Page 1

‫راﮔﻪھﺎﻧﺪﻧﺎ ﺣﺰﺑﯽ‬ ‫ﺑﻪرهڤ ﻛﯿﭭﻪ!؟‬ ‫‪3‬‬

‫ﺳﻪرﻧﭭ‪‬ﺴﻪر ﻓـﺎﺿـﻞ ﻋـﻤــﺮ‬ ‫‪fadilomer@rocketmail.com‬‬

‫‪www.rojnamawar.com‬‬ ‫رۆژﻧﺎﻣﻪﯾﻪﻛﺎ رۆژاﻧﻪﯾﻪ‪ ،‬ل دھﯚﻛ‪ ‬دهردﻛﻪﭬﯿﺖ‬

‫ل ﺗﻪﺑﺎﺧﺎ‬ ‫ﺳﺎﻻ ﺑﮫ‪‬ﺖ‬ ‫ﺗ‪‬ﻠ‪‬ﻦ ﻣﻮهﻟﯿﺪهﯾﺎن‬ ‫ﻧﺎﻣﯿﻨﻦ‬

‫‪8‬‬

‫ژﻣﺎره ‪ 19‬ﺳ‪‬ﺸﻪﻣﺐ ‪ 27‬ی ﭼﺮﯾﺎ ﭘ‪‬ﺸﯿﻦ ‪2009‬‬

‫دوو ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﺧﻪﻻﺗ‪‬ﻦ‬ ‫ﻓﯿﺴﺘﻪﭬﺎﻻ ﭘﻮﺳﺎن‬ ‫ﺑﯚ ﺷﻪوﻛﻪﺗﻰ‬

‫ﺋﻪﭬﺮۆ ‪ ٩‬ﻗﻮﺗﺎﺑﻴ‪‬ﻦ‬ ‫زاﻧﻜﯚﯾﺎ دھﯚك‬ ‫دێ ﭼﻨﻪ ﻓﺮهﻧﺴﺎ‬ ‫‪ 7‬ﺑﯚ ﺧﻮاﻧﺪﻧ‪‬ﻦ ﺑﻠﻨﺪ‬

‫‪ 12‬ﺑﻪرﭘﻪڕ ﺑﮫﺎ ‪ 250‬دﻳﻨﺎر‬

‫ﭘﺸﺘﯽ ب ﺋﺎﮔﻪھﺪارﯾﻪﻛﺎ ﻓﻪرﻣﯽ ﻗﻮﻧﺴﻮﻟﺨﺎﻧﺎ ﻓﺮهﻧﺴﺎ ﯾﺎ ﮔﺸﺘﯽ ل ھﻪوﻟ‪‬ﺮ ب ر‪‬ﻜﺎ وهزارهﺗﺎ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﯾﺎ‬ ‫ھﻪر‪‬ﻤﺎ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ‬داﺧﻮازا ‪ ٨٠‬ﻗﻮﺗﺎﺑ‪‬ﻦ ﻛﻮرد ﻛﺮ ل ﻓﺮهﻧﺴﺎ ل ﺳﻪرﻛﯿﺴﺘ‪ ‬وهﻻﺗ‪ ‬ﻧﺎﭬﺒﺮی ﺑﺨﻮﯾﻨﻦ‪ ،‬ﺋﻪﭬﺮۆ‬ ‫دێ ‪ ٩‬ﻗﻮﺗﺎﺑﯿ‪‬ﻦ زاﻧﻜﻮﯾﺎ دھﯚك ﺑﻮ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺎ ﻣﺎﺳﺘﻪر ودﻛﺘﻮراﯾ‪ ‬ﻗﻪﺳﺘﺎ وهﻻﺗ‪ ‬ﻓﺮهﻧﺴﺎ ﻛﻪن‪ ،‬ر‪‬ﭭﻪﺑﻪرا ﺳﻪﻧﺘﻪرێ‬ ‫رهوﺷﻪﻧﺒﯿﺮی ﯾ‪ ‬ﻓﺮهﻧﺴﯽ وﺑﻪرﭘﺮﺳﺎ ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾﺎن ل وﻗﻮﻧﺴﻮﻟﺨﺎﻧﺎ ﻓﺮهﻧﺴﯽ ل ھﻪوﻟ‪‬ﺮ )ﺋﯿﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎﻧﺰ‪‬ﺖ( ﺑﯚ‬ ‫رۆژﻧﺎﻣﺎ وار دﯾﺎرﻛﺮ ﻛﻮ )وهﻻﺗ‪ ‬ﻓﺮهﻧﺴﺎ دێ ﻣﻪزاﺧﺘﯿ‪ ‬وان ﯾ‪ ‬ﺧﻮاﻧﺪﻧ‪ ‬ھﻪﻣﻮو ﺳﺘﻮﯾ‪ ‬ﺧﯚﭬﻪ دﮔﺮﯾﺖ(‪.‬‬ ‫ﺋﻪڤ ﻗﻮﺗﺎﺑﯿ‪‬ﻦ ھﺎﺗﯿﻨﻪ وهرﮔﺮﺗﻦ ﺑﯚ ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﻤﻪﻧﺪﯾ‪‬ﻦ ﭘﺰﯾﺸﻜﯿﯿﺎ دداﻧﺎن و ﯾﺎﺳﺎ ﻧﯿﭭﺪهوﻟﻪﺗﯽ وﺋﻪﻧﺪازﯾﺎرﯾﺎ‬ ‫ﻛﯚﻣﭙﯿﻮﺗﻪری وزﻣﺎﻧ‪ ‬ﻓﺮهﻧﺴﯽ و ﻣ‪‬ﮋوو وﭘﺰﯾﺸﻜﯿﺎ ﮔﺸﺘﯽ وﺗﯿﻤﺎرﻛﺎری ھﺎﺗﯿﻨﻪ وهرﮔﺮﺗﻦ و ﺋﯿﻤﯿﻠﯽ دﺑ‪‬ﮋﯾﺖ‪) :‬دێ‬ ‫ﺋﻪڤ ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﻪ ل ﺳﻪر ھﻪﻣﻮو ﺑﺎژ‪‬ﺮان ل ﻓﺮهﻧﺴﺎ ھ‪‬ﻨﻪ ﺑﻪﻻﭬﻜﺮن ل دووڤ ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﻤﻪﻧﺪﯾ‪‬ﻦ وان(‪.‬‬

‫ﻛﺎﺑﯿﻨﺎ ﺷﻪﺷ‪ ‬ﯾﺎ ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﺎ ھﻪر‪‬ﻤﺎ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪‬؛ وهزﯾﺮ‪‬ﻦ ھﻪر‪‬ﻤ‪ ‬ﻧﺎﺑﻦ!‬ ‫د ﭘـــﻪﯾـــﻮهﻧـــﺪﯾـــﻪﻛـــﺎ‬ ‫ﺗﻪﻟﻪﻓﯚﻧﯿﺪه‪ ،‬ﺧﺎﻧﻢ زهﻛﯿﻪ‬ ‫ﺳﻪﯾﺪ ﺳﺎﻟﺢ ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧﺘﺎر ل‬ ‫ﺳﻪر ﻟﯿﺴﺘﺎ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺑﯚ‬ ‫ڕۆژﻧﺎﻣﺎ وار ڕاﮔﻪھﺎﻧﺪ‪:‬‬ ‫ل ﻛﯚﻣﺒﻮوﻧﺎ رۆژا دوﺷﻪﻣﺒﯽ ﯾﺎ‬ ‫ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧ‪ ‬ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ‬ﯾﺎ ﺗﺎﯾﺒﻪت‬ ‫ب ﮔﻪﻧﮕﻪﺷﻪﻛﺮﻧﺎ داﻣــﻪزراﻧــﺪﻧــﺎ‬ ‫ﻛﺎﺑﯿﻨﺎ ﻧﻮو ﯾﺎ ﺣﻜﻮﻣﻪﺗ‪ ،‬ﺑ‪‬ﯾﺎرا‬ ‫ﭘﻪژراﻧﺪﻧﺎ ‪ ١٩‬وهزارهﺗــﺎن دﮔﻪل‬ ‫‪ ١٩‬ﭘﯚﺳﺘ‪‬ﻦ وهزاری ھﺎﺗﻪدان‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻧﻜﻮ ﭼﻮ ﭘﯚﺳﺖ وهك وهزﯾﺮێ‬ ‫ھﻪر‪‬ﻤ‪ ‬د ﭬ‪ ‬ﻛﺎﺑﯿﻨ‪ ‬دا ﻧﺎﺑﻦ‪،‬‬ ‫و وهزارهﺗ‪‬ﻦ ﻛﺎﺑﯿﻨﺎ ﻧﻮو دێ ب‬ ‫ﺋﻪﭬﯽ رهﻧﮕﯽ ﺑﻦ‪:‬‬ ‫‪ -١‬وهزارهﺗﺎ داد ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬وهزارهﺗــﺎ ﻛﺎروﺑﺎر‪‬ﻦ‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﻤﻪرﮔﻪی‪.‬‬ ‫‪ -٣‬وهزارهﺗﺎ ﻧﺎﭬﺨﯚ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬وهزارهﺗـــﺎ داراﯾـــﯽ و‬ ‫ﺋﺎﺑﯚری‪.‬‬ ‫‪ -٥‬وهزارهﺗـــﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧ‪‬ﻦ‬ ‫ﺳﺮوﺷﺘﯽ‪.‬‬ ‫‪ -٦‬وهزارهﺗﺎ ﺗﻪﻧﺪروﺳﺘﯽ‪.‬‬ ‫‪ -٧‬وهزارهﺗــــــــــــﺎ‬ ‫ﭘﻪروهردهﯾ‪.‬‬ ‫‪ -٨‬وهزارهﺗﺎ ﺋﺎﭬﻪداﻧﻜﺮن‬ ‫و ﻧﺸﺘﻪﺟ‪‬ﺒﻮﻧ‪.‬‬ ‫‪ -٩‬وهزارهﺗــﺎ ﺷﺎرهواﻧﯽ‬ ‫وﮔﻪﺷﺖ ﮔﻮزاری‪.‬‬ ‫‪ -١٠‬وهزارهﺗـــﺎ ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﻧﺎ‬ ‫ﺑﻠﻨﺪ و ﺗﻮوژﯾﻨ‪‬ﻦ زاﻧﺴﺘﯽ‪.‬‬ ‫‪ -١١‬وهزارهﺗﺎ ﭘﻼﻧﺪاﻧﺎﻧ‪.‬‬ ‫‪ -١٢‬وهزارهﺗﺎ ﻛﺎروﺑﺎر‪‬ﻦ‬ ‫ﻛﻮﻣﻪﻻﯾﻪﺗﯽ‪.‬‬ ‫‪ -١٣‬وهزارهﺗﺎ رهوﺷﻪﻧﺒﯿﺮی‬ ‫وﻻوان‪.‬‬ ‫‪ -١٤‬وهزارهﺗﺎ ﻛﺎروﺑﺎر‪‬ﻦ‬ ‫ﺷﻪھﯿﺪ و ﺋﻪﻧﻔﺎﻟﻜﺮﯾﺎن‪.‬‬ ‫‪ -١٥‬وهزارهﺗﺎ ﻛﺸﺘﻮﻛﺎل و‬ ‫ژ‪‬ﺪه‪‬ﻦ ﺋﺎﭬ‪.‬‬ ‫‪ -١٦‬وهزارهﺗﺎ ﭘﯿﺸﻪﺳﺎزی‬ ‫وﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‪.‬‬ ‫‪ -١٧‬وهزارهﺗﺎ ﭬﻪﮔﻮھﺎﺳﺘﻦ‬ ‫و ﮔﻪھﺎﻧﺪﻧ‪.‬‬ ‫‪ -١٨‬وهزارهﺗﺎ ﺋﻪوﻗﺎف و‬

‫ﺳﻪرۆﻛ‪ ‬ﺑﻪرێ ﯾ‪ ‬ﺑﺎژ‪‬ﺮﭬﺎﻧﯿﺎ ھﺎﻧﯚﭬﻪر‬ ‫دﮔﻪل ر‪‬ﭭﻪﺑﻪر‪‬ﻦ ﻓﻪرﻣﺎﻧﮕﻪھ‪‬ﻦ ﻣﯿﺮی ﻛﯚم دﺑﯿﺖ‬

‫ﻛﺎروﺑﺎر‪‬ﻦ ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ‪.‬‬ ‫‪ -١٩‬وهزارهﺗﺎ ﻛﺎرهﺑﺎﯾ‪.‬‬ ‫و ﺋﻪو وهزارهﺗ‪‬ﻦ ﺋ‪‬ﻜﮕﺮﺗﯽ‬ ‫ﺋﻪﭬﻪﻧﻪ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﭬﻪﮔﻮھﺎﺳﺘﻦ وﮔﻪھﺎﻧﺪن‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﻛﺸﺘﻮﻛﺎل ودراﻣــﻪﺗــﻪ‬ ‫ﺋﺎوﯾﯿﻪﻛﺎن‪.‬‬ ‫‪ -٣‬رهوﺷﻪﻧﺒﯿﺮی و وهرزش‬ ‫وﻻوان‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﺷـــﺎرهواﻧـــﯽ وﮔﻪﺷﺖ‬ ‫وﮔﻮزار‪.‬‬ ‫‪ -٥‬ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ وﭘﯿﺸﻪﺳﺎزی‪.‬‬

‫راﮔﻪھﺎﻧﺪﻧﺎ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھ‪‬‬ ‫دوھﯽ ‪ ٢٠٠٩/١٠/٢٦‬ﮔﻮرﮔﯿﺲ‬ ‫ﺷﻠﯿﻤﻮن ﭘــﺎر‪‬ــﺰﮔــﻪرێ دھــﯚﻛــ‪ ‬ب‬ ‫وهﻛـــﺎﻟـــﻪت ﭘــ‪‬ــﺸــﻮازﯾــﺎ )د‪.‬ھــ‪‬ــﺮﺑــﺮت‬ ‫ﺷﻤﺎﻟﺸﺘﯿﮓ ( ﺳـــﻪرۆﻛـــ‪ ‬ﺑـــﻪرێ‬ ‫ﯾ‪ ‬ﺑﺎژ‪‬ﺮﭬﺎﻧﯿﺎ ھﺎﻧﻮﭬﻪر ل ﺋﻪﻟﻤﺎﻧﯿﺎ‬ ‫وھــﻪﭬــﮋﯾــﻨــﺎ وی )ھـــﺎﯾـــﺪێ ﻣــ‪‬ــﺮك(‬ ‫وهزﯾــﺮا داد وﻛﺎروﺑﺎر‪‬ﻦ ﺋﻪوروﭘﯽ‬ ‫ﺟ‪‬ﮕﺮا ﺑﻪرێ ﯾﺎ ﺳﻪرۆك وهزﯾﺮ‪‬ﻦ‬ ‫وﯾﻼﯾﻪﺗﺎ ﻧ‪‬ﺪهرزاﻛﺴﻦ ﯾﺎ ﺋﻪﻟﻤﺎﻧﯽ ﻛﺮ‪.‬‬ ‫دھﻪﭬﺪﯾﺘﻨﻪﻛ‪‬ﺪا ب ﺋﺎﻣﺎدهﺑﻮوﻧﺎ ﭼﻪﻧﺪ‬ ‫ﺑﻪر ﭘﺮس ور‪‬ﭭﻪﺑﻪر‪‬ﻦ ﻓﻪرﻣﺎﻧﮕﻪھ‪‬ﻦ ﻛــﺎﻧــ‪ ‬وان ﭼـــﺎوا ﭘﺸﺘﯽ ب دوﻣــﺎھــﯽ ﭘ‪‬ﺸﻜﻪﻓﺘﯽ ھﺎﺗﯿﻪ ﺋﺎﭬﺎﻛﺮن‪ .‬ھﻪر وهﺳﺎ‬ ‫ﻣﯿﺮی‪ ،‬ﺑﻪﺣﺴ‪ ‬رهوﺷــﺎ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھﺎ ھﺎﺗﻨﺎ ﺷﻪرێ ﺟﯿﮫﺎﻧﯿ‪ ‬دووێ دهﺳﺖ دﯾــﺎرﻛــﺮ ﻛــﻮ ھــﻪر ﺧﺰﻣﻪﺗﻪﻛﺎ ﻣــﺮۆڤ‬ ‫دھﻮﻛ‪ ‬وﺋﻪو ﭘ‪‬ﺸﻜﻪﻓﺘﻨﺎ ﻟﭭﺎن ﺳﺎﻟ‪‬ﻦ ب ﺋﺎﭬﻪداﻧﻜﺮﻧﺎ ﺑﺎژ‪‬ﺮی ﻛﺮﯾﻪ وﮔﯚت‪ :‬ﭘ‪‬ﺸﻜ‪‬ﺸﺒﻜﻪت‪ ،‬دﭬ‪‬ﺖ ﺧﻪﻟﻚ ﺑﺎش وﺑﺎش‬ ‫ﺑــﯚری دﺑﯿﺎﭬ‪ ‬ﺋﺎﭬﻪداﻧﻜﺮﻧ‪ ‬دا ب وهﻻﺗ‪ ‬ﻣﻪ ﺋﻪﻟﻤﺎﻧﯿﺎ وهﻛﻮ وهﻻﺗ‪ ‬ھﻪوه ژﻣﺮۆﭬﯽ ﯾ‪ ‬را زﯾﺒﯿﺖ وھﻪﺳﺖ ﺑﻜﻪت‬ ‫ﺧﯚﭬﻪ دﯾﺘﯽ ھﺎﺗﻪ ﻛﺮن‪.‬‬ ‫ﺗﻮوﺷﯽ ﺷﻪر‪‬ﻦ ﮔﺮان ﺑﻮوﯾﻪ وﮔﻪﻟﻪك ﻛﻮ ﻣﺮۆڤ ﯾ‪ ‬ﺑﯚ وان ﺧﺰﻣﻪﺗ‪ ‬دﻛﻪت‬ ‫ﺷﻤﺎﻟﺸﺘﯿﮓ‬ ‫ـــﺮت‬ ‫ﭘــﺎﺷــﻰ د‪.‬ھــــﺮﺑـ‬ ‫ﺑﺎژ‪‬ﺮ وﺑﺎژ‪‬ﺮك و‪‬ﺮان وﺧﺮاﺑﻮون وﻣﻪ دا ﺋــﻪوژی ژﻻﯾــ‪ ‬ﺧﻮﭬﻪ ﺑﺒﯿﺘﻪ ھﻮﻛﺎر‬ ‫ﺳﻤﯿﻨﺎرهك ﺑﯚ ر‪‬ﭭﻪﺑﻪر‪‬ﻦ ﻓﻪرﻣﺎﻧﮕﻪھ‪‬ﻦ دهﺳﺖ ب ﺋﺎﭬﻪداﻧﻜﺮﻧﺎ وهﻻﺗﯽ ﻛﺮ وﺑﯚ ﺑﯚ ﺋﺎﭬﻪداﻧﻜﺮﻧﺎ وهﻻﺗﯽ وھﻪﺳﺖ ب ﺑﻪر‬ ‫ﻣﯿﺮی ل ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھ‪ ‬ل دۆر ﺳﯿﺴﺘﻪﻣ‪ ‬ﭬ‪ ‬ﯾﻪﻛ‪ ‬ﮔﺮۆپ ھﺎﺗﻨﻪ ﭼ‪‬ﻜﺮن ودهﺳﺖ ﭘﺴﯿﺎرﯾ‪ ‬ﺑﻜﻪت‪ .‬ل دووﻣﺎھﯿﺎ ﺳﻤﯿﻨﺎرێ‬ ‫ﻛﺎر وﺧﺰﻣﻪﺗﻜﺮﻧ‪ ‬ﭘ‪‬ﺸﻜ‪‬ﺸﻜﺮ وﺗ‪‬ﺪا ﺑﺌﺎﭬﺎﻛﺮﻧﺎ ژ‪‬ﺮﺧﺎﻧﺎ ھﻪر ﺑﺎژ‪‬ﺮهﻛﯽ ﻛﺮ دهرﮔﻪھ‪ ‬دان وﺳﺘﺎﻧﺪﻧ‪ ‬ھﺎﺗﻪ ﭬﻪﻛﺮن‬ ‫ﺑﻪﺣﺴ‪ ‬ﺳــﻪرﺑــﯚرا ﺧﺰﻣﻪﺗﻜﺮﻧ‪ ‬ل وﭘﺘﺮ ﻣﻪ ﭘﺸﺘﺎ ﺧﻮ ب ﺷﯿﺎﻧ‪‬ﻦ ﮔﻪﻧﺠﺎ وﭘﺴﯿﺎر ھﺎﺗﻨﻪ ﺋﺎراﺳﺘﻪﻛﺮن وﺑﻪرﺳﭫ‬ ‫ﺋﻪﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ﻛﺮ ب ﺗﺎﯾﺒﻪت ل ھﺎﻧﯚﭬﻪر‪ ،‬ﻣﻮﻛﻮﻣﻜﺮ وھﻪﺗﺎ وهﻻت ب ﺳﻪرﺑﻮرهﻛﺎ ل ﺳﻪر ھﺎﺗﻨﻪ دان‪.‬‬

‫ھﻪژی ﮔﯚﺗﻨ‪‬ﯿﻪ ﻛﻮ وهزاهﺗ‪‬ﻦ‬ ‫)ﻣــﺎﻓــ‪ ‬ﻣــﺮۆﭬــﯽ وﻛــﺎروﺑــﺎر‪‬ــﻦ‬ ‫ﻧﺎوﭼﻪﯾ‪‬ﻦ دهرﭬــﻪی ھﻪر‪‬ﻤ‪‬‬ ‫و وهزارهﺗـــﺎ ژﯾﻨﮕﻪھ‪‬ـ( ھﺎﺗﻨﻪ‬ ‫ﻻﺑﺮن‪ ،‬ھﻪر وهﺳﺎ ﻛﻮ د ﻛﺎﺑﯿﻨﺎ‬ ‫ﭘ‪‬ﻨﺠ‪ ‬ﯾﺎ ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﺎ ھﻪر‪‬ﻤ‪ ‬دا‬ ‫)‪ (٤٠‬وهزﯾــﺮ و‪ ٢٧‬وهزارهت‬ ‫ھﻪﺑﻮون ﻛﻮ ‪ ١٣‬ژێ وهزﯾﺮ‪‬ﻦ‬ ‫ﺑــ‪ ‬وهزارهت ﺑـــﻮن‪ ،‬ﺋﺎﻧﻜﻮ‬ ‫وهزﯾﺮ‪‬ﻦ ھﻪر‪‬ﻤ‪ ‬ﺑﻮون‪ .‬ﻟ‪ ‬ل‬ ‫ﻛﺎﺑﯿﻨﺎ ﻧﻮو ب ﺗﻨ‪ ١٩ ‬وهزارهت‬ ‫دﮔﻪل ‪ ١٩‬وهزﯾﺮان دێ ھﻪﺑﻦ‪.‬‬

‫ﺋﻪﺗﯚﻣ‪ ‬ﺋﯿﺮاﻧ‪ ‬ﯾﺎن ﺷﻪرهﻛ‪ ‬ﭼﺎﭬﻪر‪‬ﻜﺮى؟‬ ‫ﺋـــﻪﭬـــﻪ ﭼــﻪﻧــﺪﯾــﻦ‬ ‫ﺳـــــﺎﻟـــــﻦ ﺑـــﺎﺑـــﻪﺗـــ‪‬‬ ‫وهﺳﺘﮕﻪھ‪‬ﻦ ﺋﻪﺗﯚﻣﻰ‬ ‫ﺑـــﯚ وهﺑــﻪرھــ‪‬ــﻨــﺎﻧــﺎ‬ ‫وزێ ل ﺋـــﯿـــﺮاﻧـــ‪‬‬ ‫ﺑــﻮوﯾــﻪ ﺋﺎر‪‬ﺸﻪﯾﻪﻛﺎ‬ ‫ﻧﺎﭬﻨﻪﺗﻪوھﯽى‪.‬‬ ‫ل ﭬــــﺎن رۆژ‪‬ــــﻦ‬ ‫ﺑـــــــﯚرى ﭼـــﻪﻧـــﺪﯾـــﻦ‬ ‫ﻛــﯚﻣــﺒــﻮﻧــ‪‬ــﻦ ﺟــــﻮدا‬ ‫ﺟــــــــــﻮدا ھـــﺎﺗـــﯿـــﻨـــﻪ‬ ‫ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﺪان دﻧﺎﭬﺒﻪرا‬ ‫ﺷــﺎﻧــﺪ‪‬ــﻦ)ﺋــﯿــﺮاﻧــ‪ ‬و‬ ‫ﻓﻪرهﻧﺴﺎ و روﺳﯿﺎ و‬ ‫ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ و ‪ (IAEA‬ﺑﯚ‬ ‫ﭼﺎرهﻛﺮﻧﺎ ﭬ‪ ‬ﻛ‪‬ﺸ‪.‬‬

‫ژ ﺋﺎﻟﯿ‪ ‬ﺧﯚه ﭬﻪ‬ ‫ﺳﻪرۆﻛ‪ ‬ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧ‪‬‬ ‫ﺋــﯿــﺮاﻧــ‪ ‬راﮔــﻪھــﺎﻧــﺪ‬ ‫و ب ھــﯿــﭻ رهﻧــﮕــﻰ‬ ‫داﻧـــﻮﺳـــﺘـــﺎﻧـــﺪﻧـــ‪‬ـــﻦ‬ ‫ﺋــ‪‬ــﻜــﺴــﻪر ل ﮔـــﻪل‬ ‫ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ ﻧﺎﻛﻪن‪.‬‬

‫ﻛﻪرﻛﻮك ‪ /‬د ھﻪوهﻛﺎ ﻟ‪‬ﮕﻪرﯾﺎن و راﻣﺎﻟﯿﻨ‪ ‬دا ﻛﻮ ژ ﺋﺎﻟﯿ‪ ‬ھ‪‬ﺰ‪‬ﻦ‬ ‫ﺋﯿﺮاﻗﯽ ﭬﻪ ﻟﺪهﭬﻪرا )ﺣﻪو‪‬ﺠﻪ( ھﺎﺗﻨﻪﻛﺮن ‪ ١٤‬ﺗﯿﺮورﺳﺖ دﺋ‪‬ﻨﻪ ﮔﺮﺗﻦ ﻛﻮ دﻧﺎﭬﺪا‬ ‫ﻣﻪزﻧﻪ ﺑﻪرﭘﺮﺳﻪﻛ‪ ‬ﺗﯿﺮورﺳﺘﺎ ﯾﻪ‪ ،‬ھﻪر وهﺳﺎ ل رهﺧﻪﻛ‪ ‬دی ﺋﻪﭬﺮو ل ﻣﻮﺳﻞ‬ ‫ﺳ‪ ‬ﺗﯿﺮورﺳﺖ ژ ﺋﺎﻟﯿ‪ ‬ھ‪‬ﺰ‪‬ﻦ ﺋﯿﻤﻨﺎھﯿ‪ ‬ﭬﻪ دھ‪‬ﻨﻪ ﮔﺮﺗﻦ ﻛﻮ دوو ژێ ﺑﺮاﻧﻪ و‬ ‫ﺋ‪‬ﻚ ژ وان ﻣﯿﺮێ ﺗﯿﺮورﺳﺘﺎﻧﻪ‪.‬‬ ‫ھﻮﻟﻪﻧﺪا ‪ -‬ﻻھﺎی ‪ /‬ﻟﺒﻪره ﺋﻪﭬﺮو دهﺳﺖ ب دادﮔﻪھﻜﺮﻧﺎ ﺗﺎواﻧﺒﺎرێ ﺳﺮﺑﯽ‬ ‫)رادوﭬﺎن ﻛﺮادﯾﭻ( ﺑ‪‬ﺘﻪ ﻛﺮن ل دادﮔﻪھﺎ ﻧ‪‬ﭫ دهوﻟﻪﺗﯽ ل ﻻھﺎی‪ /‬ل ھﻮﻟﻪﻧﺪا‬ ‫ب ﺗﻮﻣﻪﺗﺎ ﻛﻮﻣﻪﻟﻜﻮژﯾ‪ ،‬ھﻪژی ﮔﻮﺗﻨ‪ ‬ﯾﻪ ﻛﻮ ﻛﺮادﯾﭻ ﺳﻪرﻛﺮدهﻛ‪ ‬ﻣﻪزﻧ‪‬‬ ‫ﺳﺮﺑﯿﺎ ﺑﻮ و ﭘﺸﺘﯽ ھﻪرﻓﯿﻨﺎ رژ‪‬ﻤﺎ ﺳﺮﺑﯽ ﺧﻮ ﭬﻪﺷﺎرت ﺑﻮ ﻟ‪ ‬ﭘﺎرﺳﺎل ﺑﺪهﺳﺘ‪‬‬ ‫ھ‪‬ﺰهﻛﺎ ﺗﺎﯾﺒﻪت ﯾﺎ ﺳﺮﺑﯽ ھﺎﺗﻪ ﮔﺮﺗﻦ وھﺎﺗﻪ ﺷﺎﻧﺪن ﺑﻮ دادﮔﻪھﺎ ﻻھﺎی ﯾﺎ ﻧ‪‬ﭫ‬ ‫دهوﻟﻪﺗﯽ‪.‬‬ ‫‪ .K.TV‬ﺋﺎژاﻧﺲ ‪ /‬ﺋﻪﭬﺮو ھﻪرﺳ‪ ‬ﺳﻪروﻛﺎﺗﯽ )ﺳﻪروﻛﺎﺗﯿﺎ ﻛﻮﻣﺎر و‬ ‫ﺳﻪروﻛﺎﺗﯿﺎ ﺟﭭﺎﺗﺎ وهزﯾﺮان و ﺳﻪروﻛﺎﺗﯿﺎ ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎن( ل ﺑﻪﻏﺪا ﻛﻮم ﺑﻮن ﺑﻮ‬

‫ﻛﻮرت‬

‫ھـــﻪژی ﮔﻮﺗﻨ‪‬ﯿﻪ‬ ‫ﻧــــﻮوﺗــــﺮﯾــــﻦ ﺗــﯿــﻤــ‪‬‬ ‫)‪ (IAEA‬ﺳــﻪرهداﻧــﺎ‬ ‫ﺋﯿﺮاﻧ‪ ‬ل ﺷﻪﻣﺒﻮﯾﺎ‬ ‫ﺑــــﯚرى ﻛـــﺮ و ﺗــﺎﻛــﻮ‬ ‫ﺳـــ‪ ‬ﺷــﻪﻣــﺒــ‪ ‬دێ‬ ‫ﻣﯿﻨﻦ وﺗ‪‬ﺪا دێ ﭼﻪﻧﺪ‬

‫و‬

‫ﺟـــــﺎران ﺳـــﻪرهداﻧـــﺎ‬ ‫ﺑﻨﮕﻪھ‪ ‬ﺋﻪﺗﯚﻣﯽ ل‬ ‫ﻧ‪‬ﺰﯾﻚ ﺑﺎژ‪‬ﺮێ ﻗﻮم‬ ‫ﻛﺮن‪.‬‬ ‫ﺷﻪھﺮهزاﯾ‪‬ﻦ ﭬﻰ‬ ‫وارى دﺑ‪‬ﮋن ﭼﯿﺮۆﻛﺎ‬ ‫ﺋﻪﺗﯚﻣ‪ ‬ﺋﯿﺮاﻧ‪ ‬دێ‬ ‫ﮔــﻪﻟــﻪك ﭬﻪﻛ‪‬ﺸﯿﺖ‬ ‫و ﻧــــــــــــﻪدووره ل‬ ‫ﻣﻪھ‪‬ﻦ ﺑﮫ‪‬ﺖ ﺑﮕﻪھﺘﻪ‬ ‫ﺋﺎﺳﺘ‪ ‬ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾ‪ ‬و‬ ‫ﺑﻜﺎرﺋﯿﻨﺎﻧﺎ ﻟﻪﺷﻜﻪرى‬ ‫ژ ﺑــﯚ راوهﺳــﺘــﺎﻧــﺪﻧــﺎ‬ ‫ﺑــﺰاﭬــ‪‬ــﻦ ﺋــﯿــﺮاﻧــ‪ ‬ﻛﻮ‬ ‫ﺑــﺒــﺘــﻪ ﺧــــﻮدان ھ‪‬ﺰا‬ ‫ﺋﻪﺗﯚﻣﯽ‪.‬‬

‫ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﻰ‬

‫ﮔﻪﻧﮕﻪﺷﻪ ﻛﺮﻧﺎ دﯾﻤﺎھﯿﻚ ﭘ‪‬ﺸﮫﺎت دﺑﻮارێ ﺋﻪﻣﻨﯽ دا و ﯾﺎﺳﺎﯾﺎ ھﻪﻟﺒﮋارﺗﻨﺎن و ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ‬ ‫ﻣﻪﺳﻪﻟ‪‬ﻦ دن ﯾ‪‬ﻦ ھﻪﻧﻮﻛﻪﯾﯽ‪ ،‬ھﻪژی ﮔﻮﺗﻨ‪ ‬ﯾﻪ ﻛﻮ ﭘﺸﺘﯽ ﻛﻮﻣﺒﻮﻧﺎ ﻧﺎﭬﺒﺮی ﻣﺎم ﺟﻪﻻل‬ ‫ﺳﻪروك ﻛﻮﻣﺎرێ ﺋﯿﺮاﻗﺎ ﻓﯿﺪرال داﺧﺎز ژ وهﻻﺗ‪‬ﻦ ھﻪﭬﺴﻮﯾ‪‬ﻦ ﺋﯿﺮاﻗ‪ ‬ﻛﺮ ﻛﻮ ﻣﺎﯾﺘ‪‬ﻜﺮﻧﺎ‬ ‫ﺧﻮ و ﻛﺎروﺑﺎر‪‬ﻦ ﻧﺎﻓﺨﻮﯾﯽ ﺋﯿﺮاﻗ‪‬ﺪا ﻛﻮﺗﻜﻪت و ﺑﻪس ﺗﯿﺮورﺳﺘﺎ ل ﺳﻪر ﺋﺎﺧﺎ وهﻻﺗ‪‬ﻦ‬ ‫ﺧﻮه ﺑﺤﻪوﯾﻨﻦ و ﭘﺸﺘﻪﭬﺎﻧﯿ‪ ‬ﻟ‪ ‬ﺑﻜﻪن ﻛﻮ دﺑﻨﻪ ﺳﻪدهﻣﺎ ﻛﻮﺷﺘﻨﺎ ب ﻛﻮﻣﺎ ﺧﻪﻟﻜ‪‬‬ ‫ﺳﭭﯿﻠ‪ ‬ﺋﯿﺮاﻗ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻏﺪاد ‪ /‬ﻟﺪﯾﻒ دﯾﻤﺎھﯿﻚ ﻧﻮﭼﻪﯾﺎن ﻛﻮ ﻛﻮم ﺑﻮﻧﺎ دوھﯽ ﯾﺎ ﺟﭭﺎﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ﺋﺎﺳﺎﯾﺸﺎ‬ ‫ﻧﺸﺘﯿﻤﺎھﯽ ﮔﻪھﺸﺘﻨﻪ ر‪‬ﻜﻪﻓﺘﻨﻪﻛ‪ ‬ل ﺳﻪر ﻣﻪﺳﻪﻻ ﯾﺎﺳﺎﯾﺎ ھﻪﻟﺒﮋارﺗﻨﺎن و ﺑﺎرودوﺧ‪‬‬ ‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھﺎ ﻛﻪرﻛﻮك و ﻟﺒﻪره ﻟﺮوژا ﺳ‪ ‬ﺷﻪﻣﺒﯽ ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧ‪ ‬ﺋﯿﺮاﻗﺎ ﻓﯿﺪرال دهﻧﮓ داﻧ‪‬‬ ‫ل ﺳﻪر ﯾﺎﺳﺎﯾﺎ ﻧﻮ ﺑﻜﻪن ﺑﻪﻟ‪ ‬ﺗﺎﻧﮫﺎ ﻧﻪھﺎﺗﯿﻨﻪ زاﻧﯿﻦ ﻛﺎ ﻻﯾﻪﻧ‪‬ﻦ ﺑﻪﺷﺪار ل ﺳﻪر چ‬ ‫ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﺰم ر‪‬ﻚ ﻛﻪﻓﺘﯿﻨﻪ ﭼﻮﻧﻜﯽ ﻛﻮرد ب ھﯿﭻ رهﻧﮕﻪﻛﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﺎﺑﻦ ﻛﻪرﻛﻮﻛ‪ ‬دوﺧﻪﻛ‪‬‬ ‫ﺗﺎﯾﺒﻪت ھﻪﺑﯿﺖ ھﻪژی ﮔﻮﺗﻨ‪ ‬ﯾﻪ ﻛﻮ ﺟﭭﺎﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺋﺎﺳﺎﯾﺸﺎ ﻧﺸﺘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎزﯾﻪﻛﺎ‬

‫ل ﻛﯚﻧﮕﺮێ ھﻪﭬﺎﻟﺒﻪﻧﺪﯾﺎ ﺋﺎﺑﯚری‪ :‬ﻣﺎﻟﻜﯽ ژﺑﯿﺮﻛﺮ ﻛﻮ‬ ‫ھﻪر‪‬ﻤﺎ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ‬ﭘﺎرﭼﻪﯾﻪﻛﻪ ژ ﺋﯿﺮاﻗﺎ ﻓﯿﺪرال‬ ‫ﭘﺸﺘﯽ ﭘﺸﻜﺪارﯾ‪ ‬دﻛﯚﻧﮕﺮا )ﺋﺎﭬﺎﻛﺮﻧﺎ ﺋﺎﺑﯚری(دا ل رۆژ‪‬ﻦ ‪/٢٤/٢٣‬ی‬ ‫ﭬ‪ ‬ﻣﻪھ‪ ‬ل ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ ﺷﺎﻧﺪێ ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﺎ ﺋﯿﺮاﻗﺎ ﻓﯿﺪرال وﺣﻜﻮﻣﻪﺗﺎ ھﻪر‪‬ﻤﺎ‬ ‫ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ‬ﭬﻪﮔﻪراﻧﻪ وهﻻﺗــﯽ‪ ،‬ﺗﻪﻣﻪر رهﻣــﻪزان ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎرێ دھﯚﻛ‪ ‬ﺑﯚ‬ ‫رۆژﻧﺎﻣﺎ وار راﮔﻪھﺎﻧﺪ ﻛﻮ ﺋﻪﭬﯽ ﻛﻮﻧﮕﺮهی دوو رۆژان ﭬﻪﻛ‪‬ﺸﺎ وھ‪‬ﻼری‬ ‫ﻛﻠﻨﺘﻮن وهزﯾﺮا دهرﭬﻪﯾﺎ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ ﺗ‪‬ﺪا ﺋﺎﻣﺎده ﺑﻮو‪ .‬ھﻪردو ﺋﺎﻟﯿﺎن ﺑﺎﺳ‪‬‬ ‫ﭼ‪‬ﻜﺮﻧﺎ ﭘﺮ‪‬ﻦ ھﻪﭬﺒﻪﻧﺪﯾ‪‬ﻦ ﺋﺎﺑﯚری دﻧﺎﭬﺒﻪرا ھﻪردو وهﻻﺗﺎﻧﺪا ﻛﺮن وداﺧﻮاز ژ‬ ‫ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿ‪‬ﻦ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﯽ ھﺎﺗﻪﻛﺮن رۆﻟﻪﻛ‪ ‬ﭼﻪﻟﻪﻧﻜﺘﺮ د وهﺑﻪرھﯿﻨﺎﻧ‪ ‬داﺑﻜﻪن‪.‬‬ ‫ژﺋﺎﻟﯿﻪﻛ‪ ‬دی ﭬﻪ رۆژﻧﺎﻣﺎ وار ﺑﮫﯿﺴﺖ ﻛﻮﻣﺎﻟﻜﯽ وﺷﺎﻧﺪێ ﺋﯿﺮاﻗﺎ ﻓﯿﺪرال‬ ‫ب ھﯿﭻ رهﻧﮕﻪﻛﯽ ﺑﺎﺳ‪ ‬ھﻪرﯾﻤﺎ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ‬و رهوﺷﺎ وێ ﯾﺎ ﮔﻮﻧﺠﺎی‬ ‫ﺑﯚ وهﺑﻪرھ‪‬ﻨﺎﻧ‪ ‬ﻧﻪﻛﺮ‪ .‬ﺋﻪﭬ‪ ‬وا ﻟ‪‬ﻜﺮ ﺳﻪرۆﻛ‪ ‬دهﺳﺘﻪﯾﺎ وهﺑﻪرھ‪‬ﻨﺎﻧ‪ ‬ل‬ ‫ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ‬ﺑﮫ‪‬ﺘﻪ ﭘ‪‬ﺶ و ﺋﺎﻣﺎژێ ب رهوﺷﺎ ھﻪر‪‬ﻤ‪ ‬وﻗﺎﻧﻮوﻧﺎ وهﺑﻪرھ‪‬ﻨﺎﻧ‪‬‬ ‫وﺋﺎﺳﻨﻜﺎرﯾ‪‬ﻦ ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﺎ ھﻪر‪‬ﻤ‪ ‬ﺑﯚ وهﺑﻪرھ‪‬ﻨﻪران ﺑﻪرﭼﺎڤ ﺑﻜﻪت‪.‬‬ ‫ﺋﻪڤ رهﻓﺘﺎر‪‬ﻦ ھﯚﺳﺎ ﺑﻪﻟﮕﻪﻧﻪ ﻛﻮ دهرزا ل ﻧﺎﭬﺒﻪﯾﻨﺎ ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﺎ ھﻪر‪‬ﻤﺎ‬ ‫ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ‬وﺣﻜﻮﻣﻪﺗﺎ ﻧﺎﭬﯿﻦ ﻣﻪزﻧﺘﺮه ژ ﺋﺎر‪‬ﺸﻪﯾ‪‬ﻦ ﺋﺎﺷﻜﻪرا‪.‬‬ ‫ﺋﯿﺮاﻗﯽ ﯾﻪ ﻛﻮ ھﻪرﺳ‪ ‬ﺳﻪروﻛﺎﺗﯿﺎ ز‪‬ﺪهﺑﺎری ﺳﻪروﻛﺎﺗﯿﺎ ﻓﺮاﻛﺴﯿﻮﻧ‪‬ﻦ ﻧﺎف‬ ‫ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧ‪ ‬ﺋﯿﺮاﻗ‪ ‬ﺑﺨﻮﭬﻪ دﮔﺮﯾﺖ ﺑﻪﻟ‪ ‬ژ رووﯾ‪ ‬دﺳﺘﻮری ﭬﻪ‪ .‬ﺑﺮﯾﺎر‪‬ﻦ ﭬ‪‬‬ ‫ﺟﭭﺎﺗ‪ ‬ﻧﻪ دﭘ‪‬ﮕﺮن ﭼﻮﻧﻜﯽ چ ﻗﻪﺑﺎر‪‬ﻦ دﺳﺘﻮری ﻧﯿﻨﻦ‪.‬‬ ‫ﺋﺎژاﻧﺴﺎ دهﻧﮓ و ﺑﺎﺳﺎ ‪ /‬ﭘ‪‬ﻠﻪﻛﺎ ﻧﻪرازﯾﺒﻮﻧ‪ ‬ﯾﺎ ﺑﻪرﻓﺮهھـ ﺋﻪﭬﺮو ﭘﺘﺮﯾﺎ‬ ‫ﻧﺎﭬﻪﻧﺪ‪‬ﻦ ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ و ھﻪر‪‬ﻤﯽ ﭬﻪﮔﺮت ژ ﺳﻪدهﻣﺎ ﭘﻪﻗﯿﻨ‪‬ﻦ دوھﯽ ل داﻧ‪ ‬ﺳﭙ‪‬ﺪێ‬ ‫ﺑﻪﻏﺪا ھﮋاﻧﺪی ﻛﻮ ﺑﻮﻧﻪ ﺋﻪﮔﻪرێ ﻛﻮﺷﺘﻨﺎ ‪ ١٦٠‬ﻛﻪﺳﺎ ﻟﺪﯾﻒ دﯾﻤﺎھﯿﻚ ﺋﺎﻣﺎر‬ ‫و ﺑﺮﯾﻨﺪار ﺑﻮﻧﺎ ب ﺳﻪدان ﻛﻪﺳ‪‬ﻦ دی ﻛﻮ ﺋﻪﭬﺮو ﻧﻪﺗﻪو‪‬ﻦ ﺋ‪‬ﻜﮕﺮﺗﯽ و ﺟﭭﺎﺗﺎ‬ ‫ﺗﻪﻧﺎھﯿﺎ ﻧ‪‬ﭫ دهوﻟﻪﺗﯽ و ﺋ‪‬ﻜﻪﺗﯿﺎ ﺋﻪوروﭘﯽ و ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ و ﻓﺮهﻧﺴﺎ و ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ‬ ‫وﻻﺗ‪‬ﻦ دن ب دژوارﯾﯽ ﺋﻪڤ ﻛﺮﯾﺎره ﺷﻪرﻣﺰار ﻛﺮن و ﭘﺸﺘﻪﭬﺎﻧﯿﺎ ﺧﻮ ﺑﻮ ﮔﻪل‬ ‫و ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﺎ ﺋﯿﺮاﻗ‪ ‬دوﭘﺎت ﻛﺮ ھﻪژی ﮔﻮﺗﻨ‪ ‬ﯾﻪ ﻛﻮ ھﮋﻣﺎرهﻛﺎ ﺋﻪﻧﺪاﻣ‪‬ﻦ ﺟﭭﺎﺗﺎ‬ ‫ﻧﻮ‪‬ﻨﻪران ﺋﻪﮔﻪرێ ﭬﺎن ﭘﻪﻗﯿﻨﺎن ﺋ‪‬ﺨﺴﺘﻪ ﺳﺘﻮﯾ‪ ‬ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﺎ ﻣﺎﻟﻜﯽ ژ روﯾ‪‬‬ ‫زهﻋﯿﻒ ﺑﻮﻧﺎ وی و ﭘﺎﺷﻜﻪﻓﺘﻨﺎ ھــﻪردوو وهزارهﺗ‪‬ﻦ ﺑﻪرﮔﺮی و ﻧﺎﻓﺨﻮﯾﯽ‬ ‫دﭘﺎراﺳﺘﻨﺎ ﺑﺎرودوﺧ‪ ‬ﺋ‪‬ﻤﻨﺎھﯿ‪ ‬د وﻻﺗﯿﺪا‪.‬‬


‫‪2‬‬

‫ﻧﺎﭬﺨﯚﯾﻰ‬

‫‪www.rojnamawar.com‬‬

‫ژﻣﺎره ‪ 19‬ﺳ‪‬ﺸﻪﻣﺐ ‪ 27‬ی ﭼﺮﯾﺎ ﭘ‪‬ﺸﯿﻦ ‪2009‬‬

‫ﻧﻮوﻧﻪرێ ﻓﻪرﻣﺎﻧﺪهﯾﺎ ﻟﻪﺷﻜﻪرێ‬ ‫ﭘﺮوژێ ﻣﺎﺳﺘﻪر ﭘﻼﻧﺎ ر‪‬ﻜ‪‬ﻦ ﺳﻪرهﻛﯽ ﺑﯚ ﮔﺮ‪‬ﺪاﻧﺎ ھﻪﻣﯽ ﺑﺎژ‪‬ﺮ‪‬ﻦ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ‬دهﺳﺘﭙ‪‬ﻜﺮ ‪ ١١٠٠‬وهﻻﺗﯽ‬ ‫ر‪‬ﻜﺎ ﮔﻪﻟﯿ‪ ‬زاﺧﯚ دێ ھ‪‬ﺘﻪ ﻛﻮﻧﻜﺮﯾﺘﻜﺮن‬ ‫ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ‬ﺳﻪرا ﻓﻪرﻣﺎﻧﺪهﯾﺎ دھﯚك ددهت‬ ‫ﺑﯚ ﭼﻮوﻧﺎ‬ ‫دھﯚك‪ :‬وار ‪ :‬ھﻪژى ﻋﻪﻟﻰ‬ ‫ﺣﻪﺟ‪ ‬ب ‪٤‬‬ ‫ر‪‬ﭭﻪﺑﻪرێ ﮔﺸﺘﯿ‪ ‬ر‪‬ﭭﻪﺑﻪرﯾﯿﺎ‬ ‫ﭬﺎﻛﺴﯿﻨﺎن ھﺎﺗﯿﻨﻪ‬ ‫ر‪‬ـــــﻚ وﭘــــــﺮا وﺋــــﺎﭬــــﻪداﻧــــﻜــــﺮن و‬ ‫ﻧﯿﺸﺘﻪﺟ‪‬ﻜﺮﻧ‪ ‬ﺋﻪﻧﺪازﯾﺎر ﺋﯿﺒﺮاھﯿﻢ‬ ‫ﺋﻪﺣﻤﻪد ﺋﻪﻣﯿﻦ ﺑــﯚ وار راﮔﻪھﺎﻧﺪ‬ ‫ﭬﺎﻛﺴﯿﻨﺪان‬ ‫وﮔـــــــﯚت‪ :‬ﭘــﺸــﺘــﯽ داﻣــــﻪزراﻧــــﺪﻧــــﺎ‬

‫رﯾﭭﻪﺑﻪرﯾﯿﺎ ﮔﺸﺘﯽ و ب ھﺎﻣﻪھﻪﻧﮕﯽ‬ ‫دﮔﻪل وهزارهﺗﺎ ﺋﺎﭬﻪداﻧﻜﺮﻧ‪ ‬ﭘﯿﻨﮕﺎﭬﺎ‬ ‫ﺑﯚ ﭼﻮوﻧﺎ ﺣﻪﺟﺎ ﺋــﻪڤ ﺳﺎﻟﻪ‪،‬‬ ‫ﺋﯿﻜ‪ ‬وﮔــﻪﻟــﻪك ﮔﺮﻧﮓ ﻣــﻪ ھﺎﭬ‪‬ﺘﯽ‬ ‫ﭘﺸﻜﺎ ﺧﯚﭘﺎراﺳﺘﻨ‪ ‬ل ﺳﻪرۆﻛﺎﺗﯿﺎ‬ ‫داﻧﺎﻧﺎ ﻣﺎﺳﺘﻪر ﭘﻼن ﺑﻮو‪ ،‬ﻛﻮ ھﻪﻣﯽ‬ ‫ﺳﺎﺧﻠﻪﻣﯿﺎ دھــﯚﻛــ‪ ‬راﺑـــﻮوﯾـــﻪ ب‬ ‫ر‪‬ﻜ‪‬ﻦ ﺳﻪرهﻛﯽ وﺧﺰﻣﻪﺗﮕﻮزاری‬ ‫ﭘ‪‬ﻜﺌﯿﻨﺎﻧﺎ ﺗﯿﻤ‪‬ﻦ ﺗﺎﯾﺒﻪت ژ ﺑﯚ ﭘﺸﻜﻨﯿﻦ‬ ‫ﺑــﯚ ﺟــﮫــ‪‬ــﻦ) ﭘــ‪‬ــﺸــﻪﺳــﺎزی‪ ،‬ﮔﻪﺷﺖ‬ ‫و داﻧﺎﻧﺎ ﭬﺎﻛﺴﯿﻨﺎ ﺑﯚ وان ﻛﻪﺳﺎن ﯾ‪‬ﻦ‬ ‫وﮔـــــﻮزار‪ ،‬ﻛــﻮﻣــﻪﻟــﮕــﻪھــﺎن( وھــﻪﻣــﯽ‬ ‫ﻛﻮ ﺑﯚ ﺋﻪڤ ﺳﺎﻟﻪ دێ ﻗﻪﺳﺘﺎ ﺣﻪﺟ‪‬‬ ‫ر‪‬ﻜ‪‬ﻦ ﺑﺴﻪر ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھﺎ دھﯚﻛ‪‬ﭭﻪ‬ ‫ﻛﻪن‪ ،‬ﺑﻪرﭘﺮﺳ‪ ‬ھﻮﺑﺎ ﺋ‪‬ﺸ‪‬ﻦ ﭬﻪﮔﺮ‬ ‫ﺑﮫ‪‬ﻨﻪ ﭼــ‪‬ــﻜــﺮن‪ ،‬ﺋﺎﻧﻜﻮ دﯾﺰاﯾﻨﻜﺮﻧﺎ‬ ‫ل ﭘﺸﻜﺎ ﺧﯚﭘﺎراﺳﺘﻨ‪ ‬ل ﺳﻪرۆﻛﺎﺗﯿﺎ‬ ‫ھــﻪﻣــﯽ ر‪‬ــﻚ وﭘــﺮ‪‬ــﻦ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪‬‬ ‫وداﻧﺎﻧﺎ وان ل ﺳﻪر ﻧﻪﺧﺸﻪی و ل ﻛــﺮن وﺋــﻪﭬــﻪ ﻧ‪‬ﺰﯾﻜﯽ ھﻪﯾﭭﻪﻛ‪ ‬ﯾﻪ ﻣﺎﺳﺘﻪر ﭘﻼﻧ‪ ‬ھﺎﺗﯿﻨﻪ ﺧﻪرﺟﻜﺮن‪ ،‬ﺳﺎﺧﻠﻪﻣﯿﺎ دھﯚﻛ‪ ‬ﺋﻪڤ ﭼﻪﻧﺪه ﺑﯚ‬ ‫دهﻣ‪ ‬ﭘ‪‬ﺪﭬﯽ ﻧﻮوژهﻧﻜﺮﻧﺎ ﯾﺎن ﭼ‪‬ﻜﺮﻧﺎ ﻛﻮﻣﭙﺎﻧﯿﻪﻛﺎ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ)دار اﻟﮫﻨﺪﺳﻪ( و ھﻪروهﺳﺎ ﺋﺎرﯾﺸﺎ ﮔﻪﻟﯿ‪ ‬زاﺧﯚ دێ رۆژﻧﺎﻣﻪﯾﺎ وار روﻧﻜﺮ و ﮔﯚت‪٤) :‬‬ ‫ﭘﺮوژهﻛﯽ ﺑﯿﻦ ل ﭘﺎﺷﻪرۆژێ دا ﻛﻮ ب ھﺎﻣﻪھﻪﻧﮕﯽ دﮔــﻪل ﺋﻪﻧﺪازﯾﺎر‪‬ﻦ ﭼﺎرهﺳﻪرﺑﯿﺖ وﭘﺎرﭼﻪﯾﻪك ژێ دێ ﭬﺎﻛﺴﯿﻦ ﺑﯚ دھ‪‬ﻨﻪ داﻧﺎن‪:‬‬ ‫‪ _١‬ﭬﺎﻛﺴﯿﻨﺎ ھﻪوداﻧﺎ ﭘﻪرد‪‬ﻦ‬ ‫ﻛﺎرێ ﻣﻪ ﯾ‪ ‬ﺑﻪرھﻪڤ ﺑﯿﺖ ژ ﻻﯾ‪ ‬وهزارهﺗﺎ ﺋﺎﭬﻪداﻧﻜﺮﻧ‪ ‬ور‪‬ﭭﻪﺑﻪرﯾ‪‬ﻦ ھ‪‬ﺘﻪ ﭼ‪‬ﻜﺮن ب ﻛﻮﻧﻜﺮﯾﺘ‪ ‬ﺋﺎﺳﻨﯽ‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪﻧ‪ ‬وﭼﻪواﻧﯿﺎ ﭼﺎرهﺳﻪرﻛﺮﻧ‪ ‬ﮔﺸﺘﯽ ) دھﯚك ‪ ،‬ھﻪوﻟ‪‬ﺮ‪ ،‬ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ( ‪ ،‬ﺋــﻪو ژی ل ﭬــﺎن رۆژ‪‬ـــﻦ ﻧ‪‬ﺰﯾﻚ ﻣﻪژی )اﻟﺘﮫﺎب اﻟﺴﺤﺎﯾﺎ( ‪.‬‬ ‫‪ _٢‬ﺗﺎﯾﺎ ﺗﯿﻔﻮﯾ‪.‬‬ ‫وﭘ‪‬ﺸﻨﯿﺎزان ﭬﻪ‪ .‬ﺳﻪﺑﺎرهت ﻛﯽ ب ﺳــﻪر ب وهزارهﺗــــﺎ ﺋﺎﭬﻪداﻧﻜﺮﻧ‪‬ﭭﻪ دھ‪‬ﺘﻪ ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﺪان‪ ،‬دﯾﺴﺎن ﺋﯿﺒﺮاھﯿﻢ‬ ‫‪ _٣‬ﭬﺎﻛﺴﯿﻨﺎ ﮔــــﻮزاز د ﮔــﻪل‬ ‫ﭬﯽ ﻛﺎری راﺑﻮوﯾﻪ ﯾﺎن چ ﻛﻮﻣﭙﺎﻧﯽ دﮔــــﻪل ﭘــﺎر‪‬ــﺰﮔــﻪھــﺎ ﻛــﻪرﻛــﻮوﻛــ‪ ‬ﺋﻪﺣﻤﻪد ﮔﯚﺗﯽ‪ :‬رﯾﭭﻪﺑﻪرﯾﺎ ﻣﻪ ﮔﻪﻟﻪك‬ ‫ﺗ‪‬ﺪا ﻛــﺎردﻛــﻪن‪ ،‬ر‪‬ــﭭــﻪﺑــﻪرێ ﮔﺸﺘﯽ وﮔﻪرﻣﯿﺎن و ب ر‪‬ﻜ‪‬ﻦ ﻣﻮد‪‬ﺮن و ﭘﺮۆژ‪‬ﻦ دی ھﻪﻧﻪ وﻛــﺎرێ ل ﺳﻪر )ﺧﻨﺎق(‪.‬‬ ‫‪ _٤‬ﭬــﺎﻛــﺴــﯿــﻨــﺎ ﺋــﻪﻧــﻔــﻠــﻮهﻧــﺰا‬ ‫ﮔــــﯚت‪ :‬ﺋـــﻪڤ ﻣــﺎﺳــﺘــﻪر ﭘــﻼﻧــﻪ دێ ل دووڤ دﯾﺰاﯾﻨ‪‬ﻦ ھﻪﭬﭽﻪرخ‪ .‬ﺑﯚ دھ‪‬ﺘﻪ ﻛﺮن و ل ژ‪‬ﺮ دهﺳﺘ‪ ‬ﻣﻪﻧﻪ‬ ‫ھﻪﻣﯽ ﺑﺎژ‪‬ﺮ‪‬ﻦ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ‬ﭘ‪‬ﻜﭭﻪ ﺧﻪرﺟﯿﺎ ﭘﺮۆژهی ﺋﻪﻧﺪازﯾﺎر ﺋﯿﺒﺮاھﯿﻢ و ھﻨﺪهك دﺑﻪرھﻪﭬﻦ‪ ،‬ﺑﻪﻟ‪ ‬ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﯚ وهرزی‪.‬‬ ‫د ﮔـــــﻪل ﭘــــﻪرﺗــــﻮوﻛــــﻪك و‬ ‫ﮔـــﺮ‪‬ـــﺪهت ب ﺗـــﻮورهﻛـــﺎ ر‪‬ــﻜــﺎ ﭬــﻪ‪ ،‬ﮔﯚﺗﯽ‪ :‬ﻛﻮژﻣ‪ ٢٤٩٠ ‬ﻣﻠﯿﻮن دوﻻران ﻧﻪھﺎﺗﯿﻪ ﺗﻪرﺧﺎﻧﻜﺮن‪.‬‬ ‫ﭘــﯚﺳــﺘــﻪرهﻛــﯽ ﺳﺎﺧﻠﻪﻣﯿ‪ ‬ھﺎﺗﯿﻪ‬ ‫ﻧــﻮوﻛــﻪ ﻛـــﺎر ﯾــ‪ ‬ل ﺳـــﻪر دھــ‪‬ــﺘــﻪ ژ ﺑﻮدﺟﺎ ھﻪر‪‬ﻤﺎ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ‬ﺑﯚ ﭬ‪‬‬ ‫دروﺳﺘﻜﺮن و ‪ ٢٠‬ﻣﺎﺳﻚ ل ﺳﻪر‬ ‫ھﺎﺗﯿﻨﻪ ﺑﻪﻻﭬﻜﺮن‪ ،‬ھﻪروهﺳﺎ ﺗﯿﻤﻪﻛ‪‬‬ ‫ﺳﺎﺧﻠﻪﻣﯿ‪ ‬ﻛﯚ ﭘ‪‬ﻚ دھ‪‬ﺖ ژ ﭼﻪﻧﺪ‬ ‫دﻛــﺘــﻮران دێ د ﮔــﻪل دا ﺑﻦ ژ ﺑﯚ‬ ‫راﮔﻪھﺎﻧﺪﻧﺎ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھ‪‬‬ ‫ﺷﯿﺮهﺗﻜﺮن و ﭼﺎرهﺳﻪرﻛﺮﻧﺎ ھﻪر‬ ‫ﻧﻪﺧﯚﺷﯿﻪﻛﯽ ل ﺣﻪﺟ‪.(‬‬ ‫ﮔﻮﻧﺪێ ﭼﻪﻣﺴﻪﯾﺪا دﻛﻪﭬﯿﺘﻪ‬ ‫ھــﻪژﯾــﻪ ﺑــ‪‬ــﮋﯾــﻦ ﻛــﻮ ﺗــﺎ رۆژا‬ ‫دهﭬــــﻪرا ﺑــــﻪرواری ﺑــﺎﻻ ﺳــﻪرب‬ ‫ﺋ‪‬ﻜﺸﻪﻣﺒﯽ ر‪‬ﻜﻪﻓﺘﯽ ‪٢٠٠٩/١٠/٢٥‬ێ‬ ‫ﻧﺎﺣﯿﺎ ﻛﺎﻧﯽ ﻣﺎﺳ‪ ‬ﺳــﻪرب ﻗﻪزا‬ ‫‪ ١١٠٠‬وهﻻﺗــﯽ ﯾ‪‬ﻦ ﻛﻮ دێ ﻗﻪﺳﺘﺎ‬ ‫ﺋﺎﻣ‪‬ﺪﯾ‪ ‬ﭬــﻪ‪ ،‬ل ﺳــﺎﻻ ‪ ١٩٦٨‬ﺑﯚ‬ ‫ﺣﻪﺟﯽ ﻛﻪن ھﺎﺗﯿﻨﻪ ﭬﺎﻛﺴﯿﻨﺪان ب‬ ‫ﺳﻪرهﺗﺎﯾﯽ‬ ‫ﺋ‪‬ﻜﻪم ﺟﺎر ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﺎ‬ ‫ﭬﺎن ھﻪر ﭼﻮار ﭬﺎﻛﺴﯿﻨﺎن ل ﭘﺸﻜﺎ‬ ‫ﻟﭭ‪‬‬ ‫وﺧﺎﻧﺪن‬ ‫ﻟ‪ ‬ھﺎﺗﯿﻪ داﻣﻪزراﻧﺪن‬ ‫ﺧﯚﭘﺎراﺳﺘﻨﺎ ﺳﺎﺧﻠﻪﻣﯿﺎ دھﯚﻛ‪ ‬و ل‬ ‫رهش‬ ‫ﺋﻪﻧﻔﺎﻟ‪‬ﻦ‬ ‫ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧ‪ ‬ھﻪﺗﺎ‬ ‫ﻗﻪزا زاﺧﯚ و ﺋﺎﻛﺮێ ژی ﺋﻪڤ ﺗﯿﻤﻪ‬ ‫وﻗﻮﺗﺎﺑﯿ‪‬ﻦ‬ ‫ﺑﻪردهواﻣﻜﺮﯾﻪ‬ ‫‪١٩٨٨‬‬ ‫ھﺎﺗﯿﻨﻪ داﻧﺎن ژ ﺑﯚ ﭬﺎﻛﺴﯿﻨﺪاﻧ‪.‬‬ ‫‪ ٧‬ﮔــﻮﻧــﺪ‪‬ــﻦ دهوروﺑـــــــﻪران ژی‬ ‫ﻗﻪﺳﺘﺎ ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧ‪ ‬ﻛﺮﯾﻪ ‪ ،‬وﭘﺸﺘﯽ‬ ‫ﺋﻪﭬﻪﺑﻮن – زﯾﺎد ﻋﻠﯽ – ﺳﻮزان‬ ‫ﺳﻪرھﻠﺪاﻧﺎ ‪ ١٩٩١‬ودهﭬــﻪر ھﺎﺗﯿﻪ‬ ‫ﺗﺎھﺮ – ﺷﻪﭬﯿﻦ ﻋﻠﯽ – دﻟﺪار ﺣﺎزم‬ ‫ﺋـــﺎﭬـــﺎﻛـــﺮن‪ ،‬ﺣــﻜــﻮﻣــﻪﺗــﺎ ھــﻪر‪‬ــﻤــﺎ‬ ‫– ر‪‬ﺰان اﺣﻤﺪ – روژﯾﻦ ﺳﻪﻟﯿﻢ –‬ ‫ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ‬ﺟﺎرهﻛﺎ دی ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﻪ‬ ‫ﻟ‪ ‬ﭬﻪﻛﺮﯾﻪ وھﻪﺗﺎ ﺳﺎﻻ ‪٢٠٠١‬ێ ﮔﻮﻧﺪی ﺳﺎﺧﺒﻜﻪت وﺳﺎﻻ ﻧﻮو ﯾﺎ ﻧــﺎڤ ﮔــﻮﻧــﺪی ھﺎﺗﻪ ﺳــﺎزﻛــﺮن ب ﻛﺎرزان ﺗﺎھﺮ –ﺑﮋار اﺣﻤﺪ – ﺑﺎوهر‬ ‫دﺧﺎﻧﯿﺎﻧﭭﻪ ﺑﻮوﯾﻪ وﭘﺸﺘﯽ ھﻨﮕﯽ ﺧﺎﻧﺪﻧ‪ ‬ﭘﯿﺮوزﻛﻪن‪ .‬ﺑﯚ ﭬ‪ ‬ﭼﻪﻧﺪێ ﺋﺎﻣﺎدهﺑﻮﻧﺎ ﺟﭭﺎﺗﺎ ﮔﻮﻧﺪی وﺧﻪﻟﻜ‪ ‬ﻣﮫﺪی – ژﯾــﺎر اﺣﻤﺪ – ﻧﺎزهﻟﯿﻦ‬ ‫ﻗــﻮﺗــﺎﺑــﺨــﺎﻧــﻪﻛــﺎ ر‪‬ــﻜــﻮﭘــ‪‬ــﻚ ھﺎﺗﯿﻪ ﺋﺎھﻪﻧﮕﻪﻛﺎ ر‪‬ﻜﺨﺴﺘﯽ ﺑﻮﺧﻪﻻﺗﻜﺮﻧﺎ ﮔــﻮﻧــﺪی وﺳـــﺮود‪‬ـــﻦ ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯽ ﺻﺎﻟﺢ – ھ‪‬ﻠﯿﻦ ﻋﻠﯽ ‪.(...‬‬ ‫ﺋﺎﭬﺎﻛﺮن‪ ،‬دهرﭼﻮﯾ‪‬ﻦ ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﺎ ﻗﻮﺗﺎﺑﯿ‪‬ﻦ ﺳﻪرﻛﻪﻓﺘﯿ‪‬ﻦ ﺋ‪‬ﻜ‪ ‬وﭼﻪﻧﺪ ﭼﺎﻻﻛﯿ‪‬ﻦ ھﻮﻧﻪری ھﺎﺗﻨﻪ‬ ‫ﻛـــﺎك ﺋﯿﺒﺮاھﯿﻢ ﺋــــﻪوژی دا‬ ‫ﮔﻮﻧﺪێ ﭼﻪﻣﺴﻪﯾﺪا ﭘﻠﻪوﭘﺎﯾ‪‬ﻦ ﺑﺎش وﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎﯾ‪‬ﻦ ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧ‪ ‬ھﺎﺗﻪ ﭘ‪‬ﺸﻜ‪‬ﺸﻜﺮن وﭼﻪﻧﺪ ﭘﻪﯾﭫ ھﺎﺗﻨﻪ دﯾــــﺎرﻛــــﺮن ﻛـــﻮ ﺟــﭭــﺎﺗــﺎ ﮔــﻮﻧــﺪێ‬ ‫ب دهﺳﺘﭭﻪﺋﯿﻨﺎﯾﻨﻪ وهﻛﻮ ﻧﻮﺷﺪاران ﮔــ‪‬ــﺮان‪ .‬ل دور ﺑﺎﺑﻪﺗﯽ وهﻻﺗــﯽ ﺧﺎﻧﺪن و ﺗ‪‬ﺪا ﺑﻪﺣﺴ‪ ‬دﯾﺮۆﻛﺎ ﭼﻪﻣﺴﻪﯾﺪا ﺑــﺮﯾــﺎر داﯾـــﻪ ژﻧﻮﻛﻪ‬ ‫وﺋــﻪﻧــﺪازﯾــﺎران وﻣﺎﻣﻮﺳﺘﺎﯾﺎن ‪ ،‬ﺋﯿﺒﺮاھﯿﻢ ﺣــﺎﻣــﺪ ﺋــ‪‬ــﻚ ژﺧــﻪﻟــﻜــ‪ ‬ﮔــﻮﻧــﺪی وﺳـــﺎﻻ ﭬــﻪﻛــﺮﻧــﺎ ﺋ‪‬ﻜﻪم و‪‬ﭭﻪ ھﻪر ﺳﺎل ﺋﻪف ﭼﺎﻻﻛﯿﻪ ﺑﮫ‪‬ﺘﻪ‬ ‫ﺋﺎﻧﻜﻮ ﺑﺎوهرﻧﺎﻣ‪‬ﻦ ﺟــﯚدا ﺟﯚدا ﮔــﻮﻧــﺪی ﮔـــﯚت‪ ) :‬ﺟﭭﺎﺗﺎ ﮔﻮﻧﺪی ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧ‪ ‬ل ﮔﻮﻧﺪێ ﭼﻪﻣﺴﻪﯾﺪا ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﺪان دا ﺑﺒﯿﺘﻪ ھﻮﻛﺎرهك ﻛﻮ‬ ‫وهرﮔﺮﺗﯿﻨﻪ‪٤٢ ،‬ﻛﻪس دهرﭼﻮﯾ‪‬ﻦ ﭬﯿﺎ ﺑﯿﺮهوهرﯾﺎ ﭬﻪﻛﺮﻧﺎ ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﺎ ھﺎﺗﻪﻛﺮن وژﻣﺎرا ﻗﻮﺗﺎﺑﯿ‪‬ﻦ ﺧﺎﻧﺪن ﻗﻮﺗﺎﺑﯿ‪‬ﻦ ﺧﻪﻟﻜ‪ ‬ﮔﻮﻧﺪی ﭘﺘﺮ ﺧﻮ‬ ‫ﻛﻮﻟﯿﮋ‪‬ﻦ ﺟﻮراوﺟﻮر و‪ ٢٧‬ﻛﻪس ﮔــﻮﻧــﺪێ ﻣــﻪ ﺳــﺎﺧــﺒــﻜــﻪت وﺳــﺎﻻ ﺑﻪردهواﻣﻜﺮی وﭘﺎش ﮔﻪھﺸﺘﯿﻨﻪ زهﺣﻤﻪت ﺑﺪهن وﺑﻪردهواﻣﯿ‪ ‬ب‬ ‫دهرﭼﻮﯾ‪‬ﻦ ﭘﻪﯾﻤﺎﻧﮕﻪھﺎ و‪٢١‬ﻛﻪس ﻧﻮوی ژی ل ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎن ﭘﯿﺮوزﻛﻪت‪ ،‬ﻗــﻮﻧــﺎﻏــ‪‬ــﻦ ﺑــﻠــﻨــﺪ ﯾــ‪‬ــﻦ ﺧــﺎﻧــﺪﻧــ‪ ‬دهﻧــﻪ ﺧﺎﻧﺪﻧ‪ ‬وﭘﻠﻪﯾ‪‬ﻦ ﺑــﺎش ب‬ ‫دهرﭼــﻮﯾــ‪‬ــﻦ ﺋــﺎﻣــﺎدهﯾــﺎ ﺑــﻮوﯾــﻨــﻪ ھﻪر وهﺳﺎ وان ﻗﻮﺗﺎﺑﯿ‪‬ﻦ ﺑﻮوﯾﻨﻪ وﭘﻠﻪوﭘﺎﯾ‪‬ﻦ ﺑﺎش ب دهﺳﺘﭭﻪﺋﯿﻨﺎﯾﻨﻪ دهﺳــﺖ ﭬﻪﺑﯿﻨﻦ دا ﺋــﻪوژی ﺑﮫ‪‬ﻨﻪ‬ ‫وﻧﻮﻛﻪ ژی ﭘﺘﺮ ژ‪ ٢٠٠‬ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎن ﺳﻪرﻛﻪﻓﺘﯿ‪‬ﻦ ﺋ‪‬ﻜ‪ ‬ل ﻗﻮﻧﺎﻏ‪‬ﻦ‪٤‬و ھﺎﺗﻦ ﺑﻪرﭼﺎﭬﻜﺮن‪ .‬ﭘﺎش ‪ ٩‬ﻗﻮﺗﺎﺑﯿ‪‬ﻦ ﺧﻪﻻﺗﻜﺮن وﻣﻪرج ﻧﯿﻨﻪ ﺋﻪو ﻗﻮﺗﺎﺑﯽ‬ ‫دﺑـــﻪردهواﻣـــﻦ ل ﺳــﻪرﺧــﻮاﻧــﺪﻧــﺎ ‪٥‬و‪٦‬و‪ ٧‬ل ﺳﺎﻻ ﺧﺎﻧﺪﻧ‪ -٢٠٠٨ ‬ﺳﻪرﻛﻪﻓﺘﯿ‪‬ﻦ ﺋ‪‬ﻜ‪ ‬ل ﻗﻮﻧﺎﻏ‪‬ﻦ ‪٤‬و‪ ٥‬ل ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﺎ ﮔﻮﻧﺪی ﺑﺨﻮ ﺑﺨﻮﯾﻨﻦ‪،‬‬ ‫ﺧــﻮ‪ .‬ﺟﭭﺎﺗﺎ ﮔــﻮﻧــﺪێ ﭼﻪﻣﺴﻪﯾﺪا ‪ ٢٠٠٩‬ﺧﻪﻻﺗﺒﻜﻪت ﺋﻪوﺑﻮو ﺋﻪف و‪ ٦‬و‪٧‬ھﺎﺗﻨﻪ ﺧﻪﻻﺗﻜﺮن‪ ٧‬ژواﻧﺎ ﻛﭻ ﺑﻪﻟﻜﻮ ل ھﻪر ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻛﺎ دی ﺑﻦ‬ ‫ﭬﯿﺎ ﺑﯿﺮهوهرﯾﺎ ﭬﻪﻛﺮﻧﺎ ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﺎ ﺋﺎھﻪﻧﮕﻪ ل روژا‪ ٢٠٠٩/١٠/٢٣‬ل ﺑــﻮون و‪ ٥‬ﻛــﻮرﺑــﻮون ﻧﺎﭬ‪‬ﻦ وان ل ﺳﻨﻮرێ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھﺎ دھﻮﻛ‪.(‬‬ ‫دھﯚك‪ :‬وار ‪/‬ﻋﯿﻤﺎد ﺋﺎﻟﯿﺨﺎن‬

‫وار‪ :‬ﻓــﻪرﯾــﻖ ﺷــ‪‬ــﺮوان ﺋﻪﻧﺪاﻣ‪‬‬ ‫ﻓﻪرﻣﺎﻧﺪهﯾﺎ ﻟﻪﺷﻜﻪرێ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪،‬‬ ‫ب ﺳﻪروﻛﺎﺗﯿﺎ ﺷﺎﻧﺪهﻛ‪ ‬ﻟﻪﺷﻜﺮی و‬ ‫ب ﻣﻪرهﻣﺎ ژﻧ‪‬ﺰﯾﻚ ﺋﺎﮔﻪھﺪارﺑﻮوﻧ‪،‬‬ ‫ﺳﻪرا ﻓﻪرﻣﺎﻧﺪهﯾﺎ دھﯚك ﯾﺎ ﻟﻪﺷﻜﺮێ‬ ‫ﻛــﻮردﺳــﺘــﺎﻧــ‪ ‬دا و ژﻻﯾــــ‪ ‬ﺷ‪‬ﺦ‬ ‫ﻋﻪﻟﯽ ﻓﻪرﻣﺎﻧﺪێ ﻓﻪرﻣﺎﻧﺪهﯾﺎ دھﯚك‬ ‫وﭼﻪﻧﺪ ﺋﻪﻧﺪاﻣ‪‬ﻦ ﻓﻪرﻣﺎﻧﺪ‪‬ﭭﻪ ھﺎﺗﻪ‬

‫ﭘ‪‬ﺸﻮازﯾﻜﺮن‪.‬‬ ‫درووﻧﺸﺘﻨﻪﻛ‪‬ﺪا دان وﺳﺘﺎﻧﺪن‬ ‫ل ﺳــﻪر ﭼــﻪﻧــﺪ ﺧﺎﻟ‪‬ﻦ ﮔــﺮﻧــﮓ ﯾ‪‬ﻦ‬ ‫ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪی ب رهوﺷــﺎ ﻟﻪﺷﻜﺮی و‬ ‫دووﻣــﺎھــﯿــﻚ ﭘ‪‬ﺸﮫﺎﺗ‪‬ﻦ ﺳﯿﺎﺳﯿﭭﻪ‬ ‫ھﻪﯾﻦ ھﺎﺗﻨﻪ ﻛﺮن‪ ،‬ھﻪروهﺳﺎ داﻛﻮﻛﯽ‬ ‫ل ﺳــﻪر ﻣﻪﺷﻘﺪاﻧ‪‬ﻦ ﻟﻪﺷﻜﺮی ب‬ ‫ﺷﯿﻮهﯾﻪﻛ‪ ‬ر‪‬ﻜﻮﭘ‪‬ﻚ ﻛﺮن‪.‬‬

‫ر‪‬ﭭﻪﺑﻪرێ ﭘﻪروهردهﯾﺎ دھﯚﻛ‪‬‬ ‫ر‪‬ﻨﻤﺎﯾﺎن ﭘ‪‬ﺸﻜ‪‬ﺸﯽ ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﻪﯾﺎن دﻛﻪت‬ ‫وار‪ :‬ل دووڤ ﺑﻪرﻧﺎﻣﻪﻛ‪‬‬ ‫ر‪‬ـــﻚ و ﭘــ‪‬ــﻚ و ب ﻣــﻪرهﻣــﺎ‬ ‫ژﻧ‪‬ﺰﯾﻚ ﺋﺎﮔﻪھﺪار ﺑﻮوﻧ‪ ‬ل ﺳﻪر‬ ‫رهوﺷﺎ ﭘﻪروهردێ وﺑﺘﺎﯾﺒﻪﺗﯽ ل‬ ‫دهﺳﺘﭙ‪‬ﻜﺎ ﺳﺎﻻ ﻧﻮوﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪﻧ‪،‬‬ ‫وهﯾﺴﯽ ﺳﻠ‪‬ﻤﺎن ﻋﻠﯽ ر‪‬ﭭﻪﺑﻪرێ‬ ‫ﭘــﻪروهردهﯾــﺎ دھﯚﻛ‪ ‬ودﮔﻪﻟﺪا‬ ‫ﻋﺜﻤﺎن ﺳﻠ‪‬ﻤﺎن ﺳﻪرﭘﻪرﺷﺘ‪‬‬ ‫ﺋــ‪‬ــﻜــ‪ ‬ﯾــــ‪ ‬ﭘـــــــــــﻪروهردهی‪،‬‬ ‫ب ﺳـــﻪرۆﻛـــﺎﺗـــﯿـــﺎ ﺷــﺎﻧــﺪهﻛــ‪‬‬ ‫ﭘــــــﻪروهردهی وراﮔــﻪھــﺎﻧــﺪﻧــ‪،‬‬ ‫ﺳــﻪرهداﻧــﺎ ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧ‪‬ﻦ )ر‪‬ﺒﯿﻦ‬ ‫وھــﻪﻛــﺎر و ﺻــﻼح اﻟــﺪﯾــﻦ(ﻛــﺮ ‪.‬‬ ‫ﭘﺸﺘﯽ دﮔﻪل دهﺳﺘﻪﻛﺎ ﻛﺎرﮔ‪‬ﺮﯾﺎ‬ ‫ﭬـــﺎن ﻗــﻮﺗــﺎﺑــﺨــﺎﻧــﺎ ﻛــﻮﻣــﺒــﻮوﯾــﻦ‪،‬‬

‫ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ ﺷــﯿــﺮهت و راﺳــﭙــﺎرده‬ ‫ور‪‬ــﻨــﻤــﺎﯾــ‪‬ــﻦ ﭘـــــﻪروهردهﯾـــــﯽ‬ ‫ﺋﺎرﺳﺘﻪﻛﺮن وﭘــﺎش ﮔﻪرﯾﺎﻧﻪك‬ ‫دﻧــﺎڤ ھﻮﺑ‪‬ﻦ ﺧﻮاﻧﺪﻧ‪ ‬دا ﻛﺮو‬ ‫ژﻧ‪‬ﺰﯾﻚ ﺋﺎﮔﻪھﺪاری داﺧﻮازﯾ‪‬ﻦ‬ ‫ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎن ﺑــﻮو‪ .‬دﯾــﺴــﺎن ل ﮔﻪل‬ ‫راﺑــﻪر‪‬ــﻦ ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﺎ ﻛﻮﻣﺒﻮو و‬ ‫ب ﻣــﻪرهﻣــﺎ ﺑﺎﺷﺘﺮﻛﺮﻧﺎ رهوﺷــﺎ‬ ‫ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎن ژﻻﯾ‪ ‬ﭘﻪروهردهﻛﺮﻧ‪‬ﭭﻪ‪،‬‬ ‫ﻛـــﻮ ل دووڤ ﺷــﯿــﺎﻧــﺎ ﻛـــﻪل و‬ ‫ﭘﻪﻟ‪‬ﻦ ﭘ‪‬ﺪﭬﯽ ﺑﯚ داﺑﯿﻨﻜﻪن‪ .‬ﺗ‪‬‬ ‫زاﻧﯿﻦ ﺋﻪڤ ﺟﯚره ﺳﻪرهداﻧﻪ دێ‬ ‫دﺑــﻪردهوام ﺑﻦ ﭘ‪‬ﺨﻪﻣﻪت ﺗﻪﭬﺎﯾﺎ‬ ‫ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧ‪‬ﻦ ﺳﻨﻮرێ ﭘــﻪروهردا‬ ‫ﻗﻪزا دھﯚﻛ‪ ‬ﭬﻪدﮔﺮﯾﺖ‪.‬‬

‫ﻣﻪھﺎ ‪ ١٠‬ﺑﻮو ﻣﻪھﺎ ﭘﻪﻧﺠﻪﺷ‪‬ﺮا‬ ‫ﻣﻪﻣﻜﺎن ل ﺟﯿﮫﺎﻧ‪ ‬ھﻪﻣﻮوﯾ‪‬‬ ‫دھﯚك‪ :‬وار ‪/‬ﻋﯿﻤﺎد ﺋﺎﻟﯿﺨﺎن‬ ‫د ﺋـــــﻪڤ ﺳــــﺎﻟــــﻪ دا و ل‬ ‫ﺟﯿﮫﺎﻧ‪ ‬ھﻪﻣﻮوﯾ‪ ‬ﻣﻪھﺎ ‪ ١٠‬ب‬ ‫ﻣﻪھﺎ ﭘﻪﻧﺠﻪﺷ‪‬ﺮا ﻣﻪﻣﻜﺎن ھﺎﺗﻪ‬ ‫ﻧﺎﭬﻜﺮن‪ ،‬د‪ .‬وهﻓﺎء ﺳﺎﻟﺢ روﺷﺪی‬ ‫ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﻤﻪﻧﺪا ﺋ‪‬ﺸ‪‬ﻦ ﻧــﻪ ﭬﻪﮔﺮ ل‬ ‫ﭘﺸﻜﺎ ﺧﯚﭘﺎراﺳﺘﻨ‪ ‬ل ﺳﻪرۆﻛﺎﺗﯿﺎ‬ ‫ﺳﺎﺧﻠﻪﻣﯿﺎ دھﯚﻛ‪ ‬و ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﻤﻪﻧﺪا‬ ‫ﻧﻮژدارﯾﺎ ﻓﺮۆﻛﻪﭬﺎﻧﯿ‪ ‬ﺋﻪڤ ﭼﻪﻧﺪه‬ ‫ﺑــﯚ رۆژﻧــﺎﻣــﻪﯾــﺎ وار دا زاﻧــﯿــﻦ و‬ ‫ﮔﯚت‪) :‬د ﭬ‪ ‬ﻣﻪھ‪ ‬دا ﺋﻪم وهك‬ ‫ﭘﺸﻜﺎ ﺧﯚﭘﺎراﺳﺘﻨ‪ ‬ل ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھﺎ‬ ‫دھــﯚﻛــ‪ ‬و ب ھﻪﭬﻜﺎری ل ﮔﻪل‬ ‫ﺋﻪﻧﺠﻮوﻣﻪﻧﯽ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھﺎ دھﯚﻛ‪ ‬ﯾﺎ‬ ‫ﺋﺎﻓﺮهﺗﺎن راﺑﻮوﯾﻨﻪ ب ﭘ‪‬ﺸﻜ‪‬ﺸﻜﺮﻧﺎ‬ ‫ﭼﻪﻧﺪ ﻛﻮر و ﺳﻤﯿﻨﺎران ل ھﻨﺪهك‬ ‫ﺋــﺎﻣــﺎدهﯾــ‪‬ــﻦ ﻛــﭽــﺎن‪ ،‬ھــﻪروهﺳــﺎ‬ ‫وهزارهﺗــــــﺎ ﺳــﺎﺧــﻠــﻪﻣــﯿــﺎ ﺋــﯿــﺮاﻗــ‪‬‬ ‫راﺑــﻮوﯾــﻪ ب ﺑﻪﻻﭬﻜﺮﻧﺎ ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ‬ ‫ﭘﯚﺳﺘﻪر و ﻟﯿﻔﻠ‪‬ﺘﺎن ل ﺳــﻪر ﭬ‪‬‬ ‫ﻧــﻪﺧــﯚﺷــﯿــ‪ ‬و ل ﺳـــﻪر ھــﻪﻣــﻮو‬ ‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھﺎن ﺑﻪﻻﭬﻜﺮﯾﻨﻪ(‪.‬‬ ‫ﺳـــﻪﺑـــﺎرهت ﭼــﺎواﻧــﯿــﺎ زاﻧــﯿــﻨــﺎ‬ ‫ﭬ‪ ‬ﻧﻪﺧﯚﺷﯿ‪ ‬ﺑﻪرﭘﺮﺳﺎ ﺋ‪‬ﺸ‪‬ﻦ‬ ‫ﻧﻪﭬﻪﮔﺮ دﯾﺎرﻛﺮ و ﮔﯚت‪ ٪١٠) :‬ژ‬ ‫ھﻪﻣﻮو ﻧﻪﺧﯚﺷ‪‬ﻦ ﻗﻪﺳﺘﺎ ﺑﻨﮕﻪھ‪‬ﻦ‬ ‫ﺳﺎﺧﻠﻪﻣﯿ‪ ‬دﻛﻪن دھ‪‬ﻨﻪ ﭘﺸﻜﻨﯿﻨﻜﺮن‬

‫ب ﭬ‪ ‬ﻧﻪﺧﯚﺷﯿ‪ ‬و ﭘﺮۆﮔﺮاﻣ‪ ‬ﻣﻪ‬ ‫ﯾ‪ ‬ﺑﻪردهواﻣﻪ ﺋﻪو ژی زاﻧﯿﻨﺎ زوو‬ ‫)ﻛﺸﻒ ﻣﺒﻜﺮ( و ﺋﻪﭬﻪ ﭼﻪﻧﺪ ﺳﺎﻟﻪ‬ ‫ﺋﻪم ﭘ‪‬ﮕﯿﺮﯾ‪ ‬ﭘ‪ ‬دﻛﻪﯾﻦ ل ھﻪﻣﻮو‬ ‫ﺑﻨﮕﻪھ‪‬ﻦ ﺳﺎﺧﻠﻪﻣﯿ‪ ‬ل ﺳــﻪر‬ ‫ﺋﺎﺳﺘ‪ ‬ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھﺎ دھﯚﻛ‪ ‬ﺑﯚ زاﻧﯿﻨﺎ‬ ‫ﻧﻪﺧﯚﺷﯿﺎ ﭘﻪﻧﺠﻪﺷ‪‬ﺮا ﻣﻪﻣﻜﺎن و‬ ‫ﺋﻪﮔﻪر د ﭘﺸﻜﻨﯿﻨ‪ ‬دا ﺣﺎﻟﻪﺗﻪك‬ ‫ژ ﭬــ‪ ‬ﻧــﻪﺧــﯚﺷــﯿــ‪ ‬ﭘــﻪﯾــﺪا ﺑــﻮو‪،‬‬ ‫ﺋﻪم رهواﻧــﻪ دﻛﻪﯾﻨﻪ ﻧﻪﺧﯚﺷﺨﺎﻧﺎ‬ ‫ﺋﺎزادی‪ ،‬ژ ﺑﯚ ﭼﺎرهﺳﻪرﻛﺮﻧ‪.(‬‬ ‫دﯾﺴﺎ ﺋﺎﻣﺎژه ب ھﻨﺪێ دا ﻛﻮ‬ ‫ﻣﻪرهم ژ ﭬ‪ ‬ﭘﺸﻜﻨﯿﻨ‪ ‬ﺋﻪوه ﺑﻪری‬ ‫ﺋﻪڤ ﻧﻪﺧﯚﺷﯿﻪ ﻣﻪزن ﺑﺒﯿﺖ ﺑﮫ‪‬ﺘﻪ‬ ‫زاﻧﯿﻦ‪ ،‬ﺋﻪو ژی ب ر‪‬ﻜﺎ ﭬ‪ ‬ﭘﺸﻜﻨﯿﻨ‪‬‬ ‫داﻛﻮ ﭼﺎرهﺳﻪری زوو ﺑﮫ‪‬ﺘﻪ ﻛﺮن‪،‬‬ ‫ﺋــﻪﮔــﻪر د ﭘﺸﻜﻨﯿﻨﺎ ﻧﻪﺧﯚﺷﯽ دا‬ ‫دﯾﺎرﺑﻮو ﻛﻮ ﺋﻪڤ ﻧﻪﺧﯚﺷﯿﯿﻪ ل‬ ‫دهﺳﺘﭙ‪‬ﻜ‪‬ﯿﻪ ﭼﺎرهﺳﻪرﯾﺎ وێ دێ‬ ‫‪٪٩٠‬ێ ﺑﯿﺖ‪.‬‬ ‫ﻟــــﻪورا ل دووﻣــﺎھــﯿــ‪ ‬ﮔــﯚت‪:‬‬ ‫)داﺧﻮازێ ژ ھﻪﻣﻮو ﺋﺎﻓﺮهﺗﺎن دﻛﻪم‬ ‫و ب ﺗﺎﯾﺒﻪت ﯾ‪‬ﻦ ژﯾ‪ ‬وان ژ ‪٤٠‬‬ ‫ﺳﺎﻟﯿ‪ ‬و ﭘ‪‬ﮫﻪل ﺳﻪرهداﻧﺎ ﺑﻨﮕﻪھ‪‬ﻦ‬ ‫ﺳﺎﺧﻠﻪﻣﯿ‪ ‬ﺑﻜﻪن ژ ﺑﯚ ﭘﺸﻜﻨﯿﻨﺎ ﭬ‪‬‬ ‫ﻧﻪﺧﯚﺷﯿ‪ ‬داﻛﻮ ﭼﺎرهﺳﻪرﯾﺎ وان‬ ‫زوو ﺑﮫ‪‬ﺘﻪ ﻛﺮن(‪.‬‬

‫ل ﺑﺎرزان ﭼﻪﻧﺪ ﭘﺮوژهﯾ‪‬ﻦ‬ ‫ﺧﺰﻣﻪﺗﻜﺎری دھ‪‬ﻨﻪ ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﺪان‬ ‫ﺑﺎرزان‪ :‬وار‪/‬ﺋﻪﻧﻮهر ھﻮﺳﺘﺎﻧﻰ‬ ‫دﺑــﻪردهواﻣــﯿــﺎ ﻛــﺎروﺑــﺰاﭬــ‪‬ــﻦ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﺎ ھﻪر‪‬ﻤﺎ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪‬‬ ‫دﻛــــــﺎرواﻧــــــ‪ ‬ﺋـــﺎﭬـــﻪداﻧـــﻜـــﺮن‬ ‫وﺧﺰﻣﻪﺗﻜﺮﻧ‪‬ﺪا‪ ،‬ﭼﻪﻧﺪ ﭘﺮۆژهﯾ‪‬ﻦ‬ ‫ﺧﺰﻣﻪﺗﻜﺎری ل دهﭬــﻪرا ﺑﺎرزان‬ ‫دھ‪‬ﻨﻪ ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﺪان‪ ،‬دﭬ‪ ‬ﺑﯿﺎﭬﯽ دا‬ ‫ر‪‬ﭭﻪﺑﻪرێ ﻧﺎﺣﯿﺎ ﺑﺎرزان ﺋﻪﻛﺮهم‬ ‫ﺑﻪھﺠﻪت ﺑﯚ وار راﮔﻪھﺎﻧﺪ‪ :‬ل‬ ‫ﺗﻮﺧﯿﺒ‪ ‬ﻧﺎﺣﯿﺎ ﺑﺎرزان‪ ،‬ﭘﺮۆژهﯾ‪‬‬

‫ﮔﻪھﺎﻧﺪﻧﺎ ﻓﯿﺪهرهﻛ‪ ١١ ‬ﻛﻪی ﭬﯽ‬ ‫وﺑﻪرﻓﺮهھﻜﺮﻧﺎ ﺗــﻮرا ﻛﺎرهﺑ‪ ‬ل‬ ‫ﮔﻮﻧﺪێ ﺑﻠ‪ ‬و ﭘﺮۆژهﯾ‪ ‬ﻗ‪‬ﺮﻛﺮن‬ ‫وﺟــﻮاﻧــﻜــﺮﻧــﺎ ﻛــﯚﻻﻧــ‪‬ــﻦ ﻧﺎﻓﺨﻮﯾﯽ‬ ‫ل ﺑﻠ‪ ‬وﭘﺮۆژهﯾ‪ ‬ﺳﻪﺧﺒﯿﺮﻛﺮﻧﺎ‬ ‫رﯾﻜﺎ ﺳﻪرهﻛﯿﺎ ﺗﻪﻧﮕﺎﺗﻮر‪-‬ھﻪرﺑﯚ(‬ ‫ب در‪‬ــﮋاھــﯿــﺎ ‪١٠‬ﻛـــﻢ وﻗــﯿــﺮﻛــﺮن‬ ‫ب ﺟــﻮرێ ‪ ،DBSD‬ھﻪروهﺳﺎ‬ ‫ﭼ‪‬ﻜﺮﻧﺎ ﻣــﺰﮔــﻪﻓــﺘــﻪﻛــﺎ ﻣـــﻪزن ل‬ ‫ﮔﻪل ھﯚﻟﻪﻛﺎ ھﻪﻟﻜﻪﻓﺘ‪‬ﻦ ﺋﺎﯾﻨﯽ ل‬ ‫ﮔﻮﻧﺪێ ﺑﻠ‪.‬‬

‫ﺟﭭﺎﺗﺎ ﮔﻮﻧﺪێ ﭼﻪﻣﺴﻪﯾﺪا ‪ ١٢‬ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎن ﺧﻪﻻت دﻛﻪت‬

‫ھﻪوهﻛﺎ‬ ‫ﭘﺎﻗﮋﻛﺮﻧﺎ ر‪‬ﻜﺎ‬ ‫دهوﻟﻪﺗﯽ ل‬ ‫زاﺧﯚ‬ ‫زاﺧﯚ‪ :‬وار ‪ :‬ﻓﻪرھﺎد ﺣﺎﺟﯽ‬

‫ب ﻣــــﻪرهﻣــــﺎ ﭘـــﺎﻗـــﮋﻛـــﺮن‬ ‫وﺟــﻮاﻧــﻜــﺮﻧــﺎ ر‪‬ــﻜــﺎ دهوﻟــﻪﺗــﯽ‬ ‫ل زاﺧــــﯚ‪ ،‬ل رۆژا ‪-١٠-٢٥‬‬ ‫‪ ٢٠٠٩‬ر‪‬ﻜﺨﺮاوا ﻓﻪرهﺷﯿﻦ و‬ ‫ﺑﮫﺎرﯾﻜﺎرﯾﺎ ﺑﺎژﯾﺮﭬﺎﻧﯿﺎ زاﺧﯚ و‬ ‫ر‪‬ﭭﻪﺑﻪرﯾﺎ ژﯾﻨﮕﻪھ‪ ‬ل دھﻮﻛ‪‬‬ ‫و ﻛﻮﻣﭙﺎﻧﯿﺎ زهﻻل دهﺳــﺖ ب‬ ‫ھﻪوﻛﺎ ﭘﺎﻗﮋﻛﺮﻧﺎ رهخ وروﯾ‪‬ﻦ‬ ‫ﺟﺎدا دﻧﺎﭬﺒﻪرا ﻛﻮﻟﯿﮋا ﭘﻪروهردێ‬ ‫ل زاﺧـــﯚ و ھــﻪﺗــﺎ دووﻣﺎھﯿﯿﺎ‬ ‫ﮔﻪﻟﯿ‪ ‬زاﺧــﯚ ﻛﺮ ‪ ،‬ﻛﻮ رهخ و‬ ‫رووﯾــ‪‬ــﻦ وێ ﺟـــﺎدێ ﮔﻪﻟﻪك‬ ‫ﭘﯿﺴﺒﻮون وﻟﮕﻮرهی ژ‪‬ﺪهرهﻛ‪‬‬ ‫ژ رﯾﻜﺨﺮاوا ﻓﻪرهﺷﯿﻦ‪ ،‬ﺋﻪڤ‬ ‫ھﻪوا ﭘﺎﻗﮋﻛﺮﻧ‪ ‬دێ )‪(٣‬رۆژان‬ ‫دۆم ﻛﺖ و )‪(١٠‬ﻛــﺎرﻛــﻪر دێ‬ ‫ﭼﻪﻧﺪ ﺗﻪﻧ‪‬ﻦ ﮔﻠ‪‬ﺸﯽ راﻛﻦ‪.‬‬

‫‪ ٤٠‬ﺷﻮﻓ‪‬ﺮ‪‬ﻦ ﺑ‪ ‬دهﺳﺘﻮوری ھﺎﺗﯿﻨﻪ دهﺳﺘﻪﺳﻪرﻛﺮن‬ ‫دھﯚك‪ :‬وار ‪/‬ﻋﯿﻤﺎد ﺋﺎﻟﯿﺨﺎن‬ ‫د ﺣﻪﻓﺘﯿﺎ ﺑﻮری دا و ل دووڤ راﭘﯚرﺗﺎ ر‪‬ﭭﻪﺑﻪرﯾﯿﺎ ھﺎﺗﻦ و ﭼﻮوﻧﺎ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھﺎ دھﯚﻛ‪ ٨٠٠ ‬ﺳﻪرﭘ‪‬ﭽﯿ‪‬ﻦ‬ ‫ﺑﻪﻟﮕﻪﻧﺎﻣﻪﯾ‪‬ﻦ ﺟﯚراوﺟﯚر ھﺎﺗﯿﻨﻪ دهﺳﺘﻪﺳﻪرﻛﺮن‪ ،‬ﺋﻪڤ ﭼﻪﻧﺪه ﺑﻪرﭘﺮﺳ‪ ‬ﭘﺸﻜﺎ راﮔﻪھﺎﻧﺪﻧ‪ ‬ل ر‪‬ﭭﻪﺑﻪرﯾﯿﺎ‬ ‫ﻧﺎﭬﺒﺮی ﺋﻪﻓﺴﻪرێ ﺋ‪‬ﻜ‪ ‬ﻟﻪﺗﯿﻒ ﺟﺎﺑﺮ ﻏﻪﻧﯽ ﺑﯚ رۆژﻧﺎﻣﻪﯾﺎ وار دا زاﻧﯿﻦ و ﮔﯚت‪) :‬د ھﻪﻣﺎن ﺣﻪﻓﺘﯽ دا ‪٤٠‬‬ ‫ﺷﻮﻓ‪‬ﺮ‪‬ﻦ ﺑ‪ ‬دهﺳﺘﻮوری ھﺎﺗﯿﻨﻪ دهﺳﺘﻪﺳﻪرﻛﺮن وھﺎﺗﯿﻨﻪ رهواﻧﻪﻛﺮن ﺑﯚ دادﮔﻪھ‪ ‬و ‪ ٥٤‬ﺗﺮۆﻣﺒ‪‬ﻞ ﺳﻪرا‬ ‫ﺳﻪرﭘ‪‬ﭽﯿ‪‬ﻦ ﺟﯚراوﺟﯚر ھﺎﺗﯿﻨﻪ دهﺳﺘﻪﺳﻪرﻛﺮن(‪.‬‬

‫ل ﺳ‪‬ﻤ‪‬ﻠ‪ ‬ﻧﻪھـ ﺳﻤﯿﻨﺎر ل دۆر زوﻟﻢ‬ ‫وزۆردارﯾﺎ ﺋﺎﻓﺮهﺗ‪ ‬ھﺎﺗﻨﻪ ﮔ‪‬ﺮان‬ ‫ﺳ‪‬ﻤ‪‬ﻞ‪ :‬وار‪/‬ﻗﻪﯾﺴﻪر ﺣﻪﺳﻪن‬ ‫ل ﺳــﻨــﻮورێ ﻗـــﻪزا ﺳ‪‬ﻤ‪‬ﻞ‬ ‫وﮔﻮﻧﺪ ﻛﯚﻣﻪﻟﮕﻪھ‪‬ﻦ ﺑﺴﻪرﭬﻪ ‪،‬‬ ‫ﻧﻪھـ ﺳﻤﯿﻨﺎر ژﺋﺎﻟﯿ‪ ‬ﺳﻪﻧﺘﻪرێ‬ ‫ﺳ‪‬ﻤ‪‬ﻠ‪ ‬ﯾ‪ ‬رهوﺷﻪﻧﺒﯿﺮی ﭬﻪ‬ ‫ﻟﺪور ﻣﺎﻓ‪ ‬ﺋﺎﻓﺮهﺗﯽ د دﺳﺘﻮری‬ ‫دا و ﺗﻮﻧﺪو ﺗﯿﮋﯾ‪ ‬دژی ﺋﺎﻓﺮهﺗﺎن‬ ‫ھﺎﺗﻨﻪ ﮔﯿﺮان‪ .‬دوھﯽ ژی ) ‪(١٠/٢٦‬‬ ‫ل داﻧ‪ ‬ﺋﯿﭭﺎری ﺳﻪﻣﯿﻨﺎرهك ل‬ ‫ﮔﻮﻧﺪێ ﺑﺎﺧﺘﻤ‪ ‬ل دور ھﻪﻣﺎن‬ ‫ﺑﺎﺑﻪت ھﺎﺗﻪ ﮔ‪‬ﺮان ‪.‬‬ ‫)رهﻣﻪزانﻧﺴﺮهددﯾﻦﻣﺴﺘﻪﻓﺎ(‬ ‫ﺑﻪرﭘﺮﺳ‪ ‬ﺳﻪﻧﺘﻪرێ ﺳ‪‬ﻤ‪‬ﻠ‪ ‬ﯾ‪‬‬ ‫رهوﺷﻪﻧﺒﯿﺮی ﻟﺪۆر ﭬ‪ ‬ﭼﻪﻧﺪێ‬ ‫ﺑﯚ رۆژﻧــﺎﻣــﺎ " وار " راﮔﻪھﺎﻧﺪ‬

‫وﮔﯚت ‪ :‬ﺳﻪﻧﺘﻪرێ ﺳ‪‬ﻤ‪‬ﻠ‪ ‬ﯾﯽ‬ ‫رهوﺷﻪﻧﺒﯿﺮی ب ھﻪﭬﻜﺎری دﮔﻪل‬ ‫ر‪‬ــﻜــﺨــﺮاوا ھــﺎرﯾــﻜــﺎر ﺣﻪﺗﺎ ﻧﮫﺎ‬ ‫ﻧﻪھـ )‪ (٩‬ﺳﻤﯿﻨﺎر ل ﻛﯚﻣﻪﻟﮕﻪھ‪‬ﻦ‬ ‫ﺳﻪرب ﻗﻪزاﯾ‪ ‬ﭬﻪ ﮔ‪‬ﺮاﯾﻨﻪ‪ ،‬ﻟﺪور‬ ‫ﻣﺎﻓ‪ ‬ﺋﺎﻓﺮهﺗ‪ ‬د دﺳــﺘــﻮری دا‬ ‫و ﺗﻮﻧﺪو ﺗﯿﮋﯾ‪ ‬دژی ﺋﺎﻓﺮهﺗﺎن‬ ‫ﺑﯚزاﻧﯿﻦ ب در‪‬ــﮋاھــﯽ ﺑﻪﺣﺴ‪‬‬ ‫ﻣ‪‬ﮋوﯾ‪ ‬و ﻣﺎﻓ‪ ‬ﺋﺎﻓﺮهﺗ‪ ‬ھﺎﺗﯿﻪ‬ ‫ﻛــﺮن د ﺷﻪرﯾﻌﻪﺗﺎ ﺣﻤﻮراﺑﯽ و‬ ‫ﺑﻪﯾﺖ ﻋﺸﺘﺎر و دهﻣﯽ ﺟﺎھﻠﯿﻪﺗ‪‬‬ ‫و ﺋﯿﺴﻼﻣ‪ ‬ودﯾــﺴــﺎن ﺑﻪﺣﺴ‪‬‬ ‫دﺳﺘﻮرێ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ‬و ﻋﯿﺮاﻗﯽ‬ ‫ھﺎﺗﯿﻪﻛﺮن و ﭘﺎﺷﺎن ﺑﻪﺣﺲ ل‬ ‫ﺗﻮﻧﺪو ﺗﯿﮋﯾ‪ ‬و ھﯚﻛﺎر‪‬ﻦ وێ‬

‫ﻟﺴﻪر ﻛﯚﻣﻪﻟﮕﻪھ‪ ‬ھﺎﺗﯿﻨﻪ ﻛﺮن‬ ‫ﺗﺎﯾﺒﻪت ژﻻﯾ‪ ‬ﻋﻪﺷﯿﺮهﺗﮕﻪری ﭬﻪ‬ ‫وھﻪروهﺳﺎ ﺋﻪﮔﻪر‪‬ﻦ وێ ھﺎﺗﯿﻨﻪ‬ ‫ﺑﻪﺣﺲ ﻛﺮن دﮔﻪل ﭼﺎرهﺳﻪرﯾ‪‬‬ ‫ژﺑـــﻮ ﻧــﻪھــ‪‬ــﻼﻧــﺎ دﯾـــــﺎردا ﺗــﻮﻧــﺪو‬ ‫ﺗﯿﮋﯾ‪ ‬ژواﻧــﺎ )ﺑــﻪردهواﻣــﯿــﺪان ب‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪﻧ‪ ، ‬ﭘ‪‬ﺸﺌﯿﺨﺴﺘﻨﺎ ﺳﯿﺴﺘﻪﻣ‪‬‬ ‫ﭘـــﻪروهردهی ‪ ،‬روﻟــ‪ ‬دادﮔﻪھﺎن‬ ‫ﺑﮫ‪‬ﺰ ﺑﻜﻪﭬﯿﺖ ‪ ،‬رهوﺷﻪﻧﺒﯿﺮﯾﺎ‬ ‫ﺋﺎﻓﺮهﺗ‪ ، ‬ﻧﻪھ‪‬ﻼﻧﺎ زهواﺟـــﺎ ب‬ ‫زوری ‪ ،‬ر‪‬ــﻜــﺨــﺮاو‪‬ــﻦ ‪ ngo‬ب‬ ‫روﻟ‪ ‬ﺧﯚ راﺑﻦ ( ‪.‬‬ ‫وﮔـــﯚت ژی ‪ :‬ﺋـــﻪم ھــﻪول‬ ‫ددهن ﻛﻮ زوﻟــﻢ و زۆرداری ب‬ ‫ﺋﺎﻓﺮهﺗ‪ ‬ﻧﻪھ‪‬ﺘﻪﻛﺮن ﺋﻪوژی وهك‬ ‫ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋی وﺷﯚﯾﻜﺮن ﺑ‪ ‬دﻟﯽ‬ ‫ورۆﻟ‪ ‬وێ ﭘﺘﺮﺑﺖ دﺑﭙ‪‬ﺸﺌ‪‬ﺨﺴﺘﻨﺎ‬ ‫ﺟﭭﺎﻛﯽ دا‪.‬‬


‫‪www.rojnamawar.com‬‬

‫ژﻣﺎره ‪ 19‬ﺳ‪‬ﺸﻪﻣﺐ ‪ 27‬ی ﭼﺮﯾﺎ ﭘ‪‬ﺸﯿﻦ ‪2009‬‬

‫راﮔﻪھﺎﻧﺪﻧﺎ ﺣﺰﺑﯽ د ﭘ‪‬ﺸﭭﻪﭼﻮوﻧ‪ ‬ﯾﺎن د ﻗﻪﯾﺮاﻧ‪ ‬داﯾﻪ؟‬ ‫ﮔﻪﻟﻪك ﭘﺎرﺗ‪‬ﻦ ﻛﻮردی ل ﻣﻪﯾﺪاﻧﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ‬ھﻪﻧﻪ و ھﻪر ﯾﻪك ﺧﻮدان ﺑﯿﺮو ﺑﻮﭼﻮوﻧ‪‬ﻦ ﺟﯿﺎوازه‪ .‬ژ ﺋﺎﻟﯿ‪‬‬ ‫راﮔﻪھﺎﻧﺪﻧ‪ ‬ﭬﻪ ژى ﺋﻪڤ ﭘﺎرﺗﻪ‪ ،‬ﺧﻮدان ژﻣﺎرهﻛﺎ ﮔﻪﻟﻪﻛﺎ دهزﮔﻪھ‪‬ﻦ راﮔﻪھﺎﻧﺪﻧ‪ ‬ﻧﻪ ل ھﻪر‪‬ﻤﺎ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ‬وهﻛﯽ )رادﯾﻮ و ‪ T.V‬و‬ ‫رۆژﻧﺎﻣﻪ و ﮔﻮﭬﺎر(ـﺎ و ھﻪر راﮔﻪھﺎﻧﺪﻧﻪك ﯾﺎن ﭼﺎﭘﻪﻣﻪﻧﯿﻪك ﺧﯚ وهك ﺧﻮدان ﭼﺎرهﺳﻪری ﺑﯚ ﮔﯿﺮو ﮔﺮﻓﺘ‪‬ﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎﺑﻮری و‬ ‫رهوﺷﻪﻧﺒﯿﺮی و ﻛﻮﻣﻪﻻﯾﻪﺗﯽ ﻧﯿﺸﺎن د دهت ل ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ,‬ﺑﯚ ﻣﻪرهﻣﺎ ﻛﻮم ﻛﺮﻧﺎ ﺧﻪﻟﻜﯽ ل دهوروﺑﻪر‪‬ﻦ ﭬ‪ ‬ﭘﺎرﺗ‪ .‬ﺑﻪﻟ‪ ‬ژﻣﺎرهﻛﺎ‬ ‫ﮔﻪﻟﻪﻛﺎ رۆژﻧﺎﻣﻪ و ﮔﯚﭬﺎر‪‬ﻦ ﺳﻪرﺑﺨﯚ ژی ل ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ‬ھﻪﻧﻪ‪ .‬و ﺋﻪﭬﺎن ﭼﺎﭘﻪﻣﻪﻧﯿ‪‬ﻦ ﺳﻪرﺑﺨﯚ وهك ﺧﯚدﯾﻜﺎ ﭼﺎرهﺳﻪرﯾﺎ ﮔﯿﺮو‬ ‫ﮔﺮﻓﺘ‪‬ﻦ ھﺎوهﻻﺗﯿﺎن ﺧﯚ ﻧﯿﺸﺎن داﯾﻪ‪ ،‬و ﺑﺰاﭬ‪ ‬دﻛﻪن ﺧﻮاﻧﺪهﭬﺎﻧ‪ ‬رۆژﻧﺎﻣﺎ ﭘ‪‬ﮕﯿﺮ )ﻣﻠﺘﺰم( ﺋﺎﻧﻜﻮ ﯾﺎ ﭘﺎرﺗﺎﯾﻪﺗﯽ ﻛ‪‬ﻤﻜﻪن‪ .‬ﺑﻪﻟ‪ ‬دا‬ ‫ﺑﺰاﻧﯿﻦ ﺋﻪﭬﺎن دهزﮔﻪھ‪‬ﻦ راﮔﻪھﺎﻧﺪﻧ‪ ‬ﺋﺎﻧﻜﻮ )ﻣﯿﺪﯾﺎﯾﺎ( ﺋﺎزاد ﻛﺎرﯾﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﭬﺎﻧ‪ ‬ﭼﺎﭘﻪﻣﻪﻧﯿﺎ ﭘﺎرﺗﺎﯾﻪﺗﯽ ﻛ‪‬ﻤﻜﻪت‪.‬‬ ‫رهوﺷﺎ ﭼﺎﭘﻪﻣﻪﻧﯿﺎ ﭘﺎرﺗﺎﯾﻪﺗﯽ‬ ‫ل ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ‬د چ ﻗﻮﻧﺎغ داﯾﻪ‬ ‫و ھﻪﻟﻜ‪‬ﺸﺎن و داﻛ‪‬ﺸﺎن ب‬ ‫چ ﺷــ‪‬ــﻮهﯾــﻪ؟ﺳــﯿــﺎﺳــﻪﺗــﻤــﻪدار‬ ‫)ﻣــﺤــﻪﻣــﻪد ﻋـــﺎﻣـــﺮ( دﯾـــﺎرﻛـــﺮ‪:‬‬ ‫رهوﺷــﺎ راﮔﻪھﺎﻧﺪﻧﺎ ﭘﺎرﺗﺎﯾﻪﺗﯽ‬ ‫ﺑﻪﻟ‪ ‬راﮔﻪھﺎﻧﺪﻧﺎ ﭘ‪‬ﮕﯿﺮ )ﻣﻠﺘﺰم(‬ ‫ﺗﺎ ﺋﻪﭬﺮوﻛﻪ ھﻪر ھﻪﯾﻪ زﻣﺎﻧﻪﻛ‪‬‬ ‫دان و ﺳﺘﺎﻧﺪﻧ‪‬ﯿﻪ ﻻﯾﻪﻧ‪ ‬ھﺰری‬ ‫و ﺳﯿﺎﺳﯽ دﮔﺮﯾﺖ ﻛﻪﺳﺎﻧ‪‬ﻦ ﺧﯚ‬ ‫ھﻪﻧﻪ‪ .‬ﭼﻮﻧﻜﻮ ﺑﻪری ھﻪﻟﻮهﺷﺎﻧﺪﻧﺎ‬ ‫)ﺋ‪‬ﻜﻪﺗﯿﯿﺎ ﺳﻮﭬﯿﻪﺗﯽ( ﭘﺘﺮ ﺧﻪﻟﻚ‬ ‫ﺑﭭﯽ ﺷــ‪‬ــﻮێ راﮔــﻪھــﺎﻧــﺪﻧــ‪ ‬د‬

‫ﭘ‪‬ﮕﯿﺮﺑﻮن و ب روﻧــﯽ ﺋــﻪوان‬ ‫ﺋﻪڤ راﮔﻪھﺎﻧﺪﻧﺎ ﭘﺎرﺗﺎﯾﻪﺗﯽ ب‬ ‫زﻣــﺎن ﺣﺎﻟ‪ ‬ﺧﯚ دزاﻧــﯽ‪ .‬ﺑﻪﻟ‪‬‬ ‫ﺋﻪﭬﺮو ﺋﻪڤ ﺷ‪‬ﻮێ راﮔﻪھﺎﻧﺪﻧ‪‬‬ ‫ھﺎﺗﯿﻪ ﮔﮫﻮرﯾﻦ ژﺑــﻪر ﻛﻮ ﭬ‪‬‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﻪﺗ‪ ‬ﺟﮫ‪ ‬ﺧﯚ ﻧﻪﮔﺮت‬

‫ﺋﺎﻣﺎدهﻛﺮن‪ :‬ﻧﻪزﯾﺮ ﻋﻪﻟﻰ‬

‫ﮔﮫﻮرﯾﻨ‪‬ﻦ ﺗﻪﻛﻨﯿﻜﯽ‪.‬‬ ‫دهرﻛﻪﻓﺘﻨﺎ رۆژﻧﺎﻣﻪ و ﮔﻮﭬﺎر‪‬ﻦ‬ ‫ﺳﻪرﺑﺨﻮ وﻛﺎرﯾﮕﻪرﯾﺎ وان‪.‬‬ ‫ﺋﻪﭬﺮو ژ ﺋﻪﮔﻪرێ ﭘ‪‬ﺸﭭﻪﭼﻮﻧﺎ‬ ‫ﺋﺎﺑﻮرێ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ‬ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ‬ ‫ھﻪول دھ‪‬ﻨﻪ ﻛﺮن ژ ﻻﯾ‪ ‬ھﻨﺪهك‬ ‫ﻛﻪﺳﺎن ﭬﻪ ﻛﻮ ﺑﺸ‪‬ﻦ ﻛﻮﻣﭙﺎﻧﯿ‪‬ﻦ‬ ‫ﺳﻪرﭘﻪرﺷﺖ داﻣﻪزرﯾﻨﻦ و ﺑﻨﺎﭬ‪‬‬ ‫ﺳﻪرﺑﻪﺧﻮﯾ‪ ‬ﻛﺎرێ راﮔﻪھﺎﻧﺪﻧ‪‬‬ ‫ﺑﻜﻪن وهﻛﻰ ﻛﻮﻣﭙﺎﻧﯿﺎ )ووﺷﻪ(‪.‬‬ ‫)ﻣــﺤــﻪﻣــﻪد ﻋــﺎﻣــﺮ(ى ﮔــﻮت‪:‬‬ ‫ﺋﻪز ھﺰر دﻛﻪم ھﻪر روژﻧﺎﻣﻪ‬ ‫و ﮔﯚﭬﺎرهك ﺧﻮاﻧﺪهﭬﺎﻧ‪‬ﻦ وان‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯿﻨﻪ ﻻﯾﻪﻧﮕﻪر‪‬ﻦ ﻛﻪﺳﺎﻧ‪‬ﻦ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯿﻨﻪ و چ رهﭬﯿﻦ ژ رۆژﻧﺎﻣﺎ‬ ‫ﭘﺎرﺗﺎﯾﻪﺗﯽ دروﺳــﺖ ﻧﻪﺑﻮوﯾﻪ‬ ‫ﺑﻪﻟ‪ ‬ب دهرﭼــﻮوﻧــﺎ ژﻣﺎرهﻛﺎ‬ ‫ھﻨﺪهك رۆژﻧــﺎﻣــﻪ و ﮔﻮﭬﺎر‪‬ﻦ‬ ‫)ﻓﻪرﺗﻪﻧﻪﯾﯽ( ﻛــﺎری ﺳﻪرﻧﺠﺎ‬ ‫ﻛ‪‬ﻢ ژ ﺧﻪﻟﻜﯽ راﻛ‪‬ﺸﯿﺖ‪ .‬و چ‬ ‫ﺟﺎران ر‪‬ﮋا ﺧﻮاﻧﺪهﭬﺎﻧ‪‬ﻦ ﭬﺎن‬ ‫رۆژﻧــﺎﻣــﻪ و ﮔــﯚﭬــﺎران ﺋﻪو‪‬ﻦ‬ ‫)ﻓــﻪرﺗــﻪﻧــﻪﯾــﯽ( ﻧﺎﮔﻪھ‪‬ﺘﻪ وێ‬ ‫رۆژﻧــﺎﻣــ‪ ‬ﯾــﺎن ﮔــﻮﭬــﺎرێ ﺋــﻪوا‬ ‫ﺧﻪﺑﺎﺗﻪك ھﻪﯾﯽ وهﻛﯽ رۆژﻧﺎﻣﺎ‬ ‫)ﺧﻪﺑﺎت و ﻛﻮرﺳﺘﺎﻧﺎ ﻧﻮی( و‬ ‫ﺋــﻪﮔــﻪر ھــﻪر ﻛــﻪﺳــﻪك ﭼﺎڤ‬ ‫ﻛﻪﺗﻪ ژﻣﺎر‪‬ﻦ ﺑﻪﻻڤ ﺑﻮوی ژ‬ ‫رۆژﻧﺎﻣ‪‬ﻦ ﻣﻪ دﯾــﺎر ﻛــﺮی ﻛﻮ‬ ‫داﺧﻮازﯾﺎ ﺧﻪﻟﻜ‪ ‬ﮔﻪﻟﻪك ﭘﺘﺮه‬ ‫ژ رۆژﻧﺎﻣ‪‬ﻦ )ﻓﻪرﺗﻪﻧﻪﯾﯽ(‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻣــﮋار‬

‫زارۆﻛ‪‬ﻦ ﺳﺎﭬﺎ ژی ﺑﻮوﻧﻪ‬ ‫ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ دهوﻟﻪﺗﺎ ﯾﺎﺳﺎﯾ‪‬‬

‫ﭬﻪﻛ‪‬ﺸﯿﺖ‪ ،‬ب ﭘ‪‬ﺸﻜ‪‬ﺸﻜﺮﻧﺎ‬ ‫ﺑﺎﺑﻪﺗ‪‬ﻦ ﺑﺎش‪ .‬ھﻪﭬﺮﻛﯿ‪‬ﻦ ﭘﺎرﺗ‪‬ﻦ‬ ‫دهﺳﺘﮫﻪﻻﺗﺪار ل ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ‬ژ‬ ‫ﺋﺎﻟﯿ‪ ‬راﮔﻪھﺎﻧﺪﻧ‪ ‬ﭬﻪ ھﻪر ﻣﺎﯾﻪ‬ ‫ﺑﻪﻟﻜﻮ ﺷﯿﻮاز و دروﺷﻤ‪‬ﻦ ﺧﯚ‬ ‫ﮔﻮھﻪرﺗﯿﻨﻪ‪ .‬ھﻪر دهم رۆژﻧﺎﻣ‪‬ﻦ‬ ‫ﭘﺎرﺗﯽ دﯾﻤﻮﻛﺮاﺗﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن‬ ‫ﺣـــﻪز دﻛــــﻪن ﺧــﻮاﻧــﺪهﭬــﺎﻧــ‪‬ــﻦ‬ ‫رۆژﻧــﺎﻣــﺎ ﺋ‪‬ﻜﻪﺗﯽ ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯽ‬ ‫ﻛـــﻮردﺳـــﺘـــﺎن ﺑـــﯚ ﻻﯾــــ‪ ‬ﺧﯚ‬ ‫راﻛ‪‬ﺸﻦ و ﺑﻪرﭬﺎژی ﭬ‪ ‬ﭼﻪﻧﺪێ‬ ‫راﮔﻪھﺎﻧﺪﻧﺎ ﺋ‪‬ﻜﻪﺗﯿﺎ ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯽ‬ ‫ھﻪول دهت ﺋﻪﭬ‪ ‬ﭼﻪﻧﺪێ ﺋﻪﻧﺠﺎم‬ ‫ﺑﺪهت دێ ﺋﻪڤ ھﻪﭬ‪‬ﻛﯽ ﯾﻪ ﯾﺎ‬ ‫راﮔﻪھﺎﻧﺪﻧ‪ ‬ﺑﻪردهوام ﺑﯿﺖ ﺑﯚ‬ ‫ﻛ‪‬ﺸﺎﻧﺎ ﺧﻮاﻧﺪهﭬﺎﻧﯽ ﺑﯚ ﻻﯾ‪ ‬ﺧﯚ‬ ‫و دﺑﯿﺘﻪ ﺋﻪﮔﻪرێ ﭘ‪‬ﺸﭭﻪﺟﻮوﻧﺎ‬ ‫رۆژﻧﺎﻣ‪ ‬ب ﺷ‪‬ﻮﯾﻪﻛﯽ ﮔﺸﺘﯽ‬ ‫ل ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪.‬‬ ‫ژ ﻻﯾــﻪﻛــﯽ دی ﭬــﻪ رهوﺷــﺎ‬ ‫رۆژﻧــﺎﻣــﻪﭬــﺎﻧــﻰ ب ﮔﺸﺘﯽ ل‬ ‫ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ‬ﻧﻪ ﮔﻪھﺸﺘﯿﻪ وی‬ ‫رادهی ﻛــﻮ ﺋ‪‬ﺶ و ﺋــﺎزار‪‬ــﻦ‬ ‫ﺧﻪﻟﻜ‪ ‬ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ‬ﯾﺎن ﮔﺎزﯾﺎ‬ ‫ﭬﯽ ﺧﻪﻟﻜﯽ ﺑﮕﻪھﯿﻨﯿﺘﻪ ھﻪﻣﯽ‬ ‫ﺟﯿﮫﺎﻧ‪ ‬و ﺋﻪم ﻧﻪﺷﯿﺎﯾﻨﻪ ب ﺑﺎﺷﯽ‬ ‫ﻧﻔﺸ‪ ‬ﻧﻮﻛﻪ ل ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ‬ب‬ ‫ﺑﺎﺷﯽ ب ﺋ‪‬ﺶ و ﺋﺎزار‪‬ﻦ ﻣﻪ‬ ‫ﻛﻮردان ﺋﺎﮔﻪھﺪار ﻛﻪین‪ .‬ﻟﻪورا‬ ‫ب ﻧﺎﭬ‪ ‬ﺳﻪرﻛﻪﻓﺘﻨ‪ ‬ﺋﻪم ﻧﻪﺷ‪‬ﻦ‬ ‫راﮔﻪھﺎﻧﺪﻧ‪ ‬ب ﻧــﺎڤ ﺑﻜﻪﯾﻦ‪،‬‬

‫ﻛــﻮ ﭘﺘﺮ ﺑـــﺎوهرى ب ﻣﯿﺪﯾﺎ ﯾﺎ‬ ‫ﺳﻪرﺑﺨﻮ ھﻪﯾﻪ‪ .‬ﭼﻮﻧﻜﻪ ﺋﻪﮔﻪر‬ ‫ھﻪر ﺑﻮﭼﻮﻧﻪﻛ‪ ‬ﺋﻪم دﯾﺎرﻛﻪﯾﻦ‬ ‫وهك راﮔﻪھﺎﻧﺪﻧ‪‬ﻦ ﭘﺎرﺗﺎﯾﻪﺗﻰ‬ ‫ھﺎوﻛﺎر رهﻣﻪزان ﻋﯿﺴﺎ‬ ‫دﺑﯿﺖ ﺧﻪﻟﻚ ھــﺰر ﻛــﻪت ﺋﻪم‬ ‫ﭘﺘﺮ ژ ﺳﺎﻟﻪﻛ‪ ‬ﯾﻪ ﺳﻪرۆك‬ ‫ﺑـــﻮ ﺑـــﻪرژهوهﻧـــﺪﯾـــ‪‬ـــﻦ ﺧـــﻮه وهزﯾـــﺮ‪‬ـــﻦ ﺣــﻜــﻮﻣــﻪﺗــﺎ ﻋﯿﺮاﻗﺎ‬ ‫دﺑ‪‬ﮋﯾﻦ ﻟﻪورا‪ .‬ﭘﺘﺮ ﺧﻮاﻧﺪهﭬﺎن ﻓــﯿــﺪرال دروﺷــﻤــ‪‬ــﻦ دهوﻟــﻪﺗــﺎ‬ ‫ﺑــﻪرهڤ روژﻧﺎﻣﻪ و ﮔﻮﭬﺎر‪‬ﻦ ﯾـــﺎﺳـــﺎﯾـــ‪ ‬ﺑــﻠــﻨــﺪ دﻛــــــﻪت‪ .‬ﻟ‪‬‬ ‫ﺋــــﺎزاد دﭼـــﻦ‪ ،‬ژﻻﯾــﻪﻛــ‪ ‬دﯾــﭭــﻪ ھﻪرﻛﻪﺳ‪ ‬ﺳــﻪرهداﻧــﻪﻛــ‪ ‬ﺑﯚ‬ ‫دﺑﯿﺖ روژﻧﺎﻣﻪﭬﺎﻧﯿﺎ ﭘﺎرﺗﺎﯾﻪﺗﻰ ﭘﺎﯾﺘﻪﺧﺘ‪ ‬ﺋﯿﺮاﻗ‪) ‬ﺑﻪﻏﺪا( ﺑﺒﻪت‬ ‫د ﭼــﺎرﭼــﻮﭬــﻪﻛــﯽ دا ﺑــﯿــﺖ ﻛﻮ دێ ﺑﯿﻨﯿﺖ ﻛــﻮ ﺋــﻪف ﭼــﻪﻧــﺪه‬ ‫ﻧﻪﺷ‪‬ﺖ ﻛ‪‬ﻢ و ﻛﺎﺳﯿ‪‬ﻦ ﭘﺎرﺗ‪ ‬ب ﺗﻨ‪ ‬دروﺷﻤ‪‬ﻦ ﺗﻪﯾﺴﯚﻛﻦ‬ ‫دهﺳﺖ ﻧﯿﺸﺎن ﻧﻪﻛﻪت ﭼﻮﻧﻜﻮ ﻧﻪزﯾﺪهﺗﺮن و ﺋﻪو ﯾﺎﺳﺎﯾﺎ ﺋﻪو‬ ‫ﺋﻪو راﮔﻪھﺎﻧﺪن ﮔﺮ‪‬ﺪاى ﭘﻪﯾﺮهو ﺑﻪﺣﺲ ژێ دﻛــﻪت دﯾﻮارهﻛ‪‬‬ ‫ﭘﺮوﮔﺮاﻣ‪‬ﻦ وێ ﭘﺎرﺗ‪‬ﯿﻪ ﯾﺎ ﺋﻪو ﺳــﻪر ﺑــﻪﻓــﺮێ ﯾــﻪ وﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﺑــﻪﻟــﮕــﻪ ل ﺳـــﻪر ﭬــ‪ ‬ﭼــﻪﻧــﺪێ‬ ‫ﭘﻪﻗﯿﻨ‪‬ﻦ ﭼــﻮار ﺷﻪﻣﺒﯿﺎ رهش‬ ‫ﺑﻪری دو ھﻪﯾﭭﺎ و ﭘﻪﻗﯿﻨ‪‬ﻦ ﺋ‪‬ﻚ‬ ‫ﺷﻪﻣﺒﯿﺎ رهش ﺑﻪری دو رۆژا‪.‬‬ ‫و دﭬ‪ ‬رۆژ‪‬ﺪا ﻛﻮ ﺋﻪز ب ﺧﻮ ل‬ ‫ﺑﻪﻏﺪا ﺑﻮوم ب ﺗﻨ‪ ‬ﭼﻪﻧﺪ ﻣﯿﺘﺮان‬ ‫دﻧﺎڤ ﺑﻪرا ھــﻪردوو ﭘﻪﻗﯿﻨﺎ دا‬ ‫ﺑﻮﯾﻦ و ﺧﻮدێ ﺋﻪم ﭘﺎراﺳﺘﯿﻦ‪،‬‬ ‫و ﯾــــﺎدﯾــــﺎره ﻛـــﻮ ﺋــﺎرﻣــﺎﻧــﺠــﺎ‬ ‫ﭬــﺎن ھــــﻪردوو ﭘﻪﻗﯿﻨﺎ ﺋﻮﺗ‪‬ﻼ‬ ‫)ﻣﻪﻧﺼﻮر ﻣﯿﻠﯿﺎ( ﺑﻮ ﺋﻪوا دﻛﻪﭬﯿﺘﻪ‬ ‫ﺑــﻪراﻣــﺒــﻪر ﺟﭭﺎﺗﺎ ﭘﺎرﯾﺰﮔﻪھﺎ‬ ‫ﺑﻪﻏﺪا ﺋــﻪوا ﻛﻮ ﺋــﻪم ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ‬ ‫راﮔﻪھﺎﻧﺪﻧ‪ ‬ﺑﻮ دﻛــﻪت‪ .‬ﺑﻪﻟ‪ ‬رۆژﻧﺎﻣﻪﭬﺎﻧ‪‬ﻦ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ‬و‬ ‫روژﻧــﺎﻣــﺎ ﺋـــﺎزاد ﯾــﺎ دﯾـــﺎره ﻛﻮ ﺋﯿﺮاﻗ‪ ‬د ﭘﺸﻜﺪاری ﺧﻮﻟﻪﻛﺎ‬ ‫ﮔــﺮ‪‬ــﺪاى ھﯿﭻ ﻻﯾﻪﻧﻪﻛﯽ ﻧﯿﻨﻪ‪ ،‬رۆژﻧﺎﻣﻪﭬﺎﻧﯿﺎ ﺋﺎﺑﻮورﯾﺪا ﺑﻮﯾﻦ‬ ‫ﻟﻪورا ﭘﺘﺮ ﮔﻮھﺪارى و ﭼﺎڤ ﻛﺮﻧﺎ ﻛﻮ ھﻪﻣﯽ ﺷﯿﺸﻪ و ﺑﺎﻧ‪‬ﻦ وێ‬ ‫ب ﺳﻪر ﻣﻪدا ھﺎﺗﻦ و ل ھﯚﻻ ب‬

‫ﺑــﻪﻟــ‪ ‬ﺋــﻪم د ﭘ‪‬ﺸﭭﻪﭼﻮﻧﻪﻛﺎ‬ ‫ﺑــﻪردهوام داﯾﻨﻪ ژ ھﻪﻣ‪ ‬ﺋﺎﻟﯿﺎ‬ ‫ﭬﻪ و رۆژﻧﺎﻣﺎ ﻛﻮردی ﺑ‪ ‬ﺑﺎر‬ ‫ﻧﯿﻨﻪ ژ ﭬ‪ ‬ﭘ‪‬ﺸﻜﻪﻓﺘﻨ‪.‬‬ ‫ﻛﺎرﯾﮕﻪرﯾﺎ راﮔﻪھﺎﻧﺪﻧﺎ ﺳﻪﺑﻪرﺧﻮ‬ ‫دﺑﯿﺖ زور ﻛﻪس ﺑﺎوهرﯾ‪ ‬ب‬ ‫روژﻧﺎﻣﻪ و ﮔﻮﭬﺎر‪‬ﻦ ﺳﻪرﺑﺨﻮ‬

‫ﺧﻪﻟﻜ‪ ‬ﺑﻮ ﻻﯾ‪ ‬ﺧﻮ دﻛ‪‬ﺸﯿﺖ‪.‬‬ ‫دوێ ھﺰرێ داﯾﻪ ﻛﻮ رهﺧﻨﻪ و‬ ‫راﺳﺘﻰ ﭘﺘﺮ د روژﻧﺎﻣﺎ ﺋﺎزاد دا‬ ‫ھﻪﯾﻪ ژ ﻻﯾﻪﻛ‪ ‬دى ﭬﻪ ﮔﻪﻧﺠ‪‬‬ ‫ﻣﻪ ﺣﻪز ژ ﺳﻪرﺑﺨﻮﯾ‪ ‬دﻛﻪت‬ ‫ﺑﻪﻟ‪ ‬ﺳﻪرﺑﺨﯚﯾﯿﻪﻛﺎ دوور ژ‬ ‫وى ﻛﻪﺳ‪ ‬ﺑﻪری ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻻ‬

‫رهوﺷﺎ رۆژﻧﺎﻣﻪﭬﺎﻧﻰ ب ﮔﺸﺘﯽ ل ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ‬ﻧﻪ ﮔﻪھﺸﺘﯿﻪ وی رادهی ﻛﻮ‬ ‫ﺋ‪‬ﺶ و ﺋﺎزار‪‬ﻦ ﺧﻪﻟﻜ‪ ‬ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ‬ﯾﺎن ﮔﺎزﯾﺎ ﭬﯽ ﺧﻪﻟﻜﯽ ﺑﮕﻪھﯿﻨﯿﺘﻪ‬ ‫ھﻪﻣﯽ ﺟﯿﮫﺎﻧ‪‬‬ ‫و ﮔﻪﻟﻪﻛﯿﺎ ب زهﺣــﻤــﻪت ﺑﯚ‬ ‫ھــﻪﻣــﯽ رۆژﻧـــﺎﻣـــﻪ و ﮔــﻮﭬــﺎرو‬ ‫دهزﮔﻪھ‪‬ﻦ راﮔﻪھﺎﻧﺪﻧ‪ ‬ﺑﻜﻪﭬﻨﻪ‬ ‫ژ‪‬ﺮ ﺑﯿﺮو ﺑﻮﭼﻮوﻧ‪‬ﻦ ﭘﺎرﺗﻪﻛ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﭬﻪ ﭼﻪﻧﺪهژی ﺑﯚ ﺋﻪﮔﻪرهك‬ ‫رۆژﻧــﺎﻣــﺎ ﺋـــﺎزاد زال ﺑﺒﯿﺖ ل‬ ‫ﺳــﻪر رۆژﻧــﺎﻣــﺎ ﭘﺎرﺗﺎﯾﻪﺗﯽ‪ .‬و‬

‫راﮔﻪھﺎﻧﺪ و ھﻪﭬﺮﻛﯿﺎ ﭘﺎرﺗﺎﯾﻪﺗﯽ‬ ‫دهﻣــــــ‪ ‬ﭘـــﺎرﺗـــﻪﻛـــ‪ ‬ﯾـــﺎن‬ ‫ﻛﻮﻣﻪﻛﺎ ﭘﺎرﺗﺎ ﺑﻮوﻧﻪ ﺧــﻮدان‬ ‫دهﺳﺘﮫﻪﻻﺗﺪاری ﺋﻪو ژ دهﻣ‪‬‬ ‫)ھﻪﯾﻪژاﻧ‪ (‬ﺧﯚ دهرﺑﺎز دﻛﻪت‬ ‫ﺑﻪﻟﻜﻮ ﺑﻪﯾﺎﻣﻪﻛﺎ دی ﺑﻜﺎر دﺋﯿﻨﯿﺖ‬ ‫ﺋﻪو ژی ﭘﻪﯾﺎﻣﺎ ﺳﻪﻗﺎﻣﮕﯿﺮﺑﻮوﻧ‪‬‬

‫ھﯚﻻ ﺧﻮﻻ رۆژﻧﺎﻣﻪﭬﺎﻧﻰ ل ﺑﻪﻏﺪا‬

‫و ﺷـــﺎد( دﺑــ‪‬ــﮋﯾــﺖ ب ﺑﻮﭼﻮﻧﺎ‬ ‫ﻣﻦ راﮔﻪھﺎﻧﺪﻧﺎ ﻛــﻮردى ھﻪﯾﻪ‬ ‫ﻧﻪك راﮔﻪھﺎﻧﺪﻧﺎ ﺳﻪرﺑﺨﻮ ﻛﻮ‬ ‫ھــﻪوﻻ ﺳﻪرﺑﺨﻮﯾ‪ ‬دا و ﺑﯿﺮ ھﻨﺪهك روژﻧــﺎﻣــﻪ و ﮔﻮﭬﺎر‪‬ﻦ‬ ‫ل ﺋــ‪‬ــﺶ و ﺋـــﺎزار‪‬ـــﻦ ﻣﻠﻠﻪﺗ‪‬‬ ‫ﺧﻮ دﻛﺮ‪ ،‬ﻟــﻪورا ﮔﻪﻧﺠ‪ ‬ﻣﻪ ل‬ ‫ﭬﻰ ﺳﻪردهﻣﻰ زور ﺗﺮ ﻗﻪﺳﺘﺎ‬ ‫روژﻧﺎﻣﺎ ﺳﻪرﺑﺨﻮ دﻛﻪت‪.‬‬ ‫)ﮔﺮاﭬﻰ( دﯾﺎرﻛﺮ ﻛﻮ ﺑﺎﺑﻪﺗ‪‬ﻦ‬ ‫ب ﭘﺎرﺗﺎﯾﻪﺗﯿﭭﻪ د ﮔﺮ‪‬ﺪای ﺑﻦ‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪهﭬﺎﻧ‪ ‬وێ ﻛ‪‬ﻢ ﺗــﺮه ژ‬

‫ﮔﻪﻧﺠ‪ ‬ﻣﻪ ل ﭬﻰ ﺳﻪردهﻣﻰ زوور ﺗﺮ ﻗﻪﺳﺘﺎ رۆژﻧﺎﻣﺎ ﺳﻪرﺑﺨﻮ دﻛﻪت‬ ‫ﺋﻪڤ ﺷ‪‬ﻮازه ل ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪‬‬ ‫ﺗﺎ رادهﻛﯽ ب ﺟﻪ ھﺎت‪ .‬ﭼﻮﻧﻜﻮ‬ ‫ﮔﮫﻮڕﯾﻦ ب ﺷ‪‬ﻮهﯾﻪﻛ‪ ‬ﮔﺸﺘﯽ‬ ‫ل ﺟــﯿــﮫــﺎﻧــ‪ ‬دﭬـــﯽ ﺑــــﻮاری دا‬ ‫دروﺳﺖ ﺑﻮن و ﺋﻪو ﺳﻪردهم‬ ‫دهرﺑﺎزﺑﻮ دهﻣ‪ ‬ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﺎ وهك‬ ‫ﺋﻪﻟﺒﺎﻧﯿﺎ ﯾﺎن وهﻛــﯽ ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﺎ‬ ‫ﺋﯿﺮاﻗ‪ ‬ﺑﻜﺎرﯾﺖ ھﺰرو ﺑﯿﺮﯾﻦ‬

‫ﯾــﻪ و ﺧــﯚﭼــﺎﻛــﻜــﺮﻧــﻪﻛــﺎ ھ‪‬ﺪی‬ ‫ھ‪‬ﺪی دﻣﻪﺷﯿﻨﻪ‪ ،‬ﺋﻪڤ ﺷ‪‬ﻮێ‬ ‫ﺳــﻪﻗــﺎﻣــﮕــ‪‬ــﺮﯾــ‪ ‬ﺑـــ‪ ‬ﮔــﻮﻣــﺎن‬ ‫دێ ﻛــﺎرﺗــ‪‬ــﻜــﺮﻧــ‪ ‬ل ﺳــﻪر‬ ‫ﺳﻪﻗﺎﻣﮕ‪‬ﺮﺑﻮوﻧﺎ راﮔﻪھﺎﻧﺪﻧ‪‬‬ ‫ﻛﻪت و ﺋﻪڤ ﺳﻪﻗﺎﻣﮕﯿﺮﺑﻮوﻧﻪ‬ ‫ﻧﺎﺑﯿﺘﻪ ﺋـــﻪﮔـــﻪرهك ﺧــﻪﻟــﻚ ژ‬ ‫رۆژﻧــﺎﻣــﺎ )ﭘ‪‬ﮕﯿﺮ( ﺑﺮهﭬﯿﺖ و‬

‫ﺑﻜﻪن ﭘ‪‬ﺨﻪﻣﻪت وێ ﭼﻪﻧﺪێ‬ ‫ﻛﻮ دهﻧﮕ‪ ‬ﺟﻪﻣﺎوهرى ﻧﻪ‪ ،‬ھﺰر‬ ‫ﺑﻜﻪن ﻛﻮ راﮔﻪھﺎﻧﺪﻧﺎ ﭘﺎرﺗﺎﯾﻪﺗﻰ‬ ‫ﻧﻪﺷ‪‬ﺖ ﺑﺒﯿﺘﻪ دهﻧﮕ‪ ‬ﺧﻪﻟﻜﯽ‪ .‬و‬ ‫دﺑﯿﺖ ھﻨﺪهك ﻛﻪس ﺑﻪروﭬﺎژى‬ ‫ﭬــ‪ ‬ھــﺰرێ ﺑــﻦ و راﮔﻪھﺎﻧﺪﻧﺎ‬ ‫ﭘﺎرﺗﺎﯾﻪﺗﯿ‪ ‬ب ر‪‬ﻜﺎ ﺋ‪‬ﻜﺎ ﻧﻪ ب‬ ‫زاﻧﻦ ﺑﻮ ﭼﺎرهﺳﻪرﻛﺮﻧﺎ ﮔﯿﺮو‬

‫ﺋﻪز رهوﺷﺎ رۆژﻧﺎﻣﺎ ﭘﺎرﺗﺎﯾﻪﺗﻰ ب ﺷ‪‬ﻮهﻛ‪ ‬ﮔﺸﺘﻰ ب ﺑﺎﺷﻰ دﺑﯿﻨﻢ و‬ ‫ﺑﻪرهب ﺋﺎزادﯾﻪﻛﺎ زوورﺗﺮ دﭼﯿﺖ‬ ‫ﺧﯚ ب ﺳﻪﭘﯿﻨﯿﺖ و ﻧﻪ ھ‪‬ﻠﯿﺖ‬ ‫ﺧﻮﯾﻨﺪهوار چ ﺑﯿﺮو ﺑﻮﭼﻮوﻧ‪‬ﻦ‬ ‫دی وهرﮔﺮﯾﺖ‪ .‬ل ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪‬‬ ‫ژی راﮔــﻪھــﺎﻧــﺪﻧــﺎ ﭘــﺎرﺗــﺎﯾــﻪﺗــﯽ‬ ‫ﺷﯿﺎ ﺧﯚ ب ﮔﻮﻧﺠﯿﻨﯿﺖ دﮔﻪل‬

‫ﺋﻪڤ ﺳﻪﻗﺎﻣﮕﯿﺮه ﻧﻪ ﻛ‪‬ﻤﺒﻮوﻧﺎ‬ ‫ھﻪﭬﺮﻛﯽ ﯾﻪ د ﻧﺎڤ ﺑﻪرا رۆژﻧﺎﻣﺎ‬ ‫ﭘﺎرﺗﻪﯾﺎﺗﯽ دا ﺑﻪﻟﻜﻮ ﺑﻪرهﭬﺎژی‬ ‫ھﻪﻣﯽ راﮔﻪھﺎﻧﺪن ھﻪول ددهن‬ ‫ﺧـــﻮاﻧـــﺪهﭬـــﺎﻧـــﯽ ﺑـــﯚ ﻻﯾــــ‪ ‬ﺧﯚ‬

‫ﮔﺮﻓﺘ‪‬ﻦ ﺧﻪﻟﻜﻰ‪.‬‬ ‫ل دور ﭬ‪ ‬ﭼﻪﻧﺪێ ﺑﻪرﭘﺮﺳ‪‬‬ ‫رادﯾـــﻮﯾـــﺎ ﯾــﻪﮔــﻜــﺮﺗــﻮو )ﮔــﺮاﭬــﻰ‬ ‫ﺋﻪﺣﻤﻪد( دﺑ‪‬ﮋﯾﺖ‪ :‬ﺧﻪﻟﻜﻰ ﺋﻪﭬﺮو‬ ‫ل ﻛــﻮردﺳــﺘــﺎﻧــ‪ ‬دﯾـــﺎردﻛـــﻪت‬

‫وان ﺑﺎﺑﻪﺗ‪‬ﻦ ﮔﺸﺘﻰ ﺋﻪو‪‬ﻦ‬ ‫دراﮔﻪھﺎﻧﺪﻧ‪‬ﺪا ﺑﻪﻻڤ دﺑﻦ‪.‬‬ ‫ﺑـــﻪرﭘـــﺮﺳـــﺎ راﮔـــﻪھـــﺎﻧـــﺪﻧـــﺎ‬ ‫ﻣﻪﻟﺒﻪﻧﺪێ ﭼــﻮار ﯾــ‪ ‬ﺋ‪‬ﻜﻪﺗﻰ‬ ‫ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﻰ ﻛــﻮردﺳــﺘــﺎن )ﺷﯿﻦ‬

‫رهخ ﻣﻪﭬﻪ و ل ھﻪﻣﺎن دهﻣﺪا‬ ‫ﻛﻮﻧ‪‬ﺰﯾﻜﻰ ‪ ١٠،٣٠‬ﺳﭙﯿﺪهھﯿﺎ‬ ‫‪ ٢٠٠٩/١٠/٢٥‬ﻛﻮﻣﺒﻮوﻧﻪﻛﺎ‬ ‫ھــﻪﻣــﻰ ﺑــﺎﻟــﯿــﯚزﯾــﻦ ﺋــﯿــﺮاﻗــﻰ ژ‬ ‫ﻛــــﻮرد و ﻋـــﻪرهﺑـــﺎن دﮔــﻪل‬ ‫ﭘﻪﯾﭭﺪارێ ﺋﯿﺮاﻗﻰ )ﻋﻪﻟﻰ دهﺑﺎغ(‬ ‫دا ﺑﻮ ز‪‬ﺪهﺑﺎری ﻛﻮ ل دووڤ‬ ‫ھﻨﺪهك ژ‪‬ﺪهران دﭬﯿﺎﺑﺎ )ﻧﻮری‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻜﻰ( ژی ل وێ ﻛﻮﻣﺒﻮوﻧ‪‬‬ ‫ﺋﺎﻣﺎدهﺑﺒﺎ‪ .‬ﺳــﻪﺑــﺎرهت رۆﻟ‪‬‬ ‫دهزﮔﻪھ‪‬ﻦ ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺋﻪﻣﻨﻰ‬ ‫ل وی ﺑــــﺎژ‪‬ــــﺮی ب ﺗــﻨــ‪‬‬ ‫ﺋﯿﺰﻋﺎﺟﺎ ﺧﻪﻟﻜﯽ ﯾﻪ ﻧﻪز‪‬ﺪهﺗﺮ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻧﻜﻮ ژﻻﯾﯽ دوىﻓﭽﻮوﻧ‪ ‬و‬ ‫ﭘﺸﻜﻨ‪‬ﻦ ﭬﻪ زور ﯾﺎ ﻻوازه‪،‬‬ ‫ب ﺗﻨ‪ ‬ھﻪﻣﯽ ﺟﺎده و ﻛﯚﻻن‬ ‫ﺗﻪﻧﻚ ﻛﺮﯾﻨﻪ ﯾﺎن ھﻪر ﮔﺮﺗﯿﻨﻪ‬ ‫ﺑــﻪراﻣــﺒــﻪر وهﻻﺗــﯿــﺎن ﻛــﻮ ب‬ ‫راﺳﺘﻰ ﺑﻮوﯾﻪ ﺟﮫ‪ ‬ﺑ‪‬ﺰارﯾﯿﺎ‬ ‫ﺧﻪﻟﻜ‪ ‬وز‪‬ــﺪهﺑــﺎری ﺋﺎﺳﺘ‪‬‬ ‫ﮔــﻪﻟــﻪك ﻻواز ﯾــ‪ ‬ﺧﺰﻣﻪت‬ ‫ﮔﻮزاری‪.‬‬ ‫و ل دووف ﺑﯚﭼﻮوﻧ‪‬ﻦ‬ ‫ﭘﺮاﻧﯿﺎ ﺧﻪﻟﻜ‪ ‬ﺑــﻪﻏــﺪا‪ ،‬ﺋﻪﭬﺎ‬ ‫دھ‪‬ﺘﻪﻛﺮن ﺗﻮﻟﭭﻪﻛﺮﻧﻪﻛﻪ و‬ ‫ﻻوازﻛﺮﻧﺎ ﻛﻪﺳ‪ ‬ﺑﻪراﻣﺒﻪره‬ ‫دﻧﺎﭬﺒﻪرا ﺑﻪرﭘﺮس و ﺣﺰﺑ‪‬ﻦ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﻰ وهك ﺑﻪرھﻪﭬﯿﻪك ﺑﯚ‬ ‫ھﻪﻟﺒﮋارﺗﻨ‪‬ﻦ داھﺎﺗﻰ‪.‬‬ ‫و ھﻪژى ﮔﻮﺗﻨ‪ ‬ﯾﻪ ﻛﻮ ل‬ ‫دووف دوﻣﺎھﯿﻚ ﺋﺎﻣﺎر ھﮋﻣﺎرا‬ ‫ﻗﻮرﺑﺎﻧﯿ‪‬ﻦ ﭬ‪ ‬ﭘﻪﻗﯿﻨ‪ ‬ﮔﻪھﺸﺘﯿﻪ‬ ‫ﭘﺘﺮ ژ ‪ ١٥٠‬ﻛﻮﺷﺘﯿﺎن و ‪٦٠٠‬‬ ‫ﺑــﺮﯾــﻨــﺪاران ژ ﺧﻪﻟﻜ‪ ‬ﺳﭭ‪‬ﻞ‬ ‫و ﻓــﻪرﻣــﺎﻧــﺒــﻪران ز‪‬ــﺪهﺑــﺎرى‬ ‫ﮔﻮﺗﻨ‪‬ﻦ ﺧﻪﻟﻜ‪ ‬وێ ﮔﻪرهﻛ‪‬‬ ‫ﻛــﻮ ﺑﺎﺧﭽﻪﻛ‪ ‬ﺳــﺎﭬــﺎﯾــﺎن ﯾ‪‬‬ ‫ﻓﻪرﻣﺎﻧﺒﻪر‪‬ﻦ وهزارهﺗﺎ داد ب‬ ‫ﺋ‪‬ﻜﺠﺎرى ژ ﻧﺎﻓﭽﻮوﯾﻪ و ھﻪﻣﻰ‬ ‫زارۆﻛ‪‬ﻦ د وى ﺑﺎﺧﭽﻪى دا‬ ‫ﺑﻮوﯾﻨﻪ ﭼﻮوﭼﻜ‪‬ﻦ ﺑﻪﺣﻪﺷﺘ‪.‬‬

‫ﺧﻮه دﯾﺎردﻛﻪن ﺳﻪرﺑﺨﻮ و ل‬ ‫دووف ﭼﻮﻧ‪ ‬ل ﺳﻪر ھﻨﺪهك‬ ‫ﭘﺮوژان دﻛﻪن ﻛﻮ ژ ﺑﻪر ھﻨﺪهك‬ ‫ﺋﻪﮔﻪرا دروﺳﺖ ﻧﻪﺑﻮﯾﻨﻪ ﻧﺎﺑﯿﺘﻪ‬ ‫ﺋﻪﮔﻪر ﻛﻮ ﺑﻪرێ ﺧﻮ‪‬ﻨ‪‬ﻨﺪهوارێ‬

‫روژﻧﺎﻣﺎ ﭘﺎرﺗﺎﯾﻪﺗﻰ ﺑﻮ ﻻﯾ‪ ‬ﺧﻮ‬ ‫ب ﻛ‪‬ﺸﯿﻦ‪ .‬ﭼﻮﻧﻜﻮ روژﻧﺎﻣ‪‬ﻦ‬ ‫ﭘﺎرﺗﺎﯾﻪﺗﻰ ب ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﻰ ﭘﺎرﺗﻰ‬ ‫دﯾــﻤــﻮﻛــﺮاﺗــﻰ ﻛـــﻮردﺳـــﺘـــﺎن و‬ ‫ﯾﻪ‪‬ﻜ‪‬ﺘﻰ ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن‬ ‫دهﺳــﻪﻻت ددهﺳﺘ‪ ‬وان داﯾﻪ‬ ‫ﺑــــﻪردهوام راﮔﻪھﺎﻧﺪﻧ‪‬ﻦ ﭬﺎن‬ ‫ﭘــﺎرﺗــﺎ ﻛ‪‬ﻤﺎﺳﯿ‪‬ﻦ ﺟﭭﺎﻛ‪ ‬ﻣﻪ‬ ‫ﻧﯿﺸﺎن د دهن و دﺑﻨﻪ ﺋﻪﮔﻪر‬ ‫ﺑــﻮ ﭼــﺎرهﺳــﻪرﯾــ‪ ،‬ﺑــﻪﻟــ‪ ‬ﺋﻪم‬ ‫دﺧﺎزﯾﻦ راﮔﻪھﺎﻧﺪن ﭘﺘﺮ ﺧﻮه‬ ‫ل ﺋــﺎرﯾــﺸــﻪﯾــ‪‬ــﻦ ھــﺎوﻻﺗــﯿــﯿــﺎن‬ ‫ﺑﻜﻪﺗﻪ ﺧـــﻮدان و ﻟـــﻪورا ﺋﻪز‬ ‫رهوﺷﺎ روژﻧﺎﻣﺎ ﭘﺎرﺗﺎﯾﻪﺗﻰ ب‬ ‫ﺷ‪‬ﻮهﻛ‪ ‬ﮔﺸﺘﻰ ب ﺑﺎﺷﻰ دﺑﯿﻨﻢ‬ ‫و ﺑـــﻪرهف ﺋــﺎزادﯾــﻪﻛــﺎ زورﺗــﺮ‬ ‫دﭼﯿﺖ و داﺧـــﺎزێ ژ ﺧﻪﻟﻜ‪‬‬ ‫ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ‬دﻛــﻪم ﻛﻮ ﻧﻪﺑﻨﻪ‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪهﭬﺎﻧ‪ ‬وێ روژﻧﺎﻣ‪ ‬ﺋﻪوا‬ ‫ب ﻧﺎﭬ‪ ‬ﺳﻪرﺑﺨﻮﯾﯿ‪ ‬و راﺳﺘﯿ‪‬‬ ‫ﺑﻪرهﻻﯾ‪ ‬ﭘﻪﯾﺪادﻛﻪن‪.‬‬


‫‪4‬‬

‫ﺑﯚﭼﻮون‬

‫‪www.rojnamawar.com‬‬

‫ﻛﻪرﻛﻮك و دهﮔﻤﻪﻧﯿﯿﺎ ﻣ‪‬ﮋوﯾﯽ‬ ‫ﺣﺴ‪‬ﻦ ﺟﻪﻋﻔﻪر ﭼ‪‬ﯽ‬

‫) ﺑﻪﺷ‪ ‬ﺋ‪‬ﻜ‪( ‬‬

‫ھــﻪﻟــﺒــﻪت دهرﺑــــﺎز ﺑـــﻮون ژ‬ ‫ﺧﺎك و ﻧﯿﺸﺘﯿﻤﺎﻧﯽ ﭘﺮ زهﺣﻤﻪﺗﻪ‪،‬‬ ‫چ ﻛﻪﺳﻪك ﻧﻜﺎرﯾﺖ ﺋﯿﻨﻜﺎرا ﭬ‪‬‬ ‫ﯾﻪﻛ‪ ‬ﺑﻜﻪت‪ ،‬ﭼــﻪوا زاروﯾــﻪك‬ ‫ﻧﻪﺷ‪‬ﺖ ﺋﯿﻨﻜﺎرا داﯾﻚ وﺑﺎﺑ‪‬ﻦ ﺧﻮ‬ ‫ﺑﻜﻪت و دﺧﻮازﯾﺖ ھــﻪردهم ل‬ ‫ﺑﺎوهﺷﺎ واﻧﺪا ژﯾﺎن ﺑﻜﻪت‪ ،‬داﻛﻮ‬ ‫ب دﻟﯚﭬﺎﻧﯿﺎ وان ﺷــﺎد ﺑﺒﯿﺖ ‪،‬‬ ‫ﯾﺎن ﻣﺮوڤ ﻧﻜﺎرﯾﺖ ﺑ‪ ‬ھﻪﺑﻮوﻧﺎ‬ ‫ﭘﺸﻜﻪﻛﺎ ﻟﻪﺷ‪ ‬ﺧﻮ ژﯾﺎن ﺑﻜﻪت‪،‬‬ ‫ﻛـــﻪرﻛـــﻮك ژی ﻧــﻜــﺎرﯾــﺖ ﺑــ‪‬‬ ‫ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﺑﮋﯾﺖ ‪ ،‬ﻟــﻪورا ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻮاﺳﺖ ﭼﻪﻧﺪ رۆﻧﯿﯿﺎ ژﺋﺎﻟﯿ‪‬‬ ‫دﯾﺮۆﻛﯽ و ﺟﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫ﭬﻪ ﺑﻪردهﻣﻪ ﺳﻪر ﺑــﺎژارێ دﻟ‪‬‬ ‫ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ‬و راﺳﺘﯿﯿﺎ ﻣ‪‬ﮋووﯾﯽ‬ ‫ﺋــﻪوا ل ﺳــﻪر ھﺎﺗﯿﻪ ﻧﭭﯿﺴﺎﻧﺪن‬ ‫ﺧﻮﯾﺎ ﺑﻜﻪم‪.‬‬ ‫ﺑﺎژ‪‬ﺮێ ﻛﻪرﻛﻮﻛ‪ ‬دﻛﻪﭬﯿﺘﻪ‬

‫ﭘﻪرﺳﺘﮕﻪھﺎ )ﺋﻪﻧﺎھﯿﺘﺎ ﻛﻮﻧﺪا( ﺑﻮو‬ ‫‪،‬ﻣــ‪‬ــﮋوو ﻧﭭﯿﺴ‪ ‬ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ)اﺑﻦ‬ ‫ﻛﻪﺳﯿﺮ( ل ﺋﻪﻟﻜﺎﻣﻞ دا دﺑ‪‬ﮋﯾﺖ‪:‬‬ ‫ﻧﺎﭬ‪ ‬ﺑﺎژ‪‬ﺮێ ﻛﻪرﻛﻮﻛ‪ ‬ﻛﻪرﺧﯿﻨﻪ‬ ‫ﺑﻮو و ﺋﻪڤ ﻧﺎﭬﻪ ژی ﻧﺎﭬﻪﻛ‪‬‬ ‫ﻛﻮردﯾﯿﻪ ‪ ,‬ﻣﺎﻣﻮﺳﺘﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ ژی‬ ‫دﺑ‪‬ﮋﯾﺖ‪ :‬ﻛــﻪرﻛــﻮك ﺑﺎژ‪‬ﺮهﻛ‪‬‬ ‫ﻛﻪﭬﻨﻪ و ل ﻧﭭﯿﺴﯿﻨﺎ ﺑﺰﻣﺎری دا‬ ‫ﺑــﻪری ﺑﺎژ‪‬ﺮێ ھﻪوﻟ‪‬ﺮێ ﻧﺎﭬ‪‬‬ ‫وی ھﺎﺗﯿﯿﻪ و ﻛﻪﭬﻨﺘﺮﯾﻦ زاﻧﺴﺖ‬ ‫ﺗﺎﯾﺒﻪت ب ﻛﻪرﻛﻮﻛ‪ ‬ﭬﻪ ﺋﻪوه ل‬ ‫ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪﯾﺎ ب ﻧــﺎڤ و دهﻧــﮓ ﯾﺎ‬ ‫ﺟﻮﮔﺮاﻓﯿﺎ ﺳﻪرﺟﻮﻧ‪ ‬ﺋﻪﻛﻪدی‬ ‫)‪ (٢٤٧٣-٢٥٣‬ﺑﻪری زاﯾﻨ‪ ‬ھﺎﺗﯿﯿﻪ‬ ‫و ﻧﺎﭬ‪ ‬وی وهﻻﺗﯽ ﺋﻪرهﭘﺦ ﺑﻮو‬ ‫و ب ﺑﺎژ‪‬ﺮێ ﻛﻪرﻛﻮﻛ‪ ‬دهﺳﺖ‬ ‫ﻧﯿﺸﺎن ﻛــﺮﯾــﻪ‪ ،‬دﯾــﺴــﺎن ﮔﻪﻟﻪك‬ ‫زاﻧــﺎ دﺑ‪‬ﮋن ﻧﺎﭬ‪ ‬ﻛﻪرﻛﻮﻛ‪ ‬ﺗﺎ‬ ‫ﺳــﻪردهﻣــ‪ ‬ﻣﯿﺪﯾﺎ ھــﻪﺑــﻮوﯾــﻪ ‪,‬‬ ‫ﺋﻪﻧﺴﯿﻜﻠﻮﭘﯿﺪﯾﺎی ﺋﯿﺴﻼﻣ‪ ‬وهھﺎ‬ ‫ل ﺳــﻪر ﻛﻪرﻛﻮﻛ‪ ‬د ﭘﻪﯾﭭﯿﺖ‪:‬‬ ‫ﻣﻪزﻧﺘﺮﯾﻦ ﻧﻪﺗﻪوا ل ﻛﻪرﻛﻮﻛ‪‬‬ ‫ژﯾﺎن دﻛﺮ ﻛﻮرد ﺑﻮوﯾﻨﻪ و ﻧﮫﺎ‬ ‫ژی ھﻪر ﻛﻮردن واﺗﻪ ﻛﻪرﻛﻮوك‬ ‫ﺑــﺎژ‪‬ــﺮهﻛــ‪ ‬ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﯿﻪ ‪ ,‬ل‬ ‫ﺳﻪر دهﻣ‪ ‬ﺋﯚﺳﻤﺎﻧﯿﺎن ﻛﻪرﻛﻮك‬

‫ﺋﻪز دﺑ‪‬ﮋم ﻛﻪرﻛﻮك ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﻪ‬ ‫ھﻪر ﭼﻪﻧﺪه ھﻮون ﻧﮫﺎ ﺷﯿﺎﯾﻨﻪ‬ ‫داﮔــﯿــﺮ ﺑــﻜــﻪن ﻟــ‪ ‬ﺋــﻪﮔــﻪر ﺋﻪم‬ ‫ﺑﺸ‪‬ﯿﻦ دێ ل ھﻪوه وهرﮔﺮﯾﻨﻪ‬ ‫ﭬﻪ ژﺑﻪرﻛﻮ ﺑﺎژ‪‬ﺮێ ﻣﻪﯾﻪ و ل‬ ‫ﭘــﺎﺷــﻪروژێ دا ژی دێ ھﻪر‬ ‫ژوه وهرﮔﺮﯾﻨﻪ ﭬﻪ ‪ ,‬ل دان و‬ ‫ﺳﺘﺎﻧﺪﻧﻪﻛ‪ ‬دﮔـــﻪل ﺑﻪﻋﺴﯿﺎن‬ ‫ل ﺳــﺎﻻ ‪ ١٩٦٣‬ﺑﺎرزاﻧﯿ‪ ‬ﻧﻪﻣﺮ‬ ‫ﺳﻨﻮرێ ﺟﻮﮔﺮاﻓﯿﯿﺎ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪‬‬ ‫وهھــــــﺎ دﯾـــــﺎر ﻛـــﺮ ﺑــــﻮو ‪ ،‬ل‬ ‫ﺑﺎﻛﻮرهوه ﺗﺮﻛﯿﺎ ل روژھﻪﻻﺗﯽ‬ ‫ﺋﯿﺮان و ل رۆژ ﺋﺎﭬﺎ ﺳﻮرﯾﺎ و‬ ‫ل ﺑﺎﺷﻮرێ ﭼﯿﺎﯾ‪ ‬ﺣﻪﻣﺮﯾﻦ و‬ ‫ﺗ‪‬ﺪا ھﻪﻣﯽ ﻓﺎﻛﺘﻮر و ﺑﺮﮔﻪﯾ‪‬ﻦ‬ ‫ﻣ‪‬ﮋووﯾ‪ ‬و ﺟﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﻪرﭼﺎڤ‬ ‫وهرﮔﺮﺗﺒﻮون ل ﺳﺎﻻ ێ ‪١٩٤٣‬‬ ‫ﺳﻪروﻛ‪ ‬ﻧﻪﺗﻪوهﯾﯽ ﺑﺎرزاﻧﯿ‪‬‬ ‫ﻧﻪﻣﺮ ﺷﻪر دﮔﻪل ھ‪‬ﺰ‪‬ﻦ ﻋﯿﺮاﻗ‪‬‬ ‫راوهﺳــﺘــﺎﻧــﺪ ل ﺳـــﻪر داﺧـــﺎزا‬ ‫ﺑﺎﻟﯿﻮزێ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﮔــﻮت ﺋﻪز‬ ‫دێ ﺷﻪری راوهﺳﺘﯿﻨﻢ ﺑﻪراﻣﺒﻪر‬ ‫ﭬﺎن ﻣﻪرﺟ‪‬ﻦ ل ژ‪‬ﺮ دﯾﺎر‪:‬‬ ‫‪ .١‬دهرﺋـــ‪‬ـــﺨـــﺴـــﺘـــﻦ ﯾـــﺎن‬ ‫ﭬﻪﮔﻮھﺎﺳﺘﻨﺎ وان ﻓﻪرﻣﺎﻧﺒﻪرا‬ ‫ﯾ‪‬ﻦ ﻛﻮ ﻧــﺎﭬــﺪارن ب وهرﮔﺮﺗﻨﺎ‬

‫ﻧــﺎﭬــﺒــﻪرا ﭼــﯿــﺎﯾــ‪ ‬زاﮔـــــﺮوس و‬ ‫ھﻪردوو رووﺑﺎر‪‬ﻦ زﯾ‪ ‬ﺑﭽﻮوك‬ ‫و دﺟﻠﻪ و زﻧﺠﯿﺮا ﭼﯿﺎﯾ‪ ‬ﺣﻪﻣﺮﯾﻦ‬ ‫و رووﺑﺎرێ ﺳﯿﺮوان دﯾﺎﻟﻪ ‪,‬‬ ‫ﭘﺮاﻧﯿﺎ ﺑﺮﮔﻪﯾ‪‬ﻦ ﻣ‪‬ﮋووﯾﯽ‬ ‫دﺳــﻪﻟــﻤــﯿــﻨــﻦ ﻛـــﻮ ﻛـــﻪرﻛـــﻮوك‬ ‫ﺑــﺎژ‪‬ــﺮهﻛــ‪ ‬ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﯿﻪ و‬ ‫ھﻪر ل ﭼﺎﺧ‪‬ﻦ ﻛﻪﭬﻦ دا ر‪‬ﮋهﯾﺎ‬ ‫ھــﻪرا ﻣﻪزﻧﺎ ﺋﺎﻛﻨﺠﯿ‪‬ﻦ ﺑﺎژ‪‬ﺮێ‬ ‫ﻛــﻪرﻛــﻮﻛــ‪ ‬ﻛـــﻮرد ﺑــﻮوﯾــﻨــﻪ و‬ ‫ﮔـــﻪﻟـــﻪك ﻣــ‪‬ــﮋووﻧــﭭــﯿــﺲ ﺧــﻮﯾــﺎ‬ ‫دﻛــﻪن ﻛﻮ ﺑﺎژ‪‬ﺮێ ﻛﻪرﻛﻮوﻛ‪‬‬ ‫ﻛﻮردا ﺋﺎﭬﺎﻛﺮﯾﻪ ‪ .‬ل ﺳﻪر دهﻣ‪‬‬ ‫ﺋﯿﻤﭙﺮاﺗﻮرﯾﯿﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن دﮔﯚﺗﻪ‬ ‫ﺑﺎژ‪‬ﺮێ ﻛﻪرﻛﻮﻛ‪ ‬ﮔﻪرﻣﻪﻛﺎن‬ ‫واﺗﻪ )وهﻻت و ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧ‪ ‬ﮔﻪل(‬ ‫ﻧﮫﺎ ژی ﺋــﻪڤ ﻧﺎﭬﻪ ھــﻪر ﻣﺎﯾﻪ‬ ‫ﺑﻪﻟ‪ ‬ﭘﯿﭽﻪﻛﺎ ﮔﻮھﯚرﯾﻨ‪ ‬ﺗ‪‬ﺪا‬ ‫ھﺎﺗﯿﻪ ﻛﺮن و دﺑ‪‬ﮋﻧ‪ ‬ﮔﻪرﻣﯿﺎن‪،‬‬ ‫دﻛــﺘــﻮر ﺟﻤﺎل رﺷﯿﺪ دﺑ‪‬ﮋﯾﺖ‪:‬‬ ‫ﻛــﻪرﻛــﻮك ﻧﺎﭬﻪﻛ‪ ‬ﻛﻮردﯾﯿﻪ و‬ ‫ﺑﺎژ‪‬ﺮهﻛ‪ ‬ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﯿﻪ ژی‪،‬‬ ‫ژ ﺑﻪر ﻛﻮ ر‪‬ﮋهﯾﺎ ھــﻪرا ﻣﻪزن‬ ‫ژ ﺋﺎﻛﻨﺠﯿ‪‬ﻦ وێ ﻛــــﻮردن و‬ ‫دﻧــﺎﭬــﺎ ﺟﻮﮔﺮاﻓﯿﺎ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪‬‬ ‫داﯾﻪ ‪ ,‬ل ﻣ‪‬ﮋووﯾﺎ ھﻪﺑﻮوﻧﺎ ﭬﯽ‬ ‫ﺑﺎژ‪‬ﺮﯾﺪا ﮔﻪﻟﻪك ﺟــﺎران ﻧﺎﭬ‪‬‬ ‫وێ ھﺎﺗﯿﯿﻪ ﮔــﻮھــﺎرﺗــﻦ ژﺑــﻪر‬ ‫ﻛﻮ ژھﻪﻣﯽ ﻻﯾﺎﻧﭭﻪ ﮔﺮﻧﮕﯿﯿﻪﻛﺎ‬ ‫ﺗﺎﯾﺒﻪت ھﻪﺑﻮو و ھﻪرﮔﺎﭬﻪﻛ‪‬‬ ‫ﺳﻪﻟﺘﻪﻧﻪﺗﻪﻛ‪ ‬ﺣﻮﻛﻢ ﻟ‪ ‬دﻛﺮ‪ ،‬ل‬ ‫ﺳﻪر دهﻣ‪ ‬ﺋﯿﺴﻼﻣ‪ ‬ﻧﺎﭬ‪ ‬وێ‬ ‫ھﺎﺗﯿﻪ ﮔﻮھﺎرﺗﻦ و ﺑﻮوﯾﻪ ﺑﺎژ‪‬ﺮێ‬ ‫)ﻛﻪرﺧﯿﻨ‪(‬و ل ﺳﻪر دهﻣﻪﻛ‪‬‬ ‫دﯾﺘﺮ ژی ﻧﺎﭬ‪ ‬ﺑﺎژ‪‬ﺮێ ﻛﻪرﻛﻮﻛ‪‬‬ ‫ﮔﻮر ﮔﻮر ﺑﻮو‪ ،‬ﭘﺎﺷﺎن ﭘﺎﺷﺎﯾ‪‬‬ ‫وێ دهﭬﻪرێ ﻧﺎﭬ‪ ‬وێ ﻛﺮه ﺑﺎﺑﻪ‬ ‫ﮔﻮر ﮔﻮر‪ ،‬ﺋﻪﭬﻪ ل ﺳﻪر دهﻣ‪‬‬

‫ﭘﺎﯾﺘﻪﺧﺘ‪ ‬وﯾﻼﯾﻪﺗﺎ ﺷــﺎرهزۆر‬ ‫ﺑﻮو و ل ﮔﻮر ﻓﻪرھﻨﮕﺎ ﻻوی ¾‬ ‫ﭘﺮاﻧﯿﺎ ﺋﺎﻛﻨﺠﯿ‪‬ﻦ ﭬﯽ ﺑﺎژ‪‬ﺮی ﻛﻮرد‬ ‫ﺑﻮوﯾﻨﻪ ‪ ,‬ﺋﻪﻧﺴﯿﻜﻠﻮﭘﯿﺪﯾﺎ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯽ‬ ‫ﭼــﺎﭘــﺎ ﺳــﺎﻻ ‪ ٢٠٠١‬ﺳــﻪﺑــﺎرهت‬ ‫ﭬ‪ ‬ﭘﺮﺳ‪ ‬دﺑ‪‬ﮋﯾﺖ‪ :‬ﻛﻪرﻛﻮك‬ ‫دﻛﻪﭬﯿﺘﻪ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﺎ ﺑﺎﺷﻮر و‬ ‫ﺋﻪﭬﻪ ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ژ‪‬ﺪهرێ زاﻧﯿﺎرﯾﯿﻪ‬ ‫ل دۆر ﺑﺎژ‪‬ﺮێ ﻛﻪرﻛﻮوﻛ‪ ، ‬ب‬ ‫ﮔﺸﺘﯽ ﺋﻪﭬﻪ ھﻪﻣﯽ ﺋﻪو ﺑﺮﮔﻪﻧﻪ‬ ‫ﯾ‪‬ﻦ ﻛﻮ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﻪﺗﺎ ﻛﻪرﻛﻮﻛ‪‬‬ ‫دﺳﻪﻟﻤﯿﻨﻦ‪.‬‬ ‫ﻛﻪرﻛﻮك ل ﻧ‪‬ﺮﯾﻨﺎ ﺑﺎرزاﻧﯽ ‪‬ﯽ‬ ‫ﻧﻪﻣﺮدا ‪:‬‬ ‫ﺑﺎرزاﻧﯿﯿ‪ ‬ﻧﻪﻣﺮ ل ﮔﻔﺘﻮﮔﯚﯾﺎ‬ ‫ﺳﺎﻻ ‪١٩٧٠‬ێ ل ﮔﻪل ﺷﺎﻧﺪهﻛ‪‬‬ ‫ﺣــﺰﺑــﺎ ﺑــﻪﻋــﺲ ﻛــﻮ ب ﻣــﻪرهﻣــﺎ‬ ‫داﻧﻮﺳﺘﺎﻧﺪﻧﺎ ھﺎﺗﺒﻮوﻧﻪ دهﭬــﻪرا‬ ‫ﮔﻪﻻﻟﻪ ل ﺳﻪر ﭘﺮﺳﺎ ﻛﻪرﻛﻮﻛ‪،‬‬ ‫ﭘﺸﺘﯽ ل ﮔﻪل ﺑﺎرزاﻧﯽ ﭘﻪﯾﭭﯿﻦ و‬ ‫دان و ﺳﺘﺎﻧﺪن ﭘ‪‬ﻚ ﺋﺎﻧﯽ ‪ ،‬ﺷﺎﻧﺪێ‬ ‫ﺣﺰﺑﺎ ﺑﻪﻋﺲ ﮔﯚت ﺳﻪرژﻣ‪‬ﺮﯾﯿﺎ‬ ‫ﺳﺎﻻ ‪ ١٩٥٧‬ﯾﺎ ﺑ‪ ‬ﺑﻨﺎﻏﻪﯾﻪ ﭼﻮﻧﻜ‪‬‬ ‫‪ ٪٨٥‬داﻧﯿﺸﺘﻮﯾ‪‬ﻦ وێ ﻛــﻮردن‬ ‫ﻟ‪ ‬ﺑﺎرزاﻧﯽ ب ﭬ‪ ‬ﭼﻪﻧﺪێ رازی‬ ‫ﻧﻪﺑﻮو و ھﻪﻟﻮﯾﺴﺘﻪﻛ‪ ‬ﻧﻪﺗﻪوهﯾﯽ‬ ‫وهرﮔـــــــﺮت‪ ،‬ھــــﻪر ل ﻗــﻮﻧــﺎﻏــﺎ‬ ‫ﮔﻔﺘﻮﮔﯚﯾ‪‬ﺪا ﺋ‪‬ﻚ ژ ﺷﺎﻧﺪێ ﺣﺰﺑﺎ‬ ‫ﺑﻪﻋﺲ ب ﻧﺎﭬ‪ ‬ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺳﺎﻣﻪراﺋﯽ‬ ‫ﮔﯚﺗﻪ ﺑﺎرزاﻧﯿ‪ ‬ﻧﻪﻣﺮ‪ :‬ﻛﻪرﻛﻮك‬ ‫ﺑﺎژ‪‬ﺮهﻛ‪ ‬ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﻨﻪ و‬ ‫ﻛﻪﺳﻪك ﻧﻜﺎرﯾﺖ ﺑﻪروﭬﺎژی ﭬ‪‬‬ ‫ﭼﻪﻧﺪێ ﺑﺴﻪﻟﻤﯿﻨﺖ ﻛﻮ ﻛﻪرﻛﻮك‬ ‫ﺑــﺎژ‪‬ــﺮهﻛــ‪ ‬ﻛــﻮردﺳــﺘــﺎﻧــﯿــﯿــﻪ ‪,‬‬ ‫ﺑﺎرزاﻧﯿ‪ ‬ﻧﻪﻣﺮ ل ﺑﻪرﺳﭭ‪ ‬دا‬ ‫ﻛﻪرهم ﻛﺮ وﮔﯚت ‪ :‬ﺋﻪﭬﺎ ﺗﻮ دﺑ‪‬ﮋی‬ ‫ﯾﺎ دووره ژ واﻗﻌﯽ و ﻣ‪‬ﮋووﯾ‪ ‬و‬ ‫ﯾﺎ دووره ژ ﻟﯚژﯾﻚ و ﻣﻪﻧﺘﻘﯽ و‬

‫ﺑﻪرﺗﯿﻠ‪ ‬و ﮔﻪھﺎﻧﺪﻧﺎ ﺧﺮاﺑﯿ‪ ‬ﺑﻮ‬ ‫دهﺳﺘﮫﻪﻻﺗ‪. ‬‬ ‫‪ .٢‬ﭘــ‪‬ــﻚ ﺋــﯿــﻨــﺎﻧــﺎ وﯾــﻼﯾــﻪﺗــﺎ‬ ‫ﻛــﻮردﺳــﺘــﺎن ﻛــﻮ ﭘ‪‬ﻚ ﺑﮫ‪‬ﺖ ژ‬ ‫وﯾــﻼﯾــﻪﺗــﺎ ﻛـــﻪرﻛـــﻮك‪ ،‬دھـــﯚك‪،‬‬ ‫ھــﻪوﻟــ‪‬ــﺮ‪ ،‬ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺧﺎﻧﻪﻗﯿﻦ‪،‬‬ ‫زاﺧﻮ‪ ،‬ﺋﺎﻛﺮێ‪ ،‬ﺷﻨﮕﺎر‪ ،‬و ﻗﻪزاﯾ‪‬ﻦ‬ ‫ﺳﻪر ب ﻣﻮﺳﻞ ﭬﻪ ﯾ‪‬ﻦ ﻛﻮردا‬ ‫و ھﻪﻣﯽ دهﭬﻪر‪‬ﻦ ﺳﻪر ب ﭬﺎن‬ ‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھﺎ ﭬﻪ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬زﻣﺎﻧ‪ ‬ﻛﻮردی ب ﻓﻪرﻣﯽ‬ ‫ﺑﮫ‪‬ﺘﻪ ﻧﺎﺳﺎﻧﺪن و ﭘﻪژراﻧﺪن‪.‬‬ ‫‪ .٤‬داﻧــﺎﻧــﺎ وهزﯾـــﺮهﻛـــﯽ ﯾﺎن‬ ‫ﺟــ‪‬ــﮕــﺮهﻛــ‪ ‬ﻛـــــﻮرد ﺑـــﻮ ھــﻪر‬ ‫وهزارهﺗﻪﻛ‪. ‬‬ ‫‪ .٥‬داﻧﺎﻧﺎ وهزﯾــﺮهﻛــ‪ ‬ﻛﻮرد‬ ‫ﻛــﻮ ﺑــﻪرﭘــﺮس ﺑﯿﺖ ژ وﯾﻼﯾﻪﺗﺎ‬ ‫ﻣﻮﺳﻞ ‪.‬‬ ‫ل ﭬ‪‬ﺮه ھﻪﻟﻮﯾﺴﺘ‪ ‬ﻧﯿﺸﺘﻤﺎن‬ ‫ﭘـــﻪروهرﯾـــ‪ ‬ﺑــﺎرزاﻧــﯿــ‪ ‬ﻧﻪﻣﺮ‬ ‫ﺳﻪﺑﺎرهت ﺋﺎﺧﺎ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ‬دﯾﺎر‬ ‫دﺑﯿﺖ ‪ ،‬ﯾﺎ ﺧﻮﯾﺎﯾﻪ ﺑﺎرزاﻧﯿ‪ ‬ﻧﻪﻣﺮ‬ ‫ﯾ‪ ‬ﺋﺎﻣﺎده ﺑﻮو ب دﯾﺎﻟﯚﻛ‪ ‬ﻛ‪‬ﺸﺎ‬ ‫ﻛــﻮردان ﺑﮫ‪‬ﺘﻪ ﭼﺎرهﺳﻪرﻛﺮن‪،‬‬ ‫ﺑﻪﻟ‪ ‬ب ﺷ‪‬ﻮازهﻛﯽ ﻛﻮ دهﭬﻪر‪‬ﻦ‬ ‫ﻛــﻮردﺳــﺘــﺎﻧــﯽ ﺑــﺰﭬــﺮﻧــﻪ ﺳــﻪر‬ ‫ﺟﻮﮔﺮاﻓﯿﺎ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ‬و ﻛﻮردان‬ ‫ژی وهﻛﯽ ھﻪﻣﯽ ﻧﻪﺗﻪو‪‬ﻦ دﯾﺘﺮ‬ ‫ﻣــﺎﻓــ‪ ‬ژﯾــﺎﻧــﺎ ﺋــــﺎزاد ھــﻪﺑــﯿــﺖ و‬ ‫دﯾﺎر ﺑﻮو ﻛﻮ ﭼﻪﻧﺪ ﮔﺮﻧﮕﯽ داﯾﻪ‬ ‫ﺑﺎژ‪‬ﺮێ ﻛﻪرﻛﻮوﻛ‪ ‬و ﭼﺮﻛﻪﯾﻪﻛﺎ‬ ‫ب ﺗﻨ‪ ‬ژی ﺗﻪﻧﺎزل ژ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﻮوﻧﺎ وێ ﻧﻪﻛﺮﯾﯿﻪ و ﻣﻪزﻧﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﺷﻮرهﺷﺎ ﻛﻮردی ﻛﺮﯾﻪ ﻗﻮرﺑﺎﻧﺎ‬ ‫ﻛﻪرﻛﻮﻛ‪ ‬و در‪‬ﮋی ب ﺧﻪﺑﺎﺗﺎ‬ ‫ﺧﻮﯾﺎ ﻣﻪرداﻧﻪ و ﺋــﺎزادی ﺧﻮاز‬ ‫داﯾﻪ ‪.‬‬

‫ژﻣﺎره ‪ 19‬ﺳ‪‬ﺸﻪﻣﺐ ‪ 27‬ی ﭼﺮﯾﺎ ﭘ‪‬ﺸﯿﻦ ‪2009‬‬

‫ﺧﻪوﻧ‪‬ﻦ ﺑﻨﻪﻓﺸﯿ‪‬ﻦ ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ و ﻛﻮﻻﭬ‪ ‬ﺑﺎی ﺑﺮﯾ‪ ‬ﺗﻮرﻛﯿﺎ‬ ‫ل ﻧــﺎﭬــﻪراﺳــﺘــﺎ ﺳﺎﻟ‪‬ﻦ ‪١٩٨٠‬‬ ‫دا‪ ,‬ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾ‪‬ﻦ دهوﻟﻪﺗﺎ ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ‬ ‫ﻟﺴﻪر ﺋﺎﺳﺘ‪ ‬دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯽ ﮔﮫﻮرﯾﻨ‪‬ﻦ‬ ‫ﺑﻪرﭼﺎڤ ﺑﺨﻮﭬﻪ دﯾﺘﻦ ‪,‬ﺷﺎرهزاﯾ‪‬ﻦ‬ ‫ﺑـــﻮارێ ﺳﯿﺎﺳﯽ ل دهﭬـــﻪرێ وه‬ ‫ﻣـــﻪزﻧـــﺪه دﻛــــﻪن ﻛــﻮ ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ‬ ‫دﺧــﺎزﯾــﺖ ﻛــﻪﻣــﻪرهﻛــﺎ ﺋﯿﻤﻨﺎھﯿ‪‬‬ ‫ژﺑﻮ دهوﻟﻪﺗﺎ ﻋﺒﺮی ﭘﻪﯾﺪاﺑﻜﻪﺗﻦ ل‬ ‫رۆژﺋﺎﭬﺎ ﻛﻮ ژ ﻣﻪﺗﺮﺳ‪‬ﻦ ﻣﺴﺮێ‬ ‫ﺑﮫ‪‬ﺘﻪ ﭘﺎراﺳﺘﻦ و ل رۆژھﻪﻻت ژ‬ ‫ﮔﻪﻓ‪‬ﻦ ﻋﻪرهﺑﺎ و دوژﻣﻨﺎﺗﯿﺎ ر‪‬ﺒﻪر‪‬ﻦ‬ ‫ﺣــﻪوزا زاﻧﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﻗﻮم و ﺗﺎراﻧ‪‬‬ ‫‪,‬ﺋﻪڤ ﻛﻪﻣﻪره ھﻪر ژ دهﺳﺖ ﭘ‪‬ﻜﺎ‬ ‫‪ ١٩٤٨‬ﺧﻪوﻧﺎ ﺑﻨﻪﻓﺸﯽ ﯾﺎ ﺟﻮھﯿ‪‬ﻦ‬ ‫ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻠ‪ ‬ﯾــﻪ ژ رﯾــﺒــﺎری ﺗﺎﻛﻮ‬ ‫دهرﯾﺎﯾ‪,‬ﭘ‪‬ﻨﮕﺎﭬﺎ ھﻪری ﮔﺮﻧﮓ ﺋﻪو‬ ‫ﺑﻮ ﻟﺴﻪر ﺋﺎﺳﺘ‪ ‬دهوﻟﻪﺗ‪‬ﻦ ﺣﻪوزا‬ ‫رﯾﺒﺎرێ ﻧﯿﻠﯽ ﻛﻪ ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾ‪‬ﻦ ﺧﻮرت‬ ‫ﭘﻪﯾﺪاﻛﺮن دﭼﺎرﭼﯚﭬ‪ ‬ﻛﻪﻣﻪرا رۆژ‬ ‫ﺋﺎﭬﺎدا ﺋﻨﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻔﺎ ﭬ‪ ‬ﻛﻪﻣﻪرێ ﺋﺎﭬﺎ‬ ‫رﯾﺒﺎرێ) ﻧﯿﻞ (ه ﯾﺎﻛﻮ ﺑﻮﯾﻪ ﻓﺎﻛﺘﻪرێ‬ ‫ﭘــﺎرﺳــﻪﻧــﮕــﯽ ﯾــﺎ دﻧــﺎﭬــﺒــﻪرا ﻣﺴﺮ‬ ‫وﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ دا ﻧﯿﺸﺎﻧ‪‬ﻦ ﭬ‪ ‬ﭼﻪﻧﺪێ‬ ‫ل ﭘﺎﯾﺘﻪﺧﺘ‪ ‬ﻋــﺮوﺑــﻪﺗــ‪ ‬ﺳﺘ‪‬ﺮا‬ ‫ﺷﻪش ﮔﻮﺷﺎ ﻣﻮﺳﺎی ﯾﺎ ﮔﻪش و‬ ‫ﺑﻠﻨﺪه‪,‬ﻣﺴﺮ وهك ﺑﻪرﺑﻪﺳﺘﻪك ﻣﻪزن‬ ‫ھﻪﻣﺒﻪر دهوﻟﻪت ﺑﻮوﻧﺎ ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻠ‪‬‬ ‫دﻧﺎﭬﺎ ﺟﯿﮫﺎﻧﺎ ﻋــﻪرهﺑــﯽ دا ﺳﻪﻧﮕﺎ‬ ‫ﺧﻮ ﯾﺎ ﺗﺎﯾﺒﻪت ھﻪﯾﻪ ﺋﻪوژی ﭘﺸﺘﯽ‬ ‫ﭘﺎﺳﻪواﻧ‪ ‬دهرﮔﻪﭬﺎﻧ‪ ‬رۆژھﻪﻻﺗﺎ‬ ‫ب ﻧﺎڤ ﻋﻪرهﺑﯽ ﺧﯚ دﻧﺎڤ ﻟﻪھﯽ‬ ‫وﻟ‪ ‬ﻣﺸﺘﺎ دوو ﺷﻪر‪‬ﻦ ﻛﻪﻧﺪاﭬﯽ دا‬ ‫ﺧﻪﻧﺪﻗﺎﻧﺪی و ل ﺑﯿﺎﺑﺎﻧ‪ ‬ﺗﻮﭬ‪ ‬ﻧﻪﻣﺎﻧﺎ‬ ‫ﺧﻮ ھﻪﻟﮕﺮﺗﯽ ﺟﻮھﯽ ﯾﺎ ﭘﺎرﺳﻪﻧﮕﺎ‬ ‫ﺧﯚ ﻟﺴﻪر ﻣﺴﺮێ داﻧﺎ ‪,‬ﻟــﻪورا ﺑﻮ‬ ‫دووﺑﺎرهﻛﺮﻧﺎ ھﻪﻣﺎن ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮ ل‬ ‫ﺑﻪر دهروﻛ‪‬ﻦ) ﻛﻪﻣﺎل ﺳﻪرای( ل‬ ‫ﺋﻪﻧﻘﻪرێ ﺟﻨﯿﺮاﻟ‪‬ﻦ ﻧﻪﭬﯿ‪‬ﺖ ﮔﻮرﮔﺎ‬ ‫رﯾﻜﻜﻪﻓﺘﻦ ھــﻪﻣــﺒــﻪر ﺋــﺎﭬــﺎ دﯾﺠﻠﻪ‬ ‫وﻓـــﺮات ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺸﺘﻪﭬﺎﻧﯿ‪ ‬ل‬ ‫)‪( GAP‬ﺑﻜﻪن و ﺗﻮرك ﻟﺒﻦ ﻧﺎﭬ‪‬‬

‫)‪( PKK‬ﮔﻪﻓﺎ ل ﺳﻮرﯾ‪ ‬ﺑﻜﻪﺗﻦ و‬ ‫ﭘﺸﺘﯽ دهرﻛﻪﺗﻨﺎ ﺋﻮﺟﻪﻻن ژﺳﻮرﯾ‪‬‬ ‫ﻣﻮﺳﺎدێ وﯾﻨ‪ ‬ﻛﻮﭘﯽ ﯾﺎ ﭘﺎﺳﻪﭘﻮرﺗﺎ‬ ‫ﺋﻮﺟﻪﻻن داﯾﻪ دهﺳﺘ‪ ‬ﻣﯿﺘ‪ ‬و ل‬ ‫ﻧﺎﯾﺮوﺑﯽ ﭘﺎﯾﺘﻪﺧﺘ‪ ‬ﻛﯿﻨﯿﺎ ﺋﻮﺟﻪﻻن‬ ‫داﯾﻪده ﺳﺘ‪ ‬ﻛﻪﻣﺎﻟﯿﺰﻣ‪, ‬ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ‬ ‫ﺳـــﻮزداﺑـــﻮ ل ﺋــﯿــﻜــﻪﺗــﯿــﺎ ﺋــﻮروﭘــﺎ‬ ‫ﭘﺸﺘﻪﭬﺎﻧﯿﺎ ب ﺋﻪﻧﺪام ﺑﻮوﻧﺎ ﺗﻮرﻛﺎ‬ ‫ﺑﻜﻪﺗﻦ و ﻟﻮﺑﯿ‪ ‬ﺟﻮھﯽ ل ﺋﻮروﭘﺎ‬ ‫و ﻣﻪﺣﺎﻓﻠ‪‬ﻦ دهوﻟﻪﺗﯽ ﭘﺸﺘﻪﭬﺎﻧﯿﺎ‬ ‫ﺗﻮرﻛﺎ ﺑﻜﻪﺗﻦ ﻟ‪ ‬ﺋﻪﭬﻪ ژﺑﻮ ﺗﻮرﻛﺎ‬ ‫ﻣﯿﻨﺎ ﻏﺎردان ﺑﺪﯾﻒ ﻛﺎﺳﻜ‪‬ﺘ‪ ‬ﺑﺎی‬ ‫ﺑﺮی ﯾﻪ‪ ,‬ژﻻﯾﻪﻛﯽ ﭬﻪ ﺋﯿﻨﻜﺎرا ﻣﺎﭬ‪‬‬ ‫ﻋﻪﺑﺪوﻟﻼ ﺑﻪرﺑﯿﺮی *‬ ‫ھﻪﺑﻮﻧﺎ ‪ ٣٠‬ﻣﻠﯿﻮن ﻛﻮردا و ﻛﻮﺷﺘﺎرا‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺋــﻪرﻣــﻪﻧــﺎ وﻗــﻪﯾــﺮاﻧــﺎ ﻗــﻮﺑــﺮﺳــﯽ‬ ‫ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ‪, ,‬دھﻪﻣﺎن دهم دا ﺋﻪو‬ ‫ﺗﻪﻣﺎﺷﺎی‬ ‫وژﻻﯾﻪﻛ‪ ‬دﯾﭭﻪ ﺋﻮروﭘﯽ‬ ‫ﻓﺸﺎرا ﺗﻮرك ھﻪﻣﺒﻪر ﺋﺎﭬﺎ دﯾﺠﻠﻪ‬ ‫ﻣﻪزﻧﺎ‬ ‫ـﺎ‬ ‫ـ‬ ‫ـﻪﻛ‬ ‫ﺗــﻮرﻛــﺎ دﻛــﻪن دهوﻟــﻪﺗـ‬ ‫و ﻓﺮاﺗﯽ ﻟﺴﻪر ﺳﻮرﯾ‪ ‬و ﺋﯿﺮاﻗ‪‬‬ ‫دﻧﺎڤ‬ ‫ﺑﻜﻪﻓﺘﻪ‬ ‫ﺑﻮﺳﻠﻤﺎﻧﺎ ﺳﻮﺑﺎھﯽ‬ ‫ﺑﻜﺎردﺋﯿﻨﯿﺖ دﺑﯿﺘﻪ ﻓﺎﻛﺘﻪرێ ﺗﻮﻧﺪﻛﺮﻧﺎ‬ ‫ﺋﺎﺑﻮرﯾﻪﻛ‪‬‬ ‫ب‬ ‫ﺋﯿﻜﻪﺗﯿﺎ ﺋﻮرﭘﯽ دا‬ ‫ﻛﻪﻣﻪرا رۆژھﻪﻻت و ﺑﻪرﺑﻪﺳﺘﻪﻛﻪ‬ ‫ﺋﻪﻧﺪاﻣﺎ‬ ‫ﺑﻮ‬ ‫ﺑﺎرﮔﺮاﻧﯿﻪك‬ ‫ﻻواز دﺑﯿﺘﻪ‬ ‫ھــﻪﻣــﺒــﻪر ﺣــﻪز‪‬ــﻦ ﺗــﺎراﻧــ‪ ‬دهﻣــﺎ‬ ‫ﺋﺎﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯽ‪,‬ﺋﻪڤ‬ ‫ﻣﻪﺗﺮﺳﯿﻪك‬ ‫و‬ ‫دﺑ‪‬ﮋن ر‪‬ﻜﺎ ﻗﻮدﺳ‪ ‬ل ﻧﻪﺟﻪف و‬ ‫–‬ ‫ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ‬ ‫ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪ‪‬ﻦ‬ ‫ـﻮرێ‬ ‫ـ‬ ‫ﺟ‬ ‫ﻛﻪرﺑﻪﻻ را دﭼﯿﺖ ھﻪروهﺳﺎن ﻟ‪‬‬ ‫ﺗﻮرﻛﯿﺎ ل ﻧﺎﭬﻪراﺳﺘﺎ ﺳﺎﻟ‪‬ﻦ ‪ ١٩٩٠‬داﻧﺎ دهﺳﺘ‪ ‬ﻣﻮﻗﺘﻪداﯾﻪ ﻛﻮ ﺟﺎرهﻛﺎ‬ ‫ب ﻣﺎﻧﻮر‪‬ﻦ دهرﯾﺎﯾﯽ دهﺳﺖ ﭘ‪‬ﻜﺮن دی چ ﻧﻪﺳﺮواﻟﻠﻪ ﺑﻮ ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻠ‪ ‬ل‬ ‫و ﻟﺒﻦ ﭼﺎﭬﺪ‪‬ﺮﯾﺎ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﯽ ﯾﺎﺑﻮ و ﺋﯿﺮاﻗ‪ ‬ﭘﻪﯾﺪا ﻧﻪﺑﻦ ‪,‬ﻟ‪ ‬دﭬ‪ ‬ﻗﺎدا‬ ‫ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ ﺟﺎرا ﻓﺮوﻛ‪‬ﻦ ﺗﻮرﻛﺎ دﭬ‪ ‬ﮔﻪرم دا ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ و ﻛﻮردا ﭘﯿﭭﻪر‪‬ﻦ‬ ‫ﻣﺎﻧﻮرێ دا ﺋﺎﺳﻤﺎﻧ‪ ‬ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ‬ﺳــﯿــﺎﺳــﻪﺗــﺎ دهوﻟــــﯽ ل دهﭬــــﻪرێ‬ ‫ژی ﭬﻪﮔﺮﺗﯽ ﯾــﻪ‪,‬ﻟــﻪورا ﺑﺪﯾﺘﻨﺎ ﻣﻪ ﯾــ‪‬ــﻦ ﮔــﻮھــﺎرﺗــﯿــﻦ ﭘــﺎرﺳــﻪﻧــﮕــﯽ ﯾﺎ‬ ‫ﻓــﺸــﺎرا ﺋــﺎﭬــ‪ ‬وهك زرورهﺗــﻪﻛــﺎ ﺑﻪرژهوهﻧﺪﯾ‪‬ﻦ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ ل ﺋﯿﺮاﻗ‪‬‬ ‫ﺑﮫ‪‬ﺰ ﺧﻮدﺳﻪﭘﯿﻨﯿﺖ ﻧﻪﺧﺎﺳﻤﻪ ﻧﻪ ﺳﻮﻧﯿ‪‬ﻦ ﺳﻮرﯾ‪ ‬و ﻧﻪﺷﯿﻌ‪‬ﻦ‬ ‫رۆژ ب رۆژ ژﻣـــﺎرا داﻧﺸﺘﻮﯾ‪‬ﻦ ﺋﯿﺮاﻧ‪ ‬دێ ﭘﺎر‪‬ﺰﯾﺖ ﺑﻪﻟﻜﻮ ﺧﺎﻻ‬ ‫ﻣﺴﺮێ ﺑﻪرهف ز‪‬ﺪهﺑﯚﻧﻪ و دﮔﻪل ھــﻪﭬــﭙــﺸــﻜــﺎ ﭬـــﺎن ﺑـــﻪرژهوهﻧـــﺪﯾـــﺎ‬ ‫ﭬ‪ ‬ز‪‬ﺪهﺑﻮﻧ‪ ‬ﭘ‪‬ﺪاوﯾﺴﺘﯿ‪‬ﻦ ﻟﺴﻪر ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ –ﺋــﻪﻣــﺮﯾــﻜــﺎ‪-‬ﻛــﻮرد ن‪،‬‬ ‫رﯾــﺒــﺎرێ ﻧﯿﻠﯽ ز‪‬ــﺪه دﺑــﻦ و ژﺑﻮ دﮔﻪھﻨﻪ ﺋﯿﻚ ‪,‬ﯾ‪ ‬دووراﻧﺪی ﺗﻮرﻛﻦ‬ ‫ﭘﺎراﺳﺘﻨﺎ ﺑﻪرژهوهﻧﺪ‪‬ﻦ دهوﻟﻪﺗ‪‬ﻦ ل ﺳﻪرﺋﺎﺳﺘ‪ ‬ﻛﻮﻣﻜﺎرا ﻋﻪرهﺑﯽ‬ ‫ﺣــﻪوزا ﻧﯿﻠﯽ ﻓﺸﺎر دﻛﻪﻓﺘﻪ ﺳﻪر ﺋﻪﭬﻪ ‪ ٣٠‬ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪﻧﺪﻛ‪ ‬ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾﺎ‬ ‫ر‪‬ﮋا ﺋﺎﭬﺎ ﻣﺴﺮێ و ژﻻﯾﻪﻛ‪ ‬دﯾﭭﻪ ﺑﻪردای و ﻟﺴﻪرﺋﺎﺳﺘ‪ ‬ﺋ‪‬ﻜﻪﺗﯽ ﯾﺎ‬ ‫ﻧﻪرﻣﺎﺗﯽ ﯾﻪك دﺳﯿﺎﺳﻪﺗﺎ ﻣﺴﺮی ﺋﻮروﭘﯽ ﺑﺪﯾﻒ ﻛﺎﺳﻜ‪‬ﺘﺎ ﺑﺎی ﺑﺮی‬ ‫دا ﭘﻪﯾﺪاﻛﺮﯾﻪ ھﻪﻣﺒﻪر ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻠ‪ ‬ﻏﺎرددهت ‪.‬‬ ‫و ﻛــﻮﻧــﺘــﺮوﻻ ﺳــﻨــﻮر‪‬ــﻦ ﺑــﯿــﺎﺑــﺎﻧــﺎ‬ ‫ﺳﯿﻨﺎ ھﻪﻣﺒﻪر رهوﺗ‪ ‬ﺗﻮﻧﺪرهو‪‬ﻦ * ﺳﻪروﻛ‪ ‬ر‪‬ﻜﺨﺮاوا ﺋﺎﭬﺎ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪.‬‬

‫راﮔﻪھﺎﻧﺪﻧﺎ ﺗﺎﭘﻮﻛﺮی!!!‬

‫‪hisencey@yahoo.com‬‬

‫راﮔــﻪھــﺎﻧــﺪن دھ‪‬ﺘﻪ ﻧﯿﺎﺳﯿﻦ‬ ‫وهﻛـــﻮ دهﺳــﺘــﮫــﻪﻻﺗــﺎ ﭼــــﻮارێ ل‬ ‫ﺳـــﻪراﻧـــﺴـــﻪری ﺟــﯿــﮫــﺎﻧــ‪ ،‬ھــﻪر‬ ‫وهﺳﺎن ﭘﺮهﻛﺎ ھﻪره ﮔﺮﻧﮕﻪ د ﻧﺎڤ‬ ‫ﺑــﻪرا ﺧﻪﻟﻜﯽ ودهﺳﺘﮫﻪﻻﺗ‪ ‬دا‪،‬‬ ‫ﺧﯚش ﺑﻪﺧﺘﺎﻧﻪ ﺋﻪﭬﺮۆ ل ھﻪر‪‬ﻤﺎ‬ ‫ﻛــﻮردﺳــﺘــﺎﻧــ‪ ‬ب ﺳــﻪدهھــﺎ دام‬ ‫ودهزﮔﻪھ‪‬ﻦ راﮔﻪھﺎﻧﺪﻧ‪ ‬ھﻪﻧﻪ ب‬ ‫دﯾﺘﻦ وﺑﯿﺴﺘﻦ وﺧﻮﯾﻨﺪن‪ ،‬ھﻨﺪهك‬ ‫ژ وان ﺳــﻪرب ﭘﺎرﺗ‪‬ﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫ﭬــﻪ ﻧــﻪ و ھــﻨــﺪهك ژی ب ﻧﺎﭬ‪‬‬ ‫ﺳــﻪرﺑــﻪﺧــﻮ ﻛــﺎر و ﺋﻪرﻛ‪‬ﻦ ﺧﯚ‬ ‫ﺋﻪﻧﺠﺎم ددهن‪ ،‬دﺑﯿﺖ ﺋﻪﭬﻪ ﺟﯚره‬ ‫ﺧﺰﻣﻪﺗﻪﻛﺎ ﻣــﻪزن ﺑﯿﺖ‪ ،‬د ر‪‬ﻜﺎ‬ ‫ﭬﺎن دهزﮔﻪھﺎن دا ﺧﺰﻣﻪﺗﺎ ﭘﻪﯾﭭﺎ‬ ‫رهﺳﻪﻧﺎ ﻛﻮردی و ﮔﻪھﺎﻧﺪﻧﺎ ﭘﻪﯾﺎﻣﺎ‬ ‫ﺧﻪﻟﻜﯽ ﺑﯚ ﺟﮫ‪‬ﻦ ﺑﻪرﭘﺮﺳﯿﺎر و‬ ‫ﺷﻮﻟﻪ ژێ ب ﺷ‪‬ﻮهﯾﻪﻛ‪ ‬ﮔﺸﺘﯽ‪،‬‬ ‫ﺋﻪوا ﻣﻦ ﻣﻪرهم ﭘ‪ ‬د ﭬﯽ ﺑﺎﺑﻪﺗﯽ‬ ‫دا‪ ،‬ھــﻪر وهك ل ﮔﻪﻟﻪك ﺟﮫﺎن‬ ‫ل وهﻻﺗـــ‪ ‬ﻣــﻪ ﺋﻪﮔﻪرﻛﻪﺳﻪﻛﯽ‬ ‫ﺑﻪرﭘﺮﺳﺎﯾﻪﺗﯿﻪك وهرﮔــﺮت‪ ،‬ﺋ‪‬ﺪی‬ ‫دێ ل و‪‬ﺮێ ﺑﯿﺖ ھﻪﺗﺎ ھﻪﺗﺎ و ﺑ‪‬‬ ‫ﻛﻮ ھﯿﭻ ﮔﯚھﯚرﯾﻦ و داھ‪‬ﻨﺎﻧﻪﻛ‪‬‬

‫دﻛﺎرێ ﺧﯚ دا ﺑﻜﻪت‪ ،‬ﻟﻪوﻣﺎ ﺋﻪﭬ‪‬‬ ‫دﯾﺎردێ دهزﮔﻪھ‪‬ﻦ راﮔﻪھﺎﻧﺪﻧ‪ ‬ﺑ‪‬‬ ‫ﺑﻪھﺮ ﻧﻪﻛﺮﯾﻪ ﺑﻪﻟﻜﻮ ﭘﺸﻜﺎ ﺷ‪‬ﺮی‬ ‫ژی ﯾﺎ ل ﺑﻪرﻛﻪﻓﺘﯽ‪ ،‬ب ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯽ ﺗﯽ‬ ‫ﭬﯽ و رادﯾــﻮو ﻛﻮ دو دهزﮔﻪھ‪‬ﻦ‬ ‫ھﻪری ﮔﺮﻧﮕﻦ‪ ،‬ﻟ‪ ‬ﻣﺨﺎﺑﻦ ھﻨﺪهك‬ ‫ﻛﻪﺳﺎن ﯾﺎ داﮔﯿﺮﻛﺮی‪ ،‬ﻧﻤﻮوﻧﻪ ژی‬ ‫ﺑﻮ ﭬ‪ ‬ﭼﻪﻧﺪێ ھﻪر ل دهﺳﺘﭙ‪‬ﻜﺎ‬ ‫داﻣﻪزراﻧﺪﻧﺎ ﭬﺎن دهزﮔﻪھﺎن ھﻨﺪهك‬ ‫ﺑ‪‬ﮋهر ﻟ‪ ‬ﻛﺎرد ﻛﻪن و ﺗﺎ ﻧﮫﻮ ژی‬ ‫دﺑﻪردهواﻣﻦ‪ ،‬ﻣﻪ ر‪‬ﺰ ﺑﻮ ﺧﻪﺑﺎت‬ ‫وزهﺣﻤﻪﺗﺎ وان ھﻪﻧﻪ‪ ،‬ﻟ‪ ‬ﺑﺎﺷﻪ‬ ‫ﻣﺎدهم ﻧﻪھﺎت ﺋﻪﭬﻪ ﺑﮫ‪‬ﻨﻪ ﮔﻮھﺎرﺗﻦ‬ ‫ﯾﺎن ﭘﻠﻪﯾ‪‬ﻦ وان ﺑﮫ‪‬ﻨﻪ ﺑﻪرز ﻛﺮن‬ ‫ﯾﺎن ﻛﺎرهﻛ‪ ‬دی د ﻧﺎﭬﺎ دهزﮔﻪھ‪‬‬ ‫دا ﺑﻜﻪت‪ ،‬ﯾﺎن ژی ﺑﮫ‪‬ﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻦ‬ ‫ﻛــﺮن‪ ،‬ﭼﻮﻧﻜﻪ ب راﺳﺘﯽ و‪‬ﻨﻪ و‬ ‫دهﻧــﮓ دوھﻪﺳﺘ‪‬ﻦ ﮔﺮﻧﮕ‪‬ﻦ ھﻪر‬ ‫ﺗﺎﻛﻪ ﻛﻪﺳﻪﻛﯽ ﻧﻪ‪ ،‬ﭼﻮﻧﻜﻪ ﭼﺎڤ‬ ‫ﺣــﻪز دﻛــﻪن و‪‬ﻨﻪﯾ‪‬ﻦ ﻧــﻮو ﺟﻮان‬ ‫ﺑﺒﯿﻨﻦ و ھﻪر وهﺳﺎن ﮔﻮھﯽ ژی‬ ‫ﭘ‪‬ﺪﭬﯽ ب دهﻧﻜﻪﻛ‪ ‬ﯾﻪ ﻛﻮ ھﻪﺳﺘ‪‬ﻦ‬ ‫ﻣﺮوﭬﯽ ﺑﻠﭭﯿﻨﯿﺖ و و‪‬ﻨﻪﯾﻪﻛ‪ ‬ژ‬ ‫دهﻧﮕﯽ ﺑﮕﻪھﯿﻨﯿﺘﻪ ﻣﺮووﭬﯽ‪ ،‬وﺗﯽ‬ ‫ﭬﯽ و رادﯾﻮو ﯾ‪‬ﻦ ﻣﻪ ژی ﯾ‪‬ﻦ ﺑﯚ‬ ‫ﭼﻪﻧﺪ ﻛﻪﺳﻪﻛ‪‬ﻦ دﯾﺎرﻛﺮی ﻣﺎﯾﯿﻦ و‬ ‫دهﻧﮓ وﺑﺎس و ﺑﻪرﻧﺎﻣﻪ و رﯾﻜﻼم‬

‫ﺷﯿﻤﺎل ﻣﺤﻪﻣﻪد ﺑﻪرﭼﯽ‬ ‫و ‪ ...‬ھﻪﻣﯽ ھﻪر ﺋﻪون ﺑﺎﺷﻪ ﻣﺎ ﺋﻪم‬ ‫ﻧﻪوهﺳﺘﯿﺎﯾﻦ!! ﺑﺎﺷﻪ ﻣﺎ ﻛﻪﺳﻪﻛ‪‬‬ ‫دی ﻧﯿﻨﻪ‪ ،‬ﻛﺎ ﻛﺎدرێ ﻧﻮو و زﯾﺮهك‬ ‫و ﺗﺎزه ﭘ‪ ‬ﮔﻪھﺎﻧﺪی‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪر راﺳﺘﻪ‬ ‫ﻧﻪﺑﻦ ﺑﺎﺷﻪ ﮔﻮﻧﻪھﺎ ﺑﯿﻨﻪری و‬ ‫ﺑﯿﺴﻪری ﭼﯿﻪ؟ رادﯾﻮو و ﺗﯽ ﭬﯽ‬ ‫ژی ﻣ‪‬ﮫﭭﺎﻧ‪‬ﺖ ھﻪﻣﯽ ﻣﺎﻻﻧﻪ‪ ،‬وهﻛﻮ‬ ‫ﭘ‪‬ﺪﭬﯿﻪﻛﺎ ژﯾﺎﻧ‪ ‬ﻟ‪ ‬ھﺎﺗﯿﻨﻪ‪ ،‬ﺋﻪڤ‬ ‫ﺟﺎ ﺋﻪﮔﻪر ﻣ‪‬ﮫﭭﺎﻧﻪك ھﻪر رۆژ و‬ ‫ﺷﻪڤ ﯾﺎن ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ ﺳﺎﻻن ﺳﻪر‬ ‫ﺋ‪‬ﻚ ﺑﮫ‪‬ﺘﻪ ﻣﺎﻻ ﻣﺮۆﭬﯽ ب ﻣ‪‬ﮫﭭﺎﻧﯽ‪،‬‬ ‫دێ ھﻪﺳﺘ‪ ‬ﻣﺮوﭬﯽ ﺑﻪراﻣﺒﻪر وی‬ ‫ﻛﻪﺳﯽ چ ﺑﯿﺖ؟ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﺎ ھــﻪوه‬ ‫ھﺎﯾﺶ ﺧﻪﻟﻜﯽ ﻧﯿﻨﻪ؟ ﯾــﺎن ھــﻪوه‬ ‫ﺗﺎﭘﻮوﻛﺮﯾﯿﻪ ؟ﯾﺎن ژی ھﻪوه ﺋﺎﮔﻪه‬ ‫ژ ﭬ‪ ‬ﮔﯚﺗﻨﺎ ﻛﻮردی ﻧﻪﺑﻮوﯾﻪ دهﻣ‪‬‬ ‫دﺑ‪‬ﮋﯾﺖ )ﺧﻮﺷﻜ‪ ‬ﮔﻮﺗﻪ ﺑﺮای ب‬ ‫ﺷﺮﯾﻨﯽ وهره ﻣـــﺎل(‪ ،‬ﺋﺎﻧﻪﻛﻮ ب‬ ‫ﻛ‪‬ﻤﯽ وهره ﻣﺎل‪.‬‬ ‫‪shimalberchi@yahoo.com‬‬

‫ﻛﺎرﯾﻜﺎﺗ‪‬ﺮ ‪ :‬ﺳﻪردار ﻛ‪‬ﺴﺘﻪﯾﻰ‬


‫ژﻣﺎره ‪ 19‬ﺳ‪‬ﺸﻪﻣﺐ ‪ 27‬ی ﭼﺮﯾﺎ ﭘ‪‬ﺸﯿﻦ ‪2009‬‬

‫‪www.rojnamawar.com‬‬

‫راﺳﺘﻰ و ﺑﺎوهرى وﯾﮋداﻧﺎ‬ ‫ﻣﺮۆﭬﻰ ﺗﻪﻧﺎدﻛﻪن‬

‫ﻃﺎرق ﻋﺒﺪال ﻧﮫﻴﻠﻰ‬ ‫دﭘﻪﯾﺪاﺑﻮوﻧﺎ ﻣﺮوﭬﺎﯾﻪﺗﯿ‪ ‬دا‬ ‫ﮔﻪﻟﻪك ﭘﻪﯾﭫ ﺟﮫ‪ ‬ﺧﯚ دﮔﺮن‪ ،‬و‬ ‫ژﺟﻪ ﻧﺎﻟﭭﻦ و رﯾﻪ ورﯾﺸﺎﻟ‪‬ﻦ ﺧﯚ‬ ‫دﻧــﺎف ﻧﺎﺧ‪ ‬ﻣﺮوﭬﺎن دا دﭼﯿﻨﻦ‪،‬‬ ‫‪.‬ﺑ‪‬ﮕﻮﻣﺎن ﮔﻪﻟﻪك ﭘﻪﯾﭫ د ھ‪‬ﻨﻪ‬ ‫ﺑﮫﯿﺴﺘﻦ‪ ،‬ﻛﻮ دﺑﻨﻪ ﺷﻪﻧﮕﺴﺘﻪﻛ‪‬‬ ‫ﺳﻪرهﻛﻰ دﻧﺎف رهﻓﺘﺎر‪‬ﻦ ﻣﺮوﭬﺎن‬ ‫دا‪ ،‬راﺳﺘﻰ و ﺑﺎوهرى و وﯾﮋدان‬ ‫ﺳ‪ ‬ﭘﻪﯾﭭ‪‬ﻦ ﺧــﻮدان راﻣﺎﻧﻦ‪ ،‬ﻛﻮ‬ ‫ھــﻪر ﻛﻪﺳﻪﻛ‪ ‬ب دروﺳﺘﺎھﻰ‬ ‫ﺋــﻪﭬــﺎن ﭘﻪﯾﭭﺎ ﭘــﻪﯾــﺮهو ﻛــﻪت و‬ ‫ﺑﻜﻪﺗﻪ ﯾﻪك ژﺋﺎرﻣﺎﻧﺠ‪‬ﻦ ﺧﯚ وهك‬ ‫دﺳﺘﻮرهﻛﻰ ﭘﻪﯾﺮهو ﺑﻜﻪت‪ ،‬ﺋﻪز‬ ‫دوێ ﺑﺎوهرﯾ‪ ‬داﻣﻪ دێ ژﯾﺎﻧﺎ وى‬ ‫ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ و ﺳﻪرﻛﻪﻓﺘﯿﺘﺮﯾﻦ ژﯾﺎن‬ ‫ﺑﯿﺖ‪ .‬ﻟــﻪورا ﮔﻪﻟﻪﻛﺎ ﮔﺮﻧﮕﻪ ھﻪر‬ ‫ﻛﻪﺳﻪﻛ‪ ‬ژﻣﻪ ﺋﻪﭬﺎن ﺳﺎﻟﻮﺧﻪﺗﺎ ل‬ ‫دهف ﭘﻪﯾﺪاﺑﻜﻪت ‪.‬‬ ‫دێ ﭼـــﺎوا ﺑــﯿــﻪ ﻛﻪﺳﺎﻧﻪﻛ‪‬‬ ‫راﺳﺖ ودروﺳﺖ ؟ ﺋﻪﭬ‪ ‬ﭼﻪﻧﺪێ‬ ‫ھﻪوﻟﺪاﻧﻪﻛﺎ ﻣــﻪزن ﭘ‪ ‬دﭬ‪‬ﺖ و‬ ‫دهﺳﺘﭙ‪‬ﻜﺎ ﭬ‪ ‬ﯾﻪﻛ‪ ‬دزﭬﺮﯾﺘﻪﭬﻪ‬ ‫زاروﻛــﯿــﻨــﯿــ‪ ،‬ژﺑــﻪرﻛــﻮ ﻣ‪‬ﺸﻜ‪‬‬ ‫زاروﻛــﻰ وهﻛــﻰ ﻻﭘﻪرهﻛ‪ ‬ﺳﭙﻰ‬ ‫ﯾﻪ‪ ،‬ﺗﻮ چ ل ﺳﻪر ﺑﻨﭭﺴﻰ دێ ﺋﻪو‬ ‫د ﺳﻪرى دا ﭼﺎپ ﭘﯿﺖ‪ .‬دﭬ‪‬ﺖ ھﻪر‬ ‫ﻛــﻪﺳــﻪك ژﻣــﻪ ب دروﺳﺘﺎھﻰ‬

‫ب ﺋﻪرﻛ‪ ‬ﺧﯚ راﺑﯿﺖ‪ ،‬ﻛﻮ ﺑﺸ‪‬ﺖ‬ ‫دﮔــﻪل زاروﻛـــﻰ و دهورﺑــﻪر‪‬ــﻦ‬ ‫ﺧﯚ ﯾ‪ ‬راﺳﺘﮕﻮ ﺑﯿﺖ‪ ،‬دێ ﭼﺎوا‬ ‫راﺳﺘﯿﺒ‪‬ﮋﯾﻰ ﯾﺎن دێ راﺳﺘﮕﻮﺑﻰ ؟‬ ‫ﺋﻪﭬﻪ ﺟﮫ‪ ‬ﭘﺮﺳﯿﺎرێ ﯾﻪ ‪ .‬وهﻛﻮ‬ ‫ﯾﺎدﯾﺎر زاروك چ ژ راﺳﺘﯿ‪ ‬ﻧﺰاﻧﯿﺖ‪،‬‬ ‫ﻟ‪ ‬دێ ھﻮﺳﺎ زاﻧﯿﺖ ﺑﻮ ﻧﻤﻮوﻧﻪ‬ ‫دهﻣﺎ داﯾﺒﺎﺑ‪‬ﻦ وى زاروﻛﻰ ﻗﻪﺳﺘﺎ‬ ‫ﺟﮫﻪﻛﻰ ﯾــﺎن ﺑــــﺎزارى دﻛـــﻪن و‬ ‫دهردﻛﻪﭬﻦ‪ ،‬ﭘﺘﺮﯾﯿﺎ ﺟﺎران زاروك‬ ‫ل دووف وان را دﻛﻪﻧﻪ ﮔﺮى‪،‬‬ ‫ﺋـــﻪوژى ﻧــﻪﭼــﺎردﺑــﻦ دا زاروﻛــ‪‬‬ ‫وان ھﺎوﯾﺶ ﺑﯿﺖ وﺗﻪﻛﻪﺗﻪﮔﺮى‪،‬‬ ‫و دا دﮔــﻪل ﻧﻪﭼ‪‬ﺖ‪ ،‬دێ ﺑ‪‬ﮋﻧ‪‬‬ ‫ﻓﻼن ﯾﺎرﯾ‪ ‬ﯾﺎن ﻓﻼن ﺟﻠﻜﻰ دێ‬ ‫ﺑﻮوﺗﻪ ﻛﺮﯾﻦ‪ ،‬ﺑﺘﻨ‪ ‬دا ل دووف‬ ‫وان داﻧﻪﭼﯿﺖ‪ ،‬ﻟ‪ ‬دهﻣﺎ دزﭬﺮﻧﻪ‬ ‫ﭬﻪ‪ ،‬ﺑ‪‬ﮕﻮﻣﺎن زاروك ﯾ‪ ‬ل ھﯿﭭﯿ‪،‬‬ ‫ﻛﺎدێ ﻛﻪﻧﮕﻰ ھ‪‬ﻦ ودهﻣــﺎ ﺑﺎﺑﻰ‬ ‫ﯾﺎن داﯾﻜﺎ وى دھ‪‬ﺖ چ دهﺳﺘﻰ‬ ‫داﻧﻪ ﺑﯿﺖ‪ ،‬ﺋﺎھﺎ ل ﭬ‪‬ﺮه ﺷﺎﺷﯿﯿﻪﻛﺎ‬ ‫ﮔــﻪﻟــﻪﻛــﺎ ﻣــﻪزﻧــﻪ ‪ .‬ژ ﺑــﻪرﻛــﻮ ﺗﻪ‬

‫ﺋﺎﺧﻔﺘﻨﺎ ﺧﯚ ب ﺟﻪ ﻧﻪﺋﯿﻨﺎﯾﻪ‪ ،‬دﺑﯿﺖ‬ ‫ﺗﻮ ھﻨﺪ ﮔﺮﻧﮕﯿ‪ ‬ﻧﻪدهﯾ‪ ‬و ل ﺋﻪﭬ‪‬‬ ‫ﭼﻪﻧﺪێ ب ﺳﭭﻜﻰ ﺑﻨ‪‬ﺮى ‪ .‬ﻟ‪ ‬ﺋﻪو‬ ‫دێ ب ﮔﺮﻧﮕﻰ ﭬﻪ وهرﮔــﺮﯾــﺖ‪ ،‬و‬ ‫ھﻮﺳﺎ ﺗﺎﻣﻪزن د ﺑﯿﺖ ‪.‬ﺋﻪز ﺑ‪‬ﮋم‬ ‫زور ﻛـــﻪس ھــﻪﻧــﻪ ﺗــﻮﺷــﻰ ﭬﻰ‬ ‫ﺣﺎﻟﻪﺗﻰ ﺑﻮوﯾﻦ ﭘﺸﺘﻰ ھﻨﮕﻰ و‬ ‫ب در‪‬ﮋاھﯽ ﯾﺎ ژﯾ‪ ‬ﺧﯚ ﺑﻮوﯾﻨﻪ‬ ‫ﻛﻪﺳ‪‬ﻦ درهوﯾــــﻦ‪ ،‬و ﺟــﭭــﺎك ب‬ ‫ﭼﺎﭬﻪﻛ‪ ‬ﻧﺰم ﻟ‪ ‬دﻧ‪‬ﺮﯾﺖ‪ ،‬ﺋﻪﭬﻪژى‬ ‫دزﭬﺮﯾﺘﻪﭬﻪ ﺑﯚ ﻗﻮﻧﺎﻏﺎ دهﺳﺘﭙ‪‬ﻜ‪‬‬ ‫ژﺑــﻪر ﻛﻮ دهﺳﺘﭙ‪‬ﻜ‪ ‬ﮔﺮﻧﮕﻰ ب‬ ‫ﭬﻰ ﺑﺎﺑﻪﺗﻰ ﻧﻪداﯾﻪ ‪ .‬ﻟــﻪورا دهﻣﺎ‬ ‫ﻣﻪزن دﺑﯿﺖ‪ ،‬ﺋﻪف ﭼﻪﻧﺪاھﻪ دﻛﻪﺗﻪ‬ ‫ﺑﻪرﻧﺎﻣﻪ و ل ﺳﻪر دﭼﯿﺖ ب دهھﺎن‬ ‫ﻧﻤﻮوﻧ‪‬ﻦ ﺑﭭ‪ ‬رهﻧﮕﻰ ھﻪﻧﻪ‪ ،‬دﻧﺎف‬ ‫ﻛﻮﻣﻪﻟﮕﻪھﺎ ﻣــﻪدا ﮔﻪﻟﻪك ﻛﻪس‬ ‫ھﻪﻧﻪ د ﺑﻪرﻧﯿﺎﺳﻦ دﻧﺎف ﺟﭭﺎﻛﻰ‬ ‫ﻣــﻪدا ﻛﻮ دێ ﺑ‪‬ﮋن‪ ،‬ﻓﻼن ﻛﻪس‬ ‫ھﻪر ژ زاروﻛﯿﻨﯿﺎ ﺧﯚ ﯾ‪ ‬ھﻮﺳﺎ‬ ‫ﺑــﻮو ‪ .‬ﻟــﻪورا ل ﭬ‪‬ﺮه دﯾﺎرﺑﯿﺖ‪،‬‬ ‫ﮔﻪﻟﻪك رهﻓﺘﺎر‪‬ﻦ زاروﻛﯿﻨﯿ‪ ‬دﮔﻪل‬

‫وه رﻧﻪ ﺧﻮارﻧﮕﻪ ھﺎ ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧ‪‬‬ ‫ﻧﯿﮫﺎد ﺳﻪ ﻋﺪوﻻ‬ ‫ﺳﺎﻻ ﻧﻮوی ﯾﺎ ﺧﺎﻧﺪﻧ‪‬‬ ‫دهﺳﺘﭙ‪‬ﻜﺮ و ﻗﻮﺗﺎﺑﯽ و‬ ‫ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎ ب دل و ﮔﯿﺎن ﻗﻪﺳﺘﺎ‬ ‫ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﺎ ﻛﺮن وهﻛﯽ ﺳﺎﻟ‪‬ﻦ‬ ‫ﺑﻮری‪ ،‬ھﻪرﭼﻪﻧﺪه ﻛﻮ ﺳﺎل ﺑﻮ‬ ‫ﺳﺎﻟ‪ ‬ر‪‬ﮋا ﺳﻪر ﺳﻪرﻛﻪﻓﺘﻨ‪‬‬ ‫)ﺳﻪرﻛﻪﻓﺘﻨﺎ ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎن( ﯾﺎ‬ ‫ل ﻛ‪‬ﻤ‪ ‬دهﺗﻦ‪ ،‬ﻟ‪ ‬ھ‪‬ﺸﺘﺎ‬

‫ﺑﺪروﺳﺘﯽ ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎ ﺋﻪﮔﻪرێ‬ ‫ﭬ‪ ‬ﭼﻪﻧﺪێ دﯾﺎر ﻧﻪﻛﺮﯾﻪ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻪﻣ‪‬ﻦ ﺧﻮاﻧﺪﻧ‪ ‬و‬ ‫ﭘﻪرﺗﻮﻛ‪‬ﻦ ﻛﻮ ھﻪﻣﯽ ﺳﺎﻻن‬ ‫دھ‪‬ﻨﻪ ﮔﮫﻮرﯾﻦ؟ ﯾﺎن ﻛ‪‬ﻤﺎﺳﯿ‪‬ﻦ‬ ‫د ﻛﻪﻟﻮ ﭘﻪل و ﺋﺎﭬﺎھﯿ‪‬ﻦ د‬ ‫ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧ‪ ‬دا )ﮔﺸﺖ ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﻪ(‬ ‫ﯾﺎﻧﮋی ﺧﻪﻣﺴﺎرﯾﺎ ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎن ب‬

‫ﺧﯚﯾﻪ ﻛﻮ ﮔﺮﻧﮕﯿ‪ ‬ب ﺧﻮﻧﺪﻧﺎ‬ ‫ﺧﯚ ﻧﺎدهن؟ ﯾﺎﻧﮋی ھﻪﭬﺮﻛﯿﺎ‬ ‫ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎﯾﺎﻧﻪ ل ﺳﻪر ﺟﻠﻜﺎن‬ ‫ﻛﺎﻧ‪ ‬ھﻪر ﺋ‪‬ﻚ ھﻪر رۆژێ دێ‬ ‫چ ﺟﻠﻚ ﻛﻪﺗﻪ ﺑﻪر ﺧﯚ؟ ﯾﺎﻧﮋی‬ ‫ﺋﻪو ﭘﺸﺖ ﮔﻮه ھﺎﭬ‪‬ﺘﻨﻪ ﯾﺎ دای‬ ‫ﺑﺎﺑﺎن داﯾﻪ زارۆﻛ‪‬ﻦ ﺧﯚ‪ ،‬ﻧﻪ ل‬ ‫ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧ‪ ‬ﭘﺮﺳﯿﺎرا زارۆﻛ‪‬ﻦ‬ ‫ﺧﯚ دﻛﻪن و ﻧﻪ ل ﻛﻮ‪‬ﻧ‪ ‬دێ‬ ‫ﺑ‪‬ﮋی زارۆك ﻧﻪ ﯾ‪‬ﻦ واﻧﻦ‪،‬‬ ‫ﺋﻪڤ ﭘﺸﺘﮕﻮه ھﺎﭬ‪‬ﺘﻨﻪ ﯾﻪ د‬ ‫ﺑﯿﺘﻪ ﺋﻪﮔﻪر ﻛﻮ ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎ ژی‬ ‫ﺧﻪﻣﺴﺎرﯾ‪ ‬د ﻛﺎرێ ﺧﯚ دا‬ ‫ﺑﻜﻪﺗﻦ‪ ،‬و واﻧﻪﯾﺎ ب دروﺳﺘﯽ‬ ‫ﻧﻪ دهﺗﻪ ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎن و ھﻪر رۆژا‬ ‫ل دهﻟﯿﭭﻪﻛ‪ ‬ﺑﮕﻪرﯾﺖ ﺧﯚ ژ‬ ‫ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧ‪ ‬دوور ﺑﻜﻪﺗﻦ و‬ ‫دهرﻛﻪﭬﯿﺖ؟ ﻟ‪ ‬رۆژا ھﻪﻣﯽ‬ ‫ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎ د ﺑﻪرھﻪڤ و ﺑﻜﻪﯾﻒ‬ ‫و ﺧﯚﺷﯽ و ب ﺳﻪرﻛﻪﻓﺘﻦ د‬ ‫ھ‪‬ﺘﻪ ھﮋﻣﺎرﺗﻦ‪ ،‬ﺋﻪو رۆژه ﯾﺎ‬ ‫ﻛﻮ ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎﯾﻪك ﺧﻮارﻧﻪﻛ‪‬‬ ‫ﭼ‪‬ﺪﻛﻪﺗﻦ و ژورهك ژ ژور‪‬ﻦ‬ ‫ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎ و ر‪‬ﭭﻪﺑﻪرﯾ‪ ‬دﺑﯿﺘﻪ‬ ‫ﺧﻮارﻧﮕﻪھﺎ ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧ‪ ‬و‬ ‫ﻣﻪدﺣ‪‬ﻦ وێ و وی ﻣﺎﻣﻮﺳﺘﺎﯾﯽ‬ ‫دھ‪‬ﺘﻪ ﻛﺮن‪ ،‬ﯾ‪ ‬ﻛﻮ ﺧﻮارﻧﺎ‬ ‫ﺋﻪﭬﺮو ﺋﯿﻨﺎی‪ .‬ژ ﺑﻪر ﭬ‪ ‬ﭼﻪﻧﺪێ‬ ‫دێ ﺑﯿﻨﯽ ﻛﻮ ھﻪر رۆژ دورا‬ ‫ﺋ‪‬ﻜﯽ ﯾﻪ و ﺧﻮارﻧﻪﻛ‪ ‬ﭼ‪‬ﻜﻪﺗﻦ‬ ‫و ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﻪ دﺑﯿﺘﻪ ﺧﻮارﻧﮕﻪه‪،‬‬ ‫وێ رۆژێ و ﺋﻪڤ ﻧﻪﺧﯚﺷﯿﻪ‬ ‫ژی وهﻛﯽ ﺋﻨﻔﻠﻪوهﻧﺰا ﺑﺎﻟﻨﺪا و‬ ‫ﻣﺮﯾﺸﻜﺎ و ﺑﻪرازا و ﭼ‪‬ﻼن ﯾﺎ‬ ‫ﺑﻪﻻﭬﻪ دﺑﯿﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺮوﭬﻰ دا دﻣﯿﻨﻦ و ﻣﻪزن دﺑﻦ و‬ ‫ﻣﺮوڤ ﻧﻪﺷ‪‬ﺖ ﺑﮫ‪‬ﻠﯿﺖ ‪ .‬ﮔﻪﻟﻪك‬ ‫ﻧ‪‬ﺰﯾﻜﻰ راﺳﺘﻰ ﯾﻪ‪ ،‬ﺋﺎﻧﻜﻮ وهﻛﻰ‬ ‫زﻧﺠﯿﺮﯾﻪﻛ‪ ‬ﻧﻪ ﭘ‪‬ﻜﭭﻪ دﮔﺮ‪‬ﺪاﯾﻨﻪ‪،‬‬ ‫ﺋـــﻪﮔـــﻪر ﻣــــﺮوڤ ﯾـــ‪ ‬راﺳــــﺖ و‬ ‫دروﺳــﺖ ﺑﯿﺖ‪ ،‬دێ ﺑــﺎوهرى ژى‬ ‫ل دهف ھﻪﺑﯿﺖ‪ ،‬ﺑــﺎوهرى ب ﺧﯚ‬ ‫ھﻪﺑﻮون ﺷﻪﻧﮕﺴﺘ‪ ‬ﺳﻪرهﻛﯿ‪‬‬ ‫ﻣﺮوﭬ‪ ‬ﭘﺎﮔﮋه‪ ،‬ﯾﺎ رهواﯾﻪ ھﻪﻛﻪر‬ ‫ﺗــﻪ ﺑـــﺎوهرى ب ﺧــﯚ ﻧﻪﺑﯿﺖ‪ ،‬ﺗﻮ‬ ‫ﻧﻪﺷ‪‬ﻰ ﺑﯿﻪ ﺟﮫ‪ ‬ﺑﺎوهرﯾﺎ ﺧﻪﻟﻜﻰ‬ ‫ﯾﺎﻧﮋى ﺗﻮ ﻧﻪﺷ‪‬ﻰ ﺑــﺎوهرﯾــ‪ ‬ﺑﯚ‬ ‫ﺧﻪﻟﻜﻰ ﭼ‪‬ﻜﻪى‪ ،‬ﻟﻪوﻣﺎ ﻛﻪﺳﺎﻧ‪‬ﻦ‬ ‫ﺑﺎوهر ب ﺧﯚ ھﻪﯾﻦ‪ ،‬ھﻪﻣﻰ دهﻣﺎ‬ ‫دژﯾﺎن ﺧﻮدا د ﺳﻪرﻛﻪﻓﺘﻰ ﻧﻪ‪.‬‬ ‫دﻧـــــــﺎف ﺟـــﭭـــﺎﻛـــ‪ ‬ﻣــﻪﯾــ‪‬‬ ‫ﻛـــــﻮردهوارى دا ھــﻪر ژﻛﻪﭬﻨﺪا‬ ‫راﺳــﺘــﻰ وﺑــــﺎوهرى ژ ﺑﻨﻪﻣﺎﯾ‪‬ﻦ‬ ‫ﺳﻪرهﻛﯿ‪‬ﻦ ﻣﺮوﭬ‪ ‬ﻛﻮرد ﺑﻮوﯾﻨﻪ‪،‬‬ ‫و ﺑﻮوﯾﻪ ھ‪‬ﻤﺎﯾﻪك ﺗﺎ ﻧﻮﻛﻪژى‬ ‫ﺋﻪم ﺷﺎﻧﺎزﯾ‪ ‬ﭘ‪ ‬دﺑﻪﯾﯿﻦ‪ ،‬ژﺑﻪرﻛﻮ‬ ‫ھﻪر دهﻣــﺎ راﺳﺘﻰ و ﺑــﺎوهرى و‬ ‫وﯾﮋدان دﻧﺎف ھﻪر ﻛﻮﻣﻪﻟﮕﻪﻛ‪ ‬دا‬ ‫ﻧﻪﻣﺎ ﯾﺎن ﻻواز ﺑﻮو‪ ،‬ھﯿﻨﮕﻰ دێ‬ ‫ﺋﻪو ﻛﻮﻣﻪﻟﮕﻪه ﺑﻪرهف ﻛﺎﭬﻠﺒﻮوﻧ‪‬‬ ‫ﭬﻪ ﭼﯿﺖ‪ ،‬ﻻﯾﻪﻧ‪ ‬دى ﯾ‪ ‬ﺳﯿ‪ ‬ﻛﻮ‬ ‫ﺋــﻪم دﺷ‪‬ﯿﻦ ﺑ‪‬ﮋﯾﻦ ﻛﻮ ھــﻪردو‬ ‫ﻻﯾــﻪﻧــ‪‬ــﻦ دى ﭘ‪‬ﻜﭭﻪ ﮔــﺮ‪‬ــﺪهت‪،‬‬ ‫ﺋــــﻪوژى وﯾـــﮋداﻧـــﺎ ﻣــﺮوﭬــﻰ ﯾــﻪ‪،‬‬ ‫ژﺑــﻪرﻛــﻮ ھــﻪرﻛــﻪﺳــﻪك ﺧــﻮدان‬ ‫وﯾﮋداﻧﻪﻛﺎ ﭘﺎﮔﮋﺑﯿﺖ‪ ،‬ﺋﻪز دووێ‬ ‫ﺑﺎوهرﯾ‪ ‬داﻣــﻪ‪ ،‬ﻛﻮ دێ راﺳﺘﻰ‬ ‫وﺑﺎوهرى ژى ﺑﻨﻪ ھﻪﭬﺎﻟ‪‬ﻦ وى‬ ‫ﺋﺎﻧﻜﻮ دێ ھــﻪرﺳــ‪ ‬ھﻪﭬﮕﺮن‪،‬‬ ‫ﭘ‪‬ﻨﻪﭬ‪‬ﺖ ﺋﻪﮔﻪر ﺋــﻪف ھﻪرﺳ‪‬‬ ‫ﺳـــﺎﻟـــﻮﺧـــﻪﺗـــﻪ ل دهف ھــﻪر‬ ‫ﻛﻪﺳﻪﻛﻰ ھﻪﺑﻦ‪ ،‬ﺋﻪو ﻛﻪس دێ‬ ‫ﺑﯿﺘﻪ ﺧـــﻮدان ﺑﻪﺧﺘﻪوهرﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ژﯾﺎن‪ ،‬ژﺑﻪرﻛﻮ ﺋﻪﭬﻪﻧﻪ ﺳﺘﻮوﻧ‪‬ﻦ‬ ‫ب ھ‪‬ﺰ ﺑﯚ ﺋﺎﭬﺎﻛﺮﻧﺎ ﻛﻪﺳﺎﯾﻪﺗﯿﯿﺎ‬ ‫ﻣﺮوﭬﻰ‬ ‫ﺋﻪز ﺑﺎوهرم ﺋﻪڤ ﺧﺎﻟﻪ ﻧﺎھ‪‬ﺘﻪ‬ ‫ﺑﻪراﻣﺒﻪر ﺋ‪‬ﻤﻨﺎھﯿ‪ ‬و ﺋﺎزادﯾ‪ .‬ﻟ‪‬‬ ‫ﭘﺸﺘﯽ داﺑﯿﻨﻜﺮن و ﭼﺎرهﺳﻪرﻛﺮﻧﺎ‬ ‫ﭬــﺎن ﺧـــﺎﻻن ﺗــﺎ رادهﯾــﻪﻛــ‪ ‬ﻛ‪‬ﻢ‬ ‫ﮔﺎزﻧﺪه ژ ﺣﻜﻮﻣﻪﺗ‪ ‬ﻧﺎھ‪‬ﻨﻪ ﻛﺮن‬ ‫و دێ ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﺎ ﻣﻪ ژ ﮔﻪﺗﮕﻮﺗﻜ‪‬ﻦ‬ ‫ﺧــﻪﻟــﻜــﯽ ﻗـــﻮرﺗـــﺎل ﺑــﯿــﺖ‪ ،‬ﺧﻪﻟﻚ‬ ‫ﻧــﺎﺑــ‪‬ــﮋن ﻓـــﻼن ﺑــﻪرﭘــﺮﺳــﯽ ﻓــﻼن‬ ‫ﻛــﺎرﻛــﺮ ﯾـــﺎن ﻓـــﻼن ر‪‬ــﭭــﻪﺑــﻪری‬ ‫ﻓــﻼن ﺋﻮﺗ‪‬ﻞ ﺋﺎﭬﺎﻛﺮ‪ .‬ﺋﺎﻧﻜﻮ ھﻪر‬ ‫ﺑﻪرﭘﺮﺳﻪك و ر‪‬ﭭﻪﺑﻪرهﻛ‪ ‬ب‬ ‫ﺧــﯚت وی ﺳــﺤــﻪت ﺑــﯿــﺖ‪ .‬دﺑﯿﺖ‬ ‫ﺧﻮﻧﺪهﭬﺎن ﺑ‪‬ﮋن ﻣﺎ ژ ﺳﺎﻻ ‪١٩٩١‬‬ ‫ێ وهره ﺗﺎ ﻧﻮﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﺎ ﻣﻪ‬ ‫دهرﻓـــﻪت ﻧــﻪ دﯾـــﺖ‪ ،‬ﭬــﺎن ﺧــﺎﻻن‬ ‫ﭼــﺎرهﺳــﻪر ﺑﻜﻪت‪ .‬ﺋــﻪز ﺑــﺎوهرم‬ ‫ﺧــﻪﻟــﻜــ‪ ‬ﻛــﻮردﺳــﺘــﺎﻧــ‪ ‬ھــﻪﻣــﻮو‬ ‫د زاﻧــﻦ‪ ،‬ﻛﻮ ﭘﺸﺘﯽ ﺳــﺎﻻ ‪١٩٩١‬‬ ‫ێ دوو ﺷﻪر‪‬ﻦ ﻧﺎﭬﺨﻮﯾﯽ ﭘﻪﯾﺪا‬ ‫ﺑﻮون‪ .‬و چ دهرﻓﻪﺗ‪‬ﻦ ﮔﻮﻧﺠﺎﯾﯽ‬ ‫ﻧــﻪﺑــﻮون‪ .‬ﺋــﻪﭬــﻪ د دهﻣــﻪﻛــﯽ دا‬ ‫ﻛــﻮ ھــ‪‬ــﺸــﺘــﺎ ﺋـــﻪم ژ زوردارﯾـــــﺎ‬ ‫ﺑــﻪﻏــﺪا ﻗــﻮرﺗــﺎل ﻧــﻪ ﺑﺒﻮوﯾﻦ‪ ،‬ﻟ‪‬‬ ‫ﺧــﯚش ﺑﻪﺧﺘﺎﻧﻪ ﺷــﻪرێ ‪٢٠٠٣‬‬ ‫ێ دهﺳﺘﭙ‪‬ﻜﺮ و ﺳﻪرﻛﺮداﯾﻪﺗﯿﺎ‬ ‫ﻛـــــﻮردی ﻣـــﻞ ب ﻣــﻠــ‪ ‬ھــ‪‬ــﺰ‪‬ــﻦ‬ ‫ﻓــﺮهرهﮔــﻪز ﺑــﻪﺷــﺪاری ﺷــﻪری‬ ‫ﺑﻮون‪ .‬ل ﭬ‪‬ﺮه ﭘﺮﺳﯿﺎرهﻛﺎ ﮔﺮﻧﮓ‬ ‫ﺗ‪‬ﺘﻪ ﭘــ‪‬ــﺶ؟ ﺋــﻪرێ ﺋــﺎﯾــﻪ ﭘﺸﺘﯽ‬ ‫ﺋﯿﻤﺰاﻛﺮﻧﺎ ﺑﺎدهﻛﺎ ﺋﻪﻣﻨﯽ و داﻧﺎﻧﺎ‬ ‫دهﺳﺘﻮری و وهرﮔﺮﺗﻨﺎ ﺑﻮدﺟﻪ‬ ‫و ﺋــﺎراﻣــﯿــﺎ ھــﻪر‪‬ــﻤــ‪ ‬و ھﺎﺗﻨﺎ‬ ‫ﻛﻮﻣﭙﺎﻧﯿ‪‬ﻦ ﺑﯿﺎﻧﯽ و دهر‪‬ﺨﺴﺘﻨﺎ‬ ‫ﮔﺎزێ ل ھﻪر‪‬ﻤ‪ ‬ﺋﺎﻧﻜﻮ د ﺳﺎﻻ‬ ‫‪ ٢٠١٠-٢٠٠٩‬ێ دا‪ ،‬دێ ﺋﻪڤ‬ ‫ﺧﺎﻟﻪ و ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘ‪‬ﻦ دی ھ‪‬ﻨﻪ‬ ‫ﭼﺎرهﺳﻪرﻛﺮن‪ .‬ﺑﻪرﺳﭫ ﭘ‪‬ﺪﭬﯿﻪ‬ ‫ﯾﺎ ﺋﻪر‪‬ﻨﯽ ﺑﯿﺖ‪ ،‬ﭼﻮﻧﻜﯽ وهرار‬ ‫و ﺑﺰاڤ و ﻟﭭﯿﻨﺎ ھﻪر وهﻻﺗﻪﻛﯽ‬ ‫ژ ﭬــﺎن ﺧــﺎﻻن دهﺳﺘﭙ‪‬ﺪﻛﻪت‪ ،‬و‬ ‫وهﻻت ﺑـــﻪرهف ﭘ‪‬ﺸﻜﻪﭬﺘﻦ و‬ ‫داھ‪‬ﻨﺎﻧ‪ ‬ﭬــﻪ د ﭼﯿﺖ‪ .‬وﺋﻪﮔﻪر‬ ‫ﺋــﻪڤ ﺧﺎﻟﻪ دﭬــﺎن ﺳــﺎﻻن دا ﻧﻪ‬

‫‪5‬‬

‫ﺟــﭭﺎك‬

‫ﺋﺎﭬﺎﻛﺮﻧﺎ‬ ‫ﺑﻪرهﺑﺎﺑﺎن‬ ‫ﺋﻪﺣﻤﻪد ﻋﻪﺑﺪوﻟ‪ ‬زوﺑﯿﺮ‬ ‫ھﻮﻣﻮو ﺳ‪‬ﺸﻪﻣﺒﯿﺎن دﻧﭭﯿﺴﯿﺖ‬

‫ﺋﻪوﻟﻪوﯾﯿﻪﺗﺎ ﺧﺎﻧﺪﻧ‪ ‬د ژﯾﺎﻧﺎ ﻣﺮۆﭬﯽ دا‬ ‫ژ ﻧﯿﺸﻜﻪﻛ‪ ‬ﭬﻪ ﻧﻪﺑﻮو دهﻣ‪ ‬ﺧﻮداﯾ‪ ‬ﻣﻪزن د ﺋ‪‬ﻜﻪم ﺋﺎﯾﻪﺗﺎ‬ ‫ﻗﻮرﺋﺎﻧﺎ ﭘﯿﺮوز دا ﻓﻪرﻣﺎن ل ﭘ‪‬ﻐﻪﻣﺒﻪری ﻛﺮی ﺑﺨﻮﯾﻨﯿﺖ‪ ،‬دهﻣ‪‬‬ ‫دﭬﯿﺎﯾﯽ ﺋﻪو ﻣﻠﻠﻪﺗ‪ ‬ل ﺑﯿﺎﺑﺎﻧ‪ ‬د ژﯾﺎ راﺑﯿﺘﻪ ل ﺳﻪر ﭘ‪‬ﻦ ﺧﯚ‪ ،‬و‬ ‫ﺷﺎرﺳﺘﺎﻧﯿﻪﻛ‪ ‬ﺋﺎﭬﺎﺑﻜﻪت و ر‪‬ﺰ‪‬ﻦ ﺧﯚ ر‪‬ﻜﺒ‪‬ﺨﻦ و ھﻪﻟﻮﯾﺴﺘ‪‬ﻦ ﺧﯚ‬ ‫ﺑﻜﻪﻧﻪ ﺋ‪‬ﻚ‪ ،‬و ل دووڤ دا ﭘﻪﯾﺎﻣﺎ ﺧﯚ ﺑﻪﻻڤ ﺑﻜﻪت‪ ،‬روﻧﺎھﯿﺎ وێ ل‬ ‫ﺳ‪ ‬ﭘ‪‬ﻜﺎ ﺟﯿﮫﺎﻧ‪ ‬ﺑﻪﻻڤ ﺑﻜﻪت‪ ،‬ددهﻣﻪﻛ‪ ‬ﻛ‪‬ﻢ دا ﻛﻮ ﻓﻪرﻣﺎﻧﺎ ﺋ‪‬ﻜ‪‬‬ ‫ﯾﺎ ﺧﻮدێ ﺑﺠﻪ ﺑﯿﻨﯿﺖ"اﻗﺮا ﺑﺎﺳﻢ رﺑﻚ اﻟﺰی ﺧﻠﻖ"‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ دهﻣ‪ ‬روﺳﺎ ﺑﻪرێ ﭼﻮوﯾﻨﻪ ل ﺳﻪر ﺑﺎﻧ‪ ‬ھﻪﯾﭭ‪،‬‬ ‫ﺋ‪‬ﻜﺴﻪر ﮔﻮھﻮرﯾﻦ و ﭼﺎﻛﺴﺎزی ﺋ‪‬ﺨﺴﺘﯿﻨﻪ د ﺳﯿﺴﺘﻪﻣ‪ ‬ﻓ‪‬ﺮﻛﺮن و‬ ‫ﭘﻪروهردێ دا‪.‬‬ ‫ﻓﺮهﻧﺴﯿﺎن دهﻣ‪ ‬ﻛﻮ دﯾﺘﯽ ﻛﻮ ر‪‬ﮋا ﺧﺎﻧﺪﻧ‪ ‬ل دهف ﮔﻪﻧﺠﺎن‬ ‫ﺑﻪرهف ﻛ‪‬ﻤ‪ ‬ﭼﻮوی‪ ،‬ل ﺳﺎﻻ ‪ ١٩٩٣‬ﭬﯿﺴﺘﻪﭬﺎﻻ )دوﻧﯿﺎﯾﺎ ﺧﺎﻧﺪﻧ‪(‬‬ ‫ﺳﺎزﻛﺮ و دهرﮔﻪھ‪‬ﻦ ﭘﻪرﺗﻮوﻛﺨﺎﻧ‪‬ﻦ ﮔﺸﺘﯽ و ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯽ ﭬﻪﻛﺮن‪،‬‬ ‫وهزﯾﺮ و روﻧﺎﻛﺒﯿﺮ و ﻧﭭﯿﺴﻪر ﻛﻪﺗﻨﻪ ﺟﺎده و ﺑﺎﻏﭽﻪ و ﮔﻮرهﭘﺎﻧﺎن‬ ‫دا ﺟﺎرهﻛﺎ دی ﮔﯿﺎﻧ‪ ‬ﺧﺎﻧﺪﻧ‪ ‬ل دهف ﻣﻠﻠﻪﺗ‪ ‬ﺧﯚ ﺳﺎخ ﺑﻜﻪﻧﻪ ﭬﻪ؟‬ ‫ﭘﻪرﺗﻮوك ﮔﻪﻧﺠﯿﻨﺎ ﭘ‪‬ﺰاﻧﯿﻦ و زاﻧﯿﻨ‪ ‬ﯾﻪ‪ ،‬و ﺧﺎﻧﺪن ﻧﮫ‪‬ﻨﯿﺎ‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﭭﻪﭼﻮون و ﻛﻠﯿﻼ ﺳﻪرﻛﻪﻓﺘﻨ‪ ‬ﯾﻪ‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﻪﺣﺴ‪ ‬ﺧﺎﻧﺪﻧﺎ‬ ‫ﭘﻪرﺗﻮوﻛ‪‬ﻦ ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧ‪ ‬ﻧﯿﻨﻪ‪ ،‬ﭼﻮﻧﻜﻪ ﺋﻪوێ ﺧﺎﻧﺪﻧ‪ ‬ب ﺗﻨ‪ ‬ﺋﺎرﻣﺎﻧﺠﺎ‬ ‫وێ ﺑﺎوهرﻧﺎﻣﻪﯾﻪ‪ ،‬و ﭼ‪ ‬وهوﺷﻪﻧﺒﯿﺮێ ﺋﺎﭬﺎﻧﺎﻛﻪت‪ ،‬و ﺑﺪوﻣﺎھﯿﻚ‬ ‫دھ‪‬ﺖ‪ ،‬دهﻣ‪ ‬د ﮔﻪھﯿﺘﻪ ﺋﺎرﻣﺎﻧﺠﺎ ﺧﯚ‪ ،‬ﺋﻪم ﻛﺎرﺗ‪‬ﻜﺮﻧﺎ ﭬ‪ ‬ﭼﻪﻧﺪێ د‬ ‫ﺑﯿﻨﯿﻦ ل دهڤ ﮔﻪﻧﺠ‪ ‬ﺧﯚ دهﻣ‪ ‬ﺧﯚ دوور دﺋ‪‬ﺨﺖ ژ دووﻓﭽﻮون‬ ‫و ب دهﺳﺘﭭﻪﺋﯿﻨﺎﻧﺎ ﺋﺎﺳﺘﻪﻛ‪ ‬ﺑﻠﻨﺪ‪ ،‬ﯾﺎن ﺧﺎﻧﺪﻧ‪ ‬و ﺋﺎﺳﺘ‪ ‬ﻧﺰﻣ‪‬‬ ‫ﭘ‪‬ﺰاﻧﯿﻨﺎن و ﺋﺎﺳﺘ‪ ‬ﺋﺎﺧﭭﺘﻦ و داﻧﻮﺳﺘﺎﻧﺪﻧﺎن ل روﯾﻨﺸﺘﻨ‪‬ﻦ وان‬ ‫و ﺟﯚرێ ﺑﻪرﺳﭭ‪‬ﻦ وان و ﺑﻪرﯾﻜﺎﻧ‪‬ﻦ زﯾﻨﺪی دا ﺋﻪو‪‬ﻦ ﺷﺎﺷ‪‬ﻦ‬ ‫ﺗ‪‬ﻠﻪﭬﺰﯾﻮﻧ‪‬ﻦ ﻣﻪ ﺗﮋی ﻛﺮﯾﻦ‪ ،‬ﺋﻪز ﺑﻪﺣﺴ‪ ‬وێ ﺧﺎﻧﺪﻧ‪ ‬دﻛﻪم ﻛﻮ ژ‬ ‫دهرﭬﻪی ﭘﻪرﺗﻮوﻛ‪‬ﻦ ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧ‪ ‬ﺑﯿﺖ‪ ،‬ﺧﺎﻧﺪﻧﺎ ﺑﻪردهوام ژ ﻻﻧﺪﻛ‪ ‬ﺑﻮ‬ ‫ﻗﻪﺑﺮی‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻧﺪن ﻣﺮوﭬﯽ د ﮔﻪھﯿﻨﯿﺘﻪ ﺋﺎﺳﺘ‪ ‬ﭘ‪‬ﺪﭬﯽ‪ ،‬ﭘﻪرﺗﻮوك ﺧﯚراﻛﻪ‬ ‫ﺑﯚ ھﺰرێ‪ ،‬ھﻪروهﻛﯽ ﺧﺎرن زاده ﺑﻮ ﻣﻪﻋﯿﺪهی‪ ،‬چ ﻟﻪش ﺑ‪ ‬زاد‬ ‫و ﺧﺎرن ﻣﻪزن و ﮔﻪﺷ‪ ‬ﻧﺎﻛﻪن؟ ھﻪروهﺳﺎ چ ھﺰر ﺑ‪ ‬ﺧﺎﻧﺪن و‬ ‫ﭘﻪرﺗﻮوك ﺋﺎﭬﺎ ﻧﺎﺑﻦ؟‬ ‫ھﻪر ﭼﻪﻧﺪه ﺋﻪﮔﻪر ﻣﺮوڤ ﮔﻪﻟﻪك ﺧﺎرﻧ‪ ‬ب ﺧﯚت دێ ﻗﻪﻟﻪو‬ ‫ﺑﯿﺖ‪ ،‬ﺑﻪﻟ‪ ‬ھﺰرا ﻣﺮوﭬﯽ ﭼﻪﻧﺪ ﭘﻪرﺗﻮوك و ﺧﺎﻧﺪﻧ‪ ‬ﺑﺨﻮﯾﻨﯿﺖ دێ‬ ‫ﺋﺎﺳﻮوﯾ‪‬ﻦ ﻣﺮوﭬﯽ ﺑﻪرﻓﺮهه ﺗﺮ ﻟ‪ ‬ھ‪‬ﺖ و ﺗﺸﺘ‪‬ﻦ ﭬﻪﺷﺎری دێ‬ ‫ﺋﺎﺷﻜﺮا ﻛﻪت و ھﻪﻣﯽ ﻧﮫ‪‬ﻨﯿ‪‬ﻦ ﭘ‪‬ﭭﻪﭼﻮوﻧ‪ ‬دێ ﺑﺪهﺳﺘﻜﻪﭬﻦ‪.‬‬ ‫ﺗﺮارێ ﻣﻪﻋﯿﺪێ ﻣﺮوﭬﯽ ﯾ‪ ‬ﺳﻨﻮرداﯾﻪ‪ ،‬ﺑﻪﻟ‪ ‬ﺗﺮارێ ھﺰرێ ﯾ‪‬‬ ‫ﺑ‪ ‬ﺳﻨﻮوره‪.....‬ﯾ‪ ‬ﭘﺘﺮ ﺑﺨﻮﯾﻨﯿﺖ دێ ﭘﺘﺮ ﭘ‪‬ﺸﻜﻪﭬﯿﺖ‪ ،‬و ﭘﻠﻪو ﭘﺎﯾﺎ‬ ‫وی دێ ل وی ﺟﮫﯽ ﺑﯿﺖ ﯾ‪ ‬دوﻣﺎھﯿﻚ ﭘﻪﯾﭫ ﻟ‪ ‬دﺧﻮﯾﻨﯿﺖ‪.‬‬

‫ﭼﺎرهﺳﻪرﯾﺎ ﺋﺎﻛﻨﺠﯿﺒﻮوﻧ‪‬‬ ‫دﻟﺸﺎد ﺳﭙﯿﻨﺪاری‬

‫ھﺎﺗﻨﻪ ﺟ‪‬ﺒﻪﺟ‪‬ﻜﺮن دێ ﺧﻪﻟﻚ ژ‬ ‫ﺣﻜﯚﻣﻪﺗ‪ ‬ﺑ‪‬ﮫﯿﭭﯽ ﺑﯿﺖ و ھﻪﺳﺘﺎ‬ ‫ﻧﻪﺗﻪواﯾﻪﺗﯽ دێ ﺑﻪرهف ﻻوازﯾ‪‬‬ ‫ﭬــﻪ ﭼــﯿــﺖ‪ ،‬و دێ ﭘﺘﺮ ﮔﻪﻧﺠ‪‬‬ ‫ﻣﻪ ﻗﻪﺳﺘﺎ ژ دهرﭬـــﻪی وهﻻﺗــﯽ‬ ‫ﻛــﻪن و ﺋــﻪﭬــﻪژی ﻛﺎرﺗ‪‬ﻜﺮﻧﻪﻛﺎ‬ ‫ﻣــﻪزﻧــﻪ ل ﺳـــﻪر وهﻻﺗــــ‪ ‬ﻣــﻪ‪.‬‬ ‫دﯾﺴﺎن ﺑ‪ ‬ﻛــﺎری دێ ﭘﺘﺮ ﻟ‪‬‬ ‫ھ‪‬ﺖ و ﺧﻪﻟﻜ‪ ‬ﻣﻪ ﺑــﺎوهری ب‬ ‫ﮔﯚﺗﻨ‪‬ﻦ ﺣﻜﯚﻣﻪﺗ‪ ‬ﻧــﺎھــ‪‬ــﺖ‪ .‬و‬

‫ﺋﺎرﯾﺸﺎ ژ ھﻪﻣﯿﺎ ﻣﻪزﻧﺘﺮ ﻧﯚﻛﻪ‬ ‫ب ر‪‬ﮋهﻛﺎ ﻣﻪزن ژ دهرﭼﻮو‪‬ﻦ‬ ‫ﭘﻪﯾﻤﺎﻧﮕﻪه و ﻛﻮﻟﯿﮋاﻧﻪ‪ ،‬ﻛــﻮ د‬ ‫ﺑ‪‬ﻜﺎرن و ﺣﻜﯚﻣﻪﺗﺎ ﻣﻪ چ ﭘﻼن‬ ‫و ﭼـــﺎرهﺳـــﻪری ﺑــﯚ ﻧــﯿــﻨــﻦ‪ .‬ل‬ ‫دوﻣﺎھﯿ‪ ‬دێ ﺑ‪‬ﮋم د ﭬﺎن ﭼﻮار‬ ‫ﺳﺎﻟ‪‬ﻦ ﺑﮫ‪‬ﻦ دا‪ ،‬ﭘ‪‬ﺪﭬﯿﻪ ﺋﻪڤ‬ ‫ﺧﺎﻟﻪ ﺑ‪‬ﻨﻪ ﺟ‪‬ﺒﻪﺟ‪‬ﻜﺮن‪ .‬ﭼﻮﻧﻜﯽ‬ ‫ﺗﺎ رادهﯾــﻪﻛــﯽ دێ ﺣﻜﯚﻣﻪت و‬ ‫ﺧﻪﻟﻚ ژ‪‬ﻚ دوور ﻛﻪﭬﻦ‪.‬‬


‫‪6‬‬

‫ﮔﺸﺘﯽ‬

‫‪www.rojnamawar.com‬‬

‫ژﻣﺎره ‪ 19‬ﺳ‪‬ﺸﻪﻣﺐ ‪27‬ی ﭼﺮﯾﺎ ﭘ‪‬ﺸﯿﻦ ‪2009‬‬

‫ﺋﻪم ﭼﻪوا‬ ‫ﭘﻪرﺗﻮوﻛﺎ ﻓﻮﻟﻜﻠﯚرێ دهﭬﻪرا ﺋﺎﻣ‪‬ﺪﯾ‪‬‬ ‫ﯾﺎن ژى ﻣﯚزهﺧﺎﻧﻪﯾﺎ ﻛﻪﻟﻪﭘﯚرێ ﻛﻮردى! د وهرارێ دﮔﻪھﯿﻦ؟‬ ‫ﺑﻪﯾﺎر ﺑﺎﭬﻰ‬ ‫ﻣﺮۆڤ دﺷ‪‬ﺖ ﻛﻪﺳ‪‬ﻦ ﺋﻪﻧﺪازﯾﺎر‬ ‫و ﺗﻪﻛﻨﯿﻜﺎر و ﻧــــﻮژدار ﺑــﯚ ﺧــﻮ ژ‬ ‫وهﻻﺗــﻪﻛــ‪ ‬دى ﺑﯿﻨﺖ و وهﻻﺗــ‪ ‬ﺧﯚ‬ ‫ﭘ‪ ‬ﺋﺎﭬﺎ ﻛﻪت و ﺋﺎﻟﯿ‪ ‬ﺑﯿﻨﺎﺳﺎزى و‬ ‫ﺗﻪﻛﻨﻮﻟﯚژى ﭘ‪‬ﺶ ﺑ‪‬ﺨﺖ و ھﻪروهﺳﺎ‬ ‫ﺑﻮارێ ﭘ‪‬ﺶ ﺑ‪‬ﺨﺖ و ھﻪروهﺳﺎ ﺑﻮارێ‬ ‫ﺳﺎﺧﻠﻪﻣﯿ‪ ‬ﭘ‪‬ﺸﭭﻪ ﺑﺒﺖ‪ ...‬ﻟ‪ ‬ﻣﺮۆڤ ل‬ ‫چ ﺟﮫﺎن و ل چ ﺳﻪردهﻣﺎن ﻧﻪﺷ‪‬ﺖ‬ ‫ﻛﻪﺳ‪‬ﻦ رهوﺷﻪﻧﺒﯿﺮ و وهﻻﺗﭙﺎر‪‬ﺰ‬ ‫ﺑــﻮ ﺧــﻮ ژ وهﻻﺗـــﻪﻛـــ‪ ‬دى ﺑﯿﻨﻦ و‬ ‫رهوﺷﻪﻧﺒﯿﺮی ﯾﺎ ﺧﻮ ﯾﺎ ﻧﻪﺗﻪوهى و‬ ‫ھﺰرا وهﻻﺗﭙﺎر‪‬ﺰ ﯾ‪ ‬ب ر‪‬ﻜﺎ ﺋﻪوان‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﺒ‪‬ﺨﺖ و ﮔــﻪش ﺑــﻜــﻪت‪ ،‬ﭼﻮﻧﻜﻪ‬ ‫ﻛﻪﺳ‪‬ﻦ رهوﺷﻪﻧﺒﯿﺮ و وهﻻﺗﭙﺎر‪‬ﺰ‬ ‫ﺗﯚﭬﻪﻛ‪ ‬ﺧﻮرﺳﺘﻰ ﻧﻪ ب ﺗﻨ‪ ‬ل ﺳﻪر‬ ‫ﺋﺎﺧﺎ وهﻻﺗ‪ ‬ﺧﻮ ﺷﯿﻦ دﺑﻦ! دهﻣ‪ ‬ﻣﻦ‬ ‫ﭘﻪرﺗﻮوﻛﺎ ﻓﻮﻟﻜﻠﯚرێ دهﭬﻪرا ﺋﺎﻣ‪‬ﺪﯾ‪‬‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪی ) ﻛﻮ ﭘ‪‬ﻜﮫﺎﺗﯽ ﯾﻪ ژ ‪ ٣٥٩‬ﺑﻪر‬ ‫ﭘــﻪران و ﭘﺘﺮ ژ ھــﻪزار و‪‬ﻨ‪‬ﻦ رهﻧﮕﺎ‬ ‫و رهﻧــﮓ ﯾ‪‬ﻦ ھــﻪردوو ﭬﯿﺴﺘﻪﭬﺎﻟ‪‬ﻦ‬ ‫)‪ ٢٠٠٦‬و ‪ (٢٠٠٧‬ﯾ‪‬ﻦ دهﭬﻪرا ﺋﺎﻣ‪‬ﺪﯾ‪‬‬ ‫ﺋﻪڤ راﺳﺘﻰ ﯾﻪ ﺑﯚ ﻣﻦ دووﺑﺎره دﯾﺎر‬ ‫ﺑــﻮو ﻛﻮ ﻣﺮۆﭬ‪ ‬رهوﺷﻪﻧﺒﯿﺮ دﻧﺎڤ‬ ‫ژﯾﻨﮕﻪھﻪك و ﭼﺎرﭼﻮﭬﻪﯾﻪﻛ‪ ‬رهﺳﻤﻰ‬ ‫داﺑﯿﺖ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪر زهﻣﯿﻨﻪ ﺑﯚ ﺑﮫﯿﺘﻪ ﺧﻮش‬ ‫ﻛﺮن و ﺋﺎﻟﯿﻪﺗﺎ ﻛﺎرى ﺑﯚ ﺑﮫ‪‬ﺘﻪ ﭘﻪﯾﺪا‬ ‫ﻛــﺮن ﺋــﻪو ﯾ‪ ‬ﺑﻪرھﻪﭬﻪ ھ‪‬ﺰا ﺧﻮب‬

‫ﻣﻪز‪‬ﺨﯿﺖ و ﺑﻪرھﻪﻣ‪ ‬ﺧﻮ ﺑﺎﭬ‪‬ﮋﯾﺘﻪ‬ ‫ﻣﻪﯾﺪاﻧ‪ ‬و ﺑﻪروﭬﺎژى ﭬ‪ ‬ﭼﻪﻧﺪێ دێ‬ ‫ﺧﻮ ﺑﯿﻨﺖ د ﺑﺎزﻧﻪﯾﻪﻛﺎ ﭬﺎﻻ دا دزﭬﺮﯾﺖ‬ ‫ﯾﺎن ژى ﺑﯚراﻧﺪﻧﺎ دهﻣﻰ ب ﺷ‪‬ﻮهﯾﻪﻛ‪‬‬ ‫رۆﺗﯿﻨﻰ‪...‬‬ ‫ﺋﻪﭬﺎ ﺑﺮادهر‪‬ﻦ ﺋﺎﻣ‪‬ﺪﯾ‪ ‬ﺋﻪﻧﺠﺎم‬ ‫داى ﻛﺎرهﻛ‪ ‬ھﻨﺪ ﻣــﻪزن و ﭘﯿﺮۆزه‬ ‫ﻣﺮۆڤ ﻧﺰاﻧﯿﺖ ب چ رهﻧﮓ دێ ﭘﻪﺳﻦ‬ ‫ﻛﻪت رهﻧﮕﻪ ﺋﻪﻧﺴﺘﻮﺗﻪﻛﺎ ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﻤﻪﻧﺪ و‬ ‫ﺧﻮدان ﺷﯿﺎﻧ‪‬ﻦ ﻣﻪزن ل ﺟﮫﻪك دى‬ ‫ﻧﻪﺷ‪‬ﺖ ب ﻛﺎرهك ھﯚﺳﺎ راﺑﯿﺖ‪:‬‬ ‫_ﻧﻮژدارﯾﺎ ﻣﻠﻠﻰ دﮔﻪل و‪‬ﻨ‪‬ﻦ ﭘﺘﺮ‬ ‫ژ ﺳﻪد رهﻧﮕ‪‬ﻦ ﮔﻮل و ﮔﯿﺎى و ب‬ ‫ﻛﻮردى و ﻋﻪرهﺑﯽ و ﻻﺗﯿﻨﻰ )ﺋﻨﮕﻠﯿﺰى(‬ ‫ﺑﯚ ﻧﺎﭬ‪ ‬ھﻪر رهﻧﮕﻪﻛ‪ ‬ﮔﻮل و ﮔﯿﺎى‬

‫دهﺳﺘﺨﯚش‬ ‫ﻛﺎك ﺋﯿﺤﺴﺎن‬

‫ﺋﯿﺴﻤﺎﻋﯿﻞ ﺗﺎھﺮ‬ ‫ل ﺳــﺎﻻ ﺑـــﯚری دوورﻛــﺸــﻮﭘــﻪﻛــ‪‬‬ ‫دا ﻟــﺪھــﯚﻛــ‪ ‬رهﺧــﻨــﻪ ﻟــﺮۆژﻧــﺎﻣــﻪﭬــﺎن‬ ‫وﺷــﺎرهزاﯾــﻪﻛــ‪ ‬ھﻮﻟﻪﻧﺪی ھﺎﺗﻪ ﮔﺮﺗﻦ‬ ‫وﭘـــ‪ ‬ھــﺎﺗــﻪ ﮔــﻮﺗــﻦ ‪ :‬ﺑــﯚﭼــﻮوﻧــ‪‬ــﻦ ﺗــﻪ‬ ‫ﺑﻪرۆﭬﺎژی ﺳﻪرﺑﯚرا راﮔﻪھﺎﻧﺪﻧ‪ ‬ﻧﻪ و‬ ‫"ﺟﻪزﯾﺮه وﺳﯽ ﺋ‪‬ﻦ ﺋ‪‬ﻦ وﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ‬ ‫" ﺑﻪرۆﭬﺎژی رهﻓﺘﺎرێ دﻛﻪن ‪ ،‬ﮔﻮت ‪:‬‬ ‫ﺋﻪﮔﻪر ھﻪوه ﺑﭭ‪‬ﺖ ھﻮون ژی ﭼﺎﭬﻠ‪‬ﺒﻜﻪن‬ ‫‪ ،‬ﺋﻪز ﯾﺎ زاﻧﺴﺘﯽ وﭘﯿﺸﻪﯾﯽ دزاﻧﻢ ودﺑ‪‬ﮋم‬ ‫‪ ،‬وھﻮون ﺑﺮﯾﺎرێ ﺑﺪهن‪.‬‬ ‫ﺋـــﯿـــﺤـــﺴـــﺎن ﺣــــﻪﺳــــﻪن زوﺑـــ‪‬ـــﺮ‬ ‫رۆژﻧﺎﻣﻪﭬﺎﻧﻪﻛ‪ ‬دھﯚﻛﯿﻪ ‪ ،‬ھﻪر ﺟﮫ‪ ‬وی‬ ‫ﻛﺎرﻟ‪‬ﻜﺮی رۆﻟ‪ ‬ﺧﻮ دﯾﺘﯿﻪ‪ ،‬ﻟﺮادﯾﻮﯾ‪‬‬ ‫دﯾﺴﺎن ﻟﺘ‪‬ﻠﻪﭬﺰﯾﻮﻧ‪ ‬ورۆژﻧــﺎﻣــﺎن ژی‬ ‫ﺧــﻮدان ﺳﻪﻧﮕﻪﻛ‪ ‬ﺑــﺎش ﺑﻮوﯾﻪ‪ ،‬زوو‬ ‫ھﺰر ﻛﺮ ﻛﻮ ﻧﭭﯿﺴﯿﻨﺎ ﺳﺘﻮوﻧﻪﻛﺎ رۆژاﻧﻪ‬ ‫ﺋﻪﮔﻪر‪‬ﻦ ﻧﻪر‪‬ﻨﯽ ﯾ‪‬ﻦ ﺧﻮ ھﻪﻧﻪ‪ ،‬ﺑﯿﺎڤ‬ ‫ﺑﻮو ﺧﺎﻣﻪﯾ‪‬ﻦ ﻧﻮو دﺑــﻪرﭘــﻪرێ ﺧﻮﯾ‪‬‬ ‫وهرزﺷــﯽ دا ﭬﻪﻛﺮ وﭼﻪﻧﺪ ﺧﺎﻣﻪ ژﺑﻠﯽ‬ ‫ﯾ‪ ‬وی ﻟ‪ ‬ﺑﻮوﻧﻪ ﻣ‪‬ﭭﺎن وﺋﻪڤ ﭼﻪﻧﺪه‬ ‫ﺟﮫ‪ ‬دهﺳــﺖ ﺧﻮﺷﯿ‪ ‬ﯾﻪ‪ ،‬ﺑﻪرۆﭬﺎژی‬ ‫وان ھﻪﭬﺎﻟ‪‬ﻦ ب ﺷــﺎﺷــﯽ و دﺑــﯿــﺖ ژ‬ ‫ﻧﻪزاﻧﯿﻦ ﯾﺎن ژدﻓﻦ ﺑﻠﻨﺪی ﺑﻪرهﭬﺎﻧﯽ ژ‬ ‫ھــﻪﻣــﺎن ﺷﺎﺷﯽ ﻛــﺮی ‪ ،‬وﺑــﻪردهواﻣــﯽ‬ ‫داﯾﻪ ﭬﯽ ﻛﺎرێ ﺷﺎش ل ﭘﻪی ﺑﻨﻪڕهﺗ‪‬ﻦ‬ ‫زاﻧﺴﺘﯽ وھﻪر ژﺑﻪر ﭬ‪ ‬ﺋﻪﮔﻪرێ ﺟﮫ‪‬‬ ‫دهﺳﺖ ﺧﯚﺷﯽ ور‪‬ﺰﮔﺮﺗﻨ‪ ‬ﯾﻪ‪.‬‬ ‫د ﺟﯿﮫﺎﻧﺎ راﮔﻪھﺎﻧﺪن ورۆژﻧﺎﻣﻪﭬﺎﻧﯽ‬ ‫دا‪ ،‬وﻟﭙﻪﯾﯽ ﭘﯿﭭﻪر‪‬ﻦ وی زاﻧﺴﺘﯽ ‪ ،‬ﻧﻪ‬ ‫ھﻪر ﺗﺸﺘ‪ ‬ﺑﯚ رۆژﻧﺎﻣﻪﭬﺎﻧﯽ ﺧﯚش ﺋﻪو‬

‫دێ راﺳــﺖ ودروﺳـــﺖ ﺑﯿﺖ ‪ ،‬وﭘ‪‬ﺪﭬﯽ‬ ‫ﯾــﻪ ﺑﻪرهﭬﺎﻧﯿ‪ ‬ژێ ﺑﻜﻪت ‪ ،‬ﺑﺎﺷﺘﺮه‬ ‫ﭘﺮهﻧﺴﯿﭙ‪‬ﻦ زاﻧﺴﺘﯽ ﻟﺒﻪر ﭼﺎڤ ﺑﮫ‪‬ﻨﻪ‬ ‫وهرﮔــﺮﺗــﻦ ورۆژﻧــﺎﻣــﻪﭬــﺎن ﭬــﺎن ﺧﺎﻟ‪‬ﻦ‬ ‫زاﻧﺴﺘﯽ ﻟﺒﻪرﭼﺎڤ ﺑﮕﺮﯾﺖ ‪ ،‬ﺋﻪﭬﺮۆ د‬ ‫ﺟﯿﮫﺎﻧﺎ رۆژﻧﺎﻣﻪﭬﺎﻧﯽ وراﮔﻪھﺎﻧﺪﻧ‪ ‬دا‬ ‫ﻟﮕﺸﺖ وهﻻﺗ‪‬ﻦ ﭘﺎﺷﻜﻪﻓﺘﯽ وﭘ‪‬ﺸﻜﻪﻓﺘﯽ‬ ‫رۆژﻧــﺎﻣــﻪﭬــﺎن ھــﻪﻧــﻪ ﭬــﺎن ﭘﺮهﻧﺴﯿﭙﺎن‬ ‫ﻟــﺒــﻪرﭼــﺎڤ دﮔــﺮن وﻛــﻪس ﻧﯿﻨﻪ و ﻣﻦ‬ ‫ﺑﺨﻮ " ﮔﻮھﻠ‪‬ﻨﻪﺑﻮوﯾﻪ ﻛﻪﺳ‪ ‬ﺑﻪرۆﭬﺎژی‬ ‫ﺑﯿﺖ رۆژﻧﺎﻣﻪﭬﺎﻧ‪‬ﻦ ﻣﻪ ﺗ‪‬ﻨﻪﺑﻦ‪ ،‬ﻛﻮرده‬ ‫وﺋﺎﻗﻠ‪ ‬وی ژﭘﺎﺷﯽ دھ‪‬ﺖ ﻣﯿﻨﺎ ﮔﻮﺗﻨﺎ‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﯿﺎن دﺑ‪‬ﮋﯾﺖ‪ ،‬دﯾــﺎره ھﻪﻣﻮو ﺧﯚل‬ ‫و وورﻛﺸﻮﭘﺎﻧﺪا ﯾ‪‬ﻦ ﻟﭭﯽ واری وﻟﭭﯽ‬ ‫وهﻻﺗــﯽ ھﺎﺗﯿﻨﻪ ﭘ‪‬ﺸﻜ‪‬ﺶ ﻛﺮن ھﻪﻣﻮو‬ ‫دﮔــــﻪل ﭬـــﺎن ﭘــﺮهﻧــﺴــﯿــﭙــﺎن ﮔــﻮﻧــﺠــﺎﯾــﯽ‬ ‫وھﻪﭬ‪‬اﻧﻪ‪.‬‬ ‫ژﻻﯾــﻪﻛــ‪ ‬دﯾــﺘــﺮ ﭬــﻪ وﺑــﯚ ﻧﭭﯿﺴﯿﻨﺎ‬ ‫ﺳﺘﻮوﻧﻪﻛ‪ ‬ﯾﺎن ﮔﯚﺗﺎرهﻛ‪ ‬رۆژاﻧﻪ ھﻨﺪهك‬ ‫رهوﺷﺖ وﭘ‪‬ﮕﯿﺮی ھﻪﻧﻪ ‪ ،‬ﻻدان ژوان‬ ‫ﭘﺮهﻧﺴﯿﭙﺎن دﻧﺎﺧ‪ ‬ﺧﻮ دا ﺳﻪرﭘ‪‬ﭽﯽ ﯾﻪ‬ ‫ﻟﺴﻪر زاﻧﺴﺘ‪ ‬رۆژﻧﺎﻣﻪﭬﺎﻧﯿ‪" ‬ﻧﻪ ﺋﻪز‬ ‫دﺑ‪‬ﮋم زاﻧﺴﺘ‪ ‬رۆژﻧﺎﻣﻪﭬﺎﻧﯽ دﺑ‪‬ﮋﯾﺖ "‬ ‫ھﻪر چ ﻧﻪﺑﯿﺖ ﺋﻪﭬﻪ ھ‪‬ﻠ‪‬ﻦ دهﺳﺘﭙ‪‬ﻜﯽ ﯾ‪‬ﻦ‬ ‫وان واﻧﻪ ورووﻧﺸﺘﻨﺎﻧﻪ ﯾ‪‬ﻦ رۆژﻧﺎﻣﻪﭬﺎن‬ ‫ﻟﺪهﺳﺘﭙ‪‬ﻜﺎ ژﯾ‪ ‬ﺧﻮ ﻓ‪‬ﺮدﺑﯿﺘ‪ ‬وﺑﺎﺷﻪ‬ ‫ﺋﻪم ﭼﺎڤ ﻟﻮان رۆژﻧﺎﻣﻪﭬﺎﻧ‪‬ﻦ ﺳﻪردهم‬ ‫ﺑﻜﻪﯾﻦ ﯾ‪‬ﻦ ﺑـــﻪری ﻣــﻪ دﭘﯿﺸﻪﯾﯽ دا‬ ‫ﻛﺎرﻛﺮی وﭘﺘﺮ دﻧﺎﭬﺎ وی دا ﻛﻮور ﺑﻮﯾﻦ‪.‬‬ ‫ھﻨﺪی ﺗﻮ ﺑ‪‬ﮋی ﺋﻪڤ ﺟﯿﮫﺎﻧﻪ ﯾﺎ ب‬ ‫ﺋﺎﺳﺘﻪﻧﮓ وﺋﺎﻟﯚزﯾﻪ ‪ ،‬دﭬ‪‬ﺖ رۆژﻧﺎﻣﻪﭬﺎن‬ ‫ھــﻪر رۆژ وھﻪﻓﺘﯽ دﮔﮫﻮرﯾﻨ‪ ‬داﺑﯿﺖ‬ ‫وﻟﺘﺸﺘ‪ ‬ﻧــﻮو وﻧﻮوﺗﺮ ﺑﮕﺮﯾﺖ ‪ ،‬ﺑﺎﺷﻪ‬ ‫رۆژﻧﺎﻣﻪﭬﺎن ﺑﻪﻧﺪﯾ‪ ‬ر‪‬ﺴﺎ وﺑﻨﻪﻣﺎﯾﺎن‬ ‫ﺑﯿﺖ‪ ،‬ﻧﻪ رۆژﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪﻧﺪﯾ‪ ‬ﻧﭭﯿﺴﻪران و‬ ‫ﺣﻪز‪‬ﻦ وان ﺑﯿﺖ ‪ ،‬ﺋﻪرﻛ‪ ‬ﻣﻪ ﭼ‪‬ﻜﺮﻧﺎ‬ ‫ﺧــﺎﻣــﻪﯾــﺎن وﭘ‪‬ﺸﭭﻪﺑﺮﻧﺎ ﺷــﯿــﺎﻧــﻪ ‪ ،‬ﻧــﻪ‬ ‫ﺑﻪرﭼﺎﭬﻜﺮﻧﺎ ﺑﻪھﺮهﯾ‪‬ﻦ ﻛﻪﺳﺎﯾﻪﺗﯽ‪،‬‬ ‫ﺋــﻪرﻛــ‪ ‬ﻣــﻪ ھــﺎﻧــﺪاﻧــﺎ ﻧــﭭــﯿــﺴــﻪراﻧــﻪ ﺑﯚ‬ ‫ﺑﻪردهواﻣﯿ‪ ، ‬ﻧﻪ ﮔﺮﺗﻨﺎ ر‪‬ﯿﺎﻧﻪ ﻟﺒﻪراﻣﺒﻪر‬ ‫وان وﺑﺘﺎﯾﺒﻪت ﺗﻪﺧﺎ ﮔﻪﻧﺞ‪.‬‬

‫ﻛﻮ ﺑﯚ ﺟﯚره ﻧﻪﺳﺎﺧﯽ ﯾﻪﻛ‪ ‬دھﺎت‬ ‫ب ﻛﺎرﺋﯿﻨﺎن‪،‬‬ ‫_ ب ﺳــﻪدان ﺟﻮر‪‬ﻦ ﺧﻮارﻧ‪‬ﻦ‬ ‫ﻛـــﻮردى‪ ،‬ﯾﺎرﯾ‪‬ﻦ ﻛــﻮردى و ﻛــﻪل و‬ ‫ﭘﻪﻟ‪‬ﻦ ﻧ‪‬ﭽﯿﺮێ و ﺷﭭﺎﻧﯿ‪ ‬و ﺑ‪‬ﺮﯾ‪ ‬و‬ ‫ﭘﺎﻟﻪ و ﺟﻮﺗﯿﺎران و ﻧﺎن ﭘ‪‬ﮋﯾ‪ ‬و دارﯾﭭﺎ‬ ‫ﻧــﺎودان ﻗﻮﺗﺎﻧ‪ ‬و ﺑﺎﻻﭬ‪ ‬و ﺟﻮر‪‬ﻦ‬ ‫ﺟﻞ و ﺑﻪرﮔ‪‬ﻦ زهﻻﻣــﺎ و ھﻪروهﺳﺎ‬ ‫ﯾ‪‬ﻦ ژﻧﻜﺎ و ﻛﺎر‪‬ﻦ دهﺳﺘﻰ‪...‬‬ ‫و ھــﻪر ﺋ‪‬ﻚ دﮔـــﻪل و‪‬ﻨﻪﯾﻪﻛﯽ‬ ‫رهﻧﮕﺎ و رهﻧﮓ و ﺷﺮوﭬﻪﻛﺮﻧﻪﻛﺎ ﺗ‪‬ﺮو‬ ‫ﺗﻪﺳﻪل ز‪‬ــﺪهﺑــﺎرى رێ و رهﺳﻤ‪‬ﻦ‬ ‫ﺷﺎھﯿﺎن و ﺑﻮ ﺑﯿﻚ وزاﭬﺎ و ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ‬ ‫ﺑﺎﺑﻪﺗ‪‬ﻦ دى ﯾ‪‬ﻦ ﻓﻠﻜﻠﻮرى ﻛﻮ ژﯾﺎﻧﺎ‬ ‫ﺑﺎب و ﺑﺎﭘﯿﺮان ب ھﻪﻣﻰ ﻻﯾ‪‬ﻦ ﺧﻮ‬

‫ﯾ‪‬ﻦ ھﻮﻧﻪرى‪ ،‬ﺳﺎﺧﻠﻪﻣﯽ‪ ،‬ﺋﺎﺑﻮورى‪،‬‬ ‫ﺟﭭﺎﻛﻰ ﺑﯚ ﻣﻪ د ﺋﻪﭬ‪ ‬ﭘﻪرﺗﻮوﻛ‪ ‬دا‬ ‫و‪‬ﻨﻪ ﻛﺮﯾﻨﻪ و ب ﺷ‪‬ﻮهﯾﻪك ر‪‬ﻚ و‬ ‫ﭘ‪‬ﻚ و ﻧﺎزك دارﺷﺘﯿﻨﻪ‪.‬‬ ‫_ ﺧﺎﻟﻪﻛﺎدى ﯾﺎ ﮔﺮﻧﮓ د ﺋﻪﭬ‪‬‬ ‫ﭘــﻪرﺗــﻮوﻛــ‪ ‬دا ﺋـــﻪوه ﻛــﻮ ﻧﻪﺗﻪﻧﮫﺎ‬ ‫ﻓﻮﻟﻜﻠﯚرێ ﺋﺎﻣ‪‬ﺪﯾ‪ ‬وهﻛــﻮ ﺑﺎژ‪‬ﺮ ب‬ ‫ﺧﻮ ﭬﻪ ﮔﺮﺗﻰ ﯾــﻪ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜﻮ ﻓﻮﻟﻜﻠﯚرێ‬ ‫ھﻪﻣﻰ ﮔﻮﻧﺪ و ﺑﺎژ‪‬ﺮﻛ‪‬ﻦ ﺳــﻪر ب‬ ‫دهﭬﻪرا ﺋﺎﻣ‪‬ﺪﯾ‪ ‬ب ﺧﻮ ﭬﻪ ﮔﺮﺗﯿﻨﻪ ب‬ ‫ﺗﺎﯾﺒﻪت ﯾﺎرى و ﺳﺘﺮان وهﻛﻮ ﺋﺎﻟﯿﻪﻛ‪‬‬ ‫)ﺷﺨﺼﻰ( ﯾ‪ ‬ﻓﻮﻟﻜﻠﻮرى ﮔﺮﻧﮕﯿﻪﻛﺎ‬ ‫ﺧﻮ ﯾﺎ ﺟﻔﺎﻛﻰ ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﯚژى ھﻪﯾﻪ و‬ ‫دﯾﺮۆك و رهوﺷﺘ‪ ‬ﺟﭭﺎﻛ‪ ‬ﭘ‪‬ﺸﯿﻦ ﺗﺎ‬ ‫رادهﯾﻪﻛ‪ ‬ﺑﻮ ﻣﻪ دﯾﺎردﻛﻪﺗﻦ‪..‬‬ ‫_ﺗﺸﺘﻪك ﻧﻪﯾ‪ ‬ﻛ‪‬ﻤﻪ ﭘﻪرﺗﻮوﻛﻪك‬ ‫ب ﺳﻪدان ﻧﺎڤ ب ﺧﻮﭬﻪ ھﻪﻣﺒ‪‬ﺰ ﻛﺮﺑﻦ‬ ‫ژ ھـــﻪردوو رهﮔـــﻪزا و ژ دهﭬﻪر‪‬ﻦ‬ ‫ﺟﻮدا ﺟﻮدا ﯾ‪‬ﻦ ﺋﺎﻣ‪‬ﺪﯾ‪ ‬ﺑﻮ ﺋﻪﻧﺠﺎم‬ ‫داﻧﺎ ﺋﻪﭬﺎن ﯾﺎرى و ﺳﺘﺮان و ﺑﺰاﭬ‪‬ﻦ‬ ‫ﻓﻮﻟﻜﻠﯚرى ‪ ..‬ﺗﺸﺘﻪك ﮔﻪﻟﻪك ﻣﻪزﻧﻪ و‬ ‫ﺋﻪز ﺑﺎوهرﻧﺎﻛﻪم ﺋﻪڤ ﺧﺰﻣﻪﺗﺎ ﺋﻪﭬﺎن‬ ‫ھﻪﭬﺎﻟ‪‬ﻦ دﻟﺴﻮز ﯾ‪‬ﻦ ﻓﻮﻟﻜﻠﯚرى ل‬ ‫دهﭬﻪرا ﺋﺎﻣ‪‬ﺪﯾ‪ ‬ﺋﻪﻧﺠﺎم داى ﺟﮫﻪك‬ ‫دى ﺑﺸ‪‬ﺖ ﺋﻪﭬﯽ ﺑﺰاﭬ‪ ‬ز ﺋﻪﭬﻰ ﻛﺎرى‬ ‫دوﺑﺎره ﺑﻜﻪت‪ ..‬و ھﻪﻛﻪر ﺑﺎوهرﻧﻪﻛﻪن‬ ‫ﭘﻪرﺗﻮوﻛﺎ ﭬﯿﺴﺘﻪﭬﺎﻟ‪‬ﻦ ﻓﻮﻟﻜﻠﯚرى ل‬ ‫دهﭬﻪرا ﺋﺎﻣ‪‬ﺪﯾ‪ ‬ﺑﺨﻮوﻧﻦ!‬

‫ژ داﯾﻜﺒﻮوﻧﻪﻛﺎ ﻧﻮو‬ ‫ﻛﻪرﯾﻢ ﭼﯚﻟﯽ‪ -‬ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯿ‪‬‬ ‫ﻣﻪرهﻣﺎ ﻣﻦ ژ ﭬﯽ ﻧﺎﭬﻨﯿﺸﺎﻧﯽ ﻧﻪوه‬ ‫ﻛﻮ د ﺳﺎ‪‬ﻦ ﺑــﯚری ده رۆژﻧﺎﻣﻪﮔﻪری‬ ‫ﻟﺪهﭬﻪرا ﺑﻪھﺪﯾﻨﺎن ﻧﻪﺑﻮوﯾﻪ‪ ،‬ﺑﻪﻟ‪ ‬ﺑ‪‬ﮕﻮﻣﺎن‬ ‫رۆژﻧﺎﻣﻪﯾﻪﻛﯽ رۆژاﻧﻪ و ﻣﯿﻨﺎ ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺖ ل‬ ‫دهﭬﻪرێ ﻧﻪﺑﻮوﯾﻪ و رۆژﻧﺎﻣ‪‬ﻦ ھﻪﻓﺘﯿﺎﻧﻪ‬ ‫ژی ﻧــﻜــﺎرﯾــﻨــﻪ ﺗ‪‬ﮫﻨﺎﺗﯿﺎ ﺧــﻮهﻧــﺪهﭬــﺎﻧــ‪‬ــﻦ‬ ‫دهﭬــﻪرێ ﺑﺸﻜ‪‬ﻨﻦ و رۆژﻧﺎﻣ‪‬ﻦ دن ژی‬ ‫ﻛــﻮ ل ﺑــﺎﺷــﯚرێ ﻛــﻮردﺳــﺘــﺎﻧــ‪ ‬رۆژاﻧـــﻪ‬ ‫دﺋ‪‬ﻨﻪ ﺑﻪﻻﭬﻜﺮن‪ ،‬وهﻛﯽ ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺖ ﮔﺮﻧﮕﯽ‬ ‫ﺑــﺰاراﭬــﺎ ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﻧــﻪداﻧــﻪ و ﺗﻪﻧﺎﻧﻪت‬ ‫ھﻨﺪهﻛﺎن ﭘﺎﺷﮕﻮه ﺧﺴﺘﻨﻪ‪ ،‬ﻟﻪوره ﺋﻪﭬﻪ ژ‬ ‫داﯾﻜﺒﻮوﻧﻪﻛﯽ ﻧﻮو ﯾﻪ‪.‬‬ ‫دﺟــﮫــ‪ ‬ﺧـــﻮه دهﯾـــﻪ ﺋـــﻪم ژ ﭬــ‪‬‬ ‫ﭘﺮﺳﯿﺎرێ دهﺳﺖ ﭘ‪‬ﺒﻜﯿﻦ‪ ،‬ﮔﻪﻟﯚ ﮔﺮﻧﮕﯿﺎ‬ ‫رۆژﻧﺎﻣﻪﯾﻪﻛﯽ رۆژاﻧﻪ ل دهﭬﻪرا ﺑﻪھﺪﯾﻨﺎن‬ ‫ﭼﯿﯿﻪ؟‬ ‫ﺑ‪‬ﮕﯚﻣﺎن د ﭬﯽ ﺳﻪردهﻣ‪ ‬ﭘ‪‬ﺸﻜﻪﺗﻨﺎ‬ ‫ﺗﻪﻛﻨﻪﻟﯚژی ده و ﻧﻪﺧﺎﺳﻤﻪ دهرﻛﻪﺗﻨﺎ‬ ‫ﺋﯿﻨﺘﻪرﻧﺘ‪ ‬ب ﺷ‪‬ﻮهﯾﻪﻛﯽ ﺑــﻪرﻓــﺮهھـــ‪،‬‬ ‫ھﻨﺪهك ﻛﻪس د وێ ﺑﺎوهرﯾ‪ ‬دهﻧﻪ ﻛﻮ‬ ‫رۆژﻧﺎﻣﻪﯾ‪‬ﻦ ﭼﺎﭘﻜﺮی وهﻛــﯽ ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺖ‬ ‫ﮔﺮﻧﮕﯽ ﻧﻪﻣﺎﯾﻪ و ﺋ‪‬ﺪی ﺳﻪردهﻣ‪ ‬ﮔﻪھﺎﻧﺪﻧﺎ‬ ‫زاﻧﯿﺎرﯾﺎﻧﻪ ب زووﺗﺮﯾﻦ دهم‪ ،‬ﺑﻪﻟ‪ ‬ﺋﻪﮔﻪر‬ ‫ﺋﻪﭬﻪ ﺑﯚ وهﻻﺗ‪‬ﻦ ھﻪری ﭘ‪‬ﺸﻜﻪﺗﯽ ڕاﺳﺖ‬ ‫ژی ﺑﯿﺖ و ﺋﯿﻨﺘﻪرﻧﺘ‪ ‬رۆ‪ ‬رۆژﻧﺎﻣﺎن‬ ‫ﻛ‪‬ﻢ ﻛﺮﺑﯿﺖ‪ ،‬ﺑ‪‬ﮕﻮﻣﺎن ﺑﯚ ﻣﻪ ﻧﻪ ڕاﺳﺘﻪ‬ ‫و ب ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯽ ﺑﯚ ﭬ‪ ‬ﻗﯚﻧﺎﻏﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ و‬ ‫رهوﺷﻪﻧﺒﯿﺮ و ﺟﭭﺎﻛﯿﯿﺎ ﻛﻮ ﻧﮫﺎ ﺋﻪم ﭘ‪‬ﺪه‬ ‫دهرﺑــﺎز دﺑــﻦ‪ ،‬رۆژﻧﺎﻣﻪﯾﻪﻛﯽ رۆژاﻧــﻪ ب‬ ‫زارێ ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ وهﻛــﯽ ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﯿﺎ ﺋﺎڤ‬ ‫و ﺧــﻮارﻧــ‪ ‬ﺑﯚ ﺑــﻪردهواﻣــﯿــﺎ ژﯾــﺎﻧــ‪ ،‬ﺑﯚ‬ ‫ﺧﻮهﻧﺪهﭬﺎﻧﺎن ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﮔﻪر ﺧﻮهﻧﺪﻧﮕﻪه زاڕۆﯾﺎن ﻓ‪‬ﺮی‬ ‫ﺧﻮهﻧﺪن و ﻧﭭ‪‬ﺴﯿﻨ‪ ‬ﺑﻜﻪت‪ ،‬رۆژﻧﺎﻣﻪ و‬ ‫رۆژﻧﺎﻣﻪﮔﻪری ﺟﭭﺎﻛ‪ ‬ب ﺗﻪﭬﺎﯾﯽ ﺋﺎراﺳﺘﻪ‬ ‫و ر‪‬ﻨﻮﻣﺎﯾﯽ و ﭼﺎﭬﺪ‪‬ﺮی دﻛﻪت‪ ،‬ﻟﻪوره‬ ‫رۆﻟــ‪ ‬رۆژﻧــﺎﻣــﻪﮔــﻪری و ڕاﮔﻪھﺎﻧﺪﻧ‪‬‬ ‫ب ﺗﻪﭬﺎﯾﯽ ﺑــﯚ ﺋﯿﺮۆ رۆ‪‬ــﻪﻛــﯽ ﮔﺮﻧﮓ و‬ ‫ﻛﺎرﯾﮕﻪره و ﺗﻪﻧﺎﻧﻪت رۆژﻧــﺎﻣــﻪﮔــﻪری‬ ‫ﭼﺎﭬﺪ‪‬ﺮه ب ﺳﻪر دهﺳﻪﻻﺗ‪‬ﻦ )ﺟ‪‬ﺒﻪﺟ‪‬ﻜﺮن‬ ‫و ﯾﺎﺳﺎداﻧﺎن و دادوهری(ده ﻟﻪوره ژی‬ ‫رۆژﻧــﺎﻣــﻪﮔــﻪری ب دهﺳــﻪﻻﺗــﺎ ﭼــﺎرێ و‬ ‫ﮔﻪﻟﻪك ﺟﺎران ژی ب دهﺳﻪﻻﯾﻪﻛ‪ ‬دﺋ‪‬ﺘﻪ‬

‫زاﻧﯿﻦ‪.‬‬

‫ﻧــ‪‬ــﺰﯾــﻜــﯽ )‪ (٢٠‬ﺳـــﺎﻻﻧـــﻪ ﺋــﻪم‬ ‫ﺧــــــﻮدان ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﻪت و ﭘــﻪڕﻟــﻪﻣــﺎﻧــ‪‬‬ ‫ﺧــﻮهﻧــﻪ و دهﺳﺘﮫﻪﻻﺗ‪‬ﻦ )ﯾﺎﺳﺎدهﯾﻨﺎن‬ ‫و ﺟ‪‬ﺒﻪﺟ‪‬ﻜﺮن و دادوهری( دهﺳــﺖ‬ ‫ﺑــﻜــﺎرن‪ ،‬ﺑﻪﻟ‪ ‬ھ‪‬ﺸﺘﺎ د وهﻻﺗـــ‪ ‬ﻣــﻪده‬ ‫وهﻛــﯽ ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺖ رۆژﻧﺎﻣﻪﮔﻪرﯾ‪ ‬ﺟﮫ‪‬‬ ‫ﺧﻮه ﻧﻪﻛﺮﯾﻪ و ﻧﻪﺑﻮوﯾﻪ دهرﮔﻪھﻪك ﺑﯚ‬ ‫ﮔﻪھﺎﻧﺪﻧﺎ زاﻧﯿﺎرﯾﺎن و د ھﯿﭻ وارهﻛﯽ ده‬ ‫ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﻤﻪﻧﺪی وهرﻧﻪﮔﺮﺗﯿﻪ و ﻧﻜﺎرﯾﻪ ﺑﺒﺘﻪ‬ ‫ﭼﺎﭬﺪ‪‬ﺮهﻛﯽ ر‪‬ﻨﯿﺸﺎﻧﺪهر ﺑﯚ ﺣﻜﻮﻣﻪﺗ‪‬‬ ‫و ﭘﻪڕﻟﻪﻣﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺋﺎﻧﻜﻮ رۆژﻧﺎﻣﻪﻧﭭﯿﺲ و‬ ‫رۆژﻧﺎﻣﻪﯾ‪‬ﻦ ﻣﻪ ژی ھﻪﻣﻪﻛﺎرهﻧﻪ و د ھﻪر‬ ‫ﺑﯿﺎڤ و وارهﻛ‪‬ﺪه ﺋﺎﻣﺎدهﻧﻪ دهﺳﺖ ﺑﺪن‬ ‫ﻧﭭﯿﺴﯿﻨ‪ ،‬ﺑ‪‬ﯽ ﻛﻮ ﺋﻪم ﺑﺰاﻧﻦ ﻧﭭ‪‬ﺴﯿﻨ‪ ‬ژی‬ ‫ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﻤﻪﻧﺪی دﭬ‪‬ﺖ و ﺋﻪم ﺗﻪﻧ‪ ‬دﻛﺎرن‬ ‫د وارهﻛـــ‪ ‬ده ﺳﻪرﻛﻪﺗﻨ‪ ‬ب دهﺳــﺖ‬ ‫ﺑﯿﻨﯿﻦ‪ ،‬ﺑﻪﻟ‪ ‬ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﻪ د ھﻪر ﺑﻮارهﻛﯽ ده‬ ‫رۆژﻧﺎﻣﻪﻧﭭﯿﺴﺎن ﺷﺎرهزاﯾﯽ ھﻪﺑﯿﺖ و ﺑﯚ‬ ‫ھﻪر ﻧﭭ‪‬ﺴﯿﻨﻪﻛ‪ ‬ﻧﭭﯿﺴﻜﺎری ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﯽ ب‬ ‫ﺷﺎرهزاﯾﯿﻪك ﺗﺎﯾﺒﻪت ھﻪﯾﻪ‪ ،‬ﻛﻮ ﺋﻪو ژی‬ ‫دۆزا زﻣﺎن و ر‪‬ﻨﭭﯿﺴﺎرا وی زﻣﺎﻧﯿﯿﻪ ﻛﻮ‬ ‫ﺑﺎﺑﻪت و ﻧﭭ‪‬ﺴﯿﻨ‪‬ﻦ ﺧﻮه ﭘ‪ ‬دﻧﭭﯿﺴﯿﺖ‪.‬‬ ‫ل دهﭬﻪرا ﻣﻪ ژی ﺋﻪﭬﻪ ژ داﯾﻜﺒﻮوﻧﻪﻛﯽ‬ ‫ﻧـــﻮوﯾـــﻪ ﺑـــﯚ رۆژﻧــــﺎﻣــــﻪﮔــــﻪرﯾــــ‪ ،‬ﻛﻮ‬ ‫رۆژﻧﺎﻣﻪﯾﻪﻛﯽ رۆژاﻧﻪ ب زاراﭬﺎ ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ‬ ‫دﺋ‪‬ﺘﻪ ﺑﻪﻻﭬﻜﺮن‪ ،‬ﻟــﻪوره ﮔﻪﻟﻪك ﮔﺮﻧﮕﻪ‬ ‫ر‪‬ﻨﭭﯿﺴﻪﻛﯽ دروﺳــﺖ و ﺗﺎﯾﺒﻪت ھﻪﺑﯿﺖ‬ ‫و ﺑﺒﯿﺘﻪ ﺧﻮهﻧﺪﻧﮕﻪھﻪك ﺑﯚ ﭘ‪‬ﮕﻪھﺎﻧﺪﻧﺎ‬ ‫رۆژﻧﺎﻣﻪﻧﭭﯿﺴ‪‬ﻦ ﺷـــﺎرهزا و ھﻪروهھﺎ‬ ‫ﺑﯿﺘﻪ دهﻟﯿﭭﻪ و دهروازهﯾﻪك ﺑﯚ ﯾﻪﻛﺨﺴﺘﻨﺎ‬ ‫ر‪‬ﻨﭭﯿﺴﺎرا ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ‪ ،‬ژﺑﻪﻛﻮ ھﻪﺗﺎ ﻧﮫﺎژی‬ ‫ﻣﺨﺎﺑﻦ ھﻪر ﯾﻪك ژ ﻣﻪ ب ﺷ‪‬ﻮازهﯾﻪك‬ ‫دﻧﭭﯿﺴﺖ و ﺗﻪﻧﺎﻧﻪت ﻟﺴﻪر ﭘﺮﺳﺎ )ﻧ‪‬ﺮ و‬ ‫ﻣ‪ (‬و )ﺗﻪك و ﻛﯚم( و ﮔﻪﻟﻪك ﺗﺸﺘ‪‬ﻦ‬ ‫دن ژی ﺋﻪم ﻧﻪ ﯾﻪك دهﻧﮕﯿﻦ‪ ،‬ھﻪر ﭼﻪﻧﺪه‬ ‫دﭬ‪ ‬ﻧﭭ‪‬ﺴﯿﻨ‪‬ﺪه ﺋﻪز ﻧﺎﺧﻮازم ﺑﭽﻤﻪ ﺳﻪر‬ ‫ﭬﯽ ﺑﺎﺑﻪﺗﯽ‪ ،‬ﺑﻪﻟ‪ ‬ﺋــﻪز ب ﮔﺮﻧﮓ دزاﻧــﻢ‬ ‫رۆژﻧﺎﻣﺎ )وار( ﺑﺰاﭬ‪ ‬ﺑﻜﻪت ر‪‬ﻨﭭﯿﺴﺎرهﻛﯽ‬ ‫ﯾﻪﻛﮕﺮﺗﯽ ﺑﻜﺎر ﺑﯿﻨﺖ و ﺷ‪‬ﻮازێ ﻧﭭﯿﺴﯿﻨ‪‬‬ ‫ژی ﻧ‪‬ﺰﯾﻜﯽ ﯾــﻪك ﺑــﻜــﻪت‪ ،‬داﻛـــﻮ ﺑﺒﯿﺘﻪ‬ ‫ﻓ‪‬ﺮﮔﻪھﻪك ﺑﯚ ر‪‬ﻨﭭﯿﺴﺎرهﻛﯽ ﯾﻪﻛﮕﺮﺗﯽ ﺑﯚ‬ ‫ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯿﯿﺎ ژۆری‪.‬‬

‫ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎﻣﺪ ﻧﮫ‪‬ﻠﯽ‬

‫ﻛﻪﻟﺘﻮورێ ﻛﻮردهوارﯾ‪‬‬ ‫زۆرێ ﻛﺎرﯾﮕﻪره ب زۆرﺑﻮوﻧﺎ‬ ‫ژﻣﺎرهﯾﺎ‪ ،‬ﻣﻠﻠﻪﺗ‪ ‬ﻛﻮرد ھﻪر ژ‬ ‫ﻛﻪﭬﻨﺪا وهﻛﻮ ﺑﻪرهﭬﺎﻧﯿﻪك و ﺧﯚ‬ ‫ﺑﻪرھﻪﭬﻜﺮﻧﻪك ژﺑﯚ رزﮔﺎرﺑﻮوﻧ‪،‬‬ ‫ﺑﺰاڤ ﻛﺮﯾﻪ ژﻣﺎرهﻛﺎ زۆرا‬ ‫زارۆﻛﺎن دروﺳﺘﻜﻪن و ﺧ‪‬ﺰاﻧ‪‬ﻦ‬ ‫ﺑﻪرﻓﺮهه ﺋﺎﭬﺎ ﺑﻜﻪن‪ .‬ھﻪﻟﺒﻪت‬ ‫ژﺑﯿﺮﻛﺮﯾﻪ ﻛﻮ ﺋﻪﭬﻪ ﺑﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﺑﻮوﯾﻪ ﻟﺴﻪر ﺋﺎﺑﻮورا ﺧ‪‬ﺰاﻧ‪ ‬و ﻟﺴﻪر‬ ‫ﺣﺴ‪‬ﺒﺎ ﭘﻪروهردهﻛﺮن و ﺑﻪرھﻪﭬﻜﺮﻧﺎ ژﯾﺎرهﻛﺎ ﺧﯚﺷﺎ ﺧ‪‬ﺰاﻧ‪ ‬ﯾﻪ‪ .‬ﻟ‪‬‬ ‫ﻣﺨﺎﺑﻦ ھ‪‬ﮋ ﺋﻪم ﯾ‪ ‬د وی ﻛﻪﭬﻠﻮژاﻧﻜﯽ دا دژﯾﻦ و ھﻪردهم ﺣﻪزا ﻣﻪ‬ ‫ﯾﺎ ﻟﺴﻪر زۆرﯾﺎ ژﻣﺎرێ ﻧﻪ ﻟﺴﻪر ﭼﺎواﻧﯿ‪ ‬و ﺑﺎﺷﯽ و ﻧﻪوﻋﯿﻪﺗﺎ ﺗﺸﺘﯽ‪.‬‬ ‫ﺋﻪڤ ﻛﻪﻟﺘﻮورێ ﺧﺮاب ﯾ‪ ‬ﺑﻪرهڤ رۆژﻧﺎﻣﻪﮔﻪرﯾﺎ ﻛﻮردی ژی ﭬﻪ‬ ‫دﭼﯿﺖ‪ .‬ھﻪردهم ھﻨﺪهك ﻛﻪس ھﻪﻧﻪ د وێ ﺑﺎوهرێ دا ‪ ,‬ﻧﻪ ﻛﻮ ھ‪‬ﺰ‬ ‫ﯾ‪ ‬د زۆرﯾﺎ ژﻣﺎرێ دا ﻧﻪ د ﻋﻪﻗﻞ و ﺳﻪرهدهرﯾﻜﺮن و ﻣﻔﺎ دﯾﺘﻦ ژ‬ ‫دهﻟﯿﭭﺎن‪.‬‬ ‫ﺋﻪﭬﺮۆ ﮔﻪﻟﻪك ﻛﻪس د دﻟﺨﯚﺷﻦ ب ﭬ‪ ‬ﺑﻪرﻓﺮهھﯿﺎ ﻛﻪﺗﯿﻪ د‬ ‫ﭼﺎﭘﻪﻣﻪﻧﯿﺎ ﻛﻮردی دا و ب ﺗﺎﯾﺒﻪت د ﺑﯿﺎﭬ‪ ‬رۆژﻧﺎﻣﻪ و ﮔﯚﭬﺎران دا‪.‬‬ ‫ھﻪﻟﺒﻪت ژﻻﯾﻪﻛﯽ ﭬﻪ ﺋﻪو دراﺳﺘﻦ‪ .‬ﻟ‪ ‬ژﻻﯾ‪ ‬دﯾﺘﺮ ﺋﻪﭬﻪ ﻣﻦ دﺗﺮﺳﯿﻨﯿﺖ‪،‬‬ ‫ﭼﻮﻧﻜﯽ ل وی دهﻣﯽ ژﻣﺎره دێ ﻟﺴﻪر ﺣﺴ‪‬ﺒﺎ ﻧﻪوﻋﯿﻪﺗ‪ ‬ﺑﯿﺖ‪ .‬ژﻻﯾ‪‬‬ ‫دی‪ ،‬دهﻣﺎ ﻣﻪ ﭘ‪‬ﺪﭬﯽ ب ﭼﺎﭘﻪﻣﻪﻧﯿﺎ ﺑﺴﭙﯚر و ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﻤﻪﻧﺪ ھﻪﺑﯿﺖ‪ ،‬ﺋﻪم ژێ‬ ‫ﺑﺮهﭬﯿﻦ ﯾﺎن ﺧﯚ ﺗ‪‬ﻨﻪﮔﻪھﯿﻨﯿﻦ‪ ،‬ﺋﻪﭬﻪژی ﻧﻪﺧﯚﺷﯿﻪﻛﻪ ﻣﻪ ﭬﻪ دﮔﺮﯾﺖ و‬ ‫ھﻨﺪی زوﯾﺘﺮه ﺑﻼ ل ﭼﺎرهﺳﻪرﯾﻪﻛ‪ ‬ﺑﮕﻪرﯾﻦ‪.‬‬ ‫رۆژﻧﺎﻣ‪‬ﻦ ﻣﻪ ل دهﭬﻪرێ و ب ﺗﺎﯾﺒﻪت )وار( دهﻟﯿﭭﻪﻛﺎ دی ﯾﺎ‬ ‫رۆژﻧﺎﻣﻪﮔﻪرﯾﺎ ﻛﻮردی ﯾﻪ ب زارێ ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ )ﺑﺎدﯾﻨﯽ(‪ .‬ﻟ‪ ‬دهﻣﺎ ﻛﻮ‬ ‫ﻣﺮۆڤ ﺗ‪‬ﺒﯿﻨﯿﻪﻛ‪ ‬ﯾﺎن ﺑﯚﭼﻮوﻧﻪﻛ‪ ‬ژﺑﯚ ﺑﻪرژهوهﻧﺪﯾﺎ ﺑﻪرهڤ ﭘ‪‬ﺸﺒﺮﻧﺎ‬ ‫وێ دهردﺑﺮﯾﺖ )ھﻪﻟﺒﻪت وهﻛﻮ ﺧﻮاﻧﺪهﭬﺎﻧﻪك(‪ .‬ﺋﻪو ب ﻛﺎرهﻛ‪ ‬ﺑﺎش‬ ‫دزاﻧﻦ‪ ،‬ﻟﻪورا ﺑﻪﻻڤ دﻛﻪن‪ ،‬ﻟ‪ ‬ﻣﺨﺎﺑﻦ دهﻣﺎ ﻛﻮ ﺧﻮاﻧﺪهﭬﺎﻧﻪﻛ‪ ‬دﯾﺘﺮ‬ ‫ﭬ‪ ‬ب دهﻟﯿﭭﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺖ و ﯾﺎ ژوﯾﭭﻪ ﻣﻪرهم ھﻪﻣﯽ ھﻪرﻓﺎﻧﺪﻧﻪ‪ .‬ﺋﻪھﺎ ﺋﻪﭬﻪﯾﻪ‬ ‫ﻣﻪﺗﺮﺳﯿﺎ ﺗ‪‬ﮕﻪھﺸﺘﻨ‪.‬‬ ‫ﻛﺎك )ﺷﻪﻋﺒﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪرواری( د رۆژﻧﺎﻣﺎ وار دا ژﻣﺎره )‪،(١٢‬‬ ‫ﻧﭭﯿﺴﯿﻨﻪك ﺋﺎراﺳﺘﻪی ﻣﻦ ﻛﺮﯾﻪ و ب ﻓﻪر زاﻧﯿﻪ زوی ﺑﮕﻪھﯿﺖ؟ﭼﻮﻧﻜﯽ‬ ‫ﻣﺎﻧﺸ‪‬ﺘ‪ ‬وی ﺑﺨﯚ ﺑﭭﯽ رهﻧﮕﯽ ﯾﻪ‪) :‬ﺑﻪرﺳﭭﻪﻛﺎ ﻓﻪر ﺑﯚ ﻣﺎﻣﻮﺳﺘﺎ ﻧﻌﻤﺖ‬ ‫اﻟﻠﻪ ﺣﺎﻣﺪ ﻧﮫ‪‬ﻠﯽ(‪.‬‬ ‫ﻣﻦ د ﺑﺎﺑﻪﺗﻪﻛﯽ دا ﮔﺮێ ﯾﺎ زۆرﯾﺎ ژﻣﺎرا ﭼﺎﭘﻪﻣﻪﻧﯿﺎ ﻛﻮردی‬ ‫ﺑﻪرﭼﺎﭬﻜﺮﺑﻮو و ﻣﻦ ﺳ‪ ‬ﭘﻪﯾﺎم د وێ ﮔﯚﺗﺎرێ دا ﺋﺎراﺳﺘﻪﻛﺮﺑﻮون‬ ‫ﺋﻪوا ﻛﺎك )ﺷﻪﻋﺒﺎن(ی ﭬﯿﺎی ﺧﻮه ژێ ﺑﺎدهت‪ ،‬ﺋﻪوژی ‪ -١ :‬ﺑﻼ‬ ‫زۆرﯾﺎ ژﻣﺎرێ ﻧﻪﻟﺴﻪر ﺣﺴ‪‬ﺒﺎ ﭼﺎواﻧﯿﺎ وێ ﺑﯿﺖ‪ -٢ .‬ﺑﻼ ھﻪﺑﻮوﻧﺎ دوو‬ ‫رۆژﻧﺎﻣ‪‬ﻦ ﺑﺎدﯾﻨﯽ ل دهﭬﻪرا ﻣﻪ ﻣﻠﻤﻼﻧﻪﻛﺎ ھﺰری‪ ،‬رۆﺷﻨﺒﯿﺮی ل دهف‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪهﭬﺎﻧﯽ دروﺳﺖ ﺑﻜﻪت ﭘ‪‬ﺨﻪﻣﻪت ﭘ‪‬ﮕﻪھﺎﻧﺪن و ﺋﺎﭬﺎﻛﺮﻧ‪ -٣ .‬ﺑﻼ‬ ‫ﺟﮫ‪ ‬ﻛﻪﺳﺎﻧ‪‬ﻦ ﺑ‪ ‬ﺷﯿﺎن د رۆژﻧﺎﻣﻪﮔﻪرﯾﺎ دهﭬﻪرێ دا ﺑﮫ‪‬ﺘﻪ ﭬﺎﻻﻛﺮن دا‬ ‫ﯾ‪‬ﻦ ب ﺷﯿﺎن و ب ﺳﻪرﺑﯚر وێ ﭬﺎﻻھﯿ‪ ‬ﭘﺮ ﺑﻜﻪن و ﺑﯚ ﺧﯚ ﻣﻔﺎی ژ‬ ‫ﺋﻪزﻣﻮوﻧﺎ ﯾ‪‬ﻦ دی وهرﮔﺮن‪.‬‬ ‫ھﻪﻟﺒﻪت ﺋﻪڤ ھﻪر ﺳ‪ ‬ﺧﺎﻟﻪ ژی وهﻛﻮ ﺧﻮاﻧﺪهﭬﺎﻧﻪﻛ‪‬‬ ‫رۆژﻧﺎﻣﻪﮔﻪرﯾﺎ ﻛﻮردی و رۆژﻧﺎﻣﻪﭬﺎﻧﻪﻛ‪ ‬دهﭬﻪرێ ﻣﻦ ﯾ‪‬ﻦ‬ ‫ﺑﻪرﭼﺎﭬﻜﺮﯾﻦ دوﯾﺮی ﺑﺴﭙﯚرﯾﺎ ﺧﯚ ﯾﺎ رهﺧﻨﻪﯾﯿﺎ زاﻧﻜﯚﯾ‪ .‬ﭼﻮﻧﻜﯽ‬ ‫ﺷ‪‬ﻮازێ ﺋﺎراﺳﺘﻪﻛﺮﻧﺎ رهﺧﻨ‪ ‬د رۆژﻧﺎﻣﻪﭬﺎﻧﯿ‪ ‬دا دێ ب زﻣﺎﻧﻪﻛ‪‬‬ ‫رۆژﻧﺎﻣﻪﭬﺎﻧﯽ ﺑﯿﺖ دوﯾﺮی زﻣﺎﻧ‪ ‬رهﺧﻨﺎ ﺋﻪدهﺑﯽ ﯾﺎن ﺋﻪوا ل زاﻧﻜﯚﯾ‪‬‬ ‫دھ‪‬ﺘﻪ ﺧﻮاﻧﺪن‪.‬‬ ‫ﺑﻪر‪‬ﺰ )ﺷﻪﻋﺒﺎن ﻣﺤﻤﺪ(ی ﺑﺎﺑﻪﺗ‪ ‬ﺧﯚ ھﻪﻣﯽ دوﯾﺮی ﭬﺎن ھﻪر ﺳ‪‬‬ ‫ﺗﻪوهران ﻧﭭﯿﺴﯿﻪ‪ .‬و ﺑﻪرهڤ ﺋﺎﻗﺎرهﻛ‪ ‬دی ﺳﻪﻣﺘﺎ ﺧﯚ ﮔﺮﺗﯿﻪ و وهﺳﺎ‬ ‫ھﺰرﻛﺮﯾﻪ ﻛﻮ ﻣﻦ دﭬ‪‬ﺖ ﺋﻪوان ﻛﻪﺳﺎن ھﻪﻣﯿﺎن ﺑﺸﻜ‪‬ﻨﻢ ﯾﺎﻧﮋی ﻛﺎرێ‬ ‫وان ژێ وهرﮔﺮم‪ .‬ﯾﺎن ﺋﺎﻣﯚژﮔﺎرﯾﺎن ﻟ‪ ‬ﺑﻜﻪم‪ .‬ﺑﺮاﯾ‪ ‬ھ‪‬ﮋا )وار(‬ ‫رۆژﻧﺎﻣﺎ ﻣﻦ و ﺗﻪ و ﯾﺎ ﯾ‪‬ﻦ دی ھﻪﻣﯿﺎﻧﻪ‪ ,‬ﻟﻪورا ﺧﻪﻣﺎ ﻣﻦ و ﺗﻪ و ﯾ‪‬ﻦ‬ ‫دی ھﻪﻣﯿﺎﯾﻪ ژی ﻟ‪ ‬ھﻪر ﺋ‪‬ﻚ ژ ﻣﻪ دێ ب ﺷ‪‬ﻮهﻛ‪ ‬ﺧﻪﻣ‪ ‬ژێ ﺧﻮت‪.‬‬ ‫ﺋﻪز وهﻛﻮ ﺧﻮاﻧﺪهﭬﺎﻧﻪك ﺑﯚ )وار( ب ﻓﻪر دﺑﯿﻨﻢ ھﻪر ﺑﯚﭼﻮوﻧﻪﻛﺎ )ب‬ ‫دﯾﺘﻨﺎ ﻣﻦ( ﺑﺎش ﺋﺎراﺳﺘﻪ ﺑﻜﻪم‪ ،‬داﻛﻮ رۆژﺑﯚرۆژێ وهرارێ ﺑﻜﻪت و‬ ‫ﺑﻪرهڤ ﭘ‪‬ﺶ ﺑﭽﯿﺖ‪ ،‬ھﻪروهﺳﺎ ﺋﻪﭬﻪ ﺑﯚ )ﺋﻪﭬﺮۆ( و ھﻪﻣﯽ رۆژﻧﺎﻣﻪ و‬ ‫ﮔﯚﭬﺎر‪‬ﻦ دی ژی ﯾﻪ‪ .‬ﺋﻪز دﺧﻮازم ﺋﻪم ﻣﻔﺎی ژ ﺳﻪرﺑﯚرا ﻛﻪﺳﺎﻧ‪‬ﻦ‬ ‫ﺑﯿﺎﻧﯽ ژی وهرﮔﺮﯾﻦ و ﻧﻮوﯾﺎﺗﯿﺎ د ھﺰرێ دا‪ ،‬د رهﻓﺘﺎرێ دا‪ ،‬د ﻣﻔﺎ‬ ‫ﮔﻪھﺎﻧﺪﻧ‪ ‬دا ﭘﻪﯾﺮهو ﺑﻜﻪﯾﻦ‪ .‬ﺋﻪز ﻧﺎﺧﻮازم ﭼﺎﭬﻠ‪‬ﻜﻪری و ﻛﯚﭘﯿﻜﺮن د‬ ‫ﻣ‪‬ﺸﻜ‪ ‬ﻣﻪ دا‪ .‬دﯾﺘﻨﺎ ﻣﻦ و ﺣﻪزا ﻣﻪ ﺑﯚ ﮔﮫﻮرﯾﻨ‪ ‬ﺑﻦ ﺑﺮ ﺑﻜﻪت‪.‬‬ ‫د ﻛﺎوداﻧ‪ ‬ﺋﺎﺑﻠﯚﻗﺎ ﺋﺎﺑﻮوری دا ﻟﺴﻪر ﻋﯿﺮاﻗ‪ ‬ﭘﺮاﻧﯿﺎ ﺧﻪﻟﻜ‪‬‬ ‫ﻣﻪ ﺳﺎﭬﺎر دﻛﺮی و دﺧﻮار ژی‪ ،‬ﻟ‪ ‬ﺋﻪﭬﻪ وێ راﻣﺎﻧ‪ ‬ﻧﺎدهت ﻛﻮ‬ ‫وی ﺣﻪزا ﻛﺮﯾﻦ و ﺧﻮارﻧﺎ ﺑﺮﻧﺠ‪ ‬ﻧﻪﺑﻮو‪ .‬ﻟﻪوﻣﺎ ﻛﺮﯾﻦ و ﺧﻮاﻧﺪﻧﺎ‬ ‫رۆژﻧﺎﻣ‪ ‬ژی ھﻪﻣﺎن ﺗﺸﺘﻪ‪ .‬دﺑﯿﺖ ھﻨﺪهك رۆژﻧﺎﻣ‪ ‬دێ ﻛﺮن ﺑﯚ‬ ‫ﭘﺎﻗﮋﻛﺮﻧﺎ ﺟﺎﻣﺎ ﯾﺎن وهرﺑﺎداﻧﺎ )ﻟﻪﻓﺎ(‪ .‬ﻟ‪ ‬ﻛﺮﯾﻨﺎ وێ ھﻪردهم ﻧﻪ ﭘ‪‬ﭭﻪرێ‬ ‫ﺳﻪرﻛﻪﺗﻦ و وهرار و ﭘ‪‬ﺸﭭﻪﭼﻮوﻧ‪ ‬ﯾﻪ‪ .‬ﺋﻪز ﻧﺎﺑﯿﮋم )وار( رۆژﻧﺎﻣﻪﻛﺎ‬ ‫ﺧﺮاﺑﻪ ‪ .‬ﻟ‪ ‬ل ﮔﻪل ﺑﺎﺷﯿ‪‬ﻦ وێ و ﭘﺮﻛﺮﻧﺎ ﭬﺎﻻھﯿﻪﻛ‪ ‬و ﺷﻜﺎﻧﺪﻧﺎ‬ ‫ﺗ‪‬ﻨﮫﺎ ھﻨﺪهك ﺧﻮاﻧﺪهﭬﺎﻧﺎن‪ .‬ﺣﻪز دﻛﻪم ھﺰر و ﻣ‪‬ﺸﻜ‪ ‬ﻛﻮردی ل‬ ‫دهﭬﻪرێ ﺑﺌﺎزرﯾﻨﯿﺖ و راﯾﺎ ﮔﺸﺘﯽ دروﺳﺖ ﺑﻜﻪت و ﺑﺒﯿﺘﻪ رهﻗﯿﺒﻪك و‬ ‫دهﺳﮫﻪﻻﺗﺎ ﭼﻮارێ ب دروﺳﺘﯽ‪ .‬ﭼﻮﻧﻜﯽ )وار( ژ ﻋﻪﻗﻠ‪) ‬ﻛﻮردی(ﯾﻪ‬ ‫و ﺑﻮ ﻋﻪﻗﻠ‪ ‬ﻛﻮردﯾﻪ‪ .‬ﻟ‪ ‬ﺋﻪﮔﻪر وهﺳﺎ دهرﻧﻪﻛﻪت‪ .‬ﺋﻪم دێ ﭘ‪‬ﺪﭬﯽ‬ ‫ب ھﻪﭬﺒﻪﺳﺘ‪‬ﻦ زاﻧﺎﯾ‪‬ﻦ )ﻧﺎﺳﺎ( ﺑﯿﻦ داﻛﻮ ھﻨﺪهك ﻛﻪﺳﺎﻧ‪‬ﻦ ﻣﻦ و‬ ‫ﺗﻪ و ﯾ‪‬ﻦ دی ﺑﭭ‪‬ﻦ ﺑﯚ ﻣﻪ ژ ﻣﻪرﯾﺨ‪ ‬ﺑﯿﻨﻦ‪ ،‬ﭼﻮﻧﻜﯽ ﺧﻮاﻧﺪهﭬﺎن ﻧﻪ‬ ‫)رۆﺑﻮﺗﻦ( ﺑﻪﻟﻜﻮ ﺧﻮدان ھﻪﺳﺖ و ﻋﻪﻗﻞ و ھﻪﻟﻮﯾﺴﺘﻦ‪.‬‬

‫‪Nimat @ yahoo. Com‬‬


‫ھﻮﻧﻪر‬

‫‪www.rojnamawar.com‬‬

‫ژﻣﺎره ‪ 19‬ﺳ‪‬ﺸﻪﻣﺐ ‪ 27‬ی ﭼﺮﯾﺎ ﭘ‪‬ﺸﯿﻦ ‪2009‬‬

‫‪7‬‬

‫ژﺑﯚ ﺟﮫ‪ ‬ﯾﺎرﯾ‪) ‬ﺷﻪوﻛﻪت(ی ﺑﺎژ‪‬ێ )ﭘﻮوﺳﺎن( ھﻪﻟﺒﮋارت‬ ‫ﺋﺎﻣﺎدهﻛﺮن‪ /‬ﺑﺸﺎر ﻣﺤﻪﻣﻪد ﺗﺎھﺮ‬ ‫دهرھ‪‬ﻨﻪرێ ﻛﻮرد ﺷﻪوﻛﻪت‬ ‫ﺋﻪﻣﯿﻦ ﻛﻮڕﻛﯽ ﺷﯿﺎ دوو ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﺧــﻪﻻﺗــ‪‬ــﻦ ﻓــﯿــﺴــﺘــﻪﭬــﺎﻻ ﭘــﻮﺳــﺎن‬ ‫ﺑﺪهﺳﺘﺨﻮﭬﻪ ﺑﯿﻨﯿﺖ‪ ،‬ﺋــﻪوژﯾــﻚ‬ ‫ﺧـــﻪﻻﺗـــ‪ ‬ﻣـــﻪزﻧـــ‪ ‬ﻓﯿﺴﺘﻪﭬﺎﻟ‪‬‬ ‫ز‪‬ﺪهﺑﺎری ﺧﻪﻻﺗ‪ ‬رهﺧﻨﻪﮔﺮان‪.‬‬ ‫ﺋﻪڤ ﭼﻪﻧﺪه ﻛﻮرﻛﯽ ﺑﺪهﺳﺘﺨﺴﺖ‬ ‫ب ﻓﻠﻤ‪ ‬ﺧﻮهﯾ‪ ‬ﺑﻨﺎﭬ‪) ‬ﺟﮫﻪك‬ ‫ﺑﻮ ﯾــﺎرﯾــ‪ (‬ﻛﻮ دھ‪‬ﺘﻪ ھﮋﻣﺎرﺗﻦ‬ ‫ﺋ‪‬ﻜﻪﻣﯿﻦ ﺑــﻪرھــﻪﻣــ‪ ‬ھﻪﭬﭙﺸﻜ‪‬‬ ‫)ﻛﻮردی _ ژاﭘﻮﻧﯽ( ‪.‬‬ ‫د ﺋﻪﭬ‪ ‬ﮔﻪرێ دا ژ ﻓﯿﺴﺘﻪﭬﺎﻟ‪‬‬ ‫ﻛﻮ دﺑﯿﺘﻪ ﮔﻪرا )‪(١٤‬ێ ﯾﺎ ﭘﻮﺳﺎن‬ ‫)‪ (٣٥٥‬ﻓﻠﻢ ﭘﺸﻜﺪار ﺑﺒﻮن و ژ )‪(٧٠‬‬

‫ﺋـــﻪڤ ﻓﯿﺴﺘﻪﭬﺎﻟﻪ ل ﻛــﻮرﯾــﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷﻮره و دھ‪‬ﺘﻨﻪ ھﮋﻣﺎرﺗﻦ ﺋ‪‬ﻚ‬ ‫ژ ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ )‪ (١٠‬ﻓﯿﺴﺘﻪﭬﺎﻟ‪‬ﻦ‬ ‫ﺟــﯿــﮫــﺎﻧــ‪ ‬و ﺋــ‪‬ــﻜــﻪم ﻓﯿﺴﺘﻪﭬﺎﻻ‬ ‫ﻛ‪‬ﺸﻮهرێ ﺋﺎﺳﯿﺎﯾﻪ ﻛﻮ ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﻓﻠﻤ‪‬ﻦ ﺋﺎﺳﯿﺎ ھﻪﭬﺮﻛﯿ‪ ‬دﻛــﻪن و‬ ‫ﺋﻪڤ ﺳﺎﻟﻪ )‪ (٣٥٥‬ﻓﻠﻢ ﭘﺸﻜﺪارﺑﺒﻮن‬ ‫و ﻟﺪوﻣﺎھﯿﻜ‪ (١٢) ‬ﻓﻠﻢ ﮔﻪھﺸﺘﻨﻪ‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﺒﺮﻛﯿ‪ ،‬د ﺋﻪﭬ‪ ‬ﻓﯿﺴﺘﻪﭬﺎﻟ‪‬ﺪا‬ ‫دوو ﺧﻪﻻت ھﻪﻧﻪ ﯾ‪ ‬ﺳﻪرهﻛﯽ‬ ‫دﺑ‪‬ﮋﻧ‪ ‬ﺧﻪﻻﺗ‪ ‬ﻣــﻪزن ﻛﻮ ھﻪر‬ ‫ﺳــﺎل ژﺑــﻮ دوو ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﻓﻠﻤﺎن‬ ‫دھــ‪‬ــﺘــﻪ دان‪ ،‬دﯾــﺴــﺎن ﺧــﻪﻻﺗــ‪‬‬ ‫رهﺧــﻨــﻪﮔــﺮان ھــﻪﯾــﻪ‪ ،‬وهﻛـــﻮ ﻣﻪ‬ ‫ل ﺳـــﻪری دﯾــﺎرﻛــﺮی ﻛــﻮ ﻓﻠﻤ‪‬‬

‫وهﻻﺗﺎن ھﺎﺗﺒﻮن و ﻧ‪‬ﺰﯾﻜﯽ )‪(٢٢٠٠‬‬ ‫ﻛﻪﺳﺎن ﺗﻪﻣﺎﺷﻪی ﺋﻪﭬﺎن ﻓﯿﻠﻤﺎن‬ ‫ﻛﺮن و ﻧ‪‬ﺰﯾﻜﯽ )‪ (٣٧٠‬ﭘﻪﯾﺎﻣﻨ‪‬ﺮان‬ ‫ژ ﺳﻪرﺗﺎ ﺳﻪری ﺟﯿﮫﺎﻧ‪ ‬ﺋﺎﻣﺎده‬ ‫ﺑﺒﻮن ﺋﺎﻧﻜﻮ دهﻧﮕﭭﻪداﻧﻪﻛﺎ ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ‬ ‫ﯾﺎ ﻣﻪزن ھﻪﺑﻮ‪.‬‬

‫)‪ (KICK OFF‬ﯾـــﺎن )ﺟــﮫــﻪك‬ ‫ﺑــﻮ ﯾــﺎرﯾــ‪ (‬ﺷﯿﺎ ﺧــﻪﻻﺗــ‪ ‬ﻣــﻪزن‬ ‫ﺑﺪهﺳﺘﭭﻪﺑﯿﻨﯿﺖ دﮔـــﻪل ﻓﻠﻤﻪﻛ‪‬‬ ‫ﻛﻮری دﯾﺴﺎﻧﮋﯾﻚ ﻓﻠﻤ‪ ‬ﻧﺎﻓﮫﺎﺗﯽ‬ ‫ﺷﯿﺎ ﺧــﻪﻻﺗــ‪ ‬دﯾــﮋﯾــﻚ ﺋﺎﻧﻜﻮ ﯾ‪‬‬ ‫رهﺧــﻨــﻪﮔــﺮان ﺑﺪهﺳﺘﭭﻪﺑﯿﻨﯿﺖ و‬

‫ھﻪردوك ﺧﻪﻻت ﺑﺪهﺳﺘﭭﻪ ﺋﯿﻨﺎن‪.‬‬ ‫ﺋﻪڤ ﻓﻠﻤﻪ ﻟﺪور ﺳﻪروﺑﻪرێ‬ ‫ﻛــﻪرﻛــﻮﻛــ‪ ‬ﺑــﻮﯾــﻪ و ﻛﺎرﺗ‪‬ﻜﺮﻧﺎ‬ ‫ﺟﻪﻧﮕ‪ ‬و ﯾﺎرﯾﺎ ﺗﻪﭘﺎﭘ‪‬ﯽ ل ﺳﻪر‬ ‫ﮔﻪﻧﺠ‪‬ﻦ ﺋﻪﭬﯽ ﺑﺎژ‪‬ﺮی ﺑﻪرﭼﺎڤ‬ ‫دﻛﺮ و ﻟﺪور ﭬﯽ ﻓﻠﻤﯽ ﺳﯿﻨﻪﻣﺎﻛﺎرێ‬ ‫ﻓــﺮهﻧــﺴــﯽ )ژان ژاك ﺑﯿﻨﯿ‪(‬‬ ‫ﺳﻪروﻛ‪ ‬ﺋﻪﭬ‪ ‬ﮔﻪرا ﻓﯿﺴﺘﻪﭬﺎﻟ‪‬‬ ‫ﮔﻮت‪) :‬ﺋﻪﭬﯽ ﻓﻠﻤﯽ ھﻪﻣﯽ ﺑﺰاﭬ‪‬ﻦ‬ ‫ﺧﻪﻟﻜ‪ ‬ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ‬ژﺑﻮ ژﯾﺎﻧ‪‬‬ ‫و‪‬ﻨﻪ ﻛﺮﯾﻨﻪ‪ (...‬ھﻪروهﺳﺎن ﮔﻪﻟﻪك‬ ‫ﭘﻪﺳﻨﺎ دهرھ‪‬ﻨﻪری ﻛﺮ‪.‬‬ ‫و دﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾﯿﻪﻛﺎ ﺗ‪‬ﻠﻪﻓﻮﻧﯿﺪا‬ ‫دﮔــــﻪل روژﻧـــﺎﻣـــﺎ وار ﻛــﻮرﻛــﯽ‬ ‫دﯾﺎرﻛﺮ ﻛﻮ و‪‬ﻨﻪ ﮔﺮﺗﻨﺎ ﺋﻪﭬﯽ ﻓﻠﻤﯽ‬ ‫ل ھﺎﭬﯿﻨﺎ )‪ (٢٠٠٨‬ل ﻛﻪرﻛﻮﻛ‪‬‬ ‫ھــﺎﺗــﯿــﻪﻛــﺮن دﻧــــﺎڤ ﻛــﺎوداﻧــ‪‬ــﺖ‬ ‫ﻧـــﻪﺧـــﻮش و ﺳــﻪﺧــﺖ دﯾــﺴــﺎن‬ ‫ﮔﻪرﻣﺎﺗﯿﻪﻛﺎ ﺋ‪‬ﻜﺠﺎر ﻣــﻪزﻧــﺪا و‬ ‫ب وهﺳﺘﯿﺎﻧﺎ ﺳﺘﺎﭬ‪ ‬ﻓﻠﻤﯽ ﺋﻪڤ‬ ‫دهﺳﺘﻜﻪﻓﺘﻪ ل ﺳﯿﻨﻪﻣﺎ ﻛــﻮردی‬ ‫ز‪‬ــﺪهﺑــﻮﯾــﻪ‪ ،‬ﺷﻪوﻛﻪﺗﯽ ز‪‬ﺪهﻛﺮ‬

‫ﺋﺎوارهی ﺋﯿﺮاﻧ‪ ‬ﺑﻮﯾﻪ و ﺗﺎﻛﻮ ﺳﺎﻻ‬ ‫‪ ١٩٩٩‬ل و‪‬ﺮێ ﻣﺎﯾﻪ‪.‬‬ ‫ﺧــﻮاﻧــﺪﻧــﺎ ﺧـــﻮه ل ﺋﯿﺮاﻧ‪‬‬‫ﺑﺪۆﻣﺎھﯿﻚ ﺋﯿﻨﺎﯾﻪ و ل ﺳﺎﻻ ‪١٩٩٥‬‬ ‫ﭘﻪﯾﻤﺎﻧﮕﻪھﺎ ﺳﯿﻨﻪﻣﺎ ﻻوﯾﻦ ﺋﯿﺮاﻧﯽ‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪﯾﻪ‪.‬‬ ‫ل ﺷﺎﻧﻮﯾ‪ ‬و ﺳﯿﻨﻪﻣﺎﯾ‪ ‬و‬‫ﺗ‪‬ﻠﻪﻓﺰﯾﻮﻧ‪ ‬ﻛﺎرﻛﺮﯾﻪ ل ﺋﯿﺮاﻧﯽ و‬ ‫ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻤ‪‬ﻦ وی ﭘﺸﻜﺪاری دﮔﻪﻟﻪ‬‫ك ﻓﯿﺴﺘﯿﭭﺎﻻﻧﺪا ﭘﺸﻜﺪار ﺑﻮ ﯾﻨﻪ‬ ‫وهﻛﻮ )رﯾﻮدی ژاﻧﯿﺮو ل ﺑﺮازﯾﻞ‪،‬‬ ‫ﻻﯾﭙﺰﯾﻜﺎ ل ﺋﻪ‪‬ﻤﺎﻧﯿﺎ‪ ،‬و ﻓﻠﻢ ﻛﻮﺗﺎھـ‬ ‫ﺗــﻪھــﺮان ل ﺋﯿﺮاﻧ‪ ،‬روﺗـــﺮدام ل‬ ‫ھﻮﻟﻪﻧﺪا و ﻣﻮﻧﺴﻜﺎ ل ﺑﻪﻟﭽﯿﻜﺎ‬

‫و ﮔـــﻮت‪ :‬ﭘﺸﺘﯽ ﺑﯿﺴﺖ روژ‪‬ــﻦ‬ ‫دی دێ ﺑـــﻪرهو ﻟــﯚﻧــﺪۆن ﭼﯿﺖ‬ ‫ژﺑــﻪرﻛــﻮ ھﺎﺗﯿﻪ ھﻪﻟﺒﮋارﺗﻦ ژﺑﻮ‬ ‫ﺋﻪﻧﺪاﻣﻪﺗﯿﺎ ﻟﯿﮋﻧﺎ ھﻪﻟﺴﻪﻧﮕﺎﻧﺪﻧ‪ ‬ل‬ ‫ﻓﯿﺴﺘﻪﭬﺎﻻ ﻟﯚﻧﺪۆن‪ ،‬ﻓﻠﻤ‪) ‬ﺟﮫﻪك‬ ‫ژﺑــﻮ ﯾــﺎرﯾــ‪ (‬ھﺎﺗﯿﻪ داﺧــﻮازﻛــﺮن‬ ‫ﺑﻮ ﻓﯿﺴﺘﻪﭬﺎﻻ دوﺑــﻪی ﻛﻮ دێ ل‬ ‫‪ ٢٠٠٩/١٢/٨‬ھ‪‬ﺘﻪ ر‪‬ﻜﺨﺴﺘﻦ و‬ ‫ﺋﻪڤ ﻓﻠﻤﻪ ﺑﻪر ھﻪﻣ‪ ‬وهزارهﺗــﺎ‬ ‫رهوﺷﻪﻧﺒﯿﺮﯾﺎ ھﻪر‪‬ﻤﺎ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪‬‬ ‫ﯾــﻪ و ر‪‬ﭭﻪﺑﻪرﯾﺎ ﺳﯿﻨﻪﻣﺎﯾ‪ ‬ل‬ ‫ﺑﺎژ‪‬ﺮێ ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯿ‪ ‬ﭘ‪‬ﺮا ﺑﻮﯾﻪ دﮔﻪل‬ ‫ﺳﻪﺗﻪﻻﯾﺘ‪‬ﻦ ﻛﻮردﺳﺘﺎن و ﻛﻮرهك‬ ‫و ﻛﻮﻣﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﺎرﯾﻦ ﻓﻠﻢ و دﮔﻪل‬ ‫ﺗﯿﻠﻪﻓﺰﯾﻮﻧﺎ )‪ (nhk‬ﯾﺎ ژاﭘﻮﻧﯽ‪.‬‬ ‫ﺷﻪوﻛﻪت ﺋﻪﻣﯿﻦ ﻛﻮرﻛﯽ ب‬ ‫و ﻓﻪﺟﺮ و ﻗﺎھﯿﺮه و ﻣﯿﻼﻧﻮ و ﺑﯿﺴﺘﻪﻣﯿﻦ ﻓﺴﺘﯿﭭﺎﻻ ﺳﻪﻧﮕﺎ‬ ‫ﻛﻮرﺗﯽ‪.‬‬ ‫ﭘــﻮرا ﺑﺮﯾﻪ‪ ،‬ﺧﻪﻻﺗ‪ ‬ز‪‬ــﺮی و‬ ‫ل ﺳـــﺎﻻ ‪ ١٩٧٣‬ل ﮔــﻮﻧــﺪێ ﺗﺎﯾﺘﺎﻧﯿﻚ و دﮔﻪﻟﻪﻛ‪‬ﻦ دﯾﺪا‬‫ر‪‬ﭭﻪﺑﻪرێ ﺋ‪‬ﻜﻪﻣﯿﻦ ﻓﺴﺘﯿﭭﺎﻻ ﺑﺮوﻧﺰی ل ﻓﺴﺘﯿﭭﺎﻻ ﮔﺮاﻧﺎدای‬‫ﻛﻮڕﻛ‪ ‬ﺳﻪر ب ﻗــﻪزا زاﺧــﻮ ﭬﻪ‬ ‫ﻛﻮرﺗﻪ ﻓﻠﻤ‪‬ﻦ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ‬ﺑﻮﯾﻪ ل ل ﺋﺴﭙﺎﻧﯿﺎ‪ ،‬ﺧﻪﻻﺗ‪ ‬ﺗﺎﯾﺒﻪت ﯾ‪‬‬ ‫ھﺎﺗﯿﻪ ﺳﻪر دﻧﯿﺎﯾ‪.‬‬ ‫دادوهران ل ﻓﯿﺴﺘﯿﭭﺎﻻ ﻧﯿﻮد‪‬ﻠﮫﯽ‬ ‫ل ﺳﺎﻻ ‪ ١٩٧٥‬ژﺑﻪر ھ‪‬ﺮﺷ‪‬ﻦ ﺳﺎﻻ) ‪(٢٠٠٢‬ێ‪.‬‬‫ل ھﻨﺪﺳﺘﺎﻧ‪ ‬ﺑﺪهﺳﺘﭭﻪ ﺋﯿﻨﺎﯾﻪ‪.‬‬ ‫ھﻨﺪهك ژ ﻓﻠﻤ‪‬ﻦ وی‪.‬‬‫رژ‪‬ﻤﺎ ﺑﻪﻋﺲ دﮔــﻪل ﺧ‪‬ﺰاﻧﺎ ﺧﻮ‬

‫ﭘﻪﯾﻤﺎﻧﮕﻪھﺎ ھﻮﻧﻪر‪‬ﻦ ﺟﻮان‬

‫ﺟﺎرهﻛﺎ دی ﺑ‪‬ﯾﺎر‪‬ﻦ دژی ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎن رهت دﻛﻪت‬ ‫ﺋﺎﻣﺎدهﻛﺮن‪ /‬وار‬ ‫ﭘـــﺸـــﺘـــﯽ ﻛــــﻮ وهزارهﺗـــــــــﺎ‬ ‫ﭘـــــﻪروهردێ ژ ﺑــﺮﯾــﺎرا ﺧــﻮ ﯾﺎ‬ ‫ژﻣﺎره )‪ ١٢٤٥‬ج( ل )‪(٢٠٠٩/٨/٩‬‬ ‫ﻟ‪‬ﭭﻪﺑﻮی ﻛﻮ د ﺋــﻪوێ ﻧﭭ‪‬ﺴﺎرا‬ ‫ﺧﻮدا دهﻟﯿﭭﻪ داﺑﻮ ﭘﻪﯾﻤﺎﻧﮕﻪھﺎن‬ ‫ﻛﻮ ﻗﻮﺗﺎﺑﯿ‪‬ﻦ ژ داﯾﻚ ﺑﻮﯾ‪‬ﻦ ﺳﺎﻻ‬ ‫)‪(١٩٩٠‬ێ دﯾﺴﺎن دهرﭼﻮوﯾ‪‬ﻦ‬ ‫ﺳﺎﻻ )‪ (٢٠٠٨_٢٠٠٧‬وهرﺑﮕﺮن‬ ‫ﺋـــﺎﻧـــﻜـــﻮ ﻓــــﻮرﻣــــﺎن ﺑــــﺪهﻧــــ‪ ‬و‬

‫ﭘ‪‬ﭽﻪواﻧﻪی ﻧﭭ‪‬ﺴﺎرا وان ﯾﺎ ژﻣﺎره‬ ‫)‪ ١١٧٥‬ج( ل )‪ (٢٠٠٩/٧/٢٩‬ﻛﻮ ﺗ‪‬ﺪا‬ ‫ھﺎﺗﺒﻮو ﺋﻪڤ ﻗﻮﺗﺎﺑﯿ‪‬ﻦ دهرﭼﻮﯾ‪‬ﻦ‬ ‫ﺳـــﺎﻟـــ‪‬ـــﻦ ﺑــــــﻮری ﻧــــﻪوهرﮔــــﺮن‬ ‫ﺋﻪﭬﺠﺎر داﻧﺎ ﻓﻮرﻣﺎن ﺑﺒﻮر ﺟﮫ‪‬‬ ‫دﻟﺨﻮﺷﯿﺎ ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎن ﻟﯽ ﭘﺸﺘﯽ ﺋﻪڤ‬ ‫ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﻪ ھﺎﺗﯿﻨﻪ وهرﮔﺮﺗﻦ ژ ﻻﯾ‪‬‬ ‫ﭘﻪﯾﻤﺎﻧﮕﻪھ‪ ‬ﭬﻪ )ﻟﯿﮋﻧ‪‬ﻦ ھﻮﻧﻪرﯾ‪‬ﻦ‬ ‫ﭘﺴﭙﯚر( ﺟﺎرهﻛﺎدی ﻗﻮﺗﺎﺑﯽ دﮔﻪل‬ ‫ر‪‬ﭭﻪﺑﻪرﯾﺎ ﭘﻪﯾﻤﺎﻧﮕﻪھ‪ ‬ﺗﻮوﺷﯽ‬

‫ﺷﺎﻧﯚﯾﺎ ﮔﻪڕۆك‬

‫ﺷ‪‬ﺮزاد‬ ‫ﻣﻪ وهك ر‪‬ﭭﻪﺑﻪرﯾﺎ ﭼﺎﻻﻛﯿ‪‬ﻦ‬ ‫ﻗـــﻮﺗـــﺎﺑـــﺨـــﺎﻧـــﺎ ﺋـــــﻪڤ ھــــــﺰره ﻛــﺮ‬ ‫ﺷﺎﻧﻮﮔﻪرﯾﻪﻛﺎ ﮔﻪروك ھﻪﺑﯿﺖ ﺑﯚ‬ ‫وان دهﭬـــﻪرا ﻛــﻮ ﺷــﺎﻧــﻮ ب ﺑﺰاﭬﺎ‬ ‫ﺷﺎﻧﻮﯾ‪ ‬ﻟ‪ ‬ﻛ‪‬ﻢ ﺋﻪڤ ﺧﻮﻻ )ﺳﯿ‪(‬ﯾﻪ‬ ‫ژ ﺷﺎﻧﻮﮔﻪرﯾ‪ ‬ﺋــﻪم ﯾ‪‬ﻦ ﭼﻮﯾﻨﻪ‬ ‫ﮔــﻪﻟــﻪك دهﭬـــﻪرا وهك ) ﮔﻮﻧﺪ‪‬ﻦ‬

‫ﻧﺎڤ ﺑﻪروارﯾﺎ‪ ،‬دهﭬﻪرا ﺑﻪردهرهش‪،‬‬ ‫ﺷ‪‬ﺨﺎن‪ ،‬ﺗﻠﻜ‪‬ﻔ‪ ، ‬ﮔﻮﻧﺪ‪‬ﻦ دهﭬﻪرا‬ ‫ﺋﺎﻣ‪‬ﺪﯾ‪ ‬ودهﭬــﻪرا ﺋﺎﻛﺮێ( ﺑﯚ وان‬ ‫ﮔــﻮﻧــﺪا ﯾــ‪ ‬ﻛــﻮ ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻟــ‪ ‬ﻛﻮ‬ ‫دوﯾﺮی ھﯚﻻ وﺳﻪﻧﺘﻪرێ ﺑﺎژ‪‬ﺮی ﻛﻮ‬ ‫زاروﻛ‪ ‬وان ﻓ‪‬ﺮی ﺷﺎﻧﻮﯾ‪ ‬ﺑﺒﯿﺖ‬ ‫ﺋﺎرﻣﺎﻧﺞ ﺋــﻪوه ﻛﻮ ﺷﺎﻧﻮ ﺑﮕﻪھﯿﺘﻪ‬ ‫ﭬـــﺎن دهﭬـــــﻪرا وﺑــﺮ‪‬ــﻜــﺎ ﺷــﺎﻧــﻮﯾــ‪‬‬

‫ﻧﻪﺧﻮﺷﯿﻪﻛﺎدی ھﺎﺗﻦ ﻛﻮ دووﺑﺎره‬ ‫وهزارهت ل ﺋﻪﭬ‪ ‬ﺑﺮﯾﺎرێ ﻟﯿﭭﻪ‬ ‫ﺑﻮوﯾﻪ ﺑﻪری ﻛﻮ ﺋﺎﮔﻪھﺪارﯾﺎ وان‬ ‫ﺑﻜﻪت‪ ،‬ﭘﺸﺘﯽ ﺑﻪﻻڤ ﺑﻮوﻧﺎ ﻧﺎﭬ‪‬ﻦ‬ ‫وهرﮔﺮﺗ‪‬ﻦ ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎن‪ .‬ﻧﻪرازﯾﺒﻮﻧﻪﻛﺎ‬ ‫ﺑﻪرﻓﺮهھـ دﯾﺎرﺑﻮو ل ﺳﻪراﻧﺴﻪری‬ ‫ﭘﻪﯾﻤﺎﻧﮕﻪھﺎن ﻟﻪورا ﭘﺸﺘﯽ روﻧﺸﺘﻨﺎ‬ ‫ﺟﭭﺎﺗﺎ ر‪‬ــﭭــﻪﺑــﻪرﯾــﺎ ﭘﻪﯾﻤﺎﻧﮕﻪھ‪‬‬ ‫ﺑﺮﯾﺎردا ﻛﻮ ﺋﻪو ﻗﻮﺗﺎﺑ‪‬ﻦ ھﺎﺗﯿﻨﻪ‬ ‫ﻗــﻪﺑــﻮل ﻛــﺮن وهرﺑــﮕــﺮن و ر‪‬ــﺰێ‬

‫ﺑﻠﻨﺪﺑﻮﻧﺎ ﭘﭭﺪاﻧﻜﺎ ‪ ١٩٩٧‬ێ‪.‬‬ ‫دهرﯾــﭽــﻚ ‪ ١٩٩٨‬ﻛــﻮل ﺳﺎﻻ‬ ‫‪ ١٩٩٩‬ﺧﻪﻻﺗ‪ ‬دووێ ل ﻓﺴﺘﯿﭭﺎﻻ‬ ‫ﺗﻪﻟﻪﭬﺰﯾﻮﻧﯿﺎ ﺋﯿﺮاﻧ‪ ‬ﺑﺮﯾﻪ‪.‬‬ ‫ﺑــﺎزﮔــﻪ ‪ ٢٠٠٢‬ﯾــ‪ ‬ﺧــﻪﻻﺗــ‪‬‬ ‫ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ دهرھــ‪‬ــﻨــﺎن ل ﺑﻪﻏﺪا‬ ‫ﺑﺪهﺳﺘﭭﻪ ﺋﯿﻨﺎﯾﻪ‪.‬‬ ‫ﮔﻪف ‪ ٢٠٠٣‬ﺧﻼﺗ‪ ‬ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﺖ‬ ‫ﻓــﻠــﻢ ل ﻓﺴﺘﯿﭭﺎﻻ ﺑــﻪﻏــﺪا ‪٢٠٠٥‬‬ ‫ێ ﺑﺪهﺳﺘﭭﻪ ﺋﯿﻨﺎﯾﻪ و ﺧﻪﻻﺗ‪‬‬ ‫ر‪‬ﺰﻟ‪‬ﻨﺎﻧ‪ ‬ل ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯿ‪٢٠٠٤ ‬‬ ‫ﺑﺮﯾﻪ‪.‬‬ ‫ﭘﻪرﯾﻨﻪوه ﻟﻪﻏﻮﺑﺎر ‪٢٠٠٦‬‬ ‫ﺧﻪﻻﺗ‪ ‬ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ دهرھ‪‬ﻨﻪر‬ ‫و ﺧــﻪﻻﺗــ‪ ‬رهﺧـــﻨـــﻪﮔـــﺮان ل‬

‫ل ﻣﺎﻓ‪ ‬ﺋــﻪوان ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎن ﺑﮕﺮن و‬ ‫ﺋﻪﭬﻪژﯾﻚ ھــﺎت وهﻛــﻮ ﻧﻪرازﯾﺒﻮن‬ ‫ل ﺳــﻪر ﺑــﺮﯾــﺎر‪‬ــﻦ ﺑــ‪ ‬ﭬﻪﻛﻮﻟﯿﻨ‪‬ﻦ‬ ‫وهزارهﺗﺎ ﭘﻪروهرده‪ ،‬و ژ‪‬ﺪهرهﻛ‪‬‬ ‫ھــﺎﯾــﺪار ﺑــﻮ روژﻧــﺎﻣــﺎ وار دﯾﺎرﻛﺮ‬ ‫ﭘﺸﺘﯽ ﺋــﻪﭬــﯽ ﺑــﺮﯾــﺎرا ﭘﻪﯾﻤﺎﻧﮕﻪھﺎ‬ ‫ھﯚﻧﻪر‪‬ﻦ ﺟﻮان ل دھﻮﻛ‪ ‬وهرﮔﺮﺗﯽ‬ ‫دوور ﻧﯿﻨﻪ وهزارهﺗﺎ ﭘﻪروهردێ ﻟ‪‬‬ ‫ﻧ‪‬ﺮﯾﻨﻪﻛﺎ دی ل ﺳﻪر ﺑﺮﯾﺎر‪‬ﻦ ﺧﻮه‬ ‫ﺑﻜﻪﺗﻦ ﭬﻪ‪.‬‬

‫ﭼﻪﻧﺪ ﺑﻨﻪﻣﺎﯾ‪‬ﻦ ﭘﻪروهردێ وﭼﻪﻧﺪ‬ ‫ﺑﻨﻪﻣﺎ ل ﺳﻪر ﭘﺎﻗﮋﯾ‪ ‬وژﯾﻨﮕﻪھ‪‬‬ ‫وﺧـــﻮﺷـــﯿـــ‪ ‬وھــــــﺰرێ ودﯾـــﺴـــﺎن‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪﻧ‪ ‬ﺑﮕﻪھﯿﺘﻪ ﻗﻮﺗﺎﺑﯽ وھﻪڤ‬ ‫ﻧﯿﺎﺳﯿﻨﻪك دوێ روﻧﺸﺘﻨ‪ ‬دا ﭘﻪﯾﺪا‬ ‫ﺑﺒﯿﺖ وھﻨﺪهك ﭼﯿﺮوﻛ‪‬ﻦ دراﻣــﯽ‬ ‫ﺑﯚ ﻗﻮﺗﺎﺑﯽ ﭘ‪‬ﺸﻜ‪‬ﺶ ﺑﻜﻪﯾﻦ ﺋﻪﭬﺎ ل‬ ‫ﺳﻪری ﮔﻮﺗﻨﺎ زﯾﺎد ﻋﺎﺑﺪ ر‪‬ﭭﻪﺑﻪرێ‬ ‫ﻛﺸﺘﯽ ﯾ‪ ‬ﭼﺎﻻﻛﯿ‪‬ﻦ ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﺎ ل‬ ‫دھــﯚك دﯾﺴﺎن ﮔــﯚت‪ :‬ﺷﺎﻧﯚ ﭘ‪‬ﻚ‬ ‫ﺗــ‪‬ــﺖ ژ ﺗــﺮوﻣــﺒــ‪‬ــﻠــﻪﻛــ‪ ‬ﻛــﻮ ﭘﺸﺘﺎ‬ ‫ﻧﭭ‪‬ﺴﻪرهك و دهرھ‪‬ﻨﻪرهك و)ﺳ‪(‬‬ ‫وێ ھﻪﻣﯽ ﺷﺎﻧﻮﯾﻪ دهﻣــﺎ دﭼﯿﺘﻪ‬ ‫ﺋﻪﻛﺘﻪرن ﭘﺸﺘﻪﭬﺎﻧﯿﺎ ﻣﻪ ژ رﯾﭭﻪﺑﻪرﯾﺎ‬ ‫ﺑﻨﮕﻪھ‪ ‬ﺧــﯚ ھـــﻪر چ ﻛﻪﺳﻪﻛ‪‬‬ ‫ﮔﺸﺘﯽ ﯾــﺎ ﭘــــﻪروهردا ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھﺎ‬ ‫ھﻪﺑﯿﺖ ﺋﺎﻣﺎده دﺑﻦ و ﺋﻪڤ ﺷﺎﻧﯚﯾﻪ‬ ‫دھﯚﻛ‪ ‬دھ‪‬ﺖ و ﻣﻮﭼﻪﻛﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ‬ ‫ﭬﻪدﺑﯿﺖ )ﺑـــﻮك( ژێ دهردﻛــﻪﭬــﻦ‬ ‫ﺗــﻪرﺧــﺎن ﻛﺮﯾﻪ ژﺑــﯚ ﭬ‪ ‬ﺷﺎﻧﻮﯾ‪‬‬ ‫ودﮔــﻪل دهﻧﮕ‪ ‬ﺳﺘﺮاﻧﺎ وﻣﻮزﯾﻜ‪‬‬ ‫وژﺑﻮ ﭘ‪‬ﺸﻜ‪‬ﺸﻜﺮﻧﺎ )‪ (٤٨‬ﺷﺎﻧﯚﮔﻪرﯾﺎ‬ ‫ﺑﺎﺑﻪﺗﻪﻛﯽ ﭘ‪‬ﺸﻜﯿﺶ دﻛﻪن ﻧﺎﭬﻪرۆﻛﺎ‬ ‫ﻛﻮ )ﭘ‪‬ﻨﺞ( ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﺑﻮ ھﺎﺗﯿﻨﻪ‬ ‫ﺷﺎﻧﯚﯾ‪ ‬ﭘﺘﺮ ﺷﯿﺮهﺗﻦ ﺑــﺎﺑــﻪت ل‬ ‫ﺗﻪرﺧﺎﻧﻜﺮن ھﻪردﯾﺴﺎن ل )ھﻮﻻ‬ ‫ﺳــﻪر ﻛﯿﭭﺮﯾﺸﻜﻪﻛ‪ ‬وﺑﺎﭘﯿﺮهﻛﯿﻪ‬ ‫ﺟــﺰﯾــﺮی( وﭘــﻪﯾــﻤــﺎﻧــﮕــﻪھــ‪ ‬ﺳﺎﻟ‪‬‬ ‫ﮔﻪﻧﮕﻪﺷ‪ ‬ل ﺳﻪر ﺧﻮاﻧﺪﻧ‪ ‬دﻛﻪت‬ ‫ﺋــﻪم)ﻧــﻪھـــ( ﺷﺎﻧﯚﮔﻪرﯾﺎ ﭘ‪‬ﺸﻜ‪‬ﺶ‬ ‫وﮔﺮﻧﮕﯿﺎ ﺧﻮاﻧﺪﻧ‪ ‬ور‪‬ﺰﮔﺮﺗﻨ‪ ‬ل‬ ‫دﻛﻪﯾﻦ ﻛﻮ ﻣﻠﻤﻼﻧ‪ ‬ﭼ‪‬ﺘﺒﯿﺖ دﻧﺎڤ‬ ‫ﻣﺎﻣﻮﺳﺘﺎی‪ ،‬دﯾﺴﺎن ل ﭬﺎن رۆژا‬ ‫ﺑـــﻪرا ﭘــــﻪروهرداﻧــــﺪا ﻛــﺎ دێ ﻛﯽ‬ ‫ﺷﺎﻧﯚﯾﺎ ﮔــﻪرۆك دێ ﭼﯿﺘﻪ ﭼﻪﻧﺪ‬ ‫ﺑﺴﻪر ﻛﻪ ﭬﯿﺖ وھﻮﺳﺎن ﺷﺎﻧﯚ ﯾﺎ‬ ‫دهﭬــﻪرهﻛــ‪‬ــﻦ دی‪ ،‬ﺋـــﻪو ﻛﻪﺳﯽ‬ ‫ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﺎن وهرارێ دﻛﻪﺗﻨﻮﺷﺎﻧﻮﯾﺎ‬ ‫ﻛﺎردﻛﻪن ژﺑﯚ ﭘ‪‬ﺸﻜ‪‬ﺸﻜﺮﻧﺎ ﺷﺎﻧﯚﯾ‪‬‬ ‫ﻛﻪروك دﻛﻪھﯿﺖ ﺗﻪ ﻣﺎﺷﻪﻓﺎﻧﺎن‪.‬‬

‫ھﻮﻧﻪرﻣﻪﻧﺪ )ﻣﺤﻤﺪ ﺷ‪‬ﺨﯚ(‬ ‫ﺷ‪‬ﺮزاد ﻧﻮری‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺷ‪‬ﺨﻮ ل ﺳﺎﻻ )‪ (١٩٤٨‬ل‬ ‫ﮔﻮﻧﺪێ )ﻛﺮﺑﺎوی( ﺳﻪر ب ﺑﺎژ‪‬ﺮێ‬ ‫ﻗﺎﻣﺸﻠﻮﭬﻪ ژ داﯾــﻚ ﺑــﻮوﯾــﻪ ﻧﺎﭬ‪‬‬ ‫وی ﯾــ‪ ‬دروﺳـــﺖ )ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﺢ‬ ‫ﺷ‪‬ﺨﻤﻮس ﺋﻪﺣﻤﻪد(ه ژ ﺧ‪‬ﺰاﻧﻪﻛﺎ‬ ‫ھـــﻪژار و ﺟــﻮﺗــﯿــﺎر ﺑـــﻮو‪ ،‬ﺧﺎﻧﺪﻧﺎ‬ ‫ﻗﻮرﺋﺎﻧﺎ ﭘــﯿــﺮوز ﺑﺪوﻣﺎھﯿﻚ ﺋﯿﻨﺎ‪،‬‬ ‫ھ‪‬ﺸﺘﺎ ل ﭘــﻮﻻ ﺳﯿ‪ ‬ﺳﻪرهﺗﺎﯾﯽ‪،‬‬ ‫ل دهﺳﺘﭙ‪‬ﻜ‪ ‬ﺗﻪﻣﺒﻮرهك ﺑﻮﺧﻮ‬ ‫ﭼ‪‬ﻜﺮﺑﻮو ژ ﻗﻮدﯾﻜﻪﻛﺎ ﺋﺎﺳﻨﯽ و‬ ‫دارهﻛﯽ‪ ،‬ﺧﻮ ﭘ‪ ‬ﻓ‪‬ﺮﻛﺮ ل ﮔﻪﻟﻪك‬ ‫دﭬﯿﺎ ل ﺑــﺎژ‪‬ــﺮێ ﻗﺎﻣﺸﻠﻮ ﻗﻮﻧﺎﻏﺎ‬ ‫ﺋﺎﻣﺎدهﯾﯽ ﺑﺪوﻣﺎھﯿﻚ ﺑﯿﻨﯿﺖ ﺑﻪﻟ‪‬‬ ‫ژﺑــﻪر ھــﻪژارﯾــﺎ ﺣﺎﻟ‪ ‬وان ﺑﺎﺑ‪‬‬ ‫وی ﻧﻪﺷﯿﺎ ﻣﻪزاﺣﺘﻨ‪‬ﺖ ﺧﻮاﻧﺪﻧ‪‬‬ ‫ﺑﻮ داﺑﯿﻦ ﺑﻜﻪت ژﺑﻪر ﭬ‪ ‬ﭼﻪﻧﺪێ‬ ‫ﭘﻪرﺗﻮﻛ‪‬ﻦ وی ﺑــ‪ ‬ﺑــﻪراﻣــﺒــﻪر ژ‬ ‫ﺧﺎﻧﺪﻧﮕﻪھ‪ ‬ﺑﻮ ھﺎﺗﻨﻪ داﺑﯿﻦ ﻛﺮن‬ ‫دﭬــ‪ ‬ﻗﻮﻧﺎﻏ‪ ‬دا ل ﺳــﺎﻻ )‪(١٩٦٩‬‬ ‫ﭼﻮ ﻟﺒﻨﺎﻧ‪ ‬ﺑﻮ ﺷﻮﻟﻜﺮﻧ‪ ‬و ل و‪‬ﺮێ‬ ‫ﭼ‪‬ﻜﺮﻧﺎ ﺟﺎﻧﺘ‪‬ﺖ ﻻﺳﺘﯿﻜﯽ ﻛﺎر دﻛﺮ‬ ‫ﭘﺎﺷﯽ ﺑﻮ ﺋﻪﻧﺪام ل ﺗﯿﭙﻪﻛﺎ ھﻮﻧﻪری‬ ‫و ﻓــ‪‬ــﺮی ﻧــﻮﺗــ‪‬ــﺖ ﻣــﻮزﯾــﻜــ‪ ‬ﺑــﻮو‪.‬‬ ‫ﺋ‪‬ﻜﻪﻣﯿﻦ ﻛﺎﺳ‪‬ﺖ ﺗﻮﻣﺎر ﻛﺮ دﮔﻪل‬ ‫ھﻮﻧﻪرﻣﻪﻧﺪ )ﻣﻪﺣﻤﻮد ﻋﺰﯾﺰ( ﭘﺸﺘﯽ‬ ‫ﺗﯿﭙﺎ )ﺳــﻪرﻛــﻪوﺗــﻦ( داﻣــﻪزراﻧــﺪی‬ ‫ﺷــﯿــﺎن ﺋــﺎھــﻪﻧــﮕــﻪﻛــ‪ ‬ﭘ‪‬ﺸﻜ‪‬ﺶ‬ ‫ﺑﻜﻪن و ﺗﻠﻪﻓﺰﯾﻮﻧ‪ ‬ﺋﻪو ﺋﺎھﻪﻧﮕﻪ‬ ‫ﭘﻪﺧﺸﻜﺮ و ﭘﺎﺷﯽ ﺑﻪرڤ ﻋﯿﺮاﻗ‪‬‬ ‫ﭬﻪ ھﺎت و ل ﺋ‪‬ﺰﮔ‪ ‬ﺑﻪﻏﺪا و ﺑﻪﺷ‪‬‬ ‫ﻛــﻮردی ﭼﻮار ﺳﺘﺮان ﺗﻮﻣﺎرﻛﺮن‬ ‫و ﺋﺎھﻪﻧﮕﻪﻛﺎ ﻣﻪزن ﮔ‪‬ﺮا ل ﺳﺎﻻ‬ ‫)‪ (١٩٧٣‬ب ھــــﺰراان ﺟــﻪﻣــﺎوهر‬ ‫ﺋــﺎﻣــﺎده ﺑــﻮون و ﭘﺸﺘﯽ ﺋﺎھﻪﻧﮓ‬ ‫ﺑﺪوﻣﺎھﯿﻚ ھﺎﺗﯽ ﮔﻪھﺸﺘﻪ ر‪‬ﺰ‪‬ﻦ‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﻤﻪرﮔﻪی و ﻗﻪﺳﺘﺎ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪‬‬ ‫ﻛـــﺮ و ﭘــﺸــﺘــﯽ )ﺳــــ‪ (‬ھــﻪﯾــﭭــﺎ ژ‬

‫ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﺎ ﻋﯿﺮاﻗ‪ ‬ﺟــﺎرهﻛــﺎدی‬ ‫ﭬﻪﮔﻪرﯾﺎﭬﻪ ﻗﺎﻣﺸﻠﻮ و ھﺎﺗﻪ ﮔﺮﺗﻦ‬ ‫ژ ﻻﯾـــ‪ ‬ﺣــﻜــﻮﻣــﻪﺗــﺎ ﺳــﻮرﯾــ‪ ‬ﭬــﻪ‬ ‫و ﮔﻪﻟﻪك ھﺎﺗﻪ ﺋﻪﺷﻜﻪﻧﺠﻪدان‪،‬‬ ‫ﺑﻪﻟ‪ ‬ھﻪر دهﺳﺖ ژ ﺳﺘﺮاﻧ‪‬ﻦ ﺧﻮ‬ ‫ﺑﻪرﻧﻪدا ل ﺳﺎﻻ )‪ (١٩٧٤‬ﺑﻨﮫ‪‬ﻨﯿﭭﻪ‬ ‫ھﺎﺗﻪ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﺎ ﻋﯿﺮاﻗ‪‬ﻮ ﭘﺸﺘﯽ‬ ‫ژ ﻧﺎﭬﭽﻮوﻧﺎ ﺷــﻮهرﺷــ‪ ‬ﺑــﻪرهف‬ ‫ﺋــﯿــﺮاﻧــ‪ ‬ﭼــﻮ ﺑــﻨــﺎﭬــ‪ ‬ﭘــﻪﻧــﺎﺑــﻪر‪‬ــﻦ‬ ‫ﻋﯿﺮاﻗ‪ ‬و ل ﻣﮫﺎﺑﺎدێ ﻛﺎﺳﯿﺘﻪك‬ ‫ﺗﻮﻣﺎر ﻛﺮ‪ ،‬وﭘﺎﺷﯽ ﻛﭽﻜﻪك ﺑﻮ ﺧﻮ‬ ‫ﺋﯿﻨﺎ ﻛﻮ ﻗﻮﺗﺎﺑﯽ ﺑﻮو و ژ ﺑﻨﻪﻣﺎﻟﻪﻛﺎ‬ ‫ﻧﻪﺗﻪوهﯾﯽ ﺑﻮون‪.‬‬ ‫ل روژا )‪ (١٩٨٣/١/١‬زﭬﺮﯾﭭﻪ‬ ‫ﻧﺎڤ ﻛﻪس و ﻛﺎر‪‬ﻦ ﺧﻮ و ھﻪﭬﺎﻟ‪‬ﻦ‬ ‫ﺧﻮ ل ﻗﺎﻣﺸﻠﻮ و دوﻣﺎھﯿﻚ ﻛﺎﺳ‪‬ﺖ‬ ‫ﺗﻮﻣﺎرﻛﺮ ل ﺳﺎﻻ )‪(١٩٨٦‬ێ ﺑﻮو‬ ‫و ل ﺳﺎﻻ )‪ (١٩٨٧‬ھ‪‬ﺰا ﺋﺎﺳﺎﯾﺸﺎ‬ ‫ﺳﻮرﯾ‪ ‬ﺗﻮﻣﺎرﮔﻪھﺎ وی دار‪‬ﺨﺴﺖ‬ ‫)ﺗﻮﻣﺎرﻛﻪھﺎ ﻓﻪﻟﻪك( ژﺑﻪر ﺑﻪﻻﭬﻜﺮﻧﺎ‬ ‫ﻛﺎﺳ‪‬ﺘ‪‬ﻦ ﻧﻪﺗﻪوهﯾﯽ‪ .‬ل دهﻣ‪ ‬داﻧﺎﻧﺎ‬ ‫ﺋــــﺎوازێ ﺑــﻮ ﺳــﺘــﺮاﻧــﺎ )ﺷﻪرﻣﯿﻨﻪ‬ ‫دل( ژﺑﻪر ﻧﻪﺑﺎﺷﯿﺎ ﺑﺎرێ وی ﯾ‪‬‬ ‫ﺳﺎﺧﻠﻪﻣﯽ ﺑﺮﻧﻪ ﻧﻪﺧﻮﺷﺨﺎﻧ‪ ‬و‬ ‫ﻛ‪‬ﻤﺎﺳﯽ ل دهﺳـــﺖ ﻧﯿﺸﺎﻧﻜﺮﻧﺎ‬ ‫ﺋــ‪‬ــﺸــﺎوی دا ھــﺎﺗــﻪ ﻛـــﺮن ژﺑــﻪر‬ ‫ﭼﻪﻧﺪێ ل روژا )‪ (١٩٨٩/٣/٩‬ﭼﻮﯾﻪ‬ ‫ﺑﻪر دﻟﻮﭬﺎﻧﯿﺎ ﺧﻮدێ‪.‬‬


‫‪8‬‬

‫ﺋــﺎزاد‬

‫‪www.rojnamawar.com‬‬

‫ل ﺗﻪﺑﺎﺧﺎ ﺳﺎﻻ ﺑﮫ‪‬ﺖ‬ ‫ﺗ‪‬ﻠ‪‬ﻦ ﻣﻮهﻟﯿﺪان ل دھﯚﻛ‪ ‬ﻧﺎﻣﯿﻨﻦ‬ ‫ر‪‬ﭭﻪﺑﻪرێ ﺑﻪرھﻪﻣﺌﯿﻨﺎﻧﺎ ﻛﺎرهﺑ‪:‬‬ ‫ژ ﺑﻪرﻛﻮ ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯽ ﻧﻪﺷﯿﺎﺑﻮو ﺋﺎﻣﯿﺮان داﺑﯿﻨﺒﻜﻪت؛ ھﻪﭬﺒﻪﺳﺘﺎ ﺋ‪‬ﻜ‪‬‬ ‫ﺳﻪرﻧﻪﮔﺮت و ﭘﺮۆژه ﮔﯿﺮۆ ﺑﻮو‬ ‫دوﯾﭭﭽﻮون‪ :‬ﺧﺎﺑﻮور و ﺑﻮرھﺎن‬ ‫ژﺑﯚ ﺑﺎﺷﻜﺮﻧﺎ رهوﺷﺎ ﻛﺎرهﺑﺎ‬ ‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھﺎ دھﯚﻛ‪ ‬ﺑﯚ ﺟﺎرا دووێ‬ ‫دهﺳﺖ ب ﭼ‪‬ﻜﺮﻧﺎ ﭘﺮۆژێ ﻛﺎرهﺑﺎ‬ ‫ﻛﻮاﺷ‪ ‬ﯾﺎ ھﺎﺗﯿﻪﻛﺮن ﻛﻮ دێ ‪٥٠٠‬‬ ‫ﻣﯿﮕﺎواﺗﺎن ﺑﻪرھﻪم ﺋﯿﻨﯿﺖ‪ ،‬د‬ ‫ﺳﻪرهداﻧﻪﻛ‪ ‬دا ﺑﯚ ﺟﮫ‪ ‬ﻧﺎﭬﺒﺮی‬ ‫ﺋــﻪڤ ﭘ‪‬ﺰاﻧﯿﻨ‪‬ﻦ ل ﺧــﻮارێ ب‬ ‫دهﺳﺖ ﻣﻪ ﻛﻪﻓﺘﻦ‪".‬ﺑﻪرێ ﺑﻨﯿﺎﺗ‪‬‬ ‫ﭬﯽ ﭘﺮۆژهی ل ‪ ٢٠٠٩/٧/١‬ێ ژﻻﯾ‪‬‬ ‫ﺳﻪرۆﻛ‪ ‬ﺣﻜﻮوﻣﻪﺗﺎ ھﻪر‪‬ﻤ‪ ‬ﭬﻪ‬ ‫ھﺎﺗﯿﻪ داﻧﺎن و ﻟﺒﻪره د ﻣﺎوێ دهھـ‬ ‫ﻣﻪھﺎن دا ﯾﻪﻛﺎ ﺋ‪‬ﻜ‪ ‬ﻛﻮ دێ ‪١٢٥‬‬ ‫ﻣﯿﮕﺎوات ﺑﻦ ﺑﻪرھﻪم ﺑﯿﻨﯿﺖ ﺑﮫ‪‬ﺘﻪ‬ ‫داﻧــﺎن"‪ .‬ﺋﻪﻧﺪازﯾﺎر )ﺋﯿﺒﺮاھﯿﻢ‬ ‫ﺣﻪﺳﻪن ﻋــﻮﻣــﻪر( ر‪‬ﭭﻪﺑﻪرێ‬ ‫ﺑﻪرھﻪﻣﺌﯿﻨﺎﻧﺎ ﻛﺎرهﺑﺎ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھﺎ‬ ‫دھــﯚﻛــ‪ ‬ﻟــﺴــﻪر ﺋﺎﺧﭭﺘﻨﺎ ﺧﯚ‬ ‫ﺑﻪردهوام دﺑﯿﺖ و دﺑ‪‬ﮋﯾﺖ‪" :‬ﺑﻪرێ‬ ‫ﺑﻨﯿﺎﺗ‪ ‬ﭬﯽ ﭘﺮۆژهی ﺑﯚ ﺟﺎرا ﺋ‪‬ﻜ‪‬‬ ‫ل ‪ ٢٠٠٨/١٢/٦‬ێ ھﺎﺗﺒﻮو داﻧﺎن‪،‬‬ ‫ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ )ﻣـــﺎس( ﯾــﺎ ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ ﺑﯚ‬ ‫ﻛﺎروﺑﺎر‪‬ﻦ ﺋﻪﻧﺪازﯾﺎری ﭘ‪ ‬راﺑﺒﻮو‬ ‫ﺋﻪڤ ﺟﺎدا د و‪‬ﻨﻪی دا دﯾﺎر‬ ‫دﻛﻪﭬﯿﺘﻪ ﺗﺎﺧ‪ ‬ﻣﺎﻟﺘﺎ ﺋﯿﺴﻼم‪ ،‬ﭘﺘﺮ‬ ‫ژ دوو ﺳﺎﻻﻧﻪ ھﺎﺗﯿﻪ ﺗ‪‬ﻜﮫﻪﻟﻜﺮن‬ ‫و ھ‪‬ﺸﺘﺎ ﻧﻪھﺎﺗﯿﯿﻪ ﻗ‪‬ﺮﻛﺮن‪،‬‬ ‫ﺳــﻪرهرای ھﻨﺪێ ﭘﺘﺮﯾﺎ ﻛﻮﻻﻧ‪‬ﻦ‬ ‫ﭬﯽ ﺗﺎﺧﯽ ھﺎﺗﯿﻨﻪ ﻗ‪‬ﺮﻛﺮن و ﺋﻪڤ‬ ‫ﺟﺎده ﻣﺎﯾﻪ ھﻮﺳﺎ و ﺟﺎدهﻛﺎ ‪١٥‬‬ ‫ﻣﺘﺮﯾﯿﻪ‪ ،‬ﺋﺎﻛﻨﺠﯿ‪‬ﻦ ﭬﯽ ﺗﺎﺧﯽ و‬ ‫ب ﺗﺎﯾﺒﻪت ﯾ‪‬ﻦ ﻟﺴﻪر ﭬ‪ ‬ﺟﺎدێ‬ ‫ﺑ‪‬ﺰارﯾﺎ ﺧﯚ ژ ﻗ‪‬ﺮﻧﻪﻛﺮﻧﺎ ﭬ‪‬‬ ‫ﺟﺎدێ دﺑﯿﻨﻦ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻓﺮهﺗﻪﻛ‪ ‬ﻧﻪدﭬﯿﯿﺎ ﻧﺎﭬ‪‬‬ ‫وێ دﯾﺎرﻛﻪﯾﻦ ﺑﯚ رۆژﻧﺎﻣﻪﯾﺎ وار‬ ‫دﯾﺎرﻛﺮ‪ ،‬ﺋﻪو رۆژاﻧﻪ ﻣﺎﻻ ﺧﯚ ﭘﺎﻗﮋ‬ ‫دﻛــﻪت‪ ،‬ﻟ‪ ‬ژ ﺑﻪرﻛﻮ ﺋــﻪڤ ﺟــﺎده‬ ‫ﻧﻪھﺎﺗﯿﻪ ﻗ‪‬ﺮﻛﺮن و ھﺎﺗﻦ و ﭼﻮوﻧﺎ‬ ‫ﺗﺮوﻣﺒ‪‬ﻼ ﻟﺴﻪر ﭬ‪ ‬ﺟﺎدێ ﯾﺎ زۆره‬ ‫و ھــﻪر ﺗﺮوﻣﺒ‪‬ﻠﻪﻛﺎ د ﭬ‪ ‬ﺟــﺎدێ‬ ‫را دﺑــﻮورﯾــﺖ ب ﻟﻪزاﺗﯿﻪﻛﺎ زۆر‬ ‫دﭼﯿﺖ ژ ﺑﻪرھﻨﺪێ ﺗــﯚزهﻛــﺎ ﺑﻠﻨﺪ‬ ‫ﺑﺴﻪر ﻣﺎﻟ‪‬ﻦ ﻣﻪ دا دھ‪‬ﺘﻪ ﺧﻮار و‬ ‫ﺋﻪﭬﻪ ژی ﺋﺎرﯾﺸﻪﯾﻪﻛﺎ ﻧﻪﺧﯚﺷﻪ ﺑﯚ‬ ‫ﻣﻪ‪ .‬ھﻪروهﺳﺎ ﮔﯚت‪" :‬ﻣﻦ ب ﺧﯚ‬ ‫ﻧﻪﺧﯚﺷﯿﺎ رهﺑﻮوﯾ‪ ‬ﯾﺎ ھﻪی و ﺋﻪڤ‬ ‫ﺗﯚزا ژ ﭬ‪ ‬ﺟﺎددێ رادﺑﯿﺖ ﮔﻪﻟﻪك‬ ‫ﻛﺎرﺗ‪‬ﻜﺮﻧ‪ ‬ﻟﻤﻦ دﻛﻪت‪،‬ئ هﭬﺠﺎ ﻧﺰا‬ ‫ێ‬ ‫‪٢٠٠٩/١٠/٢٣‬‬ ‫رۆژا‬ ‫ﺷﺎﻧﺪهﻛ‪ ‬ﺳﻪﻧﺘﻪرێ ﺑﺎﺗﯿﻔﺎ ﯾ‪‬‬ ‫رهوﺷﻪﻧﺒﯿﺮی ﻛﻮ ﭘﺘﺮ ژ )‪ (٥٠‬ﻛﻮر‪،‬‬ ‫ﻛﭻ و ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎﯾﺎن ﭘ‪‬ﻜﮫﺎﺗﺒﻮو ب‬ ‫ھﻪﭬﻜﺎری دﮔﻪل ر‪‬ﻜﺨﺮاوا ﻣﻪﻧﺪ ﯾﺎ‬ ‫ﯾﻪﻛﺴﺎﻧﯿﯿ‪ ‬ل دھﯚﻛ‪ ‬ﺳﻪرهداﻧﺎ‬ ‫ﺷﯿﻨﻮار‪‬ﻦ ﻛﻪﻟﮫﺎ ﺷﺎﺑﺎﻧﯿﯿ‪ ‬دﮔﻪل‬ ‫ﺑــﻪرﻧــﺎﻣــ‪) ‬ر‪‬ــﮕــﺎ( ﻛــﻮ ل ﻛﻪﻧﺎﻟ‪‬‬ ‫زاﮔﺮوس ﺗﯽ ﭬﯽ دھ‪‬ﺘﻪ ﭘﻪﺧﺸﻜﺮن‬ ‫ﻛــﺮن‪ ،‬دﭬــ‪ ‬ﮔﻪرﯾﺎﻧ‪ ‬دا ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ‬ ‫ﺷﯿﻨﻮار‪‬ﻦ د‪‬ﺮﯾﻦ ھﺎﺗﻨﻪ دﯾﺘﻦ‪ ،‬وهك‬ ‫) ﺑﯿﺮ‪‬ﻦ ﺋﺎﭬ‪ ،‬ﺑﯿﺮ‪‬ﻦ ﺋــﺎزوﻗــﻪی‪،‬‬ ‫دهرﮔــﻪھــ‪ ‬ﻛــﻪﻟــﮫــ‪ ،(‬ھــﻪر دﭬــ‪‬‬ ‫ﺳﻪرهداﻧ‪ ‬دا ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎ )ﻛــﺎرزان‬ ‫ﺑﺎﻣﻪرﻧﯽ( ﺳﻤﯿﻨﺎرهك ﻟــﺪۆر ﻣﯿﺮ‬ ‫و ﭘﺎﺷﺎﯾ‪‬ﻦ ﺣﯚﻛﻤﺮاﻧﯽ ل ﻛﻪﻟﮫﺎ‬

‫داﺧﻮازﻧﺎﻣﻪﯾﻪك ﺑﯚ‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪهﭬﺎﻧ‪‬ﻦ وار‬

‫ﻛﻮ ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﻪﻛﺎ ﺧﯚﻣﺎﻟﯿﯿﻪ و ھﻪر‬ ‫وان ﻛﺎرهﺑﺎ ھﻪﭬﻠ‪‬ﺮ و ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﯿ‪ ‬ژی‬ ‫ﺑﻪرھﻪﻣﺌﯿﻨﺎ ﺑﻮو‪ ،‬ﻟ‪ ‬ﻧﻪﺷﯿﺎن ھﻪﻣﺎن‬ ‫ﻣﺎﻛﯿﻨ‪‬ﻦ ﺑﯚ ھﻪردوو ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھ‪‬ﻦ‬ ‫دﯾﺘﺮ ﮔﺮ‪‬ﺪاﯾﻦ ﺑﯚ دھﯚﻛ‪ ‬ژی ﺑﯿﻨﯿﺖ‪،‬‬ ‫ﻟﻪوﻣﺎ ھﻪﭬﺒﻪﺳﺘﺎ ﺋ‪‬ﻜ‪ ‬ﺳﻪرﻧﻪﮔﺮت‬ ‫و ھﺎﺗﻪ راوهﺳﺘﺎﻧﺪن‪ ،‬ﻟ‪ ‬دﯾﺴﺎن‬ ‫ﺋــﻪو ھﻪﭬﺒﻪﺳﺖ ﻧــﻮو ﺑﻮوﯾﻪ ﭬﻪ"‪.‬‬ ‫دهﻣ‪ ‬ﭘﺮﺳﯿﺎرا ﺟﯚرێ ﺋﺎﻣﯿﺮان‬ ‫و ﺋﻪو ﺳﯚﺗﻪﻣﻪﻧﯿﺎ دێ ﺑﯚ ھ‪‬ﺘﻪ‬ ‫ب ﻛﺎرﺋﯿﻨﺎن ژ ﺋﯿﺒﺮاھﯿﻤﯽ ھﺎﺗﯿﻪ‬

‫ﺑﯚﭼﯽ ﺋﻪڤ ﺟﺎدا ل ﻣﺎﻟﺘﺎ ﺋﯿﺴﻼم‬ ‫ﻣﺎﯾﻪ ﻧﻪﻗﯿﺮﻛﺮی؟‬ ‫ﺋﻪﻧﺪازﯾﺎرێ ﺳﻪرﭘﻪرﺷﺖ‪:‬‬ ‫ل ﭬﺎن ﻧ‪‬ﺰﯾﻜﺎن دێ دهﺳﺖ ب ﻗ‪‬ﺮﻛﺮﻧﺎ ﭬ‪ ‬ﺟﺎدێ ﻛﻪﯾﻦ‬ ‫دوﯾﭭﭽﻮون‪ .‬ﻋﯿﻤﺎد ﺋﺎﻟﯿﺨﺎن‪:‬‬

‫ﺋــﻪﮔــﻪرێ ﻗ‪‬ﺮﻧﻪﻛﺮﻧﺎ ﭬ‪ ‬ﺟــﺎددێ‬ ‫ﭼﯿﯿﻪ؟"‪.‬‬ ‫ﺑﻪرﭘﺮﺳ‪ ‬ﭘﺸﻜﺎ ﻛﺎروﺑﺎر‪‬ﻦ‬ ‫ﺗﻪﻛﻨﯿﻜﯽ ل ﺳﻪرۆﻛﺎﺗﯿﺎ ﺑﺎژ‪‬ﺮﭬﺎﻧﯿﺎ‬ ‫دھﯚﻛ‪ ‬ﺋﻪﻧﺪازﯾﺎر ﻋﻮﺳﻤﺎن ﺗﺎھﺮ‬

‫ھﻪﻣﺰاﻧﯽ ﺑــﯚ رۆژﻧــﺎﻣــﻪﯾــﺎ وار‬ ‫ﺋﻪﮔﻪرێ ﻗ‪‬ﺮﻧﻪﻛﺮﻧﺎ ﭬ‪ ‬ﺟﺎدێ‬ ‫ب ﭬﯽ ﺷ‪‬ﻮهی ﺧﻮﯾﺎﻛﺮ‪" :‬ﭘﺸﺘﯽ‬ ‫ﭘــﺮۆژه ژ ﻻﯾ‪ ‬ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ دﻟﭭﯿﻦ ﭬﻪ‬ ‫ھﺎﺗﯿﻪ ﺟ‪‬ﺒﻪﺟ‪‬ﻜﺮن‪ ،‬دﯾــﺎرﺑــﻮو ﻛﻮ‬

‫ر‪‬ﭭﻪﺑﻪرﯾﺎ ﺷﯿﻨﻮاران ل ﻛﯿﭭﻪﯾﻪ؟!‬ ‫ﺳﻪﻧﺘﻪرێ ﺑﺎﺗﯿﻔﺎ ﯾ‪ ‬رهوﺷﻪﻧﺒﯿﺮی‬

‫ژﻣﺎره ‪19‬ﺳ‪‬ﺸﻪﻣﺐ ‪ 27‬ی ﭼﺮﯾﺎ ﭘ‪‬ﺸﯿﻦ ‪2009‬‬

‫ﻛﺮن‪ ،‬د ﺑﻪرﺳﭭ‪ ‬دا ﮔﯚت‪" :‬ﺟﯚرێ‬ ‫ﭬﺎن ھﻪر ﭼﻮار ﻣﺎﻛﯿﻨﺎن )ﮔﺎز ﺗﯚرﺑﺎﯾﻦ‬ ‫ﻓــﺮ‪‬ــﻢ ﻧــﻪھـــ(ن و ب ﺳﯚﺗﻪﻣﻪﻧﯿﺎ‬ ‫ﮔــﺎزا ﺳﺮۆﺷﺘﯽ و ﮔﺎزواﯾﻠ‪ ‬ژی‬ ‫ﻛــﺎردﻛــﻪن‪ .‬ھﻪروهﺳﺎ ﭘﻼن ھﺎﺗﯿﻪ‬ ‫داﻧــﺎن ﺋﻪم وهك ﭘﺮۆژهﻛ‪ ‬ﮔﺎزێ‬ ‫ﺑــﯚ ﭬــ‪ ‬وﯾﺴﺘﮕﻪھ‪ ‬ژ دهﭬـــﻪرا‬ ‫ﺧﯚرﻣﺎﻟﻪ ل ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھﺎ ھﻪﭬﻠ‪‬ﺮێ‬ ‫ﺑﯿﻨﯿﻦ‪ ،‬دﯾﺴﺎن د ﭘﺮۆژهی داﯾﻪ ﻛﻮ‬ ‫ﺟﮫﻪﻛ‪ ‬ﺗﺎﯾﺒﻪت ﺑﯚ ھﻨﺪهك ﺗﺎﻧﻜ‪‬ﻦ‬ ‫ﻣﻪزن داﻧﯿﻦ ژﺑﯚ ھﻪﻟﮕﺮﺗﻨﺎ ر‪‬ﮋهﯾﻪﻛﺎ‬ ‫زۆرا ﮔﺎزا ﺳﺮۆﺷﺘﯽ ﺋﻪﮔﻪر ھﺎﺗﻮو‬ ‫ھــ‪‬ــﻼ ﮔـــﺎزێ ﺧـــﺮاب ﺑـــﻮو دا ﻣــﻪ‬ ‫ﮔﺎزا ﯾﻪدهك ھﻪﺑﯿﺖ ژﺑﯚ ﻛﺎرﻛﺮﻧﺎ‬ ‫ﻣــﻪﻛــﯿــﻨــﺎن"‪ .‬ﺋــﻪﻧــﺪازﯾــﺎر ﺋﯿﺒﺮاھﯿﻢ‬ ‫ﺑﻪﺣﺴ‪ ‬ﻣﻔﺎﯾ‪‬ﻦ ﭬ‪ ‬وﯾﺴﺘﮕﻪھ‪‬‬ ‫دﻛـــﻪت و دﺑــ‪‬ــﮋﯾــﺖ‪" :‬وﯾﺴﺘﮕﻪھﺎ‬ ‫ﻛــﻮاﺷــ‪ ‬دێ ‪ ٥٠٠‬ﻣــﯿــﮕــﺎواﺗــ‪‬ــﻦ‬ ‫ﻛﺎرهﺑ‪ ‬ﺑﻪرھﻪﻣﺌﯿﻨﯿﺖ‪ ،‬ﺋﻪڤ ر‪‬ﮋهﯾﻪ‬ ‫ژی ﺗ‪‬ﺮا ھﻪﻣﻮو ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھﺎ دھﯚﻛ‪‬‬ ‫دﻛـــﻪت‪ ،‬ﺳـــﻪرهرای ﭬــﯽ ﭘــﺮۆژهی‬ ‫ھﻨﺪهك ﭘــﺮۆژ‪‬ــﻦ دﯾﺘﺮ ژی ھﻪﻧﻪ‬ ‫ﭼ‪‬ﺪﺑﯿﺖ ﻛﺎرهب ز‪‬ﺪه ژی ﺑﻤﯿﻨﯿﺖ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﮔﻪر ھﻪﻣﻮو ﻛﺎر ب دروﺳﺘﺎھﯽ‬ ‫ﺑﺮ‪‬ﭭﻪ ﺑﭽﻦ‪ ،‬ل ﻣﻪھﺎ ھﻪﺷﺖ ﯾﺎ‬ ‫ﺳﺎﻻ ‪ ٢٠١٠‬ێ ﺗ‪‬ﻠ‪‬ﻦ ﻣﻮهﻟﯿﺪان ل‬ ‫ھﻪﻣﻮو ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھ‪ ‬ﻧﺎﻣﯿﻨﻦ"‪ .‬دهﻣ‪‬‬ ‫ﻣﻪ ﭘﺮﺳﯿﺎرا وی ﻛﯚژﻣ‪ ‬ﻛﻮ دێ‬ ‫ﻟﭭﯽ ﭘـــﺮۆژهی ھ‪‬ﺘﻪ ﻣﻪزاﺧﺘﻦ ژ‬ ‫ﺋﻪﻧﺪازﯾﺎری ﻛﺮی‪ ،‬ب ﭬﯽ ﺷ‪‬ﻮهی‬ ‫ﺑﻪرﺳﭫ دا‪" :‬د ھﻪﭬﺒﻪﺳﺘﺎ وهزارهﺗﺎ‬ ‫ﻛﺎرهب و ﭬ‪ ‬ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿ‪ ‬دا چ ﻛﯚژم‬ ‫ﻧﻪھﺎﺗﯿﻨﻪ دﯾﺎرﻛﺮن‪ ،‬ﭼﻮﻧﻜﯽ ﺋﻪڤ‬ ‫ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﻪ ﯾــﺎ ﻛــﻪرﺗــ‪ ‬ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﻪ و‬ ‫دێ وﯾﺴﺘﮕﻪھ‪ ‬داﻧﯿﺖ و ﺋﻪم دێ‬ ‫ﻛﺎرهﺑ‪ ‬ژێ ﻛ‪‬ﯾﻦ"‪.‬‬ ‫ﻻﯾﻪﻛ‪ ‬ﭘﯿﺎده ﯾ‪ ‬ﭬ‪ ‬ﺟﺎدێ ژ ﯾ‪‬‬ ‫دی ﻓﺮهھﺘﺮﺑﻮو‪ ،‬ﺋــﻪو ژی ﭘﺸﺘﯽ‬ ‫ﭼﻪﻧﺪ ﭬﻪدﯾﺘﻦ ﻟﺴﻪر ھﺎﺗﯿﻨﻪﻛﺮن"‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻛﻨﺠﯿﯿﻪﻛ‪ ‬دی ﯾ‪ ‬ﭬﯽ ﺗﺎﺧﯽ‬ ‫وی ژی ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﭬ‪ ‬وی ﻧﻪھ‪‬ﺘﻪ‬ ‫ﻧﭭﯿﺴﯿﻦ ﺑﭭﯽ رهﻧﮕﯽ ﺋﺎﺧﭭﺖ‪" :‬ﺋﻪﭬﻪ‬ ‫ﭘﺘﺮ ژ ‪ ٢‬ھﻪﯾﭭﺎﻧﻪ ﻛﺮﺑﺴﺘﻮﻧ‪ ‬ﭬ‪‬‬ ‫ﺟﺎدێ ﺑﯚ ﺟﺎرا دووێ ھﺎﺗﯿﻪ داﻧﺎن‬ ‫و راﺳﺘﭭﻪﻛﺮن‪ ،‬ﻟ‪ ‬ھ‪‬ﺸﺘﺎ ﻛﻪﺳﻪﻛﯽ‬ ‫ﺧـــﯚ ل ﻗــ‪‬ــﺮﻛــﺮﻧــﺎ وێ ﻧــﻪﻛــﺮﯾــﻪ‬ ‫ﺧﯚدان"‪.‬‬ ‫ﺳـــﻪﺑـــﺎرهت ﭬــ‪ ‬ﮔــﺎزﻧــﺪێ‬ ‫ﺋــﻪﻧــﺪازﯾــﺎر ﺧﻮﯾﺎﻛﺮ ﺋــﻪﮔــﻪرێ‬ ‫ﺳﻪرهﻛﯽ ﯾ‪ ‬ﻗ‪‬ﺮﻧﻪﻛﺮﻧﺎ ﭬ‪ ‬ﺟﺎدێ‬ ‫ﺑﯚ ﻛ‪‬ﻤﯿﯿﺎ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﺰﻣﺎن و ھﻪﺑﻮوﻧﺎ‬ ‫ھــﻨــﺪهك ﺋــﺎرﯾــﺸــﻪﯾــﺎن د ﻛﺎرﮔﻪھﺎ‬ ‫ﺋﻪﺳﻔﻠﺘﯽ دا دزﭬ‪‬ﯾﺖ ﺋﻪوا دﻛﻪﭬﯿﺘﻪ‬ ‫ﺳﻪرﺗﻪﻧﮕ‪ ‬ﻛﻮ ﺳﻪر ب ﺳﻪرۆﻛﺎﺗﯿﺎ‬ ‫ﺑﺎژ‪‬ﺮﭬﺎﻧﯿﺎ دھﯚﻛ‪ ‬ﭬﻪﯾﻪ‪ ،‬ھﻪروهﺳﺎ‬ ‫ﻣﮋووﻟﺒﻮوﻧﺎ ﻛﺎرﮔﻪھﺎن ژﺑﯚ داﺑﯿﻨﻜﺮﻧﺎ‬ ‫ﻗ‪‬ﺮی ﺑﯚ ﻗ‪‬ﺮﻛﺮﻧﺎ ﺟﺎد‪‬ﻦ ھﻨﺪهك‬ ‫دهﭬﻪر‪‬ﻦ دی‪ ،‬وهك ﻣﺎﻟﺘﺎ ﻛﺎدرا و‬ ‫ﺟﺎد‪‬ﻦ ﺷﻮﻗ‪‬ﻦ زهری ﻻﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺋــﻪﻧــﺪازﯾــﺎری ل دووﻣﺎھﯿ‪‬‬ ‫ﮔﯚت‪" :‬ل ﭬﺎن ﻧ‪‬ﺰﯾﻜﺎن دێ دهﺳﺖ‬ ‫ب ﻗ‪‬ﺮﻛﺮﻧﺎ ﭬ‪ ‬ﺟﺎدێ ﻛﻪﯾﻦ"‪.‬‬ ‫ﺷــﺎﺑــﺎﻧــﯿــﯿــ‪ ‬ﻛــﺮﯾــﻦ ﺑـــﯚ ﺷــﺎﻧــﺪی‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﻜ‪‬ﺸﻜﺮ‪ .‬ﭘﺎﺷﯽ ﺋﻪم ﺑﺴﻪر ﭼﯿﺎی‬ ‫ﻛﻪﻓﺘﯿﻦ و ھــﻪر دﭬــ‪ ‬ﺳــﻪرهداﻧــ‪‬‬ ‫دا ﺷــﺎرهزاﯾــﻪﻛــ‪ ‬ﭼﯿﺎﯾ‪ ‬ﻛﻪﻟﮫﺎ‬ ‫ﺷﺎﺑﺎﻧﯿﯿ‪ ‬ﺑﻨﺎﭬ‪) ‬ﺣﺴ‪‬ﻦ ﻋﻪﺑﺪوﻟﻼ(‬ ‫دﮔﻪل ﮔﺮۆﭘ‪ ‬ﺳﻪﻧﺘﻪرێ ﺑﺎﺗﯿﻔﺎ ﯾ‪‬‬ ‫رهوﺷﻪﻧﺒﯿﺮی ﺑﻮو‪ ،‬ﭼﻮار ﭘﺎرﭼ‪‬ﻦ‬ ‫ﺋﺎﺳﻨﯽ ﯾ‪‬ﻦ ﻛﻪﭬﻦ دﮔﻪﻟﺪا ﺑﻮون ﻛﻮ‬ ‫ﺑﻪری دهﻣﻪﻛﯿﯿﻪ ژ ﺑﻨ‪ ‬وان ﺑﯿﺮان‬ ‫ﺋﯿﻨﺎﺑﻮوﻧﻪ دهر‪ ،‬ﺋﻪڤ ﭘﺎرﭼﻪ ژی‬ ‫)ﺳﻪرﻛ‪ ‬رﻣ‪ ،‬ﺋﺎرﻣ‪ ‬ﻟﻪﺷﻜﻪری و‬ ‫ﺟﯚرهێ ﭘﺎرهی( ﺑﻮون‪ .‬ھﯿﭭﯿﺪارﯾﻦ‬ ‫ژ ر‪‬ﭭﻪﺑﻪرﯾﺎ ﺷﯿﻨﻮاران ل ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھﺎ‬ ‫دھﯚﻛ‪ ‬ﺧﯚ ل ﭬﺎن ﺷﯿﻨﻮاران ﺑﻜﻪﺗﻪ‬ ‫ﺧـــﻮدان‪ ،‬ﭼﻮﻧﻜﯽ ﺋــﻪڤ ﺷﯿﻨﻮاره‬ ‫ﻣﻮﻟﻜ‪ ‬ﻣﻠﻠﻪﺗ‪ ‬ﻣﻪﻧﻪ‪.‬‬

‫ژ ﺑﻪرﻛﻮ رۆژﻧﺎﻣﻪﭬﺎﻧﯽ ﺋﻪو ﭘﺮه ﺋﻪوا ب ر‪‬ﻜﺎ وێ ﺋ‪‬ﺶ و ﺋﺎزار و ﮔﺎزﻧﺪه‬ ‫و داﺧــﻮازی و ﺗ‪‬ﺒﯿﻨﯿ‪‬ﻦ ھﺎوﻻﺗﯿﯿﺎ دﮔﻪھﻨﻪ دهﺳﺘﮫﻪﻻﺗ‪‬؛ ﻣﻪ وهﻛــﻮ رۆژﻧﺎﻣﺎ‬ ‫وار ﺋــﻪڤ ﻛــﺎره ب ﺋﻪرﻛﻪﻛ‪ ‬ﮔﺮﻧﮕ‪ ‬ﺧﯚ زاﻧــﯽ‪ ،‬ﻛﻮ ژ ﺑﯚ ھــﻪر ﺋﺎرﯾﺸﻪﻛ‪‬‬ ‫ﯾﺎن ﮔﺎزﻧﺪهﻛ‪ ‬د ﺑﻮار‪‬ﻦ ﺟﻮداﯾ‪‬ﻦ ﺧﺰﻣﻪﺗﮕﯚزاری و ﺟﭭﺎﻛﯽ و ﭘﻪروهردهﯾﯽ‬ ‫و‪ ...‬ھﺘﺪ دا؛ ھﻪر ھﺎوﻻﺗﯿﯿﻪك دﺷ‪‬ﺖ ب ر‪‬ﻜﺎ ﺗﻪﻟﻪﻓﯚﻧﺎ )‪ (٠٦٢٧٦٣٥٥١٩‬ل دهﻣﮋﻣ‪‬ﺮ‬ ‫‪ ٩‬ی ﺳﭙ‪‬ﺪێ ﺗﺎ ‪ ١‬ی ﻧﯿﭭﺮۆ و ژ دهﻣﮋﻣ‪‬ﺮ ‪ ٤‬ﺗﺎ ‪ ٧‬ی ﺋ‪‬ﭭﺎرێ‪ ،‬ﯾﺎن ب ر‪‬ﻜﺎ‬

‫ڕادارا ھﺎﺗﻦ و ﭼﻮوﻧ‪ ‬ﭼﻪﻧﺪ ﺷﯿﺎﯾﻪ‬ ‫ﻟﻪزاﺗﯿﺎ ﺗ‪‬وﻣﺒ‪‬ﻼن ﻛ‪‬ﻢ ﺑﻜﻪت؟‬ ‫دوﯾﭭﭽﻮون‪ :‬ﺑﯚﻛﺎن‪/‬ﺳ‪‬ﻤ‪‬ﻞ‬

‫ﺑــﻪری ھﻪﯾﺎﻣﻪﻛ‪ ‬ﺋــﻪز ژ‬ ‫ﺳ‪‬ﻤ‪‬ﻠ‪ ‬ﺑﻪرهڤ زاﺧﯚ دﭼﻮوم‪،‬‬ ‫ﺧﻮداﻧ‪ ‬ﺗﻪﻛﺴﯿ‪ ‬ﮔﻪﻧﺠﻪك ﺑﻮو‬ ‫ڕهﻧﮓ و ﺳﯿﻤﺎﯾ‪‬ﻦ ﯾﺎرﯾﺰاﻧ‪‬ﻦ‬ ‫ﺑﻪرﯾﻜﺎﻧﻪﯾ‪‬ﻦ ﺗﺮوﻣﺒ‪‬ﻼن ﭘ‪‬ﭭﻪ‬ ‫دﯾــﺎرﺑــﻮون‪ .‬ﻛــﺎﺑــﺮای ھ‪‬ﮋ ب‬ ‫دروﺳــﺘــﯽ ﻧــﻪداﯾــﻪ ڕێ‪ ،‬وی‬ ‫ﻟﻪزاﺗﯽ ژ ‪١٢٠‬ێ دهرﺑﺎزﻛﺮ‪،‬‬ ‫وهﺳــﺎ ﺑﻠﻪز دﭼــﻮو دا ﺑ‪‬ﮋی‬ ‫ﺋ‪‬ﺘﯿﻤﺎن دهﻟﻨﮕ‪‬ﻦ ﭬﯽ ﻣﺮۆﭬﯽ‬ ‫ﯾ‪‬ﻦ ﮔﺮﺗﯿﻦ‪ .‬ب ھــﻪر ﺣﺎﻟ‪‬‬ ‫ھﻪی دهﻣﻪﻛﯽ ﻟﻪزا وی ﮔﻪھﺸﺘﻪ‬ ‫‪ ١٤٠‬ێ ژی ﺗﺎ ﻛﻮ ﺋﻪم ﻧ‪‬ﺰﯾﻜﯽ‬ ‫ﻛﯚﻣﻪﻟﮕﻪھﺎ )ﺑﺎﺳﺘﻜ‪ (‬ﺑﻮوﯾﻦ‬ ‫ژﻧﻮوی ﻟﻪزا ﺗﺮوﻣﺒ‪‬ﻼ ﺧﻮه ل‬ ‫‪ ١٠٠‬ێ راوهﺳﺘﺎﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮادهرﻛ‪‬‬ ‫ﺳﻮوارﺑﻮوی ﮔﯚﺗ‪ :‬ﺧ‪‬ﺮه ﺑﺎﺑﻮ‬ ‫ﺗﻪ ﻟﻪزاﺗﯽ ﻛ‪‬ﻤﻜﺮ؟! ﮔﻮﺗ‪ ‬ﻛﻪﻛﻮ‪:‬‬ ‫ﺋﻪم ﯾ‪‬ﻦ ﻓ‪‬ﺮﺑﻮوﯾﻦ‪ ،‬ﺋﻪم دزاﻧﯿﻦ‬ ‫ﺟﻪﻣﺎﻋﻪت ﻛﺎﻣﯿﺮا ﺧﻮه د داﻧﻨﻪ‬ ‫ﻛــﯿــﺮێ! در‪‬ــﮋ ﻧــﺎﻛــﻪم ﭘــﺎش ﺋﻪم‬ ‫ژ ﺟﮫ‪ ‬ﺑﮕﯚﻣﺎن دهرﺑــﺎز ﺑﻮوﯾﻦ‬ ‫)ﺷﯚﻣﺎﺧﻪر( ﭬﻪﮔﻪڕﯾﺎ ﺳﻪر ﭘ‪‬ﻜﺎ‬ ‫ﺧﻮه ﯾﺎ ﺑﻪرێ و دهﻧﮕ‪ ‬ﻣﺴﻪﺟﻠ‪‬‬ ‫ژی ﺑﺮه ﺑﻪر ﺋﻪﺳﻤﺎﻧﺎ!‬ ‫ڕادار ﯾــﺎن ژی وهﻛــﻮ ﺋﯿﺮۆ‬ ‫ﻛــﻮﻻﻧــﻜــﯽ دﺑــ‪‬ــﮋﻧــ‪ ‬ﻛــﺎﻣــﯿــﺮهﯾــﺎ‬ ‫ﻣﺮۆرێ‪ ،‬ﭘﺎش ﻛﻮ ﻟﺴﻪر ﺟﺎدهﯾﺎن‬ ‫ب ڕهﻧــﮕــﻪﻛــ‪ ‬ﮔـــﻪڕوك ھﺎﺗﯿﻨﻪ‬ ‫داﻧـــﺎن ﻟـــﻪزا ﺗﺮوﻣﺒﯿﻼن ﻛ‪‬ﻤﺘﺮ‬ ‫ﻟ‪‬ﻜﺮﯾﻪ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜﻮ ھﻪر ژ ﺑﻪر وێ ژی‬ ‫روودان ژی ﻛ‪‬ﻤﺘﺮ ﺑﻮوﯾﻨﻪ‪ ،‬ﻟ‪‬‬ ‫دﮔﻪل ھﻨﺪێ ژی ﮔﻪﻟﻪك ﺟﺎران‬ ‫ھــﻨــﺪهك ﮔــﯚﺗــﻦ ژ ﺑــﺎل ﺧﻪﻟﻜﯽ‬ ‫ﻟﺴﻪر ﺷ‪‬ﻮهﯾ‪ ‬ﻛﺎرﭘ‪‬ﻜﺮﻧﺎ ﭬ‪‬‬ ‫ڕادارێ دھ‪‬ﻨﻪﻛﺮن‪ ،‬ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧﻪ‬ ‫دﺑ‪‬ﮋن‪ :‬داﻧﺎﻧﺎ ﭬ‪ ‬ﻛﺎﻣﯿﺮێ ھﻪرۆژ‬ ‫ل ﺟﮫﻪﻛﯽ ﺗﺎﻣﺎ ﻛﻪﻣﯿﻨ‪‬ﻦ ﻟﻪﺷﻜﺮی‬ ‫ژێ دھ‪‬ﺖ‪ .‬ﺑﯚﭼﯽ ھﮋﻣﺎرا ﻛﺎﻣﯿﺮان‬ ‫ز‪‬ﺪهﺗﺮ ﻧﺎﺑﯿﺖ و ل ﺟﮫ‪‬ﻦ ﻧﻪﮔﯚر‬ ‫ﻧﺎھ‪‬ﻨﻪ داﻧﺎن؟ ل دۆر ﭬ‪ ‬ﯾﻪﻛ‪‬‬ ‫ﻣــﻮﻻزم )ﻋــﺎدل ﺣــﻪﺳــﻪن( ﻛﻮ‬ ‫ﺳﻪرﭘﻪرﺷﺘﯿﺎ ﻛﺎﻣﯿﺮهﯾﻪﻛ‪ ‬ل‬ ‫ﻧ‪‬ﺰﯾﻜﯽ ﻧﺎﺣﯿﺎ ﺑﺎﺗ‪‬ﻠ‪ ‬دﻛﺮ‪،‬‬

‫ﺧــﯚ ﭬــﻪدهن‪..‬‬

‫ﮔﯚت‪" :‬ﺑﯚ ﻣﻪ ﺋﺎرﯾﺸﻪ ﻧﯿﻨﻪ ﺋﻪم‬ ‫ھــﻪرۆژ ل ﺟﮫﻪﻛﯽ ڕادارا ﺧﻮه‬ ‫داﺑﻨﯿﻦ‪ ،‬ﺋﻪو ژی داﻛﻮ ﺋﻪم ﺑﺸ‪‬ﯿﻦ‬ ‫ﻛـــﺎرێ ﺧــﻮه ﭘﺘﺮ ﺑﻜﻪﯾﻦ و دا‬ ‫ﺷﻮﻓ‪‬ﺮ ھﻪردهم ھﺰر ﺑﻜﻪن ھﻪر‬ ‫ﺟﮫﻪﻛ‪ ‬ھﻪﺑﯿﺖ ﻛﺎﻣﯿﺮه ﯾﺎ ﻟ‪‬‬ ‫ھﻪی"‪ .‬ﻣﻪ ﮔﯚﺗﻪ ﻣﻮﻻزﻣﯽ راﺳﺘﻪ‬ ‫ﺑﻪﻟﻜﻮ ﺷﻮﻓ‪‬ﺮ ھــﻪردهم ھﺰر‬ ‫ﺑﻜﻪن ﻟ‪ ‬دهﻣﺎ ژ وه دهرﺑﺎزدﺑﻦ‬ ‫ﺟﺎرهﻛﺎدی ﺑﻠﻪز دﭼﻨﻪ ﭬﻪ‪ ،‬ﺑﯚ‬ ‫ﭬ‪ ‬ﭼﻪﻧﺪێ وه چ ھﻪﯾﻪ؟ ﻣﻮﻻزم‬ ‫ﺑﭭﯽ رهﻧﮕﯽ ﭘﻪﯾﭭﯽ‪" :‬ﺋﻪﮔﻪر ژ‬ ‫ﻣــﻪوداﯾــ‪ ‬ﻛــﺎﻣــﯿــﺮێ دهرﻛــﻪﻓــﺖ‬ ‫ﻣــﻪ ﭘــﻪﯾــﻮهﻧــﺪی ﭘ‪‬ﭭﻪ ﻧــﯿــﻨــﻪ!"‪ .‬ل‬ ‫ﮔﻮڕ ﮔﯚﺗﻨﺎ ﻣﻮﻻزم ﻋﺎدﻟﯽ ﺋﻪڤ‬ ‫ﻛﺎﻣﯿﺮه ﻣﻮد‪‬ﻞ ‪٢٠٠٨‬ن و ﮔﻪﻟﻪك‬ ‫د ﭘ‪‬ﺸﻜﻪﻓﺘﯿﻨﻪ و ﺷﯿﺎﻧ‪‬ﻦ ﮔﺮﺗﻨﺎ‬ ‫و‪‬ﻨﻪی ب دووراﺗﯿﺎ ‪ ١٥٠٠‬ﻣﺘﺮان‬ ‫ژی ھﻪﻧﻪ‪ .‬ھﻪروهﺳﺎ ﺋﻪم ﭘﺮﺳﯿﻦ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﮔﻪر ﺋﻪڤ ﻛﺎﻣﯿﺮه د ﺑﺎژ‪‬ﺮان‬ ‫دا ﺑــﺎن ﺑﺎﺷﺘﺮ ﻧــﻪدﺑــﻮو ﻛﻮ ﭘﺘﺮ‬ ‫ﻗﻪرهﺑﺎﻟﻎ ھﻪﯾﻪ و ﻟﻪزا ز‪‬ﺪه دوور‬ ‫ﻧﯿﻨﻪ ﻛﻮ ﺑﺒﯿﺘﻪ ﺳﻪدهﻣﺎ رووداﻧ‪‬ﻦ‬ ‫دﻟﺘﻪزﯾﻦ؟ وهھﺎ ﺑﻪرﺳﭭﺪا و ﮔﯚت‪:‬‬ ‫"ﻣﻪ ﭘ‪‬ﻨﺞ ﺷﻪش ﻛﺎﻣﯿﺮه ھﻪﻧﻪ و‬ ‫ﻧﻪ ﺋﻪﭬﻪ ب ﺗﻨ‪ ‬ﯾﻪ‪ ،‬ھﻪردهﻣﻪﻛﯽ‬ ‫ﯾﺎ ل ﺟﮫﻪﻛﯽ و دهم ژی ﻧﻪ ﯾ‪‬‬ ‫دهﺳﺘﻨﯿﺸﺎﻧﻜﺮﯾﯿﻪ"‪ .‬ل دووﻣﺎھﯿﻜﺎ‬ ‫ﺋﺎﺧﭭﺘﻨﺎ ﺧﻮه ﻣﻮﻻزﻣﯽ دﯾﺎرﻛﺮ‪،‬‬ ‫ﺳــﺰاﯾــ‪ ‬ﻟـــﻪزا ز‪‬ـــﺪه ‪ ٣٠‬ھــﺰار‬ ‫دﯾﻨﺎرن‪ ،‬ﻟ‪ ‬وهﻛﻮ وی ﮔﯚﺗﯽ ﻧﮫﻮ‬ ‫ﺧﻪﻟﻚ ﭘﺘﺮ ﭘ‪‬ﮕﯿﺮﯾ‪ ‬ب ﺑﺎﺑﻪﺗ‪‬‬ ‫ﻟﻪزێ دﻛﻪت و ﻛ‪‬ﻤﺘﺮ دﻛﻪﭬﻨﻪ ﺑﻪر‬ ‫ﺳﺰاﯾ‪ ‬ﻛﺎﻣﯿﺮێ‪.‬‬ ‫دﯾﺴﺎن ﻟﺪۆر ﺑﺎﺑﻪﺗﯽ ﺷﻮﻓ‪‬ﺮ‬ ‫ﻣﺤﻪﻣﻪد ﻛﻮﭼﻪر ﻛﻮ ژﻣ‪‬ﮋه‬ ‫ﺷﻮﻓ‪‬ﺮﯾ‪ ‬دﻛـــﻪت دﺑ‪‬ﮋﯾﺖ‪:‬‬ ‫"ﻛﺎﻣﯿﺮه ﺗﺸﺘﻪﻛ‪ ‬ﺑﺎﺷﻪ‪ ،‬ﻟ‪ ‬ﻣﻦ‬ ‫ﺗ‪‬ﺒﯿﻨﯿﯿﻪك ﻟﺴﻪر ﻛﺎرێ وێ ھﻪﯾﻪ‪،‬‬ ‫ﺋــﻪو ژی ﺋﻪﮔﻪر ﻛﺎﻣﯿﺮه دﮔﻪل‬ ‫ﻣــﻪﻓــﺮهزهﯾــﻪﻛــ‪ ‬ب دهرﻛﻪﭬﯿﺖ‬ ‫و ﺋــ‪‬ــﻜــﺴــﻪر ﺋــــﻪو ﺷــﻮﻓــ‪‬ــﺮ‪‬ــﻦ‬ ‫ﺳﻪرﭘ‪‬ﭽﯿﯿ‪ ‬دﻛﻪن ﺑﮫ‪‬ﻨﻪ ﺳﺰادان‬ ‫دێ ﺑﺎﺷﺘﺮ ﺑﯿﺖ"‪.‬‬

‫ﻓﻮﺗﻮ‪ :‬ﺷﯿﻤﺎل ﺑﻪرﭼﯽ‬

‫ﺋﯿﻤ‪‬ﻠ‪ (rojnamawar@yahoo.com) ‬ﯾﺎﻧﮋی ب ر‪‬ﻜﺎ ﮔﻪھﺎﻧﺪﻧﺎ ﻧﺎﻣﻪﯾﺎن ﺑﯚ‬ ‫ﺑﺎرهﮔﺎﯾ‪ ‬رۆژﻧﺎﻣ‪ ‬ﺋﺎرﯾﺸﺎ ﺧﯚ ﺑﮕﻪھﯿﻨﯿﺘﻪ ﻣﻪ داﻛﻮ ﺋﻪم ژی ژ ﻻﯾ‪ ‬ﺧﯚ ﭬﻪ‬ ‫دوﯾﭭﭽﻮوﻧ‪ ‬ل ﺳﻪر ﺑﻜﻪﯾﻦ و ﺋﻪﻧﺠﺎﻣﺎن ژی ﺑﻪﻻڤ ﺑﻜﻪﯾﻦ‪.‬‬ ‫ل دهﻣ‪ ‬ھﻨﺎرﺗﻨﺎ ﺋﺎرﯾﺸ‪‬؛ ﭘ‪‬ﺪﭬﯿﻪ ﺟﮫـ و دهم و ﭘ‪‬ﺰاﻧﯿﻨ‪‬ﻦ ھﻮﯾﺮ‪‬ﻦ ل دۆر وێ‬ ‫ﺋﺎرﯾﺸ‪ ‬د ﮔﻪل دا ﺑﻦ‪.‬‬ ‫ﺑﻪرﭘﻪرێ ﺋﺎزاد‬


‫ژﻣﺎره ‪ 19‬ﺳ‪‬ﺸﻪﻣﺐ ‪ 27‬ی ﭼﺮﯾﺎ ﭘ‪‬ﺸﯿﻦ ‪2009‬‬

‫‪www.rojnamawar.com‬‬

‫ﺋﺎﺑﻮور و ﮔﻪﺷﻪﭘ‪‬ﺪان‬

‫‪9‬‬

‫دهﻟﯿﭭ‪‬ﻦ ﺑﻪرھﻪﻣﺌﯿﻨﺎﻧ‪ ‬ل ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھﺎ دھﻮﻛ‪‬‬

‫ﺑﻪﺧﺘﯿﺎر ﺋﻪﻣﯿﻦ‬

‫ر‪‬ﭭﻪﺑﻪرێ ﮔﺸﺘﯿ‪ ‬ﺑﻪرھﻪﻣﺌﯿﻨﺎﻧ‪‬‬ ‫ل ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھﺎ دھﻮﻛ‪‬‬

‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھﺎ ﻣﻪ ﺳﺮوﺷﺘﻪﻛ‪‬‬ ‫ﺋــﺎﺑــﻮوری و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯿﯽ ﺗﺎﯾﺒﻪت‬ ‫ﯾ‪ ‬ھــﻪی ژﺑــﻪر ﻛﻮ د ﻛﻪﭬﯿﺘﻪ د‬ ‫ﺳ‪ ‬ﮔﻮﺷﺎ ﺳﻨﻮرێ ﻧﺎﭬﺪهوﻟﻪﺗﯿﺪا‬ ‫دﻧﺎﭬﺒﻪرا ﺋﯿﺮاق وﺗﻮرﻛﯿﺎ و ﺳﻮرﯾﺎ‬ ‫دا‪ ،‬وﺋﻪﭬ‪ ‬ﭼﻪﻧﺪێ ﻛﺎرﺗ‪‬ﻜﺮﻧﻪﻛﺎ‬ ‫ﺑﺎش ﻛﺮﯾﻪ ل ﺳﻪر ﺑﺰاﭬﺎ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‬ ‫ل ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھ‪ ‬ﻧﻪ ﺧﺎﺳﻤﻪ د ﮔﻪل‬ ‫ﻻﯾــﻪﻧــ‪ ‬ﺗــﻮرﻛــﯽ ژﺑــﻪر ﻛــﻮ ﺟــﺎدا‬ ‫ﻧﺎﭬﺪهوﻟﻪﺗﯽ دﻧﺎڤ ﺑﻪرا ﻋﯿﺮاق و‬ ‫ﺗﻮرﻛﯿﺎ ) روژھــﻪﻻﺗــﺎ ﺋــﻮروﭘــﺎ( د‬ ‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھ‪ ‬را دهرﺑﺎز دﺑﯿﺖ‪.‬ھﻪر‬ ‫وهﺳﺎ روﺑﺎرێ ﮔﺮﻧﻜ‪ ‬ﻋﯿﺮاﻗ‪ ‬و‬ ‫روژھــﻪﻻﺗــﺎ ﻧﺎﭬﻪراﺳﺖ )دﺟﻠﻪ( د‬ ‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھ‪ ‬را دهرﺑــﺎز دﺑﯿﺖ و‬ ‫ﺳﻜﺮێ ﻣﯿﺴﻞ ل ﺳﻪر ھﺎﺗﯿﻪ داﻧﺎن‬ ‫ب دوﯾﺮاﺗﯿﺎ ‪ ٢٠‬ﻛﻢ وھﻨﺪهك ژ ﺋﺎﭬﺎ‬ ‫ﺋﻪوی ﺳﻜﺮی ﻋﻪردێ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھ‪‬‬ ‫دﮔــﺮﯾــﺖ ‪ ،‬ﻋـــﻪردێ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھ‪‬‬ ‫ﺳــﺎﻟــﻮﺧــﻪﺗــ‪‬ــﻦ ﺗــﺎﯾــﺒــﻪت ھــﻪﻧــﻪ ژ‬ ‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھ‪‬ﻦ دی ﺗﺮ ﯾ‪‬ﻦ ﻋﯿﺮاﻗ‪،‬‬ ‫ژﺑﻪر ﺋﻪﭬ‪ ‬ﭼﻪﻧﺪێ و ﭼﻪﻧﺪ ﺧﺎﻟ‪‬ﻦ‬ ‫دی ﺗــﺮ ﺋـــﻪم دﺷــﯿــ‪‬ــﻦ دهﻟﯿﭭ‪‬ﻦ‬ ‫ﺑﻪرھﻪﻣﺌﯿﻨﺎﻧﯽ ﯾ‪‬ﻦ ﺑﻪردهﺳﺖ ل‬ ‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھﺎ ﻣﻪ ﭘﻮﺧﺘﻪ ﺑﻜﻪﯾﻦ دﻧﺎڤ‬ ‫ﺋﻪڤ ﺧﺎﻟ‪‬ﻦ ل ﺧﻮارێ ‪:‬‬ ‫• ﮔــــﻮزاری‪ :‬ﭘــﺎر‪‬ــﺰﮔــﻪه‬ ‫ﯾــﺎ ﻧــﺎﭬــﺪاره ب ھــﻪﺑــﻮﻧــﺎ ﮔﻪﻟﻪك‬ ‫ﺟﮫ‪‬ﻦ ﮔـــﻮزاری وھﻪﺗﺎ دوﻣﺎھﯿﺎ‬ ‫ﺳﺎﻟ‪‬ﻦ ھﻪﺷﺘﯿ‪ ‬ژ ﺳﻪدێ ﺑﻮری‬

‫دﭘﺮﺑﻮن ژ ﮔﻪﺷﺘﯿﺎر‪‬ﻦ ﻧﺎﻓﺨﻮی و‬ ‫ﺑﯿﺎﻧﯽ)ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯽ ﮔﻪﺷﺘﯿﺎر‪‬ﻦ وهﻻﺗ‪‬ﻦ‬ ‫ﻛﻪﻧﺪاﭬﯽ( وهك زاوﯾﺘﻪ‪،‬ﺳﯿﺎرهﺗﯿﻜﺎ‬ ‫‪،‬ﺳﻪرﺳﻨﻚ‪،‬ﺋﯿﻨﺸﻜ‪، ‬ﺳـــﻮﻻڤ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻣ‪‬ﺪی و زاﺧــﻮ ‪ .‬و دﺷﯿﺎﻧﺪاﯾﻪ‬ ‫ﺋﻪﭬﺎن ﺟﺎرهﻛﺎ دی ﻧﻮﯾﮋهن ﺑﻜﻪﯾﻦ‬ ‫و ھــﻨــﺪهﻛــ‪‬ــﻦ دی ﺗــﺮ ﯾــ‪‬ــﻦ ﻧــﻮی‬ ‫دروﺳـــﺖ ﺑﻜﻪﯾﻦ ب ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯽ ل‬ ‫ﻛﻨﺎر‪‬ﻦ ﺳﻜﺮێ دھــﻮﻛــ‪ ‬ﺋــﻪوێ‬ ‫ب رهخ ﺑﺎژ‪‬ﺮێ دھﻮﻛ‪ ‬ﭬﻪ و ل‬ ‫ﺳــﻪر ﺋﺎﭬﺎ ﺳﻜﺮێ ﻣﻮﯾﺴﻞ ﺋﻪوا‬ ‫دﻛﻪﭬﯿﺘﻪ ﺑﺎﺷﻮرێ ﺑﺎژ‪‬ﺮێ دھﻮﻛ‪‬‬ ‫و ھــﻪر وهﺳــﺎ ﺟﮫﻪﻛ‪ ‬ﻛﻮﻧﺠﺎی‬ ‫ﺑﻮ ﻛﻮﻣﻪﻟﮕﻪھﻪﻛﺎ ﮔــﻮزاری ھﻪﯾﻪ‬ ‫ل ﺳــﻪر ﭼﯿﺎﯾ‪ ‬زاوا ﺋـــﻪوێ د‬ ‫ﻛﻪﭬﯿﺘﻪ ھﻨﺪاڤ ﺑﺎژ‪‬ﺮێ دھﻮﻛ‪ ‬و‬ ‫ﺳﻜﺮێ ﻣﻮﯾﺴﻞ ‪ ،‬ھﻪر وهﺳﺎ داﻧﺎﻧﺎ‬ ‫ﻛﻮﻣﻪﻟﮕﻪھ‪‬ﻦ ﮔـــﻮزاری ل ﺳﻪر‬ ‫ﻛﻨﺎر‪‬ﻦ روﯾﺒﺎر‪‬ﻦ دﻧﺎڤ ﮔﻪﻟﯿ‪‬ﻦ‬ ‫ﭼﯿﺎﯾﺎ ﻧﺪا ھﻪﯾﻦ و ب ﺋ‪‬ﻨﻪ ﺑﻜﺎر‬ ‫ﺋﯿﻨﺎن ﺑﻮ ھﻪﻣﯽ ﺟﻮر‪‬ﻦ وهرزﺷﺎ‬ ‫ﺋﺎﭬ‪ ، ‬ز‪‬ــﺪهﺑــﺎری ﭬ‪ ‬ﭼﻪﻧﺪێ‬ ‫دهﻟﯿﭭ‪‬ﻦ ﺑﻪرھﻪم ﺋﯿﻨﺎﻧﺎ ﮔﻮزاری‬ ‫ﺧــﻮرت ﺗــﺮ دﺑــﻦ ل ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھ‪‬‬ ‫ژ ﺋــﻪﮔــﻪرێ ھﻪﺑﻮﻧﺎ زور ﺟﮫ‪‬ﻦ‬ ‫د‪‬ﺮﯾﻦ ﻛﻮ ﻣ‪‬ﮋوﯾﺎ ھﻨﺪهك ﺟﮫﺎن‬ ‫ﭬﻪدﮔﻪرﯾ‪‬ﺖ ﺑﻮ ‪ ٤٠٠٠‬ﺳﺎﻻن وهك‬ ‫ﺷﻜﻪﻓﺘﺎ )ھﻪﻻﻣﻪﺗﺎ ( ﺋﻪوا ل ﭼﯿﺎﯾ‪‬‬ ‫)زاوا( ﭬﻪدﮔﻪرﯾ‪‬ﺖ ﺑﻮ ﭼﻪرﺧ‪‬‬ ‫ﺋﺎﺷﻮری ل دهﭬــﻪرێ‪ ،‬ھﻪر وﺳﺎ‬ ‫ﺷﻜﻪﻓﺘﺎ )ﭼــﻮارﺳــﺘــﻮﯾــﻦ( دﻧــﺎڤ‬ ‫ﺑﺎژ‪‬ﺮێ دھﻮﻛ‪ ‬دا ﺋﻪوا ﭬﻪدﮔﻪرﯾ‪‬ﻦ‬ ‫ﺑﻮ دهﻣ‪) ‬ﻣﯿﺪﯾﺎ( و ﮔﻪﻟﻪك ﺟﮫ‪‬ﻦ‬ ‫د‪‬ﺮﯾﻨ‪‬ﻦ دی ﺗﺮ ھﻪﻧﻪ وهك دهﭬﻪرا‬ ‫ﺋﺎﻣ‪‬ﺪﯾ‪ ‬و زاﺧﻮ و ﮔﻮﻧﺪێ ﺧﻨﺲ‪.‬‬ ‫ژﻻﯾ‪ ‬ﺋﺎﺑﻮوری ژی ﭬﻪ دﯾﺎر دﺑﯿﺖ‬ ‫ﻛﻮ ﺑﻪرھﻪﻣﺌﯿﻨﺎﻧﺎ ﮔﻮزاری زور ﯾﺎ‬ ‫ﺳﻪرﻛﻪﻓﺘﯿﻪ ل ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھ‪ ‬ﺋﻪوژی‬ ‫ژﻣﺎر‪‬ﻦ زور ژ ﮔﻪﺷﺘﯿﺎر‪‬ﻦ ﻋﯿﺮاﻗﯽ‬ ‫ﻗﻪﺳﺘﺎ ﭘﺎر‪‬ﺰﻛﻪھﺎ ﻣﻪ دﻛــﻪن ل‬ ‫وهرزێ ﮔﻮزارێ و ﭘﯿﮫ‪‬ﻦ ﭬﻪداﻧﺎ‬ ‫و ﺟﻪژﻧﺎ و ھﻪﻟﻜﻪﻓﺘﺎ ب رهﻧﮕﻪﻛﯽ‬ ‫ﻛﻮ ﺋــﻪو ﺟﮫ‪‬ﻦ ﮔﻮزارﯾ‪‬ﻦ ھﻪﯾﻦ‬ ‫ھﻪﻣﯿﺎ ﻧﺎ راﮔــﺮن ژﺑــﻪر ژﻣﺎر‪‬ﻦ‬ ‫وان ﯾ‪‬ﻦ زور‪.‬ھــﻪر وهﺳــﺎ ﺟﮫ‪‬ﻦ‬ ‫زور ﻛﻮﻧﺠﺎی ھﻪﻧﻪ دﻧــﺎڤ ﭼﯿﺎ‬ ‫و ﮔﻪﻟﯿﺎﻧﺪا ﺑﻮ ﺋﺎﭬﺎﻛﺮﻧﺎ ھﻮﺗ‪‬ﻞ و‬

‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھ‪ ‬دا‪.‬‬ ‫• داﻧــــﺎﻧــــﺎ ﭘـــﺮوژ‪‬ـــﻦ‬ ‫ﭘﯿﺸﻪﺳﺎزی ل ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھ‪‬‬ ‫ﻣﻔﺎدارﯾﻪﻛﺎ زور ھﻪﯾﻪ ﻧﻪ ﺧﺎﺳﻤﻪ‬ ‫ﭘــﯿــﺸــﻪﺳــﺎزﯾــﺎ ﺋــﺎﭬــﺎﻛــﺮﻧــ‪ ‬ﻛــﻮ ل‬ ‫ﺳﺎﻟ‪‬ﻦ ﺑـــﻮری ﺑــﺰاﭬــﺎ ﺋﺎﭬﺎﻛﺮﻧ‪‬‬ ‫زور ﺧﻮرت ﺑﻮﯾﻪ ژﺑﻪر ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮﻧﺎ‬ ‫ﺋﺎﺳﺘ‪ ‬ژﯾﺎرا وهﻻﺗﯿﺎن وداﻛﻮﻛﯽ‬ ‫ﻛﺮﻧﺎ ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﺎ ھﻪر‪‬ﻤﯽ ل ﺳﻪر‬

‫ﻛﺎزﯾﻨﻮﯾﺎ و ﺋ‪‬ﺰﮔﻪھ‪‬ﻦ ﺗﻠﻔﺮﯾﻜ‪‬‬ ‫و ﺟﮫ‪‬ﻦ ﺧﻮ ﺧﺸﺎﻧﺪﻧ‪ ‬ل ﺳﻪر‬ ‫ﺑﻪﻓﺮێ و ﺋﻪڤ رهﻧﮕﻪ ﮔﻮزاره ل‬ ‫ﺳﻪراﻧﺴﻪری ﻋﯿﺮاﻗ‪ ‬ﻧﯿﻨﻪ ودێ‬ ‫زور ﯾﺎ ﻣﻔﺎدار ﺑﯿﺖ ژﺑﻪر ﻛﻮ ژﻣﺎرا‬ ‫ﺋﺎﻛﻨﺠﯿﺒﻮﯾ‪‬ﻦ ﻋﯿﺮاﻗ‪ ‬ﭘﺘﺮه ژ ‪٣٠‬‬ ‫ﻣﻠﯿﻮن ﻛﻪﺳﺎن‪.‬‬ ‫• ﭼــﺎﻧــﺪن و ﺗـــﻪرش و‬ ‫ﻛﻪوال‪ :‬ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪه ﯾﺎ ﻧﺎﭬﺪاره ب‬ ‫ﭼــﺎﻧــﺪﻧــﺎ ھــﻪﻣــﯽ ﺟــﻮر‪‬ــﻦ دهﺧــﻞ‬ ‫وداﻧﯽ وﻓ‪‬ﻘﯽ و زهرزهواﺗﯽ ژﺑﻪر‬ ‫ﺳﺮهﺷﺘﯽ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھ‪ ،‬و ﺋﻪڤ‬ ‫ﭼﻪﻧﺪه دهﻟﯿﭭ‪ ‬ﭘﻪﯾﺪا دﻛــﻪت ﺑﻮ‬ ‫ﺑﻪرھﻪﻣﺌﯿﻨﺎﻧﺎ ﭘﯿﺸﻪﺳﺎزﯾﺎ ﺧﺎرﻧ‪‬‬ ‫ﯾﺎ ھﻪﻣﻪ ﺟــﻮر وهك ﻛﺎرﮔﻪھ‪‬ﻦ‬ ‫ﺧــﺎرﻧــ‪‬ــﻦ ﮔــﺮﺗــﯽ و ﻛــﺎرﮔــﻪھــ‪‬ــﻦ‬ ‫ﭬــﻪﺧــﻮارﻧــ‪‬ــﻦ ﻧــﻪ ﻏـــﺎزی و ﯾ‪‬ﻦ‬ ‫ﻛــﻮﺣــﻮﻟــﯽ ژﺑــــﻪر ھــﻪﺑــﻮﻧــﺎ ﺗــﺮی‬ ‫وﺳ‪‬ﭭﺎ ل ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھ‪ ‬ھﻪر وﺳﺎ‬ ‫ﻛﺎرﮔﻪھ‪‬ﻦ ﺗﻪﻣﺎﺗ‪ ،‬و دهﻟﯿﭭﻪ ھﻪﯾﻪ‬ ‫ﺑﻮ دروﺳﺘﻜﺮﻧﺎ ﺧﺎﻧﯿ‪‬ﻦ ﭘﻼﺳﺘﯿﻜﯽ‬ ‫وﺷــﯿــﺸــﻪی ﺑــﻮ ﺑــﻪرھــﻪﻣــﺌــﯿــﻨــﺎﻧــﺎ‬ ‫زهرزهواﺗـــﯽ ل وهرزێ زﺳﺘﺎﻧ‪‬‬ ‫داﻛﻮ ﭘ‪‬ﺪﭬﯿﺎ ﺳﯿﻜﺎ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھ‪ ‬و‬ ‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھ‪‬ﻦ دهورو ﺑــﻪر داﺑﯿﻦ‬ ‫ﺑﻜﻪت ل ﺷﯿﻨﺎ ﺑﻪرھﻪﻣﯽ ﺑﯿﺎﻧﯽ ل‬ ‫وهرزێ زﺳﺘﺎﻧ‪ ،‬ب ﺋﻪﭬ‪ ‬ﭼﻪﻧﺪێ‬ ‫دێ ﺷﯿﺎن ھﻪﺑﯿﺖ ﺑــﻮ ھﻪﭬﺮﻛﯿﺎ ﺋﺎﭬﺎﻛﺮﻧﺎ ژ‪‬ﺮﺧﺎﻧﺎ ﺋﺎﺑﻮوری‪،‬ھﻪر ھﻪﺑﻮﻧﺎ زور ﻛﻮﻣﭙﺎﻧﯿ‪‬ﻦ ﺑﯿﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﻪرھﻪﻣ‪ ‬ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺑﺮ‪‬ﻜﺎ ﺑﮫﺎﯾﯽ ‪ ،‬وهﺳﺎ زور ﺧﺎﭬ‪‬ﻦ ﺋﺎﺳﻦ و ﻛﻪﺳﺘﺎ ﯾ‪‬ﻦ ھﻪﻣﻪ ﺟﻮر ل ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھ‪ ‬و‬ ‫ژﺑﻪر ﻛﻮ ﺳﻪﻗﺎ و ﺋﺎﺧﺎ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھﺎ ل دهﭬﻪر‪‬ﻦ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھ‪ ‬ھﻪﻧﻪ ﻛﻮ ھﻪﺑﻮﻧﺎ رهوهﻧﺪهﻛﺎ زور ﯾﺎ ﺧﻪﻟﻜ‪‬‬ ‫ﻣﻪ وهك ﯾﺎ وهﻻﺗ‪‬ﻦ دهوروﺑــﻪره ﺑﻜ‪‬ﺮﺗ‪‬ﻦ ﻛﺎرﮔﻪھﺎ ل ﺳﻪر ﺑﺪاﻧﻦ ﭘــﺎر‪‬ــﺰﮔــﻪھــﯽ و ﭘــﺎر‪‬ــﺰﮔــﻪھــ‪‬ــﻦ‬ ‫ﺋﻪﮔﻪر ﺑﺎﺷﺘﺮ ﻧﻪﺑﯿﺖ ﻟﻪوﻣﺎ دێ وهك ﺧﺎﭬ‪ ‬ﭼﯿﻤﻪﻧﺘﻮﯾ‪)‬ﺑﻪرێ دهوروﺑــﻪر ژ دهرﭬــﻪی وهﻻﺗﯽ و‬ ‫ﭘﺮوژﯾ‪‬ﻦ‪ ،‬ﺑﺨﻮداﻧﻜﺮﻧﺎ ﻛﺎرهﺷ‪‬ﻦ ﻟﯿﻤﺴﺘﻮن( ول دوﯾﻒ ﭬﻪﻛﻮﻟﯿﻨ‪‬ﻦ ﺳــﻪرهداﻧــﺎ وان ﯾﺎ ﺑـــﻪردهوام ﺑﻮ‬ ‫ﺷﯿﺮی)ﺟ‪‬ﻞ( و ﯾ‪‬ﻦ ﮔﻮﺷﺘﯽ زور ﺋـــﺎﺑـــﻮوری داﻧـــﺎﻧـــﺎ ﻛــﺎرﮔــﻪھــﻪﻛــﺎ ﻛﻪس وﻛﺎر‪‬ﻦ وان‪ ،‬درهﺳﺘﻜﺮﻧﺎ‬ ‫ﭼﯿﻤﻪﺗﻨﻮﯾ‪ ‬ل ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھ‪ ‬دێ ﻓــﺮوﻛــﺨــﺎﻧــ‪ ‬دێ ژ ﭘـــﺮوژ‪‬ـــﻦ‬ ‫ﺳﻪرﻛﻪﻓﺘﯽ ﺑﻦ ل ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھ‪.‬‬ ‫• ﭘ‪‬ﮕﻪھﺎﻧﺪن‪ :‬ژﺑــﻪر ﻛﻮ ﭘﺮوژهﻛ‪ ‬زور ب ﻣﻔﺎ ﺑﯿﺖ ژﺑﻪر ﺳﻪرﻛﻪﻓﺘﯽ ﺑﯿﺖ ﻧﻪﺧﺎﺳﻤﻪ ﺋﻪﮔﻪر‬ ‫ھــﻪردوو زاﻧﻜﻮﯾ‪‬ﻦ ل ﭘﺎر‪‬ﺰﻛﻪھﺎ ھﻪﻣﯽ ﭼﯿﻤﻪﻧﺘﻮﯾﺎ ل ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھ‪ ‬د ب ﺋ‪‬ﺘﻪ ﺑﻜﺎرﺋﯿﻨﺎن ﺑﻮ ﭬﻪﻛﻮھﺎﺳﺘﻨﺎ‬ ‫دھﻮﻛ‪ ‬ﻧﻪﺷ‪‬ﻦ ﺋﻪو داﺧﺎزﯾ‪‬ﻦ ل ﺋ‪‬ﺘﻪ ﺑﻜﺎر ﺋﯿﻨﺎن ژ ﺗﻮرﻛﯽ د ﺋ‪‬ﺖ و ﻛﻪرﺳﺘﺎ و ﻛﻪل وﭘــﻪﻻ ژﺑــﻪر ﻛﻮ‬ ‫ﺳﻪر ﻛﻮرﺳﯿ‪‬ﻦ ﺧﻮاﻧﺪﻧ‪ ‬ھﻪﯾﻦ ل ﺑﺎزاری د ﺋ‪‬ﺘﻪ ﻓﺮوﺗﻦ ب ‪ ١٢٠‬دهرﺑﻪﻧﺪ زور دوﯾﺮن ژ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھ‪‬‬ ‫ﺳﺎﻻﻧﻪ ھﻪﻣﯿﺎ وهرﮔـــﺮن‪،‬و ﺋﻪڤ دوﻻران ﺑﻮ ھﻪر ﺗﻪﻧﻪﻛﯽ‪،‬ﺑﻪراﻣﺒﻪر و دێ زورﺑﻪی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎ ﺑﻜﺎرﺋﯿﻨﻦ‬ ‫ﭼــﻪﻧــﺪه ﺷــﺮوﭬــﻪ دﻛـــﻪت ژ ﻻﯾــ‪ ‬ﭬ‪ ‬داﻧﺎﻧﺎ ﻛﺎرﻛﻪھ‪ ‬ل ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھ‪ ‬ﺑﻮ ﺋﯿﻨﺎﻧﺎ ﻛﻪل وﭘﻪﻻ‪،‬وھﻪژی ﻛﻮﺗﻨ‪‬‬ ‫ﺋــﺎﺑــﻮوری ﭬﻪ ﺳﻪرﻛﻪﻓﺘﻨﺎ داﻧﺎﻧﺎ و ﺑﻪرھﻪﻣﺌﯿﻨﺎﻧﺎ وێ ب ھﻪﻣﺎن ﯾﻪ ل دوﯾــﻒ ر‪‬ﻨﻤﺎﯾ‪‬ﻦ وهزارهﺗــﺎ‬ ‫زاﻧــﻜــﻮﯾــ‪‬ــﻦ ﻛــﻪرﺗــ‪ ‬ﺗــﺎﯾــﺒــﻪت ‪،‬ﻧــﻪ ﺳﺎﻟﻮﺧﻪت دێ ﺗ‪‬ﭽﻮﯾﺎ ﺋ‪‬ﻚ ﺗﻪﻧ‪ ‬ﭬﻪﮔﻮھﺎﺳﺘﻨﺎ ﻋﯿﺮاﻗﺎ ﻓﯿﺪرال ر‪‬ﻨﻤﺎ‬ ‫ﺧﺎﺳﻤﻪ دﭬﺎن ﺳﺎﻟ‪‬ﻦ دوﻣﺎھﯿ‪ ‬دا ﭼﯿﻤﻪﻧﺘﻮﯾ‪ ‬ﻛ‪‬ﻤﺘﺮ ﺑﯿﺖ ژ ‪ ٣٠‬ﯾــ‪‬ــﻦ ﺗــﺎﯾــﺒــﻪت ھﺎﺗﯿﻨﻪ داﻧــــﺎن ﺑﻮ‬ ‫ﭘﺸﺘﯽ ‪ ٢٠٠٣‬ﺧﻮ ﭘﯿﮕﻪھﺎﻧﺪن و ب دوﻻران ل دووﯾــﻒ ﭬﻪﻛﻮﻟﯿﻨ‪‬ﻦ دروﺳﺘﻜﺮﻧﺎ ﻓﺮوﻛﺨﺎﻧﺎ ب ر‪‬ﻜﺎ‬ ‫دهﺳﺘﭭﻪﺋﯿﻨﺎﻧﺎ ﺑﺎوهرﻧﺎﻣ‪‬ﻦ زاﻧﻜﻮﯾ‪ ‬ھﺎﺗﯿﻨﻪ ﻛﺮن ل ﺳﻪر ﺑﺎﺑﻪﺗﯽ‪ ،‬ژﺑﻪر ﻛﻪرﺗ‪ ‬ﺗﺎﯾﺒﻪت وهك ﭘﺮوژهﻛ‪‬‬ ‫ﺑﻪرﺑﻪﻻڤ ﺑﻮﯾﻪ دﻧﺎڤ ﻛﻮﻣﻪﻟﮕﻪھ‪ ‬ﭬ‪ ‬ﺋ‪‬ﻜ‪ ‬دێ ﺋﻪڤ ﺑﻪرھﻪم ﺋﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑــﻪرھــﻪم ﺋﯿﻨﺎﻧ‪ ‬و ﺋــﻪڤ ﭼﻪﻧﺪه‬

‫ﺋﺎﻓﺮهت ژی‬ ‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھﻪﻛﺎ‬ ‫ھﻪر‪‬ﻤ‪ ‬ژی ﺑﻮوﻧﻪ ﺧﻮدان ﺑﻪﻧﻜ‪‬ﻦ ﺗﺎﯾﺒﻪت‬ ‫دێ ﻣﻔﺎی ژ‬ ‫ﯾﺎﺑﺎﻧ‪ ‬ﻛﻪت‬

‫د راﮔﻪھﺎﻧﺪﻧﻪﻛ‪ ‬دا ﺟ‪‬ﮕﺮێ‬ ‫ﺳﻪروك وهزﯾﺮ‪‬ﻦ ﻋﯿﺮاﻗﺎ ﻓﯿﺪڕال‬ ‫ﮔﻮت ﻛﻮ ﺳ‪ ‬ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھ‪‬ﻦ دی‬ ‫ﻛﻮ ﺋ‪‬ﻚ ژ ھﻪر‪‬ﻤﺎ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪‬‬ ‫ﯾﻪ دێ ﻣﻔﺎی ژ ﺑ‪‬ۆژ‪‬ﻦ ﯾﺎﺑﺎﻧ‪‬‬ ‫ل ﻋﯿﺮاﻗ‪ ‬ﺑﯿﻨﻦ‪ .‬ﺋــﻪڤ ﭼﻪﻧﺪه‬ ‫ھﺎت ﭘﺸﺘﯽ ﻛﻮﻣﺒﻮﻧﻪﻛ‪ ‬دﮔﻪل‬ ‫ر‪‬ﻜﺨﺮاوا ﯾﺎﺑﺎﻧ‪ ‬ﺑﻮ ھﺎرﯾﻜﺎرﯾﺎ‬ ‫ﻧ‪‬ﭫ دهوﻟﻪﺗﯽ )ﺳﺎدﻛﻪ ﺋﻮﻛﺎﺗﺎ(‬ ‫ﻛﻮ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھﺎ ﻣﻮوﺳﻞ و دﯾﺎﻻ‬ ‫و ﺋ‪‬ﻚ ژ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھ‪‬ﻦ ھﻪر‪‬ﻤ‪‬‬ ‫ژی دێ ﻣﻔﺎدارﺑﻦ‪.‬‬ ‫ژ ﻻﯾـــ‪ ‬ﺧــﻮﭬــﻪ ﺑــﺎﻟــﯿــﻮزێ‬ ‫ﯾــﺎﺑــﺎﻧــ‪ ‬ل ﻋــﯿــﺮاﻗــ‪) ‬ﺷــﻮﺟــﯽ‬ ‫ﺋــﻮﻛــﺎوا( ﮔــﻮت ﻛﻮ وهﻻﺗــ‪ ‬وی‬ ‫ﺑــﺮﯾــﺎرا دای ﻛــﻮ ﻛــﻮژﻣــ‪٩٠٠ ‬‬ ‫ﻣﻠﯿﻮن دوﻻران ل ﭘﺮوژ‪‬ﻦ ﭬﺎن‬ ‫ھــﻪرﺳــ‪ ‬ﭘــﺎر‪‬ــﺰﮔــﻪھــﺎن ﺧــﻪرج‬ ‫ﺑــﻜــﻪت وﺋــﻪﭬــﻪژی ﺑــﻪﺷــﻪﻛــﻪ ژ‬ ‫وی ﻗﻪرزێ دووم در‪‬ﮋ ﯾ‪ ‬ﻛﻮ‬ ‫ﯾﺎﺑﺎﻧ‪ ‬ﺑﻮ ﻋﯿﺮاﻗ‪ ‬ﭘ‪‬ﺸﻜ‪‬ﺶ ﻛﺮی‬ ‫ﻛﻮ دﮔﻪھﯿﺘﻪ ‪ ٥‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻران‪.‬‬

‫د ﭘــ‪‬ــﻨــﮕــﺎﭬــﻪﻛــﺎ ﻧــــﻮو دا ل‬ ‫ﺳﻪر ﺋﺎﺳﺘ‪ ‬ﻋﯿﺮاﻗ‪ ،‬ﺋ‪‬ﻜﻪﻣﯿﻦ‬ ‫ﺑﻪﻧﻜﺎ وهﺑﻪرھ‪‬ﻨﺎﻧ‪ ‬ﯾﺎ ﺗﺎﯾﺒﻪت‬ ‫ب ﺋــﺎﻓــﺮهﺗــﺎن ﭬــﻪ ل ﺑــﺎژ‪‬ــﺮێ‬ ‫)ﻧـــﻪﺟـــﻪف( ھــﺎﺗــﻪ ﭬــﻪﻛــﺮن ﻛﻮ‬ ‫ﺗﺎﯾﻪﻛﻪ ژ ﺑﻪﻧﻜﺎ )ﺑﺎﺑﻞ(‪ .‬ل دوور‬ ‫ﭼﺎﻻﻛﯿ‪‬ﻦ ﭬ‪ ‬ﺑﻪﻧﻜﺎ ﺗﺎﯾﺒﻪت ب‬ ‫ﺋﺎﻓﺮهﺗﺎن‪ ،‬ر‪‬ﭭﻪﺑﺮا ﭬ‪ ‬ﺑﻪﻧﻜ‪ ‬ﻛﻮ‬ ‫ﺋﻪوژی ﺋﺎﻓﺮهﺗﻪ )ﺋﻪﻣﯿﺮه ﻋﯿﺴﺎ(‬ ‫دﺑ‪‬ﮋﯾﺖ‪ :‬ﺋــﻪڤ ﺑﻪﻧﻜﻪ رادﺑﯿﺖ‬

‫ژﺑﻪرھﻪم ﺋﯿﻨﺎﻧ‪‬ﻦ ﺳﻪرﻛﻪﻓﺘﯽ ﺑﯿﺖ‬ ‫ل ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھ‪.‬‬ ‫• ﭬــﻪﮔــﻮھــﺎﺳــﺘــﻦ‪ :‬ژﺑـــﻪر‬ ‫ﺋــﻪﮔــﻪرێ ز‪‬ــﺪهﺑــﻮﻧــﺎ ﺋﺎﻛﻨﺠﯿ‪‬ﻦ‬ ‫ﭘــﺎر‪‬ــﺰﮔــﻪھــ‪ ‬و ﺧــﻮرﺗــﯿــﺎ ﺑــﺰاﭬــﺎ‬ ‫ﺑــﺎزرﮔــﺎﻧــﯽ ﯾﺎ ﺧــﻮدان ﺳﺎﻣﺎﻧ‪‬ﻦ‬ ‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھ‪ ‬دﮔﻪل وهﻻﺗ‪‬ﻦ ﺑﯿﺎﻧﯽ‬ ‫و ز‪‬ﺪه ﺑﻮﻧﺎ ھﺎﺗﻦ و ﭼﻮﻧﺎ وان ﺑﻮ‬ ‫ژدهرﭬــﻪی ﻋﯿﺮاﻗ‪ ‬و ھﻪر وهﺳﺎ‬

‫ب ر‪‬ﻜﺨﺴﺘﻨﺎ ھﻪﻣﯽ ﭼﺎﻻﻛﯿ‪‬ﻦ‬ ‫داراﯾــﯽ د ﺑﻮار‪‬ﻦ وهﺑﻪرھ‪‬ﻨﺎن‬ ‫و ﻗـــﺎزاﻧـــﺞ و داﻧـــﺎ ﻗــــﻪرزا ﺑﻮ‬ ‫ﺋﺎﻓﺮهﺗﺎ‪ ،‬و ﭬﻪﻛﺮﻧﺎ ﭬ‪ ‬ﺑﻪﻧﻜ‪‬‬ ‫ژ ﭘ‪‬ﺪﭬﯿﺎ ﺋﺎﻓﺮهﺗ‪‬ﻦ ﺧﻮدان ﻛﺎر‬ ‫ھــﺎت د ﺑــﻮار‪‬ــﻦ ﮔﻪﺷﺘﯿﺎری و‬ ‫ﭘﯿﺸﻪﺳﺎزی و ﺋﯿﻨﺎﻧﺎ ﻛــﻪل و‬ ‫ﭘـــﻪﻻن‪ .‬ھـــﻪژی ﮔﻮﺗﻨ‪ ‬ﯾــﻪ ﻛﻮ‬ ‫ﺳﻪرﺟﻪم ﻛﺎرﻣﻪﻧﺪ‪‬ﻦ ﭬ‪ ‬ﺑﻪﻧﻜ‪‬‬ ‫ﺋﺎﻓﺮهﺗﻦ‪.‬‬

‫دﺑﯿﺘﻪ ﭘﺎﻟﺪهر ﺑﻮ ﺑﺠﻪ ﺋﯿﻨﺎﻧﺎ ﺋﻪﭬ‪‬‬ ‫ﻓﺮوﻛﺨﺎﻧ‪ ‬وهك ﭘﺮوژهﻛ‪ ‬ﻛﻪرﺗ‪‬‬ ‫ﺗﺎﯾﺒﻪت ژ ھﻪﻣﯽ ﻻﯾﻪﻧﺎ ﭬﻪ‪.‬‬ ‫• ﺑــﺎزرﮔــﺎﻧــﯽ‪ :‬ﭘــﺎر‪‬ــﺰﮔــﻪھـــ‬ ‫ﯾــﺎ ﻧــﺎﭬــﺪاره ب ﺗﻪﺧﻪﻛﺎ ﺑﺎزرﮔﺎﻧ‪‬ﻦ‬ ‫ﭼﺎﻻك ﻛﻮ ھﺎﺗﯿﻨﻪ دﻛﻪرﺗ‪ ‬ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‬ ‫دا ﭘــﺸــﺘــﯽ ﺳـــــﺎﻻ ‪ ١٩٩١‬ﭘــﺸــﺘــﯽ‬ ‫ھﻪوﻟﺪای دﮔــﻪل ﺑﺎزرﮔﺎﻧ‪‬ﻦ ﺗﻮرﻛﯽ‬ ‫ﺑﺰاﭬﺎ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧــﻮرت ﺑﻜﻪن وب‬ ‫رهوش ﺑ‪‬ﺨﻦ ب ر‪‬ﻜﺎ دهرﮔــﻪھــ‪‬‬ ‫ﺳﻨﻮرێ )اﺑﺮاھﯿﻢ ﺧﻠﯿﻞ( ‪،‬ژﺑــﻪر ﭬ‪‬‬ ‫ﭼﻪﻧﺪێ زورﺑﻪی ﻛﻮﻣﭙﺎﻧﯿ‪‬ﻦ ﺗﻮرﻛﯽ‬ ‫ﺷﯿﻨﻜﺎر و ﺋﻮﻓﯿﺴ‪‬ﻦ ﺧــﻮ ھﻪﻧﻪ ل‬ ‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھ‪، ‬ز‪‬ﺪهﺑﺎری ﭬ‪ ‬ﭼﻪﻧﺪێ‬ ‫ژﺑﻪر ﺟﮫ‪ ‬ﺟﻮﮔﺮاﻓﯿ‪ ‬ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھ‪‬‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﺎ ھﻪر‪‬ﻤﺎ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ‬ﺑﺮﯾﺎر‬ ‫داﯾــﻪ دهﭬــﻪرهﻛــﺎ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯿﺎ ﺋــﺎزاد ل‬ ‫ﺳﻪر ﺳ‪ ‬ﮔﻮﺷﺎ ﺳﻨﻮری دﻧﺎڤ ﺑﻪرا‬ ‫ﻋﯿﺮاق و ﺳﻮرﯾﺎ وﺗﻮرﻛﯽ دا دروﺳﺖ‬ ‫ﺑﻜﻪت ل ﻗﻪزا )زاﺧﻮ(‪.‬و ﺋﻪڤ ﭼﻪﻧﺪه‬ ‫دێ ﺑﯿﺘﻪ ﺋﻪﮔﻪرێ ﭬﻪﻛ‪‬ﺸﺎﻧﺎ ﺑﻪرھﻪم‬ ‫ﺋﯿﻨﺎﻧﺎ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺑــﻮ ﭘــﺎر‪‬ــﺰﮔــﻪھــ‪ ‬دێ‬ ‫ﻛــﻪرﺗــ‪ ‬ﺗــﺎﯾــﺒــﻪت ﺧـــﻮرت ﻛـــﻪت و‬ ‫دهﻟﯿﭭ‪‬ﻦ ﺑﻪرھﻪم ﺋﯿﻨﺎﻧ‪ ‬ﺑﻮ ﭘﻪﯾﺪا ﻛﻪت‬ ‫ل ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھ‪.‬‬ ‫ز‪‬ــﺪهﺑــﺎری ﭬ‪ ‬ھﻪﻣﯿ‪ ‬ھــﺰاران‬ ‫ھﺰر ھﻪﻧﻪ ﺑﻮ داﻧﺎﻧﺎ ﭘﺮوژ‪‬ﻦ ﺑﭽﻮﯾﻚ‬ ‫دﻧﺎڤ ﺑﺎژ‪‬ﺮك و ﮔﻮﻧﺪ‪‬ﻦ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھ‪‬‬ ‫دا و ﺋﻪﭬﺎن ﭘــﺮوژان ﻛﺎرﺗ‪‬ﻜﺮﻧﺎ ﺧﻮ‬ ‫ھــﻪﯾــﻪ ل ﺳــﻪر رهوﺷـــﺎ ﺋــﺎﺑــﻮوری‬ ‫ل ھــﻪر وهﻻﺗــﻪﻛــﯽ ﻧﻪ ﺧﺎﺳﻤﻪ ﺋﻪو‬ ‫وهﻻﺗــ‪‬ــﻦ دهﺳـــﺖ ب ﮔﻪﺷﻪﭘ‪‬ﺪاﻧﺎ‬ ‫ﺋﺎﺑﻮوری دﻛﻪن و ﺑﺰاﭬ‪ ‬دﻛﻪن ﺋﺎﺳﺘ‪‬‬ ‫ﺋﺎﺑﻮورێ وهﻻﺗﯽ ﭘ‪‬ﺸﺒ‪‬ﺨﻦ ب ر‪‬ﻜﺎ‬ ‫ﻛﻪرﺗ‪ ‬ﺗﺎﯾﺒﻪت و ھﻪر‪‬ﻤﺎ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪‬‬ ‫ژی ﺋــﻪڤ ﺷــ‪‬ــﻮازه ھﻪﻟﺒﮋارﺗﯿﻪ ﺑﻮ‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﭭﻪﭼﻮﻧﺎ ﺋــﺎﺑــﻮری و ﺧﻮﺷﻜﺮﻧﺎ‬ ‫ژﯾﺎرێ و ﭘﻪﯾﺪاﻛﺮﻧﺎ دهﻟﯿﭭ‪‬ﻦ ﻛﺎری‪،‬ﻛﻮ‬ ‫ﺑﺮاﺳﺘﯽ ژ ﺷ‪‬ﻮاز‪‬ﻦ ﺳﻪرﻛﻪﻓﺘﯿﻨﻪ ﺑﻮ‬ ‫ﺧﻮرﺗﻜﺮﻧﺎ ﺋﺎﺑﻮورێ ھﻪر وهﻻﺗﻪﻛﯽ‪.‬‬ ‫ھﻪژی ﮔﻮﺗﻨ‪ ‬ﯾﻪ دێ ﺳﻪرهدهری‬ ‫دﮔﻪل ﺑﻪرھ‪‬ﻨﻪری ﺋ‪‬ﺘﻪ ﻛﺮن ل دوﯾﻒ‬ ‫ﭘﺮﮔﻪ وﻣﺎدﯾ‪‬ﻦ ﯾﺎﺳﺎﯾﺎ ﺑﻪرھﻪﻣﺌﯿﻨﺎﻧ‪‬‬ ‫ﯾــﺎ ژﻣـــﺎره ‪ ٤‬ﯾــﺎ ﺳــﺎﻻ ‪ ٢٠٠٦‬ﺋــﻪوا‬ ‫ﻣﺎﻓ‪ ‬ﺑﻪرھ‪‬ﻨﻪری دﭘﺎر‪‬ﺰﯾﺖ و زور‬ ‫ھﺎرﯾﻜﺎرﯾﺎ وی دﻛﻪت ﺑﻮ ﺳﻪرﻛﻪﻓﺘﻨﺎ‬ ‫ﭘﺮوژ‪‬ﻦ وی‪.‬‬

‫ﻣﺴﺮێ ژی دﭬ‪‬ﺖ وهﺑﻪرھ‪‬ﻨﺎﻧ‪‬‬ ‫ل ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ‬ﺑﻜﻪت‬ ‫د ﭬـــــﺎن رۆژ‪‬ـــــــﻦ ﺑـــــﻮوری‬ ‫دا ﺷــﺎﻧــﺪهﻛــ‪ ‬ﭘــ‪‬ــﻜــﮫــﺎﺗــﯽ ژ ‪٢٢‬‬ ‫زهﻻﻣﻜﺎر‪‬ﻦ ﻣﺴﺮی ب ﺳﻪروﻛﺎﺗﯿﺎ‬ ‫ھﺎرﯾﻜﺎرێ وهزﯾﺮێ وهﺑﻪرھ‪‬ﻨﺎﻧﺎ‬ ‫وهﻻﺗ‪ ‬ﻣﺴﺮێ ﮔﻪھﺸﺘﻪ ھﻪر‪‬ﻤﺎ‬ ‫ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ‬و ل ھﻪوﻟ‪‬ﺮا ﭘﺎﯾﺘﻪﺧﺖ‬ ‫ژ ﻻﯾ‪) ‬ﻓﻪﻻح ﻣﺴﺘﻪﻓﺎ( ﺑﻪرﭘﺮﺳ‪‬‬ ‫ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾ‪‬ﻦ دهرﭬﻪ ﭘ‪‬ﺸﻮازی ﻟ‪‬‬ ‫ھﺎﺗﻪ ﻛﺮن و ددﯾﺪارهﻛ‪ ‬دا ﺑﻪﺣﺴ‪‬‬ ‫ﮔﻪﺷﻪﭘ‪‬ﺪاﻧﺎ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ‬ھﺎﺗﻪ‬ ‫ﻛﺮن ژ ﻻﯾ‪ ‬ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ودهرﻓﻪﺗ‪‬ﻦ‬ ‫وهﺑﻪرھ‪‬ﻨﺎﻧ‪ ‬وﭘ‪‬ﺪﭬﯿ‪‬ﻦ ﺧﺰﻣﻪﺗ‪‬ﻦ‬ ‫ﺑﻪﻧﻜﯽ و ﭘ‪‬ﺸﺌ‪‬ﺨﺴﺘﻨﺎ ﺳﯿﺴﺘﻪﻣ‪‬‬ ‫ﻛﺎرﮔ‪‬ﺮی‪ .‬و ﺋــﻪڤ ﺳــﻪرداﻧــﻪ ب‬ ‫دهرﻓﻪﺗﻪﻛﺎ ﮔﺮﻧﮓ ھﺎﺗﻪ وهﺳﻒ‬ ‫ﻛﺮن ژ ﺑﻮ دروﺳﺘﻜﺮﻧﺎ ﭘﻪوهﻧﺪﯾ‪‬ﻦ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋــﺎﺑــﻮوری دﻧــﺎﻓــﺒــﻪرا‬ ‫ھﻪر‪‬ﻤﺎ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ‬و وهﻻﺗــ‪‬‬ ‫ﻣﺴﺮێ‪ .‬ژ ﻻﯾ‪ ‬ﺧﻮﭬﻪ ﺳﻪروﻛ‪‬‬ ‫ﺷﺎﻧﺪێ ﻣﺴﺮی ژی ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﺎ ﺧﻮ‬ ‫دﯾﺎرﻛﺮ ﺑﻪراﻣﺒﻪر ﭬ‪ ‬ﺳﻪرهداﻧ‪‬‬ ‫وھﯿﭭﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻮ ﺑﺒﯿﺘﻪ ﺋﻪﮔﻪرێ‬ ‫دروﺳﺘﻜﺮﻧﺎ ﺗ‪‬ﮕﻪھﺸﺘﻨﻪﻛ‪ ‬دﻧﺎﻓﺒﻪرا‬ ‫زهﻻﻣــﻜــﺎر‪‬ــﻦ ﻣــﺴــﺮی و ﻛﻪرﺗ‪‬‬ ‫ﮔﺸﺘﯽ و ﺗﺎﯾﺒﻪﺗ‪ ‬ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ‬ب‬

‫ر‪‬ﻜﺎ ھﻪر دوو ژور‪‬ﻦ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯿ‪‬ﻦ‬ ‫ھﻪر‪‬ﻤ‪ ‬و ﻣﺴﺮی‪.‬‬ ‫وھـــﻪر د وێ ﻛــﻮﻣــﺒــﻮﻧــ‪ ‬دا‬ ‫زهﻻﻣــﻜــﺎر‪‬ــﻦ ﻣــﺴــﺮی ﺋــﺎﻣــﺎدهﯾــﺎ‬ ‫ﺧﻮ دﯾﺎرﻛﺮ ﺑﻮ ﭘﺸﻜﺪارﯾﻜﺮﻧ‪ ‬د‬ ‫ﭘﺮوﺳﺎ ﺋﺎﭬﻪداﻧﻜﺮﻧﺎ ھﻪر‪‬ﻤ‪ ‬ژ‬ ‫ﻻﯾ‪ ‬ﭼﺎﻻﻛﯿ‪‬ﻦ ﺑﻪﻧﻜﯽ و ﻛﺎرﮔ‪‬ﺮی‬ ‫وﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و وهﺑﻪرھ‪‬ﻨﺎﻧ‪.‬‬ ‫ﭘﺎﺷﯽ ﻓــﻪﻻح ﻣﺴﺘﻪﻓﺎ ﺋﺎﻣﺎژه‬ ‫دا ﺳﯿﺎﺳﻪﺗﺎ ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﺎ ھﻪر‪‬ﻤ‪‬‬

‫دھﺎﻧﺪاﻧﺎ ﻛﻪرﺗ‪ ‬ﺗﺎﯾﺒﻪﺗ‪ ‬ﻧﺎﻓﺨﻮ‬ ‫و ﺑﯿﺎﻧﯽ دﮔﻪﺷﻪﭘ‪‬ﺪاﻧﺎ ﺋﺎﺑﻮورﯾﺪا‬ ‫وھــﯿــﭭــﯽ ﺧــﻮاﺳــﺖ ﻛــﻮ وهﻻﺗــ‪‬ــﻦ‬ ‫ﻋـــﻪرهﺑـــﯽ ژی ﭘــﺸــﻜــﺪارﯾــ‪ ‬د‬ ‫ﺋﺎﭬﻪداﻧﻜﺮﻧﺎ ﻋﯿﺮاﻗ‪ ‬دا ﺑﻜﻪن و ل‬ ‫ھﻪر‪‬ﻤ‪ ‬ژی و ب ﺗﺎﯾﺒﻪت دﻛﻪرﺗ‪‬ﻦ‬ ‫ﻛــﺸــﺘــﻮﻛــﺎﻟــﯽ وﮔـــﻪﺷـــﺘـــﮕـــﻮزاری‬ ‫وﭘﯿﺸﻪﺳﺎزی وژ‪‬ﺮﺧﺎﻧﺎ ﺋﺎﺑﻮوری‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻟﭙﻪرێ ‪Peyamner.com:‬‬


‫‪10‬‬

‫وهرزش‬

‫‪www.rojnamawar.com‬‬

‫ژﻣﺎره ‪ 19‬ﺳ‪‬ﺸﻪﻣﺐ ‪ 27‬ی ﭼﺮﯾﺎ ﭘ‪‬ﺸﯿﻦ ‪2009‬‬

‫‪ ١٩‬ﯾﺎﻧ‪‬ﻦ ﻋﯿﺮاﻗ‪ ‬ﺑﺮﯾﺎر‪‬ﻦ ﭼﺎرهﻧﭭﯿﺴﯽ ددهن‪ ،‬ﮔﻪﻓﺎ راوهﺳﺘﺎﻧﺪﻧﺎ ﭼﺎﻻﻛﯿ‪‬ﻦ ﺧﻮ دﻛﻪن‬

‫وار‪ :‬وهرزش‬ ‫دهﺳﺘﻪﻛﺎ ﮔﺸﺘﯽ ﯾﺎ ﺋ‪‬ﻜﻪﺗﯿﺎ ﺗﻪﭘﺎﭘﯿ‪ ‬ل ﺑﺎرهﮔﺎﯾ‪ ‬ﯾﺎﻧﺎ ﺗﻪﻟﻪﺑﻪ ل‬ ‫ﺑﻪﻏﺪا ﻛﻮﻣﺒﻮﻧﻪك ب ﺋﺎﻣﻪدهﺑﻮوﻧﺎ ﻧﻮوﻧﻪر‪‬ﻦ ﺧﻮﻻ ﭘﻼ ﻧﺎﯾﺎب ﮔﺮ‪‬ﺪا‪،‬‬ ‫ژ ﺑﻠﯽ ﯾﺎﻧ‪‬ﻦ ھﻪر‪‬ﻤﺎ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ،‬ب ﺣﺎرزﺑﻮوﻧﺎ ﻧﻮوﻧﻪر‪‬ﻦ ‪١٩‬‬ ‫ﯾﺎﻧﺎن‪ .‬ﭘﺸﺘﯽ ﻛﻮﻣﺒﻪﻧﻪﻛﺎ ﮔﺮﺗﯽ ﺑﯚ ﻣﺎوێ دهﻣﮋﻣ‪‬ﺮهﻛ‪ ‬ھﺎﺗﻪ ﻛﺮن‪،‬‬ ‫ﺋﻪڤ ﺑﺮﯾﺎره ھﺎﺗﻨﻪ دان‪:‬‬

‫‪ -١‬ھــﻪﻟــﻮﺷــﺎﻧــﺪﻧــﺎ ﺋ‪‬ﻜﻪﺗﯿﺎ‬ ‫ﺗﻪﭘﺎﭘﯿ‪ ،‬ﻓﺮ‪‬ﻜﺮﻧﺎ ﻧﭭ‪‬ﺴﯿﻨﺎ‬ ‫ﺋ‪‬ﻜﻪﺗﯿﺎ ﻧﯿﻔﺪهوﻟﻪﺗﯽ‪ ،‬ﺋﻪوا‬ ‫ﮔــﺮ‪‬ــﺪای ب در‪‬ــﮋﻛــﺮﻧــﺎ‬ ‫ﻛــــﺎری ﺑــﯚ ﻟﯿﮋﻧﻪﻛﺎ‬ ‫ﭬﻪﻛﻮﻟ‪‬ﻨ‪.‬‬ ‫ﻧﻪﭘﺸﺖ‬ ‫‪-٢‬‬ ‫ﺑﻪﺳﺘﻦ ل ﺳﻪر ﺑﺮﯾﺎرا‬ ‫ﺋ‪‬ﻜﻪﺗﯿﺎ ﻧﯿﻔﺪهوﻟﻪﺗﯽ ژ ﺑﯚ‬ ‫در‪‬ﮋﻛﺮﻧﺎ ﻛﺎرێ ﺋ‪‬ﻜﻪﺗﯿ‪.‬‬

‫ﻟ‪‬ﮋﻧﻪﯾﻪﻛﺎ‬ ‫‪ -٣‬ﭘ‪‬ﻜﺌﯿﻨﺎﻧﺎ‬ ‫ﺑﻪروهﺧﺖ ژ ‪ ١١‬ﻛﻪﺳﺎن ژ ﺑﯚ‬ ‫ب ر‪‬ﭭﻪﺑﺮﻧﺎ ﺋ‪‬ﻜﻪﺗﯿ‪ ‬و ﺑﺰاڤ و‬ ‫ﭼﺎﻻﻛﯿ‪‬ﻦ وان ﯾ‪‬ﻦ ﻧﺎﭬﺨﻮﯾﯽ و‬ ‫ﯾ‪‬ﻦ دهرﭬﻪ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﻟـــﯿـــﮋﻧـــﺎ ﺑــــﻪروهﺧــــﺖ‬ ‫ھﻪﭬﻜﺎرﯾ‪ ‬دﮔﻪل ﻟ‪‬ﮋﻧﺎ ﺋﻮﻟﻮﻣﭙﯽ‬ ‫ﺑﻜﻪت‪ ،‬ژ ﺑﯚ دهﺳﺘﭙ‪‬ﻜﺮﻧﺎ ﭼﺎﻻﻛﯿ‪‬ﻦ‬ ‫وهرزﺷــــﯽ‪ ،‬ﺣﻜﻮﻣﻪﺗﺎ ﺋﯿﺮاﻗ‪‬‬ ‫ﭘﺸﺘﻪﭬﺎﻧﯿﺎ ﺗﻤﺎم ژ ﺑﯚ ﺳﻪرﻛﻪﻓﺘﻨﺎ‬ ‫ب داﺧﻮﯾﺎﻧﯿﺎ ﺳﻪروﻛ‪ ‬ﯾﺎﻧ‪ ‬دﯾﻮاﻟﯽ ﺟ‪‬ﮕﺮێ ﺳﻪروﻛ‪‬‬ ‫ﻛﺎرێ وان ﻟ‪ ‬ﺑﻜﻪت‪.‬‬ ‫‪ -٥‬ھﯿﭭﯿﯿﻪ داﺧــﻮازا ﻣﻪ ﯾﺎ ﺋﻪوا ل روژﻧﺎﻣﺎ ﻣﻼﻋﺐ ھﺎﺗﯿﻪ ﯾﺎﻧﺎ ﭘﯿﺮس ﺑﻮ وار ﮔﻮت‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺷﻪرﻋﯽ ﺑﮫ‪‬ﺘﻪ ب ﺟﻪ ﺧﻮارێ ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪر ژﻣﺎرهﻛﺎ ﯾﺎﻧ‪‬ﻦ ‪ :‬وهﻛﻮ ﯾﺎﻧﺎ ﭘﯿﺮس ﺋﻪم ﻧﻪ‬ ‫ﺋﯿﻨﺎن‪ ،‬ﺑــﻪرهﭬــﺎژی ﭬ‪ ‬ﭼﻪﻧﺪێ ﺟــﻪﻣــﺎوری وهﻛـــﻮ) زهورا و دﮔــﻪل ھﻨﺪێ ﻧﻪ ﻛﻮ ﭼﻪﻧﺪ‬ ‫ﺋــﻪم ﻧــﻪﭼــﺎرﯾــﻦ ﭼﺎﻻﻛﯿ‪‬ﻦ ﺧﯚ ﺟﻪوﯾﯿﻪ و ﺗﻪﻟﻪﺑﻪ و ﺷﻮرﺗﻪ ‪ ....‬ﯾﺎﻧﻪ راﺑــﻦ ب ﻛﻮﻣﺒﻮﻧﺎ و‬ ‫ھﻪﺗﺎ (( ﺋﻪو‪‬ﻦ ﺳﻪﻧﮕﺎ ﺧﻮ ھﻪی ب ﺋ‪‬ﻚ ﻻﯾــﻪﻧــﻰ ﺑﺮﯾﺎر‪‬ﻦ‬ ‫ﺑﺮاوهﺳﺘﯿﻨﯿﻦ‪.‬‬ ‫‪ -٦‬ﭘــﺎﺷــﺨــﺴــﺘــﻨــﺎ ژﭬـــﺎﻧـــ‪ ‬د ﻧﺎڤ ﺧﻮﻻ ﺋﯿﺮاﻗ‪ ‬ﺑﻪژدارﯾ‪ ‬ﺧﯚ ﺑﺪهن و ﭘﻪﺳﻪﻧﺪﺑﻜﻪن‪،‬‬ ‫ھﻪﻟﺒﮋارﺗﻨﺎن ﺑﯚ دهﻣﻪﻛ‪ ‬ﻧﻮو‪ ،‬دوهرزێ داھﺎﺗﯽ دا ﻧﻪﻛﻪن ‪.‬چ ﺋﻪم دﭘ‪‬ﮕﯿﺮ ﻧﯿﻨﯿﻦ ﻛﻮ ھﻪر‬ ‫ﭘﺸﺘﯽ ﺑــﺮﯾــﺎرا ﺣﻜﻮﻣﯽ ل دور ﺗﺎم وﺧﻮﺷﯽ د ﺧﻮﻻ ﺋﯿﺮاﻗ‪ ‬دا ﺗﺸﺘﻪﻛ‪ ‬وان ﺑﺮﯾﺎر ﻟﺴﻪر‬ ‫ھﻪﻟﻮهﺷﺎﻧﺪﻧﺎ دهﺳﺘﻪﻛﺎ ﺋ‪‬ﻜﻪﺗﯿﺎ ﻧﺎﺑﯿﺖ ‪ ،‬ﺑ‪ ‬ﻧﻪﭬ‪‬ﺖ ﺋﻪﮔﻪر وان ﺋﻪم رازﯾﺒﯿﻦ‪ ،‬ﺋﻪم ﻧﻪد ﮔﻪل‬ ‫ﺧﻮ ﭬﻪﻛ‪‬ﺸﺎ ﺋﻪم ژی دێ ﺧﻮ ﺑﺮﯾﺎرا ﺋ‪‬ﻜﻪﺗﯿﺎ ﻧﯿﻔﺪهوﻟﻪﺗﯽ‬ ‫ﺋﯿﺮاﻗ‪ ‬دهردﻛﻪﭬﯿﺖ‪.‬‬ ‫دھــﯚك و ﭘﯿﺮس رهﺋﯿ‪‬ﻦ ﭬﻪﻛ‪‬ﺸﯿﻦ ‪ ،‬دﺧﺎزﯾﻦ ھﻪﻟﺒﮋارﺗﻦ ﯾﺎ ﺗﻪﭘﺎﭘ‪)‬ﻓﯿﻔﺎ(ﯾ‪ ‬ﻧﻪ ﺋﻪوا‬ ‫ﺟــﻮدا ﻟــﺪۆر ﻛﯚﻣﺒﻮوﻧﺎ ﺑﻪﻏﺪا ﺑﮫ‪‬ﻨﻪ ﻛـــﺮن دا ﺋــﯿــﺮاق دوﯾــﺮ ﻛــﺎرێ ﺋ‪‬ﻜﻪﺗﯿﺎ ﺋﯿﺮاﻗ‪ ‬ﯾﺎ‬ ‫ﻛــﻪﻓــﯿــﺖ ژ ﺳــﺰاﯾــ‪‬ــﻦ ﺋ‪‬ﻜﻪﺗﯿﺎ ﺗــﻪﭘــﺎﭘــ‪‬ــﯽ در‪‬ـــﮋﻛـــﺮی ﺑﻮ‬ ‫ھﻪﻧﻪ‬ ‫ﻣﺤﻪﻣﻪد ﺣﺎﺟﯽ ﭼ‪‬ﮕﺮێ دهوﻟﻪﺗﯽ ﯾﺎ ﻓﯿﻔﺎ‪ ،‬ھﻪرھﻮﺳﺎ دا ﻣــــﺎوێ ﺷـــﻪش ھــﻪﯾــﭭــﺎن‬ ‫دووێ ﯾــ‪ ‬ﺳــﻪروﻛــ‪ ‬ﯾﺎﻧﺎ ﺧﺰﻣﻪﺗﻪﻛﺎ ﺑﺎش ﺑﮫ‪‬ﺘﻪ ﻛﺮن ‪ ،‬دﺧـــﺎزﯾـــﻦ ھــﻪﻟــﺒــﮋارﺗــﻦ‬ ‫دھﻮك‪ ،‬ﺑﻪرﭘﺮﺳ‪ ‬راﮔﻪھﺎﻧﺪﻧﺎ ﺑﻮ ﺗﻪﭘﺎﭘﯿ‪ ‬ﯾﺎ ﺋﯿﺮاﻗ‪. ‬‬ ‫ﺑﮫ‪‬ﻨﻪﻛﺮن دا ﺋﻪڤ ﺋﺎرﯾﺸﻪ‬ ‫دﯾﺴﺎن ﺳــﻪروهر ﺳﻪﻋﯿﺪ ﺟﺎرهﺳﻪرﺑﯿﺖ ‪.‬‬ ‫ﯾﺎﻧ‪ ‬ﺑﻮ وار ﮔﻮت ‪ :‬ﺋﺎﻣﺎژه‬

‫رهﻋﺪ ﺣﻪﻣﻮدی دﺑﯿﺘﻪ ﺟ‪‬ﮕﺮێ ﺳﻪرۆﻛ‪ ‬ﺋ‪‬ﻜﻪﺗﯿﺎ رۆژﺋﺎﭬﺎ ﺋﺎﺳﯿﺎ‬ ‫ﺗﻪﻻل ﺋﻪﻟﻔﻪھﺪ ﺋﻪﻟﺴﻪﺑﺎح‪ ،‬ھﻪژى‬ ‫ﮔﻮﺗﻨ‪ ‬ﯾﻪ ﻛﻮ ﺳﻪرۆﻛ‪ ‬ﺑﻪرێ ﯾ‪‬‬ ‫ﻟﯿﮋﻧﺎ ﺋﻮﻟﻮﻣﭙﯽ ﯾﺎ ﺋﯿﺮاﻗ‪ ‬ﯾ‪ ‬ﺑﻪرێ‬ ‫ﺋﻪﺣﻤﻪد ﻋﻪﺑﺪوﻟﻐﻔﻮر ﺋﻪﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﯽ‬ ‫ل ھﺎﭬﯿﻨﺎ ﺳﺎﻻ ‪ ٢٠٠٦‬ێ ھﺎﺗﺒﻮﻧﻪ‬ ‫رهﭬﺎﻧﺪن دﮔﻪل ﺋﻪﻣﯿﻨﺪارێ ﮔﺸﺘﯽ‬ ‫ﯾــ‪ ‬ﺑــﻪرێ ﻋﺎﻣﺮ ﺟــﻪﺑــﺎر دﮔــﻪل‬ ‫ژﻣﺎرهﻛﺎ ﺋﻪﻧﺪاﻣ‪‬ﻦ ﻧﭭ‪‬ﺴﯿﻨﮕﻪھﺎ‬ ‫راﭘﻪراﻧﺪﻧ‪ ‬و ﺗﺎ ﻧﻮﻛﻪ ﭼﺎرهﻧﭭﯿﺴ‪‬‬ ‫وان ﯾ‪ ‬ﺑ‪ ‬ﺳﻪر وﺷﯿﻨﻪ‪.‬‬

‫رهﻋـــﺪ ﺣــﻪﻣــﻮدی ﺳــﻪرۆﻛــ‪‬‬ ‫ﻟﯿﮋﻧﺎ ﺋﻮﻟﻮﻣﭙﯽ ﯾﺎ ﺋﯿﺮاﻗ‪ ‬ھﺎﺗﻪ‬ ‫ھـــﻪﻟـــﺒـــﮋارﺗـــﻦ وهﻛـــــﻮ ﺟــ‪‬ــﻜــﺮێ‬ ‫ﺳﻪرۆﻛ‪ ‬ﺋ‪‬ﻜﻪﺗﯿﺎ ﯾﺎرﯾ‪‬ﻦ رۆژﺋﺎﭬﺎ‬ ‫ﺋﺎﺳﯿﺎ ل ﺷﻮﯾﻨﺎ ﺳﻪرۆﻛ‪ ‬ﻟﯿﮋﻧﺎ‬ ‫ﺋــﻮﻟــﻮﻣــﭙــﯽ ﯾــ‪ ‬ﺑـــﻪرێ ﺋﻪﺣﻤﻪد‬ ‫ﻋﻪﺑﺪوﻟﻐﻔﻮر ﺋﻪﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﯽ‪ ،‬ﻟﯿﮋﻧﺎ‬ ‫ﺋﻮﻟﻮﻣﭙﯽ ﯾﺎ ﺋﯿﺮاﻗ‪ ‬دﯾﺎر ﻛﺮ‪ ،‬ﻛﻮ‬ ‫رهﻋﺪ ﺣﻪﻣﻮدی ھﺎﺗﻪ ھﻪﻟﺒﮋارﺗﻦ‬ ‫ﺑﯚ ﭬﯽ ﭘﻮﺳﺘﻪی ﺷﻮﯾﻨﺎ ﯾ‪ ‬ﻛﻮوﯾﺘﯽ‬

‫ﮔﻮاردﯾﯚﻻ‪ :‬ھﻨﺪهك ﺟﺎران ﺋﺎرﯾﺸﻪ ر‪‬ﻜﺎ رﯾﺎل ﻣﻪدرﯾﺪ‬ ‫دﺑﻨﻪ ﺋﻪﮔﻪرێ ﺳﻪرﻛﻪﻓﺘﻨ‪‬‬ ‫ﯾﺎ ﮔﺮﺗﯿﻪ‬

‫وار‪ :‬وهرزش‬ ‫راھــ‪‬ــﻨــﻪرێ ﯾﺎﻧﺎ ﺑﻪرﺷﻪﻟﻮﻧﻪ ﯾﺎ‬ ‫دهﺳــــــﺖ‬ ‫ﺋ‪‬ﺴﭙﺎﻧﯽ ﮔــﻮاردﯾــﻮﻻ‬ ‫ﺧـــــــﻮﺷـــــــﯽ ل‬ ‫ﯾﺎرﯾﻜﻪر‪‬ﻦ ﺧﯚ‬ ‫ﻛــــــﺮن ﭘــﺸــﺘــﯽ‬ ‫وی ﺋــﺎﺳــﺘــ‪‬‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﻜﻪ ﻓﺘﯽ‬ ‫ﺋــــــﻪو‪‬ــــــﻦ‬ ‫دﮔـــــﻪل ﯾــﺎﻧــﺎ‬ ‫رﯾﺎل زاراﮔﻮزا ﻧﯿﺸﺎن دا و‬ ‫ﺳﻪرﻛﻪﻓﺘﻦ ل ﺳﻪر ﺋﯿﻨﺎی ب‬ ‫‪ ٦‬ﮔﻮﻻ ﺑﻪراﻣﺒﻪر ﮔﻮﻟﻪﻛ‪،‬‬ ‫ﻛــــﻮاردﯾــــﻮﻻ ﺑـــﯚ رۆژﻧـــﺎﻣـــﺎ‬ ‫ﺳﭙﻮرت ﯾﺎ ﻛﻪﺗﻪﻟﻮﻧﯽ ﮔﯚت‪:‬‬ ‫ﺋﻪڤ ﯾﺎرﯾﺎ دھ‪‬ﻨﻪ ھﮋﻣﺎرﺗﻦ‬ ‫ﺋ‪‬ﻚ ژ ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎرﯾ‪‬ﻦ ﺗﯿﻤ‪ ‬ل ﭬ‪ ‬دوﻣﺎھﯿ‪ ،‬ھﻪر وهﺳﺎ ﮔﻮت ھﻪﻣﯽ‬ ‫دزاﻧﻦ ﻣﯿﺴﯽ ﭼﻪﻧﺪه‪ ،‬و ﮔﻠﻪﯾ‪‬ﻦ رۆژﻧﺎﻣ‪‬ﻦ ﺋﻪرﺟﻪﻧﺘﯿﻨﯽ ﻛﺎرﺗ‪‬ﻜﺮﻧ‪ ‬ل‬ ‫ﺳﻪر ﻧﺎﻛﻪن‪ ،‬ﻣﯿﺴﯽ ھﻪﻣ‪ ‬ﮔﺎﭬﺎن و ل ھﻪﻣﯽ ﺟﮫﺎن ﯾﺎرﯾ‪ ‬دﻛﻪت‪،‬‬ ‫دزاﻧﯿﺖ ﻛﺎ دێ ﭼﻪوا ﮔﻮوﻟ‪ ‬ﻛﻪت‪ ،‬ھﻪر ﺷﻪش ﮔﻮﻟ‪‬ﻦ ﺑﻪرﺷﻪﻟﻮﻧﻪ‬ ‫ژ ﻻﯾ‪ ‬ﯾﺎرﯾﻜﻪران ﺳﻪﯾﺪوﻛﯿﺘﺎ ﺳ‪ ‬ﮔﻮل و زﻻﺗﺎن ﺋﺒﺮاھﯿﻤﻮﭬﯿﭻ دو‬ ‫ﮔﻮل و ﻟﯿﻮﻧ‪‬ﻞ ﻣﯿﺴﯽ ھﺎﺗﻨﻪ ﺗﻮﻣﺎرﻛﺮن‪ ،‬د ﺋﻪﻧﺠﺎم دا ﺟﮫ‪ ‬ﺧﯚ ل ﺳﻪر‬ ‫ﻟﯿﺴﺘﺎ ﺧﻮﻟ‪ ‬ب ‪ ٢٢‬ﺧﺎﻻن ﭘﺎراﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺳﺎﻓﯿﻨﺎ‬ ‫ﺟﮫ‪ ‬ﺧﻮ‬ ‫ل ﺳﻪر ﻟﯿﺴﺘﺎ‬ ‫ﭘﻠﻪدارﯾﺎ ﺟﯿﮫﺎﻧ‪‬‬ ‫ﭬﻪدﮔﻪرﯾﻨﯿﺖ‬

‫ﯾــﺎرﯾــﻜــﻪرا روﺳــــﯽ دﯾــﻨــﺎرا‬ ‫ﺳﺎﻓﯿﻨﺎ ﺟﮫ‪ ‬ﺧﯚ ل ﺳﻪر ﻟﯿﺴﺘﺎ‬ ‫ﭘــﻠــﻪدارﯾــﺎ ﺋ‪‬ﻜ‪ ‬ل ﺟﯿﮫﺎﻧ‪ ‬ب‬ ‫ﯾﺎرﯾﺎ ﺗ‪‬ﻨﺴ‪ ‬ﭬﻪﮔﻪراﻧﺪ ﭬﻪ‪ ،‬ﭘﺸﺘﯽ‬ ‫ﭘ‪‬ﺸﻜﻪﻓﺘﯽ ل ﺳﻪر ﭘﻠﻪدار ﺑﻪرێ‬ ‫ﯾــﺎ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﯽ ﺳﯿﺮﯾﻨﺎ وﻟﯿﺎﻣﺰ‪،‬‬ ‫ﺳﺎﻓﯿﻨﺎ ﺧﺎﻟ‪‬ﻦ ﺧﯚ ﮔﻪھﺎﻧﺪه ‪٧٧٣١‬‬ ‫ﺧــﺎﻻن ﺑﻪراﻣﺒﻪر ‪ ٧٥٧٦‬ﺧﺎﻻن‬ ‫ﺑﻮ ﯾﺎ ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﯽ و ﯾﺎرﯾﻜﻪرا دی‬ ‫ﯾﺎ روﺳﯽ ﺳﭭ‪‬ﺘﻼﻧﺎ ﻛﻮﺳﻨﺴﻮﭬﺎ‬ ‫ﺋﻪوا ل ر‪‬ﺰا ﺳﯿ‪ ‬دﺋ‪‬ﺖ‪.‬‬

‫رۆژﻧــــﺎﻣــــﺎ ﺳـــﭙـــﻮرت ﯾﺎ‬ ‫ﺋﯿﺘﺎﻟﯽ راﭘــﻮرﺗــﻪك ل دۆر‬ ‫ﺋﺎﺳﺘ‪ ‬ﯾﺎﻧﺎ رﯾــﺎل ﻣﻪدرﯾﺪ‬ ‫ﯾﺎ ﺋﯿﺴﭙﺎﻧﯽ ل ﭬﯽ وهرزی‪،‬‬ ‫ل ژ‪‬ـــﺮ ﻧــﺎﭬــ‪ ‬ر‪‬ــﻜــﺎ رﯾــﺎل‬ ‫ﻣﻪدرﯾﺪ ﯾﺎ ﮔﺮﺗﯿﻪ ﺑﻪﻻﭬﻜﺮﯾﻪ‪،‬‬ ‫ﺋــﻪڤ راﭘــﯚرﺗــﻪ ھــﺎت ﭘﺸﺘﯽ‬ ‫ﯾﺎ ﻣﻪﻟﻪﻛﯽ دو ﺧــﺎل دﮔﻪل‬ ‫ﺳــﭙــﻮرﺗــﯿــﻨــﻚ ﺧــﯿــﺨــﻮن د‬ ‫ﻛــﺎرواﻧــ‪ ‬ﺧﯚ ﯾ‪ ‬ﺧﻮﻟ‪ ‬دا‬ ‫ژ دهﺳﺖ داﯾﻦ‪ ،‬دﯾﺴﺎن دﯾﺎر‬ ‫ﻛﺮﯾﻪ ﻛﻮ ﭬ‪ ‬ﺋﺎﺳﺘ‪ ‬رﯾﺎل ل‬ ‫ﭬﯽ وهرزی ﻧﻪﺷ‪‬ﺖ ھﻪﭬﺮﻛ‪‬‬ ‫ل ﺳﻪر ﻗﺎرهﻣﺎﻧﯿ‪‬ﻦ ﻧﺎﭬﺨﯚﯾﯽ‬ ‫و ﺋﯚروﭘﯽ ﺑﻜﻪت‪ .‬ﭘﺘﺮ ﯾﺎرﯾﺎ‬ ‫وان ﯾﺎ ﺑﻪرهﻻﯾﯽ ﯾﻪ و ﺗﻪﻛﺘﯿﻜﺎ‬ ‫وان ﻧﻪ ﯾﺎ ﺳﻪرﻛﻪﻓﺘﯽ ﯾﻪ‪...‬‬

‫ﻧﻮوﻧﻪراﺗﯿﺎ دھﯚك‬ ‫ﻛﺎرﯾﻦ ﻛﻪﻣﺎل ﺧﻪﻻت دﻛﻪت‬

‫وار‪ :‬ﻣﺤﻪﻣﻪد ﻋﻪﻟﯽ ﻧﻮری‪:‬‬ ‫ژ ﺑﻪر وان ﺋﻪﻧﺠﺎﻣ‪‬ﻦ ﺳﻪرﻛﻪﻓﺘﯽ ﺋﻪو‪‬ﻦ ﺳﺘ‪‬ﺮا ھﻪﻟﺒﮋارﺗﯿ‪‬‬ ‫ﺋﯿﺮاﻗ‪ ‬و ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ،‬ﯾﺎرﯾﻜﻪرا ﯾﺎﻧﺎ ﮔﺎره ﻛﺎرﯾﻦ ﻛﻪﻣﺎل‬ ‫ﺟﻪﻻﻟﻪدﯾﻦ د ﻗﺎرهﻣﺎﻧﯿ‪ ‬ﺋﯿﺮاﻗ‪ ‬و ﻋﻪرهﺑﺎن و ﺟﯿﮫﺎﻧ‪ ‬دا‬ ‫ﺗﻮﻣﺎرﻛﺮﯾﻦ‪ ،‬د رێ ورهﺳﻤﻪﻛ‪ ‬دا ﻧﻮوﻧﻪراﺗﯿﺎ دھﯚك ﯾﺎ ﻟﯿﮋﻧﺎ‬ ‫ﺋﻮﻟﻮﻣﺒﯽ ﺧﻪﻻت دﻛﻪت‪ ،‬د داﺧﻮﯾﺎﻧﯿﻪﻛ‪ ‬دا ﺑﯚ رۆژﻧﺎﻣﺎ وار‬ ‫ﻛﺎرﯾﻨ‪ ،‬ﺳﻮﭘﺎﺳﯿﺎ ﻧﻮوﻧﻪراﺗﯿ‪ ‬ل دور ﭬ‪ ‬ﺧﻪﻻﺗﻜﺮﻧ‪ ‬ﻛﺮ‬ ‫وﻛﻪﯾﻒ ﺧﻮﺷﯿﺎ ﺧﯚ دﯾــﺎر ﻛﺮ وهﻛــﻮ ﻛﭽﻪﻛﺎ ﻛــﻮرد ﺷﯿﺎی‬ ‫ﻧﺎﭬ‪ ‬ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪ ‬ل ﺟﯿﮫﺎﻧ‪ ‬ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻜﻪت‪ ،‬ھﯿﭭﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻮ‬ ‫ﺑﺸ‪‬ﺖ ل ﻗﺎرهﻣﺎﻧﯿ‪‬ﻦ ﺑﮫ‪‬ﺖ ﺋﻪﻧﺠﺎﻣ‪‬ﻦ ﺳﻪرﻛﻪﻓﺘﯽ ب دهﺳﺘﭭﻪ‬ ‫ﺑﯿﻨﯿﺖ‪ ،‬ھﻪژی ﮔﻮﺗﻨ‪ ‬ﯾﻪ ﻛﻮ ﯾﺎرﯾﻜﻪرا ﻧﺎﭬﺒﺮی‪ ،‬دوھﯽ ﺑﻪرهف‬ ‫ﭬ‪‬ﺘﻨﺎﻣ‪ ‬ﭼﻮوﯾﻪ ژ ﺑﯚ ﭘﺸﻜﺪارﯾ‪ ‬د ﻗﺎرهﻣﺎﻧﯿﯿﺎ ﺟﯿﮫﺎﻧ‪ ‬ﯾﺎ‬ ‫ﺷﻪﺗﺮهﻧﺠ‪ ‬دا‪.‬‬

‫ﺋﻪﭬﺮۆ زاﺧــﯚ دێ ھﻪﻣﺒﻪری‬ ‫ﺗﻪﻟﻪﺑﻪ ﯾﺎرﯾﻪﻛﺎ ھﻪﭬﺎﻟﯿﻨﯽ ﻛﻪت‬ ‫وار‪ :‬وهرزش‬ ‫ﺋﻪﭬﺮۆ ل دهﻣﮋﻣ‪‬ﺮ )‪ (٣‬ﺋ‪‬ﭭﺎری‬ ‫ل ﯾﺎرﯾﮕﻪھﺎ ﺑﺎرزان ﯾﺎ وهرزﺷﯽ‬ ‫ل ﺑﺎژ‪‬ﺮێ زاﺧﯚ‪ ،‬ﯾﺎﻧﺎ زاﺧﯚ دێ‬ ‫ﯾﺎرﯾﻪﻛﺎ ھﻪﭬﺎﻟﯿﻨﯽ دﮔﻪل ﻣ‪‬ﭭﺎﻧﺎ‬ ‫ﺧﯚ ﯾﺎﻧﺎ ﺗﻪﻟﻪﺑﻪ ﯾﺎ ﺑﻪﻏﺪاﯾ‪ ‬ﻛﻪت‪،‬‬ ‫ژ ﺑﯚ ﺧﯚ ﺑﻪرھﻪﭬﻜﺮﻧﺎ ھﻪر دو‬ ‫ﺗﯿﻤﺎن ﺑﻮ ﺧﻮﻻ ﺋﯿﺮاﻗ‪ ‬ﯾﺎ ﺗﻪﭘﺎﭘﯿ‪‬‬ ‫ﺑــﯚ ﯾﺎﻧ‪‬ﻦ ﭘــﻼ ﻧــﺎﯾــﺎب‪ ،‬ﺗﻪﻟﻪﺑﻪ‬ ‫ﺑــﻪری ﭘ‪‬ﻨﺞ رۆژان دو ﯾﺎرﯾ‪‬ﻦ‬ ‫ھﻪﭬﺎﻟﯿﻨﯽ ل ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھﺎ دھﯚك‬ ‫ﺋﻪﻧﺠﺎم داﯾﻨﻪ‪ ،‬ﯾﺎ ﺋ‪‬ﻜ‪ ‬وهﻛﮫﻪڤ‬ ‫دهرﻛﻪﻓﺖ دﮔﻪل ﯾﺎﻧﺎ دھﻮك ﺑ‪‬‬ ‫ﮔﻮل‪ ،‬ﯾﺎ دووﯾ‪ ‬ھﺎﺗﺒﻮ دۆراﻧﺪن‬ ‫ل ﺳﻪر دهﺳﺘ‪ ‬ﯾﺎﻧﺎ ﭘ‪‬ﺮس ب‬ ‫دو ﮔﻮﻻ ﺑﻪراﻣﺒﻪر ﮔﻮﻟﻪﻛ‪.‬‬

‫رهزوان ﻧﺎزى‬

‫ﻛﯽ ﺑﻪرﭘﺮﺳﻪ‬ ‫ژ ﻧﻪ ﭘﺸﻜﺪارﯾﯿﺎ‬ ‫ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﺎن د ﯾﺎرﯾ‪‬ﻦ‬ ‫رﯾﻜﺨﺴﺘﯽ دا‬

‫ﺗﺎھﺮ رﯾﻜﺎﻧﯽ‬ ‫دهم ﻧﻪھﺎت دﯾﭭﺠﻮﻧﻪك ﺑﮫ‪‬ﺘﻪ ﻛﺮن‪ ،‬ﺑﯚ‬ ‫ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧ‪‬ﻦ ﺗﺎ ﻧﻮﻛﻪ ﺑ‪‬ﮫﻨﺎ وهرزﺷ‪ ‬ژ‬ ‫ﻧﺎﭬ‪‬ﻦ وان ﻧﻪھﺎﺗﯽ‪ ،‬ﺑﯚ وی ﻣﺎﻣﻮﺳﺘﺎﯾ‪‬‬ ‫ﺋﻪوێ واﻧﺎ وهرزﺷﯽ ﺑﺨﻮ ﻛﺮﯾﻪ‬ ‫ﺑ‪‬ﮫﻦ ﭬﻪدان‪ ،‬ﺑﯚ وێ ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﺎ ﺗﺎ‬ ‫ﻛﻮ ﺋﻪﭬﺮۆﻛﻪ ﭘﺸﻜﺪاری د ﭼﺎﻻﻛﯿﯿﻪﻛﺎ‬ ‫وهرزﺷﯽ دا ﻧﻪﻛﺮی‪ ،‬ﺣﻪز‪‬ﻦ ﻗﻮﺗﺎﺑﯿ‪‬ﻦ‬ ‫وهرزﺷﭭﺎن ب ﺟﻪ ﻧﻪﺋﯿﻨﺎﯾﻦ‪ ،‬ﺑ‪‬‬ ‫ﮔﻮﻣﺎن ھﻪر ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﯿﻪﻛ‪ ‬دﮔﻪھ‪‬ﺘﻪ‬ ‫ﻗﻮﻧﺎﻏﻪﻛﺎ ﺧﻮاﻧﺪﻧ‪ ‬ﭼﺎڤ ل ھﻨﺪێ ژی‬ ‫ھﻪﯾﻪ ﻛﻮ رۆژهك ﺑﮫﯿ‪‬ﺖ ﭘﺸﻜﺪارﯾ‪‬‬ ‫د ﺋﺎرازوﯾ‪‬ﻦ ﺧﯚ دا ﺑﻜﻪت‪ ،‬ب رﯾ‪‬ﺎ‬ ‫ﭼﺎﻻﻛﯿﺎن چ وهرزﺷﯽ ﺑﯿﺖ ﯾﺎن‬ ‫ھﻮﻧﻪری ﺑﯿﺖ ﯾﺎن ھﻪر ﺗﺸﺘﻪﻛ‪ ‬دی‪،‬‬ ‫ﻟ‪ ‬ﺋﻪﮔﻪر ب ﺟﻪ ﻧﻪھﺎت‪ ،‬ﭘ‪ ‬ﻧﻪﭬ‪‬ﺖ‬ ‫دێ ژ ﭘﻪﯾﺪاﺑﻮوﻧﺎ ﺋﺎﺳﺘﻪﻧﮕ‪‬ﻦ ﺟﻮره‬ ‫و ﺟﻮرﺑﻦ‪ ،‬ل ﭬ‪‬ﺮه ﺋﻪم ﯾ‪ ‬ﺑﻪﺣﺴ‪‬‬ ‫وهرزﺷﺎ ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﺎن دﻛﻪﯾﻦ ﻣﻪرهﻣﺎ‬ ‫ﻣﻪ ژی ﺋﻪوه ﺣﻪز‪‬ﻦ ﻗﻮﺗﺎﺑﯿ‪‬ﻦ‬ ‫ﺑﻪھﺮﻣﻪﻧﺪ د وارێ وهرزﺷ‪ ‬دا‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻓ‪‬ﻦ وان دھ‪‬ﻨـﻪ ﺑﻨﺒﺮﻛﺮن و ﭘ‪‬ﺸﯿﻞ‬ ‫ﻛﺮن‪ .‬ﺋﺎﯾﻪ ل ﭬ‪‬ﺮه ﻛﯽ ﺑﻪرﭘﺮﺳﻪ ژ‬ ‫ﭬ‪ ‬ﭼﻪﻧﺪێ؟ ﯾﺎن ژی ﺋﻪﭬﻪ ﺑﯚ ﻛ‪‬‬ ‫دزﭬﺮﯾﺖ؟ ﭼﺎﻻﻛﯿ‪‬ﻦ وهرزﺷﯽ ﻛ‪‬ﻢ‬ ‫ﺧﻪﻣﯽ د ﭘﻪﯾﺪاﻛﺮﻧﺎ ﻛﻪل و ﭘﻪﻟ‪‬ﻦ‬ ‫وهرزﺷﯽ دا ﻛﺮﯾﻪ ﯾﺎن ﻣﺎﻣﻮﺳﺘﺎﯾ‪‬ﻦ‬ ‫ﺳﻪرﭘﻪرهﺷﺘﯿﺎر‪‬ﻦ وهرزﺷﯽ ﮔﻮه ل‬ ‫ﭬ‪ ‬ﭼﻪﻧﺪێ ﻧﯿﻨﻪ‪ ،‬ﯾﺎن د ﭘﺮوﮔﺮاﻣ‪‬ﻦ‬ ‫وان دا ﻧﯿﻨﻪ ﯾﺎن ر‪‬ﭭﻪﺑﻪرێ ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧ‪‬‬ ‫دهﻟﯿﭭ‪ ‬ﻧﺎ دهﺗﻪ ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎ و ﻗﻮﺗﺎﺑﯿ‪‬ﻦ‬ ‫وهرزﺷﭭﺎن ﯾﺎن ژی ﯾ‪ ‬ھﺎرﯾﻜﺎر ﻧﯿﻨﻪ‬ ‫ﺑﯚ ھﻨﺎرﺗﻨﺎ ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎن ﺑﯚ ﭘﺸﻜﺪارﯾ‪ ‬د‬ ‫ﭼﺎﻻﻛﯿﯿﺎن دا‪ ،‬ﯾﺎن ژی ﻣﺎﻣﻮﺳﺘﺎﯾ‪‬‬ ‫ﭘﻪروهردا وهرزﺷﯽ ل ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧ‪‬‬ ‫)اﺳﺘﮫﺰاﺋﯽ( ب ﺑﺴﭙﻮرﯾﺎ ﺧﯚ دﻛﻪت‪ ،‬ژ‬ ‫ﺧﯚ ﻧﻪﮔﺮﯾﺖ ﺟﻠﻜ‪‬ﻦ وهرزﺷﯽ د ﻧﺎڤ‬ ‫ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎن ل ﮔﻮرهﭘﺎﻧ‪ ‬ﺑﻜﻪﺗﻪ ﺑﻪرﺧﯚ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﮔﻪر ل ﺑﯿﺮا ﻣﻪ ﺑﯿﺖ د ﺳﺎﻟ‪‬ﻦ ﻧﻮﺗﺎن‬ ‫دا ﺋﺎﻧﻜﻮ ﺣﻪﺗﺎ ﻛﻮ‪٢٠٠٢‬ێ ژی‪ ،‬ل ﻣﻪ‬ ‫ھﺰرهت ﺑﻮو ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﻪﯾﻪﻛ‪ ‬ﺳ‪‬ﺘﻪﻛ‪‬‬ ‫ﺟﻞ و ﺑﻪرﻛ‪‬ﻦ وهرزﺷﯽ ﻟ‪ ‬ھﻪﺑﺎ‪ ،‬ﻟ‪‬‬ ‫ﻧﻮﻛﻪ ﺋﻪز ﺑﺎوهرهم ﻛﻮ ﭼﻮ ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﻪ‬ ‫ﻧﯿﻨﻦ ﻛﻮ ﺳ‪ ‬ھﻪﺗﺎ ﭼﻮار ﺳ‪‬ﺘ‪‬ﻦ‬ ‫ﺟﻠﻜ‪‬ﻦ وهرزﺷﯽ ﻟ‪ ‬ﻧﻪﺑﻦ‪ ،‬ز‪‬ﺪهﺑﺎری‬ ‫ژﻣﺎرهﻛﺎ زۆر ژ ﺗﻪﭘ‪‬ﻦ ﺟﻮره وﺟﻮر‬ ‫ﻟ‪ ‬ھﻪﻧﻪ‪ .‬ﻟ‪ ‬ﻣﺨﺎﺑﻦ ﺧﻪﻣﺴﺎرﯾﺎ‬ ‫ﺑﻪرﭼﺎڤ ﯾﺎ ل دهڤ ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧ‪‬ﻦ ﻣﻪ‬ ‫ﭘﻪﯾﺪا ﺑﻮو ب ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯽ ژ ﻻﯾ‪ ‬ﯾﺎرﯾ‪‬ﻦ‬ ‫ر‪‬ﻜﺨﺴﺘﯽ‪ ،‬ﺳﺎل ﺑﯚ ﺳﺎﻟ‪ ‬ژﻣﺎرا‬ ‫ﭘﺸﻜﺪاران ﻛ‪‬ﻤﺘﺮ ﻟ‪ ‬دھ‪‬ﺖ ﻧﻤﻮوﻧﻪ‬ ‫ژی دزورن‪ ،‬وهﻛﯽ دﯾﺎر ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﻪك‬ ‫ﺑﮕﻪھ‪‬ﺘﻪ ﯾﺎرﯾﺎ دوﻣﺎھﯿﺎ ﻗﺎرهﻣﺎﻧﯿ‪‬‬ ‫ﺑ‪ ‬ﯾﺎرﯾﻪﻛ‪ ‬ﺑﻜﻪت‪ ،‬ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﺑﻪﻟﮕﻪ‬ ‫ﯾﻪ ژ ﻧﻪﭘ‪‬ﮕﯿﺮﻛﺮﻧﺎ ﭬﺎن ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﺎن‬ ‫ب ﺑﻪرﻧﺎﻣ‪ ‬ﺧﻮ‪ ،‬ﺋﻪرێ دهم ﻧﻪھﺎت‬ ‫ﻣﺎﻣﻮﺳﺘﺎ ﯾ‪ ‬ﺧﻮدان دهﺳﻜﻪﻓﺖ‬ ‫ﺑﮫ‪‬ﺘﻪ ﺧﻪﻻﺗﻜﺮن ﯾ‪ ‬ﻧﻪﭘﺸﻜﺪار ﺑ‪‬ﮫ‪‬ﺘﻪ‬ ‫ﺳﺰادان‪ ،‬دﮔﻪل ﺑﺎوهرﯾﺎﻣﻦ ﻧﻮﻛﻪ زۆر‬ ‫ﻣﺎﻣﻮﺳﺘﺎﯾ‪‬ﻦ ﺑﺴﭙﻮر ھﻪﻧﻪ ر‪‬ﻨﻤﺎ و‬ ‫ﯾﺎﺳﺎﯾ‪‬ﻦ ﯾﺎرﯾﺎن ﻧﻮزاﻧﻦ‪ ،‬ﭼﻮﻧﻜﻮ ﺑﯚ‬ ‫دهﻣﻪﻛ‪ ‬در‪‬ﮋه ﺑﺴﭙﻮرﯾﺎ ﺧﯚ ﭘﺸﺖ‬ ‫ﮔﻮه ھﺎﭬﯿﺘﯿﻪ‪.‬‬ ‫‪rekany88@yahoo.com‬‬


‫‪www.rojnamawar.com‬‬

‫ژﻣﺎره ‪ 19‬ﺳ‪‬ﺸﻪﻣﺐ ‪27‬ی ﭼﺮﯾﺎ ﭘ‪‬ﺸﯿﻦ ‪2009‬‬

‫ﺗﻪﻟﻪﻓﯚﻧ‪‬ﻦ ﮔﺮﻧﮓ‬

‫ﭘﯚﻟﯿﺴ‪‬ﻦ ﺧﻪﺑﺎت ‪٧٢٤١٥٨٠‬‬ ‫ﭘﯚﻟﯿﺴ‪‬ﻦ ﻣﺎﻟﺘﺎ ‪٧٦٠٩٤٠١‬‬ ‫ھﺎﺗﻦ و ﭼﯚن روﯾﺪان ‪٧٢٢٧٥١٢‬‬ ‫)ﺋﻪﻓﺴﻪرێ ﻧﯚﺑﻪدار ﯾ‪ ‬ﺑﻪرﮔﺮﯾﺎ ﺷﺎرﺳﺘﺎﻧﻰ(‬ ‫‪٧٢٢١١٧٣‬‬ ‫ﺑﻨﮕﻪھ‪ ‬ﺋﺎﮔﺮ ﭬﻪﻣﺮاﻧﺪﻧﺎ دھﻮك ‪١١٥‬‬ ‫ﺑﻨﮕﻪھ‪ ‬ﺋﺎﮔﺮ ﭬﻪﻣﺮاﻧﺪﻧﺎ ﻧﺰارى ‪٧٢٤٠٩٤٥‬‬ ‫ﺑﻨﮕﻪھ‪ ‬ﺋﺎﮔﺮ ﭬﻪﻣﺮاﻧﺪﻧﺎ ﮔﺮێ ﺑﺎﺳ‪‬‬ ‫‪٧٢٢١٥٤١‬‬ ‫ﺑﻨﮕﻪھ‪ ‬ﺋﺎﮔﺮ ﭬﻪﻣﺮاﻧﺪﻧﺎ ﺑﻪرۆﺷﻜ‪‬‬ ‫‪٧٦٢٢٥٧٨‬‬ ‫ﺑﻨﮕﻪھ‪ ‬ﺋﺎﮔﺮ ﭬﻪﻣﺮاﻧﺪﻧﺎ ﺳﻪرﺳﻨﮕ‪‬‬ ‫‪٥٢٢٦٢٨٥‬‬ ‫ﺑﻨﮕﻪھ‪ ‬ﺋﺎﮔﺮ ﭬﻪﻣﺮاﻧﺪﻧﺎ ﺑﺎﻣﻪرﻧ‪٥٢٢٤٢٠٥ ‬‬ ‫ﺑﻨﮕﻪھ‪ ‬ﺋﺎﮔﺮ ﭬﻪﻣﺮاﻧﺪﻧﺎ ﺋﺎﻣ‪‬ﺪﯾ‪٥٢٢٠٠٥١ ‬‬ ‫ﺑﻨﮕﻪھ‪ ‬ﺋﺎﮔﺮ ﭬﻪﻣﺮاﻧﺪﻧﺎ ﺳ‪‬ﻤ‪‬ﻠ‪٧٤٤٠١٦٨ ‬‬ ‫ﺑﻨﮕﻪھ‪ ‬ﺋﺎﮔﺮ ﭬﻪﻣﺮاﻧﺪﻧﺎ ﺑﺎﺗ‪‬ﻠ‪٧٤٦٠٠١٥ ‬‬ ‫ﺑﻨﮕﻪھ‪ ‬ﺋﺎﮔﺮ ﭬﻪﻣﺮاﻧﺪﻧﺎ ﻣﺎﻧﮕ‪‬ﺸﻜ‪‬‬ ‫‪٥٢٢٥٣٣٣‬‬ ‫ﺑﻨﮕﻪھ‪ ‬ﺋﺎﮔﺮ ﭬﻪﻣﺮاﻧﺪﻧﺎ ﺷ‪‬ﻼدزێ ‪٧٦٢٦٢١٣‬‬ ‫ھﺎوار ھﺎﺗﻦ ‪٠٦٢٧٢٢٠٧٧٧‬‬ ‫ﺋﺎﺳﺎﯾﺶ ‪١٠٦‬‬ ‫ﺋﻪﻓﺴﻪرێ ﻧﯚﺑﻪدارێ ﺋﺎﺳﺎﯾﺸ‪‬‬ ‫‪٠٦٢٧٢٢١٨٢٠‬‬ ‫ﭘﯚﻟﯿﺴ‪‬ﻦ ھﻪوار ھﺎﺗﻦ‬ ‫‪٠٦٢١٠٤‬‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫‪٧٢٢١٧٠٧‬‬ ‫‪٧٦٢٧٢١٥‬‬ ‫ﺋﻪﻓﺴﻪرێ ﻧﯚﺑﻪدارێ ﭘﯚﻟﯿﺴﺎن‬ ‫‪٧٢٢١٧٠٨‬‬ ‫ھ‪‬ﺰا ﺋﺎﻣﺎدهﯾﺎ ﭘﯚﻟﯿﺴﺎن‬ ‫‪٧٢٢٥١٥٢‬‬ ‫ﻧﭭ‪‬ﺴﯿﻨﮕﻪھﺎ دھﯚك ﯾﺎ ﻧﻪھ‪‬ﻼﻧﺎ ﮔﻮﻧﻪھﺒﺎرﯾﺎ‬ ‫‪٧٢٢١٦٨٢‬‬ ‫ﻧﭭ‪‬ﺴﯿﻨﮕﻪھﺎ ﺳﻪرھﻠﺪان‬ ‫‪٧٢٢٢٥٠٣‬‬ ‫ﺑﻨﮕﻪھ‪ ‬ﭘﯚﻟﯿﺴ‪‬ﻦ ﻧﻪورۆز‬ ‫‪٧٢٢١٥٥٣‬‬ ‫ﭘﯚﻟﯿﺴ‪‬ﻦ ﺳﻪرھﻠﺪان‬ ‫‪٧٢٢١٦٨٦‬‬ ‫ﺑﻨﮕﻪھ‪ ‬ر‪‬ﺰان و زاﻧﯿﺎرﯾﺎ‬ ‫‪٧٢٢٠١٩٨‬‬ ‫‪٧٢٢٠٧٨٢‬‬ ‫ﻧﻪﺧﻮﺷﺨﺎﻧﺎ ﺗﻪﻧﮕﺎﭬﯿﺎ‬ ‫‪٧٢٢٥٥٥٥‬‬ ‫‪٧٦١٢٥٦١‬‬ ‫‪٧٢٢٢٢٧٠‬‬ ‫‪٧٢٢١٧٣٨‬‬ ‫ﻧﻪﺧﻮﺷﺨﺎﻧﺎ ﺋﺎزادى‬ ‫‪٧٢٢٤٠٧٤‬‬ ‫‪٧٢٢٦٠٨٥‬‬ ‫‪٧٢٢١٧٢٧‬‬ ‫ﻧﻪﺧﯚﺷﺨﺎﻧﺎ ھﯿﭭﻰ ﯾﺎ زارۆﻛﺎ ‪٧٢٤٢٦١٢‬‬ ‫‪٧٦١٩٥٠٢‬‬ ‫ﻧﻪﺧﯚﺷﺨﺎﻧﺎ دھﯚك ﯾﺎ ﺗﺎﯾﺒﻪت ‪٧٢٢٣١٠٤‬‬ ‫ﻧﻪﺧﯚﺷﺨﺎﻧﺎ ﺷﯿﻼن ﯾﺎ ﺗﺎﯾﺒﻪت ‪٧٢٢٠٠٥٠‬‬ ‫‪٧٢٢٥٠٨٥‬‬ ‫ﻛﻠﯿﻨﯿﻜﺎ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﻧﺸﺘﻪﮔﻪرﯾﺎ رۆژاﻧﻪ ﯾﺎ‬ ‫ﺗﺎﯾﺒﻪت ‪٧٦٠٣٣٩٧‬‬ ‫ﺳﻪﺧﺒﯿﺮﯾﺎ ﻛﺎرهﺑ‪‬‬ ‫‪٧٢٢٤١٢٨‬‬ ‫‪٧٢٢١١٢٨‬‬ ‫‪٧٢٢١٣٣٤‬‬ ‫ﻟﮋﻧﺎ ﺳﻪرﭘﻪرﺷﺘﯿﺎ ﻣﻮهﻟﯿﺪا ل دھﻮﻛ‪‬‬ ‫‪٧٢٢١٥٠٤‬‬ ‫ﻟﮋﻧﺎ ﺳﻪرﭘﻪرﺷﺘﯿﺎ ﻣﻮهﻟﯿﺪا ل ﺳ‪‬ﻤ‪‬ﻠ‪‬‬ ‫‪٤٥٠٨٤٦٤‬‬ ‫ﻟﮋﻧﺎ ﺳﻪرﭘﻪرﺷﺘﯿﺎ ﻣﻮهﻟﯿﺪا ل زاﺧﯚ‬ ‫‪٧٤٠٠٤٢٠‬‬ ‫ﻟﮋﻧﺎ ﺳﻪرﭘﻪرﺷﺘﯿﺎ ﻣﻮهﻟﯿﺪا ل ﺋﺎﻛﺮێ‬ ‫‪٤٥١٤٨٤٥‬‬ ‫ﻟﮋﻧﺎ ﺳﻪرﭘﻪرﺷﺘﯿﺎ ﻣﻮهﻟﯿﺪا ل ﺷ‪‬ﺨﺎن‬ ‫‪٤٥٠٣٢٠٨‬‬ ‫ﻟﮋﻧﺎ ﺳﻪرﭘﻪرﺷﺘﯿﺎ ﻣﻮهﻟﯿﺪا ل ﻗﻪﺳﺮۆﻛ‪‬‬ ‫‪٤٥٠٠٨٥٥‬‬ ‫ﯾﻪﻛﺎ ﺑﻪﻻﭬﻜﺮﻧﺎ ﻏﺎزێ‬ ‫‪٧٢٤٠٥٠٦‬‬ ‫دهﭬﻪردارﯾﺎ دھﯚﻛ‪٧٢٤٢٢٨٣ ‬‬ ‫‪٤٩٩٦٤٩٣‬‬

‫ﻛﺎﭬﺮ ‪ ٤/٢٠-٣/٢١‬ﮔﺎ ‪٥/٢٠-٤/٢١‬‬ ‫ﺑــﻼ دهﻣـــ‪ ‬ﺗــﻪ ﭘﺘﺮ‬ ‫ﯾ‪ ‬ر‪‬ﻜﺨﺴﺘﯽ ﺑﯿﺖ‬ ‫دا ﺑـــﺰاﻧـــﯽ ﺗـــﻮ ﯾــ‪‬‬ ‫چ دﻛـــﻪی و دێ چ‬ ‫ﻛﻪی‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫ﺳﻪ ﻗﺎ‬

‫ده رﻣﺎﻧﺨﺎﻧﺎ ﻧﯚﺑﻪ دار‬ ‫ﭘﻼ ﺑﻠﻨﺪ‪ /‬ﭘﻼ ﻧﺰم‬

‫دھﯚك‪ /‬ﺋﯿﺮۆ‬ ‫ھﻪﺗﺎڤ و ﻋﻪوره‬ ‫ﺳﻮﺑﻪ‬ ‫ھﻪﺗﺎڤ و ﺑﺎراﻧﻪ‬ ‫ﺋﺎﻣ‪‬ﺪﯾﯽ‪ /‬ﺋﯿﺮۆ ﻋﻪوره‬ ‫ﺳﻮﺑﻪ‬ ‫ھﻪﺗﺎڤ و ﻋﻪوره‬ ‫ﺋﯿﺮۆ‬ ‫زاﺧﯚ‪/‬‬ ‫ھﻪﺗﺎڤ و ﻋﻪوره‬ ‫ﺳﻮﺑﻪ‬ ‫ھﻪﺗﺎڤ و ﻋﻪوره‬ ‫ﺋﺎﻛﺮێ‪ /‬ﺋﯿﺮۆ‬ ‫ھﻪﺗﺎڤ و ﻋﻪوره‬ ‫ﺳﻮﺑﻪ‬ ‫ھﻪﺗﺎڤ و ﺑﺎراﻧﻪ‬ ‫ﺋﯿﺮۆ‬ ‫وﻟ‪‬ﺮ‪/‬‬ ‫ھﻪ‬ ‫ﺋﯿﺮۆ ﻋﻪوره‬ ‫ﺳﻮﺑﻪ‬ ‫ھﻪﺗﺎڤ و ﺑﺎراﻧﻪ‬ ‫ﺳﻠ‪‬ﻤﺎﻧﻰ‪ /‬ﺋﯿﺮۆ ھﻪﺗﺎڤ و ﻋﻪوره‬ ‫ﺳﻮﺑﻪ‬ ‫ﺑﺎراﻧﻪ‬ ‫ﺋﯿﺮۆ‬ ‫رﻛﻮك‪/‬‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﻋﻪوره‬ ‫ﺳﻮﺑﻪ‬ ‫ھﻪﺗﺎڤ و ﺑﺎراﻧﻪ‬

‫ﹾ‬ ‫‪ /٢٨‬ﹾ‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ﹾ‬ ‫ﹾ‬ ‫‪١٢/٢٣‬‬ ‫‪ /٢٤‬ﹾ‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪ /٢٠‬ﹾ‬ ‫‪٩‬‬ ‫ﹾ‬ ‫‪ /٢٩‬ﹾ‬ ‫ﹾ‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪ /٢٤‬ﹾ‬ ‫ﹾ‬ ‫‪١٣‬‬ ‫ﹾ‬ ‫‪ /٢٧‬ﹾ‬ ‫‪١١‬‬ ‫ﹾ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪ /٢٣‬ﹾ‬ ‫‪ /٣٠‬ﹾ‬ ‫‪١٥‬‬ ‫ﹾ‬ ‫ﹾ‬ ‫ﹾ‬ ‫‪١٤/٢٦‬‬ ‫‪ /٣١‬ﹾ‬ ‫ﹾ‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪ /٢٧‬ﹾ‬ ‫ﹾ‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪ /٣٠‬ﹾ‬ ‫‪١٨‬‬ ‫ﹾ‬ ‫ﹾ‬ ‫ﹾ‬ ‫‪١٧/٢٧‬‬

‫رهش‪.‬‬ ‫ﻣﻦ دﭬﯿﺎ ﺧﻪﻣ‪ ‬ﻣﻦ ب ﺧﻪﻧﺪﻗﻦ ﻟ‪ ‬ﻣﻦ‬ ‫ﻧﻪدزاﻧﯽ ﻛﻮ ﻛﻪﻟﻪك دﻣﻪﻟﻪﭬﺎﻧﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺳﯿﻪﻛ‪ ‬ﻧﻪ دهﻣﻦ ﻟ‪ ‬ﻣﻦ ﻓ‪‬ﺮی ﻣﺎﺳﯽ‬ ‫ﮔﺮﺗﻨ‪ ‬ﺑﻜﻪ‪.‬‬ ‫ﺳ‪ ‬ﺗﺸﺖ دژﯾﺎﻧ‪ ‬دﭼﻦ و دﺑ‪ ‬زﭬﺮﯾﻨﻦ‬ ‫)ﭘﻪﯾﭫ‪ ،‬دهﻟﯿﭭﻪ‪ ,‬دهم(‪.‬‬ ‫ﺳ‪ ‬ﺗﺸﺖ ﻣﺮوﭬﯽ دﻛﻪﻧﻪ ﻛﻪﺳﻪﻛ‪ ‬ھ‪‬ﮋا‬ ‫)ﻛﺎر‪ ،‬دﻟﺴﻮزی‪ ،‬ﺳﻪرﻛﻪﻓﺘﻦ(‪.‬‬ ‫ﺳ‪ ‬ﺗﺸﺘﺎ دژﯾﺎێ دا ﮔﺮﻧﮕﯿﺎ ﺧﯚ ﮔﻪﻟﻪك‬ ‫ھﻪﯾﻪ )ﺋﻪﭬﯿﻨﯽ‪ ،‬ر‪‬ﺰﮔﺮﺗﻦ ﻟﺨﻮ‪ ،‬ھﻪﭬﺎل(‪.‬‬ ‫ﺳــ‪ ‬ﺗﺸﺖ دﮔﺮﻧﮕﻦ ﺑــﻪری ﻣــﺮۆڤ ژ‬ ‫دهﺳﺖ ﺑﺪهﺗﻦ )ﺋﺎﺷﺘﯽ‪ ،‬ھﯿﭭﯽ‪ ،‬ﻧﻪﺗﻪوه(‪.‬‬ ‫ﺳــ‪ ‬ﺗﺸﺖ ﻣــﺮوﭬــﯽ ژﻧــﺎڤ دﺑــﻪن )دل‬ ‫ﺑﯿﺴﯽ‪ ،‬دﻓﻦ ﺑﻠﻨﺪی‪ ،‬ﻛﻪرب(‪.‬‬ ‫دﭬ‪‬ﺖ ﺳ‪ ‬ﺗﺸﺘﺎن ﻣﺮوڤ ﭘ‪‬ﻜﭭﻪ ﮔﺮ‪‬ﺪهﺗﻦ‬ ‫)ﺋﻪزﻣﺎﻧﯽ‪ ،‬دهروﻧﯽ‪ ،‬ﻛﻪرﺑ‪.(‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺎﺗﯿﺎ ﺷﻪﭬ‪ ‬ﻧﻜﺎرﯾﺖ ﭼﺮﯾﺴﻜﺎ ﺷﻪﻣﺎﻟ‪‬‬ ‫ﺑﭭﻪﻣﺮﯾﻨﯿﺖ‪.‬‬ ‫چ ھﻪژاری وهﻛﻮ ﻧﻪزاﻧﯿﻨ‪ ‬ﻧﯿﻨﻪ و چ‬ ‫دهوﻟﻪﻣﻪﻧﺪی ژی ھﻨﺪی زاﻧﯿﻨ‪ ‬ﻧﯿﻨﻪ‪.‬‬ ‫دهﻣـــﺎ ﺋــﺎﺳــﻤــﺎن دﮔــﺮﯾــﺖ ﺋـــﻪرد ب‬ ‫روﻧﺪﻛ‪‬ﻦ وی دژﯾﺖ‪.‬‬

‫ﺋﺎﻣﺎدهﻛﺮن‪ :‬ﺑﺎﺷﻨﭭ‪‬ﺲ‪/‬ﻋﺎدل ﺣﺎﺟﻰ‬

‫ده رﻣﺎﻧﺨﺎﻧﺎ‬ ‫)ﻣﻠﻠﻪ ﺗﯽ(ه‬

‫‪adilhaji2002@yahoo.com‬‬

‫ﺑﯚرﺳﺎ ﻧﺎﭬﺨﯚی‬ ‫ز‪‬ﺮ‬ ‫ز‪‬ﺮێ ﺳﺎﻓﯽ ‪/٢٤‬ﺧﻮل‬ ‫ز‪‬ﺮێ ﻋﻪﯾﺎر ‪٢٢‬‬ ‫ز‪‬ﺮێ ﻋﻪﯾﺎر ‪٢١‬‬ ‫ز‪‬ﺮێ ﻋﻪﯾﺎر ‪١٨‬‬ ‫دوﻻر‬ ‫‪ ١‬دوﻻر‬ ‫‪ ١‬ﻮرۆ‬ ‫‪ ١‬ﻟ‪‬ﺮێ ﺗﺮﻛﯽ‬ ‫‪ ٥٠٠‬ﻟ‪‬ﺮێ ﺳﻮری‬

‫ﭼﻪﻧﺪ‬ ‫ﮔﯚﺗﻨ‪‬ﻦ‬ ‫ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ‬ ‫ﺋﻪﭬﯿﻨﯽ ﻣﻪ ژ ﻛﻪرﺑ‪ ‬دﺷﯚﺗﻦ‪.‬‬ ‫ھﻪﻣﻮو ﻛــﻪس ھــﺰر دﻛــﻪن دێ ژﯾﺎﻧ‪‬‬ ‫ﮔﮫﯚرن ﻟ‪ ‬ﻛﻪس ھﺰرﻧﺎﻛﻪت ﺧﯚ ﻧﺎﮔﮫﻮرﯾﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻪ ھ‪‬ﻠﻪ ﺋﻪزﻣﺎﻧ‪ ‬ﺗﻪ ﺑﻪﺷﺪارﺑﯿﺖ ل ﮔﻪل‬ ‫ﭼﺎﭬ‪‬ﻦ ﺗﻪ دهﻣﺎ ﺗﻮ ﺗﻪﻣﺎﺷﻪی ﻛﻪﺳﻪﻛ‪ ‬ﻛﯿﻢ‬ ‫دﻛﻪی ﭼﻮﻧﻜﯽ وان ژی ﭼﺎڤ و دهڤ ھﻪﻧﻪ‪.‬‬ ‫زاﻧﺴﺘ‪ ‬ﻧﻮو چ دهرﻣﺎﻧ‪‬ﻦ ﺑ‪‬ﮫﻨﻔﺮهھﻜﺮﻧ‪‬‬ ‫داھ‪‬ﻨﺎن ﻧﻪﻛﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺘﺮ ژ ﭘﻪﯾﭭ‪‬ﻦ دﻟﯿﻨﯽ و‬ ‫ﺧﯚش د دهﻣ‪ ‬ﺧﯚدا‪.‬‬ ‫ﮔﻪﻟﻪك ﺟﺎران ﺋﻪم دﺑ‪‬ﮋﯾﻦ رهﻓﺘﺎرا وی‬ ‫ﯾ‪ ‬ھﻪﯾﺎ ﺷﺎﺷﻪ ﻟ‪ ‬ﺋــﻪم ھــﺰر ﻧﺎﻛﻪﯾﻦ ﻛﻮ‬ ‫رهﻓﺘﺎرا وی ﯾﺎ دروﺳﺘﻪ ﻟ‪ ‬ﻛﺮﯾﺎرا وێ ﯾﺎ‬ ‫ﺷﺎﺷﻪ‪.‬‬ ‫دﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧ‪ ‬و زاﻧﻜﻮﯾ‪ ‬دا ﻓ‪‬ﺮدﺑﯿﺖ‬ ‫ﭘــﺎﺷــﺎن ﺋــﻪزﻣــﻮﻧــﺎن دﻛــﻪﯾــﻦ ﻟــ‪ ‬دژﯾــﺎﻧــ‪ ‬دا‬ ‫ﺋﻪزﻣﻮﻧﺎ دﻛﻪﯾﻦ ﭘﺎﺷﺎن ﻓ‪‬ﺮدﺑﯿﺖ ‪.‬‬ ‫ﺧﻪﻟﻚ ﺋ‪‬ﺸﺎ ﺳﻪرێ ﻣﺮوﭬﯽ دزاﻧﯿﺖ ﻟ‪‬‬ ‫وهﻛﻮ ﻣﺮوﭬﯽ ﻧﺎﺋ‪‬ﺸﯿﺖ ‪.‬‬ ‫ﻧﻪ ھ‪‬ﻠﻪ ﺟﻞ و ﺑﻪرﻛ‪ ‬ﺗﻪ ﮔﺮاﻧﺘﺮﺑﯿﺖ‬ ‫ﺗﺸﺖ دﺑﯿﺖ دﻧــﺎڤ ﻛﻪﺳﺎﯾﻪﺗﯿﺎﺗﻪدا ﭼﻮﻧﻜﯽ‬ ‫رۆژ دێ ھ‪‬ﻦ ﻛﻮ ﺗﻮ ﭘ‪‬ﻜﭭﻪ ﺋﻪرزاﻧﺘﺮﯾﻦ ﺗﺸﺖ‬ ‫ﺑﯽ‪.‬‬ ‫ﻧﻪھﻨﮕ‪ ‬ﺳﭙﯽ ل ﺗﻪﻣﻪﻓﻪره ل رۆژ‪‬ﻦ‬

‫وهﻛﻮ ﺋﯿﺮۆ‬

‫‪٣٣٠٠٠‬‬ ‫‪٣٧٥٠٠‬‬ ‫‪٣٦٠٠٠‬‬ ‫‪٣١٠٠٠‬‬

‫‪$‬‬ ‫دﻳﻨــــــــــــﺎر‬ ‫دﻳﻨــــــــــــﺎر‬ ‫دﻳﻨــــــــــــﺎر‬

‫‪١١٨١‬‬ ‫‪١٧٧٠‬‬ ‫‪٨١٠‬‬ ‫‪١٢٥٠٠‬‬

‫دﻳﻨــــــــــــﺎر‬ ‫دﻳﻨــــــــــــﺎر‬ ‫دﻳﻨــــــــــــﺎر‬ ‫دﻳﻨــــــــــــﺎر‬

‫ﺑﮫﺎﯾ‪ ‬ﺋﺎھ‪‬ﻦ ﺧﻮارﻧ‪‬‬

‫‪ ١٧٢٨/١٠/٢٧‬ژداﯾــــﻚ ﺑــﻮوﻧــﺎ‬ ‫)ﺟـــﯿـــﻤـــﺲ ﻛــــــﻮك( دهرﯾـــــﺎﭬـــــﺎن و‬ ‫ﺋﺎﺷﻜﺮاﻛﻪر)ﺑﺤﺎر و ﻣﺴﺘﻜﺸﻒ( ێ‬ ‫ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰی‬ ‫ل ﮔــﻮﻧــﺪێ ﻣــﺎرﺗــﻮﻧــ‪ ‬ﺑﯿﭽﯿﻚ ل‬ ‫ﯾﻮرﻛﺸﺎﯾﺮ ﯾ‪ ‬ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰی و ل ﺳﺎﻻ‬ ‫)‪ (١٧٧٩‬ێ وهﻏﻪرﻛﺮﯾﻪ‪.‬‬ ‫‪ ١٨٥٨/١٠/٢٧‬ژداﯾــــﻚ ﺑــﻮوﻧــﺎ‬ ‫ﺳــﻪروﻛــ‪ ‬ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﯽ ﯾــ‪ (٢٦) ‬ێ‬ ‫)ﺳـــﯿـــﻮدور روزﻓـــﻠـــﺖ( ل ﺑــﺎژ‪‬ــﺮێ‬ ‫ﻧﯿﻮﯾﻮرك‪,‬‬ ‫ل ﺳﺎﻻ )‪(١٩٠١‬ێ ﺗﺎ ﺳﺎﻻ )‪(١٩٠٩‬‬ ‫ێ ﺳﻪروﻛ‪ ‬ﺋﻪﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﻮ و ل ﺳﺎﻻ‬ ‫)‪ (١٩٠٦‬ﺧﻪﻻﺗ‪ ‬ﻧﻮﺑﻞ ﯾ‪ ‬ﺋﺎﺷﺘﯿ‪‬‬ ‫وهرﮔﺮﺗﯿﻪ‪.‬‬ ‫‪ ١٩٣٤/١٠/٢٧‬داﻣﻪزراﻧﺪﻧﺎ ﻛﻮﻣﻪﻻ‬ ‫)اﻟﻌﻠﻢ و اﻟﻤﻌﺎرف( ل ﺑﺎژ‪‬ﺮﻛ‪ ‬ﻛﻮﯾﻪ‪.‬‬ ‫‪١٩٤٥ /١٠/٢٧‬ژداﯾـــــــﻚ ﺑــﻮوﻧــﺎ‬ ‫ﺳﻪروﻛ‪ ‬ﺑﻪرازﯾﻠﯽ )ﻟﻮﯾﺲ اﯾﻨﺎﺳﯿﻮ‬ ‫ﻟﻮﻻدا ﺳﯿﻠﻔﺎ(‪.‬‬ ‫‪ ١٩٧٨/١٠/٢٧‬داﻣﻪزراﻧﺪﻧﺎ ﭘﺎرﺗﯽ‬ ‫ﻛــﺮﯾــﻜــﺎراﻧــﯽ ﻛــﻮردﺳــﺘــﺎن )ﭘــﻜــﻚ( ل‬ ‫ﺑﺎﻛﻮرێ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪.‬‬ ‫وهﻏـــﻪرﻛـــﺮﻧـــﺎ‬ ‫‪١٩٩٢/١٠/٢٧‬‬ ‫ﭼ‪‬ﺮوﻛﻨﭭ‪‬ﺴ‪ ‬ﻛـــﻮرد )ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ‬ ‫ﻟﻮﺗﻔﯽ(‪.‬‬ ‫‪ ٢٠٠١/١٠/٢٧‬ﮔﺮ‪‬ﺪاﻧﺎ ﻛﻮﻧﮕﺮێ‬ ‫)‪(٥‬ێ ﯾ‪ ‬ﺋ‪‬ﻜﻪﺗﯿﺎ ﺋﺎﻓﺮهﺗ‪‬ﻦ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧ‪‬‬ ‫ل ژ‪‬ﺮ ﻧﺎﭬ‪) ‬ب ﺋﺎزادی و‬ ‫ﯾــﻪﻛــﺴــﺎﻧــﯿــﺎ ﺋــﺎﻓــﺮهﺗــ‪ ‬ﺟــﭭــﺎﻛــ‪‬‬ ‫ﺑﻪﺧﺘﻪوهر و ﭘ‪‬ﺸﻜﻪﻓﺘﯽ ﺋﺎﭬﺎ دﺑﯿﺖ( ل‬ ‫ھﻮﻻ ﻣﯿﺪﯾﺎ ل ھﻪوﻟ‪‬ﺮێ‪.‬‬ ‫‪ ٢٠٠٦/١٠/٢٧‬ﮔ‪‬ﺮاﻧﺎ ﻛﻮﻧﻔﺮاﻧﺴ‪‬‬ ‫ﺷــﺎﻧــﻮﮔــﻪرﯾــﺎ ﻛـــﻮرد ل ﺋــﻪوروﭘــﺎ ل‬ ‫ﺋﻪﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ب ر‪‬ﭭﻪﭼﻮو‪.‬‬

‫رۆژﻧﺎﻣﻪﯾﻪﻛﺎ رۆژاﻧﻪﯾﻪ‪ ،‬ل دھﺆﻛ‪ ‬دهردﻛﻪﭬﯿﺖ‬

‫‪٦٠٠٠‬‬ ‫ﭘﺮﺗﻘﺎل ‪١٥٠٠‬‬ ‫روﯾﻦ )‪ (٥‬ﻛﮕﻢ ‪٧٠٠٠‬‬ ‫ﺧﻮخ ‪١٧٥٠‬‬ ‫زهﯾﺖ )‪ (١‬ﻟﺘﺮ ‪١٥٠٠‬‬ ‫ﺳ‪‬ﭫ ‪١٢٥٠‬‬ ‫ﺗﻪﻣﺎﺗﺎ ﻧﻮرﻛﺎن ﺋ‪‬ﻚ )ﻗﻮدﯾﻚ(‬ ‫ﻣﻮز ‪١٢٥٠‬‬ ‫‪٢٢٥٠‬‬ ‫ھﻨﺎر ﺗﺮﺷﯽ ‪١٢٥٠‬‬ ‫ﻓﺎﺳﻮﻟﯿ‪‬ﺖ ھﺸﻚ )‪ (١‬ﻛﮕﻢ‬ ‫ﻧﯿﻤﻮﺗﺮش ‪١٠٠٠‬‬ ‫‪٢٠٠٠-١٥٠٠‬‬ ‫ﺷﺘﯽ ‪٥٠٠‬‬ ‫ﻧﯿﺴﻚ )‪ (١‬ﻛﮕﻢ ‪٢٥٠٠‬‬ ‫ﺳﻨﺪی ‪١٠٠٠‬‬ ‫ﺷﯿﺮێ ﺗﻮز ﻣﺪ ھﺶ)‪ (١/٢‬ﻛﮕﻢ‬ ‫ﺧﯿﺎر ‪١٠٠٠‬‬ ‫‪٢٠٠٠‬‬ ‫ﺑﺎﺟﺎن ﺳﻮرك ‪٧٥٠‬‬ ‫ﺗﺎﯾﺖ )‪ (١‬ﻛﮕﻢ ‪١٠٠٠‬‬ ‫ﺑﺎﺟﺎن رهﺷﻚ ‪٧٥٠‬‬ ‫ﺳﺎﺑﯿﻦ )‪ (٥‬ﭘﺎرﭼﻪ ‪١٠٠٠‬‬ ‫ﻛﻮﻟﻨﺪ ‪١٠٠٠‬‬ ‫ﺧﻮێ ﯾﺎ ﺧﻮارﻧ‪/‬دھﻮك‬ ‫ﭘﯿﭭﺎز ‪١٠٠٠‬‬ ‫)‪(٢‬ﻛﮕﻢ ‪٧٥٠‬‬ ‫ﭘﺘﺎت ‪٧٥٠‬‬ ‫ﺳﺎﭬﺎر‪/‬داﻧﮫ‪‬ﺮك ﺗﻮرﻛﯽ‬ ‫ﻛﮫﯿﺸﻚ ‪١٥٠٠‬‬ ‫)‪(١٠‬ﻛﮕﻢ ‪٩٠٠٠‬‬ ‫ﻛﻪﻟﻤﯽ ‪٧٥٠‬‬ ‫داﻧﻘﻮت ﺧﻮﻣﺎﻟﯽ )‪ (١٠‬ﻛﮕﻢ‬ ‫ﻓﻠﻔﻼ ﻣﻪزن ‪١٠٠٠‬‬ ‫‪٩٠٠٠‬‬ ‫ﻓﻠﻔﻼ ﺗﯿﮋ ‪١٥٠٠‬‬ ‫رژدا ﺗﻮرﻛﯽ )‪ (١‬ﻛﺎرﺗﻮن ‪٨٠٠٠‬‬ ‫ﺗﺮی ﻛﻪ ﻣﺎﻟﯽ ‪١٥٠٠‬‬ ‫ﭼﺎﯾﺎ ﺣﺴ‪ (١) ‬ﻛﮕﻢ ‪-‬‬ ‫ﺗﺮی زهر ‪١٢٥٠‬‬ ‫ﮔﻮﺷﺘ‪ ‬ﺑﻪرﺧﯽ ‪١٤٠٠٠‬‬ ‫ﺑﺎﻣﯽ ‪٤٥٠٠‬‬ ‫ﮔﻮﺷﺘ‪ ‬ﮔﻮﻟﻜﯽ ﻧﻪرﻣﻪ ‪١٤٠٠٠‬‬ ‫ﮔﻮﺷﺘ‪ ‬ﮔﻮﻟﻜﯽ ب ھﻪﺳﺘﯽ‬ ‫ﺋﺎرێ داﺑﺸﻜﺮﻧ‪(٥٠)‬ﻛﮕﻢ‬ ‫‪١٢٠٠٠‬‬ ‫‪١٠٠٠٠‬‬ ‫ﮔﻮﺷﺘ‪ ‬ﻣﺮﯾﺸﻜﺎ ‪٤٠٠٠-٣٠٠٠‬‬ ‫ﺋﺎرێ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﻠﻪر)‪(٥٠‬ﻛﮕﻢ‬ ‫راﻧﻜ‪‬ﺖ ﻣﺮﯾﺸﻜﺎ ‪٢٠٠٠‬‬ ‫‪٢٦٠٠٠‬‬ ‫ﻣ‪‬ﻼك ‪١٢٠٠٠‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺠ‪ ‬داﺑﻪﺷﻜﺮﻧ‪(٥٠)‬ﻛﮕﻢ‬ ‫ﻣﺎﺳﯽ ﻛﺎرب ‪٨٠٠٠‬‬ ‫‪٢٥٠٠٠‬‬ ‫ﺋﺎﮔﻪھﺪارى‬ ‫ﻛﯚﭬﺎرا )ﺑﯿﻨﺎ( ﮔﺸﺘﻰ رﯾﻜﻼم ﺣﻪﻓﺘﯿﺎﻧﻪ ﯾﻪ ل دھﯚﻛ‪ ‬ل ﻧ‪‬ﺰﯾﻚ دێ‬ ‫ﮔﻮﺷﺘ‪) ‬روﺳﺖ( ‪٦٠٠٠‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺠ‪ ‬دﯾﻜﻞ )‪(٥‬ﻛﮕﻢ ‪٩٠٠٠‬‬ ‫ھ‪‬ﺘﻪﺧﻮار ﺧﻮداﻧ‪ ‬ﺋﯿﻤﺘﯿﺎزێ )رهﭬﻪﻧﺪ ﻣﻮﺋﻪﯾﻪد ﺣﺴ‪‬ﻦ( و ﺳﻪرﻧﭭ‪‬ﺴﻪر‬ ‫ھ‪‬ﻚ ‪٤٠٠٠‬‬ ‫ﺷﻪﻛﺮ)‪ (١‬ﻛﮕﻢ ‪١٠٠٠‬‬ ‫)رهوهﻧﺪ ﺳﻪردار ﺋﻪﺣﻤﻪد(ه ﺑﯚ زاﻧﯿﻦ ﺋﻪڤ ﻛﯚﭬﺎره ل ﺳﻪراﻧﺴﻪری ﺋﯿﺮاﻗ‪‬‬ ‫ﺗﻮڤ ﭼﺎ ﯾ‪ ‬وهزه)‪(١‬ﻛﮕﻢ‬ ‫ب ھﻪردو زﻣﺎﻧ‪‬ﻦ )ﻛﻮردی و ﻋﻪرهﺑﯽ( دێ ﺑﻪﻻڤ ﺑﯿﺖ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻣﺎدهﻛﺮن‪ :‬ر‪‬ﭭﻪﺑﻪرﯾﺎ ﭼﺎﭬﺪ‪‬ﺮﯾﺎ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‪ /‬دھﯚك‬

‫‪www.rojnamawar.com‬‬ ‫ﺧﻮداﻧ‪ ‬ﺋﯿﻤﺘﯿﺎزێ ﺗـﻤـﺮ رﻣﻀﺎن ﻓﺘﺎح‬ ‫ﺳﻪرﻧﭭﻴﺴﻪر ﻓــﺎﺿﻞ ﻋـﻤـﺮ‬ ‫ﺳﻜﺮﺗ‪‬ﺮێ ﻧﭭﯿﺴﯿﻨ‪ ‬ر‪‬ﻨﺎس ﺟﺎﻧــﯚ‬ ‫ر‪‬ﭭﻪﺑﻪرێ ﻧﭭﯿﺴﯿﻨ‪ ‬ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﺎﭬﺸﻜﻰ‬ ‫ر‪‬ﭭﻪﺑﻪرێ ھﻮﻧﻪرى ﻋﺼﺎم ﺣﺠﻰ ﻃﺎھﺮ‬ ‫دهﺳﺘﻪﻛﺎ ﻧﭭﯿﺴﯿﻨ‪ ‬اﺣﺴﺎن ﺣﺴﻦ زﺑ‪‬ﺮ‬ ‫اﺣﻤﺪ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﺑﻪﻧﺪى‬ ‫ﺑﺸﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎھﺮ‬

‫دﯾﻤﻪﻧﻪك ژ وارێ ﻣﻪ‬

‫‪٦‬‬ ‫ﺟ‪‬ﻤﻚ‪٦/٢١-٥/٢١‬‬

‫ﺧــﯚداﻧــ‪ ‬ﺟ ـﮫــ‪ ‬ھــﻪر ﺑــﻼ ﺑــﺎوهرﯾــﺎ ﺗﻪ‬ ‫ﻛﻪﺳﻪﻛﯽ ﺧﻪم ھﻪﺑﻦ ﻧﻪ ﺑﻪراﻣﺒﻪر ﺗﻪ ﻣﻮﻛﻢ‬ ‫ﺗﻮ ﺑﺘﻨ‪ ‬د وێ ژﯾﺎﻧ‪ ‬ﺑﯿﺖ ﭼﻮﻧﻜﯽ ﺗﻮ‬ ‫ﯾـــ‪ ‬ﺑــﺸــﯿــﺎﻧــﯽ و‬ ‫دا دژی‪.‬‬ ‫ﺑﮫ‪‬ﺰی‪.‬‬

‫ﻛ‪‬ﭭﮋاﻟﻪ ‪٧/٢٢-٦/٢٢‬‬

‫ﺑـــﮫـــ‪‬ـــﻨـــﭭـــﻪدان‬ ‫ﮔﻪﻟﻪﻛﺎ ﮔﺮﻧﮕﻪ‬ ‫ھــﻪول ده ﺟﺎر‬ ‫ﺟﺎره ﺑ‪‬ﮫﻨﺎ ﺧﯚ‬ ‫ﭬﻪده‪.‬‬

‫ﺷ‪‬ﺮ ‪٨٨/٢٢-٧/٢٣‬‬ ‫ﺳﻪرهدهرﯾﺎ ﺗﻪ د‬ ‫ﮔﻪل دهوروﺑﻪر‪‬ﻦ‬ ‫ﺗﻪ ﯾﺎ د ﺋﺎﺳﺘﻪﻛ‪‬‬ ‫ﻧﺰم دا ھﻪول ﺑﺪه‬ ‫ﺑﺎﺷﺘﺮ ﺑﻪ‪.‬‬

‫ﻛﭻ ‪٩/٢٢-٨/٢٣‬‬ ‫ﺗــــــﻮ دێ ھـــ‪‬ـــﯿـــﻪ‬ ‫داﺧـــــــﻮازﻛـــــــﺮن ﺑــﯚ‬ ‫روﯾﻨﺸﺘﻨﻪﻛ‪ ‬و دێ‬ ‫ھﻪﭬﺎﻟﻪﻛ‪ ‬دﻟﺴﻮزێ‬ ‫ﻧﻮی ﺑﻮ ﺗﻪ ﭘﻪﯾﺪاﺑﯿﺖ‪.‬‬

‫دووﭘﺸﻚ ‪١١/٢١-١٠/٢٣‬‬

‫‪١٠/٢٢-٩/٢٣‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪١٠/٢٢‬‬ ‫ﺗﻪرازی ‪٩/٢٣‬‬ ‫دێ ﭘــﻪﯾــﻮهﻧــﺪﯾــﻪﻛــﺎ ﻧـــﻪ ھ ــﻪرﻛ ــﻪﺳ ــﻪﻛ ــ‪‬‬ ‫ﺣﻪﺷ‪‬ﻜﺮﻧ‪ ‬ﯾﺎ ﻧﻮی ﺗـ ـﺸـ ـﺘ ــﻪﻛ ــﯽ ﺑــ‪‬ــﮋﯾــﺖ‬ ‫ﺑـــﻮوﻧـــﻪ ھــ‪‬ــﺖ وێ‬ ‫دهﻟﯿﭭ‪ ‬ژ دهﺳﺘ‪‬ﺖ ﺑﻪراﻣﺒﻪر ﺧﯚﺷﺘﭭﯿﺎ ﺗﻪ‬ ‫راﺳﺘﻪ دوﯾﭭﭽﻮوﻧ‪ ‬ﺑﻜﻪ‪.‬‬ ‫ﺧﯚ ﻧﻪﻛﻪ‪.‬‬

‫ﻛﭭﺎن ‪١٢/٢٠-١١/٢٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ژ ﻻﯾـــ‪ ‬ھــﺰرﯾــﭭــﻪ‬ ‫ﺗـــﻮﯾـــ‪ ‬ﻛــﺎﻣــﻼﻧــﯽ‬ ‫ﻟـــــــــ‪ ‬ژﻻﯾـــــــــــ‪‬‬ ‫ﺳﻪروﺳﯿﻤﺎﯾﯽ ﭬﻪ‬ ‫ﭘﺘﺮ ﺧﯚ ﻛﯚك ﺑﻜﻪ‪.‬‬

‫ﮔﯿﺴﻚ‪١/١٩-١٢/٢١‬‬ ‫ﮔﯿﺴﻚ‪١/١٩-١٢/٢١‬‬ ‫دێ ﭘــﻠــﻪﯾــﻪﻛــﺎ ﺑــﺎش‬ ‫وهرﮔـــــﺮی د ﻛــﺎری‬ ‫دا ﻟــ‪ ‬دێ ﮔــﻪﻟــﻪك‬ ‫ﺋﺎﺳﺘﻪﻧﮕﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪﻟ‪‬‬ ‫ﺑﯚ ﺗﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﺷﻪ‪.‬‬

‫ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ‬ ‫د‪ .‬ﺋـﺎرى ﺣﺒﯿﺐ‬ ‫ﻋﺼﻤﺖ ﺧﺎﺑﻮور‬ ‫ﻋﺼﻤﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪل‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ‬ ‫ھﺎوﻛﺎر رﻣﻀﺎن ﻋﯿﺴﻰ‬

‫ﻧﺎڤ و ﻧﯿﺸﺎن‬ ‫دھﯚك ـ ﮔﺮێ ﺑﺎﺳ‪‬‬ ‫‪Email:rojnamawar@yahoo.com‬‬ ‫‪Email:rojnamawar@gmail.com‬‬

‫ﺑﻪﻻﭬﻜﻪرێ رۆژﻧﺎﻣ‪‬‬ ‫ﻧﭭ‪‬ﺴﯿﻨﮕﻪھﺎ ﻧﺰار ـ ﺗﻪﻧﺸﺖ ﺑﺎژ‪‬ﺮﭬﺎﻧﯿﺎ دھﯚك‬ ‫‪Mob: 07504509035‬‬

‫ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﺎ ﺧﺎﻧﯽ ـ دھﯚك‬

‫ﺳﻪﺗﻞ ‪٢٢/١٨-١/٢٠‬‬ ‫دێ ﻛــــﺎوداﻧــــﻪﻛــــ‪‬‬ ‫ﻧـــﻪﺧـــﯚش ﺑـــﺴـــﻪرێ‬ ‫ﺧــــ‪‬ــــﺰاﻧــــﺎ ﺗــــﻪ ھــ‪‬ــﺖ‬ ‫ھﺎرﯾﻜﺎرﯾﺎ وان ﺑﻜﻪ د‬ ‫ﺑ‪‬ﺘﭭﯽ ﺗﻪ ﻧﻪ‪.‬‬

‫ﻧﻪھﻨﮓ ‪٣/٢٠-٢/١٩‬‬ ‫ﺋــــــﻪڤ ﺷــــﻪﭬــــﻪ دێ‬ ‫ﺗ‪‬ﻠﻪﻓﻮﻧﻪك ﺑﯚ ﺗﻪ ھ‪‬ﺖ‬ ‫ﺋﻪﭬﺠﺎ ﭼﺎﭬﻪر‪‬ﯽ دهﻧﮕﻪﻛ‪‬‬ ‫ﺧﯚش و ﭘﻪﯾﭭ‪‬ﺖ وێ ﺑﻜﻪ‬ ‫ﻟ‪ ‬چ ﺑﺮﯾﺎرا ﻧﻪده‪.‬‬


‫ﺳﺎﻣﻰ ﺟﻪﻻل ﺋﻪﺣﻤﻪد‬ ‫ﺋﻪز دهﺳﺖ ژ ھﻮﻧﻪری ﺑﻪرﻧﺎدهم ﺋﻪﮔﻪر چ ﭼ‪‬ﺒﺒﯿﺖ‬

‫ﺋــــ‪‬ــــﻚ ژ‬ ‫ھﻮﻧﻪ رﻣﻪ ﻧﺪ‪‬ﻦ‬ ‫ﺑـــــﺎژ‪‬ـــــﺮێ‬ ‫دھــﻮﻛــ‪ ‬ﯾﻪ‪،‬‬ ‫ھﻮﻧﻪ رﻣﻪ ﻧﺪی‬ ‫ﺑــﻮ رۆژﻧــﺎﻣــﺎ‬ ‫ﻣﻪ ﮔﯚت‪ :‬ﭘﺸﺘﯽ‬ ‫ﺳﺘﺮاﻧﺎ ) وهﻻﺗ‪‬‬ ‫ﻣــﻦ( و ﺳﺘﺮاﻧﻪك‬ ‫ﺑﻮ رهﻣــﻪزاﻧــ‪ ‬ﻣﻦ‬ ‫دروﺳــﺘــﻜــﺮی ﻧﮫﺎ‬ ‫ﺋﻪز ﻣﮋوﯾﻠﻢ ب‬ ‫د ر و ﺳﺘﻜﺮ ﻧﺎ‬ ‫ﺳــﺘــﺮاﻧــﻪﻛــ‪‬‬ ‫ﺑــــــﻨــــــﺎﭬــــــ‪‬‬ ‫)ﻛﻮردﺳﺘﺎن(‬ ‫ﻣــــــــﻦ ژﺑـــــﻮ‬ ‫ھﻪ ﻟﺒﮋارﺗﻨﺎن‬ ‫ﺋﻪڤ ﺳﺘﺮاﻧﻪ‬ ‫دروﺳﺘﻜﺮﯾﻪ‪،‬‬ ‫دﯾــــــــﺴــــــــﺎن‬ ‫ﮔﯚت‪ :‬ﺋﻪز ﭬ‪ ‬ﮔﺎﭬ‪ ‬ﻛﺎر دﺑﻪرھﻪﻣﻪﻛﯽ دا دﻛﻪم‪،‬‬

‫ﺑﻪﻟ‪ ‬دێ ﺑﯚ ﻣﺎوهﻛﯽ ﮔﯿﺮو‬ ‫ﺑﯿﺖ‪ ،‬ژ ﺑﻮ ﭘﺎﻟﺪهرێ ﺧﻮﯾ‪‬‬ ‫ﺳﺘﺮاﻧ‪ ‬ﮔﯚت‪ :‬ﺑﺮاﺳﺘﯽ ھﻪر‬ ‫ژ زاروﻛﯿﻨﯿﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻣﻮﺳﺘﺎ‬ ‫و ھﻪﭬﺎﻟ‪‬ﻦ ﻣﻦ ﺋــﻪز ﭘﺎﻟﺪام‬ ‫ﻛﻮﺳﺘﺮاﻧ‪ ‬ﺑ‪‬ﮋم‪ ،‬ﻟ‪ ‬ﺧﻮش‬ ‫ﺑــﻪﺧــﺘــﺎﻧــﻪ ﻣــﺎﻣــﻮﺳــﺘــﺎﯾــ‪‬ــﻦ‬ ‫ﻣــﻮزﯾــﻜــ‪ ‬ژی ژ دهﻧــﮕــ‪‬‬ ‫ﻣــﻦ رازی ﺑـــﻮون‪ ،‬دﯾﺴﺎن‬ ‫ﮔـــﯚت‪ :‬ﺋــﻪز دﻧــﺎﭬــﺎ ﺑــﺎژ‪‬ــﺮێ‬ ‫دھﻮﻛ‪ ‬ﺧﯚ ﺳﻪرﺑﻠﻨﺪ دﺑﯿﻨﻢ‪،‬‬ ‫ﭼــﻮﻧــﻜــﯽ ﺧــﻪﻟــﻜــ‪ ‬دھــﻮﻛــ‪‬‬ ‫ﺑﭽﺎﭬﻪﻛ‪ ‬ﺟــﻮان ﺗﻪﻣﺎﺷﻪی‬ ‫ھﻮﻧﻪرﻣﻪﻧﺪی دﻛﻪن‪ ،‬ﺋﻪﭬﻪژی‬ ‫ژ رهوﺷﻪﻧﺒﯿﺮﯾﺎ ﺧﻪﻟﻜ‪ ‬ﻣﻪ‬ ‫ﯾﻪ‪ ،‬دﯾﺴﺎن ﮔﯚت‪ :‬ﺋﻪز دهﺳﺖ‬ ‫ژ ھﻮﻧﻪری ﺑﻪرﻧﺎدهم ﺋﻪﮔﻪر‬ ‫چ ﭼ‪‬ﺒﺒﯿﺖ‪ ،‬ﺧﻮﺷﺘﺮﯾﻦ دهﻧﮓ‬ ‫ل ﺟﻪم ﻣﻦ دهﻧﮕ‪ ‬ﺧﻮدێ ژێ‬ ‫رازی )ﺋــﻪردهوان زاﺧﻮﯾﯽ(‬ ‫و دهﻧﮕ‪ ‬ﺳﻪردهم ﺋﻪز ﺣﻪز‬ ‫ژێ دﻛــﻪم )دﯾـــﺎر د‪‬ــﺮﺳــﻢ(‪،‬‬ ‫ﺳﻮﭘﺎﺳﯽ ژﺑﯚ ﺳﺘﺎﻓ‪ ‬رۆژ‬ ‫ﻧﺎﻣﺎ )وار( ﺑﻮ ﭬ‪ ‬دﯾﺪارێ ‪.‬‬ ‫دﯾﺪار‪ /‬ﺑ‪‬ﻮار ﺳﭙﯿﻨﺪاری‬

‫دﻟﭭﯿﻦ ﻟﻮﻗﻤﺎن ﻣﻮﺳﺎ‪:‬ﺧﯚزی ﺋﻪز زارۆك ﺑﺎم‬ ‫ﺋ‪‬ﻚ ژ ﺑ‪‬ﮋهر‪‬ﻦ رادﯾﻮﯾﺎ ﺋﺎزادﯾﻪ ل دھﻮﻛ‪ ،‬دﻟﭭﯿﻦ ژ داﯾﻚ‬ ‫ﺑﻮﯾﺎ ﺳﺎﻻ )‪ (١٩٩٠‬ﺋﺎﻛﻨﺠﯿﺎ ﺑﺎژ‪‬ﺮێ دھﻮﻛ‪ ‬ﯾﻪ‪ ،‬ﻧﮫﺎ ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﻪ ل‬ ‫ﻛﻮﻟﯿﮋا ﯾﺎﺳﺎو راﻣﯿﺎری ل دھﻮﻛ‪ ،‬دﻟﭭﯿﻨ‪ ‬ﺑﻮ رۆژﻧﺎﻣﺎ ﻣﻪ ﮔﯚت‪:‬‬ ‫ﻧﮫﺎ ﺋﻪز ﺑ‪‬ﮋهرم ل رادﯾﻮﯾﺎ ﺋــﺎزادی ل دھﻮﻛ‪ ‬ﭘ‪‬ﺸﻜ‪‬ﺸﻜﻪرا‬ ‫ﺑﻪرﻧﺎﻣ‪ ) ‬ﺷﺎﻧﻮﯾﺎ ژﯾﺎﻧ‪ (‬ﻣﻪ‪ ،‬دﯾﺴﺎن ﮔﯚت‪ :‬ﻛﺎرێ ﻣﻦ ﮔﻪﻟﻪك‬ ‫ب دﻟ‪ ‬ﻣﻨﻪ و زور ﺣﻪز ژ ﻛﺎرێ ﺧﻮه دﻛﻪم ﺋﻪﭬﻪ ﺋﺎرهزوﯾﺎ‬ ‫ﻣﻨﺎ زاروﻛﯿﻨﯿ‪ ‬ﺑﻮ‪ ،‬دﯾﺴﺎن ﮔﯚت‪ :‬ﺧﻮزی ﺋﻪز زاروك ﺑﺎم دا‬ ‫ﺷﯿﺎﺑﺎم ﻣﻦ ھ‪‬ﺸﺘﺎ ﺧﺰﻣﻪﺗﺎ راﮔﻪھﺎﻧﺪﻧ‪ ‬ﻛﺮﺑﺎ ﺗﺎﻛﻮ ﺋﻪﭬﺮو دا‬ ‫ھ‪‬ﺸﺘﺎ زﯾﺮهﻛﺘﺮ ﻟ‪ ‬ھﺎﺗﺒﺎم ‪ ،‬دﯾﺴﺎن ل داوﯾ‪ ‬ﮔﯚت‪ :‬ﻣﻦ دﭬ‪‬ﺖ ﺋﻪز‬ ‫ل ﭘﺎﺷﻪروژێ ﺑﺒﻤﻪ ﻛﻪﺳﻪﻛﺎ ﺑﻪرﻧﯿﺎس و ﮔﺮﻧﮓ ‪.‬‬ ‫دﯾﺪار‪ :‬ﺷﺮﯾﻦ ﻣﺎزی‬

‫ﺑـــــﯚ‬ ‫زاﻧﯿﻦ‬

‫ﺷﺎﻛﺎر‬

‫دﻣﺎوێ ‪ ٢٤‬دهﻣﮋﻣ‪‬ﺮاﻧﺪا‪ ،‬دﻟ‪ ‬ﻣﺮۆﭬﯽ ‪١٥‬‬ ‫دهﻣﮋﻣ‪‬ﺮا ﺑ‪‬ﮫﻨﺎ ﺧﻮ ﭬﻪددهت‪.‬‬ ‫ﻛﻪﭼﻪﻟﯽ ژ ﻣﺎﻟﺒﺎﺗﺎ دهﯾﻜ‪ ‬دﮔﻪھﯿﺘﻪ ﻣﺮۆﭬﯽ‪.‬‬ ‫ھﻪﺳﭙﯽ ‪ ٣٦‬دداﻧ‪‬ﻦ ھﻪﯾﻦ و ﻣﺎھﯿﻨ‪ ٣٠ ‬ددان‪.‬‬ ‫رۆژاﻧﻪ زهﻻم ‪ ٤٠‬داﭬ‪‬ﻦ ﭘﺮﭼ‪ ‬و ﺋﺎﻓﺮهت ‪٧٠‬‬ ‫داﭬﺎ ژ دهﺳﺖ ددهت‪.‬‬ ‫ﺋﺎﭬﺎ دهرﯾﺎی ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﺳﻜﻪ ﺑﻮ ﺳﻪر و‬ ‫ﭼﺎﭬﺎ‪.‬‬ ‫ﺟﻮوﺗﻨﺎ ﻋﻠﻜﯽ ددهﻣ‪ ‬ھﻮورﻛﺮﻧﺎ ﭘﯿﭭﺎز‪‬ﺪا‪،‬‬ ‫دﺑﯿﺘﻪ ﺋﻪﮔﻪرێ ﻛﻮ رۆﻧــﺪك ژ ﭼﺎﭬ‪‬ﻦ ﺗﻪ‬ ‫ﻧﻪھ‪‬ﻦ‪.‬‬

‫ﺋﺎﮔﻪھﺪارﯾﻪك‬ ‫ژ ژۆرا ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯿﺎ دھﯚﻛ‪‬‬ ‫وهﻛﻮ ﺧﺰﻣﻪﺗﻪك ﺑﯚ ﺑﺎزرﮔﺎﻧ‪‬ﻦ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﻪھﺎ دھﯚﻛ‪ ،‬ژۆرا‬ ‫ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺸﻪﺳﺎزی ﯾﺎ دھﯚﻛ‪ ‬ﺷﯿﺎﯾﻪ ﻛﯚﻣﻪﻛﺎ دﻛﺎﻧﺎن‬ ‫دﻧ‪‬ﭫ ﻓﯿﺴﺘﻪﭬﺎﻻ ﺑﺎزاڕﮔﻪری ﯾﺎ ﻧ‪‬ﭭﺪهوﻟﻪﺗﯽ دا ل ھﻪوﻟ‪‬ﺮێ‪،‬‬ ‫وهرﮔﺮﯾﺖ‪ .‬ﺋﻪﭬﺠﺎ ھﻪر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻪﻛ‪ ‬ﺣﻪزا وهرﮔﺮﺗﻨﺎ ﺟﮫﻪﻛﯽ‬ ‫دﻧ‪‬ﭫ ﻣﻪﻟﺒﻪﻧﺪێ ﺑﺎزاڕﮔﻪری دا ھﻪﺑﯿﺖ ﺑﻼ ب زووﺗﺮﯾﻦ دهم‬ ‫ﺳﻪرهداﻧﺎ ژۆرا ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺸﻪﺳﺎزی ﯾﺎ دھﯚﻛ‪ ‬ﺑﻜﻪت ﯾﺎن‬ ‫ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾ‪ ‬ب ﭬﺎن ژﻣﺎر‪‬ﻦ ﺗﻪﻟﻪﻓﯚﻧ‪ ‬ﺑﻜﻪت‪:‬‬ ‫‪٠٧٥٠٧١٢٢٩٩٦‬‬ ‫‪٠٧٥٠٦٥٤٩٠١٠‬‬ ‫‪٠٧٥٠٧٣٠٧٨٨٩‬‬

‫ﻟ‪‬ﻨﺎﻧﮕﻪھـ‬

‫‪www.rojnamawar.com‬‬

‫ﺋﻪﺗﻪﻛ‪‬ﺖ‬

‫ژ ﻧﺎﭬﺪاران‬

‫ﭘﻪرﺳـﯿﭭﺎ ﺑﻪﻗـﺎن‬

‫ﻋﻪﺑﺪۆ‪‬ﻼ‬ ‫ﺟﻪودهت‬ ‫‪١٩٣٢-١٨٦٩‬‬ ‫ﺑ‪‬ﻮار ﺋﺪرﯾﺲ دهﺣﻠ‪‬ﻨﻪوی‬ ‫ﻋــﻪﺑــﺪۆ‪ ‬ﺟــــﻪودهت ل‬ ‫‪٩‬ی ﺋﻪﯾﻠﻮﻻ ﺳﺎﻻ ‪١٨٦٩‬ێ‬ ‫ل ﺷـــﺎرێ ﻋــﻪرﺑــﻪﮔــ‪‬ــﺮ ل‬ ‫ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﺎ ﺑﺎﻛﻮر ژﻣﺎﻟﺒﺎﺗﻪﻛﺎ‬ ‫ﻧﯿﺸﺘﻤﺎن ﭘـــﻪروهر ژداﯾــﻚ‬ ‫ﺑــﻮوﯾــﻪ‪ ،‬ﻛــﻮرێ ﻋــﻮﻣــﻪرێ‬ ‫ﺋﻪﻓﻪﻧﺪﯾﻪ‪ ،‬ل دهف ﺑﺎﺑ‪ ‬ﺧﻮ‬ ‫دهﺳـــﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪﻧ‪ ‬ﻛﺮﯾﻪ‪،‬‬ ‫ﭘﺎش ل دهف ﻣﺎﻣ‪ ‬ﺧﻮ ل‬ ‫ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧ‪ ‬ﺧﻮاﻧﺪﯾﻪ‪ ،‬ژﺑﻪر‬ ‫ﻛﻮ ﺑﺎﺑ‪ ‬وی دﮔﻪل ﺗﺎﺑﻮرا‬ ‫ﺳــﻪرﺑــﺎزﯾــﺪا ل)ﺋﻪﻟﻌﻪزﯾﺰ(‬ ‫ﻧﺸﺘﻪﺟ‪ ‬ﺑﺒﻮو‪ ،‬ﻋﻪﺑﺪۆﻟ‪‬‬ ‫ﺟــــــــــﻪودهت ﺧـــﻮ‪‬ـــﻨـــﺪﻧـــﺎ‬ ‫ﺳــﻪرهﺗــﺎﯾــﯽ ل ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﺎ‬ ‫ﺳــﻪرﺑــﺎزی ﯾــﺎ ﻣﻪﻋﻤﻮری‬ ‫ﺋﻪﻟﯿﺎزك ﺗﻤﺎﻣﻜﺮﯾﻪ‪ ،‬دژﯾ‪‬‬ ‫ﭘـــــﺎزده ﺳــﺎﻟــﯿــﺪا ﺑـــﻪرهف‬ ‫ﺋﻪﺳﺘﻪﻧﺒﻮﻟ‪ ‬ﭬﻪ دﭼﯿﺖ ول‬ ‫ﻗــﻮﺗــﺎﺑــﺨــﺎﻧــﺎ ﺳـــﻪرﺑـــﺎزی ﯾﺎ‬ ‫ﭘﺰﯾﺸﻜﯽ دھ‪‬ﺘﻪ وهرﮔﺮﺗﻦ‪،‬‬ ‫ﭘﺎﺷﺎن ﺑﺎوهرﻧﺎﻣﺎ ﭘﺰﯾﺸﻜﯽ‬ ‫وهردﮔﺮﯾﺖ ودﺑﯿﺘﻪ ﻧﻮژدار‪،‬‬ ‫ھﻪر دﭬ‪ ‬ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧ‪‬ﺪا دﮔﻪل‬ ‫ﺳ‪ ‬ﻛﻪﺳ‪‬ﻦ دی)ﺋﯿﺒﺮاھﯿﻢ‬ ‫ﺗﻪﻣﯚﯾ‪ ‬ﺋﻪﻟﺒﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺋﯿﺴﺤﺎق‬ ‫ﺳــــﻜــــﻮوﺗــــﯽ ﯾــــ‪ ‬ﻛــــﻮرد‬ ‫وﻣـــﺤـــﻪﻣـــﻪد رهﺷــــﯿــــﺪێ‬ ‫ﭼــــﻪرﻛــــﻪﺳــــﯽ(‪ ،‬ﺑــﻨــﯿــﺎﺗــ‪‬‬ ‫ﻛﯚﻣﻪﻻ"ﺋﯿﺘﯿﺤﺎدی ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﯽ‬

‫ﻣﺎﺳﯿﺎ د ﻧﺎڤ ﻓﺮﻧ‪ ‬دا‬

‫ﺑﻪﻧﺪى‬

‫ﻛﻪرﺳﺘﻪ‬ ‫ﺋــ‪‬ــﻚ ﻛــﯿــﻠــﻮ ﻣــﺎﺳــﯽ‪،‬‬ ‫ﺳــﻪرﻛــﻪﻛــ‪ ‬ﺳــﯿــﺮا‪ ،‬ﻧﯿﭫ‬ ‫ﻛﯿﻠﻮﯾﺎ ﺑﺎﺟﺎن ﺳﯚرﻛﺎ‪ ،‬دوو‬ ‫ﭘﯿﭭﺎز‪ ،‬ﺋﺎﭬﺎ ﻣﯿﻤﻮﻛﺎ‪ ،‬دوو‬ ‫ﻛﺎﭼﻜ‪‬ﻦ دوھﻨﯽ‪ ،‬ﺧــﻮێ و‬ ‫ﻓﻠﻔﻠ‪‬ﻦ رهش‪ ،‬ﺳ‪ ‬ﻛﺎﭼﻜ‪‬ﻦ‬ ‫ﻣﻪﻋﺪهﻧﻮﺳﺎ ھﯿﺮ‪.‬‬ ‫ﭼ‪‬ﻜﺮن‬ ‫دێ ﻣﺎﺳﯿ‪ ‬ﺑﺎش ﭘﺎﻗﮋ ﻛﻪی‬ ‫و ﭘﯿﭭﺎزا ب ﺷ‪‬ﻮهﻛ‪ ‬ﺑﺰﻧﻪﯾﯽ‬ ‫ﻗــﻪد ﻛــﻪی‪ ،‬ﭘﺎﺷﯽ دێ ﺧﻮێ‬ ‫و ﻓﻠﻔﻼ ﻟ‪‬ﻜﻪی‪ ،‬دﮔﻪل ﺳﯿﺮا و‬ ‫ﻣﻪﻋﺪهﻧﻮﺳ‪ ‬و ﺋﺎﭬﺎ ﻣﯿﻤﻮﻛﺎ‪،‬‬ ‫ﭘــﺎﺷــﯽ دێ ھــﻨــﺪهك ﺑــﺎﺟــﺎن‬ ‫ﺳــﯚرﻛــﺎ ﻗــﻪد ﻛــﻪی و ﻛﻪﯾﻪ‬ ‫ﺳﻪر و ﺗ‪‬ﻜﮫﻪل ﻛﻪی‪ ،‬ﭘﺎﺷﯽ‬ ‫دێ ﻣﺎﺳﯿ‪ ‬ﻛﻪﯾﻪ دﺳ‪‬ﻨﯿﻜﺎ‬ ‫ﻓﺮﻧ‪‬ﺪا و وان ﻛﻪرﺳﺘﺎن دێ‬ ‫ل ﺑﻦ و ل ﺳﻪر ﻣﺎﺳﯿ‪ ‬داﻧﯽ‪،‬‬ ‫ﭘﺎﺷﯽ دێ ھﻨﺪهك ﺋﺎﭬﺎ ﺑﺎﺟﺎن‬ ‫ﺳﯚرﻛﺎ ﻛﻪﯾﻪ ﺳﻪر ﻣﺎﺳﯿ‪ ‬و‬ ‫ﭘﺎﺷﯽ دێ ﻛﻪﯾﻪ دﻧﺎڤ ﻓﺮﻧ‪‬ﺪا‬ ‫ﺑﻮ ﻣﺎوێ ‪ ١٥‬دهﻗﯿﻘﺎ و دێ ﺑﻮ‬ ‫ﺧﻮارﻧ‪ ‬ﯾﺎ دروﺳﺖ ﺑﯿﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﺮﯾﻦ ﯾﻮﺳﻒ‬

‫‪No. (19) 27 October 2009‬‬

‫ﺟﻪﻣﻌﯿﻪﺗﯽ" د داﻧــــﻦ‪.‬ل ﺳـــــﺎﻻ‪١٨٩٢‬ێ ژ‬ ‫ﺑــﻪر ﭼﺎﻻﻛﯿ‪‬ﻦ وی ﯾ‪‬ﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ دھ‪‬ﺘﻪ‬ ‫زﯾﻨﺪاﻧﻜﺮن‪.‬دهﺳﺘﻪﻛ‪ ‬ﺑﻠﻨﺪ دﻧﭭﯿﺴﯿﻨ‪ ‬دا‬ ‫ھﻪﺑﻮو‪ ،‬ل ﺳﺎﻻ‪١٨٩٧‬ێ ﭘﺸﻜﺪاری د رۆژﻧﺎﻣﺎ‬ ‫)ﻣﺸﻮهرهت(داﻛﺮﯾﻪ‪ ،‬ﭘﺎﺷﯽ ﺑﯚ ﻣﺎوهﯾﻪﻛ‪ ‬ﻛ‪‬ﻢ‬ ‫ﺋﻪو ﺑﺨﻮ رۆژﻧﺎﻣﺎ) ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ( و ﮔﻮﭬﺎرا)‬ ‫ﺋﯿﺠﺘﮫﺎد( دهردﺋ‪‬ﺨﯿﺖ‪،‬دﺑﻮارێ وهرﮔ‪‬ﺮاﻧ‪ ‬دا‬ ‫ﺷﺎرهزاﯾﯽ ھﻪﺑﻮو‪ ،‬ﮔﻪﻟﻪك ﺑﻪرھﻪم ﺑﯚ ﭼﻪﻧﺪ‬ ‫زﻣﺎﻧﺎن وهرﮔ‪‬ﺮاﯾﻨﻪ وهﻛﻮ ﭘﻪرﺗﻮﻛﺎ ﻣ‪‬ﮋوﯾﺎ‬ ‫ﺋﯿﺴﻼﻣ‪ ،‬ژ ﺋﻪﻧﺠﺎﻣ‪ ‬ﺑﺰاڤ و ﭼﺎﻻﻛﯿ‪‬ﻦ‬ ‫وی ﻋــﻪﺑــﺪوﻻ ﺟـــﻪودهت ژ ﻻﯾــ‪ ‬ﺳﻮﻟﺘﺎن‬ ‫ﻋﻪﺑﺪو ﻟﺤﻪﻣﯿﺪێ دووێ ﭬﻪ دھ‪‬ﺘﻪ زﯾﻨﺪاﻧﻜﺮن‪،‬‬ ‫ﺗﺎﻛﻮ ﺷــﻮرهﺷــﺎ ﻣﻪﺷﺮوﺗﯿﻪﺗ‪ )‬دﺳﺘﻮر(‬ ‫‪١٩٠٨‬ێ ﭘﺸﺘﯽ ﺷﻮرهﺷﺎ ﻣﻪﺷﺮوﺗﯿﻪﺗ‪،‬‬ ‫ل ﺳــﺎﻻ‪١٩١٠‬ێ دزﭬﺮﯾﺘﻪﭬﻪ ﺋﻪﺳﺘﻪﻧﺒﻮﻟ‪ ‬و‬ ‫ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪو دهزﮔــﺎﯾــ‪ ‬ﺋﯿﺠﺘﮫﺎد داﻣــﻪزراﻧــﺪ‪،‬‬ ‫و ﮔــﻮﭬــﺎرا )ﺋــﯿــﺠــﺘــﮫــﺎد( ژی ﺑـــﻪردهواﻣـــﯽ‬ ‫ﭘــ‪‬ــﺪا ﺗــﺎ دوﻣــﺎھــﯿــﻚ رۆژ ژ ژﯾــ‪ ‬وی‪ ،‬ل‬ ‫ﺳﻪردهﻣ‪) ‬ﺋﺎﮔﺮﺑ‪ (‬دا دﺑﯿﺘﻪ ر‪‬ﭭﻪﺑﻪرێ‬ ‫ﮔﺸﺘﯽ ﯾ‪ ‬ﺗﻪﻧﺪروﺳﺘﯽ‪.‬ھﻪروهﺳﺎ دﺑﯿﺘﻪ‬ ‫ﺋﻪﻧﺪاﻣ‪ ‬ﻛﯚﻣﻪﻻ)اﺗﺤﺎدو ﺗﺮﻗﯽ‪ -‬ﯾﻪﻛﮕﺮﺗﻦ‬ ‫و ﭘ‪‬ﺸﻜﻪﭬﺘﻦ( ﯾــﺎ ﻛـــﻮردی‪ .‬ھــﻪروهﺳــﺎ ل‬ ‫ﺳــﺎﻟــ‪‬ــﻦ‪١٩٢٢‬و‪١٩٢٥‬ێ ھﺎﺗﯿﻪ زﯾﻨﺪاﻧﻜﺮن‪.‬‬ ‫ل‪٢٩‬ێ ﭼﺮﯾﺎ دووێ ل ﺳﺎﻻ‪١٩٣٢‬ێ دﻛﺘﻮر‬ ‫ﻋﻪﺑﺪوﻟﻼ ﺟـــﻪودهت دژﯾـــ‪(٦٣)‬ێ ﺳﺎﻟﯿﺪا‬ ‫دﭼﯿﺘﻪ ﺑﻪر دﻟﻮﭬﺎﻧﯿﺎ ﺧﻮدێ ‪ .‬ژﻣﺎرهﻛﺎ زورا‬ ‫ﺑﻪرھﻪﻣﺎ ل ﭘﺸﺖ ﺧﻮ دھ‪‬ﻠﯿﺖ‪.‬‬ ‫* ژ‪‬ﺪهر‪:‬ﮔﻮﭬﺎرا ﻛﺎروان ژﻣﺎره)‪(٣٧‬‬ ‫‪ :‬ﮔﻮﭬﺎرا راﻣﺎن ژﻣﺎره )‪(٢٣‬‬ ‫‪ :‬ﻣﺎﻟﻤﯿﺴﺎﻧﮋ‪ ،‬و‪ .‬اﻟﻘﻮﻣﯿﻪ اﻟﻜﺮدﯾﻪ و و‪.‬ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﻮدت‬

‫ﻣﻦ ھﺎی ژ دهﻧﮕ‪ ‬دﻟ‪ ‬ﺗﻪ ھﻪﯾﻪ‬ ‫ل ﺷﻮوﻧﺎ ﺳﻼﭬﺎن‬ ‫ﺧﻪﻣ‪‬ﻦ ﺧﯚ ل ﮔﻪردهﻧﺎ ﻣﻦ ﺑﻜﻪ‬ ‫ﺑﺎوهرﯾﺎ ﻣﻦ‪..‬‬ ‫ب ﺳﯿﻨﮕ‪ ‬ﺧﻮﭬﻪ ب ﺷﺪﯾﻨﻪ و‬ ‫ﺗ‪‬ﺮ ﻣﺎﭼﯽ ﻛﻪ‬ ‫ﺋﻪز ﻣﺮﯾﺪێ ﺧﻪﻣ‪‬ﻦ ﺗﻪﻣﻪ و‬ ‫ﺣﻪز ژ ﺧﻪﻣﺎ دﻛﻪم‬ ‫دێ ﻛﻪﻧﮕﯽ ﻣﻦ ﺧﻮﯾﻨﯽ؟‬ ‫ﺋﻪزێ ﭘ‪ ‬دﺣﻪﺳﯿ‪‬ﻢ‬ ‫دﻟﯿﻨﯽ‪..‬‬ ‫ﯾﺎ ﻧ‪‬ﺰﯾﻜﯽ ھﻪﺳﺘ‪‬ﻦ ﺗﻪ دﺑﯿﺖ‬ ‫ﺋﻪﭬﺠﺎ رﻛﻤﺎﻧﯿﺎ ﺧﻮ ﺑﻜﻮژه‬ ‫دا ﺋﻪو ﺗﯿﺮۆژﻛ‪‬ﻦ ﺗﻪ ﮔﯚﺗﯿﻦ‬ ‫ﺟﻮان ل دهﻣﻪﻛ‪ ‬ﻧﻮی ﺳﻪرھﻠﺪهن و‬ ‫ﻣﻦ دﭼﺎﭬ‪‬ﻦ ﺧﻮﯾ‪‬ﻦ ﺑ‪ ‬و‪‬ﻨﻪدا‬ ‫ﺑﺒﯿﻨﻪ و ﺑﻨﭭﯿﻨﻪ‬

‫ﺋﻪﺣﻤﻪد ﯾﺎﺳﯿﻦ‬ ‫ﺋ‪‬ﻜﻪم ﺣﺎﻟﻪﺗ‪ ‬ﺑﻪرﺳﯿﭭﺎ ﺑﻪﻗﺎ ژﻻﯾ‪‬‬ ‫ر‪‬ﻜﺨﺮاوا ﺳﺎﺧﻠﻪﻣﯿﯿﺎ ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ ھﺎﺗﻪ‬ ‫دهﺳﺖ ﻧﯿﺸﺎﻧﻜﺮن و راﮔﻪھﺎﻧﺪن‪ ،‬ﻛﻮ ﺋﻪو‬ ‫ژی ﻛﻪﺳﻪﻛ‪ ‬ﭘﺮۆﻓﯿﺴﻮر ﺗﻮﺷﺒﻮﯾﻪ ﭬ‪‬‬ ‫ﻧﻪﺧﻮﺷﯿ‪ ،‬ﺋﻪڤ ﻧﻪﺧﻮﺷﯿﻪ وان ﻛﻪﺳﺎن‬ ‫ﭬﻪدﮔﺮﯾﺖ ﯾ‪‬ﻦ ﮔﻪﻟﻪك دﺧﻮﯾﻨﻦ‪ ،‬ﺑﺘﺎﯾﺒﻪﺗﯽ‬ ‫ﭘﻪرﺗﻮوﻛﺎن‪ ،‬ﻧﺎﭬ‪ ‬ﭘﻪرﺳﯿﭭﺎ ﺑﻪﻗﺎ ل ﺳﻪر‬ ‫ﭬ‪ ‬ﻧﻪﺧﻮﺷﯿ‪ ‬ھﺎﺗﯿﻪ داﻧﺎن ﭼﻮﻧﻜﻪ ﺑﻪق‬ ‫ﯾﺎ ﻏﻪﺑﯿﻪ و ژهھﺮا ھﻪی و ﺋﻪﮔﻪر ب‬ ‫ﻛﻪﺳﻪﻛﯽ ﭬﻪدهت دێ دﺟﮫﺪا ﻛﻮژﯾﺖ‪،‬‬ ‫ﺑﻪﻟ‪ ‬ﭼﻮﻧﻜﻪ ﯾﺎ ﻏﯿﺒﯿﻪ ﻟﻪوﻣﺎ ﻧﻮزاﻧﯿﺖ ب‬ ‫ﻛﻪﺳ‪ ‬ﭬﻪدهت‪ ،‬ژ ﺑﻪر ﭬ‪ ‬ﭼﻪﻧﺪێ دﺑ‪‬ﮋﻧﻪ‬ ‫ﭬ‪ ‬ﻧﻪﺧﻮﺷﯿ‪ ‬ﭘﻪرﺳﯿﭭﺎ ﺑﻪﻗﺎ‪ .‬ھﻪر ﭼﻪﻧﺪه‬ ‫ﻣﻪﺗﺮﺳﯿﺎ ﭬ‪ ‬ﻧﻪﺧﻮﺷﯿ‪ ‬ل ﺳﻪر ﺟﭭﺎﻛ‪‬‬ ‫ﻣﻪ ﻧﯿﻨﻪ‪ ،‬ﭼﻮﻧﻜﻪ ﻣﺎ ﻛﻪﻧﮕﯽ ﺋﻪم ﭘﻪرﺗﻮﻛﺎن‬ ‫دﺧﻮﯾﻨﯿﻦ‪ ،‬رۆژاﻧﻪ ﭘﺘﺮ ژ ﺳ‪ ‬ﺳﻪد‬ ‫ﻛﻮﺳﺘﻪرا ل ھﻪﻣﯽ ﺳﭙ‪‬ﺪهھﯿﺎن‪ ،‬ﻛﺎرﻣﻪﻧﺪ‬ ‫و ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﯿﺎن و ﻣﺎﻣﻮﺳﺘﺎﯾﺎن و ‪..‬ھﺘﺪ‪.‬‬ ‫دﮔﻪھﯿﻨﻨﻪ ل ﺳﻪر ﻛﺎرێ وان‪ ،‬وهﻛﻮ‬ ‫ﻣﻮﻋﻪدهل ﺋﻪم دێ ﺑ‪‬ﮋﯾﻦ ھﻪر ﻛﻪﺳﻪك‬ ‫ﻧﯿﭫ ﺳﻪﻋﻪﺗ‪ ‬دﻣﯿﻨﯿﺘﻪ دﻧﺎڤ ﻛﻮﺳﺘﻪر‪‬ﺪا‬ ‫ﺗﺎﻛﻮ دﮔﻪھﯿﺘﻪ دهواﻣﺎ ﺧﻮ‪ ،‬ھﻪﻟﺒﻪت ﺋ‪‬ﻚ‬ ‫ژ ﺳﻪدێ ﻣﺮۆڤ ﻧﺎﺑﯿﻨﺖ ﭘﻪرﺗﻮوﻛﻪﻛ‪‬‬ ‫ﯾﺎن ﮔﻮﭬﺎرهﻛ‪ ‬ﯾﺎن رۆژﻧﺎﻣﻪﻛ‪ ‬دوێ‬ ‫ﻧﯿﭫ ﺳﻪﻋﻪﺗ‪‬ﺪا ﺑﺨﯚﯾﻨﯿﺖ‪ ،‬ﺋ‪ ‬ﭬ‪‬ﺠﺎ ﻣﺎ‬ ‫دێ ﭼﻪوا ﭘﻪرﺳﯿﭭﺎ ﺑﻪﻗﺎ ﻣﻪ ﮔﺮﯾﺖ؟!‬ ‫ﻟﻪوﻣﺎ ژی ھﯿﭭﯿﺎ ﻣﻪ ﺋﻪوه ﺋﻪو ﻛﻪﺳ‪‬ﻦ‬ ‫دﺧﯚﯾﻨﻦ ژی ب ﻣﻪرهﻣﺎ وێ ﭼﻪﻧﺪێ‬ ‫ﻛﻮ ﺧﻮ ﻣﻮﺳﻪﻗﻪف ﻛﻪن ﺑﻼ دهﺳﺘﺎ ژێ‬ ‫ﺑﻪردهت ﺑﻪری ﭘﻪرﺳﯿﭭﺎ ﺑﻪﻗﺎ ﺑﮫ‪‬ﺘ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﮔﻪر ﺧﻮ ﻟﻮﻗﺎح ژی ﺑﺪهرﻛﻪﭬﯿﺖ ب‬ ‫دژی ﭬ‪ ‬ﻧﻪﺧﻮﺷﯿ‪ ،‬ﻓﻪره ﺋﻪم ھﻪر ﻧﻪ‬ ‫ﺧﻮﯾﻨﯿﻦ‪ ،‬ﭼﻮﻧﻜﻪ ﻣﺎ ﻛ‪ ‬ب ﺧﻮاﻧﺪﻧ‪‬‬ ‫ﺗﺸﺘﻪك ﻛﺮﯾﻪ؟ ﮔﻪﻟﻪﻛﺎ ب ﺣﻪﯾﺎﺗﺎ ﺧﻮ‬ ‫ﻧﻪ ﺧﺎﻧﺪﯾﻪ و ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺳﻪﻗﻪﻓﻦ‪ ،‬و‬ ‫ﮔﻪﻟﻪﻛﺎ ژی ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪی و ﻧﻮزاﻧﻦ ﻧﺎﭬ‪‬‬ ‫ﻧﭭﯿﺴﻪرهﻛ‪ ‬ﻓﺮهﻧﺴﯽ ﺑ‪‬ﮋن‪ ،‬ﻛﻪواﺗﻪ‪،‬‬ ‫ﭘﻪرﺗﻮوك ﺑﺘﻨ‪ ‬ﺑﻮ ﺟﻮاﻧﯿ‪ ‬دﺑﺎﺷﻦ‬ ‫ﺋﻪم دﻧﺎڤ ﻣﺎﻟ‪‬ﻦ ﺧﻮدا ﺑﻜﻪﯾﻨﻪ دﻧﺎڤ‬ ‫ﭘﻪرﺗﻮﻛﺨﺎﻧﻪﻛ‪‬ﺪا‪ ،‬دا وهﺧﺘ‪ ‬ﻣ‪‬ﮫﭭﺎن ﺑﻮ‬ ‫ﻣﻪ دھ‪‬ﻦ ﺑﺰاﻧﻦ ﻛﻮ ﺋﻪم ﻣﻮﺳﻪﻗﻪﻓﯿﻦ‪،‬‬ ‫ﺋﻪو‪‬ﻦ ﭘﻪرﺗﻮوك ل ﻣﺎل ژی ﻧﻪﺑﻦ‬ ‫ﺧﻮزﯾﻜ‪‬ﻦ وان‪ ،‬ﭼﻮﻧﻜﻪ ﭬﺎﯾﺮوﺳ‪‬‬ ‫ﭘﻪرﺳﯿﭭﺎ ﺑﻪﻗﺎ چ ﺟﺎرا ﺧﻮ ﻧ‪‬ﺰﯾﻜﯽ‬ ‫وان ﻧﺎﻛﻪت ‪ ،‬ﯾﺎ راﺳﺘﯽ ﻣﻪ ژ ﭘﻪرﺳﯿﭭﺎ‬ ‫ﻣﺮﯾﺸﻜﺎ و ﺑﻪرازا و دﯾﻨﺎﺗﯿﺎ ﭼ‪‬ﻼ ﺑﻪس‬ ‫ﻧﻪﺑﻮو‪ ،‬ﯾﺎ ﺑﻪﻗﺎ ژی ﺑﮫ‪‬ﺘﻪ ﺳﻪر‪.‬‬

‫ﭼﻪﻧﺪ ﮔﯚﺗﻨ‪‬ﻦ ﮔﺎﺑﺮﯾ‪‬ﻞ ﮔﺎرﺳﯿﺎ ﻣﺎرﻛﯿﺰ ل ﺳﻪر ژﯾﺎﻧ‪‬‬ ‫ ﺋﻪز ﺣﻪ ز ژ ﺗﻪدﻛﻪم ﻧﻪ ژﺑﻪر ﻛﻮ ﺗﻮ ﻛﯽ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻜﻮ ژﺑﻪرﻛﻮ ﺋﻪز ﻛﯿﻤﻪ وهﺧﺘ‪‬‬‫ﺋﻪز دﮔﻪل ﺗﻪ‪.‬‬ ‫ روﻧﻜ‪‬ﻦ ﺧﯚ ﺑﯚ ﻛﻪﺳ‪ ‬ﻧﻪﺋﯿﻨﻪ ﺧﻮارێ‪ ،‬ﻛﻪس ھﻪژی روﻧﺪﻛ‪‬ﻦ ﺗﻪ ﻧﯿﻨﻪ‪،‬ﺟﻮﻧﻜﻪ‬‫ﺋﻪو ﻛﻪﺳ‪ ‬ھﻪژی روﻧﺪﻛ‪‬ﻦ ﺗﻪ‪ ،‬ﻧﺎھ‪‬ﻠﯿﺖ روﻧﺪﻛ‪‬ﻦ ﺗﻪ ﺑﮫ‪‬ﻨﻪ ﺧﻮارێ‪.‬‬ ‫ ھﻪﻓﺎﻟ‪ ‬راﺳﺖ ﺋﻪوه ﯾ‪ ‬دهﺳﺘ‪ ‬ﺗﻪ ﺑﮕﺮﯾﺖ و دﮔﻪل ھﻪﺳﺘ‪‬ﻦ دﻟ‪ ‬ﺗﻪﺑﯿﺖ‪.‬‬‫ ﺧﺮاﺑﺘﺮﯾﻦ ر‪‬ﻚ ﻛﻮ ﺋ‪‬ﻜﯽ ژدهﺳﺖ ﺑﺪهی‪ ،‬ﺋﻪوه دهﻣ‪ ‬ﺋﻪو ب رهخ ﺗﻪﭬﻪﺑﯿﺖ‬‫و ﺗﯚ دزاﻧﯽ ﺋﻪو چ ﺟﺎرا ﺑﻮﺗﻪ ﻧﺎﺑﯿﺖ‪.‬‬ ‫ ﭼ‪‬ﺪﺑﯿﺖ ﺗﻮ ﺑﺘﻨ‪ ‬ﻛﻪﺳﻪك ﺑﯽ د دوﻧﯿﺎﯾ‪‬ﺪا‪ ،‬ﻟ‪ ‬ﺑﻮ ﻛﻪﺳﻪﻛﯽ ﺗﻮ ھﻪﻣﯽ دوﻧﯿﺎی‪.‬‬‫ ﭼ‪‬ﺪﺑﯿﺖ ﺧﻮدێ ﺑﭭ‪‬ﺖ ﺗﻮ ﺗ‪‬ﻜﮫﻪﻟﯿﺎ ﮔﻪﻟﻪك ﻛﻪﺳ‪‬ﻦ ﻧﻪﺑﺎش ﺑﻜﻪی ﺑﻪری ﺗﻮ‬‫ﺗ‪‬ﻜﮫﻪﻟﯿﺎ ﻛﻪﺳﻪﻛ‪ ‬ﺑﺎش ﺑﻜﻪی‪ ،‬دهﻣ‪ ‬ﺋﻪﭬﻪ ﭼ‪‬ﺒﯿﺖ ﺳﻮﭘﺎﺳﺪار ﺑﻪ ‪.‬‬ ‫ل ھﻪﻣﯽ دهﻣﺎ دێ ﻛﻪس ھﻪﺑﻦ ﺗﻪﺋ‪‬ﺸﯿﻨﻦ‪،‬ﯾ‪ ‬ﺑﻪردهوام ﺑﻪ ب ﺑﺎوهرﯾﺎ ﺧﻮ‪،‬‬ ‫ﻟ‪ ‬ﯾ‪ ‬ھﺸﯿﺎرﺑﻪ!‪-.‬‬ ‫ﺋﺎﻣﺎدهﻛﺮن‪ :‬ﭬﯿﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ‬

‫‪ahmed_bendi@yahoo.com‬‬

WAR newspaper, Rojnama war  
WAR newspaper, Rojnama war  

rojnameka rojaneye, li Duhok der di kevit. jimare 19

Advertisement