Page 1

Finlandia Hotellien asiakaslehti 2019

Hotelli IsoValkeinen on Vuoden Finlandia Hotelli Sivu 4

Imatran Kylpylä lisää palvelujaan Sivu 8

”Terveyttä ilman lääkkeitä” Lääkäri Antti Heikkilä uskoo ruokavalion parantavaan voimaan Sivu 14

01_VISIITTI_1-2019_kansi.indd 1

13.1.2019 15.33


pääkirjoitus

Huikea vuosi takana yksi myönteisen kehityksen vuosi takana

Vuoden 2018 Finlandia Hotelli on Isovalkeinen

– hotellimme ovat pärjänneet upeasti ver-

Finlandia Hotel IsoValkeisessa on uudistettu

rattuna alamme muihin toimijoihin. Toivot-

palveluja ja palvelukonsepteja. Sitoutumi-

tavasti Suomen talouskehitys jatkaa posi-

nen ketjumme toimintaan sekä liikevaihdon

tiivista virettään, vaikka uhkakuvia taantu-

ja liiketuloksen kehitys ovat olleet hienoja

masta jo maalaillaan eri tahojen osalta.

ja bonusmyynti on kasvanut ketjumme ho-

Taas kerran meillä Finlandia Hotelleilla on

Ajattelemme hieman vanhoillisesti

ovat entistä positiivisempia. Kehittäminen vain jatkuu; kaikkien kokoustilojen uudis-

Meille tärkeimmät asiat ovat asiakaskohtaa-

tus alkaa vuonna 2019. Myös hotellin kaik-

misen hallinta ja sujuva yksilöllinen asia-

ki sängyt uusitaan heti alkuvuodesta.

kaspalvelu. Vaikka tarjolla olisi mitä hienoimpia digitaalisia sovelluksia ja mahdollisuuksia, uskomme kuitenkin asiakaspalveli-

Kiitos Kirsin ja Mikan tiimille loistavasta asenteestanne ja työstänne!

jan ja asiakkaan aidon kohtaamisen tärkey-

Toimintatapamme

teen. Tätä asiaa arvostaa myös yhä laajene-

Finlandia Hotellit toimii yksityisenä, yrittä-

va kanta-asiakaskuntamme.

jävetoisena ja suomalaisena hotelliketjuna.

Suuri kiitos myönteisestä kehityksestä

Korostamme toimintamallimme ja palvelu-

kuuluu siis sinulle, bonusasiakkaamme. Kan-

jemme paikallisuutta ilman valtakunnallisia

ta-asiakasmyyntimme on kehittynyt edel-

ketjukonsepteja. Siksi voit kohdata jokaises-

leen positiivisesti. On ollut hienoa jopa hie-

sa aidosti erilaisen ainutlaatuisen palvelu-

man liikuttuneena seurata bonusasiakkai-

kokonaisuuden.

demme ostouskollisuutta, monen kohdalla

Finlandia Hotellien asiakaslehti

telleista parhaiten. Myös asiakaspalautteet

toistakymmentä vuotta.

Visiitti esittelee toisen toisinajattelijan

Bonusasiakkaan erikoisedut – 5 € / vrk päivän hinnasta ja kampanjahinta 59 €/ 2hh/vrk Tarjoamme edelleen kanta-asiakkaillem-

Tässä numerossa annamme tilaa eri lail-

me Suomen edullisimman majoitustarjouk-

la lääkehoidoista ajattelevalle tohtori Ant-

sen. Lisätiedot ja ehdot löydät kotisivuil-

ti Heikkilälle. Hänen holistinen suhtautumi-

tamme www.finlandiahotels.fi. Kerro tar-

sensa lääke- ja luontaishoitoihin on hyvä

jouksestamme myös ystävillesi ja tutuillesi,

esimerkki laajentuneesta tavasta toimia.

sillä edun saa heti käyttöön ostamalla bo-

myynti@finlandiahotels.fi

Toivottavasti yhden totuuden aika on koh-

nuskortin!

www.finlandiahotels.fi

ta historiaa.

KUSTANTAJA Finlandia Hotels Pohjolankatu 38 00600 Helsinki (09) 684 1440

Olemme saaneet palautetta kanta-asiaPÄÄTOIMITTAJA

kaslehtemme Visiitin ilmestymisestä. Jat-

Kari Pauloaho

kossa on tarkoitus tehdä kaksi numeroa

TOIMITUS Toimitussihteeri

Muistathan, että suoraan varaamalla saat parhaan hinnan. Nähdään taas!

vuodessa, niin juttujemme aiheet ovat tuo-

Kari Pauloaho

reempia ja ajankohtaisempia.

toimitusjohtaja

Tapio Rusanen Omnipress Oy tapio.rusanen@omnipress.fi ULKOASU HANK, www.hank.fi PAINOPAIKKA Topnova Oy PAINOS 6 000 kpl ISSN 1458 - 9214

02_VISIITTI_2019_paakkari.indd 2

FINLANDIA HOTELLIT: Harjavalta: Hotelli Hiittenharju, puh. (02) 531 1600 Helsinki: Park Hotel Helsinki, puh. (09) 799 755 Imatra: Imatran Kylpylä, puh. 020 7100 500 Jyväskylä: Hotelli Alba, puh. (014) 636 311 Kankaanpää: Finlandia Hotelli Lumiainen, puh. (02) 578 8240 Kemijärvi: Hotelli Mestarin Kievari, puh. (016) 320 7700 Kokkola: Hotelli Seurahuone, puh. 020 7959 600 Kuopio: Hotelli IsoValkeinen, puh. (017) 5396 100 Kurikka: Hotel Kurikka, puh. (06) 4510 500 Oulu: Airport Hotel Oulu, puh. (08) 514 5100 Riihimäki: Hotel Seurahuone Riihimäki, puh. (019) 716 270 Seinäjoki: Hotelli Fooninki, puh. (06) 421 7700 Uusikaupunki: Hotelli Aquarius, puh. (02) 8413 123 Ylivieska: Hotelli Käenpesä, puh. (08) 423 611.

Varaukset kaikkina vuorokaudenaikoina www.finlandiahotels.fi

n le h d e Tämä inos on ispa näkö issa myös v e t t lue a ivuillamm os k a i k r d e n v .finla www els.fi hot

13.1.2019 15.35


hotellissa

Albasta kaupat perheyritysten kesken Monialakonserni R. Ruth Oy laajensi uutuutena hotellitoimintaan ostamalla Finlandia Hotel Albaa pyörittävän Mattilanniemen Hotelli Oy:n. TEKSTI TOPIAS PELTONEN KUVA TIINA HAUTAMÄKI

Jyväskyläläinen R. Ruth Oy osti Mattilan­

– Suurin syy myynnille on se, että seu­

niemen Hotelli Oy:n eli hotelli Alban koko

raavan polven intressit ovat muualla kuin

kiinteistötoiminta. Konserniin kuuluu kym­

osakekannan ja laajensi näin konsernin lii­

hotellibisneksessä, joten luontevampaa oli

menkunta yritystä, joilla on omat hallituk­

ketoimintoja hotellitoimintaan. Yrityksen

löytää hyvä ostaja jatkamaan toimintaa,

sensa, toimialajohtajansa ja henkilökuntan­

operatiivisesta toiminnasta vastaa toimi­

kertoo Mattilanniemen Hotelli Oy:n väis­

sa. Henkilöstön määrä nousee hotellikau­

tusjohtajaksi nimitetty hotellinjohtaja

tyvä toimitusjohtaja Kimmo Kiema.

pan myötä keskimäärin 212 työntekijään.

Katri Paakkari. Yhtiön hallituksen puheen­ johtajana toimii R. Ruth Oy:n toimitusjoh­ taja Ari Routti. Hotellissa on 126 huonetta, ravintola

Kieman mukaan myyntiä on valmistel­ tu jo joitakin vuosia. – Tärkeää on ollut löytää samanhenki­ nen ostaja, ja paikallisesti toimiva toinen

minnat sekä teknologia-alan sijoitukset ja

Konsernin liikevaihto oli viime vuon­ na 81,9 miljoonaa ja tulos 1,6 miljoonaa euroa. – Viime vuosikymmeninä kasvanut

sekä kaksi kokoustilaa, joista toisen

perheyritys R. Ruth Oy täytti nämä kritee­

ravintolatoimintamme on luonteeltaan

yhteydessä on sauna. Kesäisin käytössä

rit. Kiema itse jatkaa Mattilanniemen Ho­

hyvin samanlaista kuin hotellitoiminta.

on terassi, ja hotellin yhteydessä on myös

telli Oy:n hallituksessa.

Alba on vakaa ja hyvämaineinen hotelli,

vierasvenelaituri. Noin 30 työntekijän vahvuinen henki­

– Nykyisen johdon toimiminen yrityk­

jolla on mahdollisuus kehittyä jatkossakin,

sen uudessa hallituksessa on erittäin hyvä

Jorma Routti totesi. Hän näkee Jyväs­kylän

löstö siirtyi suoraan kaupan mukana, eikä

asia, sillä niin saamme jatkuvuuden säily­

aktiivisesti kasvavana ja kehittyvänä, suo­

hotellin toimintaan ole luvassa ainakaan

mään asiantuntemuksessa ja osaamisessa,

sittuna kongressikaupunkina. Myös vieres­

heti suurempia muutoksia.

sanoi R. Ruth Oy:n hallituksen puheenjoh­

sä sijaitsevan yliopiston vieraat ovat tär­

taja Jorma Routti.

keä asiakasryhmä juuri ostetulle hotellille.

Vanhin perheyritys

aika paljon viime vuosikymmenien aika­

R. Ruth Oy on Robert Ruthin jälkeläisten

na. Alban tontti on kuitenkin harvinaisen

omistama Keski-Suomen vanhin perheyri­

hyvä keskellä kaupunkia järven rannassa.

Mattilanniemen Hotelli Oy:n liikevaihto oli viime tilikaudella 3,2 miljoonaa euroa ja tulos noin puoli miljoonaa euroa.

Joustava vaihto Suomen suurimpiin yksityisiin hotelleihin

tys, joka on vaihdellut toimialaansa vuo­

kuuluva Alba avattiin Mattilanniemeen

sien mittaan. Yritys on toiminut eri toimi­

Jyväsjärven rannalle vuonna 1989. Sen

aloilla vuodesta 1883.

omistivat jyväskyläläiset Kieman ja Mäke­ län perheet.

Konsernin liiketoimialoina ovat nykyi­ sin autokauppa-, kahvila- ja ravintolatoi­

– Jyväskylässä on hotelleja rakennettu

Yrityskaupan johtohahmot Ari Routti (vas.), Veikko Mäkelä, Kimmo Savolainen, Katri Paakkari, Kimmo Kiema, Lea Ahvenainen-Kiema ja Jorma Routti.

Visiitti 3

03-07_VISIITTI_2019_uutiset.indd 3

13.1.2019 15.35


hotellissa

MOOTTORIHOTELLI KIIHDYTTÄÄ VAUHTIAAN Kuopiolaisen Hotelli IsoValkeisen menestyksen taustalla on pitkäjänteinen kehitystyö. Hotellia on uudistettu ”vanhaa fiilistä” kunnioittaen. TEKSTI JANNE LAITINEN KUVAT AKSELI MURAJA

K

uopion IsoValkeisessa on päällä tekemisen meininki. Asiakasmäärät ja liikevaihto ovat kääntyneet muutaman hankalamman vuoden jälkeen nousuun. Viivan alle jäävä tulos on jälleen vahvasti plusmerkkinen. – Runsas vuosi sitten alkoi näkyä, että kauppa alkaa piristyä. Nyt meneillään olevasta kaudesta tulee meidän toimintahistoriamme paras, hotellinjohtaja Mika Moisander sanoo. Kokoukset, koulutukset ja muut ryhmätilaisuudet ovat Viitostien varressa sijaitsevalle hotellille iso bisnes, ja majoituksessa tärkeä asiakasryhmä ovat keikkatyöläiset. Niinpä suhdanteet vaikuttavat vääjäämättä siihen, kuinka hotellin ovipumppu laulaa.

Hotellipäällikkö Arja Auvinen (vas.), ravintolaesimies Helvi Savolainen sekä yrittäjät Kirsi ja Mika Moisander IsoValkeisen uusitussa vastaanottoaulassa.

4 Visiitti

03-07_VISIITTI_2019_uutiset.indd 4

13.1.2019 15.35


hotellissa

’’

Meneillään olevasta kaudesta tulee meidän toimintahistoriamme paras.

Visiitti 5

03-07_VISIITTI_2019_uutiset.indd 5

13.1.2019 15.35


hotellissa kuin arvonimi. Se kertoo, että meillä on oma historiamme, Mika Moisander sanoo.

Hotellille uusi ilme Yrittäjät eivät jääneet tuleen makaamaan vaan panostivat hotellin kehittämiseen. Viimeisen kolmen vuoden aikana Mika ja hänen puolisonsa Kirsi Moisander ovat remontoineet hotellin ravintolan ja vastaanottoaulan uuteen uskoon. – Tämä jyrättiin melkein maan tasalle ja rakennettiin uudelleen. Myös hotellihuoneiden pinnat on viime vuosina uusittu, Mika Moisander esittelee. Hotellikiinteistön omistaa kuopiolainen kiinteistösijoittaja. Moisanderit pyörittävät liiketoimintaa pitkällä vuokrasopimuksella. – Omistaja on keskeinen henkilö hotellin kehittämisessä. Remontit suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä, Mika Moisander sanoo.

Työlle tunnustusta Pitkäjänteinen kehitystyö palkittiin, kun Finlandia Hotels -ketju valitsi IsoValkeisen joulukuussa Vuoden 2018 Finlandia Hotelliksi. IsoValkeinen on kuulunut suomalaisista hotelliyrityksistä koostuvaan myyntija markkinointiketjuun kymmenisen vuotta. Moisanderit ovat yhteistyöhön tyytyväisiä. Ketjun hotellit toimivat itsenäisinä yrityksinä. Vapaus antaa mahdollisuuden omaleimaisuuteen, mikä on keino erottautua kilpailijoista. – Meille ei tule määräyksiä, että vastaanottotiskin pitää näyttää tältä ja hintojen tuolta. Seuraamme toki suurten ketjujen tekemisiä, mutta Finlandia-ketjussa kaikki hotellit ovat omanlaisiaan, Mika Moisander sanoo.

Hotelli Isovalkeinen › Sijaitsee Kuopiossa valtatie 5:n varressa. › 100 huonetta, kokoustilat 400 henkilölle. Kabineteissa ja juhlasaleissa tilaa yhteensä 1 000 hengen tilaisuuksille. › Perustettu 1972. Tunnettiin alunperin motellina sijaintinsa mukaisesti. › Yrittäjäpariskunta Kirsi ja Mika Moisander on johtanut hotellia 13 vuotta.

Ylpeä historiastaan Nimi vaihtui hotelliksi 1980-luvulla palvelutason noustessa, mutta vanha nimitys elää edelleen kanta-asiakkaiden keskuudessa. Heitä käy paljon etenkin viikonloppuisin suosituissa tansseissa, joita järjestetään viikoittain syksystä kevääseen. – Kun Kuopiossa sanotaan, että ”lähetään motellille”, vanhempi väestö tietää heti, mitä tarkoitetaan, Mika Moisander hymyilee. Hän sanoo, että IsoValkeista on pyritty remontoimaan ”vanhaa fiilistä” kunnioittaen. – Ulkoasua ei muuteta, vaan 1970luvun rakennukset saavat näyttää oman ikäkautensa mukaisilta. Vahvuuksina meillä ovat tilavat huoneet, joita on nyt kunnostettu. Kahden hengen huoneessa on 30 neliötä. Se on vähintään viisi neliötä enemmän kuin uusissa hotelleissa. Toinen vahvuus on se, että auton saa ajettua oven eteen.

Moottorihotelli IsoValkeisen kohdalla ”oma juttu” juontaa juurensa hotellin historiasta. IsoValkeinen tunnettiin alun perin motellina eli moottorihotellina. Nimitys oli amerikkalaisperäinen ja viittasi sijaintiin vilkasliikenteisen päätien varressa. Motelleille ominaiseen tyyliin huoneet sijaitsivat omissa rakennuksissaan ja parkkitilaa oli reippaasti. Motelli avattiin valtatie 5:n varteen vuonna 1972. Nimensä se sai viereisestä Iso-Valkeinen-järvestä. Alkuaikoina motelli myi bensaa ja vastaanottotiski oli erillisessä piharakennuksessa. – Motelli-sanalla on ollut jossain muualla huonoja kaikuja, mutta meille se on

Hotelli IsoValkeinen on myös yksi Kuopion talousalueen suurimmista tapahtumajärjestäjistä. Siellä on myös suosittuja tanssi-iltoja.

6 Visiitti

03-07_VISIITTI_2019_uutiset.indd 6

13.1.2019 15.35


hotellissa

Kokenut kaarti

Kasvun kyljessä

Myös pitkäaikaiset työntekijät pitävät osaltaan huolen siitä, että hotelli säilyttää otteen historiastaan. Työntekijöitä on nyt 22. Heistä moni on ollut mukana vuosikymmeniä, ja onpa joukossa yksi alkuperäinen työntekijäkin. – Työyhteisön kannalta on rikkaus, jos joukossa on pitkää kokemusta. Nuoret tuovat vastapainoksi uusia tuulia. Kaiken ikäisiä tarvitaan, Kirsi Moisander sanoo. Vuoropäällikkö Helvi Savolainen ja hotellipäällikkö Arja Auvinen ovat molemmat olleet talossa 1980-luvun alkupuoliskolta lähtien. He kertovat, että paljon on muuttunut sisustuksessa ja työntekijöiden toimenkuvissa, mutta yksi asia on ennallaan: – Asiakkaiden kanssa oleminen. Se on edelleen mukavaa ja vaihtelevaa työtä, Auvinen sanoo. – Meitä pitkään töissä olleita on paljon. Voi sanoa, että vuosien varrella on hitsauduttu yhteen.

Moisanderit ovat johtaneet hotellia kohta 14 vuotta. Lähes kaksi vuosikymmentä Savossa asuneella pariskunnalla on pitkä kokemus ravintola- ja matkailualalta. Myös perheen kaksi tytärtä ovat olleet välillä auttamassa hotellilla. Seuraava ponnistus on suuren kokoussalin täysremontti alkuvuodesta 2019. Kevään aikana uusitaan hotellihuoneiden sängyt. – Vastaamme kilpailuun uusimalla kokoussalin pinnat, esitystekniikan ja osittain rakenteetkin. Meillä on iso asiakaskunta, joka tulee tänne sillä luotolla, että hommat toimivat, Mika Moisander kertoo. Kuopion isot rakennushankkeet valavat uskoa tulevaisuuteen. – Kun Kallansillat ja Jännevirran silta saatiin valmiiksi, avajaisia ja vihkiäisiä juhlittiin meillä. Nyt suunnitellaan isoa sellutehdasta melkein meidän naapuriin. Se olisi meidän hotellin kannalta hyvä juttu. ✕

Hotelli Iso-Valkeinen on Finlandia Hotelsin vuoden hotelli. Yrittäjät Mika ja Kirsi Moisander ovat johtaneet yritystä 14 vuotta.

’’

Voi sanoa, että vuosien varrella on hitsauduttu yhteen.

Visiitti 7

03-07_VISIITTI_2019_uutiset.indd 7

13.1.2019 15.35


hotellissa

TEKSTI KARI MARTIALA KUVAT IMATRAN KYLPYLÄ

Imatran Kylpylämaailma on pakko kokea Imatran Kylpylän Taikametsä-kylpylämaailma laajeni viime vuonna uudella upealla Taikajoki-kylpyläalueella. Kylpyläriemujen ohella Imatralla voi kokea paljon muutakin hauskaa: tapahtumia, tekemistä ja ihanaa ruokaa.

U

usi Taikajoki-alue tuo ympäröivän Saimaan luonnon osaksi kylpyläelämystä ja laajentaa allasalueen kaksinkertaiseksi entiseen verrattuna. Altaissa polskiessa voi samalla seurata suurilta näytöiltä Saimaan vaihtuvia maisemia. Saimaan värimaailma toistuu myös kattovalaistuksessa, vaihtuen samalla syklillä maisemakuvien kanssa. – Meillä on nyt peräti 16 allasta sekä iso, 80 metriä pitkä liukumäki, jossa vaihtuvat teeman mukaisesti

värit ja ääniefektit, Imatran Kylpylän varatoimitusjohtaja Harri Hirvelä kuvailee. – Liukumäessä voi myös kilpailla, sillä putkessa on laserajanotto. Parhaan tuloksen saavuttaminen vaatiikin sekä taitoa että tekniikkaa. Ja kun joku on alittanut huippuajan, siitä käydään vilkasta keskustelua somessa. Ison liukumäen lisäksi kylpylässä on perheen pienimmille oma pienempi liukumäki. Jos onni on myötä, altaassa voi kohdata myös ihka oikean merenneidon.

8 Visiitti

08-11_VISIITTI_2019_Imatra.indd 8

13.1.2019 15.36


hotellissa

Taikajoella voi nauttia v채lill채 hemmottelevista suihkuista. Allasalueen v채ri- ja kuvamaailma tuovat mieleen kes채isen Saimaan seudun.

Visiitti 9

08-11_VISIITTI_2019_Imatra.indd 9

13.1.2019 15.36


hotellissa

80 metriä pitkässä liukumäessä vaihtuvat teeman mukaisesti värit ja ääniefektit. Imatran Kylpylä sijaitsee aivan Saimaan rannalla. Uuden Taikajoen tunnelma viekin kylpylävieraan ajatukset järven maisemiin.

Taikametsän uudessa syvässä vesijuoksualtaassa on myös vastavirtalaite, joka tuo lisää mielekkyyttä vesijuoksuun. Vesijuoksu on erittäin hyvä kuntoilumuoto, joka on ystävällinen nivelille ja sopii siksi kaikenikäisille juoksijoille. Urheilijat ovat puolestaan olleet innoissaan uudesta kylmäaltaasta ja kahluualtaista, jotka sopivat lihashuollolle ja palautumiselle. Jalkaterapiaaltaissa on jalkapohjia hierovia pyöreitä kiviä. – Meille onkin tulossa esimerkiksi FIS Imatra/U20-MM katsastuksen ja ampumasuunnistuksen SM- ja MM-cup -kilpailijoita, sillä tietoisuus alueen erinomaisista liikuntapaikoista leviää eri lajien piirissä. Samalla se tuo majoittujia myös meille,

myynti- ja markkinointipäällikkö Maija Saajanlehto kertoo. Hotellin asukkaat polskivat altaissa ilmaiseksi, eikä allasbaarissakaan tarvita rahaa, sillä ostokset voi maksaa rannekkeella.

Hiihtolomaviikolla riemulomalle Imatralle

Hiihtolomaviikot ovat yksi kevään kohokohdista – tekemistä ja kokemista riittää varmasti koko perheelle. Lomaviikon aikana voi testata nokkeluuttaan Escape Roomissa, vierailla vain 10 minuutin ajomatkan päässä olevassa Angry Birds Activity Park -sisähuvipuistossa tai Atreenalin seikkailupuistossa. Lähialueella on mahdollisuus kokea

myös ajelu husky-koirien vetämässä reessä. Kylpylän Viihderavintola Tähtitaivaassa on tarjolla koko kevään ajan tansseja Suomen valovoimaisimpien artistien ja orkestereiden tahdissa, aina keskiviikkoisin ja perjantaisin. Aulabaari Helmessä järjestetään karaokeiltoja tiistaisin ja lauantaisin. Imatran Kylpylällä on vahva kokemus ja hyvät resurssit kuntoutuspalvelujen järjestämiseen vaikkapa tyky-päivien merkeissä. – Moniammatillinen tiimimme pystyy huolehtimaan isoistakin ryhmistä, Hirvelä toteaa. Hotelli on myös Hanselin sopimuskumppani kokous- ja majoituspalveluissa.

10 Visiitti

08-11_VISIITTI_2019_Imatra.indd 10

13.1.2019 15.36


TAPAHTUMAKALENTERI Imatralla on pitkä hiihtokausi Ensilumen latu mahdollistaa hiihtolajien leirien pitämisen jo 20. lokakuuta alkaen, mikäli sää sen sallii. Keväällä hiihtokausi jatkuu pitkään ja hiihtämään pääsee maalis-huhtikuuhun asti. Leiki palikoilla -tapahtuma Koko perheen Lego-rakennustapahtuma järjestetään hiihtolomien aikana 16.– 17.2. Imatran Kylpylän liikuntasalissa. Suunnistajien Leimaus-leiri Suomen Suunnistusliitto on myöntänyt Joutsenon Kullervolle ja SK Vuokselle vuoden 2019 Leimaus-leirin järjestämisoikeuden. Leiri kokoaa yhteen lähes 2 000 lasta ja nuorta sekä heidän huoltajaansa Imatralle 3.–6.6. Neljän päivän mittaisen leirin tapahtuma- ja majoituskeskus tulee olemaan Imatran Kylpylä sekä Ukonniemen alue, joka on kohoamassa Suomen kärkikohteiksi liikuntamatkailun saralla. Kevään suuri koiranäyttely Imatran Aviasport Areenalla, aivan Imatran Kylpylän liepeillä, järjestetään 20.–21.4. Saimaa Easter Dog Show. Näyttelyissä mukana myös pennut ja Junior Handler -kilpailu. Pääsiäinen 19.-22.4. Maisemaristeilyllä Saimaan aalloille Imatran Kylpylän maisemaristeilyjä järjestetään kesäkaudella tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Lähdöt Imatran Kylpylän rannasta ja risteilyn kesto on noin kaksi tuntia. Maisemaristeily

Imatran seudun suuret tapahtumat tuovat väriä myös hotellin elämään, ja esimerkiksi Imatranajon (14.–16.6.2019) aikana osa kisaväestä majoittuu Imatran Kylpylään. Syksyisin elokuun lopusta alkaen voi viileinä syyskuisina öinä Saimaan rannalla bongata upeita revontulia. Hotellin sijainti on mainio, sillä revontulet näkyvät yleensä parhaiten pohjoisella taivaalla, siis aivan hotellin edustan hyviltä katselupaikoilta.

Ukonniemi on yksi parhaista

Ukonniemen alue tarjoaa mainiot puitteet aktiivilomailijalle ympäri vuoden. Patikoimaan, juoksulenkille, sauvakä-

velemään, pyöräilemään ja hiihtämään pääsee suoraan Imatran Kylpylän ovelta. Merkityltä luontopolulta löytyy laavuja ja tulipaikkoja, joissa voi viettää aikaa luonnon helmassa pidempään. Imatran Kylpylän liikuntasalissa voi pelata tennistä, sulkapalloa tai vaikkapa kori- ja lentopalloa sekä sählyä. Aivan lähellä hotellia sijaitsevat myös 35 kilometrin latuverkosto, rullahiihtorata, ampumahiihtorata, 22-väyläinen frisbeegolfrata sekä kahden kaukalon jäähalli. Maastopyöräilystä, melonnasta ja SUP-lautailusta kiinnostuneille on myös hyvät puitteet. ✕

suuntautuu yleensä Satamosaareen, tuulisella kelillä tyynemmille vesille Karhusalmeen tai Kaukopäähän Vuoksen suulle. Juhannuksena koetaan Kokkoristeily. Koskinäytöksiä koko kesä Imatran kuuluisat koskinäytökset käynnistyvät jo toukokuussa. Kosken kuohuja voi kokea 1.5. ja 15.5. Kesäkuussa koski velloo vapaana Imatranajon yhteydessä 15.6. ja juhannuksesta alkaen viidesti viikossa, keskiviikosta sunnuntaihin 26.6.–25.8. klo 18. Moottoripyörät palaavat Perinteinen Imatranajo päristellään kaupungin kaduilla 14.–16.6. Visiitti 11

08-11_VISIITTI_2019_Imatra.indd 11

13.1.2019 15.36


hotellissa

Yöpyjiä hieman enemmän

Seurahuone kiinnosti

Suomen majoitusliikkeissä yövyttiin lä-

Edellisessä Visiitissä kysyttiin lukijoi-

hes 20,5 miljoonaa kertaa tammi-mar-

den kantaa parhaasta Finlandia Hotellista

raskuussa 2018. Määrä oli 1,3 prosent-

sekä lehden parhaasta jutusta.

tia enemmän kuin edellisvuoden vastaa-

Tasaisessa 44 äänen jakaumassa eni-

vana ajanjaksona. Venäläiset jatkoivat

ten ääniä (8) saanut ”paras juttu” alkoi si-

ylivoimaisena kärjessä. Heidän osuuten-

vulta 12, jossa oli artikkeli Kokkolan Fin-

sa oli 741 000 vuorokautta.

landia Hotel Seurahuoneessa tehdyistä uudistuksista. Vain yhden äänen vähem-

LÄHDE: TILASTOKESKUKSEN MAJOITUSTILASTO

män sai sivun 4 juttu Pietarsaaren Kaupunginhotellin remontista.

Moottoripyöräilijä yöpyy edullisesti Finlandia Hotellit tarjoaa Suomen Motoristit ry SMOTOn jäsenille mukavaa jäsenetua. SMOTOn noin 17 000 henkilöjäsentä voivat MP Moottoripyörämessuilla 1.–3.2. Helsingin Messukeskuksessa hankkia FH-bonuskortin 26 eurolla ja yöpyä hotelliketjun 14 eri hotellissa Helsingistä Kemijärvelle edulliseen hintaan (alk. 59 euroa kahden hengen huoneessa vuorokaudelta). Bonuskortilla voi hankkia bonuksia kaikista Finlandia Hotellien hotelli- ja ravintolaostoista alkoholia lukuunotta-

matta. Kertyneet bonukset voi käyttää niin majoitukseen kuin ruokailuunkin. Jäsenyys on voimassa kolme vuotta ilman uudistusmaksua. Suomen Motoristit ry on vuonna 1989 perustettu suomalaisten motoristien, moottoripyöräkerhojen ja järjestöjen yhteenliittymä. Lisätiedot: finlandiahotels.fi/bonusmaailma.

MP 19 Moottoripyörämessut 1.-3. helmikuuta Helsingin Messukeskuksessa. Suomen Motoristien jäsen pääsee yöpymään edullisesti FH-bonuskortin avulla 14 Finlandia Hotellissa.

Saman nettisivun kautta voi kirjautua myös Bonusklubiin.

12 Visiitti

12-13_VISIITTI_2019_Matka-agentit.indd 12

13.1.2019 15.38


hotellissa (Alla) Finlandia Hotel Aquarius on aivan meren rannalla ja sen vasemmalla puolella on ensimmäinen Toni Tyrjyn rakennuttama kerrostalo, jonne johtaa yhdyskäytävä hotellista.

(Vas.) Vuonna 1970 valmistuneessa Ho­tel­li Hiit­ten­har­jussa on tehty mittava lvi-remontti.

Tyrjy vaihtui Tyrjyyn Finlandia Hotel Aquariuksen isäntä vaihtui vuosi sitten, kun Hotelli Hiittenharjun toimitusjohtaja Tuomas Tyrjy osti isänsä Tonin hotellin myös Uudestakaupungista. – Tarkoitus on jatkaa entiseen malliin eli jat­ku­van in­ves­toin­nin po­li­tii­kal­la, Tuomas Tyrjy tuumaa. Uusin investointi on Aqu­a­riuk­sen ensimmäiseen kerrokseen valmistunut 100-neliöinen kuntosali, jossa on laadukas omasali.fi-ketjun välineistö maksutta hotelliasiakkaiden käytössä. – Jatkossa salia voivat käyttää muutkin kuukausikorteilla, Tuomas Tyrjy suunnittelee. Finlandia Hotel Aquariuksessa vietettiin 30-vuotisjuhlaa elokuussa, sillä 16.8.1988 avat­tiin Tuomas Tyrjyn isoisän Sep­po Tyr­jyn paljolti Uu­den­kau­pun­gin Au­to­teh­taan tarpeisiin rakennuttama ho­tel­li.

Aquarius sijaitsee niemen kärjessä aivan meren rannalla, vain kävelymatkan päässä Uudenkaupungin keskustasta. Aquariuksen kanssa samassa kiinteistössä toimivat myös Kulttuurikeskus Crusell ja Uudenkaupungin teatteri. Finlandia Hotel Aquariuksessa on kaikkiaan 60 standard- ja superior-tasoista huonetta sekä kaksi sviittiä omalla saunalla. Asiakkaita palvelevat perheravintola Castello, tilaus- ja tanssiravintola Meritähti ja Yökerho Reeina sekä vielä Makasiiniravintola 1617 pienen matkan päässä hotellista. Saunaosastolla on poreallas ja hotellin ensimmäisessä kerroksessa Hoitopiste Kastanja sekä kauneushuone Alissa. Keilahallikin on hotellin aulan yhteydessä. Ho­tel­li Hiit­ten­har­ju Har­ja­val­las­sa on puolestaan toiminut jo vuo­des­ta 1970, ja Tuomas Tyrjy on omistanut sen vuodesta

2013. Tuomas Tyrjyn mukaan Hiittenharjussa on tehty mittava lvi-remontti ja myös huoneiden pintaremontit jatkuvat. Hiittenharju on tullut yhä suositummaksi varsinkin kokoushotellina, ja myös tunnetut tiistaitanssit ovat lisänneet suosiotaan.

Kerrostaloja viereen Tuomaksen isä Toni Tyrjy on siirtynyt kiinteistöbisnekseen, sillä Aquariuksen viereen, aivan meren rannalle hän on rakennuttanut 7-kerroksisen, 24 huoneiston kerrostalon. Talossa on myös muutama Aquariuksen omistama lomahuoneisto. As. Oy Uudenkaupungin Sorvakonranta on Uudenkaupungin korkein asuinrakennus. Kaikista 24 huoneistosta on merinäköala. Tonttivaraus on tehty kaikkiaan neljälle kerrostalolle, joista yksi on valmis ja seuraavan rakentaminen on alkanut viime syksynä.

Visiitti 13

12-13_VISIITTI_2019_Matka-agentit.indd 13

13.1.2019 15.38


hotellivieras

Lääketieteen kyseenalaistaja Antti Heikkilä on puhunut vähähiilihydraattisen ruokavalion puolesta vuosikausia. Kiivain karppausboomi on hiipunut ja uusia trendidieettejä on tullut tilalle, mutta yhä hänen nimensä nostaa monelta niskakarvat pystyyn. Virallisen lääke- ja ravitsemustieteen silmissä häntä pidetäänkin kerettiläisenä. TEKSTI JA KUVAT JARI F. LAMPÉN

A

ntti Heikkilän haastattelu tulee hiukan yllättäen, sillä 72-vuotias tohtori on muuttanut vaimonsa kanssa Hampuriin ja käy vain harvakseltaan Suomessa. Muutto panee epäilemään, että tulikohan mitta täyteen suomalaista keskusteluilmapiiriä. – Minä olen lukenut pitkän saksan aikoinani, ja nautin siellä lähinnä kulttuurista ja vapaammasta henkisestä ilmapiiristä. Saksassa lääketiedekin on holistisempaa, eli koululääketiede ja luontaishoidot pyrkivät yhdessä samaan päämäärään, potilaan hyvinvointiin. Suomessa ollessaan hän asustaa Helsingissä Bulevardilla, jossa tapaamme marraskuussa. Hän pitää edelleen vastaanottoa Eiran sairaalassa, mutta varsinaista keskusteluyhteyttä muihin lääkäreihin ei ole. – Pidetään sellaista kohteliasta

small talkia yllä, mutta ei mitään sen syvällisempää. Alkuperäiseltä koulutukseltaan Heikkilä on ortopedian ja traumakirurgian erikoislääkäri, mutta leikkaussalitöistä hän jättäytyi pois jo 1980-luvulla. – Potilaakseni tuli mies, joka kärsi kovista selkäkivuista, emmekä me, maan parhaassa kirurgisessa hoitolaitoksessa, pystyneet auttamaan häntä. Mies meni jäsenkorjaajan pakeille, ja tuli seuraavana päivänä takaisin aivan kunnossa. Se oli jonkinlainen sokki minulle, ja yritin ehdottaa, että meidän pitäisi tutkia tarkemmin näitä hoitoja. Minut tyrmättiin täysin, sillä vallitseva linja perustui leikkaus- ja lääkehoitoihin. Heikkilä alkoi kuitenkin opiskella manipulaatiohoitoja omin päin, mutta sairaalassa niitä ei sopinut harjoittaa. Hän on myös käynyt läpi sekä psykoanalyysin että jungilaisen terapian, ja on sitä mieltä, että

’’

Tulehdusta aiheuttava ruokavalio aiheuttaa eri ihmisillä eri sairauksia.

14 Visiitti

14-17_VISIITTI_2019_Heikkila.indd 14

13.1.2019 15.39


hotellivieras

Antti Heikkilän mielipiteet ovat usein ristiriidassa ravitsemustieteen ja lääketieteen edustajien näkemysten kanssa. Ankaran ketodieetin puolestapuhujana hän suosittelee ihmisiä välttämään hiilihydraatteja ja käyttämään ravitsemuksessaan rasvaa sekä eläinkunnan tuotteita, ja myös vihanneksia, pähkinöitä ja marjoja.

Visiitti 15

14-17_VISIITTI_2019_Heikkila.indd 15

13.1.2019 15.39


hotellivieras

niistä on ollut suurta apua hänen myös erittäin helposti sulavaa. työssään. Roomalaissotilaille vehnä oli pal– Kun omat möröt on selvittänyt, kinto, ja töppäilijän lievin rangaistus sitä suhtautuu vaistonvaraisesti ymoli vehnän vaihtaminen ohraan. Vehmärtäväisemmin potilaaseen. nästä onkin löydetty samankaltaisia Heikkilä suosii vastaanotollaan proteiiniketjuja kuin oopiumista. keskustelua ja lääkkeettömiä vaihHoitosuositukset toehtoja, kuten manipulaatiota lääketehtaiden asialla ja ruokavaliohoitoa. Ravintoasiat ovat kiinnostaneet häntä jo – Suurin osa hoitosuosituksista ei opiskeluajoista. perustu lainkaan tieteeseen. Niitä – Jos muutetaan potilaan ravinantavat lääkärit, jotka ovat suoraan nosta jotain, ja se auttaa, niin hyvä – kytköksissä lääketeollisuuteen. jos ei niin kokeillaan jotakin muuta. Hän siteeraa Stanfordin yliopiston Ja jos et usko, palaa entiseen. professoria John Ioannidisia, jonka Heikkilän menetelmät perustumukaan hoitosuositukset hyödytvatkin kliiniseen kokemukseen. Hän tävät vain lääketieteen ylintä kastia myöntää, että testejä ei ole olemassa. ja heidän akateemista uraansa, mutta Tieteellisesti pätevä koeasetelma kukaan ei ole tutkinut, miten ne vaiedellyttäisi satunnaiskuttavat potilastasolla. tettua kaksoissokkotestiä. Heikkilä syyttää varsin – Tulehdusta aiheutsuorasanaisesti lääkäritava ruokavalio aiheuttaa kuntaa korruptiosta, joka eri ihmisillä eri sairaon järjestelmällistä ja uksia. Perimä vaikuttaa alkaa jo opiskeluvuosina. siihen sairastuuko joku – Mille muulle ammatOlen aina kakkostyypin diabetikunnalle järjestetään tekseen, reumaan vai koulutusta Välimeren risollut ulkopsykoosiin. teilyaluksella, ja kun poipuolinen ketaan satamassa, ajellaan Potilasta kuunnellen Ferrareilla. tarkkailija. Virallinen lääketiede Bloggaava kirjailija edustaa Heikkilän mukaan nihilismiä, sillä siinä Heikkilän skeptisyys mitätöidään ihmisten virallisiin hoitosuositukkokemuksia. siin tulee jyrkimmin esiin hänen – Pyrin aina kysymään potilaalta, blogikirjoituksissaan. Aktiivisimmikä pahentaa vaivoja ja mikä helmillaan ja ärhäkimmillään hän oli pottaa niitä. blogissaan vuosina 2008-2010, Perusajatus on, että viljat, riisi jolloin hän julkaisi siellä runsaat ja maissi ovat kaikki ruohokasveja. 200 kirjoitusta. Saksaan muuton Ihmisiltä puuttuu entsyymi hajottaa jälkeen sävy on pehmentynyt, ja posruohokasvien proteiineja täydellitauksissa on enimmäkseen tunnelsesti aminohapoiksi. Sulamattomat moivia kuvauksia eurooppalaisesta proteiininpätkät häiritsevät suoliston elämänmenosta. immuunijärjestelmää. Bloginsa lisäksi Heikkilä on kirSuomalaisille Heikkilä suosittelee joittanut toistakymmentä kirjaa. tattaria, joka ei ole ruohokasvi vaan Valtaosan hän on julkaissut oman kaksisirkkainen, joka kasvaa lisäksi kustantamonsa kautta, mutta pari on melkein missä tahansa. Tattari on tullut kaupallisiltakin kustantajilta.

’’

Blogia julkaistaan Heikkilän oman sivuston alla, jossa toimii myös maksullinen Antti Heikkilän terveysklubi. Vajaan 300 euron vuosimaksua vastaan jäsenet saavat muun muassa dieetti-, treeni- ja ruokaohjeita ja nettiklinikan palveluita. Blogiteksteistään Heikkilä on myös saanut kritiikkiä. Vaikka hänen teesejään ei täysin tyrmätä ravintotieteenkään puolella, ovat menetelmät kirvoittaneet vastalauseita. Kun Heikkilä on päästellyt täysillä menemään, ei faktantarkistukselle tai lähdekritiikille ole jäänyt aikaa. Paranoia alkaa näkyä läpi, eikä tekstien kirjoittajaa ole uskoa samaksi karismaattiseksi keskustelijaksi, jonka tapasin kuukausi sitten. Teksteissä yleinen sekoittuu yksityiseen ja henkilökohtaiset vastoinkäymiset ovat todisteita salaliitoista. Kyytiä saavat niin vihreät, demarit, yliopistolaitos kuin valtamediakin. Hiilihydraattien, rokotteiden ja kasvissyönnin vastustamisen lisäksi Heikkilä kiistää ilmastonmuutoksen. Karppausboomin ollessa kovimmillaan Heikkilällä oli paitsi vastustajia myös runsaasti fanaattisia kannattajia. Ravitsemusalan ihmiset alkoivat välttää haastatteluja ja lausuntoja, kun seurauksena oli nettihäirintää ja uhkailuja. Sittemmin karppaus on vähentynyt ja vähähiilihydraattisen ruokavalion oppaat ja keittokirjat siirtyneet kirjakauppojen alelaareihin. Heikkilä ei kuitenkaan ole viihtynyt esiintymislavoilla huomion keskipisteenä, vaikka kysyntää olisi ollut. – Olen aina ollut ulkopuolinen tarkkailija.

Stadin kundi Taustaltaan umpihelsinkiläinen Heikkilä syntyi Ullanlinnankadulla ja kasvoi Fredrikinkadulla. Heikkilän vanhemmat olivat etäisiä, joten

16 Visiitti

14-17_VISIITTI_2019_Heikkila.indd 16

13.1.2019 15.39


hotellivieras

Uudesta kirjasta uusi kohu perheen kuopus vietti paljon aikaa Helsingin kaduilla. Hän ei kuitenkaan viihtynyt poikaporukoissa, joissa tyhmyys tuntui tiiivistyvän. Koulu ei sujunut hyvin, mutta lääketieteelliseen hän pääsi ankarasti pänttäämällä. – Helsinki oli noihin aikoihin erittäin vapaamielinen ja tavallaan tasa-arvoinenkin. Muualla Suomessa luokkaerot olivat huomattavasti isompia. Menin vastavalmistuneena lääkärinä ensimmäiseen työpaikkaani tuuraamaan opiskelukaveriani Lieksaan Pankakoskelle, ja jo asemalla oli tehtaan auto kuljettajineen minua vastassa. Lääkäri oli siellä suuri herra. Opiskeluvuosinaan Heikkilä matkusteli muun muassa Yhdysvalloissa ja tutustui New Yorkissa hippihenkiseen psykiatriin Abram Hofferiin, joka tutki B-vitamiinin vaikutuksia skitsofrenian hoidossa. Kotiin palattuaan hän päätti kuitenkin erikoistua ortopediaan ja traumakirurgiaan, sillä se tuntui todelliselta lääkärintyöltä, jossa olisi mahdollista auttaa potilaita muutenkin kuin lääkkeen annostusta muuttamalla.

Suurin kohu diabeteksestä Heikkilä julkaisi vuonna 2008 kirjan Diabeteksen hoito ruokavaliolla, joka herätti poikkeuksellista vastustusta. Heikkilä erosi Lääkäriliitosta, kun Lääkärilehti julkaisi Mikael Fogelholmin kirjoittaman arvostelun Heikkilän kirjasta, mutta ei hänen tekemäänsä vastinetta siihen. Diabetesliitto otti jopa yhteyttä kirjakauppojen sisäänostajiin sanoen, että kirjaa ei tulisi ottaa kirjakauppojen valikoimiin, koska sen opit ovat diabeetikoille hengenvaarallisia. Heikkilän Rasalas-kustantamoa ei päästetty edes Helsingin kirjamessuille. Heikkilän mukaan kakkostyypin diabetes on insuliinihormonin ai-

neenvaihdunnan häiriötila ja sen aiheuttama sairaus, jota ei pitäisi hoitaa nykysuositusten mukaisella runsaalla insuliinilla sekä vähärasvaisella ja runsashiilihydraattisella ruokavaliolla vaan mieluummin päinvastoin. – Kuitenkin helvetin monelta ihmiseltä on tullut palautetta, että heidän elämänsä muuttunut täysin, kun he ovat noudattaneet ohjeita. Tulee vain mieleen, että kuka täällä on hullu. Heikkilän mukaan vielä 1980-luvulla diabeetikolle saatettiin sanoa, että voit syödä sokeria, kunhan otat insuliinisi. – Suunnilleen yhtä järkevää olisi sanoa allergiselle, että voit syödä paprikaa, jos otat kortisonia. Perinteinen lääketiede keskittyy oireisiin ja niiden poistamiseen, eikä siihen mikä aiheuttaa oireet.

Liikuntaa kohtuudella Jos ovat Heikkilän ajatukset ravinnosta omintakeisia, niin ovat myös hänen liikuntaa koskevat teesinsä. Heikkilä pitää nimittäin pitkäkestoista kestävyysliikuntaa vahingollisena elimistölle, koska samalla kortisolitasot eli stressihormonit kohoavat. Lisäksi varsinkin juoksu aiheuttaa lihasvaurioita. – HIIT eli high intensity interval training toimii paljon paremmin. Varttitunti kahdesti viikossa riittää. Heikkilä käyttää itse harjoitteluun kuntopyörää. Oli Heikkilän ajatuksista mitä mieltä tahansa, on niistä ainakin joissakin perää. Hänen mukaansa ihmisen kannattaisi elää elämänsä niin, että selviää mahdollisimman pitkälle ilman lääketiedettä. – Luonnossa kuljeskeleminen ja klassisen musiikin kuunteleminen alentavat stressitasoja. Syö luomua ja tee itse ruokasi, niin saat usein positiivisia tuloksia aikaan. ✕

Antti Heikkilän uusimman kirjan

Lääkkeettömän elämän kustansi Otava, ja siitä on otettu jo kolmas painos. Joulukuussa Helsingin Sanomat arvioitutti kirjan neljällä lääketieteen asiantuntijalla, jotka lyttäsivät kirjan täysin. Lisäksi tieteellinen yhdistys ja skeptikkojärjestö Skepsis ry palkitsi Otavan tietokirjojen kustannusyksikön vuoden 2018 Huuhaa-palkinnolla harhaanjohtavan ja pseudotieteellisen sisällön julkaisemisesta tietokirjoina tarkoittaen lähinnä Lääkkeetöntä elä-

mää. Perusteluissaan Skepsis kertoi, että terveysväittämiä ja ravitsemusohjeita sisältävässä teoksessa on kymmeniä asiavirheitä, tutkimusten virheellistä tulkintaa ja niiden tarkoitushakuista valikointia. Osa virheellisistä väittämistä voi pahimmassa tapauksessa vaarantaa potilasturvallisuuden. Heikkilä ei lannistunut vaan ampui blogissaan täyslaidallisen kohti Sanomataloa, otsikolla Hesarin paskajuttu, jossa hän rinnasti itsensä peräti Venäjän presidenttiin, Vladimir Putiniin. – Olen nyt päässyt samaan sarjaan Putinin kaveriksi, mistä olen ylpeä. Yhdellä kirjalla olen saanut systeemin paniikkiin. Jos katsoo asian valoisaa puolta, on tämä trollaus tehnyt minut kuuluisaksi koko maassa. Vaikka olin aikeissa jäädä eläkkeelle, koen että tehtäväni on jatkaa blogien kirjoittamista aiheista, mistä media ei kerro, Heikkilä kirjoitti 17.12.2018 päivätyssä postauk­ sessaan. Skepsis ry:tä vastaan Heikkilä hyökkäsi blogissaan jo aiemmin otsikolla Skepsis – aikuiset miehet

polvihousuissa. Siinä hän syytti yhdistyksen jäseniä kiusaamisesta ja leimaamisesta.

Visiitti 17

14-17_VISIITTI_2019_Heikkila.indd 17

13.1.2019 15.39


terveys

’’

Ravinnosta on tarjolla ylitsevuotavan paljon ristiriitaista tietoa.

Älä usko kaikkea, mitä ravinnosta sanotaan

Reijo Laatikainen on laillistettu ravitsemusterapeutti ja tunnettu muun muassa suositun bloginsa kautta. Hän on väitellyt viljojen ja toiminnallisten vatsavaivojen yhteydestä Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Terveyteen ja ravitsemukseen liittyvää

jastaa keinoja, joita puijaukset noudatta-

neitä harhaanjohtavia tietoja ja väärinkä-

tietoa on tarjolla enemmän kuin koskaan.

vat, Laatikainen kirjoittaa.

sityksiä. Hän selvittää, miten epämääräi-

Samalla tutkitun faktatiedon erottaminen

Ravinnosta on tarjolla ylitsevuotavan

huuhaasta ja jopa terveydelle vaarallises-

paljon ristiriitaista tietoa. Oikein tulkitun

ta tiedosta on aiempaa vaikeampaa. Moni

tieteellisen tiedon sijaan otsikkoihin pää-

Laatikainen antaa myös konkreetti-

kokee olevansa sekaisin ruokauutisista.

tyvät usein marginaaliset ja äärimmäiset

sia vinkkejä ravitsemusta koskevan tiedon

Miten tehdä tutkitusti terveyttä edistäviä

mielipiteet.

arviointiin: miten tarkistaa faktoja ja erot-

valintoja? Ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen

Mitä esimerkiksi ajatella väitteestä, että maito on pilattu teollisella proses-

set väitteet ja myytit syntyvät ja miten ne elävät sinnikkäästi.

taa kyseenalaiset väitteet punnitusta tieteellisestä tiedosta.

perkaa teoksessaan Pötyä pöydässä – Älä

soinnilla tai että vain luomuruoka on puh-

usko kaikkea, mitä ravinnosta sanotaan

dasta ja tekee hyvää terveydelle? Mitä

muun muassa Syö hyvin, voi paremmin

ravitsemustiedon uskomuksia ja väitteitä.

kookosöljyn terveellisyydestä voi väittää

(2017, yhdessä Timo Joensuun kanssa) ja

Hän auttaa arvioimaan ravintoväitteiden

ja tarvitsemmeko kaikki ravintolisiä? Entä

Herkän vatsan valinnat (2015).

paikkansapitävyyttä ja erottamaan luotet-

miten suhtautua rasvan käyttöön ja pal-

tavan tiedon epäluotettavasta.

jonko vettä kannattaa juoda?

– Tämän kirjan tarkoitus on valottaa

Reijo Laatikainen nostaa teoksessaan

Reijo Laatikaisen aiempia teoksia ovat

Reijo Laatikainen: Pötyä pöydässä – Älä usko kaikkea,

viime vuosien yleistyneitä pötypuheita ja

esille näihin ja moniin muihin ravitse-

mitä ravinnosta sanotaan,

myyttejä ravitsemuksen saralta sekä pal-

muskysymyksiin liittyviä laajalle levin-

176 s., Kirjapaja 2018.

Saunominen vähentää sydän- ja verisuonitautikuolemia Runsas saunominen vähentää sydän- ja

sydän- ja verisuonitautiperäistä kuole-

verisuonitautiperäistä kuolleisuutta 50

maa tuhatta henkilövuotta kohden, kun

dän- ja verisuonitautikuolleisuus oli sitä

vuotta täyttäneiden ja vanhempien mies-

taas vain kerran viikossa saunovien kes-

vähäisempää, mitä enemmän aikaa sau-

ten ja naisten joukossa, osoittaa Itä-Suo-

kuudessa vastaava lukema oli 10,1 kuole-

nassa viikottain vietettiin.

men yliopiston ja Jyväskylän yliopiston

maa tuhatta henkilövuotta kohden. Hen-

tutkimus.

kilövuosilla tarkoitetaan osallistujien yh-

2015 osallistui 1 688 Kuopion alueella

teenlaskettuja mukanaolovuosia tutkimuk-

asuvaa henkilöä. Tutkimuksen alussa osal-

sessa.

listujien keski-ikä oli 63 vuotta.

Neljästä seitsemään kertaan viikossa saunovien keskuudessa havaittiin 2,7

Tutkimuksessa havaittiin myös, että sy-

Seurantatutkimukseen vuosina 1998-

18 Visiitti

18-19_VISIITTI_2019_Terveys.indd 18

13.1.2019 15.41


bonuspisteet

Bonuspisteillä matkaan Asiakas ansaitsee bonuksia kaikista Finlandia Hotellien hotelli- ja ravintolaostoista (paitsi alkoholista). Bonuksia voi vastedes käyttää lahjakortteina myös matkojen hankintaan Suomen Matka-Agentit Oy:n matkavalikoimista. TEKSTI JA KUVA TAPIO RUSANEN

– Aiemmin bonuksia on voinut käyttää CWT Kaleva Travelin matkoihin, mutta nyt matkanjärjestäjä on Matka-Agentit, jolla on toimistot Helsingissä, Porvoossa, Joensuussa ja Turussa, Finlandia Hotellien toimitusjohtaja Kari Pauloaho kertoo. – Matka-Agentit sopii kotimaisena yrityksenä mainiosti Finlandia Hotellien yhteistyökumppaniksi. Kertyneet bonukset ovat voimassa kaksi vuotta myöntämispäivästä, joten niitä ehtii hyvin hyödyntää matkojen järjestämisessäkin. Näppärimmin matkajärjestelyt sujuvat Matka-Agenttien Hanna Kallion välityksellä. Hän on Matka-Agenttien yhteyshenkilö Finlandia Hotellien bonusasiakkaille. Matka-Agenttien valikoimasta löytyvät opastetut matkat, monenlaiset kaupunkija kiertomatkat, kulttuuri-, musiikki- ja puutarhamatkat. Esimerkiksi Lontooseen tehtävät Harry Potter -teemamatkat, Legoland-matkat Tanskaan, Disneyland-matkat Ranskaan ja Floridan Orlandoon ovat löytäneet asiakkaansa. Lomarepertuaari on siis pitkä; lisäksi tavallinen rantalomakin järjestyy. Matka-Agentit välittää myös Apollomatkojen ja Deturin rantalomia. – Yksi suosikki on pitkäkestoiset lomat. Monet suuntaavat Matka-Agenttien pakettimatkalla Espanjan Andalusiaan ja Portugalin Algarveen 3-4 viikon lomille. Myös lehtien lukijamatkoja Matka-Agentit järjestää jatkuvasti eri puolille maailmaa. Omatoimimatkailijoille teemme halutunlaiset matkapaketit räätälöidysti, etsimme sopivat edulliset lennot ja hotellit, ja vaikka vuokra-autonkin, Hanna Kallio listaa. – Matkojen räätälöinti matkustajan oman suunnitelman mukaan tuntuu lisääntyvän koko ajan, mikä tietysti sopii

meille. Välitämme kyllä pelkkiä lentolippujakin, ellei asiakkaalla ole muuhun matkapalveluun tarvetta. – Järjestämme myös erilaisia urheilumatkoja, etenkin formulakisoihin, ja ne ovatkin olleet hyvin suosittuja, toimitusjohtaja Jorma Kukkonen kertoo. Useimmissa formulakohteissa on mukana suomenkielinen opas. Lisämaksusta hankimme kisaliputkin. Toinen motoristeja kiinnostava teemamatka on ollut moottoripyörämatka Atlantin taakse; Route 66 Chicagosta Kalifornian Santa Monicaan. – Yksi matkustustapa on laivaristeilyt, joiden valikoima on Matka-Agenteilla melkoinen; Tallinnan-, Pietarin- ja

Tukholman-risteilyjen ohella tarjoamme esimerkiksi Karibian-, Välimeren- ja Norjan vuonoristeilyjä, toimitusjohtaja Kukkonen lisää. – Risteilymme Pietarista Laatokalle ja Ääniselle toteutamme hyvin kodikkailla jokilaivoilla. Parhaimmillaan vuonna 2000 meillä oli kolme laivaa vuokrattuna yhtaikaa. Toimitusjohtaja Kukkonen muistuttaa vielä, että Matka-Agenteilla on Kuluttajaviraston vaatima vakuus matkoja varten. Matkajärjestelyt: Hanna Kallio, puh. 050 371 6203, hanna.kallio@matka-agentit.fi

Matka-Agenttien Hanna Kallio vastaa Finlandia Hotelsin bonusasiakkaiden matkajärjestelyistä. Hänen takanaan ovat Matka-Agenttien toimitusjohtaja Jorma Kukkonen (vas.) ja Finlandia Hotellien toimitusjohtaja Kari Pauloaho.

Visiitti 19

18-19_VISIITTI_2019_Terveys.indd 19

13.1.2019 15.41


отель

ТЕКСТ: КАРИ МАРТИАЛА ФОТОГРАФИИ: IMATRAN KYLPYLÄ / СПА ИМАТРА

Нужно обязательно испытать отдых в СПА-Комплексе Imatran Kylpylä! Мир Спа-Комплекса Imatran Kylpylä в прошлом году расширился, к территории «Волшебный лес», прибавился новый уникальный участок спа – «Волшебная река». Наряду с прекрасным отдыхом в спа, в городе Иматра можно испытать еще множество всевозможных развлечений, веселых и интересных – выступления, разнообразные занятия, здесь прекрасная еда.

20 Visiitti

20-22_VISIITTI_2019_Venaja_Imatra.indd 20

13.1.2019 15.42


отель

Благодаря новому участку под названием «Волшебная река», изумительная окружающая природа Саймы сливается со спа, территория с бассейнами расширяется в два раза, оставляет незабываемое впечатление. Купаясь в бассейнах, с больших мониторов можно наблюдать изменяющиеся пейзажи Саймы. Колорит Саймы повторяется также в верхнем освещении, он сменяется в том же ритме, что и пейзажи на мониторах. – У нас теперь 16 бассейнов и большая 80-метровая водная горка, на которой в соответствии с тематикой сменяются краски и звуковые эффекты, – рассказывает заместитель исполнительного директора Imatran Kylpylä Харри Хирвеля. – На водной горке можно даже проводить соревнования, потому что в трубе есть лазерный секундомер, засекающий время. Лучший результат требует и умения, и хороших навыков. А если кому-нибудь удается побить предыдущий рекорд, эта победа активно обсуждается в социальных сетях.

Кроме большой горки, для самых маленьких членов семей в спа есть и горка поменьше. А если повезет, то в бассейне можно встретить и самую настоящую русалку. В «Волшебном лесу», в новом глубоком бассейне для бега, теперь есть встречный поток воды, благодаря ему бег в воде становится еще более действенным. Бег в воде – очень хороший вид физкультуры, он хорошо действует на суставы, поэтому подходит для бегунов любого возраста. А профессиональные спортсмены увлекаются новым холодным бассейном и прогулочным бассейном, в них хорошо восстанавливаются и мышцы, и весь организм. В бассейнах для терапии ног на дно положена круглая галька, массажирующая подошвы ног. – К нам едут, например, участники чемпионата на кубок Финляндии и мира, участники отборочных соревнований и биатлон-ориентирования FIS Imatra/ U20-MM. Информация о прекрасных физкультурных

местах распространяется среди участников разных видов спорта, поэтому живут и у нас, - рассказывает руководитель продаж и маркетинга Майя Сааянлехто. Жители отеля купаются в бассейнах бесплатно, да и в баре при бассейнах не нужны деньги – покупки можно оплатить при помощи браслета.

Незабываемый отпуск в Иматре во время недели лыжных каникул

Лыжные каникулы – одни из самых долгожданных недель весны, в это время и занятий, и впечатлений хватает для всей семьи. Во время каникулярной недели можно испытать свои способности в комнате Escape Room, побывать в находящемся всего в десяти минутах от спа крытом лунапарке Angry Birds Activity Park или в парке приключений Atreenali. Можно совершить также поездку на санях, которые тянут лайки, это тоже недалеко. В ресторане спа под названием Tähtitaivas («Звездное небо») всю весну по средам и пятницам проводятся танцы под такт му-

Visiitti 21

20-22_VISIITTI_2019_Venaja_Imatra.indd 21

13.1.2019 15.42


vinjetti отель Жители отеля купаются в бассейнах бесплатно, да и в баре при бассейнах не нужны деньги.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ В Иматре долгий лыжный сезон Лыжни, проложенные по первому снегу, уже с 20-го октября дают возможность проведения лагерей по различным видам лыжного спорта, если только позволяет погода. Весной лыжный сезон длится долго, на лыжах можно ходить до марта-апреля. Приглашаем собирать конструкции из лего Мероприятие по строительству из лего для всей семьи проводится во время лыжных каникул 16.-17.2.2019 в физкультурном зале Спа-комплекса Иматра. Лагерь «Леймаус» для ориентировщиков Союз ориентировщиков Финляндии предоставил право проведения лагеря Leimaus 2019 года организациям Kullervo из Йоутсено и SK Vuoksi. Лагерь собирает 3.- 6.6.2019 около 2000 человек, детей, молодежь, их воспитателей и родителей в Иматра. Лагерь продолжается четыре дня, местом проведения и размещения участников лагеря станет Спа-комплекс Иматра, а также территория Уконниеми, она становится ведущим объектом в сфере физкультурного туризма Финляндии.

зыки самых лучезарных актеров и музыкантов. В баре фойе Helmi («Жемчужина») по вторникам и субботам проводятся вечера караоке. СПА-Комплекс Imatran Kylpylä имеет также большой опыт и прекрасные ресурсы для организации оздоровительных услуг, например, в рамках программы для поддержания и повышения работоспособности работников различных предприятий. – Наш имеющий разностороннюю подготовку коллектив специалистов может заниматься и большими группами, - говорит Харри Хирвеля. В предоставлении услуг по проведению совещаний и по организации размещения отель является также партнером по договору фирмы Hansel. Крупные мероприятия, проходящие в районе Иматра, вносят колорит и в жизнь отеля, например, во время мотогонок в Иматре, Imatran ajot, участники и зрители частично живут в спа-комплексе Иматра. Осенью, начиная с конца августа, в прохладные сентябрьские ночи, на берегу Саймы можно любоваться незабываемым северным сиянием. Отель удачно расположен, т.к. северное си-

яние обычно видно в северной части неба, и здесь им лучше всего любоваться, находясь перед отелем.

Уконниеми – один из лучших спортивных центров Финляндии

Территория Уконниеми в течение круглого года предоставляет прекрасные возможности для активного отдыха. Пешие походы, бег, ходьба с палками, езда на велосипеде, лыжные прогулки – все это возможно прямо от дверей Спа-Комплекса Иматра. У обозначенной природной тропы сооружены навесы, места для разведения костров, здесь можно подольше побыть на природе. В физкультурном зале Спа Иматра можно играть в теннис, бадминтон или, например, в баскетбол и волейбол, в финский флорбол. Совсем рядом с отелем расположена сеть лыжни, трасса для роликовых лыж, для биатлона, поле для фрисбигольфа на 22 корзины-мишени и ледовая арена на два хоккейных катка. Для интересующихся велокроссом, греблей и катанием на SUP-досках тоже найдутся прекрасные условия.

Весной в Иматра крупная выставка собак На Aviasport Areena в Иматра, совсем рядом со Спа Иматра, 20.-21.4. 2019 будет проходить выставка собак Saimaa Easter Dog Show. В выставке примут участие также щенки и пройдет конкурс Junior Handler. Пасха 19.-22.4. Круиз по волнам Саймы среди прекрасных пейзажей Спа-комплекс Иматра летом по вторникам, четвергам и субботам проводит круизы по волнам Саймы, среди прекрасных пейзажей. Отправление с берега Спа-Комплекса Иматра, продолжительность круиза около двух часов. Направление пейзажных круизов обычно в сторону острова Сатамосаари, в ветряную погоду – на более спокойные воды в сторону Кархусалми или Каукопяя, к устью реки Вуокса. В Иванов день незабываемый круиз с видом на костры. Все лето любование порогами и водопадами Иматры Известные показы порогов и водопадов Иматры начинаются уже в мае. Пеной волн Иматры можно полюбоваться 1.5. и 15.5. В июне водопад и пороги бушуют свободно во время мотогонок Imatranajo 15.6. и начиная с Иванова дня показы проходят по пять раз в неделю, со среды по воскресенье в 18 час. 26.6.-25.8., в субботу 15.6. Мотоциклы возвращаются в Иматру Традиционные мотогонки Imatranajo пройдут на улицах города 14.-16.6.

22 Visiitti

20-22_VISIITTI_2019_Venaja_Imatra.indd 22

13.1.2019 15.42


FINLANDIA HOTELS

Talviyön Superetu

59 € /2hh *

alk. Katso lisää!

WWW.FINLANDIAHOTELS.FI

* Tarjous voimassa 7.1.–3.3.2019. Huoneita rajoitetusti. 23_VISIITTI_2019_Motoristit ja mainos.indd 23

13.1.2019 15.42


Finlandiaristikko LAATINUT TAPIO RUSANEN

Voita lahjakortti!

Ristikon ratkaisu

Kerro meille mikä on oma suosikkisi ketjumme hotelleista ja miksi:

Arvomme vastaajien kesken majoituslahjakortin. Mielestäni tämän lehden paras juttu alkaa sivulta:

Nimi Osoite Puh.nro Sähköposti Lähetä kuponki 30.6.2019 mennessä osoitteeseen: Finlandia Hotels, Pohjolankatu 38, 00600 Helsinki. Voit osallistua myös sähköpostitse osoitteella: sales@finlandiahotels.fi. Visiitti-lehden edellisen numeron lukijakilpailun Finlandia Hotelsin majoituslahjakortin voitti Jouko Hyle. Lahjakortti on toimitettu voittajalle. Onnea!

24_VISIITTI_2019_takasivu.indd 24

13.1.2019 15.45

VISIITTI 1/2019  
VISIITTI 1/2019  
Advertisement