__MAIN_TEXT__

Page 1

…az egészséges kapcsolatokért! A legnagyobb ajándék és más klasszikus karácsonyi történetek 160 oldal, 130 × 197 mm, 3500 Ft – Ez a válogatás nyolc, ma már klasszikusnak számító történetet tartalmaz, melyek közös vonása, hogy bár eltérő korokban és hely­ színeken játszódnak, a karácsony örök értékeiről me­ sélnek. A kötetben található novellák és elbeszélések többsége most először jelenik meg magyar nyelven.

2020. TÉL Lackfi János: Hej, Sionról fúj a szél… – Zsoltárok népdalritmusra, CD-melléklettel 96 oldal, 140 × 180 mm, 3500 Ft A kötet Lackfi János bibliai ihletettségű verseit, zsoltárátdolgozásait tartalmazza, amelyekből a CD-mellékleten Lackfi Johanna előadásában tízet jól ismert népi dallamokra írva, modern, világzenei formában is meghallgathatunk. A népdal-zsoltár különleges zenei élmény és dicsőítés is egyben.

Inspiráló Biblia – a kreatív igetanulmányozáshoz 1512 oldal, 155 x 200 mm, papírtokban: 12 000 Ft, díszdobozban: 15 000 Ft Ez a különleges Biblia új módot kínál ahhoz, hogy kapcsolatot te­ remtsünk a Szentírással, elmélkedjünk rajta, és reagáljunk rá. Széles margók az imádságok, jegyzetek írására és több mint 400 színezhető kreatív illusztráció az intenzívebb elmélyüléshez. Magyarázatos Biblia Philip Yancey és Tim Stafford jegyzeteivel 1586 oldal, 160 x 232 mm, 12 000 Ft (puhafedelű), 15 000 Ft (keménytáblás) Újra kapható Magyarország leg­ népszerűbb magyarázatos Bibliája!

Ismerje meg webáruházunk kínálatát, és vásárolja meg könyveinket 20%-os kedvezménnyel!

www.harmat.hu Ingyenes kiszállítás 9000 Ft feletti megrendelés esetén.


Barbara Coloroso: Bullying – Zaklatók, áldozatok, szemlélők 380 oldal, 135 × 205 mm, 3900 Ft Miért és hogyan válik egy gyer­ mek zaklatóvá, illetve célponttá – netán egy személyben mind­ kettővé –, és miként tartja fenn ezt a körforgást az úgynevezett „szemlélők” jelenléte? A szer­ ző több évtizedes szakmai ta­ pasztalata alapján dolgozta ki módszertanát az erőszak kör­ forgásának megszakítására. A könyv átdolgozott kiadásában a közösségi hálón elkövetett bán­ talmazásról szóló fejezettel is kiegészült.

Mary Aiken: Cybercsapda – Hogyan változtatja meg az online tér az emberi viselkedést? 416 oldal, 148 × 210 mm, 3900 Ft A törvényszéki cyber­pszicho­lógia világszerte elismert szakértője azt vizsgálja, hogyan formálja át és változtatja meg az internet és a digitális eszközök használata az emberi viselkedést, a társadal­ mi normákat és értékeket, és ez a „cyberhatás” hogyan nyilvánul meg életünk minden területén. A születéstől tinédzserkorig rész­ letesen tárgyalja azokat a témakö­ röket, amelyekről a digitális nem­ zedéket nevelőknek tudniuk kell.

Henry Cloud, John Townsend: Határaink Kb. 356 oldal, 142 × 197 mm, 3500 Ft A nemzetközi sikerű Határaink-sorozat közismert terapeuta szerzői praxisuk­ ból vett példákon keresztül mutatják meg, hogy a kapcsolatokban a megfe­ lelő határok kialakítása hogyan segí­ ti a kommunikációt, az egymás iránti tisztelet fenntartását, a különbségek és konfliktusok kezelését – legyen szó a személyes életünkről, párkapcso­ latról, kamaszok vagy kisgyermekek neveléséről. Hogy mindnyájan meg­ tanuljunk felelősséget vállalni önma­ gunkért és a kapcsolatainkért, és hogy aktívan és kezdeményezően alakítsuk az életünket.

Mihalec Gábor: Pár-percek – Heti gondolatok a növekedéshez 160 oldal, 130 × 190 mm, 2990 Ft A pár- és családterapeuta szerző saját életéből vett példákkal és gondolkodást indító kérdésekkel ösz­ tönöz az egymás előtti megnyílásra, őszinte kom­ munikációra, a sebezhetőség vállalására. A kötet 52 gondolatébresztőt tartalmaz, inspirációt nyújt­ va a heti házaspáros beszélgetésekhez.

Negyedévente megjelenő családi és párkapcsolati magazinunk vállaltan keresztény szellemiségű kiad­ vány. A boldog család alapja a jól működő, harmoni­ kus házasság, ezért a Familyben hangsúlyos szerepet kapnak a párkapcsolati témájú írások.

Tapolyai Emőke: Gondolatok elvitelre – A pszichológus tanácsai nemcsak karanténra 108 oldal, 124 × 183 mm, 2500 Ft Reményre, kipróbált bölcses­ ségre és bátorításra mindig szükségünk van. A közismert pszichológus szerző egy-egy kép, emlék felidézése nyomán fogalmazza meg, hogy mindig – még a karantén vagy a járvány idején is – adódik alkalom fej­ lődésre, változtatásra, jóságra, örömre és szeretetre. Nagy gon­ dolkodók örök tanításait kifejt­ ve késztet a megújulásra.

DIA.HU

Megújult külső, bővített tartalom… Fizessen elő a Family magazinra! www.family.hu

A JÓ KAPCSOLAT ALAPJAI

élyes. Életsz

erű.

XXVIII. évfolya

m

2020/1 55. szám Ára: 695 Ft

Sokat ér eg jó barátnő y

NEVELÉS:

Személyre szabott szeretet

SZÓLÓBAN:

Elmaradt esküvő

Mit (ne) tegyün k, ha – házastársu nk (még) nem hívő?

Gyengéd szere

Dobner Évi

tet

erős alapokkal

Magazin a reménység történeteivel: egyedülállóknak, akik teljes élet után vágynak; édesanyáknak, akik a nevelésről szívesen olvassák mások tapasztalatait; házasoknak, akik a kapcsolatu­ kat akarják megerősíteni; középkorú és idős nőknek, hogy újragondolják céljaikat; szenvedőknek, akiknek bátorításra van szükségük; és mindazoknak, akik sze­ retnének Istenhez közelebb kerülni. Megrendelhető:

Gary Chapman, Jocelyn Green: Az öt szeretetnyelv – Katonai kiadás – A próbára tett párkapcsolat 224 oldal, 135 × 205 mm, 2990 Ft Az 5 szeretetnyelv legújabb kötete katonákhoz és párjaikhoz szól: a hosszú bevetések, magányos éjszakák és a hazatérés utáni átme­ neti időszak kihívásaihoz ad gyakorlati tanácsokat. Az inspiráló öt­ letek és történetek segítenek, hogy a társunk által érthető nyelven fejezzük ki a szeretetet a közöttünk lévő távolságtól függetlenül.

Vásárolja meg könyveinket 20%-os kedvezménnyel a www.harmat.hu-n!

Őszin te. Szem

W W W. LY

Révész Szilvia: Elég jó nő – Légy az, akinek Isten megálmodott 220 oldal, 124 × 183 mm, 2500 Ft Nehéz „elég jónak” lenni egy olyan világban, amely a fogyasztásra rendezkedett be, és ahol a teljesít­ ményeink alapján ítélnek meg minket. Gyakran csak utólag látjuk, hogy az elismerésért az álmainkkal fizettünk. Révész Szilvia könyve arra bátorít, hogy éljünk akként a nőként, akinek Isten szánt minket, hogy végül hálával, örömmel és elégedetten tekint­ hessünk majd vissza a megtett útra.

www.lydia.hu

Keressen bennünket a Facebookon is! www.facebook.com/harmatkiado


Várható megjelenés: 2020. december

Francine Rivers: Híd a múltba 448 oldal, 153 × 225 mm, 4500 Ft Lena Scott az egyik leggyorsabban emelkedő hollywoodi filmcsil­ lag, ám kevesen tudják róla, hogy a valódi neve Abra, és hatalmas árat fizetett azért, hogy végre valakinek érezze magát. Ezekiel Freeman tiszteletes és a fia, Joshua számára a lány mindig az a síró újszülött lesz, akit a Havenbe vezető híd pillérei alatt talál­ tak. Abra felnőve mindent megtesz, hogy megkapja azt, amire vágyott, most mégis egy dolgot szeretne: megtalálni a hazafelé vezető utat. Francine Rivers ebben a sodró lendületű történetben a kísértésről, a kegyelemről és a feltétel nélküli szeretetről mesél.

C. S. Lewis: Keresztény vagyok 244 oldal, 135 × 205 mm, 3900 Ft Lewis őszinte és sziporkázóan szellemes apologeti­ kai művében lenyűgöző erővel vonultatja fel a ke­ resztény eszméket, tudatosan mellőzve a felekeze­ teket elválasztó dogmatikai különbségeket.

Francine Rivers: A kegyelem vonala 544 oldal, 153 × 225 mm, 4990 Ft Jézus felmenői között szerepel a Bibliában öt nem mindennapi nő: Támár, egy elárult és megalázott özvegy, aki a kitartásáért nem várt áldásban részesült; Ráháb, a feslett múltú nő, akinek Is­ ten a bátorságáért jövőt ajándékozott; Ruth, egy idegen asszony, aki hűségének köszönhetően új életet kezdhetett; Betsabé, a ki­ rályság leggyönyörűbb asszonya, aki a bűnbánat közepette igazi megbocsátásra lelt; Mária, egy fiatal parasztlány, akire engedel­ mes szíve miatt kivételes feladat várt. Ezek az esendő asszonyok kiemelt szerepet játszottak Isten tökéletes tervében, a Megváltó világra jöttében.

C. S. Lewis: A bánatról 72 oldal, 135 × 205 mm, 2500 Ft A szerző együttműködésre invitálja mindazokat, akik elveszített szeretteik gyászával és fájdalmával küz­ denek. Egy olyan belső útra hív, amelyen értelmet nyerhet a veszteség és a bánat valamennyi formája.

Johan Frinsel: Karácsonyi történetek 138 oldal, 130 × 197 mm, 2900 Ft Johan Frinsel kilenc szívbe mar­ koló novellában álmodozó gye­ rekekről, kételkedő, kiábrán­ dult felnőttekről és megfáradt idős emberekről mesél, akikben sokszor saját magunkra ismer­ hetünk. Olyan – finom érzékkel megírt – történetekbe csöppe­ nünk, amelyek igazi ünnepi han­ gulatot és ismerős érzéseket éb­ resztenek bennünk.

Lucien Aimé Duval: A gyermek, aki a holddal játszott 174 oldal, 130 × 190 mm, 2800 Ft A francia jezsuita szerző az ötve­ nes évek elején kezdte az evange­ lizáció eszközeként kocsmákban és kávézókban előadni sanzon­ jait, amivel rövid idő alatt széles körben ismertté vált: hazájában „Isten gitárosaként” emlegették. Több mint háromezer koncertet adott negyvennégy országban. Saját életéről így vall: „Az álom, amely annak idején beletaszított az alkoholizmusba, mert nem lát­ tam megvalósulni, mára valóság­ gá vált, így hát nem iszom többé.”

G. K. Chesterton: Brown atya nyomoz 196 oldal, 130 × 197 mm, 3200 Ft Gilbert Keith Chesterton (1874–1936), a XX. század egyik legeredetibb an­ gol írója Brown atya alakjában a krimi műfajának klasszikus figuráját terem­ tette meg. A csetlő-botló, együgyű­ nek látszó pap nemegyszer szörnyű bűntények helyszínén bukkan fel, és rendszerint hamar kiderül: a nem sokat ígérő külső mély bölcsességet takar. A Brown atyáról szóló történe­ tek közül ezúttal nyolc novellát tart­ hatnak kezükben a magyar olvasók: tematikus válogatásunkban a különc pap a szeretet nyomába ered, hogy az igazság felderítésén túl az emberi ter­ mészet megértésére törekedjen.

Vásárolja meg könyveinket 20%-os kedvezménnyel a www.harmat.hu-n!

C. S. Lewis: A szeretet négy arca 164 oldal, 135 × 205 mm, 3200 Ft „Nincs biztos befektetés. Ha szeretsz, sebezhe­ tő vagy. Szeress bármit, és biztosra veheted, hogy megszakad a szíved, de legalábbis sebet kap.”

TEOLÓGIA MINDENKINEK Billy Graham: A boldogság titka – A boldogmondások magyarázata 172 oldal, 142 × 197 mm, 2500 Ft Jézus Krisztus hegyi beszédének tanításából kiderül, hogy az iga­ zi boldogságot hiába keressük, mert csupán ajándékba kaphat­ juk meg, miközben az igazán fontos dolgokkal foglalkozunk. A maradandó boldogság nem a körülményeinktől függ – belső változás szükséges hozzá

John C. Lennox: Hol van Isten a koronavírus idején? 72 oldal, 112 × 180 mm, 990 Ft Egész korszakunkat meghatározó, különös időket élünk. Sok minden szertefoszlott, ami biztossá tette életünket, és egyszer­ re sebezhetőnek érezzük magunkat. A koronavírus-világjárvány és hatása sokunkat össze­z avar és felkavar. Hogyan közelítsünk a problémához? Miként birkózhatunk meg vele? John C. Lennox rö­ vid, mégis tartalmas könyvében a különböző világnézetek fényé­ ben vizsgálja a koronavírust, hogy megmutassa, a kereszténység nem csupán magyarázatot ad, hanem reményt is nyújt, amelybe belekapaszkodhatunk.

Edith Schaeffer: L’Abri-közösség 244 oldal, 142 × 197 mm, 3200 Ft Francis Schaeffer felesége meséli el azt a kivételes történe­ tet, ahogy Isten lépésről lépésre vezette őket, míg egy kis alpesi faház nemzetközi közösséggé nőtte ki magát. Bemu­ tatja, hogyan érkeztek mindenféle hátterű és nemzetiségű emberek a L’Abriba, hogy a beszélgetések és a közös munka során valódi válaszokat kapjanak a kérdéseikre. Francis Schaeffer: A keresztény élet négy alappillére 56 oldal, 112 × 180 mm, 990 Ft Mi a keresztények feladata a világban? – hangzott el a kér­ dés 1974-ben a történelmi jelentőségű lausanne-i Nemzet­ közi Világevangelizációs Kongresszuson. Francis Schaeffer profetikus választ adott egy előadás formájában, mely sze­ rint négy alappillér szükséges ahhoz, hogy posztkeresztény kultúránkban küldetésünket betöltsük. Az üzenet ma aktuá­ lisabb, mint valaha.

Keressen bennünket a Facebookon is! www.facebook.com/harmatkiado


2021-ES NAPTÁRAK

Gary Chapman: Életre szóló ígéretek pároknak 216 oldal, 105 × 175 mm, 3500 Ft A Biblia ígéretei és dr. Chapman gondolatai a jó kapcsolat építő­ köveiről. Remek ajándék könyv.

A rendelési kódok a naptárak sarkában találhatók.

Az 5 szeretetnyelv – öröknaptár 368 oldal, 127 × 100 mm, 3500 Ft – Ez a naptár az „Egy­ másra hangolva” inspiráló idézeteivel, hétköznapokba beépíthető tanácsaival, és szeretetről szóló bibliai idé­ zetekkel igyekszik közel hoz­ ni egymáshoz a párokat az év 365 napján. Életvezető – tervezőnaptár 180 oldal, 137 × 195 mm, exkluzív vászonhatású kötésben: 3500 Ft Az Életvezető több, mint egy hagyományos női naptár vagy egy napló: az a fajta látásmód hatja át, hogy az életre Istentől kapott ajándékként tekintünk. Áttekint­ hetjük az életünk egyes területeit, és célokat fogalmaz­ hatunk meg önmagunk számára. Az Életvezető nem csak egy adott évre szól, bármikor elkezdhető.

ÁHÍTATOK, ELMÉLKEDÉSEK, BIBLIAI ÜZENETEK AZ ÉV MINDEN NAPJÁRA Zászkaliczky Pál: A várakozás megszentelése – Napi elmélkedések adventtől vízkeresztig 120 oldal, 125 × 185 mm, 1980 Ft Karácsony közeledtével az áhítatoskönyv napi igéi, elmélkedései, imádságai a Megváltónak készítenek szállást a lelkünkben.

NA 2/1

NA 1/3

NA 1/1 NA 1/2 Nagy méretű falinaptárak 24 × 33 cm, ikerspirálozással, heti beosztással, névnapokkal, jegyzetelési lehetőséggel. 1650 Ft NA 4/1

NA 3/1

NA 3/2

Zsebnaptárak 17 × 9 cm, heti beosztás, napi órabeosztás, református és katolikus napi igék. 900 Ft

Kis asztali naptár 16,5 × 10,5 cm, ikerspirál, havi beosztás. 1200 Ft

KépesNaptár 15 × 15 cm és 26 × 10 cm, képeslapként is felhasz­ nálható, 13 lapos, spirálo­ zott. 1200 Ft

NA 2/2

NA 7/1

NA 7/6

NA 7/2

NA 7/7

NA 7/3

NA 7/8

NA 7/4

NA 7/9

NA 7/5

NA 7/10

NA 5/1

Négyzetes falinaptárak 14,5 × 14,5 cm, spirálozva, 12 havi beosz­ tás, névnapok, napi jegyzetelés. 1200 Ft

Közepes asztali naptár 21 × 9 cm, 56 lap, ikerspirál, heti beosztás, saját támla. 1650 Ft

Várható megjelenés: 2020. december Dietrich Bonhoeffer: Jöjj velem! 376 oldal, 142 × 197 mm, 3990 Ft Akik az élet nehéz kérdéseire keresik a választ, jól teszik, ha Dietrich Bonhoeffer mellé szegődnek. A harminckilenc éves evangélikus lelkészt és szikrázó tehetségű teológust Hitler személyes parancsára végezték ki 1945 áprilisában. Szenvedélyesen kereste Isten jelenlétében a dolgok értelmét, a jó választás lehetőségét abban a pokolian nehéz élethelyzet­ ben, amelybe menyasszonyával, barátaival, honfitársaival és világszerte sok keresztény testvérével együtt került. Bonhoeffer tizenhat kötetnyi, ma is szuggesztív erejű életművéből gondos válogatás nyomán állt össze a napi elmélkedéseket tartalmazó kötet, melyet magyarul most új fordí­ tásban és kiadásban vehet kezébe az olvasó.

Vásárolja meg könyveinket 20%-os kedvezménnyel a www.harmat.hu-n!

Családi naptár – 2021 230 × 300 mm, 1980 Ft Vidám színfolt a falon, rá­ adásul megkönnyíti a családi élet szervezését! Kicsik-nagyok beleírhat­ nak. Kállai Nagy Krisztina rajzaival.

Nagy asztali naptár – 32 × 15 cm, 56 lap, ikerspirál, heti beosztás, hetente új kép, jegyzetelési lehetőség, napi órabeosztás, napi igék. 1990 Ft NA 6/1

Keressen bennünket a Facebookon is! www.facebook.com/harmatkiado Keressen bennünket a Facebookon is! www.facebook.com/harmatkiado


GYEREKBIBLIÁK MINDEN KOROSZTÁLYNAK

C. S. Lewis: Narnia krónikái Egykötetes, illusztrált díszkiadás, 768 oldal, 150 x 230 mm, 9990 Ft – A világ legolvasot­ tabb fantasy művei közé tartozó hétkötetes regényciklus a jó és a rossz örök csatáján keresztül járja körül többek között az áldozathozatal, a megbocsátás, a hűség, a sze­ lídség, a bátorság, az alázat témaköreit. A hét könyv egyben, exkluzív díszkiadásban, Pauline Baynes ikonikus illusztrációival. Különleges ajándék Narnia-rajongóknak!

Max Lucado: Kegyelem itt és most 390 oldal, 142 x 197 mm, 3500 Ft Max Lucado közvetlen hangvételű, gyakorlatias áhítatoskönyve rövid elmélkedéseket kínál az év min­ den napjára. A hiánypótló köny­ vecske hasznos segítőtárs lehet a képes Bibliák világából kinőtt gyerekek önálló, rendszeres ige­ olvasásában, de családi áhítatok, csoportbeszélgetések alapjául is szolgálhat.

Gershen Kaufman, Lev Raphael: Állj ki magadért! 184 oldal, 135 x 205 mm, 3200 Ft – A könyv az egészsé­ ges önértékelés, az önbizalom és a társas készségek fej­ lesztésének lehetőségeit mutatja meg tizenéveseknek, egyszerű, közérthető nyelven, az életükből vett példák­ kal, aktivizáló, megerősítő feladatokkal és gyakorlati ötletekkel. A könyv a felnőttekhez is szól: informatív, családi és tantermi beszélgetések alapjául szolgálhat. Thomas S. Greenspon: Amikor a jó nem elég jó – A maximalizmus igazi arca 148 oldal, 135 × 205 mm, 2990 Ft Sok gyerek azt sem tudja, mi a perfekcionizmus, mégis szenvedője. Amit tesznek, sosem lehet elég jó. Az is­ kolai feladatok elkezdése vagy beadása nehézségeket okoz. A kapcsolatok kihívásokat rejtenek, az önbecsü­ lésük alacsony. Ez a könyv 9–13 éves olvasóknak segít megérteni, hogyan okoz fájdalmat a perfekcionizmus, és hogyan szabadíthatják fel magukat alóla. Gary Chapman, Paige Haley Drygas: Az 5 szeretetnyelv titka fiataloknak 130 oldal, 135 x 205 mm, 2990 Ft – Ha felfedezed a saját szeretetnyelvedet, és megtanulod azokét, akik a legkö­ zelebb állnak hozzád, jobb kapcsolatod lesz a barátaid­ dal, jobban tudsz kommunikálni a szüleiddel, és a randik is kevesebb drámával és feszengéssel járnak majd.

Ismerje meg webáruházunk kínálatát, és vásárolja meg könyveinket 20% -os kedvezménnyel! Ingyenes kiszállítás 9000 Ft feletti megrendelés esetén.

Harmat Kiadó, tel.: (1) 466-9896, (1) 365-2636; harmat@harmat.hu

www.harmat.hu

Profile for Harmat kiadó

Téli szórólap - Harmat Kiadó  

A Harmat Kiadó 2020-as téli katalógusa.

Téli szórólap - Harmat Kiadó  

A Harmat Kiadó 2020-as téli katalógusa.