Page 1

ครอบคลุมชีวิต วิถีฮาลาล

FREE/แจกฟรี

ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 มิถุนายน 2556


Editor’s note Halal Life ฉบับนี้อาจแปลกตาผู้อ่านไปบ้าง นะครับ เพราะฉบับนี้ Main Halal ของเราน�ำ เสนอเรื่องราวของ อันวาร์ แห่งบุหงารายานิวส์ หนุม่ นักกิจกรรมชายแดนใต้ทถี่ กู ศาลตัดสินจ�ำคุก ในข้อหาก่อการร้ายเมื่อเดือนที่ผ่านมา จนกลาย เป็นประเด็นร้อนให้วพิ ากษวิจารณ์กนั ในเครือข่าย สังคมออนไลน์เป็นวงกว้าง

ผมเริ่มรู้จักอันวาร์ในฐานะบรรณาธิการของ ส� ำ นั ก ข่ า วบุ ห งารายานิ ว ส์ เ มื่ อ หลายปี ก ่ อ น จน กระทั่งสองบทบาทสุดท้ายที่ผมชื่นชมก่อนเขาจะ สูญสิ้นอิสรภาพคือ Bunga Teh Tarik & Coffee ธุรกิจเพื่อสังคมเล็กๆของเขาที่หวังจะเลี้ยงดูเด็ก ก�ำพร้าในพื้นที่ชายแดนใต้ และการเป็นหัวเรี่ยว หัวแรงในการจัดงานมหกรรมเด็กก�ำพร้าชายแดน ด้วยความที่เป็นนักกิจกรรมท�ำให้อันวาร์มี ใต้ เพื่ อ หารายได้ เ ลี้ ย งดู เ ด็ ก ก� ำ พร้ า ที่ เ กิ ด จาก เพื่อนเยอะ จึงไม่น่าแปลกที่การสูญสิ้นอิสรภาพ สถานการณ์ในพื้นที่ ของเขาในครั้งนี้จะกลายเป็นทอล์คออฟเดอะ อันวาร์ทผี่ มรูจ้ กั จึงเป็นเด็กหนุม่ ทีม่ อี นาคตไกล ทาวน์ขนาดย่อมๆ นอกจากนี้ กลุม่ เพือ่ นทีเ่ คยร่วม มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าทีจ่ ะคิด กล้าทีจ่ ะริเริม่ สิง่ งานกับอันวาร์ยังได้คิดแคมเปญ Save Anwar ใหม่ๆ หรือ Free Anwar เพื่อรณรงค์เพื่อการด�ำเนินคดี และอั น วาร์ ที่ ผ มรู ้ จั ก ยั ง เป็ น คนหนุ ่ ม ที่ มี จิ ต อย่างเป็นธรรมต่ออันวาร์และผู้ต้องหาคดีความ สาธารณะและเป็นห่วงเป็นใยสังคมตลอดเวลา มั่นคงคนอื่นๆ จนได้รับการตอบรับจากเครือข่าย สังคมออนไลน์เป็นอย่างมาก ผมเองถึงแม้จะพูดได้ไม่เต็มปากว่าเป็นเพือ่ น กับอันวาร์ แต่เราก็เคยสนทนากันบ่อยครั้งโดย เฉพาะไม่นานมานี้ อันวาร์มักจะมาปรึกษาเกี่ยว กับการท�ำสื่อให้อยู่รอดด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่ง งบประมาณก้อนโตจากแหล่งทุนใดแหล่งทุนหนึง่ คงเป็นเพราะอันวาร์เห็นความอึดตายยากของ Halal Life ก็เป็นได้จงึ ตัดสินใจมาปรึกษาสือ่ นอก ต�ำราอย่างพวกเรา

และที่ส�ำคัญ อันวาร์ที่ผมรู้จักนั้นห่างไกลจาก ค�ำว่าผู้ก่อการร้ายเสียเหลือเกิน

หมายเหตุ : ขอบคุณ คุณมูฮ�ำหมัด ดือราแม แห่งโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้(DSJ) ที่อนุญาตให้ เราตีพมิ พ์รายงานพิเศษชิน้ นี้ ถึงแม้จะไม่ได้เป็นการ เผยแพร่ครัง้ แรก แต่เราก็ยนิ ดีทเี่ ป็นหนึง่ ในช่องทาง เล็กๆ การส่งต่อเรื่องราวของวอันวาร์ไปสู่วงกว้าง และขอบคุณภาพผูร้ ว่ มแคมเปญทุกคนทีป่ รากฎอยู่ ใน Halal Life ฉบั บ นี้ หวั ง เพี ย งเล็ ก น้ อ ยว่ า นิตยสารเล็กๆ ของเราฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ การรณรงค์ในครั้งนี้บ้าง ไม่มากก็น้อย วิทยากร อิสมาแอล บรรณาธิการบริหาร halal.life.mag@gmail.com

ออกแบบปกโดย อรดา โต๊ะมางี

Halal Life Magazine: ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด กฤษดา เรสลี บรรณาธิการบริหาร วิทยากร อิสมาแอล กองบรรณาธิการ ธนพัฒน์ อิสมาแอล, กอมารียะห์ สุเรรัตน์ คอลัมนิสต์ สุภาพ เรืองปราชญ์, สมคิด ลีวนั , อีซา นิยม, สมชาติ มิตรอารีย,์ สุทศิ า เหมเสริม, ปรีชา เริงสมุทร์, อาฎิล ศิรพ ิ ธั นะ, อับดุรเราะฮหมาน มูเก็ม, Ummah Islam, M.Fahmee ศิลปกรรม พรพรรษา โก้กระโทก, อรดา โต๊ะมางี ผู้จัดการฝ่ายผลิต วิลาสินี กันซัน ผู้จัดการฝ่าย การตลาด สิทธิศักดิ์ วงค์เกษร ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา สาโรช เรืองปราชญ์ ติดต่อโฆษณา 081-699-5656, 086-890-6055 Website: www. halallifemag.com Email: hala.life.mag@gmail.com Facebook: facebook.com/halal.life.magazine เจ้าของ บริษทั ปลูกฝัน จ�ำกัดเลขที่ 336/18 ซ.ราษฎร์อุทิศ 52 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510

6 รอมฎอนที่ก�ำลังจะถึงนี้จะมีการออก อากาศทีวีมุสลิมช่องใหม่อีกช่อง อ๊ะๆ อย่า เพิง่ ตกใจไป ไม่ใช่ทวี มี สุ ลิมของบ้านเราหรอก ครับ แต่เป็นช่องของมหาวิทยาลัยเก่าแก่ใน ประเทศอาหรั บ ประเทศหนึ่ ง ซึ่ ง เป็ น มหาวิทยาลัยที่คนไทยนิยมส่งลูกหลานไป เรียนกันนานหลายปี ส่วนจะเป็นที่ไหนนั้น เปิดไปที่หน้า 6 ได้เลย

10 “เกาหลีริมทาง” เป็นค�ำแรกที่นึกได้ ทันที หลังจากขับรถผ่านร้านก๋วยเตีย๋ วมุสลิม ร้านหนึง่ ย่านรามค�ำแหง ร้านก๋วยเตีย๋ วเล็กๆ ริมทาง มันจะเกี่ยวข้องอะไรกับเกาหลี แล้ว มั น น่ า สนใจถึ ง ขนาดที่ เราจะต้ อ งน� ำ มา แนะน�ำกันเลยอย่างนัน้ หรือ เอ้า จะรีรออะไร อยู่เล่า รีบพลิกไปดูเลย เดี๋ยวตกเทรนด์ ก๋วยเตี๋ยวเกาหลีสไตล์ ไม่รู้ด้วยนะ 4

18 ยังคงมีอะไรให้สังคมได้ตื่นตาอยู่เรื่อยๆ กับมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็ก ก�ำพร้า หลังจากเพิง่ จะเปิดตัวสถานีโทรทัศน์ เพือ่ เด็กก�ำพร้าไปเมือ่ ปีกลาย มาคราวนีเ้ ปิด ตั ว โปรเจคต์ ใ หม่ อี ก ตั ว แต่ ก็ ยั ง คงโฟกั ส เป้าหมายหลักไปทีก่ ารหาเงินทุนมาดูแลเด็ก ก�ำพร้าอย่างยั่งยืนเหมือนเดิม ส่วนจะเป็น โปรเจคต์อะไรนั้น พลิกอ่านด้านในกันเลย


หยิบ

ได้ที่นี่

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

ห้องอาหารโซเฟีย(คลองตัน) ร้านอาหารฟาฮาน่า(พระรามเก้า) สวนอาหารจันทร์เสี้ยว(มอเตอร์เวย์) ภัตตาคารสินธรสเต็กเฮ้าส์(รามค�ำแหง) ร้านริสกี(ทาวน์อินทาวน์) โคบัง(รามค�ำแหง-สุขาฯ 3) Sti Coffee @ The Nine (พระรามเก้า) Istanbul @ Market Walk (ราชพฤกษ์) ร้านอาหารอีสานฝั่งธน(อรุณอัมรินทร์) ห้องอาหารนางพญา(พญาไท) @112 Coffee House (ลาดพร้าว 112) เมี่ยงปลาเผาหลังราม สาขาพระรามเก้า ร้านฮาลาลโฮม ซ.เทคโนบางกะปิ (บางกะปิ) แบ๊คยาร์ดคอฟฟี่ (ถ.สุโขทัย) ร้านฟารีดาโภชนา (เหม่งจ๋าย) ร้านดีโอโรตีโอ่ง (สุขาภิบาล 3) อะลาดิน ซูชิ (เหม่งจ๋าย)

ร้านหนังสือ

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก นิตยสารฮาลาลไลฟ์

หมดปัญหา หยิบไม่ทัน หาไม่เจอ

สมั ค รสมาชิ ก แน่นอนกว่า

ศูนย์หนังสืออิสลาม (ศูนย์กลางอิสลาม คลองตัน) ศูนย์หนังสือมานพวงศ์เสงี่ยม (พระรามเก้า) ร้านหนังสือส.วงศ์เสงี่ยม (มหานาค) Halal Express(หนองจอก) ร้านอารีฟ เซ็นเตอร์ (มัสยิดสวนพลู)

โรงพยาบาล

รพ.ปิยเวช, รพ.กรุงเทพ, รพ.เสรีรักษ์,

ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว...................................................................................... อายุ .................. ปี รพ.นวมินทร์, รพ.เวชธานี, รพ.บ�ำรุงราษฎร์ ที่อยู่ ....................................................................................................................................................... ธุรกิจบริการและโรงแรม รหัสไปรษณีย์ ........................ โทรศัพท์ ................................. อีเมล์ ................................................... ทรัพย์เจริญกรีนแลนด์ การศึกษา อาชีพ

มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาตรีขึ้นไป อื่นๆ พนักงานบริษัท รับราชการ,รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว นักเรียน, นักศึกษา อื่นๆ

มีความประสงค์จะสมัครสมาชิกนิตยสารฮาลาลไลฟ์ สมาชิก 1 ปี 12 ฉบับ 300 บาท เริ่มตั้งแต่ฉบับที่......... สมาชิกอุปถัมภ์ 1 ปี 12 ฉบับ 300 บาท เริ่มตั้งแต่ฉบับที่......... ให้กับห้องสมุด/มัสยิด............................................................................................................................. ที่อยู่ ....................................................................................................................................................... ................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ...................................... วิธีช�ำระค่าสมาชิก โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี บริษัท ปลูกฝัน จ�ำกัด

ธนาคารไทยพานิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส ทาวน์อินทาวน์ เลขที่บัญชี 468-0-27777-0

(ถ่ายเอกสารได้) 5

รีสอร์ท บางพลัด โรงแรมนิวเวิลด์ (บางล�ำพู) โรงแรมรีเจ้นท์ (รามค�ำแหง) โรงแรมชาลีนา (รามค�ำแหง) โรงแรมนูโว ซิตี้ (บางล�ำพู)

ธนาคารและสหกรณ์

เคาท์เตอร์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา สหกรณ์อิสลามสันติชน เครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้

ต่างจังหวัด

ร้านอาหารบิสมิลลาฮ์ (เชียงใหม่) ร้านอาหารบิสมิลลาฮ์ (แม่สาย) ร้านฟาด้า สเต๊กแอนด์คอฟฟี่ (อยุธยา) ร้านอาหารอิสลามดาวุดชา (กาญจนบุรี) ร้านมุนาซีร กาแฟสด&เค้ก พัทยา (ชลบุรี) ร้านอาหารชุกรี่ ปั๊ม ป.ต.ท. ท่าฉาง (สุราษฎร์ธานี) ห้องอาหารคุณสาหร่าย (ชุมพร) ร้านอาหารคุ้มราชา ควนโดน (สตูล) ศูนย์การค้าวงเวียนวินเทจ หาดใหญ่ (สงขลา) SAMI KITCHEN หาดใหญ่ (สงขลา) ร้านบากุส (ปัตตานี) ร้านอาหารอาบูคอลี (ยะลา) ร้านกีตาบบุ๊กเฮาส์ (ยะลา) Halal Minimart (สตูล) ร้านบังฝรั่ง (สงขลา)


Global

กอมารียะห์ อิสมาแอล haboohoohoo@hotmail.com

เตรียมพบกับ Al-Azhar TV รอมฏอนนี้

ซาอุดิอาระเบีย เร่งส่งเสริม เรียนภาษาอังกฤษ

อัล อัซฮัร มหาวิทยาลัยอิสลามที่เก่าแก่ ที่สุดในโลกที่ตั้งอยู่ ณ กรุงไคโร ประเทศ อี ยิ ป ต์ ก� ำ ลั ง จะเปิ ด ช่ อ งโทรทั ศ น์ ผ ่ า น ดาวเทียมของตัวเอง เพื่อส่งเสริมค�ำสอน แบบสายกลางและความใจกว้างของศาสนา อิ ส ลาม ท่ า มกลางการแบ่ ง ขั้ ว ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เรื่อยๆของสื่อในอียิปต์ โดยอัล อัซฮัร ทีวี จะเริ่มทดลองออกอากาศครั้งแรกในเดือน รอมฎอนนี้ จากการส�ำรวจของมหาวิทยาลัยแห่ง กรุงไคโรพบว่า ชาวอียิปต์ร้อยละ 70 นิยมที่ จะชมรายการศาสนา โดยส่ ว นใหญ่ มั ก ติ ด ตามรายการประเภทถามตอบปั ญ หา ศาสนา

นู ร อั ล -ฟี ย าซ รั ฐ มนตรี ช ่ ว ยกระทรวง ศึกษาธิการของซาอุดอิ าระเบีย กล่าวว่า กระทรวง มีแนวทางในการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษใน ซาอุฯ โดยจะให้ความส�ำคัญกับโครงการนี้เป็น อันดับแรก ก่อนหน้านี้ฮุสเซน เซ็นดี อาจารย์จากสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย คิง อับดุลอาซิส กล่าวถึงปัจจัยส�ำคัญ 3 ประการที่ท�ำให้ นักศึกษาซาอุฯอ่อนภาษาอังกฤษ นั่นคือ ปัญหา ด้านวัฒนธรรม ความอ่อนด้อยด้านการศึกษา และ การขาดแคลนสิง่ ทีเ่ อือ้ กับการเรียนการสอนภาษา อังกฤษ สิง่ แรกทีเ่ ขาแนะน�ำ คือการพัฒนาปัจจัย ด้านวัฒนธรรม ซึ่งต้องให้ความรู้กับพ่อแม่ว่า ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความส�ำคัญ โดยเฉพาะ ด้านเทคโนโลยีทที่ วั่ โลกใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา หลัก ดังนั้นจึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง ฟื้นฟูหลักสูตรโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ และ จัดหาปัจจัยต่างๆ ที่เอื้อต่อการเรียนภาษาให้ มากขึ้น อาทิ ห้องปฏิบัติการด้านภาษา (Language labs) รวมทั้งครูที่เก่งด้านการสอนภาษา เซ็นดี กล่าวว่า 75% ของเว็บไซต์ส�ำคัญ ที่ สามารถเข้าไปค้นคว้าหาความรู้ด้านวิทยาการ ต่างๆ รวมทั้งด้านวัฒนธรรมนั้นล้วนเป็นภาษา อังกฤษ 6


การประชุมระดับโลกของผู้หญิง ในประเทศมาเลเซีย

อ ง ค ์ ก ร อิ ส ล า ม ร ่ ว ม ส ่ ง เ ส ริ ม คุณภาพสตรีแอฟริกา

สตรีกว่า 3,000 คน จาก 150 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมประชุมระดับโลก Women Deliver 2013 ซึ่งว่าด้วยเรื่องของสตรี ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยผูเ้ ข้าร่วมประชุม มีทงั้ ระดับ ผู้น�ำ ผู้ก�ำหนดนโยบาย และผู้สนับสนุนต่างๆ การประชุ ม ในครั้ ง นี้ จ ะว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งของ สุขอนามัย สิทธิของเด็กผู้หญิงและสตรีเป็นหลัก โดยทางธนาคารโลกได้ ก ล่ า วถึ ง งานวิ จั ย และ รายงานต่างๆ เกีย่ วกับผลประโยชน์จากการหากิน กั บ เด็ ก ผู ้ ห ญิ ง และสตรี ส่ ว นทางด้ า นองค์ ก าร อนามัยโลกก็ได้พูดถึงสุขภาวะของเด็ก ผู้หญิง และสตรี โดยเน้นไปทีเ่ รือ่ งของมะเร็ง ปากมดลูก รวมไปถึงการเจริญพันธุ์และการได้รับเชื้อ HIV เพื่ อ หาแนวทางป้ อ งกั น และการแก้ ไขปั ญ หา เป็นต้น

องค์ ก ารการศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ และ วั ฒ นธรรมแห่ ง อิ ส ลาม (ISESCO) ร่ ว มกั บ ธนาคารอาหรั บ เพื่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ใน แอฟริกา (BADEA) ได้จัดโครงการฝึกอบรมด้าน การบริหารกิจการขนาดเล็กทีส่ ร้างรายได้ ส�ำหรับ ผู้หญิง 50 คนในเมือง Diffa และเมือง Dosso สาธารณรัฐไนเจอร์ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการนี้ คื อ การเน้ น ความส�ำคัญของกิจการขนาดเล็กซึ่งเป็นการลด ความยากจนและกระตุ้นการเจริญเติบโตด้าน เศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมการจ้างงานแก่ ผู้หญิงที่ยากจน และเพื่อยกมาตรฐานการด�ำรง ชีวิตของพวกเขาให้สูงขึ้น

7


Recommend

กองยรรณาธิการ

เตรียมออกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า พับครึ่งเป็นกระเป๋าเดินทาง บริษัท แอนโทร กรุ๊ป ได้ออกแบบสกูตเตอร์แบบใหม่ ตั้งชื่อให้ว่า มูฟวีโอ ท�ำความเร็วได้ 45 ก.ม./ช.ม. สามารถพับเก็บ แล้วหิ้วขึ้นรถไฟ หรือเอาใส่ท้าย รถเวลาไปเที่ยวได้ สะดวกสบายไม่จ�ำเป็นต้องวุ่นวายหาที่จอดรถ สกูตเตอร์คัน นี้ขับขี่สบายด้วยอานหนังแท้ มีน�้ำหนักเบาแค่ 25 กิโลกรัม ชาร์จไฟแบตเตอรี แต่ละครั้งกินเวลาชั่วโมงเดียว วิ่งได้ไกล 35 ก.ม. รถ มูฟโอวี ขับเคลื่อนด้วย มอเตอร์ทั้งล้อหน้าและล้อหลัง ใช้เวลาแค่ไม่กวี่ ินาทีกพ็ ับได้ง่ายๆ แล้วดึงมือจับ ออกมาใช้ลาก เมื่อไม่ต้องใช้ก็หุบคืนที่เดิม เหมือนกระเป๋าเดินทาง คาดว่า มูฟ วีโอจะออกขายได้ในปีหน้า ตั้งราคาคันละประมาณ 88,000 บาท Google Glass แว่นตาที่ผสมเทคโนโลยีใหม่ทันสมัย Google พัฒนาเทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอ ล่าสุดได้พัฒนา แว่นตาที่เรียก ว่า Google Glass ขึ้นมาและจะเริ่ม วางจ�ำหน่ายที่สหรัฐอเมริกาในปีหน้า 2014 Google Glass คือ แว่นตาทีม่ คี วามพิเศษมหัศจรรย์ โดยใส่เทคโนโลยี เพิ่มเข้าไป ท�ำให้สามารถท�ำหน้าที่ได้หลายอย่าง แบบไม่น่าเชื่อ Google Glass มีคณ ุ สมบัตทิ คี่ ล้ายคลึงกับสมาร์ทโฟน ทัง้ เรือ่ งของการถ่ายภาพ และ ดึงเอางานถนัดอย่างระบบค้นหา เข้ามาผสมโรง ที่โดดเด่นก็คือระบบการ ค้นหาด้วยเสียง และยังสามารถเชื่อมต่อ ได้ทั้ง Wi-Fi , Bluetooth , GPS แต่ว่าน�้ำหนักของ Google Glass ไม่ได้ท�ำให้คุณรู้สึกสบายเมื่อสวมใส่มาก นัก เมื่อมันพอๆ กับสมาร์ทโฟน หรือราวๆ แว่นกันแดด 3 อัน สนนราคาก็ ประมาณ 1,500 ดอลลาร์ หรือราว 48,000 บาท

ผ้าคลุมล่องหน เมื่อพูดถึง ผ้าคลุมล่องหน เชื่อว่าคนทุกเพศ ทุกวัย คงนึกถึงหนึ่งใน ของวิเศษจากเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ ณ วันนี้มีข่าวดีว่า นักวิทยาศาสตร์ได้ แปลงของวิเศษในจินตนาการ ให้กลายเป็นจริงขึ้นมาแล้ว โดยบริษัท ไฮเปอร์สตีลธ์ไบโอเทคโนโลยี ในแคนาดา ผู้เป็นเจ้าของสิทธิบัตรได้เสนอ ขายของวิเศษชิ้นนี้ให้กองทัพของสหรัฐ และแคนาดาแล้ว

เครื่องปรินท์ 3D

ผ้าคลุมพรางตัวนี้ว่า “ควอนตัม สตีลธ์” ซึ่งจะช่วยพรางตัวของผู้ สวมใส่ไม่ให้ใครเห็น โดยปล่อยคลื่นอ่อนๆ รอบๆ ตัวคนใส่ นอกจากนี้ ยัง ไม่ตอ้ งใช้อปุ กรณ์สนับสนุนใดๆ ไม่วา่ จะเป็น กล้อง แบตเตอรี่ แสงไฟ หรือ กระจก ท�ำให้ผ้าคลุมมหัศจรรย์นี้ มีน�้ำหนักเบา ราคาไม่แพง (ตามความ เห็นของผูผ้ ลิต) รวมทัง้ ป้องกันการมองเห็นจากกล้องอินฟราเรดและกล้อง จับความร้อนได้อีกด้วย น่าเสียดายที่ผู้บริหารของบริษัทปฏิเสธที่จะเปิด เผยเทคโนโลยีการผลิตสิ่งประดิษฐ์มหัศจรรย์จากโลกจินตนาการชิ้นนี้ เพียงยอมน�ำเสนอผลงานผ่านภาพจ�ำลองบนเว็บไซต์เท่านั้น

ปรินเตอร์ดงั กล่าวมีชอื่ น่ารัก ๆ ว่า คิวบ์ (Cube) เป็นผลงานการสร้างสรรค์ ของทางบริษทั คิวบิไฟ (Cubify) ทีไ่ ด้ผลิตเครือ่ งปรินท์แบบสามมิตมิ าเพือ่ ตอบ โจทย์ความต้องการของบรรดานักออกแบบผลิตภัณฑ์ทงั้ หลาย ทีอ่ ยากเห็นคอน เซ็ปต์งานของตัวเองในรูปแบบสามมิติ มองเห็นรายละเอียดได้ทุกมุมมอง โดย ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด และมีน�้ำหนักราว ๆ เกือบ 4 กิโลกรัมเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ ใช้งานสามารถออกแบบตัวอย่างผลงานทีต่ อ้ งการผ่านทางคอมพิวเตอร์ของตัว เองได้เลย สามารถใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์ที่ลงซอฟท์แวร์ของ Mac หรือ Windows ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานเลือกไฟล์แบบที่ต้องการปรินท์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ เพียงแค่กดสั่งปรินท์จากคอมพิวเตอร์ของตัวเองได้ทันที โดยคอมพิวเตอร์จะ ท�ำงานกับเครื่องปรินท์คิวบ์ได้ผ่าน WiFi ไม่ต้องต่อสายอะไรให้ยุ่งยากและเสีย เวลา ซึง่ ตัวอย่างผลงานทีป่ รินท์ออกมานัน้ ท�ำด้วยพลาสติก PLA และ ABS รวม ทั้งพลาสติกชนิดที่น�ำมารีไซเคิลได้ สนนราคาจ�ำหน่ายอยู่ที่เครื่องละ 1,399 เหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 40,000 บาท) ใครสนใจสามารถเข้าไปดูราย ละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ cubify.com ได้เลย 8


9


Tasty

เรื่อง อัสมา กันซัน ภาพ อรดา โต๊ะมางี

แวะอร่อยข้างทาง กับ บัง มิน โฮ ขับรถผ่านซอยรามค�ำแหง 43/1 ทีไร แอบยิม้ กับชือ่ ร้านนีท้ กุ ที พลัน จะนึกไปถึงพระเอกเกาหลีที่ไหนมาเปิดร้านตรงนี้เนี่ย ^^ ร้านบัง มิน โฮ แม้ไม่ได้ใหญ่โตอะไร แต่น่านั่งมากค่ะ กับรถกระบะ ทีบ่ รรทุกอุปกรณ์ของร้านก๋วยเตีย๋ วไว้ครบครัน เรือ่ งรสชาติ ไม่ตอ้ งพูดถึง ยืนยันโดยช่างภาพว่า “เหาะ” เอ....จะเหาะได้อย่างไรต้องไปลองพิสูจน์ กันเอง ว่าจะเหาะที่น�้ำซุปที่เข้มข้นกลมกล่อม ทานเข้ากันกับมะระชิ้นโต หรือจะเป็นเนื้อไก่ที่นุ่มรสชาติถึงน�้ำถึงเนื้อ หรือจะเป็นกลิ่นหอมยั่ว น�้ำลายให้สอ ต้องแวะไปลองลิ้มชิมรสกันให้ได้นะคะ แม้จะเป็นร้านเล็กๆข้างทาง แต่การันตีความอร่อยมายาวนานถึง 6 ปี แค่ดูภาพก็หิวแล้ว ผ่านมาแถวถนนรามค�ำแหงเมื่อไหร่ แวะมาชิมกัน ได้นะค่ะ เข้าซอยรามค�ำแหง 43/1 ตรงมาเรื่อยๆเลย ร้านอยู่ก่อนถึงโค้ง หลังโรงเรียน บดินทรเดชา หาไม่ยากค่ะ ริมถนนเลย เจ้าของร้านใจดีจ้า

ข้อมูลจ�ำเพาะ ชื่อร้าน ที่ตั้ง

: บัง มิน โฮ : ซอยรามค�ำแหง 43/1 ตรงมาเรื่อยๆเลย ร้านอยู่ก่อนถึงโค้งหลังโรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เมนูแนะน�ำ : ต้มซุปเปอร์, เกาเหลา, ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ เวลาเปิด-ปิด : 10.30-15.00 น. เปิดบริการทุกวัน (หยุดวันอาทิตย์) บริหารงานโดย : คุณ อามีน เบนกอนโด หมายเลขโทรศัพท์ : 086-064-3346

10


11


Movement

กองบรรณาธิการ

ตามรอยอารยธรรมปัตตานี ณ พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

23 – 27 พฤษภาคม 2556 ส�ำนักบริหารงานยุตธิ รรม ศอ.บต. ได้จดั โครงการ ตามรอยอารยธรรมปัตตานี ณ พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส โดยมีมุสลิมจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลร่วมเดินทางเพื่อตาม รอยอารยธรรมในครั้งนี้ กว่า 150 คน วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือเพื่อสร้าง ความสัมพันธ์ สร้างความรัก และความเข้าใจ ระหว่างพี่น้องมุสลิม 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ กับพีน่ อ้ งมุสลิมในกรุงเทพฯและปริมณฑล ย้อนรอยความสัมพันธ์ ทีม่ ตี อ่ กันมาอย่างช้านานรวมทัง้ ร่วมพูดคุยเสวนาถึงปัญหาความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ ในพื้นที่ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป

12


13


ห้วงเดือนที่ผ่านมาได้มีกระแส หนึ่ ง เกิ ด ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ วงกว้ า งบนโลกออนไลน์ นั่ น คื อ กระแสการเรียกร้องในประเด็นของ อันวาร์ หะยีเต๊ะ ในแคมเปญ SAVE ANWAR ฮาลาลไลฟ์ในฐานะมิตรและ ในฐานะ ที่ เ กื อ บจะได้ ร ่ ว มงานกั น ระหว่างฮาลาลไลฟ์กบ ั อันวาร์ เราจึง ขออุทิศ Main Halal ฉบับนี้ให้กับ เรื่องราวของเขา อันวาร์ หะยีเต๊ะ

” SAVE

ANWAR ผู้ปลดเงื่อนไขความรุนแรง มูฮ�ำหมัด ดือราแม โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้(DSJ)

14


อันวาร์ หะยีเต๊ะ ผู้ต้องขังคดีความมั่นคง ข้อหาอั้งยี่ซ่องโจร หรือที่ รู ้ จั ก กั น ในวงการนั ก กิ จ กรรมชายแดนใต้ ว ่ า อั น วาร์ บุ ห งารายา ผูจ้ ดุ ประกายการผลิตสือ่ ภาษามลายูในชายแดนใต้ สูก่ ารลดเงือ่ นไขความ รุนแรงทางด้านอัตลักษณ์ ท่ามกลางกระแส Save Anwar ที่ยังกระจาย ไปได้อีก ค�ำพิพากษาอันวาร์ ข่าวค�ำพิพากษาฎีกาให้จ�ำคุกนายมูฮาหมัดอัณวัร หะยีเต๊ะ อดีตคน ท�ำงานสือ่ ทางเลือกในพืน้ ทีช่ ายแดนใต้ ถึง 12 ปี ในข้อหาเป็นอัง้ ยี่ ซ่องโจร กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง หลายคนรู้จักนาย มูฮาหมัดอัณวัรว่า อันวาร์ บุหงารายา หรือหากมีการพูดถึงอันวาร์ คน ก็จะนึกถึงบุหงารายา หรือหากพูดถึงบุหงารายา คนก็จะนึกถึงอันวาร์ ทว่าในความเป็นจริงแล้วอันวาร์ ไม่ได้มีบทบาทเพียงการท�ำสื่อทาง เลือกอิสระในนามส�ำนักสื่อบุหงารายาเท่านั้น แต่ทุกคนหรือทุกองค์กรที่ เขาไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วย แม้เพียงเวลาสั้นๆ กลับจุดประกายให้คนอื่น ได้ท�ำงานต่อไปได้อีกหลายอย่าง โดยเฉพาะงานด้านสื่อสันติภาพและ สือ่ ภาษามลายู อันเป็นส่วนหนึง่ ของอัตลักษณ์ของคนมลายูมสุ ลิมปาตานี นับเป็นบทบาทส�ำคัญในระยะเวลาเพียง 3 - 4 ปีที่เขาโลดแล่นอยู่ใน วงการสื่อประชาสังคมในพื้นที่ หรือหลังจากได้รับการปล่อยตัวเมื่อ อุทธรณ์พิพากษายกฟ้องเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552 แต่อันวาร์ก็ถูก จ�ำคุกไปแล้วเป็นเวลา 1 ปีเศษ เพราะศาลชั้นต้นพิพากษาให้จ�ำคุกในคดี เดียวกันนี้เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2550 เป็นเวลา 12 ปี จนกระทั่งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา เป็นวันที่อิสรภาพ ของเขาต้องสิน้ สุดลงอีกครัง้ เมือ่ ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลชัน้ ต้น ด้วย ข้อหาการเป็นสมาชิกขบวนการกู้ชาติปัตตานี หรือ ขบวนการบีอาร์เอ็น โคออร์ดิเนต เป็นอั้งยี่และกบฏเพื่อแบ่งแยกราชอาณาจักรไทย ฯลฯ อันวาร์ กับส�ำนักสื่อบุหงารายา ทวีศักดิ์ ปิ เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของอันวาร์ ปัจจุบันเป็นคณะ กรรมการวิทยาลัยประชาชน ซึง่ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนทีท่ ำ� งานในพืน้ ที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นคนหนึง่ ทีส่ ามารถบอกเล่าถึงบทบาทของ อันวาร์ในบทบาทงานด้านสื่อประชาสังคมในพื้นที่ได้ โดยเฉพาะบทบาท ในช่วงของการเป็นบรรณาธิการส�ำนักสื่อบุหงารายา หรือ Bungaraya ทวีศักดิ์ เล่าว่า อันวาร์ เป็นคนหนึ่งที่คิดท�ำเรื่องทางเลือกขึ้นในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้คนแรกๆ แต่ส�ำนักสื่อบุหงารายา ได้ ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี 2550 เป็นการรวมตัวของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างสื่อทางเลือกใน การรายงานข่าวและความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน พืน้ ที่ เพือ่ ให้คนในพืน้ ทีม่ กี ระบอกเสียงเป็นของตนเองในการบอกเล่าเรือ่ ง ราวต่างๆ โดยไม่บิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริง และไม่ใช่การรายงานจาก แหล่งข่าวศูนย์กลางของรัฐไทยเท่านั้น ต่ อ มาในปี 2552 อั น วาร์ ไ ด้ เริ่ ม เข้ า มาร่ ว มงานกั บ ส� ำ นั ก สื่ อ บุหงารายาในฐานะบรรณาธิการ โดยได้รับการแต่งตั้งจากสมาชิกใน องค์กร ด้วยเหตุผลที่ว่า อันวาร์มีทักษะในการเขียนข่าวและบทความ อัน เป็นความรูแ้ ละประสบการณ์ทไี่ ด้จากการเข้าร่วมโครงการของส�ำนักข่าว เนชั่น (Nation) 15

อีกเหตุผลหนึ่งคือ เพราะอันวาร์มีเวลาว่างมากกว่าสมาชิกคน อื่นๆที่เป็นนักศึกษา โดยอันวาร์เข้ามาท�ำหน้าที่ตรวจชิ้นงานของ สมาชิกที่ส่งมาให้ ทั้งที่เป็นบทความหรือข่าว ก่อนที่จะอัพโหลดขึ้น เว็บไซต์ของส�ำนักสื่อบุหงารายา BungarayaNews ในการเผยแพร่ ข้อมูลตั้งแต่แรก ต่อมาอันวาร์และสมาชิกได้ร่วมคิดค้นหาวิธีการเผยแพร่ข้อมูล เพิ่ ม เติ ม ด้ ว ยช่ อ งทางวิ ท ยุ ข องสถานี วิ ท ยุ ร ่ ว มด้ ว ยช่ ว ยกั น สลาตัน(Media Selatan) และสถานีวทิ ยุองค์การสือ่ สารมวลชนแห่ง ประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) จังหวัดปัตตานี ในรูปแบบของการร่วมจัด รายการ มีการท�ำหนังสือบุหงารายาบุ๊ก (Bungaraya Book) และ จดหมายข่าวบุหงารายอนิวส์ (Bungaraya News) ขึ้นมา อันวาร์เป็นคนที่มีความฝันแนวแน่ที่จะท�ำสื่อทางเลือกในพื้นที่ ด้วยความรัก ความชอบของเขา เขาจึงมีความพยายามอย่างมากใน การสร้างสือ่ ให้เกิดขึน้ จริง เป็นสมาชิกคนหนึง่ ทีค่ ดิ ค้นวิธกี ารต่างๆใน การเผยแพร่ข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ หนังสือ จดหมายข่าว เป็นต้น เพื่อช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนในพื้นที่ตามข้อเท็จจริง แต่ในปี 2554 สื่อทางเลือกในพื้นที่ได้เกิดขึ้นอย่างมากมายและ รวดเร็ว อันวาร์จงึ ได้เปลีย่ นแปลงรูปแบบในการน�ำเสนอด้วยการเน้น ไปทางการท�ำโครงการด้านการศึกษาทางเลือก เช่น มีการอบรมการ เรียนรู้เรื่องสิทธิต่างๆในพื้นที่ เรื่องสันติภาพ เรื่องเยาวชน เรื่องตาดี กา เป็นต้น ซึ่งท�ำให้อันวาร์กลายเป็นนักกิจกรรมไปในตัวด้วย เพราะ ต้องเป็นวิทยากรในกิจกรรมต่างๆ แต่ก็ท�ำในนามของส�ำนักสื่อบุหงา รายาตลอดเวลา “ที่ผ่านมา ส�ำนักสื่อบุหงารายาเคยท�ำงานร่วมกับมูลนิธิผสาน วัฒนธรรมในการจัดโครงการ พัฒนาเยาวชนในพื้นที่ เช่น การอบรม การเขียนข่าว การเขียนบทความ อบรมเรื่องสิทธิมนุษยชนและ กิจกรรมด้านสันติภาพ ต่อมา อันวาร์ได้ร่วมกับกลุ่มที่มีชื่อว่า เครือข่ายเยาวชนกับการ สร้างสันติภาพทีร่ ว่ มกับกลุม่ มะขามป้อม จังหวัดเชียงใหม่จดั โครงการ ฟอรัม่ ในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ทัง้ ทีอ่ ำ� เภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี อ�ำเภอรือเสาะ อ�ำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น และได้ร่วมเป็นทีมงานเครือ ข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนาสู่อาเซียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) ด้วยวิธกี ารท�ำงานของเขาทีม่ หี ลากหลายรูปแบบ และได้รว่ มงาน กับทีมงานต่างๆ มากมาย แต่ยังใช้ชื่อของส�ำนักสื่อบุหงารายา จน ท�ำให้อนั วาร์ได้รบั ฉายาว่า อันวาร์บหุ งารายา ซึง่ เมือ่ เอ่ยถึงชือ่ อันวาร์ คนก็จะนึกถึงบุหงารายา แต่ถ้าเอ่ยถึงบุหงารายา คนก็จะนึกถึง อันวาร์ ซึง่ ทุกคนทีท่ ำ� งานในภาคประชาสังคมในพืน้ ที่ รวมทัง้ คนทัว่ ไป ส่วนใหญ่ล้วนจะรู้จักดี ในอีกด้านหนึ่งของอันวาร์ เป็นคนที่เห็นความส�ำคัญของภาษา มลายู จึงได้เริ่มและเน้นการใช้ตัวอักษรยาวีในการเขียนงานเพื่อ เป็นการอนุรักษ์ภาษามลายูในพื้นที่ด้วย เนื่องจากภาษามลายูที่ใช้ อักษรยาวีเป็นอัตลักษณ์หนึง่ ของคนในพืน้ ที่ ในขณะทีส่ งั คมมลายูสว่ น ใหญ่ทั้งในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียจะใช้อักษรรูมี


อันวาร์เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการ ออกแบบมาก เขาพยายามใช้ตวั อักษรยาวีในการเขียนงานภาษามลายูใน งานต่างๆ ทั้งการออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ การเขียนนิตยสาร เอกสารต่างๆ เพราะถือว่าเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ภาษามลายูต่อไปใน อนาคตต่อไปด้วย ผู้จุดประกายผลิตสื่อภาษามลายู ขณะที่ “รอมละห์ แซแยะ” ภรรยาของอันวาร์ ก็เป็นอีกคนที่รับรู้ และเห็นถึงบทบาทของเขาในงานภาคประชาสังคม และมองเห็นถึงแรง บันดาลใจที่ต่อมากลายเป็นการจุดประกายให้หลายคนได้สานต่อจนถึง ปัจจุบัน รอมละห์ เล่าว่าอันวาร์เริ่มเข้าท�ำงานในภาคประชาสังคมในปี 2552 ช่วงหลังจากศาลอุทธรณ์พพิ ากษายกฟ้อง แต่กเ็ ลือกทีจ่ ะไม่ไปเรียนต่ออีก หลังถูกจับขณะเรียนอยู่ปี 2 ในคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา ต่อมาปี 2553 อันวาร์ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสันติภาพ หรือ School of Peace ที่ประเทศอินเดีย ประกอบกับเริ่มท�ำกิจกรรมเล็กๆ อีกหลายกิจกรรม โดยเฉพาะการท�ำสือ่ สันติภาพกับองค์กรในมหาวิทยาลัย มหิดล ซึ่งเป็นจุดแรกเริ่มที่อันวาร์ได้ท�ำงานสื่อสันติภาพอย่างจริงจัง ในช่วงนั้นเองที่รอมละห์ได้รู้จักกับอันวาร์ ในช่วงอันวาร์เริ่มจัดฝึกอบรมข่าวเล็กๆ อันวาร์เองก็ได้เข้าฝึกอบรม ข่าวที่โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ด้วย นับเป็นรุ่นแรกๆ ของโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ โดยอันวาร์เริ่มพูด 16

บทบาทของอันวาร์ในช่วง ทีผ ่ า่ นมาเป็นภาพทีช่ ด ั เจน ถึ ง การต่ อ สู ้ ด ้ ว ยปากกา และตัวอักษร โดยเชือ่ ว่านัน ่ เป็นการสู้ เพื่อสันติภาพ


คุยถึงแนวคิดที่จะผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ภาษามลายูขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ จนกระทั่งโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ จะจัดโครงการค่ายฝึกอบรม ข่าวนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงเดือนเมษายน 2555 อันวาร์ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและเริ่ม เดินสายไปยังโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหรือโรงเรียนปอเนาะใน พืน้ ที่ แม้กระทัง่ ทีมพีเ่ ลีย้ งค่ายส่วนใหญ่กม็ าจากฝ่ายการศึกษาของส�ำนัก สื่อบุหงารายา ซึ่งโครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึก ปฏิบัติเพื่อผลิตนักข่าวและสื่อภาษามลายูในพื้นที่ชื่อ “ซินารัน” ในช่วง ปลายปีเดียวกัน ในช่วงของการท�ำหนังสือบุหงารายาบุก๊ ได้ตงั้ เป็นส�ำนักพิมพ์เพือ่ ผลิต สื่อส่งพิมพ์ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอน 3 ภาษา คือ ภาษามลายู ภาษา ไทย และภาษาอังกฤษ โดยมีผลงานทีต่ พี มิ พ์ออกมาแล้ว เช่น เป็นหนังสือ การ์ตูน 3 ภาษา ต่อมาหลังจากอันวาร์ได้ถอนตัวไปคนที่เหลือได้ตั้งเป็น กลุม่ AWAN BOOK และด�ำเนินการรณรงค์เรือ่ งการใช้สอื่ ภาษามลายูและ ผลิตสื่อ 3 ภาษาต่อไป รอมละห์ เล่าว่า อันวาร์ชอบท�ำงานสื่ออิสระที่สามารถเป็นกระบอก เสียงให้ชาวบ้านได้ อันวาร์มกั บอกว่า ความเป็นมลายูมสุ ลิมปาตานีมคี วาม สวยงามอยู่หลายอย่างที่จะต้องน�ำเสนอออกมา “โดยเฉพาะภาษามลายู ซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมของเรา แต่เราลืมไปแล้ว แต่เราก็ไม่มีสื่อภาษามลายู มากนัก ที่จะท�ำให้คนได้อ่านและพูดภาษามลายูได้” ส�ำหรับส�ำนักสื่อบุหงารายา ไม่เพียงเป็นสื่ออิสระเท่านั้น แต่มีคุณค่า ทางความรู้สึก แม้ว่าอันวาร์ไม่ใช่คนที่ก่อตั้งส�ำนักสื่อนี้ แต่อันวาร์ชอบชื่อ

นี้ เพราะค�ำว่า บุหงารายา แปลว่าดอกชบา เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของ พื้นที่ รอมละห์ บอกว่า อันวาร์กลายเป็นขวัญใจหรือไอดอลของรุ่นน้องๆ ในพื้นที่หลายคน โดยพยายามเดินตามรอยและผลงานของอันวาร์เองก็มี คนน�ำมาฉายซ�้ำมากขึ้น ความหมายของสันติภาพ แม้สถานะอันวาร์ในปัจจุบันคือ ผู้ต้องขังคดีความมั่นคงต่อรัฐ ทว่า รอมละห์กย็ ำ�้ ว่า “บทบาทของอันวาร์ในช่วงทีผ่ า่ นมาเป็นภาพทีช่ ดั เจนถึง การต่อสู้ด้วยปากกาและตัวอักษร โดยเชื่อว่านั่นเป็นการสู้เพื่อสันติภาพ คนที่รู้จักอันวาร์จึงพยายามช่วยเขาทุกวิถีทางที่เชื่อว่าจะมีผล” สิง่ ทีก่ ล่าวมานัน้ อาจเป็นเพียงส่วนหนึง่ เท่านัน้ เชือ่ ว่าหากลองค้นหา ชื่อของเขาในอินเตอร์เน็ตไม่ว่าด้วยภาษาไทยหรือภาษามลายู ก็อาจจะ พบผลงานของเขาอีกหลายชิ้น ทั้งที่เป็นงานเขียนและภาพเคลื่อนไหวใน ชื่อและหัวข้อต่างๆ โดยเฉพาะผลงานเกี่ยวกับภาษามลายู ที่กลายเป็น ส่วนหนึ่งของการปลุกกระแสการรื้อฟื้นภาษามลายูเพื่อการสื่อสารขึ้นใน พื้นที่ จนสามารถกล่าวได้ว่า ปัจจุบันภาษาไม่ได้เป็นเงื่อนไขของความ รุนแรงในพื้นที่อีกต่อไปแล้ว อันเนื่องมาจากมีการยอมรับและส่งเสริม สนับสนุนภาษามลายูในระดับนโยบายของรัฐไทยแล้ว จึงไม่น่าแปลกใจที่กระแส “Save Anwar” หรือ “Free Anwar” จะกระจายไปได้อีก อย่างที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ หากแต่การขับ เคลื่อนเรื่องของเขาภายในพื้นที่ ยังอาจไม่ร้อนแรงมากนัก ด้วยเกรงว่า อาจมีผลกระทบศาลสถิตยุติธรรม และผู้ต้องขังคดีความมั่นคงก็หาได้มี อันวาร์เพียงคนเดียว

17


ส�ำหรับเป้าหมายของสหกรณ์ศรัทธาชน คือเราจะเป็นสถาบันการ เงินแบบอิสลามที่ถูกต้องและสอดคล้องกับหลักชารีอะห์ ทั้งรูปแบบการ ด�ำเนินงานและวิญญาณแห่งอัล-อิสลาม เป็นสถาบันการเงินที่เป็นที่พึ่ง และให้ความช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส ด้วยหวังว่าจากมือล่างจะกลับมาเป็น มือบนเช่นเดียวกัน”

สหกรณ์ศรัทธาชน จ�ำกัด สถาบันการเงินแบบอิสลาม ต่อยอดงานมูลนิธิศรัทธาชนฯ

จากมือบน สู่มือล่าง ด้วยดุอาอฺ ร่วมสรรสร้าง สู่แนวทาง ธุรกิจอิสลาม

3 เดือน แล้ว กับการเริ่มด�ำเนินงานของสหกรณ์ศรัทธาชน จ�ำกัด สถาบันการเงินแบบอิสลามที่เป็นผลต่อยอดมาจากการด�ำเนินงานของ มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กก�ำพร้า ที่หวังจะเป็นสถาบันการ เงินทีช่ ว่ ยพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเด็กก�ำพร้าและหญิงหม้ายให้ดำ� รงอยูใ่ น สังคมได้อย่างภาคภูมิ คุณวีรยุทธ อาลีอิสเฮาะ รองประธานสหกรณ์ศรัทธาชน จ�ำกัด กล่าว ว่า “3 เดือนที่ผ่านมามีผู้ตอบรับและให้ความไว้วางใจ เป็นสมาชิกกับ สหกรณ์ศรัทธาชน กว่า 400 คน มีเงินร่วมลงทุน กว่า 10 ล้านบาท ถือ เป็นการเติบโตที่มาจากความไว้วางใจของพี่น้อง คือการเป็นสมาชิกกับ สหกรณ์นอกจากผลประโยชน์ทที่ า่ นจะได้รบั แล้วอีกสิง่ หนึง่ ทีท่ า่ นสมาชิก จะได้รบั คือผลบุญ เพราะก�ำไรส่วนหนึง่ ของการด�ำเนินงาน หรือก�ำไรส่วน หนึ่งที่เกิดจากการร่วมลงทุน การประกอบธุรกิจต่างๆ ส่วนหนึ่ง จะน�ำไป ช่วยเหลือดูแลเด็กก�ำพร้า และหญิงหม้าย รวมถึงแบ่งให้ยาตีมทีวี เพื่อ เป็นการเผยแผ่ศาสนาอิสลาม 18

เราพร้อม ท่านพร้อม ศรัทธาชนพร้อม ร่วมสร้างสหกรณ์ศรัทธาชน จ�ำกัด เป็นของสมาชิก โดยสมาชิก เพื่อสมาชิก และแบ่งก�ำไรจากมือบนสู่มือล่าง อามีน

สหกรณ์ศรัทธาชน จ�ำกัด เลขที่ 27/3 ซ.รามค�ำแหง 24 แยก 10 ถนนรามค�ำแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310

โทร.085-3896886, 02-7187036 E-mail: satthachoncoop@hotmail.com Facebook.com/satthachoncoop เปิดท�ำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หยุดท�ำการวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันหยุดของ ศาสนาอิสลาม


ดาวเทียม THAICOM 5 C-Band ความถี่ 3585 V Symbol Rate : 30000 หรือดูออนไลน์ได้ที่ www.Yateem.tv

ท่ า นคื อ คนส� ำ คั ญ ที่ จ ะร่ ว ม สานฝันให้เด็กก�ำพร้า ร่วมสานฝันโดยบริจาคเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลาดพร้าว 99 บัญชีกระแสรายวัน ชือ่ บัญชี มูลนิธศิ รัทธาชน เพือ่ การศึกษาและเด็กก�ำพร้า เลขทีบ่ ญ ั ชี 181-3-09014-7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขา คลองตัน บัญชีกระแสรายวัน ชือ่ บัญชี มูลนิธิ ศรั ท ธาชน เพื่ อ การศึ ก ษาและเด็ ก ก� ำ พร้ า เลขที่บัญชี 001-6-00162-1

วันเสาร์ที่ 13 กรกฏาคม วันเสาร์แรกของเดือนรอมฏอน วันเด็กก�ำพร้าครั้งที่15 พบกับ ปรากฏการณ์ คลืน่ มหาชนชาวมือบนพบลูกก�ำพร้ามือล่าง กว่า 5,000 คน อิม่ กับมหกรรมอาหาร มุสลิมมากกว่าร้อยเมนูอร่อย ละศิลอดและละหมาดตัรอเวีย๊ ะร่วมกัน พบกิจกรรมลูกก�ำพร้า และ คาราวานสินค้ามุสลิมตระการตา พลาดไม่ได้ 13 กรกฏาคม ศกนี้ วันเสาร์แรกของเดือนรอมฏอน ณ ลานคอนกรีตกลางแจ้งตรงข้ามห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ประเวศ กรุงเทพฯ วันเด็กก�ำพร้า วันผู้ศรัทธาหลั่งน�ำ้ใจ 19

หรื อ ติ ด ต่ อ ส� ำ นั ก งานมู ล นิ ธิ ฯ 48/48 ซ.ลาดพร้ า ว 114 แขวงพลั บ พลา เขต วังทองหลาง กทม. 10310 โทรศัพท์ 02-934-3495 โทรสาร 02934-3496 อีเมล satthachon@hotmail.com เว็บไซต์ www.satthachon.org เฟซบุค www.facebook.com/satthachon


20


21


Health

สสม. www.muslimthaihealth.com

อาหารกับโรคเกาต์ โรคเกาต์ เป็นโรคที่ท�ำให้เกิดอาการปวดตามข้อชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการ รวมตัวกันของกรดยูริกภายในข้อ และประกอบกับการที่มีปริมาณกรดยูริกสูง ด้วย คนแต่ละวัยก็มีระดับกรดยูริกในเลือดที่แตกต่างกันได้ เช่น ผู้หญิงวัยก่อน หมดประจ�ำเดือน จะมีระดับกรดยูรกิ ในเลือดสูงกว่าคนในวัยอืน่ ๆ และนอกจาก นี้ยังพบว่า ผู้ชายมีโอกาสเป็นโรคเกาต์มากกว่าผู้หญิงอีกด้วย กรดยูรกิ เกิดจากสารพิวรีน ทีม่ อี ยูใ่ นอาหารหลายชนิด กรดยูรกิ ในร่างกาย ได้จาก 2 ทางคือ 1.จากอาหารที่ รั บ ประทาน ประมาณร้ อ ยละ 20 ได้ จ ากอาหารที่ รับประทาน ซึ่งมีมากในเนื้อสัตว์ ซึ่งจะถูกย่อยสลายจนเกิดเป็นยูริก 2.จากร่างกายสร้างขึน้ เอง ประมาณร้อยละ 80 ได้ จากการสลายเซลล์หรือ เนื้อเยื่อในร่างกายแล้วถูกเปลี่ยนให้เป็นกรดยูริก เช่น กล้ามเนื้อท�ำงานมากขึ้น หรือภาวะอดอาหาร โดยปกติร่างกายจะมีระดับกรดยูริกในเลือดไม่สูงกว่า 7 มิลลิกรัมในเลือด 1,000 มิลลิลติ ร เนือ่ งจาก มีระบบควบคุมการสร้างและการก�ำจัดกรดยูรกิ อย่าง สมดุล กรดยูริกจะถูกขับออกทางไต 2 ใน 3 ของที่รา่ งกายสร้างขึ้นอีกส่วนหนึ่ง จะขับออกทางล�ำไส้ใหญ่ทางน�้ำลาย น�้ำย่อยและน�้ำดี ซึ่งจะถูกท�ำลายโดย แบคทีเรียในล�ำไส้ การป้องกันและบรรเทาอาการเจ็บป่วยจากโรคเกาต์ทดี่ ที สี่ ดุ คือ หลีกเลีย่ ง การรับประทานอาหารที่มีพิวรีนสูง เพราะว่าจะท�ำให้เกิดการอักเสบของข้อ ขึ้นอีก อาหารที่มีพิวรีนน้อยได้แก่ ธัญพืชต่างๆ ไข่ นม และผลิตภัณฑ์จากนม ผัก และผลไม้เกือบทุกชนิด (0-50 มิลลิกรัมต่ออาหาร 100 กรัม) อาหารทีม่ พี วิ รีนปานกลาง ได้แก่ ข้าวโอ๊ต เนือ้ วัว ปลากะพงแดง ปลาหมึก ปู ถั่วลิสง ถั่วลันเตา หน่อไม้ ใบขี้เหล็ก สะตอ ผักโขม (50-100 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 100 กรัม) อาหารที่มีพิวรีนสูง ได้แก่ เครื่องในสัตว์ เนื้อสัตว์ปีก ปลาดุก ปลาซาร์ดีน ปลาไส้ตัน กุ้ง ไข่ปลา น�้ำต้มกระดูก น�้ำสกัดเนื้อ ซุปก้อน กะปิ ชะอม กระถิน สะเดา เห็ด (150 มิลลิกรัมขึ้นไปต่ออาหาร 100 กรัม) เป็นหลักที่ถือปฏิบัติกันทั่วไปว่าผู้ป่วยด้วยโรคเกาต์ ควรหลีกเลี่ยงการรับ ประทานอาหารที่มีธาตุพิวรีนสูง นอกเหนือไปจากนี้แล้วไม่มีกฎตายตัวอะไร ส�ำหรับผูป้ ว่ ยโรคเกาต์ ผูป้ ว่ ยบางรายอาจรับประทานอาหารได้เช่นปกติ แต่บาง รายอาจต้องจ�ำกัดการรับประทานอาหารพวกธาตุพิวรีนดังกล่าว ซึ่งก็สุดแต่ แพทย์จะเป็นผูต้ ดั สินว่าท่านจะต้องปฏิบตั ติ นอย่างไร ข้อส�ำคัญท่านต้องปฏิบตั ิ ตามอย่างเคร่งครัด อาหารที่แนะน�ำ - อาหารจ�ำพวกข้าว แป้ง (โดยทั่วไปวันละ 8-12ทัพพี) เพื่อให้ร่างกายได้ รับพลังงานเพียงพอ ในการท�ำกิจกรรมต่างๆ โดยไม่ต้องเผาผลาญโปรตีน ที่มี อยู่ในกล้ามเนื้อ เพื่อให้เป็นพลังงาน เพราะว่าการเผาผลาญโปรตีนในลักษณะ นี้ จะท�ำให้มีการสลายกรดยูริกออกมาในกระแสเลือดมากขึ้น - ดื่มน�้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตร เป็นสิ่งที่คนเป็นโรคเกาต์ และ เราทุกคนควรปฏิบัติเพราะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมของผลึกกรดยูริก เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคนิ่วในไตได้

สุขสาระ ปีที่ 10 ฉบับที่ 114 ประจ�ำเดือน มิถุนายน 2556

- กินผักใบเขียวที่มีธาตุเหล็กสูง เพื่อทดแทนธาตุเหล็กที่ขาดเนื่องจากการ งดทานเนื้อสัตว์ - กินผลไม้ เช่น ส้ม กล้วย องุ่น ซึ่งจะช่วยให้ปัสสาวะมีภาวะเป็นด่าง และ กรดยูริกถูกขับออกมากขึ้น - เชอรี่สด งานวิจัยของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาที่มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย ซึ่งทดลองในผู้หญิงพบว่า ระดับกรดยูริกในเลือดลดลง แต่จะไป เพิ่มขึ้นในปัสสาวะ เมื่อผู้หญิงอดอาหารและกินเชอร์รี่ลูกโต (รวมทั้งเชอร์รี่ด�ำ เชอร์รี่เหลือง และเชอร์รี่แดง รสเปรี้ยว) - เต้าหู้ ถั่วแระญี่ปุ่น น�้ำเต้าหู้ และอาหารจากถั่วเหลือง คนที่มีอาการ โรคเกาต์ ควรต้องลดโปรตีนจากเนื้อสัตว์ แต่ไม่ควรให้ร่างกายขาดโปรตีน ดังนั้นโปรตีนจากถั่วเหลืองน่าจะเป็นทางออกที่ดี งานวิจัยหลายชิ้นพบว่า ถัว่ เหลืองช่วยลดกรดยูรกิ ได้ ปริมาณทีแ่ นะน�ำคือ ทานถัว่ เหลืองสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง แทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก - มะเขือเทศ พริกหวาน และอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซี งานวิจัยของ มหาวิทยาลัยทัฟส์ในสหรัฐอเมริกาพบว่า ผู้ที่ทานอาหารที่ท�ำจากมะเขือเทศ พริกหวานเขียว และผักที่มีวิตามินซีสูง วันละ 2 ถ้วย ติดต่อกันนาน 2 สัปดาห์ มีระดับกรดยูริกในเลือดลดลง หลังจากการทดสอบอย่างมีนัยส�ำคัญ นอกจาก นี้พืชผักสีแดงที่มีสารต้านอนุมูลอิสระไลโคปีนอาจช่วยลดกรดยูริกได้ - น�้ำมันมะกอก น�้ำมันคาโนลา อะโวคาโด และอาหารที่อุดมด้วยไขมันไม่ อิม่ ตัว มีงานวิจยั จ�ำนวนมากพบว่า ไขมันไม่อมิ่ ตัวทีพ่ บในอาหารเหล่านีอ้ าจช่วย ลดกรดยูริก รวมถึงงานวิจัยในแอฟริกาใต้ที่เปิดเผยว่า เมื่อให้ผู้ป่วยโรคเกาต์ ทานไขมันไม่อิ่มตัว พบว่าระดับกรดยูริกในเลือดของพวกเขาลดลง 17.5 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 16 สัปดาห์ นอกจากนี้การได้รับแคลอรีเพิ่มขึ้นจากไขมันไม่ อิ่มตัว ยังอาจช่วยลดระดับอินซูลิน ซึ่งช่วยป้องกันโรคเกาต์ก�ำเริบในทางอ้อม อาหารที่ควรงด หรือลด ได้แก่ 1.อาหารที่มีพิวรีนสูง 2.ที่อื่นๆ บอกให้ลด แต่ “สุขสาระ” ขอให้เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทุกชนิด 3.เนื้อสัตว์ (เหลือวันละมื้อ) 4.อาหารที่มีไขมันสูง ควรงดเครื่องดื่มพวกโกโก้ ช็อกโกแลต เพราะอาจ กระตุ้นให้อาการก�ำเริบได้ ค�ำแนะน�ำอื่นๆ 1.ไม่ซื้อยารับประทานเอง เพราะยาบางชนิด อาจมีผลต่อการรักษา เช่น แอสไพริน หรือยาขับปัสสาวะอาจท�ำให้ร่างกายขับกรดยูริกได้น้อยลง 2.ควรทานนมพร่องมันเนย 3.ควบคุมน�้ำหนักตัวให้เหมาะสม

22

http://sites.google.com www.ku.ac.th/e-magazine-สิงหาคม2549 http://women.thaiza.com http://yourhealthyguide.com


23


หลักกิโลเมตรที่ศูนย์

อับดุรเราะฮหมาน มูเก็ม

โลกที่แตกกระจาย ...

มันมาพร้อมกับเมืองใหญ่ น�ำ้ ดืม่ น�ำ้ ใช้ใส่สาร ปนเปื้อน ข้าวผักผลไม้และเครื่องเรือน เลอะ เลือนความจ�ำให้หายไป มันกัดกร่อนอายุให้ หดสัน้ กัดกินคืนและวันอันสดใส ตัดขัว้ กรีดเนือ้ เชือดหัวใจ เป็นโรคร้ายลามเลียไหม้จนเสียคน มันมาพร้อมวิกฤติแห่งยุคสมัย กัดกินวิถีไทยจน ย�่ำย่น ถอนรากถากโคนทุกตัวตน ขาดไร้ความ อดทนที่เคยมี หยูกยาปนเปื้อนโรคและเชื้อ ไม่ หลงเหลือตัวตนและวิถี ร่างกายอ้วนอวบจนอ้วน พลี โรคร้ายได้ทีเข้าครอบครอง หนึ่งในนั้นกลายเป็นคราบน�้ำตา ที่โยงมา พร้อมค่าผ่อนบ้าน การศึกษาลูกจึงพิกลพิการ ยังไม่รวมหามรุ่งค�่ำท�ำแต่งาน สถาบันครอบครัว หย่อนยานน่าเห็นใจ หนึ่งจากนั้นเป็นเพราะค่า ผ่ อ นรถ เป็ น หนี้ สิ น ปลดไม่หมดลากไม่ไ หว เครื่องส�ำอางแต่งหน้าทั้งสระไดร์ เม็ดเงินก้อน ใหญ่ เ ททุ ่ ม เอา หนึ่ ง อย่ า งนั้ น เพราะอุ ป กรณ์ สื่อสาร ผ่อนจนหนี้บานไม่พอยาไส้ ไอโฟนไอ แพทอะไรต่อมิอะไร เพื่อแชท เฟสบุ๊ค สไกป์ ใน หมอกเมือง อีกหนึ่งนั้นเพื่อตอบโจทย์โลกความอยาก เป็นเอามากอยากได้อยากมี อยากครอบครอง อยากจั บ จองแต่ ข องดี ราคะแห่ ง ศั ก ดิ์ ศ รี จ น อวดกัน อยากได้ลาภยศเกียรติและอ�ำนาจ ไม่ อยากขาดทั้งหมดจนเหลือเชื่อ อยากมีชื่อเสียง จนขายเลือดขายเนื้อ ทิ้งศักดิ์ศรีเพื่อมีหน้ามีตา อยากมีมั่งจนเลยขั้นมั่งมี อิ่มจนล้นที่ออกนอก หน้า ความอยากกับราคะแห่งราคา ก�ำไรได้ค่า เป็นส่วนปัน อีกอย่างนั้นอยากเท่าทันยุคสมัย สวยสง่ากว่าใคร ๆ ในเขตคาม จึงปัดแต่งย้อม ปากจนมากความ แบ่งโชว์ของสวยงามตามสไตล์

แบ่งริ้วเรือนเพื่อผองเพื่อนคนรอบข้าง ร่องอก ท้องน่องเปิดกว้างทั้งซ้ายขวา เรียบคมจัดแต่ง ปัดยัดขนตา ห่มสั้นจนเรียวขาโผล่ปริรอย น�ำลวดลายมาขีดพ่นบนฮิญาบ ย้อมคราบ ในแบบศาสนา รัดรูปรัดรอยปัดขนตา ดอกไม้ ต�ำตาสีเสือ้ ผ้าอาภรณ์ รัดร่างรูปรอยจนล้นปลิน้

อยากครอบครองอยากจับจองแต่ของดี ราคะแห่งศักดิ์ศรีจนอวดกัน อยากได้ลาภยศเกียรติและอ�ำนาจ ไม่อยากขาดทั้งหมดจนเหลือเชื่อ อยากมีชื่อเสียงจนขายเลือดขายเนื้อ ทิ้งศักดิ์ศรีเพื่อมีหน้ามีตา

เรียวร่องล้นแตกดิน้ ออกนอกเบ้า เป็นทรวดทรง ใต้ฮิญาบฉาบสีเทา ตามเส้นแนวหรือแรงเร้ามา อวดกัน โชว์ท่อนแขนแผ่นขาผ่านผ้าบาง เห็น แผ่นหลังชายเสื้อสั้น ก้ม ๆ เงย ๆ เป็นชิ้นอัน อิ่มสุขสนุกมันไม่ลังเล อีกเศษหนึง่ หว่านล้อมธุรกิจขายส่ง มุง่ ตรง จากเมืองถึงชานบ้าน เครือข่ายรุกรานร้าน ชุมชน ตั้งแต่แป้งยันที่ป้าย มากมายจนเครื่อง กรองน�้ำ รถบ้านรถเต็นท์ยี่ห้อชั้นน�ำ อาหาร 24

เสริมอิ่มหน�ำถึงหยูกยา อีกบางส่วนเพราะห่าง ไกลสมุนไพร ทิง้ เทือกสวนนาไร่ให้รกร้าง พืชผัก ฉีดพ่นเครื่องส�ำอาง สารเคมีดกด่างเป็นพราง ลวง ผลผลิตสารเคมี มีผลต่ออิสตรีน่าเป็นห่วง ประจ�ำเดือนประจ�ำปีในอกทรวง ผลัดเปลี่ยน เวียนช่วงกันวุ่นวาย คาร์บอนฉีดพ่นจากเมือง ใหญ่ ผ่านโรงงานทัว่ ไปอย่างเต็มที่ ปรับอากาศ เปลีย่ นโลกผืนปฐพี แผ่นน�้ำเปลีย่ นวิถรี ะบบไหล เวี ย น เวิ้ ง ฟ้ า ปรั บ อุ ณ ภู มิ โลกร้ อ นไม่ ส มดุ ล เหมื อ นก่ อ นนี้ น�้ ำ แข็ ง เริ่ ม ละลายเป็ น ปี ๆ โกลาหลโลกก็คราวนี้น่าจดจ�ำ เศษศพแห่งมนต์เมือง กลัวตัวซีดเหลือง เรือนร่างผอม บอบบางจนสุกงอม สันหลังค่อม เดินโซเซ ฝึกเดินมาเนิ่นนาน มือพิการแขนขาเป๋ กลับภูมิล�ำน�ำด้วยความลังเล หมดเล่ห์หมด อุบาย ลากสังขารกลับสู่มาตุภูมิ สู่แหล่งซ่องสุม ทีม่ นั่ อันสุดท้าย เพียงให้ชวี ติ ได้ลม้ ตาย ข้างกาย เพื่อนแห่งวัยเยาว์ จากไปมาค่อนนาน แต่กลับ มาบ้านสองมือเปล่า หมายเพียงเจอคนผ่อนเบา กับสหายผู้เฒ่าไว้พักพิง หมดเนื้อตัวกับห้องเช่า สูญเศร้ากับหนี้สิน แบ่งขายหมดทั้งแผ่นดิน เหลือเพียงเศษหินไว้กลบโลง เทือกสวนแบ่ง ค้าขาย ทรัพย์สินตายายกับที่โล่ง ขายจนไม่ เหลือที่เก็บโลง ทิ้งร่างโปร่งไว้ข้างโลงจนแห้ง เกรียม เรายังอยู่บนโลกที่แตกกระจาย เป็นเศษ เสี้ยวผ่านเครื่องหมายการค้า พร้อมวัตถุนิยมที่ เหม็นขมจนหนาตา เราเป็นได้เพียงตุ๊กตาที่หัด เดิน


25


The Strangers

ummah islam facebook.com/Ummahfityah

เมาลานา ซัยยิด อบุล หะซัน อะลี อัน-นัดวีย์

นักฟื้นฟูแห่งนัดวะตุล อุละมาอ์

ชื่อของเมาลานา อบุล หะซัน อัน-นัดวีย์ ประทับอยู่ในความทรงจ�ำของการเคลื่อนไหว อิสลามตลอดปลายศตวรรษที่ 20 ไม่เฉพาะใน อินเดียบ้านเกิดของท่านเท่านัน้ แต่ยงั ครอบคลุม ไปทั้งโลกอาหรับและดินแดนมุสลิมทุกหนแห่ง ท่านไม่ได้มีอิทธิพลเฉพาะทางความคิดแต่ยังได้ ผลิตนักท�ำงานเพื่ออิสลามแถวหน้าจ�ำนวนมาก ให้แก่อุมมะฮฺอิสลาม จนเป็นหนึ่งในต� ำนาน นักฟื้นฟูอิสลามร่วมสมัยในระดับโลก เมาลานา อบุล หะซัน อัน-นัดวียฺ เกิดวันที่ 5 ธันวาคม 1913 รัฐอุตรประเทศ ประเทศ อินเดีย ในครอบครัวผู้รู้อิสลามที่มีชื่อเสียงและ สืบเชื้อสายจากท่านหะซัน บุตรของท่านอะลี (เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา) ท่านจึงมักมีค�ำเรียกน�ำ หน้ า ชื่ อ ว่ า “ซั ย ยิ ด ” ด้ ว ยเหตุ ผ ลว่ า เป็ น “อะหฺ ลุ ล บั ย ตฺ ” หรื อ ครอบครั ว ของท่ า นนบี มุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิวะซัลลัม ท่านได้รับการศึกษาที่บ้านเกิดของท่านใน เมืองราอิบาเรลี รัฐอุตรประเทศ ประเทศอินเดีย แม่ของท่านเป็นผูส้ อนอัลกุรอานให้แก่ทา่ นในวัย เด็ก และต่อมาท่านได้ศึกษาภาษาอาหรับและ เปอร์เซีย นอกเหนือจากภาษาอุรดูที่เป็นภาษา แม่ของท่าน เมื่อท่านอายุได้ 9 ขวบ พ่อของท่านคือ หะกีม ซัยยิด อับดุล ฮัยยฺ ปราชญ์คนส�ำคัญของ อินเดีย ได้เสียชีวิตลง (ปี 1928) ท่านจึงได้รับ การศึกษาภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากแม่ ของท่านและพี่ชายของท่านที่เป็นผู้รู้คนส�ำคัญ ของสังคมอินเดียยุคนั้น คือเมาลานา หะกีม ซัยยิด อับดุล อะลี หะสะนีย์ ซึ่งขณะนั้นเป็น นักศึกษาแพทย์และส�ำเร็จการศึกษาจากสถาบัน นัดวะตุลอุละมาอ์ ด้วยเหตุนี้ เมาลานา อบุล หะซัน จึงได้เข้า ศึกษาต่อทีส่ ถาบันนัดวะตุลอุละมาอ์ ทีน่ เี่ องท่าน ศึกษาวรรณกรรมอาหรับ อุรดู อังกฤษ เทววิทยา และอิสลามศึกษา ท่านได้เรียนจากปราชญ์ของ

สถาบันนัดวาฯ สมัยนั้นหลายท่าน ต่อมาในปี 1927 ท่านได้เข้าศึกษาต่อทีม่ หาวิทยาลัยลัคเนา เป็นเวลา 3 ปี (ระดับป.โท) ที่นี่เองท�ำให้ท่านมี ความช� ำ นาญในการใช้ ง านวิ ช าการในภาษา อังกฤษเป็นอย่างดี ท่านยังท่องไปในทะเลแห่งความรูอ้ ย่างไม่รู้ จั ก เหน็ ด เหนื่ อ ย ท่ า นมุ ่ ง ไปสู ่ ก ารศึ ก ษาค� ำ อธิบายอัลกุรอานเป็นการเฉพาะ ในปี 1923 ท่านศึกษา “ตัฟซีร” (การอธิบายอัลกุรอาน) จากเมาลานา คอลีล อะหฺซัน และเมาลานา อะหฺมัด อะลี แห่งลัคเนา จนจบทั้งเล่ม ในปี เดียวกันท่านได้ใช้เวลาสองสามเดือนที่ดารุล อุ ลู ม แห่ ง เดี ย วกั น เพื่ อ ศึ ก ษาต� ำ ราหะดี ษ บุคอรียฺและติรมิซีย์เป็นการเฉพาะ ไม่แปลกที่เมื่อท่านเริ่มการเคลื่อนไหวทาง ความรู้ ท่านจึงแตกต่างจากผู้รู้คนอื่นในยุคร่วม สมัย ท่านมีความสามารถเชื่อมโยงศาสตร์จาก อดีตเข้าสูก่ ารอธิบายปรากฏการณ์ในบริบทร่วม สมัยได้ งานชิน้ แรก ๆ ในวัยหนุม่ ของท่านทีท่ ำ� ให้ ท่านรูจ้ กั กันดีไปตลอดโลกมุสลิม เป็นงานทีท่ า่ น เขี ย นด้ ว ยภาษาอาหรั บ เป็ น งานวิ เ คราะห์ ประวัติศาสตร์อิสลามในชื่อว่า “มาซา เคาะซิร็อล อะละมุ บิ อินฮิฏอฏิล มุสลิมนี (โลกสูญเสีย อะไรจากความตกต�่ ำ ของมุ ส ลิ ม) หรื อ ชื่ อ ใน ภาษาอักฤษว่า Islam and the World หนังสือเล่มนีก้ ลายเป็นหนังสือทีข่ ายดี และ ทรงอิทธิพลต่อความคิดของคนหนุ่มสาวมุสลิม และขบวนการอิสลามเป็นอย่างยิง่ มีการตีพมิ พ์ นับสิบครัง้ นักคิดคนส�ำคัญของโลกอาหรับสมัย นั้น คือท่านซัยยิด กุฏบฺ ได้กล่าวถึงหนังสือเล่ม นีไ้ ว้วา่ “นีเ่ ป็นหนังสือทีด่ เี ล่มหนึง่ จากหนังสือใน แนวนี้ที่ข้าพเจ้าได้อ่านนับตั้งแต่อดีตมาจนถึง ปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้ มีลักษณะพิเศษที่ยอด เยี่ ย มคื อ การเข้ า ใจที่ ลึ ก ซึ้ ง ต่ อ รายละเอี ย ด ทั้งหมดของสปิริตแห่งอิสลามในมหาสมุทรอัน กว้างใหญ่ หนังสือนีไ้ ม่เพียงมีความยอดเยีย่ มใน รูปแบบการวิจยั ทางศาสนาและสังคมเท่านัน้ แต่ 26

รวมไปถึงรูปแบบทางประวัติศาสตร์ที่ถูกเขียน จากมุมมองของอิสลาม” ความเป็นผูค้ งแก่เรียนทีท่ มุ่ เท มีความเข้าใจ ต่อศาสนาทีล่ กึ ซึง้ ของท่าน ท�ำให้การเคลือ่ นไหว ของท่านแพร่ขจายไปสู่ระดับนานาชาติ ปี 1956 ท่านได้เป็นสมาชิกของ Arabic Academy ที่ดามัสคัส / ปี 1962 ท่านเป็น เลขาธิการของการประชุมครั้งแรกในการจัดตั้ง “สั น นิ บ าตโลกมุ ส ลิ ม ” (World Muslim League) ที่มักกะฮฺ / ปี 1963 ท่านได้เป็น สมาชิกผู้ก่อตั้งของสภาที่ปรึกษามหาวิทยาลัย อิสลามแห่งมะดีนะฮฺ / ปี 1980 ท่านได้รบั รางวัล King Faisal Award สาขาการรับใช้อิสลาม / ปี 1980 ท่ า นเป็ น ประธาน Islamic Centre Oxford / ปี 1981 ท่านได้รับดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิจ์ ากมหาวิทยาลัยแคชเมียร์ / ปี 1999 ท่านได้รับรางวัล‘The personality of the year’ (บุ ค คลแห่ ง ปี ) จั ด โดยสหรั ฐ อาหรั บ เอมิเรตส์ / ปี 1999 ท่านได้รับรางวัล “Sultan Brunei Award” จัดโดย Oxford Islamic Center เนื่องจากงานวิชาการของท่านที่ชื่อว่า ‘Tareekh Dawat-o-Azeemat’ ท่านยังเป็นสมาชิกคนหนึ่งที่ก่อตั้งองค์กรที่ มีอิทธิพลในโลกมุสลิมคือสันนิบาตโลกมุสลิม (Al Rabita Al ‘Alam Al Islami) อีกด้วย นอก เหนือจากงานประจ�ำของท่านคือการเข้ามารับ ต�ำแหน่งอธิการบดีของสถาบันนัดวะตุลอุละ มาอ์ ซึ่งท่านด�ำรงต�ำแหน่งมายาวนานจนถึง วาระสุดท้ายของชีวิต เมาลานา อบุล หะซัน ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 1999 ที่บ้านเกิดของท่านเอง ด้วย อายุ 86 ปี มีผู้เข้าร่วมละหมาดญะนาซะฮฺของ ท่ า นมากกว่ า 200,000 คน และยั ง มี ก าร ละหมาดฆออิ บ ที่ มั ส ญิ ด หะรอมและมั ส ยิ ด นะบะวียฮฺ ด้วยความผูกพันของอุละมาอ์ทนี่ นั่ มี ต่อท่าน


27


28

Halal Life Magazine #20  

Anwar Issue

Advertisement