Hedensted Kommunes krydsservice

Page 1

Krydsservice – en guide til endnu bedre erhvervsservice i Hedensted Kommune


Med Hedensted Kommunes Krydsservice får du muligheder i lange baner – og korte beslutningsveje I Hedensted Kommune ligger vi i toppen af Dansk Industris liste over erhvervsvenlige kommuner. Det er vi stolte af, og vi vil gøre alt for at beholde den placering. Det gør vi bl.a. med Krydsservice. I Hedensted Kommune har vi organiseret os i en række kerneområder, hvor vi samler forskellige kompetencer. Den samlede service overfor erhvervslivet kommer fra flere forskellige kerne­ områder.

Med Krydsservice arbejder alle i kommunen på tværs af områderne med det klare mål at finde hele løsninger for din virksomhed. En kommunal medarbejder kan du derfor spørge om ”hvad som helst”. Er det ikke indenfor hans eller hendes fagområde, gives spørgsmålet videre, og du bliver kontaktet af den rette. I guiden her præ­ senteres du for relevante fagområder. Og et par kontaktpersoner, hvis du – trods Krydsservice – skulle få brug for det.

Kasper Glyngø Borgmester Hedensted Kommune

Med Krydsservice får du: • Hele løsninger tilpasset dit behov • En kommune som direkte løser dine udfordringer • Kompetent sparring og et bedre beslutningsgrundlag • Mere smidig sagsbehandling

www.hedenstederhverv.dk


”Hedensted har gjort det rigtig godt (…) Kommunen har formået at skabe en kultur, hvor medarbejderne i forvalt­ ningen tænker i at forbedre erhvervs­ klimaet generelt – og det betyder blandt andet, at hver gang en sagsbe­ handler er i kontakt med en virksomhed, så sørger de for at spørge ind til, om der er andre områder i kommunens arbejde, hvor der er ønsker og behov.” (Udtalt i TvSyd den 21. febr. 2020) Johannes Saugbjerg, Formand for Dansk Industri i Horsens/Hedensted

”Jeg plejer at sige, at jeg har virksom­ hed i Danmarks suverænt bedste kommune, og at serviceniveauet er i top og kommunikationsvejene korte og effektive.” Svend Andersen , Adm. direktør, Hiflux A/S

”Hedensted har et ret godt ry generelt i Danmark… Hedensted Erhverv har været en god samarbejds­partner at spille bolde frem og tilbage med. Vi har haft stor glæde af både deres arrangementer men også den direkte kontakt gennem årene”. (Udtalt i TvSyd den 21. febr. 2020) Lasse Pedersen, Indehaver, Natures Collection A/S

Krydsservice i Hedensted Kommune | 3


Med dialog og samarbejde skaber vi de bedste rammer for virksomhedernes vækst og udvikling ”Krydsservice” 6. udgave, september 2020. Udarbejdet af Hedensted Erhverv for at skabe hurtigt overblik og service på tværs af kommunens kerneområder.

www.hedenstederhverv.dk


Kvikguide til Krydsservice

for dig og din virksomhed ERHVERV Carsten Steffensen Heidi Baltzer Schmidt Steen Skriver Kloster

LÆRING Per Lunding Anders Franck Korsgaard

BESKÆFTIGELSE Malene Begborg Louise Hee Ahle

DIN VIRKSOMHED

MILJØ-, BYGGE- & ERHVERVSSERVICE: Morten Christensen

NATUR, VAND & VEJ Michael Laursen

PLAN OG UDVIKLING Karina Kisum Jensen

Krydsservice i Hedensted Kommune | 5


Hedensted Erhverv Vi tilbyder uvildig vejledning til alle virksomheder og iværksættere i Hedensted Kommune. Vi er en del af et stort netværk og fungerer som indgang til Væksthus Midtjylland, Region Midtjylland samt andre, der tilbyder hjælp til erhvervslivet.

www.hedenstederhverv.dk


Brug Hedensted Erhverv som sparringspartner og inspiration Hedensted Erhverv er altid i arbejdstøjet for dig og din virksomhed, og vores fokus er på uvildig vejledning. Vores udgangspunkt er, at du er god til at drive din virksomhed, og at vi hjælper dig med at skifte gear og se vækstmuligheder. Vi arbejder hele tiden med at sikre optimale vækstbetingel­ ser og målretter vores service efter dine aktuelle behov, samt hjælper dig videre med dine udfordringer eller dine gode idéer. Det gør vi både med afsæt i vores viden om støtteordninger og gennem kvalificeret sparring og input.

Vi er altid i en tæt dialog med erhvervslivet og holder hvert år en lang række temamøder med inspiration og indspark til virksomhederne, hvilket også er med til at sikre et stærkt netværk og sammenhængskraft blandt kommunens virksomheder. Tænker du på at flytte eller ud­ vide, så formidler vi også salg af erhvervsjord. Sidst men ikke mindst tilbyder vi to iværksættermiljøer; Rugekassen for dig, der har brug for kontorplads og Compas for bæredygtige produktions­ iværksættere.

Spørg os, når det gælder: • Vækst • Eksport • Optimering • Forretningsplaner • Organisering • Bestyrelsesarbejde • Generationsskifte • Opstart • Erhvervsjord og meget mere ...

Husk også at tilmelde dig vores nyhedsbrev Her bliver du opdateret på viden, arrangementer og tilbud til dig og din virksomhed. Tilmeld dig på hedenstederhverv.dk

Kontakt Hedensted Erhverv:

Carsten Steffensen Erhvervschef M: 40 84 04 26 Carsten.Steffensen@ Hedensted.dk

Heidi Baltzer Schmidt Erhvervskonsulent M: 25 53 34 30 Heidi.B.Schmidt@ hedensted.dk

Steen Skriver Kloster Erhvervskonsulent M: 52 34 26 44 Steen.Kloster@ hedensted.dk

Krydsservice i Hedensted Kommune | 7


Beskæftigelse I Hedensted Kommune har vi én af landets laveste ledigheds­procenter. Vi har med andre ord høj beskæftigelse. Det har vi ikke mindst, fordi vi har et godt samarbejde med virksomhederne i kommunen.

Hedensted

www.hedenstederhverv.dk


Vi matcher medarbejdere og virksomheder Jobcentret tilbyder din virksomhed rekrutteringsservice, da vi ved, hvor vigtigt det er at have de rigtige medarbejdere. Derfor står Jobcentret altid parat til at hjælpe din virk­ somhed med at finde den arbejdskraft, der matcher dine behov. Vi hjælper med screening og udvælgelse af relevante kandi­ dater og med opkvalificering, så den ledige kan matche de kvalifikationer, der efterspørges. Det er vores ambition at fast­ holde Hedensted Kommunes

borgere i job, også ved sygdom og ved varig nedsat arbejdsevne. Er der brug for at nedbringe antallet af medarbejdere, kan vi hjælpe med at sikre et så gnidningsfrit forløb som muligt, ligesom vi gør en stor indsats for bl.a. genplacering, videre­ uddannelse mv. Jobcenteret hjælper dig med at navigere hurtigt og effektivt rundt om alle de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med dine medarbejdere – for eksem­ pel ved sygdom eller behov for opkvalificering.

Spørg os, når det gælder: • Rekruttering af nye medarbejdere til fuldtids-, deltids- og/eller vikarjobs • Småjobs – medarbejdere i få ugentlige timer, tilkaldevikar eller ad-hoc opgaver • Fleksjob • Opkvalificering • Løntilskud • Virksomhedspraktik • Arbejdsfastholdelse ved ansattes sygdom

Kontakt: Hedensted

Malene Begborg Virksomhedskonsulent T: 79 75 54 56 M: 29 63 28 51 Malene.Begborg@ Hedensted.dk

Louise Hee Ahle Virksomhedskonsulent T: 79 75 54 47 M: 30 46 86 56 Louise.Hee.Ahle@ Hedensted.dk

Krydsservice i Hedensted Kommune | 9


Byggeri, miljø og infrastruktur I Hedensted Kommune rummer kerneområdet Fritid & Fællesskab en lang række erhvervsrettede områder, der står parat til at hjælpe indenfor bl.a. byggeri, miljø og infrastruktur.

www.hedenstederhverv.dk


Miljø-, byggeog erhvervsservice

Natur, vand og vej

I denne afdeling har vi samlet de myndighedsrelaterede kompeten­ cer, fx industrimiljø, spildevand, affald samt byggesagsbehandling. Vi arbejder for at styrke samarbejdet med borgere og virksomheder, så projekter og ansøgninger glider den nemmeste vej igennem regler og paragraffer.

Vi arbejder for en optimal logi­ stik for virksomhed­erne og alle forhold omkring natur, vand­ miljø og grundvand. Vi laver også miljøtilladelser og – tilsyn for landbruget.

Vi står altid til rådighed, når en bygge-/miljøsag skal startes. Ofte er det en god idé at starte med et møde, hvor vi drøfter de aktuelle planer. Det kan være med til at sikre en gnidningsfri proces. Du kan også spare tid ved at bruge vores digitale selv­betjeningsløsning Byg og Miljø. Her får du en digital projektmappe, hvor du løbende kan følge din sag. Du kan også vælge at få tilsendt en sms eller mail, når der er nyt i sagen. Vi er en kompetent sparringspartner, der agerer fremsynet også i forhold til virksomhedens kommende behov.

Det er fx her, du søger om tilladelse til placering af ind- og udkørsler fra din virksomhed til vejnettet. Vi er altid klar til en snak, så vi sammen – så tidligt som muligt - kan afklare hvilke tilladelser, der er behov for eller hvilke muligheder, der kan arbej­ des med.

Spørg os, når det gælder: • Nybyggeri • Ombygning af/tilbygning til eksisterende bygninger • Ændret anvendelse af bygninger • Skiltning • Landzonetilladelser til bygninger i landzonen • Miljøgodkendelse af virksomheder • Tilladelser til regn- og spildevand • Varme­forsyning • Affaldshåndtering

Spørg os, når det gælder • Tilladelser i forhold til grund­ vand og vand­indvinding. • Forhold omkring naturbeskyt­ telsesloven og vandløbsloven, herunder dræn og grøfter. • Landbrug og miljøgodkendel­ ser af disse • Tilladelser til ind-/udkørsler • Kørsel med modulvogntog • Trafiksikkerhed

Kontakt Miljø-, bygge- & erhvervsservice:

Kontakt Natur, vand & vej:

Morten Christensen Afdelingsleder T: 79 75 56 56 M: 22 33 13 04 Morten.Christensen@ Hedensted.dk

Michael Laursen Afdelingsleder T: 79 75 56 40 M: 24 85 41 94 Michael.Laursen@ Hedensted.dk

Krydsservice i Hedensted Kommune | 11


Læring Læring er en vigtig faktor i Hedensted Kommune. Læring handler om at børn og unge bliver parat til uddannelse og job. Og derfor også at give de unge viden om, og forståelse for erhvervs­livet.

www.hedenstederhverv.dk


Læring er at lære at gøre en forskel Sammenlignet med mange andre kommuner gør vi i Hedensted Kommune meget ud af at knytte bånd mellem de unge, uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne. Det sker via undervisning om uddannelse og job, virksomhedsbesøg, uddannelses­ messe, praktik mv. Et særligt fokusområde er at sikre, at unge får lyst til at tage en ungdomsuddannelse, så vi også i fremtiden kan opfylde virksom­ hedernes behov for kompetent og kvalificeret arbejdskraft på alle niveauer.

For Læring starter det allerede i skolen: Vi har i Hedensted Kom­ mune vedtaget en Masterplan for Uddannelse og Job. Master­ planen skal sikre, at alle unge er i stand til at træffe et kvalificeret og realistisk uddannelses- og karrierevalg, når de forlader skolen. I Læring arbejder vi med unge op til 25 år. Gennem aktiviteter som bl.a. virksomhedsbesøg og praktik arbejdes med at ruste de unge til at klare de krav, der stilles på det moderne erhvervs- og uddannelsesmarked. Arbejdet sker i et tæt samarbejde med lokale virksomheder og uddan­ nelsesinstitutioner.

Spørg os, når det gælder: • Skole-virksomhedskontakt • Praktikpladser • Fremvisning af virksomhed • Innovationsprojekter • Specialkompetencer i relation til årgange • Talentspejderne

Tilmeld dig meget gerne vores virksomhedsbank for skole- og erhvervs­ samarbejde på hedenstederhverv.dk

Kontakt Læring:

Per Lunding Leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning T: 79 75 55 01 Per.Lunding@ Hedensted.dk

Anders Franck Korsgaard Souschef Ungdommens Uddannelsesvejledning T: 79 75 55 12 M: 51 58 99 84 Anders.Korsgaard@ Hedensted.dk

Krydsservice i Hedensted Kommune | 13


Plan & Udvikling Nye erhvervsområder, boligudstykninger og andre former for fysisk vækst og udvikling af Hedensted Kommune kræver planlægning og forarbejde. Det tager vi os af i afdelingen for Plan & Udvikling.

www.hedenstederhverv.dk


Vi gøder jorden for vækst og udvikling I afdelingen Plan & Udvikling arbejder vi på at sikre grundlaget for fysisk vækst og udvikling i kommunen – Det gør vi så vidt mulig i dialog med dig og din svirksomhed. Hvad enten I er en etableret virksomhed i kommunen, eller overvejer at flytte hertil, står vi til rådighed for at sikre jer de bedst mulige udviklingsmuligheder.

Det gør vi blandt andet ved at udlægge nye erhvervsområder, hvor der er god infrastruktur, og hvor der kan sikres godt nabo­ skab til omgivelserne. Vi vil meget gerne mødes med jer tidligt, da nogle projekter kan kræve udarbejdelse af f.eks. ny lokalplanlægning.

Spørg os, når det gælder: • Kommuneplanlægning • Lokalplanlægning • Forhandlinger og fundraising • Køb og salg af ejendomme og parcelhus byggegrunde • Markedsføring • Koordination af projekter og væksttiltag

Kontakt Plan & Udvikling:

Karina Kisum Jensen Afdelingsleder M: 23 31 16 15 Karina.K.Jensen@ Hedensted.dk

Krydsservice i Hedensted Kommune | 15


Velkommen til målrettet Krydsservice hos Hedensted Kommune Læs mere på www.hedenstederhverv.dk eller kontakt Hedensted Erhverv på telefon 79 75 50 18