echter de Moeder met het Kindje .


34

Opmerkenswaardig is ook dat Maria altijd wordt voorgesteld getooid met rijke gewaden, dikwijls zelfs met een kroon op het hoofd. Is het uit verering voor Haar, of om de nadruk te leggen op Haar koninklijke afkomst? Als de engel Gabriël Haar de. boodschap brengt , wordt zij zelfs meestal voorgesteld in een rijk huis , een soort kasteel of paleis met zalen , en zuilen en rijk meubila~r. De geboorte van Jezus gebeurt in een stal of een grot , maar dat is een toevallige omstandigheid, omdat er die bewuste nacht geen plaats meer was in de herbe~g.

Maar zelfs dan nóg is Maria gewoonlijk rijk gekleed . Jozef staat er wat eenvoudiger bij . Maar wat mij persoonlijk als kind altijd ergerde, was dat die arme Jezus in het stro moest liggen , of soms zelfs op de harde koude vloer, helemaal of bijna helemaal in zijn blootje , terwijl zijn Moeder geen blijf scheen te weten met de wijde plooien van haar mantel . Ik was ook kwaad op die drie Koningen , om dezelde reden . Zij brachten wierook, goud en myrrhe en waren koninklijk getooid, maar geen één die er aan dacht dat arme boorlingske warm toe te dekken. Nu ja , dat waren mijn reakties als kind, ik besefte toen nog niet wat nu eenmaal de traditie was en dat de nadruk moest gelegd worden op het feit dat Jezus moest ter wereld komen als een arme duts, naakt en als de meest doodgewone mens . Nog volgens de traditie is de Heilige Maagd nooit werkelijk gestorven. Zij viel naar 't schijnt in een kortstondige slaap, de "dormitio" , waarna zij glorierijk ten hemel werd opgeheven (Dogma uitgesproken door Paus Pius XII in 1950). De "Onbevlekte Ontvangenis van Maria" werd afgekondigd door het jaar 1845 . Zij was inderdaad van bij haar geboorte vrij omdat zij voorbestemd was de Moeder te worden van Jezus . De verering in de Rooms Katholieke Kerk kwam eigenlijk goed 0p vierde eeuw na Christus .

Paus Pius IX in van de erfzonde, bijzondere Maria gang vanaf de

x

x x Waarm nu, zijn wij hier in Vlaanderen zo bijzonder sterk gehecht aan "Onze Lieve Vrouw"? Welnu , daarvoor moeten we opklimmen tot onze oudst gekende voorouders , die fameuze . "Oude Belgen" met hun eigenaardige priesters, de "Druiden" die marentakken sneden met gouden sikkels . Men heeft ons die menseri · altijd willen voqrstellen als halve wilden die maar pas een beetje "beschaafd" · zijn geworden na de komst van de Romeinen . Zij waren verslaafd aan drank en het dobbelspel en hun liefste tijdve~drijf was vechten, zo zei men . Welnu· dat is een gans verkeerde voorstelling . Die mensen hadden in tegendeel, een voor die tijd zeer hoge beschaving en de druiden waren beslist geen domkoppen . Zij beoefenden de wijsbegeerte , de mathematiek, kenden de geneeskrachtige eigenschappen der planten , bestudeerden de beweging van de hemellichamen en • • • zij vereerden sinds de verste oudheid de "Godin-Moeder''.


35

" De "Venus" van Willendorf (Oostenrijk) bewaard in het Muzeum voor Prehistorie te Wenen, is misschien wel één van de oudste bekende "Godin-Moeder" beeldjes. Het is uit zandsteen en kan wellicht wel bij de 20.000 jaar oud zijn. Nog vroegere beeldjes, maar dan met meer abstrakte vormen, waren uit been of ivoor.

Lij was voor hen het beginsel, de "Moeder" letterlijk en figuurlijk, van al wat 1~eft

en al wat is en bijgevolg ook de Godin der vruchtbaarheid, hoewel zij zelf

': maagd" was, vermits er vóór haar niets bestond. Er zl jn weinig of geen afbeeldingen of geschriften gevonden over de oorspronkelijke Godin-Moeder, hetzij dat zij vernield werden, hetzij dat de Druiden geen afbeeldingen van de Godheid wenselijk achtten. (Een opvatting die je ook bij andere volkeren terugvindt). Z.ij kenden ook het schrift, de ruhentekens en griekse lett ertekens, maar zij verkozen hun leer mondeling door te geven. In de loop der tijden, volgens de streken en heersende invloeden, kreeg de GodinMoeder vele gedaanten en namen, maar ze was tenslotte steeds hetzelde oer-beginsel. Om er maar enkele te noemen, t e beginnen met de oudste bij ons, in Ierland en Bretagne, was het Dön, Dana, Ana of Gaea; Later onder Grieks-Romeinse invloeden: Demeter, Venus, Cibele, Epona, Maja enz. Bij onze noorderburen was het Freya en in het oude Egypte was het de later ook tot in onze streken doorgedrongen lsis (waarvan naar het schijnt, de naam van de stad Parijs zou komen, namelijk

Bar-Isi~

of Par-Isis)

Dana of Gaea werd meestal voorgesteld als een zeer zware, overdreven vrouwelijke vrouw, zittend met de knieën opgetrokken, beladen met vruchten of met~~én of meerdere kinderen in haar armen. Soms werd ze eenvoudig zwanger voorgesteld of ook nog onder zeer abstrakte vormen omdat men de godheid niet mocht "vermenselijken".


36

De meest gebruikelijke symbolen die haar vergezelden waren de maan en de appel (bij de griekse Godin-Moeder, Hera, was het de

granaat-~ppel

die, omwille van

de vele zaadjes die hij bevat, beschouwd werd als symbool der vruchtbaarheid) De Kelten brachten de Godin-Loed er ook in verband met "luchtstenen" (meteorieten) meestal zeer zware, min of meer grote zwarte stenen die, omdat ze uit de lucht waren gevallen ? verondersteld werden met magische kracht te zijn bedeeld . Afbeeldingen van

~ruchtbaa~heidsgodinnen

of de Godin-Moeder werden dan ook

vaak "zwart" voorgesteldhetzij dat zij opzettelijk "zwart" . werden gemaakt, hetzij dat zij van

o u~erdom

zwart waren geworden. Een overblijfsel daarvan

zouden nog de "zwarte madonna's" of zwarte Lieve Vrouwen zijn, zoals het wonderbeeld dat bewaard wordt in de Sint Martinus basiliek te Halle, er waarschijnlijk een is. (Dat zij door de rook van de kanonnen bij een beschieting van Halle zwart zou geworden zijn , behoort tot de legenden). Sommigen beweren ook, dat het beeld van zilver is en door oxidatie zwart zou geworden zij n. Maar het is wel degel ijk een houten beeld , waarschijnlijk notelaar , maar het kan ook haagbeuk zijn zoals het beeld van Alsemberg . De ware

oorspro~g

van het wonderbeeld van Halle is niet met zekerheid gekend .

We weten alleen dat het in 1267 aan de kerk van Halle zou geschonken zijn door Mechtildis , gravin van Holland, schoonzuster van de Heilige Elisabeth van Hongarije. Maar het is min of meer zeker, dat er voordien reeds een Mariaverering in Halle bestond, vermits in de krypte lange tijd een eeuwenoude boomstam werd

bewa a~ d ,

omdat op de ze boom een Maria-beeldje hing . Nu is

het zo dat bij de oude Kelten oud e bomen en dan voora l eiken, werden vereerd. Inderdaad , volgens hen huisde de godheid in bomen . Bomen hebben immers hun wortels in de grond en verheffen hun takken hoog in de lucht en vormen aldus een soort

verbi~ding

lussen hemel en aarde. Er zijn meerdere geva llen bekend v

van Maria-beeldjes die in bomen vergroeid zaten en die dan op "mirakuleuze" wiJze te voorschijn kwamen als uiteindelijk de boom helemaal dood en vermolmd was. Zo'n beeldje werd dan altij d plechtig in een of andere kerk of kapel opgenomen . (Het is niet toevallig dat in het hoger aangehaalde lied ook "tronken" worden vernoemd en vele veldkape lletjes hangen dan ook aan bomen, meestal eiken of linden. Hoe dan ook , het is . niet te ver wonderen dat, toen het christendom in onze streken

b~go~

door te dringen , onze voorouders, de Kelten , zeer gemakkelijk

de Maria-verering hebben ove r genomen en in de plaats hebben gesteld van hun oud geloof in de Godin-Moeder. Zelfs het begrip van de Moeder-maagd was voor hen geen probleem . Vele qorspronkelijke , zogezegd "heidense" gebruiken leven dan ook bij ons nog voort, zoals het ronddra gen van Maria-beelden door de velden om vruchtbaarheid af te smeks n en het versieren van Maria-kapelletjes in de mei-maand . En gaat onze Maria-stoe t van Alsemberg ook nie t in me i uit? Laten wij daarom al deze vrome gebruiken degelijk in ere houden. Zij maken deel uit van het oer- oude, diep i ngewortelde geloof van ons volk.

F. De Wilde

"


37

CHIRONiEUWS-EUREKA+FANTOMAS •

Oriro Eurek.a en Fan tonas

nodigen jullie allen ui't op cnze Ja.ar:ûjkse

SPAGHE T TIKERMIS

Wanneer?· Deze gaat door op zaterdag 9 en zondag 10 ap r il 1988

Waar?

In .de Chirolokalen Kloosterstraat 35/35 te Lot

Bediening? zaterdag vanaf 17 uur en zondag vanaf 12 uur . vergeet natuurlijk geen bezoek te brengen aan onze •

streekbierenbar! tot dan

De ·chirol eiding . 0 0000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000

Eveneens nie t te vergeten: Op zaterdag 19 maart organiseren Chiro Eureka-Fantomas ·opnieuw een papiers lag, gel ieve al uw papier goed bij te · houden. Dank hiervoor bi j voorbaat. 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000


.>Ó

GEMEENTE BEERSEL

LOT

Beste Vrienden,

1988 moet het Jumelagejaar voor .iedereen· \'.-orden! 20 jaar verbroedering rnet BLOKKER (Nederland) 20 jaar verbroedering met WJRMELDAJ%E (Luxemburg) 15 jaar verbroedering met het KANIDN MIREBEAU (Frank.rijk) Al deze Europese feest e n kunnen wij niet ongemerkt laten voorbijg aan . Wij rekene n op de medewerking van alle mensen uit onze gemeente om er grote feesten van te maken. Daarm geven wij U hierbij een overzicht van de aktiviteiten 1988 . Inschrijven kan nu al door de respektievelijke formulieren ingevuld e n ondertekend terug te bezorgen bij de Voorzitter of bij een van de leden van het Jumelagecomité .

**********************

van vrijdag 3· t/m zondag 5 juni 1988 Ik ondergetekende (naam + voornaam) .. .... ~ ....•...... ...••. •• .. (adres) (beroep) ....... . ... .. ........ (leeftijd) ....•• wens deel te nemen aan de Jumelagefeesten te Mirebeau . Ik zal vergezeld zijn van . . ......... personen Naam + voornaam .. .. .. . .••.•.• . .... . ~ •.... ·...... (leeftijd) . ." .•.. Speciale wensen :

............................• .................. . Handtekening

Antwoorden op de beide zoekplaatjes

De visser staat op zijn kop tussen de twee bomen links . Hij heeft een dik buikje en een strohoed op zijn kop. Draai het plaatje om en je zult hem zien. De haas zit eveneens, met zijn kop naar beneden in de splitsing van de boom links . Zijn oren worden gevormd door twee blaadjes van de boom en hij rent met gestrekte poten . Misschien niet zo knap getekend, maar ja, het zijn ook he e l oude prentjes.


REUZE DENK-EN PUZZEI..WEDSTRIJD 00000000000000000000000000000

50 ptn kon U verdienen rret onderstaand antwoord als oplossing van opgave nr 1:

1

1) a) trappers, spierkracht; wind, thermiek, vleugels b) hole; korf, ring c) .pit; dooier . d) geluid; reuk, geur e) stick; raket; bat 2) KLM - JAT - I BERIA - ELAL - WITHANSA MALEV - SWISSAIR - AEROFLOT - PJ., ITALIA OLYMPIC 3) 11 - 7 - 5 - 6 - 6 - 11 - 5/3 - · 12 -· 9 - 4 4) water 5) Lek - Dinar - :COllar - Frank - ·peso Cruzeiro - Lev - Pond - KroOn - Mark Drachrre - Gulden - Shilling - Escudo Roebel - Zaire - Rand - Roepee - Rupiah Yen - Li - Lira - &>l Schiftingsvraag: 11 deelneirers. Voor eenmaal zijn de uitslag en rangschikking identiek, zodus : Uitslag/Rangschikking 1 Roobaert Jozef 50 re Groote ·Jean 50 Familie I::errol 50 Provoost Steven 50 5 remartin faniel 49 -. ·.Familie I:efranc 49 Familie I:ehandschutter-I:ebusscher49 Oosterbaan Marie- Louise 49 9 Familie Blijkers .47 Familie Hofmans 47 Sanders Peter 47

ptn ptn ptn ptn ptn ptn ptn ptn ptn ptn ptn

(11) (17) (18) ( 19) (6) ( 17) (29) (- ) (16) (17) (22)

Winnaar is dhr Roobaert Jozef. Hij behaalde het maximum der punten en gaf eveneens als enige de juiste oplossing van de schiftingsvraag. Als ~eede schuifje van de puzzelwedstrijd heb ik, naar gewoonte, vijf vragen voor jullie klaargestoomd:

·

1) Tussen het eerste en tweede woord van elke horizontale lijn dient een derde, op zichzelf bestaand, woord te v.urden ingevuld. Dit vormt dan zavel net het eerste als met het tweede woord een nieuw woord. Bij. de juiste oplossmg " vorrren de l::eginletters van deze tussengevoegde woorden, gelezen van boven naar onder, de naam van een kruid, welk? Een voorbeeld zal alles ~rduidelijken. Als ik U geef: WATER • . . . . . KRING dan kan DAMP het te zoeken tussen te voegen woord zijn; DAMP bestaat op zichzelf en vonnt zowel met het eerste als net het tweede woord een nieuw woord ( WATERDAMP en IW'IPKRJNG ) . In dit geval zou de D een letter zijn van het te zoeken kruid.


'W KA

KAM

KANT VER GAL WIND KAN LAND

LAM EL LAND WIEK

.·....

KA

BES EL LAND HALS

RENTE

STEEN

•• • • ·.!

Bl\N

(

het aantal puntjes hie r is niet noodzakelijk gelijk aan het aantal l etters van de t e zoeken woorden ! )

1

2 ) a) Wie is de autet:r van het l::oek " Gullivers reizen " ? b) Op welk eiland sprelt Gulliver aan na een schipbreuk? ( de naam van dit eiland is dezelfde als de naam van de belM:>ners ervan ) 3) Plaats de volgende beroemde sportlui bij hun overeenkomstige sportdiscipline: Sportlui Sportóiscipline 1 Valerie Briscoe I-boks 2 Marcel Cerdan 3 Serge Reding

4 Mary Lou Retton Anton Geesink J.P. Burny Eddy. Lejeune Annie Lambrechts Eric Taba:dy 10 t-1.ark Spitz 5 6 7 8 9

A Rolschaatsen B Zw=TI'l!re11 C Eoksen D Kajak E Zeilen F Atletiek G Judo H Gewichtheffen I Turnen J Trial

'' ) Kunt U de ontbrekende cijfers fr1vullen zodat alle l::ewerkingen klop:p3n?

2. • •0

12 9.

+ 2. 2. x

= •0 . = 2. = 5.8 .1 = ~+ 6.1

::, ) A3.n welke natuurelerrenten denkt U indien U hoort spreken van: .

beaufort b) de schaal van Richter

a)

_Schiftingsvraag: Wat i-s de som van de zeven cijfers van het jokemumrrer van de lottotrekking op zaterdag 3 0 april?

:ce

oplossingen worden verwacht t en laatste vrij dag· 2 9 april op het tekende adres:

" i

lot - Geerooms

Kerkstraat 2 1660 Lot Veel succes Lo:t: LucienZoals jullie reeds gemerkt hebben werd onze rubriek in een nieuw kleedje gestoken. Wij hopen dat we daardoor wat meer inzendingen zullen krijgen. We ontvingen dez e keer terug 4 oplossingen voor onze prijsvraag , maar weer geen enkele andere inze nding. Al d e antwoorden waren deze keer wel juist, zodat we met plezier 4 prijzen kunnen uitdelen. De juiste opl ossing was : DIER - MIER - MEER - MEES - MENS - EENS - EEND . HOOI - HOOG - TOOG - TROG - TROS - GROS - GRAS. De 2 boeken gaan naar Nathalie Lot en Dehandschutter Reninca en Laurent en Hervé Demol krijgen een gezelschapsspelletje. Hier volgt dan de derde opgave . We zijn volop in de lente en dan denken wij aan bloemen. Vandaar deze bloemenprijskamp. Hieronder volgen 6 namen van bloeme n, maar in elke naam werden de verschillende lettergrepen een beetje door elkaar gehaald . Wat wij nu vragen is de juiste naam van e lke bloem.

)

1. ·CISNAR

=

2 . JERAN

=

3. TERBLOEMBO = 4 . LIEFDEMAJE = = 5. NIGOBEA = 6. RAGENIUM De antwo orden moeten ten laatste op 25 juni bezorgd worden aan Dema rtin Daniël, Stationsstraat 11, 1660 Beersel (Lot). Ge l ieve volgende gegevens te vermelden op de inzendingen en op de antwoorden : naam en voornaam adres geboortedatum ik kies als prijs (boek, puzzel, auto, pop, verfgerief of een gezelschapspel) Hopende op meer oplossingen en inzendingen (gedicht, opstel , mop, wensen wij jullie veel zoekgenot.

•. . )


... .

~ ~


3

L 0 T G E V A l L E N M E I J U N ·l

Nr 1 1 9

Verantwoordelijke uitgever : · Jan Vandendriessche, Fr . Walravensstraat 139 , Lot . Redaktieleden : Jan Blijkers , Jos Blijkers, Frederik De Wilde, Lucien Lot, Roland Lot , Jan Vandendriessche , Theo Velleman , Edward Verhoeven, Daniël Walckiers . ABONNEMENTEN :

250 fr . rechtstreeks betalen aan de straatverantwoordelijtte of te storten op nr. 068-0506400-87 of eventueel op nr . 833-3441091-80 van LOTGEVALLEN Kerkstraat 33 te 1660 Lot .

Laatste nummer voor cpde 5: zie achteraan op de rode kaft .

INHOUD Editoriaal Aktiviteitenkalender Geboorten Huwe lijken Overlijdens Boeketje Davidsfonds Mense n van bij ons Paddenwee K. A. V. -nieuws Bond van Grote en Jonge Gezinnen Heimwee naar de schoolbanken Poverello Zoekpl aatjes Nieuws van VC . Lot A. C. W. -nieuws Humor Spinaziekermis over de vaart Humor Milac nieuws Blokbos-Wijkfeeste n Pietje Puit Nieuws van he t paddenfront Drie jaar Koninklijke fanfare "Eendracht maakt macht" Legendarische Heilige n Davids fonds Lot Carré-Wijk feesten Humor Lot e n zijn deeln ame aan de Maria-stoet Jumelagecomité Wist je dat Oplossing zoekplaatjes Reuze der.K- en puzzelweds trijd

3 4

5-6 6 7 7

7 8-11 12 12 13-14 15 15 16 17-1 8 18a 18a 19-20 20 21 - 22 23 24- 25 26 27 28- 29 30- 32 33 34 34 35-36 37 - 38 38 39-40


4

JED JI TO JRJI AA IL "Hei, hei het was in de Mei, jochei! Hei hei het was in de Me i!"

Al zal de bloeimaand al bijna door zijn , als dit blad verschijnt, tcx:::h wou ik even de Mei-maand nog bezingen. Het is de maand van uitbundig openbarstend leven en van ontluikende liefde. Alle volksgebruiken en feestelijkheden die er verband rree houden (of hielden?) m::ieten al zeer oud zijn en terugklinmen tot de vruchtbaarheidsfeesten en de hulde aan het ontluikende l even, in zwang bij onz·e voorouders de Kelten en de Germanen. Er was de ".Meilxx:mplanting" of het planten va..'1 de levensbocm;(de rneiboan op het dak van nieUw::Jebouwde huizen is daar ook nog een overblijfsel van. Het was an de zegen van de gcden over dat huis en zijn nieuwe bewoners te verkrijgen); er was de verkiezing van de Mei-bruidjes of .Mei-maagdekens (tegenwoordig vervangen door de verkiezing van schoonheidskoninginnen); er is of was de versiering van de veldkapelletjes rnet linten en bloenen, sans ook rnet het planten van een "Mei" v66r het kapelletje ; het aanbieden van het Mei-klokje of Meibloempje (vroeger gingen de jongens en mannen zelf hun bloempje plukken in de vroege morgen, maar nu worden ze u ver kcx:::ht en rraakt men er een winstgevend zaak.je Villl); de Mei-bedevaarten naar allerlei bedevaartsoorden~(overblijfsel van de verering der godin-Moeder): het vervaardigen en drinken van de Mei-drank (een onschuldig dr&i.'1kje bestaande uit zuiver berkensap, of het minder onschuldige Mei-bier) en de Kruisdagen of kruisbedevaarten en het planten van het "hagelkruis" (drie dagen voor O.H.-Herrelvaart.) Allemaal dus duidelijk vruchtbaarheidsfeesten. De wintermaanden zijn irrrrers voorgoed achter de rug (al kunnen de patatten sans nog eens afvriezen) en nu rollen we voorgoed de volle zaner in ••• die jarrmer genoeg maar drie maanden duurt! De Mei-gebruiken sterven helaas overal stilaan uit. De mensen leven niet rreer in harmonie met de natuur, en als ze al eens de traditie in ere houden, zoals het Ccmrercieel geworden Mei -klok je, dan kennen ze er rreestal de diepere betekenis niet meer van. Veel poëzie en. levenskunst ging aldus verloren. We doen niet rreer rree aan al die flauwe kul, we zijn verstandig (?)geworden ••• Vruchtbaarheid "V.Urdt trouwens niet meer afgesmeekt door gebeden en processies (wie is er nu nog zo naief?) maar afgedwongen met scheikundige en duur betaalde rneststof fen. En als dan de gewenste oogst bekor.ien wordt, hoeven we er ook niet meer dankbaar voor t e zijn, we hebben er imrers tcx:::h voor betaald ! F. De \'lilde


5

mei

juni

juli

augustus

september

mei 10-5: SOCIAAL CENTRUM: 2e vergadering van de bijbelgroep om 20 uur onder leiding van E.H.J.Baert. 11-5: OVER DE VAART: Spinaziekermis (zie pag 19 en 20) HALLE: Rerum Novarum viering in DE BRES om 20 uur. Org: ACW 12-5: KERK: 1e Komrnunie om 10.30 uur. OVER DE VAART: Spinaziekermis (zie pag 19 en 20) GROOT BEERSEL: Internationaal tornooi voor preminiemen om 9.30 uu1 13-5: OVER DE VAART: Spinaziekermis (zie pag 19 en 20) 20-5: CHALET: Kaartavond om 20 uur. Org: K.W.B 14-5: VOLKSHUIS: Wielerwedstrijd voor junioren met start en aankomst bij Jan Pocket. Vertrek om 15 uur. OVER DE VAART: Spina.ziekermis· (zie pag 19 en 20) GROOT BEERSEL: Internationaal tornooi voor preminiemen om 9.30 uu1 15-5: OVER DE VAART: Spinaziekermis (zie pag 19 en 20) GROOT BEERSEL: Internationaal tornooi voor preminiemen om 9.30 uu1 19-5: ONZE KRING: Technische avond of uitstap om 20 uur. Org: Het Linnen Venster. 28-5: BLOKBOS: Wijkfeesten ·

(~ie

pag 23)

Kabaret- Kaas en Wijnavond met toneelgro~p Volharding om 20 uur. Reservatie is verplicht. Org~ Davidsfonds. 29-5: BLOKBOS: Wijkfeesten (zie pag 23)

~

.. / ...


6 juni 4-6: KLOOSTER: Ontvangst voor militanten, bestuursleden en wijkmeesters (essen) van ACV-KWB-KAV~CM-KBG en Chiro om 20 uur. Org: ACW. · 11-6: 12-6: 16-6: 17-6: 18-6:

CARRE: Wijkfeesten (zie pag 34) CARRE: Wijkfeesten ( z ie pag 34) DE ·MEENT: Nationaal Orkest van België om 20 uur. CHALET: Kaartavond om 20 uur. Org: KWB ALSEMBERG: Concert ter gelegenheid van de kermis door de Koninklijke Fanfare "Eendracht maakt macht". Aanvang om 19.30 uur. 25-6: SPORTPLEIN: Zomerfeest van de muziek met muzikale en sportieve aktiviteiten. 26-6: LOT: Geleide wandeling gevolgd door barbecue. Org: B.G.J.G. SPORTPLEIN: Zomerfeest van de muziek met muzikale en sportieve aktiviteiten. 29-6: KLOOSTER: Samenrapen en nieten van Lotgevallen 120 om 18.30u. juli 10/7 tot en met 20/7: STANZACH. Familiereis. Org: K.W.B september 3-9: Toeristische reis per bus en boot. Org: B.G.J.G.

****************

GEBOO RT EN 74/02/88 ROVRIGUEZ-LU NA I-0maël, zoon van ROVRIGUEZ LAMAS

en van LUNA-ZURITA Makia del Sol uit de 16/02/88 OTS david, zoon van OTS Annick Station~-Otkaat

Cele~tino

P.Vewilde~tkaat

55

737

07/03/88 LAEREMANS Jenni6ek, dochtek van Jean en van TIELEMANS MakieJeanne uit Zittekt 72 05/03/88 BERT Jonathan, zoon van Patkick en van VEREZE Li~e van de Bekgen~e -0teenweg 86/87 09/03/88 GHYSELS Sven, zoon van Guido en van MORIAU Gketa uit de Station-0-0tkaat 788 18/03/88· STEYAERT I-0abelle, dochtek van Jean-Piekke en van MASSELZN Maktine uit de Station-0-0tkaat 797 12/04/88 HELLINCKX Sabkina, dochtek van Jo-0 en van VANVENBOSSCHE Linda die wonen op Sollembekg 43

*********


.... 1

.' '

-.

27/05/88 0 Ekic lFk.

Se~mon.-6bta..a..t 109 1 en SEVERS CaJiine (K.Albe1tt.J.ibta..a..t 89 - ' st Pie:tM~ Leeuw) N.A. F~. SMmoMbr.a..a..t 113 ~ . " " 27/05/88 VAN VEN STEEN Rud~ (Sp1tingae.l6bta..a..t 1) en . BE LSACQ Ca1t.i.ne (Sp1t.i.ngae.l6bta..a..t 1) 23/08/88 WOUTERS Johan lBlokbo~ 8) en VE KEMPENEER L~be,,th lBlokqoh 8) 10/09/88 VE LAET HubMt (Kampenhout.J.ie ~twg 12 - PMk} en COVERS MaJr.üne (Moten.-6bta..a..t 18) '' . • )

0 VER LIJ DEN s

··":".""",,,"."",."..,.,.

25/03/88 VEHAESELEER Ph-i..tomène, we.du.we. van VaYIJt.oy Geo1tgeh geb. 14 / 09/1898 Kloo-0te1thtltaat 52 26/03/88 VEVILLE Jan

geb.

Bap~t,

echtgenoot van Vena.yelt E.e.L6abet.h 11/09 n 912 Ra.Mbe1tg 8

05/04/ 88 SPLINGAER LUCIENNE, eeh.:tgenote van Le6evM Ma.Ic.eet geb. 27/02/1937 Be~e~~tltaat 128 15/04/88 PERSOONS Katlt.i.en, weduwe. van Ruyken.-6 Nik.f.aa..6 geb. 29/01/1905 . Kloo-0te1t~bta..a..t 16 23/04/88 MICHIELS .Jan Bap~t, weduwnaa.Jt van Ctaude GMma..lne geb. 27/03/7909 P.Vew-lld~tltaat 34

BOEKETJE

DAVIDSFONDS·

Wie graag fiets kan rree rret het Davidsfonds op zaterdag 4 juni. Onze gids is Georges Lambregt uit .Blokbos. We huren in het station van Veurne fietsen en rijden ± 45 km langs de M:Jeren, Adinkerke, grens rret Frankrijk, Karelsrrolen, Beauvoorde, Steenkerke, oerenen Veurne. Een avondbezoek aan Veurne is nogelijk. Prijs? gewone busprijs, ofwel net eigen wagens. Prijs huur fiets: 150 fr . U zorgt ·voor een lunchpakket, regenkledij en fietsrekkers. Vertrek : Aan de kerk. van Lot om 7 uur. I nschrijven v66r 20 nei bij de Davidsfondswijkagenten - ~Fé Borremans 356.30 .75 376 . 36 . 94 Marcel M::>riau Daniël Wal ckiers 380.02.43

,.

7


8

MtN~tN

V~H

POi 6: îl{iNfTTt Ve gWLe heA6.6:t- en whz-teJU11aande.n duJte.n tang, te lang vooJT. .6onun.<..ge men6e.n cü.e de moo.Ute.

dagen u-i.:t/Ueze.n om .l>amen '1..U6.û.g lang.6 de h:tJT.a:te.n te wandelen e.n een& me.Men .te ont" moe.ten. Vruvw~ moet je al ve.ei. gel.uk hebben om T!Unette. en Pol. op je we.g .te ~en. Ook al tAKJnen bel.den .in hit c.e.nbzum, .toc.h. denke~ we dat veel. Lotte.naaM hun hui...6je. moeil-ljk. zuil.en ontdekken. Alt> je aan het IUUithui..-6, Ka.pille.Mnd .in.6.tapt, ne.em je op het ehtd. naall JT.e.c.h:U e.n ve.JT.vo.lgen.6 na.a.Jt Un/u.. Hacu.t .tegen de op.6i~pla.a:t.6e.n van de M;t,i_c. a.angepla.h..t, da..aJt hebben we. een bezoek gebJta.C.ht aan cllt eenvou.c:üg en geiuk.IU..g me.Me.npa.aJt. . . . . . -·· TJT..ine.:t:te genoot vana.c.kteA het ve.n.6.teM.aam van de deugddoende zonnu.tJr.a.len. Van .in h.a.aJr.. 1to.l.6.toei. vof.gek ze het weJtk van de bezollfjde be.ja.aJtde.nhelpJ.i.teJr. cü.e twee.ma.al pe.JT. wee~ het fuU.6 komt onde}[}iouden. Ze zi..e.:t eA 6.iewt-i.g u.Lt. Me;t ha.alt ge.moe.de.Ujk .ta.c.hend we.zen en ve.JT.zo)[gd kap.6e.l kan je nooi...t haalt ou.de.Juiom 11..a.den. Ook Pol kamt on.6 begJT.oeten: een ILijzi..ge, kloeke vent, "een man van de buU.en", cü.e be.weeA.t 80 ja.alt .te. zi..jn. In a.6wa.cht.ing van onze kom.6.t hee6.t hij ~owa.aJt zi..j~ .teveMeJtva!Ungen neeJL.gepe.nd e.n nog vboJT. we goed en wel geze;te.n z-i..jn 1 begin:t IU.j gea.ni..mee.JT.d zi..jn .leven te veA.tette.n. Hi..jzei.6 1 Van Ho.ide.JT. Hypa.lle;t, Leopold, (zeg ma.alt Pol) we.JT.d gebaJz.en op de de, Soihe.{4e .in VwoJr.p op 3 6eb1t. 1908. Zi..jn va.de.Je. He.n!Li Wa..6 gehUJJJd met Ba!WaM. Van Mui.de.Je.. Zi..j ontviel hem e.c.kteJL al, op 38 jaJti..ge. le.e.6üjd zodat hij me;t 5 IU.ndeAe.n a.Uee.n bl.ee6: de. OIJ.CÛ.te Jan-Ba.pül,t Wa.6 eJt 13, Jean.nette 12, SeJta.6bie 10, Fe.Ux. 1 en h-i..jzel6 WM de j ong.6.te en wa.6 pai, 2j en 4 ma.and. "On6 hu.i...6 je, de.w u-i.:t ki..e.<. opge:tJT.Ok.ken, b1U1Jtd.de a.6 op ou.dejatJJrAa.vond 1913-14. We. woonden dan kolt:te. tijd op de Att>embe}(g.l>e .titeenweg, na.b-lj he.X. GJtave.nho6 en k&üvnen on.6 da.n vuti..gen op Ku.te.JT.be.e.k (Vwo1tp) vMegeJT. G1toe.n6tJc.aat, nu A.6t genoemd. (l.'e wallen eJT. JT.a.p .inge.bWLgeAd en hadden goede gebwr.en zoa.l.6: Van Viona.nt 1 · PanWLg, Ve.Ue.mrou en Heyman..6. Aan he;t ka.pe.llek.e 'T Mo.6.t i..n Nood' , dat eJt nu. nog .!d'.aat., hebben we. veel. pa;teJLn0.6teJL.6 gebeden. We.et je dat eJt .in een omtltek van 1;lech:U 2OOm 1 5 rnwj el> na.alt '.t klao.6.teJL Vt.okk.en? TCA.'e.e van bij He.yman.6 !Ka.to.t), da.ewta. Ma.Jti..a. PanWtg . en la.teA mi..jn .twee zu..6.teJL.6 Jeann.ette en Se.JT.a.6-lrr.e! Toc.h IOOJLen

we da.alt niet gupa.all.d van oveAvallen doolt.

cli.evenbenden en een moaltd op T.Uke Ve Boec.k, een va.de.Je. van 1 k.indeJten. Ve.Jr.de.Mp aan

't Und.eken .in BeVL.6el, ge.bewuie zel.6.6 een dubbele mooJz.d, op man en v1t.ou.w Vume.d:t (Ka.pit.tel)


..

VAM

DU

·Na mijn kommW'l1.e in ko-0.:tum en bolhoed (!), nooil gei..ve,le.n hoe. mijn vaá.eJt daaJT.. aa.n .<.-0 geJtaak..:t, • .tlwk ik na.aJt e.e.n F1tan-0 e. -0c.hoo.e. in VoJr..M:.. Omdat ik k.e.e..<.n van ge.-0.t<Llte. wa..ó, -0ta.k me.n mij in he.t 3de. R.e.e.Jtja.aJt. Na mijn p1to.te.-0.t moc.ht ik naait he.t 5de. e.n b,[j , .t unde. van he.t .6c.hoo.f.jaa.Jt za;(: ik a.e. m het 1de. j aalt! 0p 15 j aalt .f.e.eJtde. ik de. -0üe.R. van me.ube.R.makeJt m Hu.lzmge.n. Ee.n ko-0.tuum moc.hte.n we. a.e.R.e.e.n '.6 zondag-0 en de. háogdage.n d.Jtagen. Het Wa..6 pa.tlwn EJtnut TJte..6-i..gniu d,[e. ze. maa.k..:te. vooJt mij en mijn b1toe.1t. Op zekeJte dag Jiee.d ik met de. 6.le.t.6 :tdc.h we..e. m e.e.n doo1tnenhaag zeke.Jt! Mijn ko-0tuum moet e.Jt lie.6 uil ge.z,[en hebben want aR.-0 ik met e.e.n n,leuwe. lap -0toó .teJtug bij EJtne.-Ot mout tltok cüe. gJt.hna-0-0end aan zijn haalt en zuc.htte. d,[e.p Af-0 ik hem R.a;te11. in Ve. KJL.lng ontmoette., moe.-Ot ik .te..e.ke.M holten: "Awel. ze.g, he.dde. gij mij ;toen ie.t.6 g e.R.ap.t ja! w "T oe.n mi..j n zU-OteJt.6 naaJt he.t k.too-0te.1t tJtokken en m<.J n b1to eJt.6 gehuwd waJte.n, bR.e.e.6_ ik a..U.e.en ove.Jt met mijn vade11.. Hij he.eó.t toen het hu.<.-0 ve11.koc.h-t, .i..-0 he.Jtt!iouwd met de. we.d~ Ou d.i..e. d.JU..e. zonen had e.n we. zijn gaan inwonen in de. SptU.n.gae..f..6.tJta.a;t. Ik he.b dan nog e.e.n tijd bij onze. Jan-Ba.pwt in Hu.lzmge.n gewoond en dan hie11.-in dU huÁ.-6 da;t vJtoe.ge.Jt he.t M. 494 B dltoe.g van de. Em. Ve.bu-0-0c.heJt-Otltaa.:t en nu Kape.Ue.tton.d M. 23." "Mijn vade.Jt hield hielt lang.6 de. Ze.nne.kant we..e. 400 kippen en ook twee. gelten. Va.aJt R.e.e.(Jde hij van. Ja., eJt 1.>.tond hielt toen geen enke.R. g1tM1.>ptt,letj e. me.e.Jt ! " "In de. lvrÁ.l>i-Opell.iode van de. jatten deJit.,ig WM het moe..<.lij k we.ttk te v..<,nden e.n voottaR. :te houden. Ve bazen t..<Wten eJtg -0tJr.eng. Ett he.eJt-Ote de. me.n.:ta.leJ..:t van: .i..-0 da.:t meubel vanavond niet ki.aalt? &U.;ten! In 193 9 be.n ik hie11. de. po-0.:t van Lot be.gonne.n. met Sooike Rende.lt.6 a.l.6 be.ge.R.UdeJt .tot ha..e.6 mu '40. Ik Wa.6 op !tonde. aan de. Me.eJt-Otee.n ,[n St-Pietelt.6-Le.euw ·.:toe.n de. eelli,.te. Vu,[,t..6 e. vlie.gtu.<.ge.n oveJtkwan:ie.n. Op de. MeJ..ge.mhude. -0.:tolt.:tte. eJt e.e.n ne.e.Jt in de. .:tuin van we.duwe. Ve. Boe.c.k; e.e.n..twe.e.de. v,[e.f. op Blte.e.dve.R.d (st The11.e.-0.<.a.W.ijk.). We. we.Jtde.n dan veJtplic.ht .:te. ve.Jttlte.kke.n en k(..{)(W'/e.n a.an ,tn Lo. Sa.me.n met Gu.<.Uaume. Vande.np.f.a.-0 de.de.n we. e.e.n ac.h:t.:ta1 dage.n R.e.geJtCÜe.n..6.:t in 00-0.:tende.. Toe.n de. Vuli.6elt.6 eJt de. Enge.l.6e. -0c.he.pe.n. bueho.:te.n ve.Jt.t!tokken wij pe.Ji 6,[e.U en fw.:a.men na d!t..(,e. dage.n. opn,Leuw in Lo.:t aan. Sa.men met J-oze.6 We..:t.6 van Ku.teJtbe.e.k we11.d ,tk dan aange.wottve.n aR.-6 1.>c.h!Uj nweJtkeA. Maa.Jt ,ln p.f.a.a;t-0 van on-0 .te voe.1te.11. na.aJt het%ge.-0p1r.ofie.n Ge.nto1

C~eJLo,[,

Jte.-e.l.l- de.- bU.6 ondeJt- be.geieicüng van e.e.n_ Vuit..óeJt .e.ang-0 Rou.e.n. naatt S.:t Wa.ndltille.-Re.n.ç.on. ,[n. Fna.n.Wjk.. Vaatt moe..bte.n wij voo1t de. . Vu.lt.óe.M ge.de.monte.e.Jtde. vlie.g.:tu..i.ge.n. ophaR.e.n.. Na. n,Leuwja.alt weJtde.n. we. na.alt hui-6 ge.1.>.tuwui.. Ik vond eJt onde.1tdak b,[j be.e.nhouweJt Van C1tae.ne.m-Ma.hu. .te. Hu.lz,[n.g e.n.

9


10

••

,MtH)tN VAN DU

ON~

ca=---=--...-....-----------------------------

f ....._.___________________..~......

-~.-1

194"3 weJui ik, ai..6 jovi9ma.11, .ti..jden.6 mijn wvz.fz. ht BltU6.6e1.. aa119e.duid om na.M Le.,[pz-i.9 t e vvi.tAe.kken. Omda.:t -<.k 11-i.e.:t opdaagde. weJtd ,ik :thu-i..6 op9e.pa.li.:t en doolt de. Vul,;tóe.Jt,6 na.all. de. g e.vange.n..l.6 van Le.uve.n g e.voe.Jtd. Va.nk z,[j mijn zU.6:teJl,.6 be.n -i.fz. eJt ui:tei..nde.Li..j k we.99 e.Jta.ak:t en be.n -<.k ht he.t S:t EUzabe;thz,[e.k.enhui.6 van Ukk.el.. gaa.n WVLke.n. Be.ghi '45 weJtd ,i.k v!Ujwi.i.Uge.Jt e.n mout ,ln Antwe.Jtpe.n ..i.n..6.:ta.a.n vooJt de. opvang van de. Jtek/tu-ten. 1k he.b e.Jt de. bomba!l.de.me.n:te.n. me.:t de. V1 en de. V2 mee.ge.maakt. Be.g..tn. '46 we.Jtk:te. -<.k opnieuw ah pMtbode. ..tn. Lot aL6 ve.Jtvange.Jt en na. e.x.amen wvz.d ..i.k dan ht 195 O be.noe.md. Ik he.b e.e.n.6 opge.:te-fd op hqe.ve.e..t ptaA.:t.6~_. 4 .tot. .dflYL toe. ge.we.Jtk:t he.b, wei. ge. kunt me gel.oven 06 . . 1ue;t, maa.Jt -<.k luoo..m :tot 22 ! ' :t WM :to e.n. weJtken o6 g e.e.n. e.:ten zu.t.te. ! Ehtde.lij k dw., e.e.n vM:te. be.:t.Jte.fz.IU.ng op 42 j o.M.g e. .te.e. 6tij d. • • e.n n.og ~>:te.e.~ j o;·:.gman ! ·t~J._'j'é( d'u..6 om ii.ci-O:U.g ·~~ .te. de.~...k~i ove.Jt m..lj n ve.Jtde.Jte. .te.ven.. "Rond cüe. :tlj d he.e.6.:t -

ruj dan z).jvi TJtine..tte. op zijn 6akte.Ult.6pa.d on;tmoe.t. A.t1.> b,[j ":toe.va..l" kwame.ti ze. me.kaalt :tet] e.n. ht

de. Be.uk en te. Be.e.M e.L Z,[j k e.e.Jtde. na. de. m,l.6 na.alt h.l.,i,Ll en h..i.j ' mout' daa.Jt ta.ng.6 om b}t,[e.ven .te. be..6:te.U.en. "Ze.g Po.t, .6c.h/t,[jve.n po.6.t.bodu dan ook b!Ue.ve.n na.aJt hwt U r.. 6?" "Va' .6 ze.kelt da:t!" "Ja. ma.all. .. . 11 "We.R. .ik 9a6 cüe. dan a.an mJ..jn.e. kalle.ga BMtie.n, ::lle. ze. Á..11 de. bw., .6.tak." "Me.t e.e.n po.6:tze.ge..t opge.pR.ali.:t?" wilden we. toc.h we.ten. "Na;tu.u.JtU j k da.:t, and e.Jt.6 Wa.6 . dat ;to c.h nl..e;t e.c.ht ! " T/t..lne.:tte. Mornma.e.Jtt ,l.6 a6korn.6ti.g van de. Ne.Jti..ng in. Be.eJt,.6e1... Z,[j he.e.6.t nog :twee. bJtoe.M: Jan, de. kolenha.nde1..aa!l., e.n Robe.Jt:t, cüe. op de. ou.de.Jtlijke. boe.Jtde.Jti..j het be.dltij 6 he.e.6t ve.Jtde.Jtge.ze:t. Z,lj Wa.6 35j e.n h,i_j 44j toen ze. .ln Be.e.Jt.6e1.. ht he.:t hu.we.lijk. .t.Jtade.n ,ln me..i 1952, nu. ai. 36 ja.all. ge.te.den. Pol ,l.6 haa!l. ve.Jtja.aJtd.a.g ook nl..e;t ve.Jtge.ten «laY1:t e.Jt L<.gt e.e.n pakje. kla.a!l. me;t· e.e.n nie.uw k.le.e.d! Va.na.6 de. ja!l.e.n 1957-58 k1te.e.g zijn v11.ou.w .6pieJtk.la.c.hte.n die. ·hoe. .f.a.nge.Jt hoe. me.e.Jt toename.~. Hij h..i.el..p haaA zove.e..t moge.lijk bij he;t moe.,.ilij h.e. .6.tappe.n, pR.aa.t.6.t.e. -0te.wv1.e.kke.n. ht hu,l.6 e.n e.e.n. .6.t.e.vj_g e. dJta.ad buiten. .ln de. tu.ht. Maalt n,i.e.:tte.ge.1'1..6.:taa.nde.. ook de. be..6te. zoJtge.n van V11.. HoUe.ma.1'1..6, WeJtd zij u.,.Ue.J..nde.Li..jk. onbe.kCAXt.a.rn om ha.all. hu.l6.tak.en op zÁ..c.h te. n.e.me.n. Vana.6 1963 fw.Jam ha.all. moe.de.Jt we.du.we. dan ..i.nwon.e.n tot aan zijn. pe..Vr..6.loe.n.te.e. 6:tlj d ht 1973. Van ,l.6 de..z. e. fvta.n,[g e. ma e.de.Jt opn-i.euw na.a.Jt Be.e.Jt.6e1.. ga.an wone.n IAXl.alt ze. de. ge.ze.gen.de. .R.R.e.6.ti..jd van 9Jj b'e.Jte.Á.hte... · "Ja, we. he.bbe.n he;t moe.,.ilijk. ge.had; wa.:t je. daaJtme..e. te.ge.nkomt, kun je. aan niemand v e.Jt:te.Uen ! Ha.all. Jt e.c.hte.Jtha.nd kan ze. nie;t me.e.Jt 9 e. b.ltU..i.ke.n. Toc.h moe.:t .i.k. zeg ge.n da.t ha.alt .t.oe.M:.an.d de. .taa.:t.6.t.e.. ja!l.e.n. .6tab,i.e1.. blij 6:t· " 'k He.b zo g1ta,a.9 a..l.6 e.Jt_ Á.e.mand op be.zoe.k komt. We. z..i.tte.n h).eJL zo a6ge..te.ge.n", ze.gt ze. he.el vooJtz.i"c.hü.g. "Ja, an:twoo!Ult. Pol, "mo.a.Jt hle.Jt ,l.6 1z.e.ge.R.ma;U,g volk hoon. Ha.all. bJtoe.Jt en n.lc.ht Ma.!Ua, de. mw.ben van ':t Witge.e..t kJtu.l6, de. khtu,l.6:t, de. dokte.Jt e.n ai. e.e.11.6 ge.bWte.n". "Jk ga toch gJta.a.g ne.. ke.e.Jt we.g,'' he.1thaa.U ze.. " "Va ' -0 CAXt.aJt, Jte.plik e.e.Jtt h).j , " 1k bi.,[j 6 lieve.Jt thui.6 ma.all. uj bte.li.:t e.Jt Ue.ve.Jt e.eM op uit. Zo zÁ..jn we.. e.en.6 me.:t de. wagen na.all. de.. 1.>bte.e.k. van Le.e.Jtbe.e.k e..n HeJt óe.Unge.n ge.Jte.de.n. Mijn vade.Jt M van da.all. a.6kom.6tig; h,i_j WM e.Jt ja.ch:topzÁ..e.neJL e.n blok~ ma.ke.Jt e.n he.e.fit nog he.Jtbe.Jtg ge.hou.de.n op de. plaa.t.6 ht Ke.-0.t.e.Jt. " ·,


ou • •

VhN Al6 we. he;t .f.e.ve.n.óve.Jz.ha.al van de.ze. me.Men

7]

ON~

b~.teJte.n,

bewondeJten wij hun gM.te. moe.d e.n hu.n va..6.tbeAaden wil. om Jw.n f.e.ve.n wa.a1tde.vo.t :te. maken. Hun ..f.e.ve.Mpa.d .tie.p 1.nde.ndaad ni..e;t op Jtoze.n e.n .toc.h z-ljn ze. gv.ilaa.gd om Á..YI. e.e.n.óge.zindhUd de. gJLo.te. .tege.M.f.age.n .te. ve.nweJtke.n. Ve. ha.Jtd hUd van he;t .te.ve.n h e.e. ó.t he.n n.ie..t .to.t b.UteJLhUd g e.vo e.Jtd maM hebben ze. kunne.n om-Ome.den. .t.o.t aanva.a.Jtd-lng, hoe. moe..il.J..jk en zwa.aJt het. he.n ook ge.va.t.e.e.n i-0. Ve.ze. k.Jta.c.ht .óieJL:t. he.n beiden die. n.u .toc.h zo gel.uk.fUg va.n. hun .óame.nzij n kunnen ge.n,Le;te.n. A.t-0 po1.i.tbode. lwn Pol zic.h af.1.i e.e.n v)L,(_j man voUe.d,i_g uiile.ve.n e.n. voelde. zic.h al1.i e.e.n kon,{,ng .te. Jt-ijk .t.e. midde.n de. p!!.ac.hUge. n.a.t.uUJt, die. hij zo be.wonde.nde. e.n dan ook Á..YI. .ta.l)L,{_j ke. .te.ke.n-ln.ge.n e.n .óc.illdwj e.n u,Ube.e...f.d.t. Vie. ga.ve. de.e.U ki..j me;t zJ..j n. bJtoe.n FeiÁX u,U HuJ..z-lnge.n die. hl onze. .ó.t'1.e.e.k .toc.h e.e.n zekeJLe. be.kendhUd ve.nwieJL6. H-lj .toont on1.i me.:t e..n.tov.i..i..a.6me. he...f.e ve.Jtzame.l.lnge.n .teke..n-lnge.n (vooltal van S.te.ve.n) e.n Jte.pJtodukUu van Re.mb.li.and.t e..n Van Gogh, · waaJ!.llli hij a.6 e.n .toe. zijn Á..Yl..ópbt.a.t<..e. pu.UJt.t. Woon- e.n z.Up.ta.a.tJ.i en de. bove.nve.Jtdi-e.p-ln.g z-<.j n be.ha.nge.n me;t we..Jtken van e..,i_ge.n ha.nd e.n van zijn bMe.Jt; p1tac.h.tige. weJLk.·en 1.~.cuz.onde.Jt: de. mo.te.n en mole.nbe.e.k van. Lo:t, he;t ou.de/l.Ujk huiJ.i op de. So.eh.Ude. e.n Ku.teJLbe.e.k , he;t Jw.i-0 MoJ.i:tÁ..Yl.c.kx. in S.t MaJt.te.nóBode.ge.m, '.t ka..6.te.e.l van Be.e.Jt..óel., de. hoe.ve. van "P-lkke.n Ba..tt.e.", ' .t Rood k..e.00-0.t.e.Jt • • • .te.ve.e...f. om op :te. noe.me.n. Zijn g11.oo.t.6.te. bWA.c.h.ti..n.g -l.6 .tha.nó z-<.j n Tltine:tte. e.n zJ..c.hze...f.ó e.e.11.6 .te. poJz.tJie.:t.teJLe.n! Z.ljn. opf.Ud,,lng Á..YI. .te..c.hnil.ic.h .te.k.ene.n, gevolgd Ujde.n.ó 6 ja.alt zondag.ó.óc.hoo.t .ln de. 1.ichool Gode.ó1toy -ln BIW..ó.tie...f., uttó vooJt he.m e.e.n .6.te..v,{,ge. ba.óil.i. Zijn ku.n-0.tge.voe..f.e.n e.n. vakman.ócha.p we.e/Lópie.ge..te.n z,,lc.h e.ve.ne.e.n..ó in zijn han.gki..ok.ka..6.te.n, die. hij me.:t u,Ue.Jt.6:te. zoJtg .tot e.ch.te. paJLe.Ujv., w.i:J:,t .te. voJtme.n. Hobby' .6 en Ue.6he.bbeA.i..j e.n he.e.6.t hij nie,t .te. lwJt.t. Hij be.we.Jtk.:t nog 1.i:te.e.d.6 z...{,j n .tu.i..n. e.n vindt e.Jt ge.noe.ge.n hl boompj u :te. kwe.lle.n. en .te. e.n.te.n. A.t-0 ook de. 6am-i.Ue..ai.bum.ó wo11.de.n bove.nge.haald komen me;te.e.n alle.. heJLhin.e.!Unge.n :teJtug, he/UMe..)L,{_nge.n ove..Jt. ou.de.M, b.ll.Oe.Jl..6, zU1'.te..M, vJtie.nde.n. e.n ove.Jt nichten e.n neven die. al .tang hun IU.nde.Jt.6okj e..6 zijn ontgMe.id. We. zie.n he.n ge.nieten van he.:t ve.le. mooil.i da:t ze. :toch moch..:te.n me.e.make.n. We. laten on.6 me.e.J.i.f.e.pen in hun dtl.ome.n e.n ve.Jtge..ten e.Jt u.wr.. e.n :tijd dooit. Toch bUjve.n de. d)L,{_e. gJto.:te. ha.ngk.lok.k.en onve.Jl.ó:too1td heen en we.e.Jt .ówge.Jte.n e.n nemen a.61.ic.hUd van dit pa.alt. He;t vaU OM moe..il.J..jk m:ut.t: e.Jtge.M voel.en we. onó be..óchaamd. Vooll.. e..e.n ge.1.ip1t.e.kj e. vooll.. Lo.tge.vai.le.n he.bbe.n we. tijd v)L,(_j ge.maakt. Wa1te.. he;t n,Le.;t mo.o.i..eJt om ook. zoma.a.Jt e.e.11.6, ' . a.6 e.n .:toe., binnen :te. wippen e.n e.en babbe..Uj e. :te. .óla.an? Eve.n k~ma.ké.n. mit mèn.óe.n die. de. .te.ge.n.ó.la.ge.n van he..t le.ve.n he.bbe.n ge.ptc.oe.6d, ze.t vooJtai. de.. be.~oe..k.e.Jt tot na.de..nk.e.n! -

tJJe. Well.den e.Jt .ö:til van e.n fvtegen de. onu.i...tge.1.>pn.oken wenk., dank.baak. .:te. Z-<.Jn -

en h,';t jachü_ge. -ee.ven e.e..n ha.U .toe. .te. Jtoe.pe.n om even .te . ove.Jt.We.g~ de. van het .te.ven -l.6 . J. e.n J. van Lotge.va.Ue..n.

waJte.

zin


12

P

A

D

D

E

N

W E

E

Er was eens een pad die zat in de grond. Hij kroop naar boven en ademde door zijn mond. Mmm, zei hij acht graden dat is goed, net wat ik hebben moet! En het is niet tochtig, ~aar het is lekker vochtig. Hij rekte zich uit en zei nog een beetje moe, nu gauw naar de vijver toe! Daar ontmoette ik mijn eerste vrouw, en die heeft beloofd op me te wachten zeer trouw. En dapper ging hij op weg, maar na een tijdje had hij pech . Hij kwam aan een grote baan. Daar passerden rijdende huisjes met wieltjes aan. Daar had hij al veeL familie verloren, Maa~ het leek wel of die rijdende huisjes zich daar niet aan stoorden! Ach, dacht hij die vervelende baan hoe moet ik daar over gaan? Toen kroop hij zomaar zonder dat iemand riep "Stop" de hele grote baan op. Toen keek hij naar de overkant. Hee! Daar zat zijn vrouwtje op een hoopje zand. Pas op, een auto! Riep ze met een gebaar. AI! VROEM! ... oef, dat scheelde geen haar. Nog een paar meters, nu haalt hij het wel, hallo liefje zei hij snel. Hoe ga ... VROEM! Ach, die arme echtgenoot pad, arme kerel nu is hij plat. KIJK daarom UIT waar je rijdt, zo spelen niet nog meer padden hun echtgenoot kwijt! Bart Lambregt Wie wil nog mee met de K.A.V , -vrouwen naar Amsterdam op maandag 16 mei? Niet-leden zijn ook welkom! We vertrekken om 6.30u e n zijn rond 22 uur terug. Prijs: 500 Fr rondvaart in Amsterdam inbegrepen. Inschrijven bi j Mw Anne-Marie Depauw J. Springaelstraat 21 Tel: 378 . 33.27


bcn-.d van grote en van jonge gezinnen- L OT ' i' '

... WA T E RGEWEN N I N G

E N

v

F ·1 J N

K L E u T E R Z W E MM E N

0 0 R

J E

;

.

KL E UT E R !

== === ==== ==:== =========~========= == ==== ===~~= ====== ~===~===== ===

fu

Ge~inssportf ederatie ;1""'·

B. G. J. G.- Lot organiseert, in samenwerking met de

een reeks l essen

11

Watergewenning en Kleuterzwemmen

11

voor kleuters '•

van 4 tot 7 J aa r . HOE DOEN

DAT ?

\~E

- in een reeks van 10 les sen van 30 minuten,

"

- met kleine groepjes kleuters per monitor,

.,"J

- speels en ongedwongen in een aangepast kleuterbad, - onder leiding van bekwame en gemotiveerde monitoren.

WAAR EN WANNEER ? · PLAATS

Zwembad Wildersportcomplex Sportlaan 1600 Sint Pieters - Leeuw

Data

april

22

29

me i

6

13

20

27

juni

3

JO

· 17

24 ( dus t elkens op een vrijdag)

(a.lies 'inbegrepen.

PRIJS

ingang zwembad + prijs lessenreeks +

verzekering) : - ~Oó F voor JO lessen voor kinderen van B.G. J . G. - leden . - 700 F voor JO lessen voor kinderen van niet-leden. INLICHTINGEN ÉN INSCHRIJVJNr.F.N ( ui ter lijk tegen 8 april )

Bij Martien Magnus Walravensstraat 169 1660 LOT

Te 1: j 77. 8 7. 6 9

Of hij uw wijkafgevaardigde . LET OP

gezie n de groepjes per monitor klein worden gehouden, is het aantal inschrijvitrgen beperkt. "

-

- - - - -- - - - - - - -

-

........

~

- - ·- - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

INSCHRIJVINGSSTROOK

...

.,

Dhr en Mevr Adres :

Tel :

$Chrijven hun ki;,_d(eren) in voor de · reeks "Watergewenning en kleuterzwemmen" .. ~Geb oort edatum : . .. . Naam van h ~kind

... .. . .. . . . . ·~

· En betaalt hierbij;

••••. •.. F

1


B. G. J. G.

~

Y.aart 1988

LOT

Inschrijvingsformulier.

Y0 GA

Op

~3Jlvraag

LE S S EN

van enkele leden zijn we gestart met een reeks Yoga-

lessen onder leiding van ons lid: Dhr Frans Goossens. Yoga bestaat uit oefeningen die het lichaam soepel en de geest helder en rustig houden. Ook U kunt hieraan meedoen, leeftijd heeft geen belang. Ieder doet de oefeningen ( lichaams- , relax- , ademhalings- en concentratieoefeningen ) volgens eigen mogelijkheden. Als U interesse hebt kom gerust eens kijken of vul onderstaand inschrijvingsstrookje in en breng dit zo vlug mogelijk binnen bij uw wijkafgevaardigde , bij de secretaris R. Lot of bij de lesgever:

Dhr Frans Goossens, Zittert 18 te Lot . Praktische schikkingen: - Plaats : Turnzaal van de Gemeentelijke school te HUIZINGEN Vaucamplaan, 90 ( bij gebrek aan een gepast lokaal te Lot) - Tijd - Prijs

Elke dinsdagavond van 20 u tot 21 u. Deelname in de onkosten (verzekering inbegrepen ): Voor leden BGJG: - 60 F per avond bij inschrijving voor JO lessen. - 50 F per avönd bij inschrijving

voo~

20 lessen. - Benodigdheden: Losse kledij ( BV trai ningspak) + een deken of matje . - Voorziene data: - Maart: 15 - 22 - 29 - April:

5 - 19 - 26

- Mei

3 - JO - 17 - 24 - 31

- Juni 7 - 14 - 21 - 28 - Voor volgende maanden nog verder af te spreken. - Voor verdere inlichtingen: Bel Dhr Goossens op nr 02/

378.29.83

Inschrijvingsstrook : Ondergetekende: . . . .... . . ..... . ... . .... . ........ . Adres: ... . ...... . ... " . .. ........ . . . .... . ....... .

Tel:

Wenst deel te nemen aan de Yogalessen ingericht door de BGJG - Lot en schrijft in voor 10 lessen (+) 20 lessen (+)

( doorhalen wat niet past ) Handteken~ng .


15

HEIMWEE NAAR DE SCHOOLBANKEN Op de expo '58 stond er een machine die voor ons kon denken .

Als jonge knapen stelden wij verschillende vragen aan die machine, en we kregen onmiddelijk het juiste antwoord . Dat was een fantasgebeurtenis in die tijd. Men sprak over de computer. Nu dertig later is de computer een dagelijkse must geworde·n in een bedrijf of KWB-ers

1

dot met zijn tijd wil meegaan. Begin dit jaar volgden enkele

n 10-tal lessen over de werking van de computer. Zij leerden er de basisbe-

ginselen om later in hun eigen werkkring of school gemakkelijker te kunnen omgaan met de computer. Indien er nog belangstelling moest zijn kan de KWB terug een nieuwe lessenreeks gaan volgen, voor de gevorderden zijn er ook mogelijkheden. Wenst U hierover meer te weten, neem dan gerust eens kontakt op met de K W B.

De kooklessen van de KWB waren ook dit jaar weer een gezellige ontsJXJnning.

1

s

Zonda~s

zijn het bijna olt.ijd de mannen die koken in Lot zeggen ze in de K W B • Maar

over

de afwas spreken ze niet . Een 5-tal KWB-ers zullen zondag 1 mei aanwezig zijn in de Mariastoet te Alsemberg. Zij zullen op de Lotse wagen zitten, om de uitbeelding van de

11

Bruiloft van Kana 11

te verwezenlijken. In juli hebben we de 3de KWB gezinsreis naar Oostenrijk. Een 50-tal mensen hebben ingeschreven. Wij hopen op zonnige dagen,

1

n gezellige sfeer, en op een wederzien

in Lot voor onze herfstwandeling. Meer daarover vertellen we jullie later wel . Henri P 0 V

::!:

R 3 L L 0

Il.et drie vrouwen trokken we op een mooie d.ag naar Brussel, naar de Zuinigheidsstraat, in de armenwijk , de wijk van PO>nI:HELLO. A.chter bet grijze deurtje in de blinde !TIU.ur hebben we ons een dagje ingezet voor de uitgestotenen van onze samenleving. Na een hartelijk welkom werden we dadelijk aan ' t werk gezet. We hadden een grote hoeveelheid prei te wassen in een primitief groentehokje. :re moesten het groen van het wit versnijden en dan verpakken voor de diepvriezer. Rond 11u30 kregen we iets anders te doen: soep uitscheppen, tassen en borden ophal en, afwassen, gelr..regen gebakjes en boterkoeken ronddelen, tafels schoonmaken in de bar, glazen en tassen spoelen, kor tom van a lles wat, werk is er in elk geval genoeg! Dagelijks komen een 140 à 150 mensen van a lle s l ag, tussen 11u30 en 17u een middagmaal gebruiken. Ze betalen er 42 F voor. Voor een bord soep o:f een tas koffie betal en ze 5 F. Voor vel en is 11Pover ello" hun thuis, dat merk je wel. Ua het eten b lijven ze kaarten of lezen of' slapen ze in (misschien is dit hun nachtrust) Het weer was goed en op de ruime binnenkoer zaten sommigen uren voor zich uit te staren. Intussen waren ook wij terug weer bezig aan_onze~_preiberg. We vroegen ons af of sommigen ook niet zouden kunnen meehelpen. Maar hebben ze de moed en hoe zijn ze psychisch gesteld, hoe zijn ze zover geraakt ? Die avond, voor ik insliep, was ik enerzijds nog met de prei bezig, anderzijds had ik toch wel het gevoel, iets goeds te hebben gedaan voor de minstbedeel den. In naam van de drie.


16

ZOEKPLAATJES ,..-·

·--~·-- · ·

'

..

! ·n.-r-ri~IPJI allb"~Bm""r---~e ':!!~~~

,-·-·

ï :.

J

i:..i.:'.

'

\, f~W~ar 2Qu-;,~2~ ka5t;;;'lfee, :iijn? ' ·:.~ Z __:__._:_~.-..::---~~------·-~

.

~.o2#

In de reeks oude zoekplaatjes, nu twee heel gemakkelijke, die iedereen kan vinden. Zoals je kunt zie n spele n zij zic h af in de buurt en in de tijd van ons k a steel van Beersel! De twee domme lijfwachten hebben hun kasteelheer uit het oog verloren, di e ze moesten bewaken en beschermen. Nu zij n ze zeer bezorgd want als de officier dat gaat vernemen zal er voor hen wat opzitten! Help hen dus z o eke n! De e del e kasteeldame is ook bezorgd, want zij vindt haar Heer gemaal niet meer. Die is kiekeboe gaan spelen in de bossen, denkt zij. Maar één van haar trouwe soldaten stelt haar gerust, want hij ziet de kasteelheer vlak in de buurt. Zie jij h e m ook? De oplossingen staa n op pagina 38 .


17

VC "LOT KAMPIOEN IN VIERDE PROVINCIALE H

Lang heeft VC Lot niet moeten wachten om de verloren plaats in derde pro vinc iale te heroveren. Na een sterke bekercampagne, vc· Lot werd slechts in de achtste finale gewipt door 1e provincialer Wolvertem, liep Lot in de kompetitie sterk van stapel met een 14 op 14. Een eerste nederlaag werd geleden tegen Quenast op verplaatsing en de week nadien werd nogmaals het onderspit gedolven tegen wat later de andere titelkandidaat zou blijken, namelijk E.S. BRAINE. Maar dit dubbele ve rlies ondermijnde geenszins het vertrouwen en daar schuilt misschien de grote verdienste van trainer Guy Isenbaert en van de oude ratten van de ploeg. Iedereen bleef kalm en trok zich aan mekaar op om alles terug in de goede plooi te krijgen. Daarna werd de heenronde aange vat en werd met een m.aximum aan punten afgesloten, zodat het vooropgestelde doel werkelijkheid werd, met name d1~ titel. Waar voorzit ter Jaak StengBl en zijn bestuursploeg met de nieuwe sekretaris Guy Dufour dus bij het seizoenbegin van droomden,werd werkelijkheid bij het seizoene inde . De sterkte van de ploeg ligt nu voornamelijk in de opperbeste organisatie, de discipline en de inbreng van de jeugd. In de laatste 12 wedstrijden moesten~amper 4_ c!.o_e.lp.uoteo..-toe.gestaao_wor:den, offensief kwam VC Lot goed naar voor, maar zonder echter over een specifieke goalgetter te kunnen beschikken. Ieder speler lukte di t sei zoe n zijn doelpunt en tij dens de voorlaatste wedstrijd tegen VILLERS zag men zelfs kee per TH IBAUT mee naar voor rukken om ook een goaltje te lukken, waar hij nochtans niet in slaagde.


7a

Een pluim verdienen zeker de nieuwkomers Mark MACHIELS, Lottenaar maar komende van FC Drogenbos, Luc MONTENI die van ruisbroek komt maar zich meer en meer een echte Lottenaar voelt en naar het schijnt eerlang zal worden, de Brusselaars AMELA en FODERIE. Maar wat dan zeggen van onze eigen jeugd Frank SCHETS, Stephane VERHAEGHE, Patrick THIBAUT, Xavier ROSENSTEIN en de rots van de verdediging Jos MATHIEU. Trouwens gans die verdediging dient gefeliciteerd voor hun sterk spel en dit onder de leiding van de kapitein Alain VAN ESBEEN. Dat twee van de basisspelers ook jeugdtrainer zijn, namelijk Jos en Alain, is de beste waarborg dat VC Lot op de juiste basis geleid wordt. Volgend seizoen geraakt men dan weg uit die 4e provinciale, wat alleszins een goede zaak moet zijn . Het zijn immers betere velden, betere kleedkamers, meer Vlaamse ploegen, een reeks met dikwijls een "derby", dus "niets dan positieve punten. Voor de laatste thuiswedstrijd tegen Villers, tegen FC Beersel speelde men zogezegd op verplaatsing, werden alle spelers in de bloemen gezet door het bestuur, het jeugdbestuur en door een schare supporters. Nu maar hopen dat men met beide voeten op de grond blijft, dat men verder in de jeugd blijft geloven en dat men hen verder kansen geeft. Dat men vooral geen finantiele avonturen wil doen onder de vorm van "transferts ten alle prijze". Want er zit nog kapitaal, onder de vorm van spelers en niet van geld, in de jeugd en wie in de jeugd gelooft, gelooft ook in de toekomst. Debrael Jean, voorzitter jeugdbestuur .

vc · LOT-KADETTEN Op Paaszondag 3 april, rond 17 u 30', stonden de kadetten van VC Lot geladen met pak en zak ongeduldig te trappelen in de buurt van het lokaal. Sommigen waren voorzien van valiezen om verschillende weken van huis te blijven. Dit jong vo lkje moest samen met de enorme bagage's opgeladen worden in 4 wagens, t.t.z. onze bestuursleden Jean Vanvaerenberghe, Clement Lissens en Bob Demesmaecker samen met Maurice Kellaert, vader van onze gastspeler Filip. Na een voorspoedige reis van ong . 240 km kwamen ze toe in ERMELO, gelegen tussen Amersfoort en Zwolle. De bedoeling was om samen met Duitsers, onze buur SV Alsemberg, een ploeg ui t Wales (G-B ) en een ploeg uit Denemarken, die het echter liet afweten, deel te nemen aan het "INTERNATIONAAL WINNETOUTORNOOI", uiteraard aangevuld met de Nederlanse ploegen . Na de verkenning van de buurt, werd de intrek genomen in een jeugdboerderij te PUTTEN, waar ze dienden te overnachten in gezelschap van de Duitse ploeg uit VRASSEL T. Dat dit ni et zo rimpellos ver loopt, kunnen de mensen zich i nbeelden die zich af en toe inlaten met jeugdbewegingen. Als men daarbij dan nog rumoerige buren heeft, bese Ft men dat het voor de spelers, maar ook voor onze begeleiders Jean en Cl ement die met hen de kamer deelden, eerder een slapeloze nacht werd.


18 Dat stapelbedden voor een bron van i nspiratie zorgen, hebbe n beide bestuurders ook moeten ervaren. Met zakken rond de ogen, dekten -ze de tafel voor hun ploeg met de verschillende broods oorten , met ko ffie en thee, alles gra tis ter beschikking gest eld door de organisatie. Aangezien de prachtige voetbalve lden, gelegen in een zeer mooie omgeving, zich enkele kilometers van de vakantieboerde rij bevonden, werd rond 9 u. verzamelen geblazen om aan het tornooi deel te nemen. Tot grote opluchti ng van Jean en Cl ement kwamen net op dat ogenblik twee wagens met s upporter s aangereden . In de wagen van ondergetekende bevonden zich hun wederhelften , zodat hun gemoed, enigzins gedrukt door hun nachtelijke bezorgdheid over zoveel Letse en Duitse rumoerigheid en s peelse deugnieterij plots eling met graden opkikte . Toch hadden ze niet ongeru st moeten zijn, zel fs een sterke jeugdvoorzitter met een degelijke fysi s che konditie, had a l dat vrouwvolk niet aangekund. Want toen de wagen leeg gemaakt werd , bleken er 5 dochters van Eva in t e zitten, van 15 tot bijna 48 jjar. Mis schi en wa ren ze wel met 5 nodig om de bestuurder wakker te houden, want kwam die niet regelrecht terug van DIJON waar de miniemen aan een fanta stisch tornooi deelnamen? • .. De 24 ploegen di e aan het t ornooi deelnamen werden ingedeeld in 2 groepen van 12. VC Lot zat kenneli jk in de sterkste groep, maar behaalde d~ eerste dag toch 9 op 12, wat bete kent dat zomaar op 1 dag 6 wedstr i jden van ieder 20 min. dienden gèspeeld. ' s Avonds dienden onze 2 bege l eide rs samen met hun spelers terug hun i ntrek te nemen in· hun vakantieboerderij en vond ondergetekende een t iental km. verdeT ee~ paviljoentj3 om me t zij n 5 Eva ' s i n 1 kamertj e de nacht door te breng~n: Men mug rlan nog wel verte llen dat politiekers door alle waters kunnen zwemmen, maar dit w~s toch wel een be l evenis di e in de Lotse geschiedenisboeken mag opgenome n worden. Na een kouce nacht, zelfs tussen 5 vrouwen kan het ' s nachts nog koud zij n, zochten s pelers , begeleiders en s upporters mekaar op, om de 2e dag aan te vangen. Deze 2e dag was i ets j e minder s uksesvol , misschien s peelde de vermoe idheid hi er z ijn rol , maa r uite indelijk kl asserden onze kadetten zich op de 5e plaats qp ·. s lechts 1 wedstrijdpunt van de 3e ger angschikte. Het doel saldo van 14 voor ~n s lechts 4 tegen, was toch een prachtresultaat. Als men beseft dat t ussen de tegenst r ever s kadetten liepen van plus minu s 1m 90, mag onze deelname aan dit tornooi al s zeer geslaagd genoemd worden. En dat onze spelers niet alleen op het plein hun ma~n etje kunnen s t aan, bleek a lras toen Nede rlandse meisjes niet meer van onze ploeg weg te jagen waren. De organisatie van het. tornooi zelf was prima. ontbijt, middagmaal en avondeten wa r en volledig t en laste van de organiszatoren. Enkel de overnachtingen waren · niet zo denderend, maar a l s men dan bedenkt dat men honderden spelers en begeleiders moet loge r en, kunnen wij wel begr ip opbrengen voor de probleempjes di e het meebracht. Na een voorspoedige terugtocht landden wij dinsdagavond aan ons lokaal. Netjes opgedeeld in de wagens van de bovenvermel den e n nadat Bob D~mesmaecker voor de nodige versterki ng voor het ver voer gezorgd had. Maar nu zat Yvette wel bij Clement, zat Anni e wel bij hare Jean en wat dacht j e , Josée zat ook bi j hare Jean. Wij mogen wel s tellen dat onze deelname aan het tornooi een meevaller was , dat wij zeker terug inschri jven als wij volgend j aar ui t genod igd worden. Intussen bleek dat de 1e ploeg van VC Lot kampioen werd in 4e provinciaal, zodat het niet a lleen voor de jeugd maar voor gans voetbalminnend Lot -een prachtig week-end werd. - -;Jean Debrael

IN HET SPEL I S NIEMANV VE BROEVER VAN EEN ANVER .


18a

BERICHTEN W:>ensdag 11/5/88 an 20 uur in de zaal "DE BRES" te Halle

RERUM

NOVARUM

VIERING

met medewerking van: Gi MATEUSEN, de presentator J.L.DEHAENE, de gelegenheidsspreker Willem VERMANDERE, de kleinkunstenaar Armand SCHRUERS, brengt .de gulle lach me t poppentheater.

zijn

De encycliek Rerurn Novarurn bracht - door inzet van velen - een oploss i ng aan prangende sociale problemen. Laten we dankbaar zijn! •.. en meevieren. ACW Lot wil ook zijn plaatselijke militanten samenbrengen om Rerum Novarum te vieren, en tevens te danken te danken voor zoveel inzet in de sociale beweging. Dit is voorzien op

ZATERDAG

4

J U N I

om 19 uur: Eucharistievie ring voor de overle den ACW militanten voorgega a n door E.H . J e f Lannoo (Don Bosco) om 20 uur: Ontvangst in d e lokalen van de Chiro in de Kloosterstraat Alle militanten, bestuursleden, wijkme e s t e r s ( e ssen) van ACV, KAV, KWB, C.M, KBG en Chiro worde n hartelijk uitge n~digd.

(

De bezinningsavond onder leiding van E.H.J.Baert gaat door op dinsdag 10 mei 1988 om 20 uur in het lokaal "Sociaal centrum".

*****************

HUMOR Fon~ke. ~taat te. kijken naak akbe.ide.k~ die. aan hoog~panning~kabe.l~ we.kke.n. Ee.n van de. we.kkiiede.n koe.pt naak he.m: - Je. ~taat in de. we.g, maat. Maak je. kan on~ he.ipe.n. Wil je. e.ve.n die. kabe.i opkape.n? Ve. ke.eht~e.. Fon~ke. i~ be.huipzaam e.n ne.e.mt de. ge.v~aagde. kabe.t op. - Voet je. nie.t~? vkaagt de. we.kkman. - Ne.e.n. Vaakop koe.pt de. akbe.ide.k tot zijn maat: - Lowi e. , pa~ op! Vie. 20.000 volt zit op de. ande.k e. kabe.t!

- Mijn vkouw pkaat t e. ge n zie hz e.t6. - Ve. mijne. ook, maak ze. we. et he.t niet. Ze. denkt dat ik tui ~ t e. k.


LOT'''

LOT ' ' '

LOT '''

EN VAAR ZIJN WIJ TERUG MET VE " S P EN VIT ••••• VOOR VE ELFVE MAAL

LOT '''

I

N

AZI

LOT ' ' '

EK ERM

LOT , 11

I S 0

V

ER

LOT , ''

V E V

19

AART

"

WANNEER ? VAN WOENSVAG 11 MEI TOT ZONVAG 15 MEI WAT GEBEURT VAAR ALLEMAAL? EVEN MELVEN !!! WOENSVAG 11 MEI 16 u.uJt

Ge.zeli.ige. na.mlddag vaan ge.pe.n6ione.ende.n uLt GROOT BEERSEL. TJz.acli.;tle.getMuw, veel gna.ti..6. In ge.val en om ge.vJt.a.a.gd wondt va.nwe.ge. de. ge.penóione.endenbonden, kan eJt eventueel een bu6 ingelegd woll.den voon he,t. a.óhalen en hd. tw..t.gbJteng en en dlt mlt6 go ede. a.6.6 pltaken. -

Rond 11U30

Op.til.eden van de. zangen-VJ Roy VAN KAPELLEN

Va.na.ó 19

u.wr.

Maa.Jt dlt ),,.6 da.n voon de wenkelt.6-opbouwe.M, woJtdt de. tentoon.6tell.1.ng opge.ze,t. in de. Chalet en dlt in .6ame.nweJtking mu de kun.6tena.a.M.

VONVERVAG 12 MEI Op.til.eden van e.en ma.jonettengM e.p uLt Andvii.e.c.ht. W-lj hadden h-<.en gJt.a.a.g, zoal.6 a.ndene. ja.Jten, de. ornU.j..6tb1.g veJtzoJr.gd doolt een op:tltede.n van onze. p.la1Lt6 eii..jke. óa.nóMe. ST JOZEF, ma.a.Jt die h-leld on.6 a.a.n he,t. lijnt] e. tot het k.ai.6 vendMnken «k.t6.

15 UUIL

16

u.wr.

Op.til.eden van de. .tone.elk.ll.ing "LUSTIG EN VRIJ" met een ki.u.c.h:tlge. .6ketc.h. Op:tll.e.den van de. alomge.h.e.nde. za.nge.Jz.U "SAMANTHA" mu muzikale ornU.j..6:ti..ng, vooJt.. en na het op.til.eden, va.11 een OJt.geLi.1it en een dJw.mmeJt : VIRK en PHILIP BAUTERS. Na dlt a.U.e1.i kan eJt vendelt ge.da.n.6.t wo1tden op de. tonen van het VECAP ORGEL.

20 UUIL

VRI JVAG 13 MEI Ki.ndeJtna.mldda.g met modenn po ppe.n6 pel e.n ki.euJWJe.dó:tll.ijd. Ve. .te. kle.uJte.n .te.k.e.ning zal a.an de. fUnde.Jten vooJt..cüen tAXJJz.den ove.Jt..hiincügd, en dient me.de. ge.bll.a.c.ht .te. wonden naa.Jt de. .tent. I e.de.Jt..ee.n welkom - g1ta.t.-Ll Attilc.--lj.6je..

14U30

Va.na.6 15 19 uwr.

21 UUI!.

u.uJt

Al6 God het belie.ót, vodden- luizen e.n a.von.dma.1tkt. I ede.Jt..e.e.n cüe. ie.t.6 te. ve.Jt..k.ope.n o6 .te. kopen he.eót. L6 welk.om. Op:tll.eden in de. .6ple.ge.U:ent va.n de. Koninklijke. Fa.nfia.Jte. "EENVRACHT MAAKT MACHT". Zi..j b1t..engen on.6 een c.onc.e.Jt..t van de bovenóte. plank om even bij .6:t<lle te. !lto.an. Muzikaal op.til.eden va.n onze. p.e.a.a-Uelijh.e. zanggll.Dep "RECUERVO" mu lie.dju voon jong en oud. Na.dien kan eJt.. :te.Jw..g ge.da.n.6t tAXJJui.en op de. tonen va.n hu VECAP ORGEL.

ZATERVAG 14 MEI

en .te.den va.n Ka.na.ale.lub Ha.U.e. - 14 ja.a,

14U30

Loop~aelt.6

15

Loo pko eJt.6 vo oll. niu-a.ang u.totene.n en ie.den van Ka.na.dec.lub Ha.U.e JUNIORS - SENIORS - VETERANEN e.n VROUWEN Nog e.en.s We.Jt..d op a.a.nvJt..a.a.g va..n de. .lopelt.6 de. a.fi.6.ta.nd a.a.ng~t : +- 11, 5KM

uu.Jt..

voo1t. niet-a.angulote.nen

Vez e. R.o opfw eJt.6 wo1tdt bef)i 6.ti.g d met talll.i j k. e p!Li j ze..n en bek eJL6 • VU i-6 :te.ve.n..6 de. 11 e g!Wte. pJtij.6 "RICHARV VAN VE BROEKE", onze. bruewr..de. .6Mmee6.te.Jt.. en vJtie.nd van LOT.

... / ...


20 ZATERVAG 16 UUll

Va.na.6

PfTANK voolL IEVEREEN - MELI-MELO In1.>c.h!U.jving vana.fi 14 u.u1t .i..n de .tent ma mooie bekeJL en :taW.jke an.deJLe pJU.jzen.. · · Laat LJ nia pJz.amen, kom even .tang4 en doe mee '''

voon de eeJL6.te

ZONVAG 15 MEI

91130

HEILIGE MIS opge.dlutgen hadj .i..n de Cha.ta ofi de Ten-t:. CHIRO LOT OILga.n.-i.hee.U een. gMo.t 4peL

14 u.ult

Maak. ha plezant en neem deel. (

VOOIL iedeJLeen) ZakkenloopkoeJL6 . .in Ca.fié den .Beuk. I nl.lcMij ving .teJL .ptaa;l6 e 1voolL .iedeJLeen)

151130

Op:tlleden van BUVO-LOT Zoiló .iedeJt ja.M za..t ha de moefte .tanen om even ken~ .te ma.ken ma deze 1.>po~. Moedlg hen aan dooll uw a11Y1Weii.ghUd, U.j veJullenen ha.

VeJtgee..t voolla..t nia een bezoek .te b1Lengen aan. de te.>U:oonl.l.tei..U.ng van onze PLAATSELIJKE KUNSTENAARS en d..i:t. van VONVERVAG 12 to:t ZATERVAG 14 MEI. Elke dcÎ.g ka.n. eJt geda.n.J.>.t wollden op de gezeUlge .ton.en van een VECAP ORGEL .i..n de va.n KAREL LAROCHE.

iip,l~elten-t

-

En wa.t vooJr. onJ.> het bei.angll.ijkJ.i.t i.h : VOOR AL VEZE AKTIVITEITEN, BINNEN EN BUITEN VE TENt, VIENT ER GEEN FRANK TE WORVEN BETAALV. ALLE INKOM IS GRATIS WAT VENKEN JULLIE VAARVAN, kAN HET ER VOOR, BETER KAN HET TOCH NIÊT HE ?

Wil

LJ

uc.hzei.fi oveJdl.Ugen, blleng da.n een bezoek., maak. een dagje vJU.j,

LJ

zal e1tvan

gen.iaen. SpJteek. e/tOveJt ma vll.iende.n en k~iien, maak ma he.n een a.fiiip.1taak, wij ontvangen j ullle me..t open all.mW.•

Bij voo1r.baa:t. danken wij LJ vool!. de medeweltk.ing, geUjk op wei.k.e ma.nieJL d..i:t. ook. gebe.wuie en welke ii.teu.n LJ ook veJtl.eende. Gl!.aag to :t dan ! , "'

V~gea

. ·'

he..t nle..t : ONZE - LIEVE - HEER - HEMELVAART.

Name.nii ha wijkkomUee "OVER VE VAART"

BERT 1 Rog el!..

- GJt.oo:tmoe.deJt, ben je tonee.ûpee.ûte.Jt ge.we.ut ? vJtaagt de k..f.e..ine.. - Neen jon.gen, a.nt.wooJt.dt g1t.oo:tmoede1t., tU'.UVtom v1t.aag je. da.t ? - Wel. g1t.ootmoede1t., «Winee.Jt je b-i.j on.6 komt zegt pa.pa. : we zuUen wevi. eeM een ~chouw.6pe.e. bef.even ••• ! Ve k.l.eeJt.make.Jt. ha.d net de t.a..l.e..e.e van de ma.n. opgemeten toen d-i.eM v1z.ouw pe-i.nzend .6p1t.a.k: "Ha.Jt.Jt.lj jongen, a..l6 je he:t goed bekljk.t ll.; het toch we.e. me.Jtkwa.a.ltd-i.g. Een doug.f.a46pa;r. me..t d-i.e omvang zou 23 me.tvi. hoog z..i.jn. 11


21

MILAC

NIEUWS '

GEWETENS BE ZWAAR.DE Zoals beloofd in ons vorig nummer zal ik het vandaag hebben over de gewetensbezwaarde en trachten een antwoord te geven op de vele vragen die men zich stelt omtrent die persoon. 1. Het statuut van gewetensbezwaarde Wie denkt zijn medemens niet te mogen doden, ook niet ter verdediging van zijn land, kan zich beroepen op het Statuut van Gewetenabezwaarde om geen militaire dienst te moeten doen. Dit recht bestaat sinds 1964, het jaar waarin het statuut van de gewetensbezwaarde wet is geworden. Deze jongeren worden heel dikwijls verkeerdelijk 'dienstweigeraars' genoemd. Meestal doen ze meer maanden dienst dan een dienstplichtige militair. Daar ze echter bezwaar hebben tegen het militaire of de wapendracht, worden ze "gew.etensbezwaarden" genoemd. 2. Wie kan het statuut aanvragen ?

Het statuut kan aangevraagd worden door: - de dienstplichtige die nog niet op het Rekruterings- en Selectiecentrum ( CRS) verschenen is; de dienstplichtige die op het CRS is en de militaire wetten nog niet heeft ondertekend; de dienstplichtige die na het verschijnen op h~t CRS laattijdig uitstel krijgt en naar een volgende lichting overgaat; . de dienstplichtige die was vrijgesteld om reden van ontwikkelingshulp na het verschijnen op het CRS en die zijn kontrakt verbreekt; de oud-dienstplichtige militair voor zover hij nog niet is wederopgeroepen; - de oud-dienstplichtige militair die een eerste wederoproepingsbevel heeft ontvangen en tijdig een aanvraag doet. worden uitgesloten :

- de deserteur; de dienstplichtige militair in dienst; - de dienstplichtige militair die een wederoproepingsbevel heeft ontvangen en de periode van tien dagen laat voorbij gaan zonder een aanvraag in te dienen, of reeds een wederoproeping heeft gedaan. J. Gronden van aanvraag

- wegens dwingende rdenen, opgelegd door het geweten; op voorwaarde dat de motieven niet uitsluitend gebaseerd zijn op beschouwingen die de fundamentele in s__teJlingen ~an de staat in het gedrang br.engen ;. op voorwaarde dat deze motieven leiden tot het weigeren ·van een ev.e nmens te doden, zelfs in geval van nationale of collectieve Nerdediging .

. ./ ...


22 4. Soorten en duur van de dienst

- Ongewapende legerdienst. De gewetensbezwaarde doet z1Jn dienst zoals de andere miliciens. Hij wnrdt ingedeeld bij de medische dienst . Na zijn opleiding zal hij aangeduid worden voor de dienst in een militair hospitaal. De diensttijd is even lang als voor de niet-gewetensbezwaarde dienstplichtige militair : 12 maanden in België ; 10 maanden 1n Duitsland . - Dienst bij de Civiele Bescherming. Deze dienst wordt volbracht in de eenheden van de Civiele Bescherming. De taken zijn dezelfde als voor andere personen die daar te. ~erkgesteld · zijn. Dit kan o . m. zijn administratief- of onderhoudswerk, hulpverlening bij rampen ( overstroming , dijkbreuk , zware verkeersongevallen , milieuschade, enz . ). De duurtijd van de dienst bedraagt anderhalve keer de dienst van de miliciens in België gekazerneerd : 18 maanden. - Dienst bij verzorgingsinstellingen : De dienst wordt volbracht bij een instelling uit de gezondheidszorg : b . v . ziekenhuizen , revalidatiecentra , opvangtehuizen. Deze dienst duurt evenlang als deze bij de Civiele Bescherming : 18 maanden . - Dienst in instellingen van sociale of culturele aard : hierbij kiest men voor een instelling uit de socio-culturele sector : b.v. jeugdwerk , verenigingsleven , . De duur bedraagt tweemaal de dienst van een in België gekazerneerd milicien : 24 maand e n . De instelling of organisatie waar men z1Jn dienst als gewetensbezwaarde wil volbrengen , moet erkend zijn door h e t Ministerie van Binnenlandse Zaken •. ~ - ~ 5. Waar en hoe het aanvragen ?

De aanvraag wordt gedaan met e e n aangetekende bri e f aan De Minister van Binnenlandse Zaken Dienst gewetensbezwaarden Koningsstraat 47 1000 Brussel In de brief moet de dienstplichtige vermelden dat hij ervan overtuigd is zijn medemens niet te · mogen doden , zelf s niet ter verdediging van de natie of het land. Hij di e nt hi e rbij de per s oonlijk e motieven te vermelden en op te geven welke dien s t hij wil volbrengen (ongewapende legerdien s t ; civiele be s cherming ; in een instelling voor zieken , bejaarden, gehandicapten , een instelling van sociaal of cultureel nut) . Bij de brief wordt een militiegetuigschrift gevo e gd . 6. Wanneer aanvragen ?

Dienstplichtigen kunn e n het s tatuut van ge we tensbezwaarde aanvragen vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 18 jaar worden tot en met het ogenblik dat ze op het Rekruterings- en Selectiecentrum de militaire wett e n nog niet hebben ondert e kend. Ee ns dit ge daan , moeten ze eer s t hun militaire dienst volbrengen en kunnen z e nadien , uiterlijk 10 dag e n na ontvang s t va n hun ee r s te oproeping s be ve l , e en a a nvraag indi e ne n . Wordt me n na h e t vers chijne n op he t CR S voorlopig ong esc hikt ve rklaard e n bij ee n volg e nd e licht i ng ing e dee ld , da n kan men het s tatuut nog vr ag e n v66r me n opni e uw op he t CRS mo e t ve r s chijn e n . Dit ze l f de ge ldt voor a ll e n di e om we lk e rd e n ook , n a ar ee n volg e nd e lichting word e n ov e rg e heve l d . ( wordt ve rvolgd )


• •

28

1 ~

Start met de garagespelen

u.

rad der fortuin hoger - lager.

1 5 u.

20 · u. PL AYBACK -

Traditionele

loopkoers.

~ EDSTHI JD

met een g asto p ~r e den ," -v an AN J A ~ AN EECKHO CT u it ·Lennik. Bel g isch k am p i o ene

.' 86 en ' 87, me t v an

Whitney

imi~ati e

Hou s~on.

Daarna dan s in open luch t met di s c ob ar Dann y. '• ....

.'

~

LUC VAN LIERDE

:o

u.

Springkasteel

en

Kinderrommelmarkt.

14 . JO u.

Wisselend optreden van :

- Krachtpatser

LUC V.!\N LIERDE,

houder van 13 wereldrekords. - Volkskunstgroep

20 u.

REI ~ TJE

VOS

volksdansen + vendelzwaaiers Einde.

Do o r l o p end op beide dagen

discobar,

bi e r t ent, broodjes, leute en plezier. l E!)ER EE!\

WELKOM !25 IE avonturen van Pietje Puit. Schoerunaker, blijf bij uw leest. 1) Rekkebeen, de sprinkhaan, zat verlangend naar het water te kijken. - " Och, wat rroet het heerlijk zijn in dat frisse nat te kunnen plonsen , " dacht hij . F.n zie, onze vriend Pietje Puit kwam daar net voorbij gezwomrren . 2) - " 0, Pietje, leer mij zwemrren ! " riep Rekkebeen. -" D3.t is onbegonnen v..-erk," zei Pietje. " Sprinkhanen kunnen niet zwerrmen, daar zijn zij niet voor gemaakt." - " 0, nee?" zei Rekkel:::.een , " ik ben toch net zo groen als j ij en ik heb ook lange achterl::enen ! " 3) -" D:tt is best m:>gelijk ," zei Pietje," naar blijf j ij ma.ar rustig op het droge en kras een deuntje in het gras, dat past jou heel wat beter. 11 -

11

Je wilt het rre niet leren," zei Rekkebeen toos, " je wilt alleen

rreester blijven in de zwemkunst, dat is niet rrooi van je!" en hij dook vol oveI11Ded in het water. 4) Rekkebeen sloeg dapper met de pootjes, rraar ging dadelijk kopje onder en slikte veel w:i.ter. Pietje grabbelde hem vast en trok hem op het droge. - " D3.t liep bij na verkeerd af hé makker! " zei hij lachend. 5) Pietje lei Rekkebeen op de kant en p:i.ste de kunstrratige ademhaling toe. Als Rekkebeen weer bijkw:tm zei Pietje: -" Zie je nu wel dat je niet gemaakt bent om te zwe.J11ren? Ieder zijn natuur. Je rroet in het leven niets anders willen dan dat waartoe je geschapen l::ent of, schoenmakertje blijf bij uw leest."

F.D.W


26 Nieuws van het "paddenfront" Toen we in ons vorig nummer schreven: "Zullen ze trekken of niet dit jaar?" wisten we wel dat het niet zou zijn zoa l s andere jaren, maar we konden toch niet vermoeden dat het ZO bedroevend z o~ zijn . . Iede reen dacht , na die zachte winter, dat er zeer veel padden zouden zijn en dat de trek vroeg zou beginnen . De gemeented i ensten pakten fier uit met hun nieuwe verkeersdriehoeken en aan de grote oversteekplaats op Sollemberg wer d r eeds v66r 15 februari het draadraster gepl aatst , Maar de padden kwamen ni et , of toch niet op de ve rwachte tijd en in de veronderstelde aantallen . · Met de verkeersborden werd de spot gedreven, ze werden gestolen of vernield, zo maar, uit vandalisme en ook de knipperlichten gingen er aan . Nochtans , er waren wel degelijk padden, maar ze kwamen onopvallend, druppelsgewijs . Op 25 januari ward er al een over r eden gevonden op de Kesterbeeklaan en op 18 februari nóg een. Maar de echte trek begon op 21 februari . Toen kwam de late "kleine wir,ter" gedurende drie volle weken met nachtvorst en sneeuwbuien. Op 11 maart kwam de trek opnieuw Gp gang en niet alleen van padden , maar ook veel ki kkers en wa t ers a l ama~dc r s. Niemand echter die t oen nog rekening hield met de verkeersborden . De groot ete overtocht kwam ven 15 tot 21 maart , maar toch niet méér dan een goede 200 padden per a vond . Toen is de t r ek s t erk be ginnen a fne men met ten hoogste een paar tientallen per avond , tot na Pasen . Er waren ook vee~ minder helpe r s di t jaar om padden over te zetten, de enen waren ziek , de anderen hadden wat anders te doen of raakten ontmoedigd door het kleine aantal dieren dat zich vertoonde . Al bij al kwamen we tot een moe i zame slotsom van een goede 1.080 padden , 18 bruine kikkers en ( 9 wate rsalamande rs . Verleden jaar , wat de padden be tre f t, waren er nog 1. 500 en het jaar tevoren telden we 8r 2. 000 . Toen we met de t e l l ing begonnen , nu 6 j aar geleden , waren er om en bij d8 3 . 000! Wat he t aantal ki kker s bet reft, daarvan hebben we niet zulke preciese cijfers . Achttien ki kkers, dat l ijkt belache lijk weinig . Welnu , dat is zowat de he l f t v2n de total e bevolking aan bruine kikkers die nog over bli jft Oj) _ K es t ~ rbeek . De s alamander s, omwille van hun kleinheid , ontsnappen aan juis te te l l inge~ 1 of schattingen . Enke l e honderden blijven nog over in kle ine poelen en plassen, de overstroomde Theresiastraat in Huizingen enz. Maar er blijven nog steeds drie s oor t en vertegenwoordigd , name l ijk de gewone of gevlekte, de vinpoot en de alpt=0: 1sal amarider . Sup erieure geesten zullen l achen met al die drukt e om enkele "paddes" , "vorsen" en "s langeratichen" , maar wat zij verge t en is dat dit alles bedenkelijke aanwijzers zi jn van de treuri ge toestand van ons l ee fmidden . Ik zeg we l "ons " leefmidden want ook wij mensen hangen van dat leef~ i dd e n grotendee ls af. Ja, i k weet het, wij achten ons toch zo veilig en onaantastbaar achter ons televisiescherm , het stuur van onze auto en onze computers? De vooruitgang mensen, daar is toch immer s geen t e gcnho~de n aan? Waarom ons zorgen make n over enkele vieze koude plompe "paddes" . •• ? Maar pas op, de t ang v2n dd vervuil i ng en ver loederi ng van ons leefmidden knijpt z ich traag maar zeker dicht. Zuiver water , zuiver e lucht , l eefruimte, gezond voedsel en voo r a l gezonde l evensge est wordt schaarser e n schaarser . Er komt een tijd dat het 1edaan za l zijn met op knopjes te drukke n om alles te bekomen wat wi j maar wensen •. , . De padden 9 de kikker s en de salamander s, zij verdwij nen • • • maar wi j met hen, al s we nie t oppas s en! F. De Wilde


27

3 JAAR Precies drie jaar geleden, nog wel op de dertiende, werd ik met veel lar.-1aai geboren. Een dikke brok met pikzwart haár en bruine tint. Dorien had dadelijk ieders' hart: gestolen. Ik kon nog niets, net als m'n pop, alleen maar huilen en in dromenland vertoeven waren m' n sterkste troeven. Al gauw werd ik een flinke blonde krullebol en mama's hartje sloeg at en toe op hol toen ik al wankelen leerde lopen . vandaag de dag ben ik al echt een grote meid en blaas trots drie

ve~jaardagskaarsjes

uit:. Straks ga ik naar de 7e kleuterklas want ik kan net als Jan en alleman vertellen wat ik wil en kan. Mannetjes tekenen is geen probleem en zoals ik , is er maar één !

Voor Dorien van Evelyne Boon


Konj~klijke

Fanfare

" EENORACHI MAAKI M ACHT "

Als regelmatig penner voor dit tijdschrift kan ik me veroorloven er U aan te herinneren dat in het vorig nummer

meld ; ~~

werd gemaakt van het feit dat onze maatschappij eind maart een wandeling organiseerde (27 maart). Alhoewel vele Lottenaars dienaangaande een folder met .alle gegev~ns

mochten ontvangen waarop Asterix ten teken van onze

werklust werd opgenomen samen met Mickey symbool van vriend• schap en plezier, konden we slechts een 35 zielen tellen dié ' h.e t hangen in de zetel opgaven voor eeri ·w andeling door onze gemeente. 'I k kan moeilijk beweren dat de weergoden enige inspanning .hebben geleverd om deze aktivite'it in droge omstandigheden te laten verlopen. Ik zou eerder zeggen dat onze Voorzitter nauwe kontakten onderhoudt met enkele leden van die sekte. De verstandhouding tussen beide partijen leek me uitstekend : de goden zorgden ervoor dat wij werden gewassen; • de tweede kreeg met zijn luitenants de plezierige opdracht van het innerlijk laven. Langs de vaartkant liepen we richting Ruisbroek zo ongeve er waar enkele dagen voordien Minister DE CROO kwam paraderen . ingevolge een la~t ons hopen toevalli~e vervuiling met treinen van

~nze

beken. Sommigen hadden het bijna zien

gebeuren, anderen hadden het gehoord maar 't meeste kon ik nog vernemen va,n degenen die gewoon de krant hadden gelezen. Wat verder bleef ik staan, 'k ging me verstoppen om, zoals anderen Yóór mij hadden ge daan ," een flinke" stam t .e irrigeren.


., Men kijkt

.

:

'. J .

e ens opzij en naar boven en

~an w~J.

komt dan vol bewonderi~b te staan voor bomen . Populier~n over enkele jaren geplant een duim dik

met steun, laten nu met fierheid hun kruinen wuiven. 1 Op het ~ate r trekken de aenden snelle ~oren, zonder te vluchten want hi er komen nu meer fi ~ ts er s en wandelaar s dan boten. In de

"BIST" zo:i:.-gC:e de

gemeen~e

voor een ~ prachtig door Telen nog onb ekend wandelpad ·van waar men in een oogopslag de zennevallei overscho uwd l

1

van de toiengebouwen Yan Brussel tot de rijzige be uken op de '

"BRUI~~PUT".

Langs de "DREEF" waar op dit ogenblik de kerselaar s rijkelijk zullen bloeien en spijtig genoeg op één plaats nog steeds he t a f valwater over de straat blij ft "WOLFSRAG~" 1i

Ylo~ien,

konde n we in café

b ij Léo en Rita tevenB fanfar~Yri e nden , va n e"n klein n

rustpauze genieten. Langs de Molen-en Springaelstraat werd de wand e·· l in$ door onze gemeente a!gew ~rkt doch alvorons ons lokaal tr v ervoegen gin g9n we nog ev en de uitbaters van "DE POSTILJON" groeten. Het heèft me pl ezie~ gedaan met enkele Lottenaars nader kennio t e

hOf P hen, nog dikwijls te mogen

~n ~k

kunnen maken

ontmo e t~n.

Veel

dank a an allen die samen met ons de moed opbrachten om di t sombere

oeer. te trotseren. Ondert ussen zi-jn ook èo muzikant en uit hun winterslaap verr ezen en m~~ l ~ntekrieb~ls

i n net bloed wordt t hans het muzikaal programma

Yoor d e komende maanden in elkaar gebokst. Dit programma kan thans r eeds als volgt

-

1~· n: ~ ·~ ._:_93~

de

-

~ord en

s amengevat :

.,. conc ert in de tent Over de Vaart ter gelegenheid Tan AanYang s tipt om 19 uur .

SPINAZI~ERMI$.

1~~.!.J1Q§, ~ o~ze fanfare

te

Als cmb~rg-~TEN . BP.OEK)

en haar kiosk mag een concert Yerzorgen .. eveneens ter gelegenheid van de kermis.

Aanvang om 19u30. - 25 ~n 26 juni 19~ - ZOMERFEEST van de MUZIEK op het sportplein

t, e LOT met muzikale

~u

sportieve aktiYiteiten. Van dit programma

hooz·t U '!cg. ~~ber

1988 : uitstap ter geleg~nhe id van de J aarmarkt. okt~ber 1988 : é onc ert te REBECQ. - 12 november 19B8 organisati~ van het JEUGDSOLISTZNTOP.NOOI. 19 november 1988 : St. Ceciliafeest met opluistering Tan de H~ ad.e. - 18 dec ember 11988 Wij hopen

op

WINTERCONCERT in'( ons

lok~a.l. __ .

de· ste~_: Tan eenied~r . te , mogen ~ek~nen opdat verbetering~n

zouden .kunne:n worden doorgeToerd en het au.zi.ki(ai leTen in onze geme~nt<t nog grot e re i mpulsen zou. ~.toegediend krijg~n. ~

DE Iff:RAU'l' .

April 1988


(,,.

.. . r

l.1'.1

l•-llUHlld 11° Il

! 1: :


31 Onze legendarische Heiligen

Sinte Barbara

( feest 4 december)

Het is niet altijd mogelijk een "legendarische Heilige" te vinden. waarvan de feestdag samenvalt met de datum waarop "Lotgevallen" verschijnt . Waarom nu speciaal iets over Sinte Barbara?

Weln~

het viel mij op dat

haar beeld een plaatsje heeft in de kerk van Lot en dat een

vri ~ . moderhe

kapel op de hoek van de steenweg naar Alsemberg en de Lotse steenweg , schuin tegenover de ingang van het Gravenhof te Dworp, pan haar is gewijd . Die bijzondere verering van de Heilige Barbara in onze streken moet wel een reden hebben . Zij werd aanroepen als beschermster tegen donder en bliksem, maar onweders heb je overal . Zij is ook patroonheilige van de steengroevearbeiders , de mijnwerkers , de vuurwerkmakers, de kanonniers, kortom, van alle stielen die te maken hebben met vuur en springstoffen . Op de Franse oorlogschepen heet de kruitkamer "La Sai nte Barbe" omdat deze kamer onder de bescherming stond van St-Barbara . Het is daarom wel spijtig dat zij tegenwoordig een beetje in de vergeethoek is geraakt, want we zouden haar goed kunnen gebruiken in onze tijd van bomaanslagen, sabotagedaden en bombardementen! ZQu het kunnen zijn dat Sinte Barbara hier bij ons zo geliefd was omdat , zo'n goede honderd jaar geleden , veel mansvolk uit de streek ging werken in de steengroeven van Quenast? of houdt het verband met de vroegere ontginning van de "steenput" te Dworp?

* * * Wat heeft die arme Sinte Barbara nu te maken gehad met gedonder of buskruit? üp geschiedkundig en religieus vlak weet men er heel weinig over.Bijna alles wat over haar gezegd kan worden , steunt op legende en volksgeloof , met een zeer oude

oorsprong~

In mijn oud missaal staat enkek: "Het is onmogelijk ook maar de minste jistorische zekerheid te hebben over het leven en de marteldood van deze Heilige . Alleen Sint Ambrosius getuigt over haar dat zij inderdaad een He i l i g e was •

•!

~r

bes t a a t ge en e n k e l h i s t o r i s c h dok u me n t o v e r ha a r • Zi j

verschijnt voor het eerst op kalenders in de negende eeuw· en het is vooral tijdens de Middeleeuwen dat zij hoog in aanzien stond . " Sythoffs Woordenboek voor Kennis en Kunst weet al wat meer bijzonderheden te vertellen : "Zij werd reeds vroeg in het Westen vereerd. Zij zou de marteldood ondergaan hebben onder Maximinus (235 -239 ) maar het kan ook zijn dat het gebeurde in 306 te Heliopolis in Phoenicië onder de regering van Galerius .


32

Ee n zekere Origin e s onderwees haar in het Christendom , maar het is ook mogelijk dat zij door eig e n nadenken tot de Waarheid kwam . Hoe dan ook , zij schijnt a lg e meen te worden aanroepen bij onwed e r in Zuid-Europa . " Maar onze oude Joo s t van den Vondel , die wist er h e t fijne van : Barbara , zo zegt hij , was een zeer , zeer zééér schoon meiske , zó sc hoon dat haar eigen va der j alo ers over haar was en haar in een to ren opsloot opdat zij door niemand g ezie n of geschaakt zou kunn e n worden. ( Inderdaad , Sint Barbara wordt vaak voorgesteld met een toren naast zich) . Die vader was een Grieks edelman ten tijde van Maximinus ( dat komt ov e reen met Syt hoffs Woord e nbo ek) en heett e Dioskoru s. Die toren had maar twee vensters en Barbar a liet e r een derde ve nster in maken ! Dat we kte argwaan bij de vad er e n hij vroeg uitleg . Het meisje s prak toen va n het Licht der Heilige Drie vuldigheid e n dat maa kte de vader , di e een heiden wa s, nog woest er . Het arme kind werd g es l a g e n en geschopt en aan Martiniaan , de landvoogd , overgeleverd . Zij werd onder allerlei bed reiging e n e n folteringen verplicht haar christelijk gellof af te z weren , maar het meisje hi e ld h e ldhaftig sta nd en was tot geen andere gedachten t e breng en. Ten e ind e raad s lo eg h aar vader haar toen e ig e nhandig h e t hoofd af, maar we rd daarbij op staa nde voet doo r .. de bliksem g e troff e n . En zi e d aar het onw eer e n vuurw erk ! Indi e n dit va n bloed en tr a n e n druip e nd e ve rhaal misschien niet helemaa l geschiedkundig waar is , h e t was toch mooi verz onn e n en sl o eg bij h e t volk in . .. a ls de blik se m!

* *

*

Er is ech ter geen rook zo nd er vuur . Er bestaan nam e lij k heel wat volk svertelsels die het hebb e n over meisjes of vrouw e n di e i n torens werden opge s loten uit jaloersheid of als st raf . Zul ke g eva ll e n mo e t e n zich in de verre oudh e id meermaal s we rk e lijk h e bb e n voorgedaan . He t is trouwens geen ongewoon versc hijns e l d a t va ders het met ge en goe d oog zien, als jong e niet swaar di ge knullen rond hun opgroeiende docht er komen draaien . Ik heb nooit ee n dochter ge h ad e n ben trouwen s ook g ee n vader, maar ik kan a ls man begrip opbreng e n voor d at soort gevoelens . He t mag natu urlijk niet te ver gaan, z o a l s me t die ar me Barbara . Hierm ee is mijn ver ha a l echter nog ni et ui t . Ik vraag mij nam e lijk af 5 : of er ook geen verband kan bestaan met de legende va n de fameuze"Bl a u\'J ba a rd" . Die sloot wel z i jn dochter ni et op i n ee n tore n , maar wel zijn zeven vrouwen . De laat ste ec ht er werd verlos t door haar broers e n Blauwbaard wer d terechtgesteld. "Blauwbaard" i s in h et Fr a ns "B arbe Bleue" e n zij n vro uw e n ware n dus "Ma dam e Barbe" . Vandaar mi sschie n de naam "B arbara " ? Het is wellic h t wat ver gezocht , maar waar volksverhale n in elkaar vervloeien kan men noo it we t e n! F . De Wilde


.

.

DAVIDSFONDS- . ..

-r.,,

...

1"':'-·-·

.

"

~.

33

1

KABARET-KAAS E'N WIJN AVOND 28 MEI 1988 20 UUR ZAAL BLOKBOS LOT

Davidsfonds Lot nodigt alle leden, kennissen en toneelliefhebbers uit op een exclusief optreden. Exclusief inderdaad, want toneelgroep Volharding treedt met zijn kabaretprograrrma dit jaar in premiere op in Lot. Het wordt een avond vol afwisseling; met conferences, zang en muziek, een lach, een schaterlach en ook een traantje. Tussendoor kan je .genieten van een kaasschotel met een lekker wijntje. Amateur toneelgroep Volharding is voor velen onder U geen onbekende. Sinds hun oprichting in 1908 hebben zij een goedgevuld palmares. De laatste jaren treden zij t elkens met 2. toneelstukken voor het voetlicht van de . zaal KCX: De Bres in Halle. Hun kabaret voeren zij traditioneel alleen op in bèperkte kring voor genodigden. Vandaar dat z~j niet zo bekend zijn met dit genre. We voelen ons echter wel uitverkoren. ' ·" · Het is een aanrader; Z1J die er reeds ·van genoten zullen het met ons eens zijn. Kinderen zijn welkom. Wij rekenen op je komst; vertel het verder. . ' Reservatie is verplicht voor kaàs door middel van i ngangskaar;t bij: D. Walckiers tel: 380.02.43 R. Hoedemakers t e l: 356.89.09 M. Moriau tel: 376.36.94 R. Coone tel: 380.34.07 F. Borremans tel: 356.30.75 ·. Inkcrn

120 Fr: zonder kaasschotel 300 Fr: kaas + kabaret 250 Fr: kaas + kabaret: onder de 15 jaar en Davidsfonpsleden.


34

CARRE - WIJKFEESTEN Op zaterdag 11 en zondag 12 juni 1988 organiseren "DE VIERKANTERS" - V.Z.W met de medewerking van K.W.B - Beersel · en de Sportraad van Beersel ter gelegenheid van de jaarlijkse wijkkermis

HET GROOT PETANKTORNOOI VAN DE ZENNEVALLEI ( met talrijke bekers en schalen) Inschrijvingen: van 13 tot 13u45 - Aanvang: 14 uur stipt En niet te versmaden: de gekende smulpartij tegen democratische prijzen (zaterdag vanaf 15 uur) en zondag (vanaf 12 uur).

*

Speciale petankschotel * Varkensrib * Pensen * Boerehesp * Boterhammen met plattekaas * Faro, Kriek en andere bieren

gezellige sfeer verzekerd.

HUMOR Ha.n.6 e.n V.UC.k z.i.t te.n ,i.n 't c.a.6é ••• Ha.M: 't IJ.> tijd om YUUVl. hu.A...b ga.an, aruivr.J.:i zal. m,i.jn vllouw opJ.:ipe.len. V.i.llk: 1.Ujn v1touw zal. n,i.e.t opJ.:ipelen, ze ,{,J.:i een engel. Ha.M : Ja, ma.aJi de m.i.jne lee6t nog !

u

***

-== ....

Een. jongut ze.i .te.ge.n. zi..jn va.deJt : - He.e.l. die. guc.hi.ede.niA Vllll Adlllll e.n. Eva." daaJr. ge.loo' .i.k nieU lfle.Vt V41l. fde. M:anmen e.e.n.vou.di.g va.n de. apen•

a.'

Wa.a-top vadeJt an:IJAKJoJt.dt:. : - Gij ~" nruvt .a niet;

***


35

Lot nam deel aan de Maria-Stoet van Alsemberg en of !

Dat diege nen di e e r niets v an gewe t e n h e bben e n niet gev raagd werden om mee te doen, het on s ni e t kwalijk nemen. Het is allemaal zo vreemd gegaan en lette rlijk op onz e nek ge vallen en eens dat we er midden in zaten waren we gevangen door de tijd. Op een avon d stond Luci en Hollemans aan de deur. Ik zat toen nog volop in de paddentrek-drukte .-"Me n" h e eft " ons" gev raagd mee te doen aan de Maria-stoet. Wie is "men" en wie is "ons" ? "We" moet en "de Bruiloft van Kana" uitbeelden volgens dit schilderij van Murill o . Ik krijg een mooie repro dukti e in een even mooi boek, "de Kunst in de Bijbel" of "De Bijbel in de Kunst" onder de neus geduwd. Wie heeft dat allemaal zo bes list en besloten ? Ik krijg geen antwoord op mijn v ragen, maa r wordt aangegrepen door de begeestering van Luc . Er komen schetsen op papier, we worden van de ene vergadering in de andere gesleurd, het regent ideeën, de zaak krijgt vorm, er komt een verkleind mode l, e e n "maquette" van wat het zou kunnen worde n . Sylvain moppe rt, maa r hi j schiet aan ' t werk , met brokstukken v a n rekuperatie-hout. Lucien loopt all e s plat om van alle materiaal t e verzamelen. Hij k o opt " in okkazie'', bedelt en "krijgt" links en rechts. De een doet dit, de andere komt met dat aandragen. Er rij z e n probleme n, z e worden opgelost. Er komt kriti e k, e r wordt g e sakker d Op een dag staan er i n mijn garage grote blokk e n witte "isomo", zo van die samenge p e rst e bolleke ns,

je weet we l, v an dat spul dat ze

van ik weet niet wat maken maar dat enorm d e natuur vervuilt en dat vroeg of laat milieuproblemen zal doen rijzen. Er moete n, hoe dan ook , kruiken uit get overd worden. Er wordt ge z aagd, gekerfd, gesneden, geraspt en geschuurd. Er ontstaan bergen wit stof en afval, maar er groeien inderdaad kruiken uit, verderlicht maar toch tamelijk sterk. Bedrijvige naaisters toveren

wond~rlijk-exotische

kler e n uit kleuri ge

stoffen. Er worden met veel zorg en geduld hoofddeksels gewrocht e n opgesmukt met valse parels en namaakjuwelen . Str ..• ndbuizen worden beplakt met repen schuimrubber en krijgen het uitzicht van machti ge zuilen. Er komt ook een vierkante zuil, omdat er op het schilderi j ook zo een staat. Maar h e t _hout zit _y_o L wiere n en barsten, zodat we verplicht zijn er "marme r" op te schilderen om dat te "kamoefleren" . Terwijl de vrouwen naai e n en passen richten de mannen zuilen op en er komt een hele eetzaal, kompleet met tafels en stoelen.

. .. / ...


36

De tafels worden gedekt met heuse tafe l kleden e n er komen schalen en spijzen (je zou er zo van eten!). Er wordt "ergens" een groot stuk "vast-tapijt" gerekupereerd om de vloer v an de eetzaal te bekleden en wat eens een platte boerenkar was wordt een rijdend paleis met draperieën met alles er op en er aan ••. Als heel het boeltje zo goed als kant en klaar is, kunnen diegenen die er aan meewerkten hun eigen ogen niet geloven: ''Hebben WIJ dat gemaakt?" Persoonlijk g e loof ik niet in mirakelen (ieder zijn mening nietwaar?). Maar met het opbouwen van die praalwagen is er iets eigenaard igs aan de hand geweest, waarvoor i k geen verklaring kan vinden: Er was nooit geen eigenlijke "baas". Er is nooit een bevel gegeven . Er heeft zich al die tijd nooit iemand naar voor gedrongen of opgeworpen als ''de" man ... Alles ging eenvoudig, rustig, zonder wed ij ver of onenigheid en het kwam in orde, zo maar . .. De b r uiloft van Kana was i n kannen en kruiken!

*

*

*

Zo i ;. dan de grote dag aange broken met een juichend e zon . Maar geleide lijk betrok dG lucht t erwijl al le deelnemers zich druk aan ' t kleden e n "schminke n" waren. Er werd met een zekere argwaan naar de stapelende wolken gekeken maar er was nu geen weg terug meer. De paarden trappelde n nerveus, de trommen roffelden, iedereen studee r de i jverig zijn rol, danspassen en gezang. Er heerste een buitengewone stemming. Elkeen bewon derde de anderen met zijn plechtige gewaden, pruiken of valse baarden e n iedereen werd op zijn beurt bewonderd. De zondige jeugd, het uit schot van de maatschappij, de verslaafden en de ontredderden, deden hun uite rste best om er zo v erlept en haveloos mogelijk uit te zien terwijl de pro f eten , de patriarchen, de maria's en jezussen zich zo ernst ig en waardig mogelijk gedroegen ... Eindelij k werd het startsein gegeven onder de eerste aarzelende regendruppels, maar niemand die er wou in geloven of het werkelijk ernstig nam. Was het

grenzeloo~

vertrouwen? , of gewoon fatalisme in de zin van :

"wat komen moet zal komen, wij zijn bereid!" . . . In e lk geval, de "show" g ing door. Naa r het einde van de stoet toe ging het harder en harder regenen , maar we bereikten de kerk van Alsemberg voor de "apotheose''. De eens zo trotse praalwagens reden zo s nel mogelijk, op e i gen risico, ineens zonder de minste pol it ie-bege l eiding naar de parkeerplaats terug. Er bleef och arme één man aan boord die trachtte onder de gutsende reg e n te redden wat er nog te

~edden

viel van het materiaal, de tafelopsmuk

en dies meer. Vluchtende enge l en, patriarchen, romeinse soldaten, hoge priesters, schriftgeleerden, jezussen en maria's drumden

same~

voor de

kleedkamers waa r men zich ontdeed van natte pr uiken en kleren maar •.. . de maria-stoet was uit geweest en was geslaagd ! F. De Wi lde


GEMEENTE BEERSEL

37

JUMELAGECOMITE

"

LOT

,.

r

• JUMELAGEfEESTEN TE BEERSEL. van vrijdag 26 t/m zondag 2.8

augu~t us

1988

Ik ondergetekende(naam+voornaam) ••.•••.•...••.••••.••••.•.•••••• (adres) • . . . . . . • • • . • . . . . . . • . . . • • . • . • . • . . • • . . • • . .

.. ".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (tel.) . . . . . . . . . . . . .

(beroep) ••••••••••••.•.... (leeftijd) ..••.••.••• wens logies te verschaf fen aan •.•.••.. •.••..•• personen. Mijn voorkeur gaat naar : JEUGD Nederlanders-fransen of Duitsers VOLWASSEN Nederlanders-Fransen of Duitsers (*) Volgende gasten(naam+voornaam) ..••....•.. •.••••. ... •.• •••.•.. .. uit ••••.•••••.• hebben mijn voorkeur of maak ten reeds een afspraak met mij. (*) · Speciale wensen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(*) het overbodige schrappen Handtekening.

JUMELAGEfEESTEN TE BLOKKER(Nederland) van vrijdag 21 t/m zondag 23 oktober 1988 Ik

ond~rgetekende(naam+voornaam)

.••. ...••• • •.•..•.• • .•••.. • • ••

(adres) ..... . ..... .... ...•.••...•.••.•.. ••••• • η

(beroep) •.. " ••••.•...••.. (leeftijd) ••..••.••• wens deel te nemen aan de Jumelagefeesten te BLOKKER. ,.J k ,zal

ver:~ezeld

zijr:i van·:· .•........•.•••••• personen.

. '. . ,"" Naam+:_yoC?rnaam ....•........... . ... ... . ..... lee:~ft i jd •.• •. ..... ." .~ '• .

. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .

• Speciale wensen . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

.................................... .......... '

'

Handtekening

.. . .. . . . ...... . . . . . . . . '

N~mens

het

'

J~~elagecomité

De Voorzitter Jean-Pierre LAPORTE steenweg op Ukkel, 11 1650 BEERSEL (tel:376.26.15)


38

WIST JE DAT we de inlichtingen voor de aktiviteitenkalender via de wijkverantwoordelijke verwachten tegen uiterlijk 25 juni bij de redaktie. - we uw getypte kopij over het verenigingsleven verwachten tegen 18 juni bij: Edward Verhoeven, Zennestraat 87 Fred e rik De Wilde, Kesterbeeklaan 28 Jan Vandendriessche, Fr. Walravensstraat 139 - we Lotgevallen 120 samenrapen en nieten op 29 juni 1988 om 18.30u in de lokalen van .de Kloosterstraat. - er met de wedstrijd uit ''De blijde bende" mooie prijzen te winnen zijn. - we in ons volgend nummer starten met het verslag over de Verre Oosten reis van Willy Ve.lleman die liep van 19 december 1987 tot en met 30 maart 1988. - we ons grof huisvuil kwijt kunnen op 25 mei en 22 juni. - we onze redaktie graag zouden uitbreiden en je dus ook welkom bent. - een Portugese graaf op een veiling voor 2 paar schoenen die nog gedragen waren door Ginger Rogers de som van 200.000fr betaald heeft . Eddy Merckx met ZlJn wagen meer dan 200 km per uur reed. Het is altijd al een rappe geweest. Nu werd hij betrapt en kreeg een boete van 7.SOOfr en acht dagen rijverbod. - de Emir van Kuwait 460 miljoen frank per dag verdient. Je zou het niet geloven behalve als je weet dat hij olie verkoopt. - lot terug een Zittertbos zal krijgen. Dit is te danken aan de aktie "Plant een bos" en de leerlingen van de scholen. We moeten echter nog wel even geduld hebben.

ANTWOORDEN

ZOEKPLAATJES

De eerste kasteelheer zie je in profiel in de lucht. Hij heeft een haviksneus, een snor en een baard en pretrimpeltjes rond de ogen. De tweede kasteelheer wou voorzeker ZlJn gemalin een beetje in h e t geheim bespieden, want de snoodaard heeft zich verscholen in het borduurwerk van haar rokken, je moet het plaatje maar even omdraaien.


39 REUZE DENK- EN PUlZELWEDSTRIJD 000000000000000000000000000000

Opl ossing opgave 2:

" •

1) Rozemarijn 2) Jonathan Swift - Lilliput 3) 1F - 2C - 3H - 4I - 5G - 6D - 7J - 8A - 9E 10B 4) bijvoorbeeld: 28 + 22 = 50 560 : 20 = 28 12 x 44 = 528 96 ;.. 21 = 75 + 5) a) wind - windkracht b) aardbevingen Schiftingsvraag: 43 Ditmaal gaat het l:oek naar de Heer Roobaert Jozef, vermits hi j niet all een een foutl oze oplossing binnenstuuràe maar .ook de juiste oplossing van de. schiftingsvraag het dichtst benaderde.

De volledige uitslag en rangschikking na 2 opgaven ziet er als volgt uit: Uitslag 1) F.robaert Jozef (40)

Rangschikking 50 ptn

Familie refranc ( 38) Familie rerrol remartin IBniël

re

(37) C35)

re

Groote Jean

Familie

Il

Provoost Steven

"

Roobaert Jozef 5) Familie J:)efranc

100 ~ ptn

" " Il

99 ptn

"

Familie Ho:fuans (32)

Il

Familie I:ehandschutter

Sanders Peter ( 31)

" "

Oosterbaan M. Louise

"

rerrartin Daniël

Il

Lefever René ( 31) Familie I:chandschutter (26)

Il

Provoost Steven ( 2 5)

"

Oosterbaan M. Louise (-)

Il

12)Familie Blijkers (136)

9) Familie fufm:ms Sanders Peter 11)~amilie "'

45 ptn

.

1) vervol ledig onderstaande gezegden: a) zo plat als een . • . .• b) zo gezond als een . ..• c) zo sti jf als een .. .. d) zo rroe als een .... e) zo bang als een f) zo arm als .••. g) zo dom als een h) zo snel als de i) zo f ier als een j) zo slap als een

Bli jkers

12) Lefever René

En dan nu over naar de vijf vragen van de derde opgaye :

rerrol

1!

"

Groote Jean ( 34)

1)

97 ptn Il

92 ptn 50 ptn


2)

])<

beschik over twee uurw:rken,

gaat per uur 5 minuten voor,

Ul..lr'V.~rk

u~rk 2

1 duidt 10 uur en 45 minuten aan en

loopt juist en wijst, op hetzelfde

ogenblik dat uu:rw::rk 1 10 uur en 45 minuten aanwijst, 15 uur ·17 minuten en 30 seconden aan. a) na hoeveel dagen , uren , minuten .en ev. seconden duiden reide hetzelfde uur aan? b) welk uur is het dan? 3) D<. heb een rreetkundige figuur m 10 stukken verknipt , was dit nu een vierkant , rechthoek, trapezium, ruit , :p3.rallellogrem of .... ?

4) In cnderstaand schuifraam zitten twee rnuz.lekmstrumenten verstopt, Welke? N R

H

A

D

I

N

R G M

A

A

M

A

I

T

·K

0

5) Wanneer men de volgende v.:egwiJzers ziet, m welke Vlaamse stad bevindt rren zich dan? (de afstanden ' zijn gegeven m vogelvlucht ) b)

a)

TIELT

HALLE

86 km

93,5 km

TIENEN

TURNHOUT

43 km

1

150 km

>

Schiftingsvraag : Na hoeveel minuten zal het eer ste doel punt vall e n in de fmale van het Europees kampi oenschap voetbal dat doorgaat van 10 t/rn 25 juni? De oplossingen worden verwacht ten laatste vrij dag 24 juni op het bekende adres :

Lot - Geerooms Kerkstraat 2 1660 Lot

Veel succes Lot Lucien3

L 0 T G E V A L L E N JULI

-

AUGUSTUS

Nr

1

2

1 9

0

8

8

Verant\o.UOrdelijke uitgever: Jan Vandendriessche, Fr. walravensstraat 139, rot. Redaktieleden: Jan Blijkers, Jos Blijkers, Willy Denol, Frederik De Wilde, :Weien rot, Roland wt, Jan Vandendriessche, Theo Velleman en Edward Verhoeven. AOONNEMENI'EN:

250 Fr. rechtstreeks betalen aan de straatverantwoordelijke of te storten op nr. 068-0506400-87 of eventueel op nr. 833-3441091-80 van Im'GEVALLEN, Kerkstraat 33 te 1660 wt.

laatste nunmer voor code 7:

~~e

achteraan op de rode kaft.

-------------------------·--------------------

-------

INHOUD

3

Editoriaal Aktiviteitenkalender Burgerlijke stand Kanovaart op de Lesse Wist je dat Mensen van bij ons Met een lottenaar de wereld rond Jakkes ••• vlooien Vergeethoek Milac nieuws Op schok net het Davidsfonds Gehoord en voor u genoteerd Jaannarkt 88 Humor Zoekplaatjes Humor Pietje Puit Fanfare "Eendracht maakt macht" Redaktienieuws Een recht op antwoord Legendarische Heiligen Minierren naar Frankrijk Internationaal Pré-Minierren tornooi Jeugd v.c wt naar Blankenberge Chiro Eureka & Fantanas op bivak in Westouter Wist je dat Opzoeking verzocht Humor IDt - Amsterdam Bescherm uw woning! Reuzë denk- en puzzelwedstrijd

4 5

6-7

7-8 8 9-11 12-15 16-18 18 19-20 21-24 24

23a-24a 24a 25 25 26-27 28-30 31 31

32-35 35 36 37

38-39 40 40 40 41-43 43-44 45-46

- Op 20 augustus is er de jaarlijkse afvaart van det.esse.

- In tegenstelling tot wat er te lezen valt in de aktiviteitenkalender gaat de toeristische reis per bus en boot georganiseerd door de B.G.J.G. door op 11 september i.p.v 3/9/88. De reis gaat naar Gent, Sint-Martens-Latem en het provinciaal danein Wachtebeke.


JE DJI TO IRIAA L Heb je 't al opgemekkt? Ek zijn ek al een 6link pak weg hook en votgende maand gaan ek nog méék vek tkekken ... lZe zullen hun »Lotge vallen » wel lezen al~ ze t ekugkomenl. Weldka gaan we de ~tkaat vook on6 alleen hebben, 't gaat week een poo~je ku4tig wokden. 't 14 't vek4chija6el van alle jaken kond deze tijd~ Ve gkote volk ~vek huizing, de exodu~ naak de vakantieOOkden. Veklaten huizen met hal6 neekgelaten luiken, ongeledigde bkievenbu~4en, hoog opge4choten · ·gka4 in de vooktuintje4, achtekgelaten honden en katten op de doel. Meek dan de hel6t van d e bivc tking i~ naak 't Zuiden, naak zee en 4tkand, naak zon en be kgen, naak vkeemde 4tkeken. hoe vekdek hoe betek. Alle~ dkaait nog op halve toeken, zel66 de bakkek en de doktek zijn weg, het lev~n alhiek gaat ~ n zomek4laap ... Maak gindek ba~6l het bkui4end open: Leven4hongek, leute, lie6de, avontuut! Gindek tkoppelen ze week opnieuw 6amen en klitten aan mekaak in camping4, catavan4 en hotel4. Ek wokdt genoten, Aeluie~d, ge4lutpt en gevkijd ... een ~oe4 van iflu~ie4, w~g uit de dagelijk~ e 4leuk, eindelijk een4 lekkek mogen nik6e n, wlg de plicht, wig de kem en het 6at~oen, zich mogen kleden 06 niet kleden zoal4 men wil, wlg met de doktek4voo k 4c hki6len en het dieet, wêg m ~t de examen6 en de zokgen, leve de vkijheid en het vakanttegeluk ! .. . ook af l6 het maak van kakte duuk, al zal het bkuin v lug v ~kbleke n e n z~tle n ek alleen nog wat 6oto ' -0 ovekbl i jv~n en wat hekinnek i ngen, ze zullen het toch gehad hebben en mi~~chien hee 6t een men4 a6 e n toe zoiet-0 wee nodig, alhoewel ... Alhoewel 't i-0 ten 6lotte toch maak een vkij kecent vek4chijn4el. Onze gkootoudek-0 lee6den toch ook en hadden blijkbaak die vakantied~ang niet, 06 mii6chie n wa~ het gewoon omdat ze de mogelijkheid niet hadden? Maak toch kan men zich a6vkagen wat ek zou geb euken met af die hotel6, camping4 en pketpakken, waakvook zoveel natuuk4choon wekd opge d66e kd, al4 de welvaakt ee n-0 een gevoelige knauw zou kkijg en? Al4 zou blijken dat zo nnebaden ten -0lotte niet zo gezond i~, 06 dat de vakantiegenoegen4 naak v ekhouding wel veel ki4ico -0 meebkengen, zoae~ vekkeek6ongevailen, die6-0tallen, a·a nkandingen, kapingen, bomaaMtagen., z<.ekten en die.4 meek, om nog ve~antwookd te zijn. Ja, dan zo u d e tkekdki6t wel een~ kunnen luwen, zo .4nel al-0 ze opgekomen i4, tot gkote kamp vook de kei-0agent4chappen en de hotelindu4tkie, die i n de vakantiekoe6 een vette klui6 zag. Maak daak tkekken wij o~6 v ooklopig niet4 van aan e n . .... . 1

Pkett~ge vakanti~!

F. VW

"

".


5

1EN"

At<fl~~~E~ KAL-

juli

~

i~I

augustus

.!

november

u

oktober

'

'-

september

--december

augustus

29-8: GOUTSTOUWERSSTRAAT:

Petanque-~ornooi

om 14 uur. Org: De Vierkanters.

30-8: GOUTSTOUWERSSTRAAT: Petanque-tornooi om 14 uur. Org: De Vierkanters. 3-9: Toeristische reis per bus en boot. Org: B.G.J.G.

~4-9:

KLOOSTER: Samenrapen en nieten van Lotgevallen 121 om 1B.30u.

24-9: JAARMARKT LOT: veel meer informatie in volgend nummer. CENTRUM LOT: Uitstap met aperitiefconcert omstreeks 11.30 ter gelegenheid van de jaarmarkt. Org: K.F. "Eendracht maakt macht". 4-10:

Wandeling met rondleiding en Eucharistie om 15 uur i n de kerk van Alsemberg. Start om 13.30u. Terug omstreeks 18.00u.

13-11: BLOKBOS: Provinciaal jeugdsolistentornooi. Org: K.F. "Eendracht maakt macht". 19-11: St CECILIAFEEST met opluistering H.Mis • . Org: K.F. "Eenfracht maakt macht" . 3-12:

~LCAZAR:

St Niklaasfeest. Org: B.G.J.G.

18-12: PAVILJOEN: Winterconcert. Org: K.F. ''Eendracht maakt macht".

HU MO.R Ve. 1tepeü.Ue Lb ten e.i.nde en de d.bt.lgent" zegt: Va.t tOO.J.> het· vo01t vandaag. Ik hoop da.t jut.Ue vol.ge.mie week weeJt op de .1tepe.ti.Ue zul.ten z.ljn en dat juf..Ue. de mu.z..i.elutukk.en eeM dooJtne.men. . · Eén van de mu.z..i.kanten Jtoe:pt: Ik. wen6 u hetzet6de, cliJr..lgent !

i

\


6

GEBOORTEN . 15/04/88 VANHULST Thoma,6, zoon van Piet: en van CHEVROLET GJr.iet: ult de Emiel VebU-0-6chM-6tltaat 48 25/04/88 ROOBAERT Heidi, dochtM van Yvan en van VEHAES FJr.ancine ult de. VwMp~utJt.a.a;t 118 25/04/88 BERGHMANS ]Moen, zoon van W..i.m en van GOORVEN Linda ult SoltembMg 67 10/05/88 WAUTERS AnneUu, dochtM van &uno en van VAN M1EGHEM MaJt.t.ine ult de Be.M-6el6utltaat 16 19/0S/88 VE PUE Chuly, dochtvr. van KaJtel. en van VANVENBRAWVE GodeUe.ve u.lt de Kute.Jr.bee.kla.an 17 24/05/88 VAN HOVE GJr.e.goJr.y, zoon van VE SMET Béaólice ui.t de Siuhoek 3/1L 27/05/88 VE BRUYCKER JoJr.ik, zoon van Ma.ltc en van MERCKX &igitt.e. ult de lMloJr.p~v..Vtaat 148 02/06/88 VAN CAUWENBERGH Kevi n, zoon van Gou.t.6touwe.Jr.Mtltaat 8

fJr.~

en van BAERT FJr.anc.i.ne ult de

OV E RLIJDENS 03/05/88 TASTENOE EdwaJr.d, we.dw.<ma.aJt van Meed:Ui Ma.tlU.f.de geb. 06/09/1881 Ke-6teJr.bee.klaan 225 04/0S/88 VAN CAUWELAERT EmiUe, weduwe van Ve CaJtt. AláoM ge.b. 14/01 / 1914 Huy-6ma.M.f.aa.n 10 05/05/88 VEVITS VictoJr., echtgenoot van RendM-O FJr.ancine. geb. 05/06 / 1935 FJr.. Wa.l!ta.ve~aa:t 100 13/05/88 VANNEROM Cathtvt.ina, weduwe van BOJr.1Le.ma.M Hen1ti geb. 19/03/1901 Vwo1tp-6e-6tJf.aat 107 17/05/88 LEEMANS Jan Ba.pwt, echtgenoot van Vemot Malt.ia geb . 16/02/1906 Mole.n-6tltaa:t 116 25/05/88 HELLEBAUT KMel, we.duwnaa.Jr. van Cuyt Ca.tluvtina geb. 27/07/1909 FJr.. Wallta.ven46tltaat 98 29/05/88 VENAYER Al6oM, weduwnaaJt van Wa.lltaveM Sabine geb. 16/12/1906 Gou.t.6tou.wvtM.t.Jr.aat. 33 31/05/88 VANVERMOTTEN, echtgenoot van Balr.dyn GeJr.ma.lne geb. 27/09/1915 Zennutltaat 90 13/06/88 ROOBAERT Pet'<.onetla, weduwe van MoJr..i.au S..i.mon geb. 04/01/1895 Gout.6.t.ouwe.Jr.-64tlt.aat 12 19/06/88 WAUTERS, we.dwcruuvr. van Ehltne Gebht:vtdine geb. 01/08/1903 P. Ve.wildutltaat 61

•'


7

.HUWELIJKEN 08/07/88 PEETERS Ch.Jc..l6t-la.n lkue de..6 2 Société...t, Na.ti..ona.f.-6 5 - Nivetle..6) e.n E1ZEW1JCK Luc.ia lVon.dvr.veld..6tlr.a.at: 36) Kk~ lSa..6hoek 3/2RJ en VANVERSTEENEN R.ia. lSoltembekg 60) N.A. Sa.1.ihoek 3/2R

27/08/88 KESTEMONT

03/09/88 VAN MALVER Hugo lN.lnoo6~e ~twg 575 - Vitbee.kJ en ROOBAERT Ann l A.Veny~a.at: 103)

N.A. Ze.nne..6tlr.aa-t 76

*******************

DAVIDSFONDS CHIRO EUREKA CHIRO FANTOMAS

KANOVAART .OP DE

LESSE

Wij zijn dit jaar reeds aan onze Jde uitgave van de afdaling van de lesse toe. Wij nodigen al wie met ons op water-avontuur wil gaan uit op,

ZATERDAG

20 augustus 1988

De sportievelingen stappen met twee in een kano en de genieters nemen plaats in een grote boot met 20 zitplaatsen. Een gondelier loodst je voorzichtig stroomafwaarts zonder dot je een vinger hoeft uit te steken. In Anseremme zien de twee ploegen mekaar terug. Praktische punten Vertrek aan de kerk van lot : 7.30u Inschrijving met voorafbetaling is noodzakelijk. Terugkeer in lot omstreeks · 20 uur. Maal_tijden Twee maal pick nick Kanovaarders - 2 personen per boot ~inimum leeftijd : 12 jaar, mits begeleiding door ouders of door chiroleidster of -leider. - ~rijs 500 Fr. per persoon. 350 Fr. voor jongeren minder don 17 jaar en chiroleiding. - prijs voor kuipzetel of zwemvest niet inbegrepen. Boottocht - prijs zal later worden bekend gemaakt.


8 Me.e te brengen: In de bus: - reservekleren (ondergoed, T-shirt, longe broek, sokken, trui, wandelschoenen, anorak). vaartkledij: - sportpantoffels - zwemgerief, sneldrogend katoenen hemd - windjosje K-way of vuilnisza k met uitsnijdingen voor hoofd en armen - zwemvest op aanvraag ter plaatse - geen laarzen - pic k nick, sponshanddoek, papieren zakdoeken zonnekreem in een hermetisch sluitend plastic zakje. Niet mee te brengen: juwelen en slecht humeur INLICHTINGEN EN INSCHRIJVING: Fee Borremans Rudy Coone Daniël Wolckiers

Terlaok 21 Lot Houwoertstraat 22 Lot Loorheidestroot 308 Beersel

356.30.75 380.34.07 380.02.43

goede voort •.. hier knippen .•.

INSCHRIJVINGSSTROOK: Naom: . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . neemt deel aan boottocht:kanovaort met ..... personen en betaal hierbij .... . . Fr. vooraf. Handtekening

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM 7 AUGUSTUS

WIST JE DAT

LOT

ZIET

ZWARTE

SNEEUW

Ware het maar sneeuw, we zouden er nog kunnen an lachen! De laatste jaren en nu weer haast elke dag dwarrelt over het centrum van Lot vuile roet neer! ~t alle gevolgen vandien: zwart beIXlederde auto's, terrastafeltjes, bevuild wasgoed en noem maar op! r.beten we er blijven over zwijgen? Dan zal de vervuiler nooit uit eigen initiatief een filter in zijn schouw plaatsen! Aan al wie nee wil helpen deze vervuiling van ons \\Oûngebied te doen stoppen vragen we bewijsmateriaal! Vooral foto's van rokende schouwen en roetneerslag in de angeving ervan. Getuigenissen van nensen uit de onmiddelijke CIIBeving of van personen die er rechtstreeks bij betrokken zijn. Dan p:is kunnen we verdere stappen zetten naar de bevoegde instanties die bereid zijn ons daarin te steunen. Suggesties, bewijsmateriaal of getuigenissen graag in de brievenbus van het nr. 44 van de E. Debusscherstraat t e Lot. Bedankt! De reizende O.L.Vrouw van Fatima gedurende een week (van 11 tot 19 j uni) op bezoek was in wt, nl. bij Wed. Roobaert-Allebosch in de A.Denysstraat 66.


JE+l NNE

en .'

_.t

.-.!

~·...

..

60 Jaar

getrouwd We zijn Jeanne Vandevelde en Gustaaf (zeg maar Staaf) Roobaert eens goe.i Ëmdag gaan zeggen naar aanleiding vcµi h1.Xl ZESTIG JAAR HU'i!ELLJK! . Ze wonen op het ouderlijk hof in de .Denyst raat, 103 (vroeger Hemelstraat );'°'" ·ze z-uuden nu de straat mogen herdopen in Roobaertstr aat want er wonen thans 11 gezirinen die onderling familie van elkaar zijn! De grote omsloten hoeve leeunt tegen de grote fabriekshangaars van de Bree. ' n Vreemd zicht moeten we toegev-en. , De hoeve, die si_n ds eeuwen deel uitmaakt van dit ·~andschap van velden en weilanden wordt haast verdru.lct door de opkomende (?) fndustri'e ! . •· Het geblaf van de twee .grpte waakhonden doe.t iedereen opkijken! Rustig pijprokend zat Staaf op de bank tegen de oude witgekal.1.cte boe~e gevel, genietend van de deugd.doende zonnewarmte en van het leven op de binnenkoer. Zoon Theo die sámen met Alma Van f.foulder, het bedrijf voortzet'.; is druk doende de stallen te voor.zien var:i vers stro. Het geeft een welgekomen gevoel als we zomaar zonder bellen of kloppen bij deze mensen mogen binnenwandelen, alsof we er al jaren ten huize zi j n. Vrouw Jeanne komt ons breedlachend begroeten terwi j l ' t jongste ach terkleinkind Joni op ,grootmoeders ook een luchtje komt sche~pen!

arm

Het diamanten paar straalt geluk, rust en vrede uit, tevreden dat ze te midden hun ·o uderlijk erf opgenomen blijven en zi ch -gewaardeerd weten ·door ' kinde~en, kleinkinderen, neven en nichten, zonder de vele vrienden en geburen te . vergeten die allèmaal uitg enodigd waren in De Kring bij gelegenheid 'van hun huwelijk ~­ . verj aardag! "Ja", zucht Staaf nog, "de zaal was te klein die dag, ' t was geen ' zie.ver~;~ ' !" ' t Was heel · plezant om heel de familiê eens te sa.men te zien ! Maar vermoe :tend, 'k was echt doe:ffe ! Als ik te l ang moet blijven· zitten, geraa.lc ik b i j na niet meer ·r recht~ Door heel dïe dru..1.cte en het veel volk kon· i.."k: zelfs niet eten, anders d r aag ik me' nochta.11s niet veel iets aan zulle! Maar j~, .zestig jaar sa.men, dat is wat he!" ·.· Als we sa_rnen naar binnen stappen; ··zTèn- we de in.lcom nog v olst aa--ri met bl oemen en planten hun aangeboden uit genegenheid en sympa thie !


10

GU 5T-A AF

en

JE+I NNE

"Hier ben ik geboren" vertelt Staaf, "de eerste mei van 't jaar

'99• 'k Wa.s de derde jongste van zeven en blijf nog alleen over. 11 "lk kom ook van een boerhof" voegt J'eanne eraan toe. Van in Volsem in St Pieters-leeuw. lk was de oudste van negen en ben geboren op 21 sept. 1905, 'k zal hem nooit kunnen inhalen"lacht ze. "De boerderij staat hier al ongeveer 300 jaar en is met Spaanse baksteen gezet, ja en de balken zijn allemaal in eik. lk ben hier opgegroeid en liep school in Lot. Tot mijn 13 jaar, bij meester Dewilde, dan was ik het beu en begon ik op de boerderij mee te helpen. 'k Heb altijd mijne man gestaan zulle!" "En gij Jeanne?" "lk ben in 't klooster van leeuw naar school geweest en 1 t was da.ar bijna allemaal in 1 t Frans! Zelfs mijn ma is er naar school geweest en van de zeven pensionairs is alleen mijn ma geen kloosterlinge geword.en! Om 9 jaar moest ik naar Brussel want de gemeentescholen waren hier tijdens de oorlog een tijd gesloten! "En hoe hebt ge malkander leren kennen" wilden we weten zonder k:urieus te zijn. "Dat was met de kermis van Lie" .~egt Staaf. "lk zag haar op de jaarmarkt zo rondlopen precies of' ze naar iets op zoek was ••• en ik was ook op zoek en ja, zo is dat dan gekomen he!" "Niet op de jaa.rmarltt" replikeert zij, "'t was met 't bal 's avonds. 1k Was nog erg jong, 20 jaar, maar ik moest bij mijn oudere zuster bl . . 'Il iJve"l. Staaf begint dan te vertellen hoe hij vroeger nog graan pikte met de -pik en 't gras maaide met de zeis! ''Wat een verschil met nu! Ma.ar we hebben als boe~ altijd mekaar geholpen en dat is nu nog zo. Ons dorsmachien wordt door drie boeren gobru:ikt en de grasmaaier en de binder werd met drie aangekocht! 't Werk gaat nu veel vlugger: éé11 machien kleint en zaait nu tegelijker tijd. Wij moesten de koei en nog driemaal per dag met de hand melken, nu gebeurt dat nog twee keer en melken z 'er vijf ineens! En •t was altijd vroeg opstaan, vanaf' 4 à 5 uur, en in de kersentijd vertrokken we al om 12 uur 's nachts naar de markt. In 't begin ploegden we nog met één mes en moesten we kilometers lang achter het paard aanlopen in een smalle voor. 't Is daardoor dat ik nu met mijn knieschijf sukkel en niet meer kan welken. Ma.ar per fiets rijden dat kan ik nog! Grote tegenslagen hebben we niet gekend. 'k Ben wel eens bedolven geweest onder een karlading haver! 't Gebeurde aan 't kabien van de lekenberg. F.en geweldige stormwind had de kar opgetild en kar en paard omvergesmeten! F.en geluk dat Viktor Grugeon me daar rap heeft kunnen vanonder halen of 't was met mij gedaan! In de oorlog van 40-45 hebben de Duitsers al de paard.en opgeëist en kwamen ze hier logeren ook. Onze opbrengsten moesten we binnenleveren, alleen ons deel voor 5 man mochten we a:f'.b.ouden, maar hier zat elke dag minstens 10 ;·!.ffian· aan tafel. lk werd ook door de Dui tsera verplicht om grote wagens naar het sas te trekken om aldus de doortocht van de Engelsen te versperren. En als de Duitsers de Zennebrug gingen dynamiteren kwamen de omwonend.en hier overnachten. Al de stallen lagen stampvol mensen! Er komt ons nog iemand groeten. "Dat is ons Mathilde die hier rechtover woont. Zij heeft vier kinderen en vier kleinkinderen, de wereld staat niet stil• .ra, en ons tweede dochter Antoinette, die in Anderlecht woont,beeft ook twee kinderen en drie kleinkinderen. De :familie begint serieus uit te breiden. Als ik goed kan tellen hebben we acht achterkleinkinderen, dat kan al tellen he! "Gisteren was hij zo gelukkig dat hij nog op de traktor mocht zitten om hooi in te halen!"vertelt Mathilde. "Dat is toch altijd ne man gewonnen en veel tijd gespaard! 't Gaat toch een heel stuk rapper dan met ons paarden vroeger. Sinds 1957 hebben we geen paard meer. 't Waren tooh brave beesten, 'k was er zeer geduldig en zacht mee, en heb er veel plezier aan beleefd. 't Jaa:r nadat we ons laatste paard met veulen verkocht hru:lden, waren we op bezoek bij de koper. Weo1: j e dat het mijn stem noe herkende en naar me toe kwam gelopen? Dat is 't verschil met een traktor zie!" "En heb je al verteld wat uw hobby is,meter?" polst Mathilde. "Ah, met de kaarten spelen natuurlijk! Zowel alleen, of met twee of nog met meer." "Ja" zegt Mathilde, "Als ze haar niet meer kan houden, s t eekt ze de straat over om te zien of mijn werk bijna gedaan is••• willen w'eens een halfuurtje spelen?1111 Bij ons thuis, speelden al mijn broers en zusters ook met de kaa.rtenl" zegt Jeanne. "En ik smoor al meer dan zeventig jaar mijn pijp en nu zouden ze willen dat ik dat zo laat, dat ia toch geen werk!" zegt Staaf. "Nee, dat niet", komt J'ea:me ertussen, "ma.ar ge zoudt wat minder vet moeten eten!" Staaf heeft inderdaad zes jaar geleden een hartaanval gekregen, maar na een goei maand was hij al


11

60

JAAR Gf TROU\JD

thuis en moest hij geen medikamenten meer nemen. "Och ja" zucht hij,"voor spek laat ik nen biefstuk liggenl" "Allee braaf maske'/ vraagt meter, "mok ne ki e venke no peter! En geef ma ne ki e jaake! Hoe doen de beukes, vriend?" Hun elfmaand.e:rke Joni is duidelijk de oogappel van peter en meter! "Zo'n zestig jaar, wel en wee meemaken! 't Is toch een hele opgave?" "Ja maar, we hebben mekaar altijd goed verstaan. Da pater die OLVrouw van Fatima vergezelde, die vroeg of wij al ruzie gemaakt hebben. 'k Heb hem gezegd: als ge moet trouwen om ruzie te maken, moet ge er niet aan beginnen. Daa.:rmee wist hij genoeg he! "En met geen potten of pannen gesmeten, "vraagt Mathilde. "Goed gij, dan moet ge werken om nieuwe te kopen! luistert he, als er ne keer iets scheef zit••• we spreken alle twee Vlaams he, ahwel ••• 11 11 Ge kwaamt alle twee uit een boeregezin en wist dus wat werken was. Blijft het toch geen lastig beroep?" "'k Heb het altijd graag gedaan en menie+. opgejaagd bij tegenslag! Als 't slecht weer was dan zei ik: Hij die 't nat gem~t heeft, zal 't weer drogen ook! Ge moet u zelf gelukkig maken en ge moet het pakken gelijk het komt. Als ' t regent, heeft de boer congé. · Op de boerderij zelf is toch altijd wat te repareren en in orde te zetten! I.a.ng slapen was niets voor mij, maar om negen uur kruipen we onder de lakens. Vroeger, oh ik moest geen wekker hebben, ook niet als ik op moest als een koe ging kalven. Dat uur was daar en ik was wakker!" "Gaat ge s oms eens weg of op vakantie?" wilden we weten. ''Nee, zelfs niet op staminee! 11 "Dat is waar" zegt Jeanne , "ik mag zeggen dat ik 's avonds nooit alleen in huis ben!" "Al eens op vakantie geweest?" ''Nee, nooit. Als Sta.a:f op een ander zou moeten slapen, goed~ ma.n,dat zou erg zi j n? "En de Ardennen of de zee?" "Enfin, ja vroeger eens op schoolreis. 'k Ben niet liever als t huis. 'k Ga liever eens naar de wei wandelen en naar mijn beesten kijken." "En op bedevaart?" "Ook nooit, Met lfälly is Jeanne al wel eens naar Beauraing gegaan, maar dat is al." "Als ik jong was, gingen we thuis wel mee naar Scherpenheuvel" zegt Jeanne, "maar wij houden aan onze thuis en aan ons uur van slapen gaan!" ''Nen boer moet op zijn pachthof zijn" vindt Staaf. "En op reis g a.a.."Yl of' zo, dat spreekt ons niet aan. Zelfs naar een feest ga. ik niet graag! Als we jong waren gingen wij ook niet uit." "Jeanne zit wel graag op ca:f'é"plaagt hij. "'t Is niet waar" reageert ze direkt"en daarbij, als uw ouders dat niet deden, dan doet ge dat toch ook niet! Als ge thuis gelukkig zijt, moet ge het toch niet op een ander ga.an zoeken! We hadden daar trouwens geen tijd voor als we jone waren. 's Morgens naa.rde mis van 8 uu:r, dan naar de catechismus, daarna naar de Maria's Kring. Thuis was er een hele resem kinderen.· Er was veel werl<: ; van mijn negen jaa.r breide ik al kinder.k:ousen!" Als k leinzoon J ean-Pierre binnen komt gaat het over de duiven. Ook Jeanne volgt het duivespel en weet dan te vertellen aan zoon Theo of aan Jean-Pierre of 't voske of de w.i. ttepenne eerst ·was! Jean-Pierre klaagt dat zijn zesvoudige prijaw.i.nnaa.r nog niet thuis is, omwille van 't slecht weer vorig weekend.. ''Wat avance dat ge u daarin opwindt" zegt Staaf. Jozef hee~ de TV aangezet. De Europese voetbalkampioenschappen houden ons in de ban. We raken geboeid en bij een dorm:ne misser krijgen we 't al op de zenuwen. We zullen het nooit leren! Staaf mompelt en schudt zi jn hoofd! Als we zo dit jubelpaar beluisteren moeten we in ons binnenste toegeven dat we hu..'l levensopvatting toch benijden.· We laten ons allemaal zo gemakkelijk op stang jagen• Wat doen tre toch druk. Ook al vordert alle werl<: thans veel vlugeer clan voorhe~n, toch hebben we altijd weer tijd te kort of liever maken we geen tijd! Bedankt Jeanne en Staaf om dat vredig gevoel dat ge ons a&lg0reikt hebt. ' Mochten we 't in ons bewaren en doorgeven! Mocht ge beiden nog vele jaren genieten "l1lll 't leven te midden van diegenen die u 't nauwst aan 't hart liggen, uw kinderen, kleinkind.eren en achterkleinkinderen! .T.en J •· van Ló"tgevaJ.len


'

~

.

1

t

I

SOVJET UN\t.

C i\ \

1.0

1J R

/

'


13

EEN LOTTE NAAR DE

WERELD ROND

VERRE OOSTEN REIS van 19 december tot en met JO maart Bij dit reisverhaal maak je best gebruik van de kaart dewelke hiernaast afgedrukt is voorzien van getallen van 1 tot 40. De getallen op de kaart verwijzen naar de respektievelijke plaatsen (vb. 1 is Lot, 2 is Genua, 9 is Mombasa), waar Willy Velleman op doortocht was bij zijn cruise. Als we de lijn op de kaart volgen terwijl we de avonturen van onze lottenaar lezen is het alsof wij erbij zijn. In elk geval, prettige reis! Nu het eerste deel van deze reis achter de rug is, is het tijd om wat neer te schrijven, want anders komt er weer zoveel nieuws, dat je de eerste maand al vergeten bent. Van Genua (2) gaat het zoals gewoonlijk, meteen naar Port Sa~d (3) en door het Suezkanaal. Dat alles verloopt zonder bijzondere voorvallen, alleen dat het in Egypte koud is, 10 graden, niet wat je van zo'n warm land verwacht. Maar algauw is de schade ingehaald, en in Jemen, spreken . we al van 25 graden. Er is een stop in Hodeidah (4), in de volksrepubliek Jemen. Je merkt het, ook hier hebben ze het land in twee gedeeld, Oost en West. En zelfs in dit deel hebben ze dan nog kontroleposten op de wegen. Je ziet dat van hier, stop, ha, toeristen, dan gaan we lachen, nog nooit een Belgisch paspoort van nabij gezien, dus meteen de taxi aan de kant., en wachten •••••• Mijn vriend Jean van Oostende, die muzikant is aan boord, heeft vroeger in Beiroet gewerkt, dus die kende een beetje Arabisch, en dat helpt, want geen enkele van die gasten die ook maar één Europese taal spreekt. Wat komen jullie hier doen enzovoort, nu ja, je went daar~an, in zulke landen is alles gecompliceerd, gewoon een taxi nemen, kost al veel uitleg en geduld. Onderhandelen over de prijs, het been stijf houden, een beetje toegeven, weglopen, terugkomen, het hoort er allemaal bij, een hele cinema!!! dus nu ook weer, we wilden naar zo'n dorp 60 km van Hodeidah weg, dat zou interessant zijn hadden ze ons verteld. Enfin, één van die politiekerels, schreef onze namen en paspoortnummers in een groot boek en we mochten door. Je moet voorzichtig zijn met die gasten, want dat is van je reinste willekeur, als ze tegen uw gezicht niet kunnen, laten ze u daar een paar uur in de zon wachten. Wij door naar dat dorp !smal el Fahir of zoiets, en wat zagen we, niks, een hoop huizen, zandstraten, hopen kinderen, dromedarissen, geiten, kamelen, alles dooreen, maar verder niks, geen fluit . De Jeminieten hebben de gewoonte al hun vuiligheid gewoon op de straat te werpen, van de huizen uit, gewoon door het raam gekapt, ge kunt denken hoe dat er daar uitziet, gewoon verschrikkelijk, leven als op een mesthoop. is niet overdreven gezegd. Enfin, wij daar nog een beetje rondgelopen , foto's gemaakt, gefilmd, en op de terugweg nog in zo'n gehucht gestopt om die lemen huizen eens van dichtbij te bekijken. Kwestie van leem, vergeet het, dat ziet er zo uit, maar als we naderbij kwamen, roken we het al, huizen gemaakt met mortel waarin kamelenmest verwerkt is, een beetje rondgekeken en weer weg. Komen we terug aan die controlepost, ha daar zijn ze weer, stop, aan de kant, uitstappen. Eerst werd de taxi onderzocht, we zouden zo eens iets gesmokkeld hebben, en dan mee naar zo'n tent, en daar hetzelfde theater. Hier in Jemen, kauwen de mannen 11 KATH 11 , da's zoals cola-bladeren, een .drug, 't smaakt een beetje naar kaliesjenhout, maar een beetje bitterder. Die kerels kauwen dat de hele dag, en zijn dus tegen de avond goed "stoned", hun ogen spuwen vuur, en dan in de tent weer zo'n spel. Er was maar één van die beambten die kon lezen of schrijven, tenminste ons schrift bedoel ik. Weer honderd vragen, ze waren nogal vriendelijk, boden ons "Kath" aan. Ik zeg tegen Jean, kom jong, doen alsof, en wij maar een paar blaadjes in de mond gestopt en tevreden gelachen, beuuh ! Maar wie dat in de voormiddag in dat boek geschreven had, was er niet, en nu konden ze onze namen niet meer terugvinden. - Zelf konden we niet helpen, want het was allemaal in Arabisch geschreven, en ondertussen Jean maar uitleggen van toerist, en belgioem enzo, het is er dan mee geëindigd dat hij het allemaal nog eens heeft afgeschreven, en ons liet gaan •

.../ ...


14

Ze hebben daar ook nog een burgeroorlog, en om te beletten dat er aanslagen worden of geweren gesmokkeld, gooien ze hier en daar een barricade op. Maar die. onderioeken zijn dan zo willekeurig en zo slordig dat dat niet veel zal opbrengen: i · , .. "" Hier löpér'l' 'de vrouwen helemaal gesluierC.:, gewoon een zwarte "voile" over het hele gezicht, en de ouders bepalen natuurlijk wanneer en met wie er getrouwd wordt. De mannen lopen allemaal met zo 'n kromme dolk op hun buik, en naargelang de versieringen en kwaliteit van die dolk, zijn ze arm of rijk . Verder is er weinig te zien, tenzij armoede. Er zijn een paar steden in de bergen di e wel stellender zijn, maar dat vraagt dan ook een reis van 4 uur heen en 4 uur t erug op onmogelijke wegen. Na twee dagen zijn we uitgevaren met het gevoel van, jongens zi jn we blij dat we hier niet geboren werden. Ik was hier al in 1984 , ook in de hoofdstad Aden, maar je kan dat geen leven noemen, over leven ·is een beter woord. Op één van de foto's die ik liet vergroten om 1 • in mijn tentoonstelling te hangen, zit een oude man tussen de vuiligheid bij een · moskee in Hodeidah. Als titel kreeg die foto "Hopeloos" en dat is precies het juistE? / woord'~ •' gepl~~gd,

Twee dagen later zijn we in Djibouti (5), (Rebubliek of Djibouti), want ze hebben de Fransen daar buitengegooid en hinken nu ook achteraan als Derde-Wereld-land. Je ka'n. . daar op één dag ·natuurlijk geen overzicht van krijgen, maar genoeg om te zien dat het de verkeerde kant ·~itgaat, één stap voorwaarts en twee terug. Haar het ergste wat we tot nog toe al geziè'n hebben is zeker Madagascar. Je mag nergens in de haven of bij het ·bin'nenvaren foto's nemen. Geen wonder, als ze dat thuis te zien krijgen komt er {: ~ absoluut geen mens meer naar hier! '; · We bezochten het eiland Ncssi oé . (6), net voor de oostkust van Madagascar. Temperatuur, om 10 uur 's morgens 32° graden in de schaduw, moet er nog zand zijn. Een markt ~ebben ze ook, je kunt er stinkende vis, vlees vol vliegen of lege flessen kopen.• Je m.o et 'op de~!i' reis inentingen tegen cholera en gele koorts hebben, en malariapillen zijn pók .· voorgeschreven, geen overbodige luxe. Na lang wachten vinden we toch een taxi die ons door h~t eila~d wil rijden. Een oude Renault 4, jaar gang 1953, geen vloerbekleding, · geen dakbekleding, alles gewoon metaal, gaten in de vloer, en één kapotte achterruit ~ : Om t~ starten moest. Pierre (zo heette de cha~ffeur) twee dra~en aan elkaar binden, want de sleutel was hij jaren geleden al verloren. Nu dat ding reed toch, rammelend dat wel, als hij een b~cht naar rechts moest nemen had ik een beetje angst, want dan was de vooras nogal luidruchtig! Enf in , we hebben wat afgelachen, slin~ererid tusse~ d~ putten in het \-1egdek, en uitwijkend voor de voetgangers en karren. De na.t uur is heef ' mooi, groen, bergen, bomen, bloemen en suikerrietplantages, inaar de mensen heel arm. Uiteindelijk heeft hij ons dan aan d~ Holiday lnn afgezet, maar zelf wou hij niks eten of drinken, want hij was Moslim en r eed liever 50 km terug, o~ bij moeder. de vrouw te. middagmalen . · ' ~. . '· Twee dagen later ZlJn we in Tanzania, eerst in Zanzibar (7) en de dag nadien Dar-esSalam (8). Ik heb niks tegen die mensen daar, maar als vakantieland kan je Tanzania. .· rustig van je ver ~ anglij stje schrappen. Je moet daar echt geboren zijn om van dat la~d te kunnen genieten, ofwel moet je er gewoon al de ongemakken bijnemen die er onver- " mijdelijk opduiken. In Zanzibar kan je leuke' plaatjes schieten van de houten schepen in de haven, of je vergapen aan de schildpadden die ze daar in alle formaten verkopen, als je aan het strand bent, zijn er zoveel schildpadden in het water, dat je er rustig kan gaan aanhanc;en; ~et krioelt er gewoon van die ·dingen. De inboorlingen hebben dan ·" ook absoluut geen respect voor die beesten, ze worden zonder nadenken afgeslacht en op de markt ·in één of andere vorm verkocht. =~ Dar-es-Salam is de hoofdstad, maar wat een hoofdstad, hoogstens vijf geasfalteerde 1" straten, en voor de r est, zand\'1egen zonder riolering, elektriciteit die alle vijf minuten uitvalt , en als je het ongeluk hebt dat het regent, dan kan je alleen door d~ plassen lopen, want dan zijn alle straten overstroomd. De autoriteiten vertellen je dat je absoluut geld moet omwisselen, omdat vreemde biljetten niet aangenomen worden, en· als je dan aan l and komt en me t hun geld (Shillingen) wil betalen, zeggen de inwon~~~' nee dat moeten we niet hebben , geef ons maar Dollars of Duitse· Marken ; Op iedere h~~~ van de straat staan de handelaars in zwart geld, officieel mo'g"é'n" zè èlat niet,: äus . wordt er zo een beetje geheimzinnig gedaan, maar voor de r est ; ' for'gef"l t, je· ~an ge\t/àqn'· over.a l met dollars betalen. Voor het excursie-bureau aa·n ·boord 'is zo'n land ook een ramp, je bestelt zo en zoveel bussen of gidsen, maanden op voorhand alles afgesproke.h , en als je dan aankomt blijkt er natuurlijk ni ks van dat alles te kloppen !


15

Je verwacht natuurlijk niet dat het zoals bij ons zou ziJn, maar een minimum aan organisatie zou t<;>ch niet misstaan, maar dat blijkt hier bijna orurogelijk. wat een verschil met de volgende haven, Manbasa (9) in kenia. Dit is absoluut een topper als je van de natuur en de dieren houdt, de Kenianen blijken ook hardere 'WE!rkers te zijn dan hun buren uit Tanzania, en alles loopt er op rolletjes. Ik verwijt die mensen in Tanzania niks, maar het is gewoon zo, dat als je maar een paar dagen in een land bent, dat ]e dan verwacht van tenminste het een en ander te zien, zonder uren te rroeten zoeken naar de juiste mensen, of zonder eindeloze diskussies over planning en uitstapjes of hotels of maaltijden. Wel in Kenia is dat alles prima geregeld, en je kan er als toerist alleen maar tevreden rondlopen. En als je van Kenia hoort spreken, denk je natuurlijk meteen aan safari's én wilde dieren, 'WEll daar gaat het nu volgende stuk over.

"

's M::>rgens heel vroeg vertrekken 'WEl van M:Jnbasa naar het Tsavo--O:>st Nationaal Park. Zo rraar eventjes 28.000 vierkante kilaneter groot. Het ligt op ongeveer 100 km van M:Jnbasa en is makkelijk te bereiken langs de autobaan, r.bnbasa - Nairobi. Ik was onderweg met een groep van 4 safari-auto's, .zo'orrgebouwà.e Datsun bestelwagen, mat het dak dat naar boven geklapt wordt. In ieder busje 6 mensen en dus plaats zat an de safari te genieten. Eens in het park aangeland, zoekt iedere auto zijn eigen weg, en 'WEl zien de andere alleen terug bij het middagmaal in een van de uitstekende IOOges (ofte hotels in safari-stijl), voor de rest zoekt iedere chauffeur zelf zijn weg. Er zijn natuurlijk alleen zan~en, de meeste heel smal, juist breed genoeg voor één auto, en gek genoeg op de kruispunten wegwijzers, rcooi verdoken in het groen en opgebouwà. uit een paar rotsblokken. Je begrijpt seffens waaran dat zo is, de ene weg ziet er net zo uit als de andere, en je zou nogal verloren rijden, als er af en toe eens geen wegwijzer stond. En dan de dieren. Ja, je zroet geluk hebben natuurlijk, eerst met het weer, want 's anderendaags was er ook een safari en toen regende het bijna de hele dag, dus hebben die mensen niet veel wilde dieren te zien gekregen. Maar geluksvogel die ik ben, wij hadden een uitstekend 'WE!ertje, een beetje bewolkt, wat prachtig is, want anders is de hitte niet uit te houden, en een uitstekende chauffeur. En wat zie je zoal ? Wel is het duidelijk dat die dieren niet aan de rand van de weg te wachten staan an toeristen te zien, dus moet je voortdurend uitkijken of je de dieren vanop afstand ziet, en er dan stilletjes naartoe rijden. Dat lijkt simpel, maar in deze savanne (lage baren, struiken, laag gras en roodachtige bodem) is het voor die dieren een koud kunstje an zich te verbergen. Je kan ze praktisch alleen op:nerken als je er ten minste minder dan 100 meter bij bent, want anders zie je door de struiken en de natuurlijke canouflage van de dieren helemaal niks. Maar zoals gezegd, wij hadden geluk, pas in het park, op een boogscheut van ons, een prachtige groep zebra's, die zelfs even gingen poseren voor ons. Wij blij natuurlijk, maar' dat was rraar de aanvang. In de loop van de dag zagen we zoveel wilde dieren, dat ~ eenvoudig tegen de avond aan de chauffeur vroegen an gewoon verder te rijden. Kudde's waterbuffels, impala's, olifanten, steenbokken, gazellen en giraffen kruisten voortdurend ons pad. Wij hadden prachtige opnamen kunnen maken van olifanten die op amper 20 meter van ons met de auto meeliepen, giraffen die nieuwsgierig korterbij kwamen, waterbuffels die nogal luidruchtig naar ons loeiden, en het rcooiste van al, leeuwen. <X>k daar rroet je natuurlijk weer geluk hebben, de chauffeur vertelde ons, dat je zo om de drie weken kans hebt cm leeuwen te zien, maar ja, het was onze dag, en wij, wij zagen ze. Er leven in het park zo naar schatting 20.000 olifanten, an van de andere diersoorten te zwijgen. De kans dat je die dikhuiden ziet is dan ook groot, maar leeuwen! Fen paar honderd, en dat in zo'n gebied van 28.000 vierkante kilareter, dus rroet je echt geluk hebben. Ons k:w-am toevallig een andere safaribus tegen met twee Australiërs in, en die vertelden dat ze over de walkie-talkie net een andere ·bus gesproken hadden, en die hadden leeuwen gezien, · en verteld waar die zich ongeveer schuilhielden. Wij dus mee achter die andere bus aan, de enige keer die dag, dat we een andere bus zagen, en inderdaad, leeuwen, tenminste leeuwinnen. We rroesten van Q.e weg natuurlijk, door de savanne, hotsend en botsend, proberend de grootste lx>cmstronken en struiken te vermijden, en oppassen voor de diepe putten, rraar het was die rroeite waard. Natuurlijk korter dan 30 meter kan je nret- btj -dte- beesten, ten eerste zijn ze te- schuw,--en ten tweede wil geen enkele gids/chauffeur het risico lopen die dieren kwaad te maken. Ze liepen rustig achter elkaar aan en gunden ons geen blik waardig. In de namiddag hadden ~ nog ireer geluk, maar dat relaas is voor het volgend nurrmer want ~ zitten in feite toch nog maar bij het begin van onze Verre <X>sten reis. Afspraak in september. Willy Feltrnan


JAKKES • • • VLOOIEN! ! !

Wje krijgt er nu in Gods naam het .tdee om in "Lot.gevallen" iets te schrijven over vloolen!? Welnu, je zou verwonderd zijn ho8veel mensen Legenwoordig nog last hebben van vloolen in huis ••• Maar men spreekt er liever niet over, want vlooien hebben staat niet netjes, is het geen teken van een "vuil'' huishouden of van armoede en nalatigheid? Nu, armoede is geen schande, maar met vlooien opgescheept zitten is zeer onaangenaam en het kan zelfs gevaarlijk zijn . Maar geen paniek, laten we eer.st iets meer trachten te weten over vlooien ~n hun levenswijze, dat zal ons a l heel veel helpen in ~un bestrijding . . Want nu. kan je n6g zo'n 4rote natuurbeschermer zijn en dierenvriend, vlooien moet je bestrijden of je wil of niet. Ik was ooit eens op vogelstud ie met een Engelsman in de , Camargue jn Zuid-Frankrijk. Hij was een absolute beschermer van al wat leeft. Hij liet zich het bloed uit de aderen zuiqen door zwermen mugqen:''Those poor animals are hungry 11 , zei hij heel flegmatiek (die arme dieren hebben honger!). Maar melde vlooi~ en in de "Mas" waar wij logeerden, was h1j niet gediend, want hel waren echte mensenvlooien! En terecht, want de mensenvlo (de wetenschappelijke naam is "Pulex irritans") is een van de gevaarlijkste soorten, voor ons althans . . .:

*

*

* Er zijn vele s oorten vlooien. Men mag haast zeggen dat elk warmbloedig dier zijn eigen soort vlooien heeft. Maar de vlooien waarmee we tegenwoordig 1n onze stre~en nog het meest af te rekenen hehben in onze huizen is de honden- of de kattenvlo, maar het meest nog de kattP.nvlo. In principe leveren zij voor de mens weinig of geen gevaar op, maar ze kunnen ons "per vergissing" wel eens bijten en bij sommige mensen lastige jeukpuisten veroorzaken of allergie (vooral bij vrouwen en kinderen, we zullen verder zien waarom). Maar zo 'n op ons lich~am verloren gelopen vlo, verlaHt ons doorgaans zo vlug mogelijk om weer bij de eerste gelegenheid op een hond of kat terug te keren, waar ze zich veel veillger voelt in de dikke haarvacht. Nu is het zo, dat je haast geen hond of kat kan hebben die niet met vlooien zit, of het zou een hond of kat moeten zijn die nooit kontakt he~ft met andere honden of katten. Ze springen gewoon van het ene op het andere dier bij de minste ontmoeting, spel of gevecht of ... vrijagie! We moeten er echter over waken dat dit. "vloojen hebben" bi11nen redelijke perken bljjft, want de dieren krijgen er last van en ook de meesters kunnen er op de duur fel mee geplaagd zitten. We moeten ons daarom heus het genoegen niet ontzeggen er een hond of een kat op na te hoL1den. Enkele voorzorgsmaatregelen en een betere kennis van de levenswijze en de voortplanting van het vlooienvolkje, kunnen volstaan.

*

*

De vlo is een vleugelloos insekt, bruin tot bruinzwart, zijdelinqs afgeplat, wonderwel aangepast voor het leven en voortbewegen in een dichte haarvacht . De vlo kan ook geweldige luchtsprongen maken. DAt is nodig bij het verwisselen of bespringen van een gastheer. Ze is voorzjen van hijlende ~n zuigende monddelen, waarmee ze haar gastheer het bloed aftapt, waarvan ze leeft. maa~ ze kan zéér lang vasten, soms méér dan een jaar lang. Ee ns dat ze ectiter bloed gezogen heeft gaat zr vlug paren, eieren produceren, en dan leeft ze gewoonlijk maar enkele dagen meer. Een der eerste tekenen dat een kat of een hond vlooien heeft, is het voortdurend krabben en ze lfs bijten op alle bereikbare plaatsen (Dat krabben kRn echter ook andere onrzaken heeben). In een witte of lichte vacht, kan je de vlooien zo zien lopen, maar in een donkere vacht gaRt dat vanzelfsprekend moeilijker. Daar waar een hond of kat geslapen of gelegen h~eft. 1ul je zwarte korreltjes vinden en ook witte. De zwarte zijn de ultwerpselen van de vloo)en . Als j e ze met water bevochtjgt zal . je zien dat het water donker rood kleurt . Deze uitwerpselen zijn dus niets anders dan gedroogde bloedklontertjes. De witte zijn de eitjes. Je kan ze onder de vingernagel met een kle in kraakje plat drukken. De eieren vallen dus gewoon uit de vacht en worden niet aan de haren gekleefd zoa l s dat bij luizen wel het geval is (lui zen zi jri eveneens insecten, maar zij zijn grijs van kleur en hor.i zonlaal afgeplat). Uit de vlooieneitjes komen zeer kleine witte wormpjes of larfjes . De7e voeden zich met de bloedkorreltjes door de ouder vlooien afgescheider1 en ook met stofdeeltjes die uit de vacht van de gastheer vallen.


17

1 2

4

1• 1

..

=···

br-' .• . ·- :~·?' :· .

t~;~(;z;~;~~; :"

". "" ;Jï

3· ~

1. Volwassen vlo 2. Eitje 3. Larve 4. Pop (deze laatste zit meestal goed verborgen in een soort 11 cocon" van stof en samengekli t haar, in een of andere reet of spleet,-het vlechtwerk van een mandje, een naad of plooi, enz ••• )

Alle afbeeldingen zijn sterk vergroot ver mits een volwassen vlo amper de helft is van het hierboven afgebeelde eitje. Het laatste wetenschappelijk onderzoek heeft aan het licht gebracht dat de vlo zelf op haar beurt geplaagd zit met microscopisch kleine diertjes, namelijk mijten, die onder haar schubbe n leven! Dat stof bestaat grotendeels uit zeer kleine huidschilfertjes , want zoals je weet " vP ~ slijten" de buitenste huidlagen voortdurend en vallen af in pelletjes of schilfertjes. Na een koerte tijd gaat het larfje zich ergens op een rustig plekje verpoppen en na nog een poosje komt er uit die pop een splinterni euwe vlo, die bij de eerste de beste gelegenheid een voorbij komende gastheer gaat bes pringen. De vlooien gedijen dus het best op die plaatsen waar de hond of de kat vaak gaat liggen en waar het rustig is en ••• warm. Zo kan het gebeuren dat je na de vakantie bij je thuiskomst plots besprongen wordt door een menigte vlooien. Zij hebben zi ch gedurende een paar weken rustig kunnen ontwikkelen in tapijten, kussens van zetels, het katten of hondenmandje of andere plaatsen waar niemand erg in had . Zo kan je ook op een zolder, waar j e zelden komt, maar waar de kat wel soms gaat slapen, door een l egert je vl ooien besprongen worden.

*

*

*

Een der eerste vereisten om he t ontwikkelen van vl ooien tegen te gaan, is de tapijten regelmatig kloppen of stofzuige n, ook en voor al in kamers waar men niet zo veel komt, maar waar de katsoms gaat liggen. De kussens van zetels en zeker het honden of kattenmandje moet regelmatig flink ui t geklopt , ververst en zo nodig zelfs ontsmet worden. Het dragen van een vlooien-bandje kan ook veel helpen of het wassen met een speciale shampoo (vraag raad aan uw veearts , want katten behandelen met sommige produkten kan voor het dier zelf gevaarlijk zi jn, omdat katten zich likken) . Langharige honden en katten zal men ook best regelmatig kammen en bors telen, niet enkel tegen de vlooien, want vlooien leven nie t graag waar ze regelmatig gestoord worden, maar ook voor het verwijderen van loshangend haar en huidstof. Ten slotte is het "vlooien hebben" dus wel een beetje een zaak van zorgen en zindel i jkheid.

.

*

*

...

*

Met vlooien moet trouwens niet gelachen worden. Het kan zo ver komen dat men zeer hardhandig moet optreden en beroep moet doen op speciale ontsmettingsdiensten. Want vlooi en kunnen overbrengers zijn van besmettelijke ziekten. Er zijn in de loop der eeuwen meer mensen onrechtstreeks gedood door vlooien , dan door alle oorlogen die er ooit zijn geweest. De grote pestepidemieën in Europa waren veroorzaakt door de rattenvlo (wetenschappelijke naam Leptopsylla segnis) en ook door de mensenvlo, op enkele besmettingshaarden na in onze streken gelukkig zo goed als verdwenen. Je kunt er toevallig wel enkele opscharrelen , bijvoorbeeld tijdens een vakantie in het buitenland. Met onze moderne levenswijzen hebben ze echter nog maar weinig overlevingskans . Tijdens de oorlog van 1914-1918 was er een geweldige opflakkering van de mensenvlo in de loopgrachten, omdat de soldaten niet tijdig val'"lkleren konden verwisselen en zich niet behoorlijk konden wassen . Eigenaardig is nu de voorkeur die vlooien schijnen te hebben voor vrouwen en kleine kinderen. Dat is weer een prachtig voorbeel d van de voorzienigheid .in ·de natuur, in dit geval in het voordeel van de vlooien . De meeste levenskansen voor die dieren zitten namelijk in de warmte van het "nest" waar moeder en .iongen samen liggen. / ...

...


18

Daarom hebben de vlooien een zekere gevoeligheid ontwikkeld voor bepaalde hormonen die speciaal aanwezig zijn in vrouwelijk en kinderlijk bloed, bij mensen en dieren ••• vernuftig niet?

*

*

*

Onze vrees of afkeer voor vlooien moet nu ook weer niet overdreven ·zijn. Een vlooienplaag in zijn huis krijgen is nog geen ramp. De meeste kans op een "invasie" bestaat in de warme zomermaanden, juni, juli en augustus. Daarna neemt hun aantal vanzelf weer af. Ook moeten we voorzichtig zijn met bestrijdingsmiddelen. Insekticiden, vooral in spuitbussen, kunnen gevaarlijker zijn dan de vlooien zelf. Ze liefst niet rechtstreeks op de dieren zelf gebruiken, ze buiten het bereik van kinderen houden, niet in de kamers blijven waar gespoten werd en ze daarna weer behoorlijk verluchten. De vlooien te keer gaan is noodzakelijk, maar met mate en verstand.

F.DW

't I s we er 'vakanse ', de kinderen dansen! spe l en natuurlijk ! He zijn er niet zeke:rvan of het nu nog gebruikelijk is, maar vroege r war en de aftelrijmpjes erg in trek . Om iemand aan te duiden voor het spel werd. er eerst afgeteld.! iüe aange11;ezen of aangetikt werd .b ij het laatste woord , of wie .:ü s laatst overbleef was ' eraan'. Pier vol~t een aftelrijmpje van bij ons en eentje uit het Brusselse: }..in

-

"Romme le 7 rommel in de pot / ;raar is klaas en waar is zot ? Zot zit in het stalleke/ wat heeft h ij daar verloren? Allebei z ' n or en/ zegt als hi j thuis komt hij zal er wat van horen ! Bim, bom , haf / s l aat de koe de kop af in het heil i g ~raf, af! Pot 10 , 20 , 30

"lntche bintche aiken hout / es da menneke noe zoe stout van te zegge da'k ik leeg / wilde ga wedde veu een vlee g wilde ga wedde veu een zwoen/ dat er vaif en twintie strepkes s t oen! Je kon inderdaad op het ritme van dat rijmpje bi j elke lettergreep een streepje trekken. Er moesten er op .' t einde 25 s t aan anders was je verl oren. Nog vlug enkele gezegden:

- Er voor half ge ld bijlopen

=

= is

i ema.~d die goed uit de kluiten gewass en is . niet gete l d worden.

- Eij is goed voorzien van oren en poten

- Van iemand die zijn geld vlug uitgeeft

= hij

heeft een gat in zijn hand..

- Koeken naar geld hebben wil zeegen: ge kunt niet veel hebben voor weinig geld. - Iemand die z i t te "gee logen" is iemand die een kans gemis t heeft. - Als een kind s t aat t e z euren om te pr oeven of iets te krijgen , zegt men: "Zet ni zoe hankerechtig", komt van het ·\·voord hunkeren . - Al s iemand zit na t e denken, dan zeggen we : "Hij es ont dujen.e iere" . En wat betekent: " sunne" ? E:t:i wat is "nen uibe 11 ? Hilan.


19

MILAC

NIEUWS 1

DE GEWETENSBEZWAARDE We gaan nog even verder op stap met onze gewetensbezwaarde en vernemen meer over de aanvraag tot gewetensbezwaarde, de erkenning, de keuring en de keuze van de dienst. 7. Verloop van de aanvraag en de erkenning De diensten van de Minister van Binnenlandse Zaken gaan na of de aanvraag op de goede manier is gebeurd. Indien dit het geval is, wordt de naam van de aanvrager genoteerd als kandidaat gewetensbezwaarde. Belanghebbende wordt hiervan verwittigd. De voorlopige inschrijving op de lijst van de gewetensbezwaarden heeft tot gevolg dat de betrokkene niet meer wordt opgeroepen naar het CRS. Wordt de aanvraag verstuurd en is er ondertussen toch een oproepingsbevel toegekomen om naar het CRS te gaan, dan moet de dienstplichtige zich gaan aanbieden en zeggen dat hij kandidaat gewetensbezwaarde is. Hij wordt dan terug naar huis gestuurd. Na de inschrijving als kandidaat gewetensbezwaarde begint een onderzoek door de Minister van Binnenlandse Zaken. Hij kan hiertoe de gemeentelijke en gerechtelijke overheden inlichtingen doen inwinnen. Aan de betrokkene wordt de kans geboden drie getuigenissen ten zijne gunste aan te brengen. wanneer het dossier is samengesteld, wordt dit overgemaakt aan de Raad voor Gewetensbezwaarden welke de diens~plichtige oproept. De Raad is samengesteld uit een magistraat, een jurist en een ambtenaar van Binnenlandse Zaken. De zittingen zijn openbaar en het dossier kan vooraf worden geraadpleegd door de betrokkene of zijn gevolmachtigde. Tegen de beslissing van de Raad kan in beroep worden gegaan. 8. De keuring

Wie kiest voor ongewapende legerdienst, wordt medisch gekeurd in het CRS. De andere gewetensbezwaarden worden gekeurd in een administratieve gezondheidsdienst van het Ministèrie van Volksgezondheid. De keuringscriteria zijn verschenen in het staatsblad van 11 januari 1972. Deze criteria zijn meestal op de gemeente te raadplegen. 9. Keuze van dienst

Wie ongewapende legerdienst of indeling bij de Civiele Bescherming wenst, moet in verband met zijn keuze niks meer doen. Kiest men voor de gezondheidszorg of voor de socio-culturele sector, dan moet men een keuze maken. (zie volgende blz) Momenteel moet men uit een tabel (zie volgende blL) drie keuzen aanduiden. De overheid is niet verplicht hiermede rekening te houden. De aanduiding gebeurt volgens de noodwendigheden. Van categorie 1 tot 29 beslist de dienst voor gewetensbezwaarde; van 30 tot 39 het Adviescomité; en voor categorie 40 de Ministerraad •

.../ ...


20

... ..

TAQE.L DER PRIORITEITEN I. VOLKSGEZONDHEID 1

3 7 11 15

Ziekenhuizen Psychiatrische instellingen Thuisverzorging Hulpdiensten Centra voor medis ch schooltoezicht

Diensten voor geestelijke gezondheidszorg 23 Begeleidingscentra 27 Natuurcentra 31 Preventoria en sanatoria 35 Medische huizen

19

II • BIJSTA~.'O 2

4 8 12 16

20

MP! - Fonds voor medische, sociale pedagogische zorgen Huisvesting van gehandicapten Beschuttende werkplaatse~ Bijzonder onder wijs q.agcentra Rust- en ver zo rgings tehuizen

Bejaardenhomes Diensten voor bejaardenhulp Dien.s tcentra voor bejaarden 36 Vrijetijdsbesteding voor de derde leeftijd of gehandicapten

24 26 28

II I. SOCIALE S(ClOR 5 9 13

.1,7 21

Alfabetise ring Tehui zen voor verlaten of onaangepaste kinderen, voor jongeren of volwassenen On~h~alc~ntra (ge~n .overnachting) vóo~ jong~ren of .~~olwassenen in open milieu · Jeugdbe s~her:mi ng~comi tés Diensten voor thuishulp, sociale ~~rken, tel~-onthaal,

25 Sociale diensten van OCMW's en gemeenten Kinderen : kinderkribben, instellingen of diens ten bekleed qqor 'Kind en Gezir' 33 PMG-centra, prematr~rnoniale, matrimoniale en gezinsbegeleiding 37 Sociale huisvesting 39 Sociale hulp aan studenten en imigranten begeleidingsdie~sten voor imigranten

29

gezi ~shulp

IV. CULTURELE SECTOR 6 10 14

Bibliotheken, musea, medi2thcken Wetenschappelijk onderzoek , ·universiteiten Permanente vorming, diverse opleidin~~n '·. gezondheidsopvoeding

18 , öp€w~.k kël~ . 1gssam~11v1erking Je~gd .. i organis aties, cioÜrdinatie van organisaties, kansarme jeugd,

22

jeugd i nfo-~e nt ~a, buite~schoolse

activitei ten

30 Niet-uni ver s itair onderwijs, sociale promot ie, internaten 32 Kunst : promotie der schone kunsten; schouwburgen, amateuristische kunstve~enigingen · 34 Milieu : urbanisme, architectuur, bescherming, bet.mud en promotie van de natuur 38 Sport en lichamelijke opvoeding, toerisme, cultuur, jeugdinfo-centra 40 Organismen met politieke bindingen

Uit de erkende instellingen krijgt de gewetensbezwaarde een instelling 'aangewezen' . Hiert9e, neemt de Minister van Binnenlandse Zaken kennis van de wensen van de. betro~~­ ke11~, de beoogde instelling en . ' het advies van de arrondissementscommissaris. Bij Ge aanwijzing die~t . de. , Ministèr rekening te houden met de vastgelegde prioriteiten. Deze worden bepaal d in een adviescomité, samengesteld uit vertegenwoordigers van ve~schillende nationale ministeries, e ventueel aangevuld met afgevaardigden van de deelregeringen. Ook de afgevaardigden van ander.e . openbare of privé-instellingen · kunnen pp de vergaderingen van het adviescomité worden uitgenodigd. wordt vervolgd


OP SCHOK MET HET DAVIDSFONDS VAN 'S MORGENS TOT 'S AVONDS Vier juni, zeven uur! we werden begroet door 't bestuur. Grote en kleine deelnemers stroomden toe , sommigen klaarwakker, de anderen nog moe. 'k Moet jullie wel teleurstellen, ' k ben ze vergeten te tellen . • Eenmaal 't startsein gegeven hebben we ons naar Veurne begeven. 't Was Marjolein die ons 'n lift aanbood . met Werner als co-piloot. Op 't stationsplein de wagen geparkeerd en ons op 't eerste boterhammeke getrakteerd. Fietsspelden behoren tot de wielersport Daniël had dat niet nodig, hij dook in z 'n short. Gids Georges leek nen héé l andere vent, 'k had hem onder dat mutske ni et direkt herkend. De kl eur van de fietsen viel erg mee: blauw zoals de lucht en de zee. I eder koos er eentje naar zij n maat wan t ne kleine ve lo voor l ange benen is iets dat niet gaat. Alle kussens werden geprobeerd, 't malste vo or de sma l ste, 't stevigste voor wie iets breder was geproportioneerd. Eenmaal dit alles nagezi en startten we ons machien. Nog maar pas op gang getrokken Deskundige uitleg en er vielen al brokken. door Moerengids Lucien in panne, we stonden verste ld Georges Lambrecht hoe ·vlug alles was hersteld. We hadden 't vlug gezien, hij was vollee rd en hebben hem dadelijk tot chef- mecanicien gebombardeerd. "Verd ... . , 'k stamp weer door" klonk het nu en dan maar hij was er bij, als eerste man. KM 6 - ADINKERKE - eerste stop we wandelen 'n militair kerkhof op . 1720 gesneu vel den liggen hier begraven, van " 'n zinloze oorlog" getuigen deze grave n. We draai en ons om e n kijken ve rwonderd naar de kerk die dateert van elfhonderd. We hebbe n nog de eerste ijerhoudende zand stenen aanschouwd, al de re st werd later herbouwd. Hier sloot Francine bij ons aan , ze was even bij haar ouders gegaan. De moeder van Georges was 66k present, Memee s cheen bij de Lottenaars we~bekend . We gaan verder met ' t program en fietsen naar de mol endam. De gids vertelt ons, de betekenis van " de Moeren, 't heeft te maken met 't water van de akkers afv oeren. 'n Pr im.aire duin hebben we daar ook gezien, zij n die van de zee dan niet echt misschien? We blijven in de s treek van Moer en rijden door 't natuurreservaat CABOUR, di t gebied i s 11 2 ha groot 't bego n me daar te rege ne n dat he t goot e r vi e l en zelfs hagelbollen en wij daarin zonder parasollen! Ieder beschermde zich op zijn mani e r dit gaf aanle iding tot véél plezier.

21


22 Daniël had 'n G.B-zakje als klak, Luce kroop in 'n vuilniszak, man of vrouw, niemand was nog sexy en 'k zuchtte : adi eu mise - en - plie We bollen maar door en uiteindelijk bereiken we de grens BELGIË-F RANKRIJK. Daar we geen Frans willen praten hebben we die kant dus maar zó gelaten. _ Terug naar de Moeren via het smokkelaarshol, gelukkig ni emand gezien in dit boevenhol; en hadden we toch bandieten tegen 't lijf gelopen, ze waren zeker van ons gaan lopen want we zagen er nog gevaar l ijker uit dan zij in onze regenkledij ! Wat verder 'n bliksemschicht in de lucht we sloegen direkt op de vl ucht en gingen schuilen in 'n grote hangaar . ' t Leek daar 'n echte snack- bar want van a l di e regen hadden we weeral honger gekregen.

haar achterwerk is nogal rond 'k heb gezien dat ze 'n mousse op ha ar ku sse n bond . KM 20 . We stoppen bij de afge~ no tte Seinemol en één van de 23 die e r liggen verschol en. De pompwachter was dade lijk met ons bevriend en toonde ons waarvoor de installatie dient, je had moeten zien hoe 't water onder de mol en doorschoot om terecht te komen in de ringsloot. ( Ove r dat pompsisteem i s nog véél meer te vertellen . Wie kur ieus is mag naar Geo rges bellen ! ) Bij dè'"gek l asseerde St KAREL SMOLEN staat onze pompwachter weeral klaar, hij nodi gt ons naar binnen met ' n breed gebaar . Ik verschiet event j es van kleur, er hangen spinnewebbe n aan de deur ! Gans de molen werd vernieuwd langs de binnenkant. Rika De Backer kwam er op af, ze vond dat plezant


23 maar al dat r ade r werk heeft nooit gemarcheerd , de ingenieur (van Bruss8l) berekende ·alles verkeerd!!! We nemen af s cheid van onze pompman. "Die blauwe f i e t s is van mij ! 11 roept Jan. Hela, het zonneke komt erdoor ! "Af, die 'r egenkledij " roepen we in koor . Mar j olein die was er t egen : "Als ze bloot vlees zien , valt er weer regen ! Dus hi elden wij twee ons bäche maar aan kwestie van met onze chauffeur op 'n goed blaadje te staan. We ontmoet en wee ral ' n molen op onze tocht deze werd door Will em Vermandere aangekocht. Wij rijden opnieuw 'n hangaar binnen, de officiël e pi c-nic kan nu beginnen. · De tante van Francine had ons van onderdak voorzien en daarbij op geen kosten gezien , stevige schragen, met 'n plank bovenop alles was nieuw, de prijs stond er nog op ! We hebben ons buikjes daar voldaan en ••• we mochten er zelfs naar 't W.C gaan. We gaan met onze chauffe ur in dialoog " Allee, al ons kleren zijn nu droog , mogen we nu eindeli jk die jassen afdoen ?" " O. K " zegt ze : " Maar als ·1 t herbegint krijgt ge met mij te doen ! " \·/e klommen b: ijgezind op ons machi en· · ' en ~ebben geen druppel r egen meer gezien . We \ ~rl aten de Moeren, richting BEAUVOORDE ' t Dunkt mij dat ik hier en daar al 'n zucht hoorde, KM 33 ging in de benen bijten, we hadden t och wat harde r moeten trainen. Hier krij gen we vrij tot zestien uur , vlug de fi etsen tegen de muur. ' Terwi j l Georges me~ enkP-len de toren van VINKEM beklom bleven wij kuieren in de dorpskom. . We zagen de O.L.'V. Hemelvaartkerk, omgeven met 50 oude lindebomen of konden in 't water kasteel wat op ons effen komen. Op de markt was van alles te doen: kantklossen, pottenbakken, zoals in de tijd van t oen. Speculaas en pe rer ko~~ ~aren bij Wilfried in trek , hij kocht 'n gans e zak , de lekkerbek. Z'n vrouwtje wou voor hem niet onderdoen en kocht 'n t ekening met hare poen. Terug nu naar de muur van de herberg en maar zcieken in de fietsenberg~ Jan is er als eerste bij: "Dienen blauwe i s van mij ! 11 De leute kan hier niet meer op, da~i ' nader t .!n stoet , de fanfare op kop. De sjampetter is preci es die van de T.V, de twee r euzen st a~p en ook mee, twee mannen d ~ ~gen ' n tonnetje bier . Josee roept : '.'Geef maar alhier. ! " Over OEREN, 'n voorschoot groot, eens kijken wat KM 38: STEENKERKE ons bood. Rechtover de kerk woont Vermandere. We gaan eventj es ~v~or 't hui~ wandelen, we bekijken zijn beelshouwwer ken, 'n stuk of tien maar PIRRE DE BEES rE hebben we niet gezien ! Eén .van 't peleton had er iets op gevonden, ze kloeg dat haar benen niet meer meekonden. Twee s·chone j ongens duwden haar voort, ze was dadelijk akkaord.

·I

11

"

,'


24

Ook wij begonnen vermoeid naar hen te lonken maar ze hebben aan ons géén aandacht geschonken. Eindelijk zagen we VEURNE weer. Nu deed ons .•• echt zeer en 'n meneer sprak tot zijn machien: "Ge waart nen brave vriend, maar 1 k kan u d'eerste acht dagen niet meer zien !" De mijne moest direkt naar de kliniek, de wielen stonden scheef, dat r eed niet chic. We hebben Georges nog 1 n cadeautje gedaan. Naar 1 t schijnt heft hij steeds hetzelfde liedje aan: " 'k En drinke nie, 'k en rooke nie, min vrouwe es altid bi mi, weete gi soms voor min ne hobby !" We hebben hem dus maar 1 n aquariumboekje gekocht als dank bij 't gidsen van onze tocht. De brave ziel was in zijn sas en gaf "ten tournee generale" van de kas. Op kromme benen zijn we 1 n pint gaan pakken en lieten ons dan naar Lot afzakken. Adieu Westhoek met je prachtige Moeren, je rustige landschap kon ons ontroeren. Volgende keer ben ik weer van de partij al is er nog 'n dikkere regenbui bij. Bravo Davidsfonds ! Georges als gids krijg je 'n tien ! Fé 't was leerrijk bovendien ! Daniël mogen we je film eens zien ? VAEREMANS Rosette

***********************

GEHOORV EN VOOR U GENOTEERV

Bete1t een weinig goed onthouden dan een heleboel ve1tgeten. (Hu.gh Latime1t) Honde1tdduizend dauwd1tuppel-0, die kleu1tlg in de zon glln-0te1ten, geven , bijeengeb1tacht, een beke1t 1tegenwate1t. (E1tn-0t Hohenem4e1t) Wie van zijn he1tlnne1tlngen kan genieten, leent tweemaal. IMa1titall4) Medelijden

l~

de goedkoop~te van alle men-0elljke aandoeningen.

lF1tied1tlch HebbelJ

Ve dingen die we het be-0t onthouden, zijn de dingen die we bete1t zouden kunnen ve1tgeten. lBalta-0a1t G1tacl~nJ Ve

men~ i~

E1t zijn

het enige die1t dat bloo-0t. Het althan-0 zou moeten. (MaJtk. Twain!

men~en,

die

ag1te~~ie6

wo1tden, uit v1tee~ bang te zijn. (Vlctolt Che1tbullezl

"


·., \

J . R·RRMRRKT B·B April is zoals steeds de maand om te starten met de organisatie van de jaarmarkt. Omdat het toch over de jaarmarkt van 'LOT' gaat (voor en van iedereen) zou ik hier eventjes willen toelichten wat we eigenlijk nastreven. In de 3 gemeenten van Beersel waar een jaarmarkt doorgaat ligt de klemtoon. op iets anders. Beersel probeert sinds vorig jaar via sport en spel de mensen naar buiten te lokken. In Dworp ligt de en de marktkramers.

klemtoo~

op de dierententoonstellina

!n Lot gebeurt eigenlijk alles maar steeds met de nadruk op 'ANI MATIE', er moet iets te zien zijn, is ons motief om het programma op te stellen. Eerst en vooral rekenen we hierbij op de plaatselijke handelaars en verenigingen. De handelaars komen naar buiten op de jaarmarkt naar eigen goeddunken of kunnen, doch iedereen doet wat hij zelf het beste of leukste .vindt . De verenigingen verzorgen ofwel een optreden (vb. judoclub Budo met hun jaarlijks optreden) of zorgen voor het vullen van de hongerige magen (wie kent de wereldbekende KWBajuinsoep niet). Hierbij wordt er wel gevraagd om niet in elkaars vaarwater te komen wat betreft tij dstip van optreden, plaats van opstelling en wat er op het menu staat. Verder zijn er dan ook nog de marktkrame rs, tentoonstellingen (dieren en andere ) de boekenbeurs en kunsttentoonstelling, enz . Om dit alles een beetje te ccördineren

en de verenigingen te helpen {vb.aan-

vraag tenten, podium) en om een programma op te stellen is er het jaarmarktcomité. Dit comité zorgt ook voor een stuk animatie en dit met medewerking van het gemeentebestuur (vb. ezelskoers, mime, olifanten)

1.

" Op 2 mei was er de vergadering met de verenigingen en werd het programma in grote trekken opgesteld. Ideeën eh nieuwe initiatieven zijn echter steeds welkom, om nog meer kleur te ge ven aan het jaarmarktgebeuren in LOt. En heeft U Bepaalde materiële moeilijkheden dan kan U steeds terecht op de dienst onthaal van het gemeentehuis van Alsemberg of bij Wim Vanderlinden, Beerseisestraat 3 •

. "

·~ ·


24a

Tot .zover deze kleine toelichting over de Lotse jaarmarkt. In een volgend nUl111ler zullen we het volledige progranvna voorstellen voor de editie 1 88. Moesten er mensen zijn die willen meewerken laat gerust iets

w~ten

of kom

eens af. Voor het jaarmarktcomité Wim Vanderlinden.

OPROEP AAN DE LOl'SE VERENIGINGEN !!!!!111!1!!1!!!! Zou het mogelijk zijn om het juiste contactadres van uw vereniging + de namen van voorzitter, ondervoorzitter en secretaris door te geven aan de dienst onthaal op het gemeentehuis van Alsemberg (t.a.v. Frank Steens). Dit vragen we om zo iedereen tijdig te kunnen contacteren.

HUMOR Pollti..eko~<Vr..l-6: Kunt u mij een pek-OOon6be..6chlt.ijv.lng geven van de keJr.e.t clie u hee.6t ovekvalte.n? Van Ga.Upiege.t: Wel menevr. de ko~, het I00.-6 'ne gkote d..i.kk.e vent me.:t 'ne. jenevvr.nea-0 •••• ju.l6t zoa.i.-0 g.lj.

******** In de. gvr.echt.6za.a.f. te Koekelbvr.g: - Getu.<.ge, hoe. ontdekte u dat die agenten d.leven ~e.n? - Wet, m.ljnhee.k de vookz.lttvr., evr.-Ot dacht ..i..k dat het vvr.hu.i.zelt-6 Ma.tVl. toen .ik zag hoe vtug die. WVtkten, WVtd .ik tm~ouw.lg.

~en.

******** - Wie kan me. een -0t:Jr..ljk.i.nMJc.c.Ünent noemen? vka.a.gt de tvi<Vr.u. - Een -6tlr..ljk.ljzvi, zegt R.l.ta..

******** V.lj6en:tw.lnt.lg ja<Vr. .l6 Vubo.l6 in d.len6t van de 6.lkma Ve Bkuyn en de clbtekt.i.e hee6t een 6ee-Ot geokgan..l6eekd. Na al de lo6kede..6 zegt de behevr.dvi tot Vubo.l-6: A.f.-0 bew.lj-0 van waaJtde..k.lng vook het wvr.k dat u een kwa.Jr.t.eeuw hebt gep.te.-Ote.vr.d maken w.lj u de.e..lgenoot van onze. 6..iltma.. - In '-0 he.mel6na.am, aûjebUe6 niet .•.• Ik he..b zo al -0chutde.n genoeg.


L.

.Z 0 E KP.LAATJ.ES ..~ - -~ ~~~'.!"-~": ~ .' :~'~1!" /ll'\~":.

.~.:f~".~·,, .,""":.~'.:"~-~.

:: .. " .."" '"" . ~ ..."~",." ".

'

~~~'"Z'f~J"'. t;,~w~

··... ::. ~..:":-:~·7-b.:}:·:·~\

,. .

.

• ".

.. ·,-: ;r

.j

;~:J -~

:.:

:]

. ·'

Deze keer hebben we twee zeer gemakkelijke plaatjes uitgezocht, z6 gemakkelijk d~t we het niet noodzakelijk vinden de oplossing te geven elders in dit blad. De moeder en het kind die in paniek vluchten voor de brand hoeven werkelijk niet bang te zijn want de brandweerman is vlakbij en hij ziet er kranig uit met zijn helm en zijn snor! Toevallig hebben we ook in de reeks een mooie Sint Rochus gevonden die wonderwel z o u passen als illustratie bij ons artikel over de legendarische Heiligen. De sukkel komt terug van zijn lange pelgrimstocht en mag niet binnen in zijn eigen huis, omdat zijn vrekkige oom precies doet alsof hij hem niet herkent. Je ziet wel dat ze in de tijd dat triestige verhaal ook al kenden! Ze hebben er zelfs een zoekplaatje van g e maakt!

.HUMO ·R Vader had aan zoon Kristof ee n fiets beloofd als hi j een goed eindrapport zou hebben maar het was het tegenovergestelde Vader : Wat heb je gedaan i.p.v. te studeren ? Kristof: Leren fietsen, pa .. .

Henk Dirk

Denk je dat ik gek ben ? Neen, maar ik kan me ve rgis sen

1"'

27

De avooturen van Pietje Puit

Zie van

alles

de

lichtzijde

1) Het regende weer eens dat het een aard had! Iedereen zocht beschutting waar hij maar kon. Alleen Pietje Puit, Patje Pad en Natte lies, de huisjesslak, lieten het niet a~n hun hart komen en paga~~~rden vrolijk in de regen rond. 2) -"Zie me dat nu eens aan'', mopp~rde Snuffelsnuit, de veldmuis, die onder een grote paddestoel stond te schuilen, "die drie zotten schijnen dat rotweer nog plezant te vinden ook!" -"Na regen komt zonneschijn!" lachte Pietje echter. 3) En de zonneschijn kwam inderdaad. Het werd z6 heet dat iedereen begon te klagen:-" 't Is te veel ineens, we zweten ons dood, we stikken van de dorst!" Ook snuffelsnuit, die zo gemopperd had omdat het regende, lag languit voor zijn deur te hijgen van de warmte. 4) Als Pietje Puit hem daar zo zag liggen vroeg hij geschrokken: -"Hewel, wat hebde voor?" -"Ach zwijg", zuchtte Snuffelsnuit, "ik ben suf van die hitte. Heb jij daar geen hinder van?" Pietje schoot in een schaterlach: -"Wel heb ik ooit!" zei hij. "Was jij dat niet die zo te keer ging toen het regende?" 5) -"Natuurlijk, regen is akelig. Maar deze hevige hitte is oo k weer overdreven!" kloeg Snuffelsnuit. -"Ach je bent een sukkel!" zei Pietje Puit. "Je moet leren tevreden ·z i jn met wat je krijgt. Doe zoals ik, neem het leven zoals het komt en zie van alles de lichtzijde!"

F. DW


..

Konj~klijke

Fanfare

" EENDRACHT MAAKI MACHT " Af en .toe moet ik me bezinnen omtrent de aanpak, de wijze waarop .!?!!!. verenigingsleven evolueert. Het is vooral belangrijk maar toch zo moeilijk een analyse te maken van zichzelf en de strenge beoordelingsnormen te gebruiken waarmee men andere, soms ongewild, vergeet, slaat, verheft of ophangt. Zo moet ik · voor mezelf vaststellen dat ik maar al te vaak het relaas van feiten of aktiviteiten heb weergegeven die uiteindelijk de apotheose zijn van een voorbereidingswerk waarvoor velen, en ik hoop met plezier, vele uurtjes van hun vrije tijd moesten opofferen. Het kan niet logisqh zijn dat over deze trekpaardjes, de echte "sociëtairs", steeds wordt gezwegen • . Toeval wil dat ik verleden vrijdag nogal vroeg in ons lokaal vertoefde (repetitiedag) en de kast ging openen waarin slagwerk en muziekstukken een veilig onderkomen vinden. Het is steeds een moeilijke karwei geweest om deze deur gewillig

.

op haar scharnieren te laten draaien. Tegenstribbelend en met een wat opgezwollen buik leek het steeds of ze

ha~r

omlijsting

niet wou lossen hoewel ze zich telkens weer bezeerde met schrammen op d~ zijkant van haar lijf . En nu, amper had ik de sleutel omgedraaid of ze kwam ~~.willig naar buiten hollen. Zonder poespas of spankommentaar kon ik naar binnen en kwam ·:·; . voor een nieuwe verrassing te staan. De rekken van onze . muziekbibliotheek werden vergroot met ·nieuwe . .... legplanken en verluchtingsroosters werden in de zijwan~·~n aangebracht. 'k Zou liegen moest ik vertellen dat ik hierover onwetend was maar het is wel tijd dat ik in naam van ons allen, bestuur en muzikanten, Jean GRUGEON hiervoor ga danken.


Volledigheidshalve moet ik er nog a a n toevoegen

'

dat hij samen met zijn Hélène alle muziekwerke n heeft gerangschikt en van een ni euw beschermkleedje heeft voorzien. Een duidelijke nummeri ng werd tevens aangebracht zoda n ig dat Bach, Manc i ni , Mozart, Cosma en al die ande ren z i ch ni et me er in donkere v erge ethoekjes kunnen stoppen . Ha rteîi j k da nk Hélène e n Jean voor dit titanenwerk. Wie za l het me kwalijk nemen da t ik ook een evaluatie maak van het concert dat wi j t er ge l egenhe i d va n de SPINAZIEKERMIS mochten verzorgen ? Het vroege uur (1 9uur) en het mooie wee r zijn een t e gemakkelijke uitleg vo o r de naa r ons oordeel veel te geringe bela ngstelling. Gepensionneerden en al die ander, waa r zijn jullie gebleven ? Aan het voorge stelde programma werd nochtans har d gewerkt om de organisa t oren op onz e manier te danken en U een uurtje niet alledaagse muziek met he r inner ingsmelodieën te schenken. Het is waa rschijnlijk gemakkelijker te kl agen, te zeuren, te z egge n dat er in ons dorp wat moe t gebeuren ••• • ••••••• INLEIDING tot het concert : Al weken l a ng kan j e het lezen l a ngs al l e ka nten In Lotgeva l len en op gevels va n vel e panden Bij d 1 handelaa rs, erg ens in d'omge ving van den toog Hangt d'a f fiche, voor ' t raa m is z e t e groot SPINAZ I EKERMIS hi er hen i k we e r Recht ove r Ri t a sta i k zeggen ve l en Aan de "chi let'' be we r en al die a nde r Eigenl ij k werd ik met lie f de ne ergeplant Door harde werkers en zonde r tramme lan t 'k Ben niet mee r van de jongsten, hoor mijn piepklanken Alhoewel nog st oer gebouwd van massieve planken Langs buiten ve rtoon ik weinig sier 't Heeft ook geen z i n , mees tal kom j e voo r 't plez ier

Daa rom kom j e ook bij mij naar b i nnen Je zoekt een pla a t s, e en stoel om te beginnen Kijk even, 'k h eb banken in het rond Met flink e bouten verankerd in mi j n grond Vele paartjes hebb en daa r al gezeten Hoef ik meer te vertellen , jij zult dat ook wel weten Vooraan sta at zoal s stee ds mijn . vr iend den orgel Onder ~ i 5 n ~ Q ~ ~aa k~ di~ z i ch n n ni t v ~el zor gen


Echt fier ben ik op de piste, mijn vloer Menig maakten hie rop meer dan één toer Vandaag zie ik echter heel wat anders Pupiters, muzikanten, echt rare dansers

En daar op d'aangewezen plaats ••••• d~n Heraut Da g Heraut ••••••• Dag tent.

-:-: - :-:Op het tijdstip dat LOTGEVALLEN verschijnt zal het overige deel van ons zomerprogramma eveneens afgewerkt zijn. Indrukken daaromtrent krijgt U ongetwijfeld in de volgende editie.

-:-:-:- : Omdat wij ons niet kunnen veroorloven stil te staan en het leggen van de kontakten met onze jeugd en hun ouders als noodzakelijk element moet beschouwd worden in de uitbouw van onze vereniging, laten wij U nu reeds weten dat wij begin september opnieuw starten met muziekonderricht voor jongens en meisjes. Wij zijn ervan overtuigd dat de school BLOKBOS hiervoor de geschikte plaats blijft en dat de muziekleer altijd een verruiming zal zijn van de kennis die ieder met zich meedraagt. Beleefd vragen wij U even uw kinderen dienaangaande te toetsen . Missc hi en willen ook zij wel muzikant worden. INLICHTINGEN

GHYSELS Willy LOT, Sashoek, 11 - TEL 376.30.57 VAN NEROM Viviane

LOT, Sashoek, 19 - TEL 378.03.05

VEKEMAN Françis LOT, Dworpsestraat, 18

TEL 377.67.97

-:-:-:-:ONS PROGRAMMA :

- 24 september : uitstap met waarschijnlijk een aperitiefconcert rond 11u30 ter gelegenheid van de jaarmarkt;

- 13 november

Provinciaa l JEUGDSOLI STENTORNOOI in de feestzaal van de school BLOKBOS met medewerking van het Gemeentebestuur, de Brabantse Muziekfederatie en het Muziekverbond van België;

- 19 november 18 december

ST. CECILI AFEEST met opluis t er i ng van de H. Mis; WIN TERCONCERT in ons lokaal. DE HERAUT juni 1988.


REDAK.TIENIEUWS

31

Moeten wij nog verder gaan?

DAT HANGT ECHTER GROTENDEELS VAN U Af

!!!

Als U ons blijft steunen door abonnementen, door suggesties, door kritiek, door ingezonden stukken, dan beloven wij nu al dat wij U niet zullen teleurstellen. Het blad is herboren. Wij hopen dat U het in leven zult houden. Zo eindigde het reda~tioneel woordje van het · september-oktober nummer uit het gezegende jaar 1971. Ja zeker, gezegend, want we beleefden toen de tweede start of nog beter de wedergeboorte van lotgeval1en. Na een paar jaar inaktiviteit wist men toen ~angenaam te v~rrassen met een vernieuwde uitgave, niet enkel a~ng~a~de de inhoud maar zeker betreffende z~jn uiterlijk. Het tijdschrift verscheen vanaf toen met een donkerblauwe kaft voorzien van twaalf gouden sterretjes. Een ontwerp dat duidelijk geinspireerd was op de Europese vlag. Nu, na bijna zeventien jaar en honderd nummers in de traditione~ e kleuren (we maakten slechts 4i~zondering voor ons jubileumnummer) , gaan we tijdens het verlof lotgevallen in een nieuw kleedje stek~n. Wat betreft de inhoud zal er wel niet veel veranderen maar dit is wel definitief de laatste in oude uitvoering. Hoe de nieuwe et zal uitzien willen we jullie nog niet vertellen. Dat moet een verrassing blijven. Tijdens het verlof gaan we ook nog werk maken van de jaarkàlender 1989 met oude zichtkaarten van Lot. In de loop van dit jaar nog zal deze U aangeboden worden voor zo'n honderd Belgische frankskens. We willen nog graag van de gelegenheid gebruik maken om een oproep te richten aan al dieg ~ nen onder U (zeker niet alleen beqoeld voor mannen), die nog een beetje vrije tijd hebben en die bereid zouden zijn, hetzij als redaktielid, hetzij als losse medewerker zich in te zetten voor het goede doel. Want zegt het spreekwoord niet, vele handen maken het werk licht en hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Je bent dus ste~ds welkom. J. Vdd

EEN RECHT OP ANTWOORD. In lotgevallen Nr 119 verscheen het programma van de spinaziekermis, met voor. .donderdag 12 mei een opmerking namens het comité door Bert Roger aan~aande het niet 6ptreden van d~ fanfare St-Jozef. Reaktie was dus te verwachten en deze kreeg de redaktie ook in de loop v~n de maand mei. Het schrijven dat voor Bert Roger en ·als recht op antwoord bedoeld was , maar slechts ondertekend met V.P. (anoniem voo~ de redaktie), werd hem door ons bezorgd. Bij · deze heb ik twee opmerkingen~ Men kan ·slechts genieten 'van een recht op antwoord indien het schrijveh voorzien is van de naam en het adres van de briefschrijver. En ik wil dan ook nog laten opmerken dat het niet de bedoeling is om over een meningsverschil tussen twee verenigingen een polemiek te beginnen in lotgevallen. Namens de redaktïe

J. Vdd


"

1

• · ·"

••

...

...


33

Onze legendarische Heiligen

"

Sint-Rochus

(feest 16 augustus)

Die datum komt weer niet overeen met de periode waarin deze "Lotgevallen" gaat verschijnen, maar het is beter wat op voorhand te zijn, dan vijgen na Pasen te brengen. Er zijn ontelbare kapellen in ons land (en door geheel Europa) gewijd aan deze heilige. Zij zijn meestal opgetrokken na de verschrikkelijke pest-epidemie die onze streken teisterde in de XIV de eeuw. Inderdaad, Rochus had vermaardheid verworven door het verzorgen van pestlijders in Italië, tijdens zijn beeweg naar Rome, waarbij hij zelf door deze ziekte werd aangetast. Men stelt hem voor met naast zich een hond die een brood in de muil houdt, of met een hond die zijn knie likt. Of ook nog met een engel die zijn knie wast, of soms ook nog met beide, een engel én een hond. Over zijn ware levensgeschiedenis weet men doorgaans zeer weinig en wat men weet, of meent te weten, vormt een eigenaardig mengsel van waarheid en legende. Het is meestal zo, dat het volk zich weinig gelegen laat aan historische waarheid, of waarom een heilige zus of zo wordt voorgesteld. Het voornaamste is dat men wordt verhoord of de gevraagde hulp of genezing verkrijgt. Wat betekent dan die brave hond met dat brood in zijn muil en die kniewassende engel?

*

*

*

Sint-Rochus zou geboren zijn te Montpellier in Frankrijk, in het begin van de veertiende eeuw, uit een welstellende familie. Maar van toen hij ter wereld kwam was hij als het ware voorbestemd, want hij was op de borst getekend door een rood kruis (zo staat te lezen in de "Dictionnaire des Saints 11 ui t gegeven in 1963 door de Librairie Générale Française. Was het een soort moedervlek, of een lidteken? Dar wordt niet nader bepaald of uitgelegd. Evenwel, dat kruis was naar het schijnt onuitwisbaar en bleef tàt aan zijn dood. Dat zijn van die dingen die je zo maar moet geloven en waarover geen vragen mogen worden gesteld.

*

*

*

Als hij twintig jaar oud was, verloor hij zijn ouders. Hij deelde toen geheel zijn erfenis uit aan de armen (dat komt meer voor in levensbeschrijvingen van heiligen) maar het ouderhuis vertrouwde hij toe aan een oom. Vervolgens trok hij het pelgrimskleed aan en ging op bedevaart naar Rome , Onderweg, in de streek van Toscana, brak er een verschrikkelijke pest-epidemie uit. Rochus vond het niet meer dan normaal, zijn pelgrimstocht te onderbreken om als barmhartige Samaritaan de zieken en noodlijdenden te helpen en te verzorgen. Hij ging daarmee verder te Rome en te Plaisance. Maar zijn naastenliefde werd slecht beloond (of de Heer wilde hem verder op de proef stellen zoals dat heet). Hij werd zelf door de ziekte aangetast en men dreef hem samen met andere pestlijders de stad uit, wegens het besmettingsgevaar. Hij trok zich eenzaam terug in een hutje · in het bos, en hem kwam niemand verzorgen ••. of toch?! •.•

* *

*


Er verscheen een engel, die zijn etterende wonden waste en een hond die hem iedere dag een vers brood bracht (volgens andere versies was het ook de hond die zijn wonden schoon likte, wat meer aannemelijk is). En zie, hij

ov~rleefde

niet alleen, maar hij genas

volkomen en kon terugkeren naar MontpeÜier, naar zijn ouderhuis. Hij dacht niet minder dan dat zijn goede oom het al diè tijd trouw voor hem ·bewaard had en -in gereedheid qehouden tegen zijn terugkeer. Helaas, er, wachtte hem een nieuwe beproeving. De ziekte, ·waarvan hij genezen was, had zijn sporen nagelaten en zijn gelaatstrekken waren onkennelijk geworden. Tenminste, de goede oom deed alsof hij hem niet herkende en liet

h~m

in de gevangenis werpen onder

de beschuldiging van landloperij en diefstal. Rochus had goed pleiten en te trachten zijn onsçhuld en zijn ware identiteit te bewijzen om zijn erfrecht op de ouderlijke woning . te doen gelden, men geloofde hem niet of men wou hem niet geloven. Gedurende vijf lange jaren kwijnde de arme Rochus weg in zijn duistere vochtige kerker, waar hij amper voldoende eten en drinken kreeg. Toen verscheen er geen engel of geen hond meer en de goede oom leefde rustig verder in het mooie rijke ouderhuis •••• Tot op zekere morgen in het jaar 1327 de gevangenisbewaker een eigenaardig licht zag in de kerker van Rochus. Verontrust ging hij de zaak nader onderzoeken, maar de gevangene was dood en zijn lijk straalde dat eigenaardig licht uit! Toen men zijn kleed uittrok zag men plots het rode kruis op zijn borst en aldus werd hij herkend, doch te laat •••• Met oprecht kristelijk geduld had hij al dat onrecht in stilte verdragen. Daarom moet je méér dan een Heilige zijn als je 't mij vraagt. Ik zou voor minder uit mijn krammen geschoten zijn, maar ik zal dan ook nooit een heilige worden!

* h~eft

Het volk

van heel die tragische geschiedenis maar alleen die legendarische hond

onthouden en die wondenverzorgende engel en als je nu denkt dat er heden ten dage

.

zulke honden-trouw en zulke engelen-toewijding niet meer bestaat, leq dan even je eigen menselijke onverschilligheid af (als je dat kunt tenminste) en ga eens kijken in hospitalen en veld-lazaretten van dokters-zonder-grenzen, of kijk diep in de ogen van de eerste de beste hond •..• Hoe dan

o~k,

zolang besmettelijke ziekten onze streken bleven teisteren, is men de hulp

en bijstand van Sint- Rochu_s blijv_en inroepen ••.• maar sinds de .medische wetenschap wonderen doet, geraken de Rochus-kapelletjes vervallen en· vergeten.

*

* * In mijn voortuin staat er zo eentje. Ik tieb het ooit gevonden in stukken en brokken, onder een hoop welig tierende brandnetels. Het was getroffen door de bliksem, zei men, jaren geleden, of omver gereden door een of andere dronken autozot (dat zou ik eerder j

geloven). In elk geval heb ik alles terug bijeengezocht en aaneengeflanst met wat cement, zwee.t en liefde. Ik deed vanzelfsprekend ook wat opzoekingen naar de geschiedkundige achtergronden van "mijn" Sint Rochuskapelletje.


35 Ik vond in "L 'histoire des Communes Belges" geschreven door een zekere Wauter, dat het was· opgericht in 1712 door een onbekende edelman die, door booswichten ove r vallen, SintRochus zou aanroepen hebben en op wonderbaarlijke wijze zou gered geweest zijn. Het oorspronkelijke beeldje was natuurlijk verdwenen, maar ik kapte er een nieuw uit een stuk oude kerselaar (één van mijn eerste beeldhouwwerkjes trouwens, waardoor ik ondervond dat beeldhouwen heus niet zo moeilijk is! ).

*

* * Om u een idee te geven hoe weinig men doorgaans wee t over onz e legendarische heiligen en hoe men op de duur oude vertrouwde beelden verkeerd kan gaan interpreteren, zodanig dat de legenden mettertijd kunnen vervormd worden: Toevalli g sprak ik onlangs met een buurvrouw over dje brave Sint-Rochus. En toen bleek dat zi j ervan overtuigd was dat hij zijn kleed opheft en zijn knie laat zien omdat hij gebeten was door die hond die naast hem zit. Vandaar dat je op de duur Sint-Rochus ook nog zou kunnen aanroepen tegen hondsdolheid! Gelukkig maar da t heiligen zeer breeddenkend zijn en als je het maar met voldoende o vertuiging vraagt kan je van hen alles verkrijgen. F. DW

MINIEM.EN

NAAR

FRANKRIJK

Op goede vrijdag vertrokken de Miniemen van V.C Lot naar een voor ons nie t erg bekend, zaalvoetbaltornooi in Dijen. Na een lange reis over Lu xemburg kwamen we met wat vertraging toe , de ontvangst door onze zuiderburen was zeer hartelijk, hetgeen voor heel het tornooi zo was . Er werd gespeeld t egen ploegen uit I talië Milaan e n Beddizoles, AS Hau t e Bro ye Zwitser land en uit Frankrijk Limoges -R eims Longvic - onze vrienden uit Mirebeau/Belleneuve , Lyon Schi lle rsdorf Alsace en anderen. Na een goede nachtrust en een eerste zege waren we helemaal gerustgesteld, maar daar er heel wat ploege n bij waren die regelmatig in zaalvoetbal uitkomen , wisten we zat e rdagavond waar we ston den . De begeleiders en ouders va n onze jongens hebben het niet aan hun hart laten komen en hebben de zaterdagavond onze koosnaam " Les petits belges " kunnen doen veranderen in "Les Belges ". Zondag dan hebben de jonge n s , hun u i t e r s t e be s t g e - ~:.·: daan, om ons nog i n de .· ~· eerste helft (12e plaats) ~\ • te doen ei nd ige n , het geen voor ons heel erg goe d is. In di t bui tenla nds tornooi, was alles goed georganiseerd en we moge n zeggen dat we het ticket voor volgend jaar ~l op zak hebben. Al ai n Jos Roger "· ·~.:..-

r:~ ·~~~.~-


36

1NTERNATIONAAL PRE' - MINIEMEN TORNOOI S.V ALSEMBERG - V.C LOT - H.O HUIZINGEN - F.C DWORP

Het internationaal preminiernentornooi van Alsemberg is , nog maar eens, een knalsucces geworden. Initiatiefnemer Frank Steens: - Alles is inderdaad perfect verlopen, vertelde Frank. Vooral omdat de vi er meewerkende clubs, namelijk Lot, Huizingen , D.vorp en Alsemberg, meer dan hun uiterste best hebben gedaan, ook orrdat de opvang van onze buitenlandse gasten prima is verlopen . Ook wat sportiviteit en discipline betreft was dit tornooi een voorbeeld. In dat opzicht liepen de Marokkanen uit Fez in de kijker. Zij kregen van het publiek een staande ovatie als afscheid. Als apotheose volgde dan de prijsuitreiking in de Meent, die net groot genoeg was om alle spelers en begeleiders van de 34 ploegen onderdak te verschaf fen. Dit internationaal tornooi wordt te Alsemberg om de twee jaar georganiseerd. Keihard werken is dat. Ga je er desondanks mee door? - Er komt inderdaad heel wat bij kijken , bevestigde Frank Steens, maar wij doen voort. Ik heb er als het ware mijn "levenSVJerk" van gemaakt. Bovendien verdwijnt alle verrroeidheid wanneer je al die gelukkige gezichten van die jonge spelertjes bekijkt. Dat is mij meer waard dan om het even welke redevoering van een of ander politicus. In de halve finales haalde Den Haag het met 1-0 van Fez en schakelde se Dilbeek (de verrassing van het tornooi) het Nederlanse Slikkerveer uit met dezelfde score. In de strijd voor de derde plaats 'Nerd datzelfde Slikkerveer met 8-0 "ingeblikt" door de Marokkanen uit Fez, waar de finale se Dilbeek-Den Haag op een 1-1 gelijkspel eindigde. Dilbeek haalde het tenslotte met de strafschoppen (5-4). Even aanstippen dat die finalestrijd door meer dan 1.500 toeschouwers werd bijgewoond

r--1

(J)

(/) ~

.g

~

(J)

~

8

+l

(.'.}

:

~

~ (/) ~

(J) 'Ö .,..; (J)

r--1

(J)

(/)

(J)

1-l

1 r--1 (J)

(/)

1-l

~

'Ö

•f ï

. ,..; 1-l

E~ [

'b.. ~

~

'Ö (J) .,..; 'Ö

.

c c c

(J)

~

.-1

N

+l

~

~ r--1

(J)

1-l

~


CHIRO EUREKA EN FANTOMAS OP BIVAK TE WESTOUTER :

Op 31 juli is het opnieuw zover ! Naar

jaarlijks~

gewoonte vertrekken wij dan op bivak.

Dit jaar

gaat deze tien dagen durende gebeurtenis door te Westouter. een dorpje in de vlaamse ardennen. gelegen op een 40 -

tal kilometer

van de kust en buurgemeente van het door wielerliefhebbers beter gekende Kemmel met z'n fameuze kemmelberg l zijde blijft er van het

11

Langs de andere

vlaamse 11 niet veel over. want Westouter

grenst aan Frankrijk. Samen met een 90 - tal kinderen. jongens en meisjes tesamen. trekken we er dus op uit, als één

g~ote

familie. zoals je op de

bladzijde hiernaast al kon lezen en waarmee we ons jaarthema. ''Vivikune, samen leef je," alle eer aandoen.

We zullen al eens

een tipje van de sluier oplichten en één en ander verklaren. Aan de hand van een feuilleton maken we kennis met een aantal belangrijke dingen die nodig zijn om samen te leven.

We doen

het allemaal zo dikwijls verkeerd en een vijftiental "akteurs" leren ons hoe we het anders kunnen aanpakken.

Eurefieltje en

fantomientje. onze twee hoofdrolspelers zijn daarin steeds ons grote voorbeeld. Zo op zichzelf zegt het natuurlijk maar zeer weinig, je moet :er bij zijn om het

d~idelijk

en wel te begrijpen en dat kan ook jij

misschien. volgend jaar, als je tussen 6 en 18 bent, er wel wat voor voelt om samen met andere jongens en meisjes te spelen en te ravotten.

Kom in september eens langs, want dan starten wij

een nieuw chirojaar.

Echt waar, van de sfeer binnen de chiro en

op zo'n bivak moet je proeven, en dat kan je enkel maar door· er bij te komen 1

Zeker doen !

Een eerste kennismaking kan natuurlijk ook al op 31juli, want dan mag je ons komen uitwu i ven.

We vertrekken na de eucharistie-

viering van 10.30u op het europaplein.

Wens je nu reeds meer inlichtingen , kom dan gerust eens langs bij

Blykers Wim, Stan of Veerle f Schets Frank of Hilde E. Oebusscherstr. 44

Langblok 5


40

WIST JE DAT we de inlichtingen voor de aktiviteitenkalender via de wijkverantwoordelijke ~erwachten te gen uiterlijk 10 september bij de red~ktie. - we uw getypte -kopij over het verenigingsleven verwachten ' teg~n 3 september bij: Edward Verhoeven, Zennestraat 87 Frederik De Wilde, Kesterbeeklaan 28 Jan -Vandendr i esse he, Fr. Wal rav ensstraat 139 - we Lotgevallen 121 samenrapen en nieten op 14 september 1988 om 18.JOu in de lokalen van de Kloosterstraat. - we ter gelegenheid van de jaarmarkt, net als verleden jaar, terug een kleurwedstrijd voorzien. Er zijn mooie prijzen te winnen. - je ook mooie prijzen kan winnen als je als jongere deelneemt aan de wedstrijd uit "De blijde bende". - we al hard bezig zijn aan onze jaarkalender voor 1989. - we tijdens het verlof toch ons groot huisvuil kwijt kunnen, en wel op 27 juli en 24 augustus. ' '.

- we u

~

al~en

een prettig en deugddoend verlof toewensen. '•

OPSPORING

VERZOCHT

Naar het schijnt zou de schrijver EMIEL VAN HEMELDONCK rond de jaren 1910 te Lot gewoond hebben in het postgebouw dat toen in de nabijheid van het spoorwegstatiQn stond en nadien werd afgebroken. Zijn vader wa§ postmees t er in 1910. Mijn vraag luidt: kan. er me iemand aan een oude postkaart of foto helpen die we z ouden kunnen fotocopiëren van het oud e postkantoor? En ten tweede: waar kunnen we de informatie bekomen in welke jaren de heer Van Hemeldonck juist postmeester was ? Ook e lke verdere inlichting over de ze familie is welkom. ~et gaat hier om historische opzoekingen en we vergoeden gr aag elkè" onkost. Hopend een redd e nde ziel i n Lot tegen t e komen dank ik van harte. NEVENS Maurits fr. Sermonstraat 118 1660 Beersel-Lot

HUM 0 RZo zegt de dokt er tijdens de raadpleging tot de zie ke staatsambtenaar: U mo et wat ru sten e n u ont s pann e n. Daaro m stel ik voor dat u weer gaat we rken ••• !


41

LOT - AMSTER_DAM •

We waren er bij Op zestien mei . We gingen op reis met K.A.V zelfs de mannen mochten mee 'k heb de mijne thuis ge laten hij houdt me teveel in de gaten. Twee bussen reden voor de deur. Wij kozen de schoonste chauffeur. Jan Baert reed met ons mee tot in Holland waar we bij 'n koffiehuis zijn gestrand. De bazin bekeek ons eens louche en bezorgde ons 'n koude douche, ze liet ons poeslief weten : " hier worden géén boterhammen opgegeten, we verkopen ze lf taart en gebak!" Ze had nen hekel aan onze knapzak, maar we luisterden niet naar haar latijn, we .zouden anders geen Belgen zijn. We "aten toch van ons brood koek of wafel alles netjes verstopt onder tafel; maar allee, 't viel nog mee, van hare koffie kregen we er twee. D e daken worden lager, de huisjes heel klein we moeten al ver in Holland zijn ; De zon is van de partij, Amsterdam komt steeds dicht e rbij. We komen in het centrum langs het Rijksmuseum. 't Gebouw werd aan Van Gogh gewijd, m'n grote favoriet spijtig, de bus stopt hier niet. Eerst nog 'n stadsrondrit en dan, lopen tot iedereen op 't bootje zit. Al zijn de grachten wereldbekend 'k heb ze nog nooit van m'n leven verkend. Toen de motor aansloeg hadden we geen ogen genoeg, de verrassing was kompleet, wat was dat water breed! Bij ons is 'n gracht, 'n beek hier was 't net of je naar onze Schelde keek. Langs de kant liggen overal woonboten gemeerd vele mensen hebben zich daarop ge1nstalleerd. Amsterdam kampt immers met 'n woontekort maar daarom niet gemord, op zo'n boot is 't 66k plezant, trouwens, de huizen zi jn soms erg aftands. Ze werden destijds op palen gebouwd. We hebben het meermaals aanschouwd hoe scheefgezakt sommige gebouwen er bijstaan. Voor geen cent durf ik daar naarbinn e n gaan. We voeren straatje in, straatje uit opeens .•• 'n schurend geluid, de schipper had het smalste steegje uitgezocht dat hoorde bij zijn tocht. ....,..__ De gids toonde ons 't kleinste huisje, heel miniem je moet wél Holland er zijn om op 'n steen te zien. De katteboot zagen we wat verderop met méér dan honderd beestjes op. 'n Mevrouw ver zorgt er zwerfkatten, dag en nacht, 'k had die poezen graag 'n bezoek gebracht.

'

••


42

We verlaten de boot en hebben geen klachten 't was erg plezant op de grachten! Van 't rustige .·water stond ik versteld en de gids heeft ons interessante dingen verteld. 't Varen bezorgde ins 'n lege maag dus, geen regime vandaag. Na tt middagmaal kwamen we aan de Munttoren tesaam en kochten er 'n appel aan 'n kraam. Bij 't betalen keken we maar zuur, 30 BF, bij ons is 't niet zo duur. Twee per twee worden we nu opgesteld, door Jan en Luc geteld. · Negentig man marcheert op kadans, in die stad oversteken is geen zwans. Stadhuis en Opera bevinden zich voorlopig in 't zelfde gebouw, ze noemen dat "de STOPERA" nou, nou! Langs de Amstel kom je van alles tegen. 'n Jonge man, langs 't water gelegen, bleef onverschillig voor de charmes van 'n oude straatmadelief! Terwijl zij haar rok alsmaar hoger hief, bleef hij maar turen naar de boten. Ze is toen in 'n Franse kolère geschoten en smeet haar vest in 't water met ne slag, hij deed of hij niks zag. Hoe 't verder afliep weet ik niet, één ding is zeker, zo is 't echt waar geschied! 't Standbeeld van Van Gogh kwam plots opdagen, hij zag er properder uit dan d'hippies die op de banken lagen. De bloemenmarkt was prachtig, met al die kleuren, schilderachtig. Er lagen hele hopen bloemen die men niet meer kon verkopen. We hebben daar ne grabbel in gedaan en boden ze de thuisblijvers aan. 't Joods museum, ondergebracht in 'n oude synagoge, heeft ons héél diep bewogen. We zagen foto's van mensen die werden weggevoerd, we lazen hun brieven, erg ontroerd. We gaan nu naar 't Begijnhof toe de laatste non verdween in 1971, ze was 't moe. We hebben de gids 'n hele tijd niet meer gezien, zat er toch nog eentje misschien? Intussen deden wij 'n goed werk, · we brandden 'n kaars, in d'een of d'ander kerk~ Eindelijk'n paar uurtjes vrij, we houden direkt 'n smulpartij. Pannekoeken zijn ze niet, dus maar appeltaart maar volgens de ober zijn de aardbeien hier erg vermaard. Als 't stuk bijna op is, vraagt Marie-Thérèse: "Mag ik verwisselen voor appel taart, 'k ben niet ·voor Fraise!" We hebben ons elk nog 'n driedubbele pint besteld~ " Die Belgen, die Belgen!" zuchtte hij versteld . Op 't laatst liepen we nog bijna verloren, waar stond toch die toren? Natuurlijk vlak achter onze rug, eindelijk vonden we de groe~ terug. Iedereen heeft zich aangemeld maar ••• voor alle zekerheid, toch nog eens geteld. We verlaten Amsterd~m ~ot ons aller spijt, daar staat de bus, die ons naar Antwerpen rijdt. Hier gaan we eens lekker eten. 't Is al negen uur, we zijn de tijd vergeten.

•.


45

REUZE DENK-EN PUZZELWEDSTRIJD 0 0 0 000 0 00 00000000 000000000000

Op de eerste plaats ziehier de juiste oplossing

"

van opgave nr0 3: 1) a) luis,vijg b) vis c) lat,plank,stok d) hond e) wezel f) job,luis g) ezel h) bliksem,wind i) pauw,gieter j) vod,vaatcbek 2) a) beide uurwerken duiden hetzelfde uur aan na 2 àagen, 6 uur en 30 minuten. b) het is dan 21 uur, 47 minuten en 30 seconden. 3) de te zoeken figuur was een parellellogram ( zie tekening)

4) rrondhanronika - gitaar 5) Lier - Ieper Schiftingsvraag: na 33 minuten -werd het eerste doelpunt gescoord in de finalewedstrijd van het Europees l<:ampioenschap voetbal. .

r.e uitslag, rekening houdende met de juiste oplossing van de schiftingsvraag en de voorlopige rangschikking half-weg zijn de volgende: Uitslag

• ;.

1) Familie I:.ehandschutter Familie Blijkers Roobaert Jozef r.e Groote Jean Familie r.errol 6) Familie Van Pevenage 7) Sanders Peter 8) Demartin Daniël 9) Familie I:.efranc

Rangschikking 40 ptn (36') 40 ptn (16') 40 ptn (69') 40 ptn (- ) 40 ptn (- ) '.19ptn(38 1 ) ~"39 ptn ( 18 1 ) 30 ptn (26 1 ) 29 ptn .(18')

1) 4) 5)

6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13)

r.e Groote Jean Familie I:.errol Foobaert Jozef Familie I:.ehandschutter Sanders Peter Familie Blijkers I:.emartin Daniël Familie I:.efranc Provoost Steven Oosterbaan M.Louise Familie Hofm:ms Lefever Rene Familie Van Pevenage

140 140 140 139 1J6 132 129 128 100 99 97 50 39

ptn ptn ptn ptn ptn ptn ptn ptn ptn ptn ptn 'p tn ptn

Iets te laat maar tOch nog opgenaren in de uitslag was Steven Provoost net 40 ptn ( - ) die in de rangschikking öp 140 ~ kant _ . _ __ zoals U ziet is het ditmaal de familie Dehandschutter die winnaar is van het boek. En dan nu het vakanti ewerk of in.a.w de vijf vragen van opgave 4: 1) geef de onderstaande schijngestalten va,n de maan hun juiste naam:


46

a

c

b

e

d

f

g

0

•()000

1 nieuwe ffi3.ail e.. 2 wassende naan 3 eerste kwartier fiY 4 volle maan (X.. 5 afnerrende maan 6 laatste kwartier C 2)

h

"

welk getal is het volgende in de rij? (om alle verwarring te voorkomen geef de berekeningswijze erbij) 4

3

5

2

1

5

36

64

?

3) welk goed Nederlands woord van 4 letters vornrt met de gegeven 4 letters telkens een

nieuw goed Neder lands w:>0rd van 5 letters? a)

W ft:~E_A/

b)

H B .·...

G

K L N

p

4) a) welke puntwaa.n:le hebben de roze , groene , zwarte , rode , bruine , gele en blauwe b:ll in het snookerspel? b) hoeveel punten kan rren maximaal maken in een serie bij het snookeren? ( iedere b:ll heeft een puntwaarde van 1 t/m 7 ptmten )

( dit zijn de officiële picto-

5)

~'·~

a.

~- -~·

.~

~·.·

l~ ·

Schiftingsvraag: welke is de gemiddelde snelheid van de winnaar van de Grote Prijs Eé.dy Merckx die gereden wordt op zondag 4 september?

:re oplossingen worden verwacht ten laatste zaterdag 3 september op het bekende adres: Lot - Geerooms Kerkstraa.t 2 1660 Lot

Veel succes Lot Lucien


•* •

*

evallen

/


3

l

0 T G E V A L L E N

Nr. 121

S E P T E MB E R - 0 K T 0 B E R

1 9 8 8

---------------------------------- ~---------

Verantwoordelijke ui tgever: Jan Vandendriessche, Walravensstraat 139, Lot. Redaktieleden : Jan Blijkers, Jos Blijkers, Frederik De Wilde, Lucien Lot, Roland Lot, Jan Vandendriessche, Theo Velleman, Willy Demo! en Edward Verhoeven. 250 Fr. rechtstreeks betalen aan de straatverantwoordelijke of te ABONNEMENTEN storten op nr. 833-3441091-80 van LOTGEVALLEN, Kerkstraat 33 te 1660 Lot. Laatste nummer voor code 9: zie achteraan op de rode kaft.

----------------------------------------------------------------------------------INHOUD Editoriaal Aktiviteitenkalender Burgerlijke stand Wist je dat Mensen van bij ons Het jeugdvoetbaltornooi Budo Lot Pietje Puit Zoekpla2tjes Body building in het A.C.R. Wist je dat Humor Milac nieuws Hurr.'Jr Westouter Chiro Eureka & Fantomas nieuws Legendari sche Heiligen K. W.B. nzar Stanzach K.W.B. -nieuws Jaarmarkt '88 Het Linnen Venster Een lottenaar de wereld rond Turnen bij Levet-Scone Fanfare "Eendracht maakt macht" Eureka leeft K.A.V. viert zijn 60 -jarig bestaan Uit de vergeethoek Brrrr •.•• spinnen Reuze denk- en puzzelwedstrijd

3 4 5-6 6-7 7

8-11 12-14 15 16-17 18 19-20 20 20 21-23 23 24

25 26-30 31-32 32 33-34 34 35-38 39 40-41 42 l~3-44

44

45-48 49-50

MI•IOACHT - ZEKER LEZEN - UITERMATE BELANGRIJK - NIET VERGETEN - ALLEN DAARHEEN - De informatie voor de aktiviteitenkalender vanwege Het Linnen Venster kwam ons te laat toe. Gelukkig hadden we nog een beetje plaats op pag 34.


4

IE DJC TO JRJCAA JL Allu komt we.vi -0til.a.a.11 . <.11 zijn oude. plooi. de. va.ka.nt:iviou ..U voo1r.b.<..j. He..t vvi-0chljMe.l he..e.6t we.e.Jt. aaJr.d.lg wat ve.1tke.vi-0-0lac.hto66e.1r.-0 gemaakt e.11 zijn deel aan ontgooc.he.Ungen na.gelaten. He..t ge..f.d ..U op, de. .l~.le. ..U vooJtb..i..j, we.vi ..U da.tpt de da.ge.UjkJ.ie. J.ileuJr., ma.all ••• we hebben het ge.ha.dl Ve. gJr.Mmach..i..e.ntju z..i..jn. we.e.'1. ove.Jta.l b1. gang guchote.n, ze mouten vlug gebku.lk · maken van hel. weÁ.n...i..ge. ~oo.le. weeJt, wa.ri;t de. J.ichone. "pe.loeze." wa.-0 ..i..ntu..Me.n he.le.mlxaf. vVc.Wi.ldvid • .ln m..i..jn jonge. tijd hadden ze thu...U:i ook zo'n "pe.loe.ze.", 06 gJr.Mve..f.dje., maaJr. dat he.ette. toe.n "den bUjk". Ik hvi..i.nne.Jr. mi.j n.le.t dat w.lj dtuvt ooft p1r.oble.me.n mee ha.dde.11. M..i..jn. va.dvi hield dat kOll.t me..t de J.i.i.h.ke.l. La.telt z..i..jn de. ma.c.h..i..e.ntju ge.komen op .twee. w..i..e.ltju en met een 1r.0Ue.tje. aan, d.le. je i.n he..t zweet uw-0 a.a.n-0c.hljM moe.J.it Jtate.le.n.d voOJr.tduwe.n. He..t g..i..ng wat 1r.a.ppek en he..t 1r.uuUaat GOO.J.i moo..i..e.1r. ge.Ujk, maalt. je vviloo1r. da.n we.vi tijd met het ..6c.hoonmak.e.n van dat :tu.i.g en wee all.> de. mUJ.ie.n bot wvr.de.n! Het ..U c.oo.a.Jt. dat we toen niet een maand, 06 zel6.6 geen ve.vitie.n da.gen vvi weg me..t va.ka.nt:ie. mouten • •• Ja, Vt ..U veel ve1r.a.ndvid -0.ln.cl6d..i.e11, nie..t alle.en op ge.b..i..e.d va.n g'1.Mrna.c.hle.ntju en "pe.toe.zen"! A.f..-0 .i.h. dtuvt mout oveJt be.g..i..nne.n, ..i..h. had -Ota6 vooJt m..i..nJ.i.te.M tien edäoJr...i.a.le.n! E1r. GOO.J.i toen bi..jvoo1r.beeld nog geen telev..U..i..e en zet6-0 geen 1r.a.d.lo! He..t ee1r.-0te tout.el dat .lk thui...-6 he.b ge.weten, ~ een "poJ.ite. à. galè.ne" me..t ..i..n.d.lvi..du.ete "éc.outeuJr.-0 11 • Je mout de. ze.n.dvi zoek.en len Vt t<Wte.n Vt ma.alt een paalt) doolt met een -0001r.t .ljz<Vt..d1r.a.a.dje. op een z..i..iveJr..i.g -0te.entje. te k.1r.M.-6e.n ••• Geen meM van de. luUd..i.ge. genVtati.e di..e z.lc.h nog zo.letJ.i ka.n. voo1r.J.i.te.Ue.n! l.tu-O-Oen haak.ju gezegd, m.ljn va.dvi ~ de. allvte.VtJ.ite. 1r.a.d.lo-onvrae.pe.1r. van de K.V .R.O 06 Ka.thoUe.ke. V.laam.6e. Ra.d..i.o OmJtoe.p en eJr. ..u ·zel6-0 ee.M een dame vviUe.6d gewo1r.de.n op z..i..jn U;.em!) Noc.h:t.a.n.6, we. wa1r.e11 toen he.el fi,i.vi en he.el ge.lukfûg met onze "voo1r.ui..tga.ng" -dat ka.n i.k je vvize.kvie.n. Ma.aJt·wat we toen hadden en nu niet mevi hebben, dat t<Wte.n ZOMERS! Zome1r.-0 me.Men me..t vvizengen.de häte, je kon je. op het mi..dda.gUUJt nie..t builen ~~n zon.dvi -Otlt.ohoe.d op je kop. ZomviJ.i ·met zwvr.men gonzen.de. .i.Me.kte.n van alle vOll.me.n, k.leuJr. en g1r.ootte.. En 61r.ui..t waaJLva.n he.t J.iap langJ.i je. vi.119e.1t-0 lek.te.. Ell. t<Wten toen -0001tte.n p1r.ui..me.n, a.ppe.l6 en pe.11.e.n d.le. nu e.e.nvoud..i.g niet me.vi butaan. Ve. me.Men klagen nu van een vUeg .ln hu...U:i 06 een. we.-6pe.nnut ondeJt de dakgoot. Ma.alt toen v.le.le.n de vUe.ge.n bt on.ze pa.p tVtw.ljl we aan het eten t<Wte.n lpa.p, ook weeJr. zo.le.U dat .6c.hlvr. niet mevi be.J.itaat. He.e.1r.l.ljke. "bloempap" 06 ha.ve.1r.moutpap 06 gewoon me..lk me..t rntL6t~l­ le.n i.n ge.weekt en b1r.u.l11e. -0u.lkvil. En a.l6 je op de mcvc.kt la.ng-0 de kir.amen Uep me..t -0u.lk.e1r.goe.d-, ge.bak 06 Muit, da.n mout je le.ttviUjk. doOJt. een wolk van we.-6pe.n ••• Maalt mi.jn pil.aatje. wo1r.dt t.e lang z..i.e .<..k. We. zutle.n maalt hopen op een moo.<..~.he.1r.6-0t, een plezante. jaa.Jtma.Jtkt en ••. dat de. w.ln:t.Vt zo laat moge.Ujk. komt. F.Ve. Wi..f.de.


september

oktober

november · december .

septed>er 16-9: CHALET: Kaartavond om 20 uur. Org: K.W.B. •' 18-9: SPORTHAL ZUUN: Judokampioenschap Vlaams Brabant vanaf 10 uur. LOT: Startdag Chiro (uitgebreide informatie op pag 25) 20-9: BEERSEL: Jaarmarkt GEMEENTESCHOOL: 1ste les van een reeks van 10 (telkens op dinsdag) over ~elfverdediging .om 20 uur. Org: Budo Lot. 23-9: BLOKBOS: Opening van de kunsttentoonstelling en boekenbeurs door Dhr Casaer om 20 uur. Gastspreker is Maurits Nevens. Muzikale omlijsting bij de vernissage door de Koninlijke fanfare "Eendr_a cht maakt macht 11 • 24-9: LOT: Jaarmarkt (uitgebreide informatie op pag 33 en 34) DE MEENT: Komma + Clouseau om 20 uur. Org: Vernieuwing 27-9: KLOOSTER: Voel je thuis in je lichaam. 1ste samenkomst rond het thema "grond onder onze voeten~' van 20 tot 22 uur. Org: K. A.V. oktober 1-10: KERK: Afscheidsmis van E.H. Mostinckx om 19 uur. 4-10: KLOOSTER: 2de samenkomst rond het thema "ademen: onze levensbron" van 20 tot 22 uur. Org K.A. V. 5-10: GEMEENTESCHOOL: Open deur dag rond judo en zelfverdediging vanaf 19.JO uur. 7-10: DE MEENT: Bal van de burgemeester om 20 uur . 9-10: ·'. LOT: Gemeenteraadsverkiezingen. 11-10: KLOOSTER: 3de samenkomst rond het thema "al onze zinnen open" van 20 tot 22 uur. Org: K.A.V~ 14/15/16/ 10: LOT: 20-jarig bestaan van de jongens Chiro Eureka. 18-10: KLOOSTER: 4 de samenkomst rond het the.ma "een spier kan niet altijd gespannen staan" van 20 tot 22 uur. Org: K.A.V.

21-10: CHALET: Kaartavond om 20 uur. Org: K.W.B. 25-10: KLOOSTER: 5de samenkomst rond het thema "expressief bewegen - kreatief leven" van 20 tot 22 uur. Org K.A.V.


6

november 5-11: K.A.V viert zijn 60-jarig bestaan. ALCAZAR: Jaarlijkse pensenkermis vanaf 17 uur. Org: Levet-Scone. 6-11: ALCAZAR: Jaarlij kse pensenkermis vanaf 12 uur. Org: . Levet-Scone. 7-11: Alcazar: Jaarlijkse pensenkermis vana f 17 uur. Org: Levet-Scone. 9-11: KLOOSTER : Samenrapen en nie t e n van Lotgevallen 122 om 18. 30 uur . 13-11: BLOKBOS: Pr ovinciaal jeugdsoli stentornooi . Org: Koninklijke fanfare "Eendracht maakt macht " 18-11: CHALET: Kaartavond om 20 uur. Org: K.W.B 19-11: ALCAZAR: Japanse avonden om 18 uur. Drg: Budo Lot KERK: Opluisteren H.Mis ter gelegenheid van het St ceciliafeest om 19 uur. Org: Koninklijke fanfare "Eendracht maak~ macht" 20-11: ALCAZAR: Japanse avonden vanaf 12 uur. Org: Budo lot. 26-11: ALCAZAR: "Schat, je bent een schat" van Paul Coppens om 20 uur. Org: Lustig en vrij" 27-11 : ALCAZAR: "Schat, je bent een schat" van Paul Coppens om 19 uur. Org: "Lustig en vrij" december .1. 3-12: ONZE KRING: Sint Niklaasfeest om 15 uur. Org: B.G.J . G. 18-12: PAVILJOEN: Winterconcert. Org: Koninklijke fanfare "Eendracht maakt macht". 1

-GEBOORTEN J0/06/88 PALOMBO

N~co.ia..&, zoon van BevU.:to en van V'HERVE SovU.a van de BMgeMe...&teenweg 102 76/06/88 SENTS Nadia en JenvU.6M, doch;t;eJui va.n JACQUES V~nc..lanne u-i..:t de

tM.lollp.6e...&tJiaat 59 29/06/88 VECOSTER Sa!ta.h, doch:tvr. van Johan en van 1VE Ch!t..i.6üane van op de KMkho6.6t!Laat 93-95 01/07/88 VONNERS Nicof.a.6, zoon van Jea.n-Loui-6 en va.n VAN LOO Anne u-i..:t de Sal.>hoek 16 · 27/07/88 MOSSELMANS Maa.Jtten, zoon van E:t<.enne en van VAN HOUVT 1ngllid u-i..:t de Got..ttl.>toWAJVt.6.6tJiaat 16 29/07/88 VANVENBOSCH Jente, zoon van Guy en van CEULEERS Chll~tei u-i..:t de

VondeJLvetcUtJLa.a.:t 2 · 05/08/88 VANVEN HOOF Fien, doc.htvl van Hugo en van GEEROMS Magda u-i..:t de KMk.6tJiaat 8 16/08/88

MOITE Bob·, zoon van EJti.h. en van VIRKX Hilda uit de Kellk/.it!La.a.:t 10

'


1

.HUWELIJKEN 03/09/88 HOLLEMANS He.1tma.n (Zenne.1.>tlLaa.t 85) en JASPERS Ro~e (Bultchtla.a.n IJ - L.lndenJ 08-10-88 VE BAST Jo.& (Kvik4tltaa.t 11) en VANVERRUSTEN Mall.tóte lRbtk S.P.LJ

OVERLIJD-ENS 26/06/88 FREVERZCKX Ro~e, echtgenote. van Pint At.bVLt geb. . 09/01/1925 Kvr.lz..&Vtaa.t 9 11/01/88 ELSHOUCHT Ma!Lie Et.l6abe.:th, weduwe van Huygh Joze~ geb. 30/ 05/1902 two~p.6e4tltaa.t 114 11/01/99 SPOELVERS Philomène, weduwe van Va.ndendJti~che Albvr.t geb. 07/01/1911 • Huy.611Wt6laan 3 24/07/88 VERHASSELT Joanna, weduwe van WIJNS Jo~.l.6 geb. 03/03/1903 F~. Wa.l.tav~~ 69 06/08/88 VANVERLINVEN FIUln-6, echtgenote. van Gh.q~el.& MáJtie Lou.L6e geb. 01/10/1934 tMOJLp.be.1.>tlLaa.t 106 06/08/88 STRUELENS Anna. Ca:lluvr..lna., we.du.we va.n 8JL~t Nuto~ geb. 01/12/1902 Roo.& dVt Koningin in Buiz.i.ngen 13/08/88 PEETROONS HendJt.<.k, ec.h:t.genoot va,n Ghy~el.& Anna. geb. 14/12/1922 two~p-0e.1.>t1Laa.t 187 16/08/88 VAN MEULVER Fe.ii.x. geb. 13/10/1904 Svr.moM.t!Laa.t 43

Wl·ST JE DAT - Mijnheer Pastoor op 1 oktober na meer dan 20 jaren trouwe dienst afscheid neemt van Lot en vanaf dan zal kunnen genieten van een welverdiende rust. - Lekkerland naar Lot komt. Pierre Geeroms z'n buren heeft uitgenodigd ter gelegenheid van z'n zeventigste verjaardag. Bedankt Pierre! 't Was fijn. Renaat op 26 september vijftig kaarsjes mag uitblazen. Hartelijk proficiat, en nog vele jaren. - Het al sedert 400 jaar niet meer geregend heeft in de Desierto de Atamaca in Chili. Dat is dan van het goede echt teveel. - Wie graag meegaat naar de Thuisfrontdag van Milac op 23 oktober in de Zandloper te Wenwnel best onmiddelijk kontakt opneemt met de redaktie. - Tijdens de nacht van 24 op 25 september terug gegrepen naar het oude vertrouwde winteruur.


"

8

VAN

DU 0 NJ

IJ!rCQUt 5 TlrV/rNO •·

Vele jaren was het geleden dat we deze geboren Lottenaar ·nog ontmoet hadden. Volgens hij ons thans vertelde, dateerde deze kennismaking van 1 mei 1965. Toen werd hij tijdens een indrukmakende plechtigheid in de Lotse kerk priester gewijd. Sindsdien r aalcten we zijn spoor bijster. Tot onlangs bij gel egenheid van het gouden jubil eum van het paar Pauwels-Foubert uit Terlaak. Wij hebben hem zopas een bezoek gebracht in het Henegouwe Blandain, de laatste a:f'rit voor we Frarikrijk zouden binnen rijden richting Rijsel-Lille. De home Don Bosco is een oud maar zeer ruim gebouwencomplex. Niemand aan de receptie. Jongens groeten ons ~n lopen de gangen door·, de trap op, naar buiten... Ja, iedereen had Jacques nog zopas gezien maar een bezige bij blijft ook nooit op dezelfde bloem zitten. lfo komt hij schalks~achend de trap af. "Ge zult zeker we 1 goe s_; ting op een pintje hebben?" begroet hij ons. !'Kom maar mee naar de keuken!" Daar heeft ~ij ons zijn levensverhaal verteld. Het bruist er van jong leven. Om"de haverklap komen de jongens hëm vinden: "Je peux avoir la clef svp?", "Il me dema11de si je peux lui donner un coup de main!" Ongedwongen, beleefd, korrekt en steeds gemoedelijk en joviaal gaan ze met mekaar om. We voelden onmiddellijk de huiselijke sfeer va11 dit jongenstehuis aan. We wilden toch eerst eens teruggrijpen naar zijn afkomst en zijn jeugdjaren. "Mijn vader komt uit de streek van Udine in Noord-Italië, de armste streek van ' t lend. Hij kwam uit een groot en arm gezin. Zoals zoveel andere jongeren hem hadden voorgedaan, trok hij in 1946 als 17-jarige alleen weg, op zoek naar een betere toekomst. Hij kwam in Frankrijk terecht in het industriebekken v?..ri Longvzy-, l ater naa r l uik en dan naar La..~en waar hij in een cementfabriek werkte. Een broer trok naar Iuon, een a11der e naar Argentinië. Zijn ouders heeft hij niet meer teruggezien omdat hij er de middelen niet ·toe had. Alhoewel katholiek van huis uit werd hij strijdend socialist en zelfs komnrunist uit idealisme en sociale bewogenheid. Reeds als 15-16 jarige durfde hij de konfrontatie aan met ouderen o.a. over de sociale problemen in het land! In België is hij opnieuw katholiek geworden. Hier heeft hij de stichters van de K. A.J. gekend waaronder Cardijn, Fernand Thonnet, Garcet enz. en werd zeer aktief in het Franstalige A. C.V.; hij was een overtuigd s_y ndikalist." "Op dertigjarige leeftijd heeft hij moeder leren kennen die t waalf jarJ' jonger was en afkomstig van Tubize. In 1934 kocht hij het huis op Kesterbeek waar we al tijd blij-ven wonen zijn." "Wij kennen wel je zuster I·larieke, en natuurlijk grote broer Iucien, gehuwd met Marguerite, die in de Kloosterstraat woont, maar verder weten we 't niet! " "Er werden vijf kinderen geboren in een tijdspanne van zes jaar.. De oudste was 1.fonique. Zij had een zwakke gezondheid en is overleden in ' 46, ze was maar 14! jaar! Ik zal 't nooit vergeten dat onze buurvrouw Bertha Vellemans dikwijls een snede vtit brood kwam brengen om haar te versterken. En zeggen dat wij er nog jaloers om waren! De tweede was Iucien, dan kwam Marieke. De volgende was Bernadette die kloosterlinge werd in Jolimont en ik ben de jongste, geboren in 1937. We hadden het niet breed hoor thuis en de boterhammen waren geteld. Moeder heeft altijd goed moeten plannen en berekenen om rond te komen . We kregen thuis ook een strenge opvoeding. Vöör vader naar 't werk trok, kreeg elkeen een opdxacht die 's avonds moest geklaard zijn of 't zat er scheef!" Jacques is niet te stoppen als hij over zijn ouders vertelt. Hij heeft


M!N)tN

''

DU 0 H)

9

,e.e;n grote bewondering- voor hen: zij vader om :r,ijn doorzicht, verstand, zijn veelzijdige ontwikkeling, zijn vastberadenheid en durf overal zijn overtuiging te verkondigen aan ge lijk wie; zijn moeder om haar gemoedelijkheid, haar zachtheid, haar zorgzaamheid. "De mensen in Lot zullen zich natuurli,jk af'vragen waarom ik mijn latere studies en vorming in het Frans heb gedaan. Mijn groottante was afkomstig van Tubize zoals mijn moeder, en werkte in het zieke:nhuis van Jolimont. Als er iemand in de :familie ziek werd, werden wij altijd daar verpleegd. De aalmoezenier aldaar kende ons dus, zocht kontakt op met vader en heeft verder het nodige gedaan om voor mij een school te zoeken. 7.ijn keuze was het college van St Pieters- Woluwe waar ik de Grieks- la.tijnse volgde. We zijn in een taal~mengd gezin groot.g-ebracht . Moeder S'Prak het Vlaams van lot en Frans; vader moeilijk Frans en als hij goedge·luimd was ook I taliaans!" "Hoe kwam de gedachte om priester te worden in U op?" "Wel, heel gewoon. Vaders sociale inborst en strijd voor de werkman en moeders hulpvaardieheid en-.hun begeleiding in onze godsdienstbeleving heeft denkelijk bij mij die gedachte doen ontwaken! Ook het godsdienstonderricht in de Lotse gemeenteschool heeft ertoe bijgedragen. Trouwens ik heb achteraf onderv onden dat we in lot een zeer degelijk onderwijs genoten hadden! Op mijn 14 jaar heb ik dan thuis gezegd dat ik priester wou woxden, dat was voor mi j vanzelfsprekend" "In 1955 heb Llt mijn priestersstudie aangevat, hier ter plaats in Bla.l'ld.ain .Ja, hier heeft moeder mij ' afgeleverd' aan het noviciaat. llat een toeval dat ik hier nu opnieuw ben terecht ge.lc9men ! lfa korte tijd ver huisde het noviciaat naar Vielsalm. lfa twee jaar heb ik mijn studies filosofie vexdergezet in het Nederlands in Broot]ijgaarci.an. Omdat ik dacht leraar te woxden trok ik naar Teuven om germanist te worden. Ha de kandidaturen onderbra.1\: ik de studies om theologie te studeren in voorbereidins van mijn priesterschap. Zoals gezegtl wexd ik in 1965 in lot gewijd en vervolgde dan no:1' twee jaar de licenties. Ik werd dan aangeduid voor het college van St I.ambrechts~Toluwe waar ik mezelf' meer bekwaam achtte als ekonoom dan als leraar. Ook het :feit dat de~e school vooral bezocht werd door een elite5('oep van rijke en welstellende mensen botste met mijn eigen levenservari.n,'! thuis en voelde ;_~i: er mij niet op mijn plaat s ." "In 1974 hP.b ik dan samen met mij n oud- leraar en een jong en sociaalvoelénd priester een tehuis voor migranten gestj.cht in Schaarbeek. Dit experiment is echter nil?.-t :3'~ '3 1_ ,,_·-i.:rl en n···. '.: :.;::;'() j ,v·r!'.' 'n::;1.oten we ermee te stoppen. Toen heb ik wel een moeilijke tijd meegemaalct en wist niet meer welke kant uit te gaan. lk heb me dan laten overtuigen naar :Blandain te komen. Ik kwam hier terecht in een groep van 1B jo~­ geren tussen 12 en 19 jaar, moeilijke lc:>..rakters, 'k zef-r u Tflaa:I' dat, 't was ha:rd.! 'k Moest voor a.lles en no.,. wat instaan, zeven drt.gen op zeven, mensen toch! Maar ik heb volgehouden en omwille van die moeilijkheden ben ik van deze j ongens gaan houden, en ik ben hier nu toch al 12 jaar werkzaam !" jongelingen worden hier opgevangen .Jacques?" - "We ;t,tot eind 1986 hebben we gewerkt met de dienst .Je'-'._~bescherming die toch 2/3 van de kinderen stuurde. Sindsdien werlcen we prive. De bevolking blijft · o~eveer gelijk : het zijn alle jongens uit probleemgezinnen. Tot onlangs was de school .~evestigd in hetzel:fde eebouw. Wij vonden het niet ideaal om school en opvangtehuis in hetzelfde complex te hebben • De s:feer is nu opener en meer ontspannen, minder schools. Dat heeft een veel ~stiger invloed op de j ongens. De jeugdbescherming verplichtte ons ook de door hen geplaatste jongens gescheiden te houden van de andere. We moesten ook eelijk wie aannemen. Daarbij kWamen dan de problemen van sociale wetgeving en he t ~eit dat de kinderen gedurig gekon:f'ronteerd werden met tal van verschillende opvoeders. Het was juist onze bedoeling deze onstandvastige jongeren een stabiele en vertrouwde thuis te bezorgen. Daarom hebben wij het initiatief genomen privé verder te werken. Dat betekent natuurlijk ook dat we veel subsidies moeten missen maar dit lukt ons nu al 4 jaar. Dal1k zij allerlei giften ·en schenkingen kunnen we toch het hoofd boven water houden. Zolang subsidiëring ons niet hindert in onze manier van werken en opvoeden, zullen we dit aanvaarden. Maar als priesters hebben wij onze specifieke visie over opvoedin~ en aanpak van jongeren en daar willen wij getrouw aan blijven." "~-Te llce

"Hoeveel medewerkers heb ,je?"


1

o.

MtH)tN VAN ~ Ü ON)

"We Zl.Jn thans met 5 Salesianen, een opvoeder die vooral de werken organiseert en een opvoedster voor de jongsten. We hebben nu een groep van een 50-tal jongeren. Dat kunnen ·we goed aan en de jongeren voelen er zich niet als een nummer. 11 "Welke l eeftijd hebben ze?" "Wij vangen ze op vanaf 6 jaar. Vroeger ver!)lichtte Jeugdbescherming ons om ze op 21 jaar weg te zenden. Nu wordt deze grens wel overschreden. We geven hen de tijd hun studies te beëindigen en ze kr ijgen de kans hun beroepsl even te starten. De meeste lopen s chool in Blandain of :t.ioeskroen. Wij zorgen zelf voor vervoer zodat ze ongeveer samen vertrekken en ook rond hetzelfde tijdstip thuiskomen." "Hebben deze jongeren nog kontakt met hun familie ?" "Ja, behoudens onmoge lijkheid verplichten we hen om de 14 dagen naar huis te gaan. Ze mogen ook elk weekend naar huis. Sindskor t moeten ze ook een deel van hun va.~a~tie thuis doorbrengen. ile trachten aldus te vermijden dat er een totale verv.reemd.ing zou optreden. Ook de ouders mogen op bezoek ~omen maar omdat we de jongens zelf thuis brengen op vrijdagavond en terughalen op zondagavond gebeurt dit zelden. Tweederden ven onze gasten zijn Fransen. In Frankrijk zijn veel minder aangepaste instellingen." "Hoe ~eraak je aan geldmiddelen?" 11 We vragen voor elke ;jongere een geldelijke bijdrage van 4 500F per maand; maar aa.ng-ezien het mar ginal e gevallen betreft krijgen we al die bedragen niet op onze r ekening. ~e werken natuurlijk met arme gezinnen en dat moeten we er maar bij nemen. We krij gen veel giften. Dank zij ons bescheiden foldertje blijven we kontakt houden met de streek en d.e vele mensen die ons steunen. Deze home V.'3.S i n de jaren 60 het enige tehuis van de heJ.e regio en verwierf aldus grote beken~heid. De Salesianen hadden ook een eoede naam dank zij o. a . bun speel"9leinen in de Borinaee. Verschillend.e mensen beden.~en ons in hun testament. Korte tijd nadat we privé werkten, hebben we aldus heel wat fondsen ontvan~n , ook van personen die we helemaal niet kenden. Voor ons was dat een teken dat we de ROe<"le werr zijn ingeslagen. We organiseren ook tweemaal per jaar een eetfestijn. 'kkend is ook onze appelsienenaktie. Zo hebben we met de hulp van een honderdtal v:rijwillieers 24000k8' 8,1>pelsienen verkocht op één weekend ! Het bracht 600 OOOF op! Prachtiff is dat!" "1fo willen de kinderen vooral een goede opvoeding ffeven en willen door ons voorbee ld een aanS!)oring ertoe zijn. Wij houden eeen pr eken om hen te bekeren. Omdat we zelf reliip.eusen zijn, vragen we wel dat ze deelnemen aan de godsdiens t i ge praktijken van het huis en er eerbied voor betonen. Wij ma.~en ons wel niet te veel illusies over het blijvend resultaat van onze inzet want bij de terugkeer in hun milieu gaat voorzeker vee l op in rook." "Th: denk wel d~. t onze levenswijze een bli j vende indruk zal nab.ten. De meesten willen later nog eens terugkeren omdat ze hier een schone tijd beleefd hebben. We hopen toch dat we dank zij ons werk, verhinderen zullen dat verwaarloosde jongeren nog dieper zonden wegzakken in de maatschappij van vandaag'. We doen wat we kunnen zowel op opvoedkundig als op godsdienst:i.g vlak en zijn ook overtuigd dat we het moeten blijven doen! ' 1 " Is de home Don Bosco a ls een eiland in Blandain?" "Oh nee, wij hebben vee l kontakt zowel met de parochie als met het dorp . Er is een vrouwenkor.iitee opgericht om hier om de 14 dagen voor het onderhoud te zorgen. Er zijn vrouwen die elke woensdagnamidd.ae komen naaien. Blke zondag komt er om beur t een familie het eten klaarmaken. He noemen ze "les empois ormeurs de dima.nche" . ·:f:i.j zelf, de jongens en die fa.rnilie gaan dan samen aan ta.f'e 1, gezellig is dat !" "' s Woensdaesnamiddags zwermen ze uit: een groep naar het zwembad, een andere groep naar de repetitie van de fanfare, a~deren gaan voet ballen of doen aan j udo. Eet gebeurt wel eens dat sommige mensen onze jongens verdenken van een of andere diefstal. Er zijn natuurlijk ook personen die ons werk niet genegen zijn. Daar moeten we mee leven, dàt is geen erg." "We zien je zo wei nig in lot!" "Och, ik ben een vreemde geword.en voor de I..ottenaars, de meeste mensen

~


t

JACQUf 5

T~Vlf

NO

11

kennen me helemaal niet omdat ik sinds miJn 12 jaar weg ben. Ik was dan ook aangenaam verrast dat de mensen een zo grote som van 77 000 F hebben verzameld, waarvoor ik hen van harte wil bedanken. Het was ongelooflijk! " 11

Ben je lot vergeten?"

"Oh nee, ik ?.iOU zo heel graag nog e ens mijn klasgenoten van het ze sde leerjaar terugzien en de onderwijzers die nog leven. Welke namen springen mi j nog te binnen? Iuc Langhendries, jammer van zijn zo vroeg heenffaan, François De Gr eef, Paul Blijweert, Frans Michiels. Wie nog? lfoe niet lan~ geleden heb ik de gehandikapte Jean Rogiers no~ teruggezien, die man is nog niets veranderd sinds mijn kinderj aren, en Iuc Hollemans die zo s choon kon zingen, onderpastoor Curia.s, Robert Chevrolet·en de gebroeders Meert. Och zeg, en in de carré , daar woonde ne vent die zich zo kwaad kon maken, we noemden hem Rava.cholle, mens toch. En mijn fameuze broer Lucien dan, ja jongens, die heeft me nogal de duvel aangedaan! H.ij was ouder en struiser dan ik en ik moest hem gehoorzamen he! Hij gaf gemakkellijk geld uit en ik was spaarzaam. Lucien kwam dan bij mij al eens 100F lenen. Ik durfde dat natuurlijk niet weieeren. Hij moest beloven het me volgende week terug te geven. Maar ' t gebeurde niet. Heel voorzichtig maakte ik dan met hem een akkoord: als ge ' t me morgen we ergeeft, moet ge me maar BOF. Beloofd zei hij . ::Ilrl zo ging dat spelletje door en kreeg ik helemaal niets terue,! En me pesten als we na.ar school gingen. 1k Zal alles maar ni et vertellen, ' k wil hem nog wat spa.ren, den deugniet! " "Lottenaars van buiten de gemeente noemen wij onze buitenlanders!" "Ja? maar ik ben Belg en voel me Belg . In Blanda.in zee~n ze dat ik Italiaan ben en de Vlamingen zeggen dat ik een Haal ben!" ''No{S kontakt met uw 'vaderland' Italië?" "We hebben er nog twee neven wonen, waarvan één parochiepriester. Tot vier jaar· geleden is vader er nog teruggekeerd.. " "Geen heimwee?" "Wel, ik kan het niet goed uitdrukken, maar als ik naar Zuid-Frankrijk ga, dan voel ik me daar wel thuis. Als elfjarige ben ik voor het eers t met thuis naar Itali ë e erei sd. De f~~ilie alda~.r is ons op een kar komen ophalen en terugbrengen, en met een .beestenwaeen reden we toen naar Venetië. ?.r he<:?rste daar na de oorlog ,isrote verwarri!lf' en armoede. Wel, ik voelde me er zo goed à.at ik weende toen we na.ar :Belg ië moesten terugkeren!" "Ik kom nog regelmatig naar Lot, maar dan na.a:r mijn ouders op lCesterbeek. liet doet me deugd en ik heb het nodig. Ik denk dat ook onze jongens nood hebben aan een thuis , waar ze·af en toe een" kunnen terugkeren. Een idee dat stilaa.'1 bi.j mij rijpt is: de jongeren die hier een groot deel va.'1 hun leven hebben doorRebracht~ de kans geven om eL'k:e ma.and hier eens terug te ker en. Als ze he t willen, ook met hun meisje, vrouw en kinderen. Deze home is voor veel jongens de enige houvast uit hun verleden dat hen rest! Wij kunnen gem'3.kkelijker de binding met thuis, broers of zusters onderhouden, verstevigen. Zij niet en dat is een groot gemis." Bedankt Jacques, omdat je voor ons wat tijd hebt willen vrijmaken ook al hebben we zelf vastgesteld dat je er voor honder en één probleempjes gevraagd wordt. Nu weten met ons, zovele lezers wat meer ~ver je boeiend levenswe:rk, je roeping. In onze ontwrichte en verwarde maatschappij missen steeds meer jongeren een thuis. Als een beschermheer wil je hun vader, hun moeder en hun voorbeeld zijn, een thuishaven, waar ook bij nacht en onweer,licht blijft branden en waar iemand hen opwacht en verwa.ch t. Hoe langer het ontij duurt•••_ hoe meer wachters er nodig zullen zijn!

J. en J. van Lotgevallen.


2

~ ·. Q

HET JEUGDVOETBALTORNOOI VAN V.C. LOT VAN 20 EN 21 AUGUSTUS 1988

Het jeugdtornooi van di t jaar was wederom een gr oot succes, wat be treft de be langs tel ling vanwege de supporters en het sportieve ve rloop van de wedst rijden, en dit niettegenstaande de r egensluizen gedurig hebben open gestaan .

.._...." ..." "............" .....- Al onze pl oegen deden het heel goed, vooral onze kadetten en scholieren die de ove rwinning behaalden in hun kategorie. Hier wil ik het vooral hebben over onze allerjongsten : de "Dui ve ltjes" en de "Preminiemen". De Duiveltjes : een ni euwe kategorie spe l e rtjes tussen de 6 en 8 jaar, onze jongsten en meestal kle insten, hebben dit weekend hun eerste wedstrijden gespeeld, in de breedte van het grote speelveld, i n kleinere doelen en 7 tegen 7. Het was een plezier om die kleine mannen achter de bal te zien aanhollen . Enkele wisten ze lfs no g niet goed dat na de rust pauze als er gedraaid is de bal naar de andere kant van het ve ld moe t om te s coren, en liepen halsstarrig met de bal aan de voet terug i n de richt i ng van hun e i gen doelverdedi ger . Gelukkig waren er toch enkele die dit me t vee l moeite konden ve rhinderen , tot plezier van de vele toeschouwers. Al bij al hebben de meesten toch r eeds begrepen waar het uiteindelijk om gaat : goed voetbal spel en en doelpunten maken. Dit i s ook onze be trachting met dit jong vo l kje , want vroeg gel ee rd is goed voor la ter . Daar za l hun oefenmeester Bob Demesmaeker zorg voo r dragen. Het gaat me t dez e kinderen niet om de uitslagen die zij behale n, enke l het feit dat er wordt gelee rd om te voetballen en dat er plezier wordt aan belee fd, t elt . Daarom zijn er s pecial e r egels gestel d : geen buitenspel o f penaltys . Zij ve rloren hun 3 wedst rijden tegen landen, Alsemberg en Hui zi ngen , maar bij de uitrei king van de prijzen werd daarmee geen rekening gehouden , iedereen bekwam een diploma als herinnering aan dit eerste tornooi, zowel de winnaars als de verliezers. Bob Demesmaeker was toch zeer te vr eden met de geleverde inspanning van zijn jongens. Onze preminiemen hebben het buiten onze verwachtingen zeer goed gedaan .

Onz e preminiemen

"


13 Hun eerste wedstrijd was heel goed. Tegen Alsemberg hebben zij een 2-0 overwinning behaald, met 2 mooie doelpunten van Peter Borremans, die als laatste man regelmatig uitbrak om dan gevaarlijk voor de tegenstrevende doelman op te duiken, waarui t zó die 2 doelpunten voortkwamen. De twee de wedstrijd tegen Dworp bleef de score op 0- 0 . Beide ploegen speelden heel goed maar geen van beiden kwam tot scoren. Bi j het begin van de derde wedstrijd tegen Hu izi ng en inkasseerden wij reeds ee n doelpunt tijdens de eerste minuut . Op bal ve rlies door onze achterlijn, kwam de bal onverwacht in de voeten van een alleenstaande voorspeler van Huizingen (deze stond volgens de . omstaanders een goed stuk buitenspel ) die er als een pijl vandoor ging en scoorde : 0 - 1. Dit was een koude douche voor onze jongens. Zij herpakten zich toch vrij snel en gingen re s oluut in de aanval langs de middenvelders Stéphane Cantigneau en Kristof Debelder die de bal steeds aangegeven kregen door Peter Borremans van op de achterste lijn . Deze jongens probeerden mooie kombinaties uit te voeren, maar moesten toch nog 2 doelpunten toestaan. Zij maakte n er ze lf nog een hee l mooi langs Tom Degrieck ( onze nieuwe aanwinst van he t seizoen), deze speelde zich vr i j en alleen voor de keeper schoo l hij beheerst binnen. 3 - 1 was de ei ndsta nd. Daa rmee behaalden zij de 2de plaats in he t algemene klasseme nt van de preminiemenploegen . Huizingen die 1ste ei nd igde mocht de Wisselbeker Jan Hofmans i n ont vangst nemen uit de handen van Mev rouw J. Hofmans. Voor de premi ni eme n traden aan : Ben Wauters ( doelverdediger ) - Hendrik Baukens Peter Borremans - Jan Gabriel - Dennis Bultereys - Stéphane Cantigneau - Kristof Debelder - Chris Debruyn - Philippe Dufour - Luk De vil l é - Tom Degrieck en Aldo Alessi.

Onze scholi eren Zoals hog er gezegd wonnen de scholiere n en de kade tt en in hun r eeks . De minieme n e ind igden op de 3de plaats , na Courcelles en Alsemberg. Voor de kadette n en de sc holiere n bleek het

~ t eed s

de l aats t e wedst r i jd te zij n die ov e r de reeksoverwinn i ng

moest beslissen. In ee n volgend artikel zull en wij wat dieper ingaan op be i de ploege n .


14 I ndi en U op 4 s eptember langs de wegen van Lot een 12.000 à 14 . 000 fietsers zag voorbi j rijden in de 40km-gorde l , weet dan dat het j eugdbest uur van V.C. Lot voor de organisatie van de Lotse kontrolepost zo rgde en dat alles prima en vlekke loos verliep . Velen zul l en i n Lot nog nooi t zoie t s meegemaakt hebben. Zoveel fietsers, zoveel volk, wa t een entoesiasme. Dat al die mensen komende zowel van de kust a ls van he t verste hoekj e uit Limburg vol l of waren voor de organisatie, voor de opvang en voor al het schone dat onze streek, onze gemeent e kon aanbieden, doet toch veel plezier. En dat het j eugdbestuur van V. C. Lot du s nog wat anders kan dan alleen over voe tbal bezig zijn, werd op deze gordelzon dag best bewezen.

Onze kadetten

Om te ei ndigen nog ee n paa r standen van het j eugd voet baltornooi. Preminiemen

Miniemen

Kadetten

Scholieren

H.O . Hu iz ingen

Courcelles

v.c .

v.c.

V.C. Lot

Al semberg

Courcelles

SP . Landen

S. V. Alsemberg

s.v. v.c .

Lot

F.C . Dworp

s.v.

F. C. Dworp

H. O. Hu izingen

H.O. Hui zingen

H. O. Huizingen

F. C. Dworp

s.v.

Lot

Al semberg

STAND WISSELBEKER JAN HOFMANS

1984

vc vc

1985

HO HUIZINGEN

1986

sv ALSE MBERG

1987

HO HUI ZINGEN

1988

HO HUI ZINGEN

1983

LOT LOT

Jan Debrael

Lot Alsember g


15

BUDO

LOT

zelfverdediging --- - zelf verdediging -- - - zelf ve rdediging - zelfverdedig i Half mei gaf de sensei van onze zelfve rdedigingsclub een initiatie les zel fverdediging . De opkomst was geslaagd en met een twintigtal nieuwe gezichten dames en juf fr ouwen, begonnen we aan een unieke les . Er werd serieus gewerkt op een toffe loss e manier. Iedereen was in de wolken want met simpele sleutels en grepen die iedereen wel kan toepasse n werd d e aanvaller afgeschrikt. De opwarming was voor som mige wel een hele klus daar e r soms al jar e n overheen was gegaan sinds de l aatste tu rnl es of sportbeoe f eni ng . Al bij al was dit ee n aangename les voor iederee n en ieder ging met wat meer zelfve r trouwen na ar huis e n met spijt dat er maar zo één was . Maar niet getreurd wa nt op 13 september starten wij opn i euw met een cycl us zelfverdedig ingsl essen elke dinsdag en spijtig genoeg eindigt deze op 13 december. De de elname in de kosten bedraagt 450 fr . Voor meerdere deelnemers in hetzelfde gezin worden speciale prijzen voorzien . Tot dan .... All en op post om 20 uur .

P.en man l e ert zijn vr ouw met d e - Wat mo et -

wagen rijden

ik doen? vraagt ze.

Zo ! z e gt de man, nu vraag je mij wat je moet doen, zit, dan weet je altijd zo goed wat ik moet doen

en als

je naast mij17

De avonturen van Pietje Puit

"Wie wind zaait zal storm oogst_en"

1) Op e~n mooie zomerdag z at Pietje in de schaduw van een paddestoel, van het leven te genieten. Plots hoorde hij luide ruziinde stemmen. "Hoe is 't mogelijk", dacht P ie t j e , "b i j z u l k mo o i we e r r ü z i e te maken ! ''. Hij ging kijken en zag Hippeltrip, de veldmuis, die luid te keer ging tegen een andere muis , die er zeer deftig uit zag, te oordelen naar zijn kleding ten minste. 2) · -''Wat kom jij hier in miJn kotenveld doen, verwaande stadsmuis! ' . r.iep Hippel trip. "Kee r. terug naar je stinkende stad, papierknabbelaar, je ruikt "h~ar benzine, foei!" Maar de andere s~hreeuwde ev~ n bitsig terug: -"Loop naar de maan, rosse boerenmuis, graskauwer, uilenveer ••••. "en nog meer van dergelijke lievigheden. 3) -"Hoor je dat ? " zei Hippe ltr ip die Pietje tot getuige en bondgenoot nam. "Die vreemd e stadssn uiter komt zich hier in ons ve ld mee ster maken!" -"Kalmpjes, kalmpjes", suste Pietje Puit, "ik zal wel even met hem gaan praten". 4) . -"Goedendag, Meneer de Sta d s mui s "t groette Pietje Beleefd. "Komt. u wat verpozing z oeken en wat frisse lucht inademèn op het platteland?". . " -".Welja Meneer Puit", antwoord·d·e de stadsmuis nu ook wat kalm'er. "Het is hij ons in de stad zo muf enne •.• er is haast nik s te eten!" 5·) - "Wees we 1 kom" , zei Pietje gast v r i j en hoffelijk . "Hier bij ons is goddank e ten en ruimte .genoeg. Maar wees zo goed u aan te melde A .e n u niet ' zo maar pardoes van alles meester te maken. Zie, onze vriend Hippeltrip is heus niet zo'n kwaaie, maar hij wil ook graag erkend worden. Tot Hippeltrip zei hij: "En jij moet niet · z o hard van stapel lopen. Als je de anderen vriendelijk aa nspreekt, zullen ze je ook in vriendschap antwoorden. Want: Wie wind zaait zal storm oogsten".

F. De Wilde


ZOEKPLAATJES

.1

. !

1

·1 ·! '

'

i 1

·./ ·.J

1 ..

i

tJ

~~ k 1

"".

,···

In de reeks oude zoekplaatjes, nu eens ee n gemakkelijke (denke n we) en een tje dat misschien iets moeilijker is . Hoe die kavalier (in goed ne derlands moet het eigenlijk " ka valeri s t " zijn, want een kavalier is een galant heerschap) zijn paard is kwij t geraakt weten we niet , maar jullie zul l en het wel vlug thuis brenge n. Ko bus daare ntege n had ee n afspraak met Marieke bij die ou de boo m e n Mariek e i s ontroostbaar omdat haar Kobus er niet is. Maar hij is er wel hoor! De deugniet heeft zic h alvast aa n haar boezem verborgen. Zoeken d us maar!

CITATEN· Eerlijke denkers stelen altijd van e l kaar . De aandeelho uder wint . Men slaagt beter in de wereld door ge b reke n te verbergen dan door deugden te tonen. De ha a n ma a kt meer lawaai da n de kip d ie het e i l egt. Z ij wier gedrag ianleiding tot geroddel geeft, zijn altijd de eersten

om hun buren a an te va l len. De mens i s het enige dier da t bloo s t . Het althans zou mo et en.


19

..

";

'" .... ",

-BODY BU I LD I NG IN ,HET AT LETI SC H CENTRUM VA.N RUISBRO EK ·

Voor het grote publiek komt dat imago van " kracht en spieren" i nderdaad .een beetje onbegrijpelijk, een beetje onwe nnig voor. Al begint di~ houd in g langzaam te veranderen, toch kijken vele b~itenstaanders nog altijd gesqhokt op naar de heren bodybuilders en . .. ook naar hun vro uwel ijke kollega 's. :; Fobriekst1aot 260 Zonder die houding te willen goedkeuren of afkeuren, willen 1610 Ruisb1ock we er toch even op wijzen dat dit bepaald aspekt van body building toch maar een. heel ~lein topje van de ijsberg vertegenwoordigt. Gepobliceerde foto ' s tonen immers altijd kampioenen, hetzij lokaal, nationaal . o f. internationaal .

Maar naast de heren en dames die gensters slaan in de kompe~itie, is er nog het legioen andere bodybuilders . Dames en heren van wie niemand ooit iets hoor t . We bedoelen maar Cl ie goe dgebouwde n zonder meer die n.o o i t met· hun f o-t o in de kranten prijken . Zo , hier zijn we dan · terecht gekomen bij de kategorie waar h·et Atl"etisch Centrum van Ruisbroek bij hoort. Bij on$. wordt er op e~n nat uu rlijke wijze getr~ind, sp uitjes en pepmiddelen zijn nlet va·n toepassing·. · Bij dit alles hebben we niet de bedoeling om je te overtuigen aan bodyb u ilding ; ~ . gaan doen Die overtuiging moet nu eenmaal van jezelf komen; niemand kan dat in jouw 'i plaats dàeri . • We ~ensen 'veeleer deze gelegenheid even te baat te nemen en samen 0nde·r de l o up e t è nemen wat body 'building kan doen voor j ou , als hulp bij andere · sport beoefening . Hoe je je met deze sport kan ve rbeteren of perfektioneren . Omdat echter het ''doel" verandert wordt ook de naam gewijz'igd : men spreekt niet langer van "bod y building" maar van " power - training" voor elke sportbeoefenaar is dat een ideale manier om tot nog betere pres taties te komen. Zo hebben wij al onze mannen en vrouwe n die aan catch doen, zij ook zul!en steeds voor of na hun catch - trainig boven in de body building zaal aan gewichtstraining doen. Deze gewichtstraining geeft hun niet alleen meer kracht maar helpt hen vooral met hun lenig heid öie ~an groot b~lang is bij een catcher. Een derde reden die ze hebben is dat ze er zich ~èwoon uitstekènd m~e voelen en ... dat gevo el is het · ~eest belangrijke .

."

I

.- ;.,

)

'


20

We hebben niet alleen catchers die aan bodybuilding doen, zo komt er bv. nog een zwemmer, een basketter, een tennisser en enkele voetballers die dank zij power training meer in hun sport kunnen renderen. Een zekere Willy is bij ons toegekomen 8 jaar geleden, een man met een bierbuikje die niets van sport beoefende. Deze Willy traint nu bij ons boven in de power trainingzaal en beneden op de catch ring doet hij het ook al enkele jaren. Dankzij deze trainingen zegt Willy kan ik zeker 50% .beter zwemmen dan ~roeger, en mijn buikje is ook al lang weggewerkt. Onze catchers doen het ook niet slecht, zowel de mannelijke als de vrouwelijke, zij worden regelmatig gevraagd naar een catch gala zowel in Belgii als Frankrijk, Luxemburg en Nederland . Ve le mensen roepen misschien dikwijls "chiké" maar zij zijn steeds welkom om een training te komen bewonderen in Ruisbroek . Daar zullen zij zien dat er niet veel "chiké" te bemerken is, maar dat zo een gala veel lenigheid, kracht en oefening baart Voor de gewichtstraining, beginnen we aan een opwarming; deze bestaat uit buikspieroefeningen, koorddansen, fietsen en in de zomer gaan we wel al eens met een groepje lopen. Na de opwarming trainen we bv. de biceps, de triceps en de borst, de dag daarna trainen we dan de benen en de rug. De boksers, die besteden wel veel meer tijd aan hun opwarming; zeer veel buikspieroefeningen en koorddansen en zij hebben dan ook nog een zak om hun slagen op te leren Bij ons in de zaal heerst . er altijd een vrolijke sfeer, tussen de oefeningen vinden we st e eds plaats voor een mopje, en soms wordt er dan ook meer gepraat dan getraind *************************

WIST JE DAT we de inlichtingen voor de aktiviteitenkalender via de wijkverantwoordelijke verwachten tegen uiterlijk 5 november bij de redaktie. - we uw getypte kopij over het verenigingsleven verwachten tegen 29 oktober bij: Edward Verhoeven, Zennestraat 87 Frederik De Wilde, Kesterbeeklaan 28 Jan Vanden.d riessche, Fr. Walravensstraat 139 - we Lotgevallen 122 samenrapen en nieten op 9 november 1988 om 18.30u in de lokalen van de Kloosterstraat. - we hopen van je tegen te komen tijdens de jaarmarkt op 24 september. - We ons groot huisvuil kwijt kunnen op 28 september en 23 november.

HU M OR Zanger:

•wi e zou u aanb e v ele n a ls begeleid e r, nu u mij n g e hoo r d?" Impresario: •Een lijfwacht."

s t em heeft

Een man k laagde dat d e r eception iste b ij h em op kan toor niet wi lde gelove n dat h ij h aar ech t aard i g v on d . "Gister avond was je met haar uit. Waarom heb je niet gevraagd of je: h aar flat moch t zien ?" " Dat h e b ik gedaan. Ze heeft een platte gr ondje voor me gemaakt. •


.. ··· - - --

- · ~··-

...

·:MILAC

+piM

DE GEWETENSBEZWAARDE We gaan met onze gewetensbezwaarde verder tot het bittere einde. 1O. 9?roeping voor de dienst

Naargelang de keuze die men als gewetensbezwaarde ~eeft gedaan, ontvangt men tijdig een oproepingsbevel met een gratis reisticket. De gewetensbezwaarden die enkel gewapende legerdienst weigerden, worden opgeroepen naar de Leopoldskazeme te Gent, daar ze allen worden ingedeeld bij de ?>Edische Dienst. Na hun opleiding aldaar worden ze naar een militair hospitaal verwezen. Dit kan zowel in Duitsland als in België zijn, afhankelijk van hun recht om in België te blijven (gehm«len, eerste opgeroepene van vier kinderen in leven, behorend tot een gezin met minstens vijf kinderen in leven, sociale prioriteit) . Deze gerechtigden kunnen ook Duitsland aanvragen. Zij die voor de Civiele Bescherming gekozen hebben, worden rechtstreeks naar LiedekerkE opgeroepen en ingedeeld voor hun dienst. Voor de mogelijke taken zie 'soorten van dienst' • Mutatie naar Brasschaat kan daar \'i>rden aangevraagd. Is men ingeschakeld in een interventieëenheid, dan is men 24 uur van dienst en de daaropvolgende 48 uur met rust. Heeft men voor een instelling gekozen, dan wordt men op<Jeroepen naar het oud gemeentehuis van Hanbeek (bij Mechelen) • Enkele weken voor de oproepingsdatum ontvangt de gewetensbezwaarde een brief met gegevens : o.a. datum van oproeping, plaats, hoe men in Hanbeek geraakt, enz. Ongeveer twee weken voor de oproepingsdatum kant dan het oproepingsbevel. Bij de aankanst op V(X)rnoemde plaatsen heeft men een onderhoud met de geneesheer. onderzoekt of na de geschiktheidsbevinding er geen ernstige psychische of fYsische redenen zijn ontstaan, die leiden tot een mogelijke afkeuring (ontslag bij reform). De dagen die men eventueel in observatie m::>et d(X)rbrengen voor de gevolgen van een ziekte of ongeval daterend van v66r de dienst, tellen niet