Page 1

D OK YA

Dokya Bookstore Corporate Identity Manual


INTRODUCTION คูม่ ือภาพลักษณ์องค์กรเล่มนี้จัดทำ�ขึ้นสำ�หรับร้าน

หนังสือดอกหญ้าเพื่อเป็นการแนะนำ�การใช้งานของ ตราสัญลักษณ์ของดอกหญ้าโดยคู่มือเล่มนี้ประกอบไป ด้วยแนวความคิดในการออกแบบของตราสัญลักษณ์ที่ ถูกต้องที่มาของรูปร่าง รูปทรง สี แบบตัวอักษรที่ใช้ร่วม กั บ ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ร วมไปถึ ง ระเบี ย บการใช้ ง าน สัญลักษณ์โดยมีข้อบังคับต่าง ๆ สำ�หรับตราสัญลักษณ์ นี้ด้วยอีกส่วนหนึ่งของคู่มือนี้จะเป็นแนวทางในการนำ� ตราสัญลักษณ์ไปใช้งานกับเอกสารและกระดาษเขียน จดหมายต่างๆของร้านหนังสือดอกหญ้าเพื่อความเป็น ระเบียบในการนำ�ตราสัญลักษณ์ไปใช้งานถือเอาหลัก การจัดวางให้เหมาะสมกับคู่มือรวมไปถึงสีการเว้นช่อง ว่างและแบบตัวอักษร

คู่มือเล่มนี้ เป็นหลักการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือดัด

แปลงแก้ไขตราสัญลักษณ์ที่อยู่นอกเหนือจากคู่มือเล่ม นี้ต้องได้รับคำ�แนะนำ�หรือยินยอมจากผู้ออกแบบก่อน นำ�ไปใช้งานจริง


CONTENT แนะนำ�เกี่ยวกับองค์กร ............................................................................. 1 แนวความคิดในการออกแบบ..................................................................... 2 แนะนำ�สัดส่วนหรือขนาดของตราสัญลักษณ์.................................................. 3 การใช้ตราสัญลักษณ์ ( บนพื้นหลังต่างๆ ).................................................... 4 การใช้ตราสัญลักษณ์ในกรณีต่าง ๆ............................................................. 6 การใช้ตราสัญลักษณ์ในงานพิมพ์สีเทา........................................................ 8 การใช้ตราสัญลักษณ์ในงานพิมพ์ขาวดำ�...................................................... 10 ข้อห้ามที่ไม่ให้กระทำ�กับตราสัญลักษณ์....................................................... 1 1 ขนาดของตราสัญลักษณ์.......................................................................... 14 การใช้สี................................................................................................15 การใช้ตัวอักษร...................................................................................... 16


CONTENT การใช้งานระบบกริดกับนามบัตร(ด้านหน้า)................................................ 18 การใช้งานระบบกริดกับนามบัตร(ด้านหลัง)................................................ 18 นามบัตร............................................................................................. 19 การใช้งานระบบกริดกับกระดาษเขียนจดหมาย (ด้านหน้า).............................21 การใช้งานระบบกริดกับกระดาษเขียนจดหมาย (ด้านหลัง)............................. 20 กระดาษเขียนจดหมาย(มีเนื้อหา)............................................................. 24 การใช้งานของกระดาษเขียนจดหมาย........................................................ 25 การใช้งานระบบกริดกับซองจดหมาย(ด้านหนัา)...........................................25 การใช้งานระบบกริดกับซองจดหมาย(ด้านหลัง)........................................... 26 ซองเขียนจดหมาย.................................................................................26 การใช้ตราสัญลักษณ์กับบรรจุภัณฑ์............................................................28 การใช้ตราสัญลักษณ์กับรถขนส่ง...............................................................29 การใช้ตราสัญลักษณ์กับ DISPLAY............................................................ 30


1

ABOUT ปี 2532 อาคารสูง 4 ชั้นของร้านหนังสือดอก หญ้าได้เปิดพื้นที่ให้กับคนรักหนังสือย่านอนุสาวรีย์ชัย สมรภูมิ ได้เข้ามาผูกพันตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีถไฟฟ้าตัด ผ่านโดยมี คุณปฏิภาณ จันทร์แก้ว เป็นกรรมการบริษัท เดอะ บุ๊คส์ เลิฟเวอร์จำ�กัด และบรรณาธิการอำ�นวยการ สำ�นักพิมพ์ดอกหญ้าผู้บริหารเจเนอเรชั่นสองของร้าน หนังสือดอกหญ้าทั้งหมด 8 สาขารวมถึงร้านดอกหญ้า สาขาใหญ่แห่งอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เรายังตระหนักว่า ในยุคแห่งโลกทันสมัยคอม พิวเตอร์ที่รวดเร็ว ความรู้ที่หาอ่านได้จากinternetได้ ไม่รู้จบสิ้นแต่ ผู้อ่านยังต้องชื่นชมหยิบจับเปิดและอ่าน หนังสือที่มีรูปเล่มไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรื อ พ๊ อ คเก็ ต บุ๊ ค ตำ � ราแบบสั ม ผั สได้ ไ ม่ ว่ า จะนั่ ง อ่ า น นอนได้ทุกอริยาบทนี่คือภารกิจของหนังสือที่เป็นอีก องค์ความรู้ที่ไม่มีวันล้มหายตายจากไปทั้งที่เทคโนโล ยีพร้อมจะก้าวข้ามหรือล้มทำ�ลายสิ่งที่ล้าหลังแต่หนัง สือไม่มีวันถูกทำ�ลาย

..ร้านหนังสือ ดอกหญ้า..


ABOUT LOGO

2

D OK YA

แนวความคิดในการออกแบบ การอออกแบบตราสัญลักษณ์นี้ได้ออกแบบมาภายใต้ Concept “ ปลูกสิ่งดี ๆ ” หมายถึงต้องการปลูกสิ่งดีๆสร้างสิ่งดีๆให้กับผู้อ่าน มี การออกแบบให้ ตราสัญลักษณ์ออกมามีรูปแบบเป็นใบ ไม้ซ้อนกันที่กำ�ลังผลิดอกและสามารถมองได้อีกแบบ คือหนังสือที่กำ�ลังกางออกแทนความหมายในการเปิด สิ่งดีๆ ปลูกสิ่งดี ๆขึ้นมา


3

LOGO STRUCTURE

Safety Space

DO KY A

DO KY A

Safety Space

โครงสร้างตราสัญลักษณ์ โลโก้ DOKYA ถูกออกแบบบนพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัสสี ขาวจำ�นวน 6x6 หน่วย


4

LOGO WITH BACKGROUND การใช้ตราสัญลักษณ์กับพื้นหลัง

D OK YA

D OK YA

D OK YA

White Background

Gray Background

Black Background

การใช้โลโก้ DOKYA บน พื้นหลังสีขาวเป็นพื้นหลัง ที่เหมาะสมกับการใช้โล โก้มากที่สุด

การใช้ โ ลโก้ ส ามารถใช้ บนพื้นหลังสีเทาได้ไม่ว่า จะเป็ น สี เ ทาเข้ ม หรื อ สี เทาอ่อน

เมื่อนำ�ตราสัญลักษณ์มา ใช้บนพื้นหลังที่มีสีดำ�ตัว อั ก ษรจะถู ก พื้ น หลั ง สี ดำ � กลืนจึงออกแบบโดยการ เปลี่ ย นสี ตั ว อั ก ษรเป็ น สี ขาวเพื่อให้สีตัวอักษรนั้น ไม่ถูกกลืนไปกับพื้นหลัง


5

การใช้ตราสัญลักษณ์กับพื้นหลังในกรณีต่าง ๆ การใช้โ ลโก้ สีบ นพื้นสีที่ถูกต้องของร้านหนังสือดอก หญ้านั้นเราได้ทำ�การวาง 7 แบบเพื่อไม่ให้สื่อไปในทาง ที่ผิด ดังนี้

D OK YA

D OK YA

D OK YA

โลโก้สี บนพื้นโทนสีอ่อน

โลโก้สี บนพื้นสีเข้ม

โลโก้ สี บ นพื้ น สี ต รงข้ า ม กัน

D OK YA

โลโก้บนพื้นสีที่ใกล้เคียง กัน


6

การใช้ตราสัญลักษณ์กับพื้นหลังในกรณีต่าง ๆ

D OK YA

D OK YA

D OK YA

โลโก้สี บนพื้นกราฟิก

โลโก้สี บนพื้นไล่เฉดสี

โลโก้สี บนพื้นรูปต่าง ๆ


7

GRAYSCALE PRINTING LOGO

BLACK 100

D OK YA

PANTONE 424C CMYK color C M Y K RGB color R G B

BLACK 60

PANTONE BlackC -

60 128 130 132

CMYK color C M Y K RGB color R G B

-

100

-


8

GRAYSCALE PRINTING LOGO การใช้ตราสัญลักษณ์สำ�หรับงานพิมพ์โทนสีเทา

D OK YA

D OK YA

ตราสัญลักษณ์ DOKYA สามารถพิมพ์โทนสีเทาได้ รหัสสีดำ� คือ Pantone BlackC รหัสสีเทา คือ Pantone 424C รหัส CMYK คือ K60 รหัส CMYK คือ K100

D OK YA


9

MONOCHROME PRINTING LOGO การใช้ตราสัญลักษณ์้แบบสีขาวดำ� โลโก้ DOKYA ใช้สีเดียวกันคือ สีดำ� รหัสสีคือ Pantone BlackC รหัส CMYK คือ K100 รหัส RGB คือ R0 G0 B0

D OK YA PANTONE BlackC CMYK color C M Y K RGB color R G B

-

100

-

DOKYA

DOKYA


10

DO NOT

ข้อห้ามที่ไม่ให้กระทำ�กับตราสัญลักษณ์

DOKYA

D OK YA

D OK YA

ห้ามยืดโลโก้เพื่อเปลี่ยน สั ด ส่ ว นของโลโก้ถ้าต้อง การลดขนาดของโลโก้ ต้ อ งลดขนาดโดยยั ง คง สั ด ส่ ว นเดิ ม ของโลโก้ ไ ว้

ห้ามเน้นหรือใส่กรอบให้ กับโลโก้

D OK YA

ห้ า ม ส ลั บ สี โ ลโ ก้ น อ ก เหนือจากสีที่กำ�หนดให้

ห้ า มปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบ ของโลโก้


11

DO NOT

ข้อห้ามที่ไม่ให้กระทำ�กับตราสัญลักษณ์

DOKYA ห้ า มปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบ ของโลโก้

DOKYA

ห้ า มมี สั ญ ลั ก ษณ์ เ พี ย ง อย่างเดียว

ห้ า มเปลี่ ย นสี โ ลโก้ น อก เหนือสีที่กำ�หนด

DOKYA

ห้ า มตี ก รอบให้ กั บโลโก้


12

DO NOT

ข้อห้ามที่ไม่ให้กระทำ�กับตราสัญลักษณ์

DOKYA

DOKYA

โลโก้ ส ามารถวางบนรู ป ได้ แต่จะต้องวางโลโก้บน บริ เ วณที่ ส ามารถมอง เห็นโลโก้ได้ชัด

DOKYA DOKYA

โลโก้ ส ามารถวางบนรู ป และพื้ น สี ไ ด้ แ ต่ จ ะต้ อ ง วางบนบริเวณที่สามารถ มองเห็นโลโก้ได้ชัด


13

LOGO SIZING ขนาดเล็ ก ที่ สุ ด ของตรา สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ ส ามารถใช้ ได้ คื อ 20mm*20mm ซึ่ ง วั ดได้ จ ากความกว้ า ง และยาวของโลโก้ ที่ เ ป็ น รู ป สี่ เ หลี่ ย มจตุ รั ส พอดี

D OK YA

20mm.

D OK YA

D OK YA

25mm.

50mm.


14

COLOR PALETTE PANTONE BlackC CMYK color C M Y K RGB color R G B

-

100

-

PANTONE 7482 PC CMYK color C M Y K RGB color R G B

85 10 100 10

-

148 69

D OK YA PANTONE 7489 PC CMYK color C M Y K RGB color R G B

75

-

100

-

57 181 74

PANTONE 802 PC CMYK color C M Y K RGB color R G B

PANTONE Warm Red C

50

-

100

140 198 63

CMYK color C M Y K RGB color R G B

-

80 100

-

241 90 34


15

BRANDING TYPEFACE

CENTURY GOTHIC CENTURY GOTHIC REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

CENTURY GOTHIC ITALIC ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

CENTURY GOTHIC BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 CENTURY GOTHIC BOLD ITALIC ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

การใช้ตัวอักษร ตัวอักษรภาษาอังกฤษ คือ CENTURY GOTHIC ซึ่งตัว อักษรนี้ จะถูกใช้สำ�หรับงานที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์และ งานโฆษณา


16

DB ADMAN X

TEPC CHULANARAK

DB ADMAN X REGULAR

TEPC CHULANARAK REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

DB ADMAN X BOLD

TEPC CHULANARAK THAI FONT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถ ทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ ๑๒๓๔๕๖๗๘๐ 1234567890

การใช้ตัวอักษร ตัวอักษรนี้ใช้ในกรณีทั่วไป เช่น อีเมล์ หรืองานพรีเซน เทชั่นคือ DB ADMAN X และ TEPC CHULANARAK เนื่องจากตัวอักษรเหล่านี้ มีลักษณะคล้ายกับตัวอักษร ที่ใช้สำ�หรับงานโฆษณา และสามารถอ่านได้ง่าย


17

GRID SYSTEM BUSINESS CRAD 5 mm.

5 mm.

20 mm.

D OK YA

Ms. Anuwan Arromsuk

10 mm. 90 mm.

DOKYA BOOKSTORE

95/5 Talingtion - Supanburi Road Bangbuatong Nonthaburi 11110 Tel. 02 190 6101-161,02 190 6102 - 3

5 mm.

20 mm.

60 mm.

5 mm.

15 mm.

GRAPHIC DESIGN TEL. 0865050637,029870531 E-mail. Haamuay@hotmail.com

90 mm.

10 mm.

20 mm.

20 mm.

50 mm.

FONT

50 mm.

BACK


18

FONT

BUSINESS CRAD การจัดวางตำ�แหน่งตราสัญลักษณ์ ตำ�แหน่งของตราสัญลักษณ์ที่ สามารถวางได้คือ ตรงกลาง หรือตามความเหมาะสมของ แต่ละประเภทสื่อ

D OK Y A

Ms. Anuwan Arromsuk GRAPHIC DESIGN TEL. 0865050637,029870531 E-mail. Haamuay@hotmail.com

DOKYA BOOKSTORE

PANTONE Warm Red C

PANTONE 802 PC PANTONE 7489 PC

95/5 Talingtion - Supanburi Road Bangbuatong Nonthaburi 11110 Tel. 02 190 6101-161,02 190 6102 - 3

PANTONE 7482 PC DOKYA : BLACK 100 %

D OK YA

Ms. Anuwan Arromsuk

NAME : Century Gothic Regular 9 pt. BLACK 100%

GRAPHIC DESIGN TEL. 0865050637,029870531 E-mail. Haamuay@hotmail.com

TITLE : Century Gothic Regular 6 pt. BLACK 100%

DOKYA BOOKSTORE

COMPANY NAME : Century Gothic Regular 9 pt. BLACK 100%

95/5 Talingtion - Supanburi Road Bangbuatong Nonthaburi 11110 Tel. 02 190 6101-161,02 190 6102 - 3

ADDRESS : Century Gothic Regular 6 pt. BLACK 100%

BACK


210 mm.

19

10 mm.

90 mm.

30 mm.

40 mm.

30 mm.

D OK YA

GRID SYSTEM LETTER HEAD(A4) Trimmed Size - A4 297x210 mm. Process - Offset Printing Paper - Brilliant White Conqueror Laid 100 gms.

A4 Letter Head (297 x 210 mm.) 297 mm.

DOKYA BOOKSTORE 95/5 Talingtion - Supanburi Road Bangbuatong Nonthaburi 11110 Tel. 02 190 6101-161,02 190 6102 - 3 www.facebook.com/iamdokya

25 mm.

80 mm.

50 mm.

FONT


210 mm.

20

LETTER HEAD(A4)

A4 Letter Head (297 x 210 mm.) 297 mm.

BACK


21 210 mm.

LETTER HEAD(A4) FONT PANTONE Warm Red C

D OK YA

PANTONE 802 PC PANTONE 7489 PC

PANTONE 7482 PC DOKYA : BLACK 100 %

D OK YA

DOKYA : Century Gothic Regular 9 pt. BLACK 100%

A4 Letter Head (297 x 210 mm.) 297 mm.

DOKYA BOOKSTORE

COMPANY NAME : Century Gothic Regular 9 pt. BLACK 100%

95/5 Talingtion - Supanburi Road Bangbuatong Nonthaburi 11110 Tel. 02 190 6101-161,02 190 6102 - 3

ADDRESS : Century Gothic Regular 6 pt. BLACK 100%

DOKYA BOOKSTORE 95/5 Talingtion - Supanburi Road Bangbuatong Nonthaburi 11110 Tel. 02 190 6101-161,02 190 6102 - 3 www.facebook.com/iamdokya


22 210 mm.

LETTER HEAD(A4) BACK กระดาษเขี ย นจดหมาย ด้ า น ห ลั ง เ ป็ น พื้ น ล า ย กราฟิ ก เหมื อ นนามบั ต ร และซอง A4 Letter Head (297 x 210 mm.) 297 mm.


23

การใช้งานของกระดาษเขียนจดหมาย 25 mm.

Logo

30 mm.

10 mm.

25 mm.

30 mm.

70 mm.

D OK YA

Date

5 mm.

Inside Address

Salutation

February 15, 2012 80 mm.

Ms. Helen Jones President Jones, Jones & Jones 123 International Lane Boston, Massachusetts 01234

5 mm.

Crease

Dear Ms. Jones:

5 mm.

Ah, business letter format-there are block formats, and indented formats, and modified block formats . . . and who knows what others. To simplify matters, we're demonstrating the block format on this page, one of the two most common formats. For authoritative advice about all the variations, we highly recommend The Gregg Reference Manual, 9th ed. a great reference tool for workplace communications. There seems to be no consensus about such fine points as whether to skip a line after your return address and before the date: some guidelines suggest that you do; others do not. Let's hope that your business letter succeeds no matter which choice you make!

Body

After writing the body of the letter, type the closing, followed by a comma, leave 3 blank lines, then type your name and title (if applicable), all flush left. Sign the letter in the blank space above your typed name. Nowdoesn't that look professional?

5 mm.

Comeplimentary close

Sinnature Typed name 5 mm. Position

� � �

Sincerely,

Crease

Anuwan Arromsuk

Anuwan Arromsuk Graphic Design

75 mm.

หัวจดหมายถูกออกแบบ โดยให้ ต ราสั ญ ลั ก ษณ์ อยู่ตรงกลาง ด้านบนของ กระดาษ ขนาด297x210 mm. ฟอนต์ที่ใช้ในการ เขียนจดหมายคือฟอนต์ Century Gothic ขนาด 14pt หรืออาจปรับเปลี่ยน ได้ ต ามความเหมาะสม กราฟิกที่นำ�มาใช้คือลาย ตั ด ทอนของกลี บ ไม้ ใ บ เป็นชั้น ๆ

DOKYA BOOKSTORE 95/5 Talingtion - Supanburi Road Bangbuatong Nonthaburi 11110 Tel. 02 190 6101-161,02 190 6102 - 3 www.facebook.com/iamdokya

25 mm.

25 mm.


24

การใช้งานของกระดาษเขียนจดหมาย

DO KY A

February 15, 2012 Ms. Helen Jones President Jones, Jones & Jones 123 International Lane Boston, Massachusetts 01234 Dear Ms. Jones: Ah, business letter format-there are block formats, and indented formats, and modified block formats . . . and who knows what others. To simplify matters, we're demonstrating the block format on this page, one of the two most common formats. For authoritative advice about all the variations, we highly recommend The Gregg Reference Manual, 9th ed. a great reference tool for workplace communications. There seems to be no consensus about such fine points as whether to skip a line after your return address and before the date: some guidelines suggest that you do; others do not. Let's hope that your business letter succeeds no matter which choice you make! After writing the body of the letter, type the closing, followed by a comma, leave 3 blank lines, then type your name and title (if applicable), all flush left. Sign the letter in the blank space above your typed name. Nowdoesn't that look professional? Sincerely, Anuwan Arromsuk

Anuwan Arromsuk Graphic Design

DOKYA BOOKSTORE 95/5 Talingtion - Supanburi Road Bangbuatong Nonthaburi 11110 Tel. 02 190 6101-161,02 190 6102 - 3 www.facebook.com/iamdokya

FONT

BACK


ENVELOPES 220 mm.

25 mm.

10 mm.

40 mm.

DOKYA 25 mm. 15 mm. 110 mm.

45 mm. 15 mm.

25

DOKYA BOOKSTORE

95/5 Talingtion - Supanburi Road Bangbuatong Nonthaburi 11110 Tel. 02 190 6101-161,02 190 6102 - 3 www.facebook.com/iamdokya

10 mm.

110 mm.


26

ENVELOPES ซองจดหมาย ซ อ ง จ ด ห ม า ย ถู ก อ อ ก แบบบนกระดาษขนาด 220x110 mm.โดยมีการ วางตำ � แหน่ ง ของโลโก้ อยู่ตรงกลาง ตรงกับที่อยู่ ของบริษัท

BACK

DOKYA

DOKYA BOOKSTORE

95/5 Talingtion - Supanburi Road Bangbuatong Nonthaburi 11110 Tel. 02 190 6101-161,02 190 6102 - 3 www.facebook.com/iamdokya

FONT


Portfolio  

Rebranding Logo ร้านหนังสือดอกหญ้า , Dokya Bookstore Corporatr Identity Manual

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you