Page 1

VNO-NCW RotterdaM DEELTITEL

“Coming together

is a beginning, staying together is progress, working together is success.

Henry Ford

Dé invloedrijke regionale netwerkorganisatie voor ondernemers 1


Daarom gaan wij als VNO-NCW Rotterdam ook in 2013 graag verder met het leggen van kwalitatief sterke verbindingen voor u. Met VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes als boegbeeld van onze landelijke organisatie, intensiveren we onze contacten met de Haagse en Europese politiek en streven we voortdurend naar verdere uitbreiding van onze lobbysuccessen. Bovendien organiseren we nóg meer dynamische bijeenkomsten waarbij u wederom geïnspireerd wordt door interessante sprekers met een inhoudelijk sterk verhaal. Tijdens deze bijeenkomsten wordt volop gelegenheid tot netwerken geboden. Tevens breiden wij de toevoeging van kunst, cultuur en muziek aan onze programma’s verder uit. Kortom: ook in 2013 organiseren wij informatieve netwerksessies op aansprekende locaties. Bestuursleden en ambassadeurs zijn graag bereid om u wegwijs te maken tijdens deze drukbezochte bijeenkomsten zodat u effectief de juiste contacten kunt leggen. Spreek hen vooral aan.

VNO-NCW RotterdaM

VNO-NCW Rotterdam, dé invloedrijke regionale netwerk­ organisatie voor ondernemers, heeft in 2012 zowel een kwanti­­ tatieve als een kwalitatieve groeispurt gemaakt. We zijn de snelst groeiende regio binnen VNO-NCW en tellen inmiddels ruim 500 leden. Dit heeft alles te maken met een duidelijke visie en focus, gekoppeld aan daadkracht en een enorm enthousiasme van mensen die denken in kansen en mogelijkheden: onze bestuursleden, de ambassadeurs, de leden van de adviesraden van Bouwpower, Zorgpower, het HRM Expert Netwerk, het Vrouwen-Netwerk en het Platform DGA, onze achterban in het landelijk bestuur en de directie, maar vooral u, onze leden!

Welkom bij VNO-NCW Rotterdam

Welkom

“Coming together

is a beginning, staying together is progress, working together is success. 1 Bernard Wientjes, voorzitter VNO-NCW

2 Diederik van Dommelen,

voorzitter VNO-NCW Rotterdam

1

2

en lid Algemeen Bestuur en

Henry Ford Dagelijks Bestuur VNO-NCW West 3


VNO-NCW RotterdaM CLUSTERSTRATEGIE

Clusterstrategie

“In aanvulling op de reguliere bijeenkomsten, organiseren wij clusterconferenties voor specifieke doelgroepen. In Rotterdam zijn de clusters Bouwpower, Zorgpower en het HRM Expert Netwerk in 2012 verder uitgebouwd en ook de bovenregionale clusters, het Vrouwen-Netwerk (Noorden Zuid Holland) en het Platform DGA (Zuid-Holland), hebben hun positie verstevigd.” Catharina Bieringa-de Jong, regiomanager VNO-NCW Rotterdam, business development manager VNO-NCW West en initiatiefnemer van het clusterdenken

“Ieder VNO-NCW-lid kan de reguliere bijeenkomsten bezoeken en bovendien de clusterconferenties bijwonen op zijn of haar vak- en interessegebied. Het VNO-NCW Rotterdam-netwerk biedt op deze manier extra mogelijk­heden voor verdieping van informatie en gericht netwerken. Ook zijn de clusters digitaal actief, onder meer in ledennet van VNO-NCW Rotterdam en op LinkedIn.” Diederik van Dommelen, voorzitter VNO-NCW Rotterdam

4


“VNO-NCW Rotterdam brengt in de Bouwpower­ bijeenkomsten ondernemers en bestuurders uit de bouw- en vastgoedketen in de regio Rijnmond bijeen. Niet alleen bouwers participeren, maar bijvoorbeeld

VNO-NCW RotterdaM

Bouwpower

ook projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, installatiebedrijven, vastgoedbeheerders, architecten, energie-efficiency. Met Bouwpower proberen we het pad van het traditionele denken en de vechtcultuur te verlaten en de blik te richten op intensieve samenwerking, het benutten van marktkansen en het creëren van meerwaarde. Met de gemeente Rotterdam overlegt Bouwpower onder meer over het aanbestedingsbeleid.”

CLUSTERSTRATEGIE

ingenieursbureaus en specialisten in duurzaamheid en

Rob Tummers, voorzitter Bouwpower Rotterdam

Zorgpower “Zorgpower Rotterdam is in 2012 opgericht als een platform waar bestuurders en directeuren uit zowel het bedrijfsleven als de zorg elkaar ontmoeten. De zorgsector is -zeker in Rotterdam- omvangrijk, maar staat de komende jaren ook voor aanzienlijke en complexe uitdagingen. Binnen Zorgpower werken we vanuit de gedachte dat een stevige verbinding met het bedrijfsleven daar behulpzaam bij kan zijn. Tijdens onze bijeenkomsten faciliteren we daarom het delen van ervaringen en dilemma’s, het zoeken naar samenwerking en innovatie en het signaleren van marktkansen. We hebben het afgelopen jaar gemerkt dat dit veel synergie en denkkracht bij onze leden oplevert. En daar heeft uiteindelijk zowel het bedrijfsleven als de patiënt baat bij!” Joke Boonstra, voorzitter Zorgpower Rotterdam

5


VNO-NCW RotterdaM CLUSTERSTRATEGIE

Vrouwen-Netwerk

Ook het bevorderen van diversiteit in de besturen van

“De missie van het VNO-NCW Vrouwen-Netwerk is om

VNO-NCW en het bevorderen van de diversiteit in de

vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren en persoon­lijke

programma’s van de algemene en regiobijeenkomsten

groei te accelereren.

van VNO-NCW (meer vrouwelijke sprekers) heeft hoge

Wij stimuleren het netwerken onder vrouwelijke onder­

prioriteit. Wij streven ernaar het Vrouwen-Netwerk

nemers en vrouwen op hoge leiding­gevende posities in

uit te bouwen tot een netwerk met veel actieve leden

het bedrijfsleven. Bovendien coachen wij vrouwelijke

die zich met elkaar verbonden voelen. Het Vrouwen-

ondernemers opdat meer van hun bedrijven doorgroeien.

Netwerk groeit gestaag en Rotterdam vervult hierin een

Het Vrouwen-Netwerk heeft een sterke lobby voor een

belangrijke rol.”

beter ondernemingsklimaat voor vrouwelijke onder­ nemers en voor een werkomgeving waar vrouwen vaker

Caroline van Reenen,

kunnen doorgroeien naar topposities.

voorzitter VNO-NCW Vrouwen-Netwerk regio West

Platform DGA “VNO-NCW West en VNO-NCW landelijk voeren een gerichte lobby voor de belangen van DGA ’s. We hebben een landelijk dekkend netwerk van DGA-platforms opgericht, waaronder Platform DGA Zuid-Holland. Het platform komt twee keer per jaar bijeen. De DGA ’s bespreken dan openhartig en in vertrouwen de problemen waar zij tegenaan lopen bij het ondernemen. Ook reiken zij thema’s en waar mogelijk oplossingen aan die VNO-NCW kan inbrengen in de gesprekken met de overheid. Bovendien fungeert het platform als klankbord. Directeuren-grootaandeelhouders herkennen elkaars problemen, wisselen kennis en ervaring uit en bieden elkaar hun competenties aan. Het platform helpt bij het versterken van bedrijven. Het DGA Platform helpt bij het versterken van bedrijven en biedt de mogelijkheid om met gelijkgestemden van gedachten te wisselen over een keur aan vraagstukken die u als DGA tegenkomt.” Richard Jongste, bestuurslid VNO-NCW Rotterdam

6


“Ondernemers worden op de arbeidsmarkt met veel én complexe vraagstukken geconfronteerd. Ontgroening, vergrijzing, waar halen we straks goede mensen vandaan? Hoge pensioenlasten, rigide ontslagrecht, hoe voorkomen

VNO-NCW RotterdaM

HRM Expert Netwerk

we dat ons bedrijf failliet gaat in een economisch slechte tijd? Technisch personeel, hoe komen we daaraan? Het kennis en ervaring met elkaar is dan een uitkomst. Daarom heeft VNO-NCW Rotterdam het Expert Netwerk Human Resources Management (HRM) opgericht. Aan de bijeenkomsten van het HRM Expert Netwerk nemen mensen met uitgebreide kennis en ervaring op het terrein van HR-management deel. De leden zoeken

CLUSTERSTRATEGIE

nieuwe werken, hoe voeren we dat in? Het delen van

contact met elkaar, wisselen kennis en ervaring uit en inspireren elkaar. VNO-NCW Rotterdam draagt zorg voor unieke verbindingen tussen leden, waaruit innovatieve oplossingen voortkomen voor allerlei vraagstukken van de arbeidsmarkt en het personeelsmanagement. Ook worden concrete afspraken gemaakt om gezamenlijk problemen aan te pakken.” Peter A.H. Bakker,

initiatiefnemer en voorzitter HRM Expert Netwerk

7


VNO-NCW RotterdaM wat mocht vno-ncW rotterdam in 2012 voor u betekenen

Wat mocht VNO-NCW Rotterdam in 2012 voor u betekenen

1

2

4

3

1 Bouwpower Rotterdam bijeenkomst met Maurits van Oranje als keynote speaker

Leden van VNO-NCW Rotterdam konden de reguliere topbijeenkomsten bezoeken, maar ook de bijeenkomsten van de dynamische clusters Zorgpower, Bouwpower, het HRM Expert Netwerk, het Vrouwen-Netwerk en het Platform

2 Eindejaarsbijeenkomst in de Burgerzaal van het Stadhuis Rotterdam met burgemeester Aboutaleb als keynote speaker

DGA. Verder organiseerde VNO-NCW Rotterdam onder meer een studiereis naar London, kleinschalige Ondernemerstafels voor DGA ’s, een bezoek aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, het Jaarcongres in De Kuip, kennismakingen

3 Bouwpowerbijeenkomst in Het Nieuwe Kantoor, ontwikkeld door NSI 4 Bedrijfsbezoek aan IHC Merwede

8

met het bestuur voor nieuwe leden, een bedrijfsbezoek aan IHC Merwede, een Algemene Ledenvergadering, de fameuze eindejaarsbijeenkomst op het stadhuis van Rotterdam en de nieuwjaar-netwerk­borrel in de Malietoren te Den Haag.


VNO-NCW RotterdaM

De regio Rotterdam is een dynamisch gebied met het havenindustrieel complex, een bloeiende zakelijke dienstverlening, en een sterke medische, creatieve en bouw- en vastgoedsector. Het is van groot belang dat de randvoorwaarden voor succesvol ondernemen, ofwel de benodigde logistiek en regelgeving om te kunnen versnellen, verbeteren, vernieuwen en verduurzamen, alle aandacht krijgen.

VNO-NCW Rotterdam voert een ijzersterke lobby om deze benodigde rand­ voorwaarden te optimaliseren. Er is intensief contact met stakeholders in de regio Rijnmond en er zijn nauwe contacten met het College van B&W. Het

I Jz e rs t e r k e lo b b y

Lobby

overheidsbeleid bevat daardoor tal van maatregelen die het ondernemings­ klimaat aanzienlijk hebben verbeterd. VNO-NCW West heeft in 2012 met succes gelobbyd voor onder meer: • de aanleg van de Blankenburgtunnel en • de herstructurering van bedrijventerrein De Vergulde Hand. Met het oog op de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 heeft VNO-NCW Rotterdam op 26 juni 2013 het Manifest voor de Economie van Rotterdam aangeboden aan alle politieke partijen. In dit Manifest heeft VNO-NCW Rotterdam zeven prioriteiten opgenomen: 1 Bereikbare stad 2 Stimuleren bouwsector 3 Aanbestedingen 1

4 Investeren in een creatief en cultureel klimaat 5 Duurzaamheid als economisch transformatieproces 6 Onderwijs en technisch geschoold personeel 7 Economie van de zorg Honorering van deze prioriteiten in de komende bestuursperiode geeft de

2

economie van onze regio een stevige impuls. VNO-NCW Rotterdam ziet een faciliterende en stimulerende rol weggelegd voor de overheid en neemt zelf haar verantwoordelijkheid als vertegenwoordiger van het Rotterdamse bedrijfsleven. Door de hechte verbinding met het sterke landelijke netwerk kan VNO-NCW Rotterdam de regionale lobby extra kracht geven.

1 Bouwpower in dynamisch Rotterdam 2 In gesprek met VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes

3

3 Aandacht voor kunst en cultuur bij de VNO-NCW Rotterdam bijeenkomsten

9


VNO-NCW RotterdaM

Bijeenkomsten in 2012 28-02-2012 Kansen voor samenwerking tussen Wallonië en Nederland

BIJeenkomsten in 2012

Bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met Deltalinqs. Keynote speaker: Waalse Minister President Rudy Demotte. Sprekers: Bas Janssen (Plaatsvervangend directeur Deltalinqs), Harry Scholte (Bestuurslid VNO-NCW Rotterdam) en Souad el Hamdaoui (Directeur Euromast Rotterdam en bestuurslid EDBR), Wando Boevé (Commercieel directeur ECT en lid van topsector logistiek), Roland Teixeira (Country Executive Benelux van GE) en Thecla Bodewes (Eigenaar Scheepswerven Bodewes en uitgeroepen tot Zakenvrouw van het jaar 2011). Locatie: Spido’s James Cook. Jeannette Baljeu

06-03-2012 Ontbijtbijeenkomst De Verkeersonderneming VNO-NCW Rotterdam en Deltalinqs zetten zich samen met De Verkeers­ onderneming in voor mobiliteitsmanagement. Sprekers: Jeannette Baljeu (Wethouder Verkeer en Vervoer, Haven en Regionale Economie gemeente Rotterdam), Coert Beerman (CEO Rabobank Rotterdam), Miriam Hoekstra-van der Deen (Directeur Service Organisatie Erasmus MC), Diederik van Dommelen (Voorzitter VNO-NCW Rotterdam, partner bij PwC en lid bestuur PwC Belastingadvies) en Aernout van der Bend (Directeur De Verkeersonderneming). Locatie: Rabobank, Blaak, Rotterdam.

12-03-2012 De Drechtsteden als logistiek knooppunt Gezamenlijke bijeenkomst van VNO-NCW Rotterdam en de Werkgevers Drechtsteden waarbij ondernemers uit Rotterdam en de Drechtsteden met elkaar kunnen kennis maken en netwerken. Keynote speaker: Goof Hamers (CEO IHC Merwede). Locatie: IHC Holland en Merwede Shipyard, Kinderdijk.

07-05-2012 Succesvol (cultureel) ‘overleven’ door visie, focus, passie en daadkracht Keynote speaker: Ivo Opstelten (Minister van Veiligheid en Justitie). Sprekers: Emily Ansenk (Directeur Kunsthal Rotterdam), Ben Vree (Kunsthal Zakenkring, CEO APM Terminals Europe) en Simon Cohen (Joods Kindermonument). Locatie: Kunsthal Rotterdam.

10


Ontbijtbijeenkomst Mobiliteitsmanagement werkgevers VNO-NCW Rotterdam en Deltalinqs zetten zich samen met De Verkeers­ onderneming in voor mobiliteitsmanagement. Sprekers: Maaike Poulussen (Directeur HR bij Eneco), Jeannette Baljeu

VNO-NCW RotterdaM

20-06-2012

(Wethouder Haven, Verkeer en Regionale Economie gemeente Rotterdam) en Coert Beerman (CEO Rabobank Rotterdam en voorzitter R10).

22-06-2012 Coert Beerman

CHIO Rotterdam Netwerkborrel in het Kralingse Bos Locatie: Het terrein van het jaarlijkse hippische evenement CHIO Rotterdam. Gezamenlijk georganiseerd met Rotterdam Investment Agency (RIA) en Wallonia Investment Agency (AWEX). Een mooie bijeenkomst op een bijzondere locatie.

BIJeenkomsten in 2012

Locatie: Eneco World, Rotterdam.

03-07-2012 Een succesvol topteam als inspiratie voor uw organisatie In deze gezamenlijke bijeenkomst met VNO-NCW Delft werd een parallel getrokken tussen prestatiemanagement en de topsport (oceaanzeilen). Spreker: Tom Touben. Locatie: WestCord Hotel, Delft.

02-10-2012 Rondetafelgesprek met thema ‘Het gebrek aan technisch geschoold personeel’ Kleinschalige bijeenkomst met vijftien strategisch gekozen genodigden uit het onderwijs en het bedrijfsleven met als doelstelling te inventariseren welk probleem op tafel ligt, welke initiatieven reeds genomen worden en wat de genodigden hieraan kunnen en willen bijdragen. Genodigden concluderen onder meer dat aansturen op jonge leeftijd effect heeft (beginnen bij basisscholen) en effectieve communicatie noodzakelijk is. Ook is het goed te pleiten voor een incentive voor studenten om een technische studie te doen en is het van belang om de vele initiatieven die er al zijn aan elkaar te knopen, samenwerken! Locatie: Bilderberg Parkhotel, Rotterdam.

11-10-2012 Jaarcongres Nieuwe Helden van VNO-NCW West VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes opende het congres en riep ondernemers op te exporteren naar landen buiten Europa: “De wereldhandel stijgt weliswaar minder dan verwacht, maar nog altijd met 3,5 procent, terwijl deze in Europa en Japan niet groeit. De Nederlandse export is nog relatief zwak vertegenwoordigd in de wereld. Daarom ook pleiten wij voor een volwaardige minister van Buitenlandse Handel.” Volgens Wientjes is op de binnenlandse markt herstel van consumentenvertrouwen cruciaal om uit de recessie te

11


VNO-NCW RotterdaM 2 0 1 2 in b e e l d

1

3

2 1 V.l.n.r. Richard Jongste (Directeur Maasmond

6 Naamstickers liggen voor u klaar bij elke

en bestuurslid VNO-NCW Rotterdam), Peter

ontvangst, Leden worden hier ontvangen

A.H. Bakker (Directeur Bakker Consultancy

door Julie Pluijmers (Office manager

en bestuurslid VNO-NCW Rotterdam),

VNO-NCW West) en Tessa Langerijs

Bert Mooren (Directeur VNO-NCW West),

(Regiomedewerker VNO-NCW West)

Bram Quist (Directeur KPN regio Zuid-West Nederland en bestuurslid VNO-NCW Rotter-

7 Bart Gerretsen (Partner NautaDutilh) in

dam), Diederik van Dommelen (Voorzitter

gesprek met la reine de la lingerie Marlies

VNO-NCW Rotterdam, partner bij PwC en

Dekkers

lid bestuur PwC Belastingadvies), Catharina Bieringa-de Jong (Regiomanager VNO-NCW

8 Kunsthal directeur Emily Ansenk

Rotterdam en business development manager VNO-NCW West), René Klawer (CEO De Reis-

9 Dagvoorzitter Sander de Kramer in gesprek

specialisten Groep en bestuursvoorzitter

met Jeannette Baljeu (Wethouder Haven,

VNO-NCW West), Emily Ansenk (Directeur

Verkeer en Regionale Economie gemeente

Kunsthal Rotterdam) en Ivo Opstelten

Rotterdam) tijdens het VNO-NCW-West

(Minister van Veiligheid en Justitie)

Jaarcongres in De Kuip

2 Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten is keynote speaker bij Kunsthalbijeenkomst

10 V.l.n.r. Barbara Willemsen (Sodexo Prestige), Joke Mikes (Justion Advocaten), Richard Jongste (Maasmond en bestuurslid VNO-NCW Rotterdam), Nathalie van Huët

3

Arjan Schakenbos (CEO Vesteda Investment

(Van Huët CC - Communicatie Consultants

Management) is een van de sprekers bij de

en ambassadeur VNO-NCW Rotterdam)

bijeenkomst ‘Duurzaam ondernemen’ op de

en Marco Stolk (CVU Uitvaartzorg)

4

44ste verdieping van woontoren New Orleans 11 Gezamenlijke netwerkborrel van Rotterdam 4 Hans Rijnierse (CEO Sodexo), Alexandra

Investment Agency, Wallonia Investment

van Huffelen (Wethouder Duurzaamheid,

Agency en VNO-NCW Rotterdam op het

Binnenstad en Buitenruimte gemeente

CHIO (Concours Hippique Intarnational

Rotterdam) en Diederik van Dommelen

Officiel) Rotterdam

5

(Voorzitter VNO-NCW Rotterdam, partner bij PwC en lid bestuur PwC Belastingadvies)

12 V.l.n.r. Harry Scholte (Directeur Sterk Werk Communicatie Groep), Bram Quist (Directeur

5  Rob Nijst (CEO VTTI) geeft een helder college

12

KPN regio Zuid-West Nederland), Jan Oeij

in hogere HR kunde ‘The VTTI Way’ tijdens

(Directeur Impact by Creativity) en Gerard van

een HRM Expert Netwerk bijeenkomst in

Drielen (Lid College van Bestuur Hogeschool

het Zalmhuis

Rotterdam)

7


8

6

2 0 1 2 in b e e l d

9

10

11

12

13

VNO-NCW RotterdaM


VNO-NCW RotterdaM

komen. Dat kan als de overheid de onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek en de pensioenen wegneemt. VNO-NCW lobbyt onder meer voor zachtere hypotheekvoorwaarden voor starters en verkoop van hypotheken door banken aan pensioenfondsen. “Geef vertrouwen aan de burgers en geef ondernemers de ruimte.” aldus Wientjes. “Ik ontmoet elke dag ondernemers die een bedrijf beginnen of een flinke omzetstijging realiseren. Dat zijn voor mij helden.” Tijdens het congres werd Floris Vervat (Lid VNO-NCW Rotterdam en directeur

BIJeenkomsten in 2012

eigenaar van Jeeves) gekozen tot Nieuwe Held 2012. Sprekers: Bernard Wientjes (Voorzitter VNO-NCW), Marlies Dekkers (MD Diederik van Dommelen en Floris Vervat

lingerie), Bart Gerretsen (Partner NautaDutilh), Dennis Karpes (Marketing directeur Naga Foundation), Billy van der Valk (Directeur van der Valk Hotel Nootdorp), Tatjana Romanyk (Directeur TRM Oncology), Koen Gonnissen (Belgische tenniscoach en -trainer), Daan Roosgaarde (Internationaal ontwerper), Janneke Niessen (Eigenaar Improve Digital online marketing), Floris Vervat (Eigenaar Jeeves dienstverlening) en Steve Zhou (Eigenaar Stevenson Groep, mobiele telefonie en ICT). Locatie: De Kuip, Maasgebouw, Rotterdam.

07-11-2012 Duurzaam ondernemen in de zin van een economisch transformatieproces De situatie waar we met elkaar naartoe moeten is die van duurzaam ondernemen als volledig geïntegreerd proces in de core business van elke organisatie, is de conclusie van de betogen van de vier inspirerende sprekers op deze bijeenkomst. Sprekers: Arjan Schakenbos (CEO Vesteda Investment Management), Dr. Derk Loorbach (Director DRIFT – Dutch Research Institute for Transitions EUR), Alexandra van Huffelen (Wethouder Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte gemeente Rotterdam) en Leo Freriks (Business development Smart Grids Siemens Nederland).

Gemeente Rotterdam, fotograaf: Marc Nolte

Locatie: Penthouse, 44 ste etage van woontoren New Orleans, Wilhelminapier, Rotterdam.

04-12-2012 Eindejaarsbijeenkomst Traditioneel terugblikken en vooruitkijken. “We stoppen met somberen, we moeten af van die negatieve spiraal,” aldus Ahmed Aboutaleb. ”We zijn een stad van betekenis in de wereld en u onderneemt in deze stad, dus pak uw kansen.” Keynote speaker: Ahmed Aboutaleb (Burgemeester van Rotterdam). Spreker: Diederik van Dommelen (Voorzitter VNO-NCW Rotterdam, partner bij PwC en lid bestuur PwC Belastingadvies). Locatie: Burgerzaal Stadhuis, Rotterdam.

14


09-02-2012 Studiereis naar London Ontvangst door: Steve Pycoft, CEO van de internationale consultancy en

VNO-NCW RotterdaM

Bouwpower

bouwmaatschappij Mace met presentatie over hun succesvolle project The Shard, een bezoek aan project Crossrail (ontsluiting Canary Wharf) Locatie: Rotterdam-The Hague Airport / London City Airport / London.

26-03-2012 Denken in kansen en daadkracht – Succesvol aanleggen en herstructureren van bedrijventerreinen Sprekers: Govert Veldhuijzen (Gedeputeerde provincie Zuid-Holland), Kees van der Helm (Grondlegger Van der Helm Groep en lid DB VNO-NCW West) en Nico Keijzer (Adjunct directeur DTZ Zadelhoff).

BIJeenkomsten in 2012

en een bezoek aan het Olympic Parc.

Panel: Hamit Karakus (wethouder Ruimtelijke Ordening gemeente Rotterdam), Govert Veldhuijzen (Gedeputeerde provincie Zuid-Holland), Robbart Valk (Commercieel directeur BAM Utiliteitsbouw Rotterdam), Kees van der Helm (Grondlegger Van der Helm Groep en lid DB VNO-NCW West) en Rudy Stroink (Eigenaar TCN). Slotwoord: Sybilla Dekker (Voormalig Minister van VROM en regeringsadviseur).

19-12-2012 Verduurzamen, kans voor de vastgoedsector Vijf sprekers en een paneldiscussie leverden stof op tot nadenken bij deze drukbezochte Bouwpowerbijeenkomst van VNO-NCW Rotterdam. Prins Maurits van Oranje was keynote speaker: “We willen groen en duurzaam én we willen in een comfortabel huis wonen. Dat kan, maar het vraagt een andere mindset die je met elkaar rücksichtslos moet uitvoeren.” Sprekers: Johan Buijs (CEO NSI), Arjan ten Elshof (Directeur Eneco Nederland), André Köster (Directeur Dura Vermeer Bouw Heyma), Alexandra van Huffelen (Wethouder Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte gemeente Rotterdam) Locatie: Het Nieuwe Kantoor (NSI), Vasteland, Rotterdam.

Zorgpower 21-05-2012 Bedrijfsvoering in de zorg Aandacht voor innovatie van de bedrijfsvoering, de ontwikkeling van de strategische positie en de realisatie van groei in resultaat en vitaliteit van organisaties in de zorg. De samenwerking tussen het Oogziekenhuis en het bedrijfsleven is een toonvoorbeeld voor Zorgpower. Sprekers: Frans Hiddema (Voorzitter Raad van Bestuur Oogziekenhuis Rotterdam),

15


VNO-NCW RotterdaM

Monique Philippens (Directeur Zorg bij KPN) en Korrie Louwes (Wethouder Arbeidsmarkt, Hoger Onderwijs, Innovatie en Participatie gemeente Rotterdam). Locatie: Oogziekenhuis Rotterdam.

26-11-2012 De kracht van samenwerking tussen zorg en bedrijfsleven Gezonde werknemers zijn een must voor elke onderneming. Dat is te

BIJeenkomsten in 2012

bewerkstelligen door een betere samenwerking tussen de zorg en het bedrijfsleven, is de eensluidende conclusie van de sprekers tijdens deze bijeenkomst. Sprekers: Prof. Casper van Eijck (Chirurg, ondernemer in de zorg en sportarts bij Feyenoord), Liesbeth Verheugd (Manager Shell Health Services), Korrie Louwes (Wethouder Arbeidsmarkt, Hoger Onderwijs, Innovatie en Participatie gemeente Rotterdam) en Dr. Claudia Put (Brand New Day). Locatie: Erasmus MC, Rotterdam.

HRM Expert Netwerk 25-06-2012 Sociale Media in de praktijk Hoe kunnen werkgevers slim gebruik maken van de kansen die internet biedt bij het werven van talent? Sprekers: Prof. dr.ir. Eric van Heck (Hoogleraar Informatiemanagement en Markten aan de RSM – Rotterdam School of Management), Christel Logemann (Directeur Focus) en Tycho van Paassen (Directeur Vonq en winnaar Ondernemersprijs Rotterdam). Locatie: Rotterdam School of Management, Rotterdam.

01-11-2012 VTTI, een dynamisch bedrijf in een veranderende wereld Aanwezigen werden getrakteerd op een helder college in hogere HR kunde ‘The VTTI Way’. De razendsnel groeiende onderneming in op- en overslag van olieproducten VTTI heeft van HR een eigen business gemaakt. VTTI beschikt over een zelfstandige HR BV die voor de eigen bedrijfsonderdelen de juiste mensen aantrekt, traint, bindt en behoudt. Sprekers: Rob Nijst (CEO VTTI) en Rien de Jong (Global HR Director VTTI). Locatie: Zalmhuis, Rotterdam.

16


13-01-2012 Ontbijtbijeenkomst met de vanuit New York opererende econome en NRC columniste Heleen Mees:

VNO-NCW RotterdaM

Vrouwen-Netwerk

“Je vult je leven niet met het krijgen van kinderen.” Stevige uitspraken van Mees zorgden voor een levendig begin van de dag ruimte voor iedereen om de kansen op succes te pakken, de revue passeerden. Locatie: het nieuwe Achmea-kantoor, een architectonisch hoogstandje, in Leiden.

20-03-2012 Eigenschappen om als ondernemer succesvol te zijn Workshops geleid door Josette Dijkhuizen (Ondernemersadviseur en Netherland’s women’s representative at UN General Assembly 2013). Locatie: Meines en Partners, Den Haag.

BIJeenkomsten in 2012

waarbij de economische rol van de vrouw, de financiële crisis, globalisering en

29-05-2012 Informal investment. Alternatief voor uw bedrijf? Informatiebijeenkomst in samenwerking met Women Professionals Group over alternatieve financieringsmogelijkheden. Sprekers: Heske van Eyck van Heslinga (Bestuurslid van het Hogere Gerechtshof Amsterdam. Had voorheen directiefuncties bij onder meer Akzo Nobel en Berenschot) en Anita de Groot (Directeur-eigenaar AIM Consulting Group). Locatie: HOEZO Projectmanagement & Congresorganisatie, Heemstede.

26-06-2012 De magie van de vrouw Het bestuur van het VNO-NCW Vrouwen-Netwerk heeft onderzoek gedaan naar de groeiambities van haar leden en presenteert de resultaten. Twee van de uitkomsten zijn dat leden van het VNO-NCW Vrouwen-Netwerk barsten van de ambitie en dat vrouwen wel de beste willen zijn, maar niet de grootste. Sprekers: Iteke Weeda (Emeritus hoogleraar en auteur), Tatjana Romanyk (Directeur TRM Oncology) en Stanley Bremer (Directeur Wereldmuseum). Locatie: Balzaal Wereldmuseum Rotterdam.

11-09-2012 Netwerkdiner en wijnproeverij Aan de vooravond van de verkiezingen geeft Corina Holla (Mede-eigenaar public affairsbureau Meines en partners) haar visie op het politieke krachtenveld in Nederland en wat dit voor het bedrijfsleven betekent. Els Beeren (Eigenaar Le Grand Cru) selecteerde zeventig karakteristieke, deels biologisch vervaardigde, wijnen voor onze leden. Wist u dat het aantal vrouwen onder wijnproducenten, -handelaren en sommeliers snel toeneemt? Locatie: Le Grand Cru, Heemstede.

17


VNO-NCW RotterdaM

Pl atform DGA 29-06-2012 Nieuwe generatie DGA ’s aan het roer Sprekers: Jos van der Vegt, president commissaris Ahoy, Peter van der Veer en Jolanda Jansen (Directie Ahoy) en Hans Biesheuvel (Voorzitter MKB Nederland).

BIJeenkomsten in 2012

Locatie: Ahoy Rotterdam.

21-11-2012 Bezoek DGA ’s aan de Tweede Kamer der Staten Generaal Ruim zeventig DGA ’s gaan in gesprek met Tweede Kamerleden Erik Ziengs (VVD) en Mei Li Vos (PvdA) en wisselen van gedachten over de actuele politieke ontwikkelingen. Locatie: Tweede Kamer der Staten Generaal, Den Haag.

03-12-2012 DGA Zuid-Holland kleinschalige Ondernemerstafels Kick-off van kleinschalige bijeenkomsten (6-8 personen per tafel) voor DGA ’s uit Zuid-Holland. Ondernemerstafelaars ontmoeten, informeren, inspireren en versterken elkaar. Locatie: Winter Wonderland, Berkel en Rodenrijs.

18


VNO-NCW RotterdaM

Agenda Bijeenkomsten 2013

22 mei 16.00 uur - 18.30 uur VNO-NCW Rotterdam bijeenkomst met hoogleraar Jan Rotmans over “Duurzame Transities” (locatie: Elektrisch Vervoer Centrum Rotterdam) 4 juni vanaf 14.00 uur Bijeenkomst VrouwenNetwerk met als thema “Dieren en Leiderschap” (locatie: Artis, Amsterdam) 24 juni 16.00 uur - 18.45 uur VNO-NCW Rotterdam i.s.m. AmCham Rotterdam chapter met als thema

AGENDA BIJEENKOMSTEN 2013

Bijeenkomsten VNO-NCW Rotterdam tweede helft 2013:

“Solving a lack of technically educated staff: a corporate solution?” (locatie: Havenbedrijf Rotterdam) 25 juni 16.00 uur - 18.30 uur VNO-NCW Rotterdam bijeenkomst i.s.m. het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis met als thema “150 jaar Sophia Kinderziekenhuis” (locatie: Erasmus MC) 26 juni 17.00 uur - 19.00 uur VNO-NCW Rotterdam netwerkborrel “Haring aan de Maas” (locatie: Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging “De Maas”) 29 augustus 15.30 uur - 22.30 uur World Ports Classic, symposium en diner (locatie: Hangar 26, Antwerpen) 2 september 13.00 uur - 21.00 uur Golfdag VNO-NCW West 12 september 16.00 uur - 18.30 uur HRM Expert Netwerk VNO-NCW Rotterdam bijeenkomst 18 september vanaf 7.30 uur Het Miljoenenontbijt Rotterdam: VNO-NCW Rotterdam i.s.m. PwC (locatie: De Kuip) 3 december 17.00 uur - 19.00 uur VNO-NCW Rotterdam eindejaarsbijeenkomst met burgemeester Aboutaleb als keynote speaker (locatie: Stadhuis Rotterdam) Het jaar 2013 ging van start met een drukbezochte ‘Kennismaking met het bestuur-

Let op! Houd de actuele berichtgeving in de gaten voor meer bijeenkomsten.

bijeenkomst’ in The Manhattan Hotel

19


VNO-NCW RotterdaM

Strategische agenda VNO-NCW Rotterdam 2013 1 Leden

S t r at e gisc h e a g e n d a 2 0 1 3

VNO-NCW Rotterdam heeft momenteel ruim 500 leden. Onze focus blijft gericht op kwalitatieve groei. Verdere diversiteit van ons ledenbestand (naar onder meer afkomst en leeftijd) is daarbij een belangrijk streven. We willen de actieve communicatie met onze leden en onze stakeholders verder versterken. Denk aan input van onze leden op strategische thema’s en op het programma van VNO-NCW Rotterdam, het betrekken van onze leden bij het vaststellen van de agenda, bij gesprekken met onze stakeholders als het gemeentebestuur en onze landelijke VNO-NCW-organisatie en het informeren over en stimuleren van deelname van onze leden aan buitenlandse reizen die georganiseerd worden vanuit de gemeente.

2 Kwalitatief sterke bijeenkomsten Wij zetten ons concept met inhoudelijk sterke bijeenkomsten voort. Een sterk thema, aansprekende sprekers, goede locaties, jonge kunstenaars die een podium krijgen tijdens onze bijeenkomsten en interactie tussen sprekers en deelnemers. Content is leading. Er worden verbindingen gelegd tussen het bedrijfsleven en andere partijen. Social media worden voorafgaand, tijdens en na de bijeenkomsten actief ingezet.

3 Clusterstrategie & specifieke thema’s Wij hebben voor de volgende clusters gekozen: Bouwpower, HRM Expert Netwerk, Zorgpower, Platform DGA’s en Vrouwen-Netwerk. In 2013 willen wij starten met een pilot voor de cluster Maak-Industrie. Bovendien richten wij ons op de volgende thema’s: • Het gebrek aan technisch geschoold personeel • Duurzaamheid (als economisch transformatie proces) • Investeren in een creatief en cultureel klimaat • Investeren in de bouw • Investeren in gezamenlijke acquisitie buitenlands bedrijfsleven (deelname aan Rotterdam Partners) • Innovatief aanbesteden/procurement • Zuidvleugel/Metropoolregio • Bereikbare stad Uiteraard worden andere thema’s opgepakt als de actualiteit erom vraagt.

20


heeft VNO-NCW Rotterdam, met oog op de Gemeenteraadsverkiezingen 2014, het Manifest voor de Economie van Rotterdam aangeboden aan alle politieke partijen. Om de belangen van onze leden te waarborgen en genoemde thema’s op

VNO-NCW RotterdaM

Voorafgaand aan de netwerkbijeenkomst ‘Haring aan de Maas’ op 26 juni 2013,

structurele wijze met onze stakeholders te kunnen bespreken, heeft het bestuur 3 à 4× per jaar een gesprek met de wethouders Baljeu, Karakus, het bestuur van VNO-NCW West en met de voorzitter van VNO-NCW, Bernard Wientjes. Er is intensief contact met organisaties als Port of Rotterdam (Havenbedrijf), EDBR, RIA (Rotterdam Investment Agency), Deltalinqs, AmCham (The American Chamber of Commerce) en MKB Nederland.

4 Sponsoring Om al onze activiteiten te kunnen blijven bekostigen wil VNO-NCW Rotterdam op structurele basis haar financiële armslag vergroten. VNO-NCW Rotterdam is inmiddels in gesprek met een aantal potentiële sponsors.

“Om het tekort aan technisch

“Kansen om business te doen worden

“Duurzaamheid is een belangrijk

geschoold personeel in de

vergroot als u als ondernemer en

thema en wordt meer en meer

Rotterdamse regio terug te dringen

werkgever ook deel kan nemen aan

ingebed in de bedrijfsvoering van

heeft VNO-NCW Rotterdam een

aanbestedingen die de gemeente

ondernemingen. Herinrichting

doelmatige ‘verander-agenda’

Rotterdam uitzet. Het tenderen is een

van de samenleving gericht op

opgesteld. Hierbij komt onder

vak op zich.

duurzaamheid vraagt om een

meer aan de orde de vroegtijdige

Als VNO-NCW Rotterdam houden we

fundamenteel transformatieproces.

beïnvloeding van jongen kinderen bij

de vinger aan de pols en bespreken

VNO-NCW Rotterdam besteedt

het maken van hun opleidingskeuze,

we uw ervaringen en wensen op

meermaals per jaar in haar

het betrekken van ouders en het

ambtelijk en bestuurlijk niveau met

bijeenkomsten aandacht aan het

bedrijfsleven hierbij, het smeden

als doel dit aanbestedingsproces te

thema duurzaam ondernemen, een

van een coalitie tussen gemeente,

verbeteren.”

thema waar overigens ook gewoon

onderwijs en bedrijfsleven (Captains

S t r at e gisc h e a g e n d a 2 0 1 3

Van Huffelen en met burgemeester Aboutaleb. We spreken regelmatig met

geld in te verdienen is.”

of Education) en een gedegen lobby in

Miriam Hoekstra-van der Deen,

Den Haag m.b.t. de regelgeving in het

Directeur Corporate Procurement

Bram Quist,

regionale onderwijs.”

Schiphol Group en Bestuurslid

Directeur KPN regio Zuid-West

VNO-NCW Rotterdam met

Nederland en Bestuurslid VNO-NCW

Gerard van Drielen,

in portefeuille de thema’s

Rotterdam met in portefeuille het

Lid Raad van Bestuur Hogeschool

‘Aanbesteden/Procurement’ en

thema ‘Duurzaamheid’)

Rotterdam en Bestuurslid VNO-NCW

‘Mobiliteitsmanagement’

Rotterdam met in portefeuille het thema ‘Tekort aan technisch geschoold personeel’

21


VNO-NCW RotterdaM h é t on d e rn e m e rsn e t w e r k in uw r e gio

Hét ondernemersnetwerk in uw regio VNO-NCW Rotterdam is dé invloedrijke regionale netwerkorganisatie voor ondernemers. Hand in hand betekent voor ons synergie en creativiteit door samenwerking, vooral ook samenwerking tussen leden uit verschillende bedrijfstakken. Wij stimuleren het denken in mogelijkheden en kansen, waarbij ondernemers van elkaar leren.

Voor een actueel overzicht van de activiteiten van VNO-NCW Rotterdam, de agenda, de verslagen van bijeenkomsten en de nieuwsberichten, kijk op: www.vno-ncw.nl en op www.vno-ncwwest.nl/Rotterdam Volg VNO-NCW Rotterdam ook op Twitter: @VNONCW010 Een videofilm van de VNO-NCW Rotterdam bijeenkomsten in 2012 is te bekijken via: http://youtu.be/LvgiixQLPfY

Bestuursleden, ambassadeurs en leden van de Adviesraden van VNO-NCW Rotterdam: Bestuur VNO-NCW Rotterdam • Diederik van Dommelen, voorzitter VNO-NCW Rotterdam, partner bij PwC en lid bestuur PwC Belastingadvies • Peter A.H. Bakker, directeur Bakker Consultancy • Catharina Bieringa-de Jong, regiomanager VNO-NCW Rotterdam en

business development manager VNO-NCW West

• Joke Boonstra, directeur Zorg IJsselland Ziekenhuis • Miriam Hoekstra-van der Deen, directeur Corporate Procurement Schiphol Group • Gerard van Drielen, lid College van Bestuur Hogeschool Rotterdam • Richard Jongste, directeur Maasmond • Bram Quist, directeur KPN regio Zuid-West Nederland • Harry Scholte, directeur Sterk Werk Communicatie Groep • Roland Teixeira, Country Executive, GE Benelux • Rob Tummers, directeur Dura Vermeer Bouw Rotterdam

Erelid • Con Schoenmakers, erelid bestuur VNO-NCW Rotterdam (voorzitter VNO-NCW Rotterdam van 2005 t/m 2011)

22


• Guus Drijver, directeur Friesland Bank Rotterdam • Nathalie van Huët, directeur Van Huët CC - Communicatie Consultants • Jan Oeij, directeur Impact by Creativity • Cemile Sezer, directeur Sezer Consult • Erik Spindler, directeur Identity Games

VNO-NCW RotterdaM

Ambassadeurs VNO-NCW Rotterdam

Raad van Advies Bouwpower Rotterdam • Johan Buijs, CEO NSI • Laurens van Dorp, kantoordirecteur Rotterdam FGH Bank • Ron de Goeij, directievoorzitter Van Aken Architecten • Piet Jan Heijboer, directeur TBI Techniek • Richard Jongste, directeur-eigenaar Maasmond • Peter-Paul Kuipers, commercieel directeur Maars partitioning systems • Peter de Mik, directeur-eigenaar De Mik Bedrijfshuisvesting • Thomas Ummels, directeur projectontwikkeling OVG Projectontwikkeling B.V. • Eric Verwey, algemeen directeur Verwey Vastgoed • Bert Wijbenga, directievoorzitter Woonbron

Adviesraad Zorgpower Rotterdam • Joke Boonstra, directeur Zorg IJsselland Ziekenhuis (Voorzitter) • Casper van Eijck, oncologisch chirurg Erasmus MC en ondernemer in de zorg • Frans Hiddema, voorzitter Raad van Bestuur Oogziekenhuis Rotterdam • Miriam Hoekstra-van der Deen, directeur Corporate Procurement

h é t on d e rn e m e rsn e t w e r k in uw r e gio

• Rob Tummers, directeur Dura Vermeer Bouw Rotterdam (Voorzitter)

Schiphol Group • Richard Jongste, directeur-eigenaar Maasmond BV • Janneke Kampen, innovatieadviseur Care2Business – Syntens • Evelyn Lindeman, lid Raad van Bestuur Aafje thuiszorg huizen zorghotels • Monique Philippens, directeur Zorg KPN

Adviesraad HRM Expert Netwerk Rotterdam • Peter A.H. Bakker, voorzitter HRM Expert Netwerk • Huib Bartels, regiodirecteur Van Ede & Partners • Marleen Berk, directeur HR Trigion • Wicher Groen, HR Manager, Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. • Sjoerd Gunnewijk, HR Manager Benelux & France BP Europe SE - BP Nederland • Bea Haring, Raad van Bestuur Ernst & Young • Erik Hoekstra, directeur The Thrive • Rien de Jong, Corporate Director HR VTTI B.V. • Marlies Knijnenberg, Manager HRM Eneco • Jeroen Rottier, directeur HR Rabobank Rotterdam • Ruud van Steen, directeur HR Robeco • Lida Veringmeier, Corporate Director HR gemeente Rotterdam • Nico Vermeulen, Director Human Resources Netherlands Vopak • Klaas Wassens, directeur Rotterdam School of Management • Dorine Wekking, directeur HR AON Benelux & Nordics

23


Contact: Catharina Bieringa-de Jong, regiomanager VNO-NCW Rotterdam en business development manager VNO-NCW West E: bieringa@vno-ncwwest.nl, T: 070 349 08 23, M: 06 50 80 07 70

www.vno-ncwwest.nl

Colofon Tekstproductie: Van Huët CC – Communicatie Consultants | Redactie: Nathalie van Huët, Catharina Bieringa-de Jong en Annemarie van Oorschot Fotografie: Maarten Laupman, Michel Porro en VNO-NCW West | Vormgeving: Identity Design, Rotterdam | Drukwerk: Drukkerij Printvisie BV, Rotterdam Bovendien dankt VNO-NCW Rotterdam haar leden voor hun hulp en inzet bij al onze activiteiten.

Deze brochure is gedrukt op Printvisie Greenlabel Papier. Dit papier is 100% recycled FSC papier.

24

VNO NCW Rotterdam jaaroverzicht juni 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you