Bohemian Jazz Guitars Tribute – book preview

Page 1

ch ý k s n e oslov k s e č říběh p ý m Nezná ch kytar slovak o h c e ý z v jazzo ry of C o t S n know n U e h T itars u G z z a J ořák v D š Tomá n ejho R k e Mar

Halda

CZ

ENtar ých ky v o z z a rs ch j enský k Jazz Guita v o l s o a slov česk říběh ry of Czecho p ý m Nezná nknown Sto The U

ÁK DVOŘ Š Á TO M ON REJH K E R MA


Kniha vychází za podpory Karlovarského kraje, města Luby, Juliuse Prügera, Tomáše Herverta, společnosti d-PROG a desítek podporovatelů v kampani na HitHit.cz

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována elektronickým, optickým, audio, mechanickým či jiným způsobem, včetně systémů na ukládání, vyhledávání a přenos informací, bez předchozího písemného souhlasu vydavatele, ani jinak šířena v jakékoli jiné formě, než v které je vydána, a aniž by se podobné podmínky uplatnily na následného odběratele. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

Texts © Tomáš Dvořák (part 1–2), Marek Rejhon (liner notes), Christian Hoyer (foreword), 2019 Photographs © Karel Pazderka, 2019 Translation © Jan Burle, Friedemann Sallis, 2019 Graphic design © AnFas, spol. s r. o., 2019 © Halda, z. s., 2019 ISBN 978-80-907236-4-1 (Czech Republic)


Obsah | Content Předmluva autorů  7 Authors’ foreword Příběh překračující hranice: Předmluva Christiana Hoyera  10 A story that transcends borders: Foreword by Christian Hoyer 1.

Příběh českých jazzových kytar | The story of bohemian jazz guitars Historický kontext  16 Timeline Město hudby  25 City of music Nejvýznamnější výrobci a obchodníci v období první republiky  61 The most significant producers and traders of the First Republic Schönbach dobývá Velkou Británii  85 Schönbach conquers Great Britain Samostatní výrobci­  99 Independent manufacturers Rodina Bräuerů: Tři generace špičkového řemesla  109 The Bräuer family: Three generations of top craftsmanship

2.

Prezentace kytar | THE GUITAR SHOWCASE Konstrukce jazzové kytary  136 Archtop guitar construction Konstrukční řešení kytar vyráběných v Schönbachu (Lubech)  139 Design of guitars produced in Schönbach (Luby) Předválečné nástroje různých výrobců  149 Pre-war instruments from various manufacturers Standardní modely distribuované ve Velké Británii  183 Standard models distributed in the United Kingdom Poválečné mistrovské archtopy  219 Post-war master archtops Modely národního podniku Cremona z dílny Alfreda Bräuera  249 The Cremona national enterprise models from Alfred Bräuer’s workshop Atypické nástroje z Bräuerovy dílny  305 Atypical instruments from Bräuer’s workshop Restaurování a údržba historických kytar  317 Restoration and maintenance of historical guitars Poněkud netypický booklet | A RATHER UNUSUAL BOOKLET Poznámky k hudební nahrávce  339 Liner notes for the music recordings Vystupující interpreti  343 Performers Seznam skladeb  352 Playlist Seznam zdrojů obrázků | List of image sources  358 Vybraná literatura a zdroje | Selected bibliographic sources and references Rejstřík | Index  361 Poděkování | Acknowledgements  363

360


16

Historický kontext Timeline

S c h ö n b ac h / L u b y u C h e b u

č e s k é z e m ě | C z ech lands

1198 1319

Opat cisterciáckého kláštera ve Waldsassenu Johann III. dostává od německého krále Ludvíka IV. Bavora povolení povýšit vesnici Schönbach na město. Krátce poté se Schönbach společně s celým regionem Chebska (Egerlandu) stává oficiálně součástí českého království. Johann III, the abbot of the Cistercian monastery in Waldsassen, receives permission from the German king Louis IV (“the Bavarian”) to elevate the village Schönbach to a town. Shortly thereafter, Schönbach, together with the whole region of Egerland (Czech: Chebsko) becomes officially part of the Kingdom of Bohemia.

České knížectví se stává dědičným královstvím s rozsáhlými privilegii v rámci Svaté říše římské. České země postupně ovládají různé královské dynastie – Přemyslovci (do roku 1306), Lucemburkové (1310–1437), Jagellonci (1471–1526) a Habsburkové (1526–1918). The Czech principality becomes a hereditary kingdom with extensive privileges within the Holy Roman Empire. The Czech lands are, in succession, ruled by several royal dynasties – the House of Přemyslid (until 1306), Luxembourg (1310–1437), Jagiellon (1471–1526) and Habsburg (1526–1918).

16. století | 16th century

V oblasti Krušných hor, kam spadá i Schönbach, se začíná rozvíjet hornická činnost. Společně s horníky přicházejí do rozvíjejících se měst západního Krušnohoří i další řemeslníci. In the area of the western Ore Mountains, which also in­c ludes Schönbach, ore mining begins to develop. Together with the miners, other workers and craftsmen come to the growing towns.

1562

Na český trůn nastupuje panovnický rod Habsburků. České země se postupem času stávají provinční částí rakouské monarchie. The House of Habsburg takes over the Czech throne. Over time, Czech lands become hereditary lands of the Austrian Monarchy.

1618–1651 1631

V Kraslicích, městě vzdáleném necelých 20 kilometrů od Schönbachu, je v historických pramenech uváděn první houslař. V roce 1669 je zde založen houslařský cech. In Kraslice, a town less than 20 kilometres from Schönbach, historical records mention the first violin maker. In 1669, a violin-makers guild is founded.

Náboženský rozkol a povstání české protestantské šlechty odstartuje třicetiletou válku. V českých zemích ji provází vlna rekatolizace a migrace nekatolické šlechty a inteligence. Religious tensions and the uprising of the Czech Protestant aristocracy start the Thirty Years’ War. The war is accompanied in the Czech lands by a surge of re-catholicisation and exodus of non-Catholic nobility and intelligentsia.


17

BOHEMIAN JAZZ GUITARS TRIBUTE

S c h ö n b ac h / L u b y u C h e b u

č e s k é z e m ě | C z ech lands

1723

První dochovaná zpráva o výrobě houslí v Schönbachu. The first surviving account of violin making in Schönbach.

1740–1780

Reformy panovníků Marie Terezie a Josefa II. podporují vznik prvních větších manufaktur na českém území. The reforms of Maria Theresa and Joseph II support the emergence of the first major industries in the Czech territory.

19. století | 19th century

Počátkem 19. století vznikají v Schönbachu první větší výrobny a obchodní firmy specializující se pouze na zprostředkování prodeje. V polovině století se výroba hudebních nástrojů stává zdrojem obživy téměř čtvrtiny obyvatel Schönbachu. V druhé polovině století pak nabývá na kvantitě, což přirozeně vede k poklesu kvality. At the beginning of the 19th century, the first major manufacturers and traders that specialise only in sales mediation emerge in Schönbach. By the middle of the century, production of musical instruments becomes the source of livelihood for almost a quarter of Schönbach residents. In the second half of the century, production grows to an industrial scale, which naturally leads to a decline in quality.

13. 7. 1873 | July 13, 1873

Je založena odborná hudební škola v Schönbachu. Zpočátku žákům tříletého studia poskytuje pouze hudební vzdělání pod vedením ředitele a učitele Josefa Wilferta. A specialised music school is founded in Schönbach. In the beginning, students of its three-year program receive only music education, under the guidance of the headmaster and teacher Joseph Wilfert.

1883

Jako výraz obchodní emancipace výrobců nástrojů v Schönbachu vzniká Společenstvo obchodníků s hudebními nástroji a výrobců hudebních nástrojů (Genos­ senschaft der Musikinstrumentenhändler und Musikinstrumentmacher). Jeho úkolem je organizační a logistická podpora jednotlivců i firem podnikajících v odvětví a zajištění odbytu pro jejich zboží. As a manifestation of a business emancipation of the instru­m ent makers in Schönbach, the Association of Musical Instrument Traders and Manufacturers (Genos­ senschaft der Musikinstrumentenhändler und Musik­ instrumentmacher) is founded. Its mission is to provide organisational and logistical support to individuals and firms in the industry and securing markets for their goods.

1860–1890

Za vlády rakouského císaře Františka Josefa I. se české země stávají důležitým centrem průmyslu. Vznik Rakouska-Uherska v roce 1867 vede Čechy ke zvýšené aktivitě, jejímž cílem je lepší postavení Čechů v rámci monarchie. Díky politickým reformám se výrazně rozvíjí podnikání, politický i společenský život. During the reign of the Austrian Emperor Franz Joseph I, the Czech lands become an important industrial centre. The establishment of the Austro-Hungarian Empire in 1867 leads to an increased activity among the Czechs to improve their position within the monarchy. Thanks to political reforms, entrepreneurship, political and social life develop considerably.


001

Pomník houslaře v Schönbachu, odhalený roku 1927, na retušované pohlednici. Odhalení pomníku odráželo prosperitu města. The Violin Maker Monument in Schönbach, shown on a retouched postcard. The unveiling of the monument in 1927 reflected the prosperity of the town.


25

BOHEMIAN JAZZ GUITARS TRIBUTE

Město hudby

City of music

Příběh výroby jazzových kytar v Lubech

The story of the manufacturing of jazz guitars

jený s tradicí výroby hudebních nástrojů

bach) is intertwined with the tradition of musi-

u Chebu (dříve Schönbach) je úzce spov historickém regionu Chebska (německy

Egerland), jenž zahrnoval západní část Kruš-

ných hor na území dnešní České republiky a přilehlé oblasti dnešních spolkových zemí

Bavorsko a Sasko. Tato oblast, po dlouhá

staletí autonomní, se postupně etablovala

v jedno z nejvýznamnějších center evropské

produkce hudebních nástrojů a dnešní Luby u Chebu na tom měly výrazný podíl.

Osídlení Lubů máme doložené od prv-

ní poloviny 12. století. Hornatá oblast byla tehdy součástí pohraničního pásu, jenž tvořil

přibližnou hranici mezi českou a německou

in the town of Luby (formerly known as Schöncal instrument manufacturing in the historical region of Egerland (Czech: Chebsko). The Egerland — named after the historic city of Cheb (German: Eger) and the river Ohře (German: Eger) — included the western part of the Ore Mountains in the present-day Czech Republic and neighbouring areas of German federal states Bavaria and Saxony. The region, which was for centuries autonomous, gradually became one of the most important centres of musical instrument production in Europe and Luby played a significant role in this transformation. Historical evidence indicates that Schön-

stranou. Ve druhé polovině 12. století bylo

bach had been settled since the first half of

teru cisterciáků, pod jehož správou došlo

then a part of the border belt that formed

území postoupeno waldsassenskému kláš-

the 12th century. The mountainous area was

002

Oblast historického území Chebska/ Egerlandu (přerušovanou čarou) zahrnující významná centra výroby hudebních nástrojů na obou stranách hranice. The boundary of the historical region of Egerland (Chebsko), marked by the dotted line, with the important centres of music instrument production on both sides of the border.

KLINGENTHAL

HOF

GRASLITZ (KRASLICE)

MARKNEUKIRCHEN

SCHÖNBACH (LUBY)

KARLOVY VARY

CHEB MARKTREDWITZ

DE

CZ


34

014

Přivedení železnice akcelerovalo nebývalý rozvoj Schönbachu, foto z cca 30. let 20. století. The railway connection ushered in a rapid development of Schönbach; ca. 1930s photo.

015

Stanice v Schönbachu. První vlak sem s velkou slávou dorazil 29. června 1900. The Schönbach railway station. The first train arrived, with great ceremony, on June 29, 1900.

016

Zpracování dodávky dřeva na pile Wenzla Fuchse, cca 30. léta 20. století. Processing of a wood shipment at Wenzl Fuchs’ sawmill, ca. 1930.


35

BOHEMIAN JAZZ GUITARS TRIBUTE

017

Město Schönbach na pohlednici z roku 1926; vpravo dole budova meštanské školy. Schönbach on a 1926 postcard; the Citizens’ School building on the bottom right.

018

Interiér vyhlášené schönbašské kavárny Huller, konec 19. století. The interior of the renowned Café Huller in Schönbach, late 19th century.

019

Budova houslařské školy v roce 1920. The building of the violin-making school in 1920.


60

048

Titulní strana katalogu Karl Höfner z roku 1937. The title page of the 1937 Karl Höfner catalogue.


61

BOHEMIAN JAZZ GUITARS TRIBUTE

Nejvýznamnější výrobci a obchodníci v období první republiky

The most significant producers and traders of the First Republic

Většina velkých firem působících v Schön-

Most of the large companies that operated

lety 1918 a 1938, vznikla již před rokem 1914

Republic (1918—1938) were created before

bachu v období první republiky, tedy mezi

a po první světové válce dále upevňovala své postavení na trhu. Výrobou či prodejem hudebních nástrojů se v této době zabývaly

stovky společností. Mnohé z nich měly jen

krátkého trvání a už jen pouhý jejich výčet by vydal na samostatnou knihu. V této kapitole se zaměřujeme jen na ty, které se zabývaly

produkcí kvalitních jazzových kytar. Ze všech ostatních stojí za zmínku firma Klier, jež vyráběla ve velkém levné laminované modely. Pro označení laciných překližkových kytar

nízké kvality se proto mezi místními vžilo označení „klíráky“.

in Schönbach during the First Czechoslovak 1914 and further strengthened their market position after World War I. During these years, hundreds of companies pursued either production or sale of musical instruments. Many were short-lived, and just a simple list would require a separate book. In this chapter we will focus only on those that produced high quality jazz guitars. As for the others, one noteworthy example is the firm Klier. It was so successful in the bulk production of cheap laminated models that among the local population the term “a klier” became synonymous with any cheap, low-quality plywood guitar.

Karl Höfner

Karl Höfner

Počátky této slavné značky spadají do roku

The origins of this famous brand date back

firmu zaměřenou na výrobu polotovarů pro

ded a firm specialising in the production of

1887, kdy Karl Höfner (1864–1955) založil

okolní houslaře. Höfner si práci se dřevem

osvojoval již od raného dětství – narodil se ostatně do rodiny schönbašských bednářů

to 1887, when Karl Höfner (1864—1955) foun­ semi-finished parts for neighbouring violin makers. Höfner learned woodworking from an early childhood — after all, cooperage was


62

↑ 049 → 050

Titulní a úvodní strana katalogu Karl Höfner z roku 1932. The title and front pages of the 1932 Karl Höfner catalogue.

a svůj talent dále rozvíjel pod vedením hou-

the original trade of the family in Schönbach —

pro něj bylo setkání s Heinrichem Theodo-

of the violin maker Anton Schaller. However,

slaře Antona Schallera. Zcela zásadní však

rem Heberleinem, v té době prominentním mistrem houslařem v Markneukirchenu, díky

němuž si rychle získal respekt přesahující hranice rakousko-uherské monarchie.

Houslové korpusy z Höfnerovy dílny pu-

tovaly do celého světa, k jeho odběratelům

patřili vedle domácího Schönbachu a ne-

and developed his talent under the guidance Höfner’s meeting with Heinrich Theodor Heberlein, a prominent master violin maker in Markneukirchen, was a career changing event. Thanks to Herberlein, Höfner rapidly earned respect beyond the boundaries of the Austro -Hungarian Empire. The violin bodies from Höfner’s workshop

dalekého Markneukirchenu mistři z Balká-

spread across the whole world. Besides his

Úspěch slavil i se svými mistrovskými nástro-

kirchen, his violin bodies were used by mas-

nu, Ruska, Francie, Anglie a dalších zemí.

ji, jež v roce 1906 získaly ocenění na pres-

tižním veletrhu v New Yorku. Vedle svého podnikání se navíc Karl Höfner výrazně zapojoval i do veřejného života Schönbachu –

customers in Schönbach and nearby Markneu­ ter craftsmen in the Balkans, Russia, France, En­­­g­land and other countries. He was just as successful with his celebrated master instruments, which were awarded a prize at an


63

BOHEMIAN JAZZ GUITARS TRIBUTE

↑ 051 → 052

Ukázky z katalogu Karl Höfner z roku 1932 s jedním z prvních vyobrazení jazzové kytary. Vpravo je obrázek citery od Antona Bräuera. Excerpts from the 1932 Karl Höfner catalogue. On the left is one of the first depictions of a jazz guitar, on the right a zither by Anton Bräuer.

zasedal v městské radě, podílel se mimo jiné

important New York exhibition in 1906. In ad-

kulturních akcí.

also played a significant role in the public life

na vzniku houslařské školy i na pořádání řady

Krátce po konci první světové války

a vzniku samostatného Československa nastupili do vedení firmy zakladatelovi synové Josef a Walter. Od počátku se zaměřili

na růst výroby a export s důrazem na západ-

dition to his business activities, Karl Höfner of Schönbach. He was a member of the town council, and among other things had a hand in setting up the violin-making school and in organising a number of cultural events. Shortly after the end of World War I and the

ní trhy. Kromě Anglie, Německa a dalších

establishment of an independent Czechoslo-

státech amerických, Austrálii i Asii.

the management of the company. From the

evropských zemí byli úspěšní ve Spojených Největší podíl výroby tehdy tvořily smyč-

cové nástroje v čele s houslemi a polotovary určené pro výrobu těchto nástrojů (dlabané desky, těla, krky apod.). Portfolio postupně doplnily i další nástroje, zejména kytary,

od začátku 30. let 20. století pak i jazzové

vakia, Höfner’s sons Josef and Walter entered very beginning they focused their attention on production and the growth of exports with an emphasis on Western markets. Apart from England, Germany and other European countries, they were successful in the United States, Australia and Asia. Bowed instruments led by


132

Bratři Ryvolové a kytary Bräuer

Brothers Ryvola and Bräuer guitars

Velká část poválečné produkce

Most of the post-war production of

Bräuer­ovy dílny byla určena pro

guitars from Bräuer’s workshop was

prominentní osoby, mnozí hudeb-

intended for sale to prominent buyers

níci k nim tak neměli jednoduchý

and ordinary musicians did not have

přístup. Dostupnější začaly být až

easy access to them. The instruments

později, kdy je v populární hudbě

became more accessible only later,

nahrazovaly elektrické kytary znač-

when they were replaced in popular

ky Jolana. Zatímco mezi popovými

music by the Jolana electric guitars.

hudebníky se poté objevovaly už jen

While Bräuer's guitars were rarely used

zřídkakdy, zažily svou velkou slávu

by pop musicians, they became quite

v žánru trampské hudby, jež byla

famous in Czech tramping music. This

v časech komunistického režimu

genre was responsible for creating

určitou oázou svobody. Nesmaza-

a certain oasis of freedom during the

telnou zásluhu na jejich zviditelnění

years of the Communist regime. Credit

pak mají bratři Wabi a Miki Ryvolové.

for the popularity of Bräuer’s guitars

Zvuk gibsonů nebo džibsonů –

goes to brothers Wabi and Miki Ryvola.

jak se trochu legračně říkávalo je-

The sound of gibsons or “jibsons”,

jich bachratým velikým kytarám –

as their pot-bellied big guitars were

se stal jedním z určujících znaků

often humorously called, became

drsné romantiky, kterou Ryvolové

one of the defining features of the

vtiskli do svých písní. Rodáci z Hni-

rugged romance that characterised

dous (dnes součást města Kladna,

the Wabi and Miki’s songs. These

katastrální území Švermov) promě-

natives of Hnidousy (today a part

nili s těmito kytarami v 60. a 70.

of the town of Kladno, Švermov

letech 20. století jednou provždy

district) used the guitars to trans-

tvář české trampské písničky, ať už

form the sound of Czech tramping

nespoutaným „tempem di vlak“,

songs in the 1960s and 1970s, either

které do nich tesali, nebo v přípa-

through the use of the unbridled

dě Mikiho Ryvoly melodickými sóly

“le tempo du train” or in Miki Ryvo-

a nevšedními harmonickými postu-

la’s melodic solos and uncommon

py, které ovlivnily mnohé kytaristy

harmonic progressions that influen-

i v jiných žánrech.

ced many guitarists in other genres.

Ani jeden z bratrů Ryvolových se

The Ryvola brothers never met

s Alfredem či Manfredem Bräuerem

Alfred or Manfred Bräuer. They bou-

nikdy osobně nesetkali. Jejich kyta-

ght the second-hand guitars “from

ry koupili vždy „od někoho“ z dru-

someone” and only suspected that

hé ruky, tušili jen, že je v Lubech

they were built in Luby by truly great

↑ 138

Bratři Ryvolové, Wabi (stojící) s kytarou Mistr. Gibson, konec 60. let 20. století. The Ryvola brothers, Wabi (standing) with the Mistr. Gibson guitar, late 1960s.

↑ 139

Wabi Ryvola (vlevo) s kytarou z dílny Alfreda Bräuera, Miki Ryvola s archtopem Roma od firmy E. H. Roth z Markneukirchenu, 70. léta 20. století. Wabi Ryvola (on the left) with a guitar by Alfred Bräuer, Miki Ryvola with the Roma archtop by the E. H. Roth firm from Markneukirchen, 1970s.


133

BOHEMIAN JAZZ GUITARS TRIBUTE

↑ 140

Miki Ryvola s kytarou od Franze Hirsche, 2015. Miki Ryvola with a Franz Hirsch guitar, 2015.

↑ 141

Wabi Ryvola zůstal věrný modelu Mistr. Gibson z dílny Alfreda Bräuera. Wabi Ryvola remained faithful to Mistr. Gibson from Alfred Bräuer’s workshop.

u Chebu postavili opravdu dobří ře-

craftsmen named Bräuer. They cho-

meslníci s příjmením Bräuer. Vybrali

se them simply because they were

si je prostě proto, že v té době šlo

the best instruments they could find.

o nejlepší nástroje, na něž mohli hrát.

The big Bräuer ‘Mistr. Gibson’

Velký Bräuerův model „Mistr.

(which is the way it was marked on

Gibson“ (tak byl popsán na výrob-

the label) with a cutaway was played

ním štítku) s výřezem, na nějž hrál

by Wabi Ryvola and has become

Wabi Ryvola, se tak stal vpravdě

a truly iconic guitar, sought after

ikonickou kytarou vyhledávanou

by fans of Wabi’s songs. The truly

všemi milovníky jeho písní. A sku-

extraordinary solid wood guitar

tečně mimořádná celomasivní ky-

with Cremona inscribed in mother

tara s perleťovým nápisem Cremo-

-of-pearl belonged to the younger

na mladšího bratra Mikiho zazářila

brother Miki and sparkled in his so-

v sólech na mnoha nahrávkách kul-

los on many recordings of the cult

tovní skupiny Hoboes.

band named Hoboes.

Především však oba bratři inspiro-

Above all, both brothers inspired

vali mnohé další hudebníky alespoň

many other musicians to try out tho-

k vyzkoušení těch „gibsonů tvrdých

se “Gibsons tough as life itself”, as

jako život sám“, jak o nich s nadsáz-

Wabi would often say with his cha-

kou sobě vlastní mluvil Wabi Ryvola.

racteristic exaggeration.


218

Viviani (Albert Lang) 1946

Cremona (Franz Hirsch) 1946

Cremona (Franz Hirsch) Mikiho Ryvoly 1946

Cremona (Alfred Bräuer) 1950

Cremona (Alfred Bräuer) 1952

Alfred Bräuer cutaway 1965

Viviani (Anton Mettal) 1946


219

BOHEMIAN JAZZ GUITARS TRIBUTE

Poválečné mistrovské archtopy

Post-war master archtops

Označení Viviani, Cremona nebo Portland

The designations Viviani, Cremona or Portland

archtopů vyrobených převážně v prvních

group of archtops made mainly in the early

je spojovacím znakem nesourodé skupiny

letech po konci druhé světové války různými individuálními výrobci na objednávku kolektivní správy a později národního podniku Cremona. Nástroje byly původně určené

pro export a měly zřejmě symbolizovat obnovu kvalitní výroby v nových politických

poměrech. Nakonec se ale staly spíše dozvukem slavné předválečné éry. Šlo o po-

slední systematickou produkci špičkových jazzových kytar vyrobených jednotlivými

mistry v návaznosti na jejich tvorbu před válkou, nepočítáme-li několik pozdějších

celomasivních kytar z dílny Alfreda Bräuera a některých dalších tvůrců, jež však byly

ojedinělými výjimkami. Přestože jednotlivé kytary vznikly v různých dílnách, snaha o jed-

notný vzhled – a tedy určitá standardizace – je na nich evidentní. Na některých těchto

nástrojích, jež se do distribuce dostaly ještě před znárodněním průmyslu, můžeme najít štítek prodejce. Tyto archtopy představují vrchol řemeslné tvorby v oblasti akustických

jazzových kytar ve střední Evropě. Většina, ne-li všechny, nakonec zůstaly v Československu, po mnoho let byly (a některé stále jsou) využívány elitními hudebníky a dnes patří mezi sběratelské klenoty.

are the connecting feature of a heterogeneous years after the end of World War II by various individual builders under collective management and later the national enterprise Cremona. The instruments were originally intended for export and were apparently supposed to symbolise the renewal of quality production in the new socio-political conditions. In the end, however, they were but a faint echo of the glori­ ous pre-war era. This was the last systematic production of top jazz guitars built by individual masters as a continuation of their pre-war work, with the isolated exceptions of a few solid body guitars made later by Alfred Bräuer and some other makers. Although individual guitars were created in different workshops, their uniform appearance – and thus a certain standardisation – is evident. Some of these instruments that were sold before the industry was nationalised have a vendor’s label. These archtops represent the peak of craftsmanship in the field of acoustic jazz guitars in Central Europe. Most, if not all, remained in Czechoslovakia and for many years were (and still are) used by elite musicians. Today they are considered collectors’ jewels.


228

← 292

Zvuk Hirschovy kytary můžeme slyšet na některých nahrávkách skupiny Hoboes. The sound of Hirsh’s guitar can be heard on many recordings of the Hoboes band.

↑ 293

Kvalitní politura dokázala dřevo ochránit i přes časté používání nástroje. Despite the frequent use of the instrument, the quality hand polish protected the wood from wear.

Track 8


229

BOHEMIAN JAZZ GUITARS TRIBUTE

Cremona (Franz Hirsch) Mikiho Ryvoly 1946

Miki Ryvola’s Cremona (Franz Hirsch) 1946

Kytara slavného barda trampské písně Mi-

The guitar that belonged to the famous bard of

s předchozí Cremonou od Franze Hirsche,

is identical to the Cremona guitar by Franz

kiho Ryvoly. Nástroj je svým řešením totožný má však zajímavou historii. Kytaru koupil Miki

Ryvola v roce 1966 od další legendy poválečné trampské hudby Jaroslava Velinského

zvaného Kapitán Kid. Od té doby se pravidelně objevovala v Mikiho rukách na mnoha veřejných i neformálních vystoupeních, slyšet

ji můžeme na četných nahrávkách Hoboes. Je obdivuhodné, že přestože byla po desítky let hojně používaná, kromě běžné údržby ne-

musela projít žádnou důkladnou rekonstrukcí a dodnes je skvěle funkční.

294

Některé ladicí kolíčky byly v průběhu času vyměněny za nové. Some of the tuning pegs were replaced.

the tramping song Miki Ryvola. The instrument Hirsch presented above but has an interesting history. Miki Ryvola bought the guitar in 1966 from Jaroslav Velinský, alias Captain Kid, another legend of post-war tramping music. Since then, the guitar regularly appeared in Miki’s hands at many public and informal performances and can be heard on numerous recordings of the Hoboes. Although it was used intensely for decades, despite not having had undergone any restoration beyond routine maintenance, this instrument remained perfectly functional to this day.


230

Cremona (Franz Hirsch) Mikiho Ryvoly 1946 | Miki Ryvola’s Cremona

295

Struník není původní. Miki Ryvola jej převzal ze své kytary německé značky Roma. This tailpiece is not original. Miky Ryvola used one took it from his other guitar of the German ‘Roma’ brand.

296

Klenba Hirschových archtopů má výrazný žlábek. The top plate of Hirsch’s archtops has a distinct recurve.


231

BOHEMIAN JAZZ GUITARS TRIBUTE

297

Kobylka pochází z provozu národního podniku Cremona a v průběhu času nahradila původní Hirschův výrobek. This bridge, made by the Cremona national enterprise, eventually replaced Hirsch’s original piece.

← 298

Tělo i krk jsou z čelní i boční strany lemovány pruhovanou výložkou. The body and neck feature striped bindings on their fronts and sides.

↓ 299

Poziční značky jsou součástí standardizovaného vzhledu. The position marks are part of the standardised look.


232

← 300

Kytara od Mettala se na první pohled odlišuje od ostatních nástrojů Viviani. This guitar, made by Mettal, visibly differs from other Viviani instruments.

↑ 301

Zadní deska a luby jsou laminované. The back plate and sides are laminated.

Track 10


233

BOHEMIAN JAZZ GUITARS TRIBUTE

Viviani (Anton Mettal) 1946

Jeden z mála archtopů z produkce slavné-

One of the very few archtops produced by the

na první pohled odlišuje od nástrojů ostat-

guitar differs noticeably from instruments of

ho kytarářského rodu Mettalů. Kytara se ních výrobců se stejným označením. Hlavní-

mi znaky jazzových kytar od Mettala, jinak specialisty na výrobu španělských kytar, jsou tvar korpusu a hlavy, tvar f-otvorů, úzký krk

s dlouhou menzurou a polomasivní provedení těla (masivní dlabaná vrchní deska, la-

minovaná zadní deska a luby). Nástroj není signován, je však totožný s jiným nástrojem signovaným Antonem Mettalem.

302

Waldemar Matuška hraje na pozdější archtop od Antona Mettala, 60. léta 20. století. Waldemar Matuška playing the late Anton Mettal archtop, 1960s.

renowned Mettal family of guitar-makers. The other manufacturers using the Viviani name. The main distinguishing features of jazz guitars by Mettal, who otherwise specialized in building of Spanish guitars, are the shape of the body and headstock, the shape of the F-holes, the narrow neck with a long scale and the semisolid structure of the body (carved solid wood top plate, laminated back plate). The instrument is not signed but is identical to another instrument signed by Anton Mettal.

303

Vladimír Tomek s kytarou od Antona Mettala. Vladimír Tomek with an Anton Mettal guitar.


234

Viviani (Anton Mettal) 1946

↓ 304

Oproti archtopům Viviani od Franze Hirsche či Alberta Langa má tento archtop menší tělo a delší menzuru. Compared to the Viviani archtops by Franz Hirsh or Albert Lang, this archtop features a smaller body and longer scale.

305

Tvar hlavy je typický pro Mettalovy poválečné archtopy. The shape of the headstock is typical of Mettal’s post-war archtops.


235

BOHEMIAN JAZZ GUITARS TRIBUTE

← 306

Mistrovské kytary označené Viviani byly vyrobeny různými tvůrci v prvních poválečných letech. The master guitars labelled Viviani were made in the first post-war years by different manufacturers.

307

Odnímatelný krk je přichycen šroubem. The removable neck is fastened by a bolt.

← 308

Charakteristický tvar f-otvorů najdeme i na ostatních archtopech od Mettala. The distinctive shape of F-holes can be also found on other archtops by Mettal.


240

← 317

Mistrovské celomasivní kytary od Alfreda Bräuera jsou velmi vzácné a většina z nich byla vyrobena začátkem 50. let 20. století. Master solid wood guitars by Alfred Bräuer are rare. Most of them were produced in the early 1950s.

↑ 318

Nástroj se pyšní nádhernou politurou. The instrument boasts a gorgeous hand-polish.

Track 12


241

BOHEMIAN JAZZ GUITARS TRIBUTE

Cremona (Alfred Bräuer) 1952

Prvním majitelem celomasivní kytary vyro-

Josef Landa was the first owner of this solid

národního podniku Cremona byl někdej-

Alfred Bräuer within the national enterprise

bené v dílně Alfreda Bräuera pod hlavičkou

ší sólista populárního souboru Kučerovci Josef Landa. Ten s ní několik let vystupoval,

než kapela přešla na modernější nástroje. Poté byl nástroj delší dobu nepoužívaný,

díky čemuž se do dnešních dnů dochoval ve výjimečném originálním stavu včetně

nádherné politury. Druhý život mu vdechl až

současný majitel Marek Rejhon, který na něj hraje na vybraných vystoupeních, ale také

v některých filmech, například v trilogii Jana Hřebejka Zahradnictví.

wood guitar produced in the workshop of Cremona. Landa was a former soloist of the popular ensemble Kučerovci. He performed with this guitar for several years, before the band switched to more modern instruments. Thereafter it remained unused for a long time, and thanks to that the instrument has survived to this day in its original state and in exceptionally good condition (note its gorgeous polish). It now has a new life with the current owner Marek Rejhon, who plays the guitar at select performances and also in some films, for example in the Jan Hřebejk’s trilogy Zahradnictví (The Plant Nursery).

320

Prvním majitelem byl kytarista skupiny Kučerovci Josef Landa. The first owner of this guitar was Josef Landa from the Kučerovci music group.

← 319

Zaoblený tvar hlavy typu „snakehead” najdeme též na standardním modelu 465 A. The rounded, “snakehead” shape of the headstock is also found on the standard 465 A model.


242

Cremona (Alfred Bräuer) 1952

321

Bohatému lemování těla odpovídá i zdobení opěrky. The decoration of the finger rest matches the rich bindings on the body.

322

Klenba desky má výrazný žlábek. The distict recurve of the top plate arch.

323

Vzhled struníku je vyladěn do posledního detailu. The look of the tailpiece is perfect down to the last detail.


243

BOHEMIAN JAZZ GUITARS TRIBUTE

← 324

Kytara byla většinu času nepoužívaná, a dochovala se tak v dokonalém původním stavu. The guitar had been for a long time unused, and thus remained in a perfect original condition.

325

Krajní části krku jsou z žíhaného javoru. The edges of the neck are made of flamed maple.

326

Patka není dolepovaná. The heel is not of the glued-on type.

327

Střední část krku je buková. The central part of the neck is made of beech.


338

465

Pauza během druhé nahrávací session. A break during the second recording session.


339

BOHEMIAN JAZZ GUITARS TRIBUTE

Než se zaposloucháte…

Before the CD spins…

Poznámky k hudební nahrávce

Liner notes for the music recordings

Jazz Guitars Tribute byla myšlenka vrátit

Guitars Tribute project was to present the

Na úplném počátku projektu Bohemian

The idea motivating the entire Bohemian Jazz

jedinečným československým nástrojům ze

sound and voice of the unique Czechoslovak

Schönbachu/Lubů jejich zvuk. Dlouho jsme

zvažovali, zda výstupem projektu má být CD s výpravným bookletem, nebo spíše vý-

pravná publikace s CD. Rozsah materiálu, který jsme měli k dispozici, si nakonec řekl o druhou cestu.

Autorem koncepce zvukové nahrávky

i většiny aranží jednotlivých písní je Ma-

instruments from Schönbach (Luby). Initially we considered whether the output of the project should be a CD with an extended booklet or rather a full publication that narrates the story and comes with an accompanying CD. However, the sheer amount of material that we found led us to choose the latter. The mastermind behind the recordings

rek Rejhon, který si k sobě přizval některé

and author of most song arrangements is

soubor 18 skladeb, na nichž se představuje

ing Czech guitarists to participate. The result

z předních českých kytaristů. Výsledkem je 42 nástrojů a 8 hráčů.

Technika nahrávání Nahrávání probíhalo ve studiu Good Day

Marek Rejhon, who invited some of the lead­ is a set of 18 tracks featuring 42 instruments and 8 players.

Recording technique

Records v Modleticích u Prahy ve zvukové

The recording took place during 2018 and 2019

Pro každou nahrávací session s přizvaným

ce near Prague, with Jiří Mašek as the sound

režii Jiřího Maška v průběhu let 2018 a 2019.

hostem prošlo nezbytným restaurováním 6–8 nástrojů.

Naším záměrem bylo naprosto shodné

nastavení celého řetězce – ve všech písních

at the Good Day Records studio in Modletidirector. Each recording session with a guest required six to eight instruments that had been restored. Our aim was to record all the songs under

jsou použity stejné mikrofony i jejich umís-

the same strictly controlled conditions. We

ani ekvalizér. Rozdílný zvuk konkrétních ná-

way and the recorded audio was not equalized.

tění, na nahrávce například nebyl použit strojů na nahrávce je tak svědectvím o jejich reálném zvuku, samozřejmě s ohledem na techniku a tvorbu tónu konkrétního hráče.

used the same microphones placed the same Thus, the captured sound closely approximates the real sound of each instrument, which was of course coloured by the playing and


342

469

Marek Rejhon během nahrávání skladby Ach, miluji Vás. Marek Rejhon records the ‘Oh, I Love You’ song.


343

BOHEMIAN JAZZ GUITARS TRIBUTE

Vystupující interpreti

Performers

Marek Rejhon

Marek Rejhon

Marek Rejhon byl pravděpodobně předurčen stát se jazzmanem, i když si to nějakou dobu nechtěl připustit. Jeho životní dráhu ovlivnili hlavně tři lidé – dědeček, učitel matematiky, ale zároveň nadšený hudebník, dále Jan Čejka, aranžér a klavírista, který jej zasvětil do hudební teorie, a Luboš Andršt, u něhož se zdokonaloval ve hře na kytaru.

Marek Rejhon was destined to become a jazzman, although he resisted the idea for a time. His career was strongly influenced by three people: his grandfather, a mathematics teacher and also an enthusiastic musician, the arranger and pianist Jan Čejka, who initiated Marek into music theory, and Luboš Andršt, with whom Marek perfected his guitar technique.

V roce 1996 si ho všiml Pavel Klikar a angažoval jej v nové swingové sestavě Originálního pražského synkopického orchestru. Když o tři roky později synkopický orchestr ve své bigbandové podobě na čas zanikl, založil Marek svou první velkou kapelu The Hot­tentots Orchestra, se kterou hrál celých deset let. Následovaly další kapely Swingfonix nebo big band Harlemania. Současný pohled na jazz dnes předvádí v sestavě Petra Ernyei Quartet a v dalších souborech pražské scény. Jako sideman vystupuje na deskách i na jevišti s mnoha tuzemskými i zahraničními sólisty (PT Gazell, Joe Muranyi a další). Od roku 2018 katalyzuje sestavu předních pražských swingových jazzmanů pod krycím názvem Swing Session.

In 1996, Pavel Klikar noticed Marek and engaged him in

Vedle hraní spolupracuje s Petrem Procházkou na vý-

Apart from playing music, Marek collaborates with Petr Procházka on the development of guitars and is occu-

the new swing line-up of the Original Prague Syncopated Orchestra. When the big band orchestra was disbanded three years later, Marek founded his own big band, The Hottentots Orchestra, with which he performed for the next ten years. After that he co-founded the Swingfonix quintet and the Harlemania big band. These days, Marek performs modern jazz with the Petra Ernyei Quartet and with other Prague jazz groups. He is featured as a sideman on many recordings and on stage with a number of local and foreign leading musicians (PT Gazell, Joe Muranyi and others). Since 2018, he is the catalyst behind a group of leading Prague jazzmen, who perform under the code name Swing Session.

voji kytar, zabývá se historií a konstrukcí českých i světových kytar. Tu a tam si odskočí k hudební režii. Ve volném čase pěstuje automobilové veterány a chová děti. Hudbou si plní své sny a na jazzu ho baví hlavně to, že i po desetiletích je stále neskutečně moderní. Žije v Kladně, které mu přirostlo k srdci i se všemi podivuhodnostmi, s nimiž se v něm člověk může setkat.

pied with the history and construction of both Czech and foreign guitars. He also works as a music director, occasionally indulges in vintage cars and raises children. Through music he fulfils his dreams. He enjoys playing jazz mainly because, after so many decades, this music remains so incredibly modern. He lives in the town of Kladno, whose many wondrous things and oddities are dear to his heart.

w w w. m a r e k- r e j h o n . c z

470

Marek Rejhon s kytarou Cremona Mistr. Gibson z roku 1965. Marek Rejhon with the 1965 Cremona Mistr. Gibson guitar.


344

471

Tomáš Dvořák s kytarou Cremona 465 A z dílny Alfreda Bräuera. Tomáš Dvořák with the Cremona 465 A guitar from Alfred Bräuer’s workshop.


345

BOHEMIAN JAZZ GUITARS TRIBUTE

Tomáš Dvořák

Tomáš Dvořák

Luthier, hudebník a analytický chemik. Od jedenácti let bral společně se svým bratrem soukromé hodiny klasické kytary. V patnácti letech objevil mandolínu a bluegrass, což předurčilo jeho hudební cestu na mnoho let. S nástupem na vysokou školu založil skupinu 50 Fingers, od roku 1996 do 2013 působil jako mandolinista skupiny Reliéf, s níž natočil sedm alb a vystupoval na předních bluegrassových scé-

Tomáš Dvořák is a luthier, musician and analytical chemist. At the age of eleven he and his brother began taking private classical guitar lessons. At the age of fifteen he discovered the mandolin and bluegrass, which predetermined his future musical journey. As a university student, he founded the ’50 Fingers’ band. Between 1996 and 2013 he performed as a mandolinist with the Reliéf band, recorded seven albums and

nách v Evropě. Spolupracoval s různými interprety jako všestranný pódiový či studiový hráč (např. Jan Nedvěd, Jan Kalousek, Pavlína Jíšová, Chris Jones, Beppe Gambetta, Dan Crarry, Vinohradské divadlo). Pořádal 13 ročníků Jarní bluegrassové dílny, účastní se jako lektor mnoha žánrových workshopů v Evropě. V současnosti působí jako kytarista kapely G-runs’n Roses a občas zaskakuje v Amplified Acoustic Bandu Jamieho Marshalla. Vedle hudby ho zlákalo také luthierské umění. Tomu se naučil pod vedením Ondřeje Holoubka a zaměřuje se zejména na restaurování starých kytar a mandolín. Vědecké myšlení analytického chemika nasměroval v posledních letech k rozkrývání ztracené historie výroby kytar v Čechách.

has played bluegrass all over Europe. As a versatile sideman and studio musician, Tomáš collaborated with a number of artists, such as Jan Nedvěd, Jan Kalousek, Pavlína Jíšová, Chris Jones, Beppe Gambetta and Dan Crarry, and played in the Vinohrady Theatre in Prague. For thirteen years he was the organiser of the Spring Bluegrass Workshop and continues to participate as a lecturer in many bluegrass workshops throughout Europe. These days he performs as a guitarist with G-runs’n Roses (sic) and occasionally plays as a sub in Jamie Marshall’s Amplified Acoustic Band. Apart from playing music, he had also been attracted to the art of lutherie. He learned the craft under the guidance of Ondřej Holoubek, focusing on restoration of vintage guitars and mandolins. In recent years, Tomáš employed his scientific cast of mind that he developed in his day job as an analytical chemist, to uncover the lost history of guitar production in Bohemia.

w w w . d v o r a k g u i ta r s . c o m

472

Tomáš Dvořák s mandolínou Radiotone 855r během session s Lubošem Novotným. Tomáš Dvořák with the Radiotone 855r mandolin, during a recording session with Luboš Novotný.


346

473– 475

Norbi Kovács nahrával na mistrovské kytary od Alfreda Bräuera a Franze Hirsche. Norbi Kovács recorded on the master guitars by Alfred Bräuer and Franz Hirsch.

Norbi Kovács

Norbi Kovács

Narodil se v roce 1968 v Šale na jihu Slovenska. Do 12 let se učil hrát na klavír, poté se jako samouk začal věnovat kytaře. V roce 1992 se přestěhoval do Prahy a začal vystupovat v různých formacích jako jsou Stará cesta, Red Wine, Ina, Plazma, Petr Skoumal Trio, Kybabu, Lokomotiva (již od 1996), Ivan Hlas Trio (již od 2003), jako doprovod zpěvačky Radůzy a později i samostatně s akustickou kytarou. Oslovil jej styl hraní

Norbi Kovács was born in 1968 in Šaľa in southern Slovakia. Until the age of twelve he took piano lessons and then learned to play the guitar by himself. In 1992 he moved to Prague and began performing in various groups such as Stará cesta, Red Wine, Ina, Plasma, Petr Skoumal Trio, Kybabu, Lokomotiva (since 1996) and Ivan Hlas Trio (since 2003). He has worked as an accompanist for the singer Radůza and later also as a solo acoustic guitar artist. He is attracted by the fingerpicking style, which he practises daily with great vigour, when he is not busy composing advertising jingles and incidental

fingerpicking, jehož rozvíjení se intenzivně věnuje vedle skládaní hudby do reklam, pro divadelní představení (Plastelína – Divadlo Letí; Love story – Dejvické divadlo, Odvolání – Divadlo v Řeznické), a pro film (Occamova břitva, 2013; U mě dobrý, 2008) a TV seriály (Reportérka, 2015; Rodiče napořád, 2017). w w w. n o r b i .c z

music for theatre (Plasticine – the ‘Letí’ theatre; Love story – the Dejvice theatre, The Appeal – the Řeznická Street theatre), film (Occam’s Razor, 2013; It’s All Right by Me, 2008) and TV series (The Lady Reporter, 2015; Parents Forever, 2017).


347

BOHEMIAN JAZZ GUITARS TRIBUTE

476 – 478

Na Jakuba Racka připadly poválečné mistrovské kytary od Antona Mettala a Franze Hirsche a předválečný Radiotone. Jakub Racek was entrusted with playing the post-war master guitars by Anton Mettal and Franz Hirsch and the pre-war Radiotone.

Jakub Racek

Jakub Racek

Kytarista, který prošel kapelami mnoha žánrů. První akordy zkoušel na kytaru svého otce v pěti letech, seriózněji však začal hrát kolem třinácti folkové písničky na letních táborech. Když mu spolužák věnoval audiokazetu amerického kytaristy Tonyho Rice, propadl bluegrassu a new acoustic music.

Jakub Racek is a guitarist who has passed through a number of bands of various genres. At the age of five, he already played the first chords on his father’s guitar, but began playing folk songs at summer camps more seriously when he was about thirteen. When his classmate gave him a cassette tape of the American guitarist Tony Rice, Jakub became addicted to bluegrass and ‘new acoustic music’.

Vedle Rice ovlivnili jeho hru další hráči jako Django Reinhardt, Joe Pass, Albert Lee (kvůli kterému začal hrát na elektrickou kytaru telecaster) a mnoho dalších. Nějakou dobu se věnoval jazzové muzice a přidal i další žánry jako rockabilly, blues či irskou hudbu. Spolupracoval s řadou skupin a sólistů – Monogram, Nugget (AT), Radim Zenkl, Ramblin’ Rex (USA), Liz Meyer (USA), Pavlína Jíšová, Pavel Bobek, Radim Hladík, Casey Dries­sen (USA), Plavci, Tony Trischka, The Rhythm Strings, Slávek Hanzlík a Druhá Tráva. V současné době vede svou vlastní formaci Professional Deformation, vystupuje se zpěvačkou Irenou Budweiserovou a s Jimmy Bozemanem.

Apart from Rice, Jakub has been influenced by other great performers such as Django Reinhardt, Joe Pass or Albert Lee (because of whom Jakub picked up the Telecaster guitar) and many others. For a period of time, Jakub applied himself to playing jazz music and a number of other genres, such as rockabilly, blues or traditional Irish music. He has collaborated with a number of groups and leading musicians – Monogram, Nugget (Austria), Radim Zenkl, Ramblin’ Rex (US), Liz Meyer (US), Pavlína Jíšová, Pavel Bobek, Radim Hladík, Casey Driessen (US), Plavci (Rangers), Tony Trischka, The Rhythm Strings, Slávek Hanzlík and Druhá Tráva (“Second Grass”). These days, Jakub leads his own group, the ‘Professional Deformation’ and performs with the singer Irena Budweiserová and with Jimmy Bozeman.


348

479– 481

Ondřej Kozák nahrává skladbu Docela všední obyčejný den. Ondřej Kozák records the composition ‘An Altogether Ordinary Workday’.

Ondřej Kozák

Ondřej Kozák

Jeho prvním nástrojem byly housle, na které vrzal dřív, než uměl psát. Během dětství mu učarovala akustická muzika, která by se dala zařadit do škatulky folk & country a postupně ho začaly zajímat další nástroje, zejména kytara, mandolína a basa. Do roku 2010 získával cenné zkušenosti jako hráč, zpěvák a autor v kapelách Křeni a Petr Brandejs Band. Od té doby spolupracoval s řadou skupin (New Aliquot, G-runs’n Roses, East-West, Fragment, Brejle, Hanulík Brothers) či významných osobností hudební scény (např. Mike Marshall, Dan Crary, Tony Furtado, Beppe Gambetta, Dale Ann Bradley, Steve Gulley, Cia Cherryholmes, Mike Compton ad.), rád vystupuje také sólově a v příležitostných sestavách a duech. Je držitelem řady ocenění, mimo jiné opakovaně získal titul Kytarista roku v Anketě Bluegrassové asociace ČR. Od roku 2018 připravuje ATAmusic podcast, audio seriál pro muzikanty. V roce 2019 vydal kytarovou desku Overtones – 12 Songs • 12 Vintage Guitars.

Ondřej Kozák could scratch and squeak on the violin well before he learned how to write. As a child, he was fascinated by acoustic music, which could perhaps be pigeonholed as folk & country. Later he gradually became interested in a number of string instruments, especially the guitar, mandolin and double bass. Until 2010 he developed his technique as a player, singer, composer and author of lyrics with the Křeni group and the Petr Brandejs Band. Since then, he has performed with a number of bands (New Aliquot, G-runs’n Roses, East-West, Fragment, Brejle, Hanulík Brothers) and star musicians (Mike Marshall, Dan Crary, Tony Furtado, Bep­pe Gambetta, Dale Ann Bradley, Steve Gulley, Cia Cherryholmes, Mike Compton, among others). He also enjoys performing solo, in duos and in ad hoc groups. Among numerous prizes and distinctions, he has been repeatedly awarded the title Guitarist of the Year in the poll of the Czech Bluegrass Association. Since 2018 he produces the ‘ATAmusic’ podcast, an audio series for musicians. In 2019, Ondřej released a guitar album ‘Overtones — 12 Songs • 12 Vintage Guitars’. Apart from his active schedule as a performer, Ondřej also teaches and produces music in his own studio.

Kromě aktivního vystupování rovněž vyučuje a zabývá se natáčením a produkcí hudby ve vlastním studiu. w w w.o n d r a koz a k .c o m


482– 484

Jaroslav Šindler s kytarami Cremona Mistr. Gibson (vlevo) a Cremona 465. Jaroslav Šindler with the Cremona Mistr. Gibson (left) and Cremona 465 guitars.

Jaroslav Šindler

Jaroslav Šindler

Vystudoval jazzovou kytaru u Viléma Matausche a improvizaci u Karla Velebného na Lidové konzervatoři (nyní Konzervatoř Jaroslava Ježka) v Praze. Vystupuje v nejrůznějších jazzových formacích. V minulosti byl jedním ze zakládajících členů kapely ESP a Velebandu Karla Velebného. Spolupracoval se zpěvačkami Janou Koubkovou, Evou Olmerovou, byl členem FUT Františka Uhlíře.

Jaroslav s Šindler studied jazz guitar with Vilém Matausch and improvisation with Karel Velebný at the Folk Conservatory (today Jaroslav Ježek Conservatory) in Prague. He performs in various jazz groups. In the past, he was one of the founding members of the ESP band and Karel Velebný Veleband big band. He has collaborated with the singers Jana Koubková and Eva Olmerová, and was a member of F.U.T. (František Uhlíř Team).

Od roku 1988 nepřetržitě spolupracuje jak v kvarte-

Since 1988 he frequently collaborates with Jiří Stivín, as a duo and also in a quartet. They have recorded several CDs and played many concerts at home and abroad. Jaroslav also performs with the singer Irena Budweiserová, is a member of the Petra Ernyei Quartet, collaborates with Lee Andrew Davison on the Spirituals project, and plays in a duo with the flutist Martin Brunner. At the same time, he also teaches jazz guitar and improvisation at the Conservatory of Jaroslav Ježek in Prague and published a book of lecture notes for jazz guitar playing ‘Kytarová praktika’.

tu, tak v duu s Jiřím Stivínem, s nímž nahrál několik CD a vystupoval na řadě koncertů doma i v zahraničí. Koncertuje také se zpěvačkou Irenou Budweiserovou, je členem Petra Ernyei Quartet a spolupracuje s Lee Andrew Davisonem na projektu Spirituals. Hraje v duu s flétnistou Martinem Brunnerem. Současně se věnuje také pedagogické činnosti – vydal publikaci Kytarová praktika a vyučuje jazzovou kytaru a improvizaci na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze.


350

485 – 487

Libor Šmoldas s kytarami Cremona 465 (vlevo) a atypickou bräuerkou z divadla Semafor (vpravo). Libor Šmoldas with the Cremona 465 guitar (left) and the atypical Bräuer guitar from the Semafor theatre (right).

Libor Šmoldas

Libor Šmoldas

Jazzový kytarista, skladatel, pedagog a kapelník. Hudbě se věnoval od malička, hrál na flétnu a trubku, ve dvanácti letech začal s kytarou. Po začátcích s rockovými a bluesovými kapelami přešel k blues a jazzu. Studoval Konzervatoř Jaroslava Ježka, VOŠ Jaroslava Ježka, bakalářský titul získal na JAMU v Brně a magisterský na pražské AMU. Je zakládajícím členem skupiny Organic Quartet Ondřeje Pivce. Od roku 2009 se pravidelně vrací do USA, kde během svých prvních pobytů studoval u předních kytaristů a natočil album In New York on Time za účasti světových hvězd George Mráze, Jeffa Ballarda a Sama Yahela. V současnosti podniká každoroční turné nejen do USA, ale také do Austrálie, Nizozemí, Spojeného království a dalších zemí. Hraje a natáčí jak s českými spoluhráči (Libor Šmoldas Quartet, 2009–2015; Libor Šmoldas Organ Trio, od 2015), tak se světovými muzikanty, jako jsou Bobby Watson, Adam Nussbaum, Brian Charette či Jay Anderson. Je držitelem ocenění Anděl za desku roku

Libor Šmoldas is a jazz guitarist, composer, educator and bandleader. He was born in Olomouc, but has lived in Prague most of his life. Libor devoted himself to music at an early age. He learned to play the flute and trumpet, and from the age of twelve the guitar. At first, he performed with rock and blues bands, then he switched to jazz. He studied at the Jaroslav Ježek Conservatory and Jaroslav Ježek College of Music, earned his bachelor’s degree at the Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno and a master’s degree at the Prague Academy of Music. He is a founding member of Ondřej Pivec’s Organic Quartet. Since 2009 he regularly travels to the US, where he studied with several leading guitarists and recorded the album ‘In New York on Time’ together with George Mraz, Jeff Ballard and Sam Yahel.

i jazzovou skladbu roku. Učí na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze a na mezinárodních workshopech v Anglii, Německu, Řecku, Itálii a Austrálii. w w w. l i b o r s m o l da s .c z

Currently, Libor tours the US, Australia, the Netherlands, the UK and other countries every year. He plays and re-

cords with Czech musicians in the Libor Šmoldas Quartet and Libor Šmoldas Organ Trio, as well as with world-class musicians such as Bobby Watson, Adam Nussbaum, Brian Charette and Jay Anderson. He won the Angel Award for the “Album and Jazz Composition of the Year”. He teaches at the Jaroslav Ježek Conservatory in Prague and at international workshops in England, Germany, Greece, Italy and Australia.


351

BOHEMIAN JAZZ GUITARS TRIBUTE

488 – 490

Luboš Novotný si bravurně poradil s předválečnou havajkou ALBO 18 HA. Luboš Novotný handled the pre-war ALBO 18 HA Hawaiian guitar with bravura.

Luboš Novotný

Luboš Novotný

Hráč na dobro a lapsteel. V roce 1979 dostal nabídku hrát v tehdy špičkové bluegrassové/newgrassové skupině Průdušky, kde nahradil odcházejícího dobristu Jožku Hlavenku (svého dobristického guru). S Průduškami vydržel až do jejich rozpadu roku 1986. Mezitím založil folkrockovou kapelu Komise, která hrála převážně jeho písně a fungovala do roku 1989. Od druhé poloviny 80. let působil v uskupení Duo Cis, souběžně ve folkové skupině …A hosté. V roce 1989 se účastnil nahrávání desky Bluegrass ’90, kde se poprvé muzikantsky sešel s Robertem Křesťanem a Lubošem Malinou. Při nahrávání naplánovali vznik nové kapely, která později dostala jméno Druhá tráva a začala působit v roce 1991. Jejím členem je Luboš dodnes. V letech 2004–2006 následoval ústeckou countryrockovou skupinu Testify. V posledních letech občas hostuje se skupinami Sarah & The Adams a The Amplified Acoustic Band (s Jamie Marshallem).

Luboš Novotný plays the dobro and lap steel guitar. In 1979, he had the opportunity to play in the top bluegrass & newgrass group Průdušky (“Bronchial Tubes”), where he replaced the outgoing dobro player Jožka Hlavenka (his dobro guru). He stayed with Průdušky until their break-up in 1986. In the meantime, he founded the folk-rock band Komise, which performed his original songs and stayed together until 1989. Since the late 1980s, he has performed with the Duo Cis group and with the folk group ‘…A hosté’ (“… and guests”), since 1991 with the bluegrass band Druhá Tráva (“Second Grass”), and between 2004 and 2006, with the country rock band Testify from Ústí nad Labem. In recent years he has occasionally appeared as a guest with the Sarah And The Adams band, and with Jamie Marshall’s The Amplified Acoustic Band.

V průběhu let hostoval při nahrávání (na dobro nebo

lapsteel) mnoha interpretů všemožných žánrů, včetně zahraničních umělců (Charlie McCoy, Bob Sinclair, Beppe Gambetta, Andy Owens, Peter Rowan ad.). Vydal dvě vlastní alba – Radost zarmoucených (1995) a Venku z trávy (2000).

Over the years, he has recorded the dobro and lap steel guitar in variety of genres as a guest of a number of musicians, including foreign artists (Charlie McCoy, Bob Sinclair, Beppe Gambetta, Andy Owens, Peter Rowan, etc.). He has released two own albums – The Joys of the Grieving (1995) and Out of Grass (2000).


352

Seznam skladeb

Playlist

1. Houpy Hou

1. Rock-a-bye Canoe

autoři: Bedřich Nikodém / Karel Růžička hrají: Luboš Novotný (havajka Primus /Anton Mettal/ 1932), Tomáš Dvořák (ukulele Radiotone 9382 1937), Marek Rejhon (kytara K.P. 1936)

Authors: Bedřich Nikodém / Karel Růžička Featuring: Luboš Novotný (Primus /Anton Mettal/ 1932 Hawaiian guitar), Tomáš Dvořák (Radiotone 9382 1937 ukulele), Marek Rejhon (K.P. 1936 guitar)

CD otevírá zvuk nejstarší kytary Höfner-Primus posta­vené Antonem Mettalem v roce 1932 v rukou Luboše Novotného. Ve 20. letech se zdálo, že největší budoucnost má hraní na kytaru želízkem naplocho, svůj vrchol zažívala móda „hawajských“ skupin hrají-

The CD opens with the sound of the oldest Höfner-Primus guitar, built by Anton Mettal in 1932, performed by Luboš Novotný. In the 1920s, it seemed that the future lay in placing the guitar flat on the player’s lap and playing it with a hand-held steel bar.

2. Chlupatý kaktus

2. My Fuzzy Cactus

autoři: Emil František Burian / Josef Gruss hrají: Tomáš Dvořák (kytara ALBO 49G,193x), Marek Rejhon (kytara ALBO 23G 193x)

Authors: Emil František Burian / Josef Gruss Featuring: Tomáš Dvořák (ALBO 18 HA 193x guitar), Marek Rejhon (ALBO 23G 193x guitar)

Svižný fox z filmu Před maturitou (1932) od E. F. Buriana je jako stvořený pro krátce, poněkud ostře, ale velmi hlasitě znějící kytary ALBO ze 30. let 20. století. Marek Rejhon (v pravém kanálu sterea) hraje na celomasivní, Tomáš Dvořák (v levém kanálu sterea) na překližkovou, lépe řečeno laminovanou levnější verzi.

A brisk foxtrot from the E.F. Burian’s film Before Grad­uation (1932) is perfect for the short and somewhat sharp, but very loud-sounding ALBO guitars from the 1930s. Marek Rejhon (in the right chan­ nel of the stereo sound) plays on the solid-wood guitar and Tomáš Dvořák (in the left channel) on the cheaper laminated, plywood guitar.

3. Svítá

3. The Day Is Breaking

autoři: Jiří Voskovec, Jan Werich / Jaroslav Ježek hrají: Tomáš Dvořák (mandolína Taco 1937), Marek Rejhon (kytara Radiotone 7812 /starší typ/ 1935)

Authors: Jiří Voskovec, Jan Werich / Jaroslav Ježek Featuring: Tomáš Dvořák (Taco 1937 mandolin), Marek Rejhon (Radiotone 7812 /late type/ 1935 guitar)

Jedna z nejkrásnějších lyrických melodií Jaroslava Ježka z roku 1934 v duu mandolíny Taco (Tomáš Dvořák) a kytary Radiotone (Marek Rejhon). V Es-durové střední části jsou – navzdory snaze muzikantů – dobře slyšitelné limity ladění těchto nástrojů.

One of the most beautiful lyrical melodies by J. Ježek

cích všechny možné odrůdy dobových tanců. Píseň v rytmu waltzu-hawai zde stylově doplňuje unikátní archtop ukulele Radiotone a dopro­vází jedna z nejlepších kytar celého projektu – atypická K.P. s kruhovým otvorem (který historicky předcházel pozdějším f-otvorům u archtop kytar).

At that time, popular “Hawaiian” bands performed all sorts of contemporary dances. The Hawaiian-waltz melody is stylishly complemented on the unique archtop Radiotone ukulele and accompanied on one of the best guitars of this project — the atypical K.P. with a round hole.

from 1934 is performed by T. Dvořák on the Taco mandolin and M. Rejhon on the Radiotone guitar. Despite the musicians’ best efforts, the E-flat-major bridge presents intonation problems inherent in the instruments.


353

BOHEMIAN JAZZ GUITARS TRIBUTE

4. Hledám děvče na neděli

4. I’m Looking for a Sunday Girl

autor: Jaroslav Mottl hrají: Luboš Novotný (havajka ALBO 18 HA 193x), Tomáš Dvořák (mandolína Radiotone 855r 1938), Marek Rejhon (kytara Bell-Tone 1937)

Author: Jaroslav Mottl Featuring: Luboš Novotný (ALBO 18 HA 193x Hawaiian guitar), Tomáš Dvořák (Radiotone 855r 1938 mandolin), Marek Rejhon (Bell-Tone 1937 guitar)

Hit trampského barda Jarky Mottla je jako stvoře-

The happy melody of this hit song by the bard of

ný pro nadhled virtuózní hry Luboše Novotného na flattop havajku ALBO. Doubletop mandolína Radiotone s hlubokým, téměř mandolovým zvukem dosvědčuje úspěšnost některých schönbašských experimentů v konstrukci nástrojů. Kytara Bell-Tone, rovněž s netypickou kombinací dlabaných desek a příčného žebrovaní, byla pro tento track logickou volbou.

tramping music Jarka Mottl is ideal for Luboš Novotný’s brilliant handling of the ALBO Hawaiian flattop. The doubletop Radiotone mandolin with a deep, almost mandola-like sound is a showpiece among the Schönbach experiments in instrument design. The Bell-Tone guitar, an atypical combination of carved plates and ladder bracing, was another logical choice for this track.

5. Letí šíp savanou

5. An Arrow Flies over the Savannah

autoři: Ríša a Ruda Jurist hrají: Tomáš Dvořák (kytara Martin Coletti G40 1937), Marek Rejhon (kytara Anton Bräuer 1937)

Authors: Ríša a Ruda Jurist Featuring: Tomáš Dvořák (Martin Coletti G40 1937 guitar), Marek Rejhon (Anton Bräuer 1937 guitar)

Obliba westernů a romantiky divokého západu zasáhla nejen trampské hnutí, ale i meziválečný pop. Píseň o letícím šípu je jednou z trvalek žánru „cowbojských“ písní. V této instrumentální podobě vynikne její rafinovaná jednoduchost a nádherná, témeř hašlerovská, česká melodika. „Vídeňka“ značky Anton Bräuer, na kterou Marek Rejhon v souladu s dobovou praxí hraje prsty, je ostruněna tenkými kovovými strunami – přesně tak hráli čeští trampové ještě do 60. let, a tvořili tak most mezi romantickou podobou kytary a písní Karla Hašlera k moderní, jazzovější, hudbě. Hlavní melodický part hraje také bez trsátka Tomáš Dvořák na fascinující flattop Martin Coletti.

The wild west romance and adventure influenced

not only tramping music, but also inter-war pop. The ‘cowboy song’ about a flying arrow is one of the perennials of this genre. The sophisticated simplicity and gorgeous Czech melodiousness are striking characteristics of this instrumental version on Anton Bräuer’s Viennese-type guitar with thin metal strings, played by Marek Rejhon with his fingers. This practice reflects tramping music up to the 1960s, when the style formed an imaginary bridge between the songs of Karel Hašler and a more modern, jazz-like style. Tomáš Dvořák plays the main melody without a pick, on a fascinating Martin Coletti flattop.

6. Kat a blázen

6. The Headsman and the Jester

autoři: Jiří Voskovec, Jan Werich / Jaroslav Ježek hrají: Jakub Racek (kyatara Radiotone 7812 /pozdní typ/ 1938), Marek Rejhon (kytara Martin Coletti G61c 1938)

Authors: Jiří Voskovec, Jan Werich / Jaroslav Ježek Featuring: Jakub Racek (Radiotone 7812 /late type/ 1938 guitar), Marek Rejhon (Martin Coletti G61c 1938 guitar)

Hudba Jaroslava Ježka obstojí i bez geniálních textů Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Píseň z roku 1934 interpretujeme na dvě podobné kytary z roku 1938 – Radiotone a Martin Coletti. Jakub Racek přišel s nápadem zahrát píseň trochu ve stylu gypsy swingu, neboť zvuk těchto nástrojů s vnitřní spojovací tyčí v korpusu (a tím velmi rychlou odezvou na hru) připomíná francouzskou školu kytar Selmer-Maccaferri proslavených Django Reinhardtem.

The music of Jaroslav Ježek would stand the test of time even without the inspired lyrics of Jiří Voskovec and Jan Werich. We rendered the 1934 song on two similar 1938 guitars — Radiotone and Martin Coletti. The instruments feature a tie rod inside the body and therefore a very fast response. Their sound is reminiscent of the French Selmer-Maccaferri guitars, made famous by Django Reinhardt, which motivated Jakub Racek to perform the song in a gypsy swing style.


texty | texts: Tomáš Dvořák (část | part 1–2), Marek Rejhon (booklet) překlad | translation: Jan Burle, Friedemann Sallis editor: Roman Hájek fotografie | photographs: Karel Pazderka grafická úprava a sazba | graphic design and typesetting: AnFas, spol. s r. o. (Petr Vorasický) hudební režie CD | music direction of the CD: Marek Rejhon vysazeno písmem | typeset in: Avenir Next, Trade Gothic vytištěno na papíře | printed on paper: Munken Print White 150 g Vydal z. s. Halda 272 01 Kladno, V. Burgra 136 jako svou 25. publikaci

Published by z. s. Halda 272 01 Kladno, V. Burgra 136 as its 25th publication

Tisk a vazba | Print and binding: Finidr, s. r. o., Český Těšín Vydání první, Kladno 2019. | First edition, Kladno 2019. ISBN 978-80-907236-4-1 (Czech Republic)

Vydavatel se snažil vyhledat autory nebo majitele autorských práv ke všem materiálům otištěným v této knize. Pokud jsme přesto někoho opomněli, případně se dopustili záměny, přijměte naši omluvu a kontaktujte nás pro případné vzájemné vypořádání. Vydavatel, editoři ani autoři neodpovídají za jakékoli chyby uvedené v publikaci nebo za následky související s jejím používáním.

The publisher has made every effort to locate the authors and/or copyright holders of all the material

published in this book. If an error or omission has been made, please accept our apology and advise the

publisher. Neither the publisher, editors, nor the authors can be held responsible for any errors contained in the publication or consequences arising from its use.

Publikace Haldy můžete objednat na www.haldakladno.cz. Distribuci pro knihkupce zajišťuje www.kosmas.cz. Halda publications can be ordered at www.haldakladno.cz. Distribution to booksellers is provided by www.kosmas.cz. www.haldakladno.cz | www.bohemianjazzguitars.cz Vybíráme kousky kvalitního uhlí z hromady hlušiny. We pick good coal from boney piles.