Page 14

14 PERÞEMBE 18 EKÝM 2012

S

Döner Sermaye Yönetmeliði’ne dava

aðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Döner "Bu fýkra uyarýnca vekâleten veya ikinci görevle göSermaye Yönetmeliði’nin bazý maddelerinin iptaline revlendirilen personele yapýlacak ek ödemede, ek ödeme iliþkin Danýþtay'a dava açtýklarýný söyledi. matrahý olarak personelin asýl kadrosuna ait bir ayda alacaðý aylýk (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazmiDava hakkýnda yazýlý basýn açýklamasý yapan Saatnat (makam, temsil ve görev tazminatý ile yabancý dil tazçi, “Genel merkezimiz 17/08/2012 tarih ve 28387 sayýlý minatý hariç) tutarýnýn toplamý esas alýnýr. Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren Saðlýk Bakanlýðý ve Baðlý Kuruluþlarýn Taþra Teþkilatýnda GöHalk saðlýðý müdürlüðü, merkez laboratuarý ve il saðrevli Personele Ek Ödeme Yapýlmasýna Dair Yönetmelilýk müdürlüklerinde görevli personelin döner sermayesinðin bazý ibarelerinin iptali istemiyle Danýþtay'a dava açden gelir vergisi kesilmemesi için madde 11/e, 12/ç ve mýþtýr. Söz konusu yönetmelikte yer alan maddelerin hu17/e'deki "gelir vergisi" ibaresinin iptali ile 20. maddesinkuka aykýrýlýk içerdiði gerekçesiyle açýlan dava dilekçedeki "31/12/1960 tarihli ve 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanusinde; Vekâleten görevlendirilenlerin vekâlet edilen kadnunda belirtilen vergi dilimleri ve personele daha önce ro veya görevleri için öngörülen "Tavan Ek Ödeme Katödenen aylýk ve döner sermaye ek ödemelerine iliþkin süsayýsý" ile "Hizmet Alaný Kadro-Unvan Katsayýsý"ndan regelen gelir vergisi matrahý da dikkate alýnarak, gelir verAhmet Saatçi yararlandýrýlmasý, vekâleten görevlendirilenlerin vekâlet gisi ve" ibarelerinin iptal edilmesi istenmiþtir. edilen kadro veya görevleri için öngörülen ek ödeme matrahýndan yaDöner sermaye gelirlerinin ilgili ayda tahsilâtýnda gecikme olmararlandýrýlmasý, ek ödemenin gelir vergisinden muaf olmasý, ek ödesý halinde ilgili ödeme dönemini takip eden 6 ayýn sonuna kadar deðil melerin 6 aya kadar daðýtýlabilme süresinin kýsaltýlmasý, hekim dýþý de, takip eden ayýn sonuna kadar ödeme yapýlabilmesi için mezkûr yöpersonelin hakettiði döner sermayeyi alabilmesi için tavan þartýnýn netmeliðin 18. maddesindeki "Ek ödeme, aylýk dönemler halinde yakaldýrýlmasý taleplerine vurgu yapýldý.” dedi. pýlýr. Döner sermaye komisyonunca daðýtýlmasýna karar verilen ek Ýptali istenen Döner Sermaye Yönetmeliði’nin ilgili maddelerine ödeme tutarý, o dönemin bitiminden sonraki yirmi gün içinde hak sailiþkin açýklamalarda bulunan Saatçi, “Sendika Genel Merkezimiz tahiplerine ödenir. Ancak, döner sermaye gelirlerinin tahsilâtýnda gecikrafýndan ‘Döner Sermaye Yönetmeliði’nin ilgili maddelerine iliþkin me olmasý halinde ilgili ödeme dönemini takip eden altýncý ayýn sonuaçýlan davada iptalini istediðimiz ilgili maddeler þöyle; nu aþmamak þartýyla tahsilât yapýldýðý zaman ödeme yapýlabilir." hükHem halk saðlýðý müdürlüðü hem de il saðlýk müdürlüklerinde mündeki "altýncý" ibaresinin iptal edilmesi istenmiþtir. vekâleten görevlendirilen personele vekâlet görevi Valilik oluruyla veHekim dýþý personelin tavan þartý olmaksýzýn hak ettiði döner serrilse de vekâlet ettiði kadro veya görevler için öngörülen "Tavan Ek mayeyi alabilmesi için mezkur yönetmeliðin ekinde yer alan Ek-1'deÖdeme Katsayýsý" ile "Hizmet Alaný Kadro-Unvan Katsayýsý"ndan yaki Mesai Ýçi Tavan Ek Ödeme Tutarýna Esas Katsayýlar baþlýðý altýndararlanabilmesi için aþaðýdaki hükümlerin iptal edilmesi istenmiþtir. ki Yoðun bakým, doðumhane, yeni doðan, süt çocuðu, yanýk, diyaliz, Vekâletin, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 86.ncý madameliyathane, kemik iliði nakil ünitesi, acil servis-poliklinik, AMAdesine istinaden yapýlmasý ve bu hususun onayda belirtilmiþ olmasý, TEM, Çocuk Ýzleme Merkezleri, yüksek bulaþtýrýcýlýðý olan ve izolasVekâletin, müþterek karar ile atama yapýlmasý gereken kadro veyon gerektiren hastalara hizmet veren personele hizmet ettiði sürece ya görevler için Bakan, diðer kadro veya görevler için asili atamaya kapalý psikiyatri servisleri, organ ve doku nakli gibi özellikli hizmetyetkili amir tarafýndan verilmesi," lerde çalýþan personel ile baþhemþireler için 2, bunlarýn dýþýnda kalan Hem halk saðlýðý müdürlüðü hem de il saðlýk müdürlüklerinde diðer personel için 1,5 katsayýsýnýn iptal edilmesi istenmiþtir. vekâleten görevlendirilen personelin döner sermaye matrahýnýn toplu Saðlýk çalýþanlarýnýn maðduriyetine yol açan yönetmeliðin ilgili sözleþmede karar altýna alýndýðý gibi ödenebilmesi için aþaðýdaki hümaddelerinin Danýþtay tarafýndan iptal edilerek hak kayýplarýnýn ve kümden "asýl kadrosuna ait" ibaresinin iptal edilmesi. maðduriyetlerin giderilmesini istiyor ve bekliyoruz.”

‘Menopoz kâbusunuz olmasýn’ 18

Ekim Dünya Menopoz Günü nedeniyle basýn açýklamasý yapan Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Uzm. Dr. Tuncer Kýlýç, menopoza iliþkin bilgiler verdi. Menopozun bir kadýn için en önemli yaþ dönemlerinden biri olduðunu belirten Kýlýç, “Ortalama 40 yaþlarýnda, kadýnlarda yumurtalýklar, beyinden gelen uyarýlara daha az cevap vermeye baþlarlar. Bu dönem klimakterium dönemi olarak bilinir. Klimakterium döneminde; adetler arasýndaki zaman uzamaya baþlar, kanama miktarý azalýr, gece terlemeleri, sýcak basmalar baþlar. Adetten kesilme de bu dönemde ortaya çýkar. Menopoza girme yaþý ortalama 45-55 yaþ civarýndadýr. 40 yaþtan önce menopoza girmek "erken menopoz" olarak tanýmlanmaktadýr. Menopozda oluþan bazý deðiþiklikler kadýnýn hayatýný derinden ve olumsuz etkiler. Bu durum pek çok hastalýklarýn ortaya çýkmasýna ve kadýnýn yaþam kalitesinin azalmasýna neden olur.” dedi.

Menopozda görülen bulgular

mon(FSH, LH) düzeyleri artmýþsa taný daha kesin ve erken konmuþ olur ve tedavi de hemen baþlanabilir.

Ýþ Bankasý'ndan Çorum'a özel kredi

T

ürkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi, Gazi Caddesi Cevher Pastenesi'nde dün kahvaltý programý düzenledi. Programa Ýþ Bankasý Bireysel Satýþ Bölge Müdür Yardýmcýsý Murat Çýnar, Menejerler Hakan Tutka, Melih Bayram Ýlko, Emekliler Derneði Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ile yönetim kurulu üyeleri katýldý. Ýþ Bankasý Bireysel Satýþ Bölge Müdür Yardýmcýsý Murat Çýnar, Ýþ Bankasý'nýn emekliler için yaptýðý kampanya ve Çorum'a özel geleneksel bayram kredisi

hakkýnda bilgi verdi. Çýnar'ýn verdiði bilgiye göre, 'Emekli Paketi' adý verilen uygulamada, baþlangýç tarihi 1 Aralýk 2009 sonrasý T.C. SGK emekli maaþýný ilk kez aktaran müþterilerine ilk maaþ ödemesinin takip eden ayda Maximum Kart'ýna tek seferlik 10 lira MaxiPuan hoþ geldin hediyesi yüklenecek. Maaþ hesabýndan, hesap iþletim masrafý tahsil edilmeyecek. Uygulama 1 Aralýk 2009 -31 aralýk 2012 tarihleri arasýnda devam edecek. Türkiye Ýþ Bankasý'nýn Ramazan ve Kurban

Bayramlarý öncesinde gelenek haline getirdiði, 'Geleneksel Bayram Kredisi Kampanyasý' Kurban Bayramý sonuna kadar devam edecek. Kampanya 131 Ekim 2012 tarihleri arasýnda geçerli olacak. Çorum'a özel... Ýþ Bankasý Bireysel Krediler Bölümü Çorum'a özel nakit kredi fiyatlamasý oluþturdu. Kredi Çorum merkez ve ilçelerinde tüm müþterilere kullandýrýlacak Söz konusu krediler 31 10 2012 tarihine kadar geçerli olacak.

TSO ve ÝNGBANK’tan finans yönetimi semineri

Menopozda diyet

Menopozda egzersiz

Her gün 30 dakikalýk yürüme ve basit aðýrlýk kaldýrma, kas güçlendiren hareketler yapýlmalýdýr. Yaz aylarýnda güneþ ýþýðýndan (ultra viole) faydalanmak, düzenli güneþlenme yararlýdýr. Kiþi adet sonlanýþýný bir kayýp gibi algýlayabilmekte dolayýsýyla bir yas tepkisi gösterebilmektedir. Menopoz öncesi hazýrlayýcý veya taný konduktan sonra menoUzm. Dr. Tuncer Kýlýç poz hakkýnda bilgilendirme ve destek kiþinin bu süreçle baþ edebilmesi için önemlidir. Psikiyatrik destek ve tedavi gerekebilir.

Menopozda taný

Erken taný ve tedavi önemlidir. Çünkü menopozdaki kayýplar ilk yýllarda en fazladýr. 40 yaþýndan sonra 1 yýl süreyle adet görmeyen ve yakýnmalarý da olan bir kadýn baþka araþtýrma yapýlmaksýzýn menopozda kabul edilebilir. Menopoza geçiþ döneminde, gebelik ve düzensiz kanamaya neden olan kötü huylu hastalýklar ayýrt edilmelidir. Seyrek adet gören, ateþ basma, çarpýntý, terleme ve psikolojik deðiþiklikleri olan bir kadýnýn adetin 3. günü alýnan kanýnda, yumurtalýklarý uyaran hor-

Menopozda psikolojik destek

Menopoz da yaþamýn doðal bir evresidir. Kadýnlarda adetten kesilme, ateþ basma, terleme, çocuk doðurma yeteneðini kaybetme gibi bozukluklar eksik kadýnlýk, izolasyon, depresyon, içe kapanma, uykusuzluk, aþýrý sinirlilik ve saldýrganlýða neden olabilir. Bu dönemde kadýnýn hormon tedavisi alsýn veya almasýn mutlaka izlenmesi ve belirli aralýklarla saðlýk kontrollerinin yapýlmasý gereklidir. Çünkü bu dönem meme ve jinekolojik kanserlerin en sýk görüldüðü dönemdir. Özellikle meme kanseri açýsýndan mamografilerin, rahim ve rahim aðzý kanserleri açýsýndan ise jinekolojik ultrasonografilerin ve smear taramalarýnýn yapýlmasý gerekir. Menopoza geçiþ ve menopoz sonrasý dönemin saðlýklý geçirilebilmesi için tüm bayanlarýn yýlda bir defa doktora gitmeleri, meme röntgeni ve ultrasonografilerini yaptýrmalarý, kalsiyumlu yiyecekleri tüketmeye özen göstermeleri, güneþ ýþýðýndan yaralanmalarý, günlük egzersiz alýþkanlýðý edinmeleri ve kilo almaktan kaçýnmalarý gerekmektedir. Tüm bayanlara saðlýklý menopoz dönemi geçirmeleri dileðiyle.

Felçli hastalar için þart F

uriye'deki olaylar, Türk hacý adaylarýnýn karayolu güzergahlarýný da etkiledi. Suriye'de yaþanan iç karýþýklýk Türkiye'yi birçok yönden etkiliyor. Kutsal topraklara karayolu ile gidecek hac kafileleri güzergahlarýný deðiþtirdi. Geçtiðimiz yýllarda Suriye üzerinden yolcu taþýyan firmalar, bu sene Irak üzerinden hacý adaylarýný taþýyor. Kurban Bayramý'na sayýlý günler kala Silopi ilçesi'ndeki Habur Sýnýr Kapýsý'nda yoðunluk yaþanýyor. Birçok ilden hacý adaylarý kutsal topraklara gitmek için Silopi'de bekliyor. Ýþlemleri tamamlanan kafileler heyecanla yollarýna devam ediyor.

Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi’nin programýnda Ýþ Bankasý yetkilileri emekliler ile Çorum’a özel kredileri hakkýnda bilgi verdiler.

Kalsiyumdan zengin diyet esastýr. Süt, yoðurt, peynir vb diyetle kemik kaybý önlenmeye çalýþýlýr.

“Menopozdaki temel deðiþiklik, kadýnlýk hormonu olan östrojenin yumurtlamanýn durmasý sonucu azalmasýdýr. Böylece kadýnda ateþ basma, terleme, çarpýntý, uykusuzluk, sinirlilik, depresyon, unutkanlýk, halsizlik, çabuk sinirlenme, bazen cinsel istekte (libido) azalma, kemik erimesi (osteoporoz), damar sertliði (ateroskleroz), cinsel organlarda çekilme (atrofi), kuruluk, aðrýlý iliþki, idrar tutamama, idrar kaçýrmaya kadar varan sorunlar ortaya çýkmaktadýr.” diyen Kýlýç, açýklamasýný þöyle sürdürdü;

Çatýþmalar Hac güzergâhýný deðiþtirtti S

www.corumhakimiyet.net

elç, doku sertleþmesi gibi saðlýk sorunlarý nedeniyle hayatýný yataða baðýmlý veya oturarak geçirmek zorunda kalan ve dolaþým problemleri yaþayan hastalar için 'þort' geliþtirildi. ''New Scientist'' dergisinde yayýmlanan makalede, nörologlarca geliþtirilen þortun, hastaya az miktarlarda elektrik akýmlarý yolladýðý, bu sayede dokularýn uzun süre basýnç altýnda kalmasýna baðlý olarak geliþen ve daha çok kuyruk sokumu ve çýkýk kemikler üzerinde oluþan doku ölümüne baðlý yaralarý engellediði belirtildi. Kanada'nýn Calgary Üniversitesi'nden Sean Dukelow ve ekibi, geliþtirdikleri ''akýllý þortlar'' sayesinde, vücutta söz konusu yaralarýn oluþmasýnýn engellenebileceðini bildirdi. Ekip, þortun içindeki elektrik sistemi sayesinde, hastanýn kalça bölgesindeki kaslara 12 saatte bir, 10 dakikalýk aralýklarla 10 saniye boyunca düþük elektrik akýmý verilerek, kaslarýn dolaþým sisteminin doðal olarak harekete geçirildiðini ve kemikli bölgelerde rahatlamaya neden olduðunu kaydetti. Felç, omurilik yaralanmasý ve çoklu doku sertleþmesi yaþayan 33 hastada þortun denendiðini belirten Dukelow, gönüllü deneklerin þortu 2

ay boyunca haftada 4 gün giydiðini belirtti. Dukelow, hastalarýn yüzde 85'inin memnun olduðunu ve bu sayede uyuyabildiðini, þortun günlük hayatlarýný sürdürmelerine engel teþkil edebilecek bir durum oluþturmadýðýný bildirdi. Araþtýrmaya katýlan tüm hastalarda 2 ay boyunca hiç yara oluþmadýðýný belirten Dukelow, bu durumun umut verici olduðunu çünkü yatalak hastalarda yaralarýn normalde birkaç gün içinde oluþtuðunu kaydetti. Dukelow ve ekibi, yapýlan testin küçük çaplý olduðunu, araþtýrmanýn sonraki etabýnda daha iyi bakým koþullarý altýnda daha fazla hastada þortun deneneceðini, böylece testin spinal (omurga) yaralanma sonrasý hastalarýn vücudunda yara baþlamasýný önlemede ne kadar etkili olacaðýnýn belli olacaðýný sözlerine ekledi. Uzmanlar, her yýl on binlerce felçli hastanýn yaklaþýk yüzde 8'inin yatak yaralarýnýn iltihap kapmasý veya kangrene dönüþmesi sonucu öldüðünü, bu yaralar nedeniyle oluþan komplikasyonlarý tedavi etmek için sadece ABD'de her yýl 12 milyar dolar harcandýðýnýn tahmin edildiðini ifade ediyor.

Tülin Cevizci

T

SO ve ÝNG Bank iþbirliðinde düzenlenen finans yönetimi semineri, TSO Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirildi. Firma temsilcilerinin yoðun ilgi gösterdiði seminerde, iç ve dýþ piyasanýn finans kurallarý ve finans yönetim modelleri ele alýndý. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ING Bank Karadeniz Bölge Müdürü Oðuzhan Tuna,

TSO ve ÝNG Bank iþbirliðinde seminer düzenlendi. Ekonomik Avantajlar Bölüm Müdürü Muhammet Mertcan, Ticaret Finansmaný Grup Müdürü Tülin Cevizci, Faktoring Yönetmeni Tuðba Ayþe Ergöçmen ve Leasing Satýþ Müdürü Mehmet Ali Durdað ve çok sayýda davetli katýldý. Ticaret Finansmaný Grup Müdürü Tülin Cevizci,

yaptýðý sunumunda, firmalarýn finans yönetimi konusunda, bankacýlýk hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmasýnýn önemine deðinerek, ulusal ve uluslararasý piyasada, en güvenilir yöntemleri ve ING Bank'ýn uygulamalarýný tanýttý. Cevizci, özellikle

uluslararasý piyasalar baþta olmak üzere, ticaret yapýlan firmalarýn geçmiþ kayýtlarýndaki doðruluklarýn, olasý bir yanlýþlýða yol açmayacaðýnýn garantisi olmadýðýný, bu nedenle banka iliþkileri ile ticaretin saðlam temellerde ve güvenilir esaslarda yürütülmesinin önemine vurgu yaptý.

Ýki gün boyunca sürecek kampanyada gönüllü baðýþçýlara yönelik hizmet verileceðini ifade eden Boyacý, ''Vatandaþlarýmýzýn duyarlýlýðý bizleri çok mutlu ediyor. Düzenli kan veren çok sayýda

baðýþçýmýz var. Unutmayalým kan ihtiyacý bir gün hepimizin baþýna gelebilir. Kan her zaman ihtiyaç duyulabilecek bir gereksinimdir. Kan baðýþýnda bulunan tüm baðýþçýlarýmýza teþekkür ediyorum.

Kan baðýþý kampanyasý yarýnda devam edecek'' dedi. Kampanya kapsamýnda Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'da kan baðýþýnda bulundu. (A.A.)

Vatandaþýn duyarlýlýðý

T

ürk Kýzýlayý Osmancýk Þube Baþkaný Mustafa Boyacý, ''Vatandaþlarýmýzýn duyarlýlýðý bizleri çok mutlu ediyor'' dedi. Türk Kýzýlay'ý Kan Baðýþý Týrý, kampanya kapsamýnda Osmancýk ilçesinde kan baðýþý kabulüne baþladý. Belediye hizmet binasý önünde konuþlanan týrdaki saðlýk görevlileri iki gün boyunca gönüllü baðýþçýlarý kabul edecek. Türk Kýzýlayý Osmancýk Þube Baþkaný Mustafa Boyacý, kampanya ile ilgili ilçe halkýnýn duyarlý davrandýðýný söyledi.

Türk Kýzýlayý Osmancýk Þube Baþkaný Mustafa Boyacý, ''Vatandaþlarýmýzýn duyarlýlýðý bizleri çok mutlu ediyor'' dedi.

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Advertisement