Page 1

Havadise Havay Semve-Vı-Semve (Dı-Semve) ... PeYene (Peşene) 8-14 VERTIVARE 2014

Heyro (Owro)

Sıva (Mesti)

Çarsemve (çarseme)

Posemve (Poseme)

Yene

Asmen hensein akeo Asmen hensein akeo

Asmen hensein akeo

hvar (huar/hveng) hensein esto asmena

hvar (huar/hveng) boka hvar (huar/hveng) hensein esto esto asmena asmena Asmen hensein akeo axer (varun/variş) boka esto; axer (varun/variş) hensein esto; se ra 0 vareno hvar (huar/hveng) se ra 60 vareno hensein esto asmena

axer (varun/variş) hensein esto;

axer (varun/variş) hensein esto;

se ra 00 vareno

se ra 40 vareno

berz:29 °

berz/usyas: 31°

Asmen hensein

hvar (huar/hve hensein esto as

axer (varun/va hensein esto

berz/usyas:28°

berz/usyas: 31°

berz: 27°

Niyas (awar/war): 14°

Niyas (awar/war) 12° Niyas (nezm/awar): 14 °

Niyas (awar/w Niyas (awar/war): 14°

Astronomi: Asma hense yo pouru ra suna, se ra (a/at) des new (newyes) aşme rocyeno (raoxşino/rocino). Asma ya henseyo pouru ra (a) suna; aya vera aşma henseyo pouru ra suna, şununa. Aşmı (menga) ya us henseyo pouru ra (a/at) vereta; aya huiya asma ya henseyo pouru ra akena; a aver bena; a (ya/ha) suna nisrena (nismena/nezmna, asagilar) ; aya wardana (iner, yena war) kemyena (kemena) (=azalri/azar); aya hui niyas (adair/cer) bena; aya niyas (adair/cer) suna (şına), suna niyas (adair/cer) suna; aya niyas


(adair/cer) yena; aya niyas (adair/cer) bena; a henseyo pouru a ra akena; a ya niyas (adair/cer) abena (aberena) niyas (adair/cer) yena ; a hui henseyo pouru ra bena, ver kena; a hui henseyo pouru ra niyas (adair/cer) bena; a hui henseyo pouru ra bena (berena); a hui niyas (adair/cer) henseyo pouru ra benuna (berenuna): a şuna hui asma henseyo pouru ra akena; a şununa hui akenuna abenuna; a hui vaurena; a hui henseyo pouru ra akena; a hui henseyo pouru ra mocena (newena/dersena/mohena); a hui henseyo pouru ra (a/at) akena; a henseyo pouru ra bena (berena); a us (usyin) çeyrege aşmıya henseyo pouru ra (a/at) şiya (şiyata); a hona (hıma) niyas (adair/cer) aşma ya hense yo pouru ra (a/at) hima (hona) ne vereta. A aşmı ya henseyo pouru ra (a/at) vera şuna (şına), şununa; a suna vera (patiy) asma henseyo yo henseyo pouru ra (a/at). A us (uste/usyin) aşmiya pouru ra verena, viyarena. A nu (ınka/nıka) asmiya ya henseyo pouru ra verena; verenuna: a se ra (a/at) vist çar (çat) roşt (roc/roş) nışrena (dana); a hona (hıma) hevena (tayena) tayn (tun/kem) hui henseyo pouru ra varedana; a hui henseyo pouru ra bena (berena); a henseyo pouru ra şuna (şına); a henseyo pouru ra şuna (şuna); a hui hona (hıma) henseyo pouru ra bena (berena); a hui aşmıya ya henseyo pouru ra (a/at) şuna (şına); a henseyo pouru roşt (roş) nıka (nu/nuna) averdana (verduna); a henseyo pouru ra akeha (akea): a hui henseyo pouru ra akena. Aşmı ya henseyo pouru ra (at/a) şiya; a us (uste/usyin) ceyregyo henseyo pouru ra (a/at) vereta: aşm us/uste/usyin ceyregyo henseyo pouru ra şiya; aya nıka (nu/nuna) aşma henseyo pouru ra (a/at) verena, verenuna; aya zaf (visiy) roşt (roc) nika (nu) nışrena ma; a nıka (nuna/nu) roşe (roşte/roce) hui henseyo pouru ra bena (berena); aya ceyrege aşmıya ya henseyo pouru ra (a/at) şuna, şununa (şınena); aya se ra (a/at) vist çar (çat) roşt (roş/şowk) verduna; aya nıka hona (hıma) şuna (şına) vera ya aşmı ya henseyo pouru şuna (şına), şununa vera a aşmıya henseyo pouru; a nıka se ra (a/at) vist çar (çat) roc (roş/seuk/roş) nışrena (dana) ma; a se ra (a/at) vist çar (çat) roş (roc/roşt) verduna (verdana); aya ya asma ya henseyo pouru ra (a/at) bena (berena); aya asma ya henseyo pouru ra benuna (berenuna); aya nıka (nuna/nu) henseyo pouru ra şuna (şına) verena; aşmı se ra (a/at) vist çar (çat) roş (roc/roşt) verdana; aya nıka (nu/nuna) henseyo pouru roc/roş (roşt) vareduna; aya nu (nıka) hui şuna fına (onci) henseyo pouru ra akena; a onci (fına/voina) henseyo pouru ra abena, avaradana; a henseyo pouru ra varedana; a roşt (roc) se ra (a/at) vist çar (çat) akahena; a hui henseyo pouru ra bena (berena); a roşe (roce/roste) hui henseyo pouru ra akena. Aya a şowke hui henseyo pouru ra bena (berena). Aşm se ra (a/at) vist çar (çat) akea, a se ra (a/at) vist çar (çat) raceya/geriya/ceriya. A se ra (a/at) vist çar (çat) akeha. A asma ya henseyo pouru ra verena, verenuna (veranana). A hui suna hevena (tayena) akena: a hui aver abena (berena); a nıka (nuna) hıma (hona) aver şuna (şına); a ya ceyrego henseyo pouru aşmıye ra a/ra/at şuna verenuna; aya nıka (nuna) hui henseyo pouru ra verduna (veradana); a aşmı hui henseyo pouru kena, henseyo pouru avisena; aya roc (ros/rost) henseyo pouru kena ra şuna (şına), şununa. A hui henseyo pouru ra bena (berena); roşe (roşte/roce) hui nazdi se ra (a/at) vist çar (çat) ra verduna (verdana). A nıka (nu/nuim/nuna) roc (roş/roşt) kem nışrena ma. A thvat (tıvat/tevet) ceyrena (geyrena). A hamatat vavrena (verenvena/vaurena). Aşmı uzyerina (hereye/yereye) ra (a/at) hui vecena. A se ra (a/at) vist çar (çar) seresceyana. Asme (Aşme) se ra vist çar (çat) ra asmeni rocena (raocena, raoxşena), berekhena (bamena); hama (zey/yeuwt) nazdi huar (guneş=tirki) roc (rost) ne nısrena; a uzyerina (hereye/yereye) ra a yata sıvaya (usaya/sodira) esta; a aşma henseyo pouru ra roc/ros/roşt verdana ma; asma nazdi pouru ros (roc/rost) veradana ma: aya asma ya pouru ra (a/at) verena; a şuna (gider), şununa (gidecek) asma ceyrego ya pouru ro; a nıka (nu/nuna) aşma henseyo pouru ra verena (tırki: o dolu bolumunden) verenuna (.. gececek). A hui taw 2:45 dı ra (a/at) çowres panc hindi (dekey) vereno hisena. Aşmı sıvaya (usaya/sodira) ra (a/at) wardana, war bena, ava (war) suna. A hui taw 1:36 yew (je/jew/ju) ra (a/at) heris sues (şaş) hindi (dekey) verena: a hui varedana; aya roc (rost/roş) vecena; a se ra (a/at) vist çar


(çat) akeha. A vist çar (çar) pouru asmeni seresceyana. Asme (Aşme) se ra (a/at) vist çar (çat) asmeni rocena (raocena, raoxşena), berekhena (bamena); hama (yeuwt/yeuwt/zey) nazdi huar (guneş=tirki) roc (rost) ne nisrena (dana); a wezişena (hişena) uzyerina (hereye/yereye ) a yata (hata) sıvaya (usaya/sodira) a esta; a owro roc/ros/roşt henseyo pouru veradana ma: aya asmaya ya pouru ra (a/at) verena; a şuna (gider), şununa (gidecek) asma ceyrego henseyo pouru ro; nıka (nu/nuna) aşma ya henseyo pouru ra verena (gecer) verenuna (.. gececek). nezmiye (nisyasiye/ceriye (=Tirki alcalma) aşmıya ver yeno; nezmiye (nisyasiye/ceiye) aşmıya esto. A hui henseyo pouru ra bena (berena): asma henseyo pouru ra ver verena. Aya nıka (nu/nuna) aşmiya ya henseyo pouru ra verena. Aşma aşma ya henseyo pouru ra (a/at) verena; a şuna vera henseyo pouru aşmı ra (a/at) şuna (şına) verena, verenuna; aya owro (howro/heyro) nazdi henseyo pouru şowk (roş/roc) nışrena ma; a hui henseyo pouru ra bena (berena). Dergeye vinaişe roce (sowke/rose/roşte) huari (guneş işıgın uzunlugu 15h 53 d (saet, d=dekaho; hindi==h=dekeho); roce huari (roşte/rose huari) dergaiş (tirki=uzaiş) ver yeno. Dergeye ayari/asni/ayani (gun uzunlugu) 14:47h (d) derge ayari (ayani/ani/roci 0 deke (hind) 41 wista (saniya) dergeno (=tirki, uzar) derg keno, weyseno (buyur) ; eyon 0 (deke/hindi) 41 wista (saniye) hira keno, useyeno (genisler, hira keno). Huar=guneş Huar soira (fra-ayara/sodira/usanga/ver ayana) taw 4:58 sıva (soir/sodir) çar (çat) ra (a/at) pancas hawt (howt) vereno hişeno (uzreno); o rew hiseno (hişeno/uzreno/hişeno (uzreno); huar (hu/hveng) vera şumi (şuni) taw 7:47 hawt (hot/howt) ra (a/at) çowres howt (hot) yew (je/ju/jew) dekey (hindi) vereno) war şuno; huar (hu/hveng) herey war şuno. Huar herey hışeno (uzreno/usreno). Ayare her (vısp) ayare/ayan/asni) 0 deke (hind) 41 saniye (wist) hui derg kene dergene (=uzarlar); ayani (ayari/asni) hui useynene (genislerler, hira kene); useynene (genisler) roci (isıklar) weysene (buyurler) dergene, roci (=isiklar/rosi/roşti) varedane (=artarlar, weysene (=buyurler). Vinaişe roci (rosti) apara/duri ra 10 km vinino (vinyeno) upaire (usiyas) zemıya (harıya/hardi); howri asmeniyai (asmen de) hesein este; (mızhd/maexe) ver tayn (tun) ver yeno. Vinaişe apara/duri 10 km ro yo; çım çımi apara/duri taye (heve) vineno. Dergeye ayara, ayari pe asmiya vıraziyahe, moriyahe. Veoriyahe ma, pi ma, maye (marda) ma ayari pe aşmai marete (morete), vir kerte (kerete/kerde) sıma adaira (cera) vinene. Taw vac: asma panca dasa/des panc uxşena (weysena) asma panc-a das (des panc-a) nerefsana (ay 15 de yukhselir ay 15 de azalir).

Va jareştra jareştra şark (şvay/aoşatara) ra vurenune ra vahano; vurine (vuryene) ra (a/at) yeno; va taye (heve) yeno; vahano; vurino, va taye (heve) piyet yeno; va piyet vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman) vahano; o heve (taye) piyet ver yenuno (biraz guclu gelecektir); saetibi (huleibya) 10 km vahenuno (esecektir). Nermiye esta; se ra (a/at) 26 Dewsaiş didregzhano; meto 1012 hPa. Ayar (Ayan/asni) her ayara (her gun) 0 deke (hind) 41 saniya (wista) hui derg keno.


Aşmı us aşmıya henseyo pouru ra ne şiya: a us (uste) aşma henseyo pouru rane vereta. A nu (nıka) tey ya henseyo pouru aşmıyaha nuna (nura/nıka/nu) hui henseyo pouru ra kena; a henseyo pouru ra şuna; a henseyo pouru ra varedana; a nu (nıka) henseyo pouru ra (henseyo pouru ra) niyas (adair/cer): a hui asma ya henseyo pouru ra (a/at) avaradana; aya henseyo pouru ra awaradana; aya henseyo pouru ra şuna (şına); a se ra (a/at) howtay sues (şaş) ros (roc/rost) raoxşeyena (raoceyena/roseyena). Asmı henseyo pouru ra şuna: asme se ra (at) howtay sues (şaş) aşmı raocyena (rocyena/roşyena). Aşma ya henseyo pouru ra (a/at) ceyregyaha; aşmı hui henseyo pouru ra avaradana: se ra (at) se he aşmı raocyena (rocyena/roşyena). Aşmı nıka (nu) hui henseyo pouru ra şuna (şına) henseyo pouru ra kena. A aşmı ya us henseyo pouru ra (a/at) verena. Aya şuna çeyrego ya henseyo pouru aşma ra (a/at) verena, verenuna; aya hui henseyo pouru ra ra vaurena (vawrena); a nıka us us (uste) henseyo pouru aşmı ra şiya; a us (usyin) aşmıya henseyo pouru ra reseta. A nıka (nu/ınka) hui henseyo pouru ra bena (berena); aya hui us ceyrego henseyo pouru aşmi ra beto (berto/berdeto); aya nıka /henseyo pouru ra şuna (şına); aya şuna tey (te/aipi) ya henseyo pouru aşmı ra (at) şuna; aya aşmı ya henseyo pouru ra (a/at) şuna (şına); a tey (aipi/hathra) aşmiyaha ya henseyo pouru ra şuna (şına). Aya nu (nika) aşmı ya henseyo pouru ra verena verenuna; aşma ya henseyo pouru ra (at) verena. Aya se ra (a/at) taye (heve) tariya: a taye (heve) racehata; aya hui henseyo pouru aver bena (berena); aya nıka henseyo pouru ra kena; a hui nıka asmi ya henseyo pouru ra bena (berena); aya hona (hıma) verena verenuna; aya roste (roce/roşe) hui heyro (hama-eyon/owro) akena; aya hona (hıma) hui henseyo pouru ra bena (berena); aya hui şuna roşt heyro (owro) avısena; aya roce (roşte) hui howro akena; a tey (hethra) çerego ya henseyo pouru aşmı ra şuna aver verena; aya hıma (hona) hui henseyo pouru ra verdana (verduna); aşmi hui vera vourena (vaurena); aya hamatat (teuiiti) ceyrena (geyrena); aya şuna vera ya henseyo pouru aşmı ra (a/at); a hona (hıma) ya henseyo pouru ra şuna (şına); a nıka nazdi se ra (a/at) howtay sues (şaş) a roc (roş/roşt) hui war (awar) bena (berena); a nıka hui henseyo pouru ra akena; aya roc (roşt/roş) henseyo pouru ra abena (aberena); aya nıka (nuna) roce (roşe/roşte) hui akena; aya yauua yauua aver abena (aberena); a hui henseyo pouru ra bena (berena); aya henseyo pouru ra şuna (şına); aya hui henseyo pouru ra şuna (şına); aya hui henseyo pouru ra kena; a hui gam gam (gum gum) henseyo pouru ra şuna (şına); a roşte/roşe) hui nıka verduna (verdana); a se ra (a/at) howtay sues (şaş) roc (roş/roşt) verduna (verdana); asma se ra vist çar (çar) pouru serescaya/raceya; vısp ayan (ayara) nıka roc (ros/roşt) nışrena ma; a hui henseyo pouru asunena; a e no eyon/ayan (ayar/asni) suna roc (roş/raoc/roşt) mam (ma re) nıka verduna. Aşmı nıka nazdi se ra (a/at) howtay sues (şaş) roşt (roc/roşt) avarduna (avaredana); a hui henseyo pouru ra bena (berena); e no vuno (vaceno) roce (roşte) aşmibya (ebe/eve .. aşme) nezmiye esto. A se ra (a/at) howtay sues (şaş) sowk avaraduna ma: a no ayana/ayara nazdi se ra (a/at) vist çar (çar) pouru seresceya (raceya/geneya). Asmı huibya (pe hui) ros (roc/rost) se ra (a/at) howtay sues (şaş) vecena; a nıka (nuna/nu) hui açarena (tadena) a huyi henseyo pouru ra bena (berena); a sewke/sowke aşmı huibya nıka henseyo pouru verduna (verdana). Nıka (NU) se ra (a/at) howtay sues (şaş) asmani raocena (rocena/berekhena/raoxşena; asmen se ra (a/at) howtay sues (şaş) rocino (rocyeno raoxşino/raoxşyeno) het (at) asmı ra; aşmı se ra (a/at) vist çar (çar) pouru racyeno (seresceyeno); a se ra (a/at) howtay sues (şaş) akeha. A se ra (a/at) vist çar (çar) pouru raceyata; a nazdi se ra (a/at) howtay sues (şaş) akea. Asmı ya henso henseyo pouru ra (a/at) şuna verana (dolu ayin çeyreginden gidip/gider gecer). Aşmi se ra (a/at) howtay sues (şaş) sowk (roc/ros/roşt) verduna. A hui aşma henseyo pouru ra bena (berena).

Asma se ra (a/at) howtay sues (şaş) asmeni raocena (rocena/roşt/roş dana), rosina (roşyena),


aşma henseyo pouru ra suna. Vertivare 8 2014

wezeiş (hişaiş)

şıwar (wardaiş/daoşatara/savaya/arezra (?)

Tawo berzaişe huari

4:58 soira ) 7: 45 sona (şımuni/şona) (sodira/usangaya/SIVAy

Tawo berzaişe asmı

2:45 uzyerina (hereye/yereye)

Dergeye roce (roşt) yo viniyino

15h 50h (h=hindi/deke), h=huli (saet)

1:36 Aşma soira (sodira/Usangaya/SIVA

14h 47h Dergeye eyoni

sıva (soir/mesti) varedano eyon (ayar/asni) weyseno, varedano (=artar) , zafyeno (cogalir) 0 hindi (deke) 41 wista (saniye)..

Asma se ra (a/at) howtay sues (şaş) asmeni raocena (rocena/roşt/roş dana), rosina (roşyena), aşma henseyo pouru ra suna. eyro (owro/heyro) aşma newi

Vertivare 17 aşma usteme (peyni)

Vertivar 19 Vastarini 5

Vastarini 12

aşma newi

aşma pouru

aşma veryi

Visiy (Zafiy)-teme vıduş (zanaiş) (fazla bilgi) vine tkaeşe (zagone) huari (gor guneş sistemi): Sıma vine paouru paitidana estari!

Visit Astronomy Sıma vine vaete vacune (khesune) astronomi!

Yaome (yune/kiste vay (nayeme vay) şa

şark (aoşatara/weoşange/aoşange/uş aştara/şavay)

Z

Zime (ape-xitare)

Zşa

zime-şark

Zşi

zime-şiwar


J

Jareştare (cinub)

Jşa

jarestare-şark

Jşi

Jarestare-şiwar Şi şiwar (arezra/daoşatara)

Işarete vay 01

Sist (geuseg) şark (şavay/aoşatara/weoşang) (şa)

02

Miyon şarkt (şA)

03

Met (piyet) şark (şA)

04

Sist (geuseg) ZIME (Zi)

05

Miyon Zime (Zi)

06

Met (piyet) (Z)

07

Sist (geuseg) zime-şark (Zi-şa)

08

Miyon zime-şarkt (Zişa)

09

Met (piyet/wesni) zimeşark (zi-şa)


10

Sist (geuseg) zime-şiwar (zişi)

11

Met (piyet/wesni) zimeşark (zi-şa) zime-şiwar (zişi)

12

met (piyet) zime-şiwar (zşi)

13

Sist (geuseg) jarestare (cinub) (j)

14

miyon jarestare (cinub) (j)

15

met (piyet) jarestare (cinub) (j)

16

Sist (geuseg) jareştare şark (jşa)

17

miyon jareştare şark (jşa)

18

met (piyet) jareştare şark (jşa)

19

Sist (geuseg) jareştareşiwar (jşi)

20

miyon jareştareşiwar (jşi)

21

met (piyet) jareştareşiwar (jşi)

22

Sist (geuseg) şiwar (şi)

23

miyon şiwar (şi)

24

met (piyet) şiwar (şi)


25

airim (A)

26 10 a 15 km

Wind from SE

%0

27 °C Yaoxşeno (hiseno) zey (yeuwt) 27 °C

Semve (Seme/Senbe/KIRo) 7 7 a na (ima/ina) Asma VERTIVARE hem-ayara (owro, ham-ayara=bu gun ayara=gun/heyro) SIVAYA (havanay/sodira) ra huar, huar (hvare/khvareşed farsa newi) ; i yewmini (jumini) ro kune pa; huar (hvare/khvareşed farsa newi) zaf (visiy) esto; howri kem este. Va asyeng (aşu/re/viz) ne yeno; va vuryeno (viryeno). Variş (axer/varun) ne vareno; axer (variş/varaiş/varun) se ra sif (sifr) vareno. Awya 0,0 mm yena war Afsmane germi berzibya (yuksekle=yuksekle) niyas (adair/cer) reseno 27°C derece. Germiye adaira (cere, niyasa) resena hama (heuuant/hevat) 13°C derece.

Vinaiş: Us zemi (zai, herı)/usiyas (usyas) zemi 10km vinyeno: taye (heve) apara (duri) vinino (vinyeno); 10 km duri (apara) vinyeno; mız (mızd) tuntek esto; çım çımi apara (duri) vineno. Dewsaiş didirengzeno, meto: 1012hPa.

Va jareştra jareştra şark (şavay/aoşatara) vahano, vurine ra yeno va vizeno, asyengeno, asyeng (viz/rew) esto heve (taye) piyet esto va taye (heve) piyet vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman)


vahano; o taye (heve) asyengeno va heve (taye) asyeng (aşu) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz hizli gelecektir); va saetibi (huleibi) 10-15km vahenuno (esecektir). Hava SIVAYA (HAVANAYA/SODIRA) soira (sıvaya/sodire) visiy (zaf) huar hensein esto; asmen huar (khvarsed) hensein yeno miyon; hensein howri este. ra. Va asyeng (aşu/re/viz) ne yeno; va vuryeno (viryeno). Germiye resena: 27°C Dewsaiş: 1012 hPa derece Vinaiş (Visibility):-9.9km hiyiye: nermiye se ra (a/at) 26% Va jareştra jareştra şark (şvay/aoşatara) ra vurunene ra yeno; vurino (vuryeno) yeno, vurino yeno; va heve (taye) piyet vahano heve (taye) rew vahano; seetibya (huleibya) ra 15km vahano. isarete/daxşte kıraxi: 6°C Ainya caya nusiyo: hensein huarino (hvengino); owro (eyro/eyero) hava zafiy huarino (=guneslidir) weso; sraeşto. Hava yaoxşino yatha (ze): 27°C (hava yaoxşino (yaoxşeno) yatha (ze) 27°C derece) Barometer: 1,012, 00 mb kipo (çipo), diregzho (direngo)/meto Hiyiye (Nemiye/Nermiye: 26% Vinaiş (Visibility): 9,99 km Isa (Isarete/daxştare) Kıragı (KıRi): 6°C, 38 Aşma newi /yawaye aşma (=tirki yeni ay periodu)

10-15km

Va) jarestare (cinub) ra (a/at) vahano , yeno; seetibya (huleibya) ra 10-15 km vahano.

26%

Kiraxi berz ahana (bena/vena) vinina (vinyena) visiy (zaf) yeut kiraxi varedana.

nermiye

Huar(hveng) ver ayara (usanga/soira/sodıra) taw 4.58 hiseno (uzreno); huar rew hiseno.

Huar aiwistrune, şuna/şumuni taw 7: 47 suna (şana/sana) war şuno (şıno); huar herey war şuno (şıno).


Taw

germ.

Hisena KIRAXi zey (yewt)

nermiyeHava/eyam Axer (varis/varun). Va

Serescaişe howri

2:00 pm

26 °C 26 °C 6 °C

27%

hensein howrin

0%

10 km/h jjşa

43%

3:00 pm

27 °C 27 °C 6 °C

27%

hensein howrin

0%

13 km/h jjşa

27%

4:00 pm

27 °C 27 °C 5 °C

26%

Ake

0%

13 km/h jjşa

16%

5:00 pm

27 °C 27 °C 6 °C

25%

Ake

0%

14 km/h jjşa

11%

6:00 pm

27 °C 27 °C 6 °C

25%

Ake

0%

13 km/h jjşa

7%

7:00 pm

26 °C 26 °C 6 °C

28%

Ake

0%

11 km/h jjşa

3%


8:00 pm

25 °C 25 °C 7 °C

31%

Ake

0%

8 km/h jareştare 3%

9:00 pm

23 °C 23 °C 8 °C

37%

Ake

0%

6 km/h jjşa

2%

10:00 21 °C 21 °C 8 °C pm

44%

Ake

0%

6 km/h jşi

1%

11:00 19 °C 19 °C 7 °C pm

44%

Ake

0%

6 km/h jşi

1%

Sewa Semve (Seme/Senbe)

0% hensein howri este. Adair (cer): 13C. Va:

10 a 15 km

şewaibya (Sewa ebe/eve) sunibya (şimunibya), vere şan (son) asmen akeo; çunt howri hensein este asmen ro. Va asyeng (aşu/re/viz) ne yeno; va piyet (met) vahano; yese (sura) vay met (piyet) yeno/yena. Varış (varun/axer) ne vareno. Varış (varun/axer) se ra sif (sifr) vareno.


Varış (axer/varun) 0.0 mm yeno war. Germiye adair (cer, awar, var, auua, ava) şuna; germiye nazdi (asna) va (ya) hama (auuaant/heuvat) 13 C° derece resena.

Va jareştara (cinubi) jarestare şiwar (arezayra/daoşatara) vureyeno, vurenune ra piyet vahano, vurine ra yeno va taye (heve) esto heve (taye) piyet esto va taye (heve) piyet vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman) vahano; o taye (heve) asyengeno va heve (taye) asyeng (aşu) yeno; o heve (taye) asyengin/rewin ver yenuno (biraz hizli gelecektir); va saetibi (huleibi) 10-15 km vahenuno (esecektir). Dısemve (Vıseme/Wısemve, Dıseme) 9

hensein howrino 30 °C germiye yaoxşina (hisena) 31 °C

10%

10 a

15 km 9 a na (ima/ina) VERTIVARE; usaya (sivaya/soira/sodira) huar (farsa newikhwarsed) hensein esto; yawaye (yavaye=perode) huarini (=gunesli periodlar) este; huar (farsa newi-khwarsed) ra uzyerina (yereye/hereye) esto; visiy (zaf) akeo. Varış (axer/varun) se ra (a/at) 0.0 vareno. Varış (axer/varun) se ra 0 vareno. Varış (axer) 0.0 cm yeno war (ava) usni (usyin) zemina (hara/harda); Afsmane germiye berziye germi usyas suna, berzibya 31°C; sewnaibya (=geceyle) sewa be (bı) (sewaibya/sewa ebe (ebi))= geceyle (geceile) germiye adaira (niiasa, cera) şununa (asagiya gidecektir) resenuna (kavuşaçaktir) hama (huuat/hevet) 15°C derece.

Va jareştara (cinubi) vuryene ra esto hem vuryene (vurine) ra yeno; saetibya (huleibya) 15-30km vahano; o heve (taye) piyet esto; o ama (yaman) ne asyengeno; o piyet ne vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman/yamu) ne vahano; o heve (taye) asyeng (aşu/re/viz) ne yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir). Huar soira (sodıra/uşangaya/usaya/ver ayara) taw 5: 00 panc ra (a/at) 0 hindi (dekey) vereno hişeno (uzeno/uzreno); o rew hiseno; huar taw 7:40 howt (hot/hawt) ra (a/at) çowres hındi (deke) vereno war şuno; huar (hu/hveng) herey war şuno (şıno); o rew hişeno (uzreno). Aşmı uzyerina (hereye/yereye) ra (a/at) hui vecena. A se ra (a/at) heris çar (çat) seresceyana. Asme (Aşme) se ra şaştay sues (şaş) ra asmeni rocena (raocena, raoxşena), berekhena (bamena); hama (zey/yeuwt) nazdi huar (guneş=tirki) roc (rost) ne nısrena; a uzyerina (hereye/yereye) ra a yata sıvaya


(usaya/sodira) esta; a aşma henseyo pouru ra roc/ros/roşt verdana ma; asma nazdi pouru ros (roc/rost) veradana ma: aya asma ya pouru ra (a/at) verena; a şuna (gider), şununa (gidecek) asma ceyrego ya pouru ro; a nıka (nu/nuna) aşma henseyo pouru ra verena (tırki: o dolu bolumunden) verenuna (.. gececek). A hui taw 3:46 hire ra (a/at) çowres sues (şaş) hindi (dekey) vereno hisena. Aşmı sıvaya (usaya/sodira) ra (a/at) wardana, war bena, ava (war) suna. A hui taw 2:10 dı ra (a/at) des hindi (dekey) verena: a hui varedana; aya roc (rost/roş) vecena; a se ra (a/at) şaştay sues (şaş)) akeha. A heris çar (çat) asmeni seresceyana. Asme (Aşme) se ra (a/at) şaştay sues (şaş)) asmeni rocena (raocena, raoxşena), berekhena (bamena); hama (yeuwt/yeuwt/zey) nazdi huar (guneş=tirki) roc (rost) ne nisrena (dana); a wezişena (hişena) uzyerina (hereye/yereye ) a yata (hata) sıvaya (usaya/sodira) a esta; a owro roc/ros/roşt henseyo pouru veradana ma: aya asmaya ya pouru ra (a/at) verena; a şuna (gider), şununa (gidecek) asma ceyrego henseyo pouru ro; nıka (nu/nuna) aşma ya henseyo pouru ra verena (gecer) verenuna (.. gececek). Ayan (ayar/asni) soira (sıvaya/havanaya/usaya/usangaya) hensein howrino; heruua veryiya sıvaya (soira/sodira/havanaya) huar (kvarşed =farsa newiya) esto. Hava yaoxşino ze (yeuwt) 29°C (haitya (rass/seg/asah)=30°C) Dewsaiş: 1013hPa Hiyeye (nermiye): 23% Kiraxi: 6°C Vinaiş: 10 km karayino (sındero/derıno=sınırlıdır) Va: aoşatara (şavay/şark) ra vurenune ra (a/at=degiserekten) vahano; vurine (vuryene) ra yeno vahano; taye (heve) yeno: va taye (heve) piyet yeno; o vurino (vuryeno) 11 km saetibya (huleibya) esto, vaheno.

Taw

Hisena Axer germ. zey KIRAXi nermiyeHava/eyam (varis/varun) (yewt)

Va

Seresceişe Dewsaiş howri

12:00 pm28 °C 28 °C

4 °C

22%

Ake

0%

10 km/h jjşa

6%

1009hPa

1:00 pm 28 °C 28 °C

4 °C

21%

Ake

0%

11 km/h jarestare

9%

1009hPa

2:00 pm 29 °C 29 °C

3 °C

20%

Ake

0%

14 km/h jjşa

15%

1009hPa

3:00 pm 29 °C 29 °C

3 °C

19%

Ake

0%

14 km/h jjşa

17%

1008hPa

4:00 pm 29 °C 29 °C

3 °C

19%

Ake

0%

16 km/h jjşa

13%

1008hPa

5:00 pm 29 °C 29 °C

3 °C

19%

Ake

0%

14 km/h jjşa

8%

1008hPa

6:00 pm 27 °C 27 °C

4 °C

23%

Ake

0%

11 km/h jarestare

4%

1008hPa

7:00 pm 26 °C 26 °C

5 °C

25%

Ake

0%

10 km/h jşi

4%

1008hPa

8:00 pm 24 °C 24 °C

6 °C

31%

Ake

0%

6 km/h jşi

3%

1009hPa

9:00 pm 22 °C 22 °C

7 °C

37%

Ake

0%

6 km/h jşi

2%

1009hPa


12:00 pm28 °C 28 °C

4 °C

22%

Ake

0%

10 km/h jjşa

6%

1009hPa

10:00 pm21 °C 21 °C

6 °C

37%

Ake

0%

5 km/h şijşi

1%

1010hPa

11:00 pm19 °C 19 °C

7 °C

43%

Ake

0%

3 km/h şijşi

0%

1010hPa

View Calendar Forecast Source: Weather Underground BestForeca

Aşmı us aşmıya henseyo pouru ra ne şiya: a us (uste) aşma henseyo pouru rane vereta. A nu (nıka) tey ya henseyo pouru aşmıyaha nuna (nura/nıka/nu) hui henseyo pouru ra kena; a henseyo pouru ra şuna; a henseyo pouru ra varedana; a nu (nıka) henseyo pouru ra (henseyo pouru ra) niyas (adair/cer): a hui asma ya henseyo pouru ra (a/at) avaradana; aya henseyo pouru ra awaradana; aya henseyo pouru ra şuna (şına); a se ra (a/at) şaştay sues (şaş) ros (roc/rost) raoxşeyena (raoceyena/roseyena). Asmı henseyo pouru ra şuna: asme se ra (at) şaştay sues (şaş) aşmı raocyena (rocyena/roşyena). Aşma ya henseyo pouru ra (a/at) ceyregyaha; aşmı hui henseyo pouru ra avaradana: se ra (at) se he aşmı raocyena (rocyena/roşyena). Aşmı nıka (nu) hui henseyo pouru ra şuna (şına) henseyo pouru ra kena. A aşmı ya us henseyo pouru ra (a/at) verena. Aya şuna çeyrego ya henseyo pouru aşma ra (a/at) verena, verenuna; aya hui henseyo pouru ra ra vaurena (vawrena); a nıka us us (uste) henseyo pouru aşmı ra şiya; a us (usyin) aşmıya henseyo pouru ra reseta. A nıka (nu/ınka) hui henseyo pouru ra bena (berena); aya hui us ceyrego henseyo pouru aşmi ra beto (berto/berdeto); aya nıka /henseyo pouru ra şuna (şına); aya şuna tey (te/aipi) ya henseyo pouru aşmı ra (at) şuna; aya aşmı ya henseyo pouru ra (a/at) şuna (şına); a tey (aipi/hathra) aşmiyaha ya henseyo pouru ra şuna (şına). Aya nu (nika) aşmı ya henseyo pouru ra verena verenuna; aşma ya henseyo pouru ra (at) verena. Aya se ra (a/at) taye (heve) tariya: ataye (heve) racehata; aya hui henseyo pouru aver bena (berena); aya nıka henseyo pouru ra kena; a hui nıka asmi ya henseyo pouru ra bena (berena); aya hona (hıma) verena verenuna; aya roste (roce/roşe) hui heyro (hama-eyon/owro) akena; aya hona (hıma) hui henseyo pouru ra bena (berena); aya hui şuna roşt heyro (owro) avısena; aya roce (roşte) hui howro akena; a tey (hethra) çerego ya henseyo pouru aşmı ra şuna aver verena; aya hıma (hona) hui henseyo pouru ra verdana (verduna); aşmi hui vera vourena (vaurena); aya hamatat (teuiiti) ceyrena (geyrena); aya şuna vera ya henseyo pouru aşmı ra (a/at); a hona (hıma) ya henseyo pouru ra şuna (şına); a nıka nazdi se ra (a/at) şaştay sues (şaş) a roc (roş/roşt) hui war (awar) bena (berena); a nıka hui henseyo pouru ra akena; aya roc (roşt/roş) henseyo pouru ra abena (aberena); aya nıka (nuna) roce (roşe/roşte) hui akena; aya yauua yauua aver abena (aberena); a hui henseyo pouru ra bena (berena); aya henseyo pouru ra şuna (şına); aya hui henseyo pouru ra şuna (şına); aya hui henseyo pouru ra kena; a hui gam gam (gum gum) henseyo pouru ra şuna (şına); a roşte/roşe) hui nıka verduna (verdana); a se ra (a/at) şaştay sues (şaş) roc (roş/roşt) verduna (verdana); asma se ra heris çar (çat) serescaya/raceya; vısp ayan (ayara) nıka roc (ros/roşt) nışrena ma; a hui henseyo pouru asunena; a e no eyon/ayan (ayar/asni) suna roc (roş/raoc/roşt) mam (ma re) nıka verduna. Aşmı nıka nazdi se ra (a/at) şaştay sues (şaş) roşt (roc/roşt) avarduna (avaredana); a hui henseyo pouru ra bena (berena); e no vuno (vaceno) roce (roşte) aşmibya (ebe/eve .. aşme) nezmiye esto. A se ra (a/at) şaştay sues (şaş) sowk avaraduna ma: a no ayana/ayara nazdi se ra (a/at) heris çar (çat) seresceya (raceya/geneya).


Asmı huibya (pe hui) ros (roc/rost) se ra (a/at) şaştay sues (şaş) vecena; a nıka (nuna/nu) hui açarena (tadena) a huyi henseyo pouru ra bena (berena); a sewke/sowke aşmı huibya nıka henseyo pouru verduna (verdana). Nıka (NU) se ra (a/at) şaştay sues (şaş) asmani raocena (rocena/berekhena/raoxşena; asmen se ra (a/at) şaştay sues (şaş) rocino (rocyeno raoxşino/raoxşyeno) het (at) asmı ra; aşmı se ra (a/at) heris çar (çat) pouru racyeno (seresceyeno); a se ra (a/at) şaştay sues (şaş) akeha. A se ra (a/at) heris çar (çat) pouru raceyata; a nazdi se ra (a/at) şaştay sues (şaş) akea. Asmı ya henso henseyo pouru ra (a/at) şuna verana (dolu ayin çeyreginden gidip/gider gecer). Aşmi se ra (a/at) şaştay sues (şaş) sowk (roc/ros/roşt) verduna. A hui aşma henseyo pouru ra bena (berena).

Asma se ra (a/at) şaştay sues (şaş) asmeni raocena (rocena/roşt/roş dana), rosina (roşyena), aşma henseyo pouru ra suna. Vertivare 9 2014

wezeiş (hişaiş)

şıwar (wardaiş/daoşatara/savaya/arezra (?)

Tawo berzaişe huari

4:58 soira ) 7: 46 sona (şımuni/şona) (sodira/usangaya/SIVAy

Tawo berzaişe asmı

3:46 uzyerina (hereye/yereye)

Dergeye roce (roşt) yo viniyino

15h 51h (h=hindi/deke), h=huli (saet)

2:10 Aşma soira (sodira/Usangaya/SIVA

14h 48h Dergeye eyoni

sıva (soir/mesti) varedano eyon (ayar/asni) weyseno, varedano (=artar) , zafyeno (cogalir) 0 hindi (deke) 40 wista (saniye)..

Asma se ra (a/at) şaştay sues (şaş) asmeni raocena (rocena/roşt/roş dana), rosina (roşyena), aşma henseyo pouru ra suna. eyro (owro/heyro) aşma newi

Vertivare 17 aşma usteme (peyni)

Vertivar 19 Vastarini 5

Vastarini 12

aşma newi

aşma pouru

aşma veryi

Visiy (Zafiy)-teme vıduş (zanaiş) (fazla bilgi) vine tkaeşe (zagone) huari (gor guneş sistemi): Sıma vine paouru paitidana estari!

Visit Astronomy


şewa Dısemve (Dıseme/Vı-semve)

10% çunt howri este. Adair (cer): 15C. Va:

10 a 15 kmh.

A na sewna a no ayare, sewnaha (sewaha) a no ayara (eyon) ver şona hensein akeya; çunt yawaye howri este; asmeno hensien howrino. Variş (varun/axer) boka vareno. O se ra 10 vareno. Varış (axer/varun) 0.0 mm yena war (ava) usni (usyin) zemina (hara/harda) 0.0 mm masena. Afsmane (afsmene) germiye resenuno hewunt (hama/hevet) 15°C derece.

Va jareştare jareştare şiwar (arezayra/daoşatara) vuryene ra esto hem vuryene (vurine) ra yeno; saetibya (huleibya) 10-15 km vahano; o heve (taye) piyet esto; o ama (yaman) ne asyengeno; o piyet ne vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman/yamu) ne vahano; o heve (taye) asyeng (aşu/re/viz) ne yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir). Seseme (Sesemve, Sesembe) 10

40% taw a tawa howri este. berz: 29C. Va:

10 a 15 kmh.

10 a na (ıma, ına/ın/ena/ana) VERTIVARE asmen soira (sivaya) huarino (kharsed farsa newi) hensein esto o çunt yawaye howri este hensein asmen ro; variş (axer/varun) uzyerina (yereya/hereya) esto. Varış (varun/axer) vareno; o (ho) se ra 40 vareno


Away (awka) variş (axer/varun) 1.0 mm yena war (ava). Afsmane (afsmene) germi resenuno hama (hewunt) usyas (çor) 29°C derece. Germiye adaira (niyasa=cer) şununa hama (equal= hauuant, esit) hama (hewunt) 15°C derece ahenuna.

Va jareştare jareştare şiwar (arezayra/daoşatara) vuryene ra esto hem vuryene (vurine) ra yeno; saetibya (huleibya) 10--15 km vahano; o heve (taye) piyet esto; o ama (yaman) asyengeno; o piyet vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman/yamu) vahano; o heve (taye) asyeng (aşu/re/viz) ne yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir).

Taw

Hisena Axer germ. zey KIRAXi nermiyeHava/eyam (varis/varun) (yewt)

Va

Seresceişe Dewsaiş howri

12:00 am 18 °C 18 °C

7 °C

47%

Ake

0%

3 km/h şijşi

0%

1010hPa

1:00 am 17 °C 17 °C

7 °C

49%

Ake

0%

3 km/h şijşi

0%

1010hPa

2:00 am 17 °C 17 °C

7 °C

51%

Ake

0%

3 km/h şijşi

0%

1010hPa

3:00 am 16 °C 16 °C

6 °C

52%

Ake

0%

3 km/h jşi

0%

1010hPa

4:00 am 16 °C 16 °C

6 °C

53%

Ake

0%

5 km/h jşi

1%

1010hPa

5:00 am 15 °C 15 °C

6 °C

55%

Ake

0%

5 km/h şijşi

1%

1011hPa

6:00 am 15 °C 15 °C

6 °C

54%

Ake

0%

5 km/h şijşi

1%

1011hPa

7:00 am 18 °C 18 °C

7 °C

48%

Ake

0%

5 km/h ZZSha1%

1011hPa

8:00 am 22 °C 22 °C

7 °C

39%

Ake

0%

5 km/h şaZşa 1%

1011hPa

9:00 am 24 °C 24 °C

6 °C

31%

Ake

0%

5 km/h şaZşa 1%

1011hPa

10:00 am 26 °C 26 °C

5 °C

26%

Ake

2%

5 km/h Shark 5%

1010hPa

11:00 am 28 °C 28 °C

5 °C

23%

Ake

2%

6 km/h SE

13%

1010hPa

12:00 pm29 °C 29 °C

4 °C

21%

Ake

2%

10 17% km/h jarestare

1009hPa

1:00 pm 29 °C 29 °C

4 °C

20%

Ake

2%

11 km/h jjşa 15%

1009hPa

2:00 pm 29 °C 29 °C

4 °C

20%

Ake

2%

13 km/h jşi

1008hPa

12%


12:00 am 18 °C 18 °C

7 °C

47%

Ake

0%

3 km/h şijşi

0%

1010hPa

3:00 pm 29 °C 29 °C

4 °C

20%

Ake

2%

13 km/h jşi

10%

1008hPa

4:00 pm 29 °C 29 °C

4 °C

20%

Ake

0%

16 km/h jşi

10%

1007hPa

5:00 pm 29 °C 29 °C

4 °C

21%

Ake

0%

13 km/h jşi

10%

1007hPa

6:00 pm 28 °C 28 °C

6 °C

24%

Ake

0%

11 km/h jjşa 10%

1007hPa

7:00 pm 26 °C 26 °C

6 °C

27%

Ake

0%

10 11% km/h jarestare

1007hPa

8:00 pm 24 °C 24 °C

6 °C

33%

Ake

0%

10 km/h jjşa 13%

1008hPa

9:00 pm 22 °C 22 °C

7 °C

38%

Ake

0%

6 km/h jjşa

14%

1008hPa

10:00 pm21 °C 21 °C

7 °C

40%

Ake

0%

6 km/h jşi

10%

1008hPa

11:00 pm19 °C 19 °C

7 °C

46%

Ake

0%

6 km/h şijşi

5%

1008hPa

Sewa Seseme (Sesemve, Sesembe)

0% hensein howri este. Adair (cer): 15C. Va:

10 a 15 kmh.

Sewı sone/şimunibya hensein akaya; şewı hensein howrina. Sura (yese/heze) vay esto, va piyet (met) yeno; va asyeng (rew) vahano Varış (varun/axer) ne vareno. Varış (axer/varun) 0.0 mm , yeno war (ava) Afsmane (afsmene) germiye resenuno hewunt (hama/hevet) 15°C derece.

Va şiwar/daoşatara (arezray) jarestare şiwar/daoşatara (arezray ra) vuryene ra esto hem vuryene (vurine) ra yeno; saetibya (huleibya) 15-30km vahano; o heve (taye) piyet esto; o ama (yaman) asyengeno;


o piyet vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman/yamu) ne vahano; o heve (taye) asyeng (aşu/re/viz) ne yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir). çarsemve (çarseme) 11

0% taw a tawa howri este. berz: 31C. Va:

10 a 15 kmh.

11 a na (ima/ina) Asma VERTIVARE; eyon (roc) SIVAYA/Sodira asmen hensein huarino (kharsed farsa newi) ; howri kune yewmini (jumini) miyon; zafiy asmen akeo. . Variş (axer/varun) ne vareno Variş (axer/varun) se ra 0 esto. Varış (axer/varun) 0.0 mm yeno war (ava). Afsmane (afsmene) germiye resenuno hewunt (hama/hevet) usyas (çor/upair) sifr (sif) 31°C derece. Asmane germiye niyasiyai resenuno hama (hewunt) 14°C derece ahanuna.

Va daoşatara (şiwar/arezray) zime-daoşatara (şiwar/arezray) vuryene ra esto hem vuryene (vurine) ra yeno; saetibya (huleibya) 10-15 km vahano; o heve (taye) piyet esto; o ama (yaman) asyengeno; o piyet vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman/yamu) ne vahano; o heve (taye) asyeng (aşu/re/viz) ne yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir).

Taw

Hisena Axer germ. zey KIRAXi nermiyeHava/eyam (varis/varun) (yewt)

Va

Seresceişe Dewsaiş howri

12:00 am 18 °C 18 °C

8 °C

51%

Ake

0%

5 km/h şijşi

1%

1008hPa

1:00 am 17 °C 17 °C

8 °C

55%

Ake

0%

6 km/h şijşi

1%

1008hPa

2:00 am 16 °C 16 °C

8 °C

59%

Ake

0%

6 km/h şijşi

1%

1008hPa

3:00 am 16 °C 16 °C

8 °C

62%

Ake

0%

6 km/h şijşi

1%

1008hPa


12:00 am 18 °C 18 °C

8 °C

51%

Ake

0%

5 km/h şijşi

1%

1008hPa

4:00 am 15 °C 15 °C

8 °C

62%

Ake

0%

6 km/h şijşi

1%

1008hPa

5:00 am 14 °C 14 °C

8 °C

66%

Ake

0%

6 km/h şijşi

0%

1008hPa

6:00 am 14 °C 14 °C

9 °C

68%

Ake

0%

6 km/h şijşi

0%

1008hPa

7:00 am 17 °C 17 °C

9 °C

60%

Ake

0%

5 km/h şiZşi

0%

1008hPa

8:00 am 21 °C 21 °C

9 °C

48%

Ake

0%

5 km/h Zime

0%

1008hPa

9:00 am 23 °C 23 °C

8 °C

39%

Ake

0%

6 km/h Zime

0%

1007hPa

10:00 am 25 °C 25 °C

7 °C

32%

Ake

0%

6 km/h Zime

0%

1007hPa

11:00 am 27 °C 27 °C

7 °C

28%

Ake

0%

5 km/h ZZşi

0%

1006hPa

12:00 pm28 °C 28 °C

6 °C

25%

Ake

0%

6 km/h şiZşi

7%

1006hPa

1:00 pm 29 °C 29 °C

6 °C

23%

Ake

0%

6 km/h şiZşi

10%

1005hPa

2:00 pm 29 °C 29 °C

6 °C

22%

Ake

0%

10 km/h şiZşi 14%

1004hPa

3:00 pm 29 °C 29 °C

6 °C

22%

Ake

0%

10 km/h şiwar 18%

1003hPa

4:00 pm 30 °C 30 °C

6 °C

21%

Ake

0%

14 km/h Zşi

20%

1003hPa

5:00 pm 29 °C 29 °C

6 °C

23%

Ake

0%

14 km/h Zşi

24%

1003hPa

6:00 pm 28 °C 28 °C

7 °C

26%

0%

14 km/h ZZşi 27%

1003hPa

7:00 pm 26 °C 26 °C

7 °C

30%

0%

14 km/h Zşi

28%

1003hPa

8:00 pm 24 °C 24 °C

8 °C

35%

0%

16 km/h Zşi

26%

1004hPa

9:00 pm 22 °C 22 °C

8 °C

42%

0%

16 km/h Zşi

25%

1004hPa

10:00 pm20 °C 20 °C

8 °C

44%

Ake

7%

14 km/h şiZşi 23%

1005hPa

11:00 pm19 °C 19 °C

8 °C

52%

Ake

8%

13 km/h şiwar 20%

1005hPa

Sewna, sune (sume) çarsemve (çarseme)

hensein howrin hensein howrin hensein howrin hensein howrin


0% taw a tawa howri este. Adair (cer): 13C. Va:

10 a 15 kmh.

Sewı sana (suna/şimuni) henseyin howrina; howri hensein este; ; asmen ro pesney ra hensein asm Variş (axer/varun) ne vareno Variş (axer/varun se ra 0.0 mm vareno. Afsmane (afsmene) germi resenuno hama (hewunt) 13°C derece.

Va jareştara-daoşatara (şiwar/arezray) vuryene ra esto hem vuryene (vurine) ra yeno; saetibya (huleibya) 10-15 km vahano; o heve (taye) piyet esto; o ama (yaman) asyengeno; o piyet vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman/yamu) vahano; o heve (taye) asyeng (aşu/re/viz) ne yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir). Ponseme (Pansenbe, Posemve, Posemve, Panseme) 12

0% taw a tawa howri este. berz: 28C. Va:

10 a 20 kmh.

12 aşma VERTIVARE SIVAYA/havanaya/Sodira posembe). Asmen soira (sivaya/sodira) huarino (kharsed farsa newi) esto yauwaye (yawaye) howri zaf (visiy) este asmen ro va esto; Sura (yese/heze) vay esto, va piyet (met) yeno; va asyeng (rew) vahano. Varış (axer/varun) ne yeno awar (ava) ne vareno.


Varış (axer/varun) se ra 0 vareno; uzni (usyin/usni) zemina (hara/harda) 0.0 mm yeno war. Afsmane germiye resenuno miyone usyas (upair) sıfr (sıf, cı-ver) 28C derece. Germiye adaire (cera, wara) yi hama/hauuat/hevet sif 12C derece ahenuno.

Va zime daoşatara (şiwar/arezray) vuryene ra esto hem vuryene (vurine) ra yeno; saetibya (huleibya) 10-20 km vahano; o heve (taye) piyet esto; o ama (yaman) asyengeno; o piyet vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman/yamu) vahano; o heve (taye) asyeng (aşu/re/viz) e yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir).

Taw

12:00 am

Hisena Axer germ. zey KIRAXi nermiyeHava/eyam (varis/varun) (yewt)

18 °C 17 °C

8 °C

55%

Ake

8%

1:00 am 17 °C 16 °C

9 °C

60%

Ake

2%

2:00 am 16 °C 16 °C

9 °C

65%

Ake

2%

3:00 am 15 °C 14 °C

10 °C

72%

Ake

2%

4:00 am 14 °C 14 °C

10 °C

74%

Ake

1%

5:00 am 14 °C 13 °C

9 °C

72%

6:00 am 14 °C 14 °C

10 °C

73%

7:00 am 17 °C 17 °C

11 °C

67%

8:00 am 19 °C 19 °C

11 °C

55%

9:00 am 21 °C 21 °C

9 °C

47%

23 °C 23 °C

8 °C

40%

24 °C 24 °C

7 °C

34%

26 °C 26 °C

6 °C

28%

10:00 am 11:00 am 12:00 pm

hensein howrin hensein howrin hensein howrin hensein howrin hensein howrin hensein howrin

1% 1% 0%

13 km/h şiwar 13 km/h şiwar 13 km/h şiwar 13 km/h şiwar 13 km/h şiwar

Va

Seresceişe Dewsaiş howri

18%

1005hPa

18%

1005hPa

19%

1005hPa

21%

1004hPa

23%

1004hPa

13 km/h şijşi 26%

1004hPa

13 29% km/h şiwar 11 31% km/h şiZşi

1004hPa 1004hPa

0%

13 km/h Zşi 32%

1004hPa

0%

14 km/h Zşi 32%

1004hPa

0%

14 km/h Zşi 26%

1003hPa

Ake

0%

16 km/h Zşi 17%

1003hPa

Ake

0%

16 km/h Zşi 11%

1002hPa


1:00 pm26 °C 26 °C

5 °C

26%

Ake

0%

16 km/h Zşi 13%

1002hPa

2:00 pm27 °C 27 °C

5 °C

25%

Ake

0%

19 km/h şiZşi

19%

1001hPa

3:00 pm27 °C 27 °C

5 °C

25%

Ake

0%

21 km/h Zşi 22%

1001hPa

4:00 pm27 °C 27 °C

6 °C

26%

Ake

0%

23 km/h Zşi 22%

1001hPa

5:00 pm26 °C 26 °C

6 °C

27%

Ake

0%

24 km/h Zşi 22%

1001hPa

6:00 pm24 °C 24 °C

7 °C

33%

Ake

0%

23 km/h Zşi 21%

1002hPa

7:00 pm23 °C 23 °C

7 °C

35%

Ake

0%

19 km/h Zşi 22%

1003hPa

8:00 pm21 °C 21 °C

6 °C

39%

Ake

0%

19 km/h Zşi 24%

1003hPa

9:00 pm19 °C 19 °C

6 °C

42%

Ake

0%

16 km/h şiZşi

24%

1004hPa

18 °C 18 °C

7 °C

45%

Ake

0%

16 km/h Zşi 21%

1005hPa

18 °C 17 °C

7 °C

50%

Ake

0%

14 16% km/h şiwar

1005hPa

10:00 pm 11:00 pm

View Calendar Forecast Source: Weather Underground BestForeca şewa Ponseme (Poseme, Ponsemve, Posembe)

0% taw a tawa howri este. Adair (cer): 12C. Va: 20

10 a

Sewnahe a no ayare (eyon); sume/şone ponseme (poseme, ponsemve, posembe). Şewı soira (ver ayara/ayana/eyona/asniya) ver ayara (eyona/sivaya) asmen ro hensein howri este; sewa asmeni ro pesne miyon şeway ra howri taye (heve) sereşceyena (seresgeyena) het howru ra (a/at) pesne miyon şeway ro asmen akeo. Sura (yese/heze) vay esto, va piyet (met) yeno; va asyeng (rew) vahano varış (axer/varun ne vareno; o se ra 0 yeno war.


varış (axer/varun) 0.0

mm yena/yeno war (awa).

Germiye şununa resenuna hama (heuuant/hevet) sif 12 C derece ahanuna.

Va jareştare daoşatara (şiwar/arezray) vuryene (vurine) ra vaheno heve (taye) yeno; o taye (heve) esto; o taye (heve) asyengeno; o heve (taye) vaheno; va owro (heyro/hem-ayaro) taye (heve) vahano; va heve (taye) tayn (tun) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir); va saetibi 10-20 km vahenuno (esecektir). Yene 13

0% huar (kharsed farsa newi) esto. berz: 27C. Va:

10 a 15 kmh.

13 a na (ima/ina) aşma VERTIVARE SIVAYA/Soira/havanaya/Sodira Şewı soira (ver ayara/ayana/eyona/asniya) ver ayara (eyona/sivaya) akeo; taye (heve) howri este. Asmen soira (sivaya/sodira) huarino (kharsed farsa newi) esto yauwaye (yawaye) howri kem este asmen ro va esto. Varış (axer/varun) ne vareno; o se ra 0 yeno war. Afsmane germi (sıçak olcusu) resenuno hewet (havet) sıf (sıfr) havanaya (sivaya) berzeya 27 derece şuna derece. Germiye adaira (niiasa) hama (hevet/haut/heut) adair (cer/jer/niyas) 12C derece ahenuna.

Va zime zime daoşatara (şiwar/arezray) vuryene (vurine) ra vaheno heve (taye) yeno; o taye (heve) esto; o taye (heve) asyengeno; o heve (taye) vaheno; va owro (heyro/hemayaro) taye (heve) vahano; va heve (taye) tayn (tun) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir); va saetibi 10-15 km vahenuno (esecektir).

Taw

Hisena Axer germ. zey KIRAXi nermiyeHava/eyam (varis/varun) (yewt)

Va

Seresceişe Dewsaiş howri


Time

Temp.Feels LikeDew Point

Humidit Conditions y

Precip.

Wind

Cloud Cover

Pressur e

12:00 am 16 °C 16 °C

7 °C

55%

Ake

0%

14 km/h şiwar

12%

1005hPa

1:00 am 15 °C 14 °C

7 °C

58%

Ake

0%

14 km/h şiwar

4%

1005hPa

2:00 am 14 °C 13 °C

7 °C

61%

Ake

0%

14 km/h şiwar

3%

1005hPa

3:00 am 13 °C 12 °C

7 °C

65%

Ake

0%

14 km/h şiwar

4%

1005hPa

4:00 am 13 °C 12 °C

7 °C

66%

Ake

1%

13 km/h şiwar

4%

1006hPa

5:00 am 12 °C 11 °C

7 °C

68%

Ake

1%

14 km/h şiwar

5%

1006hPa

6:00 am 13 °C 11 °C

7 °C

68%

Ake

1%

13 km/h şiwar

5%

1006hPa

7:00 am 15 °C 14 °C

8 °C

65%

Ake

0%

13 km/h şiZşi

4%

1006hPa

8:00 am 17 °C 17 °C

8 °C

55%

Ake

0%

14 km/h Zşi

2%

1006hPa

9:00 am 19 °C 19 °C

7 °C

46%

Ake

0%

14 km/h ZZşi

2%

1006hPa

10:00 am 20 °C 20 °C

6 °C

40%

Ake

0%

14 km/h ZZşi

1%

1005hPa

11:00 am 22 °C 22 °C

6 °C

35%

Ake

0%

14 km/h ZZşi

2%

1005hPa

12:00 pm23 °C 23 °C

5 °C

31%

Ake

0%

14 km/h ZZşi

3%

1004hPa

1:00 pm 24 °C 24 °C

6 °C

30%

Ake

0%

11 km/h ZZşi

4%

1003hPa

2:00 pm 24 °C 24 °C

6 °C

29%

Ake

0%

13 km/h ZZşi

5%

1003hPa

3:00 pm 24 °C 24 °C

5 °C

29%

Ake

0%

11 km/h ZZşi

6%

1002hPa

4:00 pm 26 °C 26 °C

6 °C

27%

Ake

0%

14 km/h ZZşi

7%

1002hPa

5:00 pm 24 °C 24 °C

6 °C

29%

Ake

0%

16 km/h ZZşi

7%

1002hPa

6:00 pm 23 °C 23 °C

6 °C

32%

Ake

0%

14 km/h Zime

7%

1002hPa

7:00 pm 22 °C 22 °C

6 °C

35%

Ake

0%

13 km/h ZZşi

9%

1003hPa

8:00 pm 20 °C 20 °C

6 °C

39%

Ake

0%

14 km/h şiZşi

12%

1003hPa

9:00 pm 19 °C 19 °C

6 °C

43%

Ake

0%

13 km/h şiZşi

15%

1004hPa

10:00 pm18 °C 18 °C

6 °C

44%

Ake

0%

13 km/h şiZşi

15%

1004hPa

11:00 pm17 °C 17 °C

6 °C

50%

Ake

0%

10 km/h şijşi

17%

1005hP a


View Calendar Forecast Source: Weather Underground BestFore Sewna (Sewa) Yeney

10% kem howri este. Adair (cer): 12C. Va:

15 a 25 kmh.

Sewı visiy (zaf) akea; şewa henseyin serescayena (serescenina), Sewa ya zaf (visiy) akeya. Sura (yese/heze) vay esto, va piyet (met) yeno; va asyeng (rew) vahano Varış (axer/varun) se ra 10 varena. Varış (axer/varun) 0,1 mm yena war (awa). Germiye resenuna adaira (cer) hama (haeuunt/hevunt) niyas (niyas/adair/cer) sıfr (sıf/cıver) 12 °C derece ahenuna, resenuna.

Va daoşatara (şiwar/arezray) jareştare daoşatara (şiwar/arezray

vuryene (vurine) ra vaheno heve (taye) yeno; o taye (heve) esto; o taye (heve) asyengeno; o heve (taye) vaheno; va owro (heyro/hemayaro) taye (heve) vahano; va heve (taye) tayn (tun) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir); va saetibi 10-15 km vahenuno (esecektir). Peşene (Pey-yene) 14

0% huar (farsa newiya =khwarsed) esto. berz: 27C. Va:

10 a 15


14 VERTIVARE soira (sivaya/sodira) eyon (roc) akeo; huar (farsa newiya =khwarsed) esto. Varış (axer/varun) ne vareno; varış se ra 0 vareno Varış (axer/varun) 0.0 mm yeno war Germiye adair (cer) resenuna hama (heuuant) adair (cer/jer/niyas) sıfr (cıfr/sıf) 27°C Germiye sewey ro hevet (hewunti/yewunti) war (adair/cer) 14°C .

Va daoşatara (şiwar/arezray) jareştara daoşatara (şiwar/arezray) vuryene ra vaheno heve (taye) yeno; o taye (heve) esto; o taye (heve) asyengeno; o heve (taye) vaheno; va owro (heyro/hemayaro) taye (heve) vahano; va heve (taye) tayn (tun) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir); va saetibi 1015km vahenuno (esecektir).

Taw

Hisena Axer germ. zey KIRAXi nermiyeHava/eyam (varis/varun) (yewt)

Va

Seresceişe Dewsaiş howri

12:00 am 16 °C 15 °C

6 °C

54%

Ake

0%

10 km/h şiwar 17%

1005hPa

1:00 am 14 °C 14 °C

7 °C

58%

Ake

0%

11 km/h şiwar 16%

1005hPa

2:00 am 14 °C 13 °C

7 °C

62%

Ake

0%

11 km/h şiZşi 14%

1005hPa

3:00 am 13 °C 12 °C

6 °C

63%

Ake

0%

11 km/h şiZşi 12%

1006hPa

4:00 am 13 °C 12 °C

6 °C

63%

Ake

0%

11 km/h şiwar 9%

1006hPa

5:00 am 12 °C 12 °C

6 °C

66%

Ake

0%

11 km/h şiwar 5%

1006hPa

6:00 am 13 °C 12 °C

6 °C

66%

Ake

0%

10 km/h şiwar 3%

1007hPa

7:00 am 15 °C 14 °C

8 °C

61%

Ake

0%

10 km/h şiZşi 3%

1007hPa

8:00 am 17 °C 17 °C

8 °C

54%

Ake

0%

8 km/h Zşi

15%

1007hPa

9:00 am 19 °C 19 °C

8 °C

48%

Ake

0%

8 km/h ZZşi 19%

1007hPa

10:00 am 21 °C 21 °C

7 °C

42%

Ake

0%

8 km/h Zime 16%

1007hPa

11:00 am 22 °C 22 °C

7 °C

37%

Ake

0%

6 km/h Zime 13%

1006hPa

12:00 pm23 °C 23 °C

6 °C

33%

Ake

0%

8 km/h Zşi

1006hPa

11%


12:00 am 16 °C 15 °C

6 °C

54%

Ake

0%

10 km/h şiwar 17%

1005hPa

1:00 pm 24 °C 24 °C

6 °C

31%

Ake

0%

6 km/h Zşi

11%

1005hPa

2:00 pm 25 °C 25 °C

6 °C

29%

Ake

0%

10 km/h şiZşi 11%

1005hPa

3:00 pm 25 °C 25 °C

5 °C

28%

Ake

0%

10 km/h şiZşi 11%

1004hPa

4:00 pm 26 °C 26 °C

5 °C

25%

Ake

0%

11 km/h Zşi

10%

1004hPa

5:00 pm 26 °C 26 °C

5 °C

26%

Ake

0%

10 km/h Zşi

8%

1004hPa

6:00 pm 24 °C 24 °C

5 °C

28%

Ake

0%

10 km/h ZZşi 8%

1005hPa

7:00 pm 23 °C 23 °C

4 °C

30%

Ake

0%

8 km/h Zime 10%

1006hPa

8:00 pm 22 °C 22 °C

6 °C

34%

Ake

0%

8 km/h Zşi

17%

1007hPa

9:00 pm 21 °C 21 °C

5 °C

36%

Ake

0%

10 km/h Zime 20%

1007hPa

10:00 pm19 °C 19 °C

6 °C

40%

Ake

0%

10 15% km/h ZZSha

1008hPa

11:00 pm18 °C 18 °C

7 °C

46%

Ake

0%

8 km/h Shark 7%

1008hP a

Sewa Pey-Yene

0% asmen zaf (visiy) akeo. Adair (cer): 14C. Va:

10 a 15

Sewn-aibya, asmen simunibya (sanaibya) akeya; varış (axer/varun) ne vareno ; şewı ne seresceyena (seresgeyena). Sura (yese/heze) vay esto, va piyet (met) yeno; va asyeng (rew) vahano. varış (axervarun) se ra 0 vareno. varış (axer/varun) 0,0 mm yeno awar (ava). Germiye niyasa (auua/war) şuna, hama (heuuant=esit, Tırki) adair (cer/jer/niyas) 14°C derece ahenuna.


Va zime aoşatara (şavay/weosangay) vuryene (vurine) ra vaheno heve (taye) yeno; o taye (heve) esto; o taye (heve) asyengeno; o heve (taye) vaheno; va owro (heyro/hemayaro) taye (heve) vahano; va heve (taye) tayn (tun) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir); va saetibi 10-15 km vahenuno (esecektir). Ni (Ini, In, im) havadise a no heftehe. Xatir ve (be) sımabya (hatırla sizlerle), Havadise Zazayan

Diyare (Dınga/Dainga/Dahya) ma= our land Dıyare ma nıka (nuna) ser a ser peya şuno; dıma vınderno; o dıma (duma) şuno (şıno); kes gure ereş (raşt) ne vırazeno; se esto her kes zur herzeno (harseno) us ma Zazayan; kamıya maya kay kene; nome ma ra kay kene; nome arez niye wazene ma xapenene wazene maşyune (merdemune) anguşi (dina) deunene (dıwzhene), zur şunene (şanene) ma ver; raştiya ma wardene. Reynaişe ma ne wazene; raştiya ne yeizene (yesene). Zazaki ma gere teyuıti aho; a teyuiti us zun yero; a war me şero (şuho); a aver şero (şuro); yei he raştiya ma ne wazene; hem zur wazene us ma kene. Sıma gere hem zazakiya nusere hem vacere; zune may, piy war me bere; zurune ainyai dıma me şure (şere).

Diyare (dınga/dahya) ma sıma vinene a hew (hen) kasek niya; sıma vinene caye zazayun ra (a/at). Vı-guyo (Vı-gayo/Vı-cuyo)) Avesta, Farsa veri, Zazay, Zazaki!


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/diq/thumb/a/a9/Zaza%C3%BDstan0003.JPG/300px-Zaza %C3%BDstan0003.JPG Diyare MA (caye Zazayu) Dr.Zılfi Selcani vıraşto.


Zazana diyare (d覺nga) ma:


Tırkiya de caê mıntıqa Zazaistani Resım: Kıtabê Zılfi Selcani "Grammatik der Zaza-Spraçe" ra Sıma a na herunayi zanaiş (vıduş) vinene. M. çagdasi no vıraşto Sevas ra yata (heta) Tatvan Zazay este; Bayburt ra heta (yata) Sevregı Zazay este; sıma zanaiş (viduş) vinene, no (e no) sıma re nusyeno (nusino).

Resmi veoire ma ra:


Diyare Xuna (Hana/khana) Farsi


Caye Xuna Farsi caye Zazayu taw Sasaniyan tawo khaniya (xuniya):

Mezge seye kereiş radyosyune Emperyalistu verva (patiy) Iraniyan hem Zazayan

Radyasyon patiy (verva) Iraniyan hem Zazayan Rasyonuci (Mind kontrolici) vısp ayan (eyon) zur herzene ma zazayan hem anguşi (dina).

We will say that the sensitivity of the Hall device is 2.50mV/G as found on their data-şeet. Call this k. Therefore, the Magnetic Flux Density you are measuring from that magnet can be calculated as: B = 1000*(V0-V1)/k, in Gauss. Please note that with a calibrated Hall device, you would be given actual data measurements for the V0 value and for the k value. For example, suppose you measured 2.48Vdc for V0 and 1.32Vdc for V1. Then B = 1000*(2.48-1.32)/2.50 = 464Gauss, Zime pole (because it is positive). For another example, suppose you now measured 4.56Vdc for V1 with the same Hall device. Then B = 1000*(2.48-4.56)/2.50 = -832Gauss, jareştare pole (because it is negative). Iranice ma hem Zazayan serbest niye tehera (tevera); gane inuna teher ra radyasyon yeno ci. Kam (kum) e ney keno? çvav sıma gere zunere. Sıma aişene (eskene) e ney metro huvehu vırazene, gane (cune) hui mamere (pemere); 5 euroya sıma aişene (eskene) vırazene. Sıma hui radyosyun ra pauere (vı-pawere)! Seveknere! A na heruna sıma vinere: http:/www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Testgear/mgausmeter.htm


http:/en.wikipedia.org/wiki/Mind_control

6 Mezge marketar (kişatar), seştere mezgi Beynemiya (dinaya) seveknais esto pairi snataişe veryi re. Mezge saye kereisi (saye kerdar/kerdox) newe snataişa mezga maşyu (merdemu) sayena (wisena), mezga maşyi (merdemi saye kena. Umiya (Dinaya/Angusa) pers esto newe snataise mezga maşyu (merdemu) mahrkene; ser 1945 Hembereişe bumiye (benyemiya) niyasadayat; manaya a pesanais (pereis/ceng) ver (fra) me yero (iyeho). Ser 1975 Men kereise newe snataiş re maşyi mahrkene (kisene/merencene) re urvaidya (uruvaitya/merevaiş) viniyat. Ser 1979 Rusya ( (hembereise (Soviyet) varedat reye serdaise snataise ye merendane (merencene). 1. snataişe radiyoy (estuati gureynene hama verezaise nuake snataisi vecene) 2. 2 parçein snataise beam ( estate radyoactivi gureynene, wesiyain (biolojik) manahene) 3. snataişe vengin radyosyun 4. Snataişe magnetiki tey azda frekheansa gureyene (gurine) hense gane (cune) maşyu (merdemu) mahrkene (kişene) Mezgi seye kereis ahum (dina/anguşi) seye keno; ay wiseno. Mezgi seye kereiş mezge vurneno; hem kişeno. O mezge sıma vurneno; sıma seye keno 24 saeti. O resmi mezga moceno; o ne-razais megayaibya veceno; o waire mezgi kişeno, marandano. O deu, karnasi mezgaibya sereibya veceno; o newesiya seri herzeno sıma duri ra. Nazdi frekanse 10 hz. Idareye diyari e ney thaw ne kene; ne wazene kes zunero, ya yi sinanero (seşkero).

Je nusar eney nuseno; ainya dezgi este patiy (vera) haxedri : i seye kene duri ra keye (çeye) sıma; o sıma visp (her) çi vineno duri ra; sıma keye (çeye) huibya veradais (servest) niye. Berehavay (vere havay)-sçneri gureynene (marsane): i nıka gani (cuni) seye kene bin vestriya (ginciya) i gane to vispa vırun (makha) vinene; i vervaxşe (cucıke) sıma vinene hem seye kene. sıma vinene, maşyi (merdemi) verdaye niye; i wayire rasnu (rastiye) niye; haitya merdeme heyroyini (owroniyi) veradeye niye, i servest niye. Ser 1990 Sony kamera vıraştat; gani gincibya (vestribya) vinena; seye kena; inu vat i aişene (eskene) pe filtiribya us IR kamera.

3 Texvime Zazayu, Taxvime Zarathusti Zazay gere (gehe) texvime hui wes musere ey hacere; o manayo sıma ubi (vumi) texvime Zazayu musere; i visiy (zaf) girun niye; sıma gehe (gere) inu teyid kere; sıma weş çya huibya weşiyai teng vi-behe (bere). sıma vinene: Texvime Zazayu zafiy (visiy) name eyoni este: o moneneo, PAHENE şENE VIşENE, SESENE, çARşENE, PONşENE, YENE, PEY-YENE


SIFT/KIRE/şENE ...S PAşEME şEME VISEME SESEME çARSEME POşEME YENE PEYYENE PASEMVE SEMVE VISEMVE SESEMVE çARSEMVE POSEMVE YENE PEYYENE E ni pe -b/v ye vacyene hem ve b/v vacyene. PASEMBE/PASENBE .şENE/şEME...sembe/şENBE ... M us N suna. sıma vinene Texvime Zazaki, visi (zafi) patibya (raitya) vacyeno. Kamci vac (khese) ra e ni vaci yene: adete ci seniyo? 1 Sum/san/şon/şan yan (va) yi şmuni/san sun/şun 2 asni (=eyon, aşno (asman). Azan (asni), asman, asm ra yene. O moneno: numor (mor) +eyon ya sum/sun ra yene. Numuneye ey sıma ana herina verene: Asmi Yairyariibya yi vacyene: zımeO VERYENE/ZIMUSTUNO VERYENE, zımeYO MIYON (ZIMUSTUNO MIYON), zımeYO (ZIMUSTUNO) PEYENE USARO (WESARO) VERYENE, USARO (WESARO) MIYON WESARO (USARO) PEYENE UMUY (AMNANO) VERYENE AMNANO (UMUYO) MIYON UMUYO (AMNANO) PEYENE PAISO VERYENE PAISO MIYON PAISO PEYENE Asme taxvime Ahura Mazdai: aşme dini (diimi)-nome (name) aşmi (mengi) Vohuman (Vohumun) = kanuna (şaştay çat (çar)ile) 11 (1) Spenta-Armaiti= Aidar 12 (2) Fravardi/Fravaşi (Veraverti)=aidar (adar) 1 (3) Aşa Vahista =Varan (nisun) 2 (4) Hvaretat=VERTIVARE 3 (5) Tiştra=Vertivare (hezrun) 4 (6) Ameretat=Vastarini 5 (7) Xşatre Vayirya=tebaxi 6 (8) Mithra=Tişrun 7 (9) Aban (APAN/AWAN)=awan/abanGagan 8 (10) Adar=Kanuna (çile) 9 (11) Dae= Kanuna (çile) 10 9 (12) Seniyo texvime daene Ahura Mazdai/zarathusti. sıma re a na heruna vinene: No www.avesta.org ra yeno. MONTH NAME OF THE MONTH MEANING 1 Fravardin Guardian Spirit vera veşi/vera verti 2 Ardibehest Truth – Order aşa vehişta 3 Khordehd Perfection Hvare-khşaeta 4 Tir (Tiştryaeninis) The Star 5 Amardad Immortality amereta/amerdata 6 şehrevar A Desired Power xşatra wayirya 7 Meher (Mehr, Mithra) Friendşip mithra 8 Avan (Aban) Water 9 Adar (Atar) Fire 10 Dae The Giver 11 Bahman (Verethraghna, Vohuman) The Good Mind- vahu mana vahman 12 Aspandarmad (Spandarmad) Devotion as= spenta armaiti


30 NAMES FOR 30 DAYS OF THE MONTH!

DAY (ayan/ayar/asni) NAME OF THE DAY (name eyon) MEANING (manaya ayari (eyoni) 1 Hormuzd (Ohrmazd) The Lord of Wisdom Ahura Mazda 2 Bahman (Verethraghna, Vohuman) The Good Mind= Vohu mana 3 Ardibeheşt Truth – Order= aşa vahişta 4 şehrevar (şahrewar) A Desired Power= xşatra wayirya 5 Asfandarmad (Spandarmad) Devotion -spenta armaiti 6 Khordehd Perfection= hi 7 Amardad Immortality armeretat (amerdata) 8 Daepadar Giver of Fire 9 Adar (Atar) Fire 10 Avan (Aban) Water 11 Khorşed The şining Sun Hvare-khşaeta 12 Mohor The Moon 13 Tir The Star 14 Goş (Geuş Urvan) The Cowb ganeus uruuan 15 Daepmeher The Giver of Friendşip 16 Meher (Mehr, Mithra) Friendşip 17 Saroş Prayer sraoşa 18 Raşna To Judge 19 Farvardin Guardian Spirit vera weşi/verti 20 Behram (Verethraghna) Victory 21 Ram (Raman) Joy 22 Govad (Vata) The Wind vayu 23 Daepdin The Giver of Religion dae pa daeni/diimi 24 Din Religion daena/diem 25 Aşişvangh (Aşi Vanghuhi) Wealth aşi venguhi 26 Aştad (Arştat) Justice arştat/raştat 27 Asman Sky asmen 28 Zamyad Earth zemin 29 Mahrespand (Manthra Spenta) Holy words 30 Aneran (Anaghra Raoşaştay çat (çar)a) Infinite Light aneran roc

Texvime daene (diieme/diiene) Ahura Mazday/Zarathusti

October 2011 (AY 1381)


Havadisehavay423  

havadise havay 423

Havadisehavay423  

havadise havay 423

Advertisement