Valgavis Vestfold og Telemark Fylkestingsvalget 2019

Page 1

VESTFOLD OG TELEMARK

Fylkestingsvalget 2019


Fra venstre: Tone Elisabeth Berge Hansen (Porsgrunn), Truls Vasvik (Larvik), Sven Tore Løkslid (Hjartdal), Mette Kalve (Holmestrand) og Arve Høiberg (Horten).

Velkommen til det første valget i vårt nye fylke! Fra 1. januar 2020 blir Vestfold og Telemark til ett fylke. Med til sammen 420 000 innbyggere fra kyst til fjell - i byer, tettsteder og bygder - blir vi både større og mer mangfoldige. Og du er med på å bestemme hvordan hverdagen din blir i det nye fylket.

Hva handler dette valget egentlig om? Mye i hverdagen vår påvirkes av fylkets politikk: Får ungene mine skoleskyss? Er det trygt å sykle? Hvor ofte går bussen? Har vi råd til å oppgradere fotballbanen? Blir tennene til barn, ungdom og pleietrengende tatt vare på? Blir hullene i veiene tettet? Hvordan langt er det til den videregående skolen? Har jeg tilgang til naturen der jeg bor?

Er det rent vann og fisk i sjøer og elver? Blir det festival neste sommer? Får vi støtte til utstillingen vår? Blir kulturminnene tatt vare på? Får jeg hjelp til å utvikle bedriften min? Er det nok lokale jobber? Kan jeg kjøpe kortreist mat? Har du stilt deg ett eller flere av disse spørsmålene, er det god grunn for å stemme i fylkestingsvalget.

Et sterkere fellesskap! Arbeiderpartiets politikk er tuftet på sterkere fellesskap. Vi står sterkere sammen, enn hver for oss. Og alle skal bidra etter evne og motta etter behov. Uten et sterkt fellesskap blir det mindre velferd å fordele. Et sterkt felleskap betyr at politikken vår skal favne alle. Det er hverdagen din og de rundt deg, som betyr mest for deg. Uavhengig av hvor du bor, skal vi jobbe for å gjøre livet bedre for deg og dine.


Et framtidsrettet, grønt og nyskapende fylke! Nye Vestfold og Telemark fylke blir et Norge i miniatyr. Med variert natur fra kyst til fjell, med byer, tettsteder og bygder. Vi blir større, får flere oppgaver og mer innflytelse. Vi skal lære av hverandre og utvikle oss sammen – da blir vi sterkere! Vi skal bli verdens første klimapositive industri­region, det krever mye av oss. Vi skal skape nye arbeidsplasser i hele det nye fylket. Slik sikrer vi levende lokalsamfunn. Med Arbeiderpartiet går by og land, hand i hand!

Sven Tore Løkslid, fylkesordførerkandidat

Program 2019-2023 Vi bygger et nytt, grønt fylke •

Ta vare på og utvikle lokal tilhørighet og identitet.

Sikre et seriøst arbeidsliv ved kontraktsinngåelser. Vi vil videreutvikle Telemarksmodellen.

Prioritere tjenester i egen regi og unngå anbud så langt det er mulig.

Sikre et godt utviklet nettverk av ladestasjoner både i by og bygd.

Bidra til å skape nye, grønne vekstbedrifter.

Ta vare på og øke matjordarealet i Vestfold og Telemark.

Jobbe for etablering av hyppigere kollektivtilbud i hele det nye fylket.

Jobbe mot deponi for uorganisk avfall i Brevik.

Komplett program finner du her: vestfold.arbeiderpartiet.no eller telemark.arbeiderpartiet.no


På lag med de unge!

Mette Kalve

Vi vil satse på alle videregående skoler i vårt nye fylke. Vi vil tenke nytt. Det betyr blant annet nye fag som klima og miljø og et gratis måltid hver dag. Fordi det er annerledes å være ung i dag, må vi også tenke nytt innenfor skolehelse­ tjenesten. For å skape et godt liv for ungene våre, må vi sørge for at det er lett å få hjelp og støtte. Det heter seg at de som har skoene på, kjenner hvor det trykker. Derfor skal vi lytte mer til ungdommen. Det er de som er framtiden for fylket og landet vårt.

Rikke Oline Grava

Program 2019-2023 Vi utdanner mennesker for livet •

Opprettholde desentraliserte videregående skoler i hele det nye fylket.

Tilstrebe balanse mellom elevenes ønsker og arbeidslivets behov.

Sikre at fagskolene tilbyr solide utdanninger for å levere riktig kompetanse til arbeidslivet vårt.

Alle elever skal ha tilgang til skolehelsetjeneste hver dag.

Øke innsatsen for et bedret psykososialt skolemiljø.

Alle våre videregående skoler skal tilby et gratis måltid hver dag.

Sørge for varierte utdanningsløp med mål om at alle skal fullføre videregående opplæring.

Opprette linjer eller programfag som omhandler klima, energi og miljøteknikk.

Barnepriser på kollektivtransport fram til man fyller 18 år.

Komplett program finner du her: vestfold.arbeiderpartiet.no eller telemark.arbeiderpartiet.no


Framtidens næringer er grønne! Vi har sterke industrielle miljøer i Grenland. Og vi har Hortens unike kompetanse innen hightech og maritim teknologi. Å koble disse sammen vil skape nye muligheter. Det samme gjelder i landbruket. Her står Vestfold for 27 % av landets grønn­saksproduksjon. Sammen med Telemarks styrke innen frukt og bær, blir det mer mangfold både i matfat og muligheter. Tenker vi på samme måte rundt turisme, kultur og opplevelser, kan vi få til mye. Og vi skal sikre et seriøst arbeidsliv for alle. Samarbeid gjør oss sterkere!

Truls Vasvik

Irene Bordier Haukedal

Vi sikrer arbeidet og inntekt •

En aktiv og målrettet politikk for arbeids- og næringsliv.

Stimulere til nyetablering av gründervirksomhet i hele vårt nye fylke, blant annet ved hjelp av gründerhus og næringshager.

Ta initiativet til samarbeid mellom primærnæringene, reiselivsnæringen og skolene i fylket vårt for å utvikle nye konsepter for reiselivet.

Legge til rette for økt samarbeid innenfor matproduksjon og videreforedling.

Sikre fylkets vannkraftrettigheter og mineralforekomster.

Forbedre kvaliteten på fylkesvegnettet.

Høyhastighets internett må bli en rettighet på lik linje med strøm.

Være garantist for ansattes rettigheter i egen organisasjon og satse på heltidsstillinger.

Komplett program finner du her: vestfold.arbeiderpartiet.no eller telemark.arbeiderpartiet.no


Kultur, livsglede og folkehelse Vi vet at både kulturopplevelser og fysisk aktivitet er bra for folkehelsa. Begge skaper møteplasser, trivsel, deltagelse og personlig vekst. Derfor vil vi stimulere det lokale kulturlivet i hele fylket. Og vi vil gi alle adgang til vår vakre natur. Vi vil legge til rette for kulturbaserte næringer, styrke formidlingen av kulturarven og gi frivillig­heten bedre kår. Rimeligere tilgang til kulturopplevelser for ungdom og momsrefusjon for frivillige organisasjoner, er to av tiltakene vi vil jobbe for.

Tone Elisabeth Berge Hansen

Program 2019-2023 Vi bidrar til meningsfulle liv •

Styrke formidling og forskning på vår felles historie.

Gi alle tilgang til vår unike kystlinje, fjell og natur. Verne om allemannsretten og hundremetersbeltet.

Samarbeid med kommunene om utvikling av bibliotekene.

Arbeide for å sikre at frivillige organisasjoner får forutsigbare rammebetingelser og finansiering.

Legge til rette for kulturbasert næring.

Sikre ungdom rimeligere tilgang til sosiale og kulturelle opplevelser.

Samarbeide med kommunene for å styrke folkehelsearbeid som sikrer inkludering og utjevner sosiale forskjeller.

Stimulere til samarbeid for bygging av regionale idrettsanlegg.

Komplett program finner du her: vestfold.arbeiderpartiet.no eller telemark.arbeiderpartiet.no


Ă… mestre som liten, er ĂĽ lykkes som stor.

Frivilligheten gjør en fantastisk jobb! Sammen med de frivillige skal vi skape aktivitet, mestring og sterkere fellesskap.

#sterkerefellesskap


1

Navn: Sven Tore Løkslid Bosted: Skien Bakgrunn: Økonom og birøkter. Verdier: Fellesskap og like muligheter for alle.

Navn: Liselotte Aune Lee Bosted: Tønsberg Bakgrunn: Renholder, postekspeditør, lektor og advokat. Verdier: Tillit, toleranse og fellesskap.

Dette brenner jeg for: Lagarbeid - vi får til mer sammen, enn hver for oss. At næringsliv, akademia og det offentlige må spille på eit lag. Vestfold og Telemark som eit vinnarlag, der alle er inkludert. Skape eit fylke vi alle er stolte av hver dag.

Dette brenner jeg for: Kystlinjen og grønne lunger. At verdifull matjord må bevares. Utvikle næringslivet og skaffe flere arbeidsplasser i fylket vårt. At alle barn og unge skal inkluderes i skole og fritid. Uorganisert, fysisk aktivitet, inne og ute.

7

Navn: Mette Kalve Bosted: Holmestrand Bakgrunn: Lektor i samfunnsfag. Verdier: Fellesskap, tillit, inkludering og solidaritet.

2

Dette brenner jeg for: Bygge ny fylkeskommune med livskraftige bygder og attraktive byer. Redusere sosiale forskjeller. Forhindre utenforskap, i alle aldersgrupper og på alle arenaer.

Navn: Birger Hovden Bosted: Tinn Bakgrunn: Fylkesting snart 4 perioder, samferdsel som nestleder. Verdier: Alle skal ha like rettigheter, uansett nasjonalitet eller hudfarge.

8

Navn: Truls Vasvik Bosted: Larvik Bakgrunn: Driver Krydder Kommunikasjon AS. Jobbet innen helse, dagligvare, bygg, anlegg og bank. Verdier: Solidaritet og rettferdighet.

3

Dette brenner jeg for: At folk skal kunne bo og jobbe i hele det nye fylket. Legge til rette for at næringslivet skal få utvikle seg. At flere elever fullfører videregående opplæring.

Navn: Rikke Oline Grava Bosted: Sandefjord og Oslo Bakgrunn: Student og servitør. Verdier: Fellesskap, solidaritet og likhet.

9

Navn: Tone Berge Hansen Bosted: Porsgrunn Bakgrunn: Fysioterapeut. Verdier: Fellesskap, likeverd og rettferdighet.

4

Dette brenner jeg for: Et inkluderende samfunn hvor alle har en plass. Yte etter evne og få hjelp etter behov. At for­ skjellen mellom folk blir mindre. Trygge arbeids­ plasser som fundament for alle som kan jobbe.

5

10

6

Dette brenner jeg for: «By og land, hand i hand» som god distrikts­ politikk. Næringsutvikling, kompetanse og samferdsel. God klima- og miljøpolitikk.

Navn: Ole Henrik Augestad Bosted: Sandefjord Bakgrunn: Kommunelege. Verdier: Solidaritet, fellesskap og rettferdighet.

11

Dette brenner jeg for: Et trygt, solidarisk og miljøvennlig samfunn. At sterke felleskapsløsninger sikrer god oppvekst, trygge arbeidsplasser og velferds­ ordninger.

Navn: Irene Bordier Haukedal Bosted: Porsgrunn Bakgrunn: Skatterevisor og LOs distriktssekretær. Verdier: Fellesskap og solidaritet.

Navn: Maja Foss Five Bosted: Skien Bakgrunn: Teaterpedagog. Verdier: Tillit, toleranse og mot. Dette brenner jeg for: Barn og unge, familiepolitikk og likestilling. Føre en politikk som utjevner sosiale forskjeller.

Dette brenner jeg for: En god offentlig skole. Sterk skolehelsetjeneste som ivaretar elevene. Gode kollektivtilbud med hyppige avganger og lave priser. Gode vilkår for næringslivet.

Navn: Sigvald Oppebøen Hansen Bosted: Nissedal Bakgrunn: Pensjonist Verdier: Sosialdemokratiske prinsipper.

Navn: Arve Høiberg Bosted: Horten Bakgrunn: Fengselsbetjent og sosionom. Verdier: Likeverd og solidaritet. Dette brenner jeg for: Et samfunn hvor alle barn kan lykkes. Et samfunn som fordeler godene til mange, ikke bare de få. Et samfunn som viser solidaritet i praksis.

Dette brenner jeg for: Ta hele fylke i bruk. Sørge for gode kollektivtilbud og ruste opp veinettet i hele fylket.

12

Dette brenner jeg for: Den norske modellen. Fellesskolen, yrkesfag og næringspolitikk. Arbeid til alle og medbestemmelse.


Navn: Hilde Elgesem Andersen Bosted: Horten Bakgrunn: Produksjonselektroniker. Klubbleder og avd.leder i Fellesforbundet. Verdier: Solidaritet, inkludering og fellesskapsløsninger.

13

Dette brenner jeg for: Et trygt og organisert og arbeidsliv. Bedriftsdemokrati. Faste ansettelser og hele stillinger. Etterutdanning og lærlingplasser. Gode velferdstilbud.

Navn: Fabian Wahl Sandvold Bosted: Færder Bakgrunn: Greveskogen vgs. Frilans journalist og fylkesleder AUF Vestfold. Verdier: Fellesskap, solidaritet og demokrati.

19

Navn: Elisabeth Holien Bosted: Bamble og Oslo. Bakgrunn: Student. Master i ledelse og org. psykologi, bachelor i adm. og ledelse, samt samfunnsøkonomi. Verdier: Like muligheter, frihet og et solidarisk felleskap.

Navn: Bjørn Rudborg Bosted: Skien Bakgrunn: Avdelingsleder bygningsvern Telemark Museum. Verdier: Rettferdighet og velferd for alle.

14

Dette brenner jeg for: Rettferdig fordeling. Et moderne kulturliv og et oppegående næringsliv. En sunn økonomi for både offentlighet og innbyggere. Helsepolitikk.

20

Dette brenner jeg for: Samferdselspolitikk.

21 Navn: Karin Hagen Bosted: Midt-Telemark Bakgrunn: Barnevernspedagog. Jobber i barneverntjenesten. Sitter nå i kommunestyret og formannskapet i Bø. Verdier: Rettferdighet og respekt.

16

Dette brenner jeg for: At alle barn skal vokse opp i et trygt og inkluderende samfunn. Mulighet for deltakelse på ulike arenaer, uavhengig av familiens økonomi.

17

22

18

Dette brenner jeg for: En god og helhetlig oppvekst. Mangfoldige kulturtilbud og ungdomsmedvirkning.

Navn: Kari Asmyhr Bosted: Tønsberg Bakgrunn: Avdelingssjef Sykehuset i Vestfold. Nå pensjonist. Verdier: Likhet, lojalitet og omsorg.

23

Navn: Per Kristian Nilsen Bosted: Kragerø Bakgrunn: Norges kommunal- og sosialhøy skole. Ledende, kommunale stillinger. Kommunestyret i Kragerø. Frivillig arbeid. Verdier: Rettferdighet og solidaritet. Dette brenner jeg for: Arbeidsplasser, også i distriktene. Fordeling av godene. Human flyktningepolitikk. Klima, skjærgård og natur.

Dette brenner jeg for: Utjevne forskjeller i samfunnet. At alle skal få de samme mulighetene til å lykkes i livet.

Navn: Eivind Yrjan Stamnes Bosted: Tønsberg Bakgrunn: Student og ungdomspolitiker. Verdier: Felleskap, solidaritet og samarbeid.

Navn: Karin Vabog Christensen Bosted: Sandefjord Bakgrunn: Adjunkt. Verdier: Like muligheter for alle. Dette brenner jeg for: Kultur og gode oppvekstvilkår for barn og unge. Fellesskolen.

Dette brenner jeg for: Utvikle hele fylket. Gode skoler og kollektivtilbud. Flere jobber og næringsutvikling. Et sterkt fellesskap.

Navn: Guro Nyhus Hagen Bosted: Notodden og Oslo Bakgrunn: Fylkessekretær i AUF Telemark. Kommunestyret i Notodden. Studerer til å bli lektor i nordisk og samfunnsfag. Verdier: Likestilling, likhet, frihet og solidaritet.

Navn: Steinar Gullvåg Bosted: Færder Bakgrunn: Pensjonist. Verdier: Frihet, likhet og solidaritet.

15

Dette brenner jeg for: Et varmere, mer inkluderende fellesskap. At alle kan føle seg frie til å leve slik man vil, uten undertrykkelse, hets og utenforskap.

Dette brenner jeg for: Folkehelse og forebyggende arbeid. Klimaet og nærmiljøene.

Navn: Hallgeir Ofte Bosted: Seljord Bakgrunn: Telemark Technologies AS. Verdier: Rettferdig fordeling og sterke fellesskapsløysingar.

24

Dette brenner jeg for: Yrkesfag og lærlingar. Seriøst arbeidsliv. Unngå økt privatisering av off. tenester. Næringshagar og næring i distrikta.


Navn: Tahar Haddad Bosted: Tokke Bakgrunn: Fylkestinget. Nestleder i pensjonistforbundet Telemark. Verdier: Trygghet, rettferdighet og inkludering.

25

Dette brenner jeg for: Kommuneøkonomi. Trygg alderdom. Rett­ ferdig boligpolitikk. Bekjempe vold og overgrep. Stoppe aldersdiskriminering. Familiepolitikk.

Navn: Harald Olsen Bosted: Porsgrunn Bakgrunn: Maskiningeniør. Har jobbet i fagbevegelsen og Arbeiderpartiet. Verdier: Likhet, solidaritet og rettferdighet.

28

Navn: Roger Plassen Bosted: Siljan Bakgrunn: Flyger i SAS. Nå pensjonist. Verdier: Frihet, fellesskap, solidaritet, toleranse og ærlighet.

Navn: Heidi Ørnlo Bosted: Horten Bakgrunn: Leder. Verdier: Solidaritet, fellesskap og frihet.

26

Dette brenner jeg for: Sikre alle elever rett til god skolegang og mulighet for å lykkes. Skape en sterk og bærekraftig region, i samhandling med lokalsamfunn og næringsliv.

29

27

31 Hans Sundsvalen, Midt-Telemark. 32 Tom Strømstad Olsen, Tønsberg. 33 Janne Ekmann, Larvik. 34 Bjørn Ove Nordskog, Nome. 35 Torild Jensen, Skien. 36 John Sanden, Porsgrunn. 37 Morten Istre, Sandefjord. 38 Tone Skau Jonassen, Porsgrunn. 39 Bertin Bjåen, Vinje. 40 Astri Klonteig, Tinn. 41 Jacob Børresen, Horten. 42 Inger Marie Dahl, Midt-Telemark. 43 Jonfinn Bremnes, Sandefjord. 44 Saynab Guleed, Skien. 45 Atle Bonstad, Larvik. 46 Wenche Kåsene, Drangedal. 47 Ketil Teigen, Tønsberg. 48 Jorunn Midthun, Færder. 49 Trond G. Skippervold-Hansen, Nome. 50 Martine Øverland, Bamble. 51 Thor Kamfjord, Porsgrunn. 52 Brit Wenche Carlsen, Sandefjord. 53 Martin Moland, Horten 54 Synnøve Lahr, Sandefjord. 55 Glenn Isaksen, Bø i Telemark. 56 Hilde Jeanette Lorentzen, Larvik. 57 Audun Dølen, Hjartdal. 58 Liv Nærum, Fyresdal. 59 Espen Hetty Carlsen, Larvik. 60 Merete Kaste, Midt-Telemark. 61 Anders Ragnhildrød, Larvik. 62 Gunn Nicolaysen Gundersen, Kragerø. 63 Jarle Georg Johannessen, Sande i Vestfold. 64 Elisabeth Granli, Sandefjord. 65 Tonje Egeberg, Sandefjord. 66 Anahita Jafari, Horten. Foto: Line Loholt, stock.adobe.com, Shutterstock.

Dette brenner jeg for: At det nye fylket får trygge og miljøvennlige samferdselssystemer som henger sammen. At regionen utvikles til å bli enda mer attraktiv som bo- og arbeidssted, også for unge voksne.

Navn: Pournima Patil Bosted: Sandefjord Bakgrunn: Lærer. Sandefjord kommune styre, formannskap og diverse utvalg. Verdier: Fellesskap og likeverd.

Navn: Mette Katrine Kjelstrup Ofstad Bosted: Kragerø Bakgrunn: Allsidig utd. i kommunikasjon. Mastergrad i journalistikk fra USA. Verdier: Likeverd, fri utdanning og likestilling. Dette brenner jeg for: Kvinnesak. Livslang læring. Grønt samfunn og grønne arbeidplasser. Null diskriminering, pga kjønn, opprinnelse, livssyn eller alder.

Dette brenner jeg for: Et anstendig arbeidsliv. Like rettigheter og lik lønn for likt arbeid. Redusere forskjellene mellom folk. Tar vare på de som trenger det.

30

Dette brenner jeg for: Likeverdige tjenester til alle. God eldreomsorg. Skape bedre levekår og motvirke fattigdom, særlig blant barn og ungdom. Jobbe for inkludering og mot diskriminering.


By og land!

Levende byer, tettsteder og lokalsamfunn trenger sterke fellesskap. Det vet vi. For oss gĂĽr by og land, hand i hand!

#sterkerefellesskap


Husk - det er to valg:

Kommunen og fylket! Stemmer du Arbeiderpartiet, bĂĽde i kommune- og fylkestingsvalget, gir du din stemme til sterkere fellesskap, lokalt og regionalt.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.