Page 232

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2017. Resursöversikt.

Hela landet Yrkesfiske och fritidsfiske Den europeiska ålen utgör ett enda bestånd fördelat över hela Europa samt med förekomst även i Nordafrika och delar av Mellanöstern. Ålbeståndet förvaltas emellertid lokalt, och i Sverige hanteras av praktiska skäl ålbeståndet som tre enheter, nämligen väst- och ostkust samt insjövatten.

Artdatabanken, Linda Nyman

Ål

Fisket på västkusten norr om 56°25 N (i höjd med Torekov) stängdes helt 2012, men traditionellt hade gulålsfiske med ryssjor sin tyngdpunkt i Västerhavet och då främst i Bohuslän. De totala landningarna i det yrkesmässiga ålfisket på västkusten var, frånsett två kraftiga uppgångar (1983 respektive 1994), i stort sett oförändrad från 1960-talet fram till slutet av 1990-talet. Från slutet av 1990-talet nästan halverades landningarna och våren 2012 stoppades alltså allt ålfiske i Västerhavet.

Anguilla anguilla UTBREDNINGSOMRÅDE Ålen finns i hela landet med undantag för fjällregionen och vissa vatten på sydsvenska höglandet. Den finns även längs våra kuster, inklusive runt och på Öland samt Gotland.

LEK Ålen leker på några hundra meters djup under vårvintern i Sargassohavet. Ägg och larver är planktoniska.

Landningarna från västkustens kustvatten uppgick enligt loggböckerna till 106–240 ton årligen från 2000 till och med 2010. Under 2011 minskade landningen till 82 ton. Andelen blankål var obetydlig i det fisket.

VANDRINGAR Ålen vandrar långt, och larverna transporteras av strömmar mot Europas kuster. Sannolikt tar det mellan ett och tre år för ållarverna att nå våra kuster. När ålen vuxit upp till blankål vandrar den under minst ett halvt år tillbaka till Sargassohavet där den dör efter lek.

ÅLDER VID KÖNSMOGNAD Ålhonor som lekvandrar från Östersjön genom Öresund är mellan fem och 30 år. Blankål som fångas i yrkesfisket i Mälaren, Vänern och Bolmen är i genomsnitt 16-18 år gamla.

MAXIMAL ÅLDER OCH STORLEK En ål som levde hela sitt liv i ett akvarium blev 85 år och en nyligen avliden s.k. brunnsål från Brantevik kan ha blivit 155 år. Ålhanar är sällan över 50 cm i längd. Den största honål som fångats var 133 cm och vägde 6,6 kg.

BIOLOGI När ålen kläcks är larven genomskinlig och tillplattad. Larverna som når Europas kuster är fortfarande genomskinliga och kallas glasål. Under uppväxtstadiet i söt- och brackvatten får ålen pigment och kallas för gulål. I Sverige dominerar honålar nästan helt. Efter många års tillväxt når ålen blankålsstadiet och påbörjar lekvandringen tillbaka mot Sargassohavet.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga landningar i ton per Ices-område och sjö av ål 2016. Ett Ices-område är cirka 56 km × 56 km stort.

230

Profile for Havs- och vattenmyndigheten

Fisk och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2017  

För trettonde året i rad kommer nu den samlade översikten av hur våra kommersiellt viktigaste fiskar och skaldjur mår i havet och de stora s...

Fisk och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2017  

För trettonde året i rad kommer nu den samlade översikten av hur våra kommersiellt viktigaste fiskar och skaldjur mår i havet och de stora s...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded