Page 1

Fra 1. januar 2012 innføres et støtte system med såkalte elsertifikater som skal øke investeringene i klimavennlig, fornybar kraft i Norge og Sverige. Økningen vil primært komme i form av ny vann-, vind- og biokraftverk. Det overordnete målet er å redusere bruken av fossile energikilder. Elseritfikatordningen er et markedsbasert støttesystem som sørger for at de mest kostnadseffektive kraftprosjektene bygges først.  Det sikrer oss mest mulig ny strømproduksjon pr. investert krone, og dermed lavest mulig kostnad for strømkundene. Stortinget bestemte at ordningen skal finansieres av strømkundene gjennom en høyere pris pr. kilowattime. I 2012 vil kostnaden utgjøre ca.120 kroner for en husholdning med et årlig forbruk på 20.000 kWh.     I 2020 vil sertifikatkostnaden være høyere, samtidig som strømprisen forventes å bli lavere. Dermed blir dette et spleiselag mellom kundene og de eksisterende kraftprodusentene. Slik fungerer ordningen: Elsertifikatordningen skal sikre at årlig fornybar strømproduksjon i Norge og Sverige øker med 26,4 TWh (miliarder kWh) innen 2020. Dette tilsvarer ca. 10 prosent av årlig strømforbruk i de to landene. Produksjonen vil finne sted i nye kraftverk, eventuelt gjennom en utvidelse av kapasiteten i eksisterende kraftverk. Utbyggingen finansieres av de strømforbrukerne som i dag betaler forbruksavgift på strøm, som i hovesak er husholdninger og tjenesteytende næringsvirksomhet. Ordningene kan forklares som en prosess i tre trinn: 1. Loven krever at strømlevarandøren skal finansiere en mengde økt fornybar kraftprosduksjon som tilsvarer en gitt prosentandel av strømmen som de leverer til sluttbrukere. Andelen i 2012 er satt til tre prosent. Denne vil stige til 18,3 prosent i 2020 for deretter å falle til null mot 2035. 2. For å oppfylle sin forpliktelse, kjøper strømleverandører produksjonsbvis fra produsenter som bygger ut nye anlegg for fornybar strømproduksjon.  Produksjonsbevisene kalles elsterifikater og hvert elsertifikat tilsvarer 1.000 kWh strøm. 3. Kostnaden for kjøp av serifikater vil faktureres sluttkundene som en del av strømregningen. Kostnaden vil stige mot 2020, for deretter å synke mot 2035.   For mer informasjon se NVE sine nettsider: www.nve.no/no/Kraftmarked/Elsertifikater/ Eller skann koden nede til høyre for å komme drirekte til nettstedet

Haugaland Kraft AS. Haukelivegen 25, 5504 Haugesund. Telefon : 05270

www.haugaland-kraft.no

elsertifikater  
elsertifikater