Page 1

Festival programý tamam Muzaffer Külcü, Tunus’un Beja þehri ile Çorum’un kardeþ þehir protokolü imzaladý.

Beja ile kardeþ olduk Tunus’a yaptýðý ziyaretle ilgili kamuoyuna bilgi veren belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Tunus’un Beja þehri ile Çorum’un kardeþ þehir protokolünü imzaladýklarýný açýkladý. * HABERÝ 7’DE

11 HAZÝRAN 2013 SALI

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 25-30 Haziran tarihleri arasýnda kutlanacak olan 33. Uluslararasý Çorum Hitit Fuar ve Festivali'nde Çorumlular'ýn sanat, kültür ve eðlence dolu bir hafta yaþayacaðýný söyledi.

* HABERÝ 7’DE

TürkYýldýzlarý gösteri yapacak Atýk pil toplama yarýþmasýnda ilk beþe giren 5 okula ve 90 öðrenciye hediye verildi.

Çevreci öðrencilere ödül Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, atýk pil toplama yarýþmasýnda ilk beþe giren 5 okula ve 90 öðrenciye hediye verdi. Gençlerin çevre bilincini takdir ettiðini kaydeden Külcü, laboratuvar malzemelerinden renkli yazýcýlara kadar geniþ bir hediye yelpazesi bulunan ödül töreninde, tüm öðrencileri de tek tek hediyelerle ödüllendirdi. * HABERÝ 6’DA

Günlük Siyasi Gazete

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, tüm dünyayý kendilerine hayran býrakan Türk Yýldýzlarý'nýn Çorum'da gösteri uçuþu yapacaðýný müjdeledi.

* HABERÝ 7’DE

Hanife Timur ve Hülya Karaca isimli ev hanýmlarýnýn getirdiði 5 litrelik yaðý teslim alarak, birer litrelik yað hediye eden Külcü, kampanyayý

Atýk yaðý getir, yeni yaðý götür Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, çevrenin korunmasý için yeni bir kampanya baþlattýklarýný açýkladýðý basýn toplantýsýnda, "5 litre atýk yað getiren herkese, bir litre yað hediye ediyoruz." dedi. * HABERÝ 6’DA

Fiyatý : 40 Kuruþ

‘KVC’de bölgenin çekim merkeziyiz’ Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne kurulan Kardiyovasküler Cerrahi Merkezi, Çorumlu hastalarý önemli ölçüde büyük þehirlere gitmekten kurtardý. Prof. Dr. Kerim Çaðlý

* HABERÝ 5’DE

Teknokent’e Genel Müdür Teknokent Genel Müdürlüðü görevine Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ’ýn atanmasýna karar verildi.

Dev yatýrýmda ilk ihale Saðlýk Bakanlýðý’ndan 4, Özel Ýdare Müdürlüðü’nden 3 olmak üzere toplam 7 kiþilik komisyon huzurunda ihale

Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nin ön yeterlilik ihalesi dün gerçekleþtirildi. Ýhaleye Çorum’un yaný sýra Türkiye’nin prestijli þirketleri ile yabancý yatýrýmcýlardan teklif geldi.

* HABERÝ 5’DE

Genç giriþimcilerin fikirlerinden doðan ÜZE, eðitim alanýnda stratejik bir yatýrým olarak dikkat çekiy-

Çorum dahilerini arýyor Üstün Zekâlýlar Enstitüsü açýldý

Üstün Zekâlýlar Enstitüsü (ÜZE), Çorum’da eðitime açýldý. Dahi Akademi kuruluþu olan ÜZE, 4-14 yaþ aralýðýndaki üstün yetenekli çocuklara eðitim verecek.

* HABERÝ 10’DA

Deftderdar Özbay’ý ziyaretinde konuþan Memur-Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatçi:

Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ

‘Huzur ve istikrara kast edenleri hoþ göremeyiz’

* HABERÝ 4’DE

Özgür Eðitim Sen’den Gezi Parký yorumu Özgür Eðitim Sen Ýl Baþkaný Serdal Efe, Gezi Parký ile ilgili ulusal ve uluslararasý düzeyde yapýlan tartýþmalarý demokrasiSerdal Efe nin ve özgürlüklerin geliþmesi ve kurumsallaþmasý adýna son derece yararlý bulduklarýný açýkladý.

* HABERÝ 12’DE

Memur-Sen yönetimi, Defterdar Ýhsan Özbay’a ‘hayýrlý olsun’ ziyaretinde bulundu.

Memur-Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatçi dün Defterdar Ýhsan Özbay’ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette gündeme iliþkin deðerlendirmeler de yapan Ahmet Saatçi, Gezi Parký eylemleri ile ilgili düþüncelerini dile getirerek kamuoyuna saðduyu çaðrýsýnda bulundu. Eylemlerin demokratik bir hak olduðuna iþaret eden Saatçi, “Ülkemizin huzur ve istikrarýna kast edenleri ise hoþ göremeyiz” dedi. * HABERÝ 11’DE

Halk süreci destekliyor

Düðün dönüþü kaza, 12 yaralý Osmancýk’ta kýzlarýnýn düðününden dönen ailenin içinde bulunduðu otomobilin baþka bir otomobille çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 5’i çocuk 12 kiþi yaralandý.

* HABERÝ 12’DE

Koluna demir saplandý

Akil Ýnsanlar Heyeti Karadeniz Bölgesi Grubu Üyesi Gündoðdu."Süreç boyunca 37 ilimize gittim, halk süreci destekliyor. Bu oran en az yüzde 80 civarýnda. Karþý koyanlarýn hiçbir argümaný yok. Sadece karþýlar ama içini dolduramýyorlar" dedi.

* HABERÝ 4’DE

Çarpýþmanýn etkisiyle her iki otomobil yol kenarýna savruldu.

Çorum’un Ýskilip ilçesinden kiraz yemek için çýktýðý bahçe duvarýndan düþen çocuðun koluna demir korkuluk saplandý. Ahmet Gündoðdu

* HABERÝ 12’DE


2

SALI 11 HAZÝRAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Memleket meseleleri T

ürkiye gündemi Çorum'a da yansýyor haliyle. Gezi Parký eylemleri de öyle oldu. Ancak Çorumlu'nun yatýp kalkýp bu türden eylemleri konuþtuðunu düþünüyorsanýz yanýlýyorsunuz. Hafta sonu Ýstanbul-Çorum seferine çýkan otobüste yan yana oturan orta yaþlý iki hemþehrimiz sohbet ediyormuþ. Sohbetin mevzusu Gezi Parký deðil elbette. ÇoMüstakil havaalaný da konuþulan bir diðer mevzu oluyor. rum'un müstakil havaalaný ve yeni hastane yatýrýmý imiþ. Hemþehrilerimiz memleketin Merzifon havaalaný yerine yýllar önce hafriyat çalýþmasý dahi yaDoðru teþhis ve tedavinin ardýndan, ameliyatýmý baþarýyla gerçekleþtirirken pýlan kendisitecrübeleriyle saðlýðýma kavuþmama vesile olan, olaðanüstü ilgileriyle de ne ait müstakil havaalanýna gönlümüzü fetheden Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kardiyoloji kavuþamamave Kalp Damar Cerrahisi doktorlarý sýndan dertÇorrum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorumlu’nun sohbet konularý arasýnda yer alýyor. lenmiþler. Artim ve araþtýrma hastanesinin gecikmesine yakýnmýþlar. dýndan Merzifon'a Akýllý Hastane yapýlýp Velhasýl Çorumlu'nun gündeminde Gezi Parký'nýn yaný sýra memleket meselelehizmete girmesine raðmen Çorum'un eðiri de var...

TEÞEKKÜR

Uzman Dr. Sayýn

Adnan Yalçýnkaya Adem Ýlkay Diken Seyhan Yýlmaz Arif Arýsoy

'ya

Uzman Dr. Sayýn

'e

Uzman Dr. Sayýn

'a

Uzman Dr. Sayýn

'a

Yasemen Höbek Aydýn Kelime Özþen Sedef Ucak Anestezi Uzmaný

Dr. Sayýn

'a,

servis hemþireleri ve

'a,

Yoðun Bakým ve servis görevlilerinin tümüne, teþekkür ederim. Ayrýca tedavi baþlangýcýndan taburcu olduðum son güne kadar yakýn ilgi ve alakalarýný esirgemeyen deðerli akrabam Üroloji Uzmaný

Opr. Dr. Sayýn

Mustafa Sungur

'a

gönül dolusu teþekkürlerimi bildiriyorum. Çorum'da bu hizmetin verilmesine her kimin katkýsý ve emeði geçmiþse, cümlesini dualarla yâd edip, bizlere kendi memleketimizde tedavi olabilme imkanýný saðladýklarý için teþekkür ederek, hizmetlerinin devamýný diliyorum.

(Ç.HAK:1639)

Ýsmail Taþkan

Sürücü eðitiminde biraz daha hassasiyet S

ürücü kurslarýnýn direksiyon eðitimi yaptýðý Buharaevler Mahallesi'nden okurlar aradý. Çorum'da faaliyet gösteren bazý sürücü kurslarýnýn sürüþ eðitimleri sonrasýnda gördüðü rahatsýzlýðý dile getirmiþler. Anlatýlanlara göre, günün belli saatlerinde Buharaevler mevkiinde sürücü belgesi almak isteyenlere sürüþ eðitimi veriliyor. Hepsi deðil ama bazý kurs görevlileri eðitim sonrasýnda özellikle þehir merkezine dönüþ esnasýnda trafikte hiç de hoþ görülmeyecek tehlikeli hareketleri uyguluyorlarmýþ. Þehir içi hýz limitinin 50 kilometre olduðu Eþref Hoca Caddesi üzerinde limitin aþýldýðýna þahit olunuyormuþ. Bazý zamanlarda saðdan sollamak ve makas atmaya kadar trafik atraksiyonlarý yapýlýyormuþ. Üstelik çoðu zaman eðitim yaptýrdýklarý þoför adaylarý da þehre dönüþ esnasýnda bu araçlarýn içinde bulunabiliyormuþ. Sürücü kurslarý görevlileri vatandaþýn uyarýlarýný dikkate alýrlar herhalde.

Buharaevler Mahallesi'nden okurlar aradý.

KAPI MARKET “Ýster bir kapý, ister bin kapý''

PANEL KAPI MEMBRAN KAPI (Ç.HAK:1610)

LAKE KAPI

119.00¨ 219.00¨ 219.00¨

NOT: Fiyatlarýmýza aksesuar&montaj dahil deðildir.

BAÞARANLAR AHÞAP SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ.

Showroom: Küçük San. Sit. 9. Cad. No:16 ÇORUM Tel: 0 364 234 84 97 Fax:0 364 234 77 66 Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad.No:11 ÇORUM Tel: 0 364 250 19 19 Fax:0 364 250 19 21 www.doorx.com.tr info@doorx.com.tr


SALI 11 HAZÝRAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Eðrilere karþý dik duran Baþbakanýmýz Sayýn

Recep Tayyip Erdoðan (Ç.HAK:1645)

’la gurur duyuyorum.

Selim Alkan

3


4

SALI 11 HAZÝRAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Halk süreci destekliyor A

kil Ýnsanlar Heyeti Karadeniz Bölgesi Grubu Üyesi Gündoðdu."Süreç boyunca 37 ilimize gittim, halk süreci destekliyor. Bu oran en az yüzde 80 civarýnda. Karþý koyanlarýn hiçbir argümaný yok. Sadece karþýlar ama içini dolduramýyorlar" dedi. Süreç kapsamýnda Marmara, Ýç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoðu Anadolu bölgelerindeki illere gittiðini ifade eden Gündoðu, "Süreç boyunca 37 ilimize gittim, halk süreci destekliyor. Bu oran en az yüzde 80 civarýnda. Karþý koyanlarýn hiçbir argümaný yok. Sadece karþýlar ama içini dolduramýyorlar. Gittiðimiz bütün illerde elbette karþý koyanlar oldu. Bazen 3 kiþi, bazen 70 kiþi, bazen de 300 kiþi" ifadelerini kullandý.

miyle, testle tost arasýna þýkýþtýrdýðý gençlik yerine hayata hazýrlýðý ve bireyi önemseyen bir bakýþ açýsýna geçmeli." Çözüm süreciyle birlikte devletin birçok unsurunun terörü bitirmek için bir araya geldiðini ifade eden Gündoðdu, "Þimdi devletin Genelkurmayý, milleti, askeri ve yargýsý terörü bitirmek için ayný noktaya gelmiþ. Bu mükemmel bir fýrsat. Bu birliktelikle bu sorunu çözeriz. Çözemezsek bizden sonraki kuþaklarýn bir araya gelip konuþma þansý bile yok" dedi.

Teknokent’e Genel Müdür Çorum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi Yönetici A.Þ.7nin yönetim toplantýsý yapýldý.

-"Sadece insanlarý ilgilendiren bir süreç deðil"

Sürecin iþlemeye baþlamasýnýn ardýndan kýrsal kesime dönüþlerin de baþladýðýna dikkati çeken Gündoðdu, þunlarý Ahmet Gündoðdu söyledi: "Iðdýr'da, Manisa'dan gelmiþ bir "Oðlumun baþýna gelen torunumun amcayla tanýþtýk. 7-8 yýl önce köyünü terk baþýna gelmesin" etmek zorunda kalmýþ. Þimdi evini temizlemeye gelmiþ. 'Geri geleceHalkýn birçok kesiminden destek aldýklarýný belirten Gündoðdu, ðim' diyor. Yol üzerinde çobanlarla görüþtük. Destek verip vermediközellikle þehit ailelerinin desteðini çok önemsediklerini vurguladý. lerini sordum. 'Baþkaným yüzde 100 destek oluyorum, tosunlarým biGümüþhane ziyaretinde, Hakkari'de 1997 yýlýnda þehit olan bir Asteðle destek oluyor' diyor. Nasýl oluyor diyorum, 'ilk kez yaylaya çýkamen'in babasý ile görüþtüðünü dile getiren Gündoðdu, þöyle konuþtu: caklar' diyor. Dolayýsýyla bu süreç sadece insanlarý ilgilendiren bir süreç deðil. Hayvanlarý da, canlýlarý da, Türkiye'yi de, Türkiye dýþýnda"Oðlu 1997'de Hakkari'de þehit olmuþ. Hacý amcanýn yanýna gitki büyük Türkiye'den medet uman insanlarý da ilgilendiren bir süreç. tiðimde 'oðlumun baþýna gelen torunumun baþýna gelmesin' dedi. BirÝstikameti güzel, seyri güzel. Artýk devletin, hükümetin ve Meclis'in çok þehit yakýnýndan bunu dinledik. Öyleyse þimdi Meclis'e iþ düþüadým atmasý gereken bir sürece geldik." (Ajanslar) yor. Meclis insan onurunu esas alan bir anayasa yapmalý, eðitim siste-

Mustafa Demirer

kurulu üyeleri katýldý. Teknokent toplantýsýnda, yönetim kurulunu seçilen üyelerin görev daðýlýmlarý, Teknokent gelantýsý Hitit Üniversitesi Senato nel müdürünün atanmasý, TeknoSalonu'nda yapýldý. Teknokent kente ait imar planlarýnýn Sanayi Genel Müdürlüðü görevine Hitit ve Teknoloji Bakanlýðý onayýna Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. sunulmasý hususlarý ile diðer günDr. Ýrfan Kurtbaþ’ýn atanmasýna dem maddeleri görüþülerek karakarar verildi. ra baðlandý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýTeknokent Genel Müdürlüðü ðýndaki toplantýya, Hitit ÜniversiDoç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ görevine Hitit Üniversitesi Öðretesi Rektörü R.Metin Alkan, TSO tim Üyesi Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ’ýn atanmaBaþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ýl Genel Mecsýna karar verildi. lisi Baþkaný Mustafa Eker ile diðer yönetim

orum Teknoloji Geliþtirme Ç Bölgesi Yönetici A.Þ.'nin Yönetim Kurulu (Teknokent) top-

Rektör Sabah Haberleri’nde H

itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TRT 1 televizyonu ‘Sabah Haberleri’ programýna konuk oldu. Rektör Alkan, üniversitenin tanýtýmýný gerçekleþtirmek ve faaliyetleri hakkýnda bilgi vermek amacýyla, bugün saat 07.30’da, TRT 1 televizyonunda canlý olarak yayýnlanan ‘Sabah Haberleri’ programýna konuk oldu.

Hekimlere istatistik kursu

Hitit Üniversitesi Arkeoloji bölümünden bir grup akademisyen Boðazkale’nin Evci beldesinde bulunan yer altý þehrinde incelemelerde bulundu.

H

itit Üniversitesi Týp Fakültesi’nin mezuniyet sonrasý eðitim etkinlikleri kapsamýnda hekimlere yönelik olarak düzenlediði “Ýstatistik Uygulamalarý Kursu” 7 Mayýs - 6 Haziran 2013 tarihleri arasýnda T.C. Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleþtirildi. Haftada 2 gün toplam 30 saat olarak uygulanan kursta eðitimi Saðlýk Yüksekokulu Öðretim Görevlisi Dr. Cem Koçak verdi. Kurs kapsamýnda katýlýmcý hekimlere temel istatistik bilgileri-

Arkeologlar yeraltý þehrinde

Bölgenin Çorum turizmine kazandýrýlmasý hedefleniyor.

Yer altý þehrinin Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan tescili yapýlacak.

paratorluðu konusunda çalýþmalarý bulunan Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Keskin, doktora tezi çalýþmasý sýrasýnda Evci beldesinde yüzey araþtýrmasý yaptýðýný ve çok sayýda eser tespit ettiðini söyledi. Zengin arkeolojik kanýtlar nedeniyle beldede antik bir þehir ol-

duðunu bilmesine raðmen, yeraltý þehrini ortaya çýkmasýnýn arkeolojik ve sanat tarihi açsýndan önemli bir buluþ olduðunu dile getiren Keskin, “Þu anda bu yerleþim kompleksine ait farklý büyüklükte ve formlarda biçimlendirilmiþ 8 oda olduðu tespit edilmiþtir. Fakat giriþ yerleri görülen ve

içerisi moloz dolduðu için girilemeyen odalar mevcuttur. Bu nedenle bu yerleþim kompleksinin yayýlým alaný sýnýrlarý henüz kesin olarak bilinmemektedir. Açýða çýkan odalarda ise hangi döneme ait olduðunu gösteren arkeolojik delillere veya duvarlarda yazý, fresko benzeri izlere rastlanmadý” dedi.

Keskin, yeraltý yerleþiminin kesin dönem tarihlemesi için girilmeyen odalara girilip bu kanýtlar araþtýrýlmasý gerektiðini kaydetti. Keskin, yeraltý þehirlerinin inþa edildiði kayaçlarýn volkanik kayaçlar olduðunu ve ýslatýldýðýnda kolaylýkla þekillendirildiðine dikkat çekti. Kapadokya bölgesindeki kayaçlarýn, volkanik tipte olduðu için yeraltý yerleþimlerine rastlamanýn þaþýrtýcý olmadýðýnýn altýný çizen Keskin, “Ancak Çorum þehrinde de benzer mimari özelliklere sahip yerleþimin görülmesi ilginç bir konudur ve araþtýrýlmasý gerekmektedir. Bölgede araþtýrma yapan MTA çalýþanlarý yerleþim içerisinde duvar yüzeyinde serpantine rastladýklarýný söyledi. Serpantinde ýslatýldýðýnda iþlenmesi kolay olan bir maddedir. Bu yeraltý yerleþiminin kolayca þekil verilebilmesi bu nedenle olabilir dedi. Evci Beldesinde disiplinler arasý ortak çalýþmalar sonucunda akýllardaki sorular cevaplarýný bulur” diye konuþtu. Keskin, üniversite olarak her zaman bu çalýþmalara destek verdiklerini belirterek, bundan sonrada ve vermeye devam edeceklerini kaydetti.(ÝHA)

nin yaný sýra özellikle saðlýk araþtýrmalarýnda; araþtýrmalarýn planlanmasýndan sonuçlarýnýn

sunumuna kadar geçen süreçte gerekli olan çeþitli istatistik yöntemler ve SPSS programýnýn

kullanýmý hakkýnda kapsamlý bir eðitim verildi.

Hekimlere yönelik “Ýstatistik Uygulamalarý Kursu” tamamlandý.

AÖF sýnavlarý ikinci kez yapýldý

A

tatürk Üniversitesi AÖF Sýnavlarý ikinci kez yapýldý. Atatürk Üniversitesi Açýköðretim Fakültesince (ATA-

AÖF) ikincisi düzenlenen 2012-2013 Eðitim-Öðretim Yýlý Bahar Dönemi Yarýyýl Sýnavlarý, 08-09 Haziran 2013 ta-

rihlerinde Meslek Yüksekokulu’nda dört oturum halinde gerçekleþtirildi.

BAÞSAÐLIÐI

Hatice Daldal

Deðerli müþterimiz, kýymetli dostlarýmýz Ömer-Mustafa Daldal’ýn çok deðerli anneleri

’ýn

vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.

M-Turkuaz Yemek

Mustafa Akdemir ve

(Ç.HAK:1642)

H

itit Üniversitesi Arkeoloji bölümünden bir grup akademisyen yol geniþletme çalýþmalarý sýrasýnda Boðazkale’nin Evci beldesinde bulunan yer altý þehrinde incelemelerde bulundu. Hitit Uygarlýðý Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Ünal, Karadeniz Arkeolojisini Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Esra Keskin ve Yrd. Doç. Dr. Kübra Ensert’den oluþan ekip, Evci beldesindeki yeraltý þehrinin, Hititler sonrasýnda da Çorum’un birçok uygarlýða ev sahipliði yaptýðýnýn gösteren kanýtlardan biri olduðuna dikkat çekti. Akademisyenler, yer altý þehrinin Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan tescili yapýldýktan sonra Çorum turizmine kazandýrýlmasý için bölgede ivedi olarak kurtarma kazýsý yapýlmasý gerektiði ifade ettiler. Akademisyenler ayrýca, Hititlerin baþkenti Hattuþa’ya (Boðazkale) 12 kilometre uzaklýkta olan belde de muhtelif zamanlarda çeþitli ele geçen Doðu Roma Ýmparatorluðu dönemine ait taþ eserlerin bir kýsmýnýn Boðazkale Müzesi’nde sergilendiðine dikkat çektiler. Doðu Roma Ým-

Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TRT 1 televizyonu ‘Sabah Haberleri’ programýna konuk oldu.

Nasip Unlu Mamülleri Murat Akdemir


SALI 11 HAZÝRAN 2013

www.corumhakimiyet.net

5

‘KVC’de bölgenin çekim merkeziyiz’ Saðlýk Bakanlýðý’ndan 4, Özel Ýdare Müdürlüðü’nden 3 olmak üzere toplam 7 kiþilik komisyon huzurunda ihale baþlatýldý.

Dev yatýrýmda ilk ihale H

Mustafa Demirer

itit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nin ön yeterlilik ihalesi dün gerçekleþtirildi. Özel Ýdare Müdürlüðü Konferans Salonu’nda saat 10.00’da baþlayan ihale için 15 firma dosya alarak teklif sundu. Ýhale öncesinde Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan ile Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani ön bilgi verdi. Arslan’ýn verdiði bilgiye göre, Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ihale süreci 23 Mayýs 2013 tarihinde baþlatýldý. 15 günlük süre doldu. Ýlk aþama ön yeterlilik sonucu teklif veren firmalarýn oturumunu kapsýyor. 15 firma ihaleye teklif sunmak üzere dosya alarak teklif getirdi. Saðlýk Bakanlýðý’ndan 4, Özel Ýdare Müdürlüðü’nden 3 olmak üzere toplam 7 kiþilik komisyon huzurunda ihale baþlatýldý. Firma temsilcileri salona alýndý. Komisyon dosyalarý tek tek açtý. Ýhaleye Çorum’un yaný sýra Türkiye’nin prestijli þirketleri ile yabancý yatýrýmcýlardan teklif geldi. Ýþte dev hastanemizi inþaa etmek için ön teklifte bulunan firmalar * Yüksel-Ýnþ-Durmaz Ýnþ. O.G. * ERMÝT-YSE YAPI O.G. * ÖZTAÞ-SÝGMA ÝNÞ O.G. * ÖZARAS-ÝNTEKAR-DÝDORAY O.G. * SARIDAÐLAR-PEKÝNTAÞ O.G. * TAÞ YAPI ÝNÞ. * GÜLERMAK AÐIR SAN. *ATLI-TÝSAN-HÜSAMETTÝN PEKER-EMÝ YOL YAPI O.G. * PORR BAU GMBH-ÝNTÝM O.G. * LÝMAK-YILDIZLAR O.G. * NURSOY-ÜÇER O.G. * ÝNTES-YAPIMAK-ÖZE-MAFER-YAPI STS O.G. * AKM-NUHOÐLU-DALGIÇLAR O.G. * ÝNTES-YAPIMAK-ÖZE-MAFER-YAPI STS O.G. * AKM-NUHOÐLU-DALGIÇLAR O.G.

Bundan sonra ne olacak?

15 firmanýn yeterlilik kriterleri yaklaþýk bir ay içinde incelenecek. Firmalarýn belge durumlarýna göre puanlama yapýlarak en az 8 firma sýralamaya alýnacak. Yeterlilik alan firmalara

Prof. Dr. Kerim Çaðlý

Mustafa Demirer

itit Üniversitesi Týp FaH kültesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne kurulan Kardiyovasküler Cerrahi Merkezi, Çorumlu hastalarý önemli ölçüde büyük þehirlere gitmekten kurtardý. Merkez 6 aylýk kýsa bir sürede dünya standartlarýnda ameliyatlarýn yapýlabildiði bölgenin çekim merkezi haline geldi. Yakalanan baþarýda Ankara Türkiye Yüksek Ýhtisas Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Þefi olan, daha önce doçent unvanýný taþýrken Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi’ne geçerek profesör unvanýný alan Kerim Çaðlý’nýn önemli katkýlarý var. Açýk kalp ameliyatý için Çorum’a gelen Çaðlý, dün gazetemizi ziyaret ederek çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Kerim Çaðlý, hastane bünyesinde dünya standartlarýnda anjio ve açýk kalp ameliyatlarý yapýldýðýný belirterek, Çorum’un saðlýkta bölgesinin çekim merkezi haline geldiðini söyledi.x Prof. Dr. Kerim Çaðlý, Çorum’un sanayi ve ticarette gösterdiði atýlýmlarý saðlýk alanýnda da yakaladýðýný ifade etti. Çaðlý, þöyle dedi; “Kardiyovasküler Cerrahi Kliniðimizdeki 6 aylýk performansý-

Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan ile Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani ön bilgi verdi.

Kardiyovasküler Cerrahi Merkezi’nde 50’ye yakýn açýk kalp ameliyatý yapýldý.

Hastane bünyesinde dünya standartlarýnda anjio ve açýk kalp ameliyatlarý yapýlýyor. mýzla 50’ya yakýn açýk kalp bin kalp hastasý sevk ediliyorgörev yapan arkadaþlarýmýzýn ameliyatý, bin 500’e yakýn andu. 6 ayda 1500 hastaya yeyaný sýra seçilmiþ ve atanmýþjiyo acil taný, teþhis ve tedavi rinde, yani Çorum’da hizmet larýn katkýlarý var. Çorumile büyük merkezlerin bile verdik. lu’nun desteðinin, katkýlarýgýpta ettiði baþarýlý bir noktanýn, güveninin devam etmesiAnkara’ya gidiþ-geliþler ya geldik.” dedi. ni bekliyoruz. Halk desteði kesiliyor. Çorum kavþak bir mutlaka þart. Çorum’un saðlýkta yanoktada bulunduðundan hasþadýðý geliþmelerde Saðlýk tasý çok. Acil ihtiyaçlar yerinÇorumlu yapýlanlara saBakan Yardýmcýsý Agah Kafde görülüyor. Açýk kalp amehip çýkmalý, desteklemeli. 7kas, Hitit Üniversitesi Rektöliyatlarý üstün bir baþarýyla 7.5 milyon lira yatýrým yapýrü Prof.Dr. Reha Metin Alkan gerçekleþtiriliyor. Kayseri ve lan Hitit Üniversitesi Çorum ve Hastane Yöneticisi Op.Dr. Konya’dan sonra bölgede Eðitim ve Araþtýrma HastaneMusa Zorlu ile seçilmiþ ve önemli bir çekim merkezi olsi Kalp Damar Cerrahisi Ana atanmýþlarýn büyük paylarý olmaya adayýz. Bilim Dalý kaliteli, baþarýlý, duðunu belirten Çaðlý, “Geçuluslararasý standartlarda saðBaþarýda Kalp Damar miþ dönemlerin istitastiklerilýk merkezi oluyor.” diye koCerrahisi Ana Bilim Dalý’nda ne bakýldýðýnda yýllýk 2 ilâ 4 nuþtu.

BAÞSAÐLIÐI Þirketimiz eski ortaklarýndan

15 firmanýn yeterlilik kriterleri yaklaþýk bir ay içinde incelenecek. yaklaþýk 40 gün içinde ihaleye teklif kapasitesi 1056’yu bulacak. verme çaðrýsý yapýlacak. En uygun tekHastane inþaatýnda 2 bin 20 konulifi veren firma ile sözleþme yapýlacak. ta denk gelecek malzeme kullanýlacak. Yeni hastane 1056 yataklý olacak Hastane depreme karþý güçlü olacak. Zemininde 5.5 kilometrelik alanda kaYeni hastanede genel yoðun bazýklar olacak. Akýllý bir bina olacak. 91 kým, cerrahi yoðun bakým, pediatrik bin ton beton atýlacak. 730 týr, 15 bin servisi, KVC ünitesi, acil servis, ameli260 ton demir demir taþýnacak. Hastayathaneler, anne oteli, yanýk tedavi ne ile yolun karþýsýna yapýlacak týp famerkezi, hemodiyaliz, 326 kiþilik konkültesi binasý alt geçitle baðlanacak. ferans salonu, seminer ve sergi salonu, 750 kapasiteli otopark olacak. Yatak

Ali Karakaya

’nýn

kaybý nedeniyle derin üzüntü duymaktayýz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabýr ve baþsaðlýðý dileriz.

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Emniyet Genel Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Baþ’ýn kýzý Melek Nur ve Zübeyir çiftinin düðün törenine katýldý.

AK

Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Emniyet Genel Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Baþ’ýn kýzý Melek Nur ve Zübeyir çiftinin düðün törenine katýldý.

Rize Milletvekili Hasan Karal ve Kocaeli Milletvekili Zeki Akgün’ün de bulunduðu törende Uslu, Emniyet Genel Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Baþ’ý tebrik ederek yeni evli çifte iki cihan saadeti diledi.

(Ç.HAK:1644)

Uslu nikâh törenine katýldý

Çorum Yumurta Üretim Pazarlama A.Þ. Yönetim Kurulu


6

SALI 11 HAZÝRAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Çevreci öðrencilere ödül B

Temizlik Ýþleri Müdürlüðü'nün bahçesinde ödül töreni düzenlendi.

Erol Taþkan

elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, atýk pil toplama yarýþmasýnda ilk beþe giren 5 okula ve 90 öðrenciye hediye verdi. Gençlerin çevre bilincini takdir ettiðini kaydeden Külcü, laboratuvar malzemelerinden renkli yazýcýlara kadar geniþ bir hediye yelpazesi bulunan ödül töreninde, tüm öðrencileri de tek tek hediyelerle ödüllendirdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðü'nün bahçesinde düzenlenen ödül törenine Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Turhan Candan, Milli Eðitim Þube Müdürü Cengiz Kýlýç, okul müdürleri ve çok sayýda öðrenci katýldý. Atýk Pil Toplama Yarýþmasý'nda birinciliði Mimar Sinan Ortaokulu

kazanýrken, Dumlupýnar Ýlköðretim Okulu ikinci, Kalehisar Þehit Ali Kantemir Ortaokulu üçüncü, Sungurlu Þehit Mahmut Peþmen YBO dördüncü ve Bilge Kaan Ticaret Meslek Lisesi beþinci oldu. Okul müdürlerine okula ait hediyeleri takdim eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, öðrencilere saat, spor ayakkabýsý, basketbol ve futbol toplarý hediye etti. Düzenlenen yarýþmanýn çevre bilincine sahip gençlerin yetiþmesine katký saðlamak olduðunu dile getiren Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, "Kirletirsek baþka yaþayacak dünya yok." sözleriyle öðrencilerine çevreye karþý duyarlýlýklarýný artýrarak devam etmelerini tenbihledi. Girgin, yarýþmayý ödüllerle destekleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye de te-

Atýk pil toplama yarýþmasýnda ilk beþe giren 5 okula ve 90 öðrenciye hediye verildi. þekkür etti. malarý anlatan Baþkan reyi zenginleþtirip korucilerimizi ve kampanyaKülcü, 4 yýllýk görev mak önemliyken, kirletyý sürdüren öðretmenleKýsa bir konuþma süreleri içerisinde 60 bin meyerek de önemli bir rimizi kutluyor, bu çevre ile öðrencilere çevre koyetiþmiþ aðaç diktikleriçevre korumasýný yapbilincinin artarak devanusunda yapýlan çalýþni söyledi. Külcü, "Çevmýþ oluruz. Tüm öðrenmýný diliyorum." dedi.

Baþkan Külcü, öðrencilere tek tek hediye verdi.

Hanife Timur ve Hülya Karaca isimli ev hanýmlarýnýn getirdiði 5 litrelik yaðý teslim alarak, birer litrelik yað hediye eden Külcü, kampanyayý baþlattý.

Belediye atýk yað konusunda yeni bir kampanya baþlattý

Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, "Kirletirsek baþka yaþayacak dünya yok.” dedi.

Atýk yaðý getir, yeni yaðý götür elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, çevreB nin korunmasý için yeni bir kampanya baþlattýklarýný açýkladýðý basýn toplantýsýnda, "5 litre atýk yað getiren herkese, bir litre yað hediye ediyoruz." dedi. Hanife Timur ve Hülya Karaca isimli ev

hanýmlarýnýn getirdiði 5 litrelik atýk yaðý teslim alarak, birer litrelik yað hediye eden Külcü, kampanyayý baþlattý. "444 28 45 ve 212 29 46 nolu telefonlarýmýzý arayan herkesin evine gidilerek, yað deðiþimi gerçekleþtirilecektir." diyen Baþkan Külcü, atýk yaðýn su ve topraða çok ciddi za-

rarlar verdiðine dikkat çektiði konuþmasýnda, bir litre atýk yaðýn bir milyon litre suyu kullanýlamaz hale getirdiðini söyledi. Özellikle ev hanýmlarýna çaðrýda bulunan Külcü, atýk yaðlarý atmayýp, hediye karþýlýðý belediyeye vermelerini istedi.

‘Çorum çok iyi bir sýnav verdi’ Hediye alan öðrenciler hayatlarýndan memnundu.

Atýk Pil Toplama Yarýþmasý'nda dereceye yapan okullar ödüllendirildi.

T

ürkiye genelinde yaygýnlaþan protestolarýn Çorum'da da yapýldýðýný hatýrlatan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Çorum gerek BDP heyetinin ziyaretinde, gerekse son günlerdeki protestolarda çok iyi bir sýnav verdi. Çorum'da siyasetçi de, vatandaþ da saðduyulu hareket etti." dedi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðü'nde düzenlediði basýn toplantýsýnýn ardýndan basýn mensuplarý ile sohbet eden Külcü,

sohbet bölümünde protestolarý yorumladý. Çorum'un saðduyusunu bir kez daha ortaya sererek, örnek bir duruþ sergilediðini söyleyen Baþkan Külcü, "Ýnsanlarýmýz, 1980'de yaþadýðý acýlarýn tecrübesiyle hareket ederek, Çorum'a yakýþýr bir duruþ sergiledi. Kimse kimsenin söylediðini kabul etmek zorunda deðil, ama dinlemek zorunda." diye konuþtu.

Muzaffer Külcü, sohbet bölümünde son protestolarý yorumladý.


SALI 11 HAZÝRAN 2013

www.corumhakimiyet.net

33. Uluslararasý Çorum Hitit Fuar ve Festival Programý açýklandý

‘Çorumlu Kültür ve sanat dolu bir hafta yaþayacak’ B

Erol Taþkan

elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 25-30 Haziran tarihleri arasýnda kutlanacak olan 33. Uluslararasý Çorum Hitit Fuar ve Festivali'nde Çorumlular'ýn sanat, kültür ve eðlence dolu bir hafta yaþayacaðýný söyledi. Festivalin 25 Haziran Salý günü müze bahçesinde saat 21,00'de düzenlenecek kokteylle baþlayacaðýný duyuran Baþkan Külcü, 5 yabancý heyetin katýlacaðý festivalde, her gün için konser düzenlendiðini, 33 yýldýr ill günden

beri sürekli zenginleþerek bugüne ulaþan festivalin, günün beklentilerine cevap verebilecek bir programla hazýrlandýðýný dile getirdi. Ressamlar Buluþmasý hakkýnda da bilgi veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, bu yýl beþincisi gerçekleþtirilecek ressamlar buluþmasýnda tuvale yansýyacak resimlerle birlikte yaklaþýk 200 özgün Çorum resmine sahip olacaklarýný, bu resimlerin sergileneceði Güzel Sanatlar Müzesi için yer arayýþ çalýþmalarýnýn devam ettiðini ifade etti.

Külcü, 3. Uluslararasý Çorum Hitit Fuar ve Festivali programýný açýkladý.

Türk Yýldýzlarý Çorum’da gösteri yapacak B

elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, tüm dünyayý kendilerine hayran býrakan Türk Yýldýzlarý'nýn Çorum'da gösteri uçuþu yapacaðýný belirtti. Son üç yýldýr Türk Yýldýzlarý'nýn Çorum'da gösteri yapmasý için Valilik aracýlýðý ile Hava Kuvvetleri Komutanlýðý ile yazýþmalar gerçekleþtirdiklerini anlatan Kül-

Türk Yýldýzlarý Çorum'da gösteri uçuþu yapacak.

cü, yoðun program ve bazý bürokratik konular nedeniyle olumlu cevap alamadýklarýný hatýrlattýðý konuþmasýnda, "Hava Kuvvetleri Komutanlýðý Türk Yýldýzlarý'nýn gösteri organizasyonuna bu yýl Çorum'u da dahil etti. Ayrýntýlarý önümüzdeki günlerde netleþecek olan gösteriler, 24 Aðustos'ta Çorumlular'a unutulmaz bir görsellik yaþatacak." dedi.

Tunus’un Beja þehri ile kardeþ olduk unus’a yaptýðý T ziyaretle ilgili kamuoyuna bilgi

veren belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Tunus’un Beja þehri ile Çorum’un kardeþ þehir protokolünü imzaladýklarýný açýkladý. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn da katýldýðý heyetle birlikte Türkiye’den 27 belediyenin, Ýç Ýþleri Bakanlýðý’nýn organizesi ile Tunus’a gittiðini aktaran Külcü, yönetim ve mali yönden baþarýlý bulunan 27 belediyenin tespit edildiðini, Çorum Belediyesi’nin de bu kriterler eþiðinde seçilerek, kardeþ þehir uygulamasýna dahil edilmesinin önemli bir nokta olduðuna iþaret etti. Tunus’un yeni dönemdeki yapýlanmasýnda,

karþýlýklý görüþ alýþveriþi, tecrübe ve bilgi paylaþýmý saðlayacaklarýný söyleyen Külcü,

kardeþ þehir anlaþmasýnýn her iki ülke ve þehir için hayýrlý olmasýný diledi.

Muzaffer Külcü, Tunus’un Beja þehri ile Çorum’un kardeþ þehir protokolü imzaladý.

Çorum ve Beja arasýnda imzalanan kardeþl þehir protokolü.

Külcü, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn da katýldýðý heyetle birlikte Tunus’a gitti. Heyette Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað ve Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým da yer aldý.

AK Parti heyetinde AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Menderes Türel de yer aldý.

7


8

SALI 11 HAZÝRAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Sýklýk’a yeni yatýrýmlar O

Orman ve Su Ýþleri Müdürü Mahmut Temel, meclis üyelerine bilgi verdi.

rman ve Su Ýþleri Bakanlýðý’nýn projesi olan ve Ýl Özel Ýdaresi’nin de katkýlarýyla hayata geçirilerek Çorum halkýnýn kullanýmýna açýlan Sýklýk Tabiat Parký’nda yapýlan çalýþmalarý yerinde incelemek amacýyla Ýl Genel Meclisi tarafýndan bir gezi düzenlendi. Geziye Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker ve Meclis üyeleri katýlýrken, Orman ve Su Ýþleri 11. Bölge Müdürlüðü Çorum Þube Müdürü Mahmut Temel katýlýmcýlara çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Gezide Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ile Genel Sekreter Yardýmcýlarý Ünal Demiray ve Bülent Kankurdan da yer aldý.

Özel Ýdare projeye katký verdi

Tabiat parkýnýn tanýtýmý yapýldý.

Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý’nýn ‘Her Ýle Bir Tabiat Parký Projesi’ kapsamýnda Çorum Orman ve Su Ýþleri Müdürlüðü’ne ait, Botanik Park ve Hayvanat Bahçesi dâhil olmak üzere toplam 640 dönüm alanda Ýl Özel Ýdaresi’nin de katkýlarýyla kurulan Çorum Sýklýk Tabiat

Ýl Genel Meclisi tarafýndan Sýklýk Tabiat Parký’nda yapýlan çalýþmalarýýn incelenmesi için bir gezi düzenlendi.

Parký, bahar baþlangýcýyla birlikte vatandaþlarýn kullanýmýna açýldý. Botanik Park ve Hayvanat Bahçesi dâhil olmak üzere toplam 640 dönüm alanda kurulan Sýklýk Tabiat Parký ile Çorum halkýnýn rahat ve temiz bir nefes almasýný saðlýyor.

inceleme gezisi düzenlenirken, Þube Müdürü Mahmut Temel de katýlýmcýlara tabiat parkýnýn tanýtýmýný yaptý ve projeye bugüne kadar verilen destekten dolayý Ýl Genel Meclisi ve Ýl Özel Ýdaresi'ne teþekkür ederek, daha sonraki çalýþmalarda da destek beklediklerini ifade etti.

Bu kapsamda Ýl Genel Meclisince Sýklýk Tabiat Parký’na

Þube Müdürü Mahmut Temel, park alanýnda 3 adet manzara seyir terasý, 1

Özel Ýdare’ye teþekkür

Bütün detaylar düþünülmüþ

adet seyir kulesi, 1 adet ahþap çay bahçesi, fauna tanýtým alaný ve içinde 3 adet ahþap kulübe, 94 adet kamelya, 285 adet piknik masasý, 2 adet çocuk oyun alaný, 12 adet çeþitli kültür fizik aleti, 4 adet wc, 3 adet su deposu, 7 adet çeþme, park alanýný sulamak için 7 adet sulama rogarý, 3 adet küçük mescit, 1 adet kýr lokantasý,1 adet büfe, 2 adet yaðmur barýnaðý bulunduðunu söyledi. Þube Müdürü

Mahmut Temel, ülkemizde ilk kez bir uygulama olarak 50 dönümlük bir alanda Fauna Tanýtým Alaný oluþturulduðunu belirterek alanýn içine 6 adet karaca, 3 adet ceylan ve 3 adet geyik yerleþtirildiðini söyledi.

Survivor Engelli Yarýþma Parkuru tamamlanma aþamasýnda

Temel’in verdiði bilgiye göre mekânýn içine Ýzci Kamp Alaný, Doða Bilim ve Eðitim Binasý ile çim saha

kenarýna tribün yapýlacak. Satýn alýnan 100 tane piknik masasý ve 2 çocuk oyun parký önümüzdeki günlerde kurulacak. Ýhalesi biten Ziyaretçi Tanýtým Merkezi, çocuk oyun alanýna kule ve kaykay yapýmý için inþaat çalýþmalarýna baþlanacak. Ek olarak 50 adet kamelya alýmý ve labirent yapýmý için ihaleye çýkýlacak. Survivor Engelli Yarýþma Parkuru'nda ise tamamlanma aþamasýna gelindi.

599 hektar arazi sulanacak Ýl Genel Meclis Üyeleri parkta dinlendi.

50 dönümlük bir alanda Fauna Tanýtým Alaný oluþturuldu.

Ý

l Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðünce Kargý Karaboya Köyü Pompajla Sulama Tesisi Ýnþaatý tamamlanarak hizmete alýndý. Ýl Özel Ýdaresi 2012 Yýlý Ek Yatýrým Programý'nda bulunan Kargý ilçesi Karaboya köyü pompajla sulama tesisi yapýmý 13 Mayýs 2013 tarihinde tamamlandý. Proje kapsamýnda Kýzýlýrmak Nehri'nden elektromotopomp ile alýnan toplamda 200 lt /sn debisindeki su, 375 metre ve 175

CHP, ÝP ve ADD’yi kýnadý

P

Sýklýk Tabiat Parký Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan desteklendi.

Sýklýk parki araçla gezildi.

metre uzunluðundaki iki ayrý basma hattý ile 55 metre ve 35 metre yüksekliðindeki iki ayrý havuza terfi edildi. Bu sayede toplamda 599 dekar çeltik arazisinin sulanmasý saðlanacak. Projede 35 metre uzunluðundaki 2x1,5 ebatlarýnda sulama kanalý, bir adet trapez saçtan imal edilen pompa koruma evi, 9 metre uzunluðunda emme hattý iskelesi, 95 lt /sn ve 125 lt /sn'lik iki adet pompa grubu ve 2 adet terfi havuzu imalatý yapýldý.

ir Sultan Abdal Derneði Çorum Þubesi, halen süren Taksim Gezi Parký olaylarýný protesto etmek amacýyla AK Parti Ýl Baþkanlýðý önüne siyah çelenk býraktý. Geçtiðimiz Cumartesi günü Özdoðanlar Sinemasý önünde toplanan dernek üyeleri, ellerinde ‘Hükümet Ýstifa’ yazýlý dolarlarla AK Parti Ýl Baþkanlýðý’na yürüdü. Ýl Baþkanlýðý önüne siyah çelenk býraktýktan sonra basýn açýklamasý yapan Pir Sultan Abdal Derneði Çorum Þube Baþkaný Halil Top, Gezi Parký yýkýmýna karþý baþlayan direniþin kýþa zamanda tüm yurda yayýldýðýný belirterek, “AKP’liler, yandaþlarý ve iþbirlikçi burjuvazi her türlü zevk ve sefa içinde yüzerken, halkýn açlýðý ve yoksulluðu günden güne kat kat arttý. Artýk bu direniþ Gezi Parký meselesi olmaktan çýkmýþ, halkýmýzý açlýða ve sefalete mahkum eden, neo liberal pollitikalara ve bu politikalarý sadýk bir uþak edasýyla harfiyen uygulayan emperyalizmin taþeronu AKP iktidarýna karþý bir halk hareketine dönüþmüþtür. Alanlar halka yasaklanýrken, yasaklanan alanlarýmýz ve vatan topraklarýmýz ABD, NATO’ya ve uluslararasý sermaye tekellerinin hizmetine sunuluyor. Parklarýmýz, ormanlarýrýmýz yok edilerek AVM'ler, santraller ve nükleer tesisler kuruyor.” dedi.

‘Hükümet istifa edene kadar mücadelemiz sürecek’

Gezi Parký direniþini, AK Parti binasýna siyah çelenk koyarak sürdürdüklerini ifade eden Top, açýklamasýný þöyle sürdürdü; “Hükümet halktan özür dileyip, taleplerimizi yerine getirene kadar diktatörce tavrýný sürdürmesi ve taleplerimizin yerine getirilmemesi durumunda Tayyip Erdoðan ve AKP hükümeti istifa edene kadar mücadeleye devam edeceðiz. Eylemler amacýna ulaþmýþtýr diyerek kenara çekillen, halka sokaða çýkmayýn çaðrýsý yaparak meydanlarý, caddeleri AKP’ye terk eden CHP, ADD ve Ýþçi Partisi’ni þiddetle kýnýyor ve pretosto ediyoruz. Ýlimizde halkýmýzýn insiyatifiyle bir haftadýr aralýksýz süren yürüyüþlerde halkýmýzýn ýsrarla AKP’ye yürüme talebini görmezden ve duymazdan gelip hakýmýzýn AKP’ye olan öfkesini mahalle aralarýnda boðmaya çalýþan, böylesine büyük bir halk hareketine oy devþirme ve seçim mantýðýyla bakan bu sözde solcularý da þiddetle kýnýyoruz. Ýþte halk burada, iþçiler, memurlar, gençler, kadýnlar burada AKP’nin önündeler, siz neredesiniz? Buradan AKP’ye bir kez daha sesleniyoruz: Taksim Gezi Parký’nýn park olarak kalacaðý ilan edilmelidir. Halka yasaklanan tüm alanlar açýlmalýdýr. Gaz bombasý yasaklanmalýdýr. Hasta tutsaklar serbest býrakýlmalýdýr. Kentsel dönüþüm adý altýnda sürdürülen yaðma ve talana son verilmelidir.

Kargý Karaboya Köyü Pompajla Sulama Tesisi Ýnþaatý tamamlanarak hizmete alýndý.

599 dekar çeltik arazisinin sulanmasý saðlanacak.

Karaboya köyü pompajla sulama tesisi yapýmý 13 Mayýs’ta tamamlandý.


SALI 11 HAZÝRAN 2013

www.corumhakimiyet.net

9

Eskiköy’de kirazlar yarýþtý Mustafa Demirer

M

Eskiköy Kiraz Festivali’nin bu yýl 13.sü yapýldý.

erkeze baðlý Eskiköy’de her yýl geleneksel olarak gerçekleþtirilen Eskiköy Kiraz Festivali’nin bu yýl 13.sü yapýldý. Festivale Vali Sabri Baþköy, Emniyet Müdürü H.Ýbrahim Doðan, diðer protokol üyeleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. 45 kiraz üreticisinin ürünlerinden, elemeler sonucunda kalan 20 kiraz çeþidinin yarýþtýðý festivalde, jüri üyeleri, birbirinden güzel kirazlarý seçmekte oldukça zorlandý. Dereceye giren kiraz üreticilerine hediyeleri Vali Sabri Baþköy ile diðer protokol üyeleri tarafýndan verildi. Festivalde ayrýca çeþitli sanatçýlar sahne aldý. Tüm kiraz üreticilerinin birinciliði fazlasý ile hak ettiðini belirten Vali Sabri Baþköy, Eskiköy kiraz üreticilerinin, Çorum tarýmýnda göstermiþ olduðu baþarýnýn il geneline yayýlmasý gerektiðini belirterek, tüm çiftçilere bol ve bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

Ýlk kafilede yer alan 168 kiþilik öðrenci grubu dün akþam düzenlenen programla uðurlandý.

Öðrencilere karne hediyesi Ç

Recep Mebet orum Belediyesi tarafýndan düzenlenen 'Çanakkale Gezileri' devam edi-

yor.

Daha önce þehit ve gazi aileleri ile emekliler için gezi düzenleyen Belediye, 500 öðrenciyi Çanakkale'ye götürmeyi hedefliyor.

ÝLK KAFÝLE UÐURLANDI

Belediyenin düzenlediði Çanakkale gezisine katýlan ilk kafilede yer alan 168 kiþilik öðrenci grubu dün akþam düzenlenen programla uðurlandý. Hürriyet Meydaný'nda gerçekleþen uðurlamaya Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül ve Turhan Candan, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ile çok sayýda öðrenci velisi katýldý. Uðurlama programýnda konuþan Muzaffer Külcü, öðrenciler için karne hediyesi mahiyetindeki Çanakkale gezilerinin devamýnýn geleceðini söyledi. "Ýlk plandaki hedefimiz 500 öðrencimizi þanlý mücadelenin verildiði topraklara götürmek" diyen Külcü, Çorumlu gençlerin Çanakkale destanýný yerinde görmelerini ve o ruhu yaþamalarýný arzu ettiklerini anlattý. Organizasyondan dolayý Çorum Belediyesi'ne teþekkür eden Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ise geziye katýlan öðrencilere bazý hatýrlatmalarda bulunarak iyi yolculuklar diledi. Çanakkale gezisine katýlan öðrencilerden oluþan kafile, yapýlan son kontrollerin ardýndan öðretmenlerinin rehberliðinde yola çýktýlar.

45 kiraz üreticisinin ürünleri yarýþtý.

Siyaset Dergisi tarafýndan Yýlýn Belediye Baþkaný seçilen, Çorum Belediye Baþkaný Sayýn

2. Öz Köyleri Þenliði 25 Aðustos’ta

Örencik Köyü Kültür ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Mustafa Uysal.

500 öðrencinin Çanakkale’ye gönderilmesi hedefleniyor.

KUTLAMA

Vali Sabri Baþköy, Eskiköy kiraz üreticilerinin, Çorum tarýmýnda göstermiþ olduðu baþarýnýn il geneline yayýlmasý gerektiðini belirtti.

Ö

Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen 'Çanakkale Gezileri' devam ediyor.

Mustafa Demirer

rencik Köyü Kültür ve Dayanýþma Derneði, ‘Öz Köyleri Buluþuyor Þenliði’nin 2.’sini düzenleyecek. 25 Aðustos Pazar günü gerçekleþtirilecek þenlik, Örencik Köyü Öz Körpýnar mevkiinde yapýlacak. Örencik Köyü Kültür ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Mustafa Uysal, etkinliðin birlik ve beraberlik içerisinde kaynaþma, eski dostluklarýn ve kardeþliklerin yeniden inþa edilmesi amacýný taþýdýðýný ifade etti. Uysal, þenliðe sponsor olanlara teþekkür ettikten sonra tüm Çorum halkýný etkinliðe davet etti.

Muzaffer Külcü

’yü

(BASIN:594)

kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dileriz.

Örencik Köyü Kültür ve Dayanýþma Derneði, ‘Öz Köyleri Buluþuyor Þenliði’nin 2.’sini düzenleyecek.

Ekrem Ünlü Sadýk Memiþ Bayat Belediye Baþkaný

Bayat AK Parti Ýlçe Baþkaný


10 SALI 11 HAZÝRAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Üstün Zekâlýlar Enstitüsü açýldý Recep Mebet leri gibi ölçekleri bilimsel yöntemlerle uyguluyoruz. stün Zekâlýlar Enstitüsü (ÜZE), Üçtutlar Mahallesi Anadolu 2. SoDahi çocuklarý, geleceðimizin parkak numara 10/10A’da eðitime açýldý. lak yýldýzlarý olarak görüyoruz. Enstitümüzde Robotik Genius (Robotik DahiDahi Akademi kuruluþu olan ÜZE, leri), Science Genius (Bilim Dahileri), 4-14 yaþ aralýðýndaki üstün yetenekli Game Genius (Oyun Dahileri), Design çocuklara eðitim verecek. Genius (Tasarým Dahileri), Technology ‘Geleceðe Açýlan Pencere’ slogaGenius (Teknoloji Dahileri), Math Genýyla faaliyetlerine baþlayan ÜZE’yi tanius (Matematik Dahileri), Ýnverter Genýtan Enstitü Müdürü ve Üstün Zekâlýlar nius (Mucit Dahileri), Art Genius (SaÖðretmeni Ayþenur Acar, “Çorum’un nat Dahileri), Kozmoloji, Kriminoloji, dahi çocuklarýný geleceðe hazýrlayacaBubble Ology, Fizik, Çýlgýn Kimyager, ðýz” dedi. Ayþenur Acar Biyoloji, Da Vinci Makinalarý, Grafik TaÜstün zekâlýlara yönelik yurt dýþýnsarým ve Karikatür Çizerliði, Sýradýþý Kodaki eðitim modellerini inceleyerek Türkiye’ye nular, Türkiye Gelecek Problemleri Çözme proguyarladýklarýný belirten Ayþenur Acar, alternatif eðiramlarýný uygulayacaðýz. tim metodlarý ile çocuklarýn üstün yeteneklerini açýProblem çözme, duyarlýlýk, saðlýklý iletiþim kuða çýkarýp geliþtirmeyi amaçladýklarýný söyledi. rabilme, liderlik becerilerini geliþtirme, baðýmsýz Nüfus popülasyonuna bakýldýðýnda toplumun çalýþma, iþbirliði yapma, sorumluluk alma ve yaratýyüzde 3’ünün üstün yetenekli olduðunu anlatan cýlýk gibi baþlýklar da çocuklarýmýzda geliþtirmeyi Acar, Çorum’da 3 bine yakýn üstün zekâlý çocuk oldüþündüðümüz yetenekler arasýnda yer alýyor. duðunu tahmin ettiklerini kaydetti. DÂHÝ ÇOCUKLARIN ÖZELLÝKLERÝ Eðitim programý içeriði ve ÜZE’ye kabul koÜstün ve özel yetenekli çocuklar, seçkin yeteþullarýndan da bahseden Acar, açýklamasýnda þu bilneklerinden dolayý, yüksek seviyeli iþ yapmaya yegilere yer verdi: terli olduklarý, bu alanda, profesyonel olarak bilinen ‘GELECEÐÝN YILDIZLARI’ kimselerin belirlemiþ olduðu çocuklardýr. Bu özellikteki çocuklarýn kendilerine ve topluma katkýda “Türkiye’deki okul öncesi ve ilköðretim çaðýnbulunabilmeleri için, farklýlaþtýrýlmýþ eðitim progdaki üstün zekâlý öðrenci sayýsý yaklaþýk 250 bin ciramlarý ve hizmetlerine gereksinimleri vardýr. varýnda. Çorum’da ise bu sayýnýn 3 bin civarýnda olÜstün ve özel yetenekli çocuklar, zihinsel ve fiziksel olarak yüksek enerji düzeyine sahiptirler. Hýzlý öðrenirler, üstün kavrama, akýlda tutma özellikleri vardýr. Geniþ hayal ve imgeleme güçleri vardýr. Gözlem güçleri kuvvetlidir. Yaratýcýdýrlar, keþfetmek, bulmak isterler. Sürekli geliþme isteði içindedirler ve sürekli sorgularlar. Bellekleri güçlüdür. Analiz, sentez yetileri geliþmiþtir. Entelektüel meraka sahiptirler. Lider özellikleri sergilerler. Çevreleriyle iyi iliþkiler kurarlar. Sorun çözmekten, güçlüklerin Acar, “Çorum’un dahi çocuklarýný geleceðe hazýrlayacaðýz” dedi. üstesinden gelmekten hoþlanýrlar. Mizah duygularý güçlüdür. Ayrýntýlara dikkat ederler. Sözcük hazineleri zengindir, doðru, hýzlý ve akýcý konuþurlar. Uzun süre bir konu üstüne odaklanabilirlerse de tekdüzelikten hoþlanmazlar. Bu özellikler tüm çocuklarda belli ölçüde gözlenebilir. Üstün yeteneðin göstergesi olabilmesi için bu özelliklerden bir çoðunun çocukta ilgili yaþ grubunun doðal olarak gösterdiði ölçülerin üstünde bir düzeyde gözleniyor olmasý gerekir. Üstün yetenek çeþitli alanlarda, ÜZE, 4-14 yaþ aralýðýndaki üstün yetenekli çocuklara eðitim verecek. farklý boyutlarda ve farklý derecelerde ortaya çýkabilir. duðu tahmin ediliyor. Bu rakamlara göre üstün

Ü

zekâlýlarýn ele alýnmasý gereken büyük bir öðrenci topluluðu ortaya çýkýyor. Enstitümüzde, üstün zekâlý çocuklarýn ilgi alanlarýný destekleyerek zekâ ve yetenek alanlarýnýn geliþimi üzerine çalýþmalar yapýyoruz. Uzman kadromuzla öðrencilerin ilgi ve yetenek alanlarýný destekleyen eðitim programlarý uyguluyoruz. Böylece öðrencilerimizin zeka ve yetenek alanlarýný ileri düzeyde geliþtirmelerine imkan saðlýyoruz. Ayrýca öðrencilerin bireysel farklýlýklarýný kabul etmelerini ve geliþtirmelerini, zihinsel akranlarýyla birlikte öðrenme fýrsatlarý saðlamayý da hedefliyoruz. Aileleri çocuklarýn öðrenme sürecine dahil etmek amacýyla veli bilgilendirme seminerleri ve danýþmanlarýmýzla ebeveynlere yardýmcý oluyoruz. Çocuklarý daha iyi tanýmak için zeka ve yaratýcýlýk testleriyle birlikte dikkat, kiþilik, geliþim test-

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Çorum Genç

Üstün Zekâlýlar Enstitüsü (ÜZE), Üçtutlar Mahallesi Anadolu 2. Sokak numara 10/10A’da eðitime açýldý.

Giriþimciler Kurulu’nda alýnan kararlar ýþýðýnda açýlan Üstün

Zekâlýlar Enstitüsü (ÜZE), eðitim alanýnda stratejik öneme sahip

bir yatýrým olarak dikkat çekiyor. Kurul üyeleri El-

B

van Can Çabuk, Özden Erbaþ, Gülden Arzoðlu ve Ahmet Köksal’ýn bir araya gelerek ortaya koyduðu yatýrýmla, Çorum’un dahi çocuklarýn eðitiminde bölge merkezi olmasý hedefleniyor. Anadolu’da bir ilk olan Enstitü hakkýnda bilgiler veren Elvan Can Çabuk, Çorum’un giriþimci ruhunu eðitim ortamýna taþýdýklarýný söyledi. “Bir insan dünyayý deðiþtirir” diyen Çabuk, ÜZE’nin Çorum’un geleceði açýsýndan önemli bir yatýrým olduðunu vurguladý. ÜZE’de çocuklarýn ilgi ve yeteneklerinin geliþimine göre hazýrlanmýþ özel bir eðitimin uygulanacaðýný anlatan Çabuk, “Geleceðin Anadolu kaplanlarý bu Enstitüden çýkacak” diye konuþtu.

Sýradýþý yaz okulu: Biliþim Garaj Akademisi

Genç giriþimcilerin fikirlerinden doðan ÜZE, eðitim alanýnda stratejik bir yatýrým olarak dikkat çekiyor.

ÜZE’YE KABUL ÞARTLARI

Üstün Zekalýlar Enstitüsü olarak öncelikle öðrencilerimizi belirli aþamalardan geçiriyoruz. Ýlk olarak Metropolitan, AGTE, Frostig, Raven gibi ön tarama testleri uyguluyoruz. WISC-R Zeka Testi ve Torrance Yaratýcýlýk Testi de uygulamalarýmýz arasýnda yer alýyor. Son aþamada ise ebeveyn, öðretmen, öðrenci ilgi ve tutum envanterleri çýkarýyoruz. Bu aþamalarý baþarýyla tamamlayan öðrencileri kurumumuza kabul ediyoruz. 1 Temmuz’da baþlayacak ‘Biliþim Garaj Akademisi’ adlý yaz okulu ile kapýlarýný açacak olan Enstitümüz, 2013-2014 Eðitim Öðretim sezonunda ilk öðrencileriyle birlikte ders baþý yapacak. Eðitim ortamýmýzý yakýndan görmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi Üçtutlar Mahallesi Anadolu 2. Sokak numara 10/10A’da hizmete giren Enstitümüze bekliyoruz.”

Genç giriþimcilerden Çorum’a örnek yatýrým Üstün Zekâlýlar Enstitüsü (ÜZE), alanýnda uzman eðitimci kadrosuyla Çorum’da eðitime açýldý.

iliþim Garaj Akademisi yaz okulu programý, 1 Temmuz - 1 Eylül 2013 tarihleri arasýnda Üstün Zekâlýlar Enstitüsü (ÜZE)’nde gerçekleþecek. ÜZE’nin ilk öðrencilerinin ders baþý yapacaðý program hakkýnda bilgi veren Enstitü Müdürü Ayþenur Acar, Biliþim Garaj Akademisi’nde 3 boyutlu tasarým, programlama ve robot üretimi gibi uygulamalarýn yer aldýðýný söyledi. Ýçerik açýsýndan Türkiye’de ilk olan programa 7-16 yaþ arasý çocuklarýn katýlabileceðini anlatan Ayþenur Acar, üstün zihin düzeyine sahip çocuklarýn yaz okuluna kabul edileceðini açýkladý. ‘Çocuðunuzun Geleceði Ýçin’ sloganýyla düzenledikleri programa katýlan öðrencilere çeþitli eðitim materyalleri ve yaz okulu sonunda karne verileceðini belirten Acar, detaylý bilgi almak isteyenleri ÜZE’ye davet etti.

Biliþim Garaj Akademisi yaz okulu programý, 1 Temmuz’de ÜZE’de baþlýyor.


SALI 11 HAZÝRAN 2013

www.corumhakimiyet.net

11

Memur-Sen’den Özbay’a hayýrlý olsun

‘Huzur ve istikrara kast edenleri hoþ göremeyiz’ Recep Mebet

M

emur-Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatçi dün Defterdar Ýhsan Özbay’ý makamýnda ziyaret etti. Memur-Sen’e baðlý bazý sendika yöneticilerinin de katýldýðý ziyarette konuþan Ahmet Saatçi, Çorum Defterdarlýðý görevine getirilen Ýhsan Özbay’ý tebrik ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Gündeme iliþkin deðerlendirmelerde de yapan Saatçi, Gezi Parký eylemleri ile ilgili düþüncelerini dile getirerek kamuoyuna saðduyu çaðrýsýnda bulundu. Eylemlerin demokratik bir hak olduðuna iþaret eden Saatçi, “Ülkemizin huzur ve istikrarýna kast edenleri ise hoþ göremeyiz” dedi. Memur-Sen’in sendikal anlayýþý ve yaþanan hadiseler karþýsýndaki saðduyulu duruþunu anlatan Saatçi, açýklamalarýný þöyle sürdürdü:

üzüm yeme maksatlý sendikacýlýk yaptý ve yapmaya devam edecek. Hiçbir kesim bizleri bu ülke vatandaþýnýn güvenliðine kast edenlerin yanýnda görmedi, görmeyecek. Klasik ücret sendikacýlýðý anlayýþý, Memur-Sen'le birlikte hem çalýþanlarýn hem de insanlýðýn sorunlarýna odaklanan hizmet sendikacýlýðýna dönüþtü. Hizmet sendikacýlýðý anlayýþý, sorunlardan nemalanarak varlýðýný sürdürMemur-Sen yönetimi, Defterdar Ýhsan Özbay’a ‘hayýrlý olsun’ ziyaretinde bulundu. meyi deðil, çözüm için risk almayý, bedel ödemeyi göze alan bir sendikacýlýk. Ayrýca hizmet sendikacýlýðý, hem çalýþanlarýn haklarýný, hem emeðin niteliðini artýrmayý, hem de insanlýðýn ve evrenin iyilik, doðruluk ve adalet üzerine inþasýný hedefleyen erdemli bir yolculuðun adýdýr.

‘HUZUR ve ÝSTÝKRARDAN YANAYIZ’

Son 10 yýllýk dilim içerisinde ülkemiz ekonomisinin istikrarlý bir þekilAhmet Saatçi, Defterdar Özbay’a yeni görevinde baþarýlar diledi. ‘ÜLKEMÝZÝ ve de büyümesi, paramýzýn MÝLLETÝMÝZÝ KARÞIdeðerinin yükselmesi, Avrupa’da birçok ülke iflasýn eþiðindeyken LIKSIZ SEVÝYORUZ’ ülkemizin yýldýzýnýn her geçen gün parlamasý, kredi notunun yükselerek yatýrým yapýlabilecek ülkelerden biri olmasý, iç ve dýþ “Memur Sen olarak ülkemizi ve milletimizi karþýlýksýz sevimihraklarý rahatsýz etti. Gezi Parký adý ile baþlatýlan sonradan yoruz. Sendikacýlýðý ülkemizin huzur ve güvenini kaçýrmayacak, farklý þekillerde cereyan eden eylemler ekonomimizi, istikrarýmýmasum insanlarý sýkýntýya sokmayacak ilkeyle yapmaya çalýþýyozý, huzurumuzu bozmaya yol açacak bir hale dönüþtü. Bu eylemruz. Çalýþanlarýmýzýn haklarýný aramak, kazaným saðlamak için lerin aklýselimle en kýsa sürede sona ererek, ülke notumuzun, ekonomimizin, istikrarýmýzýn ve vatandaþlarýmýzýn huzurunun zamücadele ederken ülke sevdamýzý göz ardý etmiyoruz. Kamu çarar görmemesi en büyük talep ve dileðimiz. lýþanlarýnýn hakkýný almak için mücadele verirken, vatandaþlarýÜlkemize, milletimize hizmet eden, verdikleri hizmetlerde mýzý sýkýntýya sokmadan yetkili olan kiþilerle muhatap olarak, eyözveri ve fedakârlýðý ön planda tutan, herkese teþekkür ediyor, lemlerimizle kamuoyu oluþturarak kazaným elde etmeye çalýþýyominnetlerimizi ifade ediyoruz. ruz. Bu nedenle vatandaþlarýmýzýn can güvenliðine, huzuruna ve Bu dilek ve temennilerimizle defterdarýmýza çalýþmalarýnda güvenine kast edecek hiçbir hareketin içinde olmadýðýmýz, olmakolaylýklar diliyor, þehrimize vereceði hizmetlerden dolayý þimdiyacaðýmýz gibi vatandaþlarýmýzý hiçe sayan bir anlayýþla, üzüm den teþekkür ediyorum.” yemekten ziyade baðcýyý dövmeye niyetlenenlere karþý olduðuZiyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Defterdar Özmuzun kamuoyu tarafýndan bilinmesini istiyoruz. Hizmet ve kabay ise nezaketlerinden dolayý Memur-Sen Ýl Temsilcisi Saatçi ve zaným sendikacýlýðýnýn öncüsü olan Memur Sen bugüne kadar beraberindekilere teþekkür etti.

‘Eylemleri halk baþlattý, halk bitirir’ A

Recep Mebet

tatürkçe Düþünce Derneði (ADD) Þube Baþkaný Uður Demirer dün dernek binasýnda düzenlediði basýn toplantýsýyla gündemi deðerlendirdi. Gezi Parký olaylarý ve Çorum’daki yansýmalarýný anlatan Uður Demirer, “Eylemleri halk baþlattý, halk bitirir” dedi. “Biz söze deðil, iþe bakarýz” diyen Demirer, CHP, ADD ve ulusal duyarlýlýðý olan kurum ve kuruluþlarýn süreçteki rolüne dikkat çekti.

ADD’ye yönelik eleþtirilere cevap veren Demirer, açýklamasýnda bazý siyasilere göndermelerde de bulundu. Demirer, açýklamasýnda özetle þu ifadelere yer verdi: “Çorum, yakýn tarihte acý olaylar yaþamýþ bir kent ve bu konuda duyarlý davranýlmasýnýn salt akla dayalý nedenleri var. Gezi Parký protestolarý sürecinde toplumsal barýþý bozabilecek bir durumun ortaya çýkabilme olasýlýðýna karþý sorumluluk sahibi olanlar olaðanüstü gayret sarfettiler. Bunu

ADD Þube Baþkaný Uður Demirer, Gezi Parký protestolarýný deðerlendirdi.

olumlu ve olumsuz eleþtirileri göze alarak yaptýlar. Aklý baþýnda insanlara bu süreçte

gösterdikleri çabalar için teþekkür ederiz. Eylemleri halk

baþlattý, halk bitirir. Gerçekten de öyle oldu. Herkes payýna düþen dersi çýkarmalý.”

Makine Mühendisleri Odasý’nýn eðitim kurslarý sürüyor

LPG Dolum-Boþaltým Kursu 21 Haziran’da Recep Mebet

M

akine Mühendisleri Odasý Çorum Temsilciliði tarafýndan düzenlenen 'LPG Dolum-Boþaltým (Pompacý) Personel Kursu', 21 Haziran 2013 tarihinde gerçekleþecek. Oda salonunda düzenlenecek kursa Çorum'daki akaryakýt istasyonlarýnda görev yapan tüm otogaz dolum personeli katýlabilecek. LPG'nin dolum ve boþaltýmýnda görev alan herkesin baþvurabileceði kurs hakkýnda bilgi

veren Makine Mühendisleri Odasý Çorum Temsilciliði yetkilileri, 16 saatlik kursa katýlýp baþarýlý olanlara sertifika verileceðini kaydettiler. Kurs kayýtlarýnýn devam ettiðini belirten yetkililer, baþvuru için öðrenim belgesi fotokopisi, 3 adet vesikalýk fotoðraf ve nüfus cüzdaný fotokopisinin yeterli olduðunu bildirdiler. LPG Dolum-Boþaltým kursu ile ilgili detaylý bilginin Gazi Caddesi Balaban Pasajý 2. kat numara 53/4'te hizmet veren Makine Mühendisleri Odasý Çorum Temsilciliði'nden edinilebileceði ifade edildi.

Güneþ Yuva’dan yýl sonu þenliði Güneþ Yuva ‘Yýl Sonu Þenliði ve Mezuniyet Töreni’, Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleþti.

Ö

Recep Mebet

zel Güneþ Yuva Kreþ ve Gündüz Bakýmevi tarafýndan düzenlenen ‘Yýl Sonu Þenliði ve Mezuniyet Töreni’ geçtiðimiz Cumartesi günü gerçekleþti. Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenen programa bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda öðrenci velisi katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý’nýn okunmasýyla baþlayan programý öðrenciler hazýrlayýp sundu. Okul Öncesi Eðitim Öðretmenlerinin organize ettiði programýn açýþ konuþmasýný öðrenci velileri adýna Yýldýz Merzifonlu yaptý. Çocuklarýn geliþimi açýsýndan okul öncesi eðitimin büyük önem taþýdýðýný vurgulayan Yýldýz Merzifonlu, sunduklarý eðitim imkanlarý nedeniyle Güneþ Yuva idareci ve öðretmenlerine teþekkür etti. Yapýlan sunumlarýn ardýndan kürsüye gelen Güneþ Yuva yetkilisi Cemile Koyuncu ise eðitimöðretim hizmetleri hakkýnda bilgiler verdi. Cemile Koyuncu, okul öncesi eðitimde 13 yýlý geride býrakan Güneþ Yuva’nýn alanýnda bir marka olduðunu söyledi. Ýlk mezunlarýnýn bu yýl üniversite sýnavýna girdiðini belirten Koyuncu, “Elde ettikleri

ilkokula baþlayacak minik öðrencilerini de unutmayan Koyuncu, mezuniyet belgelerini vererek baþarýlar diledi. Koro ve solo þarkýlar, rontlar,

halkoyunlarý ve dans gösterileriyle devam eden program, öðrencilerin hep birlikte kep fýrlatmasýyla sona erdi.

Öðrenciler sunduklarý sahne gösterileriyle izleyenlerden büyük alkýþ aldý.

Minik öðrenciler, müzik eþliðinde dans gösterileri sundu.

Güneþ Yuva minikleri, hünerlerini yýl sonu þenliðinde ortaya koydu.

Dizlek ve Comba Aileleri’nin mutlu günü

Hasan ile Meltem’den evlilik yolunda ilk adým

K

'LPG Dolum-Boþaltým Kursu', 21 Haziran’da

derecelerle bizleri ve ailelerini gururlandýran öðrencilerimizi kutluyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyorum” dedi. Gelecek sezon

ent Haber Gazetesi Sayfa Editörü Hasan Hüseyin Dizlek, evlilik yolunda ilk adýmý atarak Meltem Comba ile niþanlandý. Ayþe-Orhan Dizlek çiftinin oðlu Hasan Hüseyin ile Serap-Mahmut Comba çiftinin kýzý Meltem, hayatlarýný birleþtirme kararý alarak niþanlandý. Önceki gün Alaca’nýn Büyükhýrka Beldesi’nde düzenlenen niþan

törenine Dizlek ve Comba Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Çeþitli ikram ve

eðlencelerin yer aldýðý törende genç çiftin niþan yüzüklerini Latif Yýlmaz taktý.

HAKÝMÝYET,

genç çifti kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.

Hasan Hüseyin Dizlek, Meltem Comba ile niþanlandý.


12 SALI 11 HAZÝRAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Özgür Eðitim Sen’den Gezi Parký yorumu Ö

zgür Eðitim Sen Ýl Baþkaný Serdal Efe, Gezi Parbarýþý saðlayacak adýmlarý atamamýþ, mevcut ayrýþký ile ilgili ulusal ve uluslararasý düzeyde yapýlan malar daha da derinleþerek ülkemiz sosyal bir patlatartýþmalarý demokrasinin ve özgürlüklerin geliþmesi manýn eþiðine gelmiþtir. Gelinen bu noktada iktidara ve kurumsallaþmasý adýna son derece yararlý bulduklamuhalif bazý kesimler kendilerini dýþlanmýþ, ötekileþrýný açýkladý. tirilmiþ, hiçleþtirilmiþ ve baský altýnda hissetmiþ ve bu duruma bir tepki göstermek amacýyla týpký 28 Þubat “Özgür-Eðitim-Sen olarak özgürlük ve demokrasürecinde muhafazakâr kesimin yapmýþ olduðu gibi si mücadelesi misyonumuzun gereði siyasi ve ideolomeydanlara inmiþler ve kendilerini ifade etmeye çajik içeriðine bakmadan toplum mühendisliði projelerilýþmýþlardýr. Ýþte tam o noktada daha önceki benzer ne karþý her zamanki muhalif duruþumuzu bir kez datoplumsal olaylarda olduðu gibi bazý illegal siyasi ve ha sergilemiþ bulunuyoruz.” diyen Efe, þu açýklamalarideolojik gruplar devreye girerek eylemcileri provoke da bulundu; etmeye çalýþmýþlar, kýsmen de olsa bunu baþarmýþlar“28 Þubat sürecinde muhafazakar kesimin hayat dýr. Sosyal medya aracýlýðýyla büyük bir dezenfortarzýný ve kimliðini yok saymaya ve yok etmeye dayamasyon yapýlmýþ, yalan haber ve görüntülerle halk lý stratejiler uygulayan faþist zihniyetin büyük maðdugaleyana getirilmeye çalýþýlmýþ, bunun neticesinde riyetler ve acýlar yaþattýðý muhafazakar kesim bu gün münferitte olsa bazý istenmeyen olaylar yaþanmýþtýr. Serdal Efe siyasi gücü eline geçirmiþ ve sahip olduðu bu gücü Ýfade özgürlüðünün þiddetle asla baðdaþmayacaadeta bir hesaplaþma tavrý ile muhalif kesimlere karþý ðý, þiddetin kesinlikle bir hak arama yöntemi olmadýðý, insanlarýn kullanmaktadýr. can ve mal güvenliðine yönelik eylemlerin hiçbir haklý gerekçe ile Öte yandan muhalefet ise iktidarýn ak dediðine kara demek izah edilemeyeceði aþikârdýr. þeklinde özetleyebileceðimiz eski siyasi alýþkanlýklarýndan kurtuÖzgür Eðitim-Sen olarak son yaþanan olaylarda muhalif lamamýþ, toplumsal deðiþime, dönüþüme ayak uyduramamýþ, bu olanlarýn ideolojik politik kimlikleri ve dillendirdikleri söylemin deðiþim ve dönüþümün getirdiði sosyal ve ekonomik sorunlarý içeriði ne olursa olsun hükümetin ve emniyetin söylem ve uyguçözmeye dönük alternatif bir strateji üretememiþtir. Dolayýsýyla lamalarýný þiddetle kýnýyoruz. Hükümet etmenin topluma nizamat güçlü ve etkili bir muhalefetin olmayýþý iktidarýn daha otoriter ve vermek deðil toplumun çoðul yapýsýnýn muhafazasý ve kendini ifaantidemokratik bir tavýr almasýna yol açmýþtýr. de etme kanallarýnýn her dem açýk tutulmasý olduðunu hatýrlatmak Maalesef bu süreçte hem iktidar hem de muhalefet toplumsal ihtiyacýný hissediyoruz.”

Osmancýk KSS’de kaza

Osmancýk Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana gelen kazada ikisi aðýr 4 kiþi yaralandý. G.V. aracýyla giderken, Küçük Sanayi Sitesi’nde Y.V.’nýn aracýyla çarpýþtý. G.V. ile F.V. kazayý ucuz atlatýrken, arataki iki bayan aðýr yaralandý. Yaralýlar ilçede yapýlan ilk tedavilerinin ardýndan Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne sevk edildi.

Uyuþturucuda 7 tutuklama Ýl Emniyet Müdürlüðü KOM Þube Müdürlüðü ekipleri, torbacý olarak tabir edilen þahýslara yönelik baþlattýðý operasyonda 7 þüpheliyi tutukladý. Torbacýlara yönelik Mart 2013’de baþlatýlan çalýþmalarda 25 Mayýs’ta G.T. ve A.B. isimli iki þahýs; 7 Haziran’da eþ zamanlý gerçekleþtirilen operasyon sonucunda da 5 þahýs gözaltýna alýnýp sevk edildikleri mahkemece tutuklandý.

Milli Futbolcu Saffet Sancaklý, Ýskilip Dolmasý ikram edildi.

S

Milli Futbolcu’ya Ýskilip Dolmasý ikramý

aðduyu Türkiye Platformu tarafýndan Çorum'da düzenlenen ‘Sözümüz Memleket Üstüne’ baþlýklý konferansa

katýlan Milli Futbolcu Saffet Sancaklý, Ýskilip Dolmasý ikram edildi. MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan ve parti teþ-

kilatý ile Ýskilip’te bir düðüne katýlan Sancaklý, burada Ýskilip’in meþhur yemeði Ýskilip Dolmasý’ndan yedi.

Dedikodu kavgasý Ulukavak Mahallesi Çiftlik Çayýrý’nda dedikodu yüzünden kavga çýktý. C.Y. ile S.A. isimli gençler dedikodu yüzünden tartýþtýlar. Kavgada taraflar birbirlerini dövdü. Olay emniyete yansýdý.

Kaza, Osmancýk D-100 karayolu üzeri Kýnalýtaþ mevkii’nde meydana geldi.

Düðün dönüþü kaza, 12 yaralý Ç

orum’un Osmancýk ilçesinde kýzlarýnýn düðününden dönen ailenin içinde bulunduðu otomobilin baþka bir otomobille çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 5’i çocuk 12 kiþi yaralandý. Kaza, D-100 karayolu üzeri Kýnalýtaþ mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmancýk ilçesindeki kýzýnýn düðününden sonra Akören köyüne gitmek için yola çýkan Ali Sarýkaya yönetimindeki 34 BOZ 20 plakalý otomobil, Kýnalýtaþ mevkiine geldiði sýrada karþý yönden seyir halinde olan ve Giresun’dan düðünden döndüðü öðrenilen Haydar Kolcu (47) yönetimindeki 34 HC 0380 plakalý otomobille kafa kafaya çarpýþtý. Çarpýþmanýn etkisiyle her iki otomobil yol kenarýna savruldu. Kazada 34 BOZ 20 plakalý otomobilde bulunan sürücü Ali Sarýkaya, Rukiye Ateþ (39), Barýþ Ateþ (6), Hanife Sarýkaya (26), Müberra Ateþ (9), Necmiye Sarýkaya (57), Recep Talha Sarýkaya (1), Merve Sarýkaya (15), Cengiz Sarýkaya (16) ile diðer otomobilde yolcu ola-

Ýki otomobilin çarpýþtýð ýkazada 5’i çocuk 12 kiþi yaralandý.

Çarpýþmanýn etkisiyle her iki otomobil yol kenarýna savruldu. rak bulunan Züleyha yarak yardým istedi. ralýlar buradaki tedaviToktamur (26), Zeliha Vatandaþlarýn kendi lerinin ardýndan Çorum Kolcu (24) ve Mahmut gayretleriyle araçlar Hitit Üniversitesi EðiToktamur (26) yaralaniçerisinden çýkarýlan tim ve Araþtýrma Hasyaralýlara ilk müdahale dý. tanesi'ne sevk edildi. olay yerinde yapýldý. Kazayý gören diKazayla ilgili soOsmancýk Devlet Hasðer sürücüler polis ve ruþturmanýn sürdürültanesi’ne kaldýrýlan yasaðlýk görevlilerini aradüðü öðrenildi.

Koluna demir saplandý Ç

orum’un Ýskilip ilçesinden kiraz yemek için çýktýðý bahçe duvarýndan düþen çocuðun koluna demir korkuluk saplandý. Olay, Dr. Sadýk Ahmet Caddesi Mehmet Lokum Sokak'ta meydana geldi. Kiraz yemek için bahçe duvarýna çýkan Satýlmýþ Kara (14), ayaðýnýn kaymasý sonucu dengesini kaybederek düþtü. Koluna demir korkuluk saplanan çocuk, acý ile baðýrmaya baþladý. Çevrede bulunan vatandaþlar durumu hemen 112 acil servis ve polis ekiple-

ri bildirdi. Çocuða müdahale eden saðlýk görevlileri Ýskilip Belediyesi Ýtfaiye Amirliði’nden yardým istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri talihsiz çocuðun koluna saplanan demir korkuluðu keserek çýkarttý. Küçük çocuk

koluna saplanan demirle birlikte Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi’ne kaldýrýldý.(ÝHA)

AnkaraSamsun yolunda kaza Ýskilip’te ev yangýný ÇKEÇMEK’i gezdiler Olay, Dr. Sadýk Ahmet Caddesi Mehmet Lokum Sokak'ta meydana geldi.

Çorum’un Ýskilip ilçesinde çýkan yangýnda bir ev kullanýlamaz hale geldi.

Sungurlu’da meydana gelen kazada bir genç hayatýný kaybetti. H.K. aracýyla Ankara-Samsun Caddesi’nde seyrederken yaya M.B.’na çarptý. Hastaneye kaldýrýlan genç tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Ýfadesi alýnan þüpheli daha sonra serbest býrakýldý.

Ç

orum’un Ýskilip ilçesinde çýkan yangýnda bir ev kullanýlamaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre, Sanayi Mahallesi'nde Ýsmail Köse’ye ait

evde bilinmeyen bir nedenden dolayý yangýn çýktý. Yangýna müdahale eden Ýskilip Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin çevrede bulunan diðer binalara sýçramadan ön-

Alkollü sürücü hakkýnda iþlem Sungurlu’da trafiðe alkollü çýkan sürücü hakkýnda iþlem yapýldý. O.K. isimli sürücü Örnekevler Mahallesi’nde maddi hasarlý trafik kazasýna karýþtý. Daha sonra yapýlan incelemede sürücünün 123 promil alkollü olduðu belirlendi. Sürücü hakkýnda trafiði tehlikeye düþürmekten iþlem yapýldý. Yangýnla ilgili soruþturma sürüyor.

ledi. Herhangi can kaybýnýn yaþanmadýðý yangýnda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangýnla ilgili soruþturma sürüyor.(ÝHA)

orum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi idarecileri ve kurs hocalarý Ankara Keçiören Belediyesi (KEÇMEK) Meslek Edindirme Kurslarý’nýn yýlsonu sergisini gezdi. Keçiören Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarý (KEÇMEK) 5. Geleneksel El Sanatlarý yýl sonu sergisi görkemli bir törenle açýldý. Ankara’da düzenlenen serginin açýlýþýna Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Nuran Hakyemez, Aile Eðitim Müdürü Zehra Betül Özseçer ile kurs hocalarý da katýldý.

Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi idarecileri ve kurs hocalarý Ankara Keçiören’i ziyaret etti.


SALI 11 HAZÝRAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Hicri Kamerî: 2 Þa’bân: 1434

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:29 Mayýs 1429 Hýzýr:37

11

2013

HAZÝRAN

Farz namazlardan sonra en faziletli namaz, gecenin ortasýnda kýlýnan teheccüd namazýdýr. Hadîs-i þerîf

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

03.05 05.03 12.46 16.42 20.16 22.03

Silopi notlarý 8

Veda yemeðindeyiz

Sohbet devam ederken gençler yer sofrasýný serdiler. Yemekleri getirmeye baþladýlar. Önce büyük bir tepsi içinde pilav geldi ki üzerindeki etlerden pilav görülmüyordu. Yanýnda sebzeli saç kavurmaya benzer büyük bir lenger geldi. Sofranýn iki baþýna fýrýnda kýzartýlmýþ iki iri tavuk yer-

Ethem ERKOÇ

ethemerkoç@corumhakimiyet. net

Haftalýk

Takvim Yapraðý

ÖNEMLÝ TELEFONLAR

ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým (Ambulans) Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman Alo Çevre Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri

HASTANELER

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177 181 213 83 51 224 24 44

Çorum Devlet Hastanesi 223 03 00 Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. 224 44 94 Göðüs Hastanesi 225 58 68 Verem Savaþ Dispanseri 223 07 18 Çorum Özel Hastanesi 444 15 20 226 06 82 Özel Elitpark Hastanesi 221 66 66

SAÐLIK OCAKLARI

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

RESMÝ DAÝRELER

Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SGK Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik

MUHTARLIKLAR

Bahçelievler Buharaevler Çepni Çöplü Gülabibey Kale Karakeçili Kunduzhan Mimar Sinan Üçtutlar Ulukavak Yeniyol Yavruturna Akkent

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

yapýlmasý gereken de bu idi. Öyle ya bir hafta sadece yiyip içip yatmak, akla mantýða uygun bir hal deðildi. Dedim ya bir hafta… Gözümü açýp yumuncaya kadar geçti. Silopi'yi, Cizre'yi, Midyat'ý, Hasankeyf'i ve Mardin'i gezme imkaný buldum. Suriye sýnýrýndan Irak sýnýrýna, Habur Sýnýr Kapýsý'na kadar dolaþtým. Güzelim yollarý, devlet yatýrýmlarýný, sokaklarýnda dolaþan en yeni model arabalarý, sýnýr kapýsýna doðru peþ peþe giden týrlarý gördüm. Ýnsanlarýn samimi ve misafirperver davranýþlarýna þahit oldum. Medyanýn bize tanýttýðýndan farklý coðrafya ve toplulukla karþýlaþtým. Oðlum Abdullah, bütün bu farklýlýklarý tanýtmak ve beni iyi aðýrlamak için elinden gelenden fazlasýný yaptý. O ve arkadaþlarýna, Silopili dostlara müteþekkirim. Ama artýk ayrýlma zamaný geldi. Abdullah, beni 9 Mayýs Perþembe günü sabah saat on birdeki uçaða yetiþtirmek için erken hareket etmemiz gerektiðini söyledi. Bir taksi kiralamýþtý. Sabah altýda 'Elveda Silopi' diyerek yola çýktýk. Cizre'den Nusaybin yoluna girdik. Nusaybin, büyük bir ilçe. Yolu ise otoban gibi. Suriye köylerini ve kentlerini seyrederek Nusaybin'e vardýk. Orada benzin takviyesi yaptýktan sonra Kýzýltepe üzerinden Mardin'e yöneldik. Nusaybin ve Kýzýltepe, nüfus olarak Mardin'den büyümüþ. Þoförümüz öyle dedi. Eski Mardin ve Mardin Kalesi, bütün ihtiþamýyla karþýmýzdaydý. Þehri uzaktan seyrederek yolumuza devam ettik. Artýk istikametimiz. Diyarbakýr idi. Þoföre Diyarbakýr surlarýný yakýndan görmek istediðimizi belirttik. O da "Öyleyse þehre Mardin Kapý'dan girelim" dedi. Öyle yaptýk. Mardin Kapý, bu surlarýn önemli kapýlarýndanmýþ. Surlarý, Diyarbakýr'a ilk geldiðimde görmüþtüm. Ama bu kadar yakýndan görememiþtim. Ýstanbul surlarý kadar olmasa da gayet haþmetli surlar. Yer yer sekiz metreden on iki metreye kadar yüksekliðe sahip. Arabadan inip sur-

(Sürecek)

NÖBETÇÝ ECZANELER OYA GAZÝ CAD. NO:53/A ( VERGÝ DAÝRESÝ KARÞISI ) 213 88 16

1- Ahilyas Köyü' nden gelme, Fahrettin ve Alaattin ZOR' un babasý; Ömer ZOR

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

ÞAHÝN M.SÝNAN MAH. 5.CAD. CUMA PAZARI KARÞISI 234 73 00

METEOROLOJÝ

Diyarbakýr Surlarýnýn önündeyiz

2.496 2.511

larýn iç mekanýný da görelim istedik. Bazý yerlerde özel bölümler yapýlmýþ, on- on beþ metreyi bulan kalýnlýkta kuleler inþa edilmiþ. Ama surlarýn normal kalýnlýðý, üç-beþ metreyi buluyor. Böylesine muazzam surlarýn toplam boyu da 5 km. kadar… Suriçi diye anýlan kýsým, þehrin eski bölgesiymiþ. Vaktimiz dar olduðu için buralarý gezmek mümkün olmadý. Ama 5 km. uzunluðundaki surlarla çevrili eski Diyarbakýr'ý hayal etmek zor olmasa gerek. Bir de sur dýþýna taþan boyutuyla Diyarbakýr'ý düþündüðünüzde gerçek anlamda bir büyük þehir olduðunu fark edersiniz. Arabayla yaptýðýmýz kýsa turda da bunu gördük. Tam zamanýnda, hatta biraz daha önce hava alanýna ulaþtýk. Abdullah'la vedalaþýp iç hatlar kapýsýndan girmek zorundaydým. Ayrýlmak zor da olsa her þey için teþekkür ederek oðlumla vedalaþtým. O da ayný araçla dönmek üzere havaalanýndan ayrýldý. Uçakla yolculuk kolay derler. Kýsmen doðrudur. Ama bulunduðun yerden havaalanýna ulaþmak, orada en az bir saat beklemek hiç hesaba katýlmýyor. Uçaktan inice Havaþ otobüsleriyle otogara gitmek, oradan evin yolunu bulmak, sonra Ankara'dan Çorum'a ulaþmak dikkate alýndýðýnda yolculuk pek de kolay olmuyor. Yine de hava yolunun yaygýnlaþmasý, yolculukta kýsmi bir ferahlýk saðlýyor. Bunu da inkar edemeyiz. Abdullah da beni dinlene dinlene gelsin diye gidiþ-dönüþ uçak bileti almýþ. Sað olsun. Biraz zahmeti olsa da dinlenerek yolculuk yapmak, on altý saat otobüs yolculuðundan elbette çok iyiydi. Sonuç olarak diyebilirim ki az zamanda çok yer gezdik. Çok þeyler gördük. Vatanýn bir parçasýnda da ayný kültür ve inanca sahip insanlarýn huzur içinde kardeþçe yaþamalarýndan mutluluk duyduk.

1.892 1.902

24 ayar

ALIÞ

84,539

SATIÞ

84,978

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yýl:23 Sayý: 6616 11 HAZÝRAN 2013 SALI

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER

Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen

Enise AÐBAL

Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . : Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

Kadir Yüktaþýr yuktasirw@hotmail. com

VEFAT EDENLER

Tefekkür Dünyamýz

Gönüllü alay komutaný olarak savaþan Bediüzzaman, yeðeni ve talebeleri bu savaþlarda þehit düþerek, kendisi de Ruslara esir olmuþ, esaretten döndükten sonrada, yeni hükümete bu medresenin tahakkuku için teklifte bulunmuþ, 163 milletvekilinin oylarý ile bu teklif kabul edilmiþ, fakat medreselerin kapanmasý ile bu hayýrlý Raþit Yücel hizmet akim kalmýþtýr. rasityücel@ Ýþte, ahir zaman da ge- corumhakimiyet. net len dehþetli zatlarýn meydana çýkmasý ile, mevcut cazip teklifleri kabul etmeyen Bediüzzaman "O güne eriþtiðinizde onlara siyasi cihette galebe edilmez,ancak Kur'an nurlarý ile mukabele edilebilir" hadisine ittibaen,Van'a hareket eder. Fakat bu Van eski Van deðildir. Van tamamen harap edilmiþ,yandýrýlmýþ, daha önce tanýdýðý binlerce insan ya muhaceret veya vefat etmesi ile, yok olmuþlardýr. Bediüzzaman Van Kalesinin üstünde bunlarý hayal ederek, "Binlerce gözüm olsa aðlayacaktý" diyerek büyük bir hüzün içindedir. Bediüzzaman malum evhamlar yüzünden mecburi ikamete tabi tutulmasa yine Van da kalacaktý. Erek daðý hatýralarý, Yaþanan hüzünlü ve kederli yýllar… Ýþte Van bu yýllardan sonra Nurlara merkez olan illerimiz arasýnda yerini aldý. Bediüzzaman bir daha bu ile dönemedi. Seyahat hürriyeti dahi yoktu.

DÖNÜÞ YOLUNDA DÝYARBAKIR SURLARI

Silopi'ye vardýðým günden itibaren hep gezdik, dolaþtýk. Daha önce yakýndan görmediðim bölgeyi ve coðrafyayý tanýma fýrsatý buldum. Ben de gençlere ayak uydurarak her gün bir yere gitmek durumundaydým. Aslýnda orada

225 46 60 225 08 10 223 11 11 224 10 09 227 78 80 223 07 20 254 97 80 224 02 01 225 66 05 225 66 99 213 10 76 212 19 46

(Hasan KAYA) 221 86 91 (Seyfi PEKCAN) 226 43 43 (Mevlüt GEZER) 212 57 82 (Yýlmaz KILCI) 0543 725 22 55 (Hikmet DURGUN) 225 54 54 (Ali ÞAHÝN) 225 17 26 (Mustafa TURAN) 227 41 40 (Kadir AKÇAL) 224 70 79 (Fevzi ÞEKER) 234 62 62 (Mehmet BÖLÜKBAÞI) 227 78 12 -13 (Mahmut AHISKA)226 68 04 (Seydi DEMÝRAY) 225 07 47 (Feyyaz TOPAKTAÞ) 224 70 59 (Fadime GÜVEN) 225 55 95

Hey Van! 7

Diyarbakýr Surlarý

leþtirildi. Dört köþesine büyük kaplarda içli köfte konulmuþtu. Salata, cacýk, ayran ve meþrubat da soframýzýn süsü idi. Sýcacýk pideler de önümüzde sýralanmýþtý. Her þeyiyle mükellef, tam bir aða sofrasýydý. Buyurun dediler. Ama o gün öðleyin Kasrik Boðazý'nda bol bol et yemiþ ve henüz tam acýkmamýþtýk. Her çeþitten birer kaþýk alsak, zaten doymuþ olacaktýk. Þöyle bir kendimizi yoklayýp Besmele çekerek baþladýk yemeye. Sofrada altý kiþi vardýk. Yemekler bol ve bereketliydi. Doyduk ama yemeklerden sanki hiç almamýþ gibiydik. Hamd ve dua ile sofradan kalktýk. Artan yemeklerin derhal içeri götürülmesini istedik. Azad'ýn yeðeni de yemekleri götürüp sofrayý topladý. Ardýndan çay faslýna geçtik. Bu, benim için Veda Yemeði olmuþtu. Bu sofrayý, bu iltifatý ve cömertliði asla unutamam. Bu konukseverliðin dille tarifi mümkün deðil. Bu nezaket ve sahavetinden dolayý Azad Beye hassaten teþekkür ediyorum. Onun Abdullah ile arkadaþlýðýný ve dostluðunu hep duyuyordum. Bu kadar candan davrandýðýný gözlerimle görünce daha da sevindim. Selahattin Bey ve Azad Beyi hep hatýrlayacaðým ve iyiliklerini hep zikredeceðim. Her ikisine de müteþekkir olduðumu beyan ediyorum. Azad Beyin kardeþlerine, yeðenlerine ve özellikle Abdullah aðabeyine de teþekkür ediyorum.

13

ABONE ÞARTLARI Kentiçi : 100 ¨ Yurtiçi : 300 ¨ Yurt Dýþý : 200 Euro

Baský

1, 50 ¨ 50, 00 ¨ 15 , 00 ¨ 50, 00 ¨ 250, 00 ¨ 125, 00 ¨ Ücretsiz

ABONE (6 AYLIK) Kentiçi

: 55 ¨

Yurtiçi Yurtdýþý

: 160 ¨ : 100 Euro

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 SALI 11 HAZÝRAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak’a ziyaret.

TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal’a ziyaret.

Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Zeki Çevik’e ziyaret.

SMMMO yönetiminden ziyaret turu S

SGK Müdürü Duran Cesur’a ziyaret.

Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ’a ziyaret.

Defterdar Ýhsan Özbay’a ziyaret,

Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan’a ziyaret.

Ticaret Ýl Müdürüvekili Fikret Yýaldýrým’a ziyaret.

Ýþ Kur Müdürü Zafer Eyvaz’a ziyaret.

erbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve yönetim kurulu üyeleri bazý kurum ve kuruluþlara nezaket ziyaretinde bulundu. SMMMO Baþkaný Yýldýrým ve yönetim kurulu üyeleri sýrasýyla SGK, ÝþKur, Vergi Dairesi, Defterdarlýk, TSO, Ticaret Borsasý, Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü, Ticaret Müdürlüðü, Emniyet Müdürlüðü ve Belediye Baþkanlýðý'ný ziyaret etti. Ziyaretlerde mesleki vizyonlarý ve çalýþma esaslarý üzerine bilgiler veren SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, yeni oluþan yönetimle birlikte, hizmetlere devam ettiklerini, meslek mensuplarýna hizmet etmenin yanýsýra, SMMMO olarak Çorum'un yararýna olabilecek her türlü konuda kendilerini sorumlu kabul ettiklerini ve kurumlarla birlikte çalýþmaya devam edeceklerini ifade etti. Vergi bilincinin önemine de dikkat çeken Yýldýrým, SMMMO üyelerinin vergi bilincinin yaygýnlaþmasýnda önemli bir sorumluluðu yerine getirdiðini sözlerine ekledi. Yýldýrým, ziyaret turunda kimi kurumlara iadei ziyarette bulunduklarýný, bazý kurumlarla tanýþmak ve yeni göreve baþlayan kamu yöneticileri ne de hayýrlý olsun ziyaret gerçekleþtirdiklerini açýkladý. SMMMO yönetimini aðýrlayan Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Müdürü Duran Cesur, Ýþ Kur Müdürü Zafer Eyvaz, Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Zeki Çevik, Defterdar Ýhsan Özbay, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak, Ticaret Müdürvekili Fikret Yýldýrým, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek, ziyaretten duyduklarý memnuniyeti aktardýlar.

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’ye yapýlan ziyaret.

SMMMO’dan nezaket ziyaretleri Ç

orum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Yönetimi, geçtiðimiz Cuma günü bir takým ziyaretlerde bulundu. SMMMO Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Baþkan Yardýmcýsý Ali Can Doðan, Oda Sekreteri Hakký Koþar, Sayman Mehmet Çetinkaya

Adli Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Yýlmaz Þengül’e ziyaret.

Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz’a ziyaret.

ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Metin, sýrasýyla Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray, Adli Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Yýlmaz Þengül ve Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz’a nezaket ziyaretleri gerçekleþtirdi. Ziyaretlerde gündemle ilgili görüþ alýþ veriþinde bulunuldu.

Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray’a ziyaret.

SMMMO yönetimine kutlama Ç

orum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Yönetimi, kutlama ziyaretlerini kabule devam ediyor. 18-19 Mayýs 2013 tarihlerinde gerçekleþen 21. Olaðan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu Baþkanlýðý’na seçilen Muzaffer Yýldýrým, Baþkan Yardýmcýsý Ali Can Doðam, Oda Sekreteri Hakký Koþar, Sayman Mehmet Çetinkaya ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Metin, kutlama ziyaretleri kapsamýnda Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Menderes Suiçmez, Müdür Yardýmcýlarý, Öðr. Gör. Nevzat Koçak ve Öðr. Gör. Cemal Çevikli, Ýl Sosyal Etüd ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý ve ekibini, Zihinsel ve Spastik Engelliler Derneði Baþkaný Aile Hekimi Neslihan Hüsülüoðullarý’ný SMMMO’da aðýrladý. SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve yönetim, ziyaretlerden duyduklarý memnuniyeti dile getirip teþekkür ettiler.


SALI 11 HAZÝRAN 2013

www.corumhakimiyet.net

15

TMO’da randevulu hububat alýmý T

oprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafýndan 2013 yýlýnda gerçekleþtirilecek olan randevulu hububat alým sistemi ile ilgili yapýlan açýklamada, 2012 yýlýnda ilk kez uygulamaya konulan Kýsmi Randevulu Alým Sistemi ile peþin alýmlarýn randevulu ve randevusuz olarak, emanet alýmlarýn ise tamamen randevulu olarak gerçekleþtirildiði belirtildi. Randevulu üreticiler ürünlerini sýra beklemeden ayný gün içerisinde, randevusuz üreticiler ise iþyerlerinde sýraya girerek teslim edebildi. TMO’nun uygulamalarýna bir yenisini daha ekleyerek, üreticilerin iþyerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacýyla, hububat alýmlarýnda 2013 yýlýnda Tam Randevulu sisteme geçtiðini açýklayan Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, randevularýn internet üzerinden www.tmo.gov.tr veya randevu.tmo.gov.tr adreslerinden alýnabileceði gibi TMO þube müdürlükleri ile ajans amirliklerinden de yine internet üzerinden alýnabileceðini kaydetti.

Alt yapýsý uygun olan 16 borsada alým yapýlmaya devam edile-

cek

Geçtiðimiz yýl TMO alýmlarýnýn, söz konusu 16 borsanýn bulunduðu yerlerde, sadece bu borsalar üzerinden yapýlýrken, bu yýl hem bu borsalar üzerinden hem de TMO iþyerlerinde doðrudan yapýlacaðýný açýklayan Ermiþ, “Bu yolla, ürününü borsaya götürmeksizin doðrudan TMO'ya satmak isteyen üreticilere imkân saðlanmýþtýr. Pazar günleri hariç haftanýn 6 günü alým yapýlacaktýr. Emanet alýmlar, geçici alým merkezleri hariç tüm depolara yapýlacaktýr. TMO, geçen yýl olduðu gibi bu yýl da Polatlý, Ahiboz ve Lüleburgaz’daki alýmlarýný lisanslý depolar üzerinden yapacaktýr. Üreticiler, ürünlerini bu lisanslý depolara býrakmak suretiyle alacaklarý ürün senetlerini, bugün açýklanan fiyatlar üzerinden 30 Nisan 2014 tarihine kadar TMO'ya satabileceklerdir. Ürününü lisanslý depolara býrakan üreticiler, ürün senedi vasýtasýyla lisanslý depoculuk þirketlerinin anlaþmalý olduðu bankalardan kredi kullanabileceklerdir. Ürününü TMO depolarýna emanete býrakan üreticiler ise makbuz senedini kullanarak TMO'dan % 30 avans alabilecek, TMO'nun anlaþmalý olduðu bankalardan kredi kullanabileceklerdir. Ürününü lisanslý depolara býrakan tüccar ve sanayiciler, ürün senedini kullanarak lisanslý depoculuk þirketlerinin anlaþmalý olduðu bankalardan; ürününü TMO depolarýna emanete býrakan tüccar ve sanayiciler ise makbuz senedini kullanarak TMO'nun anlaþmalý olduðu bankalardan kredi kullanabileceklerdir. Tüccarlar, kendi deposunda bulundurduðu ürünlerini, TMO depolarýna emanete býraktýðý ürünlerini, üreticiden aldýðýný belgelemek kaydýyla 1 Kasým 2013 tarihinden itibaren TMO’ya satabileceklerdir. Bu yýl ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO'ya teslim edildiði tarihten itibaren 30 gün içerisinde, üreticilerin banka hesaplarýna aktarýlacaktýr. Ancak ürününü anlaþmalý bankalardan alýnacak ürün kartý ile teslim eden üreticilere, 30 gün yerine en geç 10 gün içerisinde ödeme

yapýlacaktýr. 2012 yýlýnda 665 TL/Ton olarak açýklanmýþ olan müdahale alým fiyatý; 2013 yýlý için Anadolu Kýrmýzý Sert (AKS) Ekmeklik Buðday için ton baþýna 720 TL olarak belirlenmiþtir. 720 TL/Ton olarak açýklanan fiyat, % 11,5-12 oranýnda protein içeren buðdaylar için belirlenmiþ olup, proteini % 13 ve üzerinde, süne oraný düþük olan kaliteli buðdaylarda ton baþýna 742 TL'ye kadar çýkabilmektedir. Makarnalýk Buðday alým fiyatý ton baþýna 765 TL olarak belirlenmiþtir. 765 TL/Ton olarak açýklanan fiyat, % 12-12,5 oranýnda protein içeren makarnalýk buðdaylar için belirlenmiþ olup, proteini % 13,5 ve üzerinde, süne oraný düþük olan kaliteli makarnalýk buðdaylarda ton baþýna 788 TL'ye kadar çýkabilmektedir. Diðer gruplardaki buðday alým fiyatlarý ise pariteye göre belirlenecektir.” dedi.

Ton baþýna 50 TL prim ödemesi

Bu fiyatlara ilave olarak, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan ton baþýna 50 TL prim ödemesi ile gübre, mazot, sertifikalý tohumluk ve toprak analizi gibi destek ödemeleri yapýlacaðýný ifade eden Ermiþ, þunlarý kaydetti, “Buðday için ton baþýna 50 TL olan prim ödemesi, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için de yapýlacaktýr. Anadolu Kýrmýzý Sert Ekmeklik Buðday için belirlenmiþ olan 720 TL/Ton müdahale alým fiyatý, Bakanlýðýmýzca verilen 123 TL/Ton prim ve diðer desteklerle birlikte 843 TL/Tona yükselmektedir. Makarnalýk buðday için belirlenmiþ olan 765 TL/Ton müdahale alým fiyatý, Bakanlýðýmýzca verilen 123 TL/Ton prim ve diðer desteklerle birlikte 888 TL/Tona yükselmektedir. TMO alým fiyatlarý belirlenirken devir stoku, üretim miktarý, maliyet, iç ve dýþ piyasa fiyatlarý, enflasyon, refah payý ve üretimin sürdürülebilirliði dikkate alýnmýþtýr. Piyasa gereklilikleri dikkate alýnarak, geçtiðimiz yýldan farklý olarak bu yýl, TMO'nun uygulayacaðý satýþ fiyatlarýnýn da açýklanmasý gerekli görülmüþtür. TMO, satýþlarýna 1 Kasým 2013 itibariyle baþlayacak olup söz konusu tarih için AKS buðday satýþ fiyatý 810 TL/Ton olarak belirlenmiþtir. Hâlihazýrda piyasalarda arz-talep-fiyat oluþumuna bakýldýðýnda arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için bugün itibariyle müdahale alým fiyatý açýklanmasýna ihtiyaç duyulmamakta olup, piyasadaki geliþmelere göre hareket edilecektir.”

Genç çiftin yüzüklerini Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy taktý.

Dinçer Zorlu, evliliðe adým attý G

eçtiðimiz günlerde 20 genç kýza ‘Seni Seviyorum’, ‘Banu, Dinçer’le Evlen’ yazýlý tiþört giydirerek sevdiði kýzýn çalýþtýðý iþ yerinin önüne giden iþ adamý Dinçer Zorlu, evliliðe bir

adým daha yaklaþtý. 8 yýllýk kýz arkadaþý Banu Boyar’a klarnet ve gitar eþliðinde evlenme teklifinde bulunan Dinçer Zorlu, geçtiðimiz Cuma günü yapýlan niþan töreniyle,

mutluluðunu sevdikleriyle paylaþtý. Anitta Otel’de düzenlenen ve birçok davetlinin katýldýðý törende genç çiftin yüzüklerini Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy taktý.

Bu yýl TMO tarafýndan randevusuz alým yapýlmayacak

TMO'ya ürün teslim edecek üreticilerin, alým noktalarýnda herhangi bir zorlukla karþýlaþmamalarý için; ÇKS bilgilerini güncellemeleri, randevularýný mutlaka almalarý, randevu alýnan gün ürünlerini getirmeleri, anlaþmalý bankalardan alýnacak ürün kartý ile alým noktalarýna gelmeleri konusunda uyaran Ermiþ, “TMO, kendisine yönelecek ürünün tamamýný satýn alacak þekilde hazýrlýklarýný tamamlamýþtýr. Üreticiler, TMO iþlemleri ile ilgili her türlü bilgiyi, TMO internet sitesinden ve TMO iþyerlerinden alabileceklerdir.” dedi.

Buðday taban fiyatý memnun etti A

laca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, Tarým rum.” þeklinde konuþtu. Bakanlýðý tarafýndan açýklanan buðday taban fiya‘Mazot, gübre ve toprak analizi destekleri ton baþýtýnýn çiftçiyi rahatlattýðýný belirterek, Tarým Bakanlýna 123 lira’ ðý’na teþekkür etti. Açýklanan bu fiyatýn yüzde 11 - 12 oranýnda proteÇiftçinin merakla beklediði hububat taban fiyatýin içeren buðday için belirlendiðini söyleyen Yýlmaz, nýn bu sene çiftçilerin beklentisi yönünde olduðunu ifayüzde 13 ve üzerinde süne oraný düþük, kaliteli buðdayde ederek, “Ancak yinede çiftçimizin ürününün deðelarda fiyatýn 742 liraya kadar çýkabileceðini ifade etti. rinde satýlmasý için ithal buðdayýn mutlaka durdurul“Bakanlýðýn ton baþýna 50 lira prim desteði uygulamasý gerekir.” dedi. masý, gübre, mazot, sertifikalý tohumluk ve toprak anali2013 yýlý hasat döneminin yakýnda baþlayacaðýný zi gibi toplamý ton baþýna 123 lira olarak desteklemektebelirten Yýlmaz, “Çiftçimiz inþallah bereketli kazasýz dir.” diyen Yýlmaz, hükümetin verdiði bu desteklerden bir ürün hasadý gerçekleþtirir. Ýlçemizde arpa ve buðdolayý memnun olduklarýný ancak destek miktarlarýnýn dayda ortalama 350 kilo verimi var. Bakanlýðýn açýklaartýrýlmasý gerektiðini söyledi. Ýlhan Yýlmaz mýþ olduðu 72 kuruþ, çiftçimizin maliyetinin biraz üsYýlmaz, “Bakanlýðýmýzýn çiftçilerimize vermiþ oltündedir. Bu þekilde çiftçimizin elde ettiði kâr düþük duðu desteklemelerden dolayý teþekkür ediyoruz. Çorum’a ve Alaoluyor. Çünkü ürün girdileri, sanayi girdileri, iþçilik girdileri çok camýza desteklerini esirgemeyen tüm vekillerimize Alaca Ziraat yüksek. Sanayi girdilerine yýllýk yüzde 25-30 zam gelirken hububat Odasý olarak teþekkür ediyor, saygýlarýmýzý sunuyoruz. 2013 yýlý ürünlerine yüzde 5 ile yüzde 6'larda bir zam veriliyor. Bunun sebeüretim sezonunun tüm çiftçilerimize hayýrlý uðurlu geçmesini ve ülbini ise ithal buðdaya baðlýyoruz. Ýthal buðday alýmý durdurulursa kemize birlik, beraberlik ve huzur diliyoruz.” dedi. çiftçimizin ürününün daha yüksek deðerlerde satýlacaðýna inanýyo-

Sendika davasý sonuçlandý E

ðitim Bin Sen yöneticileri ile bir yerel gazete arasýnda basýn yoluyla hakaret ve tehdit iddiasýyla açýlan dava sonuçlandý. 2.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, hem sendika yöneticilerine hem de ilgili gazetenin sorumlu yazý iþleri müdürü ile muhabirine hapis cezasý verilmesine hükmedildi. Mahkeme hükmün ertelenmesini geri býraktý.

Erkiþi jüri üyesi oldu

Ç

orumlu sanatçý Ertuðrul Erkiþi’nin eþi Aslýhan Erkiþi, Türkçe Olimpiyatlarý’nýn þarký finalinde jüri üyeliði yaptý. Zaman gazetesinde yer alan haberde Türkçe Olimpiyatlarý ile Aslýhan Erkiþi ilgili deðerlendirmeleri yer alan Aslýhan Erkiþi, böyle bir organizasyonda jüri üyesi olmasýnýn kendisi için gurur verici olduðunu söyledi. Erkiþi baþta öðretmenler olmak üzere emeði geçen herkesi kutladý.

‘Baþbakan yaþananlardan sonuç çýkarmalý’

H

alklarýn Demokratik Kongresi Eþsözcüsü Behzat Sapancý, Taksim Gezi Parký nedeniyle baþlayan eylemlerde bir çok kiþinin zarar gördüðünü, bundan sonra yaþanacak acýlarýn ve olaylarýn tek sorumlusunun da AK Parti hükümeti olacaðýný söyledi. Yapýlan onca müdehaleye ragmen hala hiç bir þey olmamýþ gibi davranýldýðýný iddia eden Sapancý, “Ýstanbul Taksim’de 28 Mayýs sabahý baþlayan polis saldýrganlýðý tüm Türkiye'ye yayýldý. Çevreye, parklara, yaþam alanlarýna ve kararlara katýlma haklarýna sahip çýkan insanlara karþý kullanýlan vahþet dinmiyor. Günlerdir TOMA'larla, tazyikli suyla, gaz bombalarýyla, copla süren devlet þiddeti, ülkeyi adeta bir iç savaþ görüntüsüne sokmuþ durumda.” dedi. “Halkýn meþru ve haklý taleplerini yok saymaya, dayatmalarda ýsrar etmeye ve þiddetle sonuç almaya çalýþan hükümet bu politikanýn iflas ettiðini hala anlamýþ görünmüyor.” diyen Sapancý, þöyle devam etti; “Þiddet emrini veren hükümet, valiler ve emniyet müdürleri halkýn taleplerine kulaklarýný týkamayý sürdürüyor. Onlarca ilde süren ve durdurulmayan polis þiddeti ölümleri, yaralanmalarý ve tahribatý çoðaltýyor. Protesto eylemlerinde Ýstanbul'da Mehmet Ayvalýtaþ bir arabanýn çarpmasý sonucunda, Hatay'da Abdullah Cömert polisin attýðý gaz bombasý fiþeðinin kafasýna isabet etmesiyle ve Ankara'da iþçi Ýrfan Tuna maruz kaldýðý gaz bombasý nedeniyle hayatýný kaybetti. Adana'da göstericileri kovalayan bir polis, inþaatý devam eden köprüden düþerek hayatýný kaybetti. Saldýrýlarda 6 kiþi gözünü yitirdi. Ülke düzeyinde 4

bin 335 yaralý var. Hala hiçbir þey olmamýþ gibi davranýlýyor. “Yüzde 50'yi evde tutuyorum” denilerek, halký karþý karþýya getirecek politikalardan medet umuluyor. Yaralananlarýn ve ölen 4 kiþinin sorumlusu þiddette ve yanlýþta ýsrar eden hükümettir.

‘Topçu Kýþlasý, AVM ve Rezidans Projesi’nden vazgeçildiðini açýklayýn’ Üslubu ve tutumuyla ülkeyi bu hale getirdikten sonra 3 günlüðüne yurtdýþýna çýkan Baþbakan Erdoðan, yaþananlardan sonuç çýkarmalý ve baþta Taksim Gezi'de uygulanmak istenen Topçu Kýþlasý, AVM ve Rezidans Projesi’nden vazgeçtiðini açýklamalýdýr. Yeni saldýrý sinyalleri sorunlarý azaltmýyor, artýrýyor. Baþbakan “Polisi çekin” diyenlere “Burasý yol geçen haný mý?” cevabýný vererek ortamý germekten, yeni saldýrýlara zemin hazýrlayacak mesajlar vermekten vazgeçmelidir. ‘Yol ver gidelim, Taksim’i ezelim’ sloganlarý atan taraftarlarýný selamlamak yerine, yaþananlardan ders çýkarmalý ve halktan özür dilemelidir. Þiddetle sonuç alma ýsrarý yeni çatýþmalara ve ölümlere zemin hazýrlýyor.

Gazipaþa'da renkli veda G

azipaþa Ortaokulu 8/A ve 8/B sýnýfý öðrencileri Alis Düðün Salonu'nda yýl sonu etkinliði düzenledi. Programa Okul Müdürü Musa Ediz, 8/A sýnýf Öðretmeni Zöhre Aðaengin, 8/B sýnýf Öðretmeni Özden Ceyhan, Okul Aile Birliði Baþkaný Sevda Biber ve öðrenciler katýldý. Okul Müdürü Musa Ediz, "Ýlk geldiðinizde annelerinizin eteðine sarýlmýþtýnýz. Birlikte geçirdiðimiz sekiz yýlda hem fizîken hem de düþünce olarak büyüdünüz ve olgunlaþtýnýz.

Öðretmenleriniz olarak sizi en iyi þekilde yetiþtirmeye çalýþtýk, önünüzde kocaman bir ha-

yat var, sizlere baþarýlar diliyorum." Dedi. Etkinlik yenilen

öðle yemeðinin ardýndan öðrencilerin hazýrladýðý gösterilerle devam etti.

Gazipaþa Ortaokulu 8/A ve 8/B sýnýfý öðrencileri Alis Düðün Salonu'nda yýl sonu etkinliði düzenledi.

Bekir Aksoy’un minikleri okuma belgelerini aldý B

Bekir Aksoy Ýlkokulu 1/Ý sýnýfý minikleri, yýl boyunca yaptýklarý çalýþmalarýn karþýlýðýný aldý.

‘Bundan sonra olacaklarýn sorumlusu yanlýþta ýsrar eden hükümettir’

Taksim projeleri iptal edilmeli, halka þiddet uygulayanlar görevden alýnmalýdýr. Halkýn talepleri de eylemleri de demokratiktir ve meþrudur. Þiddetin devam etmesi halinde, bundan sonra da yaþanacak acýlarýn ve olaylarýn tek sorumlusu AKP hükümeti olacaktýr.” Öðrencilerin gösterileri alkýþ topladý.

ekir Aksoy Ýlkokulu 1/Ý sýnýfý minikleri, yýl boyunca yaptýklarý çalýþmalarýn karþýlýðýný aldý. Minikler, okuma öðrenmenin verdiði mutluluðu, düzenlenen etkinlikle doyasýya yaþadýlar. Bekir Aksoy Ýlkokulu 1/Ý sýnýfý öðrencileri ve velileri, sýnýf öðretmeni Abdullah Ahýshalý tarafýndan organize edilen okuma bayramý ve yýl sonu etkinliðinde biraraya geldiler. Programa okul idaresi, veliler, sýnýf öðretmeni ve öðrenciler katýldý. Yapýlan etkinlikte Hacivat-Karagöz, Nasreddin Hoca, meslekler orotoryosu, dans gösterileri, müzikli skeçler, bayrak ve anne þiirlerinin yaný sýra velilerin hazýrlamýþ olduðu ikramlar tüm misafirlerle sunuldu. Programda tüm öðrenciler okuma belgelerini öðretmenleri Abdullah Ahýshalý’nýn elinden aldýlar.


16 SALI 11 HAZÝRAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Çorumlular piknikte buluþtu M

uratpaþa Belediye Baþkaný Süleyman Evcilmen, hafta sonunda dernek ve odalar tarafýndan düzenlenen pikniklere katýldý. Baþkan Evcilmen, Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Odasý ve Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odasý tarafýndan Kent Ormaný’nda düzenlenen piknikte esnafla buluþtu. Baþkan Evcilmen “Meslek odalarý ve sivil toplum kuruluþlarýný önemsiyorum. Bugüne kadar iþbirliðiyle karþýlýklý fikir alýþveriþi içinde çalýþmalar yaptýk. Bu anlayýþla çalýþmaya da

devam edeceðiz” dedi. Esnaf ziyaretinden sonra Baþkan Evcilmen, Batý Akdeniz Tahtacýlar Kültür Eðitim Kalkýnma ve Yar-

dýmlaþma Derneði’nin Düzlerçamý Piknik Alaný’ndan düzenlediði pikniðe katýldý. Programa CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, CHP Burdur

Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, CHP Antalya Ýl Baþkaný Devrim Kök, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Cavit Arý da katýldý. Dernek Baþkaný Devrim Ce-

vizci Baþkan Evcilmen’e teþekkür plaketi verdi. Baþkan Evcilmen Sarýsu Piknik Alaný’nda Çorum Kültür Dayanýþma ve Yardýmlaþma Derneði tarafýndan düzenlenen pikniðe de katýldý. Çorumlularýn yoðun ilgi gösterdiði Baþkan Evcilmen, piknik yaparak stres atan ailelerle sohbet etti. Çorumlu Yazar Þair Naci Kantemir “Yaþamdan Kesitler” adlý kitabýný Baþkan Evcilmen’e hediye etti. Baþkan Evcilmen Dernek Baþkaný Cemalettin Pelen ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte pilav yedi.(ÝHA)

Veliler sertifika aldý Ýsmail Kakaç Ýlkokulu’nda 7-19 Yaþ Aile Eðitimi sertifika töreni düzenlendi.

Ý

smail Kakaç Ýlkokulu’nda 7-19 Yaþ Aile Eðitimi sertifika töreni düzenlendi. Okul Rehber Öðretmeni Çile Þahin tarafýndan 6 Nisan 2013 tarihinde 22 veli ile baþlatýlan program 8 hafta sonunda tamamlandý. Þahin, katýlýmcýlarýn önceliðinin çocuklarý olduðunu fakat program sonuna kadar bu eðitim programý sayesinde birey olma yolunda kendileri için de büyük birer adým attýklarýný söyledi. Sertifika töreninde konuþma yapan Okul Müdürü Muharrem Olukcu, okulun gerek eðitsel gerek sos-

yo-kültürel ve sportif alanlarda pek çok baþarýya imza attýðýný ve bunun da velilerin katkýlarýyla gerçekleþtiðini belirtti. Okul Müdür Yar-

dýmcýsý Erkan Çelik de, okulun sadece ders yýlý boyunca deðil her zaman açýk olduðunu ve faydalanmak isteyen tüm vatandaþlara imkanlar dahilinde yar-

dýmcý olunacaðýný ifade etti. Konuþmalarýn sonunda eðitimi baþarýyla tamamlayan tüm katýlýmcýlara sertifikalarý okul idaresi tarafýndan verildi.

Muratpaþa Belediye Baþkaný Süleyman Evcilmen, hafta sonunda dernek ve odalar tarafýndan düzenlenen pikniklere katýldý

Yeni yurtlar otel konforunda olacak Y

üksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürü Recep Kaymakcan, mevcut öðrenci yurtlarýnýn 4-6 kiþilik olduðunu ifade ederek, yeni yapýlan yurtlarýn standartlarýný yüksek tuttuklarýný söyledi. Ýnþaatý tamamlanan ve Kalkýnma Bakanlýðýndan onay beklenen standardý yüksek 38 yeni yurdun, yakýnda açýlacaðýný belirten Kaymakcan, "Yeni yapýlan yurtlarýmýzýn hepsi tek veya 3 kiþilik odalý otel konforundadýr. Lisans üstü öðrencileri için tek kiþilik odalar, diðer öðrenciler için de 3'er kiþilik odalar

olacak. Odalarýn içinde banyo, tuvalet, buzdolabý bulunmaktadýr. Ayrýca yatak olarak ranza sistemi yok, odalarda bazalý sistem dediðimiz ahþap karyolalar yer alacak" diye konuþtu. Mevcut yurtlarýn standartlarýnýn yükseltilmesi konusunda da çalýþmalarýn devam ettiðini anlatan Kaymakcan, þunlarý söyledi: "Bu tip iyileþtirmeler birden bire yapýlamýyor, bütçe imkanlarýyla doðrudan alakalý. 6 kiþilik odalarý 2'ye düþürdüðümüzde 600-700 öðrenci dýþarýda kalýr. Bu yüzden yurt yapmaya ve özellikle meslek yüksek okullarýnýn bulunduðu ilçelerimizde 15 yýl süreyle bina kiralamaya devam ediyoruz."

Mimar Sinan HEM yýl sonu sergisi yarýn

M

imar Sinan Halk Eðitim Merkezi kursiyerleri tarafýndan hazýrlanan ürünler sergilenecek. Yýl sonu kurslarýnýn son ayaðý olan sergi, yarýn saat 14.00’de 23 Nisan Ortaokulu Spor Salonu’nda gerçekleþtirilecek. 12-14 Haziran tarihlerinde açýk olacak sergide Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi bünyesinde il genelinde açýlan tüm kurslardaki ürünler sergilenecek. Kursiyerler tarafýndan yapýlan ürünlerin teþhiri ve bazý ürünlerin satýþý da yapýlacak. Sergi açýlýþýnda Mimar Sinan HEM Halk Oyunlarý Ekibi gösterisi de olacak. Mimar Sinan Halk Eðitim Müdürü Fatih Þanlý, tüm Çorum halkýný sergiye davet ederken, sergide emeði geçen btün çalýþanlara ve kursiyerlere teþekkür etti.

Ýsmail Kakaç Ýlkokulu 4/C sýnýfý öðrencileri, sýnýf öðretmenleri Hüseyin Yegen rehberliðinde Boðazkale’yi gezdi.

Fenilketonüri

Bu haftaki yazýmý '1 Haziran Ulusal Fenilketomerkezlerinde aldýðýmýz topuk kanlarýnda eðer bir nüri Günü' münasebetiyle ailevi geçiþli metabolik olumsuzluk yok ve sonuç temiz çýkmýþsa, bize herbir hastalýk olan Fenilketonüri (FKÜ) hastalýðýna hangi bir bilgi gelmiyor. Yani bizlere sadece probayýrdým. Türkiye'de her yýl 350-400 çocuk fenilkelemli sonuçlar iletiliyor ve bizde ailelere ulaþýyoruz. tonürili doðmaktadýr. Kýz ve erkek çocuklarda ayný Bebeðinizden alýnan topuk kanlarýnýn takibi bu þekilsýklýkla görülür. Aslýnda bu tip kalýtsal hastalýklara de yapýlýyor. Ayrýca daha önceden hasta bir çocuk çok sýk rastlanmamasýna raðmen ülkemizde akraba doðuran bir annenin bir sonraki hamileliði sýrasýnda evliklerinin çok sayýda olmasý nedeniyle fenilketodoðacak bebeðinin hasta olup olmadýðý anne karnýnnüri insidansý dünyadaki diðer ülkelere göre en yükda saplanabiliyor. Böylelikle hasta çocuðu olan ailesek seviyededir. ler doðacak bebekleri hakkýnda fikir sahibi olabiliyor. Bu hastalýkta proteinli gýdalarda bulunan fenilalenin isimli bir aminoasit, enzim eksikliði nedeTedavi: Dr. Mustafa niyle karaciðerde parçalanamaz. Bunun sonucunda Klasik fenilketonüri hastalýðýnda þu anda uyguAZAK anne sütü veya mamalarla alýnan bu aminoasit kan lanan tedavi özel beslenme tedavisidir ve yaþam bove dokularda birikmeye baþlar. Vücutta biriken feni- Mimar Sinan Aile yu sürmelidir. Bu hastalýkta beyin hasarýnýn önlenlalenin miktarýna göre hafiften aðýra doðru farklý de- Saðlýðý Merkezi mesi için tedavinin hayatýn ilk 20 günü içinde baþlarecelerde 5 ayrý formda hastalýk oluþur. Sinir sistemasý önemlidir. Bebek anne sütüyle beslenmez. Fenililalanin mini ilgilendiren birçok bozukluða neden olur. En son safhaiçermeyen özel mamalarla beslenir. Tedavi beyin dokusunun da çocuðun geliþmekte olan beyni harap olur ve ileri derecegeliþtiði ilk 8-10 yýl çok sýký uygulanmalýdýr. Ancak Fenilalade zihinsel özürlülük meydana gelir. nin büyüme için elzem bir aminoasit olduðu için fenilalanin Semptom ve belirtiler: düzeyini çok düþürecek bir tedaviden de kaçýnýlmalýdýr. Günlük verilecek fenilalanin miktarý gün için eþit daðýlmalýdýr. Hayatýn ilk birkaç ayýnda saðlýklý bebeklerden ayýrt ediDiyetle alýnmasý gerekli fenilalanini, bebeklerde 6-8 öðünde, lemezler. Tedavi edilmezse çocuklarda 5.- 6. Aylardan sonra çocuk grubunda 3-4 öðünde vermek ve doðal protein kaynakzekâ gerilemesi belirginleþmeye baþlar. Akranlarýndan farklý lý besinlerle tüketimini saðlamak önemlidir. Fenilalaninden olarak oturma, yürüme ve konuþma gibi becerileri kazanakýsýtlý diyette sývý yaðlar ve saf karbonhidratlar önemli enerji mazlar. Beyin geliþimleri normal olmadýðý için baþ çevreleri kaynaklarýdýr. Bu amaçla çocuklara yaþlarýna göre þeker, bal, küçük kalýr. FKU'li çocuklarýn % 60'ýnda açýk saç rengi, açýk pekmez niþasta, limonata, ýhlamur, çay verilebilir. Ciklet, toz göz rengi, açýk cilt rengi ile karakterize görünümü vardýr. Ekiçecekler, dondurulmuþ tatlýlarda kullanýlan yapay tatlandýrýzema benzeri cilt lezyonlarý gözlenebilir. Bebeðin idrarýnda, cýlardan aspartam, metabolize edildiðinde fenilalanine döidrar veya ter ile ýslanmýþ çamaþýrlarýnda küf benzeri koku nüþtüðü için bu hastalar aspartamdan kaçýnýlmalýdýr. Fenilasaptanýr. Havale geçirme, içe kapanýk veya saldýrgan davralanin ve protein içeriði çok düþük, enerji içeriði yüksek özel nýþlar gözlenebilir. ürünlerin (makarna, þehriye, un, bisküvi vs.) kullanýmý enerji Taný: açýðýný kapamada önemli yer tutmaktadýr. Ýyi tedavi edilen Hastanelerde ve aile saðlýðý merkezlerinde bebeðin topubir hastada normal büyüme ve geliþme olur, davranýþ ve algýðundan alýnan kanla yapýlan tarama testleri ile konulur. Halk lamada herhangi bir bozukluk olmaz. arasýnda bu test 'Zekâ Testi' olarak bilinir. Kandaki aminoasit Sevgili anne babalar; tedavisi mümkün olan bu hastalýdüzeyi hasta bebeklerde doðumda normal olmasýna raðmen ðýn tanýsýnýn konabilmesi için tüm yeni doðan bebeklerinize bebeðin beslenmesiyle beraber hýzla yükselmeye baþlar. Geçok basit olan, ülkemizde tüm hastane ve aile saðlýðý merkeznelde bebek doðduktan 1-10 gün sonra bu tarama testleri yalerinde bedava yapýlan Guithrie testini yaptýrmayý lütfen ihpýlýr.Tercihen 5.-6.-7. Günlerde test yaptýrmanýzý öneriyorum. mal etmeyiniz. Teþhis ve tedavisi ne kadar erken baþlarsa beÝlimizde bebeklerden alýnan topuk kanlarý müdürlüðümüzde beðiniz hayatý o kadar normal olur. Teþhis için bebekten alýbiriktirilip çalýþýlmak üzere Ankara'ya gönderiliyor. Eðer hernan iki damla kanýn hayat kurtardýðýný unutmamanýz dileðimhangi bir bebekte olumsuz bir sonuç çýkarsa anýnda ailesine le hoþça ve saðlýcakla kalýn. ulaþýlýyor ve bebeklerin gerekli tedaviyi almasý saðlanýyor. NOT: Soru, görüþ ve önerileriniz için adresimiz " birneBurada hastalarýmýza þunu belirtmek istiyorum. Aile saðlýðý fessihhat@hotmail.com "

Ý

Ýsmail Kakaç’tan Boðazkale gezisi

smail Kakaç Ýlkokulu 4/C sýnýfý öðrencileri, sýnýf öðretmenleri Hüseyin Yegen rehberliðinde velilerin de katýlýmýyla Boðazkale Hattuþaþ, Yazýlýkaya, Alaca piknik alaný ve Alacahöyük ören yerlerine tarih, kültür ve coðrafya gezisi düzenledi. Sýnýf öðretmeni Hüseyin Yegen, baþta Milli Eðitim Müdürlüðü çalýþanlarý, Ýsmail Kakaç Ýlkokulu çalýþanlarý ve geziye büyük destek veren velilerine çok teþekkür ederek, bu tür tarih ve kültür gezilerinin olumlu sonuçlar verdiðini, ülkemizde yaþamýþ medeniyetler hakkýnda insanlarýn görerek, yaþayarak bilgilendiklerini söyledi. Geziye destek veren gönüllülere de teþekkür eden Yegen, “Bir yeri öðrenmek için yerinde görmek çok önemli.” dedi.

Hattuþaþ, Yazýlýkaya, Alaca piknik alaný ve Alacahöyük ören yerleri ziyaret edildi.

Hitit diyarýna düzenlenen geziye veliler de katýldý.


SALI 11 HAZÝRAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Leylek - Tilki Elektriðin, telefonun, televizyonun, bilgisayarýn Leylek, 'tilki bir daha gelirse sakýn yavrularýný tilhenüz evlerimize girmediði zamanlarda, köylerde kiye atma ve çýkabilirsen gel çýk buraya. O zaman ben mehlelerin (bazý yerlerde komþuya gece oturmaya uçarým, sende yavrularýmý aþaðýda yiyecekmiþsin yugitmek anlamýnda kullanýlýr) tadý bir baþka olurdu. karýda yersin de' diye akýl vermiþ. Daha sonra uçup bir Gaz lambasýnýn veya ocakta yanan çýranýn aydýnlýnehrin kenarýna konmuþ. ðýnda samimi sohbetler yapýlýr. Ajans (haberler) saatAdet olduðu üzere güvercinin korkulu rüyasý tilki leri baþlayýnca pilli radyodan pür dikkat dinlenir, yine gelmiþ ve eski dediklerini tekrarlamýþ. Güvercin özellikle arkasý yarýmlar hiç kaçýrýlmamaya çalýþýlýr hiç aldýrýþ etmeden, leyleðin dediklerini aynen demiþ. ve oradan dinlenen kýssalardan hisseler çýkarýlmaya Tilki, 'sana kim verdi bu akýlý ?' diye sorunca güvecin, çalýþýlýrdý. Evin büyüðü pardon köyün büyüðü, herkeMahir ODABAÞI leylek verdi demiþ. Tilki hiç vakit geçirmeksizin heMilli Eðitim Müdürlüðü sin saygý duyduðu yaþlý amcalar tarihi olaylar veya men nehrin kenarýndaki leyleðin yanýna gitmiþ. Sivil Savunma Uzmaný uzun süren askerlik yýllarýndaki anýlarýný anlatýr ve etTilki, leyleðe biraz dil döktükten sonra, ey leylek rafýndaki küçük büyük insanlarý aðzýna bakýtýrdý. Bizkardeþ saðdan bir rüzgâr esse ne yaparsýn? Diye sorlerde 'söz unutulur ama yazý kalýr' diyen öðretmenlemuþ. Leylek sola dönerim diye cevap vermiþ. Peki, soldan bir rimizin uyarýsýna uyarak, unutmayalým diye bazýlarýný defterimize rüzgâr eserse ne yaparsýn diye sorunca, hemen saða dönerim desýcaðý sýcaðýna yazardýk. miþ. Bu cevap karþýsýnda peki saðdan, soldan, arkadan ve önden Ýþte bu baðlamda; geçmiþ defterleri karýþtýrýnca not aldýðým, rüzgâr eserse ne yaparsýn diye sormuþ. Leylek, ondan kolay ne var fakat unuttuðum bir hikâyeyi tekrar okudum. Zaman zaman çoðuki, kafamý iki kanadýmýn arasýna sokarým ve böylece rüzgâr bana muz tabiri caizse etrafa akýl daðýtýyoruz ancak daðýttýðýmýz akýldan zarar veremez demiþ. Tilki, bunu nasýl yapacaksýn? Böyle bir þey kendimiz istifade edemiyoruz. Verdiði akýlla güvercini kurtaran, olur mu olur mu? Bu mümkün deðil deyince, Leylek gaza gelip ancak kendisi tilkiye yem olmaktan kurtulamayan leyleðin duruyaparým demiþ. Tilki, o halde nasýl yaptýðýný göster bakalým demiþ. muna düþebiliyoruz. O halde; gelin hep beraber okuyalým ve bize Leylek kafasýný iki kanadýnýn arasýna sokunca; kurnaz tilki hemen göre bir hisse var mý bakalým. leyleðin tepesine hoplamýþ ve leyleðin kafasýný koparmýþ ve böyleBir güvercin aðacýn üzerine yuva yapmýþ. Yaptýðý yuvada zor ce iþi saðlama aldýktan sonra, þer yavrularýný koruyormuþ. Bu güvercine bir tilki musallat olmuþ. - Ey baþkasýna akýl verip de, kendine kýyan cahil leylek deTilki zaman zaman gelip aðacýn dibinden güvercini korkutmaya miþ! baþlamýþ. Tilki, güvercine yukarýya gelirsem seni de yavrunu da Kýssadan hisse insanoðlu daima akýllý olmalý, tedbirli olmalý yerim. Yoksa yavrunu bana at diyormuþ. Zavallý güvercin çaresiz veya iyi niyetle uyaran dostlarýný satmamalý yani diline sahip olyavrusunu atmak zorunda kalýyormuþ. Bu durumdan iyice sýkýlan malýdýr. DÝLÝM, DÝLÝM, DÝLÝM. NEDÝR BENÝM SENDEN güvercin, yuvasýnda kara kara düþünmeðe baþlamýþ. O esnada bir ÇEKTÝÐÝM dememek için, baþkalarýný uyaranlar ayný konu da leylek gelmiþ yanýna. Güvercini üzüntülü bir halde görünce, hakendileri zarar görmemek için daima uyanýk olmalýdýr. Çünkü tedyýrdýr derdin nedir diye sormuþ. Güvercin olup bitenleri hüzünlü bir gibi akýllýlýk yoktur. 'Ettetbirül ahsen velev kane yüzseksen hüzünlü baþlamýþ anlatmaða. tedbir iyidir. Yüzseksen defa olsa bile…'

Para ile ölçülmeyecek ormanýn faydalarý. Ormanlar oksijen kaynaðýdýr ve iklimi düzenler. Ormanlar su kaynaðýdýr korur ve düzenler. Ormanlar ilaç gýda ve kimya sanayisinin deposudur. Ormansýz bir ölüm düþünemiyorum. Ormanlar insanýn ruh ve beden saðlýðýnýn üzerinde olumlu etki yaratmaktadýr. Ormanlar gürültüyü azaltýr hava kirliliðini filtre etmesi eðlence ve dinlenme imkaný saðlamasý havayý yumuþatmasý gibi yanýnda bir çok hastalýða çare olmasý gibi yaðýþlarý tutar sel taþkýnlarýný önler ayný zamanda suyun niteli- Selim Erkan ðini iyileþtirir. Ormanlar tüm canlýlar için yaþam kaynaðýdýr. Hava kirliliðini önler ve kü- Terken Köyü Çorum çük iklimler yaratýr. Aðaçlar yaðýþ nem rüzMecitözü gar ýsý üzerinde olumlu etkiler yapar Güneþ ýþýðýnýn %80 kadarýný tutar yazýn sýcaklýðý düþürür kýþýn arttýrýr. Ýlim adamlarýnýn deyiþi yetmiþ iki kiþinin tükettiði oksijenin bir kayýn aðacý ayný anda tamamlar. Sanayi bölgesinde olan kirlilik ormanlýk alanda yok denecek kadar azdýr. Ormanlar tozu üzerinde toplam bir oksijen kaynaðýdýr. Daha sayýlmayacak kadarda faydalarý vardýr. Gel kardeþ orman dikelim dikenede yardým edelim.

17

Bir yeþilde daðlar baþýnda Gördüðüm yerlere orman diyorlar Gam keder üzüntü yoktur O bütün dertlere derman diyorlar Beþiktir doðunca tabuttur ölünce Dünyadan ahret e yoldur ince Ben çocukken harman vakti gelince Yaba týrmýk harman diyorlar Vazgeçemem ormandan olsa da serin Bazen kaným akar bazen de terim Bir dal kesenin baþýný keserim Demiþti Fatih Sultan Mehmet diyorlar Eðer vatanýmý severim dersen Yiðit isen eðer er oðlu ersen Bir yeþil içinde duman görürsen Hemen kazma kürek davran diyorlar

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

11 HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

Çorum ili, merkez ilçe, 2481 ada no, 289 parsel no, 24 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 80.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi onarým inþaatý yapým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: 10.00 ***

Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Bayat ilçesi Eskialibey Beldesi Ýlkokulu onarým inþaatý yapým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: 14.00 ***

12 HAZÝRAN Çorum Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü

Çorum Valilik binasý 3. katýnda bulunan bürolarýn onarým yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: 14.00 ***

13 HAZÝRAN Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü

Personel taþýma hizmeti alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Çorum Saat: 14.00 ***

Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Osmancýk Ýlçesi Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi Onarýmý yapým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: 10.00 ***

14 HAZÝRAN Hitit Üniversite eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý ikinci 6 aylýk 45 kalem taze sebzemeyve alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

Saat: 10.00 ***

17 HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Tepecik Mahallesi, Milönü mevkii, cilt 41, sayfa 3971, ada 950, parsel 9 da baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 70.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Mecitözü ilçesi Ýmam Hatip Ortaokulu onarým yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: 14.00 ***

Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum ili ilköðretim okullarý kýrtasiye malzemesi alýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167 Saat: 09.00 ***

18 HAZÝRAN Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü

Ofis temizlik, odacýlýk ve çay ocaðý iþletmeciliði hizmet alýmý iþi. Yer: Ankara Yolu 9. km Çorum Saat: 14.00 ***

Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Bayat ilçesi Çourk Programlý Lisesi onarým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: 14.00 ***

Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Merkez Ýnönü Anadolu Lisesi onarým iþi yapým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: 10.00 ***

19 HAZÝRAN T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

19 FL 140 plakalý, 2011 model Volkswagen marka, beyaz renkte aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 70.000 Yer: Kültür Yedieminli

Otoparký Çorum Saat: 10.00-10.05 ***

Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Oðuzlar ilçesi Oðuzlar Ýlköðretim Okulu onarým yapým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: 10.00 ***

20 HAZÝRAN Çorum Belediye Baþkanlýðý

Ulucamii abdesthane ve wc binasý yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14.00 ***

25 HAZÝRAN T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, Ýskilip ilçesi, 940 ada no, 4 parsel no, Bahabey Mahallesi’ndeki arazinin satýþý iþi. Muhammen bedel: 25.254,40 Yer: Ýskilip Belediye Mezat Salonu Saat: 10.10-10.10 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Bina dýþ cephe doðal taþ kaplama yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14.00 ***

26 HAZÝRAN Orman ve Su Ýþleri Çorum Þube Müdürlüðü Þoförlü ve yakýtlý en az 4 yolcu kapasiteli arazili pick-up kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Valilik ek binasý kat 9, 904 nolu oda / Çorum Saat: 14.00 ***

27 HAZÝRAN T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

34 ED 3555 plakalý, 2006 model, BMW marka X5 3.0 dizel tipli, siyah renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 37.000 Yer: Baþak Yedieminli Otoparký (Ankara Yolu Sima Otomotiv yaný) Saat: 10.00-10.05 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

19 FG 767 plakalý, 1990 model, Renault marka,

krem renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 4.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10.45-10.50 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

55 BT 001 plakalý, 2005 model, BMW marka, siyah renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 30.000 Yer: Baþak Yedieminli Otoparký (Ýnönü Cad. Ankara Yolu üzeri, Sima Otomotiv yaný) Saat: 10.10-10.15 ***

28 HAZÝRAN T.C. 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum ili Gülabibey Mahallesinde 3687 ada no, 9 parsel no’da kayýtlý 396,96 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 55.574,40 Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: 11.00-11.10 ***

1 TEMMUZ T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 1. Taþýnýr: 19 TR 591

plakalý, 2010 model, Ford marka otomobilin satýþý iþi. Muhammen bedel: 15.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14.00-14.10 *** 2. Taþýnýr: 19 TU 213 plakalý, 2012 model, Citroen marka kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 20.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14.20-14.30 ***

5 TEMMUZ T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

Çorum il merkez ilçe, 3527 ada no, 5 parsel no, Gülabibey Mahallesi, halihazýrda tamam olan dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: 65.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 ***

T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum ili Gülabibey

Mahallesinde 2676 ada no, 6 parsel no’da kayýtlý, 422,41 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 126.723,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: 11.00-11.10 ***

12 TEMMUZ T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

19 AE 762 plakalý, 2008 model, Volkswagen marka, Transporter TDI tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 10.000 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 15.00-15.10 ***

18 TEMMUZ T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

19 KK 757 plakalý, 2011 model KÝA marka aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 22.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14.00-14.10 ***

22 TEMMUZ T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

Çorum il, merkez ilçe, 1728 ada no, 18 parsel no, Bahçelievler Mahallesi, 7 katlý binanýn 2. katýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 110.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 10.00-10.05 ***

25 TEMMUZ T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

Çorum il merkez ilçe, ada no, 421 parsel no, Öz Mahalle / Mevkii, Elmalý köyünde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 49.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14.00-14.10 ***

31 TEMMUZ T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum

merkez ilçe, 3431 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahalle/Mevkii, 7 baðýmsýz bölüm niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:

Anadolu Öðretmen yaz þenliðinde coþtu Çorum Anadolu Öðretmen Lisesi birbirinden eðlenceli etkinliklere sahne oldu.

H

er yýl olduðu gibi bu yýl da yaz þenliði programý düzenleyen Çorum Anadolu Öðretmen Lisesi birbirinden eðlenceli etkinliklere sahne oldu. Geçtiðimiz Çarþamba günü gerçekleþtirilen þenlikte öðrenciler önce davul zurna ekibinin halay ve oyun havalarýyla eðlendi. Sonrasýnda yarýþmalarla eðlenceye doyan öðrenciler son olarak Ankaralý rock grubu ESKÝ’yle müziðin keyfini çýkardý. Grup sahne aldýðýnda yerinde duramayan izleyiciler konser sonunda grupla hatýra fotoðrafý çektirdiler. Organizasyon Çorum Anadolu Öðretmen Lisesi öðrencileri olan Okul Baþkaný Hüseyin Kadan ve konser komitesi Kurtuluþ Akburu tarafýndan düzenlendi.

Grup sahne aldýðýnda yerinde duramayan izleyiciler konser sonunda grupla hatýra fotoðrafý çektirdiler.


18 SALI 11 HAZÝRAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Ortaköyspor’a üç maç saha kapatma Ý

l Disiplin Kurulu 13 Mayýs’ta Karahacip Ýlçe sahasýnda oynanan Ortaköyspor - Ýskilipspor maçýnda çýkan olaylar nedeniyle kulübü üç

maç altý futbolcuya ise 22 maç ceza verdi. Disiplin Kurulu’ndan yapýlan açýklamaya göre maçýn 41. dakikasýnda çýkan olaylar

nedeniyle maçýn hakemi tarafýndan tatil edilen maçta çýkan olaylardan dolayý ev sahibi takým Ortaköyspor’a üç maç saha kapatma cezasý

18. ASGD Orta Kuþak Futbol Turnuvasý’nda A grubunda dördüncü maçlar baþladý

Anitta Iþýk Otomotiv ’i tek geçti

1-0

verildi. Ortaköyspor önümüzdeki sezon evinde oynayacaðý üç maçý Tertip Kurulu tarafýndan belirlenecek sahalarda oynayacak. Öte yandan bu maçta kýrmýzý kart gören Ortaköyspor’dan Ümit Özönal ve Seyfi Üzer’e beþer maç, Semih Özdemir, Yalçýn Atak, Cihangir Cebeci ve Murat Uzunçarþý’ya ise üçer maç ceza verildi.

. ASGD Orta Kuþak Futbol TurnuTelekom-Baro maçý 18 vasý C grubunda çeyrek mücadelesi veren cuma gününe alýndý final iki takým Anitta ile Iþýk

Saffet Sancaklý’ya 18 Çorumspor formasý E

ski milli futbolcu Saffer Sancaklý’la söyleþi için geldiði Çorum’da Çorumspor formasý hediye edildi. Geçtiðimiz hafta sonu Saðduyu Türkiye Platformu Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen’Sözümüz Memleket Üzerine’ konulu söyleþiye katýlan Saffet Sancak-

lý’ya konuþmanýn ardýndan konuklar tarafýndan Çorumspor formasý hediye edildi. Sancaklý, söyleþinin ardýndan konuklarla hatýra fotoðrafý çekinirken Çorumspor formasýný üzerinden çýkartmadý.

. ASGD Orta Kuþak Futbol Turnuvasýnda B grubu son maçlarýndan Türk Telekom ile Çorum Barosu arasýndaki maç cuma gününe alýndý. Fikstürde 15 Haziran cumartesi günü saat 18.00’de 2 nolu sahada oynanmasý gereken maç Türk Telokum’un isteði Çorum Barosu’nun onayý ile 14 Haziran Cuma günü saat 17.00’de 1 nolu sahada oynanacak.

ürkiye kupasýný 19961997 ve 2001-2002 sezonunda müzesine götüren ve ligde büyük takýmlarýnýn en fazla zorlandýðý takýmlardan olan Kocaelispor, yaklaþýk 70 milyon liralýk borcu nedeniyle transfer yapamýyor. Transfer yasaðýndan dolayý 2011-2012 sezonunda Spor Toto 2. Lig'e tamamý altyapýdan A takýma çýkarýlan futbolcularla mücadele eden yeþil-siyahlý ekip, sezon sonunda 3. Lig'e düþtü. Bu sezon sonunda ligde kalan Kocaelispor, A takýma çýkardýðý genç futbolcularla eski günlerine dönmeyi hedefliyor. Takýmýn içinde bulunduðu bölgede futbolcu potansiyelinin fazla olduðunu dile getiren Uzun, altyapýda önemli adýmlar atmayý hedeflediklerini vurguladý.

Çorum Fenerbahçe Basketbol okulu kahvaltýda buluþtu

Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu geleneksel dönem sonu kahvaltýsý yapýldý. 2013 kýþ dönemi çalýþ-

malarýnýn sona ermesi nedeniyle 9 haziran pazar günü Anadolu Turizm ve Otelcilik Uygulama Oteli’nde düzenlenen

kahvaltýya antrenör Yaþar Yýlmaz, Murat Çalýþkan, Abdurrahman Türker ve Merve Yýlmaz ile sporcular ve aileleri

ANÝTTA : Zafer, Ýbrahim, Çetin, Ersel, Yalçýn, Hasan, Deniz, Muttalip, Ahmet, Alper, Osman, Mustafa, Serdar, Turgut . IÞIK OTOMOTÝV : Mehmet, Aytekin, Recep, Yasin, Bülent, Altan, Adem, Remzi, Ömer Altýkardeþ, Hamit, Murat, Ömer Çorlu, Aykut, Alpay, Teoman, Engin, Erkan . GOL : 58. dak. Hasan (Anitta) tiv ise bu maçtan beranin son dakikalarýnda ceberlikle bile ayrýlsa son za sahasý yan çizgisinden maça avantajlý çýkacaktý. kazanýlan faul atýþýnda topa son olarak dokunan Ýki takýmýnda konHasan takýmýný 1-0 öne trollü oynadýðý kale önü geçirdi ve maçta bu skormücadelesinden çok orta la tamamlandý. alanda geçen maçýn diðer bir öne çýkan kýsmý Bu sonuçla Anitta ise iki takým futbolcularýpuanýný 6’ya çýkartarak nýn konuþmalarýydý, Taçeyrek final yolunda bümamýna yakýný eski futyük avantaj yakaladý. bolcu ve Beden Eðitimi Iþýk Otomotiv ise gruptaÖðretmeni olan iki takým ki son maçýnda Ýþkur ile oyuncularýnýn ayaklarýnerken final maçýna çýkadan çok çenelerinin çacak ve kazanmaktan baþlýþtýðý maçta mücadeleka þansý bulunmuyor.

Kocaelispor’un kurtuluþu alt yapýda

T

Çorumspor formasýný hediye edilen Saffet Sancaklý fotoðraflarýda bu forma ile çekindi

Otomotiv arasýndaki maçtan tek golle galip

ayrýlan Anitta iddiasýný son maça taþýdý. Maça üç puanla çýkan Anitta Otel’in çeyrek finale þansýný sürdürmek için kazanmaktan baþka þansý yoktu. Iþýk Otomo-

SAHA : 2 Nolu Sentetik . HAKEMLER : Emrah Okan, Halil Sönmez, Do-

ðan Metin .

yoðun ilgi gösterdiler. Kahvaltýda veliler hem birbirleriyle tanýþtýlar hem yapýlan çalýþmalarý ve sonuçlarýný deðerlendirdiler. Kahvaltý boyunca Fenerbahçe Basketbol Okulu çalýþmalarýný deðerlendirilmesinin ardýndan antrenörlerden etkinliklerin artmasý ve ailece daha sýk bir araya gelinmesi için temennide bulunuldu. Fenerbahçe Basketbol Okulu antrenörleride sporcu velilere kahvaltýlarýna katýlýmlarýndan dolayý teþekkür ettiler.

Kahvaltýya Fenerbahçe Basketbol Okulu çalýþmalarýna katýlan veliler ve sporcular büyük ilgi gösterdiler

Uzun, bu doðrultuda Kocaeli'nin her ilçesinde futbol okullarý açmayý planladýklarýný belirterek, altyapýyla ilgili olan bütün müsabakalara katýlacaklarýný dile getirdi. "Þu anda bütün katagorilerde oynayabilecek futbolcu sayýmýz mevcut. Statü gereði altyapýda 1 yýl oynadýktan sonra A takýma katabiliyoruz. Aðustos ayýna kadar 10 kiþinin statü gereði süresi doluyor. Bunlarý kamp süresince izleyip baþarýlý olabilecekleri A takýma alacaðýz. Þu anda A takýmda 30 futbolcumuz var. 14 Eylül'de 13 sporcunun daha süresi doluyor. Bunlardan da faydalanacaðýmýz oyuncularýmýzý deðerlendireceðiz." Uzun, "Bizim geleceðimiz altyapý, burada iyi temeller oluþturabilirsek, Kocaelispor'un hak ettiði yerlere gelebileceðine inanýyoruz. Sürekli 3. Lig'de kalan deðil, Kocaelispor'un hak ettiði üst liglere týrmanmasýyla ilgili temeller oluþturmak istiyoruz. Bu yýl ki hedefimiz, saðlam temeller oluþturup ligimizde play-off oynamak. Bunu gerçekleþtirmek istiyoruz" þeklinde konuþtu. Transfer yasaðýnýn aþýlmasýyla ilgili ciddi bir bütçenin oluþturulmasý gerektiðini ifade eden Uzun, bunun toplanmasý halinde bile transfer için bir bütçe gerektiðini söyledi.

B

Çatalhavuz, Ýþkur ’a çeyrek final biletini vermedi: 2-2 SAHA : 2 Nolu Sentetik . HAKEMLER : Özkan Kaya,

Ahmet Ecevit, Fatih Derviþoðlu . ÝÞKUR : Serkan, Ahmet, Halil, Þeref, Sinan, Fatih, Serdar, Ender, Menderes, Ömer, Murat, Zafer, Vedat, Yýlmaz, Mustafa, Can . ÇATALHAVUZ : Þükrü, Göksem, Cengiz, Serdar, Sefer, Volkan, Selahattin, Hasan, Ali Uyar, Ali Doðan, Onur, Seydi, Muharrem, Özkan . GOLLER : 17. ve 46. dakikalarda Onur (Çatalhavuz), 25. dak. Ahmet, 28. dak. Menderes (Ýþkur).

ÝÞKUR - ÇATALHAVUZ

Orta kuþak izlenimleri

C

grubunda ilk üç maç sonunda üç puada kalan ve iddiasýný kaybeyed Çatalhavuz, Ýþkur’a çeyrek final biletini vermedi: 2-2 Çatalhavuz grupta iddiasý kalmamasýna karþýn rakibi önünde maça etkili baþladý. Ýþkur ise rakibin pozisyonundan dolayý maçý biraz hafife alýnca sýkýntý yaþadý. Onur’la öne geçen Çatalhavuz ilk yarýnýn son üç dakikasýnda önce Ahmet ardýndan Menderes’in gollerine engel olamadý ve ilk ilk yarýyý 2-1 önde tamamladý.

ir tarafta iki maçýný da kazanmýþ ve gruptan çýkma adýna büyük avantaj elde etmiþ Ýþkur takýmý, diðer yanda oynadýðý üç karþýlaþmada bir galibiyet iki maðlubiyet alarak gruptan çýkma þansý kalmamýþ Çatalhavuz takýmý. Çatalhavuz takýmýnda ki istek ve kazanma arzusunu görünce Ýþkur takýmý þaþýrmýþtýr diye düþünüyorum. Çatalhavuz takýmý, iddiasý kalmamýþ ama maça yenmek için çýkmýþ. Rakiplerinin hesaplarýný alki_68hotmail.com Ali Doðan hesaplamadan ve çözümüne kafa yormabir þutla kalecinin üzerine vurdu. Sert vuradan. Sadece futbol ve olmasý gerekenler. bilse veya solundaki arkadaþý Ali'yi görebilFutbolda ki üç sonuca da razý olmak. Futse takýmýna galibiyet golünü kazandýrmýþ bolda ki anlayýþ da bu olsa gerek deðil mi? olacak ve sahadan galip gelmelerini saðlaPozisyonlara giren ve ilk golü de maçyabilecekti. Kalan dakikalarda baþka net ta atan Çatalhavuz takýmý oldu. Maç boyunpozisyonda olmadý maç 2-2 berabere bitti. ca aksayan ve bir türlü önlem alamadýðý raÇatalhavuz takýmý için gururlu bir kakibinin cepheden hücumlarýndan birinde panýþ, Ýþkur takýmý için ise, final yolculukalesinde beraberlik golünü gördü. Ýþkur taðunda beklenmedik bir skor kazasý. Bu sokýmý sol taraftan geliþtirdiði atakta Mendenuç þimdilik yeter gibi gözüküyor ama son res'le çok güzel bir gol daha bularak soyunmaçta Iþýk Otomotiv'e yenilmemek zorunma odasýna 2-1 üstün giden taraf oldu. da. Ýkinci yarý ile birlikte Çatalhavuz takýIÞIK OTOMOTÝV - ANÝTTA mýnýn beraberlik golü duran toptan geldi. Sað taraftan yapýlan ortaya günün baþarýlý Maçýn ilk yarýsýnda iki takýmda net gol ismi Onur altý pasta çok güzel kafa ile vurpozisyonuna giremedi. Topa daha çok sahip du ve takýmýna beraberliði getiren golü attý. olan takým Iþýk Otomotiv'di. Ýkinci yarý ile birlikte duran toplardan gol giriþimlerini iz"Kýrýlma aný" lemeye baþladýk. Iþýk Otomotiv'in duran Maçýn 54. dakikasýnda Onur, aldýðý toptan kaleye þutlarý ve arka direðe gönderpasla ceza sahasýnda rakip defansý tek kiþi diði toplar tehlike oluþturdu ama gol çýkmayakaladý. Rakibinin saðýndan geçti ve zayýf dý. Anitta takýmý ise, ikinci yarýda bulduðu

Altýn Kafa

Ýkinci yarýda oyundan kopmayan Çatalhavuz maçýn 46. dakikasýnda Onur’la beraberliði yakaladý. Maçýn kalan bölümünde iki takýmda kazanmak için girdiði pozisyonlarý deðerlendiremeyince karþýlaþma 2-2 beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Çatalhavuz turnuvayý dört puanla dördüncü tamamlarken, Ýþkur bu beraberlikle 7 puana yükseldi ve liderliðe oturdu. Ancak son maçýnda ýþýk Otomotiv ile grup finaline çýkacak.

tek duran topta golü buldu.

Dakika 58.

Günün ikinci altýn kafasý Hasan'dan(birincisi Çatalhavuz takýmýndan Onur'un beraberlik golündeki kafa ile golü). Maçýn son iki dakikasýna berabere giren iki takýmdan kim gol atarsa rakibini dönüþü olmayan bir yola göndereceði kesin gibiydi. Soldan kazanýlan endirekt vuruþu Anitta takýmý kazandý. Arka direðe doðru gönderilen topta Alper ve Hasan ayný topa kafa ile hamle yaptý. Alper'in rakibine olan hamlesine hakem devam deyince Hasan'da güzel bir kafa vuruþu ile takýmýna hem üç puaný getiren golü attý. Hasan'ýn, Çatalhavuz maçýnda son dakika da bir golü daha vardý. Bu maçta da son dakikada golünü atarak maçýn ve takýmýnýn kahramaný oldu.

"Kýrýlma aný"

Golden beþ dakika öncesinde Iþýk Otomotiv takýmýndan Recep ceza sahasýnda topla buluþtu. Önce rakibine vücut çalýmý sonra da sol ayaðý ile çalýmýný attý ve yerde kaldý. Hakemin devam kararý ile beraber karara çok itiraz edildi. Hakem penaltýyý verse Iþýk Otomotiv penaltý kullanacak ve galibiyet golünü atabilecekti. Iþýk Otomotiv, aldýðý bu maðlubiyetle gruptan çýkma adýna büyük bir avantajý kaybetti. Son maçýnda Ýþkur takýmýný mutlaka yenmesi gerekiyor. Ýþkur takýmý ise, yenilmediði sürece gruptan kesin olarak çýkýyor. Bakalým son maçlardan sonra hangi takýmlar final yolculuðuna devam diyebilecek?


SALI 11 HAZÝRAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Çocuk altýný ýslatýyorsa, mutlaka þekerini ölçtürün

YÝTÝK 19 DT 145 plakalý 1986 model Tofaþ marka lacivert aracýma ait ruhsatý kaybettim. Hükümsüzdür.

Muzaffer SARIÇAM Cemal oðlu 1984 Amasya Gümüþhacýköy Doðumlu

(Ç.HAK:1644)

YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Murat ÖZTÜRK Dursun oðlu 1988 Çorum Doðumlu

(Ç.HAK:1636)

(Ç.HAK:1529)

(Ç.HAK:3429)

(Ç.HAK:1573)

2006 model Renault Master S plakalý servis minibüsü satýlýktýr. Mür. Tel: 0 536 848 37 47 0 543 865 46 49

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz elemanlar aranmaktadýr. Mür.: Gülabibey Mah. Ýnkilap Cad. No: 21 (Sobacýlar Arastasý)

224 30 00

Mür. Tel: 224 18 19 0 532 427 52 82 Adres: Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. Fen Lisesi Karþýsý

KARACA MAKÝNA ÝML. SAN.

Çepni Mh. Hýdýrlýk Cd. No: 58/B ÇORUM Tel: 0 364 212 15 67

Hasan Zahir Et Lokantasý Samsun Yolu 5. Km. ÇORUM

DÜKKAN

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere forklift kullanabilen elemanlar, vasýfsýz elemanlar ve 25-35 yaþ arasýnda çay ve temizlik iþlerine bakacak bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Ergentaþ Ýnþaat Organize San. Bölgesi 16. Cad. No: 24 ÇORUM Tel: 254 95 34

TERCÜMAN ARANIYOR

Firmamýzýn yurt dýþý baðlantýlarýnda tercümanlýk yapacak bay-bayan tercüman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

TORNACI ve KAYNAKCI ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere tornakaynak usta ve kalfalarý alýnacaktýr.

0 534 772 71 92

Ýnþaat malzemeleri konusunda deneyimli bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Taþhan Cad. No: 7 (Emniyet Müdürlüðü arkasý)

213 11 12

ELEMAN ARANIYOR

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere usta ve kalfalar alýnacaktýr.

MENEKÞE ASANSÖR Kubbeli Cad. Hilal Ýþhaný Kat: 1 No: 3 Tel: 213 23 44

Elemanlar Aranýyor SATILIK BAKICI AÝLE

SEKRETER ARANIYOR

Can Oto Kurtarma Hizmetlerinde çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar kullanmayý bilen bayan eleman alýnacaktýr.

Mür. Tel:

Esnek çalýþma saatlerine uyabilecek, genç, dinamik, iþini severek yapacak yardýmcý mutfak elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

(Ç.HAK:1452)

Eleman Aranýyor

2 katýn tapusu ayrý, 3+1 daireler 150 m2 her biri, güney cephe, 520 m2 arsalý, kapalý garajlý, Eti Lisesi civarýnda Saat Kulesine 10 dakika mesafede fiyatý 155.000,00 TL

0 533 768 97 81

Satýlýk Servis ELEMAN ARANIYOR Aracý

Sahibinden Satýlýk Eleman Aranýyor Devren Satýlýk Market 2 katlý Müstakil Ev

Buharaevlerde 2. caddede halen faal durumda olan market iþ deðiþikliði nedeniyle satýlýktýr. Mür. Tel: 0 534 438 82 66

Küçük Sanayi Sitesine açýlan mobilya hýrdavat maðazamýza bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Asgari ücret+SSK+yemek

(Ç.HAK:1587)

* Ahþap bað evleri satýþý baþlamýþtýr

Adres: Keresteciler Sitesi Hayvan Pazarý Karþýsý Tel: 0 533 648 68 82

Prodi Makina Ýth. Ýhr. San. Tic. Ltd. Þti. Mür. Tel: 0 364 234 81 91

Sahibinden Satýlýk Dubleks Daire

135+135=270 m2 3+1-3+1=6+2 Çift mutfaklý, çift kapýlý, çift banyolu 4 senelik kombili bina satýlýktýr.

Satýlýk S-80 Otomatik Volvo Full+full, boyasýz 2006 model, LPG’li.

0 532 312 59 38

(Ç.HAK:900)

(Ç.HAK:1640)

Çam Kereste 450 TL+KDV Piknik Masasý 250 TL

Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 6’da 490 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: 0 532 241 83 63

ARANIYOR

Saðýlýr büyükbaþ besi çiftliðinde çalýþtýrýlmak üzere bakýcý aile aranýyor. Mür. Tel: 0 542 604 68 56

KOMPLE BAY / BAYAN ELEMAN ARANIYOR KÝRALIK Organize Sanayi’ndeki fabrikamýza, Bay/Bayan sürekli çalýþabilecek elemanlar alýnacaktýr.

(Ç.HAK:1619)

Çetin YILMAZ Ender Sosyal Tesisleri Çimento Fabrikasý Karþýsý Samsun Yolu 2. Km. T.C.No:29221423702

Ýnþaatlýk kereste satýþý baþlamýþtýr

Baþvuru için Gsm: 0 532 644 10 08 Baþvuru saatleri : 12:00 – 17:00.

Milli Eðitim onaylý, bodrumla beraber 410 m2, 4 kat, 1 adet dükkan, 2 adet daire komple kiralýktýr. Mür. Tel: 0 542 381 02 20

0 364 224 23 90

ELEMAN ARANIYOR ÞOFÖR ARANIYOR Ýnþaat malzemeleri satýþýhda deneyimli, Askerliðini yapmýþ, Sürücü belgesine sahip, Bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

Karaalemdar Ýnþaat Malzemeleri Tic. ve San. A.Þ. Gülabibey Mah. Harmanlar 2. Sokak No: 3 Eski Ýtfaiye civarý ÇORUM Tel: 224 84 84

(Ç.HAK:1369)

YÝTÝK 190151-190200 arasý 1 cilt faturamý kaybettim. Hükümsüzdür.

Ýbrahim Çayýrý’nda 1000 m2 her çeþit meyveden olan bakýmlý iki tarafý yol bað satýlýktýr. Mür. Tel: 0 543 829 87 87

(Ç.HAK:1641)

(Ç.HAK:1647)

Satýlýk Bað

(Ç.HAK:1441)

Haþim GÜRCÜ Ali oðlu 10.08.1978 Çorum Doðumlu

0 532 384 47 20

(Ç.HAK:1618)

YÝTÝK Ulaþtýrma Bakanlýðýndan almýþ olduðum SRC-2 belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Gazi Cad. Amasyalýlar Ýþ Merkezi 2. kat 150 m2 büro kiralýktýr. Mür. Tel:

(Ç.HAK:1436)

(Ç.HAK:1648)

Satýlýk Dükkanlar

(Ç.HAK:1574)

Ercan ÞÝÞLÝ Ahmet oðlu 1978 Çorum Doðumlu 24496576924

Küçük Sanayi Sitesi 6. Cad. Oto Tamirciler Bölümünde 492 m2 satýlýk dükkan. Müracaat: 0 545 656 60 11

Küçük Sanayi Sitesi 2 nolu Mobilyacýlar Bölümünde satýlýk dükkanlar. Mür. Tel: 0 532 604 74 75

(Ç.HAK:1625)

Çorum Vergi Dairesinde vergi mükellefiyim. Kullanmakta olduðum Olivetti 2200 m a r k a 2007096108302480 BBD00002498 seri nolu yazar kasa ruhsatýný kaybettim. Hükümsüzdür.

(Ç.HAK:)

YÝTÝK

(Ç.HAK:1615)

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

(Ç.HAK:1646)

(Ç.HAK:4138)

* Özel Kýyafet Dikilir

0 532 663 52 88

Bayan Eleman Aranýyor

DÝLEK KERESTE’DE YAZ KAMPANYASI

(Ç.HAK:1638)

* Kiraya Verilir

Kiralýk Büro

Müracaat: 0 505 00 53

(Ç.HAK:1617)

* Abiye Kýyafetleri

BAÞLAYAN PAZARLIKLI FÝYATLARLA

(Ç.HAK:1628)

* Niþanlýk

Çorum’un en kýymetli noktasýnda, Gazi Caddesi Davutoðlu Ýþmerkezi 7. katta 280 metrekare büro satýlýktýr.

(Ç.HAK:1635)

* Gelinlik

SATILIK BÜRO

500 m2 olan yerler 2.000 TL peþin 500 TL x 12 Ay Vade=8.000 TL 1000 m2 olan yerler 18.000 TL

Firmamýzda oksijen kaynaðý ve gaz altý kaynak iþleri yapabilen kalfa ve ustalar ile teknik ressam olarak çalýþtýrýlmak üzere elemanlar alýnacaktýr.

PÝLATÝN MAKÝNA K.S.S. 12. Cad. No: 1 234 48 49-0 532 433 09 47

Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

E sýnýfý ehliyet, SRC belgeli, psiko teknik belgeli, deneyimli, minibüs kullanabilecek þoför aranýyor. Telefonla müracaatlar kabul edilmemektedir. Þahsen müracaat edilmesi gerekmektedir.

(Ç.HAK:1287)

SATILIK DÜKKAN

MODA GELÝNLÝK EVÝ

Eleman Aranýyor

ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ

(Ç.HAK:1433)

(Ç.HAK:1631)

ÇÝÐDEM

Asilay Dayanýklý Tüketim Mallarý Karakeçili Mah. Albayrak Cad. No: 8/A Tel: 0 553 312 04 04

400 m2 kapalý taban alaný komple 600 m2 kapalý alaný olan servis, depo, imalathane olmaya elveriþli önü meydan olan dükkan kiralýk veya satýlýktýr. Not: Kira ödemesi aylýk olacaktýr. Mür. Tel: 0 554 255 13 72

(Ç.HAK:1637)

Halen faal durumda olan iþyerimiz iþ deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr.

Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir.

(Ç.HAK:1634)

Devren Satýlýk Beyaz Eþya Yetkili Satýcýsý

(Ç.HAK:1566)

Gazi Caddesi (LC Waikiki yaný) No:40/B

kadar ciddi geçer." Çocuk Hastalýklarý Uzmaný Dr. Ýsmail Özcan, þeker hastalýðýnýn belli baþlý belirtilerini 'Yorgunluk, çok susama, çok idrara çýkma, gece idrara çýkma, kilo kaybý, bazen genel olarak büyüme geriliði, cilt enfeksiyonlarý ve kýz çocuklarda genital bölgede piþiði andýran mantar enfeksiyonlarý' olarak sýraladý. Dünya Bülteni

KSS’de Kiralýk veya Satýlýk Dükkan

(Ç.HAK:1616)

Doðalgaz tesisatý konusunda tecrübeli elektrik kaynakçýsý aranmaktadýr.

az egzersiz yapýlan ya da hiç yapýlmayan bir yaþam tarzý, belli etnik gruplar, polikistik over sendromu gibi durumlar ek risk faktörleridir. Þeker hastalýðý bir çocukta çok çeþitli belirtiler verebilir. Durum ne kadar erken fark edilir ve çocuk doktora ne kadar erken götürülürse hastalýk o kadar hafif; durum ne kadar geç fark edilir ya da ihmal edilirse bir o

(Ç.HAK:1553)

olduðunu söyledi. Özcan, þunlarý kaydetti: "Çocuklukta en sýk görüldüðü yaþlar 5–7 yaþ arasý ve ergenlik dönemidir. Ancak eriþkinlerde de görülebilir. En sýk ergenlik çaðýnda özellikle 13–15 yaþ grubundaki çocuklarda görülür. Þiþmanlýk, ailede tip 2 diyabet hikâyesi veya annede gebelik sýrasýnda diyabet görülmüþ olmasý, 'sedanter' dediðimiz

(Ç.HAK:1527)

büyüme geriliði ve cilt enfeksiyonlarý çocuktaki þeker belirtileri arasýndadýr. Altýný ýslatan çocuklarýn þekerini ölçtürmekte fayda var." dedi. Diyabetin genel olarak her yaþta görülebilen bir hastalýk olduðunu anlatan Uzm. Dr. Ýsmail Özcan, tip 1 diyabetin insüline baðýmlý diyabetin çocukluk çaðýnda en çok görülen þeker hastalýðý tipi

(Ç.HAK:1633)

Çocuklarda görülen gece altýný ýslatma, kilo kaybý, büyüme geriliði ve cilt enfeksiyonlarýnýn þeker hastalýðý belirtileri arasýnda olduðu açýklandý Uzmanlara göre; þeker hastalýðý her çocukta farklý belirtiler gösterebiliyor. Hastalýðýn ne kadar erken fark edilirse o kadar iyi olduðuna iþaret eden Çocuk Hastalýklarý Uzmaný Dr. Ýsmail Özcan, "Ýhmal edilirse sonuçlarý da bir o kadar ciddi olacaktýr. Gece idrara çýkma ve özellikle tuvalet terbiyesini almýþ bir çocuðun tekrar gece altýný ýslatmaya baþlamasý, kilo kaybý,

19

SILA TUR Adres: Ulukavak Mah. Eþref Hoca Cad. Tiryaki Apt. 3/A ÇORUM


Onur Özçifçi þampiyon SALI 11 HAZÝRAN 2013

Baþkan Gül ilk görüþmeyi Baraþarannýncal ile yaptý Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, yönetim oluþturmak amacýyla ilk görüþmeyi TSO Baþkaný Çetin Baþaran Hýncal ile yaptý. Hýncal, TSO meclis üyelerinin Çorumspor’da yaþadýðý acý tecrübe nedeniyle kendisinin bir karar veremeyeceðini belirterek Baþkan Gül’den meclis üyeleriyle görüþmesini istedi. Çetin Baþaran Hýncal oluþacak yönetime TSO olarak destek vereceklerini söyledi.

Ç

Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül

TSO Baþkaný Çetin Baþaran Hýncal

orum Belediyespor’da Baþkan Zeki Gül beklenen görüþmeyi yaptý. TSO Baþkaný Çetin Baþaran Hýncal’la görüþen Gül ya yönetim oluþturulup kulübü almalarýný veya oluþturulacak yönetime isim verilmesini istedi. Baþaranhýncal’ýn ise geçtiðimiz dönemde Çorumspor’da görev alan arkadaþlarýnýn ya-

þadýðý sýkýntý nedeniyle bu konuda karar vermesinin mümkün olmadýðýný meclis üyeleriyle görüþülmesinin doðru olacaðýný söyledi. 20 Haziran’da yapýlacak olan Çorum Belediyespor’uh Olaðanüstü Genel Kurul’u öncesi Baþkan Gül, kulübe devretmek veya oluþacak yönetime destek bulmak amacýyla

U 11 Final Grubunda ikinci yarý baþladý

Belediyespor, Çorumspor’u 1-0 yendi yarýþý kýzýþtýrdý Çorum Belediyespor’lu futbolcular Çorumspor karþýsýnda galip durumu geçtikleri golden sonra böyle sevinç yaþadýlar

SAHA : 1 Nolu Sentetik . HAKEM : Mustafa Eves . ÇORUM BELEDÝYESPOR :

Orkun, Ahmet, Ayberk, Birkan, Hasan, Furkan, Murat, Hakan, Yamaner, Cihat, Alican, Doðukan, Yarkýn Mert, Ali Deniz, Emre, Yusuf . ÇORUMSPOR : Metehan, Ali Baran, E. Turhan, E. Burak, Batuhan, Bilal, Samed, Mustafa, K. Talha, Tuðra, Ufukhan, Sefercan, Abdussamed, Nurettin. GOL : 24. dak. Hakan (Çorum Belediyespor).

U

11 Final Grubunda ilk yarýdaki üç maçtan iki beraberlikle ayrýlan Çorum Belediyespor, grupta lider durumda bulunan Çorumspor’u tek golle geçerek þampiyonluk yarýþýnda bende varým dedi. Ýlk yarýda topladýðý 7 puanla açýk ara lider durumda bulunan Çorumspor rakibi önünde beklenen performansý gösteremedi. Mavi beyazlýlar ilk yarýnýn son dakikasýnda Hakan’ýn golüyle 1-0 öne geçti ve bu üstünlüðünü maçýn sonuna kadar sürdürdü. Sahadan tek golle üç puaný alarak aynýlan Çorum Belediyespor 5 puana yükseldi ve üçüncü sýraya yer alýrken Çorumspor ise bu maðlubiyete raðmen 7 puanla liderliðini devam ettirdi.

PTT, Osmancýkgücüspor önünde umutlandý: 2-0 U

11 Final Grubunda ilk yarýda oynadýðý üç maçýndan da beraberlikle ayrýlan PTT Gençlikspor, ilk galibiyetini Osmancýkgücüspor’u 20 yenerek aldý ve þampiyonluk yolunda büyük

avantaj yakaladý. Maçýn ilk yarýsýnda rakibi önünde Hasan Mert ve Bilge Kaan’ýn attýðý gollerle 2-0 öne geçen PTT Gençlikspor bu üstünlüðünü maçýn sonuna kadar sürdürdü.

Sahadan 2-0’lýk galibiyetle ayrýlan PTT Gençlikspor dördüncü maç sonunda 6 puanla ikinci sýradaki yerini korurken Osmancýkgücüspor 2 puanla son sýrada yer aldý.

SAHA :

1 Nolu

Sentetik .

HAKEM :

Erdo-

ðan Yandým .

PTT GENÇLÝKSPOR : Mustafa, Oðuz-

han, Hüseyin Can, Muhammed, Ahmet Zekeriya, Bilge Kaan, Mehmet Ali, Hasan Mert, Muhammed Yusuf, Batuhan, Yusuf, Atakan, Ömer Can, Mert .

OSMANCIKGÜCÜSPOR : Emirhan,

Bayram, Seymen, Tunahan, Mustafa, Ali Talip, Onat, Ali Mert, Emre, Melih, Zarif, Salih, Muhammed. GOLLER : 5. dak. Hasan Mert, 11. dak. Bilge Kaan (PTT Gençlikspor).

ilk ziyaretini beklendiði gibi TSO Baþkaný Çetin Baþaran Hýncal’a yaptý. Görüþme hakkýnda detaylý bilgi vermeyen Baþkan Zeki Gül, yararlý bir görüþme olduðunu söyledi. TSO Baþkaný Çetin Baþaran Hýncal’ýn oda yönetiminin geçtiðimiz dönemde Çorumspor’da görev aldýklarýný ve hala sýkýntý yaþadýklarýný bu nedenle kendisinin bu konuda söz söylemesinin yanlýþ olacaðýný belirterek Gül’den meclis üyeleriyle görüþmesini istediði öðrenildi. Öte yandan Çetin Baþaran Hýncal, Çorum Belediyespor’da oluþacak yönetime TSO olarak destek vereceklerini bu görüþmede açýkladý. Çorum Belediyespor Baþkaný, görüþmenin kendisi açýsýndan olumlu geçtiðini önümüzdeki günlerde ortam olmasý halinde meclis üyeleriyle toplu olarak yada tek tek görüþerek yönetimi devralmalarý veya oluþturacaklarý yönetim içinde yer almalarýný isteyeceði öðrenildi.

Dört yýldýr Trabzonspor alt yapýsýnda forma giyen Onur Özçifçi U 18 Türkiye finalinde Fenerbahçe karþýsýnda alýnan 4-2’lik galibiyette bir gol ikide asist yaparak maça damga vuran isim oldu. Çorum Gençlerbirliði’nden 14 yaþýnda Trabzonspor’a giden Onur Özçiftçi bu performansý ile sýrtýndaki 19 numaralý forma ile Çorum’un gururu oldu.

Ç

orum amatör liginden yetiþen ve dört yýldýr Trabzonspor alt yapýsýnda forma giyen Onur Özçifçi Coca Cola Elit Akademi Ligi U 18 final maçýnda takýmýnýn Fenerbahçe’yi 4-2 yendiði maçta bir gol iki asistle þampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Çorum Gençlerbirliði kulübünde futbola baþlayan iki yýllýk bu çalýþma süresi içinde gösterdiði performansla özellikle grup maçlarýndaki futbolu ile Trabzonspor’un dikkatini çeken Onur Özçiftçi 14 yaþýnda iken bordo mavili kulübe transfer olmuþtu. Dört yýldýr Trabzonspor alt yapýsýnda yaþ gruplarýnda forma giyen Onur Özçiftçi her sezon yükselen form grafiði ile büyük dikkat çekti. Coca Cola Elit Akademi U 18 ligi final maçýnda Trabzonspor ile Fenerbahçe þampiyonluk için karþýlaþtý. Final maçýnda zorlu mücadeleden 4-2’lik galibiyetle ayrýlan Trab-

zonspor’un gollerinden birinde golü atan ikisinde ise asisti yapan isin Onur Özçifçi oldu. U 18’de Türkiye Þampi-

yonluðu’nu kazanan Onur Özçifçi maçýn ardýndan þampiyonluk sevincini arkadaþlarýyla paylaþtý. Bu sevinç sýra-

sýnda Onur giydiði 19 numaralý formasý ile Çorum’un gururu olmayý baþardý.

Onur Özçiftçi þampiyonluk kupasý ve 19 numaralý formasýyla birlikte görülüyor

Gül ‘ Yiðitcan için resmi teklif gelsin’ Ç

orum Belediyespor'un baþarýlý savunma oyuncusu Yiðitcan ve menajeri Bekir Takkaç dün Baþkan Zeki Gül ile görüþtü. Adanaspor ile anlaþan Yiðitcan Baþkan Zeki Gül'den kendisine yardýmcý olunmasýný istedi. Görüþme sonunda bilgi aldýðýmýz Belediyespor Baþkarý Zeki Gül ise, hiç bir futbolcunun önünü kapatmak gibi bir düþüncelerinin olmadýðýný ancak þu an için kendilerine ulaþmýþ resmi bir teklifin olmadýðýný söyledi. Baþkan Gül, Adanaspor kulü-

bü baþkanýnýn kendilerini aramasý ve resmi bir rakam teklif etmesi durumunda konuyu görüþerek bu konudaki kararlarýný vereceklerini belirterek 'Biz hiç futbolcumuzun maðdur olmasýný istemiyoruz. Ancak kulüp menfaatlerini de düþünmek zorundayýz. Adanaspor kulübü resmi olarak talepte bulunmasý ve önerdiði rakamý açýklamasý durumunda bizde kararýmýzý veririz' dedi. Görüþmenin ardýndan Yiðitcan ve Bekir Takkaç, Adanaspor'la temasa geçtikleri öðrenildi.

Mert Ýlbas Türkiye Þampiyonu Kahramanmaraþ’ta yapýlan 11-13 yaþ ve 14-15 yaþ Serbest Güreþ Türkiye Þampiyonasý’nda Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi’nden 17 güreþçi mücadele etti iki bronz madalya kazandý. Sungurlu’dan ise üç güreþçi bir altýn ikide beþincilik kazandý. Çorum adýna tek altýn madalyayý ise 29 Kg’da Mert Ýlbas kazandý. Sungurlu’dan Çelebi Bayýr kýt imkanlarla yaptýðý çalýþmalarla kazandýðý bu baþarý ile büyük alkýþý haketti.

K

ahramanmaraþ’ta yapýlan iki ayrý Türkiye Güreþ Þampiyonasý’nda Çorumlu güreþçiler bir altýn, bir gümüþ e ikide bronz madalya kazandýlar. Þampiyonaya üç sporcu ile katýlan Sungurlu’lu güreþçiler bir altýn madalya kazanýrken 17 güreþçi ile katýlan Çorumlu güreþçiler bir gümüþ iki bronz madalya kazandý. 14-15 Yaþ Türkiye Serbest Güreþ Þampiyonasý’nda Çorum’lu güreþçilerden 42 Kg’da Serhat Öztemel ve 59 Kg’da Özgür Yiðit sýkletlerinde üçüncü olarak bronz madalya kazandýlar. 35 Kg’da Ümit Ýpek beþinci, 47 Kg’da Ýsa Arslan yedinci, 32 Kg’da Uður Doðan dokuzuncu, 53 Kg’da Sefa Oypan ise onuncu olarak þampiyonayý tamamladý. Bu þampiyonanýn ardýndan ayný salonda yapýlan 11-13 yaþ Türkiye Serbest Güreþ Þampiyonasý’nda ise Sungurlu’dan katýlan 29 Kg’da Mert Ýlbas sýkletinde birinci olarak altýn madalyanýn sahi-

bi olurken 66 Kg’da Çorum Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi’nden M. Tayyip Küçük finalde kaybetti ve gümüþ madalyanýn sahibi oldu. Ayný þampiyonada Hasan Ali Kanderun ve Hamza Yýlmaz ise beþinci oldular. Çorum Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi’nden serbest güreþ Tür-

kiye Þampiyonasý’na katýlan sporcularýn finale çýkamamasýna karþýn imkansýzlar içinde Sungurlu’da çalýþan ve üç sporcu ile þampiyona katýlan Çelebi Bayýr’ýn güreþçileri bir altýn ikide beþincilik kazanarak baþarýlý bir þampiyonayý geride býraktýlar.

Sungurlu’dan Mert Ýlbas altýn madalya töreni sonrasýnda antrenörü Çelebi Bayýr ile birlikte görülüyor

Türkiye Þampiyonu olan Mert Ýlbas ödül töreninde kürsünün en üst basamaðýnda

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you