Hav & Vatten, nr 3 2015

Page 5

BUBBEL

Hård debatt om ­föreslagna vattenåtgärder

»Ett särskilt allvarligt problem är ­kvaliteten på det vatten som ­fattiga har tillgång till.«

I november lämnade landets fem regionala vattenmyndigheter förslag på vilka åtgärder som krävs för att följa EU:s ramdirektiv för vatten. Nu har 900 remissinstanser sagt sitt. Kritiken från jordbruket är hård.

Y

EU:s ramdirektiv för vatten har varit en del av svensk lag sedan 2004. I samband med att direktivet infördes delades Sverige in i fem distrikt, där en länsstyrelse per distrikt utsågs till vattenmyndighet. Vart sjätte år föreslår de regionala vattenmyndigheterna åtgärder som behövs för att vi ska leva upp till direktivet. Senaste tillfället var 2009. – En del är genomförda och klara, men vi ser en variation i hur kommunerna har arbetat med dem. Några av de gamla åtgärderna kommer att finnas kvar i det nya, säger Hanna Tornevall, biträdande vattenvårdsdirektör i distriktet Västerhavet. Det nya åtgärdsprogrammet påverkar bland annat enskilda avlopp, småskaliga vattenkraftverk och våtmarker som ska anläggas huvudsakligen på jordbruksmark. Bland remissinstanserna

Påven Franciskus i sommarens påvebrev om miljö och klimat.

har representanter från jordbruket varit mest kritiska. – Jordbrukssektorn ifrågasätter omfatt­ ningen och kostnaderna för deras del, och där kommer vi att göra justeringar. Samtidigt anser vi att det är nödvändigt att genomföra åtgärds­programmet för att nå de svenska miljömålen, säger Hanna Tornevall. Andra kritiker har ifrågasatt hur finansieringen ska gå till och att konsekvenserna blir för stora, bland annat för privat­ personer som driver småskaliga vattenkraftverk. I höst ska vattenmyndig­ heternas delegationer träffas för att diskutera vilka förändringar som ska göras. I december kommer delegationerna att besluta om åtgärdsprogrammen. I kommande nummer av ­Hav &­Vatten berättar vi hur det går. O JOHAN FRISK

»Man behöver inte åka långt bort eller dyka djupt. Strax under ytan i våra svenska hav finns de mest fantas­ tiska miljöer!«

»JORDBRUKSSEKTORN ­IFRÅGASÄTTER ­OMFATTNINGEN OCH DÄR ­KOMMER VI ATT GÖRA ­JUSTERINGAR.«

FOTO JONAS FORSBERG / NATURFOTOGRAFERNA / IBL

Skrivet på Instagram av fridykaren och äventyraren Annelie Pompe, aktuell med sin självbiografi.

»I dag tycks vi gå runt och tro att ­planeten har en lättare förkylning när planeten ­drabbats av cancer.« Johan R ­ ockström, professor im ­ iljövetenskap, om jordens ­klimattillstånd. I ­Sommar i P1.

»Kortsiktigheten och dum­ heten i det får mig att vilja gråta.« Sveriges lantbrukare anser att de regionala vattenmyndigheternas åtgärdsförslag innebär orimliga kostnader.

Författaren Karl Ove Knausgård till tidningen The Guardian angående oljeborrning i Arktis.

5


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.