Page 1

Cyan Magenta Yellow Black • Presztízs borító BIV+BI

GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYE LEGNAGYOBB VÁLLALKOZÁSAI

A PRESZTÍZS TOP 100 KIEMELT PARTNERE

A PEUGEOT FOR-TOP KFT. fortop.peugeot.hu


Cyan Magenta Yellow Black • Presztízs borító BII+BIII


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 3. oldal

Sikerre hangolva

BESZÁMOLÓK 5 | DR. HORVÁTH SZABOLCS, NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL GYÔR-

MOSON-SOPRON MEGYEI ADÓ- ÉS VÁMIGAZGATÓSÁGA, IGAZGATÓ

A Kisalföld hasábjain nemegyszer foglalkoztunk a múlóban lévô évben a térségünkben tapasztalható belsô migrációval. Kisvárosnyi munkavállaló döntött úgy, hogy a biztosabbnak tûnô megélhetés miatt a keleti országrészbôl áttelepül Gyôr-MosonSopron megyébe. Köszönhetô ez a folyamat elsôsorban a térségben mûködô tôkeerôs, dinamikusan fejlôdô vállalkozásoknak, amelyek a kor kihívásainak megfelelôen a folyamatos fejlesztésben látják a jövôjüket. A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Kisalföld napilap együttmûködésében elkészült legfrissebb TOP 100 kiadvány is a folyamatos siker jegyében íródott. Legalábbis ezt tükrözik a megye gazdasági mutatói. Az egyik ilyen mutató – és talán a legfontosabb – az értékesítések nettó árbevétele. Nos, ez az elôzô gazdasági évben, azaz 2016-ban, meghaladta Gyôr-Moson-Sopronban az 5 milliárd forintot, az elôzô évhez képest közel 4 százalékos csökkenést mutat, de még mindig kedvezôbb, mint az országos adat, mert az megközelíti a 4 és fél százalékot. Azt kell tehát mondanunk, a megye gazdasága kiválóan teljesít. És ez a tény látszik abban is, hogy népszerû lett a munkavállalók körében a Kisalföld. Szívesen költöznek ide, hisz egyre nyilvánvalóbb, hogy jó itt élni. Magabiztos vállalkozások tucatjai biztosítják a megyében élô családok mindennapi kenyerét, nyugodt és nem utolsósorban biztos munkahelyeket kínálva. Ami számomra igazi örömöt jelent: annak ellenére, hogy a foglalkoztatottak közel harmadát nagyvállalatok alkalmazzák, megyénkben a kis- és mikrovállalkozások is jelentôs feladatot vállalnak a foglalkoztatási piacon. A munkavállalók több mint 40 százaléka dolgozik ilyen vállalkozásoknál. A mostani TOP 100 kiadványunkba száz olyan cég került be, amelyek ezekben a törekvésekben élen járnak a megyében. Elôrelátásukkal pályakezdô és a munkában már gyakorlott embereket juttatnak megélhetéshez, és mûködésükkel folyamatosan hozzájárulnak a térség gazdasági eredményeinek folyamatos szinten tartásához, sôt, emeléséhez. Igen, emeléséhez, mert a 2016-os mutatókhoz képest a 2017-esek máris fejlôdést jeleznek, pedig még vége sincs az évnek. Úgy tûnik, idén (is) jó évet zárunk.

Garamvölgyi Imre, a Kisalföld fôszerkesztôje

7 | INTRODUCTION TO THE TOP 100 MAGAZINE 9 | EINFÜHRUNG IN DIE VERÖFFENTLICHUNG TOP 100 36 | GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA:

A VÁLLALKOZÓKNAK JÓ MOTIVÁCIÓ KELL 42 | SOPRONI KAMARA:

ÚJ IRÁNYBAN ÉS NAGYOBB LENDÜLETBEN A TURIZMUS 60 | PRESZTÍZS-DÍJ-ÁTADÓ GÁLA 2017

GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYEI TOPLISTÁK 10 | TOP 100 TÁRSASÁG NETTÓ ÁRBEVÉTELE 2016. ÉVBEN 18 | KISTÉRSÉGI TOP 3 VÁLLALKOZÁS 32 | TOP 50 TÁRSASÁG ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ALAPJÁN

GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYEI NAV-ELEMZÉSEK 22 | AZ ADÓALANYOK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA

GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN 23 | A GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN MÛKÖDÔ

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI SZEREPE A TÁRSASÁGIADÓ-BEVALLÁSOK TÜKRÉBEN 27 | A NAV GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA ADÓ- ÉS JÁRULÉKBEVÉTELEINEK ALAKULÁSA 30 | A FOGLALKOZTATOTTSÁG ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ KEDVEZMÉNYEK ALAKULÁSA GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN, 2017. I. FÉLÉVBEN

A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Lapcom Zrt. gondozásában tervezett Presztízs Magazin TOP 100 különszáma kiadványban a NAV Gyôr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága az értékesítés nettó árbevétele alapján Gyôr-Moson-Sopron megye TOP 100 vállalkozását rendezte sorba, valamint az idei évben elsô alkalommal az ötven legjelentôsebb adózás elôtti eredményt elérô vállalkozását. TOP 50 lista készült a legnagyobb átlagos foglalkoztatotti létszámú társaságokról és a legnagyobb kistérségi vállalkozásokról is. Gyôr-Moson-Sopron megye gazdasági teljesítményének bemutatásához a NAV Gyôr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága elemzéseket készített, amelyekben kitértek a társaságoknak az értékesítésben, az eredményességben és a foglalkoztatásban betöltött szerepére, az adóbevételek alakulására. A TOP 100 2kiadvány adatközlése és egyeztetése a cégek megkeresése után (visszajelzések fogadása) 2017. november 10-én lezárult.

LAPCOM PRESZTÍZS TOP 100 MAGAZIN 2017. Kiadja: Lapcom Zrt. (9021 Gyôr, Újlak u. 4/A) • Felelôs kiadó: Andreas Mertz vezérigazgató • Felelôs szerkesztô: Werner Krisztina, kwerner@lapcom.hu Értékesítési vezetô: Németh Béla, bnemeth@lapcom.hu Központi telefonszám: +36-96/504-444 • Layout: Kisalföld Grafikai Stúdió Nyomda: Palatia Nyomda, Gyôr • ISSN 2061-814X


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 4. oldal


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 5. oldal

PRESZTÍZS TOP 100 | 5

BEVEZETÔ A TOP 100 KIADVÁNYHOZ taik helyett „nem nyilvános” megjegyzés szerepel. A ranglistákban évrôl évre ismétlôdô cégnevekkel találkozhatunk, de minden évben jelennek meg új, elôzôleg nem szereplô cégek. Idén ezt a gazdasági teljesítmény változásán túl technikai okok is befolyásolták, ugyanis a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti beszámoló készítésére áttért adózók idén elôször már nem szerepelnek listáinkon. Ezáltal a legfrissebb TOP 100-ban az elôzô évihez képest 8 új adózó található, míg 38 cég tudta javítani, 13 tartani és 41 adózó rontotta pozícióját.

érkezett alapbevallások, illetve azok helyesbítô, önrevíziós bizonylatainak tartalma szerint szerkesztettük adattábláinkat. A fentiek szerinti társaságiadó-bevallást benyújtókat 2 szempont alapján rangsoroltuk – megjelölve az elôzô évi helyezést is: • az elsô száz legnagyobb értékesítés nettó árbevételével rendelkezô vállalat (feltüntetve további gazdálkodási, pénzügyi, vagyoni jellemzôket – úgymint exportárbevétel, átlagos állományi létszám, üzemi [üzleti] tevékenység eredménye, tárgyévben üzembe helyezett beruházások aktivált értéke, saját tôke, mérlegfôösszeg), ahol a listára történô felkerüléshez legalább 4.885 millió Ftos árbevételszint volt szükséges; • és az elsô ötven legnagyobb átlagos foglalkoztatotti létszámmal mûködô társaság, ahol a belépési „küszöbérték” 286 fô alkalmazott volt.

Dr. Horváth Szabolcs, Nemzeti Adó-és Vámhivatal Gyôr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága, igazgató

A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Lapcom Zrt. és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal sokéves együttmûködésének köszönhetôen már hagyománnyá vált a megye legjelentôsebb vállalkozásait felsorakoztató TOP 100 kiadvány, ami minden évben azzal a céllal készül, hogy betekintést engedjen a megye gazdasági életébe, folyamataiba, és az azt leginkább meghatározó vállalatok aktuális teljesítményébe. Az elôzô évhez hasonlóan idén is két rangsor készült a nettó árbevétel, illetve a foglalkoztatotti létszám szerint, továbbá a tavalyi sikeren felbuzdulva idén is felállítottuk a kistérségi TOP árbevételi listákat. A TOP-listákhoz az alapot most is az adózók által benyújtott társaságiadó-bevallások1 adják; a naptári évvel megegyezô üzleti év szerint mûködô vállalkozások esetében a 2017. augusztus 7. napjáig, a naptári évtôl eltérô üzleti év szerint gazdálkodók esetében a 2017. szeptember 5. napjáig be1

A TOP 100 VÁLLALKOZÁS GAZDASÁGI TELJESÍTMÉNYEIRÔL SZÓLÓ ELEMZÉSEK Az alábbi témákban készítettünk elemzést: • a megye adóalanyi körének változása; • a naptári évvel megegyezô üzleti éves megyei székhelyû társas vállalkozások gazdasági szerepe a társaságiadó-bevallások tükrében – benne a TOP 100 vállalatok teljesítményével; • a megye kiemelt adó- és járulékbevételeinek alakulása.

Valamennyi érintett vállalkozástól adatai nyilvánosságra hozatalához írásos hozzájárulást kértünk, melyben a legtöbb adózó együttmûködést tanúsított: ezt bizonyítja a 81%-os visszaérkezési és ezen belül 92%os hozzájárulási arány. Azonban mindig vannak cégek, amelyek egyéni megfontolásból csak részben, vagy egyáltalán nem kívánnak élni a nyilvánossággal, az ô ada-

AZ ELEMZÉSEK LEGFONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSAI 2016. ÉVRE: • A megye adóalanyi körét illetôen minimális növekedés volt mérhetô a mûködô adóalanyszámban, de ez leginkább az egyéni gazdálkodók körében következett be. • A megye összárbevétele az országos tendenciához hasonlóan 4%-kal csökkent, melyet fôként a forgalom kétharmadát adó export mérséklôdése indukált. • A 100 legnagyobb árbevételû Gyôr-Moson-Sopron megyei vállalkozás körében az értékesítés nettó árbevétele 6,0%-kal volt kevesebb, mint egy évvel korábban, így a megyei érték 72,5%-át adva. Változatlanul kimagasló a feldolgozóipar szerepe, és ettôl nem függetlenül továbbra is magas, 80% feletti az export aránya. • A megye összes cégének eredménytermelô képességét vizsgálva tovább csökkent a veszteséges és a nulla adózás elôtti eredményt elérôk száma, 4,9%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Az adózás elôtti eredmény – egy bázisidôszaki kiugró tétel hatására – 30,5%-kal alulmúlja az elôzô évi összeget, ezáltal az árbevétel-arányos eredményesség (adózás elôtt) 7,9%-ról 5,7%-ra mérséklôdött.

• A TOP-vállalkozások által megtermelt 181,2 milliárd Ft adózás elôtti eredmény 17%-os csökkenés ellenére is a megyei érték közel kétharmadát adta. Árbevétel-arányos eredményességük a megyeinél kisebb mértékben csökkent, 5,6%-ról 5,0%-ra. • A 108 ezer fôs megyei foglalkoztatottság az országos átlagnál magasabb gazdasági fejlettség, az abból adódó magas bázis és az alacsonyabb közfoglalkoztatási szint mellett egy technikai tétel hatására 2,5%-kal csökkent, azt kiszûrve stagnált. • Ehhez mérten a 100 legnagyobb vállalat növelni tudta dolgozóinak létszámát, több mint 41 ezer fôt (+3,2%) alkalmazott, így Gyôr-Moson-Sopron munkavállalóinak közel 40%-át ezen cégek foglalkoztatták. • A fentiek alapján a 2015-ös csúcsév után 2016-ban némi visszaesés volt mérhetô mind árbevételben, mind eredményességben. A foglalkoztatottság 2017-es évközi alakulása, illetve az állami adóhatóságoz befolyó adóbevételek idôarányos növekedése azonban arra enged következtetni, hogy a 2016-os megtorpanás után várhatóan 2017 ismét a bôvülés éve lesz.

A koherencia érdekében a társaságiadó-bevallások vizsgálatánál a megyei és az országos állomány kiegészítésre került egy, a gazdasági teljesítménye szempontjából országosan is releváns nagyvállalat által benyújtott (a társaságiadó-bevalláshoz hasonló adattartalmú) egyéb típusú bevallás fôbb adataival.


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 6. oldal

AGROFEED: ÚJABB EXPORTPIACOKAT HÓDÍT Az Agrofeed Kft. Gyôr város és Gyôr-Moson-Sopron megye egyik legsikeresebb, 100%-ban magyar tulajdonú vállalkozása. A vállalat a 2001-es alapítás óta eltelt idôszakban dinamikus növekedésével, termelési/ gazdasági eredményeivel vívta ki a vállalkozói és pénzügyi társadalom elismerését. A Szekeres István és Csitkovics Tibor tulajdonosok által irányított Agrofeed Kft. elôkelô helyen szerepel a 100 legjelentôsebb magyar tulajdonú vállalat listáján. A cég Magyarországon 30% feletti piaci részesedéssel rendelkezik az állati takarmányokban nélkülözhetetlen vitaminok, ásványi anyagok és egyéb emésztést segítô természetes adalékok gyártásában, forgalmazásában. A vállalat Magyarországon és Oroszországban is rendelkezik gyárral – mindkettô korszerû, magas fokon automatizált. Az Agrofeed az egyik legjelentôsebb magyar élelmiszeripari exportôr. Külföldön több leányvállalattal rendelkezik, emellett agrártermeléssel is foglalkozik. A 400 fôt alkalmazó cégcsoport 3.000 hektáron, bérelt földeken folytat növénytermesztést, állattartó telepein 80.000 sertést hizlal és vág le saját vágóhídon. A vállalat vezetôit és szakembereit szoros szakmai/partneri kapcsolatok fûzik az agrárvállalkozásokhoz, mivel nemcsak kiváló alapanyagokkal látják el azokat, hanem

A vállalat oroszországi üzeme

magas színvonalú szaktanácsadási tevékenységgel is hozzájárulnak eredményes mûködésükhöz. A vállalat sikereinek fontos eleme az innováció, amelynek része – a termékfejlesztés mellett – az integrált vállalatirányítási és minôségbiztosítási rendszer is. Az Agrofeed gyôri társadalmi szerepvállalása igen sokrétû. Támogatja a Gyôri Filharmonikusokat és a Vaskakas Bábszínházat, segítette a Baross Gábor, valamint a Nagymama köztéri szobor kivitelezését. A sportban a sikeres EYOF arany fokozatú támogatója volt, továbbá névadó szponzora a férfi-kézilabda- és –kosárlabdacsapatoknak. (x)

Cím: H–9022 Gyôr, Dunakapu tér 10. Levelezési cím: 9007 Gyôr, Pf. 1007 Tel.: +36-96/550-620 Fax: +36-96/550-621 E-mail: premix@agrofeed.hu www.agrofeed.hu


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 7. oldal

PRESZTÍZS TOP 100 | 7

INTRODUCTION TO THE TOP 100 MAGAZINE Thanks to the many years of cooperation of the Lapcom Zrt. and the National Tax and Customs Office of the Gyôr-Moson-Sopron County, the TOP 100 Brochure of the county’s most important businesses has become a tradition, which is being prepared each year to provide insight into the county’s economic life, processes and the performance of the most dominant companies. Similarly to the previous year, two rankings have been prepared this year as well, according to the net sales and the number of employees. Furthermore, encouraged by last year’s success, we have set up the TOP sales revenue lists of the small area. The basis for the TOP-lists is the tax return the taxpayers submitted; in the case of enterprises operating in the same business year as calendar year, by the date of August 7, 2017, for business entities managing their business according to a business year different from the calendar year, we have edited our data tables according to the content of the basic statements received by the 5th of September 2017 and the correctional selfrevision documents. We have ranked those submitting their tax return according to the above in consideration of two criteria, also highlighting the ranking of the previous year • entering the list of the first 100 companies with the largest net sales revenue (including additional financial, financial and asset characteristics such as export sales, average number of employees, operating activities, capitalized investments, equity, balance sheet total) required a revenue of at least HUF 4,885 million; • and the „threshold” value for the first fifty companies operating with the highest number of employees was 286 employees. We have sought the consent in writing of all the firms concerned to publish their data, and most of the taxpayers have cooperated: this is evidenced by the 81% rate of respondents and the 92% of the rate of those having provided their consent. However, there are always companies that do not want to avail of the opportunity of publicity, so their data have been replaced by the remark „not public”. Some names in the lists have been recurring from one year to the other, but every year new, previously unlisted companies ap-

pear. This year, besides the change in economic performance, technical reasons have also influenced the fact that taxpayers who have changed to reporting according to the International Financial Reporting Standards (IFRS) have not been included in our lists for the first time this year. Therefore the latest TOP100 list contains 8 new taxpayers relative to the previous year, whereas 38 firms have managed to improve, 13 firms have managed to retain their position, while the position of 41 of them deteriorated.

ANALYSES OF THE ECONOMIC PERFORMANCE OF THE TOP 100 BUSINESSES We have conducted analyses in the following topics: • change in the county’s pool of taxpayers, • the role in the economy of joint ventures with their headquarter in the county and business year corresponding to the calendar year as reflected by their company tax return – including the performance of the TOP 100 companies, • trends in the county’s key tax-and contribution revenues.

THE MAIN FINDINGS OF THE ANALYSES FOR THE YEAR 2016: Regarding the taxpayer pool of the county, there was a minimal increase in the number of active taxpayers, but this occurred mostly among sole holders. The county’s total sales revenue dropped by 4% similarly to the national trend, which was mainly due to a decline in exports constituting two thirds of the turnover. The net sales of Gyôr-Moson-Sopron County’s 100 businesses with the highest sales revenue amounted to less by 6% compared to the previous year, contributing 72.5% of the county’s value. The role of the manufacturing industry remains invariably outstanding, with a rate of exports exceeding 80%. Examining the profitability of all the county’s firms, the number of loss-making and zero-tax earners continued to decrease, amounting to 4.9% less than a year earlier. Pre-tax profit - at the impact of an

extraordinary item in the base period - is by 30.5% below the previous year’s figure, thus the revenue-to-profit ratio (before taxation) decreased from 7.9% to 5.7%. Despite the 17% decrease in the pretax profit of 181.2 billion forints generated by the TOP companies, it contributed close to two-thirds of the county’s value. Their revenue-to-profit performance has dropped by slightly less than that of the county, from 5.6% to 5.0%. The county’s employment of 108 thousand people decreased by 2.5%, due to the higher level of economic development, the high base resulting from it and the level of public employment, which was lower than the national average, at the impact of a technical item and, stagnated, if this latter is filtered out. Irrespective of that the 100 largest companies have been able to increase the number of their employees by employing more than 41,000 people (+ 3.2%), so almost 40% of Gyôr-Moson-Sopron employees were employed by these companies. Based on the above, after the peak of 2015, 2016 saw a slight downturn in both revenue and profitability. However, the 2017 interim development of employment and the pro rata increase in tax revenues of the state tax authority suggest that following the decline of 2016 the year of 2017 will probably become once again the year of expansion.


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 8. oldal


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 9. oldal

PRESZTÍZS TOP 100 | 9

EINFÜHRUNG IN DIE VERÖFFENTLICHUNG TOP 100 Dank der langjährigen Zusammenarbeit zwischen der Lapcom Zrt. und dem Nationalen Steuer- und Zollamt des Komitats Gyôr-Moson-Sopron ist die TOP 100-Broschüre der wichtigsten Unternehmen des Komitats, die jedes Jahr erstellt wird, um in das wirtschaftliche Leben, in die Prozesse und in die aktuelle Leistung der dominantesten Unternehmen des Komitats Einblick zu gewähren, zu einer Tradition geworden. Wie im Vorjahr wurden auch in diesem Jahr zwei Rankings nach dem Nettoumsatz und der Anzahl der beschäftigten Mitarbeiter erstellt, und durch den Erfolg des letzten Jahres ermutigt haben wir die Top-Umsatzlisten der kleinen Region aufgestellt. Grundlage für die TOP-Listen sind nach wie vor die von den Steuerpflichtigen eingereichten Körperschaftsteuererklärungen1; wir haben unsere Datensätze im Falle von Unternehmen, die im selben Geschäftsjahr wie das Kalenderjahr tätig sind, anhand der bis zum 7. August 2017 eingegangenen, für die mit dem vom Kalenderjahr abweichenden Geschäftsjahr bis zum 5. September 2017eingegangenen Grunderklärungen, beziehungsweise nach dem Inhalt der diese berichtigenden Selbstrevisionsbelege bearbeitet. Denjenigen, die nach den Vorstehenden eine Körperschaftsteuererklärung eingereicht haben, wurde ein Rang anhand von 2 Kriterien unter Angabe der Rangfolge des Vorjahres zugewiesen: • die ersten 100 Unternehmen mit dem Nettoumsatz der größten Vertriebe (mit Aufführung zusätzlicher wirtschaftlicher, finanzieller und Vermögensmerkmale - wie Exportumsatz, durchschnittliche Anzahl des Bestandes, Ergebnis der laufenden betrieblichen (geschäftlichen) Tätigkeit, kapitalisierter Wert der Investitionen im Berichtsjahr, Eigenkapital, Bilanzsumme) Für die Aufnahme in die Liste war ein Umsatzniveau von mindestens HUF 4,885 Millionen erforderlich; • und die ersten fünfzig Unternehmen mit der größten Anzahl der Durchschnittsangestellten, wo die „Einstiegsgrenze“ 286 Mitarbeiter war. Wir haben alle beteiligten Unternehmen um eine schriftliche Zustimmung zur Offenlegung der Daten gebeten, wobei die meisten 1

Steuerzahler kooperativ waren: Dies wird durch die Rücklaufquote von 81% und die Zustimmungsrate von 92% belegt. Es gibt jedoch immer wieder Firmen, die aus persönlichen Überlegungen nicht mit der Öffentlichkeit leben wollen, statt ihrer Daten ist die Anmerkung „nicht öffentlich” aufgeführt. In der Rangliste können wir von Jahr zu Jahr wiederholende Firmennamen lesen, aber jedes Jahr erscheinen neue, bisher nicht notierte Unternehmen. In diesem Jahr wurde es neben der veränderten wirtschaftlichen Entwicklung auch durch technische Gründe beeinflusst, denn Steuerzahler, die in diesem Jahr erstmalig zum Bericht nach internationalen finanziellen Berichtsstandards (IFRS) übergegangen sind, werden in unseren Listen nicht mehr aufgeführt. So gibt es im allerletzten TOP100 im Vergleich zum Vorjahr 8 neue Steuerzahler, 38 Unternehmen konnten ihre Position verbessern, 13 konnten sie halten und 41 Steuerzahler haben sie verschlechtert.

ANALYSE DER WIRTSCHAFTLICHEN LEISTUNG DER TOP 100 UNTERNEHMEN Wir haben die folgenden Themen analysiert: • die Änderung des Steuerzahlerkreises des Komitats, • die wirtschaftliche Rolle von Gesellschaften, deren jährliches Geschäftsjahr dem Kalenderjahr entspricht, unter Berücksichtigung der Körperschaftssteuererklärungen – einschließlich der Leistung der TOP-100-Unternehmen, • Entwicklung der hohen Sondersteuerund Beitragseinnahmen des Komitats.

DIE WICHTIGSTEN FESTSTELLUNGEN DER ANALYSEN FÜR DAS JAHR 2016: In Bezug auf den Umfang der Steuerzahler des Komitats gab es eine minimale Zunahme der Zahl der aktiven Steuerzahler, aber dies war am häufigsten unter den einzelnen Landwirten.

Der Gesamtumsatz des Komitats ging ähnlich wie der nationale Trend um 4% zurück, hauptsächlich aufgrund des Rückgangs der zwei Drittel des Umsatzes ausmachenden Exporte. Der Nettoumsatz der 100 Unternehmen des Komitats Gyôr-Moson-Sopron mit dem größten Umsatz betrug 6,0% weniger als ein Jahr zuvor, was in dieser Weise 72,5% des Komitatswerts ausmachte. Die Rolle der verarbeitenden Industrie bleibt unverändert hoch, und nicht unabhängig davon ist der Exportanteil nach wie vor über 80%. Auf der Grundlage der Untersuchung der Rentabilitätsfähigkeit sämtlicher Unternehmen des Komitats ging die Zahl der Verlust- und Nullsteuerverdiener weiter zurück, sie ist um 4,9% weniger als ein Jahr zuvor. Der Gewinn vor Steuern – aufgrund eines ausstehenden Postens für die Basisperiode – liegt um 30,5% unter dem Vorjahreswert, so dass die Umsatz-Gewinn-Rendite (vor Steuern) von 7,9% auf 5,7% gesunken ist. Trotz des 17% Rückgangs des Vorsteuergewinns von 181,2 Mrd. Forint, der von den TOP-Unternehmen erzielt wurde, machte er fast zwei Drittel des Komitatswertes aus. Ihre Umsatz-Gewinn-Rendite sank leichter als die des Komitats, von 5,6% auf 5,0%. Die Beschäftigung von 108 Tausend Menschen im Komitat hat sich bei einer höheren wirtschaftlichen Entwicklung als der nationale Durchschnitt, bei der daraus resultierenden hohen Basis und dem niedrigeren öffentlichen Beschäftigungsniveau durch eine technische Charge um 2,5% verringert; ungeachtet deren hat sie stagniert. Somit konnten die 100 größten Unternehmen die Anzahl ihrer Beschäftigten steigern, sie haben mehr als 41.000 Mitarbeiter (+ 3,2%) angestellt, so dass fast 40% der Beschäftigten des Komitats Gyôr-Moson-Sopron bei diesen Unternehmen beschäftigt waren. Auf der Grundlage der oben genannten Zahlen konnte nach dem Spitzenjahr 2015 im Jahr 2016 ein gewisser Abschwung sowohl bei den Umsätzen als auch bei der Rentabilität gemessen werden. Die vorläufige Beschäftigungsentwicklung im Jahr 2017 und die anteilige Erhöhung der Steuereinnahmen an die staatliche Steuerbehörde legen jedoch nahe, dass nach der Verlangsamung im Jahr 2016 das Jahr 2017 wieder als Jahr der Expansion erwartet wird.

Aus Gründen der Kohärenz wurden das Komitat und der nationale Bestand durch die wichtigsten Daten ergänzt, die von einem großen Unternehmen eingereicht wurden, das für seine wirtschaftliche Leistung national relevant ist (mit dem gleichen Dateninhalt wie die Körperschaftssteuererklärung).


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 10. oldal

A GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYEI TOP 100 TÁRSASÁG NETTÓ ÁRBEVÉTELE 2016. ÉVBEN, MILLIÓ FT-BAN NETTÓ ÁRBEVÉTEL

SSZ. /ELÔZÔ ÉV

NÉV

SZÉKHELY

1./1.

AUDI HUNGARIA ZRT.

Gyôr

Közúti jármû, jármûmotor alkatrészeinek gyártása

2./2.

SMR AUTOMOTIVE MIRROR TECHNOLOGY HUNGARY BT.

Mosonszolnok

3./3.

E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT.

4./5. 5./4.

FÔ TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE

2015

2016 millió Ft

EXPORT

2016/2015 Index (%)

2015

2016

2016/2015

millió Ft

Index (%)

2 610 669

2 349 346

90

2 599 054

2 339 385

90

Gépjármû-karosszéria, pótkocsi gyártása

120 321

124 472

103.4

100 054

108 888

108.8

Gyôr

Villamosenergia-elosztás

70 534

71 617

101.5

NEMAK GYÔR ALUMÍNIUMÖNTÖDE KFT.

Gyôr

Könnyûfémöntés

62 762

64 187

102.3

54 486

54 170

99.4

DANA HUNGARY GYÁRTÓ KFT.

Gyôr

Gépjármûalkatrésznagykereskedelem

70 452

63 188

89.7

34 850

33 992

97.5

6./6.

HEINEKEN HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK ZRT.

Sopron

Sörgyártás

51 574

52 368

101.5

2 279

3 134

137.5

7./9.

„ÚJ HÁZ” ÉPÍTÔANYAG NAGYKERESKEDELMI ZRT.

Tényô

Fa-, építôanyag-, szaniterárunagykereskedelem

37 072

42 317

114.1

n. ny.

n. ny.

n. ny.

8./7.

BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS MAGYARORSZÁG GYÁRTÓ BT.

Mosonszolnok

Közúti jármû, jármûmotor alkatrészeinek gyártása

48 727

41 542

85.3

47 564

39 915

83.9

9./10.

VELUX MAGYARORSZÁG KFT.

Fertôd

Épületasztalos-ipari termékek gyártása

34 508

36 190

104.9

31 336

32 655

104.2

10./12.

Nem nyilvános

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

11./8.

ALCUFER IPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Gyôr

Hulladék-nagykereskedelem

44 376

35 856

80.8

27 257

23 798

87.3

12./13.

REHAU-AUTOMOTIVE KFT.

Gyôr

Egyéb mûanyag termék gyártása

26 674

27 759

104.1

n. ny.

n. ny.

n. ny.

13./15.

LEIER HUNGÁRIA ÉPÍTÔANYAGGYÁRTÓ KFT.

Gyôr

Építési betontermék gyártása

22 989

25 273

109.9

7 578

7 255

95.7

14./14.

AGROFEED KERESKEDELMI KFT.

Gyôr

Haszonállat-eledel gyártása

23 147

23 804

102.8

11 217

10 747

95.8

15./11.

HBPO AUTOMOTIVE HUNGÁRIA KFT.

Gyôr

Közúti jármû, jármûmotor alkatrészeinek gyártása

30 350

23 620

77.8

604

393

65.1

16./17.

MELECS EWS GMBH MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

Gyôr

Elektronikai alkatrész gyártása

21 391

22 984

107.4

21 260

22 969

108.0

17./16.

RÁBA FUTÓMÛ GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

Gyôr

Közúti jármû, jármûmotor alkatrészeinek gyártása

22 811

20 725

90.9

20 083

17 772

88.5

18./18.

ROTO ELZETT CERTA VASALATGYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

Lövô

Lakat-, zárgyártás

19 605

20 018

102.1

17 275

17 836

103.2

19./23.

AUTOLIV IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.

Sopronkövesd

Közúti jármû, jármûmotor alkatrészeinek gyártása

16 276

19 888

122.2

n. ny.

n. ny.

n. ny.

20./20.

SICK FEJLESZTÔ TERMELÔ ÉS KERESKEDELMI KFT.

Kunsziget

Elektronikai alkatrész gyártása

17 898

19 471

108.8

17 896

19 470

108.8

21./19.

E.ON GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ KFT.

Gyôr

n. ny.

18 591

19 008

102.2

n. ny.

n. ny.

n. ny.

22./22.

NEM NYILVÁNOS

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

23./21.

GRABOPLAST PADLÓGYÁRTÓ ZRT.

Gyôr

Mûanyag építôanyag gyártása

17 797

18 162

102.1

16 099

16 216

100.7

24./28.

BOS PLASTICS SYSTEMS HUNGARY BT.

Gyôrladamér

Egyéb mûanyagtermék gyártása

14 104

17 618

124.9

9 193

12 315

134.0

25./24.

INTERFA BÚTORIPARI KFT.

Szany

Egyéb bútor gyártása

15 485

17 280

111.6

15 364

17 152

111.6

26./30.

NEM NYILVÁNOS

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

27./27.

VNT METAL HUNGARY KFT.

Mosonmagyaróvár

Fémalakítás, porkohászat

14 933

15 448

103.4

13 412

14 259

106.3

28./25.

NEM NYILVÁNOS

n. ny.

n. ny.

15 247

15 142

99.3

n. ny.

n. ny.

n. ny.

29./29.

HÖDLMAYR HUNGÁRIA LOGISTICS KFT.

Gyôr

Egyéb szállítást kiegészítô szolgáltatás

13 886

14 520

104.6

10 217

11 108

108.7

30./34.

HIPP TERMELÔ ÉS KERESKEDELMI KFT.

Hanságliget

Homogenizált, diétás étel gyártása

12 934

13 558

104.8

10 351

10 535

101.8

31./33.

RÁBA JÁRMÛALKATRÉSZ GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

Gyôr

Közúti jármû, jármûmotor alkatrészeinek gyártása

13 090

13 363

102.1

5 446

5 300

97.3


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 11. oldal

1. OLDAL ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

LÉTSZÁM 2015

2016

2016/2015

Index (%)

2015

2016 millió Ft

TÁRGYÉVBEN ÜZEMBE HELYEZETT BERUHÁZÁSOK AKTIVÁLT ÉRTÉKE

2016/2015 Index (%)

2015

2016 millió Ft

2016/2015 Index (%)

SAJÁT TÔKE 2015

2016 millió Ft

11 353

11 404

100.4

133 398

102 761

77.0

194 428

197 827

101.7

1 544

1 733

112.2

4 933

3 821

77.5

1 232

2 532

205.5

10 503

965

1 062

110.1

11 575

12 173

105.2

13 907

11 941

85.9

40 410

898

944

105.1

11 141

9 596

86.1

3 465

5 487

158.4

569

525

92.3

5 080

3 680

72.4

1 345

986

73.3

MÉRLEGFÔÖSSZEG 2016/2015 Index (%)

1 363 301 1 460 684

2015

2016 millió Ft

2016/2015 Index (%)

107.1

1 610 589

1 751 176

108.7

14 100

134.2

41 744

73 065

175.0

46 922

116.1

131 524

132 592

100.8

10 734

18 094

168.6

49 093

55 386

112.8

19 178

22 509

117.4

35 940

37 233

103.6

504

487

96.6

627

-186

-

1 873

1 770

94.5

7 304

6 904

94.5

22 049

21 525

97.6

n.ny.

n.ny.

n.ny.

n.ny.

n.ny.

n.ny.

n.ny.

n.ny.

n.ny.

949

1 125

118.5

5 115

5 998

117.3

883

784

88.8

n.ny.

n.ny.

n.ny.

1 182

1 393

117.9

7 747

9 675

124.9

20 142

23 855

118.4

1 016

1 041

102.5

1 164

1 552

133.3

n.ny.

n.ny.

n.ny.

18 361

19 879

108.3

23 644

24 597

104.0

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

382

384

100.5

92

867

942.4

894

229

25.6

6 792

7 576

111.5

15 458

13 729

88.8

363

410

112.9

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

32 497

32 969

101.5

762

807

105.9

3 570

4 580

128.3

2 508

890

35.5

11 491

15 370

133.8

24 807

25 505

102.8

165

172

104.2

1 596

1 823

114.2

102

411

402.9

8 214

9 746

118.7

15 664

16 917

108.0

65

64

98.5

677

416

61.4

67

310

462.7

330

661

200.3

4 385

3 318

75.7

364

384

105.5

296

347

117.2

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

890

799

89.8

994

810

81.5

772

478

61.9

9 141

9 916

108.5

17 701

17 664

99.8

568

579

101.9

n. ny.

n. ny.

n. ny.

1 437

1 725

120.0

n. ny.

n. ny.

n. ny.

11 899

11 952

100.4

1 941

2 377

122.5

1 364

1 189

87.2

2 141

7 855

366.9

5 230

6 199

118.5

20 919

22 672

108.4

362

379

104.7

1 402

2 000

142.7

1 132

968

85.5

4 887

6 683

136.8

8 556

11 334

132.5

306

298

97.4

2 855

2 171

76.0

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

606

675

111.4

673

879

130.6

301

8 462

2 811.3

10 513

11 197

106.5

26 646

28 840

108.2

348

475

136.5

n. ny.

n. ny.

n. ny.

373

445

119.3

2 547

2 649

104.0

6 038

7 812

129.4

586

832

142.0

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

3 156

4 170

132.1

4 510

5 462

121.1

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

311

329

105.8

190

695

365.8

557

243

43.6

3 545

4 025

113.5

7 051

8 606

122.1

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

326

348

106.7

1 029

936

91.0

126

618

490.5

785

1 581

201.4

3 531

4 086

115.7

193

200

103.6

472

1 100

233.1

234

390

166.7

3 527

4 522

128.2

6 880

6 983

101.5

669

636

95.1

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

5 005

4 892

97.7


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 12. oldal

A GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYEI TOP 100 TÁRSASÁG NETTÓ ÁRBEVÉTELE 2016. ÉVBEN, MILLIÓ FT-BAN NETTÓ ÁRBEVÉTEL

SSZ. /ELÔZÔ ÉV

NÉV

SZÉKHELY

32./26.

MO-TO 95 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Gyôr

FÔ TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE

2015

Gépjármûüzemanyagkiskereskedelem

15 224

2016 millió Ft

EXPORT

2016/2015 Index (%)

13 201

86.7

2015

2016

2016/2015

millió Ft

-

Index (%)

-

-

33./n. ny. NEM NYILVÁNOS

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

34./39.

FEHRER HUNGARIA JÁRMÛIPARI KFT.

Gyôr

Közúti jármû, jármûmotor alkatrészeinek gyártása

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

35./42.

GYSEV CARGO ZRT.

Sopron

Vasúti áruszállítás

11 441

11 968

104.6

8 460

8 382

99.1

36./37.

KATEK HUNGARY KFT.

Gyôr

Elektronikai áramköri kártya gyártása

11 730

11 795

100.6

11 669

11 733

100.5

37./35.

ROTO ELZETT VASALATKERESKEDELMI KFT.

Lövô

Fémáru, szerelvény, fûtési berendezés nagykereskedelme

12 696

11 538

90.9

8 593

7 670

89.3

38./38.

MÄRKLIN-HUNGARIA TERMELÉSI KFT.

Gyôr

Játékgyártás

11 681

11 276

96.5

11 670

11 269

96.6

39./36.

RETTIG HUNGARY HÔTECHNIKA KFT.

Mosonmagyaróvár

Központi fûtési kazán, radiátor gyártása

11 821

11 263

95.3

10 133

9 529

94.0

40./n. ny. NEM NYILVÁNOS

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

41./57.

Gyôr

Személygépjármû-, könnyûgépjármû-kereskedelem

8 679

11 156

128.5

861

1 267

147.2

INICIÁL AUTÓHÁZ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

42./n. ny. NEM NYILVÁNOS

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

43./n. ny. NEM NYILVÁNOS

n. ny.

n. ny.

9 571

10 774

112.6

9 341

10 506

112.5

44./54.

NEM NYILVÁNOS

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

45./47.

GYÔR-SZOL GYÔRI KÖZSZOLGÁLTATÓ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

Gyôr

Vagyonkezelés (holding)

10 139

10 537

103.9

0

0

46./40.

GYÔR–SOPRON–EBENFURTI VASÚT ZRT.

Sopron

Helyközi vasúti személyszállítás

11 566

10 412

90.0

1 549

1 393

89.9

47./n. ny.

NEM NYILVÁNOS

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

48./52.

LAPCOM KIADÓ ZRT.

Gyôr

Napilapkiadás

49./41.

RÁBA JÁRMÛ GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

Gyôr

Közúti gépjármû gyártása

9 511

10 002

105.2

640

716

111.9

11 536

9 835

85.3

2 790

3 339

119.7

50./45.

A-K ÉPÍTÔIPARI KFT.

Gyôr

Lakó- és nem lakóépület építése

11 128

9 772

87.8

51./53.

TEKA MAGYARORSZÁG ZRT.

Mosonmagyaróvár

Csap, szelep gyártása

9 445

9 751

103.2

1 724

1 264

73.3

52./46.

NEM NYILVÁNOS

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

53./49.

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT.

Mosonmagyaróvár

Háztartási villamoskészülék gyártása

9 623

9 469

98.4

9 593

9 450

98.5

54./61.

NEM NYILVÁNOS

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

55./58.

NEM NYILVÁNOS

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

56./n. ny. NEM NYILVÁNOS

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

57./65.

IMS CONNECTOR SYSTEMS ELEKTRONIKA KFT.

Sopron

Elektronikai alkatrész gyártása

7 915

8 917

112.7

7 810

8 805

112.7

58./56.

FEDERAL MOGUL HUNGARY IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.

Kunsziget

Egyéb gumitermék gyártása

8 689

8 690

100.0

8 361

8 251

98.7

59./48.

PROPEX FABRICS

Gyôr

Egyéb textiláru gyártása m.n.s.

9 787

8 595

87.8

9 740

8 544

87.7

60./59.

TRANSDANUBIA LOGISZTIKAI KFT.

Lébény

Egyéb szállítást kiegészítô szolgáltatás

8 492

8 472

99.8

4 645

4 983

107.3

61./–

KRAVTEX KERESKEDELMI KFT.

Gyôr

Közúti gépjármû gyártása

3 920

8 278

211.2

99

20

20.2

62./60.

FLIEGL ABDA GÉPGYÁRTÓ KFT.

Abda

Gépjármû-karosszéria, pótkocsi gyártása

8 470

8 219

97.0

5 930

5 967

100.6

63./63.

NEM NYILVÁNOS

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

64./55.

NEM NYILVÁNOS

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

65./93.

NEM NYILVÁNOS

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

66./79.

WALTER AUTÓ AUTÓKERESKEDÔ ÉS SZERVIZ KFT.

Sopron

Személygépjármû-, könnyûgépjármû-kereskedelem

6 261

8 032

128.3

328

298

90.9

67./74.

„PROVERTHA ELECTRONIC COMPONENTS” IPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT.

Beled

Elektronikai alkatrész gyártása

6 894

7 816

113.4

5 637

6 604

117.2


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 13. oldal

2. OLDAL ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

LÉTSZÁM 2015

2016

2016/2015

51

Index (%)

50

98.0

2015

2016

2016/2015

millió Ft

397

TÁRGYÉVBEN ÜZEMBE HELYEZETT BERUHÁZÁSOK AKTIVÁLT ÉRTÉKE

Index (%)

430

108.3

2015

2016

2016/2015

millió Ft

88

Index (%)

43

48.9

SAJÁT TÔKE 2015

2016 millió Ft

1 735

MÉRLEGFÔÖSSZEG 2016/2015 Index (%)

2 165

124.8

2015

2016 millió Ft

2 390

2016/2015 Index (%)

2 661

111.3

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

223

221

99.1

31

189

609.7

878

175

19.9

3 415

3 852

112.8

8 886

8 299

93.4

291

287

98.6

377

200

53.1

1 164

219

18.8

963

1 147

119.1

5 932

5 583

94.1

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

85

12

14.1

n. ny.

n. ny.

n. ny.

2 549

2 345

92.0

619

621

100.3

204

150

73.5

1 245

240

19.3

2 135

2 320

108.7

9 535

10 241

107.4

192

195

101.6

1 597

1 419

88.9

n. ny.

n. ny.

n. ny.

1 566

2 795

178.5

5 703

5 150

90.3

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

113

118

104.4

190

236

124.2

322

465

144.4

1 261

1 445

114.6

4 567

5 417

118.6

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

53

57

107.5

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

3 429

3 670

107.0

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

597

598

100.2

446

222

49.8

5 638

1 987

35.2

17 009

17 653

103.8

24 670

26 453

107.2

1 868

1 864

99.8

–2 295

717

7 609

4 629

60.8

12 644

13 102

103.6

132 677

155 324

117.1

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

406

414

102.0

1 424

1 473

103.4

n. ny.

n. ny.

n. ny.

3 874

5 267

136.0

6 551

6 689

102.1

138

145

105.1

497

517

104.0

505

187

37.0

2 742

3 235

118.0

7 147

7 605

106.4 134.4

8

10

125.0

1 986

854

43.0

6

1 692

2 513

148.5

4 594

6 176

201

215

107.0

630

768

121.9

n. ny.

n. ny.

n. ny.

2 666

3 267

122.5

6 084

6 055

99.5

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

416

415

99.8

1 211

1 107

91.4

441

363

82.3

6 226

7 150

114.8

7 049

7 973

113.1

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

195

216

110.8

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

278

286

102.9

134

–211

46

609

1 323.9

1 216

851

70.0

6 615

6 592

99.7

250

255

102.0

n. ny.

531

141

322

228.4

n. ny.

6 195

n. ny.

6 421

168

188

111.9

499

449

90.0

867

118

13.6

3 247

3 658

112.7

5 284

6 089

115.2

78

95

121.8

965

2 615

271.0

2

52

2 600.0

5 086

7 356

144.6

8 401

10 517

125.2

153

153

100.0

907

987

108.8

416

176

42.3

7 109

8 026

112.9

8 234

8 670

105.3

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

54

68

125.9

142

81

57.0

287

542

188.9

370

423

114.3

1 220

1 642

134.6

605

618

102.1

334

429

128.4

1 011

2 111

208.8

3 769

4 104

108.9

8 908

9 489

106.5


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 14. oldal

A GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYEI TOP 100 TÁRSASÁG NETTÓ ÁRBEVÉTELE 2016. ÉVBEN, MILLIÓ FT-BAN

SSZ. /ELÔZÔ ÉV

NETTÓ ÁRBEVÉTEL NÉV

SZÉKHELY

FÔ TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE

2015

2016 millió Ft

EXPORT

2016/2015 Index (%)

2015

2016

2016/2015

millió Ft

Index (%)

68./n. ny. NEM NYILVÁNOS

n. ny.

n. ny.

6 752

7 654

113.4

6 447

7 371

114.3

69./70.

NEM NYILVÁNOS

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

70./69.

VIDANET KÁBELTELEVÍZIÓS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Gyôr

Vezetékes távközlés

7 236

7 514

103.8

71./86.

IGM ROBOTRENDSZEREK KFT.

Gyôr

M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

5 638

7 280

129.1

5 621

7 228

128.6

72./64.

NEM NYILVÁNOS

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

73./66.

CERES SÜTÔIPARI ZRT.

Gyôr

Kenyér, friss pékáru gyártása

7 702

7 142

92.7

2 051

1 770

86.3

74./83.

„AGRO-WIRT 2003” MEZÔGAZDASÁGI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Jánossomorja

Gabona, dohány, vetômag, takarmány nagykereskedelme

5 982

7 032

117.6

4 056

3 660

90.2

75./n. ny. NEM NYILVÁNOS

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

76./76.

NEM NYILVÁNOS

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

77./n. ny.

NEM NYILVÁNOS

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

78./–

GYÔRI LIKÔRGYÁR ZRT.

Gyôr

Desztillált szeszes ital gyártása

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

79./62.

VASÚTÉPÍTÔK PÁLYATERVEZÔ, KIVITELEZÔ ÉS IPARVÁGÁNYFENNTARTÓ KFT.

Gyôr

Vasút építése

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

80./97.

FULL-SOPRON HUNGARY NAGYKERESKEDELMI KFT.

Sopron

Üzem-, tüzelôanyag nagykereskedelme

5 259

6 178

117.5

n. ny.

n. ny.

n. ny.

81./82.

NEM NYILVÁNOS

n. ny.

n. ny.

6 084

6 152

101.1

n. ny.

n. ny.

n. ny.

82./80.

ÓVÁRTEJ KERESKEDELMI ZRT.

Mosonmagyaróvár

Tejtermék gyártása

6 178

6 063

98.1

4 797

4 928

102.7

83./100.

LEIER AUTÓ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Gyôr

Személygépjármû-, könnyûgépjármû-kereskedelem

5 122

6 016

117.5

842

632

75.1

84./98.

IN-FOOD 2000 KERESKEDELMI KFT.

Nyúl

Ital nagykereskedelme

5 233

6 003

114.7

1 235

1 238

100.2

85./81.

ENVIEN MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Fehértó

Gabona, dohány, vetômag, takarmány nagykereskedelme

6 160

5 795

94.1

n. ny.

n. ny.

n. ny.

86./85.

NEM NYILVÁNOS

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

87./–

NEM NYILVÁNOS

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

88./89.

NEM NYILVÁNOS

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

89./96.

NEM NYILVÁNOS

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

90./–

AUTENTIK MOTOR-CAR KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Mosonmagyaróvár

Személygépjármû-, könnyûgépjármû-kereskedelem

4 133

5 495

133.0

521

882

169.3

91./88.

GYÔRI AGROKER MEZÔGAZDASÁGI TERMELÔESZKÖZ KERESKEDELMI ZRT.

Gyôr

Vegyi áru nagykereskedelme

5 536

5 470

98.8

612

494

80.7

92./90.

KISALFÖLD FÜSZÉRT KERESKEDELMI KFT.

Gyôr

Élelmiszer jellegû bolti vegyes kiskereskedelem

5 377

5 463

101.6

93./77.

„RUDOLPH AUTÓIPARI LOGISZTIKAI” KFT.

Gyôr

Egyéb szállítást kiegészítô szolgáltatás

6 459

5 292

81.9

1 373

1 087

79.2

94./–

TELEMARKETING INTERNATIONAL SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

Gyôr

Telefoninformáció

4 927

5 227

106.1

n. ny.

n. ny.

n. ny.

95./71.

FERTÔDI ÉPÍTÔ ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Sopron

Lakó- és nem lakóépület építése

7 162

5 121

71.5

96./–

SFS GROUP HUNGARY KFT.

Jánossomorja

Egyéb mûanyagtermék gyártása

5 004

5 106

102.0

4 316

4 713

109.2

97./–

NEM NYILVÁNOS

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

98./91.

FULL-SOPRON KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Kapuvár

Gépjármûüzemanyagkiskereskedelem

5 368

5 003

93.2

99./–

QUEHENBERGER LOGISTICS HU KFT.

Gyôr

Egyéb szállítást kiegészítô szolgáltatás

2 898

4 948

170.7

1 585

2 177

137.4

100./99.

UFM EGYESÜLT HABANYAGGYÁRTÓ BT.

Mosonmagyaróvár

Egyéb mûanyagtermék gyártása

5 167

4 885

94.5

4 221

3 972

94.1


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 15. oldal

3. OLDAL ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

LÉTSZÁM 2015

2016

2016/2015

Index (%)

2015

2016

TÁRGYÉVBEN ÜZEMBE HELYEZETT BERUHÁZÁSOK AKTIVÁLT ÉRTÉKE

2016/2015

millió Ft

Index (%)

2015

2016

2016/2015

millió Ft

Index (%)

SAJÁT TÔKE 2015

2016

MÉRLEGFÔÖSSZEG 2016/2015

millió Ft

Index (%)

2015

2016 millió Ft

2016/2015 Index (%)

79

93

117.7

739

576

77.9

64

599

935.9

3 448

4 013

116.4

4 756

5 446

114.5

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

76

78

102.6

1 250

1 335

106.8

-

-

-

8 207

9 512

115.9

9 346

11 231

120.2

164

187

114.0

55

5

9.1

441

1 396

1 466

105.0

4 862

5 256

108.1

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

400

382

95.5

–350

–504

2 689

2 172

80.8

6 173

6 341

102.7

17

18

105.9

289

142

49.1

27

222

822.2

1 240

1 597

128.8

3 859

3 120

80.8

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

120

123

102.5

94

144

153.2

278

106

38.1

1 800

1 911

106.2

3 670

3 705

101.0

82

73

89.0

256

49

19.1

623

561

90.0

499

530

106.2

1 722

1 760

102.2

24

25

104.2

531

578

108.9

10

22

220.0

661

1 199

181.4

1 742

1 977

113.5

4

5

125.0

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

1 479

1 721

116.4

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

48

49

102.1

20

102

510.0

66

11

16.7

6

95

1 583.3

1 702

1 822

107.1

61

61

100.0

56

440

785.7

24

8

33.3

2 427

2 534

104.4

3 994

3 990

99.9

294

294

100.0

–130

–125

42

62

147.6

138

144

104.3

1 139

1 107

97.2

940

825

87.8

812

14

1.7

133

93

66

71.0

2 578

1 842

71.5

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

1 122

1 403

125.0

1 403

1 655

118.0

66

64

97.0

221

371

167.9

34

10

29.4

1 279

1 581

123.6

2 296

2 758

120.1

133

126

94.7

461

519

112.6

171

360

210.5

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

45

48

106.7

142

125

88.0

7

22

314.3

81

194

239.5

733

692

94.4

54

104

192.6

17

46

270.6

4

22

550.0

391

423

108.2

1 412

1 691

119.8

106

101

95.3

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.

n. ny.


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 16. oldal

INGATLANIRODÁVAL BÔVÍTETT A C.T. & PARTNER A gyôri C.T. & Partner ingatlanberuházó cég – közel tízéves tapasztalatára alapozva – idén ingatlanközvetítô irodát nyitott, amely a legmegfelelôbb eladó vagy kiadó ingatlan felkutatásától az értékesítésig teljes körû szolgáltatást kínál partnereinek. Az IC Partner Ingatlaniroda tavasszal költözik az anyacég legnagyobb projektjében épülô Corner Rezidenciába.

zett. Nevüket olyan sikeres projektek fémjelzik, mint a Tópart Liget a Marcal-tó partján és a Szent Anna Udvar Marcalváros II. zöldövezeti részén. Az ingatlanok igazodnak az egyes városrészek hangulatához, innovatív, karakteres megjelenésükkel ugyanakkor üdítô frissességet jelentenek az arculatban. Hamarosan átadják a cég új büszkeségét, a Gyôr-Sziget kapujában álló Corner Rezidenciát, amely – a cég koncepciójába illôen – üzleteket és lakásokat kínál. Az idei év rendhagyó volt a C.T. & Partner életében. A számtalan vevôi kapcsolat mentén ugyanis megjelent az igény arra, hogy – a megszokott minôséget és szolgáltatási kultúrát képviselve – a cég ingatlanközvetítôként is színre lépjen. Így kelt életre a legújabb üzletág IC Partner Ingatlaniroda néven, amely Gyôr egyik legfiatalabb, de máris nagy nép-

szerûségnek örvendô ingatlanirodája. Jelenleg az anyacég székhelyén, tavasztól pedig a Corner Rezidenciában várják a partnereket. A cég a saját társasházai mellett több ingatlanberuházó projektjeit is értékesíti, ahonnan megállíthatatlan a bôvülés a használt ingatlanok és az albérleti piac irányába. Az IC Partner Ingatlaniroda az érdeklôdôket tapasztalt munkatársakkal és teljes körû szolgáltatással várja, kezdve az ingatlanok, telkek felkutatásától a tanácsadáson át a hitelügyintézésig.

Gyôr, Czuczor Gergely u. 18–24. +36-96/335-805, +36-30/2017-060 info@ctpartner.hu www.icgyor.ingatlan.hu A C.T. & Partner 2008 óta jelentôs szerepet vállal nagyszabású vállalati, állami és önkormányzati projektek szervezésében. A cég Gyôr társasház-beruházási piacán is rangot szer-

A cél változatlan: elkötelezetten kiszogálni az ügyfeleket, akik elégedettsége továbbra is a helyi ingatlanpiac elitjében tartja a céget. (x)


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 17. oldal

PRESZTÍZS TOP 100 | 17

MZ/X – ÜZENET A JÖVÔBÔL MASC: AZ ÜGYFÉLTÁMOGATÓ KÖNYVELÔIRODA Nem egyszerûen kiszolgálja, hanem támogatja is üzleti döntéseikben ügyfeleit a MASC Kft., Gyôr egyik leginnovatívabb könyvelôirodája. Ezért hozta létre új, MZ/X nevû digitális szolgáltatását, amely valóban naprakész adatokkal segíti a vállalkozások mûködését. A MASC Kft. 15 éves története során mindig képes volt szolgáltatásait az ügyfelek legmagasabb szintû kiszolgálásához alakítani, aminek sikerét többek között a hûséges és elégedett ügyfélkör, valamint a régió legnagyobb autóipari munkáltatójával már 10. éve tartó partneri együttmûködés igazolja. A MASC Kft. küldetése: támogatni a vállalkozásokat a gazdaságos, etikus és hosszú távú mûködést segítô döntések meghozatalában. Ennek szellemében született meg a cég új szolgáltatása, az MZ/X is, amely új alapokra helyezi a vállalkozások és könyvelôirodájuk viszonyát, többek között gyorsabbá és egyszerûbbé téve a kapcsolattartást. Ezentúl például nem szükséges személyesen befáradni a könyvelési bizonylatokkal az irodába, hanem a digitális korszak lehetôségeivel élve elektronikus formában juttathatják el a cég könyvelôihez, akik azonnal foglalkoznak velük.

„ Szeretnénk megváltoztatni a könyvelôkrôl a fejekben élô sztereotípiákat, s megmutatni, hogy a tudásunkkal komoly támogatást nyújthatunk a korszerû és eredményes cégvezetéshez.

Mindig képben A MASC minden, az MZ/X szolgáltatást igénybe vevô ügyfele számára létrehoz egy személyre szóló, biztonságos virtuális tárhelyet. Ide tölthetik fel a vállalkozások a könyveléssel kapcsolatos valamennyi dokumentumot: számlát, bizonylatot, banki kivonatot, szállítólevelet; a nap 24 órájában, lényegében a világ bármely pontjáról. A digitális dokumentumtárba beérkezô anyagokat a MASC munkatársai már a következô munkanapon feldolgozzák, és a feldolgozott adatokból teljesen friss információkat töltenek vissza az ügyfél tárhelyére. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozók mindig naprakészek lehetnek cégük forgalmi és pénzügyi állapotáról – például a fizetendô áfa összegét illetôen –, s így üzleti, pénzügyi döntéseiket releváns adatok alapján tudják meghozni, mely a vállalkozásuk eredményesebb mûködését segítheti. Ez a hozzáadott érték, a kulcsadatok valós idejû visszaáramoltatása teszi különlegessé az MZ/X szolgáltatást. És ez a szakmai támogatás az – számviteli, pénzügyi, adózási, bér- és munkaügyi vonalon –, amellyel a MASC Kft. segíti a tudatos cégvezetést, tervezést, azaz a hosszú távú eredményes

mûködést. Az új szemlélettel dolgozó számviteli szakemberek így nemcsak a bevallási idôszakban, hanem folyamatosan a fenti célokért tevékenykednek, ezzel támogatva a cégek mûködését. Mindez pedig még csak nem is kerül többe az ügyfeleknek, mint a hagyományos számviteli szolgáltatások.

Valódi támogatást nyújtanak Az MZ/X rendszerhez, a cégek digitális dokumentumtárához minden ügyfél tetszôleges számú hozzáférést kap – ez például akkor fontos, ha egy vállalkozásnak több telephelye van –; az egyes hozzáférésekhez pedig különbözô szintû jogosultságok rendelhetôk hozzá. Sôt, az MZ/X hamarosan kiegészül egy mobilapplikációval is, amely a felhasználók számára még egyszerûbbé teszi az adminisztrációt. – Sok vállalkozó nincs is tudatában annak, hogy a birtokában lévô adatok milyen széleskörûen segíthetik a cége eredményes mûködését. Persze csak akkor, ha szakértô kezekben, modern módszerekkel dolgozzák fel és értelmezik ôket – mondja Marczali Zol-

tán, a MASC Kft. ügyvezetôje. – A kkv-szektorban a termelés mellett az adminisztrációra ritkán jut elegendô figyelem. A MASC leveszi a terhet az cégvezetôk válláról, s az új szemlélettel, egyszerû kiszolgálómunka helyett valódi támogatást kínál azoknak, akik szeretnék tudatosan, tervszerûen és eredményesen vezetni vállalkozásukat – cégmérettôl függetlenül. – A mi erônk a tudásban van, hiszem, hogy hosszú távú piaci elônyt csak ezzel vívhatunk ki magunknak. Az innovatív gondolkodással pedig nemcsak megfelelünk a kor kihívásainak, hanem egy lépéssel mindig többet teszünk, mint amit az ügyfeleink elvárnak tôlünk. Szeretnénk megváltoztatni a könyvelôkrôl a fejekben élô sztereotípiákat, s megmutatni, hogy a tudásunkkal komoly támogatást nyújthatunk a korszerû és eredményes cégvezetéshez. (x) MASC KFT. Tel.: +36-20/444-3600 E-mail: mz@mascoffices.com


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 18. oldal

KISTÉRSÉGI TOP 3 VÁLLALKOZÁS

SOPRON–FERTÔDI KISTÉRSÉG A TÉRSÉG KIEMELKEDŐ VÁLLALKOZÁSAI:

TOP1: NÉV: Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. SZÉKHELY: Sopron FÔ TEVÉKENYSÉG: Sörgyártás NETTÓ ÁRBEVÉTEL 2016 (MILLIÓ Ft): 52 368

TOP2: NÉV: Velux Magyarország Kft. SZÉKHELY: Fertôd FÔ TEVÉKENYSÉG: Épületasztalos-ipari termék gyártása NETTÓ ÁRBEVÉTEL 2016 (MILLIÓ Ft): 36 190

TOP3: NÉV: Roto Elzett Certa Vasalatgyártó és Kereskedelmi Kft. SZÉKHELY: Lövô FÔ TEVÉKENYSÉG: Lakat-, zárgyártás NETTÓ ÁRBEVÉTEL 2016 (MILLIÓ Ft): 20 018

KAPUVÁR–BELEDI KISTÉRSÉG

CSORNAI KISTÉRSÉG

TÉTI KISTÉRSÉG

A TÉRSÉG KIEMELKEDŐ VÁLLALKOZÁSAI:

A TÉRSÉG KIEMELKEDŐ VÁLLALKOZÁSAI:

A TÉRSÉG KIEMELKEDŐ VÁLLALKOZÁSAI:

TOP1:

TOP1:

TOP1:

NÉV: „Provertha Electronic Components” Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. SZÉKHELY: Beled FÔ TEVÉKENYSÉG: Elektronikai alkatrész gyártása NETTÓ ÁRBEVÉTEL 2016 (MILLIÓ Ft): 7 816

NÉV: Interfa Bútoripari Kft. SZÉKHELY: Szany FÔ TEVÉKENYSÉG: Egyéb bútor gyártása NETTÓ ÁRBEVÉTEL 2016 (MILLIÓ Ft): 17 280

NÉV: „ÚJ HÁZ” Építőanyag Nagykereskedelmi Zrt. SZÉKHELY: Tényô FÔ TEVÉKENYSÉG: Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem NETTÓ ÁRBEVÉTEL 2016 (MILLIÓ Ft): 42 317

TOP2:

TOP2:

NÉV: Full-Sopron Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SZÉKHELY: Kapuvár FÔ TEVÉKENYSÉG: Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem NETTÓ ÁRBEVÉTEL 2016 (MILLIÓ Ft): 5 003

NÉV: Hipp Termelő és Kereskedelmi Kft. SZÉKHELY: Hanságliget FÔ TEVÉKENYSÉG: Homogenizált, diétás étel gyártása NETTÓ ÁRBEVÉTEL 2016 (MILLIÓ Ft): 13 558

NÉV: Sokoró Ipari és Kereskedelmi Kft. SZÉKHELY: Tét FÔ TEVÉKENYSÉG: Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása NETTÓ ÁRBEVÉTEL 2016 (MILLIÓ Ft): 2 941

TOP3:

TOP3:

TOP3:

NÉV: Novomatic Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SZÉKHELY: Veszkény FÔ TEVÉKENYSÉG: Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése NETTÓ ÁRBEVÉTEL 2016 (MILLIÓ Ft): 4 725

NÉV: Tondach Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt. SZÉKHELY: Szany FÔ TEVÉKENYSÉG: Égetett agyag építőanyag gyártása NETTÓ ÁRBEVÉTEL 2016 (MILLIÓ Ft): 7 625

NÉV: Céltrans'97 Nemzetközi Fuvarozó és Kereskedelmi Zrt. SZÉKHELY: Tényô FÔ TEVÉKENYSÉG: Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem NETTÓ ÁRBEVÉTEL 2016 (MILLIÓ Ft): 2 168

TOP2:


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 19. oldal

MOSONMAGYARÓVÁRI KISTÉRSÉG A TÉRSÉG KIEMELKEDŐ VÁLLALKOZÁSAI:

TOP1: NÉV: SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. SZÉKHELY: Mosonszolnok FÔ TEVÉKENYSÉG: Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása NETTÓ ÁRBEVÉTEL 2016 (MILLIÓ Ft): 124 472

TOP2: NÉV: BOS Automotive Products Magyarország Gyártó Bt. SZÉKHELY: Mosonszolnok FÔ TEVÉKENYSÉG: Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása NETTÓ ÁRBEVÉTEL 2016 (MILLIÓ Ft): 41 542

TOP3: NÉV: Nolato Magyarország Ipari és Kereskedelmi Kft. SZÉKHELY: Mosonmagyaróvár FÔ TEVÉKENYSÉG: Egyéb műanyagtermék gyártása NETTÓ ÁRBEVÉTEL 2016 (MILLIÓ Ft): 18 567

PANNONHALMI KISTÉRSÉG

GYÔRI KISTÉRSÉG

A TÉRSÉG KIEMELKEDŐ VÁLLALKOZÁSAI:

A TÉRSÉG KIEMELKEDŐ VÁLLALKOZÁSAI:

TOP1:

TOP1:

NÉV: Haemmerling Group Logistic Kft. SZÉKHELY: Tarjánpuszta FÔ TEVÉKENYSÉG: Közúti áruszállítás NETTÓ ÁRBEVÉTEL 2016 (MILLIÓ Ft): 3 206

NÉV: Audi Hungaria Zrt. SZÉKHELY: Gyôr FÔ TEVÉKENYSÉG: Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása NETTÓ ÁRBEVÉTEL 2016 (MILLIÓ Ft): 2 349 346

TOP2:

TOP2:

NÉV: Loland Elektro Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. SZÉKHELY: Pannonhalma FÔ TEVÉKENYSÉG: Villanyszerelés NETTÓ ÁRBEVÉTEL 2016 (MILLIÓ Ft): 2 054

NÉV: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. SZÉKHELY: Gyôr FÔ TEVÉKENYSÉG: Villamosenergia-elosztás NETTÓ ÁRBEVÉTEL 2016 (MILLIÓ Ft): 71 617

TOP3:

TOP3:

NÉV: Metr-Oil Üzemanyag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SZÉKHELY: Tarjánpuszta FÔ TEVÉKENYSÉG: Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem NETTÓ ÁRBEVÉTEL 2016 (MILLIÓ Ft): 2 037

NÉV: NEMAK Győr Alumíniumöntöde Kft. SZÉKHELY: Gyôr FÔ TEVÉKENYSÉG: Könnyűfémöntés NETTÓ ÁRBEVÉTEL 2016 (MILLIÓ Ft): 64 187


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 20. oldal


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 21. oldal

MIKROFLEXUM TRADE: EGYEDI MEGOLDÁSOK, EGYEDI IGÉNYEKRE Az ügyfélközpontú kiszolgálás mellett a gyorsan változó technológiai környezethez történô alkalmazkodás és a lojális, felkészült csapat adja a Mikroflexum Trade Kft. erôsségét, piaci dinamikáját. A magas szintû munkavégzéshez szükség van a gépjármûvek fejlettségi mutatóinak ismeretére és  technikai/technológiai hátterük megismerésére. Ám ez csak az alap, ezenfelül elengedhetetlenek a jól képzett munkatársak, továbbá az általuk végzett pontos, környezettudatos és hatósági elôírásokat betartó munkavégzés. Természetes tehát, hogy munkatársaink továbbképzésére, új technikai megoldások megismerésére/elsajátítására nagy figyelmet fordítunk. Cégünk tevékenysége sokrétû. A gépjármûvekben mára már túlsúlyba kerülô elektromos rendszerek márkafüggetlen javításán túl a gépjármûvek elektronikai rendszereinek diagnosztizálását, vezérlô számítógépeinek javítását, a klíma ellenôrzését/ szervizelését is ellátjuk. Forgalmazzuk mindezekhez a szükséges alkatrészeket és

alapanyagokat is, amiket többféle beszállítói forrásból biztosítunk megrendelôink részére. Különösen izgalmas feladat és kihívás számunkra a speciális felépítmények, különleges jármûvek villamos hálózatának tervezése, kivitelezése. Elkötelezettek vagyunk a szakmunkásoktatásban is. A fejlôdés érdekében szükség van a folyamatos magas szintû képzésre, a jövôbeli új technológiák javításához, fenntartásához. Minôségi munkát csak minôségi eszközökkel, alapanyagokkal, kiváló szakértelem és vevôközpontú szervezés mellett lehet végezni. Ügyfeleink sok esetben nem ismerik a meghibásodás, a felmerülô probléma okát. Mivel elkötelezettek gépjármûvük iránt, elvárják a komplex szolgáltatást. Figyelembe véve azt is, hogy árérzékenyek, mérlegelve a javítás felülvizsgálatának gazdaságossági szempontjait is – érvel cége értékei mellett Németh Krisztián ügyvezetô. Az üzleti fejlôdés alapfeltételei között az ügyvezetô a céghez lojális, elégedett munkavállalókat említi elsôként. „Fontosnak tartom a minél jobb munkakörülmények elérését. Ezáltal dolgozóink szeretik munkahelyüket, sôt, büszkék munkájukra, szakmai tudásukra” – tette hozzá.

Németh Krisztián ügyvezetô A cég üzletfilozófiájáról elmondta: az ügyfélközpontúság a kulcsszó. Annál is inkább, mert hosszú távú kapcsolatokra törekednek partnereikkel. Magas elvárásokhoz magas szintû szolgáltatással állnak partnereik rendelkezésére. (x)


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 22. oldal

22 | PRESZTÍZS TOP 100

AZ ADÓALANYOK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN A nyilvántartott megyei mûködô adóalanyok száma 2016. év végén meghaladta a 76 ezret, amely a nyugat-dunántúli térség összes mûködô adóalanyainak 44,6%-át, az országosnak pedig 4,2%-át jelentette. Az év folyamán a megyében több mint 5.100 adózó kezdte meg újonnan tevékenységét és a 3.900-at is megközelítette azon adózók száma, akik a vállalkozásuk megszûnésérôl döntöttek. Mindezek következtében összességében az adóalanyszámban minimális növekedés (+1,8%) volt mérhetô az elôzô évhez viszonyítva. A vállalkozási formák egymáshoz viszonyított arányán belül történtek kisebb elmozdulások. A gazdálkodó szervezetek száma 2016. év végén meghaladta a 24.900-at, amely 61 vállalkozással több, mint az elôzô

Gyôr-Moson-Sopron megyében az adóalanyok adózói körönkénti megoszlása 2016. évben (%)

Gazdálkodó szervezetek

32,8% Önálló tevékenységet végzô magánszemélyek

37,5% Egyéni vállalkozók

29,7% 1

évben. A 2016. év végére a korlátolt felelôsségû társaságok (+0,6%) és a részvénytársaságok száma (+4,3%) növekedést mutatott, míg a betéti társaságok száma (–1,8%) csökkent a megyében. A magánszemély gazdálkodók körében az egyéni vállalkozások száma emelkedett (+4,5%), megközelítve a 22.600 fôt. Az adószámmal rendelkezô, de nem egyéni vállalkozóként tevékenykedô (pl. ôstermelô, ingatlan-bérbeadó, szellemi szabadfoglalkozású) magánszemélyek száma év végére meghaladta a 28.500 fôt a mintegy 297 fôs (+1,1%) növekedés következtében. 2016. év végéig több mint 8.700 adózó jelentkezett be kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózási mód hatálya alá (+32,8%), mely az ország kataadóalanyainak 4,0%-a. Azt tapasztaltuk, hogy továbbra is nagyon népszerû ezen adózási mód, mellyel összefüggésben egyre kevesebb az egyszerûsített vállalkozói adó szerint adózó vállalkozás, az ô számuk 13,7%-kal csökkent. 2016. év végén több mint 900 adózó állt csôd, felszámolás, végelszámolási eljárások alatt, amely lényegesen kevesebb (–22,1%), mint az elôzô év végén. Örömteli, hogy a felszámolási (–23,0%) és a végelszámolási eljárások száma (–20,9%) is csökkent.

Gyôr-Moson-Sopron megye TOP 100 adózóinak kiemelt jellemzôi A Gyôr-Moson-Sopron megyében mûködô – 2016. évben realizált árbevétel alapján rangsorolt – 100 legnagyobb vállalkozás1 közül 60 adózó a Gyôri, 18 a Mosonmagyaróvári, 14 pedig a Sopron–Fertôdi kistérség valamely településén folytatott gazdasági tevékenységet. A Kapuvár–Beledi kistérséghez 2 adózó tartozott, 6 vállalkozás székhelye a Csornai és Téti kistérségben található.

Az elemzés tartalmazza az eltérô üzleti éves vállalkozások adatait.

A legnépszerûbb gazdálkodási forma a korlátolt felelôsségû társaság, 74 adózó mûködött ebben a formában, a következô nagy csoportot a részvénytársaságok alkották 20 adózóval, emellett 6 egyéb gazdálkodó – betéti társaság, illetve külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe – került be a megye legnagyobbjai közé. Nemzetgazdasági áganként vizsgálva a TOP 100 adózói kör összetételét a feldolgozóipar területén 58 vállalkozás mûködött, míg az ipar más területein (pl. építôipar, energiaipar, vízellátás) 6 adózó tevékenykedett. Kereskedelmi tevékenységet 23 adózó folytatott, míg 6 társaság szállítással, raktározással foglalkozott. A fennmaradó 7 cég a mezôgazdaság, pénzügy, valamint egyéb ágazatok valamely területén végezte tevékenységét.

Gyôr-Moson-Sopron megye TOP 100 adózóinak kistérségenkénti megoszlása 2016. évben (db)

Csorna és Tét

6 Gyôr

60 Kapuvár–Beled

2 Mosonmagyaróvár

18 Sopron–Fertôd

14


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 23. oldal

PRESZTÍZS TOP 100 | 23

A GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN MÛKÖDÔ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI SZEREPE A TÁRSASÁGIADÓ-BEVALLÁSOK1 TÜKRÉBEN A MEGYE TÁRSASÁGAINAK ÖSSZETÉTELE A 2016. évi gazdasági tevékenységérôl 15.645 naptári évvel azonosan mûködô, kettôs könyvvitelt vezetô megyei társaság nyújtott be társaságiadó-bevallást. Ezen vállalkozások száma kismértékben csökkent az elôzô évhez képest, melynek oka, hogy a kedvezôbb adózási formát kínáló lehetôségek (kata, kiva) sok adózó számára vonzóak. A Gyôr-MosonSopron megyében mûködô társaságok az ország vállalkozásainak 4,0%-át teszik ki, amely arány azonos az elôzô évivel. A nemzetgazdasági ágakat tekintve a megyei társaságok közül a legtöbben (22,6%) a kereskedelem és gépjármûjavítás ágazatban mûködtek. Ezt követi a szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység, melyek a megyei társaságok számának 12,6%át tették ki. A sorrendben a harmadik helyen az építôipar található 10,3%-os részaránnyal. Egyaránt 9,5%-os súllyal bírtak a feldolgozóiparban érintettek, illetve az ingatlanügyletekkel foglalkozók. A megyében a társaságiadó-bevallások döntô részét 2016. évben is a 0 és 9 fô közötti foglalkoztatotti létszámmal rendelkezô mikrovállalkozások nyújtották be, részarányuk 87,5% volt. A 10–49 fôt alkalmazó kisvállalkozások súlya 7,6%-ot, az 50–249 fôt foglal1

koztató középvállalkozások részaránya 1,4%-ot tett ki. A nagyvállalkozások részaránya volt a legkisebb, mindössze 49 ilyen, 250 fônél nagyobb létszámmal mûködô társaság volt a megyében. A máshová nem sorolható

egyéb vállalkozói kategóriában (jellemzôen vállalkozói tevékenységet is végzô alapítványok, egyesületek, ügyvédi irodák) szereplô vállalkozások az összes társaság 3,2%-át képviselték.

Vállalkozások számának megoszlása méretük alapján 2016. évben (%)

Mikrovállalkozás

87,5% Kisvállalkozás

7,6% Középvállalkozás

1,4% Nagyvállalkozás

0,3% Egyéb

3,2%

A koherencia érdekében a társaságiadó-bevallások vizsgálatánál mind a megyei, mind az országos állomány kiegészítésre került egy, a megye gazdasági teljesítménye szempontjából releváns vállalat által benyújtott (a társaságiadó-bevalláshoz hasonló adattartalmú) egyéb típusú bevallás fôbb adataival.


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 24. oldal

24 | PRESZTÍZS TOP 100

A TOP 100 társaságok összetétele nemzetgazdasági ágazatok szerint 2016. évben (%)

Szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység

Kereskedelem, gépjármûjavítás

2%

25%

Feldolgozóipar

Szállítás, raktározás

57%

7%

Villamosenergia-, gáz-, gôzellát., légkond.

Információ, kommunikáció

1%

2%

Vízellátás, szennyvízgyûjtés, hulladékgazdálkodás

Pénzügyi, bizt. tev.

2%

1%

Építôipar

3%

2016. évben Gyôr-Moson-Sopron megye 100 legjelentôsebb vállalkozása2 közül – a gazdasági ágazatok szerint osztályozva – a legtöbb a feldolgozóipar területén mûködött (52 adózó). A következô „legnépesebb” ágazat a kereskedelem, melyet a TOP 100 listában szereplôk közül 23 vállalkozás folytatott. A szállítás, raktározás ágba 6, míg az építôiparba 3 nagyadózó tartozik. A fennmaradó társaságok a további nemzetgazdasági ágazatok között oszlanak meg.

2 3

A TOP 100 körbe tartozó vállalkozások közül a legtöbben (42 társaság) a nagyvállalkozások, valamint a középvállalkozások (40 társaság) közé sorolhatók. A kisvállalkozásokat 6 adózó képviseli, továbbá 4 mikrovállalkozás is helyet kapott a legnagyobbak között.

NETTÓ ÁRBEVÉTEL A gazdasági teljesítmények legfôbb mutatója, az értékesítés nettó árbevétele 2016.

évben 5.041,5 milliárd Ft volt, amely az elôzô évhez képest 3,9%-os mérséklôdést mutat. Országosan a bevételek ennél némileg nagyobb mértékben (–4,4%) csökkentek, mindemellett Gyôr-Moson-Sopron megye – az elôzô évhez hasonlóan – az országos érték 6,7%-át adta. A megyei összes nettó árbevételen belül az egyes nemzetgazdasági ágakat tekintve a feldolgozóipar teljesítménye emelhetô ki, ahol az árbevétel közel 70%-a realizálódott. Ezt követte a kereskedelem 14,5%-os részaránnyal. A mindössze 1,6%-os részarányt képviselô ingatlanügyletek ágazata könyvelhette el a legnagyobb bôvülést, 15,1 milliárd Ft-ot (+23,8%). A feldolgozóiparban 6,3%-os mérséklôdés tapasztalható, mely elsôsorban a jármûgyártás területén megfigyelhetô viszszaesésnek tudható be. A kereskedelemben 2,1%-os (+14,8 milliárd Ft) emelkedés tapasztalható. Az összes vállalkozás mintegy 0,3%-át reprezentáló nagyvállalkozások realizálták a bevétel 63,2%-át, ahol 7,6%-os csökkenés jelentkezett. A mikro-, kis- és középvállalkozásoknál ezzel ellentétben növekedés realizálódott, együttesen 2,9%. Az 50 legnagyobb árbevételû magyarországi vállalat közé3 a megyébôl egy autógyártással foglalkozó társaság is bekerült. A 100 legnagyobb árbevételû Gyôr-Moson-Sopron megyei vállalkozás körében az értékesítés nettó árbevétele 2016. évben 3.656,9 milliárd Ft, mely 6,0%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A társaságok által realizált árbevétel a megyei érték 72,5%-át adta. Az egyes ágazatok teljesítményét tekintve a TOP 100 adózói körben meghatározó a feldolgozóipar, ahol az árbevétel 85,2%-a realizálódott. Ezt követték a keres-

Az összehasonlíthatóság érdekében az elemzés nem tartalmazza a naptári évtôl eltérô mérlegforduló nappal rendelkezô társaságok adatait. A HVG 2017. július 26-i számában megjelent vállalati toplista összeállítás alapján.


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 25. oldal

PRESZTÍZS TOP 100 | 25

kedelemmel foglalkozó vállalkozások 8,8%kal. A többi ágazat osztozik a fennmaradó 6,0%-on. A nettó árbevétel érdemi többségét (86,4%) a nagyvállalkozások realizálták. A nagyobb számban képviselt kkv-szektor a bevétel mindössze 13,6%-át adta. Gyôr-Moson-Sopron megyében az értékesítés relációnkénti összetételében közel kétharmados az export részaránya, az ebbôl származó 3.256,5 milliárd Ft árbevétel 7,4%-kal mérséklôdött az elôzô évhez képest. Belföldi értékesítésbôl 1.785,0 milliárd Ft árbevétel realizálódott, amely 3,0%kal volt több, mint egy évvel korábban. Az árbevétel és a vállalatméret kapcsolatáról elmondható, hogy a vállalatméret növekedésével jellemzôen növekszik a határon túli értékesítés aránya. Míg a mikrovállalkozásoknál 1,4%, addig a kisvállalkozásoknál 3,3%, a középvállalkozásoknál 8,6% volt a részesedés. Az export döntô hányadát, 86,1%-át a nagyvállalkozások realizálták. Az 50 legnagyobb exportárbevételû magyarországi cég4 között két megyei társaság is szerepel, melyek közül egy autógyártással, a másik autóalkatrész-gyártással foglalkozik. A megyei tendenciához hasonlóan, az ér4tékesítés relációnkénti összetételére a TOP 100 vállalkozás körében is jellemzô az export magas aránya. 2016. évben ez az arány 81,7% volt, az export 8,1%-os mérsék-

lôdése és a belföldi forgalom 4,5%-os bôvülése révén. Az elôzô évekhez hasonlóan az export döntô hányadát (93,4%-át) a nagyvállalkozások teljesítették. Gyôr-Moson-Sopron exportjának jelentôs részét (91,8%-át) a TOP 100 vállalatok adták 2016. évben.

A VÁLLALKOZÁSOK EREDMÉNYE 2016. évben a társas vállalkozásoknál 284,0 milliárd Ft üzemi (üzleti) eredmény képzôdött, amely 9,4%-kal kevesebb az elôzô évinél. A pénzügyi mûveletek eredménye az elôzô évi 96,9 milliárd Ft-ról 3,2 milliárd Ft nyereségre zsugorodott. A jelentôs mérséklôdés oka egy üzletviteli tevékenységet folytató társaság bázisidôszakban szereplô egyszeri, kiugró összegû kapott osztalékának tudható be. A fentiek hatására 287,2 milliárd Ft adózás elôtti eredmény realizálódott, amely 30,5%-kal alulmúlja az elôzô évi összeget. Mindemellett 2016. évben tovább csökkent a veszteséges és a nulla adózás elôtti eredményt elérô vállalkozások száma, összességében 4,9%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A legnagyobb 100 vállalkozás együttesen a 2016. évi megyei adózás elôtti eredmény 63,1%-át mutatta ki a bevallásában.

Az egyes vállalkozói kategóriák esetében eltérô mértékû az adózás elôtti eredmény változása. A mikro- és kisvállalkozások eredménye bôvült, a középvállalkozásoknál viszont csökkent az adózás elôtti eredmény. Összességében a részarányuk 43,5%-ot tett ki. A nagyvállalkozások részesedése – 19,0%-os mérséklôdés következtében – 55,6%-ra változott 2015. évhez képest.

TÁRSASÁGI ADÓ A társas vállalkozások 2016. évre – az adózás elôtti eredményt csökkentô és növelô tételek elszámolása után – 229,4 milliárd Ft pozitív adóalapot mutattak ki bevallásaikban, mely 32,0%-kal több az elôzô évinél. A pozitív adóalap után számított adó 31,7 milliárd Ft-ot tett ki, amely 46,8%-kal haladta meg a 2015. évi értéket. A számított adót 11,1 milliárd Ft-tal csökkentették az igénybe vett adókedvezmények, melyek összege a 2015. évi érték több mint háromszorosa. A kedvezmények figyelembevétele után 20,7 milliárd Ft társaságiadó-fizetési kötelezettség keletkezett a megyében, amely 2,3 milliárd Ft-tal (+12,5%) meghaladta az elôzô évi értéket. A TOP 100 vállalkozás az elôzô évhez képest 70,5%-kal több, 122,9 milliárd Ft pozitív adóalapot realizált, mellyel a megyei

Nettó árbevétel összetevôinek alakulása Gyôr-Moson-Sopron megyében 2008–2016. évben (Mrd Ft)

BELFÖLDI FORGALOM

4

EXPORT

A HVG 2017. július 26-i számában megjelent vállalati toplista összeállítás alapján.

3 256,5 1 785,0

2013

1 732,3

2012

3 197,2

1 476,9

2011

5 041,5

1 646,2

2 325,9 1 417,8

2010

2 003,4

2009

1 605,1

2 464,0

2008

1 400,2

0

1 266,7

1 000

1 446,3

2 000

1 239,6

3 000

3 587,3 2 141,0

4 000

2 529,7

5000

3 514,9

6 000

2014

2015

2016


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 26. oldal

26 | PRESZTÍZS TOP 100

Foglalkoztatotti létszám megoszlása a vállalkozások mérete alapján 2016. évben (%)

Mikrovállalkozás

21,5% Kisvállalkozás

20,7% Középvállalkozás

20,1% Nagyvállalkozás

35,6% Egyéb

2,1% értékhez 53,6%-kal járult hozzá. A pozitív adóalap után számított adó 20,8 milliárd Ftot tett ki, amely 85,7%-kal meghaladta a 2015. évi értéket. Az adókedvezmények figyelembevétele után 10,7 milliárd Ft adókötelezettségük keletkezett, mely 17,6%kal több a 2015. évinél. Ezzel Gyôr-MosonSopron megye adókötelezettségének több mint felét a TOP 100 vállalatok érték el.

MÉRLEGADATOK A társas vállalkozások jegyzett tôkéje 317,8 milliárd Ft volt, összege 2,8%-kal több az elôzô évi értéknél. Legnagyobb hányada (36,9%) belföldi társasági tulajdon volt, mely meghaladta az országos arányt (28,2%). Ugyancsak jelentôs a külföldi tulajdon, részaránya 31,9% volt 2016-ban. A jegyzett tôke 20,2%-a belföldi magánszemély tulajdonában volt. Nemzetgazdasági ágazati megoszlás szerint a megyében a legtôkeerôsebb a feldolgozóipar volt, 42,7%-os részesedéssel. A tárgyévben üzembe helyezett beruházások aktivált értéke 370,2 milliárd Ftot tett ki, mely az elôzô évi értékkel szinte megegyezô (–0,6%). A TOP 100 listába tartozó vállalkozások körében 2016. évben 270,5 milliárd Ft realizálódott, mely a megye összes tárgyévi beruházásának 73,1%át adja.

2,5%-os (–2.755 fô) mérséklôdés mutatkozott, mely egy iskolaszövetkezet létszámcsökkenésének tudható be. A torzító hatás kiszûrésével a megyei átlagos állományi létszám az elôzô évi szinten alakult. A megyei dolgozók több mint harmadát a nagyvállalatok alkalmazták, körükben – a fentebb említett ok miatt – megyei átlagot meghaladó (–5,5%) csökkenés jelentkezett. A többi munkavállalót közel azonos (20% körüli) megoszlással a mikro-, kis- és középvállalkozások foglalkoztatták. Ágazati felosztás szempontjából a legtöbb embert (45,1%) a feldolgozóipar fog-

ALKALMAZOTTAK A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKNÁL Gyôr-Moson-Sopron megyében az alkalmazásban állók száma 2016. évben 108 ezer fô volt, amellyel az országos foglalkoztatottak 5,0%-át képviselték. Elôzô évhez képest 5

A HVG 2017. július 26-i számában megjelent vállalati toplista összeállítás alapján.

lalkoztatta, a szektorban közel 900 fôt meghaladó (+1,9%) létszámnövekedés volt tapasztalható 2016. évben. A második legnagyobb részesedéssel (13,5%) bíró kereskedelemben a foglalkoztatottak száma 2,6%-kal esett vissza az elôzô évhez képest. Az egy fôre jutó átlagos éves bruttó bérköltség a megyében 10,0%-kal 3.164 ezer Ft/fô összegre emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. Ez jelentôsen meghaladja az országos átlagot (2.795 ezer Ft/fô). A legtöbb alkalmazottat foglalkoztató 50 magyarországi cég közé5 a megyébôl egy autóipari társaság is bekerült. A 100 legnagyobb adózó 41.312 fôt foglalkoztatott 2016. évben, mely létszám GyôrMoson-Sopron összes munkavállalójának több mint harmada. A TOP 100 adózói körben az átlagos állományi létszám az elôzô évhez hasonlóan folytatta a növekedést, a foglalkoztatottak száma 1.300 fôvel (+3,2%) bôvült. A TOP 100 által foglalkoztatott munkavállalók több mint 85%-a (több mint 36 ezer fô) nagyvállalatoknál dolgozott. További 12,4%-ot középvállalkozások foglalkoztattak, a mikro- és kisvállalkozások pedig 0,4%-kal járultak hozzá az átlagos állományi létszámhoz. A TOP 100 alkalmazotti létszám alakulását nemzetgazdasági ágazatonként vizsgálva a TOP 100 adózói körben a legtöbben (75,7%) a feldolgozóiparban dolgoztak. Ezt követi a szállítás, raktározás 8,6%-os részaránnyal, majd a kereskedelem 5,8%-os súllyal. A többi ágazatba tartozó vállalkozások osztoznak a fennmaradó 9,9%-on. Az egy fôre jutó átlagos éves bruttó bérköltség a TOP 100 vállalkozás körében 4.442 ezer Ft/fô volt, ami a megyei átlagot (3.164 ezer Ft/fô) jelentôsen meghaladta.


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 27. oldal

PRESZTÍZS TOP 100 | 27

A NAV GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA ADÓ- ÉS JÁRULÉKBEVÉTELEINEK ALAKULÁSA A KIEMELT ADÓ- ÉS JÁRULÉKBEVÉTELEK ALAKULÁSA Gyôr-Moson-Sopron megyében a 2016. évben a kiemelt nettó adó- és járulékbevételek együttes összege 256,4 milliárd Ft volt, amely 14,9%-kal meghaladta a 2015. évit. A megyében illetékességgel rendelkezô adóalanyok a kiemelt adónemek kapcsán összesen 454,5 milliárd Ft-ot (+4,0%) fizettek be és 198,1 milliárd Ft (–7,5%) került részükre kiutalásra. Ezek egyenlegeként 33,3 milliárd Ft-tal (+14,9%) több nettó adóés járulékbevétel keletkezett 2016. évben, mint egy évvel korábban. Ezzel a megye az országos nettó bevételek 2,6%-át adta. 2016. évben a személyi jövedelemadó kulcsának csökkentésén kívül az adózást érintô szabályozásban nem történtek olyan mértékû változások, amelyek a bevételek alakulását jelentôsebben befolyásolták volna. Így a pozitív irányú elmozdulás elsôsorban a gazdálkodás általános külsô és belsô körülményeinek, a megyei munkaerôpiac kedvezô alakulásának és a NAV által a feketegazdaság visszaszorítása érdekében tett intézkedéseknek tudható be. A megyében a bruttó bevételek között legnagyobb részesedéssel a társadalombiztosítási (egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási alapok) bevételek bírtak, melyek a kiemelt adó- és járulékbefizetéseknek a 41,5%-át tették ki. Ezen túl jelentôs még az általános forgalmi adó 33,6%-os részaránya is. Az országos szintû befizetésekhez a megye 3,7%-ban járult hozzá. Gyôr-Moson-Sopron megyében – az exportorientált jármûipar hangsúlyos jelenléte révén – a kiemelt adó- és járulék-visszautalások döntô részét, 95,3%-át az általá-

Áfabevételek alakulása Gyôr-Moson-Sopron megyében 2015–2016. évben (Mrd Ft) 200 150

VÁLTOZÁS:

92,2%

100 50 0

150,0

152,6

–204,8

–188,8

–54,8

–36,2

–50 –100

VÁLTOZÁS:

–150

101,7%

–200 –250 BEFIZETÉS

2015. ÉV

KIUTALÁS

NETTÓ

2016. ÉV

nosforgalmiadó-visszatérítések adták, az ezt követô társaságiadó-kiutalások összege – nagymértékben elmaradva ettôl – 2,5%-ot képviselt. Az országos kiutalásokból a megye adózói 7,6%-ban részesedtek.

A PÉNZFORGALOM ALAKULÁSA ADÓNEMENKÉNT Gyôr-Moson-Sopron megyében általános forgalmi adó (áfa) címén 2016. évben 152,6 milliárd Ft befizetés realizálódott, amely 1,7%-kal meghaladta az elôzô évit. A 2,6 mil-

liárd Ft-os bevételi többlethez a belföldi értékesítés emelkedése (+2,0%), valamint a feketegazdaság visszaszorítását célzó egyéb intézkedések is hozzájárultak. Nemzetgazdasági ágak szerint vizsgálva a legnagyobb mértékû növekedés a kereskedelem, gépjármûjavítás ágazatban jelentkezett. Országosan az áfabefizetés 1,1%-os emelkedést mutatott, így országos átlag feletti növekedést (+0,6%pont) realizáltunk. A megye hozzájárulásának részaránya az országos áfabefizetésben 2,9% volt. 2016-ban 7,8%-kal (–16,0 milliárd Ft) kisebb összegû áfa-visszatérítés teljesült, mint egy évvel korábban, amely 188,8 milliárd Ft

Pénzforgalom alakulása Gyôr-Moson-Sopron megyében 2015–2016. éven (Mrd forint/%) 2015. ÉV MEGNEVEZÉS

2016. ÉV

VÁLTOZÁS MEGYE NETTÓ

VÁLT. ORSZ. NETTÓ

BEFIZETÉS

KIUTALÁS

NETTÓ

BEFIZETÉS

KIUTALÁS

NETTÓ

MILLIÁRD FT

16/15 év (%)

16/15 év (%)

Áfa Szja Egészségbizt. alapot megill. bev. Nyugdíjbizt. alapot megill. bev. Tb összesen Eho Tao

150,0 78,1 44,1 134,1 178,2 7,6 23,3

204,8 3,7 0,2 0,5 0,7 0,3 4,6

–54,8 74,4 43,9 133,6 177,5 7,3 18,7

152,6 78,5 54,3 134,2 188,5 8,3 26,6

188,8 3,8 0,1 0,3 0,4 0,2 4,9

–36,2 74,7 54,2 133,9 188,1 8,1 21,7

18,6 0,3 10,3 0,3 10,6 0,8 3,0

– 100,4 123,5 100,2 106,0 111,0 116,0

100,1 101,7 122,9 100,1 105,8 112,6 125,9

ÖSSZESEN:

437,2

214,1

223,1

454,5

198,1

256,4

33,3

114,9

104,6


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 28. oldal

28 | PRESZTÍZS TOP 100

Szja-bevételek alakulása Gyôr-Moson-Sopron megyében 2015–2016. évben (Mrd Ft) 80 70 60 50 40 30 20 10 0

78,1

VÁLTOZÁS:

VÁLTOZÁS:

VÁLTOZÁS:

100,5%

102,7%

100,4%

78,5

–3,7

–3,8

74,4

74,7

–10 BEFIZETÉS

2015. ÉV

KIUTALÁS

NETTÓ

2016. ÉV

kiutalást jelentett. A csökkenés döntôen a feldolgozóiparban, ezen belül is a fôként exportra termelô jármûipar területén mutatkozott. Országosan a kiutalások összege 2,5%kal emelkedett, amelybôl a megye 8,3%-ban részesült. Az elôzôek következményeként GyôrMoson-Sopron megye nettó áfapénzforgalma 36,2 milliárd Ft kiutalás, ami az

elôzô évi 54,8 milliárd Ft kiutalást tekintve 18,6 milliárd Ft összegû nettó áfaegyenlegjavulást jelentett. Országos szinten pozitív nettó áfapénzforgalom mutatkozott, amely közel azonos (+0,1%) az elôzô évivel. A megyében 2016. évben 78,5 milliárd Ft személyi jövedelemadót (szja) fizettek be, amely 0,5%-kal volt több az egy évvel korábbinál. A befizetések 88,3%-át az üzleti, 11,7%-át a költségvetési szféra adta. Az üzleti szféra szereplôi 2016-ban az egy évvel korábbival szinte megegyezô összegû befizetést teljesítettek. A növekedés irányába hatott a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése, a végrehajtott bérfejlesztések, az országosan kiemelkedô foglalkoztatási adatok, melyet visszafogott az adókulcs 1%pontos csökkentése és a családi kedvezmények bôvülése. Az szja-kiutalások összege a 2015. évihez viszonyított 2,7%-os növekedés következtében 3,8 milliárd Ft-ra emelkedett. A be-

nyújtott bevallások alapján a magánszemély adózók egy fôre jutó kiutalási igénye 3,9%kal haladta meg az elôzô évit, átlagos öszszege mintegy 47 ezer Ft volt. A személyi jövedelemadó nettó bevétele 2016. évben az elôzôekben részletezettek együttes hatására 74,7 milliárd Ft volt, 0,4%kal meghaladva az elôzô évit. Az országosan mért nettó személyi jövedelemadó növekedés a megyeit meghaladó mértékû, 1,7%-os volt. Az országos szja-bevétel 4,4%-a megyénkbôl származott. 2016. évben a társadalombiztosítás (tb) pénzügyi alapjait megilletô nettó befizetések 6,0%-kal nôttek megyénkben, ennek eredményeként 188,1 milliárd Ft bevétel realizálódott. A befizetések növekedési üteme az országosnál (+5,8%) dinamikusabb volt. Így megyénk 4,4%-ban járult hozzá az országos tb-bevételekhez. Az üzleti szférában 2016. évben realizált nettó tb-bevételek 5,4%-kal haladták meg az elôzô évi teljesítést. A növekedést az 5,7%kal magasabb minimálbér és garantált bérminimum mellett jellemzôen és leginkább a jármûipari szektorban – jellemzôen a második negyedévben – végrehajtott béremelések, illetve a foglalkoztatásbôvítés okozta, amelyet ellensúlyozott a szociális hozzájárulási adóval kapcsolatos jogszabályváltozás, a kata adónemet választók, továbbá a székhelyváltozás miatti bevételkiesés. A költségvetési szférában a nettó tbbevételek összege 10%-kal nôtt az elôzô évhez képest, amely leginkább annak köszönhetô, hogy a 2015. július 1-jén létrejött szakképzési centrumok befizetése nem jelentkezett a teljes bázisidôszakban, továbbá a járási hivataloknál 2016. július 1-jétôl bevezetett életpályamodell kapcsán rendezett bérek magasabb járulékbefizetést eredményeztek. Emellett a szociális dolgozók 2015. július 1-jétôl hatályos bérkiegészítése, valamint a felsôfokú végzettségû bölcsôdei kisgyermeknevelôk átlagosan

Tb és eho nettó bevételek alakulása Gyôr-Moson-Sopron megyében 2015–2016. évben (Mrd Ft) 200 VÁLTOZÁS:

106,0%

150 100

VÁLTOZÁS:

111,0%

50

177,5

0

188,1 TB

2015. ÉV

2016. ÉV

7,3

8,1 EHO


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 29. oldal

PRESZTÍZS TOP 100 | 29

Tao-bevételek alakulása Gyôr-Moson-Sopron megyében 2015–2016. évben (Mrd Ft) 30 25

VÁLTOZÁS:

VÁLTOZÁS:

116,0%

114,2%

20 15

VÁLTOZÁS:

106,5%

10 5 0

23,3

26,6

–4,6

–4,9

18,7

21,7

–5 –10

BEFIZETÉS

2015. ÉV

KIUTALÁS

NETTÓ

2016. ÉV

30–40%-os, 2016. január 1-jei béremelése is pozitív irányába hatott, amelyet a kormány a bürokrácia csökkentéséhez kapcsolódó intézkedése és a szociális hozzájárulási adó alapok közötti megosztási arányának változása miatti bevételkiesés mérsékelt. Az egészségügyi hozzájárulás (eho) nettó összege 8,1 milliárd Ft-ot ért el, amely 11,0%-kal meghaladta az elôzô évi teljesítést. Megyénk 4,3%-ban járult hozzá az országos ehobevételek alakulásához, növekedési üteme elmaradt az országos átlagtól (+12,6%). Az országos nettó tb és eho összegzett bevételének 4,4%-át Gyôr-Moson-Sopron megye adta. A társaságiadó-befizetések (tao) 14,2%-kal emelkedtek 2015. évhez viszonyítva, amely összegében 26,6 milliárd Ft bevételt jelentett. A növekedéshez hozzájárult, hogy a társaságiadó-elôleg fizetési kötele-

zettség összege az adóelôleg-módosítással együtt 27,4%-kal több volt, mint 2015-ben. Országosan 37,9%-os bôvülés realizálódott ugyanezen idôszakban, amely a növekedési adóhitelnek köszönhetô, ugyanis az adózók több mint 135,0 milliárd Ft-ot fizettek be a növekedési adóhitel adóösszegére jutó adóelôlegként. A megyei kiutalások 4,9 milliárd Ft-os összege 6,5%-kal (+0,3 milliárd Ft) meghaladta az egy évvel korábbit, míg országosan a 2015. évi kiutalás több mint kétszerese teljesült. A megyei és országos kiutalásnövekedés is a kedvezményezett célra történô felajánlások jelentôs mértékû bôvülésének tudható be. A fentiek alapján a megyében realizálódott 21,7 milliárd Ft nettó tao-bevétel öszszességében az elôzô évi szintet 16,0%-kal haladta meg, míg országosan éves 25,9%os növekedés mutatkozott.

Az országos nettó társaságiadó-bevételek összegébôl a megye 3,1%-ot képviselt. Összefoglalásul Gyôr-Moson-Sopron megyében az áfabefizetés (+0,6%pont), valamint a nettó tb- és ehobevételek együtt (+0,1%pont) esetében – kismértékben ugyan, de – az országosnál kedvezôbb eredmények születtek. Megyénkben a legnagyobb mértékû növekedés 2015. évhez viszonyítva a nettó társasági adónál tapasztalható (+16,0%), amely emelkedés azonban 9,9%ponttal elmaradt az országos átlagtól. Gyôr-Moson-Sopron megyében 2017. I. félévben a kiemelt nettó adó- és járulékbevételek együttesen 1,6%-kal (–1,9 milliárd Ft) elmaradtak az elôzô év azonos idôszakának eredményétôl. Az egyes adónemek esetében a bevételek alakulását az általános gazdasági körülményeken kívül érdemben befolyásolták a szabályozásban bekövetkezett változások, mint a munkáltatói járulékkulcs csökkentése, a társadalombiztosítási alapok megváltozott szerkezete és felosztási arányai, illetve a megbízható adózók áfa-visszaigényléseinek teljesítésére vonatkozó változás. A megye nettó áfapénzforgalma 30,0 milliárd Ft kiutalás, amely 4,6 milliárd Ft-tal kedvezôtlenebb a 2016. I. félévi 25,4 milliárd Ft összegû negatív egyenlegnél. Ez az eredmény jogszabályváltozás következménye, miszerint ez évtôl a megbízhatónak minôsített adózóknál 75 nap helyett 45 napra csökkent az áfakiutalási határidô. A személyi jövedelemadó nettó bevételek a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésének, a foglalkoztatás bôvítésének növelô, illetve a családi kedvezmény esetében a két eltartottat nevelô szülôk szja adókedvezménye növelésének bevételt csökkentô hatására együttesen 12,1%-kal emelkedtek. A nettó tb- és ehobevételek együttesen közel azonosak (+0,1%) a 2016. I. félévivel a munkáltatói járulékkulcs 5%pontos csökkenése ellenére is.

Kiemelt adónemek teljesítési szintje az országoshoz hasonlítva 2015–2016. évben (%)

125,9

140 120 100

101,1

101,7

106,1

101,7

100,4

106,2

116,0

ÁFABEFIZETÉS

NETTÓ SZJA

NETTÓ TB ÉS EHO

NETTÓ TAO

80 60 40 20 0

GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYE

ORSZÁG


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 30. oldal

30 | PRESZTÍZS TOP 100

A FOGLALKOZTATOTTSÁG ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ KEDVEZMÉNYEK ALAKULÁSA GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN, 2017. I. FÉLÉVBEN A FOGLALKOZTATOTTSÁG ALAKULÁSA

intézményekben dolgozók átlaglétszáma 26,4 ezer fô volt, a mintegy 3,9 ezer fôs növekmény alapvetôen technikai, a megyei tankerületi központok 2017. januári megalakulásával hozható összefüggésbe. Munkaidôtartam szerint a munkavállalók túlnyomó részét, 85,2%-át teljes munkaidôben foglalkoztatták, a részmunkaidôs foglalkoztatás 13,1%-ot, a tanulószerzôdéses tanulók száma 1,7%-ot képviselt, és csupán átlagosan 64 fô volt érintett munkaidôszervezési intézkedéssel csökkentett teljes munkaidôvel. A munkaerôpiaci folyamatokat havonként vizsgálva is kedvezô képet kapunk a megyében érvényesülô tendenciákról, hiszen a növekedési ütem minden hónapban felülmúlta az országost. A megyei dinamika ugyan februártól lassult, de júniusban ismét elérte a féléves átlagértéket. A havi országos dinamika májusban közelítette meg legjobban a megyéét, de a magas bázis ellenére is 1,4%pont maradt a különbség. A megyei bôvülés februárban érte el csúcspontját, elsôsorban az üzleti szféra 6,4 ezer fôs létszámbôvülése révén. Ez a kiugró növekedés 2,1 ezer fôvel e szektor I. félévi megyei átlagánál is magasabb. A megyei 4,8%-os átlagos foglalkoztatottságbôvülésben a költségvetési intézmények átrendezôdése is szerepet játszott, de a megyei tankerületi központok létszámadatával korrigált I. félévi dinamika is – a 2016. évi magas létszámadatok ellenére – csak kissé marad el az országos átlagtól.

A KSH adatai szerint Magyarországon 2017 I. félévében a foglalkoztatottak létszáma 4 millió 420 ezer fô volt, 77 ezer fôvel több, mint egy évvel korábban. A 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 68,1%-ra emelkedett. A foglalkoztatás szintje legjelentôsebben, 2,9%ponttal a Nyugat-Dunántúlon nôtt, 1,3%ponttal meghaladva az országos átlagot. A 2017. II. negyedéves, megyékre bontott részletes foglalkoztatási adatok alapján Gyôr-Moson-Sopronban – a népesség enyhe csökkenése ellenére a gazdaságilag aktívak számának növekedése mellett a munkanélküliek számában bekövetkezô csökkenés hatására – a 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 71,6%-ra nôtt, míg a munkanélküliségi ráta 1,6%-ra mérséklôdött. A foglalkoztatottságra vonatkozó adataink a megyében székhely szerinti illetékességgel rendelkezô munkáltatók, kifizetôk és egyéni vállalkozók járulékbevallásainak aggregálásából származnak. 2017. I. félévben a Gyôr-Moson-Sopron megyei munkáltatók átlagosan 178,4 ezer fôt foglalkoztattak a verseny- és közszférában, amely közel 8,2 ezer fôs megyei létszámbôvülést jelentett az egy évvel korábbi adatokhoz mérten. A megyei 4,8%-os foglalkoztatottságbôvülés 2,5%ponttal magasabb az országos átlagnál. A versenyszférában foglalkoztatottak száma átlagosan 152 ezer fôre nôtt, 4,3 ezer fôs emelkedés révén. A költségvetési

A pozitív folyamatokat jól tükrözi, hogy a foglalkoztatottak számának bôvüléséhez elsôsorban a versenyszféra járult hozzá, a létszámemelkedés 52,7%-át adva. Ez leginkább a megye húzóágazata, a jármûgyártás és a hozzá köthetô szerszámgyártás, illetve fémmegmunkálás, továbbá az egyéb feldolgozóipari ágazatok kapacitásbôvítésébôl fakadt. A megye munkavállalóinak 85,2%-át a versenyszféra alkalmazta, a 2017. I. félévi 152 ezer fôs átlaglétszám 2,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit (+4,3 ezer fô). A gazdálkodói körben foglalkoztatottak száma 1,9%-os növekedéssel 128,7 ezer fôre bôvült. Ebben jelentôs szereppel bírtak a megye gazdasági teljesítményét meghatározó, jellemzôen külföldi tulajdonban levô multinacionális társaságok, amelyek a versenyszféra munkavállalóinak mintegy 23%-át alkalmazták. A 28 meghatározó létszámú foglalkoztató átlaglétszáma mintegy 700 fôvel emelkedve (+2%) már közelítette a 34,7 ezer fôt. A gazdálkodók 2,4 ezer fôs létszámbôvülésének több mint 29%-a az ô teljesítményükhöz kötôdik. Amellett, hogy ezen foglalkoztatók többségénél nôtt a munkavállalók száma, a legnagyobb volumenû, 360 fôs növekményt egy jármûipari társaságnál, a legdinamikusabb, közel 50%-os bôvülést pedig egy egyéb bútorgyártással foglalkozó vállalkozásnál mértünk. Elôbbi létszáma a félév végére már meghaladta a 2,1 ezer fôt, utóbbié pedig 900 fô volt.

Foglalkoztatotti létszám változása az elôzô év azonos hónapjaihoz viszonyítva 2016–2017. I. félév során 108 106

105,5

106,2 104,6

104,2

101,5

101,9

104 102

103,4

100 JANUÁR

ORSZÁG

102,5 FEBRUÁR

MÁRCIUS

GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYE

ÁPRILIS

103,5

104,8

102,1

102,2

MÁJUS

JÚNIUS


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 31. oldal

PRESZTÍZS TOP 100 | 31

SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓBÓL IGÉNYBE VEHETÔ KEDVEZMÉNYEK ÉS CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNYEK ALAKULÁSA A 2017. évi törvényi változások közül a legfontosabb, hogy a szociális hozzájárulási adó kulcsának 27%-ról 22%-ra változása következtében a hozzá kapcsolódó kedvezmények mértéke is csökkent. A benyújtott járulékbevallások alapján 2017. I. félévben a Gyôr-Moson-Sopron megyei adózókkal kapcsolatosan összesen 3.500 millió Ft adó- és családi járulékkedvezményt érvényesítettek, amely 17,5%-kal volt kevesebb, mint egy évvel korábban. A félév során a foglalkoztatók átlagosan 42.619 munkavállaló után összesen 2.684 millió Ft szociális hozzájárulási adókedvezményt vettek igénybe, mely 22,7%-kal kevesebb, mint az elôzô év azonos idôszakában. A kedvezmények mértékének csökkenése nélkül a szociális hozzájárulási adókedvezmények összege kevéssel meghaladta volna az egy évvel korábbit (+0,4%). A kedvezményre

2017. I. FÉLÉV

34,7

94,0

152,0

Versenyszféra létszámának szektoronkénti megoszlása Gyôr-Moson-Sopron megyében 2016–2017. I. félévben (ezer fô)

23,3

VÁLTOZÁS:

+2,9%

2016. I. FÉLÉV

34,0

0

92,3

147,7

A megye és egyúttal a térség legnagyobb foglalkoztatója továbbra is egy autógyár, melynek foglalkoztatotti átlaglétszáma a közelmúltban zajlott jelentôs beruházások és a kapcsolódó foglalkoztatásbôvülés miatti magas bázis ellenére is tovább emelkedett, június végére már elérte a 13 ezer fôt, átlaglétszáma mintegy 340 fôvel több az egy évvel korábbinál. A társaság legnagyobb megyei beszállítóinál átlagosan 560 fôvel nôtt a létszám, együttesen már közel 5,5 ezer munkavállalót alkalmaznak. A foglalkoztatási adatok javulásához az egyéni vállalkozások és az általuk foglalkoztatott átlagos alkalmazotti létszám 9%os emelkedése is hozzájárult, mely összességében 1,9 ezer fôs bôvülést eredményezett. E növekedésben döntô szerepe van az alacsonyabb adóterheléssel és kevesebb adminisztrációval járó kata adózási mód töretlen és fokozódó népszerûségének. A kisadózók tételes adóját választó egyéni vállalkozók száma június végén már 10,4 ezer fô volt, 41,6%-kal több, mint egy évvel korábban. A költségvetési szféra foglalkoztatta a megye munkavállalóinak 14,8%-át, az itt alkalmazásban állók száma 26,4 ezer fôt tett ki, mely ugyan 17,2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, de ebben meghatározó szerepet játszott az „új” megyei tankerületi központok 4,7 ezer fôs átlaglétszáma. A két megyei tankerületi központ létszámadatával korrigált adatok alapján a költségvetési szféra létszáma közel 850 fôvel csökkent a bázishoz mérten, melynek 44,2%-át a közfoglalkoztatottak számának mérséklôdése eredményezte. Az év elsô hat hónapjában 1,5 ezer fô hátrányos helyzetû munkavállalót foglalkoztattak a közfoglalkoztatás keretei között a megyében, mely a bázis 80,1%-ának felelt meg.

21,4

50

MEGHATÁROZÓ LÉTSZÁMÚ TÁRSASÁGOK

jogosultak számának változása jogcímenként eltérô irányú volt, de összességében majdnem elérte a bázisidôszaki szintet. A szociális hozzájárulási adóból igénybe vehetô kedvezmények 93,1%-át, 2.498 millió Ft összegben, a munkahelyvédelmi akciótervhez kapcsolódóan érvényesítették a munkáltatók, amely 23,5%-kal maradt el az egy évvel korábbi értéktôl. Ez a teljes foglalkoztatotti kör 22,6%-át érintette a megyében, amely 0,9%ponttal az országos átlag felett alakult. A munkahelyvédelmi akcióterven belül a legnagyobb létszámban és egyre magasabb részarányban (40,3%) az 55 év feletti munkavállalók vannak, a foglalkoztatók a kedvezmények 38,1%-át e korcsoport után érvényesítették, 951 millió Ft összegben. Létszámában a másik nagy csoportot (29,9%) a szakképzettséget nem igénylô munkakörben foglalkoztatottak (pl. takarítók, árufeltöltôk, portások, háztartási alkalmazottak, egyszerû ipari és mezôgazdasági foglalkozásúak) alkotják, az utánuk igénybe vett kedvezmény összege 672 millió Ft volt. Megyénkben továbbra is az országosnál nagyobb részarányt képviselnek a kedvezményre jogosult 25 év alatti munkavállalók, átlagos létszámuk azonban – az országos kismértékû csökkenési tendencia ellenére – közel 600 fôvel (6%-kal) kevesebb, mint egy évvel korábban. A munkáltatók 623 millió Ft kedvezményt érvényesítettek a pályakezdôk vonatkozásában. A fennmaradó részt (252 millió Ft) a tartósan álláskeresôk, gyed, gyes, gyet folyósítását követôen visszatérôk, valamint mezôgazdasági munkavállalók után tudták igénybe venni ebben az idôszakban.

100

EGYÉB GAZDÁLKODÓK

150

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK

Az összes szociális hozzájárulási adókedvezmény 2,7%-át közfoglalkoztatottak után vették igénybe, melynek 73 millió Ft-os összege negyedével elmarad ez egy évvel korábbi értéktôl. A fennmaradó 4,2%-ot (113 millió Ft) a megváltozott munkaképességûek, rehabilitációs kártyával rendelkezô személyek, gyesrôl visszatérô, részmunkaidôben foglalkoztatottak, valamint egyéni vállalkozók után érvényesítették. Szinte mindegyik kategóriában a kedvezmények összege és az érintett létszám vonatkozásában is visszaesés volt tapasztalható, kivételt ez alól a rehabilitációs kártyával rendelkezô személyek képviselnek, melyek számának közel 20%-os növekedése mellett az igénybe vett kedvezmény mértéke 15%-kal haladta meg az elôzô év azonos idôszakát. Megyei szinten a levonható kedvezmények összege a szociális hozzájárulási adókötelezettség 5,1%-át tette ki, amely kevéssel az országos részarány alatt volt. Ebben szerepet játszik, hogy megyei szinten az országosnál nagyobb mértékben csökkent a szociális hozzájárulási adó után igénybe vett kedvezmény összege. Az elôzô évhez képest mind a családi járulékkedvezményt igénybe vevôk száma, mind a kedvezmények összege növekedést mutatott 2017. I. félévben, így átlagosan közel 7.000 munkavállaló 816 millió Ft családi járulékkedvezményt tudott érvényesíteni. Ezáltal Gyôr-Moson-Sopron megyében 19.500 Ft-tal több maradt havonta a családoknál, amely a magasabb átlagjövedelmeknek köszönhetôen 2.300 Ft-tal nagyobb az országos átlagnál.


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 32. oldal

A GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYEI TOP 50 TÁRSASÁG ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ALAPJÁN LÉTSZÁM

SSZ. /ELÔZÔ ÉV

NÉV

SZÉKHELY

FÔ TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE

1./1. 2./3. 3./4. 4./5. 5./7. 6./6. 7./9. 8./20. 9./8. 10./12. 11./10. 12./11. 13./n. ny. 14./17. 15./14. 16./13. 17./16. 18./18. 19./19. 20./23. 21./21. 22./22. 23./24. 24./26. 25./28. 26./39. 27./25. 28./30. 29./29. 30./31. 31./37. 32./33. 33./36. 34./32. 35./34. 36./38. 37./n. ny. 38./40. 39./41. 40./43. 41./42. 42./44. 43./n. ny. 44./– 45./45. 46./47. 47./48. 48./– 49./49. 50./–

AUDI HUNGARIA ZRT. AUTOLIV IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. GYÔR–SOPRON–EBENFURTI VASÚT ZRT. SMR AUTOMOTIVE MIRROR TECHNOLOGY HUNGARY BT. E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT. VELUX MAGYARORSZÁG KFT. NEMAK GYÔR ALUMÍNIUMÖNTÖDE KFT. INTERFA BÚTORIPARI KFT. „RUDOLPH AUTÓIPARI LOGISZTIKAI” KFT. LEIER HUNGÁRIA ÉPÍTÔANYAGGYÁRTÓ KFT. RÁBA FUTÓMÛ GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS MAGYARORSZÁG GYÁRTÓ BT. NEM NYILVÁNOS GRABOPLAST PADLÓGYÁRTÓ ZRT. NEM NYILVÁNOS RÁBA JÁRMÛALKATRÉSZ GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. MÄRKLIN-HUNGARIA TERMELÉSI KFT. „PROVERTHA ELECTRONIC COMPONENTS” IPARI SZOLG. ÉS KER. ZRT. GYÔR-SZOL GYÔRI KÖZSZOLGÁLTATÓ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. ROTO ELZETT CERTA VASALATGYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. NEM NYILVÁNOS DANA HUNGARY GYÁRTÓ KFT. NEM NYILVÁNOS HEINEKEN HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK ZRT. NEM NYILVÁNOS BOS PLASTICS SYSTEMS HUNGARY BT. SOKORÓ IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. NEM NYILVÁNOS LAPCOM KIADÓ ZRT. REHAU-AUTOMOTIVE KFT. ALCUFER IPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. MELECS EWS GMBH MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE CERES SÜTÔIPARI ZRT. NEM NYILVÁNOS SICK FEJLESZTÔ TERMELÔ ÉS KERESKEDELMI KFT. NEM NYILVÁNOS CSERPES-SAJTMÛHELY ÉLELMISZERIPARI KFT. HÖDLMAYR HUNGÁRIA LOGISTICS KFT. VNT METAL HUNGARY KFT. CALIDA MAGYARORSZÁG TERMELÔ KFT. NEM NYILVÁNOS NEM NYILVÁNOS NEM NYILVÁNOS E.ON GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ KFT. BINDER CABLE ASSEMBLIES KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT. KISALFÖLD FÜSZÉRT KERESKEDELMI KFT. NEM NYILVÁNOS KATEK HUNGARY KFT. FEDERAL MOGUL HUNGARY IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.

Gyôr Sopronkövesd Sopron Mosonszolnok Gyôr Fertôd Gyôr Szany Gyôr Gyôr Gyôr Mosonszolnok n. ny. Gyôr n. ny. Gyôr Gyôr Beled Gyôr Lövô n. ny. Gyôr n. ny. Sopron n. ny. Gyôrladamér Tét Mosonmagyaróvár n. ny. Gyôr Gyôr Gyôr Gyôr Gyôr n. ny. Kunsziget n. ny. Kapuvár Gyôr Mosonmagyaróvár Rajka n. ny. n. ny. n. ny. Gyôr Jánossomorja Gyôr n. ny. Gyôr Kunsziget

Közúti jármû, jármûmotor alkatrészeinek gyártása Közúti jármû, jármûmotor alkatrészeinek gyártása Helyközi vasúti személyszállítás Gépjármû-karosszéria, pótkocsi gyártása Villamosenergia-elosztás Épületasztalos-ipari termékek gyártása Könnyûfémöntés Egyéb bútor gyártása Egyéb szállítást kiegészítô szolgáltatás Építési betontermék gyártása Közúti jármû, jármûmotor alkatrészeinek gyártása Közúti jármû, jármûmotor alkatrészeinek gyártása n. ny. Mûanyag építôanyag gyártása n. ny. Közúti jármû, jármûmotor alkatrészeinek gyártása Játékgyártás Elektronikai alkatrész gyártása Vagyonkezelés (holding) Lakat-, zárgyártás n. ny. Gépjármûalkatrész-nagykereskedelem n. ny. Sörgyártás n. ny. Egyéb mûanyagtermék gyártása Közúti jármû, jármûmotor alkatrészeinek gyártása Háztartási villamos készülék gyártása n. ny. Napilapkiadás Egyéb mûanyagtermék gyártása Hulladék-nagykereskedelem Elektronikai alkatrész gyártása Kenyér, friss pékáru gyártása n. ny. Elektronikai alkatrész gyártása n. ny. Tejtermék gyártása Egyéb szállítást kiegészítô szolgáltatás Fémalakítás, porkohászat Alsóruházat gyártása n. ny. n. ny. n. ny. n. ny. Egyéb mûanyagtermék gyártása Élelmiszer jellegû bolti vegyes kiskereskedelem n. ny. Elektronikai áramköri kártya gyártása Egyéb gumitermék gyártása

2015

2016 fô

11 353 1 941 1 868 1 544 965 1 016 898 586 940 762 890 883 n. ny. 606 n. ny. 669 619 605 597 568 n. ny. 569 n. ny. 504 n. ny. 348 516 416 n. ny. 406 363 382 364 400 n. ny. 362 n. ny. 327 326 311 312 n. ny. n. ny. n. ny. 306 295 294 n. ny. 291 278

2016/2015 Index (%)

11 404 2 377 1 864 1 733 1 062 1 041 944 832 825 807 799 784 n. ny. 675 n. ny. 636 621 618 598 579 n. ny. 525 n. ny. 487 n. ny. 475 469 415 n. ny. 414 410 384 384 382 n. ny. 379 n. ny. 349 348 329 312 n. ny. n. ny. n. ny. 298 295 294 n. ny. 287 286

100.4 122.5 99.8 112.2 110.1 102.5 105.1 142.0 87.8 105.9 89.8 88.8 n. ny. 111.4 n. ny. 95.1 100.3 102.1 100.2 101.9 n. ny. 92.3 n. ny. 96.6 n. ny. 136.5 90.9 99.8 n. ny. 102.0 112.9 100.5 105.5 95.5 n. ny. 104.7 n. ny. 106.7 106.7 105.8 100.0 n. ny. n. ny. n. ny. 97.4 100.0 100.0 n. ny. 98.6 102.9


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 33. oldal


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 34. oldal


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 35. oldal

PRESZTÍZS TOP 100 | 35

TERRA KFT.: MINDEN, AMI FÖLDMUNKA Harminc éve végzi tevékenységét – ügyfelei megelégedésére – a gyôri Terra Kft., ami teljes körû földmunkákkal áll meglévô és leendô partnerei rendelkezésére. A cég fô profilja a gépi földmunka végzése és a kapcsolódó teherfuvarozás, valamint

a mélyépítési kivitelezési munkák számos ágazata. Tevékenységei közé tartozik továbbá a külsô ivóvízvezeték építése, a csatornázási munkák, valamint az útépítési és térburkolási feladatok. Vállalják kis volumenû lakossági földmunkák elvégzését is, mint a pince-földkiemelés vagy családi házak alapozási földmunkái, és építôanyagok fuvarozásával is bátran kereshetik ôket az építkezôk. A szolgáltatások széles spektruma a

többi között a kiterjedt gépparknak köszönhetô; az univerzális kotró- és rakodógépek, teherautók, aszfaltvágók és hótolók lehetôvé teszik a legkülönbözôbb megbízások, egyedi igények teljesítését is. A Terra Kft. megbízható partner akkor is, ha útátfúrásról, tuskómarásról, hótolásról vagy éppen daruzási munkákról van szó. Mindezt magas színvonalon, modern gépparkkal és szakképzett irányítással végzi a cég 14 munkatársa. Sôt, mivel a cég szoros kapcsolatot ápol Gyôr építôipari cégeivel, igény esetén építômesteri munkákra is tud megbízható kivitelezôt ajánlani. A vállalkozás olyan ügyfeleket tudhat referenciái között, mint az E.ON Zrt., a Pannon-Víz Zrt., az Euro-Épüsz 95 Kft., a Wernervill Kft. vagy a Rába Energiaszolgáltató Kft. (x)

Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Cím: 9027 Gyôr, Reptéri u. 2. Mobil: +36-20/935-0838, +36-20/916-3442 Tel./fax: +36-96/526-261, +36-96/526-262 E-mail: info@terragyor.hu www.terragyor.hu


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 36. oldal

Pintér-Péntek Imre, a Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 37. oldal

PRESZTÍZS TOP 100 | 37

A VÁLLALKOZÓKNAK JÓ MOTIVÁCIÓ KELL BESZÉLGETÉS PINTÉR-PÉNTEK IMRÉVEL, A GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELNÖKÉVEL „A kamara tagsága súlyában, összetételében reprezentálja a megye gazdaságát, amelynek megkerülhetetlen fóruma, cselekvô szervezôje és fejlesztôpartnere.” A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara víziója ez, amelyet az egy éve megválasztott elnök fogalmazott meg az új elnökség tagjaival. Pintér-Péntek Imre lendülettel és magabiztosan vágott neki elnöksége négy évének. Van hite, van szándéka és vannak tervei a kamarai munkát illetôen. Munkaügyi helyzetrôl, fizetésekrôl és a TOP 100-ba kerülés motivációs erejérôl is beszélgettünk a kamara elnökével. „A célom, hogy a kamara komoly tényezôvé váljon a megye életében” – mondta megválasztása után szinte azonnal az elsô interjújában, majd hozzátette, szeretné, ha a megye minden településén ott lengene a kamarai zászló. A zászló még nem lengedez, de a munka megindult. Nagyon komoly megbeszélések kezdôdtek el elsôsorban a megyei városok, illetve a városok környékén található települések vezetôivel. Nyilván azokat a helyeket kerestem fel, ahol a megyei gazdaság biztos pontjai találhatóak. Mit tapasztal ezeken a beszélgetéseken? Attól függôen, hogy a megye melyik részén járok, változik a kép. Egyben azonban mindenütt egyetértenek a települések vezetôi és a vállalkozók. Megyénk erôsen kitett az európai, ausztriai munkaerô-csábításnak. Hiszen ott több fizetést kapnak. A fizetéshez azonban itthon veszik igénybe az államtól kapott szolgáltatásokat, úgy, hogy ott adóznak. Ez egy helyzet, amit egy csapásra nem lehet megváltoztatni, de valamit tennünk kell. A történelem úgy hozta, hogy az ország nyugati határánál húzódott egy kerítés, amelynek túloldalán háromszorosak a fizetések. Ennek persze oka van. Az nem

mûködik, hogy automatikusan nálunk is felemeljük háromszorosára a fizetéseket meg persze az árakat is. A fizetések emeléséhez a hatékonyság növelése kell. Ez a legfontosabb, amit most a vállalkozásoknak meg kell érteni, és tenni kell érte! Csak így lehetnek sikeresek, csak így maradhatnak a TOP 100as listán, illetve csak így kerülhetnek fel oda! Ha példát vesznek a multiktól, az európai cégektôl, akik már évtizedek óta igazán hatékonyan, versenyképesen mûködnek. A multik hozzák a bevált recepteket, mondják, ha kell, erôvel, de kikényszerítik a dolgozókból a hatékonyságot. A kis- és középvállalkozások viszont bajban lehetnek, ha magukra maradnak. Nem maradnak magukra. A kamara megyénkben és az országban segíti ôket. Mondok egy konkrét példát is ebbôl az esztendôbôl, ami segíthet. A Széchenyi-egyetem felsôoktatási és ipar-együttmûködési központot hoz létre és ezáltal a hazai kkv-k vezetô rétegét tudjuk úgy képezni, hogy ennek révén vállalkozásaik hatékonyabban tudjanak mûködni. Ez megteremtheti az Európához közelítô jövedelmek tartós növekedésének feltételeit. A kamarai céljaik megvalósításához szükség van az együttmûködésre. Milyen a kapcsolat a közélettel, politikával? A legfontosabb feladatomnak azt tartom, hogy a lehetô legkedvezôbb gazdasági környezetben mûködhessenek a megye vállalkozásai. Bárkit választanak meg az ország miniszterelnökének vagy épp helyben polgármesternek, nekünk azzal együtt kell mûködnünk. Kell egy megfelelô partneri viszony a politikával úgy, hogy a kamara soha nem foglalkozhat aktuálpolitikával. Most azt érzékelem, hogy az országos vezetés és a helyi önkormányzat is tudja: a jól teljesítô vállalkozások adják meg az ország mûködésének alapját. Soha nem voltam pártnak tagja, így talán elmondhatom, ez a kormány sokkal inkább meghallja a vállalkozók hangját, mint az elôzôek. A jól mûködô kamara ezt ki kell hogy használja a tagjai érdekében.

Azért elôfordulnak nehezebb helyzetek, amikor olyan döntés születik vagy éppen nem születik meg, ami versenyhátrányt jelenthet a kkv-k számára. Ahol dolgoznak, ott van forgács is. Ám azért kell dolgoznunk, hogy úgy hozzanak meg törvényeket, hogy azokat be is lehessen tartani, hogy segítsenek. Azok a jó törvények, amelyek a normális határon belül vannak, korlátoznak, de a másik oldalon megfelelô mozgásteret adnak. Ezen a területen sem megyünk rossz irányba. Mindenki arra törekszik, hogy a kis- és középvállalkozások stabilizálódjanak hazánkban, persze ez nem fog menni egyik napról a másikra. Amikor a TOP 100 kiadványt lapozza, nem facsarodik bele a szíve, hogy a vállalkozása nincs ott a felsoroltak között? Aki igazi vállalkozó, az mindig arra törekszik, hogy ott legyen a legjobbak között. Én a pályám kezdetén a szolgáltatások, a kommunikáció, az oktatás, szakmai kiadványok szerkesztése, kiadása felé fordultam. A régió egyik legnagyobb ilyen cége vagyunk, de tudni kell, hol vagyunk a rangsorban. A mi bevételeink soha nem közelíthetik meg az ipar vagy a mezôgazdaság legjobbjait. A kamaránkban van ipari, kereskedelmi, kézmûves és szolgáltatási tagozat. Mert együtt lehetünk igazán sikeresek. Mindenkire szükség van ahhoz, hogy legyen TOP 100-as listánk, akikre felnézhetünk, akikrôl példát vehetünk, akikre büszkék lehetünk. És akik közé vállalkozóként igyekszünk majd bekerülni! Motiváció nélkül semmi sem mûködik. Az Európai Unió összes régiója közül a nyugat-dunántúli produkálta a tizedik legnagyobb gazdasági fejlôdést 2008 és 2015 között, és részben az uniós források miatt az EU-átlaghoz történô gyors felzárkózás 2030-ig is folytatódhat – derült ki az Európai Bizottság most közzétett hetedik kohéziós jelentésébôl. Nekünk ez adhat motivációt, és egyben felelôsséget is kíván a kamarától, minden egyes vállalkozótól, hogy ezt a húzószerepet fenntarthassuk.

GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA – ELNÖKSÉG


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 38. oldal

38 | PRESZTÍZS TOP 100

KAMARA: A CSELEKVÔ ERÔ A TOP 100 NEM VERSENY Bauer László Gyôri térség, elnök Gyôr és térsége a Kisalföld legerôsebb gazdasági mikrorégiója. A megyei TOP 100-ban így számos vállalkozás szerepel ebbôl a körzetbôl. Ám, ahogy megyénk más részeibôl, itt is sokan, nagyon sokan lemaradtak a cégek megtisztelô listájáról. De nem azért, mert ôk

egy olyan díjat, amellyel ezeket a vállalkozásokat, vállalkozókat jutalmazzák. Az Ikarosz-díj és Oklevél igazi presztízst jelent. Amikor odaítéljük, bár megnézzük a gazdasági mutatóit is a cégnek, sokkal inkább döntô a bizottság számára, hogy az újítások, a jó ötletek alkalmazása, a munkatársak aktivizálása a közös gondolkodásra, mennyire van jelen a vállalkozás életében. Mert ezek jelenléte a biztosítékok közül az egyik legfontosabb arra, hogy az Ikarosz-díjasok, ha még nincsenek ott, hamarosan ott lehetnek a TOP 100 listán.

rosszul dolgoznának vagy rosszul teljesítenének. Ám a TOP 100 összeállításában nem mérkôzhet kisvállalkozás a nemzetközi hátteret maga mögött tudható multival. Nem azonosak az indulási paraméterek. Nem lehet közös platformon bírálni a pár éve indult start up vállalkozást egy több évtizedes múltú céggel. Ezért a TOP 100 nem gazdasági viadal eredménye, sokkal inkább egy pozitív, példaértékû helyzetkép, amely megmutatja, hogy milyen erôsek vállalkozásaink. A TOP 100 kiadvány arra mutat példát, kiktôl lehet még tanulni, kik azok, akik hatékonyságban, termelékenységben most az élen járnak. Kik azok, akikre büszkék lehetünk, és kik azok, akik utat mutatnak a komolyan dolgozva, a fejlesztést szem elôtt tartva igyekvô cégeknek. A TOP 100-ban a rangsort csak áttételesen befolyásolja, hogy ki milyen innovatív, hogy ki mennyire kreatív a saját területén, hogy ki mennyire igyekszik a termelést segítô protokollokat, szoftvereket kidolgozni. Szerencsére tagozatunk évrôl évre átadhat

A kamara minden területen a cselekvô erôt jelenti. A céljaink megfogalmazásához, a kapcsolatok építéséhez, a programok kidolgozásához nyilván szavak kellenek, de nem engedhetjük, hogy csak a szavaké legyen a fôszerep. A vállalkozásoknak kézzelfogható eredményekre van szükségük, amiknek eleget kell tennünk helyi szinten. Dolgoznunk kell, figyelni, tanulni és cselekedni. A kamarai tagok és regisztrált tagok is figyelik ezt a munkát. A szavak már kevésbé gyôzik meg ôket, az átélhetô és kézzelfogható eredmények, amiket kamaránk és a területi elnökség elért, igen.

SZAKÁCS IMRE

BAUER LÁSZLÓ

NEM CSAK A SZAVAKÉ A FÔSZEREP Szakács Imre Fertô–rábaközi térség, elnök

Gazdasági szempontból az ország legdinamikusabban fejlôdô megyéjében élünk. Több mint harmincezer vállalkozás mûködik a szûkebb régióban! Nyilván a Rábaköz térségében kevesebb, mint Gyôr vagy Mosonmagyaróvár körzetében, de itt is ezreknek ad munkát saját vállalkozásuk. Így nem lehet más a cél: továbbra is a vidék gazdasági fejlesztése az önkormányzat és a kamara együttes összefogásával. Nekünk a közvetlen környezetünkre kell koncentrálni! Helyi szintû elôadások, tájékoztatók, programok, rendezvények és nem utolsósorban helyi ügyfélfogadás, hogy a vállalkozók idôt és energiát spórolva gyorsabban megkapják a számukra értékes, fontos információkat vállalkozásuk mûködtetéséhez. Ezenfelül mind a települések, mind a kamara közötti információ áramlása során a vállalkozók gyorsabban juthatnak információhoz az egyéb jogszabályi és törvényi változásokról. A még nem önkéntes kamarai tagok toborzása is fontos feladat. Nekik még jobban meg kell ismerniük az ingyenes szolgáltatásainkat, tanácsadásainkat (pénzügyi, jogi, kereskedelmi, külkapcsolati, hitel, szakképzés, pályázat stb.). A kamarai tagság együtt lehet erôs, hatékony. Sok munkával érhetô el, hogy a sok munkának komoly haszna legyen. Erkölcsi és anyagi egyaránt. Ebben is segíthet a kamarai közösség.

KIEMELT FELADAT A SZAKKÉPZÉS Pénzes László Mosonmagyaróvári térség, elnök Mosonmagyaróvár és térsége Gyôr után a megye második legerôsebb ipari centruma, az úgynevezett „arany háromszögben” található. Az „új idôk új szeleként” térségünkben is az autóipari beruházások dominálnak, de a múlt viharait sikeresen átélt hagyományos iparágakat is megtaláljuk a régióban, úgymint az élelmiszeripart vagy a gépgyártást. Az idegenforgalom, azon belül is az egészségturizmus a térség földrajzi elhelyezkedésére vezethetô vissza, és jelentôs iparágnak számít. A kamarában kiemelt feladatunk a régió vállalkozásainak teljes körû kamarai szolgáltatások nyújtása, továbbá önkéntes és regisztrált tagjaink kamarai és gazdasági érdekképviselete. Térségünkben a munkaerô-elvándorlás a határ közelsége miatt kiemelten érzékel-


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 39. oldal

PRESZTÍZS TOP 100 | 39

AZ IPARI TAGOZAT ELNÖKSÉGE NEVÉBEN KÖSZÖNTÖM ÖNT! Vörös Gyula ipari tagozati elnök

GDP-hez jelentôs hozzáadott értékkel járulnak hozzá a szolgáltatók. A szolgáltatási szektor ereje egyre növekszik, mely köszönhetô a hozzá-adott értéknek, amit az e szektorban dolgozó cégek a piac igényeinek megfelelve, folyamatosan növelnek. A szolgáltatás lépést tart az iparral, a termeléssel. Ezt azonban csak úgy tudja megtenni, ha nem csupán követi, hanem meg is elôzi az elvárásokat, melyeket vele szemben támasztanak. A jövô gazdasága a ma gondolataiban gyökerezik, és azok munkájára támaszkodik, akik önkéntes tagként, alkotó tervezôként is részesei a kamarai munkának.

ÉRDEMES ÖNKÉNTES KAMARAI TAGNAK LENNI Szabó László szolgáltatási tagozati elnök Jól és hatékonyan mûködô gazdaságot nem lehet elképzelni jól és hatékonyan mûködô szolgáltatás nélkül. A magyar

Napjainkban a kamara szerepe egyre jobban fókuszba kerül. A regisztrált vállalkozások nagyon sok olyan lehetôséghez jutnak hozzá a kamara segítségével, amelyeket jól kihasználva sikeresebbek, és ami manapság nagyon fontos, hatékonyabbak lesznek. Joggal merülhet fel a kérdés, akkor miért is fontos az önkéntes kamarai tagság? A válasz nagyon egyszerû, a gazdasági élet szereplôi közül azok tudják a jövôt alakítani, akik önként és felelôsséggel abban is szerepet vállalnak, hogy a lehetôségeiken túl aktivitást, energiát is áldozzanak céljuk elérésére. A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara lehetôség: rendezvények, szolgáltatások, képviseletek és biztos alap, aktív közösség, tervezô és megvalósító közeg. Ki mit vesz el a kamarai tányérról, az rajta múlik, sôt, a kamara jövôje is. Ezért is fontos számomra a toborzás, az, hogy a lehetôségekrôl, a közös munkából származó elônyökrôl minél több méltó vállalkozást gyôzzünk meg.

VÖRÖS GYULA

hetô, a munkaerôhiány már a fejlesztések gátja sok esetben. Ebbôl kifolyólag a mosonmagyaróvári térségi elnökség kiemelt feladatnak tekinti a szakképzés erôsítését a régióban. Hisszük azt, hogy egy jó szakma felér egy diplomával. Az idei év májusában úttörô kezdeményezésként interaktív pályaválasztási kiállítást szerveztünk az általános iskolák hetedikesei számára, hogy az egyes szakmákat a diákok a gyakorlatban is kipróbálhassák. A visszajelzések alapján nagyon tetszett a diákoknak egyes szakmák rendhagyó bemutatása. Feltett szándékunk, hogy a pályaválasztás elôtt álló diákok szüleinek megmutassuk a szakmunkás-életpályamodellt és visszaadjuk a szakmunkáslét megbecsülését. Örömmel tölt el, hogy a TOP 100 Presztízs Magazinban is olyan sok sikeres vállalkozásról olvashatunk, amelyek a mi térségünkben tevékenykednek. Biztatok minden vállalkozást, hogy vegyen részt a kamara által rendezett programokon, kérdéseikkel, javaslataikkal keressék a kamarai munkatársakat vagy tisztségviselôket, hogy képviselhessük az igényeiket a gazdasági döntéshozók felé, és együtt tegyük versenyképesebbé a magyar gazdaságot.

SZABÓ LÁSZLÓ

PÉNZES LÁSZLÓ

Tagozatunk a megye gazdaságát meghatározó iparvállalatokat és számos – a szolgáltatás és kereskedelem területén mûködô – kisebb céget képvisel. 2016-ban megválasztott tisztségviselôink elsôdlegesen ezen cégek igényeinek kívánnak megfelelni, hiszen a kamara és egyben az ipari tagozat fô célja az, hogy a fokozódó piaci versenyben a vállalkozói környezet javításával, elôrejelzésekkel, javaslatokkal, üzletember-találkozók, konferenciák, szakmai rendezvények szervezésével és egyéb szolgáltatásokkal segítse az önkéntes kamarai tagok és a regisztrált vállalkozások fejlôdését, munkájának eredményességét. Szakmaiság, információ, érdekérvényesítés, közösségépítés: tagozatunk belsô felépítését ezen szempontok mentén szervezzük egy olyan – mindenki számára nyitott és elérhetô – közösséggé, ahol a szakmaiságon és az üzleti érdekeken túl valódi emberi kapcsolatok és barátságok is szövôdhetnek. Fontosnak tartjuk, hogy a szûkebb szakmai csoportok önállóan dönthessenek programjaikról, az ôket leginkább érintô

kérdésekrôl, ezért az ipari tagozat a kimondottan szakmai jellegû munkát hét szakmai osztály keretei között szervezi az azonos érdeklôdésû vállalkozások részére.

GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA – ELNÖKSÉG


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 40. oldal

40 | PRESZTÍZS TOP 100

HAGYOMÁNY, MEGÚJULÁS ÉS EGYÜTTMÛKÖDÉS Dr. habil Lakatos István PhD kézmûipari tagozati elnök, kamarai alelnök A tagozatban azt valljuk, hogy meg kell becsülnünk régi, hûséges tagjainkat, ugyanakkor tárt karokkal fogadjuk az újonnan hozzánk csatlakozókat. Mondják, a kamara legösszetartóbb tagozata vagyunk: ez azoknak a programjainknak köszönhetô, ahol gyakran van együtt a csapat: így ismerjük egymást, nagy családként, barátokként dolgozunk együtt. Ma is szükség van a találkozási pontokra: sok ilyet generálunk, hogy a kézmûves vállalkozók üzleti kapcsolatokat építhessenek egymással és megismerjék egymás tevékenységét, hogy számíthassunk egymásra. Fontos a jó gyakorlatok, tapasztalatok megismerése is. Nem szégyen tanulni egymástól! A partnerség nem csupán a tagok között erôs. Figyelünk arra, hogy a város és a megye aktív polgárai legyünk, szûkebb pátriánkkal aktív, együttmûködô kapcsolatot ápoljunk. Így fontos a kapcsolat az

Az együttmûködések rendezvényeink megszervezésében is szerepet kapnak. Az idei Kenyérfesztiválunk, amely a kézmûipari tagozat „zászlóshajó” rendezvénye, többek elismerését is kivívta. Az együttmûködôk és támogatók köre ma már olyan széles, hogy alig fértek el a megnyitó alatt a színpadon. Büszkék vagyunk tag vállalkozóinkra. Tagozatunkban nem csupán kisvállalkozások vannak, nagyobb cégek is tartoznak közénk. Vannak, akik kézmûvesként indultak és „megnôttek”, de olyanok is akadnak, akik már nagyként csatlakoztak hozzánk. Gyôriként valljuk: A jövô Gyôrben épül! Elkötelezetten tesszük hozzá: Együtt építjük!

A KKV-K A BIZTOS HÁTTÉR Hanczné Mezô Edina kereskedelmi tagozati elnök, kamarai alelnök A TOP 100 kiadványban való megjelenés is híven tükrözi a megyei cégek eredményességét, innovatív gondolkodását és együttmûködési készségét sok más kiemelkedô tevékenységük mellett. Az itt megjelenô cégek biztosítják a megye és a régió gazdasági erejét, a legnagyobb adózói bázisát, fô munkaadói körét és a beszállító kkv-k

HANCZNÉ MEZÔ EDINA

Tagozatunk önálló költségvetésbôl gazdálkodva szervezi és valósítja meg programjait. A sikeres konferenciák és elôadások mellett telt házas képzéseket is bonyolítunk, így éves programunkból minden vállalkozás megtalálja a számára legérdekesebbet és leghasznosabbat. Fontosnak tartjuk a regionális és nemzetközi kitekintést is, így jó kapcsolatot ápolunk Magyarország és immár több európai ország kamaráival. Szakmai útjaink során több csúcstechnológiát alkalmazó nagyvállalatnál, illetve a legújabb fejlesztéseket felvonultató szakmai kiállításon jártunk. Meggyôzôdésünk, hogy ezek az egymás megismerésére is alkalmat teremtô utak kettôs haszonnal járnak: segítik tagjainkat az új trendek, gyakorlatok és fejlesztési irányok megismerésében és erôsítik a kamarai közösséghez való kötôdést is. Törekvéseink legnagyobb elismerésének tekinteném, ha önt is személyesen üdvözölhetném az ipari tagozat programjain!

mûködésének is bázisai. Szinte védôhálót képeznek a helyben mûködô kkv-k köré, ezzel is biztosítva több ezer munkavállaló és munkaadó jelenét és jövôjét a régióban. Méltán büszkék lehetünk arra a régióra, ahol élünk és ahol tevékenykedünk nap mint nap. A TOP 100 kiadványban szereplô cégek a Társadalmi Felelôsségvállalást (CSR) is fontosnak tartják, amely ma már a sikeres vállalati mûködés alapja. A társadalmi felelôsségvállalás a „bizalom”, amely alapja a fejlôdésnek és a hosszú távon fenntartható sikeres üzleti folyamatoknak. A legnagyobbak méltatása mellett nem szabad megfeledkeznünk az ôket segítô, támogató, kiszolgáló, háttérként mûködô kkv-król sem. A kis- és középvállalkozások állítják elô hazánkban a nem pénzügyi üzletgazdaságban létrehozott hozzáadott érték több mint felét, a foglalkoztatásban pedig részarányuk mintegy 70%. De a munkatermelékenység terén a hazai kkv-k az uniós átlag alatt teljesítenek pl. a vállalkozói szellem, az újrakezdés, a készségek és innováció, a környezet és a nemzetköziesedés területén. Közös célkitûzés lehetne a fenti feladatok közös megfogalmazása, közös felelôsségvállalás és közös, sikeres jövô, amelyet mind a nagyvállalatok, mind a kkv-k közös együtt gondolkodással érhetnek el.

egyetemmel, a szakképzô iskolákkal, a kórházzal, az önkormányzatokkal, érdekképviseleti szervezetekkel és természetesen a többi (nem önkéntes tag) vállalkozással is.

DR. HABIL LAKATOS ISTVÁN PHD

AZ IPARI TAGOZAT SZAKMAI OSZTÁLYAI: • Gépipari szakmai osztály • Textilipari szakmai osztály • Mûanyagipari szakmai osztály • Élelmiszeripari szakmai osztály • Faipari szakmai osztály • Építôipari szakmai osztály • Közszolgáltatási szakmai osztály

Mi – a kamara aktív tagjai – is bízunk abban, hogy munkánkkal, nyitottságunkkal, együttmûködésünkkel és innovációra való hajlandóságunkkal teszünk azért, hogy megyénk gazdasága fejlôdjön és élenjárjon példájával hazánk kis- és nagyvállalatai körében egyaránt.


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 41. oldal

PRESZTÍZS TOP 100 | 41

GYÔR SZÍVÉBEN: IRODAHÁZ ÉS KONFERENCIA-KÖZPONT A megyei kamara székháza egyben Gyôr egyik legújabb és legjobban felszerelt irodaháza és nemzetközti konferencia-központja. A jellegzetes épületet, amely a városházától 800 méterre, a Széchenyi tértôl 1400 méterre található, a kamarai szervezeten kívül sok cégnek ad otthont. Közülük az egyik legrégebbi bérlô, a WHC tanácsadó cég engedte be a TOP 100 kiadványt irodáiba, hogy ott néhány pillanatfelvételt készíthessünk. És ha már ott voltunk, elhoztuk magunkkal a cég véleményét arról, miért szeretnek a kamarai irodaházban. A WHC Kft. a 2000-es évek eleje óta foglalja el helyét a Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 3. emeletén. Az elmúlt évek alatt, ahogyan nôtt a munkájuk, úgy nôtt a csapatuk létszáma is. Ezzel párhuzamosan az irodáink terjeszkedtek és azok alapterülete is növekedett. Erre az épület szerkezeti felépítése és az üzemeltetô nyitottsága mindig alkalmat adott.

Hogy mi a titka egy ilyen hosszú távú „kapcsolatnak”? Miért szeret a WHC a kamarai iroda- és konferencia-központban? Miért választották a kamara épületét központjuknak? A válasz egyszerû: Gyôr központjában, Gyôr szívében lehetnek, parkolóval megerôsített helyen. Gyorsan, könnyen lehet elérni ôket. Márpedig a WHC munkájában fontos a személyes kapcsolat is. Gyalogosan pár percre található a busz-, valamint a vasútállomás, de aki autóval közlekedik, az is könnyen talál parkolóhelyet akár a kamara udvarában, akár az épület mellett elhelyezkedô parkolóházban. A kamarai irodaház és konferencia-központ egy forgalmas, nagy keresztezôdésben helyezkedik el. Így a gyôriek és a más városból érkezô ügyfelek is könnyen rátalálnak. Ráadásul az irodák kialakítása nívós, így a WHC munkatársai szívesen fogadják itt vendégeinket is egy-egy megbeszélés alkalmá-

val. Köszönhetôen a mûszaki supportnak, amit az épület nyújt, könnyedén tartanak meetingeket is. És még egy mondat a gyors irodalátogatáson elhangzottak közül, amelyre különö-

sen büszke lehet egy irodaházat üzemeltetô szervezet: A kamara dolgozói nemcsak nagyon kedvesek, de bármilyen kérésünkhöz nagyon rugalmasan állnak hozzá.

Győri Nemzetközi Kereskedelmi Központ International Trade Center (ITC) Győr

• Konferencia-központ • Üzleti találkozási pont • Kamarai székház

• 300 fős konferenciaterem plenáris ülésekhez, konferenciákhoz • 370 m2-es aula kiállításokhoz, állófogadásokhoz • 20-50-70 fős termek szekcióülésekhez, workshopokhoz • Bérelhető irodák

Elhelyezkedés a város központjában

Egyszerű parkolás, modern technika

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara International Trade Center (ITC) Győr 9021 Győr, Szent István út 10/A GPS Nord 47 ° 41’ 9,5” East 17° 38’ 28,3”

Cateringszolgáltatás

Tolmácskabin 3 nyelvű szinkrontolmácsoláshoz

Tel.: +36-96/520-200 Fax.: +36-96/520-294 itcgyor@gymskik.hu www.gyor-konferencia-kozpont.hu

GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA – ELNÖKSÉG


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 42. oldal

42 | PRESZTÍZS TOP 100

ÚJ IRÁNYBAN ÉS NAGYOBB LENDÜLETBEN A TURIZMUS

Tisztelt Olvasók! A Sopron Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara turisztikai alelnökeként köszöntöm Önöket! Kamaránk az általános közfeladatainak ellátásán és önkéntes tagságának, valamint a regisztrált vállalkozásoknak nyújtott számos szolgáltatásán túl folyamatosan figyeli a város és térségének gazdaságát, annak fejlôdését befolyásoló országos és európai tendenciákat. Tesszük ezt azért, hogy térségünk üzleti közösségének tagjai továbbra is versenyképesek maradjanak belföldön és a külpiacokon egyaránt. Sopronban az elmúlt évszázadok során a nagyipar megtelepedését jellemzôen politikai és történelmi akadályok gátolták. Talán ezért is erôsödhetett meg Sopronban a ke-

reskedelem, a szolgáltatószektor és 1921 óta a turizmus. Sopront a jelenlegi speciális helyzete – földrajzi fekvése, a belsô migráció okozta népességnövekedés, a munkaerôhiány és stagnáló adóerô-képessége – továbbra is egyedi kihívások elé állítják. Sajnálatos módon a városba betelepülô sok tízezer ember nagy része az osztrák gazdaságot erôsíti munkájával, adójával és keresetének jelentôs részének elköltésével is. Amíg a jelenlegi osztrák bérszínvonal egynegyedén, reálértéken számolva pedig alig több mint egyharmadán állnak csak a magyar keresetek, ezzel a problémával hosszú távon számolnunk kell. Az országos munkaerôhiány mára már hazánk gazdasági növekedésének gátjává vált, ezért a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara aktívan részt vett a bérfelzárkóztatási program kidolgozásában és kezdeményezte az uniós források átcsoportosítását, többek között a nagyobb hozzáadott értéket biztosító

kapacitások bôvítésére, a hatékonyság javítására. Ennek megfelelôen a helyi foglalkoztatási paktumban (TOP-projekt) a kamara javaslatára nagyobb hangsúlyt kap a meglévô munkaerô megôrzését célzó támogatások rendszere. A városvezetés azon céljait, hogy magas hozzáadott értéket igénylô ipari fejlesztéseket vonzzanak Sopronba, kamaránk természetesen örömmel támogatja, hiszen az ilyen fejlesztések korszerû technológiai és környezetbarát háttérrel teremthetnek pezsgôbb gazdasági környezetet a térségbe, magasan képzett munkaerôt hoznak a városba és a turisztikai vonzerôt sem befolyásolják hátrányosan. Fontos megjegyezni, hogy a 2016 decemberében elfogadott turizmusfejlesztési törvény új irányt és lendületet ad Sopron turizmusának. Azzal, hogy városunk és térsége kiemelt turisztikai régió lett, egy egységes brand jöhet létre „a kínálat lehetô leghatéko-


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 43. oldal

PRESZTÍZS TOP 100 | 43

Horváth Vilmos, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

nyabb bemutatása érdekében”. Remek hír a helyi vállalkozásoknak, hogy az európai uniós forrásokból célzottabban lehet a turizmusfejlesztési forrásokra pályázni. Az új irányok természetesen új szemléletet is megkövetelnek. A kamara támogatja a paradigmaváltást a turizmusiparban is. Ezen ágazat szereplôinél is fontos feladat, hogy vissza kell szorítani a feketefoglalkoz-

tatást, az adóelkerülést és az egyenszilárdság jegyében egységesíteni kell a szállodák, szálláshelyek minôsítô rendszerét. A 2020-ig megvalósuló, csaknem 60 milliárd forint összértékû turisztikai fejlesztésektôl azt várjuk, hogy Sopron és a környezô Fertô-parti települések újra meghatározó szerepet kapjanak az idegenforgalomban, minôségi szálláshelyekkel, igényes kulturális

rendezvényekkel, konferenciákkal, fesztiválokkal, magas színvonalú, vonzó kínálattal várhassuk a hazai és külföldi látogatókat, úgy, hogy közben a helyiek életminôsége is javuljon, a helyi gazdaság pedig erôsödjön. Horváth Vilmos a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 44. oldal


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 45. oldal


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 46. oldal

PATENT VERSENYELŐNYÖK Patent vagyonvédelem szoftverés hardverfejlesztések

Patent szakmai tapasztalat és képzési rendszer

Patent rendezvénybiztosítási tapasztalat

1. Elektronikus portai beléptetőrendszer logisztikai készletkövető modullal 2. Elektronikus járőrellenőrző program 3. Elektronikus jegyzőkönyv program

1. 26 éve piacvezető a nyugat-magyarországi régióban 2. Jogi, kommunikációs tréning 3. Fényképes őrutasítási rendszer

1. Győri nagyrendezvények, koncertek 2. Győri ETO KC biztosítása 3. Győri maratoni kajak-kenu világbajnokság

• Audi Hungaria Motor Kft. • Büchl Hungaria Kft. • Cooper Bussmann Hungaria Kft. • Nemak Győr Kft. • Coca-Cola HBC Kft. Győri Kirendeltség • Hungarian Alliance Logistics Kft. • FACEO Hungary Kft. • GYŐR-SZOL Zrt. • Győr-Pér Repülőtér Kft. • Lapcom Zrt. • MELECS EWS GmbH • Pannon-Víz Zrt. • Bercsényi Miklós-szakközépiskola • Győr+ Média Zrt. • Busch-Hungária Kft. • Carant Antenna Kft. • Győri Nemzeti Színház • Grana Kft. • Lendinvest Kft. • Logwin S. H. Kft. • Skiny Kft. • Wescast Hungary Zrt. • Porsche Inter Auto Kft. • Kultúra & Turisztika Közhasznú Kft. • Gy-M-S. Megyei Kormányhivatal • DIGI Kft. • Civil Zrt. • E.ON Erőművek Kft. • Federal-Mogul Kft. • HiPP Kft. • Pannon Tools Kft. • MOBILIS-központ • Dana Hungary Gyártó Kft. • IGM Vagyonkezelő Kft. • ILOINEN Kft. • VINCI Kft., Szombathely • VINCI Kft., Balassagyarmat • Városközpont Közoktatási Főig. Óvoda, Általános Iskola és Kollégium • Roinvest Kft. • Shin-Etsu Kft. • Gyárvárosi és Szabadhegyi Közoktatási Főigazgatóság • GPSZK Győr Megyei Közútkezelő Kft.

Üzemeltetési és gyártási folyamatokat támogató online okos rendszer A vagyonvédelem ma már sokkal több, mint egyszerű védelem. A logisztikai rendszerek felépítése sokáig csak az adott gyárak szakértőinek feladata volt. Ma azonban a világ cégek már bevonják ebbe a folyamatba a Patentot, a képzett vagyonvédelmi szakembereket is. Így már a raktározás kezdeti felépítésénél is olyan hatékony segítséget tudunk nyújtani, ami a későbbiekben komoly anyagi előnyt jelenthet.

A termelési folyamatok kialakítását napjainkban egyetlen komoly vállalkozás sem tervezi meg a vagyonvédelmi cége megkérdezése nélkül. A Patent üzemeltetési és gyártási folyamatokat támogató online okos rendszer a kisüzemektől a nagyvállalatokig tud segítséget nyújtani abban, hogy a biztonság jól kialakított rendszere segítse a termelési folyamatokat. Patent-biztonság már az első lépésektől!

+36-96/512-630, +36-30/203-2222 • INFO@PATENTCSOPORT.HU • SECURITYPATENT.HU

#securitypatent

www.securitypatent.hu

+36 30 203 22 22

#security patent


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 47. oldal

PRESZTÍZS TOP 100 | 47

PRÍMA A PRIMAG-MAG – SIKERES GENERÁCIÓVÁLTÁS

Huszonöt éves tapasztalattal szolgálja a termelôket, vállalkozásokat a Primag Kft. A mezôgazdasági alapanyagok országos forgalmazásával foglalkozó gyôri cég 2006-ban „Az év kisvállalkozása” kategóriában kiérdemelte a Presztízs díjat. A név kötelez, az elhivatottság máig töretlen. Hámori Katalin – édesapja, Hámori Sándor áldozatos munkájának hála – szilárd alapokon nyugvó vállalkozást vehetett át 2011ben. Az üzleti környezet változása és az infokommunikáció robbanásszerû fejlôdése azonban gondoskodott kihívásról. „A 2007-es válság megtépázta az agrárszektort, ebbôl is okulva igyekeztem új struktúrában gondolkodni, újragondolni a vállalkozásunkat” – mondja Hámori Katalin cégvezetô. „Miközben a marketing, a HR, a pénzügyi és gazdálkodási ismeretek mellett beletanultam a beszerzés és az értékesítés rejtelmeibe, az Excel-tábláinkat felváltotta egy korszerû vállalatirányítási rendszer, egyértelmûvé vált, hogy a termelôk keresik a minden szempontból megbízható, a legegye-

dibb igényeket is kiszolgáló partnereket. Korszerûbbé, rugalmassá és hatékonyabbá kellett tennem a teljes mûködésünket. Új utakat keresve építettem fel a jelenlegi Primag-csapatot, amely vevôorientáltan a legkiválóbb beszállítói és szolgáltatói körrel nagyszerûen együttmûködve igyekszik a lehetô legmagasabb színvonalon ellátni feladatát. Az átszervezés azért is volt szükséges, mert a mezôgazdasági termelôk részérôl is új igények merültek fel az inputanyag-ellátás és a logisztika területén, hiszen elvárják és értékelik a megbízható, alapos, pontos megoldásokat, melyeket biztosítunk a számukra. A partnereink száma megsokszorozódott, teljes körû országos logisztikával akár 72 órán belül szállítunk. A kínálatot a szántóföldi és zöldségvetômagok, a tápanyagok széles skálája mellett új és használt Big-Bag zsákokkal bôvítettük, valamint a belsô partneri kör részére foglalkozunk terményfelvásárlással is. Igyekszünk minden egyedi vevôi igényt maximálisan kielégíteni. Ügyelünk a kifogástalan adminisztrációra, amely természetes elvárás termelô partnereink részérôl – különös tekintettel a Biotermelô, az AKGrendszerben, illetve a Natura 2000-s területeken gazdálkodókra –, hiszen a támogatott forrás forog kockán. Kínálatunk mindig nap-

rakész, vevôink kényelmesen tudnak velünk online kommunikálni, weboldalunkon keresztül éjjel-nappal elérhetôek vagyunk. A gördülékeny, vevôközpontú munkához elengedhetetlen a felkészült és elkötelezett csapat. Rendszeres képzésekkel tartjuk kondícióban az ismereteinket, hogy mielôbb értesüljünk az újonnan megjelenô nemesítésekrôl, az értékesítéshez vagy a logisztikához kapcsolódó változásokról, fejlesztésekrôl. Folyamatosan tanulunk, megfontoljuk a vevôi visszajelzéseket, hiszen a cégünk sikere és az ügyfelek bizalma az igényes szolgáltatás jutalma. Mindent erre építettünk fel és büszkén mondhatom, a cég vezetésében történt generációváltás sikerrel zárult. Reméljük, hogy a stabil múlt és a folyamatos innovációra képes jelen egy további, sikeres jövôt tartogat számunkra, amelyhez bátrak vagyunk új utakat is felfedezni.” (x) Cím: 9022 Gyôr, Czuczor Gergely u. 18–24. Tel.: +36-30/444-8877 primag@primag.hu www.primag.hu


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 48. oldal

48 | PRESZTÍZS TOP 100

MUNKAVÁLLALÓI ÉLMÉNY ÉS MUNKAVÁLLALÓI PREFERENCIÁK A szakember- és munkaerôhiány egyre súlyosabb növekedési korlátot jelent a magyarországi és térségi vállalatok bôvülése elôtt, a megfelelô minôségû és mennyiségû munkaerôért egyre élesebb küzdelmet folytatnak a vállalatok. Napjainkban, a valamennyi iparágat felforgató digitalizáció miatt még hevesebb munkaerôpiaci turbulenciákkal kell számolnunk, így a hazai vállalatoknak is egyre célzottabb és professzionálisabb lépéseket kell tenniük a munkaerô pótlása és meglévô munkatársaik megtartása érdekében. „Gyôri irodánkban azt látjuk, hogy a probléma a nyugat-magyarországi szervezeteket is súlyosan érinti. A megoldáshoz a munkavállalói élmény tudatos menedzselésén keresztül vezethet az út, amely a munkavállalók valós preferenciáit tük-

rözô, tény- és adatalapú stratégiákon és döntéseken alapul” – mondja Komondi Milán, a PwC Magyarország gyôri irodájának vezetôje. „Az Európában is egyedülálló, szabadalmaztatott technológiánk révén képesek vagyunk a munkavállalói preferenciák valós idejû, részletes mérésére, ezáltal a vállalati javadalmazási rendszer optimalizálására, a munkavállalói elégedettség és elkötelezettség fejlesztésére. E felmérés a döntéshozók segítségére lehet egyes, berögzült hiedelmek felülvizsgálatában is, ami súlyos összegek helytelen elköltésétôl óvhatja meg a vállalatot” – teszi hozzá Komondi Milán. Az adatbázis és a szabadalmaztatott technológia segítségével a vállalat HRszervezete még inkább képes lesz valódi, stratégiai szerepkör betöltésére, meg tudják határozni, munkatársaik számára milyen juttatás jelent valódi értéket és marasztaló erôt. A szervezetek valós idejû tényekre és adatokra alapozva alakíthatják a hazai munkaerôpiacra irányuló stratégiái-

kat és döntéseiket, a vállalat menedzsmentje így olyan eszközhöz jut, ami a vállalat növekedési céljait szolgálja. „Technológiánkkal szûrhetôek az országoson túl részletes területi/megyei/regionális szintû információk is.” „Sokan kérdezik tôlünk, hogy miért fontos a munkavállalói élmény menedzselése. A munkavállalók közvetlenül közvetíthetik a márkaüzenetet az ügyfelek és egyéb érintettek felé. Ha a munkavállalók jól érzik magukat a vállalatnál, az ügyfelek felé is lelkesen, büszkén és ôszintén képviselik a szervezetet, ennek hozományaként az ügyfél is elégedett lesz” – magyarázza Radványi László, a PwC Magyarország cégtársa. A munkavállalói élménynek összhangban kell lennie a munkáltatói márkaépítéssel. Amikor egy vállalat a munkáltatói márka üzenetét megfogalmazza, ismernie kell a kiszemelt célcsoport munkavállalói preferenciáit és saját szervezeti kultúráját, saját munkavállalói elkötelezettségét is, és mindezek alapján tudatosan mene-


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 49. oldal

KOMONDI MILÁN a PwC Magyarország gyôri irodájának vezetôje

ONLINE FELMÉRÉS DIÁKOKNAK ÉS PÁLYAKEZDÔKNEK A PwC Magyarország online kérdôív segítségével közel 13.000 középiskolában vagy felsôoktatási intézményben tanuló, 16-26 év közötti diák és fiatal pályakezdô munkahely-választási preferenciáit tárta fel 2016 novembere és 2017 márciusa között. A véleménykérdések mögött az életkoron és a lakó-, illetve tanulóhelyen kívül további demográfiai kérdések is helyet kaptak, amelyek a válaszadó mobilitási preferenciáit vizsgálták. A relatív fontosságot tekintve a megkérdezettek 36 tényezôbôl a rugalmas munkavégzést; a munkatársakat, akikkel naponta dolgoznak és az alapfizetést sorolták az elsô három helyre. A negyedik elem a sabbatical, vagyis a hosszabb ideig tartó alkotói szabadság lett, közvetlenül az érdekes és kihívást jelentô munka elôtt.

dzselnie kell a munkavállalói élményt. Miként a fogyasztói márkaajánlat alkalmas egy termék vagy szolgáltatás leírására, hasonló módon a munkavállalói értékajánlatot használjuk annak leírására, hogy egy vállalat mit kínál a munkavállalói számára.

RADVÁNYI LÁSZLÓ cégtárs, PwC Magyarország

Sikeres toborzás és a tehetségek bevonzása – milyen eszközökkel lehetséges? „A generációs, területi, iparági érdeklôdéssel, tanulmányokkal, munkavégzési tapasztalattal összefüggô szûrés jelentôsen árnyalja, akár át is rajzolhatja a preferenciatérképet egy jövôbeni munkavállaló esetében. Hitelesen és gyorsan feltárhatóvá válik például, hogy az ország nyugati régiójában, adott iparági érdeklôdésû, még csak az elkövetkezô években piacra lépô potenciális munkavállalók mivel, hogyan szólíthatók meg sikeresen” – teszi hozzá Radványi László.

BENCZE RÓBERT igazgató, PwC Magyarország People and Organisation A PWC MAGYARORSZÁG GYÔRI IRODÁJA: Leier City Center 9024 Gyôr, Hunyadi utca 14. Telefon: +36-96/547-660 E-mail: info@hu.pwc.com


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 50. oldal

„ A cégcsoport hét magyarországi betonüzemével és két téglagyárával a hazai szerkezeti építôanyag-gyártás meghatározó szereplôjévé vált az évek során. A fotón a Leier Hungária Kft. hajdúszoboszlói üzeme látható.

A LEIER FOLYAMATOSAN KORSZERÛSÍT ÉS FEJLESZT A GYÔRI KÖZPONTÚ CÉG 2014 ÓTA A MAGYAR KORMÁNY STRATÉGIAI PARTNERE Betonbiztos helyzetben a hazai piacon

A Leier családias környezetben, ám a multinacionális vállalatokra jellemzô profizmussal mûködik. A cégcsoport napjainkra Európa egyik meghatározó vállalkozásává, a Leier Hungária Kft. pedig Magyarország piacvezetô építôanyag-gyártójává fejlôdött. Elsô vállalkozását 1965-ben a burgenlandi Horitschonban hozta létre az alapító tulajdonos, Michael Leier. Döntôen a betoniparban és építôiparban tevékenykedô társaság hamarosan Burgenland egyik legjelentôsebb vállalkozása lett. A cégbirodalom mára hét országban (Ausztriában, Magyarországon, Lengyelországban, Szlovákiában, Romániában, Horvátországban és Ukrajnában) 39 operatív telephellyel rendelkezik.

Michael Leier, a Leier-cégcsoport alapítója

A cégcsoport hét magyarországi betonüzemével és két téglagyárával a hazai szerkezeti építôanyag-gyártás meghatározó szereplôjévé vált az évek során. A Leier a kerámia és könnyûbeton falszerkezetek mellett a méretre gyártott vasbeton szerkezetek, födémrendszerek, kéményrendszerek, kültéri burkolatok, kertépítô elemek, mélyépítô és környezettechnikai rendszerek gyártójaként ma az egyik legnagyobb, ugyanakkor a legszélesebb termékportfólióval rendelkezô építôanyag-gyártó és -forgalmazó vállalat a hazai piacon. A cégcsoport folyamatosan korszerûsíti az üzemeit, az elmúlt tíz év során több mint 30 milliárd forintot fordított magyarországi beruházásokra, példát mutatva ezzel versenytársainak. A legutóbbi – júliusban bejelentett –, összesen 7 milliárd Ft értékû fejlesztés is a minôség színvonalának és kollé-


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 51. oldal

Leier City Center

Magyarország a fejlôdés terepe

gáik munkakörülményeinek további növekedését eredményezi. A beruházás – a gyártás modernizálása mellett – az egyre fejlettebb építôanyagok gyártására irányul. Ezért a legnagyobb fejlesztés a jánossomorjai üzemre koncentrálódik, ahol az elôre gyártott fal- és födémelemek, valamint egy sor olyan betonelem gyártása történik, amelyek az építkezésekre kiszállítva könnyedén beépíthetôk – ennek köszönhetôen jelentôs az Ausztriába irányuló export is. Ezekkel az elemekkel hatékonyan kiválthatók a mostanra már elavulttá vált lassú és munkaerô-igényes helyszíni építési technikák.

Romos épületegyüttesbôl valódi ékkô Az építôanyag-gyártás mellett a Leier évek óta sikeresen foglalkozik ingatlanhasznosítással is: több irodaházat, ipari ingatlant, lakást kínál bérlésre, és egy gönyûi hotel tulajdonosa is. Hosszú évek kemény munkájával felújították a mûemléki védelem alatt álló, romos állapotban megvásárolt gyôri Frigyeslaktanyát, amely mára a megyeszékhely központjának valódi ékköve és a cégcsoport nemzetközi központja. A fejlôdés folytatódik, az említett épületegyüttes közvetlen szomszédságában mára megújult két további

mûemléki épület is, amelyek felújításával egy újabb 1.500 m2-es üzletházat adott át a cégcsoport. Mindezeken túl már megkezdték Gyôr egyik jeles, ám évtizedek óta romló állagú épülete, a MTESZ-székház felújítását is. A Leier név az autós szakmában is jól cseng. Az építôipari termékek gyártása mellett további kiemelt tevékenységeként BMW, Škoda, Fiat, illetve Hyundai márkakereskedést és márkaszervizt üzemeltet a nyugatmagyarországi régióban. A cégcsoport továbbá látványos sikereket ér el a gép- és formagyártás területén is. A társaság identitásának fontos eleme a lehetô legmagasabb színvonalú szakmai munka, valamint az ehhez szükséges feltételek megteremtése. Üzleti tevékenységén túl ezért mindenkor kiemelt figyelmet fordít az építôiparban dolgozó tervezôk, építészel, kereskedôk, kivitelezôk képzésére is. A Leier Hungária Kft. 2014. január 9. óta a magyar kormány stratégiai partnere. Vállalt szerepének megfelelôen pedig kiemelten támogatja a diákok képzését mind középiskolai, mind felsôoktatási szinten. Korunk követelményeinek megfelelôen a társadalmi szerepvállalásban is élen jár, támogatói tevékenységével hatékonyan igyekszik segíteni a rászorulókat és a nemes célok megvalósulását.

A Leier cégcsoportot, illetve a tulajdonost, Michael Leiert több gazdasági és társadalmi elismeréssel díjazták – az elmúlt majdnem ötven évben nyújtott elkötelezett tevékenységéért – Ausztriában és Magyarországon egyaránt. A Leier Magyarországon a 37 milliárdos éves forgalom, az ezerfôs munkavállalói létszám és a milliárdos fejlesztések ellenére is egy hagyományos családi vállalkozás maradt, bizonyítja ezt az is, hogy Leier úr unokái egyre nagyobb részt vállalnak a tulajdonosi feladatokból, mindemellett pedig kiválóan megtanultak magyarul. Michael Leier már 33 évvel ezelôtt is a magyar emberekben és Magyarországban látta a fejlôdés lehetôségét, amikor elindította hazánkban az elsô építôanyag-gyártó üzemét. A kihívások száma pedig azóta sem csökkent. A Leier védjegye, hogy nehéz helyzetekben is mer nagyot lépni. A gazdasági válság idején termékfejlesztésbe kezdett, most pedig nagyszabású beruházásokról és több mint száz új magyar munkahely megteremtésérôl szólnak a hírek. (x)

Elérhetôségek: Cím: 9024 Gyôr, Baross Gábor út 42. Telefon: +36-96/512-550 Fax: +36-96/512-560 E-mail: info@leier.hu www.leier.hu


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 52. oldal

52 | PRESZTÍZS TOP 100

OLLA GROUP Letisztult cégszerkezettel az álmok szolgálatában

Építészeti tervezés üzletág Az Olla Architect Studio magas építészeti minôséget képviselô, innovatív megoldásokra hivatott tervezôcsapata teljes körû szolgáltatást nyújt. A lakó-, ipari- és középületek építésének, átalakításának, bôvítésének és korszerûsítésének tervezése kibôvül az engedélyeztetési eljárás lefolytatásával és a kiviteli terv elkészítésével, beleértve az összes szakági tervezést.

Építôipari projektvezetés üzletág A projektvezetô a beruházó érdekeit képviselve segíti a tervezôk, kivitelezôk és a szakági mûszaki ellenôrök munkájának összehangolását, lebonyolítja a hatósági egyeztetéseket, közremûködik az építésügyi hatósági engedélyezési eljárástól kezdve egészen a használatbavételi engedély megszerzéséig.

Ingatlanközvetítés üzletág Az Olla Group csapatának vezetôi (balról): Jutasi Gábor és Szombati Bertold, az Ahaus Ingatlankezelô Kft. ügyvezetôje és tulajdonosa, Honner Szilvia, az Olla Group Kft. irodavezetôje, a holding három tulajdonosa, Bolla Martin, Bolla Péter és Bolla Patrik, Németh Zoltán, az Olla Ingatlan Kft. ügyvezetôje, Ruppert András, az Olla Architect Studio Kft. építész-tervezôje, és Gasztonyi Péter, az Olla Group Kft. projektvezetôje.

Olla Group néven újjászületett az Olla-Invest Ingatlanfejlesztô Kft. A vállalkozás sokrétû tevékenységét ettôl az évtôl egy letisztult cégszerkezet foglalja keretbe, a holding négy üzletágának összehangolt munkája az ingatlan-beruházások sikerének garanciája. Az elsôsorban projektmenedzseléssel foglalkozó gyôri társaság családi vállalkozásként született 2009-ben. A jól szervezett,

megbízható munka és az elégedett ügyfelek egyre több megbízást hoztak, amelyek idôvel a tervezésre, az ingatlanközvetítésre, valamint az ingatlanüzemeltetésre is kiterjedô minôségi szolgáltatást igényeltek. A szerkezetváltás 2017-ben történt meg, ma már az Olla Group Kft.-t négy önálló, egymással szorosan együttmûködô üzletág alkotja. A holding erôssége a tapasztalat, a folyamatos fejlôdés, a naprakészség. A cég mottója változatlanul: „Valóra váltjuk!”, ami elszánt törekvést jelent a megrendelôk elképzeléseinek teljes körû kiszolgálására az ötlettôl a tervezésen át a projekt lebonyolításáig és azon is túl.

A Rakpart22 társasház lakásai és üzlethelyiségei iránt érdeklôdôket az Olla Ingatlan Kft. Jókai utcai OTP Ingatlanpontján várják. OTP Ingatlanpont: Gyôr, Jókai utca 9 . • Tel.: +36-70/422-2959 gyor.jokai@otpip.hu • www. otpip.hu

Az Olla Ingatlan az OTP csoport tagjaként folyamatosan bôvülô adatbázist kínál az ingatlankeresôknek a gyôri, Jókai úti OTP Ingatlanpontban. A hatékony marketingcsatornák és a bank országos hálózata által a lehetô legszélesebb kör ismeri meg a kínálatot. Az OTP Bankcsoport biztos háttere a hazai és a régiós piacon is egyedülálló garanciát jelent ügyfelei számára.

Ingatlanüzemeltetés üzletág Az AHAUS Ingatlankezelô Kft. dinamikusan fejlôdô ingatlankezelô tevékenységet végez. Az új építésû társasházak, lakóparkok mellett, panelházak és a barokk belvárosban megtalálható lakóházak közös képviseletét, társasház kezelését végzi. Szakmai kompetenciák mellett, kiemelkedô informatikai háttérrel, expressz hibaelhárítással szolgálja a meglévô és új ügyfelei igényeit. Az Olla Group Kft. nevéhez fûzôdik többek között a Városrét Lakópark és az Olimpiai Sétány Lakópark projekt vezetése, a cég legújabb beruházása pedig a Rakpart22 társasház a város szívében, a Móricz Zsigmond rakparton. Az egyedi stílusjegyeket képviselô, fiatalos, modern, magas mûszaki színvonalon megvalósuló beruházásban lakások és üzlethelyiségek kapnak helyet, értékesítésük folyamatos. A látványtervek profizmust és lendületet tükröznek, pontosan úgy, ahogy azt a céget alapító három fivér nyolc éve megálmodta. (x)

Cím: Gyôr, Bajcsy-Zsilinszky utca 44 . Tel.: +36-30/884-1255 info@olla.hu • www.olla.hu


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 53. oldal

HRANIPEX: TÖBB MINT ÉLZÁRÓ A HRANIPEX Kelet- és KözépEurópa kiemelkedô bútorélzárógyártója és -forgalmazója. Az 1993-ban alapított cseh anyavállalat folyamatos fejlôdésének, terjeszkedésének köszönhetôen a Hranipex-termékek Magyarországon kívül mára elérhetôek Németországban, Nagy-Britanniában, Franciaországban, Ausztriában, Lengyelországban, Szlovákiában, Romániában, Litvániában, Ukrajnában, Fehéroroszországban, továbbá partnerkapcsolatainkon keresztül számos más európai országban is.

Fejlôdésünk kulcsa a vevôorientált szemléletünk. Célunk a folyamatos fejlôdés, a külföldi piacokon való jelenlét, partnereink maximális elégedettsége. A minden területre kiterjedô szakmai hozzáértés, élzáróink t ökéletes színazonossága, komplex szolgáltatásaink mára meggyôzték partnereinket a konkurenciával szembeni elônyeinkrôl. A forgácslapgyártók fejlôdésével párhuzamosan kerülnek bevezetésre új színeink; vevôink visszajelzése alapján határozzuk meg az élzárók raktári méreteit; rövid határidôvel vállaljuk egyedi méretû élzárók szállítását, illetve a kor igényeinek megfelelôen kiszolgáljuk a hazánkban még nem túl elterjedt lézeres élzárásra irányuló igényeket is.

A széles bútorélzáró-kollekción kívül cégünk termékei közé tartoznak az olvadékragasztók, továbbá a diszperziós, konstrukciós és szerelési ragasztók. 2015 sikertermékei – kontaktragasztó (spray és tartályos kiszerelés), PUR-ragasztó – után a közelmúltban vezettük be a nem csak szakmabeliek számára hasznos szilikon és polimer tömítôinket-ragasztóinkat. Termékskálánk kiegészül még tisztítóberendezésekkel és -eszközökkel, kézi és gépi tisztítószerekkel, a kört pedig az elektronikus befecskendezô berendezések zárják, amelyek elôsegítik a bútor-elemek tökéletes élzárását. Saját márkás, kedvezô árú termékeink (Hranitherm, Hranicoll, Hranifix, Hranipur, Hranitape, Hraniclean, H-silicone, H-Polymer) kiváló minôsége joggal öregbíti cégünk hírnevét. A gyors és rugalmas kiszolgálás mellett nagy gondot fordítunk partnereink tájékoztatására is. A havonta közzétett hírleveleink által folyamatosan hírt adunk új termékeinkrôl, bôvülô kollekciónkról, illetve az esetleges változásokról. Jól felkészült kollégáink, könnyen kezelhetô honlapunk, webshopunk célja partnereink támogatása. Bízunk benne, hogy minôségi termékeink hozzájárulnak az Önök sikeréhez is! (x)

Cím: 9027 Gyôr, Kôrisfa u. 20. www.hranipex.hu


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 54. oldal


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 55. oldal

LAND-PLAN HOTEL: TÖLTÉSTAVA LEGÚJABB SZÁLLODÁJA Gyôr-Moson-Sopron megye egyik legújabb szállodája Töltéstaván található. A Land-Plan Hotel idén nyáron nyílt meg egy korábban is szállodaként mûködô épület teljes átalakítása és felújítása után. Éttermével, kényelmes szobáival, szolgáltatásaival gyorsan a vendégek kedvencévé vált. Egészen fiatal és új, mégis szinte mindent tud a vendéglátásról a Land-Plan Hotel. Gyôrtôl néhány percnyi autóútra, Töltéstaván, a 81-es fôút mellett, az autópálya lejárójához nagyon közel várja a szálloda a vendégeket. Legyenek átutazók, akik a pihenés után továbbindulnak, vagy turisták, akik több napot szeretnének kényelmes és nyugodt körülmények között eltölteni. Falusi, csendes környezetben, mégis közel a megyeszékhelyhez. Háromcsillagos szálloda és étterem, amelyben negyvenhat szoba található. Éttermük nyolcvan vendég befogadására alkal-

mas, illetve beépített, kilencven férôhelyes terasszal rendelkezik. A szolgáltatásokat folyamatosan bôvítik, rövidesen átadják az új wellnessrészleget, illetve a pinceszinten egy harminc és egy negyven fôs különterem is az érdeklôdôk rendelkezésére áll hamarosan. Akár céges, akár családi összejövetelek megrendezésére is megfelelôek ezek a helyiségek. A parkolást zárt parkolóban tudják megoldani az érkezôk. Az épület mögötti területen jelenleg is folyamatban van a parkosítás, azaz kikapcsolódásra, rövid sétára, gyerekeknek játékra teszik alkalmassá a kertet.

Érdemes külön is megemlíteni a szálloda éttermének szolgáltatásait. Kínálata inkább a magyaros konyhát képviseli, de a nemzetközi ízekkel elegyítve. Nagy hangsúlyt helyeznek a kifogástalan minôségre és a bôséges adagkínálatra. A vendégek igényeihez azonban folyamatosan alkalmazkodnak, azaz az étterembe betérôk ízlésének maximális kiszolgálása a céljuk és ezt tekintik feladatuknak. A szálloda elhelyezkedésébôl adódóan számítanak az átutazó vendégekre, akik egyegy éjszakát töltenek el náluk. A gyôri ipari park vállalkozásainak ügyfeleinek, partnereinek és dolgozóinak is kényelmes szállást tudnak nyújtani. Természetesen a kirándulók, turisták, nyaralók foglalásaira is készen állnak. A családi pihenésre, vagy az autóbu-

szos túrára érkezôknek is ideális választás a hotel. A megyeszékhely látnivalóinak sora nyilván számos turistát vonz a környékre. A Land-Plan Hotel azonban ajánlja a szomszédos, vagy közeli települések kirándulóhelyeit is. Hosszan lehetne persze sorolni a környékbeli programokat, de Pannonhalma, Nyúl, Gyôrújbarát, vagy Ravazd is érdekes látnivalókkal várja a kirándulókat. (x)

9086 Töltéstava, külterület 078/29 E-mail: hotel@landplanhotel.hu Szobafoglalás, recepció: 96/900-490 Asztalfoglalás: 96/900-492


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 56. oldal

ÖNTSD FORMÁBA A JÖVÔD!

Nemak Global Az 1979-ben a mexikói Monterrey városában alapított Nemak mára sikeres globális cégcsoporttá fejlôdött. Gyártóegységeiben a világ 16 országában több mint 22.000 embernek ad munkát. A vállalat világszerte vezetô szerepet tölt be az autóipari szektorban a komplex alumínium alkatrészek – elsôsorban motorblokkok és hengerfejek – gyártása területén. A vállalatcsoport évi közel 50 millió darab csúcsminôségû alumínium alkatrész legyártására képes. Folyamatos technológiai fejlesztései révén az autóipar legfontosabb szereplôinek meghatározó partnerévé válhatott.

Nemak Gyôr Kft. A Nemak gyôri gyártóegysége a globális vállalatcsoport meghatározó tagja, egyben a térség legjelentôsebb könnyûfémöntéssel foglalkozó vállalata, Gyôr egyik legnagyobb munkaadója: közel 1.300 ember munkahelye. Az 1993-ban alapított gyôri alumíniumöntöde benzin- és dízelmotorokhoz gyárt

hengerfejeket a világ legnagyobb autógyárai számára. Innovatív fejlesztéseivel, kiváló minôségû termékeivel és csúcstechnológiát képviselô eszközparkjával az elmúlt közel 25 évben globális szereplôvé vált: megrendelôi – GM-Opel, Renault, Audi, BMW és Volvo – számára 3 kontinensre szállítja termékeit. Értékesítési volumene közel 3 millió db/év.

Társadalmi felelôsségvállalás A Nemak Gyôr Kft. aktívan hozzájárul a mûködésének teret adó város és az itt élôk jólétéhez is: az elmúlt években társadalmi felelôsségvállalási programjának keretében jelentôs anyagi hozzájárulással támogatott különbözô közhasznú és sportszervezeteket, valamint jótékonysági akciókat, kiemelt figyelmet fordítva a gyôri és Gyôr környéki ifjúság testi/szellemi fejlôdésének elôsegítésére. A vállalat nagy hangsúlyt fektet a pályaorientációra, valamint az iskolákkal való együttmûködésre. A Nemak perspektívája az általános iskolától a PhD-képzésig az egész oktatási rendszert átöleli.

Duális képzés A vállalat alapvetô érdeke, hogy folyamatosan és fenntartható módon rendelkezésre álljon a megfelelôen képzett munkaerô a további fejlôdéshez és a stabil mûködéshez. Ehhez a gyôri telephely 2013 óta fogad duális diákokat, akiket késôbb munkatársként foglalkoztat tovább. A vállalat duális képzési központjában jelenleg 11 középfokú szakmában közel 80 tanuló, valamint a vállalat számára kulcsfontosságú anyagtudományi felsôfokú képzésen 11 hallgató vesz részt duális szakmai gyakorlaton. A gyakorlat során piacképes gyakorlati tudást szereznek a fiatalok, valós ipari körülmények között tanulnak, és a kezdetektôl részt vesznek a termelésben. (x)

Cím: 9027 Gyôr, Ipari Park, Nyírfa sor www.ontsdformaba.hu


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 57. oldal


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 58. oldal

58 | PRESZTÍZS TOP 100

RAAB SZAKÜZLET: ÉRTÉK ÉS ÜZENET A JÓ FELSZERELÉS

Tûz- és munkavédelmi eszközökbôl aligha találni nagyobb választékot a régióban, mint a gyôri Raab szaküzletben. Több mint 100 beszállító termékeit forgalmazzák, egyedülálló szakértelemmel és kiegészítô szolgáltatásokkal együtt. A tízéves Ferus-Canis Kft. üzletét a piaci igények hívták életre, miután kiderült, hogy a tûz- és munkavédelmi tervezéssel, tanácsadással foglalkozó cég ügyfelei gyakran csak nehezen tudják beszerezni a szükséges munkaruhákat, védôfelszerelést. Azóta a kis- és nagykereskedés a régió piacának egyik legjelentôsebb, illetve legnagyobb kínálatot nyújtó szereplôjévé vált. A számok beszédesek: míg a legtöbb hasonló profilú üzlet 4–5 beszállítóval dolgozik, a Raab tûzés munkavédelmi szaküzlet több mint százzal... A szakértô háttérnek hála a cég vezetôi pontosan tudják, mire van szükségük a hozzájuk forduló vállalkozásoknak, sôt, az egyedi igényeket is teljesítik, beszerzik vagy legyártatják; például készíttettek már megrendelésre kétnyelvû munkavédelmi naplót. Mivel a kilencfôs cég három alkalmazottja szakirányú képesítéssel rendelkezik – és minden dolgozó folyamatos képzésben részesül a termékekkel kapcsolatban – a vásárlók szakszerû segítséget kapnak az adott munkának, környezetnek megfelelô eszközök kiválasztásában. Sokan például nincsenek tisztában azzal, milyen munkavédelmi

maszkra van szükség az egyes veszélyes anyagokkal végzett feladatokhoz, nekik akár a vegyszer biztonsági adatlapja alapján segítenek megtalálni az optimális védôfelszerelést. A választék hatalmas, méretben is: munkaruházatból akár 7XL-ig, cipôben az 52-es méretig tudnak felszerelést ajánlani. Utcai ruházat esetében a cipôtôl a sapkáig, védôeszközöknél a kesztyûktôl a hevederekig és sisakokig minden megtalálható, továbbá nyomtatványok, táblák, tûzoltó készülékek, mérômûszerek, gázérzékelôk közül is válogathatunk. A termékek mellett komplex szolgáltatásokat is kínál a Ferus-Canis, a többi között tûz- és munkavédelmi tervek, mûszaki leírások készítését, tanácsadást, tûz- és munkavédelmi oktatást, kockázatértékelést, valamint a szükséges mûszaki felülvizsgálatok elvégzését.

Egyre többen áldoznak rá Bár az üzlet kínálatában minden árkategória megtalálható, Váczi Tünde, a cég ügyvezetôjének tapasztalata szerint egyre nagyobb az igény a minôségi, hosszú távon használható felszerelésekre és eszközökre. – Sok cég nehezen fogadja el, de a drágább, minôségi termékek hosszú távon olcsóbbak. Hosszabb az élettartamuk, könynyebben karban tarthatók, és esetenként javíthatók is. Elég, ha nem a legolcsóbb terméket választja valaki, hiszen a közepes árkategóriában már nagyon jó eszközöket találni – mondja a cégvezetô. Ô gyakran azt javasolja a hezitáló ügyfeleknek, vigyenek elôször egy-két darabot a minôségi felszerelésbôl, majd teszteljék egy ideig, és döntse-

nek a dolgozói visszajelzések alapján. Persze nem mindenbôl kell a legjobbat venni, de vannak kritikus felszerelések. Pólóból például megteszi akár a gyengébb minôség is, de az már nem mindegy, milyen cipôben álldogál a dolgozó napi 8–10 órát...

Cégre szabva Egyre nagyobb az igény a cég arculatának megjelenítésére – logózásra, feliratozásra – a munkavédelmi eszközökön. A Raab tûz- és munkavédelmi szaküzletben ezt is megoldják – a legmegfelelôbb technológiával, a hímzéstôl a szita- és transzfernyomásig. Az ipari szegmensben jellemzôen ott élnek ezzel a lehetôséggel, ahol valamilyen szolgáltatást is nyújtanak – azaz ügyfelekkel találkoznak –, például javítanak, szerelnek a cég szakemberei. A jó munkaruha azonban nem csak kifelé érték. A dolgozók felé megbecsülést közvetít; nem véletlen, hogy vannak vállalatok, ahol az új dolgozók gyengébb minôségû, késôbb azonban már nívósabb felszerelést kapnak... S persze nem mellékes az sem, hogy ha valaki jó körülmények között, komfortos felszerelésben dolgozhat, az kihat a munka minôségére is... (x)

9024 Gyôr, Eszperantó u. 12. Vidékibusz-pályaudvar – Schlichter Üzletház

9027 Gyôr, Nagysándor József út 31. ETO PARK, földszint

www.raabmunkavedelem.hu


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 59. oldal

A MEGSZOLGÁLT BIZALOMRA ÉPÜLVE

20 ÉVES AZ ÚjHÁZ CENTRUM 2017-ben ünnepli fennállásának húszéves jubileumát az ÚjHÁZ Centrum, mely az elmúlt két évtized kitartó munkájának és folyamatos fejlôdésének köszönhetôen az ország egyik meghatározó építôanyag-kereskedelmi hálózatává vált. „Húszévnyi munka, fejlôdés és több ezer felépült vagy felújított otthon van a hátunk mögött, ami már önmagában is óriási elismerés” – nyilatkozta dr. Rázsóné Szórády Csilla, az ÚjHÁZ Centrum cégvezetôje, majd hozzátette: egy 60 cég mögött álló részvénytársaságot vezetni hatalmas felelôsség, és legalább ekkora megtiszteltetés. Az idén közel 50 milliárd forint árbevételû vállalat cégvezetôje szerint a két évtizedes siker kulcsa a tulajdonosok elszántsága, a vállalat folyamatos fejlôdni akarása és azon elkötelezettségük, hogy döntéseiket, fejlesztéseiket minden esetben a vásárlók igényei határozzák meg. „A növekedés és a sikerek ellenére a nagy múltú családi vállalkozások révén megmaradtunk helyi, közösségi kereskedésnek, így a vásárlók valódi bizalommal fordulnak hozzánk, hiszen helyben, szakértôktôl vehetnek megbízható minôségû termékeket” – mutatott rá, majd hangsúlyozta: az ÚjHÁZ Centrumnál a továbbiakban is megôrzik ezeket az értékeket. A cégvezetô szerint azonban a megszolgált bizalomra épített hálózat fejlôdéséhez a folyamatos innováció is szükséges. Az építôanyag-kereskedelmi hálózatnál hisznek abban, hogy tanulással, új módszerek megismerésével, illetve kellô nyitottsággal lehet csak tovább növekedni. Ehhez pedig nemcsak a Nyugat-Európában megjelenô építôipari trendeket kell figyelemmel kísérni, hanem a vásárlóktól érkezô visszajelzéseket is. A 20 éves ÚjHÁZ Centrum a következô évtizedekre is az eddigiekhez hasonló fejlôdésorientált és vásárlóközpontú szemlélettel tekint, miközben eltökélt célja, hogy szállítói és gyártói segítséggel növeljék az építôanyagkereskedôi szakma, valamint a kétkezi munka presztízsét. (x)

„ „A növekedés és a sikerek ellenére a nagy múltú családi vállalkozások révén megmaradtunk helyi, közösségi kereskedésnek...” Dr. Rázsóné Szórády Csilla cégvezetô

ELÉRHETÔSÉGEK: 9111 Tényô, Fô utca 2. Tel.: +36-96/900-280 Fax: +36-96/900-288 E-mail: info@uj-haz.hu www.ujhazcentrum.hu


PRESZTÍZS-GÁLA 2017

Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 60. oldal


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 61. oldal

Fotók: Mészáros Mátyás

A Presztízs-díj-átadó gála idei díjazottjai és a díjátadók Várszegi Asztrik fôapát és Németh Zoltán megyei elnök társaságában.


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 62. oldal

62 | PRESZTÍZS TOP 100

ÁTADTUK A PRESZTÍZS-DÍJAKAT GÁLA – TIZENHATODIK ALKALOMMAL TÜNTETTÉK KI A RÉGIÓ LEGKIVÁLÓBB, PÉLDAADÓ CÉGEIT, VÁLLALKOZÓIT Újabb elismert vállalkozókkal, vállalkozással gyarapodott a Presztízstársaság. Tizenhatodik alkalommal tüntették ki a térség legkiválóbb, példaadó cégeit és azokat, akik tevékenységükkel hozzájárultak a megye és a térség gazdasági sikeréhez. A Kisalföldi Presztízs Díjat 16 évvel ezelôtt lapunk hívta életre. A nemes kezdeményezéshez már a kezdeteknél számos partner, támogató csatlakozott.

építészeti díjjal elismert koncertterme adott otthont. Házigazdaként Várszegi Asztrik fôapát köszöntötte a vendégeket. Elmondta, hogy a bencések sokféle küldetést folytatnak és szolgálatuk fontos része a gazdálkodás. Elsôsorban azért, hogy eredményeiket céljaik megvalósítására fordíthassák. A megjelenteket Németh Zoltán, a GyôrMoson-Sopron Megyei Közgyûlés elnöke is üdvözölte. Hangsúlyozta, hogy a díjátadó gála a protokolláris pillanatok mellett a gazdasági szereplôk fontos találkozása, az értékteremtôk ünneplése is. Györke Zoltán, a Lapcom vezérigazgató-helyettese beszédében fon-

A Kisalföld, a Lapcom ötlete mára a régió egyik legrangosabb gazdasági elismerésévé fejlôdött. Az idei Presztízs-díj-átadó gálának a pannonhalmi fôapátság nemzetközi belsô-

Több száz gazdasági szereplô, közéleti személyiség ünnepelte együtt a színpadon sorakozó Presztízs-díjasokat a pannonhalmi fôapátság egyedülálló koncerttermében.

A 16. Presztízsdíj-átadó gálát különleges mûvészi produkciók gazdagították. JORDÁN TAMÁS Kosztolányi Dezsô Hajnali részegség címû versét tolmácsolta.

Az est háziasszonya ERÔS ANTÓNIA volt. tosnak tartotta, hogy az elmúlt tizenhat évben a díj megtalálta a helyét a mai hektikus világban és példaképeket mutat, iránytû a többi vállalkozó számára. Pintér-Péntek Imre, a Gyôr-Moson-Sopron megyei iparkamara elnöke a gazdaság gerincét adó kis- és középvállalkozók elismeréseként méltatta a Presztízs-díjat. Erôs Antónia, a gálaest háziasszonya a díjátadó elôtt megemlítette, hogy a Presztízs-díj méltó vállalkozásokat, vállalkozókat elismerve ad példát arra, hogy érdemes keményen, hatékonyan és jól dolgozni.

DÍJAZOTTAK Idén az év vállalkozása az Aquacomet Kft., az év nagyvállalkozása a Provertha Elektronik, az év vállalkozója dr. Kovács Péter (Darnóhús), az év gazdasági segítôje Radek József (Palatia Nyomda és Kiadó) lett. A megyei iparkamara innovációs Ikarusz-díjával a Cégmenedzser Kft.-t, a kamarai Presztízs-életmûdíjjal pedig Kaproncai Ferencet, a Digitáltechnika Kft. tulajdonosát ismerték el.

RÁKÁSZ GERGELY elôadásában Bach d-moll toccata és fúga címû mûvének akkordjai csendültek fel.


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 63. oldal

PRESZTÍZS TOP 100 | 63

Az év vállalkozása, az Aquacomet Kft. több mint 25 éves múltra tekint vissza. Eleinte ipari géptervezéssel foglalkoztak, majd szoftverfejlesztésbe fogtak. Fô profiljuk hamar kialakult, amikor uszodatechnikával kezdtek foglalkozni. „Ez úszómedencék és mozgatható úszómedence-lefedések gyártását jelenti” – világosít fel bennünket idôsebb Kovács Róbert, aki fiával, az ifjabb Kovács Róberttel indította el az Aquacomet Kft.-t. A családi vállalkozás nagyjából másfél éve új területtel bôvítette arculatát és azóta pergolák, azaz árnyékolók gyártásával is foglalkoznak. „Ezeket látni a kávézók, vendéglôk elôtt, ahova még ôsszel is ki lehet ülni. Tulajdonképpen meghosszabbítják a szezont. Nagy divatja kezdôdött ennek. Az emberek szeretik az olaszos, mediterrán életstílust és a pergolák alatt egy kicsit tovább élvezhetik ezt ôsszel is” – magyarázza az év vállalkozásának egyik alapítója. Az idôsebb Kovács Róbert azt is elmondja, termékeik 90%-át külföldön értékesítik: Európa összes országában, de többek között még Izraelben is. A legnagyobb piacaik Franciaországban, Németországban, Svédországban és Ausztriában vannak. „Piacvezetôk vagyunk Európában, minôségben a legjobbat készítjük. Ezért keresettek vagyunk Nyugat-Európában, ahol kiterjedt viszonteladói hálózattal rendelkezünk. Üvegszál erôsítésû poliészter medencébôl idén több mint ötszáz darabot gyártottunk. Medencelefedésbôl pedig több mint ezerötszázat készítettünk az elmúlt évben” – teszi hozzá Kovács Róbert, akit a frissen elnyert Presztízs-díjról is kérdeztünk. „Nagy elismerés ez számunkra. Örülünk neki, hogy itthon is díjaznak bennünket. A Presztízs-díj öregbíti hírnevünket” – válaszolta.

Az év vállalkozója: Dr. Kovács Péter – Darnó-Hús ERÔNK A KOLLÉGÁINK TUDÁSÁBAN REJLIK

DR. KOVÁCS PÉTER

Az év nagyvállalkozása: Provertha Zrt. AZ EREDMÉNYTARTALÉK A CÉGBEN MARAD

SZALAY ANTAL

IDÔSEBB KOVÁCS RÓBERT

Az év vállalkozása: Aquacomet Kft. FEJEST UGROTTAK A SIKERBE

A Provertha Zrt. nyerte el „Az év nagyvállalkozója” díjat. A német–magyar Provertha Zrt. csatlakozóipari termékek, kábelkonfekciók és mûanyag fröccsöntött termékek fejlesztôjeként és gyártójaként, nagynyomású cinköntvények gyártójaként saját szerszámüzemmel jegyzi magát. Fontos partnere számos nemzetközi autó- és elektromosipari nagyvállalatnak. Alapítója a beled–vicai származású Szalay Antal, aki negyedszázada indította be az elsô üzemét. Az indulás óta jócskán kinôtte magát a 650 alkalmazottat foglalkoztató cégcsoport. Szalay Antal mind ez idáig 55 millió eurós beruházást hajtott végre három telephelyén, Kapuváron, Beleden és Sárváron. A cégtulajdonos büszke rá, hogy épületeik saját tulajdonban vannak, gépeiket és berendezéseiket nem lízingelik. „Cégfilozófiánkat a környezetvédelem, nyereség, szociális magatartás és a csúcstechnológia négyese köré építjük” – mondta. Utóbbi bizonyítéka, hogy a vállalat a világpiacon is megállja a helyét: „Hiszünk a tevékenységünk sikerében, és az egészséges gazdaságpolitikát képviseljük. A nyereségünket, mint eredménytartalékot mindig a cégünkben hagyjuk. Ez egyfajta biztonságot ad a munkaadónak és az itt dolgozóknak egyaránt” – tette hozzá a cégvezetô. A beruházásaik sora tovább folytatódik. A kapuvári telephelyen mûanyag galvanizálósor telepítését és eszközvásárlást, Sárváron csarnokbôvítést és technológiai fejlesztést terveznek. Beleden pedig a Provertha Zrt. tulajdonában lévô volt malomépület felújításával egy új termelési egység kialakítását, valamint az ingatlan mellett levô Kis-Rába vízi energiájának hasznosítását tûzték ki célul. Szalay Antal ígéri: az alkalmazottak tevékenységének elismeréseképp jelentôs bérfejlesztést valósít meg az elkövetkezendô négy évben.

– Sikerünk titka a családi összefogásban, az együtt gondolkodásban lakozik, hiszen jelenleg három generáció dolgozik együtt, édesapámat, öcsémet és saját családomat is beleértve. Továbbá, hogy mindig tudunk nyitott füllel, szemmel járni, igyekszünk haladni ezzel a rohanó világgal. Ugyanakkor fontosnak tartjuk mindannyian az alázatot és elkötelezettséget a munka, a szakma és a vásárlók iránt – ebben látja a Darnó-Hús sikerének kulcsát a tulajdonos, dr. Kovács Péter. A darnózseli székhelyû húsfeldolgozó üzem 1995-ben 300 négyzetméteren, tíz termék gyártásával indult. – Eredetileg három munkatárssal, a legalapvetôbb termékek – mint a párizsi vagy a virsli – gyártásával kezdtünk, melyekre egy falusi boltban kereslet lehet – vezet vissza a múltba a tulajdonos. Közben a multinacionális cégek térnyerésével is szembe kellett nézniük, ami sok hazai húsüzem végét jelentette. A Darnó-Húsnak azonban sikerült talpon maradnia, sôt, fejlôdnie. Az idén elnyert két nagydíjjal együtt összesen 25 készítményük Magyar Termék Nagydíjas. – A Presztízs-díj a legnagyobb kitüntetés, hiszen nincs annál fontosabb, mint amikor a saját környezetünk ismeri el a munkánkat. Büszke vagyok ezért az egész csapatomra – hangsúlyozta dr. Kovács Péter. A Darnó-Hús üzeme évek óta szakképzô hely, egy éve pedig tanmûhelyként is funkcionál. Most készült el az új irodaház, benne oktatóbázissal, ahol a gyakorlati képzés mellett elméleti oktatásban is részesülhetnek a hentestanulók, egyetemisták, de a cég dolgozói is. A tulajdonos ugyanis azt vallja, hogy a vállalkozás ereje a kollégák tudásában rejlik. Jövôbeli cél az üzem kapacitásbôvítése is, hiszen növekszik a minôség iránt elkötelezett vásárlók köre.


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 64. oldal

64 | PRESZTÍZS TOP 100

A gyôri Palatia Nyomda jövôre ünnepli negyedszázados évfordulóját, az alapító és tulajdonos, Radek József méltán lett az év gazdasági támogatója. Kérdésünkre felelve elmondta: pontosan nem is szeretnék számon tartani, mennyit költenek támogatásra. „Amíg lehetôségünk van rá, megtesszük.” De azzal az információval nem tévedünk, hogy évente 20–30 szervezetnek segít a gyôri nyomdára alapuló cég, sok esetben közvetlen anyagi támogatással, máskor egy-egy kiadvány ingyenes elkészítésével, vagy az arra adott jelentôs kedvezménnyel is. „Olyan szervezeteket támogatunk, melyek a rászoruló emberek, elesettek számára szerveznek jótékonysági akciót, rendezvényt. Állandó célunk a gyermekegészségügy vagy a mindszentpusztai autistaotthon segítése. Magam is Lions-tag vagyok, s így segítséget nyújtottunk már mind a három klubnak” – utal az „Elsô”, az „Arrabona” és „Patrónus” Lions Clubra, ami a Rotary-szervezethez hasonlóan számíthat Radek Józsefékre. Rengeteg iskola kér még segítséget, „kezdetben kisebb dolgokra kértek tôlünk a régióban mûködô támogatottak, s ezek az összegek az idôk során egyre nôttek. Nagyon nehezen tudnánk s nem is nagyon szeretnénk a kérések között szelektálni” – mondja Radek József, aki a jó szándék határairól szólva csak egy alkalomra emlékszik, amikor a támogatást meg kellett tagadni, ez esetben egy gazdasági vállalkozástól. Ám még profitorientált cégek esetében is volt példa jótéteményre, ha ezen keresztül mondjuk egy kulturális esemény sikeréhez tudott a cég hozzájárulni. A Palatia név és Radek József személye egymástól elválaszthatatlan, a munkatársaival közös munka elismerésének tekinti a díjat.

Jagodics Tamás, a Cégmenedzser Szoftver Kft. tulajdonosa, ügyvezetô igazgatója a „Vezetôi Mûszerfal” fejlesztésükért vehetett át Kamarai Innovációs Díjat. A kft. 2005 óta foglalkozik vállalatirányítási szoftverfejlesztéssel, akkor még ketten dolgoznak a családi vállalkozásban, mára több irodájukban, Gyôrtôl Kecskemétig, 19 dolgozót foglalkoztatnak. Fôprofiljuk ügyviteli szoftverek fejlesztése a kkv-célpiacnak, a 10 és 50 fô közötti létszámmal rendelkezô kereskedô és gyártó cégeknek. „Egy cég általában több, egymástól izoláltan mûködô szoftvert használ mûködéséhez, például könyvelô-, termelésirányítási, számlázó-, készletvezetô program. A Vezetôi Mûszerfalunk pedig abban segít, hogy ezek az adatok egy platformon, mondjuk egy mobiltelefonon grafikusan megjelenjenek” – ismertette innovációjukat Jagodics Tamás. A tulajdonos szerint fontos, hogy ebben a felgyorsult világban mindig naprakész információval rendelkezzünk a cégünkkel kapcsolatban. „Az üzletpolitikánk egyszerû: nem vevôket akarunk szerezni, hanem rajongókat. Hiszen egy üzleti kapcsolat akkor mûködik, ha olyan megoldást szállítunk, amiért rajonganak az ügyfeleink. Van egy példamondatom, ami minden irodánk falán megtalálható. Így szól: „Úgy élj és dolgozz, hogy te magad legyél a referencia munkatársaid és ügyfeleid szemében!” – ismertette Jagodics Tamás. Az elismerés kapcsán így szólt a tulajdonos-ügyvezetô: „Öt évvel ezelôtt azt mondtam, hogy nem szeretnék hasonló profilú cégek után menni. Úgy döntöttem, hogy a pontos vezetôi információkat szeretném egyszerûen megmutatni az ügyfeleimnek. Ebben a folyamatban egy viszszaigazolás a Presztízs-díj, egy nagy mérföldkô” – vélekedett a Cégmenedzser Szoftver Kft. tulajdonos-ügyvezetôje.

Kamarai Presztízs Díj: Kaproncai Ferenc MEGBÍZHATÓSÁG ÉS MEGERÔSÍTÉS

KAPRONCAI FERENC

Kamarai Innovációs Díj: Cégmenedzser Szoftver Kft. NEM VEVÔKET, RAJONGÓKAT SZEREZNEK

JAGODICS TAMÁS

RADEK JÓZSEF

Az év gazdasági támogatója: Radek József – Palatia Nyomda A JÓ SZÁNDÉK HATÁRTALAN

Több évtizedes kamarai munkájáért és a már próbaüzemben mûködô szili naperômûért Kaproncai Ferenc kapta idén a Kamarai Presztízs Díjat, akit tizenkét éve már az év üzletemberének megválasztottak. A 2005-ben „Az év üzletembere” kategóriában már Presztízs-díjat nyert Kaproncai Ferenc a Digitáltechnika Kft. vezetôje. „Stabilitást, piaci jelenlétet, megbízhatóságot jelentett az akkori elismerés, s egyfajta megerôsítése volt a minôségi munkának” – emlékezett most. Idén a Kamarai Presztízs Díjat vehette át a DIT-Energy ügyvezetôjeként, az indoklás szerint kamarai munkája és az üzembe helyezett naperômûve okán. Ami az indoklás elsô felét illeti, kamarai feladatait több mint két évtizede végzi lelkiismeretesen. Emellett Kaproncai Ferencet már jó ideje foglalkoztatta egy újító befektetés gondolata. Egy németországi útja során felfigyelt a földeket borító „napelemtengerre”. Ekkor fogalmazódott meg benne igazán a naperômû-építés gondolata. Az sem volt kérdés számára, hogy mindezt szülôfalujában, Szilban kivitelezi. Az augusztusi alapkôletétel után a magánberuházása nyomán 2200 napelemtábla emelkedett Szil határában, mely hozzávetôlegesen 250–300 lakást lát majd el árammal. Úgy tervezte, októberben már elindulhat a termelés. Egyelôre a próbaüzemnél tartanak, decembertôl fordul élesbe az áramtermelés, s veszi át tôle a megtermelt energiát a szolgáltató. A fejlesztési tervek szerint itt kisebb ipari parkot szeretnének idôvel kialakítani. Az újító fejlesztéshez a vállalkozó 15 évre szóló, 150 millió forint kedvezményes kamatozású kölcsönt kapott. Kaproncai Ferenc cége, a DIT-Energy Kft. pedig további 66 milliót tett hozzá.


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 65. oldal

12.000 db egységrakomány tárolására alkalmas logisztikai központot helyezett üzembe a BÁBOLNA SPED A Bábolna Sped Kft. 2017. januári átadással üzembe helyezte a Bábolna Sped Logisztikai Központ második fázisát, így összesen 6.800 m²-en 12 méter építménymagasságú raktárterületet és hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat vehetnek igénybe a Tisztelt Partnerek. Rakatmagasságtól függôen 5−6 rakodási szint alakítható ki 9,9 m hasznos tárolási magassággal, így a raktárban akár 12.000 db egységrakomány tárolására, illetve kezelésére van lehetôség. A kialakított soros statikus állványrendszer kiszolgálása részben tolóoszlopos, részben szûkfolyosós állványkiszolgáló gépes technológia útján történik, ahol valamennyi nem földszinti tárhely 1 tonna teherbírású. Az árumozgatás kizárólag elektromos targoncákkal, ill. magasraktári emelôgéppel történik. Felül 2x350 m²-es galéria található, amely alkalmas értéknövelô szolgáltatások nyújtására, igény szerint komissiózásra, címkézési, csomagolási vagy további raktározási tevékenység végzésére. 9 db korszerû, elektrohidraulikus szintkiegyenlítôvel ellátott hôszigetelt dokkolókapu került beépítésre. A raktár hôszigetelt, temperáló fûtéssel ellátott és magas tûzvédelmi követelményeknek megfelelô áruféleségek tárolására is alkalmas. Az egész raktári tároló- és kiszolgálóterület – beleértve a galériát is − a legmagasabb szintû tûzvédelmi bizton-

ságot nyújtó sprinkler tûzoltórendszerrel került kiépítésre. A magasraktár minden igényt kielégítô modern informatikai háttérrel rendelkezik. A logisztikai központ bekerített parkban helyezkedik el, éjszakai élôerôs biztonsági szolgálattal, online kamerarendszerrel és riasztórendszerrel, valamint kártyás beléptetôrendszerrel biztosított. A központ Bábolna frekventált ipari területén található, mindösszesen 5 km-re a nemzetközi áruáramlás vérkeringését jelentô M1-es autópályától.

ISO minôsítés a 9001:2015 és 14001:2015 szabvány elôírásai szerint.

Korlátozott kapacitással, de annál nagyobb rugalmassággal várjuk érdeklôdésüket az alábbi elérhetôségek egyikén!


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 66. oldal


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 67. oldal


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 68. oldal


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 69. oldal


Cyan Magenta Yellow Black • Presztizs 70. oldal

SOHA NEM VOLT ILYEN KÖNNYÛ A LAKÁSKIADÁS AZ INGATLAN MELLÉ BÉRLÔMENEDZSMENT IS JÁR Az ingatlan-bérbeadás hosszú évek óta az egyik legjobb üzlet, hamarosan pedig Gyôrben, egy egyedülálló konstrukció keretében, még jobban megéri majd a befektetési célú lakásvásárlás. Egyre többen vásárolnak lakást befektetési céllal, s mivel egy jó helyen lévô, minôségi ingatlan örök érték, így akinek van megtakarítása, kockázat nélkül léphet be a bérleti piacra. A lakáskiadás azonban nemcsak haszonnal, hanem folyamatos teendôkkel is jár; a bérlôkeresés, a kapcsolattartás, az adminisztráció, az ingatlan karbantartása odafigyelést kíván. Ez – különösen akkor, ha a tulajdonos nem helyben van, elfoglalt, esetleg több ingatlant is kiad – jelentôs idô- és energiabefektetést jelent. Legalábbis így volt ez eddig.

Minôségi lakások Egy különleges konstrukciónak köszönhetôen mostantól kiadott lakásunk után befektetésünknek valóban csak a gyümölcsét élvezhetjük. Hamarosan ugyanis felépülnek a gyôri Amadé-házak, amelyek lakásaihoz igény szerint teljes körû bérlôi menedzsmentet is kínál a beruházó.

A belvárostól néhány percre lévô nagyberuházás 95 lakása ideális befektetés. Többségük a legkeresettebb méretû, 45–50 négyzetméteres, nappali + 1 szoba felosztású, de választhatunk ennél nagyobb, akár 90–100 négyzetméteres lakást is. A tömbökhöz többszintes mélygarázs tartozik, a lakások alacsony rezsiköltségûek lesznek.

Minden terhet vállalnak A minôségi lakás azonban csak a kezdet: amitôl az Amadé-házak egyedülállóak lesznek, az a lakások mellé nyújtott szolgáltatási háttér. A megvásárolt ingatlanok bérbeadásában és minden ezzel járó teendôben ugyanis profi szakemberek segítenek, levéve a tulajdonosok válláról a lakáskiadással járó terheket. Ez a bérlôk közvetítését éppúgy magában foglalja, mint a kiadással járó teljes körû ügyintézést: a szerzôdéskötést, a közüzemi számlák rendezését, a lakás karbantartását és minden egyéb adminisztrációt. Mindezt jogi és könyvelési háttérrel, felkészült szakembergárdával, folyamatos elérhetôséggel, a lakás bérleti díjának meghatározott százalékáért. Így a tulajdonos nyugodtan hátradôlhet, hiszen a megvásárolt lakás valóban csak termeli a pénzt. Külföldön és a fôvárosban már megszokott – és sikerrel mûködik –, hogy egy-egy ko-

moly ingatlanberuházáshoz – amely elôreláthatóan a befektetési célú lakásvásárlók célpontja lesz – ilyen jellegû támogatást, bérlômenedzsmentet is kínálnak. Gyôrben az Amadé-házak lesz az elsô, ahol ez megvalósul, s ennek köszönhetôen soha nem volt még enynyire egyszerû a lakáskiadás! (x) Bôvebb információért és személyes idôpontegyeztetéshez hívja a +36-30/216-5563-as telefonszámot!


Cyan Magenta Yellow Black • Presztízs borító BII+BIII


Cyan Magenta Yellow Black • Presztízs borító BIV+BI

GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYE LEGNAGYOBB VÁLLALKOZÁSAI

A PRESZTÍZS TOP 100 KIEMELT PARTNERE

A PEUGEOT FOR-TOP KFT. fortop.peugeot.hu

Top 100  
Advertisement