Gary Chapman: Életre szóló ígéretek pároknak

Page 1etreszolo_igeretek_tord.indd 1

Gary Chapman Életreszóló ígéretek pároknak Bibliai gondolatok

2016.01.07. 16:24:08


etreszolo_igeretek_tord.indd 2

2016.01.07. 16:24:08


etreszolo_igeretek_tord.indd 3

Gary Chapman Az

5 szeretetnyelv sorozat szerzője

ÉLETRE SZÓLÓ ÍGÉRETEK

pároknak • B I B L I A I G O N D O L AT O K •

Harmat Budapest, 2016

2016.01.07. 16:24:08


etreszolo_igeretek_tord.indd 4

Originally published in the U.S.A. under the title: Life Promises for Couples by Gary Chapman Copyright © 2012 by Gary Chapman Hungarian edition © by Harmat Publishing Foundation with permission of Tyndale House Publishers, Inc. All rights reserved. Harmat Kiadó, 2016 Minden jog fenntartva. Fordította: Jávorné Barsi Boglárka Ahol másként nem jelöltük, a bibliai idézeteket az 1975. évi új fordítású Biblia javított kiadásából vettük át. (Kiadja a Magyar Bibliatársulat megbízásából a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, Budapest, 2006.) A SZIT jelzésű bibliaidézetek forrása a Szent István Társulati Biblia (Szent István Társulat, Budapest, 1992). A KG jelzésű bibliaidézetek forrása Károli Gáspár revideált fordítása (Magyar Bibliatanács, Budapest, 1988). A VKG jelzésű bibliaidézetek forrása a Károli Gáspár által fordított Biblia újonnan revideált kiadása (Veritas Kiadó, Budapest, 2011).

2016.01.07. 16:24:09


etreszolo_igeretek_tord.indd 5

Bevezetés Több mint harminc éve abban a kiváltságban van részem, hogy házassággondozást végezhetek. Ez idő alatt meglehetősen sok házassági válságnak voltam tanúja. Ám újra és újra tanúja lehettem Isten kapcsolatokat átformáló hatalmának is. Amikor egy házaspár elkötelezi magát a szeretet mellett, pozitív változás kezdődik a kapcsolatukban. Könyvemben főként olyan témákat érintek, amelyek a házasságban merülnek fel, de haszonnal forgathatják azok a párok is, akik még csak fontolgatják a házasságot. A házasság építőkövei – a jó kommunikáció, egymás megbecsülése, a feltétel nélküli szeretet, a megbocsátás – minden romantikus kapcsolatban alapvetőek. A párkapcsolat bármely szakaszában jótékony hatású, ha felfedezzük és beszéljük partnerünk szeretetnyelvét. Ezt a bibliai ígéreteket tartalmazó könyvecskét egyéni és páros olvasásra is ajánlom. Napi néhány perc elegendő ahhoz, hogy bátorító bibliai gondolatokkal legyünk gazdagabbak. Akár erős, akár küzdelmes, akár stabil, akár kihívásokkal teli kapcsolatban élnek, azt kívánom, hogy ez a kis könyv bátorítást nyújtson önnek és társának, és hozzájáruljon ahhoz, hogy szeretetben megerősödve minél több örömet találjanak egymásban. Gary Chapman

2016.01.07. 16:24:09


etreszolo_igeretek_tord.indd 6

2016.01.07. 16:24:09


etreszolo_igeretek_tord.indd 1

2016.01.07. 16:24:11


Bibliai gondolatok Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Törekedjetek a szeretetre! 1Korinthus 13,13–14,1 Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki nem látta: ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. 1János 4,11–12 Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. János 13,34–35

2

etreszolo_igeretek_tord.indd 2

2016.01.07. 16:24:12


etreszolo_igeretek_tord.indd 3

A szeretet nyelve Harmincéves házassággondozói munkám során úgy tapasztaltam, hogy alapvetően ötféle módon – öt szeretetnyelven – fejezzük ki és fogadjuk be a szeretetet: • Elismerő szavak – amikor pozitív, dicsérő szavakkal adunk megerősítést • Ajándékozás – amikor megajándékozunk valakit annak jeleként, hogy gondoltunk rá • Szívességek – amikor megteszünk valamit, hogy örömet szerezzünk vele • Minőségi idő – amikor osztatlan figyelemmel fordulunk valaki felé • Testi érintés – amikor simogatással, öleléssel vagy a gyengéd érintés bármely más formájával fejezzük ki szeretetünket Mindegyikünknek van egy elsődleges szeretetnyelve, amely kifejezőbb számunkra, mint a másik négy. Ritkán fordul elő, hogy férjnek és feleségnek ugyanaz a szeretetnyelve. Hajlamosak vagyunk arra, hogy a saját szeretetnyelvünkön kommunikáljunk, ezért gyakran félreértjük egymást. Ilyenkor megtörténik, hogy hiába igyekszünk őszintén kifejezni a szeretetünket, mégsem tudunk érzelmileg egymásra hangolódni. Ismerősen hangzik? Nem szükségszerű, hogy a szeretet az idő múltával elhalványuljon. Az 1Korinthus 13 azzal a megállapítással zárul, hogy a szeretet hatalmas kincs és örökkévaló. Pál apostol szerint a szeretet életünk legmagasabb rendű célja. Ha meg akarjuk őrizni a szeretetet a házasságban, meg kell tanulnunk egy új nyelvet – társunk szeretetnyelvét. Ez önfegyelmet és gyakorlást kíván, ám jutalmul életre szóló szeretetkapcsolatban lehet részünk.

3

2016.01.07. 16:24:12


Bibliai gondolatok Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük, mert ezt tanítja a törvény és a próféták. Máté 7,12 Ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. 1János 3,18 Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. 1János 3,1

4

etreszolo_igeretek_tord.indd 4

2016.01.07. 16:24:12


etreszolo_igeretek_tord.indd 5

Miben segíthetek? A keresztény szó jelentése: „krisztusi”. Nem Jézus követői választották maguknak ezt a nevet az I. században. Mások kezdték így nevezni őket. A hívők Krisztus tanításait követték, ezért nevezték őket krisztusiaknak. Mi lenne, ha a keresztények valóban hasonlóak lennének Krisztushoz? Jézus tanításában központi helyet foglal el a szeretet parancsa. A Márk 12,29–31-ben Jézus így felelt az írástudó kérdésére: a legnagyobb parancsolat az, hogy szeressük Istent, a második pedig, hogy szeressük felebarátainkat. Ez a kettő minden más parancsolat fölött áll, hiszen az összes többi ebből a kettőből ered. A szeretet olyan belső hozzáállás, amely szolgáló cselekedetekhez vezet. A „Miben segíthetek?” kérdés a legjobb kiindulópont a szeretet gyakorlásához. Felebarátaink iránti szeretetünk kifejezését kezdjük a hozzánk legközelebb állókkal – elsőként a házastársunkkal és a családtagjainkkal, majd tágítsuk a kört mások felé.

5

2016.01.07. 16:24:12


Bibliai gondolatok Mi pedig az Úr dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal tükrözzük, és az Úr Lelke dicsőségről dicsőségre ugyanarra a képre formál át minket. 2Korinthus 3,18 VKG Az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki. Zsoltárok 37,23 Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Példabeszédek 3,6

6

etreszolo_igeretek_tord.indd 6

2016.01.07. 16:24:12


etreszolo_igeretek_tord.indd 7

A nagy feltárulkozás Az önfeltárás művészete Istennel kezdődik, aki kinyilatkoztatta magát a prófétákon, az Írásokon, és mindenekfelett Krisztuson keresztül. Ugyanezt az alapelvet a házasságban is szem előtt kell tartanunk. Az önfeltárás lehetővé teszi, hogy megismerjük egymás gondolatait, vágyait, csalódásait és örömeit. Más szóval ez a bensőséges kapcsolathoz vezető út. Feltárulkozás nélkül nincs intimitás. Hogyan fogjunk hozzá a feltárulkozás művészetének elsajátításához? Első lépésként tanuljunk meg a magunk nevében beszélni. Kommunikációs szakkifejezéssel szólva inkább „énüzeneteket” használjunk, mintsem „teüzeneteket”. Ha például azt mondjuk: „Csalódást okoz nekem, hogy nem jössz el velem anyám születésnapi ebédjére”, az egészen más, mintha azt mondanánk: „Már megint csalódást okoztál nekem azzal, hogy nem jössz el velem anyám születésnapjára.” Ha a saját reakciónkra koncentrálunk, a saját érzelmeinket tárjuk fel. Ha az áll figyelmünk középpontjában, hogy mit tesz vagy nem tesz a partnerünk, akkor őt vádoljuk. A teközlések konfliktust gerjesztenek, míg az énközlések előmozdítják a kommunikációt.

7

2016.01.07. 16:24:13


Bibliai gondolatok A becsületeseket feddhetetlenség vezeti, de a hűtleneket elpusztítja romlottságuk. Példabeszédek 11,3 Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt… Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak… Megvan az ideje az ölelésnek, és megvan az ideje az öleléstől való tartózkodásnak... Megvan az ideje az eltépésnek, és megvan az ideje a megvarrásnak. Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek. Prédikátor 3,1.4–5.7 Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Efezus 4,31–32

8

etreszolo_igeretek_tord.indd 8

2016.01.07. 16:24:13


etreszolo_igeretek_tord.indd 9

Hogy érzed magad? Vannak, akik nem értik, miért kellene az érzéseiket megosztaniuk a társukkal. Az az igazság, hogy ha nem beszélünk nyíltan az érzéseinkről, azok valószínűleg akkor is megjelennek a viselkedésünkben. Partnerünk, akinek fogalma sincs viselkedésünk indítékairól, csodálkozva kérdezi: „Valami baj van?” Csak azt látja, hogy valami nincs rendjén – de nem tudja, mi lehet a probléma. Az érzelmek az élet természetes velejárói. Salamon király írja A prédikátor könyvében, hogy mindennek megvan az ideje: az örömnek csakúgy, mint a bánatnak, a gyásznak éppúgy, mint az ünneplésnek. Minden érzésnek megvan a helye az életünkben, és érzéseink sokat elárulnak rólunk. A legtöbb érzésünk egy múltbeli vagy a jelenben megélt tapasztalathoz köthető. Amikor legközelebb csalódást élünk át, tegyük fel magunknak a kérdést: „Miből fakad a csalódásom?” Azután osszuk meg a társunkkal, bármi is legyen az. Ha feltárjuk egymás előtt az érzéseinket, társunk megtudhatja, mi zajlik bennünk – mit érzünk, és miért. Például így: „Haragszom magamra, mert tegnap későn jöttem haza, és már nem tudtunk elmenni moziba, pedig megbeszéltük.” Egy ilyen közlés bátoríthatja a társunkat, hogy így feleljen: „Én is csalódott voltam. Mi lenne, ha áttennénk a mozit csütörtökre?” Ha kimondjuk az érzéseinket, azzal bensőséges, bizalomteljes légkört teremtünk.

9

2016.01.07. 16:24:13


Bibliai gondolatok [Jézus így szólt:] Miért nézed a szálkát a testvéred szemében, a saját szemedben pedig még a gerendát sem veszed észre?... Képmutató, vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd testvéred szeméből a szálkát. Máté 7,3.5 Bár fenséges az Úr, meglátja a megalázottat, és mes�sziről megismeri a fennhéjázót. Zsoltárok 138,6 Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. Filippi 2,3

10

etreszolo_igeretek_tord.indd 10

2016.01.07. 16:24:13


etreszolo_igeretek_tord.indd 11

Ideje változni Házassági tanácsadóként egy következtetést biztosan levonhatok eddigi tapasztalataimból: mindenki szeretné, ha a társa megváltozna. „A házasságunk jól működhetne, ha a férjem többet segítene a ház körül.” Vagy: „Nagyszerű lenne a házasságunk, ha a feleségem nem csak havonta egyszer lenne hajlandó szeretkezni.” A férj azt szeretné, ha a felesége megváltozna – a feleség pedig azt, hogy a férje változzon. S az eredmény? Mindketten úgy érzik, hogy a társuk elégedetlen velük, és kölcsönösen neheztelnek egymásra. Jézus szavai a Máté 7-ben jól illusztrálják a problémát. Azt hisszük, világosan látjuk mások hibáit, és igyekszünk „korrigálni” őket. Ám amíg nem nézünk szembe a saját gyengeségeinkkel, nincs jogunk kritizálni a társunkat. Van azonban egy jobb út: kezdjük magunkkal. Ismerjük el, hogy nem vagyunk tökéletesek. Valljuk meg a hibáinkat a társunk előtt, és mondjuk el, hogy szeretnénk változni. Kérjünk tőle minden héten egy javaslatot arra vonatkozóan, hogyan lehetnénk jobb férje vagy felesége. Legjobb képességeink szerint igyekezzünk változni. Jó esély van rá, hogy viszonzásul társunk is megkérdezi, mit tehetne értünk.

11

2016.01.07. 16:24:13Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.