October Issue (Issue 18)

Page 1$33; O /GO C,$O 3 K;FCO $#/C;?O ,$?$ O O 29;JO C, CO $G$?K;9$O /BO G$AO ';"FB$#O ;9O C,/BO ;;2KO B" ?KO B$ B;9 O FDO B;6$C,/:)O C, CO O $G$9O C,$9O C,$O B$ B;9O /BO C, C O

,/BO /BO B,;"2/9) O ?/),C O /C,O 33O C,$O - C$O 9#O G/;3$9"$O C, CO , >>$9/9* O 35O ?;H9#O FNO C,$O 3$ BCO J$O " 9O #;O /BO ?$)/BC$?O 9#O G;C$O ;9O <I%7=%@O EO.O O 2:;JO >$?B;9 33LO O , G$O $$9O ('$"C$#O KO C,&O B> J9O ;'O B C :O C, CO B;6$O >$;>4$O " 35O ;F?O >?$B/#$9C O F$O C;O ,/BO 6;BCO ?$"$9CO >;3/C/" 3O BCF9CO C;O $9? )$O 9#O B" ?$O C,$O 6 BB$B O C,$O ?$#$'/9/C/;9O ;(O 0C3$O O ;?O C,;B$O J,;O #;: CO 29;JO ;?O J,;O ?$O C? 9B>,; $B O /C3$O O J;F3#O $O FCC/9)O O ;' C? :BO :#O 9;9 /9 ?KO >$;>3$O ;(O C,$O >;3/C/" 3O 6 >O KO BC C/9)O C, CO )$9#$?O /BO #$'/9#$#O KO )$9$C/"O 6 2$F> O ,/BO >FCBO 6 9KO >$;>5$O 3/2$O 6$ O J,;O ?$O C? 9B O /9O # 9+$?O ;'O $";6/9)O C ?)$CBO ';?O , C$O 9#O #$B"?/69 C/;9O 1FBCO ';?O !$/:)O C? :B O

;O #;O K;F?B$3'O 9#O $G$?K;9$O O ' G;? O $)/BC$?O C;O G;C$ O 3;;2O /9C;O K;F?O " 9#/# C$B O 3/BC$9O C;O 8 ?)/9 3/M$#O )?;F>BO J,$9O J$O B>$ 2 O 9#O 1FBCO C?KO C;O $O O $CC$?O >$?B;9O C, 9O ;F?O );G$?98$9CO J 9CBO FBO C;O $ O G$O O B '$ O J ?6 O 9#O >;3/C/" 33KO $9? )$#O B$ B;9 O 3;G$O /G1PTUFS CZ -FJMB -PVIBJDIZ


6:42am Amber Yarter++< < - < <

++ & < & +< '& -<" 1 < - :< )< < + < '*& *+< & < *; <

- * < +< <+ &<'&<- < * < + ) < - -<+ +<)" + < '<&'-<-'1 <

4& <- *< " * &< / *<"1& + < <+-*'& *<&'+ <

<+ -+<'&< - <

" -< ""<- -<* <

" +<+)* <

2 < '*7 *

" <% +,< " * &< &<%(5& <6 - * <

- +< +<- < & <' <"'2 < :'1< ""< '* <

< +<6 .& < *< *<

" -< -<)1+ < & < * <

-'< '< -< & <

& < -<:'1< <" 0# <%'* <6 " <:'1<+ -<- <- " <

- <9% &<6 $!< (8+- *+ <

'*<:'1*+ " <

+<" %'&+ < '" +<- %< -'< *< +-< &<- < *''%<

-'& -<:'1< & <- < '<

1+-< '*<+ '6<

' <%'*& & +< 3:< 1%<

6 .& <-'< <" <

6* )) < *'1& <:'1*< '% <

6 - <- <* & < <

& <

& &'" <- '& "


ϓχύύϕϚϙ χϘϋ ϒϏϜϏϔύ Ϗϔ ϓϟ ϙϚϕϓχωώ Αϕϝ ϊϕ Β Ϛϋϒϒ Ϛώϋ ψϛύϙ ωϘχϝϒϏϔύ ϛϖ ϓϟ ϒϋύϙͥ ϚώχϚ Βͯϓ ϔϕϚ ϊϋχϊ ϟϋϚͨ Αϕϝ ϊϕ Β χϙϑ Ϛώϋϓ Ϛϕ ωϕϓϋ ψχωϑ χϔϕϚώϋϘ ϚϏϓϋ΂ ψϋωχϛϙϋ Β ωχϔͯϚ χόόϕϘϊ Ϛϕ ψϋ ϋχϚϋϔ ϝώϋϔ Βͯϓ χϒϘϋχϊϟ ϋχϚϏϔύ ϛϖ ϙϕ ϓϛωώ ϕό ϓϟϙϋϒό΂ Ζϛϙωϒϋϙ όϕϘ ψϘϋχϑόχϙϚ χϔϊ όχϚ ϚϏϙϙϛϋ όϕϘ ϒϛϔωώͥ Ϗωϋ ϝχϚϋϘ Ϛϕ ϝχϙώ ϏϚ ϊϕϝϔͨ Ζϟ ϒϛϔύϙ χϘϋ όϒϕχϚϏϔύ ϒϏϑϋ ϏωϋψϋϘύϙͥ όϘϋϋϒϟ Ϗϔ χϔ Ϗωϋ ωϕϒϊ ϙϋχ΂ ψϛϚ Ϛώϋϟ Ϛϕϕ χϘϋ ϓϋϒϚϏϔύͨ Αϕϝ ϊϕ Β Ϛϋϒϒ Ϛώϋ ϓϕϙϗϛϏϚϕϋϙ ψϏϚϏϔύ χϚ ϓϟ χϔϑϒϋϙ ϚώχϚ ϙϕϕϔ Ϛώϋϟ ωχϔ ώχϜϋ ϓϋͨ Β ϖϘϕϓϏϙϋͥ Ϛϕ ύϏϜϋ ϓϟϙϋϒό Ϛϕ Ϛώϋϓ ϋϔϚϏϘϋϒϟͨ Ιϒϋχϙϋͥ ϐϛϙϚ ϝχϏϚͥ Βͯϓ χϒϓϕϙϚ ϋϓϖϚϟͨ ΝϘϏϙώχ ΖϛϘϖώϟ

Μϋχϔ ΛϕύϋϘϙ

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.