__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

nr 2 (3)

marzec / kwiecień 2012 (dwumiesięcznik)

issn 2083-8867


Od redakcji Bezpłatny magazyn Redaktor naczelny Dymitr Doktór d.doktor@outsourcingandmore.pl Grafika/DTP Jacek Cieśliński Redaktor prowadzący Radosław Wroński r.wronski@outsourcingandmore.pl Reklama reklama@outsourcingandmore.pl Wydawca RIPOSTA Doktór S.J. ul. Dolna 21b/40 00-773 Warszawa www.riposta.pl Adres redakcji RIPOSTA Doktór S.J. ul. Dolna 21b/40 00-773 Warszawa Tel.: +48 22 213 02 45 Fax: +48 22 213 02 49 redakcja@outsourcingandmore.pl www.outsourcingandmore.pl Druk: Drukarnia Jantar Prenumerata i dystrybucja: Bezpłatna prenumerata po uprzedniej rejestracji na stronie www.outsourcingandmore.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, reprodukcja bez pisemnej zgody redakcji nie jest dozwolona. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Nakład: 3000 egz.

Drodzy ­Czytelnicy i Miłośnicy ­Outsourcingu, W imieniu redakcji pragnę Wam serdecznie podziękować za aktywność na stronach inter­ netowych Outsourcing&More. Forma elektro­ niczna ostatniego numeru Outsourcing&­More została do końca lutego pobrana z naszej strony internetowej ponad 1000 razy. Dziękujemy również za zapisywanie się do bazy wysyłkowej magazynu, ­która to została znacznie powiększona, dzięki czemu stała lista odbiorców, ­otrzymujących magazyn stanowi już blisko 1300 rekordów i są to organizacje m.in. z sektora energetycznego, bankowego, telekomunikacyjnego, ubezpie­ czeniowego, a także instytucje prywatne i publiczne pozyskujące i­nwestorów. Pozostały nakład dystrybuowany jest na szkoleniach, konferencjach oraz ­targach w Polsce i zagranicą. Wydanie marcowe było dla nas bardzo ważne z dwóch powodów - po pierwsze opisuje tematykę KPO (Knowledge Process Outsourcing), a po drugie dotyczy największego z województw, województwa mazowieckiego i Stolicy n ­ aszego kraju. W tym miejscu chciałbym podziękować przedstawicielom ­ Agencji ­Rozwoju Mazowsza, która współpracowała z nami w zakresie dostarczenia ­informacji istotnych dla inwestorów, dzięki czemu materiał opisujący region jest tak obszerny. W regionie mazowieckim mieści się wiele firm o zasięgu oddziaływania obej­ mującym cały kraj. Kluczową instytucją w pozyskiwaniu zagranicznych inwes­ torów jest Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ). Na stronach numeru, który Drogi Czytelniku trzymasz w ręku, znajdziesz wywiad z Prezesem PAIiIZ – Panem Sławomirem Majmanem. Prezes Majman dzieli się w nim informacjami o współpracy z inwestorami zagranicznymi, ze ­szczególnym naciskiem na firmy działające w branży BPO i SSC. Zachęcam również do przeczytania wywiadu zatytułowanego „Czym jest KPO?”. Naszym rozmówcą był Paul Jasniach, Senior Manager Pricewaterhouse­ Coopers. Z Paulem rozmawialiśmy o usługach KPO, jak również przedstawi­ liśmy opinię dotyczącą rozwoju tego sektora na rynku polskim. Chciałbym serdecznie zaprosić Państwa do odwiedzania naszego ­ portalu Outsourcing­ ­ Portal.pl, gdzie codziennie publikowane są informacje doty­ czące ­ outsourcingu w  Polsce. Do nowości, które pojawiły się na stronach ­OutsourcingPortal.pl ­dołożyliśmy w Bibliografii Outsourcingu listę ponad 230 prac dyplomowych (­licencjackich, magisterskich, doktorskich) poświęconych tematyce outsour­cingowej, obronionych na polskich uczelniach wyższych.

Zapraszam do lektury. W imieniu Zespołu Redakcyjnego Redaktor naczelny Dymitr Doktór

marzec / kwiecień 2012

5


Spis treści 10 O PAIiIZ

Outsourcing & More

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zajmuje się pozyskiwaniem i obsługą inwestorów zagranicznych.

13 Wywiad ze Sławomirem Majmanem

Prezesem PAIiIZ

Państwo a Outsourcing

22 Oto Mazowsze Województwo mazowieckie i miasto Warszawa – stolica kraju, to lider polskich przemian i najszybciej rozwijający się region Polski.

Edukacja a Outsourcing

50 Outsourcing pracowników O tym, czy przedsiębiorstwu uda się osiągnąć sukces na tle firm konkurencyjnych, w dużej mierze decydują pracownicy. Doświadczona, wykształcona i co najważniejsze – w pełni oddana kadra, jest marzeniem niejednego właściciela firmy.

Kto jest kim w outsourcingu

54 Czym jest KPO? Wywiad z Paul’em Jasniach’em

Dołącz do nas na Facebook’u - www.facebook.com/outsourcingandmore 6

marzec / kwiecień 2012


8 Aktualności 10

O PAIiIZ

13

Wywiad ze Sławomirem Majmanem

16

Outsourcing nie tylko dla wielkich

18 Kalendarium 20

Powierzchnie biurowe

22

Oto Mazowsze

40

Rynek biurowy w Warszawie

42

Kapitał ludzki województwa mazowieckiego

47

Jak zniwelować ryzyko walutowe?

50

Outsourcing pracowników

54

Czym jest KPO?

58

Dlatego kochamy tenis !!!

marzec / kwiecień 2012

7


Outsourcing & More | Aktualności

Aktualności Linxdatacenter testuje swoje serwerownie Warszawa, marzec 2012 – przez cały tydzień trwały testy wydajnościowe nowego data center, które zostało uruchomione w centrum Warszawy przez firmę Linxdatacenter. To pierwsze tego typu testy w Polsce. Kolejne, po Petersburgu, Tallinie i Moskwie data center fi­ rmy Linxdatacenter w maju 2012 r. zostanie oficjalnie o ­ twarte w Warszawie. Przed udostępnieniem usług klientom ­firma przeprowadziła wszechstronne testy wydajnościowe no­ wego centrum. Trwające tydzień testy były realizowane przez firmę ­Nixen oraz naukowców z Politechniki Warszawskiej. P ­ olegały one na przetestowaniu całej infrastruktury technicznej ­serwerowni, w tym na testach zasilania wraz z UPS-ami i  bateriami, próbach przeciążeniowych systemu, badaniach kamerami termowizyjnymi. „Choć takie testy nie są często stosowane, to my w  Linx­ datacenter nie wyobrażamy sobie, by przekazać ­ nasze cen­ trum klientom bez wcześniejszego s­prawdzenia „na ­sucho”. Jest to ostateczny sprawdzian dla całego o ­ biektu, ­sprzętu i  infrastruktury technicznej. W skład cen­trum, poza jego sercem, czyli serwerownią, wchodzą ­jeszcze olbrzymie ­generatory, sala z płynem chłodzącym, prawie 60 kilometrów okablowania, systemy UPS – wszystko to, by dane ­naszych klientów i dostęp do nich były ­ absolutnie bezpieczne” – powiedział szef warszawskiego oddziału L ­inxdatacenter, Krzysztof Krywko. Nowoczesne centrum danych Linxdatacenter w Warsza­ wie oferuje pełny pakiet rozwiązań klientom p ­ oszukującym ­najwyższego bezpieczeństwa danych, zapewnienia c ­ iągłości procesów biznesowych oraz optymalizacji k­ osztów. ­Centrum zajmuje powierzchnię 1400 m kw. i dysponuje mocą zasi­lania 2,5 MW. Nowe centrum danych ma poziom jakości Tier III w czterostopniowej skali niezależnego Uptime Institute.

Źródło: Lynxdatacenter

_________________________________________________________

8

marzec / kwiecień 2012

Już jest – nowa strona internetowa mazowieckiego Centrum Obsługi ­Inwestora i Eksportera! Celem COIE jest bezpłatna pomoc przedsiębiorcom w wejściu na rynki zagraniczne oraz wsparcie inwestorów w podej­ mowaniu decyzji inwestycyjnych. Na www.coie.armsa.pl; znajdują się m.in.: ƒƒ baza terenów inwestycyjnych (greenfield i brownfield) ƒƒ baza regionalnych przedsiębiorców www.­madeinmazovia.pl; poprzez wirtualny matchmaking łączy eksporterów z importerami z całego świata COIE dysponuje dostępem do światowych baz ­partnerów handlowych oraz opracowaniami i analizami branżowymi. Zapraszamy do kontaktu wszystkie zainteresowane przedsiębiorstwa. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Tel. 22 566 47 60 Fax 22 843 83 31 www.coie.armsa.pl coie@armsa.pl Źródło: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

__________________________________________________________

Podsumowanie konferencji Property Forum 2012 Specjaliści pozytywnie oceniają atrakcyjność inwestycyjną Trójmiasta. Zwiększająca się co roku powierzchnia w ­ ysokiej klasy powierzchni biurowych, przychylne nastawienie lo­ kalnych władz to tylko niektóre z czynników sprzyjających rozwojowi nowych centrów usług w naszym regionie. Property Forum to największa tego typu konferencja w ­ Polsce północnej. W spotkaniu udział wzięło ponad 300 osób, przede wszystkim deweloperów, najemców powierzchni biurowych, zainteresowanych inwestorów jak ­ również przedstawicieli władz samorządowych. Tematem przewodnim konferencji była analiza potencjału inwesty­ cyjnego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem rynku centrów handlowych, branży hotelowej, rynku logistyczno –magazynowego oraz biurowego.


Outsourcing & More | Aktualności

Podczas konferencji zaprezentowano najbliższe plany inwestycyjne deweloperów, przeanalizowano aktywność ­ inwestycyjną najemców powierzchni biurowych w Polsce północnej, jak również omówiono najważniejsze działania samorządów terytorialnych, mające wpływ na rozwój cen­ trów usługowych. W dyskusjach udział wzięli m.in.: Wiesław Byczkowski – wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Alan Aleksan­ drowicz – prezes Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospo­ dar­ czego, Marcin Piątkowski – dyrektor Invest in ­Pomerania, Magdalena Reńska – Head of Office Agency Jones Lang ­LaSalle, Janusz Żmurkiewicz – prezydent Świnoujścia. Atrakcyjność inwestycyjną Trójmiasta specjaliści o ­cenili ­pozytywnie, podkreślając znaczną na tle kraju podaż naj­ nowocześniejszych powierzchni biurowych, które ­stanowią idealny bodziec dla inwestorów do lokowania siedzib przed­ siębiorstw na terenie województwa pomorskiego. Dodat­ kowym atutem regionu okazała się dostępność oferowanych powierzchni oraz relatywnie, na tle narodowym, niska cena najmu. Uczestnicy Property Forum 2012 przewidują dalszy rozwój kluczowych dla atrakcyjności Pomorza działalności, w tym rozbudowę powierzchni biurowych, rozwój infrastruktury hotelowej czy centrów logistyczno-magazynowych. Infor­ ­ macją, dodatkowo potwierdzającą owe zapowiedzi jest ­gotowość do wsparcia tych działań ze strony władz tery­ torialnych Trójmiasta. W ciągu kilku ostatnich lat Pomorze stało się ważnym miejscem na inwestycyjnej mapie Polski. Wszystko wskazuje na to, że trend ten będzie się dalej utrzymywał. Źródlo: Investinpomerania

_________________________________________________________

CBRE po raz szósty na liście najlepszych firm outsourcingowych na świecie według IAOP

cjami, zarządzanie finansami nieruchomości, doradztwo, zarządzanie projektami, administracja umowami najmu, ­ zarządzanie nieruchomościami, rozwiązania dla rynków ­ ­kapitałowych i wiele innych. „Na całym świecie profesjonaliści z CBRE wdrażają ­nasze podstawowe wartości takie jak Szacunek, Spójność, Wsparcie i Doskonałość, dostarczając najlepszej jakości ­ usługi naszym klientom. Jesteśmy zaszczyceni, że szósty rok z rzędu IAOP doceniła nasze wartości i wyróżniła nas za ­usługi świadczone naszym klientom.” – powiedział Bill Concannon, Prezes działu obsługi klientów korporacyjnych w CBRE.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Profesjonalnych Firm ­Outsourcingowych (IAOP – International Association of Out­ sourcing Professionals) szósty rok z rzędu u ­ mieściła fi­rmę CBRE w rankingu 2012 Global Outsourcing 100. R ­ anking wyróżnia 100 najlepszych na świecie dostawców usług out­ sourcingowych ze wszystkich sektorów. Aplikacje oceniło niezależne jury powołane przez IAOP.

„W obecnych warunkach ekonomicznych, najważniejszym dla odbiorców usług outsourcingowych jest wybór ­właściwej firmy, która zapewni im najlepszą obsługę w tej d ­ ziedzinie.” – powiedział Michael Corbett, Prezes IAOP. „Rankingi ­Global Outsourcing 100 oraz World’s Best Outsourcing A ­ dvisors są kluczowe dla firm poszukujących na rynku usług out­ sourcingowych doświadczonych i sprawdzonych ­ liderów oraz wschodzących gwiazd takich jak CBRE” – dodał Corbett.

CBRE jest wiodącym na świecie dostawcą usług korpo­ racyjnych i instytucjonalnych. CBRE oferuje szeroki ­zakres usług outsourcingowych takich jak zarządzanie transak­

Źródlo: CBRE sp. z o. o.

_________________________________________________________

marzec / kwiecień 2012

9


Outsourcing & More | Artykuły

O PAIiIZ Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zajmuje się pozyskiwaniem i obsługą inwestorów zagranicznych. PAIiIZ udziela wsparcia zagranicznym przedsiębiorcom w podejmowaniu działalności gospodarczej na polskim ­rynku przeprowadzając ich przez wszystkie etapy i­nwestycji i niez­ będne procedury administracyjne występujące w  ­ trakcie ­realizacji projektu. Pozyskiwanie obsługiwanych projektów inwestycyjnych polega bądź na obsłudze zapytań zewnętrznych – kiero­ wanych bezpośrednio przez inwestora lub jego partnerów komercyjnych (firmy konsultingowe, agencje nieruchomości lub pośrednictwa pracy), bądź na aktywnym ­zaangażowaniu w wyszukiwanie potencjalnych projektów inwestycyjnych przy pomocy narzędzi marketingu inwestycyjnego. Pod tym hasłem kryją się: organizowanie i udział w misjach inwesty­ cyjnych, udział w imprezach branżowych organizowanych w  kraju i zagranicą, sieć kontaktów i relacji z przedstawi­ cielami inwestorów, informacje sygnalne pochodzące od firm wspierających obsługiwanych inwestorów, a także ogól­ nodostępne informacje prasowe. Pierwszy etap obsługi projektu polega na zaoferowaniu szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej klimatu inwestycyjnego, stabilności gospodarczej i danych makroekonomicznych, otoczenia prawnego ­inwestycji, do­ stępności kadr, specjalizacji polskich pracowników oraz ­poziomu ich wynagrodzeń. W przypadku projektów z sekto­ ra usługowego, dostępność kadr jest ­szczególnie ­istotna. Agencja dysponuje w tym obszarze ważną ­ ­ przewagą –

10

marzec / kwiecień 2012

i­nformacją o projektach, których realizacja jest planowana w przyszłości. W działaniu stosujemy najwyższe standardy jakości i traktując poufność powierzonych i­nformacji jako ­ zasadę nadrzędną, szczegółowe dane o ­ ­ obsługiwanych projektach oczywiście nie są przekazywane innym pod­ ­ miotom. Informacje zbiorcze na temat liczby oraz ogólnego profilu pracowników, którzy będą poszukiwani w ­najbliższej przyszłości pomagają n ­ atomiast w zaproponowaniu opty­ malnej lokalizacji. Kolejnym krokiem, wspierającym realizację planów inwe­ storów jest organizacja wizyt w wybranych miastach. Podczas tych wizyt organizowane są spotkania z  przed­ stawicielami władz lokalnych, partnerami bizneso­wymi firm (agencje nieruchomości, HR), r­eprezentantami uczelni wyższych kształcących studentów kierunków odpo­wiadających profilowi działalności inwestora. Pracownicy Agencji służą pomocą w przygotowaniu ­optymalnego pakietu zachęt inwestycyjnych. Pakiet może obejmować wsparcie finansowe w ramach Programu wspie­rania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospo­darki polskiej na lata 2011-2020, zwolnienie z podatku docho­ dowego CIT na obszarze Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz granty współfinansowane z funduszy europejskich, w ­szczególności w zakresie Programu Operacyjnego Inno­ wacyjna ­Gospodarka. Agencja jest operatorem Programu wspierania inwestycji. Oznacza to, że aplikacja o ­udzielenie


Outsourcing & More | Artykuły

(COI) w całej Polsce, których zadaniem jest ułatwianie kon­ taktów pomiędzy inwestorem a władzami ­lokalnymi. PAIiIZ współpracuje również ze specjalnymi strefami ekonomicz­ nymi, urzędami marszałkowskimi oraz wyspecja­lizowanymi wydziałami i biurami utworzonymi w strukturach urzędów miast, a także z innymi podmiotami utworzonymi przez samorządy, których wyłącznym zadaniem jest o ­ ­bsługa ­inwestorów. W ostatnim czasie wzrosła rola miast w akty­ wnym pozyskiwaniu inwestorów. O ile jeszcze niedawno zdecydo­ wana większość projektów trafiała przez PAIiIZ do regionów, to obecnie inwestorzy nierzadko kierują się bez­pośrednio do władz lokalnych. Jest to wynikiem coraz ­lepiej funkcjonującej działalności promocyjnej. PAIiIZ każdo­ razowo włącza się w obsługę projektów pilotowanych przez ­partnerów lokalnych.

wsparcia jest składana do PAIiIZ. Minimalnym ­ progiem upraw­ niającym firmę z sektora usług n ­owoczesnych do ubiegania się o wsparcie jest zadeklarowanie z­atrudnienia na poziomie minimum 250 osób oraz poniesienia nakła­ dów i­nwestycyjnych w  wysokości minimum 2 mln PLN. W  przypadku centrów badawczo-rozwojowych wymóg ten jest o ­ bniżony do 35 osób oraz 3 mln PLN nakładów ­inwestycyjnych. P ­ roponowana wysokość wsparcia ­zawiera się w  ­ przedziale 3200‑15600 PLN na jedno utworzone ­miejsce pracy. Wsparcie ­pracowników Agencji nie ogranicza się do roli ­informacyjnej, pomagają oni w wyjaśnieniu ewen­ tualnych wątpliwości przy wypełnianiu dokumentu, a także mają p ­ ieczę nad dalszym trybem p ­ rocedowania w związku z przy­znawanym wsparciem. Ponadto, jako Rzecznik Inwestorów, Agencja angażuje się w wspieranie firm, które w trakcie procesu ­inwestycyjnego, lub już po jego zakończeniu, napotkały na różnego typu ­wyzwania. Przedsiębiorcy oczywiście mogą zwrócić się bez­ pośrednio do PAIiIZ z opisem wyzwań, na jakie n ­ apotyka ­firma w swojej działalności, ale preferowanym sposobem jest udział w spotkaniu bezpośrednim, w siedzibie firmy w ramach kolejnego filaru działalności Agencji, tzw. opieki poinwe­ stycyjnej. Budowanie relacji z przedstawicielami ­inwestorów nabiera coraz większego znaczenia, ­zarówno w ­kontekście informacji o barierach w działalności, jak i  ­ gromadzenia ­wiedzy na temat dalszych planów i­nwestycyjnych firm. W celu jak najlepszej obsługi inwestorów Agencja współpra­ cuje z różnymi partnerami r­egionalnymi. Jednym z jej part­­ nerów jest sieć regionalnych Centrów Obsługi I­nwestora

Agencja współpracuje również z organizacjami i stowarzy­ szeniami branżowymi. Współpraca opiera się w głównej mierze na wymianie informacji i opracowywaniu wspólnych raportów i publikacji sektorowych. Tego typu instytucje pełnią bardzo ważną rolę nie tylko we wspieraniu obsługi i pozyskiwania inwestorów. Sam fakt istnienia organizacji ­zrzeszających inwestorów z sektora usługowego – ABSL na poziomie ogólnokrajowym i ASPIRE na szczeblu regional­ nym, świadczy o dojrzałości rynku. Przedsiębiorcy, badając lokalny rynek, często zwracają się z pytaniem o działalność takich podmiotów w kraju.

Wartość inwestycji zakończonych w 2011 r. przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych była wyższa o 73% niż rok wcześniej. Szczególnie popularny wśród ­inwestorów zagranicznych jest sektor usług (BSS – B ­ usiness Services Sector), motoryzacyjny, R&D, IT i maszynowy. Obecnie PAIiIZ obsługuje 149 projektów inwestycyjnych o  wartości przekraczającej 5 mld euro, które mogą stwo­ rzyć łącznie 35 637 nowych miejsc pracy. Sektor u ­ sługowy

marzec / kwiecień 2012

11


Outsourcing & More | Artykuły

jest w ostatnim czasie jednym z najczęściej reprezento­ wanych przez inwestorów przychodzących do Polski. Na liście ­ inwestycji prowadzonych przez Agencję BPO znajduje się na pierwszym miejscu: około 1/3 wszystkich ­prowadzonych projektów to projekty z sektora usługowego: dostawcy usług outsourcingowych, centra usług wspólnych, centra informa­ tyczne oraz badawczo-rozwojowe. Łączna wartość tych pro­jektów w ­ ynosi ponad 33 mln euro wyra­

i usług. Zadania te Agencja realizuje poprzez o ­ rganizowanie semi­ nariów i konferencji upowszechniających informacje o ­ polskiej gospodarce, prowadzenie projektów wydaw­ niczych, a także organizację wystaw zagranicznych propa­ gujących polską myśl technologiczną oraz osiągnięcia ­rodzimych twórców. Istotną część działań Agencji stanowią również kontakty z instytucjami publicznymi, branżowymi i organizacjami pozarządowymi. PAIiIZ obejmuje też swoim patronatem wiele imprez – zwykle wysokiej rangi wydarzeń o profilu gospodarczym – odby­ wających się zarówno w kraju, jak i za granicą. Regularnie współpracuje też z polskimi i światowymi mediami oraz orga­ nizuje wizyty studyjne dziennikarzy zagranicznych w Polsce. W Agencji istnieje również Punkt Informacyjny dla osób ­zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania z funduszy ­unijnych oraz Krajowy Punkt Kontaktowy OECD. PAIiIZ jest spółką Skarbu Państwa korzystająca ze środków finansowych pochodzących z dotacji Ministerstwa Gospo­ darki. W ramach ­działalności dotacyjnej, w tym obs­ługi inwe­ storów zagranicznych, ­Agencja nie pobiera opłat za świad­ czone przez nią usługi.

żonych w nakładach trwałych, a liczba zadeklarowanych miejsc p ­ racy – około 10 tys. W tym roku PAIiIZ pomogła roz­ począć w ­Polsce (w ­Krakowie) działalność już dwóm firmom z ­sektora: ­brytyjska Capita uruchamia ­centrum ­outsourcingu, w którym zatrudni docelowo 450 osób, a amerykański FMC Technologies (s)tworzy centrum R&D, gdzie zatrudnienie ­ znajdzie 150 osób. Misją PAIiIZ jest również kreowanie pozytywnego wize­ runku Polski w świecie oraz promocja polskich produktów

12

marzec / kwiecień 2012

Materiały PAIiIZ


Outsourcing & More | Wywiad

Wywiad ze Sławomirem Majmanem Prezesem PAIiIZ Outsourcing&More: Szanowny Panie Prezesie. ­Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i możliwość rozmowy o działalności PAIiIZu oraz inwestycjach outsourcingowych w Polsce. PAIiIZ odgrywa znaczącą rolę na drodze ­nowych inwestorów, którzy są zainteresowani ulokowaniem s­ woich inwestycji w Polsce. Proszę nam powiedzieć, jakie są ­Państwa główne zadania? Sławomir Majman: Jak powiedział jeden z ankieto­wanych inwestorów „­PAIiIZ dowiedziała się, że myślimy o  ­Polsce, ­złapała nas i nie p ­ uszcza do dzisiaj”. I na tym w  skrócie polega nasza misja: przyciągnąć ­ ­ zagraniczny ­ kapitał do ­Polski, ułatwić mu wej­ście na polski rynek a  ­potem dbać o to, żeby się tu rozwijał. Nasi specjaliści p ­ omagają w zrozumieniu polskiego prawa, w wyborze lokalizacji, i optymal­ nego pakietu zachęt inwe­stycyjnych. Jesteśmy obecni na każdym etapie realizacji p ­ rojektu, ale pozostajemy w kon­ takcie z ­inwestorami, także po zakończeniu inwestycji. O&M: Wsparcie dla inwestorów odbywa się na ­poziomie centralnym, ale również i lokalnym. Jak wyglądają ­Państwa relacje z terenowymi jednostkami takimi jak np. Invest in ­Pomerania, czy też Invest in West Pomerania? Czy P ­ AIiIZ współpracuje z innymi agencjami, chociażby takimi jak ARMSA, ARAW – czy może są to w pewnym sensie ­ konkuren­cyjne agencje? SM: Regionalne centra obsługi inwestora to nasi ­partnerzy w  ­ terenie. COIe świetnie spełniają swoją rolę, są b ­ ardzo ­dobrze przygotowane do obsługi inwestorów. Nasze dzia­ łania są wobec siebie komplementarne. Nie konkurujemy ze sobą, bo mamy wspólny cel – przyciąganie kapitału zagranicznego do regionów. Co z powodzeniem robimy ­ dzięki udanej współpracy. Nie mniej, istotną rolę w obsłudze projektów z sektora usługowego odgrywają urzędy miejskie poprzez wyspecjalizowane biura i wydziały, a czasem wręcz agencje specjalnie powołane do tego celu. O&M: W ostatnich latach również branża outsourcingowa, w tym BPO, ITO czy też R&D silnie wkracza nad Wisłę. Co takiego atrakcyjnego ma w sobie Polska, że staliśmy się dla wymienionych branż największym rynkiem w Europie ­Środkowo-Wschodniej.

SM: Rozwój sektora usług w największej mierze zależy od ­dostępności kadr. A w tym Polska jest liderem. Po p ­ ierwsze – blisko połowa społeczeństwa to osoby poniżej 35 roku ­życia. Po drugie – Polacy są świetnie wykształceni, prze­ wyższając pod tym względem całą Europę Zachodnią. Z ­ nają języki obce, osiągają sukcesy w wielu dziedzinach nauki m.in. w informatyce i zarządzaniu. Ponadto w Polsce i­stnieje wiele lokalizacji, w których centra usług mają m ­ ożliwości rozwoju – to siedem aglomeracji miejskich powyżej miliona miesz­kańców i 100 tysięcy studentów. W przeciwieństwie do egzotycznych Indii czy Egiptu, które stały się świa­ towym centrum outsourcingu – Polska jest bliska ­kulturowo i ­geograficznie dla klientów korporacji świadczących usługi. I wreszcie ­Polska pozwala na optymalizację kosztów, co jest szczególnie i­stotne w czasach kryzysu. Nie oferujemy już low-cost, ale za to cost-effective – świetną relację kosztów do efektywności. O&M: Na tle innych branż sektor nowoczesnych usług ­rozwija się dość prężnie, a jak to wygląda w liczbach? Ile inwestycji z tego sektora udało się Państwu pozyskać w ­ostatnich 5 latach?

marzec / kwiecień 2012

13


Outsourcing & More | Wywiad

SM: PAIiIZ ze swojej strony zamknęła około 80 takich ­projektów o wartości przekraczającej 150 mln euro. Inwe­ storzy, z  ­ którymi współpracowała Agencja zadeklarowali ­utworzenie około 19 tys. miejsc pracy. Są wśród nich naj­ większe międzynarodowe korporacje: ­McKinsey&Company, HP, ­Intel, IBM, Ernst & Young czy RBS, który w Warszawie ­działa w 33 językach. Właśnie na ostatnie pięciolecie przy­ pada ­ największy rozkwit centrów usługowych. Obecnie Agencja pracuje nad 30 projektami usługowymi, co sta­ ­ nowi blisko 20% wszystkich inwestycji obsługiwanych przez PAIiIZ.

­ zjatyckich. I ­rzeczywiście, Kraków wyróżnia się na polskiej a mapie BPO. O  ile w Warszawie działa najwięcej centrów usług, to w ­Krakowie zatrudniają one najwięcej p ­ racowników. ­Warszawa, Kraków i Wrocław są ­zdecydowanie ­najchętniej wybierane przez inwestorów usługowych. To duże, d ­ obrze skomunikowane centra akademickie uchodzące za presti­ żowe lokalizacje W  tych trzech miastach oraz w  ­ trochę mniejszym stopniu w  Łodzi, Poznaniu, Trójmieście oraz ­Katowicach zanotowano w ostatnich latach największy przy­ rost miejsc pracy w  sektorze. Ostatnio rozwijają się nowe lokalizacje: Szczecin, Lublin, Toruń, Bydgoszcz i O ­ ­ lsztyn.

O&M: Branża BPO, czy też ITO charakteryzuje się two­ rzeniem wielu nowych miejsc pracy. Inwestycje w kadry to ­ największe koszty dla inwestorów, którzy poszukują ­różnego typu wsparcia od Ministerstwa Gospodarki czy też Stref Ekonomicznych. Na jakiego typu wsparcie mogą liczyć inwestorzy zagraniczni i czy PAIiIZ w jakikolwiek sposób ­ ­pomaga w zdobyciu grantów rządowych? SM: Przedsiębiorcy – zarówno krajowi jak i ­ zagraniczni – mogą ubiegać się o wsparcie z kilku źródeł. I­nwestorzy ­działający w sektorze nowoczesnych usług, czyli IT, Busi­ ness ­ Services oraz prowadzący działalność badawczo­ rozwojową mogą liczyć na granty rządowe. PAIiIZ jest operatorem wyżej w ­ ymienionego systemu, jej rolą jest zebranie ­informacji od inwestora, przygotowanie opisu inwes­tycji wraz z  rekomen­dacją proponowanego wsparcia oraz zaprezen­ towanie go gremium – Zespołowi Międzyresortowemu, który podejmuje decyzje o udzieleniu bądź nieudzielaniu rekomendacji doty­czącej pomocy. Dofinansowanie można również otrzymać z  funduszy unijnych – dla sektora usług szczególnie intere­ sujące są dwa programy: I­nnowacyjna ­Gospodarka oraz K ­ apitał Ludzki. W tym przypadku PAIiIZ pełni rolę informa­cyjną, w strukturach Agencji znajduje się również Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. Mniej popularne w  sektorze usługowym, ale również dostępne są zachęty oferowane przez specjalne strefy ekonomiczne czyli zwol­nienie z CIT, a także negocjowane z administracją ­lokalną zwolnienie z podatku od nieruchomości. O&M: Niezależnie od wsparcia grantami, istotne jest doradzenie najlepszej lokalizacji dla inwestora. N ­ ­iektóre ­miasta są wręcz bardzo nasycone inwestycjami BPO, SSC czy też ITO. Czy mimo tego nadal stanowią a ­trakcyjne ­miejsce dla nowych inwestorów? Co roku pojawiają się też nowe możliwości inwestycyjne i kolejne miasta ­zaczynają otwierać się na branżę nowoczesnych usług. Które loka­ lizacje w ostatnim roku rozwinęły się najszybciej? SM: Światowe rankingi lokalizacji atrakcyjnych dla out­ sourcingu bardzo wysoko plasują Kraków – zazwyczaj znajduje się on w światowej czołówce, obok licznych miast

14

marzec / kwiecień 2012

Miasta te nie są wybierane przez największe firmy z uwagi na niższą dostępność kadr i czasem niedostateczną dostę­ pność transportową, ale z drugiej strony inwestor może tu ­liczyć na konkurencyjne stawki w zakresie wynagrodzenia czy wynajmu powierzchni biurowych. Szczecin specjali­ zuje się w obsłudze klientów niemieckojęzycznych a Lublin i ­Olsztyn, z uwagi na kompetencje językowe, są d ­ obrymi lokalizacjami dla centrów pragnących obsługiwać rynki wschodnie. Myślę, że w najbliższym czasie można się spodziewać ­powstawania centrów usługowych w mniejszych miastach graniczących z aglomeracjami. Dzięki temu inwestorzy zdy­ wersyfikują koszty, zapewniając sobie jednak dostępność pracowników. W przypadku dużych aglomeracji ­ należy mimo wszystko pamiętać o rzeszy absolwentów uczelni wyższych zasilających rok rocznie rynek pracy. Większość istniejących, dojrzałych centrów usługowych jest już w s­ tanie absorbować niedoświadczonych pracowników z dużym ­potencjałem oraz szkolić ich lokalnie, w oparciu o zgroma­ dzony know-how i własne zasoby kadrowe.


Outsourcing & More | Wywiad

O&M: Inne europejskie kraje również aktywnie chcą ­pozyskiwać inwestorów BPO/SSC. Jak Polska wygląda na tle innych krajów i czym my kusimy nowych inwestorów, aby to u nas a nie w Czechach, czy też na Węgrzech rozwijali swoją działalność?

SM: Polska konkuruje o projekty nie tylko z innymi pańs­ twami r­egionu: globalna wioska biznesowa jest świadkiem włą­czania się coraz to nowych lokalizacji w pozyskiwanie ­inwestycji usługowych. Mowa tu nie tylko o Brazylii, ­Meksyku czy Indiach. Do miana nowych graczy aspiruje m.in. A ­ fryka Południowa, Kolumbia, Wietnam i Indonezja. W tym wy­ ­ padku wygrywamy, o czym już wspomniałem, bliskością kulturową. Europejscy klienci centrów usług czują się lepiej rozumiani przez pracowników prowadzących podobny styl życia i wyznających podobne wartości. Jeśli chodzi o region Europy Środkowo-Wschodniej, to rzeczywiście nie możemy konkurować wyłącznie niższymi kosztami. Dlatego już teraz istotne jest przeniesienie punktu ciężkości na jakość, którą oferuje nasz kraj. Liczba wykształ­ conych młodych ludzi jest u nas dużo wyższa niż u naszych południowych sąsiadów i to nie tylko ze względu na dużo większą populację. Naszą przewagą jest zatem dostępność kompetentnych pracowników. Dzięki ich obecności firmy są w stanie oferować swym klientom coraz bardziej złożone, skomplikowane usługi bez uszczerbku dla jakości świad­ czonego serwisu. O&M: Rozmawialiśmy z kilkoma inwestorami ­branżowymi, którzy mocno cenią sobie Państwa wsparcie podczas ­uruchamiania działalności w Polsce. Czy po wejściu inwes­ tora do naszego kraju, utrzymujecie Państwo kontakt z ­inwestorami, czy może raczej Państwa rola kończy się z dniem kiedy to inwestor decyduje się na ulokowanie inwe­ stycji w naszym kraju? SM: Nie zapominamy o inwestorach po tym jak rozpoczną już działalność w Polsce. PAIiIZ działa również jako Rzecznik

Inwestorów, angażuje się we wspieranie firm, które w trakcie procesu inwestycyjnego, lub już po jego zakończeniu, napo­ tkały na różnego typu wyzwania. W ramach prowadzonych zadań, PAIiIZ realizuje opiekę poinwestycyjną dotychcza­ sowych inwestorów. Firma zadowolona, doceniona i – co najważniejsze – wysłuchana, będzie najlepszym ambasa­ dorem Polski w środowisku międzynarodowym. Podczas spotkań w siedzibach firmy inwestorzy mają także o ­ kazję przekazać pracownikom Agencji swoje spostrzeżenia, ­ ­uwagi czy b ­ olączki związane z codzienną pracą. W rzeczy­ wistości jednak, takich problemów nie może być dużo skoro zado­woleni, decydują się na rozszerzanie swojej d ­ ziałalności w Polsce. 2/3 inwestycji zagranicznych realizowanych w ­naszym kraju to reinwestycje spółek już istniejących. O&M: Sektor nowoczesnych usług zatrudnia w Polsce już pomiędzy 80 tys. a 100 tys. pracowników, w z­ależności ­ od tego jakie kryteria badań są stosowane przez ­ różne ­organizacje zajmujące się prowadzeniem tego typu staty­ styk. Większość dużych firm branżowych jest ­ członkami takich organizacji jak ABSL, ASPIRE, czy też Instytut ­Outsourcingu oraz innych stowarzyszeń. Co roku zwiększa się liczba konferencji i innych imprez poświęconych tema­ tyce BPO/SSC, są wśród nich najbardziej znane w Polsce – Forum Outsourcingu organizowane przez Roadshow, kon­ ferencje ASPIRE i ABSL, spotkania „Outsourcing od kuchni” Instytutu Outsourcingu, International Outsourcing Forum, konferencje organizowane przez miasta i wojewódzkie fora gospodarcze, czy też nawet międzynarodowe konferencje SSON i inne imprezy. Czy PAIiIZ współpracuje z tymi stowa­ rzyszeniami i organizatorami imprez? A jeśli tak, to na czym Państwa współpraca polega? SM: Bardzo nas cieszy, że zagraniczni inwestorzy działający w Polsce zrzeszają się i pracują na rzecz rozwoju sektora w Polsce – czego przykładem może być ABSL. Organizacje branżowe oraz organizowane przez nich wydarzenia, konfe­ rencje, to doskonała platforma wymiany informacji o tren­ dach w branży i kierunkach jej rozwoju. Dla PAIiIZ jest to każdo­razowo okazja do podkreślenia wagi sektora w strate­ giach rządowych i chęci jego dalszego wspierania. O&M: Gdyby mógł Pan w pięciu słowach zachęcić inwes­ torów outsourcingowych do ulokowania swoich inwestycji w Polsce, to jakie byłyby to słowa? SM: Wyjątkowo wysokie kwalifikacje polskich pracowników. O&M: Serdecznie dziękujemy za Pański czas i wiele cieka­ wych informacji. Życzymy jak najwięcej sukcesów z pracy w  nadchodzą­ cych miesiącach i wielu nowych, zadowo­ lonych inwestorów.

marzec / kwiecień 2012

15


Outsourcing & More | Artykuły

Outsourcing nie tylko dla wielkich Nie jest sztuką przekonać do outsourcingu firmy wielkie. Sztuką jest przekonać do niego małe i średnie przedsiębiorstwa. oraz sfinansowanie kosztów świadczenia wybranych usług dla przedsiębiorców. Mowa o dopiero co uruchomionym unijnym projekcie 5.2 BPO, do którego rea­li­zacji wybrana została firma Sekwencja. Co się za tym kryje? „Jest to unikalny projekt powierzony przez PARP naszej ­firmie” wyjaśnia Aleksander Acher. – „W jego ramach w c ­ iągu serii parogodzinnych spotkań z zarządem i kierownikami czy też „właścicielami” procesów w danej firmie, specjaliści z ­Sekwencji przeprowadzają wstępną analizę firmy i ustalają jakie obszary obejmie usługa. W następstwie tego powstaje tzw. mapa procesów biznesowych, proste graficzne przed­ stawienie tego, co się dzieje w danym obszarze firmy. Na tej podstawie, oraz kalkulując koszty do korzyści, powstaje ­model optymalnych procesów w danym przedsiębiorstwie. Jeśli outsourcing może pomóc, wskazujemy go jako roz­ wiązanie. Projekt jest w pełni finansowany z tzw. pomocy de minimis (środków pomocy publicznej, które przysługują przedsiębiorcom w wysokości 200 tys. euro na okres 3 lat). Muszę jednak zaznaczyć że, nieodpłatny udział w projekcie jest limitowany dla pierwszych pięciuset firm z całej Polski”.

Tę na poły edukacyjną, a na poły biznesową misję wzięła na siebie firma Sekwencja Sp. z o.o., która ­oferuje swoje nieodpłatne usługi na styku między przedsiębior­stwami a firmami świadczącymi outsourcing. „Sekwencja nie jest typowym pośrednikiem – nie propo­ nujemy własnych usług outsourcingowych, ani nie wyko­ nujemy analiz dla żadnej firmy, która je komercyjnie oferuje” mówi Aleksander Acher, Ekspert technologiczny Sekwencji – „Nasza misja, to wskazywanie przedsiębiorcom jak naj­ racjonalniej mogą skorzystać z zewnętrznych usług, ale ­jeśli uznamy, że outsourcing nie przyniesie firmie korzyści, to ­jasno to mówimy”. To co robi Sekwencja, to rodzaj consultingu. Jest to usługa zupełnie nieodpłatna, finansowana ze środków ­ Unii ­ Euro­ pejskiej w ramach dzia­ łania POIG 5.2. Jednym z podsta­ wowych celów projektu jest podniesienie inno­ wacyjności przedsiębiorstw działających na terenie Polski

16

marzec / kwiecień 2012

W materiałach jakie w projekcie 5.2 BPO ­udostępnia ­firma Sekwencja, na szczególną uwagę zasługują ­jasno przed­ stawione korzyści: przede wszystkim wiedza  i  ­ model najbardziej optymalnego przebiegu procesów. Przedsię­ ­ biorca korzystający z usługi otrzymuje raport końcowy zawierający mapę procesów, modele w stanie zastanym ­ (tzw. „as is”) i optymalne modele docelowe (tzw. stan „to be”). Do tego załączany jest obszerny opis wskazujący ­jakie elementy głównych, pomocniczych oraz zarządczych pro­cesów ­można wydzielić na zewnątrz p ­ rzedsiębiorstwa ­generując zysk, oszczędność czasu i otrzymując ich pro­ fesjonalną obsługę. Rekomendacje zawarte w raporcie stanowią w ­ artościowy materiał do rozmów z przeróżnymi firmami oferującymi wyspecjalizowane usługi outsourcingowe. Specjaliści Sek­ wencji nie podadzą jednak przedsiębiorcy konkretnych firm, które mogą świadczyć im usługi outsourcingowe. Reko­ mendowane są bardziej rozwiązania niż dostawcy, a  ich ­dobór jest w pełni obiektywny, podyktowany jedynie dobrem przedsiębiorcy.


Outsourcing & More | Artykuły

Uzupełniającym, także prowadzonym przez S ­ekwencję działaniem jest projekt Optymalni w biznesie 5.2 ERP ­ nakierowany na innowacyjne rozwiązania IT w różnych ­ wariantach, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb ­ ­firmy. Korzystając z niego firmy mogą uzyskać strategiczną wiedzę służącą do świadomego wyboru rozwiązań klasy ERP. W tym działaniu pula nieodpłatnych usług jest również na poziomie pięciuset, choć ich liczba szybko się zmniejsza z powodu dużego zainteresowania wsparciem. W projekcie tym, przy podobnej zasadzie analizy struktury firmy, chodzi o określenie optymalnego systemu informatycznego, który będzie wspomagał zarządzanie przedsiębiorstwem. Takie systemy mogą się też opierać na nowoczesnych metodach outsourcingu IT – np. przeniesieniu usług do chmury oblicze­ niowej lub wręcz udostępnianiu oprogramowania w ­modelu Software as a Service (SaaS). I tu także ­ Sekwencja nie ­wskazuje rozwiązań konkretnych dostawców, a raczej funk­ cjonalności jakie powinni spełniać.

Sekwencja Sp. z o.o. jest instytucją otoczenia ­biznesu. Stanowimy firmę doradczą, która specjalizuje się ­ w dora­ dztwie biznesowym i informatycznym. Jesteśmy ­organizacją non profit, czyli nie działamy dla zysku. Od 2008 r. firma posiada status ośrodka K ­rajowego Systemu  Usług dla Małych i Średnich P ­ ­ rzedsiębiorstw (KSU).  Na podstawie pozytywnego audytu, przepro­ wadzonego przez firmę ZETOM CERT Sp. z o.o.,  Spółka z­ostała  wpisana do rejestru KSU z numerem 07/24/2008/232 w  ­zakresie usług doradczych o charak­ terze ogólnym. Od 2011 r. nasze zaangażowanie i do­ świadczenie w roz­woju oraz tworzeniu proinnowacyjnych usług dla MSP zaowo­ cowało nadaniem nam statusu ośrodka Krajowego Systemu ­Innowacji (KSI).

„Wykonywana przez nas usługa analizy, mapowania i mo­ delowania procesów biznesowych, przeprowadzana u Klie­ nta pod kątem wdrożenia systemu ­informatycznego, zmienia dotychczasowe podejście do analizy” wyjaśnia ­ Bogusław Weryński, Ekspert technologiczny firmy S ­ ekwencja. – „Do tej pory przeważnie najpierw dokonywano ­wyboru ­systemu oraz firmy wdrożeniowej. Następnie wybrana ­firma wykony­ wała analizę przedwdrożeniową. Analiza taka była prze­pro­ wadzana w ten sposób, iż rzeczywiste ­procesy ­biznesowe zachodzące w danej organizacji były modyfi­ ­ kowane pod kątem procesów jakie obsługiwał system ­ informatyczny. Nie były przedstawiane faktyczne procesy zachodzące w  ­ organizacji, lecz procesy były tak z­mienione, by dany ­system informatyczny był w stanie je wesprzeć w jak najwięk­ szym ­stopniu. Nasza analiza procesów nie jest wyko­nywana pod k­ ątem konkretnego wdrożenia systemu informatyczne­ go. W związku z tym, usługa obrazuje procesy faktycznie wy­ stępujące w firmie oraz odzwierciedla rzeczy­wiste potrzeby przedsiębiorcy”. Przez swoje działania Sekwencja Sp. z o.o. ­przygoto­wuje firmy do korzystania z usług ­ outsourcingowych, co ma ­pozwolić im na zwiększenie wydajności i konkurencyj­ności na coraz trudniejszym ­rynku. Więcej o bezpłatnych usługach świadczonych przez Sek­wencję Sp. z o.o. na: www.bpo.sekwencja.org i www.erp.sekwencja.org

Autor tekstu Aleksander Acher Doradca ds. Mediów Sekwencja Sp. z o.o.

Od 5 stycznia 2007 r. jesteśmy również koordynatorem ­Alternatywnego Klastra Informatycznego. Dzięki aktywnemu działaniu naszej Spółki, Klaster Infor­ matyczny dynamicznie i systematycznie się rozwija, nie tylko na gruncie kooperacji regionalnej, ale także między­ narodowej, szczególnie w zakresie prac badawczo-­ rozwojowych, badań nad systemami ERP i CRM, a ­także rozwoju usług w modelu SaaS. Wagę realizowanych ­ projektów ­ doceniły struktury Regionalne W ­ ojewództwa Mazowieckiego przyznając znaczące dofinansowanie ­ na realizację budowy Centrum Outsourcingowego Usług Wspólnych A ­ lternatywnego Klastra Teleinformatycznego.

marzec / kwiecień 2012

17


Outsourcing & More | Kalendarium

03.04.2012

Retail

Organizator: GigaCon Miejsce: Warszawa Hotel Courtyard by Marriott ( Polska)

05.04.2012

It w Administracji

Organizator: GigaCon Miejsce: Wrocław Hotel Scandic ( Polska)

18.04.2012

ERP

Organizator: GigaCon Miejsce: Wrocław ( Polska)

19.04.2012

IT w Uczelniach

Organizator: GigaCon Miejsce: Warszawa Hotel Courtyard by Marriott ( Polska)

Bezpieczeństwo Aplikacji Mobilnych

Organizator: GigaCon Miejsce: Warszawa Hotel Courtyard by Marriott ( Polska)

24.04.2012

Outsourcing IT GigaCon

Organizator: GigaCon Miejsce: Wrocław Hotel Orbis Wrocław ( Polska)

25.04.2012

Wirtualizacja

Organizator: GigaCon Miejsce: Warszawa Hotel Courtyard by Marriott ( Polska)

26.04.2012

BIN

Organizator: SSON Miejsce: Kraków Hotel Galaxy ( Polska)

Warszawa

Wrocław

Wrocław

Warszawa

23.04.2012 Warszawa

Wrocław

Warszawa

Kraków

18

marzec / kwiecień 2012


Outsourcing & More | Kalendarium

15.05.2012

CRM

Organizator: GigaCon Miejsce: Warszawa ( Polska)

22.05.2012

Cloud Computing

Organizator: GigaCon Miejsce: Warszawa ( Polska)

28.05.2012

IT w Bankowości

Organizator: GigaCon Miejsce: Warszawa ( Polska)

29.05.2012

Network

Organizator: GigaCon Miejsce: Warszawa ( Polska)

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

marzec / kwiecień 2012

19


Outsourcing & More | Powierzchnie biurowe

Business Garden Warszawa Business Garden Warszawa to inwestycja ­powstająca na rogu ulic Żwirki i Wigury i 1-go Sierpnia w W ­ arszawie. Dwa ­pierwsze budynki stanowią I etap kompleksu ­Business Garden Warszawa składającego się z 7. budynków o ­łącznej p ­ owierzchni najmu 90.000 m2. W ­pierwszym budynku powstanie hotel biznesowy, restauracja, k­ awiarnia, centrum konferencyjne oraz powierzchnie b ­ iurowe. W drugim budynku oprócz powierzchni biurowych przewidziano miejsce na klub fitness oraz powierzchnię usługową na parterze. Oba obiekty są realizowane z wykorzystaniem ­nowoczesnych rozwiązań projektowych i technicznych, zgodnie z zasadami ekologii oraz zrównoważonego budownictwa. Projekt ubiega się o certyfikat LEED. Business Garden Warszawa to pierwszy z trzech „­zielonych” parków biznesowych realizowanych pod marką Business Garden. Pozostałe dwa będą ­usytuowane w Poznaniu i ­Wrocławiu.

Business Garden Warszawa Róg ulic Żwirki i Wigury i 1 Sierpnia www.cwoffice.pl

Cushman & Wakefield Plac Piłsudskiego 1 00-078 Warszawa Tel: + 48 22 820 20 20

Green Horizon Green Horizon to idealne miejsce dla Twojego b ­ iznesu w samym centrum Łodzi. Przyjazna dla środowiska, ­energooszczędna i nowoczesna przestrzeń b ­ iurowa sprawi, że twoi pracownicy rozwiną skrzydła, a ­twoja firma rozkwitnie. Green Horizon – podobnie jak ­wszystkie projekty Grupy Skanska – otrzyma ­prestiżowe ­certyfikaty LEED oraz GreenBuilding, przyznawane jedynie ­najbardziej ekologicznym budynkom. Lokalizacja jest jednym z największych atutów projektu. Bliskość Ronda Solidarności – jednego z głównych węzłów komunikacyjnych Łodzi – sprawia, że budynek jest znakomicie połączony z resztą miasta. Twoi ­pracownicy i klienci dojadą tu samochodem lub jedną z 8. linii autobu­sowych czy 2. linii tramwa­jowych. Atrakcyjność l­okalizacji obiektu z­ większa dodat­kowo usytuowanie przy ­wylocie z miasta w ­kierunku węzła ­autostradowego, oraz umożliwia ­szybkie dotarcie do stacji kolejowej, ­Uniwersytetu Ł ­ ódzkiego, lotniska i Centrum ­Handlo­wego – Manu­faktura. Green ­Horizon, będzie posiadał 31 300 m2 ­powierzchni najmu, 7 kondygnacji naziemnych, dwupoziomowy parking z 394 miejscami, 17 szybkich wind, parking dla rowerów, oraz ­przebieralnie i prysznice dla cyklistów.

20

marzec / kwiecień 2012

GREEN HORIZON ul. Pomorska 106, Łódź

Skanska Property Poland Sp. z o.o. Al.Jana Pawła II 19 00-854 Warszawa www.skanska.pl


Outsourcing & More | Powierzchnie biurowe

Biura

Biura

Biura

Arkońska Business Park

Olivia Gate - Olivia Business Centre

Garnizon - Twin Wave

Torus Sp. z o.o. sp. k.

TPS Sp. z o.o.

zdjęcie

zdjęcie

Powierzchnia budynku: 16 620 m2 Lokalizacja: Gdańsk, ul. Arkońska 6 Kontakt: www.arkonska.pl

Nazwa

Inwestor

Powierzchnia budynku: Lokalizacja: Kontakt:

Nazwa

Inwestor

Grupa Inwestycyjna Hossa SA

Powierzchnia budynku: 18 000 m2 Lokalizacja: Gdańsk Oliwa, Al. Grunwaldzka 472 Kontakt: www.oliviacentre.pl

Nazwa

Inwestor

Powierzchnia budynku: Lokalizacja: Kontakt:

Nazwa

Inwestor

zdjęcie

Powierzchnia budynku: 11 800 m2 Lokalizacja: Gdańsk, Al. Grunwaldzka Kontakt: www.hossa.gda.pl

Nazwa

Inwestor

Powierzchnia budynku: Lokalizacja: Kontakt:

Nazwa

Inwestor

Zamieść informacje o nieruchomości. Skontaktuj się z działem reklamy:

Powierzchnia budynku: Lokalizacja: Kontakt:

Nazwa

Inwestor

Powierzchnia budynku: Lokalizacja: Kontakt:

reklama@outsourcingandmore.pl Powierzchnia budynku: Lokalizacja: Kontakt:

Nazwa

Inwestor

Powierzchnia budynku: Lokalizacja: Kontakt:

Powierzchnia budynku: Lokalizacja: Kontakt:

Nazwa

Inwestor

Powierzchnia budynku: Lokalizacja: Kontakt:

marzec / kwiecień 2012

21


Państwo a Outsourcing | Artykuły

Oto Mazowsze Województwo mazowieckie i miasto Warszawa – stolica kraju, to lider polskich przemian i najszybciej rozwijający się region Polski. Młoda, dobrze wykształcona kadra, najmniejsza liczba bezrobotnych i największe zatrudnienie – to cechy świadczące o wysokim poziomie gospodarczym tego regionu. Mazowsze charakteryzuje się dużym wewnętrznym zróżnicowaniem. Potencjał w skali kraju prawie w każdej dziedzinie: nauki, badań, edukacji, przemysłu oraz infrastruktury. Mazowsze, położone w środkowo-wschodniej części kraju, jest największym i najbardziej zaludnionym r­egionem w  ­Polsce, zajmuje ono bowiem powierzchnię 35 558 km2, co stanowi 11,4% powierzchni Polski. Ponadto jest ono na ­ pierwszym miejscu pod względem ­ dynamiki rozwoju ekonomicznego i aktywności biznesowej. Na ­ ­ Ma­ zowszu wytwarzana jest największa cześć produktu krajowego ­ brutto  (PKB), która stanowi 21,9% całkowitego d ­ ­ ochodu ­państwa (wg danych GUS z 2009 r.). Dzięki temu M ­ azowsze ­plasuje się na 1 miejscu w kraju pod wzg­lędem PKB na 1 mie­ szkańca, ­osiągając ok. 160% ś­ redniej ­krajowej. Atuty inwe­ stycyjne Województwa Mazowie­ckiego ­dostrzegło już wielu inwestorów zagranicznych. Jak ­wskazują dane GUS oraz Polskiej Agencji Informacji i  ­Inwestycji ­Zagranicznych  S.A. zagraniczne firmy najczęściej inwestują w Województwie ­ Mazowieckim. Spośród wszystkich inwestycji zagranicznych w Polsce, 23% zostało u ­ lokowanych na Mazowszu. Według danych PAIiIZ S.A., na Mazowszu ­obecnych jest ok. 660 firm zagranicznych, które z­ ainwestowały w Polsce przynajmniej po 1 mln USD. Województwo mazowieckie pod koniec 2010 r. zamie­sz­ kiwało 5,24 mln mieszkańców, co stanowiło 13,7% l­udności

22

marzec / kwiecień 2012

Polski. Ludność koncentruje się w a ­ glomeracji warszawskiej. Warszawa liczy 1,72 mln mieszkańców, a wraz z zespołem miejskim 3,25 mln (łącznie podregiony: Warszawa, warszawski wschodni i warszawski zachodni). Aglomeracja warszawska stanowi zatem bardzo atrakcyjny rynek pracy i zbytu. W województwie wyróżniają się także pod względem liczby ludności dawne miasta w ­ ojewódzkie, szczególnie Radom (222 496 mieszkańców w 2010 r.), Płock (126 061), Siedlce (77 392), Pruszków (56 929), Ostrołęka (53 710), Legionowo (52 400) oraz Wołomin (50 897). Mazowsze pełni funkcję lidera gospodarczego pośród ­polskich województw. Atutem regionu jest zarówno atrak­ cyjność inwestycyjna, jak również potencjał gospodarczy. Mazowsze jest liderem pod względem jakości zasobów pracy. Największy rozwój inwestycji zagranicznych na terenie Mazowsza można zauważyć w takich sektorach jak: IT, ­ elektroniczny, motoryzacyjny, chemiczny, biotechnologia ­ (region, a w szczególności Warszawa ma szansę stać się stolicą polskiego BPO). To właśnie BPO, oraz sektor spożywczy i budowlany określa się jako sektory wysokiej ­szansy.


Państwo a Outsourcing | Artykuły

W ostatnich latach można zauważyć również zaintere­ sowanie ­inwestorów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Jeśli chodzi o sektor spożywczy, jego rozwojowi sprzyjają warunki naturalne: położenie na terenie Nizin Środkowo­ polskich, przeważające płaskie i faliste równiny, wystę­ powanie dolin, dużych rzek (Wisła, Bug, Narew, Wkra). Istotne znaczenie odgrywa także wysoka jakość środowiska naturalnego, prawnie chroniona (29,6% ogólnej ­powierzchni województwa to powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych), oraz żyzne gleby, znajdujące się na ok. 15% obszaru województwa. Znaczącą zaletą jest duża chłonność rynku. Na Mazowszu ma miejsce intensywna ­ produkcja głównie warzywnicza i sadownicza, oraz znajdują się duże rezerwy siły roboczej – 12,7% zatrudnionych p ­racuje w rolnictwie. Mazowsze zajmuje pierwsze miejsce w  kraju w zbiorach warzyw i owoców. Produkcja rolna ­regionu służy ponadto jako zaplecze dla sektora s­pożywczego – to na Mazowszu znajduje się największy areał użytków rolnych (13,0% całości dla kraju).

W sektorze BPO Mazowsze może poszczycić się n ­ ajwiększą powierzchnią biurową w rankingu województw – 11,4%. Region posiada duże zasoby siły roboczej o zróżnico­ ­ wanych kwalifikacjach. Do głównych atutów należą: największa liczba studentów w kraju (323 240 – w roku akademickim 2010/11), największa ilość szkół wyższych w Polsce (107), wysoki poziom wykształcenia mieszkańców Warszawy i  ­ ­ ośrodków subregionalnych (Płock, Radom, ­Siedlce, Ostro­łęka, C ­ iechanów) jak również korzystna struktura demo­ graficzna. Nie bez znaczenia dla sektora BPO jest ­również ­korzystne położenie województwa na skrzyżo­ waniu ­ważnych szlaków komunikacyjnych.

Polski Koncern Naftowy Orlen SA , Płock

Siedlecka fabryka Grupy Stadler Rail, producenta poja­ zdów szynowych, w której zostały wyprodukowane m.in. pociągi FLIRT jeżdżące na Mazowszu i Śląsku

Mazowsze posiada bogate zaplecze surowców minera­ lnych, co stawia je na pozycji lidera w sektorze ­budowlanym: produkcja sprzedana przemysłu w 2010 r. wyniosła 20,22% ogólnej produkcji krajowej, natomiast zatrudnienie w budo­ wnictwie wyniosło ok. 11,1% całkowitej liczby praco­ wników sektora w kraju. Atutem Mazowsza są powszech­ nie ­występujące kruszywa (piaski i żwiry), iły, ­złoża kopalin: węgiel brunatny (powiat kozienicki i radomski), fosforyty ­ (powiat radomski) oraz gliny ogniotrwałe (powiat przysuski). Województwo charakteryzują ponadto dogodne warunki dla budownictwa: małe deniwelacje oraz stabilne podłoże.

24

marzec / kwiecień 2012

W kolejnych latach przewiduje się dalszy napływ inwestycji z sektora IT, elektronicznego, motoryzacyjnego, ale również napływ inwestycji związanych z sektorem rolno-spoży­wczym (ze względu na duży potencjał Mazowsza w tym ­sektorze), odnawialnymi źródłami energii, a przede wszy­stkim projektów innowacyjnych (Mazowsze już w chwili obecnej charak­ teryzuje się najwyższym poziomem innowacyjności w kraju). Głównym źródłem finansowania nakładów na innowacje dla przedsiębiorstw mazowieckich były środki własne, pozostałe źródła finansowania stanowiły około 5%. Przedsiębiorstwa przemysłowe Województwa Mazowie­ ckiego ­ wydatkowały najwięcej w kraju na wprowadzanie innowacji (nowe produ­ kty lub procesy). Wydatki tej grupy przedsiębiorstw stano­ wiły ok. 21% wszystkich nakładów poniesionych w P ­ olsce. Podobną wielkość nakładów można zaobserwować tylko w przedsiębiorstwach przemysłowych na terenie Wojewódz­ twa ­Śląskiego – ok. 17% . Ze względu na organizację w Polsce Euro 2012 przewiduje się także dalszy napływ inwestycji związanych z przemysłem budowlanym – w szczególności drogowym.


Państwo a Outsourcing | Artykuły

Tabela 1. Wybrani inwestorzy obecni w województwie Nazwa firmy

Sektor

Miejsce prowadzonej działalności

Grupa Saint-Gobain producent ­materiałów ­specjalistycznych np. szkło

Warszawa

J&S Energy S.A.

energetyczny

Warszawa

Polkomtel S.A.

telekomunikacja, informatyka

Warszawa

Makro Cash and Carry ­Polska S.A.

handlowy, logistyczny

Warszawa

LG Electronics Mława Sp. z o.o.

elektroniczny

Mława

Grupa Vattenfall Poland

energetyczny, ciepłowniczy

Warszawa

Impexmetal S.A. GK

metalowy, stalowy

Warszawa

Carrefour Polska

spożywczy

Warszawa

PTK Centertel Sp. z o.o.

telekomunikacja

Warszawa

Stora Enso Poland Sp. z o.o.

papierniczy

Ostrołęka

ProLogis Poland Sp. z o.o.

magazyny

Błonie, Garwolin, Ożarów, Mazowiecki, Pruszków, Teresin

Boryszew S.A.

motoryzacja

Sochaczew

Specjalnej im. M. ­ Grzegorzewskiej, Akademia Teatralna, Wojskowa Aka­demia Techniczna i Akademia Obrony Narodowej. Poza Warszawą szkolnictwo wyższe rozwija się we wszystkich większych miastach województwa. Radom jest drugim po Warszawie ośrodkiem akademickim na Mazowszu. Szkolnictwo średnie w Radomiu reprezentuje kilkanaście placówek, które m.in. przygotowują w zawodach budowlanych, rolniczych, odzieżowych, e ­lektronicznych i samochodowych. Pięć szkół wyższych kształcących 20 tys. osób znajduje się na terenie subregionu o ­ strołęcko–siedlec­ kiego. W subregionie ciechanowsko-płockim jest 8 szkół wyższych, w których wiedzę zdobywa 18 tys. studentów. W Płocku najbardziej prestiżową uczelnią jest Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej m.in. z wydziałami Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Główne kierunki kształcenia na wybranych uczelniach ƒƒ Uniwersytet Warszawski główne kierunki kształcenia: administracja, bezpiecze­ństwo wewnętrzne, biotechnologia, ekonomia, europeistyka, filologie, finanse i rachun­ kowość, ­ informatyka, ochrona środowiska, stosunki między­narodowe, zarządzanie

Szkolnictwo wyższe Największy w kraju potencjał intelektualny Mazowsza repre­ zentuje kilkanaście wyższych uczelni państwowych i kilka­ dziesiąt prywatnych, na których kształci się ponad 300 ­tys. studentów, w tym prawie 4 ­tys. cudzoziemców. Na Mazowszu znajduje się największy polski uniwersytet i  największa politechnika. Na Uniwersytecie Warszawskim studiuje 56 ­tys. osób, a na Politechnice Warszawskiej 36 ­tys. Zasłużoną renomą cieszą się: Szkoła G ­ łówna H ­ andlowa w Warszawie (11 t­ys.) i  ­Szkoła ­Główna ­Gospo­darstwa Wiej­ skiego w Warszawie (23 ­­tys.) oraz ­Warszawski U ­ niwersytet Medyczny (9 tys.). ­­ W  ­stolicy są również: Akademia Sztuk Pięknych, Aka­demia ­Muzyczna, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Szkoła Główna S ­ łużby Pożarniczej, Uniwersytet Kardynała ­Stefana W ­ yszyńskiego, Akademia W ­ ychowania Fizycznego J­ózefa Piłsudskiego, Akademia Pedagogiki

marzec / kwiecień 2012

25


Państwo a Outsourcing | Artykuły

ƒƒ Uniwersytet im. Kardynała Stefana ­Wyszyńskiego w Warszawie główne kierunki kształcenia: administracja, europeistyka, informatyka, inżynieria środowiska, pedagogika, stosunki międzynarodowe ƒƒ Politechnika Warszawska główne kierunki kształcenia: administracja, architektura i u ­rbanistyka, ­ automatyka i  ­robotyka, ­biotechnologia, budownictwo, ­ekonomia, elektronika i  techniki informacyjne, elektronika i  tele­ komunikacja, elektrotechnika, energetyka, geodezja i  ­ kartografia, gospodarka przestrzenna, ­ informatyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna i  proce­ sowa, lotnictwo i kosmonautyka, mechanika i budowa maszyn, m ­ echatronika, ochrona środowiska, transport, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji studia w jęz. angielskim: civil engineering, computer science, electrical and computer engineering, electrical engineering ƒƒ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie główne kierunki kształcenia: ekonomia, europeistyka, finanse i rachunkowość, gospo­ darka przestrzenna, międzynarodowe stosunki gospo­ darcze, zarządzanie, stosunki międzynarodowe studia w jęz. angielskim: International Business

Droga do sukcesu Stołeczne funkcje Warszawy i niemal centralne położenie województwa w Polsce miały znaczący wpływ na ukształtowanie się systemu komunikacji w regionie. Warszawa jest ogólnopolskim centrum transportowym w ruchu drogowym, kolejowym i lotniczym. Duże fundusze, pochodzące również z Unii Europejskiej, przeznaczane są na budowę i rozbu­dowę infrastruktury drogowej. Przez województwo mazowieckie, ku Warszawie, prowadzą główne drogi krajowe i przebie­ gające przez Polskę drogi międzynarodowe. Z dziesięciu europejskich korytarzy transportowych, cztery przechodzą przez terytorium Polski, w tym trzy przez obszar Mazowsza: ƒƒ Korytarz I – prowadzący z Helsinek do Warszawy. Są to droga krajowa E67 „Via Baltica” i linia kolejowa E75 ƒƒ Korytarz II – prowadzący z Berlina do Moskwy. Są  to ­droga krajowa E30 (przyszła autostrada A2) i linie kolejowe E20 i CE20 ƒƒ Korytarz VI – prowadzący z Gdańska do Ostrawy. Są to planowana autostrada A1 i linia kolejowa E65 (Centralna Magistrala Kolejowa).

Mapa 1. Mapa drogowa Mazowsza

ƒƒ Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie główne kierunki kształcenia: architektura krajobrazu, biotechnologia, budownictwo, dietetyka, ekonomia, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, informatyka, inżynieria ś­rodowiska, leśnictwo, logistyka, ochrona środowiska, t­echno­ logia drewna, technologia żywności i żywienia, towaro­znaw­ stwo, turystyka i rekreacja, zarządzanie, zarządzanie i ­inżynieria produkcji, zootechnika ƒƒ Politechnika Radomska główne kierunki kształcenia: administracja, ekonomia, elektrotechnika, informatyka, mechanika i budowa maszyn, technologia chemiczna, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji ƒƒ Akademia Obrony Narodowej w Warszawie główne kierunki kształcenia: bezpieczeństwo narodowe, europeistyka, logistyka, zarządzanie

Źródło: GDDKiA

26

marzec / kwiecień 2012


Państwo a Outsourcing | Artykuły

Lotnisko skupia około 87% zagranicznego oraz około 43% k­rajowego ruchu pasażerskiego.

Mapa 2. Mapa europejskich korytarzy transportowych.

Nijni Novogorod

9

Saint Petersburg

2

Helsinki

1

Tallin Moscow

Pskov

Riga

9

Klaipeda

Vilnius

Kalingrad Gdansk

1

6

Orsha Minsk

9 Gomel

2

6

Berlin

Wroclaw

4 Prague

4

6

5

Vienna

10

5

6 Zilina

Uzhhorod

Odessa

Budapest

10

10

7

Arad Bucharest

Ljubljana

5

9

Chisinau

Bratislava

Graz

Venice

Kiev

5

Lviv Katowice

Ostrava

Brno

7 Salzburg

3

Warsaw

Poznan

3

Dresden

Nuremberg

1

Constanza

4

Zagreb Rijeka

Obecnie Warszawa ma ponad 80 regularnych połączeń z portami w kraju i na świecie. ­Wzrasta liczba połączeń czarterowych. W 2010 r. lotnisko w Warszawie o ­ bsłużyło prawie 9 mln podróżnych. Dla pasaże­ rów oraz załóg pry­ watnych i korporacyj­ nych samo­ lotów, w tzw. ruchu ­ lotnictwa ogólnego, przeznaczony jest specjalny ­ terminal VIP ­Aviation. Istotne znaczenie dla obsługi kra­ jowych oraz zagranicznych przewozów pasażerskich i ­cargo mieć bę­ dzie otwarcie portu lotniczego w ­Modlinie. Od czerwca 2012 r. M ­ azowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin będzie pełnił ­ rolę regio­nalnego lotniska ­użytku publicz­ nego, komplementarnego w ­ obec Lot­niska ­Chopina. Lotnisko będzie ­obsługiwać prze­ wozy międzynarodowe na liniach krót­kiego i ­średniego zasięgu oraz przewozy ­krajowe pomiędzy portami regionalnymi. ­Operacje lotnicze będą odbywały się 24 h na dobę.

5

8

Belgrade Sarajevo

Burgas

10

Nis

5

Varna

Dimitrovgrad

Sofia

Ploce

Durres

8

Skopje

10

4

9

4 Istanbul

Alexandroupolis

Thessaloniki

10 Igoumenitsa

Źródło: Blank_map_of_Europe_-_Atelier_graphique_colors.svg Paneuropetransport.png

W Przasnyszu znajduje się lotnisko o zasięgu regionalnym. Może ono przyjmować samoloty jednosilnikowe i dwu­ silnikowe (tylko nie odrzutowe). Ponadto lotniska o chara­ kterze lokalnym będą znajdowały się w Socha­ czewie i  Radomiu. Istnieje także aktywnie używane ­ lotnisko Warszawa-Babice w warszawskiej dziel­ nicy Bemowo. ­Korzysta z niego Aeroklub Warszawski, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, a także wielu właścicieli mniejszych samolotów i śmigłowców prywatnych lotnictwa ogólnego.

Aglomeracja warszawska jest jednym z największych węzłów transportowych w Polsce, składającym się z sześciu dróg krajowych i ośmiu linii kolejowych znaczenia państwowego. Lotnisko Chopina w Warszawie jest największym i najwa­ żniejszym w Polsce krajowym i międzynarodowym ­portem lotniczym – jego powierzchnia wynosi ok. 834 ha. ­Składa się z 4 terminali pasażerskich, dworca ­towarowego i wojs­ kowego portu lotniczego. Jednym z  jego ­walorów jest bliskie usytuowanie od centrum miasta (10 km). Z Lotniska ­Chopina w ­Warszawie startują samoloty do ­kilkunastu miast w kraju i kilkudziesięciu w Europie, Azji i Ameryce ­Północnej.

marzec / kwiecień 2012

27


Państwo a Outsourcing | Artykuły

Specjalne Strefy Ekonomiczne Region, który chce przyciągnąć inwestorów ­ zwłaszcza zagranicznych powinien umieć zaprezentować się jako ­ ­wartościowe miejsce do prowadzenia działalności gospo­ darczej, spełniające oczekiwania inwestora. Decydując o wyborze nowej lokalizacji inwestor bierze pod uwagę ­wiele ­czynników, takich jak: wejście na rynek (skala, miejsce, ­charakter i zróżnicowanie rynku, konkurencja, ­infrastruktura, bliskość rynków zbytu, jakość t­ elekomunikacji), ­koszty ­pracy i produktywności (dostępność i jakość zasobów l­udzkich, koszty czynnika pracy), podatki i legislacja, ­ obciążenia podatkowe i działania motywacyjne), region i otoczenie ­ dostępność kapitału, poziom innowacyjności, B+R, ­jakość życia. Waloryzacja tych czynników pozwala na ocenę potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej. Niemniej j­ednak ­ ocena potencjalnej atrakcyjności może być z­mieniona poprzez zaoferowanie selektywnych zachęt finansowych ­ dla inwestorów, dostępnych na wybranych terenach. Przy­ kładem takiego oddziaływania są specjalne strefy eko­ nomiczne, które od 2001 r. efektywnie funk­cjonują na terenie Mazowsza.

Mapa 3. Specjalne Strefy Ekonomiczne na Mazowszu

działalności gospodarczej w celu zdyna­mizowania rozwoju gospodarczego. Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) to wy­ odrębniona ­administracyjnie część ­terytorium Polski, przeznaczona do prowadzenia działal­ności gospodarczej na preferencyjnych warun­kach. Jest to miejsce podlegające specja­lnemu, ulgowemu traktowaniu podatkowemu, gdzie p ­rzedsiębiorca może rozpocząć działal­ ność gospodarczą na specjalnie przygotowa­nym terenie i prowadzić ją nie płacąc podatku dochodowego. Cechą charakterystyczną stref w Polsce jest fakt, że nie tworzą one jednolitych i zwartych enklaw terytorialnych. Ich lokalizacja jest rozproszona i ma międzyregionalny ­charakter. W chwili obecnej na terenie województwa ­mazowieckiego funkcjonuje 5 specjalnych stref ekonomicznych: ­ łódzka, stara­ chowicka, su­ walska, tarnobrzeska i warmińskomazur­ska, które swoim zasięgiem obejmują nierucho­mości ­zlokalizowane na terenie 22 gmin mazo­wieckich, co ­stanowi 7% ogólnej liczby gmin na terenie których działają strefy w Polsce. Gminy, na terenie których funkcjonują strefy e ­ konomiczne cechuje zróżnicowana ocena atrakcyjności i­nwestycyjnej. W  klasie A znajdują się Warszawa i inne silne o ­środki miejskie (Radom, Mława, Płock, Ostrołęka) oraz tereny ­ korzy­stające z bliskiej lokalizacji względem Warszawy (Grodzisk ­Mazowiecki, Żyrardów, Ożarów Mazowiecki), a także lokalne ośrodki miejskie (Siedlce, Wyszków, Ciechanów). Z  kolei najniższą ocenę atrakcyjności inwestycyjnej ­zyskały gminy przylegające do miast, które utraciły na ­ znaczeniu w  wyniku reformy administracyjnej bez silnego zaplecza ­ przemysłowego, zlokalizowane na terenach rolniczych ­Mazowsza: gmina Ciechanów i gmina Przasnysz. Szacuje się, że w latach 2001-2010 przedsiębiorstwa działające na terenie stref ekonomicznych w wojewódz­ twie mazowieckim poniosły nakłady inwestycyjne w łącznej ­kwocie ponad 3 mld PLN i utworzyły ponad 5,6 tys. nowych miejsc pracy.

Źródło: COIE

Już w połowie lat dziewięćdziesiątych ubie­ głego wieku rozpoczął się w Polsce okres po­ woływania specjalnych stref ekonomicznych tj. administracyjnie wyodrębnionych terenów, oferujących preferencyjne warunki prowadze­ nia

28

marzec / kwiecień 2012

Największa wartość inwestycji (blisko 850 mln PLN) oraz największa liczba miejsc pracy (ponad 2,5 tys.) ­ zostały osiągnięte na terenach SSE w Radomiu. Z jednej ­ ­ strony ­wynika to z długiego okresu funkcjonowania strefy, z ­drugiej jest efektem wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej (klasa A). W  strefie radomskiej dominuje branża metalowa (Toho Poland, Hart Met, Altha Powder Metallurgy) i ­ spożywcza (Zbyszko Company). Wybór tej lokalizacji ma związek z  ­tradycjami przemysłowymi tego rejonu oraz obecnością bazy surowcowej i materiałowej.


Państwo a Outsourcing | Artykuły

Drugą lokalizacją strefową, co do wielkości ­przyciągniętego kapitału jest Warszawa (572 mln PLN nakładów inwes­ tycyjnych), a co do liczby utworzonych miejsc pracy jest ­Mława (1,2 tys. nowych miejsc pracy). W Warszawie wio­ dącą inwestycją o charakterze BPO jest inwestycja reali­ zowana przez firmę ATM. Z kolei w Mławie wiodącym inwestorem jest producent wyrobów elektronicznych LG ­ Electronics Mława. Atrakcyjność podstrefy ekonomicznej w Mławie ma związek z korzystnym położeniem komuni­ kacyjnym w ­ zględem s­ ystemu krajowego dróg. Znajduje się tu także ważny węzeł komunikacyjny o charakterze lokalnym (trzy drogi w ­ ojewódzkie i 5 dróg powiatowych). Od ­niedawna rozwinęło się tam szkolnictwo wyższe na kierunkach: ­elektronika i telekomunikacja, informatyka celem wspierania lokalnego przemysłu elektronicznego. Wypowiadając się na temat sytuacji SSE w Polsce podczas konferencji „Inwestycje w Polsce – inwestycje w sukces”, która odbyła się w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w październiku 2011 r., wicepremier Waldemar Pawlak zaznaczył, że Ministerstwo G ­ ospodarki planuje bezterminowo przedłużyć działalność SSE oraz stworzyć atrakcyjne tereny inwestycyjne w każdej gminie. „Musimy pamiętać przede wszystkim o rozwoju rodzimych firm. Do tej pory polscy pracodawcy stworzyli w SSE prawie 50 tys. nowych miejsc pracy, inwestując ponad 13 mld PLN” – dodał wicepremier Pawlak podsumowując rok 2011. Przez 15 lat funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce powstało blisko 250 tys. nowych miejsc pracy przy inwestycjach o wartości 75 mld PLN.

A co w czasie wolnym? Miasta są motorami napędowymi każdego regionu. Dla przedsiębiorstw rozważających inwestycje w danym ­miejscu atrakcyjne, bogate w usługi miasto jest ­niezwykle ­ważnym czynnikiem podczas podejmowania decyzji o ­ wyborze konkretnej lokalizacji. To tutaj przecież przedsiębiorca ­ ­będzie spędzał dużą część czasu nie tylko pracując, ale i  po p ­racy. Tutaj zamieszkają jego pracownicy. W województwie m ­ azowieckim wszystkie duże miasta posiadają rozwiniętą sieć usług handlowych oraz rekreacyjnych. Prym wiedzie naturalnie stolica. W Warszawie znajduje się m.in. Opera ­Narodowa, Teatr Wielki oraz Polski Balet Narodowy. ­Bogaty repertuar muzyczny oferuje Filharmonia Narodowa. ­Rożnego rodzaju zbiory sztuki podziwiać można w licznych muzeach warszawskich. Miasto zapewnia także bogaty ­wybór kin oraz restauracji. Wypocząć można podczas gry na kortach tenisowych lub polu golfowym, bądź też ­oglądając np. wyścigi konne na warszawskim T ­ orze Służewiec. Relaks

dla ciała i umysłu oraz możliwości rehabilitacyjne ­oferują liczne ośrodki SPA i uzdrowiska. Zale­żnie od nastroju i pogody, ­można w ­ ybrać się na spacer do jednego z  licznych stołe­ cznych parków, zwiedzać urokliwe uliczki Starego ­Miasta, bądź też skorzystać z bogatej oferty ­ usługowej warsza­ wskich sklepów lub j­ednej z wielu galerii handlowych. Godnym uwagi obiektem w Warszawie jest t­akże Stadion ­ arodowy. Obiekt ten, wybudowany z okazji M N ­ istrzostw ­Europy w  ­Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™, jest w stanie pomieścić na s­woich trybunach 58 tysięcy kibiców. Powierzchnia ­ całkowita stadionu, położonego na terenie 18 hektarów ­wynosi 203 920 m2, w tym 73 100 m2 w części nadziemnej i 130 829 m2 w części podziemnej. Do jego ­budowy ­użyto ponad 11 tys. ton konstrukcji stalowej oraz 173 tys. m3 ­betonu, czyli 400 tys. ton. Położenie Mazowsza jest bardzo korzystne. Nawet do naj­ bardziej oddalonych miast regionu można dotrzeć w ­około godzinę lub dwie. Odległości pomiędzy stolicą a  głównymi miastami Mazowsza wynoszą: do Ciechanowa – 100 km, do Ostrołęki – 115 km, do Płocka – 111 km, do Radomia – 102 km i do Siedlec – 89 km. Oznacza to nie tylko wymierne zyski związane z transportem towarów, lecz także łatwość w dojechaniu do wybranego miejsca wypoczynku. Pod tym względem Mazowsze oferuje bardzo bogatą listę atrakcji. Zacząć naturalnie należy od Warszawy, gdzie oprócz ­Zamku Królewskiego zobaczyć można pałac króla Jana  III Sobieskiego w Wilanowie, jedną z największych ­ ­ atrakcji tego miasta. W nabytym przez króla w 1677 r. pałacu ­można ­podziwiać wnętrza oraz meble z epoki, jak ­również ­galerię ­malarstwa polskiego. Do przechadzek z­ achęca ­także 45-hektarowy park z ogrodami urządzonymi w  ­ różnych stylach. Bardzo ciekawy spacer można także odbyć ­ w  ­ Ogrodzie Botanicznym, znajdującym się w pobliskim Powsinie.

marzec / kwiecień 2012

29


Państwo a Outsourcing | Artykuły

Równie godne uwagi są Łazienki Królewskie, czyli j­eden z najpiękniejszych w stolicy kompleksów parkowo-pła­ cowych, będący niegdyś letnią rezydencją ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego (1732-1798). Wśród innych atrakcji regionu wymienić należy XV-­wieczny kompleks zamkowy w Ciechanowie. Do niewątpliwych ciekawostek zaliczają się odbywające się tam w końcu ­ czerwca rekonstrukcje dawnych potyczek rycerskich oraz koncerty muzyki dawnej. Warto także udać się do zamku w Czersku, XIV-wiecznej budowli, pełniącej kiedyś ważną rolę kontroli przebiegającego nieopodal szlaku h ­ andlowego. Dziś jest on miejscem spotkań entuzjastów architektury średniowiecznej. Nie sposób nie wspomnieć o Żelazowej Woli, ­ miejscu ­urodzenia Fryderyka Chopina, genialnego polskiego kompozytora oraz pianisty (1810‑1849). W domu, w którym przyszedł na świat kompozytor, nazywany przez miłoś­ ników muzyki poetą fortepianu, urządzone zostało muzeum. Otaczający go przepiękny park zaprasza do spacerów wśród drzew i kwiatów, w towarzystwie cichych dźwięków ­muzyki. W Ż ­ elazowej Woli organizowane są także koncerty pianistyczne.

Witajcie w Warszawie Warszawa, malowniczo położona nad brzegiem W ­ isły, jest największym i najważniejszym ośrodkiem nauki, kul­ tury, b ­ iznesu i polityki. Szybko rozwijające się miasto kusi możli­ wością błyskawicznej kariery i sprzyja rozwojowi zaintere­ sowań. Stolica oferuje najwięcej teatrów, wystaw, koncertów i uczelni. Metropolia przyciąga zagranicznych ­ ­inwestorów budujących centra finansowe, hotele, hipermar­ kety. W ­stolicy znajduje się kilkadziesiąt budynków mających

30

marzec / kwiecień 2012

­ onad 65 m wysokości, a w dwóch przypadkach więcej p niż 200 m. Warszawskie wieżowce to nie tylko największe ­budowle w ­Polsce, są one także wysoką zabudową na skalę europejską, Warszawa jest bowiem jednym z „najwyższych” miast Europy po Moskwie, Paryżu, Londynie i Frankfurcie nad Menem. Warszawa jest także największym polskim miastem pod względem liczby ludności (1 720 398 osób, stan na ­grudzień 2010 r.) i powierzchni (517,24 km²). Ludność stolicy ­stanowi około 4,5% mieszkańców całego kraju. Warszawa jest ­centrum życia politycznego i gospodarczego kraju. Tutaj znajduje się siedziba Parlamentu, Prezydenta Rzeczypos­politej Polskiej oraz g ­ łówne siedziby urzędów państwowych. Kolejnymi przykładami instytucji mających ­swoje siedziby w stolicy są m.in. Sąd N ­ ajwyższy, ­Naczelny Sąd Admini­stracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Narodowy Bank Polski oraz Giełda ­Papierów Wartoś­ciowych. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest jedną z najszybciej rozwijających się giełd wśród europejskich rynków regulowanych i rynków alternatywnych regulowanych przez giełdy oraz największą giełdą krajową w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wykorzystując potencjał rozwojowy polskiej gospodarki oraz dynamizm polskiego rynku kapitałowego, polska giełda jest liczącym się rynkiem kapitałowym w Europie. Wg amerykańskiego rankingu „Global Metromonitor 2011”, oceniającego 200 największych metropolii pod kątem zmian dochodów miasta (wyrażonych jako przyrost PKB na mieszkańca) i zmian zatrudnienia, Warszawa należy do grona 40 najsilniejszych gospodarek. PKB na mieszkańca podniósł się tu bowiem w 2011 r. o 5,2%, a zatrudnienie zwiększyło się o  1,7%, dzięki czemu stolica Polski uplasowała się na 33. pozycji na świecie. Jest to jedno z dwóch polskich miast, jakie znalazły się w rankingu – 85. miejsce przypadło Katowicom.


Państwo a Outsourcing | Artykuły

Wg rankingu „European Cities Monitor” międzynarodo­ wej ­firmy doradczej Cushman&Wakefield, w 2011 r. ­stolica Polski awansowała o trzy miejsca w klasyfikacji miast ­europejskich najlepszych dla biznesu i znajduje się teraz na 21. pozycji, wyprzedzając m.in. Wiedeń i Pragę. Warszawa osiągnęła dobry wynik m.in. w kategoriach: łatwy dostęp do rynków i klientów (19 miejsce) i dostępność do wykwalifikowanych pracowników (14 miejsce). Warszawa na tle innych europejskich miast ma relatywnie niskie ceny ­powierzchni biurowych o najwyższym standardzie – zajęła pod tym ­ względem pierwsze miejsce pośród 36 miast oraz drugie miejsce pod względem kosztu siły roboczej. Bardzo wysoko oceniono klimat dla biznesu tworzony przez rząd, przyznając mu piąte miejsce. Najniższe pozycje Warszawa zajeła w kategoriach: jakość ­życia dla pracowników (32 miejsce) i czystość środowiska (34 miejsce). Ernst&Young w „2011 European attractiveness survey” umieszcza natomiast stolicę na siódmym miejscu pod względem atrakcyjności inwestycyjnej.

Warszawa jako jedyne polskie miasto uplasowała się na ­pozycji 21. W rankingu 10. najlepszych miast ­wschodniej Europy, Warszawa znalazła się na podium, zajmując 3. ­ ­pozycję zaraz za Moskwą i Czeską Pragą. Z innych polskich miast obecny jest Kraków (woj. małopolskie), który zajął 9 miejsce. Tabela 2. TOP 10 miast Europy Wschodniej Miejsce

Miasto

1

Moskwa

2

Praga

3

Warszawa

4

St. Petersburg

5

Bukareszt

6

Sofia

7

Brno

8

Budapeszt

9

Kraków

10

Bratysława

Źródło: FDi Intelligence z grupy The Financial Times „Europejskie miasta i regiony ­przyszłości 2011/2012”

Wykres 1. Najatrakcyjniejsze miasta europejskie pod względem ­rozpoczęcia działaności gospodarczej – najlepsza dziesiątka

W kategorii 10 najlepszych miast Europy wschodniej pod względem strategii przyciągania Bezpośrednich ­Inwestycji Zagranicznych, Polska wyraźnie zdominowała tabelę wy­ ników (5 miast). Warszawa zajęła 6. pozycję. Analizując ­natomiast całą Europę pod względem 10. najlepszych miast o populacji powyżej 1 mln mieszkańców pod kątem strategii przyciągania Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych, ­Warszawie przypadła 8 pozycja.

Tabela 3. TOP 10 miast pod względem sprzyjających warunków dla biznesu

Źródło: Ernst&Young’s 2011 European attractiveness survey

Wyniki najnowszego raportu FDi Intelligence z grupy The Financial Times „Europejskie miasta i regiony przyszłości 2011/2012” korzystnie uplasowały Warszawę w 5 różnych kategoriach. Ranking został oparty o niezależne dane, ­porównujące 253 europejskie miasta. Przy klasyfikacji wzięto pod uwagę sześć kategorii: potencjał ekonomiczny, zasoby ludzkie, koszty pracy, standard życia, infrastrukturę i sprzy­ jające warunki dla biznesu. W kategorii 25 najlepszych europejskich miast ogółem, prym wiedzie Wielka Brytania, której miasta zajęły aż 8 ­pozycji.

Miejsce

Miasto

1

Londyn

2

Moskwa

3

Bruksela

4

Warszawa

5

Praga

6

Paryż

7

Kopenhaga

8

Sztokholm

9

Bukareszt

10

Dublin

Źródło:FDi Intelligence z grupy The Financial Times „Europejskie miasta i regiony ­przyszłości 2011/2012”

marzec / kwiecień 2012

31


Państwo a Outsourcing | Artykuły

Biorąc pod uwagę 10 najlepszych miast pod względem sprzyjających warunków dla biznesu (populacja powyżej 1 mln mieszkańców), Warszawa na 4 pozycji kolejno za: ­Londynem, Moskwą i Brukselą. Według danych firmy Jones Lang LaSalle, ­ Warszawa jest największym rynkiem biurowym w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. W ciągu pierwszego półrocza ­ 2011 r. powiększył się on o 28 350 m2 nowej powierzchni i osiągnął poziom ponad 3,5 mln m2. Jak informuje Cushman & Wakefield w „Raporcie o ­cenach lokalizacji biurowych”, Warszawa z kosztem 438 euro za m2 powierzchni w centrum miasta rocznie, ­ zajmuje

28. p ­ozycję na świecie, między Stambułem a Brukselą. ­Natomiast b ­ iorąc pod uwagę kraje europejskie, Warszawie przypada 15. ­ ­ miejsce. W porównaniu do ubiegłego roku czynsze w ­Warszawie podrożały o 6%, co oznacza wzrost na ś­ rednim poziomie. O wiele większy wzrost odnotowały oprócz Moskwy (41%) miasta skandynawskie – m.in. Oslo (15%), Helsinki (12%) i Sztokholm (10%). Mazowsze jest także najsilniejszym regionem Polski pod względem istniejącej powierzchni magazynowej. Bliskość stolicy oraz oddawanie do użytku kolejnych odcinków ­autostrady A2 jak również dróg ekspresowych to czynniki, które będą w dalszym ciągu budować atrakcyjny wizerunek tego rejonu oraz przyciągać nowych najemców. W p ­ raktyce

Wykres 2. Koszt wynajmu powierzchni biurowych położonych w centrum miast w Europie podany w m2/rok

Źródło: Cushman&Wakefield

Wykres 3. Koszt wynajmu powierzchni biurowych położonych poza centrum miast Europy podany w m2/rok

Źródło: Cushman&Wakefield

32

marzec / kwiecień 2012


Państwo a Outsourcing | Artykuły

przeważająca liczba magazynów na Mazowszu zlokali­ zowana jest wzdłuż dróg wyjazdowych z Warszawy w kierunku zachodnim i południowym. Czynsze kształtują się na  ­poziomie 2,30-2,90 EUR/m2 w całym regionie oraz 3,60-5,30 EUR/m2 w Warszawie.

Mapa 4. Perspektywy inwestycyjne miast europejskich

Niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój ­zagraniczny są bezpośrednie inwestycje zagraniczne, ­dlatego tak ogromnie ważnym jest tworzenie warunków sprzyjających ich napływowi. Jednak dla przyciągnięcia napływu BIZ nie wystarcza sama stabilność makroekonomiczna. Istotną role odgrywają także regulacje prawne oraz ogólna sytuacja ekonomiczna na danym rynku. Przyciąganie ­inwestycji nie jest możliwe bez stworzenia przyjaznego klimatu dla ­prowadzenia działalności gospodarczej. Pod tym względem Polska ma się czym poszczycić: według w ­ stępnych danych NBP po 10 miesiącach 2011 r. do ­Polski napłynęło 9,7 mld euro BIZ, czyli o 30% więcej niż rok wcześniej. „To najwyższa dynamika od trzech lat, czyli od r­ozpoczęcia kryzysu na świecie i najwyższa w regionie”, powiedział ­podczas konferencji „Jaki będzie rok 2012 w inwestycjach” zorganizowanej przez Polską Agencję Inwestycji i ­Informacji Zagranicznych S.A. w styczniu 2012 roku ­prezes ­Sławomir Majman. „Obserwujemy duże zainteresowanie warunkami inwestowania w Polsce, znacznie większymi niż w  poprze­ dnich okresach”, przyznał Adam Żołnowski, dyrektor w ­Pricewaterhouse Coopers. Wg Żołnowskiego, to ­rosnąca skala reinwestowanych środków jest do­wodem, że inwe­ storzy dobrze czują się w Polsce i dobrze tu ­ zarabiają. W  2011 roku sięgnęła ona prawdopodobnie 60% wszy­ stkich BIZ, dla porównania, cztery lata temu wynosiła 40%. Również granty rządowe są sygnałem, że rząd wspiera ­zagranicznych inwestorów. Jak stwierdził Paweł Tynel, szef działu doradztwa w z­ akresie ulg i dotacji inwestycyjnych Ernst&Young, istotna jest ­także liczba stworzonych poprzez napływ inwestycji zagra­ nicznych nowych miejsc pracy. ­Inwestycje w  ­nowoczesne usługi (BPO) rosną ­dynamicznie w Polsce, choć ich wartość jest dużo mniejsza, niż i­nwestycji typu greenfield (samodzielna budowa inwestycji od podstaw). Z punktu w ­ idzenia ­inwestora zagranicznego ­uregulowania prawne stanowią są bardzo ­ważnym składnikiem klimatu biznesowego w da­nym kraju. Jeśli chodzi o Polskę, to najwyższe noty zbiera jej stolica, Warszawa, ­która w ­raporcie Emerging Trends Europe, opracowanym przez Urban Land Insti­tute oraz Pricewaterhouse Coopers, znalazła się na trzecim miejscu pod względem atrakcyjności lokowania w nieruchomościach komercyjnych w Europie.

Źródło: Emerging Trends Europe 2012

Jednym z ważniejszych atutów Warszawy jest znakomita lokalizacja. Równie wysoko ceniona jest stabilna gospo­ ­ darka, będąca głównym magnesem dla inwestorów. Inwe­ storzy przewidują ciągły wzrost znaczenia Warszawy jako centrum finansowego regionu Europy Centralnej. Jak wy­ kazała ­analiza, stała się ona najbardziej pożądanym rynkiem powierzchni biurowych w Europie. Dodatkowo podkreśla się fakt, że Polsce jako jedynemu krajowi Unii Europejskiej udało się uniknąć recesji w 2009 r. „Każdy o ­ becnie chciałby być w sytuacji Warszawy” – stwierdził jeden z ­obserwatorów. Inny zauważa bardziej krytycznie: „Duże ­zainteresowanie Warszawą spowodowane jest ­ ­ migracją siły ­ roboczej oraz ­korzystną sytuacją demograficzną, jednak wzrost ­poziomu wynagrodzeń jest niski.” Sektor ­ budownictwa mieszka­ niowego został wskazany przez a ­nkietowanych jako najbardziej ryzykowny z uwagi na nadwyżkę podaży. ­ ­Przewiduje się, że ceny na rynku nieruchomości mieszka­ niowych s­ padną przynajmniej o 10%. Jak informuje Gazeta Prawna, Warszawa przyciągnie w tym roku kilka dużych firm, które otworzą tu ­swoje przedstawi­ cielstwa. Wśród nich będą m.in. Facebook, sieć o ­ dzieżowa Cosual Fashion, a także BNP Paribas, które w tym roku ­planują zainwestowanie w stolicy ok. 3 mln euro i  zatrud­ nienie ok. 300 osób, które mają świadczyć usługi finansowo-księgowe dla oddziałów w całej Europie.

marzec / kwiecień 2012

33


Państwo a Outsourcing | Artykuły

Także raport „CBRE Business Footprints. Global Office ­Locations 2011” potwierdza, że Warszawa jest obecnie ­jednym z największych centrów biznesowych Europy. Swoje siedziby ma tu już 150 liczących się światowych firm, co daje Warszawie piąte miejsce w Europie a dwunaste na świecie. Dla porównania należy dodać, że rekordzistą jest Hong Kong z liczbą 191 firm. Cytując wypowiedź Kingi Barchoń, eksperta z Pricewater­ house Coopers dla Gazety Prawnej z 1 lutego 2012 r.: „W  ­ niepewnych czasach dla przedsiębiorców mniej ­ liczą się szybkie i duże zyski, bardziej znalezienie stabilnej ­przystani, w której mogą przeczekać trudne czasy. ­Dlatego nawet ­ ­ omijane do tej pory przez biznes mniejsze miasta zyskują ­inwestorów.” Jak zauważa GP, wzrost popytu na ­powierzchnie biurowe, handlowo-usługowe i magazy­nowe oznacza także wzrost wartości nieruchomości komer­ ­ cyjnych. Eksperci z Pricewaterhouse Coopers obserwują ­rosnące zainteresowanie banków, funduszy i­nwestycyjnych oraz inwestorów korporacyjnych przejęciem udziałów w biurowcach czy galeriach handlowych. W ubiegłym roku właściciela zmieniły m.in. warszawskia Galeria Mokotów, Wars-­Sawa-Junior czy Promenada. Jak przewiduje Kinga Barchoń, tym roku także dojdzie do kilku dużych transakcji.

Inwestycje z Państwa Środka Chińczycy szykują się do przekroczenia Dunaju. Nie za pomocą czołgów, ale gotówki – twierdzi w „The Times” ­ Jonathan Holslag, dyrektor brukselskiego Institute of ­ ­Contemporary China Studies. I choć stoją za tym w ­ yłącznie motywy ekonomiczne, to uzyskane w ten sposób z­yski mogą okazać się ratunkiem dla osłabionych ­ gospodarek w tym rejonie. Zgodnie z wytycznymi chińskiego Mini­sterstwa Gospodarki, Europa Wschodnia znalazła się w  centrum ­zainteresowania Chin. Korzystając z kryzysu, który ­osłabia

34

marzec / kwiecień 2012

kraje Unii Europejskiej, Chiny zaczynają podbijać takie ­rynki jak Bułgaria, Rumunia i Polska. Nadwyżka handlowa Chin wyniosła w 2011 r. około 160 mld USD, poinformował Chen Deming, minister handlu Państwa Środka. To właśnie część tych pieniędzy może potencjalnie wpłynąć na rynek wschodnioeuropejski. Po reformach gospodarczych wpro­wadzanych od 1978 r. Chiny otwo­rzyły się na handel międzyna­rodowy i inwestycje, stając się jedną z najszyb­ciej rosnących gospo­darek ­świata. Proces ten dodatkowo spotęgowała akcesja do WTO w  2001 r. Wg polskiego Ministerstwa ­Gospodarki, kraj ten stał się trzecim największym uczestnikiem h ­ andlowym na świecie i jednym z największych odbiorców bezpośrednich inwestycji zagrani­cznych (BIZ). Zdaniem Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka, duże za­ interesowanie firm zagranicznych inwestowaniem w ­Polsce zawdzięczamy przede wszystkim wysokim kwalifikacjom zawo­dowym Polaków i stabilnej sytuacji polityczno-gospo­ darczej. „Dla zagranicznych firm liczą się także niskie koszty pracy, dostęp do rynków UE, rosnąca liczba ­konsumentów oraz zachęty inwestycyjne” – powiedział ­ wicepremier podczas konferencji „Inwestycje w Polsce – inwestycje w sukces”. Raport ONZ (UNCTAD) przyznaje Polsce 6. miejsce wśród najbardziej atrakcyjnych gospodarek dla BIZ. Przed Polską znalazły się tylko takie niekwestionowane potęgi gospo­ darcze jak Chiny, USA, Indie, Brazylia oraz Rosja. Z tego względu istotne znaczenie mają działania przyczyniające się do przyspieszania tempa wzrostu eksportu z Polski oraz promowanie polskiego potencjału inwestycyjno gospodar­ czego, co można osiągnąć poprzez organizację spotkań branżowych i misji handlowych w Chinach i w Polsce. ­Bardzo istotna jest także obecność na imprezach ­targowych, co daje możliwość zaprezentowania zarówno Polski jak i Woje­ wództwa Mazowieckiego.


Państwo a Outsourcing | Artykuły

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. jest podmiotem ­ prawa handlowego i posiada status spółki kapitałowej. J­ edynym akcjonariuszem Spółki jest Województwo ­ ­ Mazowieckie. ­Misją Agencji jest kreowanie i wspieranie ­rozwoju społecz­ no-ekonomicznego Mazowsza. Agencja przy ­realizowanych przez siebie przedsięwzięciach wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego.

ChRL. Seminarium „Poland – Perfect Destination for Your Investment in Europe” było jednym z głównych punktów wydarzenia. Wzięło w nim udział ponad 80 inwestorów ­ z Chin potencjalnie zainteresowanych podjęciem działal­ności w Polsce. Uczestnikom seminarium p ­ rzedstawiono  szeroki ­przegląd możliwości inwestycyjnych w Polsce, w tym w ­ arunki do podejmowania inwestycji bezpośrednich, p ­ rogram pry­ watyzacji wybranych polskich podmiotów, przedsięwzięcia inwestycyjne planowane do realizacji przez władze samorządowe w ramach formuły Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, jak też oferty wybranych firm. Otwierając seminarium, I  Radca WPHiI KG RP Andrzej Pieczonka stwierdził, iż Polska, jako szybko rozwijający się kraj członkowski UE

To właśnie COIE jest miejscem pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców zagranicznych, zainteresowanych inwe­ stowaniem w województwie oraz dla przedsiębiorców mazowieckich, podejmujących i realizujących działalność ­ eksportową. W swych działaniach Centrum ściśle współpracuje z Ministerstwem Gospodarki, Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji Zagranicznych Ambasad i Konsulatów Rzeczypospolitej Polski na całym świecie oraz z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

jest szczególnie interesującym kierunkiem dla chińskich inwestorów. O atrakcyjności świadczy przede wszystkim ­ prowadzona polityka gospodarcza kraju, potencjał kadrowy, rozmiar rynku, perspektywy rozwojowe, oferta specjalnych stref ekonomicznych, plany rozbudowy infrastruktury, jak i klarowność i stabilność prawa. Specjalnie na to wyda­rzenie przez COIE przygotowana została prezentacja w języku ­angielskim, która podczas wystąpienia pracownika COIE na bieżąco tłumaczona była na język chiński.

W 2011 r. przedstawiciele Centrum Obsługi ­Inwestora i Eksportera uczestniczyli w Targach CIFIT (China Inter­national Fair for Investment & Trade) w Xiamen (Chiny). ­Stoisko ARM S.A. ulokowane było w ramach polskiego ­stoiska narodowego. Na stoisku dystrybuowane wśród ­inwestorów były ­materiały promocyjne dotyczące atrak­cyjności inwestycyjnej Mazowsza oraz usług COIE w języku angielskim oraz c ­ hińskim, takie jak katalogi ofert inwesty­cyjnych, ulotki inwestycyjne oraz przewodniki inwestora.

Podczas ­ seminarium przedstawiciel COIE ukazał woje­ wództwo ­mazowieckie jako region o dużym potencjale inwestycyjnym dla inwestorów z Chin. Jako zalety województwa wymienił m.in. otwartość na inwestycje, centralne położenie oraz przebiegające przez region najważniejsze szlaki komunikacyjne. Po zakończeniu uczestnicy seminarium otrzymali przewodniki i oferty inwestycyjne Mazowsza oraz płytę CD z muzyką Fryderyka Chopina. Po zakończeniu seminarium, dla uczczenia honorowego uczestnictwa Polski w 15. ­edycji CIFIT oraz polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, przez WPHiI zorganizowana została uroczysta recepcja dla ­chińskich gospodarzy, w której wzięli udział przedstawiciele COIE.

Na Mazowszu działania związane z obsługą inwestora i eksportera oraz promocją gospodarczą regionu prowadzone są przez Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, ­funkcjonujące w strukturze Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

Po uroczystym otwarciu pawilonu polskiego odbyło się seminarium inwestycyjne, które współorganizował WPHiI ­ Konsulatu Generalnego RP w Szanghaju wraz z kierow­ nictwem targów oraz przy wsparciu Ministerstwa Handlu

marzec / kwiecień 2012

35


Państwo a Outsourcing | Artykuły

Podczas targów odbyła się także sesja matchmakingowa, której celem było prowadzenie indywidualnych rozmów ­między polskimi i chińskimi przedsiębiorcami. Podczas sesji prowadzono rozmowy ze wcześniej ustalonymi przedsta­ wicielami przedsiębiorców i organizacji. Kontakty z targów zostały zebrane i pogrupowane w celu utworzenia bazy ­danych, która jest wykorzystywana w celu wymiany kore­ spondencji oraz dalszego utrzymywania nawiązanych już ­relacji. Z częścią osób, z którymi nawiązano kontakty pod­ czas targów, utrzymywany jest stały kontakt mailowy, który ma na celu udzielanie informacji nt. możliwości inwestycji na Mazowszu, przyciąganie potencjalnych inwestorów bądź znalezienie potencjalnych partnerów biznesowych Okazją do wymiany informacji na temat potencjału gospo­ darczego obu państw była konferencja „Tarnobrzeska ­Specjalna Strefa Ekonomiczna w Węgrowie – korzyści dla inwestorów”, zorganizowana przez COIE wraz z Burmi­ ­ strzem Miasta Węgrów w lutym 2011 r. Inaugurowała ona otwarcie podstrefy Węgrów w ramach Tarnobrzeskiej Spe­ cjalnej Strefy Ekonomicznej. Patronat nad konferencją objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Polska Agen­ cja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Uroczystego otwarcia dokonali: Członek Zarządu Województwa Mazo­ wieckiego Janina Orzełowska, Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Iga Urbanik-Brymas oraz Burmistrz Miasta Węgrów Jarosław Grenda. Wśród zapro­ szonych ­gości byli reprezentanci Ambasady Republiki L ­ udowej Chin: sekretarz Jun Wang i attaché Le-Ke, repre­zentant Ambasa­ dy Austrii Radca Handlowy Ernst Kopp, jak również przed­ stawiciel Ambasady Republiki Białorusi ­Maksim Szereszyk. Przedstawiciele COIE uczestniczyli także w konferencji Hong Kong-Guangdong Business, która była największym spot­ kaniem biznesowym w Europie Środkowej, zorganizowanym w 2011 r. przez miasto Hongkong i prowincję Guangdong (Chiny). W konferencji udział wzięło około 600 przedstawi­ cieli z Chin zarówno z sektora biznesu jak i delegatów ­rządu ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Hong­ kongu i  prowincji Guangdong. Konferencję otworzył Amba­ sador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce oraz wysoki rangą przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki. Głównym celem konferencji było zwiększenie ­ współpracy ­ gospodarczej między Polską, krajami Unii Europejskiej, Hongkongiem ­ i  prowincją G ­ uangdong. Wydarzenie to ­ pomogło inwestorom oraz przedsiębiorcom w zapoznaniu się z jednym z ­najbardziej dyna­micznie rozwijających się ­regionów ­świata i stworzyło okazję dla pracowników COIE do ­ nawiązania nowych kontaktów z potencjalnymi ­ partnerami z Chin, które są szansą na znalezienie inwestorów lub partnerów biznesowych.

36

marzec / kwiecień 2012

Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera wraz z Polsko-Chińską Izbą Inwestycyjną zorganizowało przyjazdową misję inwestycyjno-gospodarczą na Mazowsze, w której ­ wzięła udział 8-osobowa delegacja inwestorów z Chin. Delegacja chińska gościła na Mazowszu w dniach 13-18 lutego 2012 r., podczas której przedstawiciele COIE zaprezentowali możliwości i warunki inwestycyjne regionu. Chińscy inwe­ storzy mieli okazję zobaczyć hale widowiskowo-­ targowe, odbyć spotkanie z dyrekcją firmy odzieżowo-tekstylnej oraz zapoznać się z technologią produkcji i m ­ ożliwościami inwestycji w branży odzieżowo-tekstylnej. Podczas  ­wizyty zademonstrowano również szeroką ofertę terenów inwesty­ cyjnych Mazowsza, w tym ofertę powierzchni magazy­ nowych i ­biurowych w rejonie Warszawy. Chińscy przedsiębiorcy są zainteresowani ulokowaniem inwestycji w Polsce i ­ rozważają możliwości zlokalizowania swoich przedsta­ wicielstw na Mazowszu. Jak wskazał prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Sławomir Majman podczas konferencji prasowej w grudniu 2011 r., wśród inwestorów w P ­ olsce największym pracodawcą są Chiny – cztery inwestycje z 2011 r. dadzą w sumie 2853 miejsca pracy. Pomimo, iż Województwo Mazowieckie może poszczycić się niską s­topa bezrobocia w skali kraju, to wskaźnik ten niestety wzrasta. Zgodnie z danymi Mazowieckiego Urzędu Pracy, stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu 2011 r. w ­ ynosiła 9,8%, nato­miast w styczniu 2012 było to 10,4%, przy średniej dla kraju 13,2%. Gra toczy się zatem o dużą stawkę, nie tylko pod względem finansowym, p ­ onieważ i­nwestycje zagrani­ czne mogą być jednym ze sposobów ­rozwiązania problemu bezrobocia.

Kierunek: Arabia? Jak informuje Ministerstwo Gospodarki, w ostatnich latach można zaobserwować rosnące zainteresowanie nawiązaniem kontaktów i podjęciem bezpośredniej współpracy gospodarczej i handlowej ze strony polskich i saudyjskich podmiotów gospodarczych. Wyraźnym przejawem tego zainteresowania są misje handlowe do Arabii Saudyjskiej ­ i do Polski organizowane przez obie strony. Zarówno rola obu krajów w międzynarodowych s­ tosunkach gospodarczych – Polski w Unii Europejskiej oraz Arabii ­Saudyjskiej w Radzie Współpracy Państw Zatoki (RWPZ) – jak również ich potencjał ekonomiczny i komplementarność gospodarek, przemawiają za potrzebą dalszego rozsze­ ­ rzania współpracy. Także w przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich handel zagraniczny odgrywa istotną rolę. W 2010 r. kraj ten był trzecim pod względem wielkości


Państwo a Outsourcing | Artykuły

­ brotów partnerem handlowym Polski na Bliskim Wschoo dzie (po Izraelu i Arabii Saudyjskiej), zaś wśród krajów Ligi Arabskiej zaj­ mował drugie miejsce, po Królestwie Arabii Saudyjskiej.

działania na polskim rynku takich firm jak: deweloperskie Limitless, holding przemysłowy Al Masaood, holding Royal Group. Polska misja inwestycyjno-gospodarcza zorganizowana była pod przewodnictwem Beaty Stelmach, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W skład d ­ elegacji wchodził również Krzysztof Walenciak, Podsekretarz S ­ tanu Ministerstwa Skarbu Państwa, a także przedstawiciele COIE, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji ­Zagranicznych S.A., Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Narodowego ­Banku Polskiego oraz reprezentanci biznesu z całej Polski, w  tym województwa mazowieckiego. Trzydziestoosobowa g ­rupa przedstawicieli polskiego biznesu reprezentowała sektor fi­ nansowy, energetyczny, budowlany oraz nowych technologii.

W ramach realizacji zadania tworzenia i promowania mazo­ wieckiej oferty inwestycyjnej w październiku 2011 r. A ­ gencja Rozwoju Mazowsza S.A. wraz z Krajową Izbą ­Gospodarczą zorganizowała Polsko-Saudyjskie ­ Forum Gospodarcze, które miało miejsce w związku z misją przyja­zdową na Ma­ zowsze. Uroczystego otwarcia dokonali: L ­ eszek Ruszczyk (ówczesny Członek Zarządu W ­ ojewództwa ­Mazowieckiego), H.E. ­Waleed Taher Radwan (Ambasador Królestwa Arabii Saudyjskiej), Marek Kłoczko (Sekretarz ­Generalny Krajowej Izby Gospodarczej), Dr Yasser M. Al. Harbi (Przewodni­ czący Biznesowej Delegacji Saudyjskiej i Prezes Saudyjsko–­ Polskiej Rady Biznesu) oraz Maciej S ­tańczuk (Prezes ­Polsko-Saudyjskiej Rady Biznesu).

W czasie misji reprezentanci COIE promowali atrakcyj­ ność inwestycyjną Mazowsza m.in.: podczas seminarium z ­udziałem przedstawicieli strony rządowej Zjednoczonych Emiratów Arabskich; spotkań bezpośrednich tzw. B2B; s­ esji matchmakingowej oraz za pomocą specjalnie na tę ­okazję stworzonych materiałów, takich jak: folder o ­Mazowszu w języku arabskim oraz prezentacje w języku angielskim i arab­ skim. Materiały dotyczyły potencjału inwestycyjnego i  eksportowego Mazowsza oraz roli ARM S.A. jako i­nstytucji wspierającej rozwój regionu. Zadaniem folderu jest prezen­ tacja Mazowsza nie tylko od strony liczb i opisów, ale t­akże od strony wizualnej. Folder „Mazowsze – Twój partner w ­biznesie” oprócz bardzo rzeczowych informacji, opartych na aktualnych raportach atrakcyjności i posiadanych przez COIE informacjach, zawiera zdjęcia, które mają pokazać Mazowsze jako miejsce atrakcyjne zarówno gospodarczo, jak i pod względem zamieszkania.

Pracownik COIE wygłosił po angielsku prezentację wyświe­ tlaną w języku arabskim dotyczącą potencjału gospodar­czego Mazowsza. Podczas forum odbyły się również spotkania B2B, które były szansą dla mazowieckich przedsiębiorców na nawiązanie lub poszerzenie ­kontaktów handlowych na rynku saudyjskim. Udział w forum był ­bezpłatny. Ze strony saudyjskiej udział wzięło 20 przedsiębiorców, n ­ atomiast ze strony polskiej około 60 m ­ azowieckich firm. Forum cieszyło się tak dużym zainteresowaniem strony s­ audyjskiej, że jego bezpośrednim owocem była ­ polska ­ misja inwestycyjno-­ gospodarcza do Zjednoczonych ­Emiratów Arabskich.

Podczas misji odbyło się seminarium prezentujące ­ ofertę inwestycyjną Polski, przy udziale przedstawicieli Rady ­ Współpracy Zatoki Perskiej (RWZP). Przedstawiciel COIE wygłosił prelekcje na podstawie prezentacji przygotowanych w języku angielskim oraz arabskim. Po prezentacjach odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli zaproszeni przed­ stawiciele ze strony polskiej i emirackiej, połączone ze ­spot­kaniami B2B. Kolejne spotkanie odbyło się w Jafza­ -Jebel Ali Free Zone, jednej z największych na świecie stref wolnego handlu/specjalnej strefie ekonomicznej utworzonej w 1985 r., która operuje na powierzchni 49 km2.

Celem przeprowadzonej w listopadzie 2011 r. misji było nie tylko promowanie oferty inwestycyjnej województwa mazo­ wieckiego, lecz również zaprezentowanie oferty han­dlowej mazowieckich eksporterów. Wartość polskich ­ inwestycji bezpośrednich w ZEA szacowana jest na 150 mln USD, natomiast inwestycje firm i instytucji emirackich miały do tej pory głównie charakter portfelowy. Oprócz tego znane są

Drugiego dnia odbyło się spotkanie z inicjatywy i przy u ­ dziale Lubna Al-Qasimi, Minister Handlu Zagranicznego Zjednoczonych Emiratów Arabskich i pracownikami jej resortu. Podczas spotkania omówione zostały możliwości współ­ pracy ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Program pobytu delegacji prócz prezentacji kompleksowej polskiej ­ oferty inwestycyjnej adresowanej do państw Rady Współ­

marzec / kwiecień 2012

37


Państwo a Outsourcing | Artykuły

pracy Państw Zatoki, obejmował także spotkania i rozmowy z Ministrem Gospodarki ZEA Sultanem Al-Mansouri, kiero­ wnictwami Dubajskiej Izby Handlowej oraz wiceministrem spraw zagranicznych ZEA ds. ekonomicznych Khaledem Al-Ghaith. Zainteresowani uczestnicy misji złożyli ponadto wizyty w siedzibach Międzynarodowego Centrum Finan­ sowego w Dubaju oraz czołowych emirackich funduszy ­inwestycyjnych ADIA i MUBADALA w Abu Zabi. Omawiane były środki służące lepszemu wykorzystaniu wzajemnego potencjału m.in. propozycja ustanowienia bezpośredniego połączenia lotniczego między Polską a ZEA, przyciągnięcia inwestycji z państw RWPZ do Polski, a także zwiększenia aktywności polskich podmiotów gospodarczych w ZEA.

Dla Mazowsza Dzięki działaniom promocyjnym mieszkańcy Mazowsza mają szanse dostrzec możliwości jakie daje im ich m ­ iejsce zamieszkania. Świadomość atrakcyjności regionu, w ­którym przedsiębiorca prowadzi lub ma zamiar prowadzić swą działalność, ma znaczny wpływ na podejmowane przez niego działania, zwłaszcza w kwestii działań eksportowych. ­Rzeczowe określenie zalet danego regionu może ­odgrywać także kluczową rolę podczas procesu decyzyjnego doty­ czącego rozpoczęcia lub rozszerzenia działalności na inne województwo, przesądzając o wyborze konkretnego – obiektywnie najkorzystniejszego – miejsca pod planowaną inwestycję. W rozwoju regionalnym kluczową rolę odgry­ wają inwestycje tworzące nowe miejsca pracy, wpływające ­pozytywnie na warunki życia i jakość życia ludności. Dostęp do rzetelnych, aktualnych i uporządkowanych informacji ­stanowi niezbędny warunek osiągnięcia sukcesu w pozy­ skaniu nowych partnerów biznesowych dla regionów. W tym celu stworzony został Portal „Obserwatorium Atrakcyjności Inwestycyjnej Mazowsza”.

38

marzec / kwiecień 2012

Witryna internetowa www.investmazovia.com powstała dzięki współpracy COIE oraz Kolegium Nauk o Przedsię­ biorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Portal dostępny jest w dwóch wersjach językowych: polskiej oraz angielskiej. Przeznaczony jest on głównie dla ­przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz inwestorów. Na podstawie dostępu do indywidualnych danych każda g ­ mina ma możliwość sprawdzenia poziomu swojej atrakcyjności na tle województwa. Dzięki licznym przekiero­ waniom do innych użytecznych adresów internetowych oraz zasto­ ­ sowaniu ­różnych form komunikacji użytko­wników ­portalu, stanowi on nie tylko cenne źródło potrzebnej w ­ ­iedzy, lecz także ­ instrument wsparcia obsługi inwestora na ­Mazowszu. ­Stworzono również internetową bazę terenów inwesty­ ­ cyjnych działającą w ramach nowej strony www. coie.armsa.pl. Na koniec grudnia 2011 r. w zamieszczonych było 71 ofert terenów inwestycyjnych: zarówno terenów greenfield (tereny niezabudowane), jak i brownfield (tereny ­zabudowane). Baza terenów funkcjonuje w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W roku 2011 uruchomiano także profil na portalu społecz­ nościowym www.facebook.com mający na celu ­promocję działań mazowieckiego COIE oraz informowanie o aktu­ ­ alnych wydarzeniach w Centrum Obsługi Inwestora i  Eks­ portera oraz na Mazowszu.

Autor tekstu Milena Kubicka Główny Specjalista Zespół ds. promocji gospodarczej Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.


Państwo a Outsourcing | Raport

Rynek biurowy w Warszawie W Warszawie popyt na powierzchnie biurowe osiągnął ­wynik rekordowy w historii branży w Polsce. Niestety, podaż w dalszym ciągu spadała i wyniosła mniej niż 45% średniej podaży z lat 2008-2009 (okres przedkryzysowego boomu w branży nieruchomości). Za taką sytuację o ­dpowiedzialny jest przede wszystkim sektor bankowy, który zgodnie z  reko­ mendacjami banków centralnych zaostrzył ­politykę kredytową. Wciąż dużym zainteresowaniem ­najemców ­cieszył się Mokotów (170 825 m2), gdzie ilość pusto­stanów w s­ tosunku do stanu z roku 2010 spadła o b ­ lisko 50%, oraz ­obrzeża centrum (147 562 m2). ­Prognozowany spadek t­empa ­wzrostu PKB może spowo­ dować spadek ­podaży t­ akże na rynku warszawskim, chociaż wp ­ orównaniu z ­rynkami regionalnymi będzie on tradycyjnie najbardziej o ­dporny na niekorzystne zmiany ­ koniunktury gospodarczej. Podaż Od początku lat 90-tych całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na rynku warszawskim systema­ ­ tycznie rosną i wynoszą obecnie 3 597 tys. m2. W 2011 r. ­wybudowano 120 100 m2 powierzchni, co stanowiło 64% całkowitej ­ ­ podaży w roku 2010. Po rekordowym roku 2009 ilość nowo oddawanej powierzchni jest ­ niewielka.

To w  ­ znacznym ­ stopniu wynik zaostrzenia przez banki kryteriów ­ ­ przyznawania kredytów oraz niepewnej sytuacji ekono­ micznej w Polsce i Europie. Ważnym ­ czynnikiem kształtującym ­ podaż jest sposób fi­nansowania i­nwestycji. O  ile małe  i  ­średnie spółki deweloperskie, które nie mogą obyć się bez kredytów i związanych z nimi ograniczeń, muszą ­ ­ ostrożniej wybierać projekty inwestycyjne, o tyle duże ­spółki giełdowe, pozyskujące fundusze bezpo­średnio z ­rynku, są w ­stanie podejmować bardziej agresywne ­decyzje strategiczne. Taka sytuacja może ­ spowo­ dować nie tylko zmniej­szenie ­podaży, ale ­również dużą konsolidację r­ynku. W związku z tym, po raz kolejny istotnie wzrosło ­znaczenie umów przednajmu (­ pre-let), dzięki ­ którym ­ deweloperzy mogą  ­ spełnić ­ warunki stawiane przez ­ banki. W  2011  r. trans­ akcje tego typu ­ objęły 121 877 m2 – ­ prawie dwukrotnie ­ więcej niż rok wcześniej. N ­ ajwiększymi ­ oddanymi budyn­ kami były Mokotów Nova (Ghelamco), E ­quator II (­Karimpol ­Polska), IV faza Platinium Business Park (Globe Trade Centre) oraz ­ inwestycja ­ Hortus (­ Nierucho­ mości Powiśle). Do końca 2012  r. deweloperzy p ­ lanują dostarczyć ponad 180 tys. m2 ­nowoczesnej ­powierzchni biurowej, ­większość powstanie poza Centralnym Obszarem Biznesu (COB ). Popyt W 2011 r. wolumen najmu (popyt brutto) wyniósł 573 853 m2 i wbrew oczekiwaniom zanotował 4,5% wzrost w ­stosunku do roku 2010. Realna absorpcja (popyt n ­etto) ­ wyniosła

40

marzec / kwiecień 2012


Państwo a Outsourcing | Raport

­onad 167 155 m2, przy czym ok. 60% (99 732  m2) p ­powierzchni objętej nowymi umowami było zlokalizowane poza centrum. Absorpcja w COB w ­ yniosła ok. 67 423 m2. ­Ponad 73% umów dotyczyło ­powierzchni powyżej 1000 m2, natomiast ok. 33% stanowiły ­ kontrakty na biura ­ większe niż 3000 m2. Ponownie największym ­ zainteresowaniem naje­ mców i deweloperów cieszyły się Mokotów, o ­brzeża centrum oraz rejon Alej Jerozolimskich. W  stosunku do ­ 2010 r. ­wzrosła liczba umów pre-let, a ich udział w popycie ­brutto osiągnął 21%. Odnowienia i renegocjacje umów nadal stanowiły istotną część popytu (25%), jednak było ich o 6% mniej niż w 2010 r., co potwierdza tezę o przenoszeniu się najemców, zachęconych korzystnymi warunkami najmu, do nowych budynków. Pustostany W 2011 r. ilość pustostanów znacząco spadła, co ­wynika głównie z niskiej podaży przy dalszym wzroście p ­opytu. Na koniec 2011 r. w Warszawie czekało na najemców ok. 240 155 m2 powierzchni biurowej, co stanowiło ok. 6,68% całkowitych zasobów stolicy. Najwięcej powierzchni niewynajętej było na terenie prawobrzeżnej Warszawy (12,07%) oraz na Ursynowie (11,9%). Za wzrost ilości p ­ ustostanów na Pradze odpowiedzialne było przede wszystkim wybudo­ wanie  powierzchni biurowej Stadionu Narodowego oraz wyjście kluczowego najemcy z budynku Nova Praga. ­ Najniższy wskaźnik pustostanów ma Wilanów, 2,71% – ­ w porównaniu z 2010 r. to spadek o ponad 50% ­wynikający ze szczególnie niskiej podaży nowej powierzchni w tym ­rejonie. W 2012 r., jeżeli popyt utrzyma się na ­niezmienionym poziomie, średni poziom pustostanów w Warszawie po­ ­ winien wynieść mniej niż 6%.

Czynsze W 2011 r., mimo korzystnych warunków dla właścicieli nie­ ruchomości biurowych, czynsze bazowe w ­większości  lo­ kalizacji nie zmieniły się. W najlepszych lokalizacjach w centrum utrzymały się na poziomie 24,50–26,50 EUR/­ m2/ miesiąc, natomiast poza centrum mieściły się w ­przedziale 15–16,50 EUR/m2/miesiąc. Istotnym czynnikiem stabili­ zującym czynsze są przede wszystkim nowe ­ projekty, zarówno te w trakcie realizacji, jak i dopiero planowane. Deweloperzy stosują agresywną politykę cenową, żeby przyciągnąć ­najemców, a tym samym szybciej spełnić ­warunki kredy­ ­ towe. Obecnie pozyskanie finansowania d ­łużnego jest ­ możliwe ­ dopiero po osiągnięciu wskaźnika ­ pre-let na poziomie ­ ­ 30–40%. Podobna sytuacja dotyczy ­ czynszów efektywnych, które w  zależności od klasy, wielkości i  ­ekspozycji nierucho­mości oraz renomy najemcy i m ­ etrażu wynajmowanej  powie­ rzchni mogą być niższe nawet o  25%. W obrębie Centralnego ­Obszaru Biznesu czynsze efekty­ wne kształtowały się na p ­oziomie 20–24 EUR/m2/ miesiąc, ­ natomiast w  pozostałych lokalizacjach wyniosły 12–15 EUR/m2/miesiąc.

Autor tekstu dr Bolesław Kołodziejczyk Dział Wycen i Doradztwa Cushman & Wakefield


Państwo a Outsourcing | Raport

Kapitał ludzki województwa mazowieckiego Województwo mazowieckie jest największym zarówno pod względem powierzchni jak i liczby mieszkańców regionem w Polsce. Według informacji zebranych podczas Narodo­wego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w ­marcu 2011 r. było zamieszkane przez 5369 tys. ludzi. Do głównych ośrodków miejskich województwa należą: ­Warszawa, Radom, Płock i Siedlce.

Jednym z czynników decydujących o tak dużej ­popularności Warszawy jako lokalizacji centrów SSC/BPO jest fakt, że miasto dysponuje wysoko wykwalifikowaną siłą roboczą.

Warszawa jest nie tylko największym miastem w woje­ wództwie, ale także w całej Polsce (zamieszkuje ją ponad 1,7 mln ludzi). Stolica Polski stanowi także główny o ­ środek biznesowy kraju. Większość central międzynarodowych firm zlokalizowana jest właśnie tutaj; w mieście znajduje się też najwięcej centrów SSC/BPO. Według ABSL w 2010 r. było ich tu 54 i zatrudniały one 11600 osób. Oznacza to, że 16,9 % osób zatrudnionych w centrach usług ­biznesowych pod koniec 2010 r. pracowało w Warszawie. Liczba ta wzro­sła o 39% od roku 2008. W Tabeli 1. znajduje się lista ­wybranych centrów SSC/BPO wraz z obsługiwanymi przez nie procesami.

Warszawa jest największym centrum akademickim w ­Polsce. Według danych Głównego Urzędu ­Statystycznego w mieś­ cie znajdowało się 78 szkół wyższych, a w całym wojewódz­ twie mazowieckim 107, co stanowiło prawie jedną czwartą wszys­tkich uczelni w Polsce.

Tabela 1. Wybrane centra SSC/BPO w Warszawie Nazwa Organizacji Royal Bank of Scotland Accenture AVON EMEA Citi Group Euronet First Data (PolCard) Sitel Polska Esselte Schneider Electric SSC Annik Technology Services Jones Lang LaSalle SSC CBRE Facility Management Colgate Palmolive Services Poland Procter & Gamble Tchibo Źródło: Hays Poland

42

marzec / kwiecień 2012

Studenci w Warszawie

Do najważniejszych uczelni w Warszawie należą: ­Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa. Od roku 2007 zajmują one miejsca w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni wyższych przygotowywanym przez miesięcznik Perspektywy. W roku 2011 zajęły one ­również pierwsze miejsca w rankingu wg typów uczelni. Uniwersytet Warszawski jest największą polską u ­czelnią – pod koniec roku 2011 na 37 kierunkach i ponad 100 ­specjalnościach studiowało niemal 52 tys. studentów. Warto również wspomnieć, że ten ośrodek kształcenia jako jeden z dwóch w Polsce znalazł się na prestiżowej Liście Szang­ hajskiej zawierającej najlepsze uczelnie na świecie. Politechnika Warszawska jest według danych M ­ inisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego najczęściej wybieraną uczel­ nią w Polsce i to nieprzerwanie, począwszy od roku 2008. Przy rekrutacji na rok akademicki 2011/2012, na ­każde miej­ sce na PW przypadało 8,7 kandydata. W roku 2012 na 19 wy­działach i 29 kierunkach uczyło się razem ponad 36 tys. stu­dentów, w tym niemal tysiąc doktorantów i  prawie 2,5 tys. uczestników studiów podyplomowych. Szkoła Główna Handlowa jest jedną z 5 państwowych ­uczelni ekonomicznych w Polsce. Co roku kończy ją ok. 2,5 tys. osób. SGH oferuje zajęcia na 9 ­kierunkach, w tym ­unikalnym, prowadzonym tylko na tej ­uczelni: Metody Iloś­ ciowe w ­Ekonomii i Systemy Informacyjne. P ­ otwierdzeniem wysokiego poziomu nauczania w SGH jest członkostwo ­


Państwo a Outsourcing | Raport

Rysunek 1. Miejsce pochodzenia osób rozpoczynających studia w Warszawie

w elitarnej organizacji CEMS – Global A ­ lliance in ­Management Education, która zrzesza 27 wiodących uczelni zarządzania z całego świata. W województwie mazowieckim pod koniec roku 2010 na ­studia uczęszczało ponad 323 tys. osób (wg GUS), co sta­ nowiło około 17,5% wszystkich studentów w ­Polsce. Zna­ cząca większość, bo prawie 80%, wybrało jedną z  ­uczelni ­warszawskich. Warto również wspomnieć, że mimo nieko­

Wykres 1. Liczba absolwentów w Warszawie

Źródło: Tworzenie i absorpcja kapitału ludzkiego w polskich miastach akademickich. Raport

a ­ informatyczne 1700 osób. W przypadku każdej z  tych specjalności rynek warszawski należy do największych w  ­Polsce, a  w  przypadku kierunków ekonomicznych jest wręcz ­największy. Warto również wspomnieć, że w latach 2005-2010 zanotowano w Warszawie wzrost liczby absol­ wentów kierunków ekonomicznych o 25%. Warszawskie uczelnie przyciągają studentów zarówno z  ­ obszaru całego województwa, między innymi ­ Radomia i  Siedlec, jak i z całego kraju, w tym przede wszystkim z  ­ sąsiadujących województw: podlaskiego, łódzkiego, ­lubelskiego i świętokrzyskiego. Miejsca pochodzenia osób rozpoczynających studia w Warszawie zaznaczone zostały na Rysunku 1.

rzystnej sytuacji demograficznej, liczba absolwentów w stolicy rośnie nieprzerwanie od roku 2005. Dane te zostały przedstawione na Wykresie 1.

Skalę popularności Warszawy jako miejsca rozpoczynania edukacji wyższej obrazuje wskaźnik zwany skolaryzacją ­netto. Pokazuje on liczbę studentów w stosunku do liczby osób w wieku 19-24 lat. Jeśli jest ona większa od 100% oznacza to, że obszar przyciąga studentów spoza s­ woich granic. Dla Warszawy wskaźnik ten wynosi 251%, co ­oznacza, że na każdą osobę w wieku studenckim p ­ rzypada 2,5 studentów. Jest to jeden z najwyższych wskaźników w Polsce.

Kierunki najbardziej interesujące z punktu widzenia inwes­ torów z sektora SSC/BPO to ekonomia/­ zarządzanie, IT oraz inżynieria. W roku 2010 kierunki ekonomiczne w  sto­ licy ukończyło ponad 18 tys., techniczne prawie 2500,

Odpowiednie wykształcenie nie jest jednak jedynym czyn­ nikiem decydującym o lokalizacji centrów SSC/BPO. Rów­ nie istotna, a czasami nawet ważniejsza jest znajomość języ­ ków obcych. Od roku 2010 istnieje w Polsce ­badanie, która

Źródło: GUS, BDL

marzec / kwiecień 2012

43


Państwo a Outsourcing | Raport

Wykres 2. Znajomość języków obcych wśród studentów

Wykres 3. Studeci w Radomiu wg kierunków studiów

Źródło: GUS, BDL Źródło: Bilans Kapitału Ludzkiego - 2010

­ ozwala zmierzyć jej poziom – Bilans ­Kapitału Ludzkiego. p W ramach projektu badawczego przebadano ­ponad 30 ­tys. studentów, z których prawie 4,5 t­ ys. pocho­dziło z ­Warszawy. Wyniki sondażu dotyczącego znajomości ­języków obcych przedstawiono na Wykresie 2. ­owodzą one, że najpopularniejszym językiem obcym D wśród studentów w  stolicy pozostaje angielski – jego zna­ jomość zadekla­rowało ponad 92% z nich. Drugie miejsce zajmuje język n ­ iemiecki, a trzecie francuski. Warszawskie ­uczelnie d ­ ysponują jednocześnie jedną z najszerszych ofert ­studiów filologicznych. Oprócz nauki popularnych języków europejskich takich jak angielski, niemiecki czy francu­ ­ ski ­studenci mogą wybrać kierunki takie jak Hebraistyka, ­Sinologia, Afrykanistyka czy Orientalistyka. Radom – drugi po Warszawie ośrodek akademicki na Mazowszu Warszawa nie jest jedynym ośrodkiem akademickim na Mazowszu ani też jedynym miastem gotowym na przyjęcie inwestycji z sektora SSC/BPO. Eksperci firmy doradztwa personalnego Hays Poland w ostatnich miesiącach obserwowali zwiększone zainteresowanie inwestorów ­mniejszymi miastami w Polsce. Coraz częściej centra, które przejmują dodatkowe procesy lub zdobywają nowych klientów i ­muszą zwiększyć zatrudnienie, decydują się oddelegować ­pro­stsze procesy do mniejszego, a zarazem tańszego ośrodka w ­Polsce (onshoring), zamiast przenosić je na odległe rynki (offshoring). W Radomiu, wg danych GUS na koniec roku 2010, istniało 8 szkół wyższych, na których studiowało ok. 15 tys. osób.

44

marzec / kwiecień 2012

Najważniejszą i jednocześnie największą uczelnią r­adomską jest Politechnika Radomska: na koniec roku 2011 na 6 wy­ działach i 26 kierunkach tej szkoły kształciło się ponad 8 tys. studentów. Oprócz Politechniki do głównych uczelni w mie­ ście należały Wyższa Szkoła Handlowa oraz Wyższa Szkoła Biznesu, kształcące przede wszystkim na k­ ierunkach admi­ nistracyjnych. Rozkład studentów w Radomiu wg k­ ierunków przedstawiony został na Wykresie 3. Tym, co wyróżnia Radom wśród innych ośrodków akade­ mickich jest bardzo wysoki procent studentów wybie­ rających kierunki inżynieryjno-techniczne. W roku 2010 ­studiowało na nich 19,2% studentów, podczas gdy w całej Polsce było to zaledwie 3,8%. Również średnie szkolnictwo techniczne cieszy się w ­Radomiu dużą popularnością: aż 36,8% ­wszystkich absol­wentów gim­ nazjów decydowało się na dalsze kształ­cenie w ­technikach. Warto również zaznaczyć, że w ­Radomiu zlokalizowana jest najlepsza szkoła tego typu w województwie mazowieckim (wg Rankingu Perspektyw) – Technikum w  ­Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte. Chcąc w odpowiedni sposób oszacować potencjał zaso­ bów ludzkich na radomskim rynku, firma doradztwa perso­ nal­ nego Hays Poland przeprowadziła szeroko z­akrojone badania wśród radomskich studentów oraz uczniów szkół średnich: na ankiety umieszczone w Internecie odpowie­ działo w sumie ponad 2900 osób: 2042 studentów oraz 886 uczniów. Studentów pytano m.in. o oczekiwania wobec przyszłych pracodawców, w tym o wymagania płacowe. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawiony został na Wykresie 4. Wynika z nich, że respondenci z jednej ­strony chcieliby otrzymać od swojego pracodawcy szansę na d ­ obre


Państwo a Outsourcing | Raport

zarobki w przyszłości, a z drugiej zależy im na tym, aby móc bezproblemowo łączyć pracę z życiem prywatnym. Tym, co zdecydowanie wyróżnia studentów z Radomia jest często­ tliwość wyboru odpowiedzi „Bezpieczeństwo ­zatrudnienia” – zaznaczyło ją aż 38,6 % ankietowanych. Dopiero na ósmym miejscu wśród najczęściej wybie­ranych odpowiedzi znalazło się konkurencyjne podstawowe wyna­ grodzenie, co oznaczać może, że studenci z Radomia t­ raktują pracę bardzo perspektywicznie – są gotowi zgodzić się na niższe zarobki w chwili obecnej, jeśli tylko ­otrzymają szansę na ich poprawę w przyszłości. Potwierdzają to ­odpowiedzi na pytanie o oczekiwane wynagrodzenie – 44,4% ankietowanych zdecydowałoby się pracować już za kwotę poniżej 2000 zł brutto miesięcznie a 38,6% oczeki­wało pensji pomiędzy dwoma a trzema tysiącami złotych. Brak możliwości znalezienia pracy spełniającej ich ocze­ kiwania jest też główną przyczyną, która skłania młodych ludzi z Radomia do opuszczenia tego miasta i p ­ oszukania swojej szansy gdzie indziej. W badaniu firmy doradztwa ­personalnego Hays Poland taką chęć zadeklarowało 70% ankietowanych. Najważniejszymi z przyczyn były: ­większa szansa na znalezienie pracy w innych miastach (67,4% ankietowanych deklarujących chęć wyjazdu) oraz l­epsze ­ możliwości rozwoju zawodowego w innych miastach (47,0%). Jednocześnie mieszkańcy Radomia p ­odkreślali bliskie związki z rodzimą miejscowością i jako główną

­ rzyczynę chęci pozostania w Radomiu wymieniali: ­powody p rodzinne (60%), znajomych i przyjaciół (54%) oraz przywią­ zanie do miasta (43%). Podsumowując wyniki tych badań można stwierdzić, że ­radomscy studenci stanowić będą bardzo lojalnych praco­ wników, jeśli tylko pracodawca zatroszczy się o nich, zape­ wniając im stabilną pracę z szansami na wyższe wynagro­ dzenie w przyszłości.

Wykres 4. Oczekiwania radomskich studentów wobec pracodawców

Źródło: badanie Hays Poland, n = 2042

marzec / kwiecień 2012

45


Państwo a Outsourcing | Raport

O dużym potencjale na rozwój organizacji SSC/BPO w ­mniejszych miejscowościach takich jak Radom ­świa­dczy również rosnąca popularność języków obcych wśród ­ uczniów szkół średnich. Niemal wszyscy pytani ­uczniowie deklarują p ­rzynajmniej podstawową znajomość j­ ęzyka angielskiego, a  ­ ­ ponad 85% odpowiada twierdząco na pytanie o z­najomość języka niemieckiego. Dane na ten ­ ­temat ­przedstawione ­zostały na Wykresie 5. Podsumowanie Kapitał ludzki to jeden z głównych czynników decydujących o atrakcyjności danej lokalizacji dla inwestorów. Zwłaszcza branża SSC/BPO, w tym szczególnie procesy oparte na wiedzy mają szanse rozwoju jedynie na rynku pracy, który jest stale zasilany wykształconą kadrą. Mazowsze charakteryzuje się zatem szczególnie dobrym potencjałem, biorąc pod uwagę jakość kształcenia, jak i najwyższą w kraju liczbę studentów. Wyniki sondażu prowadzonego wśród uczniów szkół ­średnich są podobne, jeśli chodzi o przyczyny ­planowanego wyjazdu z Radomia. Do wyjazdu skłaniają przede w ­ szystkim większa szansa na znalezienie pracy w innym mieście oraz lepsze możliwości rozwoju zawodowego. Młodzi ludzie ­decydują się pozostać w Radomiu głównie ze względu na przywiązanie do miasta oraz niskie koszty życia. Z danych Bilansu Kapitału Ludzkiego wynika również, że przeszło połowa maturzystów decyduje się na wyjazd z  ­ Radomia w celu podjęcia studiów. Celem ich podróży najczęściej jest Warszawa. Jednak z drugiej strony, również Radom przyciąga studentów z innych ośrodków miejskich, takich jak Lublin czy Kielce.

Ponadto wielkość rynku oraz lokalne środowisko bizneso­ we, umożliwiają stosunkowo łatwe pozyskanie doświadczo­ nych specjalistów oraz kadry menedżerskiej. Katalizatorem ­rozwoju Mazowsza jest Warszawa, jako główne skupisko firm z  ­ kapitałem zagranicznym. Natomiast ­ potencjał na rozwój stwarzają także mniejsze ośrodki, z jednej strony ­zlokalizowane blisko stolicy, z drugiej charakteryzujące się przewagą kosztową.

Hays Poland Sp. z o.o. Lumen Złote Tarasy ul. Złota 59 00-120 Warszawa info@hays.pl www.hays.pl

Wykres 5. Znajomość języków obcych wśród uczniów radomskich szkół średnich Autorzy tekstu Jadwiga Naduk Head of Market Research & Consultancy Hays Poland

Tomasz Szreder Analyst Hays Poland

Jan Szczepanowski Analyst Hays Poland Źródło: badanie Hays Poland, n = 886

46

marzec / kwiecień 2012


Edukacja a Outsourcing | Artykuły

Jak zniwelować ryzyko walutowe? Proces globalizacji w gospodarce światowej oraz rozwój ­rynków finansowych sprzyja zwiększaniu się międzynaro­dowej wymiany handlowej oraz inwestycji w aktywa zagraniczne. Z kolei, rozwój technologii internetowych zaowocował możliwością zdalnego dokonywania inwestycji na rynkach finan­ sowych na szeroką skalę oraz łatwiejszego zawierania kontraktów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami. Handel zagraniczny, jak również inwestycje w z­ agraniczne ­instrumenty finansowe, obok szansy na pokaźne zyski ­niosą ze sobą niestety ryzyko walutowe. Dokonując inwestycji, których wartość jest wyrażona w walucie obcej musimy mieć na uwadze, że nasze potencjalne przychody mogą zostać znacząco uszczuplone w przypadku umocnienia się waluty krajowej. Różnice kursowe wynikające z wahań kursów walut mają bezpośredni wpływ na kształtownie się wyniku firmy bądź wysokość zysku z inwestycji. Sukces firmy jest niejednokrotnie uzależniony od tego czy skutecznie zarządza ona

ryzykiem walutowym. Zmienność kursów walut powoduje, iż zabezpieczanie ryzyka kursowego staje się koniecznością. Jest to szczególnie istotne w branżach, które ­wykorzystują niską marżę handlową, gdyż nawet przy pełnym portfelu zamówień niewielkie zmiany kursów mogą doprowadzić do utraty korzyści lub strat w inwestycji. Polska waluta jest bardzo wrażliwa na sytuację rynkową. Nastroje na globalnych rynkach mają bezpośredni wpływ na zachowanie się kursu złotego. Wielu inwestorów, czy też przydsięborców często liczy na dodatkowe profity z­ wiązane z korzystnym ruchem kursów walut i nie korzysta z instrumentów zabezpieczających. Często pojawia się pytanie, czy zastosowanie strategii zabezpieczających jest dobrym ­rozwiązaniem. Należy jednakże pamiętać, iż z kolei brak strategii zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie jest spekulacją, która to nie najlepiej się sprawdza w działalności firmy.

Wykres EUR/PLN

marzec / kwiecień 2012

47


Edukacja a Outsourcing | Artykuły

Panel IDM TRADER Duża zmieność na rynkach finansowych w ostatnim czasie powoduje jednakże, iż stosowanie przez inwestorów instrumentów zabezpieczających jest coraz bardziej pożądane. Skuteczne zabezpieczenia walutowe złożone często ze skomplikowanych instrumentów finansowych ­ wymagają ­precyzyjnej wyceny oraz wynegocjowania z bankami korzy­ stnych cen. Jest to jeden z powodów unikania przez przedsiębiorców transakcji zabezpieczających.

­ ajwiększych światowych rynkach, z dostępem przez całą n dobę. Dzięki aplikacji internetowej możemy spróbować swych sił na międzynarodowych parkietach, gdzie za pomocą „­ jednego kliknięcia”, w prosty sposób możemy stać się akcjonariuszami zagranicznych „gigantów” bądź zabez­ ­ pieczyć swoją ekspozycję walutową. Zarządzanie ryzykiem kursowym nie musi być też drogie

Transakcja EUR/PLN Zarządzanie ryzykiem walutowym nie musi być jednak trudne Klienci mogą zabezpieczyć się zarówno przed zmianami kursów walut jak również cen metali, surowców energetycznych, produktów rolnych jak też instrumentów finansowych korzystając z doświadczenia profesjonalnych firm doradczych. W celu zabezpieczenia ryzyka rynkowego nie ­ koniecznie trzeba dokonywać transakcji za pośrednictwem b ­anku, można skorzystać również z nowoczesnych platform elek­ tronicznych, które pozwalają na handel i inwestycje na

48

marzec / kwiecień 2012

Z dostępnego na rynku szerokiego wachlarza instrumentów finansowych możemy wybrać te, które najlepiej spełniają nasze oczekiwania i „uszyć” sobie zabezpieczenie na m ­ iarę własnych potrzeb. W wyborze instrumentu należy wziąć pod uwagę zarówno koszty transakcyjne jak i efektywność zabezpieczenia. Jednym z naprostszych i chętnie wykorzystywanym przez inwestorów instrumentem finansowym są kontrakty f­orward. Popularność tego instrumentu wynika głównie z faktu, iż jego zastosowanie nie pociąga za sobą wysokich k­ osztów oraz jest szeroko dostępny dla przedsiębiorców. Kontrakty forward znajdują się zarówno w ofercie bankowej jak i ­innych instytucji finansowych, poprzez elektroniczne platformy tran­ sakcyjne. Mogą być one rozliczane zarówno w formie fizy­ cznej dostawy waluty kontraktu bądź na zasadzie r­óżnic kursowych. Zawarcie kontraktu forward może stanowić dos­ konałe zabezpieczenie ekspozycji walutowej przedsieborstwa bądź inwestora, ponieważ zapewnia rozliczenie przyszłych wpływów lub wydatków po z góry o ­ kreślonej c ­ enie.


Edukacja a Outsourcing | Artykuły

Dzięki temu można precyzyjniej określić wartość nadchodzących przepływów finansowych bez obawy poja­wienia się nieoczekiwanych strat. Zawarcie transakcji forward nie wiąże się z wysokimi kosz­ tami oraz nie wymaga angażowania dużego kapitału. W celu zawarcia kontraktu wystarczy dysponować jedynie niewiel­ kim ułamkiem wartości transakcji, który będzie stanowił za­ bezpieczenie transakcji. Instrument ten może być skutecznie wykorzystywany przez eksporterów, importerów jak również kredytobiorców, zadłu­ żających się w walutach obcych. Bardzo popularny jest także jako narzędzie hedgingowe dla inwestycji w aktywa zagraniczne.

rolowania pozycji transakcje typu spot stanowią bardzo wygodne narzędzie hedgingowe i cieszą się szczególnym uznaniem wśród inwestorów, którzy nie posiadają ściśle określonych terminów dla swoich przepływów walutowych. Ryzyko walutowe jest nieodzownym czynnikiem związanym z działalnością na rynkach zagranicznych, gdzie wartość transakcji jest nominowana w walucie obcej. Zarządzanie ryzykiem wydaje się być koniecznością w celu zapewnienia sobie oczekiwanego zwrotu z inwestycji. Rozwój rynków finansowych oraz technologii informatycznych sprawił, iż instrumenty pochodne nie są już zarezerwowane dla największych przedsiębiorstw. Mogą z nich korzystać zarówno duże firmy jak i drobni inwestorzy, a zabezpieczenie ryzyka rynkowego nie musi być ani trudne ani kosztowne.

Forward – przykład transakcji ƒƒ Przedsiębiorca spodziewa się wpływu 50 tys. EUR z ­tytułu eksportu za 6 miesięcy ƒƒ Aktualny kurs rynkowy EUR/PLN wynosi 4,1913 ƒƒ Eksporter dokonuje sprzedaży kontraktu forward na datę waluty 24/08/2012 r. ƒƒ Transakcję forward zawiera po cenie 4,2680 ƒƒ Jeżeli w dniu rozliczenia kontraktu kurs EUR/PLN ­ wyniesie 4,0500 - eksporter sprzedaje 50 tys. EUR po cenie 4,05 - w wyniku rozliczenia transakcji forward otrzymuje 10 900 PLN (tj. 50 tys. EUR*(4,2680-4,0500) Alternatywą dla transakcji forward mogą być ­ transakcje typu spot. Instrument ten, podobnie jak kontrakt  ­forward, jest powszechnie używany do zabezpieczenia ­ryzyka kurso­ wego przez użytkowników elektronicznych ­platform transak­ cyjnych. Dzięki możliwości codziennego ­ automatycznego

Autor tekstu Iwona Tępińska Senior Dealer Dom Maklerski IDMSA

marzec / kwiecień 2012

49


Edukacja a Outsourcing | Artykuły

Outsourcing pracowników O tym, czy przedsiębiorstwu uda się osiągnąć sukces na tle firm konkurencyjnych, w dużej mierze decydują pracownicy. Doświadczona, wykształcona i co najważniejsze – w pełni oddana kadra, jest marzeniem niejednego właściciela firmy. Czy zatem coraz powszechniejsze zjawisko outsourcingu pracowników nie jest przypadkiem ślepą uliczką? Co przemawia za tego typu rozwiązaniami i kiedy warto je wdrażać? Zjawisko outsourcingu personalnego, zwanego ­ niekiedy „body leasingiem”, jest stosunkowo nowe na rynku usług, jednak coraz szybciej znajduje sobie zwolenników. ­Polskie przedsiębiorstwa, biorąc przykład z zagranicznych firm, zaczynają doceniać korzyści, jakie daje outsourcing pracowników. Jest kilka czynników, które wpływają na wzrost jego popularności: ƒƒ przeniesienie odpowiedzialności za zatrudnienie i  utrzy­ manie pracownika na firmę zewnętrzną, ƒƒ przeniesienie odpowiedzialności za realizację zadań przez pracownika na firmę zewnętrzną, ƒƒ rekrutacja i obsługa kadrowo-płacowa po stronie firmy zewnętrznej. Jednym z najważniejszych argumentów przemawiających na korzyść outsourcingu jest wyeliminowanie kosztów ­związanych z rekrutacją i utrzymaniem etatów oraz możli­ wość uelastycznienia zatrudnienia. Wynika to z faktu, iż pełną odpowiedzialność za utrzymanie pracownika, za ­prawidłowość prowadzenia teczek kadrowych i r­ozliczania płatności – ponosi firma zewnętrzna, która jest realnym pracodawcą osoby outsourcowanej. Firma, która k­ orzysta z usług, jedynie zleca wykonanie ustalonego w umowie zadania. Można stwierdzić, że rekrutacja w ramach outsourcingu to oszczędność czasu i pieniędzy. Klient zewnętrzny prze­ kazuje firmie profil osoby, na jakim mu zależy, natomiast ­realizacja całego procesu wraz z przedstawieniem kandydatur do ­wyboru Klientowi w końcowym etapie leży już po stronie firmy outsourcingowej.

50

marzec / kwiecień 2012

W ten sposób firma decydując się na wynajęcie pracow­ nika oszczędza na: przygotowaniu i umieszczeniu ogłoszeń o wolnym etacie, czasie, który musiałby zostać p ­ oświę­cony na rekrutację. Ogranicza również koszty związane ze szkole­ niami i czynnościami administracyjnymi poprze­ dzającymi ­zatrudnienie pracownika. Ważne, aby firma outsourcingowa s­ pecjalizowała się w swo­ jej dziedzinie – daje to gwarancję znalezienia ­najle­pszych pracowników w optymalnym czasie. „W IT ­ ­ CONNECT skupiamy się na rekrutacji i outsourcingu pracowników ­ z  ­obszaru IT. Dzięki takiemu zdefiniowaniu biznesu współ­ pracujemy z  większością wydziałów i­nformatycznych na ­uczelniach wyższych, regularnie bierzemy udział w  ­targach pracy dla informatyków i konferencjach bran­żowych. Daje nam to precyzyjną wiedzę na temat ­środowiska informa­ tyków  w  ­ Polsce. Dzięki tej ­ wiedzy możemy znaleźć naj­ lepszych ludzi dużo szybciej i  ­ taniej niż jakakolwiek firma ­spoza branży. Nie ­outsourcujemy natomiast prawników czy sprzedawców, gdyż nie jest to nasz podstawowy rynek” ­przekonuje prezes IT CONNECT Grzegorz Skoczek. Kolejną zaletą jest możliwość poprawienia wyników bilans­ owych firmy decydującej się na outsourcing pracowni­ ków. Nie zwiększa on stałych kosztów działalności, a ­fakturę otrzymaną od firmy outsourcingowej można ­zaliczyć jako koszt projektowy.


Edukacja a Outsourcing | Artykuły

Outsourcing, czyli przekazanie specjalistycznym przedsiębiorstwom zewnętrznym, procesów i funkcji niezbędnych do funkcjonowania firmy, dotyczy zarówno małych, średnich jak i dużych firm. Różnica polega na tym, iż każde z nich czerpie z tego procesu inne korzyści. Błędem jest myślenie, że outsourcing został stworzony z myślą jedynie o korpo­ racjach i dużych przedsiębiorstwach. W procesie globalizacji stał się on narzędziem pozwalającym przedsiębiorstwom ­dostosować się do zmian, w obliczu których stoi większość firm. Zwróćmy uwagę na obszar rynku gospodarczego, w k­ tórym wykorzystywany jest outsourcing personalny. Dociera on już do wszystkich firm, bez względu na ich wielkość, naj­ częściej obejmując usługi ochroniarskie, prawnicze, informa­ tyczne, księgowe i utrzymywanie czystości. Niektóre firmy idą z­nacznie dalej, outsource’ując np. support lub część produkcji. Wśród dużych zachodnich koncernów rozpo­ ­ wszechniła się praktyka outsource’owania znacznej części produkcji do krajów o mniejszych kosztach pracy, zwłaszcza azjatyckich. Decyzja dobrze przemyślana Outsourcing pracowników jest procesem o charakterze strategicznym, głęboko przebudowującym strukturę przedsiębiorstwa i mającym wpływ na funkcjonowanie procesów w  nim zachodzących. Dlatego też decyzja o wdrożeniu w ­firmie outsourcingu nie jest łatwa i powinna być poprzedzona procesem przygotowań, składającym się z kilku kroków: ƒƒ Analizy potrzeb i zasadności wprowadzenia usług out­ sourcingu, w trakcie której określa się, jakie funkcje mają być wydzielone ƒƒ Planowania procesu wdrożenia, w czasie którego przy­ gotowuje się procedury współpracy ƒƒ Realizacji ƒƒ Monitorowania efektywności usługi

52

marzec / kwiecień 2012

Kiedy decyzja o wprowadzeniu outsourcingu zostanie już podjęta, jej odzwierciedleniem jest najczęściej tzw. ­umowa ramowa, która precyzuje zasady współpracy między ­firmami. Na jej podstawie firmy zarządzają procesami, p ­rowadzą rozliczenia, realizują projekty oraz monitorują poprawność działań. Outsourcing może przynieść wiele korzyści, z­właszcza ś­rednim firmom, związanych zarówno z zarządzaniem personelem, jak: racjonalizacja zatrudnienia, ­ ­ przesunięcie zasobów ludzkich do działalności podstawowej, czy też ­ zmiana stałych kosztów pracy na zmienne. Ale zasto­ sowanie tej koncepcji w działalności firmy może również ­stwarzać pewne zagrożenia w obszarze zasobów ludzkich. Do najczęściej występujących można zaliczyć: brak akce­ ptacji i wsparcia części kierownictwa liniowego i pracow­ ników dla wydzielania zadań, nadmierna i szkodliwa dla firmy rywalizacja pracowników, problemy z komunikacją czy też negatywne zmiany w kulturze organizacji. „W przypadku outsourcingu personalnego zespoły projek­ towe bardzo często składają się z kierownika i pracow­ ników docelowego Klienta oraz współpracowników z  firmy ­outsourcingowej. W takiej sytuacji należy zwrócić szczególną uwagę na dobrą integrację obu grup. Ważne, by współpra­ cownicy na zasadzie outsourcingu czuli się ­pełnoprawnymi członkami zespołu i byli w taki sposób traktowani przez osoby ­ ­ zatrudnione bezpośrednio u Kontrahenta (zwłasz­ cza w projektach średnio i długoterminowych). W tym celu m ­ ożna w  porozumieniu z Klientem urządzać wspólne ­wyjścia ­zespołu po ­pracy, szkolenia podwyższające kompe­ tencje lub np. ­programy sportowe. Monitorowanie i kształ­ towanie wysokiej jakości relacji w zespole wpływa korzystnie na jego pracę i wydajność, co z kolei stanowi poważną zaletę dla Klientów” komentuje Grzegorz Skoczek. „Według badań Gartnera ponad 50% kontraktów outsour­ cingowych podlega renegocjowaniu, z czego 20% w trakcie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania. D ­ latego k­ luczowym


Edukacja a Outsourcing | Artykuły

elementem jest planowanie i wybór sprawdzo­nego, rzetel­ nego partnera, którego celem będzie d ­ ługofalowa, ­obopólnie korzystna współpraca” dodaje. Co na to pracownicy? Na zagadnienie outsourcingu pracowników należy ­spojrzeć również z punktu widzenia pracowników. ­Pracownik ­firmy outsourcingowej to osoba, która musi liczyć się z tym, iż ­zostanie zrekrutowana i zatrudniona, a ­następnie oddelegowana do pracy u Klienta. Na szczęście, wraz z ­uelastycznieniem po­ dejścia pracodawców zmienia się r­ównież myślenie osób poszukujących pracy – coraz ­ częściej relokacja, ­ umowa ­cywilno-prawna, czy własna jednooso­bowa działalność jest postrzegana jako z­ aleta. ­Pracownicy stają się coraz bardziej świadomi korzyści p ­ łynących z pracy na takich zasadach. Mają oni sposobność pracy i zdoby­wania ­doświadczenia w  wielu różnych branżach, ucze­ stniczą w  ciekawych, nieszablonowych projektach ­ ­ znanych firm i,  co nie mniej ważne, mają możliwość ­nawiązania kon­taktów, które mogą zaprocentować w ­przyszłości. W poró­wnaniu z tradycyjnym modelem z­ atrudnienia, system pracy w oparciu o outsourcing daje znacznie większe możliwości rozwoju, gdyż firmy takie z definicji dbają o rozwój i szkolenia swoich najlepszych pracowników. Wraz z wejściem na rynek tzw. „Pokolenia Y” – czyli dzisiejszych 20-latków i 30-latków nastąpiło przewartościowanie priorytetów. Coraz większe znaczenie ­zaczynają odgrywać pozamaterialne korzyści ­ posiadania pracy – to jest szkolenia, czynny udział w organizacji uczącej się, a nie tylko wynagrodzenie. Również zarobki pracownika – zwłaszcza takiego, który uczestniczy w wielu różnych projektach są wyższe i bardziej satysfakcjonujące.

Podsumowując, można śmiało stwierdzić, że o ­ utsourcing opłaca się pracownikom i firmom nie tylko pod ­względem finansowym, ale i organizacyjnym. Oczywiście, n ­ ­iezwykle ­ważne w tym procesie jest świadome przekazanie okreś­ lonych funkcji na zewnątrz oraz jasne, precyzyjne określenie potrzeb i oczekiwań. Tylko wtedy możemy mieć pewność, że uzyskamy oczekiwane korzyści, w tym przede wszystkim obniżenie kosztów przy zwiększeniu ­efektów. Taka współpraca powinna odbywać się na zasadach ­ partnerskich, ponieważ tylko wtedy każda ze stron może wynieść ze ­ współpracy jak najwięcej korzyści.

Autorzy tekstu Aleksandra Kasta-Pyz Starszy Specjalista d.s. Polityki Personalnej IT CONNECT Sp. z o.o.

Marcin Franczyk Specjalista d.s. Sprzedaży i Marketingu IT CONNECT Sp. z o.o.

marzec / kwiecień 2012

53


Kto jest kim w outsourcingu? | Wywiad

Czym jest KPO? Wywiad z Paul’em Jasniach’em Outsourcing&More: Co to jest KPO? Paul Jasniach: Centra typu KPO (Knowledge Process Outsourcing) są to wyspecjalizowane organizacje świadczące usługi z ­zakresu analiz i ekspertyz biznesowych, usług prawnych, badań ­rynku czy też szeroko pojętego konsultingu. Zgodnie z d ­ efinicją KPO powinniśmy rozumieć jako scentra­ lizowane ­ procesy dotyczące zarządzania wiedzą, które można przekazać zewnętrznemu dostawcy BPO (Business Process Outsour­cing) lub rozwijać w centrach ­zarządzanych bezpośrednio przez firmy. Istotnej różnicy między KPO a ­ innymi centrami usług należy poszukiwać w typie pro­ cesów oraz sposobie ich zarządzania. Dla przykładu są one znacząco odmienne od procesów typu Call Centre czy czyn­ ności transakcyjnych np. księgowania faktur. W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania naszych klientów centrami typu KPO, jednakże nie są to ­zupełnie nowe lub nieznane procesy dla firm, w szczegól­ ności tych, zajmujących się zarządzaniem wiedzą od lat. Część naszych klientów decyduje się na poszerzenie wach­ larza usług świadczonych w istniejących centrach typu SSC (Shared Service Centre) lub dąży do specjalizacji swoich ­zespołów tworząc tzw. Centre of Excellence (Centra Dosko­ nałości). Dla dużej części firm jest to naturalny krok w ­rozwoju centrum BPO czy SSC. Jak można zaobserwować, jest wiele powodów, dla których firmy decydują się na otwarcie centrum typu KPO. Należą do nich m.in. potrzeba efektywniejszego zarządzania wiedzą w organizacji – jej ochrona, przechowywanie, rozpowsze­ chnianie – czy też dostęp do wykwalifikowanych praco­ wników, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie. Warto jednak podkreślić fakt, że głównym czynnikiem pozo­ staje pozytywne doświadczenie zaczerpnięte z c ­ entralizacji procesów oraz współpracy z dostawcami BPO, a także ­sukces poprzednich inwestycji w centra typu SSC/BPO. O&M: Dlaczego centra KPO stają się coraz bardziej popularne w sektorze Usług Wspólnych? PJ: Na przestrzeni ostatnich 3-4 lat centra typu KPO zaczę­ ły stopniowo cieszyć się coraz większym zaufaniem firm. Przedsiębiorcy dostrzegają w nich szansę na jeszcze efek­

54

marzec / kwiecień 2012

tywniejsze rozwiązywanie swoich problemów, ­sprawniejsze zarządzanie finansami czy identyfikację oraz rozwój klu­ czowych talentów w organizacji. Warto w tym miejscu ­podkreślić, że jest to również jeden z głównych wniosków ­wynikających z tegorocznego badania „Global CEO Survey” przeprowadzonego przez firmę PwC na grupie ponad 1250 respondentów z całego świata. KPO jest zatem kolejnym krokiem w procesie komplek­ sowego zarządzania wiedzą. Wykorzystuje zcentralizowaną strukturę, która skłania do podejścia procesowego, ustruktu­ ryzowanego, a co za tym idzie jeszcze bardziej e ­ fektywnego dla organizacji. Co więcej, postęp t­echnologiczny z­ wiązany z rozwojem Internetu i innych innowacyjnych rozwiązań ­telekomunikacyjnych sprzyja tworzeniu centrów usług, w tym także KPO. W dzisiejszych czasach możemy porozumiewać się nie będąc ze sobą w tym samym budynku, mieście, a  nawet kraju. Dzięki postępującemu rozwojowi nośników komunikacji przewiduję szybki rozwój także w usługach tego typu zarówno w Polsce, jak i na świecie.


Kto jest kim w outsourcingu? | Wywiad

O&M: Jakie procesy należą do typowych usług świad­ czonych w centrach KPO? PJ: Do typowych usług KPO należy zaliczyć – Legal Process Outsourcing (Zarządzanie Procesami Prawnymi), ­ R&D – ­Research & Development (Badania i Rozwój), mode­ ling finan­sowy, ­analizy oraz przetwarzanie danych, a także ­rozwiązania związane ze wsparciem w procesie decyzyjnym firm. Obserwuję jednak pewną znaczącą różnicę w porównaniu do BPO czy SSC, nie tylko w odniesieniu do procesów, ale także struktury organizacyjnej. W przypadku KPO procesy są zdecydowanie mniej ustrukturyzowane niż w t­ radycyjnych rozwiązaniach typu BPO. Traktuję to jako bardzo pozytywne zjawisko, które pozwala na kreatywne poszukiwanie nowych rozwiązań oraz innowacyjne podejście do analizowanych problemów. W tym miejscu należy podkreślić, że centra typu KPO (czy też wcześniej wspomniane Centre of ­Excellence) znajdują się jeszcze w fazie rozwoju, zatem oczekiwać ­możemy, iż w niedługiej przyszłości będziemy obserwować także i ich stabilizację. O&M: Jakie główne kryteria wpływają na decyzje firm w pro­ cesie poszukiwania optymalnej lokalizacji dla centrum KPO? PJ: Decyzje o lokalizacji centrum KPO firmy ­ podejmują w sposób zbliżony do umiejscawiania jednostek BPO/ SSC. ­Jednakże w przypadku KPO powstanie centrum jest w większym ­stopniu uzależnione od dostępności wyspecja­ lizowanej ­kadry z danej dziedziny. Jest to zatem szansa dla wykształ­conych i znających języki absolwentów uczelni wyższych oraz doświadczonych specjalistów. Wiele firm, widząc potencjał swoich pracowników w ­centrach BPO/SSC, podjęło decyzję o przeniesieniu do nich kolej­ nych, bardziej skomplikowanych procesów. Wśród miast, mogących przyciągnąć potencjalnych inwe­ storów z branży, kluczowe znaczenie ma nie tylko duża ­liczba studentów, ale także ustabilizowane lokalne ś­rodowisko biznesowe wraz z wyważonymi kosztami oraz względnie ­ wysokim standardem życia mieszkańców. ­Ośrodki miejskie ­posiadające znaczącą ilość uczelni wyższych wraz z dogo­ dnym połączeniem z innymi miastami w Europie oraz sprzy­ jającą infrastrukturą, mogą z sukcesem pozyskiwać centra typu KPO. Nie bez znaczenia pozostaje także istnienie innych ­centrów KPO o podobnym profilu w tym samym mieście. O  ile w  przypadku BPO/SSC pojawienie się nowego centrum prowadzi do zwiększenia konkurencji na rynku pracy, to dla KPO w dłuższej perspektywie jest ona impulsem do wzrostu

56

marzec / kwiecień 2012

efektywności, wymiany pomysłów oraz wpływa pozytywnie na wyniki w prowadzonych projektach. O&M: Jakie szanse ma region Europy Środkowo-­Wschodniej w przyciąganiu tego typu inwestycji? PJ: Dzięki rozbudowanym formom wsparcia ze strony fun­ duszy unijnych oraz rządowych programów, Europa Środko­ wo-Wschodnia pozostaje bardzo atrakcyjnym miejscem dla ­inwestycji KPO.


Kto jest kim w outsourcingu? | Wywiad

Warto jednak pamiętać, że poziom wsparcia jest zróżni­ cowany nie tylko między krajami, ale także miastami tej ­części Europy. Proces pozyskania dofinansowania jest z ­ reguły skomplikowany, stąd korzystne dla firmy jest ­ dokładne sprawdzenie obecnej formy wsparcia lub też skorzystanie z ­wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych doradców. W tym miejscu, chciałbym podkreślić fakt, że ze względu na atrakcyjność KPO, firmy z tego typu procesami, mają ­większe szanse na pozyskanie dofinansowania. Nie należy jednak warunkować decyzji o lokalizacji KPO, tylko poprzez pryzmat dofinansowania, gdyż decydującym kryterium wyboru miast Europy Środkowo-Wschodniej po­ zostaje ogromny potencjał wyspecjalizowanej kadry oraz doskonała znajomość języków obych. O&M: Jak ocenia Pan rynek KPO w Polsce? W jakich ­miastach przewiduje Pan wzrost tego typu inwestycji? PJ: Uważam, że Polska znajduje się na bardzo dobrej p ­ ozycji, jako silny ośrodek KPO w Europie. Od kilku lat obserwujemy znaczący wzrost w tym obszarze. Polska jest sprawdzonym miejscem dla branży SSC/BPO przez co inwestorzy częściej zadają pytania, które polskie miasto spełnia ich kryteria niż czy warto tutaj inwestować.

Jak wspomniałem wcześniej, wiele firm zdecydowało się już zainwestować w Polsce tworząc swoje centra BPO czy SSC, a obecnie poszukuje nowych możliwości poprawy efektywności poprzez przenoszenie coraz bardziej skom­ plikowanych procesów do Centrów Usługowych. Decyzje o lokowaniu centrum usług w danym mieście, firmy uzależ­ niają przede wszystkim od dostępności bardzo dobrze wykształconych i przygotowanych specjalistów, ale też ­ w coraz większym stopniu od wsparcia oferowanego przez władze lokalne. Kraków, Wrocław czy Gdańsk, to w tym momencie jedne z najlepiej rozwiniętych miast w Polsce dla rynku BPO/SSC, dlatego wydają się także naturalnym miej­ scem dla inwestycji typu KPO. Pamiętać należy jednak, iż Polska posiada również wiele ­innych ośrodków miejskich, jak chociażby Szczecin, Łódź czy Lublin, które mogą stać się doskonałą lokalizacją dla przyszłych centrów KPO. Moim zdaniem, owa różnorodność ośrodków przygotowywanych do przyjęcia i p ­ rowadzenia centrów KPO jest głównym czynnikiem wyróżniającym ­Polskę od innych krajów tego regionu.

marzec / kwiecień 2012

57


Kto jest kim w outsourcingu? | Artykuł sponsorowany

Dlatego kochamy tenis !!! Tylko dla skoordynowanych Tu pojawia się pierwsza fascynacja. Aby grać w tenisa ­musisz skutecznie skoordynować ruchy dolnych i ­górnych ­kończyn, jednocześnie trzymając w ręce lub rękach przed­ miot (­ rakietę), którym musisz trafić w inny nadlatujący w ­Twoją stronę przedmiot – piłkę (przygotowanie techniczne). Cały ten ­łańcuch ruchów musisz wykonać w ­odpowiednim czasie i  przestrzeni (timing), a do tego trafić piłkę przez ­ ­siatkę i  w  kort. Jest tylko jedno uczucie lepsze (nie chciał­ bym ­wywołać kontrowersji oraz dyskusji, które rzeczywiście jest lepsze) od uczucia uderzenia piłki perfekcyjnie, sweet spotem.

w codziennym życiu umiejętności mentalne takie jak adap­ tacja, szybkość podejmowania decyzji, antycypacja, umie­ jętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, koncentracja, dyscyplina taktyczna, systematyczność, cierpliwość. To jest moment kiedy z fascynacji przechodzimy w fazę zakochania. Tylko dla inteligentnych Charakterystyczny, unikalny i praktycznie nie zmieniony od początku powstania gry (jedyna zmiana to wprowadzony w latach 70. XX w., a wymyślony przez Jamesa Van ­Alena ­tie-break rozstrzygający seta przy stanie 6:6 w gemach). Sposób punktacji w gemie – kolejno 15, 30, 40 pochodzi od francuskich liczebników quinze, trente oraz quarante, które łączy podobna wymowa końcówek, lub od kolejnych ­ćwiartek zegara (15, 30, 45), przy pomocy których okre­ ślano wynik w gemie przed pojawieniem się komputerów, przy czym 45 zostało z biegiem czasu uproszczone do 40. Możesz wygrać więcej punktów, a przegrać cały mecz. ­Wygrywa ten, kto wygrał ostatnią piłkę i co kluczowe – nie ma ograniczeń czasowych. Osobiście w tym systemie ­liczenia najbardziej cenię sobie przerwy pomiędzy gemami. Jest to czas, w którym na tle ogromnej rywalizacji możesz pozwolić sobie na najbardziej otwarte rozmowy, w których zanikają granicę pomiędzy przeciwnikiem a partnerem w rywalizacji. Tylko dla odważnych I tu jestem zakochany. Jesteś tylko Ty i Twoje myśli. To jak sobie z nimi radzisz determinuje Ciebie jako zawodnika. Nie ma przerwy na podpowiedź, analizę gry. Nie ma zawodnika rezerwowego, który nas zastąpi w gorszy dzień. Nie ma też kolegów z drużyny, których możemy obciążyć odpowiedzial­ nością za porażkę. Wygrana, a tym bardziej przegrana, jest tylko i wyłącznie naszą sprawą.

Brzmi pięknie, ale nawet najlepiej zagrana piłka nie wystar­ czy do wygrania punktu, bo po drugiej stronie siatki mamy ­przeciwnika i tak jak różnimy się charakterem poza k­ ortem, tak samo kształtuje on nasz styl gry. I to w połączeniu z czynnikami zewnętrznymi takimi jak nawierzchnia kortu czy warunki atmosferyczne otwiera nam cały szereg możliwości taktycznych na korcie. Taka różnorodność elementów wpływających na wynik wy­ dobywa z nas szalenie ważne nie tylko na korcie ale także

58

marzec / kwiecień 2012

Nierozłącznym uczuciem towarzyszącym każdemu teni­siście jest uczucie, iż mogłem coś w meczu zrobić lepiej. I ten wewnętrzny głos, który zawsze nam towarzyszy na ­ korcie. ­Dlatego gra w tenisa ze względu na swoją r­óżnorodność jest nieustającą podróżą w celu doskonalenia samego siebie i pokonywania granic własnych możliwości. Dlatego też, aby dać możliwość sprawdzenia się na ­korcie, przełamywania własnych słabości i radzenia s­ obie z  przeciwnościami losu Okęcie Tennis Club uruchomiło ­rozgrywki klubowe o nazwie Challenger Okęcie Cup.


Kto jest kim w outsourcingu? | Artykuł sponsorowany

Najbardziej wytrwali, żądni sportowych emocji ­ zawodnicy i zawodniczki przez cały rok rywalizują w ­ rozgrywkach klubowych. Dla najlepszych zostały przygotowane atrak­ ­ cyjne nagrody, chociaż zapewne nic nie zastąpi satysfakcji i dumy z bycia numerem jeden.

Aktualny ranking klubowy L.p.

Nazwisko

Imię

1

Brodzik

Piotr

2

Dudek

Jarosław

3

Raptis

Tomasz

4

Wilkowska

Martyna

5

Czepiel

Łukasz

6

Bąkała

Marek

7

Klepuszewski

Artur

8

Rolla

Alessandro

9

Dembowski

Jakub

10

Wilkowski

Tomasz

11

Narożny

Robert

12

Pryzmont

Marek

13

Wiśniewski

Mirosław

14

Kwiatkowski

Piotr

15

Nowotny

Maciej

16

Iwanowski

Bogdan

17

Sobieszek

Roman

18

Romaniuk

Jarosław

19

Skorupski

Andrzej

20

Barczak

Jacek

21

Woźniak

Andrzej

22

Rajtar-Klepuszewska Anna

23

Witkowski

Jerzy

24

Zoll

Marcin

25

Bełdzikowski

Michał

26

Łukaszewicz

Jacek

27

Rajtar-Klepuszewska Anna

28

Jeznacki

Piotr

29

Nowicki

Arkadiusz

30

Fiała

Leszek

31

Liepelt

Agnieszka

32

Bauć

Elżbieta

33

Celary

Marek

34

Bauć

Marek

35

Cepielik

Stanisław

36

Myszkowska

Małgosia

60

marzec / kwiecień 2012

Aktualny ranking klubowy L.p.

Nazwisko

Imię

37

Kołodziejczyk

Ewa

38

Barabasz

Piotr

39

Michalski

Maciej

40

Gumuliński

Jakub

41

Soroka

Piotr

42

Romanowicz

Piotr

43

Iwaniuk

Hubert

44

Kurbiel

Krzysztof

45

Sapiejewski

Krzysztof

46

Wróbel

Anna

Autor tekstu Maciej Synówka Trener współpracujący z PZT Okęcie Tennis Club


Kto jest kim w outsourcingu? | Wizytówki

Szkolenia

Szkolenia

Consulting call/contact center Szkolenia call center Badania jakości obsługi klienta Outsourcing personalny

IT Human Resources

Call Center

Usługi Projektowe/Nadzór

Nieruchomości

www.hillway.pl + 48 22 250-22-81 info@hillway.pl

KTOWE BIURO PROJE PIPE FLOW

Zakres usług: ji anie instalac - projektow h, yc rn sanita cji, anie inwesty - nadzorow . ne cz ni tech - doradztwo

Marketing

za 53/7 ul. Narutowic ski ów Trybunal rk ot Pi 00 -3 97 0 664 41 tel.: +48 691 09 tel.: 693 66 44 w.pl flo pe pi o@ biur .pl w lo ef www.pip

Outsoutcing

marzec / kwiecień 2012

61


Województwo Mazowieckie Masovian Voivodeship

Gdańsk Szczecin E77

Bydgoszcz

Poznań E77

Płock

Warszawa E30

E3

E77

Katowice

E

Parki przemysłowe / Technoparks Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny

Kraków


Wybrane firmy / Selected Companies Warszawa

Vilnius

Accenture Acxiom ADP Poland

Białystok

Ostrów Mazowiecka

Arteria Arvato Services Avon Call Center Poland Citigroup Comarch

E67

Minsk

Commercial Union Contact Center ContactPoint CTM Teleperformance DHL Express Dimar Ericsson FPA Group

E30

Grant Thornton Frąckowiak

E30

Guest-Tek Hewlett-Packard

E30 E372

IBM IT CONNECT Lionbridge Microsoft Océ Poland Oracle Poland Outsource Center Poland PayrollCenter PTK Centertel Qumak-Sekom

Radom

Randstad Payroll Solutions RBS

Ciechanów

E371

Contact Center

Rzeszów

Roche Signity Sii

LG Electronix

SourceOne Advisory

Grójec

Thomson Reuters

Faurecia

TNT Express

Profile for Pro Progressio

Outsourcing&More - numer 3 (marzec-kwiecień 2012)  

Bieżący numer poświęcamy województwu mazowieckiemu. To centralne województwo w Polsce, gdzie zlokalizowane są również główne instytucje zajm...

Outsourcing&More - numer 3 (marzec-kwiecień 2012)  

Bieżący numer poświęcamy województwu mazowieckiemu. To centralne województwo w Polsce, gdzie zlokalizowane są również główne instytucje zajm...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded