Page 1

ครอบคลุมชีวิต วิถีฮาลาล

FREE/แจกฟรี

ปีที่ 2 ฉบับที่ 14 สิงหาคม - กันยายน 2555

ความจริงของคนช่างฝัน


@CMSLearning Hotline. 088-579-1325

ศูนยฝกอบรมซีเอ็มเอส เลิรนนิ่ง เทคโนโลยี พาคุณเขาสูเสนทางอาชีพชั้นนำดาน IT ไมวาจะเปนผูดูแลระบบเครือขาย เว็บมาสเตอร โปรแกรมเมอร หรือนำไอทีไปใชบริหารจัดการงานของคุณใหมีศักยภาพเหนือระดับ โดยวิทยากรที่มีประสบการณในการสอนและถายทอดเทคโนโลยีมากวา 15 ป อบรมใหกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนมาแลวกวา 100 หนวยงาน เปนหัวหนาทีมฝกเยาวชนเขารวมแขงขันฝมือแรงงานนานาชาติ (World Skills) และมีผลงานติดอันดับหนังสือขายดีหมวดคอมพิวเตอรสำนักพิมพซีเอ็ดมาแลวนับสิบเลม

หลักสูตรเปดอบรมในสถาบัน ผูดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอรในองคกร (System Admin Level I) การติดตั้งระบบ Linux Server ใชงานในองคกร (Linux Admin I) การติดตั้งระบบ Linux Server ขั้นสูง (Linux Admin II) การติดตั้งระบบเก็บ Log Files ในหนวยงานดวย Linux Server การใชงานระบบปฏิบัติการ Linux Ubuntu Desktop สรางระบบปองกันเครือขายดวย Endian Firewall การสรางคลังความรู(KM)ในหนวยงานดวย WordPress พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอรดวย PHP & MySQL การสรางระบบ e-Learning ดวย Moodle การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) การสรางเว็บไซตหนวยงานดวย Joomla! CMS สรางแผนที่ความคิด (Mind Map) ทางธุรกิจดวย MindManager

In-House Training * บริการจัดอบรมนอกสถานที่ สำหรับหมูคณะ สามารถเลือกหลักสูตร วัน เวลา และสถานที่อบรม ไดตามตองการ * มีการประเมินผูเรียน ดวยแบบทดสอบกอนการเรียน (Pre-Test) และแบบทดสอบหลังการเรียน (Post-Test)

สนใจสอบถามรายละเอียด และสำรองที่นั่งไดที่ ฝายขายหลักสูตรฝกอบรม โทร. 02-5120353 มือถือ. 088-5791325 โทรสาร. 02-5120354 อีเมล. info@cmslearning.co.th เว็บไซต. http://www.cmslearning.co.th


ดี-เบรม สารสกัด บาโคปา โมนนีรา (Bacopa Monniera) จากพืชพรมมิ สุดยอดผลิตภัณต บำรุงสมอง ลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวในประเทศไทย จากผลงานวิจัย กวา 40 ป ของสถาบัน CDRI ในประเทศอินเดีย ชวยแกปญหา อาการเสื่อมของปลายประสาท สมาธิสั้น โทร.081-9183705 ออทิสติกส นอนไมหลับ ไมเกรน อัลไซลเมอร (ความจำเสื่อม) อาการหูหนวก อัมพฤต อัมพาต อาการที่เกิดจากเสนเลือดตีบในสมอง พารกินสัน (อาการสั่นบังคับตัวไมได) ชวยเรื่องความจำสำหรับเด็กที่อานหนังสือแลวจำไมได กินไดทั้งเด็กและผูใหญ ไมมีเคมีตกคาง


Editor’s note ข อเริ่ ม ด้ ว ยการขอมะอั ฟ (ขอโทษ) สมาชิกและผู้อ่านกันก่อนนะครับ ส�ำหรับ ความล่าช้าในฉบับนี้ ที่ในความเป็นจริง ควรจะออกมาให้อ่านกันตั้งแต่เดือนรอม ฎอนทีผ่ า่ นมาแล้ว แต่เนือ่ งจากรอมฎอนปี นี้ ทีมงานฮาลาลไลฟ์(ที่มอี ยูเ่ พียงน้อยนิด) ต้องไปเป็นหนึง่ ในทีมจัดงานวันเด็กก�ำพร้า วันผู้ศรัทธาหลั่งน�้ำใจ ครั้งที่ 14 ซึ่งปีนี้จัด ขึน้ ทีส่ นามราชมังคลากีฬาสถาน และด้วย ความที่งานมันใหญ่ จึงท�ำให้เราไม่เหลือ เวลามาปิดต้นฉบับให้เสร็จทันตามเวลา ต้องขอมะอัฟอย่างแรงๆกันอีกครั้งครับ รอมฎอนปีนี้ถือเป็นรอมฎอนที่สอง ของ Halal Life และเป็นรอมฎอนที่สิบ แล้ ว ในอาชี พ คนท� ำ หนั ง สื อ ของผม ดู เหมือนจะนานนะครับ แต่กับความรู้สึก ของคนท�ำหนังสือรายเดือนมันกลับดูรวด เร็วมากๆ ไม่ได้เป็นข้ออ้างของการปิดเล่ม ไม่ทันนะครับ :) จะว่าไปผมคงจะนึกภาพ ไม่ออกเลยว่าคนที่ท�ำหนังสือพิมพ์รายวัน หรือเว็บไซต์ขา่ วทีอ่ พั เดตข่าวกันทุกวันทุก ชัว่ โมง เวลาของพวกเขาจะเดินเร็วแค่ไหน เดิมที ผมตั้งใจจะอาศัยจังหวะเดือน รอมฎอนปีนี้ เขียนถึงการครบรอบ 10 ปี ของการเดินหลงเข้ามาสู่การท�ำหนังสือ ของผม ว่ าได้ ป ระสบพบเจออะไรที่น ่า

สนใจในสังคมมาบ้าง แต่กว่าฉบับนี้จะถึง มือสมาชิกและผู้อ่าน เวลาก็คงล่วงเลย เดือนรอมฎอนมาไกลโขแล้ว จึงขอเขียนถึง เพียงประเด็นเดียวก็แล้วกันนะครับ 10 ปีทถี่ กู ติดป้ายว่าเป็นคนท�ำหนังสือ ผมยังรูส้ กึ สนุก และกระหายใคร่รอู้ ยูต่ ลอด เวลา โลกทัศน์ผมเปิดกว้าง มองโลกชัดขึน้ ทุ ก ครั้ ง ที่ ไ ด้ สั ม ภาษณ์ พู ด คุ ย กั บ ผู ้ ค นที่ หลากหลาย ตั้ ง แต่ โ ต๊ ะ ครู ไปจนถึ ง นั ก ศึ ก ษา ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ไปยั น คน ธรรมดาเดินดิน สิง่ ส�ำคัญสิง่ หนึง่ ทีผ่ มได้รบั จากประสบการณ์พูดคุยกับคนเหล่านั้นก็ คือ เราจะเป็นอะไรอาจไม่สำ� คัญเท่ากับเรา จะอยู่อย่างไรบนโลกใบนี้ต่างหาก ถึงแม้ว่าประสบการณ์ชีวิตของผู้คนที่ หลากหลาย จะไม่ส�ำคัญถึงขั้นเป็นแผนที่ ของการเดิ น ทางบนโลกใบนี้ แต่ ประสบการณ์ก็อาจเป็นดั่งค�ำแนะน�ำชั้นดี จากคนที่เคยเดินผ่านเส้นทางที่เราก�ำลัง ติดหล่ม จมปลัก อยู่ในตอนนี้ก็เป็นได้ หากเปรียบชีวิตคือการเดินทางโดยมี หลุมฝังศพเป็นปลายทางของชีวิต เราไม่มี ทางรูไ้ ด้เลยว่าจะถึงทีห่ มายเมือ่ ไหร่หรือวัน ไหน อาจเป็นวันนี้ วันพรุ่งนี้ หรืออีกหลาย ปีข้างหน้า – เราไม่มีวันรู้

แต่สงิ่ หนึง่ ทีเ่ ราในฐานะมุสลิมผูศ้ รัทธา รูอ้ ย่างแน่นอนก็คอื ในระหว่างการเดินทาง ครั้งนี้ของชีวิต เราจะเดินทางอย่างไร ต้อง เก็ บ เกี่ ย วสะสมอะไรระหว่ า งการเดิ น ทางในครั้งนี้บ้าง - เราย่อมรู้ดี เพราะเราทุ ก คนล้ ว นเดิ น ทางโดยมี แผนที่(อัลกุรอ่าน)และผู้น�ำทาง(นบีมุฮัม มัด) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราคงจะไม่เป็น หนึ่งในผู้หลงทาง อินชาอัลลอฮ์ วิทยากร อิสมาแอล บรรณาธิการบริหาร halal.life.mag@gmail.com

Halal Life Magazine: คณะที่ปรึกษา สุภาพ เรืองปราชญ์, ปริญวิทย์ อิสมาแอล บรรณาธิการบริหาร วิทยากร อิสมาแอล กองบรรณาธิการ ธนพัฒน์ อิสมาแอล, กอมารียะห์ สุเรรัตน์ คอลัมนิสต์ สุภาพ เรืองปราชญ์, สมคิด ลีวนั , อีซา นิยม, สมชาติ มิตรอารีย,์ สุทศิ า เหมเสริม, ปรีชา เริง สมุทร์ ศิลปกรรม ประกอบฝัน ศิลปกรรมโฆษณา อรดา โต๊ะมางี ผู้จัดการ วิลาสินี กันซัน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สิทธิศักดิ์ วงค์เกษร ผู้จัดการฝ่าย โฆษณา สาโรช เรืองปราชญ์ ติดต่อโฆษณา 086-890-6055 สมาชิกติดต่อ อัสมา กันซัน 086-890-6055 Website: www.halallifemag.com Email: halal.life.mag@gmail.com Facebook: facebook.com/halal.life.magazine ส�ำนักงานชั่วคราว 31/1 ซ.รามค�ำแหง 53 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

26

30

14 ว่ากันว่าการเดินทางคือการเปิดโลก ทัศน์และมุมมอง การได้เห็นโลกกว้าง ช่วยให้เรามองอะไรชัดขึ้น Main Halal ฉบับนี้จึงขอจับเข่าคุยกับหนุ่มนักเรียน อินเดีย ที่รักการเดินทางเป็นชีวิต ออก เดินทางมาแล้วแทบจะทั่วอินเดีย มุม มองของเขาน่าสนใจจนเราอยากบอกต่อ

“ทอด” ร้านฟาสต์ฟู้ดฮาลาลสไตล์ อเมริกันสัญชาติไทย ครบเครื่องทั้งไก่ ทอด เบอร์เกอร์ นักเก็ต เฟรนซ์ฟรายด์ และอีกมากมาย ร้านตัง้ อยูท่ ไี่ หน รสชาด เป็นอย่างไร พลิกไปอ่าน Tasty ฉบับนี้ กันเลย 4

เดื อ นที่ ผ ่ า นมาในเวที ก ารเมื อ ง ระหว่างประเทศคงไม่มีใครที่สร้างความ ฮือฮาได้เท่าประธานาธิบดีอยี ปิ ต์คนนีอ้ กี แล้ว กับสุนทรพจน์บาดใจระหว่างการ ประชุมที่ประเทศอิหร่าน Halal Life ฉบับนี้จะพาไปรู้จักเขาคนนี้กัน


หยิบ

ได้ที่นี่

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก นิตยสารฮาลาลไลฟ์

หมดปัญหา หยิบไม่ทัน หาไม่เจอ

สมั ค รสมาชิ ก แน่นอนกว่า

ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว......................................................... อายุ ........... ปี ที่อยู่ ................................................................................................................... ............................................................... รหัสไปรษณีย์ .................................... โทรศัพท์ ...................................... อีเมล์ .......................................................... การศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาตรีขึ้นไป อื่นๆ อาชีพ พนักงานบริษัท รับราชการ,รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว นักเรียน, นักศึกษา อื่นๆ มีความประสงค์จะสมัครสมาชิกนิตยสารฮาลาลไลฟ์ สมาชิก 1 ปี 12 ฉบับ 250 บาท เริ่มตั้งแต่ฉบับที่......... สมาชิกอุปถัมภ์ 1 ปี 12 ฉบับ 250 บาท เริ่มตั้งแต่ฉบับที่......... ให้กับห้องสมุด/มัสยิด......................................................................................... ที่อยู่ ................................................................................................................... ....................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................. วิธีช�ำระค่าสมาชิก โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นางสาว วิลาสินี กันซัน

ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนรามค�ำแหงเทพลีลา เลขที่บัญชี 902-0-06365-8

(ถ่ายเอกสารได้)

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ เลขที่บัญชี 732-2-70060-8

5

ห้องอาหารโซเฟีย(คลองตัน) ร้านอาหารฟาฮาน่า(พระรามเก้า) สวนอาหารจันทร์เสี้ยว(มอเตอร์เวย์) ภัตตาคารสินธรสเต็กเฮ้าส์(รามค�ำแหง) ร้านลองชิม (ถ.สุวินทวงศ์) โคบัง(รามค�ำแหง-สุขาฯ 3) Sti Coffee @ The Nine (พระรามเก้า) Istanbul @ Market Walk (ราชพฤกษ์) ร้านอาหารอีสานฝั่งธน(อรุณอัมรินทร์) ห้องอาหารนางพญา(พญาไท) @112 Coffee House (ลาดพร้าว 112) เมี่ยงปลาเผาหลังราม สาขาพระรามเก้า ร้านฮาลาลโฮม ซ.เทคโนบางกะปิ (บางกะปิ) แบ๊คยาร์ดคอฟฟี่ (ถ.สุโขทัย) ร้านข้าวหมกทรงเครื่อง (พัฒนาการ) ร้านฟารีดาโภชนา (เหม่งจ๋าย) ร้านดีโอโรตีโอ่ง (สุขาภิบาล 3) ธัชคาเฟ่ (สุทธิสาร) อะลาดิน ซูชิ (เหม่งจ๋าย)

ร้านหนังสือ

ศูนย์หนังสืออิสลาม (ศูนย์กลางอิสลาม คลองตัน) ศูนย์หนังสือมานพวงศ์เสงี่ยม (พระรามเก้า) ร้านหนังสือส.วงศ์เสงี่ยม (มหานาค) Halal Express(หนองจอก) ร้านอารีฟ เซ็นเตอร์ (มัสยิดสวนพลู)

โรงพยาบาล

รพ.ปิยเวช, รพ.กรุงเทพ, รพ.เสรีรักษ์, รพ.นวมินทร์, รพ.เวชธานี, รพ.บ�ำรุงราษฎร์

ธุรกิจบริการและโรงแรม ทรัพย์เจริญกรีนแลนด์ รีสอร์ท บางพลัด โรงแรมนิวเวิลด์ (บางล�ำพู) โรงแรมรีเจ้นท์ (รามค�ำแหง) โรงแรมชาลีนา (รามค�ำแหง) โรงแรมนูโว ซิตี้ (บางล�ำพู)

ธนาคารและสหกรณ์

เคาท์เตอร์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา สหกรณ์อิสลามสันติชน เครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้

ต่างจังหวัด

ร้านอาหารบิสมิลลาฮ์ (เชียงใหม่) ร้านอาหารบิสมิลลาฮ์ (แม่สาย) ร้านฟาด้า สเต๊กแอนด์คอฟฟี่ (อยุธยา) ร้านอาหารอิสลามดาวุดชา (กาญจนบุรี) ร้านมุนาซีร กาแฟสด&เค้ก พัทยา (ชลบุรี) ร้านอาหารชุกรี่ ปั๊ม ป.ต.ท. ท่าฉาง (สุราษฎร์ธานี) ห้องอาหารคุณสาหร่าย (ชุมพร) ร้านอาหารคุ้มราชา ควนโดน (สตูล) ศูนย์การค้าวงเวียนวินเทจ หาดใหญ่ (สงขลา) SAMI KITCHEN หาดใหญ่ (สงขลา) ร้านไก่ทอดบากุส (ปัตตานี) ร้านอาหารอาบูคอลี (ยะลา) ร้านกีตาบบุ๊กเฮาส์ (อ.เบตง จ.ยะลา)


Global

กอมารียะห์ อิสมาแอล haboohoohoo@gmail.com

นักศึกษามุสลิมอาลีก้าร์ สร้างสถิติกินเนสบุ๊ค นักศึกษามหาวิทยาลัยอาลีก้าร์มุสลิม หรือ Aligarh Muslim University (AMU) ประเทศอินเดีย จ�ำนวน 24 คน ได้สร้างสถิตโิ ลกในกินเนสบุค๊ โดยพวกเขาสร้างซองจดหมายท�ำจากกระดาษขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก ด้วยขนาด 39x27 ฟุต ใช้ระยะเวลาในการท�ำ 10 วัน โดยซองดังกล่าวจ่าหน้าซองถึงสหประชาชาติ เพื่อเป็นสื่อในการร่วม กันปกป้องรักษาสันติภาพ และภราดรภาพของมนุษย์ ทั้งนี้บนซองจดหมายดังกล่าวยังมีลายเซ็นเยาวชนกว่าหนึ่ง หมื่นคนปรากฏอยู่บนซองอีกด้วย แพทย์มุสลิม เปิดคลินิกรักษาฟรี คลินิกแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์ ซึ่งจะเปิด ทุกวันอาทิตย์ และไม่เก็บค่ารักษาพยาบาลแต่อย่างใด โดย อาสาสมัครชาวมุสลิมที่เข้ามาด�ำเนินการนั้น มีทั้งแพทย์และ คนทัว่ ไป จะบริการให้แก่ผทู้ ไี่ ม่มปี ระกันสังคม ผูม้ รี ายได้ตำ�่ ที่ มีอายุระหว่าง 18-64 ปี ซึ่งเป็นโครงการของมูลนิธิอิสลาม แห่งมหานครเซนต์หลุยส์ รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายในการ เช่าส�ำนักงานคลินิก

อาหารฮาลาลไม่ได้ส�ำหรับชาวมุสลิมเพียงอย่างเดียว ต่อจากนี้ไป การผลิตสินค้าฮาลาล โดยเฉพาะอาหารแช่แข็ง จะไม่ได้ผลิตเพื่อรองรับตลาดชาวมุสลิมเพียงอย่างเดียว อีกต่อไป แต่จะผลิตเพื่อรองรับผู้บริโภคอาหารโคเชอร์ของชาวยิวอีกด้วย เนื่องจากอาหารฮาลาลของมุสลิม และอาหาร โคเชอร์ของชาวยิวนั้นมีหลักเกณฑ์ในการจัดเตรียมอาหารที่เหมือนกัน และมีข้อห้ามในการบริโภคอาหารที่คล้ายคลึงกัน ได้ ทางร้าน Saffron road ที่สหรัฐอเมริกาได้เล็งเห็นจุดขายในเรื่องนี้จึงได้ย้ายอาหารฮาลาล ออกมาจากร้านขายสินค้า ฮาลาล มาวางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป เพื่อให้ถึงมือลูกค้าที่หลากหลายได้สะดวกยิ่งขึ้น

6


“ซามีร์ นาสรี่” นักเตะทีมชื่อดังชาติฝรั่งเศส วัย 25 ปี ของทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ถลก เสื้อแข่งโชว์ข้อความสีขาวที่เขียนว่า “EID MUBARAK” ทีซ่ อ่ นไว้ในเสือ้ ด้านใน หลังจากทีเ่ ขาท�ำประตูให้ทมี ขึน้ น�ำ และชนะทีมคู่แข่งไป 3 ประตูต่อ 2 โดยเกมนัดนี้เกิดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 19 ม.ค ที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันอีดพอดี

ดร.มูฮัมหมัด มุรซีย์ ประธานาธิบดีอียิปต์ประกาศ กลางกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน เรียกร้องให้สนับสนุน การลุกขึ้นสู้ในซีเรียต่อระบอบอัสซาด ส่งผลให้เจ้าภาพ อย่างอิหร่านซึ่งสนับสนุนรัฐบาลซีเรียในการปราบปราม ประชาชนถึงกับอึ้ง และตัวแทนจากประเทศซีเรียผละ จากที่ประชุมด้วยความโกรธ 7


8


Halal Life

ครั้งหนึ่งผมผ่านไปละหมาดที่มัสญิดแห่งหนึ่งในภาคใต้ตอน ล่าง ผมได้พบน้องคนหนึ่งที่เคยเรียนศาสนากับผมตอนสมัยเขา เป็นนักศึกษาที่กรุงเทพฯ เขาเป็นคนหนึ่งที่นิยมในแนวคิดแบบ ผม แต่ครัง้ นีเ้ ขาปรากฏตัวในฐานะเป็นหนึง่ ในญามาอัตของพีน่ อ้ ง ตับลีฆ ครับ...เขามาออกตับลีฆสี่สิบวัน เขาดีใจมากที่พบผม แต่ก็ ออกอาการเขินที่เขาก�ำลังอยู่ในฟอร์มของญะมาอัตตับลีฆ เขา ออกตัวว่าแม้เขาจะออกตับลีฆ แต่เขากลับพกพาเอกสารต่าง ๆ ทีผ่ มเคยสอนเขาเต็มกระเป๋า เขาเล่าต่อไปว่า เขาอยูใ่ นพืน้ ทีท่ ไี่ ม่มี ตัวเลือก เขาคิดว่าเขาอยู่ล�ำพังอันตราย เขาจึงเข้าร่วมกับพี่น้อง ตับลีฆ ... ผมอ�ำลาเขา โดยให้ก�ำลังใจทิ้งท้าย ... ถึงตอนนี้ผมไม่ได้ หมายความว่าผมจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนให้ใครออกไปกับ พี่น้องตับลีฆ แต่ผมก�ำลังชมเชยการติดสินใจในสถานการณ์ที่ ย�่ำแย่ของเขา ผมคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้มีธรรมชาติที่น่าจะร่วมงาน กับกลุ่มท�ำงานผมได้ แต่เมื่อเขากลับไปภูมิล�ำเนาของเขา เขาคง ไม่พบกลุม่ ใดทีร่ องรับธรรมชาติของเขา และผมคิดว่าญามาอัตตับ ลีฆมีความใกล้เคียงที่ตอบสนองธรรมชาติของเขาได้ มอง แบบตื้น ๆ ผมสูญเสียคนให้กับญะมาอะฮฺหนึ่ง แต่ความ จริงผมไม่ได้สญ ู เสีย ผมก�ำลังได้รบั ผลจากการสอนของผมทีผ่ มย�ำ้ ตลอดให้เลือกท�ำงานกับกลุ่มที่สอด คล้องกับธรรมชาติของเรา และเราคาดว่าจะท�ำให้ชีวิตเราและสังคมดีขึ้นจากการ เข้าร่วม กลุ่มดังกล่าว... ผมมองแบบนี้ เพราะผมเชื่อในทฤษฏีที่ว่ากลุ่มท�ำงานต่าง ๆ ที่มีอะกีดะฮฺที่ถูกต้องต่างก็เป็นเซ็ตย่อยของเซ็ตที่ใหญ่กว่า ไม่มี ใครอ้างว่าตนเองคือเซ็ตใหญ่เพียงเซ็ตเดียวได้ เสมือนหนึง่ เป็นญา มาอะฮฺทถี่ กู ต้องทีส่ ดุ หนึง่ เดียว ...การทีเ่ ราไม่อาจเป็นทุกอย่างให้ แก่คนทุกคนได้ท�ำให้เราต้องยอมรับทฤษฎีนี้ ซึ่งไม่เพียงแต่ให้เรา มองเห็นความจ�ำเป็นต้องยอมรับให้แต่ละกลุ่มมีสมาชิกท�ำงานที่ เหมาะสมกับโครงสร้างของกลุ่ม แต่มันยังสอนให้เรามีกลุ่มโดย รู้สึกว่าไม่มีพวก... ทุกวันนี้มีสถานการณ์ที่ท�ำให้ผมอึดอัดมากก็คือ การที่สังคม คนท�ำงานอิสลามมีการแบ่งกลุ่มหรือแบ่งแนวกันชัดเจนแบบ

อัลอัค

เหลือง-แดง ... วงสนทนาของแต่ละคนไปไม่เกินกว่าการท�ำงาน ในกลุ่มหรือในแนวของตนเอง แค่นี้ก็อึดอัดมากแล้ว ยิ่งเจอ ประเภทเห็นอีกข้างเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือเป็นพวกหลงทาง คงไม่ ต้องพรรณนาว่าจะขนาดไหน ส�ำหรับผมแล้วโลกทัศน์แบบนี้เป็นเรื่องเด็ก ๆ ที่ยังไม่โต เพราะในความเป็นจริงเราไม่ได้อยูเ่ ป็นกลุม่ ในโลกนีต้ ามล�ำพัง ยิง่ กว่านัน้ วิธคี ดิ แบบนีท้ ำ� ให้เราสูญเสียประโยชน์ทคี่ วรจะได้จากอีก ฝ่าย เป็นเรื่องข�ำที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะ สัลลัม ของ เรายังถือโอกาสเก็บประโยชน์จากคนไม่ใช่มสุ ลิมทีเ่ ป็นเชลยศึกให้ ไถ่ถอนตัวเอง โดยการสอนหนังสือให้มสุ ลิมจนอ่านออกเขียนได้... แต่เรากลับปฏิเสธประโยชน์จากมุสลิมด้วยกัน เพียงเพราะเป็น คนละกลุ่ม ทัศนคติแบบนีม้ าจากพืน้ ฐานการคิดทีว่ า่ งานดะอฺวะฮฺคอื การ หาสมาชิก ดึงคนที่มีศักยภาพมาเข้ากลุ่มตน มิได้มองไปที่การ เปลี่ยนคนให้เป็นคนดี เป็นทัศนคติเป็นการมองงานดะอฺวะฮฺที่มี กลุ่มตนเป็นศูนย์กลาง ท�ำให้สูญเสียสปิริตแห่งการแบ่งปัน... ระยะหลังผมเดินทางบ่อย บางครั้งผมพบกับอดีตนักศึกษาที่ เคยเรียนศาสนากับผมที่กรุงเทพฯ หยุดรถทักผมและอาสาจะไป ส่งผมด้วยท่าทางทีด่ ใี จมาก น้องคนนีเ้ ป็นสมาชิกของญะมาอัตตับ ลีฆแต่ไหนแต่ไรและยังคงเป็นอยู่ ... บางครัง้ ผมได้พบกับน้องบาง คนที่สังกัดกลุ่มท�ำงานคนละกลุ่มกับผม(และอาจมีความเห็นไม่ ค่อยลงรอยในบางประเด็น) แต่เขาเคยเข้าคอร์สเรียนกับผม เจอ ผมทีไ่ หน เขาจะตรงเข้ามาทักทายพูดคุยอย่างมีความสุข...ผมรูส้ กึ ดีใจทีค่ วามเป็นคนละกลุม่ ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการยิม้ แย้มพูดคุย และให้เกียรติกัน และยังสามารถรับประโยชน์จากอีกฝ่ายได้ด้วย ความเต็มใจและพอใจ ผมพอใจที่ได้เห็นทางสายกลางของคนหนุ่มสาวแบบนี้ ที่ไม่ ได้เป็นพวกปฏิเสธกลุ่มท�ำงาน เขายังสังกัดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อ ท�ำให้กิจกรรมของเขามีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันเขาไม่ได้เห็น กลุ่มท�ำงานเป็นเหมือนโลกที่เป็นทุกอย่างของเขา และเห็นนอก กลุ่มเป็นความบกพร่อง ...วิธีมองแบบหลังนี้ไม่ได้มองเห็นกลุ่ม ท�ำงานเป็นมากกว่าเล้าไก่เลย !!!

9


The Best com&services

ÊØÇÃóÀÙÁÔ à¤Ã×èͧ¡Ãͧ¹éÓ àÃÒ¢Ò¶١¡Ç‹Òˌҧ

¨Ó˹‹Ò à¤Ã×èͧ¡Ãͧ¹éÓ´×èÁ

µÙŒ¡´¹éÓ – µÙŒ¹éÓËÂÍ´àËÃÕÂÞ ¶Ñ§¹éÓ´×èÁ äÊŒ¡Ãͧ¹éÓáÅÐÍÐäËÅ‹à¤Ã×èͧ¡Ãͧ¹éÓ·Ø¡ª¹Ô´

ºÃÔ¡Òà µÔ´µÑé§ ºÃÔ¡Òà µÔ´µÑé§ ÅŒÒ§à¤Ã×èͧ¡Ãͧ¹éÅŒÒÓ§à¤Ã×èͧ¡Ãͧ¹éÓ ©Åͧແ´ÃŒÒ¹ãËÁ‹ à¤Ã×èͧ¡Ãͧ¹éÓ 5 ¢Ñ鹵͹

Tel. 083 – 4295549 083 – 7597798

»¡µÔÃÒ¤Ò 2,500 ºÒ· àËÅ×Í 1,850 ºÒ· (¾ÃŒÍÁµÔ´µÑé§)

à¤Ã×èͧ¡Ãͧ¹éÓÍÒÏâÍ »¡µÔÃÒ¤Ò 6,500 ºÒ· àËÅ×Í 4,550 ºÒ· (¾ÃŒÍÁµÔ´µÑé§)

µÑé§áµ‹Çѹ¹Õé¶Ö§Çѹ·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2555 ·ÕèÍÂÙ‹ 308 ÅÒ´¡Ãкѧ 20/2

¨Ó˹‹ÒÂ

â»Ãá¡ÃÁºÑÞªÕ Express ÍØ»¡Ã³¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ ÊÒ¡Ōͧǧ¨Ã»´ (RG6) áÅÐÊÒÂâ·ÃÈѾ·

«‹ÍÁ Computer PC / Note book / UPS. µÔ´µÑé§Ãкº Network / Internet ºÃÔ¡Òù͡ʶҹ·Õè 308 ÅÒ´¡Ãкѧ ¡·Á. 10520 E-mail : menah_xy@hotmail.com adunmat@yahoo.com

Tel. : 083 – 4295549

Tel. 083–4295549, 083-7597798 Tel. : 083 – 7597798

ÊØÇÃÃ³Ò ÁѵÔÇѲ¹ Í´Øŏ ÁѵÔÇѲ¹

พื้นที่โฆษณาราคาถูก โทร. 086-890-6055

10


ÍØ»¡Ã³à¤Ã×èͧà¢Õ¹¤Ø³ÀÒ¾´Õ ÍØ»¡Ã³à¤Ã×èͧ㪌Êӹѡ§Ò¹ ÍØ»¡Ã³§Ò¹¡Òý‚Á×Í äËÁ¾ÃÁµ‹Ò§æ ÁÕãËŒàÅ×Í¡ÊÃà ã¡ÅŒºŒÒ¹¤Ø³ ÍÒ¤ÒèÑÊÁÔ¹à¾ÅÊ ªÑé¹1 «.ÅÒ´¾ÃŒÒÇ 112 ¾ÅѺ¾ÅÒ Çѧ·Í§ËÅÒ§ ¡·Á. 10310

089-9245717, 081-2070060

11


HalBiz

Hudhud somchart.mittaree@gmail.com

AEC พี่น้องเอ๊ย....เตรียมรับมือ !!! AEC หรือ ASEAN ECONOMIC COMMUNITY หรือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทีก่ ำ� ลังจะเกิดขึน้ ในอีกไม่ถงึ 3 ปี ข้าง หน้า เป็นกระแสทีพ่ นี่ อ้ งคงได้ยนิ มาตลอด 1 ปี ทีผ่ า่ นมา ไปทีไ่ หน มาไหน เปิดข่าวช่องใด ก็จะได้ยินไอ้ เอ-อี-ซี กันอย่างดาษดื่น เวลาคุยกับใคร ที่ไหน เมื่อไร ก็ต้องมีไอ้ เอ-อี-ซี มาเกี่ยว ใครไม่รู้ จัก AEC ในยุคนี้ ต้องขอบอกว่าตกเทรนด์มากๆ AEC คืออะไร มีความส�ำคัญอย่างไร และมีผลกระทบกับ ธุรกิจของพี่น้องอย่างไร เรามาหาค�ำตอบในฉบับนี้กัน AEC หรือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือการรวมตัวของ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบไปด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียตนาม หรือ กลุม่ CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam) และอีก 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ค�ำถามต่อมา คือ รวมกันท�ำไม รวมกันเพื่ออะไร แล้วรวมกันแล้วได้อะไร ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีพัฒนามาจากการรวมกลุ่ม ประเทศอาเซียนอย่างหลวมๆ ในสมัยสงครามเย็น เพือ่ ปกป้องตัว เองจากประเทศมหาอ�ำนาจ และเพือ่ สร้างอ�ำนาจต่อรอง โดยไม่มี การเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงกิจการภายในของประเทศต่างๆ ต่อมาพัฒนาเป็นการรวมตัวในเชิงสังคม วัฒนธรรม และล่าสุด เศรษฐกิจในรูปแบบของข้อตกลงเขตการค้าเสรี หรือ FTA (Free Trade Agreement) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของ AEC เพราะ AEC ไม่ใช่แค่การค้าเสรีเท่านัน้ แต่หมายรวมถึง ความร่วมมือต่างๆ อีก มากมาย เช่น การเคลือ่ นย้ายทุนอย่างเสรี การเคลือ่ นย้ายแรงงาน อย่างเสรี และที่ส�ำคัญการค้าการขายเป็นไปอย่างเสรี การค้าเสรีหมายถึง การค้าที่ปลอดภาษีขาเข้า แปลว่า 10 ประเทศนีจ้ ะค้าจะขายกันไม่มภี าษีกนั อีกต่อไป (ยกเว้นสินค้าบาง รายการส่วนน้อยที่แต่ละประเทศสงวนไว้) อันนี้แหละที่กระทบ หนัก มีทั้งผลดีอนันต์ และผลเสียมหันต์ เอางี้ เดียวจะเครียดกันไป เอาแบบเบาๆ ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น แต่กอ่ นข้าวหอมมะลิไทยจะส่งออกไปยังเวียตนาม เวียตนาม มีภาษีขาเข้าเพื่อปกป้องข้าวของเขา เพื่อไม่ให้ราคาข้าวไทยที่น�ำ เข้าเวียตนามต�่ำเกินไปและจะไปกระทบกับราคาข้าวของเขา ซึ่ง ในทางกลับกัน หากเวียตนามส่งออกข้าวมาไทยก็ต้องคิดภาษีขา เข้า เพือ่ ปกป้องข้าวหอมมะลิไทย ซึง่ ภาษีดงั กล่าวรัฐได้ประโยชน์ ในด้านของรายได้ ส่วนเกษตรกรก็มีรัฐคอยปกป้องตลาดข้าวใน

ประเทศด้วยภาษี เกษตรกรไทยก็ขายข้าวในประเทศได้ที่ราคา ปกติ แต่ไทยก็ล�ำบากเช่นกัน ที่จะส่งข้าวไปขายยังเวียตนามหรือ ประเทศอื่นๆ ในอาเซียน เพราะแต่ละประเทศต่างมีก�ำแพงภาษี เพื่อปกป้องธุรกิจประเทศตัวเอง แต่หาก AEC เกิด ไทยจะส่งข้าว ไปเวียตนามไม่มีใครว่า เวียตนามก็ไม่คิดภาษีขาเข้า หน�ำซ�้ำยัง เข้าไปแข่งขันกับข้าวในเวียตนามได้อย่างสบายเพราะไม่มีการ กีดกันอีกต่อไป ฉันใดก็ฉันนั้น เวียตนามก็สามารถส่งข้าวมาใน ไทย มาแย่งตลาดในประเทศไทย และได้ประโยชน์เหมือนๆ กัน พีน่ อ้ งคงนึกภาพออก เมือ่ การค้ามันเสรี ไม่มกี ำ� แพงภาษี ใคร ใคร่คา้ ก็คา้ ใครอยูไ่ ด้กอ็ ยู่ ใครแข่งได้กแ็ ข่ง ใครแข่งไม่ได้กล็ ม้ หาย ตายจากกั น ไป แต่ ก ่ อ นเราเคยแข่ ง กั บ คน 65 ล้ า นคนใน ประเทศไทย แต่ต่อไปเราจะต้องแข่งกับคนถึง 500 ล้านคนใน ประเทศกลุม่ AEC แต่กอ่ นเกษตรกรแข่งกันเองในประเทศ แต่ตอ่ ไปเกษตรกรต้องแข่งกันถึง 10 ประเทศ !!! แต่ข้อดีของมันก็มี คือ เราจะมีตลาดที่ใหญ่ขึ้น มีลูกค้าเพื่มขึ้นเกือบ 10 เท่า (จาก 65 ล้านคน เป็น 500 กว่าล้านคน) ทีนี้มาว่ากันต่ออีก 2 ประเด็น คือ การเคลื่อนย้ายทุนอย่าง เสรี คืออะไร หมายความว่า ต่อไปถ้าเราจะไปเปิดร้านกาแฟใน มาเลเซีย ก็จะไม่มีใครคอยมาตั้งแง่ขวางเรา เพราะกฏมันมีอยู่ว่า การลงทุนธุรกิจใดๆ ใน AEC ท�ำได้โดยเสรี แต่ก่อนมีการก�ำหนด ให้ผู้ลงทุนต้องเป็นคนของประเทศท้องถิ่นถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 แต่เมื่อ AEC เกิดในเกือบธุรกิจจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติถือ หุ้นได้ 100 เปอร์เซนต์ และยังให้สิทธิพิเศษแก่นักลงทุนต่างชาติ มากมาย เช่น สิทธิในการซื้อและครอบครองที่ดิน การขอวีซ่า ประเภทต่างๆ และนโยบายส่งเสริมการลงทุนอีกมากมายของ รัฐบาลต่างๆ ที่ปล่อยออกมาเอื้อให้กับการเกิดของ AEC เป็นไง ละครับพีน่ อ้ ง ประเด็นนีต้ อ้ งขอบอกว่ามันแรงมากๆๆๆ !!!! เพราะ คุณอนันต์ และโทษมหันต์จริงๆ ยกตัวอย่างง่าย ร้านกาแฟของ ผม จะมีรา้ นกาแฟจากอินโด มาเลย์ บรูไน มาร่วมแข่งขันในตลาด เมืองไทย โดยทีธ่ รุ กิจเหล่านัน้ คนไทยไม่ได้ประโยชน์ใดๆ เลย (เว้น แต่การจ้างงาน ซึ่งจริงๆ เขาอาจจะเอาคนของเขามาท�ำงานก็ได้) เพราะไม่ตอ้ งมีคนไทยถือหุน้ ก็ได้ แต่ในทางกลับกัน เราก็สามารถ ไปลงทุนอย่างนัน้ เช่นกันในมาเลย์ อินโด และบรูไน ธุรกิจเราก็จะ มีตลาดใหญ่ขึ้น มีลูกค้าเพิ่มเท่าทวีคูณ เป็นต้น ประเด็นที่สาม คือ การเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นไปอย่างเสรี เสรีอย่างไรครับ ยกตัวอย่างใกล้ตัว แต่ก่อนคนพม่าจะเข้ามา

12


ท�ำงานในไทยต้องหลบๆ ซ่อนๆ หนีมุดกันเข้ามา ไม่มีบัตรท�ำงาน หรือ Work Permit อย่างถูกต้อง เสี่ยงต่อการถูกจับ และปัญหา สังคมอื่นๆ เช่น อาชญากรรม และยาเสพติด เหตุที่คนไทยชอบ แรงงานพม่าเพราะ ราคาถูกและสามารถท�ำงานทีค่ นไทยไม่อยาก ท�ำได้ ที่นี่เมื่อ AEC เกิด การเข้ามาท�ำงานของคนต่างชาติในไทย ก็จะเสรี ง่ายไม่ยุ่งยากเหมือนแต่ก่อน การออกวีซ่าง่าย การออก Work Permit ก็ง่าย ต่อไปจะมีคนนับ 10 ชาติเดินอยู่กลาง กรุงเทพ ทีเ่ ข้ามาท�ำงานในบ้านเรา เนือ่ งด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ค่าแรงสูงดี เศรษฐกิจดี แสงสีเยอะดี เป็นต้น ผลกระทบคือ แรงงานไทยจะแย่เอา เพราะมีคนต่างชาติมาแย่งงานคนไทยท�ำ เพราะความสามารถที่สูงกว่า ค่าแรงถูกกว่า และที่ส�ำคัญทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษดีกว่า ยกเว้นแรงงานไทยที่ฝีมือจริงที่จะ สามารถอยู่รอด และแข่งขันได้ นอกจากนั้นยังจะสามารถไป ท�ำงานยังประเทศอื่นๆ ใน AEC ที่เสนอค่าตอบแทนที่สูงกว่าได้ อย่างสบาย เห็นหรือยังครับว่า ประโยชน์กม็ ี โทษก็เยอะ คือแบบ ว่ามันเสรีจริง คุณมาท�ำงานในประเทศผมได้ ผมก็ไปท�ำงาน ประเทศคุณได้เช่นกัน จะอย่างไรก็ตามแต่ ประเทศที่จะได้ประโยชน์สูงสุด คือ ประเทศทีม่ คี วามพร้อมในการรับมือสูงสุด และวางแผนการรุกได้ ดีที่สุด ซึ่งหมายถึง การเตรียมการให้กับธุรกิจและประชาชนใน ประเทศด้านต่างๆ ภายใน 2 ปี ข้างหน้าได้อย่างดี เช่น การสร้าง สินค้าและบริการให้มีคุณภาพสูง และมีความแตกต่างในสายตา ของลูกค้า การบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การจัดสรร และวางแผนเรื่องค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม ส่วนการเตรียม ความพร้อมให้กับคน ได้แก่ ความพร้อมในด้านทักษะในการ ท�ำงาน และทักษะในการสื่อสาร ปัญหาที่ผมเห็นว่าเป็นปัญหาใหญ่ของธุรกิจไทยที่จะกระทบ เมื่อเกิด AEC ได้แก่ การจัดการธุรกิจแบบครอบครัวโดยเฉพาะ SME ระบบอุปถัมถ์และเส้นสายในสังคมไทย การทุจริตคอรัปชัน่ และความล่าช้าในระบบราชการ ซึ่งท�ำให้ความสามารถในการ แข่งขันของธุรกิจไทยต�่ำลง ส่วนปัญหาในมุมของประชาชนไทย คือ จุดอ่อนด้านภาษาอังกฤษ และการกล้าแสดงออก ความที่ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใด (เป็น 1 เดียวในอาเซียน ที่น่าภาคภูมิใจ) ท�ำให้คนไทยไม่แข็งแรง ในภาษาต่างชาติ ในขณะที่อีก 9 ประเทศสามารถพูดภาษาต่าง ชาติได้อย่างน้อยหนึง่ ภาษานอกเหนือจากภาษาแม่ของตน ภาษา อังกฤษ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เมียนมาร์ ภาษาฝรั่งเศส เช่น ลาว เขมร เวียตนาม น่าใจหายที่คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ น้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศเหล่านี้ ซึ่งเมื่อเกิด AEC จะเป็นจุด อ่อนของไทยมากๆ ส่วนในด้านของการกล้าแสดงออกคงไม่ต้อง พูดถึง เพราะพี่ไทยเข้าห้องเรียนที่ไร จองนั่งหลังห้องตลอด นับ ประสาอะไรกับการยกมือตอบแสดงความคิดเห็น หรือการน�ำ เสนองานที่เป็นภาษาอังกฤษ เมื่อต้องเปรียบเทียบกับคนจาก สิงคโปร์และมาเลเซีย อีก 2 ปี น่าคิดครับ...... 13


14


THE RICH TV

ความจริงของคนช่างฝัน

Main Halal : อัสมา กันซัน

หากมองอย่างผิวเผิน Main Halal ของเราฉบับนี้เป็นเพียง เด็กหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งที่เพิ่งจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยอลิกา้ ร์ ประเทศอินเดีย และนอกเหนือจากการ เป็นนักศึกษาแล้ว เด็กหนุ่มธรรมดาๆ คนนี้ยังเป็นทั้งพิธีกร และ ผู้ผลิตรายการทีวีท�ำมือ ที่ออกอากาศอยู่ทางเว็บไซต์ YouTube ในชื่อ The Rich TV รายการทีวีท่องเที่ยว ที่เขาลงมือท�ำคนเดียว แทบจะทั้งกระบวนการผลิต เด็กหนุม่ ธรรมดาๆ กับรายการทีวที างอินเตอร์เน็ตเล็กๆ อาจ ยังดูไม่น่าสนใจอะไร แต่เชื่อเถอะ เด็กหนุ่มคนนี้ต้องมีอะไรบาง อย่างที่ท�ำให้เราต้องจับเขามาขึ้นปก Halal Life ในฉบับนี้ วาริช หนูช่วย เด็กหนุ่มธรรมดาจาก นครศรีธรรมราช อาศัย จังหวะของชีวิตที่ต้องไปศึกษาต่างถิ่น ออกเดินทางตามความฝัน และเก็ บ บั น ทึ ก เรื่ อ งราวการเรี ย นรู ้ ที่ เ กิ ด จากการเดิ น ทางมา ถ่ายทอดให้คนอื่นได้รับรู้ จากการสนทนาระหว่างเรา สิง่ หนึง่ ทีเ่ ราสัมผัสได้ชดั เจนจาก ตัวเขาคือ ความคิดเขาสนุกและคมคาย เขาบอกกับเราว่า “ผม ยึดมาตลอดว่าความจริงกับความฝันมันต่างกันแค่ทำ� กับไม่ทำ� แค่ คุณท�ำ ไอ้สิ่งที่คุณฝันมันก็จะเป็นจริง แต่ถ้าวันนี้คุณได้แต่ฝันแต่ ไม่ลุกขึ้นมาท�ำ มันก็จะไม่เป็นจริงสักที” คุณเห็นด้วยไหม? โลกกว้าง.... “มีคนถามว่า ตกลงไปเรียนหรือไปเที่ยว ก็ตอบว่า ก็ไปเรียน ไง ไปเรียนรู้ชีวิตเราเอง การไปเที่ยว ไปเจอโลกกว้าง ถือว่าเป็น ก้าวใหม่อีกก้าว เคยได้ยินปรัชญาอันหนึ่งที่ว่า “สิ่งที่ข้ารู้คือ ข้า ไม่รอู้ ะไรเลย” ก็ใช้ได้จริงๆนะ เพราะยิง่ ออกไปก็ยงิ่ ไม่รู้ ก็ยงิ่ ต้อง ออกไปอีก เราคิดอยูต่ ลอดเวลาว่าการไปเทีย่ วคือการเรียนอย่าง หนึง่ เหมือนได้เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ตลอดเวลา ออกจากกะลาใบหนึง่ ไปสู่กะลาอีกใบหนึ่ง ก็คืออย่างที่ว่าจริงๆ แล้ว เราไม่รู้อะไรเลย สักอย่าง” THE RICH TV วาริช บอกกับเราว่า The Rich TV คือรายการ TV เล็กๆ จาก คนคนหนึ่งที่มีฝัน นี่คือค�ำนิยามที่เขาให้ ซึ่งเขาบอกกับเราว่า เขา

ฝันมาตั้งแต่เด็กๆ แล้วว่าอยากจะมีรายการที่เป็นของตัวเองสัก ครั้ง จากที่เป็นคนที่ชอบนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านอย่างเดียวจนคนเขา บอกว่าไม่ไปท�ำอะไรอย่างอื่นบ้าง นั่งดูมาเรื่อยๆ จนคิดว่าอยาก จะมีรายการเป็นของตัวเองบ้าง และแล้วก็กำ� เนิด เป็น The Rich TV เมื่อวาริชได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศอินเดีย “บังเอิญว่าได้ไปอยู่อินเดีย แล้วมีโอกาสได้ไปขี่รถเวสป้ากับ แก๊งค์ ไปทัชมาฮาลกัน แล้วยืมกล้องวีดโี อมาตัวหนึง่ มาถ่ายเล่นๆ กลับมาก็ลองตัดดู ตัดเล่นๆ แล้วเอาไปให้คนอื่นดู คนก็ชมว่าเจ๋ง พอมีวีดีโอตัวนั้น เราก็คิดว่ามันต้องมีลายเซ็น คิดไปคิดมาก็เอา ง่ายเลยว่า The Rich เลยละกัน เพราะตัวเองชือ่ วาริช ตัดวาออก เหลือแต่ ริช และโดยค�ำนิยามมันก็คือ รวย ซึ่งหมายถึงมีเยอะ และมันมีความหลากหลายในตัวงานของเรา รวยตรงนี้หมายถึง รวยเรื่องราว รวยประสบการณ์ ก็เลยกลายมาเป็น The Rich TV เราเชื่อว่าถ้ามีก้าวที่หนึ่ง ก็ต้องมีก้าวที่สอง สาม ต่อไป มัน เริม่ มาจากความอยากล้วนๆ เพราะสายทีต่ วั เองเรียน ไม่ได้เกีย่ ว อะไรกับพวกสือ่ เลย แต่ดว้ ยความทีต่ วั เองชอบ ก็เลยท�ำด้วยใจรัก The Rich TV คือรายการที่เกี่ยวกับการเดินทาง ซึ่งเป็นการเดิน ทางทั้งภายในและภายนอก เป็นการออกเดินทางไปในโลกกว้าง และกลับมาเรียนรู้ด้านในตัวเราด้วย คือพยายามที่จะใส่สิ่งที่เรา ไปเจอมาว่าสุดท้ายแล้วตัวเราได้อะไรจากการเดินทางบ้าง” เริ่มต้นจากการไม่รู้อะไรเลย The Rich TV เริม่ ต้นจากการทีเ่ ราไม่มพี นื้ ฐานอะไร โดยปกติ แล้วเวลาถ่ายท�ำเขามักจะมีสคริปต์ มีต้องถ่ายมุมนั้น เท่านั้น เท่า นี้ แต่ของเรา จะเป็นในลักษณะที่ว่า มีกล้องไหม ยืมกล้องหน่อย บางที พรุ่งนี้จะไปแล้วแต่ยังไม่มีกล้องเลย ถ้าไปกับเพื่อนก็ให้ เพือ่ นช่วยถ่ายให้หน่อย บางทีเพือ่ นๆ ก็มเี ซ็งๆ ว่าต้องถ่ายอีกแล้ว บางทีกถ็ า่ ยเองบ้าง ทัง้ ถ่ายเองพูดเอง กลับมาตัดต่อเอง present เอง promote เอง ท�ำเองหมดเลย กระบวนการเรียนรูพ้ วกนีม้ นั เกิดจากการที่เราท�ำอยู่บ่อยๆ คือมันอยู่ในสมองของเราตลอด เวลาเลยว่าพรุ่งนี้เราจะตัด อย่างไร ตอนต่อไปเราจะตัดอย่างไร พอเรากลับไปดู ตอนที่ 1 ใน seasons ที่ 2 เราจะเห็นว่าการตัด ต่อมีการพัฒนามากขึ้น มันหลากหลาย มันเริ่มมีมุมมอง มัน พัฒนามาเรื่อยๆ จนถึงตอนที่ 9 ก็มีคนบอกว่า มันใช่ มันโดน

15


ตอนนีเ้ ราพยายามทีจ่ ะติดต่อกับคนอืน ่ เยอะ ทัง้ เฟสบุค ทัง้ ทวิตเตอร์ จนลืมที่จะคุยกับตัวเอง เราไปให้ความส�ำคัญกับสิ่ง รอบข้างมากไป ไปใส่ใจสเตตัสคนนัน ้ คนนี้ จะกดไลค์ อย่างนัน ้ อย่ า งนี้ แต่ ลื ม กลั บ มาคุ ย กั บ ตั ว เองว่ า สุ ด ท้ า ยแล้ ว ตั ว เอง ต้องการอะไร

คนถามเยอะมาก ว่าใช้กล้องอะไรในการถ่ายท�ำ ผมใช้กล้อง Digital compact ธรรมดานี่แหละ ตอนแรกเราก็คิดว่าจะหา กล้อง DSLR ตัวใหญ่ๆ นะ เพื่อให้ได้ภาพคมๆ เพื่อนก็บอกว่า ท�ำไมไม่ใช้กล้อง HD แต่เราก็มานัง่ คิดว่าจุดเริม่ ต้นของเรามาจาก ค�ำ ค�ำหนึ่งที่ว่า คุณภาพของกล้องมันไม่เท่ากับเนื้อหาที่เราน�ำ เสนอ ก็เลยคิดว่าคุณจะถ่ายกับโทรศัพท์มือถือก็ได้ ถ้าเนื้อหามัน โดน มันก็น่าจะได้ ก็เลยลุกขึ้นมาท�ำเลย ตอนนี้ The Rich TV มี 3 seasons แล้ว เหตุการณ์ประทับใจ ผมเป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้ว แต่เมื่อก่อนมันติดที่กลัว กลัวที่ จะไปเที่ยวคนเดียว กลัวที่จะจัดการรูปแบบการเที่ยวของตัวเอง ก็เลยออกไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน จนมีวันหนึ่งเรากลับรู้สึกว่าการ เที่ยวแบบนั้นเราไม่ได้อะไรจากการเที่ยวเลย กลับมาเราได้แค่ ภาพ รู้สึกว่าไม่ได้อะไรเลย นั่งถามตัวเองว่าจริงๆ แล้วการเที่ยว มันต้องได้อะไรมากกว่านัน้ หรือเปล่า ไม่ใช่แค่การถ่ายรูปแล้วชูนวิ้ สองนิ้วแล้วจบ เลยตัดสินใจออกไปเที่ยวเอง ไปเจอเอง ไปโดน หลอกเอง เจอนูน่ นี่ พอกลับมาเราภูมใิ จทีจ่ ะเล่าให้คนอืน่ ฟังว่า ที่ ไปมามันเป็นอย่างนี้นะ โบกรถมันตกรถอย่างนี้นะ โดนหลอก ไม่มีที่นอน ประทับใจมากๆ ก็ตอนออกไปเที่ยวที่อินเดียเมื่อปลายปีที่ แล้วตอนฤดูหนาว นัง่ คิดกับน้องคนหนึง่ ว่าออกไปเทีย่ วกันดีกว่า

ตอนนั้นช่วงปิด winter พอดี ก็ออกเลย ไม่โทรหาใครแล้ว ปกติ จะโทรหาคนนั้นคนนี้ก่อนว่าจะไปหรือเปล่า แล้วจะได้ค�ำตอบว่า เดีย๋ วก่อนๆ คือถ้ารอคนอืน่ เราจะไม่ได้ไป ก็เลยไปเองเลยกับน้อง สองคน แค่ออกจากบ้านปุ๊ป โดนหลอกเลย คือพอจะไปซื้อตั๋ว รถบัส ตอนนั้นมันหกโมงครึ่งแล้ว แล้วเขาบอกว่า หนึ่งทุ่มรถทุก เทีย่ วจะหมดแล้ว นาทีนนั้ คิดว่าอะไรก็ได้ ก็มคี นมาเสนอให้ไปขึน้ รถบัส บอกว่าเป็นรถบัสดีนะ ซึ่งจริงแล้วราคามันประมาณ 400 แต่เราจ่ายไปประมาณ 1,500 แล้วน้องที่ไปด้วยกันจะกลัวมาก เพราะพอจ่ายเงินแล้ว เขาก็พาไปขึ้นรถเก๋ง ติดฟีลม์ ด�ำ ก็คิดในใจ ว่าเขาจะพาไปขายไหม ตอนนั้นเราเขียนเป็น diary เลย ชื่อตอน ว่า เอเย่นฟิล์มด�ำ พอกลับมาก็มานั่งคิดว่า มันก็ดีตรงที่ ถ้าวันนั้น เราไม่ออก เราก็จะไม่รู้เลยว่าวิธีการของเขาเป็นแบบไหน เป็น ประสบการณ์ที่แปลกใหม่มาก ทริปล่าสุด คือไปแคชเมียร์กับ ลัดดาก เป็นเมืองที่ไม่เคยคิด ว่าจะมีบนโลกใบนี้ ไปลัดดาก ใช้เวลาเดินทางสองวันกับหนึ่งคืน ระยะทางถ้าพูดไปคนคงไม่เชื่อเพราะมันแค่ 300 กว่า กิโลเมตร เอง แต่ด้วยความที่มันต้องขึ้นภูเขาที่มีความสูง 3,000 เมตรจาก ระดับน�้ำทะเล การเดินทางสุดยอดมาก คิดอยู่ตลอดเวลาว่าถ้า ตาย ก็จบเลยนะ อย่างทริปล่าสุดเนี่ยะ เรานั่งรถบัส local ธรรมดาร่วมกับชาวบ้าน พอขึ้นไปบนภูเขา เราจะเห็นว่าภูเขา มันสูงมากๆ มันใหญ่มาก เลยมานั่งคุยกับเพื่อนว่า สุดท้ายแล้ว

16


มนุษย์มนั ไม่มอี ะไรเลยจริงๆ และถ้าพูดเป็นภาษาใต้คอื “มึงอย่า เอิด” คือคุณอย่ามาคิดว่าคุณใหญ่ เพราะที่เห็นแค่นี้ มนุษย์มัน ไม่มีอะไรเลยจริงๆ พระเจ้ายิ่งใหญ่สุดๆ ถ้าไม่ออกมันก็ไม่รู้นะ มั น ประทั บ ใจไปหมดทุ ก ทริ ป นะ เพราะแต่ ล ะทริ ป มั น มี สถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป ไปเจอผู้คนที่แตกต่าง ไปเจอ วัฒนธรรมที่แปลก อย่างตอนที่ไปทะเลทราย ปกติเวลาเราล้าง จานเราจะใช้น�้ำล้าง แต่ที่นั่นน�้ำมันหายาก เขาก็เลยใช้ทรายถูๆ ในจาน มันก็สะอาดดีนะ เรามานัง่ นึกว่ามันท�ำแบบนีไ้ ด้ดว้ ยเหรอ นีแ่ หละคือวิถขี องชาวทะเลทราย เราไปนอนทะเลทราย มันหนาว มากนะ และได้ไปเจอหิมะ คืออินเดียมีทกุ อย่าง แต่คนมักจะมอง ว่า เป็นประเทศทีม่ แี ต่พวกช้างม้าวัวควายหรือเปล่า อันนัน้ คือสิง่ ทีเ่ บสิคทีส่ ดุ นะ ทุกทีใ่ นอินเดียมีหมด ประเทศอินเดียเป็นประเทศ ที่มีความหลากหลาย หลากหลายมุมมอง หลากหลายวัฒนธรรม และน่าเทีย่ ว ไปเทีย่ วอินเดียแต่ละทีเ่ หมือนไปคนละประเทศ ส่วน ทีเ่ ป็นทะเลทรายก็อกี มุมหนึง่ ทางด้านแคชเมียร์กเ็ ป็นอีกมุมหนึง่ เป็นวิวหิมะ คนก็จะมองว่า เราไปเทีย่ วหลายประเทศจัง แต่จริงๆ แล้วเราเพิง่ เริม่ ต้นเท่านัน้ แต่เราก็ได้ความหลากหลายจากการเดิน ทางพวกนี้ ทั้ง 3 season อยู่ในอินเดียหมดเลย ก็จะมี season เล็กๆ พาไปเที่ยวใกล้ๆ ไปดูชีวิตผู้คน แรงบันดาลใจในการออกเดินทาง ส�ำหรับผมมันไม่ได้มาจากผู้คนหรือสิ่งของ แต่ผมได้มาจาก การออกเดินทาง และยังคงเป็นแรงบันดาลใจที่ท�ำให้ผมยังต้อง ออกไปอีก ผมยึดมาตลอดว่าความจริงกับความฝันมันต่างกันแค่ ท�ำกับไม่ท�ำ แค่คุณท�ำ ไอ้สิ่งที่คุณฝันมันก็จะเป็นจริง แต่ถ้าวันนี้ คุณได้แต่ฝันแต่ไม่ลุกขึ้นมาท�ำ มันก็จะไม่เป็นจริงสักที มีคนถามว่า อยากออกไปเที่ยวแบบนี้จังเลย เราก็บอกว่างั้น ก็ออกสิ แต่เขากลัว ใช่ครับเมื่อก่อนเราก็กลัว กลัวมาก ที่นี้เรา ไปอ่านหนังสือมา ค�ำว่ากลัวค�ำเดียวมันจะฉุดรัง้ อนาคตเราไว้ จะ ฉุดรัง้ ความก้าวหน้าของเรา ผมรูส้ กึ ว่าเมือ่ คุณมีโอกาสคุณก็นา่ จะ

เปิดประตูบานนั้นเลย ออกไปเลยสลัดความกลัวออกไป ออกไป ก่อนแล้วคุณจะรูว้ า่ มันไม่นา่ กลัวเลยนะ สนุกดีออกคุณแค่เปิดใจ เอง เปิดใจให้กว้างหน่อย บางคนก็บอกว่างบไม่มี ก็ไปใกล้ๆ ก็ได้ ผมว่าการเทีย่ วคือการออกไปข้างนอกเพือ่ จะกลับมาเรียนรูต้ วั เอง เพราะความชอบ เพราะความฝัน จึงค้นพบตัวเอง มีคนมาถามบ่อยว่า แล้วจะค้นพบตัวเองได้อย่างไร ผมว่า ณ ตอนนี้เราพยายามที่จะติดต่อกับคนอื่นเยอะ ทั้งเฟสบุค ทั้งทวิต เตอร์ จนลืมที่จะคุยกับตัวเอง เราจะบ่นว่าเราไม่ได้เจอความฝัน เลย นั่นเป็นเพราะเราไปให้ความส�ำคัญกับสิ่งรอบข้างมากไป ไป ใส่ใจสเตตัสคนนั้นคนนี้ จะกดไลค์อย่างนั้นอย่างนี้ แต่ลืมกลับ มาคุยกับตัวเองว่าสุดท้ายแล้วตัวเองต้องการอะไร กับความฝันและการเดินทางครั้งต่อไป การได้ออกไปสัมผัสกับโลกกว้าง ได้เห็น ได้สมั ผัสกับความยิง่ ใหญ่จากการสร้างสรรค์ของพระผู้เป็นเจ้า จริงๆแล้วความฝันกับ ความจริง มันต่างกันที่การได้เริ่มลงมือท�ำเท่านั้นเอง ผมมองว่า ไม่ว่าคุณจะท�ำอะไร จะขายกาแฟ หรืออะไรก็ได้ในโลกใบนี้ มันก็ ต้องอยู่ในครรลองของวิถีอิสลาม คุณจะบอกว่าคุณเป็นอินดี้ มี ชีวติ ทีอ่ สิ ระ มีความคิดนอกกรอบ ก็ดแี ล้วทีม่ คี วามคิดแปลกออก ไป ในความอิสระเหล่านั้นมันยังมีกรอบอีกรอบหนึ่ง คืออิสลาม ความฝันอีกสิง่ หนึง่ ทีพ่ ดู อยูต่ ลอดเวลาก็คอื อยากจะนัง่ รถไฟ ไปลอนดอน จากเมืองไทยนี่แหละ อยากลองนั่งดูสักครั้งหนึ่งว่า สิง่ ทีเ่ ขาเจอกับสิง่ ทีเ่ ราเจอจะเหมือนกันไหม เพราะถ้าเราไม่ออก ก็ไม่รู้ นี่คือความฝันอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะท�ำ ช่องทางการติดตาม The rich TV ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ยั ง ไม่ เ คยชม ชมได้ ท าง www.Youtube. com/20therich หรือไม่ก็ตามเพจได้เลย www.facebook. com/therichtv.page

17


18


MAHZANA SHOP ที่นอนเพื่อสุขภาพ

¨Ó˹‹Ò à¤Ã×èͧà¢Õ¹ ¡Ô껪Í» àÊ×éͼŒÒ

ผลิตและจำหนาย

เครื่องนอนคุณภาพ

àÃçÇæ¹Õé

ยางพารา ฟองน้ำอัด

¾º¡ÑºÊÔ¹¤ŒÒ Ana Muslim ä´Œ·Õè

@112 coffee house

รับสั่งทำ ทั้งปลีกและสง โทร. 084-9145540 081-4479447

áºÃ¹´ì Ana Muslim ã¡ÅŒ ÃÃ.ÊѹµÔª¹ «ÍÂÅÒ´¾ÃŒÒÇ 112 ¡·Á.

สะมะแอ ราหมาน นงลักษณ ชินบุตร

ʹ㨵Դµ‹Í 086-9631580

436/1 ซ.รามคำแหง53 ถนนรามคำแหง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

19

facebook.com/mahzanashop www.mahzanashop.blogspot.com


20


ดาวเทียม THAICOM 5 C-Band ความถี่ 3585 V Symbol Rate : 30000 หรือดูออนไลน์ได้ที่ www.Yateem.tv

ศรัทธาชนฯจัดยิ่งใหญ่งานวันเด็กก�ำพร้า ครั้งที่ 14 คนแห่ร่วมงานคับคั่ง

ผ่านไปแล้วอย่างยิง่ ใหญ่และชืน่ มืน่ กับงานวันเด็กก�ำพร้า วัน ผู้ศรัทธาหลั่งน�้ำใจ ณ ราชมังคลากีฬาสถาน สนามกีฬาหัวหมาก โดยงานนี้เป็นงานใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปีของมูลนิธิ ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กก�ำพร้า เพื่อหารายได้ในการ ด�ำเนินงานช่วยเหลือเด็กก�ำพร้าของมูลนิธฯิ และในปีนจี้ ดั ขึน้ เป็น ครั้งที่14 แล้ว งานวันเด็กก�ำพร้าปีนไี้ ด้รบั เกียรติจาก ฯพณฯ อาศิส พิทกั ษ์ คุมพล จุฬาราชมนตรี ในฐานะประธานกิติมศักดิ์ เข้าร่วมงาน พร้อมให้โอวาทแก่คณะท�ำงานและมอบของรางวัลให้กบั เยาวชน ก�ำพร้าที่ชนะการประกวดสุนทรพจน์ พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติ จาก ฯพณฯ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน เป็น ประธานในพิธี งานวันนี้ก�ำพร้าในปีนี้มีการแจกทุนและเลี้ยงอาหารให้กับ เยาวชนก�ำพร้ากว่า 2,000 คน และมีผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมงาน อย่างคับคั่งจนสถานที่ที่กว้างขวางดูคับแคบไปถนัดตา อนึ่งงานเด็กก�ำพร้าในปีนี้ได้รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็ก ก�ำพร้าเป็นเงินทั้งสิ้น 6,100,000 บาท

21

ท่ า นคื อ คนส� ำ คั ญ ที่ จ ะร่ ว ม สานฝันให้เด็กก�ำพร้า ร่วมสานฝันโดยบริจาคเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลาดพร้าว 99 บัญชีกระแสรายวัน ชือ่ บัญชี มูลนิธศิ รัทธาชน เพื่อการศึกษาและเด็กก�ำพร้า เลขที่บัญชี 181-3-09014-7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขา คลองตัน บัญชีกระแสรายวัน ชือ่ บัญชี มูลนิธิ ศรัทธาชน เพื่อการศึกษาและเด็กก�ำพร้า เลข ที่บัญชี 001-6-00162-1 หรื อ ติ ด ต่ อ ส� ำ นั ก งานมู ล นิ ธิ ฯ 48/48 ซ.ลาดพร้ า ว 114 แขวงพลั บ พลา เขต วังทองหลาง กทม. 10310 โทรศัพท์ 02-934-3495 โทรสาร 02934-3496 อีเมล satthachon@hotmail.com เว็บไซต์ www.satthachon.org เฟซบุค www.facebook.com/satthachon


สรุปยอดเงินสุทธิ : งาน “เพราะเราเป็นพี่น้องกัน” ครั้งที่ 9 เพื่อหารายได้ช่วยเหลือเด็กก�ำพร้าและยากจน จัดโดย มูลนิธิสภายุวมุสลิมโลก ส�ำนักงานประเทศไทย วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2555 สรุปยอดรายรับแยกรายการ ยอดจ�ำหน่ายคูปอง 253,905 ยอดเงินสดจากร้านค้า 56,592 ยอดเงินบริจาค 432,413 ยอดเงินจากร้านค้าและเบ็ดเตล็ด 14,900 ยอดบริจาคหลังงาน 15,700 ยอดเงินกระเช้า 400,000 รวมยอดรายรับ 1,173,510 สรุปยอดรายจ่าย ยอดค่าใช้จ่ายในวันงาน 60,944 ยอดค่าใช้จ่ายกระเช้า 400,000 รวมรายจ่าย 460,944

ให้ความรัก ความเมตตา ให้โอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ท่านคือคนหนึ่งที่มีส่วนสำ�คัญในการร่วมดูแลเด็กกำ�พร้า กับเราโดยการบริจาคเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ ประเภทบัญชีกระแส รายวัน ชื่อบัญชี สุภาพ-ไพทูล-สมบัติ เลขบัญชี 198-306249-6 หรือติดต่อ มูลนิธิสภายุวมุสลิมโลก สำ�นักงานประเทศไทย 7/70 หมู่ 4 ซอยอ่อนนุช 59 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 02-321-7061 โทรสาร 02-321-7062 อีเมล์ wamythai@gmail.com yateem.wamythai@gmail.com เว็บไซต์ wamythai.org

รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 712,566 ญะซากัล้ ลอฮุคอ็ ยร็อน ผูใ้ หญ่ใจดีและผูท้ มี่ สี ว่ นร่วมทุกท่าน ทีท่ ำ� ให้งานในครัง้ นีส้ ำ� เร็จลุลว่ ง ส�ำหรับเงินรายได้หลังหักค่าใช้ จ่าย ผู้รับผิดชอบจะน�ำเงินไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อินชาอัลลอฮฺ

เชิญรับฟังวิทยุวามีย์ ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ AM 1251 KHz เวลา 17.00-18.00 น. 22


23


pbuh.

Listen2Halal

Artist: Shaheed Alkawn Album: Abraham Friend of God Record: Meem music Language: English

ชาฮีด แอลกาวน์ เคยเป็นนักดนตรี แนวแจ๊สและฟังกี้แรพเปอร์ เพราะตัว เองได้รับอิทธิพลจากศาสนาคริสต์ นิกาย คาทอลิกในสมัยเด็กๆ นั่นเอง ชาฮี ด เกิ ด และโตในเมื อ งเดอร์ บั น ประเทศแอฟริกาใต้ ซึง่ อิทธิพลจากคาทอลิก นีเ่ องทีท่ ำ�ให้เขาแต่งเนือ้ เพลงทีเ่ รียกร้องถึง ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เขาอ่านหนังสือ แนวประวัติศาสตร์หลายเล่มเพื่อนำ�เรื่อง ราวในอดีตมาแต่งเป็นเนื้อร้อง นับวันก็ยิ่ง ทำ�ให้เขาได้พบความจริง นัน่ คือความยิง่ ใหญ่ ของอัลลอฮฺที่ได้ทดสอบท่านนบีอิบรอฮีม และนับตัง้ แต่นน้ั มาเขาจึงได้รวู้ า่ อัลกุรอาน ได้พดู ถึงเรือ่ งราวของ อิบรอฮีมและจุดกำ�เนิด ของเชื้อสายอาหรับ ยิว และอาหรับแอฟริ กัน เขาจึงภูมิใจนำ�เสนอเรื่องราวของนบี อิบรอฮีมในอัลบั้มของเขาหลังจากเข้ารับ อิสลามเมื่ออายุสิบหกปีบริบูรณ์ ชาฮีดเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีแนวคิด ในการทำ�อนาชีดเพื่อเรียกร้องกลุ่มเด็กๆ สู่ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ ไม่ใช่มสุ ลิม เนือ่ งจากตระหนักถึงตัวเขาเอง ก่อนเข้ารับอิสลามว่า “เป็นการเดินทางที่ ไร้จุดหมายและสับสนสิ้นดี เด็กๆควรรู้จัก พระเจ้าและเข้าถึงพระเจ้าโดยตรง ไม่ควร ผ่านอะไรทั้งสิ้น ดังนั้นอิสลามสอนให้เด็ก ละหมาดถ้าไม่ละหมาดจะถูกทำ�โทษ นั่น เพราะให้ เขารู้ จั ก การวางตั ว กั บ พระผู้ สร้าง” ชาฮีดกล่าว เขาทำ�อัลบั้มออกมาแล้วสี่อัลบั้ม โดย ทัง้ หมดเป็นแนว acapella (ประสานเสียง) โดยอัลบัม้ แรก Unity ซิงเกิล้ ทีถ่ อื ว่าเป็นการ ฉี ก แนวออกมาจากวงการอนาชี ด ก็ คื อ แทร็คที่ชื่อว่า The beautiful Names หรือ 99 พระนามของอัลลอฮฺ ซึ่งเดิมที เราอาจจะเคยฟังในลักษณะท่วงทำ�นอง

ออกไปทางอาหรับ แต่เขากลับนำ�เสนอใน ลักษณะแบบตรงกันข้ามและง่ายในการ จดจำ� ส่วนอัลบั้มที่สอง Amazing Allah เขาเรียกอารมณ์เหล่าผู้ค้นหาพระเจ้าที่ แท้จริง เพราะแทร็คทั้งหมดในอัลบั้มนี้ กล่ า วถึ ง อั ล ลอฮฺ ใ นมุ ม มองของผู้ ค้ น หา และอยากพบกับพระองค์ และอัลบัม้ ทีส่ าม Submit ที่มีแทร็คเด่นอย่าง No more Prophets เป็นการตอกย้ำ�การมาของท่าน นบีมูฮัมมัด(ซ.ล.)ซึ่งเป็นผู้ประกาศศาสนา ท่านสุดท้ายที่แท้จริง อัลบั้มสุดท้ายที่ออก มา Abraham Friend of God เป็น อัลบั้มที่พูดถึงนบีอิบรอฮีมตั้งแต่เด็กจนโต และกระทั่งกำ�เนิดสองเชื้อสายนั่นคือ ชาว อาหรับและชาวยิว เป็นการเล่าสลับกัน ระหว่างประวัติศาสตร์ของนบีอิบรอฮีม และอนาชีด อัลบัม้ นีถ้ อื ว่าเป็นการนำ�เสนอ วิถีชีวิตของเด็กชายอิบรอฮีมให้กับเด็กๆ มุสลิมได้รู้จัก มีแทร็คที่รู้จักกันคือ Who is My Lord? เป็นคำ�ถามที่นบีอิบรอฮีม ถามตัวเองสมัยยังเด็กๆ และคำ�ตอบที่พบ ก็คอื อัลลอฮฺคอื พระเจ้าของเขา ไม่ใช่เทวรูป ที่ บ รรพบุ รุ ษ และชาวเมื อ งสั ก การะกั น อัลบั้มนี้แนะนำ�ติดบ้านไว้นะครับสำ�หรับ เด็กๆ ซึ่งสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่าน ประวัตศิ าสตร์ได้อย่างมีอรรถรสเลยทีเดียว ครับ ทีนี้มาดูคำ�แปลจากแทร็คนี้ดูครับ ฉันรู้สึกดี และอัลลอฮฺคือชื่อของ พระองค์ ฉันก็เชื่อในพระเจ้า แต่ไม่มีวันเชื่อใน แบบเดิมเป็นแน่ ฉันรักอัลลอฮฺของฉัน คือรักพระองค์เสมอ และตลอดไป จะเกิดอะไรขึ้นกับฉัน หากขาด พระองค์ไป โอ้อัลลอฮฺ โอ้อัลลอฮฺ 24

พ่อฉันเคยเล่าถึงบรรพบุรุษ พลันให้ฉันศรัทธาสิ่งเหล่านั้น ฉันกลับแย้งขึ้นถึงความผิดพลาดของ ผู้คนในเส้นทางนี้ แต่อัลลอฮฺให้ฉันผละออก ให้ รู้ ใ นสิ่ ง ที่ พ วกเขาเห็ น ว่ า เป็ น สิ่ ง แปลกใหม่ โอ้อัลลอฮฺ เราต้องศรัทธาพระองค์ เท่านั้น โอ้อัลลอฮฺ โอ้อัลลอฮฺ ฉันสัญญากับพ่อ ว่าอัลลอฮฺเท่านั้น ฉันจะศรัทธา เพราะพระองค์ทรงอภัยและเปลี่ยน แปลงเราจากแนวทางที่ผิด และนั่นคือเวลาที่จะมาถึง เวลาแห่งการตัดสิน นี่ คื อ ผลจากคำ � ถามที่ ว่ า ทำ � ไมต้ อ ง ศรัทธาในเส้นทางนี้ โอ้อัลลอฮฺ โอ้อัลลอฮฺ พระองค์เท่านั้น เพราะพระองค์คือ พระเจ้าของฉัน สำ�หรับศิลปินอนาชีดคนนี้เป็นหนึ่ง จากหลายๆคนที่ เ ปลี่ ย นจากการนั บ ถื อ ศาสนาเดิมหันเข้าหาอิสลาม และเริ่มนับ หนึ่ ง ใหม่ กั บ การขั ด เกลาจิ ต ในของเขา พร้อมๆกับการหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับเด็กๆ เช่นเดียวกับการเริ่มต้นใหม่ของเขา เพราะ เด็กเกิดมาในสภาพที่บริสุทธิ์แต่เกิดจาก การแต่ ง แต้ ม ของพ่ อ แม่ แ ละสั ง คมรอบ ข้างต่างหาก ดังนั้นการทำ�ให้พวกเขารู้จัก พระเจ้ า ในเชิ ง น้ อ มรั บ คำ�สั่ ง จึ ง เป็ น ส่ ว น สำ�คัญ ดังแบบอย่างที่ท่านนบีเคยปฏิบัติ ไว้ จากท่านอบูฮุรอยเราะฮฺ กล่าวว่า ท่าน รอซู้ล(ซ.ล.) กล่าวว่า จงสอนลูกๆของท่าน ให้ละหมาดเมื่ออายุ 7 ขวบ และจงตีพวก เขาหากพวกเขาไม่ปฏิบัติตามเมื่ออายุเข้า 10 ขวบ และจงแยกที่นอนกับพวกเขา รายงานโดยอบูดาวุด เช่นเดียวกับประวัตศิ าสตร์ของเด็กชาย อิบรอฮีม(อ.ล.) ที่เกิดมาในสังคมที่พร้อม จะแต่ ง แต้ ม เขาแต่ แ ล้ ว อั ล ลอฮฺ ก็ เ ปิ ด โอกาสให้เขาฉุกคิดเรื่องพระเจ้าขึ้น และ สักการะอัลลอฮฺเพียงองค์เดียว


25


Tasty

อรดา โต๊ะมางี ลัญญุตา วงษ์ยุติธรรม

Fast Food แบบ Halal อีกทางเลือกหนึ่งส�ำหรับมุสลิม ใครที่ชอบรับประทานอาหาร Fast Food หรือชีวิตมีแต่การ เร่งรีบอยู่ตลอดเวลา พบกันที่นี่ TOD ‘ทอด’ร้านอาหารห้องแอร์ มุมเล็กๆ นั่งสบายกับเมนูยอดฮิตที่อยากน�ำเสนอ วันไหนรีบๆ สามารถหิ้วไปทานได้เลย ไม่ว่าจะเป็น ย�ำไก่ทอด ว้าว! แค่ชื่อก็ อยากลิ้มรสแล้วค่ะ นักเก็ต เฟรนฟรายด์ เบอเกอร์เนื้อ/ไก่/ปลา ตามติดด้วยเมนูเด็ดๆ ไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็นหอมทอด นักเก็ตไก่ ชีสนักเก็ตสไปซี่ ไก่ทอด ไก่ไร้กระดูก ฮอทวิงซ์ฮาร์ปวิงซ์ กุง้ โดนัท ฟิชชีส ซูชขิ า้ วทอด ปูอดั ทอด ถูกใจเหล่านักศึกษาอย่างเราแน่นอน งานนี้เด็กหอพลาดไม่ได้แล้ว! ถ้าต้องการซื้อไปทานกับเพื่อนๆ ต้องนี่เลย ทางร้านมีจัดเซต ให้สั่งเล็ก/ใหญ่ได้ตามใจค่ะ สั่งปุ๊บท�ำปั๊บ ไม่มีการท�ำรอไว้ ทาง ร้านเน้นสโลแกน “ทอดใหม่รอ้ นๆ”แบบนีไ้ งคะลูกค้าถึงได้ตดิ กัน เป็นแถว ยังไม่หมดแค่นตี้ อ่ ด้วยเมนูหวานเย็นชืน่ ใจด้วยน�ำ้ แข็งใส และมาซับเหงื่อด้วยไอศกรีมรสโปรดของคุณ TOD….. อร่อย สด ใหม่ ได้ใจจริงๆ Confirm ข้อมูลจ�ำเพาะ ชื่อร้าน : เมนูแนะนำ� : สถานที่ : เวลา : โทร : บริหารงาน :

26

TOD ยำ�ไก่ทอด, นักเก็ต, เฟร้นฟรายด์, ไก่ทอด, เบอเกอร์ ตรอกข้างณัชชาแมนชั่น รามคำ�แหง 53 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 11:00 – 19:30 น. หยุดเฉพาะวันจันทร์ 087-073-4094 คุณ ซาร่า สนนุกิจ


27


it is IT

อ.สมคิด ลีวัน ajwebmaster@hotmail.com

iQuran HD for iPad

กุรอานแปลไทยแถบสีตัจวีด

อัลฮัมดุลิ้ลลาฮฺ ยอมรับว่าเป็นการเขียนต้นฉบับที่ตื่นเต้น และประทับใจมากๆ เพราะผมก�ำลังนัง่ เขียนต้นฉบับอยู่ ณ มัสยิด หะรอม มหานครมักกะห์ ซาอุดิอารเบีย เห็นผู้คนมากมายก�ำลัง ปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ กันอย่างขมักเขม่น มองไปมองมา เห็นวัย รุน่ ชาวซาอุฯก�ำลังเล่นไอแพดอยู่ เลยไปแอบดูวา่ แอพฯอะไร และ เมื่อเข้าไปสนทนาด้วยจึงทราบว่าไม่ได้เปิดเกมส์หรือเฟซบุ๊ก แต่ เค้าก�ำลังเปิดแอพฯ iQuran เพื่ออ่านอัลกุรอานอยู่นั่นเอง iQuran เป็นแอพฯที่มีมานานแล้วก็จริง หลายท่านก็เคยได้ โหลดมาใช้ แต่ทนี่ า่ สนใจอย่างยิง่ ก็คอื iQuran HD ซึง่ เป็นเวอร์ชนั่ 1.3 รุ่นล่าสุด ขายอยู่ใน AppStore ด้วยราคา 6.99$ หรือ 219 บาทไทย แต่คณ ุ ภาพของแอพฯนัน่ มันคุม้ ค่าจริงๆ แต่ถา้ ไม่มี iPad ก็ไม่เป็นไรครับ แนะน�ำให้หาโปรแกรมรุน่ น้องส�ำหรับมือถือ iPhone อย่าง iQuran III มาใช้งาน คุณสมบัติเด่นๆของ iQuran HD ดังนี้ • ออกแบบสวยงามเพื่อรองรับกับจอภาพแบบเรตินา ที่ แอปเปิลคุยว่ามีความ ละเอียดกว่า Full HDTV • เวอร์ชั่นใหม่ ลดการใช้งานหน่วยความจ�ำชั่วคราวมากไป อีกกว่า 50% เปิดใช้งานได้รวดเร็ว • สะดวกในการอ่าน ค้นหา บุ๊กมาร์ก ด้วยหน้าการแบ่งหน้า จอทั้งตัวบทภาษาอาหรับและความหมายภาษาที่ต้องการ • แถบสีตจั วีด สะดวกในการอ่านออกเสียงให้ถกู ต้องตามกฏ เช่น อิคฟาอ์ อิดฆอม อิกล๊าบ ฆุนนะห์ และกอลกอละห์ • สามารถปรับขนาดฟ้อนต์ภาษาอาหรับและความหมาย ภาษาได้ถึง 5 ระดับ ปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบ

• มีโหมดเต็มจอ (Full Screen) • จุดเด่นคือความหมายภาษาไทย และความหมายต่างๆ ใน โลกรวมกว่า 37 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อินโดนีเซีย, มลายู, สเปน, ตุรกี, รัสเซีย, บอสเนีย, อูรดู, เปอร์เซีย, อิตาลี, ดัตช์, แอลเบเนีย, โรมาเนีย, ญีป่ นุ่ , บังคลาเทศ, อาเซอร์ไบ จาน, ฮินดี , จีน, บัลแกเรีย, เกาหลี, เช็ก, สวีเดน, ไทย, โปแลนด์, โปรตุเกส, อุซเบก และนอร์เวย์ • สามารถเลือกอ่านแบบต่อเนื่อง หรือเลือกฟังแบบอายะห์ ต่ออายะห์จากนักกอรีชอื่ ดังระดับโลก เช่น เชคมิชารี ซึง่ เวอร์ชนั่ นี้ได้น�ำเอาเสียงแบบคุณภาพชัดเจน พร้อมกับเชคมาฮิร เชคอับ ดุลบาซิด อับดุลซอมัด เชคสะอู๊ด & ชุเรม เชคสะอั๊ด อัลฆอมิดี่ย์ เชคมะห์มูด อัลฮุซ่อรีย์ เชคมินชาวีย์ และอบูบักร อัชชาตีรี่ย์ • มีระบบฝึกฝนในการท่องจ�ำด้วยการฟังซ�้ำๆ และอ่านตาม เพื่อบันทึกเสียง หรือเปิดซ�้ำๆจนกว่าจะท่องจ�ำ • รองรับ AirPlay เพือ่ เชือ่ มต่อกับอุปกรณ์ตอ่ พ่วง เครือ่ งเสียง เพื่อขยายเสียงต่อได้ • Tap หรือเลือกอายะห์ที่ต้องการ เพื่อบันทึก Bookmark, ส่งเข้า Note หรือส่งอายะห์ผา่ น SMS และ Email หรือแม้กระทัง่ โซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Twitter และ Facebook ก็ได้ รายละเอียดยังมีอีกมีมากมาย ติดตามได้จากแฟนเพจของ แอพพลิเคชัน่ ได้ที่ www.facebook.com/iQuran นะครับ หรือ ถ้าใครอยากได้แอพฯนี้ เจอผมที่ไหนก็ขอให้บอก เดี๋ยวผมจัดให้ ครับ ส่วนฉบับหน้าติดตามไอทีมุสลิมจากโลกอาหรับ จะเป็น อย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปน่ะครับ

28


29


The Stranger

Ummah Islam facebook.com/ummahfityah

มุฮัมมัด มุรฺซีย์

ประธานาธิบดีสายอิสลาม แห่งประวัติศาสตร์ อียิปต์

มุฮมั มัด มุรซฺ ยี ์ อีซา อัล-อัยยาฏ เกิดวันที่ 29 เดือนสิงหาคม ค.ศ.1951 ในเขตปกครองอัรฺชัรฺกิยะฮฺ ทางภาคเหนือของประเทศอียิปต์ ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปี 1975 ปริญญา โทในปี 1978 จากมหาวิทยาลัยไคโร และส�ำเร็จการศึกษาปริญญาเอก จาก มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 1982 ภาย หลั ง ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา ดร.มุ ฮั ม มั ด มุ รฺ ซี ย ์ ก็ เ ป็ น ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ที่ มหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนีย จนกระทั่งปี 1985 จึงเดินทางกลับมาอียิปต์ และเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยซะกอซีก ดร.มุฮัมมัด มุรฺซีย์ เป็นอดีตหนึ่งในสมาชิกระดับสูงของมักตับ อิรฺชาด (สภาชี้น�ำ) ของกลุ่มภราดรภาพมุสลิม หรือ Muslim Brotherhood ในปี 2000 ได้ลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของอียิปต์ในนามอิสระ เนื่องจากกลุ่มภราดรภาพมุสลิม เป็นองค์กรต้องห้ามในเวลานั้น (สมัย ประธานาธิบดีมบุ าร็อก) ซึง่ ได้ดำ� รงต�ำแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรระหว่าง ปี 2000 -2005 ดร.มุฮัมมัด มุรฺซีย์ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคเสรีภาพและ ยุติธรรม หรือ Freedom and Justice Party (FJP) ที่ก่อตั้งโดยกลุ่ม ภราดรภาพมุสลิม หลังจากปฏิวัติอียิปต์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2011 หลังจากที่ คอยร็อต อัล-ชาฏิรฺ ผู้แทนของกลุ่มภราดรภาพมุสลิมถูกตัด สิทธิใ์ นการลงสมัครเลือกตัง้ ประธานาธิบดีของอียปิ ต์ ดร.มุฮมั มัด มุรซฺ ยี ์ ก็ถกู เสนอชื่อให้เป็นผู้แทนพรรคเข้าชิงต�ำแหน่ง ซึ่งองค์กรอิสระทางวิชาการ อิสลาม อัล-ฮัยอะตุ อัล-ชัรฺอียะฮฺ อัล-ฮุกูก วัล-อิศลาหฺ ซึ่งมี ชัยคฺ มุฮัมมัด หัส สาน เป็นรองประธาน และพรรคอัล-อาศอละฮฺ ซึ่งเป็นพรรคสายสลาฟีย์อีก พรรคหนึ่งประกาศให้การสนับสนุน โดยดร.มุฮัมมัด มุรฺซีย์ ได้รับชัยชนะใน การเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 51.7 เปอร์เซ็นต์ และมีการประกาศผลอย่าง เป็นทางการในวันที่ 24 มิถุนายน 2012

ขณะที่ท่านปราศรัยภายหลังจากการรับต�ำแหน่งประธานาธิบดี ถ้อยค�ำ ที่ ท ่ า นได้ ก ล่ า วนั้ น บางส่ ว นเป็ น ถ้ อ ยค� ำ เดี ย วกั บ คุ ฏ บะฮฺ ข องเคาะลี ฟ ะฮฺ อบูบักรฺ อัศศิดดีก “ฉันได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้น�ำท่าน ทั้งๆ ที่ฉันไม่ใช่เป็นผู้ประเสริฐสุด เหนือพวกท่าน ฉันจะทุ่มเทความพยายามทั้งหมดในการปฏิบัติตามสัญญา ต่างๆ ที่ฉันได้กระท�ำไว้ อียิปต์เป็นของชาวอียิปต์ทั้งหมด เรามีสิทธิเท่าเทียม กันภายใต้กฎหมาย และเรามีหน้าทีต่ อ่ ประเทศนีเ้ หมือนๆ กัน ส�ำหรับฉันแล้ว ฉันไม่มีอภิสิทธิ์ใดๆ เหนือพวกท่าน ฉันมีเพียงหน้าที่ที่ต้องท�ำ ดังนั้นท่านทั้ง หลายจงช่วยเหลือฉัน ตราบใดที่ฉันด�ำรงไว้บนสัจธรรมและยุติธรรม จงช่วย เหลือฉันตราบใดที่ฉันเคารพเชื่อฟังอัลลอฮฺ หากฉันเนรคุณอัลลอฮฺ และไม่ ปฏิบตั ติ ามค�ำมัน่ สัญญา ท่านทัง้ ทัง้ หลายไม่มคี วามชอบธรรมใดๆ ทีจ่ ะเคารพ เชื่อฟังฉัน ฉันขอเชิญชวนท่านทั้งหลาย จงเป็นพลังส�ำคัญในการขับเคลื่อน อียิปต์ให้เป็นประเทศที่มีความปึกแผ่น มีความเอกภาพ ท่านทั้งหลายจงยึด มั่นด้วยสายเชือกของ อัลลอฮฺทั้งมวล และอย่าได้แตกแยกกัน” และยังกล่าวอีกว่า “ฉันขอย�ำ้ ค�ำพูดทีฉ่ นั กล่าวก่อนหน้านีว้ า่ ฉันไม่มที าง ทรยศต่ออัลลอฮฺในการเป็นผูน้ ำ� ท่าน ฉันไม่มวี นั เนรคุณพระองค์ในการบริหาร บ้านเมืองนี้ และฉันจะยึดมัน่ อายะฮฺนเี้ ป็นปรัชญาหลักในการบริหารประเทศ นั่นคือ “ท่านจงเกรงกลัววันที่ท่านกลับไปสู่หาอัลลอฮฺ แต่ละคนจะได้รับการ ตอบแทนจากความพยายามของเขาอย่างสมบูรณ์ และพวกเขาจะไม่ถกู อธรรม” มีรายงานว่าภายหลังจากที่ท่านเข้ารับต�ำแหน่ง อะหฺมัด มุรฺซีย์ บุตรชาย ของ ดร.มุฮัมมัด มุรฺซีย์ กล่าวว่า ประธานาธิบดีไม่อนุญาตให้ทางครอบครัว ใช้เครือ่ งบินประจ�ำต�ำแหน่ง แต่ให้โดยสารด้วยสายการบินอียปิ ต์ พร้อมช�ำระ ค่าโดยสารในราคาปกติ อีกทั้งภายหลังจากที่ท่านย้ายเข้าบ้านพักประจ�ำ ต�ำแหน่งท่านก็ยนื กรานกับทหารทีร่ กั ษาความปลอดภัยว่าท่านจะไปละหมาด ศุบหฺทมี่ สั ญิด โดยไม่อนุญาตให้ปดิ ถนนเนือ่ งจากไม่ตอ้ งการให้ประชาชนเดือด ร้อน นอกจากนีภ้ ริยาของ ดร.มุรซฺ ยี ์ ยังเป็นภริยาประธานาธิบดีอยี ปิ ต์คนแรก ที่สวมหิญาบอีกด้วย

30


31


อัลกุรอานปากกา 3,500 บาท พิเศษสำหรับสมาชิกซื้อไดในราคา 3,000 บาท อัลกุรอานตัจวีดแทบสี เลมเล็ก, เลมใหญ

เลมเล็ก 500 บาท / เลมใหญ 800 บาท

เสื้อ ยาตีม

เสื้อเด็ก 200 บาท / ผูใหญ 300 บาท

สินคาที่ระลึก ปากกา, เข็มกลัด, แกวยาตีม

สินคาพรีเมียมหลากหลายรูปแบบจากยาตีมทีวี รายไดสนับสนุนการทำยาตีมทีวี

ฮับบะตุซเซาดาอฺ

1 กระปุก 380 บาท / 3 กระปุก 1,000 บาท (ไมคิดคาจัดสง)

คาราพลัส

1 กลอง 690 บาท คาราพลัส 1 ชุด ซื้อ 4 แถม 1 ราคา 2,760 บาท

WANG YEN PAO (หวาง เหวียน เปา)

1 กลอง 3,100 บาท (รวมคาจัดสงแลว)

Sun brand (เครื่องดื่มชนิดผงแหง ตรา ซันน) 1 กลอง 750 บาท

SUN HERB (สบูซัน เฮิรบ) 1 กอน 150 บาท

Z NOR (ซีนอร)

1 กลอง 590 บาท (รวมคาจัด32สง), 4 กลอง 2,000 บาท (คิดคาจัดสง 100 บาท)

Halal Life Magazine issue 14  

ความจริงของคนช่างฝัน

Halal Life Magazine issue 14  

ความจริงของคนช่างฝัน

Advertisement