Page 1

Jaargang 1, Nummer 2, juli 2000

N IEUWSBRIEF

Een terugblik op het Zelfhulpweekend in de Zonnehoeve in Roden

Tariefaanpassing zelfhulpweekenden Sinds het besluit van Demosthenes om subsidiëring van de Hausdörfer-zelfhulpweekenden stop te zetten, zijn wij er nog geruime tijd in geslaagd de weekenden tegen relatief lage deelnemerskosten te organiseren. In verband met de tarievenverhogingen van de diverse locaties in het land en de toenemende organisatiekosten zijn de deelnamekosten van de weekenden echter zodanig onder druk komen te staan, dat wij het als bestuur nodig vinden om in te grijpen. Wij hebben geprobeerd om de financiele ondersteuning van Demosthenes weer vlot te trekken en ook bij de NFS hebben wij aangeklopt. Gezien de negatieve uitkomsten van onze gesprekken met beide partijen en mede door de beperkte subsidiemogelijkheden, die dan nog overblijven, zijn wij helaas genoodzaakt om de tarieven aan te passen. Wij hebben ervoor gekozen om de tarieven voor niet-donateurs van de Stichting Natuurlijk Spreken te verhogen. Per direct gelden de volgende tarieven:

Eerst zal ik mij even voorstellen, mijn naam is Marja Vroegindewey uit Assen, al 30 jaar een ervaren stotteraar. Voor het eerst ging ik naar een zelfhulpweekend, georganiseerd door Jans en Gera, bij wie ik om de 14 dagen naar de zelfhulpgroep ga. In de loop van de middag arriveerden we in Roden. We hielden ons nog met wat voorbereidingen bezig en aan het begin van de avond arriveerden de eerste gasten. Ze werden ontvangen met koffie en koek. Ik merkte dat sommigen aftastten van stotter jij ook of niet?!!! Al gauw merkten we dat we gelukkig allemaal stotteraars waren en was het ijs gebroken. We deden een voorstellingsspel per tweetal; we interviewden elkaar en we vertelden daarna met een gekke hoed op over elkaar voor de hele groep. Dat was goed voor onze flegmatraining. We probeerden onze spreekrust op te bouwen en onze stemklank te sturen.

Donateurs: ƒ110,- (bij vooruitbetaling) ƒ125,- (bij betaling op het weekend)

Zaterdagmorgen; je kon verschillende sessies bijwonen o.a. Yoga, Telefoongesprekken, H.D. een spreektechniek?, Mantra’s, De gezonde wil, enz. Keus genoeg, alleen te weinig tijd om ze allemaal te doen. Er moest een keus gemaakt worden, 2 voor de zaterdag en 2 voor de zondag. Alles was even interessant en ik heb er veel aan gehad.

Buitenstaanders en niet-donateurs ƒ140,- (altijd!!) Verder willen wij benadrukken dat niet-donateurs en buitenstaanders alleen toegang hebben als er plaatsingsmogelijkheden zijn en dat wij in de toekomst niet meer kunnen garanderen dat de aankondigingen voor de weekenden in de VHV verschijnen. Voor alle duidelijkheid: onder 'buitenstaanders' verstaan wij deelnemers, die niet aan een basiscursus volgens de Hausdörfermethode hebben deelgenomen.

Donateurs Wordt Donateur van Stichting Natuurlijk Spreken volgens de Hausdörfer-methode en je ondersteunt de stichting bij het organiseren van zelfhulpactiviteiten voor stotteraars. Bovendien krijg je tenminste tweemaal per jaar de nieuwsbrief thuisbezorgd en kun je met korting aan de Hausdörfer-zelfhulpweekenden deelnemen.

Wij realiseren ons dat dit voor sommigen een niet populaire maatregel is, maar wij zien geen andere mogelijkheid. Met deze maatregel hopen wij te bereiken dat de deelnamekosten voor diegenen, die onze stichting een warm hart toedragen, voorlopig op hetzelfde niveau kunnen blijven.

Je kunt je donatie (van minimaal ƒ10,-) storten op giro 7706022 t.n.v. Stichting Natuurlijk Spreken in Assen.

Met vriendelijke groet, John Blauwendraat, secretaris Stichting Natuurlijk Spreken

1


Ervaringsbericht

Agenda van de zelfhulpweekenden 22, 23, 24 September 2000 in Akkrum (Friesland), organisatie en aanmelding: René Haayes, tel.: (0513) 62 89 96 Email: r.haayes@chello.nl Jolanda de Vries, tel.: (0515) 41 23 90 Email: jolandade_vries@hotmail.com

Een ervaringsbericht van Anja Cörvers, de moeder van Remco (nu 13 jaar). Remco stottert al vanaf z'n kleuterjaren, maar in die tijd alleen in spannende perioden. Het stotteren werd eigenlijk pas echt erger vanaf het overlijden van z'n vader eind 1994. Het eerste jaar hierna schonken we er daarom zo min mogelijk aandacht aan. Maar met het in zicht komen van het middelbaar onderwijs en Remco's wens om tweetalig vwo te gaan doen, leek de tijd voor actie rijp. Vele vormen van therapie volgden, helaas zonder resultaat. De laatste logopedist van Remco adviseerde ons maar eens via het Internet te zoeken. Misschien zou Hausdörfer iets zijn voor Remco? Hij gaf duidelijk te kennen zelf geen mogelijkheden (meer) te zien wat betreft therapie voor Remco.

24, 25, 26 November 2000 in Noordwijk aan Zee, organisatie en aanmelding: Paul Blok, tel.: (010) 592 56 62, Email: phwblok@hotmail.com Wil Kroon, tel.: (0172) 51 81 43 26, 27, 28 Januari 2001: Loon op Zand (Brabant), organisatie en aanmelding: Esther van Alphen, tel: (013) 570 16 28 E-mail EA.vanAlphen@fontys.nl

Door zelf te gaan zoeken en informatie op te vragen, hebben Remco en ik toen besloten ons te laten inschrijven voor deze therapie. Nadrukkelijk zeg ik 'ons'. Omdat ik het een absolute noodzaak bij deze therapie vind dat er tenminste een van de ouders de tweedaagse cursus meemaakt. Alleen op deze manier is er thuis een goede begeleiding en verdere ontwikkeling mogelijk. Zo begonnen wij, Remco en ik, met Vincent en z'n ouders op 29 mei aan onze eerste cursusdag. Al vlug waren we aan elkaar gewend en wat met elkaar vertrouwd.

Tijdens ieder zelfhulpweekend vindt op de zaterdagmiddag een informatiemiddag plaats voor belangstellenden. Meer info bij de organisator of op onze homepage: www.hausdorfer.com.

’s Middags hadden we een informatiemiddag, hierbij kon je ook je steentje bijdragen door het verwelkomen van de mensen, het geven van informatie en het uitdelen van folders. Gera hield een toespraak en gaf een inleiding. Je kon ervaringsberichten uitspreken voor het publiek. Allemaal goede oefeningen. Even ging ik zelf de mist in bij het spreken in het openbaar, het lukte geheel niet en ik was teleurgesteld, maar had er tegelijk veel van geleerd. Ik had eerst bedacht wat ik allemaal wilde gaan zeggen en kon hierdoor mijn spreekrust niet opbouwen en mijn klanken sturen. De woorden en letters zag ik als een film voor mij en ik was teveel met de inhoud bezig. Een goede leer voor de volgende keer. Ongeveer 35 mensen waren er op de informatiemiddag afgekomen en de middag was indrukwekkend en geslaagd. ’s Avonds zijn we heerlijk gaan zwemmen in Roden en na afloop hadden we nog een gezellige avond.

Fijn om in zo'n kleine groep met Jan Heuvel te werken in een ontspannen sfeer. Heel goed om als ouders alle oefeningen te doen en mee te maken wat Remco en Vincent deden. Aan de hand van de video-opnamen was aan het eind van de dag goed te zien hoe de jongens vorderden door hun klanken te sturen. Eindelijk eens een therapie zonder eindeloze sessies met de meest vervelende oefeningen! Een opluchting voor Remco en voor mij! Thuis hebben we er met Remco's (pleeg)vader (Huub) en zijn zus (Sandra) over gesproken. Huub is gelijk z'n best gaan doen ook de klanken te sturen in gesprekken met Remco. Sandra accepteert het, maar gaat er niet echt in mee. Remco en ik hebben minimaal één keer per dag een heel bewust klankgestuurd gesprek en eigenlijk proberen we zelfs al onze kleine gesprekjes goed te sturen en vooral (geldt zeker voor mij) de nodige spreekrust in acht te nemen. Maandag 5 juni gingen we vol goede moed rond kwart over zes 's morgens vanuit Hellevoetsluis op pad voor onze tweede dag. Deze dag gingen we o.a voorlezen. Voor Remco niet eng omdat hij volgens Jan zijn 'ik kan gevoel' niet kwijt is met lezen. Wel schrokken we van zijn veel te snelle tempo waarbij alle spreekrust en sturen van de klanken ontbraken. De tweede keer ging het beter. Verder kregen we deze dag opnieuw de nodige spreekbeurten die de ene keer beter dan de andere gingen. Toch, steeds motivatie en vooruitgang.

Zondagsmorgens namen we weer deel aan bepaalde sessies en zelf heb ik nog meegedaan aan een interview voor TV Drenthe. Dit zag ik als een uitdaging en als een hele goede oefening. De zenuwen gierden door mijn keel. Gelukkig kon ik de knop omzetten, want ik wilde ervoor gaan. Met opzet zat ik onvoorbereid op de stoel en dat heeft me goed gedaan, ik kon me concentreren op het sturen van mijn klanken en kon de spreekrust opbouwen. ’s Middags evalueerden we met elkaar en het resultaat mocht er zijn, een 200% geslaagd weekend, goed georganiseerd, respect voor elkaar, een leerzaam en rustgevend weekend met allemaal stotteraars onder elkaar! Ik heb ervan geleerd, er veel aan gehad , op naar het volgende zelfhulpweekend want het doet je echt wat.

Remco en Vincent hebben tussen de twee cursusdagen door steeds gebeld en volgens hun eigen zeggen gaat dat steeds beter. We houden, ook als ouders, contact over de

Marja Vroegindewey uit Assen. 2


vorderingen van de jongens. Natuurlijk moet je proberen de kring waarbinnen je bezig bent met het natuurlijk spreken steeds groter te maken. Thuis is dat het makkelijkst. Daarna beginnen met bijvoorbeeld telefoongesprekken, gesprekken met vrienden, familie etc. Als moeder ben ik ervan overtuigd dat deze therapie werkt, maar beslist door zelf mee te doen en te blijven motiveren. Het liefst zou je zien dat je kind Hausdörfer op alle fronten tegelijk in de praktijk brengt. Dat vergt wat meer geduld. Verder kent iedere ouder zijn of haar kind het best en weet daardoor welke aanpak waarschijnlijk het meeste succes oplevert.

5. Erger je niet aan je stotteren want daarmee streef je (onbewust) nog de verkeerde doelstelling ‘vloeiend spreken’ na. 6. Erger je maar aan de ‘fout(en)’ die je maakt, hebt gemaakt en niet had hoeven maken, bijv.: a. dat je niet op tijd hebt gemerkt dat je spreekrust verloren ging doordat je je ‘vloeiende spreken’ als criterium nam daarom niet hebt ingegrepen. b. Dat je te veel invloed van de ander(en) hebt toegelaten en daardoor je spreekrust hebt laten ontnemen. c. Dat je ‘woorden’ hebt willen spreken in plaats van ‘spraakgeluid te sturen en te vormen’. Deze ergernis helpt je om de volgende keer niet dezelfde fouten nog eens te maken.

Anja Cörvers

7. Gebruik het uitrekken van klankdelen en het overdreven intoneren als hulpmiddelen om je flegma te trainen en om beter met je aandacht bij de klank te kunnen blijven en niet als doel op zich, want dan wordt het al gauw een spreektechniek. Wees je ervan bewust dat je het principe waar het om gaat, namelijk het bewust sturen van je spraakgeluid, ook zonder deze hulpmiddelen kunt toepassen.

Nu heb ik geleerd waarom ik stotter en hoe ik dat kan verhelpen, namelijk door middel van de spreekrust. Bij vorige therapieën werd vooral de nadruk gelegd op het technische gedeelte van het stotteren, een oplossing kreeg ik eigenlijk nooit te horen. Daarom spreekt mij deze therapie veel meer aan. Remco

8. Probeer plezier te krijgen in het sturen van je spraakgeluid. Zorg voor zoveel mogelijk afwisseling; laat je spraakgeluid op zo veel mogelijk verschillende manieren klinken. Je zult er pas plezier in krijgen als jouw angst om op te vallen geen rol meer speelt. Pas dan heb je voldoende ‘bewegingsvrijheid’ om creatief met je spraakgeluid te spelen, hiervan te genieten en de nodige spreekrust hieruit op te bouwen. Dit maakt het toepassen een stuk gemakkelijker en leuker. Tevens draagt dit bij aan het vinden van een intonatie, die bij je past, die dus natuurlijk is en uiteindelijk een automatisme zal worden.

Hausdörfer-handvatten voor een spraakgeluidbeoefenaar 1. Streef altijd naar ‘spreekrust’ en niet naar ‘vloeiend spreken’, want dit is slechts een gevolg van spreekrust. Je zou het paard achter de wagen spannen. 2. Stuur zo vaak mogelijk bewust je spraakgeluid, juist en vooral als je het niet nodig denkt te hebben (dus als je niet hoeft te stotteren). Dus smeed je wapens in vredestijd, problemen voorkomen is gemakkelijker dan oplossen. Zo zul je er veel vaker mee bezig zijn en dit draagt bij om ‘het nieuwe’ in te laten slijten, d.w.z. eigen te maken, een automatisme te laten worden.

9. Heb geduld en wees je ervan bewust dat het oude eruit en het nieuwe erin moet slijten.

3. Wees niet blij omdat je vloeiend spreekt of hebt gesproken want a. dan streef je (onbewust) een verkeerde doelstelling na of je wakkert deze aan. b. dit zou betekenen dat je niet zult reageren op de aanwezige of stijgende spreekspanning, die voor jou een belangrijke indicatie dient te zijn om in te grijpen. Je kunt namelijk vaak vloeiend spreken, terwijl de spreekrust er niet is.

Bezoek ook eens onze homepage:

www.hausdorfer.com Lees de nieuwe ervaringsberichten en volg stotteraars, die net de Hausdörferbasisweekenden hebben gevolgd op de voet, of beter gezegd “op de klank”.

4. Wees wel blij indien je je spreekrust weet of hebt weten te bewaren en daardoor geen problemen ondervindt of hebt ondervonden bij het maken van het gewenste spraakgeluid.

3


“Back to Nature” tijdens Zelfhulpweekend Akkrum In het weekend van 22, 23 en 24 september is er weer een zelfhulpweekend in Friesland! Vlakbij Akkrum, midden in de weilanden en aan het water, staat de kampeerboerderij waar het allemaal gaat gebeuren. Zelfhulpgroep Friesland organiseert dit zelfhulpweekend, dat zowel voor Hausdörfers als voor niet-Hausdörfers is bedoeld. Het thema van zelfhulpweekend Akkrum is “Back to Nature”, ofwel terug naar de natuur. Onze natuur. En dat is uiteraard “Natuurlijk Spreken volgens de Hausdörfer-methode”. Tijdens het weekend kun je aan diverse werkgroepen deelnemen. Behalve een aantal bekende werkgroepen zoals “Spreken in het openbaar” en “Knelpunten” kun je ook nieuwe werkgroepen volgen, zoals “Psychodrama”, waarbij de psychologische aspecten van het stotteren een belangrijke rol spelen. Op de zaterdagmiddag zal er een informatiemiddag plaatsvinden, waar een ieder zijn innerlijke rust tot het uiterste kan testen door te spreken voor een hopelijk grote groep belangstellenden. Zaterdagavond zal de bonte avond in een bijzonder jasje worden gegoten. Wil je daar meer over weten en heb je zin in een actief Hausdörfer-weekend, geef je dan zo gauw mogelijk op bij: Colofon De nieuwsbrief: Redactie en vormgeving: Jolanda de Vries (bestuurslid) Tel.: (0515) 41 23 90 Drukwerk en verzending: Sjoerd Hiemstra Tel.: (058) 255 30 74

Bestuur van de stichting: Voorzitter: Annemarie Machielsen D. Dijkhuisstraat 130 7558 GC Hengelo Tel.: (074) 277 36 11 Secretaris: John Blauwendraat Tolakkerweg 112A 3739 JS Hollandsche Rading Tel./fax: (035) 577 11 05 john.blauwendraat@ siemens.nl Penningmeester: Lucas Loopers Heklanden 63 9407 PL Assen Tel./fax: (0592) 34 12 21 lloopers@freeler.nl Bestuurslid: Jolanda de Vries Lange Achte 15 8629 PK Scharnegoutum Tel: (0515) 41 23 90 jolandade_vries@hotmail.com Girorekening: 7706022 t.n.v. Stichting Natuurlijk Spreken, per adres van de penningmeester.

Oplage: 1200

René Haayes, tel: (0513) 62 89 96 of 06 274 511 50 E-mail: r.haayes@chello.nl Jolanda de Vries, tel (0515) 41 23 90 E-mail: jolandade_vries@hotmail.com De deelnamekosten bedragen voor donateurs ƒ125,- bij contante betaling tijdens het weekend. Bij vooruitbetaling voor 15 september 2000 op giro 7706022 t.n.v. Stichting Natuurlijk Spreken in Assen bedragen de kosten ƒ110,-. Voor niet-donateurs bedraagt de prijs ƒ140,-.

Uitwaaien op het Zelfhulpweekend in Noordwijk In het weekend van 24 t/m 26 november zal in Noordwijk een zelfhulpweekend worden georganiseerd door Paul Blok en Wil Kroon. Voor regelmatige bezoekers van zelfhulpweekenden zullen zij geen onbekenden zijn. Het thema zal zijn “spreken met tegenwind”, enerzijds omdat een stotteraar vaak geestelijke tegenwind ondervindt bij het spreken, anderzijds omdat de locatie vlak bij zee in de duinen gelegen is. Wat is er nou nog lekkerder dan na een inspannende dag uit te waaien aan het strand ! Naast de werkgroepen vindt er op zaterdag een informatiemiddag plaats, waar je voor een grote groep je ervaringen met Hausdörfer kunt vertellen. Zaterdagavond is het tijd voor ontspanning tijdens de Bonte Avond. Voor informatie over dit weekend en voor aanmeldingen kun je terecht bij: • Wil Kroon, telefoon (0172) 51 81 43 • Paul Blok, telefoon (010) 592 56 62, of e-mail phwblok@hotmail.com De deelnamekosten bedragen voor donateurs ƒ125,- bij contante betaling tijdens het weekend of ƒ110,- bij vooruitbetaling voor 17 november 2000 op giro 7706022 t.n.v. de Stichting Natuurlijk Spreken te Assen. Voor niet-donateurs kost het weekend ƒ140,-.

Vergoeding van zelfhulpweekenden door Ziektekostenverzekeraars Een aantal ziektekostenverzekeraars vergoedt de deelnamekosten voor zelfhulpweekenden gedeeltelijk of zelfs helemaal. Dit verschilt per ziektekostenverzekeraar. Meer informatie over hoe jouw verzekering met deelnamekosten voor zelfhulpweekenden omgaat, kunt je krijgen bij de bestuursleden van Stichting Natuurlijk Spreken of bij de betreffende ziektekostenverzekeraar. Als je ziektekostenverzekeraar inderdaad de deelnamekosten vergoedt, dan kun je tijdens het zelfhulpweekend een “bevestiging van deelname” vragen aan een van de bestuursleden van Stichting Natuurlijk Spreken. Hiermee kun je bij de verzekeraar aantonen dat je werkelijk aan het zelfhulpweekend hebt deelgenomen. 4

Hausdorfer-Niewsbrief  

Hausdorfer-Niewsbrief 02/2000

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you