Page 1

SPENNING NYHETSMAGASIN FRA MØRE TRAFO

1 utg. 2021

Trafoer til oppdrett s 8 Møre Trafo; størst i Skandinavia på fordelingstransformatorer og ferdigmonterte nettstasjoner.

Bidrar til grønt busskifte

3

Rekordomsetning i 2020

6

Trafoer til oppdrett

8

Trives på Trafo

12

Verdens beste trafoer

14

Datasenter

16

Svalbard

18


FORTSATT VEKST OG MANGE MULIGHETER

Vi har alle sammen i snart 15 måneder stått i en svært spesiell situasjon med covid-19 pandemi og strenge ­ smitte­vernregler både nasjonalt og lokalt. Flere bransjer og mange bedrifter over hele landet, samt det meste av undervisningssektoren har hatt svært store utfordringer og har blitt hardt rammet. Selv om også vi har hatt en helt annerledes hverdag med strenge smitteverntiltak, nesten null reiseaktivitet, mye hjemmekontor og stort sett kun digitale møter, så har vi vært heldig og dyktig både ved bedriften og i Sykkylven med så godt som ingen smitte. Vi har derfor vært i stand til å kjøre full aktivitet uten permitteringer i hele perioden. I 2020 hadde vi derfor takket være stor innsats fra alle ansatte et svært godt år med rekordomsetning og god inntjening. Selv om noen investeringer i fjor som følge av pandemien ikke kunne implementeres, gjennomførte vi likevel historisk store investeringer i fabrikken, noe som vi er svært tilfreds med. Den økte aktiviteten som vi opplevde i fjor har også fortsatt i år, og vi har i årets fem første måneder hatt en kraftig vekst i ordreinngang og ordrereserve, så vi har god tro på at også 2021 vil gi en solid omsetningsrekord for bedriften.

hvor et overordnet mål er reduksjon av CO2-utslipp. Fordelen med det nye designet er lavere tap i nettet, redusert varmeutvikling, mindre støy og lenger levetid. Den nye transformatorserien er et resultat av at det innføres et nytt trinn av EU’s økodesigndirektiv (EU-548 Tier2), noe som innebærer strengere krav til maksimum tap både i transformatorkjernen (tomgangstap) og i viklingene (­belastningstap). Den nye serien vil få vesentlig økt vekt i kjerne og viklinger, men kompakt konstruksjon på lavspentdelen gjør at oljemengde og ytre mål ikke øker i like stor grad. De nye transformatorene vil være lønnsom kapitalisert, en del dyrere i innkjøp, men vesentlig rimeligere i drift. Markedet fremover ser lovende ut med god vekst på flere områder som følge av «det grønne skiftet» som innebærer en langsiktig omstilling mot et mer bærekraftig lavutslippssamfunn basert på fornybar energi. Det er frem mot 2030 estimert økninger i totalt kraftforbruk på mellom 30-40 % gruppert innenfor sektorene: Transport og data­ sentre, grønn hydrogen, batterifabrikker, videreutvikle prosessindustri og elektrifisering av deler av olje- og gassvirksomhet

Det som gir størst grunn til bekymring for resten av inneværende år og sannsynligvis inn i neste år, er den svært urolige og unormale situasjonen som vi ser i de fleste råvaremarkedene. Vi har selv og sammen med Schneider Electric sikret oss gode avtaler for alle sentrale råvarer og komponenter, så vi vurderer vår leveringssituasjon som god. Men den «galopperende» prisøkningen på stål med nesten dobling i år, enorm økning på kjerneblikk og en mangedobling på containerfrakter, har gitt alle produsenter store utfordringer på kostnadssiden og det vil måtte kompenseres gjennom økte priser på sluttproduktene.

På vegne av bedriftsledelsen ønsker jeg alle våre ­lesere og ansatte en riktig fin og smittefri sommer.

Den 1. juli i år lanserer Møre Trafo sin hittil klart beste, mest energieffektive og miljøvennlige transformator­serie,

LEIF LEIRA

SIDE 2 | MØRE TRAFO

ADM. DIREKTØR/ CEO


MØRE TRAFO

BIDRAR TIL GRØNT BUSS-SKIFTE Norges største busselskap, Vy Buss, bygger ladestasjoner for sine busser og Møre Trafo leverer trafoer til disse prosjektene.

Møre Trafo har også levert trafoer til Nordens største lade­ anlegg for busser på Alnabru. Her er det lagt inn 10 MW strøm og lagt til rette for at 30 busser kan lade samtidig. 12 av dem kan hurtiglade. 2019/2020 omtales som det store gjennombruddet for elbusser i Norge. I år vil det være rundt 400 elbusser på landsbasis. 10 av dem skal gå i trafikk i Ålesund og kjøres av Vy. Disse blir de første elbussene på Nordvestlandet.

Grønt skifte – Det tradisjonelle markedet med bygg, infrastruktur og jernbane er fortsatt det største markedet for Møre Trafo. Men det grønne skiftet og serverparker er den delen som øker raskest og vil etter hvert bli en betydelig del av markedet vårt, sier Tore Tangen, distriktssjef Øst/Vest-Norge i Møre Trafo.

MØRE TRAFO | SIDE 3


Ladestasjoner Målet om en 100 prosent utslippsfri busspark betyr blant annet at det det trengs mange ladestasjoner. Vy busser har bestilt til sammen 55 elbusser. 28 av dem er «by-til-bybusser» og bussene skal ha ladere på blant annet Hamar, Haugesund , Oslo og Slemmestad i Akershus. Møre Trafo leveranser – På Slemmestad, som er en endeholdeplass, har Møre Trafo levert en 1600 kVA trafo med miljøolje som er plassert i en Maxi nettstasjon som også inneholder høyspentanlegg og egen Maxi nettstasjon for lavspent tavler for strømforsyning til laderne, forteller Tangen om leveransen hvor OneCo Sør er entreprenør. Leveransen fra Møre Trafo til Nordens største ladeanlegg for elbusser på Alnabru er 4x2000kVa 415 v trafoer. Helelektrisk i 2028 Ruter står i dag for over halvparten av landets kollektivtransport. Ambisjonen er at alle busser, båter, minibusser og drosjer som kjører for Ruter skal ha utslippsfri drift i ­løpet av 2028. Noe som i praksis innebærer elektrifisering av alle Ruters transportmidler.

SIDE 4 | MØRE TRAFO

– Våre beregninger tilsier at det er et ambisiøst, men realistisk mål. Vi skal etterspørre og ta i bruk teknologi som på sikt vil gi rimeligere løsninger, sier administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen. Buss-utslipp Bussdriften er den mest komplekse av kollektivtrafikken å gjøre utslippsfri. 90 prosent av utslippene fra kollektivtransporten kommer fra buss. I dag er rundt 40 prosent av bussene som kjører i Oslo elektriske. Samtidig innfases flåter av elektriske busser i en rekke andre norske byer, og teknologien etterspørres i stadig flere anbud, ifølge tidsskriftet Yrkesbil. Ålesund I Møre og Romsdal er det Ålesund som er først ute med elbuss. 10 nye Vy elbusser ble tatt i bruk ved årsskiftet og skal trafikkere Ålesund, Giske og Sula. Det er ventet at bussene årlig vil kjøre til sammen 750 000 kilometer. Reduksjonen i utslipp tilsvarer 420 fossildrevne biler. Elbussene fra Volvo (Volvo 7900E) er 12 meter lange, batterikapasiteten er på 330 kWh og rekkevidden på rundt 200 km. Erfaringene fra elbussene i Ålesund vil danne grunnlaget for den videre el-satsingen i Møre og Romsdal.


Starter smått – El-busser er nytt for oss. Derfor er det naturlig at vi starter med noen busser og heller utvider etter hvert. Vi må vite at de fungerer godt under de vær- og føreforholdene vi har her, og at infrastruktur for lading fungerer slik den skal før vi får inn flere elbusser, sier Jesper Wiig, seksjonsleder for drift i FRAM som er Møre og Romsdals eget merkenavn for kollektivtransport, og som har inngått kontrakt med Vy.

Dyre elbusser De totale eierskapskostnadene for elbuss er fortsatt en del høyere enn for busser med forbrenningsmotor. Merkostnadene er rundt 10-15 prosent i forhold til forbrennings-busser. Selv om prisene er på vei ned og driftsutgiftene på en elbuss er hele 24 prosent lavere enn på en diesel-buss, er elbussene fortsatt dyre i innkjøp.

Skjær i sjøen Selv om det begynner å skje saker og ting på elbuss-fronten spesielt i Oslo-området, finnes det fortsatt en del utfordringer knyttet til kostnader, kapasitet i strømnettet og plass i byområder. De fleste stedene må strømnettet forsterkes og utvides til å tåle belastningen av store flåter med elbusser som skal lades, og ladestrukturen er plasskrevende i byer.

Trafoene og nettstasjonene til elbuss-lading på Slemmestad til Norges største busselskap VY-buss er levert av Møre Trafo. Det grønne skiftet er ventet å bli et stort marked for Møre Trafo.

Følg oss på facebook.com/moretrafo

MØRE TRAFO | SIDE 5


GNISTRENDE FOR MØRE TRAFO

REKORDOMSETNING I 2020

SIDE 6 | MØRE TRAFO


Til tross for pandemien har Møre Trafo levert rekordtall for 2020. En omsetning på 433 millioner er «all time high» for hjørnesteinsbedrifta i Sykkylven.

– Det er selvsagt svært gode tall og opp 20 millioner fra 2019. Det er for tidlig å si noe om det endelige resultatet, men også her blir en solid økning, sier en meget godt fornøyd administrerende direktør i Møre Trafo, Leif Leira. Leira tok over roret i suksessbedriften etter Tor Rieve Kristiansen i sommer. Resultatlønn for ansatte Kanontallene er også gode nyheter for de ansatte i Møre Trafo. 10 prosent av alt overskudd før skatt fordeles på ansatte, en ordning som Møre Trafo har praktisert i mange år. – Vi har fantastisk flinke og dedikerte medarbeidere, sier sjefen for Skandinavias største produsent av fordelingstransformatorer og ferdigmonterte nettstasjoner om de som holder hjula i gang for Møre Trafo. Fullt kjør Mens pandemien har skapt store utfordringer for mange virksomheter, kom Møre Trafo seg gjennom 2020 og pandemien uten permitteringer. Bedriften har hatt tilnærmet full kapasitetsutnyttelse og har også foretatt flere nyansettelser for å møte den stigende etterspørselen. Det grønne skiftet – Mye av markedsveksten handler om det grønne skiftet og økende elektrifisering av samfunnet. Vi har klart å komme oss i en god posisjon til å kunne være konkurranse­dyktige i dette segmentet som handler om infrastruktur for lading av biler, busser og ferger. Stadig økende bruk at datakraft innen de fleste områder gjør at også kraftkrevende data-­

parker er i ferd med å bli et meget spennende marked for oss. Møre Trafo har også en god utvikling i eksportmarkedet, forteller Leira. Signaler Elektrifiseringen av Norge er en ønsket utvikling. De siste årene har det også kommet tydelige politiske signaler om at el-nettet må bli mer robust. Også det er gode nyheter for Møre Trafo. Rekordinvestering For å være konkurransedyktige og på hugget har Møre ­Trafo investert tungt i nye maskiner og økt automatisering – de siste 10 årene for rundt regnet 90 millioner kroner. – Også i 2020 ble det gjort store investeringer hvor vi fikk på plass et nytt og svært avansert klippverk med pakkerobot. Automatiseringen til 13 millioner kroner er så langt den største enkeltinvesteringen i Møre Trafos snart 70 år lange historie, sier Leira. Størst i Norge Leira er naturlig nok godt fornøyd med tingenes tilstand. Møre Trafo går så det suser, og Leira mener utsiktene også er meget gode for bedriften som er størst i Norge på transformatorer med en markedsandel på rundt 50 prosent og nest størst på salg av nettstasjoner. Møre Trafo har i dag et produksjonsareal på 13 500 kvadratmeter og 145 ansatte. Bra antall søkere til stillingene viser også at Møre Trafo er en svært attraktiv arbeidsplass i industribygda Sykkylven.

MØRE TRAFO | SIDE 7


TRAFO-LEVERANSER TIL GIGANTPROSJEKT På Indre Harøy i Hustadvika skal Salmon Evolution bygge et av Europas største lakseoppdrettsanlegg på land. Det krever energi og Møre Trafo skal levere 11 transformatorer til gigantanlegget.

SIDE 8 | MØRE TRAFO


Anlegget bygges på et nedlagt steinbrudd på Indre Harøya. (Foto Artec Aqua AS)

Fisk på land – Konvensjonell oppdrett i sjø klarer ikke å holde tritt med etterspørselsveksten. Det er rett og slett for mange biologiske problemer og regulatoriske begrensninger til at de klarer å vokse betydelig, sa styreleder i Salmon Evolution, Tore Tønseth til E24 etter å ha debutert med et brak på børsen hvor investorene sendte landoppdretteren opp 58 prosent på første handelsdag (Merkur Market) i september i fjor.

– For oss er dette en ordre til rundt 2,5 millioner kroner, og det er viktig for oss å kunne levere til store prosjekt i vårt nærområde, sier seniorselger Olav Dalsbotten i Møre Trafo. Bygges nå Første spadetak ble tatt i mai i fjor, og nå er byggingen av gigantanlegget for oppdrett på land i Romsdal i gang. Anleggsarbeidet er det første av tre faser og første byggetrinn er kostnadsberegnet til 1.3 milliarder kroner. 36 000 tonn laks Første byggetrinn skal gi kapasitet til å produsere 9000 tonn fisk, og ferdig utbygd skal anlegget ha en kapasitet på 36 000 tonn, og opp mot 70 000 tonn på lengre sikt. Planen er å få første smolt på plass i fjerde kvartal i 2021 og første slakting i fjerde kvartal 2022.

Raskere produksjonstid Gigantanlegget bygges på et nedlagt steinbrudd på Indre Harøya i Romsdal. Anlegget skal være et kombinert gjennomstrømnings- og resirkuleringsanlegg. Det vil si at 70 prosent av vannet i tankene skal renses og resirkuleres, mens 30 prosent pumpes inn fra sjøen. Forventet produksjonstid for laksen er 12 måneder. I sjøanlegg er produksjonstiden 15 til 18 måneder. Sunnmøring En som har kjøpt seg inn på eiersiden er sunnmøringen og Sølvtrans-gründer Roger Halsebakk som investerte 70 millioner kroner i Salmon Evolution. Før selskapet gikk på børs ble det hentet inn en halv milliard i frisk kapital til det landbaserte anlegget ved Hustadvika. Artec Aqua Artec Aqua er totalleverandør for Salmon Evolution. Artec Aqua er et kompetanseselskap som tar seg av alle grensesnittene ut mot de ulike leverandørene i et byggeprosjekt. MØRE TRAFO | SIDE 9


– Som totalentreprenør for prosjekt er vi stolt av å ha mange ulike leverandører fra regionen med på laget. Det er gledelig å se at flere lokale leverandører innfrir på kompetanse og er konkurransedyktige på pris, sier Ole Gunnar Lyngstad, som til daglig leder byggeprosjektet på Indre Harøy i Hustadvika kommune. Energieffektivt Salmon Evolution har fått nærmere 100 millioner kroner i støtte fra Enova for å etablere det som skal være et energieffektivt oppdrettsanlegg på land. Løsningen som selskapet skal være det første i verden til å ta i bruk, kan redusere energiforbruket per produsert matfisk med 30 prosent i forhold til teknologi det er naturlig å sammenligne seg med, Det tilsvarer 22 000 000 kWh som er like mye som det årlige strømforbruket til over 1000 eneboliger. Trafoene Leveransen fra Møre Trafo kal skje i juni i år, og består av 8 2000 kVA og 3 2500 kVA. Alle transformatorene har miljø­olje FR-3 og skjerm i viklingen for likeretterdrift. Alle transformatorene har mindre enn 1000 liter olje som gjør oppstillingene enklere. Møre Trafo leverer også oljeoppsamlingskar til disse transformatorene. Disse transformatorene har all omsetning på 22000/415V. Trafo-prosjekter – Leveransene skjer gjennom Nettpartner Prosjekt i Molde som er vår kunde på dette prosjektet. Møre Trafo leverer i dag mange store transformatorer til datasenter, buss- og fergelanding og store oppdrettsanlegg på land, forteller seniorselger Dalsbotten.

Olav Dalsbotten seniorselger i Møre Trafo.

SIDE 10 | MØRE TRAFO

Her er grunnarbeidet godt i gang. (Foto Artec Aqua AS)

Slik blir anlegget til Salmon Evolution. (Illustrasjon: Artec Aqua AS)


NYANSATTE SISTE ÅRET: Aslak Helle Øygarden, Elkraft Ingeniør Pernille Seth Hatlehol, Elkraft ingeniør Eirik Lade, Salgsingeniør Jonas Myrseth Garli, Automatiker Preben Bergmann Monsøy, Tavlemontør Eirik Vadseth, Vedlikehold River Følsvik, Vikling Bendik Andre Brenne, Kjerneklipp Roger Garte, Trafo montering Odin Alvestad, Trafo montering Embla Brunstad Klokk, Kjernepakk

OBS!

SIDE 11 | MØRE TRAFO

Vi arrangerer fagdag på fabrikken til høsten, samt seminar til Kiel i starten av 2022.

Invitasjoner sendes ut i god tid.

MØRE TRAFO | SIDE 11


TRIVES PÅ TRAFO – SPENNING TIL SISTE SLUTT Ansatte ved Møre Trafo slutter ikke. Her blir de så lenge helsa holder. Møre Trafo er en svært attraktiv arbeidsplass med høy trivselsfaktor.

– Vi er opptatt av de ansattes arbeidsdag og at de trives på jobben. Vi ønsker å beholde alle så lenge som mulig. De har opparbeidet seg en enorm kompetanse som er gull verdt, sier fabrikksjef Steinulf Grøvik som har personalansvar for en rekke av de 145 ansatte. Med lavt sykefravær og høy trivselsfaktor fremstår Møre Trafo som en svært attraktiv arbeidsplass. Grøvik mener forklaringen er ganske enkel: Gode betingelser og ordninger – Gode betingelser, gode og fleksible arbeidsordninger og muligheter for involvering skaper et godt arbeidsmiljø og motiverte medarbeidere. For Møre Trafo handler god personalpolitikk om mer enn festtaler. Pensjonsordningene er blant de beste i klassen, de som ønsker det kan jobbe fleksitid, det jobbes ikke på akkord, og ansatte har resultatlønn hvor 10 prosent av overskuddet før skatt, fordeles. Det har gitt rundt regnet 30 000 kroner ekstra i lønn de seneste årene.

SIDE 12 | MØRE TRAFO

Går så det suser 2020 ble nok et super-år for Møre Trafo til tross for pandemiens utfordringer. Omsetningen ble rekordhøye 433 millioner. Også overskuddet ser ut til å bli rekordhøyt. – Vi har fantastisk flinke og dedikerte medarbeidere, sa administrerende direktør Leif Leira i forbindelse med rekordåret. Direktør med lang fartstid Leira har som mange andre svært lang fartstid i virksomheten som er Skandinavias største produsent av fordelingstransformatorer og ferdigmonterte nettstasjoner. Etter 39 år i konsernet tok Leira i sommer over roret etter Tor Rieve Kristiansen. Norges Vels medalje – Folk vil jobbe her så lenge helsa holder og noen helst langt inn i pensjonsalderen. Vi har i dag seks ansatte som har jobbet her i mer enn 40 år. 20 har jobbet her mellom 30 og 40 år, 26 har fått Norges Vels medalje som en påskjønnelse for minst 30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver, forteller Grøvik.


Tore Tangen, distriktssjef Østlandet

46 år på Møre Trafo Den som i dag har jobbet lengst i suksessbedriften er Olav Dalsbotten (71). I 46 år har seniorselgeren jobbet for Møre Trafo. – Han er still going og har et nettverk ut av en annen verden, forteller Grøvik med et smil. Årets seniorbedrift For noen år siden begynte Møre Trafo å jobbe bevisst og planmessig med å beholde sine ansatte seniorer lengst mulig. Det handler blant annet om å inspirere og oppmuntre 60-åringene til å stå i arbeid til pensjonsalderen. Det arbeidet resulterte i at Møre Trafo i 2012 ble kårets til årets seniorbedrift i Møre og Romsdal. Seniorpolitikk – Gjennom medarbeidersamtaler og god dialog motiverer vi og legger forholdene til rette for den enkelte ansatte om det skulle være behov for det. For oss er det viktig å kunne beholde den store kompetansen de har opparbeidet seg lengst mulig, forteller Grøvik om bedriften hvor du slett ikke er «ferdig når du er 50».

Rekruttering I den andre enden jobber Møre Trafo målbevisst med rekruttering og foryngelse. Det siste året er det ansatt 12 nye medarbeidere med en snitt-alder på 26 år. I medarbeidersamtaler forteller også de ferskeste fjesene om et flott arbeidsmiljø og hvor godt de har funnet seg til rette på kort tid. – Vi har seks godkjente læreområder for lærlinger, vi har god kontakt med skolene i Sykkylven, og vi inviterer og ­viser hva vi står for i møte med fagelever og studenter, sier Grøvik om noe av arbeidet som gjøres med tanke på rekruttering. Student-favoritt Også blant studenter fremstår Møre Trafo som en attraktiv bedrift. En stor andel av studentene ved energi- og miljøingeniørenes linjeforening, EMIL, ved NTNU i Trondheim, kunne ifølge en spørreundersøkelse tenke seg både sommer­jobb og fast arbeid i Møre Trafo.

MØRE TRAFO | SIDE 13


HER LAGER KÅRSTEIN

EN HELT NY SUPERTRAFO Møre Trafo er klar for å lansere sin hittil beste, mest energieffektive og miljøvennlige transformator. Et overordnet mål er reduksjon av CO2-utslipp. – Fordelen med den nye transformatoren er lavere tap i nettet, redusert varmeutvikling, mindre støy, og lengre levetid. Den blir noe dyrere i innkjøp for nettselskapene, men til gjengjeld billigere i drift ved sparte tapskostnader, sier Kårstein Longva. Longva er en av de fremste kapasitetene i Norge og Norden på transformatorer. Sivilingeniøren innen El. kraft har siden 1983 vært konstruksjonssjef og produktsjef ved Møre Trafo.

SIDE 14 | MØRE TRAFO

Økodesigndirektiv Tier2 transformatorer er et resultat av økodesigndirektivet og nye EU-krav. Tier 2 er andre fase av økodirektivet som startet i Europa og Norge med Tier 1 1.juli 2015. – Etter 1. juli i år vil produsenter og importører av transformatorer ikke ha lov til å levere Tier 1, men bare Tier 2 transformatoren – med visse unntak, forteller Longva. Energieffektivere produkter Økodesignkravene har ført teknologiutviklingen i retning av mer energieffektive produkter, og disse har skutt fart


Møre Trafos Kårstein Longva er en av de fremste kapasitetene i Norden på transformatorer. Helt siden 1983 har han utviklet stadig bedre transformatorer – og nå skal den aller beste lanseres.

på en rekke områder. Nye krav har blant annet ført til et stort utvalg av LED-pærer, og bidratt til at oppsugingsevne, og ikke effekt, nå står i fokus når du skal kjøpe ny støvsuger. På hvitevareområdet har energimerking ført til at produsentene har skjerpet seg så mye at skalaen er «sprengt», og de minst energieffektive produktene er blitt presset ut av markedet. Produktutviklingen Også mer profesjonelt utstyr må tilfredsstille økodesign, alt fra ventilasjonsaggregater til pumper og motorer – og transformatorer hvor produktutviklingen har skutt fart etter at det ble innført økodesignkrav. Reduksjon av CO2-utslipp Økodesignkrav stiller krav til maksimum tap i transformatorkjernen som medfører lavere jerntap og dermed reduserte tomgangstap. Og krav til maksimum tap i viklingen som fører til lavere kobber- eller aluminiumstap og dermed mindre belastningstap. Målet er at dette skal gi forbedret energieffektivitet og reduksjon av CO2-utslipp. Reduserte varmetap – Transformatorer avgir varme fra kjerne og viklinger. Reduksjonen av varmetapene oppnås best ved å bruke beste kvalitet av kjernemateriale og øke tverrsnittet av kjerne og viklinger (den aktive delen). Omlegging til Tier 2 vil redusere varmetapene med 25-30 prosent ved full belastning, forteller Kårstein Longva. Dyrere Krav til bruk av de mest kostbare materialene og prosessene i transformator-produksjonen, betyr økte kostnader og dyrere transformatorer for nettselskapene, men vesentlig lavere driftskostnader og dermed en lønnsom kapitalisering. En transformator har en levetid på 30 år og 98 prosent av materialene kan gjenvinnes. Utviklet av Møre Trafo – Vekten av kjerne og viklinger øker betydelig, men kompakt konstruksjonsteknikk i lavspentdelen utviklet av Møre Trafo, reduserer økning av oljemengde og ytre dimensjoner, forklarer Kårstein Longva.

Alle Møre Trafos Tier 2 transformatorer har derfor fysiske mål innenfor REN (selskap for standardisering av materiell og arbeidsmetoder i norske nettselskap) sine anbefalinger. Utfordringer – Utfordringene i utviklingsarbeidet har vært størst vedrørende transformatorer med norsk spenningssystem 240 Volt og ytelse 800-1600 kVA, forteller konstruksjons- og produktsjefen i Skandinavias største produsent av transformatorer og nettstasjoner. Elektrifiserer transportsektoren I tillegg til utvikling av stadig bedre transformatorer er Møre Trafo en viktig årsak til at Norge har kommet langt i elektrifiseringen av transportsektoren. Tilgang på riktige transformatorer for optimal ladning av kjøretøyene har gjort dette mulig på kort tid. Skreddersydde – Vi har gjort de nødvendige tilpasningene til de ulike segmentene i transportsektoren, og har kort leveringstid på skreddersydde løsninger. Dette har vært viktig for at elektrifiseringen har kunnet foregå i et høyt tempo, forklarer salgssjef Ivar Lifjeld i Møre Trafo. Mer enn doblet omsetning Møre Trafo leverer transformatorer og nettstasjoner til både Tesla og Vy buss sine ladestasjoner. Møre Trafo bidrar også til elektrifisering på de fleste av ferjestrekningene i landet. Det årlige behovet for medium kraft-transformatorer i Norge ligger på 5000-6000 stk. Møre Trafo leverer over 55 prosent av disse, og har økt omsetningen med 60 prosent de siste fem årene. Et kunnskapssenter – En viktig suksessfaktor for Møre Trafo er at all kjernekompetanse finnes på fabrikken i Sykkylven. Selskapet legger også stor vekt på produksjonsmetoder og logistikk som skåner miljøet. Som et kunnskapssenter for nettstasjoner og transformatorer ønsker vi å bidra til å løfte samfunnet videre i det grønne skifte, sier Ivar Lifjeld.

MØRE TRAFO | SIDE 15


ØKENDE BRUK

ANSLÅR 30-DOBLING AV STRØM TIL DATASENTRE I sin høyeste prognose anslår Statnett at datasentre her i landet vil bruke 15 terawattimer (TWh) strøm i 2040, mot dagens 0,5 TWh.

Over hele landet foreligger det planer om etablering av datasentre. For Møre Trafo er dette bra butikk. 52 sentre har siden 2018 søkt om å koble seg på strømnettet. I sin mest nøkterne prognose anslår Statnett en økning i kraftforbruket på rundt 8 TWh til 2040. Det er nesten like mye som Oslos strømforbruk. Trafo kompetanse Møre Trafo leverer transformatorer til datasentre. Møre Trafo har opparbeidet seg kunnskap og kompetanse på området for å kunne levere trafoer som er robuste nok til å tåle belastningene. Hjørnesteinsbedriften i Sykkylven får nå mange henvendelser fra datasentre som er under planlegging. Noen har til og med ytret ønske om å lease trafoer. Tar aldri pause – Vi leverer komplette løsninger med transformatorer, nettstasjoner, bryteranlegg og fundamenter tilpasset høy og kontinuerlig last for drift av datasenter. Dette er driftsforhold som aldri tar pause og kjører 24 timer i døgnet året rundt. Da kreves det topp kvalitet og riktig teknisk løsning, forteller Ivar Lifjeld, salgssjef i Møre Trafo. SIDE 16 | MØRE TRAFO

40 trailere med trafoer Siste bestillinger nå er fra Troll-Housing hvor Møre Trafo leverer nettstasjoner og transformatorer med totalkapasitet på 45 MW (megawatt). V har tidligere skrevet om datagründer André Eidskrem fra Ålesund som vil etablere flere store sentre for datalagring i Mo i Rana. Lykkes han med å få finansiering på plass, skal han ha opp 40 trailere med trafoer fra Sykkylven til Mo i Rana. Økende bruk – Samfunnsutviklingen krever økende bruk av elektronisk informasjon til alt fra overvåking, styring, kontroll og informasjon, samt masse underholdning. Pandemien har virkelig vist oss nytten av godt utbygd infrastruktur for elektronisk signaloverføring, sier Lifjeld. Enorme datamengder En person bruker gjennomsnittlig ca 10 gigabyte pr. dag i år, dette forventes å øke til 70-80 Gb i 2025. Blokkjedeteknologi og Kryptovaluta har eskalert og skaffet mye kapital for utbygging av ”minere”. Alt dette krever behandling av enorme datamengder som behøver servere i hopetall.


Datagründer André Eidskrem fra Ålesund vil etablere flere store sentre for datalagring i Mo i Rana.

Nedlagt kraftkrevende industri – Norge har kaldt klima, og mye elektrisk fornybar, ren kraft. I Norge er det også mange tettsteder med nedlagt kraftkrevende industri som Rjukan, Notodden, Lista, Sunndalsøra, Sogn, Mosjøen, Mo i Rana, Hønefoss, Hurum for å nevne noen. Her er det tilgjengelig elektrisk kraft og et sterkt ønske om etablering av ny virksomhet, og mange mener datasentre er den perfekte løsningen, sier Lifjeld. Delte meninger Mange mener også at vi kan stå ovenfor et nytt industrieventyr, men det er også de som er svært kritiske til etablering av datasentre. Flere steder går diskusjonen høylytt om det er riktig å benytte el-kraften til data fremfor «vanlig» industri. Bitcoin og kryptovaluta er også omdiskutert. Utvinningen av bitcoin krever enorme mengder energi som motstanderne av utvinningen mener kunne blitt brukt til mer samfunnsnyttige formål. Verden trenger datasentre Øyvind Husby, administrerende direktør i IKT-Norge, er klar på at verden trenger datasentre. Uten datasentre vil mange av de tjenestene som er viktige for oss opphøre, også de samfunnskritiske. – Norge er nummer én i Europa md å ta i bruk skytjenester basert på datasentre, og at dette er viktig for Norges frem-

tid. Nye studier viser for eksempel at kunstig intelligens vil kunne doble veksten i bruttonasjonalprodukt (BNP) frem til 2030, og at lokale datasentre er en forutsetning for å lykkes med dette, mener Husby. Økt trafo-omsetning Årsbehovet for trafoer i Norge ligger på 5000-6000. Møre Trafo leverer cirka 55 prosent av disse, og har økt omsetningen med 60 prosent de siste fem årene. – Datasentre og elektrifiseringen av transportsektoren har stått for mye av denne økningen. Og vi forventer at den vil fortsette fremover, forteller Lifjeld. Suksessfaktor Han mener en viktig suksessfaktor for Møre Trafo er at all kjernekompetanse finnes på fabrikken i Sykkylven. Skandinavias største produsent av fordelingstransformatorer og ferdigmonterte nettstasjoner, legger også stor vekt på produksjonsmetoder og logistikk som skåner miljøet.

Ivar Lifjeld, salgssjef i Møre Trafo

MØRE TRAFO | SIDE 17


LEVERER TIL PRESTISJEPROSJEKT:

FRA SYKKYLVEN TIL SVALBARD

I Longyearbyen på Svalbard skal det bygges en helt ny og moderne miljøstasjon.

Prestisjeprosjektet er godt i gang. – Til dette anlegget leverer vi transformator og en nettstasjon som skal plasseres over bakkenivå på grunn av permafrosten, og slik at den skjermes for snø og snøfokk, sier seniorselger Olav Dalsbotten. Levert mange til Svalbard Dalsbotten forteller at Møre Trafo har levert en rekke trafoer til forskjellige prosjekter på Svalbard, blant a ­ nnet til diverse gruver, og i forbindelse med det omfattende rassikringsarbeidet etter det store skredet som tok menneskeliv i 2015. Vann og pumper – Vi leverte også trafo til Gruve 7 ved Longyearbyen i fjor da uvanlige mengder vann trengte inn i kullgruva på grunn av en sjelden høy sommervarme på Svalbard på over 21 grader. Gruva måtte tømmes for vann, og pumper var i drift hele sommeren, forteller Dalsbotten Over bakkenivå Nettstasjonen til Miljøstasjonen vil bli plassert på en ramme med fire ben, og som bygges etter anvisning fra Møre Trafo. Utover dette beskriver Dalsbotten det hele som helt vanlige leveranser. SIDE 18 | MØRE TRAFO

Prestisjeprosjekt – Miljøstasjonen er et prestisjeprosjekt for Longyearbyen lokalstyre (LL). Vi har en politisk målsetting om at Longyearbyen skal fremstå som en verdig innfallsport til en av verdens best forvaltede villmarker. Med ny miljøstasjon vil Longyearbyen kunne møte fremtidens krav til riktig avfallshåndtering, helt i tråd med den strenge miljøhåndhevingen på Svalbard, sier Arild Olsen, leder for Longyearbyen lokalstyre. Arktiske strøk Avtalen til 155 millioner kroner er signert med Consto som er et av Norges ledende konsern innenfor bygg og anlegg med over 1000 ansatte i Norge og Sverige. Consto har lang erfaring med bygging av alle typer bygg i arktiske strøk. Den nye miljøstasjonen skal bygges på Hotellneset like ved flyplassen. Bygget blir på 3400 kvadratmeter og skal være ferdig til prøvedrift oktober 2021. Overdimensjonert Miljøstasjonen vil bli tilpasset fremtidens miljøvenn­lige løsninger for avfallshåndtering, og den skal erstatte dagens avfallsanlegg som har for liten kapasitet. Sta­sjonen vil være dimensjonert for en forventet mengde på 50 år frem i tid, og vil legge til rette for en høyere grad av sortering.


å legge til rette for mer lagring slik at fraktkostnad til fastlandet kan reduseres, sier sektorsjef teknisk i LL, Morten Dyrstad.

Illustrasjon: Longva arkitekter

Gjenbruk og sirkulærøkonomi – Anlegget skal også kunne legge til rette for mer gjenbruk og bygge opp under sirkulærøkonomien. Det er også tenkt

MØRE TRAFO | SIDE 19


Tekst: SMP Brand Studio // Design/produksjon: Havnevik AS

Mer av det som teller

Profile for Havnevik

Spenning 1 2021 - Møre Trafo  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded