HAYAT GAZETESİ ROMANYA OCAK AYI SAYISI

Page 1

OCAK - 2023 2023 yılında Romanya ve Avrupa ekonomisi 2023 yılında Romanya ve Avrupa ekonomisi Garanti BBVARomanya CEO'su Mustafa TİFTİKCİOĞLU Romanya emlak piyasasında kırmızı alarm İşte KANAL D2 logosu! Romanya’daki Osmanlı Mirasına Yunus Emre Enstitüsünden Dijital Koruma Büyükelçimiz Füsun Aramaz’ın yeni yıl mesajı

Bir Büyükelçimizi uğurlarken bir Büyükelçimize "Hoş Geldiniz" diyoruz

2022yılı,yani buyıldabenim içinunutulmaz biryıloldu.

Çünkü Romanya'da22yıl yaşadıklarımıve gazetemizHAYAT’ta yayınlananbazı yazılardan alıntılayarak ‘’HAYAT’ın İÇİNDEN ROMANYA’’adlıbir kitabımçıktı.

İştebukitabımın içinde‘’Unutulmaz Büyükelçilerimiz’’ başlığıaltındaki satırlardaAhmet RIFATÖKÇÜN,KorayERTAŞveFüsun ARAMAZBüyükelçilerimizile yaşadıklarımızıanlatarak ‘’UNUTULMAZLARIMIZ’’arasındadiye yazdım.

SayınBüyükelçiFüsunARAMAZ’ınve

Buvesileilekendilerine‘’Yolunaçık olsun’’derkensanıyorum2023yılınınilk ayındaBükreşBüyükelçimizolarakatanan yeniBüyükelçimizSayınÖzgürKıvanç ALTAN'a’’HOŞGELDİNİZ’’diyorum.

Büyükelçimizilevedalaşıpmakamından ayrılırkenduvardaBükreş’tegörevyapan tümdeğerli Büyükelçilerimizin fotoğraflarıadeta bizlere"Sizi unutmayacağız" derlergibi.

Gerçibendenönce Bükreş’tegörev yapanveeskiAvrupa BirliğiBakanımız olanSayın VOLKANBOZKIR Büyükelçimizde unutulmaz Büyükelçilerimizden .Buvesile kendilerinide saygıylaanmak istiyorum.

Kendilerigörevsüresibittiğiiçin Ankara’yamerkezealındığındandolayıhem gülegüledemekvehemdekitabımıtakdim etmekiçin3günlükBükreş’egeldim.

benimdeçokyoğunprogramımız olduğundankitabımıimzalayarakbizzat vermektegeciktim. Kitabımıimzalayıpverirkeninanınçok duygulandım.

İnsanınsevdiğivealıştığıbirinden ayrılmasıçokzoroluyor

Sankikızımıgurbeteyolluyormuşumgibi geldibana.

4 YORUM YAYINA HAZIRLAYANLAR Erkan ERUYSAL Cüneyt Türktan M.Serkan ERUYSAL GRAFİK TASARIM M.Serkan ERUYSAL BASKI: Inkorporate Print S.R.L. YAYINLAYAN Editura Eruysal S.R.L. İRTİBAT 0746 90 90 91 E-MAİL hayat_ro@yahoo.com ADRES Str. Europa, Bloc K. apt.4, Stefanes de Jos, Ilfov *Kaynak gösterilerek alın yapılabilir ISSN-1582-8638

HAYAT’ın içinden...

Erkan ERUYSAL

Yeni yıla girerkenbiz eskiyoruz!

Bugün29Aralık2022.Karıncakararınca herkesyeniyılagireceğiyılınsongününe hazırlanıyor

Çocuklukvegençlikyıllarımdabüyükbir heyecanlaoeğlencedoluyılınsongecesinden sonragelecekyenibiryıliçinumutlarımve hayallerimingerçekleşmesiiçindualarederve çekirdekailemileyemekleryermutlu olurdum.

Yazımınanakonusunagirmedenherkeseama istisnasızherkeseilkönceAllah'tansağlıklar diliyorum.

Sağlıkolduğundabaşarıdadahilherşeyolur ***

Bizgazeteciler,yanigazeteyiyapanyazı işlerikadrosuolarakbizlermuhabirlerimize geridebırakacağımızyılınolaylarınıkronolojik olaraklistelemeleriniisteriz.Sonrada gazetemizsayfalarında“2bin..........yılını geridebırakırken”başlığıilegeçenyılın önemliolaylarınısıralayarakyazaraktarihenot düşerdik.

Şimdilerdedeöyleoluyorsanırım.

Herkesmutlakageridebıraktığıyılda yaşadıklarınıhatırlayarakyeniyılaümitlegirer

Benimyaşımdaolanlarisesanıyorumbenim gibiyıllardırbirçokyeniyılagirenlerise geçirdikleriengüzelYılbaşıgecesini düşünürler.

Önceliklebenimiçinengüzelyıl2021ve 2022yılıoldu.

Çünkü2020yılınınikinciyarısındailk torunumLARA,2022yılınınilkyarısındada ARYAveAYAZadlıikiztorunumolmuştu. Yanibirandaarkaarkaya3kez‘’Büyükbaba’’ oldum.

Yani“DEDE”

Bundanbüyükmutlulukolurmu?

Mutluluktan“HAYAT’ınİÇİNDEN ROMANYA”adlıRomanımınkahramanıbile yaptımtorunlarımı.

Eniyiveenmutluolduğumyılbaşıgecesi hangisidiye“UNUTAMADIĞIMYILBAŞI GECESİ”nidüşünmeyebaşladımyazımı yazarken.

Birbirlerininbenzeriolanekrankarşısında şarkı-türküvedansözizleyipçekirdek çıtlatarakgeçirdiğimçoookYılbaşıgecesi vardı.

Amaunutamadığımöylebiryılbaşı gecesivarki;aradantam45yılgeçmesine rağmenhalahafızamdaduruyor

SONHAVADİSgazetesindeçalışıyorum.

İştetamosırada masamdakitelefonum çaldı.

Arayankişininsesiniduyarduymazçok heyecanlandım.

Yılınsongününeiki gün kalmıştı.Gazetenin günlükyoğunluğunu bitirmişgazetemizi Ankara,İzmirve Adanamatbaalarına dabasılmasıiçin matrislerimiziuçağa yetiştirmişbirgrup mesaiarkadaşımla yılbaşıgecesineler yapmakistediğimizi konuşuyorduk. Nasılheyecanlanmayayımki?

ArayanZekiMÜREN’di.

RahmetleandığımTürkSanatDünyasının ‘’PAŞA’’sıZekiMÜRENbana‘’Yılbaşına neredegireceksinErkancığım!’’diyesorunca kendisineeşimilehenüzbirprogram yapmadığımızısöyledim.

Odaarzuetmemhalindebeni,eşimve gazetemizinmüzikyazarı‘’AŞIĞIMSANA DOYAMIYORUM’’gibidahabirçokşarkının sözyazarışairdostumTUNÇKEMALile yılbaşıgecesiiçin‘’Beni,benimevdeTV’den birlikteseyrederiz’’diyerekdavetetti.

AslındaoyılTRT’ninyılbaşıprogramınınağır topuZekiMÜRENidi.

Büyükmutlulukduyacağımızısöyleyerek 1978yılınaZekiMÜREN’inevindeZeki MÜREN’iTV’denizleyerekgirdiğimiziçin unutulmazbiryılbaşıgecesiolmuştu.

Ounutamadığımgeceninanısıolarakda sayfadagördüğünüzbirlikteZekiMÜRENile çektirdiğimizburesimkaldı.

Sizlerindemutlakaunutamadığınızbir yılbaşıgecesivardır

Yadaunutulmazbiryılbaşıgecesiolacaktır mutlaka.

ÖYLEBİRYILOLSUNKİ;

Kocabiryılıbirkezdahageridebırakıp yenisinigülerekeğlenerekkutlayacağız. Herkesesağlıkdoluniceyıllardiliyorum.

BuvesileiledeunutulmazşairlerimizdenCahit SıtkıTARANCI’nın‘’ÖYLEBİRYILOLSUN Kİ;’’adlışiirinisizlerilepaylaşayım.

Öylebiryılolsunki;

Gökmavi,dalyeşil,tarlasarıolsun.

Kuşların,çiçeklerindiyarıolsun.

Öylebiryılolsunki;

Nebaştadert,negönüldehasretolsun

Kardeşkavgasınabirnihayetolsun.

Öylebiryılolsunki;

Nezenginfakir,nesenbenfarkıolsun.

Kışgünüherkesinevibarkıolsun.

Öylebiryılolsunki;

Yaşamaksevmek

gibigönüldenolsun.

Olursabirşikayet ölümdenolsun. Odagençlerdenuzakolsun.

YENİYILINIZKUTLUOLSUN.

5 YORUM
Yıl
***
1978.
***
6 RÖPORTAJ Garanti BBVA Romanya CEO'su Mustafa TİFTİKCİOĞLU 2023 yılında Romanya ve Avrupa ekonoms

Bankasının kuru dengeli bir şekilde yönetmesi enflasyonun daha da artmasına engel oldu”

Yenbryılıkarşılarken,hemgeçtğmzyıllalgl brdeğerlendrmeyapmanınhemdeyenyılla lglbeklentlergözdengeçrmennyararlı olacağınıdüşünüyorum.Şüphesz,pandemsonüçyılda ekonomkbelrszlğvekırılganlığıtetkleyenolayların başınıçekt.Kamumalyesüzernde baskıoluşturmasınınyanısırapoltka öncelklernndeyendentanımlanmasına yolaçtı.Bütünbunlararağmen,2022 senesnnşdünyasındahemstkrarın yendentessedlmeshemdedahaönce ertelenenplanlarınhayatageçrlme olasılığınınartmasıylaumutvercbr şekldebaşladığınıveyılınlkaylarının ekonomaçısındanoldukçaygeçtğn söyleyeblrz.Ntekm,2022'nnlk çeyreğndeRomanyaekonoms,geçenyılınaynı dönemnegöre6.5%büyüdü.Bankacılıksstemde müşterlernfinansalürünlereyönelkartanştahıve büyümevmessayesndeyılaymserbaşladı.

sağladı.İstatstk

İstatistiki veriler, yalnızca Temmuz ayı sonuna kadar yaklaşık 7 milyar Euro AB fonunun Romanya'ya girdiğini gösteriyor

Ancak,Ukrayna'dayalnızcabüyüknsanacılaraneden olmaklakalmayıp,aynızamandayenekonomk zorluklaradayolaçansavaşınpatlakvermesyleşleryen brhalaldı.Romanya'nınRusyaveUkraynaledoğrudan tcarvemallşklernspetendüşüksevyelerdeolsada, slahlıçatışmanınetkler,patlakvermesndenhemen sonrahssedld.NeredeysetümAvrupa'daolduğugb, Romanyadahammaddetedarkzncrkısıtlamalarını, ardındanenerjkrzn,akaryakıtfiyatlarıvegıda fiyatlarındakartışı,venhayetyüksek enflasyonsorunlarınıderndenhssett.

Doğalgaz,akaryakıtvegenelolarak enerjfiyatlarındahızlıbrartışyaşandı. UlusalİstatstkEnsttüsü'nunverlerne göre,Hazranayındadoğalgazfiyatları yıllıkbazda90%,akaryakıtfiyatlarıse 40%artışgösterd.Buarada,Romanya'da enflasyonOcakayında8.4%kenKasım ayında16.8%'eçıkaraktümuzmanların tahmnlernaştı.

Arkaarkayagelenveolumsuzetklerüstüstebnentüm zorluklararağmen,2022'dehepmzndahahazırlıklıve drençlolduğunuvekısasüredeuyum sağlamayıbaşardığımızısöyleyeblrm.İş dünyasıbuyılzorşartlararağmen kesntszvebaşarılıbrşeklde faalyetlernsürdürdü.Hepmz,ortaya çıkanzorluklarınüstesnden gelebleceğmzdenveherdeneymden değerlderslerçıkarableceğmzdenbr kezdahaemnolarakyolumuzadevam ettk.BzdeGarantBBVAolarakyılı, bugünekadarkengüçlübüyümevekârlılık performansıylaoldukcabaşarılıbrşekldebtryoruz.Bu yıldaherseneolduğugbpazarayenlkçürünler sunmayıbaşardık,sürdürüleblrlkyolundaöneml adımlarattıkveenönemlsmüşterlermznyanında güvenlrbrfinansalortakolarakkalmayadevamettk.

Garant BBVA olarak yılı, bugüne kadark en güçlü büyüme ve kârlılık performansıyla oldukca başarılı br şeklde btryoruz

MerkezBankası,enflasyonakarşıönlemalarakpoltka fazoranınıOcakayında1.75%'ten2%'yeyükselttve arkaarkayayapılanartışlarsonucunda,Aralıkayındabu oran6.75%'eulaştı.ECBveFEDtarafındandabenzer poltkafazartırımlarıyapıldı.Budurum,hemyerelpara brmhemdedövzcnsndenkredlerolanRomen şrketlervebreylerçnkredmalyetlernkısasurede artırdı.Ancakşunudalaveetmemzgerekrkbuoldukça zordönemdeMerkezBankasıkurudengelbrşeklde yönettvebudaenflasyonundahadaartmasınaengel oldu.Ayrıca,ülkeyegrenyüksekmktardakABfonları dakurundengelbrsevyedekalmasınaolumlukatkı

2023yılınınekonomkbeklentlernegelrsek, büyümedegeçtğmzyılakıyaslacddbryavaşlama yaşanacağınıbelrtmekgerekyor.2021'dek5.9%'luk büyümedensonra,2022yılıbüyümeoranıyaklaşık4%4.5%sevyelerndekaydedlecekgbgörünüyor.2023 yılınınsebusevyelernoldukçaaltında,yaklaşık1.5%2%sevyelerndeolacağınıtahmnedyoruz.Bunakarşın, ekonomdeönümüzdekseneyelşknbrçokolumlu snyalndeolduğunusöyleyeblrz. Jeopoltkaçıdanyenbrgergnlk yaşanmazsa,mevcuttahmnler çerçevesndelerleyenaylardaenflasyon düşmeyebaşlayacak,11%sevyelerne kadargerleyecek,fazoranlarıse 2022'dekartıştrendnnaksne,gelnen sevyelerdestkrarkazanacaktır.Buna karşınyüksekfazoranlarının2023 yılındadadevamedeceğn,ancak2024 vesonrasındadüşüştrendnegeçebleceğnöngörüyoruz. Caraçığınmevcutyaklaşık9%sevyelernnbrazaltında seyredeceğnveMerkezBankası'nınzamanındaönlemler ledövzkurunundaönemlbrdalgalanmayamaruz kalmamasınıbeklyoruz.ABFonlarıvedoğrudanyabancı yatırımlar,Romanya'nıntcaretaçığınıdengeleyenveaynı zamandakalkınmavealtyapınınmodernzasyonuçn önemlbleşenlerolarakkalmayadevamedecektr Romanya,özellkle2021ve2022yıllarındaoldukça yüksekmktarlardadoğrudanyatırımçekerek,Macarstan veyaÇekCumhuryetgbbölgedekdğerbüyükülkeler gerdebıraktı.2023yılındadaaynıtrendndevam edeceğnöngöreblrz.

verler,yalnızcaTemmuzayısonuna yaklaşık7mlyarEuroABfonununRomanya'yagrdğn gösteryor
7 RÖPORTAJ
“Merkez

Sonuçolarak,hernekadar, 2023yılındaekonomdebr stablzasyonbeklesekdersklern devamettğngözardıetmemek gerekyor.Bunedenle yatırımcılarımızayüksek borçlanmadan,açıkpozsyon rskndenvehammaddefiyat rsklerndenkaçınmalarınıtavsye edyoruz.

2023 yılının ekonomk beklentlerne gelrsek, büyümede geçtğmz yıla kıyasla cdd br yavaşlama yaşanacağını belrtmek gerekyor.

2021'dek 5.9%'luk büyümeden sonra, 2022 yılı büyüme oranı yaklaşık 4%4.5% sevyelernde kaydedlecek gb görünüyor. 2023 yılının se bu sevyelern oldukça altında, yaklaşık 1.5%-2% sevyelernde olacağını tahmn edyoruz.

2023'ünekonomyededoğrudan vedolaylıetksolanana öncelklerndenbrsşüphesz, Ukrayna'dakRusşgalnn sonuçlarınıyönetmekolacaktır Bldğnzüzere,Romanya, nspetendüşükdoğalgazthalatı veyakınbrzamandafaalyete geçmesbeklenenyenüretm santrallerledğerAvrupa ülkelernekıyaslagayetybrkonumda.Ortayaçıkanbu enerjkrz,Romanya'nınenerjbağımsızlığıçabalarına dahadahızkazandırmışdurumda.Bunakarşın,Romanya ekonomsdesavaşınetklernönümüzdekyılhssetmeye devamedecektr.Romanyadıştcaretnn85%'nAB ülkelerlegerçekleştrdğçnözellkleAvrupa ekonomlerndebeklenendaralmaylabrlktegelecekyıl

Romanya'nınhracatbüyümes olumsuzetklenecektr.Bunun yanındadoğalgazfiyatlarıda savaşöncessevyelernoldukça üzerndeseyredecektr Yüksek fazoranlarıvereelücretlerdek düşüşhanehalkınınsatınalma gücünüaşındırdığındantüketm yavaşlayacaktır.Normalleşme htmalylebrlkte,2023yılında dasanayüretmyavaşlamaya devamedecekgbgörünüyor

Özetle,2023yılındayüksek enerjfiyatları,enflasyonla mücadele,jeopoltkkonumun yaratableceğsorunlar,düşük büyüme,yüksekfazoranlarıve ABfonlamasınındevamı Romanyalelelglyakından zlenmesgerekenparametreler olaraköneçıkıyor.RomanyakamuyatırımlarınınMFFve PNRRgbprogramlardansağlanancddfinansman kaynağınıkullanarakaltyapı,eğtm,sağlık,novasyonve djtalleşmeyeodaklanmasıhayatıönemesahpolacak.

GarantBBVAolarak,buzorlugeçecekdönemde, müşterlermzedahayhzmetvereblmekadına altyapımızıyenlemeye,djtalkanallarımızıveürün yelpazemzbreylerve şrketlerçn sürdürüleblr seçeneklerle çeştlendrmeyedevam edeceğz.Bunun yanında,herzaman olduğugb çalışanlarımızın bankacılıkbecerlern dahadagelştrmelerne destekolacağız.

Yüksek faz oranlarının 2023 yılında da devam edeceğn, ancak 2024 ve sonrasında düşüş trendne geçebleceğn öngörüyoruz

2023'ün,Romanya ekonoms,yerel bankacılıksstem,ş dünyamızvetümülke halkıçndahaybryıl olacağınıumuyorve yenyılınhepnze sağlık,huzurve mutluluklargetrmesn dlyorum.

8 RÖPORTAJ
“Yatırımcılarımıza yüksek borçlanmadan, açık pozsyon rsknden ve hammadde
fiyat rsklernden kaçınmalarını tavsye edyoruz”

Değerlivatandaşvesoydaşlarımız,

2023yılınınhepinizeveRomen dostlarımızasağlık,mutlulukve esenlikdolugünlergetirmesinidiliyorum.

2022yılındaUkrayna’dayaşanankriz maaleseftümbölgemiziderindenetkiledi. Ukrayna’danayrılmakzorundakalan vatandaşlarımızvesoydaşlarımızın tahliyeleriRomanya’dakitoplumumuzun tümpaydaşlarınınbirlikveberaberlik içindehareketetmesininöneminibirkez dahabizleregösterdi,busüreçteemeği geçenherkesetekrarteşekkürediyorum.

2022yılıaynızamandaTürkiyeRomanyailişkilerindeönemlibirdönüm noktasıydı.Pandemidöneminigeride bırakmamızınardındankarşılıklıüst düzeyziyaretlerehızverildiveortak çıkarlarımıztemelindeönemlisonuçlar eldeedildi.

DışişleriBakanımızSayınMevlüt Çavuşoğlu29-30Kasım’daNATO DışişleriBakanlarıtoplantısıvesilesiyle Bükreş’teresmitemaslardabulundu.Milli SavunmaBakanımızSayınHulusiAkar, 1-2Haziran’daBükreş’eresmibirziyaret gerçekleştirdi.RomanyaDışişleriBakanı SayınBogdanAurescu27Mayıs’ta İstanbul’dayapılanTürkiye-RomanyaPolonyaÜçlüDışişleriBakanları toplantısıvesilesiyleülkemiziziyaretetti.

Sonolarak,RomanyaDışişleriBakanı SayınBogdanAurescu’nun6Aralık’ta ülkemiziresmiziyaretisırasındaYüksek DüzeyliStratejikİşbirliğiKonseyi mekanizmasıkurulmasıkararıalınması, stratejikortaklığımızındahada ilerletilmesiyönündekikarşılıklıiradenin enönemligöstergesidir.

Görevebaşladığımgündenbugüneson dereceyoğunbirgündemle,ülkemizile Romanyaarasındakistratejikilişkilerin ivmekazandığınıgörmekmemnuniyet vericidir

TürkiyeileRomanyaarasındakigüçlü ilişkilerinsağlamsütunlarındanbiriolan

ekonomikveticariişbirliğimiz2022’dede öneminiveağırlığınımuhafazaetti.Bu bağlamda,çoksayıdaikilitemasın yanısıra,9yılaradansonra30-31Mart 2022tarihlerindeİstanbul’da27.Dönem Türkiye-RomanKarmaEkonomik Komisyon(KEK)toplantısıtertiplendi,bu kapsamdaüstdüzeygörüşmeler gerçekleştirildiveişbirliğimizidahada perçinleyecekçoksayıdaunsuriçerenbir eylemplanıimzalandı.

Romanya’dakiTürkyatırımlarının değerininüçüncüülkelerdengelen yatırımlarlabirlikte7,5milyarDoları aşmasımemnuniyetvericidir.2020yılında pandemikoşullarınarağmengerçekleşen 6,7milyarDolarlıkticarethacmi2021 yılındarekorkırarak8,6milyarDolar seviyesineçıktı.2022yılısonunda yaklaşık10milyarDolarlıkticaret hacmineulaşmayıbekliyoruz.Yeniticaret hacmihedefimizise15milyarDolar seviyesineyükseltildi.Böylelikle Romanya,Türkiye’ninOrtaveDoğu AvrupaileBalkanlarbölgesindekien önemliticaretortağıolmakonumunu sürdürüyor

Pandeminedeniylearavermekzorunda kaldığımızkültüreletkinliklerimizin hayatageçirilmesi2022yılında önceliklerimizarasındayeraldı.Yıl boyuncaRomanya’ylaköklütarihimize ışıktutan,ortakkültürel,sanatvemutfak ögelerimiziöneçıkaransergi,konser, tanıtımgibibirçoketkinlikdüzenledik.

Kıymetlivatandaşvesoydaşlarımız, BükreşBüyükelçisiolarakdörtyıllık görevdönemimdebiryandanRomanyaile stratejikortaklıkseviyesindeki ilişkilerimizinheralandailerletilmesi doğrultusundaçabagösterirken,diğer taraftanvatandaşlarımızaveortak tarihimizinnişanesiolarakgördüğümüz soydaşlarımızayönelikhizmetlerimizle projelerimiziKöstence Başkonsolosluğumuz,bağlıMüşavirlikve

Ataşeliklerlerimiz, Cluj,YaşveTulça FahriBaşkonsolosluklarımızileTİKA, YunusEmreEnstitüsü,MaarifVakfı kurumlarımızındestekleriylesürdürdük. TürkİşadamlarıDerneğiçatısıaltındaki özelsektörümüzdeherzaman yanımızdaydıvedesteğiniesirgemedi. BükreşMaarifOkuluveMecidiyeKemal AtatürkUlusalKoleji’nindahilolduğu eğitimişbirliklerimiziilerlettikve muhtelifüniversitelerdegörevyapan Türkçedersiokutmanlarımızladilimizi Romanya’daöğretmeyedevamettik. Romanyaileilişkilerimizindahada geliştirilmesiyönündekiçabalar Cumhuriyetimizin100.yılını kutlayacağımız2023yılındadadevam edecektir

ÖnceKöstenceardındanBükreş’te toplamsekizyılayakıngörevimboyunca tümRomenkurumveyöneticilerinin kapılarıherzamanaçıkoldu,dolayısıyla hedeflerimizeulaşabildiysekbunu öncelikleRomenmuhataplarımızınyapıcı vepozitifyaklaşımına,Büyükelçiliğimiz vebağlıkurumlarımızındeğerli mensuplarınıngayretlerine,Romanya’da başarıylafaaliyetgösterenaynızamanda örnekbirşekildebirliktehareketeden işcamiamızmensuplarınındesteğine borçluyum,teşekkürlerimisunuyorum.

Değerlivatandaşvesoydaşlarımız, 2019yılıbaşındadevraldığım Bükreş’teki göreviminsonunayaklaşmış bulunmaktayım.SizlerinvarlığıveRomen dostlarımızındamisafirperverliği sayesindeburadakendimievimde hissettim.Romanya’yıvesizleriher zamanengüzelanılarlahatırlayacağım.

Buduyguvedüşüncelerlesizlerisevgi vesaygıylaselamlıyorum.

Füsun Aramaz T.C. Bükreş Büyükelçisi

9 HABER
“2022 yılı, Türkiye-Romanya ilişkilerinde önemli bir dönüm noktasıydı” Büyükelçi Füsun Aramaz’ın yeni yıl mesajı

Romanya emlak piyasasında kırmızı alarm

Romanya’nınsınırındakisavaş, enerjikrizivefaizlerdekiartış Romanyaemlakpiyasasını etkiledi.

Yüksekfaizoranlarındançekinen Romenlerartıkkonutyatırımı

yapmazkeninşaatıbaşlamışolanbazı projeler geçiciolarakdurdurulmuş durumda.

Bükreş'tekikonutfiyatlarındagözle görülürderecededüşüş gözlemlenirkeneskibloklardakidaire

fiyatlarında12bineuroyayakın düşüşlergözlemlenmekte.

Emlakdanışmanları,emlak yatırımcılarınınsatılamayankonutları mobilyalandırarakkiralamaya başladıklarınıdasöyledi.

10 HABER
enerj
Yüksek faz,
krz, sınırdak savaş satışları durdurdu

DEİKveTİAD, yeniBüyükelçimiz ÖzgürKıvançAltan’ı bilgilendirdi

RomanyaTürkiyeişkonseyi üyeleri,BükreşBüyükelçisi olarakatananyeniBüyükelçi ÖzgürkıvançAltanİleDEİK’inyeni merkezbinasındabirarayageldiler ToplantıyaDEİKRomanyaişkonseyi üyelerikatıldı.

ToplantıdaişkonseyibaşkanıÖmer Süsli,BüyükelçiÖzgür kıvançAltan’aRomanya -Türkiyeticariilişkileri veikiülkearasındaki stratejikişbirliği kapsamındayapılan çalışmalarayönelikbilgi sundu.

Mütakibenkatılımcıiş konseyiüyeleriRomanya ileolanticariilişkilerive yatırımlarınailişkin olarakBüyükelçiyebilgi sundular.Gerekiş konseyibaşkanıSüsli, gerekseişkonseyi başkanyardımcıları GüvenGüngörveMuratBüyükerk tarafındanRomanya’dakiTürk yatırımlarınınveTürkşirketlerinin yapmışolduklarıbaşarılıçalışmalar Türkşirketlerineözelolmasadagenel anlamdavarolanproblemvesıkıntılar Romanya-Türkişcamiasınınçatı kurumuolanTİAD’ınveherbir şirketimizinyapmışolduğudeğerli çalışmalarlailgilibilgisundular

BüyükelçiAltan,DEİKRomanyaiş konseyitarafındandüzenlenenbu toplantıdanbüyükmemnuniyet duyduğunu,kendisinindegerek yapmışolduğuokumalar,gerekse yapmışolduğugörüşmelerden edinmişolduğubilgilerinbutoplantı vesilesiylebirkezdahateyitedildiğini

yapmaktanbüyükmemnuniyet duyacağını,DEİKRomanyaiş konseyiveRomanya’dayerleşikTürk işcamiasınıtemsiledensiviltoplum örgütüolanTİADileveelbetteherbir yatırımcımızdaomuzomuzaikiülke arasındakiilişkileringeliştirilmesiiçin çalışmaktabüyükmutluluk duyacaklarınıbelirtti.

Toplantıya katılan Romanya Türkiye iş konseyi üyeleri:

ArçelikAŞ-Murat Büyükerk

MakyokinşaatCenkerÖzeren NurolHolding AŞNurettinAkdeniz Volkanİtfaiyearaçları SanTic.AŞ-Yaşar Tecim

veRomanya'dakiTürkcamiasının konumundanbüyükmemnuniyet duyduklarınıifadeetti.

AyrıcaBüyükelçi,ikiülke arasındakistratejikişbirliğinin geliştirilmesianlamındakendilerinin diplomatikkanallardayapacakları çalışmalarınyanısıraişcamiasındabu çalışmalarınvereceğikatkıların önemliolduğunadeğinerekbölgedeki budostvekardeşülkedegörev

ÇağlojistikAŞ- İlona MagdalenaErdal YEOTeknolojiEnerji veEndüstriAŞ-BarışEsen

RoboOtomasyon-FatihUrhan

YapıMerkeziİnşaatSanayiMelikeErsoy

MemorialSağlıkGrubu-Kerem Topuz

ÖzyurtTekstil-MelikeErsoy Kofinİnşaat-CanSarıkaya

11 HABER M.Serkan ERUYSAL

Romanya’daki Osmanlı Mirasına Yunus Emre Enstitüsünden Dijital Koruma

YunusEmreEnstitüsü

tarafındanBalkan coğrafyasındayürütülmüş olanBalkanlardaKültürelMirasın YenidenİnşasıProjesikapsamında Romanyaarşivlerindebulunanve Türk-Rumenortakgeçmişineışık tutacakelyazmalarıvedeğerli kaynaklardijitalortamaaktarılıp korumaaltınaalınacak.

GeçtiğimizhaftalardaYunus EmreEnstitüsüMüdürüMustafa Yıldız,KültürBakanıLucian Romaşcanutarafındankabul edilmişve2023yılıfaaliyetlerive ortakprojelerideğerlendirilmişti. Yapılanbutoplantıdabirçokkarar alındı.Kararlardanbiriolan RomanyamüzelerindeartıkTürkçe dekullanılacaktı.Şimdiyenibir açıklamadahageldi.Alınan kararlarınbirdiğeriiseRomanya kütüphanelerinde,müzelerinde kısacasıarşivlerindekiOsmanlı dönemielyazmalarınındijital ortamaaktarılmasıvekorunması oldu.Buçalışmadahaönce7 Balkanülkesindeyapılmıştı.Şimdi iseYunusEmreEnstitüsünün girişimleriyleRomanya’dada yapılacak.

YunusEmreEnstitüsüMüdürü MustafaYıldız,biliminsanlarını geneldeBalkanlardakiözeldeise Romanya’dakizengintarihi geçmişletanıştırmayıvebu zenginliğidijitalortamaaktararak istifadelerinesunmayı hedefliyoruz.Projekapsamında incelenecekeserlerinkesinlikle dışarıgötürülmeyeceğini, amaçlarınınhâlihazırdavarolanel yazmalarınımikrofilmolarak kopyalayıpkorumaaltına alınacağını,ayrıcadijitaleaktarılan eserlerinöncelikletasnif edileceğini,sonrasındagünümüz Türkçesineçevrileceğinive akabindedeRumenceyeçevrilip kataloglanacak,böylelikleikiülke kültürüne,tarihine,ortaklıklarına daışıktutulacağınıbelirtti.

Yıldız,projekapsamındadijitale aktarılanelyazmalarınınzarar görmedenmuhafazaedilmesi, zarargörmüşleriniseaslınauygun olarakrestoreedilmesiiçin mikrofilm,kopyalama,ciltleme, tamiretmevemuhafazaetme alanlarındauzmankişiler yetiştirmekdeprojeninamaçları arasındaolduğunubelirtti.

Balkanlar’daKültürel

MirasınYenidenİnşası

Projesi

YunusEmreEnstitüsüileMerkez Bankasınınortaklaşagerçekleştirdiği “Balkanlar’daKültürelMirasınYeniden İnşasıProjesi”Bosna-Hersek, Makedonya,Arnavutluk,Kosova, Sırbistan,KaradağveHırvatistan’da Osmanlıdönemindenkalmaelyazması eserlerintespit,tamirvebakımıile mevcuteserlerinmodernşartlarda korunmasınadestekolmaküzere oluşturulmuştur.Proje,savaşesnasında tahripolmuşelyazmasıeserlerintamirve bakımınıgerçekleştirmek,yokolan eserlerindiğercoğrafyalardamevcut nüshalarındanhareketlekopyalarını oluşturupilgilikütüphaneyeteslim etmek,maddiimkânsızlıklarsebebiyle modernşartlardakorunmaimkânınasahip olmayaneserleriçinuygunsaklama koşullarıoluşturmak,elyazmasıeserlerin kataloglanmasıvedijitalortama aktarılmasınoktasındayardımda bulunmakveeserlerinihyasıkonusunda uzmanlaryetiştirmekgibibirçokbaşlıkta çalışmalarınısürdürmektedir

12 HABER
Sahip olduğu imkânlarla O’ŞAH AYAZMEND adeta “bir tatil köyü’’ konseptiyle tasarlandı Ayvalık Altınova’da +90 541 221 45 95

Romanyabeyazeşyapazarının

lideriArctic,2020yılınınMart ayındabaşlattığı“Sağlıkiçin Arctic”kampanyasıçerçevesindebugüne kadarsağlıksektörünedeğeri1,9milyon RON’un(386binEuro)üzerindebeyaz eşyadesteğisağladı.

FundeniEnstitüsü,MoreniBelediye Hastanesi,OtizmSesiDerneği, KinetoBebeDerneğiveVaslui’daki TheodorRosettiOkulugibibirçok kuruluşayapılandestekler,sağlık

personelivehemhastalariçindahaiyi koşullarsağladı.

ArcticCEO’suMuratBüyükerkyapılan yardımlariçinşunlarısöyledi:

“50yılıaşkınsüredirArtic’eduyulan güvenleriiçinRumenlereminnettarız. Günlükhayatıkolaylaştıranveülkenin ekonomikbüyümesinekatkıdabulunan sürdürülebilirürünlersunmayadevam ediyoruz.Aynızamanda,yerelkurumlara, ihtiyaçduyduklarıalanlardayardımeli uzatmakistedik.Etrafımızdakilerin

hayatlarınıdahaiyiyedoğrudeğiştirme gücünesahibizveRomanya’yaolan sevgimizigöstermenineniyiyolununbu olduğunainanıyoruz.Onbinlerceçocuk veyetişkinindahaiyikoşullarda yaşamasınakatkıdabulunabilmiş olmaktanonurduyuyoruz.Sağlıkve eğitimeyapılanyatırımlarRomanya’nın geleceğiiçinçokönemliveArcticbu çabanınbirparçasıolmayadevam edecek.”

Aykol'dançocukhastanesivederneklerinebağış

Romanya’dakiönemliotobüs

markalarınınRomanya temsilcisiAnadoluAutomobil Romania(AAR)sahibiHüseyin Aykol’danMarieCurieçocukhastanesi veçocuklarınkalbiderneğine7.500 eurolukbağışyaptı.Bubağışçocukacil dekullanılanekipmanların yazılımlarınıniyileştirilmesiiçin kullanılacak.

HüseyinAykol,dahaöncedeMarie Curieçocukhastanesine5adetbebek kuvezibağışlamıştı.

Aykol,ayrıcaBükreş'teyerleşik autisticçocuklarderneğinede çocuklarıngelişimlerineyardımcı olacakşekildeoyuncakbağışında bulundu.

14 HABER
M.Serkan ERUYSAL
M.Serkan ERUYSAL

İşteKANALD2logosu!

Mart ayında yayına girmesi bekleniyor

Geçenhafta4güniçin

geldiğimBükreş’te KANALD

ROMANIA’nınbaşarılıCEO’su UĞURYEŞİLdostumu “KANALD2ROMANIA”için tebrikziyaretinegittim.

Ziyarettimsadecetebriketmek değildielbette. Hemsevdiğim birdostumilesohbetetmek, hemdeyenialdıklarıKANAL D2ROMANIAileilgili çalışmalarıöğrenipsiz okurlarımızaduyurmak istedim. Herzamankigibi güleryüzlüvedezafer kazanmışmuzafferbiredayla bizikarşıladı. Hembençok yoğunolduğumiçin,hemde sevgilikardeşimUğur YEŞİL’inyoğunluğunutahmin ettiğimiçinbukısa sohbetimizdeKANALD2’nin

2023’ünMartayıiçindeyayına geçebilecekleriniöğrendim.

CeptelefonundanKANALD2 ROMANIA’nın,yaniyeni kanalımızınlogosunugösterdi.

Bendekendisindenalıpsizler içinyayınladım. KANALD ROMANIA’nınogörkemli açılışınadavetliolduğumdan,o harikaşölengibiaçılışınşahidi olarakkendisine‘’KANALD2 içindebiraçılıştöreni yapacakmısınız’’dedim. Uğur YEŞİL,KANALD2içindebir açılışprogramıyapacaklarını, amabunundahamütevazibir programolacağınısöyledi.

UğurYEŞİLiçinKANALD ROMANIAveKANALD2Tv kanallarınınyanısırabirde RadioIMPULS’uyönetmekhiç dezorolmayacak.Yalnızca,12 saatyerine16saatçalışacaktır

RomanyaMeclisinin23Kasım

Çarşambagünü,10yılsüresince Romanyavatandaşıylaevliolan yabancılaraRomanyavatandaşlığıalmasına izinverenbiryasatasarısıCumhurbaşkanı Klausİohannistarafındananayasayaaykırı olduğugerekçesiylevetoyedi.

PSD'ninmeclisesunduğuproje253oyile kabuledilmişti. Iohannis,yanikanuntasarısınınnet olmamasınedeniyleRumenvatandaşlarının anayasalhaklarınınihlalineyolaçtığına inandığıgerekçesiyleyasayaitirazetti.

15 HABER
Erkan ERUYSAL’ın kaleminden...
10 yıl evli olana Romen vatandaşlığı yolu açan yasaya IOHANNIS itiraz etti

2023bizdennebekliyor?

Dünyanüfusu8Milyara ulaştı.1950yılında takriben2.5Milyarolan dünyanüfusu2000yılında6Milyar 114Milyonolarakkaydedilmiş.50 yılda3.5Milyarartannüfusson yirmiikisenedenerdeyse2Milyar artmışvehızladaartmağadevam ediyor.Nüfusartarkentüketime yetişmekiçinfabrikalarda üretimleriniarttırıyor.Üretim esnasındakikarbonsalınımıda atmosferinyapısınıbozuyor. Küreselİklimdeğişikliği yaşanırkenbirçokşehirdesağlığa zararlıhava kirliliği görülüyor. Uluslararasıbir televizyonkanalı havaraporlarının yanındadünya başkentlerindeki havakirliliğini1 ile4arasında derecelendirip gösteriyor

Dünya Ekonomik Forum(World Economic Forum)ve Avrupa Parlementosubu konudaki çalışmalarınahız verdi.Enönemverdiklerinokta KapalıDevreEkonomiyönetimi, hemisrafıönlemekhemde yenilenebilirenerjidenyararlanmak içinfarklıraporlaryayınlıyorlar

EIB,(AvrupaYatırımBankası) Doğakrizininveiklimkrizinin birbiriyleyakındanbağlantılı olduğunuveherikikonununda birlikteelealınmasıgerektiğini söylüyor.Ayrıcadoğave biyoçeşitlilik,insanlığınrefahının temelini oluşturduğunu,gezegendekitüm ekonomikfaaliyetleridesteklediğini

belirtiyorlar.Ancakbiyoçeşitliliğin çoksomutolmayanfaydası,önemi görmezdengelinip,çevre sorunlarınınkritikbirseviyeye gelmesinegözyumulmuş görünüyor.Doğakriziveiklimkrizi yakındanbağlantılıolduğu,birini elealmadandiğerininele alınamayacağıözelliklegündeme getirilmiş.AvrupaYatırım

Zürih’te yapılan bir çalışmada kişi başı yıllık ak miktarının 3 ton olduğu belirlendi.

yönelikrisklerartmış.

Zürih’teyapılanbirçalışmadakişi başıyıllıkatıkmiktarının3ton olduğubelirlenmiş.Bunabağlı olarakKapalıDevreEkonomi yönetimigündemegelmiş.Bunun anlamı“al,yapveat”modelinden uzaklaşıp‘’azalt,yenidenkullanve dönüşümetabitut’’modeline geçmeyiplanlıyorlar Yenilenebilir enerjiyiöneçıkarırkenmevcut varlıklarıntamirineve yenilenmelerinitavsiyeediyorlar Hempahalılığakarşıhemdeiklim değişikliğinekarşıkullanatyerine, kullanırkentamir etveyenile modeliönem kazanıyor. Mümkünolduğu kadardaatıkların geridönüşümü hedefleniyor. Senelerönce Avrupa’dabir çokatıkkutusu yanındakahve kapsülkutusu dikkatimi çekmişti. Kapsüldeki alüminyumubile ayrı değerlendiriyorlar dı.

BankasınınBaşBiyoçeşitlilik uzmanıneyinvenasıltehlikede olduğunuşöyleaçıklamış; Ekonominintümsektörlerişuyada buşekildebiyoçeşitliliğe güvendiğiniancakGSMH'nın yarısındanfazlasıönemliölçüde bunabağlıolduğundanve maliyetleriyükselteceğinden,doğa, gıdavetemizsugibiyaşamı destekleyenhizmetlerlebirlikte, taşkınkoruması,besindöngüsü,su filtrasyonuvedeçevrekirliliğigibi konulargözardıedilmiş,şimdiki vegeleceknesillerinrefahına

düşürülmesi

ÖzetleKapalı DevreEkonomiyönetimindeki amaçüretimvetüketim duyarlılığınınarttırılmasıve mümkünolduğukadarküresel kaynaklarınaztüketilip,çevresel atıklarınazaltılarakküresel ısınmayakarşı karbongaz salınımının hedefleniyor

CüneytTürktan

16 YORUM

Adayolmayıdüşünenhatta

TİAD’ınBaşkan’ıolmak isteyen4hevesliadayın isminiyineyazmayacağım.

Amabirazsonrayazacağım satırlarımdaisimleriniyazmasamda sizanlayacaksınızkimolduklarını.

Sıkıdurun.

FLAŞ.....FLAŞ...FLAŞ...

Hürriyetgazetesindeçalıştığım yıllardaTelekslerimizdençin-çin-çin zilsesiduyduğumuzzamanbilirdikki “FLAŞ-FLAŞ-FLAŞ”diyeyazmaya başlayantelekstuşlarııbilirdikkiçok önemlibirhabergeçecek.

İştebendesatırlarımaFLAŞ-FLAŞFLAŞdiyerekyazmayabaşlıyorum.

Hemenhemenhiçsevmeyeni olmayan,herkesinsaygıvesevgi gösterdiği,oldukçadasosyalvegerek RomenvegerekseTürkbasın mensuplarıilearasıçokiyiolanayni zamandadaekonomiveparayıiyi bilenveparayayönveren

İçimizdenbiriTİADBaşkan adaylığınaadayolduğukesinleşmiş görünüyor.

TİAD’a aranan ve istenen “BAŞKAN” bulundu: Ufuk TANDOĞAN

Erkan ERUYSAL’ın kalemnden...

İşteyukarıdaözellikleriniçokaz yazdığımTİAD’ınBaşkanadayı UFUKTANDOĞAN.

UFUKTANDOĞANadıkulağıma geldiğindeanında‘’BİNGO’’dedim.

İştedahaönceyazdığımve isimleriniaçıkaçıkyazmadığımTİAD Başkanlığıiçin4adaydanbiride UFUKTANDOĞANidi.

Yazdığımoyazıdansonrabendahil birçokkişiUFUKTANDOĞAN’a ‘’Mutlakaadayolmalısınız’’diye ısrarlabaskıyaptıklarınıbiliyorum.

BenceTİADBaşkanlığıiçinaranan veaynizamandaistenenadayda UFUKTANDOĞAN.

“NedenUfukTANDOĞANdiyenler için”

1-YıllardırCEO’suolduğu GARANTİBANKROMANYA’yı başarılarıyla‘’YILINBANKASI’’ yaptı.

2-GARANTİBANKROMANIA ‘’YILINBANKASI’’olurkenUFUK TANDOĞANda‘’YILIN BANKACISI’’seçildi. 3-İşadamlarıderneğineüyeiş

adamlarımızınneyeihtiyaçlarıvardır yatırımiçin;paraya,paraiçinde krediye.ÖyleysedoğruadresUFUK TANDOĞANdeğilmi?

Çokuzatırımbulisteyi. Amagerekyok.

BirdeenönemlisiGÜVEN GÜNGÖRgibibirbaşkandansonra TİADgibigüçlübirkurumsalyapısı olanbusiviltoplumörgütümüze BaşkanolarakbanagöreençokUfuk TANDOĞANyakışır.VeTİAD’ınbu dinamikyapısınıancakotaşır diyorum.

Diğerbaşkanolmakisteyen adaylarımızdaelbetteomakama layıktır.

Amabanagöredoğruadres:UFUK TANDOĞAN

KusurabakmasınlarTİAD’ın Başkanadayıolmakisteyen3aday isim.Amabenimdedoğrularıve doğrubildiklerimiyazmakgibiçok kötübirhuyumvar

ÇokyakındaUfukTANDOĞANile uzunbirsöyleşiyapacağımvesizlere aktaracağım.

17 HABER
Günlük taze et / Izgara çeşitleri / Şarküteri / Kahvaltılık / Taze baklava / Hediyelik eşya baklava Günlük zeytinyağlı sarma Ev mantısı 0737 201 216 Şos. Colentina Nr. 267, Bükreş

NATODışşlerBakanlarıtoplantısına

katılmaküzereBükreş'tebulunan DışşlerBakanıMevlütÇavuşuğlu, UIDBükreşbölgeofisnnaçılıştörenne katıldı.

İşadamıNacKanbay'ınRomanyabölges başkanıolduğuUluslararasıDemokratlar Brlğnn(UID)Funden'dekmerkeznn açılıştörenneBüyükelçFüsunAramaz, BüyükelçlkMüsteşarıErdalOnat,Köstence BaşkansolosuEmreYurdakul,UIDGenel BaşkanıKöksalKuşveberaberndeUID Balkanlar,Yunanstan,Düseldorf bölge başkanları,TİKARomanyaKoordnatörü BurakCeran,MaarfVakfıRomanya KoordnatörüAlpaslanAteş,DışşlerBakanı özeldanışmanıveeskBükreşBüyükelçs OsmanKorayErtaşveçoksayıdaşadamı katıldı.

BakanÇavuşoğlu,Uluslararası

DemokratlarBrlğBükreşTemslclğnn açılışındakonuşmayaptı.

Dünyanınzorgünlerdengeçtğnhatırlatan Çavuşoğlu,UkraynaleRusyaarasındak savaşıntümdünyayıetklendğn,çoğunluğu Türkye'nndeetrafındaolançatışmaların sürdüğünükaydett.

Çavuşoğlu,bukrzlernülkelere yansımalarıolduğunaşaretederek,gıdave elektrkkrznntümdünyayıolumsuz etkledğnsöyled.

CumhurbaşkanıRecepTayypErdoğan'ın lderlğndekrzlernçözümü,olayların yatıştırılması,güvenartırıcıadımlaratılması vedünyanınbarışlestkrarıçnçabasarf ettklernvurgulayanÇavuşoğlu,tarafları barışmasasındaoturtmakçnuğraştıklarını vesavaşınolumsuzetklernenaza ndrmeyeçalıştıklarınıanlattı.

Çavuşoğlu,"BMlebrlktearacılık yaptığımız,gerçekleştrdğmztahıl anlaşması,dünyadatahılvegıdafiyatlarının 2008'densonraençokdüşüşünesebepoldu. Eğerbuanlaşmaolmasaydıve4aysonra uzatılmasaydı,tümdünyaçokcddkrzle karşıkarşıyakalacaktı."dyekonuştu.

Romanya'nınTürkyeçndost,stratejk ortakvemüttefikolduğunubelrten Çavuşoğlu,geçenyılTürkyeleRomanya arasındakstratejkortaklığın10.yılını kutladıklarınıhatırlattı.

Çavuşoğlu,"Romanya'dayaşayanTürkTatarsoydaşlarımızdavar,onlarladagurur duyuyoruz.Huzurçndeyaşıyorlarve toplumunheryerndevarlar.Kurumlarımız daburadasonderecefaalvelşklermze katkısağlıyor."ded.

BubağlamdaUluslararasıDemokratlar Brlğnndeönemlkatkılarıolduğunu aktaranÇavuşoğlu,"Uluslararası DemokratlarBrlğbugün32ülkedefaalyet gösteryor.Dğerkuruluşlarımızında dplomasmze,bulunduklarıülkelerle temasettklerbölgeselveuluslararası örgütlerleçokönemlkatkılarsağladığını görüyoruz.UluslararasıDemokratlarBrlğ, özellkleRomanyalelşklermzedekatkı sağlayacak.BuradaBüyükelçlğmzbaşta olmaküzere,Türktoplumuyladayakın şbrlğçersndehareketedeceklernden şüphemzyok."ded.

FetullahçıTerörÖrgütü(FETÖ)tehlkesne dedkkatçekenÇavuşoğlu,FETÖ'nün bulunduğuherülkeçntehdtolduğunu, bunlarınbazıülkelertarafındanda korunduğunuvekullanıldığınıkaydett.

Çavuşoğlu,"ÖzellkleFETÖ'nün faalyetlernedkkatetmek,mesafeyy

koymaklazım.Herhangbrdurumdada BüyükelçlğmzveBaşkonsolosluğumuz baştaolmaküzere,bzlerdedahl,hemen blglendrmedebulunmanızdafaydavar.Bz herzamanyurtdışındavatandaşlarımızın, soydaşlarımızınveakrabatopluluklarımızın yanındayız.Bubzmdışpoltkamızın öncelklerndenbrtanes.Hızlıbrşeklde vatandaşlarımızıntaleplernyernegetrmek deöncelğmz.Türkye'defarklıbakanlıkve kurumlarolmaküzereşuanda74farklı alandakonsoloslukhzmetveryoruz." değerlendrmesndebulundu.

UID'nnBükreşTemslclğnnaçılışının hayırlaravesleolmasınıdleyenÇavuşoğlu, çalışmalarındadabaşarılardled.

"UID,32ülkedeteşklatlanmışdurumda” UIDGenelBaşkanıKöksalKuşse Avrupa'dakTürklern60seneönce Avrupa'yageldğnanımsatarak,kendlern fadeetmeleraçısındanUID'nönemne dkkatçekt.

MerkezBükreş'teŞos.Fundenüzernde bulunanveBaşkanlığınıNacKanbay'ın yaptığıUluslararasıDemokratlarBrlğnn (UID)Yönetmkuruluseşusmlerden oluşuyor:

UIDRomanyaYönetm

Kurulu:

HuseynCelk BayramGündoğdu

MuhttnTürkmenoğlu

KublayKoçak

HuseynKeçec ArfYılmaz

MustafaDş

19 HABER
KASAP SERKAN Doamna Ghica, Nr 169 0770 340 856

Memorial’danRomanya’yasağlıkyatırımı

MemorialSağlıkGrubu,Yurt dışındakiilkhastaneyatırımını Romanya’yagerçekleştirdi. Romanya’nınBaşkentiBükreş’teyeralan EnayatiMedicalCity’dekiMonza OnkolojiHastanesi’ninyüzde100 hissesinisatınalarakkurumun12’inci hastanesiolarakkonumlandırdı.

EnayatiMedicalCity’de11bin metrekarelikkapalıalandakonumlanan MonzaOnkolojiHastanesinin18ayönce açıldığı,106yatakkapasitesinesahipolan hastanenin;6ameliyathanesi,12yoğun bakım ünitesi,12kemoterapiodası,2 endoskopiişlemünitesibulunduğu bildirildi.

HastanededaVinciXiRobotikCerrahi teknolojisi,anjiyografi,3TeslaMR, BilgisayarlıTomografi,Röntgen, Mamografigibiilerigörüntüleme ünitelerindeyeraldığı,GöğüsCerrahisi, JinekolojikOnkoloji,MemeCerrahisi, OrtopediveTravmatoloji,BeyinveSinir Cerrahisi,Kardiyoloji,Onkoloji, RadyasyonOnkolojisi,Üroloji,Genel CerrahiveDahiliyebranşlarındasağlık hizmetisunduğubilgisipaylaşıldı.

MemorialSağlıkGrubu’nunCEO’su UğurGenç,grubunhizmetleriniyurtdışına taşımanınheyecanınıyaşadıklarını belirterek"HizmetsektöründekibirTürk şirketininyurtdışındabaşarılıolması hepimizindileği.Bununilkadımınıatmış olmakbizleregururveriyor.Memorial olarakyılda3milyondanfazlahastaya sağlıkhizmetisunuyoruz.Romanya’dan daözellikleOnkoloji,Hematoloji-Kemik

İliği,OnkolojikCerrahilerveözellikli birçoktedaviiçinhastalar,kurumumuzu tercihediyor.Romanyasağlık sistemindekigelişmeleriuzunsüredir izliyoruzvetümpaydaşlarımızlabirlikte busisteminilerlemesinekatkıda bulunmaktanmutlulukduyuyoruz. Güvenilirsağlıkhizmetlerini,hastave yakınlarınınmemnuniyetineodaklıolarak Romanya’dadasunmayadevamedeceğiz. Romanya’daçokgüçlübirakademik kadroveteknolojiilehizmetvermeye başlıyoruzvebunlarısürekliolarak geliştireceğiz.YatırımiçinRomanya’yı seçmemizinenönemlinedeni,buradaki potansiyeleyürekteninanmamız. Tecrübelerimizi,Romanya’dayaşayan tümhastalarımızasunacakolmakdabizi mutluediyor.Bilgibirikimimizive inandığımıztümdeğerlerimizi, hastalarımızadahaiyibirsağlıkhizmeti sunmakiçinkullanacağız.Yurtdışıyatırımı için15aydıryoğunbirçalışma içerisindeydik.Romanya’dansonrafarklı ülkelerdedeolmakiçinçalışmalarımıza devamedeceğiz"dedi.

Mega Mall’de yeni açılan Dristor Kebap’ta müşteriler için mescit de mevcut

MEGA MALL’de yeni açıldı

21 HABER
EFENDİ KASAP Et ve et ürünleri & Şarküteri Uygun fiyat ve kalitenin adresi Şos. Pantelimon, Nr. 89, Bükreş 0738 183 334 Mobil: 0734 940 000

ADAM Design

Aydınlatmada profesyonel çözümler www.canpower.ro POWER ELECTRIC SRL Soluții profesionale pentru iluminat