Page 1

ฟรี!

ปีที่ 4 ฉบับที่ 28 มีนาคม 2557

10ปี ที่ถูกท�ำให้หายไป ของสมชาย นีละไพจิตร


Editor’s note

Halal Life Magazine

“เราไม่เคยสนใจจ�ำคนขับรถที่หยุดให้เราข้ามถนน นึกหน้าต�ำรวจที่เคยช่วยบอกทางไม่ออก ไม่เคยถาม ชือ่ พนักงานเสิรฟ์ ทีว่ งิ่ เอาเงินทอนซึง่ เราลืมแล้วมาส่งให้ อย่าว่าแต่จะจดจ�ำหน้าคนทีร่ บี หลีกทางให้เมือ่ เห็นเรา ยกของหนักขึ้นบันได แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้คนเหล่านี้ท�ำให้เรารู้สึกดีกับชีวิต และมีส่วนเอื้ออ�ำนวยให้ผ่าน ความล�ำบากได้ง่ายขึ้น พวกเขาเดินเข้าเดินออกในชีวิตประจ�ำวันของเราเป็นว่าเล่น และไม่เคยทิ้งพันธะอะไร ไว้เป็นการส่วนตัว

ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด กฤษดา เรสลี บรรณาธิการบริหาร วิทยากร อิสมาแอล กองบรรณาธิการ ธนพัฒน์ อิสมาแอล, กอมารียะห์ สุเรรัตน์

ในความเห็นของผม บรรดามิตรที่ไม่ใช่เพื่อนเหล่านั้นนับเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในความอยู่รอดหรือ กระทั่งความสุขของเรา ไม่แพ้เพื่อนฝูงที่คบหาเป็นตัวเป็นตน”

คอลัมนิสต์ สุภาพ เรืองปราชญ์, สมคิด ลีวัน, อีซา นิยม, สมชาติ มิตรอารีย์, ปรีชา เริงสมุทร์, Ummah Islam

“ลองทบทวนว่าในฐานะคนแปลกหน้าของผูอ้ นื่ เราเองเคยท�ำอะไรดีๆ บ้างในเรือ่ งคล้ายๆ กัน ถ้าพบว่าการให้ ของเรามีสดั ส่วนใกล้เคียงหรือมากกว่าสิง่ ทีไ่ ด้รบั ก็แสดงว่าเราพยายามท�ำดีทสี่ ดุ แล้วในการสร้างโลกทีเ่ ป็นมิตร และปราถนาจะให้มันคงอยู่ตลอดไป

ศิลปกรรม อรดา โต๊ะมางี ผู้จัดการฝ่ายผลิต วิลาสินี กันซัน

เท่าที่ผมคิดออก โลกที่เพื่อนฝูงดีต่อกันนับเป็นเรื่องธรรมดา ทุกยุคทุกสมัยก็เป็นเช่นนั้น โลกที่คนแปลก หน้าดีตอ่ กันต่างหากกลับเป็นประเด็นส�ำคัญกว่า เพราะมันอาจใช้วดั ความเจริญก้าวหน้าหรือล้าหลังของทัง้ สังคม”

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ชัยรัตน์ เกิดอยู่ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา สาโรช เรืองปราชญ์

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล เขียนหลายย่อหน้าด้านบนไว้ใน “มิตรที่ไม่ใช่เพื่อน” หนึ่งในความเรียงจากเล่ม “วันที่ถอดหมวก” โดยส�ำนักพิมพ์สามัญชน ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2548 แต่ผมเพิ่งจะมาได้อ่านเมื่อไม่กี่วันมานี้ หลังจากความเรียงของอดีตผู้น�ำนักศึกษา 14 ตุลา เล่มนี้นอนแน่นิ่งอยู่ในชั้นหนังสือมาหลายปี

ธุรการ ษมากร ริสมัน

ถึงแม้จะเพิง่ ได้อา่ น แต่ผมก็รสู้ กึ ว่าความเรียงทีพ่ ดู ถึงประเด็นธรรมดาๆ ชิน้ นีช้ า่ งเหมาะเจาะกับสถานการณ์ ของสังคมไทยในห้วงที่ความขัดแย้งทางการเมืองกัดกินเข้าไปในหัวใจของผู้คน จนยากที่จะหาความเป็นมิตร จากคนแปลกหน้าหรือแม่แต่เพื่อนฝูง

ติดต่อโฆษณา 081-699-5656,086-890-6055 082-546-9431 Website www.halallifemag.com Email halal.life.mag@gmail.com Facebook fb.com/halal.life.magazine

ในแต่ละวันเราได้เห็นผู้คนทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักกัน พร้อมที่จะด่ากัน เกลียดกัน ท�ำร้ายกัน เพียงแค่เพราะ เราเห็นต่างกันในเรื่องของนักการเมือง แต่เราอาจลืม คนขับรถที่หยุดให้เราข้ามถนน ต�ำรวจที่ช่วยบอกทาง พนักงานเสิรฟ์ ทีว่ งิ่ เอาเงินทอนซึง่ เราลืมแล้วมาส่งให้ หรือแม้แต่คนทีร่ บี หลีกทางให้เมือ่ เห็นเรายกของหนักขึน้ บันได

เจ้าของ บริษัท ปลูกฝัน จ�ำกัด เลขที่ 336/18 ซ.ราษฎร์อุทิศ 52 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

ครับ ความขัดแย้งทางการเมืองทีก่ ำ� ลังคุกรุน่ อยูต่ อนนีม้ นั อาจท�ำให้เรารูส้ กึ ว่าสังคมไม่นา่ อยู่ ผูค้ นไม่เป็นมิตร แต่หากเราปรับโฟกัสให้กว้างขึ้น เลิกจดจ่ออยู่แต่กับเรื่องการเมืองที่นับวันจะยิ่งท�ำให้เราโดดเดี่ยว แล้วหันมา ใส่ใจกับรายละเอียดด้านอื่นๆ ในชีวิตบ้าง บางทีเรื่องราวของมิตรที่ไม่ใช่เพื่อนเหล่านี้อาจช่วยบรรเทาความ หมองเศร้าและความสิ้นหวังต่อผู้คนในสังคมให้กับเราบ้าง ไม่มากก็น้อย วิทยากร อิสมาแอล บรรณาธิการบริหาร halal.life.mag@gmail.com

9 เชื่อว่าหลายคนที่อ่านข้อความนี้คงต้องเคยกิน ไก่ทอดของผู้พันสัญชาติอเมริกันเจ้านั้นกันเป็นแน่ อาจกินเพราะรสชาติ อาจกินเพราะบรรยากาศร้าน แต่ไม่วา่ จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ มันคงจะดีกว่า หากเราจะมีรา้ นไก่ทอดทีค่ ณ ุ ภาพดีเหมือนกันแถมยัง เป็นสัญชาติมสุ ลิมบ้านเราอีกด้วย

18

16 ท่ามกลางเรือ่ งร้ายเรามักเห็นเรือ่ งดีเกิดขึน้ 10 ปี ที่ แ ล้ ว สั ง คมไทยสู ญ เสี ย สมชาย นี ล ะไพจิ ต ร ทนายความผู้เป็นที่พึ่งของผู้คนในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ถึงวันนีแ้ ม้ไม่อาจทดแทนกันได้ในแง่ตวั บุคคล แต่อมุ ดมการณ์ของทนายสมชายก็หยัง่ รากลึกลงไป ในหัวใจของทนายและผูค้ นในพืน้ ทีแ่ ล้ว 4

คอลัมน์ใหม่แกะกล่องที่เปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านที่มี ค�ำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวหลักวิธีปฏิบัติต่างๆใน ศาสนาอิสลาม อะไรท�ำได้ อะไรท�ำไม่ได้ หรือท�ำแบบ ไหนจะดีกว่ากัน เราจะอาสาเป็นตัวกลางระหว่างท่าน กับ อ.อามีน เหมเสริม นักวิชาการอิสลามเพือ่ คลาย ข้อสงสัยนี้


10 ปีของการถูกท�ำให้หายไปของ สมชาย นีละไพจิตร ทนาย ผูว้ า่ ความให้กบั ผูถ้ กู อธรรม เวลาทีผ่ า่ นไปเรายังคงจดจ�ำเขาอยูไ่ หม เราจดจ�ำเขาอย่างไร และในฐานะไหน Halal Life ฉบับนี้ จึงขออาสา ทบทวนความทรงจ�ำทีเ่ รามีตอ่ ทนายสมชาย แม้เพียงเล็กน้อยก็ยงั ดี

ฉบับที่ 28 มีนาคม 2557

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก นิตยสารฮาลาลไลฟ์

หมดปัญหา หยิบไม่ทัน หาไม่เจอ

สมั ค รสมาชิ ก แน่นอนกว่า

ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว...................................................................................... อายุ .................. ปี ที่อยู่ ....................................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ........................ โทรศัพท์ ................................. อีเมล์ ................................................... การศึกษา อาชีพ

มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาตรีขึ้นไป อื่นๆ พนักงานบริษัท รับราชการ,รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว นักเรียน, นักศึกษา อื่นๆ

มีความประสงค์จะสมัครสมาชิกนิตยสารฮาลาลไลฟ์ สมาชิก 1 ปี 12 ฉบับ 300 บาท เริ่มตั้งแต่ฉบับที่........................ สมาชิกอุปถัมภ์ 1 ปี 12 ฉบับ 300 บาท เริ่มตั้งแต่ฉบับที่........................ ให้กับห้องสมุด/มัสยิด............................................................................................................................. ที่อยู่ ....................................................................................................................................................... ................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ...................................... วิธีช�ำระค่าสมาชิก โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท ปลูกฝัน จ�ำกัด

ธนาคารไทยพานิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส ทาวน์อินทาวน์ เลขที่บัญชี 404-051345-7

(ถ่ายเอกสารได้) 5

หยิบ

ได้ที่นี่

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ห้องอาหารโซเฟีย (คลองตัน) ร้านอาหารฟาฮาน่า (พระรามเก้า) สวนอาหารจันทร์เสี้ยว (มอเตอร์เวย์) ภัตตาคารสินธรสเต็กเฮ้าส์ (รามค�ำแหง) ร้านริสกี (ทาวน์อินทาวน์) โคบัง (รามค�ำแหง-สุขาฯ 3) Istanbul @ Market Walk (ราชพฤกษ์) ร้านอาหารอีสานฝั่งธน (อรุณอัมรินทร์) ห้องอาหารนางพญา (พญาไท) เมี่ยงปลาเผาหลังราม สาขาพระรามเก้า ร้านฮาลาลโฮม ซ.เทคโนบางกะปิ (บางกะปิ) ร้านฟารีดาโภชนา (เหม่งจ๋าย) ร้านดีโอโรตีโอ่ง (สุขาภิบาล 3) อะลาดิน ซูชิ (เหม่งจ๋าย) ร้านครัวบิสมิลลาห์ (หนองจอก) I COFFEE / I YAKI (รามค�ำแหง 53) ร้านครัวมุสลิม (ทาวน์อินทาวน์) ร้านมุมกิน (รามค�ำแหง 53) ร้านหนังสือ ศูนย์หนังสืออิสลาม (ศูนย์กลางอิสลาม คลองตัน) ศูนย์หนังสือมานพวงศ์เสงี่ยม (พระรามเก้า) ร้านหนังสือส.วงศ์เสงี่ยม (มหานาค) Halal Express (หนองจอก) ร้านอารีฟ เซ็นเตอร์ (มัสยิดสวนพลู) โรงพยาบาล รพ.ปิยเวช, รพ.กรุงเทพ, รพ.เสรีรักษ์, รพ.นวมินทร์, รพ.เวชธานี, รพ.บ�ำรุงราษฎร์ ธุรกิจบริการและโรงแรม รีสอร์ท บางพลัด โรงแรมนิวเวิลด์ (บางล�ำพู) โรงแรมรีเจ้นท์ (รามค�ำแหง) โรงแรมชาลีนา (รามค�ำแหง) โรงแรมนูโว ซิตี้ (บางล�ำพู) มุสลิมโฮม 2 (รามค�ำแหง) ธนาคารและสหกรณ์ เคาท์เตอร์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา สหกรณ์อิสลามสันติชน เครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้ ต่างจังหวัด ร้านอาหารบิสมิลลาฮ์ (เชียงใหม่) ร้านอาหารบิสมิลลาฮ์ (แม่สาย) ร้านฟาด้า สเต๊กแอนด์คอฟฟี่ (อยุธยา) ร้านอาหารอิสลามดาวุดชา (กาญจนบุรี) ร้านมุนาซีร กาแฟสด&เค้ก พัทยา (ชลบุรี) ร้านอาหารชุกรี่ ปั๊ม PT (สุราษฎร์ธานี) ห้องอาหารคุณสาหร่าย (ชุมพร) ร้านอาหารคุ้มราชา ควนโดน (สตูล) SAMI KITCHEN หาดใหญ่ (สงขลา) ร้านบากุส (ปัตตานี) ร้านอาหารอาบูคอลี (ยะลา) ร้านกีตาบบุ๊กเฮาส์ (ยะลา) Halal Minimart (สตูล) ร้านบังฝรั่ง (สงขลา) โรงแรมปายอินทาวน์ (แม่ฮ่องสอน) ร้านสเต๊กครูตา (อยุธยา)


Global

กอมารียะห์ อิสมาแอล - haboohoohoo@gmail.com

เดนมาร์กเป็นที่จับตาของโลก มุสลิมอีกครั้ง

เอมิเรตส์ถูกร้องขอให้ยกเลิก ฟัตวาห้ามเหยียบดาวอังคาร

อิสลามก�ำลังเติบโตในไต้หวัน

เดนมาร์กถูกกดจากโลกมุสลิมอีก ครั้ง หลังชาวมุสลิมและรัฐบาลประเทศ มุสลิมต่างๆประกาศที่จะงดการน�ำเข้า เนือ้ สัตว์จากประเทศเดนมาร์กตราบใดที่ เดนมาร์กยังคงปฏิเสธทีจ่ ะเคารพในค�ำสอน ของศาสนา

มูลนิธิ เดอะมาร์สวันสเปซ ได้รอ้ งขอ ให้นักวิชาการอิสลามของสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ยกเลิกการฟัตวาในการห้าม มุสลิมเดินทางไปยังดาวเคราะห์นอกโลก สืบเนื่องมาจากกระทรวงกิจการศาสนา อิสลามของเอมิอเรตส์ได้ออกมาฟัตวาว่า การเดินทางออกไปยังดาวเคราะห์นอก โลกนั้นเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อชีวิตเท่ากับ เป็นการฆ่าตัวตาย ซึ่งการฆ่าตัวตายใน ศาสนาอิสลามนั้นเป็นเรื่องต้องห้าม

ไต้หวันมีมสุ ลิมอยูร่ าว 170,000 คน โดยเป็นชาวไต้หวันเพียงแค่ 60,000 คน เท่านัน้ ส่วนทีเ่ หลือเป็นลูกหลานของคน ชนชาติฮยุ่ ทีอ่ พยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ ในช่วงปลายปี 1940 และมุสลิมต่างชาติที่ อพยพเข้ามาท�ำงานในไต้หวัน

ต้นเหตุของความขัดแย้งนี้เกิดจาก การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และอาหารของเดนมาร์ก ประกาศว่า พิธีกรรมของชาวยิวและชาวมุสลิมใน การฆ่าสัตว์จะเป็นพิธกี รรมทีผ่ ดิ กฎหมาย ในประเทศเดนมาร์ก ส่งผลให้เดนมาร์ก ต้องเจอกับภาวะกดดันอย่างหนักจาก มุสลิมทั่วโลก จนสถานทูตเดนมาร์กใน กรุงริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย ต้อง ออกมาให้สัมภาษณ์กับอาหรับนิวส์ว่า “ไม่ มี ก ารสั่ ง แบนการเชื อ ดสั ต ว์ แ บบ อิสลามในเดนมาร์ก” และ “การเชือด สัตว์เพื่อการกุรบาน ตามวิถีของอิสลาม นั้นเป็นเรื่องที่ถูกกฏหมายในเดนมาร์ก” ทั้ ง นี้ มี ก ารยกงานวิ จั ย ของนั ก วิทยาศาสตร์มาสนับสนุนวิถีแห่งอิสลาม ว่า การเชือดสัตว์โดยมนุษย์มผี ลดีตอ่ เนือ้ สัตว์มากกว่าการใช้เครื่องจักรกลในการ เชือด โดยการเชือดแบบอิสลามจะท�ำให้ เลือดซึ่งเป็นภาหะของโรคต่างๆระบาย ออกจากตัวสัตว์จนหมดท�ำให้เนือ้ สะอาด ปราศจากโรค ที่มา : MuslimVillage.com

ทางด้านมูลนิธิเดอะมาร์สวันสเปซ ก็ได้ยนื ยันถึงความปลอดภัยในการเดินทาง ครั้งนี้ ซึ่งมีการวางแผนและตระเตรียม ความพร้อมเป็นเวลาหลายปีกว่าจะถึงปี 2025 เพื่อจะส่งลูก เรือจากโลกลงไป เหยียบดาวอังคาร ทางมูลนิธิเน้นย�้ำอีก ว่ามีการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆที่อาจ จะเกิดขึ้นกับมนุษย์อย่างละเอียดเพื่อ ความปลอดภัยโดยจะลดความเสี่ยงให้ เหลือน้อยทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ นอกจาก นี้ยังมีการตระเตรียมน�้ำและอากาศ ณ ฐานที่มั่นบนดาวอังคารล่วงหน้า ถึง 2 ปี และยังบอกอีกว่าทุกๆภาระกิจล้วนมี ความเสี่ยงแต่ก็คุ้มเมื่อนึกถึงรางวัลที่จะ ได้รบั กลับมาโดยมีการยกอายะห์ในกุรอาน ทีส่ นับสนุนให้มสุ ลิมออกไปดูการสร้างสรรค์ ของพระเจ้าเพื่้อตอบโต้การฟัตวาครั้งนี้ อีกด้วย ที่มา iinanews.com 6

ถึงแม้มุสลิมในไต้หวันจะต้องเผชิญ กับการเลือกปฏิบัติและไม่ได้รับอนุญาต ให้ปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างอิสระ อย่าง เช่นทหารมุสลิมนายหนึง่ บอกว่า เขาต้อง หัดท�ำอาหารเอง เพราะในกองทัพไม่มี อาหารส�ำหรับมุสลิม เพียงแต่แยกอาหาร ให้ทานเป็นเมนูปลาแทน แต่กไ็ ม่ได้ทำ� ให้ เกิดความขัดแย้งใดๆ เพราะลักษณะนิสัย ของคนจีนมักจะเคารพผู้ที่มีศาสนาใน หัวใจ พวกเขามองว่า ใครก็ตามที่ไป มัสยิด โบสถ์ หรือวัด ถือว่าเป็นคนดี อย่างไรก็ตามทางการเองก็พยายาม ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลาง โดยจะจัดให้มบี รรยากาศการเฉลิมฉลอง ในทุกวันศุกร์ เชิญชวนผู้คนต่างเชื้อชาติ มาละหมาดพร้ อ มเพรี ย งกั น และท� ำ อาหารโฮมเมดตามแบบชนชาติของตน แล้วมาแลกเปลี่ยนสังสรรค์กัน ที่มา : MuslimVillage.com


นักวิทยาศาสตร์ยอมรับแล้วว่า มนุษย์อาจจะมาจากดิน

ส�ำรวจทัศนะคนตะวันออก กลางต่อการคุลมฮิญาบ

ฝ่ายตรวจฮาลาลของอังกฤษ ไม่เอาเครื่องเชือดไก่

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย คอแนล สหรัฐอเมริกา ได้เปิดเผยงาน วิจัยทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดที่แสดงให้ เห็นข้อมูลใหม่ว่าทุกชีวิตบนโลกล้วนมา จากดิน ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ คัมภีร์เก่า แก่อย่างอัลกุรอาน และไบเบิล้ หรือแม้แต่ ต�ำนานเทพเจ้ากรีก ได้กล่าวไว้มาเป็นพันๆ ปี

ผลการส� ำ รวจของสถาบั น ส� ำ รวจ Social Conduct แห่งมหาวิทยาลัย มิชแิ กน ร่วมกับส�ำนักส�ำรวจพิว เปิดเผย ความเห็นของคนในตะวันออกกลางว่า ส่วนมากชอบที่จะเห็นผู้หญิงแต่งกาย แบบฮิญาบ คือ คลุมศีรษะและปกปิด มิดชิด แต่ไม่ถึงกับต้องคลุมหน้า

เจ้าหน้าที่ผู้ออกเครื่องหมายฮาลาล ระดับสูงของสหราชอาณาจักรได้ร่วม ลงนามเพื่อยืนยันว่าเครื่องเชือดสัตว์ปีก เป็นสิ่งฮะรอม และไม่เป็นที่ยอมรับของ มุสลิมในอังกฤษ เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มี การรับรองเครือ่ งเชือดไก่นี้วา่ เชือดอย่าง ถูกต้องตามหลักการอิสลาม

ทฤษฎีดังกล่าวระบุว่า ดิน ซึ่งเป็นที่ สิ่งพื้นฐานที่สุดในการรวมตัวกันของแร่ ธาตุ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นห้องปฏิบตั กิ ารส�ำหรับ โมเลกุ ล ขนาดเล็ ก และสารเคมี ต ่ า งๆ กระบวนการดังกล่าวจะใช้เวลานับล้านปี จนก่อรูปร่างขึ้นมาเป็นโปรตีน ดีเอ็นเอ และเซลล์ท่ีมีชีวิต มันเป็นทฤษฎีที่ย้อน หลังไปนับพันๆ ปีในหลายวัฒนธรรม แม้ ว ่ า อาจจะไม่ ไ ด้ ใช้ ค� ำ อธิ บ ายทาง วิทยาศาสตร์ก็ตาม

การส� ำ รวจท� ำ ขึ้ น ในประเทศที่ มี มุสลิมเป็นชนส่วนใหญ่ 7 ประเทศ ได้แก่ ตูนเี ซีย อียปิ ต์ อิรกั เลบานอน ปากีสถาน ซาอุดอิ าระเบียและตุรกี โดยจุดประสงค์ หลั ก คื อ ต้ อ งการทราบความเห็ น ของ ผู้ร่วมโครงการว่า ผู้หญิงมุสลิมควรจะ แต่ ง กายแบบใดมากที่ สุ ด เมื่ อ อยู ่ ใ นที่ สาธารณะ โดยมีการแจกแผ่นที่ตีพิมพ์ ภาพการคลุมศีรษะ 5 แบบ รวมทั้งภาพ สุ ด ท้ า ยที่ ไ ม่ ค ลุ ม ศี ร ษะเลย ให้ ผู ้ ร ่ ว ม โครงการพิจารณา

ผู้ที่เข้าร่วมการลงนามในครั้งนี้มีทั้ง ตัวแทนจากหน่วยงานรับรองตราฮาลาล นักธุรกิจ องค์กรมุสลิม และกรรมการ มัสยิดต่างๆโดยมีการอธิบายว่าตามหลักการ อิสลามแล้วเครื่องเชือดสัตว์ปีกเป็นสิ่ง ฮะรอม พร้อมทั้งฉายวิดีโอแสดงการ เชือดไก่โดยเครื่องดังกล่าวซึ่งไม่มีการ กล่าวพระนามของอัลลอฮฺแต่อย่างใด

ในต�ำนานศาสนาอียิปต์โบราณและ ต�ำนานจีนโบราณ ก็บอกคล้ายๆกันว่า พระเจ้าได้สร้างแม่พมิ พ์ดนิ เหนียวเป็นรูป ร่างของมนุษย์และจากนัน้ ก็เป่าลมหายใจ เข้าไปในร่างนัน้ ผ่านทางจมูกของมัน และ แน่ น อนในคั ม ภี ร ์ อั ล กุ ร อานก็ ไ ด้ มี ก าร กล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยเช่นกัน ซึง่ เป็นการพิสจู น์ให้โลกรูว้ า่ ความจริงแท้ ที่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบนั้น มันถูก กล่าวไว้ในอัลกุรอานมานับพันปีแล้ว ที่มา : Dailymail.co.uk

ในภาพรวมมีผเู้ ลือกภาพผูห้ ญิงคลุม ศีรษะมิดชิดด้วยผ้าสีขาว ว่าเป็นการแต่ง กายที่เหมาะสมเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ มากที่สุด คือ 57% ในตูนีเซีย 52% ใน อียิปต์ 46% ในตุรกี และ 44% ในอิรัก ส่วนในซาอุดิอาระเบีย 63% เลือก แบบนิกอบ ในขณะที่อีก 11% มีความ เห็ น ว่ า การคลุ ม แบบ(บุ ร ก้ า ) มี ค วาม เหมาะสมในที่สาธารณะที่สุด ที่มา: Muslimthaipost.com 7

เนือ้ ความในการลงนามครัง้ นีร้ ะบุวา่ “เรา ได้รว่ มลงนามเพือ่ จะประกาศอย่าง เป็ น ทางการว่ า การเชื อ ดสั ต ว์ โ ดยใช้ เครือ่ งจักรนัน้ ไม่เป็นทีอ่ นุมตั แิ ละจัดเป็น สิง่ ฮะรอมส�ำหรับมุสลิม” ซึง่ การลงนาม ในครั้งนี้มีผลท�ำให้ 40% ของไก่ที่ได้รับ ตราฮาลาลก่อนหน้านี้ ถูกถอดตราฮาลาล ออกในทันที ส่งผลให้มผี ทู้ เี่ สียผลประโยชน์ อย่างมากมาย อนึ่งอุตสาหกรรมการเชือดไก่ด้วย เครื่องขององกฤษนี้มีปริมาณการเชือด ต่อสัปดาห์กว่า 1.8 ล้านตัว ที่มา : MuslimVillage.com


Halal Tasty เรื่อง : อัสมา กันซัน

8

หลีกหนีจากความวุน่ วายในเมืองกรุง ไปผจญกับความวุน่ วายทีอ่ นื่ แทน ฉบับนี้ เรามีภารกิจมาตระเวนทางภาคใต้ของไทยอีกแล้วค่ะ มาคราวนีข้ อมาเยือนถิน่ พีน่ อ้ ง มุสลิมอีกครั้งกับเมืองน่ารักๆที่ชื่อว่า ปัตตานี ขึ้นชื่อว่าถิ่นพี่น้องมุสลิมแน่นอน อาหารการกินก็มีให้เลือกมากมายหลายร้าน ใครผ่านไปผ่านมาสามารถแวะหา Halal Life Magazine ได้ทรี่ า้ นนี้ แล้วห้ามพลาด ที่จะลิ้มลอง เมนูเด็ด แค่กลิ่นก็เชิญชวนให้ก้าวขาเข้าร้านแล้วค่ะ หาไม่ยากค่ะอยู่ ตรงวงเวียนหอนาฬิกา กับร้านที่ชื่อว่า Bagus ค่ะ ไก่ทอดชิ้นโต กรอบนอกนุ่มใน กัดเข้าไปกลิ่นเครื่องเทศหอมติดจมูก ถือเป็น สูตรเด่น เมนูเด็ดของทางร้าน ตามด้วยวิงแซ่บ ไก่ทอดรสชาติจดั จ้าน ได้มาลองแล้ว จะติดใจ ต่อด้วยพิซซ่าแป้งหน้านุม่ เครือ่ งเต็มๆ ชีสเยิม้ ๆ หรือถ้าใครอยากรักสุขภาพ ขอน�ำเสนอสลัดกุ้งกรอบ ผักสดๆ กุ้งตัวโตทอดกรอบๆ ราดด้วยครีมสลัดรสชาติ ก�ำลังดี ที่ร้าน Bagus มีเมนูให้เลือกเยอะค่ะ ใครชอบสเต็กก็มี สปาเก๊ตตี้ก็มา หรือ ชอบข้าวก็มีเมนูให้เลือกค่ะ แหมแค่นึกก็หิวอีกแล้วค่ะ บรรยากาศในร้านใหม่รา้ นนี้ โอ่โถง นัง่ สบาย ในห้องปรับอากาศ เหมาะส�ำหรับ ครอบครัว เพื่อนฝูงนัดมาสังสรรค์ พูดคุย นั่งชั้นล่างก็ดูอบอุ่น นั่งชั้นบนก็ดูวิวตรง หอนาฬิกาได้ ชิลดีแท้ ทุกเมนูที่นี่เลือกสรรวัตถุดิบมาอย่างดี ปรุงด้วยความใส่ใจ ด้วยความตั้งใจของเจ้าของร้านที่อยากให้มีร้านอาหารดีๆที่ฮาลาลมารับรองพี่น้อง มุสลิม อย่าพลาดที่จะแวะไปเยือนนะคะ ^^ 88

ชื่อร้าน สถานที่ตั้ง เจ้าของกิจการ เวลาเปิด-ปิด

เมนูแนะน�ำ

ติดต่อ

Bagus วงเวียนหอนาฬิกา อ.เมือง จ.ปัตตานี ฮาหมัด ดูมีแด, โรฮานีย์ ปูเต๊ะ อังคาร - ศุกร์ 13.00 – 21.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 11.00 - 21.00 น. หยุดวันจันทร์ ไก่ทอดบากุส, วิงแซ่บ, พิซซ่าทะเล, สเต็กไก่เม็กซิกันสไปซี่, ข้าวย�ำไก่แซ่บ, ข้าวย�ำไก่จี๊ด, สลัดครีมกุ้งกรอบ, เครื่องดื่มร้อน - เย็น และเบเกอรี่ 080 - 8707234 facebook.com/Bagus Pattani


9


Design for life กองบรรณาธิการ

BioLite เตาเผาผลิต กระแสไฟฟ้า

SleepPhones ตัวช่วย ของคนนอนไม่หลับ

Living Wallet กระเป๋าสตางค์อัจฉริยะ

GrowUp Box ปลูกผัก เลี้ยงปลาในสวนหลังบ้าน

คงจะดีไม่นอ้ ยหากเราสามารถ ชาร์ตแบตโทรศัพท์มอื ถือ แท๊บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คได้โดยไม่ ต้องพึง่ พากระแสไฟฟ้า เพราะสอง ดีไซเนอร์อย่าง Alexander Drummond และ Jonathan Cedar ทดลองพัฒนา Biolite HomeStove เตาส� ำ หรั บ หุ ง ต้ ม ที่ ส ามารถผลิ ต ไฟฟ้าจากความร้อนได้โดยใช้พลังงาน จากวัสดุธรรมชาติ เช่น กิง่ ไม้และฟืน มาเป็นเชื้อเพลิงในการประกอบ อาหารและผลิตไฟฟ้าไปพร้อมกัน จุดเด่นของเตาทีว่ า่ นอกจากจะ สามารถใช้ปริมาณฟืนในการจุด น้อยกว่าปกติถงึ ครึง่ หนึง่ แล้ว ยังช่วย ลดการปล่อยควันและเขม่าด�ำได้ถงึ 95% ตลอดจนลดปริ ม าณการ ปล่ อ ยก๊ า ซอันเป็นสาเหตุหลักของ ปรากฏการณ์เรือนกระจกสู่อากาศ ได้ถงึ 2.5 ตันต่อการใช้เตา 1 เตาใน เวลา 1 ปีแล้ว BioLite HomeStove ยังน�ำพลังงานความร้อนที่เหลือใช้ ไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า ซึ่งถ้าจะ เทียบให้เห็นภาพก็มปี ริมาณมากพอ ในการชาร์ตโทรศัพท์และให้แสง สว่างช่วงกลางคืนในพื้นที่ที่ไฟฟ้า เข้าไม่ถงึ ได้อกี ด้วย

Sleep Headband หรือ ทีค่ าดหัว เพือ่ การนอนหลับ เทคโนโลยีรปู แบบ ใหม่ทคี่ ดิ ค้นขึน้ มาส�ำหรับผูท้ มี่ ปี ญั หา เรือ่ งการนอนหลับโดยเฉพาะคนสูงวัย อุปกรณ์ที่ผสมผสานเทคโนโลยีที่ ทันสมัยเพือ่ ใช้แทนการนับแกะ ปัญหาการนอนไม่หลับอาจจะ มาจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น การนอนกรนของคนข้างๆ หรือเสียง แปลกปลอมต่างๆ คงจะดีไม่นอ้ ยถ้า เรามีอปุ กรณ์ชว่ ยทีส่ ามารถป้องกัน เสียงรบกวนทัง้ หมดด้วยเพลงเบาๆ หรือเสียงจากธรรมชาติทชี่ ว่ ยขับกล่อม ให้นอนหลับได้งา่ ยขึน้ อย่าง Sleep Headband ซึง่ เป็นทีค่ าดหัวไร้สาย และสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ต่างๆ ผ่านบลูทธู ได้ การใช้ ง านของอุ ป กรณ์ ชิ้ น นี้ เหมือนกับการใช้หฟู งั โดยทัว่ ไป แต่ เพิม่ ความสะดวกสบายในการใช้งาน มากขึน้ ซึง่ มีจดุ เด่นคือ เน้นการใช้ งานในขณะนอนหลับ เรียกได้ว่า Sleep Headband เป็น headphone แนวใหม่ทอี่ อกมาเอาใจผูท้ ชี่ นื่ ชอบ การฟังเพลงก่อนนอนทีน่ า่ สนใจทีเดียว ทีม่ า : iurban.in.th

ใครทีม่ ปี ญ ั หาควบคุมค่าใช้จา่ ย หมุนเงินไม่ทนั ในรอบเดือน ลองมาดู ไอเดียดีๆ ทีมไี ว้ควบคุมการใช้จา่ ย จากประเทศญีป่ นุ่ กันค่ะ “กระเป๋าสตางค์มีชีวิต” หรือ Living Wallet กระเป๋าสตางค์ทจี่ ะมา ช่วยสร้างวินยั ในการใช้จา่ ยด้านการเงิน ของคุณ โดยกระเป๋าสตางค์ใบนีจ้ ะ เชือ่ มต่อกับสมาร์ทโฟนเพือ่ ค�ำนวณการ ใช้จา่ ยรายเดือน กรณีทคี่ ณ ุ ใช้เงินเกิน ตัว กระเป๋าสตางค์จะเข้าสู่โหมด “ประหยัด” ด้วยการวิง่ หนีเมือ่ เจ้าของ พยายามเปิดกระเป๋ามาหยิบเงินใช้ ถ้ายังฝืนจะเปิดกระเป๋าเงินมาใช้ กระเป๋าจะต่อสายตรงถึงแม่หรือ ภรรยาเพือ่ ให้ขดั ขวางการใช้จา่ ยนัน้ ได้ทนั ที ถ้าค�ำนวณบัญชีแล้วพบว่า พ้นจากระยะหน้าสิว่ หน้าขวานและ เข้าสูร่ ะยะปลอดภัยทางการเงินแล้ว เจ้ากระเป๋าสตางค์ใบนีก้ จ็ ะเข้าสูโ่ หมด “จับจ่าย” ให้เจ้าของยอมล้วงใช้เงิน ได้ตามใจชอบอีกครัง้

หลายๆคนบอกว่าในอนาคต อีก ไม่ไกล โลกเราจะขาดแคลนอาหาร หรืออาหารทีม่ อี ยูก่ จ็ ะปนเปือ้ นสารพิษ มากมาย ทัง้ ปุย๋ และยาฆ่าแมลง แล้ว ยังวิธตี ดั ต่อพันธุกรรม หรือเพาะเลีย้ ง จาก stem cell อีก แต่ปจั จุบนั เริม่ มีคนที่หันมาใช้แนวทางอื่นในการ หาอาหารเพือ่ ประทังชีวติ โดยเฉพาะ การปลูกพืชผักและเลีย้ งปลาไว้ทาน เองในสวนหลังบ้าน GrowUp Box จะช่วยให้เรา สามารถปลูกพืชผักและเลีย้ งปลาไว้ กินเองได้โดยใช้พนื้ ทีไ่ ม่มาก เพราะ มันท�ำมาจากตูค้ อนเทนเนอร์ทไี่ ม่ใช้ แล้ว ชัน้ บนเป็นแปลงผัก ส่วนชัน้ ล่าง ก็เป็นบ่อปลา การออกแบบเน้นให้ เป็นระบบพึ่งพาตัวเองได้ทั้งหมด พืชผักจะช่วยท�ำให้นำ�้ สะอาดของเสีย ทีอ่ อกจากปลาก็จะเป็นปุย๋ ธรรมชาติ ให้กบั พืชผัก เรียกว่าอยูร่ ว่ มกันอย่าง พึง่ พาอาศัยกันจริงๆ ผูพ้ ฒ ั นาเชือ่ ว่า GrowUp Box นี้ น่าจะให้ผลผลิต ปลาได้ ปีละ 58 ก.ก และผักได้ 199 ก.ก เลยทีเดียว ไม่ เลวเลยนะคะ กับไอเดียพึง่ พาตนเอง ของคนที่ต้องการอาหารที่ปลอด สารพิษ ปลอดการปนเปือ้ นทีแ่ ท้จริง ทีม่ า : iurban.in.th

10


The Report

กองบรรณาธิการ

ไทยประกาศความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จัดแสดงอัตลักษณ์ของโลกมุสลิม “งานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติเชียงใหม่ 2557 ” ประสบความส�ำเร็จอย่างดีเยีย่ ม ส�ำหรับงานแสดงอัตลักษณ์ของโลกมุสลิมในงาน “แสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติเชียงใหม่ 2557” หรือ Chiang Mai Halal International Fair (CHIF 2014) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ เพือ่ แสดงศักยภาพ และความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพื่อส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง ผลิตภัณฑ์ และบริการฮาลาลของประเทศไทย และอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขงตอนบน ได้ต่อไป โดยมีบูทกว่า 213 ร้านค้าจาก 12 ประเทศร่วมออกงาน พร้อมได้รับ การตอบรับมีผู้เข้าร่วมงานตลอด 4 วันอย่างคึกคัก งาน “แสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติเชียงใหม่ 2557” หรือ Chiang Mai Halal International Fair (CHIF 2014) จัดโดย ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับส�ำนักงานคณะ กรรมการกลางอิ ส ลามแห่ ง ประเทศไทย, ส�ำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด เชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานร่วมจัด ได้แก่ จังหวัด เชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, ท่องเที่ยว จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เครื อ ข่ า ยมหาวิ ท ยาลั ย ใน จั ง หวั ด ภาคเหนื อ และองค์ ก รพั น ธมิ ต รที่ เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผย แพร่องค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการฮา ลาล ขยายจ�ำนวนผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้ มาตรฐานผ่านการรับรองจากองค์กรศาสนา อิสลามอย่างถูกต้อง ช่วยสร้างโอกาสและช่อง ทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ และบริการฮาลาลในเขตพืน้ ทีภ่ าคเหนือ ทั้งช่วย สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาค เอกชน และองค์กรศาสนา เกิดกระบวนการส่ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ผู ้ ป ระกอบการด้ า น ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลอย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างคุณภาพฮาลาลในพื้นที่ภาคเหนือ ให้เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค โดยมุ่งหวังที่จะ ผลั ก ดั น ให้ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ ป็ น เมื อ งแห่ ง อุตสาหกรรมฮาลาล และให้ภาคเหนือเป็นอีก 1

ในศูนย์กลางการกระจายผลิตภัณฑ์และบริการ ฮาลาลในระดับอนุภูมิภาคต่อไป งานแสดงสิ น ค้ า ฮาลาลนานาชาติ ค รั้ ง นี้ น�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลที่เป็นไป ตามศาสนบัญญัตอิ สิ ลาม มีการน�ำเสนออัตลักษณ์ ของโลกมุสลิมให้เป็นทีป่ รากฎ ในงานมีการน�ำเสนอ ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับมุสลิม ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลที่น�ำเสนอมาจาก ในประเทศไทยเอง และจากกลุ่มประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมไปถึงกลุม่ อนุภมู ภิ าค ลุ่มแม่น�้ำโขง (GMS) และเครือข่ายประเทศใน อ่าวเบงกอล (BIMSTEC) มาเป็นการแสดง ศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยใน การเข้ า สู ่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น โดย กิจกรรมในงานประกอบไปด้วย การออกบูธ แสดงและจ�ำหน่ายสินค้า และบริการฮาลาลใน ประเทศไทย และจากกลุ่มประเทศประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมถึงกลุม่ GMS และ 11

BIMSTEC จ� ำ นวนกว่ า 213 คู ห า, การจั ด นิทรรศการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นิทรรศการด้านวัฒนธรรมจาก Restu Foundation ประเทศมาเลเซีย, นิทรรศการความเป็นมา มุ ส ลิ ม ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ , นิ ท รรศการการ รั บ รองฮาลาลตามแนวทางศาสนารั บ รอง วิทยาศาสตร์รองรับ และผลิตภัณฑ์ฮาลาล ของ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการกลางอิ ส ลามแห่ ง ประเทศไทยร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงการแสดงศิลป วัฒนธรรม ด้านอาหาร เครือ่ งแต่งกาย การแสดง ศิลปะดนตรี และกิจกรรมบันเทิง อาทิ บุหงาร�ำไป, ตารีกปี สั , ตารีปายง และการแสดงดิเกร์ฮลู ู เป็นต้น ในส่วนกิจการการจับคูธ่ รุ กิจฮาลาล (Business Matching) มี ก ารเจรจาจั บ คู ่ ธุ ร กิ จ ระหว่ า ง นั ก ธุ ร กิ จ ไทยกั บ นั ก ธุ ร กิ จ จากต่ า งประเทศ ประกอบด้วย ประเทศมุสลิมในกลุม่ ประเทศอาเซียน

อาทิ มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และบรูไน ประเทศ กลุ่มลุ่มแม่น้าโขง (GMS) และอ่าวเบงกอล (BIMSTEC) อาทิ ประเทศจีน (ตอนใต้), เมียนมาร์, สปป.ลาว, กัมพูชา, อินเดีย และบังคลาเทศ และ กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ได้แก่ อิหร่าน ปากี ส ถานและตุ ร กี รวมทั้ ง มี ก ารจั ด อบรม หลักสูตร “พ่อครัวฮาลาล” และการสัมมนาของ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศอีกด้วย ////


The Circle อัลอัค

กระแสที่อยู่เหนือคนทุกสี การเปลีย่ นแปลงของกระแสโลกมีผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงของ คนรุน่ ใหม่ทกี่ ำ� ลังเติบโตชัดเจนกว่ากลุม่ อืน่ ๆ อย่างทีห่ ลายคนสังเกตว่าคน หนุม่ สาวมุสลิมทีเ่ ติบโตในยุคกระแสซ้ายก�ำลังเฟือ่ งในมหาวิทยาลัย กระแส ฟืน้ ฟูอสิ ลามจึงเป็นกระแสทีส่ วนกระแสซ้าย และเมือ่ เกิดการปฏิวตั อิ สิ ลาม ในอิหร่าน ผมก็ได้ทนั พบกับคนหนุม่ สาวรุน่ พีแ่ ละรุน่ ผมจ�ำนวนมากทีห่ นั มา สนับสนุนด้วยกระแสต่อต้านจักวรรดินยิ มอเมริกนั และจ�ำนวนหนึง่ หันไป เป็นชีอะฮฺ ตามแนวอะกีดะฮฺ(การศรัทธา)ของการปฏิวตั ิ ซึง่ ส�ำหรับผมแล้ว เป็นเรือ่ งแปลกทีแ่ สนธรรมดาของธรรมชาติแห่งกระแส ในวันนัน้ ผมจึงได้นงั่ ฟังคนหลายคนร�ำพึงร�ำพันถึงแนวทางทีถ่ กู ต้องของ สายธารพิสทุ ธิข์ องลูกหลานศาสดา แต่แล้วเมือ่ เวลาก็ผา่ นมาเป็นสิบปี มาถึง วันหนึง่ ทีผ่ มแทบไม่เชือ่ หูตวั เอง คือผมต้องนัง่ ฟังบางคนทีเ่ คยประกาศก้อง ว่ายึดมั่นในแนวทางลูกหลานศาสดากลับหันมาสารภาพผิดที่เคยไปยึด อะกีดะฮฺแบบนัน้ โลกมันเปลีย่ นกลับไปกลับมาได้อะไรขนาดนี้ !!! ผมมาถึงยุคทีแ่ ทบจะไม่ได้เจอคนทีเ่ ปลีย่ นแปลงอะกีดะฮฺทเี่ ป็นแบบการ ปฏิวตั อิ หี ร่านแบบในวันนัน้ แล้ว ยิง่ กว่านัน้ ผมพบเจอแต่คนหนุม่ สาวมุสลิม ทีป่ ระณามอะกีดะฮฺแบบนีไ้ ว้ระดับทีร่ นุ แรงมากๆ ไม่วา่ จะเรียกว่าพวกใหม่หรือ พวกเก่า ชนิดทีค่ นรุน่ ผมฟังแล้วสะดุง้ กันทัง้ รุน่ กระแสโลกมันเปลีย่ นไปแล้ว ผมไม่ได้ตตี ราว่ากระแสทุกอย่างเป็นเรือ่ งเลวร้าย แต่อยากให้กลับมา ขบคิดว่า มันมีธรรมชาติเป็นอย่างไร? และเราจะเผชิญหน้ากับมันอย่างไร? เราจะเล่นกับมันแบบไหน? ยิง่ กว่านัน้ เราไม่ควรตัง้ รับกับการเปลีย่ นแปลง เพียงอย่างเดียว ท�ำอย่างไรทีเ่ ราจะได้มสี ว่ นร่วมในการเปิดไปสูท่ างเลือกแห่ง การเปลีย่ นแปลงใหม่ๆ ดูเหมือนว่าเราเป็นประชาชาติที่ถูกเรียกร้องให้สนใจกระแสการ เปลีย่ นแปลงระดับโลก อัลกุรอานเองได้รบั รองถึงชัยชนะของโรมัน(อะหลุลกิตาบ) ทีม่ ตี อ่ เปอร์เซีย(ทีบ่ ชู าไฟ) ซึง่ เป็นการจับตาสองมหาอ�ำนาจทีย่ งิ่ ใหญ่ของ โลกเวลานัน้ และต่อมาอิสลามในยุคแรกก้าวสูค่ วามยิง่ ใหญ่หลังจากการโค่น เปอร์เซียลง อันเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกที่อารยธรรมหนึ่งเข้าแทนที่ อารยธรรมหนึง่ ซึง่ มีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อมุสลิมทัง้ ทีม่ ไี ด้และทีม่ เี สีย ในยุคแรกของอิสลาม เราไม่ได้จบลงแค่ดใี จทีไ่ ด้เฝ้าสังเกตเห็นพวกบูชาไฟ พ่ายแก่ชาวคัมภีรต์ ามทีอ่ ลั กุรอานบอกไว้ แต่ความดีใจทีแ่ ท้จริงคือการที่ ท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮู อะลัยฮิ วะสัลลัม) ได้แจ้งให้เราทราบว่า เราจะได้ยดึ ครองคลังของคุสโรในพระราชวังขาวต่างหาก ... จังหวะนัน่ แหละทีเ่ ราเอง ได้กลายเป็นผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงโลกซะเอง !!!

ทุกครัง้ ทีผ่ มมองไปยังความขัดแย้งสีเสือ้ ในบ้านเรา ยิง่ ได้ฟงั ทัง้ สองข้างพูดอะไรกันไว้บา้ ง มันท�ำให้ผมตืน่ เต้นเร้าใจจนต้อง หยุดฟังอยูบ่ อ่ ยๆ ไม่ได้แปลกใจกับเนือ้ หาทีแ่ ต่ละฝ่ายลาก ออกมา ว่าไปแล้วมันธรรมดามาก พอจะเดาๆได้ตงั้ นานแล้วว่า ประเทศไทยต้องเดินมาถึงวันทีม่ นั เป็นแบบนี้ ... แต่วนั ทีเ่ ป็น แบบนีไ้ ม่นา่ จะเร็วขนาดนี้ !!! ครับความตืน่ เต้นทีผ่ มว่าอยูท่ วี่ า่ ปัจจัยทีท่ ำ� ให้ทกุ อย่างขยับมาเร็วกว่า ทีค่ ดิ คืออะไร? ล�ำพังเนือ้ หาผิดหรือถูกอย่างเดียวไม่นา่ จะสร้างบุคลิกของ กลุม่ คนทีแ่ ตกต่างกันสุดๆคนละด้านได้แบบนีอ้ ย่างแน่นอน เราไม่ได้อยูใ่ นโลกโดยตัดขาดจากสิง่ รอบข้าง มันจึงท�ำให้ผมเชือ่ ว่า คนๆ หนึ่งไม่ได้เป็นอะไรเพราะเนื้อหามันอย่างเดียว แต่มันยังขึ้นกับโลกที่เขา เข้าไปเกีย่ วพันด้วย ซึง่ ไม่เพียงขึน้ อยูก่ บั ใครรับใครเสียประโยชน์จากฝ่ายใด แต่ยงั ขึน้ อยูก่ บั ว่าคนนัน้ อยูแ่ บบทวิตเตอร์ เฟสบุค๊ หรือแบบนัง่ พูดคุยกัน ทีร่ า้ นกาแฟ และถ้ากินกาแฟ มันเป็นกาแฟรสเถือ่ นๆข้างทางหรือว่าเป็น กาแฟร้านเฟรนไชน์ดงั ในแอร์เย็นเฉียบทีร่ าคาแก้วหนึง่ เกือบร้อย ผมไม่ได้บอกนะครับว่าความขัดแย้งมันอยูท่ รี่ สนิยมทีแ่ ตกต่างกัน มัน ไม่ได้ตนื้ ขนาดนัน้ แต่ผมก�ำลังบอกว่าสถานการณ์ทรี่ นุ แรงของทุกฝ่ายจน เกินการควบคุม เพราะทุกฝ่ายต่างตกอยูภ่ ายใต้กระแสของการเปลีย่ นแปลง แบบเดียวกัน กระแสทีโ่ ลกทัง้ ใบถูกลากให้ไปสูท่ ศิ ทางใหม่ทที่ กุ ฝ่ายอาจตก เป็นเหยือ่ ร่วมกันโดยไม่รตู้ วั ผมสนใจกระแสทีก่ ำ� ลังเชีย่ วกรากเหนือกลุม่ คนทุกสี การเปลี่ยนแปลงของโลกมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน ในวงกว้าง ว่ากันว่าคนอเมริกนั ยุคหลังสงครามโลกนัน้ เน้นการท�ำงานหนัก เพือ่ สร้างความมัน่ คงให้ชวี ติ แต่เด็กอเมริกนั ทีเ่ กิดในช่วงนีก้ ลับขาดความ อบอุน่ เพราะพ่อแม่ไม่คอ่ ยได้อยูด่ ว้ ย โลกของคนสองรุน่ จึงขัดแย้งกัน ในขณะที่ เด็กทีเ่ กิดหลังสงครามเย็นกลับมีสไตล์ทเี่ น้นความเป็นตัวเองมากกว่าพ่อแม่ ทีเ่ กิดในช่วงสงครามเวียดนาม ในสังคมบ้านเราก็เช่นกัน ผมสังเกตว่าตอนเด็กๆ พวกเราโตมากับการ ข่มขูข่ องพวกผูใ้ หญ่หลายคนทีอ่ ยากให้เรารับราชการจะได้ “สบาย” เพราะ ท�ำอะไรๆก็เบิกได้ อันสะท้อนให้เห็นถึงยุคสมัยทีค่ นอยูใ่ นภาวะทีล่ ำ� บากหาก รัฐไม่อมุ้ ชู เป็นยุคสมัยทีว่ างความส�ำเร็จคนไว้ทกี่ ารสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็น ด่านส�ำคัญ แต่ยคุ หลังๆผมกลับพบว่า กระแสพวกนีอ้ อ่ นลงอย่างมาก ...

//// 12


The Strangers

ummah islam - facebook.com/Ummahfityah

หลังทศตวรรษ 80 ชัยคฺอะหฺมัด ดีดาต ได้มี บทบาทในการแผยแผ่ระดับนานาชาติ ท่านได้ ออกเดินทางไปทั่วโลกเพื่อเผยแผ่และบรรยาย ให้กับองค์กรดะอฺวะฮฺทั่วโลก บทบาทที่ส�ำคัญ ของท่ า นคื อ การโต้ ว าที กั บ นั ก เผยแผ่ ศ าสนา คริสต์คนดังจ�ำนวนมาก ไมว่ากับ Josh McDowell ในแอฟริกาใต้ กับ Anis Shorrosh (นักเผยแผ่ ศาสนาคริสต์ชาวปาเลสไตน์-อเมริกนั )ในอังกฤษ และทีโ่ ด่งดังคือการโต้วาทีกบั Jimmy Swaggart นักเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ทีล่ ยุ เซียนา สหรัฐอเมริกา นอกจากนีท้ า่ นได้โต้แย้งกับนักเผยแผ่ศาสนา คริสต์ในยุโรปแถวหน้าอีกจ�ำนวนมาก แม้กระทัง่ การเชื้อเชิญพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2 (John Paul II) มาโต้แย้งกันเกี่ยวกับพระเยซู และคัมภีรไ์ บเบิล แต่สนั ตะปาปาไม่ตอบรับค�ำเชิญ ชัยคฺอะหฺมัด ดีดาต ได้กลายเป็นนักเผยแผ่ ชัยคฺ อะหฺมัด ดีดาต มุสลิมทีม่ ชี อื่ เสียงทีส่ ดุ ในบทบาทของการโต้แย้ง ตรงไปตรงมา ใช้หลักฐานและความสมเหตุสมผล ในการเผยแผ่อิสลาม ผลการท�ำงานของท่าน ต้นแบบการโต้แย้งเพื่อการเปิดเผยสัจจะ ท�ำให้สัจธรรมเกิดความชัดเจน และท�ำให้ผู้คน ชัยคฺ อะหฺมัด ดีดาต เป็นนักเผยแผ่ทรี่ จู้ กั กัน ท�ำงานอยู่ ท�ำให้ทา่ นกระหายทีจ่ ะตอบโต้ขอ้ กล่าวหา จ�ำนวนมหาศาลได้เข้ารับอิสลาม รวมทัง้ การสร้าง แรงบันดาลใจให้กบั นักเผยแผ่จำ� นวนมากในรุน่ ต่อมา ดีมากว่าห้าทศวรรษ ท่านมีความรูเ้ รือ่ งศาสนาคริสต์ ที่เป็นเท็จเหล่านั้น อย่างดีเยีย่ มและมีความแม่นย�ำในการยกข้อความ ชัยคฺ อะหฺมัด ดีดาต ได้พบหนังสือเล่มหนึ่ง จากอัลกุรอานและไบเบิล ท่านอาศัยอยูใ่ นประเทศ ชื่อว่า “อิซอารุล ฮักกฺ”(ความจริงที่ถูกเปิดเผย) ผลการท�ำงานของท่าน แอฟริกาใต้ ที่นั่นท่านได้เผยแผ่จนมีผู้เข้ารับ เป็นหนังสือที่ตอบโต้ข้อกล่าวหาของนักเผยแผ่ ท�ำให้สัจธรรมเกิดความชัดเจน อิสลามจ�ำนวนนับร้อยนับพันคน รวมทัง้ นักเผยแผ่ ศาสนาคริ ส ต์ ใ นช่ ว งอาณานิ ค มของอิ น เดี ย ศาสนาคริสต์จ�ำนวนมาก หนังสือเล่มนีช้ ว่ ยวางพืน้ ฐานต่างๆ ให้ทา่ นยิง่ กว่า ท�ำให้ผู้คนจ�ำนวนมหาศาล ชัยคฺ อะหฺมดั ดีดาต เกิดในปีค.ศ. 1918 ทีซ่ รู ตั นัน้ ท่านยังได้ไปซือ้ ไบเบิลมาเป็นของตัวเอง และ เข้ารับอิสลาม ประเทศอินเดีย ท่านมาจากครอบครัวที่มีฐานะ เริ่มพูดคุยสนทนากับนักเผยแผ่ที่รับการฝึกหัด ยากจน ปี ค.ศ. 1927 ท่านได้เดินทางไปอาศัย จากโรงเรียนแห่งนัน้ และประสบความส�ำเร็จใน อยู่กับบิดาที่แอฟริกาใต้ เพียงไม่กี่เดือนที่ท่าน การอธิบายข้อมูลที่ผิดพลาดต่างๆ ให้ถูกต้อง ปี ค.ศ.1996 ชัยคฺ อะหฺมัด ดีดาตได้ล้มป่วย จากอินเดียไปมารดาของท่านก็สิ้นลม จากวันนั้นเป็นต้นมา ท่านต้องการที่จะ เป็นอัมพาต ท่านไม่สามารถพูดและขยับได้จน เด็กอายุ 9 ขวบ ในต่างแดน ทีไ่ ม่ได้ผา่ นการ เผยแผ่ความจริงและความงามของอิสลาม จึงได้ กระทั่งเสียชีวิตในวันที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ.2005 ศึกษาในโรงเรียน(ทีอ่ นิ เดีย)แบบเด็กทัว่ ไป เริม่ มี เปิดห้องเรียนให้คำ� บรรยายเกีย่ วกับคัมภีรไ์ บเบิล ทีบ่ า้ นของท่านในแอฟริกาใต้ ท่านได้ใช้เวลา 9 ปี ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ท่าน ท่านได้ก่อตั้ง อัสสลาม เป็นสถาบันที่ฝึกอบรม สุดท้ายของชีวิตบนเตียง โดยท่านรับรู้ได้ด้วย รักการอ่านอย่างมากซึง่ ช่วยให้ทา่ นส�ำเร็จการศึกษา นักเผยแผ่อสิ ลาม โดยร่วมมือกับครอบครัวของท่าน การขยับสายตาภายใต้การดูแลของภรรยาของ ท่าน ซึ่งเสียชีวิตหลังจากท่านในปีถัดมา ในโรงเรียนระดับ 6 ทีแ่ อฟริกาใต้ได้แต่เนือ่ งจาก ต่อมาท่านได้เป็นผูก้ อ่ ตัง้ Islamic Propagation ขาดทุนทรัพย์ในการเรียน ท�ำให้ทา่ นต้องออกจาก Centre International (IPCI) และตัวท่านเป็น ในช่วงท้ายของชีวิตที่ล้มป่วยลงได้มีผู้คน โรงเรียนและรับจ้างท�ำงานทีห่ ลากหลาย ประธาน และได้เรียบเรียงหนังสือมากว่า 20 เล่ม จ�ำนวนมากมายไปเยี่ยมเยียนท่าน ไม่ว่าจากใน จุ ด พลิ ก ผั น ในชี วิ ต ของท่ า นเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ปี แจกจ่ายฟรีแก่ผสู้ นใจ และท่านได้ออกไปปราศรัย ประเทศหรือต่างประเทศ ต่างก็ได้เดินทางมา ค.ศ. 1936 เมือ่ ท่านท�ำงานทีร่ า้ นมุสลิมแห่งหนึง่ และบรรยายทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งการอภิปราย เพื่อขอบคุณกับการที่โลกมุสลิมเป็นหนี้บุญคุณ อย่างมหาศาลในการท�ำงานดะอฺวะฮฺของท่าน ใกล้ๆ กับโรงเรียนสอนศาสนาคริสต์ การทีน่ กั เผยแผ่ ร่วมกับชาวคริสเตียนหลายๆ ครั้ง ศาสนาคริสต์ได้กล่าวโจมตีอสิ ลามในร้านทีท่ า่ น //// 13


Main Halal กองบรรณาธิการ

ย้อนรอย สมชาย นีละไพจิตร

ผู้ถูกท�ำให้หายไป กรุงเทพฯ, 12 มีนาคม 2547 ฮอนด้า ซี วิ ค สี เ ขี ย วคั น หนึ่ ง วิ่ ง อยู ่ บ นถนนย่ า น รามค�ำแหงมุ่งหน้าสู่ล�ำสาลี สักพักรถของ เขาก็จอดลง พร้อมๆ กับรถเก๋งสีด�ำอีกคัน หนึ่งที่มาจอดต่อท้าย เขาลงจากรถฮอนด้า สีเขียวมาพูดคุยกับเจ้าของรถคันข้างหลัง จากนัน้ ก็ถกู ดึงตัวขึน้ รถไป เขาขึน้ รถคันนัน้ ไป แล้วเขาก็ไม่กลับมาอีกเลย 14

เขามีชอื่ ว่า สมชาย นีละไพจิตร เป็นประธาน ชมรมนักกฎหมายมุสลิม เป็นรองประธานคณะ กรรมการสิทธิมนุษยชน และเป็นคณะกรรมการ ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสภาทนายความ ใครที่รู้จักสมชาย นีละไพจิตร ต่างก็รู้ว่า ทนายสมชายเป็นคนท�ำงานจริงจัง รักความเป็น ธรรม มีภรรยา อังคณา นีละไพจิตร และลูกๆ อีก 5 คน คือ สุดปรารถนา ประทับจิต กอปร์กศุ ล ครองธรรม และกอร์ปธรรม เป็นครอบครัวทีอ่ ยู่ เบื้องหลังการท�ำงานอย่างเสียสละของสมชาย สมชาย นีละไพจิตร เป็นทนายความมาตลอด ชีวิต แม้ชื่อของเขาอาจไม่เป็นที่คุ้นหูคนส่วน ใหญ่ แต่เขาคือเบื้องหลังของคดีสำ� คัญหลายคดี โดยเฉพาะคดีทางภาคใต้ทปี่ ระชาชนถูกกล่าวหา ว่าพัวพันกับ “การก่อการร้าย” ทนายสมชาย สามารถท�ำความจริงให้ปรากฏจนจ�ำเลยพ้นจาก ข้อหาได้เกือบทุกคดี เช่น คดีกูเฮงเผาโรงเรียน เมือ่ ปี 2537 คดีหมอแวพัวพันกลุม่ ก่อการร้ายเจไอ นอกจากคดี ท างภาคใต้ ที่ ท นายสมชาย เข้าไปท�ำงานในฐานะชมรมนักกฎหมายมุสลิม แล้ว ยังมีคดีด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ที่ทนาย สมชายรับผิดชอบ อาทิ คดียัดยาบ้า 1 เม็ดนิสิต จุฬาฯ ฯลฯ เกือบทุกคดี ทนายสมชายต้องเป็น ทนายที่ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ หลายคดีสำ� คัญๆ ไม่วา่ จะเป็นคดีชอ็ ตไข่นายเอกวัต ศรีมันตะ หรือคดีวิสามัญฆาตกรรมโจด่านช้าง การท� ำ งานของทนายสมชายหลายคดี เปิดโปงพฤติกรรมของต�ำรวจ หลายฝ่ายเชื่อกัน ว่าผลงานในอดีตของเขาเป็นสาเหตุที่ท�ำให้เขา ถูกท�ำให้หายไป และฟางเส้นสุดท้าย คือการ ออกมาเปิดโปงเจ้าพนักงานทรมานผู้ต้องหา ปล้นปืน-เผาโรงเรียน 5 นายเพื่อให้รับสารภาพ ตัวอย่างคดีที่ทนายสมชายรับผิดชอบ ส่วนใหญ่เป็นคดีที่เข้าไปเปิดโปงพฤติกรรม ของต�ำรวจ และเป็นคดีด้านสิทธิมนุษยชนซึ่ง ประชาชนถูกเจ้าหน้าที่ต�ำรวจละเมิด คดีหนึ่งคือ คดีช็อตไข่ เอกวัต ศรีมันตะ ซึ่ง ถูกต�ำรวจสภอ.พระนครศรีอยุธยา ใช้ไฟฟ้าช็อต อวัยวะเพศ เพื่อให้รับสารภาพในคดีชิงทรัพย์ เป็นคดีที่มีความโด่งดังเป็นที่สนใจของสังคม อย่างมาก ทั้งยังเป็นกรณีที่ถูกหยิบยกเข้าไปใน ทีป่ ระชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่ง องค์การสหประชาชาติ เมืองเจนีวา เมื่อเดือน มีนาคม 2548


คดีนี้ทนายสมชายเป็นทนายให้ แต่สุดท้าย นายเอกวัตถอนฟ้องด้วยสาเหตุว่า “เข้าใจผิด” อีกคดีหนึง่ คือ คดีวสิ ามัญฆาตกรรม โจด่านช้าง เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจจับคดียาเสพติดทีจ่ งั หวัดสุพรรณบุรี มีการจับตัวเอาผู้ต้องหาใส่กุญแจมือเดินออกมา จากบ้าน แต่ต�ำรวจบอกให้ผู้ต้องหาทั้งหมดเดิน กลับเข้าไปใหม่เพื่อท�ำแผน ไม่กี่นาทีจากนั้น เสียงปืนก็ดงั ลัน่ มีควันตลบบ้าน ปรากฏว่าผูต้ อ้ งหา ทั้งหมดเสียชีวิต ทุกคนเสียชีวิตทั้งที่มือยังใส่ กุญแจมือ เจ้าหน้าที่บอกว่าผู้ต้องหาพยายาม ต่อสู้ ก็เลยเป็นการ “วิสามัญฆาตกรรม” นางอั ง คณา นี ล ะไพจิ ต ร ภรรยาทนาย สมชาย เล่าว่า คดีนั้นทนายสมชายเข้าไปเป็น ทนายให้ แล้วก็พบว่า หลังเกิดเหตุ 2-3 วัน บ้าน ที่ เ กิ ด เหตุ ถู ก รื้ อ ไปหมด ไปท� ำ ศาลาวั ด คุ ณ สมชายต้องไปรือ้ ศาลาวัดเพือ่ มาตรวจวิถกี ระสุน และหาหลักฐาน แล้ววันหนึ่งคุณสมชายนั่งดู โทรทัศน์อยู่ มีขา่ วว่าญาติผเ้ ู สียหายไปถอนแจ้งความ คดีนเี้ ป็นคดียาเสพติด ซึง่ ถ้าได้ตวั ผูต้ อ้ งหามา น่ า จะมี ก ารสอบ มี ก ารขยายผล เพื่ อ ให้ ไ ด้ เบาะแสมากขึน้ แต่ทกุ คนเสียชีวติ หมด เมือ่ ญาติ มาร้องที่สภาทนายความ คุณสมชายก็ไปเป็น ทนายให้ แต่เรื่องก็จบลงเมื่อญาติไปถอนฟ้อง หมด พอเขาถอนฟ้อง ทุกอย่างจึงต้องยุติ เพราะ ทนายไม่ใช่ผู้เสียหาย “แต่เราก็ไม่ไปโทษเขา เพราะวันนีเ้ ราอยูต่ รง นี้เราก็รู้ว่ามีความกดดันมากขนาดไหนในการที่ จะออกมาต่อสูก้ บั อ�ำนาจ คุณเอกวัตฟ้องต�ำรวจ มีความสุขไหม ก็คงไม่มีความสุข ถูกคุกคาม ไม่เว้นแต่ละวัน แต่ถ้าคุณเอกวัตรับความช่วย เหลือก็อาจมีชีวิตที่ดีขึ้น” นางอังคณากล่าว ในปี 2547 เป็ น ปี ที่ เ กิ ด ความรุ น แรงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ขนึ้ หลายเหตุการณ์ ไม่วา่ จะ เป็นคดีปล้นปืน เผาโรงเรียน ลอบวางระเบิด โดย เฉพาะเหตุการณ์ในวันที่ 4 มกราคม 2547 ที่มี คนลอบวางระเบิดโรงเรียนกว่า 20 แห่ง และในเวลา เดียวกันก็มีการบุกล้อมกองพันพัฒนาที่ 4 ค่าย กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส ปล้นปืนไปมากกว่า 400 กระบอก จากคดีดงั กล่าว ในเวลาต่อมาได้ตวั ผูต้ อ้ งหา 5 นาย โดยทนายสมชายเข้าไปเป็นทนายให้ แต่ เมื่อทนายสมชายไปพบผู้ต้องหาทั้ง 5 ที่กอง ปราบปรามและสถานที่ควบคุมที่ตัวโรงเรียน ต�ำรวจนครบาล จึงพบว่าผู้ต้องหาถูกต�ำรวจ

ท�ำร้ายร่างกายอย่างน่าสังเวช ทั้งยังถูกขู่บังคับ ให้รับสารภาพ ในฐานะของทนายที่ติดตามคดีทางภาคใต้ และได้เห็นการกระท�ำที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติต่อ ประชาชน สมชาย นีละไพจิตร จึงออกมาเรียก ร้องให้รัฐบาลยกเลิกกฎอัยการศึก ทั้งยังล่า 50,000 รายชื่อ เพื่อขอแก้ไขกฎหมายนี้ และ ออกมาเปิดโปงการทรมานผู้ต้องหาในคดีปล้น ปืนเผาโรงเรียน ทัง้ เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีสง่ คณะแพทย์เข้าไปดูอาการของผู้ต้องหา

การท�ำงานของทนายสมชาย หลายคดี เปิดโปงพฤติกรรม ของต�ำรวจ หลายฝ่ายเชือ่ กันว่าผลงานในอดี ต ของ เขาเป็นสาเหตุที่ท�ำให้เขาถูก ท�ำให้หายไป

มีคนปัสสาวะใส่หน้าและปาก ใช้ไฟฟ้าช็อตบริเวณ ล�ำตัวและบริเวณอวัยวะเพศถึง 3 ครั้ง ผูต้ อ้ งหาที่ 2 ถูกใช้ผา้ ปิดตาทัง้ สองข้าง และ เตะบริเวณล�ำตัว ใช้รองเท้าตบหน้าและบังคับ ให้นอนแล้วให้คนปัสสาวะรดหน้า ผู้ต้องหาที่ 3 ถูกใช้ผ้าปิดตาทั้งสองข้าง ถูก เตะบริเวณล�ำตัวหลายแห่ง ใช้มอื ตบบริเวณกกหู ทั้งสองข้าง ใส่กุญแจมือไพล่หลัง ใช้เชือกมัดข้อ เท้าทัง้ สองข้าง และใช้ไฟฟ้าช็อตตามล�ำตัวและหลัง ผูต้ อ้ งหาที่ 4 ถูกใช้ผา้ ปิดตาทัง้ สองข้าง บีบคอ ใส่กุญแจมือไพล่หลัง และใช้ไม้ตีด้านหลังจน ศีรษะแตก ได้ใช้เชือกแขวนคอกับประตูห้องขัง ใช้มอื ทุบบริเวณล�ำตัวและได้ใช้ไฟฟ้าช็อตด้านหลัง ผูต้ อ้ งหาที่ 5 ถูกใช้ผา้ ปิดตาทัง้ สองข้าง และ ถูกตบด้วยเท้าบริเวณหน้าและปาก ตบบริเวณ กกหู ต่อยท้อง และใช้ไฟฟ้าช็อตหลายครั้ง” วันที่ 12 มีนาคม ทนายสมชายเดินทางไป ท� ำ ธุ ร ะที่ ศ าลล้ ม ละลายกลางและศาลแพ่ ง กรุงเทพฯ ใต้ ในเวลากลางวัน และเข้าไปท�ำงาน ทีส่ ำ� นักงานย่านรัชดาในเวลาเย็น จากนัน้ ทนาย สมชายได้ นั ด เพื่ อ นทนายที่ ร ้ า นอาหารย่ า น รามค�ำแหงในช่วงค�ำ่ ก่อนจะแยกย้ายกันในเวลา ประมาณ 2 ทุม่ โดยทนายสมชายขับรถจากถนน รามค�ำแหงมุ่งไปทางล�ำสาลี หลั ง จากนั้ น ก็ ไ ม่ มีใ ครได้ ติ ดต่อกับ ทนาย สมชายอีก ในวันที่ 13 มีนาคม 2547 ทนาย สมชายไม่ ไ ด้ ร ่ ว มประชุ ม ชมรมนั ก กฎหมาย มุสลิม และในวันที่ 14 ทนายสมชายขาดนัด ว่าความให้จ�ำเลยที่ศาลจังหวัดนราธิวาส ซึ่ง เหล่านี้ถือเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้น ผิดกับนิสัย ของทนายสมชายซึง่ รับผิดชอบและเอาจริงเอาจัง กับเรื่องงาน แม้สมชาย นีละไพจิตร จะเป็นทนายความ เล็กๆ มีวิถีชีวิตเรียบง่าย สมถะ มิได้มีต�ำแหน่ง ใหญ่โต แต่ความมุง่ มัน่ มานะ และซือ่ สัตย์ ใน วิชาชีพของเขา มี ค วามหมายยิ่ งต่อคนเล็กๆ มากมาย ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และยังถือ เป็นประวัติศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนอีกหน้า หนึ่งของประเทศไทยด้วย

เขายังขอให้มีการย้ายผู้ต้องหาทั้ง 5 ให้พ้น จากการควบคุมของต�ำรวจทีต่ อ้ งการขยายระยะ เวลาการควบคุมออกไป ให้เข้าไปในเรือนจ�ำ แทน ซึ่งศาลอาญาเห็นด้วยค�ำคัดค้านของคณะ ทนายความ และมี ค� ำ สั่ ง ให้ น� ำ ตั ว ผู ้ ต ้ อ งหา ทั้งหมดไปควบคุมไว้ในเรือนจ�ำ ยังผลให้เจ้า พนักงานสอบสวนคดีนี้และผู้เกี่ยวข้องบางคน แสดงความไม่พอใจ เพราะถือว่าเป็นการเสียหน้า เนือ่ งจากถูกหักหน้ากลางศาลต่อหน้าสาธารณชน ระหว่างการออกมาเรียกร้องความเป็นธรรม ให้ลูกความผู้บริสุทธิ์ซึ่งถูกบังคับให้สารภาพนั้น ทนายสมชายและครอบครัวต้องเผชิญกับภาวะ ที่ถูกข่มขู่ ทนายสมชายเองยังออกปากเตือน เพื่อนทนายความด้วยกัน ให้ระวังตัวว่าจะถูก เจ้าหน้าที่อุ้ม ข้อความต่อไปนี้ เป็นส่วนหนึง่ ของหนังสือที่ ทนายสมชายเขี ย นขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 11 มี น าคม 2547 เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมจากหน่วย งานต่างๆ ให้แก่ผตู้ อ้ งหาทัง้ 5 คน โดยได้อธิบาย สภาพผู้ต้องหาเอาไว้ว่า “ผู้ต้องหาที่ 1 ถูกใช้ผ้าผูกตาทั้งสองข้าง ที่มา : จากหนังสือ “สมชาย นีละไพจิตร และถู ก เตะบริ เวณปากและใบหน้ า ผลั ก ให้ ผู้เชื่อมั่นในระบบยุติธรรม” เนื่องในโอกาสครบ ผู้ต้องหาที่ 1 ล้มลงและใช้เท้าเหยียบหน้า และ รอบสองปีที่ถูกท�ำให้หายตัว 15


อุดมการณ์ของ ทนายสมชาย ยังคงอยู่

หากเหตุผลหนึง่ ในการถูกท�ำ ให้หายตัวไปของ ทนายสมชาย นีละไพจิตร คือการตัดก�ำลังการ ต่อสูใ้ นกระบวนการยุตธิ รรมของ ชาวบ้านในสามจังหวัดชายแดน ภาคใต้ มาถึงวันนี้ผู้ที่อยู่เบื้อง หลั ง การกระท� ำ อั น อ� ำ มหิ ต ต่ อ ทนายสมชายคงจะได้เห็นแล้วว่า พวกเขาคิดผิด เพราะไม่นานหลัง ทนายสมชายถูกท�ำให้หายตัวไป ทนายความกลุ่มหนึง่ ได้ลกุ ขึน้ มา สานต่ออุดมการณ์และเดินไปบน เส้นทางที่ทนายสมชายได้หักร้าง ถางพงไว้ให้กอ่ นหน้า ทนายความกลุ่มนั้นรวมตัวกันในชื่อศูนย์ ทนายความมุสลิม มีภารกิจหลักคือการช่วยเหลือ ชาวบ้านทีต่ กเป็นผูต้ อ้ งสงสัยและผูต้ อ้ งหาในคดี ความมั่นคงโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อนุกลู อาแวปูเตะ ประธานศูนย์ทนายความ มุสลิมประจ�ำจังหวัดปัตตานี หรือทีใ่ ครหลายคน เรียกกันติดปากว่า “แบฮา” คือหนึง่ ในทนายความ กลุ่มนั้น ในวาระ 10 ปีที่ผู้ถางเส้นทางยุติธรรมใน ภาคใต้อย่าง “ทนายสมชาย” ถูกท�ำให้หายไป เราจึงอยากชวนผู้อ่าน Halal Life มาพูดคุยกับ ผู้เดินตามอย่าง “แบฮา” ว่าผ่านมาแล้ว 10 ปี ถนนสายยุติธรรมที่ทนายสมชายบุกเบิกเอาไว้ สายนี้ราบเรียบหรือขรุขระ และไปถึงจุดหมาย ปลายทางแล้วหรือยัง ในแต่ละวันของศูนย์ทนายความมุสลิมท�ำอะไร บ้าง ? ในแต่ละวันเราก็จะต้องมานั่งดูว่า มีเรื่อง ที่มาร้องเรียนถึงการไม่ได้รับความธรรมกี่เรื่อง โดยจะมีเจ้าหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบข้อเท็จจริง แล้วน�ำ ข้อสรุปมาดูกันว่าคดีที่มาร้องเรียนนี้เป็นคดีที่

เกี่ ย วข้ อ งกั บ การก่ อ ความไม่ ส งบหรื อ ไม่ ขบวนการก่อการร้ายแบ่งแยกดินแดนหรือเปล่า ถ้าเช็คแล้วเข้าข่ายคดีก่อการร้ายแล้วเราจะถือ เป็นคดีของศูนย์ฯที่เราต้องให้ความช่วยเหลือ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อันนี้เราถือว่าเราสานต่อ อุดมการณ์ที่ทนายสมชายได้วางไว้ คนทีม่ าร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นคน 3 จังหวัด ที่มักเกิดจากคดีที่ถูกจับตามกฏอัยการศึก และ พรก.ฉุ ก เฉิ น ซึ่ ง การจั บ ในลั ก ษณะแบบนี้ เป็นการจับโดยที่ยังไม่มีข้อหา คือแค่ต้องสงสัย เท่านั้น เจ้าหน้าทีก่ ม็ อี ำ� นาจจับได้โดยไม่ตอ้ งใช้ หมายศาล พอจับแล้วก็ไม่ได้พาไปทีโ่ รงพัก แต่ เป็นค่ายทหาร หรือ ฉก.ของทหารในพื้นที่ ซึ่ง บ่อยครั้งมากที่คนเหล่านี้จะถูกซ้อมถูกทรมาน ระหว่างทีอ่ ยูใ่ น ฉก. เพราะญาติกไ็ ด้เยีย่ มในเวลา ทีจ่ ำ� กัด บางครัง้ ไปเจ้าหน้าทีก่ ไ็ ม่ให้เยีย่ ม ทนาย เองก็ไม่สามารถเข้าไปพบได้ มันก็เลยเป็นช่อง ว่างให้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะรีดข้อมูล หรือว่า ใช้วิธีการทรมานเพื่อให้เขารับสารภาพ เมือ่ เราได้ขอ้ เท็จจริงแล้วว่าโดนซ้อมทรมาน อันดับแรกเราก็จะสรุปและยืน่ หนังสือร้องเรียน ไปยังองค์กรที่ดูแลในเรื่องของสิทธิมนุษยชน อย่างเช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กอรมน. ศอบต. บางคนถึงขนาดมีบาดแผลเรา ก็ ท� ำ หนั ง สื อ เพื่ อ ให้ แ พทย์ เข้ า ไปตรวจสอบ บาดแผล เพราะระยะเวลาในการควบคุมตาม กฎอัยการศึกมัน 7 วัน ในพรก.ทั้งหมด 30 วัน รวมเป็น 37 วัน ตรงนี้เขาถูกขังฟรีๆโดยไม่มี ข้อหา คือยังไม่รู้ว่าผิดอะไร แต่บางคนถูกซ้อม ทรมานจนรับสารภาพ แล้วเอาเอกสารค�ำรับ สารภาพไปฟ้องคดีเขาอีกทีหนึง่ เราก็มหี น้าทีใ่ น การตั้งทนายความอาวุโสให้ดูแลคดี ซึ่งจะมี ทนายความทีอ่ าสามาท�ำงานให้ความช่วยเหลือ 16

อันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราสามารถเป็นที่พ่ึง ของคนในพืน้ ทีไ่ ด้ในแง่ทวี่ า่ ให้พวกเขาได้ใช้ชวี ติ ประจ�ำวันอย่างปกติ สามารถทีจ่ ะอยูร่ ว่ มในสังคม นี้ได้ โดยมีกระบวนการยุติธรรมเป็นที่พึ่งพิงได้ ไม่ใช่หันหลังให้กับกระบวนการยุติธรรมแล้ว ไปต่อสู้นอกแนวทางนอกระบบของกฎหมาย ตรงนี้เป็นเรื่องส�ำคัญมาก ท�ำงานในพื้นที่พิเศษแบบนี้มีอุปสรรคที่ท�ำให้ การท�ำงานยากขึ้นบ้างไหม ? เราประสบปัญหามากในเรื่องจ�ำนวนของ ทนายความ ในช่วงประมาณ ปี 49 -50 ช่วงที่ ปฏิวัติใหม่ๆเลย นโยบายตอนนั้นเป็นนโยบาย ของทหาร เพือ่ ต้องการแยกปลาออกจากน�ำ้ เขา มีขอ้ มูลว่ามีคนอยูจ่ ำ� นวนหนึง่ ผมจ�ำตัวเลขไม่ได้ ว่ากี่พันคนที่อยู่ในรายชื่อของเจ้าหน้าที่ว่าเป็น คนทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ ของกระบวนการ เลยต้องกันคน เหล่านีอ้ อกไปจากพืน้ ที่ พาไปอบรมในค่ายทหาร ทีช่ มุ พร ระนอง สุราษฎร์ โดยไม่ยอมให้พวกเขา กลับบ้านแม้กระทัง่ เดือนรอมฎอนหรือวันอีด แต่ ตอนหลังศาลก็สั่งให้ว่าไม่สามารถท�ำแบบนี้ได้ เพราะขัดต่อหลักสิทธิเสรีภาพ คนเหล่านั้นจึง ได้กลับบ้าน แต่กลับมาก็อยู่ต้องตกอยู่ในสายตาของ ทางการตลอด ในช่วงปี 50 เจ้าหน้าที่ด�ำเนินคดี กับคนกลุ่มนี้ ออกหมายจับทีเดียวทั้งหมู่บ้าน 30 - 40 คน พวกเราสูค้ ดีมาใช้เวลา 3 - 4 ปี บางคน ต้องถูกขังอยูใ่ นเรือนจ�ำ บางคนพอรูว้ า่ มีหมายจับ ก็ไม่อยู่ก็หนีไปมาเลย์ ปัญหาอย่างนี้ผมถือว่า เป็นนโยบายผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ ท�ำให้คน หันหลังให้กบั กระบวนการยุตธิ รรม สุดท้ายวันนี้ คดียกฟ้องหมด หลายอ�ำเภอทีเ่ ราสูก้ นั มา เพราะ ว่าหลักฐานไม่มีอะไรเลย มันมีแต่รายงานการ


สืบสวน ข้อมูลทางการข่าวทั้งนั้น ก็เลยเป็น บาดแผลใหญ่ของกระบวนการยุติธรรม ทุกคดีที่เราท�ำเราจะมีสถิติ มีข้อมูลตลอด คดีทฟี่ อ้ งหลักฐานไม่มมี นั ก็เลยมีผลต่อภาพลักษณ์ ของกระบวนการยุติธรรมไทยที่มีต่อคนมลายู มุสลิมในพืน้ ที่ จนต่างประเทศให้ความสนใจ เรา ก็โชว์ตวั เลขซึง่ ก็เป็นข้อมูลทีเ่ ป็นข้อเท็จจริง งาน วิจยั ระบุวา่ คดีความมัน่ คงใน 3 จังหวัดทีฟ่ อ้ งศาล และเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ศาลยกฟ้องไป 80% นี่คือสิ่งที่มันปฏิเสธไม่ได้ เมื่อผลออกมา อย่างนี้จนอยู่ในความสนใจของทั้งหน่วยงาน สิทธิมนุษยชน หรือองค์กรระหว่างประเทศอย่าง OIC ในปัจจุบนั มีคนมาท�ำงานทีอ่ าจเรียกได้วา่ สาน ต่ออุดมการณ์ของทนายสมชายแบบนี้มาก น้อยขนาดไหน ? เรื่องนี้ต้องยกประโยชน์ให้ทนายสมชาย ก่อนทีท่ นายสมชายจะถูกอุม้ ตอนเป็นชมรมนัก กฎหมายที่กรุงเทพฯ เขามีโครงการหนึ่งก็คือ โครงการรับอมรมทนายความทีจ่ บใหม่ๆ มาเป็น อาสาสมัครทนายความทีจ่ ะมาช่วยในการท�ำคดี ภาคใต้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาจากภาคใต้ แต่ไปเรียนอยูท่ กี่ รุงเทพฯ ซึง่ ชุดนัน้ ก็มหี ลายคน ทีล่ งท�ำงานอยูด่ ว้ ยกัน แต่หลังจากทนายสมชาย หายตัวไป กิจกรรมทั้งหมดก็ลงมาอยู่ที่นี่ พอมาท� ำ ที่ ใ ต้ ก็ มี ป ั ญ หาอย่ า งหนึ่ ง คื อ นักศึกษากฎหมายไม่มี มันไม่เหมือนในกรุงเทพ ในขณะที่คนใต้แต่ไปเรียนที่กรุงเทพ มันก็ไม่ สะดวกที่จะลงมาท�ำกิจกรรมในพื้นที่ เราก็เลย เปิดโครงการอบรม “ผูช้ ว่ ยทนายความ” หรือว่า “พาราลีกลั ” (paralegal) ในพืน้ ทีโ่ ดยเอาทัง้ คน ที่จบกฎหมายและไม่จบกฎหมายมาย�ำรวมกัน แต่เราจะเน้นไปที่กฎหมายพิเศษ กฎอัยการศึก พรก.ฉุกเฉิน สิทธิของผูต้ อ้ งหา สิง่ เหล่านีเ้ ป็นสิง่ ทีเ่ ขาจะต้องรูเ้ ป็นอันดับแรก ปัจจุบนั เรามีพาราลีกลั ทั้ง 3 จังหวัด อยู่ที่ประมาณ 100 ถึง 200 คน ซึ่งคนเหล่านี้เป็นต้นทุนอย่างหนึ่งที่เราให้ทั้ง ความรูแ้ ละให้ความคิดกับเขา ถึงแม้เขาไม่ได้อยู่ ทีศ่ นู ย์ทนายความมุสลิม หรือไม่ได้เป็นทนายความ แต่เขาก็ได้ความรูด้ า้ นกฎหมาย และได้อดุ มการณ์ ไปจากเรา เวลาเราท�ำกิจกรรมในพื้นที่เราก็จะ ประสานกับเขาว่าให้ลงไปที่ไหน เขาจะเป็นคน ดูแลในพืน้ ทีข่ องเขาอีกทีหนึง่ นัน่ คือรูปแบบของ การสร้างคนของศูนย์ทนายความมุสลิม ท� ำ ไมถึ ง มาท� ำ งานช่ ว ยเหลื อ ทั้ ง ๆที่ อ าชี พ ทนายความน่าจะเป็นอาชีพที่สร้างฐานะได้ ?

ตอนที่ผมอยู่กับทนายสมชาย เวลาอยู่ด้วย กันเขาจะพูดถึงแต่เรือ่ งการให้ความช่วยเหลือทาง กฎหมายตลอด ตรงนั้นเป็นหัวใจของเขาเลย แต่วา่ เราเป็นทนายใหม่เราไม่เข้าใจ เราสับสนว่า แล้วเราจะกินอะไร ผมจะรูส้ กึ แบบนัน้ ตลอด แต่ หลังจากที่ทนายสมชายหายตัวไป มันมีความ รู้สึกว่าเราต้องสานต่อ ทั้งๆที่เราเองก็ยังลังเลว่า มันจะไปรอดหรือเปล่า บางครัง้ เรารูส้ กึ กลัว เรา ไม่กล้า แต่ทกุ ครัง้ ทีค่ ดิ อัลลอฮฺกจ็ ะตอบแทนใน ทางอื่นเข้ามา ผมเชือ่ ว่าถ้าผมไม่ได้อยูก่ บั ทนายสมชายผม ก็ไม่ได้รับอุดมการณ์อย่างนี้ ผมไปอยู่กับส�ำนัก งานทนายอืน่ ทีม่ วี ธิ อี กี แบบหนึง่ ในการฝึกคน ผม ก็จะไม่ได้แบบนี้ ผมก็จะเป็นทนายที่ขึ้นลงศาล เสร็จแล้วกลับมาอยู่กับครอบครัว แต่ว่าพอผม มาท�ำตามแบบอย่างของทนายสมชาย ผมเริ่ม เข้าใจแล้วว่า สิ่งเหล่านี้แหละคือความมั่นคงใน วิชาชีพของผมจริงๆ ผมอาจจะมีรายได้จาก ทนายความไม่เท่าไร แต่ผมสามารถที่จะสร้าง ความสูงส่งให้กับตัวเองได้ ผมสร้างเกียรติยศให้ กับตัวเองได้ ซึง่ สิง่ เหล่านีเ้ ราจะหาซือ้ มาด้วยเงิน เท่าไรก็ไม่ได้ แต่เราก็ไม่ใช่วา่ อยากจะท�ำเพือ่ อวด ใคร คนที่ท�ำงานเพื่อให้คนอื่นเห็น ให้คนอื่นเขา ดูว่าเราช่วยเหลือ โดยเราหวังผล ไม่ว่าเป็นผล ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึง่ ผมว่าคนนัน้ เป็นคน อ่อนแอและไม่เชื่อมั่นในความศรัทธา

ผมไม่ได้ชว่ ยเหลือคนผิด ผมพยายามที่ จ ะสร้ า ง กระบวนการในพื้นที่นี้ให้มี ทางออก ภารกิจในการให้ ความเป็นธรรมเป็นหน้าที่ ของรัฐ ไม่ใช่ของผม งานอย่างนี้ส่วนหนึ่งมันคืออุดมการณ์ และ ส่วนหนึง่ คือความศรัทธาด้วย ผมถามว่า คุณจะมี อุดมการณ์อย่างเดียวไม่ได้ถ้าคุณไม่ศรัทธา ไม่ ศรัทธาว่าสิ่งที่คุณท�ำอัลลอฮฺเห็น คุณจะได้รับ การตอบแทน ผมว่าถึงแม้จะมีอดุ มการณ์แค่ไหน คุณก็ไปได้ไม่ไกล แต่ถา้ คุณคิดในแบบอย่างของ อิสลามก็คอื คุณมีความศรัทธามีความเชือ่ มัน่ ใน อุดมการณ์นี้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แล้วอัลลอฮฺรู้ อัลลอฮฺเห็น แล้วพระองค์จะตอบแทนในวันแห่ง 17

การตอบแทน แล้วคุณจะไปท้อท�ำไม ไม่มีอะไร ที่ต้องท้อ คนอื่นจะมองยังงัยก็แล้วแต่ แต่เรามี อัลลอฮฺที่เข้าใจเราอยู่ แม้แต่ทางเจ้าหน้าที่เขา ยังมองผมเป็นทนายโจรเลย แต่ผมพิสจู น์ตวั ผมเอง ได้ว่าผมไม่ใช่โจร ผมไม่ได้ช่วยเหลือคนผิด ผม พยายามที่จะสร้างกระบวนการในพื้นที่นี้ให้มี ทางออก ภารกิจในการให้ความเป็นธรรมเป็น หน้าที่ของรัฐไม่ใช่ของผม ท�ำคดีผู้ก่อความไม่สงบมาหลายปี คิดว่าอะไร คือปัญหาส�ำคัญของที่นี่? ผมมองว่าความไม่เป็นธรรมคือหัวใจส�ำคัญ ของทีน่ ี่ เราเริม่ คิดถึงความไม่เป็นธรรมก่อน อย่า ไปใส่ร้าย อย่าไปกล่าวหาเขา ตรงนี้คนที่ได้รับ การกล่าวหาเราต้องช่วยเหลือ มันไม่ใช่ว่าฝ่าย ขบวนการเป็นโจร คือบางคนมีแต่แนวความคิด แต่ไม่ได้ไปก่อเหตุรุนแรงก็มี ในขณะที่รัฐเอง ประเภทที่คุมไม่ได้ก็มี อันนี้คือปัญหา แต่เวลา คนของรัฐท�ำ รัฐต้องกล้าแสดงความรับผิดชอบ กล้าแสดงว่า ใช่ ลูกน้องผมไม่ดี ไม่ใช่ชว่ ยกันปิด กระบวนการยุติธรรมก็เอาผิดคุณไม่ได้อย่างนี้ มันไม่ใช่ระบบที่เป็นธรรม แล้วก็หาสันติภาพใน พื้นที่ไม่ได้ ความจริงแล้วการที่เจ้าหน้าที่รัฐอุ้มทนาย สมชายนั่ น แหละคื อ ตั ว ท� ำ ลายกระบวนการ ยุติธรรมอันใหญ่เลย ใน 3 จังหวัด ท�ำให้ระบบ ของรัฐเสีย เพราะหลักสิทธิมนุษยชนหาย ความ ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้น เกิดความไม่เท่าเทียมทาง สังคม ผูป้ กครองกดขีม่ ากขึน้ อิสลามถึงต้องบอกว่า คุณต้องพูดความจริงต่อหน้าผูป้ กครองทีอ่ ธรรม นั่นคือการต่อสู้ในแนวทางอิสลามนะครับ ไม่ใช่ การจับอาวุธปืนต่อสู้อย่างเดียว ณ วันนี้ ผมใช้ หลักอันนี้แหละมาเป็นจุดยืนในการท�ำงานของ ผม ผมว่าถ้าทุกคนคิดได้อย่างนี้ เราไม่ต้องกลัว มันจะไม่มคี วามเสียใจไม่มคี วามกลัวเลยกับการ ท�ำงาน เพราะทุกครั้งคุณจะมีความหวังตลอด ถามว่าชีวติ ผมเสีย่ งไหม ลูกๆผมตัง้ หลายคน ผมก็เสีย่ ง ผมวิง่ ไปมาทุกวัน มันไม่มใี ครคุม้ ครอง ผมได้หรอก และไม่ใช่ผมคนเดียว ทุกคนใน 3 จังหวัด นี้ ครึ่งชีวิตก็เหมือนตายไปแล้ว เพราะความ รุนแรงมันเกิดขึ้นตลอดเวลาโดยไม่รู้ว่าใครท�ำ ถูกยิงโดยไม่รู้สาเหตุ ถามว่าเรายังอยากจะอยู่ ในสังคมอย่างนี้หรือ ถ้าเราไม่ช่วยกัน มันก็ต้อง ทนกับสภาพอย่างนี้ ////


The Guru

กองบรรณาธิการ

ถาม : ดิฉันเลิกงาน 17.30 แต่ใช้เวลาเดินทางกลับถึงบ้าน ประมาณเกือบสองชั่วโมง จึงท�ำให้ไม่ทันเวลาละหมาดมักริบ ครั้นจะ แวะระหว่างทางก็ไม่สะดวกและจะยิ่งท�ำให้กลับบ้านมืดค�่ำเข้าไปใหญ่ ในกรณีแบบนี้ดิฉันจะท�ำอย่างไรดีค่ะ

จากค�ำถามของผู้ที่ถามนั้นหมายความว่า งานเลิกก่อนเวลามักริบ ครั้นจะรอก็ไม่สามารถจะรอได้เพราะต้อง รอเป็นเวลานาน ท�ำให้ถึงบ้านดึกมาก พอขึ้นรถแล้วก็ไม่สามารถจะละหมาดได้เพราะเป็นรถประจ�ำทาง กว่าจะถึง บ้านก็เลยเวลามักริบแล้ว กรณีอย่างนี้ถือว่ามีอุปสรรคไม่สามารถจะละหมาดตามเวลาได้โดยหลักเดิมนั้นการ ละหมาดจะต้องละหมาดในเวลาของมัน ดังที่อัลลอฮฺทรงตรัสว่า 4 : 103)

“แท้จริง การละหมาดนั้นเป็นบัญญัติที่ถูกก�ำหนดเวลาไว้แก่ผู้ศรัทธาทั้งหลาย” (อัน-นิซาอฺ

แต่ศาสนาก็ให้หลักในการปฎิบตั ศิ าสนกิจไว้วา่ ให้เราปฎิบตั อิ ย่างสุดความสามารถหรือเท่าทีเ่ ราสามารถ ในกรณี ดังกล่าวนีอ้ นุญาติให้รวมละหมาดได้โดยการเอามักริบไปรวมกับอิชาอฺวธิ กี ารละหมาดเป็นดังนี้ ให้ละหมาดมักริบ ก่อน (ละหมาดเต็ม) เสร็จแล้วก็ให้ละหมาดอิชาอฺ (ละหมาดเต็มเช่นเดียวกัน) เป็นการรวมแบบไม่ย่อ โดยมีแนว ปฎิบัติจากท่านรอซูล (ศาสนทูตมูฮัมหมัด) ดังนี้ จากท่านอิบนุอับบาส ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้ละหมาดรวมระหว่างซุฮริกับอัศริและระหว่างมักริบกับอิซาอที่ มดีนะฮ โดยมิใช่เนื่องจากความกลัวและฝนตก ท่านซะอีดกล่าวว่า ฉันถามอิบบิอับบาสว่า ท่านนบีท�ำเช่นนั้นเพื่อ อะไร? ท่านอิบบุอับบาสตอบว่า เพื่อไม่ให้เกิดความยากล�ำบากแก่ประชาชาติของท่าน (บันทึกโดยมุสลิม) ในอีก ส�ำนวนใช้ค�ำว่า (โดยมิใช่เพราะความกลัวและเดินทาง)

ในส�ำนวนของท่านอิมามบุคอรีและมุสลิมจากท่านอิบนุอบั บาสกล่าวว่า ท่านนบีละหมาดทีม่ ดีนะฮฺ 8 รอกะอะฮฺ (โดยละหมาดรวม) และ 8 รอกะอะฮฺ (โดยละหมาดรวม) คือซุฮรฺกับอัศรฺ และมักริบกับอิซาอฺ

จากหลักฐานข้างต้นจึงสามารถเอามาเป็นหลักฐานในกรณีทเี่ รามีอปุ สรรคทีไ่ ม่สามารถละหมาดตามเวลาได้ก็ ให้เราสามารถรวมละหมาดโดยไม่ย่อได้ เช่นซุฮรฺรวมกับอัศรฺ. มักริบรวมกับอิซาอฺ เป็นต้น

ไขข้อข้องใจในหลักปฏิบัติและข้อสงสัยต่างๆของมุสลิม โดย อ.อามีน เหมเสริม นักวิชาการประจ�ำสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยาตีมทีวี ฝากค�ำถามถึง อ.อามีน เหมเสริม ได้ที่ halal.life.mag@gmail.com 18 18

////


//// 19


ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิศรัทธาชนฯ รุกเดินหน้าการ ท�ำงานเปิดพื้นที่อีสาน

ยูซุฟ แย้มพราย อาสาสมัคร เครือข่าย ศรัทธาชน เขตสวนหลวง

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะกรรมการมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการ ศึกษาและเด็กก�ำพร้า น�ำโดย รตอ.พรชัย ไวยศิลป์ ประธานมูลนิธิ และ คุณอับดุลรอชีร สุวรรณดี ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มเยียนพีน่ อ้ งมุสลิม ในภาคอีสาน ทีจ่ งั หวัด นครราชสีมา หนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น และชัยภูมิ รวมถึงไปเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมในประเทศลาวด้วย ในครั้งนี้นอกจากจะลง พืน้ ทีเ่ พือ่ เยีย่ มเยียนครอบครัวเด็กก�ำพร้าแล้ว ยังได้มกี ารประสานหาเครือข่าย ในแต่ละจังหวัด ทัง้ องค์กร มูลนิธฯิ รวมทัง้ อิหม่ามแต่ละมัสยิด เพือ่ จะได้ดำ� เนิน การช่วยเหลือครอบครัวก�ำพร้าได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น “พื้นที่นี้ถือว่ามีปัญหาที่ค่อนข้างหลากหลาย บางครอบครัวเพิ่งรับ อิสลาม ยังขาดการเรียนการสอนการเรียนรูเ้ รือ่ งศาสนาในพืน้ ที่ เด็กก�ำพร้า บางครอบครัวยังไม่ได้เรียนอัลกุรอาน แม่ยังเป็นต่างศาสนิก ซึ่งในเบื้องต้น ได้ประสานองค์กรเผยแพร่ศาสนาในพื้นที่ และวางโครงการที่จะได้อ�ำนวย ความช่วยเหลืออย่างยั่งยืน ทั้งเรื่องศาสนา และการสร้างอาชีพ” คุณอับดุลรอชีร สุวรรณดี รองประธานมูลนิธฯิ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์กล่าว

“มนุษย์ผู้ซึ่งบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ เขาคนนั้นคือ มนุษย์ที่สมบูรณ์” ด้วยความที่ยึดถือคติเหล่านี้ ท�ำให้คุณยูซุฟ แย้มพราย ทุ่มเท ท�ำงานอาสาอย่างจริงจัง เริ่มจากช่วยงานอาสาด้านจราจรตอนงาน เด็กก�ำพร้า จนวันนี้รับอาสาดูแลครอบครัวเด็กก�ำพร้า ในเขต สวนหลวง ประเวศ สะพานสูง บางกะปิ ห้วยขวาง กว่า 80 ครอบครัว “เพราะเห็นทุกคนท�ำงานกันอย่างจริงจัง และด้วยหวังผลบุญและ ความเมตตาจากพระผูเ้ ป็นเจ้า จึงท�ำให้ผมและเพือ่ นเครือข่ายเข้ามา ท�ำงานดูแลเด็กก�ำพร้า เรา ดูแล ออกเยี่ยม ให้ความช่วยเหลือด้าน อาชีพ โดยท�ำงานกันในนาม “ฅนช่วยฅน” เป็นชื่อที่ ผู้กองฟารุก ประธานมูลนิธฯิ ตัง้ ชือ่ ให้ตอนเข้ามาเริม่ ท�ำงาน สิง่ ทีเ่ ราจะกังวล คือ เรื่องของยาเสพติด เรื่องความรู้ด้านศาสนา ซึ่งเราก็ช่วยกันตักเตือน และแนะน�ำ” “ท�ำงานแบบนี้ถึงเหนื่อยแต่ก็มีความสุข นอกจากนั้นผมยังมี เพื่อนมากมาย ไม่แบ่งแยก ไม่แก่งแยก ไม่ชิงดี เพราะเรามีเป้า หมายเหมือนกันคือ ท�ำเพื่ออัลลอฮฺ” “คืนและวันที่เวลาเดินหน้านั้น ท่านก้าวทันเวลาเดินหน้าไหม หากก้าวทันท่านว่าดีมีก�ำไร หากก้าวไปไม่ทันท่านขาดทุน” จง ท�ำความดีวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน เพราะว่าพรุ่งนี้เราอาจไม่ได้อยู่ท�ำ คุณยูซุฟ แย้มพราย อีกหนึ่งเครือข่ายมูลนิธิศรัทธาชน ทีมงานอาสา สมัคร เขตสวนหลวง กล่าว เครือข่ายมูลนิธิศรัทธาชน พื้นที่ กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง ยูซุฟ (สุนทร) แย้มพราย 17 ม.นักกีฬา ซ.12 แยก 5 (สุดซอย) แขวง/เขต สะพานสูง กทม. 089-8877188

แรลลี่ ศรัทธาชน 2014 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2557 มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและ เด็กก�ำพร้า จัดโครงการ “แรลลี่ ศรัทธาชน 2014” ขึ้นในเส้นทาง กทม.-เขาใหญ่-เขายายเทีย่ ง เริม่ สตาร์ทกันทีส่ เุ หร่าขาว มัสยิดดารุล้ เอีย๊ ะซาน ออกเดินทางสูเ่ ขาใหญ่ ระหว่างทางก็มกี จิ กรรมให้รว่ มสนุก ตลอดทาง จนถึงจุดหมายปลายทางที่เขายายเที่ยง บรรยากาศยาม ค�ำ่ คืนมีกจิ กรรมและการพูดคุยโดย อ.อะห์มดั ก้อพิทกั ษ์ ซึง่ กิจกรรม ในครัง้ นีเ้ ต็มไปด้วยความสนุกสนาน ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้รบั รอยยิม้ และความอบอุน่ กันเต็มที่ ส�ำหรับรายได้จากการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้จะน�ำไปสนับสนุนในการจัดค่ายอบรมภาคฤดูร้อน ของ มูลนิธิศรัทธาชน ที่จะจัดขึ้นในเดือนเมษายนนี้ ติดตามรายละเอียด ของค่ายอบรมภาคฤดูร้อนได้ใน YATEEM TV ทีวีศรัทธาชน 20


ดาวเทียม THAICOM 5 (C-Band) ความถี่ขาลง 3585 Symbol rate 30000 แนวการรับ V หรือดูออนไลน์ ได้ที่ www.Yateem.tv BANGKOK HALAL 2014 ASEAN INTEGRATION ฮาลาลไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก นับถอยหลังเหลือเวลาอีกเพียงไม่ถึงเดือนก็จะถึงงานใหญ่ประจ�ำปีของ YATEEM TV ทีวี ศรัทธาชน กับงานมหกรรมฮาลาลระดับอาเซียน ยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ แห่งปี งานทีจ่ ะรวบรวมสินค้าและ อาหารฮาลาล จากทุกภาคทัว่ ไทย กับงานทีช่ อื่ ว่า BANGKOK HALAL 2014 ASEAN INTEGRATION ซึ่งในงานนี้เราได้รับความมือจากหลายภาคส่วน รวมถึง ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กับความมั่นใจได้ว่า ว่า “Thailand HALAL World Number 1” รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ สัมภาษณ์วา่ “ผมไปบรรยายเรือ่ งฮาลาลอยูท่ วั่ โลก ได้มโี อกาสพูดคุยและได้ดใู นเรือ่ งของกิจการ ฮาลาลในประเทศต่างๆ เสมอมา สิ่งหนึ่งที่เราค่อนข้างจะมั่นใจ วันนี้เราพูดไปเลยนะครับว่า ฮาลาลประเทศไทยที่หนึ่งในโลก ประเทศไทยวันนี้เราอยู่ในอันดับที่ 5 ของโลก ของประเทศที่ ส่งออกฮาลาลสู่ตลาดโลก นั่นแสดงให้เห็นว่าอาหารที่ผลิตในประเทศไทยมีความฮาลาล และมี การรับรองอย่างถูกต้อง เรามีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน เรารับรองฮาลาลมาตัง้ แต่ปี พ.ศ 2492 มีประสบการณ์มายาวนานกว่า 60 ปี ฮาลาลเราเป็นประเทศแรกในโลกที่มีการใช้วิทยาศาสตร์ เรามีหน่วยงานอย่างเช่นศูนย์วทิ ยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าไปท�ำงานในรูปแบบ ของศาสนารับรองวิทยาศาสตร์รองรับ เพราะฉะนัน้ เรายืนยันได้วา่ การรับรองฮาลาลของประเทศไทย นั้นชัดเจน ซึ่งหลายคนหลายฝ่ายจากต่างประเทศมาดูงานเรา แล้วก็ยืนยันกันว่าชัดเจน” “ผูใ้ ดทีส่ นใจในฮาลาลประเทศไทย ไปดูกจิ กรรมของฮาลาลประเทศไทย ได้ทใี่ น BANGKOK HALAL 2014 วันที่ 18 19 20 เมษายนนี้ ท่านจะได้เห็นการท�ำงานระหว่างคณะ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และศูนย์ วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พลาดไม่ได้นะครับ” รศ.ดร.วินัย กล่าว

21

ท่ า นคื อ คนส� ำ คั ญ ที่ จ ะร่ ว ม สานฝันให้เด็กก�ำพร้า ร่วมสานฝันโดยบริจาคเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกรุ ง เทพ สาขาลาดพร้ า ว 99 บัญชีกระแสรายวัน ชือ่ บัญชี มูลนิธศิ รัทธาชน เพื่ อการศึ ก ษาและเด็ ก ก� ำ พร้ า เลขที่บัญ ชี 181-3-09014-7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขา คลองตัน บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี มูลนิธิ ศรั ท ธาชน เพื่ อ การศึ ก ษาและเด็ ก ก� ำ พร้ า เลขที่บัญชี 001-6-00162-1 หรื อ ติ ด ต่ อ ส� ำ นั ก งานมู ล นิ ธิ ฯ 48/48 ซ.ลาดพร้ า ว 114 แขวงพลั บ พลา เขต วังทองหลาง กทม. 10310 โทรศัพท์ : 02-934-3495 โทรสาร : 02-934-3496 อีเมล : satthachon@hotmail.com เว็บไซต์ : www.satthachon.or.th เฟซบุค : www.facebook.com/satthachon


Halal Healthy

สสม. - www.muslimthaihealth.com

การออกก�ำลังกายจะช่วยให้การ ควบคุมน�้ำหนักได้ผลเร็วขึ้น ถ้าใช้ ควบคู่กับการจ�ำกัดอาหาร แต่ถ้าใช้ วิธอี อกก�ำลังกายอย่างเดียวจะต้อง ฝึกอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้าง หนั ก ซึ่ ง ต้ อ งท� ำ เป็ น ประจ�ำทุกวันวันเว้นวัน หรืออย่างน้อยสัปดาห์ ละ 3 วัน ท�ำให้บางคนหมดความ อดทนที่จะออกก�ำลังกาย หรือมีข้อ อ้างนานาประการ เช่น ไม่มเี วลาไม่มี สถานที่ ไม่มีอุปกรณ์ เป็นต้น คนอ้วนควรออกก�ำลังกายอย่างไร? ส�ำหรับผู้ที่อ้วนมาก และไม่เคยออกก�ำลัง กายอาจจะเริ่มออกก�ำลังกายโดยการท�ำตัวให้ กระฉับกระเฉง เช่น ลดเวลาดูทวี ี ลดเวลาเล่นเกม เล่นกับลูกแทนการดู ลดเวลานอนพักผ่อนให้ เดินมากขึ้น ให้เดินหลังรับประทานอาหารใช้ บันไดแทนการขึน้ บันไดเลือ่ นหรือลิฟต์ ขีจ่ กั รยาน แทนการนั่งรถ ท�ำสวน ล้างรถ ถ้ า จะออกก� ำ ลั ง กายควบคู ่ กั บ การจ� ำ กั ด อาหารควรฝึกออกก�ำลังกายที่ใช้พลังงานวันละ 250 แคลอรี (วิ่งเหยาะๆประมาณ 15 นาที แอโรบิค25-30 นาที ว่ายน�้ำ 12-15 นาที เดิน เร็ว 45 นาที) และตัดพลังงานออกจากอาหาร วันละ 250 แคลอรี ถ้าใช้วธิ อี อกก�ำลังกายเพือ่ เผาผลาญแคลอรี ให้ได้ผลจะต้องฝึกให้ใช้พลังงานวันละ 500 แคลอรี (เช่น วิ่งเหยาะๆติดต่อกัน 30-45 นาที เต้นแอโรบิค45 นาที เล่นฟุตบอล 60 นาที ว่ายน�ำ้ 30 นาที) จะสามารถลดน�้ำหนักได้สัปดาห์ละ ประมาณ ครึ่งกิโลกรัม การออกก�ำลังกายที่จะเผาผลาญไขมันได้ แท้จริงต้องออกก�ำลังกายเป็นเวลา 2 ชัว่ โมงขึน้ ไป ไขมั น จะถู ก เผาผลาญไปตามกระบวนการ

lose weight

for health โรคอ้วนกับการออกก�ำลังกาย

เปลี่ ย นแปลงทางเคมี ภายในร่างกาย การใช้เครื่องปั่นตะโพก สายรัดหน้าท้อง แผ่นยางร้อน วางไว้ท่ีหน้าท้อง การบริหาร กายเฉพาะส่วน เช่น ลุก-นั่ง หรือซิท-อัพไม่มีผล ในการเผาผลาญไขมัน ซึ่งถ้าจะใช้วิธีการออก ก�ำลังกายในลักษณะนี้คนอ้วนทั่วไปจะท�ำไม่ได้ เนื่องจากต้องใช้ความพยายามสูง และอาจเป็น อันตรายต่อสุขภาพอันเป็นผลมาจากความไม่ เคยชินกับสภาพการฝึกหนักเช่นนี้ การออกก�ำลังกายที่ดีที่สุดส�ำหรับคนอ้วน ที่เริ่มต้นออกก�ำลังกายหรือจะใช้ตลอดไปก็คือ การเดินทุกวัน วันละ 30 นาทีติดต่อกัน เมื่อเริ่ม แข็งแรงมากขึ้นก็เริ่มเดินเร็วๆ แต่ต้องระวังจะมี การบาดเจ็บ เดินในลักษณะเดินเร็ว แกว่งแขน ให้สลับกับเท้าทีก่ า้ วเดิน สาวเท้ายาว เหวีย่ งแขนสูง

จะเดินช่วงเช้าหรือเย็นก็ได้ ถ้าเป็นเวลาเดียวกัน ทุกวันจะสร้างนิสยั ความเคยชินให้กบั ร่างกายได้ ดีกว่าการเดินตามสะดวกใจ และควรบรรจุการ เดินเร็ววันละ 30 นาที ให้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่ง ของชีวติ ฝึกให้ได้ทกุ วันจนท�ำเป็นอัตโนมัตโิ ดยอาจ เปิดเพลงประกอบ ฟังวิทยุชนิดที่เสียบหูฟังได้ เดินในสวนสาธารณะ เดินชายทะเล หรือเดินใน บรรยากาศที่เอื้ออ�ำนวยให้เดินอย่างสุขใจหลัง จากแข็งแรงดีจงึ ค่อยออกก�ำลังกาย แบบ aerobic ถ้าเป็นการเล่นกีฬาควรอบอุ่นร่างกายก่อน เล่น 5 นาที ฝึก 20-25 นาที และผ่อนคลายอีก 5 นาที เช่น ว่ายน�้ำ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เทนนิส สควอช ฝึกให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครัง้ สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ส� ำ หรั บ คนอ้ ว นก่ อ นเข้ า โปรแกรมออกก�ำลังกายหรือเล่นกีฬา ควรพบ แพทย์ตรวจสุขภาพเพือ่ ทราบข้อจ�ำกัดของตัวเอง จะได้ปอ้ งกันและฝึกด้วยความปลอดภัยและจ�ำไว้ เสมอว่าการเปลี่ยนแปลงทีละนิด จะช่วยให้ ร่างกายค่อย ๆ ปรับตัว อาการหรือความเจ็บปวด อึดอัดจากการออกก�ำลังกายก็จะลดลงไปพร้อม ๆ กับไขมันและน�้ำหนักตัว ////

//// 22


23


Holding & Marketing

24


25


26


27


28

Halal Life Magazine #28  
Halal Life Magazine #28  

10 ปี ที่ถูกทำให้หายไปของ สมชาย นีละไพจิตร

Advertisement