Page 1

2021 editie 6

T H E M A-E D I T I E: T E L E W ER K N A C O R O N A

Grote telewerkenquête: uw mening blz. 6-7

Minister Petra De Sutter over telewerk

Uit enquêtes blijkt dat de meeste ambtenaren vragende partij zijn voor 2 tot 3 telewerkdagen per week. blz. 4-5

Stijn Van Peteghem, docent ‘Authentiek en sterk leiderschap op afstand’

Sturen op resultaat vanuit vertrouwen. blz. 3


2

3

LEREN ANNO 2021

LEREN MET ESCAL A A NNO 2021 – ON T DEK ALLE MOGELIJKHEDEN

Het nieuwe werken is eindelijk gearriveerd… Minstens één zekerheid: COVID-19 zal ongetwijfeld een blijvende impact hebben op de manier waarop we werken. Ook bij Escala. Voor een docentenmeeting even over-en-weer vanuit Brugge naar Antwerpen rijden, dat is verleden tijd. Een vergadering één-op-één kan even goed en aangenaam via Zoom of Teams. Een vergadering met meerdere personen: dat is alweer iets anders. En ook standaard 5 dagen per week op kantoor werken is passé. Alles wijst erop dat deeltijds telewerk een blijver is én dat we de voordelen die de technologie ons biedt steeds meer zullen benutten. De technische barrières zijn het voorbije anderhalf jaar in de meeste organisaties uit de weg geruimd. Wat niet wil zeggen dat er geen ruimte voor verbetering meer is. Ook de leidinggevenden hebben zich noodgedwongen moeten aanpassen. Al geeft onze enquête aan dat dit geen evidentie is: veel medewerkers vinden zelfs dat ze te vaak té veel werden losgelaten, zelfs aan hun lot overgelaten. Anderzijds ondervonden velen ook de verademing om via telewerk tot een betere work-lifebalance te komen. Het is een quasi verworvenheid die bij veel organisaties, in functies waar dit enigszins mogelijk is, niet meer ter discussie gesteld zal kunnen worden. Niettemin is de nood, zelfs nostalgie naar het contact met de collega’s groot. Een werkformule waar ook daarmee geen rekening wordt gehouden, zal tekortschieten.

IN EEN WA AIER VAN VERSCHILLENDE LEERVORMEN, ZOWEL KL ASSIK A AL ALS DIGITA AL.

DOCENT ‘AUTHENTIEK EN STERK LEIDERSCHAP OP AFSTAND’

Nieuwe campus

Klassikaal

Dit infomagazine is auteursrechterlijk beschermd. Wenst u artikels te scannen, digitaal op te slaan, te drukken, meermaals te kopiëren of commercieel te gebruiken? Contacteer Sofie Barremaecker t. 078 353 653. V ER A NT WOORDELI JK E UITGE V ER

Johan De Neve, Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge

Mixed

Webinar

De lessen gaan door op de campus op vastgelegde lesmomenten

De lessen gaan door met een groep cursisten die op de campus aanwezig is (mixed klassikaal) en een andere groep die online volgt (mixed webinar)

De lessen gaan enkel online door op vastgelegde lesmomenten

E-learning

Blended

Webinar on demand

Individueel en online leertraject op een moment naar keuze van de cursist

Een combinatie van contactleren en afstandsleren, zowel op vastgelegde momenten als op momenten naar keuze van de cursist

De les is opgenomen en kan bekeken worden wanneer het past op een moment naar keuze van de cursist

Verschuiving klassikaal online 2019 vs 2020

We wensen u veel leesplezier. En net als bij de telewerkenquête zijn ook nu uw reacties zeer welkom!

Colofon

Stijn Van Peteghem

ESCAL A GEEFT KWALITATIEVE EN INNOVATIEVE ANT WOORDEN OP ACTUELE OPLEIDINGSNODEN,

Dit alles betekent weer nieuwe uitdagingen. Voor medewerkers. Voor organisaties. Daar gaan we in deze editie van Espresso dieper op in. We bevroegen drie vooraanstaande getuigen: op federaal niveau, een grootstad en een kleine gemeente. Hoe pakken zij het aan? En hoe verhoudt uw organisatie zich daar tegenover?

Nick Mouton algemeen coördinator Escala

THEMA-EDITIE: TELEWERK NA CORONA

0

10

20

30

40

50

60

70

2019

80

90

100%

In de loop van september verhuizen we naar een nieuwe campus in Gent, op The Loop. Gloednieuw en nog beter bereikbaar. Bovendien wordt elk lokaal uitgerust met een groot scherm achteraan, zodat mixed classes in optimale omstandigheden kunnen plaatsvinden. De docent kan op die manier in één oogopslag zowel de cursisten in het lokaal als die op afstand zien en aanspreken.

Ook in-house coronaproof Naast onze jaarlijks meer dan 1000 opleidingen in open kalenderaanbod, verzorgen wij ook inhouse opleidingen, helemaal op maat van uw organisatie en uw medewerkers. Dit binnen een veelheid aan functies en sectoren, zowel voor starters als gevorderden. Vertel ons wat u nodig heeft. Escala plant en organiseert samen met u en onze ervaren docenten de opleiding, helemaal volgens uw wensen, op een locatie en een tijdstip dat u zelf kiest. ↗ Contacteer ons via tine@escala.be en wij werken vrijblijvend een voorstel uit.

2020

klassikaal

online

mixed

Stijn Van Peteghem traint en coacht al meer dan 10 jaar organisaties, teams en individuen uit de profit en de non-profitsector op het gebied van leiderschap, communicatie en samenwerking. Kenmerkend is zijn pragmatische aanpak gericht op de concrete problematiek van organisatie, groep of deelnemer.

U bent docent van de opleiding ‘Authentiek en sterk leiderschap op afstand’. Kunt u onze lezers wat meer informatie geven over deze opleiding? Wat kunnen ze verwachten en wat is uw aanpak? Ik trap een open deur in door te zeggen dat we leven in een snel veranderende tijd. We zien heel wat veranderen op maatschappelijk, economisch, technologisch en arbeidsvlak. Veranderingen die zeker hun impact hebben op onze manier van werken en leidinggeven. Al enkele jaren spreken we over de nieuwe manier van werken waarin we ons efficiënter, flexibeler moeten organiseren en waarin we experimenteren met nieuwe vormen van werken zoals telewerk, remote teams, gedeeld leiderschap, …

traditioneel leidinggevende nog heel sterk zal sturen op het wat en het hoe zal een coachend leidinggevende een kader scheppen waarbinnen medewerkers op afstand kunnen werken en zal hij in samenspraak met de medewerkers afspreken op welke manier de resultaten bereikt kunnen worden. Leidinggeven op afstand vraagt een andere mindset (vertrouwen, eigenaarschap, fouten maken mag, focus op resultaat, …) en nieuwe competenties en vaardigheden (digitale communicatie, digitale meetings faciliteren, een team bouwen op afstand, coachen, …). Vaardigheden en competenties waar heel wat leidinggevenden nog kunnen groeien.

Ziet u vaak dezelfde problemen wat betreft samenwerking terugkomen? Welke zijn dit dan? De coronapandemie van het voorbije jaar heeft er voor Problemen in de samenwerking van een team zijn heel vaak gezorgd dat de vertrouwde werkomgeving er op slag We moeten vertrekken helemaal anders uitzag. Ook voor veel leidinggevenden vanuit vertrouwen en we van fundamentele aard. Hiermee wil ik zeggen dat er heel vaak spanningen of frustraties ontstaan doordat niet voldoende was dat een totale ommezwaai. Waar ze in een fysieke moeten vooral sturen op nagedacht is over een aantal fundamentele kwesties. Wat kantooromgeving medewerkers direct konden aansturen moeten wij samen bereiken? Wat mag ik van mijn collega’s en begeleiden moesten ze dit nu heel vaak vanop afstand resultaat. verwachten en wat mogen zij op hun beurt van mij verwachten? doen. Cruciale vragen wierpen zich op: Hoe stuur ik Hoe gaan wij communiceren met op resultaat en output vanuit vertrouwen? Hoe blijf elkaar, beslissen en kennis delen? ik in verbinding met mijn team? Hoe kan ik mijn team Op welke manier gaan wij met ondersteunen vanop afstand? Hoe voer ik een gesprek op elkaar om in deze samenwerking? Een duidelijke afstand met mijn medewerkers? Authentiek en en goede invulling van die 4 vragen zorgt voor Vanuit deze vragen is de opleiding ‘Authentiek en sterk leiderschap op afstand’ sterk leiderschap een stevig fundament waarop een samenwerking ontstaan. Binnen de opleiding geven we leidinggevenden een kader van waaruit op afstand uitgebouwd kan worden. Ook binnen het werken op zij medewerkers/teams op afstand kunnen sturen, begeleiden en opvolgen. afstand zullen teams zich die vragen moeten stellen Geen theoretisch kader maar een kader vanuit de praktijk. Vanuit onze ervaring 200306 om tot een succesvolle samenwerking te komen. met afstandswerken geven we tools en praktische tips waar deelnemers direct in de praktijk mee aan de slag kunnen. In de opleiding is voldoende € 360,00 – 9 lesuren Geldt de slogan nog: vertrouwen is goed, controle ruimte voorzien voor eigen ervaringen van deelnemers en het delen van best is beter? practices. Start 14/09/2021 Dat is een slogan van vroegere tijden. Ik zou de slogan zeker in deze context van leidinggeven op Verschilt leiderschap op afstand dan zo hard ten opzichte van het traditioneel afstand liever omdraaien naar “Controle is goed, leiderschap? vertrouwen is beter.” Het verschil met traditioneel leiderschap is dat bij leiderschap op afstand directe aan- en bijsturing veel moeilijker is. Dat maakt dat we moeten ↗ Lees het uitgebreide interview via vertrekken vanuit vertrouwen en vooral moeten sturen op resultaat. Dat www.escala.be/blog vraagt van de leidinggevende een participatieve/coachende leiderschapsstijl waarbij eigenaarschap, verbinding en dialoog centraal staan. Waar een


4

5

PETRA DE SUTTER

Petra De Sutter

PETRA DE SUTTER IS VICE-EERSTEMINISTER EN MINISTER VAN AMBTENARENZAKEN, OVERHEIDSBEDRIJVEN, TELECOMMUNICATIE EN POST. WIJ MOCHTEN HA AR INTERVIEWEN OVER HET TELEWERKBELEID BINNEN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENSTEN.

Eigenlijk was telewerk ook al perfect mogelijk voor de crisis bij de verschillende overheidsdiensten, alleen was het nog niet op alle FOD’s ingeburgerd.

THEMA-EDITIE: TELEWERK NA CORONA

Telewerk is sinds de coronacrisis niet meer weg te denken bij heel veel mensen, in allerlei verschillende functies. Hoe heeft u zelf het telewerken ervaren? Ik ben als minister aangetreden in volle coronacrisis. Dat was alles behalve evident. We hebben veel adviseurs op het kabinet aangenomen via videocalls en sommige adviseurs zijn – behalve toen ze hun laptop kwamen oppikken – sinds oktober amper op ons kabinet geweest. Voor mezelf was het ook niet evident om mijn collega-ministers te leren kennen en de meeste onderhandelingen te doen vanop afstand. Daarnaast wordt van ministers ook verwacht dat ze veel terreinbezoeken doen en hun vakgebied ter plekke leren kennen. Ik ben op bezoek geweest in een sorteercentrum van bpost, toen het aantal te bezorgen pakjes ontplofte vlak voor de feestdagen, en met Proximus heb ik ook een voorstelling van 1 van hun nieuwste technologieën gedaan. Maar op termijn wil ik veel meer mensen en plekken bezoeken. Zeker als minister van ambtenarenzaken wil ik op het terrein zien waar ze mee bezig zijn, zodat we hen daar zo goed mogelijk bij kunnen ondersteunen. Werd er voor de coronacrisis reeds van thuis gewerkt binnen de FOD’s? Hoe ging dit? Ja hoor, eigenlijk was telewerk ook al perfect mogelijk voor de crisis bij de verschillende overheidsdiensten, alleen was het nog niet op alle FOD’s ingeburgerd. Op sommige plaatsen werd dat veel gedaan, op andere plaatsen waren de leidinggevenden nog wat terughoudend. Maar door de coronacrisis heeft iedereen ingezien dat – zeker gedeeltelijk – telewerk perfect mogelijk is en ook de facilitering errond, zoals online toepassingen, is van de ene dag op de andere uitgewerkt.

opleidingen maar volstaan die? Voor mensen met een handicap hebben we alvast 500 000 euro vrijgemaakt zodat zij hun thuiswerkbureau kunnen aanpassen aan hun noden. Zo duiken er steeds nieuwe uitdagingen op die we in overleg met de betrokken diensten en de mensen zelf proberen aan te pakken. Er komt dus een uitgewerkt telewerkbeleid voor ambtenaren. Worden zij hierin ook betrokken en/ of bevraagd? We hebben enquêtes gedaan, waaruit blijkt dat de meeste ambtenaren vragende partij zijn voor 2 tot 3 telewerkdagen per week. Tegelijk overleggen we continu met de sociale partners en de verschillende FOD’s om te zien waar de pijnpunten zitten en hoe we die kunnen oplossen. Participatie in dit traject is erg belangrijk. Het voorbije jaar heeft veel medewerkers en werkgevers getoond dat telewerk tal van voordelen heeft, maar tevens ook een aantal nadelen, en uiteraard ook wat uitdagingen. Hoe ziet u dit? Telewerk heeft onmiskenbaar enkele voordelen. Mensen staan minder in de file, kunnen werk en privé beter combineren en voor sommige mensen is het gewoon ook makkelijker om je minstens een paar dagen per week wat af te zonderen en nog beter te concentreren. Maar tegelijk zijn er ook nadelen en risico’s. Samen met onder andere de vakbonden werken we eraan om een structurele telewerkpremie voor de ambtenaren vast te leggen. Door het vele thuiswerk dreigt de grens tussen werk en privé voor veel mensen te vervagen. Duidelijke afspraken over wanneer je bereikbaar bent en wanneer je ‘offline’ bent, zijn nodig.

Eén van die uitdagingen van telewerken is ook Er komt stilaan wat zicht op een terugkeer naar de het leiding geven van op afstand. Dit vereist normale gang van zaken, maar dat telewerk een vanzelfsprekend een aantal nieuwe skills en blijver is, is vrij zeker, hoewel veel organisaties en competenties. Wordt hier op ingezet? bedrijven nog niet helemaal weten welk beleid ze Absoluut. Bij de federale overheid willen we onze willen voeren in de toekomst. Hoe ziet u dit? ambtenaren daarbij ook helpen. Zo willen we de Voor de federale overheid streven we naar leidinggevende ambtenaren bijscholen zodat ze gemiddeld twee telewerkdagen hun medewerkers, nog beter dan per week, zoals we ook in ze al doen, kunnen ondersteunen. het regeerakkoord hebben Het klopt dat leiding geven in een vastgelegd. Zoals gezegd, dat Voor sommige mensen (gedeeltelijk) telewerksysteem kon al, maar nu gaan we dat andere skills vergt en daar willen we is het gewoon ook allemaal beter omkaderen. Denk aan werken. aan aangepaste software en makkelijker om je hardware, specifieke opleidingen, Een andere vaak gehoorde minstens een paar nieuwe profielen, coaching en verzuchting is het gebrek aan dagen per week wat premies. Uiteraard zal niet elke fysiek contact en het wegvallen van functie kunnen telewerken, maar af te zonderen en nog samenhang en collegialiteit onder voor wie het kan, moeten we het elkaar. Iets waaraan gewerkt moet beter te concentreren. worden volgens u? zo eenvoudig mogelijk maken. Daarvoor reken ik op de skills van de U geeft het zelf aan, niet elke leidinggevenden en de verschillende functie leent zich even goed tot telewerk. Hoe diensten om dat in goede banen te leiden. Maar gaan jullie om met deze ongelijkheid en de er zijn verschillende mogelijkheden: een vaste mogelijke wrevel die dit misschien kan opleveren? terugkomdag per team, informele teammomenten Het klopt dat het voor sommige ambtenaren niet online, … Het is vooral ook de bedoeling dat we mogelijk is om te telewerken, laat staan twee keer de best practices gaan uitwisselen en dat de per week. Denk bijvoorbeeld aan cipiers. Dat komt verschillende teams leren van elkaar. Dit is voor uitvoerig aan bod in ons overleg met de vakbonden. iedereen vrij nieuw en we helpen elkaar waar nodig. Wat met ambtenaren die digitaal minder onderlegd zijn? Daarvoor organiseren we bijkomende

Tot slot: Hoe ziet u het nieuwe werken in pakweg 2040? Wie weet wat er technisch allemaal kan binnen 20 jaar. Ik ben alvast druk bezig als minister van Telecom om die digitale transitie voor iedereen zo makkelijk mogelijk te maken. Met snel internet voor iedereen. Wie echt niet kan volgen, willen we opvangen. De voordelen van telewerk zijn enorm, ook op duurzaam en ecologisch gebied, maar geen enkele transitie kunnen we succesvol noemen, mochten er tegelijk veel mensen uit de boot vallen. Daar zal ik voor blijven strijden. ↗ Interview met Bram Van Braeckevelt, Stad Gent en Ken Casier, gemeente Borsbeek (blz. 10)

Fundamenten leiding geven in de publieke sector en social profit 190351 €445,00 – 12 lesuren Start 04/10/2021 U bent goed in uw job, u functioneert prima in uw team en u groeit door naar een leidinggevende functie. Leiding geven is echter principieel anders dan uitvoerend werk. Leiding geven betekent dat u een stuk afhankelijker bent van mensen die het werk voor u doen. Dit maakt uw taak er niet gemakkelijker op. U moet medewerkers laten samenwerken. Van u wordt verwacht dat u uw medewerkers gemotiveerd houdt. U moet moeilijke gesprekken voeren, taken delegeren en mensen aanspreken op fouten die ze maken. Wanneer u daarenboven in een situatie verkeert waarin uw vroegere collega’s uw medewerkers zijn geworden, staat u wellicht meermaals voor een moeilijke keuze. Als leidinggevende neemt u immers een andere positie in dan als collega. Te sterke persoonlijke banden maken het doorgaans moeilijk om knopen door te hakken.

De trainer zorgde voor eyeopeners, die het communiceren met mijn teamleden naar een hoger niveau brachten. Ik ben ervan overtuigd dat ze op termijn leiden tot een betere samenwerking en een beter werkresultaat.” DEELNEMER SOCIALE DIENST, OCMW LANGEMARK - POELKAPELLE


6

7

GROTE TELEWERKENQUÊTE: UW MENING

TELEWERK NA DE CORONACRISIS

Fijn om ineens te kunnen thuiswerken en te mogen ‘switchen’ tussen kantoor en telewerk. Hopelijk mag dit na corona ook nog, het vergemakkelijkt de work-life balance. Sommige taken doe ik sneller en efficiënter van thuis uit. DEELNEMER TELEWERKENQUÊTE

THEMA-EDITIE: TELEWERK NA CORONA

0,5 dagen/ week

5 dagen/ week

Overige

Ik ben duidelijk niet in de wieg gelegd om dag in dag uit alleen thuis te werken. Ik mis mijn collega’s enorm.

0,4%

2,62%

DEELNEMER TELEWERKENQUÊTE

4 dagen/ week

1 dag/ week

3,06%

22,71% NA CORONA

5 dagen/ week De coronacrisis heeft heel wat veranderd. Het digitaal werken en leren kwam in veel organisaties in een stroomversnelling. Voor sommige organisaties was het thuiswerk niet helemaal nieuw. Voor anderen net wel. Een uitdaging was het zeker.

VÓÓR CORONA

2,89%

Zo’n 67% van de respondenten gaf aan

8

4 dagen/ week 2,17% 6

vóór de coronapandemie

Naar de toekomst toe wil meer dan 55%

3 dagen/ week

2 dagen/ week

van de respondenten niet op hetzelfde thuiswerkregime blijven. De voorkeur gaat uit naar 1, 2 of 3 dagen (resp. 22%, 38% en 19%).

19,43%

Slechts een kleine groep wil 4 of 5 dagen van

38,43%

thuis werken (resp. 3% en 0,4%).

reeds van thuis te werken, in een wisselend regime:

3 dagen/ week 5,05% 14

0,5 dagen/ week

In de aanloop naar deze editie van Espresso lanceerden we een grote telewerkenquête. We polsten naar ervaringen en gevoelens na meer dan een jaar (verplicht) thuiswerk. Daarnaast vroegen we ook naar de visies op telewerk in de toekomst.

0

26,35%

1

2

3

4

5

Mijn work-life balans is beter sinds ik meer van thuis werk

73

2 dagen/ week

De respondenten staan vrij positief tegenover het telewerk en vinden dat ze thuis rustig kunnen werken. De meesten

Ik sta positief tegenover het telewerk

ondervinden ook dat de work-life balans beter is door meer thuis te werken.

Ik kan thuis rustig werken

19,13%

1 dag/ week

De enquête werd verspreid via onze eigen database en op onze social media. In totaal werd onze enquête 867 keer ingevuld.

In het tweede deel van onze enquête polsten we via een aantal stellingen naar de visies op het telewerk, waarbij de respondenten konden aangeven in hoeverre ze hiermee oneens of eens waren (schaal 1 tot 5).

53 Ik mis het contact met mijn collega’s als ik van thuis werk

44,40% 123

Echter wordt het real-life contact met de collega’s wel gemist en ook het digitaal

Het digitaal vergaderen is voor mij hetzelfde als in real-life

vergaderen is niet voor iedereen hetzelfde.

De meerderheid ervaart ook vertrouwen van de

Ik heb het gevoel dat mijn leidinggevende mij vertrouwt als ik van thuis werk

Mijn werkgever faciliteert thuiswerken.

werkgever bij het thuiswerken en geeft aan dat controlemaatregelen vanuit de werkgever goed (35%) of slechts beperkt aanwezig (39%) zijn.

% 60

58,12%

50

Een gezonde work - life balance is zo belangrijk voor de medewerker maar ook voor de werkgever. Op langere termijn brengt dit voor iedereen meer op. Dit wordt nog onderschat. Dit is één van de goede inzichten van de coronacrisis. DEELNEMER TELEWERKENQUÊTE

40

Controlemaatregelen vanuit mijn werkgever in het kader van thuiswerk zijn:

30 20

23,30% 15,61%

10

2,97%

sterk overheersend 0,50% overheersend 2,85%

afwezig 21,19%

0

Nee

Ja, door IT materiaal beschikbaar te maken bijvoorbeeld laptop/pc /tablet/...

Ja, door zowel IT materiaal beschikbaar te stellen als een vergoeding voor privékosten te geven

Ja, nog iets anders, namelijk…

internet/telefoon/inrichting

IT-materiaal en we mochten ook onze

thuiskantoor/...

bureaustoel meenemen naar huis, deze

fruitmand en drankmand/enkel nu in coronatijden/ volledige online werkoplossing (Microsoft Teams, Sharepoint,...) maar geen hardware/

moet wel terug naar de dienst eens we terug gewoon werken.

Feedback tussen leidinggevenden en medewerkers is cruciaal om in goed vertrouwen te kunnen werken. Het is interessant om daarrond opleidingen te organiseren. DEELNEMER TELEWERKENQUÊTE

goed 35,94%

beperkt aanwezig 39,53%

We geven u hier een korte weergave van de resultaten. Via www.escala.be/telewerk kunt u ons e-book downloaden met de uitgebreide resultaten.


8

9

OPLEIDINGSA ANBOD

OPLEIDINGSA ANBOD Vind eenvoudig de opleiding van uw voorkeur. 140953

Gebruik de cijfercode in de zoekbalk op www.escala.be. FINANCIËN & FISCALITEIT

210232 Maak uw begroting op in Excel NIEUW 080282 Updatecursus BTW voor openbare besturen 130750 Fouten & controles vermijden: analyse van de btwaangifte 100097 BTW voor openbare besturen en social profit - basis 140430 Debiteurenbeheer bij huurders 150317 Debiteurenbeheer in Lokale Besturen - Innen van fiscale en niet-fiscale vorderingen 190548 Ethisch verantwoord (telefonisch) innen van vorderingen 200259 De boekhoudkundige verwerking van subsidies  NIEUW 200647 Subsidies voor het lager en secundair onderwijs: efficiënt inzetten op bestaande en toekomstige subsidiekansen  NIEUW 160252 Efficiënt & effectief subsidiebeheer: subsidies vinden in de non-profit en openbare sector 210348 Organisatiebeheersing vergunningsprocessen  NIEUW 210347 Organisatiebeheersing werkings-en investeringssubsidies  NIEUW 170515 Wegwijs in de Beleids- en Beheerscyclus voor lokale besturen (BBC) 180699 Balansen lezen en begrijpen voor de social profit sector 040485 Financiële rapportering met Excel 100126 Heffingen leegstand, verkrotting, verwaarlozing en tweede verblijven VERZEKERINGEN

060484 Arbeidsongevallenverzekering voor de publieke sector 050858 Beheer van verzekeringsdossiers OPLEIDINGEN VOOR VZW'S

130267 Boekhouden voor vzw’s - basis 210423 Hoe zet ik als vzw of als lokaal bestuur in op Europese subsidies: introductie, handvaten en aan de slag (Totaal traject: modules 1 en 2) NIEUW 200260 Opmaak van de begroting in een VZW  NIEUW 200262 De VZW en de FOD Financiën  NIEUW 190051 Vergoedingen uitgekeerd door vzw's en hun fiscale gevolgen/verplichtingen 190483 Fusie en samenwerkingsvormen tussen vzw's: juridisch en fiscaal bekeken 200038 Basis vzw: wetgeving en werking  NIEUW 210462 VZW studiedag 2021  NIEUW 190446 VZW-statuten opmaken, optimaliseren of aanpassen 090403 Bestuurdersaansprakelijkheid bij vzw's en verenigingen 200058 VZW Actua: onroerende voorheffing  NIEUW SOCIALE WETGEVING

210201 Sociale actualia publieke sector 050854 Correcte info pensioenwetgeving voor non- en socialprofitmedewerkers 090307 Hoe stelt u een wettelijk correct en volledig arbeidsreglement op? 200198 Club Sociale actualiteit 130798 Loon- en personeelsadministratie voor de social profit 210379 Webinar Het HR-beleid beter afstemmen op de organisatiestrategie NIEUW L&D

200591 Webinar 99 problemen en L&D is er (g)een van NIEUW 210378 Een opleidings- en leerbeleid voor technische profielen  NIEUW 200308 Digitale transformatie van uw leer- en ontwikkelingsstrategie (live webinar) 130426 Expert learning & development 130584 Lerend netwerk: vormingsverantwoordelijken zorgsector 200309 De kunst van het online trainen (live webinar)  NIEUW ONBOARDING

130736 Train the trainer: collega's opleiden met de juiste didactische vaardigheden

180220 Goed onthaal van nieuwe medewerkers in overheden en publieke instellingen 190021 Mentoropleiding in de publieke sector en social profit PERSOONLIJKE COMPETENTIES

100836 Tijd winnen in de publieke sector en social profit 150305 Beter presteren met hoger EQ en NLP 210212 Inzicht in uzelf en de ander met de DISC®methode NIEUW 200537 Professionele schriftelijke communicatie  NIEUW 180605 E-mailmanagement: bewuster omgaan met e-mail 080416 Mindfulness@work 210218 Slimmer omgaan met stress en werkdruk  NIEUW 200307 Efficiënter werken, op kantoor en thuis  NIEUW 210234 Beter en sneller beslissen  NIEUW 210210 Dynamisch vergaderen  NIEUW 120243 Assertiviteit 090235 Geweldloos communiceren en omgaan met mensen 210377 Webinar Sterker overtuigen en beïnvloeden  NIEUW 070515 Spreken tot een publiek 180729 Omgaan met hoogsensitiviteit op de werkvloer 190101 Omgaan met psychische beperkingen op de werkvloer 210203 Omgaan met weerstanden voor zorgverleners  NIEUW 120802 Omgaan met (culturele) diversiteit op het werk 210220 Omgaan met personen met auditieve of visuele beperking  NIEUW 210202 Omgaan met weerstand bij veranderingen in de nonen socialprofit  NIEUW 050590 Omgaan met conflicten en lastig gedrag 190104 Focusmanagement: werk met meer concentratie! 200305 Versterk je mentale veerkracht, ook in crisistijden  NIEUW 090257 Clean desk voor betere prestaties 210225 Studiedag excellent presenteren  NIEUW 080415 Body language - lichaamstaal beheersen en gebruiken 210209 Brainstormtechnieken  NIEUW 190604 Stoomcursus persoonlijke effectiviteit 050169 Etiquette en gedragsregels voor begraafplaatsmedewerkers 170376 Mental coaching in sportbegeleiding SCHOONMAAK

120801 Conflicthantering in de schoonmaak 190514 Schoonmaaktechnieken voor leidinggevenden uit de schoonmaaksector 100499 Leiding geven in de schoonmaak 130157 Plannen en organiseren in de schoonmaak LEIDERSCHAP & COACHING

200306 190512 190350 190351 140849 210217 110896 111183 170619 050661 210211 120031 190099 200593 210322

Authentiek en sterk leiderschap op afstand NIEUW Leidinggeven aan arbeiders van technische diensten Leiding geven zonder hiërarchische impact Fundamenten leiding geven in de publieke sector en social profit Leiding geven aan arbeiders Moeilijke aspecten van leidinggeven  NIEUW Leidinggeven in de grootkeuken Delegeren Coachen van medewerkers Functionerings- en evolutiegesprekken in de non en social profit Training moeilijke gesprekken voeren  NIEUW Absenteïsme en verzuimgesprekken in de publieke sector en social profit Feedback geven en ontvangen in de publieke sector en social profit Meet en verbeter de prestaties van medewerkers  NIEUW Sterke teams hebben een teamcharter als kompas  NIEUW REKRUTERING & SELECTIE - EMPLOYER BRANDING

190091 150306 170486 210237

Word recruiter! Specialist werving en selectie Rekruteren via sociale media Employer branding in de praktijk Training interviewtechnieken bij werving en selectie NIEUW 210376 Webinar Visual storytelling: breng uw verhaal met beelden  NIEUW VERTROUWENSPERSOON

050549 Opleiding tot vertrouwenspersoon 150303 Intervisie voor vertrouwenspersonen - bijscholing VRIJWILLIGERS

150572 Werken met vrijwilligers 210383 Vrijwilligerswerk 2.0: de vrijwilligerswet van a tot z NIEUW 210395 Vrijwilligerswerk 2.0: inzetten op een vrijwilligersbeleid voor uw organisatie  NIEUW 210402 Vrijwilligerswerk 2.0: Modulair: wet en beleid  NIEUW KLANTGERICHTHEID, MARKETING & COMMUNICATIE

200146 Expert klantgerichtheid in de publieke sector & social profit: introductie NIEUW 200147 Expert Klantgerichtheid in de publieke sector & social profit (Certified training)  NIEUW 200521 Nudging in uw online communicatie: trucjes die uw burgers aanzetten tot actie  NIEUW 200522 Nudging in uw wegsignalisatie: trucjes die uw burgers aanzetten tot actie  NIEUW 200149 Klantgericht aan het onthaal 200148 Klantgericht aan de telefoon 200127 Google SEO-Copywriting 200264 Starten met digitale marketing 200140 Klantgericht schrijven: doe uw lezer… lezen 130564 Professionele nieuwsbrieven ontwerpen met MailChimp 111265 Maak met Wordpress een professionele website 110616 Omgaan met verbale agressie 180519 Agressiecoach VREEMDELINGENRECHT

111031

Vreemdelingenrecht: rechten en plichten van de vreemdeling 100483 Update asiel- en vreemdelingenrecht: wijzigingen op een rijtje 111029 Vreemdelingenrecht: asielprocedure en asielopvang 111030 Vreemdelingenrecht: verblijfsstatuten 210386 ABC vreemdelingen en statuten, voor ambtenaren, sociaal werkers en politie NIEUW BEMIDDELING

130685 Bemiddelingsgericht werken bij huurconflicten 110563 Bemiddelingsgericht werken bij burenconflicten 190331 Bemiddeling in familiezaken COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

200331 Collectieve schuldenregeling vanuit het oogpunt van de schuldeiser NIEUW 200282 Collectieve schuldenregeling: de praktijk van de schuldbemiddelaar  NIEUW 200283 Collectieve schuldenregeling: het belang van de maatschappelijk assistent  NIEUW SOCIALE HUUR

190273 Sociale huur: omgaan met de sociale huurder bij problemen, herstellingen, ... 190272 Sociale huur: conformiteit & premiebeleid 180464 Het huurdecreet toegelicht voor sociale werkers en woonactoren 120280 Sociale huurwetgeving 190592 Modulaire opleiding sociale huur JURIDISCH

150559 De procedure voor de rechtbank van A tot Z 090400 Gedwongen opname door de ogen van de vrederechter 180486 Overlijden onvermogende burgers: financieeljuridisch kluwen 190340 Het nieuwe jeugddelinquentierecht 190339 Het nieuwe decreet jeugdhulprecht 160223 Begrijpen, beoordelen en juridisch kader energiefacturen 130192 Het administratieve kluwen na overlijden 210320 Recht op Pro Deo? Juridische tweedelijnsbijstand grondig toegelicht NIEUW 150549 Kansspelen en kansspelkantoren: een juridisch kader 111168 Salduz - wetgeving: praktische toelichting voor beëdigde tolken 200633 De praktijk van de GAS-wet en overlast  NIEUW 140701 Jachtwetgeving 140541 Wetgeving dierenwelzijn 140629 De werking en bevoegdheden van de gerechtsdeurwaarder

190075 Ambtelijke taal duidelijk en verstaanbaar maken voor iedereen 180685 Wapenwetgeving in de praktijk 210035 De nieuwe regelgeving voor de subsidiëring van de restauratie van beschermde gebouwen NIEUW 160122 Het gebruik van drones - een juridische vlucht 150290 Gebruik van teksten, foto's, video's: wat met auteursrechten? 200448 Subsidies voor de ouderenzorg of thuiszorg: efficiënt inspelen op bestaande en toekomstige subsidiekansen op maat van uw organisatie  NIEUW 100125 Gemeentebelastingen van reglement tot inning, inclusief impact Nieuw Wetboek Invordering 140757 Van A tot Z: Publiciteit en reclameborden langs gewestwegen 120671 Aansprakelijkheid van medewerkers in de kinderopvang, jeugd-, gehandicapten- en ouderenzorg 190491 Tuchtprocedure lokale besturen in de praktijk 190490 Tuchtprocedure politie in de praktijk VOOR MAATSCHAPPELIJK ASSISTENTEN

210295 Wat te doen bij vermoeden van kindermishandeling? NIEUW 180698 Hoe ethische dilemma's en knopen aanpakken (in sociale beroepen) 150343 Gezinshereniging 210240 Dag van de maatschappelijk assistent 2021 200424 Wat als uw cliënt dader, verdachte of slachtoffer is?  NIEUW 160474 Wegwijs in de zorg 150442 Echtscheiding en familierecht voor hulpverleners, politie en onderwijs 150638 Omgaan met verlies en verdriet bij kinderen 140335 Frans voor maatschappelijk werkers 190427 Beroepsgeheim voor sociaal-agogische professionals 200240 Buitengerechtelijke vermogensbescherming via de zorgvolmacht: regelgeving en aandachtspunten in de praktijk  NIEUW 100754 Bewindvoering: regelgeving & aandachtspunten uit de praktijk van de vrederechter 210321 De werking van de jeugdrechter grondig toegelicht  NIEUW 140759 Loonbeslag en loonoverdracht 210005 Radicalisering, een proces van gedachten naar terrorisme  NIEUW OMGEVINGSRECHT

160542 Omgevingsvergunning fundamenten: de omgevingsvergunningsprocedure 160471 Omgevingsvergunning fundamenten: VCRO 160470 Omgevingsvergunning fundamenten: planning 170238 Omgevingsvergunning fundamenten: handhaving stedenbouw 160472 Omgevingsvergunning fundamenten: milieuvergunning 200636 Omgevingsvergunning fundamenten: totaaltraject omgeving-stedenbouw (module 1-4) NIEUW 170239 Omgevingsvergunning fundamenten: milieuhandhaving 190614 IIOA: behandelen van bezwaren 180730 IIOA: Procedures in de praktijk 180680 Actuasessie: het instrumentendecreet 190411 Buurtwegen worden gemeentewegen: wijzigingen en opportuniteiten op een rijtje 200631 Hoe een kwaliteitskamer opzetten?  NIEUW 170140 Meergezinswoningen: analyse van een complexe stedenbouwkundige regelgeving 200438 Basisopleiding zonevreemdheid - procedures in de praktijk  NIEUW 160526 Omgevingsrecht: zonevreemdheid voor gevorderden 100218 Afbakening van terreinen en rooilijnen 160465 Decreet integraal handelsvestigingsbeleid 210367 Planbaten en Planschade bij herbestemming van gronden  NIEUW 210368 Workshop bestuurlijk onteigenen 200217 Studiedag Omgeving 2021 (Grobbendonk) 210296 Studiedag Omgeving 2021 (Gent) 200246 Van A tot Z: het vermoeden van vergunning  NIEUW 160527 Van A tot Z: Milieueffectenrapportage 090395 Van A tot Z: Onteigeningsrecht

THEMA-EDITIE: TELEWERK NA CORONA

090416 Van A tot Z: Regelgeving verkavelingen 200437 Opleiding administratieve medewerkers diensten omgeving NIEUW 180330 De omgevingsvergunning: wegwijzer voor nietspecialisten en front office medewerkers 190620 Omgevingsrecht: hoe uw beslissingen inzake vergunningen correct en sluitend motiveren? 200632 Streven naar omgevingskwaliteit en gerichte ontwikkeling via vergunningenbeleid  NIEUW OVERHEIDSOPDRACHTEN

110597 E-procurement: digitaal publiceren overheidsopdrachten voor social profit en publieke sector 190459 Basisopleiding overheidsopdrachten voor beginners 200245 Basis overheidsopdrachten werken voor wie betrokken is bij de uitvoering 160224 Hoe correct aankopen van geringe waarde doen binnen de regelgeving overheidsopdrachten? 210397 Hoe tot een efficiënt en vlot aankoopproces komen in uw organisatie? 130730 Basis onderhandelingsprocedures overheidsopdrachten 150089 Overheidsopdrachten: een goed bestek opmaken doe je zo! 150088 Overheidsopdrachten: raamovereenkomsten en samenwerkingsvormen 130731 Raamovereenkomsten bij overheidsopdrachten 120771 Standaardbestek 250 210050 Technische specificaties in bestekken NIEUW 210389 Basisopleiding wijzigingen en sancties bij overheidsopdrachten werken  NIEUW 170550 Overheidsopdrachten ontleed: beoordeling van offertes en onregelmatigheden 180711 Overheidsopdrachten ontleed: het motiveren van gunningsbeslissingen 170551 Overheidsopdrachten ontleed: keuze van selectie- en gunningscriteria inclusief weging 180341 Uniform Europees Aanbestedingsdocument: het UEA in de praktijk 210398 Overheidsopdrachten 3.0: projectmanagement bij grote overheidsopdrachten  NIEUW 190644 Overheidsopdrachten 3.0: het innovatiepartnerschap als efficiënte tool voor het realiseren van complexe en innovatieve oplossingen 111166 Overheidsopdrachten: knelpunten en geschillen bij uitvoering 140953 ABC Overheidsopdrachten voor verzekeringscontracten en overheidsopdrachten verzekeren 110254 Duurzaam aanbesteden: hoe koop ik groen, sociaal en/of ethisch 200634 Masterclass werken  NIEUW 190489 Wijzigingen in uitvoering: overzicht van de gronden tot wijziging en aandachtspunten tijdens de gunningsfase en in uitvoering 200178 Basis overheidsopdrachten voor nietaankopers  NIEUW 200300 Studiedag Overheidsopdrachten in Onderwijs 210341 Basis overheidsopdrachten in de zorg voor beginners 180393 Overheidsopdrachten toegepast voor de zorgsector 210454 Overheidsopdrachten ontleed zorgsector: geneesmiddelen aanbesteden  NIEUW 190595 Organisatiebeheersing binnen het aankoopproces (publieke sector) 210238 Studiedag Overheidsopdrachten 2021 - Nazareth 210390 Studiedag Overheidsopdrachten 2021 - Westerlo

140679 120841 170446 200068 100677 120282 100240 100241 160599 100680 100246 190061 150637 160116 111245 111244 100678 190317 111120 100683 180552 200642 180419 100890 120665 200314

Excel dashboards Excel PowerPivot for Business Users Excel en Power BI : data-analyse en visualisatie Power BI Excel gevorderd VBA voor Excel SharePoint initiatie SharePoint vervolmaking Sharepoint Online praktisch PowerPoint - basis PowerPoint - gevorderd Het beste uit Office! Office 365 - Gebruiker Flexibel werken in de cloud MS Office 365 - Gratis infosessie Customize en optimize Office 365 - SharePoint Office 365 - Administrator Access basis E-learning: Office OneNote Outlook & Timemanagement Starten met Outlook Haal meer uit MS Teams Microsoft Teams Leren werken met een Apple computer: iMac / MacBook Basis ICT begrippen voor niet ICT-specialisten ICT contracten het proces van A tot Z: opmaken, analyseren, beheren en beëindigen! NIEUW GDPR

180716 Certified DPO (GDPR): Functionaris gegevensbescherming (AVG) 180716 Certified DPO (GDPR): Functionaris gegevensbescherming (AVG) 190188 Archiveringsplicht van documenten mede in het kader van de GDPR regels 210292 Actualia GDPR en beslissingen GBA voor lokale besturen NIEUW 210293 Actualia GDPR en beslissingen GBA voor de zorgsector  NIEUW 100090 Privacywetgeving en de verwerking van persoonsgegevens

Adobe Indesign gevorderd Adobe InDesign: basis Adobe Photoshop: basis Adobe Illustrator: basis OFFICE

200484 Upskill Word - Snelle start in Word 200480 Upskill Word - Werken met stijlen 200477 Upskill Word - Met tabs werken, hoe gaat dit ook al weer? 200482 Upskill Outlook - E-mail correct en efficiënt gebruiken 100676 Excel - basis 200483 Upskill Excel - Een snelle start in Excel 200478 Upskill Excel - Korte en krachtige functies 200479 Upskill Excel - Draaitabellen - interactieve tabellen Basis 130332 Excel draaitabellen 160001 Excel Power Query

Escala beschikt over een rijk netwerk van specialisten binnen allerhande domeinen. Kriebelt het om ook uw expertise te delen? De sector te versterken? Nieuwe mensen te leren kennen? Én uw kennis zo nog verder uit te breiden? Wij leren u graag kennen!

GOEDERENRECHT NIEUW

200446 200441 200443 200442

Nieuw goederenrecht: totaalopleiding (modules 1-4) Nieuw goederenrecht: basisprincipes (module 1) Nieuw goederenrecht: opstal en erfpacht (module 3) Nieuw goederenrecht: eigendom, mede-eigendom en vruchtgebruik (module 2) 200444 Nieuw goederenrecht: burenrelaties (module 4) OPENBAAR BESTUUR

150690 Motiveren van bestuurshandelingen: wie, wat, wanneer, waarom en vooral hoe? 180023 Openbaarheid van bestuur en inzagerecht 210364 Motiveren van personeelsbeslissingen in openbare besturen 100359 Vakbondsstatuut voor overheidspersoneel 100756 Handhaving van de openbare orde, veiligheid en gezondheid door de burgemeester 210034 Organisatie en decretale verplichtingen omtrent inen uitgaande communicatie in lokale besturen NIEUW 200006 Lokale besturen en eredienstbesturen: handvaten naar een correcte en positieve samenwerking  NIEUW

ADOBE

160577 040356 070257 070320

Spread the knowledge

Escala biedt ook een hele waaier aan opledingen rond veiligheid, kwaliteit, milieu aan voor technische diensten. Zie www.escala.be/technische-diensten Ontdek ons aanbod groenopleidingen via www.escala.be/groen Mobiele arbeidsmiddelen & vakbekwaamheid www.escala.be/mobiele-arbeidsmiddelen

U W PROFIEL? U vindt permanente vorming een meerwaarde voor medewerkers van besturen en organisaties • U bent een specialist in uw vakgebied en wenst dit graag te delen met de cursisten • U bent creatief en dynamisch • U kunt zich overdag vrij maken en bent bereid om één of meermaals per jaar kortlopende opleidingen (open aanbod of in-house) te doceren

ON S A A NBOD? U komt terecht in een professionele opleidingsorganisatie met als doelgroepen de publieke overheid en de social profit organisaties • Samen met uw opleidingsmanager bekijkt u in welke opleidingen uw vakkennis optimaal kan benut worden • Indien u dat wenst, kunt u zelf ook nieuwe opleidingsideeën aanbrengen en helpen uitwerken • U wordt ondersteund op inhoudelijk, didactisch en logistiek vlak • U kan zelf ook kiezen uit een speciaal opleidingsaanbod, exclusief voor docenten • U ontvangt een vastgesteld honorarium per opdracht

MEER W E T EN? Check al onze openstaande vacatures via www.escala.be/vacatures Contacteer ons via nick.mouton@escala.be of 078/353 930


10

11

Bram Van Braeckevelt STAD GENT

ook HR-antennes in de verschillende afdelingen van de stadsorganisatie, die ook veel informatie oppikken en terugkoppelen. En onze interne preventiedienst speelt ook zijn onafhankelijke rol hierin. Zij werken volop aan het kader deconnecteren, en ook de vakbonden kunnen daar nog hun zeg over doen. Laat ons niet vergeten dat dit beleid de manier waarop we werken en waarop we georganiseerd zijn echt wel verandert. Het is dus belangrijk dat we verschillende perspectieven, noden en bezorgdheden capteren en daarmee aan de slag gaan. We voeren dit gefaseerd in, maar september zal onze eerste echte testmaand zijn. Dan zullen er ook weer meer collega’s naar onze kantoren komen, want tot nu toe is telewerk nog steeds de norm omwille van corona.

Bram Van Braeckevelt is schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme in Stad Gent. 2020 bracht het hele telewerkverhaal in heel wat organisaties in een enorme stroomversnelling. Bestond er binnen de Stad Gent voor de crisis reeds een uitgewerkt beleid? Voor corona was telewerk een gunst. Dat kon na akkoord van en na afspraken met de leidinggevende, voor maximaal twee dagen per week. Er was geen telewerkvergoeding voorzien. Toch liepen er toen al experimenten met plaatsen tijdsonafhankelijk werken. Ik besefte toen al zeer goed dat we met z’n allen naar dat ‘nieuwe werken’ moeten evolueren. Vanuit een basishouding van vertrouwen in onze werknemers, met streven naar flexibiliteit en maatwerk waar mogelijk. Corona heeft dat proces eigenlijk een stevige duw in de rug gegeven. Hoe heeft u zelf het telewerken ervaren? Heel erg dubbel. Op zich heb ik de switch naar digitaal snel kunnen maken. Dat is niet voor iedereen even evident,

helaas. Van thuis uit werken heeft enkele voordelen, ik onbereikbaar te zijn. Ik zie het als mijn rol als schepen van spaar bijvoorbeeld verplaatsingstijd uit. Maar het is bij Personeel om daar een duidelijk afsprakenkader rond op momenten ook heel belastend geweest om een hele dag te stellen. Daar zijn we momenteel mee bezig. De grote van vergadering naar vergadering te switchen, zonder tijd innovatie in telewerk zal daar zitten, wat mij betreft. Ook de om even te ontkoppelen. Dat niet kunnen deconnecteren digitale kloof moet worden overbrugd. Digitaal samenwerken is echt een valkuil van het telewerk, daar wil ik ook in het is niet voor iedereen een evidentie. Dus daar moeten we stadsbeleid zeer aandachtig voor blijven. Ik heb het verder compenseren voor wie het nodig heeft. ook wel gemist om tussen de mensen te zijn. De opgeladen In ons huidig telewerkbeleid is het uitgangspunt gemiddeld sfeer die er op een schepenkabinet kan zijn, dat geeft mij twee dagen per week telewerken. We voorzien daarvoor veel energie. Ook het informeel afstemmen is weggevallen. ook een digitale vergoeding en een telewerkpremie. Dat Soms zeggen mensen pas echt wat ze bedoelen tijdens een is een tussenkomst in internetkosten, en voor zaken als gesprekje van vijf minuten aan de koffiemachine of na een licht, warmte, koffie of thee… Als stad investeren we in bijeenkomst. Ik merk ook dat lichaamstaal moeilijker te telewerken, omkaderen we waar moet. Dat kost tijd, geld lezen is online. Die verbinding voelen en personeelsinzet – maar kan ook veel met mensen, voor mij is dat echt een opleveren qua efficiënt werken en vooral behoefte. Bij het uitwerken van het ook op vlak van levenskwaliteit. We stedelijke telewerkbeleid nemen we zo Ons uitgangspunt is gelijkheid moeten er wel slim mee omgaan, want de veel mogelijk van die inzichten mee. valkuilen zijn er ook – zoals ik al zei.

tussen medewerkers.

Hoe ziet u het telewerkverhaal evolueren na de coronacrisis? De grootste uitdaging voor telewerk is het evenwicht tussen werk en privé. Dat moet echt goed zitten. Medewerkers krijgen de vrijheid om te kiezen waar en wanneer ze werken, maar hebben ook het recht om

Worden de medewerkers ook actief betrokken in het uitwerken van dit beleid? Via tussenpersonen, zeg maar. De vakorganisaties hebben daarin een goede rol gespeeld. Via hen zijn heel wat signalen, zowel positieve als negatieve, tot bij ons gekomen. We hebben

Uiteraard is thuiswerk niet voor alle functies mogelijk en levert dit dus misschien wat ongelijkheid op in telewerkmogelijkheden en eventueel dus ook wrevel of frustraties. Hoe gaan jullie om met deze ongelijkheid? Ons uitgangspunt is gelijkheid tussen medewerkers. We pionieren als lokaal bestuur door onze vergoeding voor digitaal werk te geven aan alle medewerkers. Niet alleen voor telewerkers, maar voor alle medewerkers. Tegenwoordig doen we steeds meer digitaal: loonbrieven versturen, opleidingsaanvragen, inschrijvingsformulieren, communicatie via intranet, sollicitaties… Ook de mensen die dagelijks op de werkvloer verwacht worden, gebruiken die digitale tools in het kader van hun job en krijgen dus een vergoeding voor digitaal werk. Bovendien denken we maximaal op taakniveau: welke taken zijn telewerkbaar, en welke niet? Zo vermijden we een onderscheid op basis van iemands functie, wat vaak te kort door de bocht gaan zou zijn. En uiteraard monitoren we dit goed, het blijft pionieren dus bijsturen zal ongetwijfeld nodig zijn. Samenwerken en dan vooral ook leiding geven op afstand vereisen nieuwe skills en competenties – wordt hier binnen Stad Gent doelbewust op ingezet? Zeker. Ik vermeldde de digitale kloof al als aandachtpunt. We hebben in Gent een interne opleidingsdienst. Zij werken o.a. ook aan vormingen voor leidinggevenden met het accent op ‘leidinggeven van op afstand’. We passen deze nieuwe realiteit zo goed mogelijk in ons opleidingsaanbod in. Ik pleit, ook met mijn petje van schepen van Werk, voor levenslang leren. Welnu, ook hierrond moeten we opleiden en kan er bijgeschoold worden.

THEMA-EDITIE: TELEWERK NA CORONA

Het niet kunnen deconnecteren is echt een valkuil van het telewerk, daar wil ik ook in het stadsbeleid zeer aandachtig voor blijven.

KEN CA SIER GEMEENTE BORSBEEK – SCHEPEN PERSONEEL

Door telewerk vallen er uiteraard ook een groot stuk informele contacten, tussen het werk door, weg. Belangrijke contacten, die soms meer opleveren dan een lange vergadering, zoals u zelf reeds aanhaalde. Hoe zien jullie in de toekomst de samenhang tussen collega’s zo maximaal mogelijk te behouden? Goede vraag, terechte bezorgdheid ook. We delen die, trouwens. Ook die nabijheid zal een deel van de randvoorwaarden zijn. Gelukkig is dat ook eentje waarop we ons kunnen organiseren, zonder veel moeite eigenlijk. Onze diensten krijgen de vrijheid om dat op maat van de eigen teams te organiseren, bijvoorbeeld door een vaste bureaudag te organiseren waarop ook samen geluncht wordt. En we blijven vanuit de organisatie inzetten op verbindende activiteiten zoals een sportdag, nieuwjaarsfeest, budgetten voor teambuildings… Tot slot: 2020 heeft ongetwijfeld een (r)evolutie op het vlak van het nieuwe werken teweeg gebracht en dit zal de komende jaren wellicht enkel nog verder evolueren. Hoe ziet u het nieuwe werken in pakweg 2040? Als we voortbouwen op deze weg zal dat wellicht nog meer digitaal zijn, nog meer plaats- en tijdsonafhankelijk. Maar ik geloof dat creativiteit en innovatie, en de nood aan extra ruimte voor zingeving en verbinding dan ook zal toenemen. Dus de aandacht voor samenwerken en de oplossingen die we daarvoor zullen bedenken, daar kijk ik ook heel erg naar uit. Ik ben ook benieuwd naar de evoluties rond de balans werk-privé in het kader van de verdere productiviteitsgroei en de pleidooien rond enerzijds minder en anderzijds langer werken. Welke impact heeft een succesvol telewerkbeleid bijvoorbeeld op het draagvlak voor een 30uren-week? Maar de toekomst is natuurlijk niet lineair, maar wel onzeker en onvoorspelbaar. Wat als we nog een pandemie te verteren krijgen, of een globale black-out…? ↗ Lees het hele interview via www.escala.be/blog

Ken Casier is schepen in de gemeente Borsbeek (provincie Antwerpen), met als bevoegdheden Burgerzaken, Communicatie, ICT, Lokale Economie, Financiën en Personeel. U bent schepen van personeel in de gemeente Borsbeek. Was er voor de coronacrisis reeds een telewerkbeleid binnen de gemeente en hoe zag dit er dan uit? Hoe ziet u dit evolueren na de crisis? We waren volop aan het experimenteren met sporadisch telewerk bij een beperkt aantal diensten en functies. Op die manier konden we het arbeidsreglement geleidelijk aanpassen en ook de nodige technische infrastructuur opzetten. Dat is sinds de uitbraak van Covid-19 allemaal versneld uitgerold over alle diensten waar telewerk mogelijk is. Voor mij is het wel duidelijk dat telewerk een blijvend fenomeen zal zijn. Niet full-time, zoals nu, maar afhankelijk van de mogelijkheden van de functie zie ik toch wel heel wat mensen 1 tot 3 dagen van thuis uit werken. U haalt het zelf al aan, de mogelijkheden van thuiswerk hangen wat af van functie tot functie. Hoe willen jullie omgaan in Borsbeek met deze verschillende mogelijkheden en de mogelijke ongelijkheid die dit ook meebrengt? Die ongelijkheid is inherent aan elke organisatie waarin zeer diverse diensten en functies aanwezig zijn. Onze werkmannen kunnen het openbaar domein niet onderhouden vanuit hun bureaustoel, dus daar is thuiswerk niet mogelijk. Het is belangrijk dat we vanuit de organisatie goed uitleggen wat de mogelijkheden zijn en dat er een duidelijk kader is. Voor wie kan telewerken, moeten de spelregels gelijk zijn.

Voor wie kan telewerken, moeten de spelregels gelijk zijn.

Telewerk heeft uiteraard zowel voor- als nadelen, en ongetwijfeld ook uitdagingen. Hoe ziet u dit? En vindt u dat dit voor een kleinere gemeente als Borsbeek grotere uitdagingen creëert dan voor grote gemeente of stad? Of biedt dit net kansen en/of voordelen? De voordelen op vlak van onder andere work-life balance, mobiliteit en gefocust werken, ervaren veel mensen. Als je dat kan afwisselen met werken op locatie om aan kennisdeling te doen en overleg te plegen met collega’s, dan is dat een win-win voor iedereen. Belangrijk is vooral dat mensen niet verplicht thuis moet gaan zitten werken terwijl ze liever op de werkvloer aanwezig zijn. Telewerk heeft een meerwaarde wanneer het als een gunst wordt ervaren, niet als een verplichting zoals nu tijdens de crisis. Als kleinere gemeente is uiteraard het logische nadeel dat we minder mogelijkheden hebben op vlak van infrastructuur en ondersteuning. Het voordeel echter van een kleinere gemeente is dat we meer op maat van het individu kunnen werken. Een andere, vaak gehoorde verzuchting, is dat mensen het contact met collega’s misten tijdens het vele thuiswerken en er dat er een gebrek is aan samenhang en informelere contacten, bij voorbeeld aan de koffiemachine. Ook in de toekomst zal dit iets zijn waarop organisaties zullen moeten inzetten. Hoe zien jullie dit aan te pakken? Het blijft belangrijk om geregeld ook fysiek samen te zitten met collega’s, zodat er eens samen geluncht kan worden of er eens een informele babbel kan plaatsvinden. Dat zorgt voor samenhang en dat je je collega’s beter leert kennen. Als fysiek samenzitten niet mogelijk is, dan moeten we als organisatie initiatieven van onderuit steunen die de collegialiteit en teamgeest bevorderen. ↗ Lees het hele interview via www.escala.be/blog


12

STUDIEDAGEN

Studiedagen Naast de brede waaier aan opleidingen, organiseert Escala ook jaarlijks meerdere studiedagen. Door corona zijn een aantal studiedagen even uitgesteld of online doorgegaan, maar dit najaar kijken we er naar uit om onze deelnemers opnieuw fysiek te mogen verwelkomen!

DAG VAN DE MA ATSCHAPPELIJK ASSISTENT 17/09/2021 – Westerlo - € 160,00 –

210240

STUDIEDAG EXCELLENT PRESENTEREN 02/12/2021 – Gent - € 210,00 -

210225

HR-STUDIEDAG

i.s.m. FOD BOSA

7/12/2021 – Brussel - € 210,00 -

↗ www.escala.be/events

200182

VZW-STUDIEDAG 25/11/2021 – Gent - € 180,00 -

210239

23/02/2022 – Hasselt - € 180,00 -

210462

Escala geeft kwalitatieve antwoorden op actuele opleidingsnoden voor de publieke sector, de social profit en non-profit. Escala staat garant voor innovatieve opleidingen die vrij gevolgd kunnen worden via het kalenderaanbod of die op maat in-house georganiseerd worden. Escala brengt kwalitatieve opleidingen die continu geëvalueerd en geactualiseerd worden. Verwacht doelgerichte opleidingen met praktische tips & tricks en dit volgens de laatste leermethodes. Een team van 14 ontwikkelaars vertaalt de polsslag van de sectoren. Docenten die maximaal vertrouwd zijn met het werkveld leiden de cursisten op. Escala heeft de expertise, de geschikte lesgevers en de uitgebreide faciliteiten om op een modulaire manier leeroplossingen voor u samen te stellen.

STUDIEDAG OVERHEIDSOPDRACHTEN

STUDIEDAG OMGEVING

23/11/2021 – Nazareth -

210238

21/09/2021 – Grobbendonk -

30/11/2021 – Westerlo -

210390

14/10/2021 – Gent -

10e jaargang!

200217

210296

€ 220,00 excl. btw

€ 200,00 excl. btw

Voor het tiende jaar op rij organiseert Escala de Studiedag Overheidsopdrachten. De studiedag telt dit jaar 18 in plaats van 16 sessies waaronder 12 nieuwe topics. Daarnaast verwelkomen we op deze studiedag ook 4 nieuwe sprekers.

Zoals de voorbije 7 edities staan diverse aspecten van stedenbouw & milieu centraal op deze studiedag zowel wat planning, vergunning als handhaving betreft. Met een mooie mix van experten (sprekers uit de overheid en juristen) en een ruime keuze: enerzijds sessies voor beginners, anderzijds voor gevorderden.

Naast de actualiteit meegeven willen we op deze studiedag zoals steeds ook verdiepen. We zorgden opnieuw voor een gevarieerd aanbod. De studiedag is zo opgebouwd dat er de hele dag door sessies zijn zowel voor beginners als voor gevorderden; voor wie focust op plaatsing alsook voor wie focust op uitvoering. U stelt zelf uw programma samen, in functie van uw interesse. U kiest 4 sessies die u wenst te volgen.

De studiedag is ook de ideale gelegenheid tot ervaringsuitwisseling (zowel tijdens de sessies als tijdens de pauzes) en netwerken. U kiest zelf 4 sessies (uit 16 sessies) die u het meest interesseren. Hierdoor wordt de studiedag Omgeving het ideale moment om: • Uw kennis bij te schaven inzake ruimtelijke ordening, zowel juridisch als beleidsmatig; • Een aantal aandachtspunten te toetsen aan de aanpak binnen uw dienst; • Vragen te stellen aan de docenten aansluitend bij de sessies die u heeft gevolgd; • Collega’s te ontmoeten die met ruimtelijke ordening in contact komen;

Follow us

Volg ons. Like ons. Deel ons! U vindt Escala ook op Facebook en LinkedIn. www.linkedin.com/company/ escala-opleiding-en-begeleiding www.facebook.com/ EscalaOpleidingBegeleiding

www.escala.be

Profile for groepsyntrawest

Escala Espresso 6 - 2021  

Escala Espresso 6 - 2021  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded