HAYAT GAZETESİ ARALIK AYI SAYISI - 2022

Page 1

ARALIK - 2022 İDAŞ’ın ilk mağazası Bükreş’te açıldı Yedek parça üreticilerimiz Romanya yolunda Kanal D, Bucureşti Tv’yi satın aldı Hoş geldin Kanal D 2 Hoş geldin Kanal D2 Yunus Emre Enstitüsü 11 yaşında

Romen vatandaşı ile 10 yıl evli kalana vatandaşlık hakkı Mecliste kabul edildi

RomanyaMeclisi23Kasım

Çarşambagünü,10yıl süresinceRomanya vatandaşıylaevliolanyabancılara Romanyavatandaşlığıalmasınaizin verenbiryasatasarısınıkabuletti. PSD'ninmeclisesunduğuproje253 oyilekabuledildi. 21/1991sayılıRomanyaVatandaşlık Kanunu'nun8.paragrafında(1)yapılan

eklemeilebirRumenvatandaşıylaevli olanyabancıların,10yılevlikaldıktan sonraRomanyavatandaşlığına başvurmahakkıolabilecek.

YabancıbirkişiRomanya'da yaşamıyorolsabilebuhakkasahip.

Yasatasarısı,CumhurbaşkanıKlaus Iohannis'inonayındansonrayürürlüğe girecek.

Telefonların kayıt ücretine zam

YurtdışındanTürkye’yecep

telefonugetrmekgderekhem zorlaşıyor,hemdepahalılaşıyor Yurtdışındangetrlentelefonlardanalınan harçücretlernnzamoranıbelloldu.2023 yılındaceza,harçvebazıverglerdekartışı belrleyenyendendeğerlemeoranıyüzde 122.93olaraklanedld.KarardünResm Gazete‘deyayımlandı.Yılbaşındantbaren ehlyetvepasaportharcıletrafikcezaları buorandaartacak.

Kayıtücret6bn91TL

Yurtdışındantelefongetrmeharcı2bn 732TL’den6bn91lrayayükseld. GurbetçlerTürkye’detelefonlarını120 günkaydettrmedenkullanablrler Türkye’debusüredenfazlakalacaklar telefonlarınıkayıtettrmekzorunda.Yoksa

telefonlarıletşmekapatılıyor.Yan gurbetçlerdetelefonlarınıkayıtettrmek çn6bn90TLödemekzorunda.

Yurtdışındantelefon getrlenlersıkıdenetlenyor

Yurtdışındantelefongetrmennzorluğu bununladabtmyor Yolcuberaber getrleneşyamuafiyetlernelşkn BakanlarKuruluKararıuyarınca,kşsel eşyamuafiyetkapsamında,yurtdışından Türkye’yegelenyolcular,üçyıldabradet ceptelefonunugümrükverglerndenmuaf olarakgetreblyor.Bunun kontrolü1 Kasımtbarylesıkılaştırıldı.Yan havalmanlarında1Kasım’dansonra(xray)aramalarıyoğunlaştırılırdı.

4 HABER YAYINA HAZIRLAYANLAR Erkan ERUYSAL Cüneyt Türktan M.Serkan ERUYSAL GRAFİK TASARIM M.Serkan ERUYSAL BASKI: Inkorporate Print S.R.L. YAYINLAYAN Editura Eruysal S.R.L. İRTİBAT 0746 90 90 91 E-MAİL hayat_ro@yahoo.com ADRES Str. Europa, Bloc K. apt.4, Stefanes de Jos, Ilfov *Kaynak gösterilerek alın yapılabilir ISSN-1582-8638

HAYAT’ın içinden...

Erkan ERUYSAL

Genel Kurulu yaklaşırken TİAD’da şimdilik 4 Başkan adayının adı konuşuluyor

TİAD’ınGenelKurulusanırım 2023’ünilkyarısındaolacak. GeçtiğimizdönemCovid salgınındandolayıolağanGenelKurul ertelenmişti.

İştebusüreçteTİAD,resmiilişkilerve çalışmalarınahızkesmedensürdürdü.

TİAD’ınbugörünençalışmalarıdevam ederkenkurumunBaşkanıGüven GÜNGÖR’ünişhayatındakiçalışmaları dahadahızlıydı.Sadecehızlıdeğilbirde çokyorucuolduğunaeminim.

GüvenGÜNGÖR,TİAD’ıngerekgenel sekreteri,gerekbaşkanıolduğu dönemlerdeolağanüstüfaaliyetlerini yakınenbiliyorum.

FakatGüvenGÜNGÖRnezamankio koskocaveyüzlercekişininçalıştığı UMEBadlıfabrikayıaldı,ozamanTİAD içinzamanayırmaktazorlanacağını düşündüm.Yanılmışım.

Haniderlerya“Gecesilahlı,gündüz külahlı”.

İşteGüvenGÜNGÖRdetamöyleoldu. Yani“Gecesilahlı-Gündüzkülahlı”oldu.

Sabahınerkensaatlerindebaşladığı mesaisinigeceninilerleyensaatlerinde bitirenGüvenGÜNGÖR’üfabrikasına sonziyaretimde,yazdığım“HAYAT’ın içindenROMANYA”kitabınıvermekiçin gittiğimdeeliyüzükara,yağ,pasiçinde üstündebirişçitulumuileodevasa,her biribirerfabrikasayılabilecekbüyüklükte makinalarınsökülmelerinenezaretederken bizzatkendisidebirişçigibiuğraşırken görmüştüm.

Ayaküstükısasohbetimizdefabrikasını Bükreş’e100kilometreuzaktasatınaldığı yenibiryeretaşıdığınıveogünekadar 100TIRdolusumakinalarınıyeniyerine naklettiklerinivedahaenaz50TIRdaha nakilolacakmakinalarıolduğunusöyledi.

BuaradaTİAD’ınyeniGenelSekreteri BarbarosYıkar,BaşkanGüven GÜNGÖR’üneksikliğinielinden geldiğincehissettirmediğinidüşünüyorum.

GenelSekreterBarbarosYıkarda BaşkanıGüvenGÜNGÖRgibiODTÜ mezunu.BuözelliklerTİAD’ınkatma değerinielbettearttırıyor

azetemiz

BütünbunlarıyazarkenyaklaşanGenel Kuruldaherşeyihazırbulacakyeni Başkankimolacaksorusunusordum kendime.

TİADüyesiolmadığımvedegazeteci olduğumiçinbenimgönlümdengeçen TİAD’ınBaşkanadayınıdahadoğrusu Başkanadaylarınısöylememdoğruolmaz.

Amasanıyorumenaz4adayyarışacak gibigeliyorbana.

Bu4aday’ınRomenceyenekadarvakıf olduklarınıbilmiyorum.

Gerçiİngilizceyiçokiyibildiklerine eminim.

BildiğimkadarıylaTİAD’aadayolma ihtimaliolan4adayınenazından3’ünün Romenvatandaşıolduğunukesinolarak biliyorum.

TİAD,bugünlere,bukurumsalyapıya kolaygelmedi.Dilerimhakedenve Başkanlıkkoltuğunayakışanherkesi kucaklayacakbiradayotururokoltuğa.

ERUYSAL’ınyazdığı‘’HAYAT’ınİçindenRomanya’’adındaki romanıSÖZCÜgazetesiyazarıÖzkanSAÇKANtarafından ‘’GÜNÜNKİTAPLARI’’sayfasında‘’BELGESELNİTELİĞİNDE ROMAN’’başlığıileilksıradaTürkiye’dekikitapokursevenlere tanıtıldı.

ÖzkanSAÇKAN‘’GÜNÜNKİTAPLARI’’başlığıileçıkankitapları okurlarınatanıttığıyazıda‘’HAYAT’ınİÇİNDENROMANYA’’adlı ErkanERUYSAL’ınromanıniçinşunlarıyazdı:

ErkenERUYSAL’dan‘’HAYAT’ınİçindenRomanya.Yazar Romanya’dayayınlananHAYATGazetesininarşivinitarayaraközenle seçtiğiyaşanmışhayathikayelerindenyolaçıkarakyazdığıroman hakkındaşöylediyor:BizTürklerinbirçoğunundakendisiniiçinde bulacağızburomanadetabirbelgeselniteliğinde.

"HAYAT"ın İÇİNDEN ROMANYA’’ Özkan SAÇKAN’ın “GÜNÜN KİTAPLARI”nda ilk sırada
G
kurucusuveGenelYayınYönetmeniERKAN
Bizlerburomanınbirerkahramanlarıyız.Ancaküçtebaşkahramanım var 5 YORUM

Hoş geldin

Kanal D 2

6 HABER

Kanal D, Bucureşti Tv’yi satın aldı

DoğanMedia International (KANALD), BucureştiTv’ninsatın alımıiçinCNA’dan onayaldı. YineKanalD’nin Radyoistasyonuolan RADYOİMPULSda, Romanyagenelinde yayınağını genişletmesiiçin CNA’danonayalarak yayınlarınıartık Ploieşti,Campina, Siania,Albaİuliave Campeni’dedeyapacak.

KanalDveRadyoİmpuls CEO’suveYönetimKurulu ÜyesiUğurYeşilsatınalma ileyaptığıaçıklamada;Kanal D2veRadyoİmpuls’unyeni lisanslarıilebirlikteDoğan

MediaInternational’ın stratejikbiradımattığını belirterek,yenilikçiyayınları ileyenitrendleryarattıklarını ifadeetti.Gelecektekiyayın dönemlerindedeyenibirçok projelereimzaatacaklarınıda belirtenUğurYeşil, Kanald2

ilebirlikte Romanya'dakimedya pazarınayenibirsoluk getireceğizvehalka kaliteliürünler sunmayadevam edeceğizdedi.

15yılönceyayın hayatınabaşladığı Romanya’dakısa süredeRomanya’nınen çokizlenenilk3 televizyonkanalından biriolanKanalD,aynı zamandaRomanya’da 15yıliçindeRadyo Impuls,kanald.ro, stirilekanald.ro,wowbiz.ro, Kfetele.ro,radioimpuls.rove YouTubekanalları TheXclusiveveWOWnews’i deyayınlarınındasahibi.

7 HABER

Yedek parça üreticilerimiz Romanya yolunda Yedek parça üreticilerimiz Romanya yolunda

Romenbasınındaçıkanhabere göreFordOtosan,üretim kapasitelerin300binadede yaklaşabileceğinibelirterek Türkiye’dekitedarikçilerini Romanya’daçekmeyeçalışıyor

FordOtosanyetkilileriaynı zamandaRomanya’dakiüniversite yetkilileriylegörüşerekbir mühendislikokuludaaçılabileceğini ifadeettiler

FordOtosanGenelMüdür yardımcısıDaveJohnston,Ford TransitCouriermodelininCraiova’da üretileceğinibelirterek“Türkiye'de

çokiyibirtedarikçitabanımızvar. BunlarınbazılarıRomanya'yaihracat yapacak,bazılarıdaRomanya'ya yerleşerekRomanya'dayerelolarak elemanistihdamedecekler.Amacımız Nakliyeyükünüazaltarak tedarikçilerimiziyanımızaçekmek” dedi.

FordOtosanGenelMüdürüGüven ÖzyurtiseRomenbasınınayaptığı açıklamada;“Romanya'daçokfazla potansiyelvar.Uzunyıllartedarik alanındaçalıştımvebirçok tedarikçimizinDaciaüretimini desteklemekiçinRomanya’yayatırım

yaptığınıbiliyorum.FordCourier'in Craiova'damontajyapılacağını öğrendiktensonraRomanya'yayatırım yapmakisteyenbirçokTürktedarikçi var.BazılarızatenRomanya’dave işlerinigenişletecek,diğerleride Romanya’yagelecek.Bubizimiçin iyiolacakçünkübizidahagüçlü kılıyor.Kendideneyimimizinbize gösterdiğişeybudur.Başarımız, küreselşirketlerlesavaşanverekabetçi olan,öğrenmeyeistekliolan, kendilerinikanıtlamışTürk tedarikçilerdenkaynaklanıyor"dedi.

8 HABER
Güven Özyurt: “Ford Otosan, Romanya'ya daha fazla Türk tedarikçi getirecek”
Direk fabrikadan +40 732 143 766
M.Serkan ERUYSAL

ValceaPasaportmerkezinin açılışıgerçekleşti

DEİKTürkiye-Romanyaİş KonseyiBaşkan,işinsanı ÖmerSüsli’ninsahibiolduğu RiverPlazaMallValceaAVM’de14 KasımPazartesigünüValceaeyaleti pasaportmerkeziaçılışıgerçekleşti.

ÖmerSüsliveİsa SüsliileMehmet Süzgü’nünevsahipliği yaptığıaçılıştörenine Türkiye’ninBükreş TicaretMüşavirleri SudeGürcanve MehmetNaci Akdoğan,TİAD BaşkanıGüven Güngör, işadmalarımızdan MetinDoğan,Nihat Durak,Gürsel Öztürkmen,Halit Öztürkmendekatıldı.

Romanya bürokrasisindendeüst düzeykatılımınolduğu açılışa;VâlceaValilik Kurumlarıileİlişkiler GenelMüdürüTeodor

IulianGheorghe,İçişleriBakanlığı DevletSekreterleriAdrianVoicanve AnetaMatei,KutsalVarsanufie RamnicBaşpiskoposu,Vâlceaİl MeclisiBaşkanyardımcılarıFlorian MarinveAndraBică,Râmnicului

BelediyeBaşkanıMirciaGutău, VâlceaİliPolisMüfettişliği BaşmüfettişiBaşKomiserDumitru Dărăban,VâlceaİliJandarma MüfettişliğiBaşmüfettişiAlbay GrigoreCiaușescu,VâlceaKamu HizmetiRejimiSürücü BelgeleriveAraçların TesciliMüdürü RadicheIon,Vâlceaİl BilgiBölümüBaşkanı FlorinTudosie, “GeneralMagheru” AcilDurumlar MüfettişliğiBaşkanı MüfettişAlbayDan Pascaru,VâlceaÖzel Telekomünikasyonİl MüdürlüğüBaşkanı AlbaySorinCleoanta, ÖzelSorunlariçin BölgeselYapıBaşkanı AlbayValentinCîlea veVâlceaİlçeNüfus Müdürlüğüİcra DirektörüIonelaBîcă katıldı.

9 HABER
M.Serkan ERUYSAL

M.Serkan ERUYSAL

aldı.

CONSTRUCTTRADING98,SC

PROIECTCONSULTSRL(10, 11,3,8ve9Lotiçin)

SEAPverilerinegöre11lotun toplammaliyeti192,77MilyonLei (38milyonEuro)

Projeninfinansman,Ulusal İyileşmeveDayanıklılık

Planı'ndan(PNRR)karşılanacak.

YapıMerkeziİnşaat’ındev projeleriarasındaAvrasyaTüneli, 1915ÇanakkaleKöprüsü,Dubai Metro,Ankara-Konyayüksekhızlı demiryolu,CasablancaTramvay hattıgibiprojelerbulunmakta.

M.Serkan ERUYSAL

10 HABER
Türk rması da teklif
Ruse-Veliko Tırnovo otoyolu çalışmaları
Bükreş-Videledemiryolunun11 lottahızkısıtlamalarınıkaldırmak içinaçılan
üçfirmateklif verdi. Teklifverenfirmalarşuşekilde: 3.ROTARYCONSTRUCTII MENTENANTA(Leader),EURO 2-SCPROIECTCONSULTSRL (Leader),EUROCONSTRUCT TRADING98,ROTARY CONSTRUCTIIMENTENANTA ortaklığı(2,13,14,15ve16Lot için) 1-YAPIMERKEZİİNŞAATVE SANAYİA.Ş.(10,
CFR demiryolu ihalesine
verdi
başlıyor BulgaristanbasınındaçıkanhaberegöreRuse-Byalabölümünün(40 kilometre)inşasıiçin876milyonleva(449,71milyonavro)değeerindebir sözleşmeimzalandı. Sözleşmesüresibeşyılsekizayolarakaçıklanırken,40kilometrelikotoyol kısmıntamamlanması2028yılınıbulacak. Romanya’danTürkiye’yearabaylagidenherkesinkullandığıRuseVelikoTırnovootoyolunun(133km)yapımıiçinBulgaristanhükümeti ilkadımıattı.
ihaleye
1,11,12,13, 14,15,16,3,8ve9Lotiçin) CFRAltyapıBükreşbölgeofisi, demiryoluüstyapısınınteknik parametrelerini11lottaeski halinegetirerekhızkısıtlamalarını kaldırmayayönelikçalışmalar içinaçtığıihaleyeüçteklif

İDAŞ'ınilkmağazası Bükreş'teaçıldı

Türkiye’ninlideryatakveev

tekstilimarkalarındanİDAŞ’ın Romanya’dakiilksatışmağazası Bükreş’inMilitaribölgesindeaçıldı.

İşadamıAdnanÇetinkaya’nınsahibi olduğumağazanın12Kasımgünü yapılanaçılışınabaştaBüyükelçilik MüsteşarıErdalOnatolmaküzerebirçok RomenveTürkdavetlikatıldı.

Yaklaşık200metrekare büyüklüğündekimağazadaİDAŞ’ın yataksetlerinindışındaİnegölmobilya koltukveevdekorasyonürünleride bulunuyor.

Açılışgünüsonundayapılançekilişe katılanlararasındanikikişiyeiseyatakbaza-başlıkhediyeedildi.

11 HABER

Yunus Emre Enstitüsü Y 11 yaşında

BaşkonsolosYurdakul'un YunusEmreEnstitüsü’nün

11.yılı ileilgili verdiğimesaj

KöstenceYunusEmreEnstitüsü

faaliyetegeçmesininardındangeride bıraktığı11yılboyunca gerçekleştirdiğiçalışmalarlaveyürüttüğüiş birlikleriyle,Köstencemerkezolmaküzere görevbölgemizdeyaşayanlarveyerel makamlarnezdindesaygınbiryeredinmiştir

GüzelTürkçemizidoğrubirşekilde öğretmeyi, kültürümüzüvesanatımızıgeniş kitlelereulaştırmayıveköprülerkurmayı hedefleyenYunusEmreEnstitüsü,faalbir şekildeçalışmalarınısürdürmekte,yıliçinde düzenlediğikonferanslar,filmgösterimleri vesergilergibifarklıetkinliklerleülkemizin çeşitlialanlardakitanıtımınabüyükkatkılar sağlamaktadır

Köstence'deyaşayançocuklarve yetişkinlertarafındanbüyükrağbetgören kurslarveçevrimiçiderslerdüzenleyen YunusEmreEnstitüsü,büyükçoğunluğu

DobrucabölgesindebulunanTürk-Tatar soydaşlarımızsayesindebutopraklarda asırlardıryaşatılandilimizivekültürümüzü pekiştiricibirrolüstlenmekte,ortak değerlerimizintemsilcilerindenbirisiolarak kabulgörmektedir.

TürkiyeveRomanyaarasındakiilişkilerin heralandaçokiyiseviyedebulunması dikkatealındığında,builişkilerinönemlibir halkasınındafaaliyetegeçtiğindenberi YunusEmreEnstitüsüolduğuyadsınamaz birgerçektir

Budüşüncelerle,YunusEmre EnstitülerininRomanya'dafaaliyete geçmesinin11.yıldönümünüeniçten dileklerimlekutluyor,çalışmalarınaolan desteğimiziherzamansürdüreceğimiziifade ederekbaşarılarınındevamınıdiliyorve kurulduğugündenbugünekadaremeği geçenherkeseteşekkürlerimisunuyorum.

unusEmre YEnstitüsünün Romanya'dak

i11.yılı,Enstitü Koordinatörü MustafaYıldız’ınev sahipliğindeT.C. Köstence BașkonsolosuEmre Yurdakul,Köstence ValiYardımcısıȘenol Ali,GaziÜniversitesi RektörüProf.Dr. MusaYıldız, Köstence Başmüfettişliği TürkçeMüfettişi IcbalAnefi,Köstence OvidiusÜniversitesi öğretimüyesi Doç.Dr.Neriman Hasan,Dr.Metin Omer,yazar,șairve TürkologEmelEmin, yazarGhiuner Acmola,Köstence ZübeydeHanım AnaokuluMüdürü SayınGhiulbera Bechirveanaokul öğretmenleri, MecidiyeKemal AtatürkUlusalKoleji öğretmenleri,Türkve TatarBirliği temsilcileriveçok sayıdadavetlinin katılımıylakutlandı.

12 HABER

BüyükelçiAramaz'ın YunusEmreEnstitüsü’nün 11.yılıileilgiliverdiğimesaj

T.C.BükreşBüyükelçisiFüsun Aramaz’ınYunusEmre EnstitülerininRomanya’daki11. YılıMünasebetiyleVerdiğiKutlama Mesajıverdi "2011yılındanbuyanaBükreşve Köstence'defaaliyetgösterenYunusEmre Enstitülerimiz(YEE)kültürümüzün tanıtılması,yurtdışındakisoydaşve vatandaşlarımızlakültürbağımızın korunmasıvedilimizinöğretilmesindeson dereceönemligörevlerüstlenmektedirler TürkiyeileRomanyaarasındakültür alanındaişbirliğiniteşvikeden,bu kapsamdakonserler,sergiler,atölye çalışmaları,sahnegösterileri,film gösterimleri,bilimseltoplantılarvekültür buluşmalarıdüzenleyenEnstitülerimiz, kültüreldiplomasimizinönemli unsurlarındanbiridir

TürkçeninRomanya’dagenişkitlelere öğretilmesivekültürümüzüntanıtılması kapsamındaYEE’ninRomanyakamu kurumlarıçalışanlarınayönelikTürkçe kurslarınagösterilenilgiiseayrıca memnuniyetvericidir.

BudoğrultudaBüyükelçiliğimizve YunusEmreEnstitüsüişbirliğinde2022 yılındaUluslararasıHolokost’uAnma GünüetkinlikleriçerçevesindeII.Dünya SavaşısırasındaTürkdiplomatların YahudileriHolokost'tankurtarma çabalarınıkonuedinen“TurkishPassport” filminingösterimiveDünyaKahvaltı GünüvesilesiyleBüyükelçilikresmi konutubahçesinde “GelinTanışOlalım” etkinliğisayesindemisafirlerimize gelenekselTürkokçuluğuveebru sanatınıntanıtılmasıbufaaliyetlerden bazılarıdır

Kültürelprojelerimizdeherzaman birlikteçalıştığımızBükreşveKöstence YunusEmreEnstitülerimizinkültürel diplomasimizdekikatkılarınındevamını diliyor,Romanya’daki11.yıldönümlerini eniçtendileklerimlekutluyorum.

13 HABER

Bükreş'te Cumhuriyet coşkusu

TürkiyeCumhuriyetiBükreş BüyükelçisiFüsunAramazev sahipliğinde

Cumhuriyetimizinkuruluşunun99. yıldönümümünasebetiyle31Ekim 2022Pazartesigünübirkonserve ardındandaresepsiyonverildi.

BaştaRomanyaKültürBakanı LucianRomaşcanu,Başbakan DanışmanıİulianChifuveçok sayıdabükokratveyabancıülke temsilcileriolmaküzereçoksayıda

davetlininkatıldığıkonserve resepsiyondaCumhurbaşkanıRecep TayyipErdoğan'ınmesajıdaokundu.

Romanya'nınprestijlibinalarından Athenaeumkonsersalonunda gerçekleşenetkinlikteBüyükelçi FüsunAramazveKültürBakanı LucianRomaşcanu'nungününanlam veöneminibelirtenkonuşmalarının ardındanBaşbakanDanışmanıİulian ChifuiseRomanyaBaşbakanı NicolaeCiuca'nınmesajınıokudu.

AralarındanBükreşYunusEmre Enstitüsüöğrencilerininde bulunduğuMadrigalMarin ConstantinUlusalKorosununheriki ülkemillimarşlarınınokumasıile başlayanprogramCelloPiano Duo'nunkonseridevametti.

Geceyeünlüeskifutbolcu,Türkve Rumenfotbolseverlerinsevgilisi GheorgheHagidedavetliolarak katıldı.

14 HABER

Şuradan Buradan

Türkiye’nin yeni yerli aracı

TOGG üretim bandından indi

"Birotomobil'dendaha fazlası"sloganıylayolaçıkan Türkiye'ninyeniyerliotomobili TOGG29Ekim2022günüüretim bandındanindi.. Cumhuriyetimizinkuruluşunun 99.uncuyılında.

konsorsiyumu'datebrikediyoruz. TOGGmarkalıaraçlarıenkısa zamanda yollardagörmeyiümitle bekliyoruz.

TOGGkonsorsiyumu'daAnadolu gurubu%23,BMC%23,Turkcell %23,ZorluHolding%23veTOBB %8hissedar

TOGGsadeceTürkiye'deheyecanla takipedilmedi, uluslararasıajanslar" NewTurkishcarbrandTOGGstuns withelectricSUV" YeniTürk otomobilmarkasıTOGGelektrikli SUVileşaşırttıifadesiyleduyurdular

HAYATRomanyaailesiolarakyeni aracınbirdünyamarkasıolmasınıcanıgönüldentemenniediyor,emeği geçenlereşükranlarımızısunuyoruz.

Fikrivesınaimülkiyetiyüzde 100Türkiye’yeaitküreselbir markaortayaçıkarmakve Türkmobiliteekosisteminin çekirdeğinioluşturmak amacıylakurulanTogg, “Türksanayisininönemlibir kilometretaşınıdaha gerçekleştirmişoldu..

Tabiibudevrimigerçekleştirmek içingösterilensiyasiiradeyi'detebrik ediyoruz.

Bizdeyolunuzvebahtınız açıkolsundiyoruz..

AçılıştaToggYönetimKurulu BaşkanıRifatHisarcıklıoğlu, 1960’lardaçokönemlibirfırsatın kaçırılarak,Devrimotomobilinde kaçırdığımızfırsatı“Busefer..bu teknolojikdönüşümfırsatını kaçırmıyoruz.Endoğru zamanda,küresel rakiplerimizlebaşabaşbir yarışagiriyoruz.Bir otomobildenfazlasını üretiyoruz.Toggakıllı cihazlarıylayarınınmobilite dünyasında‘Bizdevarız’ diyoruz... TOGGaynızamandaTürk Sanayiininbaşarısıdır.Bu büyükprojeyigerçekleştiren

15 HABER
Seyfi ÖZKAN

KüreselPolitikalar

AsyaPasifik’temiyazılıyor?

Hersenebirülkenin başkanlığındasürdürülenG20 toplantılarıbuseneEndonezya Başkanlığındadünyanınenbüyük20 ekonomisinitemsiledenG20 liderlerininkatılımıileKasımayının13 ile16sındaBali’deyapıldı.Busene sunulacaktebliğlerinhazırlandığıalt gruptoplantılarınabendekatıldım.Yıl boyuyapılançalışmalarınsonuna gelinmiştivemeşalegeleceksene başkanlığıdeviralacakHindistan’a teslimedilecekti.Tebliğlerinhazırlanma sürecindekamununveözel sektörünbirlikteçalışmasıve ekonomikçözümleriyıllarını tartışmalarıbaşkanlığınolduğu ülkeyeayrıbirkatkısağladığı gibidiğerG20ülke politikalarındadayaptırımgücü oluyor Tümdünyadaizleyip ilhamalıyor.2015yılındaG20 BaşkanlığıTürkiye’deiken CumhurbaşkanımızSayın Erdoğan’ıntalimatlarıileW20

(Women20)kurularak kadınlarınekonomiyekatkıları ileilgiliçalışmalarbaşlatıldıve ogündenbugünebaşkanlığı deviralanülkeyenitebliğlerle politikalardabellibirsesveyolharitası oluşturmagöreviüstlendi.

TebliğleriözetlemedenönceG20 öncesivesonrasıgerçekleştirileniki başkatoplantıdadikkatçekiciydi.Biri G20’denhemenönce8-10Kasım tarihlerindeVietnam’daPhnomPenh’de gerçekleşenGüneyAsyaÜlkelerinin toplantısındaBaşkanBidenABD’nin Çin’inbölgedeartangücünü dengelemekiçinbölgeselbirblok yapılanmasınadestekolacağınıve yardımlarınıarttırılacağınıbelirtmesi dikkatçekiciydi.İkincitoplantıise G20’yitakipedengünlerdekiBangkok Tayland’dagerçekleştirilenAPEC (AsyaPasifikEkonomikİşbirliği) toplantısıydı.ÇinHalkCumhuriyeti BaşkanıXiJinping'in‘’Bölgenin kimseninarkabahçesiolmadığını‘’ belirtmesidikkatçekenbirmesajdı.

BunakarşılıkABDBaşkanıBidenile ÇinHalkCumhuriyetiBaşkanıXi JinpingBali’deG20zirvesindeikili

görüşmeyapıpbirsüredirkopukolan iletişiminkanallarınınarttırılmasına yönelikaçıklamalardabulundular

BuseneRusyaDevletBaşkanı Putin’inG20toplantılarınakatılmaması dikkatçekenbirkonuoldu.Özetle8ve 18Kasımtarihleriarasındayapılan zirvelerdeGüneyAsyaülkeleri üzerindenyeniküreselpolitikalar belirlenmeyeçalışıldı.

EndonezyaBaşkanlığında gerçekleştirilenvehazırlananG20 Başkanlarortaktebliğiniözetlersem

bulundurarakyapılmayıplanlananlar şöylesıralanabilir

Makroekonomikpolitika kararlarımızaveişbirliğimizeçevikve esnekkalınmalı,uzunvadelibüyümeyi, sürdürülebilirvekapsayıcı,yeşilveadil geçişleridesteklemekiçinkamu yatırımlarıveyapısalreformlaryaparak özelyatırımlarıteşvikedilecek.Çok taraflıticaretiveküreseltedarik zincirlerinindirencingüçlendirilecek. Merkezbankalarınınfiyatistikrar taahhüdüileuzunvadelimali sürdürülebilirliksağlanacak.

küreselekonomidekihassasiyetlerden

Covidsalgınına,vedeiklim değişikliğinekadargenişbiryelpazeyi kaplıyor

Küreselekonomiiyileştirilmesiiçin G20ülkelerininuluslararasımakro politikalardaişbirliğininşartolduğu, somutişbirliklerdedahilolmaküzere ortakzorluklarınüstesindengelmekiçin mevcuttümpolitikaaraçlarının kullanılmasını,kesin,hızlıvegerekli eylemlerinüstlenilmesiniesasolarak görüyorlar.Bunuyaparken,gelişmekte olanülkeleri,özellikleenazgelişmişve gelişmekteolanküçükadadevletlerini, küreselzorluklarayanıtvermeve SürdürülebilirKalkınma Amaçlarına(SKA)ulaşmaEndonezya G20BaşkanlığıtemasınauygunolarakBirlikteİyileş,BirlikteGüçlüistihdamvebüyümesağlayangüçlü, kapsayıcıvedayanıklıbirküresel toparlanmavesürdürülebilirkalkınma içingündemvekoordinelieylemler gerçekleştirmeyi öngörüyorlar.Yukarıdakilerigözönünde

Gıdaveenerjigüvenliği teşvikedilecekvepiyasaların istikrarınıdesteklemekiçin hareketegeçilecek,ayrıcafiyat artışlarınınetkisiniazaltmak içingeçicivehedefeyönelik desteklersağlanacak. Üretilicilervetüketiciler arasındakidiyaloğu güçlendirmekveuzunvadeli gıdaveenerjigüvenliği ihtiyaçlarıiçinticaretive yatırımlarıarttırarak,esnekve sürdürülebilirgıda,gübreve enerjisistemlerioluşturulacak.

Düşükveortagelirliülkelervediğer gelişmekteolanülkeleriçin,SKA desteğiiçinözelyatırımlarıvedealt yapıyatırımlarınıhızlandırmakdadahil olmaküzereçokçeşitliyenilikçi finansmankaynaklarıvearaçları aracılığıyladahafazlayatırımlar öngörülüyor.Sürdürülebilirkalkınma yoluylaherkesiçinrefahsağlayarak, SürdürebilirKalkınmaAmaçlarının başarısınıhızlandırmaktaahhütedildive önemibelirtildi.

Tebliğindetaylarınalinkden ulaşabilirsiniz;

2022G20BaliUpdate www.g20.org

CüneytTürktan

16 YORUM

yeni lokali açıldı Romanya Fenerbahçeliler Derneği'nin

RomanyaFenerbahçelilerDerneği yenilokalininaçılışını30Ekim Pazargünügerçekleştirdi.

StradaEmilRacoviță,Nr20'dekiyeni adresindegerçekeleşenaçılışa Türkiye’ninBükreşBüyükelçisiFüsun Aramaz,RomanyaFenerbahçeliler DerneğiBaşkanıOlcayKızıl,Başkan vekiliAzizMehmetKaraca,Genel SekreterOktayKızıl,dernekyönetim kuruluüyelerivederneküyeleriaileleri ilebirliktekatıldılar.

TürkİşAdamlarıDerneğiBaşkanı (TİAD)GüvenGüngörve Romanya’dakitaraftardernekleri temsilcileriveromenmisafirlerinde katıldığıaçılıştayakınzamandagörev süresisonaerecekolanolan BüyükelçimizFüsunAramaz’a RomanyaFenerbahçelilerDerneğiadına Romanya’dayaptığıbaşarılı çalışmalardandolayıdabirplaket verildi.

17 HABER
Günlük taze et / Izgara çeşitleri / Şarküteri / Kahvaltılık / Taze baklava / Hediyelik eşya baklava Günlük zeytinyağlı sarma Ev mantısı 0737 201 216 Şos. Colentina Nr. 267, Bükreş

Romanya'da Cumhuriyet Bayramı Balosu

Romanya'nınbaşkentiBükreş'te,

TürkiyeCumhuriyeti'nin kuruluşunun99.yıldönümü dolayısıylaCumhuriyetbalosu düzenlendi.

Türkiye'ninBükreşBüyükelçiliği himayesindeTürkİşadamlarıDerneği (TİAD)tarafındanheryılgeleneksel olarakgerçekleştirilenbalo,buyıl yaklaşık400kişininkatılımıyla yapıldı.

Türkiye'ninBükreşBüyükelçisi FüsunAramaz,RomanyaGirişimcilik veTurizmBakanlığıDevletSekreteri LucianRus,RomanyaEkonomi BakanıdanışmanıSebahatKaya,

BükreşValisiToniGrebla’nınyanısıra TürkveRumendavetlilerinkatıldığı balodaünlüRomensanatçıStefan BanicaveCandanErçetinsahnealdı.

BüyükelçiAramazgecedeyaptığı konuşmada,Büyükelçilik, başkonsoloslukmensuplarıve Büyükelçiliğebağlıkurumlarile birlikte,TürkişcamiasıylaveRumen dostlarilebirliktebüyükbiraile olarakTürkiyeCumhuriyeti’nin kurluşunun99.yılınıkutlamaktan gururvemutlulukduyduğunuifade etti.

TİADBaşkanıGüvenGüngör yaptığıaçıklamadaCumhuriyetimizin

99.yılınıgelenekselolarak düzenledikleribaloileTürkveRumen işcamiasıilebirliktekutlamaktan duyduğumemnuniyetidilegetirerek cumhuriyetbayramınıyurtdışında kutlamamanınayrıbirönemi olduğunuvurguladı.

RumenişadamıMihaiDrilea’nın TürkiyeCumhuriyeti’ninkuruluşunun 99.yılıdolayısıylaişadamıveTİAD YönetimKuruluüyesiErcan Çölmekçi'ningirişimiileTürkbayrağı ilegiydirdiğikendiaracınıbalosalonu önündesergilemesiisedavetlilerve yoldangeçenlertarafındanbüyükilgi gördü.

19 HABER
KASAP SERKAN Doamna Ghica, Nr 169 0770 340 856

ROYAD’dan ücretsiz Romence kursları

Romanya’dakiTürkKadınlarını güçlendirmekiçinkurulan ROYAD,aktivitelerineücretsiz Romancekurslarıilebaşladı. Romenceileyenitanışankadınları hedefleyenkurslar,ROYAD’adestek verenCosmoLanguageSchool eğitmenleritarafından26Ekim’de verilmeyebaşlandı.Haftada3saatolmak üzereverilenve4.Seansıbuhafta düzenlenenkursunşuandakontenjanları doldu;kursun2.Grubu2023Ocak’ta açılacak.

ROYAD’indiğeretkinlikleridevam edecek.

Mega Mall’de yeni açılan Dristor Kebap’ta müşteriler için mescit de mevcut

MEGA MALL’de yeni açıldı
21 ETKİNLİK
EFENDİ KASAP Et ve et ürünleri & Şarküteri Uygun fiyat ve kalitenin adresi Şos. Pantelimon, Nr. 89, Bükreş 0738 183 334 Mobil: 0734 940 000

ADAM Design

Aydınlatmada profesyonel çözümler www.canpower.ro POWER ELECTRIC SRL Soluții profesionale pentru iluminat