Page 1

Ahmet Saatçi Memur Sen baþkaný oldu

Vali Baþköy, "Ben önce Çorumlu, sonra Orduluyum. Çorum hepimizin. Hiç bir ayrým yapmadan tüm Çorum'un Valisiyim." dedi.

‘Çorum hepimizin’

Memur Sen Ýl Baþkanlýðý seçimini Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi kazandý. Ýki adayýn yarýþtýðý Memur Sen seçiminde Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi 22, Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil 18 oy aldý.

* HABERÝ 4’DE

* HABERÝ 10’DA

Ýmam Hatip Lisesi son sýnýf öðrencileri, ÝHL Ortaokulu’na yeni baþlayan öðrenci kardeþlerini ziyaret etti.

Ahmet Saatçi (saðda) ve Tahir Eþkil, Memur-Sen Ýl Baþkanlýðý için yarýþtý.

Kardeþlerine hoþgeldin dediler * HABERÝ 5’DE

Þeker ihaleleri iptal oldu yenisi için kollar sývandý 18 EKÝM 2012 PERÞEMBE

Günlük Siyasi Gazete

Fiyatý : 40 Kuruþ

Aralarýnda Çorum Þeker Fabrikasý’nýn da bulunduðu 10 þeker fabrikasýnýn yeniden özelleþtirilmesi için harekete geçildiði belirtildi. Hürriyet gazetesinden Aysel Alp’in haberine göre, iptal edilen þeker fabrikalarýnýn ihalesinin yeni bir metodla yeniden yapýlacaðý ifade edildi.

* HABERÝ 5’DE

Aysel Alp

Hayat kadýnlara da güzel olsun! “Çalýþma Hayatýnda Toplumsal Cinsiyet Eþitliðinin Geliþtirilmesi Konferansý” önceki gün Samsun’da gerçekleþtirildi. Çorum, Amasya ve Tokat’tan davetlilerin katýldýðý konferans, kadýnlarýn istihdama katýlýmýnýn önündeki engellerin aþýlmasý, toplumsal cinsiyet eþitsizliðinin giderilmesi yönünde çözüm arayýþýna vesile oldu.

Engelliler, araçlarýný kaldýrýmlardaki rampalarýn önüne park eden sürücülerden

* HABER ÝZLENÝM SAYFA 6’DA

Engelliler, duyarsýz sürücülerden dertli

Tatlýsu Hoca kaza geçirdi Celal Bayar Üniversitesi Eðitim Fakültesi Emekli Öðretim Görevlisi gazetemiz köþe yazarlarýndan Mehmet Tatlýsu trafik kazasý geçirdi.

Aþaðý Sanayi’de uyuþturucu operasyonu

Çorum’da yaþayan engelliler, araçlarýný kaldýrýmlardaki rampalarýn önüne park eden sürücülerden þikâyetçi. * HABERÝ 10’DA

Jandarma’dan kaçamadý Çorum Jandarma Komutanlýðý tarafýndan yürütülen operasyon sonucunda 2 kilo 240 gram kubar esrar ele geçirildi. Ýl Jandarma Komutanlýðý ve Merkez Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ekiplerinin iþbirliðindeki operasyonda maddi deðeri 10 bin TL’yi bulan uyuþturucu maddeye el konurken bir kiþi gözaltýna alýndý.

Mehmet Tatlýsu

* HABERÝ 7’DE

Anadolu Usta Öðreticiler Derneði Kamu Sen’i ziyaret etti

Usta öðreticiler kadro bekliyor Anadolu Usta Öðreticiler Derneði Baþkaný Fatma Nur Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, Kamu Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan'ý ziyaret etti. Alparslan tanýþma ziyaretinde yaptýðý açýklamada, Usta Öðreticiler'in kadro hakký konusunda her zaman destekçileri olduklarýný ifade ederek, dernekleþme çalýþmalarýndan dolayý tebrik etti.

Maddi deðeri 10 bin TL’yi bulan uyuþturucu maddeye el konurken bir kiþi gözaltýna

Emekli astsubaylardan gazetemize ziyaret

TEMAD’dan dünya çapýnda organizasyon

* HABERÝ 11’DE

* HABERÝ 11’DE

Yolcu otobüsü devrildi, 12 yaralý Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çýkan yolcu otobüsünün þarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 12 kiþi yaralandý.

* HABERÝ 7’DE

Yem makinesine düþen çocuk öldü Çorum’un Osmancýk ilçesinde yem makinesine düþen 4 yaþýndaki çocuk hayatýný kaybetti. * HABERÝ 7’DE

TEMAD Çorum Þubesi Baþkaný Ertan Karabýyýk ve yönetim kurulu üyeleri dün gazetemizi ziyaret ettiler.

Kontrolden çýkan yolcu otobüsü þarampole devrildi.

* HABERÝ 7’DE

ABD’li turistler Bayat’ýn Kunduzlu mevkinde bulunan Kaya Mezarlarý’ný ziyaret etti.

Bayat’a Amerika’dan misafir Bayat'ýn tarihi mekan ve doðal güzelliklerini yerinde görmek ve incelemek üzere ilk turist kafilesi Bayat'a geldi. * HABERÝ 12’DE


2

PERÞEMBE 18 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

ABD Büyükelçisinin eþine Hitit elbisesi giydirmiþ Ü

Karahacip Beldesi’ne sentetik saha Ramazan Bayramý’nda düzenlenen törenle açýlmýþtý...

Futbol sahasý hareketliliði O

rtaköy'ün Karahacip Beldesi'ne açýlan sentetik çim saha beldeye hem renk katmýþ hem de hareketlendirmiþ. Geçtiðimiz aylarda bir vesile ile yolumuzun düþtüðü Karahacip'te belde sakinleri ile sohbet etme fýrsatýmýz oldu. Mevzu dönüp dolaþýp sentetik çim sahaya geldi. Sahanýn hizmete girmesi bilhassa gençleri mutlu etmiþ, onlarý bir hayli heyecanlandýrmýþ. Ortaköy'ün yaný sýra Aþdavul ile çevre köylerden gençler müsabakalar için beldeye geliyormuþ. Telefon konuþmalarýnýn, ev, kahve ve ikili sohbetle-

rin baþlýca konusu futbol turnuvalarý olmuþ. Karahacip'in orta ve ileri yaþ grubu, belde gençlerinin dolu dolu yaþadýðý sevinci paylaþmakla birlikte, müsabakalar sýrasýnda kavga-gürültü çýkabileceði endiþesini taþýyorlar. Bugüne kadar herhangi bir olumsuzluk yaþanmamýþ ama gençlere turnuvalarýn tamamen dostluk, kardeþlik ve spor için düzenlendiði, beldeye gelen takýmlarýn Karahacip'in misafirleri olduðu, misafirperverlik örneði sergilenmesi gerektiði mesajý veriliyor...

nlü Modacý hemþehrimiz Ahmet Özceyhan'ý Çorum ve Ýtalya'da düzenlediði Hitit defileleri ile tanýdýk. Kargý Bezi'nin dünya arenasýnda tanýtýmýnda gösterdiði özverili çalýþmalarý takdir toplayan Özceyhan, Bahçelievler Mahallesi Öðretmenevi üstünde mini bir modaevi açarak memleketle baðlantýsýný sürdürüyor. Özceyhan, Kýz Meslek Lisesi öðrencilerine eðitim danýþmanlýðý desteði de veriyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý’nda yeni binasýnda hizmete girecek olan Berlin Büyükelçiliði’nin açýlýþýnda ev sahibesi sefire Gamze Karslýoðlu’nun giyeceði kýyafeti yine Özceyhan tasarladý. Açýlýþa Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýon da katýlmasý bekleniyor. Doðduðu topraklar olan Karahacip Beldesi'ni zaman zaman ziyaret eden Özceyhan,

Ahmet Özceyhan, Çorum ve Ýtalya'da Hitit defileleri düzenledi, Kargý bezini dünya arenasýnda tanýttý. dönüþ yolunda leblebi almak için Çevre Yolu üzerinde bulunan Hýþýroðlu Kuruyemiþ Tesisleri'ne uðradý. Karþýlaþma 45 dakika süren hoþ bir sohbete vesile oldu. Karahacip'ten küçük yaþlarda meslek öðrenmek için Ankara'ya giden, ardýndan modanýn baþkenti Paris'e uzanan ilginç hayat hikâyesini böylece kendisinden dinlediðimiz Özceyhan, uzun yýllar buralardan

‘Doðal âfet þehidi’ oldular

uzak olmasýna karþýn Anadolu ruhunu, mütevazýlýðýný kaybetmemiþ hemþehrilerimizden biri. Özceyhan'la yaptýðýmýz sohbette Hitit figürlerinden esinlenerek tasarladýðý bir elbiseyi ABD Büyükelçisi'nin eþinin de giydiðini öðrendim. Bulunduðu konum ve yaptýðý iþle Çorum'un tanýtýmýna katký için güzel bir örnek...

BÖLGENÝN EN BÜYÜK MOBÝLYA MAÐAZASI

YARIN 14.00’de açýlýyor Açýlýþa özel bütün ürünlerde % 50’ye varan indirimler 19-20-21 Ekim arasý geçerlidir.

(Ç.HAK:3768)

Mobilya’nýn Duayeni Samsun Yolu 4. Km. Merkez/ÇORUM Tel: 0 364 777 0 300 www.ozlemmax.com

(Ç.HAK:2997)

(Ç.HAK:768)

A

fyonkarahisar'da cephanelik patlamasýnda þehit olan 25 askerin 'doðal afet þehidi' sayýlmasýna tepki yaðdý. Milli Savunma Bakanlýðý dün bir açýklama yaparak ''Mevzuat deðiþikliði için çalýþma baþlattýklarýný'' açýkladý. Cephanelik patlamasýnda þehit olan 25 askerin ailelerine Kara Kuvvetleri Komutanlýðý'nýn gönderdiði mektupta askerlerin “görev esnasýnda doðal afet nedeniyle þehit olduðu”nun belirtilmesine þehit yakýnlarý isyan etti. Türkiye Harp Malulü Gaziler Þehit Dul ve Yetimler Derneði Baþkaný Taner Uran, bu ibarenin neye göre mektuba yazýldýðýný anlamadýðýný belirterek, "Ailelere sadece 33’er bin TL ödenecek. Bu aileler çekinmesinler ve devlet aleyhine maddi manevi tazminat davasý açsýnlar" dedi. Tepkiler üzerine Milli Savunma Bakanlýðý bir açýklama yaptý. TSK bünyesinde hayatýný kaybeden personelin þehitliklere defin iþlemlerinin MSB þehitlik yönergesine göre yürütüldüðü belirtilen açýklamada, þunlar kaydedildi: “Bir personelin þehitliðe defnedilebilmesi için ölüm sebepleri, yönergede on ayrý baþlýk altýnda toplanmýþtýr. Afyonkarahisar'daki mühimmat patlamasý neticesinde hayatýný kaybeden personelin durumu, Kara Kuvvetleri Komutanlýðý'nca yapýlan inceleme sonucunda, ilgili yönergenin 4'üncü maddesinin 'h' bendine (Herhangi bir askeri tesis, kýþla ve binanýn yangýn, sel, deprem, heyelan, çýð gibi doðal afetlere maruz kalmasý nedeniyle ölenler) en yakýn olduðu deðerlendirilmiþ ve personelimiz þehitliklere defnedilmiþtir. Þehitliðe defnedilen personelimizin özlük haklarý, sosyal güvenlik kurumu tarafýndan kendi ilgili mevzuatý kapsamýnda belirlenmektedir. Somut olayla birebir uygunluk göstermediði de görülen mevzuatýn deðiþtirilmesine yönelik çalýþmalar baþlatýlmýþtýr.”

Ünlü modacý hemþehrimiz Ahmet Özceyhan, yaptýðý iþlerle memleketin tanýtýmýna katký saðlýyor.


PERÞEMBE 18 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

TEÞEKKÜR Çorum’un sembolü haline gelen MEYDAN CAMÝÝ’mizin inþaatý hemþehrilerimizin gönül seferberliði ile sürmektedir. Bu süreçte Çorum Belediyesi üzerine düþeni fazlasýyla yapmýþ, projenin geniþlemesine öncülük etmiþtir. Çorum Belediye Meclisi aldýðý kararla camiimizin bahçesine büyük oranda geniþletmiþ ve Müftülük hizmet binasý için yer iþaretlemiþtir. MEYDAN CAMÝÝ inþa sürecinde bize önderlik eden Belediye Baþkanýmýz Sayýn

Muzaffer Külcü

Belediye Meclis Üyeleri deðerlihemþehrilerimize

’ne

(Ç.HAK:3160)

ve

teþekkür ediyoruz.

MEYDAN CAMÝÝ YAPTIRMA VE YAÞATMA DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU

’ye

3


4

‘Çorum hepimizin’

PERÞEMBE 18 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

CHP’ye iadei ziyaret yapan Vali Sabri Baþköy; ‘Önce Çorumlu, sonra Ordulu’yum’

V

Vali Sabri Baþköy, CHP’ye iade-i ziyarette bulundu.

Ziyarette parti yöneticileri hazýr bulundu.

ali Sabri Baþköy CHP'ye iade-i ziyarette bulundu. Baþköy, birlik ve beraberlik mesajlarý verdiði ziyarette, "Ben önce Çorumlu, sonra Orduluyum. Çorum hepimizin. Hiç bir ayrým yapmadan tüm Çorum'un Valisiyim." dedi. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül ve parti yöneticilerinin yer aldýðý ziyarette konuþan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, ziyaretten duyduklarý memnuniyeti, "Sayýn Valimiz'in partimizi ziyareti, ciddi anlamda bizi mutlu etmiþtir, onurlandýrmýþtýr." sözleriyle dile getirdi. Vali Sabri Baþköy, yönetim anlayýþý konusunda önemli mesajlar verdiði konuþmasýnda, Çorum'da hizmete katký sunacak herkesle görüþ alýþveriþi yapacaðýný, görüþ katkýsý almaktan yüksünmeyeceðini ifade etti.

Vali Baþköy, "Ben önce Çorumlu, sonra Orduluyum. Çorum hepimizin. Hiç bir ayrým yapmadan tüm Çorum'un Valisiyim." dedi.

"Ýstiþare ile yapýlan iþlerden güzellik doðar." diyen Vali Baþköy, ortak fikirlerden çýkan güzelliklerin Çorum'u rahatlatacaðýný, sokaktaki dilencinin dahi Çorum adýna söz söyleme ve fikir üretme hakkýna sahip olduðunu

sözlerine ekledi. Kimsenin dýþlanmadan ve ötekileþtirilmeden bir yönetim sergileyeceklerinin de altýný çizen Baþköy, ortaya konan ortak aklý, kanunlar çerçevesinde

hayata geçirmeye çalýþacaklarýný kaydetti. "Tepeden bakan, enaniyeti öne çýkaran, en iyi ben bilirim duygusundan uzak, ortak akýlla hareket edeceðiz." þeklinde konuþan Vali Sabri

Baþköy, "Biz hizmet Valisiyiz, derdimiz hizmet etmektir, kimsenin kaþýyla gözüyle iþimiz yok. Ben tüm bürokrat arkadaþlarýma tembihte bulunarak, kimsenin gönlünü yýkmayalým, kapýda vatandaþý

bekletmeyelim, tüm enerjimizi ve vaktimizi vatandaþýmýzýn iþinin görülmesi ve hakettiði hizmeti almasý yönünde harcayalým diyorum. Bu ili ortak akýlla barýþ ve huzur içerisinde ileri taþýmalýyýz."

Dava açýp afiþi indirdi Ç

CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirdi.

ÇEKVA toplantý düzenleyecek Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý (ÇEKVA), eðitim çaðýndaki Çorumlu öðrencilere her alanda destek olmak, onlarýn kariyerlerini planlamak, vatanýna, devletine baðlý bireyler olarak yetiþmelerini saðlamak ve bu

hedeflerin geliþtirilmesi konusunda bir toplantý düzenleyecek. Üyelerin fikirlerinin de alýnacaðý toplantý yarýn saat 19:00’da Anitta Otel'de yapýlacak.

0-6 yaþ arasý, çocuk geliþiminin hýzla yönlendiði kritik yýllardýr. Bu erken geliþim yýllarýnda temeli atýlan beden geliþimi, psiko-sosyal geliþim ve kiþilik yapýsýnýn, ileri yaþlarda yön deðiþtirmekten çok ayný yönde geliþme ihtimali daha yüksektir. Araþtýrmalar, çocukluk yýllarýnda kazanýlan davranýþlarýn yetiþkinlikte, bireyin kiþilik yapýsýný, tavýr, alýþkanlýk, inanç ve deðer yargýlarýný büyük ölçüde biçimlendirdiðini ortaya koymaktadýr. Okul öncesi dönemde çocuðun yaþamýndaki en etkili sosyalleþtirme kurumunun da aile olduðunu ve çocuðun bu dönem içinde aðýrlýklý olarak anne babayý taklit ederek ya da model alarak öðrendiðini düþünürsek anne babanýn çoçuðun duygusal, biliþsel ve sosyal geliþimindeki ya da kiþilik geliþimindeki önemi büyüktür.

Özgüven Nedir? Özgüvenin "sevilebilir olma duygusu" ve "yeterli olma duygusu" olmak

üzere iki boyutu vardýr. Kýsaca, bireyin kendisiyle barýþýk olmasý olarak tanýmlanabilir. Çocuða özgüven kazandýrma, çocuðun öðrenme, sevme ve yaratma yeteneðini güçlendirmektedir. Özgüven mutlulukla ve hayattaki baþarýyla ilgilidir. Özgüvenli çocuklar kendilerini olduðu gibi kabul edebilmekte ve sevebilmektedirler. Yaþamsal bir gereksinim olan özgüvenin eksikliði yetiþkinlikte mutsuzluk, yetersizlik, aþaðýlýk kompleksi gibi sonuçlara neden olurken; fazlasý da narsizm, bencillik, tatminsizlik gibi sonuçlar doðurmaktadýr. Çocuklarýmýzý özgüvenli yetiþtirmek elbette mümkündür. Çocuklarýmýza hiç sorumluluk vermeyip onlarýn yerine her türlü sorumluluklarý yerine getirdiðimizde, "Aman çocuktur!" yaklaþýmý ile onlarýn sorunlarýný kendi ellerimizle çözdüðümüzde yaþam becerisi düþük, sürekli yetersiz hisseden çocuklar\yetiþkinler olma olasýlýklarý da artýyor. Bu durumda çocuklar\yetiþkinler yapabileceði þeyler karþýsýnda bile "Ben yapamam!" tavrý sergiliyorlar. Zamanla bu algý inanç haline geliyor. Genelde terapi sürecinde iplerin nerede koptuðunu bile hatýrlamadýklarý görülüyor. "Yapamam!" inancýný kýrmak bazen düþünüldüðünden çok daha zor olabiliyor ve zaman ilerledikçe terapide mücadele edilmesi gereken sorun yumaðý büyüdükçe büyüyor. Bunun tam aksi biçimde çocuða yapamayacaðý sorumluluklar yüklendiðinde, her durumda "Benim çocuðum yapar!" gibi bir yaklaþým sergilendiðinde, çocuk istediði her þeye anýnda ulaþtýðýnda; bencil, kendini aþýrý derecede seven, baþarýsýzlýk karþýsýnda tahammül edemeyen çocuklar\yetiþkinler olma olasýlýklarý da artýyor. Bu tür durumlarda çocuklarýmýza atfettiðimiz ve gizli bir gururla söylediðimiz; "Bizim çocuk aþýrý özgüvenli!" yaklaþýmý aslýnda çocuðumuza hormonlu bir özgüven

orum Belediyesi ekipleri tarafýndan Kültür Sitesi'ne asýlan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün fotoðrafýnýn bulunduðu afiþin mahkeme kararýyla kaldýrýldýðý bildirildi. Edinilen bilgilere göre, Kültür Düðün Salonu iþletmecilerinden Kerim Elsüer, 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne afiþin kaldýrýlmasý talebiyle dava açtý. Mahkeme, söz konusu afiþin tedbiren indirilmesine karar verdi. Yargý kararý önceki gün yerine getirilerek, Baþkan Külcü’nün fotoðrafýnýn yer aldýðý 'Bu bina 2013 yýlýnda yýkýlarak yerine park yapýlacaktýr. Mutlu günlerde kullanmanýz dileði ile' yazýlý afiþ indirildi

Kültür Düðün Salonu iþletmecilerinden Kerim Elsüer, 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne afiþin kaldýrýlmasý talebiyle dava açtý.

Kültür Sitesi’ne asýlan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün fotoðrafýnýn bulunduðu afiþ mahkeme kararýyla indirildi.

ÖZÜNE GÜVENEN ÇOCUK "Eðrisiyle Doðrusuyla Özgüven" Tuðba YÜCEL Psikolojik Danýþman Evlilik ve Aile Danýþmaný Asistan Psikodrama Terapisti www.icgorupsikoloji.com (0 533 614 78 80)

yüklediðimiz anlamýna gelir. Hormonlu yiyeceðin içi boþtur, dýþtan güzel görünür yediðinizde tat almazsýnýz. Hormonlu özgüven yüklediðimiz çocuklarda böyledir ne yazýk ki! Gerçeðe anne-baba olarak yýllarca gözümüzü kapatabiliriz kuþkusuz; fakat çocuk olasýlýkla; yaþam süreci içinde bir yerlerde gerçeðe gözünü kapatamayýp ve boþ bir yaþam sürdüðünü fark edecektir. Bu farkýndalýk son derece acý ve dayanýlmasý güç bir yaþantýdýr. Bir zamanlar iyiliðini istediðimiz çocuklarýmýzýn gözyaþlarýna tanýk olmak birçok annebabaya fazlaca acý vermektedir. Yani çocuðumuz ne kadar baþarýlý, uyumlu, sorunsuz olursa olsun çocuða yapýlan mükemmellik vurgusu ilerde ciddi sonuçlar doðurabiliyor. Kendilerini hatadan arýnmýþ gibi algýlamaya, bunun aksi olduðunda dayanýlmaz bir öfke hissetmeye baþlayabiliyorlar. Çocuklara sürekli söylenen -malý, -meli'ler yetiþkinlikte yaþamýný derinden etkileyen sonuçlar doðurabiliyor. Duruma müdahale edilmediðinde ve süreç fazlaca ilerlediðinde kaygý, takýntý bozukluklarý olarak karþýmýza çýkabiliyor. Çocuðumuzu kendi istediðimiz kalýba sokarak onu yapar, bunu yapamaz gibi yüklemeler yapmak yerine; hatalarýný anlayýp baðýþlamak, baþarýlarýný abartmadan takdir etmek. Çocuklarýmýzýn çýtalarýný tarafsýz gözlerle anlamak ve kabul etmek; çocuktan da o çýtayý -ne azýný, ne çoðunu- beklemek çocuðumuza yapacaðýmýz en güzel yardým olmaktadýr. Böyle büyüyen çocuklar güçlerinin yettiði þeyler için mücadele eden, baþarýsýzlýða uðradýklarýnda bunun ne kadar insanca olduðunu gören, kendilerini hatalarýyla, baþarýsýzlýklarýyla da sevebilen yetiþkinler olabilmektedirler.

Çocuk yetiþtirmek; kendi duygularýmýzý tatmin etmeyi deðil, çocuklarýn saðlýklý birer birey olmalarý için doðru olaný yapmayý gerektirir. Özgüveni Yüksek Çocuklar; o Doðal merakýný korumaktadýr. o Öðrenmeye isteklidir. o Mücadele etmeyi sever. o Gerektiði anda dikkatini yoðunlaþtýrabilir. o Baþarýsýzlýklarýný ve hatalarýný ders almak için fýrsat olarak deðerlendirir. o Genellikle, eleþtiriye karþý hoþ görülüdür. o Makul taleplere ve sorumsuz davrandýðýnda uygulanan yaptýrýmlara karþý olumlu bir tavrý vardýr. o Baþkalarýyla deðil kendisi ile yarýþýr. o Güçlü ve zayýf yönlerinin farkýndadýr. o Akademik çaba göstermekten zevk alýr.


PERÞEMBE 18 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

5

Þeker ihaleleri iptal oldu yenisi için kollar sývandý A

ralarýnda Çorum Þeker Fabrikasý’nýn da bulunduðu 10 þeker fabrikasýnýn yeniden özelleþtirilmesi için harekete geçildiði belirtildi. Hürriyet gazetesinden Aysel Alp’in haberine göre, iptal edilen þeker fabrikalarýnýn ihalesinin yeni bir metodla yeniden ihaleye çýkacaðý ifade edildi. Ýþte Hürriyet’in haberi; Baþbakan Erdoðan’ýn baþkanlýðýný yaptýðý Özelleþtirme Yüksek Kurulu, 9 Ekim tarihli kararýyla 10 þeker fabrikasýnýn özelleþtirme ihalesini iptal etti. Yaklaþýk 1 milyar dolar gelir getirecek olan ihaleler iptal edilince, pancar çiftçisi, fabrika iþçileri ve yakýnlarýyla 10 milyon kiþi kararý, ‘baþbakan yanlýþtan döndü, doðruyu gördü’ diyerek sevinçle karþýladý. Ancak hükümetin þeker fabrikalarýnýn özelleþtirilmesine iliþkin karardan vazgeçmediði, yeni ihaleler için hazýrlýklarýn baþladýðý öðrenildi.Türkiye Þeker Fabrikalarý A.Þ'ye ait Portföy B; Malatya, Erzincan, Elazýð ve Elbistan þeker fabrikalarý ile Portföy C; Kastamonu, Kýrþehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarþamba þeker fabrikalarýna iliþkin geçen yýl yapýlan ve yaklaþýk 1 milyar dolarlýk teklif verilen özelleþtirmeler, 9 Ekim’de alýnan kararla iptal edildi. Baþbakan Erdoðan’ýn baþkanlýðýný yaptýðý Özelleþtirme Yüksek Kurulu’nun, 1 milyar dolar gelir getirecek bir özelleþtirmeden vazgeçmesi, “Baþbakan çiftçinin ve iþçinin sesini duydu, bir kerelik gelir için ülke ekonomisinin bel kemiði olan bir sektörde yanlýþa izin vermeyecek” yorumlarýna neden olmuþtu. Ne tesadüf ki; 9 Ekim’de alýnan ÖYK kararýna karþýn 9 Ekim’de Resmi Gazetede yayýmlanan Orta Vadeli Program’da hükümet, þeker özelleþtirmesinden vazgeçmediðini ilan etmiþ oldu. 2013-2015 yýllarýný kapsayan OVP’nin “KÝT’ler ve Özelleþtirme” baþlýðý altýnda, “Kamu, elektrik daðýtýmý ve þeker üretimi alanlarýndan tamamen çekilecek; elektrik üretimi, þehir içi doðal gaz daðýtýmý, telekomünikasyon, liman, otoyol ve köprü iþletmeciliðindeki kamu payý ise azaltýlacaktýr” deniyordu.

YENÝ METODLA YENÝ ÝHALE

Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý (ÖÝB) yetkilileri, 9 Ekim’de alýnan ÖYK kararýnýn özelleþtirmeden vazgeçildiði anlamýna gelmediðini vurgularken, ‘ancak yeni bir model üzerinde çalýþacaðýz’ dediler. Bu modelde kamu oyundan gelen hassasiyetlerin dikkate alýnacaðýný belirten bir yetkiliye, “Ýhale þartnamesini mi deðiþtireceksiniz? Mevcut þartlarýn fabrikalarýn kapanmasý anlamýna geldiði eleþtirileri yapýlýyordu. Ayrýca fabrikalarýn gayrý menkulleri dikkate alýndýðýnda, ihalede oluþan fiyatýn çok düþük kaldýðý vurgulanýyordu. Yeni modeliniz bunlarý mý içerecek” sorusunu yönelttik. Yetkili, gayrý menkullerle ilgili eleþtirileri dikkate aldýklarýný belirtirken, fabrikalarýn en az 5 yýl süreyle üretimlerine devam etmelerini saðlayacak þartlarýn zaten mevcut þartnamede de olduðunu söyledi. Þeker fabrikalarý özelleþtirmesinde temel amaçlarýnýn maliyetleri aþaðý çekerek, halkýn ‘ucuz’ þeker yemesini saðlamak olduðunu belirtti.

“BAÞBAKANIN ÇEKÝNCELERÝ VAR”

Þeker Fabrikalarý özelleþtirmesine karþý yýllardýr mücadele eden Þeker-Ýþ Sendikasý Baþkaný Ýsa Gök, ise 9

Ekim tarihli ÖYK kararýnýn ‘sýradan’ bir karar olmadýðýný, tam 1 milyar dolar kasaya girecekken ihalenin bizzat Baþbakan tarafýndan iptalinin önemli olduðunu söyledi. Gök, “Baþbakanýn bu kararý fabrikalarýn özelleþtirilmesinde siyaseten bazý çekincelerin olduðunu gösteriyor” dedi.

þartlar getirmiþti. Buna göre ihale þartnamesine fabrikalarýn özelleþtirildikten sonrasý için 5 yýl üretim þartý getirilmiþti. Ancak bu þartýn, fabrika bazýnda deðil de portföy bazýnda getirilmesi itirazlara neden olmuþtu. Örneðin AKCAN grubunun C grubundaki 6 fabrikadan 1’inde 5 yýl süreyle üretim yapmasý durumunda, diðer 5 fabrikayý kapatabileceði ileri sürülmüþtü.

AMERÝKA’DA BÝLE ÇÝFTÇÝDE

Dünyanýn en liberal ülkesi ABD’de bile þeker fabrikalarýnýn özel kiþi veya þirketlerde deðil, pancar çiftçisinin olduðuna dikkat çeken Gök, Polonya’nýn geçen yýl çýkardýðý bir yasayla fabrikalarý 7 yýl içinde üreticilere ve çalýþanlara devretme kararý aldýðýný vurguladý. Özelleþtirme Ýdaresi’nin dünyadaki bu geliþmeleri görmezden geldiðini, siyasileri de yanlýþ bilgilendirdiðini savunan Gök, Türkiye’nin

Aysel Alp türdük. Oradan çýkacak kararý bekliyoruz” dedi. Gök, Þubat ayýnda þekerle ilgili tüm gerçeklerin ortaya konulacaðý bir Þeker Kurultayý yapacaklarýný da sözlerine ekledi.

1 MÝLYAR DOLARLIK SATIÞ Özelleþtirme Ýdaresi geçen yýl yaptýðý ihalede B ve C grubunda yer alan toplam 10 fabrika için toplam 922 mil-

yon dolarlýk teklif gelmiþti. C grubu ihalesini AKCAN Gýda 656 milyon dolarlýk teklifiyle kazanýrken, B grubu ihalesi 266 milyon dolarla Limak-Kolin ortaklýðýnda kalmýþtý. Ancak daha önceki ihaleler Danýþtay tarafýndan iptal edilince Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý, 2011 yýlý ihale þartnamesinde fabrikalarda üretimin devamý için ‘ilave’

Ýmam Hatip Lisesi son sýnýf öðrencilerinden örnek ziyaret

ARSA DEÐERÝNÝ BÝLE BULMADI Bu iki gruptaki özelleþtirmeye iliþkin bir diðer eleþtiri ise fabrikalarýn arsa deðerleriydi. Öyle ki Özelleþtirme Ýdaresi’nin kendi yaptýrdýðý ‘deðer tespit raporlarýna’ raðmen ihale fiyatýnýn, arazi deðerini bile içermediði iddia ediliyordu. B portföyünde yer alan Malatya Þeker fabrikasýnýn sadece arsasýna 540 milyon

Çorum Þeker Fabrikasý’nýn özelleþtirme ihalesi iptal edilmiþti.

yanlýþ özelleþtirmeyle sadece bugününü deðil geleceðini de kaybedeceðini söyledi. Gök, þeker fabrikalarýnda 12 bin 400 iþçinin çalýþtýðýný, ancak aileleriyle birlikte 10 milyon çiftçinin bu sektörden ekmek yediðini anlattý. Sektörün, doðrudan ve dolaylý olarak ekonomiye yýllýk katkýsýnýn 3 milyar dolar olduðunu anýmsatan Gök, “Bunlarý özelleþtirirken ekonomik deðerini, katma deðerini, terör ve göçü dikkate almýyorlar. Bu fabrikalar kapanýrsa Doðu ve Güneydoðu ne olacak. Misyonunu tamamlamýþsa, tamam kapatalým. O bölgelerde özellikle tarýma özel teþvikler verilirken, siz nasýl olur da bu fabrikalarý kapatýrsýnýz” diye sordu.

Ýmam Hatip Lisesi son sýnýf öðrencileri, ÝHL Ortaokulu’na yeni baþlayan öðrenci kardeþlerini ziyaret etti.

lira deðer biçilirken, KolinLimak ortaklýðýnýn Malatya ile birlikte 4 fabrikayý 266 milyon dolara almasý kamuoyunun dikkatinden kaçmamýþ, Þeker-Ýþ sendikasý ve pancar üreticileri baþta olmak üzere fabrikalarýn bulunduðu il yöneticileri ve siyasiler her fýrsatta konuyu gündemde tutmuþtu.

Ý

mam Hatip Lisesi son sýnýf öðrencileri, bu yýl eðitim ve öðretime baþlayan Ýmam Hatip Ortakokullarý’ný ziyaret etti. Orta birinci sýnýfta eðitim gören kardeþlerine hoþ geldin ziyareti düzenleyen duyarlý öðrenciler, sohbet ettikleri öðrencilerle kýsa sürede kaynaþtý. ÝHL öðretmeni Dilaver Çevik’in refakat ettiði ziyarete katýlan öðrenciler, birinci sýnýf öðrencileri çikolata ve çeþitli hediyelerle sevindirdiler. Ýmam Hatip Orta Okulu birinci sýnýf öðrencisi olmanýn heyecaný ile aðabey ve ablalarýný karþýlarýnda gören minik öðrencilerin sevinci görülmeye deðer kareler oluþtururken, gerçekleþtirilen anlamlý ziyaret, birinci sýnýf öðrencilerinin heyecanlarýný yenerek, okullarýna daha rahat adapte olmalarýna vesile oldu. Ziyarete, son sýnýf öðrencilerinden Rumeysa Özcan, Büþra Ballý, Nisanur Çiftçi, Þeyma Seçer, Sevda Özer, Halil Ýbrahim Karakýran, Þeyma Ortakaya, Sena Çýta, Büþra Kýlýç, Gülbanu Gülbaz, Ruveyda Yavuz, Samet Güleç ve Eren Kýlýç katýldý.

Duyarlý öðrenciler, sohbet ettikleri öðrencilerle kýsa sürede kaynaþtý.

ÇÝFTÇÝ VE ÝÞÇÝYE DEVREDÝLSÝN

Þeker-Ýþ Baþkaný Gök, fabrikalarýn 2004 yýlýndan beri, Hazine’den bir kuruþ katký almadýðýný belirtirken, bu baþarýnýn niþasta bazlý þeker kotalarýnýn her yýl artýrýlmasýna raðmen gösterildiðini vurguladý. Halkýn saðlýðý için de sosyo-ekonomik dengeler için de þeker fabrikalarýnýn mutlaka iþçi ve çiftçilere devredilmesi gerektiðinin altýný çizdi.

TÜRKÝYE’YE ÝHANET EDÝYORLAR

Gök, “AB ülkelerinde kiþi baþýna düþen niþasta bazlý þeker tüketimi 1.5 kg. iken, Türkiye’de kiþi baþý 6 kg’a çýktý. Þeker Kurulu’nun önerileriyle NBÞ kotalarý her yýl artýyor. Bunlar Türkiye’ye ihanet ediyor. Hem yargý kararlarýna, hem de Baþbakanlýk Denetleme Kurulu’nun raporlarýna raðmen, her yýl kotalarýn artýrýlmasýný istiyorlar. Ama biz bunu AÝHM’e gö-

KARAKAÞLAR OTOMOTÝV-FÝAT PLAZA Çevre yolu Ýskilip kavþaðý no:184 ÇORUM Tel:(364) 224 01 44


6

PERÞEMBE 18 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Samsun’da 16 Ekim Salý günü gerçekleþtirilen konferansa Çorum’dan katýlan ekip toplu halde.

Hayat kadýnlara da güzel olsun! Gülesin Aðbal DEMÝRER

un Valisi Hüseyin Aksoy(sað Konferansýn açýlýþýnda Sams

Konferansa Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun

baþta) konuþma yaptý.

illerinden katýlým oldu.

‘Annemin de Ýþi Olsun’ diyen çocuklar kazanacak T

ürkiye’nin 43 ilindeki ilköðretim 3. ve 4. sýnýf öðrencilerine yönelik “Annemin de Ýþi Olsun” konulu bir resim yarýþmasý düzenleniyor. Yarýþma, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilen, Türkiye Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) tarafýndan yürütülen “Kadýn Ýstihdamýnýn Desteklenmesi Operasyonu” kapsamýnda, Milli Eðitim Bakanlýðý ile iþbirliðiyle gerçekleþtiriliyor. Yarýþma, baþkent Ankara ve 12 Nuts II bölgesindeki büyüme merkezi olarak tanýmlanan aralarýnda Çorum’un da bulunduðu 43 ili kapsýyor. Yarýþmanýn ile çalýþma hakkýnýn, kadýnlar için de temel insan haklarýndan biri olduðu konusunda farkýndalýk oluþturulmasý amaçlanýyor. Yarýþmaya katýlým sürecinde öðretmen ve velilerin konu hakkýnda öðrencilerle birlikte düþünüp tartýþmalarý, onlara yol göstererek yaratýcý süreç öncesinde konuya katýlýmlarý bekleniyor. 43 ildeki resmi ilköðretim okullarýnýn 3. ve 4. sýnýf öðrencilerinin katýlacaðý yarýþmada; her ilin birincisine bisiklet, her Ýlin ikincisine scooter, her Ýlin üçüncüsüne 1000’lik yap-boz ve 36’lý tam takým boya seti (suluboya, pastel boya ve kuru boya) ve katýlým plaketleri verilecek Ýllerden dereceye giren resimlerin yarýþacaðý ve Ankara’da jüri tarafýndan belirlenecek resimlerden kazananlara ise birinciye laptop, ikinciye netbook, üçüncüye fotoðraf makinesi ve katýlým plaketleri verilecek. 5 çocuða da ðiyilebilir walkman ve katýlým plaketi mansiyonu verileccek. Ayrýca yarýþmaya katýlan öðrencilerin resimleriyle 2013 yýlý takvimi hazýrlanacak ve daðýtýlacak. Yarýþmanýn koþullarý ve detaylý bilgi için: www.kadinistihdami.net adresinden görülebilir.

Hayat erkeklere güzel Doç. Dr. Adem Y. Elveren “Toplumsal Cinsiyet Eþitliði ve Ekonomi” konusunu Türkiye ve diðer ülkeleri kýyaslayan rakamlar üzerinden canlý bir sunumla anlatýrken, biraz da espri olsun diye “hayat erkeklere güzel’ diyesim geliyor ama vazgeçiyorum; “bari yazýnýn baþlýðý yapayým” diyorum. Baþlýktan da anlaþýlacaðý üzere yazmaya baþladýðýmda bundan da vazgeçtim. Çünkü; ‘hayat erkeklere güzel’ evet, ama onlara güzel olduðu kadar kadýnlara da güzel olsun dileði aðýr basýyor. Kadýn Ýstihdamýnýn Desteklenmesi Operasyonu Proje ekibinden Emel Esen Altun’un 16 Ekim tarihli “Çalýþma Hayatýnda Toplumsal Cinsiyet Eþitliðinin Geliþtirilmesi Konferansý”na daveti üzerine günübirliðine Samsun’a gittik. Ev sahibi Samsun’un yaný sýra Amasya, Tokat ve Çorum’dan kamu kurum ve kuruluþlarý ile özellikle kadýn, eðitim ve istihdam konularýnda çalýþmalar yürüten sivil toplum kuruluþlarý bölgesel konferans için bir araya geliyor. Çorum ekibinde Çorum Ýþkur Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, Ýþkur Meslek Danýþmaný Reyhan Karalý, Ýl Özel Ýdaresi Ýnsan Kaynaklarý Müdürü Veli Singer, Çorum Belediyesi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürü Murat Gür, Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs, Hitit Üniversitesi Öðretim Görevlisi Menekþe Þahin, Çorum Valiliði Proje Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Sibel Meroðlu, Çorum Mikrokredi Þube Müdürü Dilek Görkem Günlü, Türk-Ýþ Çorum Þubesi Baþkaný Sefer Kahraman, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Genel Sekreter Yardýmcýsý Þule Akkese, Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Nuran Hakyemez, Kýz Teknik Meslek Lisesi Müdür Baþyardýmcýsý Emine Yýldýrým, Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Aile Eðitim Merkezi Müdürü Betül Özseçer var. Sonradan öðrediðime göre ev sahibi Samsun’la birlikte Çorum’un haricinde bölgeden konferansý izleyen baþka gazeteci yok.

Kadýn için her yer ayný

Samsun Valisi Hüseyin Aksoy’la biten açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan üç

Nereye baksak durum iç açýcý deðil. Yani kadýnlarýn iþgücüne katýlým oraný düþük, kadýnlarýn eðitim düzeyi düþük, kadýnlarýn bir çoðu mesleksiz, iþgücü piyasasý ile iliþkileri yok, istihdamdaki kadýnlarýn ücretlendirmesi erkeklerle eþit deðil, sosyal güvencesi yok, çalýþan kadýn ayný zamanda evde de görünmeyen, ücretlendirilmeyen bir emek harcýyor. Üstelik bu emeðin karþýlýðý yok. konuþmacýlý konferansa geçiyoruz. Ýþgücü Piyasasý Analizi Kilit Uzmaný Hayati Körpe Türkiye’de ve Bölgede Kadýn Ýstihdamýnýn mevcut durumunu anlatýyor ilkin. Körpe, kadýnlarýn istihdam oranýnýn yüzde 27 olduðu Türkiye’nin bu oranýn yüzde 58 olduðu AB ülkelerine göre daha çok mesafet katetmesi gerektiðini ortaya koyuyor. Körpe’nin verdiði bilgiye göre kýrsal alanda kadýn istihdamý yüzde 37,7 oranýnda. Kýrsal alanda neredeyse kadýn iþsizliði yok denebilir. Ancak kadýnlarýn emeðinin karþýlýðýný alýp almadýðý noktasýnda bir fark yok. Kadýn ne kentte ne de kýrsalda emeðinin karþýlýðýný alamýyor. Gerçek bu. Çorum’un da aralarýnda bulunduðu TR 83 bölgesinde kadýn istihdamý konusunda Türkiye ortalamasýnýn üstünde olduðumuza sevinmeliyiz sanýrým. Ama kayýt dýþý istihdam, ücretsiz aile iþçiliði bu bölgede de fazla. Yani yara heryerde ayný.

Toplumun cinsiyeti yok ama...

Ýkinci konuþmacý toplumsal cinsiyet konularýnda Türkiye ve ABD’de çalýþmalar yapan Doç. Dr. Adem Y. Elveren. Elveren, canlý sunumuyla sabah erkenden kilometreler katedip Samsun’a gelen katýlýmcýlarýn dikkatini toplamayý baþarýyor. Düzey 2 Nuts Bölgesi Ýþgücü Piyasasý Araþtýrmasý’na dayanarak gerçekleþtirdiði sunumda Gaziantep, Van, Erzurum, Çorum ve Trabzon illerinin araþtýrma sonuçlarýný aktarýyor. Nereye baksak durum iç açýcý deðil. Yani kadýnlarýn iþgücüne katýlým oraný düþük, kadýnlarýn eðitim düzeyi düþük, kadýnlarýn bir çoðu mesleksiz, iþgücü piyasasý ile iliþkileri yok, istihdamdaki kadýnlarýn ücretlendirmesi düþük, sosyal güvencesi yok, çalýþan kadýn ayný zamanda evde de görünmeyen, ücretlendirilmeyen bir emek harcýyor. Üstelik bu emeðin karþýlýðý yok. Ve kadýnlarýn istihdama katýlýmlarýnýn önündeki birinci engel çocuk bakýmý geliyor. Evde bakýma muhtaç olan yaþlý ya da engellinin bakýmý da

tamamýyla kadýnýn üstünde. Bunun hemen ardýndan þunu eklemek gerekiyor: Kadýnlarýn yüzde 52’si, eþleri ev iþlerinde yardým ederse çalýþmayý düþünüyor. Ayný þekilde erkek iþsiz bile olsa evde bir yükümlülük almýyor. Ev iþlerine yardýmcý olmuyor. Ekonomik kriz bile kadýnlarý daha çok etkiliyor. Ýlgi çeken sonuçlardan biri de hemen her eðitim düzeyindeki kadýnlardan yüzde 94’ü, kýzlarýnýn eðitim alýp okumasýný istiyor. Kadýnlar bu oranla, “kýzým benim gibi olmasýn” mesajý veriyor, kýzý için kendisininkenden bambaþka bir hayat istiyor. Ýþte bütün bu sonuçlar rakamlarla, grafiklerle anlatýlýrken son günlerin moda deyimi “hayat erkeklere güzel” diye yorum yapmamak mümkün deðil. Bu bölgede Çorum adýna umut verici veri ise araþtýrma konusu iller arasýnda yüzde 26’lýk oranla birinci olan Trabzon’un ardýndan Çorum’da kadýn istihdamýnýn oraný yüzde 25. Konu baþlýðý toplumsal cinsiyet konusunda ise Elveren, “Toplumun cinsiyeti yok ama toplumun yarattýðý bir cinsiyet var. Toplum kadýn ve erkeðe roller veriyor.” diyor. Elveren’in özetle sonuç önerileri ise þöyle: “Sorunlarý bölgesel düzlemde tespit edip, ona iliþkin çözümler üretmek gerekiyor.” Sonu konuþmacý Yard. Oç. Dr. Özge Ýzdeþ “Toplumsal Cinsiyete Duyarlý Bütçeleme ve Ýyi Örnekler” baþlýðýný detaylandýrýyor. Toplumsal Cinsiyete Duyarlý Bütçeleme’nin yani kýsaca TCDB’nin bütçelerin kadýn veya erkeklere ayrý ayrý bütçeler deðil, bunun yerine tüm kamu kurumlarýnýn politika, plan, program ve bütçelerinin

Ekiplerle sohbet Ö

nceki gün gerçekleþtirilen “Çalýþma Hayatýnda Toplumsal Cinsiyet Eþitliðinin Geliþtirilmesi Konferansý” için Samsun’a giden Çorum, Amasya ve Tokat illerinden katýlýmcýlar konferans aralarýnda bir araya gelip þehirlerinde konuya iliþkin geliþmeleri ve sorunlarý paylaþtýlar. Çorum ekibi ile ayný masada çay-kahve içen Tokat Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü Müdür Yardýmcýsý Hülya Özdemir ile Çorum Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs, illerinde yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi alýþveriþinde bulundular. Hülya Özdemir’den edindiðimiz bilgiye göre Tokat’ta hazýrlanan 4 katlý Kadýn Sýðýnmaevi yakýn zamanda hizmete açýlacak. Ýki müdür yardýmcýsý haným, sohbet sonunda birbirlerinden telefon numaralarýný almayý ihmal etmediler.

toplumsal cinsiyet farkýnladýðý ile yapýlmasý anlamýna geldiðini anlýyoruz.

Her iþi kadýna uygun hale getirmek

Konferans bitiyor. Sabah erken yola çýkanlar þehirlerine dönüyor. Kadýnlar grubu olarak Çorum yolunda konferansýn bizde býraktýðý iz üzerinden konuþuyoruz. Kadýn istihdamýndaki sorunlarý hemen hemen midibüsteki herkes biliyor. Hepsi çalýþan kadýn. Sorunlardan bir kaçýný ya da çoðunu yaþayarak tecrübe etmiþiz. Peki çözüm nerde? Eðitimci hocamýz Emine Yýldýrým, “Erkekleri de yetiþtiren bizler olduðumuza göre, onlarý bu sorunlarýn çözümüne yönelik eðitecek olanlar da bizleriz. Erkek çocuðu bunlarý yapmaz demeyeceðiz, onlara da evlerde yükümlülükler vereceðiz.” diyor. Evet, bu sorunu, kökünden, zihniyetleri deðiþtirmeye matuf bir çözüm. Ancak kamu kurum ve kuruluþlarý, özel sektör, sivil toplum kuruluþlarý olarak da Samsun Valisi Hüseyin Aksoy’un da vurgu yaptýðý gibi kadýna uygun iþ deðil, tüm iþleri kadýnlara uygun hale getirmek, kadýn ve erkeðe eþit koþullarý sunmak gerekiyor. Bunlarýn dillendiriliyor olmasý bile iþte ve evde nerede olursa olsun ‘çalýþan kadýn’ýn hayatýnýn güzelleþtirilmesi için umut veriyor.

Çorum ve Tokat’tan katýlan hanýmlar, kahve-çay arasýnda alanlarýyla ilgili konulurda bilgi alýþveriþinde bulundular. Tüm gün süren konferansýn aralarýnda Çorumlu bayanlar denize nazýr manzara ile dinlendiler.


PERÞEMBE 18 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

7

Tatlýsu Hoca kaza geçirdi elal Bayar Üniversitesi C Eðitim Fakültesi Emekli Öðretim Görevlisi

gazetemiz köþe yazarlarýndan Mehmet Tatlýsu trafik kazasý geçirdi.

Yaya olarak yürürken bir aracýn arkadan çarpmasý sonucu kolu kýrýlan Tatlýsu, Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde tedavi altýna alýndý. Tatlýsu’nun saðlýk

durumunun iyi olduðu, kýrýk olan kolundan ameliyat olacaðý belirtildi. Hakimiyet Mehmet Tatlýsu’ya geçmiþ olsun der, acil þifalar diler.

Yolcu otobüsü devrildi, 12 yaralý Mehmet Tatlýsu

Ç

orum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çýkan yolcu otobüsünün þarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 12 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu-Kýrýkkale karayolunun 17. kilometresinde saat 01.30 sýralarýnda meydana geldi. Alanya-Giresun seferi yapan Hüseyin Avni T. idaresindeki 07 LGJ 87 plakalý yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu-

Kontrolden çýkan yolcu otobüsünün þarampole devrildi.

cu þarampole devrildi. Yoldan geçen vatandaþlarýn polis ve jandarma ekiplerine kazayý haber vermesinin ardýndan çok sayýda ambulans bölgeye sevk edildi. Kazada yaralanan 12 yolcuya ilk müdahaleyi saðlýk ekipleri yaptý. Adeta can pazarýnýn yaþandýðý kaza sonrasý yaralýlar olay yerine çaðrýlan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor.(ÝHA)

Anadolu Usta Öðreticiler Derneði Baþkaný Fatma Nur Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, Kamu Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan'ý ziyaret etti.

Anadolu Usta Öðreticiler Derneði Kamu Sen’i ziyaret etti

Usta öðreticiler kadro bekliyor

Yem makinesine düþen çocuk öldü Ç

Yaralý çocuk kaldýrýldýðý Osmancýk Devlet Hastanesi’nde hayatýný kaybetti.

orum’un Osmancýk ilçesinde yem makinesine düþen 4 yaþýndaki çocuk hayatýný kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Çiftlikler Mahallesi Gökbel mevkiinde bulunan bir mandýrada meydana geldi. Miyase (35) ve Yusuf Þ. (37) çifti çocuklarý Mehmet Ertuðrul’u (4) da yanlarýna alarak mandýradaki hayvanlara yem

YAZ KAMPANYASI Nakit fiyatýna 10 taksit 20 aya kadar da vade imkaný Ankara Mobilya’dan alýþveriþ yapmak bir ayrýcalýktýr.

ÝMALATÇI

ANKARA MOBÝLYA

(Ç.HAK:1610)

Yemek Odasý - Yatak Odasý - Avangart Koltuk Takýmlarý - Oturma Gruplarý - Kanepe - Yaylý Yataklar - Baza ve Aksesuar Çeþitleri - Mutfak Köþe Takýmlarý

MEGA MAÐAZA Tahir DEMÝR

Adres: Uður Mumcu Cad. No: 33 Tel: 213 48 44-212 20 00 Fax: 212 89 75 Gsm: 0 532 352 41 54

Pazar günleri 11.00-18.00 saatleri arasýnda açýðýz.

A

nadolu Usta Öðreticiler Derneði Baþkaný Fatma Nur Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, Kamu Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan'ý ziyaret etti. Alparslan tanýþma ziyaretinde yaptýðý açýklamada, Usta Öðreticiler'in kadro hakký konusunda her zaman destekçileri olduklarýný ifade ederek, dernekleþme çalýþmalarýndan dolayý tebrik etti. Ziyarette Dernek Baþkan Yardýmcýsý Gülay Manuþ, Yönetim Kurulu üyeleri Aydýn Fýrat ve Bekir Bolat da hazýr bulundu. Çetin, ziyarette dernek hakkýnda kýsa bir bilgi vererek, Çorum'da bu alanda kurulu tek dernek olduklarýný, ayrýca Türkiye genelinde faaliyet gösteren dernekler arasýnda da en çok üyeye sahip olan dernek konumunda bulunduklarýný ifade etti. Mahmut Alparslan, hayýrlý olsun dileðinde bulunduðu dernek çalýþmalarý ile ilgili her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýnýn altýný çizerek, "Kamu Sen, kamu alanýnda hizmet veren herkesi, hiç bir ayrým yapmaksýzýn destekleme ilkesini benimseyen bir kuruluþtur. Henüz sendikal anlamda, kanun ve yönetmelikler taþeron iþçilerin ve usta öðreticilerin sendikal faaliyette bulunmasýna fýrsat vermiyor olsa da, dernek çalýþmalarý ile hem topluma hizmet etmeleri hem de

hazýrlamak için akþam saatlerinde ahýra gitti. Anne babasýnýn hayvanlara yem hazýrladýðý sýrada ahýrda bulunan yem makinesinin yanýna giden Mehmet Ertuðrul, bir anda dengesini kaybederek yem makinesinin içerisine düþtü. Makinenin helezonlarý arasýna sýkýþan çocuk çýðlýk atmaya baþladý. Çocuklarýnýn yem makinesinde sýkýþtýðýný gören anne ve baba Osmancýk Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak yardým istedi. Olay yerine gelen kaza kýrým ekibi, yaptýklarý çalýþmanýn ardýndan 4 yaþýndaki çocuðu bulunduðu yerden kýsa sürede çýkarmayý baþardý. Aðýr yaralý olarak kurtarýlan Mehmet Ertuðrul, mandýra önünde bekletilen ambulansa alýnarak Osmancýk Devlet Hastanesi’ne kaldýrýlarak tedavi alýndý. Yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayan çocuðun cansýz bedeni hastane morguna kaldýrýldý. Morga kaldýrýlan minik Mehmet Ertuðrul’un cenazesi Cumhuriyet Savcýsý'nýn yaptýðý otopsinin ardýndan topraða verilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruþturmanýn sürdürüldüðü öðrenildi.(ÝHA)

Ziyarette usta öðreticilerin kadro talebi dile getirildi.

mesleki sorunlarýn çözümü için çaba sarfetmeleri çok önemli." dedi. Özellikle usta öðreticilerin, zor þartlar

altýnda önemli hizmetlere imza attýklarýna deðinen Alparslan, bir yýl sonra iþe devam edip etmeyeceklerinin garantisinin

olmadýðýný, usta öðreticilerin kadro hakkýna kavuþturularak iþ kaygýlarýnýn ortadan kaldýrýlarak, geleceklerinin güvence altýna alýnmasý

Kamyon kapaðý çarptý

(Ç.HAK:2679)

Sýðýnak havalandýrma projelerinde bizimle görüþmeden karar vermeyin. Deneyimli personel, kaliteli iþçiliðimizle hizmetinizdeyiz...

Çepni Mah. Ýnkilap Cad. Kubbeli Sk. No:45 Tel: 0 364 202 02 77 - Faks: 0 364 202 02 78 Gsm: 0 532 596 9720 - web: www.airteshavalandirma.com - e-mail: airteshavalandirma@gmail.com

Yaþlý adam düþtü Kunduzhan Çýkmazý 1. Sokak’ta duvardan düþen yaþlý adam yaralandý. A.T. isimli yaþlý adam duvardan düþünce aðýr yaralandý. Yaþlý adam hastanede tedavi altýna alýndý.

Kesim þirketimize aittir. (Ç.HAK:3044)

MÜTEAHHÝTLERÝN DÝKKATÝNE!

Ankara Yolu üzerinde bir iþyerinde kamyon kapaðý kafasýna çarpan kiþi yaralandý. S.A. iþyerinde çalýþýrken kafasýna kamyon kapaðý çarptý. Yaralý iþçi hastanede tedavi altýna alýndý.


8

Ö

Samanyolu’nda ‘Akýl Oyunlarý’ PERÞEMBE 18 EKÝM 2012

zel Çorum Samanyolu Ýlköðretim Okulu, geçtiðimiz yýl öðrencilerini kulüple tanýþtýrdýðý akýl oyunlarýný, bu yýl seçmeli ders olarak bütün ilkokul öðrencilerine öðretiyor. Ahþaptan yapýlan akýl oyunlarýnýn hepsi öðrencilerin zihinsel geliþimlerine önemli katký saðlýyor. 1, 2 , 3 ve 4. sýnýflarý yönelik el, kol koordinasyonu ve stratejik ahþap oyunlar eðitimini veriyor. Haftada bir saat iþlenen akýl oyunlarý dersine öðrencilerin büyük ilgi gösterdiði belirtildi. Japonya, Amerika, Ýngiltere ve Almanya gibi geliþmiþ ülkelerde ahþaptan yapýlan akýl oyunlarýnýn ders olarak okullarda öðretiminin verildiðini söyleyen Özel Çorum Samanyolu Ýlköðretim Okulu Akýl Oyunlarý Koordinatörü Öðretmen Hüseyin Öksüz, bu oyunlarýn en önemli özelliðinin çocuklarýn becerisini geliþtirmesi ve zihinsel olarak oyundaki hamleleri

Özel Çorum Samanyolu Ýlköðretim Okulu, öðrencilerine akýl oyunlarýný öðretiyor.

Haftada bir saat iþlenen akýl oyunlarý dersine öðrencilerin büyük ilgi gösterdiði belirtildi.

düþünmesinden dolayý geliþimini olumlu yönde etkilemesi olduðunu

vurguladý. Öksüz, okulda 20 ahþap oyununun öðrencilerin

yaþ durumuna göre uygulandýðýný belirterek, “Öncelikle geçen yýl bu

oyunu çocuklarýmýza öðrettiðimizde büyük keyif almýþlardý. Okulumuzda bu oyuna hemen hemen bütün öðrencilerimiz ilgi gösterince, bu yýl serbest etkinlik dersi içerisinde seçmeli olarak akýl oyunlarý dersini koyduk. Öðrencilerimiz bu ders saatini iple çekiyorlar. Bu oyunlarýn öðrencilerimizin derslerdeki baþarý oranlarýný etkilediðini geçen yýl biliyorduk. Bu yýl ayný þekilde öðrencilerimizin hem daha çok düþünmelerini, hem de becerilerini artýrma adýna katký olduðunu gördük.” dedi. Okullarýnda serbest etkinlik dersinde bir saat, 1. ve 4. sýnýflara kadar bütün öðrencilere akýl oyunlarý öðrettiklerini söyleyen Özel Çorum Samanyolu Ýlkokulu Müdür Yardýmcýsý Fatih Gülenç, akýl oyunlarýnýn çocuklarda paylaþma, güven duygusunun yaný sýra öðrencilerin kendilerini ifade etme, dikkatlerini toplama gibi katký saðladýðýný sözlerine ekledi.

Aile Danýþmanlarý’na uyarý A

ile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, "Aile Danýþmanlýðý” sertifikasý kurslarýnda kursiyerlere verilen bakanlýkca Aile Sosyal Destek Danýþmaný olarak çalýþtýrýlabileceði yönündeki taahhütler hakkýnda uyarýda bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, Aile Danýþmanlýðý ile Aile Sosyal Destek Danýþmanlýðýnýn iki farklý unvan olduðunu belirtildi. “Gerçek Kiþiler ve Özel Hukuk Tüzel Kiþileri Ýle Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnca Açýlacak Aile Danýþma Merkezleri Hakkýnda Yönetmelik" ile çerçevesi çizilen Aile Danýþmanlýðýnýn ailenin sýnýrlarý ve aile üyeleri arasýndaki iliþkiler üzerinde çalýþarak aile üyeleri arasýndaki bozuk iliþkileri düzeltmeyi ve bu süreçte kazanýlan yeni iletiþim ve etkileþim kalýplarý sayesinde, aile bireylerinin sorun çözme yeteneklerini güçlendirmeyi amaçlayan özel teknik ve stratejileri içeren hizmeti ifade ettiði kaydedildi. Gerçek Kiþiler ve Özel Hukuk Tüzel Kiþiler Ýle Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnca Açýlacak Aile Danýþma Merkezleri Hakkýndaki Yönetmelik gereði; Merkezde aile danýþmanlýðý hizmetlerinin verilebilmesi için en az bir aile danýþmaný görevlendirilmesi gerekmektiði ifade edildi. Aile danýþmanýnýn, çocuk geliþimi, sosyal hizmet, psikoloji, psi-

kolojik danýþmanlýk ve rehberlik, hemþirelik, týp alanlarýndan birinde en az dört yýllýk lisans düzeyinde eðitimi tamamlamýþ olmasýnýn yaný sýra, en az yüz saati teorik olmak üzere aile danýþmanlýðý alanýnda bir eðitim programýný baþarýyla tamamlamýþ olmasý gerekmektiði de hatýrlatýldý. Açýklamada Aile Sosyal Destek Danýþmanlýðý için de, 61. Hükümet Programýnda yer alan Aile Sosyal Destek Programý (ASDEP) kapsamýnda yer alan ve hane ziyareti yaparak, yerinde durum tespiti yaptýklarý birey ve ailelerin, sosyal hizmet ve sosyal yardýmýn yaný sýra, saðlýk, eðitim ve istihdam baþta olmak üzere ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý noktasýnda gerekli bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerini ifade ettiði belirtildi. Farklý kurum ve kuruluþlar tarafýndan “Aile Danýþmanlýðý” sertifikasý kurslarý açýldýðý belirtilen açýklamada, "Bu baðlamda "Aile Danýþmanlýðý" sertifikasý alan kiþilerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnda iþe alýmlarda öncelik verileceðine dair bilgiler verilmektedir. Bakanlýðýmýz bünyesinde özel hizmet alýmý (güvenlik görevlisi vb.) dýþýnda tüm personel KPSS puanlarýna göre alýnmaktadýr. Aile Danýþmanlýðý sertifikasý sahibi kiþilerin Bakanlýðýmýz bünyesinde baþka herhangi bir þarta baðlý olmadan Aile Sosyal Destek Danýþmaný olarak çalýþtýrýlabileceði taahhütlerine itibar edilmemesi gerekmektedir" denildi.

17

sý, emeðimiz, ülkemiz ve ulusumuz açýsýndan çok büyük bir anlam ve önem taþýmaktadýr. Eðitim Ýþ'in kuruluþ gerekçelerinden birisi de, yetkin olmayan kadrolarýn eline terk edilen gerici eðitim siyasetinin yarattýðý yýkýmý en aza indirmek, eðitim çalýþanlarýný içine düþtükleri karamsarlýktan çýkarmaktýr. Sendikamýzýn bu arayýþ üzerinde yükselen hukuk mücadelesi, soluksuz ortaya koyduðu baþarýlý çalýþmalarla kamuoyunun büyük takdirini toplamýþtýr. Mücadelemiz, Milli Eðitim Bakanlýðý'na sayýsýz defalar geri adým attýrmýþ, bu yolla on binlerce maðdur eðitim çalýþanýnýn sorunlarýna çözüm üretilmiþtir. Kuruluþumuzdan bugüne iþkolunda hukuk mücadelesinin önderliðini yaparak yüzlerce hukuksuzluðu etkisiz kýlmanýn, bu yolla iþkoluna mücadele heyecaný aþýlamanýn gururu ve mutluluðunu yaþýyoruz. Yüz yýllýk emek ve aydýnlanma mücadelesinin "biricik" mirasçýsý olduðumuzun bilincindeyiz. Mücadele ruhumuz, ýrkçýnýn, bölücünün, gericinin devlete ya da sokaða egemen olduðu her dönemde halkýmýzýn üzerine güneþ gibi doðmuþtur. Karanlýðýn karþýsýnda durmanýn bedeli kiþi olarak yýkýlmaksa eðer, onursuzca yaþamaktansa, karanlýðý boðmaya bilenmiþ kuþaklarý yetiþtirebilmek için tek tek yýkýlmaya talibiz biz. Her sabah doðan güneþ karanlýðý aydýnlatacaksa eðer, yýkýla yýkýla karanlýðýn uðursuz saltanatýný mutlaka yýkacaðýz. Eðitim-Ýþ, Büyük Önderi'nin ulusuna güzel günler gösterme hayalini asla ortada býrakmayacaktýr. Eðitim-Ýþ tabelasý var olduðu sürece, Cumhuriyetin eðitim kurumlarýnda, aydýnlanma devrimlerine savaþ açanlara meydan okuyacak namuslu bir soluk da mutlaka var olacaktýr. Bugüne kadar olduðu gibi, bundan sonra da emeðimize ve ülkemize yönelik her saldýrý, karþýsýnda sarsýlmaz bir kale gibi Eðitim-Ýþ'i bulacaktýr.”

Eðitim-Ýþ 7 yaþýnda Ekim 2005 tarihinde kuruluþunu gerçekleþtiren Eðitim ve Bilim Ýþgörenleri Sendikasý (Eðitim-Ýþ) Çorum Ýl Temsilciliði, 7. yaþýný kutluyor. ‘Ülkesi olmayanýn sendikasý olmaz’ þiarýyla yola çýkýp, 7 yýllýk sürede, yüz yýllýk sendikal mücadele geleneðinden ders alarak yola devam ettiklerini belirten Eðitim-Ýþ yetkilileri, kuruluþ yýldönümü nedeniyle yaptýklarý açýklamada þunlarý kaydettiler; “Bugün Encümen-i Muallim'den, TÖS'den, TÖBDER'den devraldýðýmýz kültür, birikim ve cesaretle, Köy Enstitüleri ile Fakir Baykurt'un yurtsever ve mücadeleci ruhunu birleþtirerek yeniden kurduðumuz Eðitim-Ýþ'imizi, Edirne'den Van'a, Hatay'dan Sinop'a yurdumuzun dört bir tarafýndaki eðitim çalýþanlarýyla kucaklaþtýrdýk. Gözlerimizdeki mutluluðun pýrýltýsýný, yüreðimizdeki coþkuyu ve heyecaný hiçbir zaman yitirmeden birbirimizle paylaþtýk. 17 Ekim 2005'ten bugüne emeðimiz ve geleceðimiz için canýmýz pahasýna mücadele ettik. Mücadelemiz cumhuriyetin bütün kurumlarýnýn teslim alýndýðý yeni dönemde çok daha çetin geçecek. Ýçinden geçtiðimiz bu zorlu süreçte, baþta ABD olmak üzere emperyalist güçlerin Yeni Dünya Düzeni kapsamýnda sömürüyü alabildiðine yoðunlaþtýrdýklarý, Küreselleþme adý altýnda yapýlan uygulamalarla emek örgütlerini ve demokratik kitle örgütlerini iþlevsizleþtirdikleri, yapýlan özelleþtirmelerle taþeronlaþtýrmayý etkin kýldýklarý görülmektedir. AKP iktidarý ise bu küresel güçlerle iþbirliði yaparak, ulus devletin ve baðýmsýzlýðýn yok edilmesine, etnik ve dinsel ayrýmcýlýklarla da üniter yapýnýn yýkýlmasýna, ulusal birlik ve beraberliðin bozulmasýna çanak tutmaktadýr. Bütün bunlar yetmiyormuþ gibi siyasal iktidar, tek parti egemenliði yürüterek kendine muhalif olan kiþi ve kurumlar üzerinde olmadýk baskýlar uygulamaktadýr. Bu yolla toplumu sindirmeye, adeta bir korku imparatorluðu kurmaya çalýþmaktadýr. Ýþte Eðitim-Ýþ'in böyle bir süreçte mücadele alaný içinde olma-

www.corumhakimiyet.net

FÝZA Özel Eðitim ve Aile Danýþmanlýðý, Çorum'da bir ilki daha gerçekleþtiriyor.

Özel eðitimde spor danýþmanlýðý dönemi

F

ÝZA Özel Eðitim ve Aile Danýþmanlýðý, Çorum'da bir ilki daha gerçekleþtiriyor; Özel Eðitimde Spor Danýþmanlýðý. FÝZA Özel Eðitim ve Aile Danýþmanlýðý adýna açýklama yapan Aile Danýþmaný Firdesv Karaca Eren, “Özel eðitim gereksinimi olan bireylerin spor yolu ile bir çok beceri ve faaliyeti gerçekleþtirebileceðinin farkýndayýz. Bu nedenle Özel Eðitim alan bilgisi ile spor eðitimi çalýþmalarýný ayný çatý altýnda buluþturduk. Özel Eðitim ve Spor Danýþmanlýðý olarak; atletizm, basketbol, yüzme, masa tenisi, fitnes vb. branþlarda kiþinin varolan performansý ve ihtiyacýna göre destek alabilirsiniz.” dedi. Eren, çaðýmýzýn monoton yaþamý içinde fiziksel kapasitenin kullanýlabilmesi ve kiþinin anatomik, fizyolojik ve psikolojik yönden saðlýklý olabilmesi için sporun iyi bir araç olduðunu, günde 20 dakika yapýlan fiziksel egzersizin, vücutta ‘serotonin’ denen bir hormon salgýlamaya baþladýðýný ve bu hormonun, kaygýnýn azalmasý, öðrenme veriminin artmasý, uykunun düzene girmesi ve insanýn kendini daha zinde hissetmesini saðladýðýný kaydetti. Engelli kiþiler için ise sporun, öncelikle topluma adaptasyonlarýný gerçekleþtirmek ve kendi kendine yetebilme duygusunu ortaya çýkarmak için uygulanan rehabilitasyon programlarý içinde yer aldýðýný belirten Eren, engellilere yönelik özel ve resmi müsabakalarýn, olimpiyatlarýn düzenli aralýklarla yapýlmaya baþlandýðýný söyledi. Bu geliþmelerin etkisi altýnda çocuðun temel eðitiminde önemli bir yeri olan spor faaliyetlerinin, özel ihtiyaçlarý olan çocuklarýn eðitiminde de daha önemli bir düzeyde yer almaya baþladýðýný dile getiren Eren, “Spor eðitiminin faaliyetleri içerisinde yer alacak olan uygulamalar, engelli bireyin topluma kabul görmesini kolaylaþtýrarak, sosyal uyumlarýna olumlu yönde etki etmektedir.” dedi.

manýn akademik, sosyal, ruhsal ve fiziksel yararlarý vardýr. El-göz koordinasyonu becerilerinin artmasý, dikkat ve algýlama, yönergeleri yerine getirme, bedensel yeterliliklerinin artmasý vb. bir çok konuda geliþme gösterdiði araþtýrmalarla tespit edilmiþtir.

Eðlence için spor

Yýllar sonra sporun eðlence yönünün öneminin anlaþýlmasý birçok açýk hava aktiviteleri, su sporlarý ve salon sporlarýnýn geliþimine neden oldu. Entegre spor toplumun tüm bireyleri için istense de ,total entegre olanaklar her zaman mümkün olmamaktadýr.

Engeli kiþiler için sporlar þu þekilde sýnýflandýrýlýr: Çok az modifikasyon ile veya modifikasyon olmaksýzýn eþit olarak katýlabilecekleri sporlar. (Bowling, dart, okçuluk, yüzme ,binicilik, masa tenisi) Modifiye edilmiþ sporlar (Tekerlekli sandalye basketbolu, dart, cirit atma, halter gibi) Engelli kiþiler için geliþtirilmiþ sporlar (Görme engelliler için geliþtirilmiþ roll ball gibi)

Yarýþma sporlarý:

Spora artan ilgi, yarýþma sporlarýnýn geliþmesine neden oldu. Sporun yarýþmacý yaný yeteneðin ölçümünü gösterdiðinden önemlidir. Normal insanlarýn sporlarýnda olduðu gibi, engellilerin sporlarýnda da kurallar ve düzenlemeler yapýlmýþtýr. Engelli insanlarýn eþit olarak yarýþabilmeleri için farklý kurallar ve sýnýflamalar oluþturulmuþtur. Engelliliðin sýnýflamasý fazla sayýdadýr ve deðiþkenlik gösterir. Bazýlarý engelliliðin nedenine bazýlarý ise vücudun kollar, bacaklar, kalp gibi etkilenmiþ bölümüne dayanýr.

Nasýl bir destek verilecek?

Bireysel Spor Programlarý, bireylere yapýlan ön spor testi sonrasýnda belirlenir. Spor eðitmeni Sporun engelli bireyler üzerindeki programýn haftalýk çalýþma süreleyararlarý rini ailelenin de görüþ ve önerileri“Spor; iç disiplin, yarýþmacý ruh ve ni alarak belirler ve programý; saatdostluk aþýlar. Saðlýðýn, fiziksel gücün, lik, yarým gün, tam gün, iki gün vedayanýklýlýðýn, sosyal entegrasyonun ve ya daha fazla olacak þekilde hazýrFatih Kazancý psikolojik iyi olma halinin spor ile arttýlar ve uygular. ðýndan þüphe yoktur. Sporun, engelli inSpor yapmaya baþlayan her birey için "Bireysanlar için de ne kadar yararlý olduðunu anlamak sel Spor Programý" oluþturulmaktadýr. Bu program güç olmasa gerek.” diyen Eren sporun engelliler çerçevesinde her bir birey spor eðitimeni gözetimi üzerindeki yararlarýný aktardý; ve eðitiminde çalýþmlarýný sürdürmektedir. Gün Tedavi: Bir çok spor aktivitesinin engelli in- içerisinde belirlenen hedefler doðrultusunda yürüsanlarýn rehabilitasyon ve regreasyonunda kullanýyüþler, koþular, bisiklet turlarý yapmakta; temel mý artýk mümkündür. Spor, konvensiyonel fizyotespor becerileri olarak ifade edilen atma, tutma, fýrrapi metodlarýný tamamlayýcý bir tedavi olarak, gilatma egzersizleri çalýþýlmakta, bunlarla birlikte derek daha yaygýn kullanýlmaktadýr. Gücün, koorözel alan olarak adlandýrlan spor branþlarýnda (madinasyonun ve dayanýklýlýðýn geliþimine yardýmcýsa tenisi, yüzme, basketbol, voleybol, futbol vb.) dýr. Bazý sporlar belirli kas gruplarýný geliþtirir. Örçalýþmalar yapýlmaktadýr. neðin; aðýrlýk kaldýrma ve okçuluk, paraplejik hasProgramýn süresi içerisinde bireylerin obsesif talarda kol kaslarýnýn geliþimine yardým ederek, ve stereotipik yaþamasýna fýrsat verilmeden bireyin kendilerine bakma konusunda baðýmsýzlýk kazanyetenekleri ve ihtiyaçlarý doðrultusunda hazýrlanan malarýný saðlarlar. Basketbol gibi tekerlekli sandalspor eðitimi uzman spor eðitimcisi tarafýndan takip ye ile yapýlabilen spor, engelli kiþilerin tekerlekleedilmektedir. ri çevirirken, pas verirken veya topu yakalarken Eren, Özel Eðitimde Spor Danýþmanlýðý alakoordinasyonunun geliþmesine yardýmcý olur. nýnda Fatih Kazancý ile çalýþacaklarýný da sözlerine Yüzme de kabul edilmiþ deðerli bir egsersiz ve teekledi. davi þeklidir. Son yýllarda en popüler spor dalý haFatih Kazancý kimdir? line gelmiþtir. Ýnsan suyun içinde iken, aðýz ve burundan nefes alýp-verirken, suyun kaldýrma kuvveÝlk ve orta öðrenimi Çorum'da tamamladý. ti ile ekstremitelerini yetenekleri ölçüsünde ser2003-2007 yýllarý arasýnda Sakarya Üniversitesi bestçe hareket ettirir. Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu Spor YöneSosyal Yararlarý: Sporun engelli insanlar için ticiliði bölümünü baþarý ile bitirdi. bir baþka önemli yönü, sosyal iliþkilerin oluþmasýKaradeniz Otizm Gençlik ve Spor Kulübü ný saðlamasýdýr. Kalýcý engellilik, engelli insanlarýn bünyesinde Yaþam Liderliði Eðitimi aldý. (Sakarkendilerine olan yaklaþýmlarýný bozar, içe kapanýkya/Sapanca) Sportizm Gençlik ve Spor Kulübünde lýk ve sosyal izolasyona neden olur. Ayrýca psikoSpor Eðitmenliði, (Ýstanbul) Sen Deðilim Otizmle lojik reaksiyonlar, bakmakla yükümlü olan insanYaþam Merkezi Yaþam Liderliði Eðitmenliði, (Ýslarýn onlardan utanmasý, ileride daha da artabilir. tanbul) Elit Akademi Özel Eðitim Merkezi YarSonradan engelli hale gelmiþ insanlarda spor dýmcý Spor Eðitmenliði görevlerinde bulundu. aktivitesine katýlmak, kendini önemseme duygusuÖzel gereksinimleri olan çocuk ve yetiþkin bireynun yeniden kazanýlmasýna, pozitif mental davralerle spor aktiviteleri yoluyla bilgi ve beceri kazannýþlarýn ve tekrar sosyal hayata entegrasyonuna malarý konusunda çalýþtý. yardýmcý olur. Ayrýca psiko depresif durumlardaki Ayrýntýlý bilgi ve randevu için http://www.fiengelli kiþilerin, spor aktivitelerine katýlmalarý ile za.biz adresinden FÝZA Özel Eðitim ve Aile Dabu durumlarýnda düzelme görülmüþtür. nýþmanlýðý’na ulaþýlabilir. Spor ve zihinsel yetersizlik Zihinsel yetersizliði olan insanlarýn kendilerine sunulan spor ve boþ zaman aktivitelerine katýl-


Karakaþlar’dan tanýtým ataðý

PERÞEMBE 18 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Ç

orum Karakaþlar Otomotiv’in tanýtým ataðýna devam ettiði bildirildi. Firmadan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Kültür Sitesi önünde kurduðu stantlarla Fiat otomobilleri Çorumlular’a sunan firma, tanýtým amaçlý getirdiði Fiat marka araçlarý görücüye çýkarttý. 6 kiþilik özel ekiple Kültür Sitesi önüne getirdikleri araçlar hakkýnda vatandaþlarý daha iyi bilgilendirmeyi amaçladýklarýný ve kampanyalarýn hýzla devam ettiðini belirten firma yetkililerinden Asým Avcý, açýlan stant ve araç tanýtýmlarý ile kampanyalar ve diðer konular hakkýnda vatandaþlarýn daha kapsamlý bilgilendirileceðini kaydetti.

firma, tanýtým amaçlý getirdiði Fiat marka araçlarý görücüye çýkarttý. daha erken araç sahibi tiv Satýþ Danýþmanlarýnolabileceðini dile getirdan Hüseyin Korkmadi. 2 gün boyunca dezoðlu da, son olarak Fiat araçlarýnda % vam edecek olan taný15'e varan indirimlerin ÖTV'ye yapýlan % 3'lük týmlar için çok sayýda yaný sýra 20 bin TL krezammýn Fiat tarafýndan aracýn da Kültür Sitesi diye 2 yýl sýfýr faiz uygukarþýlandýðýný vurguladý. önüne getirildiðini aklandýðýný söyleyen Avcý, Tanýtýma çok önem vertardý. yapýlan kampanyalar sadiklerini belirten Korkyesinde Çorumlular’ýn Karakaþlar Otomomazoðlu, Çorum'da ya-

20 bin TL krediye 2 yýl sýfýr faiz

pýlacak olan fuarlara katýlacaklarýný da söyledi. Korkmazoðlu, Fiat'ýn tercih edilmesinin nedeninin yaptýðý kampanya ve bütçeye uygun araç satmasý olduðunu belirterek, yeni büyüme hedeflerinin olduðunu, Fiat araçlarda benzinli fiyatýna dizel araçlar kampanyasýnýn da Çorumlular’ýn raðbet gösterdiðini söyledi. Korkmazoðlu, “Araçlarýmýz Avrupa'da en çok satan araçlar listesine girdi. Türkiye genelinde de yine satýþlarýmýz en çok satanlar listesinde görülmektedir. Bu Fiat'ýn büyüklüðü ve müþteriye verdiði deðerden kaynaklanmaktadýr. Çorum'da da Fiat satýþlarý beklenenin üstündedir.” dedi.

Tarým Et Kombinasý Kurban'a hazýr Ç

orum-Ýskilip Yolu üzerinde bulunan Tarým Et Kombinasý'nda, yaklaþan Kurban Bayramý öncesi kesim hizmetleri ile doðru ve iyi bir kesim hakkýnda bilgiler verildi.

Tarým Et Kombinasý Veteriner Hekimi Kenan Demiral, devletin izin vermediði alanlarda yapýlan harici hayvan kesimlerine yönelik sýký tedbirlerin alýnmasý gerektiðini

söyledi. Þehir merkezinde izin verilen kesim noktalarý dýþýnda denetimlerin zayýf olduðunu belirten Demiral, þartlara uygun yapýlan kesimlerde hayvanýn askýya alýndýðýný,

Tarým Et Kombinasý yaklaþan Kurban Bayramý öncesinde kesim hizmetlerini tanýttý.

Kurban Bayramý’nda büyükbaþ ve küçükbaþ kesimleri yapýlacak.

kanýn tam boþalmasýnýn saðlandýðýný, böylece hayvanýn etinin daha uzun süreli taze kalmasýnýn saðladýðýný ifade etti. Kurban kesim alanlarýnýn iyi incelenmesi gerektiðine dikkat çeken Demiral, þöyle dedi; "Kesimler sýrasýnda çeþitli kazalara olabiliyor. 10-15 dakika süren yetersiz kontroller yapýlýyor. Bizim burada hem kendi hekimimiz hem de devletin hekimi tarafýndan hayvanlarýn saðlýk kontrolleri yapýlýyor. Saðlýk açýsýndan tüberküloz (verem) gibi benzeri hastalýk taþýyan, hayvanlarý imha ediyoruz. Kesim ücreti dýþýnda hiçbir para talebinde bulunmuyoruz. Toplu yapýlan kesimlerde ise fiyatlarda esneklik saðlýyoruz. Ýstendiði takdirde hayvandan kalan deri vb. iade ediyoruz. Çorum'un yüzde 80'nin et ihtiyacýný karþýlýyoruz. Vatandaþýmýz gönül rahatlýðýyla tüketebilir. Hastalýklý hayvanýn tüketilmesi kesinlikle yanlýþ. Kesilmeden önce mutlaka

‘Güzel düþünen hayattan lezzet alýr’ Ç

orum Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan Aile Eðitim Programý’nýn 1. aþamasý Sevgi Evleri’nde kalan erkek ve kýz öðrencilere yönelik seminerle baþladý. Seminer, Aile Danýþmaný Firdevs Karaca Eren tarafýndan verildi. 10 aylýk 1. Aþama eðitim programýnýn sorumluluðu Firdevs Eren tarafýndan yürütülecek. Eren’in, ‘Baþarýlý Gençlerin 10 Alýþkanlýðý’ konulu sunumlarýný, Aile Toplum Merkezi Müdürü Ali Ýhsan Körpe, Sevgi Evleri Erkek Yurdu Müdürü Ömer Pehlivan, Kýz Yurdu Müdür Vekili Sümeyye Kural, kurum

görevlileri ve gençler dinledi. Konuþmasýnda gençlere hayatta karþýlaþabilecek güçlükleri ve çözüm önerilerini anlatan Eren, “Proaktif olarak yaþamýn içinde yer alýn. Unutmayýn güzel gören güzel düþünür; güzel düþünen hayatýndan lezzet alýr. Yaþamýnýzda attýðýnýz her adýmýn bir sonucunun olduðunu bilerek hareket edin. Ýþleriniz arasýndaki önem sýrasýný belirleyerek öncelik sýrasýna dizin. Çevrenize ne kadar çok fayda saðlarsanýz bu size er ya da geç dönecektir. Kendimiz için istediðimizi kardeþimiz, arkadaþýmýz için de istemedikçe gerçek inanca ulaþamayýz.” dedi. Okumanýn

Aile Eðitim Programý’nýn 1. aþamasý Sevgi Evleri’nde kalan erkek ve kýz öðrencilere yönelik seminerle baþladý.

önemine de deðinen Eren; “Okuyorum o halde varým. Kitap insaný, insan dünyayý deðiþtirir. Okumayý kendimize bir vazife olarak görüp ekmek gibi, su gibi aramalýyýz. Çevremizde insanlarýn bizi neden anlamadýklarý düþünmek yerine önce onlarý doðru anlayýp

anlamadýðýmýzý sorgulamamýz bize hiç aklýmýza gelmeyen bakýþ açýlarýnýn pencerelerini açacaktýr.” diye konuþtu. Seminerlerin sonunda gençlere okumalarý için kitap önerilerinde bulunan Eren'e katýlýmcý gençler duygu ve düþüncelerini

Diyanet’in son kafilesi dualarla uðurlandý Terminal’de düzenlenen törene, hacý adaylarýnýn yakýnlarý ve dostlarý katýldý.

H

ac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan hacý adaylarý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn son kafilesi ile yola çýktý. Dualar ve ilahilerle uðurlanan hacý adaylarý, terminalde yapýlan törenle uðurlandý. Çorum'dan 8 kiþinin yer aldýðý kafileye, Sungurlu'dan da 12 kiþinin katýlacaðý bildirilirken, saat 09,30'da düzenlenen törene, hacý adaylarýnýn yakýnlarý ve dostlarý katýldý. Merkez Vaizi Mustafa Köklükaya'nýn Hacc'ýn önemini aktardýðý konuþmasýndan sonra yaptýðý duaya hep birlikte amin diyen hacý adaylarý ve yakýnlarý, duygu dolu anlar yaþadý. Bir an evvel kutsal topraklara gitmenin heyecaný ile kendilerini uðurlamaya gelen dostlarýyla vedalaþan hacý adaylarý, 2 Kasým tarihinde dönüþ yapacak.

Çorum'dan 8 kiþinin yer aldýðý kafileye, Sungurlu'dan da 12 kiþinin katýldý.

Hacý adaylarý yakýnlarý ve arkadaþlarý ile vedalaþtý.

Kenan Demiral

incelenmesi gerekir. Denetimlerin daha sýk aralýkta olmasý gerekir. Kesim için bize getirilen hayvanda tüberküloz (verem) çýktýðýnda devlet yüzde 75 oranýnda zararý karþýlýyor. Yalnýz kendi yaptýklarý veya kombina haricinde bir yerde yapýlan kesimlerde devlet bu tazminatý vermiyor. Bayramýn birinci günü büyükbaþ kurban kesimi 200 liradan yapýlacak. Bayramýn ikinci büyükbaþ kurban kesimi 150 lira, küçükbaþ hayvan kesimi 30 liradan yapýlacak. Yalnýz birinci gün küçükbaþ kesimi yapmýyoruz. Bayramýn diðer günlerinde yapýyoruz. Vakýf ve dernek gibi kuruluþlar için ayrý bir indirimde söz konusu."

paylaþarak, teþekkürlerini ilettiler. Çorum Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan uygulanacak olan Aile Eðitim Programý’nýn 1. aþamasý Sevgi Evleri Yurtlarý, Çorum'un mahalleleri ve huzurevlerinde 10 ay devam edecek.

9

Hacý adaylarý yakýnlarý ve dostlarýnýn dualarý eþliðinde uðurlandý.

Bilgioðlu'ndan bayrama özel B

ahçelievler Mahallesi 9. Þenyurt Sokak'ta (Özdoðanlar Sinemasý Yaný ) hizmet veren Bilgioðlu Baklava ve Kafe, Kurban Bayramý'na özel kampanya baþlattý. Bilgioðlu baklava sahiplerinden Hatice Doðan, Kurban Bayramý nedeniyle müþterilerine özel indirim kampanyasý baþlattýklarýný söyledi. Bilgioðlu Baklava Salonu'nda bir tepsi meþhur Gaziantep-Abdulkadir Güllüoðlu cevizli baklavasý 35 liradan satýþa sunuluyor. Salonun ikinci katýnda hizmet veren kafede ise, fast-food, kahvaltý, tost, salata, pizza, kumpir çeþitleri ile sýcak ve soðuk içecekler bulunuyor.

Bilgioðlu Baklava Salonu'nda bir tepsi meþhur Gaziantep-Abdulkadir Güllüoðlu cevizli baklavasý 35 liradan satýþa sunuluyor.

Bilgioðlu Baklava Kafe’de Kurban Bayramý'na özel kampanya baþlattý.


10 PERÞEMBE 18 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Engelliler, duyarsýz sürücülerden dertli Ç

Haber ve Fotoðraf: Recep Mebet

orum’da yaþayan engelliler, araçlarýný kaldýrýmlardaki rampalarýn önüne park eden sürücülerden þikâyetçi. Yazýçarþý semtinde ikamet Mustafa Balcý (37) da duyarsýz sürücülerden dert yananlardan. Konuyla ilgili tepkisini dile getiren Balcý, düzensiz park edilen otomobiller nedeniyle kaldýrýma çýkmakta ve inmekte güçlük çektiðini, akülü aracýný yolda kullandýðý zaman da motorlu taþýtlar tarafýndan sýkýþtýrýldýðýný söyledi. Çorum’daki sürücülere ve yetkililere seslenen Balcý, engellilerin trafikte daha fazla duyarlýlýk beklediðini sözlerine ekledi.

Ayyýldýz Elektronik’ten karasal yayýn açýklamasý Engelliler, araçlarýný kaldýrýmlardaki rampalarýn önüne park eden sürücülerden dertli.

A

yyýldýz Elektronik, yýn adedi 220’nin üzerinde televizyon izleyiciolmasý mümkün deðil. O lerini karasal yayýncýlýk nedenle bize göre uydularkonusunda bilgilendirdi. dan alacaðýnýz zengin içeriði hiçbir zaman rakip bir Son yýllarda kamusistem olamayacak. oyunda büyük yanký uyandýran karasal yayýnTest yayýnlarý analog cýlýk konusunda bilgiler tek bir televizyon yayýný veren Ayyýldýz Elektronik için kullanýlan kanaldan 7 sahipleri Üzeyir Aydýn ve Þubat 2006 tarihi itibariyle Turgut Reis Arslan, yapdört televizyon yalnýzca Ýstýklarý yazýlý açýklamada tanbul'da 23. kanal, TRT Türkiye’deki diðer yayýn1,2,4 ve Ankara'da da 31. cýlýk kanallarýndan da kanal üzerinden yayýna bahsettiler. baþladý. Yerel TV kuruluþlarýnýn mevcut lokal verici Merkezi dijital uydu aðlarýnýn karasal sayýsal tesistemlerinin saðladýðý levizyon yayýnlarýna dönüavantajlara deðinen Ayþümü öncelikle büyük þedýn ve Arslan, karasal yahirlerde ve sonra kýrsal bölÜzeyir Aydýn ve Turgut Reis Arslan, karasal yayýn konusunda bilgi verdiler. yýncýlýðýn getireceði yenigelerde olacak. Kanallarýn likleri de anlattýlar. tümünün 2014 yýlýnda bu Ýki sistemin farklasisteme geçmiþ olmasý herýndan ve sunduklarý didefleniyor. ðer hizmetlerden de bahGÜVENLÝK KAMEseden Ayyýldýz Elektronik RASI ALIRKEN DÝKyetkilileri, yaptýklarý KAT! açýklamada þu bilgilere yer verdiler: Güvenlik kamerasý konusunda da tüketicilere “Otel ve apartman bazý hatýrlatmalarda bulungibi fazla sayýda kullanýmak istiyoruz. cýnýn olduðu bina komplekslerinde merkezi uydu Iþýk seviyesi konusunsistem çözümleri birçok da kimi satýcýlar, ‘Bu çok açýdan avantaj saðlýyor. iyi bir kamera, düþük lüks Kapalý devre merkezi RF seviyesi var ve de ucuz’ ve IF sistemleri sadece der. Bu bir suçlama deðil, uydu çözümlerini içine ama yanlýþ eksik bir bilgi. alýyor. Bina içerisindeki Bilgi kirliliði, eðitimi yekullanýcýlarýn TV yayýnterli olmayan, profesyonellarýný alabilmesi için farklikten uzak firmalarýn piyaAyyýldýz Elektronik, Mavral Sokak’ta hizmet veriyor. lý platformlar bulunuyor. sada ürettiði yanlýþ jargonMerkezi uydu sistemledan kaynaklanýyor. Ne rinde birçok türden platform özel ve yöresel kanallar içermesinin olursa olsun distribütör veya üretici tarafýndan basýlmýþ kataloða yaný sýra çeþitli ülkelerin uydularýný izleyebilmek de mümkün. Bu bakýn. Kameranýn gece gündüz minimum ýþýk algýlama seviyelerini sistemde analog yayýnlarla eþlenik beraber çalýþabilecek þekilde taayrý ayrý öðreniniz. sarlanabilir. Güvenlik kamera sistemleri çok geniþ ve büyük bir sektör faÖrneðin 30 dairelik bir binada çatýya üç adet çanak anten takýkat bu sektörde teknik anlamda kaliteye önem veren firmalarý ve larak Türksat (D-Smart), Hotbird (Avrupa) ve Eultesat (Digitürk) markalarý bulmak çok önemli. Bunun için de prakende konusunda dijital yayýnlarý izlenebilir ve çok sayýda þifreli-þifresiz yayýn içereve montaj anýnda iyi bir teknik servis ile görüþmeniz gerekiyor. Kabilir platformlara üye olunabilir. Çatýya UHF/VHF analog RF sinmeralarda aslýnda en önemli nokta cihazýn takýlacaðý konum, yani yalleri alabilecek belediye antenleri dediðimiz antenler de takýlabiyer. Kullanýlan yere uygun kamera seçmek çok önemli. Ayný zalir. Ayrýca bunlara ek olarak binanýn güvenliði için takýlmýþ olan kamanda ortamdaki ýþýk oranýný ve uzaklýk yakýnlýk seviyelerini ölçmeralar evdeki televizyonlardan izlenebilir yani dijital merkezi uymek de çok önemli. Buna göre de uygun marka, model, çözünürlük du anten santrallerinin birçok kanal alternatifi varken ve bir çok ülve kaliteli bir kamera kullanýmý tüketicinin gerçekten güvenliðe ihke uydusunu izeleyebilmek mümkün. Ayný zamanda RF analog sintiyacý olduðu yerde o güvenliði saðlayabilmek büyük bir baþarý. Piyallere uyum saðlayan karasal yayýn sistemi ile bir tutulmasý mümyasadaki çoðu ürün artýk Uzak Doðu’da üretildiði ve maliyeti ucuz kün bile deðil. Nedeni ise karasal yayýn sistemi, yayýnlarýn izleyiciolduðu için içerisinde bulunan katolag bilgileri eksik ve yanlýþ. Bulere iletilmesinde local vericiler kullanýlarak yapýlan dijital yayýn nun sonucunda iþyerine giren hýrsýzý dandik bir kamera ile teþhis türüdür. Geliþen global teknolojinin sonucu birçok Avrupa ülkesinedebilmek mümkün olmuyor. de faaliyette olan bu sistem ülkemize de ulaþtý. Bu sisteme DVBT Artniyetli satýcý ve montaj ekipleri, tüketicileri yanýltarak tak(Digital Video Broadcast Terrestrial) adý veriliyor. Bu sistemle týklarý kameralarýn görüntülerinin Emniyete gidildiðinde düzeltildiVHF/UHF anten yardýmý ya da yöresel pozisyonunuza göre farklý ðini söylüyorlar. Fakat çözünürlüðü düþük bir kameranýn çektiði anten türleri ile yayýn alýnabilecek. resmi veya videoyu düzeltmenin imkaný yok. Bu gibi nedenlerden DÝJÝTAL ÝLE KARASAL YAYIN ARASINDAKÝ FARK- dolayý kamera tercihinde dikkatli inceleme ve doðru tercih büyük LAR önem taþýyor. Satýþ sonrasý hizmetler de ihmal edilmeden teknik servis imkanlarý da göz önünde bulundurulmalý. Uydu alýcýlarý çanak antenle yönlendirdiðiniz farklý uydularda birçok ülkenin yerel-özel, þifreli-þifresiz tüm yayýnlarýný izlemeye Merkezi uydu sistemleri ve güvenlik kamera sistemleri konuimkan tanýr. Karasal yayýn ise yalnýzca bulunduðunuz bölgede lokal sunda detaylý bilgi almak ve hizmetlerimizden yararlanmak isteyen vericilerin bu sisteme dönüþmesi ile alabileceðiniz yayýndýr. VHF herkesi Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak numara 11/1’deki iþye5.12 ve UHF 21.69 ve S bantlarý tümü sayýsal içeriðe geçse bile yarimize bekliyoruz.”

Ahmet Saatçi Memur Sen baþkaný oldu Yapýlan oylama sonucunda Memur-Sen’in yeni baþkaný Ahmet Saatçi oldu.

M

emur Sen Ýl Baþkanlýðý seçimini Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi kazandý. Ýki adayýn yarýþtýðý Memur Sen seçiminde Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi 22, Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil 18 oy aldý. Büyük bir olgunluk içinde tamamlanan seçim sonucunda Saatçi’yi ilk tebrik eden Eþkil oldu. Dün akþam saat 18,30’da Cevher Sofra’da yenilen akþam yemeðinin ardýndan Memur Sen Ýl Baþkaný Orhan Uyanýk, kýsa bir selamlama konuþmasýyla toplantýnýn ve seçimlerin birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleþeceðine olan

Ýki adayýn yarýþtýðý Memur Sen Ýl Baþkanlýðý seçimi dün akþam yapýldý.

inancýný ifade ederek, sonuçlarýn hayýrlý olmasýný diledi. Ýlk olarak söz alan Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, “Savaþ deðil seçim yapacaðýz. Bu seçimimizin sonucu her ne olursa olsun ayrýmýz gayrýmýz olmayacak ve güçlü bir Memur Sen için çalýþacaðýz.” dedi.

Baþkan adayý Ahmet Saatçi de selamlama konuþmasýnda birlik ve beraberlik mesajlarý vererek, “Tek çatý altýnda güçlü bir Memur Sen olarak çalýþmalarýmýz devam edecektir.” dedi. Daha sonra kapalý zarf usulü seçime geçildi. 40 delegenin oy

kullandýðý Memur Sen Ýl Baþkanlýðý’ný 22 oyla Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi kazandý. Kendisini ilk olarak tebrik edip baþarý dileyen Tahir Eþkil’e teþekkür eden Saatçi, delegelere de teþekkür ederek, hep birlikte Memur Sen’in baþarýsý için çalýþacaklarýný ifade etti.

Sima’nýn ikinci el þenliði haftasonu ‘Renault2 Þenliði’ 20-21 Ekim 2012 tarihlerinde Sima Otomotiv’de gerçekleþecek.

‘Renault2 Þenliði’, 20-21 Ekim 2012 tarihlerinde Sima Otomotiv’de gerçekleþecek. Sima Otomotiv Renault2 Satýþ Müdürü Nuri Kuþcu, ikinci el binek ve ticari araçlarýn cazip koþullarda satýþa sunulacaðý ‘Renault2 Þenliði’ne tüm otomotiv tutkunlarýnýn davetli olduðunu söyledi. Þenliðe katýlarak araç alýmý yapan tüm müþterilerine navigasyon cihazý, park sensörü veya Renault Estetik Paketi hediye edeceklerini açýklayan Nuri Kuþcu, gün boyu ikramlarýn yer alacaðý etkinliðin þölene dönüþeceðini vurguladý. Kuþcu, þöyle konuþtu:

‘2. ELÝN EHLÝ’

“Sýfýr otomobildekinden farksýz ikinci el avantajlarý ve Renault güvencesinde hizmet ayrýcalýklarýný Renault2 Þenliði’nde sunuyoruz. Her marka ve model otomobil ve ticari aracýn satýþa sunulacaðý etkinliðe katýlanlara cazip fiyat ve esnek kredi imkanlarý tanýyacaðýz. 96 nokta kontrolünden geçen araçlarýmýzla birlikte garanti ve ücretsiz yol yardýmý paketlerini de sunacaðýz. ‘2. Elin Ehli’ sloganýyla faaliyet gösteren Renault2 ve hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi edinmek, þenliðimize katýlmak isteyen herkesi haftasonu Sima Otomotiv’e bekliyoruz.”


PERÞEMBE 18 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Dünya Astsubaylar Günü baþladý

11

TEMAD’dan dünya çapýnda organizasyon

‘Dünya Astsubaylar Günü’ kutlamalarý baþladý.

Türkiye Emekli lararasý platforma taþýdýðýný Astsubaylar Derneði söyledi. (TEMAD) tarafýndan Emekli astsubaylarýn organize edilen ‘Dün‘Sen yoksan bir kiþi eksiðiz’ ya Astsubaylar Günü’ sloganýyla 20 Ekim 2012 Cukutlamalarý baþladý. martesi günü Ankara’da buluTEMAD Çorum þacaðýný dile getiren KarabýÞubesi Baþkaný Ertan yýk, “TEMAD Çorum Þubesi Karabýyýk ve yönetim olarak üyelerimiz ve aileleriykurulu üyeleri dün le birlikte biz de organizasbaþlayan kutlama yonda yerimizi alacaðýz” deprogramý dahilinde di. gazetemizi ziyaret et4 gün sürmesi planlanan Ertan Karabýyýk tiler. kutlamalar çerçevesinde ilk Muhabirimiz Recep Megün Anýtkabir ziyareti ve panel, ikinci bet’in evsahipliðindeki ziyarete gün sportif etkinlikler ile müzik ve folkTEMAD Þube Baþkaný Karabýlor gösterileri, üçüncü gün fotoðraf ve yýk’ýn yaný sýra Ýsmet Sarýtekin, resim sergileri gibi sanatsal etkinlikler, Hasan Kaba, Fikret Ak, Ýsmail dördüncü gün ise kortej yürüyüþü ve gaHalýcý, Niyazi Topçam, Atilla Özla konseri yer alacaðýný anlatan Karabýdemir ve Abdulkadir Büyük de yýk, “Emekli ya da çalýþan tüm astsubaykatýldý. larý Ankara’daki etkinliklere bekliyoruz” diye konuþtu. Ziyarette konuþan Ertan Karabýyýk, 28. kuruluþ yýldönümünü TEMAD’ýn kuruluþ amacý ve diðer kutlayan TEMAD’ýn 17 Ekim tafaaliyetlerinden de bahseden Karabýyýk, rihini ‘Dünya Astsubaylar Günü’ açýklamalarýný þöyle sürdürdü: olarak kabul ettiðini ve bunu ulus‘BÝRLÝKTE TÜRKÝYE’YÝZ’

“Astsubaylýk mesleði gerek teknik alanda, gerek öðretim alanýnda gerekse yönetim-komuta kademesinde bir ordunun omurgasýný oluþturuyor. Türkiye’de yaklaþýk 97 bin çalýþan, 127 bin emekli astsubay bulunuyor. Aileleri ile birlikte 1 milyon kiþiyi bulan bu büyük kitleyi ülkemizde Türkiye Emekli Astsubaylar Derneði temsil ediyor. Türk Silahlý Kuvvetleri’nde astsubay olarak yýllarca görev yaptýktan sonra emekli olan Yüksel Binici, 10 Eylül 2009 tarihinde baþlatmýþ olduðu çalýþmalar sonucu Türkiye Emekli Astsubaylar Derneði (TEMAD)’ni kurdu. TEMAD’ýn kuruluþuyla anlam kazanan 17 Ekim günü, Dünya Astsubaylar Günü Muhabirimiz Recep Mebet’in evsahipliðindeki ziyarette Astsubaylar Günü etkinlikleri konuþuldu. olarak kabul gördü. Türkiye’de 89 þubeye sahip olan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneði bu yýl tarihinde ilk kez 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü’nü uluslar arasý boyutta kutlama kararý aldý. ’Birlikte Türkiye’yiz ‘ sloganý ile adeta bir festival havasýnda kutlanacak etkinlikte dünyanýn ve Türkiye’nin her yerinden meslektaþlarý ve Türk halký ile bir araya gelmeyi hedefleyen TEMAD, bu özel günde gerçekleþtirilecek farklý ve beraberlik mesajý veren programlarla hem moral vermeyi hem de tüm kesimleri bu etkinlikte buluþturmayý amaçlýyor. Dünyada ilk kez gerçekleþtirilecek ve 4 gün boyunca sürecek etkinliklere tüm astsubaylarý bekliyoruz.” TEMAD Çorum Þubesi Baþkaný Ertan Karabýyýk ve yönetim kurulu üyeleri dün gazetemizi ziyaret ettiler

Aþaðý Sanayi’de uyuþturucu operasyonu

Ç

Jandarma’dan kaçamadý

orum Jandarma Komutanlýðý tarafýndan yürütülen operasyon sonucunda 2 kilo 240 gram kubar esrar ele geçirildi. Alýnan ihbar üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri dün sabah Aþaðý Sanayi’de park halindeki bir otomobilde arama yaptý. Narkotik köpeðinin de kullanýldýðý aramada otomobilin döþemesi altýna gizlenmiþ esrar paketleri bulundu. Ýl Jandarma Komutanlýðý ve Merkez Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ekiplerinin iþbirliðindeki operasyonda maddi deðeri 10 bin TL’yi bulan uyuþturucu maddeye el konurken bir kiþi gözaltýna alýndý.

Çorum Silah Dünyasý’ndan þube ataðý

3 yýlda 3 þube

M

ehmet Özçelik’in sahibi olduðu Çorum Silah Dünyasý, kuruluþunun üçüncü yýlýnda 3. þubesini hizmete açtý. Çorum Silah Dünyasý’nýn yeni þubesi Yavruturna Mahallesi Cengiz Topel Caddesi 100. Yýl Sitesi numara 16/B’de hizmete girdi. Zigana ve Yavuz16 Tabancalarý Karadeniz Bölge Bayii olarak faaliyet gösteren Çorum Silah Dünyasý, yerli ve yabancý marka tüfek satýþýyla da müþterilerinin hizmetinde. “Tüm ateþli silahlarýn bakým ve tamirini de yapýyoruz” diyen Mehmet Özçelik, yakýnda Ýnönü Caddesi civarýnda yeni bir þube daha açacaklarýný söyledi. Tabanca ve tüfek almak isteyenlere ruhsat iþlemleri konusunda ücretsiz aracýlýk hizmeti verdiklerinin altýný çizen Özçelik, “Alanýnda deneyimli ekibimizle müþterilerimizin yanýndayýz” dedi. Tabanca ve tüfek çeþitlerinde peþin fiyatýna 10 taksit imkaný sunduklarýný belirten Özçelik, av ve kamp malzemeleri satýþý da yaptýklarýný kaydetti. Özçelik, “Silah çeþitlerimiz ve sunduðumuz hizmetler hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Gülabibey Mahallesi Baðcýlar Caddesi Cuma Pazarý karþýsý, Çepni Mahallesi Meydan Camii civarý ve 100. Yýl Sitesi’ndeki þubelerimize bekliyoruz” diye konuþtu.

Mehmet Özçelik’in sahibi olduðu Çorum Silah Dünyasý, 3. þubesiyle hizmette.

Çorum Silah Dünyasý, yerli ve yabancý marka tüfek satýþý da yapýlýyor.

Av ve kamp malzemelerinin satýþýnýn da yapýldýðý bildirildi.

Üniversite’de bayramlaþma itit Üniversitesi’ H nin akademik ve

BULUÞMAYA JANDARMA GELDÝ

Ankara’dan uyuþturucu satýþý için Çorum’a geldiði belirtilen Ý.A. (28) isimli zanlý, Otogar karþýsýndaki buluþma noktasýnda teslimat yapacaðý kiþileri beklemeye baþladý. Ýhbar üzerine Aþaðý Sanayi giriþindeki noktaya gelen Jandarma ekipleri, otomobil içinde bekleyen þüpheliyi kýskývrak yakaladý. Ankara nüfusuna kayýtlý Ý.A. (28)’nýn, ifadesinin ardýndan bugün Adliye’ye sevkedileceði öðrenildi.

Çorum Silah Dünyasý’nýn yeni þubesi Cengiz Topel Caddesi 100. Yýl Sitesi’nde hizmete girdi.

Maddi deðeri 10 bin TL’yi bulan uyuþturucu maddeye el konurken bir kiþi gözaltýna alýndý.

idari personeli 23 Ekim 2012 tarihinde Rektörlük binasýnda bayramlaþma yapacak. Bayramlaþma ; 13:30’da Rektörlük Birimlerine Baðlý Ýdari Personel, 14:30’da Eðitim Birimleri’ndeki Akademik ve Ýdari Personel ile gerçekleþtirilecek.

Çorum Silah Dünyasý, 3. þubesinin ardýndan yakýnda bir þube daha açmaya hazýrlanýyor.


12 PERÞEMBE 18 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Bayat’a turist geldi B

ayat'ýn tarihi mekan ve doðal güzelliklerini yerinde görmek ve incelemek üzere ilk turist kafilesi Bayat'a geldi. Turist kafilesi, Bayat Kaymakamý Hakan Þeker ve Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü tarafýndan karþýlandý. Kafileye eþlik eden Kaymakam Þeker ve Baþkan Ünlü, ilçenin tarihi yerlerini tanýtýmýný yaptýlar. Bayat Belediyesi’nden yapýlan açýklamaya göre, Kapadokya ve Hattuþaþ bölgesini gezmek üzere Amerika Birleþik Devletleri’nden gelen, aralarýnda akademisyen ve avukatlarýn da bulunduðu turist kafilesi Hattuþaþ bölgesinin devamý niteliðinde olan ve Bayat’ýn Kunduzlu mevkinde bulunan Kaya Mezarlarý’ný ziyaret etmek amacýyla Bayat’ý ziyaret ettiler. Turist kafilesinin çoðunluðunun hukukçulardan oluþmasý nedeniyle Ýlçe Cumhuriyet Savcýsý, Ýlçe Kaymakamý ve Belediye Baþkaný’nýn da katýlýmýyla Bayat’ýn tarihi ve turistlik yerleri gezildikten sonra misafirlere Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü tarafýndan günün anýsýna Bayta’ý temsil eden tablo hediye edildi. Adliye, belediye ve kaymakamlýk çalýþanlarýnýn da katýlýmýyla yenilen yemeðin ardýndan söz alan kafile baþkaný, Bayat’ýn küçük þirin ve temiz bir ilçe olduðunu, Bayat halkýnýn sýcak ve misafirperver tutumundan çok

B

Turist kafilesi, Bayat Kaymakamý Hakan Þeker ve Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü tarafýndan karþýlandý.

Baþkan Ekrem Ünlü, ilçenin tarihi yerlerini tanýtýmýný yaptý.

ABD’li turistler Bayat’ýn Kunduzlu mevkinde bulunan Kaya Mezarlarý’ný ziyaret etti.

etkilendiklerini, bu güzel ilçeyi ülkelerinde

anlatacaklarýný ve gelecek yýl daha kalabalýk

bir kafileyle Bayat'a tekrar gelmek istedikle-

rini ayrýca etrafta çok sayýda inþaatýn dikkatlerini çektiðini ve bu durumun Bayat'ýn geliþmekte olan çok hareketli bir ilçe olduðu izlenimini kendilerinde uyandýrdýðýný belirttikten sonra, çekilen hatýra fotoðrafýnýn ardýndan Karabük, Safranbolu, Amasra bölgesini gezmek üzere ilçeden ayrýldýlar. Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, ilçeye gelen turistleri Belediye Baþkanlýðý’nda aðýrladýktan sonra Bayat’ý tanýtýr rölyef çalýþmalarýndan turistlere hediye etti. Ünlü, Bayat’ýn tarihi ve tabii güzelliklerinin Belediye tarafýndan Rölyef bir tablo formunda yaptýrýldýðýný belirterek, “Bayat tarihsel ve coðrafi olarak birçok üstünlüklere sahip. Bayat tarihte birçok uygarlýðýn geçiþ yollarýndan ve yerleþim yerlerinden birisi olmuþtur. Dolayýsýyla Bayat'ýn geleceðini þekillendirilmesinde bizler kadar tarih ve turizm önemli yeri olmalýdýr. Ben görev yaptýðým süre içinde Bayatlýlar’ýn ufku açýk insanlar olduðunu gördüm. Bunun için Bayat'ý daha müreffeh, daha yaþanabilir ve daha güzel bir þekilde geleceðe taþýyabilmek için birlik ve berberlik içinde hareket etmeye sizleri davet ediyorum. Kaya mezarlarý, ören yerleri, tarihi maden ocaklarý gibi birçok tarihi eseri barýndýran ilçemize yapýlan bu ziyaretin ilçemizin turizme kazandýrýlmasýnda

Kurbanlýklar saðlýk kontrolünden geçti

ayat Belediyesi Veterinerlik Hizmetlerinin yaklaþan Kurban Bayramý öncesi ilçedeki kurbanlýk hayvanlarý saðlýk kontrolünden geçirdiði belirtildi. Yapýlan kontrollerde hayvanlar saðlýk durumlarý ve gebelik durumlarý kontrol ediliyor. Veteriner Hekim Fehmi Kýzmaz, mezbaha ve hayvan pazarýný gezerek kurbanlýk hayvanlarýn saðlýk kontrollerini yapýyor. Kurbanlýk diþi hayvanlara Bayat'ta ilk defa

ultrason uygulayan hekim, hayvanlarýn diþlerini, yaþýný, hastalýk belirtilerini, aþýlarýný kontrol ediyor. Erkek hayvanlarýn aðýrlýkta olduðu hayvan pazarýnda 10-15 diþi hayvan ultrasondan geçirilerek gebelik testi ve yaþ tespiti yapýlýyor. Herhangi bir olumsuzluk karþýsýnda hayvanlarýn kulak küpelerindeki numaralar alýnarak gerekli mercilere bildiriliyor. Geçtiðimiz hafta denetimlere baþlayan Veteriner Hekim, bu çalýþmalarýn Kurban Bayramý'na kadar süreceðini belirtti.

Ýlçedeki kurbanlýk hayvanlarý saðlýk kontrolünden geçirildi.

Bayat’a 68 yeni çöp konteynýrý

B

ayat Belediyesi temizlik ve çöp hizmetlerinde kullanýlmak üzere 400 litrelik 68 adet çöp konteynýrý aldý. Ýlçenin temizlikte önemli hizmetler elde ettiðini ifade eden Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, çöp konteynýrlarýnýn ana halterler, ilçe merkezinde ve yol çevresinde kullanýlacaðýný belirtti. Yapýlan açýklamaya göre, Bayat Belediyesi Zabýta Komiserliði'nin sunduðu çöp ve temizlik hizmetlerinde kullanýlmak üzere 400

Bayat belediyesi 400 litrelik 68 adet çöp konteynýrý aldý.

litrelik 68 adet çöp konteynýrý alýndý. Bayat'ýn

temizlik hizmetlerinde önemli geliþmeler ya-

þandýðýný, ilçede daha önceden haftada bir kez

çöpler toplanýrken þimdi çöplerin iki günde bir toplandýðýný belirten Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, “Yeni araçlar alarak güçlendirdiðimiz temizlik hizmetlerimizi þimdi de yeni konteynýrlar ile destekliyoruz. Yeni aldýðýmýz konteynýrlarý ilçenin ana halterleri ve ilçe merkezinde ve yol çevresinde kullanacaðýz. Hem estetik görüntü açýsýnda eski çöp konteynýrý ve bidonlarýmýzý yenileceðiz hem de daha saðlýklý bir hizmet sunacaðýz.” dedi.

Hal içi cazibe merkezi olacak Alaca Belediyesi alt yapý çalýþmalarýna hal içi ile devam ediyor.

laca A Belediyesi’nin, alt yapý çalýþmalarýný hal içi ile devam ettirdiði belirtildi. Yapýlan açýklamaya göre, hal içine öncelikle asfalt atýlacak. Ardýndan yeþillendirme çalýþmalarý yapýlacak. Çeþitli bölgelerine saksý çiçekleri dikilecek ve uygun görülmesi durumunda kaldýrýmlarý da yenilenecek. Yeþillendirme çalýþmalarýnýn ardýndan kamelyalar koyulacak. Kamelyalar; burada bulunan esnafýn ve öðrencilerin rahat bir þekilde kullanabileceði þekilde dizayn edilecek. Yapýlacak çalýþmalarla birlikte hal içi Alaca'nýn yeni cazibe merkezi haline gelecek.

Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, esnafla sohbet etti.

Baþkan Eyvaz, esnafla sohbet etti

Halin içinde yapýlan çalýþmalarý inceleyen Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, yapýlacak çalýþmalar hakkýnda da esnafa bilgiler verdi. Hal ile ilgili esnafýn sýkýntýlarýný da dinleyen Baþkan Eyvaz, yapýlacak çalýþmalarda esnafýn fikirlerine de önem verdiklerini belirtti.

Baþkan Eyvaz, yapýlacak çalýþmalarda esnafýn fikirlerine de önem verdiklerini belirtti.

Hal, trafiðe kapatýlacak

Yeni yapýlacak çalýþmalarla birlikte halin trafiðe kapatýlacaðýný vurgulayan Baþkan Eyvaz, "Halin içerisinde öncelikle asfalt çalýþmasý yapacaðýz. Daha sonra ise yeþillendirme çalýþmalarý yaparak ardýndan vatandaþlarýn rahat bir þekilde oturabileceði küçük kamelyalar yapacaðýz. Bununla birlikte hem esnaf hem de vatandaþlar rahat bir ortama kavuþacak" dedi.

Yeni yapýlacak çalýþmalarla birlikte halin trafiðinin rahatlayacaðý belirtildi.

Eyvaz, “Hal içi Alaca'nýn yeni cazibe merkezi haline gelecek.” dedi.


Takvim Yapraðý

H

Hicri Kamerî: 3 - Zil Hicce: 1433

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:5 Teþrin-i Evvel 1428 Hýzýr: 166

18

2012

EKÝM

Musibet zamanýnda dizini döven, sabýr sevabýndan mahrum kalýr. Câfer-i Sâdýk Rahmetullahi Aleyh

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

05.20 06.45 12.33 15.35 18.08 19.27

ZEMZEM SUYU

âbe’nin unutulduðu yýllardan birinde, ibrahim aleyhisselâm, K Hacer validemizi ve oðlu ismail’i alýp,

söz konusu vadiye getirir. “Sizi burada býrakmakla emrolundum!” der ve döner. Hacer Hatun, misli zor görülen bir tevekkülle emre boyun eðer, “Olsun, Rabbim bize yeter!” der. Yanlarýnda bir kýrba su ve üç beþ hurmalarý vardýr. Üstelik ismail aleyhisselâm henüz bebektir. Hacer validemiz bir þeyler bulabilmek ümidi ile önce Safa tepesine çýkar. Bir aðaç, bir kuru ot bile yoktur. Sonra Merve tepesine gider. Dönüþünde oðlunu bulamaz. Büyük bir telâþla tekrar Safa ve Merve tepeleri arasýnda 7 defa gidip gelir. Sonra tatlý bir ses iþitir. Karþýsýnda Cebrâil aleyhisselâm görünür. Bu þaþkýnlýkta Hacer validemiz oðlunu farkeder. Þirin bebeðin ayaklarý dibinden berrak bir su çýktýðýný görür ve biriktirmek ister. Bir yandan akan suyu durdurmaya çalýþýr, bir yandan da kabýný doldurmaya çalýþýr. Tarifsiz bir telâþla “Zem” (dur) der. Hatta haykýrýr “Zem!.. Zem!..”Cebrâil aleyhisselâm tebessüm eder. “Býrak aksýn! der. Bu su daima akar ve asla tükenmez.” Zemzem, sadece susuzlarý kandýrmaz, açlarý da doyurur; dertlere derman olur. Bu su bir süre sonra göçebe kavimlerin dikkatini çeker. Nitekim Cürhümîler, Hacer validemizden izin alýp, Kubeys Daðý eteklerine yerleþirler ve adýna Mekke denir. Kýsa zamanda, Zemzem’in þifalý bir su olduðu her tarafa yayýlýr. Kâbe-i þerîfi ziyarete gelip, zemzem’den içen açlar doyar, susuzlar kanar, hastalar þifa bulur. Hadîs-i þerîflerde buyuruldu ki: “Zemzem-i þerîfin suyu mübârektir.” “Zemzem-i þerîf, içeni doyurur.” “Zemzem suyundan kana kana içmek, nifaktan berattýr.” “Zemzem-i þerîf her ne niyetle içilirse, þifasý onun içindir.” “Su içeceðiniz vakit, ayakta içmeyiniz! Vücudunuza zararlýdýr. Yalnýz abdestten artan su ve Zemzem suyu ayakta içilebilir.” Zemzem içileceði vakit kýbleye dönülür, Besmele ile doyuncaya kadar ayakta içilir. içme esnasýnda üç kerre nefes alýnýr. Duâ edilir ve sonunda Allahü teâlâya hamd edilir. Zemzem suyu içilirken, edilen duâlar kabul olur.

Müsamaha ve tevazu

Kavram Kargaþalarý 3

oþ görü ve müsamaha, farklýlýklara karþý taKibirlenmenin, büyüklük taslamanýn zýttý olan hammül etme, anlayýþ gösterme, kusurlarý gör- Vahyin Iþýðýnda tevazu ise; Allah'ýn (c.c) Kur'an-da ön gördüðü, peymeme veya baðýþlama anlamlarýna gelen bir ahlak gamberimizin yaþayýþý ile örnek olduðu, insanlarýn kavramý olarak, bireysel ve toplumsal bir düzeyde beðendiði bir özelliktir. Ýnsanlarýn, ihtiyaç sahibi önem verilmesi gereken bir davranýþtýr. olan yoksullarla, yaþlýlarla ve çocuklarla ilgilenmesi, sýkýntýlarýný gidermesi, hal ve hatýrlarýný sormasý tePeygamberimizin hayatýna baktýðýmýz zaman, vazu örneklerindendir. Ýnsanlar hiçbir zaman Albu hususta, bizlere izlememiz gereken metodun yolah'ýn emirlerini ve peygamberimizin tavsiyelerini lunu gösterici, zengin örneklerle dolu olduðunu göunutmamalýdýr. Peygamberimiz veda hutbesinde "Ey rürüz. Yüce Rabbimizde "And olsun ki Resululinsanlar Rabbiniz birdir. Babanýzda birdir. Hepiniz lah'ýn hayatýnda Allah'a ve ahiret gününe iman edenÂdem'densiniz, Âdem ise topraktandýr. Bir ýrkýn diler ve Allah'ý çok ananlar için çok güzel örnekler ðerine üstünlüðü yoktur. Sizin en üstününüz en çok vardýr." (Ahzap 21) buyurmuþtur. takva (mütevazý ve Allah katýnda deðerli) olanýnýzVeysel Uysal Peygamberimiz, Medine'de kendisiyle görüþdýr." Buyurmuþtur. veyseluysal-@ meye gelen Necran'lý Hýristiyan bir heyeti aðýrlarhotmail.com Dinimiz tevazua büyük önem vermiþtir. Bir gün ken, ziyaretçilerin geleneðine göre ibadet etmek ispeygamberimizin huzuruna gelen ve korkudan titretemeleri üzerine, bir süre dýþarý çýkarak ibadetlerini yen birisine "Kardeþim sakin ol, ben bir kral deðil, sizin gibi yapmalarý için mescidi tamamen onlara býrakmýþtýr. Peygambir insaným." Diyerek teskin etmiþtir. Tevazu sahibi insanlar berimizin güler yüzünden, huzur veren tabiatýndan, nezakekendilerinden aþaðýda olan kimselere küçük muamelesi yaptinden, müsamahasýndan ve insanlara olan sevgisinden hamaz, onlarý hor ve hakir görmezler. Yüce Rabbimiz "Siz neberdar olmayan bazý çevreler, maalesef Ýslam'ý ve Müslümanfislerinizi övmeyin, kimin muttaki olduðunu Allah daha iyi lýðý katý, hoþgörüden yoksun ve þiddet yanlýsý gibi göstermebilir." (Necm32). ye çalýþmaktadýrlar. Peygamberimiz. "Muhakkak Allah bana sizin mütevazý Hoþ görüsüzlük sadece farklý inanç guruplarý ve farklý olmanýzý vahy etti" (Riyazu's Salihin II.37). "Her kim Allah düþünceye sahip olan insanlar arasýnda deðil, ayný düþünce için mütevazý olursa Allah muhakkak onun derecesini yükve inanç gruplarý arasýnda da ayrýlýk ve sorunlara neden olaseltir." (Tirmizi, 1Birr.82) bilmektedir. Sorunlarý çözmek ise bilgi ve maharet iþidir. Herhangi bir konuda yüzde yüz haklý olsak bile, gerginlikleSultan Ahmet, Aziz Mahmut Hüdai'yi çok sevdiði ve bir re ve çatýþmaya baþvurmadan uzlaþma yollarýný arayarak, hoþ hediye vererek, kabul etmesi durumunda kedisini çok mutlu görüyle, inanç deðerlerinden taviz vermeden, ortak bir noktaedeceðini bildirir. Aziz Mahmut Hüdai hediye kabul etmedida bir anlaþmaya varmak en isabetli yoldur. Kavga ve gerginðini ve bunun kendisine karþý bir tavýr olmadýðýný ifade edeliklerin hiç kimseye bir faydasý olmaz. Tam tersine her iki tarek kabul etmez. Sultan Ahmet, Hüdai'nin kabul etmediði o rafta zarar görür. hediyeyi, devrin manevi önderlerinden, Abdulmecit Sivasi'ye gönderir ve Sivasi hediyeyi kabul eder. Sivasi'ye, padiþahýn Yüce rabbimiz "Ýyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüayný hediyeyi Aziz Mahmut Hüdai'ye sunduðu ama kabul etðü) en güzel bir þekilde önle. O zaman seninle arasýnda düþmediði hatýrlatýlýnca; Sivasi, gerçek büyüklere yakýþýr bir tumanlýk bulunan kimse, sanki candan bir dost olur." (Fussilet tum ortaya koyarak "Hüdai Hz.leri bir karga deðildir ki leþi 34). "Sen af yolunu tut, iyiliði emret ve cahillere aldýrýþ etkabul etsin " der. me." (Araf 199) buyurur. Mekke'nin feth edildiði gün, Müslümanlara her türlü eza ve kötülük yapan müþriklerin elebaþAziz Mahmut Hüdai'ye de "Sizin kabul etmediðiniz helarý yakalanarak getirilir. Peygamberimiz onlara sorar. Þuandiyeyi, Abdulmecit Sivasi kabul etti" dediklerinde, onun tepda ne yapmamý bekliyorsunuz. Onlar boyunlarýmýzý vurdurkisi de þöyle olur. "Onun için hiç bir sakýncasý yoktur. Çünkü maný bekliyoruz. Âlemlere rahmet olarak gönderilen peyo öyle büyük bir umman (okyanus)dýr ki, bir parçacýk çamugamberimiz ise "Hz. Yusuf'un kardeþlerine dediði gibi, bugün run kendisini bulandýrmayacaðýný bilir." Diyerek onu taltif etsize geçmiþte bize reva gördüklerinizden dolayý herhangi bir miþtir. ceza veya kýnama yoktur. Hepinizi affettim" buyurmuþtur. Kutsallarýmýza küfredenlere karþý müsamahalý olmamýzYine peygamberimiz Ýslam'a davet için gittiði Taif'te, çocukda beklenemez. Kur'an-ý Kerim'de Müslümanlarýn vasýflarý lara taþlattýrýlmýþ, geçtiði yollara dikenler dökülmüþtü. Çok sayýlýrken "Mü'minler iyiliði emreder, kötülükten men ederbunalmasýna raðmen "Rabbim kuvvetimin zaafa uðradýðýný, ler, hayýrlý iþlerde yarýþýrlar" (Al-i Ýmran 114) "Onlar düþmaçaresiz kaldýðýmý, halk nazarýnda aciz düþürüldüðümü yalnýz na karþý çetin, kendi aralarýnda ise merhametlidirler" sana arz ederim. Allah'ým onlar bilemediler, anlayamadýlar, (Feth29). Menfaat ve çýkar birlikteliðine dayanmayan, sýrf eðer bilse ve anlasalardý böyle davranmazlardý. Bana yaptýkAllah rýzasý için kurulan ve oluþan kardeþlik ve dostluklara larýndan dolayý onlarý cezalandýrma, onlara hidayet nasip eyhiç kimse helal getiremez. Ýhlâs ve samimiyet ise her türlü le" diye dua etmiþtir. oyunu ve hileyi bozar.

K

ahvaltý etmeyen kiþiler, günün ilerleyen saatlerinde kalorili yiyecekleri daha çok tercih ediyor. Imperial College London tarafýndan yapýlan araþtýrmada, kahvaltý yapmayanlarýn, öðle yemeðinde daha çok yemek yediði ve gün içerisinde abur cubur yemeye daha meyilli olduðu ortaya çýktý. Araþtýrmada, manyetik rezonans görüntüleme cihazýna (MR) baðlanan normal kilodaki katýlýmcýlara, paketlenmiþ abur cubur fotoðraflarý gösterildi. Katýlýmcýlarýn, kahvaltý yapmadýðý günler ile kahvaltý yaptýðý günlerdeki beyin hareketleri izlenen araþtýrmada, kahvaltý yapmadýklarý günlerde beyinlerinde abur cubura karþý

"meyil" olduðu gözlendi. Glasgow Üniversitesi'nden

Dr. Catherine Hankey, kahvaltýnýn iþtahý dengelediðinin altýný çizerek, kiþilerin daha

112 110 155 155 156 186 185 121 187 175

VEFAT EDENLER 1- Babaoðlu Köyü'nden, Kemal SALMAN'ýn babasý, Mehmet ÇALIÞKAN'ýn bacanaðý; Emrullah SALMAN. 2- Büyükgülücek Köyü'nden gelme, Satýlmýþ ÇAÐDAÞ' ýn eþi, Sanayi esnafýndan Yaþar ve Yüksel ÇAÐDAÞ' ýn annesi; Elmas ÇAÐDAÞ.

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

(Son)

NÖBETÇÝ ECZANELER ELÝF SÖNMEZ GAZÝ CAD. 11/B ( ÇORUM DEVLET BELEDÝYE KARÞISI ) HAST. YANI - DOÐUM 224 57 42 EVÝ KARÞISI 221 95 92

METEOROLOJÝ

2.352 2.367

fazla yemek yemesinin önüne geçtiðini söyledi. Kaynak: AA

1.795 1.805

24 ayar

ALIÞ

100,17

SATIÞ

101,20

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn

Yýl:22 Sayý: 6418 18 EKÝM 2012 PERÞEMBE

ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Barýþ SOL Muhabirler Sayfa Editörü Ali PAKKAN Erol TAÞKAN Recep MEBET Kemal CEYLAN

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri

Kadir Yüktaþýr yuktasirw@hotmail.com

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

ALAKASIZLAR

Acil Yardým: Yangýn: Polis Ýmdat: Alo Trafik: Jandarma Ýmdat: Elektrik Arýza: Su Arýza: Telefon Arýza: ÇorumGaz Tüketici Hattý

Tefekkür Dünyamýz

Bu da hizmet ehlinin çekingenliðine sebebiyet verir. Derslere gelmemeðe, Toplantýlara iþtirak etmemeðe baþlar. Böylece nazarlarda kara bulutlar dolaþýr. Þeytanýn aradýðý da zaten Raþit Yücel rasityücel@ budur. corumhakimiyet. net Yangýna koþmak gerekir. Fakat yangýna su götürmek önemlidir. Yoksa körükle gidilen yangýn daha da azgýn hale gelir. Bunda aklý selim ve ihlas önemlidir. Birlikteliðin kuvvetinden hariç yollar tehlikelidir. Ýçtimai ve siyasi deðerlendirmeler çok kaygandýr. Bunun yerine tevile kapýlmadan hakikatleri olduðu gibi kabullenmek önemlidir. Ayrý açýlan yollar "cadde-i Kur'aniye’ye" hep zarar vermiþtir. Ama en tehlikelisi ikili davranýþlardýr. Kavram kargaþasý iþte o zaman baþlar.

Kahvaltýyý yapmayanlarý bekleyen tehlike

ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR

13

PERÞEMBE 18 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . : 1, 50 TL. Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 TL. Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 250, 00 TL. Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 125, 00 TL. Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 TL. Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 PERÞEMBE 18 EKÝM 2012

S

Döner Sermaye Yönetmeliði’ne dava

aðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Döner "Bu fýkra uyarýnca vekâleten veya ikinci görevle göSermaye Yönetmeliði’nin bazý maddelerinin iptaline revlendirilen personele yapýlacak ek ödemede, ek ödeme iliþkin Danýþtay'a dava açtýklarýný söyledi. matrahý olarak personelin asýl kadrosuna ait bir ayda alacaðý aylýk (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazmiDava hakkýnda yazýlý basýn açýklamasý yapan Saatnat (makam, temsil ve görev tazminatý ile yabancý dil tazçi, “Genel merkezimiz 17/08/2012 tarih ve 28387 sayýlý minatý hariç) tutarýnýn toplamý esas alýnýr. Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren Saðlýk Bakanlýðý ve Baðlý Kuruluþlarýn Taþra Teþkilatýnda GöHalk saðlýðý müdürlüðü, merkez laboratuarý ve il saðrevli Personele Ek Ödeme Yapýlmasýna Dair Yönetmelilýk müdürlüklerinde görevli personelin döner sermayesinðin bazý ibarelerinin iptali istemiyle Danýþtay'a dava açden gelir vergisi kesilmemesi için madde 11/e, 12/ç ve mýþtýr. Söz konusu yönetmelikte yer alan maddelerin hu17/e'deki "gelir vergisi" ibaresinin iptali ile 20. maddesinkuka aykýrýlýk içerdiði gerekçesiyle açýlan dava dilekçedeki "31/12/1960 tarihli ve 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanusinde; Vekâleten görevlendirilenlerin vekâlet edilen kadnunda belirtilen vergi dilimleri ve personele daha önce ro veya görevleri için öngörülen "Tavan Ek Ödeme Katödenen aylýk ve döner sermaye ek ödemelerine iliþkin süsayýsý" ile "Hizmet Alaný Kadro-Unvan Katsayýsý"ndan regelen gelir vergisi matrahý da dikkate alýnarak, gelir verAhmet Saatçi yararlandýrýlmasý, vekâleten görevlendirilenlerin vekâlet gisi ve" ibarelerinin iptal edilmesi istenmiþtir. edilen kadro veya görevleri için öngörülen ek ödeme matrahýndan yaDöner sermaye gelirlerinin ilgili ayda tahsilâtýnda gecikme olmararlandýrýlmasý, ek ödemenin gelir vergisinden muaf olmasý, ek ödesý halinde ilgili ödeme dönemini takip eden 6 ayýn sonuna kadar deðil melerin 6 aya kadar daðýtýlabilme süresinin kýsaltýlmasý, hekim dýþý de, takip eden ayýn sonuna kadar ödeme yapýlabilmesi için mezkûr yöpersonelin hakettiði döner sermayeyi alabilmesi için tavan þartýnýn netmeliðin 18. maddesindeki "Ek ödeme, aylýk dönemler halinde yakaldýrýlmasý taleplerine vurgu yapýldý.” dedi. pýlýr. Döner sermaye komisyonunca daðýtýlmasýna karar verilen ek Ýptali istenen Döner Sermaye Yönetmeliði’nin ilgili maddelerine ödeme tutarý, o dönemin bitiminden sonraki yirmi gün içinde hak sailiþkin açýklamalarda bulunan Saatçi, “Sendika Genel Merkezimiz tahiplerine ödenir. Ancak, döner sermaye gelirlerinin tahsilâtýnda gecikrafýndan ‘Döner Sermaye Yönetmeliði’nin ilgili maddelerine iliþkin me olmasý halinde ilgili ödeme dönemini takip eden altýncý ayýn sonuaçýlan davada iptalini istediðimiz ilgili maddeler þöyle; nu aþmamak þartýyla tahsilât yapýldýðý zaman ödeme yapýlabilir." hükHem halk saðlýðý müdürlüðü hem de il saðlýk müdürlüklerinde mündeki "altýncý" ibaresinin iptal edilmesi istenmiþtir. vekâleten görevlendirilen personele vekâlet görevi Valilik oluruyla veHekim dýþý personelin tavan þartý olmaksýzýn hak ettiði döner serrilse de vekâlet ettiði kadro veya görevler için öngörülen "Tavan Ek mayeyi alabilmesi için mezkur yönetmeliðin ekinde yer alan Ek-1'deÖdeme Katsayýsý" ile "Hizmet Alaný Kadro-Unvan Katsayýsý"ndan yaki Mesai Ýçi Tavan Ek Ödeme Tutarýna Esas Katsayýlar baþlýðý altýndararlanabilmesi için aþaðýdaki hükümlerin iptal edilmesi istenmiþtir. ki Yoðun bakým, doðumhane, yeni doðan, süt çocuðu, yanýk, diyaliz, Vekâletin, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 86.ncý madameliyathane, kemik iliði nakil ünitesi, acil servis-poliklinik, AMAdesine istinaden yapýlmasý ve bu hususun onayda belirtilmiþ olmasý, TEM, Çocuk Ýzleme Merkezleri, yüksek bulaþtýrýcýlýðý olan ve izolasVekâletin, müþterek karar ile atama yapýlmasý gereken kadro veyon gerektiren hastalara hizmet veren personele hizmet ettiði sürece ya görevler için Bakan, diðer kadro veya görevler için asili atamaya kapalý psikiyatri servisleri, organ ve doku nakli gibi özellikli hizmetyetkili amir tarafýndan verilmesi," lerde çalýþan personel ile baþhemþireler için 2, bunlarýn dýþýnda kalan Hem halk saðlýðý müdürlüðü hem de il saðlýk müdürlüklerinde diðer personel için 1,5 katsayýsýnýn iptal edilmesi istenmiþtir. vekâleten görevlendirilen personelin döner sermaye matrahýnýn toplu Saðlýk çalýþanlarýnýn maðduriyetine yol açan yönetmeliðin ilgili sözleþmede karar altýna alýndýðý gibi ödenebilmesi için aþaðýdaki hümaddelerinin Danýþtay tarafýndan iptal edilerek hak kayýplarýnýn ve kümden "asýl kadrosuna ait" ibaresinin iptal edilmesi. maðduriyetlerin giderilmesini istiyor ve bekliyoruz.”

‘Menopoz kâbusunuz olmasýn’ 18

Ekim Dünya Menopoz Günü nedeniyle basýn açýklamasý yapan Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Uzm. Dr. Tuncer Kýlýç, menopoza iliþkin bilgiler verdi. Menopozun bir kadýn için en önemli yaþ dönemlerinden biri olduðunu belirten Kýlýç, “Ortalama 40 yaþlarýnda, kadýnlarda yumurtalýklar, beyinden gelen uyarýlara daha az cevap vermeye baþlarlar. Bu dönem klimakterium dönemi olarak bilinir. Klimakterium döneminde; adetler arasýndaki zaman uzamaya baþlar, kanama miktarý azalýr, gece terlemeleri, sýcak basmalar baþlar. Adetten kesilme de bu dönemde ortaya çýkar. Menopoza girme yaþý ortalama 45-55 yaþ civarýndadýr. 40 yaþtan önce menopoza girmek "erken menopoz" olarak tanýmlanmaktadýr. Menopozda oluþan bazý deðiþiklikler kadýnýn hayatýný derinden ve olumsuz etkiler. Bu durum pek çok hastalýklarýn ortaya çýkmasýna ve kadýnýn yaþam kalitesinin azalmasýna neden olur.” dedi.

Menopozda görülen bulgular

mon(FSH, LH) düzeyleri artmýþsa taný daha kesin ve erken konmuþ olur ve tedavi de hemen baþlanabilir.

Ýþ Bankasý'ndan Çorum'a özel kredi

T

ürkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi, Gazi Caddesi Cevher Pastenesi'nde dün kahvaltý programý düzenledi. Programa Ýþ Bankasý Bireysel Satýþ Bölge Müdür Yardýmcýsý Murat Çýnar, Menejerler Hakan Tutka, Melih Bayram Ýlko, Emekliler Derneði Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ile yönetim kurulu üyeleri katýldý. Ýþ Bankasý Bireysel Satýþ Bölge Müdür Yardýmcýsý Murat Çýnar, Ýþ Bankasý'nýn emekliler için yaptýðý kampanya ve Çorum'a özel geleneksel bayram kredisi

hakkýnda bilgi verdi. Çýnar'ýn verdiði bilgiye göre, 'Emekli Paketi' adý verilen uygulamada, baþlangýç tarihi 1 Aralýk 2009 sonrasý T.C. SGK emekli maaþýný ilk kez aktaran müþterilerine ilk maaþ ödemesinin takip eden ayda Maximum Kart'ýna tek seferlik 10 lira MaxiPuan hoþ geldin hediyesi yüklenecek. Maaþ hesabýndan, hesap iþletim masrafý tahsil edilmeyecek. Uygulama 1 Aralýk 2009 -31 aralýk 2012 tarihleri arasýnda devam edecek. Türkiye Ýþ Bankasý'nýn Ramazan ve Kurban

Bayramlarý öncesinde gelenek haline getirdiði, 'Geleneksel Bayram Kredisi Kampanyasý' Kurban Bayramý sonuna kadar devam edecek. Kampanya 131 Ekim 2012 tarihleri arasýnda geçerli olacak. Çorum'a özel... Ýþ Bankasý Bireysel Krediler Bölümü Çorum'a özel nakit kredi fiyatlamasý oluþturdu. Kredi Çorum merkez ve ilçelerinde tüm müþterilere kullandýrýlacak Söz konusu krediler 31 10 2012 tarihine kadar geçerli olacak.

TSO ve ÝNGBANK’tan finans yönetimi semineri

Menopozda diyet

Menopozda egzersiz

Her gün 30 dakikalýk yürüme ve basit aðýrlýk kaldýrma, kas güçlendiren hareketler yapýlmalýdýr. Yaz aylarýnda güneþ ýþýðýndan (ultra viole) faydalanmak, düzenli güneþlenme yararlýdýr. Kiþi adet sonlanýþýný bir kayýp gibi algýlayabilmekte dolayýsýyla bir yas tepkisi gösterebilmektedir. Menopoz öncesi hazýrlayýcý veya taný konduktan sonra menoUzm. Dr. Tuncer Kýlýç poz hakkýnda bilgilendirme ve destek kiþinin bu süreçle baþ edebilmesi için önemlidir. Psikiyatrik destek ve tedavi gerekebilir.

Menopozda taný

Erken taný ve tedavi önemlidir. Çünkü menopozdaki kayýplar ilk yýllarda en fazladýr. 40 yaþýndan sonra 1 yýl süreyle adet görmeyen ve yakýnmalarý da olan bir kadýn baþka araþtýrma yapýlmaksýzýn menopozda kabul edilebilir. Menopoza geçiþ döneminde, gebelik ve düzensiz kanamaya neden olan kötü huylu hastalýklar ayýrt edilmelidir. Seyrek adet gören, ateþ basma, çarpýntý, terleme ve psikolojik deðiþiklikleri olan bir kadýnýn adetin 3. günü alýnan kanýnda, yumurtalýklarý uyaran hor-

Menopozda psikolojik destek

Menopoz da yaþamýn doðal bir evresidir. Kadýnlarda adetten kesilme, ateþ basma, terleme, çocuk doðurma yeteneðini kaybetme gibi bozukluklar eksik kadýnlýk, izolasyon, depresyon, içe kapanma, uykusuzluk, aþýrý sinirlilik ve saldýrganlýða neden olabilir. Bu dönemde kadýnýn hormon tedavisi alsýn veya almasýn mutlaka izlenmesi ve belirli aralýklarla saðlýk kontrollerinin yapýlmasý gereklidir. Çünkü bu dönem meme ve jinekolojik kanserlerin en sýk görüldüðü dönemdir. Özellikle meme kanseri açýsýndan mamografilerin, rahim ve rahim aðzý kanserleri açýsýndan ise jinekolojik ultrasonografilerin ve smear taramalarýnýn yapýlmasý gerekir. Menopoza geçiþ ve menopoz sonrasý dönemin saðlýklý geçirilebilmesi için tüm bayanlarýn yýlda bir defa doktora gitmeleri, meme röntgeni ve ultrasonografilerini yaptýrmalarý, kalsiyumlu yiyecekleri tüketmeye özen göstermeleri, güneþ ýþýðýndan yaralanmalarý, günlük egzersiz alýþkanlýðý edinmeleri ve kilo almaktan kaçýnmalarý gerekmektedir. Tüm bayanlara saðlýklý menopoz dönemi geçirmeleri dileðiyle.

Felçli hastalar için þart F

uriye'deki olaylar, Türk hacý adaylarýnýn karayolu güzergahlarýný da etkiledi. Suriye'de yaþanan iç karýþýklýk Türkiye'yi birçok yönden etkiliyor. Kutsal topraklara karayolu ile gidecek hac kafileleri güzergahlarýný deðiþtirdi. Geçtiðimiz yýllarda Suriye üzerinden yolcu taþýyan firmalar, bu sene Irak üzerinden hacý adaylarýný taþýyor. Kurban Bayramý'na sayýlý günler kala Silopi ilçesi'ndeki Habur Sýnýr Kapýsý'nda yoðunluk yaþanýyor. Birçok ilden hacý adaylarý kutsal topraklara gitmek için Silopi'de bekliyor. Ýþlemleri tamamlanan kafileler heyecanla yollarýna devam ediyor.

Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi’nin programýnda Ýþ Bankasý yetkilileri emekliler ile Çorum’a özel kredileri hakkýnda bilgi verdiler.

Kalsiyumdan zengin diyet esastýr. Süt, yoðurt, peynir vb diyetle kemik kaybý önlenmeye çalýþýlýr.

“Menopozdaki temel deðiþiklik, kadýnlýk hormonu olan östrojenin yumurtlamanýn durmasý sonucu azalmasýdýr. Böylece kadýnda ateþ basma, terleme, çarpýntý, uykusuzluk, sinirlilik, depresyon, unutkanlýk, halsizlik, çabuk sinirlenme, bazen cinsel istekte (libido) azalma, kemik erimesi (osteoporoz), damar sertliði (ateroskleroz), cinsel organlarda çekilme (atrofi), kuruluk, aðrýlý iliþki, idrar tutamama, idrar kaçýrmaya kadar varan sorunlar ortaya çýkmaktadýr.” diyen Kýlýç, açýklamasýný þöyle sürdürdü;

Çatýþmalar Hac güzergâhýný deðiþtirtti S

www.corumhakimiyet.net

elç, doku sertleþmesi gibi saðlýk sorunlarý nedeniyle hayatýný yataða baðýmlý veya oturarak geçirmek zorunda kalan ve dolaþým problemleri yaþayan hastalar için 'þort' geliþtirildi. ''New Scientist'' dergisinde yayýmlanan makalede, nörologlarca geliþtirilen þortun, hastaya az miktarlarda elektrik akýmlarý yolladýðý, bu sayede dokularýn uzun süre basýnç altýnda kalmasýna baðlý olarak geliþen ve daha çok kuyruk sokumu ve çýkýk kemikler üzerinde oluþan doku ölümüne baðlý yaralarý engellediði belirtildi. Kanada'nýn Calgary Üniversitesi'nden Sean Dukelow ve ekibi, geliþtirdikleri ''akýllý þortlar'' sayesinde, vücutta söz konusu yaralarýn oluþmasýnýn engellenebileceðini bildirdi. Ekip, þortun içindeki elektrik sistemi sayesinde, hastanýn kalça bölgesindeki kaslara 12 saatte bir, 10 dakikalýk aralýklarla 10 saniye boyunca düþük elektrik akýmý verilerek, kaslarýn dolaþým sisteminin doðal olarak harekete geçirildiðini ve kemikli bölgelerde rahatlamaya neden olduðunu kaydetti. Felç, omurilik yaralanmasý ve çoklu doku sertleþmesi yaþayan 33 hastada þortun denendiðini belirten Dukelow, gönüllü deneklerin þortu 2

ay boyunca haftada 4 gün giydiðini belirtti. Dukelow, hastalarýn yüzde 85'inin memnun olduðunu ve bu sayede uyuyabildiðini, þortun günlük hayatlarýný sürdürmelerine engel teþkil edebilecek bir durum oluþturmadýðýný bildirdi. Araþtýrmaya katýlan tüm hastalarda 2 ay boyunca hiç yara oluþmadýðýný belirten Dukelow, bu durumun umut verici olduðunu çünkü yatalak hastalarda yaralarýn normalde birkaç gün içinde oluþtuðunu kaydetti. Dukelow ve ekibi, yapýlan testin küçük çaplý olduðunu, araþtýrmanýn sonraki etabýnda daha iyi bakým koþullarý altýnda daha fazla hastada þortun deneneceðini, böylece testin spinal (omurga) yaralanma sonrasý hastalarýn vücudunda yara baþlamasýný önlemede ne kadar etkili olacaðýnýn belli olacaðýný sözlerine ekledi. Uzmanlar, her yýl on binlerce felçli hastanýn yaklaþýk yüzde 8'inin yatak yaralarýnýn iltihap kapmasý veya kangrene dönüþmesi sonucu öldüðünü, bu yaralar nedeniyle oluþan komplikasyonlarý tedavi etmek için sadece ABD'de her yýl 12 milyar dolar harcandýðýnýn tahmin edildiðini ifade ediyor.

Tülin Cevizci

T

SO ve ÝNG Bank iþbirliðinde düzenlenen finans yönetimi semineri, TSO Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirildi. Firma temsilcilerinin yoðun ilgi gösterdiði seminerde, iç ve dýþ piyasanýn finans kurallarý ve finans yönetim modelleri ele alýndý. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ING Bank Karadeniz Bölge Müdürü Oðuzhan Tuna,

TSO ve ÝNG Bank iþbirliðinde seminer düzenlendi. Ekonomik Avantajlar Bölüm Müdürü Muhammet Mertcan, Ticaret Finansmaný Grup Müdürü Tülin Cevizci, Faktoring Yönetmeni Tuðba Ayþe Ergöçmen ve Leasing Satýþ Müdürü Mehmet Ali Durdað ve çok sayýda davetli katýldý. Ticaret Finansmaný Grup Müdürü Tülin Cevizci,

yaptýðý sunumunda, firmalarýn finans yönetimi konusunda, bankacýlýk hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmasýnýn önemine deðinerek, ulusal ve uluslararasý piyasada, en güvenilir yöntemleri ve ING Bank'ýn uygulamalarýný tanýttý. Cevizci, özellikle

uluslararasý piyasalar baþta olmak üzere, ticaret yapýlan firmalarýn geçmiþ kayýtlarýndaki doðruluklarýn, olasý bir yanlýþlýða yol açmayacaðýnýn garantisi olmadýðýný, bu nedenle banka iliþkileri ile ticaretin saðlam temellerde ve güvenilir esaslarda yürütülmesinin önemine vurgu yaptý.

Ýki gün boyunca sürecek kampanyada gönüllü baðýþçýlara yönelik hizmet verileceðini ifade eden Boyacý, ''Vatandaþlarýmýzýn duyarlýlýðý bizleri çok mutlu ediyor. Düzenli kan veren çok sayýda

baðýþçýmýz var. Unutmayalým kan ihtiyacý bir gün hepimizin baþýna gelebilir. Kan her zaman ihtiyaç duyulabilecek bir gereksinimdir. Kan baðýþýnda bulunan tüm baðýþçýlarýmýza teþekkür ediyorum.

Kan baðýþý kampanyasý yarýnda devam edecek'' dedi. Kampanya kapsamýnda Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'da kan baðýþýnda bulundu. (A.A.)

Vatandaþýn duyarlýlýðý

T

ürk Kýzýlayý Osmancýk Þube Baþkaný Mustafa Boyacý, ''Vatandaþlarýmýzýn duyarlýlýðý bizleri çok mutlu ediyor'' dedi. Türk Kýzýlay'ý Kan Baðýþý Týrý, kampanya kapsamýnda Osmancýk ilçesinde kan baðýþý kabulüne baþladý. Belediye hizmet binasý önünde konuþlanan týrdaki saðlýk görevlileri iki gün boyunca gönüllü baðýþçýlarý kabul edecek. Türk Kýzýlayý Osmancýk Þube Baþkaný Mustafa Boyacý, kampanya ile ilgili ilçe halkýnýn duyarlý davrandýðýný söyledi.

Türk Kýzýlayý Osmancýk Þube Baþkaný Mustafa Boyacý, ''Vatandaþlarýmýzýn duyarlýlýðý bizleri çok mutlu ediyor'' dedi.


PERÞEMBE 18 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

MY- Çocukluðunuzdan itibaren kendinizi tanýtýrmýsýnýz. 1938 Yýlýnda Ýskilip Meydan Mahallesi’nde, babamýn yaptýrdýðý konakta doðmuþum. Babam Ýskilip manifaturacý esnafýndan Arif Kalyoncu’dur. Biz beþkardeþiz. Ben beþ yaþýnda yetim kalmýþým. Annemin anlattýðý Ýstiklal Savaþý hikâyeleri ile büyüdüm. Dedem Cinnoðlu Mehmet Efendi, medrese tahsili yapmýþ. Annem Ýstiklal Harbi hikâyelerini, aðlayarak çok güzel anlatýrdý. Ýstiklal harbine üç kardeþim gitti. Ýkisi geri dönmedi derdi. O döneme ait anlattýklarý birçok þey vardý. Bunlardan birisi olan Ýskilip üstünde bir Kara bulut türküsünü anlatýyým. Ýstiklal harbine 17 yaþýndan 40 yaþýna kadar tüm erkekler katýlmýþ. Köylerde erkek kalmamýþ. Ýstiklal harbinden kaçan asker kaçaklarý, köylerde ve arazide haydutluk yapýyorlar. Evlerde ne varsa alýp götürüyorlar. Dedem iyi silahþor olduðu için, bizim eve gelemiyorlar. Dedem öyle namazýna camiye gittiðinde, bizim evi kuþatýyorlar. Dedem eve geldiðinde evi kuþatýlmýþ olarak buluyor. Dedem baðýrýyor " Afey kaç kýzým". Dedemi yakalayýp dövüyorlar. Yola býrakýyorlar. Evde kýymetli ne varsa alýp götürüyorlar. Dedem evde bulunan üç koyunu sýrasý ile kestirip, postunu kara bere olan sýrtýna sardýrarak tedavi ettiriyor. Sonrada Ýskilip'e Jandarma komutanýna giderek durumu aktarýyor. Komutan dedemin yanýna Jandarma vererek, köyleri bir hafta geziyorlar. Köy basan eþkýyalardan üç tanesi yakalanýyor. Yargýlanarak haklarýnda ölüm emri çýkýyor. Ekin pazarýnda asýyorlar. Analarý aðýt yakarak asýlma hikâyesini anlatýyor. Bu þekilde Ýskilip Üstünde Bir Kara Bulut türküsü doðuyor. Annemin de bir dörtlüðü vardý: Ýskilip'ten çýktým saat beþ idi Kýzýl ýrmaða geldim güneþ ýþýdý. Peþimdeki jandarmalar beþ idi Aman anam aman kýydýrma bana Nasýl dayanayým yavrum ben sana Bu asýlma olayýný köy imamlýðý yapmýþ, Giritli oðlunun Etem efendi 1970’li yýllarda bana, kütüphanede çalýþýrken anlatmýþtý. Ýskilip'in araþtýrýlmamýþ, o kadar zengin bir kültürü var ki. 1969 yýlýnda üniversite de okuyan saðcý solcu Ýskilipli talebeleri, bir araya getirerek dergi çýkarmalarýný tavsiye ettik. Ýki adet dergi çýkardýk. O gençler saðcýlýðý solculuðu bir tarafa býrakýp, Ýskilipliði esas aldýlar. Onlardan milletvekili, doktor, mühendis olanlar oldu. Ankara'da Ýskilipliler Derneði vardý. Bu dernekte Ahmet Ekiz aðabeyimizin çok emeði var. Balgat'ta derneðe arsa buldu ve bu arsa satýn alýndý. 12 Eylül'den sonra dernek kapatýlacaktý. Derneði Ýskilip Kültür ve Yardýmlaþma Vakfý'na çevirdiler. Þimdi ise vakýf, kendi imkanlarý ile iki adet bina yaptýrdý. Vakýfla iftihar ediyorum. Öðrencilerimizin 50 liraya ihtiyacý var. Yüzlerce yavrumuza burs veren vakfýmýza teþekkür ederim. Þu anda týbbiyede okuyan iki pýnarlý öðrencimiz var. Bursa'da bulunan hemþerilerimize rica ettim. Ýhtiyacý olan öðrencilerimizi tanýdýðým, iliþkim olan Ýskiliplilere gönderiyorum. Sað olsunlar gönderdiðim öðrenciler ile ilgileniyorlar. Öðrencilere burs verip, yurt temin ediyorlar. Fotoðraflarla Ýskilip adlý bir çalýþmamýz var. Elimde 1000 yakýn Ýskilip'e ait fotoðraf var. Bu fotoðraflarýn 82 tanesini daha önceki yýllarda yayýn-

Metin Kalyoncu

ladýk. Bu çalýþmayý devam ettirip, gurubu ile elektrik üretilmeye baþlandý. 1960 fotoðraflarýn tamamýný yayýnlamayý, elimyýlýndan sonra Ýskilip'e ürettiði elektrik yetmeizdeki bulunan arþivleri kitap haline getirip di. Sanayi geliþmiþti. Piyasayý araþtýrdýk, deðerlendirmeyi istiyorum Söke'de 560 beygirlik elektrojen gurubunun satýldýðýný duyduk. 1960 yýlýnda belediye Ýskilip'te Esnaf Kefalet Kooperatifinin baþkanlarýný görevden alýnca, o zamanki açýlýþýný yapan, Telâþe denilen Hüseyin belediye baþkaný olan Ziya Þenses abiyi bu iþte Bilgen aðabeyimiz, Erzurum’da yapýlan görevlendirelim dedim. Kaymakam Latif Esnaf Kefaletleri toplantýsýna Mustafa Uslu Evrensel Bey belediyede iþletme kýsmý oluþile birlikte gittiler. Oraya Ýskilip tabelasýný turtup, bunun baþýna da Ziya Þenses'i getirdi. götürdüler. Ziya abi 560 Beygirlik Runston elektrojen Mustafa Yolcu Çorum’da Halk Bankasý açýldýktan bir yýl gurubunu iki kamyon ile Ýskilip'e getirdi. O þair sonra, Ýskilip'e Halk Bankasý açýldý. aðabeyimiz, Söke'den gelirken Ýskilip'e tavuz kuþlarý Mutasarrýf Cemal Bardakçýnýn, Anadolu Ýsyanlarý getirdi. Parka kümes yaptýk. Havuzda angutlar vardý. adlý kitabýnda bahsedildiði gibi; Cerrahýn Hakký Sonraki belediyecilerde buna sahip çýktýlar. Efendinin, Yozgatlý Çapanoðlu isyan birlikleri Çorum'a Ziya Þenses ile birlikte, meydan köprüsünün doðru gelirken, Alaca yolunda bastýrdýðýný, Refet Bele üzerinde idik. Meydan çayý gürül gürül akýyordu. Ziya müfrezesinin gelmesine kadar bu birlikleri durduraðabeyin aðzýndan: duðunu yazmaktadýr. Bahar gelip meydan çayý coþunca Ýskilip salnamesi olan, beyleri olan, zengin esnafý Baðýn bahçen güzellenir Ýskilip. olan bir yerdir. Diye devam eden þiir döküldü. Ýskilip'te altý tane kütüphane, 8 adet medrese, 71 tane Sübyan mektebi, üç tane Ýdadi, iki tane Rüþtiye Padiþah ülkesini tanýmak için ödenek tahsis etmiþ. vardý. Çorum'da ancak bu kadar okul vardý. Bunlarý Alayýn baþýna, Murtaza paþayý görevlendirmiþ. Paþalar kuranlar Ebussuud Efendi, Muslihittin Aktar, vali yetkisi ile görev yapýyor. Bu seyahata Evliya Köprübaþýndaki Hoca zade medresesi, terzi Bekir Çelebi de katýlýyor. Ýskilip'e giderken Kýzýl Irmaðýn medresesi, Osmanlý tarihine hizmet etmiþ, güzel insankenarýna geliyorlar. Irmaktan geçit yok. Yer yer buz tutlar yetiþtirdiler. muþ. Murtaza paþa nakkare çaldýrarak, her deveyi geçirene bir altýn verilecek diyor. Delikanlýlar ýrmaða Biz bütün bunlarý tanýtamýyoruz. Bizler önce atlýyorlar. Develeri geçirerek, Ýskilip' e geliyorlar. Önce Kalyoncu'cu, sonra Ýskilip'ci, sonra Çorumcu, sonrada paþayý Ýskilip e almak istemiyorlar. Sonra çok güzel Türkiyeci olmalýyýz. misafir etmiþler. Seyahatnamede diyor ki: "Murtaza Ben belediye baþkanlýðýndan ayrýlýrken, beni paþanýn vesayeti ile üç gün Ýskilip'te yedik içtik. Ýskilip övene de sövene de hakkýmý helal ettim. Þimdide helal halký, halktan münzevidir. O çevrenin nalý, mýhý, keçeediyorum. Ne olacak bu yalan dünyada. Ýskilip ilim ve si, ayakkabýsý Ýskilip'ten karþýlanýyor." Seyahatnamenin hilim'in neþet ettiði yerdir. ötesinde, bu bir palyografya çalýþmasý idi. Tarih kitaBenim tavsiyem; Ýskilip'i iyi görmek isteyen biriplarý bize neler öðretiyor. Tarihi öðrenmek için seyahatleri olarak, analarýn bacýlarýn dizinin dibinde yetiþen nameyi iyi okumak lazým. Semerci Tevfik ustanýn yapinsanlar olarak, sevelim sevilelim dünya kimseye týðý semerler, Keçeci Halil'in yaptýðý keçeler harika idi. kalmaz.Ýskilip'imizin köyleri boþaldý. Köylerde çoban Karda yaðmurda o keçeyi baþýna tak, altýnda dur. Bir kalmadý. Mal besleyen kalmadý. Ýnsanlar tembelleþti. damlayý keçeler altýna geçirmez. Besicilik var ama, bu eski hayvancýlýðýn yerini tutmuyMY- Redif kýþlasý hakkýnda ne anlatýrsýnýz? or. . Nasýl arastalar boþaldýysa, bað bahçe ile uðraþan, Redif kýþlasýna aðlamaktan baþka yapýlacak bir çifcilik yapan da kalmadý. Sanayide de geliþme olduðunu görmekteyim. Cuma günü sabah namazýnda Þýh Yavsu camisine geliyorlar, birlikte namaz kýlýp, dua edip kahvaltý yapýyorlar. Sanayide güzel þeyler olmaya baþladý. Greyder ayakkabýlarý, Ganik Þekerleme çok iyi noktalara gelmiþtir. Ýskilip'te yapýlan kapý pencere doðramalarý, Ankara'da aranýlýr hale gelmiþtir. 1960 yýlýnda Kaymakam Latif bey Çorum yolunu geniþletirken, buna karþý çýkanlar oldu. Daha sonra Ýskilipliler Latif beye þükran duydular. 1942 yýlýnda Hacýkarani'ye yapýlan saðlýk ocaðýnýn yerine, Çorum ilinde ikinci ameliyat yapýlan hastane, 1961yýlýnda þimdiki yere yapýldý. Yivlik kayasýnýn bir özelliði vardýr. Parçalandýðýn da yumuþak taþlar, 15 gün sonra sertleþmektedir. Akýllýnýn Ýzet'in Ünumok motorun önüne baðladýðý delgeçle kaya deliniyor, sonra'da dinamitle patlatýlýyordu. Yivlik kayasý bu þekilde parçalandý. Kaya parçalandýktan sonra bu taþlar iþleniyor. Gümüþhane Þiran ýn bir köyünden gelen insanlar ile bu taþlardan, dört taþ bir kuruþa parke taþ yapýldý. Çorum caddesi ile diðer caddelerin parke taþý kaplamasý, 1961 yýlýnda baþlayýp 1962 yýlýnda sona erdi. 1953 yýlýnda Cevat Köstekci'nin belediye baþkanlýðý sýrasýnda, Ýskilip'te iki tane Siemens Elektrojen

15

þeyimiz yok. Bizim küçüklüðümüzde redif kýþlasýnýn önüne davul ile zurna ile köylerden gençler gelirlerdi. Suhiylan köyünden Ahmet, Mehmet diye baðýrýrlardý. Sivil gelip, ellerinde potinleri ile çýkarlardý. Giyinmiþler kuþanmýþlar, öyle diriydi kilerdi. Redif Kýþlasýnýn yapýmýna 1890 Yýlýnda baþlanmýþ, on yýlda tamamlanmýþ. Bizim küçüklüðümüzde Þemsettin usta diye taþ ustasý vardý. O bize anlatýrdý. "Misakýmilli ile Redif kýþlasýnýn yapýmýnda, Taþ iþçiliðini yürüten, Ermeni ustasý vardý. Hastanenin yanýndaki kooperatifin olduðu yerdeki Kocaoðlan kayasýndaki taþ ocaðýnda, köþeli taþlarý kestirip yontturur, hazýrlanan taþlarý kaðný ile inþaat mahalline getirip, binalarý bu taþlar ile yapmýþlar. Redif kýþlasý yapýmýnda çatýsý saçaklý bir bina iken, Bayýndýrlýðýn yanlýþ projelendirmesi ile saçaksýz olarak yaptýlar. Ýskilip'e gelen milletvekili Agah Kafkas, Vali bey, diðer daire müdürlerini redif kýþlasýna götürdüm. Agâh bey burayý kültür sitesi olarak yaptýralým dedi. Ama arkasý gelmedi. Eski askerlik þubesi ile yanýndaki cephanelik binasýnýn yýkýmýna engel olamadýk. Allah Ýskilip'te olumlu þeyler olmasý için çalýþan insanlarýmýzý eksik etmesin. Fotoðraflarla Ýskilip tarihi diye bir çalýþmamýz olacak. Belki bunu kendi imkânlarým ile yapacaðým. Nurul Hüda ile ilgili Göynük belediye baþkaný Ahmet Çankaya buraya iki kere geldi. Bu konuyu, yani Akþemsettini iyi tanýtabilmek için kendi reklamýný yaptýrma için çalýþtýlar. Ýskilip'i Tarihi Kentler Birliðine üye yaptýran Ahmet Ertekin'e teþekkür ederim. Kütüphanemizdeki El Yazma Kitaplar konusu vardý. Bakanlýðýn genelgesi ile yurt genelinde 14 Ýlde yazma kitaplarýný sergilemek için sergi salonlarý açýlacak. Çorum’da bu illerin içinde, çok seviniyorum. Bizim kütüphanemizde uygun sergileme odasý var. Ali beyle bu konuyu görüþerek, Vakýf olan bu kitaplarýn Ýskilip'ten gitmemesini temin edelim. Ecdadýmýzýn el yazmasý kitaplarý Ýskilip'te sergilensin. Bu konuda hemþerilerim çaba göstersin. Eserlerimize sahip çýkarak, kitaplarýmýzýn Ýskilip'te sergilenmesini temin edelim.

MY- Metin Kalyoncu aðabeyimize Ýskilip için duyarlýlýklarýna ve gösterdiði gayretlerinden dolayý

Mecitözü okul istiyor C

HP Mecitözü Ýlçe Baþkaný Ünal Yavuz, ilçede Anadolu Lisesi, Saðlýk Mesmanlýða sýðmaz, kardeþliðe sýðmaz. Yapacaklarýnýzla deðil yaptýklarýnýzla itibarýlek Lisesi ve Yüksekokul olmamasý sebebiyle ilçenin baþarýlý öðrencilerinin nýzý artýrýn, oylarýnýzý yükseltin. Belediyemizin CHP'li olmasý suç ise biz bu suçu Göynücek, Gümüþhacýköy, Merzifon, Amasya, Çorum ve ilçelerindeki okullarda iþlemeye devam edeceðiz. Ýktidar partisinin pasif ilçe yöneticilerine raðmen kenokuduðunu belirtti. di yaðýmýzla kavrulup ilçemizi geliþtirmeye ve kalkýndýrmaya çalýþacaðýz. Önümüzdeki yerel seçimlerde de ilçe halký AKP'ye gereken dersi verecektir. Bundan “Ýlçemizin baþarýlý öðrencileri öksüz ve garip býrakýlmýþtýr.” diyen Yavuz, kimsenin kuþkusu olmasýn.” iktidarýn, çocuklarý gurbette garip býraktýðýný, öðrenci velilerinin ilçe dýþýnda çocuklarýný okutmakta eziyet çektiklerini söyleyeT.C. ÇORUM 4 ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ DOSYA NO :2012/132 talimat rek, “Velilerimiz yurt sorunlarýyla karþýlaþmaktadýr. Bazý öðrencilerimiz de aile ortamýndan uzaklaþmanýn, yeni bir ortama uyum saðlayamamanýn sonucu okulu býrakýp ilSatýlacak gayrimenkulun kaydý ve evsafý: Çorum Merkez Tapu Müdürlüðünün Bahçclievlcr malý 565 ada 27 çeye gelmektedir.” ifade- parsel de kayýtlý 614,66 m2 arsa üzerinde bulunan apartman binasýnýn zemin katýnda bulunan 2 nolu mesken vasfýnda lerini kullandý. baðýmsýz bölümdür. 2010 yýlýnda inþa edilen bina asansörlü . doðalgazlý +kombi ýsýtmalý kaloriferlidir. Ýskan ruhsatý Yavuz, açýklamasý- mevcuttur. Alt yapý hizmetlerinden yararlanmaktadýr. 3 oda , salon, mutfak , banyo , tuvalet , lavabo, ebeveyn banyosu na þöyle devam etti; “Ýl- , hol , antre ve 3 adet balkon hacimlerinden oluþmaktadýr. 98 m2 net kullaným alanýna sahip olan baðýmsýz bölüm çemizde bulunan Endüs- güney- doðu cephelidir. Taþýnmaz bu haliyle 105.000,00 TL MUHAMMEN BEDEL üzerinden satýlarak paraya tri Meslek Lisesi ve düz çevrilecektir. lise de yeterli sayýda öðÝmar Durumu : E= 2,20 H max 15.50 m konut alanýndadýr renci bulamamakta ve Satýþ Saati : 10:00-10:10 saatleri arasýnda Satýþ Þartlarý: üniversite baþarýsý da düþmektedir. Bu yüzden l -Satýþ 04/12/2012 günü yukarýda belirtilen saatler arasýnda ÇORUM ADLÝYESÝ ZEMÝN KAT MÜZAYEDE okullarýmýz da ayný þekil- SALONUNDA açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetlerin %60 mý ve rüçhanlý alacakde öksüz býrakýlmýþtýr. Bu lýlar varsa alacaklarý mecmuunu ve satýþ masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en durumun sorumlusu kim çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak þartýyla 14/12/2012 günü ayný yerde ve ayný saatlerde ikinci artýrmaya çýkarýlacakkamuoyunun takdirlerine týr. Bu artý miada da bu miktar elde edilememiþse gayrimenkul en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak üzere artýrma býrakýyorum. AKP’nin il ilanýnda gösterilen müddet sonunda en çok artýrana ihale edilecektir. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen ve ilçe yöneticilerine ses- kýymetinin %40 mý bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçlýaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan leniyorum; Mecitözü'ne baþka, paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bir bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi bir devlet yatýrýmý gelece- düþecektir. ði zaman ‘orasý bizim de2-Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin %20 si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli ðil’ dediðinizi duyar gibiyim. Böyle kestirip at- bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mayýn lütfen. Bu Müslü- mehil verilebilir. Ýhale damga pulu, %1 K.D.V. tapu harcýnýn '/> si ve teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye harcý ve

TAÞINMAZ SATIÞ ÝLANI ÇORUM 4.ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN

Soðuk geldi, fiyatlar düþtü… Yaz mevsiminin bitmesiyle, kýþ sebzelerinin pazara geliþi artarken yaz sebzelerinin satýþý düþtü.

G

eçen haftalara göre düþüþ görülen sebze fiyatlarý pazarcýlarý sýkýntýya sokuyor. Yaz mevsiminin bitmesiyle, kýþ sebzelerinin pazara geliþi artarken yaz sebzelerinin satýþý düþtü. Turþuluk ve kurutmalýk alýmlarý bitince pazarda satýþlar da azaldý. Pazarcýlar iki hafta önceye göre fiyatlarýn çok düþtüðünü söylüyor. Çarþamba pazarýnda ýspanak, patlýcan, bamya gibi ürünlerin fiyatlarýndaki düþüþ dikkat çekiyor. Pazarcýlar çok satýlan ürünler arasýnda fiyatý en düþük ürünlerden biri olan domates ve özellikle kýþ sebzeleri olduðunu söylüyor. Bu hafta Çarþamba Pazarý'nda bazý ürünlerin fiyatlarý þöyle: Salatalýk: 1 TL Bamya: 2 TL

Ispanak: 1 TL Biber: 1 TL Domates: 50 Kr Patates: 50 Kr Soðan: 50 Kr Patlýcan: 750 Kr Acur: 1 TL Maydanoz: 50 Kr Marul: 1,5 TL Pýrasa: 1,5 TL Fasulye: 1,5 TL Üzüm: 1 TL Erik: 1,5 TL Kýrmýzýbiber: 1 TL

birikmiþ vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3-Ýpotck sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný hususiyle faize masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler iic on beþ gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr Aksi takdirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaklardýr. 4-Ýhaleyc katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedeli ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilcn mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5-Þartnaýnc, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6-Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve mündcrccatmý kabul etmiþ sayýlacaklarý ve bu gazete ilanýnýn ÝÝK 127 maddesi gereðince tapuda kayýtlý ilgililere teblið hükmünde olacaðý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/132 TAL sayýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 11/10/2012 (Ýc.if.K.126)

Ünal Yavuz


16 PERÞEMBE 18 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Vefat eden sendika üyesine ferdi kaza sigortasý ödendi 16

Haziran 2012’de Seydim Beldesi Göleti'nde talihsiz bir kaza sonucu iki çocuðu ile birlikte hayatýný kaybeden Hacý Veli Zeren’in yakýnlarýna 15 bin TL ödeme yapýldý. Çorum Devlet Hastanesi'nde görev yapan Türk Saðlýk Sen üyesi Zeren’in yakýnlarý, Türkiye Kamu Sen ve Türk Saðlýk Sen üyelerinin 2002 yýlýndan beri yararlandýklarý ücretsiz ferdi kaza sigortasýndan yararlandý. Türk Saðlýk Sen Çorum Þubesi, merhum Zeren’in yakýnlarýný ziyaret ederek tekrar baþsaðlýðý ve sabýr dilekle-

rinde bulundular. Sendikanýn üyelerine yönelik yapmýþ olduðu Ferdi Kaza Sigorta kapsamýndaki 15 bin TL’lik çek Þube Baþkaný M. Fatih Gök ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafýndan merhumun yakýnlarýna teslim edildi. Ziyarette Þube Baþkaný Fatih Gök, “Biz arzu ederdik ki merhum kardeþimiz hayatta olsaydý da bu haktan hiç faydalanmasaydý. Ancak yüce Allah’ýn takdirinin önüne geçmek mümkün deðildir, takdiri ilahi. Ölüm Allah’ýn emri. Cenab-ý Allah hiçbir aileye bu tür kazalarý yaþatmasýn.”

Kaza riski yüksek Ç

Hacý Veli Zeren’in yakýnlarýna 15 bin TL ödeme yapýldý.

orum-Osmancýk Yolu’nda trafik kaza riskinin giderek yükseldiði belirtildi.

Ç

Konuya iliþkin þikayetini dile getiren vatandaþlar, Osmancýk Yolu üst geçidinden sonraki benzinlikle-cami

Evrensel’den kutlama

orumlu okurlarý Evrensel Gazetesi’nin 18. yýldönümünü kutlayacak. Bugün 17:30’da Emek Caddesin’de bulunan Dostlar Kýraathanesi’nde Evrensel Gazetesi’nin 18. yýlýný kutlamak için yapýlacak etkinliðe tüm okurlar davet edildi.

arasýnda trafiðin kazalara davetiye çýkardýðýný belirterek, tedbir alýnmasýnýn zorunluluðuna dikkat çekti.

Alkollü sürücü hakkýnda iþlem

A

nkara-Samsun Caddesi’nde yapýlan kontrolde alkollü sürücü hakkýnda iþlem yapýldý. Emniyet görevlilerinin yaptýðý kontrol sýrasýnda alkollü olduðu belirlenen sürücü M.S. hakkýnda trafik güvenliðini tehlikeye düþürmekten iþlem yapýldý.

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE

18 EKÝM Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü

Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü ile baðlý Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkezi ve Yunus Emre Ýþ Merkezi arþivinin silahsýz 12 kiþi ile özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Saat: 10:00 ***

Çorum Devlet Hastanesi

2013 yýlý 6 kalem medikal gaz alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

19 EKÝM Çorum Devlet Hastanesi

2013 yýlý 4 kalem ekmek alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saat: 10:00 ***

22 EKÝM Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürlüðü Euro dizel ve 95 oktan kurþunsuz benzin alýmý iþi. Yer: Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürlüðü Valilik ek binasý kat 9 Saat: 14:00 ***

31 EKÝM Çorum Devlet Hastanesi

2013 yýlý 2 kýsým kit karþýlýðý biyokimya laboratuvarý ve acil biyomkimya laboratuvarý koagülometre cihazý kullanma uygulamasý alýmý iþi. Yer: Hiti Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

T.C Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

19 DT 980 plakalý Renault Laguna 2003 model aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 25.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:05 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý Su sayaçlarý endeks okuma, açma, kesme ve kaçak su tespiti hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý Sürücüsüyle birlikte araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

1 KASIM

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Katyonik Polielektronik alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

2 KASIM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum ili, merkez Bahçelievler Mahallesi, 171 ada, 11 parsel, 30.628 m2 tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 2.450.240,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

T.C. Merkez Çorum 3. Ýcra Dairesi 60 DG 346 plakalý, 2008 model, Fiat Albea marka, sedan tipli, gümüþ renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 16.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

5 KASIM T.C. Merkez Çorum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Bahçelievler

Mah. 75 ada 271 parsel cilt no 1, sayfa no 29 da kayýtlý 900,58 m2 arsa üzerine yapýlý 18/900 arsa paylý 9 numaralý dükkan niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 40.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 *** 2. Taþýnmaz: Bahçelievler Mah. 75 ada 271 parsel cilt no 1, sayfa no 30 da kayýtlý 900,58 m2 arsa üzerine yapýlý 17/901 arsa paylý 10 numaralý dükkan niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 42.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:20-15:30 ***

T.C. Merkez/Çorum 1. Ýcra Dairesi

2646 ada no, 39 parsel no, Bahçelievler Mahallesi, Sülüklü mevkii, cilt 64, sayfa 6275 apartman vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 75.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:40-15:50 ***

Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi

2013 yýlý metal destekli tek parça seramik kron, hareketli protez (totel ve parsiyel tek çene) bitim iþlemleri ve iskelet protez döküm iþi himzte alýmý iþi. Yer: Yavruturna Mah. Bahabey Cad. No 22 Çorum Saat: 10:00 ***

6 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum merkez Tepecik Mah., ada 2030, parsel 11’de kayýtlý, 1.078.08 m2 arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 180.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 ***

T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

Çorum merkez Ulukavak Mah., cilt 46, sayfa 4468, ada 3754, parsel 121 adresinde zemin kat, 2 numaralý baðýmsýz bölüm, 363,28 m2 alanýndaki dükkan niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 40.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Çorum merkez Tapu Müdürlüðünün Bahçelievler Mah., 510 ada, 15 parsel’de 1322,73 m2 arsa üzerinde bulunan b blok zemin kat 2 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000,00 Yer: Çorum Adliyesi zemin kat Saat: 10:00-10:10 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Çorum Ortaköy Tapu Müdürlüðünün Cumhuriyet Mah., 56 ada, 61 parsel de 72 m2 arsa üzerinde bulunan 1. kat 2 nolu mesken vasfýnda baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 55.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-11:10 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

1. Taþýnmaz: Çorum Tapu Sicil Müdürlüðünün Tepecik Mah. cilt/sayfa 29/2791 de kayýtlý 3634 ada 5 parseldeki 1.317,17 m2 arsa üzerinde bulunan 4 kat 19 nolu mesken niteliðindeki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 95.000,00 Yer: Çorum Adliyesi müzayede Salonu Saat: 10:20-10:30 *** 2. Taþýnmaz: Çorum Tapu Sicil Müdürlüðünün Tepecik Mah. cily sayfa 29/2802 de kayýtlý 3634 ada 5 parsel deki 1.317,17 m2 arsa üzerinde bulunan 7 kat 30 nolu mesken-dubleks niteliðindeki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 135.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 *** T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

Çorum ili merkez Tepecik Mah., cilt 7, sayfa 667, ada 1217, parsel 8, 1. kat, 601,00

m2 alanýndaki taþýnmaz üzerinde, 1/10 arsa paylý, Kale Mah. Ata Cad. Asude Apt. No: 137/3 Çorum adresinde mesken niteliðindeki 3 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 65.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü

Çorum ili Ortaköy ilçesi Bahçelievler Adnan Menderes Cad. 54 kapý numaralý tapunun cilt 1, sayfa 74, ada 87, parsel 22 de kayýtlý 179,35 m2 alanýnda arsada 20/40 arsa payda -/1/(baðýmsýz bölüm no 2) mesken nitelikli taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 55.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 ***

12 KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

Çorum merkez ilçe, ayarýk mah, cilt no 45, sayfa no 4360, ada no 3052, parsel 9 da kayýtlý bulunan 5.112,22 m2 alanýndaki, ana gayrimenkulü arsa vasfýndaki B blok 1. kat 1 nolu 180.00 m2 büyüklüðünde mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 135.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

7 KASIM SGK Çorum Ýl Müdürlüðü

Tanzim Satýþ Fon Saymanlýðý personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi

Çorum merkez Gülabibey Mah., 1734 ada, 9 parselde kayýtlý, 380.01 m2 arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhmammen bedel: 50.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 ***

Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü ile baðlý Sosyal Güvenlik Merkezleri hizmetlerinin yürütülmesinde kullanýlmak üzere 2 adet sürücülü binek (Sedan) araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Gülabibey Mah. Anýtevler 4. Sok. No 8 Çorum Saat: 10:00 *** 2013 yýlý 16 kiþi ile 12 aylýk otomasyon sistemine yönelik bilgisayar kullanýcýsý hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: 10:00 ***

8 KASIM T.C. Merkez Çorum 3. Ýcra Dairesi

19 DY 667 plakalý, 1990 model, Renault marka, Broadway tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 6.500 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi

2013 yýlý 12 aylýk 33 kiþi ile genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Saat: 10:00 ***

9 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum merkez Kunduzhan Mah. ada 2707, parsel 2’de kayýtlý, 634.73 m2 miktarlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 1.026.408,93 Yer: Çorum Adalet Sarayý

13 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

19 KASIM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum ili, merkez ilçesi, Ulukavak Mahallesi, 3449 ada, 7 parselde kayýtlý 798,07 m2 alanýndaki arsanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 233.667,10 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

21 KASIM T.C. Merkez Çorum 1. Ýcra Dairesi

Gülabibey Mah. Bizim Toptan Satýþ Maðazasý ile Fen Ýþleri Þantiyesi arasýnda kalan boþ yapýlaþmamýþ alanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 23.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

4 ARALIK T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum ili Mecitözü ilçesi Kozören köyü parsel 1311 de kayýtlý, 11,475 m2 tarlanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 14.343,75 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10

Her ilde yerli yol çizgisi uygulanacak Boyanýn pilot uygulamasý Ankara-Konya yolunda yapýldý.

T

ÜBÝTAK, Karayollarý Genel Müdürlüðü (KGM) tarafýndan kullanýlmak üzere yerli, çevreci, uzun ömürlü ve ekonomik yol çizgi boyasý üretti. Boyanýn pilot uygulamasý Ankara-Konya yolunda yapýldý. Uzun bir karayolu aðýna sahip ülkemizde yol güvenliðinin en önemli unsurlarýndan olan yol çizgileri için yýllýk ortalama 13 bin ton boya kullanýlýyor. Boya içindeki çözücüler, temizlik için gerekli malzemeler, iþçilik, ekipman ve gece görünürlüðü için kullanýlan cam küreciklerle birlikte yýllýk maliyet 50 milyon lirayý buluyor. Yol çizgi çalýþmalarýnda maliyetin azaltýlmasý, çevreci ve uzun ömürlü boya geliþtirilmesi için TÜBÝTAK Marmara Araþtýrma Merkezi Kimya Enstitüsü'nün KGM için baþlattýðý proje baþarýyla tamamlandý. "Çevre dostu su bazlý yol çizgi boyasý geliþtirilmesi ve soðuk uygulanan solvent bazlý yatay iþaretleme yol çizgi boyasý yol performans özelliklerinin artýrýlmasý" projesi kapsamýnda geliþtirilen su bazlý boyalarýn pilot uygulamasý Antalya ve Sakarya'nýn ardýndan Ankara-Konya karayolunda uygulandý.

Yýllýk en az 8 milyon lira tasarruf

Ýki yýllýk bir çalýþmanýn ürünü olan yol çizgi boyasý, mevcut boyalarýn aksine kanserojen özellik taþýmýyor ve çevreye zarar vermiyor. AB giriþ mevzuatýna uygun, düþük maliyetli, uzun ömürlü ve ül-

ke coðrafyasýna elveriþli özellikler taþýyor. Uzun ömürlü olmasý nedeniyle iþ gücü, hammadde ve ekipman tasarrufu da saðlayacak su bazlý boya ile yýllýk harcama en az 8 milyon lira azalacak.

Çevre dostu

Ülkemizde kullanýlan yýllýk ortalama 13 bin tonluk yol çizgi boyasýnýn içinde çözücü olarak ve temizlik amacýyla tonlarca 'tolüen' maddesi kullanýlýyor. Ýçeriðindeki malzemeler çevre açýsýndan zararlý emisyonlara neden oluyor. TÜBÝTAK'ýn geliþtirdiði su bazlý sisteme geçiþle birlikte çevreye verilen zarar ortadan kalkýyor. 'Yeþil teknoloji' olarak bilinen üretim sayesinde iþçi saðlýðý ve iþ güvenliðine de olumlu katký saðlanacak.

Daha uzun ömürlü

TÜBÝTAK MAM Kimya Enstitüsü'nden proje yönetici Doç. Dr. Tülay Ýnan, solvent bazlý boyalarýn býrakýlýp su bazlý boyalarýn kullanýlmasýný amaçlayan projenin Türkiye geneline yayýlacaðýný açýkladý. Trafik yoðunluðunun olduðu yerlerde 3-4 kez boya çalýþmasýnýn yenilendiðine dikkat çeken Ýnan, yaptýklarý test çalýþmasýnda yerli boyanýn 1 yýldan fazla kullaným ömrüne sahip olduðunu tespit ettiklerini kaydetti. Proje kapsamýnda su bazlý yol çizgi boyalarýnýn gece görünürlüðünü ölçen makinenin de Türkiye'ye getirildiðini belirten Ýnan, bu makinenin 100 km hýzla yoldaki çizgilerin gece görünürlüðünü ölçebileceðini sözlerine ekledi.

Traktör sayýmýz belli oldu T

ürkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, traktör sayýsýnýn 1,5 milyon adede dayandýðýný bildirerek, “Traktör sayýsý, 2000 yýlýnda 1 milyon 159 bin 70’den 2012 Aðustos ayý itibarýyla 1 milyon 498 bin 324’e yükseldi” dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, 2000-2012 Aðustos döneminde traktör sayýsýnýn yüzde 29,3 oranýnda arttýðýný ve 339 bin 254’lük artýþla 1 milyon 498 bin 324 adede çýktýðýný belirtti. Temmuz ayýnda 1 milyon 495 bin 172 olan traktör sayýsýnda Aðustos ayýnda 3 bin 152 adetlik bir yükseliþ olduðu bilgisini veren Bayraktar, muhtemel Eylül ayý ortalarýnda traktör sayýsýnýn 1,5 milyonluk sýnýrý geçtiðini kaydetti. 2011 yýlýnda traktör sayýsýnda 61 bin 336 adetlik bir artýþ görüldüðünü belirten Bayraktar, “Bu yýl 8 aylýk dönemde traktör sayýsýndaki artýþ 32 bin 116 adet. Geçen yýl 8 aylýk dönemde 41 bin 204 adetlik artýþ meydana gelmiþti. Buna göre, bu yýlýn Ocak-Aðustos dönemindeki traktör sayýsýndaki artýþ, geçen ayný döneminin 9 bin 88 adet altýnda kaldý” dedi.

EN FAZLA 73 BÝN 38’LE MANÝSA’DA, EN AZ 38’LE RÝZE’DE

En fazla traktörün 73 bin 38 adetle Manisa’da olduðunu, bu ili 69 bin 841 traktörle Konya, 53 bin 466 traktörle Balýkesir izlediðini bildiren Bayraktar, þöyle devam etti: “Traktör sayýsýnda Bursa, 52 bin 826 adetle dördüncü, Ýzmir 52 bin 650 adetle beþinci, Samsun 45 bin 127 adetle altýncý, Ankara 44 bin 694 adetle yedinci, Adana 43 bin 735 adetle sekizinci, Antalya 39 bin 861 adetle dokuzuncu, Denizli 39 bin 786 adetle onuncu, Aydýn 36 bin 384 adetle onbirinci, Tokat 35 bin 489 adetle onikinci sýrada bulunuyor. Afyonkarahisar, Çorum ve Sakarya 30-35 bin, Þanlýurfa, Mersin, Kütahya, Edirne, Çanakkale, Yozgat, Tekirdað, Sivas, Muðla 25-30 bin, Kastamonu, Gaziantep, Kayseri, Ýstanbul 20-25 bin, Diyarbakýr, Es-

kiþehir, Malatya, Hatay, Burdur, Isparta, Nevþehir, Bolu, Kýrklareli, Amasya, Kahramanmaraþ, Uþak 15-20 bin, Aksaray, Kars, Erzurum, Niðde, Kocaeli, Osmaniye, Adýyaman, Çankýrý 10-15 bin, Bilecik, Kýrþehir, Karaman, Zonguldak, Düzce, Muþ, Mardin, Kýrýkkale, Elazýð, Sinop, Van, Aðrý, Ardahan, Erzincan 5-10 bin, Karabük, Batman, Kilis, Iðdýr, Gümüþhane, Bitlis, Giresun, Bayburt, Yalova 2-5 bin arasýnda traktöre sahip durumdalar.” Rize’de sadece 38 traktör olduðunu, bu ili 170 traktörle Trabzon, 698 traktörle Hakkari, 873 traktörle Bingöl, 916 traktörle Artvin takip ettiðine dikkati çeken Bayraktar, Ordu’nun 1966, Siirt’in 1839, Þýrnak’ýn 1785, Tunceli’nin 1074 traktörle 2 bin rakamýnýn altýnda kaldýðýný vurguladý.

TRAKTÖR SAYISINI ARAZÝ MÝKTARI, ÇÝFTÇÝ SAYISI VE ARAZÝ ÞARTLARI BELÝRLÝYOR

Traktör sayýsýnýn arazi þartlarý, ilin büyüklüðü, tarým alanlarýna göre deðiþtiðini bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: “Manisa, Konya, Balýkesir, Ankara, Bursa, Ýzmir gibi büyük ve çok engebeli olmayan tarým alanlarýna, önemli çiftçi nüfusuna sahip illerimizde traktör sayýsý fazla, buna karþýn Giresun, Ordu, Trabzon, Rize gibi traktör tarýmýna uygun olmayan arazi yapýsý ve çay, fýndýk gibi ürün üretimi ya da Tunceli, Artvin, Bingöl, Hakkari, Þýrnak, Siirt gibi küçük tarýmsal alana, olaðanüstü engebeli arazi yapýsýna ve çiftçi nüfusu azlýðý olan illerde traktör sayýsý az miktarda.” Bayraktar, traktör sayýsýný belirleyen diðer konularýn da çiftçinin alým gücü ve iþletme sayýsý ve arazi parçalýlýðý olduðunu belirterek, “traktörler verimsiz olarak da kullanýlýyor. Arazi toplulaþtýrýlmasýyla traktörlerden ve diðer tarým alet ve makinelerinden daha verimli yararlanmak mümkün olacak. Bir traktör çok daha fazla tarým alanýný iþleyebilir hale gelecek” dedi. (ÝHA)


PERÞEMBE 18 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

17

Hentbol’de Cumhuriyet kupalarý sahiplerini buldu Hentbol Ýl Temsilciliði tarafýndan düzenlenen Cumhuriyet Turnuvasýnda kýzlarda Yunus Emre erkeklerde ise 19 Mayýs Ýlköðretim takýmlarý þampiyon oldu. Kýz ve erkeklerde dörder takýmýn mücadele ettiði turnuvada dün oynanan son maçlarýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren takýmlara kupalarý verildi.

H

entbol Ýl Temsilciliði tarafýndan düzenlenen Cumhuriyet Kupasý turnuvasýnda kupalar sahiplerini buldu. Kýzlarda Yunus Emre erkeklerde ise 19 Mayýs Ýlköðretim þampiyonluðu kazandýlar. Tevfik Kýþ Spor Salonu’nda oynanan turnuvanýn

son maçlarý dün tamamlandý. Kýzlar ve erkeklerde dörder takýmýn mücadele ettiði turnuvada kýzlarda tüm maçlarýný kazanan Yunus Emre Ýlköðretim þampiyonluðu kazanýrken 19 Mayýs Ýlköðretim ikinci, Toprak Sanayi Ýlköðretim üçüncü olurken Yumurta Ýlköðretim ise dördüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Erkeklerde ise 19 Mayýs Ýlköðretim þampiyonluðu kazanýrken Toprak Sanayi Ýlköðretim ikinci Görkemspor üçüncü Ulukavakspor ise dördüncü sýrada aldý. Dün oynanan maçlar sonunda dereceye giren takýmlara kupalarý törene katýlan davetliler tarafýndan verildi.

Tokatspor’a icra þoku!

SALON: Tevfik Kýþ. HAKEMLER : Bora Duyar, Muratcan Aydýn. 19 MAYIS ÝLKÖÐRETÝM : Þaziye, Hayriye,

Ýremnur, Busenur, Gamze, Miyase, Melike, Zehra, Aslýhan, Nursena. YUMURTA ÝLKÖÐRETÝM : Sema, Elif Kocaçoban, Ýlayda, Rabia, Neslihan, Emine, Derya, Nur, Selma, Elif Bilan, Burcu, Mediha, Sedanur, Leyla.

Kýzlarda þampiyon olan Yunus Emre’nin kupasýný Gençlik Hizmetleri Spor Ýl Müdürlüðü Þube Müdürü Satý Yücel verdi

T

Yunus Emre: 14 - Toprak Sanayi: 7

SALON: Tevfik Kýþ. HAKEMLER : Bora Duyar, Muratcan Aydýn. 19 MAYIS ÝLKÖÐRETÝM : Þaziye, Hayriye,

Ýremnur, Busenur, Gamze, Miyase, Melike, Zehra, Aslýhan, Nursena. TOPRAK SANAYÝ ÝLKÖÐRETÝM : Sema, Elif Kocaçoban, Ýlayda, Rabia, Neslihan, Emine, Derya, Nur, Selma, Elif Bilan, Burcu, Mediha, Sedanur, Leyla.

Toprak Sanayi: 13 - Ulukavak: 7

Erkeklerde þampiyon olan 19 Mayýs’ýn kupasýný Yunus Emre Ýlköðretim Müdürü Mustafa Ünlü verdi

SALON: Tevfik Kýþ. HAKEMLER : Sami Öncel, Taner Adýkdý. TOPRAK SANAYÝ ÝLKÖÐRETÝM : Onurcan,

Taner, Ferdi Þahin, Yusuf Koz, Kubilay, Emir, Yasin, Samet, Yusuf Budak, Burak, Ferdi Bozkurt, Ömer. ULUKAVAKSPOR : Ali Rýza, Ýbrahim, Mustafa, Ali Osman, Ahmet, Yusuf, Furkan. Kýzlarda ikinci olan 19 Mayýs’ýn kupasýný Ulukavakspor Antrenörü Yusuf Aydemir verdi

Erkeklerde ikinci olan Toprak Sanayi’nin kupasýný hakem ve antrenör Taner Adýkdý verdi

19 Mayýs: 14 - Gençlik Görkem: 9

SALON: Tevfik Kýþ. HAKEMLER : Sami Öncel, Taner Adýkdý. 19 MAYIS ÝLKÖÐRETÝM : Neþetcan, Doðukan,

Kýzlarda üçüncü olan Toprak Sanayi’nin kupasýný Görkemspor Baþkaný Tuncay Görkem verdi

Erkeklerde üçüncü olan Görkemspor’un kupasýný Tevfik Kýþ Spor Salonu Amiri Þevket Akçakocaoðlu verdi

Mehmet, Hamit, Satýlmýþ, Samet, Mehmetcan, Ýsmet, Fatih. GENÇLÝK GÖRKEMSPOR : Musa, Ali, Vahitcan, Mitatcan, Semih, Yasin Þen, Ýbrahim, Yasin Karataþ, Ahmet, Onur.

Van’da Çorum galibiyeti moralleri düzeltti Ç

orumspor maçýný deðerlendiren Belediye Vanspor Teknik Direktörü Ýbrahim Tolgay Kerimoðlu, geçen hafta içerisinde kupa maçý ile birlikte 3

maç oynadýklarýný ve bunun zor bir süreç olduðunu söyledi. Kerimoðlu, deplasmanda Ankara Demirspor maçý öncesi saðlýk yönünden bir takým sýkýntý yaþadýklarýný ve bazý futbolcularý bu durumda oynatmak zorunda kaldýklarýný belirtti. Çok iyi oynadýklarý maçta yedikleri penaltý golü ile maçý kaybettiklerini ifade eden Kerimoðlu, ‘’Pazarspor maçýnda da çok iyi oynadýk. Bir çok gol pozisyonuna girdik bunlarý deðerlendiremeyince 2-0 yenildik. Bunlar mazeret deðil ama bazen iyi oynuyorsun yeniliyorsun. Futbolda bu tür sürprizler oluyor. Genç oyuncular daha güçlü takýmlara karþý her zaman performanslarýnýn üstüne çýkýyor. Biz de oyunun baþýnda bir gol yedik. Aslýnda maça da iyi baþlamýþtýk. Pozisyonlarý deðerlendiremedik. Golü de yiyince takýmýmýz biraz demoralize oldu. Golden

sonra toparlandýk ve ilk yarýnýn sonuna doðru 2-3 tane net pozisyon kaçýrdýk. Ýkinci yarýda yaptýðýmýz deðiþikliklerle oyuna ortak olduk. Ve sonra da attýðýmýz 2 golle de maçý kazandýk. Yani þunu söylemek istiyorum. Hiçbir zaman hiçbir maç kolay deðildir. Sonuçta maçlar oynanmadan kazanýlmýyor. Biz de karþýmýzdaki rakibin çabalarýný boþ çýkartýp golleri attýk. Farklý da bitebilirdi” dedi. Belediye Vanspor Kulüp Menejeri Zeki Yýlmaz ise, bir hafta içerisinde oynadýklarý üç maçla yoðun bir süreçten sonra Çorumspor maçýnýn zor geçtiðini ifade etti. Bu tür maçlara motive olmanýn zor olduðunu ifade eden Yýlmaz, “Biz de hafta boyunda futbolcular ve hocamýzla sürekli mini toplantýlar ve idmanlarda futbolcularla bire bir ko-

nuþarak motive etmeye çalýþtýk. Maça iyi baþladýk. Sahada kazanmak için ne yapýlmasý gerekiyorsa yaptýk. Maalesef gol atamayýnca yediðimiz golün telaþýyla iþler biraz karýþtý. Maçý kazanmak için ne gerekiyorsa risk alarak maçý kazanmak için elimizden geleni yaptýk. Çorumspor’un maç boyu 1 gol pozisyonu dahi yok. Ama biz yaptýðýmýz ataklarda gole çeviremedik. Buna þansýzlýk mý diyelim, beceriksizlik mi diyelim. Ama bana göre þanssýzlýktýr. Çorumspor maçýný kazanmak için bir takým ne yapýlmasý gerekiyorsa onu yaptýk ve maçý kazandýk. Mutluyuz. Takýmýmýz bu saatten sonra hazýr durumda. Ýnþallah bundan sonra iyi bir çýkýþ saðlarýz. Bizi yürekten seven insanlarý mutlu ederiz. Bizi yürekten seven insanlarý inþallah mutlu edeceðiz” dedi.

okatspor Kulübü’nün yaklaþýk 1 milyon 200 bin TL’lik borcu için icra iþlemleri baþlatýlýrken, sporcular tepki olarak kulübün camýndan yatak, yorgan gibi malzemeleri dýþarý attý. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takýmlarýndan Tokatspor’da önceki dönemlerden gelen alacak nedeniyle Tokatspor Adnan Çiçek Sosyal Tesisleri'nde avukat yolu ile icra iþlemleri baþlatýldý. Tesisten yatak, yorgan, spor aletleri, televizyonlar, buz dolaplarý haczedilerek kamyona yüklenmeye baþladý. Yaþananlarý kulübün camýndan izleyen sporcular ise odalarýndaki yataklarý ve bazý malzemeleri dýþarý attý. Kulüp malzemecilerinden biriside televizyonu camdan dýþarý atarak yetkililerin takýma sahip çýkmasýný istedi. Tokatspor Kulübü Kaptaný Ercan Güneri ise tesislerin camýndan basýn mensuplarýna, “Gurbetten geldik çadýrda da olsa Tokatspor için top oynanýrýz. Mücadele etmeyen Tokatlýlar utansýn biz deðil” þeklinde açýklama yaptý. Tokatspor Kulübü Teknik Direktörü Namýk Altunsoy da sporcularýn kaldýðý tesiste hafta içi yapýlan icrayý tasvip etmediklerini kaydetti.

Tokatspor Kulübü Baþkan Vekili Emin Yýlar ise icraya mahsup edilen 880 bin TL’nin faizi ile 1 milyon 200 bin TL’yi bulduðunu söyledi. Tokatspor Kulübü olarak isteseler de bu borcu ödene durumlarý olmadýðýný ifade eden Baþkan Yýlar, art niyetleri olmadýðýný kulübün kasasýnda para olmadýðý için ödeme yapamadýklarýný kaydetti. Yapýlan ikili görüþmeler ve uzlaþma çalýþmalarýnýn olumsuz sonuçlanmasý sonucu durumun bu noktaya geldiðini ifade eden Baþkan Yýlar, “Daha önceki dönemlerde kulüp balkanlýðý yapan Sami Ülkü arkadaþýmýzýn avukatlarý tesisteki malzemeleri dýþarý çýkaracaklar. Biz þahýs olarak kimse ile problemimiz yok. Geçmiþte

kulübe güzel hizmetleri olmuþtur lakin gönül arzu ederdik bu malzemeleri çýkarmasýn. Bu mantýkla yürütmesin. Alacaklarýna vardýr yoktur kesinlikle yorum yapmayýz. Ýlla alacaðým var diyorsa vardýr. Buradan çýkaracaðý eþyalarýn Sami Ülkü’ye alacak noktasýnda maddi anlamda bir menfaat saðlamayacaktýr. Buradan çýkaracaðý yatak, yorgan, baza bunlar eski mal satamaz para etmez. Bu saatten sonra Allah yardýmcýmýz olsun. Ama ne þartta olursa olsun kulübü en iyi þekilde yönetmeye çalýþacaðýz” diye konuþtu. Öte yandan tesislerde kalan sporcularýn ise icra iþlemleri nedeni ile bir otele yerleþtirileceði öðrenildi.


18 PERÞEMBE 18 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Çorumspor, Gençlerbirliði’ni 2-0 yendi zirvede yalnýz kaldý

1907 Gençlik, Belediye’yi son dakikada yýktý: 1-0

SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Yüksel Basar. 1097 GENÇLÝKSPOR : Deniz, Koray, Mehmet, Mustafa, Atakan Battar, Enes, Alperen, Ö. Faruk, Burak, Özkan, Ayberk, Gökhan, Furkan, Mücahit, Mert, Erdem, Atakan Taþcý, Samet. ÇORUM BELEDÝYESPOR : Candoðan, Fatih, Baran, Ahmet, Emre Karaman, Hüseyin, Deniz, Özgür, Onur, Dursun, Mertcan, Ali, Emrullah, Emre Abatay, Samet, Selim, Onay, Oðuzhan. GOL : 70. dak. Özkan (1907 Gençlikspor).

SAHA : 1 Nolu. HAKEM : Ahmet Ecevit. ÇORUMSPOR : Mücahit, Yasin, Fatih, Batuhan,

Emre, Mehmet Ali, Osman, Oðuzhan, Mustafa, Ömer Faruk, Numan, Dursun, Furkan, Barýþ, Oktay, Zafer, Mehmet, Halil. GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Muzaffer, Emin, Nebi, Ertuðrul, Sefa, Eray, Ramazan, Batuhan, Ýsmail, Erkan, Oðuzhan, Berk, Mert Konuk, Fatih, Furkan Coþkuner, Muhammed, Mert Alican, Furkan Akýþ. GOLLER : 62. dak. Osman, 64. dak. Ömer Faruk (Çorumspor).

U

15 Liginde dün oynanan hafta içi maçlarýnda zirvedeki dört takýmýn kendi aralarýnda yaptýklarý maçlar nefesleri kesti. Ýlk dört maçlarýný kazanan iki takým Çorumspor ile Gençlerbirliði takýmlarýnýn maçýndan son on dakika içinde bulduðu iki golle 2-0 galip ayrýlan Çorumspor zirvede yalnýz kaldý. Final Grubu için mücadele eden diðer iki takým 1907 Gençlikspor ile Çorum Belediyespor arasýndaki maçta ise son dakika golüyle 1-0 kazanan 1907 Gençlikspor üç puanýn sahibi oldu ve avantaj yakaladý. PTT Gençlik, Çimentospor’u 2-1 yenerken Alaca Belediye’yi 4-3 yenen Mimar Sinan ilk galibiyetini aldý.

SAHA: 2 Nolu Sentetik PTT GENÇLÝK: Onur, Furkan taþdelen, Furkan Önder, Ahmet, Oðuzhan, Fahri, Kývanç, Mertcan, Burak, Tunahan, Ýbrahim, Cahit, Emrah, Murat, Sinan, Nurican, Ogün, Engincan ÇÝMENTOSPOR: Furkan, Ertuð-

rul, Mert, Saygýner, Erdem, Erdi, Nurullah, Serkan, Ýsmet, A.Kadir, Arda, Ebubekir, Eren, Furkan Þahin, Kürþat, Enver, Berkant, Mücahit GOLLER: 7. dak. A. Kadir (Çimentospor), 40. dak. Oðuzhan, 61. dak. Tunahan (PTT).

Mimar Sinan, Alaca önünde siftah yaptý: 4-3 HAKEM: Ömür Soytemiz MÝMAR SÝNAN: Fevzican, Mahir, Sadýk, Emre, Bilal, Mustafa, Furkan, Sezer, Ýbrahim, Selçuk, Þahin, Zahit, Mücahit, Orhan, Enes, Onur, Ýbrahim ALACA BELEDÝYESPOR: Kadir, Gökay, Zafer,

Mithat, Samet, Seyit ,Yunus, Muammer, Ünal, Ahmet, Mücahit, Furkan, Burak, Mehmet, Bilal, Ýsa GOLLER: 9. ve 69. dakikalarda Ýbrahim, 33. dak. Sezer, 55. dak. Furkan (Mimar Sinan), 16. ve 66. dakikalarda Muammer, 68. dak. Ahmet (Alaca Belediye).

Kamu-Sen’de ikinci tura yükselenler belli oldu

Altý grupta 24 takýmýn mücadele ettiði Kamu-Sen turnuvasýnda grup maçlarý sona erdi. Maçlar sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan 12 takým ile en iyi üçüncülerden dördünün mücadele edeceði ikinci tur maçlarý bu hafta sonunda Doðan Halý Saha’da oynanacak ve çeyrek finalistler belli olacak.

K

amu-Sen tarafýndan düzenlenen Hala Saha futbol turnuvasýn-

da grup maçlarý tamamlandý. Ýkinci tura yükselen on altý takým belli ol-

G

eleneksel olarak düzenlenmeye baþlayan Türkiye Kamu-sen futbol turnuvasýnda üçüncü hafta maçlarý, Cumartesi ve Pazar günü Doðan halý ...sahada oynanan karþýlaþmalarla devam etti.

BARO, GRUP MAÇLARINI LÝDER TAMAMLADI

Günün ilk karþýlaþmasý; ilk iki maçýný da galip bitiren ve grupta lider olan Çorum Barosu ile yine grupta bir yenilgi bir beraberlik alarak son hafta maçlarýna üçüncü sýrada giren Çorum Defterdarlýðý takýmlarý arasýnda oynandý. Gruptan çýkmayý geçen hafta garantileyen Çorum Barosu, maça çok rahat baþladý. Karþýlýklý ataklarla geçen ilk dakikalarda ilk golü Çorum Barosu attý. Çorum Baro'sunun, özellikle Ekrem'le getirdiði ve arkadaþlarýna "al da at" dercesine verdiði paslarla ilk yarýda bir gol daha bularak devreyi 2-0 önde kapadý. Ýkinci yarýnýn da aslýnda bir farký yoktu. Çorum Barosu iki gol daha atarak maçý dört golle tamamlarken rakibin bir golüne de engel olamayýnca grup maçlarýný yenilgisiz lider olarak tamamlamýþ oldu. Fark edilenler: Ekrem ve Mustafa (Çorum Barosu).

ÜÇ PUAN SON MAÇTA GELDÝ

Bu maça çýkana kadar Osmancýk Devlet Hastanesi henüz puanla tanýþamamýþ ve iki maçýný kaybetmiþ, Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu ise bir galibiyet bir maðlubiyetle grupta ikinci sýraya alarak grupta son hafta maçýna çýktý. Her iki takýmýn da golünü düþünerek baþlamasý zevkli bir karþýlaþma olacaðýnýn habercisi gibiydi (maç gerçekten zevkli ve heyecaný son dakikaya kadar hiç düþmedi). Ýlk yarýyý Dr. Sadýk Ahmet 2-1 önde bitirerek soyunma odasýna moralli giden takýmdý. Ýkinci yarýda maç, Dr. Sadýk Ahmet lehine 3-1 olduktan sonra deðiþmeye baþladý. Osmancýk Devlet Hastanesi, önce beraberliði saðladý ama daha da önemlisi bu maçý kazanabileceðinin güvenini takým olarak tekrar kazandý. Son on dakika da bulduðu gollerle önce iki farklý öne geçti(6-4) sonra da bu skoru korumasýný bildi. Osmancýk Devlet Hastanesi'nde bu maçý kazanma adýna en büyük faktör; kazanma hýrslarý ve kendilerine olan güvenleriydi. Dr. Sadýk Ahmet takýmýnda ise, maçýn kaybedilmesinde ki en büyük faktör; mücadelelerinin yeterli seviyede olmamasý idi. Fark edilenler: Osmancýk Devlet Hastanesi (takým olarak harikaydýlar), Rýfat ve Ýsmet (Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu).

ÜÇ PUAN ÜÇ GOLLE GELDÝ

E grubunun iki denk karþýlaþmasýnda; Dodurga Karmasý takýmý ile Çorum Adliyesi karþý karþýya geldiler. Dodurga Karmasý'nýn ilk yarýda rakibinden daha iyi olmasý skor olarak da sonuca yansýdý(1-0). Ama ikinci yarýda Erdoðan'ýn oyuna girmesiyle Çorum Adliyesi, hem oyun olarak hem de skor olarak rakibine ikinci yarýda üstünlük saðlamasýný bildi. Özetle, ilk yarýda Dodurga Karmasý ikinci yarýda da Çorum Adliyesi rakibinden daha iyiydi. Fark edilen: Erdoðan (Çorum Adliyesi).

ON BEÞ DAKÝKALIK MAÇ

Her þey yolunda giderken, oyun olarak da ortada olan bir oyun oynanýrken, skor da 1-1 iken sahada oynanan maç 15. dakika da bitti ve hakemin düdüðü ile maç sona erdi desem ne dersiniz? Bir faul düdüðü bu kadar mý oyuncularý ve maçý gerer? Bir maç bir itirazla mý biter? Bir futbol maçýnda sportmenlik bu kadar çabuk mu sona erer?

du. Altý grupta 24 takýmýn mücadele ettiði turnuvada geçtiðimiz hafta

sonu oynanan üçüncü maçlar sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan takýmlar direk üçüncü takýmlar arasýnda da en iyi üçüncülerden dördü ikinci tur biletini aldýlar. Gruplarýnda birinci olan Çorum Barosu, Endüstri Meslek Lisesi, Mimar Sinan Ýlköðretim, Osmancýk Kaymakamlýðý, Muhasebeciler Odasý ve Fatih Sultan Mehmet Ýlköðretim, grup ikincileri Kapalý Cezaevi, Laçin Karmasý, Çorum Adliyesi, Özel Ýdare, Yavuz& Anadolu ve Dr Sadýk Ahmet Ýlköðretim takýmlarý direk

Kamu-Sen Turnuvasý izlenimleri

Üçüncü maçlar sürprizlerle tamamlandý alki_68hotmail.com

Ali Doðan

Hakan Hocanýn bir reklam filminden alýp sýkça söylediði ve futbolcular tarafýndan da takdir edilen bir sözü var:"Kontrolsüz güç, güç deðildir." Bu söz aslýnda maçýn özeti gibiydi. Düdük, itiraz, sarý kart, yine itiraz, yine sarý kart, kýrmýzý kartlar ve maç bitti. Bütün bu yaþananlar sadece Bahçelievler Ýlkokulu ile Muhasebeciler Odasý takýmlarý arasýnda 15 dakikada yaþandý (Bahçelievler takýmýndan iki oyuncu kýrmýzý kartla oyundan atýlýnca kalan oyuncular maça devam etmedi ve hakem maçý bitirdi).

SON MAÇINI MEHMETÇÝK GÝBÝ OYNADI

Grupta oynadýðý iki karþýlaþmayý da kaybeden(ama çok farklý kaybeden) Mehmetçik Lisesi, güzel oyun ve farklý galibiyet için son maçý beklemiþ. Hem de grubun namaðlup takýmý Fatih Sultan Mehmet'e karþý. Hem ilk yarý da hem de ikinci yarýda Mehmetçik gibi oynayýp kapanýþý muhteþem yaptý. Aldýðý bu galibiyet Mehmetçik Lisesi'ni bir üst tura çýkarmadý ama prestijini fazlasýyla kurtardý. Tebrikler Mehmetçik Lisesi. Fark edilenler: Mehmetçik Lisesi (Tüm takým harikaydý).

MÝMAR SÝNAN, KAZANMAYA DEVAM EDÝYOR

B grubunun namaðlup takýmý Mimar Sinan Ýlkokulu kazanma geleneðini Ýl Özel Ýdaresi maçýnda da sürdürdü. Altý puanla lider girdiði hafta da Mimar Sinan Ýlkokulu, en yakýn rakibi dört puanlý Ýl Özel Ýdaresi ile liderlik maçýna çýktý. Alacaðý galibiyetle hem liderliðini devam ettirmeyi hem de eleme maçlarýnda seri baþý olmayý düþünen Mimar Sinan, bu düþüncelerini maçta fazlasýyla gerçekleþtirdi. Her iki yarýda bulduðu gollerle (Mustafa attýðý dört golle takýmýnýn gol yükünü çekerken fazla da zorlanmadý) maçý rahat kazanmasýný bildi. Ýl Özel Ýdaresi, aldýðý bu maðlubiyetle hem maçý kaybetti hem de gruptan lider çýkmayý. Ama grubunu ikinci sýrada tamamlayarak eleme maçý oynamaya hak kazandý. Fark edilenler: Mustafa ve Muharrem (Mimar Sinan Ýlkokulu), Mustafa (Ýl Özel Ýdaresi).

BU MAÇA KADAR NEREDEYDÝN ÇESDER

Maçtan önce Çesder takýmý bu maçý kazanacak deseler olabilir derdim ama 11-0 gibi bir sonuçla deseler "Yok Artýk" derdim. Maçý çýplak gözle izlemesem nasýl bir maç oldu diye inanýn çok merak ederdim. Ama Çesder öyle bir maç oynadý ki. Ýnanýn sadece "þapka çýkarýlýr". Oynadýklarý oyunla, attýklarý gollerle en önemlisi maçýn içindeki enerjileriyle karþýlarýnda bu gün hangi takým çýksa rahat yenerlerdi. Galibiyeti fazlasýyla hak ettiler ve oynanan tüm maçlar sonunda da gruptan çýkarak günün ve turnuvanýn en büyük sürprizini yaptýlar. Bravo arkadaþlar, umudunuzu kaybetmediðiniz ve herkese örnek olduðunuz için. Fark edilenler: Çesder(Tüm takým oyuncularý harikaydý).

olarak ikinci tur biletini aldýlar. Üçüncülür arasýnda yapýlan puanlama ve averaj sistemine göre üçer puanlý altý takým arasýndaki sýralama sonunda averajla 23 Nisan Ortaokulu, Çesder, Dodurga Karmasý, Delta F Cezaevi takýmlarý ikinci tur biletini alýrken Osmancýk Adliyesi ve Osmancýk Devlet Hastanesi averajla ikinci tur þansýný kaybettiler. Turnuvada ikinci tur maçlarý bu hafta sonunda oynanacak. Ýkinci tur maç programý þöyle: 20 Ekim Cumartesi: Saat 12.00 Endüstri Mes-

lek Lisesi - Çesder. Saat 13.00 Kapalý Cezaevi Ýl Özel Ýdare. Saat 14.00 Delta F Cezaevi - Osmancýk Kaymakamlýðý. Saat 15.00 Yavuz&Anadolu - Laçin Karmasý. 21 Ekim Pazar: Saat 12.00 Mimar Sinan Ýlkokulu - Dodurga Karmasý. Saat 13.00 Çorum Barosu - 23 Nisan Ortaokulu. Saat 14.00 Çorum Adliyesi - Muhasebeciler. Saat 15.00 Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu - Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu. Bu maçlarý kazanan takýmlar çeyrek finale yükselecekler.

GÜNÜN BÝR BAÞKA SÜRPRÝZÝ DELTA-F CEZAEVÝN'DEN Grup maçlarýnýn son haftasý tam bir sürprizler haftasý oldu. Grupta ilk iki maçý da kaybetmiþ, averaj olarak ve umut olarak eksilerde kalmýþ Delta-F Cezaevi, grubun favorilerinden Yavuz-Anadolu takýmýný 8-3 yenerek günün bir baþka sürprizini gerçekleþtirmiþ oldu. Delta-F Cezaevi, bu gün sadece rakibini yenmedi. Aldýðý farklý galibiyetle hem de gruplardan çýkmayý baþardý. Bravo sizlere de arkadaþlar. Yolunuz açýk olsun. Fark edilenler: Delta-F Cezaevi (Tüm takým olarak harikaydýnýz), Tutku (Yavuz-Anadolu).

Cumhuriyet Kupasý Basketbol turnuvasý sürüyor

Atatürk Lisesi: 64 - Anadolu Lisesi: 40 SALON: Atatürk. Ýbrahim Coþkun, Ayhan Bolkan .

Mücahid, Berkay, Barýþ, Kubilay, Umut, Adil, Melih, Berat, Güvenç, Batuhan.

Gökhan, Onur, Ataberk, Burak, Sami, Cafer, Berkay, Canberk, Taha, Emrehan, Abdullatif, Ataberk, Orbay. ANADOLU LÝSESÝ: Berkcan,

1. Periyot:13-7 (Atatürk Anadolu). 2. Periyot: 15-12 (Atatürk Anadolu). 3. Periyot: 16-8 (Atatürk Anadolu). 4. Periyot: 20-13 (Atatürk Anadolu).

HAKEMLER:

ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ:

PERÝYOTLAR:

MUHTEÞEM GERÝ DÖNÜÞÜN ADI: LAÇÝN KARMASI

Son maça ayný puanla giren ve aralarýnda sadece bir gol farký bulunan iki takýmýn maçýnda Laçin Karmasý ile Osmancýk Adliyesi takýmlarý karþý karþýya geldiler. Ýlk yarýda hem oyun olarak hem de skor olarak(3-0) sahadan silen takým Osmancýk Adliyesi'ydi. Ama her þey ikinci yarý da tersine döndü. Laçin Karmasý'nýn ilk yarý da kaçýrdýklarý pozisyonlar bu defa gol olmaya baþlayýnca "muhteþem bir geri dönüþünde" tanýklarý olmaya baþladýk. Kolay deðil. Ýlk yarýda rakibinden üç gol yiyeceksin ve ikinci yarýda hiç gol yemeden altý gol atacaksýn. Hiç kolay deðil. Son günde o kadar çok sürprizler, þaþýrtýcý sonuçlar izledik ki. Sadece Laçin Karmasý'na helal olsun diyorum. Sizinde yolunuz açýk olsun. Fark edilenler: Laçin Karmasý (Tüm takým olaraközellikle ikinci yarý- harikaydýnýz).

KAPALI CEZAEVÝ, 23 NÝSAN'A ACIMADI

Günün ve grup maçlarýnýn sonuncusu, Kapalý Cezaevi ile 23 Nisan Ortaokulu arasýnda oynandý. Oldukça çekiþmeli ve zevkli geçen karþýlaþmayý Kapalý Cezaevi kazandý. Ýlk yarýda harika bir oyun oynayan ve rakibine üstünlük kuran takým Kapalý Cezaevi oldu. Ama ikinci yarýya hem oyun olarak hem de gol atarak üstün baþlayan takým bu defa da 23 Nisan takýmýydý. Son dakikalarý heyecan içinde geçen karþýlaþmada son gülen takým Kapalý Cezaevi oldu. Dönem dönem her iki takýmýnda çok iyi oynadýðý karþýlaþma aslýnda beraberliðe daha yakýndý. Ama son dakikalarýn hem becerisi hem de þansý Kapalý Cezaevi'nden yana olunca, 23 Nisan takýmýna sadece oynadýðý güzel oyunun tesellisi kalmýþ oldu. Fark edilenler: Kapalý Cezaevi ve 23 Nisan Ortaokulu(Her iki takýmýnda oyun oynama becerisi çok güzeldi).

KORKUTTUN BE ÖMER Kapalý Cezaevi ile 23 Nisan Ortaokulu maçýnýn ikinci yarýsýnýn ortalarýnda Ömer bizi korkuttu. Ýkili mücadelede omzunun üzerine kötü düþen ve acýlarla yerden kalkan Ömer'i görünce, gözümüze bir hafta önceki Volkan'ýn görüntüleri geldi(Volkan'ýn köprücük kemiði kýrýlmýþ ve 45 gün istirahat verilmiþti). Acaba yine mi kýrýk var diye endiþelendik ama hastanenin acil servisinden kýrýk ve çatlak olmadýðýna dair haberi duyunca sevindik. Geçmiþ olsun Ömer.

BRAVO HAKAN HOCAM Turnuvanýn renkli bir o kadar da beðenilen hakemi Hakan hocaya da bravo. Grup maçlarýnda ki performansýn ile yine beðenilenler listesine girmeyi baþardýn. Eleme maçlarýnda da gördüklerin doðru, verdiðin kararlar adaletli olmaya devam etsin. Senin de yolun açýk olsun "Hakan hocam".

A. Öðretmen: 61 - Eti Lisesi: 25 SALON: Atatürk. HAKEMLER: Hakan Kaya, Altuð

Emre, Ahmet, Sertaç, Cengizhan, Melikþah, Muhammet, Yiðit.

ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSE-

1. Periyot: 24-8 (Anadolu Öðretmen) 2. Periyot :12-8 (Anadolu Öðretmen). 3. Periyot: 9-8 (Anadolu Öðretmen). 4. Periyot: 16-1 (Anadolu Öðretmen)

Kümbül .

SÝ: Ahmet., Kerem, Burak, Okay, Yaðýz, Arif, Alperen, Yakup, Gökalp, Göksel, Ali, Burak. ETÝ ANADOLU LÝSESÝ: Hüseyin,

PERÝYOTLAR:


PERÞEMBE 18 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (tercihen iþletme iktisat maliye ve pazarlama mezunu), diksiyonu düzgün, ikili iliþkilerde baþarýlý, ekip çalýþmalarýnýn planlanmasý ve yürütebilmesini saðlayabilecek, hedeflerle yönetim süreçlerinde baþarýlý, erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamýþ, seyahat engeli olmayan, tecrübeli, ekip çalýþmasýna uyum saðlayabilecek, dinamik, müþteri ve sonuç odaklý çalýþacak, Bay Bayan çalýþma arkadaþlarý aranmaktadýr. Fakülte mezunu (tercihen otomotiv alanýnda tecrübeli veya makine mühendisi 4 yýllýk lisans eðitimi almýþ) ikili iliþkilerde baþarýlý, diksiyonu düzgün, müþteri sonuç odaklý çalýþacak , seyahat engeli olmayan, iletiþim becerisi kuvvetli, ekip çalýþmasýna uyumlu, Bay - Bayan çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr.

212 15 30

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamýþ, ikili iliþkilerde uyum saðlayabilen, bilgisayar ofis programlarýný kullanma bilgi ve yeterliliðine sahip, iletiþim becerisi kuvvetli, diksiyonu düzgün, ikna kabiliyeti yüksek, seyahat engeli olmayan, müþteri sonuç odaklý çalýþacak, Bay - Bayan çalýþma arkadaþý aranmaktadýr.

0 545 833 24 33-0 542 456 31 00

*Müþteri iliþkilerinde görevlendirilmek üzere ;

SEVCAN GAYRÝMENKUL’den SATILIK

Yüksek okul muhasebe mezunu, tecrübeli, bilgisayar ofis programlarýný kullanabilme bilgi ve yeterliliðine sahip, diksiyonu düzgün, erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamýþ, ekip çalýþmasýna uyum saðlayabilecek Bay - bayan çalýþma arkadaþý alýnacaktýr.

*Servis - Yedek Parça Biriminde görevlendirilmek üzere ;

130 m2, 3+1, 2. kat K6-6 Blok. çelik kapý, duþakabin, laminat parke, balkon camlama, kombi. Mür. Tel: 0 545 241 21 80

dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: 0 530 505 92 07

Egepen Zirvem Plastik’te çalýþtýrýlmak

Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.

Ferhat BEKDAMAR Þahin oðlu 1992 Çorum Doðumlu

(Ç.HAK:3178)

YÝTÝK Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetimi Yönetici Asistanlýðý bölümünden almýþ olduðum öðrenci kimlik kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Cesur ÞENOL Salim oðlu 1988 Ünye Doðumlu

(Ç.HAK:3175)

(Ç.HAK:3113)

Adres: Kale Mah. Cengiz Topel Cad. No: 68/A (Karpuzcu Karaoðlan Karþýsý) Tel: 213 35 28

Bayan Sekreter Alýnacaktýr En az lise mezunu 18-30 yaþ arasý.

(Ç.HAK:3114)

YÝTÝK

Çaparlar Enerji Ltd. Þti. Ulukavak Mah. 5. Osmancýk Sok. No:4 ÇORUM Mür. Tel: 270 10 22-0 533 640 61 86

Özel Güvenlik Görevlisi Silahlý-Silahsýz

Ýstanbul Simpaþ GYO Bosphorus City’de çalýþtýrmak üzere Bay-Bayan Güvenlik Görevlisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn Yeniyol Mah. Eskisaray 1. Sok. Nalýncý Ýþ Merkezi Kat: 3 No: 12 Vuslat Güvenliðe þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

(Ç.HAK:3159)

(Ç.HAK:4138)

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

TEMÝN EDÝLÝR KESÝM YAPILIR

üzere PVC iþinden anlayan imalat ve montaj ustalarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

* Özel Kýyafet Dikilir

0 364 225 12 33

Faruk Çavuþ 0 532 740 78 97 ELEMAN ALINACAKTIR

ÞÝRKETLER GURUBUMUZDA; * Ofis içinde çalýþacak * Prezantabl * Kariyer hedefleyen * En az lise mezunu * 19-30 yaþ aralýðýnda Bay - Bayan personeller alýnacaktýr. Sabit Maaþ + Yol + Yemek + SSK Görüþmeler randevu usulü ile birebir görüþülecektir. TELEFONLAR: 0 (364) 333 11 44-0 (364) 333 11 45

BAKLAVACI

Kulaksýz sokak No: 3/C’de halen faal durumda bulunan imalatý içerisinde mevcut, iþyerimiz devren satýlýktýr. Mür. Tel: 0 545 553 36 05

(Ç.HAK:1299)

Koc Gayrimenkul’den Hayat Þýrýnga civarýnda 13 bin TL’den baþlayan fiyatlarla 950 m2 tel örgüsü, suyu, camisi, oto yýkamasý, kurban kesim hanesi, elektriði, sokak aydýnlatmasý, yollarý 6 metre olan bað parselleri satýlýktýr. Satýþlarda ödeme kolaylýðý saðlanacaktýr.

(Ç.HAK:3089)

DEVREN SATILIK ELEMAN ARANIYOR KURBANLIK BÜYÜK BAÞ HAYVAN (Ç.HAK:3137)

* Kiraya Verilir

Tel: 227 74 82

Þube: Üçtutlar Cad. No:30/d (Alaybey Meydaný)

0 534 777 06 60-0 364 666 0 800

ÇAVUÞOÐLU CANLI HAYVANCILIK

KURBANLIK SATIÞ-KESÝM ve PARÇALAMA ÝÞLERÝ ÝTÝNA ÝLE YAPILIR. ÝRTÝBAT TEL: 0 532 686 58 54

Köprüalan Köyü (Gürcü)

ELEMAN ELEMAN ARANIYOR ARANIYOR

Ýþyerimizde çalýþtýrýlmak üzere elektrik iþinden anlayan usta ve kalfa alýnacaktýr. Mür. Tel: 0 533 934 95 14 (Ç.HAK:3177)

* Abiye Kýyafetleri

Merkez: Eþref Hoca Cad. No:137/a (23 Nisan Ý.Ö.O. Civarý)

Ýnþaat þirketimizin irtibat ofisinde çalýþtýrýlmak üzere bayan eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: 0 542 543 47 42

ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR Bay Eleman Aranýyor

Kýz apartýmýzýn muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere paket programý kullanabilen bayan ön muhasebe elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Anadolu Apart Ýnönü Cad. Kuveytürk Bankasý üstü No: 24 Tel: 213 97 97

(Ç.HAK:3162)

(Ç.HAK:3102)

* Niþanlýk

(Ç.HAK:3104)

MODA GELÝNLÝK EVÝ

* Gelinlik

YAKAMOZ TURÞULARI KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ. Adres: Ankara Yolu 16. Km ÇORUM Tel : 0364 254 95 37 (Pbx)

Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

(Ç.HAK:3146)

ÇÝÐDEM

0 532 615 78 46-0 535 594 28 15

tecrübeli , devamlý çalýþacak , ekip çalýþmasýna uyum saðlayacak elemanlar alýnacaktýr. Dolgun ücret + SSK

(Ç.HAK:3077)

(Ç.HAK:2828)

Çorum Osmancýk Karayolu’na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su

Fabrikamýzýn muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere, LOGO programýný kullanabilen, bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur.

Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar Caddesi No: 9/3 ÇORUM Tel: 0 364 227 65 62 - Fax: 224 40 99 - Gsm: 0541 721 33 00 www.ysfguvenlik.com

SATILIK BAÐ PARSELLERÝ

BAYAN ÖN MUHASEBE ELEMANI ALINACAKTIR

Firmamýzda görevlendirilmek üzere ;

* Su tesisat ustasý * Kalorifer tesisat ustasý * Kaynakçý (tercihen doðalgaz tecrübesi olan) * Depocu (inþaat malzemesinden anlayan )

* MAÐAZA GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ * METAL KAPI DEDEKTÖRLERÝ * PERSONEL TAKÝP CÝHAZLARI * ALARM * KAMERA * ÞÝFRELÝ KAPI SÝSTEMLERÝ

(Ç.HAK:3027)

Çiðdem Tepe ELEMAN ARANIYOR Bahçeleri

YSF GÜVENLÝK ALARM ve KAMERA KAMERA SÝSTEMLERÝ

(Ç.HAK:3120)

0 533 366 92 30

Ortaköy yolu 15. kilometrede, elektrik ve dörtlük dalgýç pompalý suyu bulunan 46 bin 150 metrekare sulu arazi ve 7 bin m2 susuz arazi toplam 200 bin TL fiyatla sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: 0 538 602 67 00

(Ç.HAK:3150)

ÝÞYERÝ TOKÝ’de Acil SATILIK Küçük Sanayi Sitesi 13. Cad. Sk. No: 4’de bulunan 300 Satýlýk Daire m227.461kapalý 161 m2 açýk toplam m2 alana sahip tüm

Çiftlik SATILIK DAÝRE Satýlýk Arazisi Buharaevler 5. Cad. Akyol Ýnþaat güneydoðu cephe 147 m2 3+1 sýfýr daire satýlýktýr.

Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

En az iki yýl iþletme deneyimi olan ve LOGO Programýna hakim bay ön muhasebe elemaný, Meslek Lisesi veya yüksekokul makina, motor, torna bölümü mezunu deneyimli bay eleman alýnacaktýr. * Askerliðini yapmýþ, * 35 yaþýný geçmemiþ, * B sýnýfý sürücü ehliyeti olan Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Gýda Toptancýlar Sitesi 1.Blok No:2 Tel:213 55 89-213 55 90 email: tunc@tuncambalaj.com.tr

(Ç.HAK:3149)

(Ç.HAK:3174)

LEBLEBÝ&KURUYEMÝÞ MAÐAZALARIMIZDA GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE TECRÜBELÝ BAY-BAYAN TEZGAHTARLAR ALINACAKTIR. MÜRACATLARIN ÞAHSEN VE FOTOGRAFLI CV ÝLE YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. BAÞVURU ADRESÝ TAÞHAN CADDESÝ NO:9 (PAÞA HAMAMI KARÞISI TOPTAN SATIÞ MAÐZAMIZA YAPILACAKTIR. TEL: 0364 333 0 343

Þehir Pasta Salonu Ulu Camii Karþýsý 213 25 13

Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM

(Ç.HAK:3147)

KURBAN DERÝLERÝNÝZÝ BEKLÝYORUZ Vakýfbank Çorum Þubesi: 00158007295518898 Telefonlar: 224 98 06 - 0 537 471 50 47

(Ç.HAK:3166)

* Bay iþçi emeklisi * Tezgahtar ve çýraklar alýnacaktýr.

(Ç.HAK:3170)

ELEMANLAR ARANIYOR

Daðýtým Elemaný Aranýyor

* Fatih Cad. 135 m2 güney batý cephe 150.000 pazarlýklý * Çevre yolunda 140 m2 3. kat kuzey batý 100.000 pazarlýklý * Dr. Ýlhan Gürel Cad. 3+1 / 4+1 ultra lüx daireler * Millet Cad. 140 m2 2. kat 3+1 güney batý 85.000 pazarlýklý * Fatih Cad. 3+1 135 m2 130.000 pazarlýklý * Gazi Caddesi 6. kat 3+1 120 m2 95.000 pazarlýklý * Buharaevlerde 5+1 dubleks 260 m2 150.000 pazarlýklý * Bahçelievlerde 3. kat 150 m2 3+1 150.000 pazarlýklý * Adliye civarý 2+1 100 m2 72.000 pazarlýklý Bahçelievler, Buharaevler, Fatih Caddesi ve diðer mevkilerde 3+1, 4+1 ultra lüks daireler ve takas imkanlarýmýzla hizmetinizdeliz. Adres: Azap Ahmet Sok. No: 25 Tel: 202 0 222

(Ç.HAK:3164)

Çevre yolu Ýskilip kavþaðý no:184 ÇORUM Tel:(364) 224 01 44

¨

Adres: Azapahmet Sok. (Hitit Gýda Saray Þubesi yaný) No: 19/A

*Muhasebe bölümünde görevlendirilmek üzere ;

KARAKAÞLAR OTOMOTÝV-FÝAT PLAZA

4.50

Düðün ve Mevlit yemekleri verilir

Özellikle 4 yýllýk fakülte mezunu (tercihen halkla iliþkiler mezunu), bilgisayar ofis programlarýný kullanma becerisine sahip, müþteri odaklý çalýþacak, müþteri iliþkilerinde baþarýlý, iletiþimi kuvvetli, ekip çalýþmasýna uyumlu, Bayan çalýþma arkadaþlarý aranmaktadýr.

Askerlik Hizmetini tamamlamýþ en az lise mezunu, ikili iliþkilerde baþarýlý, bilgisayar ofis programlarýný kullanma bilgisine sahip, çalýþma azmi yüksek olan, müþteri iliþkilerinde tecrübeli, Bay çalýþma arkadaþý aranmaktadýr.

PÝRÝNÇ ÇORBASI GÜVEÇ P.PÝLAVI MEYVE

SÝPARÝÞ HATTI:

*Satýþ Biriminde görevlendirilmek üzere ;

ELLERÝNÝZÝ SIK SIK YIKAYIN

Bakteriyel bir hastalýk olmadýðýndan antibiyotiklerle tedavi edilemeyen gribin genellikle hastalýðýn belirtilerine yönelik tedavi yapýldýðýný anlatan Uzman Dr. Çelebi; istirahat, bol sývý gýdalar, vitamin (özellikle C vitamini) takviyesi, anti gripal ilaçlar, öksürük varsa öksürük þuruplarý, burun akýntýsý, burun týkanýklýðý varsa burun damlalarýnýn grip tedavisinde önemli olduðunu kaydetti. Gripten korunmanýn en iyi yolunun her yýl aþý yaptýrmak olduðunu belirten Uzm. Dr. Çelebi þöyle devam etti: "Grip olan kiþilerle yakýn temastan uzak durulmalý. Eller sýk yýkanmalý” dedi.

GÜNÜN MENÜSÜ

*Servis Müdürü olarak görevlendirilmek üzere ;

(Ç.HAK:3163)

Havalarýn soðumaya baþlamasýyla birlikte özellikle çocuklar da solunum yolu hastalýklarý daha sýk görülmeye baþladý. Dahiliye Uzmaný Dr. Mehmet Ali Çelebi, gripten korunma yollarý arasýnda gösterilen aþýnýn 6 aydan küçük bebeklere yapýlmamasý gerektiðini söyledi. Bursa Özel Bahar Hastanesi'nden Dahiliye Uzmaný Dr. Mehmet Ali Çelebi, grip hastalýðýnýn; solunum yollarýný etkileyen, bahar ve kýþ aylarýnda görülen influenza virüslerinin neden olduðu bulaþýcý önemli bir enfeksiyon hastalýðý olduðunu söyledi. Grip virüslerinin çok kolay ve hýzlý bulaþan virüsler olduðuna dikkat çeken Uzman Dr. Çelebi, "Hasta kiþilerden saðlýklý kiþilere solunum yoluyla bulaþýr. Toplu ve kalabalýk ortamlar (okullar, hastaneler ) kýþ aylarýnda grip açýsýndan riskli ortamlardýr. Belirtileri arasýnda; baþ aðrýsý, ateþ (38-39 derece), genel vücut aðrýsý, kas ve eklem aðrýlarý, kýrgýnlýk, yorgunluk, kuru öksürük, üþüme, titreme, terleme, bazen hapþýrma, burun akýntýsý, boðaz aðrýsý yer alýyor. Grip virüsü vücuda girdikten 2-3 gün sonra hastalýk belirtileri ortaya çýkar, Hastalýk 3-5 günde geriler, ortalama 1 hafta sürer, nadiren uzayabilir. 1 haftayý aþan belirtiler doktor kontrolünü gerektirir." dedi.

ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ

*Satýþ Müdürü olarak görevlendirilmek üzere ;

(Ç.HAK:3152)

6 aydan küçük bebeklere

19

Ön muhasebeden anlayan askerliðini yapmýþ en az lise mezunu bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Yunus Emre Ýþ Mrk. No: 41 Tel: 213 64 94


ODES etkinlikleri nedeniyle U 19 maçlarý Mimar Sinan’a alýndý

A

ile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen Özürlülüðün önlenmesi ve ve özürlü bireylerin toplumsal yaþama tam katýlmasý (ODES) projesi kapsamýnda yapýlacak sportif etkinlikler nedeniyle bu hafta sonu oynanacak U 19 maçlarý Mimar Sinan sahasýna alýndý.

PERÞEMBE 18 EKÝM 2012

Tertip Kurulu ODES etkinliklerinin 1 nolu sentetik çim sahada yapýlacak olmasý nedeniyle ilimiz U 19 liginde oynanacak iki maçý Mimar Sinan sahasýna aldý. Buna göre 20 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’de HE Kültürspor - Eti Lisesi Gençlikspor, Saat 15.00’de ise Gençlerbirliði - Alaca Belediyespor maçlarý ayný saatlerinde Mimar sinan sahasýnda oynanacak.

Yönetim’den antenmana çýkarma Çorum Belediyespor’da geçtiðimiz hafta Baþkan Zeki Gül’ün sahaya inmesinin ardýndan gelen Yozgatspor maðlubiyeti sonrasýnda ise iki gündür yönetim tarafýndan yapýlan ikili görüþmeler ve uyarýlarýn ardýndan dünde Belediyespor Yönetimi antrenmana çýkarma yaptý. Futbolculara baklava ikram eden Baþkan Zeki Gül, teknik heyete ve futbolculara olan güvenlerinin tam olduðunu belirterek bu þanssýz dönemi en kýsa sürede atlatarak çýkýþa geçeceklerine inandýklarýný söyledi.

Ç

orum Belediyespor Yönetimi hafta baþýndan buyana futbolcularla yaptýðý toplantýlar ve uyarýlarýn ardýndan dünde onlarýn yanýnda olduðunu göstermek ve destek vermek amacýyla takýmýn antrenmanýna çýkartma yaptý. Ligin ilk altý hafta sonunda bir galibiyet ve bir beraberlik alarak alt sýralarda bulunan Çorum Belediyespor’da hafta baþýndan itibaren Baþkan Zeki Gül ve Yönetim Kurulu üyeleri önce futbolcular ardýndan da Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað ile ikili görüþmeler yaptýðý belirtilmiþti. Bu görüþmelerin ardýndan dün Baþkan Zeki Gül ve Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Ercan, Mustafa Kanat, Mustafa Mertek, ve

Kerep Kahramantekin mavi beyazlý takýmýn antrenmanýný ziyaret etti baklava ikram etti ve onlara olan güvenlerini dile getirdiler. Antrenmaný bir süre izleyen Baþkan Zeki Gül, takým olarak þanssýz bir dönem geçirdiklerini belirterek kýsa sürede toparlanacaklarýna inandýðýný söyledi. Yönetim olarak futbolcular ve teknik heyet ile yaptýklarý görüþmeler sonunda sorunlarý belirlediklerini ve çözümü içinde gerekenleri yapma kararý aldýklarýný belirten Gül ‘Bizim futbolcularýmýza ve teknik heyetimize güvenimiz tam. Ýnanýyorumki Hayrettin hoca bizim büçtemizle kurulabilecek en iyi takýmý kurdu.

Ziraat Türkiye Kupasý’nda 3. tur kuralarý bugün saat 14.00’de Ýstanbul Olimpiyatevinde çekilecek.

Ç

Zeki Gül Teknik Heyet ve futbolculara olan güvenlerinin tam olduðunu söyledi

Kadromuzdaki futbolcularda grubun en iyileri. Ancak sýkýntýlý ve þanssýz bir dönem geçiriyoruz. Bu þanssýzlýðý kýrýp kazanmaya baþladýðýmýz andan itibaren yükseliþe geçeceðimize

inanýyorum. Bu hafta sonu oynayacaðýmýz Kocaelispor maçýný yeni bir baþlangýç olarak görüyoruz. Bizim yönetim olarak kadromuza ve teknik heyetimize güvenimiz

tam. Onlarýn bu zor dönemi aþarak kýsa sürede toparlanýp çýkýþa geçeceðine inanýyoruz’ dedi.

Belediyespor hep GOL çalýþýyor

Ç

Nurettin Tatar Genel Kaptan Ç

Nurettin Tatar

orum Belediyespor’da Genel Kaptanlýk görevine Nurettin Tatar getirildi. Belediyespor Yönetimi, ligde altý hafta sonunda alýnan kötü sonuçlarýn ardýndan futbolcular ve teknik heyetle yaptýðý görüþmeler sonunda bir dizi kararlar aldý. Bu kararlardan açýklananý Nurettin Tatar’ýn Genel Kaptanlýða getirilmesi oldu. Yönetim Kurulu, futbolcular ile yönetim arasýndaki baðýn daha iyi kurulmasý ve sorunlarýn çözümü için böyle bir görevlendirmeye karar verdiði öðrenildi.

Kýlýçcýoðlu Stadý’nda yaptý. Bu çalýþmada ýsýnma hareketlerinin ardýndan yarým saat süreyle kanatlardan yapýlan ortalara savunma oyuncularý ile forvet oyuncularý gol atmak ve attýrmama çalýþmasý yaptýrdý. Kanat oyuncularýndan penaltý noktasý üzerine orta yapmalarýna isteyen Gümüþdað ortalarýn sert olmasýný istedi. Forvet oyuncularýndan iyi zamanlama yapmasý çapraz koþularla savunmanýn dengesini bozmalarýný isteyen Gümüþdað, her orta sonunda futbolculara uyarýlarda bulunmasý dikkat çekti. Çalýþmanýn son bölümünde ise forvet ve savunma oyuncularýna karþýlýklý oynatan Gümüþdað’ýn her programýnda gol vuruþu yaptýrmaya yönelmesi dikkat çekti. Belediyespor, Kocaelispor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý taktik çift kale ile sürdürecek.

orum Belediyespor’un da mücadele edeceði Ziraat Türkiye Kupasý 3. tur kuralarý bugün çekilecek. Milli Olimpiyat Komitesi Olimpiyatevinde yapýlacak kura çekimi saat 14.00’de baþlayacak ve kulüp temsilcileri katýlacak. Kura çekiminde ikinci turu geçen toplam 54 takým mücadele edecek. Bu 54 takým geçen seneki yer aldýklarý ligler dikkate alýnarak 27’þerli iki gruba ayrýldý. Aralarýnda temsilcimiz Çorum Belediyespor’un da bulunduðu tamamý 2. ve 3. lig takýmlarý ikinci grupta yer alýrken Süper Lig, PTT 1. lig ve bazý 2. lig kulüplerininde bulunduðu 27 takým ise seri baþý olarak belirlendi. 3. tur kura çekiminde seri baþý olacak ve temsilcimiz Çorum Belediyespor’un muhtemel 27 rakibi þöyle, Akhisar Belediyespor, Beþiktaþ, Gaziantepspor, Gençlerbirliði, KDÇ Karabükspor, Kasýmpaþa, Antalyaspor, Mersin Ýdmun Yurdu, Orduspor, Sanica Boru Elazýðspor, Sivasspor, 1461 Trabzon, Adanaspor, Gaziantep Büyükþehir Belediye,

Göztepe, Kartalspor, Kayseri Erciyesspor, MKE Ankaragücü, Manisaspor, Þanlý Urfaspor, TKÝ Tavþanlý Linyitspor, Torku Konyaspor, Fethiyespor, Polatlý Bugsaþspor, Bozüyükspor, Balýkesirspor ve Bandýrmaspor. Kura çekiminde ikinci torbadan girecek takýmlar ise temsilcimiz Çorum Belediyespor ile birlikte, Altay, Bayrampaþa, Denizli Belediyespor, Eyüpspor, Giresunspor, Ýstanbul Güngörenspor, Kýzýlcahamamspor, Nazilli Belediyespor, Ofspor, Pendikspor, Sakaryaspor, Sarýyer, Tepecikspor, Turgutluspor, Tokatspor, Yeni Malatyaspor, Arsinspor, Batman Petrolspor, Dardanelspor, Darýca Gençlerbirliði, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye, Kocaelispor, Orhangazispor, Sancaktepe Belediyespor, Sivas Dört Eylül Belediyespor ve Yimpaþ Yozgatspor bulunuyor. 3. tur maçlarý 30-31 Ekim ve 1 Kasým tarihlerinde tek maçlý eleminasyon sistemine göre oynanacak ve dördüncü tura çýkan 27 takým belli olacak.

Balonlu çalýþma! Ç

orum Belediyespor, pazar günü sahasýnda oynayacaðý Kocaelispor maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý çift antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað yönetiminde yapýlan çalýþmaya Almanya’daki tedavisi uzayan Haydar ile ayný þekilde kasýðýnda aðrý olan Ender dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Haydar’ýn Almanya’da Ender’in de bugün Çorum’da MR’ý çekileceði ve bunlarýn sonucunda futbolcularla ilgili kararýn verileceði belirtildi. Mavi beyazlýlar sabah çalýþmasýna ýsýnma hareketleri ile baþladýlar ardýndan da çabuk kuvvet son bölümde de taktik çift kale maç yaptýlar. Belediyespor akþam çalýþmasýný ise Dr. Turhan

Belediyespor’un kupadaki rakibi bugün belli oluyor

orumspor, Pazarspor ile deplasmanda oynayacaðý maçýn hazýrlýklarý dün yaptýðý çalýþma ile sürdürdü. Antrenör Alpay Ardýk yönetiminde yapýlan çalýþmaya Ubeydullah dýþýnda tüm futbolcular katýlýrken Bilal takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptý. Çalýþma oyun aðýrlýklý ýsýnma hareketleri ile baþladý. Isýnma hareketlerinin ardýndan ise Alpay Ardýk ilginç bir antrenman programý uyguladý. Futbolcularýn adam markajý ve denge

sorunlarýný çözmek için sahalarýmýzda görmediðimiz bir uygulama yaptý. Tüm futbolculara birer balon veren Ardýk balonlarý þiþirmelerini istedi. Futbolcular balonlarý þiþirdiler ve birbirlerine yaklaþarak balonlarý aralarýna sýkýþtýrdýlar. Bu þekilde balonu düþürmeden ve patlatmadan hep beraber huniler arasýndan geçerek dengeli hareket etmeyi amaçladýlar. Futbolcularda ilk kez gördükleri bu çalýþmaya oldukça þaþýrdýlar ve neþeli bir

þekilde bu bölümü tamamladýlar. Kýrmýzý Siyahlarýn çalýþmanýn son bölümünde ise taktik çift kale yaparak

Pazarspor maçýnýn provasýný yaptý. Çorumspor, Pazarspor maçýnýn

hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çift kale maçla sürdürecek.

Futbolcular önce balonlarý þiþirdiler

Gül, Beþiktaþ’ý istiyor Ç

orum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, bugün çekilecek Ziraat Türkiye Kupasý 3. tur maçýnda rakip olarak tuttuðu takým Beþiktaþ’ý istiyor. Dün takýmýn antrenmanýný ziyaret eden Baþkan Gül, konuþmasýnýn ardýndan basýn mensuplarýnýn sorunu üzerine bugün yapýlacak kura çekimine Ýstanbul’da olduðu için katýlamayacaðýný söyledi. Rakip olarak istediði takýmýn ise Beþiktaþ olduðunu belirten Gül ‘Bir Beþiktaþ taraftarý olarak kupadan elenmesine tek sevineceðim takým Belediyespor olur. Ümit ederim bugünki kura çekiminde biz iç sahayý çekeriz rakip olarakta Beþiktaþ gelir. Hem Beþiktaþ’ý Çorum’a getirmiþ oluruz hemde eleyerek Çorum ve Belediyespor adýna büyük bir baþarýya imza atmýþ oluruz. Kura çekiminde kim çýkarsa çýksýn farketmez amacýmýz bir üst tura çýkarak Çorum’u en iyi þekilde temsil etmek olacaktýr’ dedi.

Antrenör Alpay Ardýk futbolcularýn arasýna balonlarý koydurdu ve bu þekilde engeller ve huniler arasýndan geçmelerini istedi

corum hakimiyet  
corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Advertisement