__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Newsletter

Najświeşsze informacje o Outsourcingu w Twojej skrzynce pocztowej www.outsourcingportal.pl


General

Od Redakcji Editorial Note

Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor

Szanowni Czytelnicy,

Dear Readers,

O outsourcingu była także mowa w polskich miastach. Zarówno Radom jak i Bydgoszcz zachęcały inwestorów do lokowania inwestycji o charakterze outsourcingowym na swoich terenach, a trzeba przyznać, że miasta te mają czym przyciągać branżę usług dla biznesu. W Trójmieście zaś odbyło się spotkanie zorganizowane przez SkandynawskoPolską Izbę Gospodarczą i firmę Kemira, poświęcone m. in. ocenie trójmiejskiego rynku usług BPO.

Outsourcing was also the subject of discussions in Polish cities. Both Radom and Bydgoszcz were inviting investors start and grow operation centres in their locations and those cities already have good offer for the BPO industry. TriCity was also hosting the event organized by Scandinavian Polish Chamber of Commerce and Kemira. BPO industry size and growth in TriCity were in the scope of discussed topics.

Maj i czerwiec w branży outsourcingowej to mocny nacisk na edukację. ASPIRE i ABSL zorganizowały swoje doroczne konferencje, które w obu przypadkach były dobrą prezen­ tacją poziomu wiedzy, a także postępów w upowszech­ nianiu tematyki outsourcingu w Polsce. Konferencja ABSL zdecydowanie awansowała do europejskiej, o ile nie świa­ towej, ligi wydarzeń branżowych.

W bieżącym numerze postanowiliśmy bliżej pokazać, kto w Polsce odpowiada za pozyskiwanie zagranicznych inwestycji typu BPO i R&D. Na naszych stronach znaj­ dziecie  Państwo wywiad ze Sławomirem Majmanem – Prezesem PAIiIZ oraz komentarze przedstawicieli siedmiu wybranych polskich miast, w których prowadzą działalność Centra Obsługi Inwestora. W części informacyjnej ze świata zamieszczamy wywiad, jaki Fundacja Pro Progressio przeprowadziła z Gautamem Thakkarem, Prezesem Infosys BPO, jednej z największych na  świecie firm BPO, która także w Polsce ma jedno ze swoich centrów operacyjnych. Kontynuujemy także tematykę prezentowania najciekaw­ szych budynków biurowych dla sektora outsourcingu. W wydaniu, które trzymacie Państwo w ręku, prezentujemy biurowce Skanska, GTC i SwedeCenter.

W imieniu redakcji życzę udanych urlopów, a na jesień zapraszam na drugą edycję Targów Outsourcingu, które odbędą się w dniach 16-17 października w Warszawie. Outsourcing&More jest głównym Patronem Medialnym tego wydarzenia. Zapraszam do lektury.

This years May and June were very busy and fruitful in the education area. ASPIRE and ABSL have organized their annual conferences and in both cases significant impact has been put on know-how, business cases but also has presen­ted a new evolution in presentation methods of out­ sourcing  related subjects in Poland. ABSL conference has moved up to the European or perhaps Global league of outsourcing events.

In the current edition of Outsourcing&More we have dicided to present in more details who in Poland is actually having the most significant impact on the BPO and R&D industry growth in Poland. On our pages you can find the interview we had with Mr. Slawomir Majman, the President of Invest in Poland Agency as well as comments provided by seven representatives of Polish cities where Investor Support Offices are supporting outsourcing investments. From the international news we are presenting the inter­ view with Mr. Gautam Thakkar, the CEO of Infosys BPO, one of the biggest and fastest growing BPO companies worldwide, who runs also operations centre in Poland. The interview has been run by the Pro Progressio Foundation. We are also continuying to present the best buildings for the outsourcing industry. In this section you will find information concerning the modern buildings of Skanska, GTC i SwedeCenter.

In the name of all our Editorial Team I’d like to wish you well spent holidays and already now I’d like to invite you to the Outsourcing Fairs, which are organized on October 16-17th in Warsaw. Outsourcing&More is the Main Media Partner of this event. Enjoy the reading.

no 4/2014 (July / August)

3


Ogólne

Bezpłatny magazyn / Free of charge magazine

Redaktor naczelny / Editor-in-chief Dymitr Doktór d.doktor@outsourcingandmore.pl Grafika/DTP / Art./DTP Jacek Cieśliński

Reklama / Advertising reklama@outsourcingandmore.pl Wydawca / Published by

RIPOSTA Doktór S.J. ul. Dolna 21b/40 00-773 Warszawa www.riposta.pl

Adres redakcji / Editorial address RIPOSTA Doktór S.J. ul. Dolna 21b/40 00-773 Warszawa T: +48 22 213 02 45 F: +48 22 213 02 49 redakcja@outsourcingandmore.pl www.outsourcingandmore.pl

Mikołaj Trunin

Autorzy / Authors

Wojciech Bartz

Joanna Mroczek Wiktor Doktór

Katarzyna Szkuat Dominika Arendt Mateusz Hyla

Dorota Łuczak

Justyna Martyniak Marta Aserigadu

Piotr Grzybowski

Aleksandra Knecht

Druk / Print

Drukarnia Jantar

Obsługa prawna / Legal support „Chudzik i Wspólnicy”

Prenumerata i dystrybucja / Subscriptions Bezpłatna prenumerata po uprzedniej ­rejestracji na stronie www.outsourcingandmore.pl Outsourcing&More is bimonthly free of charge magazine. See the website www.outsourcingandmore.pl for more details

Wybrane zdjęcia pochodzą z serwisu Fotolia.pl / Selected photos come from Fotolia.pl website Nakład / Circulation 3000 egz. / copies

4

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

Partnerzy / Partners

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, reprodukcja bez pisemnej zgody Redakcji nie jest dozwolona / All rights reserved. No copying, reproduction or photocopying allowed without written consent of the publisher. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń / The views expressed in this publication as well as the content of the adverts are not necessarily those of the editor.


Ogólne

Spis treści Od Redakcji / Editorial Note_________________________________ 3

Aktualności_________________________________________________________ 8

V Konferencja ABSL ogromnym sukcesem!__________ 12

Szczecin docenia przedsiębiorczość____________________ 34 Szczecin appreciates entrepreneurship_______________ 36

The 5th ABSL Conference a great success!_____________ 13 Kryzys? To było dawno temu Konferencja „Forum Rynku Nieruchomości 2014”_ _______________________________________ 16 Crisis? That was long time ago ”The Polish Real Estate Forum 2014” conference________________________________________________________ 17 Kalendarium_____________________________________________________ 19

Inwestor / Investor

Kooperacja, nie konkurencja… Rozwój promocji sektora BPO/SSC w Poznaniu_______________ 38 Cooperation, not competition ... Promotion development of BPO/SSC sector in Poznan__________ 40 Contract manufacturing, czyli Outsourcing z niebiurowej perspektywy________________________________ 42 Contract manufacturing – Outsourcing from the industrial perspective___________________________________ 44 Za nami Dni Lubelskiej Wyżyny IT 2014______________ 46 2014 Lublin IT Upland Coverage_________________________ 48

To my wspieramy rozwój sektora BPO/SSC w Polsce! Wywiad ze Sławomirem Majmanem, Prezesem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych__________________________________ 20 This is us who support growth of BPO industry in Poland Inverview with Slawomir Majman, the President of the Invest in Poland Agency________ 22 Miasta wspierają rozwój BPO Cities support growth of the BPO________________________ 24 Jak rozwijać sektor usług w Polsce?_ ___________________ 30 How to grow BSS in Poland?_______________________________ 32 6

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

Outsourcing szansą na rozwój kariery_________________ 50 Outsourcing creates opportunities for career development_____________________________________________________ 52 Bydgoszcz gotowa na dalszy rozwój____________________ 54 Bydgoszcz ready for to develop further_______________ 56 Czas na Radom__________________________________________________ 58 Time for Radom_________________________________________________ 60 Pilski Inkubator Przedsiębiorczości – miejsce kompleksowego wsparcia dla przedsiębiorców________________________________________________ 62 Business Incubator of Pila – place of a comprehensive support for entrepreneurs___________________________________________________ 64


General

Index Page Personnel o trendach i wynagrodzeniach w sektorze SSC/BPO__________________________________________ 66

Badanie oczekiwań od pierwszego pracodawcy wśród studentów Uniwersytetu Śląskiego_________ 100

Sektor publiczny w nowoczesnych biurowcach_______________________________________________________ 72

Outsourcing a możliwości i zagrożenia podatkowe______________________________________________________ 102

Page Personnel about trends and salaries in SSC/BPO sector_____________________________________________ 70 Public sector in modern office buildings______________ 76

Branża / Industry

Expectations of students to first employers – survey on University of Silesia________________________ 101 Outsourcing and the possible taxation risks and opportunities____________________________________________ 104

Outsourcing w Polsce Edukacyjna wiosna w Polsce______________________________ 80 Outsourcing in Poland A spring of education in Poland__________________________ 83 Polska gospodarka potrzebuje nowoczesnych usług biznesowych____________________________________________ 86 Polish economy needs business services_____________ 87

Alfavox – idealne wsparcie dla nowoczesnych Call Center___________________________ 106 Alfavox – ideal support for modern Call Center______________________________________________________ 108 Outsourcing Project Managementu___________________ 110

Outsourcing na świecie O Infosys BPO Wiktor Doktór rozmawia z Gautamem Thakkar – Prezesem Infosys____________ 90 Global Outsourcing Wiktor Doktór talks to Gautam Thakkar, CEO of Infosys BPO____________________________________________ 92 Oczekiwania studentów UMCS wobec pierwszego pracodawcy_____________________________________ 94 UMCS students’ expectations towards their first employer____________________________________________________ 95 Oczekiwania studentów Uniwersytetu Gdańskiego wobec pierwszego pracodawcy_________ 97 Gdansk University students’ expectations towards their first employer_______________________________ 98

Project Management Outsourcing_____________________ 112

Kariera / Career

Dyrektor Finansowy________________________________________ 114 Chief Financial Officer (CFO)____________________________ 115 Inżynier ds. Wirtualizacji_________________________________ 116 Virtualisation Engineer____________________________________ 117

Po godzinach / After hours

Zwiedzając Polskę z zestawem kijów golfowych______________________________________________ 118 Exploring Poland with a set of golf clubs___________ 120 Bibliografia Outsourcingu________________________________ 122 no 4/2014 (July / August)

7


Ogólne

Aktualności Skanska wmurowała kamień węgielny pod biurowiec Dominikański we Wrocławiu

23 czerwca o godzinie 11:30 odbyła się uroczy­ stość wmurowania kamienia węgielnego pod ­Dominikański, największy budynek biurowy ­Skanska we Wrocławiu. Zlokalizowana w ­sercu miasta inwestycja, po ukończeniu, stanie się ­jednym z najbardziej prestiżowych adresów biu­ rowych w stolicy Dolnego Śląska.

Piotr Wesołowski – dyrektor oddziału w Skanska S.A. Na placu budowy kompleksu ­Dominikański trwają obecnie intensywne prace konstruk­ cyjne na poziomie 3. piętra budynku A. W budynku B roz­ poczęto natomiast prace na poziomie 0. Po ukończeniu Dominikański będzie miał 6 pięter (7 kondyg­ nacji). Pierwszy etap inwestycji zostanie oddany do użytku w drugim kwartale 2015 r.

Plany Pracodawców – wyniki 22. edycji sondażu Instytutu Badawczego Randstad i TNS Polska

Bydgoszcz najlepszą lokalizacją dla centrów outsourcingowych w Polsce

W czasie uroczystości wmurowania kamienia wę­ gielnego akt erekcyjny podpisali wiceprezydent Wrocławia – Adam Grehl, Mariusz Krzak – dyrek­ tor regionalny w Skanska Property Poland oraz

Na progu trzeciego kwartału wzrost gospodarczy napędza optymizm polskich przedsiębiorców i po­ prawę sytuacji na rynku pracy. Liczba firm, które będą zwiększać poziom za­ trudnienia jest o 30% wyższa niż przed rokiem - pokazują wyniki naj­nowszego badania Randstad i TNS. Nowa ­praca, lepsze warunki wynagro­ dzenia, więcej stabilności – na co mogą liczyć zatrudnieni i poszukujący pracy?

8

Za nami kolejne spotkanie biznesowe w ramach kampanii „Bydgoszcz otwarta na outsourcing”. Podczas konferencji zaprezentowano m.in. stra­ te­gię rozwoju bazującą na nowoczesnych usługach dla biznesu. Dyskutowano także na temat poten­cjału lokalnego rynku BPO/SSC.

Więcej informacji na www.outsourcingportal.pl

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)


General

News W poszukiwaniu diamentów… czyli jak oswoić cold calling?

Nawiązywanie nowych kontaktów bizne­sowych jest trudne. Kiedy dzwonisz do kogoś po raz ­pier­wszy z ofertą, masz tylko kilka chwil na to, aby zupeł­ nie obcą osobę prze­konać do ­Twoich pro­duktów czy usług. Dlatego tak ważne jest to, aby ten krótki czas jak najlepiej ­wykorzystać. ­Dzięki odpo­ wied­niemu przygo­to­waniu cold calling, czyli ­właśnie kon­ takt inicjujący ­relacje z firmą lub osobą, może być przyjazny i owocny.

Firmy walczą o informatyków

IT jest jedną z najszybciej rosnących w branż ­Polsce. Perspektywy na kolejne lata są jeszcze ­lepsze, głównie dzięki pieniądzom z unijnego bu­ dżetu na rozwój innowacji. Już teraz zapotrzebo­ wanie na informatyków rośnie o wiele szybciej niż liczba absolwentów. Specjaliści z Polski są też pozytywnie postrzegani za granicą, a szacuje się, że w Unii Europejskiej w najbliższych latach po­ trzebnych będzie kilkanaście tysięcy nowych inży­ nierów informatyki.

Brama Portowa z LEED Platinium

SwedeCenter informuje, że biurowiec Brama ­Portowa II w Szczecinie otrzymał Certyfikat LEED na poziomie platynowym. Po Bramie Portowej I, to drugi budynek komercyjny w Szczecinie, ­który przeszedł pozytywnie procedurę uzyskiwania certyfikacji LEED. „Otrzymany przez nas certy­ fikat arbitralnie potwierdza, że budynek został za­ projektowany i wybudowany przy wykorzy­staniu strategii mających na celu osiąg­nięcie podwyższonej wy­ dajności w  zakresach oszczę­ dzania energii elektrycznej, zużycia wody, redukcji emisji dwutlenku węgla i kontroli ja­ kości powietrza.” – powiedział Roger Andersson, Dyrektor Zarządzający SwedeCenter.

Już dziś firmy informatyczne mają w Polsce pro­ blem ze znalezieniem odpowiednich pracow­ ników. Dotyczy to również innych rynków euro­ pejskich. Komisja Europejska w raporcie „E-skills for job in Europe” wskazała, że popyt na pracowników branży tele­ informatycznej rośnie w tem­ pie 4 proc. rocznie, przewyż­ szając podaż.

Więcej informacji na www.outsourcingportal.pl

no 4/2014 (July / August)

9


Ogólne

Zawieszenie wiechy na Gdynia Waterfront

SwedeCenter informuje, że piątek, 27 ­czerwca 2014 roku odbyła się ceremonia zawieszenia wiechy na naj­ wyższej kondygnacji budynku hotelowego, realizowanego w ramach inwestycji Gdynia Waterfront. Projekt pow­staje pomiędzy wie­żowcem Sea ­Towers a Skwerem ­Kościuszki, na samym nadbrzeżu Basenu Prezydenta tzw. water­froncie w Gdyni. Zakończenie prac zaplano­ wano na połowę 2015 roku.

Docelowo kompleks Gdynia Waterfront będzie miał powierzchnię 90 000 metrów kwadratowych. ­Powstaną tu kolejne budynki biu­rowe ­mieszkalne, obiekty handlowe oraz punkty usłu­gowe. Kon­ cepcja zakłada ­także wkomponowanie licznych funkcji kulturalnych i wypoczynkowych.

Obraz obszaru HR w badaniach Harvey Nash

Co roku firma Harvey Nash organizuje światowy HR ­Survey, do którego zaprasza osoby związane z szeroko ro­ zumianym obszarem HR. Są to profesjonaliści HR, zajmujący stanowiska zarządcze lub me­ nadżerskie, często ­pełniące globalne lub międzynaro­ dowe role, którzy dzieląc się z ­Harvey Nash swoimi opi­niami oraz doświad­ czeniami, pozwalają zbudować obraz obszaru HR, zrozumieć dynamikę funkcji HR, obecne trendy rynkowe, a także wyzwania i  problemy z jakimi HR zmaga się zarówno glo­balnie, jak i na rynkach lokalnych.

10

Benefity niezmiennie ważnym elementem polityki

System motywacyjny to dziś jeden z kluczowych ele­mentów zarządzania zasobami ludzkimi. Nie tylko zwiększa zaangażowanie pracowników i wzmacnia ich więź z pracodawcą, lecz także pozwala stworzyć dobrą atmo­sferę w ­zespole i ­wy­różnić się na tle konkurencji. „Nie istnieje jedna, sprawdzona recepta na stworzenie ideal­ nego systemu motywacyjnego, tak jak nie istnieje uniwersalny pracownik. Każdego z nas motywują inne czynniki, dlatego dobór finansowych i pozafi­ nansowych instrumentów motywacyjnych powinien być poprzedzony identyfikacją potrzeb zespołu w tym zakre­ sie. Warto kierować się specy­ fiką branży oraz preferencjami pracow­ników, nie zaś aktu­ alnymi ­trendami HR-­owymi” – komentuje ­Agnieszka ­Orłowska, ­prezes Globalne­ go Centrum Biznesowego ­Hewlett-Packard.

Mundial 2014: Warszawa vs. Sao Paulo

W momencie, gdy uwaga wszystkich polskich ­kibiców skoncentrowana jest na Mistrzostwach ­Świata w piłce nożnej, rozgrywających się w ­Brazylii, międzynarodowa firma doradcza CBRE zaprezentowała raport porównujący rynek nie­ ruchomości komercyjnych Warszawy i brazylijskiego Sao Paulo. Zestawienie może być interesujące dla osób zwią­ zanych z polskim rynkiem nierucho­mości, spośród któ­ rych wielu jest z pewnością fanami futbolu.

Więcej informacji na www.outsourcingportal.pl

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)


Ogólne

V Konferencja ABSL ogromnym sukcesem! W dniach 22-23 maja br. w ­Poznaniu, na terenie Poznań Congress Center, odbyła się V Konferencja ABSL, najważniejsze wydarzenie sektora usług dla biznesu w regionie CEE. V Konferencja ABSL przebiegała pod hasłem „Poland – Taking on the World". Konferencja zbiegła się z przełomo­ wymi wydarzeniami – obchodami 25. rocznicy wyborów czerwcowych 1989  r. oraz 10. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Była to do­ skonała okazja do przyjrzenia się roz­ wojowi polskiej ekonomii w ostatnich dekadach. V Konferencja ABSL w liczbach:

ƒƒ ponad 650 uczestników, ƒƒ 90 spikerów i panelistów, ƒƒ 50 wydarzeń, m.in. paneli, prezen­ tacji i warsztatów.

Gościem Specjalnym V Konferencji ABSL była Madeleine Albright, była se­ kretarz stanu USA i jedna z najbardziej szanowanych osobistości międzynaro­ dowej sceny politycznej. 23 maja, dru­ giego dnia konferencji, wygłosiła ona przemówienie, a także odpowiedziała 12

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

na pytania publicznościw czasie sesji Q&A. Madeleine Albright podkreśliła, że przemiany jakie zaszły w Polsce w ciągu ostatnich 25 lat mogą być wzorem dla innych państw. Jako jeden z przejawów sukcesu Polski wymieniła spektakular­ ny rozwój sektora usług dla biznesu.

W czasie 2-dniowej konferencji głos zabrali zarówno liderzy biznesu jak i przedstawiciele najbardziej renomo­ wanych światowych firm analitycznych. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.:

ƒƒ Steve Bandrowczak, Senior Vice President at HP, GBS & BPS, “What are the levers to take THE global lead in advanced business services?" ƒƒ Charles Sutherland, Executive Vice President, HfS Research, BPO Strate­ gies, "Crossing the Chasm: How the evolution of the extended enterprise will impact near-shore business ser­ vices in delivery locations like Poland and the CEE" ƒƒ Gautam Thakkar, Chief ­Executive Officer and Managing Director, ­Infosys BPO Ltd., "Driving business outcomes – ®evolution in client expectations from business services companies"

ƒƒ Jeffrey L. Schuth, International Di­ rector, Corporate Solutions, EMEA, JLL, "Global Corporate Real Estate Trends – shaping focus on the busi­ ness service industry" ƒƒ Claes Larsson, Executive Vice Pre­ sident, Skanska AB, “Building Global Leadership" ƒƒ Sian Herbert-Jones, Chief Financial Officer, Sodexo Group, "Influential Leadership enabling business expan­ sion"

Przedstawiciele wiodących globalnych firm analitycznych mocno zaznaczyli swoją obecność na tegorocznej Konfe­ rencji. Wśród nich znaleźli się m.in.:

ƒƒ Tom Olavi Bangemann, Senior Vice­ -President Business Transformation, The Hackett Group ƒƒ Wojciech Bogdan, Partner, Mckinsey & Company ƒƒ Hanumantha Rao Karthik, Vice Pre­ sident Global Sourcing, Everest Group ƒƒ Paul Morrison, Partner, Head Of BPO And Shared Services Practice, ­Alsbridge ƒƒ Antonio M. Russo, Head of Shared Services and BPO Advisory, Deloitte Consulting AG


General

Jednym z najważniejszych wydarzeń konferencji była prezentacja raportu „Sektor nowoczesnych usług bizne­so­ wych w Polsce 2014". Główne ­wnioski płynące z badania zaprezentował ­Marek Grodziński, Wiceprezes ABSL. Raport ABSL jest podstawowym źró­ dłem informacji dla inwestorów, inte­ resariuszy sektora oraz insty­tucji pu­ blicznych poszukujących wiary­godnych danych na temat jednej z najdyna­ miczniej rozwijających się gałęzi ­polskiej gospodarki. Jak wynika z da­ nych opublikowanych w  raporcie 470 centrów usług z zagranicznym kapi­ tałem działających obecnie w ­Polsce za­ trudnia ok. 128 000 specjalistów.

23 maja wręczono ABSL Recognition Awards 2014. W tym roku wyróżnienia przyznano Miastu ­Katowice, Radzie Gospodarczej przy ­Prezesie Rady Ministrów i Cezaremu ­Szymankowi, redaktorowi naczelnemu Bloomberg Businessweek Polska. Dwudniowe spotkanie liderów branży zakończyła dyskusja na temat przy­ szłości sektora w Europie i znaczenia

ABSL dla rozwoju tej gałęzi gospodarki. Dyskusję moderował Dr. Peter Peters, Expert Principal McKinsey & Company, panelistami zaś byli przedstawiciele ABSL z Polski – Paweł Panczyj, Dyrek­ tor Zarządzajacy, z Czech – ­Jonathan Appleton, General Secretary and ­Board Member ABSL Czech Republic, i z ­Rumunii – Alexander Weigl, Presi­ dent of ABSL in Romania.

O ogólnej kondycji polskiej ­gospodarki i strategicznym znaczeniu sektora usług dla biznesu mówili ponadto ­Rafał ­Benecki, Główny Ekonomista ING ­Banku Śląskiego i Maciej Reluga, ­Główny Ekonomista BZ WBK i Członek Rady Gospodarczej.

The 5th ABSL Conference a great success! The 5th ABSL Conference, Europe's most important business services sector event, was held on May 22nd-23rd, 2014 in Poznań Congress Center.

The main theme of the 5th ABSL Conference was "Poland – Taking on the World!"2014 ABSL Conference coincided with groundbreaking events – the 25th anniversary of June 4th 1989, the first partly-free elections in postwar Poland and 10th anniversary of ­Poland's EU accession. This was a  perfect opportunity to examine the

development of the Polish eco­nomy over the past de­cades and its still untapped potential. Conference in numbers:

ƒƒ over 650 participants, ƒƒ 90 speakers and panelists, ƒƒ 50 sessions including presentations, panel discussions and workshops.

Special Guest of the event was ­Madeleine Albright, former US secre­ tary of state and one of the world's most

respected political leaders. On May 23rd, Conference day two, she gave a key­note address, followed by a Q&A session. Madeleine Albright stressed that the changes in Poland in the last 25 years can might serve as an example for other countries. She stated that a spectacular development of the business services sector was one of the manifestations of Poland's success. The participants of the two-day con­ ference could listen to the presen­tations of business leaders as well as sector no 4/2014 (July / August)

13


Ogólne

analiticians. The speakers included among others:

ƒƒ Steve Bandrowczak, Senior Vice President at HP, GBS & BPS, "What are the levers to take THE global lead in advanced business services?" ƒƒ Charles Sutherland, Executive Vice President, HfS Research, BPO Stra­ tegies, "Crossing the Chasm: How the evolution of the extended enterprise will impact near-shore business ser­ vices in delivery locations like Poland and the CEE" ƒƒ Gautam Thakkar, Chief Execu­ tive Officer and Managing Director, ­Infosys BPO Ltd., "Driving business outcomes – ®evolution in client expectations from business services companies" ƒƒ Jeffrey L. Schuth, International Di­ rector, Corporate Solutions, EMEA, JLL, "Global Corporate Real Estate Trends – shaping focus on the busi­ ness service industry" ƒƒ Claes Larsson, Executive Vice Presi­ dent, Skanska AB, “Building Global Leadership" ƒƒ Sian Herbert-Jones, Chief Finan­ cial Officer, Sodexo Group, "Influen­ tial Leadership enabling business ­expansion" The representatives of leading global analytical companies strongly marked their presence during the annual Conference:

ƒƒ Tom Olavi Bangemann, Senior Vice­ -President Business Transformation, The Hackett Group ƒƒ Wojciech Bogdan, Partner, Mckinsey & Company ƒƒ Hanumantha Rao Karthik, Vice Pre­ sident Global Sourcing, Everest Group ƒƒ Paul Morrison, Partner, Head Of BPO And Shared Services Practice, ­Alsbridge ƒƒ Antonio M. Russo, Head of Shared Services and BPO Advisory, Deloitte Consulting AG

14

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

One of the conference highlights was the presentation of the report "­Business ser­vices sector in Poland 2014". The main conclusions of the study were presented by Marek ­Grodziński, ABSL Vice Presi­­dent. The ABSL reportis the go-to source of information for inve­ stors, sector stakeholders and ­public in­ stitutions seeking reliable data on one of the most dynamically deve­loping bran­ ches of the Polish economy. According to the report, today, 470 foreign-capital ­service centers operating in Poland em­ ploy approx. 128,000 s­ pecialists. Other speakers discussing the condition of Polish economy and the strategic importance of business services sec­tor included Rafał Benecki, Senior Eco­ nomist at ING and Maciej Reluga, Chief Economist at BZ WBK and the Economic Council member.

On May 23rd ABSL Recognition Awards 2014 were given to the City of Katowice, the Economic Council of the Prime Minister and Cezary Szymanek, Bloomberg Businessweek Poland editor-in-chief.

The final event of the two-day meeting of industry leaders was the discussion of the sector's future in Poland and ABSL's importance for the growth of this branch of the economy. The discussion was chaired by Dr. Peter Peters, Expert Principal, McKinsey & Company, and the panelists were the representatives of ABSL from Poland – Paweł Panczyj, Managing Director, from the Czech Republic – Jonathan Appleton, General Secretary and Board Member ABSL Czech Republic, and from Romania – Alexander Weigl, President of ABSL in Romania.


Ogólne

Konferencja „Forum Rynku Nieruchomości 2014”

Kryzys? To było dawno temu Słońce znów świeci nad rynkiem nieruchomości. Ze wszystkich jego sektorów płyną dane znacznie bardziej optymistyczne, niż przewidywano ­jeszcze kilka miesięcy temu – wynika z danych zapre­ zentowanych podczas czwartej edycji konferencji „­Forum Rynku Nieruchomości”. Organizowanemu przez firmę Nowy Adres S.A. Forum Rynku Nieruchomości, które odbyło się w dniach 9-10 czerwca w sopockim hotelu Sheraton towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda. Uczestni­ cy konferencji nie siedzieli jednak na plaży. Blisko 400 gości, reprezentujących największych kra­ jowych – i nie tylko – graczy na rynku nierucho­ mości, aktywnie uczestniczyło w wykładach i pa­ nelach dyskusyjnych. Podobnie jak w poprzednich edycjach, uczestnicy mogli korzystać z innowacyj­ nego systemu umawiania spotkań biznesowych „Match Maker”. Za pomocą tego programu umó­ wiono podczas obu dni imprezy w sumie blisko 600 spotkań biznesowych!

Konferencję otworzył wykład jednego z naj­ bardziej uznanych polskich ekonomistów, Jana Krzysztofa Bieleckiego, byłego premiera, a obec­ nie prze­wodniczącego Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów RP. Miał on optymistycz­ ne informacje nie tylko dla rynku nieruchomości, ale dla gospodarki w ogóle. „2014 jest pierwszym rokiem ożywienia po długich latach spowol­nienia gospodarczego” – mówił Bielecki. „Przemysł, pro­ dukcja budowalno-montażowa i sprzedaż deta­ liczna rosną od ponad pół roku. Wskaźnik PMI – Purchasing Managers Index, odzwierciedlający aktywność managerów nabywających różnego ro­ dzaju dobra i usługi, utrzymuje się powyżej 50 pkt. Wszystko wskazuje na to, że ożywienie to potrwa co najmniej do 2016 roku.”

16

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

Klatki, nie bloki Dużo emocji wzbudził panel dyskusyjny o ­rynku wynajmu mieszkań i rządowym Funduszu ­Mieszkań na Wynajem. W jego ramach państwo w ciągu najbliższych lat planuje wydać nawet 5 ­miliardów złotych na lokale, które będzie ­można wynajmować na preferencyjnych warunkach. ­Biorący udział w panelu prezes zarządu opera­ tora pro­gramu, Banku Gospodarstwa Krajowego ­Dariusz ­Kacprzyk  długo odpowiadał na pytania z  sali. Przyznał, że BGK musiał częściowo zwery­ fikować początkowe założenia programu zakład­ ające, że bank będzie kupował od deweloperów całe, gotowe budynki. „Nie znaleźliśmy po prostu odpowiednich projektów. Jeśli nie możemy kupować budynków, będziemy kupować całe klatki schodo­ we. Musimy dywersyfikować portfel ­mieszkań, żeby sprostać odmiennym wymaganiom, chcemy inwe­ stować w różnych lokalizacjach, żeby nie tworzyć 'gett'. Podpisa­liśmy już kilka umów z dobrze roku­ jącymi deweloperami w trzech miastach. Pierwsze mieszkania – najbardziej popularne, 2-pokojowe o powierzchni 40-60 m2 trafią na rynek pod koniec roku” – mówił Kacprzyk. Zapowiedział również, że BGK planuje utworzenie specjalnego funduszu municypal­nego na potrzeby samorządów, nie ra­ dzących sobie z  obowiązkiem budowy mieszkań socjalnych dla najuboższych. Przygotować się na klientów z pokolenia Y

Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja ­Michała Kramarza, pełniącego funkcję Head of Retail Finance & Travel w Google Polska, który bardzo obrazowo przedstawił prognozy roz­woju e-handlu w Polsce oraz jego wpływu na rynek centrów handlowych. „70% osób w wieku 25-34 lata posiada smartfona z dostępem do Internetu.


General

Szacujemy, że w Polsce może się w ten sposób łą­ czyć z siecią nawet 10 milionów osób. Dostępność urządzeń przenośnych znacznie się zwiększyła – obecnie można je nawet kupić nawet w niektórych sklepach spożywczych za niewygórowaną cenę” – mówił ­Kramarz. Choć na razie udział e-handlu w Polsce w  porównaniu do handlu tradycyjnego to tylko 3%, sektor ten będzie rósł z prędkością co najmniej 20% w skali roku. Deweloperzy komer­ cyjni już dziś powinni się do tego przygotowywać.

Można to robić na wiele sposobów. Model „kup online, odbierz w sklepie” jest najbardziej oczywi­ sty, ale można niewielkim nakładem pracy zrobić sklep bardziej przyjaznym dla internautów – do­ dać jego lokalizację do map, utworzyć na firmowej stronie wirtualny spacer, poszerzyć doświadczenia zakupowe dodając filmiki czy możliwość oceniania produktów. BPO wciąż pożądane

Powody do zadowolenia mają też deweloperzy biurowi, zwłaszcza ci budujący na potrzeby inwe­ storów z sektora Business Process Outsourcing (BPO). Romek Lubaczewski, partner w firmie doradczej PwC przedstawił najnowsze badania, których wyniki wygadają na bardziej niż optymi­ styczne. „Według nas branża BPO/SSC w Polsce będzie rozwijać się w tempie 20% rocznie, z ­czego jedną połowę stanowić będą ekspansje firm już u nas obecnych, a drugą – zupełnie nowe inwestycje. Ten 20-procentowy wzrost oznacza 20 tys. nowych miejsc pracy rocznie, które łatwo można przełożyć na 200 tys. m2 biur do wybudowania. Już teraz 90% klientów największego w Polsce dewelopera biuro­ wego to firmy outsourcingowe.”

The ”Polish Real Estate Forum 2014” conference

Crisis? That was long time ago The sun shines on the real estate market again. Much more optimistic signals than predicted just a few months ago are coming from all its sectors – as seen from the data presented during the fourth edition of the “Polish Real Estate Forum” conference. The Polish Real Estate Forum, organized by Nowy Adres S.A. and held on 9-10 June in Sopot’s Sheraton hotel, was accompanied by beautiful,

sunny weather. But the conference participants did not sit around on the beach – nearly 400 guests representing the country’s (and not only) largest players in the real estate market took active part in lectures and discussion panels. Just like in previous editions, the participants could use the innovative system for arranging business meetings “Match Maker”. A total of nearly 600 business meetings were arranged using the program during the event’s two days! no 4/2014 (July / August)

17


Ogólne

The conference was kicked off with a lecture by one of Poland’s most renowned economists, Jan Krzysztof Bielecki, the former Prime Minister and currently the chairman of the Economic Council to the Polish Prime Minister. He had an upbeat message not only for the real estate market, but also the economy as a whole. ”2014 is the first year of recovery after the long years of economic slowdown” – said Bielecki. ”Manufacturing, con­ struction and assembly output and retail sales have been rising for more than half a year. The PMI (Purchasing Managers Index), which reflects the activity of managers purchasing various goods and services, has remained above 50 points. All indications are that the recovery will last at least until 2016.” Staircases, not blocks

18

The discussion panel on the apartment rental market and the government’s Housing Rental Fund caused a lot of emotion. The government plans to spend up to 5 billion PLN in the next years on apartments to be rented under preferential conditions. During the panel, Dariusz Kacprzyk, the chairman of the board of the programme’s operator, Bank Gospodarstwa Krajowego, spent a long time answering questions from the au­ dience. He admitted that BGK had to partly revise the programme’s initial assumptions that the bank would purchase entire, completed buildings from developers. ”We simply haven’t found suitable projects. If we can’t buy buildings, we will buy entire staircases. We need to diversify the apartment portfolio to meet different requirements, we want to invest in various locations in order to not create 'ghettos'. We have already signed several agreements with promising developers in three cities. The first apartments – the most popular ones with two rooms and 40-60 sq. m of space – will hit the market at the end of the year” – said Kacprzyk. He also announced that BGK is planning to create a  special municipal fund for local governments that  are failing to meet the responsibility to provide social housing for the poorest.

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

Prepare for generation Y customers A great deal of interest was generated by a pre­ sentation by Michał Kramarz, Head of Retail Finance & Travel at Google Polska, who very vividly presented the outlook for e-commerce growth in Poland and its impact on the shopping centre market. ”70% of people aged 25-34 have a smartphone with Internet connection. We estimate that as many as 10 million people can connect to the web this way. The availability of mobile devices has greatly increased – now you can even buy them in some grocery stores for affordable prices” – said Kramarz. Even though the share of e-commerce against traditional trade is only 3% in Poland, the sector will grow by at least 20% a year. Com­ mercial developers should start preparing for this right now. It can be done in many ways. The model “buy online, pick it up in store” is the most obvious one, but you can make a store more friendly to internet users with little effort – add its location to maps, create a virtual walk on the company’s website, expand the purchasing experience by adding videos or the possibility to rate products. BPOs still in demand

Office developers also have reasons to be happy, especially those building for investors from the Business Process Outsourcing (BPO) industry. Romek Lubaczewski, partner at PwC Consulting, presented the latest research, with findings looking more than optimistic. ”We think the BPO/ SSC industry will grow at a rate of 20% a year, with half of the growth coming from expansions of companies already present here and the other half – from completely new investments. This 20-percent growth means 20 thousand new jobs a year, which can easily translate into 200 thou­sand square metres of offices to build. Even now, 90% of customers of Poland’s largest office developer are outsourcing companies.”


General

Kalendarium 16.07 2014

28.08 2014

17.09 2014

23.09 2014

Outsourcing w placówkach Ochrony Zdrowia Typ: Konferencja Organizator: MultiTrain Sp. z o.o. Miejsce: Warszawa

Facility & Property Management Typ: Konferencja Organizator: MultiTrain Sp. z o.o. Miejsce: Warszawa

Bezpieczeństwo firmowych sieci Typ: Konferencja Organizator: MultiTrain Sp. z o.o. Miejsce: Warszawa

Zarządzanie przedsiębiorstwem z wykorzystaniem systemów ERP Typ: Konferencja Organizator: MultiTrain Sp. z o.o. Miejsce: Warszawa

24.09 2014

Administracja publiczna - perspektywy i zagrożenia a wpływ rozwoju technologii Typ: Konferencja Organizator: MultiTrain Sp. z o.o. Miejsce: Warszawa

16.10 2014

Targi Outsourcingu Typ: Konferencja Organizator: Reinhold Expo Sp. z o.o. Miejsce: Warszawa no 4/2014 (July / August)

19


Inwestor

To my wspieramy rozwój sektora BPO/SSC w Polsce Wywiad ze Sławomirem Majmanem, Prezesem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

20

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)


Investor

Outsourcing&More: Szanowny Panie Prezesie, serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i moż­ liwość rozmowy o perspektywie PAIiIZ w kon­ tekście rozwoju sektora nowoczesnych usług. Jakie są kluczowe zalety Polski dla inwestorów z tego właśnie sektora? Sławomir Majman: Katalog przewag konkuren­ cyjnych Polski w kontekście pozyskiwania inwe­ storów z sektora nowoczesnych usług dla biznesu jest bardzo szeroki i obejmuje wiele elementów. Jednak kluczowym argumentem, który sprawia, że firmy zainteresowane tworzeniem tego typu centrów wybierają coraz chętniej nasz kraj, jest niewątpliwie kapitał ludzki, jego dostępność, ale przede wszystkim jakość. Polska ma do zaofero­ wania jedno z najmłodszych (64% Polaków nie ma nawet 50 lat) i najlepiej wykształconych spo­ łeczeństw w Europie. Rocznie w naszym kraju kształci się ok. 1,7 mln studentów – więcej niż we Włoszech, czy Hiszpanii, i niemal tyle samo, co we Francji, a mury 453 uczelni wyższych opuszcza ­blisko pół miliona absolwentów.

Polscy studenci osiągają sukcesy w wielu dzie­ dzinach nauki, czego potwierdzeniem są wysokie lokaty w prestiżowych konkursach międzynaro­ dowych, m.in. w informatyce i zarządzaniu. Dobre wykształcenie idzie w parze z doskonałą znajo­ mością języków obcych, jednak nie tylko języka angielskiego, czy niemieckiego, ale też szczególnie poszukiwanych przez inwestorów języków ni­ szowych: skandynawskich, wschodnich, a nawet azjatyckich. Warto też podkreślić, iż polscy pra­ cownicy odznaczają się kreatywnością, ale też wy­ soką ­etyką pracy oraz lojalnością – zbiorem cech niezwykle istotnych przy tworzeniu i rozwijaniu zawansowanych centrów usług. Zdolność rozwią­ zywania problemów połączona z umiejętnością ciągłej poprawy realizowanych procesów znajduje szerokie uznanie w strukturach korporacyjnych. To właśnie w Polsce w wielu przypadkach opraco­ wywane są nowe rozwiązania, które są wdrażane w strukturach globalnych.

Bardzo istotnym jest też fakt, iż Polska ma do za­ oferowania mnogość świetnie przygotowanych lo­ kalizacji, gwarantujących niezbędną infrastrukturę biurową i IT oraz zaangażowanie władz lokalnych. Oprócz siedmiu dużych aglomeracji będących jed­ nocześnie największymi centrami akademickimi, w naszym kraju dostępnych jest kilkanaście innych miast, w których z sukcesem powstały już centra usług wspólnych.

Trzecim ważnym argumentem za lokowaniem ­centrów w Polsce jest bliskość kulturowa, języ­ kowa i stref czasowych z Europą Zachodnią, gdzie ulokowani są główni odbiorcy usług świadczonych z naszego kraju. O&M: Inne europejskie kraje, szczególnie tzw. nowi  członkowie Unii Europejskiej również ­bardzo  aktywnie zabiegają o inwestycje z sek­ tora, a ­jednak to Polska, jak wspominaliśmy jest li­derem, z czego to Pańskim zdaniem wynika?

SM: Nasz kraj konkuruje o projekty nie tylko z innymi państwami regionu, ale również z loka­ lizacjami zupełnie odległymi, takimi jak ­Brazylia, ­Meksyk czy wspomniane już Indie. Do miana ­nowych graczy aspiruje m.in. Afryka Południowa, Kolumbia, Wietnam i Indonezja. W tym wypadku wygrywamy bliskością kulturową, językową oraz geograficzną. Nie bez znaczenia jest także sta­ bilność gospodarcza oraz polityczna – inwestorzy czują się w Polsce bezpiecznie.

Jeśli chodzi o region Europy Środkowo-Wschod­ niej, to wygrywamy dostępnym potencjałem ­ludzkim, doświadczeniem w pozyskiwaniu inwe­ stycji z sektora nowoczesnych usług dla biznesu oraz liczbą firm, które już zaufały Polsce. Niektóre centra działają w naszym kraju od ponad 10 lat i z  biegiem czasu dostarczają coraz bardziej zło­ żonych i zaawansowanych usług.

no 4/2014 (July / August)

21


Inwestor

O&M: Czy wzrost znaczenia sektora znajduje od­ zwierciedlenie również w ilości projektów obsłu­ giwanych przez PAIiIZ?

SM: Oczywiście! Ponad połowa z 53 zakoń­czonych w minionym roku projektów inwestycyjnych ­będzie realizowana w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu lub działalności badawczo­ -rozwojowej. Dzięki 29 zakończonym projektom powstanie prawie siedem i pół tysiąca nowych miejsc pracy. Wśród zakończonych projektów znajdują się inwestycje firm, które nie były do tej

pory obecne na naszym rynku, jak Brown Brothers Harriman czy Prudential. Część projektów dotyczy reinwestycji w ramach istniejących już w naszym kraju centrach np. Samsung, IBM, czy P&G. Obec­ nie PAIiIZ pracuje nad 48 projektami usługowymi co stanowi blisko jedną trzecią wszystkich inwe­ stycji obsługiwanych przez Agencję. O&M: Serdecznie dziękujemy za Pański czas i wie­ le ciekawych informacji. Życzymy jak najwięcej pracy w nadchodzących miesiącach i wielu no­ wych, zadowolonych inwestorów.

This is us who support growth of BPO industry in Poland Inverview with Slawomir Majman, the President of the Invest in Poland Agency Outsourcing&More: Mr. Majman, thank you very much for taking the time to discuss the potential held by PAIiIZ in the context of the modern business support services sector. What are the key benefits offered by Poland to investors in this sector? Sławomir Majman: The list of areas in which Poland has a competitive edge in the context of attracting investors from the modern business support services sector is long and diverse. However, the primary argument for companies interested in establishing this type of centre to choose our country with increasing frequency is our human capital, the ease of access to it and its quality. Poland is home to one of the youngest (64% of Poles are under the age of 50) and best-educated societies in Europe. Our country educates around 1.7 million students every year – more than in Italy and Spain, and nearly as many as in France, and almost half a million graduates exit the gates of 453 institutions of higher education annually. 22

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

Polish students achieve success in many areas of science, a fact confirmed by their outstanding ­results at prestigious international competitions in areas like information science and management. Good education goes hand in hand with excellent foreign language skills; not only do they know ­English and German, but also languages sought by niche investors: Scandinavian languages, langu­ ages from the East, and even Asia. It is also worth mentioning that Polish employees distinguish themselves with their creativity, strong work ethic and loyalty – a collection of traits that are parti­ cularly important when establishing and growing advanced services centres. Problem-solving skills combined with the ability to continually improve ongoing processes are highly valued in ­corpo­rate structures. Poland is the place where a great ­number of new solutions are developed and then later implemented throughout global structures.

What's also important is that Poland offers a large number of outstanding locations with the necessary office and IT infrastructure, combined with the engagement of local authorities. Along­side


Investor

seven large agglomerations that are also home to key academic centres, our country boasts several dozen smaller cities that provide good homes to shared services centres.

A third, important argument for placing such centres in Poland is its cultural and linguistic proximity to Western Europe, as well as the fact that it shares a time zone with that part of the continent, where the primary recipients of servi­ ces provided in our country are located. O&M: Other European countries, particularly the newer members of the European Union, are also quite active in pursuing investments from the sector, but as we said – Poland is the leader. In your opinion, why is this so?

SM: Our country competes for projects not only with other countries in the region, but also those located far away like Brazil, Mexico and India. Those aspiring to join the big leagues include countries in northern Africa, Columbia, Vietnam and Indonesia. Our advantage is our cultural, linguistic and geographical proximity. Economic and political stability is also important – investors feel secure in Poland. As for the Central and Eastern Europe region, we are in the lead because of the human capital

available, experience in winning investments from the modern business support services sector, and the number of companies that have already decided to trust Poland. Some centres have been functioning in our country for over 10 years, and as time goes by they have come to offer increasingly complicated and advanced services.

O&M: Is the growth in the sector's significance reflected in the number of projects supported by PAIiIZ?

SM: Naturally! Over half of the 53 investment projects completed in the previous year will be executed within the modern business support services sector and R&D centres. Nearly 7,500 jobs have been created thanks to 29 completed projects, among which there are investments from companies previously not present on our market like Brown Brothers Harriman and Prudential. A portion of the projects involved re-investment in existing centres such as Samsung, IBM and P&G. PAIiIZ is presently working on 48 service centre projects, which accounts for nearly one-third of all investments serviced by the Agency. O&M: Thank you very much for your time and for the interesting information. We hope, that your coming months will be filled with productive work and the smiles of satisfied investors.

no 4/2014 (July / August)

23


Inwestor

Miasta wspierają rozwój BPO Miasto Piła wyróżnia się wśród miast średniej wielkości oferując narzędzia dostępne w dużych miastach oraz dużą elastyczność w obsłudze inwe­ stora. Piotr Głowski Prezydent Miasta Piły Mayor of Piła

Budujemy narzędzia, które wspierają m.in.:

ƒƒ edukację (program „Studiuj w Pile, system sty­ pendialny, praktyki), ƒƒ proces inwestycyjny (profesjonalna obsługa in­ westora, system ulg i zwolnień podatkowych), ƒƒ proces rekrutacyjny (Platforma Praca, dzięki której podmioty poszukujące wykwalifikowanej kadry korzystają z bezpłatnej informacji o do­ stępnych zasobach kadrowych). The city of Piła stands out among medium-sized cities offering possibilities available in the large cities, as well as great flexibility in the aspect of investor assistance. We create support in the field of :

ƒƒ education (“Study in Piła” programme, a system of scholarships, internships) ƒƒ investment process (professional assistance of the investor, tax reductions and exemptions) ƒƒ recruitment process (Work Platform, which allows employers, who are looking for qualified staff, benefit from free information about available personnel). 24

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

Stawiamy na integrację edukacji i biznesu, czego dowodem są m.in. sprawnie funkcjonujące studia dualne czy Centrum Transferu Technologii PWSZ, którego celem jest optymalne wykorzy­stanie potencjału intelektualnego oraz technicz­nego ­Uczelni dla rozwoju społeczno-gospodarczego ­regionu.

Piła jest dowodem na to, że działania władz zmie­ rzające do budowy miasta zrównoważonego roz­ woju z systemem wsparcia dla przedsiębiorców, inwe­storów, osób wkraczających i pozostających na ­rynku pracy, przynoszą wymierne skutki. ­Swoje centra biznesowe ulokowali tu m.in. Philips ­Lighting ­Poland S.A., Quad/Graphics czy Grupa PZU. We focus on the integration of education and business, as evidenced by e.g. efficient dual studies or Technology Transfer Centre at Stanisław Staszic University of Applied Science in Piła. Its purpose is the optimal use of the intellectual and technical university potential for the socio-economic deve­ lopment of the region.

Piła is a great proof that its authorities are making  effort and creating sustainable develop­ ment of the city with the support system for entrepreneurs, investors, people entering and remaining in the labour market, that produce measurable results. Companies like Philips Lighting Poland  SA, Quad/ Graphics and PZU Group have already located their business centres in the city.


Investor

Cities support growth of the BPO W ostatnich latach branża outsourcingowa ­stała się jedną z największych i najważniejszych w ­Polsce. Trójmiasto z kolei to jeden z głównych ośrodków, notujący dynamiczny wzrost, potwier­ dzeniem czego są nowe inwestycje i reinwestycje z ostatnich 3 lat. Aby wesprzeć rozwój branży powstała Invest in Pomerania z dedykowanymi branży Project Mana­ gerami. Inwestorzy w Trójmieście mogą liczyć na wsparcie informacyjne, pomoc w organizacji wizyt na miejscu i spotkań z potencjalnymi partnerami

In the last couple of years outsourcing has become one of the largest and most significant sectors in Poland. Tri City on the other hand is among the key hubs and lately experiencing dynamic growth, which is best verified by new investments and reinvestments over the last 3 years. Invest in Pomerania with specialized Project Managers was raised to support the sector’s development. Investors may count on support in data gathering, organizing events and meetings with potential partners on-site, as well as extended incentive package.

oraz na rozbudowany pakiet zachęt. Dodatkowo Invest in Pomerania, we współpracy z trójmiejski­ mi uczelniami i szkołami średnimi, angażuje się i inicjuje powstawanie nowych programów szkole­ niowych dedykowanych branży. Należy tu wymie­ nić takie projekty, jak „Edukacja przez praktykę”, „BPO College” czy „Aplikacje Informatyczne w Biz­ nesie”. Celem Invest in Pomerania jest stworzenie przyjaznych i komfortowych warunków do prowa­ dzenia biznesu dla wszystkich firm outsourcing­ owych w Trójmieście.

Marcin Piątkowski Dyrektor Invest in Pomerania

Director of Invest in Pomerania

Moreover Invest in Pomerania in collaboration with Tri City Universities and high schools en­ gages in and initiates new training programs dedicated to the sector. Projects like ‘Edukacja przez praktykę’ (Education through practice), BPO College or ‘Aplikacje Informatyczne w Biznesie’ (IT Applications in business) stand out among many others.

The aim for Invest in Pomerania is creating friendly and comfortable business conditions for all outsourcing companies in Tri City.

no 4/2014 (July / August)

25


Inwestor

Edyta Wiwatowska Prezes Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. CEO Bydgoszcz Regional Development Agency

Nasza Agencja skupia się na wsparciu sektora BPO/SSC w Bydgoszczy. Głównymi obszarami działalności Agencji są współpraca z uczelniami, pomoc w sprawach organizacyjnych i promocja naszego regionu, w celu pozyskania nowych in­ westorów. Praktycznie jesteśmy łącznikiem po­ między poszczególnymi grupami działającymi na rynku usług dla biznesu, takimi jak inwestorzy, samorząd, uczelnie, deweloperzy czy agencje re­ krutacyjne.

pracow­ników sprofilowanych pod wymagania pracodawcy uczestniczącego w projekcie. W wy­ niku współpracy z uczelniami powstają nowe kie­ runki, dedykowane dla branży, których partnerami ­merytorycznymi są firmy działające na lokalnym rynku.

Our Agency focuses on supporting the BPO/ SSC sector in Bydgoszcz. The main areas of our acti­ vity in­clude cooperation with universities, assi­ stance in orga­nisational matters and promotion of the region aimed at attracting new inves­tors. Practically speaking, we are a link between various groups which operate on the market of business services such as investors, self-governmental authorities, universities, developers or recruit­ ment agencies.

and provide them with knowledge profiled to satisfy the requirements of companies involved in the project. In cooperation with universities, we create new specialisations suited to the needs of a given business sector and involve local companies in the preparation of the educational programme and providing specialist input.

Polskie miasta regionalne odgrywają bardzo waż­ ną rolę w rozwoju sektora. Oczywiście nie jest to bezpodstawne – wszyscy mają świadomość, że centra BPO/SSC tworzą dużą liczbę atrakcyjnych miejsc pracy i stanowią coraz ważniejszy element gospodarki, także na poziomie lokalnym. ­Wsparcie ze strony miast odbywa się przede wszystkim za pomocą akcji kształtujących rynek pracy (w ­Poznaniu np. Workgate albo Tydzień BPO), powiązanych z tym działań PR-owych, ale także poprzez tworzenie jak najlepszych warunków dla prowadzenia tego biznesu (np. poprzez wpływ na

rynek nieruchomości biurowych, dostosowanie transportu publicznego czy akcje typu „Business Run”, integrujące środowisko).

Jesteśmy także inicjatorami wielu działań. Nasz ­projekt „Szkoła BPO”, realizowany z bydgoskimi firmami i Powiatowym Urzędem Pracy kształci

We are also the initiators of various initiatives. As part of our “BPO School” project realised in cooperation with companies from Bydgoszcz and the District Labour Office, we educate employees

Marcin Przyłębski Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów Head of Investor Relations Department, Poznan City Hall

26

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

W Bydgoszczy inwestor jest najważniejszy, a nasi specjaliści wspierają go w każdym możliwym ob­ szarze. Warto dodać, że nie skupiamy się ­tylko na nowych inwestycjach, ale współpracujemy ­również z firmami działającymi na naszym rynku. ­Firmy takie jak Atos czy Alcatel–Lucent są tego ­najlepszym przykładem.

In Bydgoszcz investors are most important and we support them in all possible areas. It is worth noting that we do not solely focus on new investments but we also work with companies which are already operating on the Bydgoszcz market. Companies such as Atos or Alcatel-Lucent are the best examples.

Bardzo mocno staramy się wsłuchiwać w głos i po­trzeby działających już centrów BPO/SSC i ­wspólnie rozwiązywać pojawiające się pro­blemy. Jestem przekonany, że taka niematerialna pomoc może być w dłuższej perspektywie o wiele cen­ niejsza dla sektora usług nowoczesnych niż bez­ pośrednie wsparcie finansowe.


Investor

Siłę napędową branży BPO/SSC w Szczecinie niewątpliwie stanowią ludzie młodzi i studen­ ci – ­ponad 48 tys. osób na 18 uczelniach i 13 ­ty­s. absolwentów każdego roku. Działania na rzecz budowania kapitału ludzkiego dla szczecińskiego biznesu obejmują popularyzację nauki języków obcych oraz kształcenie studentów z obsługi sys­ temów księgowych SAP. Szczecin to dynamicz­ ny ośrodek rozwoju wspierający innowacyjne przedsiębiorstwa. Miasto dba o to, by dynamika przy­rostu powierzchni biurowej nie zwalniała. Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzen­ nego uwzględnia miejsce pod nowe biurowce. Aktualny zasób nieruchomości biurowych wynosi ok. 145 000 m2.

Trwający intensywny rozwój infrastruktury biurowej w najbliższym czasie stworzy kolejne 65 000 m2 nowoczesnej powierzchni biur ­klasy A. Miasto oferuje pomoc publiczną w formie zwol­ nienia od podatku od nieruchomości. Celem tworzonego Technoparku Pomerania jest stwa­ rzanie dogodnych warunków do rozwoju innowa­ cyjności w Szczecinie w szczególności pod kątem techno­logii informacyjnych i komunikacyjnych. Powia­towy Urząd Pracy oferuje przedsiębiorcom ­wszystkie instrumenty rozwoju przedsiębior­ czości  i  aktywizacji zawodowej. Inną ciekawą inicjatywą są wspólne wyjazdy ­przedstawicieli ­Miasta oraz firm na targi i  konferencje w kraju i za ­granicą.

Young people and students are, undoubtedly, the driving force of the BPO/SSC sector in ­Szczecin – over 48 thousand persons at 18 universities and 13 thousand graduates every year. Actions under­taken to build human capital for the Szcze­ cin business include the popularization of foreign language learning and educating students in SAP accounting systems. Szczecin is a dynamic center supporting innovative enterprises. The city wants to make sure that the office space growth does not slow down. The Local Spatial Development plan allocates places for new office buildings. The current pool of office space amounts to approx. 145,000 sqm. The extensive development of office

infrastructure in the foreseeable future shall gene­ rate another 65,000 sqm of modern A-class office space. The city offers public aid in the form of real estate tax exemptions. The goal of the Technopark Pomerania, which is currently under construction, is to ensure proper conditions for the develop­ ment of innovativeness in Szczecin especially in ICT. Regional Labour Office offers entrepreneurs all possible business development and professio­ nal activation instruments. Other initiatives in­ clude joint trips organized by the town and com­ panies to international and domestic trade fair and ­conferences.

Polish regional cities play a very important role in the development of the sector. Of course, there is reason for that – we are all aware that BPO/ SSC centres create a large number of attractive job places and become increasingly important element of economy, also at the local level. Support from the cities is carried out primarily through actions to shape the labour market (e.g. Workgate and BPO Week in Poznan), accompanied by PR activities, but also through creating the best possible conditions for conducting the business (e.g. through influencing the office real estate

market, adjustment of public transport or actions like "Business Run", which integrate sector community).

Marek Kubik Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urzędu Miasta Szczecin Acting Director. Szczecin Municipal Government. Investor and Business Assistance Department

We are trying hard to listen to the voice and needs of already active BPO/SSC centres and together find  solutions to emerging problems. I am con­ vinced that such non-financial help in the long run may be much more valuable to modern services sector than direct financial support.

no 4/2014 (July / August)

27


Inwestor

Marcin Włodarczyk Dyrektor Biura Obsługi Inwestora Urząd Miasta Łodzi Investor’s Service Bureau Łódź City Office

Rafał Grzeszczyk Kierownik Biura Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Radomiu Head of Investor Assistance Office, City Hall of Radom

Łódź to jedno z największych centrów outsour­ cingu w Polsce. W sektorze zatrudnionych jest ponad 10 tys. osób. Dzięki nowym inwestycjom i reali­zacji kolejnych projektów liczba ta wciąż ro­ śnie. Dynamiczny rozwój łódzkich firm jest dowo­ dem na właściwie realizowaną strategię roz­woju gospodarczego. Wychodząc naprzeciw oczeki­ waniom naszych partnerów podejmu­jemy szereg działań wspierających ich ak­tywność. Stworzone programy, takie jak unikalny w skali kraju projekt „Młodzi w Łodzi”, stanowią instrument chętnie wykorzystywany przez lokalne ­firmy. W ramach projektu współpracujemy już z 90 pracodawcami.

Unikalny jest także program „Młodzi w Łodzi – ­Językowzięci”, którego celem jest kształcenie mło­ dzieży w zakresie języków ­rzadkich, zwła­szcza skandynawskich, najbardziej poszukiwanych wśród pracodawców z branży BPO/IT. Jedynie na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest kie­runek studiów „Lingwistyka dla biznesu”, który jest od­ powiedzią na potrzeby współczes­nego ­rynku ­pracy. Program studiów jest dostoso­wany do po­ trzeb łódzkich przedsiębiorców i przygotowuje młodzież do podjęcia pracy w łódzkich firmach.

Łódź is one of the biggest outsourcing centres in Poland. The business employs more than 10 thou­ sand people. Through new investments and projects, this number is continuously increasing. The dynamic growth of Łódź companies eviden­ ces the proper strategy of economic develop­ment. In order to meet our partners' expectations, we undertake numerous actions to support their acti­ vities. Our programmes, such as unique in Poland "Młodzi w  Łodzi" [”Youth in Łódź"], are eagerly used by local companies. Within this project, we have already cooperated with 90  employers.

Another very special scheme "Młodzi w Łodzi – Językowzięci" ["Youth in Łódź – focus on languages"] aims at teaching unique languages, especially scandinavian ones, which are mostly demanded by BPI/IT employers. The University of Łódź runs a course "Linguistics for Business" which is a response to the requirements of the contemporary labour market. The curriculum is adapted to the needs of Łódź businesses and prepares the students to start work with Łódź companies.

Tak, to prawda, miasto Radom wszystkimi do­ stępnymi sobie narzędziami aktywnie wspiera rozwój sektora BPO/SSC w kraju. Dla przykładu prowadzimy działania mające na celu wspieranie edukacji przyszłych kadr branży usług wspól­ nych, między innymi poprzez przygotowane we współpracy z PwC, ASPIRE i HAYS studia pody­ plomowe „Nowoczesne Usługi Biznesowe” na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym.

mediatora między inwestorami a dostawcami mediów czy urzędem pracy. Nasz zespół jest do dyspozycji na każdym etapie prowadzenia inwe­ stycji.

Istotnym elelementem naszej strategii jest sze­ reg ulg i udogodnień dla inwestorów z branży BPO/SSC. Należą do nich między innymi zwol­ nienie z podatku od nieruchomości oraz ko­ rzyści pły­nące z tytułu funkcjonowania w mieście ­Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Miejskie Biuro Obsługi Inwestora, z pomocą de­ dykowanego menadżera projektu pełni funkcję

28

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

Miasto organizuje także cykliczne spotkania net­ workingowe z przedstawicielami sektora BPO/ SSC, których celem jest promocja i rozwój bran­ ży w Radomiu. Lokalnej społeczności wskazuje­ my dobre strony rozwoju branży w mieście oraz wartości, jakie może uzyskać młody człowiek podejmując pracę w sektorze BPO/SSC. Wspie­ ramy też firmy poprzez wspólny marketing, np. nieod­­płatne użyczanie miejskich nośników rekla­ mowych. ­Dzięki stałemu kontaktowi z inwesto­ rami, podejmujemy inicjatywy, aby tworzyć coraz lepszy klimat dla biznesu.


Investor

W Lublinie rozwój sektora BPO/SSC wspiera ­Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów ­Urzędu Miasta Lublin, którym kieruję od 2011 roku. ­Jeśli chodzi o rozwój outsourcingu, skupiamy się na przygotowaniu solidnych fundamentów, aby lu­ belskie centra mogły na nich budować swoje ­struktury. Rozpoczęliśmy od zdefiniowania sek­ tora nowoczesnych usług biznesowych jako jed­ nego z trzech o strategicznym znaczeniu dla roz­ woju gospodarczego miasta do 2020 roku. Oznacza to, że w najbliższych latach będziemy kładli nacisk na wzmocnienie potencjału Lublina w kontekście

biznesu BPO/SSC. Nasze działania ogniskują się wokół najważniejszych dla sektora czynników, tj. współpraca z uczelniami, rozwój nowo­czesnej powierzchni biurowej, poprawa dostępności komu­nikacyjnej i szeroko rozu­miana promocja zatrudnienia w sektorze. Działamy stopniowo, ale konsekwentnie, a nasze wsparcie i osiąg­nięcia są doceniane zarówno przez firmy działające już w mieście, jak i rozważające Lublin jako nową loka­lizację dla swojego biznesu.

In Lublin, the growth of BPO/SSC sector is supported by Strategy and Investor Assistance Department of the Lublin City Hall, which I have directed since 2011. As far as the development of outsourcing goes, we focus on laying solid sys­ temic foundations for Lublin centers to build their structures on. We began with defining modern business services as one of three sectors of stra­ tegic importance to the economic growth of the city until 2020. This means that in the coming years we will concentrate our efforts on streng­thening

the potential of Lublin for the BPO/ SSC businesses. Our initiatives revolve around the key factors for the sector, i.e. cooperation with universities, development of modern office space, improve­­ment of transport accessibility and broadly understood promotion of employment in the sector. We act gradually but consistently and our support and achievements are valued both by the companies already operating in the city and those consi­ dering Lublin for future investment.

Yes, it is true, the city of Radom uses all of available tools to actively support the development of BPO/SSC sector in the country. For example, we are working to support the education of future human resources of shared services industry by postgraduate studies "Modern Business Services" at the University of Technology and Humanities that are conducted in collaboration with PwC, ASPIRE and HAYS.

The Municipal Investor Assistance Office, with the aid of a dedicated project manager acts as a mediator between investors and media suppliers or labor office. Our team is available at every stage of the investment.

An important tool in our strategy is a series of incentives and facilities for investors from the BPO/SSC sector. These include, among others, exemption from property tax and the benefits arising from the operation in Tarnobrzeg Special Economic Zone.

Mariusz Sagan Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urząd Miasta Lublin Head of Strategy and Investor Assistance Department Lublin City Hall

The city also organizes regular networking meetings with representatives of the BPO/ SSC sector, whose aim is the promotion and development of the sector in Radom. We also point out the advantages of development of BPO/SSC to local community and the value that people can have working in BPO/SSC sector. We also support the company through joint marketing, such as free lending of urban advertising media. We take the initiative and aim to create better climate for business through constant contact with investors.

no 4/2014 (July / August)

29


Inwestor

Jak rozwijać sektor usług w Polsce? Więcej informacji Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa tel. 22 334 98 75, invest@paiz.gov.pl

30

Pierwsza połowa roku obfitowała w konferen­ cje i spotkania przedstawicieli sektora nowocze­ snych usług dla biznesu. Poza słowami uznania dla rozwoju i wzrostu wagi sektora, dużo mówiono o  zmianach, jakie niesie ze sobą rozwój techno­ logii, a co za tym idzie, automatyzacja usług. ­Proces ten związany będzie z przenoszeniem cię­ żaru prostych i powtarzalnych procesów z ludzi na maszyny. Paradoksalnie na pierwszy rzut oka, innym niezwykle istotnym czynnikiem, o któ­ rym warto wspomnieć w kontekście dynamicznie rozwijającego się sektora, jest nieustanna walka o talent. Odbywa się ona na poziomie firm, miast, a także krajów. W związku ze specyfiką branży i ludzi w niej zatrudnionych: elastycznych, posłu­ gujących się wieloma językami obcymi, gotowych zmienić miejsce zamieszkania, konkurencyjna oferta lokalizacji starającej się o kolejne inwestycje z sektora nabiera więc coraz większego zna­czenia. Oczywistym jest, że musi być ona atrakcyjna nie

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

tylko dla potencjalnych pracowników, ale i dla, a może przede wszystkim, inwestora. I choć wiele się mówi o tym, że miasta konkurują ze sobą nie­ jako poza granicami państw, nie bez znaczenia jest komplementarność oferty na poziomie krajowym i regionalnym.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicz­ nych to instytucja, która jako pierwsza spotyka się z inwestorem rozważającym inwestycję w ­naszym kraju. Jej rolą, jest wspieranie firmy na każdym etapie inwestycji, również po jej zakończeniu, nie mniej jednak, to właśnie na samym początku, ­PAIiIZ ma najbardziej intensywny kontakt z in­ westorem. Rolą Agencji jest przede wszystkim zaprezento­wania oferty inwestycyjnej Polski, a  także możliwych form wsparcia. PAIiIZ nie po­ siada ­swoich biur na terenie Polski, dlatego tak ważna jest współpraca z przedstawicielami lo­ kalnych władz. W przy­padku projektów z sektora


Investor

nowoczesnych usług dla biznesu partnerami są urzędy miast. To na nich właśnie spoczywa ciężar odpowiedzialności za wsparcie projektu na ko­ lejnych etapach inwestycji. Niezwykle ważne, z perspektywy firmy, jest to, że wsparcie oferowane przez miasta jest uzupeł­ nieniem pakietu usług oferowanych przez PAIiIZ. Poza „twardymi” zachętami, jakie zaoferować może dana lokalizacja, takimi jak Specjalna Strefa ­Ekonomiczna działająca na terenie danego ­miasta, czy zwolnienie z podatku od nieruchomości, z któ­ rego firmy z sektora korzystają niezwykle ­rzadko, przedstawiciele lokalnych władz wspierają inwe­ storów również za pomocą „miękkich” narzędzi.

Wraz z rozwojem sektora w Polsce, coraz większa liczba miast dostrzega konieczność stworzenia jednostek dedykowanych obsłudze inwestorów. Są to jednostki składające się z osób, których za­ daniem jest indywidualne wsparcie projektów inwestycyjnych. Dzięki takiemu zabiegowi, firma ma kontakt z tylko jedną osobą w urzędzie, z którą omawia napotykane wyzwania związanez reali­ zacją inwestycji, od nawiązania kontaktu z  uczel­ niami począwszy, na zorganizowaniu konferencji prasowej skończywszy. Ponadto, osoba nadzoru­ jąca postępy projektu po stronie urzędu pełni często rolę „przedstawiciela” firmy w lokalnych instytucjach pomagając w sprawnym procedowa­ niu spraw. Poza dedykowanym wsparciem, władze lokalne często pomagają nowej firmie zadomowić się na rynku. To szczególnie ważne w branży nowoczesnych usług dla biznesu, który jest w Polsce nadal nie­ wystarczająco rozpoznawalny. Działania związane z wprowadzeniem na lokalny rynek są również istotne z perspektywy firm tworzących swoje centra usług wspólnych, których główna działal­ ność zupełnie nie jest związana z działalnością powsta­jącego centrum. Dlatego też miasta wspie­ rają działania związane z brand marketingiem firm, wprowadzają je do grona działających już w danej lokalizacji przedsiębiorstw, pomagają znaleźć lokalnych partnerów. Niektóre lokali­ zacje dyspo­nują również specjalnymi programami wspierania inwestorów, dedykowanymi głównie

rozwojowi i polepszeniu jakości zasobów ludzkich lub ułatwieniu prowadzenia biznesu. To ważne o  tyle, że dzięki działaniom ukierunkowanym na pole­pszenie znajomości języków obcych wśród stu­dentów, wzmocnieniu kwalifikacji osób bezro­ botnych pod kątem branży nowoczesnych usług dla biznesu, czy poszerzeniu oferty kulturalnej dla młodych ludzi, zyskują nie tylko inwestorzy z sek­ tora, ale miasta jako takie.

Ważne jest zatem nie tylko posiadanie dobrej ­oferty na dziś ale również dbałość o to, by firma, która zainwestowała w danej lokalizacji czuła się w niej na tyle dobrze, by mogła swobodnie się roz­ wijać. Zarówno PAIiIZ, jak i władze lokalne pozo­ stają zatem wkontakcie z inwestorami również po zakończeniu procesu inwestycyjnego w celu mo­ nitorowania sytuacji oraz wsparcia przy pokony­ waniu potencjalnych trudności. Dzięki takiej dzia­ łalności łatwiej poznać potrzeby firm działających w sektorze i zapobiec potenc­jalnym zagrożeniom. Warto podkreślić, że miasta coraz częściej współ­ pracują między sobą, spotykają się, dzieląc się wiedzą, doświadczeniami i rozwiązaniami. Dzięki otwartej wymianie informacji i pomysłów uczą się od siebie, przejmują najlepsze praktyki wzras­tają w siłę stając się coraz atrakcyjniejszymi, dzięki czemu rośnie też znaczenie ­Polski jako dogodniej lokalizacji dla inwestycji z  sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

W obliczu zmian zachodzących w sektorze, a przede wszystkim, nieustającej walki o ­najlepsze talenty, każda z lokalizacji, czy miasto, czy pańs­ two, musi stworzyć własną ofertę zakrojoną nie tyle na utrzymanie dobrej kondycji ale, przede wszystkim, nazwiększenie swoich szans na ko­ lejne inwestycje w przyszłości. Istotne jest to, że w  obliczu różnorodności lokalizacji w Polsce, każda z nich ma szansęstworzyć unikatową ofertę inwestycyjną, tym bardziej, że choć polski rynek usług dla biznesu jest już dojrzały, drzemie w nim jeszcze nieodkryty potencjał, który jest szansą dla lokalizacji umiejących wykorzystać swój moment i doświadczenia miast, które mogą w tej chwili po­ chwalić się pokaźną liczbą firm z sektora.

no 4/2014 (July / August)

31


Inwestor

How to grow BSS in Poland? More information The Polish Information and Foreign Investment Agency ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa, tel. 22 334 98 75, invest@paiz.gov.pl

The first half of the year 2014 has already passed. Many conferences and meetings of business servi­ ces sector representatives were held. Apart from appreciation for sector’s development and growth a lot has been said about changes that come along with technology development and services auto­ mation. Due to the above mentioned facts, simple and repetitive tasks will be performed by ­machines rather than people in the nearest future. On the other hand, though, the battle for talent conti­nues and is even more visible, in context of sectors dy­ namic development. What is more, it does not only concern companies, but also, cities and countries. Due to the characteristics of the sector and people working in it:flexible, multilingual, eager to move from one place to another, a competitive location offer is a more and more important factor when it comes to an investment decision. Of course, this ­offer has to be attractive not only for the future em­ ployees, but, even more, to the companies them­ selves. And still, though, we speak more about ­cities competing with each other beyond ­countries boundaries, harmonised city and country offer still plays an important role in the decision making process.

Polish Information and Foreign Investment ­Agency (PAIiIZ) is the first institution that ­deals with an investor considering entering Polish ­market. Agency’s role is to support companies at every step of the investment process, even after when it is already finished. Nonetheless, at the very beginning the contact intensity is the highest. To present Poland’s investment offer and possible 32

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

public support options is the most important thing to do within the first contact.

Although PAIiIZ does not have regional offices spread around Poland, we do cooperate with ­local authorities, which is a value added of Polan­ d’s ­offer. When it comes to services projects local partners are cities authorities and they are the ones that support projects on the following steps of the investment project. What seems to be extre­ mely important, is the fact that the PAIiIZ and local authorities support offers complement one ano­ ther. Apart from regular types of aid, like Special ­Economic Zone (if it operates in the city) or real ­estate tax exemption, which, by the way, is extre­ mely rarely used by business service companies, local authorities do offer companies additional back up. With the development of the sector in Poland, more and more cities representatives understand the necessity to create a special unit dedicated strictly to investors endorsement.In these units one may find people dedicated to specific projects. Thanks to that, a company has one point of contact in the city hall, that is responsible for solving any challenges that a firm may meet on its way, from making a contact with local universities to setting up a press conference. Moreover, a person dedi­ cated to the project for the city’s side very often plays a role of company’s interests representa­ tive in ­local governmental institutions helping to ­smoothly get on with procedures and issues they may arouse.


Investor

This is extremely important for the business ser­ vices sector, which, in Poland, is still not enough recognisable. These types of actions also seem to be of a great value for companies willing to create a shared services centre when their core business is completely different form operations which will be served out of a SSC. This is why cities engage themselves in brand marketing actions, assist newcomers with entering local business environ­ ment and finding appropriate local partners. Some of Polish locations do have specific programmes dedicated to supporting business services sector. Usually connected with development and improve­ ment of human resources or conducting a business on spot. Benefits from such actions are multiple, as the aim is to enhance not only the sector itself, but also the city attractiveness by strengthening foreign languages capabilities among students, training unemployed with regard to the investors’ needs or creating an appealing cultural offer. It is definitely important to have an interesting invest­ ment offer. Still, it is perhaps even more crucial, to enable a company which decides to choose a location develop freely in the future. That is why, PAIiIZ ­together with local authorities stays in touch with an investor even after the decision is made

to ensure that any obstacles that may appear are dealtwith smoothly. What is more, thanks to such a post investment care activities,needs of the inve­ stors and potential threatsto the sector are known and visible in advance. What seems to be a new, but a positive trend is an openness of locations to meet, discuss, exchange experiences. Through such a change of information, cities have a chance to benefit from best practice and create their own value proposition, which makes them even more attractive, that in turn makes Poland a better busi­ ness services location.

Facing the upcoming changes in the sector, and, what may be even more important, the constant battle for talent, each and every location, either city or country has to have an investment offer ­­allowing it not only to remain an attractive loca­ tion, but to enhance ones changes in the future. It is worth highl­ighting that due to the location ­diversification in Poland, each and every one of them is in a po­sition to create their own targe­ ted proposal. This is mainly because Polish out­ sourcing market has still a lot of potential, espe­ cially for the local players that are ready to grasp the opportunity and benefit from the experiences of others. no 4/2014 (July / August)

33


Inwestor

Więcej informacji Urzad Miasta Szczecin, Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu tel. +48 91 424 5819 fax +48 91 424 5820 investor@ um.szczecin.pl

www.invest.szczecin.eu

www.szczecin.eu

Szczecin docenia przedsiębiorczość Jak pobudzić przedsiębiorczość w mieście? Poprzez promocję przedsiębiorczości, inspirowanie rozwoju przedsiębiorstw, promowanie postaw proinwestycyjnych i zwiększenie konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw. To wszystko jest celem przyznawanej od 2006 roku Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin.

22 maja br. po raz 9. odbyła się uro­ czysta gala wręczenia Nagród Gospo­ darczych Prezydenta Miasta ­Szczecin ­BUSOLI BIZNESU i Wyróżnień za 2013 rok. Wydarzenie miało ­miejsce w ­Teatrze Lalek Pleciuga, jednym z  najnowszych budynków teatralnych w ­Europie. Nagrody są przyznawane w następu­ jących kategoriach: ƒƒ Firma roku ƒƒ Firma dla Szczecina ƒƒ Inwestycja roku ƒƒ Innowacja roku

Nagroda ma charakter honorowy, nie wiąże się z gratyfikacjami finanso­ wymi i jest przyznawana corocznie – ­zwycięzcy otrzymują nagrodę oraz prawo do używania tytułu Laureata Nagrody lub Nominowanego w mate­ riałach firmowych i reklamowych. Do konkursu zgłosiło się 38 firm, czyli ponad dwa razy tyle co w roku ubiegłym (17), co pokazuje, że nagrody ­cieszą się dużą popularnością. Jak co roku zgło­ szenia kandydatur do Nagrody Gospo­ darczej miały charakter otwarty. Mogły ich dokonywać instytucje i organizacje gospodarcze oraz korporacje zawo­ dowe, a także zainteresowane przed­ siębiorstwa. 34

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

Wart podkreślenia jest także fakt, że w tym roku swoje kandydatury zgło­siło wiele bardzo dobrych szczecińskich firm, rozpoznawalnych w ­Polsce i  za ­granicą.

Gospodarka jest jednym z najważniej­ szych czynników rozwoju Szczecina, a sprawne firmy to lokomotywa szcze­ cińskiej gospodarki oraz główne narzę­ dzie walki z bezrobociem i innymi nega­ tywnymi zjawiskami na rynku pracy. Dają one możliwość samoza­trudnienia i  przede wszystkim tworzą nowe ­miejsca pracy. Zwłaszcza te, które roz­ wijają się najdynamiczniej, prowa­dzące swoją działalność w sposób przej­ rzysty i uczciwy, mogą być przykładem dla ­innych i wzorem do naśladowania w biznesie. Wpływają w ten sposób na pozytywny wizerunek i rozwój gospo­ darczy miasta Szczecina i całego regio­ nu zachodniopomorskiego. Jednym z zadań stojących przed wła­ dzami miasta jest stworzenie warun­ ków dla rozwoju gospodarczego, nie­ rozerwalnie związanego z rozwojem przedsiębiorczości. Głównymi czynni­ kami niezbędnymi do rozwoju gospo­ darczego są posiadane przez miasto tereny i infrastruktura, istniejąca siła robocza oraz system lokalnych opłat i podatków. Wśród czynników dodatko­ wych, wpływających na rozwój gospo­ darczy można wymienić wizerunek

i atrakcyjność miasta, sprawną admi­ nistrację oraz edukację. Najważniej­ szym czynnikiem wśród wszystkich jest jednak mentalność mieszkańców. Zapewnienie przez władze miasta tych czynników na odpowiednim poziomie tworzy dobry klimat rozwoju gospo­ darczego i przedsiębiorczości.

Wspierane są wszystkie formy wpły­ wające na rozwój przedsiębiorczości na terenie Szczecina. Wspomagany jest proces założenia firmy „w jednym okienku” na miejscu oraz ułatwienia w prowadzeniu działalności gospo­ darczej ze strony administracyjnej. Warto podkreślić, że Urząd Miasta Szczecin został doceniony w ran­ kingu Urząd Przyjazny Mediom i ­Społeczeństwu. Miasto wspomaga też przedsiębiorców poprzez pomoc publiczną, zwłasz­ cza te firmy, które zamierzają prowa­ dzić nowe inwestycje i tworzyć nowe ­miejsca pracy.

Obecnie, jednym z priorytetowych ob­ szarów rozwoju Szczecina jest sektor usług nowoczesnych. Miasto dba o to, by dynamika przyrostu powierzchni biurowej nie zwalniała. Aktualny ­zasób nieruchomości biurowych wynosi ok. 145 000 m2 – w tym ok. 70 000 m2 powierzchni klasy A. Trwający inten­


Investor

rozwój gospodarczy regionu. Obecnie w Spółce znalazło zatrudnienie blisko 500 osób. Biorąc pod uwagę zatrudnie­ nie na poziomie 220 osób w roku 2013 ­łatwo można osza­cować, iż firma rozwi­ ja się niezwykle dynamicznie. Najnow­ sza inwestycja firmy – komora testowa do rozdzielnic elektrycznych – została otworzona w  kwietniu br. Ceremonii uruchomienia dokonała żona następcy tronu Danii Księcia Fryderyka, księżna Maria Elżbieta. sywny rozwój infrastruktury biurowej w  najbliższym czasie stworzy kolejne 65 000 m2 nowoczesnej powierzchni biur klasy A.

Uzbrajane są także kolejne tereny inwe­ stycyjne Specjalnej Strefy Ekonomicz­ nej. Niezwykle ważny dla Szczecina jest również rozwój firm związanych z go­ spodarką morską – tutaj na podkreś­ lenie zasługuje fakt wstąpienia Miasta do Zachodniopomorskiego ­Klastra Morskiego. Miasto konsekwentnie ­stawia sobie za cel kształcenie osób na kierunkach specjalistycznych, dlatego nagrody przyznawane są również magi­ strom i doktorantom.

Piotr Krzystek, prezydent Szczecina wręczył nagrody za rok 2013 w czte­ rech kategoriach. W kategorii „Firma dla Szczecina” wygrała firma budow­ lana Calbud. Nagrodę „Innowacje Roku” otrzymała firma AMC Art ­Medical Center. W kategorii „Inwe­ stycja Roku” wygrała firma SGI, która wybudo­wała biurowiec Lastadia na ­Łasztowni, zaś „Firmą Roku” uznano OT ­Logistics. Prezydent Miasta przy­ znał także dwie ­Nagrody Specjalne, dla firm HKL ­Dekoracja Okien Sp. z o.o. i Raben P ­ olska Sp. z o.o. Prezydent Szczecina przyznał również nagrody za 2013 rok za naj­lepszą ­pracę dyplomową, magisterską i  doktorską ukierunkowaną na nowo­czesne techno­ logie i innowacje.

Z całą pewnością nie można powie­ dzieć, że wyróżnione nagrodą w po­ przednich latach firmy spoczywają na laurach. ­Jednym z laureatów ubiegłych edycji jest firma kk-electronic, która stale rozszerza obszar funkcjonowania. W kwietniu 2013 r. spółka otworzyła w ­Szczecinie nową inwestycję – stację produkcyjno-testową, w ­której two­ rzone są nowoczesne systemy stero­ wania do elektrowni wiatrowych. ­Dzięki temu przedsiębiorstwo przeszło od produkcji pojedynczych kompo­nentów do tworzenia zintegrowanych sys­ temów. Szacowana wartość inwes­tycji to blisko 18 mln złotych.To jedyna taka inwestycja w Europie! Kk-­ e­ lectronic Polska sp. z o.o. od ­wielu lat wspiera Siłę napędową branży BPO/SSC w ­Szczecinie niewątpliwie stanowią ludzie młodzi i studenci – ponad 48 tys. osób na 18 uczelniach i 13 tys. absolwentów każ­ dego roku. Działania na rzecz budowania kapitału ludzkiego dla szczecińskiego biznesu obejmują popularyzację nauki ję­ zyków obcych oraz kształcenie studentów z obsługi systemów księgowych SAP.

Szczecin to dynamiczny ośrodek roz­ woju wspierający innowacyjne przedsię­ biorstwa. Miasto dba o to, by dynamika przyrostu powierzchni biurowej nie zwalniała. Miejscowy Plan Zagospoda­ rowania Przestrzennego uwzględnia miejsce pod nowe biurowce. Aktualny zasób nieruchomości biurowych wy­nosi ok. 145  000  m2. Trwający intensywny

Prezes zarządu innej firmy, Xcomp, ­Tomasz Dynarski powiedział: „Od ­czasu przyznania nagrody minęło 12 mie­sięcy, więc okres relatywnie krótki z perspek­ tywy rozwoju firmy. W  międzyczasie otworzyliśmy biuro handlowe w Warsza­ wie i ugruntowaliśmy pozycję biura han­ dlowego w Poznaniu. Obecnie w ramach grupy kapitałowej Xcomp obejmujemy zasięgiem całą Polskę. Rok 2013 to rok w którym mocno zaangażowaliśmy się w  realizację naszej śmiałej inwestycji związanej z budową nowoczesnego biu­ rowca, który to stanie się już na dniach siedzibą naszej firmy. Mimo wiel­kiego zaangażowania w ten proces udało nam się zakończyć 2013 rok wzrostem ob­ rotów prawie o 70% w stosunku do 2012 roku.”

rozwój infrastruktury biurowej w najbliż­ szym czasie stworzy kolejne 65 000  m2 nowoczesnej powierzchni biur klasy A. Miasto oferuje pomoc publiczną w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości. Celem tworzonego Technoparku Pome­ rania jest stwarzanie dogodnych wa­ runków do rozwoju innowacyjności w  Szczecinie, w szczególności pod kątem technologii informacyjnych i komunika­ cyjnych. Powiatowy Urząd Pracy oferuje przedsiębiorcom wszystkie instrumenty rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej. Inną ciekawą inicjatywą są wspólne wyjazdy przedstawicieli Miasta i firm na targi i konferencje w kraju i za granicą.

no 4/2014 (July / August)

35


Inwestor

More information The City of Szczecin, Investor and Business Support Department tel. +48 91 424 5819 fax +48 91 424 5820 investor@ um.szczecin.pl

www.invest.szczecin.eu

www.szczecin.eu

Szczecin appreciates entrepreneurship How to improve entrepreneurship in town? Through the promotion of entrepreneurship, inspiring the development of enterprises, promoting pro-investment attitudes and improving the competitiveness of local enterprises. Since 2006 all of this has been the goal of the Mayor of Szczecin's Economic Award.

The solemn award ceremony of the Mayor of Szczecin's Economic Award BUSOLE BIZNESU took place on 22 May for the ninth time. The event took place in the Pleciuga Doll Theater, one of the newest theater buildings in Europe.

applications. The applications could be filed by institutions and economic orga­ nizations as well as professional corpo­ rations and interested enterprises.

ƒƒ Company of the year ƒƒ Company for Szczecin ƒƒ Investment of the year ƒƒ Innovation of the year

The economy is one of the most impor­ tant development-driving factors for Szczecin, whereas efficient companies are a powerhouse of Szczecin's eco­ nomy and the main tool used to ­counter unemployment and other nega­tive la­ bour market phenomena. They give the possibility of self-­employment and, more importantly, create new jobs. Especially those companies which de­ velop most dynamically conducting ­their business activity in a clear and ­honest way, can be an example for others to follow. In this way, they posi­ tively influence the image and eco­nomic development of Szczecin and the entire Zachodniopomorskie region.

The awards are granted in the following categories:

The prestigious and honorary award is not related to financial gratification and is awarded annually – the winners rece­ ive the award and the right to use the ti­ tle of the Award Winner or the ­Nominee in their company materials or for pro­ motion and advertisement.

The competition included 38 com­ panies i.e. twice as much as last year (17), which shows that the awards are very popular. Every year the Economic Award was open for candidates to file 36

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

It is worth emphasizing that this year a lot of good companies from ­Szczecin, recognizable in Poland and abroad, fi­ led their applications.

One of the tasks that the town authori­ ties have to face is creating conditions for economic development, which is intrinsically linked to the development of entrepreneurship. The main factors necessary for economic development include: town's territory and infra­ structure, workforce and a system of local tariffs and taxes. Among the ad­ ditional factors influencing economic development one should mention the image and attractiveness of the city, efficient administration and education. The most important factor among all is, however, the mentality of inhabitants. Once town authorities ensure that the abovementioned factors are present at an appropriate level, they will generate conditions for good economic environ­ ment and business development.

Support is offered to all activities that influence the development of entrepre­ neurship in the territory of Szczecin. Administrative support is provided in order to speed up the process of esta­ blishing companies and,.


Investor

It is worth emphasizing that the Town Hall in Szczecin was appreciated by the "Media and Society Friendly Town Hall" ranking.

The town hall supports also entrepre­ neurs through public aid, especially those companies which aim to conduct new investments and create new jobs.

At present, one of the priority areas of Szczecin's development is the modern services sector. The city wants to make sure that the office space growth does not slow down. Current pool of office space amounts to approx.: 145,000 sqm – including approx. 70,000 sqm of A  class surface. The intense develop­ ment of office infrastructure in the fore­ seeable future shall generate another 65,000 sqm of modern A class office surface. Infrastructure is being developed for further investment areas in the Special Economic Area. What is also impor­ tant for Szczecin, is the development of companies related to maritime eco­ nomy – an emphasis should be placed on the fact that the town has joined the Westpomeranian Maritime ­Cluster. The town is consistently aiming at edu­cating people on specialist majors; there­fore, the awards also go to M.A. and PhD ­students.

Piotr Krzystek, the Mayor of Szczecin, granted the 2013 awards in four cate­ gories. The winner in the category "Company for Szczecin" was ­Calbud company. The "Innovation of the Year" award went to AMC Art Medical ­Center. The winner in the category "Invest­ment of the Year" was SGI com­ pany, which build the Lastadia office building in Łasztownia, while the title of the "Company of the Year" was awarded to OT Logistics. The Mayor of ­Szczecin awarded also two Special Prices for HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. and Raben Polska Sp. z o.o.

The Mayor of Szczecin awarded ­prizes also for 2013 for the best diploma pro­ ject, MA and PhD thesis which were dedicated to modern technologies and innovations.

Surely, we may not say that the compa­ nies distinguished with prizes in pre­ vious years are resting on their laurels. Kk electronics is one of the winners of previous editions and is continu­ ously broadening its range of activities. In April 2013 the company opened a new investment in Szczecin – a test-­ production station in which modern wind power plant steering systems are created. Therefore, the enterprise went from manufacturing single compo­ nents to generating integrated systems. The estimated value of investments is ­around 18 million PLN. This is the only such investment in Europe. Kk elec­ tronic Polska sp. z o.o. for many years has supported economic development in the region. At present, the company employs around 500 people. Taking into consideration the fact that in 2013 the company employed 220 people, we Young people and students are, un­ doubtedly, the driving force of the BPO/SSC sector in Szczecin – over 48 thousand persons at 18 univer­ sities and 13 thousand graduates every year. Actions undertaken to build ­human capital for the Szczecin business include the popularization of foreign language learning and edu­ cating students in SAP accounting systems.

Szczecin is a dynamic center suppor­ ting innovative enterprises. The city wants to make sure that the office space growth does not slow down. The Local Spatial Development Plan allocates places for new office buil­ dings. The current pool of office space amounts to approx. 145,000 sqm. The

can easily estimate how dynamically the company is developing. The company's latest investment, the test chamber for electrical switchboards, was opened in April this year. The launching ceremony was performed by the heir to the ­throne of Denmark Crown Prince Frederick and Crown Princess Mary Elizabeth.

The president of the board of another company, Xcomp, Tomasz Dynarski said: ”Twelve months have passed since winning the award, so it is a relatively short period of time from the point of view of the company's development. In the meantime, we created a trade office in Warsaw and strengthened the posi­ tion of the trade office in Poznań. At pre­ sent, the Xcomp capital group is ­active in the entire Poland. 2013 was a year in which we were strongly engaged in the realization of a brave investment related to the construction of a modern office building, which will shortly become the seat of our com­pany. Despite enormous commitment to this process in 2013, we managed to increase the turnover by 70% com­pared to 2012.”

extensive development of office infra­ structure in the foreseeable future shall generate another 65,000 sqm of modern A-class office space. The city offers public aid in the form of real es­ tate tax exemptions. The goal of the Technopark Pome­ rania, which is currently under construction, is to ensure proper conditions for the development of innovativeness in Szczecin especially in ICT. Regional Labour Office offers entrepreneurs all possible business development and professional acti­ vation instruments. Other initia­tives include joint trips organized by the town and companies to interna­ tional and domestic trade fair and ­conferences. no 4/2014 (July / August)

37


Inwestor

Kooperacja, nie konkurencja… Rozwój promocji sektora BPO/SSC w Poznaniu Dynamiczny rozwój sektora

Więcej informacji Miasto Poznań, Biuro Obsługi Inwestorów Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Sektor nowoczesnych usług dla biznesu jest obecnie najdynamiczniej rozwijającą się gałęzią ­polskiej gospodarki. Przyciąganie inwestorów zagranicznych z sektora BPO/SSC jest bardzo ważnym elementem strategii każdego miasta sta­ wiającego na rozwój, przedsiębiorczość i inno­ wacyjność. Nie inaczej jest w Poznaniu – coraz

fax:+48 61 878 55 00, tel: +48 61 878 54 28 inwestor@ um.poznan.pl

38

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

większa liczba nowych projektów i rozwój już obecnych centrów korzystnie wpływają na lokal­ ną gospodarkę, rozwój infrastruktury okołobizne­ sowej, a przede wszystkim na rynek pracy. Mając na uwadze te argumenty, prowadzone są działania zwiększające atrakcyjność inwestycyjną miasta, kreujące pozytywny klimat dla biznesu oraz zacie­ śniające współpracę z inwestorami podczas wy­ boru lokalizacji dla swojego centrum, a także po decyzji o jego uruchomieniu. Wyróżniamy się!

Warunki inwestycyjne, zasoby ludzkie, panujące trendy, koszty biznesu i powierzchni biurowej – in­ formacje te sąniezbędne do podjęciatrafnej decyzji przez inwestorów. Jednak w obecnej sytu­acji ofer­ ta dużych miast jest do siebie zbliżona. To, czym Miasto Poznań wyróżnia się na tle Polski, to rozwój promocji sektora usług nowoczesnych ­poprzez szereg inicjatyw we współpracy z ­inwestorami. Nasze inicjatywy

WorkGate – praktyczne warsztaty dla studen­ tów. Jest to cykliczna impreza, która pozwala na regularną komunikację pomiędzy firmami


Investor

poszukującymi wartościowych pracowników w sektorze BPO/ SSC, a studentami wchodzącymi na rynek pracy. Miasto Poznań przyczynia się w ten sposób do popularyzacji sektora BPO/SSC wśród stu­dentów, jako potencjalnego miejsca pracy. ­Odbyły się już dwie edycje WorkGate. W tym roku 27 listo­pada spotkamy się po raz kolejny na je­ dynym t­ akim wydarzeniu w Polsce!

Tydzień BPO – to wydarzenie, które ma na celu popularyzację sektora BPO/SSC we współpracy ze szkołami średnimi. Celem projektu jest zapo­znanie młodzieży z możliwościami, jakie daje ­branża BPO/SSC, zachęcenie ich do wyboru perspekty­ wicznego kierunku studiów oraz zmotywowanie do nauki języków obcych. Ważne jest także uświa­ domienie, że zdobywaną w szkole wiedzę należy uzupełnić o nabywanie praktycznych umiejętności zawo­dowych. Projekt kierowany jest do uczniów 2 ostatnich lat liceum oraz technikum i dzieli się na dwa etapy – „drzwi otwarte” w firmach oraz praktyczne warsztaty w szkołach, organizowane przez firmy.

Poznań Business Run – 14 września br. od­będzie się druga edycja biegu charytatyw­nego, któ­ rego współorganizatorem jest Miasto ­Poznań. Do

Piąta, jubileuszowa Konferencja ABSL odbyła się w Poznaniu w dniach 22-23 maja. Hasłem prze­ wodnim tegorocznego spotkania było „Poland – taking on the world”. Konferencja zbiegła się z obchodami 25. rocznicy wyborów czerwcowych 1989 r. oraz 10. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, cobyło doskonałą okazją do przyj­ rzenia się rozwojowi polskiej gospodarki w ostat­ niej dekadzie. Współorganizatorem i Partnerem Głównym V Konferencji ABSL było Miasto Poznań.

Ponad 600 uczestników z kraju i zagranicy goś­ ciło na Międzynarodowych Targach Poznańskich w Sali Ziemi – najnowocześniejszej i największej sali kongresowo-konferencyjnej w Polsce. Wśród gości V Konferencji ABSL znaleźli się decydenci z branży BPO i SSC, szefowie centrów, konsul­tanci, analitycy, doradcy oraz przedstawiciele władz

uczestnictwa w biegu zaproszeni są w ­pierwszej kolejności pracownicy firm i organizacji z ­Poznania i regionu. By wziąć udział w imprezie wys­tarczy przez stronę internetową biegu zgłosić dru­żynę złożoną z pięciu osób, pobiec i w ten sposób ­pomóc potrzebującym. Wydarzenie jednoczy cały po­ znański świat biznesu.

Poznań daje pracę – to kampaniana nośnikach ze­ wnętrznych w Warszawie, Krakowie, ­Wroc­ławiu, Łodzi, Gdańsku, Bydgoszczy, Szczecinie i Zielonej Górze podjęta przez Miasto Poznań, mająca za­ chęcić specjalistów z całego kraju do podjęcia pra­ cy w stolicy Wielkopolski. Dodatkowo kam­pania miała formę spotów radiowych, reklam prasowych i insertu.

Poznań jest aktualnie jednym z czołowych ośrod­ ków usług dla biznesu w Polsce. Dynamiczny wzrost branży w Poznaniu coraz częściej skupia uwagę podmiotów działających w skali ­globalnej. Od początku 2012 r. nastąpił 50% wzrost za­ trudnienia w centrach usług. Obecnie 9000 osób zatrud­nionych jest w 46 centrach. Lata 2013 i 2014, to dla Poznania na razie 8 nowych inwes­ tycji z sektora BPO/SSC, a jest duża szansa, że ­kolejne firmy wybiorą nasze miasto.

Najważniejsze w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie poświęcone sektorowi odbyło się w Poznaniu

centralnych i lokalnych, a także gość honorowy te­ gorocznego wydarzenia, Madeleine Albright – była sekretarz stanu USA i jeden z najbardziej szano­ wanych polityków na scenie międzynarodowej

Konferencja odbiła się szerokim echem w mediach krajowych i lokalnych oraz spotkała z bardzo pozy­ tywnym odbiorem gości, zarówno ze względu na warstwę merytoryczną, jak i z powodu tego­rocznej lokalizacji. Rosnąca z roku na rok ranga wyda­ rzenia bardzo dobrze odzwierciedla zna­ czenie sektora nowoczesnych usług bizne­sowych dla pol­ skiej gospodarki i stanowi doskonały ­prognostyk dla kolejnych edycji.

no 4/2014 (July / August)

39


Inwestor

Cooperation, not competition ... Promotion development of BPO/SSC sector in Poznan Dynamic development of the sector

More information City of Poznań, Investor Relations Department

Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

fax: +48 61 878 55 00, tel: +48 61 878 54 28 inwestor@ um.poznan.pl

Modern business services sector is currently the fastest growing branch of Polish economy. Attrac­ting foreign investors from BPO/SSC sector is a  very important element of strategy of each city, which puts emphasis on growth, entrepre­ neurship and innovation. The same in Poznan – a ­growing ­number of new projects and develop­ ment of ­already active centres has a positive effect on local economy, development of business infra­ structure, and especially on the labour ­market. In view of these arguments, the actions are taken to increase the investment attractiveness of the city, which create positive business climate and re­ inforce collaboration with investors while they are choosing a lo­cation for their centres, and after they take de­cision to launch their business here. We stand out!

Investment conditions, human resources, current trends, costs of business and office space – such in­ formation is necessary for the investors in order to take right decisions. However, in the current situ­ ation the offer of big cities is similar. What ­makes the City of Poznan different from other Polish cities is the promotion development of modern services sector through a number of initia­tives in coopera­ tion with the investors. 40

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

Our initiatives WorkGate – practical workshops for students. This is a regular event which enables regular com­ munication between companies seeking valuable employees in BPO/SSC sector, and the students ente­ring the job market. This way the City of ­Poznan contributes to promoting BPO/SSC sector among the students as a potential workplace. So far, two editions of WorkGate took place. This year, on 27 November, we will meet again at the only event of this type in Poland!

BPO week – an event aimed at promoting BPO/ SSC sector in cooperation with secondary schools. The aim of the project is to acquaint young people with the opportunities offered by BPO/ SSC industry, to encourage them to choose future­ -oriented courses of study, and to motivate them to learn ­foreign languages.It is also important to make them realize that school knowledge needs to be complemented through the acquisition of prac­ tical skills. The project is addressed to students of two oldest years of high schools and technical secon­dary schools, and is divided into two stages – “open days" in the companies and practical work­ shops in schools, organized by the companies.


Investor

Poznan Business Run – on 14 September, the second edition of charity run will be held, co-­ organized by the City of Poznan. The employees of companies and organizations from Poznan and the region are primarily invited to participate in the run. To attend the event, simply register your 5-person running team on the event’s website, run and help the needy through that. The event unites the entire business world in Poznan. Poznan daje pracę – it’s a campaign on outdoor media in Warsaw, Krakow, Wroclaw, Lodz, Gdansk, Bydgoszcz, Szczecin and Zielona Gora, taken by the City of Poznan, intended to encourage professio­ nals from all over the country to take up work in

The most important event in Poland and Central and Eastern Europe, dedicated to the sector, was held in Poznan

The Fifth anniversary ABSL Conference was held in Poznan on 22-23 May. The motto of this year's meeting was "Poland – taking on the world." The conference coincided with the celebration of the 25th anniversary of June 1989’ elections, and the  10th anniversary of Poland’s accession to the ­European Union, which was a great opportunity to look at the development of Polish economy over the last decade. The City of Poznan was the coorga­nizer and the Major Partner of the Fifth ABSL ­Conference. More than 600 participants from Poland and ­abroad  visited the Earth Hall at Poznan

the capital of Wielkopolska. Additionally, the cam­ paign takes form of radio spots, newspaper ads and inserts.

Poznan is currently one of the leading centres of business services in Poland. The dynamic growth of the industry in Poznan increasingly attracts the attention of entities operating globally. Since the beginning of 2012, there was a 50% increase in employment in service centres. Currently, 9,000 people are employed in 46 centres. The years 2013 and 2014 have marked so far 8 new investments in the BPO/SSC sector in Poznan, and there is a big chance that more companies will choose our city for investments.

International Fair – the most modern and lar­ gest congress and conference hall in Poland.The ­guests of the Fifth ABSL Conference included decision makers of BPO and SSC sector, heads of the centres, consultants, analysts, advisors and representatives of central and local authorities, as well as the guest of honour of this year's event – ­Madeleine Albright – the former US Secretary of State and one of the most respected politicians in the international scene The conference received wide coverage in the national and local media, and was well received by the visitors, both because of its substantive ­content and this year's location. The increasing rank of the event perfectly reflects the importance of business services sector for Polish economy, and is an excellent predictor for subsequent editions.

no 4/2014 (July / August)

41


Inwestor

Contract manufacturing, czyli Outsourcing z niebiurowej perspektywy

Autor: Mikołaj Trunin Project Manager – Sektor Produkcyjny Invest in Pomerania

Więcej informacji www. investinpomerania.pl

42

Outsourcing w Trójmieście ma się wciąż doskona­ le – Gdański oddział francuskiej firmy Sii jeszcze w tym roku zwiększy zatrudnienie z 450 do 600 osób. Z kolei austriackie CCC do swojego nowego biura, również w Gdańsku, przyjmie 200 osób. Z jednej strony usługi IT, z drugiej – klasyczna ob­ sługa klienta, czyli procesy, z którymi najczęściej kojarzymy outsourcing. Naturalnie, IT, call cen­ ters, czy usługi finansowe nie wyczerpują zakresu procesów, które można outsourcować. Zlecić na zewnątrz można praktycznie wszystko, włącznie z kompleksową produkcją w tradycyjnym rozu­ mieniu. Doskonałym przykładem z naszego lokalnego i jed­ nocześnie globalnego podwórka jest amerykańska firma Flextronics i jej zakład w Tczewie. Dwie hale produkcyjne, 3500 pracowników, klienci o świa­ towej renomie. Globalnie Flextronics jest drugim największym producentem kontraktowym. ­Firma została założona w Dolinie ­Krzemowej 1969  r. Obecnie posiada 70 zakładów produk­cyjnych o  łącznej powierzchni niespełna 2,5 miliona m2 gdzie pracuje około 200 tys. osób. Na Pomorzu

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

Flextronics działa od roku 2000, będąc jednym z największych pracodawców w regionie.

W Tczewie wytwarzane są głównie produkty dla globalnych gigantów z sektora telekomunika­ cyjnego. Jednak nie tylko. Niedawno rozpoczęła się kompleksowa produkcja drukarek 3D. Przy rea­lizacji zamówienia dla skandynaw­skiego ­klienta ­Flextronics wykorzystuje możliwości ­swoich dwóch hal produkcyjnych – mechanicznej i PCBA. W hali PCBA przygotowywana jest elektro­ nika produktu – m.in. control board, display board oraz interface board. W hali mechanicznej odbywa się produkcja obudowy i elementów metalowych.

Za współpracę z klientem odpowiada we ­Flextronics dział New Product Introduction (NPI), który zajmuje się wdrażaniem nowych produktów do masowej produkcji. Wydzielony w strukturach firmy departament NPI jest kompleksowo funkcjo­ nującą jednostką, posiadającą własny magazyn, ­linię produkcyjną czy testy. Także zespół NPI ­tworzą specjaliści z różnych dziedzin – inżynie­ rowie, operatorzy, logistycy, inspektorzy jakości,


Investor

Drukarka 3D składa się z ponad 100 komponen­ tów metalowych, 500 komponentów kupowanych i waży 139 kg. Sprzedawana jest na terenie Europy, przede wszystkim klientom, którzy potrzebują wy­ sokiej jakości wydruku. To, co wyróżnia drukarkę produkowaną we Flextronics, to brak koniecz­ności stosowania dodatkowych materiałów pomoc­ niczych i fikstur, a także możliwość drukowania kilku różnych komponentów w trakcie tego sa­ mego procesu.

Korzyści z outsourcingu produkcji są oczywiste. Po pierwsze redukowane są koszty – zamawiający nie musi inwestować w hale produkcyjne ani tech­ nologie, a producent kontraktowy może zapropo­ nować niższe ceny z racji ekonomii skali (obsługa wielu klientów). Co więcej, czołowi kontraktorzy zapewniają swoim klientom najwyższą jakość pro­ duktów, włącznie z pracami prototypowymi.

którzy zapewniają klientom całościową realizację prototypowych zamówień.

Dział NPI zajmował się również projektem dru­ karki 3D. W pierwszym etapie współpracy inży­ nierowie wspierali rozwój designu, wpływali na ewaluację produktu oraz implementację oszczęd­ nościowych i funkcjonalnych ulepszeń. To ­właśnie we Flextronics powstał prototyp drukarki 3D i sam produkt został przygotowany do masowej pro­dukcji, która jest teraz realizowana w tczew­ skiej fabryce. Obecnie Flextronics przygotowuje się do wdrożenia usługi direct fulfilment dla tego ­produktu.

„Projekt industrializacji drukarki 3D doskonale wpi­ suje się w strategię naszego oddziału, który kładzie nacisk na rozwój vertical integration. Możliwość produkcji elektroniki oraz elementów metalowych w tej samej fabryce zapewnia naszym klientom oszczędności finansowe i czasowe, a także bezpie­ czeństwo” – mówi Stanisław Motylski, Program Management and Business Development Director z Flextronics International Poland Sp. z o.o.

Tak, jak w przypadku outsourcingu usług bizne­ sowych i informatycznych niezwykle zajmują­ cąi ważną (z perspektywy rozwoju gospodar­czego regionów) jest kwestia kierunków lokowania ­nowych centrów, tak – na koniec rozważań o out­ sourcingu produkcji – można się zastanowić, jakie czynniki decydują o lokalizacji zakładów produ­ centów kontraktowych. „Tczew jest bardzo dobrą lokalizacją dla ­polskiego oddziału Flextronics ze względu na kilka czyn­ ników. Jednym z najważniejszych jest dostęp do pracow­ników o różnych kwalifikacjach. Jako firma zatrudniająca 3500 osób i zapewniająca klientom kompleksowe usługi, od projektowania i ewaluacji produktów, poprzez produkcję, aż po transport do klientów końcowych, potrzebujemy zarówno wy­ kształconych inżynierów, specjalistów ds. jakości, zakupów czy logistyki, jak i wielu pracowników pro­ dukcyjnych – operatorów produkcji, monterów, spa­ waczy, lutowaczy. Kolejną ważną korzyścią naszej lokalizacji jest bliskość lotniska oraz portów. Bardzo cieszy nas rozwój infrastruktury drogowej oraz ter­ minali kontenerowych w Gdańsku i Gdyni” – mówi Andrzej Połojko, Dyrektor Generalny w Flextronics International Poland Sp. z o.o. Niewątpliwie, outsourcing produkcji jest pro­ cesem opłacalnym. Tym bardziej opłacalnym, im korzystniejsza jest lokalizacja zakładów produk­ cyjnych kontraktora.

no 4/2014 (July / August)

43


Inwestor

Contract manufacturing – Outsourcing from the industrial perspective

Author: Mikołaj Trunin

Project Manager – Manufacturing Invest in Pomerania

More information www. investinpomerania.pl

Outsourcing in Tri-City is still on the rise – Gdansk branch of the France – based Sii will increase its employment from 450 to 600 this year. Additio­ nally, the Austrian CCC is hiring 200 people to its newly opened office in Gdansk. On one hand IT ser­vices, on the other – a classic customer ­service. These are the processes, that outsourcing is ­mainly associated with. However, IT, call centers and financial services do not use up the whole range of the processes that companies outsource. As a ­matter of fact, everything can be outsourced in­cluding the comprehensive production in the traditional sense. A perfect example from our local yet global play­ ground is the American company Flextronics and its plant in Tczew. Two manufacturing facili­ ties, 3,500 employees, world-recognized clients. Globally, Flextronics is the second largest con­ tract manufacturer. The company was founded in the Silicon Valley in 1969. The group currently owns over70 manufacturing facilities with a total area of nearly 2.5 million square meters and em­ ploys 200,000 people worldwide. In Pomerania, ­Flextronics operates since 2,000 and belongs to one of the largest employers in the region.

In Tczew, products are mainly produced for the global giants of the telecommunications sector. But not only. Recently the company has star­ ted a comprehensive production of 3D printers. Whilst order processing of the Scandinavian cus­ tomer, ­Flextronics deploys the expertise of its two production facilities – mechanical and PCBA. In the PCBA hall the electronics of the products is 44

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

manufactured,including control board, display bo­ ard and the interface board. In the mechanical hall on the other hand, case and metal elements pro­ duction takes place.

At Flextronics, the New Product Introduction (NPI) department is responsible for co-operation with the customer. NPI deals with the implementation of new products for mass production. Extracted from the company structures, the department is a completely self-contained functioning unit, with its own warehouse and production line testing. NPI team consists of specialists from different dis­ ciplines – engineers, operators, logisticians, quali­ ty inspectors, who ensure customers a compre­ hensive processing of the orders of the prototypes. NPI department was also involved in the 3D prin­ ter project. At first stage of the cooperation, engi­ neers supported the development of the design, influenced the product evaluation and implemen­ tation of savings and functional improvements. At ­Flextronics, a prototype of the 3D printer and


Investor

The benefits of contract manufacturing are more than obvious. First of all, the costs are reduced – the purchasing party does not have to invest into production facilities nor technologies. On the other hand, the contractor may offer lower prices due to the economies of scale (many clients). What is more, the leading contractors ensure the best ­quality of products, including prototyping of new devices.

the product itself was prepared for the mass pro­ duction, which isbeing done in Tczew factory. Cur­ rently, Flextronics is working to implement the di­ rect fulfillment services for this product.

”3D printer industrialization project perfectly fits into the strategy of our factory, as we put a special emphasis on the vertical integration. The possi­ bility to manufacture both electronics and metal components in a single factory enables us to help our clients save money and time and to ensure ­security” – explains Stanislaw Motylski, Program Management and Business Development Director, ­Flextronics International Poland.

The 3D printer is composed of 100 metal elements and 500 purchased ones. It weighs 139 kilograms. It is sold throughout Europe, with focus on the clients that fish for high quality printing. What is different about the Flextronics printer is that the device does not require additional materials nor fix­ tures. What is more, it is capable of printing ­several different components within a single process.

Finally, there is a question of the main fac­ tors ­driving contract manufacturers to locate ­their ­project in one place and not in the other. The ­location process is particularly crucial for the deve­lopment of the regions, be it ITO/BPO or m ­ anufacturing.

”Tczew is a very good location for the Polish site of Flextronics because of a couple of reasons. The key one is the access to the talent pool of many compe­ tences. As a company that employs 3,500 people and offers its clients complex services including product design and evaluation, manufacturing and direct deliveries we need engineers, quality, logistics and procurement specialists, production operators, fit­ ters, welders, solder specialists. Another important location benefit in Tczew is the proximity to the inter­national airport and seaports. We are very glad to watch the infrastructure develop, espe­ cially roads and container terminals in Gdansk and ­Gdynia” – says Andrzej Połojko, General Director of ­Flextronics International Poland. Undoubtedly, contract manufacturing is a bene­ ficiary practice and the better the location of the contractor’s facility is, the more beneficiary the whole process becomes.

no 4/2014 (July / August)

45


Inwestor

Za nami Dni Lubelskiej Wyżyny IT 2014

Więcej informacji Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Lublin www.lublin.eu

46

Coroczne święto Lubelskiej Wyżyny IT powró­ ciło w tym roku ze zdwojoną siłą. Dni Lubelskiej ­Wyżyny IT 2014, które odbyły się w maju, obej­ mując dwa niezależne wydarzenia informa­tyczne, zgromadziły łącznie prawie 800 uczestników. Środek ciężkości tegorocznych wydarzeń poło­ żony był na ścisłą współpracę ze środowiskami studenckimi, która przełożyła się na sukces całego wydarzenia.

Pierwszym z wydarzeń w ramach tegorocznych Dni Lubelskiej Wyżyny IT były Lubelskie Dni ­Informatyki (LDI), które już od 7 lat organizo­ wane są przez grupę KUL.NET oraz Koło Nau­ kowe Informatyków Katolickiego Uniwersytetu ­Lubelskiego. Wydarzenie skierowane było przede wszystkim do studentów, pracowników firm z branży infor­matycznej, kadry zarządzającej odpowiedzialnej za IT, a także osób zaintereso­ wanych światem ­nowych technologii.

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

„Nasza konferencja zdążyła już na stałe wpisać się do kalendarza imprez technologicznych nie tylko w województwie lubelskim. Od wielu lat integru­ jemy osoby zainteresowane informatyką, nie tylko ze środowisk akademickich. Głównym założeniem LDI jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań informatycznych, ale chodzi też o ułatwienie nawiązywania kontaktów i wymianę doświadczeń ze specjalistami z branży informa­tycznej” – mówi Piotr Pietras, koordynator wydarzenia i lider Grupy KUL.NET na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W wydarzeniu, na które złożyły się zarów­ no wy­kłady, jak i warsztaty oraz konkursy programis­tyczne, głos zabrali przede wszystkim praktycy. Warsztaty poprowadzili przedstawi­ ciele takich firm jak ­Britenet, Sii, Billenium czy ­Sollers ­Consulting. Ciekawym spojrzeniem na ­rozwój technologii podzielił się również Tomasz ­Kopacz z ­Microsoftu. Gwoździem programu był


Investor

„Jednym z głównych celów konferencji było zainte­ resowanie młodzieży informatyką. Zależało nam, aby pokazać emocjonujące oblicze IT i przekonać ­młodych ludzi, że kodowanie może być nie tylko świetną zabawą, ale też sposobem na zawodową przyszłość” – wyjaśnia Oliwia Bednarczyk, koordy­ natorka programu Lubelska Wyżyna IT.

j­ ednak ­wykład Wenhui Lu z Nokii nt. programo­ wania ­NokiiX na platformie Android, cieszący się ­olbrzymim zainteresowaniem.

„Zależy nam na wspieraniu wszelkich inicjatyw in­ formatycznych, a w szczególności tych, które pro­ mują sektor, integrują środowisko i pobudzają zain­ teresowanie innowacjami i karierą w IT. Dlatego też bardzo cieszy nas aktywność studentów informa­ tyki i ich zaangażowanie w organizację wydarzeń o ­takiej skali. To właśnie ich zapał i pasja przyczy­ nia się do wzrostu sektora IT w Lublinie” – komen­ tuje Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i ­Obsługi Inwestorów, który koordynuje program Lubelska Wyżyna IT.

Drugą częścią tegorocznych Dni Lubelskiej ­Wyżyny IT była Konferencja ­Informatyczna Check IT, skierowana do uczniów szkół ponadgimnaz­jalnych z województwa lubel­skiego. Impreza, ­która odbyła się w tym roku po raz pierw­ szy, ­okazała się sukcesem. Wzięło w niej udział ponad 230 uczniów z dziesięciu szkół z ­Lublina i woje­wództwa lubelskiego.

Wydarzenie zorganizował Urząd Miasta Lublin w ścisłej współpracy z kołami naukowymi infor­ matyków działających przy uczelniach wyższych w województwie lubelskim. Studenci prowadzili warsztaty technologiczne dla uczestników, ani­ mowali strefę rozrywki i prezentowali ofertę edukacyjną swoich uniwersytetów. Dzięki temu, wydarzenie miało wymiar dzielenia się pasją. Wyjątkowe zainteresowanie tym wydarzeniem pozwala stwierdzić, że tego typu spotkania są oczekiwane przez młodych ludzi, których pasją są nowoczesne technologie.

Program Lubelska Wyżyna IT realizowany przez Urząd Miasta Lublin jest inicjatywą mającą na celu wyeksponowanie potencjału oraz stwo­ rzenie przychylnego klimatu dla rozwoju ­branży IT w ­Lublinie, która jest obecnie naj­prężniej roz­ wijającą się gałęzią gospodarki lokalnej. Prioryte­ towym założeniem programu jest wsparcie lokalnego sektora IT poprzez wypracowanie wza­ jemnych powiązań w środowiskach nauki i ­biz­nesu związanych z technologią IT i ICT przy współpracy samorządu lokalnego. Lubelska ­Wyżyna IT obej­ muje swoim patronatem szereg działań podejmo­ wanych przez uczelnie, koła naukowe, firmy oraz inne podmioty związane z branżą, takie jak np. Wschodni K ­ laster ICT. no 4/2014 (July / August)

47


Inwestor

2014 Lublin IT Upland Coverage More information Strategy and Investor Assistance Department, Lublin City Hall www.lublin.eu

The annual celebration of Lublin IT Upland re­ turned this year with twofold impact. 2014 Lublin IT Upland Days held in May, comprised 2 separate IT-focused conferences and gathered altogether nearly 800 participants. The idea of the events revolved around close cooperation with the stu­ dents community which proved a very successful ­strategy.

The first event within this years’ Lublin IT Upland was Lubelskie Dni Informatyki (Lublin Information Technology Days, LDI), which has been organized for the last 7 years by KUL.NET Group and Infor­maticians Scientific Club at the Catholic Univer­sity of Lublin. The conference was chiefly tar­ geted at students, IT companies’ employees, mana­ gers res­ponsible for IT in various businesses as well as every­body interested in new technologies. ”Our conference is already inscribed for good in the technological events calendar not only in the Lublin Region. We have been integrating the information

48

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

technology community for many years and we reach not only students. The main idea of LDI is to convey to the participants the latest news on innovative technological solutions, but we also aim to facilitate establishing contacts and exchanging experiences between IT specialists” – says Piotr Pietras, the coordinator of the event and leader of KUL.NET ­Group at the Catholic University of Lublin.

At the event, which involved not only lectures but also workshops and programming contests, it was above all the practitioners who were ­given the floor. The workshops were carried out by experts representing such companies as Britenet, Sii, ­Billenium or Sollers Consulting. As far as guest lecturers are concerned, Tomasz Kopacz, Techno­ logy Evan­gelist at Microsoft, shared an interesting viewpoint on the development of technology. Ho­ wever, the highlight of the agenda was the lecture on programming NokiaX for Android platform lead by Wenhui Lu, which enjoyed greatest popularity.


Investor

”Our goal is to support all IT initiatives, and particu­ larly those which promote the sector, integrate the like-minded community and stimulate interest in innovation and career in IT. That is why we are very glad that our IT students are so active and involved in organizing events of such scale. It is their energy and passion which contributes to the growth of IT sector in Lublin” – comments Mariusz Sagan, head of Strategy and Investor Assistance Department of the Lublin City Hall, which coordinates the Lublin IT Upland Programme. The second part of this years’ Lublin IT Upland Days was the Check IT Conference dedicated to secondary school students in the Lublin Region. The event, which was organized for the first time, proved a success: over 230 students participated from 10 schools in Lublin City and Region. ”One of the main goals of the conference was to get the teenagers interested in IT. We strived to pre­ sent the exciting image of IT and convince the ­participants that coding can not only be fun but also rewarding as a career path” – explains Oliwia Bednarczyk, coordinator of the Lublin IT Upland programme.

The event was organized by Lublin City Hall in strict cooperation with scientific clubs of IT stu­ dents which operate at universities and colleges in the city and region. The students prepared and lead technological workshops, animated the enter­ tainment zone and presented the educational ­offer of their schools. Thanks to this approach, the event gained the dimension of passion-sharing. The exceptional turnout at the conference leads to the conclusion that such initiatives are awaited by the young people.

Lublin IT Upland Programme carried out by ­Lublin City Hall aims to highlight the IT sector poten­ tial and create favorable climate for its growth in ­Lublin as it is the most dynamicly developing branch of municipal economy. The priority of the programme is to strengthen the local IT sector through connecting the academic and business communities with the helping hand of the muni­ cipality. The Programme initiates and patronizes a series of activities and initiatives taken up by uni­ versities, scientific student clubs and companies as well as other organizations related to this sector such as the Eastern ICT Cluster.

no 4/2014 (July / August)

49


Inwestor

Outsourcing szansą na rozwój kariery Łódź to miasto zamieszkałe przez ponad 700 ty­ sięcy mieszkańców, z czego 100 tysięcy stanowią studenci uczący się na 22 uczelniach wyższych. Więcej informacji Biuro Obsługi Inwestora

ul. Piotrkowska 104a 90-926 Lodz

tel.: +48 42 638 59 39 fax: +48 42 638 59 40 e-mail: zoi@uml.lodz.pl

50

Większość z nich posługuje się płynnie przy­ najmniej jednym językiem obcym (głównie an­ gielskim). Wielu w trakcie studiów uczestniczy w szkoleniach, stażach i dodatkowych kursach podnoszących ich kwalifikacje. Nierzadko absol­ wenci swój start w karierze zawodowej rozpoczy­ nają od pracy w jednej z wielu łódzkich firm out­ sourcingowych. Obecnie w łódzkich centrach BPO zatrudnionych jest ponad 10 000 pracowników.

Pewność znalezienia kandydatów do pracy jest jednym z czynników determinujących łódzkie fir­ my do dalszego rozwoju. Inwestorzy podej­mują kolejne wyzwania i poszerzają zakres świadczo­ nych usług, przez co zwiększają zatrudnienie. Przykładem może być największy pracodawca w regionie – firma Infosys, która obecnie zatrud­ nia już ponad 2000 osób i zapowiada rekrutację dla kolejnych 400-500 pracowników. Firma po­ szukuje zarówno osób z doświadczeniem (głównie

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

w obszarze finansów, zarządzania bazami danych i wdrożenia projektów z obszaru SAP), jak i tych, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy.

O 100 miejsc pracy w 2014 r. zwiększy zatrud­ nienie także Nordea Operation Center. W łódz­ kim centrum pracę znajdą nie tylko absolwenci i specjaliści w dziedzinie outsourcingu. Firma po­ szukuje także osób starszych, posiadających wy­ kształcenie średnie i niekoniecznie mówiących po angielsku.

Intensywny rozwój sektora ITO i IT widoczny jest poprzez działalność takich firm jak Ericpol, Tom Tom czy Fujitsu Technology Solutions. Spółka ta odebrała zezwolenie na drugi ­projekt w ­Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. ­Będzie on polegał na rozbudowie firmy i wprowa­ dzeniu nowych usług. Fujitsu deklaruje inwestycje do końca 2017 r. w wysokości 1,5 mln zł i zwięk­ szenie zatrudnienia o 200 osób. Kolejne 100 nowych miejsc pracy, głównie dla programistów, powstanie w łódzkim oddziale


Investor

AMG. net, dostawcy rozwiązań informatycznych. Nowa strategia Grupy Bull, do której należy AMG. net, zakłada stworzenie głównych centrów kom­ petencyjnych i technologicznych w Madrycie, ­Marsylii i w Łodzi. Aby pomóc w znalezieniu kandydatów do pracy miasto podejmuje działania promujące procesy rekrutacyjne w firmach. Udostępnianie są m.in. ­bannery miejskie, w których rozwieszane są pla­ katy informujące o naborze w łódzkich firmach.

Współpraca między biznesem a miastem i uczel­ niami jest jednym z elementów determinujących rozwój firm w Łodzi. Jej efektem jest m.in. jedyny w Polsce program „Młodzi w Łodzi” (www.mlo­ dziwlodzi.pl). W ramach projektu aktywnie współ­ pracuje już prawie 90 łódzkich firm oraz trzy naj­ większe łódzkie uczelnie publiczne: Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka oraz Uniwersytet Me­ dyczny w Łodzi.

Jedną z najważniejszych inicjatyw programu jest unikatowy w skali kraju program stypendialny. W jego skład wchodzą fundowane przez praco­ dawców lub Urząd Miasta Łodzi stypendia na kierunkach, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez łódzkich pracodawców, a także dofinansowanie akademików dla osób spoza wo­ jewództwa łódzkiego oraz dofinansowanie dodat­ kowych lektoratów języków obcych. Dotychczas przyznano stypendia dla 139 studentów. Zwrot kosztów zakwaterowania w domach studenckich Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego otrzymało do tej pory 15 studentów, a z dodatko­ wych lektoratów z języka angielskiego i włoskiego skorzystało ponad 110 osób.

Dla najzdolniejszych studentów i doktorantów przyznawane są także Stypendia Miasta Łodzi. Celem uruchomienia miejskiego programu sty­ pendialnego jest stworzenie warunków sprzy­ jających podejmowaniu studiów na kierunkach istotnych dla rozwoju Łodzi. W roku akademickim 2013/2014 przyznano 17 stypendiów.

Kolejną, bardzo ważną inicjatywą programu ­Młodzi w Łodzi, jest portal praktyk i staży (www.­praktyki. lodz.pl), za pośrednictwem którego ­młodzi ludzie mogą zdobywać doświadczenie zawodowe w naj­ lepszych łódzkich firmach. ­Natomiast w ramach akcji „Praktykuj w Łodzi” oferowane są płatne staże wakacyjne. W projekcie udział wzięło 85 łódzkich firm, które zgłosiły prawie 250 ofert ­płatnych staży

wakacyjnych. Złożono ponad 5600 aplikacji! Chęć do odbycia praktyk w łódzkich firmach zgłaszają nie tylko lokalni studenci i absolwenci, ale również młodzież pochodząca z innych miast. Łódzcy studenci mają także szansę wzięcia ­udziału w kolejnej inicjatywie programu Młodzi w ­Łodzi pod hasłem „Poznaj łódzkich Pracodawców!” Jest to cykl wizyt u łódzkich partnerów programu „Młodzi w Łodzi” – zwiedzanie firmy, prezentacja możliwości zatrudnienia, procesu rekrutacji itp. Z inicjatywy tej skorzystało ponad 620 studentów. Unikalnym projektem realizowanym w Łodzi jest inicjatywa „Młodzi w Łodzi - Językowzięci”, ­której celem jest kształcenie młodzieży w zakresie ję­ zyków rzadkich, zwłaszcza skandynawskich. Są to języki najbardziej poszukiwane wśród praco­ dawców z branży BPO/IT. Od października 2013 r., we współpracy z Politechniką Łódzką i Uniwersy­ tetem Medycznym realizowana jest już III edycja projektu. Rozpoczęcie IV edycji planowane jest w październiku. W każdej edycji udział bierze 90 uczestników.

Jedynie w Łodzi oferowane są także studia na kierunku „lingwistyka dla biznesu”, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży rozpoczynającej naukę na studiach wyższych. W ­ubiegłym roku na jedno miejsce przypadało 4 kandydatów. Studia prowadzone przez Uniwersytet Łódzki są odpowiedzią na potrzeby współczesnego rynku pracy. Program studiów jest dostosowany do po­ trzeb łódzkich przedsiębiorców, i przygotowuje młodzież do podjęcia pracy w łódzkich firmach. Program został stworzony we współpracy Uni­ wersytetu z firmami Infosys BPO Poland i GBC ­Hewlett-Packard. Zajęcia prowadzone są za­ równo przez kadrę naukowo-dydaktyczną UŁ, jak i praktyków biznesu z firm partnerskich.

Praca w łódzkich centrach BPO cieszy się dużym zainteresowaniem wśród absolwentów łódzkich uczelni. Dla nich okres wakacyjny to czas na poszu­ kiwanie pracy, która będzie początkiem ich ścieżki zawodowej i da możliwość dalszego rozwoju. Dla­ tego też decydują się na zatrudnienie w sektorze outsourcingu. Łódzkie centra BPO pozdrawiają studentów i ab­ solwentów uczelni wyższych!

no 4/2014 (July / August)

51


Inwestor

Outsourcing creates opportunities for career development Łódź is a city with over 700 thousand inhabitants, out of whom 100 thousand are students who study at 22 universities. More information Investor's Service Bureau ul. Piotrkowska 104a Str. 90-926 Lodz

tel.: +48 42 638 59 39 fax: +48 42 638 59 40 e-mail: zoi@uml.lodz.pl

The majority of them can speak fluently at ­least one foreign language (mainly English). Many of them also participate in training, internships and additional courses enhancing their qualifica­ tions during the studies. Often the graduates start their professional career with work at one of the many outsourcing companies in Łódź. At present BPO centres in Łódź employ over 10,000 persons. The certainty of finding candidates for work is one of the factors that determine further development of the companies in Łódź. The investors face up to new challenges and they extend the scope of pro­ vided services, thanks to which they can increase employment. An example could be the largest em­ ployer in the region: the Infosys, which currently employs over 2,000 persons and which has anno­ unced recruitment of another 400-500 persons. The company is looking for people with experience (mainly in the area of finance, database manage­ ment and SAP projects implementation) and also for people who are about to enter the labour mar­ ket. Also Nordea Operation Center will increase em­ ployment by 100 jobs in 2014. The Łódź centre will offer work not only to graduates and specia­ lists in the area of outsourcing. The company is also ­looking for older persons with secondary ­education who do not necessarily have to speak English.

52

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

The intensive development of ITO and IT sectors is visible through the activity of such companies as Ericpol, Tom Tom or Fujitsu Technology ­Solutions; the last company received the permit to implement the second project in Łódź Special Economic Zone. This project shall consist in the extension of the company and the introduction of new services. Fujitsu declares investments in the amount of PLN 1.5 million and the increase of em­ ployment by 200 persons by the end of 2017. Yet another 100 new jobs, mainly for software programmers will be created at the Łódź branch of AMG.net, a provider of IT solutions. A new stra­ tegy of the Bull Group to which AMG.net belongs assumes the creation of the main competence and technological centres in Madrid, Marseilles and in Łódź.

The city has initiated the measures promoting recruitment processes in the companies with the view to offering help in finding candidates for work. Among others, it has been providing city banners on which the posters informing about re­ cruitment in Łódź companies are displayed.

The co-operation between the business, the city and the universities is one of the elements deter­ mining the development of companies in Łódź. One of its effects is, among others, the unique program­ me on the national scale, entitled “The Youth in Łódź” („Młodzi w Łodzi” (www.mlodziwlodzi. pl)). Nearly 90 Łódź companies and three largest public universities in Łódź: the University of Łódź, Łódź Technical University and Łódź Medical University actively co-operate under the project.


Investor

The Łódź students also have a chance to partici­ pate in yet another initiative of the Youth in Łódź programme, entitled “Get to know the employers of Łódź!” It is a cycle of visits to the Łódź partners of the “Youth in Łódź” programme – a visit to the company, the presentation of employment possi­ bilities, the recruitment process etc. Over 620 stu­ dents have benefited from this initiative.

One of the most important initiatives of the pro­ gramme is a grant programme which is unique on the national scale. It includes the grants funded by the employees or the City Hall for the students of the fields that are most searched for by Łódź em­ ployers after they have graduated, and also the co-financing of student houses for persons from outside of the Łódzkie province as well as the co-­ financing of additional foreign language courses. So far 139 students have received the grants. 15 students of Łódź Technical University and of the University of Łódź have received the reimbur­ sement of accommodation costs, and over 110 persons have benefited from additional courses of ­English and Italian. The most gifted students and Ph.D. students have also received the Grants of the City of Łódź. The objective of initiating the city grant programme has been the creation of conditions that foster the initiation of studies in the fields that are crucial for the development of Łódź. In the academic year 2013/2014 17 such grants have been awarded.

Yet another, very important initiative of the Youth in Łódź programme is the website of traineeships and internships (www.praktyki.lodz.pl), thanks to which young people can acquire professional ex­ perience in the best Łódź companies. Moreover, paid holiday internships are offered under the cam­ paign “Become an intern in Łódź”. 85 Łódź com­ panies have participated in the project; they have offered almost 250 paid holiday internships! The persons applying for internships in Łódź companies are not only local students and graduates, but also young people originating from different cities.

A unique project implemented in Łódź is the in­ itiative “the Youth in Łódź – Language-Crazy”, the objective of which is the education of young ­people in the area of rare languages, especially Scandi­navian. These languages are the most se­ arched for among the employees from the BPO/ IT branch. Since ­October 2013 already the third edition of the ­project has been implemented in co-­ operation with Łódź Technical University and Łódź Medical Univer­sity. The initiation of the 4th edi­ tion is planned for October. Each edition has had 90 ­participants. Also only Łódź offers the studies with the major in “linguistics for business”, which are highly popular among young people starting university studies. Last year there were 4 candidates for one place. The studies offered by the University of Łódź are an answer to the requirements of the contempo­ rary labour market. The study programme has been adapted to the requirements of Łódź entre­ preneurs and it prepares young people for the ini­ tiation of work in Łódź companies. The program­ me has been created in co-operation between the University and the following companies: Infosys BPO Poland and GBC Hewlett-Packard. The clas­ ses are run both by the teaching staff of the Univer­ sity of Łódź and by business practitioners from the partner companies.

The graduates of Łódź universities are hugely inte­ rested in the work at BPO centres in Łódź. To them the holiday period is the time of looking for the job that will be the beginning of their professional path and that will offer them a chance of further development. Therefore they decide for employ­ ment in the outsourcing sector. BPO centres in Łódź extend their greetings to uni­ versity students and graduates!

no 4/2014 (July / August)

53


Inwestor

Bydgoszcz gotowa na dalszy rozwój Więcej informacji Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

ul. Mennica 6 85-112 Bydgoszcz

Tel. +48 52 585 88 23 barr@barr.pl www.barr.pl

* Sektor nowo­ czesnych usług biznesowych w Polsce 2014, ABSL, str. 24 ** Sektor nowo­ czesnych usług biznesowych w Polsce 2014, ABSL, str. 28

54

Bydgoszcz pojawiła się w gronie 10. głównych ośrodków usług biznesowych z kapitałem zagra­ nicznym w Polsce w raporcie „Sektor nowocze­ snych usług biznesowych w Polsce 2014” opra­ cowanym przez ABSL. Potwierdzeniem rosnącej pozycji miasta na tym rynku jest fakt, że pre­ miera Raportu zbiegła się w czasie z infor­macją, że Atos IT Services na przestrzeni kolejnych 3 lat ­zatrudni  przynajmniej 850 pracowników w powstającym Centrum Wsparcia Procesów IT w  bydgoskim oddziale firmy. Wiadomość o dal­ szym rozwoju firmy potwierdza opinie ekspertów dotyczące utrzymania wysokiej dynamiki wzrostu dla branży. Sza­cuje się, że w 2015 r. zagra­niczne centra biznesu mogą zatrudniać co najmniej 150  000  osób. Tak szybki wzrost zatrudnienia wymaga przy­goto­wania kadry pod kątem meryto­ rycznym i ­języ­kowym.

Wspomniany wcześniej Raport wskazuje, że usługi wykonywane w naszym kraju świadczone są już w 40 językach. Najczęściej używanym językiem jest angielski, który jest językiem obowiązkowym. Na kolejnych miejscach znalazły się język nie­mie­ cki (74%) i polski (używany w 70% ­centrów)*. Z danych HAYS Poland wykorzystanych w ­Raporcie wynika, że wśród kandydatów z wyższym wy­ kształceniem, deklarujących znajomość języka obcego i zainteresowanych zmianą pracy, aż 90% osób zna angielski, 46% niemiecki a 38% rosyjski. W dalszej kolejności deklarowano zna­jomość ję­ zyków: francuskiego (20%), hiszpań­skiego (15%) i ­włoskiego (9%).** Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego współ­ pracując z firmami z sektora nowoczesnych usług biznesowych i uczelniami w regionie monitoruje rynek usług edukacyjnych oferowanych młodym ludziom. Zapotrzebowanie na wykwalifiko­waną kadrę sprawia, że studia lingwistyczne cieszą się coraz większą popularnością, a znajomość każdego

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

dodatkowego języka, zwiększa atrak­cyjność kan­ dydatów na rynku pracy. W roku akademickim 2011/2012 w regionie bydgosko-­toruńskim na kierunkach lingwistycznych studiowało 3538 osób, z czego 1519 osób filologię angielską, pozo­ stałe języki to niemiecki, rosyjski, hiszpański, fran­ cuski czy japoński. Tabela 1. Studenci i absolwenci kierunków lingwistycznych w regionie bydgosko-­ toruńskim w latach 2011/12 studenci 1519

absolwenci

565

187

Filologia rosyjska

359

98

422

134

Filologia hiszpańska

103

26

29

5

Filologia bałkańska

168

39

32

11

Filologia romańska

Filologia angielska

Filologia germańska Lingwistyka stosowana

Filologia francuska Filologia klasyczna

497

169

35

Filologia grecka

37

10

91

20

Japonistyka

44

9

3538

1071

Filologia włoska suma

Źródło: BARR

Łakomym kąskiem dla pracodawców szukających pracowników ze znajomością języków obcych są osoby, które przyjechały na studia do Polski z ­innych krajów. Portal Study in Poland podaje, że w  bieżącym roku akademickim w Polsce stu­ diuje 35 983 studentów zagranicznych ze 149 krajów, czyli o 6811 więcej niż w roku poprzed­ nim (wzrost o 23%). Stanowią oni w tej chwili 2,32% ogółu studentów w naszym kraju.Jest kilka


Investor

powodów, dla których warto zwrócić uwagę na tę grupę. Po pierwsze są to osoby wielojęzyczne, które oprócz języka angielskiego znają doskonale swój język ojczysty, zdolność asymilacji – osoby z innych krajów łatwo odnajdują się w międzynarodowych organizacjach, w których mogą rozwijać swoje umiejęt­ ności i zdobywać doświadczenie podczas studiów.Bardzo ważnym czynnikiem jest również znajomość rynku i kultury swo­ jego kraju, dlatego osoby te doskonale ra­ dzą sobie współpracując z firmami z kra­ ju swojego p ­ ochodzenia.

W Bydgoszczy liczba studentów zagra­ nicznych w tym roku przekroczyła po­ ziom 770, natomiast razem ze studen­ tami z ­Torunia, liczba ­zwiększa się do prawie 1000 osób. Edyta ­Wiwatowska, Prezes Bydgoskiej Agencji ­Rozwoju ­Regionalnego uważa, że coraz ­większa ­liczba obco­krajowców na naszych uczelniach, to ko­lejna szansa na zdobycie Wykres 2. Kierunki studiów wybierane przez studentow zagranicznych w 2013/2014

Źródło: BARR

pracowników z doskonałą znajomością innych kul­ tur, ­rynków i języków ­obcych języków obcych dla firm z ­sektora BPO/ SSC.

Wykres 1. Liczba studentów zagranicznych w regionie bydgosko-toruńskim w latach 2013/2014

Z badań przeprowadzonych w regionie byd­goskotoruńskim przez Bydgoską Agencję Rozwoju ­Regionalnego wynika, że tak jak w całym kraju, największy odsetek studentów zagranicznych to Ukraińcy, którzy stanowią ponad 40% ogółu. Kolejne grupy pod kątem liczebności to studenci z Turcji, Kazachstanu i Białorusi. Silną grupę w re­ gionie stanowią Norwegowie i Szwedzi, których jest ponad 120 osób. W regionie oprócz studentów z praktycznie wszystkich krajów EU, mamy osoby z Chin, Japonii, Mongolii, Kamerunu, Syrii czy RPA. W zestawieniu nie uwzględniono studentów prze­ bywających w Polsce tymczasowo, np. uczestni­ czących w programie Erasmus.

Źródło: BARR

Najczęściej wybieranymi kierunkami studiów przez studentów zagranicznych są: nauki ekono­ miczne, medycyna, kierunki techniczne i huma­ nistyczne.

no 4/2014 (July / August)

55


Inwestor

Bydgoszcz ready for to develop further More information Bydgoszcz Regional Development Agency Ltd. Ul. Mennica 6 85 – 112 Bydgoszcz Poland

Tel. +48 52 585 88 23 barr@barr.pl www.barr.pl

Bydgoszcz appeared among the top 10 business service centres with foreign capital in Poland in a “Modern business services sector in Poland 2014” report published by ABSL. The strengthe­ ning of the position of Bydgoszcz on this market is also confirmed by the fact that the report was published along with the latest news from Atos IT Services that the company plans to employ at least 850 new people in the emerging IT Processes Sup­ port Centre in Bydgoszcz over the next three years. The news on the further development of the com­ pany confirms the expert opinions regarding the steady growth for the industry. It is estimated that in 2015 foreign business centres might employ at least 150,000 people. Such a rapid increase in em­ ployment requires the preparation of personnel in terms of specialist knowledge and language. The report states that services offered in Poland are already provided in 40 languages. The most commonly used language is English, followed by German (74%) and Polish (70%)*. According to data presented by HAYS Poland and used in the report, among candidates with higher degree edu­ cation who are currently interested in changing their work as many as 90% speak English, 46% are fluent in German and 38% in Russian, followed by French (20%), Spanish (15%) and Italian (9%).**

* Modern business services sector in Poland 2014, ABSL, page 24

** Modern business services sector in Poland 2014, ABSL, page 28

56

The Bydgoszcz Regional Development Agency cooperates with companies from the modern business services sector and universities to mo­ nitor the market of educational services offered to young people. Due to the demand for qualified staff, linguistic studies are becoming more and more popular and the knowledge of additional fo­ reign languages increases the attractiveness of the candidates on the labour market. In the academic year 2011/2012, 3,538 students were learning

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

languages in the area of Bydgoszcz and Toruń, of which 1,519 young people studied English. The remaining languages were German, Russian, ­Spanish, French or Japanese. Table 1. Students and graduates of ­linguistic specia­lisations in the Bydgoszcz-Toruń ­region in the years 2011/2012 students 1,519

graduates

German philology

565

187

Russian philology

359

98

Applied linguistics

422

134

Spanish philology

103

26

29

5

Balkan philology

168

39

32

11

Roman philology

169

35

Greek philology

37

10

Italian philology

91

20

Japanese philology

44

9

3,538

1,071

English philology

French philology

Classical philology

total

497

Source: Bydgoszcz Regional Development Agency

A tempting target for employers who seek em­ ployees with good language skills are people who came from abroad to study in Poland. According to Study in Poland portal 35,983 students from 149 countries is currently studying in Poland. This is 6,811 more foreign students than last year (in­ crease by 23%). At the moment they represent 2.32% of all students in Poland. There is a num­ ber of reasons why employers should focus on this group. First, they are multilingual people who, in


Investor

addition to English, know their mother tongue. Secondly, they are able to assi­ milate easily, find themselves well in in­ ternational organisations where they can develop their skills and gain confidence while studying. A very important factor is also the knowledge of the market and culture of their countries. These indivi­ duals are able to cooperate with com­ panies from their countries of origin very well.

In Bydgoszcz, the number of ­foreign students exceeded 770. Together with ­foreign students from Toruń the number increased by 1,000. According to Edyta ­Wiwatowska, the chairperson of the Bydgoszcz ­Regional Development Agency, the growing num­ ber of foreigners at our universities is another oppor­tunity for companies from the BPO/SSC sec­ tor to obtain personnel with excellent knowledge of other cultures, markets and languages. Graph 2. Specialisations chosen by students in 2013/2014

Graph 1. Number of foreign students in the Bydgoszcz-Toruń region in the years 2013/2014

Source: Bydgoszcz Regional Development Agency

Research carried out by the Bydgoszcz Regional Development Agency in the region of BydgoszczToruń shows that the largest number of foreign students studying in Poland come from ­Ukraine (40%). The other groups are students from ­Turkey, Kazakhstan and Belarus. A strong group in the ­region are also Norwegians and Swedes (over 120 students). In addition to virtually all countries of the EU, we have students from China, Japan, ­Mongolia, Syria and South Africa. The re­search did not include students who reside in Poland temporarily, e.g. those participating in Erasmus ­programme. The most frequently chosen specialisations are economics, medicine, technical studies and huma­ nities.

Source: Bydgoszcz Regional Development Agency

no 4/2014 (July / August)

57


Inwestor

Czas na Radom Więcej informacji Biuro Obsługi Inwestora Urząd Miejski w Radomiu

ul. Żeromskiego 53 26-600 Radom +48 48 36 20 358 m.kucharski@ umradom.pl

www.radom.pl

Przez ostatnie 20 lat branża nowoczesnych usług dla biznesu na całym świecie wybierała swoje lokalizacje na centra usług wspólnych w dużych aglomeracjach miejskich. Jednak w ostatnim ­czasie inwestorzy coraz bardziej przychylnym okiem ­patrzą na mniejsze miasta położone do 150  km od metropolii. Tam, oprócz niższych ­kosztów zwią­zanych z prowadzeniem działalności out­ sourcingowej, mogą znaleźć zaangażowanych i zmotywowanych do pracy ludzi. Przykładem ta­ kiego miejsca w ­Polsce jest Radom, który wyrasta na „satelitę” Warszawy. O tym, co można zyskać lo­ kując swój biznes w tym drugim, co do wielkości, ­mieście na Mazowszu, dyskutowali przedstawi­ ciele ­branży oraz władze miasta podczas konfe­ rencji „­Radom calling”. „Przyszedł moment, aby Radom zaczął być widocz­ ny dla inwestorów” – mówił podczas konfe­rencji "Radom Calling" Maciej Piwowarczyk, Senior ­Director, Head of EMEA Shared Service Centre, CBRE. Dogodna lokalizacja, niższe koszty prowa­ dzenia działalności biznesowej, wykształceni i lo­ jalni pracownicy, otwartość oraz wsparcie władz miasta były wymieniane przez wszystkich pane­ listów jako niekwestionowane zalety Radomia.

Radom położony jest w centrum Polski na skrzy­ żowaniu szlaków komunikacyjnych łą­czących wschód z zachodem i północ z południem. ­Obecnie, dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze dro­ gowej, miasto jest bardzo dobrze skomunikowane z Warszawą. Do stolicy, a tym samym do międzyna­ rodowego lotniska im. Fryderyka Chopina, można dojechać w ciągu godziny.Radom posiada również własny port lotniczy w odległości 5 km od centrum miasta, z planowaną roczną liczbą pasażerów do 3,2 mln. Mimo, że lokalizacja była często wymieniana jako atut Radomia, to jednak wykształceni i zaangażo­ wani pracownicy zostali zdefiniowani jako naj­ większy zasób, który stanowi olbrzymi potencjał dla rozwoju miasta. Miasto jest jednym z najmłod­ szych w Polsce: aż 16% mieszkańców (ok. 35 000) jest w wieku 20-29 lat. 14 uczelni wyższych 58

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

funkcjonujących w Radomiu kształci około 15 000 studentów. Dodatkowo włodarze miasta zwra­cają uwagę na niskie koszty pracy i ­niską fluktuację personelu.

Jak podkreślała Kamila Krawczyk-­Strawińska, ­Prezes Zarządu Multi Interactive Solutions: „­podstawa to postawa” a „w Radomiu ludzie chcą pracować”. Potwierdzają to wyniki badania „­Radom – lokalny rynek pracy” przeprowadzone­ go przez HAYS oraz PwC. Stopień motywacji do pracy oraz bardzo racjonalne podejście do ocze­ kiwanego wynagrodzenia wyróżniają Radomian na mapie całej Polski. W mieście można liczyć na ­wykształcone zaplecze kadrowe z dobrą znajo­ mością języków obcych w obszarach IT, ekono­ micznym i technicznym, co w przyszłości dobrze rokuje pod  kątem przyciągania inwestycji z sek­ tora R&D. Izabella Anuszewska, Research Unit ­Director ­Millward Brown zwracała uwagę, że dziś w ­Warszawie jest coraz trudniej znaleźć dużą ­liczbę pracowników. Firma, którą reprezentuje kilka lat temu zdecydowała się na przeniesienie swojego call center z Warszawy do Radomia i była to bardzo dobra decyzja biznesowa. Zaskutkowała niższymi kosztami operacyjnymi, o wiele niższą rotacją pracowników oraz większą efektywnością pracy spowodowaną motywacją zatrudnianych osób. Robert Pasiński, Dyrektor Centrum Przetwa­ rzania Danych Ministerstwa Finansów, które ­obecnie mieści się w Radomiu, mówił wprost: „naj­ lepiej pracuje się w Radomiu”, przywołując swoje doświadczenia we współpracy z ludźmi z innych ­polskich miast. Podobnego zdania jest Bartłomiej ­Zagrodnik, ­partner Walter Herz, firmy, której dane z ­raportu na  temat Radomia prezentowaliśmy w ­po­przednim wydaniu magazynu. Jako rodowity radomianin, uważa, że miasto ma wszystko co po­ zwala na ­rozwój w kierunku nowoczesnych usług dla ­biznesu.


Investor

Maciej Nuckowski, GDO Services Director ­XEROX Global Document Outsourcing, podkreślał, że wykształcenie i zaangażowanie pracowników są dużo ważniejsze od niższych kosztów zatrud­ nienia. Odniósł się do rynkowego trendu, który środek ciężkości w zarządzaniu centrum usług wspólnych przenosi „z centrum optymalizacji kosz­ tów do c­ entrum generującego wartość”. Miasto już dawno dostrzegło tę tendencję i urucho­ miło unikalne w skali kraju studia podyplomowe „Nowoczesne Usługi Biznesowe” naUniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym, ­przygotowane i  prowadzone we współpracy z  ASPIRE i PwC, ­które przygotowują słuchaczy do pracy w sek­torze usług wspólnych. Co podkreślił Wiktor Doktór, Prezes Pro Progressio, Radom wyszedł z taką ini­ cjatywą na etapie przygotowywania oferty dla po­ tencjalnych inwestorów, co jest ewenementem na skalę Polski. Zazwyczaj tego typu projekty startują dopiero wtedy, kiedy inwestorzy, już zadomowieni na danym rynku, wskazują na problem w znale­ zieniu właściwych pracowników. Przewidywalność, chęć pomocy i wspierania przedsiębiorców są wizytówką Radomia.

Rafał Grzeszczyk z Biura Obsługi Inwestora podkreślał, że cały jego zespół jest do dyspo­zycji na ­każdym etapie inwestycji. Będąc w ­stałym kontakcie z inwestorami, miasto podejmuje ­szereg ini­cjatyw, aby tworzyć coraz lepszy ­klimat dla biznesu. Są to rozwiązania zarówno na po­ ziomie szkolnictwa średniego i wyższego; pro­ jekty w ­ramach urzędu pracy oraz udogodnienia ekonomiczne związane z  obecnością Radomia w ­Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Dzięki takiej otwartości miasto już przekonało do siebie kilku liczących się inwestorów, m.in.: ASSG, Centrum Energetyczne, Idea Call ­Center, ­Telbridge, Iron Mountain, Asseco Poland, Multimedia Interactive czy Millward Brown i przekonuje, że ma zasoby, aby przyjąć wielu następnych.

koszty działalności w Warszawie, Wrocławiu czy ­Krakowie nadal pozostają niższe w stosunku do innych euro­pejskich miast.

Iwona Chojnowska-Haponik, dyrektor Departa­ mentu Inwestycji Zagranicznych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, mówiła, że już od dłuższego czasu prowadzone są w Agencji rozmowy na temat tego, jak zaistnieć w świado­ mości inwestorów z ofertą mniejszych miast i przyznaje, że jest to nadal wyzwanie. Z tego po­ wodu naturalną grupą inwestorów dla Radomia są ci, już obecni w Polsce. Po latach prowadzenia biznesu w polskich metropoliach, są oni prawdo­ podobnie psychicznie gotowi do przeniesienia swojego ­centrum usług wspólnych do mniejszej lo­ kalizacji, która obiektywnie oferuje bardzo ­dobre warunki współpracy. Adam Jamioł, dyrektor, PwC, który jest wielkim fanem Radomia i chętnie prezentuje jego walo­ ry swoim klientom zaznaczył, że „nikt nie chce być królikiem doświadczalnym”. Z dużym przeko­ naniem uważa, że budowanie wizerunku Radomia w oparciu o dobre case studies biznesowe, ­szybko zaowocuje kolejnymi inwestycjami na terenie ­miasta.

Paneliści dyskutowali o tym, kogo ma szansę za­ interesować sobą Radom i wskazywali przy tym na barierę w postaci mentalności osób decy­ zyjnych, zwłaszcza tych reprezentujących inwe­ storów nie znających Polski. Ci prawdopodobnie nadal będą wybierać duże metropolie, ponieważ

no 4/2014 (July / August)

59


Inwestor

Time for Radom More information Investor Relations Department City of Radom

ul. Żeromskiego 53 26-600 Radom +48 48 36 20 358 m.kucharski@ umradom.pl

www.radom.pl

Over the last 20 years, the branch of modern busi­ness services around the world chose their locations for shared service centers in large urban areas. But in recent years, investors increasingly look favorably on smaller locations situated up to 150 km from metropolises. There, in addition to  lower costs they can find engaged and moti­ vated people to work. An example of such a place in ­Poland is ­Radom city, which grows into a "satellite" of ­Warsaw. Everything that investors can gain by locating their business in the second largest city in the Mazovia region was discussed by the industry and the city government during the conference ­entitled "Radom calling”.

”It is high time Radom began to become visible to investors” – said Maciej Piwowarczyk, Senior Director, Head of EMEA Shared Service Centre, CBRE during the conference 'Radom Calling'. Convenient location, lower costs of doing busi­ ness, educated and loyal employees, openness and support of the city authorities were cited by all the panelists as the unquestionable advantages of Radom city. Radom city is located in the center of Poland at the intersection of international routes connecting east and west and north and south of the country. Today, thanks to a well-developed road infrastructure, the city is very well connected with Warsaw. The capital, and thus the Frederic Chopin international airport, can be reached within an hour drive from here. Radom also has its own airport at a distance of 5 km from the city center, with a planned annual passengers number of 3.2 million.

Although the location was often cited as an asset of Radom city, it is educated and engaged emp­loyees that were defined as its greatest resource, which pro­vides huge potential for the development of the city.

The city is one of the youngests in Poland: up to 16% of the population (approximately 35,000)

60

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

is 20-29 years old. 14 universities operating in  Radom city educate about 15,000 students. In addition, the city authorities direct everyone’s attention at the low labor costs and low staff fluctuation.

As emphasized by Kamila Krawczyk-Strawińska, CEO, Multi Interactive Solutions: ”The attitude is the key to success" and "people in Radom really want to work”. This is confirmed by the results of the study entitled "Radom - Local labor market" conducted by HAYS and PwC. The degree of motivation to work and a very rational approach to the expected salary distinguish Radom city on the Polish map. The city can rely on educated human resource base with good language skills in the areas of IT, economic and technical, and this surely is a good prognosis in regard of attracting investment in the R&D sector. Izabella Anuszewska, Research Unit Director, Millward Brown pointed out that today, inWarsaw, it is increasingly difficult to find a large number of employees. The company, which she repre­ sents decided several years ago to move its call center from Warsaw to Radom and it was a very good business decision. The effect is much lower operating costs, much lower staff turn­over and greater work efficiency due to the motivation of people employed. Robert Pasiński, Director, Data Processing Center of the Ministry of Finance, which is now located in Radom, recalling his experience of working with people from other Polish cities said bluntly – one likes to work in Radom best.

This opinion was shared by Bartłomiej Zagrodnik, partner, Walter Herz, a company whose report data on Radom city was presented in the previous edition of the magazine. Born in Radom city, he believes that it has everything it needs in order to develop in the direction of modern business services.


Investor

Maciej Nuckowski, GDO Services Director, Xerox Global Document Outsourcing, stressed that education and involvement are much more important than lower employment costs. He referred to the market trend of moving the gravity center in management of shared services – from cost optimization centers to centers that generate value. The city recognized this trend long ago and it launched a nationwide unique postgraduate stu­dies entitled "Modern Business Services" at the Uni­versity of Technology and Humanities in Radom  city, prepared and conducted in collabo­ration with ASPIRE and PwC, which prepare students for employment in the sector of  shared services. Wiktor Doktór, President of Pro  Progressio, stressed that Radom city came out with this initiative at the stage of making an offer for potential investors, which is unique in the Polish market. Typically, such projects take off only when the investors are already marking their presence and a problem in finding the right employees is present.

Predictability, willingness to help and support for entrepreneurs are the pride of Radom city. Rafał Grzeszczyk from the Investor Assistance Office of the City Hall insisted that his entire team is at investor’s disposal at every stage of the investment. Being in constant contact with investors, the city has undertaken a number of initiatives to create more and a better climate for business. These solutions include both the secondary and higher education; joint projects with the employment office and incentives of Tarnobrzeg Special Economic Zone – subzone Radom located in the city.

Thanks to its openness, the city already managed to convince a few major investors, including: ASSG, Centrum Energetyczne, Idea Call Center, Telbridge, Iron Mountain, Asseco Poland, Multimedia Interactive and Millward Brown and it argues that it still has the resources to welcome many more.

Panelists discussed about whom Radom city has the opportunity to attract and they pointed at the barrier in the decision-makers mentality, especially those representing investors unfamiliar with Poland. They will probably still choose large metropolises because the cost of business in Warsaw, Wrocław and Kraków are still lower compared to other European cities. Iwona Chojnowska-Haponik, director of the Foreign Investment Department, Polish Agency for Information and Foreign Investment, said that the Agency has carried out multiple talks on how to exist in the minds of investors with the offer of smaller towns and she admits that it still presents a challenge. For this reason, the natural target group of investors for Radom city should be those already present in Poland. After years of running businesses in Polish metropolises, they are probably mentally ready to transfer its shared services center to a smaller location that offers very good conditions for cooperation.

Adam Jamioł, Director, PwC, who is a big fan of Radom and gladly presents its advantages to its customers remarked, that "nobody wants to be the guinea pig." He is convinced that building the image of Radom on good business case studies, will quickly result in further investments in the city.

no 4/2014 (July / August)

61


Inwestor

Pilski Inkubator Przedsiębiorczości

– miejsce kompleksowego wsparcia dla przedsiębiorców

Biurka na wynajem na godziny

Więcej informacji INWEST-PARK Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 8 64-920 Piła

Tel:+48 67 212 49 68 Fax: +48 67 212 49 68

biuro@ inwestpark.pila.pl www. inwestpark.pila.pl

62

Od stycznia 2014 roku działa w Pile Pilski Inku­ bator Przedsiębiorczości. Podstawowym celem działalności Inkubatora jest stworzenie miejsca i modelu świadczenia kompleksowych usług dla rozwoju przedsiębiorczości, poprzez rozwój infra­ struktury wspierającej przedsiębiorczość oraz świadczenie usług specjalistycznych, doradczych i szkoleniowych.

Podstawowy cel działania spółki Inwest Park pro­ wadzącej Inkubator jest pobudzenie rynku pracy, poprzez szereg działań aktywizujących środo­ wiska gospodarcze, naukowe i samorządowe.

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

­ ilski Inkubator Przedsiębiorczości to przestrzeń P zarówno dla początkujących przedsiębiorców, w tym studentów i absolwentów szkół średnich, jak i platforma wymiany doświadczeń z doświad­ czonym biznesem. Zadania te realizowane są poprzez szeroki wach­ larz narzędzi: preferencyjne stawki wynajmu pomieszczeń, uzależnione od długości funkcjo­ nowania na rynku, zaoferowanie tzw. „biurek na godziny” na preferencyjnych warunkach oraz nowo­czesnych w pełni wyposażonych sal konfe­ rencyjnych.


Investor

Nowoczesne sale konferencyjne na wynajem Inkubator jest jednym z niewielu miejsc, gdzie ist­ nieje możliwość skorzystania z biurek na godziny, doradztwa, specjalistycznych szkoleń, preinku­ bacji oraz e-biura.

Wydarzenia, które na stałe wpisały się w ka­ lendarzInwest-Parku to Targi Pracy, Dyżury Eks­ pertów oraz doradztwo i szkolenia biznesowe.

I Pilskie Targi Pracy, podczas których można było spotkać się zarówno z potencjalnymi pracodaw­ cami, jak i napisać z doradcą CV. Wydarzenie zgroma­dziło tysiące osób. Kolejne Targi Pracy, ­jeszcze większe już we wrześniu b.r.

Dla obecnych i przyszłych biznesmenów odbywają się cykliczne Dyżury Ekspertów dające możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji oraz porad świadczonych przez specjalistów. Przedsiębiorcy mogą brać udział również w cy­ klicznych spotkaniach biznesowych pt: „Pilskie ­Forum Gospodarcze”. Ich formuła jest doskonałą okazją do promocji przedsiębiorczości, płasz­ czyzną wymiany doświadczeń i informacji z part­ nerami z kraju i z zagranicy, jak również dosko­ nałą możliwością na nawiązanie współpracy oraz znale­zienie nowych kontrahentów i partnerów biznesowych. Fot. z przekazania budynku do użytku, arch. IP.

no 4/2014 (July / August)

63


Inwestor

Business Incubator of Pila

– place of a comprehensive support for entrepreneurs

Modern offices for rent More information INWEST-PARK Sp. z o.o. Dąbrowskiego 8 street 64-920 Piła

Tel:+48 67 212 49 68 Fax: +48 67 212 49 68

biuro@ inwestpark.pila.pl www. inwestpark.pila.pl

64

Business Incubator of Pila is working from January 2014. The primary goal of the Incubator is to ­create a space and a model to provide comprehensive ser­vices for the development of entrepreneurship, through the development of the infrastructure supporting the entrepreneurship and professional services, consulting and training. The main objective of the company Invest Park ­leading the Incubator is to stimulate the labor mar­ ket, through a range of actions which activate the economic environment, scientific and government. Business Incubator of Pila is a space both for bud­ ding entre­preneurs, including students and high

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

s­ chool graduates, as well as a platform for exchan­ ge of experiences with an experienced business.

These tasks are performed by a wide range of tools: preferential rates of rental of premises, de­ pending on the length of time of presence on the market, offering so. "desks for hours" on preferen­ tial terms, and modern fully equipped conference rooms. Incubator is one of the few places where you can take advantage of desks for hours, counseling, spe­ cialized training, pre-incubation and e-office.


Investor

Events that permanently etched into the calendar of Invest-Park are a Job Fair, Experts on Duty, as well as consulting and business training.

Ist Piła Job Fair, where you could meet both poten­ tial employers and write your CV with a business consultant. The event brought together thousands of people. Another Job Fair, even greater, takes ­place in September this year. Regular Experts on Duty are designed for current and future business people. Experts on Duty give

the opportunity to take advantage of individual consultation and advice provided by experts in ­various fields.

Business people can also participate in regular ­business meetings entitled "Piła Economic ­Forum". Their formula is an excellent opportunity to pro­ mote entrepreneurship, platform for exchange of experience and information with partners at home and abroad, as well as excellent ability to coope­ rate and to find new clients and business partners. Innovative coworking space

Photos taken by IP on the day the building was handed over. no 4/2014 (July / August)

65


Raport

Page Personnel o trendach i wynagrodzeniach w sektorze SSC/BPO

Wojciech Bartz Executive Manager Shared Services Page Personnel

Kilka ostatnich lat to okres niezwykle dynamicz­ nego rozwoju sektora centrów usług biznesowych w Polsce. Szacuje się, że rynek rośnie w tempie około 20% rocznie. Dotychczas, 325 podmiotów zagranicznych zdecydowało się otworzyć nad Wisłą 470 międzynarodowych centrów usług wspólnych. Dzięki temu Polska stała się jedną z najważ­niejszych lokalizacji na światowej mapie offshoringu usług biznesowych. To nie koniec, wciąż planowane są otwarcia nowych centrów, a  wraz z nimi powstaną kolejne miejsca pracy. Obecnie, w centrach usług biznesowych z  kapi­ tałem zagranicznym pracuje ponad 128 tys., przede wszystkim młodych, osób. Ich średnia wieku ­wynosi około 29 lat. Według ABSL w ­ciągu naj­­bliższych kilku lat zatrudnienie w  sek­torze prze­kroczy 200 000 osób1, przede ­wszystkim  za  sprawą  dynamicznie rozwijających się usług świad­­czonych  na rzecz między­ narodowych banków i  fun­­duszy inwes­tycyjnych. Według danych Page Personnel, płace w tym sektorze nie są zagrożone, a wręcz przeciwnie – rosną wraz ze wzrostem rynku. Jak wskazują dane ABSL, powstające w ­Polsce ­centra  usług wspólnych działają najczęściej w ­takich obszarach, jak: finanse i księgowość, ­usługi  IT, a także działalność badawczo-rozwo­ jowa. Co przyciąga globalne marki do Polski? Niewątpliwie dobrze wykształceni kandydaci ze znajo­mością ­języków obcych oraz relatywnie ­niskie koszty ­pracy. Centra usług dla biznesu po­ wstają za­zwyczaj w dużych miastach, w ­których prężnie działają liczne ośrodki akademickie kształ­ cące studentów na kierunkach: finanse, rachun­ kowość, ekonomia, statystyka, IT, inży­nieria. Dostępność oraz popu­larność wykształ­cenia wyż­ szego w ­Polsce gwa­rantuje firmom możliwość pozys­kania w  tych miastach najwyższej klasy specja­listów. Poza tym sektor SSC/BPO bardzo często zatrudnia absolwentów znajdujących się na 1 Wszystkie dane pochodzą z ABSL - Association of Business Service Leaders in Poland.

66

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

starcie kariery zawodowej. Atutami tych młodych ludzi są: znajomość języków obcych, umiejętność pracy w środowisku międzynarodowym potwier­ dzona np. udziałem w programie Erasmus oraz konkurencyjne oczekiwania finansowe. Miastami uważanymi za zagłębia Centrów Usług Wspólnych są przede wszystkim Kraków i Warszawa, ale do tej roli aspirują również: Wrocław, Łódź, Poznań, Aglomeracja Śląska oraz Trójmiasto. Co interesu­ jące, oprócz głównych aglomeracji, do wyścigu o  pozyskanie zainteresowania nowych inwes­ torów z branży usług biznesowych coraz chętniej stają również mniejsze miasta, takie jak Bydgoszcz, Szczecin czy Lublin. Cechą charakterystyczną obecnej sytuacji sektora SSC/BPO w Polsce jest zwiększający się stopień zaawansowania obsługiwanych procesów, podą­ żający w kierunku projektów opartych na wiedzy, bez jednoczesnego zmniejszenia zakresu świad­ czonych usług podstawowych. Lokowanych jest tu coraz więcej centrów o znaczeniu strategicznym, które są kluczowymi ośrodkami serwisowymi na Europę, a także region EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka).

Począwszy od roku 2010 zauważalna jest również duża dynamika wzrostu stanowisk związanych z obsługą rynku banków i funduszy inwesty­ cyjnych. Profil działań realizowanych dla funduszy inwestycyjnych w centrach biznesowych obej­muje m.in.: zarządzanie i administrowanie aktywami finansowymi, zarządzanie księgowością, wycenę aktywów, wycenę funduszy indeksowych i innych instrumentów pochodnych, analizy inwestyc­yjne. Do tej pory działania te prowadzono ­głównie w Dublinie, Londynie i Luksemburgu. Teraz ­coraz więcej nowych stanowisk z tego zakresu jest i ­nadal będzie tworzonych w Polsce.

Zapotrzebowanie na specjalistów w branży SSC/ BPO jest wysokie i w najbliższych latach będzie nadal rosnąć. Obecnie, znalezienie kandydatów


Report

spełniających wszystkie wymagania sta­wiane przez firmy sektora SSC/BPO jest wyzwaniem, a sam sektor staje się bez wątpienia rynkiem kandydata, na którym to pracodawcy rywalizują o naj­ lepszych pracowników. Najlepszych, czyli tych z adekwatnym doświad­ czeniem zawodowym oraz znajo­mością co najmniej dwóch języków obcych: biegle angielskiego oraz dobrze fran­ cuskiego, niemieckiego, włoskiego lub hiszpańskiego. Niezbędne są także zdolności analityczne, skrupulatność oraz komunikatywność i otwartość na potrzeby klienta. Warto zaznaczyć, że pracodawcy nie decydują się na kom­ promisy w tej kwestii, gdyż realizacja coraz bardziej złożonych zadań sta­ wianych pracownikom polskich SSC/ BPO, podnoszenie jakości świad­czonych usług oraz optymalizacja ­procesów nie są możliwe bez najlepszych ludzi.

Dynamiczny rozwój rynku oraz wy­sokie wymagania w stosunku do pracow­ ników SSC/BPO wpływają na wzrost oczekiwań finansowych kandy­datów. Płace oferowane w tym sek­torze jeszcze kilka lat temu były niższe niż na analo­ gicznych stanowiskach w korporacjach międzynarodowych. Obecnie są do nich porównywalne lub często nawet je prze­ wyższają. ­Według danych z ­Raportu Wyna­grodzeń SSC/BPO 2014 Page Personnel stawki w ­centrach usług biz­ nesowych zaczy­nają się od 2300 PLN brutto ­miesięcznie na począt­kowych stano­wiskach, ­kończąc na 45  000 i ­więcej PLN brutto miesięcznie w przy­ padku ­kadry zarządzającej. Najwyższe wynagrodzenia otrzymują specjaliści

obszarów IT oraz finansów, niższe ofe­ rowane są za­zwyczaj w działach ob­sługi klienta oraz call center. Najciekawsze oferty finansowe otrzymują też wykwa­ lifikowani pracownicy posługujący się ję­zy­kami fran­cuskim, niemieckim oraz, trady­cyjnie już, nider­landzkim i języ­ kami nordyckimi. ­Ponadto, jak wynika z Raportu Wynagrodzeń SSC/BPO 2014 Page ­Personnel, pracownicy działów finansowo-­księgowych w Warszawie, Krakowie oraz Wrocławiu mogą liczyć na ponadprzeciętnie wyższe wynagro­ dzenia niż w innych miastach. Powszechną praktyką stosowaną w sektorze SSC/BPO są coroczne, infla­ cyjne podwyżki wynagrodzeń. ­Osoby najlepsze, wysoko oceniane przez przeło­żonych podczas ocen rocznych, otrzy­mują także w bardzo wielu or­ ganizacjach dodatkowe podwyżki wy­ nagrodzenia podstawowego oraz pre­ mie roczne. Wynika to z jednej strony z  ros­nących kompetencji i doświad­ czenia zatrudnionej kadry, a z ­drugiej – z zaostrzającej się konkurencji po­ między pracodawcami tego sektora rynku. Oprócz wynagrodzenia pracow­ nikom oferowany jest również system ­bonusów i dodatków pozapłacowych. Najczęściej są to pakiety medyczne, dofinansowanie kursów językowych oraz karty typu Benefit. Wymienione dodatki oferowane są przez większość firm z tego sektora (80-90%)2. Rzadziej spotykane są opieka dentystyczna czy fundusz emerytalny. 2 Wszystkie dane pochodzą z ABSL Association of Business Service Leaders in Poland.

Metodologia badania Informacje prezentowane w „Prze­ glądzie Płac SSC/BPO 2014” Page ­Personnel zostały zebrane przez kon­ sultantów Page Personnel oraz Michael Page podczas rozmów z kandydatami w trakcie rekrutacji prowadzonych od maja 2013 do kwietnia 2014 r. w ­Warszawie, Krakowie, Poznaniu, ­Łodzi i  Wrocławiu. Obejmują one ­poziom wynagrodzeń deklarowanych przez kandydatów, jak również poziom wynagrodzeń pochodzący z zaakcepto­ wanych przez kandydatów ofert pracy. Przegląd płac dostępny jest na stronie: www.pagepersonnel.pl. Page Personnel jest jedną z najwięk­ szych na świecie agencji doradztwa personalnego. Firma działa od 1994 r. i  jest obecna w 21 krajach. Page ­Personnel specjalizuje się w rekru­ tacji pracowników na stanowiska z  po­ziomu entry-level aż po specjali­ styczne i kierownicze. W Polsce ­działa w obszarze rekrutacji w finansach, księgowości, sprzedaży i marketingu, administracji biurowej, obsługi klienta i logistyki, administracji sprzedaży, za­ kupów i łańcucha dostaw oraz centrów usług wspólnych. Page Personnel jest częścią PageGroup, światowego ­lidera w dziedzinie doradztwa personal­ nego posiadającego 1653 biura w  34 krajach. PageGroup jest rozpozna­ wana i  ceniona w większości krajów ­Europy Zachodniej, Azji, Pacyfiku oraz ­Ameryki Północnej i Południowej. Od 2000 r. firma jest notowana na London Stock Exchange. no 4/2014 (July / August)

67


Raport Aktualne miesięczne zarobki brutto wg Raportu

Current gross monthly remunerations according

Rachunkowość / Finance and Accounting

Wynagrodzeń SSC/BPO 2014 Page Personnel

Accounts Payable / Procure to Pay

Accounts Receivable / Order to Cash

General Ledger / Record to Report

Junior Specialist

Specialist

Senior Specialist

Junior Specialist

Specialist

Senior Specialist

Junior Specialist

Specialist

Senior Specialist

Specialist Fixed Assets

Senior Specialist

Specialist Treasury Specialist

Senior Specialist

AP/AR Team Leader

Financial Analyst

68

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

Warszawa

Kraków

Łódź

Wrocław

Poznań

Min Max

3 200 4 700

2 800 3 700

2 300 3 200

2 800 3 500

2 700 3 500

Min Max

6 000 8 000

4 700 6 500

4 000 4 700

4 700 6 000

4 700 6 000

Min Max

Min Max

Min Max

Min Max

Min Max

Min Max

Specialist

Senior Specialist

4 500 6 500

3 200 4 700

4 500 6 500

6 000 8 000

4 200 5 900

5 200 7 800

Min Max

7 000 10 500

Min Max

6 000 8 000

Min Max

Min Max

Min Max

5 000 7 000

5 200 7 800

7 000 10 000

Min Max

7 000 11 000

Min Max

6 000 10 000

Min Max

GL Team Leader Internal Auditor / SOX Compliance

to the 2014 SSC/BPO Salary Survey of Page Personnel

Min Max

Min Max

3 700 4 700

2 800 3 700

3 700 4 700

4 700 6 500

3 500 4 200

4 200 5 800

5 300 7 100

4 200 5 800

5 800 6 800

4 200 6 800

6 300 8 900

2 300 3 200

2 900 4 200

4 000 4 700

2 600 3 700

3 700 5 300

4 700 6 300

3 700 5 300

4 700 6 300

4 200 5 800

5 800 7 400

6 000 9 500

6 000 10 500

5 500 9 500

4 200 8 400

7 500 13 000

6 500 10 500

5 200 7 800

4 700 6 300

7 000 9 000

2 900 4 200

6 300 8 900

3 500 4 700

2 800 3 500

3 500 4 700

4 700 6 000

3 500 4 200

4 200 5 800

5 500 7 000

4 000 5 500

5 500 6 500

4 000 6 500

6 000 8 500 6 000 9 000

3 500 4 800

2 700 3 500

3 500 4 800

4 700 6 000

3 500 4 200

4 000 5 500

5 000 7 000

4 000 5 500

5 500 6 500

4 000 6 000

5 700 7 500

up to 8%

up to 8%

up to 8%

5 000 9 000

up to 8%

6 000 10 000

3 700 6 300

4 500 6 500

4 500 6 500

6 500 8 500

up to 8%

up to 12%

6 000 10 500

5 800 7 400

up to 8%

6 000 9 000

6 000 10 500

5 500 8 500

Roczna Premia Annual Bonus

6 500 8 200

up to 12%

up to 8%


Report

Specialist Consolidation / Reporting Specialist

Senior Specialist

Junior Specialist

Bankowość i Finanse / Banking and Financial Services

Customer Service with languages

Fund Accountant

Team Leader / Supervisor

AML Analyst

Financial Analyst

Product Controller

Zarządzanie / Management

Operations / Customer Service Specialist Head of Shared Service Center Migration / Transition Manager GL Process Manager AP/AR Process Manager Quality Manager, Finance Process Improvement Manager

Specialist

Junior Specialist

Specialist

Junior Specialist

Specialist

Specialist

Senior Specialist

Junior Specialist

Specialist

Specialist

Warszawa

Kraków

Łódź

Wrocław

Poznań

Min Max

5 000 7 000

5 300 6 300

3 700 6 300

4 500 6 500

4 000 6 500

Min Max

3 200 4 500

2 800 3 700

2 300 3 200

3 000 4 000

2 500 3 700

Min Max

Min Max

6 000 9 000

3 700 6 000

6 300 7 900

3 500 6 000

Min Max

4 000 5 000

3 400 4 200

Min Max

8 000 10 000

5 800 9 500

Min Max

4 000 6 000

Min Max

Min Max

Min Max Min Max

5 000 7 000

4 200 6 000

5 800 7 400

3 200 4 700

6 000 7 500

3 500 6 000

6 000 7 500

3 500 6 000

x x

3 500 4 500

3 000 4 000

x x

6 000 8 500

6 000 8 800

x x

x x

x x

x x

4 500 5 500

3 200 4 200

2 600 3 700

x x

5 000 7 500

4 700 6 300

x x

4 500 6 500

4 000 5 500

7 000 8 500

4 200 5 800

6 300 7 900

x x

x x

3 500 4 500

6 500 8 000

x x

5 500 7 000

Min Max

4 500 5 500

4 200 5 300

x x

4 500 5 500

4 000 5 000

Min Max

4 000 5 500

3 500 4 800

x x

3 500 5 000

3 000 4 500

Min Max

Min Max

Min Max Min Max Min Max Min Max

6 000 9 500

18 000 44 000 14 000 32 000 13 000 25 000 12 000 22 000 14 000 22 000

6 000 8 200

20 000 45 000 14 000 30 000 12 000 25 000 10 000 21 000 12 000 21 000

x x

16 000 35 000 10 000 17 000 11 000 15 000 10 000 15 000 11 000 17 000

6 000 8 000

18 000 40 000 14 000 28 000 12 000 22 000 10 000 20 000 12 000 20 000

5 500 7 500

17 000 37 000 15 000 27 000 12 000 20 000 9 000 17 000 11 000 19 000

Roczna Premia Annual Bonus

up to 8%

up to 8%

up to 8% up to 12% up to 8%

up to 8%

up to 8%

up to 8% up tp 30% up to 25% up to 16% up to 16% up to 25%

no 4/2014 (July / August)

69


Raport

Page Personnel about trends and salaries in SSC/BPO sector The last few years have been a period of an ex­ tremely dynamic development of the business services sector in Poland. It is estimated that the market is growing by ca. 20% every year. Up to now more than 470 international centres were opened in Poland by 325 foreign investors. As a result, our country has become one of the most important localizations on the world map of off­ shoring business services. This is still not the end, plans are made to open new centres, each of them contributing to the creation of new jobs. Curren­ tly, business services centers opened by foregin investors counts more than 128,000 employees, most of them young people. Their average age is about 29 years. According to ABSL during the few following years the number of jobs in the sector will exceed 200 0001, mainly due to the dynamic development of services provided to international banks and investment funds. According to the data of Page Personnel, the wages in this sector are not endangered – on the contrary, they are increasing along with the market growth.

As ABSL data suggests, the shared service centres emerging in Poland are most frequently focused on such areas as finance and accounting, IT services and R&D. What attracts global brands to Poland? Undoubtedly, well-educated candidates with good knowledge of foreign languages and relatively low labour costs. Business service centres are usu­ally created in large cities with numerous dynamic academic centres educating students in such fields as finance, accounting, economics, statistics, IT, engineering. Thanks to the availability and popu­ larity of university education in Poland, compa­ nies have the possibility of acquiring top-notch specia­lists in those cities. Moreover, the SSC/BPO sector very often employs graduates who have just

1 Data collected by ABSL (Association of Business Service Leaders in Poland)

70

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

s­ tarted their professional careers. The chief assets of those young people are the knowledge of foreign languages, ability to work in an international envi­ ronment, confirmed e.g. with their participation in the Erasmus programme, and competitive finan­ cial expectations. The main cities that are consi­ dered shared service centre hubs are Krakow and Warsaw, but Wroclaw, Lodz, Poznan, Silesia and Tricity (Gdansk, Gdynia and Sopot) also aspire to this status.Interestingly, besides the major agglo­ merations, smaller cities like Bydgoszcz, Szczecin or Lublin are more and more often participating in the race for attracting the interest of new investors from the business services sector.

A characteristic feature of the current situation of the SSC/BPO sector in Poland is the increasing advancement of the supported processes, which are heading towards knowledge-based projects, with­ out a reduction in the scope of the basic services provided. An increasing number of centres of stra­ tegic importance – key service centres for ­Europe and the EMEA region – are located in ­Poland. Starting in 2010, the number of positions connec­ ted with servicing the market of banks and invest­ ment funds has been increasing dynamically. The services provided to investment funds at business centres include: financial asset management and administration, accounting management, valu­ ation of assets, valuation of index funds and other derivatives, investment analyses. So far, these ser­ vices were provided chiefly in Dublin, London and Luxembourg. Currently, more and more jobs in this field are and will be created in Poland. The demand for SSC/BPO specialists is high and will continue to grow in the years to come. Curren­ tly, finding candidates who meet all the require­ ments set by SSC/BPO companies presents a real


Report

challenge, and the sector itself is cle­ arly turning into a candidate’s ­market, ­where it is the employers that com­pete for the best employees. “The best” me­ ans ­those with appropriate professional experience and knowledge of at least two foreign languages: fluent ­English and good French, German, Italian or Spanish. Other necessary skills in­ clude analytical skills, meticulousness,

communicativeness and openness to cus­tomer needs. It should be empha­ sised that employers are not ready to compromise on this issue, as comple­ ting the increasingly complex tasks imposed on the employees of Polish SSC/BPOs, increasing the quality of the provided ­ser­vices and process optimi­ sation are not possible without the best people.

The dynamic market development and high requirements imposed on SSC/ BPO employees result in raising the financial expectations of the candi­ dates. Only a few years ago, the salaries ­offered in this sector were lower than at equivalent positions in international corporations. Today, they are at a simi­ lar level, often even exceeding them in amount. According to the data from the 2014 SSC/BPO salary survey of Page Personnel, the rates in business ser­vice centres range from PLN 2300 gross/ month for the lowest positions to as much as PLN 45,000 gross and more per month for managers. The highest remunerations are earned by IT and fi­ nance specialists, the wages are usually lower in customer service departments and call centres. Very attractive finan­ cial terms are also offered to qualified workers who can speak French, ­German or, as has been the case for several years now, Dutch and Nordic languages. More­over, as the 2014 SSC/BPO Salary Survey of Page Personnel suggests, em­ ployees of finance/accounting depart­ ments in Warsaw, Krakow and Wroclaw may expect significantly higher salaries than in other cities. A common practice in the SSC/BPO sector are annual, inflation-based pay rises. In many organisations, the best employees, who receive top marks from their superiors during the annual per­ formance appraisal, are given additio­ nal salary rises and annual bonuses. On the one hand, this results from the increasing competences and experien­ ce of the staff, and on the other – from the ever-fiercer competition between

the employers of this market sector. Apart from the salary, employees are also ­offered bonuses and perks. Most frequently, these include health care packages, language course subsidies and Benefit cards, which are provided by majority of SSC/BPO companies (80-90%)2. Some of the less popular benefits are dentistry care and pension funds. Survey Methodology

The information presented in Page ­Personnel’s “2014 SSC/BPO ­Salary ­Report” was collected by Page ­Personnel and Michael Page consul­ tants during interviews conducted with candidates in recruitment processes organised from May 2013 until April 2014 in Warsaw, Krakow, Poznan, Lodz and Wroclaw. They include the remune­ ration level declared by the candidates, as well as the remuneration level deri­ ved from job offers accepted by the can­ didates. The salary reportis available on ­www. p ­ agepersonnel.pl.

Page Personnel is a leading recruit­ ment consultancy specialized in re­ cruitment of clerical and support functions. We have been providing specialist recruitment services since 1994 and operating in 21 countries worldwide. In Poland Page Personnel leads recruitment projects within areas of: finance, accountancy, sales, marketing, office support, logistics, supply chain and shared services centers. Page Personnel is a subsidiary of PageGroup, worldwide leader in specialized recruitment with 153 offices in 34 countries. PageGroup is one of the best-known and most respected consultancy companies in most countries of Western Europe, Asia-Pacific and the Americas. Since 2000, the company is listed on the London Stock Exchange.

2 Data collected by ABSL (Association of Business Service Leaders in Poland) no 4/2014 (July / August)

71


Raport

Sektor publiczny w nowoczesnych biurowcach

Joanna Mroczek Dyrektor Działu Doradztwa i Badań Rynku w CBRE Director, Research and Consultancy Department, CBRE

Od trzech lat obserwujemy rosnące zaintere­ so­wanie nowoczesną powierzchnią ­biurową ze ­strony sektora administracji publicznej w ­Warszawie. Już w roku 2009, który był rela­ tywnie słaby w kontekście wynajmu powierzchni biurowej, sektor administracji publicznej okazał się aktywny, z udziałem około 10%. Kolejne lata kryzysowe były trudne dla jednostek budżetowych i niewiele się działo, chociaż w wyniku poszuki­ wania oszczędności niektóre z nich zdecydowały się na wynajem powierzchni. W 2012 r. nastą­piła dramatyczna zmiana i poziom wynajmu nowo­ czesnej powierzchni biurowej przez insty­tucje publiczne wzrósł do poziomu prawie 70,000  m2. Trend ten wydaje się utrzymywać i  w  tym roku spodziewamy się podobnie wysokiego poziomu.

W ostatnich latach do największych najemców nowoczesnych powierzchni biurowych z sektora administracji publicznej należy Agencja Restruk­ turyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która była prekursorem nowoczesnego myślenia o lokali­ zacji państwowych instytucji. W 2007 r. wynajęła 5 000 m2 w biurowcu Centrum Żelazna, a dwa lata później, w 2009 r., podpisała przedwstępną umo­ wę najmu na 16 500 m2 w oddalonym od centrum kompleksie Poleczki Business Park na Ursynowie.

Do innych dużych najemców z sektora publicz­ nego należą również Frontex, Poczta Polska, Urząd ­Lotnictwa Cywilnego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czy Instytut Pamięci Naro­ dowej. Poszukiwanie oszczędności i strate­giczne podejście do zarządzania własną powierzchnią, sprawiło, że lokalizacja w tańszych, ale wygodnych business parkach na obrzeżach miasta okazała się atrakcyjna. Kolejne duże ­umowy i przepro­wadzki ze starych „po-peerelowskich” budynków do ­nowych biurowców zamkną się w tym roku.

Przeprowadzka do nowoczesnej powierzchni wiąże się nie tylko z oszczędnościami, ale przede

72

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

wszystkim z poprawą jakości pracy urzędników i zmianą np. sposobu komunikacji wewnątrz ­urzędów, które, tak jak firmy, powinny podlegać przeobrażeniom wraz ze zmieniającym się oto­ czeniem i oczekiwaniami interesantów. Coraz częściej urzędy zaczynają w części akceptować po­ wierzchnię typu „open space”, gdzie nie ma już tak dużo małych pokoi, a pracownicy zajmują wspólną przestrzeń.

Najemcy nowoczesnej powierzchni biurowej po­ chodzący z sektora administracji publicznej pre­ ferują nieco inny typ biurowców niż pozostali najemcy. Ze względu na charakter prowadzonej działalności dobra widoczność budynku nie jest dla nich koniecznością. Co więcej, rzadko są oni za­ interesowani umiejscowieniem nazwy organi­zacji na fasadzie budynku. Są oni w stanie również zaak­ ceptować nieco niższy standard powierzchni biu­ rowej, ale jednocześnie niższe stawki czyn­szowe. Instytucje państwowe są nadzieją dla starszych budynków biurowych klasy B, które w ­obliczu ostrej konkurencji ze strony nowych obiektów, mogą zaoferować niższy czynsz i elastyczne wa­ runki najmu oraz przyzwoity standard nowocze­ snej powierzchni.

Z punktu widzenia inwestora, podmioty z sek­ tora administracji publicznej stanowią atrakcyjną grupę najemców. Przyczynia się do tego ich silna kondycja finansowa oraz fakt, iż tego typu organi­ zacje są zazwyczaj zainteresowane długoletnimi umowami najmu. Wysoki poziom bezpieczeń­ stwa trwania zawartych z nimi umów najmu jest ­mocną stroną budynku dla ich nabywców, pod warunkiem, że są w stanie zaakceptować czynsze płacone w złotówkach. Dla zagranicznych fun­ duszy to jest niestety istotna wada takiej umowy – z jednej ­strony często urzędy nie mają możli­ wości płat­ności w EUR, z drugiej strony ryzyko kursowe dla inwestorów jest czasem zbyt wysokie. Są jednak dostępne narzędzia, które umożliwiają


Report

rozwiązanie tego problemu dla obu stron. Udział podmiotów z sektora ad­ ministracji publicznej w całkowitym popycie na nowoczesne biura wynosi zaledwie około 3-8%, stąd niewiele jest transakcji inwestycyjnych takimi budyn­kami. W przyszłości jednak może to mieć miejsce coraz częściej. Jakiej oferty mogą spodziewać się ­urzędy które zdecydują się na nowoczesne biuro?

1. Najtańsze oferty będą dostępne w budynkach starszych, klasy B, ­które już zostały zamortyzowane, bądź właś­ ciciel nie przewiduje ich sprzedaży. Będą one położone w nieco gorzej do­ stępnych i mniej wyeksponowanych loka­lizacjach. Dużo takich budyn­ ków jest dostępnych w Al. Jerozolim­ skich i  na Służewcu Przemysłowym, ­Wilanowie; dużo starszych budynków dostępnych jest również w centrum Warszawy w  okolicach ulicy Marszał­ kowskiej czy alei Jana Pawła II. 2. Często nowe budynki, ale położone dalej mogą zaoferować podobne wa­ runki najmu do budynków starszych. W obecnej sytuacji powstaje bardzo wiele nowych obiektów i konkurencja o najemcę zmusza właścicieli i dewe­ loperów do większej elastyczności. ­Coraz częściej są w stanie zaakcep­ tować stawki najmu w polskich złotych. Dla urzędów otwierają się więc nowe możliwości wykorzystywania najnowo­ cześniejszej dostępnej powierzchni biurowej, z zielonymi certyfikatami i  wszelkimi możliwymi udogodnie­ niami. Najbardziej korzystne oferty można uzyskać w budynkach dopiero planowanych. Wówczas biuro może być dostosowane do faktycznych potrzeb najemcy.

3. Czynsze w obu typach ­budynków będą się wahać efektywnie od ok. 8,00 EUR (32 PLN) za m2 ­miesięcznie ­netto na obrzeżach miasta (­okolice lotniska, dzielnica Włochy, ­Mokotów, daleka Wola, Praga itp.) do około

15,00 – 16,00 EUR (60 - 65 PLN) ­netto w okolicach centrum miasta. ­Stawki umowne (­headline) są zazwyczaj o ­około 20% wyższe. Standardowo czynsz jest rocznie indekso­wany o  poziom inflacji. Nasze doświad­czenie pokazuje, że wła­ ściciele budynków potrafią być coraz bardziej elastyczni odnośnie różnych elementów umowy najmu. 4. Do czynszu należy doliczyć ­koszty eksploatacyjne w wysokości ­około 20  PLN miesięcznie (najczęściej roz­ liczane rocznie). Zawierają koszt wody, ochrony, ogrzewania, klimaty­ zacji, obsługi, sprzątania powierzch­ ni wspólnych, podatki, ubezpieczenia i  inne koszty operacyjne i utrzy­mania powierzchni wspólnych budynku. Do kosztów eksploatacyjnych należy do­ liczyć własne koszty energii i tele­ komunikacji rozliczane wg. zużycia. 5. Dodatkowo najemca ponosi koszty parkingu (około 200 - 400 PLN za miej­ sce miesięcznie). Na co muszą być gotowi właściciele budynków, którzy chcą sprostać wymaganiom urzędów?

1. Najczęściej najważniejszym czyn­ nikiem mającym wpływ na decyzję w przypadku instytucji państwowych będzie poziom stałego czynszu (wszyst­ kich całkowitych opłat), im niższy tym lepszy. Urząd często zobligowany jest do postępowania na drodze przetar­gowej i  poszukiwać najlepszej oferty. Priory­ tetem dla urzędów jest czasem korzy­ stanie z zasobów ministerstwa i  wybór siedziby w prywatnym bu­dynku wy­ maga dodatkowego wyka­zania ko­rzyści. W tym przypadku ­ważna jest stabilność kosztów. Jed­nostki budżetowe z ­reguły muszą ­zgłosić zapotrzebo­wanie na ­budżet rok wcześniej i do­kładnie muszą ­wiedzieć jakie będą koszty na rok na­ stępny. ­Umowa ­powinna dokładnie prze­ widywać wysokość wszystkich opłat ­jakie będą ponoszone – czynsz najlepiej w zło­tówkach, najlepiej ­stałą, z  góry określoną indeksację (np. naliczaną co

trzy lata), ograniczenie kosztów eksplo­ atacyjnych (tzw. cap). Są jednak urzędy, finansowane z Unii Europejskiej, gdzie EUR jest akceptowane. 2. Nieco mniejsze znaczenie mają ­takie elementy oferty jak wykończenie czy odświeżenie powierzchni, chociaż coraz częściej urzędy muszą spełniać standardy (np. ISO) i są coraz ­bardziej świadome możliwości, jakie ofe­ruje rynek. W związku z tym oczekują ­wliczenia kosztów wykończenia biura w czynsz. 3. Ponieważ ważne są całkowite ­koszty, wszelkie zwolnienia z płatno­ ści czynszu czy kontrybucje finansowe są mile widziane, ale najczęściej muszą być rozłożone na okres trwania umowy.

4. W niektórych przypadkach urzęd­ nicy potrzebują często dużą ilość miejsc parkingowych, dlatego biuro­ wiec musi oferować odpowiednią ilość, ­chociaż ­zależy ona od rodzaju insty­ tucji. ­Czasem urząd, pomimo że zajmuje cały budynek, nie potrzebuje żadnego ­miejsca. Właś­ciciel musi więc być przy­ gotowany na różne rozwiązania, tak żeby efektywnie wykorzystać posia­ daną powierzchnię. 5. Urzędy są gotowe na długoletnie umowy, nawet do 15 lat.

6. Wykończenie biura musi zakładać tylko częściowy „open space”, nadal ko­ nieczne są pokoje, minimum na po­łowie powierzchni biurowej. Wykończenie biura i meble powinny być ­wliczone i rozłożone w czynszu. W obu przypadkach, zarówno ze ­strony dewelopera jak i urzędu, proces nego­ cjacji umowy jest bardzo skompli­ kowany i wymaga głębokiej rynkowej i  prawniczej wiedzy i doświadczenia. Dlatego też warto skorzystać z usług doświadczonego doradcy na rynku ­nieruchomości.

no 4/2014 (July / August)

73


Raport Wykres 1. Nowoczesna powierzchnia biurowa zajęta przez podmioty administracji publicznej w Warszawie. Graph 1. Modern office space occupied by public sector in Warsaw. 80 000

68 800

70 000 60 000

49 700

50 000

40 000

40 000 26 000

30 000 20 000

32 000 24 000

14 900

19 100 9 700

10 000 0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Źródło/Source: CBRE, WRF

Tabela 1. Wybrane podmioty administracji publicznej w nowoczesnych budynkach biurowych w Warszawie. Table 1. Selected public sector in modern office buildings in Warsaw. Najemca/Tenant

Powierzchnia m2/ Area sqm

ARiMR Frontex Poczta Polska Urząd Rejestracji Leków GDDKiA Sąd Rejonowy

16 500 14 600 13 000 13 000 11 700 9 300 6 800 6 500 6 500 6 500 5 800

Mazowiecka Spółka Gazownictwa

Urzad Lotnictwa Cywilnego ZTM IPN Lasy Państwowe

Źródło/Source: CBRE, WRF

Wykres 2. Zapotrzebowanie na biura w Warszawie: wynajem biur wg. sektorów w okresie 2012 – 1kw. 2014 Graph 2. Warsaw office demand: Take-up by sector in 2012 – Q1 2014.

9% – Sektor publiczny

Public Sector

Komputery i IT – 14%

14% – Usługi dla biznesu

Computers/Hi-Tech

Business Services

Usługi Finansowe – 17%

6% – Usługi profesjonalne

Firmy produkcyjne – 18%

Consumer Services & Leisure

Financial Services

Professional Services

6% – Usługi i rozrywka

Manufacturing

16% – Pozostałe

Źródło/Source: CBRE, WRF

Other

Wykres 3. Dostępna powierzchnia do wynajęcia w istniejących budynkach wg. klas i stref biurowych w Warszawie w m2. Graph 3. Vacant space in existing buildings in A&B class buildings by zone in Warsaw in sqm.

Wykres 4. Wysokość umownych stawek czynszowych w budynkach klasy A i B w Warszawie. Graph 4. Prime and secondary headline rents in Warsaw.

150 000

Klasa A

16

Centralny Obszar Biznesu

15

Obrzeża Centrum

Klasa B

120 000

19,5

14,5

Północ

90 000

19

Wola 9,5

60 000

Jerozolimskie & Okęcie

30 000

25

16

10

16 13

Wilanów

16

74

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

a W ol

ot ów ok

nó w M

no c

W ila

Pó ł

Pr ag a ro P uł zo aw lim sk sk a ie & Ok ęc ie Je

Ob r

ze ż

CB D aC en tru m

0 Mokotów

10 12

Praga

11,5

Puławska Źródło/Source: CBRE, WRF 2014

15

9

11

14 13

13

15

17

19

21

23

25

Źródło/Source: CBRE 2014


Raport

Public sector in modern office buildings For three years we have observed a growing inte­ rest in modern office area from the public admi­ nistration sector in Warsaw. In 2009, which has been a relatively weak in terms of total take-up, the ­public sector turned out to be active, leasing 10% of the total space. The next crisis years were difficult for all public budget agencies, although some of them, looking for savings, decided to ­lease a  commercial office. In 2012 the level of take­ -up closed by administration shoot up to almost 70,000 sqm in total. As this trend seems to be su­ stainable, we expect a comparable number also this year.

Due to the specific type of operation, public admi­ nistration tenants can accept slightly different type of the office than private companies. The ­visibility and accessibility of the building is not the most ­important element. The name and logo of the office does not have to be placed on the ­façade of the building. They are also open to ­accept ­slightly ­lower standard of the office space in exchange for lower costs. Public institutions are in  fact a  hope for older, B-class buildings, which face a ­tough competition from newly delivered stock and can offer lower rent, flexible leasing terms but still a decent office space standard.

Other large public occupiers include Frontex, ­Poczta Polska, Urzad Lotnictwa Cywilnego, Gene­ ralna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad or Instytut Pamieci Narodowej. Cost savings and a strategic approach to manage own headquarters showed that cheaper but comfortable business parks in fringe locations might turn out attractive for public institutions. The next large moves from old “post-PRL” buildings to new schemes are on their way this year.

What offer can be expected by public institutions that decide to look for a modern office?

The largest public tenant in modern office in ­Warsaw is Agencja Restrukturyzacji i Moderni­ zacji Rolnictwa, one of the first with a strategic and modern approach toward its headquarters. They leased around 5,000 sq m in Centrum ­Zelazna in 2007 and two years later signed a pre-lease agree­ment for 16,500 sq m in a modern Poleczki ­Business Park in Ursynow.

The shift from an old to a new office brings not only savings but also a general work improvement and the internal communication changes among employees. Public offices should also transform in line with the changing work environment and expectations of the clients and cooperates. We can observe that more and more often public offi­ces are open to accept new ways of working and open space in some part of the area, not only small sepa­ rate rooms for everyone as it used to be. 76

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

From an investor point of view, public sector is an attractive tenant. They are financially sustainable and open to sign long-term agreements. The high level of institutional security of the leases is one of the most important strength of the buildings for its buyers, assuming they can accept rents paid in PLN. For international funds this is a signi­ficant dis­advantage of such an agreement. On one hand the public offices can accept only national ­currency, on the other the exchange risk is too high for in­ vestors. However, there are tools to limit the risk and provide an acceptable solutions for both sides. For the time being, the share of the public sector in the total office take-up amounts to ­around 3-8% in a small number of buildings, there­fore invest­ ment transactions of such schemes are rare. In the ­future, it might happen more often.

1. The lowest offers will be available in older ­B-class buildings, already depreciated or not ­planned to be sold. They will be found in less ex­ posed and accessible locations. A number of such buildings are available in Aleje Jerozolimskie, in Wilanow, Sluzewiec Przemyslowy and also in the centre of Warsaw, near Marszalkowska or Jana Pawla II streets.


Report

2. New buildings can also offer competitive terms, particularly those in secondary locations. In the current situation of a sudden oversupply ­there is a lot of offices in the pipe­line and the owners and developers are forced to be more flexible. Many of them are  more and more often ready to accept rents in Polish zlotys. Public institutions have new opportunities to change their obso­lete ­image and access brand new office space with ­green certi­ficates and all possible ­modern features and con­venient amenities. The most favourable terms can be achieved in the buildings being in the ­planning status. Such buildings can be adjusted to the ­tenants specific needs.

3. Rents in both types of the buildings can vary effectively from around EUR 8.00 (PLN 32) per month per sqm net at the fringe of the city (the airport surroundings, Wlochy, Mokotow, Wola or Praga districts) to around EUR 15.00 – 16.00 close to the centre of ­Warsaw. Headline rents are around 20% higher than effective. As a standard, rents are yearly indexed by CPI. Our experience shows that that landlords are able to be very flexible in terms of different lease solutions.

4. Apart from rent, tenants need to ­cover ser­­vice charges at the level of around PLN 20.00 per month per sqm. They in­clude ­water, electri­city, ­security, heating, air-­ conditioning, service, ­cleaning of ­common areas, taxes, insurance and all other mainte­ nance and operational costs of the building and common areas. Additionally ­there are own energy and telecommunication ­costs ­according to usage. The monthly service charges are settled at the end of the year. 5. Additionally tenants pay for parking places per month (around 200 – 400 PLN). What the landlords need to be ready for, while talking with public occupiers?

1. The most important decisive factor in case of public institution seems to be the stability and the level of the total cost. The public office is obliged to look for the cheapest and the best offer. Some­times they should use the state buildings and therefore

they need to prove the advantages of using private ones. The public budget units need to plan exact ­costs in advance and they need to know what will be their total expenses next year. The agreement should exactly state the level of all payments. There­fore no volatility is possible and the rent ­cannot depend on exchange rates and  needs be stated in PLN. The preferred indexation should be pre-­ defined (sometimes calculated every three years), the final service costs should be limited or capped. However, sometimes there are public insti­tutions, financed by EU, where EUR can be ­accepted. 2. Such elements as fit-out or refurbishment of the space are of less importance, although public offices more and more often need to meet some standards (i.e. ISO standards) and are more ­aware of the market possibilities. They expect fit-out ­costs to be included in the rent.

3. As total costs are the most important, all rent-free periods and financial contributions are ­welcome, however they should be spread across the lease lengths and included in rent.

4. In some cases public employees need a large number of parking places, but it depends on the institution and some of them might need none of them, although occupying a whole building. The landlord needs to find a way to use the owned space effec­tively and not to be left with 200 empty parking spaces. 5. Public tenants are open to sign agree­ ments even up to 15 years.

6. Fit-out needs to include only partly “open ­space”, still the rooms are necessary on at least half of the space. It is the best when fitout and furni­ture is included in the rent.

Both from a developer and public occupier the whole process is very complicated and need ­market and legal knowledge and experience to make the both sides satisfied. Therefore it is worth looking for a professional support from an ex­perienced real estate advisor.

no 4/2014 (July / August)

77


Inwestor

Silesia Business Park

Pascal

Powierzchnia nieruchomości – 46 000 m2

Powierzchnia nieruchomości – 8 920 m2

Silesia Business Park to nowoczesne centrum bizne­ sowe, powstające w Katowicach przy ul. Chorzowskiej. Składa się z 4 budynków, oferujących ponad 46 000 m2 wysokiej klasy powierzchni biurowej w jednym miejscu. Bliskość komunikacji miejskiej oraz centrum handlowego dodatkowo zwiększa atrakcyjność lokalizacji. Biura w kompleksie zapewniają nie tylko elastyczność aranżacji powierzchni, ale również realne oszczędności i doskonałe warunki pracy. Pierwsza faza inwestycji otrzymała precertyfikację LEED na poziomie Gold.

Silesia Business Park is a modern business center in Katowice, at Chorzowska Street. The complex is con­ sisted of 4 buildings, offering over 46,000 sqm of high quality office space in one strategic location. Excellent access to the public transport and proximity of the shop­ ping mall neatly complements the working environment. Silesia Business Park offices are flexible and provide real savings and perfect work environment. First phase of investment was precertified in LEED on Gold level. www.skanska.pl/silesiabusinesspark

Pascal jest czwartym budynkiem zwieńczającym fla­gowy projekt GTC w Krakowie jakim jest Centrum ­Biurowe ­Korona. Budynek oferuje 5500 m2 nowoczesnej po­ wierzchni biurowej na siedmiu kondygnacjach, zapew­ niając swoim użytkownikom najwyższy komfort pracy. Jego dosko­nała lokalizacja, w centrum Krakowa umoż­ liwia wygodne i szybkie połączenie ze strategicznymi punktami miasta. Pascal to biurowiec zaprojektowany z myślą o przyszłych najemcach, dzięki zastosowaniu naj­ nowszych rozwiązań technologicznych w fazie projek­ towania budynku i użyciu najwyższej jakości materiałów podczas jego budowy.

Pascal office building is the culmination of GTC’s flag­ ship project in Kraków – the Korona Office Complex. ­Pascal, which is the fourth building of the complex, offers 5,500 sqm. of modern office space located on seven ­floors, providing its users with the ultimate work comfort and con­venience. Its excellent location in the city centre ena­ bles quick and easy connection to the strategic points of Kraków either by public transport or by car. Pascal’s ­design reflects needs of the future tenants, latest techno­logies were applied during the design phase and highest quality materials were used during the construction p ­ rocess. www.gtcpascal.pl

78

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)


Investor

Business Garden Warszawa

Business Garden Wrocław

Powierzchnia nieruchomości – 90 000 m2 ul. Żwirki i Wigury 18 www.businessgaren.pl

Powierzchnia nieruchomości – 110 000 m2 ul. Legnicka 48-50, Wrocław www.businessgaren.pl

Radom Office Park

Okęcie Business Park

Powierzchnia nieruchomości – 10 000 m2 ul. Malczewskiego 24e, Radom www.radomofficepark.pl

Powierzchnia nieruchomości - 1400 m2 ul. 17 Stycznia 45D, Warszawa www.gtc.com.pl

Promuj swoją nieruchomość! Infosys Green Horizon

Skontaktuj się z działem reklamy: reklama@outsourcingandmore.pl

ul. Pomorska 106, Łódź Powierzchnia nieruchomości - 33 000 m2 www.skanska.pl/pl/Biura/Filtr-powierzchni-do-wynajcia/ Green-Horizon/Green-Horizon/

no 4/2014 (July / August)

79


Branża

Outsourcing w Polsce

Edukacyjna wiosna w Polsce Wiktor Doktór Prezes Fundacji Pro Progressio

President of the Pro Progressio Foundation

80

Maj i czerwiec, jak co roku, to okres wytężonej ­nauki. Nie tylko w gimnazjach, szkołach średnich i na uczelniach wyższych, ale także w sektorze out­ sourcingu. Jest to ten czas w roku kiedy odby­wają się najważniejsze dla branży outsourcingowej wydarzenia.

Zacznijmy od Krakowa, gdzie tradycją już się stały doroczne konferencje ASPIRE. Blisko 300 uczest­ ników, obradowało w Hotelu Sheraton i oma­ wiało najistotniejsze dla członków stowarzyszenia ­kwestie. Jak zwykle dużo wiedzy, ekspertyz i do­ świadczenia przekazywanego przez takie znane osoby jak Romek Lubaczewski (PwC), Vivek Jassal (HCL), Ramon Tancinco (Cisco ­Systems), czy Yves Mersch (Europejski Bank Centralny). ­Motywem przewodnim dla konferencji było w  tym roku stwierdzenie, że „Świat nie jest płaski – ­dlaczego tak ważna jest lokalizacja i co to dla nas oznacza”. Uczestnicy konferencji analizowali stan bieżący oraz perspektywy rozwoju sektora BPO na naj­ bliższe 5 lat. Ciekawe było też spojrzenie na ­zachód Europy i odpowiedź na pytanie, czego możemy ­nauczyć się od Dublina. Warto przy­pomnieć, że w tym roku po raz pierwszy w Raporcie ­Tholon’s Top 100, Kraków wyprzedził Dublin i  stał się najlepszą europejską lokalizacją dla branży out­ sourcingowej. Czyżby uczeń przerósł mistrza? Jeśli tak, to niebawem Dublin będzie się uczył od Krakowa.

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

Drugim bardzo istotnym, a zarazem wyjąt­kowym i zdecydowanie największym wydarzeniem ­branży outsourcingowej była konferencja ABSL. W  tym roku Związek Liderów Nowoczesnych Usług dla Biznesu wybrał Poznań. Sala Ziemi na Targach ­Poznańskich ugościła ponad 600 osób z  Polski i ze świata, doskonale sprawdziła się jako ­miejsce przeprowadzenia doskonale zorganizowanej kon­ ferencji. Eksperci ABSL oraz zaproszeni goście zapoznali się z dorocznym raportem branżowym, z którego dowiedzieliśmy się, że branża nowo­ czesnych usług dla biznesu zatrudnia już w Polsce ponad 128 000 pracowników, a dynamika roz­ woju sektora jest cały czas utrzymana i liczba ta w ­szybkim tempie będzie dalej rosła.

Jak co roku ABSL dba o wyjątkowych gości. W tym roku do grona wybitnych prelegentów ­dołączyła Madeleine Albright – była amerykańska Se­kretarz Stanu. Pani Albright przez blisko godzinę opowia­ dała o globalnej gospodarce, wyzwaniach i  szan­ sach, z jakimi borykają się światowa gospo­darka, polityka i biznes. Było to niewątpliwie ­jedno z  bardziej motywujących wystąpień w ­branży outsourcingowej. Setki uczestników, dziesiątki prelegentów i wystąpień niewątpliwie ulokowa­ ły konferencję ABSL na pozycji lidera w  wyda­ rzeniach branżowych w Polsce, a być może także i w Europie.


Industry

Związek ABSL co roku wręcza nagrody wy­bitnym organizacjom i osobom mającym wpływ na ­rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu. W tym roku nagrody otrzy­mali: Miasto Katowice, Rada Gospodarcza przy Pre­zesie Rady Ministrów, ­Cezary Szymanek (­Bloomberg ­Businessweek ­Polska), a nagrodę specjalną ­otrzymał Waldemar Olbryk (Skanska).

Na tym jednak nie koniec. W Polsce obecnie trwa aktywny proces promocji miast, które mają duży potencjał na rozwój branży outsourcingowej. Obecnie to miasta satelitarne dochodzą do głosu, i co więcej, słowa przekuwają w czyn. W ­Radomiu,

naturalnym mieście satelitarnym dla Warszawy, zorganizowano konferencję pokazującą atuty tej lokalizacji. Blisko 100 gości z tak znanych orga­ nizacji jak CBRE, XEROX, PwC, HAYS i innych de­ batowało o miejscu Radomia na polskiej mapie outsourcingu, o wyzwaniach jakie stoją przed miastem, także o inwestycjach, jakie już w tej chwili w ­mieście zaczynają się realizować. Radom to ­jedno z  nielicznych polskich miast, gdzie są prowadzone podyplomowe studia BPO. To także lokalizacja nie będąca wprawdzie dużą aglome­ racją, jednak w której powstają budynki klasy A. Radom Office Park, to przykład biurowca spełnia­ jącego w  100% oczekiwania najemców z sektora no 4/2014 (July / August)

81


Branża

­ owoczesnych usług dla biznesu, co zostało już n docenione przez firmę ASSG, która podjęła decyzję o otworzeniu swojego trzeciego centrum operacyj­ nego właśnie w tej lokalizacji. Prezydent Radomia, eksperci z branż nieruchomości biurowych, od zarządzania kadrami oraz ze świata nauki wspól­ nymi siłami analizowali potencjał inwestycyjny miasta. Przykład Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, pokazuje, że Radom to także dobre miejsce dla inwestycji o charak­ terze nowoczesnych technologii i zaawansowanej informatyki.

W dniu 12 czerwca miejscem ciekawego wyda­ rzenia była Bydgoszcz. To w chwili obecnej ­miasto, w którym w sektorze outsourcing­owym zatrudnionych jest 7100 osób, z czego, aż 5800 to pracownicy z branży ITO i ICT. Podczas spot­kania 100 zebranych uczestników mogło wysłuchać opinii i analiz ekspertów PwC, IBM, Tieto, Alcatel/­ Lucent, Atos, Pro Progressio i innych na temat potencjału inwestycyjnego miasta oraz szans roz­ woju out­sourcingu w tej lokalizacji. W Bydgoszczy swoją działalność prowadzi obecnie 21 dużych firm z ­branży outsourcingowej lub tych, które mają tu swoje ­centra usług wspólnych. Potencjał ka­drowy miasta może zapewnić dalszy rozwój, co udowadnia m.in. Atos – spółka IT, która w ubie­ głym roku odnotowała ­średnie zatrudnienie 80 osób miesięcznie, a większość pracowników pozy­ skała z lokalnego rynku pracy. To, co w ­Bydgoszczy może pomóc przy szybszym rozwoju sektora nowo­czesnych usług dla biznesu, to niewątpliwie rozwój rynku powierzchni biurowych. Bez bu­ dynków ­klasy A  rozwój branży BPO będzie nieco wolniejszy.

Dalszy ciąg ciekawych wydarzeń branżowych w Polsce jest przewidziany na jesień. Warto już w tej chwili zarezerwować czas na połowę paź­ dziernika na Targi Outsourcingu, które odbędą się już po raz drugi w warszawskiej Hali EXPO XXI. Reinhold Expo szykuje dla nas wydarzenie o ­dużej skali i ciekawym połączeniu imprezy targowej z  serią wykładów ekspertów branżowych. Mece­ nasem tego­rocznej edycji Targów została firma EY, a Partnerem Strategicznym jest Pro Progressio. W ubiegłym roku targi zgromadziły 100 wystaw­ ców i ­ponad 1100 odwiedzających. Organizatorzy w tym roku zapowiadają jeszcze większą skalę Targów Out­sourcingu. Jest to wydarzenie, któ­ rego zarówno dostawcy jak i odbiorcy usług out­ sourcingowych nie mogą pominąć. 82

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)


Industry

Outsourcing in Poland

A spring of education in Poland Every year, May and June are a time of intense ­learning in Poland – not only in schools and uni­ versities, but also in the outsourcing sector. This is the time of the year when the most important events in the outsourcing industry take place, and this year the traditional schedule of events has been supplemented by several additional ones.

Let us begin with Krakow, where the ASPIRE conference has become an annual tradition. Nearly 300 participants gathered at the Sheraton Hotel to discuss the most pressing issues facing members of the association. As always, a great deal of knowledge, expertise and experience was presented by such well-known industry members as Romek Lubaczewski (PwC), Vivek Jassal (HCL), Ramon Tancinco (Cisco Systems), and Yves Mersch (European Central Bank). The leading theme of this year's conference was "The world isn't flat – why location is so important, and what it means for us". Conference participants analyzed the current state of the BPO industry as well as growth perspectives for the coming five years. One interesting theme was taking a look at Western Europe and trying to answer the question of what we can learn from Dublin. It's worth mentioning that for the first time Krakow outperformed Dublin in this year's Tholon's Top 100 Report, becoming the best European location for the outsourcing industry – has the student outgrown the master? If this is indeed the case, then Dublin will soon begin taking lessons from Krakow. The second event, an exceptional industry gathe­ ring and without a doubt the outsourcing indu­ stry's largest happening, was the ABSL conferen­ ce. This year the Association of Business Ser­vice Leaders selected Poznan as its meeting place. The Earth Hall at the Poznan International Fair

hosted over 600 people from Poland and around the world, and proved to be an excellent location for conducting an outstandingly organized confe­ rence. Experts from ABSL and invited guests were presented with the annual industry report, which informed us that the modern business services in­ dustry is already home to over 128,000 employees in Poland, and its rapid growth is not only conti­ nuing but set to increase in the coming years.

As it does every year, the ABSL provided an excep­ tional list of speakers. This year the list included Madeleine Albright, the former Secretary of ­State of the United States of America. For nearly an hour, Ms Albright spoke about the challenges and opportunities facing the global economy, politics and business. This was undoubtedly one of the most motivating presentations that we in the out­ sourcing industry will see in 2014. The hundreds of participants and dozens of speakers made the ABSL conference the unquestioned leader among industry events in Poland, and perhaps even in all of ­Europe. Every year, the ABSL hands out awards to outstanding organizers and individuals influ­ encing the development of the modern business ser­vices sector. This year, awards were given to the City of Katowice, the Economic Council of the ­Prime ­Minister of Poland, Cezary Szymanek (­Bloomberg Businessweek Polska), and a special award was presented to Waldemar Olbryk (­Skanska).

That's not all, however. Poland is presently en­gaged in an intense process involving the promotion of its municipalities, which offer strong potential for growing the outsourcing industry. At present, the voices of satellite cities are coming to the fore, and their words are being forged into action. ­Radom, a natural satellite city for Warsaw, hosted a con­ ference promoting the advantages of its location.

no 4/2014 (July / August)

83


Branża

Nearly 100 guests from such well-known organi­ zations as CBRE, XEROX, PwC, HAYS and many others en­gaged in a debate over ­Radom's place on the ­Polish outsourcing map, about the challen­ ges facing the city, and also about the invest­ments presently ­being conducted there. Radom is one of a small number of Polish cities ­offering post-­ graduate courses in BPO, and it is also a lo­cation that, while not ­being a large agglomeration, is ­seeing the construction of Class A office buildings. Radom Office Park is just one example of a  faci­ lity that meets 100% of the expectations held by ­lessees from the modern business services sec­ tor, and it is already the object of appreciation by ASSG, which has chosen that very location as the home of its third operational centre. The Mayor of Radom joined forces with experts from the office real ­estate market, human resources management and the world of science to analyze the city's in­ vestment potential. The ­Ministry of Finance's Data Processing Centre is one example showing how Radom is also an excellent location for investments in new technologies and advanced IT. IT-related themes also brought us to another sig­nificant event, this time held in Bydgoszcz. ­Bydgoszcz is a city in which the outsourcing sec­ tor already employees 7,100 people, out of which 5,800 of them are employees in the ITO and ICT industry. On 12 June, Bydgoszcz was the site of an interesting event during which over 100 par­ ticipants gathered to hear opinions and analyses by experts from PwC, IBM, Tieto, Alcatel/Lucent, 84

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

Atos, Pro Progressio and other organizations concerning the city's investment potential and the chances for growing Bydgoszcz's outsourcing sector. Bydgoszcz is presently home to 21 large outsourcing companies and businesses operating shared services centres there. The human resour­ ces potential of Bydgoszcz offers the possibility of  significantly stronger growth, which has been proven by such companies as Atos – an IT com­pany that employed a monthly average of 80 people, acquiring the majority of them from the local la­ bour market. Something that can assist Bydgoszcz in times of rapid growth of the modern business services sector is expansion of office space. With­ out Class A facilities, the BPO industry will grow at a slightly slower pace.

Spring does not mark the end of interesting indu­ stry events in Poland. Now is the time to re­serve a spot on your calendar for the Outsourcing Fair, to be held for a second time in mid-October at the EXPO XXI Hall in Warsaw. The Reinhold Expo is putting together a large-scale event and inte­ resting combination of trade fair with a series of  lec­tures by industry experts. This year's lead sponsor of the Fair is EY, and its Strategic ­Partner is Pro ­Progressio. Last year's edition gathered 100  exhibitors and over 1,100 visitors. This year, the organizers have announced an even larger Outsourcing Fair. This is a must-see event for both suppliers and recipients of outsourcing services alike.


Branża

Polska gospodarka potrzebuje nowoczesnych usług biznesowych Według najnowszego raportu ABSL „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w ­Polsce 2014” w centrach usług z kapitałem zagra­ nicznym pracuje już prawie 130 000 specja­ listów. Pod koniec 2015 r. ta liczba ma wzrosnąć do 160 000 zatrudnionych. Tym samym, sektor nowoczesnych usług dla biz­ nesu dołącza do grona branż, które zatrud­ niają najwięcej osób z wysokimi kwalifi­ kacjami w Polsce. Większość z nich świadczy specjalistyczne usługi dla znanych koncer­ nów w ­Europie ­Zachodniej. Jak wynika z najnowszego raportu ABSL, opu­ blikowanego podczas konferencji ABSL, w ciągu ostatnich dwóch i pół roku, branża urosła o 50%. ­Ostatnie 12 miesięcy to ponad 18 000 nowych miejsc pracy. Od początku 2013 r. przybyło 66 ­nowych centrów usług zlokalizowanych w naj­ większych polskich aglomeracjach. 60% z nich utworzyli nowi inwestorzy.

Więcej informacji More information www.absl.pl

86

„Do 2004 r. włącznie w Polsce powstało 96 cen­ trów usług z kapitałem zagranicznym. Dziś jest ich 470, czyli prawie 5 razy więcej. Łącznie zatrud­ niają 128 000 osób, głównie absolwentów ­wyższych ­uczelni, profesjonalistów i managerów posiada­ jących kilkuletnie doświadczenie biznesowe” – mówi

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

Marek Grodziński, Wiceprezes ABSL, ­Dyrektor ­Europejskiej Sieci Centrów BPO Capgemini.

W tym roku swój jubileusz obchodzi wielu inwe­ storów z sektora usług, którzy 10 lat temu rozpo­ czynali działalność w Polsce.

„Dziś inwestycje sektorowe stanowią największą pulę w łącznej liczbie bezpośrednich inwes­tycji za­ granicznych. W Polsce swoje centra usług prowadzi 325 inwestorów z 28 krajów, głównie ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej ­Brytanii i ­Niemiec” – mówi Przemysław Berendt, Wice­prezes ABSL, Globalny Wiceprezes Luxoft ds. ­Marketingu. Polska w centrum uwagi

Duże zainteresowanie Polską potwierdzają ran­ kingi. Według tegorocznego raportu Gartnera (2014), Polska jest liderem dla lokowania no­ wych centrów usług w rejonie Europy, Bliskiego ­Wschodu i ­Afryki (EMEA). Z kolei Everest uznał Polskę za najbardziej dojrzałą lokalizację pod bez­ pośrednie inwestycje zagraniczne z obszaru nowo­ czesnych usług biznesowych w Europie. „Dzięki wspólnej pracy inwestorów, władz, sekto­ ra edukacji i otoczenia biznesu za kilka lat mamy szansę dołączyć do 20 najsilniejszych gospodarek świata” – przekonuje Jacek Levernes, Prezes ABSL, Członek Zarządu HP Europa – „Takie branże jak nowoczesne usługi biznesowe powinny wpisywać się w priorytetowe obszary polityki gospodarczej kraju” – dodaje.


Industry

Branża ekspertów Jak wynika z raportu ABSL, ponad 92% centrów z zagranicznym kapitałem w ostatnim roku zwięk­ szyło stopień zaawansowania obsługiwanych pro­ cesów. Zdecydowana większość realizuje co naj­ mniej kilka procesów biznesowych, a 81% planuje rozszerzać zakres swojej działalności w kolejnych latach. Według raportu ABSL, największa część pracowników obsługuje procesy IT (29%) oraz fi­ nanse i księgowość (22%). Już co drugie centrum świadczy usługi dla klientów z sektora finanso­ wego, w tym dla największych banków świata ­takich jak Deutsche Bank, HSBC, BNP ­Paribas, ­Royal Bank of Scotland (RBS), Citigroup, ING, ­Santander, UBS, UniCredit czy Credit Suisse. „Zdecydowana większość centrów operacji dla biz­ nesu oferuje swoim klientom wielofunkcyjne wspar­ cie, w tym operacje oparte na wiedzy, wymagające wysokich kompetencji. Aby efektywnie realizować te procesy, centra muszą zatrudniać najlepszych pra­ cowników z najwyższymi kwalifikacjami” – mówi

Piotr Dziwok, Wiceprezes ABSL, Prezes Zarządu Shell Polska, Dyrektor Generalny Shell Business Service Centre Kraków. Kompetencje, które dziś optymalizują biznesy międzynarodowych koncernów mogłyby z powo­ dzeniem usprawniać pracę polskich firm, w tym spółek Skarbu Państwa i jednostek sektora pu­ blicznego. „Już najwyższy czas, aby Polska, jako lider branży, zaczęła z powodzeniem wykorzystywać out­sourcing procesów biznesowych w sektorze publicznym tak, jak to się dzieje na całym świecie” – uzu­pełnia ­Krystian Bestry, Wiceprezes ABSL, Dyrektor Za­ rządzający Infosys BPO EMEA.

Raport ABSL został opublikowany podczas V ­Konferencji ABSL. Opracowanie powstało we współpracy z firmami PwC Poland, HAYS Poland, JLL, Baker & McKenzie, Capgemini oraz Uniwersy­ tetem Jagiellońskim.

Polish economy needs business services According to the latest ABSL research report “Business service sector in Poland 2014” foreign-capital service centres operating in Poland employ almost 130,000 specialists. By the end of 2015 this number might grow up to 160,000. The business service sector is among industries that employ the largest number of highly-qualified specialists in ­Poland. Most of these specialists provide services for blue chip organizations operating in Western E ­ urope.

According to the recent ABSL report, published during the 5th ABSL Conferen­ ce, within the last two and a half years the sector has noted a 50% growth. Last 12 months brought more than 18,000 new jobs. Since the beginning of 2013, 66 new service centres have been set up in Poland’s largest metropolitan areas. 60% of them have been created by new investors, i.a. ThyssenKrupp, Merck, GE Healthcare, RWE, Mars, DFDS, ­Linklaters or McCormick. ”In 2004 there were 96 foreign-capi­ tal service centres operating in Poland. Today, there are 470 of them, which is

no 4/2014 (July / August)

87


Branża

Expert industry

5 times as many. Together, they employ 128,000 people, mostly graduates, specialists and managers with several years of business experience” – says Marek Grodziński, ABSL Vice-President, Head of European BPO Delivery Centres Capgemini. 2014 is the anniversary for many service sector in­ vestors who started operating in Poland 10 years ago.

”Today, sector investment is the lion’s share of all direct foreign investment. 325 investors from 28 countries, mostly from the USA, France, the UK and Germany, run their service centres in Poland” – says Przemysław Berendt, ABSL Vice-President, Vice­ -President for Global Marketing Luxoft. Poland in the spotlight

Rankings confirm the growing interest in ­Poland. According to a 2014 Gartner report, Poland is a ­leading location for new centres in the EMEA region. Everest considers Poland the most mature location for direct foreign investment in the busi­ ness service sector in Europe.

”Thanks to cooperation between investors, authori­ ties, educational institutions in a few years Poland might join the group of the world’s 20 most power­ ful economies” – says Jacek Levernes, President of ABSL, Vice President at HP Europe, Middle East and Africa (EMEA), GBS. – ”Industries such as busi­ ness services should be a priority when it comes to Poland’s economic policy” – he adds. 88

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

The ABSL report shows that more than 92% fore­ ign-capital centres have increased the complexity of managed processes in the last year. The vast majority of them operate at least several business processes, and 81% plan to expand its scope in the next years. According to the ABSL report, most employees manage IT processes (29%), or finance and accounting (22%). One in two centres mana­ ges the services for finance sector clients, such as world’s largest banks, incl. Deutsche Bank, HSBC, BNP Paribas, Royal Bank of Scotland (RBS), Citi­ group, ING, Santander, UBS, UniCredit or Credit Suisse. ”The vast majority of business operation centres ­offer their clients multifunctional support, including knowledge operations demanding high competen­ ce. In order to manage these processes efficiently, the centres must employ highly qualified specia­ lists” – says Piotr Dziwok, ABSL Vice-President, ­General Manager of Shell Business Service Centre in ­Kraków and Country Chair of Shell in Poland. Expertise which today optimises international blue chip organisations could be used to improve the work of Polish companies, including state-owned companies and public sector organisations.

”It’s high time for Poland, as the industry leader, to follow the world and apply business process out­sourcing to the public sector” – adds Krystian ­Bestry, ABSL Vice-President, VP & Head BPO ­Services EMEA, Infosys BPO LTD.

ABSL report was published during the 5th ABSL Conference. The research was prepared in coope­ ration with PwC Poland, HAYS Poland, JLL, Baker & McKenzie, Capgemini as well as the Jagieillonian University.


Rynek Nieruchomości

Informacje o powierzchniach biurowych i magazynowych www.outsourcingportal.pl


Branża

Outsourcing na świecie O Infosys BPO Wiktor Doktór rozmawia z Gautamem Thakkar – Prezesem Infosys Wiktor Doktór: Znajdujemy się dzisiaj na 5. konfe­rencji ABSL. Jest to największe wydarzenie outsourcingowe w Polsce, a naszym gościem jest Pan Gautam Thakkar, Dyrektor Generalny Infosys BPO. Witam Gautam. Gautam Thakkar: Witam.

WD: Wielką przyjemnością jest gościć Pana tu w Polsce, która staje się także ważna dla ­Infosys. Mam kilka pytań, które chciałbym Panu ­zadać. ­Zaczniemy od Indii, będących niezmiennie cen­ trum świata outsourcingu. Czy może nam Pan przedstawić obraz tego, jaki jest rozmiar sektora usług w Indiach i jak Infosys plasuje się w tym ­środowisku?

GT: Jeśli spojrzeć na obraz globalnego ­sektora - w ubiegłym roku na konferencji NASSCOM ­mówiono o około 12-14 procentowym wzroście 90

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

branży usług na świecie. Podobnie było Indiach. A dla ­Infosys, który na całym świecie zatrudnia już ponad 160 tys. pracowników, to właśnie Indie sta­ nowią strategiczną lokalizację.

WD: A w odniesieniu do Pana – jak zaczęła się ­Pańska kariera w sektorze usług, a zwłaszcza w ­Infosys? GT: Cóż, zanim związałem się branżą, pracowałem w firmie konsultingowej. Około 2001 roku Infosys podjął decyzję o rozpoczęciu działalności BPO. Wtedy spytano mnie, czy chciałbym być ­częścią zespołu startupowego. Zostałem więc pierwszym pracownikiem Infosys BPO. Tak się złożyło, że przedstawiono mi tę propozycję we właściwym miejscu i czasie. Byłem wtedy „między projektami”, skorzystałem więc z tej okazji i działam w branży BPO już od przeszło 13 lat.


Industry

WD: Miałem przyjemność odwiedzić jedno z ­Waszych centrów w Bangalore w ubiegłym roku. To była fascynująca wizyta. Byłem pod ogromnym wrażeniem. Kiedy właściwie Infosys podjął de­ cyzję, aby rozwijać się poza Indiami i jaka jest rola łódzkiej jednostki?

GT: Infosys prowadził działalność poza granicami Indii od chwili powstania. Wyjątkiem była część BPO, którą reprezentuję. Dopiero w 2004 roku zo­ stało otwarte pierwsze zagraniczne centrum, któ­ re powstało w Brnie, czyli nie tak daleko stąd. W pewnym momencie po prostu zdaliśmy sobie spra­ wę, że wielu naszych klientów oczekiwało, by ich operacje miały charakter globalny, więc naturalną decyzją było uruchomienie jednostki poza Indiami, na przykład z uwagi na język. Oczywiście, centra BPO należące do Infosys stopniowo się rozrastały, ich rozwój trwa do teraz. Poza granicami Indii za­ trudniamy już ponad 6,5 tysiąca ludzi. Nasz wzrost kontynuowany jest w szybszym tempie niż działal­ ność, która faktycznie kierowana jest do ­Indii, co stanowi odzwierciedlenie sposobu, w jaki kontra­ henci w rzeczywistości prowadzą d ­ ziałalność.

Centrum w Polsce powstało, gdy w 2007 roku po­ zyskaliśmy współdzielone centra Phillips w Łodzi, Indiach i Tajlandii, i to uruchomienie było ­częścią naszej strategii. Tak czy inaczej, bez względu na to, czy pozyskalibyśmy centrum Phillips czy nie, ­myślę, że byliśmy bardzo świadomi tego, że ­chcemy otworzyć coś w Polsce. Po prostu tak się złożyło, że mieliśmy taką możliwość i jesteśmy uprawnieni do prowadzenia operacji z Phillipsem. Od tamtej pory fenomenalnie rozwijamy to cen­ trum. Dziś nasza polska jednostka rośnie w tem­ pie około 20% rocznie. W Łodzi mamy już 2000 ludzi i planujemy dalszy rozwój. Polska to kraj z ogromnym potencjałem, który widać w talencie dostępnym na rynku, czy w infrastrukturze. Poza tym, otrzymujemy dużo wsparcia ze strony władz lokalnych i centralnych w zakresie sprowadzania biznesu do Polski. WD: Dziękuję. Faktycznie centra rosną. Jaka jest Pana ­opinia na temat przyszłości procesów prowa­ dzonych przez centra BPO? Które procesy zaczną znikać, a które rosnąć w nadchodzących latach?

GT: Myślę, że charakter branży, zresztą jak sam Pan wie i jak ja pamiętam, po 2001 roku zmienił

się istotnie. Według mnie, to dynamiczny roz­ wój technologiczny odgrywa bardzo istotną rolę w próbie ustalenia, czy dany proces powinien być realizowany czy też nie. Dawniej zwykliśmy za­ dawać pytania, czy możemy przenieść określone procesy, a teraz pytania, jakie zadaję dotyczą tego, które procesy możemy zautomatyzować. Również charakter pracy ciągle ewoluuje – nawet jeśli sama praca w finansach, księgowości, zaopatrzeniu czy zamówieniach jest podobna, to napędzana jest ona w dużym stopniu przez technologię.

To, co zwykło mieć typową strukturę pira­midy w tym sensie, że zdajemy sobie sprawę, jak ­mnóstwo pracy transakcyjnej koniecznej do zrea­ lizowania znajduje się na spodzie piramidy, ­teraz zaczyna przypominać trochę pięciokąt. Boki pi­ ramidy zostały rozdzielone i nagle ilość ­pracy transakcyjnej na spodzie maleje, a środek jest trochę grubszy. Wynika to z rosnącego znaczenia ekspertyzy, domen, technologii, etc. Myślę zatem, że piramida pracy, jaką znamy sprzed 10-11 lat to forma zanikająca. Oznacza to, że technologia i  umiejęt­ności z obszaru wyspecjalizowanych ­domen będą w coraz większym stopniu odgrywały rolę w  tym, jak ludzie zaczynają postrzegać out­ sourcing, i  w  rodzaju pracy, która kierowana jest do nas ­bardziej jak do usługodawców. WD: Dziękuję. Ostatnie pytanie. Jesteśmy w ­Polsce, macie tu centrum i jestem więcej niż pewny, że przewidujecie dalszy rozwój firmy także w Polsce. Czy będziecie rozwijać się w jednej lokalizacji, ta­ kiej jak miasto Łódź, czy rozważacie też inne?

GT: Zdecydowanie będziemy rozważać także inne lokalizacje. To naturalna sytuacja, rozwój jed­nego centrum nie może trwać w nieskończoność. Z pew­ nością chcemy możliwie najlepiej wyko­rzystać ­pełen potencjał kraju i talent dostępny w całej Polsce. To miasto (Poznań) jest idealne. Zdajemy sobie oczywiście sprawę z możliwości, jakie daje Kraków i inne polskie miasta. Więc z pewnością także rozważymy je w odpowiednim czasie.

WD: Dziękuję Guatam, miło było Pana u nas gościć, wspaniały wywiad! GT: Dziękuję Wiktor.

no 4/2014 (July / August)

91


Branża

Global Outsourcing

Wiktor Doktór talks to Gautam Thakkar, CEO of Infosys BPO Wiktor Doktór: We are today on the 5th confe­rence of ABSL. This is the biggest outsourcing event in Poland and our guest is Mr. Gautam ­Thakkar, The Chief Executive Officer and Managing ­Director of Infosys BPO. Welcome Gautam. Gautam Thakkar: Thank you.

WD: It’s a pleasure to have you here in Poland and I guess Poland is becoming very important for ­Infosys. I have got couple of questions which actu­ally I would like to ask you. We will start with India. India is the centre of the outsourcing world currently. Can you give us a feeling what is the in­ dustry size in India and how does Infosys look like in this environment?

GT: If we look at the overall industry in general. I think India last year I think at the NASSCOM, which is the Industry FORUM in India, they ­talked about the industry growing at about 12-14%. The BPO industry also grew about that much in In­ dia. Infosys in general, overall has about more than 160 thousands employees globally. Of course India is the centre hub for Infosys as you can imagine and that business has also been growing by 11,5% percent. So, I think overall If you really think about the IT and the IT enabled services as called, the in­ dustry is growing at roughly between 12 and 14% on annual basis and India obviously happens to be large chunk of that. WD: And about you - how did your career in Out­ sourcing industry and especially in Infosys start?

GT: Well, I was a consultant before I got to this BPO Industry. So, when I join Infosys I was very focused on being consultant all my life. Infosys sometime in 92

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

2001 decided to start the BPO Business and I was asked If I want to be a part of a start-up team, so I was the first employee in Infosys BPO and I have been with them ever since. So it happen to be the right place in the right time I was asked. I was in between projects, and I took up that opportunity andI have been in BPO Business in Infosys since 2001. WD: I had a pleasure to actually visit one of your centres in Bangalore last year. It’s fascinating. I was very very much impressed. When did Infosys ­decide actually to grow outside of India and what is the role of the Infosys Operation Centre in here, in Poland, you got the centre in Lodz.

GT: Infosys has been doing business outside of ­India since inception. I think it’s just the BPO busi­ ness decided to, which is Business that I am part of, we decided in 2004 to set up a global centre and the first Global Centre was set up in Brno in the Czech Republic, which is not that far from us here. At that point in time we realized that a lot our clients were expecting that their operations were global, so it was important to set up something outside of India because of the language and so on. Progressively obviously it grew now of ­course. We have got more than 6,5 thousands people globally that are lo­cated outside of India. And our growth is continued in a faster growth at a faster rate than the business that is actually going into India, which is reflective of the way the clients are actually ­doing business.

I think Poland Centre came about when in 2007 we acquired the Phillips Shared Centres in Lodz, India, and Thailand and this start there was a part of our strategy going in. We would have, whatever we had acquired the Phillips Centre or not, I think


Industry

c­ hanged dramatically. I think its increasing tech­ nology’s playing very important role in trying to in determining whether the process should be ­there or no. So, I think from the older days where we used to ask the questions can we actually move the processes and now the questions that I have been asked is do we need actually move the process at all, can we automate them. The profile and the nature of the work is changing so while the work itself in finance, in accounting, in sourcing and procurement continues to be the same I think its driven a lot by technology.

we were very conscious that we want to set up some­thing in Poland regardless, it just happen to be ­again some­thing that was available and we own the ­right of doing business with Phillips and sin­ ce then we have been growing this centre pheno­ menally. ­Today the Poland’s Centre is growing at almost about 20% on an annual basis. In Lodz we are almost 2000 people, and we will continue to grow this Centre because we see a lot of potential in a talent that is available in the market, the infra­ structure and I think government is supporting us a lot in terms of driving business into Poland. WD: Thank you. The centres are growing with the process, they are actually managing. What is your opinion about the future of the processes run by the BPO centres. Which of the processes will start to disappear and which will grow within the ­coming years? GT: I think the nature of the Business, ­especially since you know, since I remember 2001 has

What used to be a typical pyramid structure in the sense that you know you used to have a lots of transactions work to be done in the bottom of the pyramid, is something look like a pentagon, where the sides of the pyramid have been shared off and all of a sudden you have less transaction work and the bottom and middle is getting a little bit more thicker whether you want to introduce a lot of more expertise, and domain and techno­ logy and the likes. I think you know the trend is towards pentagon it’s what I believe. The pyramid from what we used to know 10- 11 years ago is the shape that is taking. I think that would mean that technology and specialize domain skills are going increasingly playing role in the way people start ­looking at outsourcing and the kind of work that gets more to us as service providers. WD: Thank you for that, and the last question. We are in Poland, you have the Centre in here, ­probably you will grow I am more than sure you will grow in Poland, are you going to continue to grow in one city like the city of Lodz, or you are considering also other locations?

GT: We would definitely consider other locations as well, I think as we start maxing out in particular centre that question keep getting asked. Because we certainly want to leverage the full talent that is available across Poland. This city (Poznan) is ­perfect and I think you know we obviously know about Cracow and some other cities which are latent talent hubs. So, we will certainly consider them in an appropriate time. WD: Thank you Gautam it was great having you here with us and it was a great interview! GT: Thank you Wiktor.

no 4/2014 (July / August)

93


Branża

Oczekiwania studentów UMCS wobec pierwszego pracodawcy

Katarzyna Szkuat

Młodzi ludzie traktują studia jako nowy etap w ich życiu. Pomijając aspekty czysto technicznych zmian – np. przeprowadzki związanej z  rozpo­ częciem studiów – jest to taki moment, który uważany jest za koniec młodości a początek doro­ słego życia. Gdzie kończy się beztroska, życie bez ­zmartwień, w otoczce bezpieczeństwa zapewnia­ nego przez rodziców, a zaczyna starcie z rzeczywi­ stością i prawdziwym życiem. Jednym z aspektów, w ­którym się to objawia jest podjęcie rozważań nad rozpoczęciem pierwszej poważnej pracy. ­Pojawia się zatem pytanie, jak młodzi ludzie  wy­ obrażają sobie swoją pierwszą poważną pracę, i ­jakie mają wobec niej oczekiwania?

Studenci Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej zostali poddani badaniu ankietowemu, w wyniku którego można wysnuć rzetelne wnioski od­nośnie preferencji i oczekiwań wobec ich pierwszego pracodawcy. Grupa badanych została po­dzielona na młodych, świeżo rozpoczynających studia (20- 22  lata), oraz na studentów ostatnich lat (23- 25 lat), których temat pierwszej poważnej pracy dotyczy najbardziej. Wyniki ankiet zostały również przeanalizowane oddzielnie pod kątem kobiet i mężczyzn w celu zaobserwowania ewen­ tualnych różnic. Zapewne nie zdziwi fakt, że wg przeprowa­dzo­ nej ankiety, zdecydowana większość studentów, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w murach uczelni, nie ma sprecyzowanych planów od­nośnie pierwszej pracy. Przeciwnie, do studentów ostat­ nich lat – wśród nich, są osoby, które zastana­ wiają się nad wyborem kilku konkretnych firm. Co ciekawe, wśród młodych studentów padło parę głosów o  planach założenia własnej firmy. Spośród  uczniów ostatnich lat – żaden z nich nie udzielił takiej odpowiedzi. Wynika to niewąt­ pliwie z tego, że perspektywa poważnej pracy jest dla młodych studentów nieco odległa w porów­ naniu ze starszymi studentami, więc to ci drudzy ­myślą znacznie bardziej konkretnie i realistycznie o  przyszłości. W przypadku podziału na kobiety 94

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

i mężczyzn – można zauważyć, że to mężczyźni gó­ rują w byciu bardziej „zdecydowanymi i konkret­ nymi”. Kobiety nie mają planów na przyszłość.

Pewność zatrudnienia – to jeden z najważniejszych czynników determinujących podjęcie pierwszej pracy. Pod tym kątem wszystkie grupy ba­danych wypowiedziały się jednoznacznie. Jest to bez wąt­ pienia oznaka ich dojrzałości i orientacji w dzisiej­ szym rynku pracy, gdzie o stałe zatrud­nienie nie jest łatwo. Kolejnych czynnikiem, pod kątem któ­ rego również zgodzili się wszyscy studenci – jest wysokość zarobków. Średnia krajowa wynagro­ dzenia w Polsce jest jedną z niższych w ­Europie, wobec czego wysokość pensji ma wpływ przy wy­ borze miejsca pracy. Dla najmłodszych stu­dentów, ważna jest też atmosfera w pracy i możliwość


Industry

awansu, dla tych starszych – atmosfera jest na nieco dalszym planie. Ważniejszy jest za to rozwój własnych kwalifikacji, progres, jakiego mogą do­ konać podejmując pracę. Aspekt pogodzenia życia rodzinnego z zawodowym widnieje na ostatnim miejscu. Jest to rezultatem dalekiej perspektywy założenia rodziny dla młodych ludzi, oraz posta­ wienia kariery na pierwszym miejscu, co jest do­ meną dzisiejszych czasów.

Czego studenci obawiają się najbardziej? Wszy­ scy, bez wyjątku, boją się tego, że nie będą w posia­daniu  wystarczających umiejętności oraz, że nie będą w  stanie sprostać oczekiwaniom. ­Uczelnie ­wyższe oferują mnóstwo praktyk zawo­ dowych, gdzie student może nabyć doświadcze­ nie i ­nas­tępnie z  większą pewnością i świado­ mością swoich kwalifikacji może podjąć pracę. Nawet działalność w  samorządzie uczniowskim pozwala studen­towi na obcowanie z biurokracją i administracją, co pozwoliłoby uniknąć takich obaw. Niestety, wciąż za mało studentów ko­rzysta z  możliwości, jakie daje szkolnictwo wyższe. Pierwszo­roczni ­studenci obawiają się dodatko­ wo relacji z przełożonymi i współpracownikami. Wynoszą to zapewne ze szkoły średniej, gdzie ró­ wieśnicy i relacje z nimi miały ogromny wpływ na młodą osobę.

Z przeprowadzonego badania wynika, że młodzi częściej oczekują wyższych zarobków w pierwszej pracy niż ci starsi. Dla tych pierwszych, najbardziej optymalna wysokość pensji netto wynosi od 1500 zł do nawet 2500 zł. Absolwenci nieco obniżają te progi, które wahają się w granicach 1200-2000 zł. Najpewniej nie wynika to z zaniżania poczucia swojej wartości, a z racjonalnego spojrzenia na po­ litykę rządu i na rynek pracy. Przy podziale na ko­ biety i mężczyzn można zaobserwować, że w sto­ sunku do oczekiwań kobiet – płeć męska oczekuje, iż ich pierwsze wynagrodzenie będzie wyższe.

Pewne rozgraniczenie w preferencji młodych i starszych studentów nie powinno dziwić. Roz­ poczynający naukę na uczelni wyższej mają nie­ co inne wyobrażenie o pracy niż ci, którzy przez okres studiowania niejednokrotnie podejmują prace dorywcze i zapoznają się ze specyfiką ­rynku pracy kraju, w którym żyją. Ci drudzy są bardziej świa­domi i bardziej realnie i rozsądnie pod­chodzą do tego tematu. Uczelnie podejmują szereg działań rozwijających kompetencje zawodowe młodych ludzi, jednak to studenci muszą się dużo bardziej zmobilizować, porzucić wszelkie obawy i  roz­ począć piękny okres rozwoju, zdobywania do­ świadczenia, i zarabiania pierwszych poważnych pieniędzy.

UMCS students’ expectations towards their first employer Young people treat studies as entering a new phase of their life. There are some aspects of studying, like moving to another city, which are said to be the beginning of your real, adult life. When carefree life, without any worries and constant support of parents ends, this is where the real life starts. The moment one notices it most, is getting a first real job. The question is how young people imagine their first, serious job, and what are their expectations about it?

Students of Maria Curie Skłodowska University were surveyed to draw some conclusions re­ garding preferences and expectations to their first

employer. The group of respondents were divided into the ones (20-22 years), who have just started studies, and the older ones (23-25 years), whom the subject of the first serious work concern the most. The results were also analyzed separately for men and for women, in order to notice possible differences. The research proved that the vast majority of students, who have just taken their first steep at the University, don’t have explicit plans for their first job. On the contrary to the older students – there are some, among them, who consider the choice between some specific companies. What is

no 4/2014 (July / August)

95


Branża

interesting, there were some votes among young students about plans of founding their own com­ panies. None of such a vote appeared among the older ones. This condition is most likely connec­ ted with rather remote perspective of serious job because of studying on the first year, unlike to those ones studying on the last year – so the second group thinks more specific and realistic. In case of division to men and women – it is easy to  notice that men are more determined and concrete – women don’t have any plans for the future.

can gain experience and then, with more certainty and awareness of what their qualifications are, start a job. Even activity in the students’ council allows to experience some bureaucracy and administration, so that students can avoid such concerns. Unfortunately, the number of students who make use of such possibilities offered by the University is still not enough. First-year students are also afraid of the relationship between super­ visors and peers. It is caused by high schools experience, where peers and social relations with them had a very big influence on a young person.

What are the biggest concerns for students? Everyone, without exception, is afraid of not having sufficient skills and not being able to meet the expectations of the employer. Many Uni­versi­ ties offer trainings and workshops, where students

The existence of some differences between pre­ ferences of younger and older students should not surprise anyone. Those starting their way at the University have a different idea about wor­king than those, who repeatedly do some odd jobs and get familiar with the specific of the labour market. The older ones are becoming more conscious and they approach to this topic more seriously and reasonably. Universities are taking many actions that develop professional competences of young people, but students are the ones to be more motivated and willing to work on own skills and interests.

Certainty of being employed – this is one of the most important factors that determine taking the first job. In this case, every tested group voted unequivocally. Without any doubt, this isa sign of maturity and bearing in contemporary labour market, where it is not easy to find a permanent employment. The next factor is remuneration. The national minimum wage in Poland is one of the lowest in Europe, so that the amount of salary has a considerable influence on choosing the workplace. For the younger students the atmo­ sphere at work and possibility of promotion is also important. For the older ones the atmo­sphere is not so significant. More important is rather qualification development and progress, that they can experience. Flexible work, private and family lives is placed on the last position. It is an effect of remote perspective of starting a family for young people and placing career at the top, what is the domain of contemporary world.

96

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

The research showed, that expected earnings for the first job are higher among young students than among the older ones. For the first group of mentioned students, the most average amount of remuneration is between 1,500 zl and even 2,500 zl net. Graduates make the threshold a bit lower – from 1,200 PLN to 2,000 PLN. Surely, it is not caused by the lower sense of self-esteem, but bythe rational view at the government policy and labour market. Dividing the respondents into men and women – the first ones expected their first salary higher.


Industry

Oczekiwania studentów Uniwersytetu Gdańskiego wobec pierwszego pracodawcy Studenci oraz absolwenci stanowią pokaźną grupę na rynku pracy, którzy głównie poszukują, bądź zaczynają swoją pierwszą pracę zawodową. Z roku na rok coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na rekrutowanie młodych osób na stanowi­ ska stażowe, które w dużej mierze są traktowane jako okres próbny. Jeśli stażysta przejdzie po­ myślnie okres stażu, wówczas w wielu miejscach pracy może liczyć na stałe zatrudnienie. Poprzez ­obecność wielu ogłoszeń o pracę jesteśmy w ­stanie określić, jakie są oczekiwania pracodawców od­ nośnie profilu potencjalnego kandydata na wolny wakat. Jednakże, aby współpraca pomiędzy stu­ dentami, a pracodawcami przebiegała efektywnie, firmy muszą też mieć świadomość, jakie są ocze­ kiwania studentów odnośnie pierwszej pracy, tak aby uznali oni ją za atrakcyjną oraz wartą zaapli­ kowania. Tylko na tej podstawie możemy wypra­ cować porozumienie dwóch stron, które przyczyni się do wzrostu zaangażowania, satysfakcji i usta­ lenia dogodnych warunków jako podstawę długo­ trwałej współpracy.

Chcąc uzyskać odpowiedź na pytanie: ,,Jakie są oczekiwania studentów wobec pierwszego praco­ dawcy” w miesiącu czerwcu bieżącego roku prze­ prowadziłam badania ankietowe w środowisku akademickim Uniwersytetu Gdańskiego na temat tego, czego oczekują i spodziewają się po swojej pierwszej aktywności zawodowej. W badaniach wzięło łącznie udział 100 studentów kierunków filologicznych, ekonomicznych i humanistycznych Uniwersy­tetu Gdańskiego. 60% respondentów jest w trakcie studiów licencjackich, 13% jednolitych magis­terskich, a pozostałe 27% magisterskich. Niecała połowa respondentów (40%) deklaruje, iż chciałaby podjąć pierwszą pracę na pół etatu, 36% preferuje elastyczny czas pracy, indywidu­ alnie usta­lany z pracodawcą, a 24% na pełen etat. ­Wyniki te mogą świadczyć o tym, że większość stu­ dentów jest zdecydowana na podjęcie ­pierwszej pracy już w trakcie studiów, przez co nie wyka­ zują oni pełnej dyspozycyjności. Na pytanie ,,Czy

wiążesz swoją karierę zawodową z branżą BPO/ SSC?” 37% osób odpowiedziało twierdząco, 41% nie miało zdania, a tylko 22% nie wiąże swoich planów z tą branżą na chwilę obecną. Zauważamy zna­czący wzrost zainteresowania pracą w sek­torze out­sourcingu ze względu na dynamiczny ­rozwój tego rynku w Trójmieście, natomiast część stu­ dentów, a zwłaszcza kierunków humanis­tycznych, ­jeszcze nie do końca orientuje się w branży BPO/ SSC. Dlatego warto wprowadzać więcej inicjatyw na ­uczelniach wyższych, zwiększających świado­ mość młodych osób w tym obszarze.

Dominika Arendt

Kolejnym aspektem poruszonym w ankiecie było pierwsze, oczekiwane wynagrodzenie. ­Ponad po­ łowa ankietowanych (52%) jest gotowa aplikować na bezpłatny staż, przy czym 48% nie zdecydo­ wałoby się na ten krok, jednak większość z nich za­ znacza, że jeśli staż miałby odbyć się w presti­żowej placówce oraz mieliby perspektywę nawiązania stałej współpracy, to są oni w stanie pra­cować jako stażyści za darmo przez pierwszy okres ­czasu. Naj­ dogodniejszym i akceptowalnym wynagrodzeniem dla studentów jest wynagrodzenie w przedziale od 1000 do 2000 PLN brutto (66%), następnie w wy­ sokości od 500 do 1000 PLN ­brutto (19%), a naj­ mniejszą grupę stanowią Ci, którzy swój ­pierwszy zarobek preferują na poziomie od 2000 PLN ­brutto (15%).

Jako najważniejszy czynnik wpływający na zado­ wolenie z wykonywanej pracy jest panująca atmo­ sfera w organizacji. Ankietowani podkreślają ich preferencje odbywania stażu w miejscu, gdzie promowana jest otwartość i orientacja na relacje. ­Kolejną istotną kwestią dla potencjalnych kandy­ datów jest możliwość rozwoju w wy­branej pla­cówce. Następnie respondenci wskazywali na opcję stałego zatrudnienia i jasno określoną ­ścieżkę ­awansu, jako zasadniczy motywator w ­pracy. ­Kolejnym pożą­ danym czynnikiem wpływającym na chęć zatrud­ nienia się danej osoby w  organizacji jest stawia­ nie jej wyzwań i  zwiększanie  odpowiedzialności

no 4/2014 (July / August)

97


Branża

w sytuacji zawodowej. Ostatnim interesującym ob­ szarem, który również decyduje o  chęci podjęcia pracy w danej firmie jest kontakt z  przełożonym. Według osób biorących udział w  ankiecie przeło­ żony powinien być mentorem dla początkującego pracownika, który będzie w stanie go wspierać oraz motywować. Ponadto powinna to być osoba, która ma duże doświadczenie w zawodzie oraz będzie chętna do dzielenia się nim z pracownikiem. Istotna jest również umiejętność menadżerów do udzie­ lania konstruktywnej informacji zwrotnej studen­ towi w pracy, na podstawie której będzie on mógł korygować swoje błędy i dążyć do wysokiego po­ ziomu w wykonywanej przez siebie profesji. Podsumowując, osoby rozpoczynające swoją ka­ rierę zawodową głównie decydują się na od­bycie stażu na pół etatu lub indywidualne ­ustalenie z or­ ganizacją godzinowego wymiaru czasu ­pracy. Część

z nich decyduje się na bezpłatny staż, ­głównie w prestiżowych firmach, jednak preferowane są głównie płatne formy zatrudnienia, które gwa­ rantują wynagrodzenie średnio w wysokości od 1000 do 2000 PLN brutto. Studenci chcą pracować w organizacjach, gdzie panuje przyjazna atmosfera oraz umożliwiony jest im rozwój, mając opcję pod­ jęcia pracy w tym miejscu na stałe. Ważną infor­ macją jest fakt, że coraz więcej osób chce związać się z branżą BPO/SSC, co stanowi po raz kolejny dowód na to, że w Trójmieście znajduje się do­ skonałe zaplecze personalne dla przedsiębiorstw out­sourcingowych, ponieważ z jednej strony Uni­ wersytet Gdański kończy co roku ­wielu ambitnych i doskonale wyedukowanych osób, a z drugiej – or­ ganizacje BPO/SSC są cenionym i atrakcyjnym dla nich pracodawcą na rynku pracy.

Gdansk University students’ expectations towards their first employer Students and graduates comprise a significant group on labour market that mainly browse for acquiring their work experience or begin their first vocational job. From year to year more and more enterprises decide to recruit young people for internships which are often treated as a pro­ bation. If an intern undergo an internship period successfully, then can often count on permanency. Because of job advertisements’ constant presence in media, we are able to define clearly what type of expectations employers have towards potential candidates. Nonetheless, if entrepreneurs want to establish a close cooperation with students, they have to be aware of student’s expectations regar­ ding their first job terms and conditions. Only on the grounds of mutual expectations these two par­ ties can come to terms with each other and form a long-standing collaboration. 98

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

So, because many employees want to come to know an answer for a fundamental question “What are students’ expectations towards their first em­ ployer?” I carried out a questionnaire in June 2014 about this issue among academic environment. 100 people form Gdansk University participated in the survey who study human sciences, economic and philology degree courses. 60% of respondents are in the process of Bachelor’s studies, 13% uni­ form Master’s studies and 27% Master’s studies. Nearly half of them (40%) declare their willing­ ness to have a part-time job, 36% prefer a flexible working time and 24% want to be hired for full­ -time job position. These results may denote that vast of students are prone to undertake their first job during lear­ ning time at universities. As a result of combining


Industry

studies with working they are not fully available. In answer to a question “Do you consider working in a BPO/SSC trade?” 37% inter­viewees respon­ ded in the affirmative, 41% had no opinion on it and only 22% didn’t link their careers with BPO/ SSC. We notice a considerable increase in interest in working in BPO/SSC trade, because of dy­namic outsourcing market growth in ­Tricity. However some of students still don’t have an in- depth knowledge about BPO/SSC, that is way all initia­ tives that promote outsourcing should be conti­ nuously being organised at universities to enhance young people’ orientation in this area. Another raised issue in the questionnaire was the first, anticipated remuneration. Over half of re­ spondents (52%) is ready for applying for unpaid internship, however the rest of them (48%) are not able to embrace this kind of position. Although the majority of them emphasize the fact that, if an unpaid internship was in a prestigious organi­ zation and employer gave them a perspective on the future and a chance for permanency, they ­would definitely work for free, for a time. The most suitable first remuneration ranges from 1,000 to 2,000 PLN gross (66%), in second place – in the amount from 500 to 1,000 PLN gross (19%) and the least group of interviewees prefer earning more than 2,000 PLN gross (15%).

The most essential factor that affect on students’ job satisfaction is atmosphere in organization. ­Respondents also bring out their preference to ­intern in a place where a candidness and rela­ tional orientation is promoted. The next important matter for potential candidates is an opportunity for development at work and a well-defined care­ er path in a certain worksite. Additionally inter­ viewees want to work in a place where they can meet many challenges and perform official du­ ties which are responsible. The most surprising aspect that has an impact on a job satisfaction is a su­perior’s attitude to a new employee. Managers should be mentors for jobholders – who can sup­ port and motivate their subordinates. Moreover superiors have to know how to give constructive feed­backs that can improve employees’ perfor­ mance and eliminate errors at work.

Summing up all results of questionnaire, people who launch their vocational career mainly decide for working flexitime of part-time. Vast of them ac­ cept unpaid internships, but mainly in prestigious

organizations. The most favoured amount of remu­ neration ranges from 1,000 to 2,000 PLN. Students prefer working in a place where friendly atmo­ sphere is present, have a real possibility of per­ manency and have an opportunity for deve­loping their hard and soft skills. The most important conclusion is the fact that many young people plan their professional future with BPO/SSC ­trade and consider outsourcing enterprises as a desi­rable place to work. It is a great argument that investors can find a dedicated and well-qualified potential employees in Tricity. no 4/2014 (July / August)

99


Branża

Badanie oczekiwań od pierwszego pracodawcy wśród studentów Uniwersytetu Śląskiego

Mateusz Hyla Przewodniczący RSS Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego

Młodzi pracownicy wnoszą ze sobą do firmy kre­ atywne pomysły oraz najnowszą wiedzę. Być może brak im doświadczenia, jednak nadrabiają je zaangażowaniem. Jak zainteresować ich swoją ­ofertą pracy, a następnie podtrzymać ich zapał? Żeby odpowiedzieć na to pytanie przeprowadzi­ łem badania ankietowe wśród 100 studentów Uni­ wersytetu Śląskiego w Katowicach. Osoby, które chciałyby rozpocząć pracę zaraz po studiach postrzegają kwotę 1500 zł za niską, zaś 3500 zł za wysoką. Cieszyliby się ze znalezienia pracy z wynagrodzeniem na poziomie 2200 zł.

W pierwszej części ankiety respondenci wybierali świadczenia pracownicze, jakie chcieliby ­otrzymać od swojego pierwszego pracodawcy. ­Zależy im przede wszystkim na możliwości rozwoju (98%) i awansowania (96%). Bardzo cenią sobie ­dobrą atmosferę w pracy (95%), a także moż­liwość wyrażania swoich opinii oraz realny wpływ na jakość i  sposób pracy w firmie (87%). Ważnym ele­mentem jest też elastyczny czas pracy (82%). Studenci cenią sobie możliwość nieformalnego ubioru (73%). Mile widziane są też zniżki na fir­ mowe towary (71%). Niewiele ponad połowa stu­ dentów oczekuje imprez firmowych. Podobnie nie zależy im na przestrzeganiu praw pracowniczych (43%). Jeżeli chodzi o premie, to najczęściej re­ spondenci liczyli na system premiowania w zależ­ ności od osiągnięć (82%), prawie nikt (14%) nie spodziewa się dofinansowań do wypoczynku, ani (9%) premii świątecznych. Jedynie 7% zaintere­ sowało się dofinansowaniami na rzecz dzieci. Wykorzystując motywatory pozapłacowe, firma może nie tylko zwiększyć zadowolenie z pracy, ale też zaoszczędzić. W drugiej części badania spraw­ dziłem, czy studenci chcieliby pracować za niższą 100

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

pensję w zamian za wszelkiego rodzaju dodatkowe świadczenia. Respondenci dostali kilka zestawów ofert pracy i mieli zaznaczyć, które by ich zainte­ resowały. Jedna oferta posiadała wysokie wyna­ grodzenie, pozostałe zawierały po jednym dodat­ kowym świadczeniu pracowniczym, ale niższym wynagrodzeniu. Według wyników ankiety, dla studentów bardzo ważna jest możliwość szkoleń (65% poświęci na nią nawet do 300 zł) oraz ściśle określona ścieżka awansu (81% nawet do 200 zł.). Już sama marka pracodawcy sprawia, że studenci wybiorą ofertę znanej korporacji, nawet z płacą do 150 zł niższą (73%). Okazuje się, że wysoko cenią dobrą atmo­ sferę w pracy – 84% do 250 zł. Podobnie wygląda z elastycznymi godzinami pracy – zainteresowanie budziły tu oferty nawet do 300 zł niższe (92%). Studenci mogliby pracować za nawet do 200 zł mniej (72%), jeżeli wykonywaliby pracę zdalną, w domu. W zamian za lepsze warunki urlopowe poświęciliby do 150 zł swojego wynagrodzenia (63%). Za służbowy telefon byli gotowi pracować za wynagrodzenie do 50 zł niższe (74%), za kom­ puter do 150 zł (81%), a za samochód do 300 zł (67%). Nie mniej, niezależnie od motywatorów pozapłacowych żaden z respondentów nie zdecy­ dowałby się na ofertę z płacą niższą niż 1500 zł. Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, studen­ ci mają pewne wymagania od pracodawców. Jak pokazała przeprowadzona ankieta, w pierwszej fazie swojej kariery nie liczą na korzyści mate­ rialne, wolą skupić się na własnym rozwoju. Ide­ alne ­oferty to te zawierające wynagrodzenia na po­ziomie 2200 zł, z pakietem darmowych ­szkoleń, wytyczoną ścieżką awansu i dobrą atmosferą w pracy, gdzie nawet zdanie młodego absolwenta jest ­brane pod uwagę.


Industry

Expectations of students to first employers – survey on University of Silesia Young employees bring with them to the company creative ideas and the latest trends. They haven’t got a lot of experience but they are very much in­ volved in company. How to get them interested in your job offer and, after that, sustain their enthu­ siasm? I will answer on this question by carrying out questionnaire of a hundred students of the University of Silesia in Katowice. Those who wish to start working immediately after graduation perceive the amount of 1,500 PLN as small, and 3,500 PLN as high. They will have en­ joyed with finding a job with salary of 2,200 PLN.

In the first part of questionnaire, respondents ­chose employee benefits they would like to get from their first employer. Students really depend on the opportunity of personal development (98%) and promotion prospects (96%). They appre­ciate the good atmosphere at work (95%), as well as the possibility to express their opinions, and the real impact on the quality and way of working in the company (87%). Flexible working hours are an important element too (82%). Students appreciate the opportunity of wearing casual ­clothes (73%). They also want discounts on company’s products (71%). Just over half of the students are expected corporate events. Similarly, They do not care about respecting the rights of workers (43%). Respon­ dents generally were counting on a bonus ­system based on performance (82%), almost no one (14%) do not expect subsidies to rest, or (9%) of the premium holidays. Only 7% became interested in grants for children. The company using non-wage motivators can, not only increase job satisfaction, but also save

some money. The second part of the questionnaire ­checked whether students would like to work for a lower salary in exchange for any kind of additio­ nal benefits. Respondents have several sets of jobs and they have noted that, they were interested in. One offer had a high salary and the other con­tained one additional benefit but a lower salary.

According to the survey results, training oppor­ tunities (65% devote up to 300 PLN for it) and well-defined career path (81% up to 200 PLN) are very important for the students. Students choose offers from popular corporations, even with pay up to 150 PLN lower (73%). They like a good atmo­ sphere at work – 84% devote up to 250 PLN. Simi­ larly was with flexible working hours – the interest aroused here offer up to 300 PLN lower (92%). Students can work for up to 200 PLN less (72%) if they will perform work at home. In exchange for better holiday they can devote up to 150 PLN of their salary (63%). For business phone respon­ dents can work for wages to 50 PLN lower (74%), for the computer to 150 PLN (81%), and for the car to 300 PLN (67%). Nevertheless, regardless of the motivators of non-wage, none of the respondents would work with paying less than 1,500 PLN. Students have certain requirements on employers, despite the difficult situation on the labor market. The survey shows that, they do not count on mate­ rial gains. They prefer to focus on their own deve­ lopment in the first part of their career. Ideal ­offers are those containing salary of 2,200 PLN, with a package of free trainings, traced the path of ad­ vancement and a good atmosphere at work, where even young graduate’s sentence is important.

no 4/2014 (July / August)

101


Branża

Outsourcing a możliwości i zagrożenia podatkowe Jednym z celów dla jakiego przedsiębior­ cy decydują się na outsourcing jest moż­ liwość poczynienia znacznych oszczęd­ ności, w tym również podat­kowych. Outsourcing jest jedną z możliwości optymalizacji podatkowej, jednak należy również przeanalizować, czy może powo­ dować problemy podatkowe i jak je ewen­ tualnie rozwiązać, by nie narazić się na dotkliwe konsekwencje. Outsourcing a optymalizacja podatkowa

z przenie­sieniem wybranych pro­cesów biznesowych przedsiębiorstwa poza gra­ nicę kraju. Przeniesienie może nas­tąpić w ramach jednego przedsiębiorstwa lub różnych przedsiębiorstw. Według ­UNCTAD off­shoring to „proces polega­ jący na wytwarzaniu usług na terytorium innego państwa. Może być przeprowa­ dzony przez firmę na zasadzie działań wewnętrznych (captive offshoring) lub poprzez out­sourcing od zagranicznego kontrahenta (offshore outsourcing).3 Pułapki podatkowe a offshoring

Istotnym elementem outsourcingu po­ winno być rozpoznanie przez usługo­ dawcę bieżących i długoterminowych możliwości optymalizacji podatkowych, a następnie ich wdrożenie. Zawierając umowę outsourcingu można wpro­wadzić uregulowania przenoszące na firmę ze­ wnętrzną część ryzyk podatkowych, zwią­ zanych z proponowanymi rozwiązaniami optymalizacyjnymi.1

Biorąc pod uwagę optymalizację podat­ kową należy zwrócić uwagę na off­shoring, czyli podejmowanie przez przedsiębior­ stwa działań polegających na wydzie­leniu części produkcji, usług biznesowych, IT czy też badawczo-­rozwojowych, a na­ stępnie przekazaniu ich do wykonania przedsiębiorstwom w krajach o niższych kosztach podat­kowych, kosztach pracy lub o większych zasobach kapitału inte­ lektualnego.2 Off­shoring związany jest

1 Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych, Józef Wyciślok 2013. 2 D. Ciesielska-Maciągowska, Wpływ zmiany kosztów transakcyjnych na przy­ spieszenie procesów outsourcingu i off­ shoringu, Katedra Zarządzania Wartością, Szkoła Główna Handlowa w ­Warszawie; D. Ciesielska, M.J. Radło, Outsourcing w ­praktyce, ­Warszawa 2011.

102

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

Rozpoczynając proces offshoringu należy dokładnie przeanalizować umowy o uni­ kaniu podwójnego opodatko­wania po­ między państwami, które będą współpra­ cować w ramach offshoringu, szczególnie, gdy proces ten spowoduje, iż późniejsze transakcje będą wykonywane pomiędzy podmiotami powiązanymi. Należy zwrócić uwagę, iż obecnie Mini­ sterstwo Finansów renegocjuje wiele umów o unikaniu podwójnego opodat­ kowania, tak by ograniczać możliwość optymalizacji podatkowych. W ­ostatnich latach zostały zmienione umowy z ­Maltą, Cyprem. W grudniu 2013 r. ­został też pod­ pisany protokół zmieniający do umowy ze ­Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Wszystkie te zmiany znacznie ograni­czyły możliwość przeniesienia wykonywania usług do kraju o ­korzystnym systemie podat­kowym. Ponadto coraz więcej tak zwanych „­rajów podatkowych” ma pod­ pisane z  Polską umowy o wymianie in­ formacji w sprawach podatkowych co oznacza, iż polskie urzędy skarbowe mogą

3 UNCTAD, Word Investment Report 2004, The Shift Towards Services, United Nations Conference on Trade and Development, New York–Geneva 2004.

Dorota Łuczak doradca podatkowy w „Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” sp.p.

Kancelaria Prawna „Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” sp.p. specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców związanych z outsourcingiem.

Kancelaria sporządza także dokumentacje podatkowe cen transferowych.

zwracać się o udzielenie informacji po­ datkowych do urzędów skarbowych tych państw i urzędy te są obowiązane tych informacji udzielić. Zatem okazuje się, iż nawet w „raju podatkowym”, podatnik nie może czuć się bezpiecznie.

Wskazać również należy, iż obecnie w ­Sejmie znajduje się projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodo­ wym od osób fizycznych oraz us­tawę o po­ datku dochodowym od osób ­prawnych. Na dzień dzisiejszy nie mamy pew­ności w  jakim kształcie przepisy zostaną uchwalone, jednak biorąc pod ­uwagę pro­ jekt ustawy – planowane jest wprowa­ dzenie opodatkowania wspól­ników od dochodu zależnej spółki kontrolowanej, podatek miałby wynosić 19%. Ponadto na wspólnika zostanie nałożonych wiele obo­wiązków ­ewidencyjnych.

Dlatego też tak ważnym jest ­dokładne przeanalizowanie umowy o ­uni­kaniu podwój­nego opodatkowania, by móc sko­ rzystać z dobrodziejstw out­sourcingu.


Industry

Outsourcing a dokumentacja cen transferowych Kolejnym zagadnieniem, które należy brać pod uwagę jest obowiązek sporzą­ dzania dokumentacji cen transferowych. Jeżeli bowiem outsourcing prowadzi do pow­stania transakcji pomiędzy podmio­ tami powiązanymi po przekro­czeniu ustalonych w ustawach o podatkach docho­dowych limitów, podmioty są zo­ bowiązane do prowadzenia dokumentacji cen transferowych. Podmioty powią­zane powinny stosować wobec siebie ceny rynkowe, a dokumentacja ma to potwier­ dzać, jest ona również narzędziem obrony w  trakcie ewentu­alnych kontroli podat­ kowych. Brak wskazanej dokumentacji, może doprowadzić do ­odpowiedzialności karnoskarbowej, w tym nałożenia man­ datu. Ponadto, w  przy­padku gdy ­organy podatkowe ustalą dochód podatnika w wysokości wyższej (stratę w wysokości niższej) niż zadeklarowana przez podat­ nika w związku z dokonaniem wska­zanych transakcji, a  podatnik nie przedstawi tym organom wymaganej przez te prze­ pisy dokumentacji ­podatkowej – ­różnicę ­między dochodem zadeklaro­wanym przez podatnika a  określonym przez te organy opodatkowuje się ­stawką 50%. W przypadku, gdy outsourcing zle­cany jest firmie zewnętrznej, z którą nie ma żadnych powiązań kapitałowych, oso­ bowych, powyższe problemy nie po­ wstają. Dlatego też rozważając zastoso­ wanie outsourcingu kapitałowego warto wziąć pod uwagę, iż może on się ­wiązać z  dodatkowymi obowiązkami, gdy out­ sourcing kontraktowy takich pro­blemów nie stwarza. Restrukturyzacja działalności a outsourcing

Kolejnym zagadnieniem, jakie ­należy wziąć pod uwagę, gdy decydujemy się na outsourcing kapitałowy jest sam ­proces restrukturyzacji, jaki obecnie może być również weryfikowany przez ­organy po­ datkowe. W marcu tego roku Ministerstwo Finansów wydało obszerne opracowanie, które wyjaśnia na co po­winny ­zwrócić

uwagę podmioty powią­zane dokonując ­restrukturyzacji działalności. Ministerstwo wskazuje, iż większość restruk­turyzacji powinna zostać przez podmioty rozpo­ znana i prawidłowo rozliczona. ­Podmioty powiązane często nie zdają ­sobie ­sprawy, iż podejmując ­pewne decyzje wewnątrz grupy kapitałowej dochodzi do restruktu­ ryzacji działalności, która może być wery­ fikowana przez ­urzędy skarbowe co do zgodności z  zasadą arm’s length. Dlatego też decy­dując się na outsourcing kapita­ łowy, trzeba rozważyć, czy nie dojdzie do restrukturyzacji, która powinna być stoso­ wanie ­rozli­czona. Zawarcie umowy outsourcingu neutralne podatkowo?

Można zastanawiać się czy zawarcie ­samej umowy outsourcingu będzie neu­ tralne podatkowo. Jakie jest stanowisko organów podatkowych w tej kwestii. Czy istnieje zagrożenie opodatkowania za­ warcia umowy outsourcingu podatkiem dochodowym, VAT czy też podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Doko­nując analizy indywidualnych interpretacji ­prawa podatkowego wydanych w os­ tatnim czasie, należy dojść do wniosku, iż stanowisko Ministerstwa Finansów jest w tej kwestii przychylne dla podatników.

Interpretacje podatkowe ­potwierdzają bowiem, iż zawarcie samej umowy out­ sourcingu nie powoduje powstania obo­ wiązku podatkowego w podatkach docho­ dowych. Zawarcie umowy outsourcingu, tak jak każdej innej ­umowy usługowej, w której nie określono ­żadnych świad­ czeń, pieniężnych czy też rzeczowych, wynikających wyłącznie z samego tytułu zawarcia umowy nie podlega opodatko­ waniu podatkiem dochodowym. Dopiero wykonywanie tej umowy przez Strony tj. wykonywanie usług, które będzie się wiązało z wypłatą wynagrodzenia będzie podlegało opodat­kowaniu.4

Zawarcie umowy outsourcingu nie ­będzie dostawą towarów, bowiem w ­ramach

4 Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 stycz­ nia 2013 r. IPPB5/423-1057/12-6/ DG.

zawarcia tej umowy nie dojdzie do roz­ porządzania towarem jak właściciel. ­Ponadto nie będzie miało miejsca także świadczenie usług, gdyż dopiero reali­ zacja zawartej ­umowy outsourcingowej wiązać się będzie z wykonywaniem czyn­ ności świadczenia usług, za które kon­ trahent wypłacał ­będzie wynagrodzenie. Dlatego też samo zawarcie umowy out­ sourcingowej nie p ­ odlega VAT.5

Opodatkowanie podatkiem od czyn­ ności cywilnoprawnych również nie po­ winno wystąpić. Podatkowi od czyn­ności cywilno­prawnych podlegają bowiem je­ dynie czynności wyraźnie wymienione w ustawie. Ustawodawca wprowadził ­bowiem zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu. ­Oznacza to, że czynności niewymienione w usta­ wowym katalogu nie podlegają opodat­ kowaniu ­nawet, gdy wywołują skutki w  sferze gospodarczej takie same bądź podobne do tych, które zostały w nim wy­ liczone. Zatem czynność zawarcia ­umowy out­sourcingu nie mieści się w  ka­talogu czynności wymienionych w  art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilno­ prawnych, co oznacza, iż nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilno­prawnych. Opodatkowaniu po­ datkiem od czynności cywilno­prawnych mogą na­tomiast podlegać czynności na pods­tawie ­których zostanie zawarta umo­ wa, o ile przybiorą postać którejkolwiek z  czynności wymie­nionej w  art. 1 ust. 1 ustawy o  podatku od czynności cywilno­ prawnych. Podsumowując, największą ostrożność trzeba zachować planując outsourcing ka­ pitałowy oraz offshoring, które wymagają dokładnego przeanalizowania i  zaplano­ wania oraz mogą wiązać się z powstaniem dodatkowych obowiązków. Natomiast samo zawarcie umowy out­sourcingowej powinno być neut­ralne podatkowo i po­ datnik nie po­winien obawiać się nało­ żenia jakich­kolwiek podatków z tym ­związanych.

5 Interpretacja indywidualna Dyrekto­ ra Izby Skarbowej z dnia 18 grudnia 2012 r.IPPP2/443-1084/12-4/AO. no 4/2014 (July / August)

103


Branża

Outsourcing and the possible taxation risks and opportunities One of the reasons for which businesses decide to engage in outsourcing is the oppor­tunity for significant savings, in­ cluding in regards to taxation. Outsourcing is one of the possibilities of tax optimi­ zation, how­ever it ought to be analyzed in terms of any potential ­taxation-related problems, and how such problems could be solved in a manner making it possible to avoid s­ evere consequences. Outsourcing and tax optimization

of a company’s selected business processes abroad. The relocation may occur within one company or several. According to the ­UNCTAD, offshoring is a “process involving the creation of products or provision of ser­vices on another ­country’s territory.” It may be imple­mented by a company in the form of internal activities (captive offsho­ ring) or through outsourcing with the use of a foreign-based business partner (off­ shore out­sourcing).3 Taxation traps and offshoring

A crucial element of outsourcing should be the recognition by the entrepreneur of any current and long-terms opportunities for taxation optimization, and how to imple­ ment these opportunities. When entering into an outsourcing services agreement, certain regulations should be introduced which transfer some of the taxation risks connected with the proposed optimization solutions onto the outsourcing services provider. 1 While considering the matter of taxation optimization, attention should be drawn to the so-called off-shoring, or the taking of steps by a company aimed at sepa­rating a part of its production, business services, IT and R&D services, and then entrusting them to an entity located in a country with lower taxation expenses, labor costs or with greater intellectual capital re­sources.2Off­ shoring is connected with the re-location 1 Tax optimization. Legally decreasing tax­ ation, Józef Wyciślok 2013.

2 D. Ciesielska-Maciągowska, The Influ­ ence of Changing Transaction Costs on the Speed of the Processes of Outsourcing and Off­shoring, The ‘Katedra Zarządzania War­ tością’ Faculty, the Warsaw School of Eco­ nomics; D. Ciesielska, M.J. Radło, Outsour­ cing in Practice, Warsaw 2011.

104

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

When initiating the offshoring process, one should carefully analyze the documents on avoiding double taxation between those countries which are going to cooperate in the form of offshoring, particularly so if this process leads to later transactions being carried out between related entities.

It bears stressing that currently, the Mini­ stry of Finance is reviewing many of the agreements on the avoiding of double taxation, so as to limit the possibility of optimizing taxation in the manner dis­ cussed above. In recent years, the agree­ ments between Cyprus and Malta have been ­changed. In December 2013, a modi­ fication protocol was signed which affected similar agreements entered into with the United Arabian Emirates. All these amend­ ments have significantly limited the possi­ bility of relocating the provision of ser­vices to countries with a beneficial taxa­tion sys­ tem. Moreover, more and more of the so­ -called “tax havens” are entering into con­ tracts with Poland on the bilateral flow of 3 UNCTAD, Word Investment Report 2004, The Shift Towards Services, United Nations Conference on Trade and Development, New York–Geneva 2004.

Dorota Łuczak Tax advisor at „Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” sp.p.

”Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” sp.p. servicing businesses dealing with outsourcing. The law firm also carries out full due diligence for realestate.

taxation-related information, which ­means that Polish tax boards may turn to the tax institutions of such countries with re­ quests for tax-related infor­mation, and the latter are required to comply with ­these requests. As a ­result, it seems that even in a “tax haven”, the taxpayer may not feel free of responsibility. Also worth pointing out is the fact that currently, in the Polish Parliament, ­there is a bill draft which would affect the Act on Income Tax for Individuals as well as that for Legal Entities. For the time ­being, we may not be certain what shape or form the resolutions which are going to be passed will adopt, however considering the cur­ rent form of the draft, it is proposed that the income taxation of partners in a related controlled company is going to reach 19%. Moreover, partners in such entities will be required to take on many record-keeping obli­gations. That is why it is extremely important to ca­ refully analyze any agreements on the avo­ iding of double taxation, so as to fully reap the benefits of outsourcing opportunities.


Industry Outsourcing and transfer pricing documentation Another matter which should be consi­ dered in detail is the obligation to com­pile transfer pricing documentation. This is because, if outsourcing leads to the cre­ ation of a transaction between two related entities, then after exceeding the limits on income taxation as ­allowed by the income taxation acts, these entities are required to keep a transfer ­pricing documentation. Re­ lated entities should apply market ­prices when ­dealing with one another, and the docu­mentation should confirm as much; it is also a defense tool to be used during potential tax board inspections. The lack of such a documentation may lead to ­penal and fiscal liability, including fines. More­ over, if the tax authorities conclude the tax­ payer’s income to be greater (or his ­losses to be lesser) than that declared by that tax­ payer in connection with the conclusion of the transactions dis­cussed above, and the taxpayer fails to present these authorities with the taxa­tion documentation required by the rele­vant regu­lations – then the diffe­ rence be­tween the income declared by the taxpayer and that determined by the tax authorities shall be subject to taxation at a level of 50%. In the event that outsourcing is being en­ trusted to an external entity with which the principal company is not related in any personal or financial manner, then the above discussed issues need not be paid at­ tention to. That is why, when consi­dering the possibility of capital outsourcing, it is worth remembering that it may be connec­ ted with additional obligations, while con­ tractual outsourcing carries with it no such consequences. Restructuring of business activity and outsourcing

Yet another matter which ought to be con­ sidered when deciding to employ capital outsourcing is the restructuring process itself, which currently may also be scruti­ nized by the tax authorities. In March of this year, the Ministry of ­Finance released a comprehensive publi­cation which sets forth the matters that related entities

should pay special attention to when carry­ ing out the process of restructuring their business activity. The Ministry highlights the fact that the process should be correc­ tly classified and settled. Representatives of related entities are often unaware that making certain decisions within a capital group results in the restructuring of that company’s activity, which may be reviewed by the tax board in accordance with the arm’s length principle. That is why, when making the decision to employ ­capital out­ sourcing, one should pay attention when taking certain actions as they may lead to the restructuring of business ­activity, which must be settled correctly. Tax-neutral outsourcing agreements?

It may be worth considering whether the conclusion of an outsourcing agreement in and of itself shall be tax-neutral; what the position of the tax authorities is with regard to this matter; whether there ­exists the possibility of the conclusion of an out­ sourcing agreement being subject to in­ come tax, VAT tax, or civil law trans­actions tax. In individually ana­lyzing the inter­ pretations of taxation law made in recent times, one comes to the con­clusion that the Ministry of Finance is ­lenient towards taxpayers in regards to this matter.

These taxation interpretations seem to confirm that that the conclusion of an out­ sourcing agreement in and of itself does not carry with it income taxation obliga­ tions. The conclusion of an out­sourcing agreement, just like in any other services’ provision agreement in which no pay­ ments, financial or otherwise, have been included which result exclusively from the very fact of con­cluding that agreement, is not subject to income taxation.Only the execution of the terms of such an agree­ ment by the Parties, that is, the provision of services, which results in the payment of remuneration, shall be subject to taxation.4 The conclusion of such an agreement shall not be synonymous with the deli­very of goods, because there are no ­goods which

4 The Individual Interpretation of the Di­ rector of the Tax Board in Warsawof 17 Janu­ ary 2013. IPPB5/423-1057/12-6/DG.

could be at the disposal of one Party or the other as though they were their owner. Similarly, no provision of services can be understood to have occurred either, as only the execution of the terms of an out­ sourcing agreement shall result in the ac­ tivity of providing services, for which one of the business partners will receive remu­ neration. That is why the conclusion of an outsourcing agreement in and of itself is not subject to VAT taxation.5

Civil law transaction taxation should simi­ larly not take place here. This is because the civil law transaction tax only applies to activities explicitly stated in the Act. The legislator has introduced a finite range of activities that may be subject to this type of taxation. This ­means that any activities which have not been listed in the Act may not be subject to taxation even if they re­ sult in the same eco­nomic consequences as those which have been listed, or ones which are ­similar to them. Therefore, the act of entering into an outsourcing agree­ ment can not be subject to civil law trans­ action taxation as it is not included on the list in article 1 section 1 of the Act on ­civil law transactions. What may be subject to civil law transaction tax are the actions which the outsourcing agreement is con­ cluded on the basis of, if these actions ­adopt the form of any of those activities ­listed in article 1  section 1 of the Act on ­civil law transaction tax.6

To summarize, one should pay special attention when planning capital out­ sourcing and offshoring activities, as both of these require in-depth analyses and planning and may carry with them the conse­quence of having to comply with additional obli­gations, whereas the conclusion of the outsourcing agreement should in and of ­itself be tax-neutral, and the taxpayer need not concern them­selves with any taxation whose payment may be required as a ­result.

5 The Individual Interpretation of the ­Director of the Tax Board in Warsawof 18 December 2012.IPPP2/443-1084/12-4/AO.

6 The Individual Interpretation of the Di­ rector of the Tax Board in Warsawof 18 De­ cember 2012 no. IPPB2/436-550/12-3/MZ. no 4/2014 (July / August)

105


Branża

Alfavox – idealne wsparcie dla nowoczesnych Call Center Alfavox to dostawca zaawansowanych platform dla systemów telekomunikacyjnych klasy con­ tact ­center, które dedykowane są małym, średnim i ­dużym odbiorcom. Justyna Martyniak Specjalista ds. Marketingu

Marketing Specialist Alfavox Sp. z o. o. info@alfavox.pl www.alfavox.pl

Firma posiada unikatowe kompetencje w zakresie projektowania i wdrażania systemów informa­ tycznych i realizacji zaawansowanych projektów integracyjnych. Produkty Alfavox są oparte na autorskich rozwiązaniach systemowych i dosto­ sowane indywidualnie do każdego klienta, specy­ fiki jego biznesu, potrzeb oraz planów dalszej ­rozbudowy. Nowoczesne rozwiązania

Rozwiązania Alfavox zostały przetestowane przez wielu klientów. Call centers, które z nich korzy­stają, są w stanie zaproponować odbiorcom ­swoich pro­ duktów i usług nowoczesne podejście i konkuren­ cyjną ofertę, ale przede wszystkim ­obsługę klienta na najwyższym poziomie. Duża liczba wdrożeń przeprowadzonych przez ­Alfavox daje gwarancję rozległego doświadczenia w zakresie konstruowania i eksploatacji systemów teleinformatycznych. Firma kieruje swoje dzia­ łania do sektora zajmującego się outsourcingiem call center, sektora bankowości i finansów, ener­ getyki i gazownictwa, a także administracji oraz operatorów telekomunikacyjnych i dostawców usług TV kablowej. Cel: Nowoczesne wsparcie nowoczesnych ludzi

Dziś liczy się szybkość działania i reagowania na rozpoznane potrzeby klienta z wykorzystaniem 106

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

najnowocześniejszych technologii. Dlatego wy­ zwaniem jest sprawna i szybka odpowiedź na oczekiwania klientów. Wszystkie te cele firmy mogą osiągnąć dzięki systemom klasy contact ­center oraz narzędziom wspierającym ich dzia­ łanie, m.in. WFM (Workflow Management) – ­systemowi do planowania i zarządzania czasem pracy agentów, gamifikacji czy też rozwiązaniom śledzącym informacje w kanałach social media. ­Takie właśnie rozwiązania oferuje Alfavox, pro­ ponując swoim klientom nie tylko nowoczesną technologię, ale również niezbędną pomoc w pla­ nowaniu przedsięwzięć i ich realizacji, efektywne wsparcie w ­procesie wdrożenia i po jego zakoń­ czeniu oraz precyzyjne dopasowanie rozwiązań i usług do potrzeb oraz oczekiwań odbiorców, bez względu na to, czy ich urzeczywistnienie ma się odbyć na ­drodze „­ewolucji” czy „rewolucji”. Niezawodnie i efektywnie

Jednym z innowacyjnych narzędzi jest alfa Video Contact Center, czyli rozwiązanie leżące u ­podstaw wirtualnych oddziałów firm, bazujących na prze­ kazie emocji, który zaspokaja potrzebę szyb­ kiego i sprawnego kontaktu z instytucją dzięki


Industry

Zaangażowanie ponad wszystko Ciekawym i przyszłościowym kanałem obsługi klienta stają się również social media, które po­ zwalają na kontakt z klientem w świecie wirtu­ alnym, czyli tam, gdzie obecnie spędza on coraz więcej czasu i pozostawia zapytania o produkty i usługi. Z tego względu w kontaktach z klien­ tami firm świadczących usługi call center należy uwzględnić social media, które mogą posłużyć nie tylko do udzielenia klientowi konsultacji i pomocy w czasie rzeczywistym, ale też do zbierania opinii na temat oferowanych produktów i usług. Dodat­ kowo social media pozwalają badać profile klien­ tów, dzięki czemu można trafić do nich z ofertą idealnie dopasowaną do ich potrzeb.

urządzeniu podłączonemu do Internetu, bez ko­ nieczności wychodzenia z domu. Jest to obecnie bardzo popularne rozwiązanie wdrażane w insty­ tucjach finansowych i ubezpieczeniowych. Niezależnie od kanału wideo firmy muszą ­zadbać o podstawy, czyli perfekcyjnie działające kanały codziennej komunikacji – telefon i pocztę email wraz z obsługą kanału SMS i fax oraz rejes­tracją rozmów. Wszystko to udostępnia system alfa ­Contact Center firmy Alfavox. Pracę konsul­tantów contact center wspierają także systemy klasy WFM, które inteligentnie analizują i zarządzają wynikami całego contact center i poszczególnych agentów. Dzięki temu wydajność agentów obsłu­ gujących klientów wzrasta nawet do 150%. I takie narzędzia ma w swojej ofercie Alfavox.

W interakcjach wychodzących niezastąpiony jest natomiast system alfa PDS, który podnosi wy­ dajność pracy, eliminując ręczne ­wydzwanianie numerów. To nie człowiek wybiera numer, a ­system, który dzięki zastosowanemu algoryt­ mowi dostosowuje liczbę generowanych połączeń do charakteru kampanii, jakości bazy kontaktów oraz specyfiki pracy konsultantów.

Firmy mogą dziś skorzystać z wielu nowo­cze­ snych narzędzi, które przeniosą obsługę klienta na ­wyższy poziom. Ciągła dostępność, możliwość załatwienia spraw bez wychodzenia z domu, budo­ wanie zaangażowania poprzez pozytywne ­emocje, kontakt z firmami w kanałach social media – są odpowiedzią na potrzeby ciągle zmieniającego się rynku. Tym samym są doskonałym narzędziem w walce z konkurencją w celu pozyskania nowych klientów i podniesienia poziomu oraz atrakcyj­ ności obsługi aktualnych. Rozwój i osiągnięcia

Alfavox rozwija się i zatrudnia grono zaangażo­ wanych osób, które z jednej strony mają głęboką wiedzę dotyczącą implementowanych techno­ logii (call center, predictive dialer i ­innych) i  sto­sowanych narzędzi programistycznych, a  z ­drugiej  doskonale rozumieją potrzeby od­ biorców i rynku. Firma kładzie również duży ­nacisk na partner­stwo,  współpracuje m.in. z ­firmą Verint ­Witness, światowym liderem w ob­ szarze sys­temów rejestracji rozmów i kontroli jakości, a także z firmą Avaya, IVO Software oraz ­ProScheduler. Dzięki aktywności i nowym po­ mysłom Alfavox ­zdobywa liczne nagrody. Plat­ forma alfa Video Contact ­Center została doce­ niona przez ­Kapitułę ­Programu Najwyższa Jakość Quality Interna­tional 2013 (kategoria QI Product) odbywającego się pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Roz­ woju Przedsiębior­czości i ­Klubu Polskie ­Forum ISO 9000. Firma została również laureatem na­ grody „Złoty Bit” Call Center GigaCon przyznanej w 2009 roku za produkt alfa Scripter. no 4/2014 (July / August)

107


Branża

Alfavox – ideal support for modern Call Center

108

Alfavox is a supplier of advanced platforms for telecommunications systems of contact centers dedicated to small, medium and large business ­customers.

approach and competitive offer, but first of all they provide them with the top quality customer ­service.

Cutting-edge solutions

Objective: Modern support for modern people

The company possesses unique competences in development, implementation and realization of advanced integration projects. Products offered by Alfavox are based on original system solutions and customized in accordance with the specific ­requirements of each customer and with respect to further development of their systems.

Great number of deployments carried out by ­Alfavox proves its extensive experience in deve­ lopment and use of telecommunications sys­tems. The company addresses its offer to call center out­sourcing sector, banking and finance sector and power and gas sector, but also to administra­ tion institutions, telecommunications operators and cable TV providers.

Solutions offered by Alfavox have been tested by many customers. Call centers that use these solu­ tions can provide their customers with modern

Today the most important factors are quick ­action and direct reaction to the recognized ­needs of the customers including application of the

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)


Industry

cutting-edge technologies. This is why an effective and immediate reaction to the customer expec­ tations is a challenge. These goals can be achieved by the companies through application of contact center systems and the supporting tools, e.g. WFM (Workflow Management) – a system for workforce planning and management, but also through gami­ fication techniques or systems for tracking infor­ mation gathered within the social media ­channels. Such solutions are offered by Alfavox. The com­ pany provides its customers not only with the mo­ dern technology but also with necessary help in planning and performance of their undertakings, efficient support during the implementation pro­ cess and post-implementation assistance as well as precise customization of solutions and services regardless of whether it is to take place through “evolution” or “revolution”. Reliably and effectively

One of the most innovative tools offered by ­Alfavox is alfa Video Contact Center, that is a solution which provides the basis for virtual departments of the companies. The solution is based on trans­ mitting emotions and satisfies the need for fast and effec­tive contact with an institution via the ­Internet, thus without necessity to go out. Curren­ tly, it is a very popular solution often implemented in financial and insurance institutions.

Independently of the video channel, the companies have to care about the basic solutions, i.e. per­fectly operating day-to-day communication channels such as telephone and e-mail as well as SMS, fax and call logging. All those communication channels are handled by alfa Contact Center developed by Alfavox. The work of contact center agents is also supported through WFM systems, which ­provide an intelligent analysis and manage the results of work of both the entire contact ­center and each particular agent. Through application of that so­ lution the efficiency of agents’ work may increase up to 150%. Alfavox includes such tools in its offer.

alfa PDS system is an indispensable system to ­handle outbound traffic. It increases efficiency of work and eliminates manual dialling. It is not a man who dials the number, but the system, which uses the applied algorithm and adjusts the num­ ber of generated calls to the nature of a campaign, ­quality of the database and the specifics of the agents’ work.

Engagement is a key Social media become an interesting and promi­ sing channel of customer service, as they enable to contact the customers in a virtual world, ­where they spend most of their time and where they ask about various products and services. Due to that fact, social media must be taken into account in communication with the customers of the com­ panies providing call center services as the tools that can be used for providing the customers with a real time consultation and assistance, however, they can also be used for gathering opinions on the offered products and services. Furthermore, social media give a possibility to examine the customers’ profiles so that they can be provided with a perfec­ tly customized offer.

Currently, the companies can take advantage of ­various modern tools, which can upgrade cus­ tomer service. Constant availability, possibility to run errands without necessity to go out, increa­ sing engagement through positive emotions and contact with institutions through social media channels provide solutions to the needs of the constantly changing market. This is why they are perfect tools in competition to win new customers and raising the level and attractiveness of services offered to the current customers. Development and achievements

Alfavox is a constantly developing company. It em­ ploys a team of the engaged persons, who ­possess deep knowledge of implemented technologies (call center, predictive dialer and other) and applied programming tools on the one hand and perfectly understand the needs of the customers and the market on the other. The company is also ­focused on partnership, it cooperates, among others, with Verint Witness – a world leader in call logging and quality systems, Avaya, IVO Software  and ­ProScheduler. As Alfavox continues to be active and implements new ideas, it has been awarded numerous prizes. alfa Video Contact Center plat­ form has been valued by the chapter of the Qu­ ality International 2013 Programme (QI Product category) held under the patronage of the Mini­ stry of Regional Development, Polish Agency for Enter­prise Development and Polskie Forum ISO 9000 Club. In 2009 the company was also awarded “Złoty Bit” Call Center GigaCon for its product alfa Scripter. no 4/2014 (July / August)

109


Branża

Outsourcing Project Managementu Na Zachodzie zdalne usługi kierowania pro­ jektami to już standard. W Polsce przyjęło się, że Project Manager musi kierować zespołem w siedzibie firmy. Dlaczego Polacy boją się rozwiązań outsourcingowych? To oraz inne pytania zadaliśmy Joannie ­Kaweckiej, prowadzącej usługi zdalnego kierowania projektami on-line, właścicielki ­strony www.ProjectManager24.pl. Outsourcing&More: Czy Project Manager (Kie­ rownik Projektu) musi pracować na stałe w sie­ dzibie firmy, czy swoją pracę może wykonywać zdalnie?

Joanna Kawecka: Głównym zadaniem Project Managera (PM) jest dostarczyć gotowy projekt w określonym czasie, budżecie i zakresie (tak ­zwany złoty trójkąt). W tym zawodzie nie jest istotne miejsce pracy, tylko to, jak prowadzi się dany projekt. Pracowałam już w różnych zes­ połach projektowych – i tych stacjonarnych, i tych rozproszonych. Odległość nie jest tak istotna, jak zgranie zespołu. Istnieje wiele sposobów moty­ wacji zespołu do działania i przeważnie nie wyma­ gają one spotkania kierownika z wykonawcą.

Project Manager ma najczęściej nienormo­wany czas pracy – podwykonawcy często pracują w ­późnych godzinach wieczornych, czy w  week­ endy, a  PM powinien cały czas ich motywować i  kontrolować postęp prac. Jak widać, nie ma moż­liwości, żeby Project Manager pracował tylko w siedzibie firmy. O&M: Co ułatwia pracę przy pracy zdalnej?

JK: Każdy, kto pracuje zdalnie ma własne przy­ zwyczajenia i metody. Ja osobiście nie wyo­braża sobie mojej pracy bez telefonu, maila, pro­gramu do zarządzania projektami (najczęściej jest to ­BaseCamp), Google Docs, oraz programu do komu­ nikacji – ­Skype czy Google Hangout. 110

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

Niezbędne są także regularne spotkania z człon­ kami zespołu – wszystko jedno, czy osobiste, czy zdalne. Jeżeli zespół wie, że np. raz w tygodniu jest spot­kanie, to każdy z członków dąży do tego, żeby jak najwięcej zrobić do momentu spotkania. Po ­takim spot­kaniu każdy członek zespołu po­ winien ­wiedzieć, w jakim miejscu znajduje się pro­ jekt, jaki jest główny cel projektu, oraz jaki jest jego osobisty cel do momentu następnego spotkania. O&M: Jakie są więc wady i zalety zdalnego prowa­ dzenia projektów?

JK: Może zacznę od wad, gdyż jest ich mniej. Wszystko zależy od firmy, jej wielkości i rodzaju działalności. Warto jednak uświadomić sobie wady tego rozwiązania, żeby im od razu przeciwdziałać.

Pomimo tego, że w outsourcingu zdalnego Project Managera można zastąpić innym, nie jest to dobre rozwiązanie. Project Manager jest to osoba, ­która o projekcie wie wszystko i trudno taką wiedzę przekazać później kolejnej osobie. Dlatego taka decyzja wymaga poważnego zastanowienia. Kolejną rzeczą, którą cechuje outsourcing jest redukcja kosztów pracodawcy, jednak należy pa­ miętać, iż nie powinniśmy przekraczać pewnej gra­nicy, gdyż może okazać się to nieopłacalne dla zdalnego Project Managera. Poważną przeszkodą, nad którą należy popra­ cować, jest moc sprawcza Kierownika Projektów.

Joanna Kawecka założyciel i inicjator ProjectManager24.pl z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami oraz zespołami projektowymi; specjalista w zakresie metodyki Prince2, IPMA i Agile/SCRUM. Więcej informacji: ProjectManager24.pl


Industry

Zespół musi wiedzieć, że Project Manager ma 100% poparcie prezesa/właściciela firmy i dyspo­ nuje określonym systemem motywacyjnym. Jeżeli tego zabraknie, to członkowie zespołu mogą wyjść z założenia, że oni byli w firmie wcześniej i nowa osoba nie będzie im mówić, co mają robić. Niektórzy uważają, że problemem może być dzie­ lenie się poufnymi informacjami z firmą zew­ nętrzną, jednak ryzyko to łatwo wyeliminować poprzez podpisanie umowy zawierającej klauzulę pouf­ności.

To są główne wady, o których należy pamiętać i przeciwdziałać zatrudniając zdalnego Project Managera. O&M: A zalety?

JK: Przede wszystkim redukcja kosztów – klient płaci tylko za faktycznie przepracowany dla ­niego czas i może ograniczyć go, w okresie, gdy pro­jektów jest mniej. Dlaczego klient ma po­ nosić ­koszty związane z pracą podwykonawców? W ­takich sytu­acjach to outsourcing jest rozwią­ zaniem i potrafi zmniejszyć koszty nawet o 70%!

Kolejną ważną zaletą jest więcej czasu dla siebie – po co samemu prowadzić projekt, denerwować się na podwykonawców, pilnować czasu, skoro można to wszystko przekazać doświadczonej osobie?

Następną zaletą jest dostęp do wiedzy – zatrud­ niając zdalnego Project Managera ma się dostęp do najnowszej, fachowej rynkowej wiedzy. PM może w każdym momencie doradzić klientowi rozwią­ zanie problemu, podpowiedzieć jak zwiększyć sprzedaż i sporządzić strategię z najlepszymi dla niego rozwiązaniami. Zatrudniając takiego czło­ wieka na cały etat firma musiałaby wydać dwa razy więcej pieniędzy, niż zatrudniając zewnętrz­ nego PM’a. Otrzymany efekt? Taki sam! Warto też wspomnieć o braku wydatków zwią­ zanych z zapewnieniem odpowiedniego stano­ wiska pracy w firmie (komputer, prąd, biurko), oraz świadczeniach pracownika (urlop, choro­ bowe, zwolnienie na dziecko). O&M: Skoro jest więcej zalet, dlaczego firmy nie korzystają częściej z takiego rozwiązania?

JK: Firmy zazwyczaj boją się powierzyć prowa­ dzenie tak ważnych dla siebie projektów osobie zewnętrznej. Zupełnie niepotrzebnie. Większość Project Managerów, których spotkałam, pracuje na zasadzie umowy B2B, czym nie różni się od za­ trudnienia firmy zewnętrznej. Obie te ­umowy wy­ glądają bardzo podobnie i obie w równym ­stopniu zapewniają bezpieczeństwo klienta.

Często zdarza się sytuacja, w której właściciel ­firmy zatrudnia mało doświadczonego Project Mana­gera sugerując się jego wynagrodzeniem. Jest to nie­stety niewłaściwy wybór, gdyż można stra­ cić przez to sporo czasu i pieniędzy. Naj­większe ry­zyko jest takie, że powierzony projekt po pro­ stu się nie uda. W takiej właśnie sytuacji Zdalny ­Project Manager to najlepsze rozwiązanie – nie ponosi się kosztów z zatrudnieniem pracownika i można wypróbować usługi oraz sprawdzić korzy­ ści, jakie przyniesie taka usługa. Niedoświadczony Project Manager nie ma także przydatnych kontak­ tów w branży, ­dzięki którym doświadczony Zdal­ ny Project Manager może poradzić sobie z każdą sytuacją, polegając na zaprzyjaźnionych podwyko­ nawcach z każdej dziedziny. O&M: Czym się różni usługa Zdalnego Project Mana­gera od zlecenia zadania do agencji marketin­ g­owej?

JK: Są to dwa różne aspekty. Agencje marketing­owe mają zazwyczaj wielu różnych klientów, dla ­których wykonują mniejsze lub większe projekty. ­Zdalny Project Manager występuje w imieniu ­firmy i jest członkiem organizacji. Jest on zazwyczaj ­łącznikiem pomiędzy właścicielem firmy a ­agencją, ma moż­ liwość podejmowania decyzji w imieniu ­firmy, dba o dobry interes firmy i o opłacalność pro­jektu. Za­ zwyczaj opracowuje on zakres ­dzia­łań z  kierow­ nikiem bądź właścicielem firmy, proponuje kie­ runek i rozwiązania najlepsze dla danej organizacji, razem opracowują strategię. Zadania kierownika projektu są płynne – zaczynają się już przy opra­ cowywaniu idei projektu, poprzez bud­żetowanie, harmonogram i planowanie, później kompleto­ wanie najbardziej optymalnego zespołu i nadzór nad samą realizacją. O&M: Dziękujemy za rozmowę i miejmy na­dzieję, że rynek usług Project Management w Polsce ­czeka świetlana przyszłość.

no 4/2014 (July / August)

111


Branża

Project Management Outsourcing Joanna Kawecka Founder and initiator of ProjectManager24. pl with many years of experience managing projects and teams; specialist in Prince2 methodology, IPMA and Agile / SCRUM. Find more at: ProjectManager24.pl

In the West, remote project ma­ nage­ment services are common ­practice. In Poland, the standard is for a ­Project Manager to manage the team at the company's seat. Why are Poles afraid of outsourcing solutions? We posed this and other questions to Joanna Kawecka, a provider of on- line remote project manage­ ment services and owner of the website www.ProjectManager24.pl.

Outsourcing&More: Does Project Manager (PM) have to work full-time in the office or can such work be done remotly?

Joanna Kawecka: The primary task of a PM is to supply a finished project within a given time, cost and scope (the so-called 'golden triangle'). ­Where you work isn't important in this business, but ­rather how you manage a given project. I've already worked in a number of different project teams, both stationary and diffuse. Distance is not as important as it is to have a team that works well together. A team can be motivated in any number of ways, and it's not necessary for the manager to meet personally with the contractor.

A Project Manager generally works irregular hours – subcontractors often work in the late evening or at the weekend, and the PM should be constantly engaged in motivating them and monitoring the progress of their work. It's clear that a Project Ma­ nager can't get the job done just at the company's headquarters.

112

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

O&M: What makes off-site work easier?

JK: Everyone who engages in off-site work has ­their own habits and methods. Personally, I can't imagine my work without a phone, e-mail, project management software (usually BaseCamp), Google Docs, and a program for communication – Skype or Google Hangout.

Regular meetings with team members are also cru­ cial – either in person or virtual. If the team knows that we have meetings, say, once a week, every member of that team tries to do as much work as possible before that meeting. After the meeting, every team member should be aware of where we are at in the project, what the project's primary objective is, and what goal we should ­reach before the next meeting. O&M: So what are the drawbacks and the streng­ ths of remote project management? JK: Maybe I'll start with the drawbacks, because there are fewer of them. Everything depends on the company, its size and the industry it's in. But it's worth being aware of the problems inherent in this solution in order to begin counteracting them right away.

In remote outsourcing, although one Project Ma­ nager can be replaced by another, this isn't a good idea. The Project Manager is the person who knows everything about the project, and it's ­tough to transmit all that knowledge to the next one. ­That's why you really need to think hard about ta­ king such a step. Another characteristic of outsourcing is cost effi­ ciency, but we have to remember that if we go too far, the work might not be financially attractive to the Project Manager.


Industry

A serious obstacle that needs to be overcome is establishing the PM's authority. The team has to understand that the Project Manager has 100% ­backing from the company's management/owners, as well as a proper incentive system. If this is mis­ sing, the team members might think that since they were in the company first, they're not going to let some outsider come in and tell them what to do. Some people believe that there is a risk in sharing sensitive information with an external contractor, but this can be mitigated by placing a confiden­ tiality clause in the contract. These are the main problems that have to be dealt with when employing an off-site Project Manager. O&M: And the benefits?

JK: First and foremost, cost savings – the client only pays for the actual work time, and that can be reduced when there are fewer projects. Why ­should a client pay for the time when a project is in the hands of subcontractors? This is the moment when outsourcing becomes a solution that could lead to savings of as much as 70%!

Another important benefit is increased free time for yourself – why should you manage a project, get annoyed with subcontractors, keep track of dead­lines, etc. when you can hand all of this off to an experienced PM? The next major benefit is access to knowledge – by hiring a Project Manager, we gain access to the most current professional knowledge and skills. A PM can help the client solve problems as they arise, help in boosting sales, and draw up a stra­ tegy with the best possible solutions for a given client. Hiring this kind of person on a full-time basis would cost twice as much as employing an external PM. And the effect? Exactly the same!

It's also worth mentioning the savings on a physi­ cal work station (computer, electricity, desk), and employee benefits (holidays, sick pay, time off for childcare). O&M: Since there are so many benefits, why don't more companies take advantage of this solution more often?

JK: Companies are generally afraid to entrust ­their most important projects to a person from the outside. There's no good reason why – most Project Managers that I've met work on the basis of a B2B contract, which is no different from hiring an external contractor. The contracts are similar to each other, and both of them provide the same ­level of security to the client.

It often happens that the manager of a company ­hires a PM with less experience because of ­lower salary demands. This is, however, the wrong ­choice, as it can result in excessive wastes of time and ­money. The biggest risk is that the project will ­simply fail. This is the situation in which an ex­ternal Project Manager is the best answer – ­there are no costs associated with hiring a new em­ployee, and you get the opportunity to test the services and the benefits generated by the PM's service. An inex­ perienced Project Manager doesn't have the con­ tacts in the industry that allow a more ex­perienced remote PM to deal with all sorts of problems by relying on proven subcontractors from every field.

O&M: What's different in employing the services of a remote Project Manager from contracting a job to a marketing agency?

JK: Those are two different things entirely. Marke­ ting agencies usually have a number of different clients for whom they execute all types of projects. A remote PM works on behalf of the company and is a member of the organization. The PM is usually the link between the owner of a company and the agen­ cy, and can take decisions in the company's name, protect its reputation and ensure the profitability of the project. The PM generally works with the com­ pany's director or manager to establish the scope of activity, as well as proposing a direction and a solu­ tion that will ideally suit the company; together they develop a strategy. A Project Manager's tasks are dynamic – they begin at the project concept ­phase and go on to include budgeting, scheduling and planning, while later on they involve assembling the best possible team and overseeing execution of the project itself. A marketing agency usually only per­ forms the last task in that list. O&M: Thanks for talking with us, and we hope that the Project Management industry in Poland has a bright future ahead of it.

no 4/2014 (July / August)

113


Kariera

Dyrektor Finansowy Marta Aserigadu Delivery Manager

Marta Aserigadu posiada ponad 11 lat doświadczenia w rekrutacji oraz w zarządzaniu masowymi projektami dla firm i instytucji z różnych branż. Główne projekty realizowane przez Martę związane są z branżą finansową i IT oraz firmami sprzedażowymi. Marta profesjonalnie kierowała projektami rekrutacyjnymi dla międzynarodowych korporacji, m.in: Google, IBM i Facebook w Polsce oraz za granicą. Obecnie czuwa nad prawidłowym przebiegiem projektów oraz procesów rekrutacyjnych dla kluczowych klientów HAYS w Polsce. Marta jest absolwentką Uniwersytetu Poznańskiego, gdzie po ukończeniu studiów miała możliwość rozwijać działalność naukową jako wykładowca – ćwiczeniowiec w zakresie ZZL.

114

Jest to jedno z najbardziej prestiżowych stano­ wisk w każdej firmie, dlatego często bywa łączone z funkcją członka zarządu. W największych firmach dyrektor finansowy jest współodpowiedzialny za procesy strategicznego planowania i zarządzania oraz za fuzje i przejęcia.

Osobie na tym stanowisku podlegają działy księ­ gowości, kontrollingu, często również IT, admini­ stracji, audytu wewnętrznego, w większych fir­ mach również podatków. Dyrektor Finansowy jest odpowiedzialny za stworzenie a następnie proces realizowania strategii finansowej firmy, spójnej z ogólną strategią przedsiębiorstwa. Nadzoruje przygotowanie (skonsolidowanych) sprawozdań finansowych oraz raportów, kieruje przygoto­ waniem rocznego budżetu i planów wieloletnich oraz kontroluje ich realizację. Optymalizuje poli­ tykę podatkową,strukturę kosztów i poziomu ma­ jątku obrotowego, ocenia projekty inwesty­cyjne. Odpowiada za płynność finansową ­firmy, zabezpie­ czenie ryzyka kursowego oraz stóp ­procen­towych.

Dodatkowo odpowiada za współpracę ze wszy­ st­kimi instytucjami zewnętrznymi: ban­kami, fir­mami ubezpieczeniowymi, ­audytorami,  orga­ nami podatkowymi jak również firmami ­out­sourcingowymi.

Kandydat na Dyrektora Finansowego, realizując politykę zatrudniania, zarządzania, motywowania i rozwoju pracowników w podległych działach musi wykazać się umiejętnościami menadżer­ skimi. Dlatego powinien mieć co najmniej kilku­ letnie doświadczenie na stanowisku związanym z zarządzaniem finansami, firmie audytorskiej lub

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

w bankowości korporacyjnej. Powinien również mieć gruntowną wiedzę z zakresu zarządzania finan­sami, rachunkowości finansowej i zarządczej, przepisów podatkowych, jak również predyspo­ zycje i doświadczenie w zarządzaniu zespołem. Od kandydata na dyrektora finansowego oczeku­ je się ukończenia egzaminów w zakresie polskich lub międzynarodowych kwalifikacji zawodowych z dziedziny finansów, takich jak ACCA, CIMA lub biegły rewident. Centra nowoczesnych usług biznesowych stały się w ostatnim czasie niezwykle atrakcyjnym praco­ dawcą, jeśli chodzi o wysokość wynagrodzeń. Rosnąca konkurencja pomiędzy poszczególnymi centrami, ma bezpośredni wpływ na wzrost wy­ nagrodzeń w tym sektorze. Outsourcing oraz in­ sourcing specjalizujący się w finansach oferuje coraz atrakcyjniejsze płace.

Miesięczne wynagro­ dzenie Dyrektora Finan­ sowego kształtuje się zazwyczaj na poziomie 30 000 PLN brutto. Minimalne wynagrodze­ nie na tym stanowisku wynosi 25 000 PLN brutto, zaś maksymalne 50 000 PLN brutto.


Career

Chief Financial Officer (CFO) One of the most prestigious positions in every company, often accompanied with the added res­ ponsibility of being a board member, the Chief ­Financial Officer (CFO) is responsible for the stra­ tegic planning and management processesas well as for mergers and acquisitions. The postholder typically manages the finance de­ partment and often other departments such as IT, administration, internal audit, and in larger companies, treasury and taxation. The CFO is res­ ponsible for the creation and the process of im­ plementing the financial strategy of the company, consistent with the overall corporate objectives. He or she oversees the preparation of the (con­ solidated) finan­cial statements and reports, the annual ­budget and yearly plan monitoring and implementation. Responsible for optimizing tax policy, structure of costs and the level of financial assets, the CFO also evaluates investment projects and ­assesses the company's financial liquidity, ­securing foreign exchange and interest rates.

Part of their remit also includes the cooperation with external institutions such as banks, insurance companies, auditors, tax authorities as well as out­ sourcing companies.

To succeed in this role requires management expe­ rience in motivating and developing staff. There­ fore CFOs should typically have at least several years of financial management, accounting and taxation experience whether for an audit firm or in corporate banking. . They will have also com­pleted their Polish or equivalent globally recognised fi­ nance qualifications, such as ACCA or CIMA. Modern SSC BPOs have in recent times become very attractive employers given the level of remu­ neration offered. Increasing competition between the various centres has a direct effect on wage growth in this sector. Outsourcing and insourcing specializing in finance offers increasingly more ­attractive wages.

A CFO’s monthly gross salary is usually at the level of the 30,000 PLN. Minimum wage for this position is 25,000 PLN gross, and the maximum is 50,000 PLN gross.

Marta Aserigadu Delivery Manager

Marta has over 11 years of experience in volume recruitment projects working as a Delivery Manager and Recruitment Consultant for shared services and outsourcing sector. Marta gained her expertise working in Poland and abroad recruiting for worldwide recognised commerce as well as providing advice in recruitment area for green fields’ projects; in HAYS she is now responsible for a portfolio of account across Poland. Marta, native of Polish fluent in English, obtained Master Degree in Political Science from Poznan University. Academic teacher of human recourses counselling.

no 4/2014 (July / August)

115


Kariera

Inżynier ds. Wirtualizacji Wirtualizacja pozwala na odseparo­ wanie rozwiązania informatycznego od platformy czy środowiska, na którym jest ono oparte. Wirtualizować można serwery, sieci, storage, desktopy, apli­ kacje, itd. Wirtualizacja od paru lat jest wiodącym trendem w korporacyjnej infrastruk­ turze informatycznej. Pozwala na bardziej elastyczne zarządzanie infra­ strukturą i prowadzi do ograniczenia kosztów działu IT. Głównym dostawcą rozwiązań wirtualizacyjnych w skali globalnej, jak również w Polsce, jest firma VMware, którą powoli doganiają Microsoft i Citrix.

Współczesny korporacyjny dział IT składa się już nie tylko z administra­ torów sieci, administratorów syste­ mowych i specjalistów zarządzających poszczególnymi aplikacjami, ale rów­ nież interdyscyplinarnych Inżynierów ds. Wirtualizacji. Prezentacja stanowiska

Inżynier ds. Wirtualizacji zarządza rozwiązaniami obejmującymi swoim zasięgiem obszar serwerowy, sieciowy i storage. Wymagany zakres wiedzy, jak i odpowiedzialności, jest dużo szerszy niż w przypadku administratora syste­ mowego czy sieciowego. Niezbędne kwalifikacje

Od Inżyniera ds. Wirtualizacji wymaga się wiedzy z zakresu administracji sys­ temowej (Windows i/lub Linux/Unix, im szersza wiedza tym lepiej), sieci (głównie Cisco), hardware’u, storage, backup&recovery, cluster i znajomości 116

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

rozwiązań wirtualizacyjnych danego producenta (najczęściej VMware, Citrix, Microsoft). Jest to stanowisko częściej spotykane w średnich i dużych firmach, dlatego często oczekiwana jest ­również znajomość ITIL. Jeśli pracodawca jest dostawca usług outsourcingowych nie­ zbędne jest również doświadczenie z SLA.

Piotr Grzybowski IT Recruitment Consultant w Harvey Nash Technology Odpowiedzialny za budowę zespołów projektowych IT (development lub infrastruktura), od stanowisk junior po kierownicze w modelu contractingu i/lub rekrutacji.

Wielu pracodawców, jako duży atut kandydatów aplikujących na podob­ ne stanowiska, postrzega posiadanie certy­fikatów dowodzących znajomości da­nego produktu wirtualizacyjnego (­droga szkoleniowa producenta roz­ wiązań wirtualizacyjnych często dzieli się na kilka ścieżek), jak również cer­ tyfikatów Microsoft Windows Server. ­Rzadziej oczekuje się certyfikatów ­Linux/Unix (np. RHCP).

ważnie ze specjalizacją w pro­duktach jednego z wiodących vendorów (­VMware, Citrix, MS) i ze zdawaniem kolejnych egzaminów prowadzących finalnie do certyfikatów designerskich (np. VCDX, CCE).

Typowy Inżynier ds. Wirtualizacji po­ siada wykształcenie informatyczne. Najczęściej jeszcze w czasie studiów odbył szkolenie Cisco i zdobył certy­ fikat, np. CCNA. Następnie rozpoczął karierę jako administrator systemów (Windows i/lub Linux). W trakcie paru lat pracy w tej roli, miał okazję wy­ szkolić się w storage i sieci, co z czasem dało podstawy do awansu poziomego i powierzenia mu odpowiedzialności za wirtualizację.

Wirtualizacja, i spokrewniony z nią Cloud Computing, są ciągle trendem rozwojowym i nic nie zapowiada, by w najbliższych latach coś miało go za­ stąpić. Obecnie, kosztem relacyjnych baz danych, popularność zyskują roz­ wiązania Big Data, które będą stano­ wiły uzupełnienie wirtualizacji, ale nie jej konkurencję.

Ścieżka kariery

Typowy przebieg kariery Inżyniera tej specjalizacji powoduje, że de facto nie występuje w tym obszarze poziom ­Junior. Dalszy rozwój może nastę­pować w kierunku stanowiska architekta lub managera. Droga do stanowiska Archi­ tekta ds. Wirtualizacji wiąże się prze­

Praca na stanowisku Inżyniera ds. Wir­ tualizacji wymaga ciągłego posze­rzania wiedzy technicznej i testowania no­ wych produktów infrastrukturalnych. Perspektywy

Wynagrodzenie

Poziom wynagrodzeń zależy od za­ kresu obowiązków, lat doświadczenia, skali infrastruktury i lokalizacji. Prze­ ciętna kwota wynagrodzenia zaczyna się od około 8000 PLN brutto i sięga kilku­nastu tysięcy dla architektów z ­doświadczaniem w międzynarodo­ wych korporacjach.


Career

Virtualisation Engineer Virtualisation enables a separation of an IT solution and its platform/ environment. It is possible to ­virtualise servers, networks, storage, desktop, appli­cations, etc.

big-scale companies and due to this fact, the experience in ITIL is often ­needed. If an employer is an outsourcing services supplier, then experience with SLA is expected.

Current corporate IT Department consi­ sts of not only network administrators, system administrators and specialists managing particular applications, but also of cross-functional Virtualisation Engineers.

Career path

For the last few years virtualisation has been a dominant trend in a corporate IT infrastructure. In fact, it enables more flexible infrastructure management and leads to costs reduction. The main virtualisation vendor in Poland and glo­ bally is VMware, which is followed by Microsoft and Citrix.

About the position

Virtualisation Engineer manages IT solutions including servers, network and storage areas. Expected range of knowledge and responsibility is much ­broader than for positions of a System or Network Administrator. Necessary qualifications

Virtualisation Engineer is expected to have knowledge of systems admini­ stration (Windows and/or Linux/Unix – the wider the better), networks (ma­ inly ­Cisco), hardware, storage, backup­ &recovery, cluster as well as virtuali­ sation solutions of a particulate vendor (­mostly VMware, Citrix or Microsoft). This position is typical for middle- and

Many employers consider virtualisation vendors certificates (trainings program of virtualisation vendors common­ ly is divided into a few paths) as well as ­Microsoft Windows Server certifi­ cates as a big asset. It is less common to expect Linux/Unix certificates (e.g. RHCP).

Typical Virtualisation Engineer has got a Computer Science university degree. Most often during studies he/she is at Cisco Academy and receives a certifi­ cate, e.g. CCNA. Then, he/she begins his career as a System Administrator (­Windows and/or Linux). During few years of work at this position, he/she has got an opportunity to learn about storage and networks, which after some time leads to a horizontal promotion and gaining a responsibility of virtuali­ sation. It is quite typical for this specialisation and career path that actually a Junior level position does not exist. Further development may lead to Architect or Manager positions. The path to a Virtu­ alisation Architect mostly demands a specialisation of a particular virtuali­ sation vendor (VMware, Citrix, MS) as well as taking consecutive exams ­leading to the level of designer certi­ ficates (e.g. VCDX, CCE).

Piotr Grzybowski IT Recruitment Consultant at Harvey Nash Technology Responsible for building IT project teams (development or infrastructure), from junior up to managerial posts in a contracting and/or recruitment model.

Working as Virtualisation Engineer de­ mands a continuous learning of tech­ nical solutions as well as testing new infrastructure products. Perspectives

Virtualisation, and related Cloud com­ puting, are still main trends, and the­ re is actually nothing suggesting that ­within next years it may change. Defi­ nitely, a new emerging trend in IT is Big Data, which will supersede relational data bases at some point. It is worth mentioning that Big Data solutions will not compete with virtualization, but ra­ ther complement it. Salary

Average salary level depends on a ­range of duties, years of experience, infrastructure scale and localisation. Most frequently it starts from about 8,000  PLN gross and reaches to over 15,000 PLN gross or so for Architects with experience in inter­national orga­ nizations.

no 4/2014 (July / August)

117


Ogólne

Zwiedzając Polskę z zestawem kijów golfowych

Aleksandra Knecht ASCG PR

Kolejny miesiąc zmagań golfowych już za mną, a w nim wiele rozegranych turniejów, takich jak Warsaw Open Ladies Golf Cup by Callaway, PZU Press Golf Cup czy World Golfers Championship. ­Powyższe wydarzenia to dopiero początek tego, co czekać mnie będzie w najbliższych miesiącach, ponieważ w tym roku postanowiłam uczestniczyć w kilkunastu innych zawodach. W miarę możli­ wości i  wolnego czasu, który w tym sporcie jest wręcz wymagany, staram się sprawdzać swoje umiejętności na różnych polach. Dlatego też, dzi­ siejszy cykl poświęcony zostanie mojej podróży na ­Dolny Śląsk, niedaleko Wrocławia, a dokład­ nie do ­Kryniczna, gdzie znajduje się Toya Golf & Country Club. Zaledwie 390 kilometrów musiałam przebyć, by w  piątkowy wieczór dotrzeć na Śląsk. Trasa nie była trudna, ale ze względu na nadchodzący weekend nie obyło się bez korków przy wyjeździe z  Warszawy. Nawigacja MapaMap po raz kolejny mnie nie zawiodła, ominęłam drogowe roboty, któ­ re wydłużyłyby moją trasę. Po ponad 3 godzinach jazdy szczęśliwie udało mi się dotrzeć na miejsce i  z  niecierpliwością wyczekiwałam gry treningo­ wej następnego dnia.

118

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

W tym sezonie aura pogodowa niestety nam nie sprzyja, ostatnio odnoszę wrażenie, że jest ona bardziej jesienna niż letnia, ale mam nadzieję, że ten trend się zmieni. Pomimo iż aplikacja pogo­ dowa na moim telefonie wskazywała piękne bez­ chmurne niebo i brak opadów, rzeczywistość to mocno zwery­fikowała. Zamiast krótkich spodni oraz polówki założyłam strój przeciwdesz­czowy, rozpostarłam parasol i udałam się na zada­ szoną strzelnicę, by potrenować przed grą, po cichu ­licząc, że do wyznaczonej godziny mojego ­startu deszcz przestanie padać. Tak się jednak nie stało – mówi się trudno. Grając w Polsce mu­ simy być przygoto­wani na każdą ewentualność – deszcz, grad czy ­lekkie opady śniegu – nie będą dla nas zasko­czeniem, wręcz przeciwnie, sta­ nowią wy­zwanie i pozwalają na zdobycie nowych doświadczeń.

Oglądając światowe turnieje, czasem można zaob­ serwować różnicę w grze pomiędzy graczami zza oceanu a Europejczykami. Na polach golfowych np. w Szkocji rzadko można trafić na ­bezchmurne niebo. Jest dżdżysto i chłodno, co w konse­kwencji sprawia, że gracz ubiera się ciepło – na ­cebulkę. Może to krępować ruchy podczas uderzeń i wpły­


General

wać na końcowy efekt gry. Zaś na Florydzie naj­ większy rywal to wysoka temperatura, która np. dla mieszkańców tego stanu nie stanowi pro­ blemu, a może być wyzwaniem dla Polaków.

Powracając jednak do podwrocławskiego pola, warto dodać kilka zdań o samym ukształto­waniu terenu tego obiektu. Zanim powstał projekt pola golfowego w Krynicznie, obszar ten należał do wojska, stanowiąc miejsce do ćwiczeń i ma­ newrów. Projektant Toyi, Anglik – Jeremy Pern skrzętnie wykorzystał np. leje bo bombach, za­ chowując ich pierwotny wygląd. Dzięki temu, na tle innych obiektów golfowych w kraju, pole to ­bardzo się wyróżnia. Jeden z zawodowych gol­ fistów, z ­którym miałam przyjemność rozmawiać przed wyjazdem – Kamil Chojnicki – podsumował to pole następująco: „Rozgrywane są tu bardzo pre­ stiżowe tur­nieje, takie jak Challenge Tour. Ich ranga dodatkowo potwierdza wysoki poziom trudności jakie reprezentuje Toya. Trzeba grać strategicznie, czasem warto zaryzykować, wówczas uda nam się osiągnąć zamierzony wynik”. Czy posłuchałam rad trenera? Tak, to były cenne wskazówki. Na polu jest kilka dołków typu risk &  reward, czyli zaryzykuj i wygraj. Na jednym z  nich rzeczywiście podjęłam ryzyko – zagrałam agresywnie. Opłaciło się, ale mogło się nie udać, a moja piłka wpadłaby do wody zamiast na green (krótko skoszoną trawę, gdzie uderzamy piłką do dołka) i straciłabym wtedy kilka uderzeń. ­Podczas całej rundy w mojej pamięci pozostał dołek nr 14, mający zaledwie 99 metrów (odległość dla ­kobiet), otoczony apartamentami dla gości klubu. Tu od graczy wymagana jest precyzja, ponieważ ­green otacza woda. Złe uderzenie lub silny powiew ­wiatru zmienia trajektorię lotu piłki, wpada ona do wody, wówczas musimy ponowić strzał, otrzy­ mując oczywiście punkty karne. Podobny stopień trudności jest na kolejnym ­dołku nr 16. Zanim wykonałam uderzenie, ustaliłam kierunek lotu piłki, uwzględniając silne (boczne) podmuchy wiatru. Niestety tym razem nie ­udało mi się zagrać, tak jak zamierzyłam. ­Musiałam po­wtórzyć strzał, ponieważ piłka sturlała się

do wody. Drugie uderzenie okazało się bardziej precy­zyjne…uff odetchnęłam z ulgą. W golfie jak i w ­każdym innym sporcie bez ryzyka nie ma za­ bawy. Podczas rund treningowych dobrze jest grać agresywniej, sprawdzać swoje umiejętności i moż­ liwości. Sytuacja przybiera zupełnie inny wymiar, gdy w grę wchodzi stres podczas turnieju. Rywa­ lizacja, walka ze swoimi emocjami stanowi duży wysiłek dla organizmu. To co dzieje się w ­naszej głowie, jakie mamy podejście, stety i niestety ­wpływa na grę. Wtedy strategiczna, ale bezpieczna gra stanowi lepsze rozwiązanie. Podczas sytuacji stresowych ciało człowieka jest bardziej spięte, co powoduje, że zamach nie jest płynny, gramy wów­ czas bardziej siłowo, a mniej precyzyjnie. Sztuką jest wiec zachować zimną krew, skupić się na do­ kładności uderzeń i dobrze się bawić.

Towarzyska gra we Wrocławiu była bardzo ­miłym doświadczeniem, choć pogoda nie rozpiesz­ czała mnie zbytnio. Pomimo padającego deszczu podczas całej, rundy dostrzegłam piękno tego pola. Napotkałam sporo utrudnień w postaci ob­ szarów wodnych, bunkrów (terenów z piaskiem), w ­których oczywiście w większości wypadków się znalazłam. Przećwiczyłam dokładnie jak idealnie z  nich „wychodzić”. Na niektórych dołkach wal­ czyłam z przeciwnościami natury – wiatr momen­ tami był porywisty co sprawiało, że musiałam brać 2, a nawet 3 kije więcej. Dlaczego? W sytuacji, gdy do danego dołka mam zalewie 100 metrów, w sło­ neczną pogodę zagrałabym kijem nr 8. Przy tak wietrznej pogodzie stwierdziłam, że lepiej ­wybrać kij, dzięki któremu piłka poleci dalej, a więc wy­ brałam kij nr 5, zazwyczaj uderzam nim na odle­ głość 130 metrów. Finalny efekt wyglądał dość zabawnie, ponieważ piłki przecinały się przez po­ wietrze, unosiły się do pewnej wysokości i opadały jak skała osuwająca się ze szczytu. Po kilku godzinach uderzania w piłkę, udałam się do domku klubowego, aby przede wszystkim ogrzać się i zjeść coś ciepłego przed podróżą do domu. W międzyczasie oczywiście uruchomiłam komputer i zaczęłam zastanawiać się nad kolejnym wyjazdem z zestawem moich kijów golfowych.

no 4/2014 (July / August)

119


Ogólne

Exploring Poland with a set of golf clubs Another month of my golf challenges has ­passed, including many tournaments I participated in, such as Warsaw Open Ladies Golf Cup by ­Callaway, PZU Press Golf Cup or World Golfers Champion­ ship. The above-mentioned events are only the beginning of what is in store for me during the ­coming months, because this year I decided to take part in several other competitions. As much as I  can and have free time which is simply re­ quired for this sport, I am trying to test my abili­ ties on diffe­rent courses. Therefore, today I will tell you about my trip to Lower Silesia, near Wrocław, ­namely to ­Kryniczno, where Toya Golf & Country Club is located.

I had to travel only 390 km to reach Silesia on Friday evening. The route was not difficult, but due to the coming weekend, I encountered ­traffic jams when leaving Warsaw. MapaMap navi­gation was very helpful again, I have avoided road works which would delay my trip. After more than 3 ­hours of driving I managed to reach the desti­ nation and looked forward to the training game on the next day. Unfortunately this season, the weather is not on our side. I have recently had an impression that it resembles autumn more than summer, but I  hope that this trend will change. Although the weather application on my phone showed beau­ tiful ­clear sky and no rain, the reality was very different. Instead of shorts and a polo shirt I put on water­proof clothes, I opened my umbrella and went to the ­roofed driving range to train before the game. I  was still hoping that rain would stop until my desig­nated start time. However, it was different, tough luck. When playing in Poland, we have to be pre­pared for any possibility: rain, hail or light snow are not a surprise, on the contrary, they are a  challenge and help to gain new expe­ rience. When you watch world tournaments, you may some­times observe the difference between

120

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

the way how ­Europeans and Americans play. For ­example, you will rarely find clear sky on golf cour­ ses in ­Scotland. It is rainy and cool, so the players are dressed warm, in layers. This may restrict the ­movements when striking and affect the final re­ sult of the game. Whereas in Florida, the most se­ rious obstacle is high temperature which does not bother the residents of that state, but may pose a challenge for Poles.

Coming back to the course near Wrocław, the ­shape of this venue is worth mentioning. ­Before the golf course design in Kryniczyn was made, this area belonged to the army and was a place of military exercises and manoeuvres. The English designer of Toya, Jeremy Pern, has cleverly taken advan­tage of the bomb craters and preserved their original appearance. Therefore, this course distin­ guishes itself among other golf venues in ­Poland. One of  the professional golf players I ­talked to ­before the trip, Kamil Chojnicki, has given the following brief description of this course: „Very prestigious tournaments are played here, such as ­Challenge Tour. Their ranking is an additional evi­ dence for the high difficulty level which Toya repre­ sents. You must play strategically, sometimes, it is worth ­risking and then you can achieve the planned result”. Have I listened to the couch advice? Yes, they were precious instructions. The course includes several risk&reward holes. I have actually risked at one of them and played aggressively. It paid off, but I ­could have lost and my ball would have ended up in water instead of green (shortly mowed gre­ en where you can strike the ball to the hole). Then I would have lost several strikes. Hole no. 14 was the most memorable one during my round. It was only 99 meters (women distance), surrounded with apartments for the club guests. The player must be precise here, because he or she is surro­ unded by water. The wrong strike or strong wind


General

gust may change the ball trajectory, it will fall into water and you must strike again, but you obviously receive penalty points.

Hole no. 16 presents a similar level of difficulty. ­Before I stroke, I determined the ball direction, ta­ king into account, strong lateral wind gusts. Unfor­ tunately, this time I did not manage to play the way I wanted. I had to repeat the strike, because the ball rolled down to water. The second strike was more precise and I could breathe a sigh of relief. In golf, like in any other sport, there is no fun without risk. During training rounds it is good to play more aggressively, check one’s abilities and skills. The situation is quite different when the tournament stress comes into play. Rivalry and fighting one’s emotions create a huge effort for the body. This happens inside our head, our approach unfortu­ nately and fortunately affects the play. A strategic, but safer game is a better solution then. During stressful situations, human body is tenser which makes the swing less flexible, our play becomes stronger and less precise. It is a skill to act in cold blood and focus on the precision of strikes while still having fun.

A friendly game in Wrocław was a very nice experience, although the weather was nothing to write home about. Despite the rain which lasted through­out the whole round, I have noticed how beautiful was this course. I have encountered many obstacles in the form of water areas, bunkers (sand areas) which I obviously could not avoid in most cases. I had an opportunity to exercise how to “get out” of them. Some holes involved natural ob­ stacles, such as strong wind. This made me use 2 or even 3 clubs more. Why? If I have only 100 meters to a given hole, I would use club no. 8 on a sunny day. When it was so windy, I thought it was better to select the club which would make the ball fly further, so I selected club no. 5. I usually strike the ball for 130 meters with this club. The final effect looked a bit funny, because the balls cut though the air, reached a certain height and fell like a rock crumbling down the mountain. After several hours of striking the ball, I went to the club house, first of all to warm up and eat some­ thing hot before returning home. In the mean­time I switched on the computer and started thinking about another trip and my golf clubs set.

no 4/2014 (July / August)

121


Ogólne

Bibliografia Outsourcingu Mistrz sprzedaży Wydanie 3 poszerzone

Autor: Arkadiusz Bednarski Wydawnictwo: Onepress Objętość: 344 s. Rok: 2014 ISBN: 978-83-246-8358-1

Mentor Twojej kariery

Zarówno praca sprzedawcy, jak i bycie dystrybutorem budu­ jącym sprawnie funkcjonującą sieć sprzedaży, to jedne z naj­ lepiej opłacanych zawodów na świecie. Twoje zarobki zależą bezpośrednio od Twoich działań, masz względną nieza­leżność i możesz wpływać na własny czas pracy. Sprzedawca to jeden z tych zawodów, w których pracując ciężko, możesz w krót­ kim czasie zyskać bardzo wiele, nie tylko finansowo, ale także w sferze rozwoju osobistego. Jednak aby osiągnąć mistrzostwo, potrzeba nieco talentu, ­sporo determinacji, ogromu ciężkiej pracy i… doświadczo­ nego mentora, który przeszedł wcześniej drogę, którą kro­ czysz, i  zechce podzielić się własnymi obserwacjami. Taką właśnie rolę spełnia ta książka. Autor opisuje w niej ­swoje wieloletnie doświadczenie w sprzedaży na różnych po­ ziomach i w różnych branżach. W kolejnej już odsłonie porad­ nika Mistrz sprzedaży zbiera i porządkuje zasady, które pro­ wadzą do sukcesu w sprzedaży, tak aby nie tracić czasu na wyważanie otwartych drzwi, tylko zająć się doskonaleniem własnej postawy i warsztatu pracy. Jeśli chcesz osiągnąć mi­ strzostwo w sprzedaży, skorzystaj z tej wiedzy. Dołączona do książki płyta CD zawiera wywiady z najlep­ szymi polskimi sprzedawcami. Arkadiusz Bednarski – jeden z czołowych polskich autory­ tetów  w zakresie sprzedaży, a także trener rozwoju osobistego. Prowadzi autorskie seminaria i szkolenia w kraju i za granicą. Ze sprzedażą związany od 20 lat. Twórca Wzorca Pytań Prowadzących, jednej z najbardziej skutecznych metod sprzedaży. Założyciel i pierwszy właściciel firmy szkoleniowo-doradczej Top Training. Autor jedenastu książek, w tym bestsellerów: Mistrz sprzedaży i Arcymistrz sprzedaży.

122

nr 4/2014 (lipiec / sierpień)

Go global!

Wywiady z twórcami polskich firm, które zdobyły rynki międzynarodowe

Autor: Krzysztof Rybiński

Wydawnictwo: Onepress Objętość: 376 s. Rok: 2014 ISBN: 978-83-246-7984-3

Gdy polski rynek okazuje się zbyt mały…

Kiedy firma zaczyna spoglądać z ciekawością w stronę zagranicznego odbiorcy, zaczynają się koszty i kłopoty. To prawda, ale ekspansję na rynki zagraniczne rozpoczyna się nie po to, by stracić, lecz po to, by zyskać. Jak to zrobić skutecznie, ­wiedzą bohaterowie tej książki, założyciele i prezesi jede­nastu polskich firm, którym udało się dokonać międzynarodowej ekspansji na szeroką skalę. Wywiadów udzielili: Leszek Czarnecki (GETIN HOLDING), Wojciech Wyszogrodzki (­HTL-STREFA), Rafał Brzoska (INTEGER), Herbert Wirth (KGHM), Dariusz Pachla (LPP), Krzysztof Pawiński (MASPEX), Tomasz Czechowicz (MCI), Witold Lewandowski (RADWAG), Krzysztof Domarecki (SELENA), Solange Olszewska (SOLARIS), Mirosław Grudzień (VIGO). Krzysztof Rybiński przedstawia tu historie ich drogi do suk­ cesu, zmagania z przeciwnościami gospodarczymi i procedu­ ralnymi czy problemami finansowymi, sposoby przezwycię­ żania nieufności i różnic kulturowych, i wreszcie skuteczne, wypracowane przez lata metody na podbicie zagranicznych rynków zbytu. Zapoznanie się z tymi wywiadami pozwoli ­polskim ­firmom ograniczyć koszty ekspansji międzynaro­ dowej, uniknąć kłopotów i odnieść sukces.

Ta książka to także hołd oddany polskiej przedsiębior­czości i jej reprezentantom, którzy – choć zaczynali działalność lokalnie – potrafili myśleć globalnie i patrzeć poza granice ­naszego kraju. Prof. Krzysztof Rybiński – jeden z najbardziej znanych polskich ekonomistów. Karierę zawodową rozpoczynał jako informatyk w Japonii, potem był głównym ekonomistą kilku banków, wiceprezesem NBP. Był członkiem Komisji Nadzoru Finansowego, partnerem w globalnej firmie doradczej i członkiem wielu rad nadzorczych. Obecnie jest rektorem Akademii Finansów i Biznesu Vistula, prowadzi też własną firmę doradczą. W 2012 r. został wybrany przez polskich przedsiębiorców najczęściej słuchanym przez nich ekonomistą.


Targi Outsourcing Usługi dla Twojego Biznesu 16-17.X.2014 WARSZAWSKIE CENTRUM EXPO XXI Zminimalizuj koszty, zyskaj czas – ZAUFAJ SPECJALISTOM!

Prezentacja usług liderów branży outsourcingu w jednym miejscu!

MECENAS TARGÓW

PARTNER STRATEGICZNY

GŁÓWNI PATRONI MEDIALNI

PARTNER TARGÓW

Profile for Pro Progressio

Outsourcing&More - numer 17 | lipiec-sierpień 2014  

W lipcowo-sierpniowym wydaniu Outsourcing&More zapraszamy na wywiad z kluczowymi osobami branży outsourcingowej – Sławomirem Majmanem, Preze...

Outsourcing&More - numer 17 | lipiec-sierpień 2014  

W lipcowo-sierpniowym wydaniu Outsourcing&More zapraszamy na wywiad z kluczowymi osobami branży outsourcingowej – Sławomirem Majmanem, Preze...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded