2013 04 20 hammarskogsån

Page 1

Föreläsning och vandring längs

Gränshytteån-Hammarskogsån Daniel Bergdahl från länsstyrelsen i Örebro berättar om förutsättningarna för en restaurering av Hammarskogsån och om flodpärlmusslans höga krav på sin miljö.

Vi träffas på Hammarbackens Skogskafé den 20 april kl. 14.00

Vi kommer att vandra en kort sträcka längs ån, stövlar kan vara bra att ha. Välkommen till en tur längs ån i vårflodstider.

Föreningens adress: Hammarbacken 144 711 96 Storå Telefon: 0581-440 25 073-617 68 00 Org. nr: 875003-6736 Medlemsavgiften 2013 Enskild: 75 kr Familj: 125 kr Bankgiro: 639-9307 www.hammarbacken.eu


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.