Page 1

NIEUWSBRIEF JAARGANG 4 • NUMMER 1

Van de voorzitter Mooi, zul je misschien zeggen, de nieuwe vormgeving van de nieuwsbrief. Aan de buitenkant is inderdaad het een en ander veranderd, en dat valt op. En hoe zit het met de binnenkant? Is die ook veranderd? Als stotteraars weten wij als geen ander dat onze binnenkant moet veranderen als we naar buiten toe beter (lees: natuurlijker) willen spreken. Hoe dat bij de stichting verloopt, mag je de komende periode zelf beoordelen. Als Stichting Natuurlijk Spreken (SNS) hebben wij, samen met het Instituut Natuurlijk Spreken, eind vorig jaar een enquête gehouden onder alle Hausdörfer cursisten. Velen hebben hun medewerking verleend en de enquête ingevuld en teruggestuurd. Hier zijn we blij mee, want wie kan ons beter vertellen welke koers we moeten varen dan de Hausdörfers zelf? Een samenvatting van de uitkomst tref je in deze nieuwsbrief aan. De uitkomst van de enquête leggen we naast onze eigen ideeën en zo komt onze visie op de toekomst tot stand. Die willen we

graag samen met alle Hausdörfers blijven vormgeven, dus laat van je horen als je ideeën hebt of een praktische bijdrage wilt leveren. In februari heeft alvast de eerste contactochtend met de coördinatoren van de zelfhulpgroepen plaatsgevonden, en met succes. Het was een leuke en ook leerzame ochtend, waarbij de contacten zijn geïntensiveerd en concrete actiepunten zijn afgesproken. Binnenkort gaat de website van SNS in de lucht, waaraan achter de schermen hard is gewerkt. Kijk maar eens op www.stichtingnatuurlijkspreken.nl wat je ervan vindt. Nieuws over onze activiteiten wordt voortaan niet alleen via de nieuwsbrief, maar ook via de website gecommuniceerd. En tenslotte wil ik je nog wijzen op de ‘eendaagse’ die 22 juni in Soest wordt gehouden. Een dag vol workshops en activiteiten, waarmee wij een nieuwe vorm van zelfhulp introduceren. Veel leesplezier en hopelijk tot 22 juni! Lilian Briggeman

Samenvatting enquête natuurlijk spreken 2002 / 2003 De enquête van de Stichting Natuurlijk Spreken (SNS) in samenspraak met Instituut Natuurlijk Spreken (INS) is in november 2002 verstuurd aan alle mensen die hebben meegedaan aan de basiscursus. Zo’n 100 ex-cursisten wilden hun mening met ons delen en hebben het formulier teruggestuurd. Al deze formulieren zijn gelezen en gesorteerd. De uitkomsten zijn in kaart gebracht. Wat is daar zoal uitgekomen? We bespreken dit volgens de belangrijkste onderdelen van de enquête: basiscursus, zelfhulpgroepen en zelfhulpweekenden.

De klankoefeningen worden erg gewaardeerd, evenals de wederzijdse bijsturing en het werken aan persoonlijke doelstellingen. Wel vindt een aantal mensen van hen dat met meer structuur de groep meer resultaat zou kunnen opleveren. SNS is al samen met de zelfhulpgroepen concrete verbeteractiviteiten gestart. Een aantal zelfhulpgroepen heeft al bezoek gehad van INS en SNS, en een contactdag voor coördinatoren heeft in februari plaatsgevonden. Deze blijkt voor herhaling vatbaar te zijn. Zelfhulpweekenden

Basiscursus

Uit de enquête komt naar voren dat het effect is van de basiscursus opvallend positief is. Maar liefst 47% van de mensen gaf aan vóór de cursus veel te stotteren en op dit moment stottert nog slechts 7% veelvuldig. Ook als je kijkt naar de last die men van het stotteren ervaart, treedt een aanzienlijke verbetering op. Vóór de basiscursus ervaarde 60% van de stotteraars het stotteren als lijden en nu lijdt nog slechts 6% erg onder het stotteren. Dat zijn ronduit mooie scores. Veranderingen in het spreken en een verminderd lijden worden door het merendeel van de ex-cursisten toegeschreven aan de Hausdörfer therapie en zelfhulpactiviteiten. Slechts eenderde geeft aan dat er (daarnaast) nog andere zaken van invloed zijn geweest op een verandering in het spreken. Zelfhulpgroepen

63% van de ex-cursisten neemt nooit deel aan een zelfhulpgroep. In volgorde van belangrijkheid noemt men hiervoor de volgende redenen: 1. geen behoefte, want ik kan nu zelf verder 2. ik heb het te druk 3. de zelfhulpgroep is een te beschermde omgeving en 4. geen Hausdörfer groep in de buurt. De 37% die wel aan een zelfhulpgroep meedoet, is hiermee tevreden.

De deelname aan de zelfhulpweekenden is beter dan die aan de zelfhulpgroepen: 56% van de ex-cursisten heeft een of meerdere keren meegedaan. Van degenen die niet meedoen, voelt een aantal mensen zich kundig genoeg. De deelnemers hebben uiteenlopende meningen over de meest geslaagde en de minst geslaagde onderdelen van de zelfhulpweekenden. De komende tijd gaat SNS voorzichtig aan de inhoud van de zelfhulpweekenden sleutelen. De eendaagse in Soest op 22 juni is daarvan het eerste voorbeeld. Daarbij zal steeds naar de mening van de deelnemers worden gevraagd om zo verbeteringen te kunnen aanbrengen. Wil je het uitgebreide rapport ontvangen?

Inmiddels hebben alle inzenders van de enquête deze samenvatting al per e-mail ontvangen. Enkele mails zijn echter retour gekomen. Deze mensen konden we helaas niet meer bereiken. Als je na het lezen van deze samenvatting meer gedetailleerde informatie wil over de uitslag van de enquête, dan kan dat. Je kunt dan € 2,50 overmaken op giro 7706022 t.n.v. penningmeester SNS, Heklanden 63, 9407 PL Assen o.v.v. ‘enquête’. Uiterlijk begin juli krijg je dan het eindrapport van de enquête per post toegezonden.

1


Tien jaar Hausdörfer in Nederland Op 1 februari jl. was het 10 jaar geleden dat ‘INS’ (destijds Stotter Therapie Hausdörfer) werd opgericht. Dit lustrum werd gevierd met een hapje en een drankje in het Woodbrookershuis te Barchem, waar tegenwoordig ook de INS-basiscursussen worden gehouden. Het feestelijke middagprogramma werd voorafgegaan door een workshop, die was bedoeld voor de vertegenwoordigers van alle Hausdörfer-zelfhulpgroepen. Deze workshop werd georganiseerd door de Stichting Natuurlijk Spreken (meer daarover elders in deze nieuwsbrief). De dag werd afgesloten met een gezellig, gezamenlijk diner. De eerste Hausdörfer-basissessies vonden al enkele jaren vóór de oprichting van INS plaats, namelijk in november 1987. Ik vond bijzonder leuk om ook nog mensen ‘van het eerste uur’ bij deze lustrumviering te mogen begroeten, ook al betekende dit een stevige ‘confrontatie’ met het feit dat we tóch allemaal wel een dagje ouder worden. In die zin was het tevens een soort reünie voor mensen, die aan de wieg van Hausdörfer in

Nederland hebben gestaan, voor mensen die met elkaar door een basiscursus zijn gegaan en voor anderen, die nauw betrokken waren of nog steeds zijn bij de Hausdörfer-activiteiten in Nederland. Langs deze weg wil ik allen bedanken, die zich niet hebben laten weerhouden door de aangekondigde barre weersomstandigheden om de - in veel gevallen lange - reis naar Barchem te aanvaarden. Aan jullie is het te danken dat het een geslaagde en leuke bijeenkomst is geworden. Ook wil ik hen bedanken, die niet konden komen en per post, per e-mail of telefonisch hun gelukwensen hebben uitgebracht. Het was voor mij een bijzondere dag, vol leuke herinneringen. Hartelijk dank ook voor de vele leuke, lekkere, nuttige en fijne cadeaus, die ik van jullie persoonlijk en van het bestuur van Stichting Natuurlijk Spreken mocht ontvangen. Ik zou zeggen: op naar het derde lustrum en ik hoop dat jullie er dan allemaal (weer) bij zullen zijn! Jan Heuvel

Contactdag voor contactpersonen zelfhulpgroepen 2003 Voorafgaand aan het lustrum van Instituut Natuurlijk Spreken is de contactdag (ochtend) voor contactpersonen van de Hausdörfer-zelfhulpgroepen gehouden. Jaarlijks wordt door Stichting Natuurlijk Spreken, in samenwerking met Jan Heuvel (INS), een dergelijk dag georganiseerd. Het doel van de contactdag is de banden met de zelfhulpgroepen aan te halen, ervaringen uit te wisselen en de kwaliteit van de zelfhulpgroepen te verhogen. De contactdag is door zeven contactpersonen/ vertegenwoordigers van verschillende zelfhulpgroepen bezocht. Er is opgevallen dat niet in alle zelfhulpgroepen duidelijk een contactpersoon is aangewezen, er veel klankoefeningen worden gedaan, de groepen veelal een klein aantal deelnemers hebben en de doorstroom gering is. Er is achtereenvolgens ingegaan op Hausdörfer inhoudelijk, de contactpersoon, niet-Hausdörfers in een groep en tenslotte is de dag afgesloten. De theoretische kennis over Hausdörfer blijkt in de zelfhulpgroepen veelal onvoldoende. Er zullen een aantal stappen gezet moeten worden. De eerste stap is deze kennis op te vijzelen, de tweede stap is te realiseren dat de angst ongegrond is, de derde stap je niet te ergeren aan het stotteren en de vierde stap de tijd gebruiken om ‘de druppel steeds op dezelfde plek te laten vallen’ en de gevoeligheid af te bouwen. Verder is het belangrijk om Hausdörfer niet te vermengen met andere therapieën. Probeer juist om meer diepgang te bereiken. Er dient meer te worden gestuurd op doelen (wat wil je bereiken?) en minder op klanksturing. Klanksturing is net als bij andere therapieën een bron van afleiding, maar wel de meest natuurlijke die er is. Zorg ervoor dat men er niet te lang mee bezig blijft en het alleen gebruikt om zichzelf te overtuigen van het ‘kunnen spreken’ (dus het persoonlijk ervaren van de theoretische kennis). De contactpersonen ervaren dat het niet altijd gemakkelijk is

2

om groepsleden op doelen bij te sturen. De contactpersoon van een zelfhulpgroep heeft de volgende taken: – invullen van de avond (door anderen of anders door de contactpersoon zelf); – vaststellen van data, bepalen van locatie en adressen bijhouden van de deelnemers; – het Hausdörfer-niveau bewaken en feedback geven (door anderen of door de contactpersoon zelf); – voorlichting geven aan mogelijke nieuwe leden en initiëren van ledenwerving. Het feedback geven aan deelnemers wordt als moeilijk ervaren, deels doordat men zelf niet altijd op het goede Hausdörfer-spoor zit. Het zou een verbetering zijn als er (externe) Hausdörferspecialisten worden opgeleid en benoemd die op verzoek eens bij een zelfhulpgroep kunnen aanschuiven om op inhoudelijke punten de deelnemers verder te helpen op weg naar hun doel. Hiervoor zouden per regio mensen kunnen worden opgeleid. Deze mensen moeten eerst zelf voldoende inzicht hebben verkregen en kunnen daarna hun inzichten aan anderen overbrengen. De meeste zelfhulpgroepen hebben niet-Hausdörfers in hun gelederen. Iedere groep moet echter zelf bepalen of de voordelen zwaarder wegen dan de nadelen. Ter afsluiting wordt dag geëvalueerd. De volgende punten worden genoemd: – leerzaam/motiverend/voor herhaling vatbaar; – diepgang in de zelfhulpgroep is hard nodig; – leerzaam omdat je bent bezig met de problemen van anderen in plaats van altijd met die van jezelf; – je leert om meer rendement uit de zelfhulpgroep te halen. Afgesproken wordt dat er vaker een contactdag zal worden gehouden.


Zondag 22 juni: Hausdörfer-ééndaagse in Soest

Een Hausdörfer-dag boordevol workshops Thema: Even opfrissen Heb jij ook behoefte om Hausdörfer weer even op te frissen? In één dag sta je weer op scherp en heb je voldoende energie om er weer nieuwe stappen te zetten. Naast theorie is er ruim gelegenheid om door middel van verschillende workshops zelf te oefenen. Kosten: € 27,50 zonder diner en € 32 met diner. Opgeven en informatie: L. Briggeman, tel. 024 – 3779864 (’s avonds), e-mail: voorzitter@stichtingnatuurlijkspreken.nl

Donatie 2003 Bij deze nieuwsbrief krijgt je, voorzover je nog geen bijdrage overgemaakt hebt, een acceptgiro thuisgestuurd waarmee je je donatie voor 2003 kunt overmaken. Deze acceptgiro wordt voortaan eerder verzonden om zo de donaties tijdig te kunnen ontvangen. Alvast hartelijk dank voor je steun. Bestuur Stichting Natuurlijk Spreken

Bezoek zelfhulpgroepen Het komt soms voor dat zelfhulpgroepen op een bepaald niveau aankomen en hier een beetje blijven ‘hangen’. Deze vinden het moeilijk om het laatste duwtje te geven naar het ‘vrij en natuurlijk spreken’ en vragen zich af hoe het niveau in de zelfhulpgroep nog verhoogd kan worden. Omdat Stichting Natuurlijk Spreken (SNS) het belangrijk vindt dat het niveau van de zelfhulpgroepen wordt verhoogd, kunnen de Hausdörfer-zelfhulpgroepen hiervoor een beroep doen op de stichting. De stichting kan dan –meestal vergezeld

door Jan Heuvel- een bezoek brengen aan de zelfhulpgroep, om te kijken waar mogelijkheden liggen voor verbetering. Dit aanbod geldt alleen voor Hausdörfer-zelfhulpgroepen en is gratis voor donateurs van de stichting. Niet-donateurs betalen € 10 als bijdrage in de onkosten. Voor nadere informatie en aanmelding kun je contact opnemen met: René Hooijman, Contactpersoon Zelfhulpgroepen SNS, Tel: 0487-594765, e-mail: zelfhulpgroepen@stichtingnatuurlijkspreken.nl

Tweetal verslagen van het bezoek aan zelfhulpgroep Leiden Rita VandeVondele-Van Cutsem (Delft) Op 23 april bezochten René Hooijman (contactpersoon voor de zelfhulpgroepen) en Jan Heuvel de zelfhulpgroep Leiden waarvan ik deel uitmaak. De bedoeling van deze avond was te kijken naar ‘hoe er (nog) meer diepgang kan gebracht worden in de bijeenkomsten’. Voor mijzelf is het belangrijk af te vragen wat mij meer zelfvertrouwen kan geven in het leven. Meestal voel ik een totale onmacht met betrekking tot mijn stottergedrag, wat mij in een vicieuze cirkel doet belanden. Wanneer ik alleen ben stotter ik niet. Daar wil ik blij om zijn en dat is dan voor mij het moment om het klanksturen te oefenen. Ieder mens heeft z'n eigen specifieke klank. Het zinnetje dat plots in mij opkwam: ‘Luisteren naar mijn klanken, samen met mijzelf ’ geeft mij een veilig, warm gevoel. Daar wil ik van gaan genieten. Het zou fijn zijn dit ‘thuisgevoel‘ ook in de wereld tussen de mensen meer te mogen gaan voelen.

Paul Blijboom (Amsterdam) Een paar slagzinnen naar aanleiding van het bezoek aan de zelfhulpgroep Leiden: - geen zijwegen bewandelen, of afdwalen van het doel; - onderwerpen gericht houden op de Hausdörfer-methode; - vrijblijvende spreekbeurten en onderwerpen niet laten overheersen; - meer gerichte onderwerpen behandelen, zoals: . de Hausdörfer-methode; . dagelijkse problemen die je tegenkomt; . onderwerpen kiezen uit de zelfhulphandleiding of het boek van Hausdörfer. Laat duidelijk worden dat door de klanksturing toe te passen, gewerkt wordt aan de spreekangst. Bespreken waarom de klanksturing niet in de praktijk wordt toegepast. De avond mag niet veranderen in een gezelligheidsavond. Indien men gezelligheid of andere spreektraining wil hebben, dienen andere wegen te worden bewandeld. De zelfhulpgroep zou er naar moeten streven om zichzelf op te heffen omdat de leden zich voldoende sterk voelen om alleen verder te gaan. Of de groep zou met nieuwe leden verder moeten gaan.

3


Verslag zelfhulpweekend Westerbork (5 en 6 oktober 2002) Wat een weekend!

De eerste woorden die bij mij opkomen als ik het zelfhulpweekend moet samenvatten zijn: leerzaam, nieuwe inzichten, nieuwe energie en een flinke dosis plezier. Ik, Jan Okko Dijkstra, was één van de 15 deelnemers van het weekend dat werd gehouden van zaterdag 5 oktober tot en met zondag 6 oktober 2002 in het Drentse plaatsje Westerbork. Samen met mijn niet stotterende vriendin reisden wij op deze druilerige zaterdagochtend van Groningen naar Westerbork. Dit weekend werd gehouden in een ruimte wat bij een paardenmanege hoorde. Deze ruimte was voorzien van relaxte stoelen en gezellig ingericht met de geur van paarden. De ruimte grensde aan de manege waardoor je een uitstekend uitzicht had op de dravende paarden. Een openhaard completeerde het plaatje als zijnde één en al gezelligheid. Wij waren de eerste van de groep en werden vrolijk begroet door Jan Heuvel en Gera Loopers die de organisatie van het weekend in handen hadden. Langzaam druppelden de deelnemers binnen en werd er kennisgemaakt, ervaringen uitgewisseld en natuurlijk oude herinneringen opgehaald. Het ‘orakel’ Jan Heuvel leidde de eerste werkgroep. Deze werd vanwege de kleine hoeveelheid mensen in één groep gehouden. De opvallendste zaken die naar voren kwamen in deze werkgroep ’De laatste schakel’ waren: het overwinnen van de angst om op te vallen en het kwijtraken van de ergernis aan je stotteren. Klanken zijn belangrijk, maar geen doel op zich. Ze zijn slechts een hulpmiddel om het beste in een stotteraar naar boven te halen, namelijk spreekrust! Na de lunch splitste de groep zich: de ene groep hield zich bezig met spreken in het openbaar en de andere met mantra’s. Hierna startte om 16.00 uur de infomiddag. De gasten, zo’n 10 in getal, werden door de deelnemers begroet waarna Jan Heuvel de gasten vertelde over de basisprincipes van de Hausdörfermethode. Een aantal deelnemers vertelde voor de groep over hun ervaringen met de Hausdörfer methode en over hun

Nieuwsbrief De nieuwsbrief heeft een andere inhoud en lay-out gekregen. Ook de komende tijd proberen we de nieuwsbrief nog interessanter en aantrekkelijker te maken. Laat de redactie weten wat je er van vindt. Opmerkingen, aanvullingen, ideeën, en dergelijke zijn van harte welkom. Ook inhoudelijke bijdragen zijn welkom. Wat zijn jouw ervaringen met Hausdörfer? Wat zijn je ervaringen met zelfhulp? Heb je vragen over Hausdörfer? Wil je reageren op onderwerpen uit de nieuwsbrief? Het kan allemaal. We kijken uit naar je bijdrage. De volgende nieuwsbrief zal rond november uitkomen. Je bijdrage dient eind september bij ons binnen te zijn. de redactie 4

carrière op stottergebied. Dit was voor een aantal een hele stap en dus ook een overwinning. Door al deze activiteiten ontstond een hevige trek onder de deelnemers, snel werd het bestelde chinees eten opgehaald en verorberd. De avond werd gebruikt om uit te buiken en te zweven door middel van reiki. De gezelligheid ’s avonds werd verhoogd door het knappende haardvuur. Deze geluiden zorgden ervoor dat al snel de avond ontbrandde samen met de nodige alcohol. Moe en voldaan vertrok iedereen naar zijn/haar bed om te genieten van een korte, maar lekkere nachtrust. De volgende morgen had niemand een ochtendhumeur en kon er fris aan de slag worden gegaan. Alle deelnemers wilden het graag nog een keer hebben over het onderwerp ‘De laatste schakel’. Wij stotteraars weten als geen ander hoe je de klank moet gebruiken en dat geeft spreekrust. De laatste schakel missen velen van ons nog. Na deze werkgroep werd het boek van Oscar Hausdörfer door menig deelnemer gekocht. Helaas was de laatste werkgroep ‘Meditatie en visualisatie’ alweer aangebroken. Iedere opwinding en onrust die er heerste was zo weg en al snel kwam iedereen tot rust bij de stem van Joke. Slaperig en voldaan deden we ons tegoed aan de laatste maaltijd voordat elke stotteraar weer de wijde wereld introk met een rugzak vol ideeën en inspiratie. Zoals Jan Okko hierboven al aangeeft ben ik, Clary van der Veen, met hem mee geweest naar het zelfhulpweekend Westerbork. Wij hebben nu bijna 2 jaar verkering en ik had al heel wat gehoord over de Hausdörfer-methode. Toch vond ik het nog steeds moeilijk om Jan Okko te steunen in het stottergebeuren aangezien ik immers niet wist hoe het de methode precies werkt en hoe het moet. Daarom ben ik meegegaan, en ik kan zeggen dat ik er geen spijt van heb. Het is erg leerzaam en gezellig geweest! Ik kan het iedereen die meer wil weten over de Hausdörfer-methode en/of over stotteraars van harte aanbevelen om een zelfhulpweekend mee te maken. En trouwens, stotteraars zijn ook nog eens ontzettend gezellige mensen! Jan-Okko en Clary

WEBSITE Binnenkort gaat onze website in de lucht! Bezoek onze site op

www.stichtingnatuurlijkspreken.nl en laat weten wat je er van vindt ! Instituut Natuurlijk Spreken behoudt de website www.natuurlijkspreken.nl


Verslag zelfhulpweekend in Someren (24, 25 en 26 januari 2003) 24 januari, een zelfhulpweekend in Someren met als thema ‘LEF’. Het thema sprak mij meteen aan omdat lef hebben een wezenlijk onderdeel is naar het vrij worden van stotteren. Als je de lef hebt om iets te doen waar je meestal voor terugdeinst, verleg je grenzen, en als je grenzen verlegt, verandert er iets in jezelf. Zo’n weekend nodigt je uit om grenzen te verleggen. Vrijdagavond, na de stoelendans en nadat iedereen zich had voorgesteld, deden we twee vertrouwensoefeningen waardoor de groep elkaar beter leerde kennen. Het valt mij altijd weer op hoe snel een groep mensen die stottert tot elkaar komt. De volgende ochtend stonden er een aantal werkgroepen op het programma waaruit je kon kiezen waaraan je mee wilde doen. Ik begon bij de werkgroep ‘knelpunten overwinnen’ geleid door Jan Heuvel. Jan vertelde dat de Hausdörfer-methode door maar weinig mensen echt wordt begrepen. Hausdörfer is eigenlijk geen methode maar het inzicht wat ‘natuurlijk spreken’ is en waar je aan moet werken om tot ‘natuurlijk spreken’ te komen. Ik ben al een heel wat jaren bekend met de Hausdörfermethode, maar ben inderdaad toch nog altijd met een verkeerd doel bezig, namelijk het vloeiend willen spreken. Dat dit niet lukt is niet zo verwonderlijk omdat de angst om te gaan stotteren overheerst en het daarom onmogelijk is om vrij mijn klanken te kunnen sturen. Belangrijk is het om te draaien en eerst de angst aan te pakken, dan komt het ‘natuurlijk spreken’ vanzelf. In feite heb ik meer last van de angst en ergernis dan het stotteren op zich. De tweede werkgroep was ‘vragenvuur’. Daaruit kwam naar voren dat de vragenstellers het moeilijker hadden om er tussen

te komen dan degene aan wie de vragen werden gesteld, omdat deze niet om de beurt hoefde te vechten maar alle aandacht al had. ‘s Middags bij de informatiemiddag was er gelegenheid om onze lef te tonen door voor de bezoekers je eigen ervaringen met Hausdörfer te vertellen. Dit werd door veel mensen aangegrepen. Sommigen hadden het lef om expres in hun oude stotterpatroon te gaan zitten om daarna de knop weer om te schakelen naar ‘natuurlijk spreken’. Na het gezellige diner was het tijd voor de bonte avond. Het rad van avontuur werd tevoorschijn gehaald en per groepje werden er opdrachten bedacht die mensen moesten gaan uitvoeren. Het lot wilde dat Ada, die zelf niet stottert, zichzelf stotterend moest gaan voorstellen. Er werd veel lef getoond die avond. De volgende dag deed ik mee aan de werkgroep ‘spreeklef’ waarbij door Jurgen werd uitgelegd dat gedachten je gevoel beïnvloeden. Als je jezelf ‘klein’ voelt, kan je het gevoel veranderen door tegen jezelf te zeggen ‘ik voel me sterk’. Door dat vaak te herhalen verdrijf je het negatieve gevoel. We kwamen tot de conclusie dat als je jezelf kan aanpraten dat je je klein voelt, je dat ook om kan draaien. De laatste werkgroep waaraan ik meedeed was een assertiviteitsoefening door middel van een rollenspel dat zeer realistisch was. Het was een gezellig, positief en leerzaam weekend. Karin en Martijn bedankt voor het organiseren van dit weekend en ook de andere mensen bedankt, leuk jullie ontmoet te hebben! Inge van der Reijden

Verleg je grenzen: organiseer een zelfhulpweekend! Vanuit de zelfhulpgroep Nijmegen werd in januari van dit jaar een Hausdörfer zelfhulpweekend in het Brabantse Someren georganiseerd met als thema ‘LEF‘. Organisatoren van dit weekend waren Karin Kramer en ondergetekende. Ik schrijf dit stukje om lezers aan te moedigen om ook een zelfhulpweekend te organiseren. De ervaring leert dat er behoefte is aan deze weekenden. Dit bleek ook wel weer uit de leuke reacties die Karin en ik na afloop in ontvangst mochten nemen. Het leuke van een zelfhulpweekend is dat iedere deelnemer om een andere reden komt. De één wil tot rust komen, de ander wil weer eens flink met de klanken oefenen, weer een ander wil kennismaken met Hausdörfer en eigenlijk iedereen komt voor de gezelligheid. Alle deelnemers hebben iets anders in te brengen en daarom zijn geen twee zelfhulpweekenden hetzelfde, maar zijn de weekenden wel altijd een groot succes. Een persoonlijk hoogtepunt voor mij was de informatiemiddag. Tijdens deze bijeenkomst hebben veel deelnemers hun lef getoond en zijn voor de groep hun verhaal gaan vertellen. ‘Is het organiseren van een zelfhulpweekend veel werk?‘ hoor

ik jullie vragen. Nou, dat valt wel mee. Mijn ervaring is dat het meeste werk gaat zitten in licht administratief werk vooraf en het regisseren van het weekend zelf. De Stichting Natuurlijk Spreken voorziet je van een zeer uitgebreid en compleet draaiboek, waardoor je het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden. Je wordt dus zeker niet ‘in het diepe gegooid’. De belangrijkste taken van de organisatie voor aanvang van het weekend zijn: het bepalen en uitwerken van een thema, werkgroepen bedenken, accommodatie zoeken, reclame maken voor het weekend en de informatiemiddag en het toesturen van informatie aan de deelnemers. Ik heb het organiseren van het weekend als zeer plezierig en leerzaam ervaren. Als organisator krijg je een andere kijk op het weekend en op jezelf. Je ziet jezelf dingen doen waarvan je niet had gedacht (of had durven denken) dat je ze kon. Nog niet geheel overtuigd? Dan kan ik je aanraden eens een werkgroep te leiden op een zelfhulpweekend. Dan kun je er alvast een beetje aan proeven. Martijn Hoeke 5


Hausdörfer-zelfhulpgroepen NEDERLAND Almelo; Theo Sas 057-2382544, Nieenhof 20 8111 CA Heeten Assen; Ellen Jager 0592-342357, Telglanden 14 9407 JK Assen

gert-jager@hetnet.nl Eindhoven; Frits Schalij 040-2454281, Gestelsestraat 58 5615 LG Eindhoven frits.schalij@philips.com Friesland; Rene Haayes 0513-628996, De Reling 31, 8447 EE Heerenveen r.haayes@chello.nl Leiden; Paul Blijboom (020) 6640870, Roerstraat 84III 1078 LS Amsterdam paulbl@euronet.nl Nijmegen; Martijn Hoeke 024-3245332, Prof. Huijbersstraat 67 6524 NR Nijmegen M.O.Hoeke@student.kun.nl Roosendaal; Ellen van Zimmeren, (0165) 569116,

3607 NT Maarssen jneele@zonnet.nl Winterswijk; Dennie Grotenhuis (0544) 370071, Mars 2

7131 HH Lichtenvoorde dgrotenhuis@vizzavi.nl BELGIË Gent; Martine de Vloed 09-23999129, Peter Benoitlaan 44 B

9050 Gentbrugge martdevloed@hotmail.com Hasselt; Marcel Luyten 011-793942, Hensemstraat 59 B

3670 Meeuwen-Gruitrade Kortrijk; Marc Vereyk 051-613277, Meiboomstraat 73 B 8750 Zwevezele m.vereyck@belgacom.net

Vacature bestuurslid

Data zelfhulpweekenden

Het bestuur van Stichting Natuurlijk Spreken is op zoek naar een bestuurslid zelfhulpweekenden. Het bestuur streeft er naar jaarlijks 4 zelfhulpweekenden te organiseren.

22 juni 2003: eendaagse in Soest 21 t/m 23 november 2003: zelfhulpweekend in Vorstenbosch (Noord-Brabant)

Deze zelfhulpweekenden worden veelal door (ex)cursisten georganiseerd met ondersteuning vanuit het bestuur. Het bestuurslid zelfhulpweekenden regelt en begeleidt de organisatoren van de zelfhulpweekenden. Tevens streven wij er naar dat er bij ieder zelfhulpweekend een bestuurslid aanwezig is. Per weekend wordt onderling afgesproken wie daarbij aanwezig is. Daarnaast wordt een enthousiaste inbreng en bijdrage in het bestuur verwacht. Het bestuur vergadert eens per 7 weken in Emst (ten noorden van Apeldoorn). Wat je er voor terug krijgt is een hoop waardering en voldoening in een ambitieus bestuur.

GEZOCHT: organisatoren zelfhulpweekenden Wij zijn nog op zoek naar organisatoren voor een zelfhulpweekend. Durf jij de uitdaging aan? Het organiseren van een zelfhulpweekend is heel leerzaam en bovenal leuk om te doen. Je wordt ondersteund door de stichting, hiervoor is een uitgebreid draaiboek opgesteld, zodat het organiseren niet moeilijk meer is. Veelal zijn er twee organisatoren per weekend. Misschien ken je nog iemand van een vorig zelfhulpweekend of uit de zelfhulpgroep met wie je het leuk lijkt om een zelfhulpweekend te organiseren.

Reageer snel! Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Lilian Briggeman, telefoon: 024-3779864 (’s avonds) of e-mail: voorzitter@stichtingnatuurlijkspreken.nl

Voor informatie kun je contact opnemen met Lilian Briggeman, telefoon: 024-3779864 (’s avonds) of e-mail: voorzitter@stichtingnatuurlijkspreken.nl

DOOR DE NACHT NAAR HET LICHT DOOR OSCAR HAUSDÖRFER

– Het boek is verkrijgbaar bij Stichting Natuurlijk Spreken (SNS) door € 17,50 + € 2,50 over te maken op girorekening 7706022 t.n.v. penningmeester Stichting Natuurlijk Spreken, Heklanden 63, 9407 PL Assen, o.v.v. ’boek’. – Wanneer u € 25 of meer overmaakt, ontvang je het boek en ben je meteen donateur van de Stichting Natuurlijk spreken. – Nadat het bedrag is bijgeschreven op de rekening van de stichting, wordt het boek verstuurd.

6

Boutenslaan 2 4707 NC Roosendaal vanzimmeren@home.nl Utrecht; Jeroen Neele (0346) 563299, Zwanenkamp 1205

Colofon • Redactie: Marc Muntjewerff • Layout: Norma van Doorn • Drukwerk en verzending: Sjoerd Hiemstra BESTUUR VAN DE STICHTING • Voorzitter: Lilian Briggeman, Tel.: (024) 377 98 64 voorzitter@stichtingnatuurlijkspreken.nl • Secretaris: Frits Rietveld, Diedenweg 159 6706 CPWageningen, tel. (0317) 416423 secretaris@stichtingnatuurlijkspreken.nl • Penningmeester: Lucas Loopers, Heklanden 63 9407 PLAssen, Tel./fax: (0592) 341221 penningmeester@ stichtingnatuurlijkspreken.nl

• Bestuurslid zelfhulpgroepen René Hooijman, tel: (0487) 594765 zelfhulpgroepen@ stichtingnatuurlijkspreken.nl • Bestuurslid zelfhulpweekenden: vacature • Bestuurslid voorlichting en p.r. Marc Muntjewerff, tel.: (026) 3517399 voorlichting@stichtingnatuurlijkspreken.nl • Website www.stichtingnatuurlijkspreken.nl • Girorekening 7706022 t.n.v. penningmeester Stichting Natuurlijk Spreken • Oplage 300

Hausdorfer-Nieuwsbrief  

Hausdorfer-Nieuwsbrief 01/2003

Hausdorfer-Nieuwsbrief  

Hausdorfer-Nieuwsbrief 01/2003

Advertisement